Page 1

06 15 o

Den analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng

GEMENGEROTSSËTZUNG VUM 4. DEZEMBER 2015


o

06 15

L’audio des séanCes du ConseiL CommunaL est disponibLe suR www.diffeRdange.Lu

Compte-Rendu du 4 déCembRe 2015 3-59 Le CoLLège éChevinaL pRend La paRoLe 34-38 budget 2016 60-66

ÉDiteur Administration communale de la Ville de Differdange, B.P. 12, L-4501 Differdange Tél.: 58 77 1-11 | F. 58 77 1-1210 | www.differdange.lu | mail@differdange.lu rÉaliSation Service média et communication Imprimeur Imprimerie Heintz, Pétange

état CiviL 67-69

tirage 10 000 exemplaires © PhotoS Couverture: Claude Piscitelli infoBlat, imprimé sur du papier 100 % recyclé L’Infoblat est distribué gratuitement à tous les ménages de la commune de Differdange.

CaRte d’identité biométRique 70

ÉDition 06/2015, ISSN: 1561-7262, titre clé: Informatiounsblat Ville de Differdange


séanCe du ConseiL CommunaL du vendRedi 4 déCembRe 2015 ConseiLLeRs pRésents: Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Muller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Carlo Bernard (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Jos Glauden (DP)

Martine Goergen (DP) Pierre Hobscheit (LSAP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

absents/exCusés: Pascal Bürger (DP)

oRdRe du jouR séanCe pubLique 1. Communications du collège des bourgmestre et échevins. 2. Finances communales: présentation du budget rectifié 2015 et du budget initial 2016 par le collège des bourgmestre et échevins. 3. Organisation scolaire définitive de l’École de musique de Differdange pour l’année scolaire 2015-2016. 4. Office social Differdange: a) Approbation du compte de l’exercice 2012; b) Approbation du budget 2016. 5. Actes et conventions: a) Conventions de servitudes avec CREOS Luxembourg; b) Convention avec ArcelorMittal pour la mise à disposition d’un terrain pour les besoins d’aménagement d’un parking public; Contrat de bail d’un espace de création dans le bâtiment A du 1535 °C. 6. Règlements communaux: règlements temporaires de circulation. 7. Changements au sein des commissions consultatives. Interpellation de M. Gary Diderich (déi Lénk).

3


1. Communications / 2. budget RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) ouvre la première séance budgétaire de 2016. Il excuse M. Bürger. Le collège échevinal n’a pas de communications à faire. Aujourd’hui, le collège échevinal présentera son troisième budget, qui est, selon lui, équitable d’un point de vue social. Le bourgmestre expliquera pourquoi. Ensuite, ce sera aux échevins. Le budget  2016 tient compte de tous les citoyens puisqu’il prévoit des investissements dans les écoles, les maisons relais, les séniors et le logement social. Differdange doit proposer des logements pour tous. C’est aussi un budget durable, car il prévoit des investissements dans les générations futures. Car le collège échevinal n’investit pas seulement dans le béton, mais aussi dans les personnes. Il place des jalons en matière d’énergies renouvelables. Differdange doit devenir une ville attractive pour les jeunes familles, dans laquelle il fait bon vivre. Une ville, qui s’occupe de ses citoyens et de ses associations. Le budget permettra à la ville de se développer. Il fera de Differdange un centre de formation au Luxembourg. Une nouvelle université ouvrira ses portes, tout comme l’école primaire internationale. La Miami University compte s’agrandir au cours des prochaines années. Tout cela est une bonne chose, car les jeunes rendent une ville vivante, ce qui manquait à Differdange. En ce qui concerne l’économie, le budget 2016 soutiendra les artisans, la petite industrie et les entreprises actives dans la communication. 50 entreprises ont ouvert à 1535 °C. La présentation d’Auchan aura lieu bientôt. Cactus ouvrira en janvier. Lidl va s’agrandir. Le Pall Center recherche des sites où se développer. Differdange fera tout pour attirer de nouveaux magasins. Le Haneboesch accueillera huit ou neuf nouvelles entreprises, qui créeront des emplois. Ceux qui connaissent Roberto Traversini savent qu’il est un peu radin et c’est pourquoi le budget 2016 est aussi un budget responsable. Ainsi, l’endettement de la commune va baisser. Le collège échevinal n’investira que dans ce qui est important

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Schéine gudde Moien zu eiser éischter Budgetssitzung 2016. Ech wëll de Pascal Bürger entschëllegen. Kommunikatiounen huet de Schäfferot elo direkt keng. Déi komme wahrscheinlech mat der Presentatioun vum Budget. Dëst ass schonn den drëtte Budget, deen déi nei Majoritéit iech presentéiert. Et ass e Budget, dee fir eis sozial gerecht ass. An ech wäert iech och erklären, firwat mer dat esou gesinn. Meng Kolleegen aus dem Schäfferot wäerten datselwecht maache jeeweils an hire Ressorten. Heiansdo e bësse méi, heiansdo e bësse manner. Do huet de Ressortschäffen e bësse Spillraum. Et ass e Budget, deen alle Bierger aus eiser Stad zegutt kënnt. Mir investéiere ganz vill a Schoulen, Maison-relaisen, Projete fir eis Senioren an an de soziale Wunnengsbau. Awer net nëmmen an de soziale Wunnengsbau. Eis Stad bitt bezuelbare Wunnengsbau fir jiddwereen. Dat alles ass an deem hei Budget virgesinn. Et ass en nohaltege Budget, well mir doutsécher an d'kommend Generatiounen investéieren. Mat de Schoulen, mä och mat den Infrastrukturen, déi mer maachen. Mir investéieren awer net nëmmen an de Bëton, mä och an d'Leit. Mir wäerte Jalone setze mat ëmweltschounenden Energien. Dorobber wäert dann de Ressortschäffe méi am Detail drop agoen. Mir wäerten Déifferdeng weider attraktiv maache fir jonk Famillen. Datt se hei bleiwen. Datt se bei eis wunne kommen. Datt mer eng Stad sinn, wou et sech gutt liewe léisst. Datt mer eng Stad sinn, wou wierklech nom Bierger an der Biergerin souwéi no de Veräiner gekuckt gëtt. Datt jiddweree sech hei wuel fillt. Mir wëllen net méi, datt Déifferdeng verlooss gëtt, well et net attraktiv ass. Et ass e Budget, deen derzou bäidréit, datt eis Stad sech weider entwéckele kann. Den Här Muller wäert déi sämtlech Punkte virstellen, déi an dësem Budget virgesi sinn. D'Stroossennetzer, d'Erschléisse vu Lotissementer…

4

E Budget, deen eis Stad als zentralen Uert vun der Bildung a vun der Ausbildung op der lëtzebuergescher Kaart markéiert. Well deemnächst wäert eng nei Uni opgoen. Mir hu schonn eng hei. Mir hunn déi grouss Chance, déi international Primärschoul heihinner ze kréien. Mir hunn iwwer 3.000 Kanner an eise Schoulen. Mir hunn d'Miami University, déi schonn e puer Joer méi laang hei ass. D'Miami ass awer och amgaangen, sech ze iwwerleeën, sech déi nächst Joren ze erweideren. Dat heescht, d'Stad Déifferdeng gëtt zu enger Ausbildungsstad. Dat ass gutt esou. Well jonk Leit bréngen op alle Fall en anert Liewen an eis Stad, wat zënter Jorzéngten net de Fall war. Et ass och en ekonomesche Budget, well mer weider versiche wäerten, d’Handwierksbetriber a kleng Industrië méi nohalteg ze kréien. An och am Beräich vun der Kommunikatioun. Et si scho bal iwwer 50 Betriber am 1535 °C, déi wierklech nohalteg sinn. Da wäerte mer endlech geschwënn den Auchan virstellen. De Cactus wäert am Januar opgoen. De Lidl wäert sech verduebelen, wann net verdräifachen. De Pall Center ass amgaangen, ze iwwerleeën, ob e sech net soll op anere Plazen erweidert. Déifferdeng wäert weiderhin alles maachen, fir Geschäfter heihinner ze kréien. Wéi der am Budget feststellt, kënnt am Haneboesch eng kleng Erweiderung vun aacht bis néng Betriber, fir weider Aarbechtsplazen op Déifferdeng ze kréien. Bis elo schéngt eis dat gutt ze geléngen. Et ass awer och e Budget – an ech mengen, dass der mech esou gutt kennt, datt ech e bësse knéckeg sinn – an deem mir verantwortungsvoll mat de Suen ëmginn. Mir wäerte keng weider grouss Verscholdung maachen. Wann der de Budget kuckt – an zum Schluss nennen ech nach e puer Zuelen – wäert der gesinn, datt eis Verscholdung erofgeet. Mir wëllen eis keen Denkmal setzen, mä mir wëllen an dat investéieren, wat néideg a wichteg fir eis Stad ass. Mir hunn et fäerdeg bruecht, ganz vill Suen anzespueren. Wou natierlech eis Betriber, eis Leit matgeschafft hunn.


2. budget Am Sozialen hu mer de Budget erhéicht – herno nennen ech d'Zuelen –, fir déi jonk Leit weider ze ënnerstëtzen, eng Aarbecht ze fannen. Mir hu scho ganz vill CAEen, ganz vill Léierbouwen a Léiermeedercher an eiser Gemeng. Mir wäerten och domadder weiderfueren. Datselwecht gëllt fir d'Senioren. De Projet Senior Plus gëtt weidergefouert mam Office social. Et si Seniorewunnenge virgesinn. Do wäert den Här Muller weider Informatioune ginn. De Sauvetage läit eis ganz staark um Häerz. Mer wëssen, datt déi Bénévol sech Dag an Nuecht engagéieren. Spéitstens d'lescht Woch hu mer jo gesinn, wat se riskéiere fir eis Sécherheet. Mer hu bal 3 Millioune fir eise Scheierhaff virgesinn. Fir de Sauvetage dohinner ze kréien a fir weider ze investéieren. Zum TICE an zum Diffbus wäert den Här Bertinelli iech méi Detailer ginn. D'Geschäfter hunn ech opgezielt, déi deemnächst op Déifferdeng komme wäerten. Mir sinn och amgaangen, vill an alles, wat Waasser an Ofwaasser ass, ze investéieren. Do war vläicht an de leschte Joren net genuch investéiert ginn. Mä op alle Fall si mer amgaangen, dat nozehuelen. Da wäerte mer Subsiden aféieren, fir Leit, déi Energie spuere wëllen. Den Här Liesch wäert méi genau dorobber agoen. Eis sämtlech Plaze versiche mer attraktiv ze maachen. Se sinn deelweis schonn attraktiv, mä et muss awer weider dru geschafft ginn. D'Schoulhäff: Op déi wäerten den Här Liesch respektiv den Här Muller agoen. Mer versichen eis Schoulhäff méi kannergerecht ze gestalten a vläicht e puer m2 méi erauszeschloen. D'Spillplazen hu mer net vergiess. Nei am Budget ass de Skaterpark. Op dee kommen eis Schäffen nach ze schwätzen. Ganz vill gëtt an de Sport investéiert. Den Här Bertinelli ass do ganz aktiv. Mir wäerte versichen, verschidden Hale frësch ze maachen. Mir wäerten

awer och déi eng oder déi aner Hal nei an de Bau huelen. Et sti ganz vill Sue fir d’international Schoul am Budget. Et ass awer esou, datt déi sämtlech Sue just vun eis virfinanzéiert ginn an de Stat eis déi Suen op dee leschte Centime zeréckbezuele wäert mat den Zënsen. D'Zirkulatioun ass e grousse Problem. Do wäerte mer eng Etüd ufroen, déi den Här Bertinelli méi am Detail erkläert. D'Parkingen: Do gesitt der, datt déi iwwerall aus dem Buedem schéissen. Mir haten nach ni esou vill Parkgeleeënheeten zu Déifferdeng wéi am Moment. Recyclingspark: Do stinn zwee Montanten dran. Deen ee Montant ass, fir d'nächst Joer mat deem weiderzefueren, dee mer hunn. An et ass en neie Recyclingspark zu Nidderkuer virgesinn. Eis Nidderkuerer Kolleege wäerte sech doriwwer freeën. Da geet och déi zweet Phas vun der Péitengerstrooss un. Den Här Muller geet do an d'Detailer. Ganz wichteg ass d'Entrée en ville. D’Groussstrooss gëllt et fäerdeg ze maachen an natierlech waarde mer all op eise Contournement. Dat sinn déi grouss Linne vun eisem Budget. Ech schléissen awer net of, ouni nach eng Zuel genannt ze hunn. Mir wäerten d'Joer 2015 besser ofschléissen, wéi mer dat geduecht haten. Am Budget 2015 – dir kënnt iech bestëmmt nach all drun erënneren – hate mer en Defizit. Mir wäerten et héchstwahrscheinlech fäerdeg bréngen – quitte datt mer 10 Millioune geléint hunn, dat muss ee soen –, de Budget 2015 mat engem Boni ofzeschléissen. Dat erméiglecht eis natierlech erëm weider ze investéieren. Viraussiichtlech wäerte mer de Budget 2016 mat engem Boni vu ronn 14 Milliounen ofschléissen. Dat ass enorm vill. An déi Sue brauche mer, wa mer weider investéiere wëllen. Mir wäerten awer och e klengen Emprunt an de Budget setzen. Elo frot der iech wahrscheinlech: Wéi maacht Der dann, datt en erofgeet? Et sinn zwee kleng Prêten, déi mer zeréck-

5

pour la ville et est parvenu à faire des économies considérables. Cependant, les sommes allouées au domaine social augmentent afin d’aider les jeunes à trouver un emploi. Differdange compte déjà beaucoup d’apprentis. Le projet «Senior Plus» sera reconduit. Le budget prévoit des logements pour séniors. M. Muller en parlera tout à l’heure. Les services de secours tiennent à cœur au collège échevinal. Le budget prévoit trois-millions d’euros pour le Scheierhaff. M.  Bertinelli fournira des détails concernant le TICE et le Diffbus. Au cours des dernières années, la commune n’a pas suffisamment investi dans l’eau et les canalisations. C’est prévu désormais. M.  Liesch présentera les subsides pour les personnes faisant des économies d’énergie. Le collège échevinal essaiera de rendre les places plus attractives et d’adapter les cours de récréation aux besoins des enfants. Les aires de jeux n’ont pas non plus été oubliées. Le budget 2016 prévoit une aire de planche à roulettes. D’une manière générale, les investissements dans le sport seront nombreux. De nouvelles halles seront construites et d’autres réaménagées. Les dépenses prévues pour l’école internationale constituent un préfinancement. L’État remboursera cet argent jusqu’au dernier centime. Une étude sur le trafic sera réalisée. En ce qui concerne le stationnement, Differdange n’a jamais eu autant de places qu’aujourd’hui. Deux montants sont alloués au parc de recyclage: le premier pour faire fonctionner le parc existant et le deuxième pour en construire un nouveau à Niederkorn. La deuxième phase des travaux dans la route de Pétange va commencer. L’entrée en ville est un projet important. La Grand-rue sera achevée. Le contournement est attendu avec impatience. L’exercice 2015 se clôturera sur un excédent contrairement à ce qui était prévu. Le budget 2016 prévoit, quant à lui, un excédent de 14 millions. C’est énorme. Cet argent sera réinvesti.


2. budget Un petit emprunt figure dans le budget. Malgré cela, l’endettement de la commune va baisser. En effet, un prêt arrive à son terme et un deuxième pour l’acquisition de terrains sera remboursé. Le prêt d’équilibrage de trois-millions d’euros que prévoit le budget ne devra probablement pas être contracté. En effet, le collège échevinal attend des subsides. En plus, les recettes de l’impôt commercial, la dotation et l’impôt foncier devraient augmenter. Roberto Traversini rappelle que la commune avait souvent recours à sa ligne de crédit, qui présentait généralement un déficit de 18 à 20 millions d’euros. Aujourd’hui, le déficit n’est plus que de trois-millions d’euros. Il sera donc plus facile pour le receveur de payer les factures et verser les salaires en fin d’année. Le budget 2016 prévoit aussi un emprunt de dix-millions d’euros pour l’école internationale. Une somme similaire sera aussi nécessaire en 2017. Mais cet argent sera intégralement remboursé par l’État lors de la remise des clés. Un autre emprunt concerne le Scheierhaff. Mais ce projet sera entièrement financé par le ministère de l’Intérieur. Les recettes augmentent de 5,7 % grâce à l’impôt foncier, la dotation et les biens que la Ville met en location. Les frais de personnel augmentent, mais c’est ce que veut le collège échevinal. Avant, de nombreux services étaient sous-traités. Mais le collège échevinal a pratiqué du backsourcing, ce qui se ressent dans les salaires. D’un autre côté, la qualité n’a pas de prix. De toute façon, dans l’exercice ordinaire, la marge de manœuvre du collège échevinal est toujours restreinte. Car lorsqu’on enlève 46 millions pour les salaires et 24 millions pour les frais fixes, il ne reste que 10 millions pour imposer une volonté politique. En 2015, la dette de la commune se monte à 78  689  000 euros, soit 3198 euros par tête d’habitant. En 2010, elle était de huit-millions. En 2016, elle passera à 77  828  000 euros, soit 3113 euros par tête d’habitant. Dans ces calculs, il faut tenir

bezuelen. Engersäits bezuele mer e Prêt zeréck, dee mer gemaach haten, fir Terrainen ze kafen. An en anere Prêt leeft aus. Dofir ginn d'Prête vun der Stad Déifferdeng zeréck. Déi 3 Milliounen hu mer am Fong geholl als Équilibrage drageschriwwen. Mä mir sinn eis awer zimlech sécher, datt mer déi net wäerte brauchen, well mer d'Subsiden, déi mer nach net schrëftlech hunn, net an de Budget gesat hunn, well mer do virsiichteg wëlle sinn. Mä et gesäit op alle Fall gutt aus. An den ICC, den FCDF, den Impôt foncier an d'Dotatioun, hoffe mer, datt déi nach e bëssen an d'Luucht ginn. Da wäert dat och mat sech bréngen, datt mer deen Emprunt net brauchen ze maachen. Dozou muss ech awer och soen, datt den Emprunt gemaach gi war, well eis Ligne de crédit jo esou schrecklech matgeholl war. Wou mer ëmmer zwëschen 18 an 20 Milliounen am Defizit waren. An nom Stand vun haut si mer just nach ëm déi 3 Milliounen am Defizit. Op där Ligne de crédit hu mer eis wierklech immens gutt erholl. Ech mengen, datt eise Receveur net méi wéi frou doriwwer ass. Well wann een am November an am Dezember kucke muss, datt d'Suen nach duergin, fir Rechnungen respektiv fir d'Peien ze bezuelen, ass dat kee gutt Gefill fir de Receveur. An och net fir de Buergermeeschter. Dann hu mer an eisem Budget eng Zomm vu bal ronn 10 Millioune Statsemprunte stoen. Dat hat ech virdrun erkläert. Dat ass am Fong geholl déi Primärschoul. Déi provisoresch Struktur, déi net esou provisoresch ass, well se awer zwëschen 20 an 30 Joer do stoe wäert. Mir finanzéieren déi an herno kréie mer och op dee leschte Su zeréck. Do hu mer dëst Joer 10 Milliounen. Mir wäerte wahrscheinlech d'nächst Joer nach eng Kéier datselwecht musse maachen. An déi Sue kréie mer integral deen Dag, wou mer hinnen de Schlëssel iwwerreeche mam Terrain, zeréckbezuelt. Mir hunn e klengen Emprunt à courte durée. Dat ass de Scheierhaff. Wéi scho gesot, hu mer e Bréif vum Inneministère, datt mer dee wäerte komplett finanzéiert kréien. Eis Recettë gi 5,7% an d'Luucht. Dat mécht ganz vill aus. Dat kënnt duerch d'Dotatioun an duerch den Impôt fon-

6

cier. Et kënnt awer och – d'Zifferen deelen ech iech herno mat – duerch eis Locatiounen. Déi Saachen, déi mer an d'Locatioun ginn an déi der Stad Déifferdeng lues a lues en neit Akommes abréngen. Dann hu mer natierlech ganz vill Salairen ze bezuelen. Dat ass och gutt esou. Et ass och dat, wat mer wëllen. Méi wéi déi Jore virdrun. Dir wësst, datt mer villes outgesourced hunn. Oder bal alles, géif den Här Ruckert soen. Den Diffbus fiert nach ëmmer mam Sales-Lentz. Awer de Rescht hu mer versicht ënnert eiser Regie ze maachen. Dat spiert een natierlech och an de Peien. Anerwäerts kann een d'Qualitéit, déi mer méi hunn, net a Chifferen ausdrécken. Mir sinn op alle Fall der Meenung, datt mer dee richtege Choix geholl hunn. D'Salairë maachen e ganz décken Deel aus. Ech kommen herno op de Prozentsaz ze schwätzen. D'leschte Kéier hat ech scho gesot, datt egal wien am Schäfferot sëtzt, d'Spillraim net terribel grouss sinn. Well wann een d'Salairen ausrechent – déi maache bal 46 Milliounen aus – a wann een d'Dépenses fixes ausrechent – dat ass alles, wat Konventiounen, Kontrakter an Entretien ass fir nach eng Kéier 24 Milliounen –, bleiwen am Fong geholl fir de politesche Wëlle just eng ronn 10 Milliounen am ordinäre Budget. Dat sinn nëmmen 13%. Just fir dat gesot ze hunn. 2015 wäerte mer eng Verschëldung vun 78.689.000 Euro hunn. Dat ass eng Schold vun 3.198 Euro op de Kapp. Do sinn natierlech net déi Emprunten à courte durée mam Stat dran. Dat huet jo net direkt eppes mat eiser Gemengekeess ze dinn. Just fir ee Beispill ze ginn: 2010 hate mer eng Schold vun 8 Milliounen. Dat heescht, mir hunn an deene leschte sechs oder siwe Jore schrecklech vill investéiert. Mat deem Emprunt vun deenen 3 Millioune wäerte mer 2016 bei 77.828.000 Euro leien. Dat mécht am Moment eng Pro-Kapp-Verscholdung vun 3.113. Natierlech wäert der elo soen, datt d'Stad Déifferdeng wiisst. Richteg. D'Stad Déifferdeng wiisst. An do muss een dann ëmmer oppasse mat de Chif-


2. budget feren. Dofir ass et fir mech op alle Fall méi wichteg, wat am ordinäre Budget ënnert dem Stréch bleift, wéi reng déi Zuel vun der Pro-Kapp-Verscholdung ze kucken. Mä dat ass eng Richtung. D'Amortissementer, dat heescht, all eis Prêten, déi mer mussen zeréckbezuelen – och eng ganz wichteg Zuel – ginn och zeréck. Dat heescht, mir hätten d'Méiglechkeet, nach ganz vill Schold ze maachen. Dat wëlle mer awer net, well mer mengen, datt ze vill Schold eng Stad blockéiert. An datt s de net méi kanns schnell punktuell reagéieren. Dofir maache mer alles, fir d'Verschëldung vun der Gemeng esou kleng wéi nëmme méiglech ze halen. Den Amortissement wäert dëst Joer bei 4,38% leien. Mir leien also ënner 5%. Dat war d’Zil, dat mir eis gesat haten, wou mer nei ugetruede waren. D'lescht Joer ware mer e bëssen driwwer. Dëst Joer si mer drënner. De Ministère géif bis 20% toleréieren. Da heescht, mir kënnten am Fong geholl nach eng Kéier 300 Millioune léine goen. Wat mer awer selbstverständlech net maache wäerten. (Ënnerbriechung) Och net d'nächst Joer. Vun deenen 337 Milliounen Investitiounen, déi mer dëst Joer gemaach hunn, huet d'Stad Déifferdeng e groussen Deel a seng Bierger a Biergerinnen investéiert. Wann een dee klenge Prêt ewechhëlt, huet d'Stad Déifferdeng iwwer 250 Milliounen – an dat steet a kengem Budget – aus hirer Täsch bezuelt. Dat ass en enorme Chiffer. Dat beweist awer och, firwat op eemol esou vill Leit interesséiert sinn, op Déifferdeng ze kommen. D'Stad Déifferdeng ass aus engem Schlof erwächt. An doduercher, datt mer vill investéiert hunn, sinn neierdéngs ganz vill Leit interesséiert, op Déifferdeng wunnen ze kommen. Lues a lues och erëm méi Geschäfter an Entreprisen. Ech menge soen ze kënnen, datt mer et nees fäerdeg bruecht hunn, datt d'Bierger aus der Stad Déifferdeng stolz op hir Stad kënne sinn. Den Emprunt ass en baisse, hunn ech gesot. Ech wäert iech nach e puer Zifferen nennen. Da sinn ech bal fäerdeg, well meng Kolleege vill méi an d'Detailer vun de Chifferen agoe wäerten. Vun

93 Milliounen am Budget, ginn alleng 45 Milliounen u Salairen eraus. Mat den Enseignanten dobäi gerechent, maachen dat eng ronn 56% vun eisen Dépensen aus. Wann een d'Salairë vun den Enseignanten eraushëlt, leie mer bei ëm déi 50%. Iwwregens souwéi ganz vill Gemengen am Süden. Ech hat gëschter nach an enger Zeitung gelies, datt eng Gemeng vill manner huet. Ech nennen den Numm net. Ech nenne just de Prozentsaz. 33% hätte se am Fong geholl just fir Salairen. Et muss een awer soen, datt déi Gemeng bal alles outgesourced huet. Dat ass natierlech och eng Méiglechkeet, fir d'Salairen erofzekréien. Mä et ass op alle Fall net dat, wat mir am Moment wëllen. Mir versichen natierlech och do net ze vill Leit anzestellen. Et muss een awer gesinn, datt mer lues a lues ëmmer méi grouss ginn. A wa mer gär déiselwecht Qualitéit fir eis Bierger a Biergerinne garantéieren, komme mer wahrscheinlech am Januar net derlaanscht, wa mer iwwert den Organigramm schwätzen, déi eng oder déi aner Plazen awer ze besetzen. Den Enseignement kascht eis ronn 17 Milliounen. D'Structures d'acceuils kaschten der 12. Bei de Services sociaux leie mer bei 2,5 Milliounen. Do gi mer d'nächst Joer e gudde Krack – bal 250.000 Euro – méi aus wéi dëst Joer. Alles, wat Sport a Loisirs ugeet, si mer konstant bei 5,6 Milliounen, déi mer investéieren. De Kulturbudget wäert ëm ronn 150.000 Euro an d'Luucht goen. Dat, well mer der Meenung sinn, datt d'Kultur wierklech e wichtegt Element ass. Kultur verbënnt. Et dréit zur Integratioun bäi a villes méi. Op déi Chiffere wäert den Här Tom Ulveling méi genau zeréckkommen. Am Jugendberäich gi mer och erop. Ëm déi 100.000 Euro. Et ass eis grad esou wichteg, eppes fir eis jonk Leit ze maachen, fir Opfaangstrukturen ze schafen. Dofir ass dann och en neit Jugendhaus um Fousbann virgesinn. Den Här Muller geet do an d'Detailer. Dat Ganzt muss selbstverständlech nach an de Gemengerot kommen. Eis Iddi wär, e Jugendhaus um AS-Terrain opzeriichten. Dat um Fousbann wäert awer esou

7

compte de l’augmentation du nombre d’habitants. C’est pourquoi Roberto Traversini préfère se focaliser sur l’excédent ordinaire. Les amortissements sont aussi en recul. Cela signifie que la commune peut contracter de nouveaux prêts. Mais le collège échevinal n’en a pas l’intention, car une dette trop importante empêche la commune de réagir ponctuellement. L’amortissement se monte à 4,38 %, ce qui est mieux que l’objectif de 5 % que s’était fixé le collège échevinal. Le ministère tolère 20 %. Le collège échevinal pourrait donc contracter un prêt de 300 millions. Si on exclut le prêt, la Ville de Differdange a investi de sa poche 250 millions d’euros en 2015. Differdange est sortie de sa torpeur et cela a comme conséquence l’arrivée de nouveaux habitants et l’ouverture de magasins et d’entreprises. Aujourd’hui, les habitants peuvent être fiers de leur ville. Comme Roberto Traversini l’a dit tout à l’heure, l’endettement est en baisse. Les salaires représentent 45 millions d’euros, soit 56 % des dépenses ordinaires si l’on inclut les enseignants. Cette situation est comparable à celle d’autres villes du sud. Roberto Traversini a cependant lu dans le journal qu’une commune fait exception avec 33 %. Mais cette commune sous-traite de nombreux services. Le collège échevinal de Differdange a choisi une autre voie. Or la population croît, ce qui signifie qu’il faudra recruter plus de personnel en janvier. L’enseignement coute 17 millions d’euros à la commune, les structures d’accueil 12, les services sociaux 2,5 et le sport 5,6. Le budget culturel augmentera de 150 000 euros. Le collège échevinal est d’avis que la culture est importante, car elle unit les citoyens et facilite l’intégration. M. Ulveling présentera ces chiffres de façon détaillée tout à l’heure. Les dépenses pour les jeunes augmenteront de 100 000 euros. Une maison des jeunes est notamment prévue au Fousbann. M.  Muller y reviendra. L’idée du collège échevinal est d’aménager une maison des jeunes sur le terrain de l’AS. Mais il faudra agir rapidement au Fous-


2. budget bann, car les besoins sont conséquents. Le Wok et la maison des jeunes pourraient se partager une salle au 1535 °C. En ce qui concerne les séniors, le projet «Senior Plus» sera poursuivi, des stations de fitness aménagées et des activités organisées. Roberto Traversini annonce aussi la création de logements adaptés aux séniors. Les sommes allouées aux syndicats augmentent. Ces investissements sont nécessaires. Cependant, Roberto Traversini demande aux représentants de la commune d’être aussi critiques dans les syndicats qu’ils le sont au sein du conseil communal.

eRny muLLeR (Lsap) demande au bourgmestre à qui il fait allusion. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond qu’aussi bien la majorité que l’opposition font partie de syndicats. En ce qui concerne les loyers, Differdange touchait un-million en 2011. En 2016, elle percevra 3,5 millions. Cet argent permet à la commune d’investir davantage et éventuellement d’acheter ou de louer des locaux de commerce. L’idée du collège échevinal est de sous-louer ensuite ces locaux à l’image de ce que fait l’AIS Kordall. Les taxes communales ne permettent toujours pas de couvrir les frais. L’année dernière, elles ont seulement été adaptées à l’indice. L’augmentation des revenus est due à l’accroissement de la population. Le budget extraordinaire prévoit des investissements de quarante-millions en 2016. Le budget 2016 est durable. Roberto Traversini espère que le conseil communal l’approuvera à l’unanimité dans deux semaines. Les conseillers communaux disposent d’un tableau reprenant tous les chiffres. Comme le bourgmestre a tout compris, les conseillers communaux devraient y parvenir aussi. Roberto Traversini remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation du budget. Il est conscient que la commune dispose d’un personnel et de chefs de service très performants.

schnell wéi méiglech geschéien, well dréngenden Handlungsbedarf besteet. Mir wäerten eis do wahrscheinlech mam Wok zesummen am 1535 °C e Sall e puermol d'Woch deelen. Mir hu schonn en Erzéier oder eng Erzéierin vum Ministère guttgeheescht kritt. Am Senioreberäich wäerte mer nach weider investéieren. De Projet Senior+ hat ech erwähnt. Et wäert déi eng oder déi aner Fitnessstatioun bäikomme fir eis Senioren. Mä awer och alles dat ronderëm – d'Formatiounen, d'Tables rondes, d'Visitten an alles, wat de Senioreberäich ugeet – gëtt net vergiess. An natierlech eppes, wat ganz wichteg ass, wat vill an Diskussioun ass: senioregerecht Wunnenge kreéieren. D'Syndikater gi leider och weider an d'Luucht. Den TICE gesitt der, ass e Batz Geld. De SIACH, d'Waasserversuergung, ass och e Batz Geld. Mä dëst sinn awer Investitiounen, déi néideg sinn. Déi Sue si gutt investéiert. Ech wëll awer och vun dëser Plaz aus en Opruff maachen an eise Vertrieder soen, an deene Syndikater grad esou kritesch ze sinn, wéi se hei am Gemengerot mat eis sinn.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): Ween ass dat?

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Et war fir eis alleguerten, well mir all a Syndikater sinn. D'Majoritéit wéi d'Oppositioun. D'Recettë vun de Loyere sinn och impressionnant. Wann ee bedenkt, datt mer 2011 Recettë vu ronn 1 Millioun haten, muss ee soen, datt mer et fäerdeg bruecht hunn, am Budget 2016 d'Recettë vu Loyeren op 3,5 Milliounen eropzesetzen. Dat ass ganz vill Geld. An dat erlaabt eis natierlech weider ze investéieren. A weider vläicht dat eent oder anert Geschäft ze kafen oder ze lounen, fir et erëm weiderzeverlounen. Well d'Leit sinn oft vum Loyer erschreckt. Oder si maachen op an erëm zou. An eis Iddi wär déi, eventuell wéi an eiser AIS Kordall als Gemeng lounen an zum selwechten Tarif natierlech wei-

8

derverlounen. Mä dat muss nach am Schäfferot ausdiskutéiert ginn. A wa mer esouwäit sinn, wäerte mer selbstverständlech domadder an de Gemengerot kommen. E grousse Budgetsartikel sinn natierlech och eis Taxen. Mä si sinn nach net all käschtendeckend. D'lescht Joer hate mer gesot, mir géifen d'Taxen net erhéijen. Si goufe just un den Index adaptéiert. Et gouf keng Indextranche ausbezuelt. Dofir si se och ongeféier esou bliwwen. Et stellt een eng ganz liicht Augmentatioun fest, mä dat kënnt awer doduercher, datt eis Populatioun gewuess ass. An den Extraordinären, wäerte meng Kolleegen – an haaptsächlech den Här Muller – méi an den Detail goen. Mir wäerten an Zukunft weider vill investéieren. Wäit iwwer 40 Milliounen. Mä wéi gesot ass et en nohaltege Budget. E Budget fir déi ganz Stad. Ech hoffen, datt mer dëse Budget esou bei iech guttgeheescht kréien an datt mer deen a ronn zwou Wochen zesumme stëmme kënnen. Ech ginn op alle Fall d'Hoffnung net op, eng Kéier e Budget mat Unanimitéit ofstëmmen ze kënnen. Mir hunn iech eng Tabell mat sämtleche Chiffere vun deem, wat ech iech gezielt hunn, dobäi geluecht. Ech ginn elo net nach eng Kéier drop an. Déi Tabell ass ganz iwwersiichtlech opgestallt ginn an zwar esou gutt, datt ech et verstanen hunn. Dofir hunn ech keen Zweifel, datt dir et och all verstoe wäert. An zum Schluss wëll ech natierlech eise Leit, déi op dësem Budget geschafft hunn, Merci soen, well de Schäfferot alleng dat net fäerdeg brénge géif. Mir hunn eng nei Method, fir de Budget opzestellen. Eis Schäffe këmmere sech ganz intensiv drëm. Fréier hate mer méi grouss Ronnen. Do war dat een net gutt, dat anert vläicht net optimal. Mä wat op alle Fall kloer ass, ass, datt egal wéi eng Aarbecht gemaach gëtt, mir extrem gutt Personal an extrem gutt Chefde-servicen hunn. Ech muss eise Gemengesekretär jo och heiansdo luewen. Deen ass och ëmmer extrem gutt. An natierlech wier dat alles och net méiglech ouni de Christian Gaasch, deen am Fong geholl dee ganze Budget zesummegestallt huet. Dofir


2. budget wollt ech dem Christian awer en extrae Merci soen. An ech soen iech Merci, datt der et esou laang ausgehalen hutt an esou roueg waart, fir mer nozelauschteren. Da géif ech dem Här Muller d'Wuert ginn.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): Merci, Här Buergermeeschter. Kolleeginnen a Kolleegen, ech fänke mam extraordinäre Budget un, deen am Fong e groussen Deel vu mengem Ressort reflektéiert. Ech wëll kuerz de Bilan maachen zwëschen deem, wat mer 2015 am Budget initial virgesinn haten, a wat mer schlussendlech am Rectifié erëmfannen. Dat heescht, wéi de Programm 2015 virugaangen ass an och déi eng oder déi aner Explikatioun, firwat Écarte kommen. Am Initial hate mer Recettë vun 28.619.000 Euro. Am Rectifié hu mer elo Recettë vu ronn 25.827.000 Euro. Dat gëtt en Delta vun 2,8 Milliounen oder 9,75% manner Recettë wéi geplangt. Wéi ass dës Differenz ze erklären? Ma dat ass wéi ëmmer engersäits manner Einnahmen, speziell u Recetten, wat d'Vente vun Terrainen ubelaangt. Dat sinn am Ganze 5,1 Milliounen, déi mer manner era kritt hunn. Déi Transaktioune sinn alleguer amgaangen, mä nach net ofgeschloss. Déi kommen awer selbstverständlech – dovunner sinn ech iwwerzeegt – an dësem Budget komplett zum Droen. Dat ass den Terrain Wuelemswiss, den Terrain Servior, d’Woiwer Wisen an d’Anciens Ateliers, wou mer net all d'Plaze verkaf hunn. D'Place des Alliés ass nach net ofgeschloss mam Fonds du Logement. An dann esou Projete wéi d’Bâtiments Ancien Maxim's am Parc des Sports an och de Monopol Déifferdeng Zentrum. Ancien Maxim's ass schonn okay. Déifferdeng Zentrum si mer nach amgaangen, fir dee Projet ofzeschléissen an ze verkafen. Anerersäits hu mer awer och nei Recettë generéiert. Do sinn erfreelecherweis Subventiounen, déi net esou direkt virgesi waren. An der Rue des Rails. Dee Projet iwwert de Waasserwirtschaftsamt. D’rue Pierre Gansen: plus 275.

Vum Ministère des Sports hu mer, zum Beispill, nach 750.000 Euro kritt. Soudass mer am Ganzen nach eng Kéier 2.423.000 Euro u Subside kritt hunn. Den Écart ass dann 2,7 Millioune méi par rapport zum Initial. Eng weider erfreelech Saach ass, datt d'Fousbanner Schoul am Gesamtvolume vun den Dépensen 1,9 Millioune manner ausgemaach huet wéi virgesinn. Mir fannen also déi 3 Milliounen, déi ech virdrun erwähnt hat, praktesch hei erëm: 2,7. Dat geet just op mat deenen 2,7 Milliounen, wéi ech iech aganks gesot hat. Bei den Dépensen hu mer och en Écart vun 3.314.000 Euro oder 8,53% manner. Wouduerch ass dat ze erklären? Do sinn haaptsächlech Projeten am Beräich Urbanismus, déi net esou wäit virukomm si wéi virgesinn. Do ass zum Beispill ee Posten – de Parking um Plateau des hauts-fourneaux –, deen nach guer net ugefaangen ass. Do hu mer just d'Etüde gemaach. Firwat? Do hu mer e ganz grousse Retard, well mer vum Waasserwirtschaftsamt eng Obligatioun kritt haten, fir zwee gréisser Bassins de rétention ze bauen. Dofir ass dee Projet net esou richteg virugaangen. D'Place de l'Église. De Concours. Dat sinn 172.000 Euro, déi mer nach net ausginn hunn. Mä deen ass awer elo op der Schinn. D'Resultat soll fir Mäerz proklaméiert ginn. Do besteet elo e ganze Fahrplan, wéi dee Concours ofgewéckelt gëtt. Maison Relais: Do hu mer ronn 300.000 Euro manner ausginn. Dat ass bedéngt, well mer op een neie Wee gaange si vun der integrativer Schoul, wou d'Maison Relais an d'Schoul als ee Ganzt funktionéieren. Ech kommen nach eng Kéier dorop zeréck. Mä dat huet eis awer e Retard an der Realisatioun ginn. Et huet souguer d'Realisatioun komplett nei definéiert. Dorauser si ganz aner Projeten entstanen. Dat erkläert dee Retard, dee sech awer elo am Endeffekt als gutt erweist. Well mer elo e ganz anere Modell an eise Schoulsystem Maison-relaisen aféieren. Dann de 1535 °C: minus 316.000.

9

Il remercie également le secrétaire communal et Christian Gaasch, qui a élaboré le document.

eRny muLLeR (Lsap) présentera le budget extraordinaire. Il revient tout d’abord sur les chiffres de 2015. Le budget initial prévoyait des recettes de 28 619 000 euros. Il y a finalement 25  827  000 euros, soit 9,75 % de moins. Les recettes liées à la vente de terrains ont été moins importantes que prévu à hauteur de 5,1 millions. Ces transactions sont en cours, mais ne sont pas achevées. Elles ont été reportées au budget 2016. Il s’agit notamment de Wuelmswiss, du terrain Servior, des Woiwerwisen et des Anciens Ateliers. Le bâtiment de la place des Alliés n’est pas terminé tout comme le projet Monopol à Differdange. Ailleurs, les recettes ont aussi été plus élevées que prévu, notamment grâce à des subventions. Erny Muller mentionne la rue des Rails et la rue Pierre-Gansen. Il explique aussi que le ministère des Sports a versé 750 000 euros en subsides. Finalement, les recettes qui n’ont pas été perçues et celles qui n’étaient pas prévues s’équilibrent. Du côté des dépenses, l’écart est de 8,53 %, soit 3 314 000 euros. Cet écart s’explique par le fait que certains projets urbanistiques n’ont pas avancé aussi vite que prévu. L’aménagement du parking du plateau des hauts-fourneaux, par exemple, n’a pas commencé du tout. L’administration des eaux exige, en effet, la construction de deux grands bassins de rétention sur le site. Les 172 000 euros pour l’organisation du concours de la place de l’Église n’ont pas été dépensés non plus. Cependant, le projet avance désormais et les résultats du concours devraient être annoncés en mars. Les maisons relais ont couté 300 000 euros de moins que prévu. Désormais, les écoles et les maisons relais sont censées fonctionner ensemble. Cela a entrainé des retards dans la réalisation, car il a fallu revoir les projets entièrement. Pour le 1535 °C, les dépenses ont été moins élevées que prévu de 316 000 euros.


