Page 1

08 16 o

Den analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng

GEMENGEROTSSËTZUNG VUM 16. DEZEMBER 2016


o

08 16

L‘audio des séances du conseil communal est disponible sur www.differdange.lu.

ÉDITEUR Administration communale de la Ville de Differdange, B.P. 12, L-4501 Differdange Tél.: 58 77 1-11 | F. 58 77 1-1210 | www.differdange.lu | mail@differdange.lu RÉALISATION Service média et communication

COMPTE-RENDU DU 16 DÉCEMBRE 2016 5-80 ÉTAT CIVIL

IMPRIMEUR Imprimerie Heintz, Pétange TIRAGE 10 000 exemplaires © PHOTOS Couverture: Claude Piscitelli INFOBLAT, imprimé sur du papier 100 % recyclé L’Infoblat est distribué gratuitement à tous les ménages de la commune de Differdange. ÉDITION 08/2016, ISSN: 1561-7262, titre clé: Informatiounsblat

81-82

Ville de Differdange


SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 CONSEILLERS PRÉSENTS Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Muller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Pascal Bürger (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Jos Glauden (DP)

Martine Goergen (DP) Pierre Hobscheit (LSAP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

Absents/excusés: Carlo Bernard (DP)

ORDRE DU JOUR SÉANCE PUBLIQUE 1.0 Communications du collège des bourgmestre et échevins. 2.0 Finances communales: budget rectifié 2016 et budget initial 2017 – prise de position des groupements 0 politiques et des conseillers communaux – réponses du collège échevinal – vote. 3.0 Projets communaux – devis nouveaux ou supplémentaires et décomptes à l’appui du document 0 budgétaire: a)0 Modernisation de l’hôtel de ville: escalier de secours – devis supplémentaire, article 4/121/221311/13019; b)0 Modernisation de l’hôtel de ville: phase 4 – devis supplémentaire, article budgétaire 4/121/221311/14002; c)0 Modernisation de l’hôtel de ville: phase 5 – devis, article budgétaire 4/121/221311/17004; d)0 Aménagement du parking public Plateau des Hauts-Fourneaux – devis actualisé, article budgétaire 0 4/131/221311/15024; e)0 Travaux d’aménagement du rez-de-chaussée de la Résidence au n°14 rue Michel Rodange à 0 Differdange – devis, article budgétaire 4/132/221321/17029; f)0 Mobilité douce – bornes et vélos pour le concept Vël’OK – devis, article budgétaire 4/134/223210/14008; g)0 Foyer du Jour Kornascht: travaux de rénovation et de réparation, phase 2 – devis, article budgétaire 0 4/241/221311/16025; h)0 Nouvelle École ménagère  / maison relais: travaux de mise en conformité – devis, article budgétaire 0 4/242/221311/17012; i)0 Campus Kannerbongert – aménagement d’une maison relais forestière – devis, article budgétaire 0 4/242/221311/17027; j)0 Bâtiment ‘Im Mai’: installation d’un chalet pour vélos et d’une cloison fixe de séparation – devis, article 0 4/242/221311/17031; k)0 Aménagement de bornes de rechargement pour véhicules électriques – devis, article budgétaire 0 4/441/221313/99001; l)0 Travaux d’infrastructures PAP «Zwësche Lauterbännen» – plan et devis, article budgétaire 0 4/470/221313/16026;

3


m)0Aménagement de deux ponts piétonniers à la sortie de la rue de Hussigny et sur le site des Anciens 0 Ateliers vers le Hondsbësch – devis, article budgétaire 4/621/221313/16003; n)0 Abris de vélos / poubelles dans les cours d’écoles – devis, article budgétaire 4/621/221313/16031; o)0 Réfection du pont à la rue Kazeboesch – devis actualisé, article budgétaire 4/624/221313/16020; p)0 Kannerbongert – travaux d’infrastructures et d’équipements collectifs, article budgétaire 0 4/690/221313/17008; q)0 Stade Jos. Haupert Niederkorn: travaux de rénovation – devis, article budgétaire 4/821/221311/15027; r)0 Stade Jaminet Oberkorn: travaux de rénovation et de mise en conformité – devis supplémentaire, 0 article budgétaire 4/821/221322/15004; s)0 Hall sportif Woiwer: travaux de rénovation – devis, article budgétaire 4/822/221311/16006; t)0 École rue St.-Pierre Niederkorn: travaux de réaménagement – devis supplémentaire, article budgétaire 0 4/910/221311/15025; u)0 École de Filles Differdange: réaménagement des combles avec bibliothèque – devis actualisé, article 0 4/910/221311/16040; v)0 Travaux de rénovation de l’École Lasauvage – devis, article budgétaire 4/910/221311/17024; w)0École Fousbann, ancien bâtiment: remplacement de trois portes principales – devis, article budgétaire 0 4/910/221311/17026; x)0 École Prince Henri Oberkorn: installation d’un éclairage de secours – devis, article budgétaire 0 4/910/221311/17030; y)0 Campus Kannerbongert – aménagement d’une école forestière pour le cycle 1 – devis, article budgétaire 0 4/910/221311/17034; z)0 Neuf décomptes de travaux de projets extraordinaires. 4.0 Plan d’aménagement général et projets d’aménagement particuliers: a)0 Modifications ponctuelles du PAG «Partie écrite», «Op de breeden Dréischer» et «Tëschend 0 Lauterbännen» – vote du conseil communal suivant article 14 de la loi du 19 juillet 2014 concernant 0 l’aménagement communal et le développement urbain; b)0 Modification ponctuelle du PAG «Place Jehan Steichen» – saisine du conseil communal suivant article 0 10 de la loi précitée. 5.0 Règlements communaux: règlements temporaires de circulation. 6.0 Actes et conventions: a)0 Acte de vente de plusieurs parcelles d’une superficie totale de 7,14 ares au lieu-dit «Place des Alliés» à 0 Differdange; b)0 Acte de vente d’un terrain de 56,80 ares au lieu-dit «In der Kondel» à Oberkorn; c)0 Convention de servitudes relative au plan d’aménagement de la Place des Alliés à Differdange; d)0 Lettre d’intention de la Fabrique d’église portant sur l’attribution de la propriété des édifices religieux 0 situés sur le territoire de la Ville de Differdange; e)0 Convention Office social de Differdange – année 2017; f)0 Convention portant sur un protocole transactionnel suivant article 2044 du code civil dans le cadre 0 d’un marché public de travaux. 7.0 Office social: renouvellement partiel des membres du conseil d’administration. 8.0 Changements au sein des commissions consultatives. 9.0 Motion suite à l’annonce de la fermeture du bureau de poste à Niederkorn.

4


1. Communications / 2. Budget BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir Dammen, Dir Hären, léif Conseilleren, Merci, datt Der all hei sidd. Ech wëll de Carlo Bernard excuséieren, deen haut net kann dobäi sinn. Haut fänken ech un, wat net üblech ass, mat enger traureger Noriicht. Virun e puer Deeg ass e wichtege Mann ge­stuerwen, den Nello. Den Nello war extrem vill engagéiert an der Ëmwelt an an der Konscht. Hien ass leider virun e puer Deeg gestuerwen. A fir him déi néideg Unerkennung ze ginn, déi hien zegutt huet, a well gëschter e Stéck Déifferdeng begruewe ginn ass, bieden ech Iech, eng Minutt opzestoen. (Gedenkminutt) Ech soen Iech Merci. Da komme mer zum Filetsstéck vun engem Gemengejoer, respektiv wéi d’Gemeng 2017 soll schaffen, wéi se soll ausgesinn an och doriwwer eraus. Ech wëll Iech just, ier mer d’Diskussioune lancéieren, den neie Budget virstellen. Dir hutt en ausgedeelt kritt. Dir gesitt: De Rectifié 2016 an de Budget 2017 wäerten ënnert dem Stréch ëm bal 200.000 Euro eropgoen. Dat kënnt doduerch, well mer e Subsid kritt hunn. Well eise Campus scolaire Woiwer an der Energieklass ass. Dee Subsid war méi héich wéi erwaart. Dat heescht, amplaz e Benefice vun 1.705.000 Euro wäerte mer ronn zwou Millioune Benefice hunn. Dat heescht, eise Budget gesäit nach besser aus, wéi mer Iech e virgestallt hunn. Domatter ass dat dann esou aktéiert. De Vote kënnt herno zum Schluss. Da géife mer mat den Diskussiounen ufänken. An da géif ech dem Pierre Hobscheit d’Wuert ginn.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, d’Diskussiounen an de Vote vum Budget sinn ëmmer e gudde Moment, fir zréck, mä natierlech awer och no vir ze kucken. An ech brauch kengem heibannen ze soen, dass deen heite Budget nach e bësse méi e speziellen ass, well et dee leschten ass vun der aktueller Majoritéit.

Déi aktuell Dräierkoalitioun krut oft virgehäit, et géif hir un der néideger Visioun fir Déifferdeng feelen. Abee, fir mech gouf an de leschten dräi Joer konsequent un enger Visioun geschafft. An dat ass dat, wat mer esou schéin nennen: Déifferdeng als Bildungsstanduert. Zesumme mam Staat goufen all déi noutwenneg Schrëtt an d’Weeër geleet, fir dass hei zu Déifferdeng eng international Schoul kann entstoen. Knapp ee Mount ass et elo hier, dass mer mat der Lunex eng Héichschoul an eiser Gemeng konnten aweien. Hei huet eis Gemeng d’Chance, déi sech gebueden huet, ergraff, an de Projet konsequent ëmgesat. Eleng dës zwee Projeten hunn eis an de leschte Joren enorm vill beschäftegt an d’Politik maassgeeblech bestëmmt, well se nach aner Konsequenze mat sech bruecht hunn, op déi ech méi spéit wäert agoen. Dës si Projeten, déi der Stad Déifferdeng, dovunner sinn ech als Spriecher vun der LSAP iwwerzeegt, mëttel- bis laangfristeg extrem gutt wäerten doen. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ier ech déi verschidde Poste méi am Detail analyséieren, erlaabt mer verschidde méi generell Remarken. Kuckt een am ordinäre Budget d’Zuele vum Budget rectifié 2016 an déi fir 2017, da gesäit een, dass de Spillraum vläicht insgesamt méi kleng gëtt, och wann eis Stad vun der Reform vun de Gemengefinanzen extrem wäert profitéieren. E groussen Deel vun eisen ordinären Depensë maachen natierlech weiderhin d’Personalkäschte vun eiser Stad aus. Vun 2010 op de Budget 2017 ass dat e Plus vu 14,5 Milliounen Euro. Kuckt een d’Salairen am Enseignement fondamental, da schwätze mer souguer vun engem Plus vun iwwer 17  Milliounen Euro. Eng Stad, déi wiisst, brauch deementspriechend méi Personal. Mir musse Schratt hale mat der Entwécklung vun eiser Populatioun, fir eise Biergerinnen a Bierger optimal kommunal Servicer kënnen ze offréieren. Ech wëll ganz generell vun der Geleeënheet profitéieren, fir alle Mataarbechterinnen a Mataarbechter vun eiser Stad, am Numm vun der LSAP an och a mengem perséinlechen Numm, vun

5

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ouvre la séance et excuse M. Bernard. Il annonce le décès de Nello, mort il y a quelques jours. Nello était très engagé dans l’art et l’écologie. Avec lui, c’est une partie de Differdange qui s’en va. Roberto Traversini demande une minute de silence. (Minute de silence) Avant de passer au débat budgétaire, Roberto Traversini présente une modification du budget rectifié  2016 et du budget  2017. Le subside que la Ville de Differdange reçoit pour le campus scolaire Woiwer augmente de 200  000  € pour atteindre près de 2 millions. En d’autres termes, le budget s’est amélioré ultérieurement.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate que les débats budgétaires constituent le bon moment pour regarder en arrière, mais aussi en avant. En plus, ce budget revêt une importance particulière parce que c’est le dernier de la majorité actuelle. On reproche souvent à la coalition actuelle de ne pas avoir de vision. Or, elle a une vision bien concrète de Differdange, celle d’une ville de la formation. Ensemble avec le gouvernement, elle a créé le lycée international. Il y a un mois, LUNEX a été inaugurée officiellement. Ces deux projets ayant des répercussions politiques considérables ont occupé le collège échevinal au cours des dernières années. Ils apporteront beaucoup à Differdange à moyen et long terme. Lorsqu’il regarde les chiffres des budgets 2016 et 2017, Pierre Hobscheit constate que la marge de manœuvre de la commune rétrécit, même si celle-ci profitera de la réforme des finances communales. Les dépenses de personnel constituent la part du lion des dépenses ordinaires. De 2010 à 2017, elles ont augmenté de 14,5 millions d’euros. Les salaires de l’enseignement fondamental ont crû de 17 millions. La population augmente. Par conséquent, la Ville de Differdange doit renforcer son personnel afin de continuer à offrir des services optimaux. Pierre Hobscheit profite de l’occasion pour remercier le personnel communal au nom du LSAP et


2. Budget de tout le conseil communal. La commission des finances constate que les neuf-millions d’euros que la commune économisera à partir de 2018, lorsqu’elle n’aura plus à rénumérer les enseignants, devront être investis dans le personnel. Lorsqu’on parle des dépenses ordinaires, on ne peut pas ne pas mentionner les syndicats. Il faut maitriser ces dépenses. Le conseil communal doit veiller à utiliser les deniers des contribuables de manière responsable. D’un autre côté, le conseil communal ne peut que se réjouir lorsqu’un syndicat rembourse de l’argent. Un demi-million d’euros est destiné aux subsides pour les élèves et les étudiants. Il est important que la Ville de Differdange continue à investir dans les jeunes. En tant que président de la commission des jeunes, Pierre Hobscheit salue les 350 000 € servant à occuper de jeunes chômeurs. La commune doit prendre ses responsabilités et s’assurer que ces jeunes trouvent une place sur le marché primaire de l’emploi. Pierre Hobscheit est étonné de trouver le conseil communal des enfants, le conseil communal des jeunes et la Jugendkonschtwoch sous «Plan communal jeunesse». Il estime que ce n’est pas ce que l’on entend par plan communal pour la jeunesse et que le collège échevinal ferait bien de travailler sur ce point. En ce qui concerne le domaine social, Pierre Hobscheit salue les mesures comme les allocations de solidarité et les investissements dans le CIGL. Le CIGL permet de soutenir à la fois les personnes à la recherche d’un emploi et les séniors. Pierre Hobscheit se réjouit par conséquent du fait que le collège échevinal recoure régulièrement aux services du CIGL pour réaliser des projets. Les taxes représentent une grande part des recettes ordinaires. Pierre Hobscheit pense qu’il faudrait innover. La motion de M. Diderich il y a deux semaines n’a pas été approuvée parce qu’un remaniement des taxes n’est pas à l’ordre du jour. Mais les socialistes proposeront de nouveaux modèles dans leur programme électoral. Pierre Hobscheit trouve sympathique le modèle de Mondercange.

dëser Plaz aus e grousse Merci auszespriechen. D’Finanzkommissioun huet an hirem Avis richtegerweis bemierkt, dass een déi Suen, déi mer ab 2018 aspueren, well da knapp néng Milliounen Euro bei de Paië vun den Enseignanten ewechfalen, weiderhi sënnvoll sollt a gutt Personal investéieren. Dir Dammen, Dir Hären, wann ee vun Depensen am ordinäre Budget schwätzt, féiert zwangsleefeg kee Wee laanscht eis Syndikater. Si iwwerhuelen deels enorm wichteg Aufgaben a si fir d’Gemengen onverzichtbar ginn. D’Käschten, an do si mer awer, mengen ech, all heibanne gefrot, sollten op kee Fall aus dem Rudder lafen. Virun allem gëllt dat fir déi Syndikater, wou d’De­ pensë souwisou schonn héich sinn. Och hei si mer eise Biergerinnen a Bierger et schëlleg, dass mer éierlech a responsabel mat hire Suen ëmginn. Natierlech ass et ëmmer flott ze gesinn, wéi an dësem Budget, wann een emol vun engem Syndikat Suen erëmkritt. Bei den ordinären Depensë fält notamment nees déi ronn hallef Millioun Euro op, déi mir als Stad Déifferdeng un eis Schüler a Studenten als Subsiden ausbezuelen. Dës Subsidë sinn e flotten Encouragement fir déi Jonk, an et ass ze hoffen, dass d’Gemeng hei weider konsequent an eis Schülerinnen a Schüler an an eis Studentinnen a Studenten investéiert. Als President vun der Jugendkommissioun wëll ech déi 350.000 Euro begréissen, déi am Budget virgesi sinn, fir dass d’Gemeng jonk Chômeure ka beschäftegen. Als Gemeng musse mer och do eis sozial Verantwortung iwwerhuelen, fir déi Jonk nees, oder deemno wéi iwwerhaapt emol un den Aarbechtsmaart erunzeféieren. E bësse verwonnert war ech iwwert de Budgetsartikel, deen den Titel dréit: „Plan communal jeunesse“, wou dann awer ënnendrënner de Kannergemengerot, d’Jugendkonschtwoch an de Jugendgemengerot opgefouert sinn. Mat Jugendkommunalplang ass a menger Siicht eigentlech eppes anescht gemengt. Duerfir wär et vläicht gutt, dass an Zukunft dat anescht am Budget vermierkt gëtt an och explizit Sue fir d’Aarbechten un engem Jugend-

6

kommunalplang virgesi ginn. Déi Aarbechten hunn deelweis an der Jugendkommissioun schonn ugefaangen. Dee Jugendkommunalplang géif eiser Stad, mengen ech, ganz gutt doen. Am soziale Beräich wëll ech d’Me­ surë wéi d’Solidaritéitszoulag souwéi all Investissement an de CIGL positiv ervirhiewen. Mat der Allocation de solidarité ënnerstëtze mer déi Leit, déi eleng net iwwert d’Ronne kommen. Beim CIGL maache mer direkt an zwou Richtunge Guddes. Engersäits féiere mer Leit ouni Aarbecht un den Aarbechtsmaart erun. Anerersäits suergt de CIGL duerfir, dass virun allem den Alldag vun den eelere Leit méi einfach gëtt. Et ass dohier nëmmen ze ënnerstëtzen, dass d’Gemeng regelméisseg fir Projeten op de CIGL zréckgräift an esou duerfir suergt, dass dës Leit eng sënnvoll Beschäftegung hunn. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, bei den ordinäre Recettë fale virun allem eis Taxen an d’Ge­ wiicht. Hei muss ee sech effektiv iwwerleeën, wéi een nei, méi innovativ Weeër ka goen. Dem Här Diderich seng Motioun virun zwou Wochen huet net d’Zoustëmmung vum Gemengerot kritt, ganz einfach, well Ännerunge vum Taxëmodell vu grondsätzlecher Natur am Moment net op der Agenda vun dëser Koalitioun stinn. Ech verroden awer kengem heibannen e Geheimnis, wann ech soen, dass meng Partei an hirem Wahlprogramm zu där Thematik Stellung wäert bezéien an aner Modeller, notamment beim Waasserpräis, wäert an d’Gespréich bréngen. Ech hunn op dëser Plaz schonn eemol gesot, dass de Monnerecher Modell beim Waasserpräis mer duerchaus sympathesch ass. An un där Tatsaach huet sech och nom leschte Gemengerot absolutt näischt geännert. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, kuckt een den extraordinäre Budget, da fält virun allem op, dass d’Stad Déifferdeng weiderhi vill an d’Infrastrukture fir d’Kanner an déi Jonk an deemno direkt an d’Zukunft vun eiser Stad investéiert. Als LSAP denke mir, dass déi ronn 2,8 Milliounen Euro, déi am Budget sti fir den Ausbau vun de Maison-relaisen zu Uewer-


2. Budget kuer an um Woiwer, Investitioune sinn, déi batter néideg sinn. Ech ginn awer och ze bedenken, dass Investitiounen an d’Gebaier eng Saach sinn.

nach besser ze informéieren iwwert dat, wat do op se duerkënnt, respektiv de Leit nach besser ze erklären, wat do alles geplangt ass.

Op där anerer Säit gëllt et awer, mengen ech, och eist Personal ze fleegen an do méi eng grouss Kontinuitéit an eis Maison-relaisen eranzebréngen. Virun allem sinn ech der Meenung, dass mer eis als Stad mussen iwwerleeën, ob een eisen Educateuren an Educatricen net méi muss d’Méiglechkeet ginn, fir nees 40 Stonne bei eis ze schaffen. Well ech soss d’Gefill hunn, dass ëmmer méi Leit eis Gemeng nees verloossen, soubal se op enger anerer Plaz 40 Stonne schaffe kënnen.

Eng gutt Saach ass, dass mer elo endlech eise Parkleitsystem an Ugrëff huelen. Dee stoung jo schonn emol am Budget a gouf dann awer net realiséiert, well d’Parkingen, déi geplangt waren, nach net all op waren. Elo sinn awer eng sëlleche Parkingen opgaangen, et sinn der zum Deel och nach geplangt. A mat esou engem System bitt een de Leit d’Méiglechkeet, wa se eng Parkplaz sichen, dës och séier ze fannen.

Als President vun der Jugendkommissioun sinn ech natierlech och frou, dass et virugeet mam Projet vum Jugendhaus um Fousbann. Dëst ass wierklech e flotte Projet, virun allem, well déi Jonk selwer hei hir konkret Virstellunge konnte mat abréngen. A wie beim Workshop, deen organiséiert gi war, derbäi war, deen huet gemierkt, wéi vill Freed hinnen dat och gemaach huet. En anere wichtege Projet ass de Rettungszenter um Scheierhaff. Hei stinn nees zwou Milliounen Euro am Budget, fir dës Aarbechte virunzedreiwen. Och dëst ass aus Siicht vun der LSAP e wichtege Projet fir eis Stad. Ech denken, dass mer do um richtege Wee sinn. Erlaabt mer vun dëser Plaz, eise Fräiwëllege bei de Pompjeeën an der Protex ee ganz grousse Merci ze soen. All Euro, dee mer an dëse Beräich investéieren, sief dat fir Indemnitéiten, Gebaier, Gefierer oder Material, ass aus Siicht vu menger Partei gutt a richteg investéiert Geld. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, eis Stad entwéckelt sech virun. Si wiisst. Dofir musse mer an déi verschiddenste Beräicher investéieren. Notamment an de Verkéier, respektiv an eis Verkéiersinfrastruktur. Eis Entrée en ville, un där mat Héichtoure geschafft gëtt, ass zesumme mat der Fousbanner Rocade ee vun de Schlësselprojeten am Verkéier. Hei herrscht awer, mengen ech, wat d’Entrée en ville ­ugeet, nach ëmmer eng grouss Skepsis bei de Leit. Duerfir vläicht meng Fro un de Schäfferot, wéi een do weider wëll virgoen, wann et drëms geet, d’Leit

Do dernieft investéiere mer weider vill Suen an eisen Diffbus. E wichtege Service um Bierger, dee weider wäert ausgebaut ginn an deen hoffentlech nach laang gratis wäert bleiwen. Dir Dammen, Dir Hären, och wann ech den Ament net méi zu Nidderkuer wunnen, sinn ech als gebiertegen Nidderkuerer awer frou, dass mer d’Phas II vun der Erneierung vum Nidderkuerer Duerfkär weiderféieren. Dëse Projet war de Leit laang versprach ginn. An e wäert dozou féieren, eng vun eise gréissten Uertschafte weider ze verschéineren. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, e puer gréisser Projete goufe vun dëser Majoritéit op d’Schinne gesat a ginn dann och elo realiséiert. Ech denke virop un eisen neien Hall polyvalent zu Uewerkuer. Dëse Projet steet, wéi vill anerer och, an direktem Zesummenhang mam Ausbau vum Déifferdenger Bildungsstanduert. Mir brauchen dës nei Hal zu Uewerkuer, well eisen alen Hall de la Chiers eis an Zukunft net méi wäert kënnen zur Verfügung stoen. Ebe grad wéinst dem Bau vun der internationaler Schoul. Ouni alles dat widderhuelen ze wëllen, wat ech schonn an der leschter Sitzung sot, wëll ech hei awer ënnersträichen, vu wéi enger grousser Wichtegkeet dëse Projet fir dat kulturellt an dat soziaalt Liewen an eiser Stad ass. Op engem Site, deen eng dynamesch Entwécklung hannert sech, awer och nach viru sech huet, wäert an noer Zukunft eng Hal entstoen, déi all eise Veräiner zegutt kënnt. Eng Hal, déi hinnen d’Méiglechkeet bitt, flott Evenementer fir Jonk an Al ze organiséieren.

7

Le budget prouve que la Ville de Differdange continue à investir dans les infrastructures pour les enfants et les jeunes, et donc dans son propre avenir. Les socialistes estiment que les dépenses de 2,8 millions d’euros pour l’agrandissement des maisons relais du Woiwer et d’Oberkorn sont absolument nécessaires. Pierre Hobscheit souligne cependant que les investissements dans les bâtiments ne suffisent pas. Les maisons relais ont besoin de plus de continuité en ce qui concerne le personnel. Pierre Hobscheit se demande s’il ne faudrait pas permettre aux éducateurs de travailler quarante heures par semaine, car il a l’impression qu’autrement, ils partent dès qu’ils en ont l’opportunité. La maison des jeunes du Fousbann est un beau projet. Les jeunes ont pu apporter leurs idées. Ceux qui ont assisté à l’atelier savent que les jeunes ont apprécié l’initiative. Deux-millions d’euros sont destinés au centre de sauvetage du Scheierhaff. Les socialistes profitent de l’occasion pour remercier les pompiers et la protection civile. Chaque euro dépensé dans ce domaine est bien investi. Differdange croît. Cela entraine des investissements dans de nombreux domaines. L’entrée en ville et la rocade du Fousbann sont des projets clés. Pierre Hobscheit constate cependant que les gens sont sceptiques quant à l’entrée en ville. Que compte faire le collège échevinal? Le système de guidage vers les parkings va être aménagé. Il en avait déjà été question, mais à l’époque, les parkings n’étaient pas encore tous ouverts. Le système permettra aux gens de trouver une place de stationnement plus facilement. Le Diffbus sera développé. Pierre Hobscheit espère qu’il restera gratuit pour longtemps. Même s’il n’habite plus à Niederkorn, le conseiller communal se réjouit du fait que la rénovation du centre se poursuive. Il s’agissait d’une promesse faite aux habitants. Plusieurs projets lancés par la majorité actuelle vont être réalisés. Pierre Hobscheit pense notamment au hall polyvalent d’Oberkorn devenu nécessaire parce que


2. Budget le site du Hall de la Chiers servira à construire l’école internationale. Il ne veut pas revenir sur tout ce qui a été dit la dernière fois, mais souligne l’importance culturelle et sociale de ce projet. Le nouveau hall sera utile aux associations et permettra aussi d’organiser des évènements pour les jeunes. Pierre Hobscheit salue aussi la construction du nouveau hall à Niederkorn. La salle de sport avait conservé le charme du temps où Pierre Hobscheit allait à l’école — et ce n’est pas un compliment. Finalement, le collège échevinal a décidé d’aménager une salle qui servira à la fois aux associations et aux élèves. Les investissements dans les infrastructures sportives se poursuivent. Les terrains de football de Niederkorn et Lasauvage seront modernisés. Les dépenses pour le football sont conséquentes, mais il ne faut pas oublier que les clubs encadrent des centaines d’enfants. La modernisation de la salle de sport d’Oberkorn est aussi prévue. Differdange ne peut pas se priver de cette salle qui au fil des ans est devenue vétuste. C’est pourquoi le LSAP soutient ce projet. L’entrée en ville donnera un nouveau visage à Differdange avec un centre commercial, des gratte-ciels et le réaménagement des routes. Pierre Hobscheit souligne l’importance d’informer en permanence les habitants de ce qui se passe. En effet, beaucoup en ont marre d’être dans les embouteillages à cause des chantiers. En tant que conseiller communal, Pierre Hobscheit doit se montrer critique en ce qui concerne la communication. Differdange dispose d’une application moderne permettant à la population de s’informer. Mais si l’on en croit cette application, la vie politique de Differdange se limite à cinq personnes: le collège échevinal. Les 14 autres membres du conseil communal ne semblent pas compter. Pierre Hobscheit n’est pas du tout content. Il espère que le collège échevinal tiendra compte de ses remarques. Il passe à la mobilité douce et constate que la Ville de Differdange fait ce qu’il faut — notamment avec le réseau Vël’OK et la mise en place

Dat nämmlecht gëllt aus menger Siicht och fir déi nei Hal, déi geplangt ass zu Nidderkuer. Dës Hal ass méi wéi iwwerfälleg. Jorelaang gouf hei eng Entwécklung verschlof. Den Turnsall huet de Charme behalen, deen en zu menger Primärschoulszäit virun iwwer 20 Joer hat. An dat ass beileiwe kee Kompliment. E flotte Sall fir Veranstaltungen huet d’Gemeng net ze bidden. An dat an esou enger grousser Uertschaft. Op all dës Mëssstänn reagéiere mer a bauen elo eng Hal, déi funktionell ass a souwuel eise Schoulkanner wéi och de Veräiner zegutt kënnt. Och an eis Sportsinfrastrukturen, Dir Dammen, Dir Hären, investéiere mer weiderhi vill. An dat ass aus Siicht vun der LSAP nëmme richteg a gutt esou. Zu Nidderkuer wéi zu Lasauvage ginn déi néideg Aarbechten an Ugrëff geholl, fir d’Infrastrukturen op de Fussballsterrainen op den neiste Stand ze bréngen. Sécher kann een eis virgeheien, dass vläicht ze vill Suen an d’Fussballsterraine fléissen. Wann een awer déi Honnerten an Honnerte Kanner kuckt, déi an de Fussballsveräiner betreit ginn, sinn och dës Investissementer aus Siicht vun der LSAP absolutt gerechtfäerdegt. Ee gréissere Projet, deen dann nach an d’Haus steet a wou mer d’Detailer eréischt wäerte gewuer ginn, ass dee vun der Renovatioun vun eiser Sportshal zu Uewerkuer. Eng Hal, op déi een als Stad net ka verzichten. Ma et ass awer eng Hal, déi an d’Jore komm ass. E Facelift wäert der Hal sécherlech gutt doen. An d’LSAP steet duerfir och absolutt hannert dësem Projet. Last but not least muss hei natierlech nach eemol de Projet vun der Entrée en ville ernimmt ginn, wou mer dem Agang an eise Stadkär en neit Gesiicht ginn, mat engem Akafszenter, neien Héichhaiser an enger komplett verännerter Stroosseféierung. Déifferdeng verännert sech. An dat ass och gutt esou. Wichteg ass et dobäi awer, fir eis Populatioun vun Ufank u mat anzebannen an eise Biergerinnen a Bierger zu all Moment kloer a verständlech d’Politik vum Schäfferot ze erklären. Well d’Leit, mengen ech, esou lues d’Gedold verléieren, wa se am Stau stinn, wa Chantiere sinn. D’Leit hunn dofir net méi dat néidegt Versteesdemech, an de Gedoldsfuedem ass bei verschiddene Leit dobäi ze räissen.

8

A wann ech beim Punkt sinn, fir d’Leit ze informéieren, da kommen ech zwangsleefeg bei d’Kommunikatioun. An do muss ech dann awer e bësse méi kritesch ginn. Well, dat wëll ech hei als Conseiller vun der Stad Déifferdeng awer soen, do geschéie Saachen, déi fir mech net novollzéibar sinn. Eis Stad huet elo eng App. Dat ass modern. Dat ass zäitgeméiss. Dat ass flott. Mat dëser App soll eis Populatioun sech informéiere kënnen iwwert dat, wat an eiser Gemeng leeft a wien an eiser Gemeng d’Soen huet. Abee, gleeft een der App vun der Stad Déifferdeng, sinn dat genee fënnef Leit. Nämlech de Schäfferot. Dat sinn nämlech déi eenzeg fënnef Leit, déi optauchen, wann een op de Menu „Vie politique, les élus de votre commune“ klickt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Géi emol op de Ministère kucken.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Déi aner 14 Membere vum Conseil schéngen net ze zielen. Firwat och ëmmer. Ech muss ganz éierlech soen, doriwwer sinn ech net frou. An ech hoffen, dass mat deene puer Bemierkungen, déi ech elo hei gemaach hunn, dat séier wäert aus der Welt geschaaft ginn. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, d’Stad Déifferdeng iwwerhëlt och hir Roll, wann et ëm d’Promotioun vun der Mobilité douce geet. Sief dat duerch den Ausbau vun eisem Vël’Ok-Reseau oder duerch d’Ëmrüste vun engem Diffbus op Elektromobilitéit. Donieft ass all Euro a Vëlosweeër gutt investéiert. Kommt, mir maachen awer net de Feeler a vergiessen an eise Mobilitéits­ iwwerleeungen déi Leit, déi ze Fouss oder beispillsweis mat engem Rollstull ënnerwee sinn. Wéi deen een oder aneren heibanne weess, sinn ech zanter Kuerzem och emol mat der Kannerkutsch an eiser Gemeng ënnerwee, an ech muss soen, dass eis Trottoiren een heiansdo virun enorm Erausfuerderunge stellen. Dat, well d’Borduren einfach ze héich sinn. Mat enger Kutsch kritt ee sech nach vläicht debrouilléiert. Mä


2. Budget wéi gesäit dat aus fir Leit mat engem Rollstull? Hei ass en Ëmdenke séier erfuerderlech. Ech weess, dass do natierlech scho vill Saache geschitt sinn. Ma et bleift awer nach ganz vill ze maachen. Dir Dammen, Dir Hären, wann een esou e Budget analyséiert, stellt ee sech dobäi ëmmer e puer ganz grondsätzlech Froen. Dat ass bei dësem Budget vläicht ëmsou méi de Fall, well et dee leschte vun der aktueller Majoritéit ass. Kuckt een déi sëlleche PAPen, déi nach ustinn, steet een ëmmer nees virun enger prinzipieller Fro, op déi och meng Fraktioun nach keng ofschléissend Äntwert fonnt huet: Mir soen zwar Jo zu enger Stad, déi wiisst. Mä wéi wäit wëlle mer nach goen? De Schäfferot huet mat punktuelle Mesuren éischt Äntwerten op dës Fro ginn. D’Decisioun, de Bauperimeter net ze erweideren, d’Decisioun, d’Eefamilljenhaiser ze schützen, an déi rezent Entscheedung, fir Deeler vum Rattem aus dem Bauperimeter erauszehuelen, si verstänneg Decisiounen. Och wa se natierlech nach keng definitiv Äntwert op d’Fro ginn, wéi vill d’Populatioun vun eiser Stad nach soll a wäert wuessen. An iwwerhaapt stellt sech am Kontext vum Logement d’Fro, op wéi ee Wee mer als Gemeng wëlle goen. D’Stéch­ wuert vun de soziale Mietwunnenge stellt sech hei. Hei komme mer zwangsleefeg bei d’Thema vun der Mixitéit vun eiser Populatioun. Wéi eng Mixitéit wëlle mer mëttel- bis laangfristeg? A wéi wëlle mer do d’Chancen notzen, déi sech zum Beispill duerch eng Lunex-Universitéit bidden? An deem Kontext meng Fro un de Schäfferot: Wéini kréie mer am Detail d’Resultater vun der Demographie-Etüd presentéiert? Dës Zuele géifen eng wichteg Indikatioun ginn, wéi et mat der Entwécklung vun eiser Stad virugeet. Déi nämmlecht Fro, wa mer bei den Etüde sinn, stellt sech och fir eis Verkéiersetüd. Wou si mer do definitiv drun, respektiv wéini gëtt et do éischt detailléiert Resultater fir de Gemengerot? Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, et géif sécherlech nach vil-

les zu dësem Budget an zum Bilan vun dëser Majoritéit ze soe ginn. Ënnert dem Stréch menge mir als LSAP, dass déi lescht Jore gutt Jore fir Déifferdeng waren. Sécherlech bleift nach villes ze maachen, an d’Entwécklung vun eiser Stad ass nach laang net ofgeschloss. A mat Sécherheet wäert et och ëmmer esou bleiwen, dass mir hei ronderëm deen Dësch ënnerschiddlech Meenunge bei ënnerschiddleche Punkten hunn. Mir wëllen awer – ech mengen, do si mer eis eens – alleguerten eis Stad Déifferdeng no vir bréngen. Déi lescht Jore waren immens ustrengend Jore fir eis Stad. Wéi dës Majoritéit ugetrueden ass, war nach keng Rieds vun enger internationaler Schoul oder enger Lunex-Héichschoul. Op all dës Projeten huet misse séier reagéiert ginn, mat alle Konsequenzen. D’Verleeë vum Recyclingspark, d’Plange vun enger neier Chiershal, d’Ëmbauaarbechten an der aler Schwämm: Villes gouf a kierzester Zäit realiséiert. E Beweis, wéi séier a flexibel d’Politik och heiansdo reagéiere kann.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Très bien!

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, Déifferdeng soll mëttel- bis laangfristeg e Bildungsstanduert ginn, an deem et sech gutt liewe léisst. Ofgeschloss ass dëse Prozess sécher nach net. Ma mir als LSAP mengen, dass mer um richtege Wee sinn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An ech soen Iech Merci, Här Hobscheit. D’Madame Goergen Martine, w.e.gl.

MARTINE GOERGEN (DP): Merci. Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäffen, Dir Dammen an Dir Hären aus dem Gemengerot, léif Vertrieder vun der Press, léif Nolauschterer a Lieser, et verwonnert Iech net, wann

9

d’un réseau de Diffbus électriques. Par ailleurs, chaque euro dépensé pour les pistes cyclables est bien investi. Pierre Hobscheit demande que le collège échevinal n’oublie pas les piétons et les personnes en fauteuil roulant. Depuis peu, il se promène avec un landau. Ainsi, il a pu constater que les trottoirs de Differdange représentent parfois un véritable défi à cause des bordures bien trop élevées. Avec un landau, on arrive encore à se débrouiller, mais pas avec un fauteuil roulant. Beaucoup a été fait dans ce domaine, mais il reste du pain sur la planche. L’analyse d’un budget entraine toujours des questions fondamentales. En ce qui concerne par exemple les nombreux PAP, les socialistes n’ont pas toujours trouvé une réponse satisfaisante. Oui, Differdange doit croitre. Mais à quel point? Le collège échevinal a apporté les premières réponses à travers des mesures ponctuelles: la décision de ne pas étendre le périmètre de construction, la protection des maisons unifamiliales, la décision de sortir le Rattem du périmètre de construction… Et qu’en est-il du logement et en particulier du parc locatif social? Cette question concerne aussi la mixité sociale de Differdange. Quelle mixité la commune veut-elle à moyen et long terme? Comment profiter des opportunités offertes par LUNEX? Quand le collège échevinal présentera-t-il les résultats de son étude démographique? Et où en est l’étude sur la circulation? Pierre Hobscheit aurait encore beaucoup à dire sur ce budget. Il estime que les dernières années ont été bonnes pour Differdange. Le développement de la ville se poursuit. Et même si les conseillers communaux ne sont pas toujours d’accord, ils ont tous un objectif commun: faire avancer Differdange. Les dernières années ont été riches en nouveautés. Lorsque la majorité a pris le pouvoir, il n’était pas encore question d’une école internationale ou de LUNEX. Le collège échevinal a dû réagir vite. Pierre Hobscheit cite également le déménagement du centre de recyclage, la planification du nouveau Hall de la


2. Budget Chiers et la transformation de l’ancienne piscine. Tout cela démontre la flexibilité de la politique pratiquée. La Ville de Differdange veut devenir un lieu de formation où il fait bon vivre. Mais il reste beaucoup à faire. Le LSAP est convaincu que Differdange est sur la bonne voie.

ech Iech soen, datt d’DP dëse Budget net wäert matstëmmen. Net, well mir guer keng positiv Initiative géifen dran erëmfannen. Net, well kee vun deene Projeten noutwenneg wier. Mä well mir net erkennen, wéi dëse Budget deene groussen Erausfuerderungen, virun deenen d’Stad Déifferdeng nach ëmmer steet, wierklech gerecht gëtt.

MARTINE GOERGEN (DP) annonce que le DP n’approuvera pas ce budget. Cela ne signifie ni qu’il soit entièrement négatif ni que les projets soient inutiles. Mais ce budget ne permettra pas de faire face aux défis qui attendent Differdange. Comment la commune peut-elle améliorer sa situation sociale? Comment lutter contre le chômage? Comment offrir aux enfants un meilleur avenir? Comment s’assurer que les jeunes resteront à Differdange? Où sont les logements attractifs et abordables? Les démocrates ne voient pas de progrès dans ces dossiers. Le budget ne contient pas non plus de projets servant à améliorer la situation économique de la commune. Les projets lancés il y a quelques années comme la zone d’activités Haneboesch, le centre commercial Opkorn et le 1535 ° portent désormais leurs fruits. Ils ont permis de créer plus de mille emplois. Aujourd’hui, le moment est venu de prendre de nouvelles initiatives et de montrer que la création d’emplois est une priorité. Si les responsables politiques ne documentent pas leurs plans, les acteurs économiques n’ont pas confiance. Martine Goergen cite l’exemple de la Villa Hadir. Differdange était sur le point de devenir une ville des médias. Mais beaucoup de ces sociétés sont parties parce qu’il leur manquait probablement une vision d’avenir. Tout cela ne semble pas être une priorité de la majorité actuelle. Le budget ne montre absolument pas comment la Ville entend réagir face aux défis qui se posent. Investir, c’est bien. Bien investir dans l’emploi, l’éducation, le logement et la cohésion sociale, c’est mieux. Les démocrates ne voient pas de fil rouge dans la politique du collège échevinal. Le budget est un des

Wéi kënne mer dozou bäidroen, fir op déi sozial Schiflag an eiser Gemeng besser anzewierken? Fir de Chômage ze bekämpfen? Fir de Bierger de Wee aus der Sozialhëllef ze weisen? Fir all de Kanner gerecht Zukunftschancen ze bidden? Wéi kënne mer sécherstellen, datt Jonker hir eegen Zukunft mat der Stad Déifferdeng verbannen? Wou ass den attraktiven a bezuelbare Wunnraum? Gemengeneegen Terraine leien nach ëmmer brooch. Terrainen, op deenen neie Wunnraum fir déi Jonk aus eiser Gemeng kéint entstoen. Och wa Projeten ënnerwee sollte sinn, gesi mir bei där aktueller Majoritéit kaum bis kee Fortschrëtt. Do feelt et eis kloer u konkretem Engagement. Mir vermëssen och nei Initiativen am Budget, déi dozou bäidroen, Déifferdeng wirtschaftlech méi staark opzestellen. Viru Jore gouf e ganze Pak un Initiative lancéiert, fir déi wirtschaftlech Basis vun eiser Gemeng ze stäerken. All déi Projeten droe mëttlerweil hir Friichten, wéi déi nei Zone d’activité zu Nidderkuer, de Kreativzentrum 1535°, de Shoppingzenter Opkorn an esou weider. Hei goufen a gi méi wéi dausend Aarbechtsplaze geschaaft. Dat weist, wéi vill Spillraum eng Gemeng op deem Poste kann hunn. An et wär elo un der Zäit, nei Initiativen ze ergräifen, fir kloer ze maachen, datt d’Gemeng dat als eng grouss Prioritéit gesäit, nei Aarbechtsplazen op hirem Territoire ze schafen. Fir eisen Awunner attraktiv a sécher Aarbechtsplazen ze bidden an déi wirtschaftlech Aktivitéit am Land ze dezentraliséieren. Wann eng Majoritéit dee Wëllen net kloer dokumentéiert, dann hunn déi ekonomesch Acteure kee Vertrauen an d’Entwécklung vun enger Gemeng. Wat dat heescht, gesi mir momentan an der Villa Hadir. Déifferdeng war um Wee, zu engem Mediestanduert ze ginn. Leider goufe mëttlerweil vill vun deene Medienentreprisen nees ofgezunn,

10

déi an deene leschten zéng Jore mat vill Méi vum Standuert Déifferdeng iwwerzeegt goufen. Hinne feelt et wahrscheinlech, genau wéi eis momentan, un enger Visioun vun der Stadentwécklung an dësem Beräich. Et schéngt op alle Fall keng Prio­ ritéit fir dës Majoritéit ze sinn. An ënnert anerem dofir kënne mir dëse Budget net matdroen. Well en nu wierklech net weist, wéi d’Gemeng gedenkt, op déi grouss Erausfuerderunge vun eiser Stad anzewierken. Investéieren ass gutt. Richteg investéieren ass besser: besser fir nei Aarbechtsplazen, besser fir d’Bildung, besser fir bezuelbare Wunnraum, besser fir de sozialen Zesummenhalt. Och wa mir an deene Punkte keng kloer Handschrëft gesinn, hu mir eis awer mat deene verschiddenen Themeberäicher, déi vum Schäfferot an der Budgetspresentatioun gesträift goufen, ausenanergesat. De Budget vun enger Gemeng ass, wéi Dir all wësst, ee vun deene wichtegsten Dokumenter, iwwert déi am politesche Joer am Gemengerot diskutéiert gëtt. Mam Budget steet a fält de Fonctionnement vun enger Stad. A wat eng Stad méi grouss ass, wat méi eng grouss Verantwortung heimat verbonnen ass. Zu Déifferdeng, als drëttgréisst Stad am Land, hu mir folglecherweis zolidd Zomme vu Suen ze géréieren, déi no un déi 100 Milliounen erukommen. Et wier als Gemengeconseiller oder -conseillère also onverantwortlech, sech net mat dësem Dokument ze beschäftegen an et ouni Analys einfach duerchzewénken oder ofzeleenen. D’Bierger musse kënnen drop vertrauen, datt déi Leit, déi d’Aufgab hunn, de Bierger hir Interessen ze vertrieden, dës Analys seriö a mat beschtem Wëssen a Gewëssen duerchféieren. D’DP-Fraktioun vun Déifferdeng ass sech dëser Aufgab bewosst an huet sech net nëmme mat de Visiounen a Messagen, déi derhannert stiechen, befaasst, mä och intensiv mat den Zuelen an deenen eenzelne Projeten. Erlaabt mer, nach weider Beobachtungen an Iwwerleeunge vun eis auszeféieren an zesummenzefaassen.


2. Budget Wat eis als DP natierlech besonnesch freet a woufir mir Iech mussen op dëser Plaz e Luef ausschwätzen, ass natierlech de Fait, datt Dir eis am leschte Joer op méi wéi engem Punkt nogelauschtert hutt an agesinn hutt, datt eis Virschléi net aus der Loft gegraff waren, mä op Iwwerleeungen am Interessi vum Bierger an och op Erfarung berout hunn. Ouni ze vill auszeschwäifen, wëll ech zum Beispill erwähnen, datt d’Ukënnegung, als Gemeng 2017 méi Leit mussen anzestellen an eisen Organigramm opzestocken, zu eise Fuerderunge vun deene leschte puer Jore passt. Oft hu mir, wa mir den Organigramm nees ugepasst hunn, drop higewisen, datt et nach u Poste feelt an datt verschidde Beräicher staark ënnerbesat sinn. Wat sech natierlech negativ op d’Aarbechtskonditioune vun dem Personal auswierkt. D’Delegatiounen hunn dat och oft genuch an hiren Avise betount. Ëmsou méi freeë mir eis doriwwer, datt dat laut Ären Aussoe vu virun zwou Wochen a méi wéi engem Service 2017 wäert de Fall sinn. Mir hoffen, datt dës Posten esou séier wéi méiglech kreéiert ginn, fir eis Leit ze entlaaschten. A fir weiderhi kënnen op engem héijen Niveau de Fonctionnement vun eise Gemengeservicer ze garantéieren. Wat sécherlech och e wichtegen Déngscht un eisem Bierger ass. Net vergiesse wëll ech nach ee klengt Beispill, wat ech a menger leschter Budgetsried virgeschloen hat. Et goung drëm, e Skatepark am Quartier beim Uewerkuerer Kierfecht ze installéieren. Ech hunn Iech deemools erkläert, datt eng DP dat anescht géif handhaben a kucke géif, dëse Park a Proximitéit vun enger Plaz unzesidelen, wou sech tatsächlech och Jonker ophalen, wéi zum Beispill bei deem neie Jugendhaus, wat sollt um Fousbann entstoen. Ganz zefridde ware mer dunn, wéi den Devis vum Jugendhaus virlouch an dës Skatepist do mat integréiert war. Dir gesitt, eis Virschléi si geduecht, fir eis Stad sënnvoll weiderzeentwéckelen an d’Saachen am groussen Zesummenhang ze gesinn. Mir hunn och festgestallt, datt Dir dëst Joer am Budget méi e groussen Invest tätegt. Esou wéi mir dat oft als Fuerderung widderholl hunn an ech et am

Ufank vu menger Ried schonn erwähnt hunn. Natierlech dierf en Invest net einfach esou getätegt ginn, well dat gutt ausgesäit, mä e muss iwwerluecht sinn a sech un d’Konditioune vun der aktueller Wirtschaftslag upassen. Et wier schued, sech d’Konditiounen, fir e Prêt ze maachen, wéi se de Moment sinn, entgoen ze loossen, fir mat deene Suen intelligent an eis Stad ze investéieren. Sinn déi Investissementer gutt gemaach, wäerte se an Zukunft och der Stad Déifferdeng eppes zréckginn an domat erlaben, eis Stad weiderzeentwéckelen an un d’Besoine vun eisen Awunner unzepassen. Och do hu mir, wéi scho gesot, bewisen, datt mer dat kënnen. Et geet awer an den Ae vun der DP net duer, einfach ze investéieren, fir ze investéieren. A well mir dës Investissementer an dësem Budget méi kritesch hannerfroen, falen eis leider e puer Saachen op, mat deene mir net kënnen zefridde sinn. Als éischt ass et bei verschiddene Projeten einfach nëmmen traureg, ze beobachten, datt dës nees just mat engem klenge Montant pour mémoire oder fir Etüden drastinn. Dat wier natierlech net schlëmm, wann et dat éischt Joer wier, wou se ugekënnegt sinn. Mä zum Beispill de Reamenagement vun enger Place de l’Église gouf schonn e puermol an engem Budget ugekënnegt. An et gëtt net eréischt dru geschafft, säit sech déi aktuell Majoritéit zesummefonnt huet. Déi Projete schleefen enorm, obwuel se zentral Stécker vun Ären Ukënnegungen duerstellen. Ech erënneren un de Verlaf vun dësem Projet, wou fir d’éischt op d’Etüd gewaart ginn ass, dann op den Architekteconcours, duerno op d’Workshoppe mat de Bierger. Verstitt mech net falsch, dat sinn alles wichteg Prozeduren. Net, dass ech duerno nach reprochéiert kréien, ech wär géint Biergerbedeelegungen. Mä sou lues freet ee sech awer, op wat mer de Moment elo nach waarden. Well et ass net kloer, wat säit deene Workshoppen Enn Mee geschitt ass. A well dat awer ëmmerhi schonn iwwert en halleft Joer hier ass, kritt een esou lues d’Impressioun, datt d’Majoritéit sech net traut, finalement eng Decisioun ze huelen.

11

documents les plus importants de l’année. Il fixe, en effet, le fonctionnement de la ville. Or plus une ville est grande, plus la responsabilité est importante. Differdange est la troisième ville du pays et la commune gère quelque cent-millions d’euros. Par conséquent, les conseillers communaux se doivent d’analyser le budget. Les citoyens doivent pouvoir compter sur le fait que leurs représentants font bien leur travail. Les démocrates sont conscients de cette responsabilité et ont analysé non seulement les messages, mais aussi les chiffres. Tout d’abord, Martine Goergen félicite le collège échevinal pour avoir repris plusieurs propositions du DP. Les démocrates demandaient notamment un renforcement du personnel communal. À plusieurs reprises, ils ont exigé des créations de postes afin d’améliorer les conditions de travail des employés. C’est pourquoi ils se réjouissent de l’annonce du collège échevinal il y a deux semaines. Ils espèrent que les créations de postes seront faites rapidement garantissant ainsi un fonctionnement optimal des services communaux. L’année dernière, Martine Goergen avait critiqué l’aménagement d’un parc de skateboard près du cimetière d’Oberkorn. Le DP préférait un site plus proche des jeunes, par exemple celui de la nouvelle maison des jeunes du Fousbann. Martine Goergen a été ravie de constater que finalement, le devis de la nouvelle maison des jeunes comprenait une piste de skateboard. Visiblement, le collège échevinal a compris que les conseils du DP étaient pertinents. Le collège échevinal a décidé d’investir davantage – là aussi une revendication du DP. Bien entendu, il faut adapter les investissements aux conditions économiques. Compte tenu des conditions actuelles, il serait dommage de ne pas contracter de prêt pour investir intelligemment. De tels investissements permettraient à la ville de se développer et de répondre aux besoins des habitants. Les démocrates ont démontré par le passé qu’ils savent le faire.


2. Budget Bien sûr, il ne suffit pas d’investir pour investir. Les démocrates ayant analysé le budget de manière critique, ils constatent des choses qui ne leur plaisent pas. Certains projets ne figurent dans le budget qu’à travers de petits montants pour mémoire ou pour des études, et ce, depuis plusieurs années. Martine Goergen cite notamment le projet de la place de l’Église. D’abord, il a fallu attendre les études, puis le concours d’architectes, puis les ateliers citoyens. Ces procédures sont certes importantes. Mais qu’attend encore le collège échevinal? N’a-t-il pas le courage de prendre une décision? Le travail des représentants du peuple est pourtant celui de trancher. À moins que les trois partis au pouvoir n’arrivent pas à se mettre d’accord? La construction du parking du contournement n’avance pas non plus. Bien entendu, il y a des explications. Mais on est en droit de se demander si ces raisons ne sont pas plutôt des excuses pour retarder le projet. En outre, les démocrates ont l’impression que le budget 2017 est un budget de campagne électorale. En général, la fin d’une période de législature coïncide avec la conclusion de projets. Or ici, de nombreux projets sont annoncés. Martine Goergen ne parle même pas de démarrages de projets, car il ne s’agit que de promesses. Si ces projets démarraient vraiment avant les élections, il faudrait parler d’exploit. Les trois dernières années ont montré à quel point il est facile d’inscrire des projets dans le budget et puis de ne rien faire. Les démocrates doutent qu’il en aille différemment cette année. Martine Goergen cite plusieurs exemples: le parc de détente pour séniors, la maison relais et l’école de Niederkorn, la serre potagère, le pont de la galerie Honsbësch, les ateliers communaux, les terrains de football de Lasauvage et du Woiwer… Elle ne comprend pas pourquoi ces projets reviennent d’année en année, si ce n’est pour impressionner. Bien entendu, les démocrates savent que lorsqu’on réalise un projet, les plans peuvent changer en cours de route. Mais ici, les retards prennent

Mä dat soll um Enn vun esou engem Prozess awer stoen. Dat ass schliisslech d’Aufgab vun de Vertrieder vum Bierger, um Enn ze tranchéieren. Oder gi sech déi dräi Parteien an der Majoritéit ieren net eens, a wéi eng Richtung et soll mat dësem Projet weidergoen? Et dauert jiddefalls schonn ze laang.

ënnert anerem de Parc de détente senior, d’Projeten ëm d’Maison relais an d’Schoul vun Nidderkuer, d’Serre potagère, d’Foussgängerbrécke bei der Galerie Honsbësch an iwwert der rue de Hussigny, d’Gemengenatelieren oder och nach d’Futtballsterraine Lasauvage a Woiwer.

En anere Projet, zu deem et och scho Pläng ënnert der viregter Majoritéit gouf, deen och net esou richteg virugeet, an dee laut dem Budget och nach 2017 net substanziell wäert virugoen, ass dat wichtegt Parkhaus um Contournement, fir dat dee provisoresche Parking ageriicht gouf. Et falen engem natierlech ëmmer Grënn an, déi kéinte genannt gi bei der Fro, firwat et net virugeet. Et muss ee sech awer d’Fro stellen, ob déi Grënn wierklech esou wichteg sinn, wéi behaapt gëtt, fir ze veräntwerten, datt deen heite Projet esou schleeft. Oder ob se net ufänken, einfach Excusen ze ginn, fir et erauszezögeren.

Et ass net bei all Punkt ze verstoen, firwat elo an engem oder zwee Joer näischt geschitt ass. Wann déi Saachen eis natierlech all Joer erëm op en Neits als nei Projete verkaf ginn, wierkt dat impressionnant. Mä Pech gehat, eis ass et opgefall, datt d’Iddi dann awer net esou nei ass.

Weiderhi gëtt d’DP Déifferdeng d’Gefill net lass, datt dëse Budget awer e Wahlkampfbudget ass. Um Enn vun enger Legislaturperiod ass et üblech, datt vill Projeten ofgeschloss ginn. Kuckt een awer hei den Dossier, si vill Projeten, déi elo eréischt an d’Weeër geleet ginn. Vun Ufänke wëll ech nach net onbedéngt schwätzen, well bei verschiddene Projete si mer och 2017 mol nach net op deem Punkt. Vill Versprieche sinn dran. A wann dat alles nach an deem knappe Joer ka richteg däitlech ugefaangen oder souguer duerchgefouert ginn, ier déi nächst Equipe untrëtt, da wäerte mir eis et och net huele loossen, fir dat als Leeschtung unzëerkennen. An dat och, wa mer vläicht aner Iddien ëmgesat hätten. D’Erfarung aus deene leschten dräi Joren huet eis gewisen, datt et einfach ass, eppes an e Budget ze schreiwen an et dann awer net unzefänken. Méi wéi ee Projet schleefe mer, wéi gesot, elo schonn zwee, dräi Joer esou vu Budget zu Budget weider, ouni datt e Resultat Opweises wier? Mir zweiwelen drun, datt dat dëst Joer anescht wäert goen. A froen eis, firwat net éischter ugefaange gouf. E puer esou Beispiller vu Saachen, déi schonn am leschten oder virleschte Budget ugekënnegt goufen, sinn

12

D’Fro ass also ze stellen, wat d’Erklärungen dofir sinn, datt et hei net virugeet. Mir wëssen och, datt emol eng Plangännerung muss gemaach ginn oder eppes anescht dertëschent kënnt. Mä dat Weiderschleefen huet fir eise Goût awer bei ze ville Punkten eng ze vill wichteg Roll gespillt. An net iwwerall kënne mir eis mat den Excusen zefridde ginn. Et installéiert sech d’Gefill, wéi wann et net wierklech kloer wier, a wéi eng Richtung et sollt goen. An eng méi gréng Richtung, an eng méi rout Richtung oder awer an eng méi schwaarz Richtung? Schwéier soen. Awer gutt méiglech, datt dat bei deenen Diskussiounen ouni Enn eng Roll gespillt huet. Wann ech zum Beispill op d’Erklärung zréckkommen, déi dozou soll gefouert hunn, datt nach ëmmer keng Decisioun getraff gouf betreffend eis Gemengenatelieren, si mer awer net ganz averstane mat der Argumentatioun vun der Majoritéit. Datt e grousse Baumaart interesséiert ass, op Déifferdeng ze kommen, ass an éischter Linn net oninteressant. Datt dëse Baumaart anscheinend géif 100 Aarbechtsplaze bréngen, ass e wichtegt Argument. Eis Gemengenatelieren däerfen awer net vergiess ginn. Ech wëll mer elo net virwerfe loossen, datt ech déi 100  Aarbechtsplazen net wichteg fannen, well dat hunn ech definitiv net gesot. Ech fannen awer, datt mer mussen dat ganzt Ausmooss vun där Rechnung kucken. Installéiere mer eis Gemengenatelieren, wéi et virgeschloe gouf, an der Zone d’activité am Haneboesch, dierf een net vergiessen, datt do och erëm eng Parzell ewech-


2. Budget fält, wou kee Betrib ka mat neien Aarbechtsplazen opgoen. Déi muss een da schonn nees ofrechnen.

Budget ze beuerteelen, ob déi Suen, déi agesat goufen, och realistesch sinn.

Datt deen aktuelle Standuert vum CID och nach Fläch blockéiert, déi op engem wichtege Punkt läit, wou och nach ganz vill Entwécklungspotenzial drastécht, nämlech op eisem neie Schoulcampus, dat dierf een och net vergiessen. Och do kéint elo schonn dru geplangt ginn, wat een do kéint a punkto Schafe vun Aarbechtsplaze maachen. Déi misst een dann och scho mat an d’Rechnung ophuelen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Soulaang also keng Decisioun gefall ass, kann een do nach net plangen. An ech schwätzen elo emol nach net vun den Aarbechtskonditiounen an deem Service, déi de Moment herrschen, déi net grad favorabel sinn, well se souzesoen aus allen Néit platzen. Wéi erwähnt, si schonn Aarbechtsplazen op anere Projeten ewechgefall, wou een och hätt kënne verhënneren, wann do méi Engagement vun der Gemeng gewiescht wär. Mä dorop sinn ech schonn agaangen. Op alle Fall gesäit déi Rechnung an eisen Aen da schonn nees ganz anescht aus. Als nächst fanne mer et wichteg, eng Beobachtung ze deelen, déi déi extraordinär Ausgabe vun eiser Gemeng ugeet. Et ass eis bewosst, datt et net ëmmer méiglech ass, all Devis vun all Projet fir e Budget virleien ze hunn. Et stéiert eis och net, wann eemol bei deem engen oder deem anere Punkt steet, datt den Devis dem Gemengerot zu engem méi spéiden Zäitpunkt virgeluecht gëtt. Setzen ech elo all déi Posten a Klammeren, wou dobäisteet, datt nach en aktualiséierten oder en zousätzlechen Devis nokënnt. Ignoréieren ech och déi, wou en Deel vun de Sue schonn 2016 gebraucht gouf oder elo eng nei Phas vum Projet ugeet an do awer nach en Devis feelt. Loossen ech dat elo emol alles op der Säit a konzentréiere mech nëmmen op déi nei Posten am extraordinäre Budget, wou dobäisteet, datt eis dësen Devis wäert nogereecht ginn, an déi och net haut am aktuellen Dossier ze fanne sinn, kommen ech op bal 40 Artikele mat enger Envergure vun iwwer fënnef Milliounen Euro. Vill Geld. Hei ass et also onméiglech, op Basis vum

Richteg.

MARTINE GOERGEN (DP): Well eis keng Detailer virleien. Mir fannen et scho bal eng Zoumuddung, datt mir sollen esou e Finanzplang matstëmmen. Fënnef Milliounen Euro, bei deene mir net kënne soen, ob et dann net awer vläicht zéng ginn, oder ob et net nach Käschte sinn, déi elo nach net berécksiichtegt goufen an dofir net Deel vun engem eventuellen Devis wieren. Et hannerléisst e batteren Nogoût, musse Stellung zu eppes ze huelen, wou nach esou grouss Fragezeichen hannendru stinn. Der DP Déifferdeng wier et wichteg, ze wëssen, firwat genau déi Zommen agesat goufen, déi elo drastinn a wourop déi baséieren. E puer feelend Devisen hätte mer, wéi gesot, kënne verkraaften. Awer 40 Devise fir iwwer fënnef Milliounen Euro net. D’Froen, déi mir eis stellen, si folgend: Goufen déi ze spéit ugefrot? Oder vergiess? Goufen déi Iddien elo nach séier en dernière minute dragesat? Oder sti se just als Alibiposten dran? Jiddefalls loosse mer eis gären enges Bessere beléieren a si gespaant op déi nächst Sitzungen 2017, déi deemno vill Devise musse beinhalten. Mir wäerten eis eng Freed draus maachen, ze iwwerpréiwen, wéi wäit de Budget an d’Devisen auserneeleien oder net. Weiderhin hu mer eis d’lescht Joer misse virwerfe loossen, d’DP wier net kohärent an hirer Argumentatioun. Op där enger Säit hu mer eng Iwwerfuerderung vun der Majoritéit beobacht, an op där anerer Säit hate mer méi grouss a méi laangfristeg Investissementer gefuerdert. Mir wëllen deem op dëser Plaz nach eemol staark widderspriechen a sinn net der Meenung, datt déi zwou Aussoen e Widdersproch duerstellen. Mir sti weiderhin zu der Beobachtung, datt

13

une ampleur que le DP ne peut plus accepter. Le collège échevinal ne semble pas savoir s’il faut teinter les projets de vert, de rouge ou de noir. Là se trouve peut-être l’explication de ces discussions interminables. Martine Goergen prend l’exemple des ateliers communaux. L’explication de la majorité ne tient pas la route. Bien sûr, l’implantation d’un magasin de bricolage et la création de cent emplois sont des arguments importants, mais le collège échevinal ne peut pas oublier les ateliers. Le collège échevinal doit avoir une vision globale de la situation. Car si les ateliers emménagent dans la zone d’activités, ils enlèvent de la place à une entreprise. En plus, le site actuel du CID a du potentiel et va accueillir un campus scolaire. Ces postes d’emploi doivent eux aussi être intégrés dans l’équation avant de prendre une décision définitive. Aussi longtemps que le collège échevinal ne prend pas de décision, il ne peut pas élaborer de plans. Or il doit aussi tenir compte des conditions de travail dans les ateliers. Par ailleurs, Martine Goergen rappelle que dans d’autres cas, le manque d’engagement de la commune a entrainé la disparition de postes de travail. En ce qui concerne les dépenses extraordinaires, les démocrates savent bien que l’on ne peut pas présenter chaque devis de chaque projet. Parfois, il est nécessaire d’adjoindre un devis plus tard au dossier. Mais si Martine Goergen élimine tous les projets où il manque un devis actualisé, les projets entamés en 2016, mais où il manque un devis pour 2017 et les nouveaux projets sans devis, elle arrive à quarante projets pour un total de plus de cinq-millions d’euros. Par conséquent, les conseillers communaux ne peuvent pas évaluer si les sommes inscrites dans le budget sont réalistes. Comment les démocrates pourraient-ils approuver un budget dont ils ne savent pas si ces cinq-millions en deviendront dix et si tous les couts ont été répertoriés? Ils voudraient savoir sur quoi reposent les chiffres avancés. Car encore une fois: il ne s’agit pas de quelques devis, mais de quarante devis et plus de cinq-millions d’euros.


2. Budget Ces devis ont-ils été demandés trop tard? Les projets ont-ils été ajoutés en dernière minute? S’agit-il simplement d’alibis? Les démocrates sont curieux d’assister aux prochaines séances du conseil communal, où de nombreux devis vont devoir être présentés. Et ils ne manqueront pas de souligner les différences entre le budget prévisionnel et le budget réel. L’année dernière, le collège échevinal a dit des démocrates qu’ils manquaient de cohérence parce qu’ils lui reprochaient à la fois d’être surmené et de ne pas investir assez. Or il n’y a pas de contradiction entre les deux. Le DP estime que la majorité ne parvient pas à tout gérer. La vérité est que beaucoup de projets avaient déjà été entamés auparavant, en particulier par le DP. Bien sûr, quelques autres sont venus s’ajouter. Mais dans l’ensemble, les démocrates pensent qu’il faut investir plus. Le collège échevinal doit se donner les moyens de se dépasser et d’investir. En 2016, il n’y est pas vraiment parvenu. Or la question est de savoir dans quelle direction Differdange doit aller. Par le passé, les démocrates ont montré qu’une direction stable portait ses fruits. Comment expliquer autrement que des hommes politiques ayant voté contre certains projets les soutiennent désormais? C’est la preuve ultime que le DP savait ce qu’il faisait. Les démocrates ont une vision claire de l’avenir, notamment en ce qui concerne Differdange en tant que ville de la formation avec une vie estudiantine dynamique, des logements, des restaurants, des magasins et des emplois. Ils veulent aussi faire de Differdange un acteur de l’industrie créative, rendre la ville plus attractive et y améliorer la qualité de vie. Or la majorité actuelle ne semble pas savoir quoi faire. À la fin d’une période législative, il est intéressant de comparer tout ce qui avait été promis dans l’accord de coalition à ce qui a été réalisé finalement. Cela en dit long sur la crédibilité. Or comme pour les budgets, de nombreuses idées de l’accord de coalition n’ont jamais été réalisées, mais tout au plus entamées au dernier moment pour faire croire qu’on ne les a pas ou-

et duerno ausgesäit, wéi wann d’Majoritéit net fit wier, fir dat alles ze géréieren. Natierlech ware vill Punkte schonn an der Maach, déi haaptsächlech vun enger DP stamen, an natierlech ass och deen een oder deen anere Projet dobäikomm. Mir sinn awer iwwerzeegt, datt et net falsch ass, weiderhin am Sënn vun der Stad Déifferdeng grouss Iddien an Investissementer ze fuerderen. Eisen Opruff war dohier: Gitt Iech d’Moyenen, déi Iwwerfuerderung ze iwwerwannen an nach méi ze investéieren. An dat ass sécher kee Widdersproch. Gelongen ass dat an eisen Aen awer och 2016 net wierklech. Et ass wichteg, datt un der Spëtzt vun enger Stad wéi eiser en Team steet, dat dëst fäerdeg bréngt an dat Ganzt och an e Kader vun enger Gesamtstrategie setze kann. Déi wichteg Fro ass: Wou wëlle mer hin? Eng DP huet an der Vergaangenheet gewisen, datt et méiglech ass, sech eng stabil Richtung ze ginn, an datt eis Politik och doduerch konnt Friichten droen. Wéi soss ass et sech ze erklären, datt elo déiselwecht Leit, déi dës Projete vun Ufank un a Fro gestallt hunn a souguer dergéint gestëmmt hunn, elo Reklamm fir dës Entwécklunge maachen? Et ass dee beschte Beweis, datt d’DP wousst, wat se géif maachen a méi wäit konnt gesi wéi just dat nächst Joer. Och elo hu mir als Partei nach ëmmer eng Visioun, wou et mat eiser Stad soll higoen a wéi si sech ka weiderentwéckelen, zum Beispill als Bildungsstanduert mat engem faarwegen an aktive Studenteliewen a mat allem, wat dozou gehéiert: de Logement, d’Gastronomie, de Commerce, d’Aarbechtsplazen an esou weider. Mir wëssen och, wéi mer Déifferdeng als bedeitenden Acteur an der Kreativ­ industrie wëlle placéieren an eis Stäerkt op dësem Gebitt ausbauen. Mir hunn Iddien, wéi Wunnen awer och Schaffe kann zu Déifferdeng ëmmer méi attraktiv ginn, an de Bierger méi Liewensqualitéit zegutt kënnt. Et ass fir eis ëmmer méi evident, datt déi aktuell parteilech Kombinatioun sech do net sécher ass, wou et higeet. Zum Schluss wëlle mer soen, datt et um Enn vun enger Legislaturperiod

14

interessant ass, sech unzekucken, wat an engem Koalitiounsaccord alles esou versprach gouf a wat schlussendlech tatsächlech an Ugrëff geholl ginn ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

MARTINE GOERGEN (DP): De Koalitiounsaccord vun der Majoritéit stellt do keng Ausnam duer, an esou hu mir eis deen ugekuckt, mam Zil, d’Glafwierdegkeet vun den Aussoen ze préiwen. Kann een deem trauen, wat ugekënnegt gëtt? Et fält da ganz séier op, datt do – ähnlech wéi bei deene leschte Budgeten – vill Saachen an de Raum gestallt gi sinn, an déi dann awer kee bis kaum Suivi kritt hunn. Wann dann tatsächlech eppes geschitt ass, ass et ëmmer nëmmen e klengen Ufank, oder se ginn elo op dee leschte Stëppel nach séier an d’Wee geleet, fir datt och nëmme kee behaapte kann, et wier vergiess ginn. Dat ass awer fir eis net de Sënn vun engem Koalitiounsaccord. Wa mer dann op déi méi oder manner grouss Versprieche kucken an op Saache wéi den Amenagement vun der Place de l’Église oder vum Thillebierg stoussen, op de Park vum Klouschter hei zu Déifferdeng, eng Indoorspillplaz, e Versprieche fir méi Stockage fir d’Veräiner, e Carsharing-System oder Parkleitsystem, fir der just e puer ze nennen, kënne mer net anescht wéi eis erstaunt weisen. Onofhängeg, ob mir elo mat deene Projeten all averstane sinn oder net, ass et kloer, datt do deelweis esouguer Saachen derbäi sinn, déi och elo am leschte Budget vun der aktueller Legislaturperiod net erëmzefanne sinn. An deemno sécher net als ëmgesat oder ugefaange bezeechent kënne ginn. A wat d’Glafwierdegkeet ugeet, musse mer dann awer staark drun zweiwelen, datt dat, wat gesot oder souguer schrëftlech festgehale gëtt, Bedeitung fir d’Majoritéit huet. Wat hu mir dorausser als Konklusioun gezunn? D’DP Déifferdeng fënnt dës Virgoensweis absolutt net fair vis-à-vis vum Déifferdenger Bierger. Et ass net


2. Budget vun der Hand ze weisen, datt d’Wahrscheinlechkeet also grouss ass, datt dat, wat an dësem Budget versprach gëtt, grad esou wéineg ëmgesat gëtt wéi d’Verspriechen aus dem Koalitiounsaccord. A mat all deenen zousätzleche Beobachtungen, déi mir gemaach hunn, an déi ech elo deelweis ausgefouert hunn, net nëmmen, wat d’Investissementer an eng Strategie fir eis Stad uginn, kënne mir als DP Déifferdeng et net veräntwerten, esou e Budget matzedroen.

Iwwert déi onerwaarte Rentrée vun der Gewerbesteier kann ee sech freeën. Mä mir sinn awer als Gemeng ofhängeg vum Zentralstaat.

Mir hunn definitiv eng aner Virstellung wéi esou e Budget, net nëmme fir dëst Joer, mä iwwert eng länger Period, misst géréiert ginn, a kënnen et net erlaben, datt de Bierger sech mat esou engem flouen an onausgeräiften Dokument zefridde muss ginn. D’DP-Fraktioun vun Déifferdeng wäert dëse Budget also net matstëmmen. Ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Goergen. E Vertrieder vun der CSV. Här Mangen, ganz gären.

ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Wéi bei der Virstellung schonns ugeklongen, ass dëse Budget dee leschte vun dëser Zort – bedéngt duerch dat neit Finanzéierungsgesetz vun de Gemengen – mä awer och dee leschte Budget vun dëser Dräierkoalitioun. Ech versichen, am Laf vu menger Ried op dës zwee Punkten anzegoen. Déi finanziell Lag vun onser Gemeng war, am Verglach zu deene leschte Joren, nach ni esou gutt wéi elo. Dëst ass bedéngt zum engen duerch déi grousszügeg Zouschëss vum Staat a Milliounenhéicht. Zum Beispill fir d’véiert Trimester 2016 ee Plus vu fënnef Milliounen u Gewerbesteier. Dat sinn ëmmerhi 16% méi wéi erwaart. Mä zum aneren och wéinst der virsiichteger Verwaltung vun den Ausgaben duerch déi jëtzeg Koalitioun. Bekanntlech besteet den ordinäre Budget aus 87% fixe Käschten. Do kann een nëmme bei 13% vun de Poste spueren.

2015 schléisse mir of mat engem Boni vu sechs Milliounen Euro. An 2016 hu mer viraussiichtlech ee Boni vun 21,5 Milliounen Euro. Also 27,5  Milliounen Euro, déi mir an nei Projeten investéiere kënnen.

Très bien!

ROBERT MANGEN (CSV): Des Weidere kréie mir duerch deen neie Finanzéierungsmodus vun de Gemenge liicht méi pro Awunner, mä virun allem brauche mir d’Gehälter vum Léierpersonal net méi ze bezuelen. Dat ass ëmmerhin ee Chiffer vun aacht Milliounen Euro. Dofir musse mer awer d’Pensioune vun de Fonctionnairë bezuelen. Doduerch, datt mir awer méi Léierpersonal hu wéi pensionéiert Fonctionnairen, spuere mir hei e puer Milliounen Euro. Dat wäert ons zwar eréischt fir de Budget d’nächst Joer zegutt kommen, mä e gewëssenen Deel vun dëse finanzielle Mëttelen erlaabt et ons awer, d’Personal an onser Gemeng viraussiichtlech opgrond vun der Evolutioun vun onser Populatioun unzepassen. Dës dach beträchtlech finanziell Polster erlaben ons, keng laangfristeg Emprunten opzehuelen an esou zwee Emprunten ze tilgen an de Minus vun onser Ligne de crédit auszegläichen. Ons gesamt Scholdelaascht gëtt ëm zéng Milliounen Euro reduzéiert: vu 77 op 67 Milliounen Euro. Mat enger Pro-Kapp-Verscholdung, déi vun 3.300  Euro 2015 op 2.300 Euro 2017 fält. Déi Politik vu kuerzfristege Prête fir punktuell Projete lount sech. Och dëst Joer huele mer erëm zwee Prêten op, fir den Ausbau vum Pompjeesschapp um Scheierhaff a fir den Hall polyvalent zu Uewerkuer. Den Ersatz vum Hall de la Chiers, dee mir ofginn un deen nationale Schoulcampus, a wou de Verkaf mam Schoulministère nach net ofgeschloss ass.

15

bliées. Mais cela n’est pas le but du document. Martine Goergen cite quelques exemples comme l’aménagement de la place de l’Église, le Thillenberg, le parc du couvent, l’aire de jeux couverte, l’espace de stockage pour les associations, le covoiturage, le système de guidage vers les parkings… Que les démocrates soutiennent ou pas ces projets, la vérité est qu’ils ne figurent pas dans le dernier budget de la période législative et qu’ils ne seront donc pas réalisés. Par conséquent, ce que la majorité écrit ne semble pas d’une grande importance pour elle. En conclusion, les démocrates trouvent que cette façon de procéder n’est pas du tout honnête visà-vis des Differdangeois. Cela laisse supposer que ce qui se trouve dans le budget importe tout aussi peu au collège échevinal que ce qu’il a écrit dans l’accord de coalition. Si on ajoute à cela les considérations de Martine Goergen quant aux investissements et à la stratégie, les démocrates ne pourront pas approuver le budget. Ils ne sont pas d’accord avec la façon dont le budget est géré depuis des années et estiment que les citoyens ne peuvent se satisfaire d’un document aussi flou.

ROBERT MANGEN (CSV) constate que ce budget est à la fois le dernier de cette coalition et le dernier avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le financement des communes. La situation financière de la commune n’a pas été aussi bonne depuis des années. Cela est dû en partie aux subventions de l’État. Au quatrième trimestre 2016, l’impôt commercial a dépassé les attentes de cinq-millions d’euros, soit 16 %. Mais c’est dû aussi à une gestion prudente des dépenses. Le budget ordinaire se compose à 87  % de frais fixes. On ne peut donc faire des économies que sur les 13 % restants. Les revenus inattendus liés à l’impôt commercial peuvent réjouir, mais ils soulignent aussi la dépendance des communes à l’égard de l’État. L’excédent 2015 se monte à 6 millions d’euros et celui de 2016 à 21,5 millions d’euros. Cela représente


2. Budget 27,5 millions d’euros à investir dans de nouveaux projets. Le nouveau mode de financement des communes rapportera plus à Differdange par habitant. La Ville n’aura plus non plus à payer le salaire des enseignants, qui représente huit-millions d’euros par an. En revanche, elle devra financer la retraite de ses fonctionnaires. Mais Differdange ayant plus d’enseignants que de fonctionnaires retraités, elle pourra utiliser la somme restante pour recruter du personnel. La marge de manœuvre financière dont dispose la Ville de Differdange lui permettra de ne pas contracter de nouveaux emprunts à long terme, de rembourser deux emprunts et d’assainir la ligne de crédit. La dette communale baissera de 10 millions d’euros et passera de 77 à 67 millions d’euros. La dette par tête d’habitant passera de 3300 en 2015 et 2300 € en 2017. En revanche, Robert Mangen soutient la contraction de prêts à court terme pour des projets ponctuels, et notamment pour la caserne des pompiers au Scheierhaff et le hall polyvalent d’Oberkorn. La Ville de Differdange contractera aussi un prêt de 15 millions d’euros pour construire le lycée international, mais cet argent sera intégralement remboursé, intérêts inclus. Le collège échevinal a raison d’acquérir des terrains et des maisons pour ensuite les louer ou les revendre en vue d’y réaliser un projet. Robert Mangen cite l’échevin aux bâtisses de la ville de Tübingen qui avait dit il y a quelques années qu’un chrétien-social pouvait être écologique. Il ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’une commune fasse des bénéfices à travers une vente, car cet argent servirait à la communauté. Par ailleurs, à Vienne, 25 % des maisons appartiennent à la commune, qui les rénove de manière écologique pour les louer ensuite à des prix sociaux. Les taxes n’évolueront pas à moins d’une indexation. En ce qui concerne la dépendance à l’égard de l’État, Robert Mangen estime que la commune doit augmenter ses propres revenus. Actuellement, ils se montent à 5 millions d’euros, soit 5 % des recettes ordi-

Des Weideren huele mir fir de Schoulministère een Emprunt op vu 15 Milliounen Euro fir de Bau vum internationale Lycée. Suen, déi mir integral mat Zënsen zréckkréien, nom Ofschloss vun de Bauaarbechten. Sënnvoll ass et, Terrainen oder Haiser opzekafen, fir se entweder ze verlounen oder weiderzeverkafen, fir nei Projeten ze ënnerstëtzen oder ze initiéieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ah sou!

ROBERT MANGEN (CSV): Ech wëll hei nëmmen de Bauteschäffe vun der Stad Tübingen zitéieren, dee viru Jore bei enger Veranstaltung vum Méco op dës Virgoensweis agaangen ass – jo, och en CSV-Amateurpolitiker ka gréng ugehaucht sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Très bien!

ROBERT MANGEN (CSV): Hien hat deemools keng Bedenken, bei engem Verkaf Gewënn ze maachen als Stad. Dat kéim jo och der Allgemengheet zegutt. Erstaunlech vun engem Politiker aus Däitschland. Ech wëll ausserdeem kuerz d’Situatioun vun der Stad Wien zitéieren, där 25% vun den Haiser gehéieren, déi oft ekologesch renovéiert an zu soziale Präisser verlount ginn. Zur Erënnerung bleiwen d’Taxen onverännert. Et sief, et kéim zu enger Indexerhéijung. Ech hat virdru vun der finanzieller Ofhängegkeet vum Zentralstaat geschwat. Ech hunn e Faibel fir d’Autonomie vun enger Gemeng. Mir solle versichen, an Zukunft ons eegestänneg finanziell Rentréeën ze sécheren. Aktuell läit dëst eegestännegt Akommes bei fënnef Milliounen Euro. Dat si knapp 5% vun onsen ordinäre Recetten. Et handelt sech

16

zum Beispill ëm Locatioune vun Haiser, wat mer vum Aquasud erakréien, vu Parkingen, Cogeneratioun mat Hëtzt an Elektresch. Divers vun dëse Poste mussen ausgebaut ginn. Iddien dozou hunn ech schonns an der Finanzkommissioun ginn. All Partei huet vläicht nei Iddien an hirem zukünftege Wahlprogramm. Zum ordinäre Budget wollt ech folgend Froe stellen: De Projet Senior Plus leeft d’nächst Joer aus. Wéi soll et domatter weidergoen? Bei der Aide à l’emploi waren 370.000 Euro virgesinn 2016, awer nëmmen 270.000  Euro ausgenotzt. Fir 2017 sinn nach 250.000 Euro veranschlagt. Eng ähnlech Situatioun fanne mer bei der Subvention pour emploi aux jeunes chômeurs, 2016: 425.000  Euro. Et sinn der awer nëmmen 240.000  Euro genotzt ginn. 300.000 Euro si fir dat kommend Joer virgesinn. Dat sinn awer a mengen Ae wichteg Posten. Wat gesäit ons Stad vir, fir deenen Aarbechtslosen do Ënnerstëtzung ze ginn an déi Sue voll auszenotzen? Déi nei touristesch Projete gi mat 40.000  Euro dotéiert. Ech erwaarden hei eng Zesummenaarbecht mat den Déifferdenger Betriber. Zum Beispill gëtt am zukünftege Klenge Casino wahrscheinlech eng Receptionistin agestallt, déi och eng Ausbildung am Tourismus huet. Den Diffbus elektriséiert de Budget mat enger Méiausgab vu 400.000  Euro. Et sinn déi véiert Linn an och d’Elek­ trobussen. Déi zukünfteg geplangten Ausgabe gi mat 1,3  Milliounen Euro chiffréiert. Ech betoune just dës Ausgab, datt ons Bierger dobaussen och realiséieren, wat d’Gratisbussen ons kaschten. Wéi gesäit d’Abanne vun Déifferdeng an deem neie Projet vum Südbus aus? An dëst och a punkto Finanzéierung, den Uschloss an d’eventuell Integratioun an de Projet Entrée de ville? Dëst erlaabt mer, eng kleng Bréck zur Déifferdenger Verkéierssituatioun ze schloen. Ech géif et fair fannen, wann all Partei déi duerchgefouert Schwäizer Studie virleien hätt, wa si hire Wahl-


2. Budget programm opstellt. D’Verkéierssituatioun zu Lëtzebuerg, an deemno och zu Déifferdeng, ass katastrophal. Fir mech ass dëst en Highlight fir deen nächste Gemengerot. Jorelaang hu mir onse Verkéier no dem Baue vu Quartiere geplangt, anstatt ëmgekéiert fir d’éischt e vernënftegt Verkéierskonzept an da Bauprojeten ze realiséieren. Déi Verkéierssituatioun, déi mir Allerhellgen haten, mat quasi nëmmen enger Zou- an Ausfaartsstrooss fir ganz Déifferdeng, war keen Hellegtum. Mä wie wonnert dat och bei der Trennung tëschent Kierch a Staat!

spidol agestallt ginn, an eng nei Persoun iwwerhëlt d’Direktioun vum Spidol. Ech hoffen, datt deen Iwwergang méi elegant funktionéiert, wéi dat an engem gewëssene Stater Spidol de Fall war. Zum Schluss vum ordinäre Budget kommen ech zum Beschten, onser Kultur. Onsen dynamesche Kulturschäffe ka sech dëst Joer net bekloen: 12.000 Euro fir de Schmit, net den Nicolas, mä den Hoppen. (Gelaachs) D’Campedonk-Ausstellung.

(Gelaachs)

(Gelaachs)

Ech hu mech als Gemengevertrieder geschummt.

D’Buch iwwer Déifferdeng, wou vill Veräiner sech bedeelegt hunn, sinn alles flott Eventer. De Blues Express an d’Megafuesend gi méi ënnerstëtzt, deen ee mat 30.000 Euro an deen anere mat 40.000 Euro. Aus wéi engem Grond?

D’Frais postaux hu mir schonn dat viregt Joer kritiséiert. Déi klammen dëst Joer erëm vu 40.000 Euro op ganzer 175.000  Euro. Den digitalen Zäitalter schéngt nach net zu Déifferdeng ukomm ze sinn. Ech wëll nëmme soen: Oft kréien ech Aluedunge fir verschidde Projeten oder Vernissagen – do kritt eng Persoun a sech dräi Bréiwer fir datselwecht. Ech mengen, do kéint een awer relativ vill Sue spueren. D’Frais postaux an d’Kopiesmaschinnen hu sech am fréiere Kornascht an an der Schoul verduebelt. Duerch wat ass dat bedéngt? Och d’Fortbildung vum Personal am Kornascht huet sech vu 50.000 op 100.000  Euro verduebelt. Aus wat fir engem Grond? Op de 1535° ginn ech net an. Hei ass eng SA geplangt mam Staat. 35% Staat, 65% Déifferdeng. Ech waarden hei op d’Ënnerlagen, déi mir an de Gemengerot kréien, fir iwwert déi SA ze beroden. Wéi all Joer beriichten ech och kuerz iwwert d’Syndikater, un deenen ech bedeelegt sinn. De Minettkompost gëtt elo an Eegeregie gefouert, wat ons wahrscheinlech erlaabt, d’Betribskäschten ze reduzéieren. Wat wahrscheinlech déi nächst Joren eng finanziell Erliichterung vun der Gemeng kéint bedeiten. D’Planung vum Südspidol geet monter weider. D’Erëffnung ass viraussiichtlech 2022/2023. Deen aktuelle CHEM-Direkter geet Enn 2017 an d’Pensioun a soll dann als Bauprojetleeder vum Süd-

Begréissenswäert ass de Versuch, een Deel vun de Käschten duerch Sponsoren auszegläichen. Ech hu gemierkt, ons Fête nationale geet ëm 6.000 Euro an d’Luucht. D’Trennung vu Kierch a Staat schéngt deier ze ginn. Datt de Budget vum Culte ëm d’Halschent erofgesat gëtt, vu 60.000  Euro op 30.000 Euro, ass jo selbstverständlech bei dëser Regierung. Egal, wéi et weidergeet, ech fannen et schued, wann déi architektonesch erhalenswäert Kierchen net méi renovéiert ginn. Si bedeiten awer een Deel Kultur a Liewensaart vun onse Virfahren. E puer Wierder zum extraordinäre Budget. Ech ziele kuerz déi gréisst Depensen op. International Schoul: 12,5 Milliounen Euro. Stroossenerneierungen, wat jo och néideg ass. Zéng Milliounen Euro Ausgabe fir d’Moderniséierung vum Stroossennetz. Prête fir Akaf vun Terrainen an Haiser, doriwwer hunn ech scho geschwat. Et ass en ambitiéise Budget mat sengen 61  Milliounen Euro. Vill nei Projeten, mä och aler en attente, ginn heimat finanzéiert. Wéi bei deem viregte Budget kënnen onerwaart Verzögerungen opkommen duerch Plangännerungen, falsch Architekteplanung, wéi dat emol bei de Ponts et Chausseés virkënnt,

17

naires, provenant de la location de maisons, d’Aquasud, des parkings, de la cogénération de chaleur… Robert Mangen a exposé ses idées à la commission des finances. Il espère que les différents partis politiques feront de même dans leurs programmes électoraux. Robert Mangen a des questions concernant le budget ordinaire. Le projet «Senior Plus» sera-t-il reconduit? Pourquoi la commune n’a-t-elle dépensé que 270 000  € pour l’aide à l’emploi en 2016, alors que 370 000 € étaient prévus? La situation est semblable pour la subvention pour l’emploi aux jeunes chômeurs avec des dépenses de 250 000 € au lieu de 425 000 €. Que compte faire la commune pour aider les chômeurs et faire en sorte qu’ils profitent de ces aides? Quarante-mille euros sont alloués au tourisme. Robert Mangen s’attend à une collaboration avec les entreprises locales. Le Petit Casino recrutera une réceptionniste avec une formation dans le tourisme. Le Diffbus électrisera le budget avec une augmentation des dépenses de 400 000 € pour un total de 1,3 million d’euros. Robert Mangen souhaite que les habitants réalisent ce que coutent les bus «gratuits». Differdange participera-t-elle au projet du bus du sud? En ce qui concerne la situation sur les routes, qui est catastrophique à Differdange et au Luxembourg, Robert Mangen voudrait que l’étude réalisée soit présentée avant que les partis ne préparent leur programme électoral. Pendant des années, la commune ne s’est intéressée à la circulation qu’après avoir construit les quartiers. Les frais postaux, que Robert Mangen avait déjà critiqués l’année dernière, passent de 40  000 à 175  000  €. Il semblerait que l’ère digitale ne soit pas encore passée par Differdange. Parfois, il reçoit trois invitations pour le même vernissage. Il y a moyen d’économiser de l’argent. Les frais postaux et les frais de formation du Kornascht ont doublé. À quoi est-ce dû? Le 1535 ° deviendra une SA appartenant à 35 % à l’État et à 65 % à la Ville de Differdange.


2. Budget Robert Mangen passe aux syndicats. Le Minettkompost parviendra probablement à réduire ses frais de fonctionnement et par conséquent la participation de la commune. L’ouverture de l’hôpital du sud est prévue pour 2022-2023. Le directeur du CHEM partira en retraite fin 2017 et sera remplacé. Un directeur de projet sera aussi recruté. Robert Mangen espère que la transition sera plus élégante que cela n’a été le cas dans un autre hôpital à Luxembourg. En ce qui concerne la culture, le dynamique échevin n’a pas à se plaindre. Douze-mille euros sont alloués à Schmit, mais il ne s’agit pas de Nicolas. (Rires) Robert Mangen cite également l’exposition de Campendonk et le livre sur Differdange, un projet auquel de nombreuses associations ont participé. Davantage de fonds sont alloués au Blues Express et à Megafuesend. Robert Mangen salue les efforts pour inclure des sponsors dans les projets. Le prix de la Fête nationale augmente de 6 000 €. Le budget pour les églises passe de 60  000 à 30  000  €. Robert Mangen regrette que les églises ne soient plus rénovées. En ce qui concerne le budget extraordinaire, il cite l’école internationale, le réaménagement des routes, l’acquisition de maisons… Il constate que le budget est ambitieux, même si, bien entendu, certains projets peuvent prendre du retard. Il espère que le projet des serres communales sera entamé afin d’aider les chômeurs. La mobilité douce est développée. Les pistes cyclables jusqu’à Niederkorn et Esch/Belval permettront de calmer la situation sur les routes. Robert Mangen suggère des pistes cyclables couvertes. Malheureusement, certaines personnes utilisent les vélos de location pour rouler de manière sauvage dans le parc et la rue Michel-Rodange. Parfois, certains distribuent même de petits sachets — et pas seulement en période de Saint-Nicolas. Il s’agit d’un problème grandissant et la commune devrait réagir vite.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) est du même avis.

d’Depollutioun vun den Terrainen an esou weider. Ech hoffen, datt mer de Projet vun de Geméiszären ufänke kënnen, wat ons erméiglecht, Aarbechtsplaze fir Aarbechtsloser ze schafen. D’Mobilité douce gëtt ausgebaut. Wann d’Vëlospiste bis op Nidderkuer an Esch/Belval fäerdeg sinn, hu mir ee Schratt a Richtung Verkéiersberouegung gemaach. Firwat hei net nei Konzepter – dat hat ech scho virgeschloen – mat iwwerdaachten a beliichte Vëlospisten? Ech wéilt hei bei de Vëloen nach e klenge Sécherheetsproblem vun onser Stad uschwätzen. Oft ginn déi Vëloe vu bestëmmte Leit genotzt, déi wëll duerch d’rue Michel Rodange an duerch de Parc Dune fueren. Si fueren net nëmme Vëlo, mä deelen heiansdo och gewëssen Titercher aus. Ech mengen, dat ass awer e gewësse Sécherheetsproblem an onser Stad.

ENG STËMM: Kleesercherszäit.

breede Public zu Sportsinfrastrukturen, méi Beweeglechkeet, an et gëtt manner Obesitéit. Déi nei Gemengenateliere gi mat 250.000 Euro veranschlagt. Et gëtt héich Zäit, datt ons technesch Déngschter en adequaten aarbechtsfrëndleche Raum kréien. Déi Zeréckhalung vun onser Regierung, ons staatlech Terrainen zu Nidderkuer zur Verfügung ze stellen, ass net verständlech. Et huet een heiansdo d’Gefill, mir Déifferdenger wären Zweet-Klass-Leit. Dës Bemierkung gëllt och fir déi geréng Subsiden am Kulturberäich a bei de Verhandlunge vum Terrain fir déi international Schoul. Esouguer an engem rezenten Artikel an der geschriwwener Press goufe mir als drëttgréisst Stad vun Diddeleng deklasséiert, obwuel mir jo méi Awunner hunn, mä dës dann awer op verschidde Quartieren ëmverdeelt ginn. Et ass net verständlech. Also entweder mir sinn déi drëttgréisst a mir hunn esou vill Leit, an dat dann opdeelen …

(Gelaachs)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERT MANGEN (CSV):

Här Mangen, mir sinn déi drëttgréisst Stad mat 25.385 Awunner.

Dat wollt ech elo soen, net nëmmen zur Kleesercherszäit. (Gelaachs) Dat schéngt mer awer e Problem ze sinn, deen zouhëlt. An do sollte mer eis awer vun der Gemeng aus relativ schnell dergéint wieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

ROBERT MANGEN (CSV): No der Renovatioun vum Lunasterrain zu Uewerkuer gëtt dëst Joer de Lasauvager Fussballsterrain erneiert. Dës erweidert Trainingscapacitéit vun onse Veräiner erlaabt méi Zougang fir de

18

ROBERT MANGEN (CSV): Jo, mä mir sinn …

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Gleeft net ëmmer alles, wat am Wort steet. (Gelaachs)

ROBERT MANGEN (CSV): Et war dës Kéier net d’Wort. (Gelaachs)


2. Budget ROBERT MANGEN (CSV): Onse Budget fir de Patrimoine gëtt vun 20.000 Euro op 175.000 Euro erhéicht. Dëst kënnt der Valorisatioun vum Korsprong, onse Fontainen an den Haiserfassaden zegutt. D’Spillplaz an de Parc de détente an der rue de Pétange si fir 400.000 Euro geplangt. Fir d’Gestaltung goufen d’Awunner agebonnen. Ee flotte Projet, mä e stolze Präis. Et ass ze hoffen, datt an Zukunft gläichwäerteg Projete geplangt ginn, ouni dass Biergerinitiativen derhannert stinn. D’Signalisatioun an d’Infrastrukture vun de Parkinge gi mat 340.000  Euro verbessert. Eng néideg, wann och deier, Ausgab. Et ass ze hoffen, datt déi geplangte Parkinge schonns mat an dësem Leedungssystem agebonne sinn. Mir hunn also hei ee Budget virleien, deen d’Zukunft vun deem nächste Gemengerot net beanträchtegt. Déi finanziell Situatioun vun onser Gemeng ass gesond. Vill Infrastrukture sinn erneiert ginn. Nei Projete si geplangt, souwuel am Schoulberäich – de Campus Nidderkuer an Uewerkuer, déi international Schoul –, wéi an der Urbanisatioun – d’Entrée de ville –, wéi am Sportsberäich – d’Sportshal, de Centre sportif Uewerkuer – an am Veräinsliewen – den neien Hall multifonctionnel zu Uewerkuer. Et gëtt awer nach Baustellen: e vernünftegt Verkéierskonzept, Mixitéit vun der Bevëlkerung, bezuelbare Wunnraum, Reduzéierung vun der Aarbechtslosegkeet. Alles Beräicher, wou déi verschidde Parteie sech déi nächst Méint Gedanke kënne maachen an dës an hirem Wahlprogramm festleeën. Als Gewielte solle mir ons gemeinsam fir ons Stad asetzen. Nëmmen ënnert dëser Viraussetzung kënne mir ons géint déi onauswäichlech, onperséinlech Globalisatioun vun der Welt behaapten. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Huele mer d’Fraktioune vir. Jidderee kritt selbstverständ-

lech d’Wuert. Här Ruckert, Dir hutt d’Wuert.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, an der Gemengerotssitzung vum 2. Dezember huet de Schäfferot Erklärungen iwwert de Budgetsprojet fir 2017 ginn. An den Här Buergermeeschter huet gemengt, et wär en ambitiéisen a responsabele Projet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Budget.

ALI RUCKERT (KPL): Budget, entschëllegt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERT MANGEN (CSV) constate qu’après le terrain Luna à Oberkorn, c’est au tour du terrain de Lasauvage d’être rénové. Davantage de sites pour s’entrainer signifient un accès facilité aux infrastructures sportives et une meilleure lutte contre l’obésité. Le budget pour les ateliers communaux est estimé à 250 000 €. Il est temps que les services techniques disposent d’un espace adéquat. Robert Mangen ne comprend pas pourquoi le gouvernement refuse de mettre à la disposition de la commune les terrains à Niederkorn. Parfois, il a l’impression que les Differdangeois sont considérés comme des citoyens de seconde classe. Dans la même veine, les subsides pour la culture sont minuscules. Robert Mangen mentionne aussi les négociations pour le terrain de l’école internationale. Sans oublier que récemment, dans un journal, Dudelange a été citée comme troisième ville du pays alors que Differdange a plus d’habitants.

Kee Problem.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

ALI RUCKERT (KPL):

rappelle que Differdange compte 25 385 habitants. Il conseille à M.  Mangen de ne pas toujours croire ce que le Wort écrit. (Rires)

Ma ass dat wierklech esou? E Budgets­ projet also. (Gelaachs)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Très bien! Ganz gutt, Här Ruckert. Exzellent.

ALI RUCKERT (KPL): Wéi dës Koalitioun, déi elo de leschte Budgetsprojet virun de Gemengewahle vun Oktober 2017 virleet, am Januar 2014 ugetratt ass, nodeems d’Koalitioun vun der DP an de Grénge virzäiteg gescheitert war, hunn ech hei am Gemengerot als Vertrieder vun der Kommunistescher Partei gesot, d’Kommuniste géifen déi nei Koalitioun net no hire Wierder beuerteelen, mä an éischter Linn no deem, wat se géif schaffen.

19

ROBERT MANGEN (CSV) proteste. Ce n’était pas le Wort. (Rires) Le budget pour le patrimoine augmente de 20 000  € et passe à 175 000 €. Quatre-cent-mille euros sont alloués à l’aire de jeux et le parc de détente dans la rue de Pétange. Les habitants ont participé à l’élaboration du projet. Robert Mangen espère qu’à l’avenir, des projets de cette qualité seront élaborés sans l’intervention d’initiatives citoyennes. La signalisation des parkings sera améliorée grâce à un budget de 340 000 €. C’est cher, mais important. Robert Mangen espère que les futurs parkings seront inclus dans le système de guidage. Le budget 2017 ne compromet pas la marge de manœuvre du prochain conseil communal. La situation financière de la commune est saine. De nombreuses infrastructures ont


2. Budget été rénovées. De nouveaux projets sont prévus dans les domaines scolaire et sportif. En revanche, des progrès restent à faire en ce qui concerne les routes, la mixité de la population, le logement et le chômage. Les différents partis politiques pourront y réfléchir lors de la préparation du programme électoral. Les élus doivent s’engager ensemble pour le bien de Differdange. C’est la seule façon de lutter contre une globalisation inévitable et impersonnelle.

ALI RUCKERT (KPL) rappelle que le collège échevinal a présenté le budget 2017 le 2 décembre dernier. Le bourgmestre a estimé que ce projet était ambitieux et responsable.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) corrige M. Ruckert. Il parlait de budget et non de projet.

ALI RUCKERT (KPL) s’excuse. Il se demande cependant s’il ne s’agit pas d’un projet de budget. (Rires) Ali Ruckert rappelle que lorsque la majorité actuelle a pris le pouvoir en 2014, les communistes ont dit qu’ils la jugeraient à leurs actions et non à leurs paroles. À l’époque, Ali Ruckert avait bien sûr contribué à la chute de la coalition DP-déi gréng dont le seul objectif était de privatiser les services communaux au lieu de résoudre les problèmes de la commune. Depuis, il a encouragé la nouvelle coalition à cesser toute privatisation et, au contraire, à déprivatiser le service de nettoyage. Il se réjouit que cette dernière demande ait été entendue. Il constate que dans le domaine informatique, la commune recourt moins à des sociétés externes. Mais dans d’autres domaines, les exploitants restent privés et les conditions de travail sont souvent précaires. Ali Ruckert cite le stade d’Oberkorn, d’où le CSO a été chassé, Aquasud, le bus scolaire, le Diffbus et le centre de recyclage. Ces privatisations expliquent pourquoi le KPL n’a pas approuvé les derniers budgets et n’approuvera pas celui-ci. Le bourgmestre a rappelé les économies faites ces dernières années

Fir mech als Vertrieder vun der KPL war et deemools selbstverständlech, eng Hand mat unzepaken, fir d’Enn vun der Koalitioun vun der DP an de Gréngen erbäizeféieren, well déi huet soss näischt kannt, wéi d’Gemengendéngschter an d’Gemengeleeschtungen ze privatiséieren a generell eng Politik ze bedreiwen, déi net drop ausgeriicht war, déi grouss Problemer, déi et a ville Beräicher an der Gemeng gëtt, ze léisen. D’Kommunisten hunn déi nei Koalitioun encouragéiert, op Privatiséierungen ze verzichten an déi Privatiséierungen, déi schonn erfollegt waren, réckgängeg ze maachen. Den Här Buergermeeschter huet virun zwou Wochen hei an der Sitzung erkläert, datt keng privat Botzdéngschter méi an de Gemengegebaier schaffen. D’KPL begréisst dat an ass frou, dass eng vun hire Fuerderungen, d’Privatiséierung am Botzberäich vollstänneg réckgängeg ze maachen, erfëllt gouf. An dass och am Informatik-Beräich méi Aarbechte vu kommunalem Personal a manner vu Privatfirme gemaach ginn. Ma an anere kommunale Beräicher bleiwen d’Bedreiwer Privatfirmen. Mir hunn et do deelweis mat prekäre Lounan Aarbechtsbedéngungen ze dinn. Ech erënneren un de Stadion zu Uewerkuer, vun deem jo zousätzlech den CSO verdriwwe gouf, den Aquasud, d’Schoulbusser, den Diffbus an de Recyclingshaff, fir deen dëst Joer en neie Standuert zu Nidderkuer fonnt ginn ass. Dës Privatiséierunge gehéieren zu de Grënn, firwat d’KPL an deene vergaangene Joren net fir de Budget gestëmmt huet, a firwat ech als Vertrieder vun der Kommunistescher Partei och dëse Budgets­ projet net stëmme wäert. Et gëtt donieft awer nach eng Rei aner Grënn. Den Här Buergermeeschter huet an der leschter Sitzung zouginn, datt an de vergaangene Jore beim Personal gespuert gouf, an datt den Undeel vun de Personalkäschten am Budget, am Verglach mat anere Gemengen am Süden, méi niddreg ass. En huet souguer zouginn, datt munch Beschäftegt vun der Gemeng, ech zitéieren, „um Zännfleesch lafen, an datt lues a lues eng Ännerung misst kommen“. Ma wann haut eng Rei Beschäftegt vun der Gemeng um Zännfleesch lafen, dann ass dat op eng falsch Perso-

20

nal- a Spuerpolitik vum Schäfferot vun de Gréngen, vun der LSAP a vun der DP zréckzeféieren an do drop, datt vu ville Beschäftegten eng iwwerméisseg héich Aarbechtsintensitéit gefuerdert gëtt. Dann däerf ee sech natierlech och net wonneren, wann et Beschäftegter gëtt, déi, mat Recht, onzefridde sinn a rabbelkäppeg ginn. Als Vertrieder vun der KPL fuerderen ech dëse Schäfferot dofir op, dat néidegt Personal anzestellen, fir dass all kommunal Déngschter a Beschäftegt hiren Aufgaben ënnert uerdentlechen Aarbechtskonditiounen nokomme kënnen. Dozou gehéiert och de Kollektivvertrag fir kommunal Aarbechter vun 18 Südgemengen, dorënner och Déifferdeng, deen 2017 an an de Joren duerno Auswierkungen op de kommunale Budget wäert hunn. Als Vertrieder vun der KPL hunn ech an der Gemengerotssitzung vum 4.  Mee vun dësem Joer dofir gesuergt, datt dee geplangte Sozialofbau, dee virdru jo och schonns vum Aarbechterausschoss ugeprangert gouf, un d’grouss Ëffentlechkeet komm ass. Wat virdrun net de Fall war. Den Här Buergermeeschter huet deemools gesot, dat wär kee Sozialofbau. Ma wat ass et dann anescht, wann zum Beispill d’Agangsléin vun de Gemengebeschäftegten, déi an Zukunft am Aarbechterstatut nei agestallt ginn, staark gekierzt gi sollen? Ech hoffen natierlech, datt et net esouwäit kënnt an dass d’Aarbechterdelegatiounen aus den 18  Südgemengen, dorënner och den Aarbechterausschoss vun eiser Gemeng, an all Beschäftegt am Aarbech­ terstatut sech géint all Zort vu Sozialofbau wiere wäerten. An ech bekräftegen d’Solidaritéit vun der KPL mat hinnen. Ech hu virdru gesot, datt et méi wéi ee Grond gëtt, firwat ech als Vertrieder vun der KPL haut géint dëse Budget stëmme wäert. Ee vun dëse Grënn huet mam Wunnengsbau ze dinn an domat, dass d’Politik vum Schäfferot an dësem Beräich net den Erwaardunge vun der KPL an net deem entsprécht, wat fir Déifferdeng noutwenneg wär. Wéi d’Logementskommissioun an engem Bréif un de Schäfferot vun dësem 12.  Dezember feststellt, feelen haut zu Déifferdeng 800  Mietwunnengen.


2. Budget Ech streiden net of, dass an deene ver­ gaangene Joren eng ganz Rei Initiative geholl goufen, fir Wunnengsbauprojeten ze erméiglechen an ze fërderen. An datt och eng verstäerkt Zesummen­ aarbecht mam Fonds de Logement an der Société Nationale des Habitations à Bon Marché an d’Weeër geleet ginn ass, déi d’Verwierklechung vu konkrete Bauprojeten erméiglecht. Dat ass ze begréissen. Ma dat ass keng Strategie, déi dozou féiere wäert, datt d’Wunnengsnout, mat där mer et zanter laangem zu Déifferdeng ze dinn hunn, séier ofgeschaaft gi kéint. Genau esou eng Strategie awer bräicht d’Gemeng an den Ae vun de Kommunisten. Et ass net esou, datt mir eppes dergéint hätten, wann d’Gemeng sech engagéiert, fir Eegentumswunnengen oder Wunnengen no héijen ökologesche Kritären ze bauen oder de Bau vun deenen ze fërderen. Ma an den Ae vun der KPL misst de Bau vu Mietwunnengen absolut Prioritéit kréien. An d’Gemeng misst sech vill méi engagéieren, fir Projete mat Mietwunnengen unzekuerbelen an ze realiséieren. D’Realitéit ass dach nach ëmmer déi, datt net nëmmen, ma besonnesch jonk Leit, déi nach bei hiren Eltere wunnen, well se sech keng Wunneng leeschte kënnen, oder jonk Koppele mat Kanner hei an der Gemeng praktesch keng Wunneng mat engem niddrege Loyer fannen an dann d’Gemeng verloossen. An dacks esouguer an d’belscht, franséischt oder däitscht Grenzgebitt ginn, well se mat hirer niddreger Pai hei keng Wunneng fannen. Wann een nëmmen de Mindestloun verdéngt, deen elo den 1. Januar 2017 ëm lächerlech 1,4% eropgesat gëtt amplaz ëm 20%, wéi dat d’KPL fuerdert, ass et natierlech schwéier. Ma déi sougenannten Députés-maires, vun deenen der vill an der Chamber sëtzen, maache guer näischt, fir dat ze änneren. E Grond méi fir mech, als Vertrieder vun der KPL, géint dëse Budgetsprojet ze stëmmen, ass och, datt d’Schäfferotsparteien – déi gréng, d’LSAP an d’CSV – d’Aféiere vun enger Spekulatiounssteier op bestëmmten Haiser, déi zënter laangem eidel stinn, refuséieren. An dovu gëtt et der bekanntlech e puer honnert an der Gemeng an op bestëmmte Bau-

terrainen, déi zanter Joren aus Spekulatiounsgrënn net genotzt ginn. Wéi ech virun engem Joer eng Interpellatioun zu dësem Thema gemaach hunn, huet et zwar vun alle Bänke geheescht, d’Grondiddi wär luewens­ wäert. Ma duerno si vun de Gréngen, vun der LSAP, vun der CSV an der DP all méiglech Saache mat den Hoer erbäi­gezu ginn, fir eng Spekulatiounssteier ze verhënneren. Alternativen, déi de Spekulanten d’Handwierk leeë géifen, hutt Der allerdéngs keng op den Dësch geluecht. Et sief dann, d’Schafe vun der Agence Immobilière Sociale Kordall, wat u sech eng gutt Saach ass, ma wat eng Drëps op e waarme Stee bleift. Well bis haut konnten an der Déifferdenger Gemeng grad emol 27 Wunnengen iwwert dëse Wee verlount ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et sinn der 50.

ALI RUCKERT (KPL): 27 Wunnengen, Här Buergermeeschter.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et sinn der 50.

ALI RUCKERT (KPL): Net „Et sinn der 50“. Zielt dat elo net hei. Dir wësst ganz genau, dass et zu Déifferdeng 27 Wunnenge sinn. Déi aner sinn zu Nidderkäerjeng an zu Péiteng.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg. Do hutt Der ganz recht, Här Ruckert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Et ass jo de Kordall.

21

sur les frais de personnel. Il a même avoué que certains employés étaient à bout. Or cela est dû à la politique du collège échevinal, des écologistes, du LSAP et du DP, qui exigent trop des employés. Comment s’étonner alors que certains employés soient mécontents et têtus? Le KPL exige que le collège échevinal recrute du personnel pour que tous les employés puissent faire leur travail dans de bonnes conditions. Ali Ruckert mentionne dans ce contexte le contrat collectif, qui aura des répercussions sur le budget communal en 2017 et au-delà. Dans la séance du conseil communal du 4 mai, Ali Ruckert a révélé au public la remise en cause des acquis sociaux. Le bourgmestre a nié cette remise en cause. Mais que penser alors de la baisse des salaires pour les personnes nouvellement recrutées avec le statut d’ouvrier? Ali Ruckert espère que tous les salariés se défendront contre ce type de mesures. Ils pourront compter sur le soutien du KPL. Une autre raison pour laquelle Ali Ruckert votera contre le budget est liée au logement. La politique du collège échevinal ne suffit pas. Le 12 décembre, la commission du logement a écrit au collège échevinal qu’il manquait 800 appartements à louer à Differdange. Certes, au cours des dernières années, plusieurs mesures ont été prises et le collège échevinal a collaboré avec le Fonds du logement et la Société nationale des habitations à bon marché. Mais ce n’est pas une stratégie apte à régler les vieux problèmes de Differdange. Bien sûr, les communistes ne sont pas contraires à la promotion d’appartements répondant à des critères écologiques élevés. Mais la priorité devrait être accordée à la construction d’appartements à louer. La commune devrait s’engager beaucoup plus. La vérité est qu’aujourd’hui, de nombreux jeunes restent chez leurs parents parce qu’ils ne peuvent pas se permettre un appartement et que des familles doivent quitter Differdange et parfois le pays pour trouver une maison abordable. Le salaire minimum a augmenté de 1,4 % en janvier 2017, alors que les communistes exigeaient une aug-


2. Budget mentation de 20 %. C’est ridicule. Mais les députés-maires ne font rien. Ali Ruckert n’approuvera pas non plus le budget parce que le LSAP, le CSV et déi gréng sont contraires à l’introduction d’une taxe sur la spéculation frappant les centaines de maisons et de terrains inhabités. Lorsqu’il a lancé une interpellation il y a un an, tous les conseillers communaux ont salué le principe, mais le LSAP, le CSV et le DP ont avancé toutes sortes d’idées farfelues pour ne pas approuver la taxe. Ils n’ont pas non plus proposé d’autres mesures contre les spéculateurs. Car l’agence immobilière du Kordall, qui loue à peine 27 appartements, représente une goutte d’eau dans l’océan.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) proteste. Il s’agit de cinquante appartements.

ALI RUCKERT (KPL) répète qu’il n’y en a que 27. Il demande à M. Traversini de ne pas parler de cinquante, car les autres se trouvent à Bascharage et à Pétange.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) donne raison à M. Ruckert.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) rappelle qu’il s’agit de l’agence immobilière du Kordall. ALI RUCKERT (KPL) constate que c’est mieux que rien, mais que cela ne contribuera pas à réduire la spéculation. Il salue les investissements dans l’enseignement avec la construction ou l’agrandissement d’écoles et de maisons relais dans les différents quartiers. Les conditions dans lesquelles évoluent les enfants et le personnel s’en trouveront grandement améliorées. Cependant, les communistes continuent d’espérer que tous les conteneurs finiront par disparaitre de Differdange. La voie empruntée est la bonne, mais Differdange a pris du retard, car la commune a fixé les mauvaises priorités. Ali Ruckert regrette aussi que l’État n’investisse pas davantage dans les écoles et l’éducation, qu’il ne recrute pas plus de personnel enseignant et qu’il ne crée pas

ALI RUCKERT (KPL): Dat ass ganz sécher méi wéi näischt. Ma dat wäert net derzou féieren, datt d’Spekulatioun mat eidelen Haiser a mam Baugrond ënnerbonne gi wäert. Ausdrécklech begréisse wëll ech hei als Vertrieder vun der KPL, datt am Budgetsprojet fir 2017, wéi dat och schonns an de Jore virdrun de Fall war, vill Sue fir de Schoulberäich, fir de Bau vun neien oder den Ausbau an d’Moderniséierung vu bestoende Schoulen a Maison-relaisen an deene verschiddenen Uertschaften a Quartiere vun der Gemeng virgesi sinn. D’Personal an de Maison-relaisen an d’Léierpersonal, ma och d’Kanner an déi Jugendlech selwer, kréie besser Bedéngunge geschaaft, fir sech ze entwéckelen a sech Wëssen unzëeegnen. Als Vertrieder vun der Kommunistescher Partei ginn ech d’Hoffnung net op, datt wierklech all Container aus dem Schoulliewe vun der Gemeng Déifferdeng verschwanne wäert. Mir sinn an der Tëschenzäit um gudde Wee, wann och mat vill Verspéidung. Well an de leschte 15 Joer, anescht wéi am Programm vun der KPL, net déi richteg Prioritéite gesat goufen. Dovun ofgesinn, wëll ech hei awer och kritiséieren, datt de Staat nach ëmmer net genuch Suen an d’Schoulen an an d’Bildung stécht, fir méiglechst kleng Klassen ze maachen a méiglechst vill Léierpersonal ze beschäftegen. An doriwwer eraus eng polytechnesch Gesamtschoul anzeféieren an eng Schoul vun der Chancëgläichheet ze schafen, déi et haut net gëtt – och net an der Gemeng Déifferdeng. A fir déi d’Kommuniste sech zanter Laangem a weiderhin asetzen. Kritiséiere wëll ech hei nach eng Kéier, dass Déifferdeng elo eng Europaschoul, déi Lycée international heesche soll, amplaz vun engem techneschen oder klassesche Lycée kritt. Dat ass e Verrot vum Schäfferot un dem eegene Verspriechen un d’Déifferdenger Bierger. De Combel ass dobäi, datt de Schäfferot sech och nach vun der Regierung uschmiere gelooss huet, wéi déi fir de Kaf vum Terrain fir de Lycée a fir d’Grondschoul niewendrun 10.000 Euro pro Ar festgeluecht huet, während d’Gemeng

22

virdrun der Arcelor 15.000 Euro den Ar huet musse bezuelen, fir den Terrain iwwerhaapt ze kréien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

ALI RUCKERT (KPL): Zousätzlech ass d’Gemeng elo staark ënner Drock, well mam Bau den Hall de la Chiers verschwënnt an eng nei Chiershal zu Uewerkuer a Rekordzäit opgeriicht muss ginn. De Fazit aus dem Bau vum Lycée international, deen d’Gemeng elo och nach fir d’Regierung virfinanzéiert, wat de Budget onnéideg opbauscht, ass awer, dass net méi wéi d’Halschent vun de Schüler vum neie Lycée aus der Déifferdenger Gemeng kommen däerf. An dass e puer dausend Jugendlecher aus eiser Gemeng och weiderhi laang Schoulweeër bis an aner Gemengen hunn, bei deene vill Zäit drop geet a bei deene vill Transportcapacitéiten ufalen. Doru schold sinn d’Regierung an den DP-Educatiounsminister a fréieren Déifferdenger Buergermeeschter. Doru schold ass awer och dëse Schäfferot an déi Parteien, déi en ënnerstëtzen. Ech kann hei och net d’Begeeschterung iwwert déi sougenannte Lunex-Héichschoul deelen, déi sech mam Accord vun de Schäfferotsparteien an der fréierer zouener Schwämm am Parc des Sports zu Uewerkuer niddergelooss huet, an déi virun engem Mount offiziell ageweit gouf. Bei dëser Héichschoul, déi vun der Gemeng, zum Beispill iwwert en ze niddrege Loyer, a vum Staat ënnert d’Äerm gegraff kritt, handelt et sech ëm ee vun deene gréissten däitsche private Bildungskonzerner, un deem senger Spëtzt mam Dr. Oetker ee vun deene räichste Männer aus Däitschland steet. An deen an e puer europäesche Länner Universitéitscoursen ubitt, fir domat décke Profit ze maachen. Anescht wéi zum Beispill op der ëffentlecher Uni zu Tréier, wou fir e Semester, also fir sechs Méint, 242,80 Euro bezuelt ginn, muss e Student bei der


2. Budget Lunex fir d’Bachelorcourse 600 Euro am Mount op den Dësch bliederen a fir d’Mastercourse 750  Euro de Mount. Dat sinn 9.000  Euro am Joer a 27.000 Euro op dräi Joer. Well esou laang dauert dës Ausbildung. Ech froe mech wierklech, ob mir zu Déifferdeng eng Héichschoul brauchen, wou an éischter Linn d’Kanner vun de bessergestallte Leit dra ginn. An da solle mer och nach, trotz der Wunnengsnout vu ville Familljen a Leit mat niddrege Léin, fir déi aus bessere Familljen e puer honnert Studentewunnenge bauen. Dat ass de falsche Wee. A fir mech als Vertrieder vun der KPL e Grond méi, zu der Politik vum Schäfferot Nee ze soen. Mir hu genuch sozial Problemer hei an der Gemeng, mat deene sech intensiv misst befaasst ginn. Ech soen net, dass de Schäfferot näischt an dëser Hisiicht mécht. Ma oft mécht en och nach dat Falscht. Zum Beispill, wann en zur selwechter Zäit wéi d’Regierung den Index manipuléiert an am soziale Beräich ofbaut, d’Taxen erhéicht, wéi dat virun zwee Joer de Fall war. Et ass nun emol eng Tatsaach, datt d’Problemer vu ville Leit zu Déifferdeng net méi kleng, mä méi grouss ginn. Déifferdeng gehéiert bis haut, zesumme mat Esch, zu deene Gemengen, wou proportional am meeschte Leit liewen, déi keng Aarbecht hunn, oder déi mam Mindestloun a mam RMG, oder wann et Rente sinn, mat ganz klenge Renten, mat engem Complement vum RMG liewe mussen. Eng Strategie, fir dës schwiereg Situatioun ze iwwerwannen, hunn awer weder de Schäfferot nach d’Regierung, an där deelweis déiselwecht Parteie sëtze wéi am Schäfferot. Et kommen zwar ëmmer méi Steieren eran. Och d’Déifferdenger Gemeng kritt Milliounen Euro méi u Steiereinnahmen. Mä wat d’Ëmverdeelung am Sënn vu sozialer Gerechtegkeet ugeet, ass net vill ze mierken. Net bei der Regierung, déi ëmmer méi Steiersue fir d’Rüstung zur Fënster erausgehäit an de Konzerner grouss Steiergeschenker mécht, fir déi och den Déifferdenger Député-maire an der Chamber gestëmmt huet. An net vill beim Schäfferot. Op alle Fall net an deem Mooss, wéi dat noutwenneg wär.

