Page 65

9. Questions

Et ass och esou, dass d'Rutschbahn vun aacht bis néng net op ass. Dat heescht, déi Kanner, déi schonn um aacht do sinn, hate Pech. D'Schwammmeeschtere sollen d'Rutschbahn ebe kon­ trolléieren, wat awer soss an der oppener Schwämm kee Problem war. Dat heescht, dat ass da schued fir déi, déi d'Méiglechkeet net kréien, fir déi Infrastruktur ze notzen, déi awer als Komplettes do ass.

An ech mengen, et ass meng Responsabilitéit als Gemengerotsmember, wann ech esou Saachen zu Ouere gedroe kréien, wou et ëm d'Schwamme geet, wou et ëm d'Sécherheet geet, dass ech dat hei uschwätzen, Här Traversini. Dir hutt mech do ënnerbrach.

Dat sinn alles Saachen, déi ech eben esou matkritt hunn. Wat mech dozou bruecht huet, verschidde Froen opzewerfen. Wéi grad freides, wou d'Leit vläicht gären eng Bréck maachen, do eben dann de 25. Juni fir 20  Klassen an domadder ronn 300  Schüler de Schwammsport ausgefall ass.

Maacht Dir dat.

Wéi erkläert sech deen Ausfall? Wéi erkläert sech, dass all Kéiers, wann ee Schwammmeeschter krank ass oder bei den Dokter geet, d'Schwammen ausfält? Wéi oft fält d'Schwammen fir eis Schoulklassen aus? Hu mir keng aner Méiglechkeeten? Besteet do e Personalmangel? Oder géif et Méiglechkeete ginn, fir déi eenzel Deeg Alternativen ze organiséieren? An dann och d'Fro: Ass assuréiert, dass d'Schwammmeeschteren e Maximum vun hirer Opmierksamkeet op d'Kanner riichten oder ass et momentan esou, dass eenzel Schwammmeeschteren hiren Handy huelen respektiv ane­ ren Occupatiounen nogi während de Schwammstonnen? A gëtt et do Regelen, fir d'Personal, wat zum Beispill d'Benotzung vum Handy ugeet?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat heescht, Dir sot d'Schwammmeeschtere géifen net oppassen, déi géifen um Handy spillen. Dat hutt Dir elo gesot.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech hunn dat bericht kritt. Ech froen, ob dat stëmmt. Ech wëll net, dass esou Saachen erëmgezielt ginn, déi vläicht net stëmmen. Dofir wëll ech froen, ob et Regele gëtt? Well als Employeur, als Gemeng musse mir jo och kucken, dass mir deen néidege Kader en place setzen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Als lescht Fro: Wéi ginn d'Besëtzverhältnisser vum Accessoire-Material gehandhaabt, wéi Waassergoaler, Bitercher, Strenzen, Brécken, Waasserteppecher, all déi Saachen, déi och fir d'Gewinnung gemengt sinn? Wat däerf dovunner fir d'Schoulschwamme benotzt ginn? Wéi eng Prozedure gëtt et, déi dat vläicht erliichteren oder erschwéieren, dass déi Saache benotzt ginn? Muss dat reservéiert ginn? Ass dat zimlech komplizéiert oder net? Dat wären emol déi Froen, déi ech a punkto Schwammsport hätt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Fuert weider mat Äre Froen, da beäntwerte mer se all zesummen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Da wollt ech nach eng Kéier uschwätzen, well mer alleguerten am Gemengerot eng E-Mail kritt hu vun der Personaldelegatioun, wou mer dru si mam Kollektivvertrag. Kënnt Dir eis do en Update maachen, wou déi Verhandlungen dru sinn? Gett et mëttlerweil scho méi konkret Stellungnamen oder Positioune vum Schäfferot, respektiv vun eenzele Fraktiounen dozou? Well eng Rei Gemenge sech jo elo ganz kloer positionéiert hunn. Äert Argument war, dass ee sech als Gemenge soll zesumme positionéieren. Dat ass elo manifestement net méi ganz de Fall.

65

En plus, le toboggan n’est pas ouvert de 8 h à 9  h, ce qui exclut d’autres enfants. Il est dommage que les enfants ne puissent pas profiter de ces infrastructures dans leur globalité. Tous ces problèmes ont amené Gary Diderich à poser ces questions. Il se demande aussi pourquoi le 25 juin, 20 classes — et donc quelque 300 élèves — n’ont pas pu aller à la piscine. Pourquoi le cours de natation est-il annulé à chaque fois qu’un maitre nageur est malade? Combien de fois cela arrive-t-il? Y a-t-il un manque de personnel? Les maitres nageurs font-ils attention aux enfants ou passent-ils leur temps sur leur téléphone portable? Y a-t-il des règles concernant l’utilisation du téléphone portable?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI G­ RÉNG) demande à M. Diderich s’il sait que les maitres nageurs jouent avec leurs téléphones au lieu de faire attention.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) en a entendu parler. Y a-t-il des règles? Car en tant qu’employé, la commune doit fixer un cadre. Gary Diderich tient à mentionner ce qu’il a entendu, car il est conseiller communal.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’y voit pas d’inconvénient.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) a aussi des questions concernant le matériel. Qu’est-ce qui peut être utilisé par les classes scolaires? Y a-t-il des procédures? Le matériel doit-il être réservé? Est-ce compliqué? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à M. Diderich de poser toutes ses questions.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) voudrait aussi savoir où on en est concernant le contrat collectif. Le collège échevinal et les différentes fractions ont-ils déjà pris position? D’autres communes l’ont fait. Or M. Traversini demandait une position commune.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement