Page 1

o4 15 o

Den analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng

GEMENGEROTSSËTZUNG VUM 30. SEPTEMBER 2015


o

o4 15

L’AUDIO DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL EST DISPONIBLE SUR WWW.DIFFERDANGE.LU

ÉDiteur Administration communale de la Ville de Differdange, B.P. 12, L-4501 Differdange Tél.: 58 77 1-11 | F. 58 77 1-1210 | www.differdange.lu | mail@differdange.lu rÉaliSation Service média et communication Imprimeur Imprimerie Heintz, Pétange

COMPTE-RENDU DU 30 SEPTEMBRE 2015 tirage 10 000 exemplaires

3- 52 ÉTAT CIVIL

© PhotoS Couverture: Claude Piscitelli infoBlat, imprimé sur du papier 100 % recyclé L’Infoblat est distribué gratuitement à tous les ménages de la commune de Differdange. ÉDition 04/2015, ISSN: 1561-7262, titre clé: Informatiounsblat

53-54

Ville de Differdange


SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 CONSEILLERS PRÉSENTS: Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Muller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Pascal Bürger (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Martine Goergen (DP)

Pierre Hobscheit (DP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

ABSENTS/EXCUSÉS: Carlo Bernard (DP) Jos Glauden (DP)

ORDRE DU JOUR SÉANCE PUBLIQUE 1. Communications du collège des bourgmestre et échevins. 2. Finances communales a) 1re modification ordinaire de l’exercice 2015; b) diverses augmentations/diminutions de crédits extraordinaires; c) fixation du taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2016; d) fixation du taux de l’impôt commercial pour l’exercice 2016. 3. Actes et conventions a) acte de vente avec le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat d’un terrain de 11,69 ares situé à Niederkorn au lieu-dit «avenue de la Liberté»; b) acte de vente avec le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat d’une parcelle de 49,20 ares située à Differdange au lieu-dit «Grand-rue»; c) contrat de concession d’un droit de superficie dans la ZAC II Haneboesch à Niederkorn; d) contrat de concession d’un droit de superficie au Parc des Sports à Oberkorn dans l’intérêt de l’implantation d’une structure universitaire; e) contrat de bail d’un local commercial situé à Differdange, rue Michel-Rodange no 15; f) contrat de bail d’un terrain faisant partie de la parcelle cadastrale 1565/8815 à Lasauvage; g) contrats de bail d’un espace de création au 1535 °C et d’un local pour artistes à Lasauvage. 4. Proposition d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux de la ferme dite «Lommelshaff» — avis. 5. Création d’une nouvelle concession de pharmacie — avis. 6. Personnel communal: modifications au niveau de l’organigramme. 7. Règlements communaux a) règlement communal concernant les aires de jeux et les cours des écoles communales; b) modification du règlement de circulation; c) règlements temporaires de circulation. 8. Confirmation de la nomination du chef de corps et du chef de corps adjoint du service d’incendie et de sauvetage. 9. Changements au sein des commissions consultatives. 10.Questions.

3


Communications / Finances communales ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ouvre la première séance après les grandes vacances. Il cède la parole à M. Bertinelli pour les communications.

FRED BERTINELLI (LSAP) rappelle que lors de la présentation de l’organisation scolaire, M. Liesch avait regretté qu’il n’existe pas de mesures de sécurité écrites pour les écoles. C’est pourquoi la commune a élaboré un concept pour les bâtiments publics en collaboration avec les pompiers, les ambulanciers et la police. Le document explique comment se comporter en cas de problème jusqu’à l’arrivée des services de secours. Le ministère de l’Intérieur avait fait parvenir à la commune une directive concernant Cattenom. Désormais, chaque bâtiment disposera d’un document auquel les responsables doivent se tenir. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute qu’en cas d’accident à Cattenom, nous deviendrions aussi des réfugiés. La Ville de Differdange a décidé de mettre à disposition des réfugiés le Centre Noppeney. L’OLAI s’engage à financer entièrement les travaux et le soutien psychologique aux victimes. La convention sera soumise à l’approbation du conseil communal lors de la prochaine séance. Ce matin, la commune a aussi reçu un fax du ministère de l’Éducation nationale concernant l’École européenne. L’État remboursera l’intégralité de la somme que la commune engagera. Les détails figurent dans le budget extraordinaire dont il sera question tout à l’heure. Roberto Traversini passe au deuxième point, le budget. Des adaptations sont nécessaires, notamment pour le service informatique. Certaines factures sont arrivées très tard et le collège échevinal ne s’attendait pas à de telles sommes. Les autres adaptations sont moins importantes. Certains articles ont augmenté, d’autres ont baissé. Si les conseillers communaux ont des questions, le bourgmestre y répondra.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech begréissen iech zu eiser éischter Sëtzung no der grousser Vakanz. Mir hunn zwou Kommunikatiounen. Fir déi éischt Kommunikatioun géif ech dem Här Bertinelli d’Wuert ginn.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen an Dir Hären, léif Kolleegen, bei der Presentatioun vun der Schoulorganisatioun, hat den Här Liesch gesot, datt en et e bësse schued géif fannen, datt, wat d’Organisatioun an d’Sécherheetsmesuren an de Schoulen uginn, mir nach ni eppes zu Pabeier bruecht hätten. Duerfir hu mer eis mat eise Leit, déi an der Sécherheet zoustänneg sinn – dat heescht d’Pompjeeën, d’Ambulancieren an d’Police – zesummegesat, souwéi mat eise Leit vun der Gemeng, fir e Sécherheetskonzept fir d’Schoulen a fir all d’Gebaier aus der Gemeng opzestellen. Wat dann elo fir alleguerten eis Gebaier an der Gemeng zielt. Dat hunn ech iech ausgedeelt. Hei fannt der all Punkten dran, ob et ass fir ze evakuéieren oder wann eppes an enger Schoul eng Kéier geschitt, wéi d’Leit sech verhale sollen, ier d’Police oder eis Pompjeeën do sinn. Dat ass och zesumme komm mat där neier Orientatioun vu Cattenom, déi de Ministère de l’Intérieur eis ginn hat. Dat Konzept hu mer zesumme gemaach. Dëst war jo eng Virschrëft, déi un alleguerten d’Gemengen erausgaangen ass. An hei ass elo déi fir d’Gemeng Déifferdeng, dass och jiddweree weess, wéi e sech ze verhalen huet, wann eppes géif virfalen. Mir hoffen awer alleguerten, datt näischt virkënnt. Mä wann eng Kéier eppes soll virkommen, hu mer elo emol endlech schrëftlech eppes, wat iwwerall an de Gebaier opgehaange gëtt an u wat sech d’Leit, déi do responsabel sinn, ze halen hunn.

Réfugiéen, wann zu Cattenom eppes géif geschéien. Dir wësst jo, datt mer zesummen décidéiert hunn, de Centre Noppeney zur Verfügung ze stellen. An de Moien ass e Fax erakomm, wou den OLAI sech och elo schrëftlech engagéiert, fir all déi Aarbechten, respektiv déi psychologesch Hëllef, déi déi Leit an d’Kanner brauchen, zu honnert Prozent ze droen. Mir wäerten déi Konventioun am nächste Gemengerot stëmmen. Mä et kann awer sinn, datt mer bis dohinner vläicht déi eng oder aner Ëmbauaarbecht géife maachen. D’Devise wäerten dann hoffentlech d’nächste Kéier matgestëmmt ginn. En anere Fax, deen de Moie komm ass, war vum Erzéiungsministère. Do huet den Här Muller ganz vill dru geschafft. Dat ass fir eis Europaschoul – fir déi zwee Gebaier –, wou mer e Surplus maachen. Wou mer gefrot haten, wa mir eis als Gemeng engagéieren, fir déi Fraisen och bezuelt ze kréien. Mir hunn elo vum Minister kritt, datt mer all Euro, dee mer engagéieren, erëm zréckkréien. Dir wäert dat nach herno am extraordinäre Budget gesinn. Do steet och eppes dran. Mir géifen dann zum zweete Punkt, dem Budget, kommen. Mir sinn elo geschwënn zéng Méint al an et si verschidden Adaptatiounen ze maachen. Ech wëll just soen, datt déi gréissten Adaptatiounen am Service informatique sinn. Dat kënnt doduerch, datt verschidde Rechnungen eréischt ganz spéit am Joer erakomm sinn. An datt mer net wossten, datt déi esou héich wieren. Dofir ass e grousse Montant, haaptsächlech wat de Service informatique ubelaangt. Dat anert gesitt der. Dat sinn Upassungen. Déi eng Säit gi se e bëssen erof, déi aner Säit e bëssen erop. Ech sinn awer ganz gäre bereet, op all Fro, déi der nach hutt, ze äntweren. Respektiv meng Kolleegen aus dem Schäfferot. Madame Saeul, w.e.gl.

Ech soen Iech Merci.

CHRISTIANE SAEUL (DP): BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech maachen elo vläicht keen esou ee schéinen Iwwergang: Da wiere mer och

4

Merci, Här Buergermeeschter. Dir Häre Schäfferot, Dir Dammen an Dir Hären, wéi all Joers no der Rentrée, gëtt de Budget vum lafende Joer ugepasst. Dës Prozedur vun Équilibréieren ass néideg,


Finances communales fir dass Budget do ass, fir zum Beispill Aarbechten oder Projeten, déi méi schnell viruginn, net ze blockéieren. A fir weider kënnen ze fonctionnéieren. Woubäi mer dann awer aner Posten zur Verfügung hunn, wou déi virgesinne Sue bis Enn dës Joers net opgebraucht ginn. Méi positiv un deem virleienden Tableau sinn d’Recetten. Eemol vu Suen, déi nach vun deene leschte Joren 2013/2014 opstinn an Dividende bei Sudgaz. Mäin nächste Punkt wär gewiescht, firwat déi Ausgabe vu Matériel informatique esou héich sinn. Mä ech hunn d’Äntwert grad kritt. Merci. Wat d’Neijoerschdagsfeier vun der Gemeng ubelaangt, géif ech just feststellen, dass mer e Plus vun Dépensen ëm 50% hunn, bedéngt duerch en neit Konzept. Ech soe Merci. An d’Demokratesch Partei stëmmt dës Budgetsmodifikatioun fir 2015.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Saeul. Ech kënnt direkt dorobber äntweren. Da vergiessen ech et net. Et ass net duerch dat neit Konzept, datt eis Personalfeier méi deier ginn ass. Et ass méi deier ginn, well bal 50% méi Leit op eis Personalfeier komm sinn. A mir sinn natierlech doduerch iwwerrascht ginn, datt amplaz 300 623 Leit do waren. An dofir ass dee Budget esou eropgesat ginn. Ech wollt dat awer net op en anere Budgetsartikel iwwerweisen a schreiwen, well ech dat net richteg fannen. Dofir hu mer décidéiert, de Budget dann och esou unzepassen. 624 Leit hunn deen Dag mat eis gefeiert.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Gemengerot, ech hätt zwou Froen. Beim Aquasud si 70.000 Euro méi Dépensen. Dat soll fir d’Schoulklasse sinn. Meng Fro: D’Schoulklasse si jo awer relativ planbar, wat do op een duerkënnt. Firwat ass dat dann net direkt esou budgetiséiert ginn? Déi aner Fro zu der Informatik ass: Dir hutt gesot, Dir hätt net gewosst, dass déi Rechnungen esou héich gi wären. Ech hoffen, dass Der jo awer Devise gefrot hutt. Hutt Der do eng Ofschätzung? Da wollt ech nach nofroen, wéi dat ka sinn, dass Fournisseuren op eemol méi héich Rechnunge schécke wéi dat, wat vläicht ofgemaach ginn ass. Ech soen Iech Merci.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Déi éischt Fro kann ech beäntweren. Do ware verschidde Klassen net virgesinn, datt se solle schwamme goen. Et waren awer Plages horaires op bliwwen. An dunn ass décidéiert ginn, datt déi Klassen och solle schwamme goen. Dofir sinn déi 70.000 Euro. Mir bezuele jo och Locatioun. Mir kréien awer och 800.000 Euro u Locatioun, well mir d’Schwämm verlounen. Dat ass déi eng Erklärung. Dat wäert dëst Joer hoffentlech dann net méi de Fall sinn, gellt, Här Liesch. An fir dat anert ass eise Spezialist den Här Liesch. Dee kann Iech d’Äntwert ginn, wisou dat esou spéit erakomm ass, respektiv verschidde Rechnunge vu Joer zu Joer ëmmer matgeholl gi sinn. De Budget ass am Fong geholl ni richteg duergaangen. A mir wollten d’Compteuren och eng Kéier op null setzen. Här Liesch.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich, w.e.gl.

CHRISTIANE SAEUL (DP) constate que comme tous les ans à la rentrée, le budget est adapté. Ces adaptations sont nécessaires pour ne pas bloquer les projets ayant avancé plus vite que prévu. Parallèlement, les dépenses ont été moins importantes que prévu dans d’autres projets. La commune a aussi connu des rentrées d’argent inattendues. Christiane Saeul se demandait pourquoi les dépenses liées au matériel informatique étaient aussi élevées. Le bourgmestre vient de fournir la réponse. Les dépenses liées à la fête de fin d’année ont augmenté de 50 % en raison du nouveau concept. Le DP approuvera les modifications budgétaires.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Et waren effektiv e puer Saachen. Mir hu Rechnungen, déi vum leschte Joer sinn, déi eigentlech ëmmer matgeschleeft ginn an en neit Budgetsjoer. Wat ech awer net korrekt fonnt hunn. An aus deem Krees kënnt een eigentlech

5

précise que le prix de la fête de fin d’année n’a pas augmenté à cause du concept, mais parce qu’il y a eu beaucoup plus de participants: 624 au lieu de 300. Il n’aurait pas été correct de déplacer cette somme dans un autre article.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que les dépenses liées aux classes scolaires à Aquasud ont augmenté de 70 000 euros. Pourquoi cela n’avait-il pas été prévu? En ce qui concerne le service informatique, Gary Diderich voudrait savoir si le collège échevinal n’avait pas demandé de devis. Comment les fournisseurs pourraient-ils envoyer des factures dépassant les sommes décidées? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que certaines classes ne devaient pas aller nager, mais il restait des plages disponibles. C’est ce qui explique que le budget ait augmenté de 70 000 euros. Le bourgmestre espère que ce type de problème ne se représentera plus cette année. M. Liesch est le spécialiste en informatique. C’est à lui d’expliquer pourquoi certaines factures ont été reportées d’une année à l’autre. En réalité, le budget ne suffisait jamais et il a fallu remettre les compteurs à zéro.


Finances communales GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) explique qu’effectivement, certaines factures étaient systématiquement reportées d’une année à l’autre. L’échevin a voulu mettre un terme à cette situation en clôturant proprement l’exercice. Pour cela, il a fallu augmenter le budget, car l’argent prévu ne suffisait pas. En outre, plusieurs contrats de maintenance avaient été budgétisés dans l’extraordinaire. Or ce type de contrats doit figurer dans le budget ordinaire. Cette situation ne se reproduira pas. Mais il a fallu mettre le service informatique en règle une bonne fois pour toutes. Cela ne signifie donc pas que le budget du service informatique va augmenter l’année prochaine.

nëmmen eraus, wann een eng Kéier seet: Mir schléissen e Budgetsjoer propper of a mir schleefe keng Rechnunge méi mat an deen neie Budget. Mir hunn awer dunn an engems och profitéiert – well mer gesinn hunn, dass wa mer dat maachen, mer da jo och Sue mussen op dee Konto bäisetzen, well et jo dann ee Joer eng Kéier net duergeet – fir ze soen, wa mer dat elo maachen, maache mer et awer och richteg. Ausserdeem hunn ech gesinn, dass e puer Maintenance-Kontrakter bis dato am Extraordinäre gebucht gi waren, wat eigentlech och net korrekt war. Déi hu mer dann och elo eriwwergeholl an den ordinäre Budget. Do, wou se fir mech och hi gehéieren. MaintenanceKontrakter gehéieren an den Ordinären an net an den Extraordinären. Dat war och nach e Punkt.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) excuse M. Bernard et M. Glauden, qui sont absents aujourd’hui. Il passe au vote. (Vote) Roberto Traversini passe aux adaptations de l’extraordinaire et cède la parole à M. Muller.

An doduerch kënnt dann déi Zomm hei zustan. Dat ass elo eng eemoleg Geschicht, déi mer eng Kéier musse maachen. Da si mer erëm en règle. Da schléisse mer d’Budgetsjoer propper of mat deene Suen, déi mer am Budget hunn.

ERNY MULLER (LSAP) explique que certaines adaptations sont nécessaires. Les modalités concernant la future université de kinésithérapie ont évolué. Au départ, la commune devait financer l’intégralité du projet et 1,9 million d’euros avaient été prévus pour cet exercice. Désormais, il a été décidé que c’est l’université qui financera les travaux. 1,1 million d’euros suffiront à la commune pour rénover la partie destinée à l’administration et mettre en conformité les installations techniques. En tout, la commune économise donc 800 000 euros, qui peuvent être déplacés à un autre poste et notamment le PAP où les dépenses passent de 245 000 à 345 000 euros. Des travaux de canalisation ont dû être effectués dans la rue du Rail, près de l’ancienne gare de Differdange. Une station de pompage a aussi été installée. Finalement, compte tenu de l’état de la rue et du fait que la future piste cyclable nationale y passera, le collège échevinal a décidé de la réaménager entièrement. Les travaux sont achevés.

Et ass elo net esou, dass mer fir d’nächst Joer méi Suen am Budget informatique brauchen. Et ass just, dass mer elo de Budget méi propper hunn, wéi mer dat soss haten.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da géife mer zum Vote kommen. Ier mer zum Vote kommen, wollt ech awer nach zwee Leit entschëllegen: den Här Bernard an den Här Glauden. Déi hu sech entschëllegt. An deen Éischten ass haut den Här Bürger. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la 1re modification ordinaire 2015. Merci. Deen zweeten Exercice ass genau datselwecht am Extraordinären. A vu datt do ganz vill Sue sinn, déi den Här Muller verwalt, klappen ech em ëmmer op d’Fangeren, mä et geléngt mer net

6

ëmmer. Här Muller, hei ass et bal opgaangen. Kënnt Der eis erklären, wisou mer déi eng Säit ze vill Sue virgesinn haten an déi aner Säit net genuch.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Jo. Merci, Här Buergermeeschter. Kolleeginnen a Kolleegen, och am Extraordinäre maache mer e puer Upassungen. Wat d’Aarbechten un der zukünfteger Kiné-Héichschoul ubelaangt, gi mer elo en anere Wee wéi ufanks virgesinn, wou mer de Projet insgesamt finanzéiere wollten. Mir haten 1,9 Millioune fir dësen Exercice virgesinn, fir do kënnen unzefänken. Dat brauche mer awer elo net méi – mir schwätzen herno nach eng Kéier driwwer – well dee gréissten Deel vun dësem Käschtepunkt vun der Uni selwer gedroe gëtt. Soudass mer eis nach 800.000 Euro reservéiere fir dat Gebai, wat renovéiert gëtt a wat am Fong d’Administratioun gëtt. Wat nach déi bestehend Schwämm ass. D’Entrée dovun. An och alleguer déi aner technesch Anlagen, déi musse konform gesat ginn zu deem neie Projet. Dat heescht, do bleiwen nach 800.000 Euro fir d’Gemeng. Soudass mer en neie Montant vun 1,1 Millioun hunn. Dat sinn dann eng Partie Sue manner, déi mer kënnen op déi aner Posten iwwerdroen. Also nei Recettë vun 800.000 Euro. An éischter Positioun de PAP. Do brauche mer effektiv méi wéi virgesinn. Mir klamme vun 245 op 345.000 Euro. D’Rue des Rails. D’Rue des Rails ass e Projet bei der aler Gare zu Déifferdeng, wou mer dee ganzen Deel hu musse frësch maachen. Et ware Kanalisatiounsaarbechten. E ganze Réseau mat enger Pompelstatioun huet och mussen installéiert ginn. An no den Aarbechte war et esou, dass déi Strooss an engem Zoustand war, wou mer se komplett nei gemaach hunn, wat net virgesi war. Well et war nëmme virgesinn, e kuerzen Deel ze reparéieren. Mir hunn awer gemengt, mir sollten déi ganz Strooss erneieren, well do jo den zukünftege nationale Vëloswee hikënnt. Dofir hu mer déi Strooss erneiert. A mir hunn de Raccord Vëloswee souguer nach zirka honnert Meter méi wäit gemaach. Den Aménagement ass esouwäit fäerdeg. Alles, wat


Finances communales de Quai ass, respektiv laanscht d’Gare geet.

awer elo nach net gemaach. Dee kënnt eréischt Enn dës Joers op eis zou.

Dann hu mer am Laf vun den Aarbechten den Accès erëm opgemaach. Dir wësst, do ass jo eng Trap, déi erofgeet an déi fréier benotzt ginn ass, fir op d’Gare ze goen. Mir hunn déi erëm opgemaach, well dat ganz interessant gëtt, fir direkt erëm en Accès op de Vëlos- a Spadséierwee ze hu Richtung Nidderkuer, Déifferdeng an Uewerkuer. Soudass mer déi Streck erëm accessibel gemaach hunn.

Elo musse mer eis op de Wee maachen, déi Projeten unzegoe vun der internationaler Schoul, der Europaschoul. An zwar déi verschidde Strukturen, déi gebaut ginn, fir direkt mam Architekt lasszefueren, well do eng Zäitschinn ass, déi spillt. Eng Structure provisoire fir de Lycée international. Dat ass deen Deel, deen op de Recyclingspark kënnt. D’Structure heescht zwar provisoire, mä dat ass awer eng dauerhaft Form. Et ass elo net e Gebai, dat ee vu vir eran als net erhaltbar deklaréiere kéint. Mä et ass eng provisoresch Struktur, déi herno nach anerwäerteg soll viruverwennt ginn.

Dat wären d’Haaptaarbechte gewiescht. Trotzdeem brauche mer jo dann hei ee klenge Supplément vun 100.000 Euro, fir dat ofzeschléissen. Dann d’Place des Alliés. Do gi mer gär ëm 301.800 Euro erop. Firwat? Jiddweree konnt et feststellen. Mir hu mussen e ganz grousst Mauerwierk maache mat Ofdichtung a mat Opfëlle vu Buedem Richtung Breevast. Dat war net virgesinn, well mer déi zwee Projete matenee realiséieren sollten. Dofir war dat am ursprénglechen Devis net dran. Och hu mer missen en Noutausgang schafen, fir de Parking iwwerhaapt kënnen ze bedreiwen. Do hu mer en Nouttrapenhaus gemaach. Mir hunn do nach mussen en Trafo selwer installéieren, dee virgesi war op der Säit vu Breevast. Dir héiert, ech hu vill vu Breevast geschwat. Mir wäerten et net verpassen – anscheinend ass et zwar elo net méi Breevast, déi dee Projet ofginn hunn –, fir beim zukünftege Bedreiwer, deen dat baut, op d’mannst en Deel vun deene Mehrkäschten erëm anzedreiwen. Déi sinn och schonn an deem Sënn vun eis informéiert ginn. Dann hate mer och nach Käschten duerch d’“Amotten“ vun deene Gebaier, déi elo scho fäerdeg sinn a wou mer jo net konnten direkt virufueren. Dat sinn déi, wou de Fonds de Logement dee Projet mécht. Do hu mer och speziell Mesurë gemaach, fir ofzedichten. Dass mer do keng Infiltratioun vu Waasser an de Buedem, an d’Fundament, respektiv ënnen an de Parking kréien.

Dann d’École primaire. Do mussen d’Architekten och ufänken, mat schaffen. Well fir iech ze soen, deen éischte Lycée, deen awer ëmmerhi 400 Schüler encadréiert, wäert seng Dieren am September 2017 opmaachen. An déi Europa-Primärschoul soll September 2018 a Fonctioun goen. Dat ass déi Schoul, déi mer an de Beräich vum Hall de la Chiers wëllen opriichten. Dat gëtt zesumme mat der Éducatioun ofgestëmmt. Mir sinn awer scho ganz staark amgaangen, un deene Projeten ze schaffe mat den Architektebüroen a mat de Ministèren. D’École ménagère, déi mer sanéieren. Do ass eng Asbestsanéierung ze maachen. Et ass eng kleng Remise à niveau vun de Sécuritéiten ze maachen. Dat ass d’Schoul hannert dem ale Stadhaus. Viraussiichtlech wëll d’École primaire internationale am Laf vun 2016 e Standbeen hunn an am September 2016 den Unterrecht ophuele mat de Primärschoulkanner. Dorop komme mer wahrscheinlech nach zeréck, well dat hei elo just ass, fir d’Schoul ze sanéieren, wat jo och fir eis wichteg ass. Ech mengen, d’Asbestsanéierung hätte mer souwisou misse maachen. Dozou hunn ech elo alles gesot. Dat ass dann d’Differenz. Wou dat hierkënnt am Budget extraordinaire, dass mer déi Posten hu mussen änneren, respektiv bäisetzen.

Ech ka soen, datt mer momentan mat dëse Mesuren nach ëmmer am Budget an där Enveloppe dra sinn, déi virgesi war. Den definitiven Dekont hu mer

7

La commune en a aussi profité pour refaire l’accès. Un escalier permettait, en effet, d’accéder à l’ancienne gare. Cet accès a été rouvert, car il permet d’atteindre la piste cyclable et le chemin piétonnier en direction de Differdange, Niederkorn et Oberkorn. Les frais supplémentaires se montent à 100 000 euros. Pour la place des Alliés, les frais augmentent de 301 800 euros. Il a fallu construire un mur en direction de Breevast, qui n’était pas prévu. Une sortie de secours était aussi nécessaire pour pouvoir exploiter le parc de stationnement. Enfin, il a fallu installer un transformateur. Le collège échevinal demandera le remboursement d’une partie de ces frais supplémentaires aux futurs exploitants. Ceux-ci ont déjà été prévenus. Des mesures spéciales pour isoler les bâtiments dans le cadre du projet du Fonds du logement se sont révélées nécessaires pour éviter des infiltrations d’eau dans le parking et les fondations. Mais pour le moment, le budget prévu n’a pas été dépassé. Toutefois, le décompte définitif sera réalisé en fin d’année. Il est également temps d’entamer les travaux relatifs à l’École européenne. Il s’agit notamment de la structure provisoire pour le lycée international sur le site du centre de recyclage. Même si l’on parle de structure provisoire, elle pourra être réaffectée par la suite. Les architectes doivent aussi commencer à travailler sur l’école primaire. Le lycée accueillera 400 élèves en septembre 2017 et l’école primaire européenne ouvrira ses portes une année plus tard sur le site du Hall de la Chiers. Les décisions seront prises avec le ministère de l’Éducation, mais le collège échevinal collabore déjà étroitement avec les architectes et les ministères. Le désamiantage de l’école ménagère derrière l’ancien hôtel de ville doit être réalisé. L’école primaire internationale veut y avoir une annexe dans le courant de 2016 avant d’entamer les cours en septembre. Le désamiantage devait de toute façon être fait.


Finances communales ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) remercie M. Muller et passe au vote.

ALI RUCKERT (KPL) l’interrompt. Il demande à ce que les crédits soient soumis au vote séparément. En effet, il ne pense pas que la commune doive soutenir financièrement une université privée. En ce qui concerne l’école européenne, les enfants differdangeois devront continuer à aller à l’école dans une autre commune. La promesse d’un lycée à Differdange n’a donc pas été tenue. Le bourgmestre a mentionné un deuxième lycée, mais bien entendu, le gouvernement fait la sourde oreille. L’ancien bourgmestre de Differdange et actuel ministre de l’Éducation a dit clairement qu’aucun lycée n’était prévu au cours des prochaines années. On a donc menti aux Differdangeois. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le collège échevinal n’a pas abandonné l’idée d’un lycée à Differdange. Roberto Traversini ne tolère pas le fait que 1500 jeunes doivent quitter Differdange pour aller à l’école. Il n’a rien contre les autres communes, mais voudrait que les enfants puissent aller à l’école là, où ils habitent. D’un autre côté, on ne peut pas fermer un lycée ailleurs pour en ouvrir un ici. Le bourgmestre pense que le conseil communal devrait préparer une motion pour le gouvernement. En tout cas, il est convaincu que si un lycée devait ouvrir dans le sud du pays, ce devrait être à Differdange. Il propose de voter les articles 16010, 16 013 et 16 012 séparément et les autres en bloc.

ALI RUCKERT (KPL) proteste. C’est l’article 15020 qui l’intéresse. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme les propos d’Ali Ruckert.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller, fir deen detailléierte Bericht. Dee war esou detailléiert, datt mer zum Vote komme kënnen.

ALI RUCKERT (KPL): Nee.

Et ass awer och esou, datt een net kann e Lycée aus enger anerer Gemeng zoumaachen, fir datt mir ee kréien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ah, Här Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech schloe vir, dass mer déi Kreditter eenzel ofstëmmen oder op d’mannst déi eenzel ofstëmmen am Zesummenhang mat där privater Universitéit. Well ech, als Vertrieder vun der KPL, der Meenung sinn, dass d’Gemeng net do ass, fir déi finanziell ze ënnerstëtzen. Déi aner zwee Kreditter och, wat déi Europaschoul ugeet, wou jo net all Déifferdenger Schüler, déi wëllen, kënnen dohinner kommen, mä dass se mussen an anere Gemengen an d’Schoul goen. An dass dat Verspriechen, wat gemaach ginn ass, Déifferdeng géif e Lycée kréien an net eng Europaschoul, net gehale gëtt. An dass vun engem zweete Lycée, wou de Buergermeeschter eis hei geschwat huet, bei der Regierung natierlech absolutt Funkstille ass. An den Erzéiungsminister, de fréiere Buergermeeschter, gesot huet, d’Regierung hätt näischt fir déi nächst Joren um Programm.

Ech mengen, datt mer do um Ball bleiwen. An ech wier frou, wa mer géifen am nächste Gemengerot an och zesumme vläicht eng Motioun un d’Regierung schreiwen, datt mer dat dach gär zesummen hätten. Mä dat kënne mer jo dann déi nächst Gemengerotssitzung maachen. Ech bleiwen op alle Fall iwwerzeegt – an ech mengen, déi meescht heibannen hunn dat jo och esou gesot –, datt, wann nach ee Lycée an de Süde kënnt, dee muss hei op Déifferdeng kommen. Ech géif da virschloen, datt mer déi dräi lescht Artikelen – de 16010, de 16013 an de 16012 – separat géife stëmmen. An déi aner am Block. Dann hätte mer déi dräi Punkten, déi den Här Ruckert...

ALI RUCKERT (KPL): Nee. Et ass deen éischte Kredit, ëm deen et geet. De 15020.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, de 15020.

ALI RUCKERT (KPL): Also dass mer dat och kënne vergiessen. Soudass déi Déifferdenger Leit an d’Gemeng ugeschmiert gi sinn an där Fro. Dofir wëll ech och géint déi zwee Kreditter stëmmen.

HENRI KRECKÉ (SECRÉTAIRE COMMUNAL) constate qu’il s’agit donc de quatre articles.

net. An ech hoffen och net de Gemengerot, fir nach ee Lycée heihinner ze kréien. Dir wësst, datt ech dat absolutt net verdroen, datt nach ëmmer 1.500 Kanner a jonk Leit Déifferdeng musse verloosse fir an eng aner Gemeng. Ech hunn näischt géint déi aner Gemengen. Ech hätt gär, datt eis Kanner kënnen hei an d’Schoul goen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ech wëll Iech soen, ech hunn déi Iddi nach net opginn. De Schäfferot och

8

Voilà.

GEMENGESEKRETÄR HENRI KRECKÉ: Da sinn et der véier. BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da sinn et der véier. An déi dräi lescht.


Finances communales SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Och d’École ménagère?

Merci, Här Buergermeeschter. Ech wäert net alles widderhuelen, wat ech déi Jore virdru gesot hunn. Och wa vläicht net jiddereen dat verhalen huet oder weess. Mä ech wäert mech beim Vote iwwert d’Grondsteier enthalen, well jidderee sech am Fong eens ass, dass d’Grondsteier net méi adaptéiert ass an déi Reform méi wéi iwwerfälleg ass.

ALI RUCKERT (KPL): Nee, d’École ménagère ass okay.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ass déi an der Rei?

ALI RUCKERT (KPL): Déi ass okay, jo.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da géife mer de 15020, d’École internationale 16010 an de 16013 fir d’Éischt zum Vote ginn. Le conseil communal décide avec 16 voix oui et 1 voix non d’approuver les modifications des crédits extraordinaires 4/690/221312/15020, 4/910/221311/16010 et 4/910/221311/16013. Da bleift den 99002, den 08001, den 1006, de 15026, de 16008 an de 16012. Et ass wéi an der Délibératioun. Dann ass dat och kloer. Da versteet de Ministère dat och. Déi géife mer dat zum Vote ginn. Le conseil communal décide d’approuver à l’unanimité les autres modifications des crédits extraordinaires. Da géife mer zum nächste Punkt kommen. Dat ass den Taux d’impôt foncier fir 2016. De Schäfferot schléit vir, datt mer dee loosse wéi en ass. Dir hutt d’Tauxen do stoen. An d’Propos vum Schäfferot ass, datt een déi esou iwwerhëlt wéi 2015. D’selwecht da fir 2016. Här Diderich, w.e.gl.

Ech wollt de Schäfferot froen, ob e vläicht au courant ass, wéi d’Regierung gedenkt ze verfueren a wéini endlech eppes geschitt. Ech hunn et hei jo schonn oft gesot: D’Grondsteier ass zum Deel méi niddereg wéi d’Hondssteier. An ech mengen, dass awer eng aner Responsabilitéit ubruecht wär. Et geet ëm Proprietéitsverhältnisser. A se ass och guer net niveléiert. Si ass guer net erneiert. Do gëtt nach mat enger Tabelle gerechent, déi virun Anno Tubak opgestallt ginn ass an déi wierklech guer näischt méi mam Wäert vum Terrain an och net vum Gebai ze dinn huet. Ech mengen, d’Gemeng huet eng Marge de manoeuvre. An ech denken, mir missten déi schonn ufänken ze notzen. Ech verstinn, wann een net op dee Wee goe wëll. Mä ech mengen, mir mussen als Gemeng awer alles Méigleches maachen, fir dass endlech eng Reform geschitt. Wa mer an eisem Handlungsspillraum eppes wëlle maachen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Ech weess net, wou d’Regierung do drun ass. Wann ee sech am ganze Land iwwert eppes eens ass, ass et iwwert dat. Op alle Fall hoffen ech, datt et gemaach gëtt. Am Moment hu mer nach drop verzicht, fir e bësse méi streng ze ginn, well mer virun engem gudde Joer d’AIS Kordall an d’Wee geleet hunn. Ech muss soen, datt dat zimlech gutt fonctionnéiert, datt mer déi eidelstehend Wunnengen op de Maart huelen. Mir als Gemeng respektiv als SICOR lounen déi a mir verlounen déi wierklech erëm zu engem gënschtegen Tarif weider.

9

ERNY MULLER (LSAP) demande si l’école ménagère est concernée. ALI RUCKERT (KPL) répond que non. (Votes)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au taux de l’impôt foncier. Le collège échevinal propose de conserver celui de l’année dernière.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) n’a pas l’intention de répéter tout ce qu’il a dit les années précédentes. Il s’abstiendra lors du vote, car tout le monde sait qu’une réforme de l’impôt foncier est nécessaire. Le collège échevinal connait-il les intentions du gouvernement? Il arrive que l’impôt foncier soit plus bas que la taxe sur les chiens. L’impôt foncier n’est pas échelonné. Il est calculé sur la base d’un tableau vieux comme le monde, qui ne tient compte ni de la valeur du terrain ni de la valeur du bâtiment. La commune dispose d’une marge de manœuvre. Elle devrait en faire usage. Gary Diderich comprend le point de vue du collège échevinal, mais il croit qu’il faudrait tout faire pour accélérer la réforme. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ne sait pas où en est le gouvernement, mais il y a consensus sur le sujet à travers le pays. Le collège échevinal n’a pas voulu prendre de mesures en raison de l’action menée avec l’AIS du bassin de la Chiers concernant les logements vides. La commune sous-loue des logements à une valeur nettement inférieure à celle du marché.


Finances communales D’un autre côté, si des propriétaires s’obstinent à vouloir garder des habitations vides, il faudra discuter d’une taxe. Dans ce contexte, la Chambre a passé une loi obligeant prochainement les propriétaires à déclarer les logements vides. Autrement, ils seront sanctionnés d’une amende de 250 euros. Le conseil communal devra approuver un règlement dans ce sens.

ALI RUCKERT (KPL) approuvera les taux. Il estime cependant que le conseil communal devrait débattre de manière plus approfondie des impôts. Le bourgmestre a parlé d’une initiative ayant permis de mettre des logements à la disposition de gens qui n’en avaient pas. Mais il s’agit d’une goutte d’eau. Ces logements ne représentent que 5 % de ceux qui sont vides. Il faut donc trouver une autre solution. C’est-à-dire taxer les logements vides et coupler la taxe à l’accroissement de la valeur du sol pour empêcher toute spéculation. Ali Ruckert ne parle pas des propriétaires laissant un logement vide pour une courte durée, mais des spéculateurs. Il est temps de passer aux actes.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) remercie M. Ruckert pour son soutien. (Vote) Roberto Traversini passe à l’impôt commercial et propose de maintenir le taux à 350 %.

ALI RUCKERT (KPL) demande combien d’entreprises payent l’impôt commercial à Differdange. Il s’agit sans doute d’une petite partie.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme les propos de M. Ruckert. Il n’a pas les chiffres exacts. Il les lui communiquera ultérieurement. (Vote)

Meeschtens 30% ënnert dem Marchéswäert.

deene Wunnengen an Zukunft ka spekuléiert ginn.

Ech mengen och, datt ee sech lues a lues iwwerleeë muss, wann nach ëmmer Leit der Meenung sinn, Wunnbares eidel stoen ze loossen, datt mer mussen esou lues vläicht awer iwwer eng Tax nodenken. Oder op alle Fall emol d’Gespréich féieren.

Mer wëssen, dass et och Leit gëtt, déi Wunnengen nëmmen eng kuerz Zäit eidel stoen hunn. Oder well se se innerhalb vu kuerzer Zäit brauchen. Fir déi natierlech net. Mä fir déi Spekulanten, déi doru wëlle verdéngen, wär et noutwendeg, dass esou eng Tax géif agefouert ginn. An ech kënnt Iech nëmme roden, op deen do Wee ze goen, dass mer endlech emol Neel mat Käpp maachen.

D’Chamber huet virun der grousser Vakanz en neit Gesetz gestëmmt, datt mir deemnächst e Reglement kréien, datt d’Leit verflicht sinn, eidelstoend Wunnengen unzeginn. Wa se dat net uginn, kënne se eng Strof kréien. Zwar leider just bis 250 Euro, wat net vill ass, mä et ass dat. Déi Méiglechkeet huet eng Gemeng elo. Mir musse just esou e Reglement stëmmen. An ech hoffen, datt mer deemnächst dat Reglement wäerte kréien, datt d’Leit verflicht sinn, emol dat unzeginn, wat eidel steet. Dat gesot, géif ech zum Vote kommen. Pardon, Här Ruckert, ech hat Iech net gesinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Är Ënnerstëtzung hu mer da schonn emol. Mir géifen dann zum Vote kommen. Le conseil communal décide avec 16 voix oui et 1 abstention d’approuver la fixation du taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2016 de la manière suivante: A 250%, B1 750%, B2: 250%, B3 250%, B4 250%, B5 250% et B6 250%.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech wäert déi Tauxen hei stëmmen. Et sollt een awer bedenken, och grad wat d’Steierakommesse vun de Gemengen ugeet, dass ee sech eng Kéier méi grondsätzlech doriwwer ënnerhale misst.

Merci. Dat Zweet sinn dann d’Impôts commerciaux. Do schléit de Schäfferot och vir, déi 350%, déi mer hunn, fir 2016 esou gëllen ze loossen.

Dir sot elo richteg, dass duerch déi Initiativ eng Rei Wunnenge konnte bereet gestallt ginn, fir Leit déi keng Wunneng haten. Mä mir wëssen alleguer, dass dat eng Drëps op e waarme Steen ass. Dat sinn der jo net esou vill, wann een dat mat deene Wunnenge vergläicht, déi an der Gemeng eidel stinn. An iwwerhaapt an deene véier Gemengen. Souwäit ech informéiert sinn, sinn dat jo awer emol net 5 % vun deene Wunnengen, déi eidel stinn. Do misst ee schonn op en anere Wee goen, fir zu engem Erfolleg ze kommen.

ALI RUCKERT (KPL):

Dat kann nëmme goen, andeems eng Steier agefouert gëtt op Wunnengen, déi eidel stinn. An dass déi Steier esou gepeffert ass, dass se dem Buedemwäertzouwuess entsprécht. Dass also net mat

10

Här Ruckert.

Här Buergermeeschter, kënnt Der eis vläicht soen, wivill Betriber Impôt commercial zu Déifferdeng bezuelen? Dat ass jo wahrscheinlech nëmmen e klengen Deel vun de Gesamtbetriber, deen dat bezillt oder net?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass richteg. Et sinn der net vill. Ech weess et elo net genau. Mä ech hunn awer kee Problem, Iech dat nozereechen. Et ass op alle Fall eng ganz interessant Fro. Kënnte mer zum Vote kommen, w.e.gl.


Actes et conventions Le conseil communal décide à l’unanimité de fixer le taux communal à appliquer pour l’année 2016 en matière d’impôt commercial communal à la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation à 350%. Da géife mer zum drëtte Punkt kommen. En Acte de vente mam Fonds de Logement, wou mir eis mam Fonds de Logement eens gi sinn, Studentewunnengen ze bauen. Ech ginn dem Erny Muller d’Wuert, fir eis d’Detailer dovunner ze erklären. Et ass am Fong geholl en Acte de vente. Nach net de Projet selwer. Här Muller, w.e.gl.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dës Kéier ass et en Terrain, geleeën un den «Anciens Ateliers», wéi mer dat nennen, zu Nidderkuer an der Avenue de la Liberté. Et ass en Areal vun 11 Ar 69. A wéi den Här Buergermeeschter scho sot, gëtt e vum Fonds de Logement opkaaft, fir op där Plaz insgesamt 55 Studentewunnengen ze maachen. Am Sous-sol kommen zéng Parkingen hin. De Gesamtpräis beleeft sech op 966.646 Euro, wat engem Arspräis vun 82.690 entsprécht. Dat ass alles, wat dozou ze soe wär. Mir proposéieren iech, dësen Acte de vente ze stëmmen.

ganz aneren ass, wéi mer op där anerer Plaz haten. Här Muller, gitt Der eis do och d’Detailer, wann ech gelift.

Roberto Traversini passe à un acte de vente avec le Fonds du logement concernant des appartements pour étudiants.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

ERNY MULLER (LSAP) précise qu’il s’agit d’un terrain dans l’avenue de la Liberté à Niederkorn près des Anciens Ateliers. Le site fait 11,69 a. Le Fonds du logement y construira 55 appartements pour étudiants et dix places de stationnement souterraines. Le prix se monte à 966 646 euros, soit 82 690 euros par are. (Vote)

Dat ass hei och evident, well mer jo Wunnenge baue wëllen à prix abordable. Wéi den Här Buergermeeschter sot, ass den Arspräis 10.000 Euro. Et entsti 75 Logementer. Am Ganzen eelef Residenzen an den «Terrasses de la ville». Déi meescht erënnere sech drun, well se de Projet jo heibanne matgestëmmt hunn. De PAP ass ganz interessant fir eis Gemeng. Wou mer besonnesch frou sinn, ass iwwert en Terrain, deen d’Gemeng schonn eng gutt Zäit huet an net rezent huet musse kafen. Well momentan wësse mer jo, dass d’Präisser – och wann een Haiser keeft – ganz anerer sinn. An dass een do muench Sue muss ausginn, fir esou Terrainen ze kréien. Mir hunn deen elo virugi fir de Präis vun 10.000 Euro den Ar. Dat mécht e Gesamtpräis vu 492.000 Euro. Et ass e Projet, deen e bësse méi komplizéiert ass, well en am Hang läit. De Projet ass ugefaangen. Mer hoffen, dass e gutt virukënnt a mer do eng ganz Partie nei Awunner oder nei Stéit an eiser Gemeng begréisse kënnen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à un autre acte avec le Fonds du logement concernant la Grandrue. Le prix est tout autre.

ERNY MULLER (LSAP) explique qu’il s’agit de construire 75 logements abordables. Le prix est fixé à 10 000 euros par are. Il est question de onze résidences dans les Terrasses de la Ville. Un des terrains appartient à la commune depuis longtemps. C’est une bonne chose, car actuellement les prix sont très élevés. Le prix total du terrain se monte à 492 000 euros. Le projet est compliqué, car il se situe dans une pente. Erny Muller espère qu’il avancera vite et que la commune pourra accueillir bientôt de nouveaux habitants. (Vote) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Mir géifen zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte de vente avec le Fonds pour le développement du logement et de l’habitat d’un terrain situé dans l’avenue de la Liberté. Nach en Akt, wou mer scho méi laang mam Fong amgaange sinn. Dat ass an der Groussstrooss. Dir wësst jo, datt do schonn en Deel amgaangen ass, gebaut ze ginn. Dat ass och fir Familljen. An hei gesitt der direkt, datt den Arspräis ee

Merci, Här Muller. Mir géifen dann zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte de vente avec le Fonds pour le Développement du logement et de l’habitat d’un terrain situé dans la Grand-rue. Komme mer zum nächste Punkt. Dat ass e Contrat de concession am Haneboesch, an eiser Zone artisanale communale II. Dat ass am Fong geholl en neie Betrib, deen heihinner komme wäert. Et handelt sech ëm d’Societéit Kontz. Si wäerten Autoe verkafe mat Ausstellung, mat Mechanik a mat

11

passe à un contrat de concession avec la société Kontz dans la zone artisanale communale II du Haneboesch. Cette société vend et répare des voitures. Elle devrait créer 20 à 30 emplois.


Actes et conventions Le prix se monte à 8250 euros par are, soit 466 455 euros pour 56,54 ares. La Ville de Differdange ne fait pas de bénéfices. L’argent sert à couvrir les frais d’infrastructure. Le but est de créer des emplois.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) félicite le collège échevinal pour la création de 20 à 30 emplois. Il espère que d’autres entreprises viendront à Differdange. Car de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois dynamisent la ville. Il y a plus de gens, ce qui profite au commerce. MARTINE GOERGEN (DP) s’associe aux paroles de M. Hobscheit. Elle souligne l’importance pour une commune de se montrer attractive envers les entreprises. C’est ce qui leur permet de prendre la décision de s’implanter dans la commune. Dès le départ, le DP a voulu rendre le site du Haneboesch particulièrement attractif et utiliser les terrains de manière optimale. Le terrain en question fait partie d’un ensemble que le DP, le CSV et les écologistes voulaient revaloriser pour l’industrie, le commerce et l’artisanat. Ce sont les démocrates à avoir proposé de racheter ces terrains au ministère. La commune n’en tire aucun bénéfice. Les résultats sont visibles aux yeux de tous. Martine Goergen est contente que le développement continue. Que de nouvelles entreprises comme le garage dont il est question aujourd’hui s’y implantent démontre que le site reste attractif. D’autres contrats vont suivre. Les démocrates sont contents que le processus qu’ils ont lancé soit poursuivi. Qu’adviendra-t-il des deux parcelles se situant au bord de la route, en face du garage existant? Y a-t-il des informations? Martine Goergen profite aussi de l’occasion pour demander à la majorité de ne pas se contenter de grands projets comme le centre commercial sur le plateau du Funiculaire, au sujet duquel l’oratrice espère que les travaux commenceront bientôt.

Sprëtzkabinnen. Mir rechnen, dass zwëschen 20 an 30 Aarbechtsplaze wäerten dohinner kommen.

fen- a Gemengerot, léif alleguer, ech ka mech dem Här Hobscheit als Alleréischt emol uschléissen.

Den Arspräis hate mer viru Jore festgehalen. 8.250 Euro. Dir gesitt, et si 56,54 Ar. Dat mécht da fir eis Keess 466.455 Euro aus.

Ech wëll awer profitéieren, fir nach e puer Wuert zu deem Punkt ze soen. Ech mengen, ech brauch kengem heibannen ze erklären, wéi wichteg et fir eng Gemeng an och fir Déifferdeng ass, sech attraktiv fir Betriber ze weisen, fir datt déi d’Décisioun huele kënnen, heihinner ze kommen a sech néierzeloossen.

Ech wëll nach eng Kéier drun erënneren, datt d’Stad Déifferdeng hei net een Cent drop verdéngt. Mir hunn dee Präis festgehalen. Dat sinn am Fong geholl d’Infrastrukturaarbechten, déi mer hu musse maachen, fir den Arspräis ze maachen. Ech mengen, et ass fir eis alleguerte wichteg, datt mer Aarbechtsplaze schafen. Dat kënnt jiddwerengem zegutt. Här Pierre Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll just am Numm vun der LSAP, dem Schäfferot felicitéieren, dass 20 bis 30 Aarbechtsplazen hei zu Déifferdeng geschaf ginn. Allgemeng wëll ech hoffen, dass et eis weider geléngt, Betriber op Déifferdeng ze lackelen. Dass déi sech zum Beispill an der Industriezon néierloossen oder soss enzwousch an eiser Gemeng. Well dat dréit och zur Dynamik vun enger Gemeng bäi, wann nei Betriber kommen, déi nei Aarbechtsplaze schafen. Dat bréngt zousätzlech Leit op Déifferdeng, déi hei akafe ginn an eis Geschäftswelt zousätzlech wäerte beliewen. Duerfir, wéi gesot, wëll ech dem Schäfferot am Numm vun der LSAP nach eng Kéier heizou félicitéieren. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och, Här Hobscheit. Madame Martine Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Merci, Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Schäf-

12

Wann een e klengen Historique vum Haneboesch mécht, gëtt däitlech, datt d’DP vun Ufank u staark drun interesséiert war, dëse Beräich optimal ze notzen an attraktiv ze gestalten. Deen Deel vun der Zone d’activité communale, deen an dësem Kontrakt betraff ass, gehéiert zu engem ganzen Areal, wou déizäit schonn d’DP, d’CSV an déi gréng décidéiert haten, dass se muss opgewäert ginn an net nëmme fir Industrie, mä och fir Commercen an Artisanat erweidert ginn. Et war d’DP-Propos, déi Terraine vum Ministère ze iwwerhuelen. Esou wéi den Här Buergermeeschter erkläert huet, wäert d’Gemeng herno näischt drop verdéngen. D’Resultat ass bekannt a beweist a mengen Aen, datt do déi richteg Iwwerleeunge gemaach gi sinn. Mir sinn deementspriechend och immens frou, datt Weiderentwécklungen ze gesi sinn. De Fait, datt nach ëmmer nei Betriber derbäi kommen, wéi elo dee groussen Autosgarage, beweist, datt dës Plaz attraktiv bleift. Wann ech richteg informéiert sinn, ass dat och net dee leschte Kontrakt, dee mer virgeluecht kréien. Dat begréisse mir als DP natierlech. Mir si frou, dass an deem Sënn weider geduecht gëtt, wéi mir dee Prozess ugeduecht a schonn ugefaangen haten. A mir si frou, dass dat och scho seng Friichten dréit. Ech wëll op dëser Plaz nofroen, wat mat deenen zwou Parzellen direkt un der Strooss, déi vis-à-vis vun deem bestehenden Autosgarage leien, geschitt? Leien do scho weider Informatioune vir? Des Weideren, wéilt ech profitéieren, fir d’Majoritéit dozou opzefuerderen, sech net op deene grousse Projeten auszerouen – zum Beispill och dee geplangte


Actes et conventions Centre commercial um Plateau funiculaire, wou mer jo hoffen, datt Der derhannert sidd, dass en deemnächst wäert opgoen, bezéiungsweis emol wéinstens d’Bauaarbechten....

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Hutt Der en Zweifel dorunner?

MARTINE GOERGEN (DP): Ech hoffen et einfach. Well ech denken, dass esou Projeten d’Geschäftswelt an Zukunft wäerte beliewen. Ech wëll awer nach eng Kéier a Gediechtnis ruffen, dass ganz vill Bierger de sougenannte «Commerce de proximité» fuerderen. Ech sinn der Meenung, dass een deene Fuerderunge muss nokommen. A mengen Aen ass et wichteg, datt déi Verantwortlech sech weiderhi beméien, d’Geschäftsliewen an deenen eenzelne Quartieren – wéi zum Beispill Uewerkuer, fir nëmmen dat ze nennen – ze fërderen. Nëmme mat enger Diversitéit zwësche ganz groussen Zonen an Zentren an awer op där anerer Säit och méi klenge Betriber a Geschäfter, déi no bei de Leit sinn, kann d’Liewensqualitéit a puncto Akafe vergréissert ginn. Natierlech sinn esou kleng Projete vill manner mat Prestige a Presserummel verbonnen. An awer denken ech, datt d’Épicerie ëm den Eck grad esou wichteg ass wéi e groussen attraktiven Akafszentrum. Eng gutt Mëschung ass do a mengen Aen dat richtegt Stéchwuert. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Mä alles, wat hei elo gestëmmt gëtt, ass en Terrain, deen der Stad Déifferdeng gehéiert huet an wou hei zesumme virun zéng Joer décidéiert ginn ass, deen Terrain ëmzedréien. D’Parkplazen ewechzehuelen an esou weider. Mä dat anert, wat Der sot, ass richteg. Ech wier frou, wa mer wierklech géifen zesumme schaffen, fir déi kleng Butteker a kleng Épicerien heihinner ze kréien. An datt eis Bierger dann och selwer dohinner akafe ginn. Et huet kee Wäert, Saachen ze plangen an no dräi Woche maache se zou, well d’Leit sech awer an den Auto sëtzen an auswäerts fueren. Wou op alle Fall e groussen Deel vun eis, dohinner fiert. Am Moment sinn et 93% vun den Awunner vun Déifferdeng, déi Déifferdeng verloossen, fir akafen ze goen. Mä ech mengen net, datt mer déi Kleng wäerte vernoléissegen. Dir hutt jo och gesinn, datt mer bannent engem Joer zwee ganz attraktiv Geschäfter hei op Déifferdeng kritt hunn. Mir hunn de Pallcenter mat 400 m2. Dann hu mer endlech erëm e Buttek – de Contrat de bail kënnt nach – wou Vëloen a Skatere verkaf ginn. Dat heescht, mir sinn um Ball. A fir all weider Hëllef, maache mer d’Äerm natierlech grouss op. Zu de Parzellen. Zwou sinn nach ëmmer a Verhandlung. Mir hu während zwou oder dräi Wochen eng eelef Betriber gesinn. Mir haten de Moien nach e ganz interessante Betrib hei. Deemnächst wäerte mer déi eraussichen, déi de Rescht Parzelle kréien. Mir hunn am Fong geholl méi Demandë wéi Metercarré, wou mer kënnen zur Verfügung stellen. Dofir mengen ech, datt et wichteg ass, wou et nëmme geet, Betriber hinzesetzen. Här Diderich, w.e.gl.

Merci. Ech ka bal alles begréissen, wat Der sot. Et ass ebe just, datt mir vum Stat absolutt kee Metercarré Terrain kritt hu mat deem, wat mer am Moment maachen. Dat heescht, et war e Fussballsterrain. Do war e grousse Parking drop. A mir hunn aner Zone mat hinnen ausgehandelt. Heiansdo froen ech mech, ob dat eng gutt Saach war. Dorop komme mer nach eng Kéier ze schwätzen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Déi Lénk begréisst wéi d’Virriedner, dass Aarbechtsplazen op Déifferdeng kommen an dass sech déi Aktivitéitszon esou entwéckelt. Ech hunn zwou oder dräi Froen dozou. Déi eng ass: Gëtt et fir déi dote Plaz méi wéi ee Kandidat? Dir hutt elo gesot, op

13

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à Martine Goergen si elle en doute.

MARTINE GOERGEN (DP) estime que ce type de projets dynamisera le commerce. Elle rappelle cependant que de nombreux citoyens veulent des commerces de proximité. Le collège échevinal doit veiller à promouvoir le commerce dans les quartiers, par exemple à Oberkorn. La mixité entre grands centres et petits magasins près des habitants est nécessaire. Certes, les petits projets intéressent moins la presse. Mais une petite épicerie est tout aussi importante que le centre commercial. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rappelle que contrairement à ce qu’a dit Mme Goergen, le site en question n’appartenait absolument pas à l’État. Il y avait un terrain de football et un parking. La commune a négocié d’autres terrains avec l’État, mais pas celui-ci. Celui-ci appartenait déjà à la commune et a été réaffecté. Roberto Traversini voudrait lui aussi des boutiques et des épiceries à Differdange. Mais il ne sert à rien de prévoir des commerces qui fermeront au bout de trois semaines parce que les gens préfèrent aller faire leurs courses ailleurs en voiture. Actuellement, 93  % des Differdangeois vont faire leurs courses à l’extérieur. De toute façon, le collège échevinal ne néglige pas les petits commerces. Deux magasins intéressants ont ouvert récemment à Differdange: le Pallcenter sur 400 m2 et un magasin vendant des vélos et des skates. Pour en revenir aux parcelles, le collège échevinal a rencontré onze entreprises en deux ou trois semaines. Il va devoir faire un choix. La demande dépasse l’offre. La commune doit en profiter.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) salue le développement de la zone d’activités et la création d’emplois. En ce qui concerne le terrain soumis au vote, y avait-il plus d’un candidat? Comment le choix est-il fait? En ce qui concerne le garage, ouvret-il une annexe ou bien déménage-t-


Actes et conventions il? En d’autres termes, s’agit-il de nouveaux emplois? Pour en revenir à ce que demandait M. Ruckert tout à l’heure, cette entreprise payera-t-elle l’impôt commercial?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) l’espère.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) revient sur les propos de Mme Goergen. Comment peut-on espérer que de petits commerces puissent ouvrir à côté d’un hypermarché? Ce sont les supermarchés, qui ont chassé les petits magasins et les épiceries. Le conseiller communal espère que les gens ne se contenteront pas de se garer sur le parking, faire leurs courses et rentrer chez eux sans rien voir de Differdange. Mais il a des doutes. Le bourgmestre a parlé de proximité et du fait que les gens iront chez Auchan à pied. Mais dans un hypermarché, on ne fait généralement pas ce type de courses. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate que M. Diderich et lui ne trouveront pas un accord sur ce point. Mais ce n’est pas plus mal. Pour ce qui est du Haneboesch, les critères sont clairs. Le collège échevinal accorde la priorité aux entreprises differdangeoises à la recherche d’un meilleur site. Ensuite, il regarde la création d’emplois. Et enfin, si une formation est proposée. Le garage dont il est question aujourd’hui crée de nouveaux emplois. Il ne s’agit donc pas d’un déménagement. Pour prendre sa décision, le collège échevinal discute aussi avec les entrepreneurs. À la fin de la procédure, il demande l’accord du conseil communal. Les lots libres sont publiés dans le journal.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) demande si elle peut prendre la parole. Le CSV ne peut que s’associer à ce qui a été dit jusqu’à présent. Lorsqu’on parle en dernier, il n’y a plus grand-chose à dire. Les chrétiens sociaux se réjouissent de chaque création d’emploi à Differdange.

deenen aneren zwou Parzelle sinn et der méi. An opgrond vu wéi enge Kritäre ginn déi Choixe getraff? Déi aner Fro ass, ob dee Betrib e weidere Stand opmécht oder ob dat doten eng Verschiebung ass vun engem Standuert dee schonn do ass. Dat heescht, sinn et nei Aarbechtsplazen oder sinn et Aarbechtsplazen, déi mer domadder an eis Gemeng kréien? Dat wär och interessant ze wëssen. An dann, well den Här Ruckert déi interessant Fro gestallt hat mat der Gewerbesteier: Kënne mer bei deem do Betrib mat enger Gewerbesteier rechnen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech gesinn, do bleiwe mer net enger Meenung, mä et ass awer net schlëmm. An et ass souguer gutt, datt et esou ass. D’Kritäre si ganz kloer. Een Haaptkritär, dee mer eis ginn hunn, ass, datt d’Betriber, déi am Moment bei eis sinn an déi op schlechte Plaze sinn, solle virgeholl ginn. Zweete Kritär ass natierlech d’Aarbechtsplazen. Wivill Leit schaffen dran? Huele se Léierbouwen a Léiermeedercher? Dat heescht, d’Ausbildung ass ganz wichteg. Nei Aarbechtsplazen. Wat mer haut stëmmen, sinn nei Aarbechtsplazen. Dat gëtt e ganz neie Betrib, deen do opmécht. Et ass net, datt de Betrib an der Stad ass an opgedeelt gëtt. Dat sinn nei Aarbechtsplazen. Dat kucke mer natierlech och.

Mir hoffen emol.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Och wann dat elo net um Ordre du jour steet, mä d’Madame Goergen hat d’Entwécklung vum Commerce ugeschwat. Ech weess net, wéi ee sech erwaarde kann, dass sech niewent engem Hypermarché nach kleng Commercen entwéckele kënnten, respektiv eng Épicerie iergendwéi eng Chance hätt. Ech mengen, wann een d’Entwécklung vun eiser Gesellschaft kuckt, weess een, dass grad d’Supermarchéen d’Épicerië wéi och déi kleng Geschäfter verdrängt hunn. Et kann een natierlech hoffen, dass dat iergendwéi e Motto gëtt an d’Leit net nëmme mam Auto an de Parking fueren an erëm erausfueren an näischt vun Déifferdeng matkréien. Mä ech wär mer do awer guer net esou sécher. Den Här Buergermeeschter hat eng Kéier gesot, et wär d’Proximitéit an d’Leit géifen herno ze Fouss an den Auchan akafe goen. Dat bezweifelen ech. Dat hat ech deemools verpasst ze soen, well ech mengen, dass en Hypermarché net déi Akeef sinn, déi een herno an d’Tut mécht an dann duerch d’Dierfchen trëppelt. Ech soen Iech Merci.

An da féiere mer eng Diskussiounsronn mat den Entrepreneuren, fir ze kucken, wat am beschte passt. Doropshin hëlt de Schäfferot eng Décisioun a freet iech natierlech herno, ob der domadder averstane sidd. Esou leeft déi Prozedur am Fong geholl of, fir déi Betriber déi sech mellen. An et gëtt ëmmer an der Zeitung ausgeschriwwen, wa Plaze fräi sinn.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Däerf ech?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir däerft, Madame Schambourg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, datt ech eppes soen däerf.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir däerft dat ëmmer.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Dat ass awer ganz fein, Här Buergermeeschter. Ma ech wollt just soen, datt d’CSV sech deem uschléisst, wat d’Vir-

14


Actes et conventions riedner scho gesot hunn. Et ass ëmmer domm, wann ee ganz zum Schluss kënnt. Dann ass dat meescht scho gesot. Mir sinn natierlech och frou fir all Aarbechtsplaz, déi hei an der Gemeng geschaf gëtt. Et sinn nach zwou oder dräi Saachen, déi ech dozou soe wollt. Zu Uewerkuer huet trotzdeem missen eng Épicerie zoumaachen. Och ouni Hypermarché. Also gesi mer jo, wou d’Rees higeet an op wat fir e Wee d’Leit ebe ginn. Ech mengen, mir mussen eis där Realitéit stellen an net ze vill Hoffnungen hunn, datt esou kleng Commercen op Dauer iwwerliewe kënnen. Dat anert, wat ech soe wollt, ass, datt et ganz flott ass, ëmmer erëm ze gesinn, datt awer schonn etabléiert Firmen op Nidderkuer kommen. Dann ass d’Wahrscheinlechkeet ganz grouss, datt se och iwwerliewen. Ech mengen, deenen aneren, déi nei ufänken, wënsche mer natierlech alles Guddes an datt se et fäerdeg bréngen, do ze bleiwen. Mir sinn och ganz frou, datt déi Zone d’activité vun Ufank un esou e grousse Succès hat. All Kéiers wou d’Terrainen opkomm sinn, waren effektiv méi Demanden do wéi Terrainen. Do gesi mer, datt sech dat Ganzt vergréissert. Dat war eng ganz gutt Saach mat där Zone d’activité, fir déi op dee Standuert hinzesetzen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir gesitt, datt een och zu Nidderkuer iwwerliewe kann. Här Ruckert, ganz gären.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, ech wär ganz frou, wann dat esou géif antrieden, wéi Dir eis dat elo hei gezielt hutt.

ALI RUCKERT (KPL): Dass do tëschent 20 an 30 Aarbechtsplaze geschaf ginn. Tëschent 20 oder 30 gëtt et jo e groussen Ënnerscheed.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass richteg.

ALI RUCKERT (KPL): Mä an der Regel ass dat esou an där Branche, dass iwwerall, wou déi grouss Garagen expandéiert a Filialen opgemaach hunn, d’Personal aus engem Haaptwierk oder aus enger Zweigstell ofgezweigt ginn ass an dass se dann an déi nei Filial schaffe gaange sinn. Dat ass d’Regel an där Branche. Dat funktionéiert esou.

Pierrette Schambourg constate qu’à Oberkorn, une épicerie vient de fermer bien qu’il n’y ait pas d’hypermarché. Il faut regarder la réalité en face: les petits commerces ont du mal à survivre. En revanche, cela fait plaisir de voir des sociétés établies s’implanter à Differdange, car elles survivront probablement. Bien sûr, il faut souhaiter bonne chance à tous ceux qui ouvrent un commerce. Pierrette Schambourg se réjouit du succès de la zone d’activités. Il y a toujours plus de demandes que de terrains disponibles.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute que l’on peut donc survivre à Niederkorn.

ALI RUCKERT (KPL) espère que ce que M. Traversini a dit se réalisera. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

An déi Leit, déi net fortginn, eng ganz héich Produktivitéit hunn, déi méi schaffe mussen, fir dat dann opzefänken, well déi aner net méi do sinn. Dofir hoffen ech, dass ech mech ieren, Här Buergermeeschter, an dass wierklech nei Aarbechtsplaze geschaf ginn. An zwee Joer kënnt Der eng Kéier drop zréckkommen an eis matdeelen, ob dat och wierklech esou ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An zwee Joer an e puer Méint wär ech frou, Iech dat zielen ze kënnen, wann ech dann nach Buergermeeschter sinn. Dat ass richteg. Ech géif mech freeën. Deene Betriber, déi hei sinn, fille mer op den Zannt. Déi éischt Fro, déi ëmmer vum Schäfferot kënnt, ass iwwert d’Ausbildung. Wivill Léierbouwen a Léiermeedercher se hunn. Dat froe mer all Kéiers. Madame Saeul.

constate que M. Ruckert ne lui fait pas toujours confiance.

ALI RUCKERT (KPL) remarque tout d’abord qu’il y a une différence entre 20 et 30 emplois. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) concorde.

ALI RUCKERT (KPL) ajoute que dans la branche des garages, il est usuel d’ouvrir des filiales et d’y envoyer des employés qui travaillaient au siège auparavant. Ceux qui restent doivent travailler plus pour maintenir la productivité. C’est pourquoi Ali Ruckert espère qu’il s’agira vraiment de nouveaux emplois. Dans deux ans, le bourgmestre confirmera peut-être ses propos. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’il le fera s’il est encore bourgmestre. En tout cas, la première question que pose le collège échevinal aux entreprises est toujours celle du nombre d’apprentis qu’elles embauchent.

