Page 1

°03 15 Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng

GEMENGEROTSSITZUNG VUM 15. JULI 2015


°03 15

L’AUDIO DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL EST DISPONIBLE SUR WWW.DIFFERDANGE.LU

COMPTE-RENDU DU 15 JUILLET 2015 3-79

ÉDITEUR Administration communale de la Ville de Differdange, B.P. 12, L-4501 Differdange T. 58 77 1-11 | F. 58 77 1-1210 | www.differdange.lu | mail@differdange.lu RÉALISATION Service Média et Communication IMPRIMEUR Imprimerie Heintz, Pétange

ETAT CIVIL 80-81

TIRAGE 10 000 exemplaires © PHOTOS Cover: Claude Piscitelli DIFFMAG, imprimé sur du papier 100 % recyclé. La revue est distribuée gratuitement à tous les ménages de la commune de Differdange.

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ 2015 82

Édition: 03/2015, ISSN: 1561-7262, titre clé: Informatiounsblat

Ville de Differdange


SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU MERCREDI 15 JUILLET 2015 CONSEILLERS PRÉSENTS: Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Müller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Carlo Bernard (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Jos Glauden (DP)

Martine Goergen (DP) Pierre Hobscheit (LSAP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

ABSENTS/EXCUSÉS: Pascal Bürger (DP)

ORDRE DU JOUR SÉANCE PUBLIQUE 1) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 2) Projets communaux: a) aménagement d’un bassin d’orage dans la route de Bascharage à Niederkorn, article budgétaire 4/520/222100/12006 – mémoire technique, devis définitif et plans; b) aménagement d’un parking public, coin rues Woiwer et Neuwies, article budgétaire 4/623/221313/15010 – devis et plan; c) aménagement d’un parking public près du site usinier, Differdange-Centre, article budgétaire 4/131/221311/15024 intitulé « plateau des hauts-fourneaux: travaux d’exécution » – devis et plan; d) école supérieure HEALEX au Parc des Sports à Oberkorn, article budgétaire 4/690/221312/15020 – devis et plans pour le préfinancement de travaux d’aménagement dans le bloc administratif. 3) Plan d’aménagement général et projets d’aménagement particuliers: a) modifications ponctuelles du PAG « Entrée de Ville », « rue de la Chiers » et « rue de la Montagne » à Differdange – vote du conseil communal suivant article 14 de la loi du 19 juillet 2014 concernant l’aménagement communal et le développement urbain; b) modification ponctuelle du PAG, partie écrite, passage portant sur les règles relatives au degré d’utilisation des sols – saisine du conseil communal suivant article 10 de la loi précitée sous a); c) projet d’aménagement particulier au lieu-dit « Mathendahl » à Niederkorn présenté par le collège des bourgmestre et échevins pour le compte de la société Integra Investment S.A.; d) projet d’aménagement particulier au lieu-dit « Ronnwisen » à Oberkorn présenté par le collège des bourgmestre et échevins pour le compte de la Ville de Differdange. 4) Enseignement fondamental et structures d’accueil: a) organisation scolaire de l’enseignement fondamental pour l’année d’études 2015/2016 – légère modification au cycle 1; b) organisation des maisons relais pour l’année scolaire 2015/2016; c) plan d’encadrement périscolaire (PEP) pour l’année scolaire 2015/2016; d) organisation des cours pour adultes pour l’année scolaire 2015/2016.

3


5) Actes et conventions: a) acte de vente avec l’État dans l’intérêt de la construction d’un nouveau lycée européen à Differdange; b) acte de vente d’une parcelle de 0,98 are à Differdange, au lieu-dit « Lasauvage »; c) déclaration de propriété et de prescription acquisitive trentenaire d’une parcelle de 5,4 ares située à Niederkorn, au lieu-dit « Hinterst Lanterbann »; d) avenant au contrat d’exploitation du parc de recyclage Differdange; e) contrats de bail au 1535°C avec le CIGL Differdange; f) convention de partenariat avec le CIGL d’Esch d’un projet commun de vélos en libre-service. 6) Règlements communaux: a) règlement communal portant attribution de subsides; b) règlements temporaires de circulation. 7) Changements au sein des commissions consultatives.

SÉANCE NON-PUBLIQUE 1) Personnel enseignant: a) affectation des instituteurs de la 2e liste des chargés de cours sur les postes vacants pour la rentrée 2015/2016; b) changements dans l’occupation des postes au courant de l’année scolaire 2014/2015. 2) Personnel communal: a) création de poste dans le département social; b) nomination d’un secrétaire adjoint; c) nomination provisoire d’un expéditionnaire administratif; d) nomination définitive de deux agents municipaux; e) nomination d’un employé communal, carrière B1; f) nominations dans les différentes carrières d’éducateur pour les besoins des structures d’accueil; g) contrats et avenants au sein des structures d’accueil et de l’école de musique.

4


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Schéine gudde Moien. Wat ass dat schéin, iech erëm am fréie Moien ze gesinn. Frësch gesitt der all aus fir eis lescht Gemengerotssitzung virun der Summervakanz. Ënner Kommunikatioun huet den Här Ulveling eis eppes matzedeelen. Här Ulveling, et ass net fir um Laptop ze spillen. Et ass elo, fir hei ze zielen, wat Der ze zielen hutt. Ech wëll de Pascal Bürger entschëllegen. Hien ass mam Fussball fort.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech hat gesot ech géif iech regelméisseg e klenge Rapport iwwert d‘Aktivitéiten am Centre culturel maachen. Déi éischt sechs Méint sinn erëm. Ech kann iech soen, dass mer déi lescht sechs Méint 25 Spektakelen haten. Dovunner hate mer en Taux d‘occupation vun 62,85%. Dat ass also eng liicht Hausse. Mir hate Recettë vun 32.000 Euro géint Dépensë vun 112.000 Euro. Dat mécht e Mali an där Period vun 80.000 Euro ass. Zousätzlech dozou ware 15 Spektakelen, déi mer fir d‘Schoulen organiséiert haten. An do hate mer Recettë vu 14.000 Euro. Wann een d‘Analys vun deene Chiffere mécht, déi ech iech elo grad opgelëscht hunn, gesäit een, dass d‘Besucherzuel bal ëm 10% méi héich ass. Et stellt een awer och fest, dass zwou vun deenen Organisatiounen, déi stattfonnt hunn, notamment den Opéra Pasticcio an d‘Philharmonics, e relativ groussen Defizit gemaach hunn. Bei der Oper zum Beispill hate mer nëmmen en Taux d‘occupation vun 18%. Do hu mer 5.000 Euro Defizit gemaach. A bei Philharmonics war en Taux d‘occupation vun 41%. Do hu mer 25.000 Euro Defizit gemaach. Dann hate mer och d‘Revue Ramba T’Samba. Do war en Taux d‘occupation vu 57% mat engem Defizit vu 25.000 Euro. Dat heescht, am Fong, déi zwee lescht genannten — d‘Philharmonics an d‘Revue — hunn alleng

iwwer 50.000 Euro Defizit generéiert. All déi aner Saache sinn am Fong gutt gelaf. Meng Konklusioun wier à ce stade, dass een déi Saache wéi Philharmonics éischter der Philharmonie oder enger gréisserer Institutioun iwwerloosse soll an net versichen, hinne Konkurrenz ze maachen. Well do kënne mer net konkurréieren. Fir Philharmonics an Opéra hu mer net déi richteg Clientèle derfir. Dat eenzegt, wat mech e bëssen traureg mécht a wat een awer nach soll weiderféieren, wieren déi Filmmëtteger oder -owenter, déi mer organiséieren. Se si bis elo net ganz esou gutt ukomm, wéi ech mer dat virgestallt hunn. Et huet vläicht un der Reklamm gefeelt. Et huet vläicht och dru geleeën, dass verschidde Saachen zesumme mat anere Saache gelaf sinn, soudass mer eis selwer Konkurrenz gemaach hunn. Wéi gesot, dorunner schaffe mer nach. An da wëll ech op d‘Expoen am Stadhaus am éischte Semester ze schwätze kommen. Do hate mer bis elo Rentréeë vu 14.550 Euro. An et war eng Expo vum Gust Graas, déi der nach bis viru Kuerzem konnt gesinn, déi eis en Netto-Benefiss vun 10.000 an eppes Euro erabruecht huet. Soudass ee soe kann, dass déi ganz Dépensen, déi mer généréiert hunn, am Fong schonn duerch eng Expositioun gedeckt sinn. Dëst e kuerze Bericht. Den Detail kritt der, wéi ëmmer, Enn dës Joers. Mä ech wollt awer nach soen, dass ee sech och emol eng Kéier iwwerleeë muss, wéi een d‘Situatioun vun der Beleeung besser maache kann. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ulveling. Da géife mer zum Ordre du jour kommen. Et si bestëmmt nach Froen dozou? Da stelle mer déi zum Schluss. Da géife mer zum Bassin d‘orage kommen. Wann de Bauteschäffe wëll, hu mer e Representant vum Büro aus

5

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) se réjouit de retrouver les conseillers communaux à l’occasion de la dernière séance avant les grandes vacances. M. Ulveling a une communication à faire. Le bourgmestre lui demande d’arrêter de jouer avec son ordinateur. Il excuse M. Bürger, qui est absent.

TOM ULVELING (CSV) avait promis de tirer des bilans réguliers du centre culturel. Au cours des six derniers mois, 25 spectacles ont été organisés. Le taux d’occupation est en légère hausse et se situe à 62,85 %. Les recettes se montent à 32  000  euros et les dépenses à 112  000  euros. Le déficit est donc de 80  000  euros. 15  spectacles pour les écoles ont rapporté 14 000 euros. Le nombre de spectateurs a augmenté de 10 %. Cependant, le taux d’occupation de l’opéra n’était que de 18 % et celui de Philharmonics de 41 % ce qui représente des déficits de 5 000 et 25  000  euros. La revue Ramba T’Samba a aussi engendré un déficit de 25 000 euros. L’échevin en conclut que certaines manifestations doivent être réservées à des institutions plus importantes qu’il est inutile de vouloir concurrencer. L’orateur regrette que les après-midi et les soirées de cinéma n’aient pas attiré plus de monde. Peut-être aurait-il fallu faire plus de publicité. D’autres événements ont eu lieu au même moment. Les expositions dans le centre culturel ont engendré des recettes à hauteur de 14 550 euros. L’exposition de Gust Graas a rapporté 10  000  euros, ce qui a permis de couvrir toutes les dépenses. Tom Ulveling fournira tous les détails à la fin de l’année. Mais il faut d’ores et déjà se demander comment améliorer le taux d’occupation des spectacles. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à l’ordre du jour. S’il y a des questions, elles pourront être posées à la fin de la séance. Si l’échevin aux bâtisses n’y voit pas d’inconvénient, le bourgmestre cède la parole à une représentante


du SIACH, Mme Schambourg, puisqu’il est question du bassin d’orage.

dem SIACH hei an d‘Madame Pierrette Schambourg,

sen héich gegraff. Ech si frou, wann ech déi Saache mat ganz einfache Wierder verstinn.

ERNY MULLER (LSAP) ajoute

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

De Bau vum Baseng war dee Moment scho virgesinn, wou an der Zon Haneboesch geschafft gi war. Deemools hat de Schäfferot awer decidéiert en net ze bauen, well sech de Projet soss ëm ee bis zwee Joer verzögert hätt, fir all d‘Autorisatiounen eranzehuelen an d‘Preparatiounen ze maachen. Dat wier schued gewiescht, well d‘Aarbechte vun der Zon selwer relativ séier weidergaange waren.

qu’il s’agit d’une spécialiste.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) salue, en outre, le fait

Do hu mer eng Fachfra.

qu’elle essaie de limiter les frais au maximum.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) regrette que le projet du

Eng Fachfra.

bassin de rétention dans la route de Bascharage à Niederkorn soit en fait un peu plus cher que prévu. Il s’agit d’un des derniers bassins dont Differdange a besoin. Le site ne comprend pas encore de déversoir garantissant que les eaux mixtes ne débordent pas. Le bassin a une capacité de 400 m3. Il est vidé après la pluie. Il est aussi nécessaire de refaire le canal du garage Collé jusqu’au site, ce qui représente 55 m. La conseillère communale est incapable de fournir plus de détails techniques. Le projet d’un bassin a vu le jour lors de l’aménagement de la zone Haneboesch. Mais à l’époque, il n’a pas été construit, car cela aurait retardé la réalisation de la zone d’un ou deux ans. Le canal est en mauvais état et sera assaini à travers le système du «burstlining». Le nouveau tuyau est introduit dans l’ancien, qui éclate. Le montant des subsides a été revu à la baisse, car le projet n’a pas été introduit avant le 1er  juillet. Le remboursement se montera à 65 % et non à 75 %. Une étude préalable a coûté 2 455 000 euros. Le Fonds pour la gestion de l’eau avait accordé un engagement prévisionnel de 932 791 euros. L’assainissement du canal n’est pas subsidiable. Le devis définitif se monte à 3 381 000 euros honoraires inclus, dont 1,3  million d’euros pour le canal d’amenée. Le devis est plus élevé que prévu, car le système du «burstlinig» est le seul possible dans ce cas et il coûte plus cher. En plus, le site est entouré de plantations auxquelles il vaut mieux ne pas toucher. Ces zones vertes compliquent les travaux.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Jo.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An eng Fra, déi versicht, d‘Budgeten esou kleng ze halen, wéi et méiglech ass. Dir hutt d‘Wuert.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen an Dir Hären, d‘Uspillung ass jo scho komm, mä an dësem Fall gëtt den Devis awer e bësse méi héich. Ech probéieren als Comitésmember e puer Explikatiounen iwwert de Projet vum Baseng an der Route de Bascharage zu Nidderkuer an der Zone Haneboesch ze ginn. Et ass mat ee vun deene leschte Basengen, deen nach zu Déifferdeng musse gebaut ginn. Op där Plaz ass am Moment nach keen Déversoir. Dee garantéiert awer, datt dat villt Mëschwaasser, dat vun Nidderkuer kënnt, ganz besonnesch bei heftegem Ree keng Iwwerlaaschtung mat sech bréngt. De Baseng huet e Volume vu 400 Meter Kibb. Nom Reen gëtt d‘Waasser dann erëm offléisse gelooss an de Baseng eidel gemaach. Dat ass emol ee Volet vun deem heite Projet. Deen zweete Volet ass, datt de Kanal erneiert muss gi vum Collé erof bis op de Site. Dat ass eng Längt vun ongeféier 55 Meter. Fir weider technesch Explikatioune stinn ech hei awer net méi zur Verfügung, well Fachfra war vläicht e bës-

6

De bestehende Kanal ass an engem ganz schlechten Zoustand a muss sanéiert ginn. An dat geet mat engem spezielle Verfahren. Dat gëtt ‚burstlining‘ genannt. Dat heescht, deen neie Rouer gëtt an deen alen erageluecht. An deen ale gëtt duerno gesprengt. Den Environnement huet nei Rechnungen erausbruecht, wat d‘Subside vum Bau vun deenen Installatiounen ugeet. Mer hätten eigentlech misste 75% rembourséiert kréien. Mä dofir hätte mer de Projet awer misste bis zum 1. Juli eraginn. Ab deem Datum ginn d‘Subside méi kleng. Mer kënne vläicht nach mat ëm déi 65% rechnen. Deemools gouf eng Étude préalable vum Bureau d‘études gemaach. Déi loung bei 2.455.000 Euro. Dat gouf den 12. Juni 2013 am Gemengerot gestëmmt. Deemools hat de Fonds pour la gestion de l’eau eis en Engagement prévisionnel accordéiert fir 932.791 Euro TTC. D‘Sanéierung vum Zoulafkanal ass net subsidiabel. Dat erkläert, firwat deen eigentlechen Taux esou kleng ass. De Kanal gëtt als Uertsnetz ugesinn. Den definitiven Devis beleeft sech elo op 3.381.000 Euro mat den Honorairë mat dran. An dofir sinn 1,3 Millioune fir den Zoulafkanal. Den Devis, dee mer elo stëmmen, ass méi héich wéi den Devis préalable. Dat aus zwee Grënn: dee „Burstlining-Verfahren“ kascht e gutt Stéck méi deier. Mä et ass déi eenzeg Méiglechkeet, fir hei ze schaffen. Mer brauche keng Tranché ze maachen an opzerappen, well dat alles vu banne geet. An deen zweete Grond ass: mer hunn eng richteg grouss Plantatioun ron-


derëm, wou et besser ass, et geet een net drun. Wéinst där Verdure, där bewuessener Zon zwëschen dem Haneboesch an enger Gréngzon, ass et effektiv schwéier ze schaffen. Obwuel den Total elo zolidd an d‘Luucht geet, gi mer dovunner aus, datt d‘Subsiden awer zimlech d‘selwecht bleiwen, also plus minus eng knapp Millioun. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Schambourg. Wie wëll dozou Stellung huelen? Dës Säit keen. Dir hutt d‘Wuert.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäfferot, Dir Dammen an Dir Hären, dëse Réckhaltebecken an der Zone Haneboesch am Käerjengerwee westlech vum Fussballsterrain ass e Projet deen op der Exekutiounswaardelëscht stoung. Ech wollt zu deem heitegen Zäitpunkt froen: Firwat läit de Budget vun 2013 ëm bal 1 Millioun méi héich am Devis? Ech soen der Madame Schambourg Merci fir hir Explikatiounen. Et ass e Must wéinst de Problemer vum bestehende Kanal, deen eng Iwwercharge vu Schmotzwaasser ze bewältegen huet, wa vill Waasser kënnt wéi bei engem staarke Reen. D‘Waasser kéim duerch e Mëschkanal an en neie Réckhaltebecken. Den Niveau klëmmt. Duerno gëtt dat iewescht, proppert Waasser fortgepompelt a weider an d‘Chiers geleet. Dat bleiwend Schmotzwaasser fléisst duerch den normale Kanal an d‘Kläranlag op Péiteng op de SIACH. D‘DP stëmmt dëse Punkt am Sënn fir déi zäitweileg Iwwercharge vu Waasser ze eliminéieren an der Méiglechkeet vun der Trennung vu Schmotz- a proppert Waasser. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Saeul. Da kënnte mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver les devis et plans pour l‘aménagement d‘un bassin d‘orage dans la route de Bascharage.

Exzellent. Komme mer zum Punkt B, zu de Parkingen. Dir gesitt, datt der haut zwee drop stinn. Zwee ganz wichteg Parkingen. Deen ee fir de Quartier Fousbann an deen aneren natierlech am Déifferdenger Zentrum. Mir géife mam Parking Woiwer ufänken. Ech wëll awer hei menge Frënn aus dem Schäfferot Merci soen, datt déi et fäerdeg bruecht hunn, de Bauer ze iwwerzeegen, eis den Terrain ze ginn – wou mer zënter Joren ëmmer versicht hunn, deen Terrain ze kréien – haaptsächlech dee beim Woiwer. Awer natierlech och dee vun ArcelorMittal, op dee mer dann duerno ze schwätze kommen. Här Muller, ech ginn Iech d‘Wuert, fir dee Projet emol virzestellen.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengen- a Schäfferot, ech wëll iech dee bautechneschen Deel vun dësem Projet virbréngen. A mäi Kolleeg, de Fred Bertinelli, de Verkéiersschäffen, wäert iech dann déi verkéierstechnesch Argumenter herno nach noreechen, wat eis zu där Décisioun vun deene Parkinge gefouert huet. Bei der Woiwer Schoul handelt et sech ëm e Parking, wou mer 102 Plazen aménagéieren. En huet en Accès — an dir gesitt et um Plang —, dee bäigeluecht ass. Den Accès ass vun der Woiwerstrooss aus, an zwar d‘An- an d‘Ausfahrt. De Profil selwer ass en drainéierte Profil. Dat heescht, d‘Oberflächewaasser sickert zum groussen Deel an de Buedem. Dat ass jo och eng Prescriptioun, déi ëmmer méi vun der Ëmweltverwaltung gefuerdert gëtt. Dofir hu mer dat och esou ausgefouert. D‘Plaze selwer hu 5 Meter Déift an 2 Meter 50 Breet. Wichteg ass, dass mer e Kiss and Go hunn. Ech mengen, dat war eng wichteg Saach bei dëser

7

Le total augmente donc, mais les subsides devraient rester stables à environ un million d’euros.

CHRISTIANE

SAEUL

(DP)

rappelle que ce bassin de rétention dans la zone Haneboesch figurait sur la liste d’attente des travaux à exécuter. Elle se demandait pourquoi le devis avait augmenté d’un million et remercie Mme Schambourg pour ses explications. Le bassin constitue une nécessité pour soulager le canal confronté à une surcharge d’eaux usées lorsqu’il pleut. L’eau coulera par un canal pour eaux mixtes dans le nouveau bassin. L’eau propre sera ensuite canalisée vers la Chiers et les eaux usées vers la station d’épuration du SIACH à Pétange. Le DP approuvera ce point permettant de soulager le canal et de séparer l’eau propre de l’eau sale. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à deux parkings importants pour le quartier Fousbann et le centre de Differdange. Il en profite pour remercier ses collègues du collège échevinal, qui dans le cas du parking du Woiwer ont réussi à convaincre un agriculteur de vendre le terrain nécessaire. La commune essayait depuis des années. L’autre terrain appartenait à ArcelorMittal.

ERNY MULLER (LSAP) présentera le volet technique tandis que M. Bertinelli s’attaquera à la partie concernant la circulation. Le parking près de l’école du Woiwer comprendra 102 places de stationnement. Les accès sont situés dans la rue de Woiwer. La surface permet à l’eau de s’infiltrer dans la terre, ce qui est exigé par l’Administration de l’environnement. Les places de stationnement font 5  m sur 2,5  m. Un «kiss & go» d’une longueur de 45 m est prévu, ce qui est idéal pour déposer les enfants à l’école.


Une voie pour le bus de 4 m de largeur sera aménagée sur le parking. Les autres voies de circulation ont une largeur de 6 m. Le prix du projet a augmenté d’un tiers par rapport au devis provisoire. À l’époque, le collège échevinal ne pensait pas réaliser le bassin de rétention d’une capacité de 74 m3 et d’une hauteur de 1/2 m. La tranchée le long de l’école sert à canaliser l’eau en provenance de la zone humide. Dorénavant, l’eau sera conduite dans le canal pour eau de pluie dans la rue Woiwer. Les frais se montent à 340 000 euros TVA comprise. Le site comprendra 37 arbres. Le collège échevinal a veillé à maintenir bas les frais d’architectes, ce que le conseil communal lui demande régulièrement. Ces frais ont été réduits de 40 %, car la commune se chargera elle-même de la surveillance du chantier.

FRED BERTINELLI (LSAP) estime que ce projet est particulièrement important dans le cadre du concept de circulation. Cela n’a pas été facile. L’échevin remercie la famille Braun, qui a accepté de mettre le terrain à disposition de la commune pour 15 ans. M. Muller vient de présenter le devis. Les conseillers communaux peuvent constater que la somme allouée aux bureaux d’études est plus petite que d’habitude, car une partie des travaux est réalisée en interne. La situation dans le quartier est tendue. Le matin, lorsque les parents conduisent leurs enfants à l’école, le chaos règne dans le carrefour. Le parking est aussi nécessaire parce que bon nombre des maisons unifamiliales ne disposent pas de garages. La nuit, les gens garent leurs voitures sur le terrain de l’agriculteur parce qu’il n’y a pas de place. 102 emplacements, une voie pour bus et une zone kiss & go sont prévus. Les travaux préliminaires ont pris plus de temps que prévu en raison de la nécessité de construire un bassin de rétention. M. Muller a mentionné les conséquences sur le budget. La voie de bus et la zone kiss & go sont importantes pour limiter le chaos le matin.

Schoul. E Kiss and Go vu 45 Meter Längt, wat ganz ideal ass, fir d‘Kanner ofzeliwweren. Wat och ganz interessant ass, ass déi Busspur, déi mer um Parking aménagéieren an déi iwwert dee ganze Parking geet. Woubäi d‘Busspur awer 4 Meter Breet huet, well jo nëmmen de Bus do zirkuléiert. Déi aner Zirkulatiounsflächen hu 6 Meter Breet a si selbstverständlech och am Makadamm ausgefouert. Dee Projet ass verdeiert ginn. Mir haten eng Kéier e provisoreschen Devis — dir erënnert iech vläicht. Dee war souguer ronn een Drëttel méi déif. An dee Moment hate mer net domadder gerechent, dass mer e Bassin de rétention bräichten. Mir mussen awer elo e Bassin de rétention baue fir 74 Kubikmeter Waasser, deen en hallwe Meter héich gëtt an deen och en Bëtong-Ouvrage am Ausgang huet, fir d‘Waasser geregelt an de Reewaasserkanal ofzeloossen. Datselwecht gëllt fir dee Gruef, dee laanscht d‘Schoul erofgeet. Déi meescht kennen dat schonn. Dat ass do, wou mer dauernd Waasser féieren, well do en Nassgebitt respektiv méi Quellen sinn. An déi féiere mer selbstverständlech och an de Reewaasserkanal an der Rue Woiwer. De Käschtepunkt betrëfft sech elo op 340.000 Euro TVA abegraff. D’Oplëschtung vun deenen eenzelne Posten hutt der virleien. Net ze vergiessen, dass mer dat anstänneg — also flott — aménagéiere mat vill Beem. Et sinn am Ganze 37 Beem, déi ronderëm geplanzt ginn. A mir hunn och opgepasst, d‘Architektefraisen, wat jo hei ëmmer en Thema ass, ze reduzéieren. Hei hu mer se op 60% reduzéiert, well mer d‘Iwwerwaachung vum Chantier — alles, wat de prakteschen Deel ubelaangt — selwer maachen, soudass mer 40% vun den Architektefraisen aspueren. Ech hätt dann alles gesot a géif d‘Wuert un de Fred Bertinelli viruginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Ech wäert dat dann och esou maachen. Här Fred Bertinelli, Dir hutt d‘Wuert.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Villmools Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleeginnen, léif Kolleegen, dat hei ass fir eis e ganz wichtegt Stéck an eisem neie Verkéierskonzept, wat mer fir eis Stad ausschaffen. Mer hu wierklech vill gekämpft, fir dee Parking realiséieren ze kënnen. Dofir schonn emol direkt e grousse Merci un d‘Famill Braun, datt se déi Konventioun mat eis gemaach huet an eis deen Terrain 15 Joer iwwerléisst. Den Devis huet iech den Här Muller scho virgestallt. Dir hutt gesinn, datt mer probéiert hunn ze spueren, wat d‘leschte Kéier schonn en Ulass am Gemengerot war, fir vill Saachen inhouse ze maache mat eise Leit. Et gesäit een herno och am Devis, datt déi Zomm, déi d‘Büroen normalerweis kréien, vill méi kleng ass. Dir kennt alleguerten déi ugespaante Situatioun an deem Quartier. Schonn alleng wéinst där Kräizung. Dir wësst, wat do fir e Chaos entsteet, wann der moies laanscht fuert a d‘Elteren hir Kanner an d‘Schoul bréngen oder ofhuelen. A vu datt an deem Quartier jo och vill Eefamilljenhaiser sinn, déi keng Garagen hunn, ass dee Parking net vu Muttwëll. Well an der Woiwerstrooss, stinn d‘Autoen nuets muenchmol am Bauer senge Wisen, well soss néierens Plaz ass. Also e ganz wichtege Projet an eisem Verkéiersreglement. Dofir entstinn elo hei 102 Parkplazen, eng Busspur an e Kiss and Go. D‘Viraarbechte vun dësem Projet haten dës Kéier e bësse méi laang gedauert, well mer dem Waasserwirtschaftsamt hu musse Rechnung droen an do en Opfaangbaseng bauen, fir datt d‘Reewaasser kann opgefaange ginn. Den Här Muller hat iech schonn erkläert, wat dat am Budget ausmécht. Dir gesitt op de Pläng, datt eng Busspur do ass, wou nëmmen de Bus däerf

8


drop fueren. Et ass e wichtegt Element, dass eis Busser bei d‘Schoul bäikommen. Grad esou wichteg ass, datt e Kiss and Go do ass. Datt mer ee fir allemol dee Chaos, deen all moies do entsteet, e bëssen an de Grëff kréien. Wéi all neie Parking hei zu Déifferdeng, gëtt deen heiten och payant ausser fir d‘Résidenten. Mer wëllen an Zukunft dee ganze Fousbann an de Parking résidentiel eran huelen, fir de Leit, déi an deem Quartier wunnen, erëm e bësse méi Liewensqualitéit erëmzeginn, déi se verluer haten duerch déi Ëmbauaarbechten an der Woiwerstrooss. Se hate vill Parkinge verluer. Zu de Käschten huet den Här Muller schonn alles gesot. D‘Honorairë betreffe sech nëmmen op 15.000 Euro, bei enger Zomm vun 340.000 Euro. Dat war beim Lunasterrain vill méi héich. Doropshin hu mer reagéiert a mer maache méi Saachen in-house, soudatt mer wierklech méi gespuert kréien.

dee richtege Wee ass, op e Parking résidentiel ze goen, wou d‘Leit mat enger Vignette parke kënnen. Esou stelle mer sécher, dass dëse Parking wierklech de Leit aus dem Quartier zur Verfügung steet, déi owes eng Plaz fir hiren Auto sichen. Wat d‘Käschten ugeet, gouf ugeschwat, Saachen in-house ze maachen, fir esou zum Beispill d‘Architektekäschten ze drécken. Dat wëll ech ausdrécklech begréissen. Mer haten heibanne schonn e puermol driwwer rieds. Dat ass genau de Wee, deen ee goe soll, fir dass esou Projeten am Endeffekt net ze deier ginn. E Kiss and Go ass virgesinn. Dat ass enorm wichteg, fir Chaos bei de Schoulen ze verhënneren a garantéieren ze kënnen, dass Elteren hir Kanner moies an aller Sécherheet bei der Schoul ofsetze kënnen. Dat nämlecht gëllt fir d‘Busspur, déi et erméiglecht, dass de Bus bis bei d‘Schoul bäifuere kann.