2. budget En ce qui concerne l’école de kinésithérapie, les frais de transformation du bâtiment sont à la charge de l’école. L’École Fousbann a couté 1,9 million de moins que prévu. Les travaux de l’École Woiwer ont pris du retard ce qui a baissé les dépenses de 3,7 millions d’euros. En contrepartie, la commune a pu rembourser un emprunt plus rapidement que prévu. De l’autre côté, le retard du projet de l’ancien Monopol sur la place des Alliés a généré des dépenses supplémentaires de 350 000 euros. Le collège échevinal essaiera de se faire rembourser par le promoteur. Dans la rue Pierre-Gansen, les dépenses supplémentaires se montent à 560 000 euros parce que les travaux ont avancé plus rapidement que prévu. La population a fait preuve de patience. Les riverains ont pu remplir un formulaire de satisfaction. Certains se sont déclarés contents du déroulement du chantier. D’autres, en revanche, ont rencontré des problèmes avec les entreprises. Le collège échevinal cherche des solutions. Erny Muller passe au budget extraordinaire 2016. Les recettes se montent à 33 186 371 euros et les dépenses à 47 041 575 euros, ce qui représente un déficit de 13 855 205 euros. Les investissements de 47 millions d’euros s’expliquent notamment par le préfinancement de l’école internationale. Ce projet sera remboursé par l’État. C’est pourquoi il figure avec 9,9 millions du côté des recettes. Quatre-millions d’euros sont prévus pour le Hall de la Chiers, qui est géré de la même façon. Un emprunt à courte durée de 3,81 millions d’euros sera remboursé. Les recettes de 33 millions d’euros se composent de l’emprunt d’équilibrage de 3 millions, des emprunts à courte durée de 2,9 millions, de l’emprunt pour l’école internationale de 9,9 millions, de subventions pour la maison relais Woiwer de 1,035 million et pour la maison des jeunes du Fousbann de 175  000 euros, de droits de superficie pour le Haneboesch de 1,4 million, du sub-

D’Kinéhéichschoul: Do hu mer et jo am Fong geholl esou gemaach, dass déi Schoul dee gréisste Poste vun deem Käschtepunkt vum Gebai selwer iwwerhëlt. Dofir hu mer hei net alleguer déi Gelder, déi mer agesat hunn, gebraucht. D'École Fousbann: minus 1,9 Milliounen. D'École Woiwer: Do hu mer och deeselwechte Retard, deen ech virdrun erkläert hunn. 3,7 Milliounen. Dann hu mer awer och 2 Milliounen u Mehrausgaben. Den Här Buergermeeschter hat et scho gesot. Dat war e Remboursement anticipatif vun engem Emprunt, dee mer awer elo scho konnten an den Exercice 2015 mat eranhuelen, well mer jo och manner Ausgaben haten. Dat war eng gutt Geleeënheet, fir deen Emprunt zeréckzebezuelen. Dann hu mer nach e Supplément um Gebai Breevast vun 350.000 Euro. Dir wësst, datt Breevast de Projet vum fréiere Monopol op der Place des Alliés ass. Dee Projet sollt jo parallel mam Parking sous-terrain gebaut ginn. Dat war awer net de Fall. Doduerch hu mer misste Supplémente generéieren, fir do komplett zouzebauen, fir eng Sortie de secours ze maachen a fir nach e ganze Koup aner Aarbechten, déi mer awer wäerte versichen, beim Promoteur ze récupéréieren. Rue Pierre Gansen. Dat ass erfreelech. Do hu mer 560.000 Euro méi ausginn, well dee Projet zimlech schnell virugaangen ass. Mir si frou, dass e fäerdeg ass. Et war e schwierege Projet fir d'Populatioun. Si haten zwar Gedold. Mir haten do eng Doléance-Lëscht erausgeschéckt. Jiddweree konnt sech mellen a säin Degré de satisfaction ausdrécken. Waart der zefridde mat dem Chantier, wéi en ofgelaf ass? Hutt der nach eventuell Problemer? Oder hutt der vläicht Schied? Oder ass soss eppes? Do hunn d'Leit och geäntwert. Déi eng ware ganz zefridden. Déi hunn och Merci gesot. Anerer hu gesot, se hätten nach Problemer mat Entreprisen. A mir sinn amgaangen, dat alles ze klären. Dann den Haaptbrocken. Dat ass de Budget extraordinaire 2016. Den Här Buergermeeschter huet et gesot: 33.186.370 Euro Recetten. An Dépen-

10

sen: 47.041.575 Euro. Am Endeffekt mécht dat e Mali vun 13.855.205 Euro. Mat 47 Milliounen hu mir fir 2016 en extrem héijen Investitiounsvolumen, dee sech awer doduerch erkläert, dass mir d'Gebaier ronderëm den internationale Lycée – dat heescht de Lycée provisoire an och d'Primärschoul – an Eegeregie realiséieren a se duerno un de Stat oftrieden. Op der Recettësäit ass heifir am Budget eng global Zomm vun 9,9 Milliounen als Emprunt à courte durée virgesinn. Fir eis Gemengefinanze muss dës Operatioun neutral bleiwen. Den Här Buergermeeschter hat et scho gesot. Dat heescht, si musse komplett käschtendeckend sinn. Des Weideren hu mir nach déi nei Hal vun der Chiers mat 4 Milliounen, déi op déiselwecht Manéier gehandhaabt gëtt. Derniewent ass e Remboursement vun engem Emprunt à courte durée, dee schonn 2013 opgeholl gouf an elo zeréckbezuelt gëtt, vun 3,81 Milliounen. Zu de Recettë vu ronn 33 Milliounen. Déi setze sech folgendermoossen zesummen: Éischtens, Emprunt d'équilibrage: 3 Milliounen. Zweetens, Emprunts à courte durée: 2,9 Milliounen. Drëttens, den Emprunt École internationale: 9,9 Milliounen. Dann d'Subventioune fir d'Maison Relais Woiwer an Uewerkuer: 1,035 Milliounen. D'Subventioun fir d'Maison des Jeunes Fousbann: 175.000 Euro. D'Droits de superficie Haneboesch: 1,4. D'Subsiden am Kader vum 1535 °C: 2 Milliounen. Dat ass en neie Posten. Mir gi jo dovun aus, dass mer am 1535 °C ënnert enger Form ënnerstëtzt ginn. Dofir hu mer emol 2 Milliounen agesat, wou mer bis ewell ëmmer de 1535 °C selwer finanzéiert hunn, mä vu staatlecher Instanz awer nach keen Euro kritt hunn. D'Vente vun Anciens Ateliers a Wangert: 1,3 Millioune. Dann d'Ventes vun Terrains communaux fir de futur Lycée, Servior a Fonds du Logement: 3 Milliounen. D'Wuelemswiss: 1,535 Milliounen.


2. budget Fir déi Projete Place des Alliés, Parc des Sports Ancien Maxim's an esou weider: 2,3 Milliounen.

soll hikommen. Do wäerte mer eis nach berode loossen, wat dee beschte Modell wär.

Vum Pacte Logement, deen drastesch erofgeet, bleift nach 1.293.000 Euro.

Zum Tuerm, deen op de Plateau du Funiculaire vum Promoteur geplangt ass, kënne mer elo scho soen, dass e 15 Stäck héich gëtt mat zirka 55 Meter Bauhéicht. Mir wäerte sécherlech och fir den neie Landmark fir eis Entrée en ville op jidde Fall déiselwecht Héicht an och vu Stäck ustriewen. Déi Gebaier musse jo openeen orientéiert ginn, fir dass dat e flotten Ensemble gëtt.

An dann d'Subventiounen am Kader vum Sport: 500.000 Euro. D'Subventioun fir d’Extension vun der École Woiwer: 450.000 Euro. Dir gesitt, dass obwuel mer eng integréiert Schoul mat Maison Relais wëllen hunn, nach ëmmer op der offizieller Säit déi zwee Projeten separat behandelt ginn, wat d’Subsiden ubelaangt. Et gëtt e Subsid fir d'Schoulraim an en anere Subsid fir déi Plazen, déi an der Maison relais kreéiert ginn. Dës 14 Positioune maachen 31 Millioune vun deenen 33 aus. Dann zu den Dépenses extraordinaires. Dat ass am Fong eise Programm fir dat nächst Joer an doriwwer eraus. An der Affaire générale, hu mer beim Hôtel de ville 150.000 Euro virgesinn. Do musse mer eng Nouttrap am Kader vun der Mise en conformité vum Gebai bauen. A mir hunn nach 90.000 Euro virgesi fir d'Aménagement vu verschiddene Büroen hei am Gebai. Ënner Place de l'Église – Construction d'un bâtiment administratif sinn 100.000 Euro fir Etüden, nodeems den Architekteconcours fäerdeg ass. Ech hat iech gesot, dat wär am Mäerz 2016. Duerno musse mer natierlech och nach kucken, wéi mer déi Plaz nei aménagéieren. Am Urbanismus stinn am Ganzen 910.000 Euro. Heizou gehéieren an der Haaptsaach d’Etudes PAP a speziell d’Entrée en ville. D'Élaboratioun vum Projet Parkhaus um Contournement, dee mer gedenken, identesch unzegoe wéi dee vun deem neien Tower op der Plaz, wou den Hadir-Tower stoung. D'Prozedur fir den Architekteninvestissement leeft deemnächst un. Et wäert sécherlech e ganz diversifizéierte Projet gi mat engersäits Commercen, Servicer a Büroen a Form vun enger breeder Plattform an anerersäits en Tuerm mat deels Büroen a Wunnengen. Mir wäerten eis awer hei och berode loossen, wat de Modell ubelaangt. Wat do richteg

Drëttens de PAG a PAP. Am Kader vun eisem PAG/PAP gesi mir all Kéiers 280.000 Euro u Frais d'études vir. D'SUP, d’strategesch Ëmweltprüfung, ass ofgeschloss. Déi kréie mer deemnächst vun eisem Ëmweltbüro virgestallt. Dëst erméiglecht eis, fir dat kommend Joer an d'Phas vun der Finalisatioun vun eisem Stadentwécklungsplang ze trieden. Eis Stad nach méi attraktiv ze gestalten, muss hei eise Crédo sinn. Betreffend de PAP, esou entwéckele mer zurzäit eis Zone artisanale et commerciale Haneboesch. Mir striewen no der Zone Haneboesch II eng weider Extensioun un am Beräich vun der staatlecher Zon, wou d'Gemeng wéinst enormer Nofro eng Partie Terrainen opkaf huet. Um Areal „Lauterbännen“, nieft an hannert der Garage Collé, si mer amgaangen ze plangen a wäerten deemnächst e PAP an Optrag ginn. Ënner Eco-Quartiers versti mer d'Entwécklung vun engem Areal vu ronn 22 Hektar an de Woiwerwisen um Fousbann, wou elo déi éischt Phas ronderëm den zukünftege Servior-Site definéiert gëtt. De PAP Place Jehan Steichen: Zesumme mam Fonds du Logement plange mer e Gebai fir Studenten, fir d'Säll vun der Kiné-Uni a fir jonk Stéit, dat un d'rue Jean Gallion grenzt nieft enger kompletter Neigestaltung vun der Plaz selwer. Mir plangen och d’Entwécklung ronderëm d'Place des Alliés mam Lotissement Wuelemswiss, wou och de Quartierspark entsteet. An e Gebai op der Plaz, wou nieft Commerce och 28 Wunnengen, dovun d'Halschent fir Senioren a behënnertegerecht, virbereet ginn. Déi aner Halschent fir jonk Stéit, déi vum

11

side supposé pour le 1535 °C de 2 millions et de la vente de terrains. Les revenus du Pacte logement baissent et passent à 1 293 000 euros. Dans le domaine du sport, les subventions se monteront à 500  000 euros. La commune touchera une subvention de 450 000 euros pour l’extension de l’École Woiwer. Bien que la maison relais soit intégrée à l’école, les deux entités restent séparées en matière de subsides. Les dépenses extraordinaires 2016 s’inscrivent dans un programme sur plusieurs années. Cent-cinquante-mille euros sont prévus pour l’hôtel de ville. Un escalier de secours doit être aménagé dans le cadre de la mise en conformité du bâtiment. Quatre-vingtmille euros sont destinés à l’aménagement de bureaux. Pour le projet de la place de l’Église, 100  000 euros sont alloués à des études après le concours. Le budget prévoit 910  000 euros pour l’urbanisme, et plus particulièrement pour des études et pour le projet de l’entrée en ville. Le projet de construction du parking du contournement devrait commencer en même temps que celui de la tour. L’entrée en ville comprendra des commerces, des services, des bureaux et des logements. Le collège échevinal se laissera conseiller sur la forme exacte que prendra le projet. La tour du plateau du Funiculaire aura 15 étages et fera 55 m de hauteur. Les bâtiments devront former un ensemble. Deux-cent-quatre-vingt-mille euros sont prévus pour des études concernant le PAG. L’étude environnementale stratégique a été réalisée et sera présentée bientôt. La zone artisanale et commerciale Haneboesch sera développée. Il s’agit de la zone Lauterbännen à côté du garage Collé et derrière celui-ci. Le collège échevinal prévoit aussi le développement d’un site de 22 ha sur les Woiwerwisen au Fousbann. La première phase du futur site de Servior est en train d’être définie. La place Jehan-Steichen sera réaménagée. Une résidence pour étudiants, pour jeunes ménages et pour les besoins de l’université de kinési-


2. budget thérapie y est prévue en collaboration avec le Fonds du logement. Le site autour de la place des Alliés sera aussi développé, avec notamment un bâtiment avec des commerces et des appartements pour jeunes ménages et pour séniors. Les travaux commenceront en septembre 2016. Prochainement, le collège échevinal présentera la résidence Liberté à Niederkorn, qui comprendra 60 appartements pour séniors. Le projet Breevast dont s’occupe désormais un nouveau promoteur devrait débuter en septembre 2016. Une salle polyvalente est prévue à Oberkorn ainsi qu’un PAP dans la rue de Pétange. Des études de 50 000 euros sont prévues pour le déplacement sous terre de la ligne à haute tension au Mathendahl. La ligne sera prolongée jusqu’à la rue de Pétange. Quatre-vingt-mille euros sont prévus pour la climatisation des conteneurs de la Villa Hadir. Le locataire, Ebos, remboursera la commune. Un-million-sept-cent-vingt-cinqmille euros sont destinés aux maisons relais et aux foyers scolaires. Cent-mille euros serviront à la construction de la maison relais de Niederkorn. Aussi bien à Niederkorn qu’au Woiwer, les écoles et les maisons relais auront des salles communes. L’extension de la maison relais Woiwer coutera 600 000 euros. Le fait qu’il s’agisse d’un projet intégratif permettra d’accueillir 157 enfants en plus. Le collège échevinal avait d’abord pensé à construire un troisième étage sur la maison relais actuelle. Mais il aurait fallu déplacer les enfants pendant les travaux. Finalement, une autre proposition a été retenue. Les plans seront présentés au conseil communal prochainement. L’école pourra accueillir cent enfants supplémentaires. Le conteneur sera supprimé. La maison relais d’Oberkorn s’équipera d’une cuisine et verra sa capacité passer de 50 à 100 enfants pour 1,3 million d’euros. La commune touchera un subside de 500  000 euros. Une nouvelle maison des jeunes est prévue sur l’ancien terrain de l’AS

Fonds du Logement zur Locatioun ugebuede ginn. De Bauufank wäert am September 2016 sinn. Dann hu mer och elo den Avis erëmkritt – awer eréischt ganz kuerzfristeg – vun der Résidence Liberté zu Nidderkuer am Spidolsbierg, wou 60 Logementer fir Senioren a betreit Wunne virgesi sinn. An enger vun deenen nächste Sitzunge wäerte mer op dee Projet zeréckkommen an deen dann definitiv heibannen ofsehnen. Betreffend de Projet Breevast, deen elo vun engem neie Promoteur weidergefouert gëtt, hu mir gutt Nouvellen. Si wëllen och am September 2016 ufänke mat bauen. Am Parc des Sports zu Uewerkuer plange mer eng nei Hal polyvalente an an der Rue de Pétange en neie PAP. Wat d’Verleeung an de Buedem vun der Héichspannungsleitung am Lotissement Mathendahl ubelaangt, hu mer Etüde vu 50.000 Euro virgesinn. Déi ganz Leitunge solle bis erop an de Péitenger Wee virugefouert ginn. Dat wäert a verschiddenen Etappen erfolgen. Dann hu mir nach 90.000 Euro ageplangt fir d'Ubrénge vun enger Klimaanlag an de Container vun der Villa Hadir. Mä dat ass a sech fir eis Locatairë vun der Ebos. Mir maachen deen Invest nëmme sous condition, dass e vum Locataire zeréckbezuelt gëtt. Dann zu engem gréissere Kapitel, ënner 4.2.4.2. 1.725.000 Euro sinn 2016 fir eis gesamt Maison-relaisen, Foyers scolaires an esou weider virgesinn. Dat sinn éischtens 100.000 Euro fir d’Travaux de construction fir d’nouvelle Maison Relais Niederkorn. Dat ass de Projet intégratif mat der Schoul, deen ech virdrun erwähnt hunn. Dee gëtt separat ausgewisen. Als Erklärung heifir: Zu Nidderkuer an och um Woiwer gi mir op de Wee, fir Strukturen ze bauen, wou souwuel d'Schoul wéi och d'Maison relais d’Funktiounssäll kënne gemeinsam benotzen. Dofir huet och eng intensiv Consultatioun mam Schoul- a Maisonrelais-Personal stattfonnt. Do geet den Här Liesch bestëmmt nach drop an. Zweetens: d’Travaux d'extension vun der Maison relais Woiwer fir 600.000

12

Euro. Elo schwätze mer vu Maison relais. Virdrun hate mer gesot, mer géife Schoulraim dobäi maachen. Mä doduerch, dass mer awer en integrative Projet maachen, hu mer den Avantage, dass mer herno um Woiwer zum Beispill 157 Kanner méi an der Maison relais ophuele kënnen. Wat do awer wierklech absolutt néideg ass. Mir haten awer fir d'Éischt ënnersicht, ob mer en drëtte Stack op déi aktuell Maison relais baue sollten oder net. Do hu mer awer misse feststellen, dass dat net esou ouni Weideres méiglech wär, well mer d'Kanner hätte missen delogéieren. Während dem Betrib vun deem Gebai, e Stack drop ze setzen, wär bal onméiglech gewiescht. Doniewent hätt dee Projet relativ deier kascht. Dunn hu mer eis derzou entschloss, fir eng urbanistesch Ubannung hierzestelle vun der Maison relais bis eriwwer bei dat aktuellt Schoulgebai. D’Pläng wäerte mer dem Gemengerot geschwë kënne virstellen. Hei entsti siwen nei Klassesäll fir zirka 100 Kanner. An eng zousätzlech Capacitéit vun 157 Kanner an der Maison relais. Selbstverständlech verschwannen déi dräi aktuell Klassesäll am Container, wat net nëmmen dem Här Ruckert wäert Freed maachen. Drëttens, d’Travaux d'extension vun der Maison Relais Oberkorn: 1 Millioun. Hei envisagéiere mer en harmoneschen Ëmbau mat enger Verduebelung vu 50 op 100 Kanner souwéi enger neier Kichen. De gesamte Käschtepunkt wäert sech op 1,3 Millioune belafen. Wouvu mer 500.000 Euro Subsid erwaarde kënnen. Ënner 4.2.5.3: Centre de rencontre pour jeunes. Här Buergermeeschter, Dir hutt et scho gesot, mir hu wëlles en neit Jugendhaus am Quartier Fousbann ze bauen. Genee um fréieren AS-Trerrain, wou elo d'Vestiairë stinn. Dat ass en Devis vu 500.000 Euro fir dat Gesamtgebai. Mir kréien do awer och eng Ristourne vum Ministère vun am Ganzen 350.000 Euro. D'Gestaltung vun deem Terrain gëtt iwwregens an Ugrëff geholl. Mir rechnen dermadder, dass wann d'Rocade fäerdeg ass, mer och dann direkt hannert dem 1535 °C, wou den Terrain ass, e flotte Park kréie mat Aktivitéiten, Aires de jeux et de récréation a Spiller.


2. budget Deelweis Erliefnisspiller, deelweis am Naturberäich an deelweis och Spiller fir déi kleng Kanner. Et soll wierklech e Lieu de rencontre ginn. De Service d'incendie, 4.3.22. D'Etüde vum Centre Scheierhaff sinn ofgeschloss an d'Aarbechte kënnen d'nächst Joer ugoen. Mir hunn dee ganze Solde vun 2.815.000 Euro an de Budget agedroen. Dat sinn am Fong déi Suen, déi mer un d'Gemeng Suessem oftrieden. Mä dir hutt jo och héieren, dass mer méi wéi sécher dee ganze Montant wäerte récupéréieren, dee mer dann erëm fir spéider Projeten zur Verfügung hunn. Da kéime mer zum Développement économique, dem 4.4.70, a speziell d'Erweiderung vun der Zone industrielle Haneboesch. Déi Zone artisanale, déi mer elo gemaach hunn, den Haneboesch II, musse mer komplett fäerdegstellen, well d'Entreprisen jo elo all definéiert sinn, déi dohi kommen. A fir déi ganz Aarbechte fäerdegzestellen, sinn 180.000 Euro virgesinn. E wichtege PAP, dee an déiselwecht Richtung geet, ass deen zwësche Lauterbännen. Do hu mer 100.000 Euro virgesinn. Mir wëllen dat zweet Semester mat der Strooss ufänken, déi néideg ass, fir dësen Terrain nieft an hannert der Garage Collé ze erschléissen. Hei gëtt en neie Kanal geluecht, deen ebenfalls noutwendeg ass, fir de Lotissement am Péitengerwee hannert der Cité de la Chiers definitiv un de Kanalsystem an der Rue de Bascharage unzeschléissen. Dofir hu mer 100.000 Euro virgesinn. Wéi gesot, musse mer fir d'Éischt en definitive PAP op deem Terrain maache fir d'Stroossen. Et besteet wuel schonn e Plan directeur, mä et ass awer nach kee PAP. A soubal dee fäerdeg ass, wäerte mer ufänken, den Terrain ze erschléissen.

Niveau vum 1535 °C folgend Chiffere vir: 2.220.000 Euro, wou d'Devise schonn heibanne gestëmmt gi sinn, bleiwen ze investéieren am Bâtiment C fir d'Soundfactory, d'Remplacement vun de Fënsteren an och d'Aménagement vun der Zone ancienne menuiserie. Deen Deel, wou elo de C.I.G.L dran ass, ass komplett fäerdeg. Dat ass ganz schéi ginn. Dat kënnt der iech alles ukucke goen. Dat ass ganz gutt gelongen. Nei am Budget 2016 sinn 1,5 Millioune fir d'Finalisatioun vum Gebai. Dat heescht den Aménagement vun de Stäck dräi a véier. Respektiv hu mer 75.000 Euro fir Etüde virgesinn am Beräich vun de Gebaier D. Dat sinn déi zwou gréisser Halen, déi nach an der Mëtt stinn, wou mer nach musse kucken, a wat fir eng Richtung mer ginn. Ënner 4.5.10, ass d’Gestion des déchets. Et ass scho gesot ginn, dass mer de Recyclingspark an d'Gadderscheier delogéieren, well mer déi Plaz dréngend musse fräi kréien. Ech géif soen am fréie Summer, fir mam Projet vum Lycée international unzefänken. 425.000 Euro si virgesi fir den Aménagement, speziell wat den Accès aus der rue Pierre Gansen eriwwer an d'Gadderscheier ubelaangt. Dat wäert dee gréissten Invest sinn. De Rescht, de Park selwer, ass manner Invest bis guer keen.

De Schäfferot huet dem Stat eng Parzell ofkaf. Si situéiert sech hannert der Soclair. Do si mer amgaangen, an aacht verschidde Loten ze morceléiere fir méi kleng Betriber, wou mer och eng grouss Nofro hunn.

Zum Kapitel Gestion des Eaux usées: 463.000 Euro betreffend de SIACH. Do hu mer éischtens eng Etüd vun 213.800 Euro. Dat ass de Lot 2, wat den Uschloss vun Déifferdeng an Zolwer un d'Kläranlag SIACH ubelaangt. Déi Etüd gëtt vum SIACH selwer realiséiert. 100.000 Euro fir e Bassin de rétention an der rue de Bascharage. 50.000 Euro fir Etüden am Kader vun der Canalisation des Eaux mixtes zu Lasauvage. 100.000 Euro si scho gestëmmt fir d'Erneierung vun der Kanalisatioun an der route de Bascharage am Mathendahl. Des Weidere gesi mir nach 820.000 Euro un Investissementer un de SIACH vir. Dat ass dat, wat virdru gesot ginn ass iwwert d'Syndikater, déi mer e bëssen am A behale sollen.

Mir kéimen zu engem weidere wichtegen Artikel, dem 4.4.93. Dat ass de Projet du développement polyvalent, an zwar de 1535 °C. Deen ass jo bekanntlech eng Erfollegstory. 2016 gesi mir um

Zum Kapitel Parking, de 4.6.23. Hei loossen ech de Gros dem zoustännege Verkéiersschäffen, dem Här Bertinelli. Ech beschränke mech reng op d'Zommen. Dat sinn 185.000 Euro fir de Par-

13

pour 500 000 euros. Le ministère financera le projet à hauteur de 350  euros. Ce terrain, qui se trouve derrière le 1535 °C, accueillera aussi un parc avec des aires de jeux et de récréation. Les travaux d’extension du Scheierhaff commenceront l’année prochaine. La Ville de Differdange remettra 2  815  000 euros à Sanem. Mais ce montant sera ensuite remboursé par l’État. Sur le plan économique, il s’agira de terminer la zone artisanale Haneboesch II, car les entreprises ont été sélectionnées. Cent-quatre-vingtmille euros sont prévus. Le projet Zwësche Lauterbännen est similaire. Cent-mille euros sont prévus. Au deuxième semestre, les travaux de construction de la route servant à viabiliser le terrain commenceront. Les canalisations pour raccorder le lotissement de la rue de Pétange seront également posées. Il existe déjà un plan directeur, mais pas encore de PAP. Le collège échevinal a acheté une parcelle à l’État derrière Soclair. Cette parcelle sera morcelée en huit lots pour de petites entreprises. En ce qui concerne le 1535 °C, le conseil communal a déjà approuvé des devis de 2 220 000 euros pour la Sound Factory, le remplacement des fenêtres et le réaménagement de l’ancienne menuiserie. Erny Muller recommande aux conseillers communaux d’aller jeter un coup d’œil sur place. À ces devis se rajoutent 1,5 million d’euros pour l’aménagement des étages 3 et 4 et 75 000 euros en frais d’études pour le développement des halles au milieu du site. Le parc de recyclage et le Gadderscheier déménageront au début de l’été pour faire place au lycée international. Quatre-cent-vingt-cinqmille euros sont prévus pour l’accès depuis la rue Pierre-Gansen. Pour ce qui est de la gestion des eaux usées, 213 800 euros sont destinés à une étude sur le raccordement de Differdange et Soleuvre à la station d’épuration du SIACH, 100 000 euros à un bassin de rétention dans la rue de Bascharage, 50 000 euros pour des études sur la canalisation des eaux mixtes à Lasauvage et 100 000 euros pour la ré-


2. budget novation des canalisations dans la route de Bascharage. À ces sommes s’ajoutent 820 000 euros d’investissements dans le SIACH. En ce qui concerne le stationnement, 185 000 euros sont destinés au parking Neiwiss et 100  000 euros au parking de la place de l’Église. La route menant au Reggio est terminée, mais il reste quelques aménagements extérieurs à faire. Un-million-sept-cent-quatre-vingtmille euros sont prévus pour le réaménagement de la Grand-rue. La moitié de la rue est achevée et les conseillers communaux ont sans doute apprécié les larges trottoirs. Les premiers arbres seront plantés prochainement. La route devrait être rouverte aux voitures en mai ou juin. Le projet de réalisation des Terrasses de la Ville se poursuit avec notamment l’aménagement de 140 places de stationnement entre la résidence Lazzara et le centre médicosocial. Le projet du Fonds du logement avance bien. À Niederkorn, la deuxième phase du réaménagement du centre va débuter. Le projet avait été approuvé en 2012 pour trois-millions d’euros avant d’être retiré par la majorité précédente. Le budget 2016 prévoit des dépenses pour un-million d’euros. Plusieurs rues seront réaménagées. Il s’agit notamment de chantiers de la poste, où la commune en profite pour faire des travaux. En ce qui concerne les passages à niveau 13 et 14 à Oberkorn, 140 000 euros sont prévus. Le collège échevinal espère que ce chantier des CFL se terminera vite. Erny Muller mentionne ensuite 100 000 euros pour la rue Kalekerbaach et 30 000 euros pour le pont de la rue Kazebierg. Quatre-vingt-mille euros sont destinés à l’entretien des trottoirs et centcinquante-mille euros à celui des routes. Le mur de soutènement du cimetière de Niederkorn sera refait pour 150 000 euros. Le budget prévoit 50  000 euros pour des études concernant les ateliers communaux. Il faudra décider où les déplacer et comment les construire.

king Neiwiss, dee schonn amgaangen ass. 100.000 Euro fir deen neie Parking op der Place de l'Église. Nodeems de Concours fäerdeg ass, fänke mer direkt mat den Etüden un. Ënner 4.6.24 ass déi Strooss, déi erop op de Reggio geet. Déi ass zwar fäerdeg, mä do bleiwen am ieweschte Beräich nach Aménagementer fäerdegzestellen. Ënner anerem eng Schlitzmauer souwéi en definitiven Aménagement vun deem klengen Hiwwel, deen erop Richtung Vëlospist oder Spadséierwee geet. Ënnert dem 4.6.24 hu mer de Reaménagement vun der Grand-Rue fir 1.780.000 Euro fir 2016. De gesamten Devis beleeft sech bekanntlech op 4.350.000 Euro. Hei si mir extrem gutt virukomm. Dir wësst, dass méi wéi d'Halschent vun der Strooss scho fäerdeg ass a bestëmmt konnt der iech scho vun deenen neie breeden Trottoiren iwwerzeege loossen. Deemnächst wäerten do déi éischt Beem geplanzt ginn. Eist Zil ass et, déi Strooss bis Mee oder Juni d'nächst Joer fir de Verkéier op ze hunn. Ech wëll awer nach drun erënneren, dass et 2016 mat der Realisatioun vun den Terrasses de la ville virugeet, wou am PAP 1 e Bauprojet mat Parkraum fir 140 Autoen nieft der Résidence Lazzara bis zum Centre médico virgesinn ass. Et ass och en Aparthotel op där anerer Säit a Richtung Résidence Reggio geplangt. De Projet vum Fonds de Logement an der Groussstrooss geet och gutt virun. Zu Nidderkuer huele mer dee wichtege Projet vum Reaménagement vum Quartier Centre Phas zwee an Ugrëff. Dës Erneierung ass besonnesch an der Rue Saint Pierre bluttnoutwendeg. De Projet u sech gouf schonn am Juli 2012 gestëmmt, deemools mat ronn 3 Milliounen. E war awer vun der viregter Majoritéit zeréckgezu ginn. Mir versichen am Fréijoer mat deem unzekommen. Dofir ass fir 2016 1 Millioun Euro am Budget virgesinn. Erneiert ginn d'Rue de l'Église, d'rue Saint Pierre an den Uschloss un den Zentrum. Dat heescht bis an d'Rue de l'École. An och d'Rue Tëttelbierg. Des Weideren hu mir am Stroossebau eng Partie Reaménagementer virgesinn. D’Rue Henri Bessemer fir 400.000 Euro. Dat sinn déi Projeten, wou d'Post dru schafft a mir och verschidden Aar-

14

bechte maachen. Dat ass dann e Prefinanzement, dee mer zeréckbezuelen. Datselwecht gëllt fir de PN13 a PN 14 zu Uewerkuer. Do ass nach e Reschtbetrag vun 140.000 Euro. Mir hoffen, dass déi Aarbechten ënnert der Regie vun der CFL awer geschwënn ofgeschloss sinn. De Reaménagement vun der Rue Kalekerbaach mat 100.000 Euro. 30.000 Euro fir d'Bréck an der rue Kazebierg. Dat kënnt der alles an den Devisen noliesen, déi bäileien. Op der Bréck brékkelt den Zement of. Do musse mer wierklech eng Refonte maachen. Mir hu se zwar nokontrolléiere gelooss. Staatlech ass se nach an der Rei. Mä et falen awer Stécker erof. Dat muss alles éischtens emol esou gemaach ginn, dass keng Stécker méi eroffalen an zweetens deelweis reparéiert ginn. Den Entretien vun den Trottoire fir 80.000 Euro. Fir d'Stroossen sinn et 150.000 Euro. An dann 150.000 Euro fir d'Stëtzmauer vum Nidderkuerer Kierfecht ze erneieren, well mer net wëlle riskéieren, dass déi eventuell eng Kéier op d'Griewer fale kënnt. Wat jo net ganz glécklech wär. Fir eis Gemengenatelieren hu mir 50.000 Euro ageplangt fir éischt Etüden. Do musse mer emol fir d'Éischt kucken, wou déi Atelieren hikommen a wéi se gebaut ginn. Well déi Ubannung vum Quartier Fousbann bis zum Centre ville soll ee Ganzt ginn. Dat heescht e kompletten urbanisteschen Uschloss vum Fousbann un den Zentrum. D’Gemengenateliere wären op där Plaz net méi ganz gutt. Mir hunn do wierklech aner potentiell Méiglechkeeten, fir déi Plaz ze notzen. Dann Aquisitioun vum Terrain fir 1.208.000 Euro. Erneierung vun de Waasserleitungen am Kader vun de Projete Post a Sudgas fir 1.250.000 Euro. Meeschtens ginn d'Waasserleitunge mat ersat bei deene Projeten, well déi schonn esou laang do leien, dass se wierklech mussen erneiert ginn. De Poste 4.6.9.22.13.12. Do stinn 280.000 Euro dran. Dat ass fir d'Fäerdegstelle vun den Infrastrukture vum PAP ancien Ateliers. Dat ass dee ganzen Deel, deen iwwerflächlech bleift, bis dass dee ganze Stroossesystem mat de


2. budget Parkplazen a mat de Beliichtungen ofgeschloss ass.

Do geet den Här Liesch bestëmmt drop an.

Dann zum Sport, Poste 4.8.22. Do ginn ech nëmmen op déi grouss Investissementer an. De Rescht mécht sécherlech den Här Bertinelli. Den Terrain de football Jean Jaminet: do sinn et Travaux de rénovation et de mise en conformité fir 1.180.000 Euro am Budget 2016. Den Devis geet ëm 500.000 Euro erop. Den Här Bertinelli liwwert iech dozou déi néideg Erklärungen.

Ech muss hei awer soen, dass de Bauprogramm sech wesentlech geännert huet. Datt déi Schoul zu Nidderkuer, vun där ech hei schwätzen, sollt erweidert ginn, war jo ursprénglech guer net virgesinn. Mä doduerch, dass mer elo hi ginn a mer änneren all déi Projeten, wou engersäits Spillschoul an anerersäits Précoce war, gëtt aus engem Bauprogramm vun 200 bis 250 Kanner fir Maison relais e Bauprogramm vun néng neie Klassesäll fir Schoulen, 500 m2 Funktiounsraim fir d’Maison relais an eng Produktiounskiche fir 700. Iesse kënnt och dohin. D’Kiche war awer och schonn am éischte Projet virgesinn. Dat ass dat, wat zu Nidderkuer entsteet am Kader vun der Extensioun vun der Schoul/Maison relais.

Dann en neie Projet, d’Construction d'une novuelle salle sportive au campus scolaire Nidderkuer fir 1 Millioun. Geplangt ass op der Plaz hannert der Meederchersschoul eng dräifach Sportshal fir Schoul- a Veräinssport mat enger Zuschauertribün fir zirka 400 Zuschauer. Dës Hal zu Nidderkuer ass néideg wéinst dem ze erwaardende Populatiounszouwuess zu Nidderkuer selwer, awer och während der Phas vun der Kärsanéierung vun eisem Centre sportif zu Uewerkuer, deen a spéitstens dräi bis véier Joer ze erwaarden ass. D'Veräiner, déi hir Haaptaktivitéit am Centre sportif hunn, kënne selbstverständlech och op dës Hal zeréckgräifen. Derniewent huelen d'Indooraktivitéite permanent zou. Zousätzlech huet dës Hal e polyvalente Sall, wou och Veranstaltungen aus dem kulturelle Beräich stattfanne kënnen. D'Hal soll Enn 2017 fäerdeg sinn. De Kick off fir dëse Projet ass deemnächst.

An der École Saint-Pierre – d’Spillschoul zu Nidderkuer – gëtt e Réfectoire ageriicht, wou d’Kanner iesse kënnen. Dofir gëtt eng Ëmännerung an deem Gebai virgeholl. D’École Woiwer ass am wäitste fortgeschratt vun der Planung hier. 1.200.000 Euro. Doriwwer hate mer jo scho geschwat.

D'Gebai „Um Bock“ zu Uewerkuer – speziell den Turnsall – ass an engem miserabelen Zoustand. Do musse mer en neien Turnsall bauen. Heifir sinn 100.000 Euro am Budget virgesinn.

Dee gréissten individuelle Projet am Budget 2016 ass och am Schoulberäich, mä dës Kéier an deem vun der internationaler Schoul. Hei hu mer nei Artikele kreéiert. An zwar de 4910, den 2213-11 an esou virun. Et si 5 Millioune virgesi fir d’Struktur vum Lycée provisoire. Wéi gesot iwwert e Préfinancement balancéiert. An d’École primaire internationale: 800.000 Euro.

E weidere wichtege Projet ënner 4.8.31 ass dee vun enger neier Hal polyvalente zu Uewerkuer am Parc des Sports. Dëse Projet gëtt zurzäit taxéiert op 4 Milliounen. Déi nei Chiershal gëtt néideg, well déi bestehend jo an de Projet vun der internationaler Primärschoul matafléisst. Fir d'Bausubstanz vun där aktueller Hal rechne mer déi 4 Millioune vum Stat ze récupéréieren. Als Lescht, eisen ambitiéise Programm am Kader vun de Schoulen. Deen ass ënner 4.910 – Enseignement fondamental. Ënnert dësen Artikele sinn opgelëscht: Extensioun vun der École Nidderkuer mat 150.000 Euro fir Etüden.

Den Avant-projet sommaire betreffend de Lycée provisoire, dee bis 450 Schüler ophuele kann, ass fäerdeg. Mir waarden elo op d’Décisioun vun der Regierung, wat d’Suite vum Projet ubelaangt. Am Prinzip ass de Wonsch vun der Éducatioun, dass dëse Lycée fir d’Rentrée 2017 seng Dieren opmaache soll. Dofir mussen d’Aarbechten awer spéitstens am Summer 2016 ufänken. Dat ass net méi laang. D’Primärschoul soll fir d’Rentrée 2018 opgoen. D’Implantatioun ass schonn definéiert. Den APS ass zurzäit an Aarbecht. Ech sinn elo déi wichtegst Projete betreffend mengem Ressort duerchgaan-

15

Un-million-deux-cent-huit-mille euros serviront à acheter des terrains. Des canalisations seront refaites pour 1 250 000 euros. Deux-cent-quatre-vingt-mille euros sont alloués aux Anciens Ateliers de Niederkorn. En ce qui concerne le sport, le terrain Jaminet sera mis en conformité pour 1 180 000 euros, soit 500 000 euros de plus que prévu. M. Bertinelli expliquera pourquoi. Derrière l’École des filles de Niederkorn, une salle de sport pour les clubs et les classes scolaires sera construite pour un-million d’euros. Elle pourra accueillir 400 spectateurs. Cette salle est nécessaire parce que la population de Niederkorn va augmenter et parce que le centre sportif d’Oberkorn sera assaini dans quelques années. Or les clubs sportifs devront pouvoir disposer d’infrastructures. Une des salles pourra accueillir des manifestations culturelles. La halle sera achevée fin 2017. La salle de gymnastique du Bock sera refaite pour 100 000 euros. Un nouveau hall polyvalent est prévu dans le Parc des Sports à Oberkorn. Le Hall de la Chiers sera, en effet, intégré dans le projet de l’école primaire internationale. Le collège échevinal s’attend à récupérer quatre-millions d’euros pour le Hall de la Chiers. Erny Muller passe à un projet ambitieux concernant les écoles: l’extension de l’École de Niederkorn. Des études pour 150 000 euros sont prévues. M. Liesch fournira les détails. À l’origine, il n’était pas prévu d’agrandir l’école de Niederkorn. Désormais, on passe d’un projet prévoyant l’accueil de 200 à 250 enfants supplémentaires à un projet de 9 salles de classe, 500 m2 de salles fonctionnelles et une cuisine. La cuisine était déjà prévue dans le premier projet. Un réfectoire sera aménagé dans le préscolaire de Niederkorn. La planification du projet de l’École Woiwer a bien avancé. Un-milliondeux-cent-mille euros sont prévus en 2016. Le projet le plus important du budget 2016 est celui de l’école internationale. Cinq millions sont destinés


2. budget au lycée provisoire et huit-cent-mille euros à l’école primaire internationale. L’avant-projet sommaire du lycée provisoire est achevé. Le gouvernement souhaite que le lycée ouvre pour la rentrée 2017. Il faudra donc que les travaux débutent en été 2016. L’école primaire doit ouvrir en 2018. Les projets qu’Erny Muller a présentés sont ambitieux. Ils ne peuvent être réalisés que s’ils sont appuyés par une bonne équipe. Erny Muller remercie le service technique, le collège échevinal et tous les autres services pour la bonne collaboration. En ce qui concerne le ressort du tourisme, Erny Muller constate que Lasauvage et le Fond-de-Gras sont adaptés au tourisme journalier. Aquasud, 1535 °C, l’Aalt Stadhaus et les zones naturelles constituent aussi des atouts à valoriser. Dans ce contexte, il salue la signature de la charte transfrontalière et rappelle que M.  Schwachtgen a réalisé du bon travail. À Longwy, on a reconnu depuis longtemps que le tourisme est un facteur économique important. Il est question de devenir la capitale culturelle du sud. Pour ce genre d’évènements, les nuitées d’hôtel sont importantes. C’est pourquoi Erny Muller estime qu’il serait temps de terminer les deux hôtels prévus.

tom uLveLing (Csv) estime que le budget ne sert pas uniquement à regarder l’avenir, mais aussi à analyser le passé. L’année dernière, le collège échevinal a essayé d’économiser 10 % sur tous les postes. Un niveau similaire sera maintenu en 2016. Mais il est évident que l’on ne peut pas répéter un tel exercice tous les ans. Les nouvelles infrastructures entrainent des frais de maintenance. Investir dans les écoles est la priorité du collège échevinal. Tom Ulveling va présenter ses ressorts en commençant par le culte. La nouvelle morgue a été inaugurée et le cimetière forestier est terminé. En plus des travaux habituels de maintenance, il est prévu de refaire le mur du cimetière de Niederkorn pour 150 000 euros.

gen. Dir konnt sécherlech feststellen, dass se ganz ambitiéis sinn. Dat Ganzt ass awer nëmmen ze realiséieren – wéi den Här Buergermeeschter och scho gesot huet –, wann een eng gutt Équipe am Réck huet. Dofir soen ech allen Akteure vum Service Technique e grousse Merci. Ech soen och menge Kolleegen aus dem Schäfferot Merci fir déi gutt ressortiwwergräifend Zesummenaarbecht. An datselwecht gëllt fir déi aner Servicer. Vläicht nach kuerz e puer Wierder zu menger Aktivitéit am Ressort Tourismus. Déifferdeng mat den Uertschafte Lasauvage a Fonds-de-Gras ass gutt positionéiert, wat d’Aktivitéiten am Kader vum sougenannten Dagestourismus ubelaangt. Mir hunn awer nach aner Atouten, déi mer matabaue kënnen. Dat wären den Aquasud, de 1535 °C, eis Aalt Stadhaus souwéi eist Naturgebitt um Bierg, déi et gëllt ze valoriséieren. An zwar zesumme mat eise franséischen Noperen. Dofir begréissen ech ausdrécklech als Responsabele vum Tourismus d’Charte iwwert den Territoire transfrontalier, wou den Här Schwachtgen eng gutt Aarbecht gemaach huet. Den Tourismus als Facteur économique hunn eis Frënn op der lonkescher Säit scho längst erkannt. Zu der Kulturhaaptstad Südregioun soen ech näischt, well dat jo éischter an der Kultur unzesiedelen ass. Trotzdeem – an dat ass net verwonnerlech – ginn esou Evenementer och an Nuitéeë vun Hotelle jugéiert. Dofir schéngt et mer wichteg, dass eis zwee geplangten Hoteller eng Kéier fäerdeg ginn. Da wäre mer jo erëm bei de Bauten ukomm.

sChäffen tom uLveLing (Csv): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären. D’Budgetszäit ass eng Zäit wou een net nëmmen no vir kuckt, mä och zeréckkuckt op dat, wat een an deem Joer geleescht oder gemaach huet. De Budget seet aus, wou et an Zukunft higoe soll. Ech mengen, et ass kloer – an de Buergermeeschter huet et och gesot –, dass mer och dëst Joer versicht hunn ze spueren. Et ass Villes um Niveau vun 2015 bliwwen, wou mer jo scho versicht haten, op alle Posten 10% anzespueren. Dat ass ons erëm gelongen. Grad esou kloer ass, dass een esou een Exercice net all Joers maache kann, well alles méi deier gëtt. A virun allem eis Peien – dat huet de Buergermeeschter och scho gesot. Mä all déi nei geschafen Infrastrukture kommen eis duerch déi héich Nofolgekäschten méi deier ze stoen. Et ass e Budget, wou mer als Koalitioun eis Prioritéite kloer definéieren. Et soll virun allem a schoulesch Infrastrukturen au sens large investéiert ginn. Wann ech elo meng Ressorte kucken, sou géif ech versichen, iech dat pro Ressort hei duerzestellen. Dat meescht a mengem Ressort ass, wéi gesot, um Niveau vun 2015 bliwwen. Ech fänke mat deem klengsten un, dem Kultus. Dëst Joer hu mer déi nei renovéiert Morgue ageweit an de Bëschkierfecht ass fäerdeg ginn. Niewent den üblechen Astandhaltungsaarbechten ass virgesinn – wéi den Här Muller gesot huet – déi Mauer um Nidderkuerer Kierfecht fir 150.000 Euro nei opzebauen.

Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Très bien! Merci, Här Muller. Dee Merci, deen Der eis ausgedréckt hutt, ginn ech natierlech ganz gär zeréck. Et ass e Plëséier mat Iech ze schaffen. Här Ulveling, Dir hutt d’Wuert, w.e.gl.t

16

An der Musekschoul hate mer d’lescht Joer vill ze feieren. 25 Joer Anniversaire hu mer gefeiert. D’Musekschoul ass – d’Chiffere beweisen et – nach ëmmer e grousse Succès, well mer 10% méi Schüler opgeholl hunn. Dass d’Musekschoul eis eppes kascht – nämlech ënnert dem Stréch 900.000 Euro –, seet jo, dass d’Gemeng gewëllt ass, de Kanner a Jugendlechen, mä och den Erwuessener, d’Méiglechkeet ze ginn, Instrumenter ze léieren, fir datt se an eisen Associatiounen, Harmonien oder Fanfaren hiert Instrument spille kënnen.


2. budget Dëst Joer hëllefe mer erëm mat, den Diffwinds Festival ze organiséieren. Dofir stinn 18.000 Euro am Budget. Wéi der gesitt, 2016 gëtt d’Bluesschoul ausgebaut. Am zweete Semester solle Course bäikommen. Da kommen ech zur Bibliothéik. Si erfreet sech ëmmer méi groussem Succès. D’Schoulkanner komme se regelméisseg besichen an et gi vill Aktivitéiten ugebueden – notamment Lies-Nomëtteger fir kleng Kanner. An der Bibliothéik sinn am Moment 1.007 Leit ageschriwwen. Déi hu bis Mëtt November 7.700 Bicher ausgeléint. Niewent deenen dausende Bicher, déi ee sech ausléine kann, kann ee sech 56 Zeitunge souwéi Zäitschrëften ukucken. De Lundi littéraire erfreet sech och engem flotte Succès. Do sinn ëmmer esou tëschent 20 an 90 Leit präsent. Dofir gesi mer 10.500 Euro vir, fir dat weiderzeféieren. D’Buch-Expo mat Liesunge fir Schoulkanner, déi d’lescht Joer organiséiert gi war, wou méi wéi 600 Schoulkanner besicht haten, war och e grousse Succès. All éischte Samschdeg am Mount ass Bib fir Kids, wou Liesunge fir Kanner tëschent dräi a sechs Joer organiséiert ginn. Dat ass och ëmmer gutt besicht. De Bichermaart, deen dëst Joer éischtmoleg am Stadhaus stattfonnt huet, hat vill Leit ugezunn. Et woren 33 Aussteller do, déi iwwer 80 Dëscher mat Bicher gefëllt haten. Hei muss ech d’Liesen zu Déifferdeng e grousse Merci soen, well déi awer eng dreiwend Kraaft an där Organisatioun sinn. D’nächst Joer bidde mer nach weider Liesungen an Animatioun fir Kanner un. Dat soll 10.000 Euro kaschten. Ausserdeem gi regelméisseg Visitten an der Bibliothéik fir Schoulklassen organiséiert, fir sech déi ukucken ze goen. A während dem Chrëschtmaart wäerten erëm 18 Virliesungsséancë fir Schoulkanner an engem Chalet ofgehale ginn Interessant ze wëssen ass, dass dëst Joer 935 Leit den Internet an der Bibliothéik benotzt hunn. Net ze vergiessen: déi nei Bibliothéik, déi mer am Parc Dune ageweit hunn, fonctionnéiert och ganz gutt.

Da kéim ech elo zu Loisirs. Hei hu mer e puer Spillplaze renovéiert. Notamment hu mer eng nei Spillplaz op der Place Prince Jean opgeriicht. Déi Plaz ass iwwregens komplett nei aménagéiert gi mat Hëllef vum CIGL. An natierlech hu mer de Label vun der Sécherheet op de Spillplaze kritt fir all eis Spillplazen. D’nächst Joer wäerte mer nach weider Spillplazen aménagéieren, zum Beispill an der Rue des Ligures. De Schoulhaff zu Déifferdeng gëtt naturno aménagéiert. Do kommen nei Spiller hin. Dat soll 250.000 Euro kaschten niewent deenen 100.000 Euro, déi am Budget sti fir d’Renovatioun vun de bestehende Spillplazen. Wéi der wësst – den Här Muller huet et scho gesot –, ass um AS-Terrain eng Aire de repos an eng Abenteuerspillplaz virgesinn niewent engem Multisport an engem Jugendhaus. Mä dat muss nach alles geplangt ginn. Eng grouss Neierung ass de Skaterpark respektiv eng BMX-Pist, déi mer zu Uewerkuer an der Géigend vum Haus vum Doudegriewer um Parking vum Kierfecht – also a Proximitéit vun der Vëlospist – plangen. Dofir sinn 200.000 Euro virgesinn. Geplangt ass des Weideren, wéi de Schäffen Erny Muller scho gesot huet, eng nei Hal fir d’Veräiner zu Uewerkuer an der Rue de la Chiers niewent der Turnhal fir 4 Milliounen Euro. Zesumme mam Här Bertinelli plange mer eng Nuit de la culture et du sport. Mir stellen eis vir, dass een do emol nuets an d’Ateliere vun de Kënschtler souwéi an d’Kulturhaiser respektiv an d’Sportsanlage geet a verschiddenen Aktivitéiten nogoe kann. Dofir hu mer 30.000 Euro virgesinn. Ech kéim dann zum Patrimoine. Do hu mer dëst Joer zu Nidderkuer d’Monument vum Cito renovéiert. Dat hutt der gesi bei der Commémoration nationale. D’nächst Joer ass virgesinn, d’Pechkräiz zu Uewerkuer ze renovéieren an Zesummenaarbecht mat Sites et Monuments fir 20.000 Euro. Plus 10.000 Euro fir d’Monument vun de Mineuren eventuell ze deplacéieren. Dat am Aklang mat alle Concernéierten, wa mer d’Maartplaz wëlle méi grouss maachen. Hei

17

L’année dernière, l’école de musique a fêté ses 25 ans. Elle a accueilli 10 % d’étudiants en plus. Le budget qui lui est alloué se monte à 900  000 euros, ce qui démontre l’importance qu’accorde le collège échevinal à l’enseignement de la musique. La commune soutiendra le festival Diffwinds avec 18 000 euros. L’école du blues sera développée au deuxième semestre de 2016. La bibliothèque municipale connait un grand succès. Elle est très fréquentée par les élèves differdangeois. De nombreuses activités y ont lieu, et notamment les après-midis de lecture pour enfants. La bibliothèque compte 1007 inscrits qui ont emprunté 7700 livres jusqu’en novembre 2015. Elle propose aussi 56 journaux et des magazines. Vingt à quatre-vingt-dix personnes assistent aux séances du Lundi littéraire. Le budget prévoit 10  500 euros. L’exposition de livres pour enfants a connu un beau succès en 2015. Tous les premiers samedis du mois, la bibliothèque organise Bib for Kids, des lectures pour enfants de trois à six ans. Le marché aux livres a attiré 33 exposants sur 80 tables. Tom Ulveling remercie Liesen zu Déifferdeng qui s’occupe en grande partie de l’organisation. Le budget  2016 prévoit des lectures et animations pour enfants pour 10 000 euros. Pendant le Marché de Noël, 18 séances de lecture sont prévues. En 2015, 935 personnes ont utilisé internet dans la bibliothèque. La nouvelle bibliothèque du parc Edmond-Dune fonctionne aussi très bien. La commune a rénové plusieurs aires de jeux et notamment celle de la place Prince-Jean. Cette place a été réaménagée en collaboration avec le CIGL. Les aires de jeux de Differdange disposent d’un label sécurité. En 2016, d’autres aires de jeux seront réaménagées. La cour de récréation de Differdange sera refaite pour 250 000 euros et plusieurs aires de jeux rénovées pour 100 000 euros.


2. budget Une aire de repos et une aire de jeux sont prévues sur le terrain AS, en plus d’un terrain multisport et d’une maison des jeunes. Parmi les nouveautés figure un parc de skateboard et une piste de vélos tout-terrain près du cimetière pour 200 000 euros. Une salle pour les associations sera construite dans la rue de la Chiers pour quatre-millions. Avec M.  Bertinelli, Tom Ulveling prépare une nuit de la culture pour 30 000 euros. En ce qui concerne le patrimoine, le monument de Cito à Niederkorn a été rénové. En 2016, le Peschkräiz sera rénové pour 20 000 euros. Le Monument des mineurs sera éventuellement déplacé pour 10  000 euros. Tom Ulveling passe à la culture et remercie le service pour son engagement. L’année n’a donc pas été de tout repos. Tom Ulveling a réorganisé le service autour de trois axes: l’administration, le terrain et l’Aalt Stadhaus. Le taux de remplissage de l’Aalt Stadhaus se situe désormais à 60 %. Cinq-mille-quatre-cent-trente-sept billets ont été vendus. Certaines stars du jazz notamment n’ont attiré que cinquante spectateurs. Par ailleurs, certaines manifestations atteignent un taux de remplissage de 100  % parce que des classes scolaires y ont assisté. En 2016, la programmation coutera 200 000 euros pour des recettes de 45 000 euros. Tom Ulveling est en colère avec le ministère de la Culture. Madame la Ministre a laissé entendre qu’une convention pourrait être signée avec le ministère l’année prochaine. Mais il n’est pas normal que l’Aalt Stadhaus n’ait pas touché de subside en 2014 et 2015. En plus, les critères du ministère de la Culture ne sont pas transparents, puisque des communes plus petites comme Mamer sont soutenues. D’un autre côté, Differdange a touché 65  000 euros pour la bibliothèque, mais c’est trois fois rien. Et pour le festival des sculptures, c’est Art vivant qui a eu le subside. Le collège échevinal n’a pas prévu de fonds pour une candidature afin de devenir capitale européenne. Il

wier ech frou, vun iech emol Suggestiounen ze héieren, wou een dat Monument eventuell opriichte kënnt. Dann zur Kultur. Loosst mech all deene Merci soe fir hiren Asaz. Se haten e schwéiert Joer a vill Aarbecht. Si hu mussen op d’Zänn bäissen. Et sinn der fortgaangen. Et woren der am Inap. An elo hu mer eng nei Équipe, déi sech zwar nach fanne muss. Ech hunn déi Servicer nei organiséiert, soudass ech mengen, dass se elo missten optimal fonctionnéieren. De Service dréit sech ëm dräi Achsen. Een Deel schafft méi am administrative Beräich, deen aneren Deel méi um Terrain an een Deel riicht éischter am Stadhaus op an of, respektiv mécht d’Gestioun vun eise Säll an encadréiert d’Receptioun. Do ass dëst Joer vill geschitt. A mir wëllen op deem Wee weidergoen. Mer mussen eis awer verschidde Froe stellen, och wann insgesamt den Taux de remplissage vum Stadhaus ëm 10% eropgeet. Mir sinn elo bei 60%. Mir hunn also 5.437 Billjeeën dëst Joer verkaf, wat jo awer net schlecht ass. Et sinn awer Organisatiounen do – notamment am Jazz –, wou Topleit sech presentéiert hunn a wou dann awer nëmme 50 Zuschauer präsent woren. Mir musse kucken, eist Konzept eventuell ze iwwerdenken an no weidere Créneauen ze sichen. Wann een dës Chiffere reell kuckt, muss een awer soen, dass den Taux de remplissage am Fong deelweis eropgeet, well vill Aktivitéiten zu 100% vun eise Schoulkanner besat waren. Doduerch kann den Taux de remplissage natierlech eropgoen. Am Budget sinn 200.000 Euro fir d’Programmatioun virgesi géint Recettë vu 45.000 Euro. Erlaabt mer hei awer menger Roserei e bësse Loft ze loossen. Mir als drëttgréisste Stad gi vum Kulturministère net esou behandelt, wéi ech mer dat virstellen. Eréischt virun enger Woch krute mer eng Äntwert op eis Bréiwer an Nofroen. D’Madame Minister gesäit zumindest an, dass mer eis kräfteg ustrengen an huet eis an Aussiicht gestallt, dass mer 2016 mat hir iwwert eng Konventioun «dans la mesure des possibilités budgétaires» kënnten diskutéieren. Ech fannen et e Skandal, dass mir 2014 an 2015 keng Konventioun mam Kul-

18

turministère kruten. An dann natierlech och kee Subsid fir eis Programmatioun. Dat Schlëmmst ass, dass keen esou richteg am Kulturministère weess, no wat fir enge Kritären déi Subventioune verdeelt ginn. Ech verstinn net, wisou mir näischt kréien, obwuel mer all Konditiounen erfëllen an aner Gemengen – ech denken u Mamer zum Beispill –, déi manner maachen, eppes kréien. Fairerweis muss ech awer soen, dass mer e klenge Subsid fir eis Bluesschoul a fir eis Bibliothéik kruten. Dee Subsid fir d’Bibliothéik war 65.000 Euro. Mä dat ass just Mënz, déi mer do zeréckkréien. Fir de Festival des sculptures huet den Art vivant e Subsid kritt an net d’Gemeng. Dat wëll ech hei richtegstellen. Dir hutt vläicht gemierkt, dass mer kee Poste fir d’Kulturhaaptstad an dësem Budget virgesinn hunn. Dat, well nach näischt kloer ass. Et schéngt, wéi wann d’Stad Esch géif de Lead iwwerhuelen an dass d’Regioun vum Minett géif mat erageholl ginn. Mer haten e puer Réuniounen, mä iwwert dat wichtegst ass nach net geschwat ginn. Nämlech dem Käschtepunkt vun deem Ganzen, respektiv de Käschtepunkt, deen op eis zou kéim. Dofir waarde mer of, ier mer eis definitiv positionéieren. Wat d’Recettë vun eise Fête-publicken ugeet, esou gesitt der, dass mer 2015 85.000 Euro kruten an dat nächst Joer 105.000 Euro virgesinn ze kréien. Dobäi handelt et sech gréisstendeels ëm Sponsoring. Hei gëtt e groussen Effort gemaach, fir esou vill wéi méiglech Sponsoren ze fannen. Wéi gesot, eis Expoe woren e grousse Succès. Nach ni ass esou vill verkaf gi wéi dëst Joer. Soudass sech déi Expoen u sech praktesch selwer gedroen hunn. Do konnte mer also d’Recettë considérablement steigeren. An der Salle des fêtes zu Lasauvage ass d’Poppespëndchen opgaangen. Fir 2017 ass och e Marionettefestival virgesinn, deen all zwee Joer organiséiert soll ginn. Eng grouss Erausfuerderung fir 2017 gëtt eng Expositioun vum berühmten däitsche Moler Heinrich Campendonk, deen am Grupp vun de „blauen Reiter“ geschafft huet, am H2O ze organiséieren. Dofir stinn elo emol 10.000 Euro


2. budget als Startkapital fir dëst Joer am Budget. De Campendonk huet vun 1889 bis 1957 gelieft. Hie wor en Expressionist an huet zesumme mam Vassily Kandinsky, dem Franz Marc, dem Paul Klee an dem August Macke ausgestallt a geschafft. Ech ernimmen nach gär déi ganz flott Aktioun Stolpersteine an all déi Expositiounen, déi do ronderëm waren an déi och en immense Succès waren. Da wëlle mer 2016 98.000 Euro op d’Kulturveräiner verdeelen. Dat ass een Drëttel méi wéi am Kont 2014. Dat kënnt doduerch, dass mer d’Subsidereglement nei gemaach hunn an domadder de Veräiner wëllen entgéintkommen, déi do vill Jugendaarbecht maachen. Wat d’Publizitéit fir eis Organisatioun am Stadhaus ugeet, hu mer dëst Joer 75.000 Euro virgesinn. Et muss een awer wëssen, datt dat am Fong net vill Sue sinn, fir eng richteg Campagne ze starten. Well wann een e puer Spotten um Radio lafe léisst, si schonns direkt 10.000 Euro fort, ier ee sech ëmsinn huet. Da wëlle mer fir 12.500 Euro Konschtgéigestänn kafen, sief dat Biller oder Skulpturen. Dëst Joer hu mer eng Skulptur vum Nico Haas kaf – den Don Quichote, dee virum Stadhaus steet – souwéi e puer kleng Skulpturen, fir eist Kulturhaus ze miwweléieren. Mer krute vill Done fir Biller ugebueden, wouriwwer mer natierlech ganz frou sinn. Mir wëllen all deene Leit ausdrécklech Merci soen. Fir de Rescht hu mer Skulpturen an de verschiddenen Uertschaften opgestallt. Si sollen dem Bierger d’Konscht méi no bréngen. Dës Skulpture sinn nach net all beliicht, mä dat ass awer virgesinn. Mir schwieft och vir, an Zukunft eng Kéier eng ganz flott a grouss Skulptur vun engem grousse renoméierte Kënschtler ze kafe fir eis Stad. Mä da geet et natierlech net mat 12.000 Euro duer. En anere Projet, dee mer um Häerz läit, ass dee vun engem Buch iwwer Déifferdeng. Dofir si 15.000 Euro virgesinn. Dat speziellt un dësem Buch ass, dass et duerch eng Kollaboratioun vun e puer Déifferdenger Veräiner soll entstoen. Et

soll e Buch ginn, dat sech un eis Awunner adresséiert, wou se historesch Informatioune kréien, wou se eis Infrastrukturen erëmfannen a wou och d’Stroossennimm erkläert ginn. A wou se nach vill aner praktesch Hiweiser solle kréien, beispillsweis iwwert d’Veräiner. Ech soen op dëser Plaz elo schonn dem Fotoklub, Liesen zu Déifferdeng, den Amis de l’histoire, den Amitiés françaises an dem Centre culturel villmools Merci fir hir Bedeelegung un dësem Projet. Wat eis Festivitéiten ugeet, hu mer niewent eisem Bluesexpress, dem Nationalfeierdag, dem Festival de l’Immigration, dem Live am Park, der Megafuesend et j’en passe, d’nächst Joer wëlles, den Hippches an Haapches op eng aner Aart a Weis ze organiséieren. Den Hippches an Haapches war jo e Festival vun der Lëtzebuerger Musek. Dat wëlle mer fusionéiere mat enger Organisatioun, déi „Alles ëm de Béier“ heescht. Hei soll et eng Dégustatioun vu Lëtzebuerger Béier gi mat enger Expo iwwer Lëtzebuerger Béier. A wéi gesot alles ëm de Lëtzebuerger Béier soll erkläert ginn. Bei dësem Fest gi mer natierlech ganz staark vun de Lëtzebuerger Brauereie finanziell ënnerstëtzt. Bei de Kiermessen, déi mer dëst Joer an all Quartier opgeriicht haten, muss ech awer soen, dass ee sech d’Fro stelle muss, ob et Sënn mécht, weiderhin zu Uewerkuer respektiv um Fousbann esou eppes ze organiséieren. Wann ech mer déi Spiller ukucken, déi opgestallt ginn, ass dat am beschte Fall drëtte Choix. Ech géif dofir plädéieren, datt mer dat vläicht an Zukunft e bëssen aneschters sollte maachen an op Kiermesdag eppes ëm de Kiermeskuch organiséieren. An hei wier ech och frou, wa Suggestioune kéimen. Dann zu engem anere ganz grousse Ressort, den techneschen Déngschter. Ech muss soen, dass wéineg Leit vill Aarbecht am Déngscht vun der Déifferdenger Populatioun maachen. Wann ee weess, wat do Weekend fir Weekend geleescht gëtt fir eis vill Festivitéiten, respektiv eis Veräiner ze ënnerstëtzen, a wann ee weess, dass ee sech op dës Leit ka verloossen, ass et e Pleséier fir dësem Service virzestoen. Ech wëll dofir dem Här Scheuren villmools Merci soen. Hien huet sech net nëmmen ëm de CID

19

semblerait qu’Esch-sur-Alzette soit en tête et que la région du Minett soit incluse. De toute façon, le collège échevinal n’a pas encore d’informations sur les couts éventuels pour Differdange. Les fêtes publiques ont engendré des recettes à hauteur de 85 000 euros en 2015. Cent-cinq-mille euros sont prévus en 2016. Des efforts sont faits pour trouver des sponsors. Les expositions connaissent un grand succès et s’autofinancent. Un théâtre de marionnettes a ouvert à Lasauvage et un festival est prévu pour 2017. Toujours en 2017, une exposition des œuvres de Heinrich Campendonk sera organisée au H2O. Dixmille euros sont prévus en 2016. Heinrich Campendonk est un expressionniste allemand qui a vécu de 1889 à 1957. L’action des «Stolpersteine» a connu un grand succès. Grâce au nouveau règlement des subsides, les associations culturelles toucheront 98 000 euros, soit 1/3 de plus qu’en 2014. Soixante-quinze-mille euros sont destinés à la publicité pour les spectacles à l’Aalt Stadhaus. C’est peu, car quelques spots à la radio coutent déjà 10 000 euros. Le collège échevinal souhaite acheter des objets d’art pour 12  500 euros. Cette année, il a acheté entre autres une sculpture de Nico Haas. Tom Ulveling remercie aussi les personnes qui ont fait des dons. Des sculptures ont été installées dans les localités. Elles seront bientôt éclairées. Tom Ulveling souhaiterait acquérir une œuvre d’un artiste renommé pour la ville, mais 12 000 euros ne suffisent pas. Il voudrait aussi faire réaliser un livre sur Differdange pour 15 000 euros. Il s’adresserait aux Differdangeois et comprendrait des informations sur les infrastructures, les associations ou le nom des rues. Le club de photographie, Liesen zu Déifferdeng, les Amis de l’histoire, les Amitiés françaises et le Centre culturel participent au projet. En 2016, les manifestations traditionnelles comme le Blues Express seront reconduites. Vun Hippches op Haapches sera organisé de manière différente. Ce festival de la


2. budget musique luxembourgeoise sera fusionné avec une manifestation appelée Alles ëm de Béier. Les brasseries luxembourgeoises soutiendront financièrement ce projet. En ce qui concerne les kermesses, est-il approprié d’en organiser à Oberkorn et au Fousbann? Les jeux y sont de troisième catégorie. Peutêtre pourrait-on plutôt prévoir une manifestation autour du «Kiermeskuch». Tom Ulveling passe aux services techniques. Un nombre restreint d’employés travaillent beaucoup au service de la population. Pour Tom Ulveling, c’est un plaisir d’en être le responsable. Il remercie en particulier M. Scheuren, qui s’est en plus occupé du projet de l’université de kinésithérapie. Il salue la vitesse de réaction des services techniques lorsqu’il a fallu réaménager le Centre Noppeney pour accueillir les réfugiés. Les premiers devraient arriver mi-décembre. En 2015, le service de jardinage a contribué à embellir Differdange, notamment en réaménageant le parc Edmond-Dune. En 2016, des bancs y seront installés pour que les gens puissent profiter de la nature. Des bottes de foin offriront la possibilité aux enfants de s’amuser. Des appareils de fitness pour séniors ont été aménagés dans le parc. Le collège échevinal recherche un site dans une autre localité pour 2017. La place Millchen est devenue plus conviviale et le monument des réfractaires est mis davantage en avant. Le service du jardinage sera réorganisé en équipes affectées à des quartiers spécifiques. De cette façon, les habitants reconnaitront les membres de l’équipe et pourront les aborder le cas échéant. Tom Ulveling espère que chaque équipe essaiera d’avoir le quartier le plus propre et le plus beau. Le CID devra déménager, car les locaux sont devenus trop petits. La commune a bien loué les halles d’Efco, mais elles accueilleront le garde forestier et l’ATI, et serviront d’espace de stockage. La commune investira comme tous les ans dans son parc de véhicules. Elle ne remplace que des véhicules ayant au moins 12 ans. Cette année

gekëmmert, mä e këmmert sech och ganz aktiv ëm d’Uni, déi hei soll entstoen. Och begréissen ech wéi schnell mer, Dank eise qualifizéierte Leit, reagéiere konnten, wéi et geheescht huet, den Noppeney misst ëmgebaut ginn, fir Réfugiéen opzehuelen. Déi Ëmbauaarbechte sinn amgaange fäerdeggestallt ze ginn. Anscheinend sollen déi éischt Réfugiéë Mëtt Dezember hei ukommen. Dann zum Service jardinage, deen iwwregens dat lescht Joer vill zur Verschéinerung vun Déifferdeng bäigedroen huet – ech denken zum Beispill un d’Aménagement vun de Plazen, wou mer Skulpturen an eisen Uertschaften higestallt hunn, oder déi Neigestaltung vum Parc Dune. Dat ass e grousse Succès. Mer wëllen nächste Summer weider Bänken am Parc Dune opstellen an an de Wues e puer Saachen opstellen, wou d’Leit sech kënnen hi leeën an d’Natur genéissen. Och wëlle mer eventuell Stréibotten opstellen, fir de Kanner eng Méiglechkeet ze ginn, do ze spillen. De Projet Blummen am Parc Dune gëtt weidergefouert. Dofir sti Suen am Budget. Am Parc Dune goufe Sportgeräter fir Senioren opgeriicht. Den Här Buergermeeschter huet et gesot: mir sichen nach en zweete Site, wann de Succès weider unhält, fir 2017 dann an enger anerer Uertschaft vläicht datselwecht ze maachen. D’Place Millchen gouf nei gestalt. Se ass elo méi konvivial an iwwersiichtlech an luet an, fir sech do am Summer am Schiet opzehalen. Och dat Monument vun de Refractairë kënnt elo besser zum Virschäin. Déi grouss Neierung am Service jardinage ass, dass mer an Zukunft wëllen Équippen opstellen, déi fir e spezielle Quartier zoustänneg sinn. Et sollen ëmmer déiselwecht Leit sinn, déi am jeeweilege Quartier agéieren. Se sollen hiren Territoire a Quartier kennen an eegestänneg agräifen, wou eppes muss gemaach ginn. De Bierger soll dës Leit kennen, déi hire Quartier an der Rei halen an hie soll si och kënnen direkt uschwätzen, wann eppes net esou ass wéi et soll sinn.

20

Doduerch erwaarden ech mer eigentlech, dass e gewëssene Konkurrenzkampf tëschent dësen Équippen opkënnt, well ech jo unhuelen, dass all Équipe dee schéinsten an dee propperste Quartier wëll hunn. Am CID platze mer aus allen Néit. Wann de Pompjeesschapp bis gebaut ass, geet et e bësse besser. Mä esou wéi de Site sech entwéckelt, ass et kloer, dass de CID à court terme muss verlagert ginn. An doru schaffe mer. Mir haten eng Iwwergangsléisung fonnt, wéi mer déi Hale vum Efco gelount hunn. Mä do ass scho villes verplangt. De Fierschter an den ATI wäerten dohinner plënneren an de Stockage gëtt do zentraliséiert. Dofir stinn déi 120.000 Euro am Budget, fir dat anzeriichten. Wéi all Joers musse mer an eise Fuerpark investéieren. Et gëtt awer kee Gefier ersat, wat net mindestens zwielef Joer huet. Dëst Joer musse mer awer zousätzlech zu Autoen a Camionnetten och en neie Müllwon kafen an eng elektresch Kiermaschinn, souwéi e Bagger. Eis Müllween sinn am Dauerasaz. Eis Stad gëtt méi grouss an da gëllt et matzäiten ze reagéieren. Fir dëse Posten, alleng fir d’Gefierer, hu mer 637.000 Euro am Budget virgesinn. Mer mussen och d’Renovatioun vun den Trottoiren am A behalen. Mä mer kënnen net alles beienee maachen. Mer plangen d’Beliichtung vum Quartier ronderëm d’rue Xavier Brasseur nei ze maachen, souwéi déi vun eisen Zebrasträifen, dat an Zesummenaarbecht mat den zoustännege Schäffen, den Häre Bertinelli a Liesch. Da wëlle mer um Site vun der Efco e Silo fir Streesalz opriichten. Dat soll 60.000 Euro kaschten. Zu Nidderkuer soll d’Place du Marché neigestalt ginn, soudass se kann als Schoulhaff benotzt ginn. Dat soll 80.000 Euro kaschten. Fir 40.000 Euro hu mer virgesinn zwou ëffentlech Toiletten opzeriichten. Déi eng bei der Grillplaz zu Lasauvage an déi aner am Parc Dune. Dir gesitt, dass 60.000 Euro fir Équipements technique fir de CID virgesi sinn. Heibäi handelt et sech ëm gréisser Ma-


2. budget schinnen, déi mussen ugeschaf gi fir d’Schräinerei a fir d’Schlässerei. Duerch d’Terrassentaxereglement krute mer dëst Joer 6.800 Euro eran. Domat gi mer net méi räich, mä mir hunn awer doduerch méi e flott Bild geschaf. D’nächst Joer ginn déi Recetten erof, well déi éischt Tax méi deier ass an de Renouvellement vun der Demande manner. Soudass mer manner erakréien. Am Service Waasser, hu mer zwee Artikele gehuewen, fir elektresch Senderen ze kafen, déi d’Compteure kënne liesen. Am Moment hu mer 5.630 Waassercompteuren. Dovu sinn 2.800 mat Funkzähler équipéiert. An deenen nächsten zwee Joer probéiere mer 100% ze erreechen. Dofir stinn 80.000 Euro am Budget. A mir wäerten dann all Joers zwou Lektüre maachen amplaz eng, wéi dat am Moment de Fall ass. Dat erlaabt dem Client eventuell Waasserfuitte vill méi schnell ze detektéieren. Deen aneren Artikel ass dee vun de Waasserbasengen, wou mer d’Télégestioun mussen erneieren. Dofir sti 75.000 Euro am Budget. Zum Schluss wëll ech awer nach kuerz eppes iwwert de Müll soen. Do si mer praktesch käschtendeckend. Recettë vun 3,1 Millioune géintiwwer Dépensë vun 3,03 Milliounen. Dat nächst Joer musse mer eise Recyclingshaff delogéieren. Dofir brauche mer 420.000 Euro, fir den Accès vun der rue Pierre Gansen op d’Gadderscheier ze maachen. Wat d’Entsuergung vum Waasser ugeet, sti mer net esou gutt do. Mer hu Recettë vun 3,07 Millioune géint Dépensë vun 2,3 Milliounen an am Extraordinären och nach Dépensë vun 1,2 Milliounen. Do gëtt am SIACH kräfteg investéiert. Dat alleng kascht 800.000 Euro. Beim Drénkwaasser hu mer Recettë vun 3,15 Millioune virgesi géint Dépensë vun 2,38 Milliounen. Dobäi kommen Dépensë fir nei Réseauen. Déi nei Réseauen, déi mer dauernd erneieren, kaschten eleng 1.250.000 Euro. A wéi gesot déi Réseauen, déi d’Post respektiv Sudgas scho geluecht hunn, musse mer zeréckbezuelen.

Dat wor et vu menge Ressorten. Ech hoffen, ech hunn näischt vergiess a soen iech villmools Merci fir d’Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Ulveling. Wann Der eppes vergiess hutt, an zéng Deeg wäert Der dorobber ugeschwat ginn. Här Bertinelli, w.e.gl. Dir hutt d’Wuert.

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap): Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen, da géife mer zu deene Ressorte kommen, fir déi ech zoustänneg sinn. Dës Kéier wéilt ech awer anescht ufänken. Ech géif emol ufänke fir ze soen, datt dëse Schäfferot, wou en ugetrueden ass, sech gesot huet, e wéilt an all deene Projeten, déi e géif maachen, eng grouss Biergerbedeelegung maachen. Wat en och gemaach huet. Et muss een dobäi soen, wat de Secteur Verkéier ugeet, dass mer ganz iwwerrascht waren, wéi wichteg den Auto an d’Parkplaze virun der Dier de Leit nach ass. Iwwerall an de Quartieren, an deene mer waren, waren d’Säll iwwerfëllt. Ech muss den Awunner vun Déifferdeng Merci soen, déi komm sinn, well se deelweis mat ville Saache koumen, déi eis Büroen an och eis Leit am Service vum Verkéier net wossten. Doduerch konnte mer drop agoen an de Verkéier an deenen eenzelne Quartieren esou gestalten, datt déi Leit, déi an deene Quartiere wunnen, dat och esou kruten, wéi se et gäre gehat hätten. Mir hoffen, datt déi Biergerparticipatioun bei de PAPe grad esou grouss ass. Et ass eng gutt Ureegung fir eis Leit dohinner ze kommen, well mer esou kënnen op déi Saache reagéieren, wou d’Leit eis dann an deenen eenzelne Versammlunge soen. Dofir, emol eng Kéier anescht: ech soen hei der Déifferdenger Populatioun Merci bei alleguerten deene Sitzungen – praktesch an alle Quartieren – fir de Verkéier, déi mer

21

s’y ajouteront une benne, une balayeuse et une excavatrice. Six-centtrente-sept-mille euros sont prévus pour ce poste. En ce qui concerne les trottoirs, ils ne peuvent pas être rénovés tous en même temps. L’éclairage autour de la rue Xavier-Brasseur sera refait. Le site d’Efco accueillera un silo pour le sel de déneigement. Il coutera 60 000 euros. À Niederkorn, la place du Marché sera réaménagée pour 80 000 euros et des toilettes publiques seront installées sur l’aire de grillade de Lasauvage et dans le parc EdmondDune pour 40 000 euros. Soixante-mille euros sont destinés à de l’équipement technique pour la menuiserie et la serrurerie. Le règlement des terrasses a rapporté 6800 euros en 2015 à la commune. En 2016, ce sera moins, car la première taxe est plus chère que le renouvèlement. En ce qui concerne l’eau, la commune devra acheter deux émetteurs capables de lire les compteurs. Une partie des compteurs devront être modernisés pour 80  000 euros. Deux lectures par an seront effectuées au lieu d’une afin de détecter plus vite d’éventuelles fuites d’eau. Soixante-quinze-mille euros serviront à rénover la télégestion des bassins de rétention. Les taxes des déchets permettent de couvrir les frais. Les recettes se montent à 3,1 millions d’euros contre 3,03 millions de dépenses. L’année prochaine, le centre de recyclage déménagera. Quatre-cent-vingt-mille euros seront nécessaires pour assurer l’accès du centre de la rue PierreGansen vers le «Gadderscheier». Pour ce qui est de la gestion des eaux usées, les recettes se montent à 3,07 millions d’euros et les dépenses à 2,3 millions. S’y ajoutent des dépenses extraordinaires de 1,2 million d’euros, dont 800 000 pour le SIACH. En ce qui concerne l’eau potable, les recettes sont de 3,15 millions d’euros et les dépenses de 2,38 millions d’euros. Pour le renouvèlement des réseaux, 1 250 000 euros sont prévus.

fRed beRtineLLi (Lsap) rappelle que le collège échevinal s’est fixé dès


2. budget le départ une grande participation de la population comme objectif. Il a vite été surpris de l’importance qu’accordent les gens à une place de stationnement devant la porte. En tout cas, Fred Bertinelli remercie les habitants de Differdange ayant participé aux réunions, car ils ont communiqué des informations au collège échevinal et aux services que ceux-ci ne connaissaient pas. Fred Bertinelli espère que la participation aux réunions concernant les PAP sera tout aussi importante pour que la commune puisse réagir rapidement aux doléances. Le collège échevinal a réagi aux problèmes de circulation à travers 1300 règlements. Plus de 1000 places de stationnement ont été créées en peu de temps. Tous les grands projets comprennent des places de stationnement de sorte que le collège échevinal devrait réussir à créer plus de 2000 places en tout. C’était un des objectifs de la majorité. Le parking du Woiwer offre une alternative aux habitants alors que le réaménagement de la rue Woiwer a entrainé la suppression de nombreuses places. Le soir, les habitants de la rue Docteur-Conzemius garent parfois leurs voitures dans la prairie. Le nouveau parking permettra de mettre un terme au chaos, ce qui est particulièrement important à ce carrefour, qui est un des plus dangereux de la ville. Fred Bertinelli en profite pour remercier M. Braun, qui a cédé son terrain contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie dans le quartier. Le parking des hauts-fourneaux aura une capacité de 400 véhicules. Il se situera à l’entrée en ville en face du contournement, donc en plein centre-ville. Il permettra de faire face à la baisse de places de stationnement pendant les travaux au contournement. Les deux parkings disposeront de bornes de chargement pour voitures électriques ainsi que de stations Vël’OK pour promouvoir la mobilité douce. La mobilité douce est importante. M. Liesch et Fred Bertinelli ont participé à des négociations avec le ministère. Le réseau national sera pris

haten, sech esou gutt engagéiert ze hunn an eis Saache gesot hunn, mat deene mer vläicht falsch louchen a wou mer ëmswitchen an drop reagéiere konnten. Wat de Verkéier allgemeng hei zu Déifferdeng ugeet, hu mer deem Rechnung gedroe mat deene sëllechen Reglementer an den Zonen. Dat waren der dëst Joer erëm enorm vill. Ganzer 1.300 Reglementer hu mer geschriwwen. Mir hunn iwwer 1.000 nei Parkingen an der Gemeng Déifferdeng kreéiert, wat net näischt ass, an dat an enger ganz kuerzer Zäit. Dat soll een och hei emol soen. Mat all deene Projeten, déi den Här Muller opgezielt huet – Groussstrooss, Parking Contournement… – komme Parkinge bäi, esou datt mer lues a lues wäerten iwwer 2.000 Parkplaze kommen, déi deen heite Schäfferot schaaft. Dat war jo e bëssen den Objectif, dee mer eis am Ufank gesat haten, fir dee Problem besser an de Grëff ze kréien. Ech mengen, datt mer dat wäerte fäerdeg bréngen. Da kéime mer zu deem éischte Parking, deen am Woiwer. Den Här Muller huet d’Chiffere genannt. Hei geet et eis virun allem drëm, dem Quartier eng Alternativ ze ginn. Wou d’Woiwerstrooss ëmgebaut ginn ass, si vill Parkinge verschwonnen. Dat gesäit een an der rue Docteur Konzemius, wann d’Leit owes vun der Schaff kommen an d’Autoen an der Wiss stinn. Dee Problem kréie mer heimadder geléist. Net nëmme fir d’Schoul an d’Kanner, déi an d’Schoul ginn, mä fir do emol endlech Uerdnung ze kréien. Well déi Kräizung ass ee vun de geféierlechsten Ecker hei an eiser Gemeng. A mat dësem Parking kréie mer déi entschäerft.

king Hauts-Fourneaux ass an der Entrée de ville vis-à-vis vum Parking Contournement. Wann de Contournement esou gebaut gëtt, wéi en elo geplangt ass, hu mer am Zentrum vun der Stad awer e grousse Parking. Dass d’Leit herno net benodeelegt wieren an där Zäit, wou um Contournement geschafft gëtt. Natierlech kommen op deenen zwee Parkinge véier respektiv zwou Elektrobornë stoen, fir d’Elektroautoen unzeschléissen. Souwéi och iwwerall Statioune vun eisem neie Vël’ok, fir d’Mobilité douce nach méi ze fërderen an an déi eenzel Quartieren ze bréngen. Fir den Här Liesch a mech ass d’Mobilité douce ganz wichteg a mir hunn eis an deene ville Verhandlunge mam Ministère derfir agesat. Dee ganzen nationale Réseau gëtt zu honnert Prozent vum Ministère iwwerholl, soudatt mer am Budget Suen aspueren a weider an d’Mobilité douce investéiere kënnen. 2016 maache mer de Marquage vun de Vëlosspuren duerch déi ganz Stad. Wann déi Vëlosspuren op de Stroossen ugezeechent sinn, huet den Auto op de Vëlo opzepassen. Mir sinn der Meenung, dass dat d’Sécherheet vun eise Vëlosfuerer däitlech verbessere wäert. Dee Solde läit bei 25.000 Euro, wat am Ufank net vill ass. Mä mir wäerte gesinn, datt sech dat héchstwahrscheinlech am Laf vum Joer nach wäert accentuéieren.

Den Här Muller huet et gesot: de Solde läit bei 185.000 Euro. Ech si ganz frou, datt dat geklappt huet an nach eng Kéier Merci un den Här Braun, dass mer deen Terrain kritt hunn, fir dee Parking ze realiséieren, well et en enorm wichtegt Stéck fir dee Quartier ass, fir d’Liewensqualitéit an d’Luucht ze setzen.

Dat zweet Glidd an eiser Verkéiersketten sinn natierlech d’Foussgänger. Do hu mer vill Problemer an alleguerten eisen 30er Zonen – zemools am Ufank vun enger Zon 30 –, well vill Leit net verstinn, wou eng Zon 30 ugeet a wou se ophält. Soudatt mer elo higaange sinn an d’Zebrasträifen all Kéiers am Ufank an um Schluss vun enger Zon 30 rout ugezeechent hunn, fir datt och dee Leschte gesäit: “Elo bass de an enger Zon 30; elo muss de op d’Foussgänger an op d’Vëloen oppassen“. Dat ass an eisem Budget mat 58.500 Euro chiffréiert.