CHRISTIANE SAEUL (DP): BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir gleeft mer net ëmmer alles.

Merci, Här Buergermeeschter. Ech wollt op d’Wierder vum Här Diderich zréckkommen, déi mech ganz interesséiert

15

CHRISTIANE SAEUL (DP) constate que de nos jours, les commerces se trouvent en dehors des villes et on s’y rend en voiture. En théorie, l’épi-


Actes et conventions cerie du coin est une bonne chose, mais elle n’a pas beaucoup de chances de survie. Christiane Saeul le regrette en tant qu’ancienne commerçante. Les centres-villes ont une chance, mais ils ont besoin de commerces et d’artisans spécifiques, vendant des produits qu’on ne trouve pas ailleurs et proposant un service au client efficace.

ROBERT MANGEN (CSV) revient sur la question de Mme Goergen. Qu’en est-il d’Auchan? Les travaux de construction débuteront-ils bientôt? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répondra à cette question tout à l’heure sous divers. De toute façon, il n’y a pas beaucoup de nouvelles. En ce qui concerne les commerces de proximité, un petit Cactus de 800 ou 900 m2 ouvrira dans le centre au début de l’année prochaine. Il cède la parole à M. Schwachtgen.

hunn. Well haut ass d’Maartplaz Richtung Commerce an Artisanat net méi am Zentrum vun enger Stad, mä d’Moartplaz ass ausserhalb vum Zentrum vun enger Stad, fir mam Auto kënnen hinzefueren. Dat ass de momentane Punkt vun der Saach. Dat heescht, d’Épicerie du coin war jo ganz flott, mä se huet awer leider wéineg Iwwerliewensschancen. Et deet mir selwer wéi als Ex-Commerçante oder als nachëmmer-am-Häerz-Commerçante vun Déifferdang.

Nimm. Dat ass de Cactus. Dee wäert Enn dës Joers oder ufanks d’nächst Joer matzen am Zentrum opmaachen. Och Commerce de proximité. Dat sinn zwëschen 800 an 900 m2, wat awer wichteg ze soen ass. Dann huet jiddwereen d’Reklamm matkritt. Déi aner, déi mer haut net genannt hunn, wäert ech dann déi nächste Kéier nennen. Den Här Schwachtgen nach.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Awer och en Zentrum vun enger Stad huet Chancen. Mä mir mussen eis ëmstrukturéieren. Einfach ëmstrukturéieren op Betriber, op Artisanat a Commerce mat Spécificatioun, wou d’Leit extra dohinner kommen, well se dat op enger anerer Plaz net kréien a mat Service au client. Ech soe Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Ech muss jo bal mäi Pefferkär bäileeën. Soss mengen d’Leit dobaussen nach déi gréng wären net fir Aarbechtsplazen. Ech ënnerstëtzen déi ganz Affären, déi de Schäfferot amgaangen ass opzebauen, dass mer Aarbechtsplazen a Commercen an d’Stad kréien. Ech wëll awer e klengen Appel maachen: Mir hunn eise Wochemäert d’lescht Woch opgemaach. Et war relativ wéineg lass.

Här Mangen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) souhaite apporter son grain de sel pour que l’on ne pense pas que les écologistes soient contraires à la création d’emplois. Le collège échevinal a raison de vouloir attirer des commerces en ville. L’orateur constate cependant que le marché hebdomadaire a ouvert la semaine dernière et qu’il y avait peu de monde. Il lance donc un appel aux conseillers communaux, aux fonctionnaires et employés communaux et aux enseignants pour qu’ils fassent leurs courses à Differdange. Et pas uniquement une fois sur dix. Il n’y a pas assez d’hommes politiques au marché. Or ils devraient donner l’exemple et montrer qu’ils prennent au sérieux ce qu’ils racontent pendant les séances du conseil communal.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante que M. Schwachtgen vient de présenter Das Wort zum Sonntag. (Vote)

ROBERT MANGEN (CSV): Ech wollt kuerz profitéieren, well Dir gëschter Owend net op dee Problem agaange sidd an elo vun der Madame Goergen och net. Ech wollt zum Schluss d’Fro stellen: Wéi ass et mat der Ënnerschrëft vum Auchan? Ass déi scho fäerdeg? Kënne mer ufänke mat bauen? Ech wollt e puer Informatiounen hunn, wéi dat do leeft.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass kee Problem. Mer huelen dat herno am Divers, wou Der déi Fro beäntwert kritt. Da stellt Der déi Fro. Ech mengen, mir géifen awer elo zum Vote vun deem heite Punkt kommen. De Mann waart op en Tëlefon, datt e ka lassfueren. De Betrib wëll spéitstens d’nächst Joer seng Dieren opmaachen. Da géife mer herno am Divers zum Thema Auchan kommen. Do hunn ech zum Auchan eppes ze zielen, awer net vill Neies. An ech wëll awer net vergiessen, datt mer e klenge Commerce de proximité kréien. Elo si mer bei den

16

An ech géif einfach en Appel un eis alleguerte maachen. An dat Beispill kënne mir weiderginn. Awer och nach vill aner Gemengebeamten, Bedienstete, Schoulmeeschteren an esou weider kënnen dee Message viruginn, andeems se selwer hiren Akafskuerf huelen a bis op den Eck akafe ginn an dat anert no baussen e bëssen aschränken. Och eis Restaurante kënne mir besichen. An net onbedéngt siwemol oder zéngmol auswäerts a just eemol op Déifferdeng. Ech gesi vill Politiker mam Kuerf op de Maart goen, awer net genuch. A wann een de Politiker dobausse bei senge Leit gesäit, ass dat effektiv e gutt Beispill, dass mir dat selwer eescht huelen, wat mer heibannen ëmmer erëm proklaméieren. Net méi an net manner, wëll ech domadder soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Dat war „das Wort zum Sonntag“. (Gelaachs) Mir stëmmen of.


Actes et conventions Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le contrat de concession d’un droit de superficie dans la ZAC II Haneboesch à Niederkorn avec la SARL 4x4 by Kontz. Merci. An da komme mer zum Punkt D. Dat ass eng Concessioun de droit de superficie. Am Fong geholl datselwecht, wat mer am Haneboesch maachen. Da géife mer datselwecht wëlle mat eiser aler Schwämm maachen, datt mer eis international Universitéit dohinner kréien. Den Här Muller hat iech schonn eng Kéier erkläert, wéi et am Ufank budgetsméisseg virgesi war. An et ass elo drop erausgelaf, datt d’Uni selwer – lauschtert der mer no, w.e.gl.? Merci –, Bauhär wëll si vun deene Lokaler, déi se déi nächst Joren zur Verfügung huet a brauch. Si iwwerhuelen natierlech déi ganz Renovatioun. De Kontrakt, fir dee mer vun iech dann hoffentlech de Go kréien, ass dräi Joer gülteg. Déi éischt dräi Joer muss d’Uni bleiwen. Mir géifen awer als Garantie do stoen, wann d’Uni décidéiere géif, net méi ze bleiwen. Mir géifen an deem Fall vun deene Säll profitéieren. Eis Servicer wëssen doriwwer Bescheed, datt mer déi Schoul bräichten. Zum Beispill och fir d’Maison Relais. Mir sinn der Meenung, datt et zimlech gutt goe wäert, well mir schrecklech vill Nofroe fir an déi Schoul hunn. Déi Uni ass wichteg fir eis Stadentwécklung. Mir brauchen nach méi Mixitéit. Mir brauche jonk Leit, déi heihinner kommen. Net nëmme Geschäftsleit. An enger Stad, wann een Unistudenten huet, lieft et sech aneschters. Dofir si mer der Meenung, datt och wann d’Stad Déifferdeng dee klengen Effort elo muss maachen, wat awer absolutt kee finanzielle Risiko ass, dat derwäert ass. Et bréngt eis weider. Et ass eng Forschette zwësche 500 bis 1.000 Studenten, déi d’Schoulbänk herno drécke wäerten. Do si mer dann och gefuerdert, fir esou séier wéi méiglech Studentewunnengen zur Verfügung ze stellen. Dat si mer amgaangen ze maachen. Iwwregens e Freideg um zwou Auer weie mer der an. Mir hunn der zu Nidderkuer. Den

21. hu mer eng Table ronde, fir d’Leit ze motivéieren, Studente bei sech wunnen ze loossen. Mir hoffen – an ech gleewen drun –, datt mer eng Studentestad ginn. Dat bréngt eis alleguerte weider. Här Muller, wann ech eppes vergiess hunn, kënnt Der dat roueg ergänzen. Wann net, géif ech iech ganz gären d’Wuert ginn an är Meenung dozou héieren. Här Pierre Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll nach eng Kéier am Numm vun der LSAP soen, dass mir voll a ganz hannert deem Projet stinn an dat och selbstverständlech wäerte matstëmmen. Den Här Buergermeeschter huet verschidde Saachen ugeschwat, deenen ech mech am Fong nëmmen uschléisse kann. Dës Schoul ass wichteg fir eis Stadentwécklung, well se eben neit jonkt Liewen op Déifferdeng bréngt. Den Här Buergermeeschter huet elo vu 500 bis 1.000 Studente geschwat. Dat ass natierlech eng grouss Marge, wou een herno muss kucken, wivill et der am Endeffekt wäerte sinn. Ob et der 500 oder 1.000 sinn, spillt u sech keng Roll, well egal wéi, Studente beliewen eis Stad. Dat gesi mer scho bei der Miami University, wou jo däitlech manner Studente sinn. Mä et mierkt een einfach, wou déi Leit sinn, ass ëmmer eng lass. Et ass eng gutt Ambiance. An dat deet eiser Stad gutt. Well mir wëlle jo e positiven Image vun eiser Stad no bausse vermëttelen. An dozou wäert neit jonkt Liewen natierlech bäidroen. Profitéiere mécht een och vun der Proximitéit an deem ganze Kontext zu der Uni um Belval, déi jo elo fest installéiert ass. Do muss ee vläicht nach kucken, wéi d’Synergië kënne gemaach ginn a wéi een e Maximum vun deene jonke Leit profitéiere kann, déi eben do an d’Schoul ginn. D’Stéchwuert Studentewunnengen ass gefall. Ech mengen, et ass ganz wichteg,

17

Roberto Traversini passe à l’université et plus particulièrement à la concession d’un droit de superficie portant sur l’ancienne piscine. Contrairement à ce qui avait été prévu au départ, l’université construira elle-même les locaux dont elle aura besoin. Le contrat en question porte sur trois ans, au cours desquels l’université est obligée de rester. Passé ce délai, si elle décidait de fermer ses portes, la commune de Differdange se porterait garante. Les locaux pourraient alors être utilisés pour une école ou une maison relais. Le collège échevinal suppose que tout se passera bien, car la demande est importante. En outre, Differdange a besoin de jeunes. C’est pourquoi le bourgmestre est d’avis que la Ville de Differdange doit faire l’effort demandé, qui en outre ne représente pas un véritable risque financier. 500 à 1000 étudiants fréquenteront les cours. La commune doit donc prévoir des appartements. Une inauguration aura d’ailleurs lieu vendredi. Le 21 aura lieu une table ronde pour motiver les gens à accueillir des étudiants chez eux.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) annonce que les socialistes soutiennent entièrement ce projet. Il ne peut que s’associer à ce que vient de dire le bourgmestre. L’université apportera des jeunes à Differdange. Il est question de 500 à 1000. La marge est importante, mais peu importe. Les étudiants dynamisent toujours une ville. On le voit avec la Miami University. Partout où ces étudiants sont présents, l’ambiance est bonne. Cela fait du bien à la ville et lui permet de donner une belle image d’elle à l’extérieur. Par ailleurs, l’université de Belval est proche. Il faudra donc voir si des synergies sont possibles et réfléchir à la façon d’exploiter au mieux la présence de jeunes. Il est notamment important de proposer des logements aux jeunes pour qu’ils puissent s’installer à Differdange et participer aux activités. Car il ne servirait à rien d’avoir des étudiants arrivant le matin pour


Actes et conventions leurs cours et repartant à la maison une fois ceux-ci terminés. Pierre Hobscheit répète que le LSAP soutient ce projet.

PASCAL BÜRGER (DP) annonce que les démocrates approuvent aussi ce projet. Il concorde avec tout ce qu’ont dit le bourgmestre et M. Hobscheit. L’université prendra les travaux de transformation de l’ancienne piscine à sa charge contrairement à ce qui avait été prévu au départ. Qui a lancé cette initiative et pourquoi? Le bourgmestre a parlé de 500 à 1000 étudiants. Il s’agit d’une université privée. Les étudiants ne seront donc pas les mêmes que ceux d’une université publique. Le collège échevinal dispose-t-il déjà de chiffres? Quel sera le taux d’étudiants en provenance de l’étranger? En tout cas, le DP trouve ce projet très intéressant. Pascal Bürger estime que les clubs differdangeois tireront profit de la présence de l’université. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que les deux partenaires ont décidé d’un commun accord que l’université financerait les travaux de transformation. Ce n’est donc pas une décision unilatérale. Il y a eu de longues discussions et la solution la plus simple a finalement été retenue. Pour ce qui est des logements pour étudiants, des négociations sont en cours avec l’Université de Luxembourg. Au départ, celle-ci ne voulait pas mettre à disposition des appartements, mais elle a changé d’avis. Les étudiants de la nouvelle université pourront profiter des appartements qui seront inaugurés vendredi. D’après les informations dont il dispose, Roberto Traversini explique que ce sont surtout des étudiants étrangers qui s’intéressent à cette université.

ERNY MULLER (LSAP) ajoute que la Ville de Differdange aménage aussi des logements pour étudiants indépendamment de l’Université de Luxembourg. Des projets sont en cours d’élaboration. Ils seront présentés dès qu’ils seront plus concrets. C’est pour bientôt.

dass mer deene jonke Leit Wunnraum bidden, fir sech hei néierzeloossen. An datt se och um aktive Liewen hei zu Déifferdeng deelhuele kënnen. Nëmmen esou kënne mer als Stad wierklech vun deene Studente profitéieren. Well mir hunn näischt gewonnen, wa se vun Auswäerts hei an d’Schoul gefuer kommen a wa se mat hirem Cours fäerdeg sinn, erëm nees heem fueren an net zu Déifferdeng bleiwen. Dann hu mer als Stad am Endeffekt net wierklech eppes dervun. „Lange Rede kurzer Sinn“, d’LSAP steet weiderhin hannert dësem Projet. An duerfir wäerte mer dat natierlech matdroen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Den Här Bürger Pascal, w.e.gl.

PASCAL BÜRGER (DP): Ech wéilt och am Numm vun der DP e puer Wierder zu deem Projet soen, dee mer ganz sécher matdroen. Alleguerten déi Argumenter vum Här Buergermeeschter a vum Här Hobscheit droe mer natierlech och. Just zwou Froen, déi mer eventuell gären abréngen. Et ass elo eng aner Form vu Finanzéierung virgesinn, wou d’Uni selwer d’Ëmbauaarbechten am ale Centre sportif iwwerhuele wëll. Ass dat eng Initiativ vun der Uni oder op Demande vum Schäfferot? Firwat ass déi Demande komm? A firwat ass dat esou décidéiert ginn? Eng zweet Saach par rapport zu de Studentewunnengen. Mer brauchen net nach eng Kéier nei drop anzegoen, mä Här Buergermeeschter, Dir schwätzt vu 500 bis 1.000 Studenten. Mir wëssen, et ass eng privat Universitéit. Da musse mer eis bewosst sinn, dass mer en anere Genre vu Studente kréie wéi op enger normaler ëffentlecher Universitéit. Hutt Der schonn Demanden? Oder hutt Der Iech schonn informéiert par rapport zu där Zuel vu Studenten, déi komme sollen? Sinn et haaptsächlech Studenten aus dem Ausland oder inlännesch Stu-

18

denten? Kënnt Der eis e puer Renseignementer ginn? Mä wéi gesot, mir als Demokratesch Partei fannen dee Projet ganz interessant. Och ech perséinlech. Ech hu vill an deem Beräich ze dinn. Ech mengen, dat wäert och eise Clibb zegutt kommen, fir vum medezineschen a physiotherapeutesche Beräich kënnen ze profitéieren. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Op déi zwou Froen äntweren ech ganz schnell. No Gespréicher hunn déi zwee Partner zesumme festgehalen, datt et besser wier, wa si déi Ëmbauaarbechte géife maachen. Mir hunn net gesot, dir maacht dat, a si hunn eis och net gesot, dir maacht dat. Mir haten dat jo am Budget stoen, wéi mer et kënnte maachen. Mä no laangem Gespréich hu mer erausfonnt, datt et méi einfach wär, wa si dat géifen iwwerhuelen. Iwwert d’Studentewunnengen hu mer och mat der Uni Lëtzebuerg geschwat. Am Ufank war et esou, datt d’Uni Lëtzebuerg hir Raim net wollt fir aner Studenten zur Verfügung stellen. Mä de Moie si mer gewuer ginn, datt an déi Studentewunnengen, déi mer e Freideg um zwou Auer aweie wäerten, scho kënne Studente vun dëser Uni eragoen. D’Uni Lëtzebuerg huet d’Diere fir déi heite Studenten opgemaach. Souwéi ech op alle Fall weess – mä den Här Krecké weess do méi, well deen nach méi Tëlefone kritt –, sinn et haaptsächlech auslännesch Studenten, déi am Moment uruffen a sech aschreiwe wëllen. Jo, ganz gär Här Muller.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Zu där leschter Fro, wollt ech soen, dass mir awer och u Projete schaffen, wou mir als Gemeng Studentewunnenge kreéieren. Mir sollten eis effektiv onofhängeg vun der Uni Lëtzebuerg maachen an net Gefor lafen, dass eis Studente vun der Kiné-Uni herno keng Wunnméiglechkeeten hätten. Dofir


Actes et conventions schaffe mer elo un zwee Projeten. A wann déi konkret sinn, stelle mer déi vir. Dat wäert awer net méi all ze laang daueren. Da kënne mer iech dat hei am Gemengerot virstellen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Als déi Lénk hu mir dee Projet ënnerstëtzt en vue, dass Ausbildung wichteg fir Jugend an Unie wichteg fir eng Stad sinn. An deem Sënn begréisse mir dat Liewen, wat op Déifferdeng kënnt. Par contre, déi Nues, déi de Projet elo kritt an deem dote Kontrakt, kënne mir esou net ënnerstëtzen. Dat do ass eng privat Uni, déi Suen a Kapital huet. Do ass eng Aktiegesellschaft dohannert. An déi hunn och an der Vergaangenheet Unien opgebaut an hate finanziell Mëttelen, fir dat ze maachen. Hei ënnerschreiwe mir e Kontrakt, wou mir am Fong, egal wéi si verfueren, assuréieren, dass mir dat iwwerhuele mat den Zënsen a mat allem. A si maachen d’Ëmbauaarbechten, wéi et fir hire Projet adaptéiert ass. Dat erënnert mech ganz vill un den Aquasud-Projet, dee PPP genannt gi war, awer kee PPP war. Wou och de Bau vun engem Private gemaach ginn ass. Do hate mer awer herno bei de Präisser eppes matzeschwätzen. Hei hu mer bei de Präisser näischt matzeschwätzen. An déi Aschreiwungsgebühre fir d’Studente sinn net grad niddreg. Dir sot, déi Lokaler kënne mir herno benotze fir Schoul oder Maison relais. Mir hunn awer herno manner Handhab, well mer bei deenen doten Aarbechte manner domadder ze dinn hunn. Fir mech sinn am Moment keng Garantien do, dass herno net erëm honnertdausende vun Euroen oder souguer bis iwwert eng Millioun oder méi mussen dran investéiert ginn, fir déi Säll esou ze adaptéieren, dass se fir Maison relais a fir Schoul adaptéiert sinn. Well eng Uni an eng Maison relais sinn zweeërlee Saachen. An och wann ee kuckt, wéi dat

am Rapport vum Aquasud war, wou nach wivill Lacunë vum Bau dra waren, stellt sech hei och d’Fro, wat dobäi erauskënnt, wa mir dat net selwer droen. Och bedaueren ech, grad wann et ëm esou baulech Froe geet, dass deen doten Dossier net an der Bautekommissioun war. Et besti keng Informatiounen iwwert déi ganz Ëmbauaarbechten. An deem Sënn, kënne mir dat op jidde Fall net droen. Am Beräich Logement gëtt et eng Wunnkooperativ, déi esou ee Modell sicht. Dat si Leit, déi op hir eegen Initiativ wëllen e Projet opbauen an do wunnen. Mä déi fannen hei am Land bis elo op jidde Fall nach keen, dee bereet wär, just Garant ze sinn an dat ze iwwerhuelen. Woubäi eng Gemeng mat deem Logement awer wahrscheinlech eppes ufänke kënnt. Do wären net vill Ëmbauten néideg. Bei esou enger Wunnkooperativ bei einfache Bierger, déi sech esou op d’Been stellen – an engem Beräich, wou wierklech e soziale Problem zu Lëtzebuerg besteet –, ass keen do. Awer fir eng privat Aktiegesellschaft, ass awer Kapital do als ëffentlech Hand riicht ze stoen. Wéi gesot, an deem Sënn, kënne mir dat net ënnerstëtzen. Ech begréissen, dass de Kredit, deen d’Gemeng elo selwer investéiert, erofgaangen ass mat deem Vote, dee mer virdru geholl hunn. Ech géif soen, dass wann d’Gemeng dat net gemaach hätt, sech déi Uni grad esou gutt hätt kënnten do etabléieren, well déi Konditioune souwisou schonn immens favorabel sinn. An dass dat net e Widdersproch ass. Dass dat net géint déi Uni schwätzt, fir elo en anere Modell ze hunn. Ech denken, dass mer relativ vill Kaddoen als ëffentlech Hand maache fir dee Projet. An eiser Meenung no ze vill Kaddoen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) a soutenu ce projet, parce qu’il pense que la formation est importante pour les jeunes et une université est importante pour Differdange. En revanche, il ne peut approuver le contrat. Il est question d’une université privée derrière laquelle figure une société par actions. Elle a les moyens de construire un établissement. Elle transformera l’ancienne piscine comme bon lui semble. Or la commune lui sert de garantie si quelque chose devait mal se passer. Tout cela rappelle le PPP Aquasud, qui en réalité n’était pas un vrai PPP. Mais au moins à l’époque, la commune avait un mot à dire sur les prix. Ici, ce n’est pas le cas. En plus, les frais d’inscription à l’université sont élevés. Le collège échevinal explique qu’une école ou une maison relais pourront emménager dans les locaux le cas échéant. Mais ce n’est pas la commune qui réalise les travaux. Qui sait combien d’argent il faudra investir pour adapter les salles? Sans parler des lacunes dans la construction comme pour Aquasud. Gary Diderich regrette aussi que le dossier n’ait pas été présenté à la commission des bâtisses. Il existe une coopérative, où les gens veulent réaliser des logements et y habiter. Or elle ne trouve personne dans tout le pays voulant lui servir de garantie. Le logement représente un grand problème social au Luxembourg, mais personne ne soutient ce projet. En revanche, pour une société d’actions privée, il y a de l’argent. C’est pourquoi déi Lénk ne peut pas soutenir ce projet. Si la Ville de Differdange avait refusé de servir de garantie, l’université aurait malgré tout pu ouvrir ses portes. Les conditions seraient restées plus que favorables. Gary Diderich n’est pas contraire à l’implantation de l’université. Il estime simplement que la commune lui fait trop de cadeaux.

Den Här Muller wollt dorop äntweren.

ERNY MULLER (LSAP) en conclut que M. Diderich est contraire au projet. SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Ech héieren, dass Dir géint dee Projet sidd.

19


Actes et conventions GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) a clairement dit qu’il n’était pas contraire au projet, mais au contrat. ERNY MULLER (LSAP) tient à souligner que la commune a accompagné ce projet dès le départ. Elle veille à ce qu’il soit réalisé de façon à permettre le cas échéant une réaffectation correspondant à ses souhaits. Mais de toute façon, le collège échevinal est optimiste quant au succès de l’université, car l’engouement est important. Du point de vue de la sécurité, le bâtiment pourra accueillir une école. La commune a une part de responsabilité puisqu’elle récupérera le bâtiment si les choses tournaient mal pour l’université. Il ne faut pas croire que l’université peut construire ce qu’elle veut. TOM ULVELING (CSV) constate que M. Diderich change souvent d’opinion, car son argumentation avait été bien différente lors des débats sur l’école Waldorf. Dans ce cas-ci, l’envergure est différente, mais le principe est le même. Le CSV se réjouit de l’arrivée de l’université. Des étudiants changent la dynamique d’une ville. Le dossier prouve que les risques encourus par la commune sont minimes. Certes, elle se porte garante. Mais d’un autre côté, l’université investit aussi de l’argent. Elle doit payer le terrain par exemple. En plus, si l’université devait fermer prématurément, la commune conserverait des bâtiments qui n’auraient pas coûté trop cher et qui ont été conçus de manière à permettre une réaffectation en école. Si tout se passe bien, la population de Differdange en sortira gagnante. Mais dans tout ce qu’on fait, il y a une part de risque. Dans ce cas-ci, cette part n’est pas démesurée. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à M.  Diderich, qui vient d’être interpellé.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que ses propos ont été interprétés d’un point de vue purement idéologique. Ce n’est ni pragmatique, ni intéressant, ni constructif.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Här Muller, Dir hutt mer net nogelauschtert. Ech hunn net gesot, dass ech géint de Projet vun der Uni sinn. Ech hunn deen explizit begréisst. Ech si géint dee Kontrakt an dat Arrangement. Ech soen Iech Merci.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Da wëll ech Iech awer nach soen, wéi mer et ugaange sinn, dass mer bis haut nach permanent dee ganze Projet mat eise Leit hei op der Gemeng begleet hunn. Dass dee Projet mat eis zesummen entstanen ass. Dass mer all Moment kënne soen, a wéi wäit dee Projet déi Iddien dréit, déi mir wëlle verwierklechen, sollt déi Uni eng Kéier net méi do sinn. Wou mir awer alleguer mengen, dass dat net de Fall wäert sinn, well et jo schonn x-mol gesot ginn ass, wéi grouss deen Intérêt ass. Also mir hunn dat mat begleet. Mir hunn och vun der Sécherheet gekuckt, ob et herno méiglech wär, fir dat an engem schoulesche Beräich kënne weider ze verwäerten als Gemeng. Dat ass alles mat eise Leit gekuckt ginn. A mir wäerten dee Projet och weiderhi mat begleede bis e realiséiert ass. Mir engagéieren eis. Mir hu jo eng gewësse Responsabilitéit an deem Ganzen, well mer et herno jo och iwwerhuelen, sollt déi Uni eng Kéier net méi do sinn. Esou wäerte mer dee Projet begleeden. D’Baugenehmegung wäert och erausgoen. Mir sinn als Gemeng voll mat engagéiert. An et ass net esou, dass si do opriichten, wat si wëllen a mir iwwerhuelen d’Garantie. Dat ass et net.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Ulveling nach ganz kuerz an dann den Här Mangen.

meng deene Containeren zur Verfügung stelle soll. Elo maache mer eppes am e bësse méi Groussen. An elo sidd Der dogéint. Fir mech a meng Partei ass et immens wichteg, dass déi Schoul heihinner kënnt. Et ass och wichteg fir Déifferdeng wéinst der Mixitéit. Natierlech, wann ee Studenten huet – mir hu jo schonn eng Uni hei –, gëtt dat natierlech en anert Zesummeliewen. Dat kann, menger Meenung no, der Saach nëmme bénéfique sinn. Wann Der den Dossier kuckt, gesitt Der, dass mer wierklech e minimale Risiko aginn. Well, wéi den Här Muller et jo schonn erkläert huet, si mer zwar op där enger Säit Garant. Mä op där anerer Säit ass et jo net, wéi wa si dat näischt géif kaschten. Wéi wa si näischt géifen investéieren. Si musse jo och eppes fir den Terrain bezuelen. Mä op där anerer Säit, wann et effektiv schif géif goen, hätte mer awer eppes do stoen, wat net all ze deier kascht huet, wann ech gesinn, wat eng Schoul kascht, wann ee se normal opriicht. An déi Konzeptioun vun deem Bau ass jo déi, dass een déi an Zäit vun e puer Méint an eng normal Schoul ëmtransforméiere kann ouni massiv Käschten. Soudatt mer am Fong an enger Winwin-Situatioun sinn. An dass et, wéi gesot, eiser Populatioun an Déifferdeng gutt op der Kap géif stoen, wa mer dat géifen esou realiséieren, wéi et elo geplangt ass, mat engem minimale Risk. Mä et kann een näischt am Liewe maachen, wou kee Risiko ass. Oder ganz wéineg. Hei ass en awer wierklech elo net démesuréiert. Dat wollt ech just soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Diderich ass ugeschwat ginn. Da géif ech dem Här Diderich och elo direkt d’Wuert ginn, fir ze äntweren.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Ech fanne just, Här Diderich, datt Dir Är Meenung nawell oft ännert, well bei der Walldorfschoul hutt Der ganz aneschters argumentéiert, fir dass d’Ge-

20

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat ass léif, well ech ugeschwat gi sinn op engem reng ideologesche Plang. Dat


Actes et conventions fannen ech wierklech net pragmatesch an net interessant an esou enger Diskussioun. Dat ass net konstruktiv. D’Waldorfschoul huet der Gemeng Recetten erabruecht a keng finanziell Engagementer kascht. Oder bal net. Minimal. Do ware mer op engem ganz aneren Niveau, wéi dat heiten. Dir schwätzt hei einfach d’Prinzipiefro u vu privat Schoul oder net privat Schoul. Ech sinn net deen, deen einfach duerch Ideologie oder duerch blann Prinzipie seet, dat do wëll ech net. Ech kucken am Intérêt vun der Gemeng. An ech hu kloer gesot, firwat ech et gutt fannen, dass dee Projet op Déifferdeng komme soll. Mä dass ech aschätzen, dass dat doten ze vill Kaddoe sinn, déi där privater Gesellschaft gemaach ginn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Mangen, Dir kritt d’Wuert direkt. Just fir ze soen, mir kréien eng Millioun Recetten. Et ass net, datt mer dat verginn.

ROBERT MANGEN (CSV): A vläicht och Zesummenaarbecht mat Spideeler hei zu Lëtzebuerg fir Übunge fir déi zukünfteg Studenten, wou déi och kënnte mathëllefen. Et sollt een net nëmmen alleng kucken, datt se hei hir Ausbildung maachen, mä datt se sech och an ons Gesellschaft integréieren. Dat wär ganz wichteg.

L’école Waldorf a généré des revenus pour la commune sans nécessiter d’investissements considérables. Or Gary Diderich n’en fait pas une question de principe autour d’une école privée. Il regarde uniquement ce qui est dans l’intérêt de la commune. Dans ce cas-ci, il estime que la commune fait trop de cadeaux à une société privée.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) D’Gebailechkeete stinn. Ech hunn dat scho virun engem oder zwee Gemengeréit gesot. A sech verléiere mer hei näischt. Mir kréien eng Entrée eran. Mir kréien d’Raimlechkeeten dohinner gesat. A wann déi Uni fortgoe sollt, gehéieren déi der Gemeng a mir kënne se erëm benotzen. Ech mengen net, datt mer hei vill verléieren. Déi Angscht hunn ech jiddefalls net. Et ass e Projet, deen interessant ass. An dee sollte mer als Gemengerot ënnerstëtzen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Här Mangen, Dir waart schonn extrem laang. Ech entschëllege mech.

Merci, Här Mangen. Den Här Ruckert an da kritt d’Madame Schambourg d’Wuert.

ROBERT MANGEN (CSV):

ALI RUCKERT (KPL):

Ech äntwere léiwer net dorop. Ech wollt soen, mir kréie 35.000 Euro pro Joer eran. Dat ass scho gesot ginn. Als CSV begréisse mir dëse Projet. Ech wëll nach e puer Saachen dozou soen. Et wor e bëssen d’Angscht dobaussen, elo kéime masseg Kinéen op Lëtzebuerg. Déi Schoul kann net alleng duerch Lëtzebuerger funktionéieren. Et mussen Auslänner heihinner kommen, datt dat sech dréit. Et kann een awer e bëssen d’Angscht ewechhuelen.

Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, wéi Der am Oktober 2014 fir d’Éischt d’Press an duerno de Gemengerot informéiert hutt, dass eng privat Universitéit géif op Déifferdeng kommen, hat ech hei gesot, als Vertrieder vun der KPL géif ech dat oflehnen, well eng Gemeng – eng ëffentlech Institutioun – net do ass, fir eng privat Universitéit ze ënnerstëtzen. Ëmsou méi, well et eng ganz räich privat Universitéit ass.

Ech géif och begréissen, wann déi Schoul, ob privat oder net, mat der Uni Lëtzebuerg zesummeschaffe géif, wann eventuell eng medezinesch Fakultéit sollt dohi kommen. Dat ass heiansdo am Gespréich.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Wou och ganz räich Leit am Verwaltungsrot sëtze wéi den Dr. Oetker, ee vun deene räichste Leit aus Däitschland. Déi hätten also genuch Verméigen, fir hei kënnten ze investéieren. Se bräichten deemno net d’Déifferdenger Gemeng, fir dat ze maachen. Ëmsou méi jo anscheinend keng Suen do si fir d’ëffentlech Schoul, wou nach ëmmer Kanner an de Containeren hei zu Déifferdeng sëtzen.

Dat wär gutt.

(Interruptioun)

21

rappelle tout de même que les recettes de la commune se monteront à un million.