Ech wëll hei nach eng Kéier dem Här Braun offiziell Merci soen, datt en eis wierklech gehollef huet, de Parkproblem geléist ze kréien. Ech soen Iech Merci.

Insgesamt begréisse mir dee Projet. Wéi den Här Bertinelli sot, schreift e sech an e Verkéierskonzept an, wou et drëms geet, de Parkproblem mëttelbis laangfristeg an de Grëff ze kréien. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Merci, Här Bertinelli.

Merci, Här Hobscheit. D‘Madame Saeul w.e.gl.

Här Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll dem Här Bertinelli an dem Här Muller Merci soe fir hiren Asaz an dësem Parking. Dat ass e ganz wichtege Projet, dee mer haut hei stëmmen. Den Här Bertinelli huet et gesot, 102 Plaze sinn hei virgesinn. Op den éischte Bléck sinn dat der immens vill, mä ech mengen, datt de Parking och gebraucht gëtt. Wann een de Leit nolauschtert, wat hir Problemer sinn, kënnt d‘Thema Parkplazen an de Quartieren ëmmer an ëmmer erëm. Ech denken, dass et

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. ....

Le parking sera payant, sauf pour les résidents. À l’avenir, le parking résidentiel sera introduit dans tout le Fousbann afin d’augmenter la qualité de vie de ses habitants. Comme l’a souligné M. Muller, les frais d’honoraires se montent à 15  000  euros sur 340  000  euros. Ces économies ont été possibles grâce à la réalisation de certains travaux en interne. Fred Bertinelli remercie M.  Braun pour son soutien.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) remercie M. Muller et M. Bertinelli pour leur engagement. 102 emplacements vont être créés. Cela peut paraître beaucoup, mais le parking est nécessaire. Lorsqu’on discute avec les gens, on se rend compte que le stationnement dans les quartiers est un de leurs grands soucis. Le stationnement résidentiel constitue une bonne solution. Le socialiste salue le fait que certaines tâches aient été réalisées en interne afin de réduire les frais d’architecte. Cette question avait déjà été abordée par le conseil communal. Il s’agit de la voie à suivre pour limiter le coût des projets. La zone kiss & go permettra aux parents de déposer leurs enfants en toute sécurité tout en limitant le chaos près de l’école. Le bus pourra desservir l’école grâce à la voie spéciale. Comme l’a dit M.  Bertinelli, ce projet s’inscrit dans un concept visant à régler les problèmes de circulation à moyen et long terme.

CHRISTIANE SAEUL (DP) prend la parole.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Äre Mikro ass net un, Madame Saeul.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. D‘DP begréisst den Aménagement vun dësem provisoresche Parking an der Woiwerstrooss — Eck Neiwiss — mat 102 Emplacementer. Den Terrain ass vun der Gemeng fir de symboleschen

9

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui indique que son micro est éteint.

CHRISTIANE SAEUL (DP) salue la création de ce parking provisoire de 102 places dans la rue Woiwer au coin Neiwiss. La commune loue le terrain pour 15  ans pour un euro symbolique. La conseillère communale remercie la famille Braun. Ce projet permet de fluidifier le trafic près de l’école du Woiwer. La


zone kiss & go sur 45 m se révélera utile. La rue Woiwer comprend de nombreuses maisons sans garage. Les résidents ainsi que les commerçants pourront profiter du parking.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise que la famille Braun s’est certes montrée généreuse, mais elle n’a pas loué le terrain pour un euro symbolique. Elle demande 8 000 euros par an.

CHRISTIANE SAEUL (DP) avait reçu une information erronée. Elle remercie le bourgmestre pour la précision. FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) signale qu’il a souvent été question de ce parking dans la commission de l’environnement. Il constate que le parking peut être qualifié d’écologique en raison du bassin de rétention. Le ruisseau du Woiwer est considéré comme un cours d’eau et ne peut pas être canalisé vers le bassin. Celui-ci sert à retenir l’eau de pluie et à contrôler les inondations dans le quartier. Le conseiller communal estime cependant que le problème du ruisseau doit être maîtrisé rapidement, car de l’eau passe par les conduites. Il faudrait aussi aménager l’étang derrière l’école du Woiwer, dont il est question depuis longtemps. Quelqu’un de la commission de l’environnement demande à ce que la zone humide soit aménagée en aire de récréation au lieu de servir de poubelle. La nature doit pouvoir s’y développer de manière sauvage. Il existe des exemples semblables dans d’autres villes. M. Schwachtgen a une question pour l’échevin à la circulation, mais celui-ci semble avoir quitté la salle.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate qu’il est là. FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) l’aperçoit qui se dépêche. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute qu’il est nerveux.

Euro op 15 Joer gelount ginn. Dat ass ganz positiv. A mir soen der Famill Braun och Merci. Surtout ass domadder d‘Méiglechkeet ginn, den alldeegleche Schoultrafic bei der Woiwerschoul méi op de Parking ze verlageren a méi fléissend ze halen. Kiss-and-go-Emplacementer op enger Längt vu 45 Meter si vun Notzen. A fir Schüler, déi ze Fouss oder gefouert ginn, méi sécuriséiert. An der Woiwerstrooss fanne mer nach vill Eefamilljenhaiser, déi sougenannte „Woiwerhaiser“, déi ouni Garage gebaut gi sinn, woubäi dës Leit dann och vun dësem Parking profitéiere kënnen. Souwéi de lokale Commerce op der Kräizung, deen de Parking fir seng Cliente brauch. Ech soe Merci a mir stëmmen dofir.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Et war just eppes, wat net richteg war. D‘Famill Braun ass zwar ganz léif mat eis, mä si gëtt eis en net fir de symboleschen Euro. Et sinn ëm déi 8.000 Euro d‘Joer, déi d‘Famill Braun kritt. Dat ass awer net schlecht, wann ee gesäit, wat dat fir eng Verbesserung ass. Dat wollt ech just preziséieren.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter, et war eng falsch Informatioun, déi ech krut.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass net schlëmm.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech wëll kuerz dozou Stellung huelen, well mer och an der Ëmweltkommissioun des Ëfteren iwwert dee Parking geschwat hunn. Mat dësem Resultat kënnt ee soen, dass et en ekologesche Parking ass, well a) dee Rétentiounsbecke gebaut ginn ass, woubäi et och op Drock vum Waasserwirtschaftsamt zu Réunioune koum, a b) well effektiv eng Léisung fonnt ginn ass. Et ass jo esou, dass déi Woiwerbaach, déi vun uewen aus de Woiwerwisen erof kënnt, als Fléissgewässer ugesi gëtt an net an dee Retentiounsbecke geleet däerf ginn. De Retentiounsbecken ass just do, fir stënterlech Reewaasser opzefänken an dat da kontrolléiert weiderzeginn. De Problem mat deenen Iwwerschwemmungen, deen zënter éiweg an deem Quartier ass, kann heimadder e bësse reduzéiert ginn. Ech maachen awer nach drop opmierksam, dass mer d‘Woiwerbaach och eng Kéier an de Grëff kréie mussen, déi leider elo am Rouer leeft. Als Fléissgewässer ass dat haut net méi ubruecht. An et soll een net vergiessen, och dee gréissere Weier, dee schonn ëfters ugeduecht war, uewen hannert der Woiwerschoul, ze realiséieren. Eng Stëmm aus der Ëmweltkommissioun huet dozou ze soen, dass et ganz flott wier, wann déi Zone humide, déi do entsteet, an deem Sënn aménagéiert kënnt ginn, dass dat e bëssen eng Zone récréative kënnt sinn, an net als Poubelle benotzt gëtt, fir all méiglech Plastiksbecheren dran ze geheien. Mä dass dat effektiv en Areal gëtt, wou eng Bänk ronderëm steet an d‘Natur sech wëll développéiere kann. Esou Beispiller gëtt et och an anere Stied. Ech wollt dem Verkéiersschäffen eng Fro stellen. Deen ass de Moment net do.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dach, en ass hei.

10


FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

JOS GLAUDEN (DP):

Ass en do? Ah do leeft en.

Ech hu just zwou Froen. Dee Kontrakt leeft op 15 Joer. Meng éischt Fro: Wat geschitt no deene 15 Joer? Musse mer dat herno nees als Wiss zréck aménagéieren? Oder kréie mer et dann ze kafen? Oder wéi geet dat weider?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): En ass nervös.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Gëtt dru geduecht, de Réckbau vun der Rue Neiwiss als Zone de rencontre ze gestalten, wat deem ganze Quartier nach méi den Touch vu Verkéiersberouegung géif ginn? Well ausserhalb vun de Schoulzäiten ass jo do vill Trafic mat de Kanner, déi op de Fussballsterrain respektiv an d‘Sportshal op de Woiwer ginn, soudass mer dee ganze Quartier och verkéiersberouegend hale kënnten. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Här Bertinelli, gitt Dir d‘Äntwert? Ech ka just soen, datt souwisou gekuckt gëtt, dee ganze Quartier Fousbann verkéiersberouegend ze maachen. De 5. Oktober ass iwwregens eng Versammlung um Woiwer, fir iwwert d‘Parking résidentiel ze schwätzen. Fir mat de Bierger ze kucken, wéi déi et gär hätten. Dat ass de 5. Oktober, wann ech mech net ieren. Ech muss soen, ech wier awer och frou gewiescht, wann d‘Ëmweltkommissioun hei gesot hätt, datt et gutt wier, datt mer iwwer 50 Beem setzen. Dat gëtt eng richteg Bam-Allée. Wou jo haut just Beton ass. Iwwer 100 Meter Hecke kommen dohin. Heiansdo wier et och gutt ze soen, wann een eppes Posivites mécht. Dat wier vläicht e flotte Message vun der Ëmweltkommissioun gewiescht. Well dofir hu mir eis agesat. op deenen éischte Pläng, déi mir als Schäfferot kruten, war keng Bam-Allée drop. A mir hunn awer fonnt, dat géif deem Quartier e bësse méi Wunnqualitéit ginn. Här Glauden.

An déi zweet Fro: Bleift dee Loyer vun 8.000 Euro, deen iwwert déi ganz 15 Joer leeft, d’selwecht? Ass deen indexgebonnen? Geet deen am Laf vun der Zäit nach an d‘Luucht? Dat wësse mer jo net. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Deen ass schonn an d‘Luucht gaangen, well et keng 8.000 Euro sinn, mä et si genau 9.000 Euro, déi mer d‘Joer bezuelen. Mir hunn d‘Chifferen nogekuckt. Gesitt Der wéi schnell e Präis an d‘Luucht goe kann. En ass net indexgebonnen. De Kontrakt hate mer iwwregens scho virun zwee oder dräi Méint hei am Gemengerot gestëmmt. No 15 Joer musse mer kucken, wat mer dermat maachen. Et ass jo net fir näischt, datt mer e Parking anstänneg aménagéieren a vill Gréngs maachen. Eise Wonsch ass op alle Fall, datt wann en neie Gemengerot gewielt gëtt, déi Leit sech derfir asetzen, datt dee Parking bestoe bleift. Mä a 15 Joer schreiwe mer d‘Joer 2030. Wie weess, wat nach alles bis dohinner geschitt. D‘Madame Schambourg an duerno den Här Schwachtgen.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci. Et ass elo schonn dacks gesot ginn, datt dee Parking hei wierklech net vu Muttwëll ass. Dat gesäit een, wann een — wéi ech — all Dag laanscht fiert, haaptsächlech mueres géint véirel vir aacht, mä och ganz besonnesch wéinst där Situatioun, datt d‘Schoul esou ganz no bei enger Kräizung läit. Hei zu Déifferdeng ass wahrscheinlech déi komplizéierst Kräizung, déi mer hunn. Mir si ganz frou, datt dee Parking

11

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) se demande s’il est possible d’aménager une partie de la rue Neiwiss en zone de rencontre afin de calmer ultérieurement le trafic. Car même en dehors des heures de cours, les enfants se rendent au terrain de football ou dans la salle de sport.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le collège échevinal essaie de toute façon de maîtriser le trafic dans le quartier Fousbann. Le 5 octobre aura lieu une réunion publique au Woiwer sur le stationnement résidentiel. La commission de l’environnement aurait pu souligner que la commune plantera plus de 50 arbres là où actuellement, il n’y a que du béton. De temps en temps, on peut aussi émettre un message positif. Les premiers plans ne prévoyaient pas une allée bordée d’arbres. Mais le collège échevinal a voulu améliorer la qualité de vie des habitants.

JOS GLAUDEN (DP) rappelle que le contrat porte sur 15 ans. Qu’arrivera-t-il ensuite? La commune pourra-t-elle acheter le terrain? Devra-t-elle le réaménager en prairie? Et qu’en est-il du loyer? Sera-t-il fixe ou sera-t-il adapté à l’indice? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le loyer est déjà passé de 8 000 à 9 000 euros. Mais il n’est pas lié à l’indice. Le contrat a été approuvé par le conseil communal il y a quelques mois. Au bout de 15  ans, il faudra décider quoi faire. Si le collège échevinal a décidé d’aménager le parking avec des espaces verts, c’est parce qu’il veut qu’il subsiste. Mais comment savoir ce qui arrivera en 2030?

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) constate que le parking est nécessaire. On s’en rend compte chaque matin. En plus, l’école est proche du carrefour le plus complexe de la ville. Le dallage du parking sera écologique. La conseillère suppose que le stationnement sera gratuit le matin pour déposer les enfants à l’école.


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que la commune se porte peut-être mal, mais tout de même pas à ce point.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) constate que le bourgmestre l’a un peu taquiné concernant la commission de l’environnement, dont il est le président. Le parking est écologique. Cela signifie que le sol laisse filtrer l’eau et qu’il y a des arbres et des espaces verts. L’orateur s’est limité aux points les plus importants, mais le collège échevinal mérite quelques louanges. Fränz Schwachtgen ne sait toujours pas si la rue Neiwiss sera aménagée en zone de rencontre.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rappelle qu’une réunion publique aura lieu le 5 octobre. La question sera abordée avec les habitants du quartier.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) s’excuse d’être arrivé en retard. Il n’a pas tout suivi.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que ce n’est pas grave.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) explique qu’il ne savait pas que la réunion commençait à 7 h  30. Il s’en excuse. Le conseiller communal ne comprend pas en quoi un parking pourrait être plus écologique qu’une prairie. Bien sûr, il salue les efforts visant à réduire autant que possible l’impact sur l’environnement, mais il aurait fallu chercher des initiatives depuis des années. Les deux premières semaines, la police a veillé à ce que les parents utilisent le kiss & go. Mais ensuite, le chaos a repris. Le collège échevinal aurait pu construire un chemin sécurisé sur la prairie du kiss & go jusqu’à l’école au lieu d’aménager 100  places de stationnement. Des bollards auraient pu être installés limitant l’accès aux seuls enseignants et riverains. C’est pourquoi déi Lénk n’approuvera pas ce projet. Les problèmes

esou ausgeluecht ass, datt den Dallage ekologesch ass a Reewaasser duerchléisst. Ech ginn dovun aus, datt et mueres eng hallef Stonn gratis ass haaptsächlech fir déi Elteren, déi hir Kanner an d‘Schoul féieren. Datt déi awer net do musse bezuelen, wa se just een ofliwweren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir sinn zwar aarm drun, mä esou aarm awer och nach net, Madame Schambourg. Den Här Schwachtgen freet d‘Wuert nach eng Kéier.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Den Här Buergermeeschter huet mech e bësse gekëddelt mat der Ëmweltkommissioun. Da muss ech him äntwerten. Ech vertrieden d‘Ëmweltkommissioun net ganz, mä ech sinn de President. Mir hunn hei vun engem ekologesche Parking geschwat. Dat bedeit, dass d‘Waasser ofsickert. Dat bedeit, dass Gréngs do ass. Dat bedeit, dass Beem do sinn. Ech kënnt elo dee ganze Rapport opzielen oder déi ganz Gespréicher aus der Ëmweltkommissioun nach eng Kéier résuméieren. Ech hu just d‘Haaptpunkte gesot. An ech hu vun ekologeschem Parking geschwat. Dat ass positiv. An dofir ass de Schäfferot ze luewen, wann en dat gär héiert. Meng Fro, ob d‘Rue Neiwiss als Zone de rencontre zréckgebaut gëtt, ass awer, mengen ech, nach net beäntwert.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dach, mir maachen dozou eng Versammlung mat de Bierger de 5. Oktober, wou gekuckt gëtt, ob et sënnvoll ass an ob d‘Bierger dat och esou wëllen. Dat gëtt ugeschwat.

12

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Okay.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat gëtt do thematiséiert mat de Bierger aus dem Quartier. Da kënnte mer zum Vote kommen. Nee, den Här Diderich freet d‘Wuert.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Pardon, ech sinn e bësse spéit komm. Ech hunn och elo net alles suivéiert.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ass net schlëmm.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Virun allem net, dass et um 7:30 Auer lass gaangen ass. Dofir entschëllegen ech mech dann. Mir haten eis scho kritesch zu deem dote Parking geäussert. Ech gesinn elo net, wat doru méi ökologesch ass, wéi just eng Wiss ze loossen. Natierlech, wann een e Parking mécht, ass et ze begréissen, dass Efforte gemaach ginn, fir d‘Répercussioun esou kleng wéi méiglech ze halen. Mä wat ech bedaueren, ass, dass guer keng aner Alternativen ugeduecht sinn. Do ass schonn zënter Joren eng Situatioun, déi net evident ass, an et géifen awer aner Alternative ginn. Déi éischt zwou Wochen, zum Beispill, haten d‘Pecherte séchergestallt, dass de Kiss and Go wierklech benotzt gouf, mä soubal déi fort waren, hat et erëm net méi geklappt an d‘Leit waren erëm bis uewen an de Rondpoint gefuer. Eng Alternativ wär gewiescht, dass een emol e gesécherte Spadséierwee vum Kiss and Go bis erop gemaach hätt. Dat hätt een ënner anerem iwwert déi Wiss maache kënnen, ouni et mat iwwer 100 Parkplazen zouze-


bauen. Eng aner Méiglechkeet wär gewiescht, Polleren dohinner ze setzen, déi automatesch erop gi fir d‘Anreiner oder fir d‘Enseignanten, wéi dat och an anere Stied an op anere Plazen de Fall ass. An deem Sënn, stëmme mir dat doten net, well mer net denken, dass mer iwwer méi Parkplazen an iwwer méi Stroossen de Verkéiersproblem an eiser Stad geregelt kréien. Ganz am Géigendeel: Dat dote wäert d‘Leit nach méi dozou verleeden, mam Auto hir Kanner virun d‘Dier ze féieren an esou nach méi Verkéier ze provozéieren. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ech sinn natierlech absolutt net Ärer Meenung. Wann et eng geféierlech Plaz gëtt, ass et wuel déi heite Kräizung bei der Woiwerschoul. Mir kréien dee Problem elo geléist, well do e Contournement hi kënnt. A mir hunn hei versicht, datt d‘Autoen net bei d‘Schoul fueren. Et ass nach net definitiv, wéi d‘Autoe fuere sollen. Pollere si bei eis och am Gespréich. Dir stitt zu Ärem Nee, mä ech mengen, de Rescht vum Gemengerot wäert wahrscheinlech mat Jo stëmmen. D‘Leit, d‘Bierger an d‘Kanner wäerten dann herno op der Plaz selwer gesinn, wat am beschten ass. Da géife mer elo zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver le devis et le plan concernant l‘aménagement d‘un parking public au coin des rues Woiwer et Neuwies.

Da komme mer bei den zweete Parking, dee grad esou wichteg ass wéi deen um Woiwer. Dat ass dee Parking hei am Zentrum. Dir hutt jo gesinn, datt dee säit e puer Méint vill méi fräi ginn ass. Dir wësst, datt mer wëlles hunn, e Parkhaus ze bauen, wou mer eis nach net eens sinn, wéi grouss dee gi soll. Mir sinn amgaangen Etüden a Berechnungen ze maachen, souwéi

och mat der CFL ze verhandelen. Net wäit ewech, kënnt jo och den europäesche Lycée. Et muss ee kucken, wivill Plazen do gebraucht ginn. A fir dat ze maachen, musse mer jo eng Alternativ fannen. D‘Alternativ ass dee Parking vis-à-vis um ArcelorMittalsterrain, dee mer «Plateau du haut-fourneau» nennen. Ech ginn dem Här Muller d‘Wuert, fir eis genau driwwer opzeklären. Mä och hei, muss ech soen, ass e méi deier ginn, wéi am Budget virgesi war, genau wéi de Parking vu virdrun. Da wësst der schonn, wat am Oktober op eis zoukënnt. Här Muller.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Ech sinn och ganz frou, dass mer dee Parking maachen. An ärem Text kënnt der vläicht korrigéieren. Do gëtt vun 200 Emplacementer geschwat. Et sinn der zweemol 200. Also et si 401 Emplacementer fir genau ze sinn, wou mer der awer 32 un ArcelorMittal oftrieden. An dës Kéier gi mer dervun aus, dass et effektiv zu engem Euro ass. Op jidde Fall ass emol näischt weider gefrot ginn. D‘Konventioun ass an der Maach. Am Moment besteet eng Demande säitens der Ebos an der Revue, well se net genuch Parkplazen hunn. Soudass si um ArcelorMittalsterrain méi Plaze kréien, well si elo en Enkpass mat Stationnementsplazen hate fir hir eege Besoinen. Zu der Saach selwer: 200 Plaze ginn a Form vu Makadamm ausgefouert. Dat ass a Richtung Déifferdeng — Richtung Villa Hadir —, wou mer alles mat Makadamm aménagéieren, fir dann och herno d‘Kiermes dohin ze setzen, wann de Projet déi aner Säit ugeet. Deen ieweschten Deel — déi aner 200 Plaze Richtung Nidderkuer — ginn an därselwechter Forme écologique ausgefouert wéi elo d‘éinescht um Woiwer. Leider kënne mer hei, Här Schwachtgen, déi Beem net alleguer planzen, well jo nach net ganz fixéiert ass, wat

13

de circulation ne seront pas réglés à travers plus de routes et de places de stationnement. Les gens sont incités à déposer leurs enfants devant la porte.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’est pas d’accord. Ce carrefour est particulièrement dangereux. Mais le problème sera réglé grâce au contournement. La question des bollards sera abordée. M. Diderich sera probablement le seul à voter non. Les habitants et les enfants pourront voir sur place quelle solution est la meilleure. (Vote) Roberto Traversini passe au point suivant. Le collège échevinal veut construire un parking dans le centre-ville, mais hésite encore quant aux dimensions. Des études sont en train d’être réalisées. Des négociations sont en cours avec les CFL. Le lycée européen ouvrira à proximité. En attendant, la commune a besoin d’une solution provisoire sur le plateau du Haut-fourneau d’ArcelorMittal. Ici aussi, les frais sont plus élevés que prévu. Les conseillers communaux savent donc à quoi s’attendre en octobre.

ERNY MULLER (LSAP) informe les conseillers communaux d’une erreur dans le texte: le parking ne compte pas 200 emplacements, mais 401, dont 32 seront cédés à ArcelorMittal. Le loyer se monte à un euro symbolique. Ebos et Revue ont adressé une demande pour obtenir des emplacements, car ils n’en ont pas suffisamment. Les 200  emplacements du côté de la Villa Hadir seront aménagés sur du macadam afin de pouvoir accueillir la kermesse. Ceux du côté de Niederkorn auront le même revêtement écologique que le parking du Woiwer. Il ne sera pas possible de planter des arbres, car le collège échevinal ne sait pas ce qu’il adviendra du terrain plus tard.


Le total des travaux se monte à 895 000  euros. Comme l’a souligné le bourgmestre, les frais sont plus importants que prévu. Mais il a fallu construire deux bassins de rétention de 89 et 145  m3. L’eau de surface sera canalisée vers le canal du contournement. 25 socles pour l’éclairage sont prévus. La commune disposera alors de tout ce qu’il faut pour aménager le parking. ArcelorMittal a demandé à ce qu’une clôture soit installée autour du terrain afin de garantir la sécurité du site.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

constate que M. Muller a commenté le volet technique. Il n’a pas grandchose à ajouter, si ce n’est que le parking en question comprend 100  places de plus que le parking du contournement. Des passages pour piétons permettront de rejoindre le parking. Celui-ci comprendra quatre places pour voitures électriques. Le trottoir sera accessible jusqu’au carrefour. Il y aura des places pour vélos. Une partie du parking accueillera la kermesse et sera donc recouverte de macadam. Les frais dépassent de 30  000  euros ce qui avait été prévu. La réalisation de certaines tâches en interne a permis d’économiser de l’argent.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) ne veut pas répéter tout ce qui a été dit. Il trouve drôle que ce parking provisoire permette de gagner 100 places par rapport à celui en face. C’est une bonne chose. Comme l’a souligné M.  Bertinelli, on aménagera un passage pour piétons afin de rendre le trottoir accessible. Quatre emplacements pour véhicules électriques, c’est peu, mais le conseil communal sait que beaucoup reste à faire dans ce domaine. Les mentalités doivent évoluer. Il s’agit donc d’un bon début. De l’argent a été économisé en réalisant certains travaux en interne. L’évolution est donc positive même si le montant total a augmenté légèrement.

an Zukunft mat deem Terrain geschitt. Soudass mer gutt berode sinn, fir d‘Éischt d‘Aménagementer ronderëm ze maachen an net esou mat Beem um Terrain selwer, net dass mer déi spéiderhin erëm ewech huele mussen. De gesamte Käschtepunkt ass 895.000 Euro. Wéi den Här Buergermeeschter sot, ass dat schonn e bësse méi deier wéi virgesinn. Mä et war noutwendeg, well an dësem Fall zwee Rétentiounsbasengen ze maache waren. Ee vun 89 an ee vun 145 Meter Kibb. Selbstverständlech gëtt hei och d‘Oberflächewaasser an de Reewaasserkanal ofgeleet, deen um Contournement ass oder deelweis nach geluecht muss ginn, well d‘Strooss jo nach am ënneschte Beräich ëmgeännert gëtt. Dann ass d‘ganz Präinstallatioun fir d‘Beleuchtung virgesinn. Dat si 25 Sockelen. Dat ass u sech dat, wat mer brauchen, fir dee Parking wierklech fachgerecht ze aménagéieren. Mir hunn och ArcelorMittal zougesot, fir ronderëm eng Clôture ze maachen, dass een net direkt era kënnt. Well d‘Sécuritéit vum Wierk spillt eng wichteg Roll. Do kënnt en Drot hin. Also alles, wat un den Terrain vun der Schmelz ugrenzt, wäerte mer ëmzäunen. Domadder hätt ech alles gesot, wat dat Bautechnescht ubelaangt. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Här Bertinelli w.e.gl.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dat hei ass grad esou ee wichtege Parking, wéi den Här Muller gesot huet. Hien ass op d‘baulech Moossnamen agaangen. Ech hunn net ganz vill dozou ze soen. Just datt et 400 Plaze sinn an dass et der elo iwwer 100 méi sinn, wéi mer momentan um Parking Contournement hunn. Wat d‘Infrastruktur ugeet, wëll ech

14

soen, datt mer natierlech virdrun en Zebrasträife maachen, fir iwwert d‘Strooss ze kommen. Datt mer véier Plaze fir Elektroautoen aménagéieren. Datt mer kucken, den Trottoir bis ënnen op d‘Kräizung fir d‘Foussgänger accessibel ze maachen. An datt mer probéieren, de Vëlo op de Site ze kréien, datt deen och ugeschloss gëtt, well d‘Vëlosweeër direkt niewendru sinn. Datt mer och kucken, datt een eventuell mat de Vëloen parke kann. D‘Kiermesplaz kënnt dohin. Dofir Makadamm an net duerchlässeg. Dat huet den Här Muller gesot. Ech wëll hei och nach eng Kéier soen — d‘selwecht wéi beim Parking virdrun —, datt dee ganze Käschtepunkt nëmmen 30.000 Euro méi héich ass. Mer hunn hei erëm vill Sue gespuert, well mer dat in-house maachen an net mat Büroen. Mir haten dat gutt verstanen, wat der eis d‘leschte Kéier am Gemengerot gesot hutt. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bertinelli. Den Här Hobscheit w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll elo net alles widderhuelen, wat ech scho beim Punkt virdru gesot hunn. Wat awer vläicht wichteg ze wëssen ass, ass, dass mer hei u sech 100 Parkplaze gewannen duerch deen neie Parking, dee mer vis-à-vis bauen. 100 Plaze méi ass eng gutt Saach, fir mat den Aarbechten ufänken ze kënnen, déi op där anerer Säit ustinn. Et ass e provisoresche Parking. Mä dee provisoresche Parking gëtt awer absolutt gebraucht. Duerfir begréisse mer dat. Den Här Bertinelli huet et gesot, et gëtt en Zebrasträifen aménagéiert. Dat schéngt eis immens wichteg fir d‘Accessibilitéit vum Trottoir. Grad esou wichteg ass, dass mer Plaze fir Elektroautoe schafen, och wann et der just véier sinn. Dat sinn der net ganz vill, mä mir wëssen, dass an deem Beräich souwisou nach munches geschéie


muss, dass d‘Elektromobilitéit nach net esou an de Käpp ukomm ass. Véier Plaze fir Elektroautoen si schonn emol e gudden Ufank. Et gouf och nees gesot, dass Suen agespuert goufen, well probéiert gi war, Saachen in-house ze maachen. Dat ass natierlech ze begréissen, och wann de Budget ënnert dem Stréch awer e bësse méi héich ausfält wéi ursprénglech geduecht. Mir als LSAP begréissen op alle Fall dëse Projet. Ech wëll dem zoustännege Schäffen nach eemol Merci soen. A mir stëmmen dat hei natierlech mat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Madame Saeul, w.e.gl.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Dëse Projet vun engem ëffentleche Parking um Site Arcelor ass geduecht als Remplacement fir déi Zäit, wou de Bau vum neie Parking Centre-ville — de jëtzege Parking Contournement — dauert. Dat ass eng Iddi, déi schonn am viregte Schäfferot bestanen huet. Als Demokratesch Partei, freeë mer eis, dass dëse Projet weidergefouert gëtt. E Merci geet och un ArcelorMittal, déi eis den Terrain, fir déi Zäit verlount, well e grousse Manktum u Parkraum entstane wär. Dat heescht, um neie Parking «Plateau haut-fourneau» sinn eng ronn 400 Parkplazen. A wéi grad gesot, véier Elektroparkplazen. Ech hunn awer elo keng handicapéierte Parkplaze gesinn. (Ënnerbriechung)

mer do no beim Trottoir sinn an no bei der Entrée vun der Stad. Déi Zäit, wou d‘Kiermes ass, gi se da verréckelt. Da probéiere mer se enzwousch anescht ze placéieren. Mä fir déi Handicapéiert muss ee kucken, de Wee esou kuerz wéi méiglech ze maachen, fir an d‘Stad ze kommen. Dat maache mer an deem Projet.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Jo, dat war och effektiv meng Fro, fir déi Zäit, wou d‘Kiermes ass, déi handicapéierte Parkplazen ze verleeën. Ech soen Iech Merci, Här Bertinelli. Elo hutt Der mech ganz duerjernee bruecht. Ech weess net méi, op wat fir engem Punkt ech am Fong geholl war. Um neie Parking Plateau haut-fourneau sinn eng ronn 400 Parkplaze virgesinn. An e Foussgängerwee, deen de Parking mat der neier Kräizung centre-ville verbënnt. De Foussgänger gëtt automatesch zum Plateau du funiculaire geleet, do wou de Centre commercial opgeet. Also an deen ënneschten Deel vum Zentrum vun Déifferdang. Ech erlabe mer hei dem Schäfferot ze soen, och e Wee virzegesi vum neie Parking zu der Foussgängerbréck, déi vum ieweschten Deel vun Déifferdang erofkënnt. Den Här Bertinelli huet vun engem Foussgängersträife geschwat, wat ech relativ risikoräich fannen. Ech huelen un, dass deen op déi Héicht kënnt, wou d‘Entrée ass? Et kënnt een dat vläicht mat Luuchte virgesinn. Well soss gëtt et relativ geféierlech op där Plaz. Mer wëlle jo, dass sech den Artisanat an d‘Geschäftswelt a ganz Déifferdeng weiderentwéckelt. Ech soe Merci an d‘Demokratesch Partei stëmmt dëse Projet.

Et sinn der dobäi. Mer musse just oppassen, wann d‘Kiermes ass, dass mer déi handicapéierte Parkplaze méi erop verleeën.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

Här Schwachtgen.

Merci.

Nee. Mir maachen déi ënnen, well

15

Les socialistes saluent ce projet et remercient l’échevin responsable.

CHRISTIANE

SAEUL

(DP)

rappelle que ce parking sur le terrain d’ArcelorMittal est provisoire, le temps que le parking du contournement soit construit. L’idée remonte à l’ancien collège échevinal. La conseillère communale est contente qu’elle ait été retenue. Elle remercie ArcelorMittal, car la commune avait besoin de ces emplacements. Le parking du plateau Hauts-fourneaux comprendra 400 places de stationnement et quatre places pour véhicules électriques, mais pas de places pour les personnes handicapées. (Interruption) Christiane Saeul estime qu’il faudra aménager les places pour personnes handicapées sur la partie qui n’accueillera pas la kermesse.

FRED BERTINELLI (LSAP) précise que les places pour personnes handicapées se trouveront près du trottoir du côté de l’entrée en ville, car les distances doivent être courtes. Elles seront déplacées pendant la kermesse. CHRISTIANE SAEUL (DP) ne sait plus où elle en est. Le parking du plateau des Hauts-Fourneaux disposera de 400 places et d’un chemin le reliant au plateau du Funiculaire. Le collège échevinal devrait aussi prévoir un chemin en direction du pont vers la partie supérieure de Differdange. M.  Bertinelli a parlé d’un passage pour piétons. Se trouvera-t-il à hauteur de l’Entrée en ville? Sans feux tricolores, il risque d’être dangereux. Il s’agit de développer l’artisanat et le commerce à Differdange.


Fränz Schwachtgen (déi gréng) ne comprend pas si la piste cyclable le long du parking en direction de Differdange se situe du côté intérieur ou extérieur de l’allée bordée d’arbres.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’elle se trouve de l’autre côté.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) constate que les cyclistes sont donc protégés. Des réflexions sont en cours quant à la connexion de la piste cyclable vers Niederkorn, Pétange et Käerjeng. Pourrait-on construire un pont au-dessus de la route principale du côté de Niederkorn? Une rampe en lacets ferait aussi l’affaire. Car traverser la rue du côté de Niederkorn ne sera pas facile. Le parking du contournement est toujours rempli du côté du quartier Wangert et de l’avenue de la Liberté. Il faudrait donc aménager des passages pour piétons ou des feux tricolores. Les feux tricolores pourraient cependant créer des embouteillages. Comme dans le cas du Woiwer, Fränz Schwachtgen salue le volet écologique du parking.

JOS GLAUDEN (DP) demande si des toilettes publiques sont prévues sur le site.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui. Il rappelle cependant que la commune rencontre des problèmes de vandalisme dans toutes les toilettes publiques. Mais chaque parc de stationnement en dispose. Le bourgmestre mentionnera la proposition de M. Schwachtgen à la commission de la circulation. Toutefois, dès qu’il s’agit de traverser une rue, les ponts n’ont pas de sens, car les piétons empruntent le chemin le plus court.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) ne veut pas répéter tout ce qui a déjà été dit. Cependant, elle a une remarque à faire. En plus, le bourgmestre a dit qu’il voulait être félicité aujourd’hui.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech hunn och eng Fro. Op de Pläng ass net kloer ersiichtlech, ob de Vëloswee, dee laanscht de Parking Richtung Nidderkuer féiert, elo bannen oder bausse vun där Bam-Allée oder vun där Hecken-Allée féiert.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass déi aner Säit.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Dat heescht, mir sinn am Fong an enger geschützener Zon, wann de Vëlo op Nidderkuer fiert. Dat ass ganz positiv. Mir sinn amgaangen eis Gedanken ze maachen iwwert d‘Ubannung vum Vëloswee a Richtung Nidderkuer, Péiteng a Käerjeng. Wier et vläicht bautechnesch méiglech, eng Vëlo- a Foussgängerbréck iwwert d‘Haaptstrooss ze aménagéieren, souzesoen am ieweschten Deel Richtung Nidderkuer, wat d‘Madame Saeul elo schonn ugeschwat huet? Ech menge mat enger Serpentinerrampe kënnt een dat och léisen. Well fir de Vëlo an d‘Foussgänger ass deen Iwwergang iwwert déi Strooss vun deem ieweschten Deel vum Parking relativ schwiereg. Mer gesinn, dass um aktuelle Contournementsparking am ieweschten Deel ëmmer ganz vill Autoe stinn. Dat sinn déi Leit, déi am Quartier Wangert respektiv an der Avenue de la Liberté wunnen. Do ass e reelle Besoin vun deene Leit, dass déi méiglechst no uewe parken. Do misst ee kucken, fir méi e gesécherten Iwwergang — zum Beispill Foussgängersträifen oder Luuchten — ze maachen. Mä Luuchten hu vläicht erëm den Nodeel, dass et herno zu Staue kënnt, wa mer d‘Entrée de ville ëmgestalten. Fir de Rescht gëllt dat, wat ech schonn zum Woiwerparking gesot hunn. Hei spillt d‘Ekologie och eng wichteg Roll. Dofir ass dee Projet ze begréissen. Ech soen Iech Merci.

16

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Här Glauden.

JOS GLAUDEN (DP): Ech hu just eng kleng Fro, wat de Parking ubelaangt. Ech vermëssen eng ëffentlech Toilette. Ass déi net virgesinn?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dach. Déi ass virgesinn déi aner Säit. Wou mer scho Joren a Jorzéngten amgaange sinn, fir déi erëm opzemaachen. Mer hu grouss Problemer mat Vandalismus op allen ëffentlechen Toiletten. Dee Problem musse mer ugoen. Wéi der wësst hu mer an alle Parkhaiser Toiletten. Dat ass eppes, wat eis wierklech um Mo läit. Wat den Här Schwachtgen gefrot huet, huele mer mat an d‘Verkéierskommissioun. Da kënnen déi emol driwwer kucken. Mä wat gewosst ass, ass, datt soubal et méiglech ass, iwwert eng Strooss ze goen, Brécken an alles anescht kee wäert hunn, well d‘Leit automatesch iwwert d‘Strooss ginn. Mir huelen dat op alle Fall mat an den Här Fred Bertinelli wäert dat dann do uschwätzen. Madame Schambourg w.e.gl.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Et ass scho relativ vill gesot ginn. Ech widderhuelen elo net erëm alles. Just eng Remarque an zwar déiselwecht wéi scho beim Parking virdrun. A well den Här Buergermeeschter haut jo esou gäre gelueft gëtt....

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Net nëmmen haut.


PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): …muss ech hei och erëm soen, datt et gutt ze wëssen ass, datt mer d‘Honorairë méi niddreg hale kënnen, doduercher datt eis Leit de Suivi vum Chantier maachen. Eng aner Saach, wat nach net gesot ginn ass: Déi zwee Parkinge wäerten zesummen ugefrot ginn, fir ze bauen, wat ech immens begréissen, well doduercher kënnen d‘Fraise méi niddreg gehale ginn. Dat beweist, datt wann ee jorelaang souert, awer iergendwann eng Kéier eppes geschitt. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mä de Problem ass, dass mer e just fir fënnef Joer hunn. Dat wär en immens héije Käschtepunkt, wann et herno net definitiv wär. Wa mer dee Parking definitiv géife behalen, wäre souwisou nach aner Méiglechkeeten do.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante qu’il ne veut pas être félicité aujourd’hui.

uniquement

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) se réjouit qu’en réalisant le suivi du chantier en interne, la commune puisse économiser de l’argent. Les demandes de construction seront déposées en même temps, ce qui permettra de réduire les frais. Cela prouve qu’il aura servi à quelque chose de se plaindre depuis des années.

Richteg. Här Diderich, Dir hutt d‘Wuert, w.e.gl.

Et ass och eventuell eng Busspur virgesinn — dat ass nach net gesot ginn —, ouni datt Rétentiounsbecke musse geréckelt ginn. Et goufe scho verschidde Saache gekuckt. Mä mir hunn en awer elo emol just fir fënnef Joer an duerno gesi mer weider. Et wär jo och méiglech, datt dee Parking erëm ganz géif verschwannen, wann d‘Parkhaus gebaut ass. Dofir mengen ech, datt et elo net sënnvoll wär, ze vill dran ze investéieren.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

(Ënnerbriechung duerch den Här Diderich)

salue ce projet, qui remplace des places de stationnement existantes. Il est question de 400 places, mais le dossier fait mention de 200.

Mä et kënnen och eventuell Luuchten dohinner kommen.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rappelle qu’il s’agit d’une

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Mir begréissen deen heite Projet och. Ech mengen, en ersetzt d‘Parkplazen, déi do sinn. Ech hu just eng Fro. Mir schwätzen hei vu 400 Parkplazen. Am Dossier steet awer 200. Hunn ech do eppes verpasst?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Muller hat dat scho gesot. Et ass e Schreiffeeler.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat heescht, mir stëmmen elo 400?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir stëmme 400 an eppes Klenges.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Okay. Fir de Rescht, ënnerstëtzen ech dem Här Schwachtgen seng Bemierkung. Ech mengen, mir hunn e wichtegen a flotten Accès gebaut, datt d‘Leit iwwert d‘Gleise kommen. Deen Accès misst och vum Parking aus méiglech gemaach ginn.

Da géife mer zum Vote kommen.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) est d’accord. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

faute de frappe.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande si le vote porte donc sur 400.

Le conseil communal décide à l‘unanimté d‘approuver le devis et le plan concernant l‘aménagement d‘un parking public près du site usinier.

Merci. Da komme mer haut zu engem Punkt, dee fir d‘Stad Déifferdeng extrem wichteg ass. Zënter Méint, fir net ze soe bal ee Joer, gëtt heiru geschafft. An zwar geet et ëm eis al Schwämm. Fir eng Héichschoul dohinner ze kréien. Mir si bal um Schluss vum Tunnel. D‘Luucht ass ganz hell. Fir eis ass et e klengen Devis — jo dir hutt richteg héieren. Wann ee bedenkt, wat fir een Impakt deen op eis Stad wäert hunn, ass et e klengen Devis. Wann een och mat bedenkt, wat déi nei Schoul brénge wäert. Fir d‘Stad Déifferdeng heescht dat, dass mer déi nächst Joren eng enorm Dynamik kréien. Eleng mat der Schoul wäerte mer zwë-

17

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que le vote porte sur un peu plus de 400 places de stationnement.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) soutient la demande de M. Schwachtgen. Les gens doivent pouvoir accéder au parking facilement.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que cela entraînerait des frais extrêmement élevés pour un parking provisoire, qui fermera dans cinq ans. Une voie pour le bus sans qu’il soit nécessaire de déplacer les bassins de rétention a aussi été envisagée. Mais si le parking devait réellement disparaître dans cinq ans, il ne servirait à rien d’investir massivement maintenant. (Interruption par Gary Diderich) Roberto Traversini précise qu’un éclairage peut être installé. (Vote) Roberto Traversini passe à l’im-


plantation d’une école supérieure sur le site de l’ancienne piscine. Il estime que les dépenses pour la commune sont faibles, surtout compte tenu de l’importance du projet. L’école devrait accueillir entre 500 et 800 étudiants. Differdange est en passe de devenir un centre de formation avec cette école, la Miami University et le futur lycée. Le projet est également important pour les commerçants. Il ne manque plus qu’une petite autorisation du ministère de la Santé avant que le contrat avec Lunex puisse être signé. L’école a une page Facebook sur laquelle elle présente toutes ses formations. Le téléphone du secrétaire communal ne cesse de sonner. L’intérêt des gens est énorme. En automne, le collège échevinal lancera une grande campagne autour des logements pour étudiants, dans le cadre de laquelle, les Differdangeois seront appelés à accueillir des étudiants chez eux. Cela permettrait aux étudiants de dépenser moins pour leurs études et à des personnes plus âgées, dont les enfants ont peut-être quitté la maison, d’avoir des jeunes chez eux. Le contrat porte sur 30  ans et concerne 36  ares. Le loyer se monte à 35 000 euros. Le projet a été analysé par deux bureaux d’études. L’école pourra résilier le contrat au bout de trois ans au plus tôt. Dans tel cas, la commune prendra à sa charge le restant des frais de transformation de la piscine, qui se montent en tout à 4 millions d’euros et qui sont financés par l’université. Après trente ans, le bâtiment deviendra automatiquement la propriété de la commune. Le collège échevinal espère qu’à ce moment-là, les nouveaux responsables communaux parviendront à trouver un nouvel accord avec l’école. Parmi les cursus proposés figurent la kinésithérapie, le management sportif, les sciences du sport… Plus tard, l’université devrait pouvoir accueillir entre 700 et 1000  étudiants. Pour Differdange, cela entraînera des avantages que la ville attend depuis des années.

sche 500 an 800 Schüler op Déifferdeng kréien. Déifferdeng gëtt lues a lues zu engem Bildungszentrum, wat mer zënter Jore versichen unzestriewen. Mir stëmmen herno den Terrain vum Lycée. Mir hunn eng Miami Universitéit. Elo kréie mer eng Héichschoul heihinner. Ech mengen, datt et fir d‘Mixitéit vun der Stad enorm wichteg ass. Ausserdeem ass et wichteg fir d‘Geschäftsleit an iwwerhaapt fir d‘ganzt Wuelbefannen hei zu Déifferdeng. An ech si wierklech frou, datt mer et fäerdeg bruecht hunn, Neel mat Käpp ze maachen. Et feelt just nach eng kleng Autorisatioun vun der Santésministesch. Mä dat misst och hoffentlech déi nächst Woch geregelt ginn, datt mer dee Kontrakt mat Lunex ënnerschreiwe kënnen. Ech sinn de Moie gewuer ginn, datt se neierdéngs och eng Facebook-Säit hunn, wou ee sech ukucke kann, wat se alles ubidden. Et ass dann un der Uni selwer ze soen, wat se gäre maachen. Ech weess just, datt den Tëlefon hei net ophält mat schellen. Ech mengen, eise Sekretär misst geschwënn eng Pai vun der Uni kréien an net méi vun der Stad Déifferdeng. Et ass wierklech eng immens grouss Nofro. Wéinst deene ville Studente wäerte mer am Hierscht eng grouss Campagne starte fir Studentewunnengen, wou och Privatleit wäerte gefrot ginn, fir Studenten opzehuelen. Mir maachen dat schonn zënter Jore mat der Miami Universitéit. Mir wëllen de Leit d‘Angscht ewechhuelen, Studente bei sech wunnen ze loossen. Dat gëtt éischtens emol en anere Präis fir d‘Studenten, déi kommen. Anerersäits kann dat fir eeler Leit, déi alleng wunnen, wou d‘Kanner aus dem Haus sinn, vläicht eng nei Dynamik an hirem Haus ginn. An dat Intergenerationellt wäerte mer dann och versichen ze fuerderen. Dat ass am Hierscht. Mer mussen nach mat der Logementskommissioun kucken, wéi mer virginn. Op alle Fall wäert ech mech driwwer freeën, wann de Kontrakt ënnerschriwwe gëtt. Ech gi ganz kuerz drop an. Et ass e Kontrakt op 30 Joer. Et si 36 Ar. Dat heescht, dat ass déi ganz Schwämm mam Palier vir- an hannendrun. Mir wäerten e Loyer vu ronn

18

35.000 Euro d‘Joer kréien. Mir hunn eis natierlech berode gelooss, souwéi d‘Madame Schambourg sot: „Et ass een net iwwerall Spezialist“. Zwee Affekotebüroen hunn déi Saach nogekuckt, dass mer keng Boulettë schéissen. An och fir déi nächst Leit, déi hei am Gemengerot sëtze wäerten. De Kontrakt kann een eréischt no dräi Joer kënnegen. Mir hoffe jo, datt et eng positiv Geschicht wäert ginn. Mä et weess ee jo ni. Wann déi Schoul décidéiere géif, no deenen dräi Joer Déifferdeng ze verloossen – wat mer net hoffen, mä et muss een dat virgesinn —, wäert d‘Stad Déifferdeng den Ëmbau vun där ganzer Schwämm, wat sech iwwregens op iwwer 4 Milliounen Euro erstreckt, déi d‘Uni elo bezilt, komplett iwwerhuelen. Dee Moment natierlech an deem Zoustand, wéi et dann ass, an zu deem Präis, wéi en dee Moment ass. Wat natierlech flott ass — an dat wäerten eis Nofolger hei am Gemengerot freeën —, ass, datt no 30 Joer dat ganzt Gebai automatesch un d‘Gemeng zréckfält. Dat heescht, dat ass am Fong geholl déi Garantie, déi mer vun där Schoul hunn, datt mer souzesoen als Bierg do stinn, fir herno awer no 30 Joer eppes ze hunn. Mir hoffen, datt déi Leit, déi dann hei am Gemengerot sëtzen, mat de Responsabele vun der Uni dat dee Moment positiv weider féiere wäerten. Ugebuede gëtt: Psychotherapie, Sportmanagement, Sportswëssenschaft… (Ënnerbriechung) Physiotherapie. Hat ech Psychotherapie gesot? Dat wier heiansdo net schlecht. (Gelaachs) D’Fakultéit wäert zwësche 700 an 1.000 Studenten herno virgesinn. Fir d‘Stad Déifferdeng ass dat natierlech en immense Plus, wou mer schonn zënter Joren a Joren drop waarden. Ech soen iech Merci. Ech ginn d‘Wuert un den Här Bertinelli, deen eis den Devis vum Virbau virstellt. Nee Pardon, den Här Muller. Dir maacht mech ëmmer duerjerneen, dir zwee. Den Här Muller stellt den


Devis vum Virbau vir, wat mer bezuelen an iwwer 30 Joer zréckbezuelt kréien, respektiv iwwert déi 35.000 Euro Loyer, déi si eis bezuelen.

nitäranlagen. D’Heizung gëtt ugepasst. Et gëtt och eng kleng Kichen installéiert. An natierlech, ganz wichteg, eng Détection incendie.

Här Muller.

Dat alles geet op de Kont vun der Gemeng. Dat ass e Käschtepunkt vu ronn 545.000 Euro, wat, wéi gesot, iwwert de Loyer zréckbezuelt gëtt. Ech soen Iech Merci.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci fir d‘Wuert. Ech ginn net op dee grousse Brocke vu Käschtepunkt an. D‘Erneierung vun der Schwämm selwer gëtt komplett vum Exploitant iwwerholl. Et ass net méi esou, wéi et ursprénglech am Budget virgesi war, datt mir zirka 2 Millioune fir dee Bau virfinanzéiere géifen. Dat ass elo net méi de Fall. Dat gëtt integral vum Exploitant finanzéiert. Leider kënne mer iech haut d‘Pläng net presentéieren. Dat maachen déi Leit, déi et och realiséieren. Déi maachen dat hoffentlech geschwënn. Den Här Buergermeeschter hat jo gesot, dass et eng kleng Verzögerung gouf. Dir wäert gesinn, datt dat architektonesch eng ganz flott Renovatioun vun där Schwämm gëtt. Als Gemeng hu mir eis engagéiert, fir de Virbau konform zu de Bedürfnisser ze maachen, déi den Exploitant brauch. Dat ass haaptsächlech am administrativen Deel. Dozou hutt der d‘Pläng virleien. Den éischte Stack gëtt zu Büroen ëmgebaut. Am Ganze sechs Büroe wéi, zum Beispill, e Konferenzraum, eng Bibliothéik, en Hörsall fir d‘Universitéit an esou weider. Um Rez-de-Chaussée kënnt de Fräizäitberäich, wou Trainingsflächen entstinn, fir déi jeeweileg Formatiounen a fir kleng Sportsaktivitéiten indoor ze maachen. Et sinn Dusche virgesinn, eng Sauna an alles, wat dozou gehéiert. De sougenannten „Innenhof“ zwëschen deenen zwee Gebaier soll och kënne benotzt ginn. Wat sinn elo d‘Aarbechten, déi ze maache sinn? Déi Aarbechte betreffen an der Haaptsaach d‘Fassad. Verschidden nei Dieren a Fënstere mussen erneiert ginn. Buedembeläg, déi nei gemaach ginn. D’Elektrescht an d‘Sa-

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Här Bertinelli.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech muss soen, dass ech extrem frou sinn, dass déi Uni op Déifferdeng kënnt, well mer hei wierklech e Meilesteen no vir maachen, wat de Sport an der ganzer Gemeng ugeet. Ganz am Ufank, wou déi Leit op Déifferdeng koumen, fir d‘Uni ze implantéieren, war den Interessi direkt do, fir mat eise Sportsveräiner zesummenzeschaffen. An där Uni gi Leit als Kiné, als Sportswëssenschaftler an esou virun ausgebilt, wat natierlech e groussen Atout fir alleguerten eis Veräiner an der Gemeng ass. An dofir sinn ech esou frou, datt déi Leit op Déifferdeng kommen. Dat dréit dann och zur Qualitéit bäi, well d‘Sportsveräiner op héchstem Niveau vun der Uni berode ginn. Déi Zäit, wou d‘Studenten Aarbechte während de Semestere maache mussen, stinn eis Sportsveräiner zur Verfügung. Dat ass eng Win-win-Situatioun fir eis alleguerten. Fir d‘Studenten a fir eis Veräiner. Wat och en immens groussen Aspect ass. Des Weidere sinn ech enorm frou, datt Hearinge fir Studenten organiséiert ginn, wou mir och am Sportsberäich dovunner profitéiere wäerten, well grouss Sportler hei Seminären ofhale kommen. A wou mer eis als Sportsveräiner natierlech wäerten drun hänken. Et wäerte grouss Nimm op Déifferdeng kommen, hunn ech mer soe gelooss, wouriwwer mer natierlech frou sinn a wou jiddwereen dovunner pro-

19

Roberto Traversini cède la parole à M. Bertinelli, qui présentera le devis pour les travaux préalables. Le bourgmestre se rend compte qu’il s’est trompé. C’est au tour de M.  Muller. Il confond toujours les deux socialistes.

ERNY MULLER (LSAP) explique que la rénovation de la piscine sera prise en charge entièrement par l’exploitant. Au début, il était prévu que la commune préfinance 2 millions, mais cela n’est plus le cas. Aujourd’hui, il n’est pas encore possible de présenter les plans. D’un point de vue architectural, la rénovation est réussie. La commune s’est engagée à réaliser des travaux préalables, notamment dans la partie administrative du bâtiment. Le premier étage comprendra ainsi des bureaux, une salle de conférence, une bibliothèque, un auditoire, etc. Le rez-de-chaussée accueillera les locaux pour les formations et les activités sportives, des douches et un sauna. La cour intérieure sera aussi aménagée. Parmi les travaux à effectuer par la commune figurent la rénovation de la façade, de certaines portes et fenêtres, des revêtements de sol, des installations électriques, des sanitaires et du chauffage ainsi que l’installation d’une cuisine et d’un système de détection d’incendies. Les frais se montent à 545 000 euros, qui seront remboursés à travers le loyer. FRED BERTINELLI (LSAP) se réjouit de la venue de l’université à Differdange, car cela constitue un jalon dans le domaine du sport. Dès le départ, le conseil communal a voulu inclure les associations sportives dans le projet. L’université formera des kinés et des spécialistes en sciences du sport. Les clubs sportifs de Differdange pourront se faire conseiller au plus haut niveau. De leur côté, les étudiants pourront aussi profiter des associations sportives. La situation est donc avantageuse pour tout le monde. Des sportifs de renom tiendront des conférences pour les étudiants, auxquelles les associations pour-


ront aussi assister. L’échevin s’en réjouit d’avance. L’université pourra aussi recourir aux installations du Parc des Sports pour organiser des activités, jouer au football ou nager. Le Parc des Sports mérite plus que jamais son nom. Fred Bertinelli remercie les docteurs Seil et Urhausen, qui se sont engagés pour que l’université s’implante à Differdange.

fitéiere wäert.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP)

Ech wëll op dëser Plaz awer och nach dem Dokter Romain Seil an dem Dokter Urhausen, déi vun Ufank un dobäi waren, Merci soen, datt se sech derfir agesat hunn, datt déi Uni op Déifferdeng kënnt. Merci.

rappelle que le conseil communal s’apprête à approuver un investissement considérable dans la future école de kinésithérapie. C’est une bonne chose, car tout comme le lycée, l’université apportera des jeunes à Differdange, ce dont la ville a besoin. L’idée de demander aux habitants d’héberger des étudiants est pertinente, car cela facilitera le contact entre les uns et les autres. M. Bertinelli a souligné l’impact de l’université sur le sport à Differdange. Le fait que les clubs puissent profiter des compétences d’une telle école est plus que positif. Certes, tous les conseillers communaux n’apprécieront peut-être pas cette collaboration entre l’université et les associations, mais pour les socialistes, la commune s’engage sur la bonne voie. Le collège échevinal a présenté la nouvelle infrastructure. Le conseiller communal est convaincu que la bonne décision a été prise. Qu’adviendra-t-il de l’espace devant la salle des sports? Actuellement, on y organise régulièrement des festivités et des marchés. Le projet comprend des salles de séminaire, des bureaux, des sanitaires… Il s’agit d’un investissement dans le futur de la commune.

CHRISTIANE SAEUL (DP) salue à son tour un nouvel élément important de l’enseignement à Differdange. Le conseil communal va approuver une convention sur 30 ans avec l’école internationale de kinésithérapie et de médecine sportive. Les infrastructures sportives du Parc des Sports et la collaboration positive avec l’administration com-

Ausserdeem hu se ronderëm de Parc des Sports zu Uewerkuer lauter Méiglechkeeten, Aktivitéiten ze maachen, wou se déi ganz Sportsinfrastrukture benotze kënnen. Fussball spillen, schwammen an esou weider. De Parc des Sports huet säin Numm wierklech net gestuel. An elo kënnt nach eng wëssenschaftlech Geschicht dobäi, wat mech immens freet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bertinelli. Här Hobscheit w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, mir stëmmen haut e groussen Invest fir déi zukünfteg Kinéschoul an eiser fréierer Schwämm zu Uewerkuer. Als LSAP si mir der Meenung, dass dëst dee richtege Wee ass. Esou eng Schoul bréngt — ähnlech wéi de Lycée, op dee mer méi spéit nach ze schwätze kommen — neit, jonkt Liewen op Déifferdeng. An et ass genee dat, wat eis Stad esou dréngend brauch.

immens positiv an en Aspekt fir de Sport, deen ee just luewend ervirhiewe kann. Och wann eis natierlech bewosst ass, dass vläicht net jiddereen hei ronderëm den Dësch frou iwwert déi Zesummenaarbecht mat där Schoul ass, si mir awer der Meenung, dass dat hei op alle Fall dee richtege Wee ass. Mir sinn dovun iwwerzeegt, dass déi Schoul e ganz grousse Succès gi wäert. Déi nei Infrastrukturen — wat genee ëmgebaut an alles dra kënnt — gouf scho virgestallt. Dat weist, dass mer hei um richtege Wee sinn an dass do eng flott nei Infrastruktur fir eis Gemeng entsteet. Mir hunn eis allerdéngs als LSAP-Fraktioun d‘Fro gestallt, wéi et mat där Plaz virun der aktueller Sportshal ausgesäit. Déi gëtt jo den Ament nach regelméisseg fir Festivitéiten a verschidde Mäert benotzt. Wéi ass et mat där Plaz? Ass do iergendeppes virgesinn? Bleift déi Plaz an Zukunft fir Aktivitéiten erhalen? Ënnert dem Stréch wëll ech de Projet nach eemol begréissen. Et entsti siwe bis aacht Seminarraim, Büroen, souwéi nei Sanitärinstallatiounen. Dat ass alles — wéi gesot — ee wichtegen a richtegen Invest an d‘Zukunft vun eiser Gemeng. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Duerfir ass dës Héichschoul e wichtegt Puzzlestéck, wann et drëms geet, eng nei zousätzlech Dynamik an eis Stad ze bréngen.