Fir dass dat sech ännert, mussen d’Leit sech wieren a sech amëschen, amplaz de Mond ze halen. An d’Kommunistesch Partei muss gestäerkt ginn. Dat ass déi eenzeg Alternativ, fir datt et an der Gemeng an am Land am Sënn vun de schaffende Leit an de Rentner zu Ännerunge kënnt. Ech soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech soen Iech och Merci. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Gemengerot, léif Vertrieder a Vertriederinne vun der Press, de leschte Budget virun de Gemengewahlen ass och ee Moment, fir de Bilan vun der Dräierkoalitioun ze maachen, wéi den Här Muller en och aus der Siicht vum Schäfferot gezeechent huet. Sécherlech gëtt et munch Saachen ze begréissen. An der Schoul- a Betreiungsinfrastruktur, am pädagogesche Konzept vun de Maison-relaisen, am Ëmweltberäich an och, wat d’Zréckdränge vun der Privatiséierung ugeet, ass munches geschitt. Ech schléisse mech, wat d’Privatiséierung an d’Analys vun der sozialer Situatioun ugeet, dem Här Ruckert a groussen Deeler un, fir meng Ried da schonn emol e bëssen ze kierzen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Très bien!

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Doriwwer eraus, wat déi positiv Tendenzen ugeet, géif ech awer soen, dass d’Gestioun zwar finanziell och méi responsabel ginn ass, mä dass déi Gestioun, wat d’Erausfuerderunge vun eiser Bevëlkerung ugeet, net bedeitend geännert huet. Wann ech am Beräich Logement eng Analogie mat der sanitär prekärer Situatioun vun Déifferdeng virum Éischte

23

une école globale polytechnique et une école de l’égalité des chances. Il critique l’ouverture d’une école européenne, le lycée international, au lieu d’un lycée technique et classique. Le collège échevinal a trahi sa promesse à la population. Le comble étant qu’il s’est fait avoir par le gouvernement, qui achètera le terrain pour le lycée et l’école fondamentale 10 000 € l’are, alors que la commune l’a payé 15  000. En plus, il doit construire une nouvelle salle polyvalente à toute vitesse parce que le Hall de la Chiers disparaitra. Résultat: la commune doit préfinancer un lycée où seule la moitié des élèves peuvent provenir de Differdange, alors que des milliers de jeunes quittent tous les jours la ville pour aller à l’école ailleurs. La faute en revient au gouvernement, à l’ancien maire démocrate et actuel ministre de l’Éducation, et au collège échevinal. Ali Ruckert n’est pas enthousiaste non plus en ce qui concerne l’université LUNEX, qui a ouvert ses portes dans l’ancienne piscine couverte du Parc des Sports. LUNEX appartient à un grand groupe privé allemand spécialisé dans la formation et avec à sa tête le docteur Oetker, un des hommes les plus riches d’Allemagne. Pourtant, LUNEX a été soutenu par le gouvernement et la commune. L’université demande 600 € par mois pour des études de bachelor et 750  € par mois pour un master — soit 27  000  € pour trois ans —, alors que l’université publique de Trèves se contente de 242,80 € par semestre. Differdange a-t-elle vraiment besoin d’une université destinée aux enfants des riches? Sans compter qu’il faut leur construire des centaines d’appartements pour étudiants alors que de nombreuses familles démunies ne trouvent pas où se loger. Les problèmes sociaux sont nombreux et le collège échevinal s’y prend souvent mal. Il y a deux ans, il a par exemple augmenté les taxes au même moment où l’État manipulait l’index. Les problèmes des Differdangeois ont empiré. Avec Esch, Differdange est la ville avec le plus de chômeurs, de per-


2. Budget sonnes touchant le salaire minimum et de RMGistes. Or ni le collège échevinal ni le gouvernement n’ont une stratégie pour résoudre ces problèmes. Les impôts ne cessent d’augmenter, ce qui accroit les revenus de la Ville de Differdange. Pourtant cela ne se traduit pas par une plus grande équité sociale. Ni auprès du gouvernement qui jette l’argent par les fenêtres pour l’armement et en faisant des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises ni auprès du collège échevinal. Pour changer les choses, les gens doivent se défendre. C’est pourquoi ils doivent renforcer le parti communiste. C’est la seule façon de faire bouger les choses pour les travailleurs et les retraités.

Weltkrich zéien – well an deenen zwee Fäll schwätze mir vun engem Noutstand –, da géif ech soen, dass den Emile Mark deen Noutstand net geléist kritt hätt mat engem Kanal do am Eck an ouni kohärente Modell, wou dat Ganzt zesummegehaangen hätt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Zwee Avise vun zwou verschiddene consultative Kommissioune schwätze sech fir de Kaf vu Wunnengen aus, fir se dann zu soziale Mietwunnengen ze verlounen. Een, ganz direkt an explizit, ass dee vun der Logementskommissioun. Wou all Partei an där Kommissioun sech dofir ausgeschwat huet, fënnef Millioune pro Joer ze investéieren. Net nécessairement fir Wunnengen ze bauen, mä fir bestoender ze kafen a se no gewëssene Kritäre weiderzeverlounen als sozial Mietwunnengen.

Ma wann een da kuckt, wat déi Situatioun vu ville Familljen ass, da misst een nach weider analyséieren. Dat ass och an der Logementskommissioun gesot ginn. Mä ech mengen, och ouni vill Analyse wësse mer, dass momentan vill Familljen an ze klenge Wunnunitéite fir en ze héije Präis wunnen. Well d’Promoteure jo och déi Wunnunitéite gebaut hunn, fir méiglechst vill do erauszeschloen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que le dernier budget avant les élections communales constitue le bon moment pour dresser un bilan de la coalition. Il salue les efforts faits dans le domaine des écoles, des structures d’accueil, du concept pédagogique des maisons relais, de l’environnement et de la déprivatisation. En ce qui concerne la privatisation, il s’associe aux paroles de M. Ruckert. Pour ce qui est des finances, la gestion est devenue plus responsable, mais malheureusement, cela ne change pas grand-chose pour la population. Gary Diderich compare le problème du logement avec la situation sanitaire précaire avant la Première Guerre mondiale. À l’époque, Émile Mark n’aurait pas réussi à résoudre le problème sans une stratégie cohérente. Deux avis de deux commissions différentes demandent au collège échevinal d’acheter des appartements pour ensuite les louer à prix social. La commission du logement propose un investissement annuel de cinq-millions d’euros. La commission des finances suggère, quant à elle, d’investir dans des projets générant des recettes. Elle ne mentionne pas le logement, mais d’après les calculs que Gary Diderich a présentés il y a un an, la commune pourrait tirer des revenus du logement social.

Och d’Finanzkommissioun seet indirekt, dass dat e gudde Wee wär. Well am Avis steet: La commission propose d’investir davantage dans des projets générant des recettes. Bei de Beispiller hu se elo net de Logement genannt, mä de Logement – souwéi ech dat och virun engem Joer mat enger Motioun hei opgewisen hunn, a mat engem ganze Rechnungsmodell –, géif am soziale Wunnengsbau och dozou féieren. An dat – dat bestätegen och Buergermeeschteren aus anere Gemengen, déi aktuell Ministeren, déi dat an anere Gemenge scho gemaach hunn – bréngt enger Gemeng eege Recetten. Mir hunn et gesinn am Beräich 1535° oder an anere Beräicher, wou Investitiounen och herno Loyer erabréngen. Et ass awer wichteg, d’Argumentatioun vun der Kommissioun hei ze erwähnen, wéi se zu deem unanimë Vote komm ass. Well ech mengen, dass mer an der Vergaangenheet hei am Gemengerot déi Propos ëmmer éischter negativ gesinn hunn. Och wa kee sech wierklech traut, et explizit ze soen, besteet mengen ech d’Angscht, dass wann ee massiv sozial Mietwunnenge baut, dat en Zouzuch vu sozial méi schwaache Leit an eis Gemeng géif mat sech bréngen. An den Här Ruckert huet et gesot: Mir si schonn eng Gemeng, déi iwwerduerchschnëttlech vill Leit hei wunnen huet, déi en Challenge hunn, fir d’Enner um Enn vum Mount beieneen ze kréien.

24

Ganz genau.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Wann een dann elo géif higoen a Kritäre festleeën a soen, déi sozial Mietwunnengen, déi mir selwer bauen, si fir Leit déi, soe mer, fënnef Joer schonn zu Déifferdeng wunnen – oder méi oder manner laang –, da kënnt et net zu engem Zouzuch, mä zu enger Verbesserung vun der existéierender Bevëlkerung. Dës Famillje géifen duerch sozial Mietwunnengen, wou de Präis sech net no der Gréisst vun der Wunneng orientéiert, mä no hirem Revenu, méi grouss Wunnenge kréie fir manner Suen. Dat géif de Kanner an deene Famillje méi Plaz bidden, fir och emol zur Rou ze kommen, fir hir Hausaufgaben ze maachen, fir och mat manner Tensioune vläicht an d’Schoul ze goen an domatter vläicht och verschidde Konflikter oder Gewalt ze reduzéieren. Den Office social géif och entlaascht ginn. Well d’Leit manner Sue beim Loyer mussen ausginn an da manner Hëllefe brauchen. D’Kafkraaft géif an d’Luucht goen, an d’lokal Geschäftswelt kéint dovunner profitéieren. Déi Kritäre sinn awer nëmme méiglech, wa Wunnenge vun der Gemeng an Eegeregie ëmgesat a géréiert ginn. Bedéngt kënne mir do mat ëffentleche Bauträger esou Kritären identifizéieren. Mat deem engen oder aneren ass et vläicht méiglech. Mä wann een et selwer mécht, da kënnt ee méi schnell weider an et kann een do kloer virgoen. Amplaz Argumenter kënnt awer just e Verdréie vun de Realitéiten als Äntwert. De Buergermeeschter schwätzt


2. Budget vun 10% soziale Wunnengen a gehäit do Äppel mat Biren, Gromperen a Cacahuèten an een Dëppen, amplaz bei soziale Mietwunnengen ze bleiwen, wann och vu soziale Mietwunnenge geschwat gëtt, a wann et och just an deem Beräich ass, wou esou Pourcentagë benotzt ginn. Well am internationale Vergläich gëtt ganz präzis, bei esou engem Pourcentage, vu soziale Mietwunnenge geschwat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wéi vill sinn et der dann?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Wa mer dat nämlech net esou kloer definéieren hei zu Déifferdeng, kommen déi Wunnengen, wou den Här Ruckert als Studentewunnenge fir Kanner vu räiche Famillje betitelt, an dee Pourcentage mat eran. Esou hutt Dir deen hei gerechent, an esou kann ee vläicht op 10% kommen. Mä da schwätzt een net nëmme vu Mietwunnengen. Souguer, wann een d’Studentewunnengen, d’Flüchtlingswunnengen, d’Seniorewunnengen an aner Wunnenge mat arechent.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wéi vill sinn et der?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dëst ass Irreführung an huet mat opgekläerter Politik, Transparenz an enger kooperativer a konstruktiver Politik am Sënn vun de Leit näischt ze dinn. Här Traversini, wann Dir just wëllt ­räich Leit, déi wéinst dem Brexit aus England flüchten, an den Tower lackelen, fir hir Kanner niewendrun an d’Schoul ze ginn an am Auchan akafen ze goen, da muss ech soen: Bravo. Dat ass net déi Entwécklung, déi mir als déi Lénk fir Déifferdeng gesinn. Dir hutt d’Erhéijung vun den Taxen als gutt, richteg a sënnvoll benannt. Ma dann, Bravo. Leider hutt Dir fir déi schéin Adjektiver keng Substanz bruecht, déi dëst beleeën.

Esou, ouni Argumenter, hutt Dir och d’Motioun vun déi Lénk den 2. Dezember verworf. Obwuel déi, ausser enger Diskussioun iwwert eng Staffelung vum Präis, dëse Gemengerot zu näischt verflicht hätt. D’Gratuitéit war eng Optioun an der Motioun, mä net déi eenzeg. An d’Motioun huet net virgegraff, wéi eng Optioun dann déi bescht wär. Ob eppes gutt, richteg a sënnvoll ass, misst ee kënnen objektiv beuerteelen. An aus grénger Siicht misst do wuel déi ökologesch Fro net onwichteg sinn. Een Argument wär dann, dass d’Consommatioun vum Waasser bei de Stéit am Duerchschnëtt erofgaangen ass. Hutt Dir do Donnéeën? Wann net, op wat fundéiert dann esou eng Ausso? Oder ass et, wéi ech spéitstens bei dësem Budget den Androck hunn, dass d’finanziell Repercussioun, ze spueren oder méi eranzekréien, dat Eenzegt ass, wat als sënnvoll beuecht gëtt? Aus sozialer Siicht – ee Wuert, wat een an där enger oder anerer Form bei Äre Koalitiounspartner fënnt – misst een esou eng Ausso drop baséieren, wéi ee Verhältnis d’Depensë fir d’Taxen an d’Energie ausmaache par rapport zu de Revenuen. A bei wéi ville Leit déi Proportiounen elo kritesch sinn, a bei wéi ville se virun 2005 kritesch waren. Et freet mech ze héieren, dass de Schäfferot agesäit, dass d’Personal muss opgestockt ginn. Dëst ass ze begréissen. An ech hoffen, dass da geschwënn och konkret Propose kommen, wéi eng Poste bäikommen an dës ausgeschriwwe ginn. Inakzeptabel ass et awer, dass fir en Deel vum Personal zënter 2009 keen neie Kollektivvertrag do ass. An dass Dir selwer, Här Buergermeeschter, esou Aussoe maacht, dass een als Gemeng muss wéi e Betrib handelen an net no politescher Faarf. Ausser vun der ëffentlecher Hand an dem Bierger finanzéiert Strukturen, hutt Dir zwar nach ni e Betrib geleet, esouwäit ech weess, an dofir weess ech och net, firwat Dir dës Parallel zitt. Mä d’autant plus ass et an eisen Ae verfeelt, fir e Service public mat engem Betrib wéi engem anere gläichzestellen. E Leitartikel am Tageblatt vum 22. November seet zum Beispill: „Als öffentliche Institutionen haben die Gemeinden eine moralische Verpflichtung und

25

Gary Diderich souhaite revenir sur l’argumentation de la commission. Même si personne n’ose le dire, une des craintes du conseil communal est que la création massive de logements sociaux n’attire l’arrivée dans la commune de personnes économiquement faibles. Or comme l’a dit M. Ruckert, de nombreux Differdangeois ont déjà du mal à joindre les deux bouts.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) est du même avis.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) tient à souligner la situation de beaucoup de familles. Elles vivent dans des appartements trop petits qu’elles paient trop cher. Il propose par conséquent de réserver les appartements que la commune construirait elle-même à des personnes résidant à Differdange depuis au moins cinq ans. De cette façon, on améliorerait la situation des habitants sans en attirer de nouveaux. Cela permettrait aux enfants de faire leurs devoirs à domicile en paix, de réduire les tensions à l’école et peut-être même de réduire la violence. L’office social aurait moins de travail, car les loyers seraient moins élevés. Le pouvoir d’achat augmenterait, avec des répercussions positives sur le commerce. Mais tout cela n’est possible que si la commune gère elle-même le parc locatif. Malheureusement, au lieu d’apporter des arguments, le collège échevinal ne fait que détourner la réalité. Le bourgmestre parle de 10 % de logements sociaux alors qu’il mélange tout et n’importe quoi. Or la définition de logements sociaux est précise. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à M. Diderich combien de logements à couts modérés il y a à Differdange.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) signale que le bourgmestre inclut ce que M. Ruckert appelle des logements d’étudiants pour riches. Certes, il arrive alors à 10 %, mais il ne s’agit plus uniquement de logements sociaux à louer.


2. Budget ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à nouveau à M. Diderich combien il y a de logements à couts modérés à Differdange.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que cette façon de procéder n’a rien à voir avec une politique transparente et constructive. Attirer les riches dans des tours pour que leurs enfants puissent aller à l’école à côté et faire leurs courses à Auchan sans voiture n’est pas ce que déi Lénk veut pour Differdange. Si M. Traversini considère l’augmentation des taxes juste, bravo à lui. Après tout, il a rejeté sans arguments la motion de déi Lénk visant à échelonner le prix de l’eau. Le tout manque d’objectivité. Pourtant, pour déi gréng, la question écologique devrait avoir son importance. M.  Traversini a-t-il des chiffres prouvant que la consommation de l’eau a baissé chez les ménages? À moins que tout ce qui compte pour lui soit d’augmenter les revenus? Ce qu’il faudrait faire, c’est calculer le rapport entre les dépenses liées aux taxes et à l’énergie, et les revenus, et voir ensuite pour qui la situation était critique avant 2005 et pour qui elle l’est devenue ensuite. Gary Diderich se réjouit du fait que le collège échevinal veuille recruter, mais trouve inacceptable que le personnel n’ait plus eu droit à un nouveau contrat collectif depuis 2009. En plus, M.  Traversini estime qu’une commune doit être gérée comme une entreprise et non en fonction des couleurs politiques. Mais c’est oublier que lui-même n’a jamais été à la tête d’une entreprise privée. Pour déi Lénk, cette comparaison n’a pas lieu d’être. En effet, contrairement à ce qui se passe dans le secteur public, la direction d’une entreprise privée n’est pas élue sur base de valeurs, de convictions et de programmes. Banaliser la substance politique revient à faire le jeu des manipulateurs populistes soutenus par des personnes frustrées qu’on leur serve toujours la même bouillie. Après trois ans, on se demande toujours ce qui a changé à Differdange avec un bourgmestre écologiste et cette façon de voir les choses n’y

eine Vorbildfunktion, die auch darin besteht, ihre Angestellten anständig zu behandeln und zu bezahlen“. Politesch Faarf soll sécher kee Selbstzweck sinn. Mä wat Dir vläicht net bei där Ausso beuecht hutt, ass, dass ee klengen awer e feinen Ënnerscheed ass tëschent engem Betrib, wou d’Leedung net gewielt gëtt opgrond vu ­ Wäerter an Iwwerzeegungen, opgrond vu Programmer. Dass Leit sech net duerch hir ekonomesch Tätegkeet op dëser Plaz befannen. Sou ass dat bei engem Betrib. Dir kënnt d’politesch Substanz an Ausriichtung banaliséiert als Faarf karikéieren, mä och do spillt Dir just dem liberalen Dogma, deen och eng Faarf ass, an d’Hand. An deenen, wou aus Frust, dass alles just nach en Eenheetsbräi ass, populistesch Manipulateure wielen. Mä dës Astellung explizéiert vläicht, firwat ee sech no dräi Joer freet, wat et iwwerhaapt fir en Ënnerscheed mécht, ee grénge Buergermeeschter an enger gréisserer Stad wéi Déifferdeng ze hunn, wann am Beräich Demokratie a Participatioun zwar Fortschrëtter ze verzeechne sinn – ech denken do un eng Place de l’Église, d’Fousbanner Jugendhaus oder och deen een oder anere Bauprojet wéi d’Nidderkuerer Schoul, wou d’Utilisateure gefrot gi sinn –, awer soss keng gréisser Demarche gemaach gëtt. Wou weder de Gemengerot nach d’Bevëlkerung zäitno an aktiv informéiert ginn, wat dann do elo erauskomm ass a wéi et weidergeet. Mä virun allem denken ech och un d’Aarbecht hei am Gemengerot, wou Motioune gestëmmt ginn, wéi zum Beispill déi zum TTIP, déi awer einfach net ëmgesat ginn. Dëst ass kee Respekt virun de Leit, déi sech hei abréngen an Diskussiounen. An awer och net virum Wieler, deen dës Leit gewielt huet. Déi neisten Approche ass, d’Motiounen einfach ze zerschmetteren, ouni sachlech Diskussioun. An obwuel se harmlos sinn a ganz wuel eppes fuerderen, wat Handlung bedarf, a wou ech mir sécher sinn, dass de Schäfferot net virun där Motioun driwwer geschwat huet. Op jidde Fall de President vun der Logementskommissioun wousst näischt dovunner – anescht wéi Dir behaapt hutt, Här Buergermeeschter. D’Leit

26

dobausse kennen d’Limitatioun vum Loyersgesetz net oder nëmmen zum Deel, an zécken, fir sech bei der Mietskommissioun ze mellen, déi se och net ëmmer kennen. Ee Betrib géif bei deem Constat handelen. Mä Dir, Här Traversini, kuckt awer léiwer no politescher Faarf, wann et Iech arrangéiert. An ­anere Fäll spillt dat anscheinend manner eng Roll. Et ass eng relativ banal Muechtpolitik, déi mir leider hei musse matmaachen. Vu Kommissiounen, déi all de Bierger opgemaach ginn, déi reell Projete kënne lancéieren an Äntwerten op Avise kréien, si mir wäit ewech. An domatter ass Är Politik net deem gerecht ginn, wat Dir beim Untrëtt hei ugekënnegt hutt. A scho guer net deem, wat an engem grénge Programm ze fannen ass, respektiv an der Vergaangenheet war. Vläicht verstoppt Der Iech awer elo ­ hannert Äre Koalitiounspartner, mat deenen Dir hutt missen eens ginn, a virun allem si mat Iech. Vläicht ass och dat de Grond, firwat dëse Budget am Fong näischt Bedeitendes, ausser dat Néidegt an Offensichtlecht, ëmrappt. De PAG gëtt verdaagt. Iwwer Waassertaxe schwätze mir hei léiwer net a sollen dat an eis Wahlprogrammer schreiwen. Am Logement geschitt alt erëm näischt Signifikatives. Wéi alles dat, wou ee sech net esou gutt eens gëtt, verdaagt gëtt, evitéiert gëtt. Wéi wann et problematesch oder en Zeeche vu Schwächt wär, verschiddener Meenung ze sinn an ëffentlech driwwer ze diskutéieren. Ob innerhalb vun enger Koalitioun oder tëschent Koalitioun an Oppositioun. Fir eis ass eng Legislatur awer do, fir bis zum Schluss ze schaffen an ze probéieren, déi Sujeten – a grad och déi problematesch a méi schwéier – weiderzebréngen. Wann ech mat Frae schwätzen, wat misst geschéien, fir dass méi Frae sech an der Politik géifen engagéieren, da sinn et virun allem déi Muechtspillercher, déi do opkommen als Bedenken. Ech hu leider keng Fra fonnt, déi dat begréisst huet, dass Fraen iwwergrouss am ëffentleche Raum hänken, mat deene se sech méi oder manner identifizéieren. Well Hausfraen, Fraen am Chômage, Fraen, déi am Botzsecteur schaffen, oder eeler Frae si jo do net viséiert, mä et gëtt éischter vun diploméierten, jon-


2. Budget ken, dynameschen a selbstännege Frae geschwat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Egal wat.

ALI RUCKERT (KPL): Vun deene mat de Poschen. (Gelaachs)

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Virun allem bedarf et enger anerer Zort Politik, wou ee sachlech iwwer Saache ka schwätzen. Wou eng Diskussioun net do ass, fir just seng eege Positioun ze behaapten, mä och fir eng Meenungsbildung. Ech ginn Iech e gutt Beispill, dass et méiglech ass an de Kommissiounen, wou dat oft de Fall ass. An dofir ëmsou méi schued ass et, dass déi net méi seriö geholl ginn. De Pascal Pierrat, President vun der Logementskommissioun, huet d’Carte Blanche vum Gilles Hempel vun der Agence Immobilière Sociale an d’Diskussioun bruecht, wou dee fuerdert, dass eidelstoend Terrainen, déi am Bauperimeter sinn, sollen zwangsverpacht ginn. En Zwang bei der Saach ass am Gros vun der Kommissioun net gutt ukomm. Virun allem, well dann op deem Terrain gebaut gëtt, an dat jo net sënnvoll wär, erëm ewech ze maachen, wann een den Terrain selwer erëm wëll benotzen oder verkafen. Schlussendlech, well et eng oppen Diskussioun war, si mir op ee Modell komm, deen esouwuel der Analys vum Gilles Hempel gerecht gëtt, wéi och net op den Zwang muss zréckgräifen. D’Leit solle vun der Gemeng offréiert kréien, fir zesummen als Partner den Terrain ze viabiliséieren. Si bleiwe Proprietaire vum Terrain, an d’Gemeng baut drop. Eppes, wat béide Virstellungen entsprécht. Ähnlech, wéi d’Gemeng et mat dem Promoteur elo zu Nidderkuer mécht an den Terrain an engem Bail emphytéotique verlount, kéint d’Gemeng iwwert ee Programm d’Proprietairen in-

forméieren a sensibiliséieren an da selwer op deenen Terraine bauen. Oder och de Vermëttler mat esou Promoteure sinn, déi bei esou engem Modell dobäi wären. Eens ware mir eis an der Kommissioun duerch all d’Parteien ewech, dass een déi Terrainen och verstäerkt misst besteieren. Dat hu mer zum Deel och ugefaangen dëst Joer. Mä mir wëssen all, dass d’Grondsteier eng ganz minimal Incidence huet an einfach och jiddereen duerch d’Bänk trëfft. Deen, wou en Terrain fir seng Kanner wëll halen, hätt mat deem Modell, dee mir dunn an der Logementskommissioun quasi ausgeschafft hunn, eppes, wou en am Besëtz vum Terrain bleift a bräicht net selwer Suen ze investéieren, déi oft nach net do sinn, fir eppes drop ze bauen. D’Kanner wëlle jo net onbedéngt do wunnen, wou d’Elteren et envisagéieren. Mä déi Starthëllef, déi d’Elteren oft domatter viséieren, wär esou weiderhi garantéiert. Bleiwe mir emol op deem positive Beispill a verléiere mir net d’Hoffnung, dass nieft deem globale Bilan op eenzelne Punkten esou een Dialog nach méiglech ass an een awer heiansdo gehéiert gëtt. Am Beräich vun de Wunnengen a Bauprojete wollt ech froen, wou mir mam Maxim’s an och mam Monopol an der Liberté dru sinn? Sinn dës Gebaier net vläicht ze fréi eidel gemaach ginn? An hätt een do net Wunnenge respektiv Kënschtlerateliere kéinten draloossen? Am soziale Beräich ass nach ëmmer kee Plang do. Do, wou aner Gemenge scho bei der éischter, zweeter respektiv drëtter Oplag vun engem kohärente Plang sinn, hu mir nach näischt als Basis vun eiser Aarbecht. Integratioun, Chancëgläichheet, Jugend: Bis elo hu mir nach ëmmer kee Plang gesinn. Virun allem am Jugendberäich hunn ech versprach kritt, een aus der Vergaangenheet eng Kéier zougeschéckt ze kréien. Dat ass an der ganzer Legislatur nach net geschitt. An een neien ass och nach net an Ausaarbechtung. Am Beräich vun der Mobilité douce begréisse mir d’Investitioune wéi déi 110 Vëlosemplacementer a véier nei Vël’Ok-Statiounen, bei deene mer awer

27

est pas pour rien. Certes, il y a eu des améliorations en matière de démocratie et de participation comme dans le cas de la place de l’Église, de la maison des jeunes du Fousbann et de l’école de Niederkorn. Mais il manque une vaste démarche qui informerait le conseil communal et la population en permanence et activement. Gary Diderich fait aussi référence au conseil communal, où deux motions ont été approuvées — par exemple le TTIP —, mais pas mises en pratique. Bref, c’est un manque de respect pour la population et pour tous ceux qui participent aux discussions. La dernière tendance consiste à casser une motion sans discussion objective. En tout cas, le président de la commission du logement a démenti les propos tenus par le bourgmestre lors de la dernière séance. Les gens ne connaissent pas les limites de la loi sur les loyers et hésitent à contacter la commission. Mais M. Traversini ne s’intéresse qu’aux couleurs politiques quand cela l’arrange. Malheureusement, le conseil communal est enlisé dans une lutte de pouvoir politique. On est loin de commissions ouvertes à tous les citoyens, lançant des projets et faisant entendre leurs voix grâce à des avis. Le bourgmestre ne respecte pas ce qu’il a promis lorsqu’il a pris le pouvoir ni ce que les écologistes ont écrit dans leur programme. Il se cache peut-être derrière ses partenaires de coalition qui doivent coexister avec lui. Cela explique probablement pourquoi le budget ne contient rien de remarquable. Le PAG est reporté. Les partis doivent expliquer leur position quant à la taxe sur l’eau dans leur programme électoral. Rien de significatif n’est fait dans le logement. Bref, tout ce qui est problématique est reporté comme si lancer une discussion était un signe de faiblesse. Lorsque Gary Diderich demande aux femmes pourquoi elles ne s’engagent pas davantage dans la politique, elles mentionnent précisément ces jeux de pouvoir. Elles n’arrivent pas à s’identifier à cette campagne consistant à placarder des femmes dans l’espace public. Car ce ne sont pas les femmes au foyer, les femmes au chômage ou les


2. Budget femmes de ménage qui sont visées, mais les femmes jeunes et dynamiques.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) s’exclame que c’est n’importe quoi. (Interruption de M. Ruckert)

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) estime qu’il faut pratiquer une politique différente et plus objective où les positions servent à se former une opinion et non à s’imposer. Dans les commissions, cela arrive souvent. Pascal Pierrat, le président de la commission du logement, a présenté la question d’une obligation de donner en bail des terrains inutilisés dans le périmètre de construction qui avait été abordée par Gilles Hempel de l’Agence immobilière sociale. Or la commission était contraire à une obligation, car le propriétaire devrait faire démolir ce qui aurait été construit sur le terrain entretemps, s’il décidait un jour de le vendre ou de le viabiliser. Finalement, grâce à une discussion, la commission a trouvé une solution: la commune pourrait proposer au propriétaire de viabiliser le terrain si celui-ci le souhaite. Elle pourrait alors y entreprendre une construction ou être l’intermédiaire d’un promoteur. Tous les membres de la commission étaient aussi de l’avis qu’il faudrait taxer davantage ce type de terrains. L’impôt foncier n’a qu’une incidence minimale et frappe tout le monde. Le modèle de la commission du logement permettrait à un propriétaire de conserver son terrain — par exemple pour ses enfants — sans avoir à financer une construction. Certes, les enfants ne veulent pas forcément vivre là où les parents l’envisagent. Mais il s’agit d’une bonne aide de départ. Gary Diderich espère que cet exemple positif pourra être répliqué et que les commissions seront entendues. En ce qui concerne les projets de construction, il demande où on en est avec le Maxim’s et le Monopol dans l’avenue de la Liberté. Ces bâtiments n’ont-ils pas été vidés trop tôt? N’aurait-on pas pu y laisser des appartements ou des ateliers d’artistes? Le collège échevinal n’a toujours pas de plan social, alors que

wollte froen, wou déi sollen hikommen. Mir begréissen, dass d’Vëlosverbindung, fir et ze beschleunegen, tëschent Déifferdeng an Nidderkuer elo selwer gebaut gëtt an da vum Staat rembourséiert gëtt. An och déi zwou Brécken, déi d’Mobilité douce wäerte fërderen, an der Héisengerstrooss an an der Avenue de la Liberté fir an den Honsbësch. Mir wollten awer Detailer froen zu deenen Anlagen, fir d’Vëloen ze wäschen. Ech fuere vill Vëlo, mä gewäsch hunn ech en nach net oft. Vläicht a menger Jugend, wéi ech nach Mountainbike gefuer sinn. Mä da stellt sech d’Fro: Wann déi Vëloswäschanlagen dofir gemengt gi sinn, ob dann och gekläert ass, wou een um Bierg däerf fueren oder net. Well op jidde Fall zu menger Zäit huet de Fierschter nach déck Bamstämm an de Wee geluecht op verschiddene Plazen, well et do net gutt gesi war, ze fueren. Virun allem wollt ech an deem Beräich awer och froen, wéi et mat neie Bushaisercher ass. Esou zum Beispill beim Altersheim zu Nidderkuer oder beim ale Spidol zu Déifferdeng, fir nëmmen déi zwou Plazen ze nennen. 110 Bushaisercher wären nawell och eng flott Aart a Weis, fir 110 Joer ze feieren. Ëmsou méi, well den Diffbus ausgebaut gëtt, wat mir explizit begréissen. Verwonnerlech, dass elo eréischt festgestallt gëtt am Mobilitéitsberäich, dass een net nëmmen no den eegene Projete ka kucken, wann een e Chantier opmécht, mä dass een och aner Projete muss a Betruecht huelen. An dass een elo eréischt drun denkt, wat ee misst maachen, fir esou e Kollaps ze verhënneren, wéi zäitgläich de Rondpoint an d’Barrière zou waren. Wat mir begréissen, ass d’Investitioun am Beräich Tourismus souwéi den interregionale Park mat Lasauvage an den Nopeschgemengen iwwert d’Grenzen. Et verwonnert awer, dass dësen interessante Projet keng Plaz an de Riede vum Schäfferot fonnt huet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ma sécher. Mir hunn eis kuerz gehalen.

28

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Da gi jo ëmmer déi sëllechen Etüde kritiséiert. Do wollte mir emol froen, wat de Suivi vun deenen Etüden ass. Wéini ass wat zu wéi engem Projet gemaach ginn? Wéini ass eppes draus ginn a wéini net? Wéini si fir ee Projet duebel Etüde gemaach ginn oder ass eng Etüd nei gemaach ginn, well sech d’Iddie geännert hunn? An d’Fro: Ass do net en Architekt agestallt ginn, fir dass mir do méi selwer kënne maachen? Respektiv misst nach een agestallt ginn, fir dass ee bei deenen Etüden awer op méi e rea­ listesche Kader kënnt? E Beispill vun enger Etüd, wou mir eis wierklech Froe stellen, ass de Centre d’accueil Fondde-Gras: Dat ass jo kee risege Projet, mussen dofir 50.000 Euro investéiert ginn, fir do eng Etüd ze maachen? Wat gëtt do genee ënnersicht? Eng grouss Incidence op de Budget 2017 huet d’Ëmwandlung vum 1535° zu enger SA. Do feelen awer nach Detailer, jiddefalls fir eis als Gemengerot, wéi do wäerten d’Decisioune geholl ginn. An ob sech do eppes um Loyer wäert änneren. Mir begréissen, dass d’Terrainen um Thillebierg kaf ginn. Mä och do froe mir: Wat soll domatter geschéien?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Sozial Wunnengen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Am Beräich vun de Culten hu mer eis gefrot – elo, wou eng Rei Saachen nach net kloergestallt sinn –, ob do Investitiounen elo grad nach ubruecht sinn. Am Presbytère zu Nidderkuer sollen d’Fënsteren ersat ginn. Ass dat elo de richtege Moment? Oder misst een net vläicht déi aktuell Diskussioun ofwaarden? A méi engem klenge Beräich, awer net onwichteg, well et einfach opfält, ass et sou, dass fir d’Gobelets réutilisables – déi u sech ze begréisse sinn –, all Joer 10.000 Euro virgesi ginn, fir déi ëmmer erëm nei anzekafen an ze ersetzen. Da freet ee sech: Si se esou réutilisable wéi ee wëll, dass se sinn?


2. Budget (Interruptioun) 10.000 Euro sinn der eng jett. Misst een net méi streng domatter ëmgoen? Misst net jidderee vun eis emol déi erëm­ bréngen, déi en no engem Fest matgeholl hunn? (Gelaachs) Als Veräin muss een, mengen ech, seelen eppes bezuelen, wann een der net genuch zréckbréngt. Wou fléissen dann déi Recetten hi fir de Vidange, deen op de Bechere gefrot gëtt? Am Beräich vun de klengen Depensen, wou d’Masse awer kann zu groussen Depensë féieren, sinn d’Frais-postauxen ugeschwat ginn. Do wollt ech emol froen, ob een net esou e System – ähnlech wéi um Site vum Stadhaus, wou ee sech einfach d’Evenementer an de Ka­ lenner kann exportéieren –, mat Mai­ linglëschte kéint opstellen. Wou d’Leit sech kënnen abonnéieren an duerch ee Klick déi Saachen automatesch an hire Kalenner kéinten importéieren. Op d’mannst fir eis als Gemengerot wär et jiddefalls eng grouss Entlaaschtung, mengen ech, wann zentral am Sekretariat esou Saache géifen anzwousch agedroe ginn, a mir kéinten dat an ee partagéierte Kalenner kréien. Esou gëtt dat och an anere Gemenge gemaach. Fir Memberen, Leit aus de Kommissiounen oder souguer fir all d’Bierger wär dat op jidde Fall en interessante Service, dee vläicht och an eng App kéint integréiert ginn, wa schonn aner Saachen net esou sinn, wéi ee sech se ka virstellen. Et soll een awer net déi Leit vergiessen, déi keng E-mail-Adress hunn. Bei de Kommissiounen hate mer selwer schonn heiansdo de Problem, dass Membere laang net invitéiert gi sinn, well einfach jiddereen eng E-mail-Adress hat, ausser engem. Da muss een do, mengen ech, och en zentrale System virgesinn, deen tëschent de Servicer an de Kommissiounssekretariater kéint benotzt ginn an aktuell gehale gëtt. Wou ee quasi pro Persoun weess, iwwert wéi ee Wee déi Persoun wëll informéiert ginn. An engems kéint een iwwert esou en zentrale System evitéieren, dass verstuerwe Leit weiderhi Courrier geschéckt kréien an d’Familljen an hirer Trauer nach mus-

sen do Weeër maachen, fir eben dee Courrier ofzebestellen. Zum Ofschloss einfach nach eng technesch Saach, punkto Chifferen am Budget, déi anerer méi am Detail genannt hunn. Hei wëll ech mech just drop limi­ téieren, dass mir hei vun 61 Milliounen Dépenses extraordinaires schwätzen, an dass gesot ginn ass, dat si 36% weider, par rapport zum Rectifié 2016. Et muss een do natierlech awer soen, dass e groussen Deel dovunner fir eng Schoul ass, déi fir de Staat gebaut gëtt. Wou dat scho fraglech ass, dass mir mussen als Gemeng do esou vill Eegeninvestissement bréngen a Form vum Terrain an dann och Prefinanzement. Dat heescht, wann een déi Chiffere kuckt, da muss een dat eben och a Betruecht huelen. An da sinn awer nach Investitiounen, déi gemaach ginn. Mä de Budget 2017 ass elo net deen, deen déi grouss Investitioune mécht, déi den Erausfuerderungen oder allen Eraus­ fuerderungen, besonnesch am Logement, gerecht ginn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech soen Iech och Merci. Den Här Schwachtgen, w.e.gl.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Am Numm vun deene Grénge sinn ech frou, hei ze sëtzen, no enger gewësser Abstinenz vun deene leschte Méint.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir och.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Mir fält déi Aufgab zou, am Numm vun deene Gréngen, och a mengem perséinlechen Numm, e puer Wuert zum Budget ze soen. Mir wäerten dee Budgetsentworf stëmmen. Ech mengen, dat ass jo keng Iwwerraschung. Mer stinn zu eisem Schäfferot. Mer stinn zu der Aarbecht, déi de Schäfferot mécht. Well ech awer

29

d’autres communes en sont déjà à plusieurs moutures. En matière de jeunesse, le collège échevinal a promis à Gary Diderich une version ancienne du plan, qui n’est toujours pas arrivée. Pour ce qui est de la mobilité douce, Gary Diderich salue l’installation de 110 emplacements de vélo et 4 stations Vël’OK, le raccordement entre Differdange et Niederkorn réalisé par la commune et l’aménagement des 2 ponts vers le Honsbësch. Qu’en est-il des installations pour laver les vélos? Le collège échevinal sait-il déjà où on pourra rouler sur la colline? Car Gary Diderich se souvient qu’à l’époque où il roulait en VTT, le garde forestier plaçait des troncs d’arbre lorsqu’il voulait bloquer l’accès à un site. Qu’en est-il des nouveaux arrêts de bus? Gary Diderich mentionne la maison de retraite et l’ancien hôpital à Niederkorn. Il propose 110 maisonnettes pour les 110 ans de la ville. Il s’étonne que le collège échevinal n’ait remarqué que récemment qu’il fallait considérer tous les projets avant d’entamer un chantier pour éviter le chaos comme cela est arrivé lors des travaux au rondpoint et à la barrière. déi Lénk salue les investissements dans le tourisme et le parc interrégional à Lasauvage et au-delà des frontières. Il est étonnant que le collège échevinal n’en ait pas parlé lors de la présentation du budget. Quel suivi le collège échevinal faitil des études? La commune n’a-telle pas recruté un architecte pour diminuer le nombre d’études? A-telle besoin d’un architecte de plus? L’étude pour le centre d’accueil du Fond-de-Gras a couté 50 000  € alors qu’il s’agit d’un petit projet. Était-elle vraiment nécessaire? La transformation du 1535 ° en SA a une grande incidence sur le budget. Mais le conseil communal ne dispose pas de détails. À quoi serviront les terrains achetés au Thillenberg?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que la commune y construira des logements à couts modérés.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) se demande si les investissements


2. Budget cultuels sont vraiment nécessaires. Dix-mille euros sont destinés tous les ans aux gobelets réutilisables. N’est-ce pas trop? Ne faudrait-il pas justement les réutiliser? (Rires) Les frais postaux ont déjà été mentionnés. Ne pourrait-on pas développer un système à travers lequel télécharger automatiquement les évènements dans un calendrier? Le secrétariat pourrait noter les manifestations dans un calendrier partagé. C’est en tout cas ce que font les autres communes. Un tel service serait intéressant pour les commissions et les citoyens et pourrait être intégré dans une application. Il ne faut pas oublier non plus que tout le monde n’a pas une adresse électronique. Gary Diderich connait au moins un membre d’une commission qui n’a pas été invité aux séances pendant longtemps parce qu’il n’avait pas d’adresse. Il faut donc développer un système centralisé permettant de savoir comment chaque personne peut être contactée. Le même système éviterait à la commune d’envoyer du courrier à des personnes décédées, dérangeant ainsi les familles dans leurs deuils. Le collège échevinal prévoit 61 millions d’euros de dépenses extraordinaires en 2017, soit 36 % de plus que dans le budget rectifié de 2016. Mais une large partie de cet argent est destinée à une école construite par l’État. D’un côté, il faut se demander s’il est normal que la commune investisse autant dans ce projet. De l’autre, Gary Diderich constate que les investissements de 2017 ne permettront pas de relever les défis auxquels Differdange sera confrontée, notamment en matière de logement.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) est content d’être de retour au conseil communal.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le conseil communal est content de le revoir.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) annonce que les écologistes approuveront le budget prévisionnel. Ils soutiennent le collège échevinal, qui mérite des louanges de temps en temps pour son travail.

och e bëssen hannendru gesinn, een, dee wëll hannendru gesinn, dee weess och, dass e Schäfferot an enger grousser Gemeng, déi um Wuessen ass, och e ganze Pak Problemer an Aarbecht huet. Dee muss och emol eng Kéier gelueft ginn. Ech mengen, dat ass effektiv e Spigelbild vun deem, wat am Budget steet. An et mierkt een och, dass all Ressorte probéieren, hiert Bescht ze maachen. All Schäffe probéiert, e Maximum u Projeten ze presentéieren an duerchzeschaffen, obschonn dat net all Dag einfach ass. Dat sollt een och emol soen. Ech mengen, et ass de bonne guerre. Wann ech an der Oppositioun géif sëtzen, géif ech och vläicht anescht schwätzen. Dat mag sinn. (Gelaachs) Fir mech ass et en transparenten, equilibréierten an nohaltege Budget. Dacks gëtt de Koalitiounen oder Majoritéite virgeworf, se géifen e schlechte Budget, eng schlecht Ierfschaft no de Wahlen hannerloossen. Mä ech denken, dass déi Equipe, wéi éinescht scho gesot ginn ass, déi nom Oktober 2017 untrëtt, e gesonde Budget fënnt, wou nach Plaz ass, fir Investissementer ze maachen. Wou och nach Plaz ass, fir Saache fäerdeg ze maachen, wa se dat da wëllen, déi ugefaange sinn, oder déi vläicht just an der Etüd sinn. Ech mengen, dat ass emol eng ganz flott Saach. An dat seet jo och eis Finanzkommissioun. Quitte, dass ech elo net weess, ob do ofgestëmmt ginn ass majoritär. Mä ech mengen d’Finanzkommissioun seet: „Face au constat que le collège échevinal a réussi à redresser et à stabiliser la situation financière communale: diminution du recours aux lignes de crédit, diminution de l’endettement lors des exercices précédents“. Ech mengen, dat seet fir mech u sech genuch, fir eng Budgetskonklusioun ze zéien. Well soss kéint ee jo dem Schäfferot virwerfen, en hätt schlecht gehandelt am Sënn vum Bierger, am Sënn vun eiser Gemeng. An en hätt schlecht Finanzpolitik an eng schlecht Gestioun gemaach. An ech mengen, dat soll een och um Enn vun dëser Legislatur festhalen. Mir fannen awer – dat ass queesch duerch all Kapitelen –, dass mer et als

30

Gréng fäerdegbruecht hunn – elo ginn ech da vläicht e bësse méi houfreg als einfache Gréngen –, déi sozial an ekologesch Wäerter an Orientéierungen erëmzefannen, deene mer eis verflicht hu viru 25 Joer, wéi mer hei ugetruede sinn. An der éischter Oppositiounszäit, während zéng Joer. No 2002 ware mer an deene verschiddene Schäfferéit a gudde Koalitiounen, mengen ech. Wou net ëmmer no de Wahlen esou verdeelt ginn ass, wéi mir et geduecht hunn, well d’Meritte jo meeschtens op de Buergermeeschter falen. An deem Sënn war et deemools och de Claude Meisch mat der DP, där ech et awer gënnen, dass se och déi Meritte kritt hunn. Mir als Gréng kënnen awer frou sinn, derbäi gewiescht ze sinn, fir effektiv dee grénge Fuedem iwwerall eranzebréngen, an all Dossier. Ech kann natierlech elo iwwert déi sozial Dossiere schwätzen, déi méi fundamental sinn. Dat geet ëm grouss Richtungen. Ech mengen, do probéiere mer och mat derbäi ze sinn. Et geet net jidderengem séier genuch an där Richtung. Mä ech mengen, déi Orientéierung ass awer do, an déi ass och am Budget 2017 erëmzefannen. Ech ginn elo e puer Beispiller, wou de grénge Fuedem, mat eise Koalitiounspartner, ëmmer dra war. Am Energieberäich. Ween hat an den 90er Joren dru geduecht, fir den Energieberäich als esou wichteg unzegesi fir eng Gemeng. Déi Zäit ass ëmmer gesot ginn, de Bierger soll emol ufänke mat spueren. Mä d’Gemenge selwer hunn net emol dru geduecht. D’Energie an d’Geld sinn zur Fënster erausgehäit ginn. Mir hunn et awer fäerdegbruecht, duerch den Antrëtt an de Klimapakt, eis Klimaziler hei an der Gemeng ze erreechen, a méi wéi ze erreechen. Méi wéi annerhallef Prozent manner CO2 am Joer ass d’Oplo. Mir iwwerschreiden dat bei wäitem. Mir si Virbild am ganze Land. Déi intern Dokumentatioun vun eisem Service, dem Fernand Jungmann, dem Stefano Beni, soll ee sech eng Kéier ukucken, da gesi mer, wou mer haut stinn. Dat ass wierklech eppes, wat net nëmmen dem Klima, der Ëmwelt an eis alleguer zegutt kënnt, mä dat kënnt virun


2. Budget allem och eisem Gemengeportmonni zegutt. Mir hëtzen de Moment mat 25% Material aus Biomass, sief dat Holzpellets oder Holzhackschnitzel, déi mer aus eisen eegene Gemengebëscher, respektiv Staatsbëscher op eisem Territoire eraushuelen. Dat soll emol eng aner Gemeng hei am Land eis nomaachen. Mir maache Stroumproduktioun aus Solarenergie, respektiv probéiere mer e Projet Wandkraaft op d’Been ze kréien. Wou ass dee Projet drun? Do fanne mer de Moment keng Donnéeën am Budget. De Schäffe Liesch kann eis vläicht do Opklärung ginn. Mir probéieren, op alle Plazen de Stroumverbrauch erofzesetzen, duerch LED-Stroossebeliichtung zum Beispill. Dat geet awer stéckweis. Do kann een net soen: Hoppla, mir sinn an zwee Joer fäerdeg. Éischtens ass et e finanziellen Invest, deen awer nohalteg ass an och erëm herno Aspuerungen erabréngt. Mir probéieren all Gebaier an der Gemeng, an do war e risegen Nohuelbedarf, energetesch ze optiméieren. Fir och doranner besser dozestoen. Mir probéieren, elektresch Gefierer fir eis Servicer unzeschafen. Mir fërderen d’Elektromobilitéit an alle Beräicher, Vëlo, Auto. An ech mengen, et ass emol als Weltneiheet ugekënnegt, den Déifferdenger Diffbus wäert voll elektresch fueren, mat Luedstatiounen. Souwäit ech weess, ass den T.I.C.E. drun inte­ resséiert, fir déi eng oder déi aner Linn an déi Richtung hei mat duerchfueren ze loossen, wou e se da kann automatesch a schnell oplueden. Wéi ech dat viru Jore gesot hunn, war dat nach belächelt ginn, dass eis Syndikater, Minettkompost, Sidor, och Energieproduzente ginn. Déi jo finalement dann och erëm Benefice ofwerfen, fir de Bierger um Endeffekt, a fir d’Ëmwelt. Ech wëll déi jo ni doraus eraus gesinn. Iwwregens ass et och esou, dass duerch déi Aspuerungen, duerch déi Belounungen, déi mer iwwert de Klimapakt an iwwert de Staat kréien, mer de Bierger u sech participéiere loossen a Form vu Subsiden, déi mer ausdeelen, wa staatlech Subsiden ufale fir Energieaspuerungen, fir Isolatioun an esou weider.

Ech mengen, dat sinn elo dagdeeglech Saachen, déi an enger Gemeng passéieren, déi awer en immense Kraaft­ opwand fir d’Beamten, fir dee ganze Staff, och fir d’Aarbechter an enger Gemeng duerstellen. Wann ech dann op d’Personalpolitik kommen, wou gesot gëtt – den Här Ruckert hat deen Ausdrock gebraucht –, se lafen um Zännfleesch, da musse mer dervun ausgoen, dass mer an nächster Zäit méi Aarbechtskraaft hei an der Gemeng brauchen, méi Ustellungen erëm musse maachen. Dass mer dee Kraaftakt vu 25.000 Awunner kënne packen. Mat allem Drëm an Drun, wat dann an der Gestioun ufält. Ech denken, dass et eng gutt Iddi ass vun der Finanzkommissioun, fir ze soen, kommt, mer huelen déi Suen, déi mer bis d’iwwernächst Joer méi erakréien a mer maachen do wierklech weider Ustellungen. Dat ass zwar elo eng einfach arithmetesch Aufgab, mä mer mussen och bedenken, dass eise positive Sputt, dee mer am Extraordinär hunn, fir Invester ze maachen, net do wier, wa mer méi Personal hätten. E weidere Punkt vum Budget 2017: Mir gesinn, wann een d’Chiffere kuckt – ech kommen net mat Chifferen haut –, dass ganz vill Suen an der Waasserwirtschaft an an der Offallwirtschaft hin an hier ginn. Ausgaben an Einnahmen iwwer Taxen natierlech. Do gëtt de Moment e Kraaftakt vum SIACH gestemmt – ech denken, dass d’Madame Schambourg nach wäert drop ze schwätze kommen – fir endlech eis ganz Gemeng unzeschléissen. An dat muss ee soen: Mir ware bis elo nach net als ganz Gemeng un enger Kläranlag ugeschloss. Dass dat elo endlech an dëse Jore Realitéit gëtt. Dat huet ënnert de viregte Regierungen hei an der Gemeng lues a lues Form ugeholl. Ech denken, dass och déi Gréng do mat hire Partner net onschëlleg dru sinn. Wann ech nëmmen drun denken, dass mer och Kanalisatiounen hunn, déi nach net an der Rei sinn, a verschidde Stroossen zu Lasauvage. Wou vill friemt Waasser, Quellewaasser an d’Kläranlag op Réhon geleet gëtt, wat mer mussen deier bezuelen. Dat sinn Invester, déi kengem opfalen, déi awer vill Geld

31

Tous les ressorts essaient de faire de leur mieux. Chaque échevin présente un maximum de projets, même si ce n’est pas toujours facile. Mais il est probable que Fränz Schwachtgen dirait autre chose s’il faisait partie de l’opposition. C’est de bonne guerre. (Rires) Fränz Schwachtgen trouve le budget transparent, équilibré et durable. On se plaint souvent que les majorités laissent de mauvaises finances aux coalitions suivantes. Mais ceux qui gagneront les élections d’octobre 2017 trouveront un budget sain leur permettant de terminer les projets et d’en entamer de nouveaux. La commission des finances constate d’ailleurs que le collège échevinal est parvenu à redresser et stabiliser la situation financière, diminuer le recours aux lignes de crédit et diminuer l’endettement. Cela en dit long sur le budget. Car autrement, on pourrait reprocher au collège échevinal d’avoir mal géré les deniers publics. Fränz Schwachtgen est fier que déi gréng aient réussi à défendre leurs valeurs écologiques et sociales. Il rappelle que les écologistes ont fait partie des différents collèges échevinaux depuis 2002. Les élections n’ont cependant pas toujours validé leur travail de la manière qu’ils espéraient, mais Fränz Schwachtgen estime que c’est normal. Après tout, les mérites retombent souvent sur le bourgmestre et Fränz Schwachtgen doit reconnaitre qu’à l’époque, Claude Meisch et le DP avaient aussi leurs mérites. Cependant, les écologistes ont réussi à intégrer un fil vert dans tous les projets. Fränz Schwachtgen passe aux dossiers sociaux. Évidemment, certains pensent que les avancées ne sont pas assez rapides. Mais l’orientation est juste et figure dans le budget 2017. Dans les années  90, aucune commune ne considérait la consommation d’énergie comme un facteur important. Tout au plus, on estimait que les citoyens devaient faire quelques économies. Mais grâce à l’entrée dans le pacte climat, les écologistes ont réussi à atteindre et dépasser leurs objectifs à Differdange. Differdange fait désormais figure de modèle dans tout le pays. Fernand Jungmann et Stefano Beni


2. Budget peuvent fournir la documentation aux conseillers communaux. La Ville de Differdange chauffe ses bâtiments à 25 % grâce à de la biomasse. Aucune autre commune du pays ne peut se prévaloir de tels chiffres. Elle produit de l’énergie solaire et essaie de développer un projet d’éoliennes. Elle baisse sa consommation d’énergie en recourant à un éclairage public LED. Mais bien entendu, tous ces projets ne peuvent pas être achevés en deux ans, ne serait-ce que pour des raisons financières. Le collège échevinal tente d’optimiser la consommation d’énergie des bâtiments. Il promeut la mobilité électrique. Le Diffbus deviendra 100  % électrique, ce qui constitue une première mondiale. Le TICE souhaite d’ailleurs utiliser les bornes de recharge differdangeoises pour certaines de ses lignes. Fränz Schwachtgen rappelle que des syndicats comme le Minettkompost et le SIDOR sont aussi des producteurs d’énergie. Il souligne que les citoyens profitent des récompenses que Differdange touche grâce au pacte climat sous la forme de subsides. Tous ces projets représentent un immense travail toute l’équipe communale. M.  Ruckert a dit tout à l’heure que le personnel était à bout. Cela signifie donc que la commune devra recruter du personnel prochainement, notamment pour faire face au défi des 25  000 habitants. La commission des finances a raison de proposer d’utiliser les revenus supplémentaires des prochaines années pour renforcer l’équipe. Cependant, il faut savoir que si le collège échevinal avait recruté davantage, la Ville de Differdange ne disposerait pas de sa marge de manœuvre actuelle dans le budget extraordinaire. Fränz Schwachtgen passe aux taxes, et particulièrement à la gestion des déchets et de l’eau. Le SIACH est en train de travailler dur pour raccorder Differdange à une seule station d’épuration, ce qui n’est toujours pas le cas actuellement. Mme  Schambourg reviendra peutêtre sur ce point tout à l’heure. Il ne faut pas oublier non plus que les canalisations ne sont pas en bon état. Par conséquent, de l’eau de

kaschten, an déi nächst zéng Joer eng nei Féierung hei an der Gemeng awer trotzdeem wäerten immens entlaaschten. Wann ech iwwert d’Taxe schwätzen – dëst Joer ass dat jo keen Thema. Et kann een natierlech soen: Virun de Wahlen erhéicht ee keng Taxen, dat mécht een zwee Joer virdrun, da fält et net esou op. Mä et ass awer effektiv keen Thema. Et ass och keng Diskussioun. Virun zwee Joer sinn d’Indexen ugepasst ginn. Ech verwiere mech awer net, dass mer iwwert eist Offallkonzept, iwwer eis Waassertax mussen diskutéieren an nächster Zukunft. An ech sinn och frou, dass mer dat maachen. Well verschidden nei Gegebenheeten, vill Appartementshaiser maachen et einfach onméiglech, eist aktuellt Offallkonzept esou duerchzezéien, wéi dat misst sinn. Ernimme soll een och emol, dass mer de Recyclingshaff ewechgeholl hunn. Mir schwätze vill iwwer Schoulen, déi op déi Plaz kommen. Mä ech denken, dee ganze Quartier ass frou a glécklech, dass déi Kaméidi- a Knaschtquell, déi do ronderëm hir Haiser war, endlech ewech ass. Mir hunn elo e modernen, confortabele Recyclingshaff ageriicht, dee vläicht e bësse méi wäit ewech ass, mä deen awer vill Entlaaschtung bréngt. Wann ech op d’Schoulinfrastrukturen iwwerginn, muss een einfach emol déi riseg Zommen, déi do verschafft gi sinn, berücksichtegen an och vläicht luewen. Iwwerall ass et elo méiglech, an eise Schoulgebaier mat de Maisons relais an dem Fondamental ze coha­ bitéieren, fir eben eng Kohärenz an de ganzen Erzéiungssystem ze bréngen. Eis Container, mengen ech – ech weess et net –, wieren all fort. Ausser vläicht nach deen een oder deen aneren, deen awer och schonn um Ofstellgleis steet. Dat war eng laang Fuerderung, dass mer modern Schoulraim zur Verfügung stellen, kleng Klassen hunn. Mir sinn do an der glécklecher Lag, dass de Schoulministère do weider och Déifferdeng betruecht als e Site, wou am Fong kleng Schoulklassen néideg sinn, fir an eiser schwiereger sozialer an demografescher Situatioun kënnen de Kanner e Maximum ze bréngen.