ROBERT MANGEN (CSV) souligne à son tour les recettes de la commune à hauteur de 35 000 euros par an. Le CSV approuve ce projet. Certains redoutent la venue massive de kinésithérapeutes au Luxembourg. Mais l’université ne peut fonctionner que si des étrangers la fréquentent. Par conséquent, cette peur n’a pas lieu d’être. Robert Mangen souhaiterait une collaboration avec l’Université de Luxembourg, notamment si la faculté de médecine ouvrait à Belval, et avec les hôpitaux. Il ne suffit pas de former les étudiants, mais il faut aussi essayer de les intégrer dans la société. Le bâtiment existe déjà. Des locaux vont y être aménagés. Et si l’université devait partir, la commune les récupérerait. Elle n’a donc pas grandchose à perdre. ALI RUCKERT (KPL) rappelle qu’en octobre 2014, lorsque le bourgmestre avait annoncé l’ouverture d’une université privée à Differdange, il avait dit que le KPL y était contraire, car une commune n’a pas à soutenir une université privée. En plus, il est question d’une université privée riche. Le Dr Oetker, un des Allemands les plus riches, fait partie du conseil d’administration. Ils ont donc les moyens d’investir à Differdange sans le soutien de la commune. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’y a même pas assez d’argent pour l’école publique, étant donné le nombre d’enfants allant en classe dans des conteneurs. (Interruption)


Actes et conventions Ali Ruckert constate que même s’il n’y en a plus beaucoup, il en reste malgré tout.

Sot elo net, net méi vill. Et sinn der nach ëmmer do.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) insiste qu’il y en a peu.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ALI RUCKERT (KPL) rétorque qu’il fe-

Awer net méi vill.

rait mieux de régler ces problèmes avant de soutenir des universités privées.

ALI RUCKERT (KPL):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que le collège échevinal y travaille.

ALI RUCKERT (KPL) remarque que le bourgmestre a parlé de 500 à 1000 étudiants. La différence est énorme. Combien y en aura-t-il? Car pour Differdange, ce n’est pas pareil.

Dobäi kënnt, dass en Erbbauzins gefrot gëtt vu 35.000 Euro. Dat ass ze niddreg fir déi Profitter, déi déi privat Universitéit mat där Schoul hei zu Déifferdeng mécht. Dat misst also vill méi héich sinn.

Da kuckt emol fir d’Éischt, dass dat geännert gëtt, ier Der d’privat Universitéiten ënnerstëtzt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir schaffen drun.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) concorde sur ce point.

ALI RUCKERT (KPL):

ALI RUCKERT (KPL) demande au

Déi zweet Saach ass, datt Dir 500 bis 1.000 Studente sot. Dat ass jo awer e risegen Ënnerscheed, ob 500 oder 1.000 Studente kommen.

bourgmestre s’il compte construire des appartements pour 1000 étudiants d’une université privée, alors qu’il n’y en a même pas assez pour les Differdangeois. Le collège échevinal explique que la commune ne fait que fournir les garanties sans prendre de risques. Mais pourquoi le fait-elle? Si les choses se passent mal pour l’université, c’est à elle de prendre ses responsabilités. En plus, la concession du droit de superficie est fixée à 35 000 euros. C’est trop peu comparé aux bénéfices que réalisera l’université. Pourquoi ce prix est-il couplé à l’indice annuel moyen et non à l’indice des prix de la construction? Cela augmenterait les revenus de la commune. En tout cas, le KPL n’est pas d’accord avec ce projet.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) constate que ces deux collègues chrétiens sociaux ont déjà beaucoup dit. Elle n’est pas d’accord avec tout, mais se réjouit que l’université prenne les frais de transformation à sa charge. Autrement, elle n’aurait pas pu approuver ce contrat. Ici, la commune n’investit que dans le gros œuvre et cet argent lui sera remboursé si l’université est un succès.

Loosst déi dach dofir opkommen, wa se eng komme loossen, dass se musse bezuelen an net d’Gemeng. Dat hutt Der iwwregens och schonn hei mat der privatiséierter Schwämm gemaach.

Da sot eis emol richteg wivill, dass der kommen. Well dat ass jo awer och fir d’Stad Déifferdeng e groussen Ënnerscheed.

An da froen ech mech, firwat dee Präis un de Joresduerchschnëttsindex gekoppelt ass an net un de Baukäschtenindex. Am Ausland ass dat üblech bei esou Saachen, dass de Baukäschtenindex geholl gëtt, well dee sech och vill méi séier entwéckelt wéi deen normale Präisindex. An dass iwwert dee Wee natierlech och lues a lues géife méi Sue fir d’Gemeng erakommen. Kënnt Der eis vläicht eng Erklärung ginn, firwat dat net de Fall ass? Op alle Fall wëll ech hei nach bestätegen, dass ech als Vertrieder vun der Kommunistescher Partei net mat deem Projet d’accord sinn an och dergéint stëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Merci, Här Ruckert. Schambourg, w.e.gl.

D’Madame

Dat ass richteg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): ALI RUCKERT (KPL): Et ass och fir de Wunnengsbau e groussen Ënnerscheed. Wëllt Der Wunnenge baue fir 1.000 Studente vun där privat Universitéit? Dir baut emol nach net genuch fir d’Leit zu Déifferdeng, wou all Mënsch weess, dass mer hei Wunnengsnout hunn. An do kënnt einfach net genuch. An da sot Der, Si droen dat alles selwer. D’Gemeng iwwerhëlt just d’Garantie. Dir trëtt dach hei fir eng Gesellschaft an, soen d’Parteien, déi ronderëm den Dësch sëtzen, wou den Unternehmer de Risiko dréit an net d’ëffentlech Hand. Net d’Gemeng. Firwat iwwerhuelt Der dann do eng Garantie?

22

Merci, Här Buergermeeschter. Meng zwee Kolleege vun der CSV hunn elo scho ganz vill fir d’CSV geschwat. Ech wëll awer nach eng Kéier betounen, datt ech vläicht e bëssen eng aner Meenung hunn, awer trotzdeem frou sinn, datt d’Uni selwer fir alleguerten d’Transformatiounsaarbechten opkënnt. Well wann dat net esou gewiescht wier, hätt ech dee Punkt um Ordre du jour net esou kënnte matdroen. Dat, wat mir als Gemeng investéieren, kënnt eis natierlech zegutt. Et ass haaptsächlech un der Struktur, um Gros-oeuvre, wou mer Suen drun hänken. An dat kréie mer och erëm, wann dat Ganzt net fonctionnéiere sollt.


Actes et conventions Ech si ganz virsiichteg optimistesch. Ech kann elo net esou vu Freed aus der Këscht sprange wéi meng Virriedner. Ech wënschen der Uni natierlech alles Guddes, mä dat ass och vläicht, well ech e bësse geschiedegt si vun alleguerten deene Jore virdrun, wou mer ganz oft iwwert den Dësch gezu gi sinn. Duerfir hoffen ech, datt dat hei fonctionnéiert, och iwwert déi dräi Joer eraus. Ech hunn nach eng Fro: Misst eng Remise en état gemaach ginn, wann déi no dräi Joer géife goen?

A mat Recht. Mä heiansdo muss een awer vläicht verschidde kleng Risiken agoen. Mir wëssen all, datt et net eis Sue sinn. Mir verwalten am Fong geholl d’Sue vun eise Bierger a Biergerinnen. An ech mengen awer, datt dat hei richteg ass. U sech gi mir jo keng. Mir kréien der. Mir gi just d’Garantie, wann déi Uni net genuch Studenten hätt.

Pierrette Schambourg est à la fois optimiste et prudente. Elle souhaite bonne chance à l’université, mais elle n’est pas aussi enthousiaste que les orateurs précédents. En effet, elle n’a pas oublié toutes les fois où la commune a été roulée dans la farine. Elle espère que tout se passera bien après trois ans. Une remise en état sera-t-elle nécessaire après trois ans? Ou bien les locaux pourront-ils rester comme ils sont?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ALI RUCKERT (KPL): BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Wat hu mer da virdru gestëmmt?

Hoffentlech net.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Oder bleift dat alles esou bestoen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Déi Säll an alles jo. A wann, musse si et natierlech maachen.

Wat gelift? Mir kréien déi jo awer iwwert de Loyer zréck.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Jo, mir kréien déi dann zeréck, mä mir kréien net einfach esou Suen. Mir investéiere se fir d’Éischt. Mir maachen e Virschoss. An iwwer 15 Joer kommen déi Suen zeréck.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Okay.

répond que les salles resteront comme elles sont. Et si des travaux sont nécessaires, ils seront réalisés par l’université. Le secrétaire communal a vérifié. Le loyer est couplé à l’indice des prix à la construction. Cela se trouve à la page 4 du contrat. Roberto Traversini rappelle que le même type de discussions a eu lieu dans le cadre du 1535 °C. Mais parfois, il faut prendre des risques. Bien entendu, il est question de l’argent des contribuables. Mais d’un autre côté, la commune ne fait que fournir une garantie. Elle ne dépense pas d’argent; elle en reçoit.

ALI RUCKERT (KPL) demande au bourgmestre ce que le conseil communal a approuvé tout à l’heure.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Richteg.

répond que la somme engagée sera remboursée à travers le loyer.

Mä mir hoffe jo awer net.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Zum Bauindex. Eise Gemengesekretär huet gekuckt. Et ass de Bauindex, deen drasteet.

Eréischt ab dee Moment kréie mer emol e Cent, dee mer virdrun net haten.

GEMENGESEKRETÄR HENRI KRECKÉ:

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que par conséquent, il s’agit d’un remboursement. La commune ne reçoit donc pas directement d’argent. Le préfinancement sera remboursé en quinze ans. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que la commune fera des bénéfices. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

C1 ass Baupräisindex.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Dat ass ganz richteg. Mä ech mengen awer, datt et fir d’Stad Déifferdeng wichteg ass, datt mer dat dote maachen. Mir géifen zum Vote kommen.

Kuckt emol Säit 4. Am 1535°C hate mer déiselwecht Diskussiounen an déiselwecht Ängschten.

23

confirme les propos de M. Diderich. Mais il pense que ce projet est important pour Differdange. (Vote)


Actes et conventions Roberto Traversini passe à un contrat de bail au 15, rue MichelRodange avec un magasin vendant des vélos et des skate-boards. Le local a accueilli la bibliothèque pendant un moment. Ensuite, il est resté vide pendant un an. La commune attendait un bon candidat. Le bourgmestre a entendu que les affaires se passent bien. (Vote) Roberto Traversini passe à un terrain à Lasauvage. Differdange compte un nouveau club, qui joue avec des voitures électriques téléguidées. Le collège échevinal leur a fourni un terrain et le CIGL effectuera les travaux nécessaires. Pour Lasauvage, il s’agira d’une nouvelle attraction touristique. Car même les adultes aiment jouer avec des camions. Les avis des commissions ont tantôt été positifs, tantôt négatifs. Mais d’une manière générale, le projet valorise Lasauvage.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) n’est pas contraire à cette activité étant donné qu’elle n’occasionne ni pollution ni bruit. En plus, l’association est disposée à se tenir à ce que lui demande la commune. Le terrain se trouve à côté d’une zone naturelle sensible sur une partie du jardin du château de Saintignon. Mais la convention est restrictive et peut être résiliée à tout moment. Elle porte sur un an et permet à la commune d’intervenir si nécessaire. La commission de l’environnement n’a pas d’objection formelle. Elle a discuté du projet pendant les vacances en raison de l’urgence. Le service écologique est intervenu et a fourni les garanties nécessaires. Fränz Schwachtgen attend cependant de voir un projet du CIGL englobant la totalité du jardin de Saintignon. De toute façon, la convention dont il est question aujourd’hui n’hypothèque nullement un tel projet.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Le conseil communal décide avec 15 voix oui et 2 voix non d’approuver le contrat de concession d’un droit de superficie au Parc des Sports à Oberkorn dans l’intérêt de l’implantation d’une structure universitaire. Elo komme mer zum Contrat de bail, vun deem ech virdru geschwat hat, an der Michel Rodange 15. Dat ass dat Geschäft, wat ënner anerem Vëloen a Skatere verkeeft, souwéi och Kleeder. Mir si viru Joren – do war den Här Lorgé nach ganz aktiv – mat deem a Verhandlung gaangen. A mir ware frou, datt mer dat Lokal haten, fir eis Bibliothéik dran ze maachen. Et stoung elo bal ee Joer eidel, well mer verschidde Geschäfter refuséiert haten. Mer wollten op eent waarden, wat Déifferdeng géif no vir bréngen. Dunn hu mer déi Persoun hei fonnt. Dofir ass dat Geschäft opgaangen. Menger Meenung no leeft et zimlech gutt no deenen Informatiounen, déi ech kréien. Mir froen natierlech deeselwechte Loyer. Gëtt et Froen? Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver un contrat de bail d’un local commercial situé dans la rue Michel-Rodange à Differdange. Dat hei ass e klengt Stéck Terrain, wat mer zu Lasauvage hunn. Do ass en neie Veräin gegrënnt ginn, deen esou kleng ferngesteiert Elektroautoe baut a mat deene fiert. Dat sinn erwuesse Leit, déi dat maachen, an déi amüséiere sech ganz gutt. Mir hunn hinnen eng Plaz zur Verfügung gestallt an de CIGL wäert mathëllefen, Klengegkeeten ëmzebauen. Lasauvage ass eng flott Plaz ginn a mer fannen, dat wär eng Attraktioun méi, wat sécher géif touristesch ausgewäert ginn. Erwuesse Leit freeë sech och, wa se kënne mat de Camione spillen. Bei den Diskussiounen an de verschiddene Kommissioune waren Avisen dofir an dogéint. Mä am grousse Ganze fanne mer, datt et awer eng Opwäertung vum Site Lasauvage wier. Jo, Här Schwachtgen.

24

Am Prinzip huet een näischt géint esou Aktivitéiten, och op där doter Plaz. Et mécht kee Kaméidi. Et polluéiert net. Et kann een elo driwwer grinsen. Mä dat kann ee bei ganz ville Saachen am Liewen. Op jidde Fall gi si sech gutt drun a si si gudder Déng do eppes opzeriichten, an deem Sënn, wéi mir et als Gemeng wëllen. Dat ass virun allem emol dat Wichtegst. Mer wëssen, dass mer op engem Terrain sinn, deen direkt nieft enger sensibeler Naturzon iwwert dem Waassergebitt vun der Crosnière an an en Deel vum Schlassgaart vum Saintignon läit, soudass mer u sech Virsiicht musse walte loossen, wat do passéiert an net egal wat zouloossen. Déi Konventioun, déi mat hinne gemaach ginn ass, ass ganz restriktiv. Se kann zu all Moment gekënnegt ginn. Si geet am Prinzip op ee Joer. An déi kleng Detailer, déi dra sinn, wäerten eis et erlaben, ze intervenéieren, wann eppes schif goe sollt. Vun der Ëmweltkommissioun war keng Objection formelle. Mir haten dat an der Vakanz iwwer Tëlefon a Mail gemaach, well keng Sitzung war an déi Leit awer gär ufänke wéilten, soudass mer dat virgezunn hunn. Mir hunn am Service écologique intervenéiert an alles op d’Schinne bruecht, dass mer Garantien hunn an dermat kënnen zefridde sinn. Mir erwaarden allerdéngs nach – dat ass och deen Appel vun der Naturschoul, well dat am Gebitt vun den Naturschoulgäert läit –, datt mer e Gesamtprojet mam CIGL op d’Been kréien, wat dee ganze Jardin de Saintignon vu fréier ubelaangt, dee jo vill méi grouss war wéi deen Deel, deen een elo gesäit an deen am Fong déi Fläch do a souguer déi Richtung Frankräich beinhalt. Dat hei ass keng Hypothéik dozou. Et kënnt awer och herno e Complément sinn, dee gutt fonctionnéiere kënnt. Ech soen Iech Merci.


Actes et conventions BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. D’Madame Schambourg, w.e.gl.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. De Projet krute mer an d’Bautekommissioun, wouriwwer mer e bësse verwonnert waren, well dat eis am Fong net onbedéngt esou concernéiert. Mir haten nëmmen d’Halschent vun den Informatiounen an de Kontrakt louch och net derbäi. Dofir wosste mer guer net, wéi mer sollten dorobber reagéieren. Fir d’Éischt ass et jo esou, datt et zimlech no bei den Haiser läit. Mir wossten dee Moment och net, ob et Elektroautoe respektiv Camione wieren. Mir hate geduecht, et wär mat Bensin, datt et géif Kaméidi maachen a vläicht net esou ganz gutt géif riche fir déi Leit, déi ronderëm wunnen. Du goufe mer awer informéiert, datt et sech ëm Elektrocamionen handele géif. Dat war scho ganz gutt. Mir waren och e bësse verwonnert iwwert de Rapport vun der Ëmweltkommissioun, well dat esou no beim Beienhotel läit. Net datt déi nach géifen depressiv ginn oder iergendwelch psychesch Schied dovun droen. Dat schéngt awer net de Fall ze sinn. Mir fanne just, datt et zu Lasauvage aner Plaze géif ginn. Net méi spéit wéi e Sonndeg hat ech mam Här Liesch doriwwer geschwat, dee mer nach Zousazinformatioune ginn huet. Well et hate sech eng Rei Froe gestallt, wéi zum Beispill: Kënnt eng Buvette dobäi? Dat ass net esou. Kommen Toiletten dohin? Dat ass net esou. Däerfen déi Leit Fester feieren? Dat ass net esou. An duerfir kann ech dee Punkt och elo guddes Gewësse matstëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Schambourg. Här Wintringer, w.e.gl.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäffen, léif Frënn aus dem Gemengerot, wéi ech fir d’Éischt vun dësem Projet héieren hat, hat ech Bedenken, ob een op där Plaz eng Pist fir Modellautoe baue kënnt. Do war un éischter Stell eist Beienhaus, wat net wäit ewech ass. Zweetens, wat halen d’Leit dovunner, déi do wunnen? Gëtt d’Crosnière, déi drënner leeft, duerch d’Aktivitéite belaascht? Wéi ass et mat de Problemer wéinst dem Wee, deen op franséischem Buedem geet? Wéi ass et mam Parking, wann d’Leit dohinner fueren? Parken déi an deem franséische Wee oder kréien déi en extrae Parking, wou se kënnen hir Autoen ofstellen? Mir bedaueren, dass alles esou schnell huet musse gemaach ginn, dass et an d’Vakanzenzäit gefall ass an d’Ëmweltkommissioun och net zesumme war, wou een hätt kënnen doriwwer schwätzen. Dowéinst hat ech Bedenken. Wéi ech gelies hat, dass den Här Scacchi, deen eis iwwer Maile vun dësem Projet informéiert huet, mat kompetente Leit op d’Plaz kucke war, ware meng Bedenken op eemol ganz schnell positiv. Dass déi Modellautoen elektresch géife fueren, wousst ech och net. Ech hat och geduecht, et wäre Bensinsautoen an eis Ëmwelt géif belaascht ginn. Anscheinend hunn eis Awunner vu Lasauvage näischt dergéint. An d’Crosnière ass net dovu betraff. Bis op de Wee op franséischem Buedem an d’Parken, hunn ech weider keng Bedenke méi. Déi Leit, déi op d’Plaz kucke waren, si Leit, déi eppes vun der Ëmwelt verstinn an ech ka mech op déi verloossen. Wat de Wee an d’Parken ugeet, hoffen ech, dass dëst geléist gëtt oder scho vläicht geléist ass. Ech weess et net. Mir, d’DP, stëmmen op jidde Fall fir dee Projet. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir hunn en deelweis geléist. Dat hat den Här Bertinelli vergiess. Oder e kënnt nach dozou. Den TICE fiert neierdéngs och sonndes, hutt der vläicht scho gesinn. Dat hu mer fäerdeg bruecht, dass deen op Lasauvage kënnt. Mä

25

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) a discuté du projet au sein de la commission des bâtisses, bien qu’elle ne voie pas en quoi celle-ci est concernée. En plus, la commission ne disposait pas du contrat et n’avait pas toutes les informations. C’est pourquoi elle ne savait pas comment réagir. La commission a d’abord cru qu’il s’agissait de voitures à essence, qui engendreraient du bruit et des odeurs désagréables pour les riverains. Mais elle a appris ensuite qu’il était question de camions électriques. La commission des bâtisses a été surprise de la réaction de la commission de l’environnement étant donné que la piste se trouve à proximité de l’hôtel des abeilles. Mais apparemment, cela n’a pas d’influence. On aurait pu tout de même choisir un autre endroit. Dimanche, M. Liesch a fourni des informations supplémentaires à Pierrette Schambourg. Il n’y aura pas de buvette ni de toilettes et les membres de l’association ne pourront pas organiser des fêtes. La conseillère communale peut donc approuver ce point. ARTHUR WINTRINGER (DP) s’est demandé si le site à proximité de l’hôtel pour abeilles et de la Crosnière convenait à une piste pour voitures électriques. Qu’en pensaient les riverains? Qu’en est-il du stationnement et du chemin en direction de la France? Les démocrates regrettent qu’il ait fallu agir en urgence et que la commission de l’environnement n’ait pas pu se réunir. Cependant, lorsqu’Arthur Wintringer a appris que M.  Scacchi s’était rendu sur place, son inquiétude a disparu. Il ne s’agit pas de voitures à essence et les riverains ne sont pas contraires au projet. Il ne reste donc plus que la question du stationnement et du chemin français. En tout cas, le DP approuvera le projet. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que les problèmes sont résolus en partie. En effet, le TICE circule à nouveau à Lasauvage le


Actes et conventions dimanche. M. Bertinelli en parlera tout à l’heure.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) est content de voir que tous les partis ont réfléchi à la question bien qu’il s’agisse d’un petit projet. Comme l’a souligné M. Schwachtgen, le terrain est sensible. C’est pourquoi le collège échevinal s’est posé de nombreuses questions. Georges Liesch ne sait pas pourquoi le dossier a fini à la commission des bâtisses. Mais il se réjouit du fait que celle-ci ait remis un avis. Il espère avoir répondu à toutes les questions par e-mail pendant les vacances. Tout le monde est conscient de la valeur du terrain. Il y a quelques années, il y avait des baraques en bois servant de garages. L’échevin préfère ne pas savoir tout ce qui y était stocké et tout ce qui s’est infiltré dans le sol. Au cours des dernières années, ces baraques ont été démolies. Il ne reste que trois garages formant un écran protégeant le terrain. L’association pourra s’en servir comme abri et pour recharger les batteries. Comme l’a dit Mme  Schambourg, l’association ne pourra pas organiser de grandes fêtes sur le site. Il n’y aura pas de buvette, mais des synergies sont possibles avec le bistrot se trouvant 50 mètres plus loin. Le collège échevinal a demandé à l’association de soutenir le tourisme doux en accueillant les familles le week-end pendant l’été. De cette manière, le public pourra profiter du site et l’association pourra gagner un peu d’argent. Le chemin dont a parlé M. Wintringer est privé. Il se trouve en France. Il appartient à un homme qui permet à la commune, à la poste et au SIACH de l’emprunter. Le propriétaire n’a pas l’intention d’installer une barrière. Il ne voit pas d’inconvénient non plus à ce qu’on utilise le chemin pour faire demi-tour ou pour décharger des objets. Mais il ne veut pas que l’on s’y gare. De toute façon, il y a des places de stationnement à Lasauvage et les gens peuvent se déplacer à pied.

den Här Bertinelli hëlt duerno Stellung dozou, wann en iwwert de Verkéier schwätzt. Den Här Liesch.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci, Här Buergermeeschter. Fir d’Éischt emol sinn ech ganz frou doriwwer, dass all Parteien hei ronderëm den Dësch sech Gedanke maachen. Et kënnt ee jo soen, et ass e klenge Projet, wat mer hei maachen. Et ass och e klenge Projet, mä ech sinn awer frou, dass sech vill Gedanken iwwert d’Sensibilitéit vum Terrain gemaach ginn. Et ass effektiv, wéi den Här Schwachtgen sot, e sensibelen Terrain. Et ass net egal, wou mer dat heite maachen. An duerfir hu mer eis vill Gedanke gemaach gehat, ob et funktionéiert oder net. Wisou et an d’Bautekommissioun gaangen ass, ass mir haut nach ëmmer e Rätsel. Dat weess ech net. Mä ech sinn awer trotzdeem frou, dass der Iech domadder beschäftegt hutt. Et hate sech eng Partie Froe gestallt, déi ech hoffentlech dunn an der Vakanz per Mail beäntwere konnt mat verschiddene Gespréicher. Mir waren natierlech mam Veräin, mat Ëmweltleit a mam Service écologique dohinner kucken. An d’Sensibilitéit vum Terrain ass eis alleguerte bewosst. Wann der iech deen Terrain virun zwee Joer ongeféier ukucke waart, stoungen hëlze Baracken, déi soi-disant als Garagë gedéngt haten. Ech hu vläicht nach Fotoen, wat alles duer gelagert gouf. Ech wëll guer net wëssen, wat eventuell alles an de Buedem gesickert ass an all deene Joren, wou dat mat Autoen exploitéiert gi war, déi do zum Deel stoungen ze verrotten an ze verfaulen. Iwwert déi lescht Joren hu mer et fäerdeg bruecht, déi Garagen ze eliminéieren. Et sinn dräi där Garagë stoe bliwwen, déi mer och bewosst stoe gelooss hunn, well déi en Ecran bilde fir déi sensibel Terrainen, wou den Här Schwachtgen elo gesot huet. Déi bleiwen och stoen. Déi wäerten deem Veräin als klengen Ënnerdaach déngen, wou se hir Akkue lueden a schrauwe kënnen. Der Madame Schambourg hir Froe ware ganz berechtegt. Däerfen déi e grousst Fest feieren oder wat och

26

ëmmer? Dat kënnt net a Fro. Et gi keng Fester do gefeiert. Et kënnt keng Buvette dohinner. Mir hunn e flotten, klenge Bistro op 50 Meter dovunner ewech. Wou mer dem Veräin gesot hunn, si solle kucke mat deem zesummenzeschaffen, fir een deem anere Reklamm ze maachen. Dann huet jiddwereen eppes dovunner. Eng Oplag, déi mer hinnen awer gemaach haten, wëll ech hei och nach soen. Dat ass, dass mer gesot hunn, dass se iwwert de Weekend an iwwert d’Summerméint eppes solle fir den doucen Tourismus zu Lasauvage maachen, dee mer jo alleguerte wëllen e bësse pushen, andeems se de Famillje mat Kanner ubidden, vun deem Circuit ze profitéieren. Wou déi däerfe probéieren an domadder fueren. Dass dat net exklusiv fir Clibb, mä och fir de Public op ass. Wou se dann och eppes Klenges an hir Keess kréien, well se jo keng Buvette däerfe maachen. Ech mengen, dass dat e grousse Spaass fir d’ganz Famill gëtt. Zum Parking. Dee Wee, deen den Här Wintringer uschwätzt, ass e private Wee. Deen ass éischtens op franséischem Terrain. Dat hutt Der ganz richteg gesot. An zweetens gehéiert en engem Privaten. Dee gehéiert engem Mann, deen der Gemeng – an ech betounen der Gemeng – dëse Wee zur Verfügung stellt, fir eranzefueren. Och d’Post däerf erafueren. An de SIACH fir bei d’Kläranlag ze kommen. A soss ass et e private Wee, wou eigentlech keen eppes verluer huet. Dee Mann ass awer ganz fein a mécht elo kee groussen Opstand. E mécht och keng Barrièren an näischt dohinner. Hie sot, wann eng Kéier ee misst erafueren, fir eppes ofzelueden oder wat och ëmmer, wär absolutt kee Problem. Mä et kënnt net a Fro, dass op eemol op deem private Wee Parkplazen entstinn. Dat léisst dee sécher net zou. A mir als Gemeng wëllen dat och net. Mir hu Parkplazen zu Lasauvage. An d’Leit solle wéi jidderee sech dann ze Fouss dohinner bewegen, wou se wëlle goen. Dat ass ganz kloer.


Actes et conventions GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) espère que M. Liesch pourra répondre aux questions qui ne lui ont pas encore été posées. La première concerne le sol. Sera-t-il bétonné?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Schlussendlech si mir net immens glécklech mat där Plaz fir deen dote Projet. Et wären an der Déifferdenger Gemeng aner Plaze ginn, wou e besser higepasst hätt. Wann een da vun doucen Tourismus schwätzt, denken ech, dass et méi logesch um Fond-de-Gras gewiescht wär.

Merci, Här Buergermeeschter. Ech weess elo net, ob den Här Liesch scho kann op déi Froen äntwerten, déi hien nach net gestallt kritt huet, mä ech hoffen, dass déi Méiglechkeet nach besteet. Also mir haten e puer Froen. Eng ass déi vum Ënnergrond. Dir hutt gesot, do stounge scho Garagen. Ass dee schonn iergendwéi bëtonéiert?

Wann een awer och dovunner schwätzt, wou d’Leit vläicht wunnen, déi an deem Veräin sinn, ass dat dann eng aner Fro. Wivill Déplacementer musse geschéien. Ob dat net besser an der Déifferdenger Gemeng selwer gewiescht wär. Wéi zum Beispill hannert der Sportshal, wou Parking ass, wou een dat hätt kënnten installéieren. Oder anerer.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) a entendu dire que pour le moment il laisse passer l’eau, mais que bientôt il sera bétonné.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich. An dann den Här Antony.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’il le sera en partie.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’il ne devra pas être bétonné.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande s’il en est sûr.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Deelweis.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Deen ass am Moment waasserduerchlässeg. A fir deen dote Projet misst en da bëtonéiert ginn, souwéi ech dat verstanen hunn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hoffen, datt mer elo net all Veräin froe mussen, wou hir Memberen an all hir Spiller wunnen. Dee ganze Schäffena Gemengerot ass awer frou, datt ganz vill Leit bei eis Sport maache kommen. Och aus anere Gemengen. An déi déi Méiglechkeet vläicht net an hirer Gemeng hunn. Mä gutt, ech hätt wierklech net geduecht, datt dat géif esou laang Diskussioune ginn. Här Liesch, Dir hutt d’Wuert.

Nee, e muss net bëtonéiert ginn.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Muss e net bëtonéiert ginn?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Loosst fir d’Éischt den Här Diderich seng vill Froe stellen.

Den Ënnergrond bleift esou wéi en ass. E gëtt eigentlech net wesentlech verännert. Et waren eng dräi Garagen, déi sech selwer eng Aart Bëtonsdall gemaach haten. Déi ass nach ëmmer do an déi gëtt och net ewechgerappt. Au contraire, si soe si wéilten dovunner profitéieren, fir hire Sand oder wat se och ëmmer stockéiere wëllen, wat se mat hire klenge Camionen transportéieren. An de Rescht bleift Buedembelag.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Eng aner ass déi vum Stroumaccès. Ob deen nach muss geluecht ginn. An am Sënn vun enger nohalteger Entwécklung, ob u Solarstroum geduecht gouf fir dee groussen zousätzleche Stroumkonsum, deen do wäert ufalen duerch déi Fräizäitaktivitéit.

