Page 1

07 15 o

Den analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng

GEMENGEROTSSËTZUNG VUM 16. DEZEMBER 2015


o

07 15

L’audio des séanCes du ConseiL CommunaL est disponibLe suR www.diffeRdange.Lu

ÉDiteur Administration communale de la Ville de Differdange, B.P. 12, L-4501 Differdange Tél.: 58 77 1-11 | F. 58 77 1-1210 | www.differdange.lu | mail@differdange.lu rÉaliSation Service média et communication

Compte-Rendu du 16 déCembRe 2015

Imprimeur Imprimerie Heintz, Pétange tirage 10 000 exemplaires

5-78 Le CoLLège éChevinaL pRend La paRoLe

© PhotoS Couverture: Claude Piscitelli infoBlat, imprimé sur du papier 100 % recyclé L’Infoblat est distribué gratuitement à tous les ménages de la commune de Differdange. ÉDition 07/2015, ISSN: 1561-7262, titre clé: Informatiounsblat

38-42 Ville de Differdange


séanCe du ConseiL CommunaL du meRCRedi 16 déCembRe 2015 ConseiLLeRs pRésents: Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Muller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Carlo Bernard (DP Pascal Bürger (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Jos Glauden (DP)

Martine Goergen (DP) Pierre Hobscheit (LSAP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

oRdRe du jouR séanCe pubLique 1. Communications du collège des bourgmestre et échevins. 2. Finances communales: budget rectifié 2015 et budget initial 2016 — prise de position des groupements politiques et des conseillers communaux – réponses du collège échevinal — vote. 3. Projets communaux — devis nouveaux ou supplémentaires à l’appui du document budgétaire: a) Villa Hadir, annexe préfabriquée: mise en place d’une climatisation – devis, article budgétaire 4/132/222100/16041; b) Mobilité douce: mise en place de quatre nouvelles stations Vël’OK — devis, article budgétaire 4/134/223210/14008; c) Foyer de jour Kornascht: travaux de réparation et de rénovation – devis article budgétaire 4/241/221311/16025; d) Agrandissement zone industrielle Haneboesch, zone d’activité communale: couche de roulement – devis, article budgétaire 4/221313/07001; e) 1535 °C: bâtiment C — travaux de finalisation — devis, article budgétaire 4/493/221313/15023; f) Mathendahl — route de Bascharage: renouvèlement canalisation – devis, article budgétaire 4/520/222100/16023; g) Abris de vélos/poubelles dans les cours d’école – devis, article budgétaire 4/623/222100/13040; h) Infrastructures techniques pour parkings payants – devis, article budgétaire 4/623/222100/13040; i) Réaménagement de la rue Kalekerbaach: couche finale – devis, article budgétaire 4/624/221313/16004; j) Réfection du pont dans la rue Kazeboesch – devis, article budgétaire 4/624/221313/16020; k) Travaux de marquage des zones 30 – devis, article budgétaire 4/624/223300/16037; l) Travaux de marquage des pistes cyclables – devis, article budgétaire 4/624/223300/16038; m) Réfection du mur de soutènement au cimetière de Niederkorn — devis, article budgétaire 4/626/221313/14001; n) Stade Jos Haupert Niederkorn: renouvèlement des sièges de la tribune – devis, article budgétaire 4/821/221311/15027; o) Terrain de football Jean Jaminet: travaux de rénovation et de mise en conformité, devis actualisé, article budgétaire 4/821/221322/15004; p) Hall de gymnastique Oberkorn: travaux de rénovation – devis, article budgétaire 4/822/221311/15028; q) Hall sportif Woiwer: travaux de rénovation – devis, article budgétaire 4/822/221311/16006; r) Aménagement d’une salle polyvalente pour sports de combat - devis, article budgétaire 4/822/221311/16024; s) Rénovation salle de sports au campus scolaire Um Bock – devis, article budgétaire 4/822/221311/16035; t) Travaux de mise en conformité de l’ancienne école ménagère – devis, article budgétaire 4/910/221311/16012;

3


u) École des filles Differdange: aménagement d’une bibliothèque – devis, article budgétaire 4/910/221311/16040. 4. Plan d’aménagement général et projets d’aménagement particuliers: projet d’aménagement particulier au lieudit Grand-rue de la Ville de Differdange – convention lot 5 et plans d’exécution. 5. Règlements communaux: a) Adaptation de différents chapitres du règlement-taxe; b) Règlements temporaires de circulation. 6. Actes et conventions: a) Convention office social de Differdange — année 2016; b) Contrat de bail au bâtiment A sur le site di 1535 °C. 7. Changements au sein des commissions consultatives. 8. Motion de M. Gary Diderich (déi Lénk) portant sur des amendements au budget 2016 en faveur de la construction de logements communaux.


1. Communications / 2. budget bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

mer de Budget herno kënnen unanime stëmmen.

Dir Dammen an Dir Hären, mir géife mat der Sitzung ufänken. Den Här Muller huet eng ganz kuerz Kommunikatioun ze maachen. An da fuere mer lass.

Här Hobscheit.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): Dir Dammen an Dir Hären, et ass eng gutt Nouvelle am Zesummenhang mam Chantier vun der Groussstrooss. Ab muer de Mëtte wäerte mer d'Groussstrooss erëm fir den Duerchgangsverkéier opmaachen. Mir si ganz gutt, ech hat iech scho gesot, dass mer gutt virukomm wären. Mir sinn awer ganz gutt virukomm elo den Hierscht, wat déi Infrastrukturen am Buedem ubelaangt. Soudass d'Stroosseféierung fäerdeg ass an elo erëm opgeet. Selbstverständlech ass dee ganze Projet nach net fäerdeg. Mir wäerten nach fir zirka fënnef Méint hunn, fir d'Espacen an d'Trottoire fäerdeg ze maachen. Mä mir loossen d'Strooss awer op. An iergendwann am Februar oder Mäerz wäerte mer se nach eng Kéier fir 14 Deeg mussen zoumaachen. Mä fir de Rescht bleift d'Strooss awer op, bis se komplett fäerdeg ass. Dat ass jo gutt fir d'Automobilisten, awer speziell och fir d'Geschäftsleit aus dem Zentrum. Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci och. Da wäerte mer kënnen Nationalfeierdag doduerch trëppelen, wann alles gutt geet. Da komme mer zu dem Plat de résistance vun haut de Moien. D’Madame Saeul ass ënnerwee. Si misst drop an dru sinn. Da géife mer zu äre Reaktiounen zu der Presentatioun vum Budget vum Schäfferot vu virun zéng Deeg kommen. Mir freeën eis drop, heiansdo gelueft ze ginn an heiansdo manner gelueft ze ginn. Mir sinn op alle Fall gespaant. Stellt vill Froen. Dir kritt dann hoffentlech op alles eng Äntwert. An ech hoffen, datt

pieRRe hobsCheit (Lsap): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, ech bewonneren ëmmer nees Ären Optimismus, deen Der an esou Situatiounen ausstraalt. D'Opstelle vun engem Budget ass d'Konscht, Enttäuschunge gläichméisseg ze verdeelen. Dëst Zitat vum fréieren héijen US-Beamte Maurice Stans, dat den Här Bertinelli viru knapp zwou Wochen am Kader vu senger Presentatioun gebraucht huet, beschreift de Prozess vun der Budgetsopstellung a mengen Ae just zum Deel. Ech géif dergéinthale mat engem Zitat vum griichesche Philosoph Plutarch, dee sënngeméiss sot: „De Budget ass de beschten, andeem een näischt Iwwerflësseges wëll, mä andeem een och op näischt Noutwendeges verzicht“. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, sech iwwert e Budget eens ze ginn, zemools wann een zu dräi Parteien an enger Koalitioun ass, ka sécherlech op där enger oder anerer Plaz ee schmäerzhaften Exercice sinn. Politik ass a bleift kee Wonschconcert, wou jiddereen ëmmer genee dat kann duerchsetzen, wat him grad virschwieft. De Budget 2016, iwwert dee mer haut hei debattéieren an ofstëmmen, ass e gudde Budget, well en op engem zolitte Fundament steet. Et ass, wéi de Buergermeeschter et de 4. Dezember richtegerweis sot e sozialgerechte Budget, deen op Nohaltegkeet setzt an dee jidderengem an eiser Gemeng zegutt kënnt. Wann een esou e Budget opstellt, stinn dobäi verschidde kruzial Froen am Mëttelpunkt. Wou steet eis Gemeng? Wou wëlle mer an deenen nächste Joren hin? Éischter e bësse bäileefeg hat den Här Liesch a senger Presentatioun d'Etude démographique ernimmt, fir déi de Schäfferot an dësem Budget 20.000 Euro virgesinn huet. Ech sinn awer der Iwwerzeegung, dass genee esou eng Etüd noutwendeg ass, fir dass mer eis Politik un déi mëttel- bis laangfristeg

5

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) ouvre la séance et cède la parole à M. Muller pour une communication.

eRny muLLeR (Lsap) annonce que la Grand-rue sera rouverte au trafic à partir de demain. Les travaux ont bien avancé en automne. Bien entendu, le projet n’est pas achevé. Les travaux se poursuivront pendant cinq mois, mais la route restera ouverte à l’exception d’une quinzaine de jours en février ou mars. C’est une bonne nouvelle pour les automobilistes, mais surtout aussi pour les commerçants du centreville. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) se réjouit de ce que le cortège pourra passer par là lors de la Fête nationale. Le bourgmestre annonce que Mme Saeul est sur le point d’arriver. Il passe aux réactions du conseil communal à la suite de la présentation du budget par le collège échevinal il y a dix jours. Il s’attend à des louanges, mais aussi quelques critiques et demande aux conseillers communaux de poser beaucoup de questions. Il espère que le budget sera approuvé à l’unanimité.

pieRRe hobsCheit (Lsap) admire l’optimiste de M. Traversini. La dernière fois, M. Bertinelli a cité Maurice Stans selon lequel un budget était l’art de répartir équitablement les déceptions. Pierre Hobscheit préfère citer le philosophe grec Plutarque: le budget est le meilleur lorsqu’il ne contient rien de superflu, mais ne renonce à rien de ce qui est nécessaire. Il est évident que se mettre d’accord sur un budget dans une coalition à trois constitue un exercice complexe. Mais faire de la politique ne signifie pas imposer sa volonté. Le budget 2016 repose sur des fondations solides. Comme l’a dit le bourgmestre le 4 décembre, il est équitable et durable, et apporte quelque chose à tous les habitants de Differdange. Une des questions consiste à savoir où se trouve Differdange et où elle veut aller. M. Liesch a annoncé une


2. budget étude démographique pour 20 000 euros. Cette étude est importante pour adapter la politique au développement de la population. Le développement de la population se reflète bien entendu dans le budget ordinaire à travers les frais de personnel, qui représentent 50  % des dépenses. Mais il s’agit de dépenses importantes, car les employés communaux doivent proposer un service optimal aux citoyens. Au-delà des services offerts, la commune a aussi un rôle social à remplir en accompagnant les citoyens individuellement. Chaque euro dépensé dans ce domaine est justifié. Pierre Hobscheit profite de l’occasion pour remercier tous les collaborateurs de la commune pour leur engagement. En ce qui concerne les recettes ordinaires, la commune dépend du Fonds communal de dotation financière, qui représente 50 % des revenus. D’un côté, il est réjouissant de voir que ces recettes ont augmenté. De l’autre, cette dépendance est inquiétante. Le rôle social de la commune se retrouve dans les 500 000 euros destinés à recruter des jeunes à travers des contrats appui-emploi. Plus ou moins la même somme est allouée aux subsides pour élèves et étudiants. Il s’agit d’un pas important pour les jeunes et leurs familles. Quatre-cent-vingt-mille euros sont prévus pour aider les personnes en situation précaire. Les subsides pour les associations culturelles et sportives se montent à deux-millions d’euros. Le nouveau règlement des subsides permet d’allouer ceux-ci de manière plus transparente. Les associations jouent un rôle social important en favorisant la cohésion. Chaque euro dépensé dans ce domaine est bien investi. D’autres dépenses sont également essentielles pour les Differdangeois, et notamment les 2,5 millions d’euros prévus pour les transports en commun, dont 1,8 million pour le TICE et 750 000 euros pour le Diffbus. Le Diffbus reste gratuit et permet aux habitants moins mobiles de se déplacer de manière flexible à travers la ville. Pierre Hobscheit salue cette gratuité ainsi que l’annonce

Entwécklung vun eiser Populatioun an eiser Gemeng adaptéiere kënnen. Vun der Entwécklung vun eiser Populatioun hänkt am Endeffekt eis ganz Politik of. Dat spigelt sech och an dësem Budget erëm. Dat gesäit een zum engen natierlech an eisem ordinäre Budget, wou d'Personalkäschten, wann een d'Ausgabe fir d'Enseignante mat dobäi zielt, wäit iwwer 50% ausmaachen. Hei dierfe mer awer als Gemeng, menger Meenung no, net spueren. Au contraire. Eng Gemeng huet fir hir Leit do ze sinn an als Gemengeresponsabel hu mer derfir ze suergen, dass eis Servicer esou opgestallt sinn, dass eis Beamtinnen a Beamten de Leit en optimale Service kënnen offréieren. Dobäi geet et ëm vill méi wéi just nëmmen een Déngschtleeschter ze sinn. Hei hu mer och eng sozial Roll. Well et geet och drëms, d'Leit individuell betreien ze kënnen, wa se op d'Gemeng kommen. Duerfir ass all Euro, dee mer an eist Personal investéieren, gutt investéiert Geld. Ech wëll dann och vun der Geleeënheet profitéieren, fir alle Mataarbechter vun eiser Gemeng vun dëser Plaz aus a mengem Numm an am Numm vun der LSAP e grousse Merci auszespriechen. Dat, fir hiren onermiddlechen Asaz am Déngscht vun eiser Stad. Kuckt een am ordinäre Budget op där enger Säit d'Recetten, gesäit ee wéi staark mer ofhängeg si vun deem, wat mer aus dem Fonds communal de dotation financière kréien. Bal d'Halschent vun eise Recettë kënnt aus dem FCDF. Dat ass op där enger Säit natierlech duerchaus erfreelech, dass mer dëst Joer méi Sue kréie wéi nach d'lescht Joer. Op där anerer Säit gëtt engem déi Ofhängegkeet natierlech ëmmer e bëssen ze denken, grad an dëse schwieregen Zäiten, an deene mer liewen. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, déi sozial Roll, déi mer als Gemeng spillen, spigelt sech am ordinäre Budget op ganz ënnerschiddleche Plazen erëm. Sou ass et zum Beispill absolutt ze begréissen, dass eis Gemeng ronn eng hallef Millioun ausgëtt fir jonk Leit, déi am Chômage sinn, anzestellen iwwert de sougenannte Contrat d'appui-emploi. Hei wier et wënschens-

6

wäert, dass mer als Gemeng eis Efforten an den nächste Joren nach weider ausbauen. Grad esou ze begréisse sinn déi weiderhin héich Subside fir eis Schüler a Studenten, déi knapp eng hallef Millioun Euro an eisem ordinäre Budget ausmaachen. Och dës Zomm ass aus der Siicht vun der LSAP e wichtegen a richtege Schratt fir déi Jonk an hir Famillen, während hirer Schoul- a Studienzäit ze ënnerstëtzen. An och déi 420.000 Euro Solidaritéitszoulag, déi am Budget stinn, si wichteg fir genee deene Leit ze hëllefen, deenen et an eiser Gemeng an an eiser Gesellschaft net esou gutt geet. Ee ganz wichtegen Aspekt, deen net ze ënnerschätzen ass, sinn déi knapp 2 Milliounen Euro, déi mer als Subsiden un eis Sports- a Kulturveräiner ausbezuelen. D'LSAP begréisst ausdrécklech, dass d'Stad Déifferdeng sech ee Subsidereglement ginn huet, wat fir Gerechtegkeet a méi Transparenz suergt. Och dat ass eng Form vu sozialer Politik, well et am Endeffekt eis Veräiner sinn, déi eis Gemeng beliewen an déi am alldeeglechen Zesummeliewen eng immens wichteg Roll spillen. Duerfir ass all Euro, deen an d'Veräinskeese fléisst gutt investéiert. Ech wäert dorobber méi spéit a menger Interventioun nach eemol zréckkommen. Am ordinäre Budget sinn awer nach ganz aner kruzial Ausgaben erëmzefannen, déi fir eis Biergerinnen a Bierger vu grousser Wichtegkeet sinn. Ech denken do, zum Beispill, un den ëffentlechen Transport, fir deen nees iwwer 2,5 Milliounen Euro am Budget stinn. Dat sinn engersäits bal 1,8 Milliounen Euro, mat deene mir eis um T.I.C.E. bedeelegen, an zum aneren déi ronn 750.000 Euro, déi an eisen Diffbus fléissen. Och hei gi mer eiser sozialer Roll gerecht, well et virun allem eise gratis Diffbus ass, deen et deene Leit, déi vu sech aus net esou mobil sinn, erméiglecht, sech séier a flexibel bannent eiser Gemeng ze bewegen. Ech wëll ausdrécklech begréissen, dass den Diffbus gratis ass an dat och bleift. An dass den Här Bertinelli schonns ugekënnegt huet, dass soll gekuckt ginn, wéi dës Offer nach kann erweidert ginn.


2. budget Wann ech vum T.I.C.E. schwätzen, sinn ech natierlech ganz séier bei deenen anere Syndikater. Do bleiwen eis Ausgabe weiderhin héich. Knapp 1,4 Milliounen Euro fir de Waassersyndikat SES, ronn 3 Milliounen Euro fir de SIACH an iwwert eng hallef Millioun Euro fir de SIDOR. Natierlech erfëllen dës Syndikater wichteg Aufgaben. Trotzdeem — an dat gouf de 4. Dezember schonns gesot — heescht et opzepassen, dass d'Dépensen net aus dem Rudder lafen, well och dat si mer eise Biergerinnen a Bierger schëlleg. Just nach eng kleng Remarque, ier ech bei den extraordinäre Budget kommen, wat den Avis vun der Finanzkommissioun betrëfft. D'Kommissioun weist hei op eppes hin, wat mir perséinlech scho méi wéi eng Kéier opgefall ass a wat mech perséinlech immens stéiert. Dat sinn eis héich Postkäschten. Effektiv kéinte mat Hëllef vun engem Verdeeler vill Invitatioune fir Veranstaltungen net méi per Post- a Pabeierform, mä per E-mail verschéckt ginn. Domat géif ee Sue spueren an et kéint ee verhënneren, dass eenzel Leit déi nämlecht Invitatioun zwee- oder souguer dräimol geschéckt kréien. Einfach well et keen harmoniséierte Verdeeler gëtt. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, duerch den intelligenten a verstännegen Ëmgang mat eise Suen am ordinäre Budget, bleift ënnert dem Stréch e Boni vu ronn 13,6 Milliounen Euro. Eng Zomm, déi eis et erméiglecht, weiderhin an d'Zukunft vun eise Bierger an an d'Zukunft vun eiser Stad ze investéieren. Den Niveau vun den Investitioune bleift onverännert héich bei ronn 47 Milliounen Euro. D'Bedeitung vun der Étude démographique, déi mat 20.000 Euro am extraordinäre Budget chiffréiert ass, hunn ech virdru jo schonns eemol ënnerstrach. Dës Etüd soll eis weisen, wou mëttel- bis laangfristeg Handlungsbedarf besteet, virun allem — awer net nëmmen —, wann et ëm d'Infrastrukture wéi eis Schoulen oder Maison-relaise geet. Hei vläicht meng Fro un de Schäfferot: Wat soll an dëser Etüd iwwerhaapt alles genee gekuckt ginn? Wat d'Investitiounen ugeet, ass et virop ze begréissen, dass mer an eist Gemengegebai investéieren. Wéi ech schonns

sot, iwwerhuele mir mat eise Gemengeservicer eng sozial Roll. Wat eis Infrastrukture besser un d'Besoinen adaptéiert sinn, wat mer dëser Roll besser kënne gerecht ginn. An deem Kontext mécht dann och de Bau vun engem neie Verwaltungsgebai direkt niewendrun natierlech Sënn. Dat ass awer just e Brochdeel vun deem, wat mer investéieren. Konsequent weidergedriwwe gëtt zum Beispill d'Entwécklung vun eiser Entrée en ville. Zum enge wäert hei een neit Gebai amplaz vum fréieren Hadir-Tower entstoen. Do dernieft ass dat neit Parkhaus um Contournement ee wichtegt Puzzlestéck, wann et drëm geet, eis Verkéierssituatioun besser an de Grëff ze kréien. An deem Kontext wëll ech am Numm vun der LSAP ausdrécklech begréissen, dass mer op de Wee ginn, fir eng extern Etüd iwwert eis Verkéierssituatioun duerchzeféieren. Do vläicht meng Fro un de Schäfferot: Wéi gesäit et mam Timing bei dëser Etüd aus? Respektiv wéini ass geplangt, dass mer mat éischte konkrete Resultater rechne kéinten? Vill investéiere mer an dësem extraordinäre Budget nees an eis Kanner an an eis Jugendlech. Dass mer an eise Maison-relaisen opgrond vun eisem rasante Populatiounswuesstum aus allen Néit platzen, wësse mer heibannen alleguer. Zu Uewerkuer sinn endlech déi néideg Sue virgesinn, fir déi besteeënd Maison Relais ze erweideren. Dat ass en noutwendegen an absolutt richtegen Invest an d'Qualitéit vun eiser Kannerbetreiung. Dat nämlecht gëllt d'ailleurs fir de Site Woiwer, wou jo och eng Erweiderung geplangt ass. Mat Erweiderungen ass et natierlech net gedoen. Duerfir begréisse mir als LSAP ausdrécklech de Bau vun neie Strukturen zu Nidderkuer respektiv zu Déifferdeng am Zentrum. Och an eis Schoulen investéiere mer weiderhi vill. Am Budget 2016 steet virun allem déi international Schoul am Mëttelpunkt, déi an eiser Gemeng entstoe soll. D'LSAP steet zu dësem Projet a mir hoffen, dass déi Schoul sech positiv wäert entwéckelen. Ech wëll vun dëser Plaz aus nach eng Kéier virdru warnen, fir den Androck entstoen ze loossen, et géif sech hei ëm eng Europaschoul wéi um Kierchbierg oder zu Mamer handelen. Dat ass et ganz kloer net. Et kéint een d'Diskussioun ronde-

7

d’un éventuel développement du Diffbus faite par M. Bertinelli. Les dépenses liées aux syndicats restent élevées. Le syndicat des eaux SES touchera 1,4 million, le SIACH 3 millions et le SIDOR 500  000 euros. Ces syndicats réalisent un travail important, mais il faut veiller à ce que les dépenses n’explosent pas. Dans son avis, la commission des finances souligne un point qui gêne énormément Pierre Hobscheit: les frais de poste. De nombreuses invitations pourraient être envoyées par courrier électronique. La gestion responsable du budget ordinaire permettra de réaliser un excédent de 13,6 millions d’euros. Cette somme sera réinvestie dans l’avenir des citoyens et de la ville. Les investissements prévus en 2016 se montent à 47 millions d’euros. Vingt-mille euros sont destinés à une étude démographique. Celle-ci déterminera les points où il reste des efforts à faire à moyen et long terme en ce qui concerne notamment les écoles et les maisons relais. Le collège échevinal pourrait-il fournir des détails sur cette étude? Pierre Hobscheit salue les investissements dans l’hôtel de ville. Les services communaux jouent un rôle social et les locaux doivent être adaptés aux besoins. La construction d’un nouveau bâtiment administratif est donc pertinente. Le développement de l’entrée en ville se poursuivra. La tour Hadir sera remplacée par un nouveau bâtiment. Le nouveau parc de stationnement du contournement constitue un élément important pour maitriser les problèmes de circulation. Dans ce contexte, les socialistes saluent la réalisation d’une étude indépendante sur le trafic. Une date est-elle déjà fixée? Quand les résultats seront-ils communiqués? Les investissements dans les enfants et les jeunes se poursuivront. Les maisons relais sont surchargées. Celles d’Oberkorn et du Woiwer seront agrandies. Par ailleurs, le LSAP salue la construction de nouvelles structures à Niederkorn et dans le centre de Differdange. En ce qui concerne les écoles, l’école internationale est le projet le plus important. Pierre Hobscheit rappelle qu’il ne s’agit pas d’une école


2. budget européenne comme au Kirchberg ou à Mamer. Pour calmer les esprits, il faudrait éviter de mélanger les termes. Les socialistes se réjouissent de l’implantation de l’université pour kinésithérapeutes sur le site de l’ancienne piscine à Oberkorn. Differdange devient de plus en plus un lieu de formation et l’arrivée de jeunes dynamisera la ville. Trois-cent-cinquante-mille euros sont destinés à la construction d’une maison des jeunes au Fousbann. La Maison des jeunes de Differdange fonctionne bien depuis longtemps. Pour celle de Niederkorn, il faut d’ores et déjà se demander comment élargir l’offre. Celle du Fousbann trouvera sans doute son public. Toujours à propos des jeunes, la piste de planches à roulettes constitue un projet intéressant permettant de développer l’offre en activités de loisirs. La cour de récréation de l’École des filles à Niederkorn sera agrandie. D’autres projets concernent les associations. Le collège échevinal devra réagir rapidement lorsque le Hall de la Chiers ne sera plus disponible. Celui-ci n’était pas parfait. Mais une salle où la vie sociale de la commune peut se développer n’en est pas moins nécessaire. La construction est prévue à Oberkorn derrière le centre sportif. Pierre Hobscheit espère que les travaux avanceront vite. En ce qui concerne le sport, les terrains du Luna, d’Oberkorn et du Woiwer seront rénovés. La construction d’une salle de sport sur le campus de Niederkorn est prévue. Les clubs sportifs offrent une occupation pertinente aux jeunes et leur permettent de faire de l’exercice physique. Ils jouent un rôle social important. Les investissements se poursuivront dans les parcs de stationnement, et notamment le parking du contournement et le parking provisoire visà-vis. D’autres parkings verront le jour dans les quartiers. Bien entendu, il ne suffit pas de construire des halles et des terrains. Les habitants doivent se sentir à l’aise dans leurs localités. C’est pourquoi le réaménagement du centre de Niederkorn sera repris. Les

rëm dës Schoul däitlech entschäerfen, wann een d'Begrëffer net permanent géif duerjerneegeheien. Positiv gesi mir als LSAP de Projet vun enger Héichschoul fir Kinéen an der fréierer Schwämm zu Uewerkuer. Dëse Projet wäert säin Deel derzou bäidroen, fir Déifferdeng als Bildungsstanduert op der Landkaart fest ze etabléieren an e wäert jonkt neit Liewen an domat eng nei Dynamik op Déifferdeng bréngen. Investéieren an déi Jonk maache mer awer net just am Beräich vun de Schoulen a Maison-relaisen. Am Budget sinn 350.000 Euro fir de Bau vun engem neie Jugendhaus am Quartier Fousbann virgesinn. Dat kann een natierlech nëmme begréissen. Well och hei erfëlle mer eng wichteg sozial Aufgab am Interessi vun deene Jonken aus eise verschiddene Quartieren. D'Jugendhaus zu Déifferdeng selwer funktionéiert zanter laangem gutt. Zu Nidderkuer muss ee sech elo schonn d'Fro stellen, wéi déi momentan Offer kann erweidert ginn. Ech sinn iwwerzeegt, dass déi nei Struktur um Fousbann séier hire Public fanne wäert. Natierlech gëtt et am Kanner- a Jugendberäich nach eng ganz Partie aner Projeten, déi wichteg sinn. Ech denken do zum Beispill un dee ganz flotte Projet vun enger Skaterpist, déi zu enger Diversifikatioun vun der Fräizäitoffer fir déi Jonk wäert bäidroen, souwéi un d'Erweiderung vum Schoulhaff bei der Meederchersschoul zu Nidderkuer. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, 2016 ginn nach eng Hellewull aner Projeten an Ugrëff geholl. Projeten, déi eise Veräiner an domat all eise Biergerinnen a Bierger, zegutt kommen. Eng séier Reaktioun war an ass nach ëmmer gefrot, wann duerch de Projet vum internationale Lycée eis Hal de la Chiers net méi zur Verfügung steet. D'Hal de la Chiers war sécher keng perfekt Hal. Mat deem Wëssen, wat een haut huet, géif een dës Hal sécherlech anescht bauen. Eppes kann awer kee bestreiden. Dat ass de Fait, dass esou eng Hal fir dat soziaalt Liewen an eiser Gemeng, dréngend gebraucht gëtt. Duerfir ënnerstëtze mir de Schäfferot an all sengen Démarchen, fir beim Bau vun enger Alternativ fir d'Hal de la Chiers

8

zu Uewerkuer hannert der Sportshal séier Neel mat Käpp ze maachen, ganz an der Hoffnung, dass mer geschwënn eng Hal zur Verfügung hunn, déi de Besoine vun eise Veräiner am vollen Ëmfang gerecht gëtt. Well och dat ass nëmmen am Interessi vum soziale Liewen an eiser Gemeng. Och an eis Sportsinfrastrukturen investéiere mer weiderhi vill Suen. Sou zum Beispill an d'Renovatioun vum Lunasterrain zu Uewerkuer, punktuell zu Nidderkuer a wéi um Woiwer. Och dat si Suen, déi gutt investéiert sinn, well de Sport an eiser Gemeng seng fest Plaz huet. An deem Sënn sief natierlech un d'Investitiounen an eis Sportshalen erënnert, wou virun allem de Bau vun engem neie Sall um Schoulcampus zu Nidderkuer ervirstécht. De Sport an eiser Gemeng ass ëmsou méi wichteg, well vill Veräiner an eiser Gemeng déi Jonk opfänken, hinnen eng sënnvoll Fräizäitbeschäftegung ginn a se esou scho fréi un de Sport eruféieren. De Sport spillt also hei eng ganz wichteg sozial Roll, wat d'Gemeng finanziell ënnerstëtzt. Een anere Beräich, an dee vill investéiert gouf an nach weider gëtt, sinn eis Parkingen. Dat sinn zum engen déi grouss Parkingen direkt beim Zentrum, wou mer fir d'Éischt e provisoresche Parking aménagéiere vis-à-vis vum aktuelle Parking Contournement, fir dass séier mam Bau vum neie Parkhaus kann ugefaange ginn. Et entstinn awer och méi kleng Parkingen an de Quartiere selwer wéi zum Beispill um Fousbann. Parkingen, déi eis hëllefe wäerten, d'Situatioun no an no besser an de Grëff ze kréien. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, fir dass eis Stad lieft, geet et net just duer, flott Halen oder Terrainen ze hunn. Et geet ausserdeem drëms, d'Uertschafte selwer esou ze gestalten, dass d'Leit sech wuelfillen. Aus där Logik eraus sinn ech frou, dass mer mat der Neigestaltung vum Nidderkuerer Duerfkär virufueren. Dëst ass batter néideg. De Projet wäert, wann en eemol ofgeschloss ass, sécherlech fir eng besser Liewensqualitéit suergen. Déi Nidderkuerer Leit hu laang genuch mussen drop waarden, dass mer mat dësem Projet virufueren. An duerfir sinn ech ëmsou méi frou, dass mer elo Neel mat Käpp maachen.


2. budget Dir Dammen, Dir Hären, zwee wichteg Theme wëll ech a menger Interventioun net vergiessen. Dat eent ass eis Kreativfabrik, de 1535 °C. Dee Projet huet sech an der rezenter Vergaangenheet zu engem vollen Erfolleg entwéckelt. Dat kënne mir als LSAP nëmme begréissen. Dat gesäit ee jo un deene sëlleche Contrats de bail, déi mer regelméisseg am Gemengerot guttheeschen. Dat beweist, dass mer als Gemeng d'Suen op der richteger Plaz investéieren an investéiert hunn. Trotzdeem denke mir als LSAP, dass de Moment komm ass, wou och de Stat seng Verantwortung muss iwwerhuelen an esou e Mammutprojet substantiell soll ënnerstëtzen. Souwäit ech weess, ass de Schäfferot jo den Ament amgaangen ze kucken, wéi an Zukunft eng Zesummenaarbecht mam Stat, déi eng substantiell finanziell Ënnerstëtzung géif mat sech bréngen, kéint ausgesinn. Vläicht kann den Här Buergermeeschter eis soen, ob et schonns en neie Moment gëtt, respektiv wéi wäit mer do dru sinn? De 1535 °C ass a bleift jiddefalls e Schlësselprojet, wann et drëms geet, eis Ekonomie an der Gemeng nei ze beliewen. Et ass awer beileiwen net deen eenzegen. Och an der Industriezon Haneboesch zu Nidderkuer, solle weider Betriber dobäi kommen, wat mir als LSAP absolutt begréissen. Do dernieft gëllt et natierlech och, an eisem Stadkär ze kucken, wéi een duerch nei attraktiv Geschäfter eng nei Dynamik kann op Déifferdeng bréngen. Deen neien Akafszenter Opkorn wäert hei sécherlech och eng positiv Roll kënne spillen. Ee lescht Thema, wat eis hei ëmmer nees beschäftegt, ass de Logement. E ganze Koup Projete goufen an eiser Gemeng realiséiert an eng ganz Rëtsch un neien interessante Projete wäerten nach an deenen nächste Méint a Joren op eis duerkommen. Als Gemeng sti mer do natierlech an der Verantwortung. Mir musse kucken, wéi mer eng gesond Mixitéit an eis Gemeng kréien, andeems mer souwuel de klassesche wéi de subventionéierte Wunnengsbau ënnerstëtzen a virundreiwen. Ech wëll dann nach dem Här Diderich seng Berechnungen a seng Proposen, déi hie gemaach huet, ausdrécklech begréis-

sen. Him ass d'leschte Kéier e bëssen Onmutt entgéintgeschloen. Ech mengen, dass et besser gewiescht wier, mir hätten déi Berechnungen am Virfeld geschéckt kritt, soudass een d'Zuelematerial virun Ae gehat hätt. Wat d'Motioun ugeet, fir de Budget ze amendéieren, sou bleift d'LSAP awer éischter skeptesch. Vill méi géif ech virschloen, dass een dat an der Logements- an eventuell och an der Bautekommissioun an den nächste Méint emol a Rou diskutéiert. (Ënnerbriechung) An d'Finanzkommissioun natierlech och. (Ënnerbriechung)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dir alleng hutt d'Wuert, Här Hobscheit.

pieRRe hobsCheit (Lsap): Dem Här Mangen seng Remarque war awer ganz pertinent. Datt emol a Rou diskutéiert an dann zesumme gekuckt gëtt, wéi esou e Programm kann an d'Realitéit ëmgesat ginn an an de Budget kann afléissen. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, well nach e puer Leit no mir schwätzen, kommen ech lues awer sécher zum Schluss. E puer Saache wëll ech awer hei souzesoen am Schnellduerchlaf nach opzielen. Den Emprunt à courte durée fir eise Rettungszentrum um Scheierhaff steet am Budget. Dëst ass e gudden a wichtegen Invest an d'Sécherheet vun den Déifferdenger Leit, well mer an optimale Strukturen een effiziente Rettungsdéngscht garantéiere kënnen. Positiv ervirhiewe wëll ech déi nei Subventiounen am Energieberäich. Déi 200.000 Euro, déi am Budget drastinn, si gutt investéiert, well grad mir als Gemeng eis Verantwortung iwwerhuele mussen, wann et drëm geet, fir eis Populatioun an Energiefroen nach méi staark ze sensibiliséieren.

9

habitants de Niederkorn attendent ce moment depuis longtemps. Pour ce qui est du 1535 °C, ce projet constitue un véritable succès. Les contrats de bail que le conseil communal approuve régulièrement le prouvent. Differdange a investi de l’argent là où il le fallait. Désormais, le moment est venu pour l’État de subventionner ce projet de façon substantielle. Le collège échevinal est en discussions avec le gouvernement. Le bourgmestre pourrait-il fournir des informations à ce sujet? Le 1535 °C est un projet clé pour l’économie de Differdange. De nouvelles entreprises s’établiront dans la zone industrielle du Haneboesch. Il faudra aussi veiller à dynamiser le centre de Differdange à travers de nouveaux magasins attractifs. Le nouveau centre commercial Opkorn jouera un rôle important. Pour ce qui est du logement, de nombreux projets sont prévus au cours des prochains mois et années. La commune devra favoriser une mixité sociale saine en promouvant la construction d’habitations classiques et subventionnées. Pierre Hobscheit salue les calculs et les propositions faits par M. Diderich la dernière fois. Cependant, il aurait pu fournir les documents à l’avance aux conseillers communaux. Les socialistes sont sceptiques quant à la motion visant à amender le budget. Ces discussions devraient être menées au sein des commissions du logement, des bâtisses et des finances. (Interruptions)

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) signale que seul M. Hobscheit a la parole.

pieRRe hobsCheit (Lsap) souhaite que les propositions soient discutées calmement afin d’établir un programme pour les réaliser. Il passe ensuite en revue divers autres projets et notamment le centre de secours au Scheierhaff. Il s’agit d’un investissement important dans la sécurité des Differdangeois. Les nouveaux subsides en matière d’environnement constituent aussi une bonne chose. Les 200 000 euros prévus permettent à la commune de


2. budget prendre ses responsabilités et de sensibiliser la population aux questions de l’énergie. Le LSAP accompagne le développement de Differdange. Lorsqu’il le faut, les socialistes sont critiques. Ils sont contents de pouvoir influencer ce développement au sein de la majorité. Il est trop tôt pour se reposer sur ses lauriers. Il reste beaucoup à faire. Pierre Hobscheit est convaincu que la coalition continuera à travailler dur dans les deux ans qu’il lui reste. Elle saura relever les défis. Les socialistes soutiennent le budget 2016, car il place les bons accents. Il comporte des avantages pour tous les Differdangeois et prévoit des investissements dans les infrastructures. Il n’est peut-être pas spectaculaire, mais fera avancer la ville dans la bonne direction.

pasCaL büRgeR (dp) dit que dans 14 jours, à l’occasion du 31 décembre, toutes les chaines de télévision diffuseront Dinner For One et sa célèbre réplique «Same procedure as every year». En lisant le budget rectifié 2015 et le budget  2016, Pascal Bürger n’a pas pu s’empêcher de penser à ce classique. Le bourgmestre a caractérisé le budget 2016 de budget d’avenir. Pour les démocrates, c’est plutôt un budget ennuyeux qui stagne. Certains apprécient les répétitions et y trouvent immanquablement des nouveautés. D’autres trouvent cela ennuyeux. Un budget doit aussi servir à définir la politique qu’une majorité veut mener. Celui-ci manque de fond. Bien entendu, le DP soutient les investissements dans les infrastructures scolaires. Mais ils sont dus au développement démographique et à l’état pitoyable de certains établissements. Le collège échevinal doit aussi tenir compte de contraintes comme la hausse des salaires, les emprunts… Par ailleurs, le collège échevinal veut se montrer responsable. Mais la politique visionnaire de l’ancien bourgmestre Claude Meisch l’était aussi. Preuve en sont par exemple les recettes perçues à travers les loyers.

Dir Dammen, Dir Hären, Déifferdeng wiisst. Déifferdeng entwéckelt sech. Mir als LSAP begleeden déi Entwécklung ganz gär. Do, wou et néideg ass, si mer och schonn emol méi kritesch. Mir sinn awer frou, dass mir als Partei dës Entwécklung elo an der Majoritéit méi direkt beaflosse kënnen. Et wier falsch a virun allem nach vill ze fréi, fir d'Hänn an de Schouss ze leeën a sech mat deem zefridden ze ginn, wat scho geschitt ass. Duerfir bleift einfach nach vill ze vill ze maachen. Ech sinn awer der fester Iwwerzeegung, dass dës Koalitioun an deenen net emol méi zwee Joer, déi hir nach bleiwen, weider wäert schaffen, fir eis Stad konsequent no vir ze bréngen. D'Problemer wäerte mer dobäi net ignoréieren. Vill méi wäerte mer déi grouss a wichteg Erausfuerderunge konsequent ugoen. D'LSAP dréit dëse Budget mat, well mer der Iwwerzeegung sinn, dass mer mat dësem Budget déi richteg Akzenter setzen. Et ass e Budget, dee jonk an al zegutt kënnt. Et ass e Budget, an deem mer an d'Infrastrukturen investéieren, vun deenen all eis Bierger kënne profitéieren. Ënnert dem Stréch ass et e Budget ouni spektakuläre Schnickschnack, deen trotzdeem derfir wäert suergen, dass sech eis Stad weider an déi richteg Richtung wäert entwéckelen. Ech soen Iech Merci, fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech soen Iech Merci, Här Hobscheit. Här Bürger Pascal, w.e.gl., Dir hutt d'Wuert.

pasCaL büRgeR (dp): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Häre Conseilleren, léif Vertrieder vun der Press, Dir Dammen an Dir Hären, a 14 Deeg ass et erëm esou wäit. Da wäert op all Kanal nees um 31. Dezember déi X-te Widderhuelung vum Dinner For One lafen, wou et jo bekanntermoossen heescht: ‘Same procedure as every year'. Déi eis hei virleiend zwee Budgeten — de Rectifié 2015 an de Budget 2016 — hunn eis onweigerlech dozou verfouert,

10

un dëse Klassiker ze denken. Virun allem den 2016er Budget — vum Här Buergermeeschter, als Budget d'avenir bezeechent — ass an eisen Ae wuel éischter e langweilege Stëllstandsbudget. Et gëtt jo Leit, déi sech u Widderhuelungen erfreeën an och ëmmer nees Neies dobäi entdecken. Mä et gëtt awer och Leit, déi Widderhuelunge generell langweileg fannen a léiwer ewechkucken. E Budget ass jo awer och a virun allem eng nei Méiglechkeet duerzestellen, wéi eng Politik een als Majoritéit gefouert huet, féiert a wëll féieren. A wann een dëst Dokument duerchliest, muss ee feststellen, dass ganz wéineg Substanz derhannert stécht. Natierlech gëtt et Eckdaten am Budget 2016, déi wichteg si fir d'Gemeng Déifferdeng an déi och mir als Demokratesch Partei kënne matdroen, wéi ënner anerem deen héijen Invest a schoulesch Infrastrukturen, deen awer ganz einfach der demografescher Entwécklung vun eiser Gemeng an deenen zum Deel delabréierte besteeënden Infrastrukture geschëlt ass. An natierlech gëtt et och Contrainte beim Opstelle vun engem Budget, deene Rechnung gedroe gi muss: d'Hausse vun de Salairen, d'Emprunten… An et ass sécher luewenswäert, wann ee verantwortungsvoll wirtschafte wëll. Mä heescht dat, dass dat ënnert der leschter Majoritéit net esou war? Ass d'Gemeng Déifferdeng net grad elo amgaangen, den Notzen aus där wäitsiichteger Politik ze zéien, déi ënnert dem Buergermeeschter Claude Meisch gefouert gouf? Ënner anerem, wéi aus dem Budget ersiichtlech, déi bestänneg Joer fir Joer steigend Recetten duerch d'Loyeren. Dofir ware mir iwwerrascht als Demokratesch Partei, wéi den Här Buergermeeschter a senger Presentatioun sot, Déifferdeng wier aus engem laangen an déiwe Schlof erwächt. Wann een déi lescht zwee Joer vun der Majoritéit awer Revue passéiere léisst, géif een éischter vum Contraire ausgoen. Da steet de Gutt-Nuecht-Téi schonn um Nuetsdësch, de Pyjama ass ugedoen, d'Ourestëpp sinn agestach an d'Nuetsmask ass och schonns iwwert den Aen,


2. budget well vill ass net geschitt an deenen zwee Joren.

an deene Joren zanter eisem leschte Besuch vum Haus organiséiert goufen.

(Gelaachs)

pasCaL büRgeR (dp):

Voller Virfreed hunn eis Tester sech dunn un den Dësch gesat, fir d'Menüskaart ze studéieren. Eng gewëssen Enttäuschung an och Iwwerraschung huet sech du breetgemaach, wéi ee festgestallt huet, dass d'Kaart net ganz vill geännert hat. Iwwerrascht virun allem, well een dach dovun ausgaange war, dass virun allem déi nei Équipe vun de Sous-cheffen eng ganz nei Kaart géif zesummestellen oder op d'mannst déi besteeënd Kaart grondleeënd ëmmodeléiere géif, well mer jo woussten, dass déi Aart a Weis vun der viregter Équipe hire Virstellungen diametral entgéintstoungen.

… sinn dann och d'majoritär Dépensen am virleienden 2016er Budget op déi schonns ënnert dem Buergermeeschter Claude Meisch initiéiert Projeten zréckzeféieren.

Nun, vläicht hat sech da wéinstens d'Preparatioun vun de Plate geännert. Mir hunn dunn de Klassiker schlechthin bestallt, fir dat ze iwwerpréiwen, d'Kreativfabrik 1535 °C.

Dat mécht et sécherlech net méi einfach, fir Oppositiounspolitik ze maachen an och esou e Budget ze analyséieren. Ech hu mir dofir geduecht, fir Widderhuelungen ze vermeiden a well ech perséinlech kee Frënd vu béise Wierder sinn, dëse Budget emol eng Kéier metaphoresch ze duerchliichten aus der Siicht vun engem Critique gastronomique.

Dëse Plat, dee vum viregte Kach kreéiert gouf — mat vill Skepsis vun de Kritiker begleet —, huet sech zu engem regelrechte Megasuccès entwéckelt an Déifferdeng net nëmmen national, mä och international nees op d'Landkaart bruecht, wéi nach kierzlech an engem Artikel an deem renomméierte Berliner „Tagesspiegel“ vum 10.12.2015 nozeliese war.

Ausser der Verwierklechung vu besteeënde Projeten, déi dann awer mat der néideger Selbstbeweihräucherung mediewierksam duergestallt ginn — an da wier ech erëm beim Diner for one…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Et ass awer näischt Neits.

Mir hunn eis Tester lassgeschéckt, fir déi als Commune étoilée an eisem leschte Guide Editioun 2013 ausgezeechent Gemeng Déifferdeng enger neier Iwwerpréiwung ze ënnerzéien. Dëse Stär hat d'Gemeng Déifferdeng kritt wéinst enger «Politique culinaire basée sur des ingrédients naturels, mais préparés avec un grand sens de créativité et d'innovation, le respect des traditions, un modernisme naissant et une vision des besoins de l'avenir». Eng ganz Rei Saachen hu geännert: Den Etablissement nennt sech elo Differdange change an och de Mann hannert dem Kachdëppen a seng ganz Équipe huet changéiert. Mir goufen häerzlech vum Patron empfaangen a voller Enthusiasmus krute mir déi nei Dëscher a Still an informatesch Équipementer gewisen. An natierlech och déi iwwerdimensional Pinnwand voll mat Fotoen, wou déi sëllechen Evenementer veréiwegt sinn, déi

Nun, den Haaptingrédient war nach ëmmer deen nämlechten. De Bâtiment A, dee jo offiziell schonns ënnert der Präsenz vun der Regierung ageweit a verkächtegt gouf. Nei ass dann elo d'Erschléissung vum Bâtiment B, wou d'Rezept dohigeeënd verännert gëtt, dass an der Präislëscht, spréch Budget, 2 Millioune Subside vum Stat veranschlagt sinn, déi éischtens nach net accordéiert sinn — an dat soll ee jo net maache laut den Aussoe vum neie Maître aux fourneaux — an déi zweetens dat ganzt Konzept vun dësem Plat wäerte grondleeënd änneren, well een domadder als Gemeng d'Kontroll iwwert d'Entwécklung vun dëser Success-Story zum Deel aus der Hand gëtt. An duerch de Gebrauch vun eventuellen neie Gewierzer wäert de Goût vun dësem Plat net méi deeselwechte sinn.

11

Le bourgmestre a dit lors de la présentation du budget que Differdange se réveillait d’un long sommeil. Pascal Bürger a plutôt l’impression que le pyjama, la tisane, les boules Quiès et le masque de nuit sont prêts. (Rires) Pascal Bürger estime que le collège échevinal ne fait que continuer des projets entamés tout en veillant à être encensé par les médias.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) proteste que cela n’a rien de nouveau.

pasCaL büRgeR (dp) ajoute que la plupart des dépenses prévues en 2016 concernent des projets entamés par le bourgmestre Claude Meisch. Cela rend une analyse du budget difficile et pour éviter des répétitions, il a décidé de le commenter de manière métaphorique à la façon d’un critique gastronomique. En 2013, Differdange était une commune étoilée en raison d’une politique culinaire naturelle à la fois créative et traditionnelle, moderne et visionnaire. Désormais, l’établissement s’appelle Differdange change et l’équipe a totalement changé. Le nouveau patron a présenté les tables, le nouvel équipement informatique ainsi que des photos surdimensionnées immortalisant les évènements importants. Les critiques culinaires ont été déçus en voyant que la carte n’avait guère évolué. Ils s’étaient attendus à ce que les sous-chefs la remanient fortement, car ceux-ci n’appréciaient pas la façon de faire de l’équipe précédente. Le 1535 °C, créé par le chef précédent, est devenu un véritable succès sur le plan national et même international à en croire le Tagesspiegel berlinois du 10 décembre 2015. Sous la nouvelle équipe, l’ingrédient principal est resté le même: le bâtiment A, inauguré officiellement en présence du gouvernement. La viabilisation du bâtiment B entrainera une modification de la recette puisque la liste des prix prévoit un subside de l’État de deux-millions, bien que ce subside n’ait pas encore été accordé officiellement. Le


2. budget plat va changer fondamentalement, car la commune perdra le contrôle de ce grand succès. Le 1535 °C reste une priorité absolue pour la commune de Differdange. Les critiques culinaires s’inquiètent d’une modification de la recette originale. Comme entrée, Pascal Bürger commande un assortiment d’études. Le plat est surchargé, préparé sans amour et d’un rapport qualité-prix catastrophique. Le chef a expliqué qu’à travers ce plat, il essaie de rassurer son équipe. En ce qui concerne la créativité, le chef est obligé de faire avec les cuistots à disposition. Les entrées essaient de satisfaire le plus grand nombre de clients. Pour les petits, la carte propose en entrée des sushis d’aires de jeux et de piste de skateboard et vélos tout-terrain, et comme plat principal un hamburger de maison des jeunes au Fousbann. Pascal Bürger n’a pas gouté à ces plats, mais sa collaboratrice y reviendra tout à l’heure. Pour les séniors, on retrouve des plats classiques dont il faudra analyser la réalisation et le suivi. La culture était un plat qui tenait particulièrement à cœur à l’ancien chef. Sur la nouvelle carte, elle se situe tout à la fin dans la rubrique «Pour nos petits». Les dépenses augmenteront de 150 000 euros en raison principalement des salaires. Le personnel responsable de ce plat a été remplacé petit à petit. Le bilan n’est pas très savoureux. L’Aalt Stadhaus a été créé par l’ancien chef. Le taux de remplissage est en augmentation de 10 %. Mais le sous-chef responsable explique que ce taux est dû en partie aux visites scolaires. L’équipe des cuistots ferait bien de revoir la programmation, de rechercher des niches et de donner une identité à l’Aalt Stadhaus. Par le passé, les créations culturelles faisaient exploser les papilles gustatives. Désormais, il manque le savoir-faire. Les plats sont insipides et les épices exotiques comme Alles ëm de Béier n’y changent rien. Les créations végétariennes, qui tiennent à cœur au nouveau chef, sont plus convaincantes. La charte transfrontalière, le parc de recyclage, les subsides et le dessert à base de

Wéi gesot, de 1535 °C ass a bleift eng vun den absolutte Prioritéite vun der Gemeng Déifferdeng. Mir woen awer eis Bedenken auszedrécken hisiichtlech där enger oder anerer Ëmmodeléierung vun der ursprénglecher Rezept. Als Entrée bestelle mir eis en Assortiment d'études. Eisen éischten Androck ass dee vun engem zimlech iwwerfëllten Teller, ouni vill Léift zesummegestallt, a vun engem desolate Rapport qualitéprix. Op dësen Teller ugesprach, huet eis de Chefkach verséchert, dass hien d'Obligatioun hat, fir seng Équipe mat dësem Plat ze rassuréieren an hinnen op dësem Wee eng gewësse Réckendeckung ze ginn. A wat d'Kreativitéit an d'Iddien, fir weiderhin innovativ Konzepter ze entwéckelen, ubelaangt, misst hien nun emol mat deene Käch kachen, déi him dohigesat goufen. Bei den Entréeë sinn eng ganz Rei interessant Usätz. Et ass virun allem d'Beméiung ze erkennen, eng ganz breetgefächert Clientèle unzeschwätzen. Fir déi Jonk an déi, déi et bliwwe sinn, gesi mir do e Sushi-Schëff, besteeënd aus Spillplazen an engem Skaterpark mat BMXPist. An och bei den Haaptplate gëtt un dës Zilgrupp geduecht mat engem Hamburger revisité. Méi konkret: Enger Maison des jeunes um Fousbann op deem fréieren AS-Déifferdeng Terrain. Ech perséinlech konnt dës Plate bei eisem Besuch net schmaachen, mä duerfir wäert eng vu menge Kollaboratricen duerno méi spezifesch dorop agoen, souwuel wat d'Ingrédienten, wéi och d'Ëmsetzung betrëfft an eng Bewäertung ofginn. Des Weidere sinn awer och nach Kreatiounen op der Menüskaart fir eis Senioren. Mä mir bewegen eis do méi am Beräich vum Klasseschen, soudass mir besonnesch en A wäerten hunn op d'Ëmsetzen an de Suivi vun dëse Projeten. Gespaant ware mir dann awer virun allem och op en aneren, dem viregte Kach ganz besonnesch um Häerz leiende Plat, dem Beräich vun der Kultur. Nun, mir hu laang musse sichen. Mir hunn d'Kultur dunn awer schlussendlech um Enn vun der Menüskaart fonnt ënnert der Rubrik «pour nos petits». Op Nofro huet de Chef eis zwar bestätegt, dass d'Ausgabe fir dëse Plat ëm

12

150.000 Euro an d'Luucht gaange sinn, mä datt dat virun allem d'Dépensë fir d'Salairë sinn. Dat fir d'Weiderentwécklung vun deem Plat responsabelt Personal ass lues a lues ausgetosch ginn an esou huet dat ganzt Rezept eng nei Geschmaachsrichtung kritt. Eng Käschtennotzebilanzéierung, déi, wéi schonns mehrfach erwähnt, an dësem speziellen Agencement vun de Saveuren net onbedéngt ubruecht ass. Ee vun den Haaptingrédienten, d’Aalt Stadhaus, nach ënnert dem fréiere Chef entwéckelt, fënnt zwar nach ëmmer eng iwwergräifend Räsonanz an den Taux de remplissage ass och ëm 10% an d'Luucht gaangen, mä virun allem wéi eis den zoustännege Sous-chef erkläert huet, duerch déi Versetzung bei d'Plate «pour nos petits», spréch guttbesichte Matinéeë fir eis Schoulklassen. Do kéinte mir vläicht eng Ureegung un d'Kachéquipe ginn — eis Aufgab ass jo net nëmmen ze kritiséieren, mä och konstruktiv ze sinn —, dat Ganzt Konzept vun der Programméierung eng Kéier ze iwwerdenken, no Nischen ze sichen a sech da mat enger spezifescher Identitéit nei ze implantéieren. Huet déi Kreatioun Kultur an der Vergaangenheet eis Geschmaachsnerve regelrecht explodéiere gelooss, esou hu mir awer bei eisem Besuch musse feststellen, dass den néidege Savoir-faire feelt, déi Explosiounen am Mond ervirzeruffen. Et schmaacht no Eenheetsbräi. An och déi verzweifelt Versich, mat exotesche Gewierzer wéi „Alles ëm de Béier“ de Plat nei ze beliewen, kënnen eist Uerteel net positiv beaflossen. Nei op der Kaart sinn dann och eng ganz Rei vu vegetaresche Kreatiounen, déi deem neie Maître aux fourneaux ganz besonnesch um Häerz leien an déi eis zum Deel och konnten iwwerzeegen. Ernimme wéilte mir ënner anerem d'Charte transfrontalière, de Parc de recyclage revisité à notre façon, d'Ausbezuele vu Subside fir niddreg Energiehaiser, Subventioune vum Pacte climat oder nach bei den Desserten d'Mobilité douceur. Een Dessert, deen eis nawell gutt geschmaacht huet, obwuel mir eis bal de Mond mam waarme Schokela verbrannt haten, mä glécklecherweis huet eis de Maître d'Hôtel nach fréizäiteg ge-


2. budget warnt, spréch — fir d'Metapher eng Kéier kuerz ze verloossen — mir hätten eis de Marquage vun de Vëlospiste virun der Aféierung vum Vël’OK-System gewënscht. Mä mieux vaut tard que jamais. Bei de feste Menüen, hu mir eis deen deiersten op der Kaart erausgesicht, dee Bildung an Ausbildung iwwertitelt ass. Ganz vill World Cuisine mat der International School, enger interessanter Erugehensweis ouni gréissere finanzielle Risiko a wou een d'Entwécklung nach muss ofwaarden. Oder och déi innovativ Spareribs-Kreatioun, spréch d'Kinéschoul am ale Centre sportif zu Uewerkuer. Béid Kreatioune si wichteg a sënnvoll fir déi weider Entwécklung an d'gastronomesch Villfalt vun der Gemeng Déifferdeng. Hei kënnt een awer och net dolaanscht, den Afloss vum fréiere Restaurantschef ze ernimmen, direkt als neie Responsabele vun der Éducation bei der International school an indirekt als Ureeger a Réalisateur vun deene fantastesche Sportsinfrastrukture ronderëm deen ale Centre sportif, dee finalement den haaptausschlaggebende Punkt fir d'Kiné-Schoul war, sech fir de Site Déifferdeng ze entscheeden, wéi jo de responsabele Sous-Chef a senger Presentatioun esou treffend erwähnt huet. Och d'Fusiounskiche gëtt am Menü net vernoléissegt mam Projet Weltatelier an d'Demande bedeit reagéiere mat neien Investitiounen, déi mir sécherlech novollzéie kënnen. Net nei bei eisem Besuch ass de Wellness-Beräich, wou eng ganz Rei vun den aktuelle Sous-Cheffen nach zimlech skeptesch ware mam Aquasud, wou ee virun oder nom Iesse kann entspanen. Hei si weider Investitioune geplangt, wat mir och fir wichteg empfannen — sief et d'Instandsetzung vu besteeënden awer liicht delabréierten Infrastrukturen oder nach neie Raimlechkeete wéi eng Sportshal zu Nidderkuer, déi fir d'Clienten, spréch d'Sportsveräiner absolutt iwwerliewenswichteg ass. Fir Iwwernuechtungsméiglechkeeten ass weiderhi gesuergt. Neier si geplangt. Mä och do bewege mer eis net op neiem

Terrain. Et gëtt d'Linn vun der viregter Geschäftsféierung weidergefouert. Enttäuschend d'Kaart vun den Desserten, wou den erschreckende Manktum u kreativen Iddien am frappantsten ass. Bei esou héijen Uspréch gehéiert en Dessert mam einfachen Numm Popcorn einfach net op eng Kaart. Dann nach e puer Wierder zum Service. Et ass sécher luewenswäert an och net falsch, wann déi nei Geschäftsféierung den Dialog mam Client wëll sichen an dësen an d'Gestaltung an an d'Zesummesetzung vun der Menüskaart wëll abezéien. Mä an de Lieserbréiwer an de Commentairen, déi eis Redaktioun erreecht hunn, scheitert dësen Usaz awer ganz oft um Terrain. A géigesäiteg Meenungen an Ureegunge ginn einfach net akzeptéiert. Do wier och en Ëmdenken oder eng Selbstreflexioun néideg. Wat wier e gutt Iessen ouni gudde Wäin? Op der Wäikaart ass eis opgefall, dass déi italienesch Wäiner dach zimlech iwwerrepresentéiert sinn. Nei sinn e puer Spuenescher. D’Lëtzebuerger Wäiner sicht een ëmsoss. Mir hunn eis fir en héichprozentegen entscheet. D'Verkéierssituatioun zu Déifferdeng Joergang 2015 — ee ganz jonke Wäin also, dee beim dagdeeglechem Gebrauch zu Kappwéi an Aggressioun féiere kann, wat mir um eegene Leif hu mussen erfueren. Hei ass et un der Geschäftsféierung esou séier wéi méiglech all Hiewel a Bewegung ze setzen, fir dëser Problematik meeschter ze ginn. Well de Client ass hautdesdaags einfach därmoosse kammoud ginn, dass et einfach erwaart gëtt, Léisungen ze fannen, fir him e fléissenden Aller /Retour a virun allem och eng Parkméiglechkeet esou no wéi méiglech bei der Dier ze garantéieren. Et ass sécherlech net un eiser Redaktioun, Léisunge virzeschloen, mä mir wëllen eis awer och net de Virworf gefale loossen, net drop higewisen ze hunn an d'Konsequenzen — déi sozial an déi ökonomesch —, déi sech aus dëser Problematik kënnen erginn, net ernimmt ze hunn. Natierlech datéiert dës Problematik net vu gëschter an och net vu virgëschter. An och déi fréier Geschäftsleedung war domadder konfrontéiert. A wann endlech dee schonns laang ugedu-

13

mobilité douce méritent une mention. Le dessert Vël’OK est bon, même si Pascal Bürger a failli se bruler avec le chocolat chaud: il aurait fallu réaliser le marquage des pistes cyclables avant l’introduction du système. Pascal Bürger a gouté au menu enseignement. Il s’agit de «World Cuisine» avec une école internationale intéressante. Les spareribs à base d’école de kinésithérapie permettent de diversifier la carte de la commune de Differdange. L’influence de l’ancien chef reste cependant évidente, car il est directement responsable de l’éducation et il est le réalisateur des infrastructures sportives qui ont convaincu l’école de kinésithérapie de choisir Differdange. La cuisine fusion n’est pas négligée avec l’implémentation du concept du Weltatelier. Les investissements dans ce domaine sont pertinents. Le nouvel espace wellness Aquasud permet de se détendre après le repas. Or une partie des sous-chefs s’étaient montrés sceptiques lors de la réalisation du projet. Les investissements dans le domaine du sport sont absolument nécessaires. L’hébergement est possible. De nouvelles structures sont prévues, mais on ne fait que suivre la ligne de l’ancien gérant. Les desserts manquent de créativité. Ce type d’établissement devrait proposer plus que du maïs soufflé. Faire participer les clients à l’élaboration de la carte est une bonne idée. Mais d’après le courrier des lecteurs arrivé à la rédaction, les tentatives sont infructueuses, car les opinions divergentes ne sont pas acceptées. La carte des vins est dominée par les vins italiens. On trouve aussi quelques vins espagnols, mais pas de vins luxembourgeois. La situation routière est un vin jeune qui occasionne des maux de tête et de l’agressivité. Les gérants devront trouver une solution rapidement. En effet, les clients veulent pouvoir atteindre le restaurant facilement et se garer devant la porte. Ce n’est pas à la rédaction de proposer des solutions, mais elle attire l’attention sur les problèmes. Déjà l’ancienne gérance y était confrontée. Il faudra voir comment la situa-


2. budget tion évoluera après la réalisation de la rocade. Mais d’autres défis se présentent déjà, comme la viabilisation du plateau du Funiculaire. Pour conclure, la carte n’a pas beaucoup évolué depuis le dernier test. On y retrouve les recettes traditionnelles et très peu de créations nouvelles. Les investissements se limitent au nécessaire. Pour ce qui est du service, une nouvelle approche a été annoncée, mais la réalisation laisse à désirer. Pascal Bürger se voit dans l’obligation de retirer son étoile au restaurant. Les démocrates ne peuvent pas approuver le budget rectifié 2015 et le budget 2016. Differdange a besoin d’une politique avec des concepts clairs et une vision de l’avenir, et non une politique stérile faite d’annonces.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) constate que M. Bürger fréquente visiblement les restaurants étoilés. Le bourgmestre préfère les restaurants moins huppés. C’est sans doute la raison pour laquelle le budget aurait été différent sous M. Bürger.

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng) dit passer au budget après avoir assisté à un spectacle du Cabarenert. Il ne sait pas s’il doit rire ou pleurer du show de M. Bürger et s’excuse auprès du Cabarenert pour la comparaison. Il ne sait pas non plus si le vide-frigo servi par le DP sera apprécié des citoyens. En outre, Fränz Schwachtgen se demande si l’ancien bourgmestre ne serait pas devenu rouge de colère devant un tel discours et s’il ne l’aurait pas interrompu à plusieurs reprises. M.  Mangen a laissé la parole à Fränz Schwachtgen, mais celui-ci n’a plus vraiment envie de parler sérieusement du budget. Il précise que ce qu’il vient de dire est purement personnel.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) demande à M. Schwachtgen de tenir son discours. C’est aux démocrates d’assumer leurs propos. M. Schwachtgen peut parler au nom des écologistes.

echte Projet vun der Rocade realiséiert ass, kann ee weider denken. Mä aner Erausfuerderunge sti virun der Dier mat der Erschléissung vum Plateau funiculaire. A mir wäerte bei eisem nächsten Test beuerteele kënnen, wéi dës ausserkulinaresch Erausfuerderunge gemeeschtert ginn. Ofschléissend dann eisen Testbericht: D'Menüskaart huet zanter eisem leschten Test net sënnerlech geännert. Et fënnt een déi traditionell Rezepter erëm. Ganz wéineg nei Kreatiounen. Eng Rëtsch Investitiounen, déi sech awer am Rahme vum absolutt néidege bewegen. Och de Kader huet net vill geännert. Eng nei Approche am Service ass zwar ugekënnegt, mä mat der Duerchsetzung happert et nach hefteg. Ee Stär kënne mer an dësem Kontext net méi verginn. A fir d'Metapher dann elo endgülteg ze verloossen: Mir kënnen als Demokratesch Partei déi zwee eis virleiend Budgeten, de Rectifié 2015 an de Budget 2016, net matdroe mat deene schonns erwähnten Argumenter. D'Gemeng Déifferdeng wäert sech an deenen nächste Joren enger Rei Erausfuerderunge stelle mussen. An duerfir brauche mer eng Politik, déi ee kloert Konzept erkenne léisst, eng Zukunftsvisioun, wouhinner eis Gemeng soll an deenen nächste Joren evoluéieren an net eng sterill Ukënnegungspolitik, déi ledeglech op punktuell Erausfuerderunge reagéiert. Ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren a wënsche schonns am Virfeld e gudden Appetit.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Bürger. Ech gesinn, Dir gitt vill a Stärerestauranten. Ech sinn do méi gewinnt, an einfach biergerlech Restauranten ze goen. Dofir wäert Dir wahrscheinlech dann en anere Budget opgestallt hu wéi mir. Här Schwachtgen. Den Här Mangen léisst Iech d'Virwuert.

14

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): Cabarenert ass elo eriwwer. Mer kommen zu engem Ordre du jour, deen dann awer Budget heescht hei zu Déifferdeng. An ech weess net, ob de Seeldanz, deen d'DP mam Här Bürger elo probéiert huet, zum Kräischen oder zum Laache verleet. Entschëllegt fir de Cabarenert. Ech wëll deen net blaméieren. Mä doriwwer kënne mer nach beim Patt oder am Restaurant den Owend schwätzen, well dat jo och nach usteet. An ech weess net, ob dee «Vide-frigo», deen d'DP eis do zerwéiert, beim Bierger gutt oder schlecht ukënnt. Ech weess och net, ob et gutt ukomm wier bei deem fréiere Buergermeeschter, ob deen hei net e roude Kapp kritt hätt an déi Ried vun där deemoleger Oppositioun — wat jo dann d'CSV, d’LSAP an anerer waren — e puermol hefteg ënnerbrach hätt. Ech weess et net. Mer kënne jo doriwwer schwätzen. Seeldanz op déi eng Säit oder op déi aner Säit. Ech sinn allzäiten e bësse brüskéiert ginn. Den Här Mangen huet mer de Virtrëtt iwwerlooss, mä ech hunn iergendwéi keng Loscht, fir dann nach seriö zum Budget probéieren ze schwätzen. Esou vill dozou. Ech hunn dat och a mengem perséinlechen Numm gesot.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Här Schwachtgen, fuert roueg weider. D'DP muss fir dat riicht stoen, wat se hei gesot huet.

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): Genau.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dir hutt elo d'Wuert. Ech mengen, dass Dir am Numm vun deene Grénge kënnt schwätzen.


2. budget fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): Et soll jo en Débat iwwert de Budget sinn. Dofir hunn ech mer dat do awer erlaabt. Deemools — dat wollt ech awer nach derbäi soen — war den Här Meisch net eleng de Wohltäter vun der Gemeng. Mer haten déizäit eng gutt Oppositioun vu sämtleche Bänken. Et war vill op d'Oppositioun gelauschtert ginn. An den Här Meisch hat e Partner, déi gréng Déifferdeng. Wann Der deenen hire Wahlprogramm vu 1992 gelies hutt, ass deen nach ëmmer amgaangen — ob mam Här Meisch, mat der LSAP, mat der DP an och mat déi Lénk a KPL — ëmgesat ze ginn. (Ënnerbriechung) Entschëllegt, ech hat d'CSV vergiess. Ech wollt dem Schäfferot zur Presentatioun vu virun zéng Deeg nach Merci soen. All déi Schäffen, déi sech ëm de Budget gekëmmert hunn, zesumme mam Sekretariat a mat eiser Finanzéquipe hunn eng ganz gutt Aarbecht geleescht, egal wat elo den Inhalt vun der Saach ubelaangt. Speziell positiv ernimme wëll ech — an dat ass, mengen ech, och iwwerall ukomm —, dass mer mat Statistiken operéieren, déi am Fong d'gesamt Finanzsituatioun vun der Gemeng gutt skizzéieren. Wat et erlaabt, d'Situatioun vun de Jore virdrun an déi aus der Zukunft e bëssen ze kucken. Well wann deen een oder deen aneren Tiermchen ëmfält, geet et eis méi schlecht wéi haut. Ech kéint mer awer virstellen — dat ass eng Suggestioun un de Schäfferot —, dass ee lues a lues dee ganze Budget kéint statistesch verschaffen. Et ass x-mol gefrot ginn, wéi et dem Aquasud geet. Dat kann een och statistesch duerstellen. Wéi geet et eise Centres sportifs et culturels? Wéi geet et eisem Energieverbrauch, respektiv eise Käschten. D’Syndikatspolitik ass zum Deel scho vun de Syndikater selwer op statistescher Basis erfaasst. Déi bräicht een am Fong nëmmen an de Gemengerotsdossier ze bréngen. Da wier en 20Säiten-Dokument resüméiert a sechs

Säiten entweder Kéisercher oder Tiermercher. Eis Besucherzuelen, eis Auslandsrat oder eis Ressources humaines kéint ee grad esou a statistesch Formater bréngen. An dann dem Bierger an och dem Conseiller, dee sech heiansdo muss mat Artikele befaassen, wou een op 17 Säite muss siche goen, wou all Recetten, Subventiounen an Dépensen erëmzefanne wären. Zu der Finanzsituatioun allgemeng soen ech nëmmen, datt déi stabill a gesond ass. An et ass nach Sputt do fir Investissementer. Déi 13,5 Milliounen Euro. A wann een d'Situation des emprunts kuckt, ass déi méi wéi berouegend. Do hätte mer och nach Sputt, wann et da misst sinn. Positiv ass och, datt mer d'lescht Joer hefteg gestridden haten ëm déi Indexupassung vun den Taxen. Wa mer dëst Joer de Bilan vun den Taxe kucken, déi mer de Moment erhiewen, komme mer an e reelle Grad vun Deckung. Soudass dëst Joer iwwerhaapt kee Bedarf war, fir iwwer eventuell Erhéijungen ze schwätzen. Den Här Hobscheit huet dat e bësse méi laang erkläert. Ech ginn net méi dorobber an. Eise Sputt tëschent Recetten an Dépensen ass net méi immens grouss. Ech denken, dass awer trotzdeem nach Aspuerpotential bei de Verbraucherkäschte besteet op der Gemeng selwer, an eise Betriber, beim Bierger — zum Beispill bei de Waassertaxen — an um Fonctionnement vun de Syndikater wéi SIACH. All Efforten an déi Richtung wären derwäert, gemaach ze ginn. Mir kënne selwer mam Beispill virgoen. Nohalteg uschafen a verbrauchen, misst ee vun den éischte Kredoe vun enger Gemeng sinn. Ech komme kuerz op d'Étude démographique ze schwätzen. Mäi Virriedner vun der LSAP huet am Numm vun der ganzer Majoritéit geschwat, well e schonn alles ernimmt huet, wat ech am Fong och op e puer Säiten opgeschriwwen hunn. Eng Zuel an dësem Budget erschreckt mech méi wéi all déi aner. Dat ass keng Eurozuel, mä dat ass eis Bevëlkerungs-

15

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng) rappelle que le débat porte sur le budget. Il rappelle par ailleurs qu’en son temps, M. Meisch n’était pas le seul bienfaiteur de Differdange. L’opposition était efficace et la majorité écoutait ce que l’opposition disait. Sans oublier que déi gréng était partenaires de M.  Meisch et que leur programme de 1992 est en train d’être réalisé avec M.  Meisch ou sans lui. Fränz Schwachtgen remercie le collège échevinal pour sa présentation du budget. Ensemble avec le secrétariat et l’équipe responsable des finances, il a réalisé du bon travail. Les statistiques effectuées reflètent la situation économique de la commune et permettent de faire des comparaisons par rapport aux autres années. Les conseillers communaux demandent souvent comment se porte Aquasud. La réponse pourrait être fournie sous forme de statistiques. La même chose est vraie pour les centres sportifs et culturels, la consommation d’énergie, les syndicats… Des graphiques permettraient de réduire un dossier de 20 pages à 6 pages. La situation financière de la commune est stable et saine. Des investissements restent possibles. La situation des emprunts n’est pas inquiétante non plus. Là aussi, il reste de la marge. L’année dernière, l’adaptation des taxes à l’indice a entrainé des débats houleux. Mais désormais, les recettes couvrent les frais et il n’est plus nécessaire d’augmenter les taxes. La marge entre les recettes et les dépenses diminue. Cependant, il reste possible de faire des économies à la commune, dans les entreprises, auprès des citoyens et dans les syndicats. Tous les efforts valent la peine et la commune doit faire figure de modèle. Consommer de manière durable doit être le crédo de la commune. Pour ce qui est de l’étude démographique, M.  Hobscheit a pratiquement tout dit. Un chiffre effraye cependant Fränz Schwachtgen: au 31 décembre 2015, Differdange comptera 25 000 habitants. Il y a 5 ans, on en était à 21 ou 22 000. Com-


2. budget ment la Ville de Differdange parviendra-t-elle à maitriser cette augmentation de la population? Fränz Schwachtgen mentionne Arboria et les PAP Mathendahl, Breitfeld et Wuelmswiss. Il voudrait recevoir des chiffres concrets de tout ce qui a été approuvé et savoir quel est l’objectif de la commune: 28 000 habitants? 29 000? Lors de la dernière séance, le chiffre de 34 000 a été avancé. D’où vientil? Est-il réaliste? Fränz Schwachtgen rappelle que dans une grande ville, les frais de personnel augmentent forcément et que la Ville de Differdange est dépendante en large partie de la dotation de l’État. De combien les frais de personnel, les services et les aides sociales vont-ils augmenter? À titre d’exemple, le Scheierhaff est enfin en train d’être construit. Mais l’État essaie de demander des efforts financiers supplémentaires aux communes. Il y a 5 ans, l’État finançait 85 % des stations d’épuration et aujourd’hui 60 %. Il est même question de 40 % à l’avenir. La Ville de Differdange risque de ne pas conserver de marge dans l’exercice ordinaire. M. Liesch a dit que l’étude démographique se concentrerait sur l’enseignement. Fränz Schwachtgen estime qu’elle devrait être plus large. Des études environnementales sont en train d’être réalisées dans le cadre du PAG. Ces données sont importantes. Parmi les choses que Fränz Schwachtgen voulait dire, 15 ont déjà été abordées par M. Hobscheit. Il se contentera donc de commenter certains points. Il se réjouit de la médaille d’argent remportée dans le cadre du pacte climat. Mais Differdange doit essayer d’empocher la médaille d’or à l’avenir. Il y a 10 ou 15 ans, on se moquait des écologistes lorsqu’ils disaient que les mesures visant à économiser de l’énergie engendreraient des recettes. C’est désormais possible avec le pacte climat. L’écologie permet donc de gagner de l’argent tout en protégeant l’environnement. La Ville de Differdange versera des subventions aux citoyens adoptant des mesures visant à réduire la consommation énergétique de leurs

zuel. Mir stinn do zu Buch um 31.12.2015 mat 25.000 Awunner. Virun dräi, véier, fënnef oder sechs Joer hate mer nach vun 21 oder 22.000 Awunner geschwat a mer haten eis gefrot, wou mer do hikéimen? Déiselwecht Froen, déi sech haut stellen, goufe schonn deemools an där aler Konstellatioun gestallt. Wéi solle mer dat an de Grëff kréien? Wéi packe mer dat?

Dofir sinn ech frou, dass endlech Budget agesat ginn ass, fir eng Étude démographique et sociale ze maachen. Den Här Liesch hat gesot, se wier och op den Enseignement cibléiert. Mä ech denken, se misst op all Secteure vun eisem Gemengewiese cibléiert sinn. Dass mer endlech gesinn, wéi wäit mer goe kënnen a wëllen, an dat och finanziell an terrainméisseg. Dat soll alles an de PAG afléissen.

Wann ech elo kuerzfristeg kucken, wat alles hei am Bau ass — Arboria ass nëmmen ee Beispill — a wat awer och scho geneemegt ass mat de PAPe Mathendahl, Breetfeld a Wuelemswiss, hätt ech endlech gär hei um Dësch Zuele leien, wat alles geneemegt ass a wou mer stinn. Si mer bei 28.000? Si mer bei 29.000? Wéi wäit si mer do?

Déi Mobilitéitsstudie, déi gemaach gëtt, soll sech ëm Gottes Wëllen net op eng kuerz Zäit beschränken. Mer sinn amgaangen, fir de PAG Ëmweltstudien ze maachen. SUPen. Déi Aarbechte sinn an der Maach. Déi Donnéeë si wichteg. Soss renne mer vläicht eng Kéier mam Kapp an d'Mauer.

D'leschte Kéier ass hei um Dësch gesot ginn, mir hätten e Potential vu 34.000. Wou kënnt dee Chiffer hier? Ass deen iwwerluecht? Ass deen diskutéiert? Wëlle mer dat? Packe mer dat?

Op de Budget wäert ech net méi am Detail agoen. Ech hunn hei 15 Punkten opgeschriwwen a markéiert, déi den Här Hobscheit schonn ernimmt huet. Dofir ginn ech elo net nach eng Kéier drop an.

Ech ginn einfach ze bedenken, datt budgetär gesinn an enger grousser Stad den Invest fir Personalkäschten natierlech an d'Luucht muss goen. Mer sinn zu 50% vum Stat ofhängeg a 50% gi mer fir Personalkäschten aus. Mir sinn also ofhängeg vum Stat, wat mer do vun Dotatioune kréien.

Ech wéilt just vläicht e puer Saachen uschwätzen a meng Akzenter dobäi setzen. Fir d'Éischt bezéien ech mech op dem Här Liesch seng Interventioun, wat d'Ëmwelt ubelaangt. Ech sinn immens frou, dass mer et fäerdeg bruecht hunn, mam Klimapakt d'Sëlwermedail ze kréien. Mir striewe jo nach d'Goldmedail un an deem nächste Joer. Dat bréngt eis Recetten, wou mer am Fong virun 10 oder 15 Joer lächerlech gemaach si ginn, dass een iwwer Energiespueren och nach kënnt Suen erakréien. Dat ass awer iwwert de Klimapakt méiglech.

A wéi wäit musse mer bäileeën, wa mer nach weider wuessen am Beräich vum Personal? Am Beräich vun allen Déngschtleeschtungen? Am Beräich vun der Sozialhëllef? Wat alles op den ordinäre Budget muss zréckfalen. Ech gesinn, dass mer um Scheierhaff elo Gott sei Dank de Centre d'intervention zesumme mat Suessem no fënnef Joer Verspéidung bauen. Mä et sinn awer elo schonn hefteg Diskussioune beim Syvicol, well de Stat probéiert, de Gemenge finanziell méi ofzeverlaangen. Wann ech gesinn, dass de Stat virun e puer Joer fir Subventioune fir Kläranlagen nach 80 oder 85% ginn huet an dass en der elo nach just 60 gëtt, dass rieds geet, ob mer nach eppes fir eis nei Kläranlag kréien an dass awer dervu geschwat gëtt, dass de Stat lues a lues nëmmen nach 40% wéilt ginn, froen ech, wou eis herno am Ordinär nach Sputt bleift, fir iergendwéi eppes unzefänken?

16

Dat heescht, fir e bescheidene Bäitrag am Klimapakt vun 10.000 Euro, kann ech awer eng Plus-value herno erakréien, selwer Energie a Sue spueren an nach derfir belount ginn. Dat weist, dass ee mat der Ekologie souguer nach méi räich ka ginn. An dat, net nëmmen an der Natur — manner CO2 —, mä och a Suen, déi een erëm investéiere kann. Et war jo déi leschte Kéier hei deklaréiert ginn, datt mir Subventiounen un de Bierger wëlle ginn an enger beuechtender Héicht. Et sinn an déi 60 Moossnamen, déi de Bierger herno ufroe kann, wann en Energie spuert oder op Alternativenergien ëmschalt. Dat ass nei. Ech weess net, ob et esou ee grousse Katalog


2. budget an iergendenger Gemeng dorëmmer gëtt mat esou ville Moossnamen. Dat gëtt et just hei zu Déifferdeng. Do hu mer awer eppes gemaach, wat sech dobausse sécher weise léisst. D’Mobilitéitsverbesserungen allgemeng. Mat der Étude mobilité wäerte mer e Schrack méi wäit kommen. Ech brauch net méi laang op Diffbus, Vëloverleih, Vëlosweeër, Abris bus, Marquage an Éclairagen, nei Parkingen a méi verkéiersberouegend Zonen anzegoen. Ech sinn awer speziell frou, dass eis al historesch Ponts miniers op der Héisenger Strooss am Hondsbësch erëm opgebaut ginn. Déi sollt ee mat Panneaux instructifs oder Panneaux historiques ëmgi fir de Carreau Hondsbësch, de Carreau Thillebierg an de Carreau Rollesbierg vläicht op deem Wee ze dokumentéieren a fir un d'Mémoire vum Dagesbau a Galerie ze erënneren. Endlech kënnt de Recyclingshaff vun de Leit ewech, déi sech joren- a jorzéngtelaang beschwéiert hunn an emmerdéiert waren — Pardon fir d'Wuert — mat deem Kaméidi a mat deem Gestank hannert hirem Haus. Et misst een nach onbedéngt kucken, eng zweet Afaart ze kréie beim Woiwerportal. Dir wësst jo, d'Leit mussen elo op Nidderkuer. Déi Nidderkuerer si frou driwwer. Déi kënnen am Suessemerwee erafueren. Wa mer iwwert de Woiwerportal nach era kéime vun Uewerkuer-Fousbann, wier dat nach besser, wéi mussen eraus op d'Collectrice ze fueren. Dee ganze Schoulberäich wëll ech net weider uschneiden. Dat ass schonn alles gesot ginn.

drop ass, mä wou all Woch e Match soll sinn. Alternativ dann eben den CSO an den FC Déifferdeng. Froen hätt ech zu gewëssene Surcoûten am Beräich vum Sport an Infrastrukturen. Ech hunn an de Konte gesinn, dass de Presbytère Lasauvage x Prozent méi deier ginn ass. Och de Lunasterrain ass x Prozent méi deier gi wéi d'Devis initiaux. Ech wollt wëssen, wat do d'Ursaache sinn? Dat muss net haut sinn, mä et wier awer gutt wann de Gemengerot d'Ursaachen dovunner géif kréien. Wat eis Épuration des Eaux ubelaangt, gëtt de SIACH dacks kritiséiert. D'Madame Schambourg wäert bestëmmt eppes derzou soen. Ech denken, datt déi 58 Milliounen einfach néideg sinn, fir an eng verbessert Kläranlag mat enger neier biologescher Stuf ze investéieren. An och fir se op eng Awunnereenheet vun 110.000 Leit fir de Kordall eropzesetzen. Datt ass de Kordall an en Deel Zolwer/Suessem. Dass dat bis elo verpasst ginn ass, ass héchstwahrscheinlech doduerch ze erklären, dass dat verschlof ginn ass duerch eng falsch Regierungspolitik an den 90er Joren. Et ass allerdéngs dann esou, dass mer leider net méi esou vill Suen erakréien, well d'Subventiounen ebe vun 80 op 60% zréckgaange sinn, wéi ech virdru scho gesot hunn. Mir sinn awer duerno laangfristeg ofgeséchert. Aus deem Grond däerf een och elo net kuerzfristeg op eng Taxenerhéijung spekuléieren an déi Bierger, déi haut eben zoufälleg an där Bauperiod sinn, dermat bestrofen, well 20 Joer näischt geschitt ass. Mer musse kucken, dass mer déi Taxe laangfristeg ofschreiwen.

Jugendhaus. Terrain des sports. Un den Här Bertinelli och mäin Appel: Dee ganzen Uewerkuerer a Fousbanner Quartier ass frou, dass um Woiwerterrain, wou den CSO spillt, endlech en Auvent gemaach gëtt, dass net nëmmen d'Traineren an d'Reservespiller, mä och d'Zuschauer, déi op déi Matcher ginn, net méi plätschnaass ginn. Et ass awer och esou, dass nach ëmmer d'Zil ass, datt mer fir déi méi grouss Matcher vun der éischter Équipe net e Stadion gebaut hunn, wou all 14 Deeg sonndes e Match

Ech wëll ernimmen, dass mer Contrats de rivière signéiert hunn, déi de SIACH duerchféiert a wou am Fong d'ganzt Anzuchsgebitt vun der Chiers propper renaturéiert gëtt. Eise Sekretär vum Service écologique huet mer an déi 40 Mesuren opgeschriwwen, déi mer an der Gemeng fir d'Natur ëmsetzen an Zesummenaarbecht mam SICONA a mat aneren. An dat mat relativ bescheidene Budgeten, déi mer zur Verfügung hunn.

17

habitations. Le catalogue comprend 60 mesures, probablement plus que n’importe quelle autre commune. Sans entrer dans les détails, Fränz Schwachtgen mentionne ensuite l’étude de mobilité, le Diffbus, Vël’OK, les abris bus, les marquages de la chaussée, l’éclairage et les parkings. Les ponts miniers historiques du Hondsbësch seront refaits. Des panneaux pourraient documenter les carreaux Hondsbësch, Thillenberg et Rollesberg. Le centre de recyclage va enfin déménager à Niederkorn. Un accès par le Woiwer permettrait à ceux venant d’Oberkorn et du Fousbann d’y aller plus facilement. Fränz Schwachtgen ne souhaite pas revenir sur l’enseignement et la maison des jeunes. Oberkorn et le Fousbann se réjouissent de l’aménagement d’un auvent sur le terrain du Woiwer pour protéger les spectateurs contre la pluie. Cependant, le FC Differdange et le CSO devraient s’alterner au stade pour que celui-ci soit utilisé toutes les semaines et non tous les 15 jours. Fränz Schwachtgen a constaté que le presbytère de Lasauvage et le terrain Luna sont plus chers que ce que prévoyaient les devis. Pourquoi? En ce qui concerne l’épuration des eaux, le SIACH est souvent critiqué. Mais Fränz Schwachtgen pense que les 58 millions d’euros sont nécessaires pour améliorer la station. Après tout, le bassin de la Chiers et la partie de Sanem concernée comptent 110 000 habitants. Que cela n’ait pas encore été fait est sans doute dû à une mauvaise politique gouvernementale dans les années  90. Malheureusement, entretemps, les subventions ont baissé de 80 à 60 %. Ces travaux constituent un investissement à long terme. C’est pourquoi Fränz Schwachtgen déconseille d’augmenter les impôts et de punir les citoyens parce que rien n’a été fait pendant vingt ans. Des contrats de rivière ont été signés avec comme objectif de renaturer le bassin versant de la Chiers. La Ville de Differdange réalise actuellement quelque quarante mesures de protection de l’environnement en collaboration avec SICONA. Certains estiment que ce


2. budget sont des broutilles, mais le biomonitoring, par exemple, permet de contrôler la qualité de l’air autour d’Arcelor, et ce en plus des contrôles effectués par ArcelorMittal et l’État. Les relations avec la direction d’ArcelorMittal sont bonnes. Lors d’une réunion récente, le groupe a d’ailleurs promis d’investir jusqu’à 1,5 million d’euros pour réduire les nuisances sonores. Grâce au service jardinage, la Ville de Differdange essaie d’embellir la ville. Une serre pour cultiver des légumes sera aménagée afin d’enrichir les menus dans les maisons relais. Ce projet est unique dans le pays et non un simple copier-coller. Le parc d’éolienne n’a pas de répercussions sur le budget 2016. Fränz Schwachtgen voudrait malgré tout savoir où on en est. Des progrès ont été faits en ce qui concerne le parc naturel transfrontalier. Une charte a été signée avec Hussigny et Saulnes. D’autres communes se sont montrées intéressées. Fränz Schwachtgen cible Longwy et les communes autour. Fränz Schwachtgen arrive à la conclusion de son discours et plaisante sur le fait qu’il a été plus long que M. Hobscheit. Les écologistes ont vérifié les promesses qu’ils avaient faites lors des élections et dans le programme de coalition et ont constaté qu’ils ont bien avancé. Il leur reste deux ans. Le budget  2016 satisfait tous les partenaires de la coalition puisqu’il leur permet de réaliser leurs promesses. Fränz Schwachtgen ne voit pas de raisons de ne pas l’approuver.

ChRistiane saeuL (dp) rappelle que lors de la dernière séance, le collège échevinal a présenté en détail le budget rectifié 2015 et le budget initial  2016. Le collège échevinal a parlé d’un budget équitable, durable et pertinent d’un point de vue économique. L’excédent budgétaire de 2015 se monte à 14 millions d’euros, ce qui permet à la commune de continuer à investir. Toutefois, Christiane Saeul se demande si prévoir des investissements de 47 millions d’euros n’est pas trop optimiste. Il s’agit de

Dat si vläicht Klengegkeete fir Verschiddener, mä wann ech vu Biomonitoring schwätzen, heescht dat, dass d'Geméis ronderëm der Arcelor analyséiert gëtt, wou Proufstatioune sinn an d'Loftqualitéit vun Experte kontrolléiert gëtt. Wat net bëlleg ass. Wou Analyse gemaach ginn, fir d'Loftqualitéit ëmmer am A ze hunn. D'Arcelor mécht dat och op hirem Terrain. De Stat mécht dat och. Soudass mer am Fong en dräifache Kontrollsystem hunn, wéi esou e Groussbetrib wéi eng Arcelor eis eventuell gesondheetlech kéint schueden. Ech wëll awer betounen, dass mer mat der aktueller Arcelor-Direktioun eng ganz gutt Relatioun opgebaut hunn. Mir hu regelméisseg Sitzungen. An der leschter Sitzung ass vun Arcelor verséchert ginn, dass se bis zu 1,5 Milliounen Euro wäerten investéieren, fir de Kaméidi op en erdréigleche Pegel ze setzen. Wat e Problem fir d'Ureiner ass. Ech schwätzen net iwwer Bëschplang. Dat hate mer schonn hei am Gemengerot. Ech schwätzen awer nach iwwer Gréngs an der Stad. Mer probéieren ëmmer méi mam Asaz vun eiser Gäertnerei a vun eise Leit, Verschéinerungen a Gréngs an der Stad ze halen. De Projet vum Geméisubau leeft schonn am Fräiland. Do soll och eng Zär erakommen, wat drop hiweist, dass mer iergendwéi Selbstversorger wëlle sinn hei an der Gemeng, wat eis Menüen effektiv kéint uräicheren. Dat si Vorzeigeprojete fir d'ganzt Land an net Copy-Paste vun anere Saachen. Vun den Éoliennen huet den Här Liesch nach net geschwat. Wéi et schéngt, huet dat keng Répercussioun op de Budget, mä et wier vläicht interessant gewuer ze ginn, wéi wäit mer doranner sinn. Last but not least, wëll ech nach meng Zefriddenheet ausdrécken, dass mer am Parc naturel transfrontalier liicht virukomm sinn. Wou ech Merci soen, dass do nach eng Kéier Suen an de Budget gesat gi sinn. Mer mussen eng Virreiderroll spillen. Dir wësst, mir hunn eng Charte zumindest emol mat de Gemengen Héiseng an Zounen ënnerschriwwen. Déi lescht Zäit hu sech awer nach eng Rei aner Gemenge geregt, mat deene mer e Fait accompli geschaf hunn.

18

Ech cibléieren eben déi Gemenge bis op Lonkesch an hanner Lonkesch, mat deene mer effektiv jumeléiert sinn. Dir Dammen an Dir Hären, ech kommen dann endlech zum Schluss. Ech mengen, ech hunn den Här Hobscheit iwwertraff. Mir, déi gréng Déifferdeng, hunn eis eege Wahlprogrammer wéi d'Koalitiounsprogrammer duerchgekuckt, net nëmme vun de leschte Wahlen, mä och déi Wahle virdrun, wat mer de Bierger versprach haten. A mir hunn erausfonnt, dass mer effektiv guer net esou schlecht do stinn. Mir hunn elo nach zwee Joer Zäit. An zesumme mat eise gudden zwee Koalitiounspartner – ech nennen dann d'CSV an d'LSAP – ass et fäerdeg bruecht ginn, déi Budgeten anzesetzen, wou all Partner an dëser Koalitioun zefridde ka sinn an och e Schrack weiderkënnt an deem, wat hie senge Leit vläicht extra versprach huet. Mat dësem Budget kënnen déi gréng deemno ganz gutt liewen. An ech gesi kee Grond, deen net ze stëmmen. Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci Här Schwachtgen. D'MadameSaeul.

ChRistiane saeuL (dp): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Häre Schäffen, Dir Dammen an Dir Hären, de Budget rectifié 2015 a Budget 2016 goufen eis vum Här Buergermeeschter an den Häre Schäffen am leschte Gemengerot ausféierlech presentéiert. Wéi gesot, e Budget dee sozial gerecht, nohalteg an ökonomesch ausgeriicht ass. Haut wär et dann un eis Conseillere Stellung zum Budget ze huelen. Wéi mer gesinn, hu mer Gott sei Dank 2015 en ordinären Iwwerschoss vu ronn 14 Milliounen Euro, esou dass mer nach weider kënnen investéieren. Ech stelle mer awer d'Fro, ob 47 Milliounen Dépensen am Extraordinäre fir 2016 net ze vill optimistesch sinn an ob mer déi Zomm an hirer Integralitéit


2. budget ausginn? Et sinn 11,5 Millioune méi ewéi dëst Joer. D'Dépensë fir d'Salairë bleiwe mat 56% weiderhin héich. 2016 ass och eng Indextranche virgesinn. Wéi schonns 2015 gëtt weider an de Servicer gespuert an onnéideg Ausgabe bleiwen ewech.

mervakanz bei der rue Dunant ukomm waren, soudass de Schwaarzwee opgaangen ass an den ëffentlechen Transport erëm duerch den Zentrum fiert. Wat virun allem eis eeler Bierger begréissen. Virgesinn ass, dass d'Groussstrooss plus minus Mee/Juni 2016 erëm opgeet. An ech hoffen, datt de PAP I Terrasses de la ville zügeg géif ugoen.

De Schäfferot gesäit keng Création de poste méi vir, ausser an de Structures d'accueil, déi mat 75% vum Stat subventionéiert ginn.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Virgesinn ass eng Steigerung vu 5,7% bei den Dotations d'Etat.

Madame Saeul, ech muss Iech kuerz ënnerbriechen.

E Prêt vun 3 Milliounen ass virgesinn, en cas wou e gebraucht gëtt, fir de Budget 2016 ze équilibréieren.

Dir waart dunn nach net heibannen. Den Här Muller hat virdru gesot, datt d'Groussstrooss vun haut un erëm op ass.

Zu den eenzelne Projete fir 2016 votéiert am Juli 2012 mat engem Devis vu ronn 3 Milliounen, war d'Phas II vum Reaménagement Nidderkuerer Zentrum zréckgestallt ginn. Mat enger Millioun dëst Joer am Budget 2016 begréissen d'Nidderkuerer Bierger, datt d'Verschéinerung vum Duerfkär endlech virugefouert gëtt. Et ass net vu Muttwëll. D'Péiterstrooss ass eng Holperpist. De schlechten Zoustand kann ech als Nidderkuerer bestätegen. Weider gëtt d'Rue de l'Église fäerdeg gemaach an d'Rue Tëttelbierg. D'Aarbechten an der rue Pierre Gansen goufen an dësem Joer ofgeschloss. D'Leit si frou, de Kaméidi an de Stëbs lass ze sinn. Obwuel ech nawell ganz gären d'Situatioun vum Stëbs vu virun enger gudder Partie Joren nach ëmmer hätt. Dëst ass awer bei esou engem grousse Chantier net ze evitéieren. An de Verkéierschaos Käerjenger Wee Kräizung Péitenger Wee während de Beruffsverkéier erof an den Zentrum huet sech e bëssen normaliséiert. Ech stelle fest, dass mer 425.000 Euro am Budget stoen hu fir den Aménagement vum Accès rue Pierre Gansen op de Site vum neie Recyclingspark Gadderscheier. Praktesch wär déi Strooss jo schonn do, well de Recycling op enger fréierer besteeënder Strooss läit.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): Vu muer de Mëtten un.

ChRistiane saeuL (dp): Wow. (Gelaachs)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat konnt Der jo net wëssen. Dir stoungt am Verkéier.

11,5 millions de plus que cette année. Les dépenses liées aux salaires représentent 56 % du budget ordinaire. Une tranche d’indice est prévue en 2016. Comme en 2015, les services communaux ont supprimé toute dépense superflue. Le collège échevinal ne prévoit pas de créations de postes, sauf dans les maisons relais. La dotation de l’État augmente de 5,7 %. Un prêt de 3 millions servira à équilibrer le budget le cas échéant. La phase 2 du réaménagement du centre de Niederkorn, approuvée en juillet 2012, avait été repoussée. Unmillion d’euros sont prévus dans le budget  2016. C’est nécessaire. Christiane Saeul habite dans la localité et peut confirmer le mauvais état des rues. La rue Saint-Pierre, la rue de l’Église et la rue Titelberg seront refaites. Les travaux dans la rue Pierre-Gansen sont terminés. Ils ont occasionné du bruit, de la poussière et des bouchons, ce qui est normal pour un chantier de cette ampleur. Quatre-cent-vingt-cinq-mille euros sont destinés à l’aménagement de l’accès au parc de recyclage Gadderscheier à partir de la rue PierreGansen. Un-million-huit-cent-mille euros sont prévus pour les travaux dans la Grand-rue. Celle-ci devrait rouvrir dans son intégralité en mai ou juin 2016.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) (Gelaachs)

Ma ech stoung an der Groussstrooss.

rappelle que Mme Saeul n’était pas là quand M. Muller a expliqué que la Grand-rue était rouverte à la circulation. Elle était probablement coincée dans un bouchon. (Rires)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

ChRistiane saeuL (dp) plaisante en disant qu’elle se trouvait justement dans la Grand-rue.

ChRistiane saeuL (dp):

D'Groussstrooss ass erëm op. D'nächst Joer muss se just kuerz fir eng oder zwou Wochen zougemaach ginn. Mä vu muer de Mëtten un ass se erëm op.

Ronn 1,8 Millioune si fir d'Aarbechten an der Groussstrooss, déi fir dës Sum-

19

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) précise qu’il sera nécessaire de la fermer à nouveau à la circulation l’année prochaine, mais seulement pendant une ou deux semaines. En attendant, elle a rouvert cette aprèsmidi.


2. budget Le bourgmestre s’excuse d’avoir interrompu Mme Saeul.

ChRistiane saeuL (dp): Merci, Här Buergermeeschter.

ChRistiane saeuL (dp) espère que le chantier PAP I Terrasses de la Ville démarrera bientôt. Une coordination des deux chantiers faciliterait la vie des commerces et des habitants et permettrait d’éviter le chaos sur les routes. Les 30 000 euros prévus pour l’assainissement du pont dans le Kazeboesch pourraient ne pas suffire. Schroeder & Associés préconisent, en effet, une mise en conformité de toute la structure. Les investissements dans les écoles et les maisons relais forment la partie sociale et durable du budget. Les maisons relais du Woiwer et d’Oberkorn seront agrandies. En tout, 1,6 million d’euros sont prévus avec des subventions de l’État de 250 000 euros. Le projet de la serre à légumes n’a pas été réalisé en 2015, alors que c’était prévu. Christiane Saeul espère que ce sera le cas en 2016. Mais le projet est-il suffisamment réfléchi? Après cinq ans de négociations, les services de sauvetage de Differdange et Sanem seront réunis dans le centre d’intervention du Scheierhaff. La commune de Sanem est maitre d’ouvrage. Differdange lui remboursera 2 815 000 euros à travers un prêt à court terme. Il est prévu que le Corps d’incendie et de secours de l’État gère le centre. Les deux barrières d’Oberkorn ont été supprimées. Il reste le passage à niveau de l’avenue Charlotte. Il faudrait demander aux CFL de le supprimer également. Le premier projet «Senior Plus», une collaboration avec l’Université de Luxembourg, a été achevé début 2015. Il sera relancé en 2016. Il a pour but de lutter contre l’isolement social des personnes âgées.

De sozialen an nohaltegen Deel vum Budget mécht d'Investitioun an d'Schoulen an an d'Betreiungsstrukturen aus. Mat der Vergréisserung vun der Maison Relais Woiwer an der Maison Relais Uewerkuer bidde mer deenen Elteren, déi hautdesdaags mussen zu zwee schaffe goen, eng Méiglechkeet, datt hir Kanner betreit sinn. Virgesinn am Budget en Total vun 1,6 Milliounen, subventionéiert vum Stat mat 250.000 Euro.

RobeRt mangen (Csv) souhaite dire à M. Schwachtgen que lui est tolérant. Chaque conseiller a le droit d’exprimer son opinion à condition qu’il l’assume. Il n’est pas facile de faire partie de l’opposition. Cependant, une grande partie des projets présentés ont été élaborés sous l’ancienne majorité.

Mir bedaueren, dass de Projet Geméiszär 2015 net zur Ausféierung komm ass. A mir fannen datselwecht am Budget zeréck. Da stellen ech mer d'Fro, ob de Projet net genuch ausgeschafft ginn ass. Ech géif hoffen, dass en 2016 ausgefouert gëtt. Ech denke jo, datt de Projet do ass, fir de Kanner an eise Strukturen e gesond Iessen unzebidden.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Et ass gär geschitt. Entschëllegt, datt ech Iech ënnerbrach hunn.

D'Pompjeeën an de Service sauvetage vun Déifferdeng a Suessem kommen no fënnef Joer Verhandlungen zesummen an e gemeinsamen Asazzenter Scheierhaff. De Bauhär, d'Gemeng Suessem, kritt den Invest vun 2.815.000 Euro vun der Gemeng Déifferdeng zréckbezuelt. Dëst gëtt e kuerzzäitleche Prêt. Et ass emol virgesinn, datt de staatleche Corps d'incendie et de secours d'Proprietéit vum Zenter iwwerhëlt. Dat ass fir sech ze iwwerleeën.

ChRistiane saeuL (dp): Ech hoffen, datt de PAP I Terrasses de la ville zügeg géif ugoen. Eng gemeinsam Koordinatioun vun deenen zwee Chantiere wier wichteg, fir den Awunner a Commercen net ze vill eng Verlängerung vun der Phas Chantier ze maachen an en eventuelle Verkéierskollaps an Déifferdeng ze evitéieren. Mä dat kënne mer jo dann elo sträichen, vu dass se opgaangen ass. Merci nach eng Kéier. Zur Sanéierung vun der Bréck am Kazebësch beim Schéissterrain zu Uewerkuer si mer der Meenung, dass déi Sanéierung mat 30.000 Euro am Budget vläicht ze vill optimistesch ass. Well fir déi Bréck fir méi eng laang Zäit ze benotzen, géif Schroeder & Associés an deem Fall beroden, eng Mise en conformité vun der ganzer Bréckestruktur ze maachen.

20

Déi zwou Barrièren zu Uewerkuer gehéieren endlech der Vergaangenheet un. Wat jo wahrscheinlech vun eise Bierger uewerhalb der Zuchlinn begréisst gëtt. De Budget fir 2016 steet op Null. Et bleift nach ee Passage, an zwar deen an der Charlottestrooss. Et wär begréissenswäert, wann ee bei der Eisebunn géif nohaken, fir och dee kéinten ewech ze huelen. Ech kéim dann zum Projet Senior Plus. Deen éischte Senior Plus gouf an d'Liewe geruff an Zesummenaarbecht mat der Uni Lëtzebuerg an ass ufanks 2015 ofgeschloss ginn. Gläichzäiteg freet et mech, dass de Projet erëm opgeholl gëtt, deen als But huet, eeler Leit vun 80 Joer a méi ze kontaktéieren an ze identifizéieren a wou zum Beispill de Risk vun engem sozialen Isolement besteet a geziilt ze hëllefen. Merci, dass der matgemaach hutt. A mer wënschen eis am neie Projet eng gutt Zesummenaarbecht. Dir sidd erëm gefrot. Dëst zu den Theme Bauen, Renovéieren a Reaménagéieren zum Budget 2016. An ech soe Merci fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech soen Iech och Merci, Madame Saeul. Da géif ech dem Här Mangen d'Wuert ginn.

RobeRt mangen (Csv): Merci, Här Buergermeeschter. Ech wollt fir d'Éischt dem Här Schwachtgen äntweren. Ech si fir Toleranz. Ech mengen, jidder Conseiller huet Urecht seng Meenung ze äusseren. Mä hie muss dann awer och zu sengen Aussoe stoen.


2. budget Oppositioun ass sécherlech – an ech weess et – net einfach. Mä a ville Projeten, déi geplangt sinn an déi sécherlech och gutt sinn, wor déi al Majoritéit derbäi. De Verzicht, fir de Budget ze stëmmen, fannen ech schonn erstaunlech. Kritik gehéiert zum politesche Liewen. Gréisst beweist een, wann een domadder konstruktiv ëmgeet. Ech wäert och a mengem Rapport Kritik maachen. An ech hoffen, datt dat dann net op daf Ouere stéisst.