32

Et gëtt dacks einfach negligéiert, dass eng Naturschoul, eng Technikschoul Virreiderrollen hei am Land sinn, déi all Joer awer déi néideg Ënnerstëtzung hei vun der Gemeng kréien a sech weider developpéieren. A souguer d’Funktioun hunn, fir no baussen ze rayonnéiere fir d’ganzt Land, fir dee ganze Süden. An déi vun anere Gemenge gefrot ginn, fir hire Modell virstellen ze kommen. Ech denken un d’Banalitéit, kann ee soen, vun enger Vëlosschoul do uewen um Bierg, an Zesummenaarbecht mam CIGL, déi een awer roueg, denken ech an hoffen ech, an den Déifferdenger Enseignement ka mat integréieren. Ech schwätzen elo net vun all deene Suen. Ech mengen, et ass ugeschwat ginn an och kritesch beliicht ginn: d’Lunex, den LTMA hu mer jo trotzdeem nach hei, de Lycée international, d’Miami University, déi en Ausbau plangt. Et kann een dat natierlech kritesch huelen an deem Sënn, dass et zum Deel Privatbetriber sinn, déi awer trotzdeem hei um Site schaffen. Mir hunn aner Privatbetriber, ech nennen eng Arcelor, ech nenne grouss Firmen, déi am Haneboesch sinn, déi sinn och all privat, se bréngen awer eng Plus-value fir eng Stad wéi Déifferdeng. An ech wiere mech och e bëssen dergéint, dass an der Presentatioun vun eisem neie Logo gesot ginn ass, Déifferdeng wier keng Industriestad méi. Ech mengen, mer wëssen awer all, vu wat fir engem Wäert vun Industrie dass mer ausginn. Quitte, dass mer d’Arbed dacks condamnéiere wéinst hirer Pollutioun, wéinst hirem Kaméidi. Mä eng Arbed ass nach ëmmer den Haaptarbeitgeber an Haaptgeldgeber, och fir eng Gemeng Déifferdeng, iwwert d’Gewerbesteier. Ech wëll awer betounen, dass ganz gutt Kontakter mat der neier Direktioun hei zu Déifferdeng sinn. Dass mer do effektiv en Ouer fanne fir all déi Doleancen, déi mer am Ëmweltberäich hunn. An dass souguer eng Arcelor bereet ass, an den nächste Jore Milliounen ze investéieren – vu dass se nach ëmmer op de Site Déifferdeng halen –, fir positiv Verbesserungen ze bréngen. Dat ass emol versprach. Ob et gehale gëtt, dat wäerte mer gesinn.


2. Budget Eist Sozialwiesen, wat dacks an der Kritik steet, mengen ech, ass awer net esou schlecht drun, wéi hei gesot gëtt. Ech hunn e Listing opgestallt kritt vun 30 Sozialprojeten, déi nach um Liewe sinn, zum Deel hei an der Gemeng gebuer, déi an de leschten zéng Jore geschaaft gi sinn. Ech wëll elo keng Opzielung maachen. Zousätzlech dozou hu mer de CIGL mat enger grousser Beleegschaft hei an der Gemeng schaffen. Ech mengen, un déi 70 Leit, déi zoustänneg si fir d’Realiséierung vu 17 verschidde Projeten an deene leschten zwee, dräi Joer. Dat sinn Errungenschaften, déi et gëllt, um Liewen ze halen, och wann et Kraaft an Aarbecht kascht. Dëst Joer, beispillsweis am soziale Beräich, en neit Jugendhaus um Fousbann, aner Installatioune ronderëm, eng Bëschcrèche, en Zäreprojet. Dozou wëll ech soen: Mir hunn dacks Diskussiounen, och intern Diskussiounen, iwwert d’Standuertwahl vun engem Site. Mir halen awer drop als Gréng, an dofir dauert et heiansdo vläicht e bësse méi laang, dass all ekologesch a Sécherheetskritären agehale ginn, ier e Projet däerf op den Instanzewee goen. Doriwwer eraus brauche mer jo och Genehmegungen, déi an deem Rahmen dofir néideg sinn. Kee seet hei, oder kee stellt a Fro, dass de Projet 1535°, deen eréischt virun e puer Joer gebuer gouf, e vollen Erfolleg ass. Mir schwätzen elo iwwert eng SA. Dat ass weider Zukunftsmusek an deem Beräich. Mä ech mengen, dee Projet gëtt am ganze Land einhelleg gelueft, an all Mënsch, deen domatter a Kontakt kënnt lueft dat. An et si vill Leit aus anere Gemengen, déi dovunner profitéieren, awer hei quasi usässeg gi sinn a souguer heihinner wëlle wunne kommen. An et gëtt schonn éischt Usätz, dass dat an anere Gemenge kopéiert gëtt an Zukunft. Dann ass dee ganze Beräich vun den Infrastrukturen, Stroossen, Vëlosweeër, Plazen, Terrainen: Wann een all déi Renovatiouns- an Ausbaukreditter zesummerechent – ech kéint elo Stroossen nenne wéi d’Krierstrooss, d’Dupongstrooss an esou virun –, wat de Leit effektiv eng besser Liewensqualitéit gëtt an den nächste Joren. Dat si Punkten an engem Budget, mat deenen ee keng

grouss Politik maache kann. Mä et ass d’Aufgab vun enger Gemeng, fir sech permanent ze erneieren, och wann et net esou opfält no baussen. Woumat een effektiv net esou vill Lorbeere ka verdéngen, well et jo schliisslech d’Aufgab ass vun engem Schäfferot, fir dat ze maachen. Ech begréissen ausdrécklech déi am Fong al Iddi, fir déi al Minièresbrécken, wéi mer se fréier genannt hunn, déi Bréckeniwwergäng an der Héisengerstrooss a beim Honsbësch zu Nidderkuer, erëm opzebauen. An als Foussgänger- a Vëlosweeër ze benotzen, fir e Passage iwwert d’Strooss net méi néideg ze maachen. Dat ass en Deel vun eisem Patrimoine. An do soll een och drun denken, fir dee Patrimoine ze valoriséieren, andeems een Infopanneauen dohinnerstellt, wat do fréier wierklech passéiert ass. Am Budget 2017 kënnt de rengen Naturschutz net ze kuerz. Et brauch een einfach just d’Artikelen duerchzekucken, fir dat ze erkennen. Déi Realisatiounen am Plan vert falen herno eréischt op, wa se gemaach sinn. Mir schaffen enk mam Sicona zesummen, wou ech d’Éier hunn, Vertrieder vun der Gemeng ze sinn. D’Planze vu Beem am Stadberäich: wat virgesinn ass, wat iwwert de Standard vu Beem eraus­geet, vun 3 cm Duerchmiesser a méi vum Stamm, wat natierlech viraussetzt, dass d’Planzlach grouss genuch ass, an och d’Waasser no ënne ka fortlafen. Uleeë vu Park- a Grénganlagen: Eis Gäertnerei – dat kann ee roueg emol eng Kéier luewen – leescht Grousses an all deene Beräicher. Mir schaffen ouni Pestiziden, wéi Der wësst. Och net ouni Kritik, well vill Leit eben Onkraut dra gesinn, wann emol Klatschmohn erëm do steet, Klatschblummen erëm do stinn. Mä ech mengen, et gi ganz vill Efforte gemaach, fir dat ganzt Bild vun eiser Stad ze verschéineren an deem Beräich. Et steet erëm eng Kéier e Bamkadaster am Budget. Ech géif mer wënschen, dass deen net nëmmen um Gemengenterritoire opgestallt gëtt, mä och um privaten Territoire, well och do gëtt et ganz stattlech Monumenter vun der Natur, déi et gëllt ze erhalen. A firwat net engem Privaten Hëllef ubidden, fir zum Beispill al Beem, déi an engem

33

source est canalisée vers la station d’épuration, ce qui coute très cher à la commune même si personne ne s’en rend directement compte. On dit toujours que les responsables politiques n’augmentent pas les taxes juste avant les élections. Fränz Schwachtgen constate qu’il n’en a pas du tout été question. Il y a deux ans, les taxes ont été adaptées à l’indice. Il sera probablement nécessaire de discuter du concept de la gestion des déchets et de l’eau à l’avenir, car il est difficilement applicable tel quel dans les grandes résidences. Le centre de recyclage a déménagé et il est souvent question des écoles qui le remplaceront. Mais il ne faut pas oublier non plus que les riverains sont contents de ne plus être confrontés au bruit et à la saleté. Le nouveau centre de recyclage est moderne et confortable, et il ne se situe plus dans le centre. Fränz Schwachtgen salue les énormes investissements effectués dans les infrastructures scolaires. Désormais, l’école et les maisons relais cohabitent dans tous les bâtiments. Tous les conteneurs scolaires ont été éliminés. Le but est de disposer de salles de classe modernes. Le ministère de l’Éducation nationale considère — et c’est une bonne chose — que Differdange a besoin de petites classes en raison de sa situation sociale et démographique difficile. L’École Nature et l’École technique jouent un rôle de pionniers dans le pays. L’école de vélos réalisée en collaboration avec le CIGL pourra être intégrée à l’enseignement de Differdange. Fränz Schwachtgen mentionne ensuite l’université LUNEX, le LTMA, le lycée international, la Miami University… Certaines de ces structures sont privées, mais tout comme les entreprises du Haneboesch par exemple, elles apportent une plus-value à Differdange. Lors de la présentation du nouveau logo de la Ville, il a été dit que Differdange n’était plus une ville industrielle. Fränz Schwachtgen rappelle que l’ARBED est le principal employeur de la commune. En plus, sa direction est à l’écoute des


2. Budget doléances écologiques du collège échevinal et elle a promis d’investir des millions dans le site de Differdange au cours des prochaines années. Pour ce qui est de l’aspect social, Fränz Schwachtgen dispose d’une liste de trente projets en cours à Differdange. Soixante-dix employés du CIGL ont réalisé dix-sept projets au cours des deux ou trois dernières années. Fränz Schwachtgen mentionne aussi la maison des jeunes du Fousbann, la crèche en forêt, la serre… Le projet 1535 °, qui est en train de devenir une SA, constitue un énorme succès. Il est salué à travers le pays et d’autres communes veulent le copier. Les travaux d’infrastructure permettent d’améliorer la qualité de vie des habitants, même si le collège échevinal n’en est pas nécessairement félicité parce que ces travaux sont considérés comme normaux. Fränz Schwachtgen salue le réaménagement des ponts dans la rue de Hussigny et près du Honsbësch. Ces travaux permettent de revaloriser le patrimoine. Le budget 2017 fait la part belle à l’écologie. La Ville de Differdange collabore étroitement avec le SICONA. La plantation d’arbres dans les localités, l’aménagement de parcs, l’élimination des pesticides, etc. permettent d’améliorer l’aspect de Differdange. Le budget prévoit la réalisation d’un cadastre des arbres. Fränz Schwachtgen voudrait y inclure non seulement les arbres se trouvant sur les terrains publics, mais aussi sur les terrains privés. La commune pourrait soutenir les particuliers souhaitant préserver d’anciens arbres dans leurs jardins ou vergers. Le nettoyage de la forêt ou la journée de la mobilité sont devenus des normalités, mais il ne faut pas moins les organiser tous les ans. Fränz Schwachtgen salue le travail de la commission de l’environnement. Tous les membres y travaillent de manière positive et participent à toutes les séances. Nello Raffaelli va cependant manquer à la commission. Le budget  2017 alloue aussi des fonds à la valorisation du patrimoine.

ale Bongert stinn, an engem ale Gaart stinn, ze erhalen, wann een do eng néideg Hëllef kritt.

Dee Projet, deen aktuell ugefrot ass, muss natierlech vun der EU genehmegt ginn. Deen dréit ëm 300.000 Euro.

Déi weider kleng Saachen, déi am Ëmweltberäich sinn, wéi eng Bëschbotzaktioun, e Mobilitéitsdag an esou weider, dovunner schwätzt kee méi. Mä se sinn all Joer awer mat ganz vill Opwand ze organiséieren. Ech si frou an deem Sënn iwwert eis Ëmweltkommissioun hei an eiser Gemeng. Wou all d’Parteie ganz positiv dra schaffen, a wou bal ni ee feelt. Leider wäert eis den Nello Raffaeli feelen. Dem Nello Raffaeli wëll ech a mengem Numm gedenken an deem Sënn, well en eng ganz grouss Beräicherung fir eis Aarbecht war.

Wa mer en dann zougestane kréien, wäert de Staat bäileeën, d’EU wäert bäi­leeën. An de Rescht mussen dann déi verschidde Gemengen hei am Grenzberäich droen.

D’Valoriséierung vun eisem Patrimoine kënnt och net ze kuerz hei am Budget. Ënnert anerem d’Fassad vun der Déifferdenger Museksschoul. De Korsprong, wou mer soen: Dat ass de Korsprong. D’Kor huet 13 Quellen an deem Eck, an deene verschiddene Bierg­däller, déi do ronderëm sinn. Mä dat ass schonn e ganz laangt Uleies, an et schéngt do endlech en Accord ze gi mat dem Proprietaire, fir dass mer do kënnen eppes Flottes maachen. D’selwecht mam Pësselbuer, dat wäert déi Nidderkuerer freeën, den Här Wintringer, deen och ëmmer an der Ëmweltkommissioun dermat komm ass. Wou do eben endlech och esou eppes vun der Nidderkuerer Kultur soll frësch gemaach ginn. Kuerz e Wuert zum Territoire naturel transfrontalier, wou mer zënter zwee Joer probéieren, zesumme mat eisem franséischen Noper e Genre Parc naturel, en Territoire naturel transfrontalier opzebauen. Dat ass mat Schwieregkeete verbonnen, muss ech soen. Ech hu mech do selwer vill investéiert, vill Stonnen dropgemaach, fir duerch d’franséischt Grenzgebitt ze pilgeren, zesumme mat eisem Service écologique oder mat anere Beamten hei aus der Gemeng, fir ze sensibiliséieren. Mir sinn de Moment op en zimlech flotten Accord mat Héiseng an Zounen komm, wou mer wierklech wëllen Interreg-Projete lancéieren, déi och am Budget stinn. Déi och do chiffréiert sinn, wou mer esouwäit sinn, dass mer den Accord vun der Regierung hunn, wou mer Ënnerstëtzung zougesot kritt hunn.

34

Eng gutt Nouvelle ass, dass och elo d’Gemeng Lonkech sech deem Ganze wëll uschléissen, souwéi aner Gemengen aus dem Raum vun der Lorraine a vun der Moselle hiert Interessen dozou bekunt hunn. Am Budget, wa mer d’Chiffere kucken, a wa mer d’Ustellunge kucken, gesi mer, dass mer mat méi Pecherte wëlle schaffen. Mat méi Kompetenzen, déi eiser Iwwerwaachung an der Stad e bësse méi Hëllef bréngen, an der Uerdnung an eiser Stad, an awer och op der Gewan. Dir wësst jo, dass hir Kompetenzen dee Moment och déi si vun engem Bannhidder, woumat mer effektiv eisen Naturberäich e bësse méi an de Grëff kéinte kréien. Eis Pompjeeë gi regional organiséiert vum Scheierhaff aus. Dat ass eng gutt Saach, wat och hir Repercussiounen am Budget huet. Mä ech mengen, do kann effektiv vill méi effikass geschafft ginn. Mir wëllen och elo en Zéng-Jores-Bilan maachen iwwert d’Resultater vun eisem Biomonitoring, eisem gemengeneegene Biomonitoring vun der Loftqualitéit hei an der Gemeng. Vill wëssen et net, mä et gëtt kontinuéierlech iwwerwaacht, wat aus Arcelorskamäiner oder anere Kamäiner hei an der Gemeng an eis Gäert an an eis Loft geblose gëtt. Dat ass e gutt Instrument, fir an deene monatleche Sitzunge mat der Arbeds-Direktioun, mat den Arbeds-Ëmweltleit déi Donnéeën erauszehuelen, déi nieft de staatlechen Donnéeën och do leien, fir ze appuiéieren, dass do nach vill Nohuelbedarf ass. An dass gewësse Quartieren, Fousbann zum Beispill, nach ëmmer enger relativer Loftverschmotzung ënnerleien. Ech mengen, do däerf een engem Konzern wéi der Arcelor kee Sputt loossen, an et muss een dauernd kucken, dass do fir Verbesserunge gesuergt gëtt.


2. Budget Ech kommen zum Ofschloss. Gott sei Dank, denkt bestëmmt deen een oder deen aneren. (Gelaachs) Mä et war net méi laang ...

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Neen. Ech fannen, Dir maacht dat ganz gutt a ganz sachlech. An Dir hutt ganz gescheit Saache bis elo gesot, Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech denken, dass ech net méi laang war wéi en aneren, zesummegerechent, well ech jo deen eenzege Vertrieder vun deene Gréngen hei sinn. Mir mussen d’Zäi­ ten zesummerechnen, Här Hobscheit. Wa mer iwwer Verkéier, d’Verkéierskonzept schwätzen, hätte mer dat och gär um Dësch, a mer mussen och eis Zukunft plange mat méi Leit. De Raum gëtt net méi grouss. De Wunnraum gëtt net méi grouss. E feelt. Mat wat fir engem Wuesstem rechne mer an den nächste Joren? Wat sinn d’Erausfuerderungen, déi sech un eis aktuell an u spéider Schäffen- a Gemengeréit stellen? Ech mengen, dat sollt den Objet si vun deene verschiddene Wahlprogrammer, déi jo d’nächst Joer dann erschafft ginn. An ech denken och, dass do munch gutt Ureegungen dra sinn, wat de Bierger da ka beuerteelen. An de Bierger muss am Endeffekt jo da jugéieren. Deen Developpement, deen Déifferdeng matmécht, kann Angscht maachen. Mir däerfen déi Angscht net ënnerschätze vun eise Matbierger, vun eis selwer, wou mer soen: Wou gi mer hin? Komme mer herno nach eraus aus eiser Stad? Wéi ass et mam Duerchgangsverkéier? Wat fir Verkéiersberouegunge sinn iwwerhaapt nach néideg? Wat fir Mesurë maache mer, dass mer mat enger gudder Liewensqualitéit hei kënne weidermaachen? Ech mengen, de Politiker ass do, fir de Leit awer och Hoffnung ze maachen. An net, wann eppes, ee Punkt vun dausend, net klappt, direkt a Jeremiaden

ze verfalen – entschëllegt dat Wuert –, der Politik d’Schold ze ginn, an dass déi do uewen ëmmer schold sinn. Ob dat elo aktuell d’Oppositioun oder d’Majoritéit ass, spillt am Fong absolut keng Roll. Ech mengen, d’Leit mussen och Hoffnung gemaach kréien, dass et virugeet. Ënner anerem stellt sech d’Fro vum PAG. De PAG steet nach ëmmer am Budget, de PAG ass verzögert ginn, dat wësse mer. Mä wéi geet et weider virum an nom Oktober 2017? Dat ass eng Fro, déi ech dem Schäfferot nach wëll stellen. Alles an allem hunn ech emol nach Hoffnung op e gudde Budget cru 2017, an ech wënschen Iech och elo schonn e gesond neit Joer.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, well de Rescht hu mer. Merci, Här Schwachtgen. Madame Saeul, w.e.gl.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Häre Schäfferot, Kolleeginnen a Kolleegen, d’Madame an den Här vun der Press, zum Budget rectifié 2017 an dem Budget 2017, dem Budget virun den nächste Gemengewahlen. De Budget spigelt déi aktuell Entwécklung vun der Gemeng erëm, an d’Visioun fir d’Zukunft. An der Zukunft wäert d’Awunnerzuel nach weider klammen. Ech denken do un déi nei gréisser Lotissementer wéi Wuelemswiss, Plateau du funiculaire, Tower 1 an 2, Mattendall, Bescha, Anciens ateliers a Société Nationale d’Habitations à Bon Marché. Duerch d’Spueren déi lescht Jore vun 10% an de Servicer ass de Personalpegel bliw­ wen. Dës Servicer missten awer elo opgestockt gi fir e gesonden Equiliber an Aarbechtspensum an zu dem Awunnerzouwuess. Am Géigenzuch, duerch déi nei Gemengefinanzreform, entfält de Gemengebäi­ trag vun dem Léierpersonal. Léierpersonalkäschten – 8,8 Milliounen – vun de Léierinnen- a Schoulmeeschtergehälter falen esou ewech a ginn ab 2017 integral vum Staat iwwerholl. Mir fannen dëse Posten nach am Budget 2017 réckwierkend fir d’Joer 2016. 87% vun den

35

La Chiers compte 13 sources. Le collège échevinal semble avoir trouvé un accord avec le propriétaire du site pour réaliser un beau projet. Le Pesselbuer à Niederkorn sera refait, ce qui devrait réjouir M. Wintringer, qui participe toujours aux séances de la commission de l’environnement. Depuis deux ans, la Ville de Differdange essaie de créer un territoire naturel transfrontalier avec les communes françaises voisines. Fränz Schwachtgen s’est engagé personnellement dans ce dossier. Avec le service écologique, il a essayé de sensibiliser les voisins français. Pour le moment, un accord a été trouvé avec Hussigny et Saulnes pour lancer un projet Interreg. Le gouvernement a déjà accordé son soutien à la commune. Le projet doit encore être approuvé par l’Union européenne. Il coutera 300 000 €. Si le projet est approuvé, la commune touchera un subside de la part de l’UE et de l’État. Longwy et d’autres communes lorraines et mosellanes sont aussi intéressées par ce projet. Le collège échevinal souhaite recruter davantage d’agents municipaux et développer leurs compétences. Actuellement, ils ont les compétences des gardes champêtres. Les pompiers s’organiseront régionalement à partir du Scheierhaff. Cette décision a des répercussions sur le budget, mais permettra aux pompiers de travailler de manière plus efficace. La Ville de Differdange souhaite aussi publier un bilan du biomonitoring, c’est-à-dire des mesures de la qualité de l’air effectuées depuis dix ans. Ce type de chiffres jouent un rôle important dans les réunions avec la direction d’Arcelor et démontrent qu’il reste du pain sur la planche. Une entreprise comme Arcelor doit chercher continuellement à s’améliorer. Fränz Schwachtgen annonce qu’il a presque terminé et que certains conseillers communaux s’en réjouissent sans doute. (Rires)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) trouve que M. Schwachtgen procède de manière objective.


2. Budget FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) ne pense pas avoir parlé plus que les autres. Après tout, il est le seul orateur de déi gréng. Il espère que le concept relatif à la situation sur les routes sera présenté bientôt. De combien la population va-t-elle croitre dans les prochaines années? À quels défis seront confrontés les prochains conseillers communaux? Ces thèmes devront être abordés dans les programmes électoraux. Aux citoyens ensuite de juger. Le développement de Differdange peut faire peur, une peur qu’il ne faut pas sous-estimer. Qu’en sera-til des embouteillages? Et du trafic de passage? Quelles mesures faut-il prendre pour améliorer la qualité de vie? Les hommes politiques sont là pour apporter de l’espoir aux gens, et non pour se plaindre et donner la faute aux responsables politiques dès que quelque chose ne va pas. Cela n’a rien à voir avec qui se trouve au pouvoir et qui dans l’opposition. La réalisation du nouveau PAG a été repoussée. Mais qu’arrivera-t-il avant et après octobre 2017? En tout cas, Fränz Schwachtgen pense que le budget 2017 est un bon crû. Il souhaite une bonne année à tout le monde.

CHRISTIANE SAEUL (DP) va prendre position concernant le dernier budget avant les élections municipales, un budget qui reflète le développement actuel et futur de Differdange. La population est destinée à croitre. Christiane Saeul mentionne le Wuelmswiss, le plateau du Funiculaire, les deux tours, le Mathendahl, BESCHA, les Anciens Ateliers… Il est important de recruter du personnel pour maintenir un équilibre entre le volume de travail et le nombre d’habitants. Dans le cadre de la réforme des finances communales, les salaires des enseignants ne seront plus financés par la commune, mais par l’État, et ce, à partir de 2017. Cela représente une somme de 8,8 millions d’euros. Christiane Saeul rappelle que les salaires représentent 87 % des dépenses ordinaires. Le collège échevinal a donc une marge de manœuvre de 13 %.

ordinären Depensë si fest fir d’Paien an do, wou mer kontraktuell gebonne sinn. 13% Spillraum bleiwen dann am Ordinären. Den Impôt commercial gëtt nei berechent. D’Gemenge kréie just nach déi Steier vum Produkt Terrain op hirer Gemeng an net méi aus dem groussen Dëppen. De Fonds communal de dotation financière fält ganz ewech, gëtt awer duerch de Fonds de dotation globale ersat. Deen am Plus läit – also ­gënschteg fir eng Gemeng wéi Déifferdeng – a sech am Boni vun 2017 erëmspigelt. Dëse Plus un Dotation financière ass d’Resultat vun der Gemengefinanzreform duerch eis Regierung, wou d’Demokratesch Partei de Finanzminister stellt. Zur neier Entrée en ville: 2,5 Millioune fir 2017 am Extraordinären. Dee gréissten a komplexeste Projet fir 2017 emol, well nach aner Projete mat drun hänken, wéi den Uschloss mat der Rocade vun Déifferdeng, den Akafszentrum mam Auchan, d’École internationale vun Déifferdeng mam Lycée an de Bau vum Tower 1, dee mam Auchan verbonne gëtt. Dass de Wee an Déifferdeng fir d’Autofuerer an d’Bussen elo schonn e beschwéierlechen ass, ass bekannt, an e wäert an deenen nächsten aacht Méint net besser ginn. Bis Hierscht 2017 sollen d’Aarbechten an der Emile-MarkStrooss bis zur Rocade an der Strooss laanscht den Akafszenter fäerdeg sinn. Fir dass de Verkéiersfloss net ze vill perturbéiert gëtt a weider zweespuereg ka lafen, ouni Chantiersluuchten, si Bypassstroosse virgesinn. Fir all dës grouss Projete bau- a verkéiersméisseg ouni Chaos ënnert een Hutt ze kréien, ass Koordinatioun ugesot. Als DP géife mer et begréissen, wann och d’Koordinatioun säitens vun der Gemeng an tëschent dem bestoenden Déifferdenger Artisanat a Commerce opgeholl géif ginn, fir den Zentrum och weiderhin attraktiv fir d’Clienten ze loossen. Och si hunn e laangen, méi beschwéierleche Wee viru sech, bis déi nei Entrée en ville 2018 ganz fäerdeg gebaut ass. Zum 1535° creative hub, dee sech zu enger Success story entwéckelt huet,

36

a sengem Budget an d’Zukunft: en eenzeg­aartegt Konzept vun enger Entreprise fir all kreativ Beruffer an esou favorabel, innovant a kreativ fir jonk Entreprisen. Am Moment si 45 Betriber am 1535° aktiv, an 300 Leit, déi do schaffen. 300  Leit bis Enn Dezember. Dëst Joer klëmmt dës Zuel op 400 Leit. Dëst Musterbeispill vu kreativer Wirtschaft, an deem Stil eenzegaarteg zu Lëtzebuerg, huet den Optakt ginn zu enger Joint venture tëschent dem Ministère de l’Économie an der Gemeng Déifferdeng. Duerch d’Grënne vun enger SA-Gesellschaft gëtt de Staat Aktionär zu 35%. Wat néng Milliounen ausmaachen. D’Gemeng Déifferdeng bleift mat 65% Haaptaktionär am 1535°. Dës SA ka spéider an eng SIS, Société d’impact sociétal, ëmgeswitched ginn. An de Statute wäert och definéiert ginn, hunn ech mech informéiere gelooss – an dëst ass fir d’DP ganz wichteg –, dass d’Missioun vum 1535° ass, eng Plattform fir Kreativwirtschaft ze sinn, an dass de Staat och säin OK ginn huet, fir weiderhi moderat Loyeren ze akzeptéieren. Duerch de Wee vun Joint venture, dee mer hei ginn, ass et dem 1535° méiglech, vu méi Moyenen ze profitéieren. An et wär och de Wee fräi, fir Projete fäerdeg ze maachen an d’Fäerdegstellung vun de Gebaier 2 an 3. D’Madame Staatssekretärin vum Ministère de l’Économie an eis Madame Tania Brugnoni schaffen un engem Cluster Groupement d’intérêt économique fir Kreativwirtschaft. A mir wären natierlech frou, wann dëse Cluster säi Sëtz och hei zu Déifferdeng kréich. Da géif ech nach op den Extraordinären ze schwätze kommen. Am extraordinäre Budget ass vill ugekënnegt vu Projeten an Etüden. Souwéi eis Fraktiounsspriecherin, d’Madame Goergen, et gesot huet, ass d’DP der Meenung, dass et schwiereg gëtt, dëst alles ze realiséieren. An och gëtt dem nächste Gemengerot vill Handlungsspillraum ewechgeholl. Dëst fir de Budget 2017, an ech soe Merci fir d’Nolauschteren.


2. Budget BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Den Här Antony Fränz, w.e.gl.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Dir Dammen an Dir Häre vum Schäffen- a Gemengerot. Ech mengen, dat allermeescht ass vun eisem Fraktiounsspriecher gesot ginn. Et bleiwe mer awer nach e puer Saache virzedroen. Ech géif emol ufänke mat eiser Informatik. An de leschte puer Joren ass eise Service vun der Informatik immens opgestockt ginn. Mir hu Leit agestallt. Mir hu vill investéiert. Dëst Joer stinn am Budget 700.000 Euro fir Équipements. An et sti 700.000  Euro dran, wat de SIGI eis kascht, fir do eng Hand mat unzepaken. Wat ech elo net verstinn, ass, datt eisen Informatiounsfloss net iwwerméisseg gutt ass. Dat heescht, e kënnt net gutt eriwwer bei eis an de Gemengerot. Well déi Informatiounen, déi mer wëlle kréien, kréie mer net. Firwat och ëmmer. An dann hu mer dat, wou mer an der Lescht ganz vill gehäit sinn alleguer: mat deenen 100.000 Spam-Mailen, déi mer all Dag kréien. Wat mer bis elo nach net richteg am Grëff hunn. Elo, an deem Zäitalter misst dat awer anescht ze bewältege sinn. Wat d’Kommunikatioun ubelaangt, géif ech direkt weiderfueren domatter, datt ech fannen, datt déi Kommunikatioun tëschent Schäfferot a Gemengerot an der Lescht immens vill ze wënschen iwwreg léisst. Ob dat elo Informatioune sinn, zum Beispill, wou den Elektrobus ageweit ginn ass, hu mir keng Informatiounen doriwwer kritt. Wou de Logo ageweit ginn ass, hu mir keng Informatioun a keng Invitatioun dovunner kritt. Ech denken, datt mer awer emol op de Wee musse goen, fir e bësse méi zesummenzeschaffen. Wouriwwer ech not amused sinn, ass, wann ech driwwer nodenken oder zréckdenken, wat mer am Gaang sinn, mat eise Kiermessen ze maachen. Mir schafen eis Kiermessen of. Mir sinn am Gaang, eis Traditioune lues, awer sécher ofzeschafen. Wéi zum Beispill den Te Deum. Dat ass jo och schonn ugeschwat ginn. Spueren ass gutt, mä

ech mengen, et muss awer op der richteger Plaz gemaach ginn. An och mat Verstand. Virdrun ass geschwat gi vum Här Ruckert a vum Här Schwachtgen vun de Containeren, datt mer esou séier wéi méiglech all Container hei aus der Gemeng wëlle kréien. Domatter kann ech liewen. Ech muss Iech awer soen, datt, wa mer haut déi nei Gebailechkeete kucken – an do brauche mer net wäit ze goen, gi mer just op Nidderkuer an d’Altersheim, oder huele mer déi verschidde Schoulen, déi dorëmmer gebaut ginn –, déi ginn am moduläre System gebaut. Dat heescht, am Container-System. Dat ass wierklech ganz flott. Do gesäit een herno net méi, ob dat e Container ass. Mä et huet de Virdeel eben, datt et vill méi séier virugeet. Et kascht zwar och eppes Klenges weider wéi déi traditionell Aart a Weis, mä et geet awer méi séier virun. Eise Recyclingspark ass och ugeschwat ginn. Ech fannen éierlech net – ech war e kucken, ech war schonn zwee-, dräimol do –, datt et eng riseg Reussite ass, éierlech net. E läit besser do wéi do, wou e virdru war. Do si mer eis honnertprozenteg eens. Mä wa mer schonn eppes Neits maachen, hätte mer et awer och wéinstens esou kënne maachen, datt dat vill méi kamoud gewiescht wär. Mir hätten déi Container, wou den Dreck oder d’Holz oder egal wat dragehäit gëtt, vill méi déif misste setzen, sou datt d’Leit sech net misste ploen, fir eng Trap eropzegoen a sech dann nach verrenken a verrecken, fir iergendee Stéck Holz oder egal wat an e Container ze geheien. Dat war am 18. Jorhonnert, awer net elo. Lycée international: Dat ass ugeschwat ginn, super Lycée. Do muss ech dem Här Ruckert awer recht ginn. Ech sinn honnertprozenteg der Meenung, datt en technesche Lycée besser hei an Déifferdeng gepasst hätt. Ech hunn dat och ëmmer gesot. Ech hunn dat dann och éiweg, och an der Stad an op anere Reuniounen, wou ech war, erkläert. Oder ech hu mech erkläert, firwat datt dat ass. Ma et ass ganz einfach, well mir iwwer 2.000  Jugendlecher hei hunn, déi an aner Gemengen an d’Lycéeë ginn. Dat huet awer elo näischt domat ze dinn, datt ech elo géint eisen neien internationale Lycée sinn. Well en huet

37

L’impôt commercial sera calculé de manière différente et le fonds communal de dotation financière sera remplacé par le fonds de dotation global. Pour Differdange, c’est une bonne nouvelle et Christiane Saeul souligne que le ministre des Finances fait partie du DP. Le budget 2017 prévoit 2,5 millions d’euros pour la nouvelle entrée en ville, un projet complexe, car d’autres projets comme la rocade, le centre commercial, l’école internationale et la tour 1 sont liés. La circulation risque d’empirer au cours des huit prochains mois avec les travaux dans la rue Émile-Mark et la construction de la rocade. Des déviations parallèles sont prévues. Le DP espère en une collaboration entre la commune et l’artisanat et le commerce, car le centre-ville doit rester attractif. L’entrée en ville ne sera terminée qu’en 2018. Le 1535  ° est devenu un véritable succès. Actuellement, il accueille 45 entreprises où travaillent 300 personnes. L’année prochaine, ce chiffre devrait atteindre les 400. Le 1535 ° va devenir une SA où le ministère des Finances détiendra 35 % des parts et la Ville de Differdange 65 %. Plus tard, cette SA deviendra une SIS, une société d’impact sociétal. Pour le DP, il est important que le 1535  ° reste une plateforme de l’économie créative et que les loyers soient modérés. La coentreprise entre la Ville de Differdange et l’État permettra au 1535  ° de profiter de plus de moyens et d’achever ainsi les bâtiments 2 et 3. La secrétaire d’État à l’Économie et Mme  Tania Brugnoni travaillent à la création d’un groupement d’intérêt économique pour l’économie créative. Christiane Saeul espère que Differdange en sera le siège. Le budget extraordinaire prévoit de nombreux projets et études. Comme l’a dit Mme  Goergen, les démocrates ne croient pas que le collège échevinal réussira à réaliser tous les projets. En plus, il réduit la marge de manœuvre du conseil communal suivant.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) constate que des investissements conséquents ont été opérés dans le service informatique. Le budget 2017 pré-


2. Budget voit 700 000  € pour l’équipement et 700 000 € pour le SIGI. François Antony regrette cependant que les conseillers communaux n’obtiennent pas les informations qu’ils demandent. En plus, dernièrement, ils reçoivent tous les jours 100  000 pourriels. François Antony estime qu’il doit être possible de maitriser ce problème. Par ailleurs, la communication entre le collège échevinal et le conseil communal fonctionne mal. Le conseil communal n’était au courant ni de l’inauguration du bus électrique ni de celle du nouveau logo. Ce que le collège échevinal est en train de faire avec les kermesses n’amuse pas du tout François Antony. Petit à petit, les traditions sont en train de disparaitre, comme le Te Deum. Bien entendu, il faut faire des économies, mais au bon endroit et de manière raisonnable. M. Ruckert et M. Schwachtgen ont dit que les conteneurs doivent disparaitre. Mais les nouveaux bâtiments comme la maison de retraite ou les écoles sont construits à partir de modules. En d’autres termes, il s’agit d’un système de conteneurs. L’avantage est que les travaux avancent vite, même si le système coute un peu plus cher. François Antony ne trouve pas que le centre de recyclage soit une réussite. Certes, il est mieux placé, mais il n’est pas très commode. Les conteneurs pour le bois et les déchets sont bien trop hauts. Les gens doivent monter un escalier et se tordre pour pouvoir y jeter quelque chose. On se croirait au XVIIIe siècle. M. Ruckert a raison de dire qu’un lycée technique aurait été plus approprié qu’un lycée international. François Antony l’a souvent répété, y compris aux réunions auxquelles il a participé. Il n’a rien contre le lycée international, mais tous les jours, 2000 élèves doivent quitter Differdange pour aller à l’école. D’un autre côté, le lycée international est déjà plein. Une annexe est nécessaire à Esch-sur-Alzette. Bref, c’est un beau succès. Grâce au nouveau règlement communal, la Ville de Differdange touchera deux-millions d’euros de plus à partir de 2018. Mais le pacte loge-

sech jo gutt entwéckelt. En ass voll, en ass schonn ze kleng. Dofir gëtt elo zu Esch eng Annexe gebaut, bis eis Annexe da fäerdeg ass, dee richtegen. An dann denken ech, datt dat awer och eng Erfollegstory gëtt, wéi mer dat nennen. Da wollt ech emol eng Kéier froen: Mir soen ëmmer, mir kréien elo duerch dat neit Gemengereglement, wat mer hunn, bis zwou Milliounen Euro weider 2018. Mä eise Pacte Logement, deen awer och elo eng Kéier an deenen nächste puer Joren ofleeft, ech mengen, dat ass awer och e Chiffer, dee sech tëschent dräi a véier Milliounen all Joer bechiffert. Hu mer do eppes, fir dat ze kompenséieren? Op där enger Säit kréie mer der zwou eran, op där anerer Säit kréie mer der véier manner. Méi oder wéineger véier. Tëschent dräi a véier hate mer elo déi lescht puer Joren. Da sinn awer och nach e puer Saachen, wou ech wierklech frou doriwwer sinn. Dat ass zum Beispill déi Vignette résidentielle fir jiddwereen hei an Déifferdeng. Ech fannen dat eng super Saach. Ech sinn och schonn dacks drop ugeschwat ginn. D’Leit si glécklech driwwer. An ech mengen, et ass net méi wéi richteg, datt all Bierger hei an der Gemeng soll d’selwecht behandelt ginn.An ech hunn nach eng zweet gutt Nouvelle. Vu datt ech am Minettkompost si mam Här Schwachtgen, mir zwee Vertrieder aus der Déifferdenger Gemeng ...

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An den Här Mangen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Den Här Mangen och.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): An den Här Mangen. Entschëllegt. Am Büro, entschëllegt. E sëtzt fir eis am Büro, dat ass nach eng Stuf méi héich.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass eng Stuf méi héich.

38

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Fir Iech matzedeelen, datt d’Cotisatioun, wat d’Gemeng ubelaangt, 50% erofgaangen ass fir d’Déifferdenger Gemeng. Also fir all Gemeng. An dat mécht e relativ grousse Chiffer aus. Ech mengen, da wär ech schonn um Enn vu menger klenger Ried, déi ech hei wollt halen. Ech géif Iech dann och e schéint Joer wënschen. E gudde Schluss vum Joer. An datt mer alleguerte gesond bleiwen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Antony. Här Pascal Bürger, w.e.gl.

PASCAL BÜRGER (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Eis Fraktiounsspriecherin huet schonns ganz detailléiert d’Positioun vun der Demokratescher Partei zu deem eis virleiende Budget duergeluecht. Sou dass ech mech wierklech wëll kuerz faassen a just op e puer spezifesch Punkten agoen. Zu der Mobilité douce. Mir stellen als Gemeng Déifferdeng mam Diffbus eise Bierger ënnerhalb dem Lëtzebuerger Land wuel en eemolege Moyen de transport zur Verfügung, deen et erlaabt, déi eenzel Quartieren ze verbannen. Dofir begréisse mir als Demokratesch Partei souwuel den Ausbau vun de bestoende Linnen, wéi den Asaz vun den elektresch bedriwwene Bussen. Opbauend op dësen Acquis dann awer e puer Iwwerleeungen a Froen zum Vëloverleihsystem Vël’Ok, dee jo nach weider soll ausgebaut ginn, mat véier neie Statiounen an enger Wäschanlag fir Vëloen. Kann de Schäfferot eis eventuell méi genau Informatioune ginn doriwwer, wéi heefeg dës Vëloen ausgeléint ginn? Wéi den interkommunalen Undeel dozou ass? An och, wéi eng Altersgruppen dovunner am meeschte Gebrauch maachen? Doduerch, dass d’Gemeng Déifferdeng duerch déi positiv Entwécklung ëmmer méi zu enger Bildungs- a Studentestad gëtt, ass e gutt ausgebautent Vëlosnetz sécherlech vun Notzen. Dobäi soll een


2. Budget awer net déi topografesch Gegebenheete vergiessen – e klenge Stadkär uspriechend, d’Montéeën, Duerchgangsverkéier – a sech an deem Kontext d’Fro vum Gesamtkonzept vun der Vëlosmobilitéit stellen. Et wier duerfir och interessant, ob an der grouss ugeluechter Etüd iwwert d’Mobilité douce zu dësem Punkt Iwwerleeunge gemaach gi sinn, an ob de Schäfferot do schonns Informatioune ka weiderginn? Dës Fro ass och scho gestallt ginn. Absolut prio­ ritär ass an deem Beräich awer natierlech d’Sécherheet. Zur Kultur. Un éischter Stell freet eis als Demokratesch Partei, dass de Schäfferot bei senger Budgetspresentatioun – op d’mannst hu mer et esou verstanen – eng kleng Kehrtwendung gemaach huet an de Panem-et-circenses-Virworf dohingehend revidéiert huet, dass sécherlech vun der viregter Majoritéit eng kohärent Kulturpolitik bedriwwe ginn ass. Wouduerch Déifferdeng op déi kulturell Landkaart komm ass a sech lues, awer sécher zu enger fir déi weider Stadentwécklung enorm wichteger, kreativer Bildungsstad gemausert huet. Dass mir als Demokratesch Partei weiderhin eis Problemer domat hunn, d’Kultur iergendwéi wëllen ze bilanzéieren, brauche mir hei net nach eng Kéier ze detailléieren, dat kënnt Der a fréiere Budgetsrieden noliesen. Mä an deem Kontext bedauere mir, genau souwéi de Schäfferot, d’Ausbleiwe vu Subside vu Säite vum Kulturministère fir d’Aalt Stadhaus. Mir ware jo all live derbäi beim leschte Bréif, dee pénktlech zum leschte Gemengerot virlouch. (Gelaachs) Interessant wier an deem Kontext awer, ob de Schäfferot eis kéint doriwwer informéieren, ob an deem Refus iergendwellech Grënn genannt goufen, firwat, an ob Dir eis déi kéint matdeelen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech ginn Iech de Bréif. Ech loossen e kopéieren a ginn Iech e mat. Da gesitt Der genau, wat drasteet. Dat ass kee Problem.

PASCAL BÜRGER (DP): Wéi gesot, d’Kultur ze bilanzéieren, ass schwiereg. An do seet och e Chiffer vu 67% Ausbuchung vum Ale Stadhaus an eisen Ae wéineg aus. Dass grouss Ustrengunge vum Schäfferot an och vum Service culturel ënnerholl ginn, fir eng flott Programmatioun op d’Been ze stellen, ass net vun der Hand ze weisen. Trotzdeem erlabe mir eis, eng Ureegung ze widderhuelen, fir dem Ale Stadhaus eng eegen Identitéit – an ech betounen dat Wuert “Identitéit” – ze ginn, doduerch, dass ee sech an der Programmatioun manner breetgefächert beweegt, mä sech op spezifesch Domäne beschränkt, déi dann nach ze definéiere wieren. Waren dohingehend schonns Iwwerleeunge säitens dem Schäfferot an dem zoustännege Kulturschäffe gemaach ginn? A well mir als Demokratesch Partei flotten Iddien oppe géintiwwer stinn, wollt ech de Projet vun enger BD iwwert d’Stad Déifferdeng net onerwähnt loossen, déi jo mat engem Montant vu 35.000  Euro am Budget steet. Kéinte mir do awer eventuell Informatioune kréien, wat an deem Chiffer alles dran ass? Fir mech schéngt e souguer zimlech kleng ze sinn. Ob do Szenarist, ­Zeechner, Drock an d’Distributioun alles mat dobäi wier? Zum Sport: Och hei huet d’Gemeng Déifferdeng an deene leschte Joren extrem vill investéiert. Mir denken un éischter Stell un dee ganze Site Parc des Sports, mam neien Terrain an dem Aquasud. Dass esou Invester sech positiv auswierken, kann ee mat der Implantatioun vun der Lunex-Universitéit an der aler Schwämm gesinn, déi sécherlech net Déifferdeng als Standuert ausgewielt hätt ouni dës Virgeschicht. Dofir muss och weider a Sportinfrastrukturen investéiert ginn, wat och tatsächlech an dësem Budget geschitt. Wat mir als Demokratesch Partei och absolut noutwenneg empfannen, mä w.e.gl. mat Wäitsiicht. An do erënnere mer awer un eis Bedenke betreffend dem Site vun der neier Chiershal, oder och wat d’Konzeptioun vun der neier Hal zu Nidderkuer ugeet. Dass eng grouss Demande vun de Ve­ räiner besteet fir Trainingsméiglechkeeten, an dass d’Gemeng all Ustrengung

39

ment arrivera bientôt à terme et représente quelque trois à quatre-millions d’euros. Comment cet argent sera-t-il compensé? Car il est question de recettes de deux-millions, mais de pertes de quatre. François Antony se réjouit particulièrement de l’introduction de la vignette résidentielle pour tous les Differdangeois. Les gens sont contents. Il est important que tous les habitants soient traités de la même façon. François Antony a une bonne nouvelle. Il rappelle qu’il représente Differdange au sein du Minettkompost avec M. Schwachtgen.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui signale qu’il a oublié M. Mangen.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) s’en excuse. M. Mangen fait partie du bureau. François Antony annonce que la cotisation de toutes les communes a baissé de 50  %. Pour la Ville de Differdange, il s’agit d’une somme considérable. François Antony souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. PASCAL BÜRGER (LSAP) rappelle que la porte-parole du DP a déjà pris position de manière détaillée. Il se montrera donc bref. Le Diffbus est un moyen de transport unique dans le pays reliant les différents quartiers de Differdange. Les démocrates saluent le développement des lignes et l’introduction de bus électriques. En ce qui concerne Vël’OK, quatre nouvelles stations de location et une station de lavage sont prévues. Le collège échevinal dispose-t-il de chiffres? Combien ces vélos sontils loués dans les différentes communes? Quel est l’âge des utilisateurs? Differdange devenant une ville de l’éducation, il est important de développer le réseau de pistes cyclables. Mais il ne faut pas oublier la situation topographique: un petit centre-ville, des montées, du trafic de transit… Ces points sont-ils abordés dans la grande étude sur la mobilité douce? Le collège échevinal peut-il déjà fournir des informations?


2. Budget Pascal Bürger passe à la culture. Lors de la présentation du budget, les démocrates ont cru comprendre que le collège échevinal retournait sa veste. Il n’a plus parlé de panem et circensis et a reconnu que la majorité précédente avait pratiqué une politique culturelle cohérente ayant permis à Differdange d’accroitre sa présence nationale. Pascal Bürger regrette tout autant que le collège échevinal que le ministère de la Culture ne verse pas de subsides à l’Aalt Stadhaus. Les conseillers communaux ont pu assister en direct à l’arrivée de la dernière lettre. (Rires) Pascal Bürger voudrait savoir si le ministère avance des arguments pour expliquer son refus.

soll ënnerhuelen, fir hinnen déi zur Verfügung ze stellen, huet den zoustännege Schäffen a senger Presentatioun schonns gesot, an do d’Beispill vun de Futtballveräiner genannt, wou sou lues eng Situatioun entsteet, wéi mir se virun etleche Jore mat de Fussballclibb an eiser Gemeng haten. Duerfir eis Fro: Wéi gesäit et bei deene virgenannte Futtballveräiner mat der Jugendaarbecht aus? A wéi positionéiert sech de Schäfferot zu eventuelle Fusiounspropositiounen, fir eis Infrastrukturen ze entlaaschten?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

Da sot den Här Bertinelli a senger Presentatioun, dass vum Schäfferot eventuell beabsichtegt gëtt, Arcelor den Terrain Thillebierg ofzekafen. Déi Fro ass och scho vum Här Gary Diderich gestallt ginn. Kéinte mir Detailer kréien, wéi eng konkret Projeten dann uschléissend do geplangt sinn?

répond qu’il remettra une copie de la lettre à M. Bürger.

PASCAL BÜRGER (DP) trouve difficile de tirer un bilan culturel. L’Aalt Stadhaus est rempli à 67 %, ce qui est peu. Il est clair que le collège échevinal et le service culturel mettent sur pied une belle programmation. Mais il faudrait donner une identité à l’Aalt Stadhaus en se limitant à des domaines spécifiques. Quelles sont les réflexions du collège échevinal à ce sujet? Le DP appréciant les bonnes idées, Pascal Bürger tient à mentionner la bande dessinée sur la Ville de Differdange pour 35  000  €. Que comprend ce chiffre plutôt bas? Le scénario, l’illustration, l’impression et la distribution? La Ville de Differdange a beaucoup investi dans le sport avec notamment le Parc des Sports et Aquasud. C’est à ces investissements que l’on doit l’arrivée de LUNEX. C’est pourquoi il faut continuer à investir dans les infrastructures sportives. Pascal Bürger demande cependant plus de vision. Il rappelle les inquiétudes du DP quant à l’emplacement du nouveau Hall de la Chiers. Les clubs sportifs ont besoin d’infrastructures pour s’entrainer et l’échevin au sport a déjà dit qu’il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour les satisfaire. Il a pris l’exemple du football. Pascal Bürger voudrait savoir où en est le

De syntheteschen Terrain um Woiwer gëtt erneiert an eng integréiert Liichtathletikpist do eventuell mat ageplangt. Kënnt Dir eis zu dëser Pist zousätzlech Detailer ginn? D’Dimensiounen? A wéi grouss d’Demande vun eise Veräiner fir esou eng Pist ass?

Ech soen Iech Merci fir d’Nolauschteren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. D’Madame Schambourg, w.e.gl.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Här Buergermeeschter, léif Kolleegen, et ass scho vill gesot ginn dee ganze Moien, a wann ee mat de Leschten ass, bleift net méi ganz vill iwwreg. Erlaabt mer just nach e puer ...

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass net dee leschte Gemengerot.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Neen, neen. Ech hoffe jo emol. (Gelaachs)

40

Mä vun dësem Budget wëll ech schwätzen. Erlaabt mer dofir, just op e puer Punkten anzegoen, déi mech besonnesch beschäftegen. An ech hu mech och net mat deenen eenzelnen Zuelen elo befaasst. D’Gemeng Déifferdeng huet an deene leschte sechs Jore 4.200 nei Awunner kritt. Do gesäit ee ganz gutt, wéi séier mer wuessen. Natierlech huet dëse Wuesstum och Repercussiounen op eng ganz Rei vu Saachen. D’Gemengeservicer mussen opgestockt ginn, mir brauche méi grouss Surfacen, mir mussen nei Schoulen, nei Maison-relaise bauen, d’Linne vum Diffbus mussen erweidert ginn, de Verkéier hëlt zou, d’Infrastrukture mussen erweidert ginn. Mat all deene Saache musse mer eis beschäftegen. Mir investéieren natierlech och weider an Aarbechtsplazen. Den Här Buergermeeschter huet virun zwou Woche gesot, datt mer 5.800 Aarbechtsplazen hei zu Déifferdeng hunn. An et kommen der nach dobäi: de Supermarché um Plateau vum Funiculaire wäert d’nächst Joer opgoen, mir sollen e groussen Hobbymaart op Nidderkuer kréien, d’Kreativfabrik fonctionnéiert immens gutt, weider Geschäfter ginn op an der Shopping mall vum Funiculaire. Am Zentrum ass et éischter mince mat de Geschäfter. Mir versiche scho säit Joren, den Zentrum ze beliewen. An do hu mer awer nach keng Léisung fonnt. Vläicht geet den Trend beim Shopping éischter méi an d’Richtung Grandes surfaces. Wéi scho gesot, musse mer weider an Infrastrukturen investéieren. Eng ganz Rei vu Projete stinn am Budget. De Schoulcampus zu Nidderkuer, d’Maisons relais zu Nidderkuer an Uewer­ kuer, en neien Hall polyvalent, den internationale Lycée an eng Primärschoul, déi vun eis virfinanzéiert ginn. De Projet vun der Tour Arboria ass um Lafen, d’Entrée de la ville, e weidert Parkhaus, de Concours fir d’Kiercheplaz ass ofgeschloss. Mir mussen awer och an dësem Punkt no eisen eegene Leit kucken an endlech och en neie Bau fir d’Gemengenateliere kréien. Et ass, wéi mer gesinn hunn, net einfach, fir en Terrain ausserhalb vum Zentrum ze fannen. Mä et si schliisslech 170 Leit beschäftegt am Moment,


2. Budget an déi schaffen ënner net grad optimale Konditiounen. D’Gebai an d’Installatioune sinn net méi konform an och net méi modern. Eng vu menge Prioritéite fir d’nächst Joer ass op alle Fall, datt mer endlech eng adequat Situatioun kréien, fir datt déi Leit hir Aarbechte kënnen anstänneg maachen. Eng ganz gutt Saach ass awer emol, datt de Parc de recyclage geplënnert ass. Méi grouss, méi schéin, méi propper. Ech kann do leider mengem Kolleeg vun der LSAP net recht ginn, well ech war ganz begeeschtert, wou ech dohinner gefuer sinn. Op alle Fall ass et emol fir d’Awunner, déi duerch de Kaméidi ëmmer gestéiert gi sinn, e ganz groussen Avantage. De Projet vum neie Gebai fir d’Pompjeeën ass gutt um Lafen, no ganz laangem Hin an Hier. Bei all de Chiffere fält mer och all Joer erëm op, wéi deier et haut ass fir eng Gemeng, fir an Eegeregie e Bau ze finanzéieren. D’Sécherheet muss natierlech gewährleescht ginn. Datt e Bau och fir Personnes à mobilité réduite ausgeriicht ass, ass nëmmen normal. Mä ganz éierlech, et freet ee sech awer heiansdo, ob mer nach mat zwee Féiss um Buedem stinn, bei all deenen onsënnege Saachen, déi verlaangt ginn: Zeg Bureau-d’étuden, Normen, déi net méi realistesch sinn. Esou e Bau ass gläich net méi ze finanzéieren. Ech froe mech och, Här Buergermeeschter, alt erëm dëst Joer, wat an de Käpp vun eisen Deputéierte virgeet – dat musst Dir jo besonnesch gutt wëssen –, déi verschidde Gesetzer stëmmen. Heiansdo gëtt do awer wierklech net méi mat gesondem Mënscheverstand geschafft. Zum Beispill e Punkt, wou ech mech stonnelaang kéint driwwer opreegen, déi sëllechen Etüden. Wéi all Joer muss ech dat hei soen. Et muss natierlech eng Viraarbecht geleescht ginn, fir e Bau kënnen an Ugrëff ze huelen. An et mussen och Preparatioune gemaach ginn. Et gëtt engem dronken, wann een alles zesummerechent, wat mir fir Etüde mussen ausginn. Mä mir bezuele geschwë méi un d’Bureau-d’étuden, wéi de Bau iwwerhaapt kascht.

Alt erëm, wéi all Joer, froen ech mech dann, wat mer am Budget natierlech net erausgesinn, wou d’Recettë si vun de Promoteure fir déi Etüden, déi mir als Gemeng virfinanzéieren – zum Beispill Etüde fir de PAP. An do hu mer scho gesot kritt, datt déi och géifen un d’Promoteure weider verrechent ginn. Mä ech konnt alt erëm net genau ­erausgesinn an erausfannen, wat do u Montanten erakënnt. Ech denken, datt do och nach Potential ass, fir nach e bësse Suen eranzekréien. Mir sollen d’Gebaier fonctionnel bauen, déi eise Besoinen entspriechen, a sënnvoll equipéieren. Dat ass op alle Fall esou beim neien Hall polyvalent. Wéi scho virun zwou Woche gesot, ass do och nach eppes dran, fir d’Fassaden e bëssen auszeschaffen. Dat läit mir ganz besonnesch um Häerz. Eis Gebaier solle polyvalent ausgeriicht sinn. Ech denken, dat ass d’Zukunft. E Gebai muss sënnvoll genotzt ginn, vun esou vill wéi méiglech Utilisateuren, fir esou vill wéi méiglech Aktivitéite kënnen ze maachen. Duerch mobil Trennwänn, multifonctionnel Installatiounen, ass dat och méiglech. Si musse sou gutt wéi méiglech ausgenotzt ginn. Ganz enk verbonne mat eisen Infrastrukturen ass natierlech och de Stroosseverkéier an der Gemeng. Eng Etüd fir e Gesamtkonzept vun eiser Verkéierssituatioun ass jo schonn um Lafen a bal fäerdeg, wéi ech mer soe gelooss hunn. Hei sinn an deene leschte Joren och eng ganz Rei vu Quartiere bäikomm. Méi Leit schaffen hei zu Déifferdeng, fuere mueres an owes doduerch. Zu verschiddenen Zäiten ass et zimlech schwiereg, fir virunzekommen. Op dëser Basis kënne mer dann och gesinn ob oder wéi mer dës Situatioun kënne verbesseren. An de leschte Jore si vill méi Parkméiglechkeeten entstanen, an et stinn der nach am Budget. Am Moment gesäit ee ganz gutt, duerch verschidde Chantieren, wéi laang een oft brauch, fir duerch den Zentrum ze kommen. Eigentlech geet et schonn zu Nidderkuer, Uewerkuer oder um Fousbann lass. E grousse Sujet, wou mer schonn investéiert hunn a weider mussen investéieren, a wou och keen Euro ze schued ass, sinn ëmweltschounend, erneierbar an nohalteg Energien. An Zukunft soll eis

41

travail avec les jeunes. Quelle est la position du collège échevinal concernant d’éventuelles fusions? Le terrain synthétique du Woiwer sera rénové et intègrera une piste d’athlétisme. Pascal Bürger demande des détails. Quelles seront les dimensions de la piste? La demande est-elle forte? M. Bertinelli a laissé entendre que le collège échevinal souhaitait acheter le terrain du Thillenberg à Arcelor. Quels projets concrets comptet-il y réaliser?

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) constate que beaucoup a déjà été dit. Elle se contentera donc de revenir sur quelques points qui lui tiennent à cœur. Au cours des 6 dernières années, Differdange a vu sa population augmenter de 4200 unités. Par conséquent, il faudra recruter du personnel, trouver de la place pour les services communaux, construire des écoles et des maisons relais, développer le Diffbus, etc. La commune investit aussi dans l’emploi. Differdange compte 5800 postes et d’autres viendront s’y ajouter avec le supermarché, le magasin de bricolage, la fabrique créative, le centre commercial… Le centre-ville manque de magasins. Les efforts entrepris depuis des années par la commune n’ont pas abouti. La tendance est aux grandes surfaces. Le collège échevinal investira dans les infrastructures et notamment le campus de Niederkorn, les maisons relais de Niederkorn et Oberkorn, le nouveau hall polyvalent, le lycée, la tour Arboria, l’entrée en ville, la place de l’Église… La commune a aussi besoin de nouveaux ateliers, mais il est difficile de trouver un terrain en périphérie. Or actuellement, les 170 employés concernés ne peuvent pas travailler dans de bonnes conditions. Le bâtiment n’est plus conforme. Ce problème doit être considéré comme une priorité. Le parc de recyclage a déménagé. Il est désormais plus grand, plus beau et plus propre. Contrairement à son collègue socialiste, Pierrette Schambourg est enthousiaste. En plus, les gens ne sont plus gênés par le bruit. Le projet de la caserne des pompiers avance.


2. Budget Le budget 2017 démontre une nouvelle fois qu’il est couteux pour une commune de réaliser elle-même des projets. Elle doit tenir compte de la sécurité. Les bâtiments doivent être adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pierrette Schambourg trouve qu’une partie de ce qui est requis n’a aucun sens. Elle se demande ce qui se passe dans la tête des députés qui approuvent certaines lois. Les études constituent un bon exemple. Bien entendu, un travail préalable est nécessaire avant de réaliser un projet. Mais ce que la commune doit dépenser en études est absurde. Bientôt, les études couteront plus que la construction. Le collège échevinal a dit qu’une partie de ces études étaient remboursées par les promoteurs. Mais Pierrette Schambourg n’a rien trouvé de tel dans le budget. Tous les bâtiments construits par la commune doivent être fonctionnels et correctement équipés comme c’est le cas pour le nouveau hall polyvalent. Cependant, Pierrette Schambourg trouve qu’il faut accorder plus d’importance aux façades. La situation sur les routes est intimement liée aux infrastructures. Une étude dans ce contexte est en cours. De plus en plus de gens travaillent à Differdange. Aux heures de pointe, le trafic est dense. Le conseil communal doit trouver des solutions. Au cours des dernières années, de nombreux parkings ont ouvert. Mais avec les chantiers, les automobilistes doivent prendre leur mal en patience, et ce, dès Niederkorn, Oberkorn et le Fousbann. Le collège échevinal doit aussi investir dans les énergies renouvelables. La commune doit pouvoir fonctionner de manière autonome. Pierrette Schambourg mentionne les panneaux solaires, les centrales de cogénération, le parc éolien, les vélos électriques, le Diffbus électrique… La commune essaie aussi de sensibiliser les gens à travers des primes pour l’isolation des façades ou l’achat d’électroménager écologique. Elle est sur la bonne voie en matière de conseil énergétique. Lors de la présentation du budget de l’office social, les conseillers communaux ont pu constater que de nombreux Differdangeois dé-

Gemeng energieautark fonctionnéieren. Photovoltaikanlage sinn a ginn nach installéiert, BHKW fir Gemengegebaier ze hëtzen, de Projet, e Wandpark opzeriichten, mir hunn d’Locatioun vun den E-Bikë mat Opluedstatiounen, Bornë fir Elektroautoen, där stinn der am Moment och nach zimlech vill am Budget. An natierlech ass et och eng ganz flott Saach, fir den elektreschen Diffbus ze kréien. D’Leit dozou ze bewegen, energiebewosst ze denken, andeems si och Primme kréie fir d’Isolatioun vun de Fassaden oder fir nei energiespuerend elektresch Apparater. Ech fannen, mir sinn um richtege Wee mat eisem Energieberoder, well fir vill Leit ass dat heiten awer nach Neiland. An et ass immens wichteg, datt se gutt berode ginn. Bei der Presentatioun vum Budget vum Office social hu mer alt erëm eng Kéier gesinn, datt mer hei vill Leit hunn, déi op Hëllef ugewise sinn. Finanziell Hëllef, psychologesch Hëllef. Vill Leit hu keng Aarbecht a fannen och keng. Et läit natierlech an eiser Responsabilitéit, fir do anzesprangen. Mir hunn den Job-Zenter souwéi eng gutt Zesummen­aarbecht mam Fonds de Logement. A mir musse kucken, datt bezuelbare Wunnraum zu Déifferdeng geschaaft gëtt. Et si schonn där Projete realiséiert ginn. An ech fannen et och gutt, datt mer op dësem Wee weiderginn. Mir mussen uerdentlech an d’Schoulwiesen investéieren, an an all déi Strukturen, déi do drun hänken. Maisons relais, ausseruerdentlech Infrastrukturen, wéi och an Zesummenaarbecht mat de Veräiner. Et ass eng Situatioun, déi mir perséinlech net gutt gefält, mä et ass esou, datt vill Kanner vun doheem aus net méi genuch encadréiert ginn. D ­ uerfir muss d’Gemeng dann asprangen. D’Kanner iesse mëttes an der Schoul, si verbréngen e groussen Deel vun hirer Fräizäit an der Maison relais. Tëschent der Gemeng an de Veräiner musse Solutioune fonnt ginn, fir si op hir Fräizäitaktivitéiten ze bréngen. Datt d’Kanner Sport maachen, ass immens néideg, dat wësse mer alleguerten. Duerch e puer Zwëschefäll während ­ dem Joer hu mer gesinn, wéi wichteg et ass, datt d’Kanner an der Schoul deen néidegen Halt fannen a Behuele geléiert ginn. Well et ass gewosst, datt ëmmer

42

méi Kanner verhalensopfälleg sinn. An natierlech musse se direkt vun Ufank un eng Hëllef kréien. D’Gemeng ass gefuerdert, fir d’Kanner ëmmer méi en charge ze huelen, fir datt se wéinstens eng Basis kréien a sech am spéidere Liewe kënne behaapten. Ganzdagsschoul ass en Thema, wou mer wahrscheinlech eng Kéier net méi derlaanscht kommen. Mir hunn an der Gemeng ganz vill Kanner, déi eigentlech besser do opgehuewe wäre wéi an hirer Famill. All Euro, dee mer haut an eis Kanner investéieren, ass gutt investéiert. Ech kommen elo zu de Syndikater. Dat ass fir mech e ganz heikelt Thema. Wou ech nach net an engem Syndikat war, hunn ech ëmmer gefuerdert, datt eis Participatioune musse méi kontrolléiert ginn, an zwar vun der Gemeng aus. An der Tëschenzäit huet sech déi Situatioun geännert. Ech sinn an dräi Syndikater. Dovunner sinn der zwee vun deene wahrscheinlech gréissten a wichtegsten. Déi kaschten eis e Pak Suen, haaptsächlech den T.I.C.E. an de SIACH. Ech weess elo op alle Fall, datt do keng Suen zu der Fënster erausgehäit ginn, an datt d’Participatioun vun der Gemeng en bon père de famille verwalt gëtt. Mir hunn, wéi schonn ufanks gesot, 4.200 nei Awunner a sechs Joer kritt. Dat schléit sech natierlech och an de Participatiounen un de Syndikater néier. Dobäi si mer elo ganz un d’Kläranlag vu Péiteng ugeschloss. Dat heescht fir eis, méi eng grouss Participatioun och am Budget ordinaire. Si gëtt erweidert a moderniséiert fir 58 Mil­ liounen. Duebel esou vill, wéi d’Kläran­ lag virun 20 Joer gebaut ginn ass. Natierlech ginn do keng onnëtz Ausgabe gemaach. Ech gesinn elo säit dräi Joer, wéi seriö, gewëssenhaft an engagéiert do geschafft gëtt. Natierlech och am T.I.C.E. D’Technik ass vereelzt, a vill Technik muss ersat ginn. D’Ofwaasser aus eiser Gemeng gëtt elo ganz an d’Kläranlag vu Péiteng gefouert. D’Capacitéite waren eben do erreecht. Leider ass et hei net vill aneschters wéi iwwerall. Déi Oplagen a Wäerter, déi mussen agehale ginn, sinn enorm. Vläicht och heiansdo e bëssen ze vill iwwerspëtzt. Mir hunn et fäerdegbruecht, fir momentan 15  Millioune


2. Budget kënnen anzespueren, andeems mer méi realistesch Wäerter schafen. Fir de Moment gesäit et awer esou aus, datt mer an e puer Joer wäerten do mussen norüsten. Mir kucken hei, datt mer d’Honorairë vun de Bureau-d’étudë verhandelen, an net zu allem Jo an Amen soen. Datselwecht ass natierlech och beim T.I.C.E. de Fall. Un de Borde vun eise Partnerstied, an och bei eis selwer, entstinn iwwerall Lotissementer. Et ginn ëmmer méi Busse gebraucht, ëmmer méi Chauffeuren. Dofir muss d’Infrastruktur um Site verbessert ginn. Am Moment gëtt en neit Gebai gebaut, fir d’Büroen ënnerzekréien. Perséinlech sinn ech éischter dofir, datt mer eis Projete mat engem Prêt finanzéieren a kloer Verhältnisser schafen, wat d’Besëtzverhältnisser ugeet. Ech hunn e Problem mat sougenannte PPP-Projet-Finanzementer an och all aner, déi net transparent sinn. Wou den Terrain deem enge gehéiert, de Bau deem aneren, an d’Gestioun nach vun engem Drëtten iwwerholl gëtt. Ausserdeem sinn ech der Meenung, datt d’Gemeng keng Agence immobilière ass. Ech sinn och net ganz d’accord mat mengem Parteikolleeg, deen nieft mer sëtzt. Mir sollen a musse Gebaier kafen a lounen, fir eis Servicer ënnerzebréngen. Mä ech si formell dogéint, fir alles opzekafen oder ze lounen, wat de Proprietaire um fräie Marché net lass gëtt. Also fir esou Projete sinn ech effektiv net ze kréien. An dësem Joer si 45 Milliounen investéiert ginn. An et geet och esou virun. Bei 25.000 Awunner ass dat och kee Wonner. Eis Ligne de crédit ass am Plus. Den Invest an d’Infrastrukture geet virun. De Budget ass am Equiliber. Ech denken, mir si fir d’Zukunft gutt opgestallt. Woubäi et sech d’nächst Joer nach erauskristalliséiert, wéi et virugeet. E grousse Merci op alle Fall deene Leit hei vun der Gemeng, déi mat der Opstellung vum Budget beschäftegt waren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

JOS GLAUDEN (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen, haut si mer hei, fir iwwert de Budget ze schwätzen. Dozou gehéiere Visiounen: Wéi geet et weider mat der Stad Déifferdeng? Genau dat vermësse mir un dem momentane Schäfferot. Et geet net duer, eng Zär ze plangen, déi bis elo nach ëmmer net steet, fir Aarbechtsplazen ze schafen. Déi Aarbechtsplaze vun der Zone d’activité Nidderkuer, 1535°, Opkorn, an anerer méi sinn net de Merite vum aktuelle Schäfferot. Mir kënnen dat alleguerten noliesen, datt déi Projete scho vum viregte Buergermeeschter mat sengem Schäfferot ugefaangen hunn. Jo, mir hunn eng Sportsuni op Déifferdeng kritt. Do kënne mir engem iwwerzeegten Déifferdenger Merci soen, deen immens dofir agetratt ass. Dat hu mer op der Ouverture vun der Uni héieren, wiem säi Merite dat war. D’Madame Goergen huet schonn éinescht ugedeit, datt eise Buergermeeschter probéiert, d’Gemengenateliere matzen an eng Zone artisanale ze setzen, wou Plaz ewechgeholl gëtt fir Industrie- oder Handelsbetriber. Wouduerch natierlech och Aarbechtsplaze kéinte geschaaft ginn. Wéi wa mir soss keng aner Plaz géife fanne fir den Atelier. (Interruptioun) Natierlech ass et fir eis wichteg – ënnerbriecht mech w.e.gl. net. Dir kënnt herno äntweren. Natierlech ass et wichteg fir eis, datt eis Gemengenaarbechter kënne propper schaffen. Deem stëmme mir als DP honnertprozenteg zou. Awer kommt, mir sichen eng aner Plaz a verginn dës Chance net, fir e Commerce méi heihinner ze kréien, a sichen eng Léisung, fir déi zwou Saachen ënnert een Hutt ze kréien.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Dat ass dat, wat mer maachen.

Villmools Merci, Madame Schambourg. Här Glauden, w.e.gl.

43

pendent d’un soutien financier et psychologique. Les chômeurs sont nombreux. Heureusement, Differdange dispose d’un Jobcenter et le collège échevinal collabore avec le Fonds du logement afin de proposer des habitations à un prix raisonnable. La commune est sur la bonne voie. Le collège échevinal doit investir dans les infrastructures scolaires et d’accompagnement. Beaucoup d’enfants ne sont pas encadrés correctement à la maison. Les enfants mangent à l’école et passent leurs après-midis à la maison relais. C’est pourquoi la commune doit collaborer avec les associations pour leur proposer des activités. Les enfants doivent pouvoir faire du sport. Certains souffrent de troubles du comportement. De plus en plus, la commune doit les prendre en charge et les préparer à la vie. Tôt ou tard, il faudra aborder la question de l’école à plein temps. En tout cas, chaque euro investi dans les enfants est bien dépensé. En ce qui concerne les syndicats, Pierrette Schambourg a toujours estimé que la participation de la commune devait être évaluée sérieusement. Entretemps, elle fait elle-même partie de trois syndicats, dont deux des plus grands: le TICE et le SIACH. Elle sait désormais que ces syndicats ne jettent pas l’argent par la fenêtre. Les 4200 nouveaux habitants ont entrainé une augmentation de la participation differdangeoise. En plus, Differdange a été raccordée à la station d’épuration de Pétange, qui sera modernisée pour 58 millions d’euros. Toutes ces dépenses sont indispensables. La même chose est vraie pour le TICE, où l’équipement technique doit être modernisé. Les eaux usées de Differdange passent désormais par la station d’épuration de Pétange. Comme dans tous les domaines, les charges sont énormes. Le SIACH est parvenu à économiser 15 millions en travaillant avec des valeurs plus raisonnables, mais cela ne pourra pas continuer. Les syndicats négocient les honoraires de toutes les études. En ce qui concerne le TICE, de nouveaux lotissements sont construits dans les villes partenaires. Il faut donc plus de bus et plus de chauf-


2. Budget feurs. Les infrastructures doivent être améliorées. Un nouveau bâtiment est destiné à accueillir les bureaux. Pierrette Schambourg privilégie les prêts aux PPP. Elle n’aime pas les projets peu transparents, où le terrain et la construction n’appartiennent pas à la même entité et où la gestion est assurée par un troisième acteur. La commune n’est pas une agence immobilière. Pierrette Schambourg estime que la commune doit acheter des bâtiments pour ses services, mais pas des immeubles que les propriétaires n’arrivent pas à vendre. En 2016, la Ville de Differdange a investi 45 millions. La ligne de crédit est positive. Le budget est équilibré. Differdange est prête à affronter l’avenir.

JOS GLAUDEN (DP) se demande vers où se dirige Differdange. Il ne suffit pas de prévoir une serre qui n’existe toujours pas pour créer des emplois. Les postes de travail de la zone d’activités de Niederkorn, du 1535 ° et d’Opkorn ne sont pas du mérite de ce collège échevinal, mais du précédent. En ce qui concerne l’université du sport, il faut remercier un Differdangeois pure souche. C’est à lui qu’on la doit. Le bourgmestre essaie de placer les ateliers communaux dans une zone artisanale, enlevant ainsi de la place aux entreprises et limitant la création d’emplois. Comme s’il n’y avait pas de la place ailleurs. (Interruption) Jos Glauden demande à ne pas être interrompu. Bien entendu, les ouvriers communaux doivent pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais il faut tout faire pour attirer des commerces et faire d’une pierre deux coups. ERNY MULLER (LSAP) répond que c’est ce que fait le collège échevinal.

JOS GLAUDEN (DP) rétorque que le DP est curieux de connaitre les projets du collège échevinal pour créer des emplois. Le city manager a été embauché pour gérer des projets et animer le commerce. Mais il ne peut pas

JOS GLAUDEN (DP): Wann de Schäfferot awer aner Projeten huet, fir Aarbechtsplazen ze schafen, wiere mir als DP frou, déi Zukunftspläng gewuer ze ginn. À propos Commerce. Do kommen ech op eise City Manager ze schwätzen, deen, souwäit ech weess, agestallt ginn ass, fir Projeten auszeschaffen, fir d’Geschäftswelt ze beliewen. Do gesinn ech näischt dervun. Dat ass allerdéngs och normal. Dee Mann gëtt mat aneren Aarbechte littéralement zougeschott, sou dass hie keng Zäit huet, fir sech ëm seng initial Aarbecht ze bekëmmeren. Ech erënnere mech drun, datt ech mat Iech, Här Buergermeeschter, an dem City Manager zesummen, ganz am Ufank vu menger Amtszäit, bei Iech am Büro souz, fir verschidden Iddien duerchzediskutéieren. Dir hutt se sel­ wer och gutt fonnt. Mir sinn deemools auserneegaange mat dem feste Gedanken, dass mir allen dräi eppes géife fir d’Geschäftswelt bewegen. Ech hat duerno och eng Diskussioun mat engem Schäffen, deem ech en Dossier nach do gelooss hunn, mat verschiddenen Iddien. Mä leider waarden ech bis haut op e Feedback vun der Säit vum Schäfferot. Ech ginn Iech recht, wann Dir sot, dass Dir vill a Bildung, Sport a Kultur investéiert. Dat streit heibanne kee Mënsch of. Awer d’Geschäftswelt hält fir Iech vläicht virun der Dier vun Déifferdeng op, ech weess et net. Déi agesiesse Geschäfter brauchen och eng Gemeng, déi se ënnerstëtzt. Mir gesi jo, wéi wäit mer komm sinn. Geschäfter, déi eréischt virun e puer Méint hir Dieren opgemaach hunn, leeën hire Schlëssel ënnert dee berühmten Teppech. Esou geet et net weider. Mir brauchen och eng engagéiert Gemengepolitik, fir der Geschäftswelt ënnert d’Äerm ze gräifen. De City Manager muss onbedéngt de Kontakt mat de Geschäfter oprechterhalen an e richtegen Uspriechpartner fir si ginn. Et geet net duer, datt mir e Chrëschtmaart opriichten. Et muss och vill méi Werbung gemaach ginn, fir d’Leit op Déifferdeng ze zéien.

44

D’Geschäfter brauchen, genau esou wéi déi aner Beräicher, wéi Kultur oder Sport, en uerdentleche Budget, fir eis Stad nees eng Kéier dohinner ze bréngen, wou se higehéiert. Déi drëttgréisst Geschäftsstad am Land. Ofschléissend nach dat hei: Mir sinn als DP frou, dass d’Initiativ ergraff ginn ass, fir dat Lokal Malané weider ze beliewen, an dass doduerch jonke Geschäftsleit eng geséchert Zukunft, mat Hëllef vun der Gemeng, ka gestallt ginn. D’Gemeng verlount dat jo weider. Mir fannen, dat ass eng ganz gutt Iddi. Sou besteet kee Risiko fir de Proprietaire, an en ass also doduerch éischter bereet, fir dem Locataire zouzesoen. Ech hätt allerdéngs eng Fro dozou. Ech hunn an engem Zeitungsartikel gelies, wou Dir interviewt gi sidd, dass d’Déifferdenger Gemeng verschidde Geschäfter gelount hätt a se verbëllegt un d’Geschäftsleit géif weiderverlounen. Wann ech awer de Bail ...

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat stoung net an enger Zeitung.

JOS GLAUDEN (DP): Wann ech awer de Bail hei liese vun deem Lokal, verlaangt Dir vum Locataire vum 1. Februar 2017 un deeselwechte Loyer wéi vum Proprietaire verlaangt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Esou stoung et net dran.

JOS GLAUDEN (DP): Mir vermëssen do, wéi an der Zeitung stoung, eng Ënnerstëtzung. An deem Artikel stoung och, datt Dir aner Geschäfter géift no deemselwechte Modus subventionéieren. Mir als DP géife gär wëssen, wat fir eng Geschäfter dat sinn. An ob en Deel vum Loyer géif vun der Gemeng gedroe ginn.


2. Budget BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wat e Quatsch.

JOS GLAUDEN (DP): Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Wintringer, w.e.gl.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäffen, léif Frënn aus dem Gemengerot, ech hale mech kuerz, well et ass scho vill hei geschwat ginn. Ech wäert och net mat villen Zuele ronderëm mech hei geheien. Mä ech hunn awer eppes um Häerz leien, …

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Neen, well déi si gutt.

ARTHUR WINTRINGER (DP): … wat wierklech mech betrëfft, a wou ech gäre géif matschaffen an och gär gesinn, dass dat anstänneg a propper gemaach gëtt. Deen eenzegen, deen et ugeschwat huet, war eise Kolleeg Fränz déi Säit.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Schwachtgen. Jo.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Den Här Schwachtgen. Richteg. Nämlech an dësem Dossier hei leien erëm dräi Devisen dra vum Kannerbongert. Am Devis vum 20. Juli hate mer alt e bëssen Dokumentatioun dobäi. Mä haut hu mer guer näischt hei dra leien. Et ware flott Dokumentatiounen, vun Hobbyween an och vu verschiddene Pläng. Haut läit guer näischt dran. An dobäi wësse mer jo awer, wéi am

Budget steet, dass en Zirkuswon, wéi mer se haut nennen, plus ou moins 35.000 Euro d’Stéck méi kascht. Da mussen déi aner Dimensiounen hunn, oder si gesi méi schéin aus, oder ech weess net, wat et ass, mä dovunner hu mer guer näischt hei leien. Wat mir viru fënnef Méint am Dossier vermësst haten: D’Genehmegung vum Environnement, en Devis vun der Kläranlag, e pädagogescht Konzept, Selektiounskritären, déi sinn och nach ëmmer net do. Den Här Liesch hat eis erkläert, firwat dass dat net do wier. An hien huet och gesot, dass déi Zär an déi Kläranlag net fir 2016, mä fir 2017 géife gemaach ginn. Mä mir sinn elo a 14 Deeg 2017. Nom Dossier si mer grad esou wäit wéi virdrun. Am Géigendeel, ech schwätzen nom Dossier un, well am Dossier hei hu mer just dräi Weeër. Mir erweideren eis do uewe schonn, mir gi scho méi grouss, an et läit nach ëmmer keng Genehmegung vum Environnement vir. Wéi wäit, dass et mat den Devise vun der Kläranlag ass, weess ech och net. D’pädagogescht Konzept: Ass schonn doru geschafft ginn oder net? Weess ech net. Op jidde Fall läit näischt am Dossier. A fir mech nach ëmmer dat Wichtegst: Ass eng Etüd iwwert déi eng oder aner Buerungen do? An der Sitzung vum 20. Juli hutt Dir, Här Buergermeeschter, gesot, fir en eenheetleche Vote ze kréien, géift Dir déi eng oder déi aner Buerung maachen. Här Buergermeeschter, ech hoffen, dass déi och gemaach gëtt, am Numm vun eise Kanner, déi dohinner musse goen. Fir d’Sécherheet op jidde Fall vun deene Kanner. Dass eng Etüd gemaach ginn ass vun der Firma Eneco, weess ech an der Zwëschenzäit. Dat Eenzegt, wat mech wonnert, ass, dass déi Etüd scho plus ou moins ee Mount hei an der Gemeng läit a se net am Dossier dran ass. Firwat? Ech weess et net, mä ech ka mer et awer denken.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Firwat net?

45

le faire parce qu’il est submergé d’autres tâches. Jos Glauden se souvient d’une réunion entre le bourgmestre, le city manager et lui-même. Des idées avaient vu le jour. Depuis, Jos Glauden a remis un dossier à un des échevins, mais il n’a jamais eu de feedback. Il est vrai que le collège échevinal investit beaucoup dans l’éducation, le sport et la culture. Mais les commerces de Differdange ont besoin d’une commune qui les soutient. Des magasins ayant ouvert il y a quelques mois mettent la clé sous la porte. Les hommes politiques doivent s’engager davantage. Le city manager doit être la personne de contact des commerçants. Il ne suffit pas d’organiser un marché de Noël; il faut aussi le promouvoir. Les magasins ont besoin d’un budget qui leur soit consacré afin que Differdange devienne la troisième ville commerçante du pays. Jos Glauden salue le fait que la commune loue le local Malané à de jeunes commerçants. De cette façon, le propriétaire ne court aucun risque. Jos Glauden a lu une interview du bourgmestre dans laquelle celui-ci expliquait que la commune louait des locaux pour les mettre à disposition de commerçants à un prix raisonnable. Or, il constate que d’après le contrat de bail, le loyer est le même que celui demandé par le propriétaire.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) proteste. Ce n’est pas ce qui était mis dans le journal.

JOS GLAUDEN (DP) ajoute que le bourgmestre disait que la commune subventionnait les autres magasins de la même façon. De quels magasins s’agit-il? La commune paye-telle une partie de leur loyer?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que M. Glauden raconte n’importe quoi.

ARTHUR WINTRINGER (DP) souhaite être bref, car pratiquement tout a été dit. Un dossier lui tient particulièrement à cœur et pour le moment, seul M. Schwachtgen l’a mentionné.


2. Budget Le dossier des conseillers communaux contient trois devis relatifs au Kannerbongert. Le devis du 20 juillet s’accompagnait d’une petite documentation, mais aujourd’hui, il n’y a rien. D’après le budget, les wagons coutent 35 000  € pièce. Mais le conseil communal n’a aucune information. Il y a cinq mois, les démocrates avaient demandé l’approbation du ministère de l’Environnement, un devis pour la station d’épuration, un concept pédagogique, les critères de sélection… À l’époque, M.  Liesch avait expliqué pourquoi ces pièces manquaient. Mais à quelques jours de 2017, les conseillers communaux n’ont toujours rien. Le plus important pour Arthur Wintringer, ce sont les forages pour évaluer la sécurité du terrain. Le bourgmestre avait dit qu’il n’y était pas contraire afin d’obtenir un vote unanime. Arthur Wintringer espère que ce sera fait au nom de la sécurité des enfants. La société ENECO a réalisé une étude il y a un mois. Or elle ne se trouve pas dans le dossier. Arthur Wintringer se doute bien pourquoi.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

ARTHUR WINTRINGER (DP): Ech äntweren Iech herno vläicht do drop, wann Der erlaabt. Här Liesch, Dir hutt recht, wann Der sot, dass de Projet net dëst Joer, 2016, realiséiert gëtt, mä 2017. Mä wéi gesot, 2017 ass a 14 Deeg, an et géif mech op jidde Fall an och eis Partei, freeën, wa mer an Zukunft – an et wäert nach e Strapp daueren, bis all Genehmegung do ass, oder bis hei an do fäerdeg ass – a Kommissiounen iwwer kleng Detailer kéinte schwätzen. Well Dir wësst, den Däiwel läit am Detail. An et ass bestëmmt deen een oder deen aneren an de Kommissiounen, oder och vläicht heibannen, deen eng gutt Iddi do ka mat erabréngen. Mir fannen déi Bëschcrèche eng wonnerbar Saach. A mir wëllen net, dass dat duerch iergendeppes an e puer Joer vläicht an de Koup gehäit gëtt. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da soen ech Iech Merci. Elo maache mer eng Véirelstonn Paus an da fuere mer weider.

lui demande des précisions.

(Paus)

ARTHUR WINTRINGER (DP) répondra tout à l’heure. M. Liesch a raison de dire que le projet sera réalisé en 2017. Mais 2017, c’est dans 15 jours. Arthur Wintringer suppose qu’il faudra du temps pour obtenir toutes les autorisations. Mais les commissions consultatives pourraient être informées au fur et à mesure. De cette façon, les membres pourraient apporter leurs idées. Les démocrates pensent que la crèche en forêt est une idée extraordinaire et ils ne voudraient pas qu’elle soit fermée dans quelques années à cause d’un détail.

Nodeems mer all sëtzen, kéinte mer weiderfueren. Ech erlabe mer, op verschidde Saachen anzegoen. Net, well ech anerer Meenung si wéi Dir heibannen, mä well verschidde Saachen einfach net wouer sinn, respektiv och gelu sinn. Et war schwéier virdru fir mech, fir roueg ze bleiwen. Ech hunn et awer fäerdegbruecht. An ech wäert dann och elo erklären, a jidderee kritt selbstverständlech herno d’Wuert, fir dat da kloerzestellen oder och net.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) annonce une pause d’un quart d’heure. (Pause) Roberto Traversini reprend la séance. Il souhaite revenir sur certains points qui ne correspondent pas à la réalité ou constituent carrément des mensonges. Tout à l’heure,

Meng Kolleegen aus dem Schäfferot wäerten natierlech och op all Froen, déi gestallt gi sinn, äntweren. Dem Pierre Hobscheit wëll ech ganz kuerz erklären, datt mer zënter bal annerhallwem Joer am Gaang sinn, alles, wat Handicap ass, mat eisem neie Service ze kucken. Dem Sing-Loon, dee mer agestallt hunn, wou, mengen ech, dee ganze Gemengerot och unanime dofir war, datt mer esou e Service bräichten. Zënter zwou Wochen ass e Comité participatif aberuff gi vu sechs,

46

siwe Leit, wou selwer betraff sinn. Wou Leit, déi am Rollstull sinn, Leit, déi net gutt gesinn oder en aneren Handicap hunn, sech zesummegedoen hunn an eis an Zukunft berode wäerten. Déi sämtlech Kommissiounen awer och de Gemengerot an de Schäfferot. Mir sinn eis däers bewosst. Mir hunn zwee Leit vun eise Servicer op Barcelona geschéckt, fir do ze kucken. Well dat ass wierklech eng Stad, wou immens zougänglech ass, egal fir wéi een Handicap. Dat heescht, mir sinn am Gaang, dorunner ze schaffen. Déi aner Froe kritt Dir selbstverständlech vu menge Kolleegen am Schäfferot beäntwert. Dat mat der App, dat kucke mer no. Madame Goergen, mir hunn am Fong geholl kee Wahlbudget presentéiert. Mä ech hu fonnt, Dir hutt eng Wahlried gehalen a verschidde Saache gesot, déi einfach net stëmmen. Dir hutt gesot, datt hei an der Gemeng vill sozial schif leeft. Dat stëmmt nach. Mä wann een awer gesäit – den Här Schwachtgen Fränz huet déi 30 Projeten elo net opgezielt, ech zielen Iech se och net op, ech ginn Iech se awer mat. An Dir kennt se souwisou. Wann Der net déi Säit vum Stull géift sëtzen, mä dës Säit vum Stull, hätt Dir eng ganz aner Ried gehalen, wat dat Soziaalt ugeet. Well eis Stad Déifferdeng ass virbildlech an deem, wat mer am soziale Beräich maachen. Datt mer verschidde Saache vläicht net schnell genuch maachen. Mä op alle Fall d’DP war net Bensin am soziale Beräich déi lescht zwielef Joer, mä dat waren aner Leit an eng aner Partei. Terraine blockéieren: Do kann ech mech just wonneren. Mir hunn an deene leschten dräi Joer esou vill Terrain zur Verfügung gestallt, fir Haiser drop ze bauen, Appartementer, oder sozial Wunnengen. An et sinn der och heibannen am Gemengerot, déi dovunner profitéiert hunn. Dofir wonnert dat mech, datt Dir sot, mir géifen d’Terrainen einfach brooch leie loossen a keng Visiounen hunn, wou eis Stad soll higoen. Dir hutt d’Geschäftswelt, d’Aarbechtsplazen ugeschwat. Et huet nach ni ee Schäfferot an dräi Joer esou vill Aarbechtsplaze geschaaft wéi deen heite Schäfferot. Quitte, datt et stëmmt, datt verschidde Projete scho virdrun ugefa-


2. Budget angen hunn. Et huet nach ni een hei de Contraire gesot. An et muss een awer vläicht eng Kéier ophalen, op eemol Saache gutt ze fannen oder net méi gutt ze fannen, deemno, wien d’Iddi hat oder d’Iddi an d’Dëppe gehäit huet, egal welch Partei et ass. An dann ass et op eemol nëmmen eng gutt Iddi, well mir et waren, an et ass eng schlecht Iddi, well eng aner Partei et war. Wann et gutt ass, ass et gutt fir d’Stad Déifferdeng. Egal, wien et heihinnerbruecht huet. An haalt w.e.gl. op, ëmmer ze soen „Mir, d’DP, d’DP, d’DP”. D’DP ass scho bal véier Joer net méi am Schäfferot. Virdru si gutt Saache gelaf, duerno wäerten och gutt Saache lafen. An et ass net eng Partei hei, déi d’Stad Déifferdeng no vir bréngt, mä ech mengen, datt et dee ganze Gemengerot ass, deen d’Saachen no vir bréngt. Aarbechtsplazen: De Cactus. Ass deen net komm? De Pallzenter. Ass deen net komm? Verschidde Kleedergeschäfter, Schonggeschäfter? Quitte, datt verschiddener erëm zoumaachen. Sinn déi net hei? Déi ware virun dräi Joer net hei. Et huet kee vun engem Cactus geschwat. Et huet kee vun engem Pallzenter geschwat. Wou ganz vill Leit schaffen. Mir haten hei e Projet, de Klenge Casino. Do huet d’DP sech enthalen. Ech verstinn haut nach net, firwat. Wou mer erëm 13 bis 30 Aarbechtsplaze wäerte schafen. Dir kënnt dat vläicht net gutt fannen. Mä dat sinn Aarbechtsplazen. Mir hunn e Wäschsalon, deen deemnächst wäert opgoen. Dat heescht, mir versiche wierklech, Aarbechtsplazen heihinner ze kréien. 1535°: Dat ass e Projet, deen zesummen hei ausgeschafft ginn ass. An ech kann Iech soen, datt déi lescht dräi Joer deen hei Schäfferot, net Dag an Nuecht, dat wär gelunn, mä awer all Woch sech de Kapp zerbrécht, wéi mer dat fäerdegbréngen, fir déi Kreativitéit do ze halen an awer schrecklech vill Aarbechtsplazen ze kréien. Madame Saeul, Dir hutt gesot, et kommen 100  Plaze bäi. Mengt Dir, déi géife vum Himmel gefall kommen? Mengt Dir, déi stéingen hei – wéi de

fréiere Buergermeeschter ëmmer gesot huet – mat engem Schëld: Loosst eis w.e.gl. eran? Dat ass Aarbecht. Wann ee bis eng Iddi huet, dat ass jo gutt, mä da muss ee kucken, fir se weider an ­d’Luucht ze kréien. An ech soen Iech, déi 100 Aarbechtsplazen, déi wäerten den 1. Januar do ufänken, sinn net esou einfach komm. A mir wäerten dann am Januar keng 400 Aarbechtsplazen hunn – well mer vergiessen ëmmer de CIGL do ze rechnen –, mir hunn da 480 Aarbechtsplazen. A mir hoffen, op iwwer 1.000  Aarbechtsplazen ze komme fir d’Stad Déifferdeng. Mediestanduert – si verloossen eis: Ech géif gär wëssen, welche Mediestand d’Stad Déifferdeng wäert verloossen. Well dat, wat Dir an Ärer Zeitung geschriwwen hutt, ass net richteg. A wat Dir gesot hutt, ass net richteg. Et ass ee Betrib. An et sinn der ganz vill, déi gär géife bleiwen. Mä et ass awer och vläicht eng schlecht Gestioun gemaach ginn. An dee Mann steet Iech ganz no, deen déi schlecht Gestioun gemaach huet. Ech géif gär vun Iech wëssen, welche Betrib dann Déifferdeng wäert verloossen. A wéi vill vun deenen dräi Betriber eis elo scho geschriwwen hunn, déi ganz gär géifen heibleiwen. Mä dat ass eng aner Saach, dat sinn aner Leit, déi déi Decisioun huelen. Ech kann Iech och déi Maile weisen, wou déi Leit eis geschriwwen hunn. D’Parkhaus Contournement hutt Dir ugeschwat. Jo, do loosse mer eis e bëssen Zäit, well et sënnvoll ass, ze kucken, wéi mer mam Verkéier eens ginn. Solle mer an engem Parkhaus, wat mer dohinner setzen, Aktivitéiten dohinner setzen oder keng Aktivitéiten dohinner setzen? Packt eise Verkéier dat oder net? Well do ass et vläicht net sënnvoll, alles hei am Zentrum wëllen ze zentraliséieren. Iwwerleeunge lafen, fir eventuell just e Parkhaus ze maachen, an déi aner Säit, wou mer elo gelount hunn, fir do vläicht eppes anescht ze maachen. Mä dat ass eppes, wat mer am Gaang sinn, ze iwwerleeën. An dofir ass de Parkhaus Contournement nach net komplett am Budget. Parc de détente. Do wëll ech soen: De Parc de détente ass d’lescht Joer schonn opgemaach ginn. Et wäert nach en zweete Parc de détente a Kraaft trieden. Mä am Gaardeschlass ass e Parc de détente gemaach ginn.

47

il a eu du mal à se taire. Mais il y est parvenu. Les conseillers pourront prendre la parole quand il aura fini. Les échevins répondront eux aussi à toutes les questions. En ce qui concerne les questions du handicap abordées par M. Hobscheit, Roberto Traversini rappelle qu’un service a été créé à l’unanimité par le conseil communal. Il y a deux semaines a été créé un comité participatif dont les membres souffrent d’un handicap. À l’avenir, ils conseilleront les commissions, le conseil communal et le collège échevinal. La commune a envoyé deux personnes à Barcelone, qui est une ville particulièrement accessible et à la pointe en matière de handicap. Bref, le collège échevinal réfléchit à ces questions. Il vérifiera aussi ce qu’a dit M.  Hobscheit concernant l’application. Le collège échevinal n’a pas présenté un budget électoral, mais Mme  Goergen a tenu un discours électoral. Elle a prétendu que Differdange rencontrait de nombreux problèmes sociaux. Or M.  Schwachtgen a parlé de trente projets sociaux, même s’il ne les a pas énumérés. Par conséquent, Mme  Goergen aurait tenu un tout autre discours si elle faisait partie de la majorité. La Ville de Differdange est un modèle pour tout ce qui touche au social et ce n’est surement pas grâce au DP. Au cours des trois dernières années, la Ville de Differdange a mis des terrains à disposition pour des maisons, des résidences et des logements sociaux. Comment Mme Goergen peut-elle dire que le collège échevinal n’a pas de vision et laisse les terrains en friche? Le DP a parlé du commerce et des emplois. Jamais un collège échevinal n’a créé autant d’emplois que celui-ci, même si certains projets avaient déjà été entamés. Les démocrates doivent arrêter d’approuver ou pas un projet en fonction de qui a lancé l’idée. Ils feraient bien aussi de ne plus prétendre qu’ils sont à l’origine de tout, car cela fait quatre ans qu’ils ne font plus partie de la majorité. C’est le conseil communal qui fait avancer Differdange et pas un parti.


2. Budget Roberto Traversini mentionne Cactus, le Pallcenter, les magasins de vêtement… Il n’en était pas question il y a trois ans. Le projet du Klenge Casino permettra de créer 13 à 30 emplois. Or le DP ne l’a pas approuvé. Une laverie va également ouvrir ses portes. Bref, le collège échevinal fait beaucoup pour le travail. Pour ce qui est du 1535 °, le collège échevinal se demande chaque semaine comment le développer. Mme Saeul a rappelé la création de cent postes. Or ceux-ci ne tombent pas du ciel. À partir de janvier, 480 personnes travailleront au 1535  ° si l’on compte le CIGL. Le collège échevinal espère arriver à mille. Le DP a écrit dans son bulletin que les médias quittent Differdange. C’est faux. Une seule entreprise est partie et la faute en revient à une mauvaise gestion. Roberto Traversini sait que la personne en question est très proche du DP. Trois autres entreprises voudraient rester, mais les décisions sont prises ailleurs. Le bourgmestre peut montrer leurs courriels aux conseillers communaux. En ce qui concerne le parking du contournement, le collège échevinal veut se laisser le temps. Il ne sait pas encore s’il faut implanter une ou plusieurs activités sur le site. Est-ce une bonne idée de tout centraliser? Doit-on plutôt profiter du site que la commune loue en face? Pour toutes ces raisons, le parking du contournement ne figure pas dans le budget dans son intégralité. Roberto Traversini rappelle qu’un parc de détente a ouvert dans le jardin du château l’année dernière. Un deuxième ouvrira prochainement. Pour ce qui est de la culture, les conseillers communaux ont reçu la lettre du ministère. Roberto Traversini est d’avis que beaucoup a été fait et il se déclare extrêmement déçu que Differdange ne touche pas de subsides. M. Bürger a lui-même dit que c’était incompréhensible. Le DP n’a pas parlé des chiffres et cela se comprend. Au cours des dix dernières années, la Ville de Differdange a investi 386 millions d’euros. Au cours des trois dernières années, les investissements se sont poursuivis sans contracter de nouveaux prêts. La dette est en baisse.

Am Kulturberäich: Dir hutt de Bréif ausgedeelt kritt. Mir sinn der Meenung, datt do vill geschitt ass. A mir si wierklech schrecklech enttäuscht. Och wann een „Cher Roberto” an engem Bréif schreift, ass de “Cher Roberto” och schrecklech enttäuscht, datt mer do nach ëmmer näischt kréien. Ech mengen, den Här Bürger huet dat och selwer gesot, datt et bal net méi ze verstoen ass, datt mir am Stadhaus näischt kréien. An dann ass eppes, ech wäert dat vläicht zum Schluss nach eng Kéier widderhuelen: Dir sidd net vill op Zuelen agaangen. Ech verstinn, firwat. Dat heescht, mir hunn et fäerdegbruecht, an dräi Joer vill ze investéieren. Déi lescht zéng Joer, hat ech Iech gesot, waren et 386 Milliounen Euro, déi mir investéiert hunn, ouni nei Scholden ze maachen. Eis Scholde ginn erof. Mir investéiere weider. Mir loossen där neier, vläicht och där aler Equipe – déi eng hoffen esou, déi aner hoffen aneschters – eng Keess, wéi se nach ni do war. Haut, op den Dag – an dat sinn déi lescht eelef Joer, wou ech an deem hei Schäfferot sinn, respektiv dem Schäfferot virdru war – kann ech Iech soen: Mir sinn a schwaarzen Zuelen. Am Dezember, 13. Mount scho bezuelt. A mir hätte wierklech am Budget nach Recettë kéinten aschreiwen. Dat hu mer net gemaach, well mer net zu honnert Prozent sécher sinn, dat ze kréien. An dat ännert, mengen ech, vill dee Budget, wéi mer en opstellen. Datt mer am Fong geholl just Chifferen drasetzen, wou mer zu 95% sécher sinn, se ze kréien. Dat ännert vun deem heite Budget vis-à-vis vu soss Budgeten, déi opgestallt gi sinn. Wat d’Geld ugeet, huet eis Gemeng op alle Fall eng propper Gestioun gemaach. Eis Ligne de crédit ass op Null. Mir hunn op eise Konte Suen. An egal, wien dann am Oktober, wat jo nach laang ass, wäert kommen, deen huet op alle Fall vill Suen, fir ze investéieren. An et ass net, wéi Dir gesot hutt, Madame Saeul, datt mer de Spillraum ewechgeholl hunn. Au contraire, mir hu ganz vill Spillraum gelooss.

48

Ech hätt nach e puer Saachen ze soen, Madame Goergen, mä ech versichen, ganz sachlech ze bleiwen. Här Mangen, Dir hutt zwou Froe gestallt. D’CAEen, dat ass kloer, ginn erof. Si ginn awer dëst Joer erëm erop, well eng nei Prozedur vum Arbeitsamt gefrot gëtt. Soss ass dat zimlech schnell gaangen. Mä et geet e bësse méi lues. A mir brauchen tëschent zwee Méint a véier Méint, bis mer déi nei CAEe vun der ADEM kréien. Dat ass net méi einfach ginn. Dofir ware mer dräi, véier Méint hannendran. Dofir ass dat erofgesat ginn op 280.000 an et geet natierlech d’nächst Joer erëm erop op 350.000 Euro. De Senior Plus: Do mengen ech, datt Dir, wéi deen hei Schäfferot och, wësst, datt mer frou wieren, wa mer dee kéinte weider funktionéiere loossen. E leeft elo ganz gutt iwwert den Office social. A mir hoffen natierlech, datt deen dann och zesumme wäert weider goen. Datt mer déi Persoun vläicht och kënne fest astellen, déi oder eng aner. An eppes, wou Dir, mengen ech, awer déi lescht Joren net vu mir, mä vun anere Leit, vläicht e bëssen ausgelaacht gi sidd, ass de Südtram. Dir hutt dat schonn hei viru Jore gesot. An et ass net op Iech gelauschtert ginn. Ech muss soen, datt Dir do recht hat. Och nach hutt. A mir hoffen, datt dee Südtram vun Diddeleng op Déifferdeng, respektiv op Péiteng wäert realiséiert ginn. Mir hunn do nach net vill am Budget, well am Moment alles iwwert de Ministère leeft. Här Ruckert, ech sinn net Ärer Meenung, datt mer falsch leien, wat d’Lycéeën, wat d’Bildung ugeet. Ech sinn der Meenung, datt d’Stad Déifferdeng eng grouss Chance huet, eng Bildungsstad ze ginn. Quitte, datt Dir recht hutt, datt et nach net duergeet. An dat ass eppes, wou ech anerer Meenung si wéi meng Frënn, d’Kolleege vun der DP. Dass am Agang vun Déifferdeng, do, wou eisen CID steet, net solle Commercen dohinner kommen, mä dee soll gehale ginn, fir de Schoulcampus weider auszebauen. Mir hunn herno do e Campus, wou een awer ka soen, datt déi hei Majoritéit, déi am Moment do ass, ganz vill gemaach huet, datt de Schoulcampus


2. Budget iwwerhaapt dohinner kënnt. Mir sinn der Meenung, datt de CID soll enzwousch aneschters gebaut ginn. A mir sinn der Meenung, datt dee Raum soll herno mam Staat gekuckt ginn, ob et net sënnvoll wier, ganz schnell do nach ee Lycée hin ze bauen. Mir sinn och der Meenung, datt mer dat gutt gemaach hunn, d’Privatiséierung réckgängeg ze maachen. Et ass nach net alles, wéi et soll sinn. Mä ech mengen, datt mer do scho verschidde Saachen an d’Wee geleet hunn. D’Wunnengen, d’AISK: Dir hutt gesot, et wier net vill, 27 hei zu Déifferdeng. Dat ass richteg. Mä et muss een awer och soen: Et si 50 Haiser am leschten annerhallwe Joer komm. An do sinn och vill Déifferdenger, déi dovunner profitéiert hunn, well se dann an eng aner Gemeng wunne gaange sinn, respektiv Leit vun anere Gemengen dann op Déifferdeng wunne komm sinn. Am grousse Ganzen ass et e Kordall-Projet. Do hu mer 50 Unitéite kritt. Richteg, datt een do nach ka weidermaachen. Mä et ass op alle Fall net richteg, datt vill Leit Déifferdeng verloossen, well mer am Fong geholl stänneg wuessen. Dat heescht, mir hunn awer eng Zounam. Wann ech bedenken: 1998, 1999 ware mer bei 18.000 Awunner. Elo si mer, e puer Joer méi spéit, bei 25.300 Leit, déi bei eis wunnen. Do musse mer dann oppassen, wéi mer nach wëlle wunnen. Mä dozou kommen ech nach. Do hutt Der recht, datt een do muss oppassen, wéi ee wiisst. Mä ech hunn net d’Tendenz, datt mer méi kleng ginn. Ech hunn d’Tendenz heiansdo, datt mer ze schnell wuessen. D’Tax vu Bauterrainen: Do mengen ech, datt dat en zweete Volet wäert ginn. Mir probéieren nach ëmmer, datt d’Leit solle verstänneg sinn, den Terrain op de Maart ze ginn, respektiv déi Wunnengen, déi eidel stinn, op de Maart ze ginn. A wann dat wierklech näischt bréngt, mengen ech, datt mer gefuerdert sinn an deenen nächste Joren, no esou enger Tax ze kucken. Wat de Legislateur awer muss kucken, ass, datt et och standhaft ass. Datt een net eppes aféiert, wéi zum Beispill Esch, an dann, soubal d’Leit net bezuelen, awer kee Suivi ka gemaach ginn, well et juristesch net op feste Féiss steet. Dofir muss

ee kucken, datt een dat mécht. Mä dat ass op alle Fall eppes, wat mir zimlech nogeet, bei deenen anere Parteie weess ech net. Här Diderich, Dir hutt eppes ganz Guddes gesot, vu ville Saachen. Datt et finanziell méi e responsabele Budget wär. Ech fannen, do hutt Der selbstverständlech recht. Wat d’Mietwunnengen ugeet, sinn ech net Ärer Meenung. Ech spillen net dat Spillchen, wat Dir wëllt spillen, mat de Prozenter: Wann Dir alles gezielt hätt, wat ech virun annerhallwem Joer gezielt hat. Well Dir kommt ëmmer erëm mat därselwechter Geschicht. Ech hat effektiv vun 10% geschwat. Do hunn ech d’Studentewunnengen, d’Seniorewunnenge mat dra gezunn. Ech hunn Iech awer och d’Ziffer gesot, wou ech déi erausgezunn hunn. An do lounge mer dräimol méi héich wéi eis No­ peschgemengen. Mir leien do bei 7 bis 8%. Fir Mietwunnengen ass dat awer schonn net schlecht. A mir mussen awer wierklech do … Ech ginn Iech herno d’Wuert, ech kann Iech jo nach eng Kéier d’Chiffere ginn. An dann dréit Der se nach eng Kéier, wéi Der wëllt. Ech hunn do näischt ze verstoppen. An da musse mer wierklech oppasse mat de Mietwunnengen. Dir hutt ganz recht. Mir musse wierklech kucken, wéi mer eng Mixitéit heihinner kréien. Mir mussen dat kucken. Awer fir déi zwou Säiten. Soubal ee Mietwunnengen huet, gëtt ganz oft gesot – a mat Recht: Dat si ganz vill Leit, déi RMG hunn oder de Mindestloun verdéngen. Fir deenen ze hëllefen, ass et vläicht gutt, datt een net a Quartieren eleng sou wunnt. Dat eent bréngt dat anert mat sech. Dir hutt et ganz kloer gesot: Wann  s de vill Sozialwunnengen hues, kriss de ganz vill Leit mat RMGen, well déi hu Virrang beim Fonds de Logement. Dann hutt Der dee Problem. Dofir fannen ech déi Iwwerleeung, fir Sozialwunnengen no Kritären ze schafen, fir deene Leit wierklech ze hëllefen, déi schlecht dru sinn, op alle Fall richteg. Do kann ee sech wierklech eng Kéier zesummesetzen an de Kapp zerbriechen, wéi een dat kéint maachen. Fir ze soen, mir huelen net nach Leit vu baussen. Mir versichen emol, eise Leit, déi wierklech a prekä-

49

Ce collège échevinal veut laisser une marge de manœuvre à l’administration suivante. En décembre, le solde de la commune est positif. En plus, le collège échevinal aurait pu inscrire davantage de recettes dans le budget, mais il ne n’a pas fait, car il n’était pas sûr à 100 % de les recevoir. Cela change de ce qui se pratiquer auparavant. Bref, celui qui gagnera les élections en octobre pourra investir. Roberto Traversini aurait plus à dire, mais il préfère rester objectif. Comme l’a dit M. Mangen, les CAE sont en baisse, mais cela est lié à la nouvelle procédure de l’ADEM. Tout est devenu plus compliqué. C’est pourquoi le budget alloué est passé à 280 000 €, mais il remontera à 350 000 € l’année prochaine. Le projet Senior Plus fonctionne bien sous l’égide de l’office social. Le collège échevinal compte le reconduire soit avec la personne qui s’en occupe actuellement, soit avec une autre. Lorsque M.  Mangen parlait du Südtram il y a quelques années, on se moquait gentiment de lui. Mais il avait raison. Roberto Traversini espère qu’il passera par Differdange. La procédure est en cours au ministère. Roberto Traversini pense que la Ville de Differdange est sur le point de devenir une ville de l’éducation, même si M.  Ruckert a raison de dire que cela ne suffit pas. Contrairement au DP, le collège échevinal pense qu’il faut construire un campus scolaire sur le site du CID et voir ensuite avec le ministère si l’on ne peut pas y aménager un deuxième lycée. En ce qui concerne la déprivatisation, le collège échevinal est sur la bonne voie même si tout n’est pas encore parfait. M. Ruckert a dit que l’AISK gérait 27 logements à Differdange, ce qui est vrai. Mais en tout, il s’agit de cinquante habitations au cours d’un an et demi. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un projet du bassin de la Chiers. Il est faux de dire que les gens quittent Differdange, car la population est en constante augmentation. Depuis 1998, le nombre d’habitants est passé de 18 000 à 25 300. Bien sûr, il faut veiller à maintenir une


2. Budget bonne qualité de vie, mais Roberto Traversini n’a pas l’impression que la population baisse. À propos des terrains de construction vides, Roberto Traversini espère encore pouvoir convaincre les propriétaires de les mettre sur le marché. Autrement, il faudra réfléchir à l’introduction d’une taxe. Cependant, le bourgmestre rappelle qu’Esch a introduit une taxe similaire, mais que la commune ne peut pas intervenir si les gens ne paient pas parce que la taxe ne repose pas sur une base juridique solide. M. Diderich a parlé d’un budget responsable et il a raison. En ce qui concerne le parc locatif, Roberto Traversini refuse de jouer au jeu des pour cent. Il est vrai qu’il avait parlé de 10  % en incluant les logements pour étudiants et les appartements pour séniors. Mais même s’il les retire, Differdange compte trois fois plus d’appartements à louer que ses communes voisines. M. Diderich peut interpréter les chiffres comme il veut, mais le bourgmestre n’a rien à cacher. Dans le contexte du parc locatif, il faut considérer la mixité sociale. Souvent, les locataires touchent le RMG. C’est pourquoi le collège échevinal ne veut pas créer des quartiers avec uniquement des appartements à louer. Roberto Traversini est d’accord sur le fait qu’il faille établir des critères pour aider les personnes dans le besoin à obtenir un logement social. On pourrait privilégier les Differdangeois habitant dans des conditions précaires. Mais il ne faut jamais perdre de vue la mixité sociale. Roberto Traversini et M.  Diderich ne trouveront pas d’accord sur le prix de l’eau. M. Diderich a attaqué personnellement le bourgmestre à plusieurs reprises, mais Roberto Traversini ne comprend pas comment il peut lui reprocher de ne vouloir que des riches à Differdange. Quelle commune luxembourgeoise s’est portée volontaire pour accueillir des réfugiés? La seule qui l’a fait, c’est la Ville de Differdange. Pour ce qui est de la participation, le collège échevinal n’a pas attendu les élections pour organiser des réunions de quartier. Il est en contact permanent avec les habitants. Après, c’est à eux de décider s’ils

ren, klenge soziale Mietwunnenge leien, ze hëllefen. Ech fannen, déi Iddi soll op alle Fall weidergeduecht ginn. Ech fannen déi Iddi net schlecht. Mir mussen awer och oppassen, fir déi richteg Mixitéit heihinner ze kréien. Waasserpräis: Do si mer eis net eens. Mir wäerten eis och net eens ginn. Wou ech awer e bësse schockéiert sinn, Här Diderich, ass, datt Dir mir oder deem heite Schäfferot – mä Dir hutt mech schonn e puermol perséinlech genannt, Dir sot jo net gär „Buergermeeschter” zu mir, ech verstinn dat, „Här Traversini” verstinn ech och – sot, ech géif mech just wëllen asetzen, fir räich Leit op Déifferdeng ze kréien. Här Diderich, welch Gemeng huet de Fanger an d’Luucht gestreckt, welch Gemeng hei am Land huet de Fanger an d’Luucht gestreckt, wou et geheescht huet, Flüchtlingen opzehuelen? Wee war dat? D’Stad Déifferdeng. Keng aner Gemeng hei am Land, keng, huet d’Hand an d’Luucht gehuewen, fir deenen aarme Leit, wou wierklech an der Schäiss sinn, ze hëllefen. Net eng, Här Diderich. Participatioun, Quartiersversammlungen: Dir kommt vläicht net ëmmer dohin, mä de Schäfferot geet zënter dräi Joer, net nëmme virun de Wahlen, an d’Quartiersversammlungen. Mir ginn andauernd bei d’Leit. An dann ass et un de Leit, ze decidéieren, ze kommen oder net. Participatioun nennen ech dat. Wann d’Leit net dovunner profitéieren, si se entweder schrecklech zefridde mat eis, oder et muss ee vläicht do en anere Moyen sichen, fir mat de Bierger a Biergerinnen ze kommunizéieren. An dann ass Demokratie, Här Diderich, och, wa 95% vum Gemengerot zu enger Motioun Nee soen. Da muss een domatter liewen. Et muss een och kënne mat anere Leit hirer Meenung lie­wen. An net andauernd mat Meenunge kommen a sech drun halen an drun halen an dann zu deenen anere soen, mir géifen d’Motiounen nidderschmetteren. Zu der Demokratie gehéiert och, ze soen: Et geet net duer. 95% sinn dogéint. Ech huelen dat un. Et ass net schlëmm, heiansdo eppes unzehuelen. Absolut net schlëmm. Dir hutt och nach vum Thillebierg geschwat. Mir hunn emol, viru Joren, der

50

ArcelorMittal eng Propos gemaach, datt mer wierklech interesséiert wieren, dat ze kafen. A mir hunn e Präis uginn. Ech kann dat och eng Kéier soen an der net-ëffentlecher Sitzung. Well mer dee wëlle kafen, an dann zesumme kucken, wat mer solle maachen. Wat mer op alle Fall net wëllen dohinner maachen, dëse Schäfferot, dat si Wunnengen. Dat ass ausgeschloss ginn, fir dat dohinner ze maachen. Mä vu Bëschcrèche iwwer Sportsinfrastrukturen ass alles op. Mä wichteg ass et emol, den Terrain ze hunn. An net wéi d’DP, déi scho géif eng Hal op en Terrain stellen, wou eis net gehéiert. Dat wëlle mer net maachen. Et huet kee wäert, datt mer elo Projeten ausschaffen, an den Terrain gehéiert eis net. Wann den Terrain eis bis gehéiert, setze mer alles zesummen drop. Frais-postauxen: Do ginn ech Iech recht. Ech muss soen, déi lescht zwou Wochen hu mer och drop reagéiert, well ech selwer erféiert war. Et kréie ganz vill Leit Saache geschéckt. De Bréif ass an der Signature, datt verschidde Saachen nëmmen nach just wäerten iwwer Mail geschéckt ginn. Ech denken do un eisen Diffmag, dee geet honnerten an honnerte mol per Post eraus, honnerten an honnerten. Mir leien do bal bei 300 Diffmagen, déi mer verschécken. Et ass jo schéin, datt d’Leit sech fir eis Stad interesséieren, ausserhalb der Gemeng. Mä wou een awer mat engem Klick, respektiv mat zwee Klicken, ee ganzen Diffmag op differdange.lu ka liesen. Mir verstinn och, datt verschidde Leit dat net kënnen. An ausnahmsweis, wann eeler Leit net eens ginn, kréie se en natierlech och nach heem geschéckt. Mä dat soll een elo iwwerall konsequent duerchféieren, datt mer wierklech verschidde Saachen net méi verschécken. Op alle Fall hutt Der do vollkomme recht, datt dat explodéiert. Mir mussen ophalen, alles een-, zweeoder dräimol ze verschécken. Am grousse Ganze mussen déi Fraisen erofgoen, net nëmmen d’Fraise vun den Timberen, mä och dee ganze Pabeier, wou net méi brauch verschéckt ze ginn. Et war och eng Ufro vum Här Antony. Et ass virgesinn, dass dee ganze Gemengerot, awer eréischt ab Oktober, dann en elektroneschen Apparat kritt,


2. Budget sief dat en Tablett oder e Laptop. Dee wäerte mer dann zur Verfügung stellen, an da wäert dat och klappen.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): No de Wahlen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): No de Wahlen. (Gelaachs)

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Dat ass e Wahlkado.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech wäert jo net higoen a verschiddene Leit en erëm ofhuelen. (Gelaachs) Här Schwachtgen, Dir hutt eppes gesot, wat keen op menger rietser Säit gesot huet, dat ass eise Pompjeesschapp. Ech weess, datt dat net gär gelueft gëtt, mä ech kann Iech soen, wann deen heite Schäfferot net do gewiescht wier, wär eise Pompjeesschapp net dohinner komm, wou en elo ass. (Interruptioun)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wou wier en da komm?

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Dat hate mer jo gesinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An enger Null, Sakgaass, waren d’Pompjeeën. Jo, Här Wintringer, Dir waart an enger Sakgaass. An duerch e bësse Gedold an duerch eis benevole

Leit an der Protex a bei de Pompjeeën, mat stonnelaangen, wann net méi ­laangen Diskussiounen, hu mir et fäer­ degbruecht, datt d’Pompjeeë sech zesummefonnt hunn. Datt d’Protex sech zesummefonnt huet. A geschwë fannen déi véier sech zesummen. Dat wier net méiglech gewiescht. Et ass net nëmmen dat, wat méiglech ginn ass. Mä mir hunn och keen Terrain dofir gebraucht, wou mer dann elo kënne Geschäfter, respektiv kleng Handwierksbetriber dohinner setzen. Dofir soen ech Iech Merci, Här Schwachtgen. Iech ass et opgefall. Dir hutt och vum CIGL geschwat. Do schaffen elo keng 75 Leit, mä et schaffen der 85. An Dir hutt nach eppes Wichteges ugeschwat, d’Liewensqualitéit. Jidderee schwätzt jo elo vum Wuesstum, deemno wou ee sëtzt. Mir musse wierklech doropper oppassen, datt mer eis Bierger a Biergerinnen hei schützen, déi bei eis wunnen, datt et sech nach ëmmer gutt hei liewe léisst. An awer si mer verflicht, Wunnengen ze schafen. Et ass net ëmmer einfach, Decisiounen ze huelen. Solle mer nei Quartiere maachen, solle mer nei Wunnenge maachen? Dat hëlt automatesch deene Leit, wou niewendru gebaut gëtt, Liewensqualitéit ewech. Et ass wierklech net evident. Mä et muss ee wierklech driwwer schwätzen. An et fäerdegbréngen, awer nach qualitativ ze wuessen. Quitte, datt dat och e grousst Wuert ass. Wat ass qualitative Wuesstum? Mä op alle Fall, fir mech ass et esou, datt deene Leit, déi an eiser Stad wunnen, net doduerch hir Liewensqualitéit e­rofgesat gëtt. Mir mussen zesumme kucken, dat no vir ze bréngen. Mech huet och bei der Madame Saeul gewonnert, datt Dir am Fong geholl just de Contraire gesot hutt wéi d’Madame Goergen. D’Madame Goergen huet gesot, mir géifen net vill an der Wunnengspolitik maachen, mir hätten net vill Projeten. An dat éischt, woumat Dir ugefaangen hutt, war, all déi Projeten opzezielen, déi wäerten an nächster Zäit stattfannen, oder déi scho stattfonnt hunn. Dofir mengen ech, an Ärer Partei misst Der Iech vläicht eens ginn, wat mer dann elo solle maachen. Ech fannen, datt mer extrem vill maachen,

51

veulent participer aux réunions ou non. Si les gens n’en profitent pas, c’est soit qu’ils sont contents, soit qu’il faut trouver d’autres moyens de communication. Lorsqu’un conseil communal rejette une motion à 95 %, M.  Diderich doit pouvoir l’accepter. Il ne sert à rien de répéter inlassablement que sa motion est passée à la moulinette. Savoir accepter une défaite n’est pas grave. Depuis des années, la commune souhaite acheter le Thillenberg à ArcelorMittal. Le collège échevinal a proposé un prix. Ce qui est sûr, c’est que le collège échevinal ne veut pas construire de logements sur ce site. Il pense plutôt à une crèche en forêt ou des infrastructures sportives. Mais la priorité consiste à acheter le terrain. Car il ne sert à rien de prévoir une halle sur un terrain qui n’appartient pas à la commune comme le souhaite le DP. Roberto Traversini a réagi à la question des frais postaux au cours des deux dernières semaines. Il a décidé que dorénavant, certains documents ne sortiraient plus que par courriels. Le bourgmestre pense notamment au DIFFMAG, dont 300 exemplaires sont envoyés par la poste. Il se réjouit que des gens habitant dans d’autres communes s’intéressent à Differdange, mais ils pourraient tout aussi bien lire le magazine en ligne. D’une manière générale, la commune doit essayer de baisser ce type de frais, c’est-à-dire non seulement les timbres, mais aussi le papier. Roberto Traversini annonce qu’à partir d’octobre, tous les conseillers communaux disposeront d’une tablette électronique ou d’un ordinateur portable.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) constate que ce sera donc après les élections. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme les propos de M. Antony. (Rires)

ERNY MULLER (LSAP) plaisante sur le fait qu’il s’agit d’un cadeau électoral.


2. Budget ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute qu’il ne les retirera pas après les élections. (Rires) M. Schwachtgen a mentionné la caserne des pompiers. Roberto Traversini rappelle que sans ce collège échevinal, elle n’existerait pas. (Interruption de M. Wintringer)

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) proteste.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rappelle que les pompiers étaient engagés dans une voie sans issue. Il a fallu beaucoup de patience et de longues discussions pour que les pompiers et la protection civile trouvent un accord. Le collège échevinal n’a même pas eu besoin d’utiliser un terrain sur lequel on pourrait implanter des magasins ou une entreprise. Quatre-vingt-cinq personnes travaillent au CIGL et non soixantequinze comme cela a été dit. Il est tout le temps question de la croissance de la population. Mais la qualité de vie des habitants doit être préservée à tout prix. C’est pourquoi il n’est pas toujours facile de décider la construction d’immeubles et des quartiers. La qualité de vie des voisins baisse forcément. Qu’est-ce qu’une croissance qualitative? Pour Roberto Traversini, il faut veiller à ce que la qualité de vie de ceux qui habitent déjà à Differdange ne baisse pas. Ce qui est étonnant, c’est que Mme Saeul ait dit exactement le contraire de Mme  Goergen. Mme  Goergen a prétendu que le collège échevinal faisait peu en matière de politique du logement, tandis que Mme Saeul a commencé par énumérer les nombreux projets. Les démocrates feraient donc bien de décider ce qu’ils veulent. Roberto Traversini, quant à lui, a parfois même l’impression qu’il y a trop de projets. Tous les conseillers communaux ont abordé la question de la circulation. Roberto Traversini estime que l’on ne peut pas être une ville de l’éducation et développer le commerce sans augmenter le trafic. Bien sûr, il faut promouvoir les transports en commun. Il a notamment été question du Diffbus électrique.

wéi Dir selwer gesot hutt. Heiansdo vläicht e bëssen ze vill, meng perséinlech Meenung. A mir hunn e Problem, an dat huet all Mënsch hei ronderëm den Dësch gesot, dat ass de Verkéier. An et kann een net eng Bildungsstad ginn, Geschäfter heihinner kréien an da soen, de Verkéier soll virun der Dier bleiwen. Mir solle weider op den ëffentlechen Transport pochen. D’Vëloe sinn ugeschwat ginn. Den elektreschen Diffbus ass ugeschwat ginn. Dat heescht, mir maache vill. D’Verkéiersetüd ass esou gutt wéi fäerdeg. Da musse mer eng Kéier driwwer schwätzen, wa jiddereen d’Informatiounen huet, déi de Schäfferot huet. Dat ass wierklech e Problem, an dee musse mer zesumme léisen. Mä wann ee gär Geschäfter hätt, wann ee gär Wunnengen hätt, an de Verkéier soll dobausse bleiwen – mir hunn Iddie mat Parkingen, mä dat ass net esou einfach. Ech muss Iech awer soen, datt ech léiwer hunn, d’Leit kommen op Déifferdeng, quitte datt se musse vläicht zéng Minutte waarden, wéi wann eis Déifferdenger Leit, wéi no där Etüd, déi mer gemaach hunn, zu 93% Déifferdeng verloossen, fir hir Akeef maachen ze goen. Dir hutt gesot, mir hätte kee Spillraum. Ech mengen, datt deen heite Schäfferot en extrem grousse Spillraum am Budget léisst. Nationalfeierdag wäert nach ëmmer hei gefeiert ginn, Här Antony. An den Te Deum schafe mir net of. Et ass just getrennt ginn. (Interruptioun a Gelaachs) Mir maachen d’Freedefeier, an eis Kolleegen aus der Kierch këmmere sech ëm den Te Deum. Ech muss soen, datt dat déi lescht zwee, dräi Joer gutt fonctionnéiert huet. Iwwregens komme mer herno nach op ee Punkt, wou mer iwwert d’Kierchen an iwwert d’Gebaier schwätzen. Ech mengen, do kann een dann och nach verschidde Saachen thematiséieren. Här Bürger, Dir hutt e puer Froe gestallt, haaptsächlech iwwer Kultur a Sport. Halefussball: Ech mengen, do-

52

zou soe meng Kolleegen aus dem Schäfferot eppes. D’Madame Schambourg huet mat Recht gesot, mir sollen den Zentrum beliewen. Mir versichen dat. Mä et ass net evident. Et ass net evident, fir d’Leit nach ze iwwerzeegen, weider hei an den Zentrum ze investéieren. Et sinn Ängschten do. D’Loyere sinn och schrecklech héich. Verschidde Leit hu jo Virstellunge vu Loyer, wat natierlech alles futti mécht. Mä et ass kloer, dee grousse Supermarché wäert kommen. E kann eng grouss Chance sinn, och fir den Zentrum. Et muss een dann zesumme kucken, et muss een Nische fannen, et muss ee vläicht nach méi a Richtung Restauratioun goen. An déi Leit, déi Déifferdeng verlooss hunn, kommen elo emol op Déifferdeng. An dann ass et un eis, ze kucken, zesumme mat der Geschäftswelt. An Här Glauden, do sinn ech net mat Iech averstanen, do kommen ech nach drop zréck, datt mer net mat eiser Geschäftswelt schwätzen a schaffen. Gemengenatelieren: Do, mengen ech, soe meng Kolleegen e Wuert dozou. Dir hutt honnertprozenteg recht, datt do eppes muss geschéien. Wann eis Pompjeeën dëst Joer op de Scheierhaff plënneren, kréie mer emol e bësse méi Sputt. Dat heescht, mir kréie méi eng grouss Garage, mir kréie Vestiairë bäi. Mä et ass selbstverständlech kloer, datt mer dëst Joer musse mat deem neien Atelier ufänken. Do gëtt et zwou Optiounen. Déi eng Optioun ass hannert dem Collé, an déi aner Optioun ass an der Zone industrielle. Do huet d’DP am Moment erëm eng aner Meenung wéi d’Majoritéit, hunn ech d’Gefill. Mir hätten deen Terrain gären, fir eis Atelieren drop ze setzen. A mir kämpfen zënter Méint, fir deen Terrain ze kréien, deen am Fong geholl dem Economiesministère gehéiert. Dee läit schonn 30 Joer brooch. Virun 30 Joer waren et fënnef Hektar. No 30 Joer sinn et der nach zwee. A wann net geschwënn eppes do geschitt, dann ass et geschwënn net méi méiglech, do ze bauen, well dann huet d’Natur, an eng schéin Natur, sech dat esou erëmgeholl, datt ech mengen, datt sech herno kee méi wäert trauen, do eppes hinzestellen. Dofir si mer der


2. Budget Meenung, datt mer sollen esou schnell wéi méiglech eisen Atelier dohinner bauen. An datt mer op déi Parzellen, déi mer kaf hunn an nach kafe wäerten, e grousst Geschäft himaachen. Et läit gutt. Et brauch een net duerch Déifferdeng ze fueren. Et läit bei der Collectrice. An dat schaaft keng 100 Plazen, mä bis zu 200 Aarbechtsplazen kënnen do geschaaft ginn. Mir sinn der Meenung, datt et richteg war, ze waarden a weider ze verhandelen. Ech kann Iech awer och soen: Wann an den nächste Wochen näischt geschitt, wäerte mer de Gemengenatelier hannert de Collé bauen. Dat ass glaskloer. Mir wollten awer alles, wierklech alles, versicht hunn, fir déi 200  Aarbechtsplazen hei op Déifferdeng ze kréien. Wat vergiess ginn ass, ze soen, ass, datt d’Stad Déifferdeng dat lescht Joer ganz vill Terraine vum Economiesministère ofkaf huet. Dat ass net gesot ginn. Och dat fir Aarbechtsplazen. Hannert dem Dimmi Si op deem Terrain wäerten aacht Parzelle kreéiert ginn, fir Handwierksbetriber dohinnerzesetzen. Et ass net, datt mer keng Visiounen hunn. De Recyclingspark hutt Der ugeschwat. Dat war zimlech positiv, dofir wëll ech do net weider drop agoen. PAG/PAP, mécht den Här Muller. D’Kannerbetreiung: Dat ass kloer, dat wäert nach weider wuessen, wa mer wëllen. Mir kéinten natierlech och eng Decisioun huelen, d’Waardelëschte grouss ze maachen an net méi ze bauen. Mä ech mengen, datt dat net gutt wier, wa mer dat géife maachen. Här Glauden, Dir hutt och e puer komesch Saache gesot. (Gelaachs) Dir hutt iwwert de Commerce datselwecht gesot wéi Är Fraktiounsspriecherin. Dir géift am Haneboesch Betriber hisetzen. Ech géif gär wëssen, welch Betriber dat wieren. Schonn 30  Joer, wéi gesot, läit deen Terrain brooch. Et kënnt kee Betrib dohinner. An de leschten 30 Joer si just Orchideeën dohinner komm. Gott sei Dank vläicht och. Ech kann Iech déi Geschäfter opzielen, déi mer am Moment hunn, wou mer erëm zum selwechte Präis verlounen, wéi mer lounen. Ech weess net, wou

Dir dat gelies hutt. Op alle Fall stoung et net esou an där Zeitung, déi Dir genannt hutt. Am Wort stoung dat ganz richteg. Et ass esou, datt zu deemselwechte Präis, wou d’Stad Déifferdeng Geschäfter lount, zu deemselwechte Präis mer se verlounen. Wat natierlech wouer ass, ass, datt d’Stad Déifferdeng de Risiko do dréit. Dat ass kloer. Et ass wéi bei der AISK, der Agence Immobilière Sociale. Mä wann Dir natierlech der Meenung sidd, mir solle Geschäfter lounen, an d’Stad Déifferdeng soll eppes dobäileeën, da wier dat en neie Moment. Well bis haut huet d’DP sech ëmmer dogéint gewiert. Sot mer et. Ech wier ganz interesséiert, Är Meenung do gewuer ze ginn. Wou eis Bibliothéik war, dat hu mer weiderverlount, de Malané. Do, wou de Cactus haut ass, hu mer vill gehollef, net finanziell, mä awer mat Stonnen­ aarbecht, fir déi zwee e bësse méi no beieneen ze kréien. Dat huet näischt kascht, ausser Zäit. Mam Pallzenter hu mer e Contrat de bail, deen ass hei virgestallt ginn. Do mengen ech, datt mer do och dem Pallzenter entgéintkomm sinn. Net, datt mer méi bëlleg ginn. Mir hunn en neie Rechesystem gemaach, datt se e gewëssenen Deel vum Loyer, dee se bezuelen, herno kënnen ugerechent kréien, wa se d’Gebai géife kafen. Och dat muss ee maachen. Och do leeë mer keen Cent bäi. Mä wat hu mer fäerdegbruecht? Geschäfter heihinner kritt. Dofir, mengen ech, datt mer Visiounen hunn. A mir wësse ganz genau, wou mer wëllen higoen. Mä wat mech awer e bësse méi enttäuscht vun Iech, ass, dass, wa mer grouss Manifestatiounen hunn, an et komme Geschäfter an et komme Leit heihinner, déi sonndes hir Saache verkafen, dann awer genau Dir deene verbitt, virun Ärer Vitrinn eppes opzestellen. Ausser neierdéngs de Comité vum Schéissstand, deen dann do grillen däerf. (Interruptioun) Dir kritt herno d’Wuert, da kënnt Der soen, ob dat stëmmt oder net. Dofir wonnert dat mech. Zum Schluss dann, Här Wintringer, déi Buerunge sinn natierlech do uewe virgesinn. Ech hunn Iech dat versprach.

53

Bientôt, le collège échevinal présentera l’étude sur la circulation. En tout cas, Roberto Traversini préfère que les gens perdent dix minutes dans le trafic plutôt que d’aller faire leurs courses ailleurs. Contrairement à ce qu’a dit M. Antony, Differdange continuera de célébrer la Fête nationale et le Te Deum ne sera pas aboli. (Interruption de M. Antony) (Rires) Roberto Traversini ajoute que l’Église s’occupera du Te Deum. Cela a bien fonctionné ces deux ou trois dernières années. Tout à l’heure, il sera question des églises. Les échevins responsables reviendront sur les questions de M. Bürger concernant la culture et le sport. Mme  Schambourg voudrait dynamiser le centre. Elle a raison, mais ce n’est pas facile. Les gens ont peur d’investir dans le centre-ville. Les loyers sont élevés. Ce qui est sûr, c’est que le nouveau supermarché peut représenter une chance pour le centre. Il faut trouver des niches et miser encore plus sur la restauration. En tout cas, Roberto Traversini n’est pas d’accord avec M.  Glauden: le collège échevinal discute avec les commerçants. Pour ce qui est des ateliers communaux, la marge de manœuvre de la commune deviendra plus grande lorsque les pompiers déménageront au Scheierhaff. On pourra aménager un garage plus grand et des vestiaires. Les nouveaux ateliers se situeront soit derrière Collé soit dans la zone industrielle. Le collège échevinal souhaiterait obtenir le terrain en friche appartenant au ministère de l’Économie. Il ne fait plus que deux hectares, car en trente ans, la nature s’en est réapproprié trois. Si la commune ne parvient pas à y installer rapidement ses ateliers, il ne restera bientôt plus rien. En revanche, sur les parcelles que la commune a achetées, un grand magasin apportant 200 emplois pourrait ouvrir ses portes. Malheureusement, si le collège échevinal n’obtient pas une réponse positive dans les prochaines semaines, il construira les ateliers sur le terrain derrière Collé. Mais au moins, il aura tout essayé pour créer 200 emplois.


2. Budget L’année dernière, la Ville de Differdange a acheté de nombreux terrains au ministère de l’Économie, et notamment huit parcelles derrière le Dimmi Si, où un artisan s’installera. Roberto Traversini mentionne brièvement le centre de recyclage, le PAG et les maisons relais avant d’en venir à certains propos bizarres de M. Glauden. (Rires) M. Glauden voudrait implanter des entreprises au Haneboesch. Mais lesquelles? Le terrain dont il est question est en friches depuis trente ans. Seules des orchidées s’y sont installées. Pour ce qui est des commerces, Roberto Traversini ne sait pas quel article M.  Glauden a lu, mais s’il fait référence à celui du Wort, il a visiblement mal compris. Ce qui y est mis, c’est que la Ville de Differdange loue des surfaces et les met ensuite à disposition de commerçants au même prix. Le principe est le même que pour l’AISK. Si M. Glauden est d’avis que la commune doit subventionner les loyers, ce serait nouveau. Roberto Traversini serait ravi d’entendre les détails. La commune a sous-loué le local Malané et favorisé la location du local à Cactus. Elle a aussi soutenu le Pallcenter. Financièrement, le collège échevinal a fait des opérations neutres, mais il est parvenu à attirer des commerces. Bref, il sait parfaitement dans quelle direction développer Differdange. Ce qui est plus décevant de la part de M.  Glauden, c’est que lors de manifestations, il refuse que des commerçants installent des stands devant sa vitrine. Même si depuis peu, le comité du stand de tir a le droit d’y faire des grillades. (Interruption) Roberto Traversini demande à ne pas être interrompu. M.  Glauden pourra revenir sur ces propos tout à l’heure. Le bourgmestre oublie peut-être parfois l’une ou l’autre chose, mais il ne ment pas. Il a promis des forages à M. Wintringer et ils seront faits. Mais tout ceci est étonnant. Depuis des décennies, des activités sont organisées sur le site en question sans le moindre problème. Il se peut que ces évaluations se révèlent

Ech si vläicht e komeschen, mä eppes hunn ech net u mer, ech léien net. Ech vergiessen heiansdo vläicht Saachen, awer net absichtlech. Ech hunn Iech et versprach. An dat wäert ech och halen. Déi Buerunge wäerte stattfannen. Mä och do sinn ech nach ëmmer iwwerrascht. Zënter Joerzéngte ginn do Leit eran an eraus, et ginn do wierklech vill Aktivitéite gemaach a gebueden, an dat war ni eng Ufro. Selbstverständlech wäerte mer déi Buerunge maachen. A wann déi Buerungen esou sinn, datt dat net do ka gemaach ginn, dann ass dat natierlech schued. Mä mir mussen awer parallel weider dru schaffen, datt een dat dann och ka maachen. Sief et Zären, sief dat d’Foye­ ren oder de Précoce. Mä den Här Liesch wäert nach dorop agoen. Haalt och op ze soen, mir hätte keng Visioune fir eis Stad. Mir hu vläicht net déiselwecht Visiounen. Dat mag sinn. Dofir ass jiddereen heibannen an enger anerer Partei. Mä mir hunn der. An ech mengen, datt an de leschte Joren, an de leschten 12, 13, 14 Joer d’Stad Déifferdeng no vir bruecht ginn ass. Déi eng Kéier an der Oppositioun, déi eng Kéier an der Majoritéit, mä mir hunn all dofir geschafft. Ech mengen, datt de Schäfferot virdru Visiounen hat. An ech mengen, datt deen hei Schäfferot der och huet. Den Här Bürger huet mat Recht gesot, d’Lunex wier wahrscheinlech net op Déifferdeng komm, wann net sou vill an de Sport investéiert gi wier. Dat stëmmt. Dat soen ech jo all Kéiers. Ech traue mech, Saachen ze soen. Ech traue mech, de Leit Merci ze soen, déi och eppes dofir kënnen, wat een net vu jidderengem ka soen. Ech kann Iech soen, datt vill Saachen awer net geschitt wieren, wa sech wierklech net dru gehale gi wier, d’Leit ze iwwerzeegen, a mir och verschidde Risiken als Gemeng net géingen droen. Well Dir wësst ganz genau, och bei der Uni Lunex, datt d’Stad Déifferdeng do e gewëssene Risiko matdréit. Mä, wéi gesot, si stinn net virun der Dier, fir op Déifferdeng ze kommen. A wann een eng Stad wëll no vir bréngen, da geet een och Risiken an.

54

An ech bleiwen nach ëmmer derbäi, Här Ruckert, et ass en ambitiéisen an e responsabele Budget. An ech hoffen, datt ech Iech iwwerzeege konnt, fir de Budget awer mat ze stëmmen. Mä dozou komme mer nach méi spéit. An da ginn ech dem Här Muller Erny d’Wuert.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Kolleeginnen a Kolleegen, ech ginn op déi Punkten an, déi mäi Ressort oder meng Ressorte betreffen. Dat sinn d’Bauten, den Urbanismus an och nach den Tourismus, well jo och doriwwer e puer Froe waren. Fir d’éischt zum Här Hobscheit. Hien huet gesot, dass mer immens an der Transformatioun sinn, haaptsächlech, wat d’Entrée en ville ubelaangt. Ech mengen, dat kënne mer alleguer all Dag feststellen. An en huet gemengt, do misste mer nach eng méi pousséiert Informatiounspolitik maachen, vis-à-vis vun eise Biergerinnen a Bierger. Ech ginn him do recht. Also do musse mer nach e bëssen eppes bäileeën. An zwar souwuel am direkten Dialog, wat mer jo och scho gemaach hunn, mä ech mengen, do wär et awer néideg, dass mer nach méi heefeg virginn. An da versprieche mer och eng Partie vun engem neien Internetportal, deen direkt op déi grouss Projeten hiweist an ëmmer déi néideg Informatioune gëtt, wann een dat da wëll kucke goen. Madame Goergen, Dir hat geschwat vun der Place de l’Église. Ech mengen, mir sinn heibannen alleguer drun interesséiert, dass do e ganz interessante Projet entsteet. Dir hat dat ugedeit, wat mer alles ënnerholl hunn. Dat heescht den Dialog, Workshoppen. Also hei ass wierklech Biergerparticipatioun op dëser Plaz. Mir hunn awer och do decidéiert, contrairement zu deem, wat am Concours erauskomm war, en ane­ re Projet auszeféieren. Dat war deen zweete Präis. Et huet och schonn, mat deenen Architekten, déi do zesumme waren, mat deem Konsortium, e Kontakt stattfonnt. Déi maachen elo en ugepasste Projet. Elo gëtt den definitive Layout


2. Budget gekuckt. Do schaffe mer elo schonn drun. Wat d’Gebai ubelaangt, wou eis Administratioun soll dra kommen, do waren och scho Kontakter. Do si mer schonn am Gaang mam Layout an esou weider. Also wéi gesot, dat geet virun. Ech mengen, dass mer am Laf vun deenen nächste Méint Iech konkret eppes kënne virleeën. Dir hutt gesot, mir hätte keng Visioun, et géif alles verschleeft ginn an esou weider. Ech souz och eng Kéier déi aner Säit, wou Dir elo sëtzt, an do hunn ech geschwat vun Ukënnegungspolitik. Ech hu menge Kolleege wierklech gesot: Maacht, dass mer net an datselwecht verfalen. Mir mussen d’Saache wierklech realiséieren. Selbstverständlech muss och eng Planungsphas sinn. An ech erënneren Iech drun, Dir hutt geschwat vun den Ateliere beim Collé: Do ass vun engem Hotel geschwat ginn. Ech mengen, dat ass schonn aacht Joer hier. Den Hotel ass nach ëmmer net do. Dat hunn ech net gesot, dass do en Hotel géif hikommen. Mä, wéi gesot, mir schaffen awer drun, dass en dohikënnt. A permanent, regelméisseg, gëtt do gekuckt. Mir hunn d’Terrainen, wéi den Här Buergermeeschter scho sot, praktesch alleguer ofkaf. Mir hunn de Gros, well mer soss net virukommen. Wann do eenzel Leit optrieden, dann ass et net méiglech. Dofir si mer an eng Phas ge­ trueden, wou mer gesot hunn, mir musse Proprietaire vun deenen Terraine ginn, da kënne mer vill méi einfach selwer plangen. An dat hu mer praktesch zu 85%, net zu 100% – dat gesi mer erëm, haut komme mer nach zu esou engem Fall op Lauterbännen –, mä zu 85% hu mer dat awer fäerdegbruecht. Iwwerfuerdert si mer net. Au contraire. Mir setze ganz vill ëm, ganz vill. A mir si ganz intensiv dobäi. Vläicht souguer ze vill intensiv. Awer net iwwerfuerdert. Zum Här Mangen. Dir hat d’Fro gestallt vun deene 40.000 Euro, déi mer an touristesch Projeten eraginn. Do ass et esou, et ass eng Étude globale gemaach gi fir de Süden am Tourismus: Wat kënne mer do verstäerken? Wou kënne mer eis Attraktivitéiten am Süde verstäerken? An dat ass gemaach gi vun Diddeleng bis op Déifferdeng, Péiteng.

Also Lasauvage, respektiv Fond-deGras mat. An do ass erauskomm bei eisem Site, dass et do immens wichteg wär, wa mer e Centre d’accueil et de documentation hätten, e richtegen. Well mer riskéieren effektiv, dat Ganzt ze verléieren. Dat heescht, eis ganz Dokumentatioun, wéi de Minettofbau war, wéi et an de Galerië stattfonnt huet an esou weider. Wou awer elo nach Leit do sinn, déi am ­Gaang sinn, déi Dokumenter ze erstellen an ze sammelen, wär et awer ganz interessant, dass esou e Centre kéim, deen dann eiser zukünfteger Generatioun wierklech dat a Bild an Toun bäi­ bréngt, wat do alles war, wat do alles geschitt ass, wat zum Räichtum vun eisem Land bäigedroen huet. Dat ass de Sënn vun deem. Do gëtt eng Etüd gemaach. Do war en historescht Gebai, dat soll deelweis erëm zréckgebaut an nach erweidert ginn, fir dee Centre do dran ze maachen. En attendant sinn nach Beméiungen, fir den Accueil ze verbesseren, wat de Fond-de-Gras ubelaangt. Mä mir ginn do a Frais-d’étuden. Ech muss awer soen, mir hu mat der Gemeng Péiteng geschwat. Normalerweis ass et esou, dass déi Gemeng, déi den Terrain stellt, och fir dee ganze Projet opkënnt. Mir wëllen awer dat hei mat der Gemeng Péiteng maachen, am Kader vum Tourismuspark. Dat gëtt ënnerstëtzt vum Tourismusministère. Also mir kréien do eng substanziell Ënnerstëtzung. Et war och d’Fro gestallt gi vun deene Vëlospisten, deenen Ubannungen. Ech mengen, dat erkläert den Här Liesch vläicht nach. Mä och do ass den Tourismus aktiv. Well iwwert déi Brécke maache mer am Fong eng Ubannung un d’Mountainbikepistë Richtung Diddeleng, also Richtung Bieles/Belval an déi aner Säit vun Esch. Datselwecht maache mer och vun der nationaler Vëlospist an eise Parc naturel déi aner Säit, an och Richtung Fond-de-Gras. Sou dass mer do och am Tourismus Ënnerstëtzung fanne fir déi Projete mat deene Brécken, déi mer och haut an den Devisen hunn. Déi nächst Fro, wat mäin Domän ubelaangt, koum vum Här Diderich, wat mam Maxim’s geschitt. Firwat dat net scho virugaangen ass. Wat geschitt mam Monopol, Avenue de la Liberté?

55

négatives. Mais en attendant, le collège échevinal doit continuer ses planifications pour la serre, le foyer et le précoce. Le collège échevinal a une vision d’avenir, même si ce n’est pas la même que celle du DP. En 14 ans, la Ville de Differdange a beaucoup progressé et tous les partis y ont contribué qu’ils aient fait partie de la majorité ou de l’opposition. M. Bürger a raison de dire que LUNEX ne serait pas venue à Differdange si la ville n’avait pas investi autant dans le sport. Roberto Traversini a le courage de remercier ceux qui ont contribué à son ouverture, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Mais il a fallu convaincre des personnes et prendre des risques en tant que commune. C’est la seule façon de faire avancer Differdange. Roberto Traversini est convaincu que le budget est à la fois ambitieux et responsable. Il espère avoir convaincu les conseillers communaux de l’approuver.

ERNY MULLER (LSAP) reviendra sur les constructions, l’urbanisme et le tourisme. M. Hobscheit a parlé de l’entrée en ville et estime qu’il fait dialoguer davantage avec les citoyens. Il a raison, même si beaucoup a déjà été fait dans ce sens. Une partie du site internet de la commune sera bientôt dédié aux grands projets avec toutes les informations nécessaires. Mme Goergen a abordé la place de l’Église. Tous les conseillers communaux veulent y faire réaliser un beau projet. Mme Goergen a mentionné les ateliers et les réunions qui ont été organisés. Finalement, c’est le projet arrivé second au concours qui sera réalisé. Les architectes sont en train d’adapter les plans. Le projet comprendra un bâtiment pour les services communaux. Bref, tout cela avance. Les démocrates ont dit que tous les projets trainaient. Lorsqu’Erny Muller faisait partie de l’opposition, il parlait de politique des annonces. Il a même dit à ses collègues du collège échevinal de ne surtout pas faire comme ceux d’avant. Il rappelle qu’il y a huit ans, un hôtel avait été annoncé sur les terrains de Collé. Où est-il? Le collège échevinal actuel travaille en permanence


2. Budget à la réalisation de ce projet. Mais pour cela, la commune doit d’abord racheter tous les terrains aux différents propriétaires. Aujourd’hui, Erny Müller peut dire que le collège échevinal y est parvenu à 85 %. Le collège échevinal n’est pas dépassé. Il travaille de manière intense et réalise énormément de projets. M.  Mangen a mentionné les 40 000 € prévus pour le tourisme. Il s’agit d’une étude globale pour renforcer l’attractivité de la région — et plus précisément de Dudelange à Differdange et Pétange. Donc avec le Fond-de-Gras et Lasauvage. Il faudrait un vrai centre d’accueil et de documentation. Actuellement, des gens sont en train de préparer ces documents. Ainsi, les visiteurs pourraient découvrir tout ce qui s’est passé sur ce site, qui a contribué à faire la richesse du pays. Un ancien bâtiment sera reconstruit pour abriter le centre. Le collège échevinal est en discussion avec la commune de Pétange pour la création d’un parc touristique dans le Fond-de-Gras. Ce projet est largement soutenu par le ministère du Tourisme. M.  Liesch reviendra probablement sur la question des pistes cyclables. Les ponts permettront de relier les pistes de vélo tout terrain en direction de Belvaux et Esch. La même chose est vraie de la piste cyclable nationale vers le parc naturel en direction du Fond-de-Gras. M. Diderich a demandé ce qu’il adviendrait du Maxim’s et du Monopol dans l’avenue de la Liberté. Le projet du Maxim’s ne respectait pas les critères fixés par le collège échevinal et notamment le fait que le saule pleureur doive être préservé. Désormais, la procédure est lancée et le collège échevinal attend l’avis du ministère. Ensuite, le PAP sera soumis à l’approbation du conseil communal. En ce qui concerne le Monopol, la commune avait lancé un premier appel d’offres, mais n’avait trouvé aucun preneur. Un deuxième appel d’offres a dû être lancé. Le collège échevinal est optimiste concernant la réalisation prochaine du projet. M. Diderich a parlé des études.

Maxim’s hat ech schonn hei ugedeit: Nodeems de Projet agereecht gi war, hu mer gesinn, dass dee Projet net dat respektéiert huet, wat mir gesot hunn. Dat ass mat där grousser Trauerweid, dass déi soll erhale bleiwen. Do huet dee misste revidéiert ginn. Deen ass awer elo fäerdeg. Deen ass agereecht. A mir waarden op den Avis vum Ministère. Op jidde Fall ass dee PAP an der Maach. Dee wäerte mer dann och geschwënn hei kënnen ofseenen. Monopol: Mir hunn elo nach keng Konventioun gemaach. Mir hunn awer, nodeems mer de Projet Monopol ausgeschriwwen haten – Dir kënnt Iech vläicht erënneren – eng ëffentlech Ausschreiwung gemaach. Do hu mer awer kee Preneur fonnt. Mir hu kee Preneur fonnt. Duerno hate mer eng nei Relance ginn. An elo hu mer ee fonnt. Elo gëtt dee Projet och Realitéit. Mir si ganz optimistesch, dass mer dat geschwë kënnen duerchféieren. Etüden, ech mengen den Här Diderich hat vun Etüde geschwat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): D’Madame Schambourg.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): D’Madame Schambourg virun allem.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Jo.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Mir hunn eng nei Architektin agestallt, dat stëmmt. Déi mécht och Préetüden. Do kënne mer Saache selwer maachen. Dat maache mer och elo schonn deelweis. Mir sinn awer nach net esouwäit, dass mer d’Projete selwer realiséieren. Mä alleguer déi Machbarkeitsstudien an déi Saachen, do si mer awer elo schonn um Wee, dass mer emol éischt Préiwungen alles inhouse maachen. An eréischt, wa mer gesinn, dass dat och sënnvoll ass, gi mer dat virun.

56

Da fueren ech elo viru mat der Madame Schambourg. Dir hat gefrot, wéi et mat dem PAP ass. Dat heescht, déi Käschten, déi do ufale fir d’Gemeng. Mir hate jo e Reglement gestëmmt heibannen, no deem de PAP de Promoteur eppes kascht. An zwar eng Agangsprime, 500 Euro Grondbetrag, an dann 0,5 Euro pro Metercarré. Also 50 Cents pro Metercarré. Fir Iech elo ze soen, wat dat ausmécht: 2016, well mer dat eréischt kënnen 2016 applizéieren, si mer bei 56.000  Euro. Dat sinn déi ofgeschlosse Projeten. Do ass natierlech e Mattendall dobäi, dee relativ deier ze stoe kënnt. Fir déi Projeten, déi momentan am Gaang sinn, si mer bei ronn 37.000  Euro. Mä Dir gesitt awer, dass mer do elo Saache verrechnen un d’Promoteuren. A wa mer elo dee ganze PAP maache loossen, da kucke mer an der Konventioun, déi Fraisen do och mat anzerechnen. Well dat hei ass jo elo nëmme fir eis Begleedungen. Dir hutt och nach gemengt, do gëtt et och PAPen, wou mir komplett als Gemeng och nach d’Architektefraise bezuelen. Dat gëtt dem Promoteur dann a Rechnung gestallt. Et ass och geschwat gi vum PAG. Den Här Schwachtgen hat déi Fro gestallt. En ass elo momentan net do. An och den Här Diderich, mengen ech. De PAG: Do ass ganz kloer, dass mir drop lass schaffe mam Zil, dass deen 2018 kann agereecht ginn. Wéi dat och virgesinn ass, laut dem Timing vum Ministère de l’Intérieur. Mir schaffen do relativ heefeg drun. Et ass regelméisseg, wou d’Architektebüroen an de Schäfferot sech mat hinnen ofstëmmen. An ech hat gesot, dass op jidde Fall Dir alleguer als Fraktiounen an als gewielte Mandatairen, wéi Der heibanne sëtzt, e kompletten Opschloss doriwwer kritt, ier Der an d’Gemengewahle gitt. Sou dass d’Fraktiounen a jiddereen individuell informéiert ass, wat alles geschafft ginn ass, wou mer dru sinn. Mir wollten awer déi Biergerversammlung, déi eventuell ugekënnegt ginn ass, net maachen. Déi soll gemaach ginn, nodeems en definitiv fäerdeg ass. An da soll déi Majoritéit, déi dee Moment dann do ass, de Bierger dat virbréngen. Mä dat wëll awer net heeschen, dass


2. Budget den Dialog mam Bierger net soll virugefouert ginn, wa sensibel Punkte sinn. Ech mengen, mir kommen haut nach eng Kéier do drop ze schwätzen an enger Motioun. Et ass effektiv esou, dass mer vill Biergerversammlungen haten. Dat hat den Här Buergermeeschter scho gesot. Mir sinn ëmmer erëm higaangen, a mir hunn d’Bierger an d’Leit aus de Quartieren drop higewisen, wat fir Projeten ustinn, wéi se derzou stinn. Dat ass am Kader Ouschterbuer geschitt, dat ass am Kader PAP Péitengerstrooss geschitt. An et ass op ganz villen anere Plaze geschitt. Do hu mer awer wierklech versicht, den Dialog opzehuelen. Ech mengen, dat wär souwäit alles.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Exzellent. Merci. Här Tom Ulveling, Dir hutt d’Wuert.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, erlaabt mer fir d’éischt emol ze soen, datt ech fannen – ech sinn elo 20 Joer hei am Gemengerot –, dass dës Budgetsdiskussioun an engem gudde Klima a virun allem an engem gudden Toun iwwert d’Bühn gaangen ass. Dat war net ëmmer esou. Et goufen och keng perséinlech Urempelungen, wat ech begréissen. An ech hoffen, dass een dat kéint an Zukunft, egal wien egal wou sëtzt, esou weidermaachen. Ech war e bëssen iwwerrascht iwwert d’Aussoe vun der Madame Goergen als Fraktiounsspriecherin vun der DP. Si huet eis hei eng Opzielung gemaach vun all deene Saachen, déi hei net géife klappen. Ech hunn dat éischter als eng Kapitulatiounserklärung vun der DP-Politik ugesinn. Well schliisslech waart Dir elo bal 20 Joer hei am Schäfferot. A wann esou vill Mangel nach no 20  Joer herrscht, da kann ee jo awer kaum vun enger neier Majoritéit ver­ laangen, dass déi an dräi Joer, well méi laang si mer jo nach net am Amt, dat alles léist an esou kuerzer Zäit. Dir hat och gutt ugefaangen, Dir hat gesot, d’DP hätt Léisungen. Ech hu

mer erwaart, dass dann elo Léisunge kéimen. Mä beim Wuert Léisungen hutt Dir opgehalen an hutt vun eppes anescht geschwat. Ech mengen, wann ee grouss ukënnegt, dass déi aner net fit wieren, fir ze regéieren, an Dir hätt déi Léisungen, dann hätt ech mer awer erwaart, dass een déi Léisungen hei presentéiert kritt hätt. Wéi gesot, wann ee seet, mir wären net fit, fir ze régéieren, da stéiert dat mech e bëssen. Well ech mengen, dat ass jo awer alles hei unerkannt, dass mer an enger Rekordzäit, géif ech soen, d’Lunex opgeriicht hunn, de Lycée. Datt mer alles méiglech gemaach hunn, fir dass de Lycée konnt gebaut ginn: den ATI geplënnert hunn, den Efco gelount hunn, fir Stockage kënnen ze maachen, de Recyclingshaff deplacéiert hunn. An dat alles nëmmen, fir dass de Ministère mam Lycée kéint virukommen. Do hunn den Här Muller a seng Servicer wierklech vill Aarbecht geleescht. A meng Servicer am CID hunn elo gréisstendeels drënner ze leiden, well mer vill Plaz, déi mer scho verginn hunn, net méi hunn, fir kënnen uerdentlech ze schaffen. Dir schwätzt och vun eise Gemengen­ atelieren. Dat ass och keng nei Situatioun. Déi Situatioun ass schonn 20, 30 Joer al. Déi Gemengenateliere ware schonn 20, 30  Joer laang ze kleng. A schonn 20, 30  Joer hätt ee sech kënne Gedanke maachen, wéi a wou ee se kéint verplanzen. De Buergermeeschter huet et gesot: Dank der Solutioun, déi mer elo hu mat de Pompjeeën, kënne mer elo eng kleng Paus aleeën, well mer eis e bëssen ausbreede kënnen. Mä mir hu ganz kloer decidéiert, an dat hu mer och d’lescht Kéier gesot, dass mer dee Site do wäerten esou schnell wéi méiglech verloossen. An dat deet mer wierklech leed, well dee Site, dee mer haten, hätte mer kënne viru bedreiwen, mä wéi déi Ufro komm ass vun engem Baumaart – den Här Muller hat dat d’lescht Kéier jo ugekënnegt –, hu mer eis wierklech Gedanke gemaach, fir ze soen, dat wär awer flott, 200 oder méi nei Aarbechtsplazen hei zu Déifferdeng ze kréien. Deen, eiser Meenung no, gutt geleeën ass, deen och net d’Verkéiersproblematik direkt géif engendréieren. An do hu mer natierlech no Alternative gesicht.

57

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise qu’il s’agit de Mme Schambourg.

ERNY MULLER (LSAP) rappelle que la commune a engagé une architecte, qui fait certaines préétudes. Mais la commune ne peut pas encore réaliser elle-même des projets. En tout cas, le collège échevinal ne recourt à des bureaux externes que si cela est pertinent. Mme Schambourg a demandé ce qu’il en était des frais communaux pour les PAP. Le conseil communal a approuvé un règlement fixant les frais pour le promoteur: 500  € fixes et 0,5 € le m2. En 2016, cela représente 56  000  €. Le Mathendahl était relativement cher. Pour les projets en cours, la commune en est à 37 000 €. Une partie des frais est donc prise en charge par les promoteurs. Les sommes exactes sont fixées dans la convention. En ce qui concerne les PAP pour lesquels le collège échevinal paie les frais d’architecte, ces sommes sont ensuite facturées aux promoteurs. M. Schwachtgen et M. Diderich ont mentionné le PAG. L’objectif du collège échevinal est de le terminer pour 2018, comme cela est prévu par le ministère de l’Intérieur. Des discussions ont lieu entre le ministère, le collège échevinal et les bureaux d’architectes. En tout cas, le collège échevinal fournira des explications complètes aux différentes fractions avant les élections. La réunion d’information publique aura lieu lorsque le PAG sera terminé. Ensuite, ce sera à la nouvelle majorité de le présenter aux citoyens. Cela ne signifie pas qu’un dialogue citoyen n’a pas lieu. Le collège échevinal a organisé beaucoup de réunions. Il a notamment demandé aux habitants des différents quartiers quelles étaient leurs opinions concernant les projets en cours. Erny Muller cite notamment les projets Ouschterbour et la route de Pétange. TOM ULVELING (CSV) fait partie du conseil communal depuis vingt ans. Il constate que le débat budgétaire s’est déroulé dans de bonnes conditions, ce qui n’a pas toujours été le cas dans le passé. Il salue le fait


2. Budget qu’il n’y ait pas eu d’attaques personnelles. Il espère que cela continuera ainsi, peu importe qui est au pouvoir. Mme Goergen a surpris Tom Ulveling en dressant une liste de ce qui ne fonctionne pas dans la commune. Pour lui, c’est un signe que le DP capitule. Car les démocrates ont fait partie du collège échevinal pendant vingt ans. S’ils ne sont pas parvenus à régler tous ces problèmes, ils ne peuvent pas prétendre que les autres le fassent en trois ans. Mme Goergen a parlé des solutions du DP. Mais avant de les énoncer, elle est passée à autre chose. Qu’elle prétende que le collège échevinal n’arrive pas à gérer les affaires est surprenant. C’est oublier un peu vite LUNEX, le lycée, le déménagement de l’ATI, Efco, le centre de recyclage… M. Muller et ses services ont beaucoup travaillé pour que le lycée puisse ouvrir ses portes. Les services de M. Ulveling, le CID, souffrent malheureusement du manque de place. Les ateliers communaux sont trop petits depuis vingt ou trente ans. Par conséquent, on aurait pu trouver un nouveau site il y a longtemps. Le déménagement des pompiers donne un peu d’air au CID. Mais celui-ci devra malgré tout déménager aussi vite que possible. Lorsque la demande du magasin de bricolage est arrivée, le collège échevinal a bien entendu dû prendre les 200 nouveaux emplois en considération. Et ce, d’autant plus, que le site n’engendrerait pas des problèmes sur les routes. Mais du coup, il a fallu chercher d’autres solutions pour le CID. M.  Glauden a dit qu’il en avait. Tom Ulveling serait curieux de les entendre. En attendant, le collège échevinal discutera la semaine prochaine avec le ministère de l’Économie pour obtenir le terrain dans le Haneboesch. Tom Ulveling espère pouvoir compter sur le soutien d’un autre ministre, celui pour qui le collège échevinal a tout fait afin qu’il puisse ouvrir une école à Differdange. Cela permettrait à la commune de faire d’une pierre deux coups. Mme  Goergen s’est plainte du fait que le collège échevinal n’était pas assez social. Pourtant, le DP n’a pas approuvé le projet du Klenge Casi-

Mir hunn der nach net fonnt. Den Här Glauden huet zwar gesot, hien hätt der. Ech wär frou, wann en eis dat géif soen. Well mir hunn elo nach e Gespréich mam Minister vun der Economie déi nächst Woch – de Buergermeeschter huet et schonn ugekënnegt –, wou mer da solle gesot kréien, ob mer deen Terrain, dee mer do am Haneboesch an d’A gefaasst hunn, kënne kréien. An ech wier frou, wann dee Minister, fir dee mir hei am Fong alles gemaach hunn, fir dass e seng Schoul kann heihinner bauen, eis och géif vläicht beim Economiesminister e bëssen ënnerstëtzen, fir dass mer deen Terrain do kréichen. Well dann hätte mer zwou Mécke mat engem Schlag, géif ech soen. An dat géif eisem Projet vun deem neie Gemengenatelier wierklech gutt dinn. Dat anert, wat Dir gesot hutt: Den Här Buergermeeschter huet schonn deelweis Äntwerte ginn. Dir hutt kritiséiert, Madame Goergen, mir wieren net sozial genuch. Dat wonnert mech och. Dir sidd net fir de Projet Casino. Dir sot, Dir géift déi Parkingen, déi mer ugekënnegt hätten, net direkt all bauen. Déi, déi mer baue wëllen, do sidd Dir net derfir. Dat schéngt mer e bëssen onlogesch ze sinn an där ganzer Demarche. De Stockage hutt Dir ugekënnegt. Wéi gesot, dee ganzen ATI hu mer schonn op den Efco geplënnert. A mir sinn och am Gaang, all déi aner Raim op den Efco ze plënneren. Mir hu jo och gesot, soubal mer eis Saache geplënnert hunn, kéinte mir de Stockage, dee mer da fräi hunn, de Veräiner oder soss aneren Associatiounen eventuell zur Verfügung stellen. Ech mengen, dass an deenen dräi Joer, wou dës Majoritéit hei d’Soen huet, méi nei Geschäfter hei op Déifferdeng komm si wéi an deenen zwielef Joer virdrun. Also Dir kënnt mer gär beweisen, wann et net esou ass. Da géif ech dat gären héieren. Elo nach zu anere Froen. Den Här Mangen hat vum Blues Express a vun der Megafuesend geschwat. Effektiv hu mer beim Blues Express méi Suen an de Budget gestallt – ech hat dat awer schonn erkläert –, well mer Sécherheetsproblemer hunn oder kréien, well dat därmoossen e grousse Succès ass. A well esou vill Leit um Terrain sinn. A leider muss ech soen, sinn d’Pompjeeën net méi bereet, eis do ze hëllefen. Sou

58

dass mer do d’Security musse verstäerken. An dat kascht natierlech Geld. Dat anert, d’Megafuesend, hat ech Iech och erkläert: Dat ass en neie Projet, dee mer ugi mat RTL zesummen. Wou mer frou sinn, dass RTL hei matmécht. Wou mer eis ganz vill Leit erwaarden. A wéi gesot, wann déi vill Leit da kommen, hu mer och ganz vill Entréeën. Wat da bewierkt, dass dat ënnert dem Stréch wahrscheinlech net méi, respektiv vläicht nach souguer manner wäert kaschte wéi déi Megafuesend virdrun. Mä ech si mer bewosst, dass mer do e klenge Risiko aginn, well mir hänke jo och e bësse vun de Wiederkonditiounen of, ob d’Leit op Déifferdeng kommen oder net. Mä jiddefalls ass alles gemaach, och mat der CFL an esou, déi Gratiszich a -bussen hei op Déifferdeng schécken. Dann hutt Dir nach gesot, et géif vill an d’Conservatioun vum Patrimoine investéiert ginn. Dat ass richteg. An ech sinn och stolz drop, datt ech an deene Joren, wou ech elo d’Kultur hunn, esou vill konnt maachen. Well och do, muss ee soen, ass relativ wéineg an der Vergaangenheet geschitt. Ech mengen, mir hunn elo bal all eis Monumenter erëm fit. An dat steet eis gutt zu Gesiicht. De Präis vum Park Nidderkuer: Dir hutt gesot, dat wär mat 400.000 Euro relativ héich ugesat. Ech wëll Iech just ze bedenke ginn, mir versichen dat an Eegeregie ze maachen. Dat heescht, do komme keng Architektekäschten an esou weider op eis zou. Mä wann een eleng schonn nëmmen esou een Terrain multisports kuckt, kascht esou een Terrain multisports tëschent 150.000 an 200.000, deemno wéi een e gestalt. Dann huet ee just een Terrain multisports. A mengen Aen ass dat nach net ze vill. Mir kucken, wat mer mat deene Suen do mol an enger éischter Phas kënne maachen. An ech sinn iwwerzeegt, dass doduerch, dass mer dat am Dialog mat de Leit maachen, déi do wunnen, mer och gutt Iddie vun hinne kréien. An déi wäerte mer dann och versichen ëmzesetzen. Den Här Schwachtgen huet vun Informatiounspanneaue geschwat. Ech kann Iech just soen, dass ech d’lescht Woch esou een Informatiounspanneau iwwert déi Leit, déi am Honsbësch ver-


2. Budget stoppt waren, an Optrag ginn hu vun eise Servicer. De Service culturel schafft dorunner. An dat hate mer deemools versprach, dass mer do géifen en Informatiounspanneau maachen, an dass mer deen da géifen do opstellen. Ech sinn och frou, dass den Här Schwachtgen gesot huet, de Kors­prong an de Pësselbuer géife renovéiert ginn. Dat si méi kleng Objeten, déi mer renovéieren. Wou mer natierlech och versichen, eventuell Subside vum Staat ze kréien. Ech froe mech just, Här Schwachtgen, wéi Dir wousst, dass mir géifen eens gi mam Här, deem den Terrain vum Korsprong gehéiert. Well ech hu mech eréischt virun dräi Deeg telefonesch mat deem ënnerhalen. An deen huet mer eréischt virun dräi Deeg gesot, dass e bereet ass, eis deen Terrain do ze cedéieren. Dir sidd also gutt informéiert, gesinn ech. D’Madame Saeul huet vum Bréif vum Kultusministère geschwat. Mir ginn elo dräi Joer laang vertréischt vu jeeweils aneren, neie Ministeren oder Secrétaire-d’étaten. Ech perséinlech hu jo erkläert, dass ech net agesinn, dass esou e grousst Haus, esou eng grouss Stad keng Subside kritt fir d’Programmatioun vum Stadhaus. Mir kréien der fir aner Saachen, dat hunn ech gesot. Wann ee kuckt, wat aner Haiser awer kréien, a mir näischt, da fannen ech dat net logesch. An ech wier och emol frou, wann een eis eng Kéier géif déi Kritären da soen, déi ee misst erfëllen. Well dat konnt nach kee soen. Mir ginn ëmmer vertréischt, wou gesot gëtt, maacht bei all nei Aktivitéit, déi Der maacht, eng nei Demande, an da kucke mer. Mä wéi gesot, dat do sinn alles léif Wierder, déi an deem Bréif stinn, mä dat bréngt eis awer näischt an d’Täsch. Well dat huet d’Madame Nagel och scho gesot, si géif kucken an analyséieren, a mir wären um gudde Wee. Mä et ass awer näischt erfollegt. Da war et den Här Bürger, dee gesot hat, mir missten eis bei der Programmatioun vum Stadhaus effektiv concertéieren, wat fir Domäne mer do géife wëllen an Zukunft méi propagéieren. Ech mengen, ech hat jo versprach, datt ech de Bilan culturel am Januar, wann d’Joer ofgeschloss ass, wäert virstellen. Da kënne mer doriwwer schwätzen.