Deen zweete Parking, Hauts-fourneaux. Den Här Muller huet gesot, wat dat alles kascht. Do wäerte 400 Parkplazen entstoen. Mer probéieren esou vill Parkraum wéi méiglech ze behalen. Dee Par-

Den Diffbus zu Déifferdeng: Do si mer nach amgaangen, ze verhandelen an ze diskutéieren. Wou mer vläicht iwwerleeën, e véierte Bus bäizehuele mat enger anerer Streckeféierung. Doriwwer

22


2. budget wäerte mer de Gemengerot am Laf vum Joer weider informéieren, wou mer do dru sinn. Well d’Etüde sinn nach net bis an de leschten Detail ausgeduecht a fäerdeg. Do musse mer emol waarden, bis verschidde grouss Schantercher an der Gemeng fäerdeg sinn, fir erauszefannen, wéi den normalen Trend vum Diffbus ass, wéi e fiert an esou weider. Ech géif soen, dass mer am Fréijoer mat där Etüd wäerten an de Gemengerot kommen an iech virleeën, wéi mer déi Saach mam Diffbus handhaben. Dofir hu mer elo speziell näischt am Budget festgehalen. Méi Sécherheet fir d’Foussgänger ass och eng Saach vu besserer Beliichtung. Hei hunn den Här Liesch an ech dëst Joer de Schwéierpunkt drop gesat. Dat, zemools op den Haaptstrosssen, wann een, wann Niwwel oder schlecht Wieder ass, net wäit genuch gesäit. Duerfir hu mer 100.000 Euro an de Budget gesat. Dat ass elo net bei alle Luuchten d’selwecht. Do gëtt et keen eenheetleche Modell fir all Luucht. Op verschiddene Plaze steet op där enger Säit nëmmen eng Luucht, op anere Plazen der zwou. Mer mussen do Quartier fir Quartier a Luucht fir Luucht huelen, a kucken, wéi d’Doléancen op der Plaz selwer sinn, an dorobber reagéieren. Dofir hu mer keen eenheetleche System mat deem mer queesch duerch d’Gemeng fuere kënnen. Mä mir wäerten dat musse Cas par cas ausriichten. Mer krute schonn e puer Doléancë vun de Leit a wëllen déi Situatioun verbesseren. Dofir wäerte mer 2016 eise Schwéierpunkt dorop setzen. Mir hunn eng ganz engagéiert Équipe, wat den Transport an de Verkéier ugeet. Mä heiansdo musse mer eis awer och Hëllef auswäerts siche goe bei Experten, wat mer net inhaus maachen. Dofir sinn 110.000 Euro virgesinn. Dat ass am éischte Punkt fir eng Etüd, déi mer an engem Schwäizer Büro an Optrag ginn hu par rapport zum Verkéier. Wéi fonctionnéiert Déifferdeng? Dat ass, fir emol eng aner Vue vu baussen ze kréien, déi engem ka soen, passt dorobber op oder dat do maacht der net gutt. A wou et verkéiersméisseg an deenen nächste Joren higoe soll. Dofir huet de Schäfferot décidéiert, esou eng Etüd an Optrag ze ginn.

Mir hunn e renomméierte Schwäizer Büro geholl, deen eis Enn 2016 soe wäert, wéi d’Verkéiersféierung ass, wou mer an deenen nächste Joren histeieren an op wat mer oppasse sollen. Mir fannen dat eng enorm wichteg Etüd fir eng Stad wéi Déifferdeng, déi sech esou schnell développéiert. An de Verkéier muss jo dann och matzéien. Natierlech ass an deenen 110.000 Euro d’Mise en conformité mat dran. D’Mise en conformité louch hei zu Déifferdeng am uergen. Do gesi mer awer elo lues a lues Liicht hannen am Tunnel. All déi vill Aarbechten, déi ronderëm de Verkéier geschéien, kommen zu engem Schluss. Mir schaffen enorm vill dorun. Net ze vergiessen déi dräi Parkingen, déi dëst Joer opgaange sinn: op der Place des Alliés, am Nei Déifferdeng an am Reggio kann een d’Diffkaart benotzen. D’Diffkaart soll jo eng intelligent Kaart sinn, déi an der ganzer Gemeng Déifferdeng fonctionnéiert. A wou ech mengen, datt dee Präis fir eng Diffkaart, wou een am Zentrum an herno iwwerall a ganz Déifferdeng parke kann, méi wéi adequat ass. Dee System wëlle mer iwwert d’ganz Gemeng ausbauen. Op där anerer Säit fuere mer weider mat eisem Parking réisdentiel. Dir wësst jo, datt mer enorm vill geschafft hunn an alleguerten de Quartieren. Deen een oder deen anere feelt nach, mä esou kënne mer de Leit erëm méi Parkplazen an de jeeweilege Quartieren zeréckginn, well mer doduerch erëm méi Uerdnung schafen an d’Leit och erëm méi zefridde sinn, wa se eng Parkplaz virun hirer Dier fannen. Am Budget stinn 230.000 Euro dran, wat fir déi ganz Infrastrukturen zielt. De Parking beim Nidderkuer Spidol wëlle mer esou aménagéieren, datt en an dat ganzt Konzept vun all eise Parkhaiser passt mat der Diffkaart. Do waren nach e ganze Koup Kabelaarbechten ze maachen. Dee Parking vum Nidderkuerer Spidol wäert un dat ganzt Konzept adaptéiert ginn. Do ware ganz vill Plaze verluer gaangen, well mir d’Hand net drop haten. Dee gëtt op déiselwecht Aart a Weis géréiert wéi alleguerten déi aner Parkhaiser an der Gemeng. Mir mengen, datt mer um richtege Wee sinn.

23

en charge à 100 % par le ministère de sorte qu’il restera de l’argent à investir dans la mobilité douce. Le marquage des pistes cyclables sera réalisé à travers la ville en 2016. Les voitures devront faire attention aux cyclistes, ce qui augmentera leur sécurité. Le solde de départ est de 25 000 euros. Pour ce qui est des piétons, les problèmes se situent notamment dans les zones 30, parce que certains automobilistes ne comprennent pas où celles-ci commencent et où elles se terminent. C’est pourquoi les passages pour piétons au début et à la fin de ces zones sont peints en rouge. Cela a couté 58 500 euros. Le collège échevinal réfléchit à la création d’une quatrième ligne de Diffbus. Les études à ce sujet ne sont pas encore terminées. Il faut attendre la fin de certains chantiers. La présentation des résultats devrait avoir lieu au printemps. C’est pourquoi le budget ne prévoit pas encore de fonds. Cent-mille euros sont destinés à l’éclairage des rues. L’installation ne se fait pas de manière uniforme. Le collège échevinal analysera la situation quartier par quartier afin de réagir aux doléances. Ce sera du cas par cas. En matière de circulation, il est parfois nécessaire de rechercher l’expertise ailleurs. C’est pourquoi le budget  2016 prévoit 110  000 euros, entre autres pour une étude réalisée par un bureau suisse. Cela permettra au collège échevinal d’avoir un point de vue différent sur la situation et de savoir à quoi faire attention au cours des prochaines années. Le bureau suisse présentera les résultats fin 2016. Cette étude est importante pour une ville qui se développe aussi vite que Differdange. Les 110  000 euros comprennent aussi la mise en conformité. Les nombreux travaux réalisés autour du trafic arrivent à leur fin. Le parking de la place des Alliés, Nei Déifferdeng et Reggio ont ouvert cette année. On peut y utiliser la Diffkaart, qui fonctionnera à travers la commune. Le prix de la Diffkaart est plus que raisonnable. La mise en place du stationnement résidentiel se poursuit. Certains quartiers n’en disposent pas encore,


2. budget mais le système permet aux habitants d’avoir plus de places devant chez eux. Deux-cent-trente-mille euros sont prévus dans le budget. Le parking de l’hôpital de Niederkorn sera aménagé de façon à s’intégrer au concept des autres parkings fonctionnant avec une Diffkaart. Il reste quelques travaux de câblage à faire. Ce parking sera finalement géré comme tous les autres parkings de Differdange, ce qui sera une bonne chose. Toutes ces dépenses dans le domaine du trafic sont nécessaires pour maitriser la situation. En plus, les horodateurs, les parkings et les vignettes ont engendré des recettes de 1,2 million. Pour un échevin à la circulation, il est toujours difficile de répondre à tous les souhaits. Il remercie le service responsable pour leur engagement. Fred Bertinelli doit s’habituer aux contraintes administratives. Parfois, il faut des mois pour recevoir une réponse de l’État concernant par exemple l’installation d’un panneau. Les gens ne comprennent pas. Pourtant, le collège échevinal fait tout ce qu’il peut. Fred Bertinelli remercie ensuite la commission de la circulation pour son engagement au service de la ville. Celle-ci se déplace dans les quartiers, discute avec les gens et apprend des choses que le collège échevinal ne connaissait pas forcément. Fred Bertinelli passe au sport et explique que le budget consiste à répartir équitablement les déceptions. Un collège échevinal ne peut pas répondre favorablement à toutes les demandes. Differdange investit beaucoup dans le sport, mais il y a aussi les écoles. Differdange compte de nombreux clubs sportifs, qui obtiennent de bons résultats sur le plan national et international. L’université de kinésithérapie ouvrira bientôt en ville. Elle aurait pu s’implanter n’importe où. D’ailleurs, les responsables ont visité plusieurs communes, mais ont retenu que Differdange avait les meilleures infrastructures sportives. Fred Bertinelli se déclare satisfait, car l’entendre dire de quelqu’un d’autre est toujours mieux que de se louer soimême.

Dat si vill Ausgabe fir de Verkéier. Dat liicht mer och an. Et ass néideg, fir Uerdnung ze kréien. Mä op där anerer Säit muss ech soen, datt mer iwwert d’Horodateuren, d’Parkhaiser an d’Vignettë praktesch 1,2 Milliounen Einnamen erakritt hunn. Wat jo och net ze négligéieren ass. Ech sinn elo op all déi Aarbechten agaangen, déi vun eise Leit gemaach ginn. Et ass ëmmer schwéier fir de Schäfferot – zemools fir de Verkéiersschäffen – all Wonsch a Musek ëmzesetzen. Mir geet ni eppes schnell genuch. Duerfir wëll ech eise Leit uewenop um zweete Stack e grousse Merci soen. Ech muss mech nach un deen „Amtsschimmel“ gewinnen, wéi dat Ganzt fonctionnéiert. Datt wann een heibannen eppes décidéiert huet, et dräi Méint dauert, ier ee vum Stat eng Äntwert kritt. Muenchmol nach méi laang, fir e Schëld oder iergendeppes ze änneren. D’Leit dobausse verstinn dat net. Dat muss ech hinnen och ëmmer erëm erklären. Mir ginn eis awer ganz vill Méi, fir de Verkéier vun der Stad Déifferdeng mat 25.000 Awunner esou hinzekréien, datt se deem och würdeg ass. Och e spezielle Merci un d’Verkéierskommissioun. Et ass keng Kommissioun, déi sech an e Sall oder an e Büro sëtzt an do Sitzungen hält. Si ginn an d’Quartieren an héiere sech d’Doléancë vun de Leit un. Si ginn dat da weider un eis Kommissiounen. Do kréie mer och enorm vill Aarbecht geleescht, wat mir nach net wossten an deenen eenzelne Quartieren. E grousse Merci un d’Verkéierskommissioun fir déi gutt Aarbecht, déi se leescht, well se am Déngscht vun eiser Stad an eise Bierger schafft. Da kéim ech zu mengem zweete Ressort, dem Sport. E ganz grousse Politiker hat eng Kéier gesot: „E Budget ass, d’Enttäuschung gerecht verdeelen“. Dat kënnt een zu all Budget soen a bei all menge Kolleegen am Schäfferot. Mä et ass nu leider emol esou, datt immens vill Doléancen am Sport sinn, wou een net ëmmer ka jo soen. Wou een heiansdo muss op déi laang Bänk schieben. Wou de Sport jo awer en bon père de famille gefouert gëtt, wou d’Gemeng vill Suen dran investéiert. Et kann net nëmmen alleng an de Sport investéiert ginn, mä eben och an eis Schoulen.

24

Déifferdeng ass ganz sécher eng Sportsstad. Dat kann een net niéieren. D’Stad Déifferdeng investéiert säit Jorzéngten enorm vill an de Sport. Dat gesäit een un deene ville Sportaarten, déi mer hunn, un de Resultater, déi national an international gemaach ginn. Wat mir hei an eis Sportsinfrastrukturen engagéieren, ass net näischt. Et ass net ëmmer gutt, wann een dat selwer seet. Wichteg ze bemierken ass déi Kiné-Uni, déi elo op Déifferdeng kënnt. Déi hätt sech iwwerall kënnten implantéieren. Déi Leit si sech verschidde Plazen am Land ukucke gaangen an hunn och iwwerall Plazen ugebuede kritt. A si hunn awer fonnt, datt mir déi bescht Sportsinfrastrukturen hätten. Eise Parc des Sports, wou een alles esou no beieneen op enger Plaz hätt. Dowéinst wéilte si op Déifferdeng kommen. Dat gëtt engem eng gewësse Satisfaktioun. Et ass ëmmer méi richteg, wann een aneren dat seet. Well dat hei ass jo kee Selbstlob. Dat hunn d’Leit eis gesot, wou se heihinner komm sinn. Dofir wëlle se heihinner kommen. Den Här Liesch an ech schaffe schonn e bësse méi laang un engem Projet: an zwar fir méi Bewegung an de Schoulen. Mir brauchen eis jo näischt virzemaachen. Wann een den Zoustand vun eise Kanner gesäit – Playstation, Fernseh a Computer gekoppelt mat enger schlechter Ernährung – musse mer lues a lues reagéieren. An deenen nächste Jore wäerten eis Krankekeesen dowéinst nach vill Misär kréien. Doriwwer eraus ass déi sozial Komponent, Kanner a Sportsveräiner anzebréngen, net ze vernoléissegen. D’Gemeng hëlleft de Veräiner wou se nëmme kann, also um finanziellen, moraleschen a logistesche Plang. Virun allem am logisteschen Deel muss ee wäit siche goen, fir eng Gemeng wéi Déifferdeng ze fannen, déi sech esou engagéiert an hire Veräiner iwwerall eng Hand mat upeekt. Et gëtt munchmol net déi juste Valeur appréciéiert, mä dat ass egal. Mir wäerten dat awer esou weiderféieren an eise Veräiner eng Hand matupaken, datt se hir Projeten och realiséiere kënnen. Et huet net ëmmer direkt eppes mat Suen ze dinn, mä mir bidden eise Veräiner wierklech eng ganz grouss Hëllef un.


2. budget An deene ganz grousse Projeten – dat heescht, déi Projeten, déi den Här Muller opgezielt huet – de Lycée européen an all déi aner Schoulen, déi gebaut ginn – sinn natierlech och ëmmer Sportssäll dran. Dovunner wäerten och eis Veräiner an deenen nächste Jore profitéieren. 2015 houng en Damoklesschwäert vun der FLF iwwert eisem Kapp, wou déi eis gesot hunn, mir dierften net méi um Lunasterrain spillen. Soudatt mer an de Budget 2015/2016 1 Millioun dragesat haten. Esou spuersam wéi eise Buergermeeschter a mir sinn, hate mer dee ganz kleng gehalen. Iwwert den Aarbechten hu mer awer gesinn, datt dat net géif duergoen a mer missten effektiv noschéissen. Well all déi Installatiounen, déi Waasserleitunge mat de Pompelen, déi d’Waasser erop an d’Strooss pompelen, esou marod sinn, datt mer leider net derlaanscht kommen, alles frësch ze maachen. Wa mer op deem Terrain 2016 erëm gäre wëlle Fussball spillen, musse mer dat esou maachen. Um Woiwer Terrain hu mer dëst Joer d’Vestiairë fäerdeggestallt, datt méi Équippe Matcher kënne spillen. Do wäerte mer dëst Joer ronn 100.000 Euro investéieren. Mir wäerten dann och e klenge Gradin – eng hëlze Konstruktioun – op deem Terrain opriichten, wann en Traditiounsveräin e Match spillt an d’Leit kucke kommen, datt se net mussen am Ree stoen. Um Terrain Nidderkuer, um Stade Jos Haupert, hu mer dëst Joer enorm vill geschafft. Dat chiffréiert sech elo vläicht net esou am Budget, well mer ganz vill am ordinäre Budget geschafft hunn. Well mer zesumme mat véier Leit aus der ADEM un enger Mise en travail geschafft hunn. Do ass extrem an enorm vill Aarbecht geleescht ginn. Fir de Budget 2016 hu mer dës Kéier 90.000 Euro agesat, fir emol déi al Tribünen duerch Schuelesëtzer ze ersetzen. Mir probéieren den Terrain lues a lues ze verbesseren an all Joers eng gewëssen Zomm an de Budget ze setzen, fir datt den 100. Anniversaire vum Progrès Nidderkuer ka gefeiert ginn. Datt et eis als Gemeng all Joers e bëssen eppes kascht, amplaz an enger Kéier ganz vill mussen ze investéieren. Da wäert dee ganze Stadion geschwënn tipptopp sinn.

Hei muss ech de Leit aus der ADEM wéi och dem Tuteur Merci soe fir déi gutt Aarbecht, déi se geleescht hunn. Ech muss dobäi soen, datt déi Mise en travail och e sozialen Aspekt ass, well d’Halschent vun deene Leit hunn de Wee erëm zeréck op den éischten Aarbechtsmaart fonnt. Am Laf vun der Zäit, wou se do geschafft hunn, hu se erëm eng Aarbecht fonnt. Dat freet eis ganz besonnesch. Dann hate mer am Fréijoer e Coup de pinceau um Thillebierg gemaach. Do sinn d’Vestiairen an d’Tribün ugestrach respektiv propper an d’Rei gemaach ginn. Dat war eng kleng spontan Aktioun, déi eis net ganz vill kascht huet. Mä et huet awer misse gemaach ginn, well déi Terrainen net méi adequat ware fir eis Kanner, déi dat ganzt Joer do trainéieren. Soudatt mer am Fréijoer doru geschafft hunn. Déi Saache sinn net direkt an engem Budget chiffréiert, mä et ass awer wichteg fir d’Veräinsliewen an eiser Gemeng. Dofir hu mer dat gemaach. Datselwecht gëllt fir den Terrain zu Lasauvage, deen och an engem desolaten Zoustand ass. Hei hu mer e klenge Budget vun 20.000 Euro fir d’Renovatioun vun de Vestiairen an dem Terrain virgesinn. Dee probéiere mer och lues a lues erëm an d’Rei ze setzen, andeem mer all Kéiers e bëssen an de Budget setzen, dass et herno net ze vill op ee Coup gëtt. Eis Halesportaarten hu mer net vergiess. D’Renovatioun vun der Uewerkuerer Sportshal – den Här Muller huet et gesot – ass vill méi schwéierfälleg a grouss ginn, wéi mer dat am Ufank geduecht haten. Ech hat och am Ufank geduecht, da kënnt een dat an eenzelnen Etappe maachen. Mä wann een dat richteg maache wëll, brauch ee fir d’Éischt emol eng Ausweeméiglechkeet. Duerfir si mer enorm frou, datt dee Campus Nidderkuer esou schnell wéi méiglech ugeet, fir do eng Ausweeméiglechkeet ze kréie fir déi Zäit, wou mer déi grouss a schéin Hal renovéieren. Den Här Muller bleift hannendrun, datt mer 2016 mat den Aarbechten ukommen. Eng aner Ausweeméiglechkeet ass déi nei Eventhal hannert der Sportshal, déi den Här Muller scho presentéiert huet, wou verschidden Aktivitéite stattfanne kënnen. Mir mengen, datt verschidde

25

Avec M. Liesch, Fred Bertinelli travaille à un projet visant à développer l’exercice physique dans les écoles. Quand on voit l’état des enfants, il est temps de réagir. Les caisses de maladie ressentiront les effets des consoles de jeux, de la télévision et d’une mauvaise alimentation dans les années à venir. Differdange aide les associations comme elle peut, à la fois sur le plan financier, moral et logistique. Mais ce n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Les grands projets présentés par M. Muller, comme le lycée international, comprennent tous des salles de sport. Les clubs sportifs pourront aussi en profiter. Cette année, une épée de Damoclès pendait sur la tête de la commune concernant le terrain Luna, car la FLF avait déclaré qu’il n’était plus possible d’y jouer. Le budget 2015 prévoyait un-million pour les travaux, qui s’est vite révélé insuffisant. Les installations, et notamment les conduites d’eau, étaient en mauvais état de sorte qu’il faudra tout refaire. Les vestiaires du terrain Woiwer ont été réaménagés. En 2016, 100 000 euros sont prévus, notamment pour la construction de gradins. Des travaux conséquents ont été accomplis au Stade Jos Haupert, même s’ils ne figurent pas au budget. Il s’est agi d’une collaboration avec l’ADEM. En 2016, 90 000 euros serviront à remplacer les tribunes. Le collège échevinal essaye de prévoir régulièrement des travaux sur ce terrain afin qu’il soit en parfait état lorsque le Progrès Niederkorn fêtera ses cent ans. Fred Bertinelli remercie les personnes envoyées par l’ADEM ainsi que leur tuteur. La moitié d’entre elles ont retrouvé du travail ensuite. Au Thillebierg, les vestiaires et les tribunes ont été repeints. Ces travaux n’ont pas couté très cher, mais ils étaient nécessaires, car les installations n’étaient plus adaptées aux besoins des enfants qui s’y entrainent. Ils ne sont pas chiffrés dans le budget. Le terrain de Lasauvage est aussi dans un triste état. Vingt-mille euros sont prévus pour la rénovation des


2. budget vestiaires et du terrain. Le collège échevinal réalisera les travaux petit à petit pour ne pas avoir à payer une forte somme d’un coup. La rénovation de la salle de sport de Niederkorn s’est révélée plus complexe que prévu. Fred Bertinelli espérait qu’elle pourrait être réalisée en plusieurs étapes. Mais pour bien faire les choses, il faut proposer une salle de remplacement aux clubs. C’est pourquoi le collège échevinal se réjouit que le campus de Niederkorn se termine le plus vite possible. Le hall derrière la salle de sport peut aussi servir de local de remplacement pour pratiquer des sports ne nécessitant pas trop de matériel. Les associations peuvent aussi y tenir des réunions. La salle de sport de Niederkorn constituera le plus gros projet en matière de sport au cours des deux prochaines années. D’autres sites seront également rénovés. La salle de gymnastique du Bock, par exemple, sera réaménagée au cours des deux ou trois prochaines années. Le sol sera refait. En effet, il a une durée de vie limitée et les sportifs risquent désormais de se blesser. Differdange compte trois clubs de boxe s’entrainant à Niederkorn ou dans la chaufferie de la salle de sport. L’idée du collège échevinal consiste à aménager deux rings dans l’École des Garçons de Differdange, là où se trouvaient les douches publiques. De cette manière, les trois clubs pourront s’entrainer dans les mêmes locaux. Les travaux seront réalisés en partie par le CIGL pour que cela aille vite et pour limiter les couts. Cependant, il faudra aussi refaire les installations électriques. À Oberkorn, le collège échevinal compte aménager une piste de planches à roulettes et de vélos toutterrain. Elle est réalisée en collaboration avec les jeunes pour savoir exactement de quoi ils ont besoin. Ces dernières années, il a beaucoup été question de Differdange dans le domaine du parasportif. Le StrongmanRun ne sera peut-être pas reconduit. En effet, dans ce type de manifestations, il faut toujours veiller à ce que les couts n’explosent pas. Pour 2016, le collège échevinal a prévu 30 000 euros. Il tiendra le

Sportaarten, wa se net ze vill materialintensiv sinn a wa soss keen do ass, dovunner profitéiere kënnen. Hei kënnen d’Veräiner zum Beispill och Réuniounen ofhalen. Déi froen ëmmer no Büroen oder no Säll. Do kënnen och Sitzungen ofgehale ginn. D’Sportshal zu Nidderkuer wäert an deenen nächsten zwee Joer eise gréisste Projet sinn, wat de Sport ugeet. Op anere Plaze sinn och kleng Renovéierungsaarbechte virgesinn, wéi zum Beispill um Bock, wou den Turnsall wierklech dréngendst no Aarbecht rifft. Dee probéiere mer an deenen nächsten zwee oder dräi Joer erëm à jour ze setzen, fir do definitiv en anere Projet kënnen ze presentéieren. Mä mer kënnen net alles matenee maachen. Da gëtt an der Turnhal en neie Buedem geluecht. Eng Operatioun, déi wierklech néideg ass. Well e Buedem huet just eng gewësse Liewensdauer. Deen do ass scho wäit iwwerschratt. Dat gëtt geféierlech fir eis Turnerinnen an Turner. Déi kënne mer net méi op deem dote Buedem turne loossen. Dofir wëlle mer dee Buedem ersetzen. Zu de Boxveräiner. Mir haten dräi Boxveräiner an eiser Gemeng, wou déi eng zu Nidderkuer trainéiert hunn an déi aner am Heizungskeller an der Sportshal. Fir déi erauszekréien, wëlle mer an der Bouweschoul zu Déifferdeng, wou d’Douches publiques waren, e Boxsall mat zwee Réng aménagéieren. Dat ass, fir déi dräi Veräiner op eng Plaz ze konzentréieren, wou se alleguer op enger eenzeger Plaz trainéiere kënnen. Si sinn déck zefridden domadder. Déi Aarbechte probéiere mer zum groussen Deel mam CIGL ze maachen, fir d’Präisser esou kleng wéi méiglech ze halen a schnell iwwert d’Bün ze kréien. An deenen Douches publiques ass duerch aner Aarbechte vill futti gemaach ginn, soudatt de Präis awer relativ héich gëtt, well do d’Elektrescht an d’Waasser mussen erneiert ginn. Mä de Rescht vun den Aarbechte kann de CIGL maachen. Dat gëtt eis bei wäitem méi bëlleg, wéi wann en aneren dat mécht. Zu Uewerkuer an der Ëmgéigend vun der Vëlospist, soll eng Skaterpist an eng

26

BMX-Pist entstoen, wat den Här Ulveling ugeschwat huet. Mir schaffen hei enk mat deene jonke Leit zesummen, well mer eppes wëllen opriichten, wat si gären hätten. Mer wëllen deene Jonken nolauschteren a se vun Ufank un an d’Planung matabannen. Et si jo déi Jonk, déi herno Gebrauch dovunner maachen an et soll e Maximum dervu profitéiert ginn. Net datt mir eppes dohinner setzen, wat herno net vun de Jugendleche benotzt gëtt. Dofir froe mer si, wat si gären hätten a brauchen. Am Parasportlechen huet eis Gemeng sech an deene leschte Joren e groussen Numm gemaach. Dir hutt alleguerte vläicht gelies oder héieren, datt de Strongmanrun eventuell net méi weidergefouert gëtt. Alles huet eng Kéier Grenzen. A wann eng Gemeng esou eppes organiséiert, muss ee jo och ëmmer kukken, datt d’Kierch am Duerf bleift, wat d’Präisser ugeet, wat een de Leit ka froen a wat een de Leit net ka froen. Eis Servicer hunn déi Organisatioun vum Strongman ëmmer ganz gutt hikritt a ware staark engagéiert. Mir hunn emol 30.000 Euro an de Budget gesat. Mä mir wäerten iech awer am Laf vum Joer soen, wéi et mam Strongmanrun virugeet, ob nach eng Kéier eppes organiséiert gëtt oder net. Ech hunn eng enorm gutt Équipe am Service des Sports. Virun allem d’Sportskommissioun mécht eng enorm Aarbecht. Eis Kommissioune schaffen enorm vill, och fir eis Gemeng. Dat ass net héich genuch ze bewäerten. Duerfir soen ech hei der Sportskommissioun e ganz grousse Merci. Mäin drëtte Ressort, d’Sécherheet, ass fir e Sécherheetsschäffe keng einfach Aufgab. Hei geet et drëms, d’Sécherheetsgefill vun de Leit an enger Stad an an de Stroossen ze garantéieren. D’Evakuéierungspläng vun ëffentleche Gebaier a Schoulen etc. Dat hu mer an der Lescht ganz gutt hikritt. Dat hänkt een net ëmmer esou op dee grousse Fändel. Et ass eng Aarbecht, déi intern gemaach gëtt. Hei wëll ech eise Servicer och Merci soen, dass dat ëmmer reibungslos klappt. Déi Zesummenaarbecht mat der Police, der Protection civile an de Pompjeeën ass wierklech 1 A zu Déifferdeng. Si schaffen Hand an Hand mat eise Servicer a muenchmol och mam Buergermeeschter, wa schwiereg Décisiounen ze


2. budget treffe sinn. Do besteet eng ganz gutt Zesummenaarbecht, och mat deem neie Chef vun der Police, wouriwwer mer immens frou sinn. An den Här Buergermeeschter huet et schonn ugeschwat, dee gréissten Apport, wat d’Sécherheet ugeet, wäert eis neit Pompjeesgebai si mat Zolwer zesummen. Net méi spéit beim leschte Brand matzen am Zentrum, hu mer gesinn, wéi gutt déi elo scho matenee schaffen. Dat war formidabel. Do kann een als politesche Responsabelen nëmme frou sinn, datt mer esou eng gutt Équipe hunn. Aner Corpsen, déi hei waren, hu mer souguer gesot: „Wat hutt Dir eng gutt Zesummenaarbecht mat Äre Gemengenaarbechter, mat Ärem Service technique a mat de Pompjeeën. Dat ass formidabel“. Do muss ee wierklech wäit siche goen an aner Gemengen, wou esou eng Koordinatioun ass, fir d’Leit och direkt ze betreien an d’Leit ënnerdaach ze bréngen. Dat ass jo am Fong geholl dat Wichtegst, datt ee sech ëm déi Leit këmmert, déi alles verluer hunn. Do gëtt wierklech eng exemplaresch Aarbecht geleescht. Dat freet mech. Dat beweist wéi gutt alles funktionéiert a wéi eng gutt Équipe mer hunn. Mir sinn ausserdeem mat de Pompjeeën amgaangen, drun ze schaffen, d’Sécherheet bei de Leit doheem duerch e Feiermelder eropzesetzen. Dozou gëtt am Laf vum Joer eng Ausstellung organiséiert. De Schäfferot wäert iech um Lafenden halen. Da kommen ech elo zum Schluss. Dir gesitt, wat fir een enorme Budget mer hei hunn. Mir probéieren all d’Leit zefriddenzestellen. Et ass jo dat, wat mer alleguerten hei ronderëm den Dësch wëllen. Wéi gesot, muenchmol mat méi, heiansdo mat manner Moyenen. Wat net onbedéngt heescht, datt et méi schlecht ass, wann d’Moyene méi kleng sinn. An ech muss nach eng Kéier soen, datt mer enorm vill geschafft hunn, fir dat Resultat fir eis Bierger hinzekréien. Ech soen iech Merci, datt der mer nogelauschtert hutt.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech soen Iech och Merci, Här Bertinelli. An ech géif dann direkt dem leschte Schäffen d’Wuert ginn. Et gëtt jo gesot, datt déi Lescht déi Bescht sinn. Här Liesch, et ass un Iech dat ze beweisen.

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng): Merci. Dir leet mer d’Lat ganz héich. (Gelaachs) Wann ech elo an der Schoul wär, géif ech soen: D’Schüler packen et normalerweis eng hallef Stonn, vläicht 35 Minutten, konzentréiert nozelauschteren. Dir sidd elo schonn zwou Stonnen dobäi. Ech hoffen awer, dass ech är Opmierksamkeet nach déi nächst puer Minutte kréien, fir och nach iwwer meng Ressorten e bëssen ze zielen. Ech fänke mat deem klengsten, awer net onwichtegste Ressort un. Dat ass den Informatique. Et ass dee Ressort, mat deem een als Schäffen oder als Politiker dobausse sécher kee Blummestack gewënnt, well d’Bierger et normalerweis net mat kréien. Eis Leit kréien et och net mat, ausser et fonctionnéiert eppes net. D’Zil vun engem Service informatique ass et, e Service ze bidden, deen ëmmer funktionéiert, deen technesch um héchste Stand ass, deen den Dateschutz garantéiert an trotzdeem de Budget net sprengen däerf. Dat hu mer an deene leschte Joren zesumme probéiert. An ech mengen, datt dat eis an de groussen Zich bis elo gelongen ass. Mir hunn och emol all d’Tëlefonslinnen, déi mer iergendwou gelount hunn, ënnert d’Lupp geholl. Mir hunn analyséiert a gekuckt, wéi eng gebraucht ginn a wéi eng net méi gebraucht ginn. Do gesitt der am Budget, dass mer vun 250.000 Euro d’lescht Joer op 195.000 Euro erofgaange sinn. Wat jo dach awer eng gutt Ekonomie ass, déi mer gemaach hunn. Déi Linnen, déi net méi genotzt goufen, hu mer ofbestallt. Wat ass nach geschitt am Informatique? Et ass deen eenzege Service, dee keen direkte Kontakt mam Bierger verlaangt. A

27

conseil communal au courant de ce qu’il adviendra de cette manifestation. Le service des sports réalise un travail extraordinaire tout comme les commissions. Fred Bertinelli tient particulièrement à remercier la commission des sports. Le ressort de la sécurité n’est jamais évident. Il s’agit de garantir le sentiment de sécurité des habitants, de préparer les plans d’évacuation des écoles, etc. La collaboration avec la police, les pompiers et la protection civile fonctionne parfaitement. La nouvelle caserne des pompiers réalisée avec Soleuvre permettra d’augmenter considérablement la sécurité. Lors du dernier incendie dans le centre de Differdange, on a pu admirer la formidable collaboration entre les deux corps. Même les corps de pompiers des autres communes sont impressionnés. Il faut aller loin pour trouver une coordination comparable. Le plus important dans ces situations est de pouvoir mettre à l’abri les personnes qui ont tout perdu. Le travail réalisé est exemplaire. Le collège échevinal essaie également d’améliorer la sécurité dans les maisons grâce à des détecteurs de fumée. Une exposition sera organisée dans ce contexte. Le collège échevinal et le conseil communal essaient de satisfaire tout le monde. Les moyens ne sont pas équivalents dans tous les ressorts, mais ce n’est pas nécessairement un mal.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) plaisante sur le fait que les meilleurs viennent à la fin et cède la parole à M. Liesch.

geoRges LiesCh (déi gRéng) répond que le bourgmestre a placé la barre très haut. (Rires) À l’école, Georges Liesch dit que généralement, les élèves peuvent rester concentrés 30 ou 35 minutes. Les conseillers communaux sont là depuis deux heures. L’échevin espère qu’ils sauront faire attention quelques minutes de plus. Le ressort de l’informatique n’est pas celui où l’on se fait féliciter le plus, car les citoyens ne se rendent


2. budget pas compte de tout le travail qui est effectué. Le but du service informatique est de proposer un service qui fonctionne, qui soit techniquement au point et qui garantisse la protection des données, sans toutefois couter trop cher. Les lignes téléphoniques ont été analysées, ce qui a permis de réduire les frais de 250 000 à 195 000 euros. Le service informatique est le seul service qui ne soit pas en contact direct avec les habitants. La semaine dernière, il a emménagé au 1535 °C. Désormais, il y a donc plus de place au troisième étage de l’hôtel de ville. Il reste cependant un serveur qui ne sera déménagé qu’au cours des six prochains mois. Le déménagement n’a pas couté cher, mais l’information est importante pour le conseil communal. Le budget 2016 reste constant. Les serveurs seront équipés de parefeux. De nouveaux serveurs ont d’ailleurs été commandés. Cela devrait permettre de réduire le nombre de spams. Dernièrement, c’est tout le Luxembourg qui a connu des difficultés. La centrale téléphonique sera remplacée. Celle actuelle est trop vieille et ne peut plus être maintenue. La nouvelle sera plus performante, plus fonctionnelle et moins chère en maintenance. Elle pourra être gérée du premier étage si le personnel du rez-de-chaussée est débordé. Dans les écoles, les ordinateurs se trouvent actuellement là, où il y a de la place. Les câbles sont par terre. À l’avenir, ils seront installés dans les salles de classe et feront partie de l’inventaire des salles tout comme les tableaux, les armoires, les lavabos ou les tables. Ces travaux seront réalisés au cours des deux prochaines années et permettront de faire des économies à terme. Le service informatique a également eu une idée innovante. La commune a décidé d’utiliser ses ordinateurs plus longtemps que d’habitude. Normalement, un ordinateur est dépassé au bout de trois ans. Or le service informatique va remplacer les disques durs par des SSD ce qui devrait permettre de garder les ordinateurs trois années supplémentaires.

well mer hei am Haus ëmmer erëm Problemer mat der Plaz hunn, hu mer décidéiert, de Service Informatique an de 1535 °C ze setzen. Dat ass d’lescht Woch geschitt. Natierlech net am Hauruck-Verfahren. Dat war eng gréisser Planungsaarbecht. Soudass mer elo bei eis um drëtte Stack nees Espace fräi kréien, deen op aner Servicer ka verdeelt ginn an déi Plaz méi sënnvoll ka genotzt ginn. Deen Exercice wäert sech bis an dat aner Joer zéien, well mer hei am Haus nach e Server stoen hunn. Ee vun eisen zentrale Serveren. Mir hunn der zwee. Fir e Backup ze hunn. An dee Server wäerte mer an deenen nächste sechs Méint och an de 1535 °C plënneren. Da kréie mer um zweete Stack nach eng Kéier en Espace fräi. Eise Service informatique wär domat och erëm komplett. Dat sinn elo net schrecklech héich Käschten am Budget. Mä et ass awer eng wichteg Informatioun fir d’Conseilleren ze wëssen, wou d’Servicer aus der Gemeng ugesiedelt sinn. Wat steet nach am Budget dran? De Budget ass am Fong relativ konstant. Mir hunn eng Partie Investissementer ze maachen. Eis Servere gi mat Firewallen équipéiert, fir se méi performant ze maachen. Eis Servere sinn e bësse vereelzt. Wéi der an de leschten Deeg festgestallt hutt, gëtt dat ëmmer méi wichteg. Mir hunn neier bestallt. Wann déi ukommen, ginn déi installéiert an da wäert der mierken, dass den Undeel u Spammen drastesch erofgeet. Mir haten där jo deslescht ganz vill. Awer net nëmme bei eis, muss ech soen. Dat ass am ganze Land en immense Problem. Mir investéieren och an eng nei Tëlefonszentral. Déi Zentral, déi mer hunn, gëtt et keng Maintenance méi dorobber. Et gëtt keng Stécker méi derfir. Dofir hu mer décidéiert, eng nei Tëlefonszentral ze kafen, déi méi performant ass a méi Funktionalitéiten ubitt, awer och manner Contrat de maintenance kascht wéi déi al, déi mer haten. A virun allem erlaabt et eis um éischte Stack och déi Tëlefonszentral ze iwwerhuelen, wann ënnenan um Rez-de-Chaussée zum Beispill vill Leit wären. Eppes, wat mer scho méi laang wëlles haten.

28

Vläicht nach zwee kleng Detailer. An de Klassesäll stinn d’PCen iwwerall op Pulter, do wou ebe grad Plaz ass. An d’Kabele sinn dann och deementspriechend. Dat huet eis net esou richteg gefall. Mir hunn elo eng Léisung ausgeschafft, fir déi Computeren eigentlech fest an de Klassesäll ze installéieren. Soudass déi Computeren och net méi um Enn vum Joer mussen zesummegepak an ewechgeraumt ginn, well d’Botzfrae soss net botze kënnen an d’Kabelen um Buedem leien. Mir hunn elo eng Léisung fonnt, fir dat propper a fest ze verkabelen. Soudass déi elo zum Inventaire vun engem Klassesall gehéieren. Wéi d’Tafelen, wéi d’Schief, wéi d’Lavaboen, gehéieren déi Dëscher mat de Computeren och dobäi. Dat kascht eis eppes. Dat wäerte mer an deenen nächsten zwee Joer maachen. Mä ech mengen, dass et eis um Enn awer vill Sue spuert, well dat Getässels um Enn vum Joer an am Ufank vum Joer dann ewechfält. Dann eng aner innovativ Iddi vun eisem Service informatique, déi och schonn e puer Welle geschloen huet – ech si jo Vertrieder am SIGI. Mir hunn décidéiert, eis Computeren e bësse méi laang ze benotzen, wéi dat normalerweis üblech ass. Normalerweis ass e Computer no dräi Joer technesch gesinn eigentlech ofgeschriwwen a relativ um Enn. Mir ersetzen d’Harddisken duerch SSD-Disken. Dat maache mer selwer hei am Haus, well mer Leit hunn, déi dat kënnen. Doduerch kënne mer déi PCen eigentlech nach eng Kéier dräi Joer benotzen. Dat ass en Invest vu 50 Euro pro PC. Dat ass wierklech eng super innovativ Iddi vun eise Leit. All d’Computeren an de Schoule wäerten och ëmgerüst ginn. Dat erspuert eis enorm vill Suen am Invest vun neie Computeren. An natierlech och um Ressourcëverbrauch, well déi Maschinnen, déi jo eigentlech nach funktionéieren, just net méi schnell genuch sinn, trotzdeem weider kënne benotzt ginn. Da kommen ech zum Environnement. Och e ganz groussen a wichtegen Dossier. Ugefaange vläicht mat deem, wat den Här Muller scho gesot huet. Dat ass e Projet, deen iwwert e puer Ressorten ewechgeet. Dir konnt et an der Press liesen. Virun e puer Wochen hu mer eng Charte ënnerschriwwe mat eisen No-


2. budget peschgemenge fir eng Zesummenaarbecht en vue vun engem gréissere Parc transfrontalier. Dës Charte ass zustane komm duerch d’Hartnäckegkeet an den onermiddlechen Asaz vun dräi Leit, déi ech hei ernimme muss. Zum engen ass dat ganz kloer den Här Schwachtgen, deen als Conseiller heibanne sëtzt an deen an deem Dossier wierklech eng exzellent Viraarbecht geleescht huet, wat eis dëse Schratt iwwerhaapt erméiglecht. De Carlo Scacchi aus dem Service écologique an d’Anne-Bénédicte Culot. Dat ass eng Madamm, déi mer e puer Stonnen d’Woch engagéieren an déi eis hëlleft, an europäesche Projete Subsiden ofzegrasen, wann een dat esou däerf soen. Si kennt sech op deem Gebitt ganz gutt aus. Mir kommen deemnächst mat engem ganz konkrete Projet an de Gemengerot, wou mer d’Kandidatur agereecht hunn, an hoffen, dass déi dann och zeréckbehale gëtt. Den neie Recyclingspark. Do ginn ech net an d’Detailer. Dir kennt d’Chifferen aus dem Budget. Fir eis ass et immens wichteg, dass mer deen neie Recyclingspark op där Plaz, wou en elo geplangt ass, kënne maachen. Et sinn nach e puer Hürden ze huelen. Mä ech mengen, dat wier awer alles realisabel. Eppes, wat eis freet, sinn déi zwou Brékken, déi geplangt sinn, fir zwee Naturgebidder mateneen ze verbannen. Eng Bréck an der Rue Hussigny, wou fréier och ëmmer eng Bréck war, déi déi zwee Bëschgebidder matenee verbanne soll fir d’Leit, déi spadséiere ginn, d’Leit, déi mam Vëlo fueren, oder déi mat Kutschen a Poussetten ënnerwee sinn, ouni da mussen iwwert déi awer villbefuere Strooss ze goen. Déi zweet Bréck – och do war fréier eng Bréck – ass vun Déifferdeng op Nidderkuer. Déi soll den Hondsbësch mat der Cité Al Ateliere verbannen. Wou jo och eng Vëlosstreck geplangt ass. Soudass een eigentlech vun där Vëlosstreck direkt eriwwer an den Naturerhuelungsgebitt Hondsbësch eriwwer kënnt. D’Mobilité douce ass schonn ugeschwat ginn. Dee Projet ass och iwwergräifend op verschidde Ressorten. D’lescht Joer hate mer zesumme mat der Escher Gemeng de Projet Vël’OK gestart, e Velo-

verleihsystem. Mer konnten nach eng ganz Rei Nopeschgemengen aus dem Süde motivéieren, matzemaachen. Déi Kaart huet sech gutt gefëllt. Et sinn nach Gemengen, déi d’nächst Joer wäerte bäikommen. Soudass ee mam Vëlo quasi duerch dee ganze Süde fuere kann. Mir wäerten an Zukunft weider doran investéieren. D’nächst Joer gi weider véier nei Statiounen an der Gemeng opgeriicht. Dovunner zwou zu Nidderkuer, wou nämlech nach keng sinn. Eng op de Fousbann um Woiwer. An zu gudder Lescht nach eng op Déifferdeng. Soudass mer insgesamt aacht Statiounen hunn. Des Weideren hu mer Sue fir d’Signalisatioun vun de Vëlosweeër an de Budget gesat. Et geet jo net nëmmen duer, dass ee Vëloe bereet stellt. Vill Leit soen eis: „Jo, mä et ass awer geféierlech zu Déifferdeng mam Vëlo ze fueren“. Dat stëmmt awer nëmmen zum Deel, well vill Leit déi sécher Weeër vläicht net kennen. Dat si Weeër, déi net esou geféierlech sinn an déi mam Vëlo quasi genau an därselwechter Zäit ze erreeche sinn. Duerfir hate mer am Summer en Aarbechtsgrupp agesat, wou déi sämtlech Vëlosweeër an der ganzer Gemeng identifizéiert gi sinn, déi dann och d’nächst Joer markéiert ginn. Soudass mer de Leit weise kënnen, wat fir eng Weeër se benotze kënnen, ouni mussen iwwert eng Haaptstrooss ze fueren an esou mam Vëlo ganz sécher op déi verschidden Destinatioune kommen. Dann d’Abrie fir Vëloen an de Schoulen. Mir hunn d’lescht Joer dräi Schoulen dermat équipéiert. Déi aner Schoule kommen d’näscht Joer drun. Mir erhoffen eis dovunner, dass d’Kanner méi verstäerkt mam Vëlo am Summer, wann et besser Wieder ass, an d’Schoul fueren an eigentlech net méi musse mam Auto gefouert ginn. Fir d’Mobilité douce fannt der am Ordinäre 25.000 Euro, déi agesat gi sinn, fir d’Käschte vun deem Vëlosystem ze decken. Et ass awer elo net esou, dass déi Käschte linéaire mat all Statioun an d’Luucht ginn. Dat ass éischter e Pak vu Suen, déi mer an den Know-how vum CIGL Esch investéieren an an déi Software, fir dass een déi Vëloe ka lounen. Déi Fraise wäerten an den nächste Joren net wesentlech an d’Luucht goen, well et onofhängeg dovunner ass, ob ee véier

29

L’investissement se monte à 50 euros par ordinateur. Cela permettra aussi d’économiser des ressources. En effet, les ordinateurs fonctionnent toujours au bout de trois ans, mais perdent simplement en rapidité. Georges Liesch passe à l’environnement et débute par la charte transfrontalière. Il s’agit d’un projet s’étendant sur plusieurs ressorts. Comme les conseillers communaux ont pu le voir dans la presse, Differdange a signé cette charte avec ses communes voisines. Elle a vu le jour grâce à la ténacité de trois personnes: M. Schwachtgen, M. Carlo Scacchi du service écologique et Mme Anne-Bénédicte Culot, qui aide la commune a raflé des subventions au niveau européen. Le collège échevinal présentera un projet concret prochainement au conseil communal. Le centre de recyclage va déménager. Le conseil communal connait les chiffres. Il reste encore quelques obstacles. Deux ponts servant à relier des zones naturelles seront construits. Le premier se trouvera dans la rue de Hussigny et reliera les deux forêts. La deuxième se situera entre Differdange et Niederkorn et reliera le Hondsbësch et les Anciens Ateliers. On pourra passer directement de la piste cyclable à la zone de récréation. La question de la mobilité douce s’étend aussi sur plusieurs ressorts. Differdange et d’autres communes ont rejoint le réseau Vël’OK, un système de location de vélos. D’autres communes participeront au projet à partir de l’année prochaine. En 2016, Differdange installera quatre stations de vélos supplémentaires: deux à Niederkorn, une au Fousbann et une au Woiwer. Il y en aura huit en tout. On entend souvent dire qu’il est dangereux de rouler à vélo à Differdange. Mais cela est dû au fait que les gens ne connaissent pas toutes les pistes cyclables. En été, un groupe de travail a dressé un état des lieux de toutes les pistes et des panneaux de signalisation seront installés. Trois écoles ont été équipées d’abris à vélo. Les autres le seront en 2016.


