Page 31

3a. Modifications ponctuelles du PAG manner ginn. Et muss ee sech am Sënn vun der Verkéierssécherheet – ech hunn dem Här Bertinelli dat och scho mat op de Wee ginn – Gedanke maachen, wat een do ka maachen. Well mir wëssen d'Zolwerstrooss ass e kriddelege Punkt mat der Kräizung e puer Meter weider. An ech mengen, et muss een oppassen, wéi een dee Projet do ugeet. Mä mir stëmmen déi Modifikatiounen hei natierlech mat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir hutt ganz recht. D'Madame Goergen, w.e.gl.

MARTINE GOERGEN (DP): D'DP wäert déi dräi Modifikatiounen och matstëmmen. Bei eis an den Diskussiounen huet sech awer nach eng Fro erginn. Wann Der mer erlaabt, déi op dëser Plaz ze stellen. Et war uge­ duecht, eventuell tëschent Lauterbännen d'Gemengenatelieren unzesidelen an de Service technique op déi Plaz ze maachen. Wou si mer do drun? Well eise leschten Informatiounen no ass dat net méi de Fall, dass se sollen dohinner kommen. D'Efco war ugekënnegt als provisoresch Léisung. Ech wollt no­ froen, ob et do schonn nei Momenter gëtt an där Diskussioun.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Mir begréissen déi dräi Ännerungen och. Ech wollt d'Fro stellen, ob Péiteng a Käerjeng um Courant sinn a wat si dozou soen? Et kann een elo soen: Dat geet Iech näischt un, …

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): … mä ech wëll awer e bësse méi iwwert d'Gemengegrenzen ewech denken. Dann hätt ech nach eng aner Fro. Sou wéi ech dat op de Pläng gesinn – den Här Muller huet gesot, dass dat eng Regulariséierung ass –, hunn ech richteg verstanen, dass de Lidl esou laang ausserhalb vum PAG gebaut war? Gëtt et eng Erklärung, firwat dat esou war?

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Fir direkt drop ze äntwerten. Ech mengen déijéineg, déi scho méi laang hei am Gemengerot sinn, wëssen, datt do emol eng Garage mat Autoe war. (Ënnerbriechung) An do virdru ware scho Geschäfter an der Zon. An der sougenannter Pufferzon waren déi dran an hunn dat Bebauungsgebitt liicht iwwerschratt. Dofir kann ee soen, dat war am Fong deelweis illegal. Dat gëtt awer elo duerch déi Modifikatioune geännert. Dat ass awer scho ganz laang de Fall.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech muss e bësse schmunzelen, well ech krut selwer schonn eng Kéier e ganz léiwe Courrier vun der Gemeng, well meng Kichen zwee Meter ze vill déif war. Obwuel eng Geneemegung do war, hunn ech de Courrier trotzdem kritt, dat misst direkt ofgerappt ginn. Ouni mat der Wimper ze zucken. An hei …

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Déi steet awer bestëmmt nach.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Se steet elo nach.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Esou si mer net.

Voilà.

31

MARTINE GOERGEN (DP) annonce que le DP approuvera les trois modifications. Cependant, les démocrates se posent une question. Il avait été dit que les ateliers communaux et le service technique emménageraient au lieudit «Tëschent Lauterbännen». Or le collège échevinal aurait changé d’avis. Efco constituerait une solution provisoire. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) salue à son tour les modifications. Il demande si Pétange et Käerjeng sont au courant et quelle est leur position. Certes, on pourrait dire que cela ne les concerne pas.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le collège échevinal ne procède pas de cette façon.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) signale que selon M. Muller, une des modifications est une régularisation de la situation. Cela signifie-t-il que le Lidl était construit en dehors du PAG? Quelle est l’explication? ERNY MULLER (LSAP) rappelle qu’il y avait un garage à cet endroit. Des magasins se trouvaient dans la zone tampon et ils ont fini par dépasser les limites du terrain constructible. C’était illégal et les modifications résolvent ce problème.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que cela le fait sourire. Il se souvient avoir reçu une lettre de la commune parce que sa cuisine débordait de deux mètres alors qu’il disposait d’une autorisation. On lui demandait de tout démolir. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suppose que cette cuisine est toujours là.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) répond que oui. Il disposait de l’autorisation, qui en revanche avait été perdue à la commune. Il demande que les entreprises soient traitées de la même façon que les particuliers.

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

InfoBlat °05 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzung vum 20. Juli 2016

Advertisement