Merci, Här Hobscheit.

Ech fannen et ganz flott, dass en Opruff fir Studente gestart gëtt, fir déi bei de Leit opzehuelen. Esou kréien d‘Studenten den direkte Kontakt mat den Déifferdenger Bierger. Dat ass en zousätzleche Gewënn fir eis Stad.

CHRISTIANE SAEUL (DP):

Den Här Bertinelli huet vun der positiver Auswierkung op de Sport geschwat. Dat kann een natierlech nëmmen ënnersträichen. Wann d‘Sportsveräiner vum Know-how vun esou enger Schoul profitéiere kënnen, ass dat

20

Madame Saeul, w.e.gl.

Merci, Här Buergermeeschter. Dat ass e weidere Steen fir d‘Kroun vum Enseignement hei zu Déifferdeng. Mir stëmmen haut d‘Konventioun op 30 Joer mat der internationaler Héichschoul fir Physiotherapie, Kiné a preventiv Medezin an der fréierer Sportshal zu Uewerkuer. Eent vun de Grënn, firwat d‘Uni sech décidéiert huet an d‘Sportshal zu Ue-


werkuer ausgewielt huet, waren déi bestehend Sportsinfrastrukturen um Site vum Parc des Sports an eng ganz positiv Zesummenaarbecht mat der Gemengeverwaltung. D‘Uni wäert mat iwwer 100 Studenten ukommen, wat awer mat der Zäit op 700 bis 1.100 an deene verschiddene Joergäng eropgoe kann. Déi Zäit wäert Déifferdeng méi Studentewunnenge brauchen, déi elo scho geplangt sinn. Wéi den Här Buergermeeschter, si mer och der Meenung, dass duerch eng Informatiounscampagne am Diffmag oder op Biergerversammlungen, d‘Awunner solle motivéiert ginn, Studenten opzehuelen. Den Här Hobscheit huet mer elo grad eng super Iddi ginn, wou e gefrot huet, wat mat där Plaz virun der Sportshal geschitt. Ma do kënnten d‘Leit aus dem 1535°C zum Beispill eng Brocante veranstalten. Doduerch géifen d‘Artisten och méi bekannt ginn. D‘DP stëmmt dës Konventioun. An ech soe Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Saeul. Wëllt nach ee Stellung huelen? Jo, Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ganz kuerz, et ass alles gesot.

ALI RUCKERT (KPL): Nee. (Gelaachs)

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech denken, den Här Ruckert wëll duerno nach eppes soen. Fir déi gréng ass d‘Installatioun vun deem Institut dat Bescht, wat Déifferdeng passéiere konnt. Et war vläicht och e Coup de chance, well — wéi den

Här Bertinelli scho gesot huet — de maassgeeblechen Initiator den Dokter Romain Seil ass, deen effektiv hei zu Déifferdeng opgewuess an an d‘Schoul gaangen ass. Vläicht huet hie sech u seng Déifferdenger Kandheet erënnert a wëllt dofir säin Institut hei implantéieren. Et hätt ee sech vill Plazen am Land virstelle kënne fir den Opbau vun esou enger Héichschoul. Mir haten eben déi grouss Chance, ausgewielt ze ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

munale ont contribué au choix de l’université de s’implanter à Differdange. Au début, l’université comptera plus de 100 étudiants. Au fil des ans, ce nombre devrait passer à 700 voire 1100. À ce moment-là, Differdange aura besoin de beaucoup plus de logements pour étudiants qu’il n’y en a actuellement. Une campagne d’information dans le Diffmag et dans des réunions publiques devraient pouvoir motiver les habitants à héberger des étudiants. M. Hobscheit a demandé ce qu’on fera de l’aire en face de la salle de sport, ce qui a donné une bonne idée à Christiane Saeul. Les locataires du 1535 °C pourraient y organiser une brocante. Le DP approuvera la convention.

Merci, Här Schwachtgen. Mir beäntwerten d‘Froen duerno.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) sera bref, car tout a été dit.

Här Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL) proteste.

ALI RUCKERT (KPL):

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) suppose que M. Ruckert

Eis Politik huet dat rechtzäiteg erkannt. Da war e ganz gudden Asaz. Mer hoffen, datt mer mat deem Projet séier weiderkommen. Ech si frou, dat hei haut däerfen ze stëmmen.

Ech hat mech zwar net gemellt, mä… (Gelaachs)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir musst awer net, Här Ruckert. Wëllt Der eppes dozou soen?

ALI RUCKERT (KPL): Jo, an der Rei. Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech muss soen, datt ech als Vertrieder vun der KPL guer net esou begeeschtert si wéi déi meescht Kolleeginnen a Kolleegen hei ronderëm den Dësch, well ech mer dach e puer Froe stellen. Déi Éischt ass: Gëtt esou en Institut gebraucht? Wat geschitt mat deene Studenten? Gi se herno direkt vun der Uni op d‘Aarbechtsamt? Hutt Der mat deene verschiddene Lëtzebuerger Organisatiounen, déi an deem Beräich täteg sinn — mat de Physiotherapeu-

21

a l’intention de prendre la parole ensuite. Les écologistes estiment que cette université est ce qui pouvait arriver de mieux à Differdange. À l’origine, il y a un coup de chance, car l’initiateur du projet, Romain Seil, a grandi à Differdange. Autrement, l’institut aurait tout aussi bien pu ouvrir ailleurs. Les responsables politiques ont bondi sur l’occasion et ont fait preuve d’engagement.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à M. Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL) n’avait pas prévu d’intervenir.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui répond qu’il n’y est pas forcé.

ALI RUCKERT (KPL) n’est pas aussi enthousiaste que tous ses collègues. Il se pose des questions. Tout d’abord, un tel institut est-il nécessaire? Les étudiants ne termineront-ils pas à l’ADEM? Le collège échevinal s’est-il renseigné au-


près de kinésithérapeutes concernant les besoins dans le domaine? En plus, il est question d’une université privée. À la tête de la société qui l’exploite figure un des Allemands les plus riches. Le président du conseil d’administration n’est en effet nul autre qu’Arend Oetker. Le chiffre d’affaires de sa société se monte à 120 millions d’euros par an. Et voilà qu’une petite commune comme Differdange, qui a des problèmes de liquidité, accepte de préfinancer ce projet à hauteur de 500 000 euros, comme si la société en question n’avait pas assez d’argent. Le loyer se monte quant à lui à 35 euros par an. (Interruption) Ali Ruckert voulait dire 35 000 euros. Ce montant n’évoluera qu’avec l’indice des biens à la consommation, mais pas avec l’indice de construction. Or cet indice augmente beaucoup plus rapidement que l’indice des biens à la consommation. Par conséquent, la valeur du terrain augmentera d’une année à l’autre, mais le loyer restera bloqué à 35 000 euros pour 30 ans. Le bourgmestre a également dit qu’il fallait construire des logements pour étudiants et demander aux Differdangeois d’en héberger. C’est bien beau, mais il n’arrive même pas à régler les problèmes de logement des Differdangeois. Il est bizarre qu’il coure derrière des étudiants dont la ville n’a pas besoin. Sans oublier les conséquences négatives. Les associations ne pourront plus utiliser le Centre Noppeney. Mais cela, le bourgmestre ne le dit pas. L’université et la société Cognos ne viennent pas à Differdange pour avoir de bonnes relations avec les associations. Elles veulent faire gagner de l’argent à leurs actionnaires et rien d’autre. Differdange leur a fait une bonne offre. On parle d’une école privée et non d’une école publique. M. Traversini raconte des salades à la population.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rétorque que c’est M. Ruckert qui en raconte.

ten zum Beispill — geschwat, ob e grousse Besoin hei zu Lëtzebuerg besteet, fir esou vill Leit opzefänken? Mä eppes, wat mech besonnesch wonnert, ass, dass mer et jo hei mat enger privater Universitéit ze dinn hunn. An un der Spëtzt vun där Gesellschaft, déi dat op Déifferdeng bréngt, ass ee vun deene räichste Männer vun Däitschland. De President vum Verwaltungsrot ass den Dokter Arend Oetker, fir en net ze nennen. Déi Gesellschaft mécht en Ëmsaz vun 120 Milliounen Euro am Joer. An eng kleng Gemeng wéi Déifferdeng, déi grouss Schwieregkeeten an hirem Cash Flow huet an déi laang op staatlech Sue waarde muss, fir d‘Keess opzefëllen, virfinanzéiert dann elo iwwer 500.000 Euro fir dee Projet unzefänken. Wéi wann déi Gesellschaft net genuch Suen hätt, fir dat selwer ze maachen. Dat fannen ech e bësse komesch, muss ech soen. Déi zweet Saach, ass, datt Der eis gesot hutt, dass e Loyer festgeluecht ginn ass vu 35 Euro am Joer… (Ënnerbriechung) …35.000 Euro am Joer, dee sech — esouwäit ech dat matkritt hunn — nëmmen ännert, wa sech den Index beweegt. Den Index vun de Liewensënnerhaltskäschte steet hei dran. Et geet also net ëm de Bauindex, mä den Index vun de Liewensënnerhaltskäschten. Elo wësse mer awer alleguer, dass de Buedemwäertzouwuess – well de Buedem bleift jo bei der Gemeng – vill méi séier an d‘Luucht klëmmt wéi den Index vun de Verbraucherpräisser. An dass also dee Buedem, op deem déi Schoul steet, vu Joer zu Joer vill méi Wäert kritt wéi elo zu deem Moment, wou dee Vertrag gemaach gëtt. Et steet awer an deem Vertrag déi 35.000 Euro géife während där ganzer Zäit bleiwen. Déi ginn also ni méi ugepasst. Dat heescht, déi Schoul mécht dann e ganz gutt Geschäft an d‘Gemeng mécht e schlecht Geschäft. Ech weess net, ob dat dee richtege Wee ass, fir esou Verträg ofzeschléissen. Dann hutt Dir gesot: „Mer brauchen nei Studentewunnengen. Mer froen

22

och d‘Leit, dass se Studenten ophuelen“. Dat ass jo schéin, wann een ëmmer méi a méi Studenten op Déifferdeng hëlt. Mä Dir sidd emol net an der Lag, de Wunnengsproblem hei zu Déifferdeng fir déi einfach Leit ze léisen. Mä Dir léist en awer elo scho fir Studenten, déi mer vläicht guer net brauchen. Dat fannen ech och e bësse komesch. An dat huet awer elo schonn direkt negativ Auswierkungen op d‘Bevëlkerung. Eng dervun ass, dass d‘Veräiner de Centre Noppeney an Zukunft net méi benotze kënnen, well dee vun där Héichschoul genotzt gëtt. Dat ass eng negativ Auswierkung. Dat sot Der de Leit elo natierlech net. Mä ech fannen dat net an der Rei. Déi Schoul kënnt net heihin, fir e gutt Verhältnis zu den Déifferdenger Veräiner ze kréien. Déi Schoul an dee ganze Cognos Konzern, wéi si jo heeschen, kënnt heihin – wéi dat iwwerall bei esou Gesellschaften de Fall ass –, fir Mehrwäert fir hir Aktionären ze schafen, well se mengen, hei kënnte se gutt Profitter maachen, well se hei esou gutt Bedéngunge kréien. Dat ass de Grond, firwat déi Schoul heihinner kënnt. Well et ass eng Privatschoul. Et ass keng ëffentlech Schoul. An net déi Märercher, déi Dir der Bevëlkerung hei erzielt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech mengen, Dir erzielt méi Märercher wéi ech.

ALI RUCKERT (KPL): Dofir wäert ech och als Vertrieder vun der KPL dergéint stëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Kee Problem, Här Ruckert. Merci. Här Mangen, w.e.gl.


ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Mir begréissen och d‘Entscheedung vun der École supérieure HEALEX, fir op Déifferdeng ze kommen. Et gëtt sécherlech eng Beräicherung fir ons Stad a puncto Unistudenten a Professeren, déi sech hire Matmënsche vun der Miami Uni geselle kënnen. Dës Schoul bezilt eng Notzungsgebühr vu 35.000 Euro pro Joer. Dat mécht — iwwert déi 30 Joer gekuckt — e bësse méi wéi 1 Millioun Euro aus. Mir haten am Budget eng Zomm virgesi vun 1,9 Milliounen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

ROBERT MANGEN (CSV): Déi mer jo dann net brauchen auszeginn, wann ech dat richteg verstinn. A just 500.000 Euro investéieren. Ech mengen, dat kënnte mer ons als Gemeng awer leeschte bei esou engem Projet. Et léisst sech sécherlech driwwer diskutéieren, ob déi Schoul heihinner komme soll oder net. Ech kann och verstoen, dass vläicht deen een oder deen aneren net frou driwwer ass, mä ech mengen, et sollt een dësem Projet awer eng Chance ginn. Mir hunn d‘Uni, déi net wäit ewech ass. Et gouf geschwat, datt d‘Medezin dohinner komme sollt, wou ee sech an Zukunft eng Zesummenaarbecht zwëschen deenen zwou Schoule virstelle kënnt, wann dat eventuell erwënscht wär.

latioun hei an der Stad wiisst, géif ons och eppes kaschten. Mir hunn herno ëmmer nach d‘Méiglechkeet, déi Gebailechkeeten ze benotzen. Ech mengen, datt d‘Gefor elo net esou grouss ass. Ech stëmmen dofir.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ech kucken dës Säit. Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengerot. Ech muss soen, déi éischte Kéier, wou ech vun deem Projet héieren hat, hat ech geduecht: „Ah sou, kann een aus där Sportshal, aus där Schwämm, eng Schoul maachen? Kann een dat dorauser maachen?“ Et kënnt eng sënnvoll Notzung vun der bestehender Bausubstanz sinn. Ech sinn där Iddi net prinzipiell ofgeneigt, och wann et eng Privatuni ass an een do och Saache bedenke muss. Wann ech et mer elo awer méi am Detail ukucken, gëtt dat mer schonn e bësse méi ze denken. Well mir schwätzen hei, wann ech d‘Pläng kucken, vu 690 m 2 . Mer schwätze vu 35.000 Euro, déi se d‘Joer bezuelen. Dat sinn 2.916,67 Euro de Mount. Wa mer dat op de m 2 ëmrechnen, si mer bei 4,71 Euro de m 2 . Ma dat ass e gudde Präis. Souguer d‘Kënschtler aus der Kreatiffabrik, wou mer soen, mir missten déi ënnerstëtzen… (Ënnerbriechung)

Also, ech denken, et sollt een dem Projet eng Chance ginn. Vill wäerte mer finanziell net verléieren. Héchstens vläicht déi 500.000 Euro.

Mä elo hunn ech just 619 m 2 geholl. Am Kontrakt steet 36 Ar. Dat sinn 3.600 m 2 .

Herno kréie mer déi Gebailechkeeten erëm zréck, déi mer dann och benotze kënnen. Déi 4 Milliounen, wat déi Transformatioun kascht, wa mer déi zréckbezuele missten, wäre vill Suen. Mä wa mer eng nei Schoul, nei Raimlechkeeten a Klasseraim baue misste fir ons Schüler, opgrond dass d‘Popu-

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass de Buedem.

23

ALI RUCKERT (KPL) votera contre ce projet.

ROBERT MANGEN (CSV) salue l’arrivée de l’université Healex. Les étudiants et les professeurs signifient un enrichissement pour la ville. L’université payera 35 000  euros par an, soit plus d’un million sur 30 ans. L’investissement de la commune se montera à 500  000  euros au lieu de 1,9  million comme initialement prévu. C’est un investissement que la commune peut se permettre pour un tel projet. On peut se demander si cette école doit ouvrir à Differdange ou pas. Certaines personnes ne s’en réjouissent peut-être pas. Mais il faut tout de même lui accorder une chance. En outre, l’université à Belval devrait abriter la faculté de médecine. Des collaborations sont possibles. Robert Mangen estime qu’en accordant une chance à cette école, la commune n’a pas grand-chose à perdre. Et ce d’autant plus qu’elle récupèrera les bâtiments à la fin. Il est clair que si elle devait financer les 4 millions d’euros pour la transformation du bâtiment, cela reviendrait cher. Mais d’un autre côté, construire une nouvelle école coûte toujours cher et la population de Differdange croît. Les risques sont somme toute limités. L’orateur approuvera le projet.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) se souvient que la première fois qu’il a entendu parler de ce projet, il s’était étonné que l’on puisse transformer l’ancienne piscine en école. L’idée pouvait être pertinente et le conseiller communal n’était pas contraire à la venue d’une université privée. Entre-temps, il est plus perplexe. Le loyer se monte à 35 000 euros par an pour 690  m2, soit 2916,67 euros par mois et 4,71 euros le m2. C’est moins que ce que paient les artistes du centre de créativité. (Interruption) Gary Diderich constate que le contrat parle de 32 a, soit 3600 m2.


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique qu’il s’agit du terrain.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) calcule que le loyer se monte donc à 0,81 euro le m2 pour une université privée. 12 euros comme L’essentiel ne seraient pas de trop. La commune investit 500  000 euros et il faudra 15  ans pour que cette somme soit remboursée à travers le loyer. Elle est impatiente de recevoir l’argent que lui doit l’État, mais en attendant, elle finance une piscine à une entreprise privée.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) proteste. Il s’agit d’un investissement pour les enfants de Differdange.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) ajoute que la commune doit en plus faire des cadeaux à l’État pour que celui-ci accepte de construire un lycée à Differdange.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) concorde. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) admet que ces projets sont tous importants. Mais si la commune fait ce type de concessions, elle sera perçue comme bailleuse de fonds. Contrairement à M. Ruckert, Gary Diderich pense que les étudiants sont des personnes comme les autres et c’est une chose positive que d’en avoir à Differdange. Les étudiants essaient de se bâtir un avenir sans posséder d’importants moyens financiers. Ils ont besoin d’une formation et d’un logement. Il est important d’investir dans la formation. Le seul bémol est que les conditions pour l’université sont trop bonnes. Il aurait fallu faire rembourser les 500  000  euros en plus du loyer.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) n’est pas très enthousiaste non plus. Cela n’est pas dû au projet en soi, mais à toutes les promesses qui ont été faites pendant des décennies concernant ce type de financements. D’un autre côté, il faut laisser une chance à cette université. En plus,

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Da si mer bei 0,81 Euro de m 2 . Dat ass awer e ganz bénéfiquë Präis. Mir schwätzen hei vun enger Privatuni. Eng privat Uni ass kee Kënschtler. Da kënnt een och op déi 12 Euro de m 2 goen, déi mer dem Essentiel facturéieren. Da si mer nach ëmmer e Stéckchen ewech a kënnten déi 4 Milliounen nach eng Kéier ëmrechnen. Mir investéieren hei iwwert eng hallef Millioun. Et wäert 15 Joer daueren, bis déi hallef Millioun eran ass. An den Här Ruckert huet et gesot, d‘Déifferdenger Gemeng waart op ganz vill Sue vum Stat. Mir präfinanzéieren engem Privaten eng Schwämm.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, eise Kanner.

wuel e Logement wéi och eng Formatioun. An alles wat an d‘Formatioun vun de Kanner, vun de Jugendlechen a vun de Leit alleguer gestach gëtt, egal vu wou se kommen, ass gutt investéiert. Just hei gesinn ech, dass mer immens gënschteg Konditioune bidden. Wann et elo 35.000 Euro d‘Joer gewiescht wären an zousätzlech wär déi hallef Millioun iwwert déi 30 Joer ofbezuelt ginn, wär ech absolutt dobäi. Mä ënnert deenen dote Konditiounen, gesinn ech dee Projet awer méi kritesch. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Madame Schambourg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Wann ech nach ganz kuerz dierf.

Herno komme mer zum Kontrakt vun der Schoul, wou mer dem Stat souguer hu musse Kaddoe maachen, fir endlech e Lycée op Déifferdeng ze kréien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Do hutt Der Recht.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat sinn alles wichteg Saachen. Ech soen net de Géigendeel. Mä mir mussen awer och oppassen als Déifferdenger Gemeng, net iwwerall Concessiounen ze maachen, wou mer herno vläicht just als Geldgeber ugesi ginn, déi einfach esou Projete matdréit zu Konditiounen, déi awer net ëmmer adaptéiert sinn. Mä wéi gesot, ech sinn dem Projet prinzipiell net ofgeneigt. Ech denken, dass et bénéfique ass, wa Studenten an enger Stad sinn. Ech gesinn elo net, wat den Här Ruckert sot, dass Studente keng einfach Leit wären. Studente si Leit, déi sech eng Zukunft opbaue wëllen an déi net onbedéngt e grousse finanzielle Patrimoine mat sech bréngen. Déi brauche sou-

24

Dir dierft.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Dat meescht ass scho gesot ginn. Ech wollt just soen, datt sech meng Freed a Grenzen hält. Dat huet elo net direkt eppes mam Projet ze dinn. Mä ech sinn e bësse geschiedegt ginn, andeems mer hei während Jorzéngte Saachen an deene schéinste Faarwe virgestallt kruten a gesot gi war, käschtendeckend wär alles esou reibungslos ofgelaf. Ech sinn och der Meenung, datt een der Uni soll eng Chance ginn. An ech si frou, datt dat Gebai wierklech nach ka benotzt ginn, well mer jo awer hei schonn eng Kéier gezielt kruten, datt dat einsturzgefährdet an esou vétuste wier, datt een iwwerhaapt näischt méi dermat maache kënnt.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wéi bei der Kierch.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Dofir sinn ech ganz frou, datt mer ee fonnt hunn, dee bereet ass, eng Aktivitéit an deem Gebai ze ënnerhuelen. Mam Loyer komme mer deenen natierlech immens entgéint. Dat muss een effektiv esou soen. Fir den Ufank fannen ech dat gutt, mä mer hätten eis awer vläicht eng kleng Hannerdier oploosse kënnen, datt wann déi Leit herno zolitte Benefiss maache sollten, mer och eppes dru verdénge géifen. Ech mengen, déi 545.000 Euro, déi mir hei investéieren, behale mer. Déi ginn an d‘Substanz selwer investéiert. Datt, wann et schifgoe sollt, déi Suen awer gutt investéiert sinn. Dat ass dat, wat ech dozou soe wollt. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir si bal alleguerte frou. Här Glauden.

JOS GLAUDEN (DP): Ech hu just eng kleng technesch Fro. Si vläicht Solarzellen um Daach virgesinn?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): De Bauhär kuckt dat no. Et ass eventuell geplangt, e Stack driwwer ze setzen. Mä dat musse mer nach alles zum gegebenen Zäitpunkt kucken. Ech géif op verschidde Froen agoen. D‘Plaz virun der Sportshal kann esou laang genotzt ginn, bis do eng Kéier ausgebaut gëtt. Vu datt ech vun 1.000 Schüler geschwat hunn, kann et sinn, dass dat eng Kéier gemaach gëtt. Mä bis op Weideres kann natierlech do all Aktivitéit stattfannen.

Madame Saeul, Dir hat vu Konventioun geschwat. Mir stëmmen haut am Fong geholl den Devis. D‘Konventioun wollt ech dobäi hunn. Déi nächst Woch wäerte mer hoffentlech d‘Ënnerschrëft vun der Madame Mutsch kréien, déi mer nach brauchen. An den 30. September wäerte mer déi Konventioun nach eng Kéier an de Gemengerot brénge mam Bauindex dran. Ech hat am Kapp, wéi wann en dra stéing. Mä en ass net dran. Ech sinn och Ärer Meenung, Här Schwachtgen, datt et e Coup de chance ass. Mä e Coup de chance mat ganz vill Aarbecht vun der Stad Déifferdeng. An haaptsächlech vun zwee Leit: Dat ass mäin Noper hei op menger lénker Säit an den Här Scheuren aus dem Service technique, déi sech wierklech dra geknéit haten. Ech mengen net, datt vill Gemengen dat gemaach hätten, wat déi zwee gemaach hunn, fir dat ze kréien. Chance muss een hunn, mä et muss een natierlech awer och dofir schaffen. Chance alleng war net duergaangen. Dem Här Ruckert wëll ech soen, datt d‘Ausbildung, egal ob dat vun engem privaten oder vun engem ëffentlechen Träger ass, fir mech immens wichteg ass. Ech gesinn d‘Chômage-Zuelen. An déi, déi haut am meeschte Schwieregkeeten hunn, eng Plaz ze fannen, sinn déi, déi keng Ausbildung hunn. Alles, wat mer fir d‘Bildung maachen — an do sinn ech d‘accord mam Här Diderich — ass gutt investéiert. Selbstverständlech wäerte mer deenen zwee oder dräi Veräiner Alternativen ubidden, wann déi net méi am Noppeney bleiwe kënnen. Mir hunn nach ni e Veräin aus eiser Gemeng virun d‘Dier gesat, fir anerer dran ze setzen. Dat wäerte mer och elo net maachen. Fir mech ass déi Schoul eng ganz grouss Chance fir d‘Stad Déifferdeng. Spéitstens an e puer Joer wäerte mer et mierken, wann déi Studente bei eis an d‘Restaurante ginn. An déi Mixitéit, un där mer zënter Jore schaffen, wäert heiduercher och méi schnell virugoen. Et freet mech, datt heibannen esou

25

l’ancienne piscine sera réaffectée, alors qu’il avait été dit qu’elle était vétuste et qu’on ne pourrait plus rien en faire. C’est pourquoi Pierrette Schambourg se réjouit qu’une entreprise veuille y organiser des activités. Le loyer est plus qu’abordable. Il aurait peut-être fallu se laisser la possibilité de l’augmenter en fonction des bénéfices de l’université. Cependant, les 545 000 euros sont investis dans le bâtiment, que la commune conservera.

JOS GLAUDEN (DP) demande si des panneaux solaires sont prévus sur le toit.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que l’on construira peut-être un étage supplémentaire. Mais il est trop tôt pour en être sûr. L’espace devant la salle de sport pourra être utilisé aussi longtemps que l’université ne sera pas agrandie. Comme il est question de 1000 étudiants, une extension est envisageable. Mme  Saeul a parlé de la signature de la convention. Aujourd’hui, il n’est question que du devis. Le bourgmestre espère que Mme  Mutsch signera les derniers documents la semaine prochaine et que le collège échevinal pourra présenter la convention le 30  septembre comprenant une partie sur l’indice de construction. Comme l’a dit M. Schwachtgen, la commune a eu un coup de chance dans ce dossier. Mais à cette chance s’est ajouté beaucoup de travail de la part de la commune et en particulier de deux personnes. La chance seule n’aurait pas suffi. L’enseignement est important, peu importe que l’exploitant soit privé ou public. Lorsqu’on regarde le taux de chômage, on se rend compte que ceux qui n’ont pas de diplômes sont le plus en difficulté. Roberto Traversini est donc d’accord avec M.  Diderich: l’argent dans la formation est toujours bien investi. Les deux ou trois associations qu’accueille le Centre Noppeney se verront proposer une autre solution. L’université représente une grande chance pour Differdange. Au plus


tard dans quelques années, ces étudiants iront manger dans les restaurants de la ville. Leur arrivée contribuera à favoriser la mixité sociale que recherche la ville. (Vote) Roberto Traversini passe aux modifications de PAP. Chaque modification sera soumise au vote individuellement. Il n’y aura donc pas de vote global.

ERNY MULLER (LSAP) constate que le dossier est épais. Il présentera donc une version allégée. Il est question des PAP Mathendahl et Ronnwisen et de modifications ponctuelles du PAG. La première modification concerne le réaménagement complet de l’entrée en ville. Un parc de stationnement, un commerce et deux bâtiments pour bureaux et commerces sont prévus. Le bâtiment qui remplacera la tour Hadir constitue la pièce maîtresse du projet et est destiné à devenir un nouveau symbole de Differdange. La commission d’aménagement a remis un avis positif concernant les nouvelles infrastructures. Le collège échevinal doit désormais faire avancer les projets et organiser le concours d’architecte pour la nouvelle tour. La deuxième modification concerne la rue de la Chiers. Récemment, le COS et le CMU ont été modifiés afin de permettre un agrandissement maîtrisé des maisons. La commission a remis un avis constatant que l’évaluation des incidents sur l’environnement n’a pas été respectée. Or la commune avait été dispensée de cette étude par l’Administration de l’environnement. La troisième modification porte sur la place de l’Église dans la rue de la Montagne et sur le site de l’ancienne école ménagère. Le collège échevinal veut y construire un parking souterrain, une école, une maison relais avec cuisine, etc. Le concours sera lancé en septembre. La commission n’a pas d’objections notables. L’échevin passe à une modification du PAG concernant les règles relatives au degré d’utilisation des sols. D’après une circulaire du ministère

eng grouss Majoritéit besteet, fir den Devis ze stëmmen. A wéi gesot, d‘Konventioun mam Bauindex kënnt am spéide Summer nach eng Kéier an de Gemengerot. Da géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide avec 17 voix oui et 1 voix non d‘approuver le devis et les plans pour le préfinancement de travaux d‘aménagement dans bloc administratif de l‘Ecole supérieure Lunex au Parc des sports à Oberkorn.