2. budget Vingt-cinq-mille euros sont destinés à Vël’OK. Il s’agit d’un investissement dans les compétences du CIGL Esch et dans l’application permettant de louer les vélos. Les frais n’augmenteront pas significativement au fil du temps. En ce qui concerne l’enseignement, le nombre d’enfants à Differdange reste stable: 2751. L’investissement par enfant passe de 7000 à 6200 euros. Cette baisse s’explique par une séparation plus nette de l’école fondamentale, l’école de musique et les maisons relais dans le budget ayant entrainé des reports d’un poste à l’autre. La baisse du côté de l’enseignement est compensée par une augmentation du côté des maisons relais. Pour ce qui est des projets extraordinaires, la cour d’école de Differdange-centre n’est pas attractive. Elle n’a pas changé depuis des années. Les enseignants ont présenté un plan, qui sera réalisé par le collège échevinal pour 250 000 euros. En dehors des heures de cours, la cour pourra aussi être utilisée comme aire de jeux. Niederkorn dispose d’une belle école avec un parvis agréable. Mais la cour de récréation n’est pas idéale. Les enfants se sont réjouis de l’aménagement de l’aire de jeux, mais la cour reste petite. La question s’est posée de savoir pourquoi le parvis ne serait pas transformé en cour de récréation. Comme il s’agit d’une place publique, il fallait en conserver l’aspect tout en la sécurisant. Gilles Wagener et John Scheuren ont travaillé sur le dossier. Le collège échevinal présentera les plans au conseil communal prochainement. Les travaux couteront 80 000 euros. Les enfants pourront alors profiter d’une belle cour de récréation côté soleil. Vingt-mille euros sont destinés à une étude démographique. La population de Differdange croît et la ville a un potentiel de 30 000 à 34 000 habitants. Actuellement, elle en compte 24 000. De combien d’écoles la commune a-t-elle besoin? Les écoles doivent-elles être construites comme maintenant avec des maisons relais? Quelle sera la situation dans vingt ans?

oder aacht Statiounen huet. Déi bleiwen ëmmer d’selwecht. Da kommen ech bei den Enseignement. Natierlech ass dat hei och e wichtegen Deel fir eis Gemeng. Dir gesitt, dass d’Populatioun vun de Kanner plus ou moins stabel bleift. D’Zuel läit bei 2.751 Kanner bei eis an der Gemeng. Wann een de finanziellen Deel e bëssen analyséiert, gesäit een, dass d’Investitioun vu ronn 7.000 Euro pro Kand op 6.200 Euro eroffält. Et mierkt een also am Enseignement, dass d’Fraisen drastesch erofgaange sinn. An et freet ee sech vläicht firwat. Dat huet näischt domadder ze dinn, dass mer manner Personal hätten a scho guer net domadder ze dinn, dass mer manner Suen an d’Schoul wéilten investéieren. Au contraire. Mä et huet domadder ze dinn, dass mer an de Budgeten déi Trennung tëschent Schoul, Maison Relais a Musekschoul einfach e bësse méi kloer gestalt hunn, an déi Personalfraisen, déi mer uewen hunn, och wierklech cibléiert op déi eenzel Servicer gesat hunn. An net, wéi dat bis elo üblech war. Do stounge vill Leit am Schoulservice, déi eigentlech awer Maison Relais respektiv Musekschoul gemaach hunn. Dat ass elo alles getrennt. Dowéinst entsteet dann eng Differenz. Et ass also eng Verschiebung. Mir wäerte gesinn, datt bei der Maison Relais déi Suen erëm zum Deel dobäi kommen. Zu den extraordinäre Projeten. Mir haten en Dossier kritt vun den Enseignanten aus der Déifferdenger ZentrumSchoul. Dir kennt dee Schoulhaff. Deen ass jo wierklech net besonnesch attraktiv. Deen ass nach genau esou wéi déi Zäit, wou ech do an d’Schoul gaange sinn. Do ass net wesentlech vill geschitt. Si hunn e ganz flotten Dossier gemaach – ech muss deene Leit wierklech Merci soen – wéi si sech de Schoulhaff virstellen. Si hunn do eng super Aarbecht geleescht. De Schäfferot huet sech deen ugekuckt an och budgetiséiert. Dofir sinn 250.000 Euro an de Budget gesat ginn, fir dee Plang quasi 1:1 ëmzesetzen, deen d’Enseignanten erschafft hunn. Dat gëtt wierklech e ganz flotte Schoulhaff. An dat gëtt dann och ausserhalb vun de Schoulzäite matten am Zentrum eng ganz flott Spillplaz, déi do jo awer dréngend feelt.

30

Zu Nidderkuer ass et esou. Déi Situatioun kennt der och. Dat ass eng ganz flott Schoul mat enger schéiner Plaz virdrun. Mä de Schoulhaff läit awer hannendrun ëmmer am Schiet. Déi Nidderkuerer wëssen, vu wat ech schwätzen. D’Kanner sinn also an engem Haff, deen net besonnesch attraktiv ass. Och wann elo eng flott Spillplaz dohi komm ass, wou d’Kanner sech immens doriwwer gefreet hunn, bleift et awer e klenge Schoulhaff. En däischtere Schoulhaff. E fiischten a virun allem mat net vill Sonn. D’Fro war opkomm, firwat déi Plaz virun deem Gebai net als Schoulhaff genotzt gëtt. Et ass natierlech quokeleg, well et eng Place publique ass, eng Place de marché. Et muss een also probéieren, den Aspect vun där Plaz ze garantéieren an awer esou ofzesécheren, dass ee se während der Schoulzäit benotze kann. Un deem Dossier hunn zwee Leit aus der Gemeng geschafft: de Gilles Wagener an de Scheuren John. Si hu probéiert, Ästhetik a Sécherheet beieneen ze bréngen. Dee Plang wäert der nach virgestallt kréien. Deen ass mat 80.000 Euro budgetiséiert ginn, dass d’Kanner elo dee viischten Deel virun der Schoul, deen an der Sonn läit, während der Schoulzäit als Haff kënne benotzen. Wat de Kanner, den Elteren an eis alleguerte sécher entgéintkënnt. Da fannt der am Budget e puer Sue fir eng Étude démographique. Mir hunn 20.000 Euro dra gesat, well mer eis Froe gestallt hunn. Eis Populatioun ass amgaangen ze wuessen. Mir wëssen, dass mer e Potential hätte vun 30 bis 34.000 Leit. Mir leie momentan bei 24.000 Awunner. Mir sinn net méi allze wäit dovunner ewech. An et stelle sech eng Rei Froe wéi zum Beispill: Wivill Schoulraum brauche mer eventuell an deenen nächsten zéng Joer? Kënne mer d’Schoulen, déi mer elo plangen, nach ëmmer esou plangen, wéi mer se plangen als Schoul, Maison Relais a Kannerbetreiung. Oder musse mer an Zukunft vläicht aneschters plangen? Dass mer soen, déi Gebaier kënnten an 20 Joer vläicht aneschters genotzt ginn, well d’Populatioun dee Moment stagnéiert an d’Kannerzuel natierlech dann erofgeet. Op déi Froen hu mer keng Äntwerten. Duerfir hu mer eng Étude démographique an de Budget gesat, déi eis verschid-


2. budget den Zeenarien duerleeë soll, déi mer iech dann och wäerten hei presentéieren. An aus deenen Zeenarien ergi sech verschidde Pisten, wéi een d’Schoulgebaier an den nächste Jore plangt a wéi een do soll verfueren. Dat betrëfft net déi Projeten, déi elo en cours sinn. Dat sécher net. Mä éischter déi Projeten, déi ee vläicht a fënnef oder zéng Joer undenkt. Mir wëllen awer haut scho Pisten dofir kréien. Dann hëlt de Schäfferot eng ganz Rei nei Projete vun de Bauten op der Leescht. Déi zwee Schäffe Muller a Bertinelli si schonn am Detail drop agaangen. An där Turnhal „um Bock“ muss effektiv eng kleng Renovatioun gemaach ginn, well déi sécherheetstechnesch un der Limite ass. A fir d’Kanner do nach turnen ze loossen, musse mer egal wéi, elo Suen dra setzen, fir déi Hal technesch ofzesécheren. Mir wëssen awer, dass déi Hal u sech net méi ze retten ass. Dofir hu mer och scho Suen dragesat fir eng nei Turnhal um Bock opzeriichten. Dat kënne mer net nach weider op déi laang Bänk erauszéien. Well dat wat elo gemaach gëtt ass just eng Plooschter, déi eis vläicht nach zwee Joer Loft gëtt, mä duerno musse mer awer mengen ech Neel mat Käpp maachen. Zu Nidderkuer plange mer eng gréisser Sportshal, déi souwuel de Schoulsport wéi de Veräinssport wäert kënnen ophuelen. D’Ëmbauaarbechten an der Schoul Nidderkuer an der rue Saint Pierre si ganz wichteg. Do ass eng Entrée, déi eigentlech quasi ni als Entrée benotzt gëtt. Déi gëtt also ëmgebaut an eng Salle de restauration, déi d’Kanner kënne benotzen. Dee laange schmuele Gank, deen net ideal war, gëtt ëmgebaut. Um Schluss vun deem Gank ass nach esou ee klenge Raum, deen ëmgebaut gëtt als Personalraum fir eis Enseignanten, Éducatricen an Éducateuren. Dofir sinn déi Suen am Budget geduecht. Mir wëssen haut schonn, wa mer d’Kannerzuele kucken, datt déi sécherlech wäerten an d’Luucht goen an dass mer zu Nidderkuer d’nächst Joer een, wann net souguer zwee, Précocë méi brauchen. Dofir sinn déi Ëmbauaar-

bechte ganz wichteg, well mer soss mer net genuch Raim hätten, fir déi Précocen opzefänken. Dann hu mer um Woiwer e grousse Prozess gemaach. Mir hunn do – wéi den Här Muller gesot huet – mat de Responsabele vun de Schoule souwéi mat de Responsabele vun de Maison Relaisen e Projet ausgeschafft, deen awer hei an der Gemeng esou nach ni duerchgezu gouf. Mir plangen e Gebai, wou d’Schoul an d’Maison relais zesummen dra sinn. Esou wéi de Ministère et virgesäit. A mir gesinn et och esou. E Gebai, wat vun deenen zwee genotzt gëtt a wou d’Kanner d’Méiglechkeet hu sech ze développéieren an eng flott Zäit ze verbréngen. Dat Gebai soll d’nächst Joer an Ugrëff geholl ginn. Op där Plaz, wou elo nach déi Containere stinn. Déi kommen also ewech a mir setzen e flott Gebai dohin, wou souwuel Schoul wéi Maison relais zesumme fonctionnéieren nom Modell „Weltatelier“. Op dee Wee wëlle mer goen. Dat hu mer net vun uewen erof décidéiert. Mir hunn d’Leit wierklech an Aarbechtsgruppen zesummegesat. Si hunn dat selwer développéiert. A wat dobäi erauskomm ass, ass wierklech impressionnant. Déi Pläng wäerte mer iech nach presentéieren. Da kommen ech zu de Maisons Relais. An der Maison Relais Kornascht, wann der elo just reng d’Budgetszuele kuckt, gesitt der, dass mer pro Kand eropgaange sinn. D’Erklärung ass déiselwecht wéi virdrun. Mer hunn eng aner Verschiebung vum Personal gemaach an domadder méi en transparente Budget zesummegestallt. Bei der Maison relais Uewerkuer ass nach wichteg ze soen, dass mer um Uewerkuerer Site relativ enk Raimlechkeeten hunn, déi wierklech net immens gutt gëeegent sinn. Wat eis an de leschte Joren immens gestéiert huet, ass déi Kichen, déi zwar agreéiert ass, mä déi net ideal ass, do wou se ass. Si ass matten am Haus. Mir haten d’Iddi, fir dee klenge Parking, wann een eropfiert bei d’Maison relais op der lénker Säit, ze suppriméieren an do eigentlech en Ubau ze setzen, fir do eng nei Kichen hin ze maache mat enger neier Salle de restau-

31

Les résultats de l’étude seront présentés au conseil communal. Ils ne concerneront pas les projets en cours actuellement, mais les futures écoles. La salle de gymnastique du Bock sera rénovée, car elle a atteint ses limites en matière de sécurité. Mais le collège échevinal sait que cette salle est condamnée et que la rénovation ne permettra de gagner que quelques années au plus. C’est pourquoi une nouvelle salle de gymnastique est prévue. À Niederkorn, une salle de sport plus grande pour le sport scolaire et les clubs sera construite. Les travaux de transformation de l’école de Niederkorn dans la rue Saint-Pierre sont très importants. L’entrée, qui n’est pratiquement jamais utilisée, sera réaménagée en salle de restauration. Le petit local au bout du couloir étroit deviendra une salle pour les enseignants et les éducateurs. Le nombre d’enfants est voué à augmenter à Niederkorn. C’est pourquoi il faudra davantage de classes de précoce. Au Woiwer, le collège échevinal a entrepris de grandes modifications avec les responsables de l’école et de la maison relais. Un seul bâtiment accueillera les deux comme le demande le ministère. Il s’agit d’un projet comme la commune n’en a jamais réalisé auparavant. La construction commencera l’année prochaine à l’endroit où se trouvent les conteneurs. L’école et la maison relais fonctionneront selon le modèle du «Weltatelier». Les décisions n’ont pas été dictées par le collège échevinal. Les gens sur le terrain ont formé des groupes de travail et ont développé un projet impressionnant. Le budget alloué à la maison relais Kornascht a augmenté par enfant. L’explication est la même que tout à l’heure: plusieurs articles ont été déplacés entre écoles et maisons relais. Les locaux de la maison relais d’Oberkorn sont étroits et peu adaptés aux besoins. La cuisine, par exemple, est agréée, mais mal située. L’idée du collège échevinal consiste à la déplacer sur le petit parking sur la gauche lorsqu’on monte en direc-


2. budget tion de la maison relais. Des salles polyvalentes seraient aménagées au premier étage. Les plans ont été élaborés en collaboration avec les responsables des maisons relais. Les travaux commenceront en 2016. En ce qui concerne le concept du «Weltatelier», Georges Liesch invite les conseillers communaux à aller voir la maison relais du Woiwer. Les retours des parents et des enfants sont positifs. Les éducateurs ont été surpris de l’ampleur de la tâche. Ils travaillent énormément et sont à bout. Georges Liesch les remercie, car ils ont effectué ce travail en plus de leur travail ordinaire. Le même processus est en train d’être réalisé à Differdange. Cette fois-ci, l’équipe est prévenue. Elle est très motivée. Le collège échevinal lui a conseillé de se laisser du temps. La commune est soutenue par Arcus. Le foyer de jour Kornascht a également commencé à mettre en place le concept. Il ne servirait à rien d’attendre les maisons relais. L’équipe connait le concept en partie, car il en a été question à l’école. Elle est enthousiaste. Georges Liesch passe à son dernier ressort, l’énergie. Dans le cadre du pacte climat, la Ville de Differdange a obtenu une médaille d’argent. Il s’agit d’une reconnaissance pour le travail qu’elle accomplit depuis des années. Elle reçoit aussi 225 000 euros par an en récompense pour ce statut qu’elle a atteint. À la fin de l’année, la Ville de Differdange demandera une nouvelle certification en espérant obtenir la médaille d’or. Georges Liesch se dit très optimiste. Du côté des recettes, 25 000 euros proviennent des installations photovoltaïques. Ce n’est pas une somme énorme, mais il s’agit de recettes sures pour lesquelles la commune ne doit rien faire. Dans le domaine de l’énergie, un des défis consiste à réduire la consommation. Un équipement moderne est important dans ce contexte. M. Bertinelli a proposé de remplacer l’éclairage lorsqu’on rénove une route pour faire d’une pierre deux coups. La priorité est accordée au «séchere Schoulwee». En tout cas, Georges Liesch trouve l’idée de combiner ces travaux excellente. L’hiver prochain, les passages pour

ration. An um éischte Stack hätt ee weider polyvalent Raim, déi d’Maison relais benotze kéint, fir dass se e bësse méi Wach hätten. Dee Plang ass mëttlerweil sougutt wéi fäerdeg an och zesumme mat de Responsabele vun der Maison relais ausgeschafft ginn. Dofir sinn déi Suen am Budget virgesinn. Dee Projet fänkt d’nächst Joer un. Mir wäerten en awer wahrscheinlech net ganz fäerdeg kréien. Da schaffe mer natierlech nach ëmmer weider drun, dat neit Konzept „Weltatelier“ ëmzesetzen. D’Maison relais um Woiwer leeft elo zënter engem Joer an deem Konzept. Ech invitéieren iech, emol eng Kéier an d’Maison relais Woiwer kucken ze goen, wéi dat ausgesäit, wann d’Kanner bis do sinn. Schwätzt emol mat den Éducatricen, mat den Éducateuren a mat den Elteren. Mir kréie vun den Elteren a vun de Kanner ganz positiv Feedbacken. Vun den Éducateure kréie mer och positiv Feedbacken, wat d’Konzept ugeet, mä si waren dach awer e bëssen iwwerrascht vun der Envergure vun der Aarbecht. Obwuel mer hinne gesot haten, dat géif en heftegt Joer ginn, fir den Iwwergang hinzekréien. Soudass se e bëssen op der Felg lafen. A wann der se gesitt a si hunn Tréinesäck ënnert den Aen, ass dat, well se wierklech midd sinn a vill geschafft hunn. An ech soen hinne vun hei aus nach eng Kéier villmools Merci, well dat e Surplus ass, dee se gestemmt hunn nieft hirer ganz normaler Aarbecht. An deen Ëmbau ass wierklech ganz vill Aarbecht. Deeselwechte Prozess ass elo zu Déifferdeng amgaangen. Déi Équipe ass elo e bësse méi virgewarnt. Mir hunn hinnen direkt gesot, probéiert net iwwerstierzt ze handelen an iech e bëssen Zäit ze ginn. Si fänken elo dermat un. A si sinn awer ganz motivéiert, dat neit Konzept ze iwwerhuelen. Mir gi jo hei vu bausse vun Arcus gecoached, fir dat ze maachen. Parallel gëtt dat Konzept am Foyer du Jour Kornascht gemaach. Am Ufank war geduecht dat eréischt ganz zum Schluss anzeféieren, wann d’Maisons Relais alleguer fäerdeg wären, mä dat huet jo eigentlech kee Sënn. Soudass dat dann och gläichzäiteg geschitt. Arcus hat nach Rerssourcë fräi. Dat Konzept

32

heescht net „Weltatelier“, mä Pikler. Och do hu mer mat de Leit geschwat. Deelweis kenne se d’Konzept, well se et an der Schoul schonn eng Kéier e bësse gesinn haten. Si sinn eigentlech ganz begeeschtert op dee Wee ze goen. Duerfir stinn e puer Suen am Budget. Da kommen ech op dee leschte Ressort. Dat ass d’Energie, wou dëst Joer ganz vill Ännerungen am Budget ze fanne sinn. Éischtens emol hu mer et fäerdeg bruecht, am Pacte climat eis eng – wann een dat esou ka soen – Sëlwermedail zertifiéieren ze loossen. Dat ass net nëmmen eng Unerkennung fir déi Aarbecht, déi d’Gemeng awer laang Joren am Energie- an am Klimaberäich geleescht huet, mä et bréngt och eng Recette. Dir fannt am Budget eng Recette vu ronn 225.000 Euro, déi mer elo all Joer kréien, well mer eben dee Status erreecht hunn. Mir schaffen natierlech weider drun. Mir wäerten Enn dës Joers nach eng Kéier eng Zertifiéierung ufroen, wou mer natierlech hoffen, d’Goldmedail ze kréie fir déi Saachen, déi mer elo nach dat lescht annerhalleft Joer ëmgesat hunn. Mir sinn eigentlech ganz zouversiichtlech, dass mer dat pakken. Dir fannt och an de Recetten – dat wollt ech awer och eng Kéier ernimmen, well et awer an de Chifferen ënnergeet – 25.000 Euro wéinst eise Photovoltaikanlagen. Dat ass vläicht net vill, mä déi kommen all Joer. Dofir brauche mer guer näischt ze maachen. Déi komme vum selwen, well d’Sonn och heiansdo zu Déifferdeng schéngt. Dann d’Modernisation vum Éclairage public. A mengem Ressort geet et jo drëm, den Energieverbrauch erofdrékken. Fir dat ze erreechen, moderniséiere mer eist Équipement. Den Här Bertinelli hat eng ganz gutt Iddi an huet gesot, komm, mir maachen zwou Saache mateneen. Wa mer d’Stroosse frësch maachen, probéiere mer Foussgängerluuchte mat anzesetzen. Dat brauch awer wahrscheinlech gutt zwee Joer. Mir hunn do verschidde Stroossen ënnert d’Lupp geholl. Eng vun de Prioritéiten ass jo de séchere Schoulwee. An do einfach emol Foussgängerluuchten ze maachen. Déi sinn natierlech och vun der Energie betraff. Ech fannen dat eng super flott Iddi, fir dat esou ze kombi-


2. budget néieren. An ech hoffen, dass mer dat nächste Wanter kënne gesinn, wann eis Foussgängersträife besser beliicht sinn. Mir hunn der wierklech vill an der Gemeng, déi net top sinn an net genial sinn. En anere Punkt, wou der e bësse musst zesummerechnen, wann dir iech déi Aarbecht maache wëllt. Wann net kann ech iech den Tableau och eng Kéier mailen. Wann der emol eng Kéier géift zesummerechnen, wat mer u Waasser, Gas, Elektresch a Pellets verbrauchen, géift der feststellen, dass mer vum Budget 2015 op de Budget 2016 am Waasser 20% erof ginn. Am Gas 13%. Am Elektreschen 11% an an de Pellets 20%. Mä do ass de 1535 °C ausgeklammert. Dat heescht ouni Gebaier ausser Betrib geholl ze hunn, geet eisen Energie- a Ressourcëverbrauch drastesch erof. Dat kënnt net vun ongeféier. Dat huet zwou Ursaachen: Zum Deel ass et, well d’Präisser vum Elektreschen a Gas e bëssen zeréckgaange sinn. Zum aneren Deel ass et awer och, well eis Équipe an der Gemeng wierklech eng Sisyphusaarbecht geleescht huet an iwwerall gekuckt huet, wou am meeschte verbraucht gëtt. Ob et am hëtzen oder an der Beliichtung ass, alles dat hu si probéiert erauszefannen. Dofir e grousse Merci un eis Équipe. Dat ass de Stefano Beni an de Fernand Jungmann, déi fir d’Energie zoustänneg sinn an dësen dach wierklech schwéieren Exercice an dësem Joer gemaach hunn. Dat ass wierklech eng erstaunlech gutt Aarbecht. An dat spiert een natierlech am Budget, well mir wierklech vill manner Suen ausginn. Bei de Pellets, wann der zesummerechent, wäert der erausfannen, datt mer net op deene -20% sinn, well am 1535 °C elo eng riseg Hal bäikënnt. Duerfir sinn och Suen am Budget virgesinn. Soudass mer do praktesch op 0% sinn, mä eigentlech awer 60.000 Euro alleng fir de 1535 °C méi Surfacen mussen hëtzen. Et ass jo kloer, dass een déi net esou kann opfänken. Da fannt der am Budget nach e Punkt, deen iech bestëmmt opgefall ass, wou mer vum Stat Sue kréie fir de Pacte climat. Déi Suen huele mir net fir iergendwelch aner Saachen. Déi gi geholl, fir

Verbesserungen ze maachen. D’Gemeng huet jo relativ vill an de Klimapakt investéiert. Ech mengen, si huet hir Hausaufgab gutt gemaach. Mir sinn der Meenung, dass et elo och um Zäitpunkt wär, eis Bierger mat op de Wee ze kréien. A mir wäerten an Zukunft eis Bierger ënnerstëtzen, wa se hir Haiser energetesch wëlle verbesseren. Wa mer iwwert déi lescht Jore kucken, wat d’Gemeng u Subside ginn huet, kann ee soen, dass dat wierklech net vill war bis bal guer näischt. Mir hu mat den Nopeschgemenge geschwat, wat déi esou ginn. Mir hu gekuckt, wat de Stat gëtt. Dofir hu mer en Tableau opgestallt. Wann ech soe “mir“, ass dat e Klimateam, wat aus Gemengenexperten an aus Bierger besteet, déi sech do melle kënnen. Och deenen e grousse Merci, déi sech regelméisseg gesinn an eng super Lëscht zesummegestallt hunn. Mir hunn also eng 44-Punkte-Lëscht opgestallt vu Subsiden, déi mer ginn. Dat sinn der enorm vill. Op all deene 44 Punkte ralliéiere mer eis un d’Subside vum Stat. Wann d’Leit e Subsid vum Stat kréien, komme se mat deem Ziedel op d’Gemeng a mir leeën nach Suen drop. Mir hunn domat kee weideren administrativen Opwand, well mir keng Kontrolle brauchen ze maachen. Dat huet de Stat jo da scho gemaach. Well soss hätten d’Leit jo kee Subsid kritt. Eng Partie Subside, déi mir vun eis aus ginn, gëtt et vum Stat net. Dat sinn der eng Dosen, wou mir eis da selwer musse versécheren a kontrolléieren. Déi ganz Lëscht mat de Reglementer, wéi déi Subsiden ausbezuelt ginn, wäerte mer iech an engem vun deenen nächste Gemengeréit am Detail presentéieren. Op där Lëscht gesitt der, wivill Suen d’Gemeng, de Stat an d’Nopeschgemenge ginn. A wou mer ongeféier leien. E ass substanziell. Am Budget hu mer 200.000 Euro agesat, fir de Leit déi Subsiden zoukommen ze loossen. Déi Sue ginn also quasi integral un d’Leit, dass se selwer hir Energiekäschte kënnen erofdrécken. Ech mengen, hei maache mer eppes zu Déifferdeng, wat an den Nopeschgemengen net ze fannen ass. Mir wäerten uganks d’nächst Joer, wann déi Lëscht bis fäerdeg ass, eng

33

piétons devraient être mieux éclairés. Si les conseillers communaux se donnent la peine de calculer la consommation en eau, gaz, électricité et pellets, ils constateront que le budget 2016 a baissé de 20 % pour l’eau, de 13 % pour le gaz, de 11 % pour l’électricité et de 20 % pour les pellets. Cela s’explique d’un côté par la baisse des prix de l’électricité et du gaz. De l’autre, les équipes de Stefano Beni et de Fernand Jungmann ont analysé en détail la consommation d’énergie. Ils ont fait un excellent travail et les résultats de leurs recherches se reflètent concrètement dans le budget. Dans la pratique, la baisse de 20 % dans la consommation des pellets ne se retrouve pas dans le budget en raison du nouveau bâtiment du 1535 °C. Les dépenses restent donc les mêmes, mais 60 000 euros serviront à chauffer un nouveau bâtiment. L’État verse de l’argent à la Ville de Differdange dans le cadre du pacte climat. Cet argent sert à apporter des améliorations dans le domaine de l’énergie. D’une manière générale, la commune a bien fait son travail. Il est donc temps d’impliquer les citoyens en les soutenant lorsqu’ils rénovent leurs maisons. Au cours des dernières années, la Ville de Differdange n’a pratiquement pas versé de subsides. Le «Klimateam» a regardé ce que versent les communes voisines et l’État et a mis en place un tableau. Georges Liesch remercie les membres pour ce travail. Le tableau comprend 44 points pour lesquels la commune se rallie aux subsides de l’État. En d’autres termes, lorsque quelqu’un touche un subside de l’État, il en obtiendra un deuxième de la part de la Ville de Differdange. La charge administrative pour Differdange est restreinte, puisque c’est l’État qui effectue les contrôles. Il existe aussi des cas où seule la commune verse des subsides. Dans ces cas-là, c’est elle qui effectue les contrôles. En tout, le budget prévoit 200 000 euros. Differdange se dote de moyens que les autres communes n’ont pas.


des finanCes ConsoLidées Il y a quelques semaines, le conseil communal a approuvé le budget 2016 de la Ville de Differdange. Le budget est sans aucun doute le document le plus important d’une commune, puisqu’il lui permet de fonctionner en fixant toutes les dépenses et tous les revenus.

Roberto Traversini Député-maire déi gréng +352 58 77 1-1211 roberto.traversini@differdange.lu Ressorts: Ressources humaines Affaires sociales Commerce et industrie Finances communales Intégration Communication Jeunesse et séniors Égalité des chances Sapeurs pompiers Logement

Ayant les finances communales sous ma responsabilité, il est de mon devoir de veiller à ce que le budget mis en place soit à la fois équitable, responsable et durable. Car si le budget porte en théorie sur une année, il a inévitablement des conséquences sur le long terme. Des finances gérées de manière irresponsable peuvent freiner le développement d’une ville pendant des décennies et c’est pourquoi le spectaculaire n’a de place dans un budget que s’il n’est pas fin à lui-même. À mes yeux, le budget 2016 répond à ces critères. Avec des recettes de plus de 93 millions d’euros pour des dépenses de 80 millions, l’exercice ordinaire présente un excédent de 13 641 734,48 euros. À cet excédent 2016 s’ajoute l’excédent de 2015 de 559 646,49 euros. Il fait face à un déficit extraordinaire de 13 855 205 euros, pour un boni 2016 total de 346 175 euros. Du côté des dépenses ordinaires, on constate une augmentation des frais de personnel, mais il s’agit là d’une augmentation souhaitée. Sous ma responsabilité, la commune a, en effet, mis un terme à la privatisation de nombreux services. Certes, cela engendre des frais, mais en contrepartie, la qualité du service offert aux citoyens est bien meilleure. Parallèlement, les recettes ordinaires augmentent — en partie grâce à la politique de location de locaux mise en place par la commune et qui permet de réduire la dépendance de Differdange vis-à-vis des revenus en provenance de l’État. L’endettement, quant à lui, baisse et la ligne de crédit, qui a longtemps été malmenée, redescend à un niveau raisonnable. Maitriser les finances ne signifie cependant pas freiner le développement de notre ville. 2016 sera l’année de l’université de kinésithérapie LU:NEX, de l’École internationale de Differdange, du Bâtiment C du 1535 °C et du début des travaux de construction du centre commercial Opkorn… En tout, la commune investira plus de 47 millions d’euros dans la jeunesse, l’économie, les infrastructures urbaines, le domaine social, l’écologie et le sport. Des revenus ordinaires en hausse, un endettement en baisse et un pouvoir d’investissement préservé sont le signe de finances communales en bonne santé. Plus que jamais, Differdange a toutes les chances de son côté pour réussir sa modernisation et devenir une ville dynamique dans laquelle il fait bon vivre. Roberto Traversini Député-maire

34


eine stadt im wandeL Differdingen zu einer modernen und attraktiven Stadt zu gestalten und dies zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger, dies bleibt weiterhin das Leitmotiv auch für 2016. Mit rund 47 Millionen Euro ist das Investitionsvolumen für 2016 extrem hoch welches sich auch dadurch erklärt, dass die Gebäude betreffend des internationalen Lyzeums und zwar das sogenannte „Lycée provisoire“ sowie die „Ecole internationale primaire“von der Gemeinde realisiert und vorfinanziert werden.

Die Stadtentwicklung

Erny Muller 1er échevin +352 58 77 1-1213 erny.muller@differdange.lu Ressorts: Remplacement du bourgmestre Développement urbain Bâtiments publics Tourisme

Im Zentrum von Differdingen schreiten die Arbeiten zur Modernisierung der Grossstrasse gut voran. Im Sommer 2016 wird die Neugestaltung komplett abgeschlossen sein und unserer Stadt ein neues Erscheinungsbild verleihen. Ebenso werden die dort seit langem schon angekündigten Bauprojekte, die sogenannten „Terrasses de la Ville“, jetzt endlich Realität. Die 9 Residenzen mit insgesamt 75 Wohneinheiten, welche durch den Fonds du Logement zu erschwinglichen Preisen zum Kauf angeboten werden, sind bereits im Bau. Andere Wohnprojekte mit ebenfalls Geschäftsräumen, ein öffentlicher Parkraum mit ca 140 Plätzen mitten im Zentrum unserer Stadt wie auch ein Apparthotel werden 2016 folgen. Der Baubeginn des neuen Geschäftszentrums „Auchan“ ist definitif für 2016 angesagt und wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2017 seine Tore öffnen. Die Neugestaltung der sogenannten „Entrée en Ville“ wird Realität. Die Arbeiten zur Umgestaltung werden demnächst mit der neuen Strassenführung und Umwandlung des „Rond-point“ in eine Ampelkreuzung beginnen. Ein provisorischer Parking mit 380 Stellplätzen entsteht auf dem früheren Hochofengelände und ermöglicht so die Weiterentwicklung des aktuellen Contournement-Parking zu einem Parkhaus für 600-800 Fahrzeuge zusätzlich einer grösseren Geschäftsfläche. Ein neues Polizeigebäude ist ebenfalls hier geplant.

Zwei Türme am Stadteingang Die Studien zwecks Errichtung eines neuen „Landmarks“ unserer Stadt auf dem Gelände des früheren „Hadir-Towers“ haben begonnen und werden in Abstimmung mit einem zweiten „Tower“ auf dem Aboria-Gelände durchgeführt. Die Abwicklung geschieht nach dem Prinzip eines Investor/Architekten Modells. Wir werden das Projekt der „internationalen Schule“ tatkräftig unterstützen. Hierfür tritt die Gemeinde das Gelände hinter den Gemeindewerkstätten ( CID ) am „Parc de la Chiers“ gelegen an den Staat ab. Erny Müller Échevin (Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)

35


une viLLe veRte Souvent, nous avons tendance à réduire l’urbanisme à la construction et à l’aménagement de bâtiments, de routes, de quartiers. Et pour cause: à Differdange, depuis des années, la population croît et les infrastructures — écoles, maisons relais, terrains de sport, habitations… — doivent suivre. Mais au-delà de ces infrastructures, un autre élément est absolument indissociable du bienêtre dans notre ville: les espaces verts.

Tom Ulveling Échevin CSV +352 58 77 1-1215 tom.ulveling@differdange.lu Ressorts: Services de régie (CID) Culture Festivités Santé publique Infrastructures religieuses Entretien des rues Aires de jeux

Une ville de Differdange sans parcs, sans arbres ou sans fleurs serait tout simplement inimaginable. C’est pourquoi je tiens à saluer le travail que réalise chaque jour notre service jardinage pour le bien de nos habitants. Quelques chiffres permettent de mieux comprendre la tâche incombant à ce service comptant 11 jardiniers. Differdange, ce sont 2 aires de repos, 15 aires de jeux, 5 parcs, 83 329 m2 de prairies, 4100 arbres, 7772 m de haies et 13 358 m2 d’arbustes. Tous ces espaces verts et toutes ces plantes doivent être entretenus. Cela dit, le travail du service de jardinage ne se limite pas à l’entretien de ce qui existe déjà. Il prend également en charge la planification et la réalisation complète de projets, parfois en collaboration avec d’autres services du département technique. Le parc Edmond-Dune et ses arbres fruitiers, Piazza Verde, le jardin urbain du 1535 °C, ou les 10 000 plantes formant l’horloge du parc Gerlache sont quelques exemples illustrant la qualité du travail de ce service. Afin de rapprocher davantage nos jardiniers des habitants de Differdange, j’ai décidé de réorganiser le service jardinage en équipes. Désormais chaque localité disposera d'une équipe de jardiniers qui seront reponsables du secteur leur attribué. Ils pourront ainsi gérer cette partie de la ville ensemble avec les habitants. Je pense que ce sera bénéfique à la ville — les jardiniers auront à cœur d’embellir «leur» secteur — et que cela favorisera un rapprochement avec les citoyens qui pourront communiquer des idées à «leur» équipe. Cette réorganisation sera mise en place au cours des prochains mois et contribuera, je l’espère, à rendre Differdange plus attractive encore. Tom Ulveling Échevin

36


des taRifs Réduits aveC La diffCaRd Lorsque la nouvelle coalition a pris le pouvoir, nous avons très rapidement décidé de faire de la création de places de stationnement une priorité absolue. En tant qu’échevin à la circulation, j’étais, bien entendu, conscient de l’ampleur de la tâche. Malgré cela, j’ai été surpris de voir à quel point cette question était importante aux yeux des habitants de notre ville. Ils ont eu l’occasion de me le rappeler aux différentes réunions d’information. Deux ans plus tard, je pense que ce collège échevinal a réussi à répondre en large partie à leurs attentes.

Fred Bertinelli Échevin LSAP +352 58 77 1-1212 fred.bertinelli@differdange.lu Ressorts: Sport Circulation Sécurité publique Présidence du comité de prévention Agents municipaux

La stratégie en matière de stationnement repose principalement sur deux piliers: le stationnement résidentiel et l’ouverture de parkings. En ce qui concerne le stationnement résidentiel, il sera progressivement introduit partout dans la ville. Le dernier quartier en date est celui du Fousbann, pour lequel le stationnement résidentiel a été approuvé le 27 janvier 2016 par le conseil communal. Pour ce qui est de l’aménagement de places de stationnement, nous en avons déjà créé plus de mille et d’autres suivront. Je tiens à rappeler dans ce contexte que vous pouvez profiter de tarifs réduits dans les nouveaux parcs de stationnement de la ville grâce à la Diffcard disponible au Biergeramt. La Diffcard vous permet de vous garer dans le parking du Parc des Sports, dans le parking de la place des Alliés, à Nei Déifferdeng et à Reggio pour trente centimes par heure au lieu d’un euro. Les parkings Nei Déifferdeng et Reggio sont par ailleurs gratuits la première heure vous donnant ainsi la possibilité d’aller faire vos courses dans le centre-ville sans vous soucier de devoir chercher un emplacement pour la voiture. Pour le moment, la Diffcard fonctionne avec deux portemonnaies virtuels: un portemonnaie pour le parking du Parc des Sports et un portemonnaie pour la place des Alliés, Nei Déifferdeng et Reggio. Selon vos besoins, vous devrez donc charger votre carte deux fois. Celle-ci comprendra alors un montant pour le Parc des Sports et un deuxième montant pour les autres parkings. Cet inconvénient est dû au fait que le parking du Parc des Sports n’est pas géré par le même exploitant que les autres. Le problème devrait cependant être résolu au cours des prochaines semaines. En matière de circulation et de stationnement, le collège échevinal a déjà fait beaucoup. Nous sommes cependant conscients des défis qu’il reste à relever. Une étude indépendante sera réalisée en 2016 afin d’analyser les besoins concrets de la ville. Les résultats nous permettront de mettre en œuvre un concept adapté à une ville moderne en plein développement. Fred Bertinelli Écehvin

37


die KindeR sind das wiChtigste

Georges Liesch Échevin déi gréng +352 58 77 1-1221 georges.liesch@differdange.lu Ressorts: Environnement Énergie Affaires scolaires Structures d’accueil Informatique

Dieser Satz wird von jedem Politiker mantraartig wiederholt. Dennoch ist es dieser Satz, den man sich als Politiker immer wieder vor Augen führen sollte. Das Wichtigste steht im Mittelpunkt und so muss es dann auch für die Kinder gelten. In den letzten Jahren war die Politik in Differdange bemüht die Versäumnisse des vorhergehenden Jahrzehntes aufzuarbeiten und Räumlichkeiten für Schule und Maison relais zu schaffen. Jetzt gilt es in die pädagogische Qualität zu investieren und die Weichen für die kommenden Jahre zu stellen. Wenn man weiss, dass von der Idee eine Infrastruktur zu schaffen bis zum Einzug der Kinder mehr als 3 Jahre vergehen können, ist eine vorrausschauende Planung unentbehrlich. Wir haben gerade deswegen eine demographische Entwicklungsstudie über unsere Gemeinde in Auftrag gegeben, die uns vor dem kommenden Sommer aufzeigen soll, wie, wo und wie stark unsere Kinderzahlen sich in den kommenden Jahren verändern werden. Es sind aber auch schon einige Projekte auf der Schiene. Die Schule Im Zentrum bekommt einen neuen Bewegungsraum wo einst der Fechtverein war. Eine Arbeitsgruppe von Lehrern hat ein sehr ausgefeiltes Konzept für die Neugestaltung des Schulhofes in Differdange ausgearbeitet. Die Kosten von rund 150.000€ wurden schon im Dezember ins Budget 2016 eingeschrieben und die Arbeiten werden bald beginnen. Auf dem ehemaligen Kirchenplatz läuft derzeit ein Architektenwettbewerb für die Neugestaltung des ganzen Areals. Auch hier werden Räumlichkeiten für Schule und Maison relais geschaffen. Im Woiwer werden weitere Container verschwinden und durch einen Bau für Schule und Maison relais ersetzt. Die Planung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Erzieher/innen und Lehrer/innen. Die Arbeiten werden dieses Jahr beginnen. In Oberkorn wird die bestehende Maison Relais erweitert um die Qualität der Kantine zu verbessern und die Einführung des neuen pädagogischen Konzeptes „Weltatelier“ zu ermöglichen. In Niederkorn steht die Planung einer neuen Sporthalle sowie einer neuen Infrastruktur für Schule und Maison relais auf dem Programm. Zugleich haben wir uns ein Gelände im Mathendall gesichert um in der nahen Zukunft auch hier eine dezentrale Schule/MR zu errichten. Nicht zu guter Letzt hat unser langjähriger Kampf für den Erhalt eine Lyzeums für die drittgrößte Gemeinde bei der neuen Regierung Gehör gefunden. Auch wenn der definitive Bau erst 2020 fertig sein wird, haben wir mit den zuständigen Ministerien alles in Bewegung gesetzt um so schnell wie möglich ein Angebot für unsere Kinder zu bekommen. So konnten wir erreichen, dass schon ab der kommenden Rentrée die ersten Primärklassen in der ehemaligen Haushaltungsschule in Differdange in Betrieb genommen werden und dass die ersten Lyzeumsklassen in der „Léierbud“ eingerichtet werden. Georges Liesch Échevin

38


3. organisation de l’école de musique Broschür erausbréngen, wou mer de Leit kloer weisen, wéi een e Subsid kritt, sief dat beim Stat, bei der Gemeng, bei Enovos oder bei Sudgas. Dir hutt et vläicht scho selwer probéiert. Wann der en neie Frigo kaaft an dir wëllt och en neien elektresche Vëlo an dir wëllt erausfannen, ob der e Subsid kritt, ass dat eng Mer à boire, fir dat erauszefannen. Et gëtt keng zentraliséiert Informatioun. Mir wëllen dat als Gemeng fir eis Bierger maachen. Mir wäerten déi Broschür am éischten Trimester fäerdeg hunn an och ausdeelen, soudass d’Leit op ee Bléck gesinn, wou se Subsiden ufroen a wivill se kréien. Da bleiwen an der Energie nach déi üblech Punkten: d’Amélioration énergétique an d’Promotioun. Hei wäerte mer weiderhin un neie Weeër schaffen a probéieren, nei Pisten ze sichen, wéi een d’Energiekäschten an der Gemeng mat innovative Projeten nach verbessere kann. Dofir hu mer emol 50.000 Euro an de Budget gesat, fir wann een eng Kéier e Projet huet, deen ee wëll domadder finanzéieren. E leschte Punkt, mat deem ech ofschléisse wäert, ass Nidderkuer. Do gesitt der déi stolz Zomm vun 250.000 Euro fir eng Pelletsheizung. Mir verbannen eis Schoule mat enger zentraler Pelletsheizung. Dat ass nach eng vun deene leschten Heizungen, déi net mat Pellets funktionéiert. An natierlech ass déi Pelletsheizung och esou dimensionéiert, dass deen neien Ubau – déi Turnhal plus dat neit Schoulgebai, déi geplangt sinn – ka matgehëtzt ginn. Ech mengen, ech hunn den Tour gemaach. Da ginn ech d’Wuert erëm zeréck un de Buergermeeschter.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Liesch. Domadder wäre mer mat der Presentatioun vum Budget 2016 um Enn ukomm. Da géife mer op den nächste Punkt iwwergoen. Dat ass d'Organisatioun vun eiser Musekschoul. Ech weess net, ob nach vill muss driwwer geschwat ginn. Vum Här Ulveling ass bal alles gesot ginn. Sinn dozou nach Wuertmeldungen?

pieRRe hobsCheit (Lsap): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ganz kuerz. D'Musekschoul huet mëttlerweil hir fest Plaz an eiser Gemeng. Dat ass och ganz gutt esou. Ech brauch kengem heibannen ze soen, wat fir eng wichteg Roll d'Musek an eisem Alldag spillt a wéi eng enorm wichteg Roll d'Musek och fir eng Stad wéi Déifferdeng huet. Duerfir ass et extrem wichteg, dass mer hei an der Gemeng zanter Joren eng gutt fonctionnéierend Musekschoul hunn, déi hiren Deel derzou bäidréit, fir déi ganz Jonk an och vläicht déi net méi grad esou Jonk un d'Musek erunzeféieren. Den Här Ulveling huet de Chiffer genannt vun 900.000 Euro, dee mer investéieren. Dat ass gutt investéiert Geld. Virop wëll ech dann all deene Leit Merci soen, déi an eiser Musekschoul aktiv matschaffen, well ouni si géif et keng Course ginn. Ouni si kënnte mer eis och net regelméisseg op de Veranstaltunge vun der Gemeng dervun iwwerzeegen, dass an eiser Musekschoul eng exzellent Aarbecht gemaach gëtt. 351 Leit sinn an dësem Joer nees ageschriwwen. Dat ass eng grouss Zuel u Leit, déi mer optimal mussen encadréieren. Interessant fannen ech et dobäi virun allem, dass sech erëm op en Neits ronn 100 Leit vun auswäerts hei zu Déifferdeng ageschriwwen hunn. Dorënner eng hallef Dose Leit aus dem noen Ausland. Dat schwätzt fir d'Qualitéit vun de Coursen, déi ugebuede ginn, well wann déi Qualitéit net géif stëmmen, géingen déi Leit enzwousch anescht Course besichen. Mir als LSAP hoffe jiddefalls, dass déi positiv Entwécklung vun eiser Musekschoul och an Zukunft esou wäert weidergoen. An all deene Leit, déi un dëser positiver Entwécklung hiren Undeel hunn, wëll ech vun dëser Plaz aus nach eng Kéier am Numm vu menger Partei Merci soen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Hobscheit. D'Madame Goergen, w.e.gl.

Jo, Här Hobscheit.

39

Le collège échevinal publiera une brochure l’année prochaine pour expliquer aux gens à quels subsides ils ont droit et auprès de qui les demander. En effet, il est particulièrement fastidieux d’obtenir des informations à ce sujet, car il n’existe pas d’informations centralisées. La Ville de Differdange veut regrouper ces informations dans une brochure et la distribuer le premier trimestre 2016. Cinquante-mille euros sont destinés à l’amélioration énergétique et à la promotion. Il s’agit de trouver des moyens innovants d’économiser de l’énergie. Georges Liesch passe à l’installation d’un chauffage à pellets à Niederkorn pour 250 000 euros. Les écoles y seront reliées et notamment la nouvelle école et la nouvelle salle de sports.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) clôture la présentation du budget 2016 et passe à l’organisation de l’École de musique que M. Ulveling a abordée tout à l’heure.

pieRRe hobsCheit (Lsap) constate que l’École de musique est une partie intégrante de Differdange. Tous les conseillers communaux connaissent l’importance de la musique pour Differdange. C’est pourquoi il est important que la ville possède une école de musique enseignant cet art aux jeunes et aux moins jeunes. M. Ulveling a parlé d’un investissement de 900 000 euros. C’est beaucoup. Pierre Hobscheit remercie tous ceux qui travaillent à l’École de musique. Sans eux, il n’y aurait pas de cours et il n’y aurait pas de musique d’aussi bonne qualité aux manifestations. Trois-cent-cinquante-et-une personnes sont inscrites. Près de 100 viennent de l’extérieur, dont 12 de l’étranger. Cela démontre la qualité des cours à Differdange. Les socialistes espèrent que l’École de musique pourra poursuivre son développement. Ils remercient toutes les personnes qui participent à ce développement.


3. organisation de l’école de musique maRtine goeRgen (dp) explique qu’elle pratique de la musique et qu’elle a fréquenté l’École de musique de Differdange. Celle-ci a fêté son 20e anniversaire et le nombre d’élèves augmente. Auparavant, la situation était moins facile, car les cours se tenaient à différents endroits. Les investissements de la majorité précédente paient. Les chargés de cours confirment que le cadre et l’atmosphère sont plus agréables. Martine Goergen se réjouit que le collège échevinal continue à investir beaucoup dans l’école. Elle pense cependant que l’on pourrait faire plus. Il faudrait notamment promouvoir davantage l’École de musique auprès des jeunes et des adultes. Les associations attachent beaucoup d’importance au fonctionnement de l’École de musique et sont disposées à la soutenir. Martine Goergen constate, par exemple, que les concepts de l’école et de la maison relais évoluent, et que le fonctionnement de l’École de musique n’est plus adapté. Il a été question tout à l’heure du «Weltatelier», où les enfants choisissent euxmêmes les activités auxquelles ils participent. Cela pose problème quand on sait que l’École de musique propose des cours à des heures fixes. Cela exclut d’office les enfants des maisons relais. Les responsables politiques doivent trouver le moyen de coordonner les activités. Martine Goergen est disposée à participer à l’élaboration de concepts. Il est démontré que les enfants qui font de la musique gèrent mieux leur emploi du temps. Ils sont plus confiants et obtiennent de meilleurs résultats à l’école et plus tard au travail. Leur permettre de faire de la musique est donc une bonne chose pour eux. Martine Goergen remercie Gilbert Holzem et son équipe pour leur travail. Pour eux, la musique est une véritable passion. Les démocrates approuveront l’organisation scolaire. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) précise que la Ville de Differdange n’empêche pas les enfants de faire quoi que ce soit.

maRtine goeRgen (dp): Merci, Här Buergermeeschter. Et ass logesch, dass ech als Musikantin an als Ex-Schülerin vun der Déifferdenger Musekschoul e puer Wuert wëll dozou soen. Si feiert dëst Joer hiren 20. Jubiläum an ech freeë mech immens ze gesinn, dass d'Zuele vun de Schüler eropginn. Dat ass en Trend, dee mer virdrun net esou haten, virun allem doduerch, dass d'Musekschoul op esou ville verschiddene Plazen huet mussen ënner provisoresche Konditioune Coursen halen. Ech denken, dass déi viregt Majoritéit dat richtegt Investissement gemaach huet. Dat gesäit ee jo elo un der wuessender Schülerzuel. Et ass e bessere Kader an eng besser Atmosphär. Dat bestätegen och d'Chargéen. Et ass alles op enger Plaz, wat d'Koordinatioun méi einfach mécht. Den Här Ulveling an den Här Hobscheit hu gesot, et gëtt ganz vill Geld dran investéiert. Ech si frou, dass dat esou bleift. Et wär, menger Meenung no, awer méiglech, nach méi draus erauszehuelen, ouni méi Geld mussen ze investéieren. Et sinn nach Capacitéiten do, souwäit ech weess. Do kann een nach eropgoen. Ech denken, e gudden Usazpunkt wär einfach nach vill méi fréi a méi geziilt Publizitéit souwuel bei de Kanner wéi och bei deenen Erwuessenen ze maachen, well et ëmmer méi eng grouss Nofro besteet. Mir, d'Veräiner – ech ziele mech mat dozou –, hänken extrem un deem Fonctionnement vun der Musekschoul. Ech hunn och d'Gefill an deene verschiddene Réuniounen, déi mer hunn, dass all d'Veräiner bereet sinn, eng Hand mat unzepaken, fir aus deem Investissement dat meescht erauszehuelen. Ee ganz kruziale Punkt ass fir mech d'Zesummenaarbecht mat de Maisonrelaisen an de Schoulen. Do verännere sech d'Konzepter. Ech denken, dass een dann och misst d'Konzept vun der Musekschoul änneren, well dat deelweis net méi iwwerteneestëmmt. Wann een un d'Konzept Weltatelier denkt, wou d'Kanner selwer décidéieren, wéi se hir Fräizäit gestalten – ech ënnerstëtzen dat zu 100% –, ass de klassesche Wee, wéi eng Musekschoul fonctionnéiert, mat Coursen, déi eemol d'Woch zu enger bestëmmter Zäit stattfannen, net méi

40

méiglech. Da sinn d'Kanner am Fong vun där Méiglechkeet ausgeschloss an d'Musekschoul ze goen, wa se an enger Maison Relais sinn. Mir als Gemengeresponsabele kënnten dat besser koordinéieren, zemools well d'Musekschoul eis ënnersteet. Dat ass net op alle Plazen esou. Ech sinn och absolutt bereet, matzeschaffen, fir nei Konzepter ze entwéckelen. Ech géif gären eng Hand mat upaken. Et ass bewisen, dass d'Musek, wa se an enger Musekschoul geléiert gëtt, och doheem weider praktizéiert gëtt. Dat féiert dozou, dass d'Kanner e besseren Zäitmanagement entwéckelen. An enger schnelllieweger Zäit, wéi et haut de Fall ass, ass dat sécher net vun Nodeel. Si entwéckele méi Selbstbewosstsinn an hunn doduerjer herno besser Schoulwéi och Beruffschancen. Wann een hinnen déi Méiglechkeet ewechhëlt, sech an hirer Fräizäit an engem musikaleschen Hobby ze engagéieren, mécht een näischt Guddes domadder. Dofir sot ech, dass mer kënnten nach méi draus maachen. Ech wëll vun dëser Plaz aus dem Här Gilbert Holzem a senger Équipe vu Chargéë Merci soen. Well ech vill mat hinnen ze dinn hunn, gesinn ech, dass se engagéiert sinn, dass se dee Beruff net nëmme maachen, well dat hire Beruff ass, mä well se eng Leidenschaft fir d'Musek hunn. Dofir soen ech hinne Merci. Selbstverständlech stëmme mir als DP déi Organisatioun mat. Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Villmools Merci. Ech wëll just eng Prezisioun ginn. D'Stad Déifferdeng hëlt kengem Kand eppes ewech. D'Elteren décidéieren, wou se hir Kanner hischékken. Et ass net d'Stad Déifferdeng, déi de Kanner dat ewechhëlt. Den Här Bernard.

CaRLo beRnaRd (dp): Här Buergermeeschter, erlaabt mer am Numm vun der AEM, der Association des Écoles de Musique, wou aacht Gemenge vertruede sinn, dës Schoulorga-


3. organisation de l’école de musique nisatioun ze begréissen an alleguerten deene Merci ze soen, déi doru geschafft hunn. Dem Här Holzem wëll ech Merci soen. An där ganzer Équipe, déi hei eng gutt Aarbecht an der Musekschoul mécht. Awer och an der AEM. An där AEM sinn néng Gemenge vertrueden. An all Kéiers an de Sitzungen, gëtt d'Déifferdenger Gemeng immens gelueft fir déi flott Musekschoul an hir Organisatioun, déi se huet. Wat ech bedaueren a ganz schued fannen, ass, datt net all Schüler, deen an der Musekschoul oder soss engem Veräin ageschriwwen ass, an deem Veräin matschaffe wëll. Ech wëll awer nach eng Kéier drun erënneren – ech hat scho mam Här Ulveling geschwat –, datt zënter den Här Rion opgehalen huet an der AEM eis nach ëmmer den zweete Representant feelt. Ech war d'leschte Kéier opgefuerdert ginn, Iech nach eng Kéier drun ze erënneren, fir d'nächst Sitzung vläicht en zweete Mann matzeschécken. Ech soen Iech Merci am Numm vun der AEM.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Bernard. Den Här Mangen, w.e.gl.

RobeRt mangen (Csv): Ganz kuerz, Här Buergermeeschter. Mir schléissen ons de Mercien un. Ech wollt just soen, datt ech dëst Joer nach op engem Kongress e Virtrag héieren hat, wou gesot ginn ass, datt déi Schüler, déi Musek maachen, besser géife léieren. Dat ass wichteg ze wëssen. Et ass wëssenschaftlech beluecht. Da sollt een déi Musekschoul ënnerstëtzen an déi Schüler, déi dat wëlle maachen, op jidde Fall weider fërderen. Ech soe Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Mangen. Ier mer zum Vote kommen, géif ech dem Här Ulveling d'Wuert ginn.

sChäffen tom uLveLing (Csv):

Ce sont les parents qui décident où envoyer leurs enfants.

Merci, Här Buergermeeschter. Ech hat et scho gesot. Et sinn 351 Persounen ageschriwwen. 163 männlecher an 188 weiblecher. Vun deenen 351 kommen der 251 aus Déifferdeng. De Rescht kënnt aus den Nopeschgemenge respektiv aus dem Ausland. Dat kënnt der alles am Relevé noliesen. Et kënnt souguer ee vu Metz, vun Tiercelet an Ebange. Soudatt ech der Iwwerzeegung sinn, dass déi Musekschoul awer wierklech gutt geféiert gëtt a mer eng gutt Aarbecht maachen. Mer komme regelméisseg mam Direkter zesummen, fir eis auszetauschen. Mir organiséieren och d'nächst Joer eng Versammlung mat der Musekschoul aus dem Kordall, fir d'Course besser ze optimiséieren. Dass mer d’Enseignante kënnten engagéieren. Déi kéime sécher heihinner, wa se méi Stonne kréichen. Wann nëmmen Déifferdeng oder Péiteng se hëlt, hu se net genuch Stonnen. Dofir komme se vläicht net. Fir do e Wee ze fannen an ze soen, komm mir dinn eis zesummen a mir kucken, dass mer deen een oder deen anere kréien. Dann hätte mer eppes geschafft. Mir hunn och gesinn, dass den Här Holzem, deem ech d'ailleurs och wëll Merci soe fir seng Aarbecht, déi e mécht, awer ganz dévouéiert ass an och versicht, déi Musekschoul ganz attraktiv ze gestalten. D'lescht Joer hat ech him nogeluecht, e soll vläicht emol mat de Kanner – ech soen ëmmer d'Kanner, mä et si jo och Erwuessener dran – an d'Aalt Stadhaus Gruppe kucke goen, wann déi do prouwen. Wéini waren d'Philharmoniker do? Ech hat him gesot, géi emol mat de Kanner dohinner. Dat begeeschtert se vläicht, wa se mat esou Leit zesummekommen a mat deene kënne schwätzen. Dat huet en dunn och gemaach. Ech hat virdru gesot, mir investéieren ongeféier 900.000 Euro pro Joer. Déi si wierklech net à fonds perdu. Déi Musekschoul dréit jo hir Friichten. Mir wäerten och elo regelméisseg all Joers e Bilan zéie vun allen Inscriptioune – also d'Harmonie, d'Fanfare an den anere Museksveräiner –, fir eis do auszetauschen an ze kucken, wat mer nach verbessere kënnen. An och kucken, dass

41

CaRLo beRnaRd (dp) remercie tous ceux qui ont participé à l’élaboration de l’organisation scolaire au nom de l’Association des écoles de musique. Il remercie particulièrement M. Holzem et son équipe pour leur travail. Dans les séances de l’AEM, la commune de Differdange est toujours félicitée pour son école. Carlo Bernard rappelle que depuis le départ de M. Rion, la Ville de Differdange ne compte qu’un seul représentant auprès de l’AEM. L’AEM lui a demandé de le signaler à nouveau au collège échevinal. RobeRt mangen (Csv) a entendu lors d’un congrès que les enfants qui font de la musique apprennent mieux à l’école. C’est prouvé scientifiquement. Il faut donc soutenir l’École de musique et la promouvoir auprès des élèves. tom uLveLing (Csv) rappelle que 351 personnes sont inscrites à l’École de musique de Differdange, dont 163 hommes et 188 femmes. 251 sont de Differdange et le reste des communes voisines et de l’étranger. Il y a même des élèves de Metz, de Tiercelet et d’Ébange. Cela démontre que l’école fait du bon travail. Tom Ulveling discute régulièrement avec le directeur de l’École de musique. Il est notamment question de recruter des enseignants. Le problème consiste à leur proposer suffisamment d’heures de cours. Une solution pourrait consister à recruter des chargés de cours ensemble avec la commune de Pétange. Tom Ulveling remercie à son tour M. Holzem, qui est très dévoué et qui fait de son mieux pour rendre l’École de musique attractive. Récemment, il lui a proposé d’aller assister à des concerts, notamment de la philharmonie, avec ses élèves à l’Aalt Stadhaus. Cela permettra peut-être de les intéresser encore plus à la musique.


4. office social La Ville de Differdange investit chaque année 900 000 euros dans son École de musique. Ces investissements portent leurs fruits. Le collège échevinal compte tirer un bilan prochainement pour voir ce qui peut être amélioré. Il faut aussi faire en sorte que les gens qui apprennent un instrument à Differdange continuent à le pratiquer ici. Il arrive bien entendu que des parents n’aient plus envie de conduire leurs enfants aux cours. En tout cas, Mme Goergen sait que ces discussions ont lieu. (Vote)

mer déi Leit, déi ausgebilt sinn, hei zu Déifferdeng behalen. Dass déi duerno dat Instrument, dat se geléiert hunn, och hei zu Déifferdeng spillen. Do begéine mer natierlech Problemer, well jiddweree fräi ass ze maachen, wat e wëllt an och heiansdo d'Elteren net méi wëllen, d'Kanner iergendwou hin an hier féieren.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

passe au décompte 2012 et au budget 2016 de l’office social. Il cède la parole à M.  Mangen, le président de l’office social, qu’il remercie avec toute son équipe pour son travail. Le collège échevinal le félicite.

RobeRt mangen (Csv) se réjouit des mercis pour le personnel de l’office social, qui travaille dur. Le décompte de 2012 doit être approuvé par le ministère. Il a fallu opérer quelques adaptations notamment en ce qui concerne le multiline et les jetons. Fin 2014, Differdange comptait 24 000 habitants, dont 55 % d’étrangers. La moyenne nationale se situe à 45  %. La population differdangeoise a augmenté de 17  % entre 2007 et 2014. La part d’étrangers a crû deux fois plus vite, ce qui explique l’augmentation de clients étrangers à l’office social. 7 % de Differdangeois touchent le RMG, soit deux fois plus qu’au niveau national. Au cours des 7 dernières années, ce chiffre a augmenté de 37 % et le chômage de 57 %. En 2014, Differdange comptait 1360 demandeurs d’emploi avec un pic pour les jeunes de moins de 25 ans et les personnes de plus de 50 ans. En 2014, l’office social a reçu 5690 visites et a aidé 1900 personnes. Il gère 540 dossiers. Les tâches sont vastes: aide sociale, gestion financière, demandes de RMG, recherche de logements, aide financière pour payer une facture ou acheter des meubles, bons alimentaires…

Mä déi Kontakter – dat wësst Der Madame Goergen, Dir waart jo derbäi – fanne statt. Dat ass och eng Beräicherung fir déi ganz Musekschoul. Ech soe Merci.

Da géife mer zum Vote kommen. Bis ech den Ziedel erausgeholl hunn, wëll ech nach soen, datt alles, wat mer an d'Musek investéieren, net zum Nulltarif wäert sinn. Dat soen ech iech elo schonn. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’organisation scolaire définitive de l’École de musique de Differdange pour l’année scolaire 20152016. Da géife mer zum véierte Punkt kommen. Dat ass den Dekont 2012 vum Office social an de Budget 2016. Wéi all Joers, géif ech dem President vum Office social, dem Här Mangen Robert, d'Wuert ginn. Virdru wëll ech Iech, Här Mangen, an Ärer ganzer Équipe villmools Merci soen. Dir maacht wierklech eng exemplaresch Aarbecht mat deene puer Leit, déi Der ronderëm Iech hutt. Op alle Fall Félicitatioune vum ganze Schäfferot. Dir hutt d'Wuert.

RobeRt mangen (Csv): Merci, Här Buergermeeschter. Ech huelen de Merci gäre mat fir d'ganzt Personal. Si leeschte wierklech vill Aarbecht. D’Madame Saeul, déi och am Conseil ass, weess och ganz gutt Bescheed. Iwwert den Dekont vun 2012 ass net vill ze soen. Deen ass vum Ministère approuvéiert ginn. Et woren e puer kleng Adaptatiounen ze maachen, ënner ane-

42

rem vum Fonctionnement vun der Multiline an d’Déliberatioun vu Jetonen, mä soss wär dozou a sech näischt ze soen. Ech wëll e puer Wierder iwwert de Budget 2016 soen. Enn 2014 hat Déifferdeng 24.000 Awunner mat engem Prozentsaz vu 55% Auslänner. National leie mer bei 45%. D'Populatioun vun Déifferdeng ass vun 2007 bis 2014 ëm ronn 17% gewuess. Woubäi d'Zuel vun den Auslänner zweemol esou schnell gewuess ass wéi déi vun de Lëtzebuerger. Dëst erkläert dann deelweis deen netten Zouwuess vun auslännesche Matbierger, déi Hëllef am Office social sichen. Dat geet e bësse parallel zesummen. 7% vun onsen Awunner bezéien den RMG. Dat ass relativ héich. Ech hat dat schonn eng Kéier gesot. Dat ass bal dat Duebelt vum nationale Plang. Dee läit bei 3,70%. An deene leschte siwe Joer ass d'Zuel vun de Bénéficiairë vum RMG an onser Stad op 37% geklommen. D'Aarbechtslosegkeet ass an deem Zäitraum ëm 57% gestiegen. 2014 waren 1.360 Leit am Chômage mat engem Pic haaptsächlech bei deene Jonken ënner 25 Joer a bei Leit ëm déi 50 Joer. Nach e klengt Wuert iwwert d'Aktivitéit vum Office social. 2014 hate mir 1.900 Leit, déi Hëllef kruten, 5.690 Visitten a 6.800 Ufroen. Mir hunn a sech 540 Leit, déi an enger Gestioun sinn. Déi Aarbecht ass zimlech opwänneg a ganz breetgefächert. Dat ëmfaasst: Sozialhëllef, Gestion financière vu Leit, déi mat hire Suen net kloer kommen, sech ëm d'Leit bekëmmeren, déi den RMG ufroen, Logementer fir d'Leit sichen, finanzielle Secours, d'Dokteschrechnunge bezuelen, d'Medikamenter, d'Loyeren, den Tiers payant social, d'Taxe communale, d'Energie, déi net bezuelt gëtt, wou se mussen alles nokontrolléieren. Si bezuelen d'Allocation de solidarité an d’materiell Hëllef. Dat geet vu Miwwele bis bei Iessbongen. D’Épicerie sociale… Wéi der gesitt, eng breetgefächert Aarbecht. Fir d'Allocation de solidarité hate mer 2014 1.040 Ufroen. Dat ass eng liicht Augmentatioun. Et ass awer elo nach net beonrouegend.


4. office social Un den Office social ass de Service régional d'action sociale ugegliddert, de SRAS. Dee Service këmmert sech ëm d'Leit, déi RMG hunn, fir hinnen ze hëllefen, erëm eng Aarbecht ze fannen. Déi betreien och d'AIP, Aarbechte fir d'Utilité publique, wou Leit fir Gemengen oder Administratioune schaffen. Dat ass awer relativ zäitlech begrenzt. Op zwee Joer. An de SRAS këmmert sech ëm déi Leit. An onser Gemeng hu mir 50 Leit, déi als AIP schaffen. Déi 50 Leit ginn dann och nach zousätzlech betreit. Laut deem neie Gesetz, dat 2011 gestëmmt an 2012 a Kraaft getrueden ass, mussen d'Office-sociauxe sech verstäerkt ëm d'Jugend an ëm den Troisième âge këmmeren. Ons Gemeng mécht relativ vill fir d'Jugend mat de Jugendhaiser. An et si jo och nach eng Rei Projeten en route. Virun zwee Joer gouf de Projet Senior Plus gestoppt. Vun Oeuvre nationale de secours krute mer 300.000 Euro zur Verfügung gestallt, fir dee Projet Senior Plus erëm weiderzeféieren, well deen a sech gutt gelaf ass an och bei de Leit gutt ukomm ass. Et muss een elo kukken, wéi mer dat upassen. Ob mer net scho Leit vu 70 Joer un dran huelen, fir déi kënnen ze betreien. Et ass a sech eng Bekämpfung vun der Isolatioun vun deenen eelere Leit, wou ee bei déi laanscht geet an, wa se Hëllef brauchen, datt se déi kréien. Zum Beispill, wann de Partner gestuerwen ass, gëtt eng gewëssen Ënnerstëtzung ugebueden, wa keng Famill méi do ass oder déi dat net kënne maachen. Oder bei spezielle Wiederkonditiounen, wou ee laanscht geet a kuckt, ob d'Leit genuch drénken. Oder wa se aus engem Spidol erëm heem kommen, datt do och eng Betreiung ass. Et ass schonn eng sënnvoll a wäertvoll Aarbecht, déi mer duerch déi Suen, déi mer kréien, kënne weiderféieren. Da kritt den Office social an noer Zukunft zousätzlech Aarbecht, wou Déifferdeng erëm Flüchtlinge kritt. Déi Leit musse jo och betreit ginn puncto Sprooch a puncto Aarbecht. Normalerweis, wa si d'Erlabnis kréien, zu Lëtzebuerg däerfen ze bleiwen, ka sech den Office social ëm si këmmeren. Wa mer déi Zuel vu 50 Leit kucken, kann een d'Kanner natierlech an d'Schoul schék-

ken. Déi ginn do gutt betreit, mä déi Erwuesse musse jo och d'Sprooch léieren. Déi mussen Démarchë maachen. Do muss hinne gehollef ginn, fir datt se sech an d'Societéit integréieren. Do hat de Ministère alaude gelooss, dass ee kënnt eng zousätzlech Assistante sociale ufroen. Mir hunn eng Demande ugefrot, ob dat méiglech ass opgrond vun deem Zouwuess. Do waarde mer nach op eng Äntwert. Ech weess am Moment nach net, ob mer déi kréien oder net. Mä wann net, kéim vill Aarbecht op eis duer. Et wär sécherlech net schlecht, eng weider Assistante sociale ze kréien, déi sech ëm déi Leit këmmere kéint. Ech soen den Awunner aus der Stad Déifferdeng Merci fir déi Hëllef, déi se bis elo scho geleescht hunn. An ech wéilt hei vläicht eng Ureegung maachen: Hëllef ass ëmmer gutt, mä et muss een awer kucken, datt dat koordinéiert gëtt. Sollte mer net esou eng aart PateSystem aféieren, wou ee Giedel oder Pätter vun enger Famill oder vun enger Persoun gëtt? Wou sech déi Giedel oder dee Pätter ëm déi Persoun këmmert, si ënnerstëtzt, wa se musse bei den Dokter goen oder eng Démarche administrative maachen. Oder emol weekends aluet, fir ze iessen. Do gëtt et vill Méiglechkeeten. Dat wär vläicht eng Iwwerleeung wäert, ob een net op esou ee Wee sollt goen. Da wëll ech e puer Wierder zu de Chifferen am Budget soen. Bei de Recettë stinn nach 500.000 Euro op vun Avancen, déi mer de Leit bezuelt hunn. Avancë sinn a sech Suen, déi d'Leit kréien, fir Rechnungen ze bezuelen. Mam Verspriechen, datt si ons déi Suen zeréckbezuelen. Et si Leit, déi dat maachen. Et sinn der awer och, déi dat net fäerdeg bréngen oder vergiessen ze bezuelen. Mä déi Sue stinn nach aus. Dat sinn awer Suen, déi ons gehéieren. Da musse mer déi als Recette opféieren. Fir dëst Joer hu mer 610.000 Avancë virgesinn. Mer hu Secoursen ze bezuelen. D'Secourse sinn a sech Suen, déi mer den hëllefsichende Leit ginn, déi se net mussen zeréckbezuelen. Fir d'nächst Joer sinn 320.000 Euro virgesinn. Mir hu Salairen ze bezuelen. Dat chiffréiert sech op 1.370.000 Euro. Déi eng

43

Toujours en 2014, 1040 personnes ont demandé l’allocation de solidarité, ce qui représente une légère augmentation. Le SRAS, le service régional d’action sociale, aide les personnes touchant le RMG à retrouver du travail. Il s’occupe aussi des AIP, les activités d’insertion professionnelle. La commune emploie cinquante personnes dans le cadre de ces mesures. D’après la loi de 2011, les offices sociaux doivent s’occuper davantage des jeunes et des séniors. Il existe déjà de nombreux projets pour les jeunes à Differdange. En ce qui concerne les séniors, le projet «Senior Plus» a été arrêté il y a deux ans. Mais l’Œuvre nationale de secours a versé 300 000 euros à l’office social pour le relancer. Il reste à voir s’il ne faudrait pas accompagner les séniors à partir de 70 ans déjà. «Senior Plus» vise à combattre l’isolation des personnes âgées, par exemple en les soutenant lorsqu’elles perdent leurs partenaires ou en veillant à ce qu’elles boivent suffisamment en périodes de canicule. Le travail de l’office social va augmenter prochainement avec l’arrivée des réfugiés. Les enfants iront à l’école. Mais les adultes devront apprendre la langue, être soutenus dans les démarches administratives et être intégrés dans la société. L’office social a demandé une assistante sociale supplémentaire au ministère. Il attend une réponse. Robert Mangen remercie les habitants de la Ville de Differdange pour leur soutien. Il est important que cette aide soit coordonnée. C’est pourquoi Robert Mangen propose d’introduire un système de parrainage dans le cadre duquel un parrain ou une marraine s’occuperaient d’une famille de réfugiés. Par exemple en les aidant dans leurs démarches administratives ou en les invitant à diner le weekend. Le budget prévoit 500 000 euros de recettes pour les avances. Il s’agit d’argent que l’office social a prêté à des personnes dans le besoin et qui doit être remboursé. Certaines personnes le font, d’autres pas.


4. office social Les secours pour 2016, c’est-à-dire des aides financières qui ne doivent pas être remboursées, sont estimés à 320 000 euros. Les salaires se montent à 1 370 000 euros. Ils sont pris en charge à 50 % par la commune et à 50 % par le ministère de la Famille. La dotation de la Loterie nationale se monte à 300  000 euros. Cette somme servira à poursuivre le projet «Senior Plus». Huit-cent-mille euros serviront à gérer les cinq-cent-quarante dossiers. Du côté des dépenses, les avances se chiffrent à 610 000 euros. Un des domaines où il faut soutenir le plus les gens est celui des factures d’électricité et des loyers. Ce n’est pas surprenant compte tenu des prix. Cent-dix-mille euros sont destinés à l’alimentation et aux bons pour l’épicerie sociale. Depuis deux ans, les personnes percevant une aide sociale ne doivent plus payer les factures médicales. C’est l’office social qui s’en charge. Il reste le tiers payant qui peut se monter à un ou deux euros, mais parfois aussi à cinquante ou soixante euros. L’office social a décidé de prendre celui-ci à sa charge à l’avenir. Bien entendu, l’office social ne fait pas de bénéfices. Le surplus qui apparait dans le budget est notamment dû aux avances et à la dotation. Les avances augmentent d’une année à l’autre, parce que de nombreuses personnes ne peuvent pas les rembourser. Cela ne sert à rien. C’est pourquoi au bout d’un certain temps, il arrive que ces dettes soient supprimées.

pieRRe hobsCheit (Lsap) remercie tout d’abord le président de l’office social, M. Mangen. Lui, son conseil d’administration et son personnel ont une tâche tout autre que facile. M. Mangen vient d’en apporter la preuve à travers les chiffres. En plus, le travail ne risque pas de diminuer avec la crise des réfugiés. C’est pourquoi il est important de tout faire pour que l’office social fonctionne bien. Les personnes qui ont besoin d’aide doivent être encadrées de manière optimale.

Halschent iwwerhëlt de Ministère de la Famille, déi aner Halschent d'Gemeng. Dee Käschtepunkt gëtt gedeelt. D'Käschte vum Personal vum SRAS sinn och an onsem Budget dran. Déi 300.000 Euro, vun deenen ech virdru geschwat hat, sinn eng Dotatioun vun der Loterie Nationale. Déi Sue kritt een ugerechent, wivill Secours d'Gemeng leescht. Dat ass fir ons Gemeng 300.000 Euro. Mat deene Sue kënne mir d'Leit sozial ënnerstëtzen. An déi huele mer da fir de Projet Senior Plus weiderzeféieren. En décke Chiffer vun 800.000 Euro ass fir d'Gestioun vun deene 540 Leit. Personalkäschten, Rechnungen, déi d'Assistante sociale fir d'Leit bezilt, etc. Bei den Dépensen hu mer erëm déiselwecht Unuerdnung. Och d'Avancen. Déi 610.000 Euro Gestioun. Déi Sue gehéieren ons jo net. Dat sinn integral Dépensen. Da wëll ech déi Posten ervirsträichen, wou d'Suen e bësse méi dréngend néideg sinn a wou mer d'Leit relativ vill mussen ënnerstëtzen. Dat ass bei de Stroumrechnungen a bei de Loyeren. Kee Wonner bei deene Präisser, déi mer hunn. E ganz grousse Chiffer vun 110.000 Euro ass fir Iessen. D’Alimentatioun a Bonge fir d'Épicerie sociale. Dann d'Déchargë vum Tiers payant. Déi Leit, déi Sozialhëllef kréien, brauche säit zwee Joer keng Dokteschrechnunge méi ze bezuelen. Déi kréien e Bong, dee se beim Dokter ofginn. Dat gëtt vum Office social bezuelt. E gewëssene Prozentsaz vun der Rechnung gëtt net vun der Krankekeess iwwerholl. Dat kënne Montante vun 1 oder 2 Euro sinn, mä et kann awer heiansdo och e bësse méi deier sinn. 50 oder 60 Euro, wann emol eng Hospitalisatioun ass. Dowéinst hu mir entscheet, datt déi Leit, déi en Tiers payant social hunn, net onbedéngt nach ze forcéieren, déi Suen ze bezuelen. Oft hu se déi Suen net. Dofir huele mer déi Reschter vum Tiers payant dann en charge. Dann, wéi och schonn déi Jore virdrun, gesäit et esou aus, wéi wa mer géife Benefiss maachen. Et kann net sinn, dass

44

en Office social Benefiss mécht. Dat ass och net de Fall. Et ass eben technesch bedéngt duerch d'Budgetisatioun. D'Avancen, déi opstinn, sinn do mat agerechent. Dat sinn awer Suen, déi mer net hunn. Dat gëtt als Boni gerechent. An déi 300.000 Euro sinn och do derbäi. Déi Zomm geet vu Joer zu Joer an d'Luucht. Déi Avancë wäerten esou bal net vun de Leit kënnen zeréckbezuelt ginn. An déi Avancë schleefe mer ëmmer erëm mat. Dat ass net sënnvoll. No enger gewëssener Zäit déchargéiere mer déi. Dat heescht, datt d'Leit déi dann net méi brauchen ze bezuelen a mir déi Käschten dann deelweis iwwerhuelen. Ech soen iech Merci, fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech soen Iech Merci fir déi gutt Erklärung. Da géif ech dem Här Hobscheit Pierre d'Wuert ginn.

pieRRe hobsCheit (Lsap): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ier ech op d'Detailer vun dësem Budget aginn, erlaabt mer e grousse Merci auszespriechen. E ganz grousse Merci geet un den Här Mangen als President, deen hei zesumme mat senge Leit aus dem Verwaltungsrot an dem Personal eng Charge huet, déi alles anescht wéi einfach ass. Dass déi Charge alles anescht wéi einfach ass, ënnersträichen d'Zuelen, déi den Här Mangen eis hei genannt huet. Wivill Leit am Fong op d'Hëllef vum Office social ugewise sinn. Hien huet et schonn ugedeit: d'Aarbecht wäert mat de rezenten Entwécklungen, déi op eis duerkommen, net manner ginn. Dofir ass et wichteg, dass mer dofir suergen, dass den Office social weiderhi gutt funktionéiert. Dass mer déi Leit, déi op Hëllef ugewise sinn, optimal encadréieren. Ech denken, dass ee wuel néierens anescht esou däitlech mat der Wourecht konfrontéiert gëtt, wéi wa mer hei iwwert den Office social a seng Aarbecht schwätzen. Well och wann et dem Duerchschnëttsbierger hei am Land


4. office social wuel éischter gutt geet, esou ass Aarmut och hei zu Lëtzebuerg en Thema. A virun där Realitéit, dierfe mer als Politiker op kommunalem wéi op nationalem Niveau d'Aen net zoumaachen. Een Thema, dat schonn ugeklongen ass, sinn d'Loyeren. Do stinn e ganze Batz Suen am Budget, fir de Leit ënnert d'Äerm ze gräifen. D'Thema Logement hat eis an de leschte Jore beschäftegt a wäert wuel an den nächste Joren net vun der politescher Agenda hei zu Lëtzebuerg verschwannen. Et ass duerfir ëmsou wichteg, dass et eben en Office social gëtt, deen déi Leit opfänkt, déi sech kee Loyer oder en Daach iwwert dem Kapp leeschte kënnen. Et geet awer net duer, dass mir als Politiker soen, den Office social mécht dat schonn. Dee fänkt déi Leit op. Et muss einfach weider iwwerluecht ginn. Do ass awer virun allem den nationalen Niveau gefuerdert, wéi een endlech kann dozou kommen, dass d’Präisser vum Logement däitlech erofginn. Wichteg ass ausserdeem d'Hëllef fir Kanner. Ech begréissen duerfir ausdrécklech esou Saachen, wéi de Kanner eng Vakanz ze finanzéieren. Den Alldag ass net ganz einfach, wann een an engem Haushalt opwiisst, deem et finanziell net esou gutt geet a wou een net esou vill kritt. Do ass et da flott, wann een an der Summervakanz eng kleng Ofwiesslung kritt a mat Hëllef vum Office social kann an d'Vakanz goen. D'Hëllef am Budget geet awer nach vill méi wäit. Dat gesäit een, wann een d'Zuele kuckt, wat do alles finanzéiert gëtt. Dat geet vu Miwwelen iwwer elektresch Apparater bis bei iessen an drénken, wat d'Leit sech einfach net méi kënne leeschten a wou se dann eben op en Office social ugewise sinn. Et wier wënschenswäert, wa mer keng esou eng Institutioun wéi den Office social bräichten. Mä ech hunn et scho gesot: d'Realitéit och am räiche Lëtzebuerg ass leider eng ganz aner. Duerfir ass et gutt, dass mir en Office social hunn, deen impeccabel géréiert gëtt an eng wonnerbar Aarbecht mécht am Sënn vun all deene Leit, deenen et net esou gutt geet.