Erfreelecherweis huet de Schäfferot ons Kritik vun der Ligne de crédit berücksichtegt a sech keng nei Ausgabe méi geleescht. Deen dach beträchtlech gewuessene Minus ass mat deem 2015 vottéierte Kredit vun 10 Milliounen Euro getilgt ginn. Et ass ze hoffen, dass dës Ligne de crédit an Zukunft nëmmen nach kuerzfristeg belaascht gëtt an net wéi e verstoppten Emprunt gefouert gëtt.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Trotz der Wirtschaftskris krute mir déi lescht Joren ëmmer erëm Zouschëss vum Impôt commercial an der Dotation financière. Fir dëst Joer ongeféier 3 Milliounen Euro.

Mir sinn dat net aneschters gewinnt. An Dir wësst jo, datt ech dat extrem wichteg fannen.

D'Taxe ginn net erhéicht, wuessen awer liicht, bedéngt duerch d'steigend Awunnerzuel.

RobeRt mangen (Csv): Den Ordinäre vun dësem Joer ass schnell resüméiert. Et bleift bal alles d'selwecht wéi am viregte Budget, mat liichten Upassungen. Fir den extraordinäre Budget vill Gléck a bewonnernswäerten Optimismus fir d'Realisatioun vun deene gesamte Projeten. Dëst wär déi kierzt Budgetsried, déi Freed kann ech mengem Noper, dem Här Schwachtgen, net maachen. De Personalpegel bleift déi lescht zwee Joer relativ stabill, mat bal 60% Personalkäschten am ordinäre Budget. Et ass wichteg, dass sech onsen Handlungsspillraum net progressiv verréngert. Berücksichtege musse mir déi regelméisseg Index- a Beamteprimmenupassungen, woubäi mir eng jonk Beamtebelegschaft hunn. Eng virsiichteg Ofstëmmung tëschent Personalastellung a steigendem Aarbechtspensum bedéngt duerch Awunnerzouwuess ass Gold wäert. Déi 10% Spuermoossnamen op ville Budgetsartikelen am Ordinären dat lescht Joer, dréit seng Friichten, mat engem viraussiichtleche Boni vu 14 Milliounen Euro. Ma hei ass och Virsiicht gebueden. Eng ze grouss Aschränkung hemmt d'Weiderentwécklung vun onser Stad.

Iwwert déi lescht Jore musse mir speziell dräi Recetten ervirsträichen: D'Loyeren an d'Locatioune vu Gebaier, mat 3,3 Milliounen Euro. De Parking mat 1,1 Millioun Euro. Hannendrun, mat ganzer 1 Millioun Euro, de Verkaf vun Energie. Dës dräi Akommespiliere musse mir weider ausbauen. Si erlaben ons eng gewëssen Onofhängegkeet vum Stat an erlaben ons zousätzlech Investitiounen an Ënnerstëtzunge fir ons Bierger. Ech erwänen hei nëmmen d'Solaran d'Wandenergie. Wou bei där Leschter et sënnvoll wär, datt eng Gemeng um Gewënn bedeelegt däerf ginn. Zur Nout musse mer dat iwwert eng nei gesetzlech Regelung maachen. Wat ons Einname bescheert, ëmgedréint leider och Ausgaben. Ech huelen nëmmen zwee Beispiller: Dat gesamt Parkingskonzept bréngt ons 1,1 Millioun Euro Recetten an Ausgabe vun 240.000 Euro, ouni Berücksichtegung elo vum Invest. Ënnert dem Stréch bleift wuel eppes iwwreg. Mä e volle Benefiss kritt een eréischt no e puer Joer. Fir déi zukünfteg Parkinge sollte mir e Finanzplang opstellen, wat méi gënschteg fir ons Gemeng ass, d'privat Betreiung oder Gemengeverantwortung. Woubäi ech perséinlech fir déi lescht Alternativ wär. Do wëll ech dem Här Ruckert soen: Dat ass ebe mäi kommunistescht Häerz. Beim 1535 °C, d'Flaggschëff vun Déifferdeng, decke sech d'Ausgabe mat den Einnamen. Ganz neutral an ouni Kritik

21

Que l’opposition vote contre le budget 2016 est donc surprenant. Les critiques font partie de la politique, mais on démontre de la grandeur en étant constructif. Robert Mangen espère que ses critiques seront entendues. Le budget ordinaire n’évolue pratiquement pas par rapport à celui de l’année dernière. En ce qui concerne le budget extraordinaire, Robert Mangen admire l’optimisme du collège échevinal. Les frais de personnel restent stables et se montent à près de 60 % des dépenses ordinaires. Le collège échevinal doit veiller à conserver sa marge de manœuvre en tenant compte des adaptations de l’indice et des primes. Les recrutements doivent se faire de manière prudente en tenant compte du volume de travail. Les mesures prises l’année dernière pour économiser 10 % portent leurs fruits puisque l’excédent devrait se monter à 14 millions d’euros. Attention cependant à ne pas freiner le développement de la ville. Le collège échevinal a tenu compte des critiques du CSV quant à la ligne de crédit. Robert Mangen espère qu’à l’avenir, celle-ci ne sera plus utilisée pour réaliser des emprunts cachés. Malgré la crise financière, l’impôt commercial et la dotation financière ont augmenté. Les taxes ne seront pas adaptées, mais les revenus augmentent en raison de l’accroissement du nombre d’habitants. Parmi les recettes, Robert Mangen souligne les loyers pour 3,3 millions d’euros, les parkings pour 1,1 million et la vente d’énergie pour 1 million. Ces revenus permettent à la commune de réduire sa dépendance vis-à-vis du gouvernement et de continuer à investir pour le bien des citoyens. Robert Mangen mentionne l’énergie solaire et l’énergie éolienne. Les articles engendrant des revenus entrainent cependant aussi des dépenses, et notamment 240  000 euros pour les parkings. Le collège échevinal doit se demander ce qui revient moins cher: une gestion privée ou communale. Robert Mangen préfèrerait la seconde option.


2. budget Pour ce qui est du 1535 °C, les loyers devraient éventuellement être adaptés. En effet, ce projet ne doit pas affaiblir les finances communales. Trente-mille euros sont destinés au tourisme, cent-mille aux fêtes publiques et vingt-mille pour une campagne électorale. De quoi s’agit-il? En ce qui concerne le budget extraordinaire, la commune fait beaucoup pour embellir la ville. Or, il reste des citoyens qui jettent leurs ordures et leurs cigarettes par terre, ou qui ne nettoient pas les excréments de leurs animaux. Il serait temps d’entrer dans une phase de répression. Que prévoit le collège échevinal en matière de protection de monuments et de cartographie des sources? Pourquoi Differdange ne touche-telle pas de subsides pour le Diffbus? Le monument sur la place du Marché pourrait être intégré dans le projet des Terrasses de la Ville. Où en est le dépliant sur les parkings? Où en est le PAG? Les recettes extraordinaires se montent à 33 millions d’euros, dont 38 % proviennent de la vente de terrains et de bâtiments. Un emprunt de 12,8 millions d’euros servira à financer l’école internationale. La somme sera entièrement remboursée par l’État, intérêts compris. Robert Mangen constate que la commune met des terrains à disposition de l’État pour ce projet. Parallèlement, elle doit chercher de nouveaux sites pour le centre de recyclage, le CID et le Hall de la Chiers. Or certaines propositions sont refusées à cause, par exemple, d’une plante rare. Un architecte devrait pouvoir intégrer ces éléments dans son projet. Les investissements prévus en 2016 s’élèvent à 47 millions d’euros. Cette somme est optimiste. Cinqcent-mille euros sont destinés à des études et 8,5 millions se rapportent à des devis en attente. Si on retire aussi les 6 millions pour l’école internationale, il en reste 32. Les 2,8 millions pour le Scheierhaff seront remboursés intégralement par l’État.

un dësem gelongene Projet, musse mir déiselwecht Iwwerleeunge wéi beim Parking maachen. Wéi bei der Finanzkommissioun scho virgeschloen, solle mir ons Gedanke maachen, ob deen zurzäit besteeënde Quadratmeterspräis net soll ugepasst ginn. De Projet soll sech finanziell droen, ouni d'Finanze vun onser Gemeng ze belaaschten. Wéi schonns virdru betount, bleiwen ons Ausgabe relativ konstant, bis op d'Erhéijung vum Tourismus 30.000 Euro, Publikumsfester 100.000 Euro an 20.000 Euro fir eng Wahlcampagne. Woubäi ech gären awer e puer Detailer hätt, firwat dat wär? Virum extraordinäre Budget e puer Iwwerleeungen. Mir maache vill fir d'Verschéinerung vun onser Stad: Blummen, Statuen… An awer gëtt et ëmmer erëm Bierger, déi mengen, et géif net duergoen an ënnerstëtzen ons mat onerlaabten Offäll, Zigaretten an Déireverdauungsrechter. Ech fannen déi repressiv Phas misst awer elo ageleet ginn an déi jeeweileg Missetäter missten adequat bestrooft ginn. Wat plangt de Schäfferot a puncto Denkmalschutz a Quellekartografie? Firwat hu mir keen Urecht op Subside fir de gratis Diffbus, dee mir opgrond vun der Entwécklung vun onser Stad mat enger véierter Linn ausstatte mussen? Dat Minièresmonument op der Maartplaz kéint een an de Projet Terrasses de la ville integréieren, eventuell net wäit vun enger Entrée vun enger Galerie. Wéi wäit si mer mam Dépliant iwwert d'Parkméiglechkeeten an onser Stad, fir déi eventuell an der Geschäftswelt auszedeelen, datt d'Leit wëssen, wou se parke kënnen? A wéi wäit si mer mam PAG? Déi extraordinär Recettë belafe sech op 33 Milliounen Euro, woubäi mir als Gemeng 38% bäidroe mam Verkaf vun Terrainen a Gebaier. Den Emprunt vun 3 Milliounen Euro ass éischter als Reserv geduecht. De Verkaf vun Terrainen ass eng gutt Einnam an ech begréissen d'Beméiung vum Schäfferot, och an Zukunft natierlech am Rame vum Akzep-

22

tabelen nei Terrainen oder Haiser opzekafen, fir kommend Projeten ze plangen oder ze finanzéieren. Des Weidere sinn Emprunte vun 12,8 Milliounen Euro virgesi fir de Projet international Schoul. Dëse Prêt bleift neutral fir onse Budget. Mir prefinanzéieren de Bau vun dësem Schoulkomplex a kréien dat gesamt Geld mat den Zënse vum Ministère zréckbezuelt. Eng kleng Ugeleeënheet läit mir awer um Häerz an deem Sujet. Als Gemeng stelle mir dem Ministère onkomplizéiert déi néideg Terrainen zur Verfügung, mussen awer dofir nei Plaze siche fir onse Recycling, CID an Hall de la Chiers. Datt mir dann awer op onsem Terrain zu Nidderkuer verhënnert ginn ze bauen, well eng rar Planz an deenen als industriegebittugezeechente Wise fonnt gëtt, ass net verständlech. Déiselwecht Bemierkung zielt och op d'Baugeneemegung vu Betriber, wou mir bis zu 500 Aarbechtsplaze schafe kënnen. Een ëmweltinteresséierten a gevivten Architekt kéint sengem Schafen neie Fräiraum loossen an dës Raritéite mat a säi Konzept plangen. Den Investitiounsniveau vun 2016 ass ganz héich mat 47 Milliounen Euro. Vläicht ass dësen ze vill optimistesch berechent. Ëmmerhi stinn am Budget 0,5 Milliounen Euro Frais d'études souwéi ronn 8,5 Milliounen Euro Devis en attente dran. Rechne mer nach déi 6 Milliounen Euro vun der internationaler Schoul derbäi, komme mir op zirka 32 Milliounen Euro. Ee Chiffer, dee realistesch schéngt. Déi geplangten Erweiderung vum Pompjeesgebai um Scheierhaff kascht ons 2,8 Milliounen, déi mir integral vum Ministère zréckbezuelt kréie wéinst der Fusioun vun den Déifferdenger a Bieleser Pompjeescorpsen. Eng Fusioun, déi schonns virun zéng Joer a Gespréich wor. Luxusbuerg huet et jo. De Verkaf vun der Hall de la Chiers soll ons 4 Milliounen Euro abréngen, wat et ons am Géigenzuch erlaabt, eng nei méi funktionell Hal zu Uewerkuer ze bauen. Ech roden dem Schäfferot awer dëse Montant schrëftlech vun der Obregkeet bestätegen ze loossen.


2. budget D'Subventioune vun 340.000 Euro fir ons Bierger als Fassadeprime oder Energiespuermoossname si gutt ugeluechte Gelder. De virzäitege Remboursement vun engem Prêt mat 3,8 Milliounen Euro erlaabt ons een Deel vun onser Schold ofzebaue mat nach engem héijen Niveau, deen iwwreg bleift, vu 77 Milliounen Euro. Déi al Kredit-Belaaschtung vum Sportkomplex zu Uewerkuer wäert nach fir e puer Joer wéi doen. Bal 4 Milliounen Euro ginn a Schoulen a Maison-relaisen investéiert. D'Éducatioun au sens large souwuel a puncto Gebaier wéi och Salairen, bedeit en héijen Invest. An trotz deenen dach modernsten Installatiounen an engem zahlreich guttausgebilte Schoulpersonal sinn ons schoulesch Leeschtunge schwaach am internationale Vergläich. Si mir net amgaangen, Generatioune vu Schüler ze afferen an zur Verschlëmmerung vun der Aarbechtslosegkeet bäizedroen? Als Gemeng solle mir ons Gedanke maachen, wéi mir dësem negativen Trend entgéintwierke kënnen. Déi vum Léierpersonal ugeregten Ëmgestaltung vum Schoulhaff am Déifferdenger Zentrum beweist eng Bereetschaft matzegestalten. A firwat net och en Aarbechtsgrupp iwwer Schoulleeschtungen aféieren? 3,8 Milliounen Euro si geplangt fir d'Weiderentwécklung vum 1535 °C. Dee Projet soll op jidde Fall weidergefouert gi mat vläicht där Cours-Korrektur, wéi ech scho virdrun ugedeit hunn. Déi Schwäizer hoffentlech neutral Etüd iwwert de Verkéier an onser Stad ass laang iwwerfälleg. Et gëtt sécherlech net einfach, een uspriechend Resultat ze erzilen, wou schonns déi meescht Citée gebaut sinn an d'Haaptprojete wéi Entrée centre ville, Campus École Internationale a Parc des Sports Uewerkuer geplangt sinn. Autofräi Zonen a Südtram gi schwiereg Alternativen. Et sief, mir behalen de Polarexpress bäi. (Gelaachs) Den Duerchgangsverkéier trauen ech mech net ze erwänen. Car- a Motorsharing kéinten an engem vun den neie Parkhaiser integréiert ginn.

Bei de Syndikater si virun allem den TICE, de Minettkompost an de SIACH, déi zouleeën. Dobäi ass d'Uschléissung vum Ofwaasser an déi Péitenger Kläranlag eng Noutwendegkeet nom Schléisse vun der Kläranlag um Site ArcelorMittal. Bedéngt duerch den Zouwuess vum Ofwaasser muss dann och dës Kläranlag vergréissert ginn. Am Minettkompost schloe mir nieft der Escher Gemeng de Rekord vu Schadstoffer mat 4,5% iwwert den erlaabte Wäerter, wou et normalerweis misst ënner 2% sinn. 16% vun onerlaabtem Offall ginn op Pampers zréckgefouert. Hei misste mer ons vläicht Gedanke maachen, ob mir net eng Babytonn aféiere sollen oder eng Erliichterung fir jonk Familljen. Nieft deenen neie Projeten – an dat gëtt ëmmer erëm vergiess – hu mir d'Flicht, fir dat besteeënd Stroossennetz, d'Waasser, d'Elektresch, de Müll an d'Ofwaasser ze erneieren. Eng Leeschtung, déi mir mussen erfëllen. Wat net ëmmer vun de Leit richteg unerkannt gëtt. Ganz lues entwéckelt sech ons Gemeng zu enger fir Lëtzebuerger Verhältnisser Groussstad mat engem Lycée, engem Centre commercial Opkorn, engem moderniséierte Pompjeescorps, Parkméiglechkeeten an Urbanisatioun am Beräich centre-ville. Et bleiwen awer nach schwiereg Erausfuerderungen: e modernt Fleegeheem, eng flott Populatiounsmixitéit, besser Integratioun vun Auslänner, d'Bekämpfung vun der Aarbechtslosegkeet a bezuelbare Wunnraum. Jidder eenzelne soll bei der Entwécklung vun onser Stad bäidroen, mä virun allem wënschen ech onsem Schäfferot, dass nom Polarzuch de Polarstär hinnen dee richtege Wee weist. Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Gutt, datt geschwë Chrëschtdag ass. Da gesäit een de Polarstär besser. Den Här Ruckert, w.e.gl.

23

La vente du Hall de la Chiers rapportera quatre-millions d’euros qui serviront à construire une salle plus fonctionnelle à Oberkorn. Trois-cent-quarante-mille euros sont destinés aux primes pour mesures énergétiques. Le collège échevinal remboursera un prêt de 3,8 millions d’euros. La dette communale s’établira à 77 millions d’euros. L’emprunt pour le complexe sportif continuera à faire mal pendant des années. Près de quatre-millions d’euros seront investis dans les écoles et les maisons relais. Malgré des installations modernes et un personnel bien formé, les performances scolaires luxembourgeoises sont modestes d’un point de vue international. La commune doit se demander comment lutter contre cette tendance. Peut-être devrait-on créer un groupe de travail concernant les performances scolaires. 3,8 millions serviront à développer le 1535 °C. L’étude suisse sur la circulation à Differdange est plus que nécessaire. Il ne sera pas facile d’obtenir un résultat satisfaisant puisque la plupart des cités sont déjà construites et des projets comme l’entrée en ville, l’école internationale et le Parc des Sports sont planifiés. Comme solution, Robert Mangen propose de conserver le Polar Express. (Rires) Robert Mangen ose à peine mentionner le trafic de transit. Le covoiturage pourrait être une solution. La contribution aux syndicats TICE, SIACH et Minettkompost augmente. Le raccordement à la station d’épuration de Pétange est une nécessité. La station doit être agrandie. D’après le Minettkompost, Differdange est la deuxième ville après Esch à produire le plus de substances toxiques. 16 % des déchets non autorisés sont des pampers. Il faudrait peut-être prévoir une poubelle spéciale. En plus des projets, la commune doit maintenir en état les routes et les réseaux. Les gens ont tendance à l’oublier.


2. budget Petit à petit, Differdange devient une grande ville qui devra faire face à de nombreux défis.

aLi RuCkeRt (kpL) rappelle que le 4 décembre, le bourgmestre espérait que tous les conseillers communaux approuveraient le budget 2016. Par là, il voulait dire qu’aucun conseiller raisonnable ne pourrait voter contre. Mais pourquoi un conseiller communiste devrait-il approuver un budget auquel il n’a pas contribué? Les priorités du KPL ne figurent pratiquement pas dans le document. À titre d’exemple, il est vrai que le collège échevinal a mis un terme à la privatisation du nettoyage des écoles et de l’Aalt Stadhaus. En ce qui concerne l’informatique, plus de tâches sont désormais réalisées en interne. Mais la fin de la privatisation telle qu’elle a été pratiquée par le DP et les écologistes cette dernière décennie est encore loin. Le stade d’Oberkorn, duquel le CSO est exclu, reste privé. La gestion d’Aquasud est privée tout comme celle du Diffbus. Le nouveau centre de recyclage sera exploité par une entreprise privée. Les syndicats intercommunaux ont trop tendance à recourir à des entreprises privées au lieu de recruter du personnel et de développer leurs compétences. Or cela permettrait de contrôler directement les dépenses communales. Le syndicat intercommunal de gestion informatique en est un exemple. Il est dépendant de l’entreprise américaine Microsoft et ne cherche même pas d’autres solutions. Pourquoi ne pas recourir à Linux comme le fait, par exemple, la ville de Munich? Le système est stable, il n’y a pas de licences à payer et les serveurs ne doivent pas être changés continuellement pour rester compatibles. En 2016, le budget du SIGI a augmenté de 700  000 euros pour passer à 14,9 millions d’euros, entre autres à la suite d’une augmentation des prix de la part de Microsoft. En d’autres termes, les entreprises privées s’enrichissent grâce aux syndicats intercommunaux tandis que leurs salariés sont en situation de précarité. Ces domaines doivent être gérés par les communes. C’est une

vun enger privater Firma bedriwwe ginn.

aLi RuCkeRt (kpL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, an der Gemengerotssitzung vum 4. Dezember 2015 huet den Här Buergermeeschter gemengt, e géif d'Hoffnung net opginn, datt de Budgetsprojet fir 2016 vun alle Membere vum Gemengerot géif gestëmmt ginn. Domat wollt en eis soen, de Budgetsprojet wär esou gutt, datt een als vernünftege Mënsch guer net dergéint stëmme kéint. Et sief dann, et géif een einfach nee soe fir nee ze soen. Déi Botschaft ass ukomm. Ma ech gleewen net drun. Well dat war Propaganda an huet näischt mat der Realitéit ze dinn. Firwat sollt hei de Vertrieder vun der Kommunistescher Partei fir dëse Budgetsprojet stëmmen, wann en net gefrot ginn ass, fir de Budget mat opzestellen? Firwat sollt de Vertrieder vun der KPL fir dee Budget stëmmen, wa sech doran déi Prioritéiten, déi d'KPL an hirem Wahlprogramm ausgeschafft hat an déi ech als hire Vertrieder an de leschte Joren hei ëmmer erëm virbruecht hunn, guer net oder nëmmen zu engem ganz klengen Deel doran ërëmfannen? Huele mer zum Beispill d'Privatiséierungen u kommunalen Déngschtleeschtungen. Et stëmmt, dass mat der Privatiséierung vun de Botzdéngschter am Schoulberäich Schluss gemaach ginn ass an datt d'Privatiséierung vun der Botzéquipe am neie Kulturzentrum Aalt Stadhaus, déi vun der DP a vun déi gréng schonn décidéiert war, net ëmgesat ginn ass. Och am Informatiksberäich ginn an der Tëschenzäit Aarbechte gemaach, un deene virdru Privatfirme verdéngt hunn. Ma domat si mer nach wäit ewech vum Enn vun der Privatiséierungspolitik, déi am leschte Jorzéngt hei zu Déifferdeng vun der DP a vun de Grénge praktizéiert ginn ass. Och am Budgetsprojet fir 2016 bleift de Stadion zu Uewerkuer, vun deem den Uewerkuerer Fussballveräin CSO verdriwwe gouf a vun deem e bis haut ausgespaart bleift, privatiséiert. Aquasud gëtt weider privat bedriwwen. D'Gestioun vum Diffbus bleift a privaten Hänn. An deen neie Recyclingshaff, deen am Budgetsprojet 2016 steet, fir zu Nidderkuer gebaut ze ginn, soll erëm

24

Ech wëll nees eng Kéier drop hiweisen, datt am Beräich vun den interkommunale Syndikater vill ze vill Suen u privat Firme ginn, déi mat der Gestioun vu kommunale Betribsanlage befaasst sinn, amplaz datt systematesch drop higeschafft gëtt, dat néidegt Personal an deen néidegen Know-how unzeschafen an domat och déi direkt Kontroll iwwert d'Ausgaben an deem Beräich, deen ëmmer méi kommunal Finanzen opbraucht, zréckzekréien. Ee ganz krasse Fall ass nach ëmmer den Informatiksberäich an de Syndicat intercommunal de gestion informatique, de SIGI, deen d'Gemengen ëmmer méi deier kascht. Dat ass ënner anerem de Fall, well de SIGI ofhängeg vun dem US amerikanesche Konzern Microsoft ass an et net emol Iwwerleeunge gëtt, fir ze kucken, aus dëser Ofhängegkeet erauszekommen. Zum Beispill andeems een op Alternative bei Linux zréckgräift. Anescht wéi dat d'lescht Joer hei gesot gouf, geet d'Stad München mat Linux dëse Wee bis haut mat groussem Erfolleg, huet eng gréisstméiglech SystemStabilitéit, ma ouni ëmmer méi héich Lizenzkäschten, a se brauch hir Computeren a Serveren net andauernd ze changéieren, fir Microsoft-compatibel ze bleiwen. 2016 huet de SIGI säi Budget nees vu 700.000 Euro op 14,9 Milliounen Euro eropgesat, wat och dermat ze dinn huet, datt Microsoft eng däitlech Erhéijung vun de Lizenzgebüre fir 2016 ugekënnegt huet. Wat automatesch méi Ausgabe fir eis an all aner Gemeng bedeit, déi Member am SIGI ass. Dat alles heescht näischt anescht, wéi dass d'Privatfirmen an hir Aktionäre sech am Optrag vun der Majoritéit vum Gemengerot oder vu ville Gemengeréit am Fall vun interkommunale Syndikater eng gëllen Nues mat kommunalen Déngschter an Déngschtleeschtunge verdéngen, während d'Beschäftegt vun esou Privatfirmen oft niddreg Léin a prekär Aarbechtsbedéngungen hunn. Dat sinn Zoustänn, mat deenen d'KPL net d'accord ass. An dat ass ee vu ville Grënn, firwat ech als Vertrieder vun der KPL, déi dofir antrëtt, dass déi Beräicher zréck an d'ëffentlech Hand kommen a


2. budget vun der Gemeng géréiert ginn, hei géint de Budgetsprojet 2016 stëmme wäert. E weidere Grond, firwat d'Politik vun dësem Schäfferot am Budgetsprojet fir 2016 net den Noutwendegkeete vun der Situatioun an den Erwaardunge vun der KPL entsprécht, ass d'Situatioun am Wunnengsbau. Et kann ee bestëmmt net soen, dass näischt an deem Beräich geschitt ass, ma et ass keng Strategie ze erkennen, déi derzou féiere géif, datt d'Wunnengsnout mat där mer et zu Déifferdeng ze dinn hunn, esou séier wéi méiglech kéint ofgeschaf ginn. Et ass näischt dergéint ze soen, wann Eegentumswunnengen, Studentewunnengen oder Wunnenge mat besonneschen ekologesche Kritäre gebaut ginn, ma an den Ae vun der KPL misst d'Aufgab vun der Gemeng an éischter Linn dora bestoen, dem Bau vu Mietwunnengen, déi d'Leit mat klenge Peien a Rente bezuele kéinten, absolutt Prioritéit bäizemoossen, wéi dat am Programm vun der KPL steet. Ma dat geschitt hei zu Déifferdeng net. An dat ass e weidere Grond, firwat ech als Vertrieder vun der KPL net ka mam Schäfferot a mam Budgetsprojet 2016 d'accord sinn. Elo wäert Der mer soen, dass d'Gemeng sozial Wunnengen a Wunnenge fir Jugendlecher baut an de Budgetsprojet fir 2016 wär et gutt Beispill dofir. Dat ass net falsch. Ma dat ass eng Drëps op e waarme Steen, wann ee gesäit, datt den Undeel vun de Leit, déi un an ënnert dem Aarmutsrisiko liewen, ëmmer méi grouss gëtt, a muench Jugendlecher a Famillje mat Kanner d'Gemeng verloossen, fir sech am belschen, franséischen an däitsche Grenzgebitt nidderzeloossen, well se zu Déifferdeng éischtens keng Wunneng fannen oder zweetens, wa se dann eng fannen, den héije Loyer mat hirer klenger Pei net bezuele kënnen. Ënner deenen Ëmstänn fannen ech et onverantwortlech, dass dëse Schäffen- a Gemengerot net mat op de Wee geet – wéi d'KPL dat virgeschloen huet –, eng Spekulatiounstax anzeféieren op deene Wunnengen, déi zanter laangem eidel stinn, an op dem Bauterrain, dee wärend laange Joren aus Spekulatiounsgrënn net bebaut gëtt.

Ausdrécklech begréissen ech als Vertrieder vun der KPL, datt am Budgetsprojet 2016 vill Sue fir de Schoulberäich, fir d'Moderniséieren an de Bau vu Schoulen a Maison-relaisen zu Uewerkuer, Déifferdeng, Nidderkuer a Fousbann agesat sinn. Zu dësen Investitiounen zielen déi 1,8 Milliounen Euro, déi virgesi si fir d'Maison Relais an d'Schoul um Woiwer auszebauen. Dat ass ze begréissen, well jo dann déi dräi Containeren ewechfale wäerten, déi et do nach ëmmer gëtt. Als Vertrieder vun der Kommunistescher Partei ginn ech d'Hoffnung net op, datt mer eng Kéier derzou komme wäerten, datt d'Container aus dem Schoulliewen an der Gemeng Déifferdeng verschwanne wäerten. Ma dat geet ze lues an huet als Folleg, datt vill Schoulmeeschteren a Kanner net ënnert deene beschte Bedéngunge schaffen a léiere kënnen. An dat ass an den Ae vun der KPL net akzeptabel. Wann een dorop hiweist, kritt ee gesot, et kéint een net alles matenee maachen, well d'Gemeng sech hirer finanzieller Decken no strecke misst, a souwisou d'Gemeng vill maache géif, fir nei Schoulen a Maison-relaisen ze bauen an ze moderniséieren. Dat bestreit keen. Ma dat eent entschëllegt dat aner net. Dës Situatioun, déi scho laang behuewe si kéint, wann an de leschte 15 Joer déi richteg Prioritéite gesat gi wären, ass e weidere Grond, firwat d'KPL net mat der Schäfferotspolitik a mam Budget 2016 d'accord ass. Well e Schoulbetrib ouni Container war a bleift eng Prioritéit vun eisem Programm. Souwéi et och eng Prioritéit vun der KPL ass – an hei ass net d'Gemeng, ma d'Regierung ugeschwat –, datt den Éducatiounsbudget op d'mannst ëm een Drëttel erhéicht gëtt, fir aus där heiteger Schoul vun der Konkurrenz a vun ëmmer méi Spuermoossnamen, wou den Échec vu ville Kanner a Jugendlecher virprogramméiert ass, eng Schoul vun der Chancëgläichheet ze maachen. Ech wëll och nees eng Kéier drop opmierksam maachen, datt iwwert de Gemengebudget weider eng ëffentlech Universitéit aus den USA an eng privat Héichschoul aus Däitschland subventionéiert ginn, während d'Déifferdenger Kanner deelweis nach a Containere sëtzen.

25

des raisons pour lesquelles Ali Ruckert votera contre le budget. La politique du logement du collège échevinal ne répond pas non plus aux attentes du KPL. Ali Ruckert ne voit aucune stratégie pouvant supprimer les problèmes. Il n’a rien contre le fait que l’on construise des appartements à vendre, des logements pour étudiants ou des habitations écologiques. Mais la priorité doit aller à la construction d’appartements à louer pour ceux qui ont peu de revenus. Ici non plus, Ali Ruckert ne saurait être d’accord avec le budget 2016. Il est vrai que la commune construit des logements sociaux et des logements pour les jeunes. Mais il s’agit d’une goutte d’eau dans la mer. Il suffit de voir combien de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté et combien doivent aller vivre en Belgique, en France ou en Allemagne parce qu’elles ne peuvent pas se payer un logement à Differdange. Le collège échevinal et le conseil communal font preuve d’irresponsabilité en n’introduisant pas la taxe sur la spéculation préconisée par le KPL. Ali Ruckert salue les dépenses dans les écoles et les maisons relais. 1,8 million servira à agrandir la maison relais et l’école du Woiwer. Cela permettra de supprimer les trois conteneurs. Les communistes espèrent que tous les conteneurs disparaitront bientôt, car certains enseignants et élèves ne peuvent pas travailler dans des conditions optimales. Le collège échevinal répond en général qu’il ne peut pas tout faire en même temps et qu’il fait déjà beaucoup en matière de maisons relais et d’écoles. Mais l’un n’excuse pas l’autre. Il aurait fallu fixer d’autres priorités ces 15 dernières années. Une école sans conteneurs est une des priorités des communistes. Sur le plan national, le budget alloué à l’éducation devrait augmenter d’un tiers pour transformer une école, dans laquelle l’échec est inévitable pour certains, en une école de l’égalité des chances. En plus, pendant que de petits Differdangeois vont à l’école dans des conteneurs, la commune soutient une université publique américaine


2. budget et une école supérieure allemande privée. Sans oublier que les Differdangeois se sont fait avoir lorsque cette majorité et la précédente leur promettaient un lycée classique ou technique. Il n’y aura pas de lycée et 3 000 jeunes continueront à aller à l’école ailleurs. L’école internationale est, quant à elle, basée sur la discrimination et seule une partie des enfants differdangeois pourront la fréquenter. Mais le comble, c’est que la majorité composée du LSAP, des écologistes et du CSV préfinancera cette école pour le compte du gouvernement composé du LSAP, des écologistes et du DP. Peut-être que le gouvernement n’a pas assez d’argent pour l’éducation en raison de ses dépenses militaires. En outre, la majorité devra déplacer le centre de recyclage et le Hall de la Chiers, ce qui coutera des millions. Est-ce bien rationnel? Pour ce qui est de la situation sociale, rien n’indique qu’elle s’améliorera. Differdange compte plus de chômeurs, plus de personnes percevant le RMG et plus de pauvres que le reste du pays. Y compris des gens qui travaillent, mais qui n’ont malgré tout pas assez d’argent pour vivre. Certes, le collège échevinal propose quelques mesures, mais elles n’amélioreront pas la situation de façon substantielle. Il est vrai aussi que les problèmes sociaux doivent être résolus par le gouvernement et sa politique économique. Mais on ne peut quand même pas s’en laver les mains, montrer les autres du doigt et prétendre qu’il n’y a pas de liens entre la politique nationale et la politique locale. La politique d’austérité du gouvernement a des conséquences négatives sur les travailleurs et les retraités. En 2016, la part des transferts sociaux nationaux va baisser de 42,7 à 39,3 %. Quelques initiatives locales ne permettront pas d’améliorer la situation. Ali Ruckert souligne la contradiction entre des conseillers communaux prétendant être pour la justice sociale et des députés et ministres des mêmes partis pratiquant une politique d’austérité.

An ech wëll nach eng Kéier kritiséieren, datt d'Déifferdenger Awunner jorelaang vun der viregter Koalitioun vun DP an déi gréng, ma och vun dëser Koalitioun vun déi gréng, LSAP an CSV ugeschmiert goufen, well déi all versprach haten, si géife sech dofir asetzen, datt e klasseschen oder en technesche Lycée op Déifferdeng komme wäert. D'Realitéit ass awer elo déi, datt Déifferdeng kee Lycée kritt. An datt weider ronn 3.000 Jugendlecher aus eiser Gemeng laang Schoulweeër bis an aner Gemengen hunn, bei deene vill Zäit drop geet a bei deene vill Transportcapacitéiten ufalen. De Projet selwer vun enger internationaler Europaschoul an enger internationaler Grondschoul ass och ze kritiséieren, well déi zwou Schoulen op Diskriminéierung opgebaut sinn an an där enger an an där anerer nëmme bis zu engem gewëssene Mooss Kanner a Jugendlecher aus Déifferdeng zougelooss ginn. De Combel ass awer, dass d'Déifferdenger Koalitioun vun LSAP, déi gréng an CSV elo nach dës Schoule fir d'Regierung vun LSAP, déi gréng an DP mat engem Kredit virfinanzéiert. Huet d'Regierung keng Sue fir Schoulen ze bauen, well se déi Sue fir Militärsatellitten an anert militärescht Spillgezei ausgëtt? Derbäi kënnt, datt wéint dësem Projet, deen déi ausseruerdentlech Ausgabe vun der Gemeng kënschtlech opbléist, an deen net deem entsprécht, wat d'Leit sech vun der Majoritéit erwaart haten, och de Recyclingshaff an d'Hal de la Chiers um Funiculaire ofgerappt oder fir aner Zwecker benotzt ginn, an dass d'Gemeng dat Millioune kascht, fir dës Infrastrukturen op enger anerer Plaz nees opzebauen. Ech weess net, ob dat besonnesch rationell geschafft ass. Wat d'Entwécklung vun der sozialer Situatioun zu Déifferdeng ugeet, ass ze soen, datt an dësem Budgetsprojet net déi néideg Elementer erëmzefanne sinn, déi derzou bäidroe kéinten, d'Situatioun entscheedend ze verbesseren. Zu Déifferdeng gëtt et haut am Verglach mat der Situatioun am Land iwwerduerchschnëttlech vill Aarbechtsloser, iwwerduerchschnëttlech vill Leit, déi de Revenu minimum garanti oder – well se eng kleng Rent hunn – e Complément vum RMG kréien, iwwerduerchschnëtt-

26

lech vill Leit, déi op oder ënnert der Aarmutsgrenz liewen an iwwerduerchschnëttlech vill Leit, déi aarm sinn, obscho se all Dag schaffe ginn. Ech wëll hei net soen, datt d'Gemeng näischt ënnerhëlt, fir d'Folge vun der permanenter kapitalistescher Kris op Gemengenniveau ofzefiederen. Och am Budgetsprojet 2016 fënnt een esou Kreditter a Projeten erëm. Ma dat alles wäert net derzou bäidroen, déi schlecht Situatioun fundamental ze verbesseren. Elo kann ee mer soen, d'Gemeng wär guer net an der Lag, dës sozial Problemer alleguer ze léisen. Dat wär d'Roll vun der Wirtschaft a vun der Regierung. Fir dat hunn ech als Vertrieder vun der KPL nach Verständnis, och wann ech der Meenung sinn, datt bedeitend méi kéint ënnerholl ginn, wéi dat haut de Fall ass. Guer kee Verständnis hunn ech awer derfir, wa sech hei d'Hänn an Onschold gewäsch ginn a sech domat offonnt gëtt, mam Fanger op anerer ze weisen an esou ze maachen, wéi wann et keen Zesummenhang tëschent der nationaler an der lokaler Politik géif ginn. Déi Austeritéitspolitik, déi d'Regierung vun LSAP, DP an déi gréng mécht, hat 2015 an huet 2016 weider ganz negativ Auswierkungen op déi schaffend Leit a Rentner – och hei zu Déifferdeng. D'Ukënnegung vun der Regierung, den Undeel vun de Sozialtransferten un den Ausgabe vum Stat am Joer 2016 vun 42,7 op 39,3% ze senken, versprécht näischt Guddes. An et ass net ze erwaarden, dass dës sozial Grausamkeeten duerch e puer Sozialinitiativen op kommunalem Niveau ausgeglach gi kéinten. Wann ech dat hei soen, da fir op de Widdersproch opmierksam ze maachen, deen dora besteet, datt d'Leit an de Gemengeréit soen, se wiere fir sozial Gerechtegkeet an dat an eiser Gemeng esouguer och deelweis praktizéieren, awer de Mond halen, wann hir eege Parteikolleege vun LSAP, DP, déi gréng an CSV an der Chamber an an der Regierung eng Austeritéit géint déi schaffend Leit a Rentner an domat och géint d'grouss Majoritéit vun den Déifferdenger Awunner maachen. Den Här Buergermeeschter huet eis an der leschter Gemengerotssitzung all déi positiv Initiativen opgezielt, déi d'Ge-


2. budget meng am Sënn vun der sozialer Gerechtegkeet an am Kampf géint d'Aarbechtslosegkeet an Aarmut maache géif. Ma den Här Buergermeeschter huet eis net gesot, datt hien als Deputéierte Roberto Traversini an der Chamber – also do, wou een d'Interessie vun de schaffende Leit a Rentner vun Déifferdeng verdeedege sollt –, fir d'Austeritéitspolitik vun der Regierung gestëmmt huet, ënnert där esou vill Déifferdenger Awunner leiden. An hie wäert eis och haut net soen, datt hien dës Woch an der Chamber géint d'Politik vum Sozialofbau vun der Regierung stëmme wäert, déi déi positiv Auswierkungen un den Ustrengungen, déi zu Déifferdeng gemaach ginn, futti mécht. Ouni dass dëse Schäfferot, dee sech an ëmmer méi grousse Widderspréch verwéckelt an d'Situatioun net am Grëff huet, reagéiert. Aus all deene Grënn, wäert ech als Vertrieder vun der KPL bei der Ofstëmmung géint dëse Budgetsprojet an domat och géint d'Politik vum Schäfferot vun déi gréng, LSAP an CSV stëmmen. Ech soen Iech Merci fir Är Opmierksamkeet.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech soen Iech Merci, Här Ruckert, fir déi gutt Erklärungen. Här Antony.

fRançois antony (Lsap): Dir Dammen an Dir Häre vum Schäffen- a Gemengerot. Ech denken, datt bis elo ganz vill mat Zuelen jongléiert a scho ganz vill geschwat ginn ass. Soudatt ech meng Interventioun e bësse méi kleng wäert halen. Wat mech immens freet ass, datt ech festgestallt hunn, datt et elo emol endlech virugeet mat der Phas II zu Nidderkuer. Dat heescht, datt d'rue Saint Pierre, d'rue Tëttelbierg an d'rue de l'École erneiert ginn, wat jo net vu Muttwëll ass. Zefridde kann ech awer leider net dermat sinn, dass déi Glänneren, déi ech schonn dës Ëfteren hei am Gemengerot ugeschwat hunn, nach ëmmer net op

deene geféierleche Plazen alleguerten ubruecht gi sinn. Donieft mécht mer d'Sécherheet vun eise Foussgängersträifen ewéi d'Beliichtunge vun deeneselwechten nach ëmmer immens vill Kappzerbrieches, well mer Dag fir Dag – an zemools bei schlechtem Wieder – an engem Stéck an iwwerall déi ganz geféierlech Situatiounen ëmmer erëm materliewen. Ze hoffen ass, datt et just bei deene wéinege Schrecksekonne bleift, bis mer dat da ganz fest am Grëff hunn. Ebenfalls hätt ech et léiwer gesinn, wa mer en technesche Lycée anstatt en internationale Lycée kritt hätten. Immens glécklech sinn ech awer iwwert d'Situatioun, dass mer elo endlech Gewëssheet kritt hunn, dass eise Postbüro vun Nidderkuer net bei deene 35 Stéck ass, déi ewechgeholl ginn. Wat selbstverständlech immens gutt ass fir all Bierger, an haaptsächlech fir eis méi stänneg Bierger. Glécklech sinn d'Bierger selbstverständlech och driwwer, dass eis kleng, awer ganz wichteg Parkplaz zu Nidderkuer erhale bleift. Frou si mer ausserdeem iwwert déi nei Hal zu Nidderkuer, déi do opgeriicht gëtt. Doriwwer eraus fannen ech et gutt, dass mer d'Kierfechter an d'Rei setzen, wéi mat där neier Morgue zu Déifferdeng. An datt mer déi Kierfechtmauer zu Nidderkuer, déi an engem desolaten Zoustand ass, och nei maachen. Eisen neien Nidderkuerer Bësch-Kierfecht erfreet sech ganz grousser Beléiftheet. D'Leit fannen, dass en do, wou en elo ass, ganz flott läit. Zemools, well ronderëm jo alles wonnerschéin aménagéiert ginn ass. E grousse Merci wëll ech dofir eisem Fierschter ausschwätzen. Ech weess a ka ganz gutt novollzéien, datt sech ganz vill Leit generft fillen duerch déi sämtlech Schantercher, déi virun enger gudder Zäit ugefaange gi sinn, déi awer elo nach en cours sinn. Mä wéi seet d'Sprachwuert: „Ween näischt mécht, deen näischt brécht“.

27

Le bourgmestre a parlé de sa lutte contre les injustices, la pauvreté et le chômage. Mais il n’a pas dit qu’en tant que député, il approuve la politique gouvernementale qui fait tant de mal aux Differdangeois. Aujourd’hui, il ne dira pas non plus qu’il votera contre le démantèlement des acquis sociaux à la Chambre des députés cette semaine. Pour toutes ces raisons, le KPL votera contre le budget et la politique des écologistes, du LSAP et du CSV.

fRançois antony (Lsap) estime que l’on a assez jonglé avec les chiffres. Il se montrera donc bref. Il se réjouit particulièrement de la reprise des travaux à Niederkorn et donc de la rénovation de la rue Saint-Pierre, de la rue Titelberg et de la rue de l’École. Il regrette cependant que les garde-fous, dont il a souvent parlé, n’aient pas encore été installés partout où cela est nécessaire. Il s’inquiète aussi de la sécurité aux passages pour piétons et des problèmes d’éclairage, qui occasionnent chaque jour des situations dangereuses en particulier par mauvais temps. Il espère qu’aucun accident ne se produira. François Antony aurait lui aussi préféré un lycée technique à un lycée international. En revanche, il est content que le bureau de poste de Niederkorn ne fasse pas partie des 35 à être supprimés. Les habitants de Niederkorn se réjouissent aussi que les places de stationnement soient préservées. François Antony salue la construction d’un nouveau hall à Niederkorn, la remise en état des cimetières et la rénovation du mur du cimetière de Niederkorn. Le cimetière forestier de Niederkorn connait un beau succès. Les gens apprécient le site, qui est bien aménagé. François Antony remercie le garde forestier. Le conseiller comprend que beaucoup d’habitants perdent patience avec les chantiers qui s’éternisent. Mais on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Differdange est en pleine expansion. Il faut aussi donner une chance aux étrangers. François Antony espère


2. budget qu’ils sauront s’intégrer dans la société et qu’il sera possible d’éviter des discussions notamment autour de la burka. Dans une société aussi mixte que Differdange, la cohésion sociale joue nécessairement un rôle important. François Antony remercie le collège échevinal et le conseil communal pour la superbe collaboration.

maRtine goeRgen (dp) estime que le budget est la pièce maitresse de la politique pratiquée par la commune. Il présente la vision qu’ont les responsables politiques de leur ville. Il fixe ce qui a été accompli et ce qu’il reste à faire. En se préparant pour cette séance du conseil communal, Martine Goergen a développé quelques réflexions. Elle a analysé le document poste par poste et, après en avoir discuté avec les autres membres du DP, un sentiment de déception et de déjà-vu l’a envahie. Il y a un an, Martine Goergen avait déjà tiré les mêmes conclusions que cette fois-ci. Et déjà à l’époque, elles n’étaient pas positives pour les Differdangeois. En fait, elle aurait pu se faciliter le travail et reprendre tel quel son discours d’il y a un an. Elle y a finalement renoncé, car cela n’aurait pas fait avancer les choses. Elle se limitera donc à rappeler quelques faits. Il y a un an, elle avait abordé le chômage, l’inclusion, le «Design for all», «Senior Plus» et le Science Centre. Bref, des sujets qui lui tiennent à cœur et qui ont un impact conséquent sur la qualité de vie des habitants de Differdange. Pour Martine Goergen, il est inquiétant de constater que les réactions du collège échevinal à la suite de son intervention l’année dernière n’ont pas été suivies de faits. Elle comprend que le projet «Design for all» ait pris du retard en raison de la crise des réfugiés, mais pourquoi n’a-t-on rien fait en ce qui concerne les autres projets? L’année dernière, Martine Goergen s’était demandé si une serre pour la culture de légumes était une réponse efficace au problème du chômage. M. Traversini avait alors insinué que le sort de ces 10 ou 15 personnes lui

Wéi der gesitt, ass Déifferdeng voll an Expansioun. An dat ass och gutt esou. Ech denken, datt mer eisen auslännesche Frënn och eng Chance musse ginn. An hoffen, datt si et fäerdeg bréngen, sech an eis Gesellschaft ze integréieren a keng Upassungsschwieregkeeten hunn, ewéi déi Diskussioun wéinst der Burka oder nach ganz anere Saachen. Och mir gefält déi sozial Kohärenz net iwwerméisseg gutt, mä ech denken, dass dat an enger Gesellschaft, wou esou vill Mixitéit ënnert de Bierger ass ewéi hei, dat eben eng Selbstverständlechkeet ass. Dofir zum Schluss nach ee ganz grousse Merci un eise Schäffen- a Gemengerot, un all eis Leit an un all eis Bierger fir hire grousse Versteesdemech an déi wonnerbar Zesummenaarbecht. Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Antony. D'Madame Goergen, w.e.gl.

maRtine goeRgen (dp): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Frënn aus dem Schäffen- a Gemengerot, léif Vertrieder vun der Press, léif Leit aus Déifferdeng, de Budget vun enger Gemeng ass d'Häerzstéck vun der Politik, déi an där Gemeng gemaach gëtt. Et soll den Ausweis vun de politesch verantwortleche Persounen an hire Visioune fir hir Stad sinn. De Budget weist, wat geleescht gouf, a wat weiderhi soll geleescht ginn. Wéi ech mech op dës Sitzung virbereet hat, hat ech e puer wichteg Gedankegäng, déi ech an deenen nächste Minutte gäre géif ausféieren, a resüméieren, wat dee virleiende Budget fir mech duerstellt. Ech hat mech also dohinner gesat an den Dossier Punkt fir Punkt, Poste fir Posten, Zuel fir Zuel duerchgeschafft, wat effektiv net evident war. Wéi ech du fäerdeg war mat menger Analys souwuel iwwert de Budget rectifié wéi iwwert de Budget fir 2016 an nodeems ech mech mat menge Kolleegen aus der DP-Fraktioun heiriwwer beroden hat, hat deen neie Budget bei mir e Gefill vun Enttäuschung hannerlooss.

28

A während mengen Iwwerleeungen, wéi ee sech elo als Vertrieder vun der DP Déifferdeng, als Deel vun der Oppositioun, kéint konstruktiv zu dësem Budget äusseren, hat ech en plus e ganz staarkt Gefill vun Déjà-vu. Virun engem Joer nämlech konnt ech déiselwecht Schlëss zéien wéi déi, déi ech dëst Joer gezunn hunn. An déi ware fir eis Stad a fir d'Leit, déi zu Déifferdeng wunnen, schaffen a liewen, leider net ëmmer ganz positiv. Ech hu mir d'Dokument vu menger deemoleger Ried emol ugekuckt a festgestallt, datt ech mer d'Aarbecht kéint einfach maachen an déi Ried 1:1 haut de Moie widderhuelen. Well eis dat awer net géif weiderbréngen, erlaabt mer Iech just e puer Stéchwierder an Erënnerung ze ruffen. Ech hat ënner anerem vun Aarbechtslosegkeet geschwat, vun Inklusioun, vum Projet Design for all, vum Science Centre, vum Projet Senior Plus an 80+, also vu Sujeten déi mech besonnesch interesséieren an an deenen ech besonnesch vill Potential fir d'Zukunft gesinn, well si en immensen Impakt op d'Wuelbefannen an op d'Liewensqualitéit vun all eenzelne Bierger zu Déifferdeng hunn. Et sinn also Projeten, déi ech gutt fannen. Ëmsou méi huet et mech dëst Joer erschreckt, datt déi vill Ukënnegungen, déi ech als Reaktioun op meng Interventioun d'lescht Joer kritt hat, nach net vill Suivi fonnt hunn. Mat Ausnam vum Projet Design for all, deen duerch déi nei Erausfuerderunge vun der aktueller Flüchtlingskris verständlecherweis ze kuerz komm ass. Leider verstinn ech awer net esou richteg, firwat an all deenen aneren Dossieren esou gutt wéi näischt geschitt ass. Wéi ech mech d'lescht Joer gefrot hat, ob eng Biogeméiszär mam zousätzlechen Zil Aarbechtslosegkeet ze bekämpfen wierklech d'Äntwert op eisen iwwerduerchschnëttlech héije Chômagetaux wär, hat den Här Traversini d'Fro an de Raum gestallt, ob mir déi 10 bis 15 Leit, déi do eng Aarbecht kéinte fannen, dann egal wieren? Natierlech sinn déi mer net egal. All Mënsch méi, deen eng Aarbecht huet, ass ee méi, deen net méi esou staark mat Aarmut, Depressioun an alles, wat e


2. budget Chômage mat sech bréngt, ze kämpfen huet. Ech ginn him honnertprozenteg recht, datt all eenzelt Schicksal wichteg ass. Och wann de Projet mat grousser Wahrscheinlechkeet anescht ausgesinn hätt, wann ech oder eng DP Déifferdeng en ausgeschafft hätt

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Da wier e guer net gemaach ginn.

maRtine goeRgen (dp): Ëmsou méi enttäuscht war ech ze gesinn – an dat huet d'Madame Saeul jo och ugedeit –, datt näischt geschitt ass an dëse Posten op de Budget d'nächst Joer rapportéiert gouf. Also emol net déi puer Leit eng Aarbecht konnte kréien.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat kann dach net sinn!

maRtine goeRgen (dp): En ähnlecht Gefill hat ech beim Projet Senior Plus. Do ware Konsequenze vun der Etüd op meng Nofro hin ugekënnegt ginn, déi am Budget 2015 dra stoungen. Déi sinn och op 2016 verluecht ginn. Och wann elo nees eng Persoun mat deem Projet chargéiert gouf, kann ech net novollzéien, firwat dat ee Joer huet mussen daueren. Wat solle mer nach zum Science Centre soen? De Projet gëtt Realitéit. A mir als DP freeën eis enorm, datt dee Projet fir d'Regierung wichteg genuch ass, datt déi privat Initiativ, déi scho ganz vill Kapital zesummebruecht huet, elo mat enger Konventioun ënnerstëtzt gëtt an doduerch als Zentrum fir Wëssen a Wëssenschaft wäert kënnen an Zukunft fonctionnéieren. An enger Stad, déi eng Miami University accueilléiert, déi an noer Proximitéit zur Uni um Belval läit an an där geschwënn e Lycée an eng University of Sports and Health wäert d'Bildungslandschaft matbestëmmen, passt dëse Projet wéi d'Fauscht op d'A. A Kanner aus ganz Lëtzebuerg wäerten dovunner profitéiere kënnen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Kann ech mer gutt virstellen.

maRtine goeRgen (dp): Déifferdeng, mat senger industrieller Vergaangenheet, déi an dësem Projet gutt zur Geltung kënnt, kann nëmmen heivunner profitéieren. Net nëmme sinn et zousätzlech Leit, déi heihinner kommen, déi gesinn, datt Déifferdeng säi schlechte Ruff längst net méi verdéngt huet, mä datt eis Stad ënnert der DPFéierung opgebléit ass an datt an eiser Stad nach vill Potential schlummert. Et ass och en Investment an d'Zukunft vun deene jonke Mënschen, déi hei op eng spilleresch Aart a Weis eppes Neies entdecken an d'Chance kréien, sech fir eppes ze begeeschteren, wat si virdru vläicht nach net esou kannt hunn. Leider ass de Schäfferot oder vläicht éischter eenzel Memberen doraus net duerch hiren Dynamismus an Eegeninitiativ positiv opgefall, fir dëse Projet Science Centre weiderzebréngen. Elo hu sech aner Leit dëser Iddi ugeholl an den Déifferdenger Schäfferot huet et verpasst, vun der Geleeënheet ze profitéieren, fir déi maassgeebend Impulser selwer setzen ze kënnen. Fir de Bildungsstanduert Déifferdeng hätt ech mer einfach méi Engagement gewënscht. Dir gesitt, meng Enttäuschung ass grouss, well zu dëse Punkten, déi ech schonn d'lescht Joer opgeworf hunn, geselle sech der nach, déi 2015 net esou ëmgesat goufen, wéi dat ugekënnegt gi war. Ech denken un eng Hochspannungsleitung an der Cité Mattendall, déi schonn dëst Joer sollt ugefaange ginn ze verleeën. Un eng Party, déi sollt fir jonk Leit vun 18 Joer organiséiert ginn. Un eng ugekënnegt Campagne, déi auslännesch Matbierger motivéiere soll, sech un der Politik ze bedeelegen a wielen ze goen. Un d'Cité jardinière zu Uewerkuer, un d'Gemengenatelieren an esou weider. Projeten, déi emol méi emol manner grouss sinn, an awer e wichtegen Deel vun eisem Liewen an der Gemeng duerstellen an net solle vergiess ginn.

29

importait peu. Or il est évident que chaque individu est important, mais le projet aurait probablement été différent s’il avait été réalisé par le DP.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) réplique que le DP ne l’aurait pas réalisé du tout.

maRtine goeRgen (dp) a été d’autant plus déçue de voir que ce projet a été repoussé à 2016 et que même ces quelques personnes n’ont pas trouvé d’emploi. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) n’en croit pas ses oreilles.

maRtine goeRgen (dp) signale que le bilan de l’étude relative au projet «Senior Plus» a lui aussi été reporté à 2016. Une personne a finalement été chargée de ce projet, mais pourquoi a-t-il fallu un an? Et que dire du Science Centre? Les démocrates se réjouissent que le gouvernement soutienne cette initiative privée à travers une convention. Ce projet est idéal dans une ville comme Differdange, qui accueille déjà la Miami University, qui accueillera bientôt l’University of Sports and Health et qui se trouve à proximité de Belval. Les enfants de tout le pays en profiteront, ce qui sera une bonne chose pour Differdange. Les gens verront à quel point Differdange a prospéré grâce au DP et qu’il lui reste encore un grand potentiel. Le Science Centre est aussi un investissement dans l’avenir des enfants, qui découvriront un domaine qu’ils ne connaissent pas nécessairement. Malheureusement, certains membres du collège échevinal n’ont pas vraiment fait preuve d’enthousiasme pour ce projet et la Ville de Differdange a raté une occasion d’influencer son développement. Martine Goergen aurait espéré mieux. À ces points s’en ajoutent d’autres qui n’ont pas été réalisés non plus: la ligne à haute tension du Mathendahl, la fête pour les jeunes de 18 ans, la campagne de sensibilisation des étrangers à la vie politique, la cité jardinière d’Oberkorn, les ateliers communaux… Il s’agit de pro-


2. budget jets plus ou moins importants qui ne doivent pas être oubliés. Bien sûr, des contretemps peuvent survenir. Mais Martine Goergen a l’impression que le collège échevinal avait fixé la barre trop haut. En tout, le collège échevinal a investi trois-millions de moins que prévu. Martine Goergen pourrait parler d’un politique de l’annonce, mais ce ne serait pas constructif. Le budget 2016 reprend tous ces projets, plus d’autres. Si le collège échevinal était dépassé en 2015, il rencontrera probablement les mêmes difficultés en 2016. Martine Goergen espère qu’elle ne devra pas répéter la même chose l’année prochaine. Les dépenses extraordinaires augmentent fortement et comprennent des projets comme l’agrandissement des écoles du Woiwer et Niederkorn, des maisons relais, le lycée, la maison des jeunes du Fousbann et la nouvelle salle polyvalente. Si ces projets devaient être reportés à 2017, le collège échevinal aurait échoué à élaborer un budget réaliste. Par ailleurs, bon nombre des projets ambitieux remontent à la coalition entre déi gréng et le DP. Ce sont ces projets qui ont permis à Differdange d’améliorer son image. Des projets comme le 1535  °C et l’Aalt Stadhaus sont connus dans la Grande Région. Les projets 1535 °C et «Entrée en ville» sont poursuivis. Et l’ancien bourgmestre et actuel ministre contribue à ce qu’un lycée ouvre enfin à Differdange. Martine Goergen mentionne aussi la place des Alliés, la place JehanSteichen, le parking du contournement et la Grand-rue. Il est impossible de critiquer ces projets. Mais ils n’existeraient pas sans DP. Bien que la majorité actuelle ne cesse de les énumérer, le mérite en revient à la coalition précédente emmenée par le DP. Le budget 2016 manque d’idées et de visions qui permettraient de moderniser la ville et d’améliorer la qualité de vie. Il ne suffit pas de s’assurer que la ville fonctionne. Il faut donner envie de vivre à Differdange et rendre la ville attractive d’un point de vue économique et commercial.

Natierlech weess ech, datt net ëmmer alles esou verleeft, wéi ee sech dat virstellt. Déi Projete si jo och net vergiess. Mech beschläicht awer d'Gefill, wéi wann d'Majoritéit sech vläicht ze vill fir dëst Joer virgeholl hat an net all d'Aufgabe stemme konnt, déi si sech operluecht haten. Ware se vläicht iwwerfuerdert? Insgesamt goufen hei ronn 3 Millioune manner investéiert wéi ugekënnegt. Et kéint een dëst, wann een et elo onkonstruktiv wéilt gesinn, als Ukënnegungspolitik bezeechnen. Dat maachen ech awer net, well ech der Majoritéit net ënnerstelle wëll, datt hir déi Projeten egal wären. Ech weise just drop hin, datt deen neie Budget 2016 all dës Projete beinhalt an der och nach derbäikomm sinn. Wann de Schäfferot dëst Joer sollt iwwerfuerdert gewiescht sinn, wäert et och d'nächst Joer schwéier ginn, all déi Projeten duerchzezéien. Dofir hoffen ech, datt ech mech d'nächst Joer op dëser Plaz net muss widderhuelen an datt et keng eidel Versprieche sinn, mä déi opgezielte Saachen dann ëmgesat, bezéiungsweis wéinstens ugefaange goufen. D'extraordinär Dépensë ginn effektiv staark an d'Luucht a falen duerch nei Projete wéi zum Beispill d'Ëmbau- an d'Erweiderungsaarbechte vun der Nidderkuerer a Woiwer Schoul, de Maisonrelaisen, dem Lycée, der Maison des Jeunes um Fousbann oder déi nei Halle polyvalente, déi d'Chiershal soll ersetzen, natierlech net kleng aus. Wann dat awer nees alles op Dezember 2017 verluecht gëtt, hat de Schäfferot et net fäerdeg bruecht, e realistesche Budget opzestellen. Dir hutt elo ee Joer Zäit, mer de Contraire ze beweisen. An ech géif mech doriwwer freeën. Et dierf een hei awer eppes net vergiessen. Dat hu meng Virriedner schonn zum Ausdrock bruecht. Ech wëll et trotzdeem widderhuelen. Vill vun deenen Investissementer, op déi sech déi aktuell Koalitioun berifft, wa se vun engem ambitiéisen an nohaltege Budget schwätzt, sinn ënnert der DP an déi gréng ausgeschafft ginn a sinn d'Resultat vun eisen Iddien an eisen Iwwerleeungen. Et sinn Investissementer, vun deenen eis Gemeng elo ënner anerem duerch méi en attraktivt Stadbild no bausse profitéiert. Méi Einname be-

30

déngt duerch Commerce. Méi Einname bedéngt duerch Loyeren… Projete wéi de 1535 °C oder Aalt Stadhaus si mëttlerweil an der Groussregioun e Begrëff a konnten, wéi mir dat virgesinn haten, positiv op Déifferdeng opmierksam maachen. Dofir sinn ech frou, datt weider um 1535 °C geschafft ginn ass an dee Projet net falegelooss gouf. Ech sinn och frou driwwer, datt d'Ëmgestaltung vun der Entrée en ville endlech Wierklechkeet gëtt. An natierlech si mer och frou, datt eise fréiere Buergermeeschter an elo Minister dozou bäidréit, datt de Lycée Realitéit gëtt an dat, mat engem Konzept, wat vill besser un eis Populatioun ugepasst ass. Des Weideren denken ech u Plazen a Projete wéi d'Place des Alliés, d'Place Jehan Steichen, d'Parkhaus um Contournement, déi aktuell Iwwergangsléisung vun deem Parking oder nach dee grousse Projet an der Grand-rue, déi nach ëmmer hir Plaz am Budget hunn. Et wier jo Quatsch, déi ze kritiséieren. Schliisslech sinn ech vun deenen Iddien iwwerzeegt. Ech fannen et awer ëmmer erëm wichteg ze betounen, datt déi Projeten ouni eng DP net existéiere géifen. Och wann déi aktuell Majoritéit se gären opzielt, wa si eis erzielt, wat si alles am leschte Joer geleescht huet. A mengen Ae bleift de Mérite haaptsächlech bei der viregter Koalitioun, wou eng DP Déifferdeng federführend war. Am Budget fir d'nächst Joer feelt et weiderhi leider un neien Iddien, neien Impulser an neie Visiounen, déi an deemselwechte Geescht vun deene schonn ugeschwate Projete kéinten entwéckelt ginn. Iddien, déi déiselwecht Ziler hätten. Nämlech eis Stad ze moderniséieren, d'Liewensqualitéit ze erhéijen a vläicht och méi wäre wéi just dat, wat souwisou muss gemaach ginn, fir dass eis Stad fonctionnéiert. Entwécklungen, déi dozou bäidroe kéinten, datt ee gären an all eenzelne Quartier liewe wéilt, datt ee gären Zäit zu Déifferdeng verbrénge wéilt an Entwécklungen, déi dës Stad och als ekonomesch a kommerzielle Standuert interessant maache géifen. Ech wëll net falsch verstane ginn. Ech deelen nämlech Är Meenung, datt och muss a Schoulen, Stroossen an Infra-


2. budget strukturen investéiert ginn. Virun allem, well mer esou schnell wuessen. Dat gouf haut och schonn oft betount. Mä et geet eis awer drëms, dee klenge Schratt doriwwer eraus ze maachen a sech ze soen, wat kënne mer maachen, fir Déifferdeng nach méi attraktiv a flott ze gestalten? Wat kënne mer maachen, datt méi Leit sech fir an net géint Déifferdeng entscheeden? Wat ass net nëmmen an der Géigewaart, mä och an Zukunft wichteg? Natierlech brauch dee Schratt eng zolitt Finanzéierung. Mä wéi déi besteeënd Projeten, déi vun eis mat ausgeschafft goufen, weisen, lount et sech ze investéieren. Well och esou Projeten, wa se gutt verwalt ginn, nees wäerten e positiven Impakt op eis Finanzen hunn. An ech denken, dass eise Finanzschäffen dat esou ka bestätegen. Et muss ee sech eben heiansdo eppes trauen. Ech wier eng schlecht Oppositiounspolitikerin, wann ech hei elo all eis Iddien a Konzepter géif presentéieren, wéi se eis virschwiewen. Ech hoffen, datt ech awer an Zukunft wäert kënnen ënner Beweis stellen, wéi ech esou eng Saach géif ugoen. Erlaabt mer dofir, ier ech zum Ofschloss vu menger Interventioun kommen, e Beispill ze ginn. Zwee Stéchwierder: Jugend a Fräizäit. Fir dat ugeduechtent Konzept vum Jugendtreff, wou an all Quartier eng Antenn kreéiert gëtt, weiderzeféieren, soll elo eng nei Maison des Jeunes um Fousbann gebaut ginn. Leider hu mer deen Devis net kritt, esou wéi en am Budgetsdokument ugekënnegt war. Dee kënne mer dann haut net ofstëmmen. Ech hoffen, dass deen awer geschwënn nogereecht gëtt. Trotzdeem wëll ech kuerz soen, wéi ech mer esou e Projet virstellen a wat ech an esou engem Konzept nach géif integréieren. Et hätt ee vun der Iddi kënne profitéieren, fir de Jugendtreff an eng méi grouss Visioun anzebannen. Wier et zum Beispill net méi sënnvoll gewiescht, de Skatepark op deem alen AS-Terrain ze integréieren? Momentan ass jo ugeduecht, deen zu Uewerkuer beim Kierfecht ze installéieren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ass dat Är Meenung oder ass dat der DP hir Meenung?

maRtine goeRgen (dp): Dat ass elo meng perséinlech Meenung.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Okay. Well d'Madame Saeul huet bestëmmt eng ganz aner Meenung.

maRtine goeRgen (dp): Dat kann ech mer virstellen. Menger Meenung no, läit dës Plaz vill ze wäit vum Zentrum ewech, zimlech ofgeleeën a stellt deemno e gewëssene Sécherheetsrisiko duer. Ech ka mer virstellen, dass d'Madame Saeul déi Iddi vum Skatepark absolutt wëllkomm geheescht huet. Dat wëll ech och betounen. Ech fannen, deen ass néideg a wichteg.

Bien sûr, les investissements dans les écoles, les routes et les infrastructures sont nécessaires. Mais il faudrait aller un peu plus loin pour rendre Differdange plus attractive. Et ne pas penser uniquement au présent, mais aussi à l’avenir. Un tel pas nécessite de l’argent. Mais des projets bien ficelés ont un impact positif sur les finances. Parfois, il faut oser. Martine Goergen serait mauvaise politicienne, si elle dévoilait toutes les idées du DP. Mais elle espère avoir bientôt la possibilité de les mettre en œuvre. Elle passe à la jeunesse et aux loisirs, et plus particulièrement à la maison des jeunes du Fousbann. Malheureusement, le conseil communal n’a pas reçu le devis et celui-ci ne pourra donc pas être approuvé aujourd’hui. Martine Goergen pense cependant que la maison des jeunes devrait être intégrée dans un concept plus large. N’aurait-on pas pu prévoir le parc de skateboard sur le terrain de l’AS plutôt que près du cimetière d’Oberkorn?

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) demande à Mme Goergen s’il s’agit de son opinion ou de celle du DP.

maRtine goeRgen (dp) parle en bueRgeRmeesCheR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

son nom.

Mä mir hunn eis Gedanke gemaach iwwert de Kaméidi. Well do ganz vill Leit wunnen.

suppose que Mme Saeul voit les choses différemment.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

maRtine goeRgen (dp): Wier et net besser, esou eppes dohin ze bauen, wou sech souwisou duerno Jugendlecher ophalen? Wou erwuessen Uspriechpersounen net wäit aus de Féiss wären, wann emol e jonke Mënsch sech bei där Sportaart blesséiere géif a wou se dann och eng gewëssen Asiicht hätten, ob net déi falsch Aart vun Treffen op dëser Plaz stattfanne géif? Fir mech passt et besser op eng Plaz no bei engem Jugendhaus, wou vill méi Kanner de Wee herno géifen dohi fannen. An do ass ronderëm nach vill Plaz. Kéint een net vläicht direkt drun denken, nach aner Fräizäitbeschäftegunge

31

maRtine goeRgen (dp) n’en doute pas. Mais elle trouve que le site est trop éloigné du centre. Par ailleurs, elle est convaincue que Mme Saeul approuve le projet. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) explique que le collège échevinal s’inquiétait des nuisances sonores.

maRtine goeRgen (dp) se demande s’il ne vaudrait pas mieux installer le parc là où se trouvent les jeunes. En plus, il y aurait des adultes à proximité si un jeune se faisait mal ou si les mauvaises personnes fréquentaient le site. Ne pourrait-on pas aussi prévoir d’autres activités pour jeunes sur le terrain de l’AS. Martine Goergen


2. budget pense notamment au bowling, à un jeu laser ou à un mur d’escalade. On pourrait même prévoir une aire de jeux couverte pour petits et grands. Un projet semblable existait déjà au temps du DP. De telles offres complèteraient celle de la maison des jeunes. Des plantes autour du parc de skateboard permettraient d’atténuer le bruit. Il n’est pas encore trop tard pour modifier les plans. Le collège échevinal accepterait-il de changer son approche?

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) se demande comment Mme Goergen peut connaitre autant de détails sur ce qui est prévu. Aurait-elle vu les plans?

maRtine goeRgen (dp) répond que non. Elle souhaite simplement tirer le maximum de ce projet dans l’intérêt des jeunes. Pour conclure, Martine Goergen constate que le collège échevinal investit dans des projets initiés par le DP et des projets nécessaires pour faire face à l’augmentation de la population. D’un autre côté, le budget manque d’idées. Les investissements dans le présent ne suffisent pas. Il faut investir dans le futur. C’est pourquoi le DP n’approuvera pas le budget. Martine Goergen remercie le conseil communal pour son attention même si elle a été interrompue à plusieurs reprises.

fir Jugendlecher eventuell an Zesummenaarbecht mat Investisseuren ze realiséieren? Et ass un eis en Ureiz ze ginn, fir datt esou Angeboter sech kënnen néierloossen. Ech denken un eng Plaz, wou Jugendlecher a jonk Erwuessener sech kënnen treffen, fir zum Beispill Bowling oder Laser tag ze spillen. Vläicht eng Geleeënheet, wou se kënne kloteren. A firwat net dat Konzept vun enger Indoorspillplaz fir Grouss a Kleng, wat zu DP-Zäiten nach um Dësch loung, auspaken an do matabannen a weiderentwéckelen. Esou een Angebot géif sech perfekt mat dem Angebot vun engem Jugendtreff ergänzen an eng enk Zesummenaarbecht tëschent allen Akteuren géif deene Jonken zegutt kommen. D'Natur kéint och hei hir Plaz fannen, déi zum Beispill de Skatepark emramt, fir dem Kaméidi aus dem Wee ze goen, an esou e flotten Ausgläich zum stressegen Alldagsliewe vun deene Jonke schafe géif. Et ass nach net ze spéit, op esou ee Wee ze goen. Dofir meng Fro, ob Dir Iech vläicht esou eng Approche kéint virstellen oder ob Dir vläicht selwer Argumenter hutt…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech hat geduecht, et hätt schonn een eis Pläng gewisen, datt Der esou Detailer wësst, wat dohinner kënnt.

datt de Budget deem Stadbild, wat mir als DP vun eiser Gemeng Déifferdeng hunn, net gerecht gëtt. Et ass nach Sputt no uewen. Eng Investitioun an d'Géigewaart ass wichteg, geet awer net duer. Wat mir brauchen, ass eng Investitioun an d'Géigewaart an an d'Zukunft. An dëst ass de Grond, firwat mir als DP de Budget net kënnen esou matdroen. Ech soen Iech Merci fir d'Opmierksamkeet. Och wann ech heiansdo hu missen ënnerbrach ginn.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech soen Iech och Merci. Ech hunn awer nach vill mussen op d'Zänn bäissen. A gutt, datt Der déi Zäit net hei waart, wou deen anere Buergermeeschter hei souz. Dann hätt Der gesinn, wivill Mol Der dann ënnerbrach gi wiert.

maRtine goeRgen (dp): Dat ass dann ebe mäi Privileg. A wann ech Iech dozou bruecht hunn, dass Der op d'Zänn bäisst, hunn ech meng Aarbecht vläicht och gutt gemaach.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ganz gutt. D'Madame Schambourg.

pieRRette sChambouRg (Csv): maRtine goeRgen (dp):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) a dû se retenir de nombreuses fois. Heureusement pour elle, Mme Goergen n’était pas là au temps de l’ancien bourgmestre.

maRtine goeRgen (dp) réplique que si M. Traversini a dû se retenir, c’est qu’elle a peut-être bien fait son travail. pieRRette sChambouRg (Csv) constate que lorsqu’on parle à la fin, beaucoup a déjà été dit. Elle ne reviendra donc pas sur tous les montants. Certains points lui tiennent cependant à cœur. La structure familiale a évolué au cours des dernières années et la

Nee. Dir gesitt, ech wënsche mer tout simplement, datt ee vläicht iwwert déi eenzel Projeten eraus denkt a kuckt, wéi een e Maximum u Liewensqualitéit – an deem Fall fir eis Jugendlech – erreeche kann. Et bleift mir just de Resümee ze zéien, datt zwar investéiert gëtt virun allem a Projeten, déi der DP Déifferdeng hire Stempel droen. Oder an Infrastrukturen, déi néideg sinn an eng positiv Reaktioun op d'Evolutioun vun eiser Populatioun duerstellen. Dat gesi mer op alle Fall positiv. Op där anerer Säit denke mer awer, datt et un neien Impulser an Iddie feelt an

32

Här Buergermeeschter, léif Kolleegen, wann een esou ganz zum Schluss schwätzt, ass scho vill gesot. D'Fraktiounsspriecher an all aner Kolleege hu scho ganz vill Punkten ausgeschafft an duergeluecht. Duerfir ginn ech elo net méi op all eenzelne Montant an op all eenzelne Projet an. Just op e puer Saachen, déi mir awer ganz besonnesch um Häerz leien a mech beschäftegen. Mir wëssen alleguerten, datt sech d'Struktur vun der Famill an deene leschte Joren immens geännert huet an datt mir als Gemeng deem musse Rechnung droen. Dat heescht fir d'Gemeng, datt mer uerdentlech mussen an d'Schoulwiesen investéieren an an all déi Strukturen, déi do drun hänken: an


2. budget d'Maison-relaisen, an ausserschoulesch Infrastrukturen wéi och an d'Zesummenaarbecht mat deene verschiddene Veräiner. Et ass eng Situatioun, déi mir perséinlech net gutt gefält, mä et ass esou, datt vill Kanner vun doheem aus net genuch encadréiert ginn, soudatt d'Gemeng asprange muss. D'Kanner iesse mëttes an der Kantin. Si verbréngen dee ganzen Dag an der Schoul an e gudden Deel vun hirer Fräizäit an der Maison Relais. Et ass och kee vun der Famill, dee se op hir Fräizäitaktivitéite féiert, soudatt d'Gemeng och hei asprange muss. Dat heescht, datt d'Gemeng den Transport iwwerhuele muss. Datt Kanner Sport maachen ass néideg. Dat wësse mer alleguerten. An der Schoul gëtt ewell mat Teamteaching geschafft. Ob dat eppes bréngt, hunn ech bis elo nach net erausfonnt. Ech hunn an der leschter Zäit mat e puer Leit aus dem Enseignement geschwat. Déi eng fannen et gutt, anerer manner gutt. Wat ech awer gesinn hunn, ass, datt den Effektiv an de Klassen net immens héich ass: 15 bis 16 Kanner. Dat ass a mengen Aen e bësse wéineg. Do ass nach Sputt no uewen. Et ass gewosst, datt ëmmer méi Kanner verhalensopfälleg sinn. Déi mussen natierlech direkt vun Ufank u gehollef kréien. Ech kéint elo nach Stonnen esou weiderfueren, mä meng Virriedner si schonn alleguerten op dëst Thema agaangen. Fazit ass awer, datt d'Gemeng ëmmer méi d'Roll vun der Famill iwwerhuele muss an datt d'Kanner wuel ëmmer méi en charge musse geholl ginn, datt se wéinstens eng Basis kréien, fir sech am spéidere Liewe behaapten ze kënnen. Traureg awer wouer. Ganzdagsschoul ass en Thema, wou mer net méi derlaanscht kommen. Mir hunn an der Gemeng leider Kanner, wou et besser ass, si sinn net doheem an der Famill. Ech wëll elo net alles schwaarz molen, wat d'Schoulwiesen ugeet, mä et ass en Thema, mat deem ech mech am Virfeld

net immens beschäftegt hunn an eréischt an der leschter Zäit ugefaangen hunn, mech e bësse méi eranzeschaffen. Ech muss soen, datt dat mech schonn e bësse schockéiert huet, wat ech alles ze héiere kritt hunn. D'Kanner vun haut sinn déi Erwuesse vu muer. Ech denken, datt et wierklech gutt ass, an dës Kanner ze investéieren, fir se op d'Zukunft ze preparéieren. E weidert Thema, an dat mer schonn investéiert hunn, weider investéiere mussen a wou och keen Euro ze schued ass, sinn déi ëmweltschounend an erneierbar Energien. Et ass e flotte Gedanken, datt eis Gemeng energieautark fonctionnéiere kann. Photovoltaiksanlage si schonn installéiert ginn. E BHKW fir d'Gemengegebaier ze hëtzen. Et leeft e Projet, e Wandpark opzeriichten. Mir hunn d'Locatioun vun den e-Bikë mat Opluedstatiounen a Bornë fir Elektroautoen. Ech fannen et och gutt, d'Leit dozou ze bewegen, energiebewosst ze denken, andeems si Primme kréie fir zum Beispill d'Isolatioun vun hire Fassaden oder méi energiespuerend elektresch Apparater. Mir sinn um richtege Wee mat eisem Ëmweltberoder, well et fir vill Leit Neiland ass an et ass immens wichteg, datt si gutt berode ginn. Iwwerall, wou een higeet, héiert een, datt sech d'Gesiicht vun Déifferdeng an deene leschte Joren immens verännert hätt. An dat zum Gudden. Et si vill nei Lotissementer entstanen an d'Gemeng ass gewuess. Ech wëll awer trotzdeem drop hiweisen, wéi ech dat all Joer maachen, datt dëse Wuesstum muss kontrolléiert bleiwen. Et huet kee wäert, datt mir eis e Waasserkapp zillen, deen eng Kéier explodéiert. Mir mussen nei Schoulen a Maison-relaise bauen. D’Gemengeservicer mussen opgestockt ginn. D’Linne vum Diffbus mussen erweidert ginn. De Verkéier hëlt zou. Eis Infrastrukture mussen erweidert ginn. Mat all deene Saache si mer am Moment scho konfrontéiert. Mir investéiere weider an Aarbechtsplazen, wat eng gutt Saach ass. A mam 1535 °C, eiser Kreativfabrik, hu mer e gudde Moyen, fir Startup-Firmen, déi an deene kreative Beräicher täteg sinn, ënnert d'Äerm ze gräifen. De Supermarché um Funiculaire hëlt lues a lues Form un. An d'Hoffnung ass zeréck, datt do

33

commune doit investir dans les écoles, les maisons relais et les infrastructures périscolaires. Beaucoup d’enfants ne sont pas bien encadrés à la maison. C’est pourquoi ils mangent à la cantine et passent une partie de leur temps libre à la maison relais. C’est également à la commune de les transporter à leurs activités de loisirs. Le sport est important pour les enfants. Pierrette Schambourg n’a pas encore compris si l’enseignement en équipe est efficace ou pas. Certains enseignants pensent que oui, d’autres que non. Les effectifs des classes sont bas avec 15 ou 16 élèves. Les enfants souffrant de troubles du comportement doivent être soutenus le plus rapidement possible. Pierrette Schambourg pourrait continuer des heures comme cela, mais les orateurs précédents ont déjà tout dit à ce sujet. La commune doit remplacer de plus en plus souvent la famille. C’est triste. L’école à plein temps est inévitable, car certains enfants sont mieux à l’école qu’à la maison. Pierrette Schambourg n’a commencé à s’intéresser à ces questions que récemment et ce qu’elle a appris l’a choquée. Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain. Il faut investir dans leur avenir. Tout comme il faut investir dans les énergies renouvelables. L’idée que Differdange puisse être indépendante plait à Pierrette Schambourg. À Differdange, il y a déjà des panneaux solaires et une centrale de cogénération. Un projet pour aménager un parc d’éoliennes est prévu. La ville dispose d’un système de location de vélos électriques et de bornes pour recharger les voitures électriques. Les personnes souhaitant rénover leurs habitations de manière écologique toucheront des primes. L’image de Differdange s’est améliorée au cours des dernières années. De nouveaux lotissements ont vu le jour. Cependant, la croissance doit être maitrisée. La commune doit déjà construire de nouvelles écoles et maisons relais, recruter davantage, développer le Diffbus et résoudre les problèmes sur les routes.


2. budget Le 1535 °C permet de soutenir les startups. Le supermarché du plateau du Funiculaire prend forme. On se plaint souvent que les commerces du centre ne fonctionnent pas. Mais la tendance est aux grandes surfaces. Que cela plaise ou pas. Parmi les projets pour 2016 figurent un campus scolaire à Niederkorn, des maisons relais à Niederkorn et Oberkorn et l’école internationale. Le parc de recyclage et les ateliers communaux déménageront. Les pompiers emménageront au Scheierhaff. Le Hall de la Chiers sera remplacé par une salle à Oberkorn. Le projet de l’entrée en ville se concrétise. Ce qui dérange Pierrette Schambourg, ce sont les conditions imposées au Luxembourg pour construire. Bien sûr, la sécurité est importante et il faut adapter les constructions aux personnes handicapées. Mais certaines normes ne sont plus réalistes. Que se passe-t-il dans la tête des députés quand ils votent des lois? Les Allemands, qui sont pourtant connus pour leurs normes strictes, construisent des écoles pour la moitié du prix.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) espère que c’est aussi le cas des stations d’épuration.

pieRRette sChambouRg (Csv) a la tête qui tourne lorsqu’elle voit tout ce qui est dépensé en études. La planification est importante, mais bientôt, les bureaux d’études couteront plus cher que la construction. Dans le budget, Pierrette Schambourg voudrait savoir où se trouvent les recettes provenant des promoteurs à la suite des études préfinancées par la commune. Elle pense que dans ce domaine, il reste du potentiel pour faire des économies. Les bâtiments communaux doivent être fonctionnels et bien équipés. Comme ils sont chers, le collège échevinal a raison de rationaliser leur utilisation. Il est inacceptable que certains bâtiments ne soient utilisés que le soir par les associations et qu’ils restent vides en journée. Les bâtiments doivent être planifiés de manière à être multifonctionnels.

eppes geschitt, wat mir souguer nach materliewen. Mir iergeren eis, datt d'Geschäfter am Zentrum net gutt fonctionnéieren. Mä ech denken, datt hei en Ëmdenken ugesot ass, well den Trend wuel ëmmer méi a Richtung vun de Grande-surfacë geet, wou de Client säin Auto ënnerdaach stelle kann a wou en dréchen all Geschäfter zur Verfügung huet, déi e brauch, alles zesummen ënnert engem Daach. Ob et eis gefält oder net, musse mer eis upassen. An Infrastrukturen investéieren, steet nach ëmmer op eisem Fändel. Eng ganz Rei vu Projete sinn am Budget: de Schoulcampus zu Nidderkuer, d’Maison Relais Nidderkuer an Uewerkuer, de Lycée international an eng Primärschoul, déi vun eis awer virfinanzéiert gëtt. De Parc de recyclage plënnert. Och do muss fir d'Éischt investéiert ginn, fir datt de Site deenen neien Erausfuerderungen entsprécht. D'Gemengenateliere kommen op eng aner Plaz. An ech si ganz frou, datt d'Pompjeeën elo endlech op de Scheierhaff kommen no laangem Hin an Hier. Den Hall de la Chiers gi mer un de Stat of an et kënnt eng nei Hal op Uewerkuer. De Projet vun der Entrée de la ville gëtt méi konkret an an an. Ech mengen d'Projete si schonn alleguerte vu menge Virriedner ugeschwat ginn. E puer Saache gi mer awer zolidd op den Nerv. Do weess den Här Muller och Bescheed, well mer schonn dës Ëfteren doriwwer geschwat hunn, datt mer zu Lëtzebuerg ëmmer méi Oplage kréien, fir ze bauen. Natierlech musse mer op d'Sécherheet oppassen. An datt Bau och fir Personnes à mobilité réduite ausgeriicht ass, ass nëmmen natierlech. Mä et ginn ëmmer méi onsënneg Saache verlaangt an d'Norme sinn net méi realistesch. Esou, datt de Bau gläich net méi ze finanzéieren ass. Ech froe mech heiansdo, Här Buergermeeschter, wat an de Käpp vun eisen Deputéierte virgeet, wa se déi verschidde Gesetzer stëmmen. An datt effektiv bal kee méi do mat gesondem Mënscheverstand schafft. Wat mir eis leeschten, schléit wierklech dem Faass de Buedem aus. Dat ass jo de pure Luxus. An Däitschland baue se Schoulen – ech hu mech e bëssen informéiert

34

– fir den hallwe Präis wéi déi, déi mir hei bauen. An déi Däitsch si jo schonn net schlecht, wat d'Normen an d'Konditiounen ugeet.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): D'Kläranlagen och hoffentlech.

pieRRette sChambouRg (Csv): Dat kënnt nach. Et gëtt engem dronken, wann een alles zesummerechent, wat mer fir Etüde mussen ausginn. Natierlech muss fir d'Éischt e Projet geplangt ginn, ier e realiséiert gëtt. Mä hei musse mer geschwë méi un d'Bureaux d’études bezuelen, wéi de Bau iwwerhaapt kascht.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Richteg.

pieRRette sChambouRg (Csv): Ech wier och frou, wann een am Budget kéint erausfannen, wou d'Recettë sinn, déi mir vun de Promoteuren erëmkréien, zum Beispill fir Etüden a PAPen, déi d'Gemeng virfinanzéiert. Ech hunn d'leschte Kéier nach d'Informatioun kritt, datt et esou ass, datt mer déi ewell matverrechnen. Mä ech hunn et net am Budget erausgesinn. Ech denken, datt trotzdeem nach Potential do ass, fir Suen anzespueren. Mir sollen eis Gebaier fonctionnel bauen, eise Besoinen entspriechend an datt se sënnvoll équipéiert sinn. A well all eis nei Gebailechkeeten en heede Geld kaschten, fannen ech et gutt, datt de Schäfferot op de Wee geet, fir d'Gebaier esou gutt wéi méiglech auszenotzen. Et ka wierklech net sinn, datt just owes Aktivitéite vu Veräiner a verschiddene Gebailechkeete sinn a se dee ganzen Dag eidel stinn. Ech fannen et eng gutt Iddi, fir d'Gebaier – haaptsächlech déi nei Gebaier – esou ze bauen, datt se méi multifunktionell kënne genotzt ginn.


2. budget Ech war immens frou, Här Bertinelli, wou ech héieren hunn, datt de Projet leeft, fir e Gesamtkonzept vun eiser Verkéierssituatioun an der Gemeng auszeschaffen. Well, wéi mer alleguerte wëssen, ass et zu verschiddenen Zäiten zimlech schwiereg, fir hei virun ze kommen. Op där Basis gesi mer wéi d'Situatioun ass a wat mer verbessere kënnen. Da kommen ech zu de Syndikater, e ganz heikelt Thema. Ech weess, datt ech déi lescht Joren ëmmer erëm gesot hunn, hei misst gespuert ginn an et sollt een d'Suen net einfach esou zu der Fënster erausgeheien. Mä ech mengen, do muss ech dëst Joer e mea culpa maachen, well ech selwer an zwee ganz wichtege Syndikater sinn, am SIKOR an am TICE. Säit zwee Joer, gesinn ech elo wéi seriö, gewëssenhaft an engagéiert geschafft gëtt. An och wéi mat de Suen ëmgaange gëtt. D'Kläranlag vu Péiteng gëtt vergréissert a moderniséiert fir 58 Milliounen Euro. Dat si vill Suen. Natierlech gëtt et dofir Grënn: Si besteet elo 20 Joer. A wou vill Technik dran ass, ass vill Technik ganz séier vereelzt a vill Technik muss erneiert ginn. Mir kréien – dat ass schonn ugeschwat ginn – net méi esou vill Subsiden, wéi dat am Ufank de Fall war. E gudden Deel vum Ofwaasser aus eiser Gemeng fléisst elo an d'Kläranlag vu Péiteng, well si ze kleng war an hir Capacitéiten erreecht hat. Leider ass et hei och net vill aneschters. D’Oplagen an d'Wäerter mussen agehale ginn. Déi sinn enorm. Vläicht souguer heiansdo ze vill iwwerspëtzt. A mir hunn et trotzdeem fäerdeg bruecht, 15 Milliounen Euro anzespueren, andeem mer mat méi realistesche Wäerter schaffen. Mä et kann natierlech sinn, datt mer an e puer Joer awer trotzdeem mussen norüsten. Ech kann iech versécheren, Här Buergermeeschter, datt ech och hei net midd ginn, fir ze fuerderen, datt d'Honorairë vun de Büroe verhandelt ginn an datt ech wierklech net zu allem Jo an Amen soen. Datselwecht beim TICE Un de Borde vun eise Partnerstied entstinn – genau wéi zu Déifferdeng – och Lotissementer.

Hei gëllt datselwecht, wat ech virdru gesot hunn. Et ginn ëmmer méi nei Busse gebraucht, déi nei Linne fueren. Et ginn ëmmer méi Chauffeure gebraucht. Dofir mussen d'Infrastrukturen um Site vergréissert ginn. Am Moment gëtt do e Gebai bäigebaut mat Büroen. An dat kascht natierlech Suen. Bei der Presentatioun vum Budget vum Office social an der leschter Sëtzung, hu mer gesinn, datt mer hei zu Déifferdeng vill Leit hunn, déi op Hëllef ugewise sinn. Vill Leit hu keng Aarbecht a fannen och keng. Et läit dann an eiser Responsabilitéit, fir anzesprangen. Mir hunn en Jobcenter an eng gutt Zesummenaarbecht mam Fonds du Logement, mä mer mussen awer och kucken, datt nach méi bezuelbare Wunnraum zu Déifferdeng geschaf gëtt. Am Budget extraordinaire sti 47 Milliounen Euro dran. Dat ass vläicht e bëssen ambitiéis. Mer wëssen alleguerten, datt verschidde Projeten net esou séier viruginn, wéi mer dat gären hätten. An déi 47 Milliounen Euro wäerten am nächste Joer wahrscheinlech och net ganz verschafft ginn, trotz där ganzer Rei Aarbecht, déi nach virun eis läit. Ech war frou ze héieren, datt et keng weider Verschëldung gëtt an datt mer duerch d'Remboursementer vun de Prêten, déi fäerdeg sinn, e bësse besser do stinn. All Investissementer an de Sport, an d'Sportsinfrastrukturen an an d'Veräiner sinn net vu Muttwëll. Mat all där Elektronik, mat där d'Kanner sech haut beschäftegen, ass et wichteg, datt se och Kontakt mat deenen anere Kanner halen an deen net verléieren. Mir hunn hei kee besonnesch spektakuläre Budget virun eis leien. Dat ass och net néideg, well mer no enger Rei vu spektakuläre Projeten emol erëm mussen zu Otem kommen. Fir eis ass de Budget gutt, realistesch a buedemstänneg. Dofir wäerte mer en och stëmmen. Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech soen Iech villmools Merci. Den Här Diderich, w.e.gl.

35

Pierrette Schambourg salue la réalisation d’un concept pour maitriser la situation sur les routes. Aux heures de pointe, il est difficile d’avancer. Les syndicats sont un sujet difficile. Pierrette Schambourg demande depuis des années des économies dans ce domaine. Or elle doit faire son mea culpa cette année, car elle est membre du SIKOR et du TICE. Ces syndicats travaillent bien et font attention aux finances. La station d’épuration de Pétange doit être agrandie et modernisée pour 58 millions d’euros. Elle a vingt ans et doit être rénovée. Le montant des subsides en provenance de l’État a baissé. Les conditions et les valeurs à respecter sont énormes. Finalement, le syndicat a réussi à économiser 15 millions d’euros en travaillant avec des valeurs plus réalistes. Mais il se peut qu’il faille apporter des modifications dans quelques années. En tout cas, Pierrette Schambourg ne cesse de demander des négociations pour faire baisser les honoraires des bureaux. En ce qui concerne le TICE, des lotissements sont construits aux bords des villes. Il faut donc plus de lignes, plus de bus et plus de chauffeurs. Les infrastructures doivent être agrandies. Lors de la présentation du budget de l’office social, le conseil communal a pu constater que beaucoup de Differdangeois ont besoin d’aide. La commune dispose d’un Jobcenter efficace et collabore avec le Fonds du logement. Mais il faut créer plus d’habitations abordables. Les investissements prévus pour 2016 se montent à 47 millions d’euros. Mais certains projets avanceront moins vite qu’escompté. Pierrette Schambourg salue le fait que le collège échevinal ne contracte pas de nouveau prêt et que la dette baisse. Les investissements dans le sport et les associations sont nécessaires. Les enfants ne doivent pas perdre le contact avec les autres enfants. Le budget 2016 n’est pas très spectaculaire. Mais ce n’est pas nécessaire, car Differdange doit retrouver son souffle. Le budget est réaliste et


2. budget les chrétiens sociaux l’approuveront.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) constate, comme Mme Schambourg, que les autres orateurs ont déjà beaucoup dit. Pourtant, il pense avoir encore de nombreuses remarques à faire. Le bourgmestre s’est demandé quelle était la marge de manœuvre politique d’un collège échevinal en réalisant un budget. Dans le budget ordinaire, il ne reste que dix-millions pour imposer une volonté politique. Cela représente tout de même un neuvième des dépenses ordinaires. Sans oublier que l’on peut ajuster la taxe sur l’eau ou l’impôt foncier. Des recettes sont générées par les loyers. Sans oublier les aspects immatériels. Le graphisme de la page 15 représente les recettes provenant des contrats de bail. Mais il faudrait aussi représenter les dépenses liées à ces contrats. Autrement, les informations sont trompeuses, même si ce montant ne constitue qu’un septième des dépenses. Les recettes provenant des loyers ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Cela est important pour garantir à la commune de conserver une certaine indépendance. Gary Diderich passe au développement urbain et à la participation des citoyens. 2016 doit être l’année de finalisation du PAG. Il s’agit d’un dossier qui s’éternise, même si ce n’est pas la faute du collège échevinal. Gary Diderich se demande cependant quand le conseil communal sera intégré au processus de réalisation du PAG. Et où en est le processus participatif? Des activités ont eu lieu en 2015. Une carte a été mise en ligne et des balades urbaines ont été organisées. Malheureusement, la publicité pour certaines de ces balades a été réduite au minimum. Pourquoi? Differdange dispose de grands panneaux sur tout son territoire. N’aurait-on pas pu les utiliser pour poser des questions provocantes? Chacun aurait alors compris que la Ville de Differdange tient à ce que ses citoyens participent aux discussions.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengerot. Wann d'Madame Schambourg ganz zum Schluss komm ass, kommen ech da ganz, ganz zum Schluss. Mä et si jo wahrscheinlech nach Leit hannendrun.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Jo.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Ech mengen et gëtt nach vill ze soen, obwuel scho ganz vill gesot ginn ass. Eng grondleeënd Fro, déi Dir Här Buergermeeschter d'lescht Joer och ugeschwat hutt, ass: Wat ass déi politesch Gestaltungsméiglechkeet déi e Schäfferot huet, wann en e Budget opstellt? Dir hutt de Chiffer vun 13% erwähnt, wat am ordinäre Budget déi 10 Milliounen ausmaachen, déi een huele kann, fir politesch ze steieren. In der Tat ass dat e Brochdeel – een Néngtel soe mer elo emol – vun deem ordinäre Budget. Dat ass net näischt. An dat ass och net alles, wat een u politescher Gestaltungsméiglechkeet huet. Et gëtt jo Saachen, déi een ajustéiere kann innerhalb vu sengen uerdentleche Recetten. Ech denken un de Waasserpräis, ob deen ech méi spéit nach wäert agoen. Ech denken un d'Grondsteier. Ech denken un dat, wat Der och maacht, nämlech d'Généréiere vu Loyeren. Ech denken awer och un immateriell Aspekter, déi net an engem Budget optauchen an op deenen ech och nach wäert agoen, déi grad esou wichteg sinn an der politescher Gestaltungsméiglechkeet. Mir kréie jo ëmmer déi Grafiken, déi de Budget e bëssen illustréieren. Net all Aspekt, wéi den Här Schwachtgen gesot huet, mä awer verschidden Aspekter. Ech wëll op d'Grafik op der Säit 15 hiweisen. Dat sinn d’Recettes de contrats de bail. Do wär et flott an Zukunft och d'Dépenses de contrats de bail ze hunn an ze gesinn, wéi déi sech entwékkelen. Well a verschiddene Fäll loune mer a mir verloune weider. Dann ass dat

36

e bëssen irféierend. Obwuel et awer just souzesoen e Siwentel vun den Dépensen ass, déi an esou Loyere ginn. Dat ass eng considerabel Recette, déi an de leschte Joren opgebaut ginn ass. Dat ass net ze negligéieren. Als Gemeng kann ee gären a roueg weider an déi Richtung iwwerleeën, fir eben dee politeschen Handlungsspillraum ze vergréisseren a manner dépendant vun deene Recetten ze sinn, déi den Här Hobscheit ugeschwat huet an déi mer aus dem Fonds communal an dem Impôt commercial kréien. Da wëll ech ee wichtegen Aspekt uschwätzen, wat jidderee schonn e bëssen ugeschwat huet. Dat ass d'Entwécklung vun der Gemeng a wéi participativ déi Entwécklung stattfënnt. Et ass gesot ginn, 2016 wier d'Joer vun der Finalisatioun vum PAG. Ech héieren dat net fir déi éischte Kéier. Dee PAG schleeft jo schonn éiweg. Dat ass elo kee Reproche un deen heite Schäfferot, well jidderee weess, dass dat och zum Deel um nationalen Niveau hänkt. Hei stelle sech fir mech eng Rei Froen. Dat ass jo awer ee grousse Brocken, deen op ee Coup kënnt. Da steet en do an da gëtt en hei gestëmmt, hoffen ech op jidde Fall ganz staark. Wann 2016 de PAG soll finaliséiert ginn, froen ech mech, wéini de Gemengerot emol méi domadder befaasst gëtt. A wou ass dee Partizipatiounsprozess drun? Déi Saachen, déi dëst Joer initiéiert a geschitt sinn? Aus der Distanz gekuckt, seet een, datt do eng Kaart online gesat ginn ass. Et hu Spadséiergäng stattfonnt. Bei verschiddene Spadséiergäng ass awer och déi minimaalst Pub gemaach ginn. Firwat ass dat Thema net méi konsequent bei d'Leit bruecht ginn? Oder och an den urbane Raum bruecht ginn? Mir hu riseg Panneauen, déi uechtert d'ganz Gemeng stinn. Firwat sinn do net provokativ Froestellungen dropgesat ginn mat där Kaart, dass einfach keen derlaanscht komm wier a matkritt hätt, dass Déifferdeng wierklech wëll, dass seng Bierger mat driwwer nodenken a matschwätzen, wéi Déifferdeng an Zukunft soll ausgesinn? Bei der Partizipatioun ass et wichteg, dass dat keen Extra oder Bonus ass. Et ass net eppes, wat een eng Kéier mécht, fir sech eng Label-Participatioun opze-


2. budget pechen an da geet een erëm a seng normal Funktionementer zréck. Am Fong geet et drëm, dat strukturell a laangfristeg ze verankeren. Dat ass eng Approche. Dat ass eng Haltung an déi gëllt et ëmzesetze souwuel an engem Gemengerot wéi mam Personal an och mat de Bierger. An och u ganz konkret Saachen ze denken. Wann zum Beispill e Gebai geplangt gëtt, sollen déi Leit, déi dat Gebai herno solle benotzen, mat bedeelegt ginn. Aner Länner hu scho ganz vill Erfahrunge gemaach. A Frankräich schwätzt ee vun Design vum Service public. Dorunner sollt ee sech inspiréieren. Ech hat d'Taxe virdru kuerz ugeschwat. D'Waassertax – dat däerf een net vergiessen – ass d'lescht Joer eesäiteg vun der Déifferdenger Gemeng eropgesat ginn. Indexgebonnen ass gesot ginn. Obwuel eng Ofsprooch tëschent de SIACH-Gemenge war, wou ee sech do concertéiert. Dat ass onconcertéiert geschitt. Dat verstäerkt nach méi dee sozial ongerechten an ökologesch net sënnvolle Waasserpräis. Den Här Muller hat an der Oppositioun nach mat engem gestaffelte Waasserpräis geliebäugelt, wéi déi Lénk e scho laang virschléit, an deen an der LSAP-gefouerter Gemeng Monnerech deelweis ëmgesat ginn ass. Dat beaflosst natierlech eis Appréciatioun vun deem Budget, ob mir dee stëmme kënnen oder net. Zum Beräich Privatiséierung widderhuelen ech net alles, wat ech selwer gesot hunn a wat d'Virriedner gesot hunn. Do däerf een einfach net vergiessen, dass e Stadion, eng Schwämm, en Diffbus, e Recyclingszenter a verschidden aner Saachen nach ëmmer privatiséiert lafen. Da kommen ech zum Beräich Ekologie. An deem grousse Budgetsposten ass villes begréissenswäert. Zum engen d'Charte transfrontalière. Da gëtt och endlech den Energieverbrauch vun den eegene Gebaier méi konsequent op de Leescht geholl. Dat ass absolutt ze begréissen. Dat wäert sech éischter an de Personalkäschten erëmfannen. Herno muss een da kucken, wéi eng Mesurë musse geholl ginn. Et ass e bësse schued, dass een op e Pacte climat oder de finanziellen Incentive waarde muss, fir dat konsequent unzegoen. Mä besser spéit wéi ni. An

endlech kréien d'privat Leit finanziell Ënnerstëtzung am Energieberäich, bei Reewaasseranlagen, an der Isolatioun vu Fassaden an an anere Mesuren, déi ech elo net all wäert oplëschten. Wat mir och an eisem Wahlprogramm gefuerdert hunn a mer absolutt begréissen. Et ass d'Fro gestallt ginn, wou de Wandpark dru wär. Déi Fro wollt ech och opwerfen. Interessant ass dem Här Mangen seng Iwwerleeung, sech do un de Recetten ze bedeelegen. Ech weess elo net, firwat een dofir Gesetzer ännere misst. Ech mengen, mir hu mat der Sudgas ee Betrib, deen eis och all Joers Suen an d'Gemengekeess aspillt. An deem Beräich kéint een och op dee Wee goen. Da wollt ech eppes uschwätzen – dir hutt dat wahrscheinlech awer all matkritt –, datt Wolz op en interessante Wee mat der zirkulärer Ekonomie geet. Wou ee sech als Gemeng wierklech eng laangfristeg Visioun iwwert d'Entwécklung vun der Ekonomie gëtt. Ech mengen, esou wäitreechend Zukunftsvisioune sollte mir eis och als Déifferdenger Gemeng an deem Beräich maachen. Ech begréissen, dass Déifferdeng sech elo a Richtung Économie solidaire entwéckelt. Ech begréissen, dass en Incubateur an Zesummenaarbecht mat der ULESS an dem Aarbechtsministère entsteet. Dat soll wierklech eng Brutstätte gi fir esou Projeten. Dat däerf awer net wéi sou oft just eng Medail ginn, déi ee sech op eng Uniform oppint. Dat soll sech, menger Meenung no, an d'DNA vun der Gemeng aschreiwen an transversal an all Démarchen a Projeten afléissen. Ech denken do zum Beispill un de 1535 °C, dee sech nach e bësse méi konsequent an déi Richtung entwéckele kéint. Ech hunn hei jo schonn dacks d'Loyeren ugeschwat. Dat ass awer just de finanzielle Volet dovun. Mä och un nei ekonomesch Initiative wéi Commerce de proximité, wou mer zu Zolwer e flott Beispill hunn. Am Beräich Logement hunn ech virdru Virschléi gemaach. Ech hunn d'Beispill vun deem Hotel ginn. Den Här Mangen huet vun ze ville Wegwerfwëndele geschwat. Do gëtt et ënnert den Entreprises sociales eng, déi e Projet mat Stoffwëndelen opbaut. Wou een als Gemeng och kéint an déi Rich-

37

La participation citoyenne ne doit pas être considérée comme un bonus, dont il est question ponctuellement. Elle doit être ancrée dans la politique. À titre d’exemple, lorsqu’on construit un bâtiment, les futurs utilisateurs devraient participer à la planification. En France, on parle de design du service public. En ce qui concerne la taxe sur l’eau, elle a été augmentée unilatéralement par Differdange l’année dernière. Or le prix de l’eau n’est ni social ni écologique. Lorsqu’il faisait partie de l’opposition, M. Muller souhaitait échelonner le prix de l’eau comme le demandait déi Lénk et comme le fait en partie la majorité socialiste à Mondercange. Pour déi Lénk, cette question pourrait faire pencher la balance lors du vote du budget. En matière de privatisation, le stade, la piscine, le Diffbus et le centre de recyclage sont gérés par des exploitants privés. Pour ce qui est de l’écologie, Gary Diderich salue de nombreux projets et notamment la charte transfrontalière et la volonté de réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments publics. Il est dommage d’attendre les subventions pour agir, mais mieux vaut tard que jamais. Les particuliers aussi pourront profiter de subsides lors de la rénovation écologique de leurs maisons. Gary Diderich passe au parc éolien. Il se demande si la Ville de Differdange pourrait profiter d’une partie des recettes. Wiltz a décidé de s’engager dans l’économie circulaire et de se donner une vision à long terme du développement économique. La Ville de Differdange devrait s’en inspirer. Differdange fait ses premiers pas en matière d’économie solidaire. Un incubateur verra le jour en collaboration avec l’ULESS et le ministère du Travail. Cependant, l’économie solidaire ne doit pas faire figure de médaille que l’on accroche à un uniforme. Elle doit s’inscrire dans l’ADN de la Ville de Differdange. Le 1535 °C pourrait se développer dans cette direction. Soleuvre dispose de commerces de proximité et constitue un exemple. Gary Dide-


nos jeunes auRont un LyCée Un souhait de la Ville de Differdange, vieux de plusieurs décennies, va devenir réalité à la rentrée scolaire 2016. Les jeunes Differdangeois pourront enfin aller au lycée dans leur ville. En septembre, l’École internationale de Differdange ouvrira, en effet, ses portes avec un lycée donc, mais aussi une école primaire. Cela n’aura pas été facile. Jusqu’à présent, Differdange faisait face à un paradoxe. La troisième ville du Luxembourg voyait tous les jours ses jeunes prendre le bus ou le train pour aller à l’école à Esch-sur-Alzette, Luxembourg-ville, Dudelange ou ailleurs. La situation était difficilement tolérable tant pour les jeunes euxmêmes, qui perdaient chaque jour un temps précieux dans des allers-retours inutiles, que pour Differdange, qui était privée de ceux qui font le dynamisme d’une ville, les jeunes.