Dat eenzeg, wat se natierlech maachen, ass, datt si nach e bësse Buedem dohinner bréngen, fir den Terrain ze modelléieren, Kéieren ze maachen, biergop a biergof an esou weider. Kloer ass, dass – dat gesitt der um Plang an ärem Dossier – deen Terrain just bis

27

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) propose à M. Diderich de poser toutes ces questions en bloc.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) voudrait savoir si le site est raccordé à l’électricité. A-t-on pensé à l’énergie solaire étant donné que la consommation en électricité sera importante? Gary Diderich ne trouve pas le choix du site heureux. D’autres endroits auraient été mieux adaptés. Puisque le tourisme doux a été abordé tout à l’heure, le Fond-deGras aurait convenu mieux. D’un autre côté, le conseiller communal ne sait pas où les membres de l’association habitent. Il faut voir les trajets. Peut-être que le site derrière le centre sportif aurait été mieux.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’on ne peut tout de même pas demander l’adresse des membres de tous les clubs. Le conseil communal est content que l’on fasse du sport à Differdange même si les joueurs habitent dans d’autres communes. Le bourgmestre ne s’était vraiment pas attendu à autant de discussions.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) précise que le revêtement ne changera pas. La dalle en béton sera préservée. L’association en profitera pour y stocker son matériel. Elle utilisera aussi de la terre pour modeler la piste, aménager des virages, des


Actes et conventions montées et des descentes, etc. Le terrain jouxte des arbres qui ne peuvent pas être touchés. L’association ne construira rien sur le site. De l’électricité est nécessaire pour recharger les accumulateurs. Il existe déjà une ligne électrique passant par les jardins de Saintignon en direction de l’hôtel pour abeilles. L’association pourra donc accéder à l’électricité à travers un fil de phase. Et comme la commune a recours à de l’électricité verte, ce sera presque aussi écologique que des panneaux solaires.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) n’est pas d’accord avec M. Traversini lorsqu’il dit que les petits projets ne sont pas importants. Chaque projet abordé par le conseil communal l’est. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’a pas dit que le projet n’était pas important, mais qu’il ne s’attendait pas à un débat de cette ampleur.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) réplique que le conseil communal discute parfois de sujets moins importants encore. Le projet a une envergure de 24 mètres sur 11. L’association construira des maisons et des ponts. Cela représente beaucoup de travail. Comme au Luxembourg, il pleut la plupart du temps, François Antony se demande si le terrain sera recouvert d’une bâche. GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) répond qu’ils ne pourront pas aménager un toit, car il leur faudrait un permis de bâtir. Or ce n’est pas ce qui a été décidé avec le collège échevinal. Pour le reste, Georges Liesch ne sait pas s’ils recouvriront la piste d’une bâche ou s’ils démonteront tout. Il se peut aussi que leurs constructions résistent aux intempéries. Georges Liesch pourra transmettre les détails à M. Antony dès qu’il les aura. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à Mme Schambourg pour la dernière question.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) n’essaie pas d’allonger la discussion, mais elle voudrait savoir si l’associa-

bei déi éischt Beem geet, déi natierlech op kee Fall däerfen ugepak ginn. An och a Richtung Beem an Haiser, däerfe se net eran. Et gëtt do wierklech näischt aneschters gemaach wéi dat, wat am Moment do ass. Et kënnt also wierklech soss näischt aneschters dohinner. Op jidde Fall maache mer eng Opbesserung vum Terrain. Stroum brauche se natierlech fir hir Akkuen ze lueden. Dat ass elo keng riseg Leeschtung, déi se brauchen. Mä si brauchen awer Stroum. Mir hunn eng iwwerierdesch Stroumleitung, déi an d’Gäert vu Saintignon Richtung Beienhaus geet. An eisen Elektriker huet gesot, et wär méiglech iwwer eng Phas eriwwer an eng Garage ze fueren. Dat geet hinne largement duer. Soudass se eigentlech iwwer eng Phas – 10 Ampere kënnt der ausrechnen – Stroum kënnen huelen, fir déi Akkuen ze lueden. A vu dass mer als Gemeng jo grénge Stroum hunn, ass dat scho bal esou gutt wéi Photovoltaikstroum op där Plaz.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Antony Fränz.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ech hätt och nach eng kleng Fro. Ech kann Iech zwar net recht ginn, Här Traversini, wann der sot, datt déi kleng Projeten net esou wichteg wären. All Projet, dee mer hei diskutéieren, ass wichteg.

ass net kleng. Dat ass scho relativ grouss. Ech weess, datt ganz vill Saache vun hinnen aus dohigestallt ginn. Et ginn Haiser opgeriicht. Et gi Brécke gemaach. Déi maache sech ganz vill Aarbecht, fir dat Ganzt opzeriichten. A vu dass mir jo hei am Land awer wéinstens 60 oder 70% vum Joer schlecht Wieder hunn, ass meng Fro: Gëtt dat herno mat Baatschen zougedeckt? Ass virgesinn, dat ze iwwerdekken? Well ech ka mer net virstellen, datt déi dat all Dag erëm ewechrappen.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Si schaffen iwwert de Wanter e Plang aus, wéi dat Ganzt soll ausgesinn. Wann dee fäerdeg ass, kann ech e ganz gäre weiderginn. Et kënnt net a Fro, dass se en Daach driwwer bauen. Dat wär eng Konstruktioun. Dofir bräichte se eng Baugenehmegung. An dat hu mer net esou mat hinnen ausgemaach. Ob si décidéieren iwwert de Wanter all déi Saachen ëmmer erëm ewech ze huelen oder eventuell mat enger Baatsch zouzedecken, wou een nach kënnt domadder averstane sinn. Mä e richtegen Daach driwwer, kënnt op jidde Fall net. Ech kënnt mer awer virstellen, dass se Saache bauen, déi wiederfest sinn, déi een einfach kann dobausse stoe loossen an déi dat aushalen. Mä dat kann ech Iech elo esou direkt net soen, well ech dee genaue Plang nach net kennen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hunn dat net gesot. Ech hätt net geduecht, datt géif esou laang driwwer diskutéiert ginn.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Mir schwätzen heiansdo méi laang iwwer aner Saachen, déi manner wichteg si wéi dat hei. Ech hunn där Projete schonn e puer gesinn. An der Hal um Kierchbierg war eng Ausstellung. Wa mer déi Envergure kucken – 24 Meter op 11 Meter – ass dat schonn e Pak. Dat

28

Déi lescht Fro an da komme mer zum Vote. Madame Schambourg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci. Et ass net, fir et express an d’Längt ze zéien. Mä et huet iergendeen – ech mengen Dir waart et, Här Buergermeeschter – gesot, den TICE fiert. Hunn déi dann eng Méiglechkeet, fir hir Camionen op der Plaz ze loossen oder mussen déi se dauernd mat hin an hier schleefen? Well dat si jo awer zimlech grouss Modeller. An ech gesinn déi schlecht mam TICE fueren.


Actes et conventions (Gelaachs)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver un contrat de bail avec l’ASBL Modell Truck Frënn Déifferdeng.

Si hu wahrscheinlech méi kleng Apparater.

Merci, och am Numm vun deem Veräin.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Déi si grouss.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir géifen zum Vote kommen.

tion pourra laisser ses camions sur place. Car il ne sera pas évident de les transporter dans les bus du TICE. (Rires)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) Elo géife mer zum 1535°C kommen. Mir hu véier Kontrakter am Dossier leien. Dat eent ass d’Anne Melan, eng Illustratrice. Mir hunn d’Anika Raskopp. Si mécht am Fong geholl Makeup a Coiffeur haaptberufflech. Dann hu mer a-bahn. Dat si Filmproduzente mat Documentairen. A mir hunn den Yves Kortum, e bekannte Fotograf vu Lasauvage, deen och an de 1535°C plënnere wäert.

suppose qu’ils ont aussi des appareils plus petits.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) insiste qu’ils sont grands.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au vote.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) dispose d’une information supplémentaire. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Ech ka vläicht nach eng Informatioun ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Mir hunn net vergiess, datt mer eis eng Kéier mussen zesummesetzen, fir iwwert d’Loyeren ze diskutéieren. Mir wäerten dat dann hoffentlech bis den nächste Budget fäerdeg kréien. Wann der heizou keng Froen hätt, géif ech déi véier zesummen zum Vote ginn. Den Här Diderich, w.e.gl.

Här Liesch, mir kommen zum Vote.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Jo, ech wollt just ...

Et freet mech, dass Der nach un d’Loyeren denkt. Dat dauert mir perséinlech awer ze laang, soudass ech mech en attendant enthale wäert.

Ass gutt.

Well hei verschidde Saachen ugekënnegt ginn, déi eng Kéier sollen diskutéiert ginn. Dat do ass ee Beispill. Et gëtt där nach: d’Verkéierssituatioun sollt hei eng Kéier extra diskutéiert ginn. Logement sollt eng Kéier extra diskutéiert ginn. An déi Ukënnegunge gi mir leider net duer. Ech wëll, dass déi Saachen och seriö suivéiert ginn. Fir den TTIP gëtt eng Motioun gestëmmt an herno gëtt net dat ëmgesat, wat drasteet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Merci.

Ech ginn Iech do net Recht. Virun zwee Deeg hate mer nach eng grouss Biergerversammlung iwwert de Verkéier. Do hätt Der roueg kënnten dobäi sinn. Do war ganz vill iwwer Verkéier geschwat ginn. De 5. Oktober ass erëm eng Bier-

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, mir kommen zum Vote.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

29

répond que le moment est venu de voter. (Vote) Roberto Traversini remercie le conseil communal au nom de l’association. Il passe à des contrats de bail pour le 1535 °C. Ils concernent Anne Melan, une illustratrice, Anika Raskopp, une coiffeuse, a-bahn, des producteurs de films et documentaires, et Yves Kortum, un photographe de Lasauvage. Le collège échevinal n’a pas oublié que le conseil communal doit se réunir pour discuter des loyers. Le bourgmestre espère que cette réunion aura lieu avant le prochain budget.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) se réjouit que la question des loyers n’ait pas été oubliée. Mais comme cela dure trop longtemps, il s’abstiendra lors du vote. Le collège échevinal fait des promesses qu’il ne maintient pas. Par exemple les discussions sur la circulation ou le logement. En ce qui concerne le PTCI, une motion a été approuvée par le conseil communal, mais aucun suivi sérieux n’a été effectué. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’est pas d’accord. Une réunion publique sur la circulation a eu lieu il y a deux jours. M. Diderich aurait pu y participer.


Lommelshaff Le 5 octobre, il y en aura une autre. Ce n’est donc pas comme si le collège échevinal était inerte.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle à M. Traversini qu’il avait parlé d’un débat au sein du conseil communal. Mais peut-être le conseiller communal avait-il mal compris. (Vote) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au Lommelshaff. Des discussions sont en cours depuis des années avec les promoteurs. Il avait d’abord été question de logements pour seniors, puis pour étudiants. Finalement, la commune a décidé de ne plus vouloir de logements pour étudiants. Le collège échevinal a toujours souhaité conserver l’aspect extérieur et les deux arbres. Le 6 août, le collège échevinal a reçu une lettre du ministère de la Culture concernant le classement du site. Le collège échevinal a alors demandé l’avis du promoteur. Un compromis entre la commune et le promoteur a pu être trouvé. L’avis commun sera soumis au vote du conseil communal. Le collège échevinal est contraire à un classement complet du site et préconise un classement partiel. Roberto Traversini voudrait connaître l’opinion des conseillers communaux.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate que l’historique de ce projet est long. Toutes les étapes figurent dans le dossier des conseillers communaux. Le conseil communal doit remettre un avis concernant le classement d’un bâtiment. Ce n’est pas la première fois. Logiquement, le collège échevinal a recherché le dialogue avec le propriétaire dès qu’il a reçu la lettre du ministère. Les socialistes se réjouissent qu’une position commune ait pu être trouvée. Il n’aurait servi à rien de vouloir décider quoi faire sans en discuter au préalable. Pierre Hobscheit se dit toutefois surpris par la procédure. Il ne comprend pas que des gens qui n’ont rien à voir avec le bâtiment puissent demande qu’il soit classé. Cela ne

gerversammlung mam ganze Gemengerot, fir iwwert de Verkéier ze schwätzen. Et ass net esou, datt mer näischt maachen.

All déi Piècen hutt der bäileien, wou mer hin- an hiergaange sinn. Schlussendlech hu mer all zesummen – d'Promoteuren an d'Affekoten – en Avis ausgeschafft. Mir haten een op eiser Säit an de Promoteur hat een op senger Säit.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dir hat vun engem Débat am Gemengerot geschwat, mä dann hutt Der dat vläicht anescht gemengt. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Da géif ech zum Vote kommen. Le conseil communal décide avec 16 voix oui et 1 abstention d’approuver les contrats de bail d’espaces de création au 1535°C et d’un local pour artistes à Lasauvage.

Ech géif elo emol d'Diskussioun opmaachen an da géife mer herno op deen Avis kommen, dee mer zesummen ausgeschafft hunn a mat deem de Promoteur averstanen ass an op dee Wee goe wëll. Et steet vill dran. Mir sinn op alle Fall net der Meenung, datt et soll total klasséiert ginn, mä just zu enger Deel-Klasséierung komme soll. Dat ass eisen Avis, dee bäiläit, wou mer iech herno proposéieren ze stëmmen. Mä ier et esouwäit ass, géif ech iech froen, wat der dovunner haalt an ob der vläicht eng besser Iddi hutt wéi déi, déi mir iech proposéieren. Här Hobscheit Pierre, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Da géife mer zum véierte Punkt kommen, e Punkt deen d'Stad Déifferdeng scho laang amgaangen ass ze plangen. Wéi der an ären Ënnerlage gesitt, geet et ëm de „Lommelshaff“. Ech wëll just soen, datt mer mat de Promoteure scho jorelaang diskutéieren, wou si viru Jore bei eis komm sinn, fir Wunnengen draus ze maachen. Ënner anerem Seniorewunnengen. Duerno, op Ufro vun der Gemeng, sollte Studentewunnengen dra kommen. An esou si mer dann och hänke bliwwen, bis d'Gemeng décidéiert hat, awer keng Studentewunnenge méi ze maachen. Mir haten déi ganz Zäit un dee Projet gegleeft. Mir haten och ëmmer gesot, den Aspekt vu Baussen ze halen. Déi zwee Beem an dat Haus. Dat war op alle Fall ëmmer esou gesot ginn. Nun ass eppes Neits agetrueden. An der grousser Vakanz – de 6. August – krute mer vun der Kulturministesch e Bréif, fir dat Ganzt ze klasséieren. Genau wéi dir, ware mir an de Promoteur natierlech och erstaunt, wéi dat op eemol einfach esou komm ass. Doropshin hu mer hien natierlech ëm säin Avis gefrot.

30

Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, de Projet iwwert dee mer elo diskutéieren, huet e laangen Historique, wéi mer am Dossier gesinn, wou een déi eenzel Etappen – deen Hin an Hier, wou d'Iddien ënnerwee e puermol geännert hunn, wat mat deem Haff a mam Haaptgebai geschéie soll – ganz gutt nozekucke sinn. Haut sti mer nees virun der Situatioun, wou mer eisen Avis derzou ofginn, ob e Gebai klasséiert gëtt oder net. Et ass net fir d'Éischt, dass mer esou Diskussioune féieren. Nach guer net esou laang hier, war d'Situatioun e bëssen eng aner. Mir haten eis mat enger kriddeleger Affär auserneegesat. A mengen Aen ass et eng Selbstverständlechkeet, dass d'Gemeng direkt den Dialog mam Proprietaire gesicht huet, wéi de Bréif vum Kulturministère koum, fir e Klassement virzehuelen. Mir si frou, dass zesumme mam Promoteur an den Affekoten eng gemeinsam Positioun gesicht gouf an et elo offensichtlech e Konsens gëtt. Dat ass de Wee, deen ee muss goen. Et kann een net eesäiteg décidéieren, esou maache mer et oder esou maache mer et net. Do


Lommelshaff muss ee matenee schwätzen a kucken, dat bescht ze maachen, fir aus där Situatioun eraus ze kommen. Wat ech e bësse komesch fannen – ech wëll dat op dëser Plaz eng Kéier ganz däitlech soen – ass déi Prozedur. Ech fannen et einfach bizarre, datt Leit, déi am Fong näischt mat engem Gebai ze dinn hunn, soe kënnen, datt si déi gär klasséiert hätten. Dass esou Projeten, déi scho laang schleefe wéi an dësem Fall nach eng Kéier zousätzlech an d'Hannertreffe geroden. Dat fannen ech e bësse komesch. Dat ännere mir natierlech net als Stad Déifferdeng. Do misst awer vläicht eng Kéier op nationalem Niveau dru geduecht ginn, déi Prozedur ze iwwerschaffen an eng Prozedur ze maachen, déi méi transparent ass a wou ech net décidéiere kann, dass dem XY säin Haus klasséiert gëtt, well ech fannen, dass deem säin Haus klasséierenswäert ass. Fir mech ass dat net novollzéibar. Et ass vläicht d'Prozedur, wéi se am Moment am Gesetz festgehalen ass, mä dat heescht nach laang net, dass déi Prozedur gutt ass. An an dësem Dossier weist sech dat ganz däitlech. Den Här Buergermeeschter huet et gesot, et läit en Avis vir, deen zesumme mat de Proprietairë vum Gebai ausgeschafft gouf. Wou e Konsens besteet. Wou ee sech an der Mëtt getraff huet. Dat fanne mer gutt. Mir als LSAP wäre bereet, mat op dee Wee ze goen, fir dat esou ze stëmmen. Mä nach eng Kéier: déi ganz Prozedur, fir dat ze klasséieren, kënnt eis e bësse befremdlech vir. Virun allem, well jo schonn eng Rei Joren an d'Land gaange sinn an dass dat grad elo opkënnt, fanne mer dach e bësse bizar. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Här Diderich Dir hutt d'Wuert.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Mir hunn hei eng Propositioun, fir en ale Baurenhaff op den Inventaire vun de Monu-

ments nationaux ze setzen. Et ass keen evidenten Dossier. Virun allem keen evidenten Dossier, well dat Haus scho jorelaang do steet an näischt domat geschitt ass. Mir hunn elo en Avis vun engem Expert, dee seet, dat Haus kanns de net méi esou halen, wéi et vläicht duerch den Inventaire misst sinn. Mä dat wësse mer jo nach net. Wa mir elo stëmmen, dass dat op den Inventaire kënnt, heescht dat net, dass de Promoteur déi Maueren herno esou muss stoe loossen. Maueren also, déi dem Expert no, net méi stoen ze loosse sinn. Mä den Expert seet selwer: «Probablement, ces immeubles étaient dans un meilleur état lors de l'acquisition et votre demande de permis initiale, mais du fait que ces bâtiments sont restés inoccupés et non chauffés pendant toute cette période – plus ou moins 9 à 10 années –, un assainissement de ces bâtiments est à déconseiller». Do si mer bei deem Thema wéi virdru mat de Steieren. Firwat stinn esou Gebaier, déi deemools – wéi se kaf gi sinn – sécher net an deem Zoustand waren, wéi se elo sinn, zéng Joer laang eidel? Mir hunn den Historique dobäi, wéi den Dossier hin- an hiergaangen ass zwëschen dem Promoteur an der Gemeng. A wéi ech et aus dem Dossier enthuele kann, ass et a priori virun allem emol dem Promoteur seng Responsabilitéit. De Promoteur hat eng Autorisatioun. Hien hätt kënnte bauen, souwéi ech dat verstinn. An en hätt kënnte Saache mat sengem Gebai maache während där ganzer Zäit. Dat heescht, a priori ass et seng Responsabilitéit, wat e mat sengem Gebai mécht. D'Gemeng hat hir Virstellungen hin an hier geännert. Dat ass och net ganz glécklech. Do kënnt Der vläicht nach e bësse méi dozou soen, firwat dat ëmmer erëm geännert huet. Mä hei bestoung eng Baugenehmegung. Dass elo Leit kommen a soen, dat dote muss protegéiert ginn, ass hiert gutt Recht. Dat ass per Gesetz festgehalen. A si hunn et elo gemaach. An ech géif esouguer soen, datt am Intérêt vum Patrimoine vun Déifferdeng an awer och national, ass et besser spéit wéi ni. Mä

31

fait que retarder des projets qui trainent déjà en longueur. La Ville de Differdange ne peut rien y changer, mais sur le plan national, il faudrait modifier cette procédure et ne plus permettre à n’importe qui de demander le classement de la maison d’un autre. Cette procédure est fixée par la loi, mais cela ne signifie pas qu’elle soit bonne. C’est ce que démontre ce dossier. Le conseil communal dispose d’un avis élaboré en collaboration avec le propriétaire. Il existe donc un consensus que les socialistes soutiennent. Le LSAP approuvera cet avis. Pierre Hobscheit répète qu’il ne comprend pas la procédure comme elle est actuellement. Ce projet date d’il y a plusieurs années. Il est bizarre que cette histoire sorte maintenant.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle qu’il s’agit d’inscrire une ancienne ferme à l’inventaire des monuments nationaux. Le dossier est d’autant moins évident que la maison est vide depuis des années. Un expert prétend que la maison ne peut pas être conservée comme cela serait exigé à travers une inscription à l’inventaire. Or une inscription à l’inventaire ne signifie pas forcément qu’une transformation des murs est impossible. En plus, l’expert constate que le bâtiment s’est détérioré au cours des neuf ou dix ans qui ont suivi l’acquisition et pendant lesquels l’immeuble est resté vide. Par conséquent, la question est de savoir pourquoi le bâtiment est resté vide pendant dix ans. Des discussions ont eu lieu entre la commune et le promoteur. Mais Gary Diderich croit avoir compris que la responsabilité se trouve du côté du promoteur. Celui-ci disposait d’un permis de construire, mais a choisi de ne rien faire. D’un autre côté, la commune a changé plusieurs fois d’avis sur l’affectation à donner au bâtiment. Gary Diderich voudrait savoir pourquoi. Les gens ont le droit de vouloir protéger un bâtiment. Il y va du patrimoine de Differdange et du pays. Bien entendu, il aurait été préférable


Lommelshaff d’intervenir plus tôt. La commune aurait, elle aussi, dû faire quelque chose pour protéger son patrimoine. C’est là qu’intervient sa part de responsabilité. Gary Diderich craint désormais que si le bâtiment est classé, on ne le laisse pourrir en raison des nombreuses restrictions. Ce projet illustre bien la politique du logement au Luxembourg. Les promoteurs décident en grande partie du développement des villes et du marché du logement. Ce n’est pas sain. Les promoteurs et les agences immobilières font des affaires en prenant des risques. C’est pourquoi l’orateur ne comprend pas que le promoteur veuille se faire rembourser les frais par la commune dès que des restrictions apparaissent. Cela fait partie des risques qu’il prend. Que la procédure dont a parlé M. Hobscheit ne soit pas transparente est la faute des promoteurs. Gary Diderich cite l’exemple d’un terrain du Cents à Luxembourgville acheté par un promoteur et revendu quelques mois plus tard pour 300 000 euros à la commune. Et les hommes politiques se laissent faire. Il y a des arguments pour conserver la seule ferme du centre de Differdange. En outre, il ne suffit pas de conserver une façade. C’est comme si l’intérieur des trains du Fond-deGras était aménagé comme un train moderne. Si c’est ce type de patrimoine que la commune veut conserver, déi Lénk ne saurait être d’accord. Gary Diderich serait d’accord pour inscrire le bâtiment sur l’autre liste. D’un autre côté, on ne sait pas exactement ce qu’une inscription à l’inventaire des monuments nationaux signifie. Les experts des sites et monuments n’exigent tout de même pas que la commune conserve des murs en ruines. Le Luxembourg a pris du retard dans la protection de son patrimoine. Contrairement au dernier débat à ce sujet, il est aujourd’hui question d’un promoteur qui a spéculé sur la valeur du site. Il a pris des risques et c’est son droit. En conséquence, ce n’est pas à la commune de le dédommager.

et wär natierlech besser gewiescht, et éischter ze maachen. Mä d'Gemeng selwer hätt sech och éischter kënnten op d'Been stellen, fir ze soen, mir wäerte just eng Autorisatioun ginn, wann et an déi Richtung geet, well dat fir eis wichtege Patrimoine ass. Do kënnt der Gemeng hir Responsabilitéit an d'Spill. Dat ass de Schäfferot vu virdrun. Elo gesäit et am Dossier quasi esou aus, dass, wa mir op deen Inventaire kommen, et eng Affär wéi d'“Petite Marquise“ zu Iechternach gëtt. Mir wäerten dat verfaule loossen. Well mir dat jiddefalls net matmaache wäerten, dass dat op den Inventaire kënnt a mir herno ze vill Restriktioune kréien, déi eis et net erlaben, op eis Käschten ze kommen. Dat ass e ganz interessante Fall, fir ze illustréieren, wéi d'Wunnengspolitik zu Lëtzebuerg leeft. Well hei huele Promoteure sech eng Muecht eraus iwwert d'Gestaltung vun eise Stied a vun eisem Wunnengsmarché, déi net méi gesond ass. Mir gesinn, dass de Wunnengsmarché bei Wäitem net méi gesond ass. An a weem sengen Hänn ass de Wunnengsmarché? Ma an den Hänn vu Promoteuren an Immobilienangencen, déi natierlech probéieren, hiert Geschäft ze maachen. A wann ee Geschäfter mécht, leeft een och Risiken. Dat hei ass dann e Risiko. Ech fannen et an deem Sënn net justifiabel, dass een da seet: Wa mir elo op deen Inventaire kommen oder wa mir dat net esou baue kënnen, wéi mir wëllen, muss d'Gemeng eis all Käschten erstatten, déi mir mat deem Projet haten. Ma wou ass dann de geschäftleche Risiko bei der Affär, wann ee mengt, d'ëffentlech Hand misst all déi Käschten iwwerhuelen, soubal iergendeng Oplag kënnt? Wa mir bereet sinn, mat an déi Richtung ze goen, soe mir: „Mir loossen d'Promoteuren d'Wunnengspolitik weider esou maachen, mir leeën d'Hänn an de Schouss a mir loosse se gewäerden“. Dass déi Prozedur net transparent ass, ass d'Agéiere vun de Promoteuren, Här Hobscheit. Wësst Dir, wie wéini eppes keeft an dann erëm no e puer Méint weiderverkeeft? Ech ginn Iech e Beispill: An der Stad, do wou déi Bréck iwwert den Zens gebaut gëtt, huet e Promoteur

32

dat kaf an e puer Méint méi spéit fir 300.000 Euro weider un d'Stater Gemeng verkaf. Ma dat ass am Intérêt vun der ëffentlecher Hand? An där Fäll gëtt et der vill zu Lëtzebuerg an d'Politik schéngt sech gewäerden ze loossen. An da stellt sech d'Fro, firwat dat esou ass. Et gëtt gutt Grënn, firwat deen eenzege Baurenhaff, dee mer hei am Zentrum hunn, soll erhale bleiwen. Patrimoine heescht net einfach just d'Fassad vun eppes ze erhalen. Dat ass bedéngt u Patrimoine. Stellt iech de Fond-de-Gras vir. Du kënns an den Zuch eran an gesäit et aus wéi den Zuch, dee mer hei fueren hunn. Dat stëmmt net iwwerteneen. Et ass vläicht net dat allerbeschtent Beispill, mä et ass awer e Beispill, wat ee sech ka virun Ae féieren. Stellt iech vir, alles, wat u Patrimoine geet, géif just vu baussen esou ausgesi wéi eng Filmkuliss. Wann dat de Patrimoine ass, dee mer eiser Gesellschaft hannerloosse wëllen, kënne mir jiddefalls net domadder averstane sinn. Als déi Lénk wäerte mir dofir stëmmen, fir dat op déi aner Lëscht ze setzen. Mir sinn do favorabel. A mir denken, dass dat vläicht net dat allerbescht ass, wou den Dossier am Moment drun ass. Mä dat weess een nach net, well et weess ee jo nach net, wéi dat leeft, wann et um Inventaire ass. Hei gëtt gemaach, wéi wann dat en Doudesuerteel fir en Objet wär. Dat ass keen Doudesuerteel. Déi Leit vu Sites et Monuments soen net, du muss eppes stoe loossen, wat baufälleg ass. Oder wou s de herno guer näischt méi kanns domadder maachen. Mir hu Gesetzer, déi fir de Patrimoine zoustänneg sinn. Lëtzebuerg ass immens am Hannertreffe puncto Patrimoine. Bei enger Privatpersoun, wéi mer d'lescht Kéier haten, war e ganz aneren Historique. Deen huet net zéng Joer mat deem Objet spekuléiert. Hei ass e Promoteur, dee Suen investéiert huet a spekuléiert huet. Dat ass säi gutt Recht. Hien huet säi Business gemaach. Mä en ass domadder och Risike gaangen. A fir dee Risiko muss en och d'Konsequenzen droen. Et ass net un der Gemeng, deen ze kompenséieren. Ech soen Iech Merci.


Lommelshaff BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Här Marcel Meisch, w.e.gl.

MARCEL MEISCH (DP): Mir waren als DP e bëssen iwwerrascht – elo schonn erëm eng Kéier – vum Kulturministère, esou eng Ufro ze kréien. A mir waren nach méi iwwerrascht, wéi mer gesinn hunn, firwat déi Ufro komm ass. Well zwee Déifferdenger dat wollte klasséiert hunn. Dat huet eis ganz vill iwwerrascht. Déi Leit hate laang genuch Zäit, eppes dran ze maachen. Firwat maache se et grad elo? Dat ass eng Fro, déi ech mer stellen. A woumat ech einfach net kann d'accord sinn. Esou Saachen däerfen net néng Joer schleefen an dann op eemol – wann eppes soll geschéien – sprangen ech séier hannen op een Zuch a probéieren, dat ze bremsen. Dat däerft net ze geschéien.

Mä firwat zéng Joer? Dat ass nach ëmmer déi Fro, déi mer bis haut kee beäntwere konnt. Firwat een zéng Joer brauch, fir eppes klasséieren ze loossen? No zéng Joer ass e Gebai esou verfall, wéi mer jo op Fotoen hei an deem Dossier gesinn, datt een am Fong geholl net méi richteg eppes kann dermat ufänken. Wie geet dat dann ëmbauen a sanéieren no gerechte Kritären, wéi de Ministère se virschreift? Dat ass einfach net dran. Well do kéime jo Präisser eraus, déi net méi tragbar wären. Dofir soen ech, wann de Kulturministère wëll, datt verschidde Saache sollen erhale bleiwen, muss hie sech awer éischter op d'Been setze wéi esou. An déi Leit, déi esou eppes wëllen, fannen ech nach méi gelungen, datt nach een aus der Bautekommissioun dobäi ass. Déi misste jo awer wëssen, datt scho wivill där Pläng duerch Bautekommissioune gaange sinn an datt do ni eppes gesot ginn ass, fir dat op de Patrimoine ze setzen. Also mir mussen awer verstänneg bleiwen an dat eng Kéier iwwerkucken.

Elo zu de Promoteuren. Si hunn déi Saach vläicht e bëssen ze vill schleefe gelooss, well si jo eng Baugenehmegung haten. Och wa se dacks hu musse mat der Gemeng frësch verhandelen, well d'Gemeng erëm eppes aneschters wollt hunn. Mä si kënnten awer scho laang amgaange sinn. Dat muss ech awer och soen zu där Geschicht.

Op jidde Fall wäert d'DP net dofir stëmmen, datt dee ganze Site soll klasséiert ginn. Mat där Propos, wann déi esou ass, wéi mer gelies hunn, wa mer sécher sinn, datt de Promoteur domat ka liewen a mam Projet séier virufiert – net datt erëm eng Kéier Jore verginn – kënne mir averstane sinn. Merci.

An da liesen ech am Dossier, datt d'Gemeng och ee Moment un deem Patrimoine interesséiert war. Dat ass wierklech e Patrimoine. Dat ass richteg. All Mënsch, deen hei zu Déifferdeng wunnt, weess, wou de Lommelshaff ass. Mä eis hätt et méi logesch geschéngt – a mir hätten et léiwer gesinn –, wann d'Gemeng deen Haff kaf hätt oder souguer vum Promoteur ofkaf hätt an herno Studentewunnengen oder eng Jugendherberg dra gemaach hätt. Domat hätte se dat Ganzt anstänneg erhalen. Mä d'Zäit ass hinnen anscheinend fortgelaf oder si wollten net genuch ginn. Dat weess ech jo net. Et steet zwar e Präis am Dossier. Et muss een de Promoteur verstoen, wann dee seet, ech hunn nach esou vill Onkäschten. An och eng Gemeng misst dat verstoen, datt een dann een anere Präis muss ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Meisch. Den Här Mangen, w.e.gl.

ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. De Fall „Lommelshaff“ ass keng politesch Glanzleeschtung. Laut onsen Ënnerlagen, huet e bal biblesch Moossnamen ugeholl. Den Akafspräis vum Terrain vu 500.000 Euro 2008 ass op deen heitegen Dag op 2,2 Milliounen Euro gestiegen. Dëst erënnert mech un d'Brout- an d'Fëschvermehrung an der Bibel. Dir hutt richteg héieren. Et si bal siwe Joer, wou un dësem Bauprojet gewierkt gëtt. Fir d'Éischt Studentewunnengen,

33

MARCEL MEISCH (DP) explique que les démocrates ont été surpris de la lettre du ministère de la Culture et ce d’autant plus que la demande de classement venait de deux Differdangeois. Ces personnes ont eu tout le temps d’intervenir. Pourquoi le faire maintenant? Il est vrai que les promoteurs ont aussi perdu du temps, car ils avaient un permis de construire. La commune a, quant à elle, changé plusieurs fois d’avis. Mais les promoteurs auraient pu réaliser un projet depuis longtemps s’ils avaient voulu. Marcel Meisch a aussi vu que la commune souhaitait acquérir le bâtiment. Elle aurait dû le faire et y construire des logements pour étudiants ou une auberge de jeunesse. D’un autre côté, il faut aussi comprendre le promoteur qui veut rentrer dans ses frais. Ce que Marcel Meisch ne comprend pas, c’est pourquoi il aura fallu dix ans pour déposer une demande de classement. Il est désormais pratiquement impossible d’assainir le bâtiment en respectant les critères du ministère. Les coûts exploseraient. Dans ce genre de situations, le ministère doit agir plus rapidement. Quant aux personnes qui ont fait la demande de classement, il est étonnant qu’une d’entre elles soit membre de la commission des bâtisses. Elle devrait savoir que la commission des bâtisses a traité de nombreux cas similaires sans jamais demander un classement. Les démocrates sont contraires à l’inscription du site à l’inventaire. En revanche, ils peuvent accepter la proposition du collège échevinal à condition que le promoteur soit d’accord et qu’il soit disposé à réaliser un projet rapidement. Il faut rester raisonnable. ROBERT MANGEN (CSV) constate que la politique n’a pas à être fière de l’affaire Lommelshaff. À en juger par le dossier des conseillers communaux, elle a pris des proportions bibliques. Le prix du terrain est passé de 500 000 euros en 2008 à 2,2 millions aujourd’hui. L’affaire dure depuis sept ans. D’abord, on voulait des apparte-


Lommelshaff ments pour seniors, puis des appartements pour étudiants et désormais des appartements tout court. Pendant ce temps, le bâtiment est resté inhabité, ce qui a fini par le détériorer. Pourquoi il faudrait classer le bâtiment après tout ce temps est un mystère. Il est normal que le promoteur ne soit pas content. Mais en tant que conseiller communal, Robert Mangen n’a d’autre choix que d’approuver la proposition de classement de la façade, du volume et des deux arbres. Il demande au collège échevinal d’informer le conseil communal d’autres éventuels cadavres dans le placard. Robert Mangen n’acceptera plus que des tiers prennent des décisions pour la commune. Le conseil communal a été élu pour s’occuper du développement de la ville.