Ech wënschen dem Här Mangen a senger ganzer Équipe eng gutt a glécklech Hand fir déi Aarbecht, déi nach an deenen nächste Méint wäert op se duerkommen. Well wéi den Här Mangen scho selwer gesot huet, d'Aarbecht gëtt sécher net manner. Ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci un Iech, Här Hobscheit. D'Madame Saeul.

ChRistiane saeuL (dp): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäfferot, Dir Dammen an Dir Hären, d'Demokratesch Partei stëmmt den Dekont 2012. Zum Budget 2016 wéilt ech als Éischt dem Staff vum Office social a sengem Conseil administratif félicitéieren a Merci soen, fir déi kompetent Aarbecht, déi si maachen an hirem sozialen Engagement als Mënsch, fir de Matbierger. Mat 5.698 Visitten am Joer 2014 an Demanden, déi sech vun 2011 op 2014 esou gutt wéi verduebelt hunn, ass den Office social e Service polyvalent, deen informéiert, beréit an orientéiert. D'Situatioun vun de Cliente gëtt ëmmer méi komplex an et ass oft net méi mat enger Hëllef gedoen. Am November huet den Office eng Demande un de Familljen- an Integratiounsministère agereecht, fir e weidere Poste fir en Agent social oder eng Assistante sociale autoriséiert ze kréien. 2016 ass nach e Plus vun Aarbecht ze erwaarden, zemools mat de Flüchtlingen, déi elo hei zu Déifferdeng ukommen an de Statut vum Réfugié kréien, wou se och dem Gesetz no Recht op Sozialhëllef hunn an esou virstelleg ginn am Office, fir hir Demanden ze maachen. Déi nei Loyerssubventioun kann ab 2016 beim Service Aide au Logement ugefrot ginn. Souwéi et ausgesäit, wäert den Office social d'Charge kréien, de Leit beim Ausfëlle vun der Demande ze hëllefen. Wann een d'Entwécklung vun de Loyerspräisser vun de leschten zéng Joren – dat heescht vun 2005 bis 2015

45

Discuter au sujet de l’office social permet de se confronter à la réalité. Car même si le Luxembourgeois moyen se porte bien, la pauvreté existe et les hommes politiques ne peuvent pas fermer les yeux. La question du prix des loyers ne disparaitra pas de l’agenda politique rapidement. Il est important que l’office social soutienne les personnes qui ne peuvent pas se payer un logement. Mais les soutenir ne suffit pas. Il faut que sur le plan national, la politique trouve un moyen de faire baisser les loyers. L’aide adressée aux enfants est aussi importante, et notamment le fait de les envoyer en vacances. Grandir dans une famille dans le besoin n’est pas facile. C’est pourquoi il est nécessaire de les en sortir ponctuellement, par exemple pendant les grandes vacances. Mais le soutien de l’office social va beaucoup plus loin, puisqu’il permet d’acheter des meubles, des appareils électriques ou à boire et à manger. Bref, des choses que certaines personnes ne peuvent plus se permettre. Bien sûr, Pierre Hobscheit préfèrerait que l’office social ne soit pas nécessaire. Mais la réalité au Luxembourg est une autre. C’est pourquoi l’office social doit continuer à réaliser un travail impeccable. Pierre Hobscheit souhaite bonne chance à M. Mangen pour les tâches qui l’attendent au cours des prochains mois.

ChRistiane saeuL (dp) annonce que les démocrates approuveront le décompte de 2012. Elle remercie l’équipe de l’office social et son conseil d’administration pour leur travail et leur engagement social au service de leurs concitoyens. En 2014, l’office social a reçu 5698 visites. Il s’agit d’un service qui conseille, informe et oriente. La situation des clients est souvent complexe et il ne suffit pas toujours de leur proposer une aide spécifique. En novembre, l’office social a demandé une assistante sociale supplémentaire au ministère de la Famille et de l’Intégration pour faire face notamment à l’arrivée des réfugiés. En 2016, la subvention des loyers entrera en vigueur. L’office social so-


4. office social cial devra aider les gens à faire leurs demandes. Entre 2005 et 2015, le prix des loyers a augmenté de 45 %. Le ministère du Logement estime que 19 000 ménages pourront jouir de la subvention. M.  Mangen a fourni des détails concernant l’aide aux nécessiteux. Christiane Saeul souhaite revenir sur certains points. Les offres alimentaires sont particulièrement sollicitées. Cela montre qu’il y a des «working poor», c’està-dire des gens qui travaillent, mais dont les revenus ne suffisent pas à vivre. En ce qui concerne les loyers, il faut davantage de logements à prix sociaux. Christiane Saeul salue des initiatives comme l’AIS Kordall. Du côté des recettes, Christiane Saeul salue la dotation de la Loterie nationale et de l’Œuvre nationale de secours. Cet argent servira à financer «Senior Plus». Le DP approuvera le budget.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) plaisante en disant qu’il se réjouit que Mme Saeul veuille approuver le budget dès aujourd’hui.

ChRistiane saeuL (dp) lui répond qu’ils ne parlent pas du même budget. (Rires) gaRy dideRiCh (déi LénK) s’associe aux remerciements précédents. Le travail de l’office social est important et doit malheureusement être fait. M. Hobscheit a parlé de politique nationale. Pour le moment, cette politique ne va pas dans la bonne direction. L’augmentation de la TVA, qui frappe aussi bien les riches que les pauvres, n’a fait qu’empirer la situation. Or le parti de M. Hobscheit est au gouvernement. Gary Diderich souhaite proposer une piste. La Ville de Differdange fait déjà beaucoup, notamment avec le CIGL. Mais tout à l’heure, il a été question de deux hôtels. Gary Diderich a entendu parler d’un hôtel en Suède géré par 27 personnes en situation précaire de 27 pays différents. Cet hôtel fonctionne et les personnes en question n’ont plus besoin d’aides sociales.

– vergläicht, sinn déi generell ëm 42% geklommen. De Wunnengsbauministère schätzt, dass landeswäit eng 19.000 Haushalter an de Genoss vun engem Loyerzouschoss kommen an den Office zu Déifferdeng vill méi Aarbecht kritt. Am Budgetsposten Aide aux nécessiteux, ënner Personnes en besoin, wëll ech mech dem Här Mangen senge Wierder als President vum Conseil uschléissen. Hien ass méi déif dorop agaangen. Ech wéilt just e puer Saachen eraushiewen. D’Offres d'alimentation si bei materiellen Hëllefen am meeschte solicitéiert. Hei gesi mer e Beispill vu Working Poor: Wann de Revenu vum Mount ukënnt an déi ganz Fraisen a Laaschten of sinn, bleift net méi genuch fir ze liewen. Secours loyers: Mir brauchen einfach méi Wunnenge mat soziale Wunnpräisser. Wéi de Fonds de Logement. Do begréissen ech ënner anerem déi Projeten, déi schonn ugefaange sinn. D’AIS Kordall. Positiv sinn d'Recetten. Déi Dotation vun Loterie Nationale a vun der Oeuvre nationale de secours. Dës Sue sollen net chôméieren, mä agesat ginn, fir de Projet Senior Plus weiderzeféieren. D'Demokratesch Partei stëmmt dëse Budget. Ech soe Merci fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Et ass schéin, dass Der haut schonn eise Budget wëllt stëmmen, Madame Saeul. Den Här Diderich, w.e.gl.

ChRistiane saeuL (dp): Dëse Budget.

gaRy dideRiCh (déi LénK): Merci, Här Buergermeeschter. Ech schléisse mech de Mercien un. Et ass eng ganz wichteg Aarbecht, déi geleescht gëtt, déi leider muss geleescht ginn an déi leider net schéngt ofzehuelen. Mä éischter de Géigendeel. Den Här Hobscheit sot, et musse Saachen um nationalen Niveau geschéien. Op jidde Fall. Virun allem an déi richteg Richtung. Well am Moment geet et jo net an déi richteg Richtung. D'Stied sinn alleguerten duerch d'Bänk ewech zënter dem 1. Januar méi belaascht duerch d'TVA-Erhéijung. An déi mécht keen Ënnerscheed tëschent de Leit, déi an den Office social musse goen an deenen, déi net musse goen. In der Tat ass um nationalen Niveau en Ëmdenke gefuerdert vun den dräi Parteien. Dorënner och Är Partei, Här Hobscheit. Wat d'Riedner heibanne gesot hunn, ass richteg. Dat kann ech nëmmen ënnerstëtzen. Ech wéilt vläicht nach eng konkret Pist ausféieren, well sech oft gefrot gëtt, wat ee weider op politeschem Plang kënnt ënnerhuelen, fir aus der Aarmut ze kommen. D'Déifferdenger Gemeng ass jo ganz aktiv. Do si vill Projeten amgaangen. Mir schaffe mam CIGL. Mir hunn an der Gemeng selwer Leit agestallt a verschiddene Mesuren. Et ass virdru vun zwee Hotelle geschwat ginn. Gëschter hat eng Konferenz stattfonnt ‘Boosting social impact in Europe' am Kader vun der Présidence. Do ass zum Beispill e Projet virgestallt gi vun engem Hotel a Schweden, dee komplett vu Leit géréiert gëtt, déi virdrun an enger ganz schwiereger Situatioun waren. Wou 27 Leit aus 27 verschiddene Länner deen Hotel géréieren. Wou en Entrepreneur sech gesot huet, ech changéiere mäin Domän a maachen eppes sënnvolles. An dat rullt. Deen Hotel ass rentabel. Dee brauch keng staatlech Hëllefen. Dee funktionéiert als Betrib.

(Gelaachs)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Esou wäit si mer nach net. Här Diderich.

46

D'Nopeschgemeng Suessem huet innerhalb vum Office social och interessant Projeten. Social Opportunities nenne se dat mat ënner anerem de Projet Épicerie solidaire oder „Eis Épicerie“. Ech hoffen, dass d'Leit hei aus dem Gemengerot dohinner akafe ginn amplaz a grouss multinational Chaînen.


4. office social Mir ginn ëmmer op eise Maart.

bechtsminister am Gemengerot presentéieren. Ech däerf nach net méi dozou soen, well den Nicolas Schmit dat nach muss duerch de Regierungsrot bréngen.

gaRy dideRiCh (déi LénK):

Mä op alle Fall sinn dat ganz interessant Pisten. Dofir soen ech Iech Merci.

Genau. Dat si flott Projeten.

Här Ruckert, w.e.gl.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

La commune de Sanem a mis en place des projets intéressants sous l’appellation de «Social Opportunities». Avec notamment une épicerie solidaire. Gary Diderich espère que les conseillers communaux y font leurs courses au lieu d’aller dans les chaines internationales.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) Ech wëll d’Épicerie sociale elo net schlecht rieden, mä en Nodeel ass, dass déi nëmme fir déi Leit geduecht ass, déi eben d'Hëllefe vum Office social kréien. Déi Leit, déi do era ginn, ass scho kloer, a wéi enger Situatioun se sinn. Déi sinn direkt stigmatiséiert. D'Produite sinn dat, wat se sinn. Et ass net onbedéngt déi interessantste Qualitéit an och net onbedéngt sozial responsabel Produiten. Et sinn elo keng lokal a regional Produiten. An et kann einfach keng Rencontre stattfannen tëschent deenen engen an deenen anere Leit. An déi Épicerie solidaire ka jiddereen akafe goen. Et brauch ee keng Bongen. Et huet een einfach eng Kaart. An d'Keess realiséiert automatesch, ob déi Persoun méi en avantagéise Präis kritt op deene Produiten. Dat si Produiten, déi oft bio, fair trade oder an Ateliers protégés hei am Land produzéiert gi sinn. Dat sinn zwee méi innovativ Beispiller, déi ech wollt ustoussen, wou ee sech vläicht als Gemeng kënnt iwwerleeën, op dee Wee ze goen. Ech weess net, awéiwäit d'Gemeng Afloss bei deenen zwee Hotellen huet. Mä vläicht déi Richtung ze favoriséieren an dat esou auszeschreiwen. Ech denken, dass mer zu Lëtzebuerg an der Économie solidaire an am Entrepreneuriat social lues a lues esouwäit sinn, dass do méi a méi ka gemaach ginn. Ech wollt dat hei mat op de Wee ginn. Natierlech stëmme mir dee wichtege Budget mat.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat ass ganz richteg. Ech kann deem nëmmen zoustëmmen. Et ass awer och esou, datt mir mam Aarbechtsminister, dem Nicolas Schmit, scho ganz wäit an Diskussioune sinn. Wann alles gutt geet, kënnte mer ufanks d'nächst Joer e Projet an Zesummenaarbecht mam Aar-

aLi RuCKeRt (KpL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, mir hunn hei mam Sozialamt ze dinn, wou all Joer praktesch datselwecht dozou gesot gëtt, ausser dass d'Situatioun vu Joer zu Joer méi schlëmm gëtt. Ech wëll am Numm vun der Kommunistescher Partei dem Här Mangen an der ganzer Équipe Merci soe fir déi Aarbecht, déi se do leeschten. Et ass richteg. Et ass eng Drëps op e waarme Steen. Mä et ass eng wichteg Drëps, déi geleescht gëtt. Am Fong presentéiert den Här Mangen eis ëmmer en Aarmutszeugnis vun deene Verhältnisser, an deene mer liewen. Et ass jo näischt anescht. Dat Bild, wat mer kréien, entsprécht nach net der ganzer Realitéit, well et och nach vill Leit gëtt, déi aarm sinn an déi emol guer net bei d'Gemeng ginn, fir Ënnerstëtzung ze kréien. Dat, a ville Kategorie vun der Bevëlkerung, och wat d'Jugendaarmut ugeet. Wann ech soen, hei kréie mer en Aarmutszeugnis presentéiert vun de Verhältnisser an deene mer liewen, ass dat, well mer op där enger Säit ëmmer méi Aarmut hunn. Ech wëll hei eng Organisatioun zitéieren, déi net an de Verdacht kënnt, eppes mat de Kommunisten ze dinn ze hunn. Caritas huet festgestallt, dass d'Aarmut an der Tëschenzäit vu 15 op 19% vun der Bevëlkerung an d'Luucht gaangen ass. Dat ass jo keng Naturerscheinung. Et ass also eng Folleg vun där Wirtschaftspolitik a vun der Politik vun der Regierung, déi mer hei erliewen. Mir liewen a Verhältnisser, wou eng ganz kleng Minoritéit vu Leit all Joer Milliarde kasséiert duerch dee Räichtum, dee geschaf gëtt. Deen onverhältnisméisseg grousse Räichtum, deen existéiert. An do kënne mer net nëmme

47

rétorque que les conseillers communaux font tous leurs courses au marché de Differdange.

gaRy dideRiCh (déi LénK) constate que l’épicerie sociale de Differdange est uniquement destinée aux clients de l’office social. Ces gens sont donc stigmatisés. En plus, la qualité des produits laisse à désirer. Ce ne sont pas des produits locaux ou régionaux. À l’épicerie solidaire, en revanche, il ne faut pas de bons alimentaires. Chacun peut y faire ses courses. Une carte permet d’obtenir automatiquement une réduction le cas échéant. Les produits sont biologiques, fairtrade ou locaux. Differdange devrait réfléchir à ces deux modèles. L’appel d’offres pour les hôtels devrait aller dans cette direction. déi Lénk approuvera le budget. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) répond que le collège échevinal a engagé des discussions avec le ministre du Travail Nicolas Schmit. Si tout se passe comme prévu, un projet sera présenté au conseil communal au début de l’année prochaine. Ce projet doit encore passer par le Conseil d’État. En tout cas, les pistes énoncées par M. Diderich sont intéressantes.

aLi RuCKeRt (KpL) constate que tous les ans, les mêmes choses sont dites et que tous les ans la situation empire. Il remercie M. Mangen pour son travail. C’est une goutte d’eau, mais elle est importante. En fait, ce que M.  Mangen a présenté est un aveu d’impuissance. Sans oublier tous ceux qui sont pauvres et qui ne se présentent même pas à l’office social. Caritas, une organisation qui n’a rien de communiste, a constaté récemment qu’entre 15 et 19 % de la


4. office social population luxembourgeoise est pauvre. C’est la conséquence de la politique du gouvernement. Une infime minorité de gens profite des richesses qui sont créées. Et il est inutile de montrer du doigt l’étranger. Cela se passe au Luxembourg. Sans une répartition différente de la richesse, on ne peut pas combattre la pauvreté. Et pour répartir les richesses différemment, il faut changer les rapports de propriété. Autrement, la situation ne fera qu’empirer. Tout le monde salue le travail de l’office social. Or les partis politiques de certains collègues d’Ali Ruckert sont au pouvoir et contribuent à faire augmenter la pauvreté. Ces collègues devraient demander à leurs partis d’arrêter d’appauvrir les gens à travers les augmentations de la TVA et les impôts de crise. Les syndicats constatent que 10 % des travailleurs sont au bord de la pauvreté. Il y a encore et toujours de grandes entreprises qui baissent leurs salaires. Cela non plus ne va pas s’améliorer. Si on ne règle pas ces problèmes à la base, la pauvreté au Luxembourg et à Differdange ne baissera pas.

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng) donne raison aux autres orateurs et notamment M. Ruckert. Il pense cependant faire partie d’un parti politique qui a reconnu le problème. Les divergences portent plutôt sur les façons de le résoudre. Ces divergences subsisteront à l’avenir. Dans cette période de crise des réfugiés, la question de la pauvreté est plus présente que jamais. Le Luxembourgeois moyen se porte bien. Or, ceux qui ne veulent pas de réfugiés disent qu’il faudrait plutôt soutenir les pauvres au Luxembourg. Les chiffres avancés par M. Ruckert tout à l’heure reviennent souvent dans ce type de discussions et servent à démontrer que le Luxembourg n’a pas besoin de réfugiés. C’est pourquoi un débat public est nécessaire. Il faut montrer aux gens à quoi servent les offices sociaux et les autres mesures. Leur travail ne doit pas être minimisé. Les partis politiques au pouvoir — et ce ne

mam Fanger op d'Ausland weisen. Dat muss een och zu Lëtzebuerg kucken. Dofir sinn ech der Meenung, dass eng grouss Ëmverdeelung vun deem Räichtum muss kommen, ouni där een déi Problemer net léise kann. A wann ech Ëmverdeelung vum Räichtum soen, soen ech och direkt nach hannendrun eng grouss Verännerung an de Besëtzverhältnisser. Soss reproduzéiere sech déi Verhältnisser, déi mer haut hunn, an Zukunft ëmmer an ëmmer erëm. Si ginn ëmmer méi schlëmm. Dofir mengen ech, dass dat erfuerdert ass. Wa mer dat do feststellen – a jiddwereen ass jo d'accord a lueft déi Aarbecht, déi do gemaach ginn ass –, stellen ech awer fest, dass eng ganz Rei vu Kolleegen, déi heibanne sëtzen, an deene Parteien, déi an der Regierung sinn an déi dozou bäidroen, dass déi Aarmut ëmmer méi grouss gëtt. Ech géif si opfuerderen, sech an hire Parteien dofir anzesetzen, dass et eben net an déi Richtung geet, wou d'Leit ëmmer méi belaascht gi mat TVA-Erhéijungen a mat Krisesteieren. Dat féiert och derzou, dass ëmmer méi Leit an d'Aarmut rutschen. Weider stellen d'Gewerkschafte fest, dass haut 10% vun de schaffende Leit ënnert der Aarmutsgrenz liewen. 10% vun de Leit, déi schaffen, hunn also net genuch, fir ze liewen. Mer stellen all Dag fest, dass et nach ëmmer grouss Betriber gëtt, déi d'Aganksgehälter senken. Wou also d'Situatioun an Zukunft nach méi schlëmm däerft ginn. Ech mengen, dass dat e wäit Feld ass, wou ee muss aktiv ginn. Wann een déi grondsätzlech Bedéngungen net léist, léist een och d'Aarmut net weder am Land nach zu Déifferdeng.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Ruckert. Schwachtgen, w.e.gl.

Den

Här

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): Ech schléisse mech den Analyse vun de Virriedner un. Och dem Här Ruckert ginn ech Recht a senger Analys. Mä ech

48

denken, dass ech op jidde Fall an enger Partei sinn, déi dee Problem erkannt huet an um nationale Plang probéiert, an déi richteg Richtung ze goen. Iwwert d'politesch Weeër kann een natierlech streiden. Doriwwer wäert och an Zukunft gestridde ginn. Déi eng maache méi grouss Schrëtt anerer méi klenger. Ech wollt awer elo net iwwer Nationalpolitik schwätzen, mä nach eng Analys dobäi setzen. Grad an Zäite vun der Flüchtlingskris, wou een och iwwert d'Ursaachen diskutéieren, debattéieren a streide kann, gëtt eis den Aarmutsproblem vill méi bewosst gemaach. Dem Duerchschnëttlëtzebuerger geet et relativ gutt. A vun deenen, déi d'Flüchtlingen net esou gären akzeptéieren, gëtt meeschtens d'Argument geholl, mir sollten emol eppes fir den Aarmut hei zu Lëtzebuerg maachen. Ënnert eise Leit, déi scho méi laang hei wunnen. Dat sinn dann Diskussiounen, wou een natierlech déi Chiffere vun den 19% oder vun deenen 10%, déi den Här Ruckert ernimmt huet an och aner Leit ernimmt hunn, als Ursaach ka gebrauchen, fir ënnerschwelleg ze soen: Déi Flüchtlinge bräichte mer jo am Fong guer net hei am Land. Do bedarf et, a mengen Aen, engem Débat ouvert an enger Opklärung grand public, wou d'Leit gesinn, wat effektiv déi bedeitend Drëps op de Steen trotzdeem wäert ass. Wat en Office social ka bewierken. Wat aner Aarbechtsplaz-Mesuren an och wat de Milieu associatif bewierken hei am Land fir déi Leit, déi wierklech an Nout sinn. Dat däerf een net klengrieden. Bis dass mer dann déi Ursaache vläicht eng Kéier ideologesch bekämpft a geléist hunn, muss een de Leit soen, deenen et gutt geet, dass hei am Land e Maximum vun alle Parteien – well et ass jo net ëmmer déiselwecht Regierung un der Spëtzt – probéiert gëtt ze maachen. Ech wier dofir frou, dass mer iergendwéi e Wäissbuch opstellen an der Gemeng Déifferdeng, wou mer an der Aarmut reell dru sinn. Wou een emol konkret déi Chifferen oplëscht. Déi Chifferen hu mer. Déi sollten dem Grand public zougänglech gemaach ginn. E Budget ass schwéier ze liesen. En Débat iwwert de Budget ass schwéier nozevollzéien. Mer sollten de Leit dobaussen awer emol kloer Fakte ginn, déi nach


5. actes et conventions ëmmer mengen, et wier keng Aarmut do oder déi elo just d'Aarmut entdecken, fir populistesch géint d'Flüchtlinge virzegoen. Esou e Buch musse mer einfach eng Kéier opstellen. Dat wär meng Suggestioun.

Euro, dee jo schonn oft heibanne gefrot ginn ass. Mat deem Terrain, dee mer kréien, wär dat domadder gemaach. Här Muller, kënnt Der eis kuerz Erklärungen iwwert déi Konventioun ginn.

Ech schléisse mech all de Mercien u fir déi Aarbecht, déi gemaach gëtt op allen Niveauen – ech wëll keng Ausgrenzung maachen: Office social oder aner Organer –, déi sech fir dee Match asetzen. Ech soen Iech Merci.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap):

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Schwachtgen. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimitéd’approuver le compte de l’exercice 2012 de l’office social de Differdange.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le budget rectifié pour l’exercice 2015 et le budget initial pour l’exercice 2016 de l’office social de Differdange. Merci. Da komme mer zu den Akten a Konventiounen, Punkt A. Mir ginn der Creos eng Servitude. Wann der domadder averstane sidd, géif ech dat direkt zum Vote stellen. Well ech mengen, datt déi zwou aner Saache vläicht net unanime kënnte gestëmmt ginn. An d'Konventioun, mengen ech, misst awer nach goen. Sidd der domadder averstanen? Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention de servitude avec Creos Luxembourg SA.

Merci, Här Buergermeeschter. Fir d'Éischt wëll ech der Direktioun vun ArcelorMittal Déifferdeng wierklech e Luef an e Merci ausspriechen. Firwat Luef? Fir déi gutt Relatiounen, déi mer momentan hunn. Dass si sech an deem Sënn an d'Entwécklung vun der Stad matabannen. Duerfir dann dee Kontrakt vun engem Euro symbolique pro Joer während fënnef Joer mat Méiglechkeet op Verlängerung. Et sinn allerdéngs e puer technesch Moossnamen doru gebonnen. Déi stinn an ären Dokumenter. Eng dervun ass, dass se eng Kameraiwwerwaachung wëllen hunn op hirem Site. De Parking gëtt net no baussen iwwerwaacht. Just hir Säit ass iwwerwaacht aus Sécherheetsgrënn, fir op hirem interne System kënnen ze kucken, ob eventuell Leit era ginn. Anscheinend war dat déi lescht Zäit scho geschitt. Do goufen et e puer Virfäll. All dat anert ass mat hinne beschwat ginn. Gëschter war de Kickoff. Dat heescht, mer haten eng Réunioun zesumme mat eise Servicer a mat der Entreprise. De Parking geet e Méindeg op. Ech géif iech bieden déi Konventioun ze stëmmen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Muller. Här Pierre Hobscheit.

pieRRe hobsCheit (Lsap): Dann de Punkt B). Dat ass eng Konventioun, wou den Här Muller iech wäert Detailer ginn. Am Numm vum Schäfferot – an ech denken och vum ganze Gemengerot – kënne mer dës Kéier awer ArcelorMittal Merci soen. Si hëllefen eis hei wierklech bei eiser Stadentwécklung. A si froen eis dës Kéier de symboleschen

Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ganz kuerz. Déi Konventioun, déi mer hei virleien hunn, ass e wichtegt Puzzlestéck, wann et ëm d'Neigestaltung vun eiser Entrée en ville geet.

49

sont pas toujours les mêmes — essaient de faire le maximum. La commune de Differdange devrait sortir un livre montrant où on en est réellement en matière de pauvreté. Car un budget est difficile à lire et il faut avancer des faits face à ceux qui prétendent que la pauvreté n’existe pas au Luxembourg ou qui l’utilisent comme argument contre les réfugiés. François Schwachtgen remercie l’office social et tous les organismes actifs dans ce domaine. (Vote)

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) passe aux actes et conventions et débute par l’octroi d’une servitude à Creos. (Vote) Roberto Traversini passe au point b, que M. Muller va présenter. Pour une fois, l’ensemble du conseil communal peut remercier ArcelorMittal, qui met à disposition de la commune un terrain pour un euro symbolique.

eRny muLLeR (Lsap) tient à remercier ArcelorMittal et sa direction. En effet, les relations avec la commune sont bonnes et ArcelorMittal participe au développement urbain de la ville. Le contrat de bail d’un euro symbolique porte sur cinq ans. Parmi les conditions figure celle d’une surveillance vidéo de leur site. ArcelorMittal veut s’assurer que personne ne pénètrera sur leur terrain. Une réunion entre les services communaux et l’entreprise a eu lieu hier. Le parking ouvrira lundi. pieRRe hobsCheit (Lsap) estime que la convention dont il est question constitue une pièce importante dans le puzzle du réaménagement de l’entrée en ville.


5. actes et conventions Le nouveau parc de stationnement constitue un projet ambitieux. Pendant les travaux de construction, il était important de trouver une solution temporaire. C’est pourquoi le parking mis à disposition par ArcelorMittal est essentiel. Les socialistes saluent la convention. Le site du parking du contournement accueille chaque année la kermesse. Celle-ci aura-t-elle désormais lieu sur le parking provisoire?

eRny muLLeR (Lsap) répond qu’une partie du terrain est macadamisée justement pour pouvoir accueillir la kermesse. Le revêtement du reste du parking en direction de Niederkorn est écologique. La convention précise que si la Ville de Differdange souhaite organiser des manifestations sur le parking, elle devra en informer ArcelorMittal au préalable. jos gLauden (dp) remercie à son tour ArcelorMittal pour son noble geste. Le parking provisoire a une capacité de 357 véhicules. Pour les commerçants, cela représente une bonne nouvelle. Jos Glauden espère que le chantier avancera vite. En tout cas, le parking provisoire ouvrira lundi. En ce qui concerne le nouveau parking, la police et les gardes champêtres auront-ils leurs bureaux sur le site comme prévu? Qu’en est-il de la proposition de Jos Glauden d’introduire une vignette pour ceux qui travaillent dans le centre-ville? Il a entendu dire que les enseignants ont fait une demande similaire. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) ne voit pas d’inconvénient à ce que M. Glauden pose des questions. Mais le point porte sur la convention avec ArcelorMittal. M.  Glauden pourra poser ses questions à M. Bertinelli à la fin.

Am neie Parkhaus – do wou aktuell de Parking Contournement ass – hëlt eis Gemeng nees op en Neits en ambitiéise Projet an Ugrëff. Et ass evident, dass de Parkraum, dee während der Bauphas ewechfält, muss kompenséiert ginn. Dofir spillt eben elo dee Parking, dee mat där Konventioun zesummenhänkt, eng ganz entscheedend Roll. Duerfir kënne mir als LSAP déi Konventioun nëmme begréissen. D'autant plus, well mer de Parking fir de symboleschen Euro zur Verfügung gestallt kréien. Ech wéilt just eng kleng Fro stellen: Um aktuelle Parking Contournement ass jo all Joer ënner anerem eis Kiermes. Ass d'Kiermes dann an Zukunft um Parking déi aner Säit, deen elo nei aménagéiert gëtt? Mir stëmmen déi Konventioun natierlech mat. Ech soen iech Merci fir d'Nolauschteren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Hobscheit.

sChäffen eRny muLLeR (Lsap): Ech wollt direkt dorop äntweren. Selbstverständlech. Dir hutt jo gemierkt, dass deen een Deel vun deem Terrain makadammiséiert gëtt. Dat ass speziell dofir geduecht, fir keng Problemer ze kréien, wat den Niveau ubelaangt, fir d'Geräter vun der Kiermes, déi do opgeriicht ginn. Deen aneren Deel – Richtung Nidderkuer – gëtt selbstverständlech ekologesch gemaach. Dir hutt vläicht scho gelies, datt an der Konventioun speziell erwähnt gëtt, dass wa Kiermessen an ähnlech Veranstaltunge stattfannen, mer ArcelorMittal am Virfeld informéieren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Konventioun mat der Firma ArcelorMittal. Mir soen ArcelorMittal natierlech och villmools Merci fir deen nobele Geste, dee se do mécht. Provisoresch kréie mer 357 Parkplazen, wat der jo méi sinn, wéi mer bis elo haten. Besonnesch fir d'Geschäftswelt ass dat eng ganz gutt Nouvelle. Mir hoffen, datt dee Chantier elo schnellstens weidergeet. Datt dee Parking nächste Méindeg opgeet, fannen ech eng super Saach. Eis gesamt Entrée de la ville kënnt doduerjer net a Verzuch. Wat den definitive Parking ubelaangt, hätt ech nach e puer Froen, déi ech gär beäntwert hätt: Bleift et derbäi, datt d'Polizei an d'Pecherten hir Büroen an dat neit Parkhaus kréien? Ursprénglech war jo geplangt, datt och verschidde Geschäfter sollen do dra kommen. Des Weidere wär ech frou ze wëssen, wat mat där Propositioun ass, déi ech Ufank dës Joers gemaach hat, fir eng Vignette anzeféiere fir déi beschäftegt Leit am Zentrum? Mir ass nämlech zu Oure komm, dass d'Léierpersonal och esou eng ähnlech Ufro gemaach huet. Et wär gutt, wa mer déi Diskussioun kënnte féieren, wat ech deemools mam Här Bertinelli geplangt hat. Et war jo gesot ginn, mir géifen eis dann zu engem spéideren Datum…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Här Glauden, ech wëll Iech net ënnerbriechen. Ech hu kee Problem, datt Der Froe stellt. Mä dat maache mer zum Schluss bei de Froestellungen. Hei geet et ëm d'Konventioun iwwert de Parking vun ArcelorMittal. Doriwwer stëmme mer herno of. Zum Schluss kënnt Der dem Här Bertinelli a mir selwer all déi Froe stellen. Dofir géif ech Iech bieden, zum Parking Stellung ze huelen.

jos gLauden (dp):

jos gLauden (dp) approuve la convention à 100 %. (Vote)

Här Glauden, w.e.gl.

Mat der Konventioun si mer natierlech honnertprozenteg averstanen.

jos gLauden (dp): Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen, eis Partei begréisst dës

50


6. Règlements communaux bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention avec ArcelorMittal pour la mise à disposition d’un terrain pour les besoins d’aménagement d’un parking public. Den C), dat ass en übleche Bail am Espace 1535 °C. Dir wësst, datt do eng Versammlung aberuff gi war, fir iwwert d'Loyeren ze schwätzen. Déi huet musse wéinst Krankmeldungen ofgesot ginn. Mä déi Versammlung wäert natierlech nogeholl ginn, fir ze kucken, wéi mer an Zukunft mat de Kontrakter respektiv mam Meter-carrés-Präis eens ginn. Kënne mer direkt doriwwer ofstëmmen? Jo. Le conseil communal décide avec 17 voix oui et 1 abstention d’approuver un contrat de bail d’un espace de création dans le bâtiment A du 1535 °C.

Ech wollt hei eng Kéier en Opruff un d'Leit alleguerte maachen a se bieden opzepassen. Et si vill Leit ze Fouss ënnerwee fir op de Chrëschtmaart. Et ass däischter owes. Et ass Niwwel. Et ass keen esou gutt Wieder. Oppassen, fir keen ze iwwerfueren. An dann hu mer eng Neiegkeet. Dat ass eisen neien Zichelchen, dee mer fueren hunn. Do wäert ech dem Här Ulveling d'Wuert ginn, fir iwwert den Trajet ze schwätzen. D'Leit sollen net erféieren, wa se deen déi éischte Kéier gesinn.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Si mer nach ëmmer an der Circulatioun?

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap): Jo, mir sinn nach ëmmer an der Circulatioun. Et ass an de Reglementer dran.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) passe à un contrat de bail au 1535 ° C. Une réunion devait avoir lieu pour discuter des loyers. Mais elle a été annulée pour cause de maladie. (Vote) Roberto Traversini passe aux règlements communaux.

fRed beRtineLLi (Lsap) explique que le premier règlement porte sur la Villa Hadir. Ces derniers mois, la situation était catastrophique et les personnes travaillant sur le site ne trouvaient pas de places de stationnement. Le collège échevinal a fini par trouver une solution avec les entreprises sur place. Le reste concerne des travaux pour décembre en raison du Marché de Noël et du Chrëschtlaf. Fred Bertinelli en profite pour demander aux automobilistes de faire attention, car il y aura beaucoup de monde au Marché de Noël et les conditions météorologiques ne sont pas toujours optimales. Parmi les nouveautés figure un petit train. Fred Bertinelli cède la parole à M. Ulveling. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

Dann zu de Règlements communaux. Do geet et haut haaptsächlech ëm d'Zirkulatioun. Wee wonnert et! Här Bertinelli.

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap): Dir gesitt hei e Reglement mat der Villa Hadir. Dat war an de leschte Méint wierklech katastrofal, wou d'Mataarbechter keng Parkplaz méi fonnt haten. De Park & Ride war voll, soudatt déi Leit, déi do geschafft hunn, e risege Problem haten. Mëttlerweil hu mer dee Problem erëm an de Grëff kritt a Parkinge geschaf. Mir hunn eis mat deene Firmae sur place ofgeschwat. Zënter dat elo en cours ass, gesäit et scho vill méi normal aus an d'Mataarbechter hunn erëm eng Plaz virun der Dier. Dat anert sinn u sech alles Aarbechten, déi am Dezember ustinn. D'Feierdeeg kommen. De Chrëschtmaart geet op. De Chrëschtlaf ass hei dran.

Okay.

demande à M. Bertinelli s’il est toujours question de circulation.

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap):

fRed beRtineLLi (Lsap) répond qu’il s’agit d’un règlement de circulation.

An duerfir wëll ech dem Här Ulveling d'Wuert ginn, fir e bëssen ze erklären, wou deen Zichelchen iwwerall hifiert. Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Wann et mat der Circulatioun ze dinn huet an et e Reglement ass, ginn ech Iech ganz gär d'Wuert, Här Ulveling.

sChäffen tom uLveLing (Csv): Den Zichelchen, wéi den Här Bertinelli seet, ass de Polar Express. Dee fiert op der Gare vis-à-vis vun der ING an der Foussgängerzon fort. Hei uewen um Bierg kann en d'Leit erausloossen. E fiert da weider op den Aquasud, fir d'Leit vum Parking Aquasud matzehuelen, fiert dann duerch de Parc de la

51

tom uLveLing (Csv) explique qu’il s’agit du «Polar Express». Il circulera du centre-ville en face d’ING en direction de la commune jusqu’à Aquasud avant de revenir vers Differdange en passant par le parc de la Chiers. Il s’arrête entre autres au parking du contournement.


7. Commissions consultatives fRänz sChwaChtgen (déi gRéng) revient sur la question de la Villa Hadir. Il s’agit d’un bâtiment communal et la Ville de Differdange a tout intérêt à ce que la brasserie fonctionne. Or celle-ci ne dispose que de sept places de stationnement. Le soir, le parking d’Editpress est pratiquement vide. La brasserie ne pourrait-elle pas recourir à ce parking le soir? Certes, il y a le parking du contournement. Mais quelqu’un qui veut juste faire un saut à la brasserie voudra peut-être se garer plus près.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) pense que le parking dont il a été question tout à l’heure pourrait régler ce problème.

fRed beRtineLLi (Lsap) rappelle que la commune a loué le parking aux entreprises sur le site. Les discussions récentes ont eu lieu en raison des difficultés rencontrées. Mais les entreprises sur place avaient dit qu’elles collaboreraient et qu’elles trouveraient des conditions qui satisferaient tout le monde. Lorsqu’un nouveau bail sera signé, on pourra se demander si la façon dont le parking a été géré était la bonne. Mais pour le moment, la commune ne peut rien faire parce que les entreprises louent le parking. Fred Bertinelli suppose cependant que les entreprises ont parlé entre elles. (Vote) RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) passe aux changements dans les commissions consultatives. déi Lénk propose de remplacer M. Schartz par M. Ly. (Vote) Roberto Traversini passe à une interpellation de M.  Diderich sur le logement. Ilne trouve pas cela correct car M. Ruckert avait déjà fait une interpellation lors de la dernière séance et que tous les conseillers communaux avaient pris position.

Chiers an erëm zeréck op Déifferdeng. En hëlt dann ënne bei der Kéier d'Leit mat, déi um grousse Parking Contournement waarden a bréngt se iwwert d'Rue Emile Mark iwwert d'Foussgängerzon erëm erof an de Stadkär, wou d'Leit op der Gare kënnen erausklammen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci. Den Här Schwachtgen.

fRänz sChwaChtgen (déi gRéng): Ech wollt eng Fro stellen zum Parking Villa Hadir. Dat ass jo am Fong geholl e Gemengenhaus. An et ass an eisem Intérêt, dass déi Brasserie do leeft. Et ass awer esou, dass op deem Parking nëmme siwe Parkplaze fir d'Brasserie reservéiert sinn. De Parking hannenaus ass owes total eidel, well Editpress owes quasi keng Leit schaffen huet. Esou dass ech mengen, dass ee grad owes, wann de Brasserie-Betrib ugeet, en Oweserlabnis kënnt kréien. Dass de Parking mueres erëm misst fräi sinn, schéngt mer och kloer ze sinn. Ech wëll awer nach dobäi soen, datt mir zwar nach dee grousse Parking beim Contournement hunn, mä datt d'Proximitéit vläicht eng Roll spillt. Fir een, dee kuerz era geet, ass dee Parking vläicht net esou gutt geleeë wéi fir een, dee bis an den Zentrum oder op d'Maartplaz geet. Dat sollt een awer an d'A faassen. Dat wier jo och keng riseg Affär.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Mir kréien dee Problem wahrscheinlech mat deem Parking geléist, iwwert dee mer virdrun ofgestëmmt hunn. Den Här Bertinelli huet d'Wuert.

king, wou mir eis Autoen drop stoen hunn. A vu datt elo déi vill Schwieregkeeten an der Lescht waren, si se dann erëm zeréck bei d'Gemeng komm. Dofir hu mer et elo regléiert. Mä et war och vun alleguerten deene Leit, déi op deem Site sinn, gesot ginn, datt se géifen Hand an Hand matenee schaffen, sou wéi een individuell de Parking géif brauchen. Datt se do géife mateneen eens ginn. Dat hei war pure demande vun deene Leit, déi um Site sinn an deene mer dat verlounen. Ob dat elo gutt war oder net gutt war, ass eng Questioun, déi ee sech dann herno muss stellen, wann een eng Kéier en neie Bail mat deene Leit mécht, wéi de Parking soll regléiert ginn. Mä hei si mer purement op d'Ufroe vun deene Betriber, déi um Site sinn, agaangen. Méi kënne mer och net maachen, well si u sech dee Site gelount hunn a si eis ëm Hëllef gefrot hunn, fir dee verkéierstechnesch geléist ze kréien. Mä ech huelen awer un, datt intern déi Betriber matenee geschwat hunn, fir datt dee Parking ka vun deem enge wéi vun deem anere benotzt ginn, wann elo owes do keng Aktivitéit ass.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les règlements temporaires de circulation. Da komme mer zum siwente Punkt. Dat ass e Changement an eise Kommissiounen. Do proposéiert déi Lénk den Alain Schartz duerch de Monsieur Ly ze remplacéieren. Dann ass dat heimadder ugeholl. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le changement au sein des commissions consultatives.

sChäffe fRed beRtineLLi (Lsap): Mir hu jo dee ganze Parking un déi Leit, déi do hir Betriber hunn, verlount. Wéi mir dat am Ufank wollte regléieren, hunn déi Leit gesot: Passt op. Mir hunn dat dote mat gelount. Dat ass eise Par-

52

Da wiere mer um Schluss ukomm. Herno komme mer nach zu de puer Froen. Den Här Glauden an d'Madame Goergen hätte Froen ze stellen. Mir hu virun e puer Deeg vum Gary Diderich


interpellation de m. gary diderich (déi Lénk) eng Interpellatioun iwwert de Logement kritt. Ech wëll dozou soen, datt ech dat net glécklech fannen. Natierlech huet de Gemengerot kee Recht, dat ze refuséieren. Ech fannen et just net glécklech, nodeem den Ali Ruckert vun der KPL dat an der leschter Gemengerotssitzung gemaach huet a jiddwereen heibanne sech konnt ausdrécken. Dat ass scho gemaach.

Dezember op verschidde Saache reagéiert ginn.