Ech hat och schonn ugekënnegt, dass ech verschidde Saachen net méi géif esou verstäerkt gesinn. Notamment déi Saache vun de Berliner Philharmoniker, déi mer dann zu sechs, siwe Leit komme loossen, wou dann 20 Leit am Sall sinn. Dat ass natierlech eppes, wat relativ deier ass, a wou d’Leit wéineg dovun hunn, wann der nëmmen 20 kommen. Mä mir haten an éischten Diskussiounen elo emol eis e bësse méi beschränkt op d’Comedie, fir dat e bëssen auszebauen. Well dat eppes ass, wat relativ gutt zitt a wou de Sall och ëmmer relativ besat ass. Zwar leider net ëmmer ganz voll, mä do hate mer awer déi meeschte Progressioun. Ech mengen, dat kann een elo nach eng Kéier analyséieren, nodeems mer zwee voll Bilanen hunn, wou een d’Progressioun gesäit, a wou een och gesäit, wie wou higeet. Dann hat Der vun der BD iwwer Déifferdeng geschwat. Do hat Der gefrot, ob am Präis do alles dra wär. Am Prinzip ass dat esou, dass dat en All-in-onePackage ass, wou dann déi BD soll hiergestallt ginn. Do huet ee kleng Schrauwen, déi ee kann dréien. Mam Pabeier kann een e bësse fréckelen, oder mam Kartong vu bausse kann een e bësse méi héich oder méi niddreg goen, wann et net géif duergoen. Mä ech hu mer soe gelooss vun eise Servicer, dass dat fir dee Präis machbar wier. Dat wär am Fong alles, wat ech zu mengem Ressort ze soen hätt. Ech soe Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och, Här Ulveling. Här Goerges Liesch, w.e.gl.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci. Et ware just e puer Froen, wat meng Ressorten uginn. Ech probéieren, déi relativ kuerz an zügeg ze beäntweren. Den Här Schwachtgen hat gefrot, wou mer mam Wandpark dru sinn. Et ass esou, dass mer ufanks Oktober den Dossier op de Ministère agereecht hunn. Deen éischte Feedback, dee mer

59

no. Les démocrates sont contraires aux nouveaux parkings. Pour ce qui est du stockage, le collège échevinal est en train de vider les locaux d’Efco. Ensuite, de l’espace pourra éventuellement être mis à disposition des associations. Enfin, plus de magasins ont ouvert à Differdange en 3 ans que les 12 années précédentes. Mme Goergen peut toujours essayer de prouver le contraire. M.  Mangen a signalé que le Blues Express est devenu plus cher. Cela est dû aux problèmes de sécurités liés au succès de la manifestation. Les pompiers ne veulent plus filer un coup de main. C’est pourquoi il faut renforcer la sécurité, ce qui coute de l’argent. Megafuesend sera organisé en partenariat avec RTL. Le collège échevinal s’attend à beaucoup de monde. Mais grâce à la vente des tickets, la manifestation ne devrait pas couter plus cher que les autres années. Cela dépendra cependant des conditions météorologiques. Les CFL et le TICE mettront des trains et des bus à disposition gratuitement. La Ville de Differdange a beaucoup investi dans la conservation du patrimoine et Tom Ulveling est fier de ce qu’il a pu accomplir. Peu avait été fait auparavant. Désormais, tous les monuments sont en bon état. Le parc de Niederkorn coutera la coquette somme de 400  000  €, mais le projet sera entièrement réalisé par la commune. Il n’y aura donc pas de frais d’architectes. En plus, un terrain multisport coute entre 150 et 200 000 €. Par conséquent, les frais ne sont pas exagérés, d’autant plus qu’il sera réalisé en concertation avec les habitants. M.  Schwachtgen a parlé de panneaux informatifs. Tom Ulveling veut en faire installer un concernant la galerie Honsbësch. Le service culturel travaille sur ce projet. M. Schwachtgen a dit que le Korsprong et le Pesselbuer seraient rénovés. Tom Ulveling espère obtenir des subsides de l’État. Il se demande toutefois comment M.  Schwachtgen pouvait être au courant du projet du Korsprong, car l’échevin s’est entretenu avec le propriétaire du terrain il y a trois jours seulement. Mme  Saeul a mentionné le ministère de la Culture. Tom Ulveling ne


2. Budget peut pas s’expliquer qu’une grande ville comme Differdange ne touche pas de subsides pour la programmation de l’Aalt Stadhaus. Ce n’est pas logique en comparaison avec ce que touchent les autres centres culturels. En plus, Tom Ulveling ne connait toujours pas les critères d’obtention. Tout ce qu’on dit à la commune, c’est d’envoyer une nouvelle demande pour chaque activité. C’est bien gentil, mais cela n’aide pas Differdange. Mme Nagel dit analyser la situation et encourage le collège échevinal, mais rien ne suit. Pour M.  Bürger, il faudrait se concerter concernant la programmation de l’Aalt Stadhaus. Tom Ulveling a déjà promis qu’il tirerait un bilan en janvier. À ce moment-là, le conseil communal pourra mener une discussion à ce sujet. Tom Ulveling avait annoncé que certains spectacles ne seraient pas reconduits. Il rappelle que la Philharmonie de Berlin, par exemple, est venue à Differdange avec six ou sept musiciens pour vingt spectateurs à peine. On pourrait aussi insister davantage sur la comédie, car c’est ce qui fonctionne le mieux, même si la salle n’est pas toujours pleine. Après deux bilans, il devrait être possible de voir quels genres progressent le plus. Pour ce qui est de la bande dessinée sur Differdange, le devis inclut tout. Bien entendu, on pourra toujours jouer sur le prix du papier ou de la couverture, mais les services concernés ont expliqué à Tom Ulveling que les fonds prévus suffiraient.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) revient au parc éolien. Début octobre, le collège échevinal a envoyé le dossier au ministère. Depuis, il a été informé qu’il devait aviser les communes voisines et la France. Comme les études ont été réalisées par des experts allemands, tous les dossiers devront être traduits en français par la commune. S’agissant de textes techniques, cela prendra du temps. Lorsque les traductions seront finies, le collège échevinal les fera parvenir à Hussigny. Georges Liesch ajoute que les communes de Hussigny et Saulnes ont été constamment informées de la progression des travaux. Il ne devrait donc pas y avoir des surprises.

elo vum Ministère kritt hunn, ass, dass mer och eis Nopeschgemengen a Frank­ räich mussen aviséieren. Wat u sech net direkt e Problem fir eis duerstellt. De Problem ass awer, dass déi Etüde vun däitschen Experte gemaach goufen, an elo mussen natierlech sämtlech Dossieren op Franséisch iwwersat ginn. De Ministère hëlleft eis do net ganz vill. Mir mussen dat also alles selwer maachen. A vu dass dat awer technesch Dossiere sinn, hëlt dat leider e bëssen Zäit an Usproch. Dat maache mer elo. Déi sinn elo am Gaang, dorunner ze schaffen. An da reeche mer déi natierlech och un eis Nopeschgemengen zu Héiseng eran. Ech wëll awer soen, dass déi Héisenger an Zouner Gemeng souwisou ëmmer informéiert waren iwwert dat, wat mer maachen. Mir si jo stänneg mat deenen a Kontakt. Sou dass mer dat heite maachen, awer eigentlech do net vill Iwwerraschunge wäerte kommen. Da war d’Fro vun der Participatioun, déi jo och am Avis vun der Budgetskommissioun, Finanzkommissioun drasteet. Effektiv hu mer am Budget selwer elo näischt drastoen. Mä mir hu schonn en Apport geleescht, andeems d’Gemeng sech d’Halschent vun allen Etüden mam Investor deelt. Dat heescht, d’Halschent vun allen Etüden hu mir am Fong schonn am Apport en capital do eragestach. An de Wonsch vum Schäfferot ass et natierlech, wann de Projet realiséiert ass, dass mer déi Suen net erëm wäerten zréckfroen, mä éischter mat investéieren an de Wandpark-Projet an do nach eng Kéier eng Zomm dropleeën. Mir wollten awer elo net iergendeng Zuel an de Budget schreiwen, wou mer nach net wëssen, wou mer landen. Mir hunn et besser fonnt, wann den Dossier fäerdeg ass, nach eng Kéier an de Gemengerot ze kommen, fir iwwert de gesamte Montant, deen d’Déifferdenger Gemeng da wëll investéieren an dee Wandpark, hei am Gemengerot zesummen ze diskutéieren an doriwwer ofzestëmmen. Da war eng Fro komm vum Här Wintringer, wat d’Bëschcrèche ugeet, wat hie schonn eng Kéier hei gefrot hat. Natierlech ass et esou, dass mer déi Analyse gemaach hunn. Dir hutt och

60

recht. Deen Dossier ass virun engem Mount hei op der Gemeng gelant. Mä Dir musst eis awer och vläicht d’Chance ginn, den Dossier ze analyséieren. Et ass e relativ techneschen Dossier. An natierlech kënnt en och an de Gemengerot, wann e bis fäerdeg ass. Den Dossier begräift, kann ech awer scho resüméieren, wéinstens zwou Plazen, déi mer gesicht hunn. Nämlech dat, wat d’Bëschcrèche ugeet, an dat, wat d’Zären ugeet. Bei der Bëschcrèche ass iwwerhaapt guer kee Problem. Dat heescht, do leie mer iwwerhaapt guer net ënner Minièresterrain. Also vun dohier ass de Bëschcrèche-Terrain an d’Schoul, alles, wat do entsteet, iwwerhaapt net op engem Terrain, dee riskéiert, eppes ze maachen. E bëssen aneschters gesäit dat aus, wou d’Zäre sinn. Do sträife mer effektiv eng Minière, wou deen Terrain an zwee gespléckt ass. Een Deel vum Terrain schéngt also onproblematesch ze sinn. Deen aneren, seet den Expert, ass e mëttlere Risiko, wou et also ubruecht wär, vläicht déi eng oder aner Bioproufbuerung ze maachen. An do si mer am Gaang, Devisen ze froen an ze kucken, wat eis dat géif kaschten. Dofir, den Dossier ass net vergiess. An et ass och net douteux, wat Dir hei wollt undeiten, dass mer hei eppes wollte verstoppen. Mä mir schaffen einfach un deem Dossier. Mir froe Leit Devisen un. Well dat wär dat éischt, wat Dir géift froen, wa mer et hei brénge géifen: Wou läit dann elo den Devis, wat dat alles kascht? Dat si mer am Gaang ze maachen. A wann dat fäerdeg ass, kënnt dat hei an de Gemengerot. Mir verstoppen hei guer näischt. Da war gesot gi vum Här Mangen, am Foyer du jour Kornascht hätte sech verschidde Käschte verduebelt oder wäre konsequent méi héich ginn. Dat ass ganz richteg. Effektiv, d’Käschte fir d’Kopiesmaschinn, an esou weider, hu sech drastesch erhéicht. Et ass awer net esou, dass déi säit haut méi héich sinn. Déi waren eigentlech nach ëmmer esou héich. An Dir wësst jo, dass mer eng Konventioun mam Staat hunn, dass déi Frais de fonctionnement honnert Prozent vum Staat iwwerholl gi sinn. Leider ass et awer an deene leschte Joren, oder Joerzéngten eigentlech, verpasst ginn,


2. Budget déi Frais réels, déi de Kornascht huet, ëmmer dem Staat matzedeelen. Sou dass mir eigentlech als Gemeng hei ganz vill Fraisen iwwerholl hunn, déi mer hätte kënnen un de Staat weider facturéieren. Dat hu mer elo an deene leschten zwee Jore mat mühsamer Kleinarbeit iwwerall erausgeschielt, wat eis de Foyer du jour Kornascht an déi Frais d’exploitation kaschten. Mir hunn och d’Informatik mat agerechent. Alles, wat de Kornascht reell kascht. An duerfir sinn déi Budgeten elo eropgesat ginn. Duerfir ass awer op anere Plazen de Kopiesbudget, zum Beispill, erofgaangen. A mir verrechnen dem Staat dat, sou dass mer do och eng Recette hunn. An Dir gesitt, wann Der bei de Recettë kuckt: Beim Kornascht fannt Der déiselwecht Zommen erëm. Dat heescht, de Kornascht ass am Fonctionnement fir eis eng Null-Operatioun. Mir verrechnen elo just emol reell dat weider, wat mer vum Staat zegutt hunn. Bei der Formatioun ass et e bëssen aneschters. Bei der Formatioun ass et esou, dass mer jo en neit Konzept am Kornascht hunn, d’Konzept vum Emmi Pikler, an eis Leit do musse forméiert ginn. Do gëtt vun engem externe Büro eng Berodung gemaach. Déi komme bei eis an d’Haus, an dat kascht eis och eppes. Duerfir sinn déi Frais de formation fir d’Ëmsetzung vum Emmi-Pikler-Konzept eropgaangen. Gitt Iech dat roueg eng Kéier ukucken. Déi éischt Resultater si schonn do. Gitt roueg eng Kéier an de Kornascht kucken, wéi dat mëttlerweil ausgesäit. Dat ass wierklech ganz flott. An eist Personal hëlt dat och ganz gutt un. Da gesinn ech nach eng Fro vum Här Hobscheit, dee gefrot hat, wou mer mat der Demografie-Studie dru sinn, wou ech effektiv och drop gespaant sinn. Déi Studie ass fäerdeg. Mir kréie se den nächste Mëttwoch am Schäfferot presentéiert vun deem Expertebüro, deen eis dat gemaach huet. Mir wäerten dat dann – ech denken, am nächste Gemengerot, oder mir maachen en extrae Gemengerot, à voir – dem Gemengerot virstellen. Well ech mengen, dass dat fir egal wien heibannen am Wahlprogramm awer net onwichteg ass, ze wëssen, wat esou eng Studie, zumindest emol op den Dag, bréngt.

Wat een dorausser mécht, an ob een déi Erkenntnisser deelt oder net, ass da jidderengem iwwerlooss. Mä dass emol jiddereen awer deeselwechte Kenntnisstand dovunner huet. Wéi gesot, wahrscheinlech elo fir de Mount Januar, denken ech, kritt Der dat virgestallt. Den Här Diderich hat zwou Froe gestallt. Eng iwwert d’Vël’Ok-Statiounen: Et sinn der véier Stéck virgesinn. Zwou kommen der op Nidderkuer, eng kënnt an den Haneboesch. Dat, fir deene ville Leit, déi do schaffen, emol eng Méiglechkeet ze ginn, an der Mëttesstonn vläicht op Nidderkuer an den Zentrum ze fueren a sech do iergendwou eppes fir d’Mëttegiessen ze kafen oder, nach besser, vläicht do eppes ze iessen. Dat war emol déi Iddi, fir déi Leit do och emol unzebannen un den Nidderkuerer Zentrum. Da kënnt nach eng weider bei d’Spidol zu Nidderkuer. An dann hu mer nach eng Statioun virgesinn zu Uewerkuer op der Place Jehan Steichen. Also Uewerkuer kritt dann och nach eng nei bäi. An et war awer nach eng, ech fannen déi awer elo net erëm.

ENG STËMM: Fousbann, Place des Alliés.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Fousbann, Place des Alliés. Merci. Ma da wousst Dir et schonn. Tipptopp. Dat ass déi Plaz, déi ech gesicht hat. Am Prinzip hu mer elo mat de Vël’Ok-Statiounen, mengen ech, déi grouss Plazen an eiser Gemeng iwwerall ofgedeckt. En nächste Schratt, deen ee sech kéint virstellen, wär elo, e bësse méi an d’Quartieren déi nächst Joren eranzegoen, fir de System nach e wéineg auszebauen. Statistike ware gefrot gi vum Här Bürger. Ech hunn Iech déi elo gemailt. Ech hunn och gefrot, dass op der Diffcloud sämtlech Statistiken ëmmer erëm drop gesat ginn, dass all Conseiller déi ka kucken. Da brauch een dat net ëmmer op Pabeier ze maachen. Dat ass elo online, da kënnt Der Iech dat ukucken. Et sinn awer ganz erfreelech Statistiken. Ech mengen, ech hat hei an der

61

La question de la participation a été soulevée par la commission des finances. Le budget n’est pas explicite, mais la commune partage la moitié des frais d’études avec les investisseurs. De toute façon, le collège échevinal ne compte pas être rembourré lorsque le projet sera fini. Il souhaite réinvestir l’argent dans le parc éolien. Le collège échevinal n’a pas voulu inscrire de sommes dans le budget pour le parc éolien, car il ne dispose pas encore de suffisamment d’informations. La question sera abordée le moment venu avec le conseil communal. M. Wintringer a mentionné la crèche en forêt. Bien entendu, les évaluations ont été effectuées. Le collège échevinal a reçu les résultats, mais M.  Wintringer doit lui laisser une chance de les analyser. Ce que Georges Liesch peut dire, c’est qu’il y est question de deux sites: celui pour la crèche en forêt et celui pour la serre. Le premier ne pose pas problème, car il ne se trouve pas sur le terrain des minières. Le terrain des serres est plus problématique. Une partie est sûre, mais l’autre pose des risques moyens. Le collège échevinal est en train de demander des devis pour d’ultérieures évaluations. M.  Wintringer a insinué que le collège échevinal cachait quelque chose. Or tout ce qu’il fait, c’est demander des devis avant de les présenter au conseil communal. M.  Mangen a dit que les frais de fonctionnement du Kornascht avaient augmenté ou doublé. C’est vrai en ce qui concerne les copies. Mais le prix élevé n’est pas nouveau. En outre, les frais de fonctionnement sont entièrement à la charge de l’État. Malheureusement, au cours des dernières décennies, les frais réels du Kornascht n’ont pas été communiqués à l’État et n’ont donc pas pu lui être facturés. Au cours des deux dernières années, le collège échevinal a calculé en détail ces frais d’exploitation. C’est pourquoi le budget a été augmenté. Mais l’argent est remboursé par l’État. C’est pourquoi la même somme figure du côté des recettes. En ce qui concerne la formation, la situation est différente. Un nouveau concept, celui d’Emmi Pikler,


2. Budget a été introduit et le personnel doit être formé. Un bureau externe s’en occupe. C’est pourquoi les frais ont augmenté. Georges Liesch suggère aux conseillers communaux d’aller voir les résultats sur place. La mise en place du nouveau concept se passe très bien au Kornascht et le personnel en est entièrement satisfait. M. Hobscheit a abordé la question de l’étude démographique. Celleci est terminée. Elle sera présentée mercredi prochain au collège échevinal par le bureau d’experts. Ensuite, le collège échevinal la présentera au conseil communal. C’est particulièrement important dans le cadre de la réalisation des programmes électoraux. Chacun pourra en tirer les conclusions qu’il veut, mais pour Georges Liesch, il est important que tous les conseillers communaux aient les mêmes informations. M.  Diderich a posé des questions concernant Vël’OK. Deux stations seront installées à Niederkorn et une dans le Haneboesch. Cela permettra éventuellement aux personnes travaillant dans la zone d’activités d’aller déjeuner à Niederkorn. Une station sera aménagée sur le site de l’hôpital de Niederkorn et une autre à Oberkorn sur la place Jehan-Steichen. Enfin, une dernière sera installée sur la place des Alliés au Fousbann. Georges Liesch pense que désormais, les principaux sites de la commune disposent d’une station vël’OK. À l’avenir, le collège échevinal compte développer le système davantage dans les quartiers. M.  Bürger a demandé des statistiques. Georges Liesch vient de les lui envoyer par courriel. Il a également demandé à ce que ces statistiques soient mises à la disposition des conseillers communaux sur le Diffcloud. D’une manière générale, les statistiques sont bonnes. Au mois d’aout, plus de mille locations ont été effectuées, ce qui est considérable compte tenu du nombre limité de stations actuellement. La station de lavage des vélos n’a rien à voir ni avec le système Vël’OK ni avec les gens se déplaçant à bicyclette à Differdange. Elle s’inscrit dans le concept d’une piste

Budgetsried gesot, dass mer am Mount August, Juli/August, souguer iwwer 1.000 Locatiounen am Mount hunn. Wat awer scho beachtlech ass fir déi puer Statiounen, déi mer mëttlerweil an eiser Gemeng hunn. Déi Vëlowäschstatioun muss een, mengen ech, awer differenzéieren. Dat huet näischt mam Vël’Ok ze dinn. Et huet och näischt mat deene Leit ze dinn, déi normal mat hirem Vëlo sech an Déifferdeng deplacéieren. Déi Wäschstatioun ass, wéi den Här Muller gesot huet, am Konzept vun enger Mountainbikestreck, déi iwwer Diddeleng eriwwer op de Belval op Déifferdeng weidergeet, an och iergendwann soll weidergoen op Péiteng. Do ass ugeduecht vum Ministère, fir op zwou, dräi Plazen, wou d’Leit mam Auto hikommen a mat hirem Vëlo lassfueren an erëm ukommen, eventuell esou eng Statioun ze maachen, wou een de Vëlo einfach eng Kéier kann ofsprëtzen a wäschen, ier ee sech erëm an den Auto setzt fir heem. Et ass also e bëssen en anert Konzept wéi de Vël’Ok. Et huet elo näischt direkt domatter ze dinn. Et ass éischter am VTT-Beräich, wou et ass. Et ass och eng Iddi vum Ministère, deen déi ganz Streck ausgeschafft huet. Wou mir just gefrot goufen, an och Diddeleng, ob mer esou eng Statioun op eisem Terrain géife gesinn, an ob mer wéilte finanziell do participéieren. Dat ass dëse Projet. Dat ware meng Froen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Liesch. Här Bertinelli, w.e. gl.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Geet mäi Mikro? Jo, e geet. Schued, datt bei der Presentatioun vum Budget ech mer esou vill Méi gemaach hat, an et kann een et net lauschteren, well mäi Mikro net fonctionnéiert hat. Also just schrëftlech, wat ech eraginn hunn. Do hat ech och villes gesot. Dat lescht Wuert huet mer gesot, wéi vill, datt ech recht hat. Dat war: Dat wäert déi lescht Gemengerotssitzung sinn, wou

62

kee Wahlbudget ass, wou net iwwer Wahlen nogeduecht gëtt, a wou mer nach e bësse méi fein mateneen ëmginn. Dat huet een awer haut schonn e bësse gemierkt. Dat wäert sech dann nach intensivéieren an deene Méint, déi elo kommen. Virun allem, Här Buergermeeschter, wëll ech Iech emol Merci soen. Dir hutt all Mënsch ausschwätze gelooss. Dir hutt jidderengem nogelauschtert, och wann Der bei deem engen oder aneren emol méi op d’Zänn gebass hutt. Well dat ware mer jo och net ëmmer gewinnt hei, datt jidderee seng Presentatioun zum Budget konnt soen, ouni datt en ënnerbrach ginn ass. An datt en 20-mol drageschwat kritt huet. Dat ass och eppes, wat nei ass an deem heite Schäfferot. Datt jiddereen hei seng Meenung ka soen, och wa se net jidderengem gefält. Mä dat gehéiert sech esou. An dat gehéiert och zum politesche Spill dozou. An dat éiert Iech, datt Dir och kengem an d’Ried gefuer sidd.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Da wéilt ech elo zu deene Saachen a Froe kommen, déi ech gestallt kritt hunn. Ech mengen, do brauche mer hei net vill ze schwätzen, déi alleréischt ass de Verkéier. Déi Verkéiersetüd, déi mer gemaach hunn, ass elo nach net um Punkt, fir se virzestellen. Well se de Moment nach ganz vill Froen an net déi richteg Äntwerte gëtt. Déi mer awer musse ginn. Do si mer nach domat am Gaang. Mir hunn de Büro och nach weider engagéiert, fir nach verschidde Saache weider ze fuerschen a weider ze kucken, fir nach méi spezifesch op eis Stad anzegoen, a fir se dann esou virzestellen. Mir hunn awer gesot, an dat hunn ech hei am Schäfferot ofgemaach, soubal se fäerdeg ass, géif all Fraktioun se kréien. A da géife mer och nach mat deene Leit, déi d’Etüd gemaach hunn, schnellstméiglech eng Sitzung maachen, fir datt jiddereen déi Erklärung, déi jidderee wëll hunn, wat ech och verstinn, dann och kritt.


2. Budget Zum Här Ruckert wëll ech soen: Hien huet eppes gesot, wat net stëmmt. An e weess et, well ech em et schonn e puermol gesot hunn. Dat ass dat mat der Privatiséierung. Ech mengen, wou d’LSAP hei an dee Schäfferot komm ass, hu mer mat der Privatiséierung – dat war eng vun eise Fuerderungen – och opgehalen. An ech hat Iech och gesot, datt mer an deenen Diskussioune waren, wéi zum Beispill mat Aquasud a mam Terrain, datt mer deene Leit och Froen an Alternativen dozou gestallt hunn. Mä déi Fuerderunge waren esou héich, déi se eis gestallt hunn, datt mer dat net hätte kënne maachen. Fir eise Bierger dat zouzemudden, fir Saachen déi se scho bezuelt hunn, nach eng Kéier dräi Milliounen ze bezuelen, fir dann erëm eng Kéier eegestänneg deen Terrain kënnen ze bedreiwen. Sou datt mer gesot hunn, mir géifen déi Kontrakter, déi vum viregte Schäfferot gemaach gi sinn, respektéieren. Mä mir hunn awer dat, wat mer hei och an der Oppositioun gesot hunn, agehalen. Mir hunn eng Sitzung mat de Leit gemaach, a mir hunn hinne souguer eng ganz gutt Alternativ ginn. Dat war nämlech, fir d’Parkhaiser ze bedreiwen, wou, en contrepartie, si eis déi Infrastrukture géifen zréckginn. Mä dat ass leider net gaangen, well se einfach vill ze vill héich ugesat hunn an eis vill ze vill gefrot hunn. Dat kënne mer eise Bierger jo net undinn, fir zweemol eppes ze bezuelen, wat mer scho bezuelt hunn. Sou datt mir eben elo och hei am Schäfferot – dat ass nu leider mol esou – an och deen nächste Schäfferot, dee wäert kommen, wäerten och Saache mussen akzeptéieren, déi deen heite Schäfferot decidéiert huet. Dat ass nu leider de Jeu vun der Politik. Dat geet net anescht. Mä ech verstinn awer, datt den Här Ruckert dat seet, well mir dat och um Mo läit, an d’LSAP do déiselwecht Attitude hat, wéi hie se huet. An dat ass och richteg esou. Mä et ass leider net machbar gewiescht. Wat d’Vëlosweeër ugeet, wëll ech nach soen, datt mer am Gaang sinn. Ech verstinn dat, datt dat net jidderee versteet, esou wéi e Puzzle, déi eenzel Stécker beieneen ze setzen, fir herno, wa mer fäerdeg sinn, op déi national Vëlos-

weeër ze kommen. An intern gesitt Der jo och e bëssen iwwert d’Statioune vun de Vëloen, fir dat da beieneen ze kréien. Mir fueren och esou au fur et à mesure, wéi mer d’Infrastrukture vun de Stroossen an deenen eenzelne Plazen och hi­ kréien. Dat probéiere mer. Ech mengen, et misst nach een, zwee Méint daueren, dann hu mer den definitive Plang vun de Vëlosweeër, wéi mer un déi national Reseauen erukommen. An da géife mer dem Gemengerot dee virleeën. Ech wëll awer hei nach eppes soen, wat de Verkéier ubelaangt. An deene leschten dräi Jore si Saache realiséiert ginn, wat scho bal onmënschlech ass. Also wéi ech hei ugefaangen hunn als Verkéiersschäffen, ech war 14 Deeg am Amt, do sinn ech op den Transportministère geruff ginn. An do hunn déi mer gesot: Äert Verkéierskonzept vun der Gemeng Déifferdeng ass nëmme 70% an der Rei, an 30% klappt guer net. A wann dat do nach e bëssen ënner 70% geet, da musst Der eis am Transportministère e ganz neit Konzept virleeën. Wat d’Gemeng Déifferdeng éischtens emol enorm vill Sue kascht hätt, an zweetens hätt ech awer gär hei héieren, wéi dann hei gejaut gi wär. Mir hunn do eng Aarbecht gemaach an deene leschten dräi Joer, wéi gesot, déi formidabel ass. Well do wierklech 10, 15 Joer virdrun näischt geschitt ass. An ech géif elo gär gesinn, an där Situatioun wou mer elo de Moment sinn, mat all deenen Aarbechten, wéi et géif ausgesinn, wa mer net déi dräi lescht Joren esou geschafft hätten, wéi mer am Verkéier geschafft hunn. Da géif ech Iech awer gär gesinn.

pour vélos tout-terrain allant de Dudelange à Differdange en passant par Belval. L’idée du ministère était d’aménager deux ou trois stations de lavage sur des sites que les cyclistes atteignent en voiture avant de partir à vélo. Ainsi, ils peuvent laver leur vélo avant de remonter dans la voiture quand ils ont fini. Le projet est développé par l’État. Le ministère a simplement demandé à Dudelange et Differdange si elles voulaient une station de lavage sur leur terrain et si elles voulaient participer financièrement.

FRED BERTINELLI (LSAP) contrôle si son micro fonctionne. En effet, lors de la présentation du budget, il avait remarqué ensuite qu’il y avait eu un problème technique. La dernière fois, Fred Bertinelli a dit qu’il s’agissait probablement de la dernière séance du conseil communal où il ne serait pas question des élections. Cela s’est quelque peu confirmé aujourd’hui et ce sera encore plus le cas au cours des prochaines séances. Fred Bertinelli tient à remercier le bourgmestre, car il a laissé tout le monde s’exprimer, et ce, même si parfois, il a dû se retenir. Les conseillers communaux n’étaient pas habitués à tenir leurs discours sur le budget sans être interrompus vingt fois. En fait, c’est une des nouveautés de ce collège échevinal. Chacun a le droit de donner son avis. C’est tout à l’honneur du bourgmestre. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) remercie M. Bertinelli.

A wann Dir da sot: Dat doten hu mir op de Wee bruecht, muss ech Iech och soen: An deene leschten zéng Joren ass awer am Verkéier guer näischt geschitt. Awer guer a glat näischt. Well soss géife mir net dausenden an dausende Reglementer hei schreiwen, fir erëm op de Wee ze kommen. Wann een dat eent seet, da muss een dat anert och verdroen. Ech hunn et bis elo ni gesot, well op där anerer Säit dat och net esou eriwwerkomm ass. Mä ech mengen, wann ee mat deenen dote Kanoune schéisst, da muss ee sech och bewosst sinn, datt och emol eng Kéier zréckgeschoss gëtt.

63

FRED BERTINELLI (LSAP) passe à la circulation. Il est encore trop tôt pour présenter l’étude sur la circulation, car elle pose beaucoup de questions, mais n’apporte pas encore les bonnes réponses. C’est pourquoi le collège échevinal a demandé au bureau d’études de continuer son analyse et d’être plus spécifique. Dès que l’étude sera terminée, le collège échevinal la remettra à toutes les fractions et organisera une séance où les spécialistes répondront aux questions des conseillers communaux.


2. Budget M. Ruckert n’a pas dit la vérité concernant la privatisation et il le sait. Un des objectifs des socialistes était de lutter contre la privatisation. Des discussions ont eu lieu avec Aquasud et concernant le terrain. Mais les frais étaient trop importants. Fred Bertinelli ne pense pas qu’on aurait pu demander aux habitants de débourser trois-millions d’euros pour exploiter le terrain. Finalement, ce collège échevinal a dû se résoudre à respecter les contrats signés par le précédent. Des discussions ont eu lieu, mais on ne peut pas demander aux citoyens de payer deux fois pour les mêmes infrastructures. C’est ainsi que fonctionne la politique. Les élus doivent accepter les décisions prises par ceux avant eux. Mais Fred Bertinelli comprend l’attitude de M.  Ruckert, car lui aussi a dû mal à digérer les privatisations. En ce qui concerne les pistes cyclables, Fred Bertinelli se rend compte qu’il est difficile de comprendre comment les différentes pièces du puzzle s’emboitent. Les pistes cyclables sont développées en même temps que les routes et les infrastructures. Dans un ou deux mois, le collège échevinal disposera d’un plan définitif qui montrera comment relier le réseau national. Fred Bertinelli explique que ce qu’il a réalisé en trois ans tient du surhumain. Il était en service depuis 14 jours lorsqu’il a été appelé par le ministère des Transports. Là, on lui a dit que 30  % du concept differdangeois ne marchait pas du tout. Et que si cela continuait de la sorte, la Ville de Differdange devrait présenter un tout nouveau concept. Le travail effectué en trois ans est formidable. Fred Bertinelli se demande où en serait la ville si les services n’avaient pas été aussi efficaces. Les démocrates aiment citer les projets qu’ils ont entamés. Mais pour ce qui est de la situation sur les routes, ils n’ont strictement rien fait au cours des dix dernières années. Autrement, la commune n’aurait pas à rédiger des milliers de règlements comme maintenant. Il faut toujours voir les deux côtés des choses. Normalement, on trouve toujours quelque chose enfoui dans

Ech mengen, et ass fir d’alleréischt, datt ech hei der DP, déi ëmmer de Verkéiersschäffen hat, de Virworf maachen, mä ech hunn do, wéi deen aneren ëmmer seet, eppes an den Tiräng fonnt, an hei hunn ech nëmmen eidel Tiräng fonnt. Do war guer näischt dran. Do hu mer vun Null missten ufänken. Dat ass egal, mir maachen dat jo alleguerte fir eis Stad. Dat muss och sinn. An ech mengen, do ass nach ganz vill Aarbecht. Dat gesäit een och, wann ee mat de Bierger schwätzt, wou ech muss soen: All Kéiers, wa mer Biergerversammlunge maachen, wann et ëm de Verkéier geet, kréie mer d’Still net erbäi, well d’Säll sinn net voll, mä se si rammelvoll. Also dat heescht, datt den Interessi grouss ass. A bei jidderengem ass den Interessi vu senger Garage, senger Parkplaz virun der Dier. All Méindeg hu mer hei am Haus Verkéierssitzungen. An Dir gleeft net, wéi vill Problemer mer do am Alldeegleche léisen, wou mer deem engen oder anere säi Problem esou regléiert kréien, ouni do groussen Tam­ tam driwwer ze maachen. Mä wéi gesot, et ass nach ganz vill ze maachen. An et ass och en Challenge fir eis Gemeng, fir dat hinzekréie mat deene groussen Infrastrukturen, déi mer alleguerte kréien. Fir de Verkéier esou hinzekréien, datt et erëm normal gëtt. Duerch déi Frontalieren, déi hei ëmmer mussen duerchkommen, duerch déi grouss Infrastrukturen, wéi elo den Opkorn, dee kënnt, si mer ganz anescht gefuerdert. An do musse mer Léisunge fannen. Wat mer och wäerte maachen. Iwwert de Sport hat den Här Bürger mer dräi Froe gestallt. Déi éischt war de Footsall. Do géife mer gären de Fussballsveräiner och Méiglechkeete ginn, fir mat der Jugend ze trainéieren. Mä ech ka mer net virstellen, datt mer Jugendlecher no hallwer zéng owes kënnen trainéiere loossen, well aner Méiglechkeeten hu mer keng. Bei der Presentatioun vum Budget hunn ech Iech scho gesot, datt, wann elo emol eis Schoulen oder d’Sportshal zu Nidderkuer an d’Kärsanéierung vun eiser Hal fäerdeg sinn, mer do déi eng oder déi aner Méiglechkeet kréien. Mä de Moment hu mer absolut keng. Mir hu souguer Fussballsveräiner aus eiser

64

Gemeng refuséiert, well mer hinnen einfach kee Sall konnte ginn. An ech ka mer net virstellen, datt een d’Kanner ab hallwer zéng owes trainéiere léisst, well déi éischt Equippen trainéiere bal bis zwielef Auer. Mir hunn do einfach keng Méiglechkeeten, fir deene Plagen ze ginn, wou se kéinten trainéieren. Dat ass schued. Mä do hate mer awer och schonn iwwert de Wee vun eise Fussballsveräiner gesot, si sollten déi da momentan ophuelen, well jo zwee vun deenen dräi Footsallsveräiner bei Veräiner ugegliddert sinn, beim Progrès vun Nidderkuer, beim FC Déifferdeng. Dat dierft dann awer kee Problem sinn, wéi mer nach d’lescht Woch och mat Nidderkuer a mam CS Uewerkuer Gespréicher gehat hunn, fir do an der Jugend mateneen ze schaffen an deene Veräiner, bis déi Méiglechkeete vläicht am Footsall do wieren. Mä dass se elo an deene ville Fussballsveräiner, wou mer hei an der Gemeng schonn hunn, als Jugendlechen do kéinten trainéieren, bis mer vläicht Plagen hunn, fir an den Halen ze trainéieren. Da misste mer de Moment esou eens ginn. Ech mengen net, datt mer et anescht soss wäerten hikréien. Dann hat Der eng Fro gestallt iwwert d’Kaarten. Do hat den Här Liesch jo geäntwert. Dat sinn 300 Kaarten, déi Leit hei reservéiert hunn, fir mam Vëlo ze fueren. Dann eng Fro iwwert den Thillebierg. Den Här Buergermeeschter hat Iech, mengen ech, schonn drop geäntwert. Mir haten d’lescht Woch eng Sitzung. Mir probéieren, dee jo onbedéngt ze kréien. Well eis iergendwéi awer nach een Terrain feelt. Fir deen da mat deene Leit ze renovéieren. Wou mer elo an deene leschten dräi Jore praktesch un all eisen Terraine geschafft hunn. Net nëmmen un deene groussen, neien Infrastrukturen, wou een natierlech politesch sech besser domatter ka verkafen, wéi de Fussballsterrain zu Uewerkuer oder den Aquasud. Mir hu geschafft mat klengen Equippen, déi renovéiert hunn, wéi Nidderkuer, Lasauvage. An och op deenen aneren Terraine si mer andauernd am Gaang, praktesch op alle Sitten ze schaffen, fir déi an der Rei ze halen. Da brauch een och net, wann een dat méi oft mécht, eng Kéier


2. Budget ganz vill Suen ze investéieren, fir dat da frësch ze maachen. An dann hutt Dir nach vum Woiwer geschwat. Dat heescht, vun der Liichtathletikspist. Doriwwer konnt ech Iech bei der Presentatioun vum Budget näischt soen. Leschte Méindeg hat de Schäfferot Rendez-vous mam Sportsministère, wou se natierlech begeeschtert sinn, wa mer dat géife maachen. Elo si mer emol um Punkt, fir ze kucken, ob et terrainsméisseg méiglech ass. D’Gemeng ass interesséiert, fir et dohinner ze maachen. Eng Liichtathletikspist fir ronn 70.000 Leit. Dee ganze Kordall, déi dräi Nopeschgemenge solle matmaachen. Net nëmmen hir Veräiner, fir do ze trainéieren, mä si sollen och hëllefe mat finanzéieren. Mir géife vum Staat do zu 50% subventionéiert ginn, wat dee Liichtathletiksterrain ugeet. An den Ae vum Schäfferot géif dat ganz gutt bei déi zwou Schoulen, déi eng Schoul um Woiwer an déi aner, déi nach bäikënnt, passen. An deem Quartier wier se ideal. Sou, datt mir weiderfueren, mat eisen Nopeschgemengen ze schwätzen. A mir wäerten alles probéieren, fir dee Liichtathletikterrain, dat soll jo e regionalen Terrain sinn, dohinner ze kréien. Dir wësst, mir mussen an der Mëtt deen Terrain erneieren, wou den CSO drop spillt, wou mer en neien Terrain wëllen drop maachen. Do mussen déi ganz Infrastrukturen nei gemaach ginn. Well mer jo drënner Garagë baue fir deen neien CIPA, d’Spidol hei zu Déifferdeng, deen an d’Woiwer Wise soll plënneren. En ambitiéise Projet. Wou mer och hannendru sinn. Also mir hu Visiounen, fir dat hinzekréien hei an der Gemeng. Well mer jo och schonn an der Liichtathletik mat Péiteng zesummen e Veräin bedreiwen, wier dat ideal, wa mer dat an eis Gemeng géife kréien. Dee gréissten Deel hunn den Här Buergermeeschter an ech scho mat de Buergermeeschteren aus eisen Nopeschgemenge beschwat. Just dat Finanziellt ass nach ze klären.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Just dat.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Mä en gros si se awer d’accord, dass dat géif op Déifferdeng kommen. Elo zur Sécherheet. Ech weess net méi, wie mer déi Fro gestallt hat vun der Sécherheet. Ech mengen, mir kommen net all Kéiers an de Gemengerot a soen, datt mer praktesch all zwee Méint mat eiser Police, der Direktioun vun Esch eis hei zesummesetzen. Wa Problemer sinn, schwätze mer dat un. Mir wëssen e bëssen an eiser Gemeng, wou dat eent oder dat aner haakt, wou mer dann och probéieren unzepaken. Mir hunn en Deel vu Leit, déi an Déifferdeng, mat Gréiwemaacher an Esch zesummen, e bësse gewandert sinn, déi net Kleesercherstuten, wéi den Här Schwachtgen oder den Här Mangen gemengt hunn, mä aner Tute verkaf hunn. Do sinn der elo schonn e puer aus dem Marché geholl ginn. Mä et bleift nach e bëssen Aarbecht. Mir sinn awer andauernd hannendrun, mir kontrolléieren dat. Dir hutt och gesinn, datt mer am Laf vun der Zäit gemengt hunn, datt et gutt wier, datt mer bei eise Gebaier, ënnert anerem de Schoule wéinst dem Vandalismus nuets Patrullen ënnerwee geschéckt hunn, well d’Police dat och net méi gepackt huet. Virun allem si mer e bëssen der Gefor entgéintkomm, fir an eiser Stad iergendwou anescht e Kommissariat ze bauen. Well mat där neier Direktioun vun der Police wiere mer net wäit ewech gewiescht, datt mer just nach ee Büro gehat hätten, den Dag duerch mat Polizisten, an owes wiere se all an deem neie Gebai zu Esch gewiescht, fir dat Regionaalt. Dogéint wiere mer eis mat Hänn a Féiss, fir d’Police hei an eiser Gemeng ze behalen, um Site, wou de Contournement ass, am Kär vun eiser Stad. Déi Pourparlere lafen andauernd. Do si mer andauernd am Gespréich. Den Här Muller ass och am Gaang, mam Ministère ze verhandelen, fir och do déi néideg Finanzen ze kréien, fir dat Gebai dann hinzekréien. Ech mengen, ech hätt op all d’Froe geäntwert. Wann ech eng soll vergiess hunn, da sot mer et. Merci. An dat

65

les tiroirs, mais cette fois-ci il n’y avait strictement rien. Les tiroirs étaient vides. Il a fallu tout recommencer à zéro. Mais peu importe. Le collège échevinal travaille pour le bien de la ville et il reste énormément à faire. Dès qu’il organise une réunion publique sur la situation sur les routes, la salle est pleine à craquer. Chacun s’intéresse à son garage et à l’emplacement en face de chez lui. Chaque lundi, les services communaux concernés se réunissent et règlent des problèmes. Bien entendu, les frontaliers traversant Differdange chaque jour et les infrastructures comme Opkorn représentent des défis pour lesquels trouver des solutions. Fred Bertinelli passe au football et aux questions de M. Bürger. La seule plage disponible pour les jeunes serait après 21 h 30. Lorsque les travaux en cours dans les écoles et les infrastructures sportives seront terminés, la commune disposera de davantage de solutions. Mais pour le moment, il n’y a pas assez de salles. Deux des trois clubs de futsal étant associés à des clubs de football — le Progrès Niederkorn et le FC Differdange —, le collège échevinal a demandé aux clubs de football de les accueillir. Ce qui ne devrait pas poser de problème. Mais il faudra voir si tous les jeunes pourront s’entrainer avec les clubs en attendant qu’il y ait assez de salles disponibles. Trois-cents cartes ont été réservées pour rouler à vélo. Pour ce qui est du Thillenberg, le bourgmestre a déjà répondu. Une réunion a eu lieu la semaine dernière. La commune souhaite obtenir un terrain qui lui manque. Au cours des dernières années, le collège échevinal a amélioré tous les terrains. Mais il est vrai qu’il est plus difficile de se vendre politiquement avec de petits terrains qu’avec Aquasud ou le stade. Fred Bertinelli cite Niederkorn et Lasauvage, et ajoute que tous les autres sites sont aussi remis en état. Un entretien régulier de ces infrastructures permet de mieux répartir les frais. Lors de la présentation du budget, Fred Bertinelli n’a pas pu mentionner la piste d’athlétisme. Mais lundi dernier, le collège échevinal


3. Projets communaux s’est rendu auprès du ministère des Sports, qui est enthousiaste du projet. Il est question d’une piste d’athlétisme de 70 000 personnes. Toutes les communes du bassin de la Chiers veulent prendre part au projet. La piste d’athlétisme sera financée à 50 % par l’État. Le collège échevinal estime que la piste est parfaite pour le quartier en question et ses deux écoles. Fred Bertinelli rappelle que le terrain du CSO doit être refait. On y construira un parking souterrain pour le nouveau CIPA qui emménagera dans les Woiwerwisen. Il s’agit d’un projet ambitieux, qui a pris du retard. Étant donné que Differdange et Pétange disposent d’un club d’athlétisme, Fred Bertinelli trouve que le site est idéal. M. Traversini a déjà parlé avec les autres bourgmestres concernés. Il ne reste plus qu’à régler les questions d’ordre économique. En ce qui concerne la sécurité, le collège échevinal discute tous les deux mois avec la direction de la police d’Esch. Il reste des problèmes à résoudre. La commune envoie régulièrement des patrouilles la nuit dans les bâtiments publics comme les écoles afin de maitriser les problèmes de vandalisme. Le collège échevinal fait tout ce qu’il peut pour conserver une présence policière à Differdange la nuit sur le site du contournement. En effet, il a été question de ne conserver qu’un bureau de police pendant la journée. La nuit, les agents regagneraient le nouveau bâtiment régional à Esch. Des pourparlers sont en cours. M. Muller négocie avec le ministère pour obtenir le soutien financier nécessaire à l’aménagement des locaux. Fred Bertinelli pense avoir répondu à toutes les questions. Il ajoute que lorsqu’il quitte la ville, on lui demande souvent ce qui se fait à Differdange. Tout ce qu’il peut dire, c’est que le collège échevinal travaille énormément. La barre est haute et le collège échevinal suivant aura fort à faire pour maintenir le même niveau. Fred Bertinelli conseille à ceux qui veulent s’y essayer de commencer à s’entrainer.

lescht Wuert, wat ech gesot hat: Déifferdeng ass sexy. Dat steet dann och net dran. (Gelaachs) Ech sinn nach ëmmer der Meenung. Well ech ganz iwwerrascht war, wou ech ausserhalb vun eiser Stad war, well ech dat ëmmer méi oft héieren: Wat maacht Dir zu Déifferdeng? Ech wëll Iech just soen: Ech weess jo, wat hei an deem Schäfferot geschafft gëtt. Alleguerten déi Leit, déi dra sëtzen, schaffe ganz vill. D’Lat läit héich. Also déi nächst, déi kommen, wa se do wëlle mathalen oder dat bäihalen, musse sech waarm undinn. Ech hoffen och, datt se dat maachen. Mä fir méi ze maache wéi dat, wat deen heite Schäfferot an deene leschten dräi Joer gemaach huet, dat gëtt relativ schwéier. Mä déi Leit, déi dat da wëlle maachen, kënne jo elo schonn trainéieren, fir d’nächst Joer fit ze sinn. Mä d’Lat läit héich. Villmools Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bertinelli. Dir hutt souguer op Froe geäntwert, déi kee gestallt huet. (Gelaachs) Da maachen ech d’Ronn nach eng Kéier op. Neen? Da komme mer zum Vote.

GEMENGESEKRETÄR HENRI KRECKÉ: Fir d’éischt de Budget rectifié?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, de Rectifié. Pardon, Här Gemengesekretär. De Rectifié w.e.gl. Le conseil communal décide avec 10 voix «oui» et 8 voix «non» d’approuver le budget rectifié de l’exercice 2016.

Villmools Merci. Da komme mer zum Budget 2017.

66

Le conseil communal décide avec 10 voix «oui» et 8 voix «non» d’approuver le budget initial de l’exercice 2017. Ech soen Iech all Merci, och deenen, déi mat Nee gestëmmt hunn. Ech fannen einfach, datt et wichteg ass, datt eng Demokratie eng gutt Oppositioun huet. An ech hoffen, datt mer nach déi nächst zéng Méint esou weider schaffen. Dir hutt mer zwar elo eng Erausfuerderung ginn, an déi huelen ech och ganz gär un. Ech hat ëmmer gesot, mäi Wonsch wär, eng absolutt Majoritéit ze kréien. Dat heescht, datt déi 19 Conseilleren a Conseillèrë géifen de Budget stëmmen. Vu datt dat mat mir elo net gelongen ass, wäert ech dann déi nächst sechs Joer probéieren, datt mer dat da wäert geléngen. (Gelaachs) Da komme mer elo zum drëtte Punkt vum Budget. Mir hunn dat déi lescht eelef Joer esou gemaach, datt mer déi sämtlech Projete matenee gestëmmt hunn. Wann awer elo ee wéilt iwwert déi 26 Projete separat ofstëmmen, kënne mer dat maachen. Mä et sinn am Fong geholl net méi an net manner, déi Devisen, déi mer am Budget hunn. Ech hunn elo kee gesinn aus enger Partei, deen anerer Meenung ass. Mä ech ka mech awer och do ieren. Wann dat net esou ass, géife mer iwwert déi 26 Projete mateneen ofstëmmen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis supplémentaire pour l’escalier de secours de l’hôtel de ville.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis supplémentaire pour la phase 4 de la modernisation de l’hôtel de ville.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis supplémentaire pour la phase 5 de la modernisation de l’hôtel de ville.


3. Projets communaux Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis actualisé pour l’aménagement du parking public Plateau des Hauts-Fourneaux.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement du rez-de-chaussée de la Résidence au n°14 rue Michel Rodange à Differdange.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour les bornes et vélos pour le concept Vël’OK.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour la phase 2 des travaux de rénovation et de réparation au Foyer du Jour Kornascht.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour les travaux de mise en conformité de la Nouvelle Ecole ménagère.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement d’une maison relais forestière au campus Kannerbongert.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’installation d’un chalet pour vélos et d’une cloison fixe de séparation au bâtiment ‘Im Mai’.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement de bornes de rechargement pour véhicules électriques.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le plan et le devis pour les travaux d’infrastructures du PAP «Zwësche Lauterbännen».

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement de deux ponts piétonniers à la sortie de la rue de Hussigny et sur le site des Anciens Ateliers vers le Honsbësch.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement d’abris de vélos / poubelles dans les cours d’écoles.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la réfection du pont à la rue Kazeboesch.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour les travaux d’infrastructures et d’équipements collectifs au Kannerbongert.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour les travaux de rénovation au stade Jos. Haupert à Niederkorn.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis supplémentaire pour les travaux de rénovation et de mise en conformité au Stade Jaminet à Oberkorn.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour les travaux de rénovation au Hall sportif Woiwer.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le réaménagement de l’Ecole rue St.-Pierre à Niederkorn.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le réaménagement des combles avec bibliothèque de l’Ecole de Filles à Differdange.

67

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante sur le fait que M. Bertinelli répond même aux questions que personne n’a posées. (Rires) (Votes) Roberto Traversini remercie tous les conseillers communaux, y compris ceux qui ont voté contre le budget, car la démocratie a besoin d’une opposition. Celle-ci vient d’ailleurs de lancer un défi au bourgmestre. Roberto Traversini a toujours souhaité que les 19 conseillers approuvent un budget. Comme il n’y est pas parvenu, il devra essayer six années de plus. (Rires) Roberto Traversini passe aux projets. Les 11 dernières années, ils ont été approuvés en bloc. En effet, il s’agit des 26 projets dont les devis figurent dans le budget. (Vote) Roberto Traversini passe au PAG. Le point en question avait été retiré de l’ordre du jour la dernière fois, parce qu’un citoyen ayant déposé une réclamation n’avait pas été reçu par le collège échevinal. C’est désormais chose faite. Le citoyen a décidé de maintenir sa réclamation. Roberto Traversini demande au conseil communal d’approuver le projet tel qu’il est. (Votes)


4. PAG et PAP Le point suivant concerne la place Jehan-Steichen, qui doit être reclassée pour qu’on puisse y réaliser un projet.

ERNY MULLER (LSAP) rappelle que le Fonds du logement est en train d’y réaliser un projet. La place a une superficie de 27 a. Elle ne figure pas dans le périmètre de construction. Le collège échevinal souhaite en faire une zone mixte U avec un COS de 0,7 et un CUS de 3. Un projet de construction est prévu du côté de la rue Jean-Gallion. Moins de la moitié de la place est nécessaire. 0,7 signifie que 70  % du terrain peut être inclus dans un PAP. Le collège échevinal souhaite construire 16 appartements pour étudiants et 16 appartements abordables pour jeunes. D’après le règlement communal, il faut prévoir 24 places de stationnement pour 16 appartements. Mais le collège échevinal voudrait aménager 75 places souterraines supplémentaires. La place sera réaménagée sans voitures. Elle sera plus petite, mais formera un tout harmonieux avec l’hôtel du côté de la piscine. Mais pour le moment, Erny Muller ne parle que du reclassement. Six commerces sont prévus au rezde-chaussée afin de redynamiser le quartier. La commune compte les gérer afin de les louer ou les vendre. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute qu’une réunion publique aura lieu le 9 à 18  h  30 à l’Aalt Stadhaus. Les gens pourront déposer d’éventuelles réclamations. (Vote) Roberto Traversini passe aux règlements de la circulation.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour les travaux de rénovation de l’Ecole Lasauvage.

Do seet den Här Muller eis an e puer Wierder, wat do soll ëmklasséiert ginn, a wat net.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le remplacement de trois portes principales de l’ancien bâtiment de l’Ecole Fousbann.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’installation d’un éclairage de secours à l’Ecole Prince Henri à Oberkorn.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’aménagement d’une école forestière pour le cycle 1 au Campus Kannerbongert.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver neuf décomptes de travaux de projets extraordinaires. Exzellent. Do hu mer se. Da komme mer zu deem véierten Deel. De PAG hat Der schonn d’leschte Kéier am Dossier. Dat war deen, dee mer erofgeholl haten, well e Bierger eng Reklamatioun eraginn hat. Dee war net gehéiert ginn. Deen ass elo gehéiert ginn. Hien huet seng Reklamatioun awer oprechterhalen. Mir sinn der Meenung, datt mer dat esou solle maachen, wéi mir et gär hätten. Et ass am Fong geholl eng Klengegkeet. Mä mir wiere frou, wann Dir och eiser Meenung wiert. Kënne mer doriwwer ofstëmmen? Déi dräi. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les modifications ponctuelles des plans d’aménagement général «Op de breeden Dréischer», «Partie écrite» et «Tëschend Lauterbännen». Den nächste Punkt ass d’Place Steichen, wat scho laang am Gespréich ass. Fir iwwerhaapt eppes kënnen drop ze bauen, oder e klengt Stéck drop ze bauen, muss dat natierlech ëmklasséiert ginn.

68

Kolleeginnen a Kolleegen, wéi Der wësst, si mer do mam Fonds de Logement am Gaang e Projet ze maachen. D’Plaz huet am Ganze ronn 27 Ar. Momentan ass déi guer net am Bauperimeter. Dat heescht, déi ass just als Plaz klasséiert, ouni weider Oplag. Mir wollten elo proposéieren, déi an eng sougenannten Zon Mix-U ze setzen. Wann Der Iech dat ukuckt, dat ass mat engem COS vun 07 an engem CUS vun 3. Dat ass praktesch wéi de COS an den CMU. Eng Zone mixte huet eng aner Bezeechnung. Wat kann een do maachen? Do kann een e Bauprojet maachen. Deen ass virgesinn op der Säit vun der rue Jean Gallion. Firwat 07? 07 bedeit, datt deen Terrain, dee mer géifen dee Moment oftriede fir dee Projet, manner wéi d’Halschent vun där Plaz ass, bedeitend manner wéi d’Halschent. 70% vun deem Terrain kéinte verbaut ginn an engem PAP. Wat ass dat? Mir haten et schonn e ­puermol hei gesot: Do wëlle mer Studentewunnenge bauen. 16 Appartementer fir Studentewunnengen. A 16 Appartementer fir jonk Leit, déi dann zu deene Konditiounen, wéi mer elo haut schonn e puermol driwwer geschwat hunn, do kéinten zu abordabele Präisser wunne goen. Wat mir awer nach gekuckt hunn, ass, dass mer ënnendrënner e Parking hunn. De Projet selwer brauch 24 Parkplazen. Laut eisem Bautereglement brauch ee 24 Parkplaze fir déi 16 Appartementer, déi verkaf ginn. Am Ganze si méiglech als Souterrain déi 24 plus zousätzlech 75 ëffentlech Parkplazen. Dat ass, wat méiglech ass. Déi Plaz géif ganz nei gestalt ginn – autofräi. Si ass natierlech méi kleng. Mä optesch géif se awer esou gemaach ginn, dass dat Hotel, wat do Richtung Schwämm kënnt, bis déi aner Säit, d’Plaz an d’Gebai dann en harmonescht Ganzt solle ginn. Mä dat ass déi nächst Etapp. Wéi gesot, elo schwätze mer just vum PAG, vun der Ëmklasséierung, an


5. Règlements communaux / 6. Actes et conventions duerno schwätze mer dann iwwert de Projet, dee soll dohikommen. Ech wollt Iech just e bëssen Opklärung ginn, wéi wäit d’Aarbechten do momentan sinn. Et sinn och sechs Méiglechkeete vu Geschäftslokaler um Rez-de-Chaussée virgesinn, wat och kéint deem Quartier en neien Impuls ginn. Ech muss och soen, dass mir wëlles hunn, déi Lokaler als Gemeng ze iwwerhuelen, also fir weiderzeverkafen oder weiderzeverlounen. Op jidde Fall ass d’Gemeng interesséiert, déi Lokaler ze iwwerhuelen. Huet nach een eng Fro derzou? Kënne mer dann doriwwer ofstëmmen? Elo ass den Här Buergermeeschter erëm do, da kann hien déi Froe stellen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

luecht. An der Avenue Charlotte sinn Transformatiounsaarbechten, wou d’Strooss muss opgerappt ginn. An an der Avenue de la Liberté, d’Maison 11 gëtt während enger Woch och opgerappt. Sou, datt mer do net duerchkommen. Dat wiere se all gewiescht. Mä nach eng Kéier als Rappel: An der nächster Zäit wäert nach zimlech vill bäikommen. Wéi Dir gesinn hutt mat der Ëmgehungsstrooss. Mat eisem Service Technique hate mer och nach eng Kéier intervenéiert bei der Ponts et Chaussées. Mir hunn et do e bëssen ­däischter fonnt. Mir hunn d’Zebrasträifen e bësse verréckelt, fir d’Sécherheet do méi ze garantéieren. A wéi gesot, wann Dir lénks oder riets esou Saache gesitt, sot eis dat, datt mer schnellstméiglech kënnen intervenéieren, wann hei oder do iergendwou eppes ass, wat Der net esou gutt fannt. Merci.

Dat ware super Erklärungen. Ech mengen, mir kéinten zum Vote kommen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

(Interruptioun)

Merci och, Här Bertinelli. Da kéinte mer déi zur Ofstëmmung ginn.

Den 9. Vu dass et eng PAG-Ännerung ass, hu mer den 9. eng ëffentlech Versammlung, wou d’Leit natierlech kënne reklaméieren. Um hallwer siwen am Ale Stadhaus misst dat sinn. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la modification ponctuelle du plan d’aménagement général «Place Jehan Steichen». Villmools Merci. Verkéiersreglementer. Här Bertinelli, hu mer der e puer?

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): D’rue du Chemin de Fer ass elo fir zwou Wochen à double sens, well do geschafft gëtt. An der rue St. Pierre ginn d’Leitunge frësch gemaach. An der rue Emile Mark hutt Der déi grouss Projete gesinn, dat wäert elo e bësse méi laang daueren. Bis de 16. Januar sinn do Aarbechten, fir Réier ze verleeën. An der Cité Thomas gëtt den Trottoir opgerappt, do ginn och Réier verluecht. An der rue Catherine Welbes daueren d’Aarbechte bis de 16.  Dezember. Do ginn Infrastrukturen an d’Strooss ge-

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les règlements temporaires de circulation. Da géife mer zu de Konventioune kommen. En Akt am Punkt sechs vun der Place des Alliés. Deen Akt hätt scho laang misse gemaach sinn, mä et war ëmmer eng aner Saach, déi net an der Rei war. Dat ass elo endlech esouwäit. Dir gesitt an de Pläng, welch Stécker et sinn. Mir kafen déi, datt mer endlech en règle sinn. An datt mer dat emol kënne weiderverkafen un de Fong, wat mer am Fong geholl nach net haten. Et war ëmmer ofgemaach, dat war nach déi Zäit, wou de Claude Meisch Buergermeeschter war. Mä et ass ëmmer verschleeft ginn, den Akt ze maachen. Dee läit elo endlech vir. Kéinte mer doriwwer ofstëmmen? Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte de vente de plusieurs parcelles au lieu-dit «Place des Alliés» à Differdange.

69

FRED BERTINELLI (LSAP) signale que la rue du Chemin-de-Fer fonctionnera en double sens à cause de travaux. Dans la rue Saint-Pierre, les conduites sont refaites. Dans la rue Émile-Mark, de longs travaux sont en cours. Dans la cité Thomas, le trottoir doit être démoli pour aménager des conduites. Dans la rue Catherine-Welbes, le chantier se prolongera jusqu’au 16 décembre. L’avenue Charlotte est réaménagée. Des travaux sont prévus devant la maison 11 de l’avenue de la Liberté pendant une semaine. Fred Bertinelli explique que de nombreux chantiers sont prévus prochainement. En ce qui concerne le contournement, le service technique est intervenu auprès des Ponts & Chaussées. Le passage pour piétons a été déplacé pour des raisons de sécurité. Si les conseillers communaux sont au courant d’autres problèmes de ce type, ils doivent en informer le collège échevinal. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe aux conventions et plus précisément à un acte portant sur la place des Alliés. La commune achète des terrains qu’elle revend au Fonds. La décision avait été prise lorsque Claude Meisch était encore bourgmestre, mais la signature de l’acte a été sans cesse repoussée. (Vote) Roberto Traversini passe à un acte portant sur un terrain derrière le cimetière de Differdange. La commune achète 56 a pour 50 000 €. Le contrat prévoit que si la commune décidait de réaliser un projet sur le terrain, les propriétaires auraient le droit de négocier une plus-value. Roberto Traversini profite de l’occasion pour expliquer aux éventuels propriétaires de terrains que s’ils décident de vendre à la commune, l’acte pourrait prévoir une telle clause portant sur les plus-values. Le bourgmestre précise que pour le moment, il n’est pas prévu de construire sur le terrain en question. (Vote) Roberto Traversini passe aux conventions. Il propose de retirer le point portant sur la place des Alliés de l’ordre du jour. En effet, il


6. Actes et conventions manque une servitude sur le plan. Le collège échevinal a reçu une lettre intéressante hier soir. L’Église doit informer la commune de ce dont elle a besoin. Après de longues discussions, un accord a pratiquement été trouvé. C’est pourquoi Roberto Traversini voudrait connaitre l’avis des conseillers communaux.

ALI RUCKERT (KPL) demande au bourgmestre quand le conseil communal a reçu la lettre.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’elle est arrivée hier par courrier électronique. (Interruption de M. Ruckert) Roberto Traversini explique que la lettre sera distribuée aux conseillers communaux. Lors de la dernière réunion, il avait été retenu que la commune obtiendrait l’église de Lasauvage et les deux presbytères. Les églises du Fousbann, de Niederkorn et d’Oberkorn seraient placées dans un fonds. Les discussions se poursuivront l’année prochaine. Même si cela ne figure pas dans la lettre, la commune a également proposé de reprendre une des trois églises si cela devenait nécessaire. Mais dans tel cas, c’est la commune qui déciderait quoi faire de cette église. Ces détails ne figurent pas dans la lettre. Mais M. Ulveling et le bourgmestre ont demandé aux personnes concernées de se mettre d’accord. L’église de Lasauvage sera désacralisée avec l’approbation du conseil communal. Le collège échevinal demandera un loyer pour les deux maisons à disposition de l’Église. Le terrain appartient à la commune. Au conseil communal de décider quoi en faire. Roberto Traversini pense que les églises doivent être mises à disposition de l’Église et que le terrain doit rester entre les mains de la commune. Mais de toute façon, en cas d’abandon des églises, la loi prévoit que la commune soit le premier repreneur. Roberto Traversini répète que trois églises seraient placées dans un fonds et que la quatrième, celle de Lasauvage, serait reprise par la Ville de Differdange.