ALI RUCKERT (KPL) estime que le Lommelshaff illustre la manière peu sérieuse dont l’État et la commune se sont occupés du patrimoine à Differdange. Et les choses ont peu changé. Combien de bâtiments figurent sur l’inventaire et l’inventaire supplémentaire? Peut-être six. C’est au collège échevinal et au conseil communal d’entreprendre quelque chose. Ali Ruckert ne prétend pas que rien n’a été fait. Mais les magouilles entre le collège échevinal précédent et certains promoteurs ne sont un secret pour personne. Par magouilles, Ali Ruckert veut dire que la commune n’a rien fait pour empêcher la spéculation. Une taxe sur la spéculation aurait été une solution. M. Mangen a souligné la hauteur des bénéfices qu’engendrent ces terrains. Le fait que l’on menace la commune d’être trainée en justice constitue un comble. On essaie de la mettre sous pression. Il ne manque plus que des tribunaux spécifiques où les grands groupes peuvent attaquer les gouvernements si ceux-ci essaient de limiter leurs bénéfices. Ali Ruckert ne peut pas être d’accord. Lorsqu’un entrepreneur ou un spéculateur prend des risques, il doit en subir les conséquences. Après tout, ils essaient de gagner de l’argent sur le dos des autres.

da Seniorewunnengen an elo normale Wunnengsbau. Dës ganz Verzögerung dréit derzou bäi, dass de Käschtepunkt vum Projet an d'Luucht geet. Ouni Zweifel droen déi verschidde Schäfferéit un dëser Zögerungstaktik een Deel Verantwortung. Dat Gebai ass säit Joren onbewunnt, wat fir d'Bausubstanz kee Virdeel ass. Firwat no esou laanger Zäit de Lommelshaff elo soll klasséiert ginn, ass fir mech rätselhaft. Datt de Bauhär vun dësem Hin an Hier net ganz frou ass, ass verständlech. Esou leed et mir och deet, bleift mir als Gemengeconseiller näischt aneschters iwwreg, deem droende Virschlag vum Erhale vun der Fassad a vum Volume vum Gebai souwéi vun deenen zwou Lannen zouzestëmmen. Wehrte Schäfferot, ech bieden iech, wann dir nach esou vermuuschte Läichen am Keller hutt, de Gemengerot rechtzäiteg ze informéieren, datt mir zesummen eng Léisung fannen. Ech kann an Zukunft net méi acceptéieren, datt mir vun Drëttpersounen Entscheedungen operluecht kréien. Mir si gewielt ginn, fir ons ëm d'Entwécklung vun onser Stad an d'Wuel vun onse Bierger ze suergen. Dëst Vertraue vun onse Wieler, solle mir respektéieren. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Här Ruckert an dann den Här Schwachtgen.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, dat Beispill wat mer hei mam Lommelshaff hunn, ass e gutt Beispill wéi an der Vergaangenheet Schindluder mam Patrimoine zu Lëtzebuerg bedriwwe ginn ass. Wou weder de Lëtzebuerger Stat nach d'Gemeng sech seriö drëms gekëmmert hunn, fir wierklech vill Gebaier zu Déifferdeng, déi et gouf, ze halen. Oder fir op d'mannst Initiativen ze huelen, dass se géifen op en Inventaire oder en Zousazinventaire gestallt ginn.

34

Dat ass haut nach ëmmer de Fall. Wivill Gebaier aus Déifferdeng stinn um Inventaire an um Zousazinventaire? Vläicht eng hallef Dosen, géif ech soen. Net méi. Dat ass awer eng Katastroph. Et ass och eng politesch Verantwortung, déi de Schäffen- an de Gemengerot huet, fir do eppes ze ënnerhuelen. A wou näischt geschitt ass oder wéineg geschitt ass. Ech wëll net soen, dass näischt geschitt ass. Mä mer wëssen awer och vu Gemauschels an der Vergaangenheet tëschent engem Schäfferot, deen e bëssen anescht zesummegesat war, a verschiddene Promoteuren. Dat ass jo kee Geheimnis. Mat Gemauschels, mengen ech, dass d'Gemeng näischt ënnerholl huet, dass se Gottes Waasser iwwer Gottes Land lafe gelooss huet, dass se dat geschéie gelooss huet ouni anzegräifen an dass se näischt géint d'Spekulatioun ënnerholl huet. Wa mer eng Tax géint Spekulatioun hätten, wär dat do net méiglech. Wéi gesot, wa mer déi Tax um Niveau vum Buedemwäertzouwuess hätten, kënnt net mat esou Objete spekuléiert ginn. An de Vertrieder vun der CSV huet hei gesot, wat domat verdéngt gëtt. Wat fir e Profit domat gemaach gëtt. Déi Ëmstänn sinn net méi normal. An de Combel ass jo, dass d'Gemeng dann nach gedreet kritt op d'Geriicht geholl ze ginn an domadder ënner Drock gesat gëtt, dem Interessi vum Promoteur nozekommen. Dat kann een nach just verschlëmmere wéi beim TTIP, dass do eege Geriichter gemaach ginn, wou d'Konzerner d'State verkloe kënnen, wa se net dermat d'accord sinn a se deenen hir Profitter beschneiden. Dat hei ass dat am Klengen. An domat kann een natierlech absolutt net d'accord sinn. Wann en Unternehmer oder e Spekulant – egal wéi mer en elo nennen – e Risiko huelt, muss en deen och droen an e kann dat net op d'ëffentlech Hand ofleeën. Dat ass nun emol esou. Dofir hu mer déi ongerecht Gesellschaft, esou wéi se funktionéiert. Mä déi si jo awer fir déi Gesellschaft, fir kënnen hir Profitter um Bockel vun de Leit kënnen ze maachen.


Lommelshaff Elo kann ee soen, datt dat zënter laangem eidel steet. Dat ass net méi an deem Zoustand, wéi et virun zéng Joer war. Dat ass bestëmmt richteg. Mä mir hunn hei eng Virlag vun der Madame Kulturministesch, déi seet, datt mer sollen driwwer debattéieren, ob mer d'accord sinn, dat op den Zousazinventar ze setzen. An dofir wär et wichteg, dass mer doriwwer ofstëmmen, ob mer mat deem Bréif vun der Madame Ministesch d'accord sinn, fir et op den Zousazinventar ze setzen oder net. An net nëmmen iwwert eng alternativ Propositioun. A wann dat op den Zousazinventar kënnt, heescht dat jo net, dass näischt méi ka verännert ginn. Mä et misst ee sech dann un eng Rei Oplagen halen an och op dat lauschteren, wat de Stat seet. Dat kënnt vläicht derzou féieren, dass d'Profitter e bësse méi kleng ginn. Dat wär net ausgeschloss. Mä dat verhënnert awer net, eppes Neies oder eppes an déi al Gemaier ze setzen, wou trotzdeem e ganz groussen Deel kann erhale ginn. Dofir wäert ech als Vertrieder vun der KPL derfir stëmmen, dass de Baurenhaff Lommel op en Zousazinventar gestallt gëtt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL): Här Meisch, wann Der opgepasst hutt, wat ech unhuelen, hutt Der jo héieren, datt ech dat Gemauschels erkläert hunn. Ech hu gesot, ënner Gemauschels gehéiert fir mech och, wann een näischt ënnerhëlt. Wann een e groussen Deel vum Patrimoine einfach der Spekulatioun iwwerléisst. Wann een d'Promoteure gewäerde léisst a sech net als Gemeng amëscht. Dass no zéng oder 15 Joer e groussen Deel vun deem Patrimoine leider verschwonnen ass an et eng kleng Minoritéit vu Leit gëtt, déi décke Profit dermat gemaach hunn, dass dee Patrimoine verschwonnen ass a wat derbäi nach en Aarmutszeechnes ass. Dat alles gehéiert fir mech bei d'Gemauschels.

MARCEL MEISCH (DP) souhaite répondre à M. Ruckert, car le DP était majoritaire dans le dernier collège échevinal. Il a été question de magouilles. Si M.  Ruckert a des preuves, il n’a qu’à le dire. Autrement, il ferait mieux de se taire. On a déjà assimilé le collège échevinal précédent au Vatican sans preuve.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ALI RUCKERT (KPL) a déjà expliqué ce qu’il entendait par magouilles. Il suffit pour lui de permettre à un promoteur de spéculer. Dilapider le patrimoine pour qu’une minorité de personnes puisse gagner de l’argent fait partie de ce qu’Ali Ruckert appelle magouilles.

Här Schwachtgen Fränz, w.e.gl.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert. Jo, Här Meisch.

MARCEL MEISCH (DP): Ech muss dem Här Ruckert awer elo eppes soen. Mir waren déi gréisste Partei an deem viregte Schäfferot. Ech muss dergéint protestéieren, wa gesot gëtt, do wär gemauschelt ginn. Wann Dir eppes wësst, Här Ruckert, wa gemauschelt ginn ass, musst Der et soen. A wann Der net mat Fakte kënnt kommen, gebraucht keng esou Wierder. Well dat ass net richteg. Et gouf schonn eng Kéier hei op deem Dësch vu Vatikan geschwat, wou herno och keen e Beweis brénge konnt. Wann ech gelift, wann Der eppes wësst, sot et. A wann Der näischt wësst, passt e bëssen op Är Wierder op!

Le bâtiment est vide depuis longtemps et il n’est sans doute plus dans le même état qu’avant. Mais Madame la Ministre demande au conseil communal de discuter de la possibilité d’inscrire le bâtiment à l’inventaire supplémentaire. Il ne suffit donc pas de chercher une autre solution. En outre, si le bâtiment est classé, cela ne signifie pas que l’on ne puisse plus le modifier. Il suffira de se tenir aux conditions. Il se peut que les bénéfices soient un peu moins élevés. Mais cela n’empêche aucunement d’y réaliser un projet. C’est pourquoi le KPL votera pour une inscription à l’inventaire supplémentaire.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Virop e Wuert zu all de Riedner. Zënter 2008, wéi déi verschidde Projete lues a lues gebuer goufen, war ech ëmmer der Meenung – an ech mengen, dat war och ëmmer de Konsens am Gemengen- an am Schäfferot –, dass gesot ginn ass, mer wéilten zumindest d'Wunnhaus an d'Entrée halen. Et ass vill iwwert d'Beem geschwat ginn. Et ass och iwwert d'Wunnhaus geschwat ginn. An ech war ëmmer der Meenung, dass mat deem Promoteur, deen elo nach am Coup ass, e Konsens géif gesicht ginn, fir de Patrimoine ze erhalen. Dat ass all Zäiten iwwerall deklaréiert ginn. Vläicht war doduerch keen op d'Iddi komm, e Bréif an d'Stad ze schécken. An hei wëll ech awer dem Bierger säi Recht ganz kloer betounen, wou ech frou driwwer sinn, dass d'Bierger hei aus der Gemeng a souguer Leit aus eise Kommissiounen – ech hätt et kënne sel-

35

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) croit se rappeler que le conseil communal et le collège échevinal ont toujours voulu conserver l’habitation et l’entrée. Par conséquent, il pensait qu’un accord avait été trouvé avec le promoteur. C’est peut-être la raison pour laquelle un classement n’avait pas été demandé jusqu’à présent. Les citoyens en ont le droit, même s’ils font partie d’une commission et même s’il est tard. Fränz Schwachtgen aurait pu le faire également à partir du moment où il aurait eu l’impression que les choses ne tournaient pas rond. Le patrimoine appartient à la population et non à un particulier. Les châteaux ou les palais doivent être conservés. Les conditions sont fixées par exemple par les Sites et Monu-


Lommelshaff ments. Chaque citoyen a le droit d’intervenir s’il croit avoir des informations sur une partie du patrimoine. Ensuite, les experts et les commissions prennent une décision. Ces personnes s’y connaissent en architecture et en histoire. Enfin, le conseil communal émet un avis. Que la procédure commence tôt ou qu’elle commence tard n’y change rien. Dans sa lettre, l’avocat écrit le contraire de ce que dit la commission d’experts. Pour le promoteur, le bâtiment ne présente pas d’intérêt historique, architectural et esthétique et ne justifie donc pas une inscription à l’inventaire supplémentaire. Fränz Schwachtgen n’est pas du tout de cet avis. Il se rallie plutôt à la Commission des sites et monuments, qui dit exactement le contraire. Les citoyens doivent avoir le droit d’intervenir. Dans le cadre du PAG, la commune va d’ailleurs décider quelles façades méritent d’être conservées. Si une telle liste existait déjà, les promoteurs et les propriétaires sauraient où ils en sont. Mais ce n’est pas le cas à Differdange. Fränz Schwachtgen voit de l’arrogance et de l’ignorance dans la réponse du promoteur. Il ne peut que secouer la tête face à tant de mépris. Peut-être s’est-il exprimé dans le feu de l’action. Mais en tout cas, le collège échevinal ne doit pas se laisser influencer. Car autrement, il ne restera qu’à raser le Lommelshaff, l’avenue de la Liberté et tous les autres sites. La lettre de l’avocat contient des menaces. Il dit ni plus ni moins que si la commune ne fait pas ce qu’il dit, il y aura des conséquences. Il exerce donc une pression sur un comité souverain. Or il ne faut pas oublier que les négociations menées avec un collège échevinal doivent être approuvées par le conseil communal. Il faut le dire clairement aux personnes concernées pour qu’elles le comprennent bien. Fränz Schwachtgen veut bien croire qu’un classement complet du bâtiment suffirait à remettre en question le projet. La rentabilité en prendrait un coup, ce qui fait peur au promoteur. D’une certaine manière, c’est compréhensible, car un promoteur

wer sinn oder anerer – eppes mellen. Och wann et ee Joer oder en halleft Joer virdrun ass, wa se mierken, dass eppes schif leeft. Patrimoine gehéiert eis alleguerten. De Patrimoine gehéiert dem Vollek. De Patrimoine gehéiert net engem Privaten. D'Veianener Schlass, de Palais, d'Schlässer, d'Buergen an aner Besëtztimer gehéieren net engem eenzelnen, mä se si mat Oploe verbonnen, fir se an engem gudden Zoustand ze halen. An déi Oploe maachen de Sites et Monuments, den Denkmalschutz, eis Kultur an eis Gesellschaft. Dofir huet de Bierger en ageschriwwent Recht, fir anzegräifen, wann en eppes méi iwwert e Patrimoine weess oder mengt ze wëssen. Duerno kommen d'Experten, d'Commission des Sites et Monuments an anerer, déi dat statuéieren. An ech denken, dass déi Architektur an Historique geléiert hunn. Wann déi en Uerteel fällen, gi mir ëm eisen Avis gefrot, dee mer jo haut ginn. An dann ass d'Prozedur an der Rei. Ob dat elo fënnef vir zwielef ass oder zéng vir zwielef, ass u sech egal. Ech si mat ganz ville Saachen d'accord, déi hei gesot gi sinn. Als Äntwert op de Klassementsvirschlag vum Kulturministère – am Fong vun enger Expertekommissioun – steet am Affekotebréif awer just de Contraire. Et brauch een dat elo nëmme lénks a riets ze dréien, dann huet een de Sënn dervun. Do steet: «Le Promoteur considère que l'immeuble en question ne remplit pas les conditions énoncées par l'article 17» vun deem Gesetz «pour ne pas présenter un intérêt historique – keen Interêt historique vum Lommelshaff –, architectural – gitt et kucken –, et esthétique – gitt et kucken –, de nature à justifier une inscription à l'inventaire supplémentaire». Do sinn ech awer grondleeënd anerer Meenung. Ech deelen zum groussen Deel d'Meenung vun der Commission des Sites et Monuments, déi just de Contraire seet. Ech kommen herno nach dorobber zeréck. Ech hat scho gesot, dass ech frou sinn, dass de Bierger säi Recht hëlt. A mir als Gemeng an alleguerten, mussen dat och huelen. Mir sinn elo amgaangen, un engem PAG ze schaffen, wou och d'Fassaden an esou weider drastoe kommen, déi mer an d'Stad mellen.

36

No zéng Joer kucke mer endlech, wéi eng Fassaden erhalenswäert sinn. Well wa mer dat an der Rei hätten, wäre mer roueg. Da géif e Promoteur oder e Private wëssen, wou en dru wär. Mä bei eis zu Déifferdeng weess een nach net, wou een drun ass. Dat ass eng Kritik, déi ech als heitege Member vun der Majoritéit och ganz kloer astiechen. An do hu mer en décken Nachholbedarf. Wann ech awer elo den Dossier kucken, mécht dat mech e bësse rosen. D’Äntwert vum Promoteur ass natierlech pro domo. Ech gesi vill Arroganz an Onkenntnis iwwert eisen Déifferdenger Patrimoine. Ech kann nëmmen de Kapp rësele virun deem Mépris, deen do geäussert gëtt, wann ech liesen, dass de Lommelshaff näischt mat Geschicht, Kultur a Gesellschaft an der Gemeng ze dinn huet. Dat geet mir net an de Kapp. Dat war bestëmmt am Eifer des Gefechts. Dat kann ee jo dann hinhuelen, wéi ee wëll. Mä ech hoffen, dass de Gemengerot sech awer net dovunner beaflosse léisst. Well wa mer dat gutthalen, kënne mer dee ganze Patrimoine raséieren. Da fuere mer mam Bagger derduerch an dann ass et fäerdeg. Net nëmmen de Lommelshaff, mä och nach d'Avenue de la Liberté an aner Plazen, wou mer d'Efforte gemaach hunn. Glécklecherweis maache mer dat net. Och net ënner iergendengem Drock. An eent sief kloer gesot: Ech perséinlech fille mech e bëssen an d'Engt gedriwwe vun esou engem Affekotebréif mat deenen deftegen Aussoen, mat deelweis Drohungen oder Aschüchterungen – loosse mer et emol méi gedahmt ausdrécken –, an deem ee schreift: Wann Dir net dat doten a wann Dir net dat doten a wann Dir net dat hei, maache mir dat an dat. Dat ass awer Drock op e souveräne Gremium – e gewieltene Gemengerot – gemaach. Well eent schéngt nach ëmmer net gewosst. All Verhandlungen, déi mat engem Schäfferot gefouert ginn, betreffen net e Vote an engem Conseil. Déi entbannen net, dass dat duerch e Conseil goe muss an dass dee Conseil och muss d'accord si mat deem, wat de Schäfferot mat engem Promoteur X gemaach huet. Dat sief emol ganz kloer


Lommelshaff gesot. An och deene Leit ganz kloer gesot, déi dat net verstanen hunn. Ech gleewen dem Promoteur ganz gär, dass eng total Klasséierung an deem Zoustand, wéi dat Gebai elo ass, de Projet kënnt kippen an a Fro stellen. An datt d'Rentabilitéit kënnt minimiséiert ginn. Et ass kloer, dass e Promoteur do virdrun Angscht huet, fir herno nach déi richteg Zuelen ze schreiwen. Dat ass mer scho bewosst. Ech verstinn dat och deelweis, well hie schafft jo net onbedéngt fir d'Allgemengheet, mä e schafft fir säi Betrib um Liewen ze halen. Wat legitim ass. Mä, Dir Dammen an Dir Hären an och déi Leit heibannen, déi extra wéinst deem Punkt komm sinn, fir déi gréng, fir d'Leit aus Déifferdeng souwéi och fir mech, bleift den Haff vun der Famill Lommel e bedeitenden Zeien aus der Vergaangenheet an eng Erënnerung un déi Zäit, wou eis Stad nach e Bauerenduerf war an eben och voller Bauerenhäff war. Eréischt mat der Industrialiséierung ab 1900, ass dat lues a lues verschwonnen. Dat heescht, et ass en Zäitzeien. Grad esou wéi eng Buerg, ass de Lommelshaff nach an Déifferdang. Grad esou wéi d'Déifferdanger Schlass aus dem spéide Mëttelalter, hu mer hei nach eppes aus dem 20. Jorhonnert. D'Uertschaft Déifferdeng huet nach just deen doten Haff. Zu Uewerkuer hu mer der nach zwee. Een en activité de service – den Haff Tempels –, an den Haff Braun, dee vum Gebai a vun de Stallungen hier nach authentesch ass. Dat ass de Rescht an där ganzer Gemeng vu 25.000 Awunner. Mir kënnen de Lommelshaff ganz ofrappen. Mer kënnen en hallef halen. Mer kënnen eppes maachen, wat drun erënnert. Dat ass mer zimlech egal. Awer mer däerfen en net raséieren. Also e leschten historeschen Zäitzeien. Eng Erënnerung un déi Leit, déi nach do sinn. Och mäin Alter ass domadder verbonnen. An ee vun deene Leit, déi de Bréif un de Ministère ënnerschriwwen huet. Ech fannen en ästhetesch an ech fannen en historesch. Erlaabt mer, ouni iergendengem wëllen ze no ze trieden, wat de reellen architek-

tonesche Wäert ugeet. Stuck oder net Stuck, ciseléiert oder net ciseléiert, dat Kräiz hei oder dat Kräiz do iwwert der Dier. Do verloossen ech mech éischter op d'Meenung vu Fachleit. Déi sinn am Sites et Monuments ze fannen. Mer kënne jo Contre-expertisë froen. Dat iwwerloossen ech net iergendengem aneren. Och net de Promoteuren. An ech jugéieren net iwwert d'architektonesch Struktur, well ech dat net studéiert hunn. An eisen Ae geet et drëms, esou vill wéi méiglech vun deem herrschaftleche Baurenhaff ze retten. Da komme mer bei d'Optioun Gesamtsite. Dat bleift vläicht e fromme Wonsch. Wann d'Ministesch den Okay gëtt, kucke mer weider. Et ass elo vläicht e bësse kéng geschwat, a mengen Aen. Ech mengen, et gëtt kaum e Privaten, deen dat finanzéiert. Wann een de finanzielle Risiko ageet, fir domadder Logementer ze maachen, Studentewunnengen oder soss eppes, riskéiert ee mat der Nues bäizelafen. D’Ställ sinn net ënnerkellert. Et ass net vill Speis tëschent de Steng an esou virun. Da wär en traditiounsgeméissen Neibau déi besser Léisung fir deen Deel. Dat sollten d'Experte weider diskutéieren. Dat wier eng Saach fir d'ëffentlech Hand. Mer wëssen awer, dass de Stat net voll mat upeekt, wann e Privaten dat wéilt kafen oder halen, fir finanziell Hëllefen ze kréien. Ech weess, dass de Stat éischter knéckeg ass, well mer leider och an eisem nationale Kulturbudget net déi néideg Moyenen hunn. Dann zu der Gemeng. Sollt d'Gemeng aschreiden? Wa se finanziell kann, menger Meenung no jo. Ganz kloer soll d'Gemeng eng offensiv Roll huelen. An d'Fro un de Schäfferot ass déi heiten: D'Gemeng hat jo schonn eng Kéier mam Gedanke gespillt mam Promoteur zesummen – d'Chiffere sinn avancéiert am Dossier –, fir deen Haff zréckzekafen. Dann hätte mer jo d'Méiglechkeet ze kucken, wat mer halen. Ob den Här Bertinelli elo d'accord ass oder net, ech soen dat awer virun. Mir hätten d'Méiglechkeet, e richtegen Denkmalschutz ze maachen a keen hallwen. Wann et eis dann derwäert ass. Dat musse mer jo nach décidéieren. Wat ass aus deenen Iddie ginn? Dat ass meng Fro un de

37

n’a pas pour objectif de faire le bien de la communauté, mais de maintenir en vie son entreprise. Cependant – et Fränz Schwachtgen tient à ce que les personnes qui sont venues assister à la séance spécialement pour ce point le sachent – pour les écologistes, la ferme Lommels est le témoin d’un temps où Differdange était encore un village de paysans. Ce n’est qu’à partir de 1900 que les choses ont changé. En ceci, la ferme Lommel est comparable au château de Differdange datant de la fin du moyen âge. Il ne reste qu’une seule ferme à Differdange et deux à Oberkorn: la ferme Tempels encore en activité et la ferme Braun. La ferme peut être démolie, conservée à moitié ou remplacée par quelque chose qui la rappelle. Mais elle ne doit pas être rasée. Elle constitue un témoin du passé, notamment pour ceux qui en ont demandé le classement. En ce qui concerne la valeur architecturale, Fränz Schwachtgen préfère faire confiance aux experts des Sites et Monuments. Le collège échevinal peut toujours demander une contre-expertise. Mais ce n’est pas à l’orateur ou à un promoteur de juger de la valeur architecturale d’une structure. Les écologistes veulent sauvegarder autant que possible la ferme. Il faudra voir si le ministère envisage le classement de l’ensemble du site. Ce qui est sûr, c’est qu’aucun particulier ne financerait un projet sur un tel site. Dans ce cas-là, une nouvelle construction serait plus appropriée. Par ailleurs, le budget du ministère de la Culture est limité lui aussi, ce qui diminue les subventions. De son côté, la commune devrait intervenir si elle en a les moyens financiers. Cette question a déjà été abordée avec le promoteur. Les chiffres figurent dans le dossier. À ce moment-là, la commune disposerait d’un monument national entier et non d’une partie. Qu’est-il advenu de ces discussions? En ce qui concerne le compromis proposé par le collège échevinal et le promoteur, il n’y a rien de nouveau. La commune a toujours voulu préserver le bâtiment principal et


Lommelshaff l’entrée avec les arbres tandis que le reste du site devait être restructuré. Le collège échevinal devrait essayer d’obtenir du promoteur qu’il préserve au moins une partie de l’intérieur du bâtiment principal. La façade est importante, mais il faut aussi penser au reste, même s’il sera impossible d’obtenir une classe énergétique A++. Le château de Vianden ou le palais n’ont pas non plus une classe énergétique A++, mais il s’agit de préserver du patrimoine. L’autre question concerne l’éventuel remplacement d’une maison unifamiliale en résidence, ce que la commune n’autorise plus partout. Fränz Schwachtgen n’a pas trouvé de réponse à cette question. Le conseiller communal est disposé à accepter un compromis avec le promoteur à condition que les négociations pour la conservation du bâtiment principal continuent. Cette solution devrait satisfaire toutes les parties.

PASCAL BÜRGER (DP) voulait prendre position à son tour. Il a l’impression que les esprits s’échauffent. Il suppose que le projet tel qu’il avait été pensé il y a sept ans par le collège échevinal précédent prévoyait de conserver au maximum le cachet du Lommelshaff.

Schäfferot. Fir eis wär dat nach ëmmer eng vun den Optiounen. Dann zu deem sougenannte Kompromëss/Virschlag. Do wëll ech einfach meng Meenung dozou soen, well mer herno driwwer diskutéieren. Fir mech ass et näischt Neits, well dat schonn 2000 wivill gesot gi war. Mer wëllen d'Haapthaus ënnert iergendenger Form hale souwéi d'Entrée mat de Lannen an de Bannenhaff. An d'Struktur vun deenen anere Gebaier wa méiglech nei a modern restrukturéieren. Dass ee weess, op deem Site war eng Kéier de Lommelshaff. Dat do an dat do ass nach authentesch. Dat do an dat do ass nogebaut. Souwéi et och um Wenzelspad an der Stad ersiichtlech ass. Mir sollten zesumme mam Promoteur oder op engem aneren Niveau probéieren, dat Bannescht vum Härenhaus wéinstens zu engem Deel ze halen. Ech sinn och fir de Kompromëss mat der Fassad, mä ech sinn awer der Meenung, et sollt een dat weider diskutéieren, quitte dass een déi Energieklass net erreecht. Mä dat ass awer keen No-Go. Well wa mer de Palais renovéieren, hu mer och keen A++-Gebai. Wa mer d'Veianener Schlass renovéieren, hu mer och keen A++-Gebai. Mir hunn e Patrimoine erhalen. A mer hunn dermat gemaach, wat mer wollten.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) pense que oui.

PASCAL BÜRGER (DP) ne comprend pas alors pourquoi sept ans plus tard ce genre de discussions ont lieu. Est-il désormais question d’un projet prévoyant la démolition du site? Pascal Bürger voit M. Hobscheit rire et se demande s’il a des informations que lui n’a pas. En tout cas, certaines parties du dossier restent mystérieuses pour lui. PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) connait l’historique du projet en tant que membre de la commission des bâtisses. Il a souvent été question de projets plus ou moins valables prévoyant des logements pour seniors ou pour étudiants. L’avantage de ce type de logements se situe au niveau des places de stationne-

D'Fro wär och nach déi, ob mer aus engem Eefamilljenhaus en Appartementshaus bauen, wa mer nëmmen d'Fassad géifen halen. Wat mer jo laut deklaréierte Moossen net onbedéngt a gewëssenen Zonen an der Gemeng zouloossen oder zouloosse kënnen, well mer dat gestëmmt hunn. Dat ass eng aner Questioun, déi ech mer stellen, awer elo keng Äntwert drop hunn. Ech kann also dee Kompromëss stëmmen, dee mat de Promoteuren accordéiert ginn ass, ënnert der Oplo, dass nach weider Démarchë gemaach ginn, fir e Maximum vum Wunnhaus ze erhalen. An ech denken, dat wier och eng valabel Léisung fir méi Leit a méi Parteien heibannen. Mir gesi jo beim Vote iwwert den neie PAP, wou mer dru sinn. Ech soen Iech Merci.

38

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Den Här Pascal Bürger hat nach d'Wuert gefrot.

PASCAL BÜRGER (DP): Ech wollt och ganz kuerz zu deem Projet Stellung huelen. Den Här Diderich hat virdru vun enger ideologescher Verfierwung vun enger Diskussioun geschwat. Ech gesinn, dass an dësem Fall d'Gemidder e bëssen opkachen. Dofir stellen ech einfach folgend Fro. An ech mengen, ech weess d'Äntwert. Ech huele jo un, dass dee Projet, deen elo scho säit siwe Joer amgaangen ass mat ëmmer anere Virstellungen, vum viregte Schäfferot ugeduecht war, esou gutt wéi méiglech de Cachet vum Lommelshaff erhalen ze loossen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass op alle Fall dat, wat ech weess.