Très bien. Da komme mer zu deene ville Modifikatioune vun de PAPen. Do ginn ech dem Här Muller d‘Wuert. Deelweis goufe scho Saachen heibanne presentéiert. Mir wäerten natierlech iwwer all Modifikatioun eenzel ofstëmmen. Et ass net esou, datt mer e globale Vote maachen, wéi mech scho verschidde Leit gefrot hunn. Mir wäerte se Vote fir Vote huelen. Här Muller.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass en décken Dossier. Ech versichen an enger Lightversioun derduerch ze goen an iech de Kapp net ze vill voll ze troteren. Et geet hei ëm zwee PAPen: „Mathendahl“ a „Ronnwisen“. Et sinn dräi Modifications ponctuelles vu PAGen. Ech géif ufänke mat där éischter. Dat ass d‘Entrée en ville. Dëse PAG mécht eis de Wee fräi fir déi komplett Neigestaltung vun eiser Entrée en centre-ville. Geplangt ass e Parkhaus, e Commerce um Contournement an zwee Gebaier fir Büroen an/oder Commerce, respektiv Servicer. Riets a lénks vun der Bréck beim aktuelle Rondpoint, Richtung Zentrum. An net zulescht d‘Pièce maîtresse: dee Projet, deen eiser Stad

26

en neie Landmark gi soll als Ersatz vum fréieren Hadir-Tower. D‘Commission d‘aménagement huet eis op dësem Niveau e komplett positiven Avis ausgestallt, wat d‘Realisatioun vun deenen neigeplangten Infrastrukturen ugeet, wéi si et ausdrécken, à usages multiples. Un eis ass et elo, nodeem mer den definitiven Accord hunn, d‘Projete virunzedreiwen an de geplangten Architekteconcours fir den neien Tower definitiv op d‘Schinnen ze setzen. Zweetens, d‘Modification ponctuelle vun der Rue de la Chiers. Dir erënnert iech, dass mer an dëser Strooss de COS an de CMU modifizéiert haten, fir déi bestehend Irregularitéiten ze glätten an an engems e geuerdneten Ausbau fir d‘Haiser ze erlaben iwwert d‘Erophiewe vum CMU op 2,4. D‘Kommissioun mécht eng Bemierkung, dass d‘Évaluation des incidents sur l‘environnement net respektéiert gouf. Dëst ass awer net ganz richteg, well mir duerch e Bréif un d‘Ëmweltverwaltung eng Dispens vun dëser Etüd kritt haten. Drëttens, d’Modifikatioun vun der Rue de la Montagne. Dëst betrëfft déi sougenannte Kiercheplaz niewent dem ale Stadhaus an och de Site vun der fréierer Haushaltungsschoul. Hei plange mir en ënnerierdesche Parking a Gebailechkeeten, ënner anerem eng Schoul an eng Maison relais mat Kichen an esou weider. De Concours fir dëse Projet gëtt am September lancéiert. D‘Kommissioun hat hei keng weider Objektiounen, ausser dass si proposéiert hat, den éischten Alinéa vum Artikel 24 «Servitude urbanisation zone de rencontre et de récréation» ze sträichen, wat mer gemaach hunn. Dann zu 3B, d‘Modification ponctuelle vun der Partie écrite, «Passage portant sur les règles relatives au degré d‘utilisation des sols». Den 30.04.2015 krute mir eng Circulaire vum Inneminister, wou en op eng Jurisprudenz hiweist betreffend d‘Applikatioun vun de Moyennë beim PAP. Dat heescht, wou op eenzel Parzelle verschidde Koeffiziente kënnen ausgewise ginn a wou den exakte Chiffer vum COS a CMU muss respektéiert


ginn, souwéi am Geriichtsuerteel motivéiert. Mir ginn also an deem Schreiwes forcéiert, d‘Partie écrite vum PAG ëm folgend Notioun ze ergänzen. Ech zitéieren: «Pour tout plan d‘aménagement particulier, les coefficients précités» — dat heescht COS a CMU — «constituent des valeurs moyennes qui sont à respecter pour l‘ensemble des fonds sis à l‘intérieur de la zone». Da heescht also ganz kloer, dass an där ganzer Zon d‘Moyenne gekuckt gëtt. Déi kënne variéieren, jee no PAP. Wéi hu mer dat elo gemaach? Dir kënnt eis Motivatioun op der Säit siwen am Dokument vum PAG noliesen. An op Säit 28 an 32 ergänze mer dat, wat ech grad gesot hunn: «Pour tout plan d‘aménagement particulier, les coefficients précités». Fir nach eng Kéier ze erklären: de COS ass «Coefficient d‘Occupation du Sol» an de CMU de «Coefficient Maximum d‘Utilisation du Sol». Mir wäerten dës Modifikatioun vum PAG esou schnell wéi méiglech publizéieren. Dat heescht, ab sofort, wa se gestëmmt ass. E Mëttwoch den 22.07.2015 — dat ass haut aacht Deeg — wäerte mer eng Informatiounsversammlung am ale Stadhaus ofhalen, wéi dat virgeschriwwen ass. 3C: Projet d‘aménagement particulier au lieu-dit «Mathendahl» pour le compte de la société Integra Investment S.A. Mir haten heibanne schonn eng Kéier iwwert de Mathendahl geschwat, wéi mer de PAG ëmklasséiert haten. An ech mengen, mir waren eis alleguerten eens, dass et sech bei der leschter Versioun ëm e villfach verbesserte Projet gehandelt huet mat enger besserer Wunnqualitéit a wou besonnesch den ekologeschen Aspekt ervirgestrach gouf. D‘Cellule d‘évaluation mécht hei drop opmierksam, andeem se schreift — ech zitéieren — «La cellule voudrait relever pour le projet s’est amélioré sensiblement par rapport au projet initial». De PAP selwer huet eng Envergure vun 1.019,46 Ar. An et ginn 32,5% un den Domaine public cédéiert. An der Regel sinn dat 25%. De Projet gesäit 184 Eefamilljenhaiser an 284 kol-

lektiv Logementer vir. Allerdéngs mécht d‘Cellule d‘évaluation och drop opmierksam, dass de PAP net konform zum Gesetz vun 2014 ass. De PAP gëtt awer duerch d‘Prozedur vun der Ännerung vun der Partie écrite vum PAG, wéi ech dat jo virdrun erkläert hunn, automatesch an d‘Konformitéit gesat. D‘Kommissioun huet an engem siwe Säiten décken Dokument nach eng ganz Partie Iwwerleeungen ugestallt. Ech zitéieren nëmmen d‘Haaptartikelen: A: «Utilisation rationnelle du sol et de l‘espace». Do schwätze se vun der Mobilité durable, d‘Gestion des déchets an Projets durables. B: «Développement harmonieux des structures urbaines et rurales». Do gëtt geschwat iwwert d‘Aménagement vun der Entrée zum Lotissement. C: «Le développement de la mixité et d‘une densification». Hei geet et ëm d‘Mixitéit vun de Fonctiounen, d‘Nuisance duerch den Autosverkéier an och d‘Qualité de vie. Da musse mir nach verschidde Passagen aus der Partie écrite complétéieren oder ewech huelen. Des Weidere schwätze si vu «Logements à coût modéré». Déi si selbstverständlech virgesinn, well de Fonds du Logement eng Partie vun den Terrainen huet. An dann nach de Patrimoine culturel, wou d‘Kommissioun op e «Potentiel élevé de vestige de valeur archéologique» hiweist. Am Avis vun eisem Service technique versiche mer beschtméiglechst op déi verschidden Thematiken anzegoen. D‘Remarquen zu der Partie graphique an écrite hu mir — wéi vun der Cellule gewënscht — mat afléisse gelooss. Da géif ech zum leschte PAP-Projet kommen. Dat ass de Projet d‘aménagement au lieu-dit „Ronnwisen“ à Oberkorn. Dat ass de Punkt D. Et handelt sech ëm e PAP, deen d‘Gemeng selwer an Optrag ginn huet. Den Terrain läit hannert der Rue Prince Henri, zwëschen der Rue des Mines an der Avenue du Parc des Sports. En eegent sech ideal fir en neie Quartier. Och erméiglecht déi nei Strooss eng besser

27

de l’Intérieur, la commune doit ajouter à la partie écrite que pour tout PAP, le COS et le CMU constituent des valeurs moyennes qui sont à respecter pour l’ensemble des fonds sis à l’intérieur de la zone. Pour rappel, le COS est le coefficient d’occupation du sol et le CMU le coefficient maximum d’utilisation du sol. Cette modification sera publiée immédiatement après le vote. Une réunion d’information aura lieu dans huit jours à l’Aalt Stadhaus. Le point 3c porte sur le PAP Mathendahl. Il en a déjà été question lors du reclassement du PAG. Dans sa dernière version, le projet a été grandement amélioré grâce à une meilleure qualité de vie et la mise en valeur du volet écologique. La cellule d’évaluation partage ce point de vue. Le PAP a une envergure de 1019,46 a. 32,5 % seront cédés au domaine public. Le projet prévoit 184  maisons unifamiliales et 284 logements collectifs. La cellule d’évaluation a cependant aussi constaté que le PAP n’est pas conforme à la loi de 2014. La modification de la partie écrite permet de mettre le PAP en conformité. La commission a fait une série de propositions concernant l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace, le développement harmonieux des structures urbaines et rurales et le développement d’une mixité et d’une densification. Certains passages de la partie écrite doivent être complétés ou supprimés. La commission mentionne les logements à coût modéré, qui sont inclus dans le projet. En ce qui constate le patrimoine culturel, la commission souligne le potentiel élevé de vestiges de valeur archéologique. L’avis du service technique de la commune revient sur toutes ces thématiques. Le dernier PAP est celui des Ronnwisen à Oberkorn. La commune est maître d’ouvrage. Le terrain se trouve derrière la rue Prince-Henri, entre la rue des Mines et l’avenue du Parc-desSports. La nouvelle route constitue une connexion au passage souterrain de la rue des Mines en direc-


tion du Parc des Sports. 26 maisons unifamiliales et 3 résidences sont prévues. Une des résidences est destinée aux seniors. Un îlot à faible charge automobile fait partie du projet. La servitude maisons unifamiliales ne s’applique pas, car la demande est antérieure à octobre 2014. La ferme de la famille Braun est préservée. Il espère que la matière ne sait pas révélée trop aride.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) a trouvé la présentation excellente, rapide et claire.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) ne pourra pas entrer dans les détails, car le dossier est technique et il n’est pas un expert. Les projets présentés permettront à la commune de se développer. Mathendahl, Ronnwisen et l’entrée en ville sont des projets intéressants. Pierre Hobscheit se réjouit des avis positifs de la commission. Cela démontre que Differdange est sur la bonne voie et que les idées du collège échevinal sont pertinentes. Il félicite M. Muller pour le travail réalisé dans l’intérêt de la ville et de ses habitants. Les décisions prises sont importantes pour le développement à long terme de la commune.

MARTINE

GOERGEN

(DP)

s’associe à ce qui vient d’être dit. Elle tient à souligner le projet Mathendahl, qui est particulièrement réussi et sur lequel la commune travaille depuis plus de dix ans.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme. MARTINE GOERGEN (DP) ajoute que désormais, tout a en détail. Le volet est particulièrement DP approuvera tous présentés.

été analysé écologique réussi. Le les points

Ubannung un déi nei Unterführung, déi an d‘Rue des Mines geet, fir dann erofzekomme Richtung Parc des Sports.

Kommissioun vum Ministère gëtt. Dat weist, dass mer um richtege Wee sinn an dass déi Iddien an de Käpp vum Schäfferot, déi richteg sinn.

Am Ganze sinn 29 Lotissementer geplangt. 26 Eefamilljenhaiser an 3 Residenzen. Eng vun de Residenze gëtt eng Résidence séniors. Et ass e klengen Îlot vun dräi Haiser geplangt: „Îlot à faible charge automobile“.

Vill méi hätt ech dozou net ze soen. Ech wëll dem Här Muller félicitéiere fir déi Aarbecht, déi en am Interessi vun eiser Stad a vun eise Bierger mécht. Ech sinn iwwerzeegt, dass mer hei dat Richtegt maachen, fir déi laangfristeg Entwécklung vun eiser Gemeng. Ech soen Iech Merci.

Wat d‘Remarque vun der Kommissioun iwwert d‘Servitude Maisons unifamiliales an der Rue Prince Henri ubelaangt, esou trëfft dat hei net zou, well schonn eng Demande virum 1. Oktober 2014 virlouch an deemools en Accès an d‘Avenue du Parc des Sports geplangt war. Dat ass awer elo net méi de Fall. Elo bleift do just nach e Foussgängerwee, deen eng Verbindung mécht zu der Rue Prince Henri. De Baurenhaff vun der Famill Braun bleift selbstverständlech op där Plaz erhalen. Ech hoffen, et war iech net ze vill. Ech soen iech Merci fir d‘Nolauschteren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee. Ech muss soen, et war exzellent, Här Muller, fir déi véier Punkten esou schnell an esou kloer duerzestellen. Här Hobscheit, Dir hutt d‘Wuert.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Ech wëll elo net ze vill an d‘Detailer goen, well et och dës Kéier zum Deel erëm immens technesch war. A wann een net grad en Expert op deem Gebitt ass, ass et net esou einfach den Duerchbléck ze behalen. Ganz allgemeng zu deene verschiddene Projeten, déi den Här Muller eis hei virgestallt huet, wëll ech soen, datt déi derfir suergen, dass eis Gemeng weider wuessen a sech weiderentwéckele wäert. D‘PAPe „Mathendall“ a „Ronnwisen“ wäerte ganz flott Projete ginn. D‘nämlecht d‘Entrée en ville, déi heibanne schonn e puermol diskutéiert gouf. Ech si frou, dass et e positiven Avis vun der zoustänneger

28

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Madame Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Ech faasse mech och ganz kuerz. Ech ka mech deene Wierder just uschléissen. Ech wéilt awer hei ganz besonnesch de Projet „Mathendahl“ ervirhiewen, wat ech e ganz flotte Projet fannen. Hei gëllt de Prinzip: „Was lange währt, wird endlich gut“. Well wann ech richteg informéiert sinn, gouf iwwer zéng Joer un deene Pläng geschafft.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Méi.

MARTINE GOERGEN (DP): Wann net esouguer méi. Et gouf alles bis an dee leschten Detail duerchkuckt. An och wat den ekologesche Volet ugeet, mat deem kann ech mech ganz gutt ufrënnen. Dofir wäert d‘DP déi sämtlech Punkten — mä besonnesch awer dee Punkt — mat Freed matstëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci.


Här Schwachtgen, w.e.gl.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech wollt am Virfeld eng Remarque zu deem voluminéisen Dossier maachen. Dee wäert ëmmerhin dräi Kilo weien. Dräi Kilo Pabeier. Et misst ee sech eng Kéier Gedanke maachen, wann dat nach eng Kéier sollt de Fall sinn, dass een e kuerze Compte-rendu géif kréien, souwéi den Här Muller dat elo magistral gemaach huet. Ech muss soen, wann ee sech als Conseiller derduerchschaffe muss, fënnt een net ëmmer direkt alles erëm. Et fënnt een heiansdo emol net déi Avisen erëm vun der Commission de l‘Aménagement oder vum Service technique. A wann een dann nach de Pech huet, dass d‘Klameren net halen an dee ganze Buttek engem op de Kichebuedem fält, ass dat eng Saach vun der Onméiglechkeet, well verschidde Säite guer net numeréiert sinn. An herno weess een net méi zu wéi engem Dossier se gehéieren, an esou weider. An ech mengen eng Kuerzfaassung vun de verschiddenen Ännerunge wär wierklech an Zukunft de rigueur. Well dat meescht ass jo einfach ofgedrécktent Material, wat landeswäit gutt ass a wat mer op eis Déifferdenger Verhältnisser uwenden. Et ass schwéier, d‘Ännerunge par rapport zum Standard respektiv zu engem ofgeännerten Text erauszegesinn, wann dat net markéiert ass. Dat emol zur Form.

Merci, Här Schwachtgen. Här Diderich w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen, et ass wierklech e bësse vill, fir zu all deene Projete Stellung ze huelen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): All Kéiers wann Der dat sot, schwätzt Der ganz laang, Här Diderich. (Gelaachs)

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat gesi mer dann. Fir dem Här Schwachtgen seng Anekdot e bëssen ze ënnersträichen, am Dossier ass och nach e Copy-paste, dee sech widderhëlt. Op Säit 45 vum PAP „Mathendahl“ steet zweemol: «Une approche particulière caractérise le projet d‘aménagement en matière d‘environnement». Dat heescht d‘Ëmwelt war op jidde Fall ganz wichteg, wann dee Saz zweemol drasteet. Grad esou wéi den Traitement de sol. E ganze Paragraf…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Iwwer all dës Projeten hu mer des Laangen an des Breeden diskutéiert schonn à plusieurs reprises. Ech sinn och frou, dass de PAP/PAG „Mathendahl“, wéi den Här Muller gesot huet, sensiblement amélioriéiert ginn ass. Dass effektiv all déi Anträg a Suggestioune vun de Kommissiounen, de Conseillere wéi och vun de Parteien un Iech erugedroe goufen.

Ganz wichteg.

An deem Sënn, menge mir, dass déi dräi Projets de développement de la ville richteg sinn an dass mer déi matstëmme kënnen.

Zu de Modifications ponctuelles vun de PAGen hunn ech weider näischt ze soen. Déi ënnerstëtzen déi Lénk telles quelles. De PAP „Mathendahl“ ënnerstëtze mer och a begréissen, dass mam Fonds du Logement Wunnengen à coûts modérés virgesi sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Do gesäit ee wéi dacks sech d‘Standardtexter widderhuelen a wou effektiv d‘Leit, déi dru schaffen — och d‘Experten — sech heiansdo net méi gutt erëmfannen an all deene Linnen.

29

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) se plaint que le dossier pèse au moins trois kilos. Ne vaudrait-il pas mieux remettre un compte-rendu bref aux conseillers communaux dans la veine de celui présenté par M. Muller? Il est difficile de retrouver les avis de la Commission de l’aménagement et du service technique. Et si par malheur, le dossier tombe par terre, il n’y a plus rien à faire parce qu’en plus, une partie des pages n’est pas numérotée. Du coup, on ne sait plus quelle page appartient à quel dossier. Un résumé serait de rigueur, car la plupart des éléments ne sont que des copies de documents nationaux appliqués à Differdange. Si les modifications ne sont pas marquées, il est difficile de les retrouver. Il a déjà été question de tous ces projets. Fränz Schwachtgen est content que le projet Mathendahl ait été amélioré sensiblement. On a tenu compte des suggestions des commissions, des conseillers communaux et des partis politiques. Les écologistes approuveront ces projets de développement de la ville.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) estime qu’il est difficile commenter tous ces projets.

de

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante qu’à chaque fois que M. Diderich dit cela, il parle longtemps.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) répond que c’est ce qu’on verra. Il revient sur les propos de M. Schwachtgen concernant le dossier. Certains copier-coller se répètent au fil des documents. À la page  45, par exemple, la même phrase est présente à deux reprises. Dans la partie sur le traitement du sol, c’est tout un paragraphe qui est répété. Cela prouve que les textes standard se répètent et que même les experts finissent par s’y perdre. Déi Lénk soutient les modifications ponctuelles du PAG telles quelles. Gary Diderich n’a rien à redire. Il soutient aussi le PAP Mathendahl et salue le fait que des logements à coût modéré soient


bâtis avec le Fonds du logement. Apparemment, des appartements à louer sont aussi prévus.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme ces propos. Le collège échevinal négocie aussi la création d’appartements à louer avec le promoteur.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) estime que les propositions de la commission concernant le PAP Mathendahl sont intéressantes. Il est notamment question d’un petit parking à l’entrée du quartier et d’un projet d’autopartage avec des véhicules électriques. Le projet Ronnwisen est plus petit. Le site est situé à côté de la gare et est desservi par le citybus. Il avait été question de construire des carports collectifs, mais cette idée n’a pas été retenue. Gary Diderich n’approuvera pas ce projet. En revanche, il soutient le projet Mathendahl dans son intégralité. Des améliorations ont été apportées et une piste cyclable est désormais prévue. Certains aspects du projet Ronnwisen auraient pu être agencés différemment, comme l’espace pour les voitures. Un état des lieux de l’environnement a-t-il été réalisé? Sait-on, par exemple, s’il y a des chauves-souris? Des projets sont-ils prévus de l’autre côté de la ligne de chemin de fer en direction du Bëschendall?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le périmètre de construction ne sera pas élargi. En ce qui concerne les Ronnwisen, les propriétaires sont nombreux, de sorte qu’il faudra des années avant que le projet puisse être réalisé. Une étude écologique sera réalisée. Aujourd’hui, il est avant tout question de construire les deux résidences. En tout cas, le périmètre ne sera pas élargi sous cette majorité.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) rappelle que le point 3a a déjà été débattu en détail. Le point b a bien été présenté. Pierrette Schambourg fait partie de la commission des bâtisses depuis

Et gouf och gesot, et wäre Mietwunnenge vum Fonds du Logement virgesinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, vum Fong. A mir sinn och amgaange mam Promoteur ze kucke fir Mietwunnengen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Okay. Jiddefalls begréisse mer dat. D‘Commentairë vun der Kommissioun zu der Ausriichtung vum PAP „Mathendahl“ gesi mir d‘selwecht. Si maache ganz interessant Propositioune wéi zum Beispill an der Entrée e klenge Parking virzegesinn, dass de Verkéier net ëmmer duerch de Quartier geet. Oder e Car-sharing-Projet mat elektreschen Autoen virzegesinn. De Projet „Ronnwisen“ ass vun der Fläch hier vill méi kleng. Do huet een d‘Gare niewendrun, souwéi eng direkt Verbindung op de Citybus.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Si hu sech dofir ausgeschwat, kollektiv Carporten ze maachen, wat elo net zréckbehale ginn ass a mir op jidde Fall bedaueren. Wou mir dee Projet esou net ënnerstëtze kënnen. De Projet „Mathendahl“ wäerte mer a senger Globalitéit ënnerstëtzen. Vun der Ausriichtung hier huet dee sech staark verbessert, zënter dass en am Gespréich ass. Ënner anerem ass eng Vëlospist virgesinn, wat gutt a wichteg ass.

der Natur gemaach ginn ass, ob zum Beispill Flëntermais do sinn. Ass dat gekuckt ginn? Si Flëntermais do? Eng aner Fro wär: Si Projeten op där anerer Säit vun der Bunn Richtung Bëschendall virgesinn? Well et ass awer alles zimlech dense do. Et ass jo schonn e Projet virgesinn, fir ënnert der Bunn erduerchzefueren. Sinn nach aner Pläng en vue? Dat wollt ech nofroen. Well dat géife mir op jidde Fall net ënnerstëtzen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ech wéilt just soen, datt do näischt wäert hi kommen. De Bauperimeter wäert net erweidert ginn. An zum PAP „Ronnwisen“, iwwert dee mer haut ofstëmmen, sinn esou vill Proprietairen dran. Bis déi sech all eens sinn, wäert dat nach Joren dauere bis de Projet Ronnwise wäert kënne realiséiert ginn. Déi Ekosetüd gëtt gemaach. Hei geet et emol haaptsächlech drëm, fir déi zwee Appartementshaiser op der Strooss bauen ze kënnen. Mer hu gesot, datt mer dann dee ganze PAP mat huelen, datt jidderee weess, ëm wat et geet. Mä de Bauperimeter gëtt net erweidert. Op alle Fall net mat där hei Majoritéit. D‘Madame Schambourg hat nach d‘Wuert gefrot.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci. Iwwert de Punkt 3A hu mer hei scho laang a breet diskutéiert. Do weess entretemps jiddweree Bescheed. Deen ass fir d‘CSV ganz okay.

Beim Projet „Ronnwisen“ ënnersträiche mer déi verschidde Bedenke vun der Kommissioun, dass Saachen hätte kënnten aneschters agencéiert ginn. Wéi zum Beispill en Espace fir d‘Autoe virzegesinn.

De Punkt B hu mer ganz gutt erkläert kritt. Ech sinn elo 13 Joer an der Bautekommissioun. Wann een esou laang dobäi ass, weess ee schonn, ëm wat et geet. Mä och déi Leit, déi nach net esou laang derbäi sinn, hunn dat ganz gutt erkläert kritt mam CMU a COS, wat net esou einfach ze verstoen ass. Mir si gefrot ginn, den Text ze änneren an dee Saz dran ze setzen. Dat ass och Okay.

Hei wollt ech nofroen, ob en Etat vun

„Mathendahl“ hu mer och scho laang

30


a breet hei duerchdiskutéiert. Do ass net méi vill dozou ze soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Wat dee leschte Punkt — d‘Ronnwisen — ugeet, muss ech soen, wéi ech dee Plang déi éischte Kéier gesinn hat, war ech schonn e bëssen erstaunt, well dat sech esou dra gequëtscht ugesinn hat. An ech war net esou begeeschtert. Wann een op d‘Plaz kucke geet, gesäit een effektiv, datt do hannendrun nach zimlech vill fräi ass. Wéi den Här Buergermeeschter scho gesot huet, ass do nach näischt geschitt a wäert och nach net esou séier eppes geschéien. Et si ganz vill Proprietairen, déi e Stéck vun hire Gäert ofginn mussen.

Dat ass d‘Rue de la Chiers.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver la modification ponctuelle du PAG rue de la Chiers.

An dann de Projet PAP Mathendahl.

GEMENGESEKRETÄR HENRI KRECKÉ: Nee. Et ass nach d‘Rue de la Montagne.

Richteg.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV):

Rue de la Montagne. Pardon.

Wéi dat herno virugeet, gesi mer nach. Op alle Fall, wéi ech bis kucke war, hunn ech e bëssen eng aner Vue kritt. Et ass net méi esou dramatesch an ech denken, datt mer dat och kënne stëmmen. Merci.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver la modification ponctuelle du PAG rue de la Montagne.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Esou ass et. Merci. Da géife mer zum Vote kommen. Mir huelen een nom aneren. Mer géife mam A), dem PAG Entrée en ville, ufänken.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver la modification ponctuelle du PAG Entrée en ville.

Merci. An da géife mer zum B) kommen.

GEMENGESEKRETÄR HENRI KRECKÉ: Dat ass dann d‘Rue de la Chiers.

D‘Partie écrite kënnt elo.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘émettre un vote positif sur la modification ponctuelle de la partie écrite du plan d‘aménagement général en vigueur concernant le passage portant sur les règles relatives au degré d‘utilisation des sols.

Elo kënnt de PAP Mathendahl.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver le projet d‘aménagement particulier au lieu-dit Mathendahl 2, 3, 4, 5“ à Niederkorn présenté par le colège échevinal pour le compte de la société Integra Investment S.A.

31

30 ans. Elle sait donc de quoi il s’agit. Mais les explications étaient claires et tout le monde devrait avoir compris. Il n’y a plus rien à dire concernant le projet Mathendahl. Pour ce qui est des Ronnwisen, Pierrette Schambourg n’était pas enthousiaste en voyant les plans. Mais sur place, elle s’est rendu compte qu’il reste de l’espace. En plus, le projet ne sera pas réalisé rapidement. Il faudra voir comment les choses vont évoluer, mais la situation n’est pas aussi dramatique qu’elle pouvait sembler au début.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe aux votes. (Votes) Roberto Traversini comprend que les dossiers sont volumineux, mais ils doivent être complets. Certes, le collège échevinal pourra y joindre un résumé à l’avenir, mais les conseillers communaux devront malgré tout recevoir tous les documents. Celui du bourgmestre est aussi tombé par terre, mais c’est comme cela. Le bourgmestre passe aux infrastructures scolaires.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) explique que le premier point est une petite modification de l’organisation scolaire. Celle-ci prévoyait que le précoce et le préscolaire à Niederkorn soient réunis. Or le ministère ne souhaite plus ce genre de combinaison. Il n’a donc pas donné son autorisation. Les enfants ne pourront pas être dans une même classe. (Vote)


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à l’organisation des

Elo kënnt de PAP Ronnwisen.

maisons relais.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) constate que le dossier est volumineux, mais il est important que les conseillers disposent de tous les documents. Il ajoute que le service informatique est en train de mettre sur pied un nuage accessible avec les tablettes. À ce moment-là, les conseillers pourront consulter les documents sur leur écran. Ceux qui ne voudront plus de version papier pourront le signaler au collège échevinal. À la rentrée, ce système sera fonctionnel. Bien entendu, si le nuage tombe en panne, cela engendrera aussi des difficultés. Georges Liesch passe aux structures d’accueil. L’année dernière, elles accueillaient 1222 enfants. Cette année, le chiffre passe à 1252. Ce type de variation est normal. Les capacités n’évoluent pas. La seule nouveauté concerne l’école Waldorf, qui cessera son activité dans le préfabriqué de l’école Prince-Henri. Il n’y avait pas assez d’élèves. Les préfabriqués sont donc libres. Georges Liesch et M. Muller sont en train d’élaborer un projet dans la villa Um Bock à Oberkorn. Une annexe pour la restauration est prévue dans l’avantcour. En effet, il y a des problèmes avec la cuisine dans la villa. Le ministère devra autoriser ces travaux. À l’avenir, Oberkorn pourra donc accueillir plus d’enfants. Les inscriptions se déroulent selon le même principe que d’habitude. Toutes les demandes sont acceptées, mais les places sont accordées en fonction de certaines priorités. Les enfants ayant des besoins spécifiques sont avantagés, notamment ceux dont les deux parents travaillent. Ceux dont les parents ont la possibilité d’être à la maison sont également acceptés, mais uniquement s’il y a de la place.