Roberto Traversini Député-maire déi gréng +352 58 77 1-1211 roberto.traversini@differdange.lu Ressorts: Ressources humaines Affaires sociales Commerce et industrie Finances communales Intégration Communication Jeunesse et séniors Égalité des chances Sapeurs pompiers Logement

L’EIDD offre une réponse concrète à ces problèmes. Tout d’abord, je pense que cette école internationale est adaptée au contexte démographique de notre ville. Differdange compte des habitants provenant de près de cent pays différents. Une école primaire et secondaire à caractère multilingue et multiculturel est donc ce dont notre ville et notre région ont besoin. Ensuite, et cela me tient particulièrement à cœur, il s’agit d’une école de l’intégration et de l’égalité des chances. Je sais par expérience personnelle à quel point il peut être difficile — surtout pour des enfants — de s’intégrer dans un nouveau pays. À l’école, apprendre des matières dans une langue que l’on ne maitrise que partiellement est très difficile. Et pour certains, c’est un défi insurmontable à en juger par le taux d’échec scolaire. L’EIDD permettra aux élèves de choisir entre une section francophone ou anglaise et d’opter pour une deuxième langue principale à choisir entre l’anglais, le français, l’allemand et le portugais. Au lycée s’ajouteront plus tard deux autres langues européennes. Le luxembourgeois est, quant à lui, obligatoire, l’EIDD remplissant ainsi parfaitement sa fonction d’intégration. Troisièmement, la présence de 1400 jeunes en plein cœur de Differdange ne peut que faire du bien à notre ville et à notre commerce. Ces jeunes apporteront leur entrain tandis que le personnel de l’école mangera et consommera sans doute dans notre centre-ville, soutenant ainsi l’économie. Differdange a longtemps été considérée comme une ville endormie. L’EIDD constitue un pas important vers la ville que nous voulons. C’est-à-dire une ville moderne et dynamique avec des structures d’enseignement adaptées à nos enfants.

Roberto Traversini Député-maire

38


eine stadt im wandeL (Fortsetzung der letzten Ausgabe)

Schulcampus „Lycée international“

Erny Muller 1er échevin +352 58 77 1-1213 erny.muller@differdange.lu Ressorts: Remplacement du bourgmestre Développement urbain Bâtiments publics Tourisme

Wir werden das Projekt der „internationalen Schule“ tatkräftig unterstützen. Hierfür tritt die Gemeinde das Gelände hinter den Gemeindewekstätten (CID) am „Parc de la Chiers“ gelegen an den Staat ab. Neben dem Hauptlyzeum, welches 800 Schüler aufnehmen wird und 2020 seine Türen öffnen soll, wird zurzeit auf dem aktuellen Recycling-Gelände ein sogenanntes „Lycée provisoire“geplant für 400 Schüler mit Öffnungstermin September 2017. Eine internationale Primärschule für 250 Kinder wird neben dem „Hall La Chiers“, welche mit in das Projekt eingebunden wird, geplant und soll im September 2019 fertiggestellt sein. Der Recycling-Park sowie eine neue Multifunktionshalle (Hall La Chiers) müssen deshalb auf einem anderen Standort errichtet werden.

Eine neue Eventhalle in Oberkorn Der Schöffenrat plant die neue „Hall La Chiers“ in Oberkorn auf dem Gelände des Parc des Sports hinter der Oberkorner Sporthalle. Dieser Standort grenzt nahe an das sich dort befindliche Parkhaus, welches ebenfalls von Vorteil ist. Zurzeit ist eine Machbarkeitsstudie in Arbeit.

Andere Bauprojekte Das Gebäude auf der „Place des Alliés“ wird durch den Fonds du Logement erstellt. Es enstehen hier 12 Seniorenwohnungen sowie 12 Wohnungen für junge Familien als Mietwohnung zu festgelegten Kriterien. Im Erdgeschoss wird eine Brasserie entstehen nebst Räumlichkeiten für Geschäfte oder die Gemeinde selbst. Die Erschliessung des neuen Viertels „Wuelmswiss“ an der Fousbanner-Schule gelegen ist für kommendes Frühjahr angesagt. Eine Kindertagesstätte nebst Studentenwohnungen und Wohnungen für Jugendliche wird auf dem Plateau du Funiculaire errichtet. Der Jehan Steichen–Platz wird zu einer zentralen Oase umgestaltet. Er wird sich einerseits einbetten an das neu entstehende Hotel entlang des Freiluftbades und auf der anderen Seite an ein neues Gebäude, welches an der Rue Jean Gallion errichtet wird. Hier sollen nebst Geschäftsräumen im Erdgeschoss sogenannte „Einsteiger-Eigentumswohnungen“ zu erschwinglichen Preisen für junge Haushalte sowie Studentenwohnungen entstehen besonders für die Studenten der dort gelegenen Universität für Kinesitherapie. Erny Muller Échevin (Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)

39


45 000 LivRes Rien que pouR vous On dit souvent que la qualité coute cher et que pour pouvoir bénéficier de l’excellence, il faut y mettre le prix. La bibliothèque de Differdange constitue alors une belle exception puisqu’elle est entièrement gratuite. Bien sûr, lorsque je dis gratuit, je dois aussitôt nuancer mes propos: la Ville de Differdange lui alloue tous les ans un budget conséquent pour qu’elle puisse fonctionner et se développer. Il faut aussi tenir compte de l’engagement sans faille du personnel. Mais à ses membres, notre bibliothèque offre une multitude de services de qualité gratuits.

Tom Ulveling Échevin CSV +352 58 77 1-1215 tom.ulveling@differdange.lu Ressorts: Services de régie (CID) Culture Festivités Santé publique Infrastructures religieuses Entretien des rues Aires de jeux

La bibliothèque municipale de Differdange représente tout d’abord 45 000 livres en français, allemand, luxembourgeois, anglais, italien, portugais et serbo-croate, auxquels s’ajoutent de nombreux films et des livres audios. Elle dispose d’une vaste section dédiée à l’apprentissage des langues venant à l’encontre de la situation multiculturelle de notre commune. Elle est, en outre, partenaire du service ebooks.lu, qui permet d’emprunter gratuitement des livres électroniques. Notre bibliothèque organise également à intervalles réguliers des manifestations bien ancrées dans le paysage culturel de Differdange, comme les soirées de lecture du Lundi littéraire ou le marché annuel du livre. Et comment ne pas mentionner «Bib fir Kids», des séances de lecture bimensuelles pour les enfants de trois à six ans, ou «Bibliomobil», le service de livraison à domicile pour les personnes à mobilité réduite? L’été dernier, sous mon impulsion, un service supplémentaire a vu le jour: celui de la bibliothèque de jardin du parc Edmond-Dune. Le concept est celui d’une bibliothèque de partage. En d’autres termes, chaque habitant est libre d’y déposer et d’emprunter les livres qu’il veut. Je ne peux que vous inviter à en profiter. Tous ces services font de la bibliothèque municipale de Differdange une bibliothèque extrêmement complète. C’est aussi une des bibliothèques les plus belles du pays. Occupant trois étages de notre centre culturel Aalt Stadhaus, elle constitue un véritable bijou pour tous les amateurs de littérature, de films et de culture en général. Je crois sincèrement que chaque Differdangeois peut d’ores et déjà en être fier. Dans les années à venir, Differdange a une ambition claire: celle de devenir une ville de l’enseignement et de la formation. Nous aurons une université et une école internationale. Nous accueillerons de plus en plus d’étudiants de l’université de Belval. Or, qui dit ville de l’enseignement, dit forcément bibliothèque. Tant que je serai échevin à la culture, je veillerai à ce que son développement continue.

Tom Ulveling Échevin

40


diffeRdange, viLLe du spoRt Dès qu’il est question de sport, les Differdangeois sont bien habitués. Au cours de leur histoire, les clubs sportifs de notre ville ont souvent su nous gâter par des performances exceptionnelles. Sans savoir ce que 2016 nous réservera sur le plan des résultats, il me semble clair que cette année sera un grand crû pour Differdange du point de vue sportif. Dans à peine quelques semaines, LUNEX, l’université de la santé, de l’exercice et du sport, ouvrira ses portes sur le site de l’ancienne piscine d’Oberkorn.

Fred Bertinelli Échevin LSAP +352 58 77 1-1212 fred.bertinelli@differdange.lu Ressorts: Sport Circulation Sécurité publique Présidence du comité de prévention Agents municipaux

À en juger par les premiers échos, les débuts de l’université laissent présager un avenir radieux. Les 14 et 15 février derniers, LUNEX a lancé une première série d’examens d’admission. D’après les responsables de l’université, ceux-ci ont rencontré un beau succès. Parmi les notes positives, deux retiennent plus particulièrement mon attention: premièrement le nombre élevé de candidats à cette première session d’examens d’admission; deuxièmement le fait que ces candidats provenaient d’horizons différents. Le Luxembourg et nos pays voisins y étaient, bien entendu, représentés. Mais parmi les candidats figuraient aussi un Américain, un Ivoirien et un Brésilien. Cela montre d’un côté que LUNEX mérite bien son appellation d’université internationale et de l’autre qu’il existe une forte demande pour ce type de formation. À priori donc, la Ville de Differdange a fait un bon choix en facilitant l’implantation de LUNEX. Que cette université internationale du sport — qui pourrait accueillir à terme quelque 1000 étudiants — ait choisi Differdange pour ouvrir ses portes n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard. De l’aveu même des responsables de l’université, Differdange constituait l’endroit idéal en raison de ses infrastructures sportives de haut niveau. Par ailleurs, en tant qu’échevin aux sports, j’ai fait — ensemble avec le reste du collège échevinal — tout mon possible pour aller à l’encontre des besoins de LUNEX. Nous leur avons notamment trouvé en un temps record un site où s’établir et nous continuons à investir fortement dans les infrastructures sportives comme la salle de sport à Niederkorn. Je suis, en effet, convaincu que LUNEX a beaucoup à apporter à notre ville et plus particulièrement à ses clubs sportifs. Car une collaboration étroite entre l’université des sports et les clubs sportifs de Differdange semble extrêmement logique. Differdange est plus que jamais la ville du sport. Fred Bertinelli Échevin

41


kLimasChutz im inteResse deR büRgeR Unsere Gemeinde war eine der ersten, welche den Klimapakt mit dem Staat eingegangen ist. Ziel dieses Paktes ist es die Gemeinden zu motivieren, ihr Objektive hinsichtlich des Klimaschutzes zu formulieren und mit einem Maßnahmenkatalog umzusetzen. Dem gegenüber steht den Gemeinden je nach erreichtem Stand ein staatlicher Zuschuss über viele Jahre zur Verfügung. Im ersten Jahr haben wir, derzeit noch mit einem externen Klimaberater, eine Bestandsaufnahme durchgeführt und diese dem staatlichen Audit unterzogen. Resultat: Silbermedaille.

Georges Liesch Échevin déi gréng +352 58 77 1-1221 georges.liesch@differdange.lu Ressorts: Environnement Énergie Affaires scolaires Structures d’accueil Informatique

Das bedeutet, dass die Umwelt-und Energiepolitik die in den letzten Jahren umgesetzt wurde schon ihre Früchte trägt. Finanziell bedeutet dies, dass wir mit einem jährlichen Zuschuss von 200.000€ rechnen dürfen. In letzten Jahr wurde ein Klimaberater eingestellt und ein Klimateam gebildet. Dieses Team setzt sich aus Bürger/innen unserer Gemeinde und Mitarbeitern der Gemeinde zusammen. Dieses Team hat nun jedes Kapitel des Klimapaktes untersucht und Verbesserungsvorschläge erarbeitet um uns zur angestrebten Goldmedaille zu führen. Eine, für die Bürger/innen unserer Gemeinde sehr interessante Maßnahme, ist der Subsidienkatalog. Bei mehr als 30 Maßnahmen können die Haushalte ab dem 1 Januar 2016 mit einem Zuschuss von der Gemeinde rechnen. Eine speziell ausgearbeitete Broschüre wird an alle Haushalte verteilt damit man schnell einen Überblick über die Zuschüsse von Staat, Gemeinde und sonstigen erhält. Die Summe von 200.000€ die wir also jährlich vom Staat bekommen, gehen also integral an die Bürger/innen die uns auf unserem klimabewussten Weg begleiten..

Georges Liesch Échevin

42


2. budget tung goen a sech vläicht iwwerleeën, esou ee Projet an de Crèchen anzeféieren. Fir déi, déi interesséiert sinn, Stoffwëndele fannt der an der Épicerie zu Zolwer. A wéi dat funktionéiert. Ech woe souguer eng Iddi ze lancéieren, sech e Projet opzebauen an engem Beräich, wou d'Gemeng an och eis Syndikater vill Käschte produzéieren. Dat sinn d'Bureaux d'études. Firwat geet een net a Richtung Société coopérative, wou d'Gewënner net iergendwou higinn, mä wou d'Coopérateuren déi Gewënner kréien, respektiv wou einfach käschtendeckend ka geschafft ginn. Deemno deene Leit, déi am Moment a verschiddene Bureaux d’études schaffen, partizipativ Aarbechtskonditiounen kéint ubidden. Et géif ee wahrscheinlech déi Leit kënnen ofwerben an déi Kompetenzen dann an esou e Betrib erakréien. Also wee sech do lancéiere wëll, kann dat gäre maachen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): D’Madame Schambourg schreift sech et schonn op. (Gelaachs)

et Peanuts, wat an den ëffentlechen Transport an an d'Mobilité douce investéiert gëtt. Ech hunn hei héieren, wann d'Rocade realiséiert ass, kann ee weider denken. Den Här Bürger huet dat gesot. Mä ech bezweifelen, dass dat wäitsiichteg wär, esou un dee Sujet erunzegoen. Et kann een dann net onbedéngt der aktueller Koalitioun virwerfen a soen, et géif een anescht virgoen, wann een esou un dat Thema erugeet. „Eng Explosioun vu Goûten am Mond“, wär eng Mobilitéit wéi zu Kopenhagen, wou d'Vëlospisten esou breet si wéi d'Stroossen a wou ee sech net kéint virstellen, wat dat géif bedeiten, wann déi 20 bis 100 Vëloen, déi pro Kräizung do stinn ze waarden, fir weiderzefueren, all op der Strooss wären. Et brauch ee keng Illusioun ze hunn, dass een ëmmer jidderee mat allem zefridde gemaach kritt. Et muss een iergendwann déi politesch Gestaltungsméiglechkeet ergräifen, déi een huet, a soen, eis Gemeng geet an eng gewësse Richtung op eng konsequent Aart a Weis. An dat gëtt eisen unique selling point, wann een dat an deene liberalen Termen soll erwänen, déi mëttlerweil leider méi ze iwwerzeege wësse wéi verschidden anerer.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Da wollt ech awer och nach froen, wat aus dem Begrëff Leerstandsmanagement ginn ass? Dovunner ass virun e puer Joer, wéi de Citymanager ugefaangen huet, geschwat ginn. Duerno hunn ech näischt méi dovunner héieren. Ech fannen dat awer immens interessant. Do kéint een och nach villes maachen. Ech kommen an de Beräich vun der Mobilitéit. Do begréissen ech natierlech de Projet Vël’OK. Déi Lénk hat dat och – zwar ouni den Elektrovolet, ginn ech zou – an hirem Wahlprogramm virgeschloen. Virun allem begréissen ech, dass net op e privaten Akteur zréckgegraff ginn ass, mä de Projet op der Économie solidaire an der Insertion professionnelle opgebaut ass. An dass mat dësem Budget dann och endlech innerorts Vëlospiste kommen, wat dozou bäidréit, dass mer an der Mobilitéit e bëssen ëmschwänken. Mä wann ee kuckt, wat an d'Parkingen investéiert gëtt, sinn

Mir lafen der Saach awer hannendrun. Mir maachen elo eng Etüd zu engem Gesamtkonzept, wou ganz vill Décisiounen am Fong scho geholl sinn a ganz grouss Projete schonn um Wee sinn. Mer hunn dann herno erëm net deen Handlungsspillraum, dee mer sollten hunn. Esou eng Etüd hätt missen éischter kommen. Mä besser spéit wéi ni. Da kommen ech zum TICE, wat jo och en héije Käschtepunkt ass. Et misst ee sech iwwerleeën, ob d'Déifferdenger Bierger net och en direkten Accès op de Belval sollte kréie mat engem TICE. Mir hunn een iwwert den Zuch. Mä zu Uewerkuer kënnt den Zuch zum Beispill just zweemol an der Stonn, fir op de Belval ze fueren. Mir hunn zwou Linnen, déi op Esch fueren. Kéint d'Linn Nummer eent, déi iwwer Uewerkuer fiert, net och iwwert de Belval fueren? D'Diddelenger hu

43

rich a fait des propositions en matière de logement. M. Mangen a abordé tout à l’heure la question des couches-culottes. Or l’épicerie de Soleuvre vend des couches-culottes en tissu. Ne pourrait-on pas élaborer un projet pour les crèches? En ce qui concerne les frais occasionnés par les bureaux d’études, pourquoi ne pas aller en direction d’une société coopérative? Il devrait être possible de démarcher des spécialistes qui mettraient leurs compétences au service d’une telle société.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) plaisante sur le fait que Mme Schambourg prend des notes. (Rires)

gaRy dideRiCh (déi Lénk) voudrait savoir où en est la gestion des locaux vides. Il y a quelques années, le city manager avait abordé la question, mais on n’en a plus parlé depuis. Gary Diderich salue le projet Vël’OK. déi Lénk proposait aussi un système de location de vélos dans son programme. Ce projet repose sur l’économie solidaire et l’insertion professionnelle. En plus, il a pour conséquence que l’on aménage enfin des pistes cyclables à l’intérieur des localités, même si les investissements en faveur de la mobilité douce sont négligeables par rapport aux dépenses pour les parkings. M. Bürger a dit qu’il faudrait réfléchir à ces questions une fois la rocade terminée. Mais comment peutil alors reprocher un manque de vision au collège échevinal? Une mobilité comme à Copenhagen constituerait une vraie «explosion de saveurs». Les pistes cyclables y sont larges comme les routes et à chaque carrefour, vingt à cent cyclistes attendent pour passer. Il faut arrêter de vouloir satisfaire tout le monde et développer la commune dans une direction précise, qui deviendrait la promesse markéting de Differdange. Malheureusement, le collège échevinal fera réaliser une étude concernant la situation sur les routes alors que beaucoup de décisions sont déjà prises. La commune n’aura plus assez de marge de manœuvre.


2. budget En ce qui concerne le TICE, il faudrait créer un accès direct à Belval. Pour le moment, cet accès n’existe que par le train. La ligne 1 ne pourrait-elle pas passer par Belval? Dudelange dispose déjà d’une telle ligne. Pour ce qui est de la culture, il a été question du marché aux livres. C’est vrai qu’il y avait beaucoup de stands, mais peu de visiteurs en raison d’un manque de publicité. Une remarque similaire peut être faite concernant les balades urbaines et le «Kids’ Day». Les investissements dans le sport sont importants. En ce qui concerne la jeunesse, sur quelle base les décisions sont-elles prises? En effet, Differdange n’a pas de plan communal de la jeunesse. En tout cas, Gary Diderich n’en a toujours pas vu malgré les promesses du bourgmestre. Un tel plan permettrait d’identifier les besoins. À ce moment-là, le conseil communal pourrait discuter en connaissance de cause. La loi sur la jeunesse exige un plan communal pour pouvoir ouvrir une maison des jeunes. À Differdange, c’est certes une antenne qui doit ouvrir. Mais malgré cela, il doit bien y avoir une raison à la loi. Gary Diderich salue le parc de skateboard même si beaucoup a déjà été fait dans ce domaine dans le sud du pays. Les communes devraient se concerter. Il y a déjà un grand parc à Belval. Comment le parc de Differdange sera-t-il aménagé? Qui prendra les décisions? En ce qui concerne l’emplacement, le site choisi est vraiment le plus proche de Belval. En plus, d’un point de vue symbolique, on met les jeunes au bord de la commune, alors qu’ils devraient être au centre. Gary Diderich salue la mise en place du concept du «Weltatelier» dans les maisons relais. Ce concept nécessite le réaménagement de certaines structures d’accueil et notamment le foyer de jour Korsprong. (Interruption) Gary Diderich corrige le nom du foyer de jour. Il s’agit de Kornascht.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) trouve le nom de Korsprong tout aussi bien.

sech dat esou iwwerluecht. Do gëtt et e puer Linnen, déi vun Diddeleng op Esch fueren. An eng dovunner fiert iwwert de Belval. Dat ass eng Ureegung, déi ech dann eisem Vertrieder am TICE-Syndikat mat op de Wee ginn, respektiv dem Schäfferot. Da ginn ech kuerz an de Beräich Kultur. Et war vum Bichermaart geschwat ginn. Vu ville Stänn. Mä do muss een awer soen, et ware vill Stänn do. Vill Leit hu sech e Sonndeg mobiliséiert, fir hire Stand ze assuréieren, mä et waren net vill Visiteuren do, well keng Pub gemaach ginn ass. Dat hunn ech scho bei deene Balades urbaines ugeschwat, déi am Kader vun Differdange change gemaach gi sinn. Dat hat et och beim Kids' Day am Fonds de Gras ugeschwat. Dat war net d'Gemeng selwer, mä et gëtt och Saachen, déi d'Gemeng selwer organiséiert an déi gutt sinn, a wou d'Leit net matkréien. Dat ass immens ze bedaueren. Am Beräich Sport begréissen ech all déi Investitiounen. Ech ginn net an d'Detailer. Et si wichteg Investitiounen, déi do gemaach ginn. Och an der Jugend sinn déi Investitiounen ze begréissen. Mä do muss ech – wéi och an anere Beräicher – d'Fro opwerfen: Op wéi enge Grondlage ginn déi Décisioune geholl? Dir hutt vläicht Informatiounen iwwert d'Besoinen, déi mir net hunn. Ech widderhuelen dat all Joers. Déifferdeng huet keen aktuelle Jugendkommunalplang. Ech hunn nach keen aktuelle Jugendkommunalplang ze gesi kritt, obwuel den Här Buergermeeschter mer dat schonn des Ëftere versprach huet. Ech hunn en nach net gesinn. E Jugendkommunalplang mécht eben emol en Etat des lieux. Deen identifizéiert d'Besoinen. An da gesäit een, wat gebraucht gëtt an a wéi eng Richtung een am Beräich Jugend hi steiert. Da kéint een esou Diskussiounen, déi d'Madame Goergen ugestouss huet, alimentéieren an da kéint ee méi en connaissance de cause driwwer schwätzen.

deem géif ech mengen, dass dat Gesetz net fir näischt do ass an dass dat och säi Sënn huet. Beim Skatepark wëll ech mech net fir ee Standuert ausschwätzen. Ech begréissen et, dass mer an déi Richtung ginn, obwuel een och muss realiséieren, dass mer relativ vill am Beräich Skatepark am Süde gemaach hunn an dass een do och net isoléiert als Gemeng soll iwwerleeën. Mir hunn um Belval-Lycée – en Arrêt ass ganz no bäi – ee ganz flotte Skaterpark, deen och zum Deel mat Skater selwer realiséiert ginn ass. Déi Froen, déi ech opwerfe wëll: Wéi gëtt dee Skatepark do ugeluecht? A ween décidéiert, wat do wéi gemaach gëtt? Zu Schëffleng ass e grousse Skatepark. An Uewerkuer – do wou e soll hi kommen – ass quasi dat nootst vum BelvalLycée, wat mer an der Déifferdenger Gemeng fannen. Eng Ureegung, déi ech wéilt mat erabréngen, wär sech ze iwwerleeën, wou en am beschte situéiert wär. Symbolesch gesinn, ass dat eigentlech um Rand vun der Gemeng, wou mer déi Jonk hisetzen. Ech denken, déi Jonk gehéieren an d'Mëtt vun der Gesellschaft an an d'Mëtt vun eiser Gemeng. Ech hoffen, dass een nach eng Kéier kann doriwwer diskutéieren. Am Beräich Kannerbetreiung hunn ech jo scho begréisst, dass et a Richtung Konzept Weltatelier geet. Et ginn elo eng ganz Rei nei Strukture geschaf an Ëmbauaarbechte gemaach, wéi eben och an der Crèche. Also am Foyer du Jour Kordall. Korsprong… (Interruptioun) Kornascht. Pardon.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Korsprong wier och gutt.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Am Jugendgesetz steet am Fong och, fir en neit Jugendhaus opzemaachen, bräicht een e Jugendkommunalplang. Mir hu schonn e Jugendhaus. Mir schwätzen hei vun Antennen. Mä trotz-

44

Dat Konzept Weltatelier ass e Konzept, wat jo ganz staark un der Gestaltung vun de Raim opbaut, wat direkt do integréiert gëtt. An dat ass ganz wichteg.


2. budget All déi Ausbauaarbechten an Neibauten am Beräich vun de Schoule begréissen ech ganz staark, souwéi och, dass mer op dee Wee gi vu Funktiounssäll. Dat ass méi e responsabelen Ëmgang mat de Ressourcen, mat de Säll a mat de Käschten, déi eng Gemeng huet. Ganz wichteg ass awer d'Akzeptanz vun de Leit. Den Här Liesch huet hei versprach, dass d'Leit matabezu ginn. Ech wäert mech do jiddefalls ëmfroen an hoffen, dass ech dat dann och bestätegt kréien. Hei wollt ech nofroen, wou d'Ganzdagsbildungsstruktur – dat ass jo e ganz komplizéierten Term ginn –, wat ee soss einfach Ganzdagsschoul genannt huet, drun ass? Vun deem Projet ass keng rieds an dësem Budget. Ech hu scho laang näischt méi dovun héieren. Da wollt ech kuerz op déi international Schoul agoen. In der Tat hu mer nach ëmmer keng Detailer, wéi déi Schoul wäert géréiert ginn. Wéi d'Selektioun vun de Kanner gemaach gëtt, déi herno dohinner kommen. Dat heescht, op där enger Säit hu mer den Här Ruckert, dee seet, dat dote geet total laanscht d'Besoine vun eiser Gemeng. Op där anerer Säit hu mer d'Madame Goergen, déi behaapt, dat wär total ugepasst un d'Bevëlkerung vun eiser Gemeng. Dat sinn zwou géigesätzlech Vuen. An am Fong kann ech eigentlech net driwwer jugéieren, wa keng Äntwerten do sinn, wéi dat herno wäert lafen. Wann dir als Schäfferot déi Äntwerten hutt, sinn ech frou. Wann net, wär de Ministère awer wierklech gefuerdert, eng Kéier méi konkret ze ginn. Am Beräich Chancëgläichheet, Integratioun an Inklusioun hu mir jo d'Etofféiere vun deem Service begréisst. Ech wollt zwou Saachen opwerfen. Mir hu leider immens Fluktuatioun am Service Chancëgläichheet. Wou ass d'Neibesetzung vun deem Posten drun? Mir hunn eng Charte ënnerschriwwen an dat ass scho laang hier. A wann een eng Charte à l'égalité des chances ënnerschreift, muss een och en Aktiounsplang opstellen. Deen Aktiounsplang hu mir net als Déifferdenger Gemeng. Dat ass eng Vernoléissegung vun eisem Engagement. Do géif esou eng Persoun hëllefen. Mä et muss een net onbedéngt esou

eng Persoun hunn. D'Mamer Gemeng, zum Beispill, déi dëst Joer de Label kritt huet, huet eng Kommissioun, déi dee ganzen Aktiounsplang opgestallt huet. Dat wär dann och eng Méiglechkeet. Dir mierkt, ech schwätze vill vu kommunale Pläng, wëll ech ëmmer gären hunn, dass Politicken op Fakten an op Choixen opbauen an net just op politesch Spillereie wéi: ech sinn Oppositioun an du net an dofir maachen ech dat elo esou oder esou. Hei meng Fro: Wéi ass et mat engem kommunalen Integratiounsplang? De Syvicol huet mam OLAI en Instrument ausgeschafft a bitt eng finanziell Ënnerstëtzung un. Als Déifferdenger Gemeng sollte mer an déi Richtung goen. Do ass de Beräich Réfugié een Aspekt, deen ee sollt berücksichtegen. Mä dat ass bei wäitem net deen eenzegen. Ech denke souguer, esou wéi ech déi Informatiounsversammlung am Centre Noppeney erlieft hat, dass dat Ganzt eng Chance ass fir d'Integratioun zu Déifferdeng. Dass ganz vill Leit sech mobiliséieren. Dass d'Leit dohi komm sinn a sech wëlle mat engagéieren. Déi Chance sollte mer op jidde Fall ergräifen.Déi Efforten, déi déi Persoun am Chancëgläichheetsservice mécht, sinn nëmmen ze ënnerstëtzen. Da kommen ech zu engem Beräich, dee mer ganz wichteg ass, wou ech och eng Motioun abréngen a mer erlaben, déi Motioun schonn ze erklären, fir och responsabel mat eiser Zäit ëmzegoen. Et geschitt vill am Beräich Logement. Wann ech dat Thema ëmmer erëm abréngen, ass et net fir ze soen, dass net gutt gebaut gëtt. Mä gëtt genuch gesteiert? Dat ass déi Fro, déi ech opwerfe wëll. D'Eefamilljenhaiser ze protegéieren, war eng wichteg Mesure. Och wa verschiddener dat langweileg fannen an an der Obsessioun vum stänneg Neiem liewen a léiwer hunn, wa Gebaier wéi Champignonen agerass ginn an erëm aner Strukturen aus dem Buedem schéissen, denken ech, dass dat doten eng wichteg Mesure an eng wichteg Steierungsmesure war. Mä mir wëssen am Fong net, ob dat, wat nei gebaut gëtt, eppes ass, wat och gebraucht gëtt.

45

gaRy dideRiCh (déi Lénk) explique que le «Weltatelier» repose en large partie sur l’agencement des locaux. Il salue tous les investissements dans le domaine scolaire ainsi que la création de salles fonctionnelles. M. Liesch a promis que le personnel sera consulté. Gary Diderich vérifiera si c’est vrai. Où en est l’école à plein temps? Il n’y a aucune indication dans le budget. En ce qui concerne l’école internationale, le conseil communal ne connait toujours pas les détails. D’un côté, M.  Ruckert prétend qu’elle ne répond absolument pas aux besoins de Differdange. De l’autre, Mme Goergen dit que c’est exactement la structure dont la ville a besoin. Gary Diderich ne peut, quant à lui, rien en dire, car on ne lui fournit pas de réponses. Le collège échevinal en sait-il plus? Autrement, il serait temps que le ministère intervienne. Gary Diderich salue le fait que le service responsable de l’égalité des chances, de l’intégration et de l’inclusion ait été étoffé. Mais il y a des fluctuations. Quand le poste libre sera-t-il réoccupé? La Ville de Differdange a signé une charte à l’égalité des chances, mais elle ne s’est pas encore dotée d’un plan d’action. Il n’est pas forcément nécessaire de recruter quelqu’un. La commune de Mamer a opté pour une commission. Si Gary Diderich mentionne souvent les plans d’action, c’est parce qu’il voudrait que les décisions politiques reposent sur des faits. Où en est le plan communal de l’intégration? Le Syvicol a développé un instrument avec l’OLAI et propose des aides financières. La question des réfugiés n’est pas la seule à considérer. Mais quand on voit la mobilisation que cette crise a générée, Gary Diderich se dit que c’est une chance à saisir. Il faut soutenir les efforts du service à l’égalité des chances. Gary Diderich passe au logement, un sujet qui lui tient à cœur. Il a d’ailleurs déposé une motion. S’il aborde souvent ce thème, ce n’est pas parce que rien n’est fait. Mais la commune en fait-elle suffisamment? La protection des mai-


2. budget sons unifamiliales constitue une mesure importante. Mais le conseil communal ne sait pas si ce qui est construit est aussi ce dont la commune a besoin. Ce qui est sûr, c’est qu’il manque des appartements sociaux à louer. Des familles avec trois à cinq enfants vivent dans des appartements pour un ou deux enfants parce qu’elles ne trouvent rien d’autre. Dans sa motion, Gary Diderich avance des chiffres. Au Luxembourg, il y a 70 % de propriétaires. 42,8 % des gens risquent de sombrer dans la pauvreté, dont 33,9 % de locataires et 9,8 % de propriétaires. Les mesures prises par la commune, comme l’AISK, sont-elles suffisamment ciblées? La liste d’attente de l’AISK compte cent personnes. Au Luxembourg, il n’y a que 2 % d’appartements sociaux à louer, contre 10 ou 17  % dans les pays voisins. Gary Diderich a analysé les chiffres avancés par le collège échevinal et que le bourgmestre ne lui a toujours pas remis par écrit. Il arrive à 4 % pour Differdange.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) signale que c’est deux fois plus que sur le plan national.

gaRy

dideRiCh

(déi

Gewosst ass, dass et u soziale Mietwunnenge feelt. Zu Déifferdeng wunne vill Leit an ze klenge Wunnunitéiten. Famillje mat dräi bis fënnef Kanner wunnen an Appartementer, déi fir ee bis zwee Kanner geduecht sinn, well se soss näischt um Marché fannen, well d'Promoteuren ëmmer ganz kleng Wunnunitéite bauen, fir de Maximum aus engem Meter carré erauszekréien. Wat ech elo éischter hei wëll zum Thema maachen, ass sech gutt ze iwwerleeën, wat fir ee Logement mer brauchen. Wéi eng Besoinen hu mir an eiser Gemeng? Dozou gëtt et Chifferen an déi hunn ech a menger Motioun kloer duergeluecht. Iwwer 70% zu Lëtzebuerg si Proprietairen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat ass richteg.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): 42,8% sinn am Risk vun der Aarmut. 33,9% vun de Locatairë sinn an der Aarmutsgrenz. Nëmmen 9,8% vun de Proprietairë sinn an der Aarmutsgrenz. Zu Déifferdeng geschitt scho vill an deem Beräich. Mir hunn d'AIS-Kordall. Et ginn eng Rei Saache gebaut. Mä ass dat geziilt genuch? Geet dat duer?

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Gelift?

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat wier schonn duebel esou vill wéi national.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Dat wär schonn duebel esou vill wéi national. Awer bei wäitem net dat, wat gebraucht gëtt. Iwwert d'Joren ass dee Besoin ëmmer méi an d'Luucht gaangen. Mä do gëtt et keng aktuell Chifferen. D'Chambre Immobilière seet, mir brauchen 12.000 sozial Mietwunnengen zu Lëtzebuerg. D'Caritas schwätzt vun 20.000 soziale Mietwunnengen. De LISER schwätzt iwwerhaapt vun 3.000 neie Wunnengen. Dat mussen net onbedéngt nëmme sozial Mietwunnenge sinn. Do si mer net schlecht ënnerwee zu Déifferdeng. Do brauche mer eis keng Gedanken ze maachen. Mä bei deene soziale Mietwunnengen, fir deem Besoin gerecht ze ginn, eise Bäitrag ze leeschten, misste mir 600 bis 1.000 sozial Mietwunnenge schafen oder kafen zu Déifferdeng.

Lénk)

concorde avec ce que dit M. Traversini, mais c’est loin de suffire. Les besoins n’ont cessé d’augmenter au fil des ans. La Chambre immobilière parle de 12 000 appartements sociaux à louer et Caritas de 20 000. Le LISER parle, quant à lui, de 3 000 appartements en général. Sur ce dernier point, Differdange est sur la bonne voie. Mais la ville doit créer 600 à 1000 logements sociaux à acheter ou à louer.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond qu’elle compte y parvenir.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) constate qu’il lui manque encore des chiffres. Dans la séance du 11 novembre, beaucoup d’éléments ont été mélangés.

D'AIS-Kordall huet eng Waardelëscht vun 100 Leit. Quitte dass déi och op anere Waardelëschte stinn, mä ech erwäne jo hei just en Indice, wou mer e spezifesche Besoin an eiser Gemeng hunn. Vun deem ganze Wunnpark hei zu Lëtzebuerg si just 2% sozial Mietwunnengen. An eisen Nopeschlänner schwätze mer vun 10 respektiv 17%. Wann ech d'Chifferen, déi heibanne mëndlech virgedroe gi sinn an déi ech och nach ëmmer net op Pabeier kritt hu vum Här Buergermeeschter, méi oder manner analyséieren, kommen ech op e Maximum vu 4% u soziale Mietwunnengen an eiser Gemeng.

Dat maache mer.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Op där anerer Säit feelen eis awer ganz vill Chifferen. Ech hunn et scho gesot, an der Sëtzung vum 11. November ware relativ vill Saache matenee vermëscht ginn. Dofir wär et wichteg…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Déi hunn ech hei leien.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) a les chiffres dont parle M. Diderich.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Dat ass dat Duebelt vum nationale Plang.

46

… déi dann ze kréien.


2. budget Dir hutt se elo dobäi. Dat freet mech. Da kënne mir déi och an der Logementskommissioun traitéieren. Well leider hu mir net ëmmer déi néideg Informatiounen, déi mer brauchen, fir eis Aarbecht an der Logementskommissioun ze maachen, wou ech eben och aktiv sinn. Wat wär eng décidéiert a konsequent Interventioun vun der Gemeng an deem Beräich? Sozial Mietwunngen an Eegeregie ze bauen. Dat maache mer net. Dat mécht déi gréisste Gemeng, d'Stad Lëtzebuerg. Dat mécht déi zweetgréisste Gemeng, d'Stad Esch. An als drëttgréisste Gemeng, d'Stad Déifferdeng, hu mir keng sozial Mietwunnengen, déi mir selwer bauen a géréieren. De Fonds du Logement an d'SNHBM sinn an der Stad Lëtzebuerg an och zu Esch aktiv. Et gëtt also näischt, wat dogéint schwätzt oder eis aus eiser Responsabilitéit als Gemeng hëlt. Wat wären d'Konsequenze vun esou enger Investitiounspolitik an déi Richtung? Ma d'Kafkraaft vun de concernéierte Leit géif eropgoen. Hir Liewensëmstänn géife sech verbesseren. Hir Chancen, aus prekäre Situatiounen erauszekommen, géifen domadder eropgoen. Dat hätt eng positiv Auswierkung op d'Aarbecht, wat mer an der leschter Sëtzung jo och thematiséiert hunn, vun engem Office social. Dat hätt ausserdeem eng positiv Auswierkung op de lokale Commerce, well déi Leit, déi net vill hunn, och net vill lokal kënnen ausginn. Hei gëtt ëmmer dovunner geschwat, dass mer eng aner Bevëlkerung op Déifferdeng wëlle kréien. Eng déi méi Kafkraaft huet. Mä et kann een awer och an eng aner Richtung goen a soen, mir maachen eppes fir eis Bevëlkerung, déi schonn do ass, dass sech deenen hir Liewenssituatioun verbessert. Ech hu bis haut nach keen trëfftege Grond héieren, firwat d'Gemeng net selwer aktiv gëtt an investéiert. Deen eenzege Soupçon, deen ech hunn – dat hunn ech elo grad erwähnt –, ass, dass probéiert gëtt, eng aner Bevëlkerung unzezéien. An déi zitt een net mat soziale Mietwunnengen un. Mä och wann een an déi Richtung schafft, kann een dat trotzdeem viséieren an ënnerstëtzen.

Dat heescht, déi Leit stäerken, déi schonn hei sinn. Déi sozial Mixitéit, déi ëmmer erwähnt gëtt, soll ee konsequent ëmzesetzen an net nëmmen eesäiteg virgoen. Mir gesi jo, dass esou Projeten, wéi d’Anciens Atelieren, wou ech scho virgeschloen hunn, dass sozial Mietwunnenge solle kommen, net op deen Interessi stoussen, dee sech erwaart ginn ass. Dofir misste bei esou Projeten direkt vun Ufank en Deel sozial Mietwunnengen ageplangt ginn. Da wëll ech nach dobäi soen, datt mir net onendlech wuessen an einfach drop lass baue kënnen. Den Här Schwachtgen huet d'Chifferen ernimmt. Mir hunn eng rasant Entwécklung. Dofir wär et elo un der Zäit, esou schnell wéi méiglech mat engem Kaf- a Bauprogramm unzefänken. Ech soen explizitt Kafprogramm, well fir sozial Mietwunnengen ze schafen – an Déifferdeng huet et scho gemaach an der rue de la Métallurgie zum Beispill –, brauch een net onbedéngt ze bauen. Et kann een och besteeënd Bausubstanze kafen. Den Här Hobscheit bedauert, dass ech déi Berechnungen net éischter kommunizéiert hunn. Ma schwätzt mat Ärem lénken Noper. Deen ass an der Logementskommissioun. Deen huet déi Berechnunge scho laang kritt. Ech hoffen, dass dir iech iwwert d'Kommissiounen eraus iwwer esou Saachen austauscht. Ech hunn déi Saachen extra de 4. Dezember abruecht, obwuel bedauert ginn ass, dass den 11. November schonn iwwert d'Thema Logement – mä net iwwert d'sozial Mietwunnengen – esou staark geschwat ginn ass. Ech hunn déi do abruecht, well eben Zäit ass, sech déi Berechnungen unzekucken. Ech wollt déi d'leschte Kéier jo net diskutéieren. Ech hunn déi Motioun haut abruecht an d'leschte Kéier hunn ech Iech d'Informatioun geliwwert. Gitt mir e Beispill, wou esou laang am Viraus esou Virschléi abruecht ginn. Dat hei an d'Kommissiounen zréckzeginn… Wann et esou muss sinn a wann de Courage net do ass, op der Koalitiounsbänk dat doten unzegoen, déi Motioun unzehuelen oder selwer de Budget an déi Richtung ze amendéieren, ass et eben esou. Mä déi Lénk wäert dat

47

gaRy dideRiCh (déi Lénk) s’en réjouit. Ces chiffres pourront être traités au sein de la commission des logements. Celle-ci ne dispose pas toujours des informations nécessaires pour travailler efficacement. Une des mesures que Differdange pourrait prendre serait de construire elle-même des appartements sociaux à louer, comme le fait Luxembourgville et Esch-sur-Alzette. La SNHBM et le Fonds du logement sont aussi actifs dans ces deux villes. Ils ne diminuent donc pas la part de responsabilité de la commune. Si le collège échevinal décidait d’opérer de tels investissements, le pouvoir d’achat des Differdangeois concernés augmenterait. Et cela aurait des conséquences positives sur le travail de l’office social et sur le commerce. Il est souvent question d’attirer des gens à Differdange qui ont un pouvoir d’achat plus élevé. Mais on peut aussi essayer d’améliorer la qualité de vie de ceux qui sont déjà là. Gary Diderich estime qu’il n’existe pas d’arguments pour ne pas investir. Son seul soupçon est que le collège échevinal veuille attirer une population différente. Mais d’un autre côté, l’un n’exclut pas l’autre. Des projets comme celui des Anciens Ateliers n’ont pas rencontré le succès escompté. Il aurait fallu prévoir dès le départ des appartements sociaux à louer. Differdange ne peut pas non plus croitre indéfiniment. M. Schwachtgen a avancé des chiffres. Il serait temps de lancer un programme d’achat et de construction. Car le moyen le plus rapide pour disposer d’appartements sociaux à louer consiste à acheter des logements existants. M. Hobscheit s’est plaint du fait que Gary Diderich n’ait pas communiqué ces chiffres plus tôt. Or les membres socialistes de la commission du logement les connaissent depuis longtemps. Ils devraient en discuter. En outre, Gary Diderich a aussi mentionné tout cela le 4 décembre. Il voulait, en effet, laisser le temps aux conseillers communaux d’analyser ses calculs. En d’autres termes, il a fourni les informations concernant la motion d’aujourd’hui lors de


2. budget la dernière séance. Il est rare que l’on s’y prenne aussi longtemps à l’avance. Si la majorité n’a pas le courage d’approuver la motion et d’amender le budget, Gary Diderich abordera de nouveau ces questions au sein de la commission. Mais d’autres sujets ne sont guère abordés dans les commissions. La commune devrait se montrer plus conséquente. En plus, les chiffres ne sont pas nouveaux puisque Gary Diderich raconte la même chose tous les ans. Les conseillers communaux peuvent faire eux-mêmes les calculs. Gary Diderich a pris note du fait que M. Hobscheit salue son travail. Il espère que ce ne sont pas de vains mots et que des mesures seront prises au plus tard lors du prochain budget.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) réplique que le collège échevinal ira encore plus loin.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) répond que c’est ce qu’il espère.

maRCeL meisCh (dp) ne souhaite pas revenir sur les chiffres pour ne pas prolonger inutilement la séance. Il se focalisera sur quelques points. Il constate tout d’abord que Lasauvage ne figure guère au budget bien que ce soit une des plus belles localités du pays. Qu’en est-il de l’église? Où en sont les contacts avec le Service des sites et monuments? Quand le collège échevinal investira-t-il dans ce monument? En ce qui concerne la salle de sport du Bock, Marcel Meisch se réjouit de sa rénovation. Mais qu’adviendra-t-il du reste du bâtiment? Serat-il refait peu à peu ou bien carrément remplacé? Et quand? Le Hall de la Chiers sera déplacé à Oberkorn. Le DP aurait préféré le site du contournement en raison du parc de stationnement construit sur initiative de la coalition précédente. En outre, Marcel Meisch doute que les quatre-millions d’euros versés par l’État suffisent à construire la salle. Par ailleurs, il faudra construire une salle suffisamment grande et inclure les associations dès la phase de planification. Le système de climatisation devra être efficace.

op jidde Fall probéieren, weiderzebréngen. Mä d'Kommissioune solle keng Excuse si fir Saachen op déi laang Bänk ze schieben. Esou ass et awer leider oft. Et sinn aner Saachen an dësem Budget, déi och net a Kommissiounen diskutéiert goufen. Dat heescht, wann d'Kommissiounen dee gewëssene Stellewäert hunn, deen Dir hei erwähnt, Här Hobscheit, wär et flott, dat och konsequent duerchzezéien. Déi Berechnunge sinn iwwregens näischt Neies. Ech erzielen all Joers vun deenen hei am Gemengerot. Ech feile se vläicht all Kéiers e bësse méi aus. Dir kënnt jo och selwer Berechnunge maachen. Ech hunn d'Pisten all Joers uginn. Haut hunn ech se ganz detailléiert ginn. Jiddefalls freet et mech, dass se vun Iech, Här Hobscheit, begréisst ginn an ech hoffen, dass dat dann net nëmmen e Lëppebekenntnis ass, mä dass hoffentlech haut schonn de Wëllen do ass, an déi Richtung ze goen. An awer allerspéitstens da beim nächste Budget do ass.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Mir ginn nach vill méi wäit. Passt Der emol op.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Dat kann ech nëmmen hoffen. Ech soen iech Merci, fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Diderich. Den Här Meisch, w.e.gl.

maRCeL meisCh (dp): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech wäert mech ganz kuerz faassen an net op d'Chifferen agoen, well haut scho genuch iwwer Chiffere geschwat ginn ass. Soss zitt sech déi Sit-

48

zung vill ze vill laang eraus. Ech wëll op dräi Punkten agoen, déi mir opgefall sinn. Deen éischte Punkt ass, datt am Budget net weider iwwer Lasauvage geschwat gëtt, obschonns Lasauvage dank dem CIGL sengen Aarbechten zu engem vun deene schéinsten Dierfer hei am Land ginn ass. Dozou hunn ech e puer Froen. Wéi geet et zu Lasauvage mat der Kierch virun? Lafen do Kontakter mam Kulturministère? An och Kontakter mam Denkmalschutz? Gedenkt Der an Zukunft erëm an eent vun deene schéinste Gebaier an där Uertschaft ze investéieren? A wa jo, wéini géift Der dat ugoen? Eng zweet Saach, déi mech interesséiert, ass d'Turn- an d'Sportshal um Bock. Mir sinn natierlech frou, datt déi elo nei gemaach gëtt. Et war héich Zäit. Mä op där anerer Säit froen ech mech, wat mat deem ganze Gebai, dat nach do steet, geschitt? Gëtt dat lues a lues an d'Rei gesat? Oder kënnt do eng Kéier en neit Gebai hin? A wéini géif dat ugepak ginn? Eng Drëtt Saach, déi mech nach interesséiert, ass d'Hal de la Chiers, déi elo op Uewerkuer versat gëtt. D’DP kann domat liewen, wa se dohi gesat gëtt. Et ass net eis Preferenzplaz. Eis Preferenz ass scho jorelaang déi Plaz um Contournement. Mä wéi gesot, mir kënnen awer domat liewen. Virun allem wéinst dem Parkhaus, wat Dank Initiativ vun der viregter Koalitioun gebaut ginn ass. Domat ass de Parkproblem dann deelweis – awer nëmmen deelweis soen ech – geléist. Mä wann een eng nei Hal baut – an Dir hutt eis gezielt, datt de Stat ongeféier 4 Millioune gëtt, déi awer a mengen Aen net duerginn –, musse verschidde Saache berücksichtegt ginn. Ech wëll déi Saachen hei opzielen. Wa mer een neie Sall bauen, muss deen éischtens emol grouss genuch ginn. E muss kënnen ënnerdeelt ginn. Mir musse fréi genuch mat de Veräiner schwätzen, fir déi direkt matanzebezéien an ze kucken, wat déi brauchen. Mir mussen oppassen, datt déi Klimaanlag, déi dra kënnt, och wierklech fonctionnéiert. Mir mussen eng anstänneg Kichen dra kréien. A mer mussen drun denken, an engems e Stockage mat anzebaue fir d'Veräiner. Well dat ass de


2. budget Moment nach en décke Problem hei an der Gemeng, well vill Veräiner net méi wësse wouhi mat hiren Archiven. D'Technik, déi een dra mécht, soll wierklech um leschte Stand sinn, datt och Concerten an aner Veranstaltunge kënnen ofgehale ginn. D'Bühn soll ugepasst sinn… Ech hoffen, datt Der d'Veräiner fréi genuch entaméiert, datt mer eng schéin Hal dohinner kréien. Eng Hal, déi wierklech vun der ganzer Veräinswelt ka benotzt ginn. Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Meisch. Wa soss keng Wuertmeldung méi ass… Dach den Här Wintringer. Dir hutt d'Wuert.

aRthuR wintRingeR (dp): Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäffen, léif Frënn aus dem Gemengerot. Här Buergermeeschter, ech hätt emol direkt eng Fro, ier ech elo mat menger Interventioun ufänken. Wa mer de Budget stëmmen, huelen ech un, dass dee ganze Punkt dräi iwwerfälleg ass. Oder gëtt nach driwwer diskutéiert?

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat ass, wéi Der wëllt. Ech wär net rosen, wa mer kënnten en bloc ofstëmmen. Mä ech ka mer awer virstellen, datt verschidde Conseilleren dat net wëllen. Dir kënnt awer elo natierlech Stellung zu de Punkten huelen. Da brauche mer herno net drop zréckzekommen.

aRthuR wintRingeR (dp): Gutt. Ech hale mech ganz, ganz kuerz, well ech fäerten, datt mer soss nach véier Stonnen hei sëtzen. Dofir wëll ech just op zwee Punkten agoen. Deen éischten ass d'Parkingen. Plus ou moins dausend nei Parkplaze sinn an eiser Gemeng geschaf ginn. Mir si frou,

dass eis Dräierkoalitioun op de Wee gaangen ass, deen d'DP deemools bei de Parkplazen ageschloen hat a wat vun der deemoleger Oppositioun net ëmmer positiv bewäert gi war. A wéi mer am Budget gesinn, och nach weider geet. Mir wëssen all, wéi néideg mer hei an Déifferdeng Parkinge brauchen, well eis Populatioun wiisst an domadder d'Unzuel vun Autoen. Ech begréissen déi nei Parkingen, déi am Budget virgesi sinn an hoffen, dass et schnell an ouni Komplikatioune geet. Ech denken un den ënnerierdesche Parking, dee bei d'Aalt Stadhaus kënnt. Hei muss gutt opgepasst ginn, dass et deem net geet wéi der Kierch. Mir wëllen eis Stad jo méi attraktiv maachen. Mir wëllen, dass vill Leit an Déifferdeng akafen an op Fester, an eis schéint Aalt Stadhaus oder op déi eng oder déi aner Ausstellung kommen. Da fannen ech et awer net gutt, dass eis Bierger an eis Visiteure plus ou moins 40 Parkplaze matten an Déifferdeng ewechgeholl kréien, fir do en Deel vum Chrëschtmaart hinzestellen. Wat, a mengen Aen, bestëmmt net dozou bäidréit, Déifferdeng méi attraktiv ze maachen. De Parking um Contournement ass vun eisem Schäfferot op fënnef Stonne limitéiert ginn. Eis Bierger an eis Grenzgänger, déi mam ëffentlechen Transport schaffe gefuer sinn, sinn hei gestrooft ginn. De Parking steet haut am Dag hallef eidel. Dëst gëtt kee schéint Bild of an dréit och net derzou bäi, eis Stad méi attraktiv ze maachen. Eng gutt a flott Iddi war an ass eis Diffkaart, déi mer agefouert hunn. Wa se dann emol eng Kéier anstänneg fonctionnéiert a wa se och an Zukunft esou bëlleg bleift wéi elo. E weidere positive Punkt, deen ech hei wëll mat erabréngen, sinn d'Subventiounen, déi d'Gemeng de Bierger ausbezilt, wa se Energie wëlle spueren. Dat begréisse mir. Ech hoffen, dass vill Leit op dëse Wee ginn. Dann hätte mir a puncto Energie och eppes fir Déifferdeng gemaach. Mä ech hu meng Bedenken, dass dat, wat am Budget steet, dofir duer geet. Ech soen Iech Merci.

49

Une cuisine est nécessaire. Enfin, les associations devront disposer d’espaces de stockage. En effet, elles ne savent plus où mettre leurs archives. Pour ce qui est de l’équipement technique, il devra être moderne afin de pouvoir organiser des concerts ou d’autres manifestations.

aRthuR wintRingeR (dp) souhaite poser une question avant de commenter le budget. Le point trois de l’ordre du jour est-il inclus dans les discussions budgétaires ou sera-t-il traité à part? RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond que cela dépend du conseil communal. Il préfèrerait, quant à lui, un vote en bloc. En tout cas, M. Wintringer peut prendre position quant aux différents points.

aRthuR wintRingeR (dp) se montrera bref afin de ne pas prolonger les débats inutilement. Quelque mille places de stationnement ont été créées. Le DP est content que la nouvelle coalition ait poursuivi les travaux entamés par la majorité précédente et parfois critiqués à l’époque par l’opposition. La population croît et Differdange a besoin de plus de places de stationnement. Arthur Wintringer espère que les parkings prévus dans le budget seront construits rapidement. En ce qui concerne le parking sous l’Aalt Stadhaus, il espère que la commune ne rencontrera pas les mêmes difficultés qu’avec l’église. La commune souhaite que de nombreux visiteurs viennent à Differdange faire leurs courses ou participer à des évènements. Dans ce contexte, il est regrettable que quarante places de stationnement soient supprimées pour faire place au Marché de Noël. Le stationnement sur le parking du contournement est limité à cinq heures. Les citoyens et les frontaliers utilisant les transports en commun sont donc punis. En conséquence, le parking est à moitié vide la plupart du temps. La Diffcard est une bonne idée. Mais il faudrait qu’elle fonctionne convenablement et qu’elle reste bon marché.


2. budget Arthur Wintringer salue la mise en place de subventions pour les citoyens économisant de l’énergie. Il se demande cependant si les fonds prévus dans le budget suffiront.

CaRLo beRnaRd (dp) souhaite intervenir en son nom propre. Il n’exprime donc pas l’opinion du DP. En discutant avec son président hier, il a pris une décision. Les séances budgétaires sont les séances que Carlo Bernard aime le moins. En effet, lorsqu’il faisait partie de la majorité, il devait subir les critiques de l’opposition malgré tous les efforts qu’il faisait. Mme Goergen est conseillère communale depuis un an. Elle a toujours fait partie de l’opposition. Mme Saeul est là depuis plus longtemps. Carlo Bernard est, quant à lui, conseiller depuis 17 ans. Il a fait partie de la majorité pendant 16 ans et a été échevin pendant 6 ans. À l’époque, beaucoup de travail a été réalisé, et cela, en compagnie du partenaire de coalition. Des projets inaugurés récemment comme Aquasud, 1535 °C, la place des Alliés ou l’Aalt Stadhaus avec l’École de musique ont été approuvés par Carlo Bernard. L’ancien bourgmestre Claude Meisch était encore échevin lorsque tous les deux, ils sont allés visiter les écoles de musique des communes voisines. Carlo Bernard souhaite que des projets comme le parking du contournement, la rocade et l’Entrée en ville soient poursuivis. La participation aux syndicats augmente. Carlo Bernard a fait partie du TICE. Le réseau se développe chaque année. Il compte de plus en plus de lignes. Il faut de nouveaux chauffeurs et des bus. Cela coute cher. M. Diderich a demandé un raccordement Differdange-Belval. Il existe déjà, même s’il faut changer de bus. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) confirme.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) parlait d’une ligne directe.

CaRLo beRnaRd (dp) répond qu’il faudra donc ajouter une ligne de

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

d'Iddi kruten, eng Musekschoul zu Déifferdeng ze bauen.

Merci, Här Wintringer. Keng Wuertmeldung méi? Den Här Bernard freet d'Wuert.

Mäi politesche Wëllen ass, datt déi aner Projeten och weidergefouert ginn: D'Parkhaus Contournement an Entrée de la ville. Wat mer besonnesch um Mo läit, ass d'Rocade, d'Ëmgeeungsstrooss. Well een, deen am Dag iwwert d'Kräizung fiert am décke Verkéier, dee jäizt déi aner Säit, wann en ukomm ass: Uff, et ass dës Kéier gutt gaangen.

CaRLo beRnaRd (dp): Merci, Här Buergermeeschter. Meng Ried ass a mengem perséinlechen Numm. Wat ech elo hei virdroen ass meng perséinlech Meenung. Dat ass net déi vun der DP an et ass och net mat der DP ofgeschwat ginn. Ech sinn dozou komm, wéi ech gëschter mat mengem President iwwert de Vote geschwat hunn. Do sinn ech zur Konklusioun komm, dass ech awer wollt e puer Wuert a mengem perséinlechen Numm soen. Eng Budgetssitzung ass fir mech ëmmer déi schwéierst an déi onbeléifste Sitzung, déi et am Joer gëtt. Och wann een an der Majoritéit sëtzt. Déizäit, wéi ech an der Majoritéit souz, huet een ëmmer Kritik, och vun deene Kolleegen, déi elo déi aner Säit sëtzen, kritt. Et huet ee sech vill Méi gemaach, mä et ass een och vill kritiséiert ginn.

(Gelaachs) D'Syndikater – den Här Mangen huet se ugeschwat – ginn all Joer méi deier. Ech souz vill Joren am Büro. Den TICE ass responsabel fir den ëffentlechen Transport. De Réseau gëtt ëmmer méi grouss. Et kommen ëmmer méi Linne bäi. Dat heescht ëmmer méi Chauffeuren. Et fueren ëmmer méi Kanner an d'Schoul. De Fuerpark ass erneiert ginn. An dat kascht natierlech vill Suen. Den Här Diderich huet gesot fir eng Ubannung Déifferdeng – Belval. Ech mengen, esou eng ass do. Dat musst Der den Här Bertinelli froen. Et muss ee just ëmsteigen.

Meng Kolleegen hei aus der DP – d’Madame Goergen an déi aner – sinn zënter engem Joer dobäi an déi sinn an der Oppositioun. Ausser der Madame Saeul, déi scho méi laang dobäi ass. Ech sinn och an der Oppositioun. Zwar e bëssen ongewollt, mä et ass esou.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Dat hei wëll ech iech awer soen. 17 Joer sinn ech schonn am Conseil, dovu 16 Joer an der Majoritéit a sechs Joer am Schäfferot. An deene Joren ass ganz vill Aarbecht gemaach ginn och mat de Koalitiounspartner. An déi wëll ech hei ervirsträichen.

Ech mengen, fir direkt dohinner ze fueren.

Déi Projeten, déi ech an deene Jore mat décidéiert hunn, sinn d'lescht Joer ageweit ginn. Dat ass den Aquasud, dee ganz flott ginn ass. De 1535 °C. D'Place des Alliés. Dat Aalt Stadhaus mat der Musekschoul. D'Musekschoul huet Joren a Joren gedauert. Dee leschte Buergermeeschter, de Claude Meisch, war déizäit nach Schäffen, wéi ech mat em an d'Nopeschgemengen d'Musekschoule besiche gaange sinn an dunn

50

Déi ass do.

gaRy dideRiCh (déi Lénk):

CaRLo beRnaRd (dp): Oh, eng direkt. Dat gëtt dann alt erëm eng Linn bäi. Dann ass vun der direkter Linn geschwat ginn. Well et ass eng Ubannung do. Déi geet vun Zolwer eriwwer op de Belval. De SIACH ass et net vill besser. Dee gëtt och ëmmer méi deier. Dee ganzen Ofwaassersystem. Et ass scho jiddereen drop agaangen, dass d'Kläranlag zu Déifferdeng zougemaach ginn ass, wou elo alles zu Péiteng gekläert gëtt. D'Awunnerzuel wiisst. Duerfir ass den Ausbau vun der Kläranlag vu Péiteng


2. budget net ewechzedenken. Eis Kor, déi zu Uewerkuer entspréngt, spruddelt proppert Waasser aus. Mir wëllen, datt se zu Rodange eist Land och erëm propper verléisst. An dat kascht natierlech vill Geld. De Minettkompost ass och ausgebaut ginn. Et kommen ëmmer méi Leit dohin. Et ass eng Gärungsanlag gebaut ginn. Ze bedaueren ass – wéi den Här Mangen seet –, datt mir ëmmer mat um Top, also virbäi mat de Schuedstoffer sinn. Dat ass ganz richteg. Wann ech haut vläicht net d'selwecht ofstëmme wéi meng Kolleege vun der DP, ass dat kee Vote géint d'DP. Dat soll keen heibanne mengen. Dat wëll ech menge Wielerinnen a Wieler dobausse soen. Et ass kee Vote géint d'DP. Au contraire, et ass souguer e Vote fir d'DP mat.

Merci fir déi konstruktiv, heiansdo och kritesch – a mat Recht – Commentairen. Ech wäert dann elo versichen, op d'Froen ze äntweren, déi gestallt gi sinn. Ech muss soen, ech konnt net alles entzifferen. Dofir erlaabt mer, déi eng oder déi aner Fro ze stellen. Well et sinn e puer Saachen, déi ech net richteg verstanen hunn. An ech sinn e Mënsch, deen, wann ech eppes net direkt verstanen hunn, nofreet, bis ech et verstanen hunn. Ech hunn d'Gefill, datt déi 19 Conseilleren heibannen de Budget extrem gutt fannen. Verschidde Saache si vläicht net perfekt. Verschidde Saache kann een nach verbesseren. Bei deenen enge Saache vläicht e bësse manner, bei deenen aneren e bësse méi.

Merci, Här Bernard. Merci fir Äre Courage.

Mä ech hunn awer och d'Gefill, datt gewësse Leit méi no hirer Partei kucke wéi nom Wuel vun eise Bierger a Biergerinnen. Et ka sinn, datt ech och falsch leien. Ech op alle Fall – an esou gutt kennt der mech elo déi lescht zwielef Joer – versichen – an ech hoffen, mir alleguerten – fir eis Bierger a Biergerinnen do ze sinn. Et soll ee fäerdeg bréngen – dofir ginn ech dat jo nach ëmmer net op – e Budget eestëmmeg ofzestëmmen, wann ee gesäit, datt e Déifferdeng no vir bréngt. An net, wann een eng Kéier riets vum Dësch sëtzt, datt een dann eppes gutt fënnt a wann ee lénks sëtzt, fënnt een et net gutt.

Domadder wiere mer elo um Schluss vun der Virstellung. Wann der wëllt, géife mer eng Véirelstonn Paus maachen. Da lëfte mer e bëssen. Da maache mer och eis Foto. Mir sinn emol eng Kéier vollzieleg zu 19. Dat ass déi lescht zwee Joer net oft virkomm. Dovunner wëlle mer profitéieren.

Ech verstinn net, wann ee Projete mat initiéiert huet an zënter Jore mat op deem richtege Wee gaangen ass, datt ee wéinst Wäin, Stärerestauranten oder Iessen de Budget net stëmme wëll. Ech hunn net eng Saach verstanen, firwat de Budget net gutt an net wäitsiichteg wär. Fir mech ass e wäitsiichteg.

Et weess een och net, wéi et weidergeet elo wou d'Ministesch, d'Madame Nagel, demissionéiert huet. Wee weess, wat d'nächst Joer nach alles op eis duerkënnt.

Da gouf och e puermol däitlech ënnerstrach, wéi gutt, datt den Här Meisch deemools geschafft hätt. En ass immens gelueft ginn. Ech muss soen, den Här Meisch war net alleng déizäit. Mir waren zu 17 Conseilleren. Elo si mer zu 19 a jiddwer eenzelnen esou gutt aus der Oppositioun wéi aus der Majoritéit huet nom Wuel vun der Stad gekuckt.

Ech hunn ze vill laang un deene Projete matgeschafft, fir elo deene Projeten, déi nach net fäerdeg sinn, einfach neen ze soen. Ech wëll déi och net blockéieren. Duerfir, deemno wéi d'DP wëllt ofstëmmen, géif ech Iech froen, ob ech kënnt vum Vote ewechbleiwen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Elo maache mer eng Véirelstonn Paus an herno wäerte mer schnell zum Vote kommen. (Paus) Wann der wëllt, géife mer erëm weiderfueren.

Dir wësst alleguer, datt ech ëmmer deemjéinege Merci soen, deen e Merci zegutt huet. Dat maachen ech haut nach. Wou de 1535 °C ageweit ginn ass,

51

plus. Le SIACH coute de plus en plus cher. La population croît. Il faut donc agrandir la station d’épuration de Pétange. Le Minettkompost doit aussi être développé. Il a fallu construire une usine de fermentation. Comme l’a dit M. Mangen, il est regrettable que Differdange produise autant de substances toxiques. Si Carlo Bernard ne vote pas comme les autres démocrates aujourd’hui, ce ne sera pas un vote contre le DP. Au contraire, il s’agira d’un vote pour le DP. Il a contribué à tous ces projets et il ne veut pas les bloquer. En fonction de ce que le DP décidera, il s’abstiendra lors du vote.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) le remercie pour son courage. Il propose de faire une pause de 15 minutes. Le conseil communal pourra en profiter pour se faire photographier, étant donné qu’il n’est pas souvent au complet. Roberto Traversini se demande ce que la nouvelle année apportera. Mme la Ministre Nagel vient de démissionner. (Pause) Roberto Traversini propose de reprendre les débats. Il remercie les conseillers communaux pour leurs commentaires constructifs et parfois critiques. Il essaiera de répondre à toutes les questions, mais il n’a pas tout compris. Parfois, il demandera donc des éclaircissements. Il a l’impression que les 19 conseillers communaux ont trouvé que le budget était bon. Mais certains semblent accorder la priorité à leur parti et non au bienêtre des citoyens. Or Roberto Traversini estime qu’un budget faisant avancer Differdange devrait être approuvé à l’unanimité. Il ne comprend pas qu’on puisse voter pour ou contre un projet en fonction de sa position à la table des discussions. Comment peut-on voter contre un budget avec comme explication une histoire de vin, de restaurant étoilé et de plats, alors que l’on a initié et approuvé les projets? En plus, le budget est visionnaire. Certains conseillers communaux ont rappelé l’excellent travail de M. Meisch. Or même à l’époque, il


2. budget y avait 17 conseillers. M. Meisch n’était pas seul. Lors de l’inauguration du 1535 °C, Claude Meisch a été la première personne que Roberto Traversini a remerciée. Or quand la Chambre des députés a approuvé le lycée, personne n’a remercié la Ville de Differdange pour tout ce qu’elle a fait. Lorsqu’une bonne collaboration a lieu, il faut certes faire les critiques nécessaires, mais il faut aussi savoir remercier les bonnes personnes. Roberto Traversini peut sincèrement dire que seul M. Ruckert a expliqué clairement pourquoi il n’approuvera pas le budget. En ce qui concerne le 1535 °C, le DP est-il d’avis que le collège échevinal devrait renoncer aux subsides du ministère? (Interruption de Pascal Bürger) Roberto Traversini a cru comprendre que la commune perdrait son autonomie.

pasCaL büRgeR (dp) craint que la Ville de Differdange ne perde le contrôle de l’économie créative. En outre, les deux-millions figurant au budget n’ont pas encore été accordés.

ware meng éischt Wierder e Merci un de Claude Meisch. Iwwerall wou ech ginn, maachen ech dat. An ech muss iech soen, wou mir an der Chamber virun engem gudde Mount de Budget vum Lycée gestëmmt hunn, war awer vu kenger Säit e Merci un d'Stad Déifferdeng komm. Well wat d'Stad Déifferdeng alles gemaach huet, fir de Lycée a fir d'Primärschoul ze kréien, géif keng aner Gemeng maachen. Bei enger gudder Zesummenaarbecht kann ee wuel Kritik ofginn, mä et soll een awer och deene richtege Leit kënnen op d'Schëller klappen. Den Här Ruckert war am Fong geholl deen eenzegen, dee ganz kloer Grënn genannt huet, firwat hie géint de Budget stëmmt. (Interruptioun vum Ali Ruckert) Jo, et ass ganz éierlech gemengt, Ali. De 1535 °C ass vill ugeschwat ginn. Wann d'DP der Meenung ass, mir sollen op déi Sue verzichten, wou mer awer wierklech krampfhaft mam Ministère amgaange sinn ze kämpfen, fir déi Suen ze kréien… (Interruptioun vum Här Bürger)

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond qu’il n’y a pas de différence avec d’autres millions ayant figuré au budget au cours des 12 dernières années.

Ech hunn Iech esou verstanen, Här Bürger. Dir mengt mer géifen d'Autonomie verléieren. Ass dat esou?

pasCaL büRgeR (dp) précise que cela ne lui pose pas de problème.

pasCaL büRgeR (dp):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) passe au centre d’intervention des pompiers. Il n’aurait jamais vu le jour sans ce collège échevinal, qui a accepté de faire des concessions. Le parking près de l’École Woiwer aurait lui aussi été impossible à réaliser. Heureusement, à la table des négociations, les partenaires ont changé. Cela n’a rien à voir avec les partis politiques, mais avec les rapports humains. Le budget 2016 est visionnaire. À titre d’exemple, la ligne de crédit est passée de vingt à trois-millions. Ceux qui viendront après ce collège échevinal disposeront d’une marge de manœuvre financière. Le 1535  °C, les infrastructures spor-

D'Gefor besteet, dass mer d'Kontroll iwwert d'Kreativwirtschaft verléieren. Dat ass eng Gefor. Déi 2 Millioune si jo am Budget. Se sinn nach net accordéiert.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Souwéi scho ganz vill Millioune während zwielef Joer am Budget stoungen, déi nach net accordéiert waren. Et ass näischt aneschters.

pasCaL büRgeR (dp): Domadder hu mer kee Problem.

52

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dann eppes, wat och vun alle Bänke geschwat ginn ass: eise Pompjeesbau. Ouni deen hei Schäfferot wier dat awer net geschitt. Ech muss iech drun erënneren, wivill Schierbele mir hu missen oprafen, fir déi zwee Sécherheetscorpsen zesummenzebréngen. Dat kënnt alles net vun näischt. Ech mengen, datt mer versichen op där Pist weiderzefueren, well dëse Schäfferot och deelweis agesinn huet, datt Saache richteg waren. Mir hunn agelenkt, wou mer heiansdo dogéint waren. Versicht dat dach och esou ze maachen. Et hunn awer och ganz vill Saachen um mënschleche Plang gehaangen. E Parking bei enger Woiwer Schoul wier ni méiglech gewiescht virun zwee Joer, well do zwee oder dräi Leit matenee gestridden hunn. Dann ass et gutt, wann op eemol aner Verhandlungspartner kommen, déi mat de Leit diskutéieren. Da geet et op eemol anescht. Dat huet näischt mat enger Parteikaart ze dinn. Dat huet einfach mat mënschleche Relatiounen ze dinn. Dofir ass et e Budget, deen Déifferdeng weiderbréngt a wou mer amgaange sinn, déi lescht zéng Joren zesummen ze maachen. Fir mech ass et e Budget vun immens grousser Wäitsiicht. Mir hunn et awer fäerdeg bruecht, eis net méi ze verschëlden. Vun enger Ligne de crédit vu bal 20 Milliounen, si mer elo bei 3 Milliounen. Mir schafen awer alles fir déi, déi 2017 kommen. Datt déi finanzielle Spillraum hunn, fir hir politesch Iddien ëmzesetzen. Dat hei ass e verantwortungsvolle Budget. Ech si knéckeg. Ech wëll net, datt ze vill Suen ausgi ginn an datt d'Gemeng sech iwwerschëlt. Wann ee kee Spillraum a keng Sue méi huet, kann een net reagéieren. E 1535 °C hätte mer net kënne maachen, wa mer kee groussen Iwwerschoss gehat hätten. Aner grouss Projete wéi Sportsinfrastrukturen a Schoule kéinte mer net maachen, wa mer keen Iwwerschoss hätten. A manner wéi zwee Joer hu mer et awer wierklech fäerdeg bruecht, de Budget esou ze équilibréieren, datt eis Ligne de crédit erofgaangen ass. An et geet jo


2. budget haut ëm de Budget. Et geet ëm näischt aneschters. Mir brauche kee groussen Emprunt opzehuelen. Mir investéiere souguer nach weider, déck an déi 30 Milliounen. Well déi 47 Milliounen, dat ass jo net richteg. Dovunner si jo ganz vill Suen, déi mer virfinanzéieren. Déi soll een dann och net esou considéréieren. Dat ass net fir de Budget opzepäppelen, mä datt et einfach méi schnell weidergeet. Mir hunn e Budget opgestallt, wou déi nächst politesch Verantwortlech d'Stad Déifferdeng weider no vir brénge kënnen. Mir hätten eis et och kënne ganz einfach maachen, well dat Potential hätte mer gehat. Mir leien eréischt bei 4,38%, déi mer mussen zréckbezuelen. Mir kéinte vill méi Scholde maachen. Dat fanne mer awer net richteg. Dat wëlle mer net. Dat ass fir eis net dee richtege Wee. Mir investéieren hei awer wierklech an eis Schoulen, eis Maisonrelaisen an eis Aarbechtsplazen. Da kommen ech elo zum Schluss. Ech muss soen, et ass net vill komm. Et deet mer leed. Ech wäert elo an zwou oder dräi Minutten op d'Froen äntweren. Ech wëll der Madame Saeul Merci soen. Dat war alles ganz positiv, wat si gesot huet. Wat ech och esou gesinn. Dem Här Schwachtgen soen ech och Merci. Do si verschidde Froe gestallt ginn. Meng Kolleegen aus dem Schäfferot wäerten déi beäntweren. E langweilege Budget seet den Här Bürger. Ech gesinn dat net esou. Ech hu jo elo grad erkläert firwat. Den Här Mangen huet och Kriticke gemaach. Verschidde Kriticken zu Recht. Dir hutt ee Budgetsartikel ugeschwat. D’Auslännerwahlrecht. Déi 20.000 Euro. Dat ass esou: D'Integratiounskommissioun ass amgaangen, e Programm auszeschaffen, fir eis auslännesch Matbierger mat um Vote ze bedeelegen. Do sëtzen déi sämtlech Parteien zesummen. Déi gesi sech all zwou oder dräi Wochen a si si wierklech amgaangen, eppes Flottes auszeschaffen. Déi lescht Gemengewahle sinn iwwer 1.000 Leit net wiele gaangen, déi awer hätte kéinten. Mir fannen, datt een déi awer soll uspornen, fir wielen ze goen.

Et geet jo net alleng drëms, déi ze motivéieren an déi aschreiwen ze loossen, déi kee lëtzebuergesche Pass hunn. Et gëllt och déi ze motivéieren, déi e lëtzebuergesche Pass hunn, mä einfach net wiele ginn. Dat waren déi lescht Wahlen 1.000 Leit. Fir mech sinn dat och ganz wichteg Bierger. Déi hu jo och hir Grënn, firwat se dat maachen. Déi Campagne ass dofir geduecht. Diffbus: Meng Kolleege ginn dorobber an. Dann zum Här Diderich. Dir hutt ganz villes richteg gesot. An ech soen Iech nach eng Kéier Merci fir d'Motioun. Ech hoffen, datt Der dann eise Budget matstëmmt. Well et gëtt e Chiffer, deen net am Budget steet. Dee wollte mer nach net drasetzen. Mir sinn amgaangen, um Plateau funiculaire e Gebai fir iwwer 6 Milliounen Euro ze kafen. Do solle ronn 40 Wunnengen an d'Locatioun goen. Déi si geduecht fir jonk Familljen, fir Jugendlecher a fir Studenten. An um Rez-de-Chaussée kënnt eng Inklusiounscrèche Topolino. Fir 6 Milliounen Euro wäert d'Gemeng dat kafen. Mir wäerte Proprietaire ginn. Et ass awer nach keng Konventioun mam Logementsministère ënnerschriwwen, well mer eis 75% erwaarden. Dir hutt dat jo ganz kloer an Äre Rechnungen zum Ausdrock bruecht. Soubal mer dat hunn, wäerte mer domadder an de Gemengerot kommen an da wäerte mer de Budget amendéieren. Well ech och net ze vill an de Budget asetze wollt, fir en net ze vill opzeblosen. Dat misst, wann alles gutt geet, an der Sëtzung vum Mäerz geregelt sinn. Da kéinte mer d'Konventioun abréngen an am Fong geholl den Akafsakt mat eranhuelen. Dann hu mer och dëst Joer oder spéitstens d'nächst Joer wëlles, sozial Mietwunnengen an der Spidolstrooss ze maachen. Net nëmme fir déi Leit, déi viru Kricher fortlafen, well mer do 100% erëmkréie géifen, mä och fir déi sozial méi schwaach Bierger. Den Office social décidéiert herno, ween erakënnt. Sief dat e Réfugié, sief dat eng Famill oder en eenzelne Bierger, deen esou eng Wunneng brauch. Dee Moment kréie mer zwar just 75%, mä mir hunn awer déi Fräiheet. Dat ass hoffentlech nach dëst Joer oder spéitstens d'nächst Joer. Do si mer nach net esou wäit wéi um

53

tives et les écoles n’ont pu être réalisés que parce qu’il y avait un excédent budgétaire. En deux ans, le budget a été équilibré. La ligne de crédit est sous contrôle. Un nouvel emprunt n’est pas nécessaire. Les investissements se monteront à plus de trente-millions, si l’on exclut les montants qui ne sont que préfinancés. Ce budget permettra aux futurs dirigeants politiques de faire avancer Differdange. Le collège échevinal aurait pu contracter des emprunts, car la Ville de Differdange en a le potentiel. Mais ce ne serait pas juste. Les investissements sont opérés dans les écoles, les maisons relais et les emplois. Roberto Traversini va prendre quelques minutes pour répondre aux questions, mais il n’y a pas grand-chose à dire. Il remercie Mme Saeul pour ses propos positifs. Les autres membres du collège échevinal répondront à M. Schwachtgen. Contrairement à M.  Bürger, Roberto Traversini ne pense pas que le budget soit ennuyeux. M. Mangen a adressé quelques critiques pertinentes. Les 20 000 euros concernant le vote des étrangers se rapportent à un programme de la commission de l’intégration pour convaincre les étrangers de voter. Lors des dernières élections communales, 1000 personnes qui auraient pu le faire n’ont pas voté. Il n’est pas seulement question d’étrangers. Il y a aussi des gens au passeport luxembourgeois qui ne votent pas. La campagne vise à les sensibiliser. M. Diderich a dit des choses justes. Roberto Traversini le remercie pour sa motion. Il espère qu’il approuvera le budget. Le collège échevinal est en train d’acheter un immeuble sur le plateau du Funiculaire pour six-millions d’euros pour mettre en location quarante appartements pour familles, jeunes et étudiants. Au rez-de-chaussée ouvrira une crèche d’intégration Topolino. La convention avec le ministère du Logement n’a pas encore été signée. Dès que ce sera fait, le budget sera amendé. Il en sera probablement question dans la séance du conseil communal de mars.


2. budget Le collège échevinal souhaite aussi construire des appartements sociaux à louer dans la rue de l’Hôpital. L’office social décidera qui les occupera. Il pourra s’agir de réfugiés, de familles, d’individus… La construction sera financée à 75 % par l’État. Roberto Traversini ne peut cependant pas promettre à M. Diderich de poursuivre sur cette voie. Differdange a besoin de mixité. Il ne faut donc pas construire trop d’appartements à louer sur un même site. Mais le collège échevinal essayera de construire plus de logements sociaux dans les autres localités. On dit souvent que Differdange compte beaucoup de personnes touchant le RMG. Or c’est lié aux logements sociaux. Cela ne signifie pas que Roberto Traversini ne veuille pas de logements sociaux. Mais comme Differdange dispose de 400 logements sociaux, les personnes touchant le RMG sont nombreuses. C’est normal. Le collège échevinal ne veut pas d’appartements à louer partout. Les personnes en situation précaire doivent pouvoir vivre dans un quartier mixte. En comptabilisant les logements pour étudiants, Differdange dispose de presque 1000 appartements à louer. Cela représente plus de 10 % des ménages. C’est considérable. Par ailleurs, la prochaine fois, le collège échevinal proposera de créer un poste pour gérer les appartements à louer. Roberto Traversini espère qu’il sera approuvé à l’unanimité. Le collège échevinal essaie de faire bouger les choses, mais il doit faire attention à l’endroit où construire ces logements. Tout à l’heure, Roberto Traversini proposera de ne pas approuver la motion de M. Diderich, parce que le collège échevinal avance de toute façon sur cette voie. Les échevins répondront aux questions concernant Lasauvage. La salle de gymnastique du Bock figure au budget. M.  Muller s’occupe du Hall de la Chiers. Il fournira les détails. Mais Roberto Traversini se serait attendu à davantage de questions de la part de M. Meisch concernant un budget de 140 millions.

Plateau funiculaire. Dir gesitt, dat entsprécht genau Ärer Tabell. Mir kënnen awer net esou weiderfueren. Dat Versprieche kann dëse Schäfferot net ginn. Éischtens emol, well mer awer virun allem versichen, eng Mixitéit an eiser Stad ze behalen. A well et net gutt ass, ze vill Mietwunnengen op enger Plaz ze hunn. Ech kann Iech awer verspriechen, datt mer versichen, och an aneren Uertschafte weider sozial Mietwunnengen ze maachen. Da gëtt ëmmer gesot, mir hätte vill Leit am RMG. Dat ass richteg. Mir hu Leit, déi wierklech an der Misär sëtzen. Dat ass awer och, well mer ganz vill Mietwunnengen am soziale Beräich hunn. Dat eent bréngt dat anert mat sech. Dat däerf een net vergiessen. Ech wëll net soen, datt een dat net wëll oder net soll maachen. Mä et ass awer normal, datt mer ganz vill Leit am RMG hunn. Mir hu wäit iwwer 400 sozial Mietwunnengen. De Fong hëlt déi vir. Dann ass et jo kloer, datt déi dann dohinner kommen. Dat eent bréngt dat anert mat sech. Dat ass awer keng Excuse, fir net weider op deem Terrain ze schaffen, well et ass nach Nout do. Mä ech wëll awer net – an ech mengen dee ganze Schäfferot gesäit dat och esou –, datt mer iwwerall just nach Mietwunnengen hunn. Mir hëllefen och deene Leit, déi net esou gutt dru sinn. Deene sozial méi schwaache Bierger, datt se awer an engem Quartier liewen, wou eng Mixitéit do ass. Dofir wäerte mer versichen, weider dran ze investéieren. Ech hunn Iech d'Chiffere matbruecht. Elo wäert Der bestëmmt soen, do si Studentewunnengen dobäi. Dat ass wouer. Mä mir kommen awer bal op 1.000 Mietwunnenge mat de Studentewunnengen. Ech ginn Iech dat mat. Dat sinn iwwer 10% vun eise Stéit. Mir leie bei 8.500 Stéit. Natierlech alles zesummegerechent. Elo wäert Der vläicht soen, datt dat Tape-à-l’oeil ass. Do ass Locatioun a verschidde Venten dran. Mä et kann ee sech awer weise loossen.

Schäfferot e Poste proposéieren, fir d'Mietwunnengen ze géréieren. Et geet jo net duer, datt ee Mietwunnengen oder Studentewunnengen huet. Et brauch een och ee Service, deen dat géréiert. Dann hoffen ech och, datt mer am Januar, wa mer iwwert dee Posten ofstëmmen, eng Unanimitéit kréien. Dir gesitt, mir si wierklech amgaangen Neel mat Käpp ze maachen. Mä mir mussen awer wierklech kucken, wou mer déi maachen, well mer mengen, datt d'Zesummeliewen och immens wichteg ass. Ech géif virschloen, Är Motioun virum Budgetsvote ze huelen. Ech wäert da virschloen, déi Motioun net unzehuelen, well mer souwisou amgaange sinn, op dee Wee ze goen. Mä Dir kritt herno ganz gären nach eng Kéier d'Wuert. De Marcel Meisch huet vill Froen iwwer Lasauvage gestallt. Déi wäerte meng Kolleege beäntweren. D'Turnhal um Bock steet am Budget. Wat d’Chiershal ubelaangt, hutt Der oppen Dieren ageschloen. Den Här Muller ass do ganz aktiv amgaangen, drun ze schaffen. D'Veräiner wäerten déi benotze kënnen. Den Här Muller wäert herno detailléiert drop agoen. Mä ech muss soen, datt dat dräi Saache si bei engem Budget vun 140 Milliounen. Do hätt ech mer awer e bësse méi erwaart. Den Här Wintringer, d'selwecht. Hien huet zwou oder dräi Froe gestallt. Mir hunn hei e seriöe Gemengebudget virgestallt. Ech hätt mer op alle Fall vun den Oppositiounsconseillere méi erwaart wéi dat, wat do komm ass. Vläicht wëllt dat och heeschen, datt mer extrem gutt schaffen. Et géif sécherlech kengem eng Zack aus der Kroun falen, wann een dat géif zwëschen den Zeile soen. Ech soen iech op alle Fall Merci. Da ginn ech d’Wuert weider un den Här Muller.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): A mir wäerten och nach weider doru schaffen. Mir wäerten och an der nächster Gemengerotssëtzung den Organigramm stëmmen. Do wäert deen heite

54

Merci, Här Buergermeeschter. Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengena Schäfferot. Ech mengen, ech géif emol


2. budget fir d'Éischt mam Volet Pénurie Logement ufänken. Dat Thema ass jo vu verschiddene Säiten opgeworf ginn. An dann herno zu de PAGen an de PAPe schwätzen. Et ass richteg, wat den Här Buergermeeschter gesot huet. Mir brauche Mixitéit. Mer mussen op verschiddenen Achse schaffen. Dat ass och meng Meenung. Op där enger Achs brauche mer onbedéngt soziale Mietwunnengsbau. Mä mir brauchen awer och abordabele Wunnengsbau, wou jonk Leit a jonk Stéit sech eng Eegentumswunneng leeschte kënnen. Et ass e grousse Problem vun eise Jugendlechen, dass se einfach net méi zu enger eegener Wunneng kommen. Do musse mer eis Akzenter setzen. Dofir hu mer eis engersäits Partner geholl an anerersäits – wéi den Här Buergermeeschter sot – wäerte mer och selwer aktiv ginn. Ech wäert iech elo déi Haaptprojeten opzielen, wat vun 2016 bis 2017 u Mietwunnengen an anere Wunnenge geplangt ass. U Mietwunnenge sinn dat der ganz genee 100 Stéck, déi nei gebaut ginn. 100 Mietwunnengen. Sozial Mietwunnenge wäerten nach derbäi kommen. Déi sinn an deenen 1.000 mat dran, déi der am Bilan gesitt. Mä op jidde Fall sinn et der 100, déi an deenen nächsten zwee Joer ugefaange respektiv gebaut ginn. Dozou kommen 165 Wunnengen. Dat sinn Appartementer oder eng Partie Haiser, déi ënnert de Kritäre vun de Régimes subventionnés falen. Dat heescht, déi zu abordabele Konditioune verkaf oder verlount ginn. Well ënnert de verschiddene Mietwunnenge sinn och eng Partie Haiser dobäi. Also, wéi gesot, 165 där Wunnengen. Am Total komme mer op 265 Wunnunitéiten. Ech hunn et emol eng Kéier héich gerechent. Et kënnten tëschent 700 an 800 Leit vun deem Programm profitéieren, deen an deenen nächsten zwee Joer gestart gëtt. Dann zu de Gesamtprojeten. Et gëtt gesot, et wär wichteg, fir vill ze bauen. Den Här Schwachtgen ass e bësse méi gemässegt, well dat jo och aner Konsequenze mat sech bréngt. Mä doduerch, dass mer méi op de Marché bréngen, hoffe mer jo, dass d'Präisser erof ginn.

Dat hei sinn elo déi Projeten, déi nach net realiséiert sinn. Dir wësst, mir hu ganz vill Projete lafen – Funiculaire an esou weider –, wou scho vill entaméiert ass. Mä ech huelen elo nëmmen déi, wou nach guer net ugefaange ginn ass. Dat sinn 1.114 nei Wunnengen. Dovu sinn 317 Eefamilljenhaiser. Dat äntwert e bëssen an déi Richtung, wat den Här Schwachtgen seet. Vill Eefamilljenhaiser bedéngt, dass mer op d'mannst dräi bis véier Leit pro Stot an deenen Haiser hunn. An deenen anere Wunnengen e puer manner. Mat enger Moyenne vun dräi Leit, kéime mer schonn op 3.300 Leit. Virdrun hat ech vu 700 oder 800 geschwat. Elo schwätze mer nach net vun deenen 22 Hektar Woiwerwisen, déi geplangt sinn a wou mer och amgaange sinn. Mä dat kënne mer selwer steieren, well mer eng Partie Terrainen opkaf hunn. Mir schwätzen nach net vun all deenen Haiser an deene Wunnengen, déi och nach ëmmer gebaut ginn. Vun deene schwätze mer nach guer net. Dir gesitt, et ass eng grouss Entwécklung. Wéi meng Virriedner scho gesot hunn – och den Här Schwachtgen –, musse mer oppassen, dass mer geziilt virginn. Well wa mer onkontrolléiert wuessen, kréie mer nach ganz aner Problemer. Da kréie mer där der e ganze Koup. Vu schouleschen an aneren Infrastrukturen. Mä de Wëllen ass awer do. An esou, wéi ech dat verstanen hunn, ass sech déi grouss Majoritéit heibannen doriwwer eens, an déi Richtung ze goen. Och wann d'Meenunge vläicht e bëssen ausernee ginn. Deen een hätt gären e bësse méi do, deen aneren e bësse méi do. Mä dass d'Stad sech soll weider entwéckelen, si mer eis alleguerten eens. Dann zum PAG. Dem Här Mangen an dem Här Schwachtgen äntweren ech, datt dat genehmegt Bauprojete waren. Den Här Mangen hat gefrot, ewéi et mam Denkmalschutz wär. Ech erënneren un de Fassaderegëster, deen ausgeschafft ginn ass an deen awer elo muss virgeluecht ginn. Dat ass och e Bestanddeel vum PAG. Da gouf gefrot, wou mer mam PAG dru wären. De PAG ass an der sougenannter Étude préparatoire. Dat heescht an der

55

M. Wintringer n’a lui aussi posé que deux ou trois questions. Entre les lignes, cela signifie sans doute que le budget est extrêmement bon.

eRny muLLeR (Lsap) commence par le logement. Comme le bourgmestre, il estime que Differdange a besoin de mixité. C’est pourquoi il faut des appartements à louer, mais aussi des logements à acheter. Car beaucoup de jeunes ne peuvent plus s’offrir une habitation. La commune prendra les choses en main, seule ou avec des partenaires. Au cours des deux prochaines années, 100 appartements à louer seront construits. Ils figurent déjà dans les 1000 appartements du bilan. À ces 100 appartements s’ajoutent 165 habitations subventionnées à louer ou à acheter. Une partie de ces 165 habitations sont des maisons. En tout, il est donc question de 265 unités de logement, dans lesquelles pourront vivre entre 700 et 800 personnes. Les conseillers communaux semblent préconiser de nombreuses constructions. M. Schwachtgen est plus modéré, car il réfléchit aux conséquences. Cependant, plus il y a de logements sur le marché, plus les prix baissent. M. Muller va présenter les chiffres concernant les logements dont la construction n’a pas encore été entamée. Il s’agit de 1114 habitations, dont 317 maisons unifamiliales. Trois ou quatre personnes peuvent vivre dans une telle maison. On arrive donc à 3300 personnes, qui viennent s’ajouter aux 700 ou 800 mentionnées tout à l’heure. Ces chiffres n’incluent pas les 22 ha des Woiwerwisen ni les maisons et les appartements en cours de construction. Differdange est donc en plein développement. M.  Schwachtgen a insisté sur le fait qu’il faille procéder de manière ciblée afin d’éviter des problèmes d’infrastructure. Mais M. Muller croit avoir compris que la grande majorité des conseillers préconise un développement de Differdange. Même s’il existe quelques divergences entre les partis. M. Mangen a demandé où en est la protection des monuments. Erny Muller lui rappelle qu’un registre


2. budget des façades a été créé. Il s’agit d’une partie du PAG. Le PAG lui-même est en phase d’étude préparatoire. Mais le collège échevinal avait ralenti les travaux, car les études SUP, sur lesquelles repose le PAG, n’étaient pas encore disponibles. Désormais, elles le sont. Le PAG pourra donc entrer dans sa phase de finalisation. M. Liesch abordera la question de la participation citoyenne tout à l’heure. Mais il est vrai que la stratégie doit évoluer. Les réunions publiques portant sur le stationnement sont pleines de monde. Celles sur le PAG sont peu fréquentées. Il faut trouver un moyen de les rendre plus attractives. En ce qui concerne les biotopes, certaines situations doivent être débloquées. Mais il existe des solutions comme l’a précisé M. Mangen. Le terrain pour la maison de soins est prêt à être vendu à l’État. Cependant, Servior a un nouveau conseil d’administration, qui se demande si les capacités prévues suffisent. Des discussions sont en cours concernant l’aménagement d’un étage supplémentaire. En tout cas, la maison de soins sera moderne et adaptée aux besoins des personnes concernées. Mme Goergen et M Bürger prétendent que le collège échevinal ne fait que reprendre des dossiers lancés par la majorité précédente. Or ces dossiers n’étaient souvent pas très avancés et il restait des problèmes à résoudre. Certes, certains d’entre eux prennent du temps. Mais pour d’autres, il restait beaucoup de travail à faire. Sans oublier les nouveaux projets. Mais le collège échevinal essaie d’aller vite. Le collège échevinal a réagi rapidement pour préfinancer l’École internationale. Les socialistes approuvent ce projet. Comme le bourgmestre, Erny Muller trouve que de temps en temps il faudrait féliciter le collège échevinal pour son travail. Or cela n’arrive jamais. Le collège échevinal prévoit une salle multifonctionnelle pour remplacer le Hall de la Chiers. Elle pourra accueillir des manifestations sportives, mais la priorité sera accordée aux évènements. Elle sera

Viraarbecht. Mer hu missen ee Moment stoppen, well wann d'SUP net disponibel ass, huet dat alles kee Sënn. Well d'SUP ass jo en Element, wou de PAP drop opgebaut gëtt. Et huet kee Wäert, Entwécklungspotential fir Wunnengen auszeweisen an da geet et net aus ekologesche Grënn. Dofir ass d'SUP esou wichteg. Déi SUP hu mer elo. Elo kënne mer endlech virufueren an d'Endphas vum PAG ugoen. D'Participatioun vum Bierger ass ugeschwat ginn. Mäi Frënd de Georges Liesch wäert herno vläicht och eppes dozou soen. Ech muss de Riedner recht ginn, déi drop higewisen hunn, dass mer d'Strategie e bëssen ännere mussen, wa mer méi Participatioun vun de Bierger wëllen. Et ass leider oft de Fall, dass, wa mer eng Versammlung iwwert d'Parkproblematik organiséieren, de Sall da vu Leit explodéiert. A wa mer eng Informatiounsversammlung iwwert e PAG maachen, sinn net vill Leit, déi kommen. Mä dat ass dann och un eis, fir d'Wichtegkeet vun esou Versammlungen no baussen ze bréngen an de Leit se méi attraktiv ze gestalten. Zu de Biotopen. Do si mer amgaangen, déi Situatioun ze deblockéieren. Mer si mam Bauen e bësse „gehäit“. Mä do gëtt et bestëmmt Léisungen, wéi den Här Mangen och sot. D'Fleegeheim. Den Terrain ass elo komplett preparéiert. Deen ass ausgemooss a prett fir eraus, fir en un de Stat ze verkafen. Allerdéngs gi sech elo erëm Gedanke gemaach. Vläicht hutt der dat gelies. Servior hunn entretemps en neie Conseil d'administration kritt an déi maache sech Gedanken, ob déi Capacitéit, déi virgesi war, nach sënnvoll ass oder ob déi eventuell misst erhéicht ginn. Momentan ginn Diskussioune gefouert, fir eventuell nach e Stack drop ze bauen. Dat Fleegeheem gëtt ganz modern ageriicht, wat deene Bedürfnisser vun där jëtzeger Zäit entsprécht a wou méi nom Mënsch selwer gekuckt gëtt. Wouriwwer ech e bëssen enttäuscht sinn: D’Madame Goergen an och den Här Bürger soen: „Dir féiert just alles virun, wat déi viregt Majoritéit gemaach huet“. Ech kann iech soen, dat ware schwiereg Dossieren an déi waren nach laang net esou wäit, wéi ech mer dat virgestallt hat. Et waren nach vill Si-

56

tuatiounen ze deblockéieren, fir dat iwwerhaapt kënnen ze maachen, wat virgesi war. Ech si frou, dass et elo endlech zur Ëmsetzung kënnt an dass et weidergeet. Ech muss och agestoen, dass verschidde Projeten eben eng gewëssen Dauer brauchen. Mä et muss een awer ganz vill dran investéieren, fir se virunzekréien. Deen heite Schäfferot mécht alles, fir déi Projeten op deem schnellste Wee deblockéiert ze kréien. Dir hutt jo kloer erwähnt, datt et wichteg Projete sinn. Déi mussen einfach ofgeschloss ginn. An anerer sinn nei dobäi komm. Wat d'Schoulen ubelaangt, hu mer proaktiv gehandelt, wou mir als Träger ageschallt ginn, fir dee provisoresche Lycée an d'international Primärschoul kënne ganz schnell hei hin ze kréien. Dat ënnersträicht, zu wat d'Gemeng fäeg ass. D'LSAP huet zougesot a mir wäerte mat op dee Wee goen. Ech ka mech dem Här Buergermeeschter nëmmen uschléissen, dass et heiansdo gutt wär, wann een emol eng Kéier géif gesot kréien, dass dat bewonnernswäert ass a gutt Aarbecht ass, déi mer do maachen. Mä dee Luef kréie mer awer leider net. Mä trotzdeem wäerte mer awer de Maximum maachen. De Marcel Meisch hat Froen zu der Chiershal gestallt. Mir sinn effektiv amgaangen, eng multifunktionell Hal ze plangen, déi, wéi d’Madame Schambourg gesot huet, am Dag ka genotzt gi mat Prioritéit op owes. Do kann eventuell och Sport dra gemaach ginn. Mä se ass haaptsächlech geduecht fir Events. Déi Hal huet prioritär en evenementielle Charakter. Un zweeter Stell kënnen dann aner Aktivitéite stattfannen. Déi Hal gëtt méi grouss. Se gëtt besser ënnerdeelt, wat engem méi Méiglechkeete bitt. Dir wäert gesinn, dat gëtt e ganz flotte Projet. Mä ech muss soen – dat war schonn ugedeit ginn –, datt dee Betrag wahrscheinlech iwwert dee Montant vu 4 Millioune wäert eraus goen. Et ass jo normal bei deem, wat mer do wëlles hunn, dass dat méi deier gëtt. Mir wäerten deemnächst mam Avant-projet an de Gemengerot kommen. Da kënne mer nach doriwwer diskutéieren.


2. budget D'Schoul um Bock. Den Här Liesch wäert herno bestëmmt nach eppes dozou soen. Mir hunn eng Etüd maache gelooss, ob et sënnvoll ass, déi Schoul um Bock zu Uewerkuer ze restauréieren an auszebauen oder ob et besser wär, eng nei ze bauen. Dobäi ass erauskomm, dass et interessant wär, déi Schoul ze erneieren an auszebauen. Dat heescht, d'Substanz ze halen. Ausser den Turnsall. Dat ass och en deiere Projet an eng vun eise Prioritéite fir déi nächst Joren. D'Etüde PAP hat d'Madame Schambourg erwähnt. Dir wësst jo, Madame Schambourg, datt d'Fraise vun enger Etüd vum PAP am Projet d'exécution mat dra sinn. Ech mengen, ech hunn d'Haaptpunkte vu mengem Ressort duergeluecht. Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Muller. Da géif ech dem Här Tom Ulveling d'Wuert ginn.

sChäffen tom uLveLing (Csv): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, fir d'Éischt emol begréissen ech et, dass et an dëser Diskussioun relativ sachlech zougaangen ass an dass mer et fir eng Kéier fäerdeg bruecht hunn, dass keen ugerempelt gouf.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat war net ëmmer esou.

sChäffen tom uLveLing (Csv): Dat war net ëmmer esou. Dat begréissen ech. Ech sinn e bëssen enttäuscht iwwert déi Ried vum Här Bürger. Déi sollt zwar witzeg kléngen, mä Dir hutt anscheinend net d'Seriositéit vun esou engem Budget erfaasst.

Ech sinn enttäuscht vun der Prestatioun vun der DP haut de Mueren, well ganz kloer erauskomm ass, wéi gespléckt se ass. Op där enger Säit hu mer d'Madame Saeul, déi seet, de Budget wär nohalteg, sozial a gerecht. Op där anerer Säit den nach-DP-President, dee seet, e wär enttäuscht. Et wär näischt Neits do. Et wär alles Copy-Paste. Dofir wéilt en de Budget net stëmmen. Da kënnt d'Madame Goergen, déi seet, et wier alles du déjà-vu. A kuerz drop seet se, d'Majoritéit huet sech ze vill virgeholl. An dann den Här Bernard, dee seet, wat ee jo och verstoe kann: „Ech kann net géint eppes stëmmen, wat ech an der Vergaangenheet selwer mat ugestiwwelt hunn“.

plus grande que le Hall de la Chiers et mieux subdivisée. Il est vrai que le montant de quatremillions d’euros risque de ne pas suffire. Avec tout ce qui est prévu, la salle reviendra sans doute plus chère. L’avant-projet sera bientôt présenté au conseil communal. M. Liesch reviendra tout à l’heure sur l’école du Bock. Une étude a été réalisée pour voir s’il vaut mieux la restaurer ou la remplacer. C’est la première solution qui a finalement été retenue. Mme Schambourg a abordé la question des études. Les frais sont inclus dans le projet d’exécution des études de PAP.

Bref, dir hutt keen zesummenhaltlecht Bild ofginn. Et sinn e ganze Koup Pirouettë gedréit ginn, vun deenen et mir awer schonn e bëssen dronke ginn ass. Ech muss deene Leit Respekt zollen, déi bereet sinn, net blann no engem DPDiktat ofzestëmmen.

tom uLveLing (Csv) salue le fait que les débats se soient déroulés de manière relativement objective. Pour une fois, personne n’a été bousculé.