PASCAL BÜRGER (DP): Dofir froen ech mech firwat mer elo op eng Kéier – siwe Joer duerno – an dës Diskussioun verfalen? Ass dann elo iergend e Projet an der Maach, wou op eng Kéier alles géif do zerstéiert ginn? Oder wat sinn d'Hannergrënn? Ech gesinn, den Här Hobscheit laacht. Dee weess wahrscheinlech och firwat. Hei si verschidde Saachen am Dossier, déi ech mer net erkläre kann. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bürger. Madame Schambourg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Als laangjährege Member vun der Bautekommissioun weess ech, datt de Projet en enorm laangen Historique huet. Mir hate scho méi där Projeten, déi alleguer


Lommelshaff oder deelweis valabel waren a wou och eng Autorisatioun méiglech war fir Studentewunnengen a fir Seniorewunnengen. Dee Moment wiere ganz vill Avantagen doraus entstanen haaptsächlech emol wat d'Parkplazen ugeet, well déi jo da méi erof falen. Bei Studenten- a Seniorewunnengen ass een net méi bei 1 zu 1. Mä ech froe mech, firwat kee vun deene Projete realiséiert gouf. Well et waren der derbäi, déi wierklech an der Rei waren. A wéi Dir gesot hutt, wou de Cachet erhale bliwwe wär. Fir eis waren eng Rei vu Saache ganz okay. Hei ass ganz oft dat Wuert Spekulatioun gefall. Duerfir denken ech emol, datt et wahrscheinlech och eppes domadder ze dinn huet. Dat Zweet, wat ech mech effektiv froen, ass, firwat datt just elo – esou vill Joer no deem éischte Projet, dee mir an d'Bautekommissioun kruten – op eemol gefrot gëtt, fir dee Projet ze klasséieren. Kann ech net verstoen. Et sinn hei eng Rei Saache gesot ginn, déi ech duerchaus novollzéie kann a wou ech de Leit deelweis recht ginn. Et ass net déi éischte Kéier, datt mir esou eng Problematik hunn. Wou mer och mussen driwwer schwätzen. D'Linn vun der CSV ass déi: d'Gemeng soll esou Gebailechkeeten op hiren Inventaire setzen, datt mir selwer kucken, wat mer protegéieren a wéi wäit mer protegéieren. Ech schwätzen net vu klasséieren. Mä mir sinn am Fong méi der Meenung, datt een esou Gebaier protegéiere soll. Ech hunn e risege Problem domadder, datt ee mir aus der Stad diktéiert, wat ech mat mengem Eegentum ufänke soll. Domadder geet et emol un. Dat sinn och nach Leit, déi absolutt net wëssen, wat hei zu Déifferdeng leeft a wat hei lass ass. Déi kommen eng Kéier kucken an da maachen déi sech eng Meenung. Domadder hunn ech e risege grousse Problem. Mir als Gemeng wësse ganz genau, wéi eng Gebaier, déi architektonesch wäertvoll sinn, mer gäre géifen erhalen. A fir mech ass dat dote carrément en Zäitzeien aus senger Epoch. An esou eppes muss een onbedéngt halen. Déi Linn muss een halen, datt een einfach seet, d'Gemeng soll sech ëm esou

Saache këmmeren. D'Gemeng soll proposéieren, fir déi Saachen ze protegéieren an net ze klasséieren. Ech kënnt am Fong mat dëser Propositioun liewen, datt d'Fassad, de Gabarit an déi zwee Beem sollen erhale bleiwen. Mä alles, wat hannendru steet – déi Scheieren an esou – weess ech net, ob dat baulech nach iergend e Wäert huet, fir ze soen, d'Gemeng sollt esou Saache kafen. Wa Problemer entstinn, gëtt sech dat e bëssen einfach gemaach, well dee Moment jo den Drock vum Promoteur op d'Gemeng nach méi staark ka ginn haaptsächlech wat de Präis ugeet, wéi wann ee géif zu em soen: Kuck, dass de selwer eens gëss. A mir hunn e Bautereglement. Mir hunn e PAG. Mir hunn e PAP. Dorunner musse mer eis emol fir d'Éischt halen. Vill Leit heibanne sinn op den Drock agaangen, deen duerch dee Bréif op eis gemaach gëtt. Mat deem hunn ech och e Problem. Ech loosse mech vu kengem ënner Drock setzen, egal vu weem dat ass. Weder vun engem Ministère nach vun engem Promoteur. Meng Linn ass ganz däitlech déi, datt mir als Gemeng selwer décidéiere sollen, wat mat esou Gebaier geschitt. An duerfir kann ech och mat der Propositioun vun der Gemeng liewen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Mir hätten den Tour gemaach. Et goufen e puer Froe gestallt. Ech fänke mat där Éischter un. Ech hat och d'Gefill, datt hei en Affekot d'Stad Déifferdeng tëschent den Zeile wéilt e bëssen ënner Drock setzen. Ech wëll deem Affekot soen – a jiddwerengem, deen nolauschtert –, datt eng Stad Déifferdeng sech ni wäert vun engem – egal ween et ass – ënner Drock setze loossen. Mir si grouss an al genuch a si vun eise Bierger gewielt, fir si ze verteidegen. Mir sinn e gewielte Gremium an ech hätt gär, datt dat respektéiert gëtt. Den 1. Oktober war e risege Schratt gemaach ginn, dee bis dohin net gemaach gi war, fir bal all d'Eefamilljenhaiser an der ganzer Stad Déifferdeng ze schützen. Dat ass elo eng Richtung vu villen

39

ment exigées par rapport à des logements normaux. L’oratrice ne comprend pas pourquoi aucun de ces projets n’a été réalisé. Ils auraient permis de préserver le cachet. Peut-être que ceux qui ont parlé de spéculation ont raison. Pierrette Schambourg ne comprend pas non plus pourquoi quelqu’un demande à classer le site après toutes ces années. Elle est d’accord en partie avec ce qui a été dit précédemment. Mais ce n’est pas première fois que le conseil communal est confronté à ce genre de situations. La position du CSV est claire: c’est à la commune de décider quels bâtiments protéger et c’est à elle de les inscrire à son inventaire. Pierrette Schambourg précise qu’elle parle de protection et non de classement. Elle n’apprécie guère que quelqu’un de Luxembourg-ville lui dise quoi faire à Differdange. Ces personnes ne connaissent pas nécessairement Differdange, tandis que la commune sait quels bâtiments ont une valeur architecturale. Pierrette Schambourg pourrait accepter le compromis visant à préserver la façade, le gabarit et les deux arbres. En revanche, elle ne sait pas s’il vaut la peine que la commune achète le reste du site, car la pression du promoteur n’en serait que plus forte. La commune dispose d’un règlement des bâtisses, d’un PAG et d’un PAP auquel il faut se tenir. La lettre de l’avocat constitue un moyen de mettre le conseil communal sous pression. Or Pierrette Schambourg ne se laisse mettre sous pression ni par le ministère ni par le promoteur. C’est à la commune de décider quoi faire de ses bâtiments. C’est pourquoi elle peut accepter le compromis proposé.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) a lui aussi l’impression que l’avocat essayait de mettre la Ville de Differdange sous pression. Or celle-ci ne se laisse mettre sous pression par personne. Le conseil communal a été élu pour défendre les intérêts des citoyens et cela doit être respecté. Le 1er octobre, le conseil communal a pris la décision de protéger presque toutes les maisons unifami-


Lommelshaff liales de Differdange. Cela aussi contribue à protéger, entre autres, le patrimoine. Le collège échevinal dispose d’un dossier de près de 400 pages avec les bâtiments qu’il veut protéger. Il en sera question dans les commissions et au sein du conseil communal. La Ville de Differdange a sa part de responsabilité dans ce qui s’est passé. Dès 2008 ou 2009, il était clair qu’il fallait conserver la maison et les arbres. Le projet aurait dû être entamé à ce moment-là. Mais au fil du temps, des discussions ont vu le jour pour savoir s’il ne valait pas mieux construire des logements pour étudiants, des logements accompagnés, etc. Quelqu’un a demandé pourquoi la commune n’a pas acheté la ferme. Elle a été acquise pour 1,5 million d’euros. Le prix inclut les actes et tous les frais. (Interruption) Roberto Traversini constate qu’il y a une erreur dans le dossier. Le prix se monte bien à 1,5 million d’euros. Le bourgmestre ne dispose pas d’autres chiffres. L’année dernière, le collège échevinal a fait une offre d’acquisition au promoteur se montant à 1,75 million, soit 1,5 million plus les actes et les investissements effectués. Le promoteur a répondu qu’il voulait 2,65 millions d’euros. Cela aurait représenté une plus-value de plus d’un million d’euros en cinq ans. Moralement, c’était inacceptable. Le promoteur a dit alors qu’il réaliserait un nouveau projet. Celui-ci a été présenté au collège échevinal et Roberto Traversini en a été satisfait. Mais pendant les grandes vacances, le collège échevinal a reçu la lettre du ministre. Voilà pour l’historique. Il est vrai que le promoteur a pris des risques, mais la Ville de Differdange a une part de responsabilité dans les retards. La ministre n’a pas demandé au conseil communal de prendre une décision quant au classement, mais de soumettre un avis.

ALI RUCKERT (KPL) interrompt le bourgmestre à deux reprises.

aneren, fir de Patrimoine ze halen, awer net nëmmen de Patrimoine. Mir hunn en Dossier vun 300 bis 400 Säite vun deem, wat mer wëllen halen. Sief et d'Fassaden, de Gabarit, de Volumen… Mä doriwwer muss nach heibannen an och mat de Kommissiounen diskutéiert ginn. Déi wäerten nach stattfannen. Et ass wouer, datt mir als Stad Déifferdeng – dat wëll ech awer soen – en Deel mat verantwortlech sinn, datt et sech esou laang gezunn huet. Am éischte Projet waren Alterswunnenge virgesinn, wat am Fong scho gestëmmt war. 2008 oder 2009 war ganz kloer, datt d'Eefamilljenhaus an déi zwee Beem sollte stoe bleiwen. Dat war du gestëmmt ginn. Do hätt kënnten direkt ugefaange ginn. An där Meenung war a sinn ech nach ëmmer, datt een dat och soll esou weiderféieren. Am Laf vun der Zäit koum et dann ëmmer erëm zu Diskussioune mam Promoteur zesummen, ënner anerem: Ass dat vläicht net besser; da brauch een net esou vill Parkplazen; do brauch ee keng Parkplazen; ass betreit Wunne vläicht méi wichteg wéi Studentewunnengen? Bis mer zesummen décidéiert haten, fir Studentewunnengen ze maachen. Mä et gouf a kengem Moment – op jidde Fall net, wou ech perséinlech dobäi war – iwwert de Präis vum Terrain geschwat. Hei war d'Fro gestallt ginn, firwat mer deen Haff net kaf hunn. Ech kann iech dat ganz einfach soen. Dat Haus ass fir 1,5 Milliounen Euro kaf ginn. Dat hunn eis Servicer beim Notaire nogefrot, well ech ëmmer de Chiffer vun 1,7 Milliounen Euro gesot krut. Dat Haus ass fir 1,5 Millioune kaf ginn. Natierlech mat Akten an allen anere Käschten, déi domadder verbonne sinn.

Effektiv hate mer d'lescht Joer am Mee eng Propos gemaach, fir de Lommel ze kafen. Eis Propos war dee Moment 1.750.000 Euro. Well 1,5 Millioune plus d'Aktekäschten plus wat schonn investéiert war, war fir eis e räsonabele Präis. Du krute mer e Bréif vum Promoteur, hie wéilt 2.650.000 Euro. Domat ware mir awer net averstanen, fir engem Promoteur iwwer eng Millioun méi ze gi wéi den Akafspräis vu viru fënnef Joer. Dat konnt ech net acceptéieren. Moralesch hätt ech et souwisou net fäerdeg bruecht, datt een an esou enger kuerzer Zäit eng Plus-value op en Terrain mécht. Dat hate mir dem Promoteur esou matgedeelt. Doropshi sot hien, da maache mir en neie Projet draus. Esou war et gaangen. De Promoteur huet eis elo deen neie Projet virgestallt. An ech muss soen, en ass net schlecht. Am grousse Ganzen ass et eng Opwäertung vum Quartier. Mir hu gesot, mir géifen eis zesummesetzen a matenee schwätzen, wat mer vun deem neie Projet hale géifen. Dertëschent koum an der Vakanz dee Bréif vun der Ministesch, fir dat Ganzt ze klasséieren. Dat ass dee genauen Historique, wat bis elo geschitt ass. Mir sinn der Meenung, datt d'Gemeng deelweis mat dru schold ass, datt et sech esou verzunn huet. Quitte datt de Promoteur e gewëssent Risiko ageet. Dat ass ganz richteg. Mä mir sinn awer och en Deel mat verantwortlech. Een Deel vum Problem konnte mer net léisen. Ech hunn iech jo gesot firwat. D'Ministesch huet net ëm e Vote Jo oder Nee gefrot, mä ëm en Avis. An am Dossier op der Säit 2 – den drëttleschten Abschnitt – steet eisen Avis, dee mir bäigeluecht hunn an iwwert dee mer ofstëmmen. Ech verstinn awer ...

(Interruptioun)

ALI RUCKERT (KPL): 1,5 Milliounen. Am Dossier ass e Feeler. Do steet 500.000 Euro. Dat muss 1,5 Millioune sinn. Den Akafspräis war 1,5 Milliounen Euro. An dir kënnt jo alles noliesen, wat bis elo geschitt ass. Dir kënnt vun deene Chifferen halen, wat der wëllt. Et sinn op alle Fall déi Chifferen, déi mer kritt hunn.

40

Dat steet net am Bréif.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech verstinn awer…


Lommelshaff ALI RUCKERT (KPL):

Problem déi zwou Saachen zum Vote ze ginn. Wat ech och esou wäert maachen.

Am Bréif steet... Mir kommen zum Vote. Ech brauch eis Propositioun jo net virzeliesen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Ruckert, ech hunn nach d'Wuert. An ech ginn Iech et herno ganz gären. Dat ass kee Problem. Mir hunn eis mam Promoteur zesummegesat a gesot, kommt, mir spille mat oppene Kaarten a kucken, ob mer eis eventuell an der Mëtt treffen, fir awer de Cachet an d'Geschicht vun Déifferdeng ze halen. Dat ass eisen Avis. Dat wär e flotte Projet, dee mir hei zu Déifferdeng bräichten. Wann d'Diskussioun eriwwer ass, wäert ech zwee Votten huelen. Deen éischte Vote, fir alles ze schützen oder net. An deen zweete Vote iwwert den Avis, deen de Schäfferot ausgeschafft huet. Ech mengen, da kéim jiddereen op seng Käschten. Sidd der mat där Propos averstanen?

Ech proposéieren den Avis vun der Ministesch mat Nee ze stëmmen, fir et net ze klasséieren. An da proposéiere mer den Avis, fir et deelweis ze klasséieren. An déi zwou Saache wäerte mer der Ministesch dobäileeë mat deene ganzen Dokumenter a mat deene ganze Paperasse vun den Affekoten. An ech wäert hir awer och erklären, dass d'Stad Déifferdeng zum Deel mat verantwortlech ass. Ech wär op alle Fall frou, wa mer eis kënnten eenegen. Dee Projet ass gutt fir d'Stadentwécklung, well deen Eck wierklech eng nei Nues kritt. Quitte datt alles, wat hei gesot ginn ass, ënner anerem vum Här Diderich a vum Här Schwachtgen richteg ass. Mä mir mussen e Kompromëss fannen an dat ass eise Virschlag. Mir kommen zum Vote, fir dee ganze Site ze klasséieren. Ech proposéieren, datt mer mat Nee stëmmen.

Här Ruckert, ganz gär.

ALI RUCKERT (KPL): Et heescht jo net alles ze schützen. Och wann et op den Zousazinventar gestallt gëtt, heescht dat net, dass näischt kann dru verännert ginn. Et gëtt jo nach weider gekuckt. An et si Verännerunge méiglech. Iwwregens steet an deem Bréif, dass d'Ministesch freet: «De vouloir soumettre à l'avis du conseil communal la proposition d'inscrire l'immeuble en question à l'inventaire supplémentaire et de me faire parvenir la réponse». Dat heescht, dass mer solle soen, ob mer d'accord sinn, fir et op den Zousazinventaire ze setzen oder net.

Le conseil communal émet avec 2 voix oui et 15 voix non un avis défavorable au sujet de l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments nationaux de l’intégralité de la ferme dénommée «Lommelshaff» sise 117, avenue Charlotte. Dann eisen Avis, deen der virleien hutt an deen ech net wäert virliesen. Oder wëllt der, datt ech et virliesen? Här Schwachtgen.

ALI RUCKERT (KPL) réplique qu’inscrire un bien à l’inventaire supplémentaire ne signifie pas que l’on ne pourra plus le transformer. Des modifications restent possibles. En outre, dans sa lettre la ministre demande de soumettre à l’avis du conseil communal la proposition d’inscrire l’immeuble à l’inventaire supplémentaire. Le conseil communal doit donc dire s’il est d’accord ou pas. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rétorque que le conseil communal doit remettre un avis et c’est ce qu’il fera. Le bourgmestre suggère de ne pas approuver l’avis du ministère et propose de classer le site en partie. C’est cet avis qui sera envoyé à la ministre. Roberto Traversini lui détaillera aussi la part de responsabilité de la commune. Ce qu’ont dit M. Diderich et M.  Schwachtgen est vrai. Mais il faut trouver un compromis avec le promoteur et le projet qu’il propose est bon. (Vote) Roberto Traversini passe au vote portant sur l’avis du collège échevinal.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) Just eng Fro derzou. Ech hunn eng Partie Suggestioune gemaach, wat de Gabarit ubelaangt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et heescht, mir sollen en Avis ofginn. An ech hunn eise bäigeluecht, wéi mir et wëlle maachen. Ech hu wierklech kee

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui fait remarquer qu’il n’a pas la parole. Suite à la lettre du ministère, le collège échevinal a rencontré le promoteur et lui a proposé un compromis pour préserver le cachet et l’histoire de Differdange. Roberto Traversini estime que le projet dont il est question actuellement est solide. Aujourd’hui, le conseil communal doit prendre deux votes: le premier pour savoir si la totalité du site doit être protégée et le deuxième portant sur l’avis élaboré par le collège échevinal.

revient sur les suggestions qu’il a faites concernant le gabarit.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

répond qu’elles seront abordées avec le promoteur.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) Dat huele mer dem Promoteur mat.

41

rappelle que d’après l’expertise du


Concession de pharmacie promoteur, de l’eau a pénétré dans la cave. (Interruption)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rappelle qu’un PAP devra être élaboré et que les discussions continueront avec le promoteur. Celui-ci a aussi intérêt à réaliser un bon projet qui se vendra bien. (Vote) Roberto Traversini passe au point suivant. Le collège échevinal demande depuis longtemps une pharmacie supplémentaire au ministère de la Santé. Il a enfin été entendu. Roberto Traversini propose le plateau du Funiculaire comme site. Il s’agit d’éviter que deux pharmacies se retrouvent l’une à côté de l’autre. Le collège échevinal joindra un avis allant dans ce sens à la demande.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) se réjouit que la ministre ait l’intention d’ouvrir une nouvelle pharmacie à Differdange. L’ancienne pharmacie d’Oberkorn a fermé il y a quatre ou cinq ans et n’a jamais été remplacée. François Antony aurait préféré voir deux pharmacies ouvrir. Il devra se contenter d’une. Il s’agira de trouver la meilleure place possible en tenant compte des personnes peu mobiles.

ALI RUCKERT (KPL) approuve l’avis du collège échevinal demandant que la nouvelle pharmacie ouvre à proximité de l’endroit où se trouvait l’ancienne pharmacie. Car actuellement, les habitants d’Oberkorn n’ont plus de pharmacie.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Am Intérieur, laut der Expertis vum Promoteur, ass et faul am Keller. Et ass Waasser dran, well näischt méi geschitt ass. Ech stelle mer d'Fro, ob een den Intérieur an d'Trapenhaus net kann…

Ech géif just wëlle virschloen, wann der domadder averstane sidd, fir se méi a Richtung Plateau du funiculaire zu Uewerkuer ze setzen. D’Grenze vun deenen aneren Apdikten solle respektéiert ginn, net datt der op eemol zwou niewentenee wieren. Ech hoffe jo net, datt et e sou ee Geschäftsmann gëtt.

(Ënnerbriechung) Ech weess net. Ech war net dran. (Ënnerbriechung) Do steet just d'Fassad an de Gabarit.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech wëll just soen, datt mer nach e PAP ausschaffe wäerten an datt mer weider mam Promoteur esou konstruktiv schaffen, wéi déi leschte Kéier, wou mer hie gesinn hunn. Datt wahrscheinlech nach en Deel vum Terrain an de PAG gesat gëtt. Dat heescht, et steet nach eng Diskussioun mam Promoteur un op positiver Basis. An da musse mer dat kucken. De Promoteur huet jo och all Intérêt drun. Wann eppes Flottes entsteet, verkeeft et sech besser. Ech géif dann elo den Avis vum Schäfferot zur Ofstëmmung ginn. Le conseil communal propose avec 15 voix oui et 2 voix non au ministère de la Culture de classer partiellement la propriété concernée à savoir la façade du bâtiment principal, le gabarit du même bâtiment ainsi que l’avant-cour avec ses deux tilleuls remarquables. Merci. Da géife mer zum nächste Punkt kommen, wou hoffentlech mat Unanimitéit ofgestëmmt ginn. Mir haten eis beim viregte Gesondheetsminister wéi bei där neier Gesondheetsministesch drugehalen, datt d'Stad Déifferdeng nach eng Apdikt bräicht. No laangem Hin an Hier hu mer dann elo endlech erreecht, datt d'Stad Déifferdeng seng verdéngten Apdikt erëmkritt, déi se viru Joren ewechgeholl krut.

42

Mä op alle Fall war de Schäfferot der Meenung, wann eng Apdikt komme sollt, fir méi a Richtung Plateau funiculaire vun Uewerkuer ze goen. Awer natierlech de Perimeter vun deenen aneren Apdikten – ech weess net wivill deen ass – ze respektéieren. 100 Meter. Dat ass den Avis, dee mer wëllen dra schreiwen. Natierlech nëmmen, wann der dermat averstane sidd. No der Diskussioun. Här Antony, w.e.gl.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Dir Dammen an Dir Hären, selbstverständlech ass d'LSAP glécklech doriwwer, datt eis Ministesch d'Intentioun huet, fir eis eng Konzessioun ze ginn, fir eng nei Apdikt dohin ze setzen. Deemools, viru véier oder fënnef Joer – wéi laang ass et hier? – hate mer en Eklat zu Uewerkuer, wou déi Apdikt zougemaach hat an ni méi eng aner dohi komm ass. Dat war wierklech ganz schro fir d'Bierger aus der Gemeng. Wat mer elo hunn, ass wonnerbar. Ech hätt nach léiwer gesinn, wa mer der zwou kritt hätten. Mä mir sinn elo emol zefridde mat enger, géif ech soen. An et wär einfach ze hoffen, déi bescht méiglechst Plaz ze fannen, haaptsächlech fir eis Bierger, déi net méi esou mobil sinn, zefriddenzestellen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech fannen dat gutt, wann de Schäfferot a säin Avis schreift, dass déi Apdikt erëm an déi Géigend komme


Concession de pharmacie soll, wou se war. Well dorëms geet et jo. Dass am Fong e groussen Deel vun de Leit, déi zu Uewerkuer wunnen, keng Apdikt méi hunn an dass et noutwendeg ass, dass et do eng gëtt. Iwwregens ass et schonn eng ganz al Fuerderung. Déi ass genau esou al wéi déi Apdikt, déi ewechgeholl gi war. An et goufen zwar vill Grënn ugefouert, firwat dat esou war, mä et gouf keen aliichtend Argument fir déi Leit vun Uewerkuer. Well et geet jo awer dorëms, den Apdikter no bei d'Leit ze bréngen. An dat ass elo natierlech déi Geleeënheet, fir dat dann endlech ze maachen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Mangen, w.e.gl.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo. Ganz gär, Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Och meng Stëmm fir Uewerkuer, wann ech esou ka soen, well dat mäi Quartier ass. Déi Leit waarde scho jorelaang drop. An et ass zemools fir déi eeler Leit, déi nëmmen e kuerze Wee kënne maachen oder ëmmer een an eng Apdikt schécke mussen, well et fir si e beschwéierleche Wee ass. Och wa se mam Diffbus op Déifferdeng fueren, brauche se Hëllef. Eleng wéinst der Proximitéit ass et eng gutt Saach. An ech fanne fir Uewerkuer – mat 5.000 Leit – ass wierklech näischt ze vill.

ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Mir schléissen ons deem un. A mir fannen och, datt se op Uewerkuer komme soll, well do eng feelt. Oder eng aner Méiglechkeet wär nach eventuell op d'Place Jehan Steichen. Dat eent ass méi uewen, dat anert méi ënnen. Also doriwwer muss sécher nach diskutéiert ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir wëlle se zesummebréngen. Mir wäerte se elo net erëm ufänken zu Uewerkuer ze deelen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Madame Saeul.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Ech hat virdru vläicht net opgepasst. Hunn ech richteg verstanen, datt an de Bréif géif stoe kommen, d'Apdikt méi a Richtung Uewerkuer ze setzen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Cette revendication de Differdange remonte au temps où la pharmacie d’Oberkorn a fermé ses portes. À l’époque, des arguments pour la fermeture avaient été avancés, mais aucun n’avait satisfait les habitants d’Oberkorn. Après tout, une pharmacie doit se trouver à proximité des gens.

ROBERT MANGEN (CSV) concorde avec ce qui a été dit. Il estime aussi que la pharmacie doit ouvrir à Oberkorn, car actuellement il n’y en a pas. La place Jehan-Steichen constitue aussi une bonne solution. L’un des deux sites est situé plus haut, l’autre plus bas. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) estime qu’on ne va quand même pas commencer à diviser Oberkorn. (Interruption) Roberto Traversini explique que le collège échevinal ne veut pas que deux pharmacies se retrouvent côte à côte. (Interruption) Roberto Traversini ajoute qu’un pharmacien peut refuser de s’établir à Oberkorn.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) demande la parole. Il soutient aussi la «candidature» d’Oberkorn. C’est particulièrement important pour les personnes âgées, qui sont obligées d’envoyer quelqu’un d’autre chercher leurs médicaments. Elles ont besoin d’aide même si elles prennent le Diffbus. En plus, dans une localité de 5 000 habitants comme Oberkorn, une pharmacie n’est pas de trop.

Dat ass richteg. (Ënnerbriechung) Dach, et ass kloer. Mir wëllen net, datt zwou Apdikten niewentenee stinn. (Ënnerbriechung)

CHRISTIANE SAEUL (DP): An Déifferdeng leeft nämlech en zimlech grousst Gerücht, datt déi an den Auchan kéim.

Jo, et kann natierlech ëmmer ee kommen, deen net op Uewerkuer goe wëll.

CHRISTIANE SAEUL (DÉI GRÉNG) demande si elle a bien compris: le collège échevinal demandera explicitement à ce que la pharmacie ouvre à Oberkorn. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

CHRISTIANE SAEUL (DP) a entendu une rumeur insistante selon laquelle elle ouvrirait à Auchan.

Ass och Uewerkuer. Däerf ech nach eppes soen?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est aussi Oberkorn. (Rires et discussions)

43


Organigramme / Règlements communaux (Vote) Roberto Traversini passe à l’organigramme. Les conseillers communaux disposent des explications de Mme Gallion. Christian Gaasch devient officiellement secrétaire adjoint. Au Biergeramt, un poste d’employé communal est créé. Il s’agit d’un transfert. Un reclassement a lieu au service scolaire. Mme Spini passe d’un service à un autre et une demi-tâche est créée dans ce contexte. Dans les structures d’accueil, plusieurs CDD deviennent des CDI. Un employé du service culturel est sur le départ. Un nouveau poste a été créé pour compenser ce départ, car il y a beaucoup de travail. Il faudra voir par la suite, si une création de poste supplémentaire est nécessaire. (Vote) Roberto Traversini passe à un règlement élaboré en collaboration avec la police. M. Bertinelli a entendu ses doléances.

FRED BERTINELLI (LSAP) rappelle que les collèges échevinaux précédents se plaignaient déjà des problèmes de vandalisme. Il n’existait pas de vrai règlement. Désormais, les horaires sont clairement définis. En été, les parcs et les cours de récréation sont ouverts de 7 h à 22 h. Les personnes ne respectant pas ces horaires pourront être verbalisées. En hiver, les cours de récréation sont ouvertes de 8 h à 18 h. Passés ces horaires, des contrôles de police seront effectués. Le conseil communal discute souvent des frais engendrés par le vandalisme. Il fallait donc voir avec la police comment maîtriser le problème et rendre ces sites plus sûrs. Comme il s’agissait d’une question d’urgence, le règlement a été élaboré rapidement. La demande de la part de la population habitant à proximité de cours de récréation et de places publiques était forte.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Jein. (Gelaachs) (Diskussiounen)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hu kengem aneren d'Wuert gi wéi der Madame Saeul. Mir géifen elo zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’émettre un avis favorable quant à la création d’une nouvelle pharmacie. Dann nach e klenge Punkt, den Organigramm. Dir gesitt d'Erklärunge vun der Madame Gallion hannendrun. Fir d'Éischt de Christian Gaasch, deen elo offiziell als Sekretär adjoint drop steet. Am Biergeramt hu mer e Posten Employé communal kreéiert. Deen ass transferéiert ginn. Mir hunn am Schoulservice d'Madame Corinne Lahure. Duerch Moossnamen, déi mer gesot kritt hunn, hu mer misse reklasséieren. Mir hunn eng Hëllef Tâche bäikritt vun der Madame Spini, déi vun engem Service an deen anere wiesselt. Dat war op Ufro vun der Madame Spini selwer. An de Structures d'accueil maache mer aus verschiddene CDDen CDIen. Dat ass alles, wat rout gezeechent ass. Am Departement culturel verléisst eis e Mataarbechter. Am Libellé gesitt der, datt mer do e Poste kreéiert hu fir en Aarbechter oder eng Aarbechterin, fir dat schnell ze kompenséieren, well awer vill Aarbecht am Service ass. An da wäerte mer mam Service kucken, ob mer nach e Poste musse kreéieren.

De siwente Punkt ass e Reglement, dat mer viru Kuerzem mat der Police zesummen ausgeschafft hunn. Den Här Bertinelli wäert iech erklären, firwat mer dës Moossnam geholl hunn. Virausgeschéckt et ass mat der Police ofgeschwat. An den Här Bertinelli hat sech direkt op d'Féiss gesat, fir den Doléancë vun der Police gerecht ze ginn. Här Bertinelli.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Merci. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, hei hu mer e Reglement fir d'Gemeng Déifferdeng. Déi viregt dräi Schäfferéit hate sech och ëmmer driwwer geiergert, datt mer de Vandalismus ni richteg an de Grëff kritt hunn. Iwwerall wa mer Vandalismus haten – op den Haiser oder an de Schoulhäff – war dat ni richteg regléiert. Elo hu mer e Reglement, wou ganz kloer Zäiten dra stinn. De Summer duerch vu moies 7 bis owes 22 Auer sinn d'Parken an d'Schoulhäff op. Duerno, nodeems se kontrolléiert goufen an et hale sech nach Leit do op a maache Kaméidi oder stéieren d'Nuetsrou, kënnen déi eng Amende kréien. Dofir hu mer zesumme mat der Police e Reglement ausgeschafft. De Wanter sinn d'Schoulhäff vun aacht Auer moies bis 18 Auer owes op. Duerno ginn déi och kontrolléiert. Mir schwätzen ëmmer driwwer, wivill Sue mer mussen ausgi fir Vandalismus op deenen eenzelne Plazen. Dofir kucke mer mat der Police, dat besser an de Grëff ze kréien an d'Plaze méi sécher ze gestalten. Dëst Reglement hu mer ganz schnell ausgeschafft, well eng Drénglechkeetsufro vun der Police do war an och eng grouss Demande vun de Leit, déi an der Géigend vu Schoulhäff an ëffentleche Plaze wunnen. Ech soen Iech Merci.

Dat waren d'Ännerungen am Organigramm. Mir kënnten dann zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les modifications de l’organigramme.

44

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Fred Bertinelli. Den Här Hobscheit Pierre huet d'Wuert.


Règlements communaux PIERRE HOBSCHEIT (LSAP):

MARTINE GOERGEN (DP):

Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll dem Här Bertinelli zu dësem Reglement félicitéieren. Dëst ass wichteg, well emol kloer festgehale gëtt, wéini ee sech iwwerhaapt op engem Schoulhaff, op enger Spillplaz oder op anere Plazen ophalen däerf. Dat ass eng wichteg Décisioun am Sënn vun eise Kanner, well et ëm d'Sécherheet geet.

Mä hei muss ech am Numm vum Kannergemengerot. An ech denken och, dass meng Kolleegen a Kolleeginnen aus der Kannerkommissioun sech deem ralliéiere kënnen.

D'Stéchwuert Vandalismus ass gefall. Dat ass e Problem, deen een ëmmer erëm begéint. Et hat een an der Zäit och ganz vill héieren, datt d'Kanner am Beräich vun de Schoulhäff an de Spillplazen Nole fonnt haten, wou sech drogéiert Leit opgehalen hunn. Wat jo net am Sënn vun eise Kanner ka sinn. An ech mengen, datt mer mat dësem Reglement eng gutt Handhab hunn, fir méi Sécherheet op eise Spillplazen ze kréien.

Et ass e grousst Thema bei de Kanner, well et immens beängschtegend ass an och en Deel vun hirer Liewensqualitéit verluer geet, wat mir vläicht net ëmmer esou an Uecht huelen. Heimadder ginn déi richteg Schrëtt an déi richteg Richtung gemaach. Dofir wëll ech am Numm vun de Kanner Merci soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Schwachtgen.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) félicite M. Bertinelli pour le règlement. Celui-ci fixe clairement les heures pendant lesquelles certains lieux peuvent être fréquentés. C’est une bonne décision pour la sécurité des enfants. Le vandalisme est un problème sérieux. Pierre Hobscheit a aussi entendu dire que des enfants ont trouvé des seringues dans les cours de récréation et dans les aires de jeux. Ce règlement augmentera la sécurité à ces endroits. MARTINE GOERGEN (DP) concorde avec ce qu’a dit son prédécesseur. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) estime que c’est une bonne chose.

MARTINE GOERGEN (DP) réplique que c’est une bonne chose pour M. Traversini.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): D'LSAP wäert dat duerfir selbstverständlech matdroen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): D'Madame Martine Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Et ass scho bal Traditioun, mä ech schléisse mech mengem Virriedner och un.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) Ech stinn och ganz positiv zu där Saach. Ech hätt just eng Fro. Misst net vläicht eppes am Text geännert gi par rapport zu de Cours d'écoles? Dat betrëfft dann den Här Liesch, de Schoulschäffen. Wa mer d'Cours d'écoles «ouvertes au public» maachen «en dehors des heures des cours» – dat ass vun 8 Auer un – a mer maachen de Schoulhaff um siwen Auer fir de Public op, ka sech e Frieme bis aacht Auer am Schoulhaff ophalen an da flitt en eraus. Wier et net besser, wann ee géif draschreiwen: «Pendant les périodes scolaires» ass dann an dann op? Datselwecht fir 12 bis 14 Auer, wou d'Leit dann erëm kënnen an de Schoulhaff.

Dat ass ëmmer gutt.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): MARTINE GOERGEN (DP): Jo, fir Iech ass et natierlech gutt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Fir Iech och.

Sidd Dir der Meenung, mer sollen an der Vakanzenzäit d'Schoulhäff zoumaachen?

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

répond que c’est une bonne chose aussi pour Mme Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP) ne peut qu’être d’accord au nom du conseil communal des enfants et de la commission des enfants. Il existe une certaine peur auprès des enfants et il y va de leur qualité de vie. Le règlement va dans la bonne direction. FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) approuve à son tour le règlement. Il se demande cependant s’il ne faudrait pas modifier le texte. Car si les cours d’école sont ouvertes au public en dehors des heures de cours, un étranger pourrait y rester jusqu’à 8 h. Ne pourrait-on pas plutôt fixer des horaires d’ouverture des cours de récréation pendant les périodes scolaires?

FRED BERTINELLI (LSAP) demande à M. Schwachtgen s’il veut fermer les cours de récréation pendant les vacances. FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) ne parle pas des vacances scolaires.

Nee. Hei ass elo net an der Vakanzenzäit.

45


Règlements communaux FRED BERTINELLI (LSAP) rétorque qu’il faut tout de même bien maintenir les cours de récréation ouvertes de 7 h à 22 h. Après tout, les enfants ont le droit de jouer dans les aires de jeux.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Et muss ee jo awer oploosse vu moies 7 bis owes 22 Auer. Et si jo praktesch och iwwerall Spillplazen an deene Schoulhäff. Et muss een d'Kanner jo awer spille loosse kënnen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) estime qu’il faudrait analyser la question. Ce n’était qu’une suggestion.

FRED BERTINELLI (LSAP) réfléchira à

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Et war just eng Suggestioun. Dat kann ee vläicht analyséieren.

mat Schëlder esou beleeën, datt déi och deeselwechten Zäitraum zou sinn. Mä e Park wéi am Zentrum vun Déifferdeng, wou d'Leit awer musse kënnen duerchgoen och no 22 Auer, musse mer oploossen. Mä et ass richteg. Déi Parke wéi de Park Dune an anerer tëschent der Foussgängerzon an der Maartplaz an déi, déi mat enger Dier zou sinn, déi e gewëssenen Zäitraum opgespaart ginn, do setze mer natierlech Panneauen hin. An déi hunn och eng Heure d'ouverture an eng Heure de fermeture.

la question.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

ajoute que si un avenant au règlement se révélait nécessaire au fil du temps, ce serait fait.

Mir iwwerleeën eis dat nach. Da kënnte mer zum Vote kommen.