Le conseil communal décide avec 17 vois oui et 1 voix non d‘adopter le projet d‘aménagement particulier au lieu-dit „Ronnwisen“ à Oberkorn présenté par le collège échevinal pour le compte de la Ville de Differdange.

Ech verstinn déi Saach mat deem ganze Pabeier, mä mir mussen all déi Dokumenter derbäileeën. Dat muss zesummen ofgestëmmt ginn. Et kënnt ee sech effektiv iwwerleeën e Résumé draus ze maachen. Mä dir musst déi Dokumenter wierklech alleguerte kréien. Ech muss soen, mir war en och an der Kichen erofgefall an ech hat déiselwecht Problemer. Mä et muss wierklech ëmmer alles dobäi leien. Da géife mer zu eise Schoulstrukture kommen. An ech géif direkt dem Här Liesch d‘Wuert ginn.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci. Deen éischte Punkt ass eng kleng Modifikatioun vun der Schoulorganisatioun. Mir hate beim Ministère ugefrot, fir zu Nidderkuer Précoce a Préscolaire zesummenzeféieren, fir d‘Kanner beieneen ze halen. De Ministère war awer net esou begeeschtert dervun. Als Äntwert krute mer, dass se déi Modeller eigentlech queesch duerch d‘Land wëllen auslafe loossen. Déi Combine wëlle se net méi. Dowéinst krute mer keng zousätzlech Autorisatioun. Elo gëtt et dann zu Nidderkuer changéiert a mir verdeelen d‘Kanner erëm op de Précoce an op de Préscolaire. Déi sinn also elo net zesummen an enger Klass. Dat ass déi kleng Ännerung zu der Schoulorganisatioun, déi mer esou festhale mussen. Stëmme mer elo driwwer of oder soll ech och nach op déi aner Punkten agoen?

32

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir stëmmen elo driwwer of. Dann ass dat vum Dësch. Da kéime mer zum Vote vun där klenger Ännerung.

Le conseil communal décide d‘approuver à l‘unanimité une légère modification de l‘organisation scolaire de l‘enseignement fondamental pour l‘année 2015-2016. Exzellent. Da komme mer zu eisen Organisatioune vun de Maisons Relais. Här Liesch, Dir kënnt weiderfueren.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Ech probéieren iech gutt duerch den Dossier ze féieren. Och hei ass vill Text, mä et ass wichteg, ëmmer alles dobäi ze hunn, fir gutt informéiert ze sinn. Ech wëll zu deem Sujet soen, dass mer amgaange sinn, eng Diffcloud opzeriichten, wou sämtlech Dokumenter a Pläng wäerten erëmzefanne sinn, soudass een déi och online op sengem Tablet an esou weider noliese kann. Wann deen dann eroffält, ass dat natierlech méi blöd, well et da futti ass. Op jidde Fall wäert dat fir d‘Rentrée stoen. Dir kritt och Erklärungen, wéi dat geet a wéi der dorobber kommt. Dee Moment huet all Conseiller all Plang um Schierm an e ka sech en esou grouss maachen, wéi e wëll. Dat ass e Fortschrëtt. An déi Conseilleren, déi dat net méi op Pabeier brauchen, kënnen eis dat signaliséieren a kréien et da just elektronesch a behalen dat natierlech och an hirem Archiv. Also fir d‘Rentrée steet dat an da si mer de Pabeierkrom zum Deel lass. Dat ass eng kleng Ännerung, déi awer eppes bréngt. Elo awer zu de Structures d‘accueil. Dir hutt dat ganzt Dokument virun iech. Ech probéieren och fir d‘Leit dobaussen d‘Eckpunkten duerzeleeën. Mir haten d‘lescht Joer 1.222 Kanner an eise Maisons Relais. Mir hunn der dëst Joer 1.252. Dat ass eng kleng Augmentatioun. Déi Schwankunge


sinn awer ganz normal. Un de Capacitéiten huet sech näischt geännert, wéi der am Dossier gesitt. Déi bleiwen an all Maison Relais d‘selwecht. Et wäert awer eng Neierung kommen. Ongeféier virun zéng Deeg, krute mer e Bréif, dass d‘Antenne vun der Waldorfschoul, déi jo an der Prince Henri am Préfabriqué war, hir Aktivitéit astelle wäert. Et haten net genuch Leit dorobber zréckgegraff a finanziell war et net méi ze droen. Soudass déi Préfabriquéen, déi si och nach zum Deel frësch gemaach haten, elo erëm fräi ginn. Den Här Muller an ech sinn zesummen amgaangen, e Projet auszeschaffe fir an der Villa zu Uewerkuer „um Bock“. Do ass esou e klenge Virhaff, fir do nach eppes bäizebauen. Haaptsächlech fir d‘Situatioun vun der Restauratioun ze erliichteren. Dat leeft am Moment zu Uewerkuer an der Villa wierklech net gutt. Da géife mer déi Kichen an der Villa eraushuelen. Natierlech froe mer den Agreement beim Ministère un, fir dat ze maachen. Bis dee klenge Chantier fäerdeg ass, géife mer eppes Einfaches dohi setzen, dass et awer operationell ass. An Zukunft kënne mer dann do zu Uewerkuer méi Kanner ophuelen, respektiv mer kréie méi Wach, fir Aktivitéiten ze maachen. D‘Prioritéitelëschte fir d‘Aschreiwungen hu sech och net geännert. Dir wësst jo, datt mir d‘Demanden alleguerten unhuelen. Mä mir verdeelen d‘Plazen, déi mer zur Verfügung hunn, no Prioritéiten. D‘Prioritéite sinn natierlech fir Kanner, déi e Besoin spécifique hunn. Zum Beispill Kanner déi allengerzéiend opwuessen, respektiv wou déi zwee Elterendeeler schaffe ginn. Déi Kanner hunn natierlech Prioritéit op déi Kanner, wou d‘Elteren oder een Elterendeel eventuell doheem ass an hir Kanner selwer erzéien. Wa mer Plaz hunn an d‘Eltere wënschen dat, huele mer déi natierlech och un. Mä d‘Prioritéit hunn awer déi aner Kanner. Dann e wichtege Punkt, dee geännert huet. Mir hu mam Stat eng nei Konventioun gemaach wéi all aner Gemeng och. An där neier Konventioun

ass et esou, dass mer méi Plagen hunn, déi mer de Leit offréiere kënnen, wéi se hir Kanner aschreiwe kënnen. Bis elo war dat eigentlech relativ restriktiv. Mir haten nëmmen dräi Plagen. Dat waren den Accueil, d‘Mëttesstonn an dann eben owes d‘Fermeture. An elo hu mer méi Plagen, déi mer och opsplécke kënnen. D‘Proposen hu mer den Eltere per Bréif geschéckt, fir d‘Kanner anzeschreiwen. D‘Facturatioun leeft dann och op déi Plagen. D‘Eltere kréien elo wierklech méi prezis Aschreiwunge facturéiert, wéi dat bis elo de Fall war. Duerch déi nei Plagen, déi mer agefouert hunn, hu mer e liichte Changement bei den Ouvertureszäiten. Sämtlech Maisons Relais fänken elo schonn um 6.30 Auer un an dauere bis 18:45 Auer. Dat ass jeeweils moies an owes eng Véirelstonn méi. Wéi gesot, déi Informatioune sinn un d‘Elteren erausgaangen, fir d‘Aschreiwungen ze maachen. An dir gesitt am Dossier, wéi d‘Eltere geäntwert hunn, wéi d‘Beleeung ass. Wann der queesch duerch déi Tabelle gitt, gesitt der, datt déi meescht Kanner awer méi konventionell — haaptsächlech fir d‘Mëttesstonn — ageschriwwe sinn. Eng Kéier séier iwwer d‘Haiser gekuckt. D‘Maison Relais Déifferdeng: Do konnte mer eigentlech all Demanden unhuelen, déi erakomm sinn. Et si véier Inscriptiounen, déi d‘Konditiounen net erfëllen. Do musse mer elo kucken, ob mer nach Plaz hunn. Wa jo, kënne mer eventuell deen een oder deen aneren nach unhuelen. Wann net, kënne mer déi natierlech net unhuelen. Mä alleguerten déi Demanden, déi d‘Konditiounen erfëllen, konnte mer huelen. Mir hunn also keng Waardelëschte bei deene Leit. Dat ass fir mech emol dat Allerwichtegst. Bei deenen anere Leit ass et méi esou en nice to have, wou ee seet, wann et geet, maache mer et. D‘Maison Relais Fousbann: Do ass et e bëssen aneschters. Mir hunn elo schonn eng Liste d‘attente vu siwen Inscriptiounen. Dat heescht, do dréckt de Schong schonn e bëssen. Hei si mer an Handlungsbedarf. Mer musse kucken, wéi sech dat elo entwéckelt. Do sinn also siwe Leit, déi eigentlech d‘Konditiounen erfëllen, déi mer de Moment awer trotzdeem net unhuele

33

Differdange a conclu une nouvelle convention avec l’État. Cette convention prévoit davantage de plages. Jusqu’à présent, il n’y en avait que trois: l’accueil, le temps de midi et la fermeture. La commune a envoyé des propositions aux parents par courrier. La facturation se fait en fonction des plages. Elle sera donc plus précise. Les heures d’ouverture ont légèrement changé. Les maisons relais seront ouvertes de 6 h 30 à 18 h 45, soit un quart d’heure plus longtemps matin et soir. Les conseillers communaux peuvent consulter le choix des parents dans leurs dossiers. La plupart des enfants sont inscrits pour le temps de midi. À Differdange, toutes les demandes ont été acceptées. Quatre inscriptions ne répondaient pas aux conditions. Il faudra voir s’il reste de la place. Mais autrement, ces enfants ne pourront pas être acceptés. Il n’y a pas de liste d’attente pour les enfants remplissant les conditions. Au Fousbann, sept enfants sont sur la liste d’attente bien qu’ils remplissent les conditions. Il faudra voir comment la situation évoluera. Il n’y a pas de liste d’attente à Lasauvage. La maison relais peut accueillir 30 enfants. Elle est destinée aux plus petits, pour qu’ils n’aient pas à quitter Lasauvage. Les capacités suffiront pour les prochaines années. Neuf enfants ne remplissant pas les conditions requises figurent sur la liste d’attente à Niederkorn, où les capacités se montent à 264  unités. À Oberkorn et au Woiwer, la liste d’attente comprend aussi neuf enfants dans le même cas. Le collège échevinal veut se laisser une marge de manœuvre pour les enfants prioritaires. La situation n’est pas dramatique. Mais il faut malgré tout surveiller l’évolution. La population du Fousbann et de Niederkorn croît rapidement. Il faut donc augmenter les capacités.


L’évolution à Oberkorn est quelque peu surprenante. Un véritable boom est en train d’y avoir lieu en raison de la densité de construction. Ce n’était pas prévisible. Le collège échevinal a réagi en modifiant le PAG. Mais il y a deux ans, personne n’aurait pu prédire que le nombre d’enfants à Oberkorn augmenterait de manière dramatique. En tout cas, le collège échevinal compte créer plus de places rapidement. Le dossier des conseillers communaux comprend aussi des informations sur la participation financière du personnel, mais Georges Liesch n’entrera pas dans les détails. Differdange a droit à un certain nombre d’heures de la part du ministère. Lors de la séance non publique, les conseillers communaux recevront une liste des éducateurs gradués qui seront recrutés. Differdange introduira le concept du «Weltatelier» dans les maisons relais. Celle du Woiwer sera la première. La mise en place de ce concept nécessite beaucoup de travail, mais le personnel est particulièrement motivé. Les éducateurs constatent cependant qu’il s’agit d’une charge venant s’ajouter à leur travail habituel et à leurs occupations. Ceci a entraîné une modification en ce qui concerne les formations. Jusqu’à présent, les éducateurs devaient essayer de suivre toutes les formations. Désormais, il suffit qu’il y ait quelques experts dans chaque domaine. La priorité revient au «Weltatelier». Les formations sur l’inclusion et la sécurité alimentaire et les allergies sont importantes pour tout le monde et constituent les trois piliers. Pour le reste, il y aura des experts dans chaque maison. En ce qui concerne la restauration scolaire, le collège échevinal veut miser sur la qualité en privilégiant des produits de saison frais et biologiques. Pour le moment, le budget actuel suffit. Si nécessaire, le prochain budget prévoira des fonds supplémentaires. Parmi les nouveautés liées au «Weltatelier» figurera un buffet pour le déjeuner. Actuellement, tous les enfants reçoivent un menu. À l’avenir, ils pourront choisir ce qui leur plaît dans un buffet. Le choix sera donc

kënnen op deene Plagen. Dann zu der neier Maison Relais zu Lasauvage. Déi hate mer d‘lescht Joer bäigesat. Do hu mer keng Liste d‘attente. Et besteet eng Capacitéit vun 30 Kanner, déi een ophuele kënnt an et sinn der néng ageschriwwen. Dës Maison Relais hu mer éischter gemaach fir déi ganz kleng Kanner, dass déi zu Lasauvage selwer an d‘Schoul an an d‘Maison Relais goe kënnen. Aus deem Grond hu mer dat gemaach. Net well mer gemengt hunn, dass do esou vill Kanner wären, dass mer déi ganz géife voll kréien. Ech mengen, do brauche mer eis och an deenen nächste Jore keng Suergen ze maachen. An der Maison Relais zu Nidderkuer hu mer och eng Liste d‘attente vun néng Kanner. Dat kléngt elo net no vill, bei 264 Kanner. Mä et sinn awer néng Kanner, déi d‘Konditiounen net erfëllen a mer se net direkt ophuele kënnen. D‘selwecht zu Uewerkuer an um Woiwer. Och ëmmer néng Kanner déi d‘Konditiounen net erfëllen. Mir loossen eis e bësse Sputt, fir Kanner opzehuelen, déi Prioritéit hunn. Et si kleng Listes d‘attente. Dat ass elo net dramatesch. Mä ech mengen, et ass awer eppes, wou een oppasse soll, wéi sech dat entwéckelt. Mir wëssen, dass Quartiere wéi Fousbann an Nidderkuer staark wuessen. Dofir ass de Schäfferot och amgaangen, méi Capacitéiten ze schafen. Zu Nidderkuer si mer scho gutt ënnerwee, mä och um Woiwer wäerten nei Saachen entstoen. E bëssen erstaunlech ass awer d‘Entwécklung zu Uewerkuer. Wéi mer d‘éinescht scho bei der Schoulorganisatioun gesinn hunn, ass en onerwaartene Boom festzestellen. Wat net derduerch komm ass, dass nei Citéen entstane sinn, mä éischter duerch eng Verdichtung vum bestehende Bauraum. An dat ass natierlech eppes, wat net prévisibel ass. Mir hu jo schonn drop reagéiert, andeems mer nei Changementer vu PAGe gemaach hunn. Mä hei sinn awer esou Nowierkungen, wou mer bemierken, dass Kanner an engem Quartier onerwaart bäikommen. A wou och sécher keen heibannen eis dat virun een zwee Joer hätt kënne viraussoen a soen: „Passt op, zu Uewerkuer ginn d‘Zuelen op eemol dramatesch an d‘Luucht“. Mä wéi gesot,

34

mir wäerten natierlech dorop reagéieren an eppes ënnerhuelen, fir weidere Raum ze schafen. Op der nächster Säit kënnt d‘Participation financière vum Personal. Do ginn ech elo net drop an. Wann dozou awer Froe wären, kënnen déi gär gestallt ginn. Wichteg ass vläicht ze soen, dass nach Stonnen opstinn, déi mer vum Ministère zegutt hunn. Duerfir wäerte mer iech herno an der Séance non publique eng substanziell Lëscht vun Éducateurs an Éducateurs gradués presentéieren, déi mer astellen, fir eist Personal opzestocken. Mir sinn am Moment ganz knapp besat. A mir hoffen, dass mer mat där Lëscht awer elo wierklech gutt bäikommen. Zu de Formatioune vun den Éducateuren hu mer eis och eppes afale gelooss. Et ass esou, dass mer an de Maisons Relais en neit Konzept „Weltatelier“ aféiere wäerten. Woiwer ass um ganz gudde Wee. Et ass awer vill Aarbecht, fir dat Konzept a Musek ëmzesetzen op der Plaz selwer. D‘Motivatioun vun eise Leit ass immens héich a se si gutt ënnerwee. Mä si soen eis awer och, dass et wierklech vill Aarbecht ass, nieft der normaler Aarbecht an den aneren Obligatiounen, déi se hunn, sech deem neie Konzept wierklech ze verinnerlechen. An do brauche mer e bësse Loft. Bis elo hate mer jo ëmmer gesot, méiglechst all Éducateur misst probéieren, all Formatioun ze maachen, wéi et, zum Beispill, an der Natur- an an der Technikschoul am Moment de Fall ass. Mir ginn elo dovunner erof a mir soen, et geet duer, wann an engem Haus e puer Leit sinn, déi eng Formatioun hunn an dann Expert an deem Beräich sinn. Am Moment ass eis Prioritéit d‘Konzept „Weltatelier“. Dat heescht net, dass déi aner Formatiounen ofgeschaf ginn, mä mir leeën de Schwéierpunkt e bëssen aneschters. D‘APEMH — also d‘Inklusioun — ass eng vun de Formatiounen, wou mer wichteg fannen, dass all Éducateur déi huet. Bei der Sécurité alimentaire kommen d‘Éducateuren net laanscht eng Basisnotioun, wat Allergien an Allergenen ugeet, well se jo och an der Restauratioun de Kanner hëllefen, wa


se Allergien hunn, wat se iessen däerfen a wat net. Dat sinn déi dräi Pilieren, wou mer soen, déi Formatioune muss jiddwereen hunn. Fir all déi aner Formatioune bilde mer pro Haus kleng Expert-Teamen aus. Domadder probéiere mer, eis Haiser e bëssen ze entlaaschten. Vläicht nach ee Wuert zu der Restauration scolaire, wa mer schonn dobäi sinn. Ech hat d‘lescht Joer scho gesot, dass mer och do e Changement kréichen. Mir wäerten e bësse méi Sue brauchen, wat d‘Restauration scolaire ugeet. Mer wëlle méi op d‘Qualitéit setzen, wat mer an deene leschte Joren net gemaach hunn. Mir setze wierklech iwwerall, wou et nëmme geet, ganz geziilt op frësch saisonal Produkter a bio. Mir packen dat zu engem ganz gudden Deel mat deem Budget, dee mer elo hunn. Wa mer awer nach méi wäit goe wëllen, heescht dat, dass mer vläicht e puer Cent méi am nächste Budget stoen hunn, fir weider an d‘Qualitéit fir eis Kanner ze investéieren. Et ännert sech eppes an deem Sënn un der Ernährung. Eng vun de Pisten am Konzept Weltatelier ass de Buffet-Modell, dee mer haut nach net hunn. Am Moment kréien d‘Kanner dat ze iessen, wat an der Kiche gekacht gëtt. A si kréien ee ganze Menu. Eng traditionell Kantin, wéi mer se alleguerte kennen. Beim Weltatelier ass dat aneschters. Do kréien d‘Kanner e Buffet, wou se sech dat huelen, wat hinne schmaacht a wat se gär hunn. Wou se vill méi e grousse Choix hunn. Um Woiwer wäert dat deemnächst funktionéieren. Dat ass wierklech en immens flotte System. Et erfuerdert awer eng grouss Ëmstellung an der Organisatioun vun der Kichen. Dofir wäert ech am Budget wuel net derlaanscht kommen, Iech dëst Joer e bësse méi Suen ze froen. Schonn als Ukënnegung…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nach méi?

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Jo, nach méi. Ech mengen, dass de Schäffen- an de Gemengerot domadder averstanen ass, dass all Euro, dee mer an d‘Kanner investéieren, gutt investéiert ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass ëmmer e gudde Saz.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Mat deem Sproch wäert ech mech nach laang iwwer Waasser halen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Effektiv e gudde Sproch.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): De Budget musse mer e bëssen eropzesetzen. Mä ech géif soen, dass dat vu jiddwerengem heibanne wäert gedroe ginn. Eng kleng Ännerung, déi awer och en Impakt huet, ass, dass mer eist Krunnewaasser méi verstäerkt asetzen, wéi mer et och ewell hei am Gemengerot maachen. Mir hate riseg Stocke vu Plastiksfläsche mat Waasser, déi mer lénks a riets kaf haten. Dat hu mer elo gestoppt. Mer probéieren d‘Kanner méi dozou ze bewegen, Waasser aus dem Krunn ze drénken, dass se mierken, dass dat eigentlech genau esou gutt schmaacht wéi dat anert Waasser aus de Fläschen. An déi pädagogesch Iwwerleeung dann och hoffentlech doheem mat ëmsetzen. Wat och dozou bäidréit, manner Dreck ze maachen. Déi lescht Säiten am Dossier sinn am Fong déi pädagogesch Saachen. Fir mech sinn dat mat déi Wichtegst nieft der Organisatioun. Ech erspueren iech awer elo alles opzezielen. Ech hoffen, dir hutt dat alles gelies, mä wann nach deen een oder deen aneren eng Fro zum pädagogeschen Deel huet, wäert ech natierlech drop äntwerten.

35

beaucoup plus vaste. Ce système fonctionnera prochainement au Woiwer. Il nécessite une réorganisation de la cuisine. Georges Liesch annonce que le budget augmentera forcément.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande si le budget augmentera encore plus.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) répond que oui. Mais pour le collège échevinal, chaque euro investi dans les enfants est bien investi.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate que cette phrase fonctionne toujours.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) plaisante en disant qu’elle lui permettra de se maintenir à flot pendant longtemps. Il suppose que tous les conseillers approuveront l’augmentation en question. Les maisons relais auront recours davantage à l’eau du robinet. La commune achètera moins d’eau en bouteille. Les enfants sont incités à boire de l’eau du robinet, qui a le même goût que celle en bouteille. L’espoir est que les enfants agiront de la même façon à la maison. Le reste du dossier constitue la partie pédagogique. Cette partie est la plus importante, mais Georges Liesch ne veut pas entrer dans les détails. Il répondra aux éventuelles questions. Parmi les nouveautés figure le concept du «Weltatelier». Il a été présenté lors d’une réunion publique. Il faudra en organiser d’autres afin d’atteindre plus de parents. Mais en tout cas, l’intérêt a été conséquent. De nombreuses questions ont été posées. Visiblement, les parents ont apprécié les principes du «Weltatelier». Georges Liesch pense que ce nouveau concept est très important. Les maisons relais de Differdange sont sur la bonne voie. Parmi les activités, l’échevin a décidé de présenter le tournoi de handball cette année. Il est organisé depuis quelques années par une éducatrice graduée en collaboration avec le club de handball de Differdange. Cette année, dix communes


et quinze équipes ont participé. Georges Liesch se réjouit de l’engagement de ce type d’éducateur.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate qu’après l’organisation scolaire lors de la dernière séance de conseil communal, il est aujourd’hui question des maisons relais. Lorsque les premières cantines ont ouvert à Differdange il y a 30 ans, personne n’imaginait l’envergure que prendraient les structures d’accueil. La demande a augmenté au cours des 30  dernières années. Le défi consiste désormais à adapter l’offre. Pierre Hobscheit remercie tous les acteurs sur le terrain: le service des structures d’accueil, le personnel des maisons relais, les éducateurs et les aides-éducateurs. Le LSAP les remercie. Les maisons relais de Differdange comptent 1252 places. C’est moins de la moitié du nombre d’élèves. Dans certaines maisons relais, aucun enfant ne figure sur la liste d’attente. Dans d’autres, les chiffres sont bas. Les horaires d’ouverture sont élargis. Chaque maison relais est ouverte une demi-heure supplémentaire. Il s’agit de s’adapter à la demande des parents. L’accompagnement des enfants doit se faire par du personnel qualifié. Le règlement grand-ducal de 2013 est clair sur ce point. Pierre Hobscheit salue la création de groupes d’experts sur les sites. De cette façon, les éducateurs ne sont plus obligés de suivre toutes les formations. Les maisons relais ne font pas que servir à manger aux enfants. Les autres activités comme l’aide aux devoirs à domicile et le défoulement doivent être de qualité.

Et huet sech net vill geännert, ausser wéi gesot dat neit Konzept Weltatelier, wat bäikomm ass. Mir haten doriwwer eng Biergerversammlung organiséiert, fir de Leit dat Konzept virzestellen. Et ware ganz vill Leit komm, déi och ganz interessant Froe gestallt haten. Mä ech mengen, mir mussen nach e puer Versammlungen organiséieren, fir méi Leit ze erreechen, an och déi, déi deen Owend vläicht keng Zäit haten, fir nach méi ze erklären, wat mat hire Kanner an der Maison Relais gemaach gëtt. Den Interessi war op alle Fall ganz grouss. Et goufen och ganz prezis Froe gestallt, déi mer hoffentlech all beäntwere konnten. De Fazit ass: D‘Elteren hunn déi Iddien, déi hannendru stinn, begréisst, dass mer dat hei zu Déifferdeng maachen. Dat ass fir mech eng vun deene wichtegsten Ännerungen. An ech menge soen ze kënnen, dass mer um richtege Wee sinn Zum Schluss wëll ech awer nach eng Aktivitéit erauspicken nieft deene villen, déi ugebuede ginn. Ech mengen, d‘lescht Joer hat ech d‘Technikschoul an d‘Naturschoul erausgepickt. Dëst Joer ass et den Handballturnéier. Dat ass eng Initiativ, déi vun enger Éducatrice graduée vun eis an d‘Liewe geruff gouf. Déi mécht dat schonn e puer Joer, natierlech an Zesummenaarbecht mam Déifferdenger Hanballveräin. Dëst Joer haten zéng Maison-Relais-Gemenge mat 15 Mannschafte matgemaach. Dat war wierklech eng immens flott Aktivitéit. Dat weist, wéi gutt e Veräin mat anere Gemengen zesummenzeschaffe kann. Wa mer esou motivéiert Personal hu wéi dat, wat mer am Moment hunn, an déi esou gutt Iddien op den Dësch bréngen, ass dat natierlech immens positiv. Voilà, ech hunn den Tour gemaach. An da géif ech iech Merci soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Liesch. Här Hobscheit, w.e.gl.

36

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären. Nodeems mer eis an der leschter Sitzung intensiv mat der Schoulorganisatioun auserneegesat haten, diskutéiere mer haut iwwert d‘Maisons Relais. Wéi viru knapp 30 Joer déi éischt Schoulkantinnen an eiser Gemeng lancéiert goufen, konnt wuel kee sech virstellen, wéi eng Envergure d‘Kannerbetreiung eemol kréie géif. Dat huet virun allem mat de verännerte soziale Realitéiten ze dinn. D‘Nofro ass haut eng ganz aner wéi nach virun 30 Joer. An dee groussen Challenge besteet doranner, eis Offer un d‘Demande vun de Leit ze adaptéieren. Ier ech op d‘Detailer aginn, wëll ech virop allen Akteuren um Terrain Merci soen. Dat ass zum engen eisem zoustännege Service hei op der Gemeng, deen net ëmmer déi einfach Aufgab huet, fir alles ze koordinéieren. An zum aneren natierlech och eisem Personal an eise Maisons Relais. D‘Éducatricen, d‘Éducateuren, grad wéi d‘Aides-éducatricen an d‘Aide-éducateure maachen eng exzellent Aarbecht, am Déngscht vun eise Kanner. Duerfir wëll ech hinnen am Numm vun der LSAP vun dëser Plaz aus e ganz grousse Merci ausschwätzen. Eng 1.252 Plazen — den Här Liesch huet et gesot — stinn an de Maison-relaisen zur Verfügung. Dat ass, wann ech d‘Zuel richteg am Kapp hunn, eppes manner wéi d‘Halschent vun eise Schoulkanner. Listes d’attente ginn et a verschiddene Maisons Relais guer keng. An anere sinn d‘Zuele relativ niddreg. Dat ass positiv ervirzehiewen. Wat d‘Auerzäite vun der Betreiung ugeet, erweidere mer elo eis Offer. Esou sinn d‘Maisons Relais pro Dag eng hallef Stonn méi laang op. Moies eng Véirelstonn méi fréi an owes eng Véirelstonn méi laang. Hei passe mer eis un d‘Demande vun den Elteren un, déi nun eemol musse kucken, wéi si hir Kanner ënnerdaach kréien. Enorm wichteg erschéngt eis, dass d‘Betreiung duerch héichqualifizéiert Personal garantéiert gëtt. Dozou


gehéiert virun allem d‘Formation continue. De Règlement grand-ducal aus dem Joer 2013 setzt hei e klore Kader. An dat ass och gutt esou. Ech begréissen, wat den Här Liesch gesot huet, op den eenzelne Sitten Expertegruppen anzesetzen. Dat heescht, dass d‘Éducateuren net gezwonge ginn, all Formatioun ze maachen, mä dass se geziilt forméiert ginn a mer esou déi néideg Expertise op all Site hunn. Maison Relais heescht vill méi wéi just nëmmen iessen an der Mëttesstonn. Et ass och wichteg, dass d‘Offer ronderëm stëmmt. Dat zielt zum Beispill fir eng qualitativ héichwäerteg Ënnerstëtzung bei den Hausaufgaben, wéi och Momenter an deenen d‘Kanner sech défouléiere kënnen. Wichteg schéngt mer eng effizient Zesummenaarbecht mat de Veräiner. Ech denken do, zum Beispill, un de Sport, u Projete wéi eng Naturschoul oder eng Technikschoul, grad esou wéi Ausflich an de Schoulvakanzen, fir dass d‘Kanner och emol eppes anescht zu Gesiicht kréie wéi nëmmen d‘Maison Relais. Erlaabt mer vläicht e Wuert zum Iessen. Ech erënnere mech éischter mat Schrecken u meng eegen Zäit an der Kantin; dat ass schonn e bësse méi laang hier.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Awer nach net esou laang.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Deemools gouf d‘Iessen nach vun enger Firma gekacht an dann a Backen op Déifferdeng bruecht. Et war richtegt Kantinsiessen. Haut ass dat glécklecherweis anescht. An dat wëll ech hei eng Kéier ausdrécklech begréissen. Hei iwwerhuelen d‘Maisons Relais eng wichteg pädagogesch Aufgab, wann et drëm geet, eis Schoulkanner fir d‘Thema gesond Ernährung ze sensibiliséieren. Ënnert dem Stréch hoffe mir, dass eis

Maisons Relais weiderhin esou gutt wäerte fonctionnéieren. Mir mussen eis awer an de verschiddenen Uertschafte Gedanke maachen, wéi mer an déi bestoend an an nei Infrastrukturen investéiere kënnen. Mä et goufe jo scho konkret Iddie virgeschloen, wou mer deemnächst wäerte méi genee driwwer diskutéieren, wann de Schäfferot eis déi Piste virstelle kënnt. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. D‘Madame Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Hären aus dem Schäffen- a Gemengerot, léif Vertrieder vun der Press, léif Leit, ech hu mech méi genee mam Dossier iwwert d‘Organisatioun vun de sougenannte «Structures d‘accueil» ausenanergesat an hu mer erlaabt, e puer Punkten erauszepicken, déi fir mech besonnesch wichteg erschéngen an déi d‘DP Déifferdeng esou nëmme begréisse kann. Méi spéit géif ech awer nach gären e puer Froe stellen an Iwwerleeungen ubréngen, déi a mengen Aen nach net honnertprozenteg an dësem Dossier realiséiert goufen. Ech fänken un, andeem ech de Responsabele vun dësem Dokument Merci soen — besonnesch der Madame Nathalie Miny an hirem Service — fir déi Aarbecht, déi si an dësem Kontext geleescht hunn. Et ass nämlech net evident, wann ee sech bewosst ass, wivill Organisatiounsaarbecht dësen Dossier vu Joer zu Joer ëmmer nees erfuerdert. Ouni hir Aarbecht wier de Fonctionnement vun eise Maisons Relais net garantéiert a reglementéiert. Hei geet et ëm déi wichteg Koordinatiounsaarbecht, déi um Terrain geleescht gëtt an¨ ¨ëm déi dach impressionnant Zuel u Kanner, déi all Dag drop ugewise sinn, dass dat klappt. Ech wëll ufänke mat deem éischte positive Punkt, dee mir opgefall ass. Nämlech dem Schafe vun deenen 30 Plazen — oder Still, wéi dat am Fachjargon genannt gëtt — zu Lasauvage. Et goufen och schonn zu Zäite vun

37

La collaboration avec les associations, les clubs sportifs, l’école Nature et l’école technique est importante, tout comme les excursions, pour que les enfants voient autre chose que leur maison relais. En ce qui concerne la cantine, Pierre Hobscheit se souvient avec effroi de sa scolarité.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) dit que cela ne fait pas longtemps.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) se rappelle qu’à l’époque, une entreprise livrait les repas dans des bacs. Aujourd’hui, c’est différent. Les maisons relais jouent un rôle pédagogique. Le conseiller communal espère que les maisons relais de Differdange continueront à bien fonctionner. Mais le collège échevinal doit réfléchir aux futurs investissements.

MARTINE GOERGEN (DP) a analysé le dossier sur l’organisation des structures d’accueil et a choisi de commenter certains points qui lui semblent particulièrement importants. Ensuite, elle posera quelques questions et fera des suggestions. Elle remercie Mme Nathalie Miny et son service pour la réalisation du document. Sans leur travail, le fonctionnement des maisons relais ne serait plus garanti. Ce travail de coordination est nécessaire pour qu’un nombre impressionnant d’enfants puisse profiter des maisons relais chaque jour. Le premier point positif concerne la création de 30  places à Lasauvage. Lorsque le DP était au pouvoir, le nombre de places à Differdange est passé de 300 à 1200. Il est important de continuer, car la population croît. Les places à Lasauvage épargnent aux enfants des trajets inutiles et améliorent leur qualité de vie. Neuf enfants sont inscrits. Il reste donc une marge de manœuvre pour les prochaines années. En revanche, dans les autres maisons relais comme Oberkorn et le Woiwer, les capacités maximales sont atteintes. Quels sites M.  Liesch privilégie-t-il? Des projets sont-ils prévus outre celui


d’Oberkorn qu’il a mentionné tout à l’heure? D’après le dossier, des places sont encore disponibles au Fousbann et à Niederkorn. Comment est-ce possible?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que Mme Goergen aura la réponse tout à l’heure.

MARTINE

GOERGEN

(DP)

approuve une des nouvelles priorités. Désormais, les enfants dont une assistante sociale estime qu’ils pourraient tirer bénéfice d’un accompagnement en maison relais sont favorisés. C’est une bonne chose. Le ministère a accordé davantage d’heures pour les enfants à besoins spécifiques. Le nombre d’heures est passé de 409 à 663. Cela est nettement plus adapté à la situation sur le terrain. Il est effrayant de voir combien d’enfants ont besoin d’un soutien supplémentaire. Martine Goergen salue les ressources mises à leur disposition afin de leur offrir les meilleures chances possibles. La conseillère communale ne comprend pas entièrement comment les heures sont allouées. Il s’agit d’un point que l’on pourrait améliorer dans les prochains dossiers. Les parents doivent être inclus dans l’organisation des maisons relais et être responsabilisés. Par expérience, Martine Goergen sait que les éducateurs ne reçoivent pas toujours toutes les informations. Ils ne sont, par exemple, pas forcément mis au courant lorsque la situation professionnelle d’une famille évolue. Or, si les parents peuvent garder un enfant à la maison, cela libérerait une place pour un autre enfant. Le nouvel horaire constitue une évolution positive. Les parents peuvent désormais déposer leurs enfants à des horaires différents, ce qui leur facilite la vie et permet aux enfants de rester plus longtemps à la maison. Pour le DP, il est important de limiter les abus et de veiller à ce que les enfants ne fréquentent les maisons relais que lorsque leurs parents ne sont pas à la maison. Il serait dommage de les laisser à

DP an déi gréng enorm vill Plaze geschaf — nëmme fir unzemierken, vun ongeféier 300 bis elo op iwwer 1.200 Still. An awer ass et wichteg, net opzehalen. D‘Bevëlkerung wiisst stänneg. Ech si frou, dass mir déi Plaze vum Ministère zougeséchert kréien. Well dat ass och net ëmmer esou evident. Et erspuert deene Kanner zu Lasauvage en onnéidegen Trajet, wou vill Zäit verluer geet. An ech denken, dat dréit enorm zu hirer Liewensqualitéit bäi. Wéi een dem Dossier enthuele kann, si bis ewell néng Kanner ageschriwwen. De maximalen Taux ass also nach net erreecht a léisst Sputt fir déi nächst Joren, wat eng gutt Saach ass. Ech hätt hei eng Fro un den zoustännege Schäffen. An deenen anere Maisons Relais sinn d‘Maximalcapacitéite jo schonn deelweis erreecht souwéi zu Uewerkuer oder um Woiwer. Ech wollt einfach froen, ob wat fir enge Sitten Är Prioritéite leien. Dir hat de Projet Maison Relais Uewerkuer ugeschwat, fir déi Schoul auszebauen oder eppes Neies ze bauen. Et géif mech interesséieren, ob do dernieft och nach aner Pläng an der Pipeline sinn. An dann hunn ech eng Verständnisfro zu de Listes d‘attente, déi Der ugeschwat hutt, um Fousbann an zu Nidderkuer. Am Dossier steet, dass nach Plaze fräi wieren. Also dass d’maximal Capacitéit net erreecht wär. Dat kann ech mer net erklären. Mä vläicht kënnt Dir mech herno opklären.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Déi Erklärung wäert Der kréien.

MARTINE GOERGEN (DP): Positiv empfanne mir als DP, datt eng nei Prioritéit op d‘Lëscht kënnt, fir d‘Kanner an d‘Maisons Relais anzeschreiwen. An zwar, datt d‘Kanner och eng Prioritéit kréien, wann eng Assistante sociale der Meenung ass, dass d‘Maison Relais zu enger positiver Entwécklung kënnt bäidroen. Dat war bis elo net de Fall. An ech si frou,

38

dass dat och elo drop steet. An deem Kontext sinn ech och immens frou, datt mir vum Ministère e gutt Stéck méi Stonnen zougeséchert kritt hunn, fir Kanner mat Besoins spécifiques ze betreien. Loung déi Zuel d‘lescht Joer nach bei 409 Stonnen, sinn et der dëst Joer 663. Wat wierklech eng grouss Opstockung ass. Dat gëtt der Situatioun um Terrain natierlech vill méi gerecht. Et ass wuel erschreckend ze gesinn, wivill Kanner an deem Beräich zousätzlech Ënnerstëtzung brauchen. Leider geet déi Zuel vu Joer zu Joer ëmmer méi an d‘Luucht. Mä ech si frou, datt do déi néideg Ressourcen zougedeelt goufen, fir deene Kanner déi beschtméiglech Chancen ze bidden, an een hinne mat méi verschiddenen a besser ugepasste Methoden entgéintkomme kann. Sief dat bei Gesondheetsproblemer, Verhalensopfällegkeeten an esou weider. Fir mech ass nach net ganz honnertprozenteg kloer, wéi déi Stonne genotzt ginn. Dat wier ee Punkt, op deen een an deenen nächsten Dossiere méi agoe kënnt oder méi ausféierlech maachen. A vläicht soen, wouran déi 660 Stonne bestinn, wann dat méiglech wär. Ech denken och, dass et wichteg ass, d‘Eltere mat an d‘Organisatioun anzebannen. Dat ass an dësem Joer gläich an e puer Beräicher geschitt. Aus Erfahrung weess ech, datt et Momenter gëtt, wou déi néideg Informatiounen net ëmmer bei den Éducateuren an Éducatricen um Terrain ukommen. Dofir fannen ech et immens wichteg, datt d‘Eltere responsabiliséiert ginn. Zum Beispill musse si Bescheed soen, wa sech eppes un hirer Aarbechtssituatioun geännert huet an doduerch eventuell engem anere Kand eng Plaz an der Maison Relais kann ugebuede ginn, well si d‘Kand doheem behale kënnen. Dat hëlleft den Elteren, sech méi am Alldag vun de Kanner anzebannen. Den ugepassten a flexibelen Horaire, deen zesumme mam Ministère ausgeschafft gouf, ass natierlech och eng wichteg Neierung. Et gouf scho gesot, datt et elo méiglech ass, d‘Kanner zu méi ënnerschiddlechen Zäiten ze brén-


gen an nees sichen ze kommen. Wat deene meeschten Elteren an hirer Organisatioun misst entgéintkommen. Wat hoffentlech dozou féiert, datt d‘Kanner méi Zäit an der Famill verbrénge kënnen. Fir eis als DP ass et op jidde Fall ganz wichteg, datt op Abusen opgepasst gëtt an datt am Wuel vum Kand gehandelt gëtt, datt se just an deene Strukture sinn, wann tatsächlech keen aus der Famill op si oppassen a sech ëm si këmmere kann. Et wier schued, wa d‘Kanner vu moies 6:45 Auer bis owes 18:30 Auer —wat jo awer bal 12 Stonne sinn — missten an der Maison Relais an an der Schoul verbréngen. Wou se awer dee Moment kënnten doheem sinn. Dat wär wierklech schued, wa se missten esou laang Zäit an deene Strukture verbréngen. Et wär vläicht och sënnvoll, d‘Personal ze sensibiliséieren. Ech hätt dann nach eng Verständnisfro zu de Plagen. Zum Beispill ass am Cycle 1 méindes an der Mëttesstonn e Repas 1 an e Repas 2 virgesinn. De Repas 2 dauert awer just eng Véirelstonn an ass direkt ier d‘Schoul erëm ugeet. Ech huelen un, dass d‘Kanner do näischt ze iesse kréien. Well se kënne jo net um 13:45 Auer iessen an um 14 Auer erëm an der Schoul sinn. Ass dat just en Accueil? Sinn dat Kanner, déi heem iesse ginn, wou d‘Elteren awer um zwou mussen op der Schaff sinn? Oder ass et e Feeler am Dossier? Da sinn e puer Punkten, déi ech méi genau ënnert d‘Lupp huele wëll a mat deenen ech nach net honnertprozenteg zefridde sinn. Ech géif ufänke mam pädagogesche Konzept vum „Weltatelier“. À la base fannen ech deen Usaz ganz interessant, well wichteg Fäegkeeten a Bedürfnisser vun de Kanner berücksichtegt ginn: Rou, Selbstbestëmmung, Offenheet an Toleranz. Wat fir mech ganz wichteg Wäerter sinn. Ech hätt hei e puer Froen iwwert d‘Ëmsetzung vun dësem Konzept, wéi dat konkret um Terrain ausgesäit. Wéi huet d‘Personal, dat dëst Joer fir d‘Éischt mat deem Konzept geschafft huet, déi Iddien ëmgesat? Wéi ass et hinnen, mä awer och de Kanner, domadder gaangen? Den Här Liesch hat jo schonn e puer Echoe vum Woiwer

kritt an och hei ubruecht. Et wier mir wichteg, wann dës Verännerunge géife méi genau evaluéiert ginn an och géif gekuckt ginn, ob déi ugestriefte Wäerter a Kompetenzen tatsächlech bei de Kanner ukommen. Hunn d‘Kanner Spaass? Kënne si all eppes domadder ufänken? Huet sech d‘Aarbecht positiv fir d‘Erzéier verännert? Ënnerstëtze si dëst Konzept och ëmmer? Ech géif souguer esouwäit goen a fuerderen, e Froebou fir d‘Personal, fir d‘Elteren a virun allem fir d‘Kanner auszeschaffen, wou ee géif méi objektiv gesinn, wéi et hinnen heimadder geet a wat dat Konzept schlussendlech bréngt. Well et ass eng Saach, wann ee vun eppes iwwerzeegt ass, an eng aner Saach, et herno och esou um Terrain ëmzesetzen. Et ass mer opgefall, datt verschidden Aktivitéiten wéi, zum Beispill, den Airtramp oder den Eveil musical net méi an der Maison Relais opgelëscht ginn. Sinn déi am Konzept integréiert oder si se ewechgefall? Well dat géif ech ganz schued fannen, wann dat esou wär. Dann hätt ech nach e puer allgemeng Iwwerleeungen. Ech begréissen et ganz ausdrécklech, dass mat de Sportsveräiner zesummegeschafft gëtt. Dat schéngt jo och ze fonctionnéieren. Et ass kee Geheimnis, dass ech e Veräinsmënsch sinn a mech besonnesch am Beräich Kultur engagéieren, mä dëse Volet feelt mir e bëssen an deem ganzen Dossier. Ech denken éischtens, dass d‘Sportsangebot mat de Veräiner duerchaus nach kann ausgebaut ginn, well nëmmen e puer Sportsveräiner mat agebonne sinn. Zweetens fannen ech, datt och d‘Kultur a Form vun Theater, Musek, Geschicht, Literatur a Konscht eng Plaz kréie sollt. An drëttens wier et mir immens wichteg, datt d‘Veräiner vun alle Gréissten d‘Chance kréichen, sech anzebréngen. Et ass normal, datt en Theater- oder e Fotoclub net esou vill Memberen huet wéi, zum Beispill, e Fussballsclub, an och dofir zäitlech net flexibel ass oder

39

l’école et dans la maison relais pendant douze heures. Le personnel doit aussi être sensibilisé. Martine Goergen a remarqué que dans le cycle 1, le repas numéro  2 ne dure que 15  minutes le lundi. Donne-t-on à manger aux enfants ou bien mangent-ils à la maison? La conseillère n’apprécie pas certains autres points. Le concept du «Weltatelier» est positif, car il tient compte des capacités et des besoins des enfants. En revanche, il reste des questions quant à la mise en pratique de ce concept sur le terrain. Comment le personnel s’y estil pris? Quelles ont été les premières impressions du personnel, mais aussi des enfants? Les nouveautés doivent être évaluées plus en détail afin de voir si elles apportent les résultats escomptés au niveau des valeurs et des compétences. Le concept apporte-t-il quelque chose aux enfants? Les enfants s’amusent-ils? Ne devrait-on pas proposer un questionnaire au personnel, aux parents et aux enfants pour voir si le concept leur convient? Certaines activités comme l’airtramp et l’éveil musical semblent avoir été supprimées. Ou bien sont-elles intégrées dans le nouveau concept? Martine Goergen salue la collaboration avec les associations sportives. Mais elle trouve qu’elle pourrait être développée. La culture sous la forme de théâtre, musique, histoire, littérature et art a aussi sa place dans les maisons relais. Par ailleurs, des clubs plus petits comme le club de photo ou de théâtre devraient aussi avoir la possibilité de participer. Présenter des opportunités aux enfants et leur laisser finalement le choix va entièrement dans le sens du «Weltatelier». Dans le cadre du conseil communal pour les enfants, Martine Goergen a souvent eu l’occasion de constater que la collaboration des éducateurs et des enseignants n’est pas toujours au point. Par exemple, les enfants ne savent pas comment se comporter dans la cour de récréation parce qu’enseignants et éducateurs n’établissent pas les mêmes règles. Il existe certainement des ensei-


gnants et des éducateurs chez qui cela fonctionne. Mais dans les discussions, les problèmes de communication reviennent souvent. Il faudrait peut-être fixer ce point dans l’organisation scolaire. Dans ce contexte, Martine Goergen tient à féliciter le Woiwer. En effet, l’école et la maison relais ont organisé la fête de l’été ensemble. Il y a donc des sites où la collaboration se passe bien. Les autres écoles devraient s’en inspirer. Les démocrates approuveront bien entendu l’organisation des maisons relais. Martine Goergen remercie les responsables, les éducateurs, les cuisiniers, le service de nettoyage et toute l’équipe sur le terrain.

ROBERT

MANGEN

(CSV)

s’associe aux remerciements. Les structures d’accueil se sont développées de manière vertigineuse depuis 1996. À la rentrée, 1250 enfants seront accueillis. Aujourd’hui, les maisons relais ne se contentent plus de surveiller les enfants, mais proposent un accompagnement actif avec des activités sportives, l’école nature, l’éducation alimentaire ou des projets caritatifs. Robert Mangen souhaite davantage de collaboration avec les associations. Il pense à une chorale scolaire ou à des entraînements avec les clubs de sport.

ALI RUCKERT (KPL) remercie tous ceux qui ont élaboré le concept, mais aussi tous ceux qui doivent le mettre en pratique tous les jours sur le terrain. Dès que l’on découvre des points faibles, il faut en discuter avec les personnes sur le terrain et chercher des solutions. Le concept est pertinent, mais il peut être amélioré. Il a été dit que des priorités étaient fixées et que presque tous les enfants prioritaires ont une place dans les maisons relais. Mais le fait que l’on fixe des priorités démontre que la commune n’arrive pas à répondre à un besoin existant. Des parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les maisons relais, car ils ne sont pas prioritaires. La moitié des enfants fréquentent les maisons relais. Cela signifie que l’autre moitié ne le fait pas. Cela entraîne des différences dans le dé-

keen Transport organiséiere kann.

Équipe um Terrain, Merci.

Trotzdeem denken ech, datt een de Kanner ganz am Sënn vum Weltatelier de Choix iwwerloossen an hinnen déi Méiglechkeeten opmaache soll. Och wann dat heescht, dass mir als Gemeng vläicht méi Efforten an deem Beräich maache mussen.

Merci, fir d‘Nolauschteren.

Als Ofschloss géif ech nach gären op e Punkt hiweisen, deen a menger Aarbecht am Kannergemengerot niewent villen aneren ëmmer erëm op den Dësch kënnt an dee mir an dësem Dossier och e bësse feelt. Et géif mech freeën, wann an Zukunft eng verstäerkten Zesummenaarbecht vun den Éducateuren an den Enseignanten aus der Schoul um Terrain kënnt ugestrieft ginn. Ëmmer erëm soen d‘Kanner mer, datt dat net fonctionnéiert. Sief et beim Thema Regelen am Schoulhaff — d’Éducateure soen esou, d‘Enseignante soen esou an d‘Kanner wëssen awer schlussendlech net, wat se maache sollen — oder och bei den Hausaufgaben. Ech weess, dass et sécherlech Erzéier a Léierpersonal gëtt, déi dat ganz gutt maachen a wou dat och klappt, mä heiansdo mierkt een an de Gespréicher, déi ee mat hinne féiert, dass awer e grousse Gruef tëschent hinne besteet an d‘Kommunikatioun nach net esou fonctionnéiert, wéi se soll. Wier et net vläicht méiglech, dee Punkt wierklech am Text festzehalen, opzehuelen an eventuell domadder eng Basis schafen, fir an Zukunft nach méi a besser am Intérêt vum Kand doru schaffen ze kënnen. Dat wier fir mech immens wichteg. Op dëser Plaz wëll ech de Woiwer luewen. Ech gesinn am Dossier, d‘Woiwerschoul an d‘Maison Relais décidéieren, hiert Summerfest zesummen ze organiséieren. Dat ass e klengen Detail, mä fir mech weist dat awer, dass et Plaze gëtt, wou d‘Zesummenaarbecht gutt fonctionnéiert. Dat wär vläicht eng Ureegung fir déi aner Schoulen, déi kënnten nozéien an de Grondsteen dofir leeën. Selbstverständlech stëmme mir als DP dëse Punkt mat. Ech soen nach eng Kéier deene Verantwortlechen, souwéi den Erzéier an Erzéierinnen, de Käch, dem Botzpersonal, soit der ganzer

40

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ech kucken déi lénks Säit. Här Mangen.

ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Mir schléissen ons als CSV de Mercie vun de Virriedner un. D‘Kannerbetreiung ausserhalb der Schoul huet vun 1996 bis zum jëtzegen Zäitpunkte eng rasant Entwécklung gemaach. Fir d‘Rentrée stinn 1.250 Plazen zur Verfügung. Glécklecherweis huet dëst Konzept an de Jore vu renger Kanneriwwerwaachung evoluéiert zu engem aktive Betreie vun de Kanner, mat Sport, Naturschoul, Ernährungserzéiung a karitative Projeten. Ech géif mir nach méi Zesummenaarbecht mat de Veräiner vun Déifferdeng wënschen. Dat ass hei och schonn ugeklongen. Ech denken hei, zum Beispill, un eng Schoulchorale oder Schoulmusek. An och méi eng grouss Bedeelegung un den Traininge mat de Sportsveräiner. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Här Ruckert, w.e.gl., Dir hutt d‘Wuert.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech wëll, am Numm vun der KPL all deenen, déi dat Konzept hei ausgeschafft hunn, Merci soen. Dat ass wierklech am Intérêt vun de Kanner. Awer och all deenen, déi um Terrain täteg sinn, déi dat Konzept all Dag ëmsetze mussen, an déi d‘Stäerkten an d‘Schwächte vun


deem Konzept gesinn. Ech fannen et wichteg, dass, wa Schwächten optauchen, sech dann och ëmmer rechtzäiteg mat deene Leit um Terrain berode gëtt, fir dat dann ze verbesseren. Ech mengen, et ass e gutt Konzept, mä et ass nach ausbaufäeg. Et ass gesot ginn: „Mer setze Prioritéiten a mer kënne bal iwwerall deene Prioritéite gerecht ginn“. Mä eleng de Fait, dass ee Prioritéite setzt, beweist jo, dass een engem Besoin, dee besteet, net ka gerecht ginn. Dat heescht, dass d‘Demande vill ze grouss ass an et Leit gëtt, déi hir Kanner net an eng Maison Relais melle kënnen, well se net direkt ënnert déi Prioritéite falen. Mer wëssen, et geet jo net nëmmen drëm, d‘Kanner do ze hunn an hinnen ze iessen ze ginn, mä mer hätte jo gär, dass se sech gutt entwéckelen an datt d‘Perséinlechkeetsentwécklung an deene Maison-relaise gemaach gëtt. Et ass natierlech schued, wann een net alle Kanner dat ubidde kann. Wa gesot gëtt, datt d‘Halschent vun de Kanner an de Maisons Relais ass, heescht dat, datt déi aner Halschent net an der Maison Relais ass, wouduerch Ënnerscheeder an der Entwécklung vun de Kanner entstoe kënnen. Wat fir déi eng positiv a fir déi aner vläicht negativ ass. Dofir mengen ech, dass nach méi Efforte misste gemaach ginn an dat Ganzt méi breet misst betruecht ginn, wéi et am Moment de Fall ass. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleegen a Kolleeginnen, mir begréissen déi Entwécklungen, déi am Moment an de Maisons Relais stattfannen. Wéi den Här Liesch scho gesot huet, den éischte pädagogeschen Deel am Dossier ass plus ou moins d‘nämlecht bliwwen. Dat steet scho méi la-

ang fest. D‘Konzept vum Weltatelier ass elo dobäikomm, wat fir d‘Éischt am Woiwer als Pilotprojet ëmgesat gëtt. Nach net an alle Maisons Relais, souwéi ech dat verstanen hunn.

veloppement des enfants, ce qui peut avoir des conséquences positives ou négatives. En conséquence, il reste des efforts à faire.