Wat mer awer op den Nerv gaangen ass, war déi Ausso „Déifferdeng ass ënner d’DP opgebléit“ fir d'Madame Goergen ze zitéieren. Mir ass net bekannt, dass d'DP jeemools an der Vergaangenheet eng absolutt Majoritéit hat. Ech wëll dorun erënneren, dass se ëmmer mat Koalitiounspartner regéiert huet. Dat war emol d'CSV. Dat waren déi gréng. An déi hunn och hire Bäitrag geleescht. Ech mengen, et wier e bësse vermessen, iech alles op är eege Kap ze schreiwen. Well d'CSV war deemools dobäi, wou d'Schoule renovéiert gi sinn a Containeren ofgebaut si ginn. D'CSV war dobäi, wéi d'Maartplaz renovéiert ginn ass, wéi eng Foussgängerzon gemaach ginn ass, wéi e Park Gerlache renovéiert ginn ass a wéi den Diffbus agefouert ginn ass. Et kann een also net ëmmer nëmme soen, et wier just ee gewiescht, deen alles gemaach hätt an déi aner hätte praktesch nëmmen nogekuckt. Dat ass awer net grad deene Leit Respekt gezollt, déi nach mat an där Koalitioun dru geschafft hunn. Dann zu de Froen. Ugefaange mam Här Mangen senger Propos zum Minièresmonument. Am Schäfferot hate mer am breede Konsens décidéiert, mer wéilten déi Saach net liichtfankeg ugoen. Mer

57

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) confirme que cela ne s’est pas toujours passé de cette manière.

tom uLveLing (Csv) se dit déçu du discours de M. Bürger. Il était censé être drôle. M. Bürger ne s’est probablement pas rendu compte que le budget était une chose sérieuse. D’une manière générale, la prestation du DP laisse à désirer ce matin. Les divisions internes sont claires. D’un côté, Mme Saeul dit que le budget est durable, social et équitable. De l’autre, le président actuel du DP est déçu, car il n’y aurait rien de nouveau. Mme Goergen parle de déjà-vu avant de se plaindre que la majorité en fait trop. Finalement, M. Bernard a dit une chose compréhensible: il ne peut pas voter contre des projets qu’il a lui-même initiés. Les démocrates ne donnent pas l’impression d’être unis et ont multiplié les pirouettes. Tom Ulveling ne peut qu’exprimer son respect pour ceux qui ne suivent pas les consignes de parti à l’aveuglette. Ce qui l’a énervé particulièrement, ce sont les propos de Mme Goergen, d’après laquelle Differdange se serait épanouie sous le DP. Les démocrates n’ont jamais disposé d’une majorité absolue. Le CSV et les écologistes ont été leurs partenaires. Le CSV était là quand les écoles, la


2. budget place du Marché, la zone piétonne et le parc Gerlache ont été rénovés et que le Diffbus a été introduit. C’est un manque de respect que de prétendre qu’un seul parti a tout fait au sein de la coalition. M. Mangen a abordé la question du monument de la minière. Le collège échevinal veut trouver le meilleur site possible. Il serait intéressant de pouvoir y organiser d’autres manifestations. M. Antony a mentionné un gardefou à Niederkorn. La place en face de l’École des filles sera réaménagée en cours de récréation. Peut-être y installera-t-on un garde-fou, mais peut-être aussi des fleurs ou des arbustes. Ce qui est sûr, c’est que l’endroit est dangereux. En ce qui concerne le «Science Centre», le collège échevinal l’approuve. Mais peu d’informations filtrent. Comme tout cela manque de transparence, Tom Ulveling n’a pas grand-chose à en dire. Mme Goergen a proposé d’aménager la piste de skateboard sur le Terrain AS. Le collège échevinal a renoncé à cette idée par respect des personnes qui vivent et travaillent à cet endroit en raison des nuisances sonores. Dans les communes voisines, ce type de pistes se trouve aussi toujours en périphérie. En plus, le site choisi par le collège échevinal dans la route de Belvaux est relié au réseau de pistes cyclables. M. Meisch a abordé l’église de Lasauvage. Le gouvernement a décrété la séparation de l’Église et de l’État. La ministre, qui vient de démissionner, ne s’est pas montrée coopérative dans ce dossier. Des discussions ont eu lieu avec les Sites et Monuments. Le prix pour la rénovation, qui avait été négocié par M.  Hoffmann, a augmenté, mais pas les subsides. Il faut patienter et voir ce qu’en pense le nouveau ministre. En tout cas, M. Meisch a raison de dire qu’il faut faire quelque chose. M. Wintringer s’est plaint de la suppression de quarante places de stationnement pendant le Marché de Noël. Tom Ulveling lui signale qu’entre les deux marchés un parking de plus de cent places a ouvert. En plus, le collège échevinal a introduit un bus polaire reliant les parkings. Tom Ulveling ne voit donc

géife mat jiddwerengem schwätzen, fir déi gëeegenteste Plaz fir dat Monument ze fannen. Mir mussen eis am Schäfferot och nach doriwwer eens ginn – dat hu mer nach net definitiv arrêtéiert –, ob mer déi Plaz méi grouss maachen oder net. Et wier schonn eng Verschéinerung, wann déi Plaz e bësse méi grouss wär a mer kéinte verschidde Saachen anescht organiséieren. Den Här Antony huet vun engem Glänner geschwat zu Nidderkuer op der Kräizung. Mir mussen dat kucken. Dir wësst jo och, Här Antony, dass mer wëlles hunn, déi Plaz virun der Meederchersschoul zu Nidderkuer ze aménagéieren, fir e Schoulhaff draus ze maachen. Vläicht maache mer e Glänner, vläicht Blummen, vläicht Gestreich. Mir wëssen dat nach net genau. Mä wann e Glänner dohi kënnt, mussen och kloer Linne gezu ginn, wéi Dir virgeschloen hutt. Dat schéngt mer kloer ze sinn. Well et ass effektiv geféierlech op där Plaz. De Science Centre ass ugeschwat ginn. Dozou kann ech net vill soen. Mir hate vill an intensiv Gespréicher. De Schäfferot begréisst natierlech de Science Centre. Mä ech muss awer feststellen, dass mer recht wéineg Informatiounen hunn, wéi d'Leit sech dat virstellen a wéi dat soll gehandhabt ginn. Dofir wëll ech elo weider näischt dozou soen, well déi Informatioune fir mech actuellement einfach net transparent genuch sinn, fir doriwwer eppes kënnen ze soen. D'Madame Goergen hat vun der Skaterpist geschwat. Si hat virgeschloen, déi vläicht op den AS-Terrain ze maachen. Déi Iddi hate mir och am Ufank. Mir hunn dunn awer aus Respekt virun de Leit, déi do schaffen, respektiv de Leit, déi do wunnen, gesot, dat mécht ze vill Kaméidi. Well dat klaakt ëmmer esou. Dofir hu mer dovun ofgesinn an eng aner Plaz gesicht. Mir haten eis och e bëssen an den Nopeschgemengen ëmgekuckt, wou si hir Skaterpisten hunn. Komescherweis leie se ëmmer an der Périphérie, wou se am mannste Kaméidi maachen oder d'Leit am mannste stéieren. Mir fannen, dass déi Plaz, wou se soll hikommen – wann awer ee wierklech eng besser Iddi huet, ass et net esou, dass mer mordicus géifen drop bestoen –, gutt ugebonnen ass

58

duerch de Vëloswee, wou d'Leit oder d'Kanner relativ einfach hikommen. An, wéi gesot, stéiert kee se. Dofir hu mer déi Iddi um AS-Terrain fale gelooss a verleeë se op d'Bielesserstrooss. Den Här Meisch hat vun der Lasauvager Kierch geschwat. En däregen Dossier. Dir wësst, Här Meisch, d'Regierung huet jo d'Trennung vu Stat a Kierch agelaut. Do ass villes onkloer. Mir hunn eng Ministesch gehat – zënter e puer Stonnen ass se et jo net méi –, déi net ganz vill an deem Dossier gehollef huet. Mir haten awer schonn emol Gespréicher mam Sites et Monuments, déi eis hir Doléancë kloer gemaach hunn. Mir hu festgestallt, dass de Renovatiounspräis vun där Kierch, dee scho vum Här Hoffmann ausgeschafft gouf, ëmmer nëmmen an d'Luucht gedréckt ginn ass. Mä de Subsid ass ëmmer d'selwecht bliwwen. Et muss een ofwaarden, wéi sech déi Situatioun entwéckelt. Mä Dir hutt awer recht, wann Der sot, et muss eppes geschéien. Déi Kierch kënne mer net einfach esou dohi vegetéiere loossen. Mir musse kucken, wat deem neie Minister seng Vuë sinn, respektiv och mat de Vertrieder vun der Kierch, wéi si sech positionéiere mat all deem, wat do ugeduecht war. Eng lescht Fro vum Här Wintringer iwwert de Parking vum Chrëschtmaart, wou Der sot, mir verléiere 40 Parkplazen doduerch, well mer um ale Stadhaus en zweete Site aménagéiert hunn. Ech wëll awer drun erënneren, dass tëschent deenen zwee Sitte Maartplaz an dem ale Stadhaus en neie Parking opgaangen ass mat iwwer 100 Parkplazen, déi mer awer virdrun net haten an deen dat elo opfänkt. Mir waren eis där Problematik bewosst. Dofir hu mer och de Polarbus agefouert, deen op déi grouss Parkinge fiert. D'Iddi derhannert ass u sech d'Leit op déi Parkingen opmierksam ze maachen, fir ze weisen, wou se kënnen hi fueren, fir ze parken. Soudass ech elo kee gréissere Problem gesinn, dass déi Plazen ewechgefall sinn. Et ass kloer, wann een eppes op enger Plaz aménagéiert, muss een herno och mat de Kollateralschied eens ginn, déi dat mat sech bréngt. Mir hunn dat awer relativ gutt geléist doduerch,


2. budget dass mer eben de Polarbus agefouert hunn. Dat waren d'Äntwerten op d'Froen, déi u mech geriicht waren. Ech géif dann d'Wuert viruginn. Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Ulveling. Nom Polarbus-Express, wéi mer dat nennen, an enger Budgetsdebatt vun 140 Milliounen, kann ech just nach staunen. Här Bertinelli.

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap): Här Buergermeeschter, léif Kolleegen aus dem Gemengen- a Schäfferot, ech wollt op e puer Froen äntweren, déi ech hei gestallt kritt hunn. Virun allem wëll ech soen, dass ech mer bal sécher war, keng Froen iwwert de Verkéier gestallt ze kréien. An ech si verwonnert, datt der awer nach relativ vill iwwert de Verkéier gestallt gi sinn. Well zwou Wochen nodeems ech Schäffe gi sinn, war ech op de Ministère du Transport geruff ginn, fir mer e Bild vun der Situatioun zu Déifferdeng ze maachen, wou mer erféiert driwwer waren a mer eng Rëtsch Reglementatiounen hu mussen aféieren. Ech wëll elo keen hei ugräifen, mä ech hat gemengt, dir géift awer verstoen, firwat mer dat hu musse maachen. A mir sinn nach net fäerdeg. Et kommen der nach an deenen nächste Joren. Wou mer Retard opzehuelen hunn. Duerfir verstinn ech déi verschidden Argumentatiounen net. Mä soit. Wann een an der Oppositioun ass, geet een ebe Saache sichen. Da seet een dat. Mä et ass net ze verstoen. Eppes ass an den Diskussiounen awer net gesot ginn, wat ech awer enorm wichteg fannen. Nämlech datt dëse Schäfferot keng Residenze méi an eenzelne Quartiere gestatt. Doduerch kënnt awer de Problem mat de Parkingen an de verschiddene Quartieren op. Well mer lénks, riets a queesch a Wunngebidder, wou Eefamilljenhaiser stoungen, esou vill Residenze mat wivill Stäck gebaut hunn. Dat steet net am Budget. Et

ass och net chiffréiert. Mä politesch ass et mat dat Wichtegst, wat mer dëst Joer ëmgesat hunn, fir d'Liewensqualitéit an deenen eenzelne Quartieren erëm hierzestelle par rapport zu de Residenzen, déi elo do stinn. Fir awer iwwerall genuch Parkraum ze schafen. An alles esou ze reglementéieren, datt an deene Quartieren, wou Schoulen a wou Kanner sinn, méi lues gefuer gëtt. Déi Zones 30, déi mer agefouert hunn a virun allem och d'Mobilité douce, wou mer en enormen Effort gemaach hunn. Wou mer awer fir d'Éischt hu missten op d'Gesetz waarden, fir am Gemengerot driwwer ofzestëmmen, well heibannen Aussoe gemaach ginn, d'Vëlosweeër géifen net schnell genuch kommen. Den Transportministère iwwerhëlt d'Käschten elo zu 100%. Dofir wollte mer do net virschéissen an déi duerch eis Budgete goe loossen a bezuelen, mä ofwaarde bis dat Gesetz duerch wär, wat jo méi intelligent ass. Mä den Här Liesch wäert herno vläicht nach dat eent oder dat anert zu de Vëloe soen. Da géif ech zu de Froe kommen. Den Här Hobscheit huet gefrot, wéini mer dann ongeféier mat där Schwäizer Verkéiersetüd kéinte rechnen. Fir eis ass et eng ganz wichteg Etüd, fir ze wëssen, wou Déifferdeng an deenen nächste Joren histeiert. An der Mëtt vum Joer, wäerte mer déi éischt Resonanze kréien. Soubal mer eppes hunn, wäerte mer natierlech domadder an d'Kommissiounen an an de Gemengerot kommen, a selbstverständlech alles eise Bierger virstellen. Mat enger fäerdeger Etüd muss een awer ëmmerhi rechne bis Enn 2016, wou mer déi presentéiere kënnen, déi dann d'Zukunft weist, wou et a puncto Verkéier an der Gemeng Déifferdeng higeet. Den Här Schwachtgen hat eng Fro iwwert de Lunasterrain. Dat hat ech schonn a menger Budgetsried gesot. Wou mer opgerappt hunn, hu mer déi Situatioun virfonnt, datt déi Waasserpompelen an d'Réier marod a faul waren. Dat hu mer missen nei maachen. Mir hunn eis breetschloe gelooss, eng Sprénkelanlag op den Terrain ze setzen, wat ursprénglech net virgesi war. Dofir geet de Chiffer dann och méi erop. Ech hat dat awer scho bei der Presentatioun vum Budget gesot.

59

pas où est le problème, même si quelques places ont disparu. De toute façon, il est évident que si l’on aménage quelque chose à un endroit, il y a des dommages collatéraux. Mais le bus polaire permet de résoudre le problème de manière efficace.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) ne peut pas croire qu’il soit question du bus polaire express dans les débats budgétaires portant sur 140 millions d’euros.

fRed beRtineLLi (Lsap) était convaincu qu’on ne lui poserait pas de questions sur le trafic. Deux semaines après être devenu échevin, il s’est rendu auprès du ministère des Transports pour faire le point. La situation était telle qu’il a fallu introduire toute une série de règlementations. Fred Bertinelli n’essaie d’attaquer personne, mais il a fallu agir vite et ce n’est pas fini. C’est pourquoi il ne comprend pas certains arguments. D’un autre côté, quand on fait partie de l’opposition, il faut bien trouver des raisons de critiquer. Personne n’a mentionné le fait que le collège échevinal n’autorise plus la construction de résidences dans les quartiers. Or les problèmes de stationnement proviennent du remplacement de maisons unifamiliales par des résidences. Cette décision du collège échevinal ne figure pas dans le budget, mais c’est un de ses accomplissements les plus importants. Le collège échevinal a aussi introduit des zones 30 et a fait des efforts en matière de mobilité douce. Certains conseillers se sont plaints que les pistes cyclables ne sont pas aménagées assez rapidement. Mais il a fallu attendre l’accord du ministère des Transports pour un financement à 100 %. Il n’aurait pas été intelligent de se précipiter et de tout payer soi-même. M.  Hobscheit a demandé quand l’étude suisse portant sur la situation sur les routes débutera. Les premiers échos devraient arriver moitié  2016. Les commissions, le conseil communal et les citoyens seront tenus informés. Les résultats finaux sont attendus fin 2016. Ils serviront à définir la politique de la


2. budget Ville de Differdange en matière de circulation pour les années à venir. M. Schwachtgen a abordé le terrain Luna. Lorsque les travaux ont commencé, on s’est rendu compte que les conduites d’eau étaient dans un état lamentable. C’est pourquoi les couts ont augmenté. Le nouveau stade n’est bien entendu pas destiné à une seule équipe. Le CSO s’entraine à Niederkorn et joue à Differdange. Luna joue aussi à Differdange. Ce collège échevinal traite tous les clubs de la même façon. Certes, les clubs ont des doléances. Il n’y a pas assez de terrains. Mais Fred Bertinelli essaie de satisfaire tout le monde. Quand le terrain Luna sera terminé, le collège échevinal s’occupera des autres. La mise en place d’un système de guidage vers les parkings a été repoussée. En effet, en l’absence d’un concept global, il est trop tôt. Le collège échevinal pourrait signaliser les parkings existants, mais le système devrait être mis à jour tous les ans pour signaliser les nouveaux parkings. Mme Goergen ferait bien d’ouvrir les yeux. Elle verrait alors combien de nouveaux magasins ont ouvert dans le centre-ville grâce à l’engagement du collège échevinal ces six derniers mois. Ces magasins tout comme les entreprises du Haneboesch, il a fallu aller les chercher. Et Fred Bertinelli ne mentionne même pas Auchan, dont la venue a été initiée par le collège échevinal précédent, mais où il a fallu lutter pour concrétiser le projet. Ce que le collège échevinal a dû faire était moins évident que ce que certains semblent penser. Fred Bertinelli comprend que lorsqu’on fait partie de l’opposition, on est obligé de dire certaines choses. Mais il n’y a pas qu’un parti qui s’investit pour le commerce. Il faut voir tout ce que M. Liesch a fait pour relancer l’association des commerçants. C’est pourquoi Fred Bertinelli ne comprend pas les critiques. En ce qui concerne M. Wintringer, M. Ulveling a expliqué que les parkings sont reliés par le petit train. Les visiteurs peuvent donc garer leurs voitures et se rendre au centreville sans difficulté. M. Bernard a répondu correctement à la question sur le TICE. Mais si la

Wat deen neie Fussballstadion ubelaangt, ass deen natierlech net nëmme fir ee Veräin virgesinn. Et ass jo haut schonn esou, dass all Veräin op all Terrain spillt. Den CSO trainéiert zu Nidderkuer a spillt um Déifferdenger Terrain. D'Luna spillt um Déifferdenger Terrain. An dësem Schäfferot gëtt ee behandelt wéi deen aneren. Mer probéieren et emol op alle Fall. Obschonn d'Doléancë vu Club zu Club verschidde sinn. Déi eng hu méi grousser, déi aner manner grousser. Mä mir probéieren et awer jiddwerengem gerecht ze maachen. Et feelt iwwerall u Plaz an un Terrainen. Mä mir maachen eist Bescht, jiddwerengem gerecht ze ginn. A wann de Lunasterrain bis fäerdeg ass, wäerte mer déi aner op de Leescht huelen a kucken, wéi mer dat Ganzt gestalten, wat mer jo och versprach hunn. Den Här Mangen hat eng Fro iwwert de Parkleitsystem gestallt. Dat hu mer e bëssen no hanne versat, well et momentan kee Sënn mécht, vu datt mer nach amgaange sinn, déi eenzel Parkhaiser anzeriichten. E Parkleitsystem weist engem jo an enger Stad, wéi een an den Zentrum kënnt oder bei eng Sportshal oder wou een och ëmmer hi wëll. E weist och, u wivill Plazen an de Parkinge fräi sinn. Mä esou wäit si mer nach net. De Projet Parkleitsystem ass no hanne verréckelt, bis mer e Gesamtkonzept hunn. Et hätt kee Sënn gemaach, d'Parkleitsystem op de fäerdege Parkhaiser anzeféieren, fir et dann all Joers erëm frësch ze aménagéieren, wann en Neien dobäi kënnt. Dofir hu mer dat no hanne gesat, fir dann awer Neel mat Käpp ze maachen. Der Madame Goergen wëll ech just soen, et misst ee vläicht emol d'Aen opmaachen. Wann een den Asaz vun deem heite Schäfferot kuckt an deene leschte sechs Méint, wivill nei Geschäfter mer an den Zentrum vun Déifferdeng kritt hunn. Ech kann Iech soen, wivill der opgemaach hunn a kierzester Zäit. Déi sinn net vun näischt komm. Do stécht vill Aarbecht hannendrun. Déi Betriber, déi an den Haneboesch kommen, kommen net vum selwen. Déi ware mer all sichen. Ech mengen net, engem kënne virzegeheien, am Beräich Geschäftswelt wär näischt geschitt.

60

An ech schwätzen elo emol net vum Auchan, well een do jo muss agesinn, datt de viregte Schäfferot deen op d'Schinne gesat huet. Mä ech wëll Iech just soen, wat mer heibanne gekämpft hunn – dat gesäit kee vun dobaussen –, datt dat awer zustane komm ass a mer de Projet Auchan virun enger Woch konnte virstellen. Dat war guer net esou evident, wéi verschidde Leit mengen, wat mer do hu musse maachen, datt e komme konnt. Mä wéi gesot, et ass een an der Oppositioun an da seet een dat. Ech verstinn dat och. Mä et muss een dann och gesinn, wann een eise Stadkär kuckt, wivill Geschäfter opgaange sinn. Et ass net nëmmen eng Partei, déi sech op de Fändel schreift, si wäre fir d'Geschäftsleit do. Ech muss hei wierklech dem Här Liesch e grousse Merci soen, dee praktesch erëm dee ganze Geschäftsverband un d'Rulle kritt huet. Deen dat Ganzt erëm e bëssen nei erfrëscht huet, well e sech ganz déif dora geknéit huet, fir dat Ganzt erëm un d'Goen ze kréien. A säitdeem et elo erëm fonctionnéiert, sinn vill méi Aktivitéiten an deem Beräich. Soudatt ech déi Kritik net esou ganz richteg ka verstoen, déi do gemaach ginn ass. Den Här Ulveling hat op dem Här Wintringer seng Fro geäntwert. Ech wollt just soen, datt déi aner Parkingen un den Zichelchen ugeschloss sinn. Soudatt d'Leit op de jeeweilege Parkingen hiren Auto ofstellen an awer an den Zentrum kommen. Den Zichelche fiert jo bis op de Parking Uewerkuer bei den Aquasud, hëlt d'Leit do mat ewech a féiert se op Déifferdeng. Merci wëll ech dem Här Bernard soen, datt en op déi Fro vum TICE vum Arrêt um Belval geäntwert huet. Dat ass ganz richteg, wat Dir gesot hutt. Mä wann elo wierklech eng grouss Nofro fir en direkten Uschloss op de Belval géif kommen, géife mer déi Fro mat an den TICE huelen. Wou ech net weess, ob mer dat nach an dëser Legislaturperiod duerchkréien. An den Zuch ass do. Mä wéi gesot: Wann d'Demande esou grouss wär, fir mam Bus op Belval ze kommen a Quartieren, wou vläicht keen Arrêt de gare ass, froe mir am Déifferdenger Büro, fir dann och en direkten Uschloss ze kréien.


2. budget Ech mengen, ech hätt op all déi Froe geäntwert, déi mir gestallt gi sinn. Wann ech eng sollt vergiess hunn, kënnt der se jo nach eng Kéier stellen. Ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Bertinelli. Här Liesch, Dir hutt d'Wuert.

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng): Merci, Här Buergermeeschter. Ech probéiere ganz kuerz doduerch ze goen. Den Här Schwachtgen hat gefrot, wou mer mam Wandpark dru wären. Den Här Diderich hat déi Fro och gestallt an nach gefrot, firwat dat net géif am Budget stoen. D'Erklärung ass ganz einfach: Déi Etüde ginn op d'Gemeng an op de Promoteur zu 50% opgedeelt. Am Fall vun enger Réussite vum Projet kritt d'Gemeng hir Suen integral zréck. A firwat et net am Budget ass, ass de Grond ganz einfach deen: well d'Etüden ofgeschloss sinn. Den Dossier ass esouwäit ofgeschloss, fir en op den Instanzewee ze schécken. Am Moment si keng weider Fraise méi virgesi bis kloer ass, ob de Projet ze realiséieren ass oder net. A soubal dee ganze Pak zesummegestallt ass, wäerte mer eng Biergerversammlung organiséieren, wou de Projet virgestallt gëtt, wéi dat herno wäert ausgesinn. Kënne mir eis als Gemeng dru bedeelegen? Dat wär mäi Wonsch. Laut mengen Informatiounen, war et bis elo ëmmer esou, dass eng Gemeng sech net un esou Projeten huet dierfe bedeelegen. Ech hunn awer héieren, dass am Regierungsrot e Mouvement an deem Beräich ass, datt dat sollt iwwerduecht ginn. Ech fannen dat net méi wéi richteg. Firwat soll eng Gemeng, déi jo fir d'Wuel vun de Bierger verantwortlech ass, sech net kënne bedeelegen a vun deene Recetten, déi mer jo dann erëm an iergendenger Form zréckkréien, kënne profitéieren? Wann dat am Regierungsrot esou géif décidéiert ginn, wär ech ganz frou. Mir géifen eis sécher doru bedeelegen, wann dee Projet géif ëmgesat ginn.

Da ginn ech weider bei den Här Mangen. Dir hat eng ganz richteg Bemierkung gemaach. Déi Schuedstoffer leie mir wierklech och um Mo. Ech hu mer et extra nach eng Kéier markéiert. Dat ass e Punkt, wou mer d'nächst Joer den Hiewel mussen usetzen, wéi mer dat reduzéiert kréien. Ech wier ganz frou, Iddie vun iech ze kréien, egal vu wéi enger Partei, wat een do maache kéint. Et geet net duer, de Leit en Dépliant ze weisen, wat se net däerfen a sollen. Dat ass dat Mannst, wat mer kënne maachen, mä et ass awer sécher net d'Léisung. Mir musse vill méi pro aktiv un d'Leit erugoen an eis Käpp parteiiwwergräifend zesummestrecken, wéi mer dat hikréien. Et wär vläicht och e flotten Optrag fir eis Ëmweltkommissioun, fir sech do emol Gedanken ze maachen, wéi mer dee konkrete Problem kënnen ugoen. Dat ass eng Suerg, déi ech mat Iech deelen, dass mer dee Prozentsaz wierklech erofgedréckt kréien. Da kommen ech bei den Här Ruckert. Ech war schonn e bëssen op Är Interventioun preparéiert, well ech Är Zeitung heiansdo liesen an och déiselwecht Ried vun Ärem Vertrieder zu Esch gehale gouf, wat d'Informatik ugeet. Ech kritiséieren Är Ried guer net. Ech sinn eigentlech op Ärer Linn. Ech sinn am Fong deen, dee sech hei an der Gemeng dofir staark mécht, fir déi Saachen ëmzekrämpelen. Och als Member vum SIGI setzen ech mech an, sinn do allerdéngs net deen eenzegen. Et ass also net richteg, wann Der sot, et géife sech keng Gedanke gemaach ginn. Am SIGI hu mer eis scho Gedanke gemaach. Mir hunn och eng Etüd maache gelooss, wat dat géif bedeiten. Meng Konklusioun ass: Hei zu Déifferdeng gi mer op de Wee – zum Deel ass et schonn ëmgesat –, iwwerall do, wou et geet a wou den Impakt fir d’Utilisateuren net esou grouss ass, op Linux zréckzegräifen. Dat sinn eis Serveren. Dem Fonctionnaire hei op der Gemeng, ass et zimlech egal, mat wéi engem Server hie schafft. D’Haaptsaach hie ka seng Aarbecht maachen. Zum Deel hu mer dat schonn ëmgesat. An dat wäerte mer och an Zukunft weider ëmsetzen. Dat ass awer nëmme méiglech, wann een e Service informatique huet, deen dat och beherrscht. Duerfir hu mer jo an deene

61

demande pour une ligne directe vers Belval est forte, le collège échevinal adressera une demande au TICE dans ce sens. Mais cela risque de prendre du temps. Par ailleurs, on peut déjà se rendre à Belval en train. Si Fred Bertinelli a oublié l’une ou l’autre question, les conseillers communaux peuvent y revenir tout à l’heure.

geoRges LiesCh (déi gRéng) rappelle que M. Schwachtgen et M. Diderich ont mentionné le parc éolien. Des études ont été réalisées. Les frais ont été partagés entre la commune et le promoteur. La commune sera remboursée si le projet aboutit. Aucune dépense n’est prévue dans le budget, parce que ces études sont terminées. Si le projet peut être réalisé, il sera présenté au public. Jusqu’à présent, les communes ne pouvaient pas participer à l’exploitation de ce type de projets. Mais les choses seraient en train de changer. Georges Liesch estime qu’une commune devrait pouvoir profiter des recettes générées. Il espère que le Conseil du gouvernement prendra une décision dans ce sens. M. Mangen a abordé la question des substances toxiques. Le collège échevinal devra trouver une solution l’année prochaine. Georges Liesch demande aux conseillers communaux de lui communiquer leurs idées s’ils en ont. Il est convaincu qu’il ne suffira pas de distribuer un dépliant aux personnes. La commune devra agir de manière proactive. La commission de l’environnement pourrait être chargée de réfléchir à des solutions concrètes. En tout cas, Georges Liesch veut absolument réduire le taux de substances toxiques. L’échevin s’était préparé à l’intervention de M. Ruckert concernant l’informatique, car il lit le journal du KPL. Le représentant des communistes à Esch a tenu le même discours. En fait, Georges Liesch voit les choses de la même façon. Il est disposé à entreprendre des modifications au sein de la commune, mais aussi auprès du SIGI. Ali Ruckert a donc tort de croire que le collège échevinal ne réfléchit pas à la question. D’ailleurs, le service informatique est déjà en train d’installer


2. budget Linux sur les ordinateurs qui n’ont pas un impact direct sur les utilisateurs. C’est-à-dire les serveurs. Pour pouvoir le faire, il faut un service informatique compétent dans ce domaine. C’est pourquoi du personnel a été recruté ces deux dernières années. La commune poursuivra sur cette voie. En revanche, si l’on veut changer tous les ordinateurs de la commune, il faudra investir dans des formations. Il faudra aussi se poser la question du système d’exploitation. À côté de Linux, il y a aussi OS X. Mais il s’agirait aussi d’une entreprise américaine.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

leschten zwee Joer Leit agestallt an en Insourcing gemaach. Wat jo och e bëssen an Ärem Sënn ass. Déi Leit hunn déi Capacitéiten. Dee Wee wäerte mer an Zukunft also konsequent weidergoen. Bis dat Zil erreecht ass a bis all PC, wou d'Leit drop schaffen, ëmfonctionnéiert ass, ass e laange Wee. Et muss substanziell an d'Formatioun investéiert ginn. Ech ginn awer zou, dass et en interessanten a vläicht och dee richtege Wee ass. Da muss een awer och kucken, ob et just nëmme Linux oder ob et net awer och Mac kënnt sinn. Do gëtt et eng aner Philosophie, wat d'Rechter ugeet. Ech weess awer, dass dat net an Ärem Sënn ass, well dat en US-amerikanesche Konzern ass.

s’exclame que les Mac sont quand même mieux.

geoRges LiesCh (déi gRéng) répond que c’est possible. Il ne s’aventurera pas sur ce terrain. Mais il pense que la concurrence est une bonne chose. En tout cas, il regrette la décision du ministère visant à faire passer l’éducation entièrement sous Microsoft. Car de cette manière on oblige les citoyens à travailler avec certaines applications et ce seront les seules qu’ils connaitront. Georges Liesch partage le point de vue d’Ali Ruckert. Mais une commune n’est pas un laboratoire. Ce qui importe, c’est que les services fonctionnent. Mais l’échevin surveille de près ce qui se passe à Munich. L’année dernière, CeBIT a décidé de repasser à Windows, probablement parce qu’ils avaient précipité les choses. Mme Goergen s’est plainte du manque d’investissements dans la qualité de vie des habitants. Le budget 2016 serait du déjà-vu. Elle a aussi prétendu qu’elle avait étudié le budget en détail. Dans ce cas, elle a dû voir les dépenses énormes dans les écoles, les maisons relais et les crèches. Or que recherchent les gens qui viennent vivre à Differdange? Des infrastructures pour les enfants, des commerces, de la qualité de vie et des aires récréatives. Toutes ces choses se trouvent dans le budget. Georges Liesch mentionne la mobilité avec Vël’OK et les pistes cyclables, les deux nouveaux ponts pour

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ass awer e bësse besser.

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng): Vläicht. Dat wëll ech net soen. Et gëtt Alternativen zu Microsoft. Ech sinn am Fong ëmmer derfir, fir Konkurrenz an esou Beräicher spillen ze loossen. Ech sinn awer net ganz frou iwwert d'Décisioun vum Ministère de l'Éducation, fir elo eigentlech déi ganz Éducatioun u Microsoft virunzeginn. Dat hunn ech net appréciéiert, muss ech soen. Ech fannen dat net genial, wou mer eis zukünfteg Bierger haut erëm eng Kéier endoktrinéiere mat enger Software, wou se muer mussen domat schaffen, well et nëmmen déi eenzeg ass, mat där se eens ginn. Ech fannen dat net immens gutt. Ech probéiere mäi Wee an déi Richtung ze goen. Ech sinn do voll op Ärer Linn. Ech mengen awer, et soll een net mat der Briechstaang virgoen. Eng Gemeng ass kee Versuchslabor. Mir mussen derfir suergen, dass eis Servicer funktionéieren a lafen. An ech beobachte ganz genau wat zu München geschitt. D'lescht Joer op der CeBIT war eng interessant Diskussiounsronn, well se erëm zréck op Windows wëllen. Et war och ganz interessant, wat dat vu

62

Käschte mat sech bréngt an den Onmutt vun de Leit, déi domat schaffen. Ech mengen, dass se do ze schnell waren, awer um richtege Wee waren. Da kommen ech bei d'Madame Goergen. Dir hutt e puer Saache gesot, déi mech awer e bësse gestéiert hunn an déi vläicht net direkt eppes mat menge Ressorten ze dinn hunn. Trotzdeem wëll ech e puer Wuert driwwer verléieren. Dir schwätzt dovunner, dass de Schäfferot net géif genuch an d'Liewensqualitéit vun de Bierger investéieren an dëse Budget am Fong en Déjà-vu wär vun deem vum leschte Joer. Ech kann dat net esou novollzéien. Wann Der de Budget gelies hutt, an Dir hutt gesot, Dir hätt Iech vill dermat auserneegesat a vill Zäit domadder verbruecht, hutt Der jo gesinn, dass mer enorm vill a Schoulen, Maison-relaisen a Crèchen investéieren. Een, deen op Déifferdeng wëll wunne kommen, wat sicht deen zu Déifferdeng? E freet sech wahrscheinlech, wéi si meng Kanner ënnerbruecht? Wat fir eng Méiglechkeeten hu meng grouss Kanner? Wat si meng Akafsméiglechkeeten? Wat ass meng Liewensqualitéit? Wat ass mäin Noerhuelungsgebitt? Dat fënnt een awer alles am Budget erëm. Deen zweete Projet zu Nidderkuer steet am Budget. D'Mobilitéit ass dran, sief dat de Vël’OK-System, sief dat de Marquage vun eise Vëlosweeër. Do kënnt awer eng nei Linn an Déifferdeng eran. Dat sinn awer alles Saache fir d'Wuelbefanne vun de Bierger. Am Budget sinn zwou Brécke virgesinn, fir d'Leit relativ schnell egal aus wéi enger Richtung an en Noerhuelungsgebitt ze bréngen, wat, mengen ech, och zur Liewensqualitéit bäidréit, wann een net muss laang goen oder fueren, bis een an engem Bësch ass, fir spadséieren ze goen. Mir bauen nach e weidert Jugendhaus. Nennt mir eng Gemeng, déi geschwë méi Jugendhaiser huet wéi Déifferdeng? Do gitt Der wäit sichen. Mir bauen den AS-Terrain ëm fir de Quartier Fousbann, wou erëm eng Kéier eng Plaz entsteet, wou d'Leit sech ausserhalb vun hirer Aarbechtszäit kënne begéinen.


2. budget Dat sinn awer alles Punkten an eisem Budget, déi dozou bäidroen, dass ee sech zu Déifferdeng wuel fillt. Wann Der d'Statistiken op der zweeter Säit gekuckt hutt – vläicht waart Der ze séier driwwer ewechgaangen –, hutt Der gesinn, dass mer 2001 bei 18.000 Awunner waren an haut bei 25.000 Awunner sinn. Dat seet net dat aus, wéi Dir gesot hutt, dass d'Leit sech géint Déifferdeng entscheeden, mä éischter fir Déifferdeng. Deen Indicateur weist ganz kloer an eng aner Richtung. Eppes, wourop ech a mengem perséinlechen Numm wëll äntweren, wou Der gesot hutt, Dir vermësst den Dynamismus am Projet Science Centre. Och hei kennt Der mäin Historique, dass ech mech souwuel an dësem wéi och am viregte Schäfferot extrem fir dëse Projet agesat hunn. Ech war souzesoen de Fahnenträger vun Ufank un, well ech un dee Projet gleewen an en immens interessant a wichteg fanne fir den Développement vun eiser Jugend. An ech wär immens frou dee Projet hei zu Déifferdeng ze realiséieren, fir e Standbeen ze hunn. Ech muss awer leider soen, dass an deene leschten zwee Joer d'Diskussiounen tëschent all den Akteuren net besonnesch gutt lafen. Hei kann ee wierklech soen: Viele Köche verderben den Brei. Dofir sinn ech der Meenung, dass d'Gemeng déi richteg Décisioun geholl huet, andeems mer soen, mir waarde fir d'Éischt of, bis déi sech emol all eens sinn, wat se gären hätten. Do sti mer am Moment. All déi Akteuren am Science Centre zéien an zerren – deen een an déi, deen aneren an déi aner Richtung –, a mir als Gemeng hunn am Moment keng richteg Vue vun deem Ganzen. Mir wëssen einfach guer net, wat se gären hätten. Wou se hi wëllen. Do streit ee mat deem aneren. Sief dat de Conseil vun der Léierbud, sief dat de Ministère, dee sech nach dramëscht. An dann nach en zweete Ministère, dee sech dramëscht. Mir als Gemeng sëtzen einfach op der Waardepositioun a waarden emol of, wat geschitt. Ech mengen awer, dass et falsch ass, fir ze soen, mir hätte keen Dynamismus. Mir hätte just gär Kloer-

heet. Dat wär jo dat, wat de Gemengerot géif fuerderen. Wa mer mat engem milliouneschwéiere Projet géife kommen, géif de Gemengerot awer froen, wou dann d'Kloerheet an d'Transparenz an deem Dossier sinn. Déi sinn am Moment null. Dat ass meng perséinlech Meenung zu dësem Dossier. D'Madame Schambourg huet vum Invest an d'Kanner geschwat. Är Iwwerleeung ass ganz richteg. All Euro, dee mer an eis Kanner investéieren – dat ass vläicht e bëllege Saz, wou ee bal iwwerall ka soen, mä et stëmmt awer – ass gutt investéiert. Dir hutt ganz recht, dass een deen Euro muss probéieren ze evaluéieren. Wou ee sech muss froen: Wat bréngt en en fin de compte? Ass e gutt ukomm? Den Här Mangen huet mat Recht gesot, dass mer eis musse Gedanke maachen iwwert de schouleschen Erfolleg. Ech weess awer, well ech selwer aus deem Beräich kommen, dass et schwéier ass, den Erfolleg an der Schoul mat Euroen ëmzerechnen. Mir si kee Betrib, wou dat esou funktionéiert. Trotzdeem musse mer dee Gang eng Kéier maachen a kucken, wéi steet mäin Euro, deen ech an d'Schoul investéieren, a Relatioun mam schouleschen Erfolleg. Ech sinn do amgaangen, mam Inspekter verschidde Weeër ze diskutéieren. Ech hoffen, dass sech e puer nei Pisten erginn. Mir si jo net alleng fir d'Pädagogie zoustänneg. Ech kann nëmme soen, säit där kuerzer Zäit, an där ech Schoulschäffe sinn, dass mer eng immens motivéiert Équipe hunn. Et läit sécher net un der Motivatioun vun eisem Schoulpersonal. Et läit och net um Budget, dee si jo selwer matgestalt hunn, wat de Succès verhënnert. Et läit, mengen ech, un de schwieregen Ëmstänn, déi mer hei zu Déifferdeng hunn. De Projet vum Déifferdenger Schoulhaff ass ee vu villen, wou ee kloer gesäit, dass eist Léierpersonal sech vill Gedanke mécht a probéiert, e Maximum ze maachen. E Schoulhaff ass elo sécher net en Allheelmëttel fir e Succès, mä et dréit awer iergendwou dozou bäi. Dat kann ech vun hei aus nëmmen ënnersträichen.

63

atteindre des aires de récréation et la nouvelle maison des jeunes. D’ailleurs, aucune autre commune n’a autant de maisons des jeunes que Differdange. Le terrain de l’AS sera rénové. Tous ces projets contribueront à ce que les Differdangeois se sentent à l’aise chez eux. Mme Goergen ne s’est probablement pas donné la peine de lire les statistiques à la page 2. Mais la population est passée de 18 000 habitants en 2001 à 25  000 habitants aujourd’hui. Cela indique que les gens viennent à Differdange et non qu’ils partent comme l’a soutenu la conseillère. Mme Goergen a aussi regretté le manque de dynamisme du collège échevinal dans le dossier du Science Centre. Pourtant elle sait que Georges Liesch s’est investi dans ce projet. L’échevin souhaite que ce projet aboutisse. Malheureusement, les discussions entre les différents acteurs se passent mal. C’est pourquoi le collège échevinal a raison de patienter. Les personnes impliquées se disputent. Le conseil d’administration de l’École professionnelle et le ministère ne savent pas ce qu’ils veulent et dans quelle direction aller. Un deuxième ministère se mêle des discussions. Dans ces conditions, Differdange ne peut qu’attendre des clarifications. D’ailleurs, si le collège échevinal présentait un dossier de plusieurs millions au conseil communal, celui-ci exigerait aussi de la transparence. Et pour le moment, il n’y en a pas. Mme Schambourg a parlé des investissements dans les enfants. Chaque euro investi dans les enfants est bien dépensé. Cette phrase est un cliché, mais elle reste pertinente. Cependant, il est vrai qu’il faut évaluer les dépenses. Est-ce qu’en fin de compte elles apportent quelque chose? M. Mangen s’est posé des questions sur la réussite scolaire. Or celle-ci est difficile à évaluer en euros, même si l’exercice doit être tenté. Georges Liesch analyse des pistes avec l’inspecteur. Ce qui est certain, c’est que depuis qu’il est échevin aux affaires scolaires, il a pu constater à quel point le personnel scolaire est motivé. L’échec scolaire ne peut pas lui être


2. budget imputé, tout comme il ne peut pas être imputé au manque de fonds. Mais le contexte à Differdange est difficile. Le projet de la cour de récréation constitue un exemple de l’implication du personnel scolaire, qui réfléchit aux façons d’améliorer la situation dans les écoles. M. Diderich a mentionné la participation citoyenne dans le contexte du PAG. Georges Liesch estime que de la publicité a été faite, notamment sur le site internet et dans le DIFFMAG. La commune aurait pu faire davantage. M. Diderich a proposé des panneaux provocateurs. L’idée est bonne. La campagne n’est pas finie. En janvier, il y aura deux ateliers auxquels les citoyens pourront participer. Georges Liesch espère que M. Diderich n’aura pas de raisons de critiquer le collège échevinal cette fois-ci. Il faut aussi comprendre que le thème est difficile. Par conséquent, Georges Liesch est content que plusieurs personnes aient pris la parole pour exprimer leurs idées. Celles-ci seront incluses dans le PAG. M. Diderich a aussi abordé la question du Kornascht et du «Weltatelier».

gaRy dideRiCh (déi Lénk) précise que sa question concernait aussi le Woiwer. geoRges LiesCh (déi gRéng) explique que des travaux de mise en conformité sont en cours au Kornascht. Des fonds sont également prévus pour les formations. En effet, le «Weltatelier» sera introduit au Kornascht au même moment que dans les maisons relais. Mais cela n’est pas directement lié au budget prévu pour la transformation des locaux. Au Woiwer, le personnel a participé directement à la planification du nouveau bâtiment. M. Muller a ensuite fait construire celui-ci sur la base du concept élaboré par le groupe de travail. Georges Liesch ne sait pas comment appeler ce bâtiment puisque ce n’est ni une école ni une maison relais. C’est un bâtiment pour enfants. En ce qui concerne l’école à plein temps, elle figurait sur l’agenda de

Ech si ganz bei Iech, wann Der sot, mir mussen eis Gedanke maachen, wat mer investéieren. Beim Här Diderich hat ech mer zwou Saachen opgeschriwwen. Dir hat no der Participatioun vum PAG gefrot. Dir wësst, mir haten d'lescht Joer eng ganz Partie Saachen. Dir hutt der e puer ernimmt. Ech ginn Iech net ganz recht, wann Der sot, mir hätten déi Publizitéit hallefhäerzeg gemaach. Mir haten dat ëmmer erëm um Internetsite an an eisem Diffmagazin publizéiert. Elo kann ee vläicht soen, mer hätten nach kënnte méi maachen. Är Iddi mat de provokative Panneauen ass net schlecht. Firwat net? Dat léisst sech nach ëmmer maachen. Ech hunn déi Iddi opgeschriwwen. Ech fannen déi Iddi konstruktiv an eigentlech ganz gutt. Mir si jo nach net fäerdeg. Mir sinn nach net um Enn. Am Januar sinn nach zwee Workshoppe geplangt, wou nach eng Kéier esou Ateliere stattfannen, wou d'Leit invitéiert ginn, hin ze kommen. Ech hoffen, dass d'Reklamm dann dës Kéier besser gemaach gëtt, dass Der eis net méi kritiséiert. An dass vill Leit kommen. Mä ech mengen, dass et och e schwieregen Thema ass, wou sech net jiddwereen dran erëmfënnt. Ech si frou, dass eng Partie Leit a virun allem ëmmer méi Leit sech zu Wuert mellen. Sief dat iwwer den Internetsite, sief dat bei de Visitten. Wou mer dann awer ëmmer aner Vuë kréien. Dat ass scho ganz interessant, fir déi Iddien an de PAG matafléissen ze loossen. Dir hat och gefrot am Kornascht, ob dat Konzept direkt mat an den Ëmbau agefouert gëtt.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Och Woiwer.

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng): Jo, och Woiwer. Ech trennen déi zwee just, well beim Ëmbau vum Kornascht et allerdéngs esou ass, dass mer Konformitéitsëmbaute maachen, déi elo net direkt un d'Konzept gekoppelt sinn.

64

Dir hutt vläicht am Budget gesinn, dass beim Kornascht och eng Zomm fir Formatioun virgesinn ass. Ebe grad, well mer décidéiert hunn, de Kornascht net wéi ursprénglech geplangt ganz zum Schluss an en neit Konzept eranzehuelen, mä dass mer dat elo parallel d'nächst Joer ulafe loossen. Dat Konzept Pikler, dat vun enger Doktesch etabléiert gouf, gëtt eigentlech am KlengeKanner-Beräich ugewannt. Dat wäerte mer also d'nächst Joer ufänken ëmzesetzen. Duerfir hu mer de Formatiounsbudget eropgesat, well mer och do eng extern Begleedung brauchen, fir eis Leit ze forméieren, fir dat ze maachen. Dat huet awer net direkt eppes mam Budget vum Ëmbau ze dinn. Beim Woiwer ass et aneschters. Beim Woiwer war d'Personal vu Schoul a Maison Relais direkt vu vir eran am Aarbechtsgrupp, fir dat neit Gebai ze gestalten. Et ass direkt esou geplangt ginn, wéi Dir gesot hutt. Also direkt a Funktiounsraim, wou souwuel Schoul wéi Maison Relais sech dran erëmfannen. Dat ganzt Konzept ass an deem Aarbechtsgrupp ausgeschafft ginn. Den Här Muller huet déi Ëmsetzung matgeholl an esou gëtt et dann och elo gebaut. Dat gëtt herno e flott Gebai. Op jidde Fall kritt een eng ganz aner Vue, fir eng Schoul ze bauen. E Kannergebai oder wéi een et wëll nennen. Et ass elo schwiereg, e Wuert ze fannen. Et ass net méi Maison Relais an net méi Schoul. Mir mussen en neit Wuert erfannen. Mä et wäert an deem Sënn sinn, wéi Dir gefrot hutt. Dann hat Der no der Ganzdagsbildungsstruktur gefrot. Wéi ech Schoulschäffe gi sinn, stoung dee Volet op mengem Agenda. Ech hat mech gefrot: wat maache mer domadder? Mir haten dunn eng Kéier eng Versammlung mam ganze Léierpersonal, well déi och implizéiert waren. Wéi si dat gesinn. An de Kredo war eigentlech, dass d'Léierpersonal gesot huet, et ass interessant, mä et ass net d'iewescht Prioritéit. Hir Prioritéite sinn éischter méi an de besteeënde Schoule Projeten ze maachen, déi zum Succès bäidroen, wéi elo nach eng nei Aart a Weis vu Schoul opzebauen. Ech hunn dat dann esou matgeholl a gesot, wann et keng iewescht Prioritéit ass vun eisem Léierpersonal, setze mir et och e Schratt zréck a mir investéieren


2. budget dann an eis Gebaier, dass mer déi Containeren ewech kréien. Wéi zum Beispill och an dat Gebai, wat elo um Woiwer entsteet. Dann hätt ech nach den Här Meisch. Dir hat gefrot, wéi et um Bock virugeet. Den Här Muller huet et schonn zum Deel e bëssen erkläert. Mir haten eng Etüd an Optrag ginn. Wat gëtt méi bëlleg? Ofrappen an nei bauen oder komplett sanéieren? Déi Etüd huet am Fong erginn, dass eigentlech de Mëttelwee deen interessantsten ass. Nämlech op där Plaz hannert der Woiwerschoul an hannert dem Bock léisst sech en Neibau maachen, dass een eigentlech de Schoulbetrib net stéiert. Dat wär e risegen Inconvénient gewiescht, wa mer ofgerappt hätten. Wou wäre mer déi zwee oder dräi Joer mat all deene Kanner higaangen? Och bei enger kompletter Renovéierung, hätt dat jo bedeit, d'Kanner all mussen erauszehuelen. Dat wär logistesch e risegen Opwand ginn a vu finanzielle Laaschte gewiescht. Duerfir schéngt eis de Mëttelwee am interessantsten. Mir kënne baue während dem Schoulbetrib. A wann dat Neit bis steet, huele mer d'Kanner eriwwer a kënnen dat aalt Gebai sanéieren. Den Nodeel ass natierlech deen, dass sech dat iwwer méi Jore wäert strecken a vläicht net esou schnell geet, wéi wann een einfach géif nei bauen. Dat ass elo dee Wee, deen dëse Schäfferot geet. Ech hoffen, dass ech op all Fro geäntwert hunn. Hu jiddefalls soss weider keng opgeschriwwen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Liesch. Da géif ech d'Ronn nach eng Kéier opmaachen, wa se erwënscht ass. Wann net, géife mer zum Vote kommen. Här Hobscheit.

pieRRe hobsCheit (Lsap): Här Buergermeeschter, ech mengen, et huet nach kee mer op meng Fro zu der Étude démographique geäntwert, déi ech gestallt hat.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat ass elo amgaangen, gekuckt ze ginn, well mer gär wëlle wëssen, wou mer an 10, 15 och nach 20 Joer dru sinn. Well bis dohin, wäerten eis Terrainen all verbaut sinn. D'Eefamilljenhaiser si geschützt. Do komme keng Iwwerraschunge méi, ausser et géif erëm eng Kéier een anere Vote hei geholl ginn. Dat wollte mir jo esou. D'DP hat sech dee Moment enthalen, well se dat net esou gutt fënnt. An zwee Joer kann et erëm aneschters sinn. Op alle Fall gëtt elo gekuckt, wéi mer wuessen. D’Schoulinfrastrukturen. D’Maison-relaisen. Ob dat och nach an zéng 15 oder 20 Joer gebraucht gëtt. Net datt een op eemol e Plaffong erreecht huet, wou s de sees, du häss Schoulen ze vill, fir nëmmen déi ze nennen. Wann de Limit erreecht wier, déi da fir aner Zwecker ze notzen. Déi Etüd soll eis dat weisen. Mir musse wierklech kucken, wou mer hiwuessen a wéi schnell mer wuessen, och a puncto Steiercapacitéit. Alles dat soll gekuckt ginn. Datt een effektiv net Saache baut, wou herno an 20 oder 25 Joer gesot gëtt vun deene Leit, déi dann hei sëtzen: „Haten déi se nach all“. Ech kucken dës Säit. Här Pascal Bürger, w.e.gl.

Georges Liesch. Mais le personnel scolaire lui a dit qu’à ses yeux, ce n’était pas une priorité. Il serait plus important de poursuivre les projets en cours que de développer une nouvelle structure scolaire. C’est pourquoi Georges Liesch a finalement décidé de freiner le projet d’école à plein temps. M. Meisch a demandé où en était le Bock. Le collège échevinal a fait réaliser une étude pour savoir s’il valait mieux démolir le bâtiment ou l’assainir. Cette étude a révélé qu’il faudrait construire un nouveau bâtiment derrière le Bock. De cette façon, les cours ne seraient pas perturbés. Autrement, il aurait fallu trouver une solution temporaire pour les enfants pendant deux ou trois ans. La construction pourra donc se faire en période scolaire. Lorsque le nouveau bâtiment sera achevé, l’ancien sera assaini. Le seul inconvénient est que les travaux dureront plus longtemps. Georges Liesch espère avoir répondu à toutes les questions.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) cède la parole aux conseillers communaux souhaitant ajouter quelque chose avant le vote.

pieRRe hobsCheit (Lsap) avait posé une question concernant l’étude démographique. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

pasCaL büRgeR (dp):

Ech hunn dofir bewosst a menger Ried de second degré gebraucht, wat an der Politik net üblech ass. Ech hoffen, dass dat op déi Manéier verstane ginn ass.

explique que le collège échevinal veut connaitre l’évolution sur 10, 15 ou 20 ans. Tous les terrains seront viabilisés. Les maisons unifamiliales continueront à être protégées, à moins qu’un futur collège échevinal ne change d’avis. Le DP s’était abstenu lors du vote. Mais il faut aussi voir si Differdange aura encore besoin d’autant d’écoles et de maisons relais dans 15 ou 20 ans. Car si la limite est atteinte, les prochaines générations se demanderont comment autant d’établissements ont pu être construits. C’est pourquoi Differdange doit savoir à quelle vitesse se développer.

Dir, Här Buergermeeschter, hofft permanent drop, dass Der eng Kéier en unanime Vote beim Budget kritt. Dat ass jo och legitime. Ech fannen et awer

pasCaL büRgeR (dp) comprend que le collège échevinal a fait des reproches au DP. M. Traversini a parlé de politique de parti. C’est normal.

Ech wollt ganz kuerz drop agoen. Dir hutt eis jo natierlech eng ganz Partie Virwërf gemaach. Dat versti mer och. Dir hutt awer vu Parteipolitik geschwat. Wa mer vu Parteipolitik schwätzen, kënne mer dovun ausgoen, wann dat net esou wär, dass mer net géifen esou ronderëm den Dësch sëtzen, wéi mer hei sëtzen.