ROBERT MANGEN (CSV) a déjà vu des adultes jouer dans la cour de récréation jusqu’à 1 ou 2 h du matin. Il espère que désormais, il n’y aura plus de bruit à partir de 22 h. Le conseiller communal demande si les aires de jeux seront traitées de la même manière.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

FRED BERTINELLI (LSAP) a essayé d’inclure les parcs dans le règlement. Mais certains parcs comme celui du centre ne peuvent pas être fermés. En revanche, dans les parcs qui peuvent être fermés, des panneaux signalisant les horaires d’ouverture seront installés. (Vote)

ROBERT MANGEN (CSV):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe aux règlements de circulation. Il cède la parole à M. Bertinelli, qu’il ne veut pas priver de la cerise sur le gâteau.

FRED BERTINELLI (LSAP) l’en remercie. Il est question de la circulation à Differdange tant en ce qui concerne le stationnement, les camionnettes et les emplacements pour personnes handicapées. Le ministère vient, en effet, d’approuver les 92 avenants provisoires des derniers mois. Le collège échevinal a examiné entre autres les places de stationnement pour personnes handicapées. Quatre ont été créées et trois supprimées. Il faut, en effet, vérifier régulièrement si les personnes en ques-

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Mir huelen dat mat. Wann am Laf vun de Méint a Joren eng Ajoute misst gemaach ginn, maache mer dat selbstverständlech. Här Mangen, w.e.gl.

Ech begréissen dat och. Also ech si selwer betraff. Heiansdo huet een am Schoulhaff net onbedéngt Kanner, mä Erwuessener gesinn, déi do nach owes um 1 oder 2 Auer gespillt hunn.

Le conseil communal arrête à l’unanimité le règlement municipal concernant les aires de jeux et les cours des écoles communales. Da komme mer zu verschiddene Verkéiersreglementer. Ech wëll dem Här Bertinelli d'Kiischt net vum Kuch huelen. Här Bertinelli, Dir hutt elo d'Wuert. Da kënnt Der alles genau zielen.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Merci fir d'Kiischt.

Déi Zäite sinn dann heimadder eriwwer. No 10 Auer misst et jo dann endlech roueg sinn. Ech wollt nach froen: et sinn nach Spillplazen, zum Beispill am Park Dune. Ginn déi och op déiselwecht Aart a Weis kontrolléiert? Sinn d'Amenden och fir déi Plaze valabel?

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dat ass eng ganz wichteg Fro. Mir haten an dësem Reglement probéiert, d'Parke mat anzebannen. Mä mer hu Parken, wéi zum Beispill deen am Zentrum vun eiser Stad, dee mer net zoumaache kënnen. D'Leit musse kënnen duerch goen. Eise Gemengesekretär huet awer eng gutt Viraarbecht geleescht. Déi Parken, déi zou si wéi de Park Dune, kënne mer

46

Dir Dammen an Hären, léif Kolleeginnen a Kolleegen, hei schwätze mer iwwert deen zweete Worf, dee mer gemaach hunn, fir de Verkéier an eiser Stad e bëssen ze erneieren an ze sécuriséieren, wat d'Parkingen, de Parking résidentiel, d'Camionnettëparkingen, payant oder net payant an d'handicapéierte Parkplazen ugeet. Déi 92 provisoresch Avenanten, déi mer an deene leschte Méint gemaach haten, krute mer elo vum Ministère accordéiert. Dir gesitt déi Hellewull vu Schëlder an ärem Dossier. Dat ass alles, wat erëmkomm ass. Mir hunn alleguerten d'Plaze fir eis handicapéiert Matbierger op de Leescht geholl an à jour gesat. Mir hunn der elo véier neier an eiser Gemeng. Dräi hu mer ewechgeholl, déi net méi benotzt goufen, déi awer nach jorelaang esou


Règlements communaux fonctionnéiert haten. Dat ass eppes, wat mer elo méi regelméisseg maachen, fir ze kucken, ob déi Plazen och benotzt ginn oder ob déi Leit, déi déi ugefrot haten, nach do wunnen oder ob se net gestuerwe sinn. Dat ass eppes, wat mer musse kucken.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Vläicht hat der iwwert de Summer an där enger oder anerer Zeitung gelies, sonndes géif kee Bus méi op Lasauvage fueren.

Mir hunn dräi nei Liwwerzonen an der Gemeng.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Wéi gesot ass dat hei d'Phas II vun eisem Verkéierskonzept. Et ass eng Hellewull erëmkomm. Ech si richteg frou, datt dat esou gutt an esou schnell fonctionnéiert huet.

Dat war d'Kiischt am Fong geholl.

Des Weideren hutt der eng Invitatioun kritt, fir de 5. Oktober op d'Biergerversammlung ze kommen. D'Aarbechten zu Uewerkuer, zu Nidderkuer am am Zentrum Déifferdeng, wat de Quartier résidentiel ugeet, si fäerdeg. Elo si mer am Quartier Fousbann amgaangen ze schaffen. Doriwwer ass de 5. Oktober eng Biergerversammlung. Wéi gesot, ech invitéieren iech alleguerten dohinner ze kommen. Dat ass deen nächste grousse Schantjen, dee mer amgaange sinn ze maachen. An ech hoffen, datt mer deen esou gutt geléist kréie wéi déi dräi aner. Dat hei ass zum Wuel vun eise Bierger, datt de Verkéier besser fléisst, datt déi Leit, déi an deenen eenzelne Quartiere wunnen, virun hirer Dier méi Parkraum fannen. An et dréit zu der Liewensqualitéit bäi. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): No vill Gestreits mam TICE hu mer et fäerdeg bruecht, datt den TICE sonndes erëm op Lasauvage fiert mat méi Fahrte wéi virdrun. E fiert elo aacht Mol. Mir hu sechs Arrête bäikritt. Zweemol CHEM, d'Maartplaz an d'Spillplaz zu Nidderkuer. An zu Déifferdeng ass et d'Grillplaz, d'Place de la France, d'Rue de la Montagne an hei vir bei der Gemeng. Dat ass e ganz neit Konzept mam TICE, wat mer an enger kuerzer Zäit ausgeschafft hu fir déi Leit zu Lasauvage. Mir wëssen, datt et de Summer duerch en touristeschen Attrait fir eis Gemeng ass. Dat war virdru scho gesot ginn. An elo hunn d'Kanner an déi Leit vu Lasauvage d'Moyene méi oft op eng Manifestatioun an eiser Stad ze kommen. Sonndes fiert de Bus aacht Mol op Lasauvage. Ech mengen, datt dat e grousse Virdeel fir d'Awunner vu Lasauvage ass. A wéi gesot, et war net esou einfach dat duerchzekréie beim TICE. Mä mir hunn et awer fäerdeg bruecht. Ech soen Iech Merci.

Merci, Här Bertinelli Fred.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

Et soll een ni opginn! Madame Saeul.

Ech hätt awer nach eng Ajoute ze maachen.

CHRISTIANE SAEUL (DP):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da kritt Der d'Wuert nach eng Kéier.

Merci, Här Buergermeeschter. Selbstverständlech, Här Bertinelli, hunn ech mer d'Freed gemaach, fir all déi Artikelen duerchzekucken. Do wollt ech Iech just froen: beim Artikel sechs, hu mer d'Situation du lundi au vendredi vun 8:00 bis 10:00 Auer. Um Schëld steet 7:00 bis

47

tion n’ont pas déménagé ou si elles ne sont pas mortes. Trois zones de livraison ont été créées. Tout ceci constitue la phase deux du nouveau concept de circulation. Fred Bertinelli est content que tout se soit bien passé. Les conseillers communaux ont aussi reçu une invitation à une réunion d’information le 5 octobre. Après Oberkorn, Niederkorn et Differdange, il s’agira de discuter du stationnement résidentiel au Fousbann. Fred Bertinelli espère que cela se passera aussi bien que dans les autres localités, car il y va du bienêtre des habitants. Ceux-ci pourront trouver des places de stationnement devant chez eux plus facilement.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) remercie M. Bertinelli pour ses explications.

FRED BERTINELLI (LSAP) n’a pas terminé. Le bus circule à nouveau à Lasauvage le dimanche. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique qu’il s’agit de la cerise sur le gâteau dont il parlait tout à l’heure.

FRED BERTINELLI (LSAP) précise qu’après de longues discussions, un accord a pu être trouvé avec le TICE. Désormais, le bus passera huit fois par Lasauvage le dimanche. À Niederkorn, il s’arrêtera au CHEM, sur la place du Marché et près de l’aire de jeux, et à Differdange près de l’aire de grillade, à la place de France, dans la rue de la Montagne et en face de l’hôtel de ville. Lasauvage représente un attrait touristique en été. Désormais, les habitants de Lasauvage pourront participer plus facilement aux manifestations dans le centre-ville. Fred Bertinelli répète que le bus circulera huit fois et qu’il n’a pas été facile de convaincre le TICE. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate qu’il ne faut jamais abandonner.

CHRISTIANE SAEUL (DP) revient à l’article 6 du règlement fixant les


Règlements communaux horaires du lundi au vendredi de 8 h à 22 h. Les panneaux indiquent de 7 h à 22 h.

10:00 Auer. Ass dat einfach just en Drockfeeler?

FRED BERTINELLI (LSAP) répond

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

qu’il doit s’agir des anciens horaires de bus.

Déi Schëlter si jo nach ëmmer vun deem Bus, dee virdru gefuer war.

FRED BERTINELLI (LSAP) s’excuse.

Dir hutt ganz recht. Madame Saeul, ech entschëllege mech.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Dat ass kee Problem.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui fait remarquer qu’il n’est plus question des bus, mais du règlement.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee. Mir schwätzen hei vum Reglement, Artikel 7.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise que ces règlements sont approuvés.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

CHRISTIANE SAEUL (DP) se demande

Entschëllegt, Madame Saeul.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir hutt ganz recht. Den Här Bertinelli seet 7:00 Auer.

CHRISTIANE SAEUL (DP): 7:00. Ech géif soen, d'Schëld wär dat, wat representativ ass.

si l’erreur aura un impact sur la loi. C’est sans doute le panneau qui prévaut.

CHRISTIANE SAEUL (DP):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

Dat ass guer kee Problem.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

même erreur plus loin.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Villmools Merci. Ech si frou, datt eis Leit dat alles liesen. Mir géifen zum Vote kommen.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

Deen hu mer jo awer scho gestëmmt.

s’en excuse. D’après M. Bertinelli, le bon horaire est 7 h.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

donne raison à Mme Saeul.

CHRISTIANE SAEUL (DP) constate la

CHRISTIANE SAEUL (DP) suppose que le panneau est représentatif.

Déi hei sinn all gestëmmt.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

CHRISTIANE SAEUL (DP):

se réjouit que les conseillers aient lu tous les règlements. (Vote) Roberto Traversini cède la parole à M. Bertinelli pour les règlements temporaires.

Ech weess net, ob et spéiderhin iergend en Impakt op d'Gesetz huet. Mä ech mengen net. D'Schëld misst rechtskräfteg sinn.

FRED BERTINELLI (LSAP) mentionne

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

des travaux dans la rue de l’Eau, la rue de la Liberté, la rue des Mines, la rue Pierre-Krier, la rue Pierre-Dupong, la rue Catherine-KriepsWelbes, la rue Belair, la rue de la Montagne, la rue J.-F.-Kennedy et la rue de Longwy… (Micro éteint) … Fred Bertinelli passe à une situation peu réjouissante à la gare d’Oberkorn. Il suppose que les conseillers communaux se font souvent aborder à ce sujet par les habitants.

Dir hutt honnertprozenteg recht.

CHRISTIANE SAEUL (DP): An ënnendrënner ass datselwecht. Do steet 8:00 Auer um Schëld an um 7:00 Auer...

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les modifications du règlement général de circulation. Wa mech net alles täuscht, ass et nach eng Kéier um Här Bertinelli fir déi verschidden temporär Reglementer. Här Bertinelli.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Ech soen iech, elo wou nach iwwerall an eiser Gemeng geschafft gëtt: Dat wär an der Rue de l'Eau, Rue de la Liberté, Rue des Mines, Rue Pierre Krier, Rue Pierre Dupong, Rue Catherine KriepsWelbes, Rue Belair, Rue de la Montagne, Rue John F. Kennedy a Rue de Longwy. Dir gesitt, datt mer op der Maartplaz amgaange sinn… (Mikro ass aus) … Den Här Liesch wäert iech erklären, wat dat soll a firwat dat gutt ass. Hien

48


Règlements communaux huet sech méi domadder beschäftegt wéi ech. Da wollt ech iech awer nach eppes soen, wou ech net frou driwwer sinn a wou dir als Gemengeconseillere ganz dacks dobaussen drop ugeschwat gitt. Dat dat ass d'Situatioun op der Uewerkuerer Gare. D'Situatioun op der Uewerkuerer Gare fänkt mer wierklech un aus den Oueren erauszehänken. An der leschter Verkéierskommissioun hate mer hinnen e Bréif geschriwwen, wat mer dovunner géifen halen an datt dee Passage Enn Juli sollt op sinn. Mir wëssen, datt duerch dee Passage, deen do gebaut gëtt, eisen Diffbus net kann erop an de Quartier bei d'Uewerkuerer Gare fueren an do ganz vill Leit léséiert sinn. Zemools eeler Leit, déi net mobil sinn an déi all Kéiers mussen erof bis bei den Haff pilgeren, fir de Bus ze huelen. Ech weess vu Situatiounen, wou Leit sech dräimol an der Woch mussen en Taxi huelen, fir erofzekommen. An ech wier frou, wann den Entrepreneur seng Engagementer géif anhalen an dee Passage ënnert der Barrière esou schnell wéi méiglech géif fäerdeg maachen, datt d'Leit erëm deen normale Wee iwwert d'Barrière ënnert der Gare kënnten huelen. Also wann der dobausse gefrot gitt, mir hunn eis massiv als Schäfferot dogéint gewiert an der Entreprise e Bréif geschriwwe wéi och der CFL, datt dat schnellstméiglech soll opgoen. Well ech weess och, datt d'Leit d'Tendenz hunn, ee vun der Gemeng – ob dat e Conseiller oder e Schäffen ass – drop unzeschwätzen, well d'Situatioun wierklech grav an deem Quartier ass. Mä vu datt déi Strooss esou schmuel ass, kënne mer d'Leit net mat eisem Bus dorobber siche fueren, wat mer wierklech Leed deet. A mir krute gesot, dee Schantje wär ganz séier fäerdeg, mä et schleeft an et schleeft an et schleeft. Soudatt der wësst, datt mer eis awer als Déifferdenger Stad massiv dogéint gewiert hunn a gesot hunn, dat misst elo ganz séier opgoen an datt se solle virumaachen an

hiren Timing anhalen. Datt eis Bierger awer dee Confort kréien, dee se zegutt hunn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och. Den Här Schwachtgen an dann den Här Ruckert.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Déiselwecht Situatioun hu mer déi aner Säit an der Rue des Mines. Ech war gëschter mam Service écologique dohinner wéinst de Waasserleef. Déi sinn am Timing. Mä heiansdo gesäit een net, firwat eng Unterführung zou ass. Zum Beispill well vläicht just en hallwe Meter Schlake feelt oder e bësse Buedem feelt. An da steet e Gitter do. Et feelt just e Meter Schlak, méi net. Wann een dat Gitter géif ewechzéien, kënnten d'Leit derduerchgoen, well et pico bello dobannen ass, amplaz datt se ronderëm musse goen. An dee Schaufelbagger mat de risege Pneue fiert mat Héchstgeschwindegkeet do ronderëm. En hëlt keng Rücksicht, ob et stëbst oder net. D'Leit an d'Kannerkutsche ginn am Stëbs ënner, déi dee ganzen Tour ënnert der Unterführung musse maachen. All Courage fir de Schäfferot. Et muss wierklech vill méi sec duerchgegraff gi bei deenen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech kann Iech soen, méi sec wéi mir mat hinne sinn, misste mer scho bal d'Knëppelen eraushuelen. Här Ruckert, ganz gären.

L’échevin en a vraiment marre. Le collège échevinal a envoyé une lettre aux CFL et à l’entreprise réalisant les travaux pour leur signaler que le passage aurait dû ouvrir en juillet. Le Diffbus ne peut pas passer, ce qui pose problème aux personnes peu mobiles. Fred Bertinelli connaît des gens obligés de prendre un taxi trois fois par semaine. L’entrepreneur ferait bien de maintenir ses engagements et de terminer le passage aussi vite que possible. Si les citoyens posent des questions, il faut leur expliquer que le collège échevinal s’est plaint. Fred Bertinelli se dit désolé de la situation. Il sait que les gens ont tendance à se renseigner auprès des conseillers communaux, car la situation est grave. Le bus ne peut pas circuler et le chantier s’éternise malgré les promesses faites. Le collège échevinal fait tout ce qu’il peut pour que le chantier se termine et que les habitants puissent profiter du confort auquel ils ont droit.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) ajoute que la même situation a lieu dans la rue des Mines. Il s’y est rendu hier avec le service écologique. Certes, le calendrier est respecté, mais le souterrain est fermé sans raison. Ou tout au plus parce qu’il manque un peu de terre. Si on enlevait le grillage, les gens pourraient passer parce que tout est en bon état. Et que dire de la pelle mécanique qui circule à toute vitesse avec ses pneus énormes? Les gens suffoquent sous la poussière. Fränz Schwachtgen souhaite bon courage au collège échevinal. Celuici devra intervenir plus sèchement.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que pour intervenir plus sèchement, le collège échevinal aurait besoin de gourdins.

ALI RUCKERT (KPL): Den Här Bertinelli huet gesot déi Situatioun op der Gare wier ontragbar, wat jo wierklech de Fall ass. Mä och déi aner Säit an der Rue des Mines ass d'Situatioun ontragbar. A mengen Aen ass dat, well dee Schantjen net richteg géréiert gëtt. An et misst

49

ALI RUCKERT (KPL) confirme que la situation à la gare d’Oberkorn est intolérable. Mais dans la rue des Mines, c’est pareil. Le chantier n’est pas géré correctement. Même sans vouloir recourir à des gourdins, il faudrait tout de même intervenir auprès des CFL. En plus, pourquoi a-t-il fallu rouvrir la


Service d’incendie et de sauvetage partie de route terminée? Est-ce qu’ils se sont trompés dans les tuyaux? Les gens ont eu de l’eau dans la cave. Alors que le chantier devrait être achevé, ils rouvrent la chaussée et recommencent. Et bien sûr, personne n’est responsable.

ee vläicht net onbedéngt mam Knëppel, mä awer trotzdeem nohaken och bei der CFL, well déi Strooss erëm zou ass. Firwat ass déi Strooss elo erëm zou? Sinn do falsch Réier geluecht ginn?

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les règlements temporaires de circulation.

Alleguer d'Leit haten op eemol Waasser am Keller.

Nach zwee Punkten. Da kënnt der Froe stellen, wann der der hutt.

FRED BERTINELLI (LSAP) rappelle à M. Ruckert qu’il s’agit d’un projet des CFL et qu’un technicien de la commune assiste aux réunions. Mais le chantier est dans les temps. Le représentant de la commune aux réunions de chantier fait ce qu’il peut. Si un jour le calendrier des travaux n’était plus respecté, la commune pourrait envoyer une lettre aux CFL. Mais pour le moment, il n’y a pas grand-chose à faire étant donné que la commune a accepté le calendrier et que celui-ci est respecté. (Vote)

Dat misst dach scho laang fäerdeg sinn. Elo gëtt erëm opgerappt an nei Réier geluecht. Dat ass dach ontragbar. A wann esou Gaffe geschéien ass anscheinend keen derfir verantwortlech.

Dir hutt de Bréif do leien, datt d'Mandat vum Kommandant a vum Ënnerkommandant ofleeft. Gott sei Dank si se awer erëm bereet, fënnef Joer d'Feier fir eis Bierger a Biergerinnen ze läschen. An der Versammlung war driwwer ofgestëmmt ginn a si kruten d'absolutt Majoritéit. Déi 19 Stëmmberechtegt hunn 19 Mol mat Jo gestëmmt.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au point suivant. Le mandat du commandant et du sous-commandant des pompiers arrive à son terme. Heureusement, ils ont été réélus à l’unanimité. Le conseil communal doit approuver le vote. Les pompiers réalisent un excellent travail. Le bourgmestre cède la parole à M. Hobscheit, qui veut sans doute louer les bénévoles. (Rires)

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) réplique que le bourgmestre a vu juste. On ne peut pas louer suffisamment les pompiers pour leur travail. Ils sont bénévoles et travaillent pour la collectivité. Le commandant et le sous-commandant jouissent de la confiance de leur équipe. Ils ont obtenu l’unanimité, ce que le bourgmestre souhaite toujours aussi.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Bertinelli.

An am Bréif gëtt de Gemengerot gefrot, ob en dat esou approuvéiert. Kënne mer doriwwer ofstëmmen?

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dir wësst, Här Ruckert – Dir sidd aus deem Quartier –, datt et e Projet vun der CFL ass an datt eisen Techniker dat ëmmer op de Chantierssitzunge seet. Dat soe mer all méindes an eiser Verkéierskommissioun. Wéi gesot, an der Rue des Mines si se nach am Timing, wat d'Schaffen ugeet. Obschonn ech verschidde Saachen och net verstinn, wéi Der richteg sot. Mä et ass d'CFL. Et muss een dann e Bréif schreiwen, well et kee Projet vun der Gemeng Déifferdeng ass. Mir als Gemeng hunn nëmmen een Observateur an de Chantierssitzungen zegutt an dee mécht säi Bescht, fir ze kucken, datt et zum Wuel vun eise Bierger esou séier wéi méiglech virugeet. A wann et op eemol net méi am Timing ass wéi op der Uewerkuerer Gare, kënne mer e Bréif schreiwen an dat soen. Mä esou laang wéi si am Timing sinn – mir ware jo am Ufank d'accord, datt dee Schantjen esou laang Zäit géif brauchen –, kënne mer eréischt eppes ënnerhuelen, wann dat net méi esou ass. Merci.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute que les pompiers aussi sont à 19.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate que l’ambiance est bonne auprès des pompiers. Il profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe.

Mir wëssen all, datt déi eng super gutt Aarbecht leeschten. Jo, Här Hobscheit. Déi Bénévol kann ee roueg luewen. Wann et dat ass, wat Der elo wëlles hutt. (Gelaachs)

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, dir wësst, wat ech maache wëll. D'Aarbecht, déi d'Pompjeeë maachen, kann een net genuch luewen. Si maachen déi Aarbecht an hirer Fräizäit. Si si fir d'Allgemengheet do. An dat ass eng ganz wichteg Aarbecht. Grad esou wichteg ass natierlech, dass déi Leit dat Vertraue vun der Équipe kréien. Wéi mer feststellen, gëtt bei de Pompjeeën déi Unanimitéit erreecht, déi Dir Iech ëmmer wënscht, Här Buergermeeschter.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Si sinn och zu 19.

Mir géifen zum Vote kommen.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Se sinn och zu 19 an zu 19 hu se hiert Vertrauen ausgeschwat. Wat weist, dass

50


Commissions consultatives / Questions d'Ambiance bei de Pompjeeë stëmmt an eng gutt Aarbecht am Sënn vun eise Biergerinnen a Bierger zu Déifferdeng geleescht gëtt.

Da wären nach e puer Froen ze stellen. Ass et esou? Här Mangen, et ass un Iech.

Duerfir wëll ech souwuel dem Kommandant wéi dem Ënnerkommandant an der ganzer Équipe vun dëser Plaz aus e grousse Merci ausschwätzen.

ROBERT MANGEN (CSV):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech mengen, dat kënnen all d'Parteien heibannen ënnersträichen an datt dat unanime vun de Parteien esou gesi gëtt. Kënne mer zum Vote kommen? Le conseil communal décide à l’unanmité de confirmer l’attribution du poste de chef de corps à Monsieur Raymond Moos et celui de chef de corps adjoint à Monsieur Jérôme Lauterbour pour une nouvelle période de cinq ans. Da komme mer zum leschte Punkt, zu de Kommissiounen. Dir gesitt, et sinn dräi Ännerungen. Ech géif ufänke bei deene Gréngen, wou d'Madame Tramarin Jeanne ophält an den Här Paulo De Sousa neie Member gëtt. Bei der CSV ass et de Christian Coos, deen an der Ëmweltkommissioun ophält a vum Guy Tempels ersat gëtt. Da kënnt et an der Commission des Festivités zu engem Presidentewiessel. Dat musse mer zum Vote huelen, well et esou am Kommissiounsreglement steet. Dat heescht, do géif den Här Fred Charlé ophalen an den Här Altmeisch Guy neie President vun där Kommissioun ginn. Kënne mer dat à main levée maachen? Huet keen e Problem domadder? Wien ass dofir? Jiddwereen. Dat heescht domadder ass dann den Här Altmeisch neie President. Ech wënschen dem Här Altmeisch eng glécklech Hand, souwéi de Fred Charlé et bis elo och gemaach huet. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les changements au sein des commissions consultatives.

Merci, Här Buergermeeschter. Ech kommen nach eng Kéier op meng Fro zréck vum Auchan. Wéi wäit sinn déi Verhandlungen? Wéini fänke se u mat bauen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir wësst jo, datt d'Presentatioun virun der Summervakanz geplatzt war. Net well d'Stad Déifferdeng déi platze gedoen huet, mä well d'Promoteure sech net eens sinn an hirer Gesellschaft. An do hu mer leider keen Afloss drop. Mir loossen awer net labber an ech versichen all Woch un d'Promoteuren ze kommen. Déi sämtlech Prozedure lafe wéi versprach. Si hu mer gesot, de Projet géif der Press virun der Chrëschtvakanz virgestallt ginn. Dat ass dat, wat ech gesot kritt hunn. Et ass och dat, wat ech hoffen. Ech wëll elo keng Diskussioun méi ufänken, mä op alle Fall ass d'Stad Déifferdeng majoritär der Meenung, datt et wichteg ass, datt deen dohinner kënnt. An dofir bleiwe mer drun. Mä nach eng Kéier: Mir hu keen Afloss drop. Ech wëll iech awer och soen – dat hat ech virun e puer Deeg gesot –, datt wann dat sech net deblockéiert, d'Stad Déifferdeng en alternative Site virschloe wäert. Mir hunn eng Alternativ am Entrée de ville. Doriwwer wäerte mer eis am Schäfferot a mat iech zesummen ënnerhalen a kucken, ob mer net sollen en Alternativ-Projet fir eis Stad ginn. Domadder wär dat emol gesot. An ech hoffen, datt d'Promoteure verstanen hunn, datt et eis wierklech eescht gemengt ass. Ech hunn dat dofir dräimol widderholl, datt der Zäit hat opzeschreiwen. Huet nach een eng Fro? Här Liesch, hutt Der nach eng Matdeelung?

51

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) y associe les remerciements de tous les partis. (Vote) Roberto Traversini passe aux commissions. Pour les écologistes, Mme Jeanne Tramarin est remplacée par M.  Paulo De Sousa. Dans la commission de l’environnement, Christian Coos est remplacé par Guy Tempels pour le CSV. Dans la commission des festivités, le président change. M.  Fred Charlé est remplacé par M. Guy Altmeisch. Comme le veut le règlement, cette décision doit être approuvée par le conseil communal. (Vote) Roberto Traversini passe aux questions.

ROBERT MANGEN (CSV) demande où en sont les négociations avec Auchan. Quand les travaux commenceront-ils? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rappelle que la présentation du centre commercial cet été a été annulée, parce que les promoteurs se disputent. Le collège échevinal maintient la pression et le bourgmestre essaie de contacter les promoteurs toutes les semaines. La procédure se poursuit et le projet devrait être présenté avant Noël. Sans vouloir relancer le débat, Roberto Traversini rappelle que la Ville de Differdange soutient majoritairement le projet. Le problème est qu’elle a les mains liées. C’est pourquoi le collège échevinal dispose déjà d’une alternative à l’Entrée en ville. Il reste à voir s’il sera nécessaire de développer un projet alternatif. Mais les promoteurs doivent comprendre que la Ville de Differdange prend les choses au sérieux. Roberto Traversini espère que les journalistes ont pris note de ce qu’il vient de dire.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) revient sur les propos de M. Bertinelli tout à l’heure. Si les conseillers se rendent sur la place du Marché tout à l’heure, ils verront que l’Administration des forêts est au travail. En effet, pour fêter ses 125 ams, elle a élaboré un projet à Luxembourgville pour faire entrer la forêt dans


Questions la ville. Ce projet est magnifique. C’est pourquoi Georges Liesch a demandé à ce qu’il soit aussi réalisé à Differdange. L’exposition restera sur la place du Marché pendant trois ou quatre semaines.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à M. Ulveling pour une communication.

TOM ULVELING (CSV) annonce que la morgue sera officiellement inaugurée mercredi prochain à 11 h 30. Comme il ne sait pas si les invitations seront envoyées à temps, il en informe le conseil communal.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suppose qu’il n’a pas besoin de rappeler la date d’inauguration du 1535 °C. Il remercie la presse, clôture la séance et annonce que M. Schwachtgen offre un verre pour son anniversaire.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Jo. Den Här Bertinelli hat et schonn ugeschwat. Dat muss ech jo elo nach erklären. Wann der no der Sëtzung bei deem schéine Wieder op d'Moartplaz gitt oder vläicht eng Taass Kaffi oder e Pättchen drénke gitt, gesitt der eis Forstéquipe an der voller Aarbecht. D'Forstverwaltung feiert 125 Joer. An deem Kader war an der Stad Lëtzebuerg eng Aktivitéit fir de Bësch an d'Stad ze bréngen. Et goufen an der ganzer Stad Saachen opgeriicht. Ech mengen net ze iwwerdreiwen, wann ech soen, datt do wierklech eppes immens Flottes opgeriicht gi war. Ech hunn dunn de Fierschter gebieden, dat och an eiser Stad ze maachen, well ech fannen, datt eis Bierger dat och sollte gesinn. D'Déifferdenger Forstéquipe riicht dat elo op der Maartplaz op. Duerfir muss och alles reglementéiert ginn. Dat wäert dann dräi bis véier Wochen op der Moartplaz stoen, wou ee sech dat kann ukucke goen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wa keng Froe méi do sinn, soen ech iech Merci. Den Här Ulveling huet nach eppes.

52

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Nächste Mëttwoch um hallwer 12 gëtt déi nei Morgue offiziell ageweit. Ech weess net, ob d'Invitatioune matzäit erausginn oder schonn eraus sinn. Mä dofir wëll ech iech et soen. Also nächste Mëttwoch um 11:30 Auer bei der Morgue zu Déifferdeng. (Interruptioun) Dëse Mëttwoch ass haut.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): 1535°C brauch ech iech jo net ze soen. Dat wësst der alles. Merci un d'Press. Merci fir déi lescht Saach, déi ech betount hunn. Ech wënschen iech e schéinen Owend. Wann der dobausse waart, de Schwachtgens Fränz huet Gebuertsdag a wollt e Patt ginn. Dat wollt ech just nach soen.


ÉTAT CIVIL – NAISSANCES DURAKOVIĆ Anis FEZZANI Soraya BERNARDES CACHOLA Inês PEREIRA BARROSO Luana GASPARET Matthieu Ghislain MURIC Anida EICH Kayla VAZ LUCAS Dylan DA SILVA SANTOS Henrique Daniel DE OLIVEIRA ALMEIDA Carolina KLEIN Jason EDUARDO Giada SOARES MONTEIRO David MOUNIR Maryam LOUREIRO DA SILVA David KINTZINGER Mika SANTOS TEODORO João Pedro RAMEAU Selena HABERT Maxime TAVARES HELENO Killiën PINTO BARREIRA Àngelo ALMEIDA PEREZ Luca KUC Sara Andrade Tavares Jayden Mário

Esch-sur-Alzette Liège, Belgique Luxembourg Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette

02.08.2015 05.08.2015 06.08.2015 07.08.2015 07.08.2015 11.08.2015 11.08.2015 11.08.2015 12.08.2015 12.08.2015 16.08.2015 18.08.2015 18.08.2015 19.08.2015 19.08.2015 20.08.2015 21.08.2015 25.08.2015 25.08.2015 26.08.2015 27.08.2015 28.08.2015 29.08.2015 31.08.2015

ÉTAT CIVIL – MARIAGES SHVEDAU Bahdau & BELIKOVA Viktoriia WEILER Jean-Claude André Léon & LASCHETTE Ruth KIEFFER Geoffrey & CESTINA CAMU Marissa MEISER Normen & THILL Patricia MARTINS LOUREIRO António Miguel & PEREIRA MARTINS Lidia RAMEISL Joël Pascal & CORTI Ramona Pamela RABAçAL Pedro Abel & DOS REIS Sofia KIELGAST HJALMAR Eric & GROS Stéphanie MUNOI Marco Gusty & SITA Isabella AJDAOPASIC Semir & SMAKIC Nermina BERG Guy & SENAUTIKA Karin Sabine TODOROV Goran & TEIXEIRA MARQUES Ana Maria

53

04.08.2015 07.08.2015 14.08.2015 21.08.2015 22.08.2015 22.08.2015 22.08.2015 22.08.2015 27.08.2015 28.08.2015 28.08.2015 31.08.2015


ÉTAT CIVIL – DÉCÈS BRAAS Viktor, ép. de V Marie KOOB Françoise Anita, ép. d’ENSCH Eugène FRANK Othon, ép. de SPADA Anna Giulia MOUSEL Bruno Lucien, vf de SCHOCKMEL Léonie Élise

Differdange Luxembourg Esch-sur-Alzette Differdange

05.08.2015 12.08.2015 14.08.2015 23.08.2015

CAPITANI Guerina, ép. d’ENGEL Antoine Joseph OBERWEIS Mathilde, vve de REMAKEL Armand Pierre

Niederkorn Luxembourg

29.08.2015 29.08.2015

54


InfoBlat °04 15  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 30. September 2015