Villmools Merci. Deen nächsten Akt ass en Terrain, dee mer hannert dem Déifferdenger Kierfecht kafen. Och do si mer scho laang am Gaang. Wéi Dir am Akt gesitt, bezuele mer 50.000 Euro fir déi 56  Ar. Dat ass e bësse méi, wéi mer am grousse Ganze ginn. Et steet och dran, wann d’Stad Déifferdeng eng Kéier do e Bauprojet hätt, datt d’Proprietairë vun deem Terrain nach eng Kéier d’Recht hätten, mat eis ze diskutéieren, eng kleng Plus-value matzekréien. Dat war déi eenzeg Méiglechkeet, fir deen Terrain do ze kréien. Mir mengen, datt dat och am Sënn ass vun de Proprietairen. Ech maachen heimatter en Opruff, wa Leit en Terrain hunn, a si fäerten, en un d’Gemeng ze verkafen: Mir kënnen dat roueg an den Akt schreiwen, wann eng Kéier géif do eng grouss Plus-value matgemaach ginn, datt d’Proprietairen dat och zegutt hätten, wann et dann esou ass. Mä op alle Fall ass net virgesinn, an Zukunft do ze bauen. Dofir, mengen ech, wäert de Risiko kleng sinn, datt mer do eng Kéier musse méi bezuelen. Et ass net virgesinn, deen an de Bauperimeter ze huelen. Da géife mer do zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte de vente d’un terrain au lieu-dit «In der Kondel» à Oberkorn. Deen nächste Punkt si Konventiounen. D’Place des Alliés huele mer erof. Well do ass eng Servitude drop, déi mer net agezeechent hunn. Dat géife mer da fir déi nächst Gemengerotssitzung nohuelen. Le conseil communal décide à l’unanimité de retirer point 6c de l’ordre du jour et de le faire figurer à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil communal. En interessante Punkt: Mir hu gëschter Owend e Bréif kritt. Dir wësst jo, datt mir bis Enn dës Joers dem Staat, respektiv d’Kierch eis soll soen, wat si brauchen, respektiv net brauchen. Den Här Ulveling wäert och herno e puer Wuert doriwwer soen. Mir hate

70

laang a gutt Diskussiounen. A mir sinn eis bal eens ginn. Dofir wollt ech dat onbedéngt haut op den Ordre du jour huelen, och fir Är Meenung ze héieren, wéi mer dann eens gi sinn. Ech sichen nach de Bréif, dee mer gëschter kritt hunn. Do ass en.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

ALI RUCKERT (KPL): Wéini hu mir dee Bréif kritt?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Gëschter. Iwwer Mail. (Interruptioun) E gëtt nach verdeelt. Ech konnt en net éischter verschécken. Mä et huet eng Geschicht. Ech mengen, an där Zäit kann een d’Kopie maachen, da kritt Der deen natierlech alleguer. Ech géif awer weiderfueren. Et ass esou: Wéi mer eis an der leschter Versammlung getraff haten, ware mer eis am Prinzip eens, datt d’Gemeng géif déi Lasauvager Kierch kréien. Natierlech och déi zwee Haiser, wou eis Paschtéier dra wunnen, respektiv hir Büroen. An d’Kierchen um Fousbann, Nidderkuer an Uewerkuer si proposéiert ginn, an e Fong ze goen. Si si sech nach net zu honnert Prozent eens. D’Diskussioune wäerten d’nächst Joer weiderlafen. Mir hunn hinnen d’Optioun gesot, dat steet net am Bréif, datt mer bereet wieren, eventuell och eng Kierch zréckzehuelen, wa se op eemol géife gesinn, datt se déi dräi Kierchen net géife packen. Mir hunn och gesot, wa mer eng Kierch géifen zréckhuelen, géif de Gemengerot decidéieren, wat mat der Kierch geschitt. Fir eis ass et kloer, datt mer net eng Kierch zréckhuelen an hinnen erëm zur Verfügung


6. Actes et conventions stellen. Mir sinn der Meenung, dass mer, wa mer eng Kierch zréckkréien, dann eppes aneschters draus maachen. Dat ass am Fong geholl dat, wat mer ofgemaach haten. An deem Bréif, deen Der kritt, stoung dat net esou dran, wéi mer dat ofgemaach haten. Den Här Ulveling an ech selwer haten dunn awer nach eng Kéier nogefrot a gesot: Gitt Iech w.e.gl. eens iwwert dat, wat mer zesummen ofgemaach hunn. An dat ass dann och schlussendlech komm. Nämlech genau esou, wéi mer gesot haten: Dräi Kierche géifen an de Fong goen, an déi Lasauvager géif bei eis kommen. Natierlech gëtt se entweiht. Wann Dir dat wëllt, natierlech. Et ass eng Kapell. An da kucke mer weider. Kloer ass och, datt sou schnell wéi méiglech wäert Loyer gefrot gi fir déi zwee Haiser, déi mer hinnen zur Verfügung stellen. D’Fro stellt sech nach, ob et sënnvoll ass oder net. An do géif ech gär Är Meenung héieren, wat mam Terrain geschéie soll. Et ass kloer, datt den Terrain der Stad Déifferdeng gehéiert. Ech sinn der Meenung, datt een hinne soll d’Kierchen zur Verfügung stellen, an den Terrain soll bei eis bleiwen. Mä d’Gesetz – an do huet mäi Gemengesekretär net onrecht – gesäit souwisou vir, dass, wann d’Kierch se net méi wéilt als Kierchen halen, dann d’Gemeng souwisou den éischte Repreneur ass, an da kéint een nach ëmmer decidéieren. Dat heescht, mat deem Terrain kéint souwisou näischt gemaach ginn, ouni eis ze froen. Dofir mengen ech, datt een dat net muss onbedéngt draschreiwen. Dir hutt den Ziedel ausgedeelt kritt. Nach eng Kéier: Dräi Kierche géifen an de Fong goen. Déi véiert, d’Kapell vu Lasauvage, géif der Stad Déifferdeng gehéieren. Dat ass dat, wat mer Iech proposéieren. An ech hoffen, datt et dann och herno dat ass, wou d’Fabrique d’Église hannendru steet. Här Ulveling, w.e.gl.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Här Buergermeeschter, Dir hutt alles richteg gesot. Ech war jo ëmmer derbäi. Effektiv ass et e bëssen hin an hier gaangen. Si haten dat falsch verstanen. Duerfir ass deen éischte Bréif elo

duerch deen heiten ersat ginn. Do hate mer nach eng Kéier intervenéiert. Ech wëll awer och soen: Mir sinn eis jo all bewosst, dass déi Lasauvager Kierch relativ schlecht ass. An da muss ee sech natierlech och bewosst sinn, dass een do an nächster Zukunft eppes muss maachen, an zwar relativ schnell. Well d’lescht Woch oder de leschte Mount hate mer de Fall, dass Steng vun der Fassad erofgefall sinn, wou ronderëm huet musse securiséiert ginn. Dat heescht, de Projet war schonn eng Kéier vum viregte Schäfferot ugaange ginn. Deemools ware mer op 1,3 Milliounen. Nodeems mer mam Sites et Monuments geschwat haten, ware mer deemools op 1,6. Dat heescht, wann een dat ugeet an engem oder zwee Joer, wäert een awer bei zwou Millioune leien. Dat musse mer eis bewosst sinn. Ech mengen, et ass awer e Juwel vu Lasauvage. An et kann net sinn, dass deen einfach do an de Koup fält. Sou dass awer eng Urgence besteet, fir do relativ schnell eppes ze maachen. Dat wollt ech just dobäi soen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ulveling. Madame Schambourg, w.e.gl.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Meng éischt Fro ass scho beäntwert. Ech wollt nämlech froen, ob do da géif massiv investéiert ginn. Ech mengen, wa mer schonn esou e Bauwierk halen. Dat ass jo schonn, kann ee soen, en historescht Bauwierk. A mir haten – wéi laang ass dat elo hier? – de leschte Sonndeg d’Geleeënheet, fir eis nach e bësse méi …

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Méi no ze kommen. (Gelaachs)

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): … am Detail unzekucken, wou mer …

71

TOM ULVELING (CSV) constate qu’il y a eu quelques malentendus, ce qui explique les lettres. Il faut se rendre compte que l’église de Lasauvage est en mauvais état. Le mois dernier, des pierres se sont détachées de la façade. Le collège échevinal précédent avait proposé un projet de réaménagement pour 1,3 million d’euros. Actuellement et après des discussions avec les Sites et Monuments, il est question de 1,6 million. Dans un ou deux ans, on atteindra les deux-millions d’euros. Tom Ulveling estime que l’église est un bijou de Lasauvage. On ne peut pas la laisser tomber en ruines. Il faut agir vite.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) constate que des investissements massifs seront nécessaires. Mais après tout, il s’agit d’un bâtiment historique. Les églises du Fousbann et d’Oberkorn sont plutôt en bon état. Pour ce qui est de l’église de Lasauvage, Pierrette Schambourg trouve qu’un bâtiment de cette valeur doit être rénové.

MARCEL MEISCH (DP) approuve le fait que les trois églises soient placées dans un fonds. À eux de voir ce qu’ils en feront. Pour ce qui est de l’église de Lasauvage, les démocrates exigent qu’elle soit remise en état. M. Ulveling a parlé d’un délai de deux ans. Or il y a urgence. Marcel Meisch pense que le conseil communal doit approuver un crédit supplémentaire le moment venu. Autrement, l’église risque de tomber en ruine petit à petit.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le collège échevinal a dû attendre de voir ce qui se passerait. Mais de toute façon, le budget présente un tel excédent que le projet pourra être entamé rapidement.


6. Actes et conventions GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) précise que l’Église reprend à la fois les bâtiments et leur utilisation. Le conseil communal devra cependant discuter des terrains. Si un jour, une de ces trois églises ne servait plus, il est important que la Ville de Differdange puisse récupérer le bâtiment. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) est entièrement d’accord.

ALI RUCKERT (KPL) explique que peu importe que l’on soit d’accord ou pas avec la transaction. Le fait est que l’évêché et le gouvernement exproprient les fabriques d’église. Car les fabriques d’église n’auront plus le même pouvoir de décision qu’auparavant. Ali Ruckert est content que la Ville de Differdange récupère l’église de Lasauvage, qui a une grande valeur architecturale et qui fait partie du patrimoine. En ce qui concerne les autres églises, la commune doit réfléchir à quoi faire avec les bâtiments au cas où le fonds n’en voudrait plus. Car on pourrait s’imaginer que Coca-Cola ou un autre grand groupe y ouvre quelque chose. La loi le permet.

ERNY MULLER (LSAP) répond que la commune peut aussi réaliser un projet. Pas seulement Coca-Cola.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ne pense pas qu’il s’agisse d’une expropriation, car on n’a pas recherché à qui appartenait l’église. La Ville de Differdange s’est montrée généreuse, car elle n’a pas tenu à récupérer les trois églises. En revanche, il est clair que le terrain lui appartient. En fait, les différentes parties ont réussi à trouver un bel accord.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) signale qu’il est question des églises et non des fabriques d’église. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme les propos de M. Antony.

ENG STËMM:

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Fir eis ze wiermen.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): … eng Dräivéirelstonn do souzen. Neen, ze wiermen net, well et war kal.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dofir ware mer méi no geréckelt. (Gelaachs)

ENG STËMM: Mir hunn een deen anere gewiermt.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): An ech fannen et awer richteg, datt mer wéinstens déi op der Zowaasch behalen. Ech mengen, déi zu Uewerkuer ass an engem gudden Zoustand. Fousbann, relativ. Do musse si da kucken, datt se eens ginn. Ech sinn awer total dofir, datt mer esou e Bauwierk, wat architektonesch wäertvoll ass, an der Gemeng halen an et och renovéieren. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Meisch, w.e.gl.

MARCEL MEISCH (DP): Ech wëll just soen, datt mir d’accord sinn, datt déi dräi sollen an de Fong goen. Do solle si da kucken, wat se domat maachen, wéi se et bezuelt kréien. Wou mir awer drop halen, ass, datt mer awer eng fest Zouso kréien, datt déi Lasauvager dann awer an d’Rei gesat gëtt. Well do ass Urgence ugesot. Wann ech elo schonn erëm héieren an zwee Joer, mä bis an zwee Joer ass do scho villes erëm geschitt. Ech mengen, do muss dann awer de Gemengerot, wann dat hei elo bis fest ass, iergendwéi eng Kéier kucken, datt mer en Zousazkredit stëmmen, datt mer do ukommen. Net datt déi Kierch lues a lues … oder d’Face eroffält.

72

Et ass jo kloer, datt mer hu missen ofwaarden, wat do geschitt. Dat wësse mer elo bal zu honnert Prozent. A wéi gutt, datt eise Budget esou gutt ass, datt mer esou en Iwwerschoss hunn, datt mer an der nächster Gemengerotssitzung dat da kënnen zimlech schnell ugoen. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech wollt just klären, dass, wa si déi elo iwwerhuelen, si jo dann d’Gebaier an d’Benotze vun de Gebaier iwwerhuelen. Wéi Dir gesot hutt, iwwert d’Terraine musse mer nach schwätzen. Ech denken, dass et wichteg ass, dass, wa si iergendwann decidéieren, eng ­Kierch net méi als Kierch ze benotzen, dat dann un eis zréckkënnt. An dass do net op eemol Immobilieprojete gemaach ginn, fir dann domatter erëm eng aner Kierch ze finanzéieren oder esou. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg. Et ass kloer, wa se net méi als Kierch gebraucht gëtt, kréie mir se. Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech mengen, et misst een awer kloer soen – ob een elo d’accord ass oder net mat där Transaktioun –, dass et sech hei drëm handelt, dass de Bistum an d’Regierung d’Kierchefabricken enteegnen. Dat ass de Fong vun där Saach. Ob een elo domat d’accord ass oder net, mä dat ass d’Realitéit. Déi ginn enteegent. Dach, déi ginn enteegent, d’Kierchefabricken. Well an deem Fong kréie se net dat ze soen, wat se virdrun hätte kéinten decidéieren. Ech wëll dat just hei feststellen. Ech muss soen, ech si ganz zefridden, wann d’Déifferdenger Gemeng déi Lasauvager Kierch kritt. Well si net nëmmen ar-


6. Actes et conventions chitektonesch wäertvoll ass, mä och en Deel vun eisem Patrimoine. Mä dat gëllt awer och, op d’mannst fir en Deel, vun deenen anere Kierchen. An do muss een awer da kucken, wat Uewerkuer ugeet, an Nidderkuer. Dass, wa sech erausstellt, dass de Fong déi Kierche schluss­ endlech awer net wëllt, oder näischt kann dermat ufänken, ee sech dann awer gutt Gedanke muss maachen, wat een do ënnerhëlt, fir ze kucken, wat mat deene Kierche geschitt. Well ech ka mer schlecht virstellen, wat awer duerch dat Gesetz méiglech ass, dass, wa kee se wëllt, da Coca-Cola oder soss iergendee grousse Konzern do iergendeppes kann dra maachen, wat net do dra gehéiert. Ech wëll dat awer och hei soen. Dat ass alles méiglech duerch dat Gesetz.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Den Här Ruckert huet vun de Kierchefabricke geschwat. Mir schwätzen elo just vun de Kierchen. Kierchefabricken ass eppes anescht. Dat sinn déi Homen, déi se do hunn, déi Gebailechkeeten. Alles dat steet net elo hei zum Vote. Neen, neen, dat ass e groussen Ënnerscheed. Well mir hätte jo all Profit, all Virdeel dovunner, fir deen ze huelen, do kéinte mer ganz aner Saachen dermat maache wéi mat enger Kierch. Ah neen, dat si jo normal Gebailechkeeten. (Gelaachs) Déi gi si jo souwisou net eraus.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

Dir hutt ganz recht, Här Antony.

Awer och d’Gemeng, net nëmme Coca-Cola.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech mengen, datt et net direkt eng Enteegnung ass. Well mer jo hei wierklech net an d’Bicher kucke gaange sinn, wiem déi Kierch gehéiert. Ech fannen, datt hei d’Gemeng generéis ass, fir ze soen: Dir braucht déi dräi Kierchen, Dir kritt se. Den Terrain ass eisen, dat ass ganz kloer. Mir wollte wierklech gutt mateneen diskutéieren an net ­Sträit matenee kréien. Ech mengen net, datt dat eng Enteegnung vun der Kierch ass. Mä et ass am Fong geholl eng flott, gemeinsam Solutioun fonnt gi fir déi nächst Joren.

est entièrement d’accord. (Interruption)

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) prend l’exemple du home de Niederkorn. Le curé y est le chef. (Rires) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante sur le fait que le Seigneur est le chef partout.

Ech soen, déi gi si eis souwisou … (Interruptioun)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Antony huet d’Wuert, soss keen.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ech huelen elo den Nidderkuerer Home zum Beispill. (Interruptioun) Déi sinn awer do mat dran. De Pasch­ touer ass awer do Chef.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP):

(Gelaachs)

Mir schwätzen elo vun de Kierchen hei. Mir schwätzen net vun de Kierchefabricken.

De Paschtouer ass President.

Richteg.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) insiste sur le fait que le curé a présidé la dernière réunion. Qui est le patron?

Här Antony, w.e.gl.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) constate que M. Ruckert a parlé des fabriques d’église, c’est-à-dire des différents bâtiments. Il y a une grande différence, car la commune pourrait y réaliser d’autres types de projets qu’avec une église. (Rires) François Antony précise qu’il s’agirait alors de bâtiments normaux. (Rires)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Eiser Här ass iwwerall Chef.

73

rappelle qu’il est question de la lettre d’intention. Le conseil communal l’approuve-t-il ou pas? (Interruption) Roberto Traversini propose que trois églises soient placées dans un fonds, que l’église de Lasauvage soit reprise par la commune et que les deux maisons soient louées. (Vote) Roberto Traversini cède la parole à M. Mangen pour la convention entre l’office social et la commune. Il se ravise, car le document est identique tous les ans. Il le soumet directement au vote. (Vote) Roberto Traversini passe au point f. Le collège échevinal n’était pas d’accord avec les travaux entrepris et est parvenu à économiser de l’argent. Un accord a finalement été trouvé avec le promoteur. La somme à payer est passée de deux-millions d’euros à un demi-million. Les avocats des deux parties ainsi que des experts se sont rencontrés et ont trouvé un accord.


6. Actes et conventions / 7. Office social L’entrepreneur a fini par reconnaitre que le collège échevinal avait raison. Roberto Traversini préfère ne pas donner son nom. (Vote) Roberto Traversini passe au renouvèlement du comité de l’office social. Il propose de mener les discussions lors de la séance non publique, car il y est question de personnes.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) souhaite prendre position sans citer de noms. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’y voit pas d’inconvénient.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) propose de poursuivre la discussion dans la séance à huis clos. Mais il demande à prendre position maintenant. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) maintiendra donc le point à l’ordre du jour. Tous les conseillers communaux prendront position. C’est lui qui commence. L’office social se renouvèle régulièrement. Cette année, deux postes sont vacants. Des deux sortants, une a déposé une demande. Roberto Traversini s’est réjoui des nombreuses candidatures. Il a eu des entrevues avec tous les candidats, à qui il a promis que le débat aurait lieu à huis clos. Il se demande comment ne pas citer leurs noms à moins que le vote n’ait lieu tout à l’heure. En tout cas, les candidats sont très engagés. Certains sont disposés à travailler dans l’une ou l’autre commission communale s’ils n’obtiennent pas le poste à l’office social. Roberto Traversini précise que la plupart des candidats ne sont pas affiliés à un parti politique. Il demande au conseil communal d’approuver le choix du collège échevinal.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ech war an der Versammlung, an hie war do President. Hien huet dat presidéiert. Ween ass dann do Patron, wann ech froen däerf? (Interruptioun)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Hei geet et ëm eng Lettre d’intention. Ech wollt just Är Meenung héieren, ob mer sollen an déi Richtung goen, fir doriwwer e Vote ze huelen, datt mer eis dorun halen. (Affirmatioun) Jo. Da proposéieren ech déi Propos, wou Der elo eréischt ausgedeelt kritt hutt, respektiv gëschter gemailt kritt hutt, datt déi dräi Kierchen an de Fong ginn, an déi Lasauvager kënnt bei eis. A selbstverständlech och déi zwee Haiser, wou eis Paschtéier oder de Parverband dran ass. Déi gi weiderverlount. Da komme mer zum Vote. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la déclaration d’intention de la Fabrique d’église portant sur l’attribution de la propriété des édifices religieux situés sur le territoire de la Ville de Differdange. Wa mer do Unanimitéit kréien. (Gelaachs) Do haten aner Gemenge jo vill Krämpes. Här Mangen, sidd Dir bereet? Da géif ech Iech d’Wuert gi fir d’Konventioun tëschent dem Office social Déifferdeng an der Gemeng. Ech mengen, et ass all Joers datselwecht. Kann ech se direkt zum Vote ginn? Hutt Dir näischt dergéint? Okay. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention pour l’année 2017 de l’Office Social de Differdange. Exzellent. Da kënnt de Punkt f. E klenge Resumé: Mir haten do aner Point-

74

de-vuë vun Aarbechten, déi gemaach gi sinn. Mir hunn eis do gewiert. An et war och derwäert, fir sech ze wieren, well mer ganz vill Sue gespuert hunn. Dat heescht, mir sinn eis awer elo mat deem Entrepreneur eens ginn, ech wëll en hei net nennen, well mer eis am Fong geholl awer elo eens gi sinn, datt mer net déi riseg Zomm vu bal zwou Millioune musse bezuelen, mä mir sinn elo bei knapps ënnert enger hallwer Millioun, wou eisen Affekot sech mat hirem Affekot zesummegesat huet. An d’Experte soen, datt dat am Fong geholl richteg ass. Ech wier frou, wa mer dat kéinten hei esou festhalen. Mir hunn am Fong geholl alles richteg gemaach. Den Entrepreneur huet dat agesinn. Ech mengen, da soll een och esou fair sinn, an deen net hei nennen. Kéinte mer dat zum Vote ginn? Jo. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention portant sur un protocole transactionnel suivant art. 2044 du code civil dans le cadre d’un marché public de travaux. Merci. Deen nächste Punkt ass den Office social. De Renouvellement vum Comité. Wann Dir wëllt, well et do awer wierklech ëm Personal geet, a vill Demanden do waren, a vill Gespréicher scho gelaf sinn, géif ech déi Diskussioun gär an d’net-ëffentlech Sitzung huelen. Wann Der domatter averstane sidd? Vu datt do awer elo Nimm wäerte falen. Ech hätt léiwer, dat an déi netëffent­lech ze huelen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech wéilt awer dozou Stellung huelen, ouni Nimm elo onbedéngt ze nennen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hunn domatter kee Problem. Mir kënne se dran huelen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Mir kënne weider an der net-ëffentlecher schwätzen oder do de Vote maa-


chen, mä ech wëll awer eis Positioun dozou soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Kee Problem. Dann hale mer et drop. Da kann och jidderee seng Meenung dozou soen. Wann Dir dat gär esou hätt. Ech fänken awer un.

7. Office social BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Neen, neen, et ass mir egal.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) a pris note du fait que M. Traversini préfère qu’on l’appelle monsieur le bourgmestre.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que cela lui est égal.

Ech wollt just eppes dozou soen, net par rapport zu den Nimm. Mä mir hu selwer eng Persoun vun eis, déi do kandidéiert huet. Mir hunn och déi Kandidature gesi vun anere Leit, déi net onbedéngt parteipolitesch engagéiert sinn, jiddefalls net an eiser Connaissance, oder jiddefalls nach keng Mandater hunn. A mir wäre bereet, wann eng Majoritéit ze fanne wär, éischter eng … Well dat sinn alles Frae gewiescht, déi sech proposéiert hunn.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) explique que parmi les candidats figure quelqu’un de déi Lénk. D’autres candidats ne semblent pas appartenir à un parti politique. Il n’y a que des femmes.

Et ass flott, ze gesinn, wéi vill Bierger a Biergerinne sech gemellt hunn, déi bei eis an der Stad schaffen oder wunnen, déi wierklech wëlle matschaffen. Ech hat Gespréicher mat alle Kandidaten a Kandidatinnen, déi sech gemellt hu fir déi zwee Posten.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

Ech hat hinnen och gesot, mir géifen dat wahrscheinlech an der net-ëffentlecher diskutéieren, well se wierklech net wollten, datt Nimm solle genannt ginn. Ech froe mech zwar, wéi mer dat elo maachen. Ausser mir huelen de Vote herno an der net-ëffentlecher. Mä op alle Fall sinn déi Persounen, déi sech gemellt hunn, extrem engagéiert. Si wëlle sech engagéieren.

Déi net parteiesch …

Den Office social erneiert sech regelméisseg. A Gott sei Dank ass dat esou. Dann huet een och regelméisseg Zäit, de Leit d’Méiglechkeet ze ginn, opzehalen oder ze wiesselen. Dëst Joer sinn zwou Plazen op. Et sinn zwee Sor­ tanten. Vun deenen zwee Sortanten huet eng Persoun eng Demande gemaach. Ech soen Iech herno, wien dat ass.

Et ass och esou, datt se gesot hunn, datt, wa se elo net deen heite Poste géife kréien, se och kee Problem hätten, eventuell an där enger oder anerer Kommissioun vun eiser Gemeng matzeschaffen. Wat natierlech erlaabt ass. Et si parteilos Leit, well déi Leit, déi sech gemellt hunn, stinn net all enger Partei no. Ech wier op alle Fall frou, wann dann och déi Leit géife genannt ginn, déi de Schäfferot virschléit. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Ech hunn dann haut notéiert, dass Dir dat léiwer héiert wéi „Här Traversini”.

Neen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Neen, dat ass falsch. Dat ass falsch. Ech soe keng Nimm, mä dat ass falsch. Et sinn der och bei de Männer drënner, déi parteilos sinn. Op alle Fall mengen ech. Ech froe se net, ob se eng Parteikaart hunn, wa se sech mellen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Okay, dann hunn ech do vläicht eng Kandidatur verpasst. Ech weess zwar elo net, wou dat soll gewiescht sinn. Mä dat ass jo och egal.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass egal.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Et si Fraen dobäi, déi net parteiesch sinn, déi sech genannt hunn. Mir sinn

75

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est faux.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) insiste sur le fait que les candidats sans parti sont tous des femmes. ne citera pas de noms, mais c’est faux. En tout cas à sa connaissance, car il ne demande pas de carte de parti.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) se demande quelle candidature il a loupée. Mais cela n’a pas d’importance. déi Lénk n’est pas représenté au sein de l’office social. Mais comme déi Lénk veut encourager les femmes à participer, le parti serait disposé à retirer son candidat au profit d’une femme à condition que les autres partis fassent de même et n’aient pas plus d’un membre au sein du conseil d’administration. Gary Diderich rappelle que pour le moment, il n’y a qu’une femme.


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) est presque d’accord avec M. Diderich. Il propose que le vote ait lieu dans la séance à huis clos.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande la parole. Il constate que deux candidates ont de l’expérience dans le secteur. Il signale que déi Lénk s’est intéressée aux compétences, car l’égalité des chances n’est pas une simple affaire de nombres. Mais à compétences égales, il estime qu’il faut donner la priorité aux femmes. En tout cas, si la Ville de Differdange prend sérieusement la charte qu’elle a signée. Roberto Traversini (déi gréng) répond que le collège échevinal prend cette charte très au sérieux. Il passe aux commissions où il n’y a pas de changements. Il cède la parole à M. Diderich, qui a posé une question écrite. M.  Diderich peut-il la résumer pour que M. Liesch puisse y répondre? GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) se montrera bref, mais il est important que les gens sachent de quoi il s’agit. Il rappelle que la Ville de Differdange a lancé une campagne comprenant le projet «Carticipe» sur le site differdangechange.lu, les balades urbaines et des ateliers. Parallèlement, elle a aussi organisé des réunions de quartier et des workshops. Gary Diderich voudrait savoir quels sont les résultats de cette démarche. Il pense que les autres conseillers communaux, mais aussi les citoyens, sont intéressés par cette question. Le collège échevinal peut-il fournir des détails ou éventuellement publier les résultats? Quelles suites va-t-il donner au projet? Comment les différentes démarches sont-elles reliées les unes aux autres? Comment le conseil communal et les commissions consultatives peuvent-ils être inclus? Combien ces projets ont-ils couté? Où figurent-ils dans le budget?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) remercie M. Diderich pour son résumé.

7. Office social als Partei nach net vertrueden am Office social. Et ass eis am Fong wichteg, do vertrueden ze sinn an do matzeschaffen. Mä mir wären awer bereet, well mer jo och fuerderen, dass méi Frae sech sollen engagéieren am politesche Gemengeliewen, an datt een och net ëmmer muss parteipolitesch sinn, eng Kandidatur ze ënnerstëtze vun enger Persoun, déi ebe parteilos ass. An da wäre mir och do bereet, eis eegen zréckzezéien. Dat bedéngt natierlech, dass ee sech op d’mannst eenegt, dass do just ee vun enger Partei ass, an dass aner Parteien, wou och Kandidaturen hunn, an dass déi Parteien, wou scho Leit am Office social hunn, sech do géifen och zréckhalen, fir eben enger weiderer Fra d’Méiglechkeet ze ginn, sech an engem Office social ze engagéieren, wou bis elo just eng Fra am Conseil d’adminis­ tration ass. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och. Ech si bal Ärer Meenung. Solle mer de Vote herno an der net-ëffentlecher huelen? (Affirmatioun)

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Pardon, kann ech nach eppes soen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, ganz gären.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech héieren hei déi sougenannte Quotefra. Et geet wierklech net dorëms. Also mir hunn zwou Fraen, déi kandidéieren, déi sech am Secteur auskennen. Aus verschiddenen Zougäng kéinte se, mengen ech, eppes zur Aarbecht vum Office social bäidroen. Mir hunn op d’Qualifikatioun gekuckt. Mäi Speech war do vläicht ze vill eesäiteg, well ech wëll bei där ganzer Diskussioun ëm d’Chancëgläichheet net dozou bäidroen, dass ee mengt, dat géif ee just maache wéinst den Zuelen. Et ass à compétence égale,

76

da soll een eng Prioritéit op d’Bedeelegung vun de Frae setzen. Wann een dat da seriö mengt mat där Charta, déi hei vun der Déifferdenger Gemeng ënnerschriwwe ginn ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir mengen dat ganz seriö. Da géife mer zum nächste Punkt kommen, dat wieren d’Kommissiounen. Do ass näischt erakomm. Dee leschte Punkt ass eng Motioun. An nach eng Fro vum Här Diderich. (Interruptioun) Här Diderich, et fänkt u spéit ze ginn. D’Motioun läit um Dësch. Ech géif mengen, mir fänke mat der Fro un. Den Här Diderich hat schrëftlech eng Fro gestallt. An hie kritt dann och eng Äntwert. Ech géif dann dem Här Liesch d’Wuert ginn. Stellt Dir Är Fro nach gär, Här Diderich? Eng Kuerzfaassung.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Just eng Kuerzfaassung, dass d’Leit wëssen, ëm wat et geet. Et war eng gréisser Demarche lancéiert ginn, déi och hei schonn e puermol genannt ginn ass, Carticipe, wou een iwwert de Site differdangechange.lu konnt drop kommen an do konnt matmaachen, awer och duerch Ballades urbaines an aner Atelieren. Parallel huet d’Gemeng selwer, wéi Dir scho gesot hutt, Quartiersversammlunge gemaach, bei verschiddene Projeten och Workshoppe gemaach. A meng Fro ass: Wat sinn d’Resultater vun där éischter, där gréisserer Demarche? Als Gemengerot wär ech interesséiert, dat ze wëssen. Ech denken, dass dat och déi aner Membere vum Gemengerot vläicht kéint interesséieren, dass et wichteg ass, déi Saachen eben anzebannen an iwwerhaapt emol gewuer ze ginn. Och d’Bierger selwer, mengen ech. Hei ass d’Fro: Kënnen déi dat gewuer ginn? Kann dat do publizéiert ginn? A wat sinn och d’Suitten dovunner? An dann nach d’Fro, wéi déi Saachen zesummenhänken, déi eng Demarchë mat aneren, vläicht punktuellen De­


marchen. Gëtt et do iergendwéi en Zesummenhang? Ginn do Liene gemaach, a vu wiem? Wéi wäit kënnen de Gemengerot oder d’Kommissiounen och doranner abezu ginn? An da schlussendlech, wann ee schonn iwwert déi Saache schwätzt: Wat huet dat kascht? A wéi enger Budgetslinn ass dat erëmzefannen? Well dat jo net explizit esou opgelëscht ass. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci fir d’Kuerzfaassung. Neen, Här Diderich, dat ass absolut kee Problem. Här Liesch, Dir hutt d’Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Ech probéieren, op e puer Saachen ze äntweren. Effektiv hu mer eng ganz Rei Saache gemaach. Et ass eigentlech net de Carticipe, wat d’Aktioun war. Ech mengen, dat ass vun Iech da falsch verstane ginn. Mir hunn eng Aktioun gemaach vu Biergerbedeelegung am Kader vun engem PAG. Et war eis am Fong wichteg, dass mer de PAG herno net erofbriechen op dat, wat vum Gesetz virgesinn ass, nämlech eng ëffentlech Versammlung ze maachen, wou mer de PAG virstellen, an dann de Leit dat erklären, an da war et dat. De PAG ass en extrem technescht Dokument. Déi Versammlung wäerte mer zwar wuel musse maachen, well et och esou am Gesetz steet. Mä eis war et wichteg, am Virfeld bei de Leit ze kucken, wat d’Elementer sinn, wéi d’Leit hir Quartiere gesinn. Wou gesi se Ännerungen? A wat kéinte mer do an de PAG eraflécken? Dat heescht, d’Zil vun den Aktioune war eigentlech, bei de Leit dobaussen, déi hir Quartieren, hir Stroossen immens gutt kennen, Iddien ze sammelen, fir se kënnen an de PAG mat erafléissen ze loossen. Natierlech hu mer bei all deenen Aktiounen, déi mer gemaach hunn, och Iddien erakritt, déi dann net an de PAG erapassen. An anerer, déi awer esou konkret sinn, dass ee se vläicht einfach

7. Office social esou ka realiséieren. E puer wäert ech der opzielen. An anerer sinn natierlech an de PAG komm. Dat heescht, all déi Saachen, déi mer gesammelt hunn, sinn op jidde Fall un de Bureau d’étude weidergaangen, deen um PAG schafft. Deen huet als Aufgab, ze kucken, wat fir eng vun deene Saachen an de PAG gehéieren, wéi eng substanziell si fir de PAG. Bei den Aktiounen, déi mer gemaach hunn, war, wéi gesot, de Carticipe nëmmen een Element. Et war eis wichteg, dass mer eng Biergerbedeelegung gemaach hunn, an dass d’Leit sech kënnen op verschiddenen Niveauen a mat verschiddene Moyenen eraklicken. Net jidderee kënnt op eng Biergerversammlung. Net jidderee geet mat enger Ballade urbaine mat, well e vläicht net kann, well e grad deen Dag keng Zäit huet. Vläicht ass een à l’aise, fir iwwer Internet zum Beispill seng Iddien iwwert de Carticipe, an dat war ee vun den Elementer, mat eranzebréngen. Dat heescht, mir hate ganz vill Saachen. Mir haten déi Ballades urbaines, mir hate Micro-trottoiren, wou Leit iwwer Mikro Froe gestallt kruten an einfach spontan konnten äntweren, well dat och wichteg Elementer sinn. Mir hate Quartiersversammlungen, mir hate Workshoppen, mir haten de Carticipe, wou ganz vill Iddien erakomm sinn. Ech kann Iech déi Lëscht gären eng Kéier ginn, déi eis Leit hei zesummegestallt hunn. Do ware fënnef Biergerversammlungen, mir hate fënnef Ballades urbaines gemaach. De Carticipe ass während där ganzer Zäit souwisou gelaf. Mir haten dann nach Biergerversammlungen zu gewëssenen Themen, wéi zum Beispill d’Rocade, d’Jugendhaus, d’Refugiéen, déi ech elo vläicht net direkt am Kader vum PAG géif gesinn, mä dat kann een awer hei erwähnen. Mir haten déi zwee Atelieren, wou mer d’Leit invitéiert hunn, d’Synthèse vun deene Saachen hei e bësse mat ze gestalten. Mir haten dann dat Joer drop nach eng Kéier fënnef Quartiersversammlungen, wou de Schäfferot bei d’Leit gaangen ass, an esou weider an esou fort. Et gouf och e Rapport intermédiaire gemaach vun där ganzer Demarche. Well Dir wësst jo ganz gutt, dass mir eis vu

77

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) confirme que plusieurs actions ont eu lieu, mais précise que «Carticipe» n’en est pas une. M. Diderich a dû mal comprendre. Le collège échevinal a lancé une action de participation citoyenne dans le cadre du PAG. En effet, il ne voulait pas se limiter à ce qui est prévu par la loi, c’est-à-dire une réunion publique au cours de laquelle expliquer aux gens ce qu’est le PAG. Le PAG étant un document extrêmement technique, la réunion devra avoir lieu. Mais Georges Liesch estime qu’il est important de discuter des différents quartiers avec leurs habitants au préalable. En fait, l’idée consistait à rassembler des idées auprès des habitants, qui sont finalement ceux qui connaissent le mieux leurs rues et leurs quartiers. Ces actions ont été menées avec une société externe. Le dossier se trouve auprès du service technique et du bureau d’études pour que les idées soient intégrées dans le PAG. Mais il est encore trop tôt pour donner un feedback aux gens et de toute façon, le nom des personnes ne figure pas dans le dossier. Cependant, le collège échevinal sera en mesure de dire quelles idées ont été intégrées. Le PAG n’est pas encore fini. Les idées sont documentées. Les services communaux s’en occupent.


9. Motion bureau de poste Niederkorn

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à M. Antony pour la motion.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) constate que les conseillers communaux disposent du document. Il va présenter brièvement la motion.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) estime que personne n’est mieux placé que M. Antony lorsqu’il s’agit de Niederkorn.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) rappelle que la Poste veut fermer son bureau dans la rue Theis à Niederkorn. Une des raisons est que le bail arrivera à son terme en janvier et que le propriétaire n’entend pas le renouveler. Toutefois, il est impossible que la Poste n’ait pas été mise au courant plus tôt. En plus, les guichets sont pleins du matin au soir. Le bureau est un lieu d’accueil pour tous les habitants de Niederkorn qui ont un problème avec leurs lettres. C’est pourquoi les partis de la majorité ne veulent pas que ce bureau ferme ses portes. Il ne faut pas oublier non plus que les habitants de Niederkorn ne sont plus tous jeunes et qu’ils ne marchent plus très bien. Le bureau ne doit donc pas fermer. Compte tenu de la croissance de Niederkorn, les hommes politiques devraient comprendre qu’il faut remplacer ce bureau de poste par un autre bureau dans le centre de la localité et non dans une station-service quelconque. François Antony demande au collège échevinal d’intervenir auprès du ministère et de la direction de la Poste pour trouver la meilleure solution possible.

bausse berode gelooss hu bei där Aktioun hei, dass mer dat net intern gemaach hunn, mä mir hunn eis eng Firma geholl, déi an deem Beräich Kompetenzen huet, fir eis ze hëllefen. Do hu mer e Rapport intermédiaire. Bis elo sinn all déi Iddien, déi erakomm sinn, wéi gesot, un de Büro weidergaangen, deen am PAG dorunner schafft. Et gëtt e Recueil vun Iddien. Ech huelen déi elo net alleguerten hei duerch, well dat sinn x Säiten. Deen ass awer nach net sprochräif, mengen ech, fir elo ze publizéieren oder un de Gemengerot ze ginn. Mir kënnen dat awer gäre maachen. Mä et ass eigentlech en internt Aarbechtsdokument. Well mer hei op där Lëscht ganz vill Saachen hunn, wou mer soen: Dat gehéiert an de PAG, dat do gehéiert an de Budget, dat do ass eng konkret Iddi, déi mer kënne maachen. An et sinn natierlech och Saachen dobäi, déi mer net kënne maachen, oder déi mer och net wëllen. Ech mengen, et ass och politesch, wou ee seet: Wëlle mer dat doten? Ech wëll Iech e puer Saachen opzielen, déi vläicht net dra passen. Am Environnement war zum Beispill gesot ginn, dass mer zu Lasauvage missten eis Baach e bësse méi propper kréien. Den Här Schwachtgen hat dat a senger Ried am Budget gesot. Mir investéieren extrem vill Suen an de Kanal zu Lasauvage. Dat ass also eng vun deene Saachen, déi mer heimatter behiewen. Dat heescht, dat ass also eng vun den Iddien, déi am Carticipe komm ass. Pardon, an enger Ballade urbaine ass déi komm, an déi gëtt elo behuewen. Natierlech war dat net den exklusiven Déclencheur, fir déi Iddi hei ëmzesetzen, mä awer eng vun den Iddien. An esou sinn eng ganz Partie Saachen, déi hei drastinn, wéi dass zum Beispill d’Lasauvager Leit gesot hunn, de Balcon misst en valeur gesat ginn. Deen ass am Gaang, ze zerfalen. Mir hunn dat och matkritt gehat bei enger Biergerversammlung zu Lasauvage, wou d’Leit eis gesot hunn, beim Balcon muss eppes geschéien. Mir hunn eis Leit drop gesat. Den Här Muller huet do seng Architekten drop gesat, fir Proposen auszeschaffen. Wëssend, dass mir jo net Proprietaire sinn. Just vun engem Haus. Mir wäerten elo mat deene Proposen eng Kéier mat de Proprietairen a Kontakt kommen, fir ze kucken, wat mer

78

zesumme maache kënnen. Dat heescht, mir hunn déi Iddien opgegraff. Dat sinn also alleguerten déi Punkten, déi mer bis dohinner gemaach hunn, déi och mat där Firma zesumme gemaach goufen. Am Moment läit den Dossier am Service technique an am Bureau d’étude, fir de PAG, wou mer drop schaffen, fir déi Saachen ëmzesetzen. Et ass elo nach e bësse fréi, fir de Bierger e Feedback ze ginn, ob déi Iddi elo iergendwou ukomm ass oder net. Mir hunn iwwregens och do keng Nimm hannendru gesat. Mir hu wierklech net gesot, dat do war elo dem Jempi seng Iddi oder esou. Mir kënnen de Leit keen individuelle Retour ginn. Mä mir kënne just herno soen, dat war de Recueil vun Iddien, an déi sinn herno esou an esou ëmgesat ginn. Also méi wäit si mer nach net. Mir si jo nach ëmmer am PAG dran. Mä déi Saache sinn op kee Fall verluer, si sinn hei dokumentéiert. An dat sinn Aarbechtsdokumenter, wou eis Servicer am Moment drop schaffen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Villmools Merci. Da géife mer zur Motioun kommen. Här Antony, Dir hutt d’Wuert.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Jiddereen huet déi Motioun viru sech leien. Ech wollt Iech déi dann eng Kéier ganz kuerz virdroen. Wann ech dat ­däerf.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass kee besser gestallt wéi Dir zu Nidderkuer. Ech hunn d’Saach elo verstanen.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ech soen Iech Merci, Här Buergermeeschter, da soen ech dat och.


9. Motion bureau de poste Niederkorn

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Solutioun, déi mer jo hoffentlech alleguerten heibannen ustriewen, ergëtt.

Ech souz e bëssen op der Leitung, entschëllegt.

An der Hoffnung, dass Der déi Motioun heibannen alleguerte matstëmmt, soen ech Iech Merci fir d’Nolauschteren.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ass net schlëmm. Wéi Der schonn alleguerten heibanne sécher matkritt hutt, huet d’Post wëlles, de Postbüro zu Nidderkuer an der rue Theis zouzemaachen. Dat huet mat verschiddenen Ursaachen ze dinn. D’Haaptursaach ass, datt de Bail do ofgelaf ass, oder elo am Januar ofleeft, an de Proprietaire deen net méi wëll verlängeren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Et ka jo awer net sinn, dass d’Post dat do eréischt de leschte Mount gewuer ginn ass an awer näischt dogéint ënnerholl huet. Mir als Majoritéitsparteien, a wahrscheinlech och déi aner, wieren eis awer vehement dogéint. An dat aus guddem Grond, well de Schalter do vu mueres bis owes besat ass. An eis Nidderkuerer Biergerschaft do eng Ulafstell huet, wou se zu jidder Zäit, wa se e Problem mat engem Bréif oder mat engem Schrëftstéck huet, an der Persoun vum Preposé ëmmer déi néideg a wichteg Informatioune kritt.

Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, déi Motioun hei betrëfft just de Postbüro vun Nidderkuer, hunn ech gesinn. Den Här Antony seet, dass deen zougemaach gëtt. Ech wëll drunhänken: D’Post weess scho vill méi laang, dass dee Bail do ofleeft. Si weess dat vläicht scho vill méi laang wéi säit engem Mount. Et huet awer net domat ze dinn, dass dee Bail ofleeft.

Des Weidere muss ee bedenken, dass d’Majoritéit vun eiser Biergerschaft zu Nidderkuer och net méi déi jéngst an och net méi déi bescht ze Fouss ass. Soit duerch eng Behënnerung oder duerch soss eng Ursaach. Firwat mir dann och net wëllen, datt dee Postbüro do soll zougemaach ginn. Wann een dann och nach d’Croissance kuckt, wéi Nidderkuer sech elo an an nächster Zäit weiderentwéckelt, spéitstens da missten déi zoustänneg Institutiounen a Politiker alenken an zouginn, dass et eng Opportunitéit misst sinn, fir de Postschalter do ze ersetzen an zwar am Nidderkuerer Kär an net an iergendeng Tankstell oder iergendwou anescht, wou kee Mënsch hikënnt oder och kee Mënsch wëll higoen, an deem Sënn. Dofir froe mir alleguer, ech denken un d’Parteien alleguer heibannen, Iech als Schäfferot, do nach eng Kéier beim zoustännege Minister a bei der Direktioun vun der Post ze intervenéieren, fir dass sech doraus déi beschtméiglech

Här Antony, ech soen Iech Merci. Ech maachen d’Ronn op. Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL):

Et huet domat ze dinn, dass um Niveau vun der Europäescher Unioun eng Virlag komm ass, dass net méi virgesinn ass, dass ee muss flächendeckend Postbüroen hunn. An dat ass 2011 an der Chamber ugeholl ginn, mat ganz grousser Majoritéit. Dir wësst vläicht och, dass d’Post schonn eng Decisioun geholl huet, am Ufank vun dësem Joer, fir 35 Postbüroen zouzemaachen am Land. D’Kommunistesch Partei hat am Mee/Juni eng Campagne dogéint gemaach.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nidderkuer war do net dobäi.

ALI RUCKERT (KPL): A souguer ëffentlech Protestaktiounen dogéint gemaach. Wat och vum Bréifdréieschverband begréisst ginn ass. Mä et muss ee soen, dass awer an der Tëschenzäit, och wann dat net ëffentlech ass, an der Post bekannt ass, net 35 Postbüroen am Land zougemaach ginn, mä méi wéi 70. Dass also nach

79

ALI RUCKERT (KPL) constate que la motion se rapporte uniquement à Niederkorn. La Poste sait depuis longtemps que le bail arrive à son terme. Mais le problème n’est pas là. Une directive européenne stipule que la Poste n’a plus besoin de couvrir tout le territoire. La Chambre des députés a approuvé cette directive en 2011 à une très large majorité. La Poste a alors décidé de fermer 35 bureaux en début d’année. Les communistes ont d’ailleurs mené une campagne en mai et juin. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que Niederkorn ne faisait pas partie des bureaux qui devaient fermer.

ALI RUCKERT (KPL) ajoute que le KPL a aussi organisé des manifestations avec l’appui de la fédération des facteurs. Entretemps, la Poste a décidé de fermer non pas 35, mais 70 bureaux dans le pays. Parmi ces bureaux, figure non seulement celui de Niederkorn, mais aussi ceux d’Oberkorn et probablement de Differdange. Ali Ruckert trouve donc la motion limitée. À quoi cela sert-il de s’adresser au gouvernement alors que c’est lui qui a pris la décision? Contrairement à ce que dit la motion, le gouvernement ne joue pas un rôle important dans la Poste; elle y joue un rôle décisif. Les bénéfices de la Poste finissent d’ailleurs dans le budget de l’État. Ali Ruckert approuve le fait que la majorité s’intéresse à Niederkorn. Mais c’est trop tard. Et en plus, Oberkorn et Differdange vont suivre. Sans oublier que la Poste joue avec l’idée de vendre des produits dans des chaines, où les employés touchent le salaire minimum. C’est ce qui s’appelle remettre en cause les acquis sociaux. Ali Ruckert a entendu dire que la Poste voulait ouvrir un bureau dans un supermarché en train d’être construit à Differdange. La ville perdrait donc deux bureaux.


9. Motion bureau de poste Niederkorn

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) pense qu’il faut faire attention à la façon dont la motion est formulée. Il ne faudrait pas que la Poste comprenne que Niederkorn peut fermer, mais pas les autres.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) estime que si l’on ferme des bureaux, il faut s’assurer que les autres fonctionnent comme il faut. Tous les clients de la Caisse d’épargne le savent. Les agences ont été fermées à Niederkorn et Oberkorn, et celle de Differdange est une catastrophe. S’il ne reste qu’une agence, il faut s’attendre à d’interminables files d’attente. Pierre Hobscheit propose d’ajouter dans la motion que les services de la poste doivent fonctionner convenablement. (Applaudissements) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suggère d’ajouter la phrase en question et soumet la motion au vote. (Vote) Roberto Traversini remercie la presse et clôture la séance.

dat Duebelt derbäikënnt, déi zougemaach ginn. An ënnert deene Postbüroen, déi do zougemaach ginn, ass net nëmmen Nidderkuer derbäi, et ass och mat grousser Sécherheet, ganz sécher Uewerkuer derbäi. An et ass déi Post zu Déifferdeng derbäi. Also fannen ech, dass déi Motioun hei e bësse kuerz gräift, muss ech soen, well se sech just op Nidderkuer bezitt. Et ass schéin, wa mer eis un déi Responsabel vum Staat, wat also d’Regierung ass, wende sollen, dass dee Büro soll opbleiwen, dass de Postbüro zu Nidderkuer soll bleiwen. Mä dat sinn déi, déi dat decidéiert hunn. D’Regierung huet net nëmmen, wéi dat hei drasteet, “un rôle important” an der Post, si huet e “rôle décisif” an der Post. D’Regierung decidéiert, wat de Verwaltungsrot vun der Post maache muss. Well et ass nach ëmmer esou: De Boni vun der Post geet un de Staatsbudget an néierens anescht. An ech fannen et zwar gutt, wa mat Verspéidung elo mer eis ëm Nidderkuer këmmeren, mä dann hätt scho laang eppes missten erfolgen. A wéi gesot, ech wollt drop hiweisen, dass Uewerkuer an Déifferdeng nokommen. An dass et do scho Gedanken oder Gedankespillercher an der Post gëtt, eben, wéi dat schonn de Fall ass a verschiddene groussen Handelsketten, wou déi Leit, déi de Mindestloun verdéngen, da während engem Dag ausgebilt ginn, fir da Postproduite kënnen ze verkafen. Dat ass och Sozialofbau. Et schéngt, wéi wann een zu Déifferdeng an déi Richtung wéilt goen, dass d’Post sech Gedanke mécht, fir do an enger grousser Supermaartketten, déi am Gaang ass, gebaut ze ginn, iergende Postbüro anzeriichten. Dat géif awer nach ëmmer heeschen, dass Déifferdeng zwee Postbüroe géif verléieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert. Ech hunn absolut kee Problem, datt mer e Saz draschreiwen, datt mer op kee Fall wëllen, datt elo och nach Déifferdeng zougemaach géif ginn. Et muss ee kucken, wéi een dat awer opsetzt, net datt se verstinn: Maacht Nidderkuer zou, an déi aner zwee net.

80

Här Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Här Buergermeeschter, vläicht och nach eng zousätzlech Remark vu mir. Wann een déi eng Büroen zoumécht, da muss een och an deene Büroen, déi iwwreg bleiwen, derfir suergen, dass d’Servicer esou opgestallt ginn, datt et gutt ka fonctionnéieren. Jiddereen, deen hei zu Déifferdeng op d’Spuerkeess geet, mierkt nämlech, wat do ka schifgoen. Et mécht een Uewerkuer zou, et mécht een de Fousbann zou, an et setzt een zu Déifferdeng awer näischt bäi. D’Déifferdenger Spuerkeess ass eng Katastroph. A wann een déi kleng Agencen hei an der Gemeng zoumécht, leeft ee Gefor, dass do, wou sech dann alles zentraliséiert, wann do net eppes geschitt, een da Schlaangen a Schlaangen a Schlaangen huet. An an deem Sënn, mengen ech, kéint ee vläicht e Saz, e Punkt bäiflécken, wou ee seet, dass ee soll anstänneg Postservicer an eiser Gemeng assuréieren.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Voilà. Très bien! (Applaus)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Exzellent. Ech géif virschloen, dee Saz bäizesetzen. An ech mengen, da kéinte mer zum Vote kommen, fir d’Motioun unzehuelen. Le conseil communal décide à l’unanimité de mandater le collège échevinal à intervenir auprès de la direction de l’entreprise Post Luxembourg afin de trouver des solutions dans l’intérêt de la population de la Ville de Differdange et à intervenir auprès des responsables étatiques afin de garantir le maintien d’un bureau de poste à Niederkorn. Da soen ech der Press Merci fir hir Gedold.


ÉTAT CIVIL – NAISSANCES SAEUL Leonie

Esch-sur-Alzette

01.01.2017

HERMES Luca

Esch-sur-Alzette

02.01.2017

Luxembourg

03.01.2017

GRBOVIĆ Emir

Esch-sur-Alzette

06.01.2017

WOHL Julian

Esch-sur-Alzette

09.01.2017

SINANOVIC Adin

Esch-sur-Alzette

14.01.2017

Luxembourg

16.01.2017

CARDOSO DOMINGUES Lyana

Esch-sur-Alzette

17.01.2017

HODŽIĆ Aylin

Esch-sur-Alzette

18.01.2017

DA ROSA RODRIGUES Karoline

Esch-sur-Alzette

18.01.2017

KINTZIGER Bo

Luxembourg

19.01.2017

HUSOVIĆ Darija

Luxembourg

20.01.2017

COSTA CAÇADOR Rafael

Luxembourg

22.01.2017

MENDES Rafael Papis

Esch-sur-Alzette

22.01.2017

DA COSTA RAPOSEIRO Santiago

Esch-sur-Alzette

24.01.2017

DA ROCHA TEIXEIRA Noah

Esch-sur-Alzette

24.01.2017

Luxembourg

27.01.2017

KIRSCHENBILDER Mathéo

Esch-sur-Alzette

28.01.2017

DELGADO GONÇALVES Lya

Esch-sur-Alzette

30.01.2017

MEDEIROS GONÇALVES VIEIRA Victória

Esch-sur-Alzette

31.01.2017

DIALLO Nafissatou

Esch-sur-Alzette

03.02.2017

Luxembourg

03.02.2017

Esch-sur-Alzette

03.02.2017

Luxembourg

04.02.2017

DO CARMO MORGADO Lea

Esch-sur-Alzette

06.02.2017

OBERWEIS Miley

Esch-sur-Alzette

07.02.2017

EBERHARD Sheldon

Luxembourg

09.02.2017

GOMES MARQUES Inaya Äylis

Luxembourg

10.02.2017

VISNJIC Dunia

Esch-sur-Alzette

11.02.2017

BERG Daryl Marcel

Esch-sur-Alzette

13.02.2017

SABOTIC Metin

Luxembourg

13.02.2017

PINTO MACHADO Luana

Luxembourg

13.02.2017

Esch-sur-Alzette

14.02.2017

Luxembourg

14.02.2017

TRUBLJANIN Emir

Esch-sur-Alzette

15.02.2017

FARIA MAGALHÃES CARNEIRO Madalena

Esch-sur-Alzette

15.02.2017

FERREIRA DA COSTA Liam

Esch-sur-Alzette

17.02.2017

Reims, France

19.02.2017

Luxembourg

20.02.2017

DE SOUSA PASCOAL Laura

Esch-sur-Alzette

22.02.2017

DA SILVA MONTEIRO Olivia

Esch-sur-Alzette

23.02.2017

SILVA REGO Rodrigo

Esch-sur-Alzette

23.02.2017

MENDES KUTZNER Isaac

Esch-sur-Alzette

24.02.2017

DGHOUGHI Janna

ROSAS PIMENTEL Ylan

COLLING Lily

KAMBALA Myla SILVA RODRIGUES Francisca REIS ANTUNES Letízia

BARBOSA DUARTE GUSTAVO Gabriel RIAHI Ismael Francesco

BARRY Mariama RESCH RAMILISON Iriela Elisabeth

81


COPERTINO Matteo

Esch-sur-Alzette

24.02.2017

Luxembourg

28.02.2017

MEKIĆ Uma

ÉTAT CIVIL – MARIAGES DAUTOVIĆ Elvis & RASTODER Belma

14.01.2017

ABATE Vincenzo & MARGARIT Marcela

14.01.2017

BARBABIANCA Anthony & ADROVIĆ Sabina

26.01.2017

WETZ Chris & MASSEN Jessica

10.02.2017

PALAMAR Meris & AGOVIC Elza

18.02.2017

ÉTAT CIVIL – DÉCÈS SULLI Seconda vve MARIANI Antonio

Differdange

01.01.2017

FALBO Pasquale, vf FERRARO Concetta

Niederkorn

03.01.2017

SCHWICKERATH Théodore François ép. SCHMIT Margot

Niederkorn

04.01.2017

Uccle (B)

10.01.2017

Perl (D)

10.01.2017

Dudelange

11.01.2017

Esch-sur-Alzette

12.01.2017

Luxembourg

12.01.2017

GROMME Georges Antoine vf BACH Marie

Differdange

13.01.2017

PEREIRA Armando ép. BARROS Maria Natividade

Niederkorn

14.01.2017

SCHWINNINGER Jean Pierre, divorcé

Esch-sur-Alzette

16.01.2017

GREISCH Joseph, divorcé

Esch-sur-Alzette

17.01.2017

Paranhos, Porto (P)

18.01.2017

DA SILVA SIMÕES Antonio, ép. PEREIRA SALGUEIRO Rosaria

Niederkorn

19.01.2017

BIZEN Kurubel Kudus

Differdange

20.01.2017

BELLEGANTE Ferdinand, vf JOHNER Marie Thérèse

Niederkorn

25.01.2017

Schifflange

27.01.2017

Niederkorn

28.01.2017

Esch-sur-Alzette

30.01.2017

Luxembourg

30.01.2017

POOS Raymond Jean-Pierre, ép Theves Lydie Catherine Josephine

Niederkorn

03.02.2017

SCHRÖDER Theresia Klara, ép. GRASHOFF Guy Jean

Niederkorn

04.02.2017

BRITTEN Raymond, ép ALBERTI Emmanuelle Christiane Jeanne

Differdange

05.02.2017

LATIKJ Rameza, ép LATIKJ Refadija

Niederkorn

10.02.2017

DIAS PINTO Adelino Manuel, divorcé

Niederkorn

13.02.2017

MÜLLER Aline Françoise Catherine Fridoline, vve Schuster Emile Jean

Niederkorn

18.02.2017

Esch-sur-Alzette

22.02.2017

Niederkorn

25.02.2017

Luxembourg

26.02.2017

Oberkorn

26.02.2017

Niederkorn

28.02.2017

ADLER Alfred Lazar Natlan vf DE BADRIHAYE Hugette Marie Henriette Madeleine BRAUN Elisabeth Jeanne, ép. DELLERÉ Pierre TOUSSAINT Anne-Marie, vve HAU Théodore Gérard JOST Nicolas, vf MATHEY Maria HALSDORF Marie Erna Paula, divorcée

FERREIRA José Gaspar, ép. DA ROCHA SOARES Ana

WINIARSKI Jeanne vve MÜNCHEN Camille BOUSSON Claude Emile, divorcé NILLES Elise Germaine, vve MATHIEU Jules Léon DROUET Mathilde, vve FRISCH Jean-Pierre

ANGELSBERG Victorine, vve WEISGERBER Ghislain ZELLER Margot Irma, ép SIMON Pierre FALCONE Savino, divorcé DE PRA Célestina, célibataire HUSTING Marie Josée, divorcée

82


jouer communiquer vibrer rêver bouquiner

MADDIN SCHNEIDER

MEISTER MADDIN 16. NOVEMBER 2017 | 20H00 KARTEN (25 €): LUXEMBOURG-TICKET.LU, TICKETREGIONAL.LU, EVENTIM.DE

WWW.STADHAUS.LU Centre culturel régional «Aalt Stadhaus» Differdange / 38, av. Charlotte / L-4530 Differdange / +352 58 77 1-1900


40 Groupes | 11 Scènes Entrée gratuite

14e Édition

8 Juillet 2017 Lasauvage & Fond-de-Gras

TajMo: The Taj Mahal & Keb Mo' Band (USA) Samantha Fish (USA)

Kid Colling Cartel (LUX) Vítor Bacalhau (PT)

Jesus On A Tortilla (IT)

Slowhand - The Eric Clapton Tribute (DE)

www.bluesexpress.lu

InfoBlat °08 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 16. Dezember 2016

InfoBlat °08 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 16. Dezember 2016

Advertisement