Dir hutt natierlech d'Wuert, mä ech soen Iech elo schonn, datt mir duerno keng Diskussioune féiere wäerten. De Schäfferot wéi de ganze Gemengerot hu ganz kloer hir Positiounen duergeluecht. Ech fannen et just net fair vis-à-vis vun engem Kolleeg, deen heibanne sëtzt, datt dat esou gemaach gëtt. D'Reglement gesäit dat esou vir, datt Der dat däerft. Also hutt Dir d'Wuert Här Diderich.

Et huet mir ausserdeem den Terrain virbereet, fir nei Chifferen ze kréien, well ech jo och an der Logementskommissioun Vizepresident sinn a mer do leider vum Schäfferot op Ufro net ëmmer déi néideg Chiffere kréien, fir kënnen eis Aarbecht ze maachen. Elo hu mer se awer zum Deel beieneen.

gaRy dideRiCh (déi LénK): Merci, Här Buergermeeschter, dass Der mer trotzdeem d'Wuert gitt, obwuel Der et net wierklech begréisst. Ech muss soen, dass ech éischtens déi lescht Sëtzung leider net konnt do sinn an dat matzäite professionell annoncéiert hunn. An zweetens souwisou wëlles hat, am Kader vun de Budgetsdebatten…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ma da sollt Der et do maachen.

gaRy dideRiCh (déi LénK): …zu deem Thema déi Saachen anzebréngen. Dat maachen ech heimat. Meng Interpellatioun ass elo zu dësem Moment éischter geduecht, e puer Reflexiounen eran ze ginn. An am beschte Fall an d'Budgetsdebatt matafléissen ze loossen. Ech hu kee Problem dermat, wann net iwwert all eenzelne Punkt diskutéiert gëtt.

Dëst gëtt mer awer an engems d'Geleeënheet, och Stellung zu där Diskussioun ze huelen, wou ech net konnt dobäi sinn, an ech op jidde Fall dem Ali Rukkert seng Initiativ begréisst hunn, fir deem wichtegen Thema deen néidege Raum ze ginn.

Wéi gesot hat ech wëlles, onofhängeg vun dëser Initiativ op d'Budgetsdiskussioun anzegoen. Déi Lénk wäert elo an deenen nächste Wochen eng grouss Logementscampagne lancéieren. Mir wäerten an alle Gemengeréit konkret Virschléi abréngen. Dat ass de Kontext. Et ass natierlech elo onglécklech, datt sech dat esou erginn huet. Mä et weist, wéi wichteg dat Thema ass. Ech denken, dass een d'Käpp wierklech weider intensiv muss zesummestrecken, fir dorun ze schaffen. Ech hunn nach all Joers beim Budget konkret Propose gemaach an och Chifferen ausgeschafft – leider ouni direkten Erfolleg. Mä op d'mannst mam indirekten Erfolleg, dass dat Thema, zënter ech am Gemengerot sinn, op jidde Fall progressiv méi wichteg ginn ass. Dass och d'Mietwunnenge méi spezifesch als Thema traitéiert ginn an net ëmmer mam allgemenge Wunnengsbau vermëscht ginn.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Här Diderich.

gaRy dideRiCh (déi LénK): Eng Rei Saachen…

Am November ass ganz vill vu jidderengem gesot ginn. A wa Leit nach dozou wëlle Stellung huelen, kann nach am Kader vun de Budgetsdebatten de 16.

53

Roberto Traversini cède la parole à M. Diderich, mais l’informe d’ores et déjà qu’il n’y aura pas de débat. Ce que fait M.  Diderich n’est pas équitable, mais il est dans son droit.

gaRy dideRiCh (déi LénK) remercie le bourgmestre de lui céder la parole. Il explique qu’il s’était excusé de ne pas pouvoir participer à la dernière séance. Il souhaitait malgré tout mener un débat sur le logement dans le cadre des discussions budgétaires. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) rétorque qu’il n’a qu’à faire cela alors.

gaRy dideRiCh (déi LénK) précise que son interpellation vise à présenter quelques réflexions, qui seront peut-être intégrées dans le budget. Il n’est pas nécessaire de débattre de chaque point. Beaucoup a été dit en novembre et les conseillers qui le souhaitent pourront prendre position le 16 décembre. Gary Diderich salue l’initiative de M. Ruckert la dernière fois. Cette initiative a notamment permis d’obtenir des chiffres concrets alors que le collège échevinal ne répond pas toujours aux demandes de la commission du logement, ce qui l’empêche de travailler correctement. Au cours des prochaines semaines, déi Lénk lancera une grande campagne sur le logement et présentera des idées dans tous les conseils communaux. Il est regrettable que cette interpellation intervienne quelques semaines après celle de M. Ruckert, mais cela ne fait que prouver l’importance du sujet. Tous les ans, dans le cadre des discussions budgétaires, Gary Diderich a fait des propositions chiffrées — sans succès direct. Mais au moins, depuis son arrivée au conseil communal, il a obtenu que les logements à louer soient traités à part. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) réplique que M. Diderich est probablement très fort. Mais il ne devrait pas oublier que les 18 autres membres du conseil communal ont aussi une tête pour réfléchir et qu’ils ont aussi contribué aux progrès faits en matière de logements à louer.


interpellation de m. gary diderich (déi Lénk) gaRy dideRiCh (déi LénK) remercie M. Traversini pour cette remarque pertinente, mais il reste du pain sur la planche et le conseiller craint des blocages idéologiques. M. Ruckert a mis l’accent sur les appartements vides et veut introduire une taxe. déi Lénk soutient cette proposition. Des dossiers comme le Loushaff montrent qu’une telle taxe peut être utile. D’autres exemples dans le pays ont démontré l’efficacité que peut avoir une telle mesure. L’AIS Kordall est une mesure complémentaire et non un argument contre la taxe. Elle offre aux propriétaires la possibilité de faire quelque chose de leur bien. Mais cela ne suffit pas à pousser les propriétaires à s’intéresser à la question. C’est ce à quoi doit servir la taxe. En outre, l’AIS est un outil sans contrôle. En effet, il n’existe pas de recensement des maisons vides. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) proteste que c’est faux.

gaRy dideRiCh (déi LénK) réplique que la dernière fois, le collège échevinal n’a pas avancé de chiffres concrets.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dir sidd wahrscheinlech ganz gutt. Mä vergiesst net, datt d'Leit ronderëm grad esou gutt vläicht kënnte sinn an datt et net alleng duerch Iech ass, datt mer elo esou wäit an de Mietwunnenge sinn. Datt vläicht och déi 18 aner Leit am Gemengerot sech ganz vill doriwwer de Kapp zerbriechen.

gemaach gi vun den eidelsteeënde Wunnengen, ier d'AIS Kordall lancéiert ginn ass.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dat ass net wouer.

gaRy dideRiCh (déi LénK): gaRy dideRiCh (déi LénK): Dat bezweifelen ech guer net. Merci fir déi Remarque, Här Traversini. Ma et besteet awer nach ëmmer vill Handlungsbedarf. Ech fäerten, et gëtt quasi ideologesch Blockaden, déi net ëmmer der Saach dénglech sinn, déi hei matspillen. Dofir wëll ech nach eng Kéier drop agoen. Den Här Ruckert huet de Fokus op d'eidelsteeënd Wunnengen an Terraine gesat an an deem Kontext eng Steier gefuerdert. Och dat ënnerstëtzen ech nodréiglech. Ech mengen, et gëtt Beispiller an der Gemeng, déi mer schonn am Gemengerot haten, wéi de Loushaff, wou esou eng Steier vläicht iergendeppes hätt kënnte bewierken.

Et sinn déi leschte Kéier keng kloer Chiffere genannt ginn. Wann et dee Monitoring ginn hätt…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Well et ganz schwéier ass, kloer Chifferen ze nennen.

gaRy dideRiCh (déi LénK): … dann hätten déi kënnte genannt ginn. Mä ech bieden Iech vläicht elo net direkt…

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

rétorque que c’est difficile.

gaRy dideRiCh (déi LénK) estime que si ces chiffres existent, ils auraient dû être donnés. Il demande à M. Traversini de ne pas l’interrompre continuellement.

Et gëtt och Beispiller, déi d'leschte Kéier an der Debatt net erwähnt gi sinn, wéi Biekerech, wou den aktuelle Statssekretär schonn oft behaapt huet, dass dat d'Leit derzou beweegt huet, eng Initiativ ze ergräifen an eppes mat hiren eidelsteeënden Objeten ze maachen.

Ech fannen et onfair…

gaRy dideRiCh (déi LénK): … mech ëmmer ze ënnerbriechen.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) trouve tout cela injuste vis-à-vis des conseillers communaux. M. Diderich se réfère à une séance du conseil communal précédente après avoir fait des recherches. Ce comportement est indigne.

gaRy dideRiCh (déi LénK) n’est pas d’accord. Il veut faire avancer les débats et non se profiler personnellement. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) rétorque que dans ce cas, il n’a qu’à mener ce débat au sein de la commission du logement.

D'AIS Kordall ass zu esou enger Steier complémentaire an net en Argument dogéint. Dat hunn ech vermësst am Débat, deen d'leschte Kéier stattfonnt huet. Well d'AIS Kordall gëtt de Leit eng konkret Offer, fir eppes mat hiren Objeten ze maachen. Dat ass ganz gutt a ganz wichteg. Mä do muss nach den Ustouss kommen, fir sech iwwerhaapt domadder ze befaassen. A leider muss een heiansdo mat esou enger Mesure wéi enger Steier kommen, fir dass een deen Ustouss kritt.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): … onfair vis-à-vis vun eis all, wann ee sech herno an enger Gemengerotssitzung op déi viregt Gemengerotssitzung bezitt an dann nach Saache recherchéiere kann. Ech fannen dat vis-à-vis vum ganze Gemengerot wierklech onfair. Fuert roueg esou weider, Här Diderich. Ech fannen dat net würdeg.

gaRy dideRiCh (déi LénK): Ee Problem, deen ech gesi bei der AIS Kordall an och an der Debatt vun der leschter Kéier, ass, dass et en Outil ouni Monitoring ass. Et ass kee Recensement

54

Ech denke genau de Géigendeel. Dass dat konstruktiv geduecht ass, dass mer an den Debatte weiderkommen, Saa-


interpellation de m. gary diderich (déi Lénk) chen openee kënnen opbauen. Et geet mir guer net hei drëm, mech perséinlech ze profiléieren.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ma da kommt mir maachen dat an der Logementskommissioun, wou Der dat heiten och hätt kënnten alles maachen a soen.

gaRy dideRiCh (déi LénK): Dat hunn ech schonn. Mir hunn all déi Saachen do schonn ugeschwat. Ech hunn Iech do e Finanzplang higeluecht, wéi ee sozial Mietwunnenge ka bauen a finanzéieren a wéi dat a Relatioun ass mat der Entwécklung vun de Scholden. Dat hunn ech och schonn an der Logementskommissioun abruecht. Leider ass domadder nach näischt geschitt. Firwat soen ech, dass ech fäerten, dass dat ideologesch traitéiert gëtt? Well eben d'Zuele feelen. Den Här Schwachtgen hat et och an där Gemengerotssitzung gesot. Déi feelen, fir kënne wierklech ze evaluéieren. Wat ass de Besoin? Wat ass d'Situatioun? An eben erauszefannen, wéi dat evoluéiert. Mir kréien d'Zuelen, wivill Logementer an d'AIS Kordall era kommen. Mir kréien awer net dee Recensement. Jiddefalls net esou wéi a verschiddenen anere Rapporten, déi mer kréien an déi ëmmer ganz gutt gemaach sinn. An deem Beräich besteet op jidde Fall nach Bedarf. An eng Logementskommissioun bräicht awer esou Chifferen, fir och kënnen ze schaffen. Et gëtt sech och opgehale mat Formulatioune wéi Spekulatioun. Ech mengen net, dass Spekulatioun just e Wuert ass, wat vu Kommunisten oder Lénke benotzt gëtt. Spekulatioun ass e klore Phenomeen an der Ekonomie an am Logement. An et kann een net bestreiden, dass déi am Logement e ganz wichtege Rôle anhëlt. Ech wollt d'Fro opwerfen, firwat de Maxim's selwer net an d'AIS Kordall geholl ginn ass, während deenen zwee Joer, wou deen elo schonn eidel steet? Ech hu virdrun héieren, dass et do kon-

kret géif weidergoen. Dat ass mer elo nei, mä ech mengen, dat si Gebaier, déi dann awer eng Zäitchen eidel stinn. Ech wéilt kuerz op de Finanzplang agoen, deen ech iech ausgedeelt hunn, fir dass sech all Parteien deen ukucke kënnen an esou nach Saachen a Considératioun kënne geholl gi bis déi nächst Budgetssëtzung. Do kënne jo nach Amendementer geschéien. Dee Finanzplang weist, dass ee kënnt 500 sozial Mietwunnenge bauen. A vu dass ee jo 75% vum Stat kritt, géif sech dat innerhalb vun e puer Joer direkt zimlech ausgläichen am Budget. D'Verscholdung vun der Gemeng géif just bedéngt eropgoen a géif sech no e puer Joer schonn ugläichen op déi Verscholdung, déi och am Pluriannuel vun der Gemeng dran ass. Firwat ass dat esou? Well den Taux jo gerechent gëtt tëschent Scholden, déi een huet, an de Recettes ordinaires, déi een huet. Wann een also Mietwunnengen huet, ginn d'Recettes ordinaires och an d'Luucht. Dat muss een a Betruecht zéien. Esou eng Rechnung ass am Fong ganz realistesch an et läit wierklech net u finanzielle Grënn, fir dat net ze maachen. Dofir wollt ech dat nach eng Kéier méi konkret ausschaffen. Et ka sinn, dass net all Parameteren an där Rechnung 100%eg sinn. Mir feelen eng ganz Rei Donnéeën, op déi een als Schäfferot méi Zougrëff huet. Mä ech si gäre bereet, dat och als Excel-Fichier ze partagéieren. Da kënnen de Schäfferot oder d'Leit an der Gemeng dat verschaffen, d'Parameteren ajustéieren a kukken, wat dee Moment dobäi erauskënnt. Ech hunn den Här Buergermeeschter gefrot, fir d’Chifferen, déi d'leschte Kéier genannt gi sinn, nach eng Kéier ze kréien. Ech muss do just drop hiweisen – esou wéi ech dat suivéiert hunn –, datt relativ vill Saache matenee vermëscht gi sinn. Et si jo all d'Chifferen opgezielt gi vu Wunnengen, déi gebaut ginn, ob Vente oder Locatioun. Ob Privat oder net privat. An ob Studentewunnengen oder net Studentewunnengen. Do kënnt een dann in der Tat op plus ou moins 900 Sozialwunnengen. Wat awer vermëscht ginn ass, sinn d'Wunnengen à prix abordables. Déi si

55

gaRy dideRiCh (déi LénK) y a déjà abordé toutes ces questions. Il a aussi déjà présenté au bourgmestre un plan de financement des appartements à louer sociaux. Mais cela n’a servi à rien. Gary Diderich craint que ce problème ne soit traité de manière idéologique, car il manque des chiffres. Il n’existe pas d’état des lieux et on ne connait pas les besoins. L’AIS fournit des informations au sujet des logements qu’elle sous-loue, mais pas au sujet du nombre de logements vides. Or la commission des logements a besoin de ces chiffres pour pouvoir travailler. Par ailleurs, «spéculation» n’est pas un mot utilisé uniquement par les communistes, mais un phénomène économique jouant un rôle crucial dans le logement. Pourquoi «Maxim’s», qui est vide depuis deux ans, n’est-il pas loué par l’AIS? Pour ce qui est du plan de financement, des amendements sont encore possibles. Differdange pourrait construire 500 logements sociaux à louer. Comme ils seraient financés à 75 % par l’État, la commune rentrerait rapidement dans ses frais. L’endettement n’augmenterait qu’à court terme. En effet, le taux d’endettement est calculé sur base des dettes et des recettes ordinaires. Or louer des logements rapporte de l’argent. Il n’existe donc pas de raisons financières pour ne pas construire de logements sociaux à louer. Dans ses calculs, il est possible que Gary Diderich n’ait pas tenu compte de tous les paramètres. Mais le collège échevinal peut toujours les adapter. Gary Diderich a demandé au bourgmestre de lui fournir les chiffres qu’il a présentés la dernière fois. Ces chiffres mélangent tout: logements publics et privés, en vente ou à la location, appartements pour étudiants… En calculant de cette façon, on arrive effectivement à 900 logements sociaux. Mais le collège échevinal y inclut aussi les logements à prix abordable. C’est comme cela qu’il arrive à 10 % de logements sociaux, ce qui est mieux que les 3 ou 4 % dans le


interpellation de m. gary diderich (déi Lénk) reste du pays, mais moins que 17 % dans les pays voisins. D’après les calculs de Gary Diderich, le nombre de logements sociaux se monte à 688 s’il inclut les appartements pour étudiants. S’il les exclut comme à l’étranger, il arrive à 600 logements sociaux. M.  Ruckert a mentionné Caritas tout à l’heure. Il y a aussi les chiffres de la chambre immobilière. Si on les rapporte à la situation de Differdange, il apparait que la ville aurait besoin de 1000 logements sociaux à louer supplémentaires. Malgré tous les efforts du collège échevinal, ce chiffre n’est pas atteint. Et il ne serait pas atteint non plus avec les 500 logements que prévoit le plan de Gary Diderich. Mais en tout cas, pour régler le problème, le collège échevinal doit prendre de nombreuses mesures courageuses. D’un point de vue budgétaire, c’est possible. À terme, les logements sociaux à louer laisseraient la place à des logements accessibles. Mais pour y arriver, il faut instaurer un équilibre entre l’offre des promoteurs privés et l’offre publique. Parmi les mesures possibles figure celle d’un partenariat entre la commune et ses habitants, où les habitants investiraient dans une société coopérative. L’argent serait utilisé pour construire des logements sur le territoire communal. Il pourrait s’agir d’habitations à louer ou à vendre et pas nécessairement des logements sociaux. Bien entendu, il faudrait veiller à créer la bonne mixité sociale. En ce qui concerne la valeur des biens immobiliers, déi Lénk compte prendre l’initiative prochainement. Beaucoup de locataires ne connaissent pas leurs droits. La commission du logement avait organisé une réunion d’information, mais ce sont principalement des propriétaires qui y avaient participé. Pour atteindre les locataires, il faudra probablement s’adresser directement à eux. déi Lénk distribuera prochainement une brochure. La commune de Differdange devrait informer ses habitants du montant maximal des loyers. Car avec la nouvelle subvention, ceux-ci risquent d’augmenter. Beaucoup de

wichteg fir de Wunnengsmaart. Dat bestreiden ech net. Et ass just, dass dat mat 10% e bëssen irféierend ass, wann een da vu soziale Mietwunnenge schwätzt. Well wann een elo kuckt, ass jo Lëtzebuerg ganz schwaach an de soziale Mietwunnengen. Wann een de Pourcentage hëlt, si mer vläicht bei 3 oder 4% iwwert d'Land. D’Nopeschlänner si bei 17%. Wann een also e bësse Vergläichswäerter wëll hunn, sinn déi 10% irféierend, well do och déi Logements à prix abordables dra gehéieren. Wann ech d'Studentewunnengen an der Rechnung mat dra behalen an dat, wat ech elo als sozial Mietwunnengen eraus gerechent hunn – mä dat misst een einfach nach verfeineren an dat wäert ech gären an der Logementskommissioun abréngen, wa mer méi a méi Chifferen hunn –, wäre mer bei 688 soziale Mietwunnengen. A wa mer dann nach Studentewunnengen eraushuelen, déi wichteg sinn, mä déi awer net direkt dat sinn, wat an dee Pourcentage vu soziale Mietwunnengen am Ausland agerechent gëtt, si mer bei ronn 600 soziale Mietwunnengen. Den Här Ruckert hat d'Caritas erwähnt. Et gëtt och d'Chambre immobilière. Déi Chifferen hunn ech schonn oft heibanne genannt, wat do viru Joren e Besoin identifizéiert ginn ass. Dee Besoin ass bestëmmt just nach méi an d'Luucht gaangen. Wann een dat op d'Déifferdenger Bevëlkerung rechent, bräichte mir zousätzlech zu deem, wat schonn do ass – well et si jo scho sozial Mietwunnengen do – bis zu 1.000 neie soziale Mietwunnengen an der Gemeng. Et gi ganz vill Saachen ënnerholl. Mä op déi Dausend komme mer net. Op déi Dausend komme mer och net mat deem Finanzplang, deen ech eraginn hunn. Ech si vu 500 ausgaangen, fir et awer plus ou moins realistesch ze halen. Ech mengen, dass mer déi aner 500 duerch all déi vill a luewenswäert Initiativen, déi de Schäfferot bis elo scho geholl huet… An och déi verschidden Asblen déi aktiv sinn. Et misst ee vläicht kukken, ob an deene Chiffren Ënnerdaach erwähnt gëtt, well déi awer och vill wäertvoll Aarbecht hei an der Gemeng maachen. Mä wa mer de Wunnengsproblem wierklech wëllen an de Grëff kréien, brauche mer am Beräich soziale

56

Mietwunnenge ganz couragéis an determinéiert Aktiounen. Budgetär wäre se absolutt méiglech, wéi dee Finanzplang awer weist, deen ech iech elo verdeelt hunn. Am beschte Fall schwätze mer dann iergendwann och net méi vu soziale Mietwunnengen, mä einfach vun accessibele Wunnraum, dee mer fir jidderee schafen. Fir dat ze erreechen, brauche mer vill méi en Équiliber tëschent der Offer vu Promoteuren, deene mer dat Feld am Fong quasi ganz iwwerloossen, an Initiative vun der ëffentlecher Hand. Do wollt ech och nach eng Iddi abréngen, déi och e bëssen an deem Esprit ass wéi dat, wat ech am Beräich Office social gesot hunn a wou een och op d'Économie solidaire kënnt bauen. Et kënnt een an eng ëffentlech-ëffentlech Partnerschaft goen, wou d'Gemeng eng Initiativ géif ergräifen a seng Bierger géif dozou invitéieren, hir Suen amplaz an iergendwellech Sicaven ze investéieren an an eng Société coopérative ze investéieren. Déi Sue kënnten da benotzt gi fir de Wunnengsbau an der Gemeng. Dat muss kee soziale Wunnengsbau sinn. Dat ka Vente sinn. Dat ka Locatioun sinn. Mä ech géif soen, dass et virun allem an der Locatioun ass, wou mer nach ganz vill musse maachen. Awer och do am Sënn vun enger sozialer Mixitéit op deene richtege Plazen. Net nëmme sozial Mietwunnengen, mä och einfach normal Mietwunnengen, wou net de Revenu a Considératioun geholl gëtt, mä d'Valeur vum Objet. Wann ech vu Valeur vum Objet schwätzen, wëll ech ofschléissend soen, dass mir als déi Lénk einfach selwer wäerten d'Initiativ iwwerhuelen. Et sinn nach ëmmer net genuch Bierger – virun allem d'Mieter – iwwer hir Rechter informéiert. Mir haten an der Logementskommissioun zwar eng flott Initiativ geholl, mä leider waren do haaptsächlech Proprietairen op déi Informatiounsréunioun iwwert de Bail à loyer komm. Wa mer d'Locatairen och informéiere wëllen, musse mer vläicht méi op si zoukommen. Et muss ee vläicht aner Informatiounskanäl fannen. Dozou wäerte mir jiddefalls emol deemnächst eng Broschür verdeelen.


questions Ech denken, dass mer als Gemeng eis Bierger méi informéiere missten, wat de Maximum vu Loyer ass, deen ee froen däerf. Déi 5% si virun allem wichteg, wann déi Mesure kënnt vun der Subventioun zum Loyer. Well soss op eemol d'Proprietairë mengen, d'Leit hätte méi Suen a si kéinten och méi froen. De Statssekretär am Logement huet ganz richteg op e puer Plaze gesot, dass mer e Gesetz hunn. Mä et muss ee sech bewosst sinn, dass dat Gesetz a ville Fäll net respektéiert gëtt. Et si vill Proprietairen, déi ganz responsabel sinn. Déi froen emol net déi 5%. D'Zil soll jo och elo net sinn, dass déi op eemol ufänken, 5% vum Capital investi als Loyer ze froen. Mä vill Proprietairë mengen, si kënnten de Präis vum Loyer unhand vum Marchéspräis upassen, wat awer net de Fall ass. Et ass net de Marchéspräis an der Locatioun oder an der Vente, deen zielt. Et ass dat, wat een ausginn huet fir de Logement. A par rapport dozou, däerf ee just 5% pro Joer als Einnamen als Loyer froen. Dat ass e Sujet, deen eis um Häerz läit, a wou mer denken, dass een dee wierklech och misst an engem Magazin widderhuelen an offensiv un d'Leit bréngen. Dat ass dat, wat ech dozou soe wollt. Meng Interventioun soll wierklech esou verstane ginn, dass ech eng Aarbecht gemaach hunn, déi ech mat jidderengem wëll deelen, a wou ee sech als Gemeng déi Chiffere kann ukucken an vläicht de Risiko agoen selwer ze investéieren, nei Recetten ze produzéieren an op ee vun deene gréisste soziale Problemer hei am Land wierklech aktiv ze reagéieren. An dëser Berechnung ass och mat dran, dass een d'Leit bezilt, déi sech dorëms këmmeren. Déi Méibelaaschtung muss ee mat aberechnen. Dat ass schonn zum Deel mat agerechent. Déi Parametere kann ee wahrscheinlech nach ajustéieren. Ech wär frou, wa mer zesummen heibanne respektiv an der Logementskommissioun weider an déi Richtung géife schaffen. Grad esou wéi ech frou wär, wa mer déi Iddi vun där Tax géife weiderféieren. Et hunn net vill Leit prinzipiell géint déi Tax geschwat. Mä et sinn eng Rei prak-

tesch Saachen ugeschwat ginn. Ech hoffen, dass mer onofhängeg vu Parteiinteressien oder ideologeschen Iwwerleeunge wierklech um Sujet selwer dru schaffen an unhand vu méi a méi Donnéeën an Chifferen dat doten uginn. A wierklech nach méi e staarken Aktionismus an déi Richtung maachen. Ech soen Iech Merci.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Merci, Här Diderich. Da soen ech iech Merci, datt der haut komm sidd. Ech wëll iech drun erënneren, datt déi nächst Budgetssitzung…

eng stëmm: D'Froen nach.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Jo. Déi nächst Budgetssitzung ass de 16. Dezember um hallwer aacht.

propriétaires se comportent de manière responsable. Mais d’autres ne respectent pas la loi des 5 % du capital investi. Ils pensent pouvoir se baser sur le prix courant de l’immobilier, alors que c’est le prix du logement qui compte. Cette question tient à cœur à déi Lénk. Elle devrait être abordée dans le magazine. L’intervention de Gary Diderich est à interpréter de la manière suivante: il voulait partager avec le conseil communal le travail qu’il a réalisé. Il pense que la commune devrait prendre le risque d’investir dans les logements et d’en tirer ainsi des recettes. Ses calculs incluent les frais de personnel supplémentaires. Gary Diderich espère que ses suggestions ainsi que la taxe proposée par M. Ruckert seront discutées au sein de la commission du logement. Le conseil communal ne semblait pas contraire à la taxe par principe, mais parce qu’il subsiste des problèmes pratiques. Gary Diderich espère que les partis n’en feront pas une question idéologique et que des actions seront menées.

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) Do waren nach e puer Froen. Den Här Glauden hat ugesat, mä ech ginn awer dem Martine Goergen d'Wuert, well hatt scho virun der Sitzung gefrot hat.

rappelle que la deuxième séance budgétaire aura lieu le 16 décembre à 7 h 30. Mme Goergen et M. Glauden ont encore des questions.

maRtine goeRgen (dp):

maRtine goeRgen (dp) revient sur les problèmes de courriers électroniques qu’a abordés M. Liesch tout à l’heure. Elle demande si les données de la commune et de ses habitants ont été compromises. Elle n’a pas bien compris quel était le problème.

Et ass och net fir laang. Ech wollt just dem Här Liesch eng Fro stellen. Hien hat virdrun d'Problemer mat eisen Emailen ugeschwat. Dir hutt gesinn, mir hu ganz vill Spam kritt déi lescht Zäit. Ech wollt froen, ob do an iergendengem Moment eis Donnéeën an och d'Donnéeë vun eise Bierger a Gefor waren? Ech hunn nach net richteg konnten novollzéien, wou do de Problem loung. Kënnt Der eis do vläicht e puer weider Informatioune ginn?

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng): Ech kann op jidde Fall emol confirméieren, dass et zu kengem Moment eng Gefor fir d'Donnéeë vun der Gemeng bestanen huet. Mir haten d'ailleurs déiselwecht Problemer wéi de Ministère de

57

geoRges LiesCh (déi gRéng) confirme que les données de la commune n’ont jamais été en danger. Le ministère de l’Éducation nationale a connu des problèmes similaires. Ses serveurs sont même tombés en panne, ce qui n’a pas été le cas à Differdange.


questions Georges Liesch précise que ceux qui ont une adresse e-mail de la commune ne doivent pas ouvrir une pièce jointe d’une destinataire qu’ils ne connaissent pas. Mais en tout cas, toutes les écoles et tous les ministères sont touchés par cette vague de spam. Si quelqu’un a ouvert une pièce jointe et son ordinateur a été infecté d’un virus, il doit éteindre la machine et contacter l’assistance informatique de la commune.

jos gLauden (dp) peut poser ses questions la prochaine fois si le bourgmestre préfère.

l'Éducation Nationale se och hat. Wou ganz Serveren ofgestierzt sinn. Dat war bei eis Gott sei Dank net de Fall. D'Warnung ass natierlech, datt jiddereen, deen eng differdange.lu E-mailAdress huet a Maile kritt mat Attachementer vu Leit, déi en net kennt, déi Maile net opmécht. Einfach läschen. Mir sinn un där Saach drun, fir déi Filteren ze ajustéieren. Et ass wierklech eng Well vu Spam, déi am Moment ënnerwee ass an déi net nëmmen d'Gemeng betrëfft, mä eigentlech jiddweree betrëfft. All Schoulen an all Ministèren, wou ech weess, kämpfen am Moment domadder. A mir och. Mä et ass awer keng reell Gefor am Moment do.

jos gLauden (dp): Ech hat virdrun eng Rei Froe gestallt, wou Der gemengt hutt, et hätt näischt mam Sujet ze di gehat. Wou ech der Meenung war, et hätt awer dermat ze di gehat.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Ech hunn dat net nëmme gemengt. Ech si sécher, datt dat näischt mam Sujet ze dinn hat.

jos gLauden (dp):

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) lui répond qu’il peut les poser.

jos gLauden (dp) a posé des questions tout à l’heure, mais M. Traversini lui a dit qu’elles n’avaient rien à voir avec le sujet. Lui pense le contraire. RobeRto tRaveRsini (déi gRéng)

Wann een en Attachement opmécht an de PC géif vun engem Virus befall ginn, dann einfach de Computer ausmaachen a bei eisem Helpdesk uruffen. Da kréie mer de Problem geléist.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

est sûr de ce qu’il a dit.

jos gLauden (dp) se réjouit que le contrat dont il était question tout à l’heure puisse être prolongé de deux ans. Mais que se passera-t-il ensuite? Y a-t-il des négociations pour acquérir le terrain d’ArcelorMittal? Où la kermesse sera-t-elle organisée lorsque le parc de stationnement sera construit?

RobeRto tRaveRsini (déi gRéng) est content d’avoir obtenu le terrain pour cinq ans. Après, il faudra voir. Le collège échevinal souhaite devenir propriétaire du terrain. Mais ce n’est pas évident. Une procédure commodo serait nécessaire.

Wat gëtt dat eréischt, wann d'Regierung mat den Trojaner schafft!

sChäffe geoRges LiesCh (déi gRéng): Keng glécklech Saach.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Okay. Da stellen ech meng Froen elo. Da fueren ech do weider, wou ech d'Éinescht opgehalen hunn. Mir sinn als Partei natierlech och frou, datt dee Kontrakt herno nach zwee Joer ka verlängert ginn. Wat geschitt dann, wann déi zwee Joer eriwwer sinn? Besteet d'Méiglechkeet, mat der Arcelor weider ze verhandelen, datt mer et eventuell souguer kënnte kafen? Déi aner Saach: Wouhinner mat eiser Kiermes herno, wann d'Parkhaus do steet? Fir déi musse mer jo och eng Plaz kréien. Dat waren déi Froen, déi ech un de Schäfferot ze stellen hat.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng):

Här Glauden, Dir hutt d'Wuert.

jos gLauden (dp): Et ass wéi Der wëllt. Mir kënnen och déi nächste Kéier driwwer schwätzen.

bueRgeRmeesChteR RobeRto tRaveRsini (déi gRéng): Dir hat Froen. Dir kënnt déi roueg stellen.

58

Merci. Mir sinn natierlech frou, datt mer emol déi fënnef Joer kritt hunn. Duerno musse mer kucken. Mir hale jo haut net mat de Verhandlungen op. Eise Wonsch ass et, jo ganz kloer eng Kéier Proprietaire vun deem Terrain ze ginn. Mä dat wäerte mer net esou einfach kréie wéinst dem Kommodosgesetz. Da misst ArcelorMittal e ganz neie Kommodo maachen. Domadder si se net averstanen. Deen heite Schäfferot an deen nächste Schäfferot, dee kënnt, mussen um Ball bleiwen, fir ze kucken, wéi mer do weider ginn. Et ass natierlech eng ganz wichteg Plaz.


questions Dir wësst jo nach, datt mer dobaussen eng Foto solle gemaach kréien. Den Här Piscitelli ass fort. Dat géife mer dann de 16. Dezember maachen. Da si mer vläicht komplett. Mir wollten awer eng Kéier eng komplett Foto a wann et nëmmen ass fir eis Archiven. Datt mer wéinstens eng Kéier eng komplett Foto

hu vun deem ganze Gemengerot aus der Stad Déifferdeng. Ech soen iech Merci. Bis de 16. Dezember 2015.

59

Le collège échevinal suivant devra poursuivre les négociations. Le 16 décembre, une photo du conseil communal sera prise pour les archives. Roberto Traversini clôture la séance.


budget 2016 Tableau récapitulatif du budget rectifié de l’exercice 2015

Tableau récapitulatif du budget rectifié de l’exercice 2016

60


RĂŠcapitulation par chapitre budgĂŠtaire

61


Budget ordinaire

Frais de personnel

62


Frais de personnel par rapport aux dĂŠpenses ordinaires

DĂŠpenses ordinaires sans salaires

63


Évolution des emprunts sans emprunts pour le compte de l’État

Emprunts pour le compte de l’État

64


Amortissement des emprunts par rapport aux recettes ordinaires

Recettes taxes communales

65


Recettes contrats de bail

Évolution des dÊpenses extraordinaires

66


état CiviL – naissanCes VIEIRA ANTUNES Santiago JORGE MOREIRA Luena MEKIC Amina WAMPACH Ben FURTADO Elysha ALMEIDA Rosa Yasmine SILVA RAMOS Melissa CULIQ Mirko BARBARO Daniel VALENTINO Francesca MACHADO DOS SANTOS Mia DELVAUX Nathan SALES FERNANDES Lara SINGH Monia CABRAL ALBERNAZ Martim DE MOURA SAMPAIO Iury MATOS RAMADA Clayten VIEIRA ESCADA Emma ABAZOVIC Haris LOPEZ CASTANHA Ilyas RODRIGUES DE FIGUEIREDO Gabriella BOQOLLI Diart PEREIRA VALPAçOS Lucas SILVA GRASINA DUARTE Filipe PINA SOARES DAYANNE Yonara MILHEIRO FRADE Luena LOPES Jussie KUKU Mariam Peniel SOARES PEREIRA Loan MACHADO Dahlia Rose STELMES Lynch Lina Marie DA SILVA OLIVEIRA Yan DRESS TIGIST Tesfaye VARELA TEIXEIRA Lais POZZACCHIO Alexandra Claude BARBOSA ALMEIDA Rihana OSMANOVIC Malik HASI Leart ALVES CARVALHO Diego ALMADA LOPES Maylis GALES BOSSI Amy RAGAGELES Leticia Alexandra LEUWAT Lisa Raphaëlle RAMČILOVIČ Dalina FARAHANI Feisal MUJKICH Diogo Mathis

Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Ettelbruck Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg

67

04.11.2015 06.11.2015 06.11.2015 09.11.2015 12.11.2015 13.11.2015 14.11.2015 16.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 20.11.2015 20.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 27.11.2015 29.11.2015 29.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 02.12.2015 05.12.2015 05.12.2015 05.12.2015 06.12.2015 07.12.2015 09.12.2015 10.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 11.12.2015 13.12.2015 13.12.2015 14.12.2015 15.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 17.12.2015 17.12.2015


GALES Anne Sophie CARVALHO GODINHO Júnior Antonio PINHO SOUSA Luena MONTEIRO DE SOUSA Bryan SAVIC Nikola FEREIRA Abel Vitória Filipa BERNARDES LOBATO Gonçalo SEMEDO DE PINA Miguel Romão HENGEN RIBEIRO Victoria BARAQUIN PARADA Kiara

Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette

17.12.2015 18.12.2015 21.12.2015 21.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 22.12.2015 25.12.2015 25.12.2015 27.12.2015

état CiviL – maRiages IBRISEVIC Said & MIRANDA DE SOUSA Judite Isabel GERARD Daniel & RUDAK Marianna VLASIČ Uvan & SKRIJELJ Anita RESENDE DOS SANTOS Carlos Daniel & CORREIA DA SILVA Diana Manuela IENTILE Salvatore & NOTO Léana DIMITRIJEVIC Goran & MLADENOVIC Miljana MELOUANI Samir & PIRES MARTINS Maria Luis ADROVIKJ Halil & SPAHIKJ Sanela ANDRÉ Sacha Louis Georges & PAUWELS Jennifer BALICEVAC Mirza & RAMDEDOVIČ Melisa FONTES DOS SANTOS Márcio Hugo & DE OLIVEIRA PINHEIRO Cláudia Alexandra LIGGIO Salvatore & CABO DA COSTA Olívia Maria

68

03.11.2015 04.11.2015 14.11.2015 14.11.2015 14.11.2015 23.11.2015 01.12.2015 12.12.2015 12.12.2015 12.12.2015 12.12.2015 12.12.2015


état CiviL – déCes GILBERTZ Marco Pierre Henri CRUCIANI Italia, vve de MAZZALUPI Umberto RICHTER Elisabeth, vve de VALENTINY Jean Pierre MEDER Georgette Marie, vve de BILDGEN Joseph

Niederkorn Differdange Differdange Niederkorn

03.11.2015 05.11.2015 07.11.2015 07.11.2015

SCHMITT Margaretha, vve de MAJERUS Paul Nicolas TROJAN Marie Louise, vve de WILTZIUS Emile Jean GINDT Guy Nicolas, vf de LOCH Birgit Gertrude GALLETTI Rina, vve de PANTALEONI Verino HolCher Gustave Jean Baptiste, ép. de RINALDIS Teresa NOPPEN Yvonne VU HUNG Anh, ép. de Vo THI Kim Phuong EICHER Armand, vf de BALÉZO Henriette Marie Odile PAVAJOT Gilles Michel Bernard NURENBERG Anna, vve de DEMUTH Ernest PETERS Rosalie, vve de BACKES Pierre Charles THILL Jeanne, vve de HENKES Roger François ERPELDING Elise, vve de MAGNANI François ROSINUS Aloyse Burart Léon, ép. de GLOD Marie Alice POULOT Georges, ép. de WEYDERT Marguerite BARTHEL Roger, ép. de BRAUCH Andrée Marie ATTEN Léon Henri, ép. de SEYWERT Juliette Catherine MOLITOR Denise Suzette Marguerite, ép. de CASTIGLIA Franco Enrico LEGIL Gilbert HERMES Marcel Joseph Hubert EWEN Marie Thérèse Gérard, vve de WIRTZ Lucien Paul

Belvaux Niederkorn Esch-sur-Alzette Luxembourg Niederkorn Differdange Stavelot, Belgique Differdange Differdange Niederkorn Luxembourg Esch-sur-Alzette Ettelbruck Differdange Niederkorn Niederkorn Niederkorn Niederkorn Differdange Rodange Esch-sur-Alzette

08.11.2015 13.11.2015 13.11.2015 15.11.2015 18.11.2015 20.11.2015 23.11.2015 23.11.2015 20.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 26.11.2015 27.11.2015 13.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 16.12.2015 18.12.2015 24.12.2015 26.12.2015 31.12.2015

69


demandeR une CaRte d’identité biométRique La détention d’une carte d’identité est obligatoire pour toute personne de nationalité luxembourgeoise âgée de 15 ans au moins et ayant sa résidence habituelle dans une commune luxembourgeoise. Pour les Luxembourgeois de moins de 15 ans, la carte d’identité n’est pas obligatoire, mais elle est délivrée sur demande. Par contre, elle est obligatoire pour les mineurs si vous quittez le Luxembourg! La demande doit impérativement être effectuée par l’intéressé(e) lui (elle)-même. Pour les mineurs, la présence d’un des parents ayant le droit de garde ou du tuteur légal est obligatoire. La photo sera prise directement à la commune. Le délai normal de délivrance des cartes d’identité est en principe de 10 jours ouvrables à partir du jour de la demande. La date exacte vous sera communiquée lors de la demande. Tout citoyen majeur pourra disposer sur sa carte d’identité de deux certificats lui permettant: – de signer électroniquement ses documents et transactions en ligne, avec une valeur légale équivalente à une signature manuscrite; – de se connecter de manière sécurisée à de multiples applications étatiques et privées en ligne. L’activation des certificats est optionnelle et la décision y relative est prise au moment de la demande. Le montant à régler à l’avance pour la délivrance d’une carte d’identité est de: – – – –

14 euros pour une carte d’identité valide 10 ans (titulaire de plus de 15 ans); 10 euros pour une carte d’identité valide 5 ans (titulaire entre 4 et 15 ans); 5 euros pour une carte d’identité valide 2 ans (titulaire de moins de 4 ans); 45 euros pour une procédure accélérée;

et est à verser sur le compte chèque postal luxembourgeois du Centre des technologies de l’information de l’État suivant: Numéro de compte: IBAN LU44 1111 7028 7715 0000 Nom du bénéficiaire: TS-CE CTIE Cartes d’identité B.P.1111 L-1011 Luxembourg Code BIC: CCPLLULL Communication: Nom(s) et Prénom(s) des personnes concernées Au moment de la demande, sont à produire: – la carte d’identité périmée ou une déclaration de perte/vol établie par la Police; – la preuve de paiement de la taxe indiquée ci-dessus (copie de virement). Les cartes d’identité actuelles resteront valables jusqu’à leur date d’expiration et ne seront renouvelées qu’aux conditions suivantes: 1) 2) 3) 4) 5)

à l’expiration de la période de validité stipulée sur la carte (moins de 3 mois); en cas de déménagement (également à l’intérieur de la commune); lorsque la photographie du titulaire ne correspond plus à sa physionomie actuelle; lorsque la carte a été perdue, volée ou détériorée; en cas de changement de nom(s) ou de prénom(s) et en cas d’ajout ou de retrait de nom du conjoint vivant ou prédécédé; 6) en cas de changement du numéro d’identification. Pour des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter le service Biergeramt (Tél.: 58 77 1-1700/1701).

70


71


Profile for Ville de Differdange

InfoBlat °06 15  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 4. Dezember 2015

InfoBlat °06 15  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 4. Dezember 2015

Advertisement