65


2. budget Autrement, tous les conseillers seraient assis du même côté de la table. Tout à l’heure, Pascal Bürger a eu recours au second degré. Il espère que cela a été compris. Le bourgmestre souhaite un vote unanime. Mais ce qui est dommage, c’est que certains conseillers communaux ne font pas de la politique depuis longtemps. Ils en ont eu les larmes aux yeux lorsque leurs propos ont été détournés de leur sens. La politique au sein du conseil communal reste une politique de parti. En son temps déjà, M. Mersch disait que les conseillers votaient en fonction de leur appartenance à la majorité ou à l’opposition. Il se demandait pourquoi ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord. Si tel était le cas, il ne faudrait plus de débats budgétaires ni de budgets.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) n’est pas d’accord. Ce qui importe, c’est de faire avancer la commune, quel que soit le parti.

schued. Et sinn eng ganz Partie Leit heibannen, déi ganz nei an der Politik sinn an déi net onbedéngt dee Pelz hunn, deen Dir hutt an deen ech hunn. Oder vläicht anerer hunn. Ech fannen et dann e bësse schued, datt et esouwäit kënnt, dass Leit hei bal an Tréinen ausbriechen, well verschidde Saachen op eng Manéier gedréit ginn, déi net esou stëmmen. Well den Här Ulveling Informatiounen iwwert meng Persoun huet, wou ech mech froen, wou hien do dru kënnt. Dat, just ganz kuerz, fir Iech kloer ze maachen, firwat dass mer eng gewësse Positioun als Partei anhuelen. Et ass a bleift Parteipolitik, Här Buergermeeschter. Soss géife mer wahrscheinlech aneschters hei sëtzen. Wéi sot den Här Mersch Camille eng Kéier, wéi en op där anerer Säit souz: „Wann Dir op eiser Säit géift sëtzen, géift Dir esou stëmmen a wa mir do géife sëtzen, géif Der esou stëmmen. Firwat stëmme mer net einfach alleguerten eng Kéier d'nämlecht?“ Mä da bräichte mer keng Budgetsdebatt a mir bräichten och kee Budget opzestellen.

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng) demande si l’étude démographique sera uniquement axée sur l’enseignement.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond que non.

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng) estime que cette étude doit constituer un pilier du PAG. Est-ce qu’on en tiendra compte?

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech bleiwe bei menger Meenung. An ech weess, datt vill Leit menger Meenung sinn. Et ass wichteg, datt een eng Gemeng no vir bréngt, egal zu wéi enger Partei ee gehéiert. Ech ginn déi Saach mam unanime Vote op alle Fall net op. Här Schwachtgen.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) a entendu le message. Il estime que ces questions peuvent être traitées au sein des commissions et notamment la commission de l’environnement.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) constate que le collège échevinal n’a pas réagi aux questions sur les plans communaux. À titre d’exemple, si l’on connait les besoins en matière de jeunesse, on peut évaluer s’il faut des maisons des jeunes ou du streetwork. L’un n’est pas mieux que l’autre. Mais il n’y a pas que les maisons des jeunes. Pourquoi la décision d’en ouvrir une nouvelle a-t-elle été prise

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): Ech kommen nach eng Kéier op d'Étude démographique zréck. Ech hat d'Fro gestallt: Ass déi just op den Enseignement cibléiert? Ech hoffen net.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Nee.

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): Ah, okay. Eng Étude démographique ass den Eckfeiler vun all PAG, fir ze wëssen,

66

wou eis sozial Couchë setzen, wéi eis Gemeng populatiounsméisseg ausgesäit a wéi eis Terrainen ausgesinn. Meng Fro ass: Fléisst déi Étude démographique och an de PAG mat an?

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ass zum Deel och an der Partie écrite mat dran. De Message hu mer verstanen. Mir schaffe jo dorop hin. Doriwwer kann een an de verschiddene Kommissiounen diskutéieren, ënner anerem och an der Ëmweltkommissioun. Den Här Diderich, w.e.gl.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Merci, Här Buergermeeschter. Op déi kommunal Pläng, déi ech ugeschwat hunn, si keng Reaktioune vum Schäfferot komm. Dofir wollt ech dat nach eng Kéier nofroen. Ech hat virdru vergiess ze illustréieren, wat ech am Fong mam Jugendkommunalplang soe wollt. Wann ee weess, wou ee steet, wat d'Besoine sinn a wou een hi wëll, kann een och evaluéieren ob d'Unzuel vu Jugendhaiser dat ass, wat eis weiderbréngt oder ob zum Beispill e Streetwork eis méi weiderbréngt. Doropshi kann ee verschidden Décisiounen huelen. Dat kann een an engem Gemengerot wéi och a Kommissioune reflektéieren. Ech wëll net soen, dat eent wär besser wéi dat anert. Ech wëll just soen, Jugendhaiser sinn net déi eenzeg Méiglechkeet. Et ass jo och net esou, datt dat dat Eenzegt ass, wat gemaach gëtt. Mä grad dowéinst hat ech d'Fro gestallt, firwat déi Décisioun esou séier geholl ginn ass. Et gëtt geschwat, am Wok sollt direkt e Raum kreéiert ginn. Ech ginn dovunner aus, dass iergendwéi en urgente Besoin besteet, vun deem ech nach näischt matkritt hunn. Dat war meng Nofro an deem Sënn. Dann hutt Der mer elo d'Chiffere gi punkto Parc locatif social, steet hei als Titel zu Déifferdeng. An et sinn nach nei Projeten opgelëscht, déi ech och schonn direkt a menger Rechnung integréiert hat. Wann ech dat elo richteg hei erausliesen, komme mer op 566 sozial Miet-


2. budget wunnengen, wann all déi Projete realiséiert sinn.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): De Besoin vu viru Jore war 600 bis 1.000.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Op den Dag vun haut, gellt. Mir gi jo nach weider. Dat do ass op den Dag vun haut.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Op den Dag vun haut, wat elo geplangt ass.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Jo.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Genau. Do sinn awer elo keng Studenten a Réfugiéen. Neen, Jonker si mat dran. Studenten a Réfugiée sinn net mat agerechent. Wa mer déi och mat arechnen, komme mer op 700 Mietwunnengen. Ob een d'Studenten arechent oder net… Et ass net, dass ech dat net wichteg fannen, mä dat, wat elo gebaut gëtt, äntwert net op e Besoin vu viru fënnef Joer. Dat äntwert op de Besoin, dee mer haut an an Zukunft hunn. Déi Chifferen, déi ech abruecht hunn, baséieren op dem Besoin vu virun dräi oder véier Joer. E Besoin, deen d'Populatioun dunn hat. Dat sinn déi 600 bis 1.000 Sozialmietwunnengen, déi mer zu Déifferdeng bräichten. Déi sinn och ausgerechent ginn opgrond vum Bestand. Dat heescht, déi 300 bis 400 Wunnenge vum Fonds du Logement – actuellement sinn et der 308 – sinn do scho matagerechent. Dat kënnt nach dobäi. Wann ech elo kucken, wat hei geplangt ass un zousätzleche soziale Mietwunnengen, kommen ech op 258.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Wat schonn net schlecht ass.

Dat ass net schlecht. Dat soen ech net. Ech wëll just ënnersträichen, dass de Besoin nach ëmmer grouss ass. Ech si frou, dass den Här Muller de Projet um Funiculaire an der Logementskommissioun virgestallt huet, och wann ech grad déi Sëtzung, wou en am Gemengerot presentéiert ginn ass, am Ausland war. Dat ass nämlech op deen Dag gefall. Dee Projet ass absolutt ze begréissen. Dir hutt vu 6 Millioune geschwat. Dat ass e grousse Chiffer. Dovunner sinn 2,5 Millioune virgesi fir Studentewunnengen. Och absolutt begréissenswäert, dass dat geschitt. 1,7 Millioune fir Jonker.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ongeféier, jo.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): An de Rescht ass fir Crèchen. Dat heescht, dee Chiffer vu 6 Millioune brauche mer net hei an d'Spill ze bréngen, wa mer iwwer Logement schwätzen, well dat Crèche an net Logement ass. Fir dat och nach eng Kéier kloer ze maachen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Da wiere mer awer bei ronn 4 Milliounen.

aussi vite? M. Traversini veut mettre des locaux du Wok à disposition immédiatement. Existe-t-il un besoin urgent dont Gary Diderich ne serait pas au courant? Le bourgmestre a donné des chiffres concernant le parc locatif social. Il est question de 566 appartements sociaux à louer.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) précise que ce chiffre se rapporte à la situation actuelle.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) demande si c’est ce qui est planifié aujourd’hui. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond que oui.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) constate que ce chiffre comprend les jeunes, mais pas les réfugiés et les étudiants. Les chiffres de Gary Diderich se basent sur les besoins d’il y a cinq ans. Differdange a besoin de 600 à 1000 appartements sociaux à louer. Dans les 566 appartements planifiés, les 308 du Fonds du logement sont inclus. Il en reste donc 258. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) dit que ce n’est pas mal.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) répète que les besoins étaient de 600 à 1000 il y a plusieurs années. Par conséquent, il reste du travail à faire. Gary Diderich salue le projet du plateau du Funiculaire présenté par M. Muller. Le conseiller était absent lors de cette séance. Il était question de 6 millions, dont 2,5 pour des logements pour étudiants et 1,7 pour les jeunes. C’est important aussi. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Mir sinn da bei ronn 4 Milliounen, déi do investéiert ginn. Op jidde Fall. De Projet an der Spidolstrooss, wou e Mix virgesinn ass, kann ech absolutt begréissen. Dat ka souguer nach méi wäit goen. Mir schwätzen oft dovun, Seniorewunnenge mat Réfugiéswunnengen zesummenzebréngen.

67

précise qu’il s’agit de chiffres approximatifs.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) rappelle que le reste est destiné à la crèche. Par conséquent, il est faux de parler de six-millions. Il faut être clair. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) confirme qu’il s’agit en fait de quelque quatre-millions d’euros.


2. budget gaRy dideRiCh (déi Lénk) salue également le projet dans la rue de l’Hôpital où une bonne mixité est prévue. Mais on pourrait aller plus loin et aménager des logements pour séniors et pour réfugiés.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

gaRy dideRiCh (déi Lénk):

Et verhënnert jo näischt, datt déi dohinner kommen.

répond que ce n’est pas exclu.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) pense que l’on pourrait créer un projet d’entraide. On pourrait aussi rapprocher les logements pour séniors et ceux pour étudiants. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) explique que c’est prévu.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) insiste cependant sur le fait que tout cela ne concerne pas sa motion. Même si M. Traversini pense répondre aux besoins, il en est loin. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

Dat wär immens naheliegend. Et kéint eppes am Sënn vun «Entraide» stattfannen. An iwwerhaapt Mixitéit. Also fir déi Saachen net méi esou getrennt ze denken. Och Studentewunnengen ze rapprochéieren u Seniorewunnengen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Dat sot Dir, dass ech dee géif stëmmen. Dir hutt gesot, just den Här Ruckert hätt gesot, firwat en de Budget net géif stëmmen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dir deelweis och.

gaRy dideRiCh (déi Lénk): Ech hat net hannert all Saz gesot, dofir stëmme mir de Budget net.

Dat geschitt.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

gaRy dideRiCh (déi Lénk):

Nee.

All Saachen an déi Richtung sinn absolutt begréissenswäert an interessant.

gaRy dideRiCh (déi Lénk):

n’est pas d’accord.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) estime que ses propres chiffres sont modestes. Le budget 2016 prévoit vingt appartements à tout casser. C’est peut-être bien pour 2016, mais…

Mä et ass awer net dat, wat ech mat menger Motioun wollt erabréngen. Et ass net esou, wéi Dir elo hei sot. Och wann Dir mengt, dat géif op dee Besoin äntweren, si mer awer nach wäit dovun ewech.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) demande donc à M. Diderich d’approuver le budget  2016 en attendant de voir la suite.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Mä ech mengen, dass ech awer mat e puer Saache wéi d'Taxen, d’Privatiséierung an de Logement kloergemaach hunn, dass dat fir déi Lénk rout Linne sinn. An dass déi décidéieren, ob mer an eng Richtung ginn, esou eppes matzedroen. Dat ass keng prinzipiell Fro. Et ass eng prinzipiell Fro op deenen Inhalter, net ob mir elo hei sëtzen oder do sëtzen. Ech soen Iech Merci.

Ech mengen zwar net.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) rappelle que selon le bourgmestre, seul M. Ruckert a expliqué pourquoi il n’approuverait pas le budget.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) admet que M. Diderich a aussi des arguments partiels.

gaRy dideRiCh (déi Lénk) n’a pas ajouté après chaque phrase que c’était la raison pour laquelle il voterait contre le budget. Mais il a expliqué que les taxes, la privatisation et le logement seraient décisifs pour déi Lénk. Ce sont ces domaines qui font que Gary Diderich approuvera ou pas le budget. Pas le côté de loa table où il est assis.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): gaRy dideRiCh (déi Lénk): An dat wat ech erabréngen, ass och nach immens bescheide par rapport zu deem Besoin, dee besteet. Dee Budget, deen eis virläit, ass vläicht fir 20 Wunnengen. Dann ass dat vläicht gutt fir de Budget d'nächst Joer…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Mä stëmmt en emol dëst Joer mat. Da kuckt Der d'nächst Joer, wat geschitt.

68

Merci, Här Diderich. Ech weess, et war och net esou gemengt. Natierlech hutt Der verschidde Grënn genannt. Dir hutt awer en Amendement eraginn a gesot, wa mer 6 Milliounen d'nächst Joer investéiere géifen – a mir wäerte souguer méi investéieren –, kéint Der de Budget eventuell matdroen. Dofir hunn ech gesot, datt mer Iech géifen entgéintkommen. Ech weess ganz genau, datt verschidde Saachen net kloer sinn. Ech mengen awer, datt mer dat, wat Dir fir d'Joer 2016 verlaangt, maachen. Mir investéiere vill a sozial Wunnengen. Dofir nach eng Kéier den Opruff: Da kënnt Der jo kucken, ob mer d'nächst Joer esou weiderfueren. Mä mir sinn op alle


2. budget Fall op dat agaangen, wat Dir gefrot hutt. Quitte datt mer et souwisou scho virgesinn haten.

hunn e Sous-traitant fir déi Maschinnen. Am Kontrakt war jo och gesot ginn, et sollt ee kënne mat der Visaskaart bezuelen. Wat och nach ëmmer net geet.

Här Wintringer, ganz gären.

aRthuR wintRingeR (dp): Den Här Bertinelli hat net op meng Fro geäntwert, firwat d'Diffkaart net fonctionnéiert.

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap): Dir wësst jo, d'Diffkaart ass e Pilotprojet, wat elo amgaangen ass. De Problem ass, datt déi dräi Parkingen – d'Place des Alliés, Nei Déifferdeng a Reggio – technesch aneschters équipéiert sinn, fir déi Kaarten ze zielen. Eng Diffkaart kritt ee fir 10 Euro ze kafen, woufir een zu Déifferdeng parke kann. Domat kommt der op Nei Déifferdeng, Reggio an d’Place des Alliés eran. Mä d'Diffkaart muss een erëm lueden. Dat wësse vill Leit net. Da sti vill Leit do a wëssen net, wat se solle maachen. An der Verkéierskommissioun hu mer elo ausgemaach, datt all Kéiers, wann een eng Diffkaart siche kënnt, mer en Ziedelche mat ginn, wou ganz genau drop steet, wéi dat fonctionnéiert. Doru si mer amgaangen ze schaffen. Dir wësst och, datt d'Parkhaus zu Uewerkuer STRABAG ass. Mir hunn hinne gesot, si missten onbedéngt kukken, datt deen d'selwecht fonctionnéiert wéi eis aner Parkhaiser. Do si mer nach mat hinnen a Verhandlungen. Mä spéitstens an zwee oder dräi Méint fonctionnéiert d'Diffkaart iwwerall d'selwecht. Och de Parking, dee bei d'Spidol kënnt. Iwwerall d'selwecht zu Déifferdeng, wou een eran an erëm eraus kënnt. Dat ass de Problem. D’Leit kafe sech eng Diffkaart vun 10 Euro. Da gi se an déi dräi Parkingen an da komme se net eraus. Déi muss frësch geluede ginn. Dofir hu mer an der Verkéierskommissioun décidéiert, Ziedelcher mat eraus ze ginn, wou alles ganz genau beschriwwen ass. Mir haten et och kommunizéiert déi éischte Kéier bei der Diffkaart. Et läit net direkt un eis. Mä wéi gesot, d'Parkhaus Uewerkuer ass STRABAG. Mat deene musse mer verhandelen. Déi

Wann de Projet Diffkaart fäerdeg ass, fonctionnéiert se op all Parking. Da kann een iwwerall a ganz Déifferdeng mat därselwechter Kaart parken. Souguer d'Horodateure kënnen herno mat der Diffkaart bezuelt ginn. Dat hei ass e Pilotprojet, deen nach munchmol hei oder do e klengen Hick huet. Mä mir sinn awer iwwerzeegt, datt dat dee richtege Wee ass fir d'Gemeng Déifferdeng. Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci. Ech wollt nach op den Här Diderich zréckkommen. Soss hunn ech dat erëm vergiess. Op de Jugendkommunalplang. D'Jugendkommissioun ass amgaangen, esou een auszeschaffen. Et ass awer och esou, datt soubal mer e Jugendhaus opmaachen, et voll ass. Mir hunn eng grouss Nofro vu Jugendlecher um Fousbann an natierlech och zu Uewerkuer. Streetwork hunn ech am Budget net ernimmt, well e Projet ugeduecht ass mat der SNJ, wou d'Jugendhaiser während zwee Joer eng Opsiicht als Jugendaarbechter/Jugendaarbechterin kréien, wat d'EU ganz iwwerhëlt. Dofir steet deen net am Budget. Dat wäert och eng Kéier hei kuerz gesot ginn. Dat leeft iwwert d'Jugendhaus. An dee kritt als Oplag, haaptsächlech fir ze kucken, wou déi Jonk sech befannen, déi an der Schoul respektiv an der Léier sinn. Dee Projet ass bal ganz duerch. En ass nach net 100% approuvéiert. Et geet rieds vu fënnef Sozialaarbechter. Een ass ganz alleng fir Déifferdeng virgesinn. Dat ass och e Projet, dee leeft. Wann dat seng Friichten dréit, muss de Gemengerot an zwee Joer d'Décisioun huelen, ob se déi Persoun astellt an dat weiderféiere wëll. De President vun der Jugendkommissioun ka bestätegen, datt ech gefrot hunn, fir e Jugendkommunalplang opzestellen, respektiv ze erneieren.

69

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) rappelle que M. Diderich a introduit un amendement demandant des investissements de six-millions. Le collège échevinal va le faire. Il investira dans des logements sociaux. C’est pourquoi Roberto Traversini demande à M. Diderich d’approuver le budget en attendant l’année prochaine.

aRthuR wintRingeR (dp) a demandé pourquoi la Diffcard ne fonctionne pas. fRed beRtineLLi (Lsap) explique que les parkings de la place des Alliés, Nei Déifferdeng et Reggio sont équipés différemment d’un point de vue technique. C’est pourquoi les dix euros qui figurent sur la carte à l’achat permettent d’entrer dans ces parkings, mais pas d’en sortir sans recharger la carte. La commission de la circulation a décidé que chaque personne qui achètera une carte à l’avenir recevra une feuille d’explications. Le parc de stationnement d’Oberkorn est géré par Strabag. Le collège échevinal leur a demandé de changer son fonctionnement. Dans deux ou trois mois, tous les parkings devraient fonctionner de la même façon, y compris celui près de l’hôpital. En tout cas, les négociations avec Strabag sont en cours. Il était aussi question de permettre aux automobilistes de payer par carte de crédit, mais cela ne fonctionne pas non plus. Lorsque le projet Diffcard sera fini, la carte fonctionnera partout, y compris avec les horodateurs. Mais c’est un projet pilote en développement. En tout cas, Differdange est sur la bonne voie. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) revient sur la question du plan communal de la jeunesse. La commission des jeunes est en train de le préparer. En attendant, les maisons des jeunes sont pleines dès qu’elles ouvrent. La demande est importante pour le Fousbann et Oberkorn. Le streetwork ne figure pas dans le budget parce qu’un projet financé par l’Union européenne est en cours de planification avec le SNJ. Il pré-


2. budget voit l’intervention de cinq assistants sociaux, dont un exclusivement pour Differdange. Dans deux ans, le conseil communal devra décider si cette personne sera recrutée. En tout cas, le président de la commission des jeunes peut confirmer que Roberto Traversini a demandé un plan communal des jeunes. Avant de passer au vote, le bourgmestre suggère au DP de faire des propositions d’amendement du budget. Que faudrait-il changer pour que les démocrates approuvent le budget?

Ier mer zum Vote kommen, wollt ech eppes froen. Well mer e bësse Spillraum am Budget hunn, hätt ech absolutt kee Problem – an ech mengen, meng Kolleegen aus dem Schäfferot och net –, wann Amendementer vun der DP géife komme, wat mer sollen drun änneren, verbesseren, bäisetzen oder ewechhuelen. Da kéint een dat nach am Budget virgesinn. Ech sinn op fir all Propos, déi der elo bréngt, fir ze soen, wann dat an dat dropgesat gëtt an dat an dat erofgesat gëtt, stëmmt der de Budget mat.

zehuelen. Mä wa mer dat eranhuelen an Dir stëmmt de Budget net…

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng): Firwat solle mer dat da maachen?

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Firwat solle mer dat da maachen?

maRtine goeRgen (dp): maRtine goeRgen (dp) trouve injuste que cette proposition n’intervienne que maintenant. Les démocrates auraient pu introduire des amendements plus tôt. Cependant, Martine Goergen propose d’augmenter les fonds alloués au centre culturel Aalt Stadhaus afin d’explorer de nouvelles niches avec la commission de la culture. Elle n’a pas réfléchi à la somme.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) lui demande si elle approuverait le budget, si le collège échevinal apportait cette modification.

maRtine goeRgen (dp) s’exclame que non. (Rires)

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) pourrait apporter la modification demandée. Mais si le DP vote contre le budget de toute façon…

maRtine goeRgen (dp): Ech maachen dann eng Propos. Ech hunn net driwwer geschwat, mä ech fannen, dass dat vläicht e gudden Ufank ass. Ech fannen dat och elo e bëssen onfair, fir dat elo esou an de Raum ze stellen. Dann hätte mer dat vläicht kënne virdrun erareechen. Ech gesinn dat elo anescht. Mä ech géif proposéieren, de Budget vläicht an der Programmatioun vum Kulturzentrum Aalt Stadhaus eropzesetzen, fir ze erlaben, eventuell eng nei Nisch ze exploréieren an dat dann dëst Joer an Zesummenaarbecht mat der Kulturkommissioun auszeschaffen. Wivill? Déi Diskussioun iwwerloossen ech Iech. Mä ech géif mer awer wënschen, domadder e bëssen eropzegoen.

geoRges LiesCh (déi gRéng) de-

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

mande à Mme Goergen pourquoi le collège échevinal devrait amender le budget dans ces conditions.

Dat heescht, wa mer dat maachen, géift Der de Budget matstëmmen?

maRtine goeRgen (dp) explique que ce n’est pas parce qu’on n’approuve pas un budget que tous les projets sont mauvais. Les démocrates trouvent que le budget 2016 ne va pas assez loin. Mais ce n’est pas à eux d’élaborer les projets. L’opposition se doit de réfléchir avant de prendre une telle décision.

maRtine goeRgen (dp): Nee. (Gelaachs)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) rappelle que le DP a approuvé tous les projets l’année dernière, à l’exception d’une abstention sur les

Meng Fro war, wou ee kéint amendéieren. Ech hu kee Problem, dat mat eran-

70

Wann een e Budget net stëmmt, heescht dat net, dass een all eenzelne Projet, deen drasteet, schlecht oder net gutt fënnt. Mä ech fannen, mir hunn och Argumenter geliwwert, firwat mer net mat deem Budget kënnen zefridde sinn. Well mer eis vläicht nach méi wënschen. Mä et ass och net eis Aufgab, Iech all eenzelne Projet, esou wéi mir eis e géife virstellen, auszeschaffen. Ech denken, dass et normal ass, dass ee sech als Oppositioun gutt iwwerleeë muss, ob een e Budget matstëmmt oder net.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Richteg. A well Der dat elo uschwätzt, hunn ech d'Chifferen erausgesicht vum leschte Joer. Dir hutt bal all Projet matgestëmmt. Doriwwer sinn ech och frou. Dat beweist intern jo, datt der zu der Stad stitt an zu der Politik, déi deen heite Schäfferot mécht. Dir hutt d'ganzt Joer unanime matgestëmmt. Dofir wonnert et mech nach méi, datt der et net fäerdeg bréngt, iwwert de Schiet ze sprangen an dee Budget matzestëmmen. Eng Kéier hat der iech enthalen. Dat hunn ech virdru gesot. Dat war de Schutz vun den Eefamilljenhaiser. Ech kann iech d'Lëscht ginn – ech hu mer déi Aarbecht gemaach – vun all deem, wat der matgedroen hutt. Iwwregens och virdrun. Virdrun hate mer ganz oft Sträit, mä dat waren awer just op verschiddene Punkten. An d'LSAP an d'CSV haten deelweis ganz


2. budget grouss Projete matgedroen. Si hätte se vläicht aneschters gedréit. Aquasud hätte se vläicht gesot, d'Gemeng soll et maachen an net iwwert e PPP. E Gebai op enger Plaz hätte se net gemaach. Dat waren ëmmer Klengegkeeten. Dir hutt zu 95% oder 98% d'Projete matgedroen. Dat weist och, wann der elo dogéint stëmmt, datt der am Fong geholl mat eiser Politik averstane sidd.

maRtine goeRgen (dp): Da verspriechen ech Iech elo, dass ech mech d'nächst Joer e bësse méi wäert dohannert setzen a vläicht emol déi eng oder déi aner Motioun erareechen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Mä alleguer déi Saachen, déi kommen, wäerte mir garantéiert matdroen, wéi mer se bis elo ëmmer matgedroen hunn.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Mir ginn eis do net eens. Et muss ee jo no engem Stréihallem gräifen… Mir hu ganz grouss Visiounen. An ech mengen, dir géift de Budget ganz bestëmmt matdroen, wann der dës Säit vum Dësch géift sëtzen. Alles, wat mer am Verkéier maache fir d'Populatioun, d'Schoulen, de 1535 °C an d'Betriber sinn alles Saachen, déi der, wann der an zwee Joer d'Chance erëm kritt, am Schäfferot ze sëtzen, déi der da wäert matdroen. Mir hu Visioune vun Déifferdeng. An d'Chiffere beweisen dat.

D'nächst Joer froen ech Iech net. (Gelaachs)

maRtine goeRgen (dp): Ech denken elo am Laf vum Joer. Also, ech verstinn Är Umierkung.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Mir hunn esou vill Ufroe vu Geschäfter a vu Leit, déi erëm wëllen op Déifferdeng wunnen a schaffe kommen. Dat heescht, dass mer um richtege Wee sinn. Déi géifen net kommen, wa se der Meenung wären, Déifferdeng wier am Stëllstand. Déi 19 Conseilleren heibanne wëlle jo eigentlech alleguerten datselwecht: Déifferdeng no vir ze bréngen. Egal wéi der elo stëmmt, ech gleewen nach ëmmer un iech.

maisons unifamiliales. Cela démontre que les démocrates soutiennent leur ville et la politique du collège échevinal. C’est pourquoi Roberto Traversini ne comprend pas pourquoi ils voteront contre le budget. Le collège échevinal précédent se disputait aussi avec l’opposition, mais ces discussions portaient sur des détails. Le LSAP et le CSV approuvaient les grands projets. Le fait que les démocrates aient approuvé 95 ou 98 % des projets montre qu’ils soutiennent la politique du collège échevinal.

maRtine goeRgen (dp) promet que l’année prochaine, elle introduira plus de motions. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) ne parle pas de l’année prochaine. (Rires)

maRCeL meisCh (dp) ne pense pas que l’ensemble du budget soit mauvais. D’ailleurs, le DP a soutenu tous les projets. Mais le budget manque de vision. M. Traversini dit avoir atteint son objectif en réduisant la dette. Marcel Meisch aurait préféré des dépenses pour des projets visionnaires. Voilà pourquoi le DP n’approuvera pas le projet. Mais il continuera à soutenir les projets.

(Gelaachs)

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) Merci. Den Här Meisch huet och nach d’Wuert gefrot.

Mir kommen elo zum Vote. Fir d'Éischt stëmme mer iwwert d'Motioun vum Här Diderich of. Seng Motioun war fir de Budget ze amendéieren. Mir schloe vir, datt en net amendéiert gëtt.

maRCeL meisCh (dp): gaRy dideRiCh (déi Lénk): Ech mengem, mir soe jo net, et ass alles schlecht. Mir hunn dat jo och alles matgestëmmt. Dat ass ganz richteg. Mir soe just, mir stëmmen de Budget net mat, well keng nei Visiounen an deem Budget sinn. Eng Gemeng muss vun neie Visioune liewen. Dir sot eis: „Mir hunn d'Zil erreecht, d'Schold erofzesetzen“. Ech hätt léiwer gehat, dir hätt eis gesot: „Do sinn nei Visiounen. Si kaschten.“ Mä nei Visioune si keng do. Et ass dat, firwat datt mir de Budget net matstëmmen.

Mä Dir hutt d'Motioun elo net richteg komplett virgestallt. Et sinn zwee Aspekter. Dat eent ass d'Amendementer. An dat anert ass laangfristeg e Prozentsaz ze erreeche bis 2025 vun 10% sozial Mietwunnengen zu Déifferdeng.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech schloe vir, datt mer ee Vote maachen.

71

a l’impression que M. Meisch se raccroche à n’importe quelle branche. Le DP voterait le budget s’il faisait partie de la majorité. Il soutiendrait les projets en faveur de l’école, du 1535 °C et des entreprises. Le collège échevinal a une vision du futur et les chiffres le prouvent. Les demandes pour ouvrir des magasins à Differdange affluent. Les gens veulent travailler et vivre à Differdange. Si la ville stagnait, ils ne viendraient pas. Tous les conseillers communaux veulent faire avancer Differdange. Peu importe ce qu’ils votent, Roberto Traversini croit en eux. (Rires) Roberto Traversini passe au vote et propose de commencer par la motion de M. Diderich.


2. budget / 8. motion de m. gary diderich gaRy dideRiCh (déi Lénk) se plaint que le bourgmestre n’ait pas présenté la motion intégralement. D’un côté, il y a les amendements et de l’autre l’objectif de 10 % de logements sociaux à louer pour 2025. (Vote) RobeRto tRaveRsini passe au vote du rectifié  2015 et du budget 2016. (Votes) Roberto Traversini plaisante sur le fait qu’il essaiera d’atteindre une unanimité à nouveau l’année prochaine. (Rires) Roberto Traversini passe au vote des devis. (Votes)

Le conseil communal décide avec 8 voix non, 9 abstentions et 2 voix oui de rejeter la motion suivante de M. Gary Diderich (déi Lénk): Le conseil communal; – Considérant que la pénurie de logements et la hausse constate des prix du logement de ces dernières décennies entraînent de plus en plus de personnes dans des difficultés financières; – Considérant que plus de deux tiers des habitants du Luxembourg sont propriétaires de leur logement (70,8 %), contre 42,8  % des personnes en risque de pauvreté (STATEC 2014); – Considérant que la Ville de Differdange a entrepris des efforts importants dans le domaine du logement (construction par des acteurs étatiques, construction par des privés, AIS Kordall, initiatives du secteur associatif…); – Considérant que la part des logements sociaux locatifs ne représente que 2 % du parc immobilier total au Luxembourg, et qu’au maximum 4 % du parc immobilier à Differdange, alors que dans nos pays voisins, elle se situe entre 10 et 17 %; – Considérant que cette situation critique concerne avant tout des familles, des familles monoparentales, des célibataires ainsi que des personnes immigrées. Pourtant, elle est en train de s’élargir à toutes les couches sociales confondues, touchant davantage les jeunes; – Considérant que malgré les efforts entrepris sur le terrain de la Ville de Differdange, une liste d’attente de 100 personnes existe auprès de l’office social pour accéder à un logement de l’Agence immobilière sociale (AIS) Kordall; – Considérant que l’État rembourse jusqu’à hauteur de 75 % les frais de construction de logements sociaux, et que la mise en location de tels logements permettra d’augmenter les recettes ordinaires; – Considérant que chaque année, il faudrait construire 3000 nouveaux logements selon le LISER, et qu’il faudrait construire entre 12 000 (Chambre immobilière) et 20  000 (Caritas) logements sociaux additionnels à ceux existant déjà au Luxembourg. Proportionnellement à sa population, la Ville de Differdange devrait donc construire entre 600 et 1000 logements sociaux locatifs. Invite le collège échevinal

72

– à entamer une augmentation importante des logements sociaux locatifs par la construction et gestion sur le compte de la Ville de Differdange ou d’un syndicat intercommunal de la région afin d’atteindre au plus tard en 2025 un taux de 10 %; – à amender les articles budgétaires 2016 suivants de la manière qui suit: - 4/650/221100/99001: augmentation de 1 208 000 euros à 2 968 000 euros ajouter un article dans 4/131/211000/99003 pour frais d’études d’un PAP pour la construction de logements sociaux à hauteur de 50 000 euros ajouter un article dans 4/612/221312/99001 pour la construction de logements sociaux à hauteur de 1 050 000 euros - 1/612/161000/99001 G: augmentation de 0 euro à 3 300 000 euros - à prévoir un emprunt à hauteur de 6 130 000 euros afin de financer ces coûts supplémentaires.

Merci. Da komme mer elo zum Plat de résistance. Zum Budget rectifié an zum Budget 2016, fir eis Stad no vir ze bréngen. Fir d'Éischt de Rectifié.

Le conseil communal arrête avec 10 voix oui, 1 abstention et 8 voix non le budget rectifié de l’exercice 2015.

Exzellent. Dann den 2016er Budget.

Le conseil communal arrête avec 10 voix oui, 1 abstention et 8 voix non le budget initial de l’exercice 2016.

Merci. Ech hunn op alle Fall nach ee Joer Zäit fir ze probéieren. (Gelaachs) Da géife mer zu den Devise kommen. Den Här Wintringer hat et schonn ugeschwat. Ass ee Projet iwwert deen der gär wëllt eenzel ofstëmmen? Ech men-


3. projets communaux gen, d'Erklärunge si ginn. Da géif ech virschloen a) bis u) mateneen ofzestëmmen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à la mise en place d’une climatisation dans l’annexe préfabriquée de la Villa Hadir.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis pour la mise en place de quatre nouvelles stations Vël’OK.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à la couche de roulement pour l’agrandissement de la zone industrielle Haneboesch.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de finalisation du bâtiment C de 1535 °C.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif au renouvèlement de la canalisation entre la Cité Mathendahl et la route de Bascharage.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à l’installation d’abris de vélos/poubelles dans les cours d’école.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux infrastructures techniques pour parkings payants.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à la réfection de la rue Kalekerbaach.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à la réfection du pont dans la rue Kazeboesch.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de marquage zone 30.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de marquage d’une piste cyclable.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à la réfection du mur de soutènement au cimetière de Niederkorn.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif au renouvèlement des sièges de la tribune au stade Jos-Haupert.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de rénovation et de mise en conformité au stade Jaminet.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de rénovation du hall de gymnastique à Oberkorn.

73


4. grand-rue Roberto Traversini passe au PAG de la Grand-rue pour une bonne nouvelle. M. Muller fait un peu figure de père Noël.

eRny muLLeR (Lsap) est convaincu qu’il obtiendra un vote à l’unanimité. Le projet d’un hôtel dans la Grand-rue est sur le point d’aboutir. Le collège échevinal a élaboré une convention d’exécution avec le promoteur. Seul le lot 5 du PAP 1 est concerné par cette convention. Le promoteur prendra 20  % des frais d’installation des bassins à sa charge. La route en haut ne peut pas encore être aménagée, car le collège échevinal est bloqué par les garages de la résidence Lazzara. En revanche, la partie inférieure peut être réalisée. Les conseillers communaux disposent des détails. La procédure est celle typique des PAP. ChRistiane saeuL (dp) rappelle que ce projet s’inscrit dans les projets réalisés dans le cadre des Terrasses de la Ville. Il comprend un complexe hôtelier qui occultera partiellement la résidence Lazzara. Là, où se trouvent actuellement les trois vieilles maisons, dont une avec une façade intéressante, une résidence avec un parking de 140 places publiques verra le jour. Ces emplacements sont absolument nécessaires. Un chemin à côté de la résidence mènera à la piste cyclable. Malheureusement, il n’est pas adapté aux personnes en fauteuil roulant et aux poussettes.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de rénovation du hall sportif du Woiwer.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à l’aménagement d’une salle polyvalente pour sports de combat.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de rénovation de la salle de sports à l’École Um Bock.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif aux travaux de mise en conformité de l’ancienne école ménagère.

Bei deenen anere bleift d'Gemeng deen Haaptpartner. De PAP1 Lot 2 kann een Deel iwwert e private Partner ofgewékkelt ginn. Dat hei ass elo just d'Phase d'exécution vum Lot 5. De Promoteur iwwerhëlt 20% fir d'Installatioun vun de Bassengen, fir d'Iwwerflächewaasser ofzeféieren, well dat dee ganzen Areal betrëfft. Uewen ass et leider esou, dass mer d'Strooss nach net kënne maachen, well mer mat der Résidence Lazzara blockéiert si mat de Garagen. Mir sinn awer absolutt derhannert, fir deen ënneschten Deel Richtung Strooss realiséiert ze kréien, wou jo och nach 140 Parkplazen als Parking public exploitéiert ginn. Méi hätt ech elo net ze soen. Dir hutt d'Detailer do leien. Et ass alles kloer, wat ofzetrieden ass. Et ass am Fong déi üblech Prozedur, wéi e PAP ausgefouert gëtt. Wann een eng Fro derzou huet, kann e mer déi natierlech stellen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Muller. D'Madame Saeul, w.e.gl.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le devis relatif à l’aménagement d’une bibliothèque dans l’École des Filles de Differdange.

Merci. Da géife mer zum véierte Punkt kommen, de PAG vun der Groussstrooss. Do ass erëm eng gutt Nouvelle. Här Muller. Dir sidd esou eppes wéi d'Chrëschtkëndchen.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): Dat ass wierklech eng super Nouvelle. Mir freeën eis alleguer driwwer. Ech mengen, dës Kéier si mer unanime. Elo gëtt endlech d'Hotel an der Groussstrooss Realitéit. Mir hu mam Promoteur eng Convention d'exécution ausgeschafft. Am PAP 1 sinn allerdéngs eng Partie Partner dran. Et gëtt Lote vun 1 bis 5. Just de Lot 5, deen heite PAP, entsprécht der Konventioun.

74

ChRistiane saeuL (dp): Merci, Här Buergermeeschter. Dëse Projet reit sech a Projeten an, déi an der Groussstrooss mat den Terrasses de la ville realiséiert ginn. De Projet begräift een Hotelkomplex, deen déi grouss Residenz, d'Residenz Lazzara, e bësse verstoppt, soudass ee ka soen, et géif e klenge Maquillage um Aussebild vun der Groussstrooss gemaach ginn. Do, wou elo dräi al Haiser stinn – eent dovunner mat enger Fassad, wou ee sech emol kënnt iwwerleeën –, entsteet eng gréisser Residenz mat engem Parkhaus vun 140 ëffentleche Parkplazen. Déi Parkplaze sinn dréngend noutwendeg, well jo mam Zréckbaue vun der Groussstrooss ee gudden Deel verschwonnen ass. Et ass gutt, datt niewent der Residenz dru geduecht ginn ass, e Wee ze maachen, deen op d'Vëlospist féiert. Just awer bedauerlech, datt en net ausgeduecht ass fir déi Leit mam Rollstull oder


5. Règlements communaux Leit mat Kannerkutschen. Do kéint een nach driwwer diskutéieren.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap):

eRny muLLeR (Lsap) répond que Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention du plan d’aménagement particulier au lieudit Grand-rue de la Ville de Differdange

Dat ass awer schwéier.

ChRistiane saeuL (dp): Schwéier. Als Demokratesch Partei begréisse mer dat an hoffen, datt déi zwee Chantiere relativ zäitno ugefaange ginn. Besser nach zesummen. Net datt déi Leit aus der Groussstrooss, wou jo am Moment nach e Chantier ass, sech duerno freeën, well déi Onkommoditéiten a Kaméidi vum Chantier fäerdeg sinn an dann nach eng Kéier mussen dru gleewen. Ech soe Merci fir d'Nolauschteren.

Merci. Zum Punkt 5 ass net vill ze soen. Um Präis vun eise Säll gëtt näischt geännert. D'Salle polyvalente vum Bâtiment A am 1535 °C fonctionnéiert d'selwecht wéi eis aner Gebaier. Dir hutt alles do stoen. Déi Salle polyvalente ka weider verlount ginn un eis Veräiner respektiv un eis Betriber. Dat eenzegt, wat bäikomm ass, ass den A an den Tariff. Här Hobscheit.

Merci.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): Mir schwätzen hei nëmmen iwwert de Lot 5. Nëmmen iwwert den Hotel, net iwwert d'Résidence.

ChRistiane saeuL (dp) espère que les deux chantiers débuteront de façon rapprochée. Il ne faudrait pas que les habitants de la Grand-rue se réjouissent de la fin d’un chantier pour en voir un deuxième commencer. eRny muLLeR (Lsap) rappelle que ce point ne concerne que le lot 5. (Interruption par Christiane Saeul) Erny Muller explique que les autres lots ne sont pas concernés. Mais la façade sera conservée. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) rappelle qu’elle est protégée.

pieRRe hobsCheit (Lsap): bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

c’est difficile à réaliser.

Merci, Här Buergermeeschter. D'LSAP hätt eng Fro. Eis ass nämlech opgefall, wann een d'Reglement kuckt, si verschidde Saachen, déi gratis si fir d'Assemblée-générallen an d’Kongresser. Dass dat fir eis Veräiner gratis ass, fanne mer ganz richteg. Mir wonneren eis just e bëssen, dass dat och fir Veräiner nonrésidents ass. Dat heescht eng Associatioun vun auswäerts kritt fir näischt eis Säll zur Verfügung gestallt.

eRny muLLeR (Lsap) ajoute qu’elle sera intégrée au projet. (Vote) RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) passe au point 5. Le prix de location des salles n’évolue pas. La salle polyvalente du bâtiment A du 1535 °C fonctionne comme les autres.

Mer wëssen all, wivill Zäit eis Aarbechter an en Aménagement vun engem Sall investéieren. Dofir fanne mir et dach e bësse verwonnerlech, dass Associatioune vun auswäerts komplett gratis vun eise Gemengeservicer solle profitéieren. Mir froen eis, ob dat richteg esou ass oder ob dat e Feeler ass.

pieRRe hobsCheit (Lsap) a constaté que certaines salles sont gratuites pour les assemblées générales et les congrès. Il comprend que ce soit le cas pour les associations de Differdange. Mais qu’en est-il des autres? L’aménagement des salles engendre beaucoup de travail. C’est pourquoi Pierre Hobscheit est surpris que les associations non communales ne paient rien. Est-ce une erreur?

Mir hu se jo geschützt.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

répond qu’il s’agit bien entendu d’une erreur.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap):

Et ass selbstverständlech e Feeler. Mir wäerten deen erëm riicht béien. Eng ganz gutt Bemierkung. Ech ginn dovun aus, datt mer eis doriwwer alleguerten eens sinn.

(Ënnerbriechung duerch d’Mme Saeul) Nee, déi aner elo nach net. Mä ech kann Iech awer berouegen. Déi Fassad muss erhale bleiwen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

Déi muss an dee Projet integréiert ginn.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Da géife mer zum Vote kommen.

Da komme mer zum Vote. Nee, Pardon. Här Schwachtgen. Ech hat geduecht, Dir wéilt mer just recht ginn.

75


5. Règlements communaux fRänz sChwaChtgen (déi gRéng) dit que de nombreuses personnes se posent des questions quant à la salle des fêtes de Lasauvage, qui est occupée par le théâtre de marionnettes. Peut-on encore la louer et à quelles conditions?

geoRges LiesCh (déi gRéng) répond que «Poppespëndchen» dispose de la salle de mars à novembre. Le reste du temps, elle peut être louée. Compte tenu de l’agencement de la salle, il n’est plus possible d’y organiser de grandes fêtes. La salle doit être laissée dans l’état où elle se trouve, mais elle peut être louée.

aRthuR wintRingeR (dp) constate que le règlement mentionne le Centre Noppeney. Il suppose que c’est une erreur. tom uLveLing (Csv) confirme que c’est une erreur.

eRny muLLeR (Lsap) ajoute qu’il peut être supprimé.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): D'Salle des fêtes Lasauvage ass hei drop. Vill Leit stelle sech Froe par rapport zum Poppentheater. Gëtt dee Sall nach verlount? Oder gëtt deen net méi verlount? Ënner wat fir Konditiounen? Zu wat fir engen Zäiten? Et si vill Leit, zemools Lasauvager, déi plangen eng Klengegkeet fir d'nächst Joer a se sinn do net am Kloren, wéi den Timing ass.

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng):

Mir géifen zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’adapter le règlement-taxe partie B «Culture».

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap):

D'Dekoratioun vum Sall ass deementspriechend ausgeriicht. Do däerf een op jidde Fall keng Party méi feieren. Et muss schonn eppes sinn, wat dem Kader ugepasst ass a wou ee weess, dass de Sall herno net muss ganz nei ugestrach ginn. De Sall ass duerchaus en dehors vun de Méint Mäerz bis November ze kréien.

Merci, Här Buergermeeschter. Am Verkéier hu mer net ganz vill. D'Entreprisë sti just virun de Congée fir d'Feierdeeg. Mä ech wëll iech awer soen, datt eise Parking an der Woiwerstrooss gutt virugeet. Kënnt der iech roueg ukucke goen. Dat geet formidabel virun. Dee wäert souguer nach virun der Zäit fäerdeg sinn.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

fRed beRtineLLi (Lsap) n’a pas

Merci. Här Wintringer, w.e.gl.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

E ka jo awer vläicht erëmkommen. Am Moment verloune mer en net. Mä den Tariff ka jo awer nach bestoe bleiwen.

Ech ka vläicht dorop äntweren. D'Poppespëndchen ass reservéiert an huet dat fest zougeuerdnet kritt vu Mäerz bis November. Déi aner Zäit ass et op fir de Verleih. D'Leit kënnen dat lounen, mä net méi fir egal wat.

précise que même s’il ne peut pas être loué actuellement, il pourrait l’être à l’avenir. Le tarif peut donc être laissé dans le règlement. (Vote)

grand-chose à dire concernant les règlements de circulation, si ce n’est que les travaux du parking de la rue de Woiwer avancent bien. Ce parking devrait même être achevé plus rapidement que prévu. Les travaux de construction du parking en face du contournement ont aussi commencé. M. Muller a expliqué tout à l’heure que la Grand-rue allait rouvrir, ce qui est une bonne chose pour le trafic. (Vote)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

aRthuR wintRingeR (dp):

Här Bertinelli, Dir hutt d'Wuert zu de Verkéiersreglementer.

An dës Woch hu mer mam Parking visà-vis vum Contournement ugefaangen. Wéi gesot, déi erfreelech Noriicht de Moie vum Bauteschäffen, dass d'Groussstrooss erëm opgeet. Ee grousse Punkt am Verkéier hätte mer heimat ofgeschloss. Doriwwer freeë mer eis alleguer.

Ech mengen, et huet sech nach e klenge Feeler ageschlach am drëtte Punkt, am Centre Noppeney. Dee steet net méi zur Verfügung.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

sChäffen tom uLveLing (Csv):

Kënne mer direkt zum Vote kommen? Här Generalsekretär, et ass un Iech.

Richteg.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap):

passe à l’office social.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les règlements temporaires de circulation.

Dee kënne mer sträichen. Ganz gutt. Bei Actes et conventions geet et ëm den Office social. Dat ass wéi all Joers. Wann do elo speziell Saachen dra

76


6. actes et conventions / questions sinn, géif ech dem Här Mangen ganz gär d'Wuert ginn. Hie wénkt mer grad nee. Et ass datselwecht wéi all Joers. Jo, Madame Saeul.

Le conseil communal décide avec 18 voix oui et une abstention d’approuver le contrat de bail dans le bâtiment A au site du 1535 °C.

ChRistiane saeuL (dp): Ganz kuerz, Här Buergermeeschter.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Vun de Kommissiounen hunn ech näischt era kritt, datt e Wiessel an enger Partei wär. Do schéngt Stabillitéit eranzekommen. Sinn d'Journaliste schonn eraus? Den Här Mangen freet d'Wuert.

Kee Problem.

RobeRt mangen (Csv): ChRistiane saeuL (dp): Den Objet vun dëser Konventioun ass de Finanzement, d'Aktivitéiten an d'Organisatioun, mat där sech den Office social engagéiert, zum Beispill Persounen a Familljen an hirer prekärer Situatioun ze hëllefen, bäizestoen an ze beroden.

Ech wollt eng Fro stellen, Här Buergermeeschter.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Jo.

Ech géif da vum Moment profitéieren, fir deene Leit vum Office, dem ganze Staff an hire Clienten, relax an zefridde Feierdeeg, Chrëschtdeeg an Neijoerschdeeg ze wënschen. Ech géif jo gär soen: „An e gudde Rutsch an dat neit Joer“, mä dee Rutsch loosse mer emol sinn a bleiwen op eisen zwee Féiss stoen. Wënschen awer Gesondheet, an dass hir Wënsch an Erfëllung ginn. Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Exzellent. Da kéinte mer jo bal ophalen. Da géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention relative à l’office social pour l’année 2016.

Ech soen dat vläicht all Kéiers, mä dat hei ass dee leschte Bail vum Bâtiment A, dee mer duerch de Gemengerot bréngen. Ausser et halen der op. Sidd der och mat deem averstanen?

RobeRt mangen (Csv): Wien entscheet iwwert d'Kaddoe vun de Rentner?

ChRistiane saeuL (dp) explique que la convention porte sur le financement, les activités et l’organisation de l’office social. Elle profite de l’occasion pour remercier les employés de l’office social et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne santé. Que leurs souhaits puissent se réaliser. (Vote) RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) passe à un contrat de bail dans le bâtiment A du 1535 °C. (Vote) Roberto Traversini explique qu’il n’y a pas de modifications au sein des commissions. Il cède la parole à M. Mangen.

RobeRt mangen (Csv) demande qui choisit les cadeaux pour les rentiers. (Rires) Robert Mangen a entendu que surtout les hommes n’ont pas été très contents de leurs cadeaux. Bien sûr, il faut être content quand on reçoit un cadeau. Mais il faudrait choisir quelque chose de plus adéquat. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

(Gelaachs) Ech sinn am Bus op Nidderkuer vun engem Rentner ugesprach ginn. Virun allem d'Häre woren net ganz frou iwwert de Kaddo. Ech wëll dem Schäffenan dem Gemengerot weisen, wat d'Hären dëst Joer kritt hunn. Et soll ee frou sinn, wann een eppes kritt. Mä et wär awer heiansdo ubruecht, méi adequat Geschenker auszedeelen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat wonnert mech elo, well ech ganz vill positiv Echoe kritt hunn. Mir kënnen awer d'nächste Kéier de Kaddo ganz gär mat an d'Finanzkommissioun huelen, datt Der dann doriwwer diskutéiert.

Mir kommen zum Vote.

77

est surpris, car les échos semblaient positifs. L’année prochaine, les cadeaux pourront être discutés au sein de la commission des finances.


questions Roberto Traversini constate qu’il est difficile de choisir ce type de cadeaux. Il y a quelques années, la commune avait proposé de les remplacer par un don. Mais 90 % des gens y étaient contraires.

RobeRt mangen (Csv):

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Ganz gär.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

D'Seniorekommissioun. Mir hunn awer kee Problem, Här Ulveling. Wann Der gutt Iddien hutt, kënnt Der eis déi matzedeelen.

tom uLveLing (Csv) demande qui les choisit.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond que c’est la commission des séniors. Mais si M. Ulveling a de bonnes idées, il n’a qu’à le dire. Roberto Traversini vient d’apprendre que M. Léon Atten, un ancien collègue toujours plein d’énergie et de bonne humeur, est mort. Il présente ses condoléances au nom du conseil communal à sa famille. Il clôture la séance publique.

Et ass wierklech immens schwéier, Kaddoen ze maachen. Viru Joren hate mer eng Ëmfro gemaach, fir eventuell op de Kaddo ze verzichten a mir géife Sue spenden. Iwwer 90% wollten net drop verzichten.

sChäffen tom uLveLing (Csv): Wie sicht déi dann eraus?

78

Ech kommen elo zu engem trauregen Deel. Ech krut déi traureg Noriicht, datt eise laangjärege Kolleeg, deen ëmmer voller Energie war an e ganz hurmorvolle Mënsch war, hënt gestuerwen ass. De Léon Atten ass leider verscheet. Am Numm vun eis all soen ech der Famill, datt mer u se denken an drécken eist oprichtegt Bäileed aus. Domat wär déi offiziell Sitzung zou. Mir hunn nach e puer Saachen am Huis clos.


Infoblat °07 15  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 16. Dezember 2015

Infoblat °07 15  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 16. Dezember 2015

Advertisement