Am Fong iwwerschneide sech d‘Prinzipie ganz staark. D‘Konzept Weltatelier begleet am Fong déi Prinzipien, déi scho virdrun um Pabeier festgesat waren. Well Selbstbestëmmung ass jo elo näischt Neies. Dat stoung och scho virdrun am Dossier. An elo gëtt et méi konkret an d‘Praxis ëmgesat. Zum Beispill mam Iessen, mam Buffet an andeems och raimlech Bedéngunge geschaf ginn. Dat ass op jidde Fall ze begréissen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

Ze bedaueren ass natierlech, dass d‘Woiwer Maison Relais viru Kuerzem gebaut ginn ass an dunn dat Konzept nach net ëmgesat war. Et wär gutt, dat schonn direkt beim Baue vun enger Maison Relais mat anzeplangen, well fir e pädagogescht Konzept wéi de Weltatelier musse raimlech Bedéngunge geschaf ginn. Dat ass natierlech ze bedaueren. Dofir wär et gutt, wann dat an zukünftege Projeten wéi elo zu Nidderkuer vun Ufank u géif mat ageplangt ginn. An ech géif nach méi wäit goen a soen, d‘Leit, déi herno do schaffen, sollten och bei der Planung vun deene Gebaier abezu ginn. Et geet jo an déi Richtung, d‘Schoul an d‘Maison Relais zesummenzebréngen, dass net dat eent Gebai en hallwen Dag eidel an dat anert en hallwen Dag eidel steet, mä Raim entstinn, déi méi funktionell vun de Kanner kënne genotzt ginn. Dat heescht, dass et e Rouraum, e Bastelraum an e Bewegungsraum gëtt, wou d‘Kanner an der Logik vum Weltatelier selwer décidéiere kënnen, wat se maache wëllen. Wa se Rou brauchen, gi se an de Rouraum a wa se sech bewege wëllen, gi se an de Bewegungsraum. Mä ech fannen et och wichteg, d‘Personal, dat all Dag mat de Kanner schafft, an d‘Planung mat anzebezéien. Virun allem d’Personal, dat d‘Formatiounen am Weltatelier suivéiert huet an dat Konzept an d‘Praxis ëmsetze muss. Ech begréissen, dass d‘Horairë méi flexibel ginn. Dat gëtt elo nach net masseg vu jidderengem benotzt, mä et

41

salue ce qui est fait actuellement dans les maisons relais. M. Liesch a expliqué que la première partie du concept pédagogique n’a pratiquement pas évolué. En revanche, le «Weltatelier» est venu s’ajouter au Woiwer. Les autres maisons relais suivront.Les principes des différents concepts s’entrecoupent. Que les enfants doivent jouir de plus d’autonomie n’est pas nouveau. Mais désormais, il est question de mettre cette idée en pratique. Le buffet et la nouvelle disposition des salles en constituent un bon exemple. Il est regrettable que la maison relais du Woiwer ait été construite récemment, sans tenir compte du nouveau concept du «Weltatelier». À Niederkorn, il faudra y penser dès le départ. Le personnel devra être impliqué dans la planification. Le but est d’éviter que des parties de bâtiments restent vides à certains moments de la journée. Les salles doivent être fonctionnelles. Dans les maisons relais, il y aura des salles de repos, de bricolage et d’exercice. Les enfants pourront décider seuls quoi faire. Mais le personnel mettant en pratique le concept doit pouvoir participer à la planification des bâtiments. Les horaires sont plus flexibles. Tous les parents ne le savent peutêtre pas encore. Mais lorsqu’ils seront au courant, ils en profiteront peut-être pour venir chercher leurs enfants plus tôt et faire quelque chose ensemble. Gary Diderich voit toujours d’un œil critique le projet visant à utiliser les mêmes locaux pour les enfants du précoce et de la maison relais. M.  Liesch a dit que cela se passait bien. Mais le conseiller communal a eu des échos moins positifs. Dans les bâtiments prévus à cet effet, la situation est différente. Mais dans les autres se pose la question de savoir comment créer de la place pour les projets artistiques ou de bricolage. Les salles doivent-elles être nettoyées


avant l’arrivée du groupe des maisons relais? Gary Diderich a eu vent de critiques. Voilà pourquoi il pose la question. Le point 10 du règlement d’ordre intérieur contient des règles auxquelles les parents et les enfants doivent se tenir. Mais qu’en est-il des éducateurs? Car si l’on établit des règles, tout le monde doit s’y tenir. L’orateur n’est certainement pas un défenseur des règles à tout-va. Mais il ne faut pas créer l’impression que certains n’ont pas besoin de règles et d’autres oui. Il devrait être normal que les éducateurs n’utilisent pas leur portable.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) se montrera bref. L’organisation des maisons relais est pertinente. Le conseiller communal s’associe aux mercis de ses prédécesseurs. Il y a 20 ans, la maison relais était une garderie. Aujourd’hui, elle ressemble plus à une deuxième école. Fränz Schwachtgen se demande quelle part d’enfants profite d’un séjour complet en maison relais toute la semaine. La réglementation dont a parlé M.  Diderich vaut aussi pour les éducateurs. S’ils prennent leur travail au sérieux, ils doivent s’y tenir. La collaboration entre les maisons relais et les écoles est importante. Mais les enfants qui passent beaucoup de temps en maison relais sont-ils encore réceptifs en classe? Pour Fränz Schwachtgen, les enfants devraient idéalement rentrer à la maison après l’école, faire leurs devoirs pendant une demi-heure et ensuite faire ce qui leur plaît. Lorsqu’il voit des enfants passant toute la semaine en maison relais et forcés à prendre part à des activités de groupe alors qu’ils n’en ont pas envie, il se demande où se trouve l’individualité. Ces sentiments ne peuvent pas être rédigés dans des textes. Mais c’est un fait que les enfants doivent prendre part à des activités même s’ils ne le souhaitent pas.

ass jo och nach nei an et huet vläicht nach net jiddereen dobausse matkritt, dass d‘Plagë geännert hunn. Wa se dat bis matkritt hunn, melle se hiert Kand vläicht fir eng bestëmmte Plage an d‘Maison Relais an, wou se hiert Kand méi fréi siche kommen an herno nach eppes mat em ënnerhuele kënnen. An deem Sënn, fannen ech dat ganz positiv. Ech kommen nach eng Kéier op d‘Zesummenaarbecht Schoul/Maison Relais zréck. Mir hu jo schonn e Projet, wou de Précoce an d‘Maison Relais an deenen nämlechte Raimlechkeete sinn, deem ech nach ëmmer kritesch géigeniwwer stinn. Ech wollt hei awer nach eng Kéier nofroen. Ech kréien ëmmer vun Iech, Här Liesch, verséchert, dass dat ganz gutt ofleeft. Ech kréien awer och aner Echoen, dass dat net an alle Fäll esou gutt ofleeft, well déi raimlech Konditiounen net bestinn. An deenen neie Gebaier, wou dat direkt matgeduecht gëtt, ass dat eng aner Saach. Mä et stellt sech d‘Fro: Wéi schafe mer Plaz an deene bestehende Raimlechkeeten, fir zum Beispill Projeten am kënschtleresche Beräich oder Bastelaarbechten ze maachen? Muss een de Raum herno geraumt hunn, wann d‘Maison Relais erakënnt? Déi Echoen, déi ech kréien, sinn awer e bësse méi kritesch. Dofir wollt ech nach eng Kéier nohaken. An dann e klengen Detail, dee mer dëst Joer am Règlement d‘ordre intérieur, opgefall ass. Ënnert dem Punkt 10 sti Regelen, wéi d‘Elteren an d‘Kanner sech ze behuelen hunn. A wann een dat am Globale kuckt, missten eigentlech och Regelen do sinn, wéi d‘Éducateure sech behuele sollen. Ech wëll elo kengem ënnerstellen, e géif sech schlecht behuelen. Mä wann ee Regelen opstellt, sollten déi u sech fir jidderee gëllen. Obwuel ech elo net dee sinn, deen der Iwwerzeegung ass, dass Regelen eis all weiderbréngen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat hätt mech och elo gewonnert.

42

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Mä wann, mengen ech, solle se fir jidderee gëllen. Soss gesäit et e bëssen esou aus, wéi wann déi eng Regele bräichten an déi aner anscheinend net. Ech mengen, esou Saachen wéi Handygebrauch misst och fir d‘éducativt Personal geduecht sinn. Wat jo am Fong normal sollt sinn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Schwachtgen nach. Ganz kuerz bestëmmt.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Jo, effektiv ganz kuerz. Ech wëll elo net weider op dat agoen, wat gesot ginn ass. Et ass alles begréissenswäert. Virun allem och, wat de Schäffe Liesch zu där ganzer Organisatioun gesot huet, déi sech jo weise léisst. Am Numm vun deene Grénge schléissen ech mech alle Mercien un, déi ausgeschwat goufen. Ech wëll eng Considératioun an de Raum stellen an zwar déi, wéi d‘Primärschoul zesumme mat der Maison Relais fonctionnéiert. Virun 20 Joer war et eng Garderie. Elo gëtt et ëmmer méi zu enger zweeter Schoul. Mech géif interesséieren, wivill Prozent vun de Kanner e volle Maison-Relais-Séjour während enger ganzer Woch hunn. Dat heescht, fir ze gesinn, wivill Schüler effektiv e vollen Aarbechtspensum an der Regelschoul hunn a wivill Kanner nach eng voll Präsenz während esou vill Stonnen an der Woch an der Maison Relais hunn. Zum Här Diderich wëll ech soen, datt dat hei d‘Regeldokument fir déi ganz Éducateuren ass. Déi misste sech jo am Prinzip un alles halen, wa se hiren Job seriö huelen. An dat Zesummespill Regelschoul/ Maison Relais ass fir mech ganz wichteg. Ech hunn dat scho virdru betount. Wéi rezeptiv bleiwen déi Kanner, déi vill an der Maison Relais sinn, fir déi normal Schoul? Respektiv wéi fierft dat eent op dat anert of?


Ech sinn nach ëmmer verwennt, dass d‘Kanner no deem gudden ale Virbild vu gudden Elteren opwuessen, wou d‘Kanner no der Schoul heem komm sinn a gesot kritt hunn: „Maach deng Hausaufgaben“. Wann déi dann anstänneg doséiert waren, waren d‘Kanner no enger hallwer Stonn fäerdeg. An dann hunn d‘Eltere gesot: „Elo kanns de maachen, wat s de wëlls.“ Spille goen, latzen, raschten, vläicht eng hallef Stonn d‘Tëlee kucken an esou weider an esou virun. Dat ass fir mech d‘ideaalt Bild vun enger Jugend. An och fir meng Jugend. Wann ech elo e Kand vun haut huelen, dat d‘ganzt Woch an der Maison Relais ass, do surveilléiert gëtt a wou et eventuell un engem Grupp deelhuele muss, awer vläicht net onbedéngt Loscht derzou huet, hunn ech ëmmer erëm Bedenken a stelle mer d‘Fro: Wat maache mer mam Kand individuell? An dat ass eben dee Feeling, deen een net an Texter schreiwe kann. Dee kann een och net engem Enseignant oder engem Éducateur soen. Mä wann den Éducateur säi Programm huet an e muss mat engem Grupp Kanner, deen him zougewise gouf, iergendwou higoen, an et sinn da Kanner derbäi, déi keng Loscht hunn, mussen déi awer mat. Hei wéilt ech deene verantwortlechen Éducateuren un d‘Häerz leeën, fir dat Fangerspëtzegefill ze hunn, wat fir mech e gudde Pädagog muss hunn, fir ze gesinn: Deem do geet et elo wierklech duer haut. Dee packt dat net. Ech mengen, mer däerfen d‘Kanner net ze vill an eppes eran zwéngen, wa se vläicht keng Loscht hunn. An ech wëll einfach mat op de Wee ginn: Bei allem Gudden, wat hei dran ass, däerfe mer déi humanistesch Approche net vergiessen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO

Merci, Här Schwachtgen. Wa keng Wuertmeldung méi do wär, géif ech dem Här Liesch d‘Wuert ginn, fir op déi vill Froen ze äntweren. Här Liesch, Dir hutt d‘Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci, Här Buergermeeschter. Fir d‘Éischt emol e Merci an Unerkennung haaptsächlech fir déi Leit, déi bei eis schaffen. Eis Verantwortlech maachen effektiv eng ganz gutt Aarbecht. Wéi och hei ronderëm den Dësch gesot ginn ass, et sinn déi vill Leit um Terrain — d‘Éducateuren, d‘Éducatricen, d‘Aide-éducatricen, d‘Botzfraen an d‘Kichepersonal —, déi all un engem Strang zéien, fir eise Kanner dee beschtméiglechen Déngscht ze leeschten. Si maache wierklech eng gutt Aarbecht. Dofir Merci an Unerkennung fir déi Aarbecht, déi si leeschten. Ech probéieren dann duerch d‘Froen ze goen. E grousse Merci un d‘Madame Goergen fir hir interessant Analys, déi ech ganz deelen. Dir hat eng Fro zu de Prioritéite vun der Maison Relais. Ech si mam Här Muller zesummen, amgaangen dat ze maachen. Mir maachen dat, wéi et och heibanne vun engem gewënscht war, ganz partizipativ. Zum Beispill hu mer eis mat de Responsabele vun der Maison Relais Woiwer a mat der Presidentin vun der Schoul zesummegesat an hu vu vir ugefaangen. Vun Null ugefaangen a gesot: Wat brauche mer? Wéi eng Säll brauche mer? A virun allem gëtt et net méi ee Schoulgebai an ee Maison Relais Gebai, wéi den Här Diderich richteg gesot huet, mä et gëtt ee Gebai. Zu Nidderkuer hu mer deeselwechten Exercice gemaach, wou mer iwwer annerhallwe Mount zesumme geplangt hunn. Mir bauen ee Gebai, wou d‘Kanner sech ophalen. Déi Säll, déi do aménagéiert ginn, hu verschidde Funktiounen. Verschidde Säll sinn e Klassesall. Do gëtt also Schoul gehalen. Mä do kann awer och no der Schoul zum Beispill eng Hausaufgabenhëllef stattfannen, well dee Sall jo équipéiert ass fir genau esou Zwecker. Et gëtt awer och nach aner Funktiounsraim, wéi zum Beispill e Musekssall, eng Bibliothéik, e Bastelraum, wou den Enseignant säi Sall dann net brauch ze verknaschten, wann en eng Kéier mat Lehm oder mat Faarwe bastelt. De Bastelraum ass natierlech net alleng der Maison Relais zougestallt,

43

Un bon pédagogue doit pouvoir reconnaître quand un enfant en a assez. À ce moment-là, il ne devrait pas le forcer à participer à une activité. L’organisation est pleine de bonnes intentions. Mais il ne faut pas oublier le côté humaniste.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à M. Liesch pour répondre à toutes les questions.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) remercie tout d’abord le service des structures d’accueil, qui réalisent du très bon travail.Ceux qui travaillent sur le terrain s’engagent pour le bien des enfants. Ils méritent de la reconnaissance pour leur travail. L’analyse de Mme Goergen était pertinente et Georges Liesch la partage. M.  Muller et lui sont en train de réfléchir à la priorité à accorder aux différentes maisons relais. En ce qui concerne le Woiwer par exemple, ils ont consulté les éducateurs et la présidente d’école pour voir de quelles salles ils ont besoin. Car il n’y aura plus deux bâtiments, mais un seul. À Niederkorn, le collège échevinal a procédé de la même façon. Les planifications ont duré un mois et demi. Les salles ont plusieurs fonctions. On peut, par exemple, y tenir des cours, mais aussi y aider les enfants à faire leurs devoirs après l’école. Il y a aussi une salle de musique, une bibliothèque et une salle de bricolage. Celle-ci permettra aux enseignants de ne pas salir la salle de classe s’ils travaillent avec des couleurs ou du liège. Toutes ces salles peuvent être utilisées par l’école ou la maison relais. En d’autres termes, il n’y aura pas une maison relais et une école, mais uniquement un bâtiment avec des salles que tous les enfants pourront utiliser. Le Woiwer est le premier site à mettre en pratique ce concept. Niederkorn suivra peu après. Ensuite, ce sera au tour des autres. Le collège échevinal réfléchit aussi à aménager une maison relais sur la place de l’ancienne église. Le bâtiment «Um Bock» sera assaini ou réaménagé. Il existe déjà des plans, mais aucune décision n’a été prise.


Mais de toute façon, la commune ne peut pas commencer tous ces chantiers en même temps pour des raisons financières et logistiques. Une partie des travaux sera réalisée au cours de cette législature, les autres plus tard. La situation des listes d’attente est difficile à comprendre. Tous les enfants n’occupent pas les mêmes plages. La plupart sont là tout le temps, mais certains ne fréquentent la maison relais que le matin ou à midi. Parfois, les capacités maximales sont atteintes, alors que les inscriptions sont moins élevées qu’ailleurs. Il faudrait donc faire des analyses des plages. Le but est d’accepter toutes les demandes. Le collège échevinal ne laisse pas dix places inoccupées intentionnellement. En ce qui concerne les repas, l’idée n’est pas de ne laisser que 15 minutes aux enfants, mais de combiner les repas et laisser un quart d’heure supplémentaire à ceux qui rentrent temporairement à la maison. Dans la pratique, cette flexibilité n’est pas vraiment nécessaire. L’idée d’un sondage concernant le «Weltatelier» est bonne, mais c’est encore trop tôt. Le collège échevinal ne veut pas donner des ordres, mais faire participer les éducateurs. Une collaboration est en cours avec Arcus. Le collège échevinal a reçu les premiers feedbacks, mais rien de scientifique. Pour un sondage, il faudrait attendre un ou deux ans. Georges Liesch apprécie l’engagement de Mme  Goergen en ce qui concerne les associations. Il pense que les enfants engagés dans une association sont particulièrement intégrés, car les associations de Differdange réalisent du bon travail. Il a d’ailleurs demandé à la commission des enfants d’organiser une foire aux associations en 2016. Cette foire serait destinée aux éducateurs et aux enseignants. Les enfants pourraient s’y rendre pendant les heures de cours ou après l’école, découvrir les associations et, pourquoi pas, s’inscrire sur place. La commission des enfants réfléchit à la question. Georges Liesch espère pouvoir présenter un projet prochainement. Plusieurs conseillers communaux ont abordé la question de la colla-

mä dee gëllt och fir d‘Enseignanten. D‘Enseignante kënnen dee Bastelraum benotzen. A si brauchen hire Sall dann net onbedéngt hierzeginn. Dat ass dee Wee, dee mer goe wëllen. Mir bauen also net méi ee Gebai fir Schoul, mir bauen net méi ee Gebai fir Maison Relais, mä mir bauen ee Gebai, wou d‘Kanner all Sall notze kënnen. Dat bréngt eis net nëmme finanziell Virdeeler, mä och fir d‘Kanner ass et eng Plus-value, wat d‘Raimlechkeeten ugeet. Dat ass dat Konzept, wat mer maache wëllen. Woiwer ass dat Éischt, wat mer ëmsetze kënnen. Den Här Muller ka mech korrigéieren, wann ech elo e Feeler soen. Mä Woiwer ass dat Éischt. Nidderkuer, si mer am Timing bal d‘selwecht wéi um Woiwer. All déi aner kommen natierlech no. Dir wësst, dass mer nach driwwer nodenken, hei op der Plaz, wou d‘Kierch stoung, hanne laanscht, eng Schoulinfrastruktur mat Maison Relais ze plangen. Dir wësst, dass mer „um Bock“, eng Analys vum Zoustand vun deem Gebai, gemaach hunn, a vläicht eng Sanéierung, en Neibau oder eng Zwëscheléisung geplangt ass. D‘Pläng leien um Dësch an et mussen Décisioune geholl ginn. Mä budgetär, wéi och logistesch, packe mer et net all Chantier mateneen ze maachen. Dat wär och net gutt. Mä dat, wat ech elo opgezielt hunn, gëtt op jidde Fall dës Legislaturperiod attackéiert. Déi aner lafe virun. Kucke wéi schnell mer virukommen. Da goufen d‘Liste-d‘attenten ugeschwat. Déi Zuele sinn effektiv net ëmmer einfach ze verstoen. Dat kënnt doduerch, dass verschidde Kanner net op deene selwechte Plagë sinn. Mir hu jo verschidde Plagen, wou d‘Kanner sech aschreiwe kënnen. Déi meescht Kanner si vollzäit ageschriwwen, déi occupéieren dann déi ganzen Zäit d‘Plaz, och iwwert d‘Mëttegstonn. Dann hu mer awer och Kanner, déi nëmme moies fir den Accueil oder vläicht mëttes oder nëmme kommen, fir ze iessen. Heiansdo entstinn Enkpäss, wou d‘Capacité maximale erreecht ass. An awer si manner Kanner ageschriwwen. Duerfir verfälscht dat d‘Bild e

44

bëssen. Et misst een eigentlech eng genau Analys vun de Plagë maachen, wéi d‘Kanner ageschriwwe sinn. Ech kann Iech deen Detail gär zoukomme loossen, wann Der dorun interesséiert sidd. Do gesäit een dat dann e bësse méi genau, dass mer déi Capacitéit erreecht hunn. Also mir probéiere jiddwereen opzehuelen, dee mer nëmme kënnen. Et ass net, dass mer bewosst zéng Plazen eidel stoe loossen. Dat maache mer sécher net. Dann zu der Fro iwwert d‘Repasen, déi mer probéiert hunn, méi opzesplécken. Et ass eigentlech net geduecht, fir säi Kand elo just fir déi Véirelstonn ofzeginn. Dat ass et jo net. D‘Iddi ass eigentlech déi, fir verschidde Repase mateneen ze kombinéieren. Fir déi Kanner, wou tëschenduerch heem ginn an zréckkommen an eng Véirelstonn méi brauchen. An der Praxis hu mer awer gemierkt, dass déi meescht einfach déi ganz Zäit huelen. Dat heescht déi Flexibilitéit net direkt brauchen. Eis stéiert dat awer elo net. Eng Iddi, déi ech ganz sympathesch fannen, ass déi fir e Sondage iwwert d‘Konzept Weltatelier ze maachen. Et ass just nach e bësse fréi. Mir hunn elo um Woiwer ugefaangen. Dat ass e ganz participative Prozess, wou mer d‘Éducateure mat op de Wee huelen, fir dat ëmzesetzen. Mir diktéieren dat net vun uewen erof. Mir hunn hei méintelaang mat enger externer Begleedung, mat Arcus, dorunner geschafft. A si sinn amgaangen, dat elo ëmzesetzen. Ech mengen, et ass nach ze fréi fir e Sondage, souwuel bei den Éducateuren, wéi och bei de Kanner, ze maachen. Mir hunn éischt Feedbacken, mä et ass éischter, wéi Dir sot, esou eppes, wat een héiert, esou e Bauchgefill. Mä richteg wëssenschaftlech ass dat nach net. Ech géif virschloen, nach een oder zwee Joer ze waarden, fir esou ee Sondage ze maachen. Wou een och effektiv freet, wéi et ukomm ass a wéi et ausgesäit. Dat ass eng ganz gutt Iddi. Ech weess Äert Engagement ze schätzen, Madame Goergen, wat d‘Veräiner ugeet. Dir wësst, ech sinn och e Veräinsmënsch. Fir mech ass all Kand, dat an engem Veräin engagéiert ass, sozial immens gutt integréiert, well eis Veräiner wierklech eng super Aar-


becht maachen. Duerfir läit et mer och um Häerz, dass mer dat hi kréien. Ech hunn d‘Kannerkommissioun gefrot, sech Gedanken iwwert eng Veräinsfoire ze maachen fir d‘Rentrée 2016. Fir eng Aart Foire ze organiséieren, wou all Veräin, dee wëllt, e Stand hätt a säi Veräin virstelle géif. Wou d‘Léierpersonal souwéi d‘Maison Relaisen op déi Foire komme kënnten. Ech ka mer et net aneschters virstellen. Mer géifen net all Veräin an d‘Schoul oder an d‘Maison Relais kréien. Dat géif e risege Chaos ginn, an et wär net gutt, wann deen een oder deen aneren net kënnt ugeholl ginn. Mä dat heite wär eng Méiglechkeet, wou jiddwereen, dee wéilt, matmaache kënnt. An d‘Kanner géife während der Schoulzäit oder an hirer Fräizäit laanscht goen a sech déi verschidde Veräiner ukucken. Si géifen Erklärunge kréien an — wie weess — sech och vläicht dann direkt sur place aschreiwen. An der Kannerkommissioun si se amgaangen doriwwer nozedenken, hunn ech gesot kritt. An ech hoffen, dass se mer eng Kéier eng Propos maachen, wéi dat kënnt ausgesinn. Dat géif also net dës, mä déi nächst Rentrée, ulafen. Ech fannen där Pist sollt een emol nogoen. Dann ass e puermol hei ronderëm den Dësch d‘Zesummenaarbecht Enseignant/Erzéier ugeschwat ginn. Den nächste Punkt ass de PEP. Dat ass genau deen, deen zumindest emol den Encadrement an d‘Struktur fir déi Zesummenaarbecht gëtt. Dat ass déi eng Saach. Ech gesinn, Dir sidd méi skeptesch. Ech och. De Pabeier an d‘Strukturen alleng sinn et net. Et ass an de Käpp, wou déi Zesummenaarbecht wuesse muss. An do hu mer effektiv nach vill Aarbecht virun eis. Et ass hei gesot ginn: „Dat klappt net iwwerall. Och mam Précoce/Maison Relais“. Ech geheien dat elo an datselwecht Dëppen, well et eigentlech zesumme gehéiert. Déi Zesummenaarbecht ass net nëmmen de Raum. Mir kënnen dee schéinste Raum ariichten. Wann eng Éducatrice oder een Erzéier dat prinzipiell einfach net wëll, kënne mir dat net maachen. Mä ech mengen,

mir hunn awer hei d‘Méiglechkeet, zumindest bei den Erzéier d‘politesch Richtung unzeginn, wou de Gemengerot hi goe wëll. A wann do ee mengt, dat wär guer net seng Richtung, gëtt et och aner Gemengen, wou e ka schaffe goen. Dat soen ech hei ganz däitlech. Beim Léierpersonal hu mer dee Choix net onbedéngt. Da musse mer iwwert déi Aspekter kucken. Wann et wierklech Léierpersonal gëtt, dat esou Saache blockéiert, déi mir awer alleguerte wëllen, musse mer kucken, wéi mer domadder eens ginn. Mä et ass an de Käpp, wou et muss stattfannen. Ech mengen awer, dass mer och déi Hartnäckegst lues a lues dovun iwwerzeegt kréien. Dat ass e laangen an e schwierege Match. Do geet et ëm ganz vill Detailer, wou ee sech dann och herno freet, vu wat een eigentlech zwou Stonne geschwat huet. Mä et ass awer wichteg. An dat hëlt eis ganz vill Zäit. Um Woiwer si mer jo elo scho mat deem Exercice amgaangen. Et ass déi éischte Kéier, dass de Précoce an der Maison Relais ass. Dat ass ganz nei. Dat hate mer bis elo nach ni. Dat war och eng héich Hürd. Si hunn hiert Fest zesumme gemaach. D‘Zesummenaarbecht ass gutt, mä et gëtt awer nach Spannungen. Et gëtt nach Punkten, déi ee verbessere muss. Wéi den Här Ruckert och gesot huet, mir hunn e gutt Konzept, mä et muss een ëmmer erëm dru schaffen. Et muss een ëmmer erëm dru feilen, well dat kee Selbstläufer ass. Et ass wierklech eppes, wou mer permanent Energie dra stieche mussen. Maache mer och. Ech mengen, dass dat leeft. Mä et ass eppes, wat Zäit brauch a wou een net vun uewen erof forcéiere kann. Dat muss vun der Basis wuessen. Da kréie mer dat och ganz sécher hin. Den Här Ruckert hat nach gesot, mer misste méi Offer hunn. Dat ass eng politesch Décisioun. An et ass keng einfach Décisioun. Ech perséinlech sinn der Meenung, dass d‘Elterenhaus nach ëmmer déi beschte Maison Relais ass. Mä wann d‘Kanner soss eleng doheem wären, respektiv keen op se oppasse géif a se guer net encadréiert wären, mä just virum Fernseh sëtze géifen, ass d‘Maison Relais sécher eng

45

boration entre les enseignants et les éducateurs. Le PEP est le document qui offre le cadre et la structure pour cette collaboration. Certains conseillers communaux sont sceptiques. Il est clair que les documents et les structures ne suffisent pas. La collaboration doit se faire dans les têtes et sur ce point, il reste beaucoup de travail. Le collège échevinal peut construire les plus belles salles. Mais si un éducateur ne veut pas travailler avec un enseignant, cela ne sert à rien. Le collège échevinal peut cependant indiquer aux éducateurs dans quelle direction les responsables politiques souhaitent aller. Les éducateurs qui ne sont pas d’accord peuvent aussi choisir une autre commune. En ce qui concerne le personnel enseignant, le collège échevinal a moins le choix. Mais de toute façon, c’est une question de mentalité. Petit à petit, même les plus réticents devraient être convaincus, mais ce sera difficile. Il faut du temps. Au Woiwer, le précoce se trouve dans la maison relais. Cela n’a pas été facile non plus. La collaboration fonctionne, mais il y a des tensions. Comme l’a dit M. Ruckert, le concept est bon, mais peut être amélioré. Georges Liesch est optimiste, mais il sait qu’il ne faut pas forcer les temps. M.  Ruckert souhaite développer l’offre des structures d’accueil. Il s’agit d’une décision politique difficile. L’échevin pense que la meilleure maison relais est celle où se trouvent les parents. D’un autre côté, si les enfants sont seuls chez eux devant la télévision, la maison relais constitue une bonne solution. On pourrait aussi inciter les parents à s’occuper de leurs enfants chez eux et à ne les envoyer que ponctuellement à la maison relais pour faciliter le contact avec les autres enfants. Bref, il est difficile de savoir exactement jusqu’où aller. Le «Weltatelier» n’est pas un concept que le collège échevinal veut imposer à tout prix. Mais c’est la voie dans laquelle il souhaite s’engager. Là aussi, il faudra beaucoup de travail pour convaincre les


gens. Mais pour le moment, le calendrier est respecté. Afin de faire connaître les nouveaux horaires des maisons relais, une brochure sera distribuée à tous les ménages à la rentrée. Les règles pour le personnel sont claires, même si elles ne figurent pas dans le document. Il est normal que l’on ne puisse pas utiliser le portable au travail. Ces interdictions existent. Le règlement peut être distribué si nécessaire. Mais Georges Liesch ne pense pas qu’il faille en faire un document public. M. Schwachtgen doit faire attention à ne pas mélanger maison relais et école. La maison relais n’est pas une école, mais un lieu où passer son temps libre de manière intelligente. Il n’est donc pas question de faire travailler les enfants. Ces dernières années, chaque éducateur avait son groupe d’enfants et il décidait quoi faire avec eux. Certains enfants devaient donc jouer au football par exemple, même s’ils n’en avaient pas envie. C’est cet aspect que le «Weltatelier» veut changer. Celui-ci prévoit, en effet, que l’éducateur soit davantage un observateur et que les salles servent d’incitation pédagogique aux enfants. L’éducateur se contente d’aller voir ce que l’enfant fait, lui demande s’il a besoin d’aide et discute avec lui si nécessaire. Si possible, il se retire. Que l’enfant soit seul ou en compagnie d’autres enfants n’a pas d’importance. C’est donc un peu comme si l’enfant se trouvait à la maison, sauf qu’il est dans une structure d’accueil équipée pour ses besoins. Mais il n’est plus forcé de participer à des activités de groupe. Georges Liesch espère ne pas avoir oublié de question.

noutwendeg Alternativ. Soss sollte mer awer och probéieren, d‘Leit ze encouragéieren, hir Kanner doheem ze erzéien an ze versuergen. A se vläicht deelweis an d‘Maison Relais aschreiwe fir de Kontakt mat anere Kanner. Dat gesinn ech absolutt wéi Dir och. Mä et ass ëmmer d‘Fro: Wéi wäit mécht een dat Dëppen op? Dann d‘Planung vum Weltatelier mat de Maisons Relais hat den Här Diderich gefrot. Ech war schonn e bëssen drop agaangen. Dat ass ganz kloer e partizipative Prozess. Dat ass näischt, wou mer einfach vun uewen erof diktéieren. Mir soen: „Dat ass d‘Richtung, wou et hi geet, wou mir als Gemeng hi wëllen“. Awer et ass eng immens laang Aarbecht, fir d‘Leit mat an déi Richtung ze kréien. Et geet lues virun, mä et geet awer virun. Mir sinn do am Rhythmus, wéi mer eis et virgestallt haten. Den Här Diderich hat gesot, et misst een d‘Offer an d‘Ëffnungszäite vun der Maison Relais méi bekannt maachen. Mir plange fir d‘Rentrée eng Broschür toutes boîtes ze verdeelen. Wou mer dann och déi Elteren erreechen, deenen hir Kanner nach net an der Maison Relais sinn, déi vläicht d‘nächst oder d‘iwwernächst Joer an de Fall kommen, dass déi e klengen Abléck an eis Maison Relaise kréien, wat mer ubidden an dat neit Konzept virstellen an erklären. Dann zu de Regele fir d‘Personal. Déi si kloer, och wann déi elo net am Dokument stinn. Mä jiddwereen, deen hei op der Gemeng schafft, ënnerläit Regelen. Do gëtt et éischtens emol de Kollektivvertrag. Et gëtt och intern Regelen. Handyverbuet op der Aarbecht ass fir mech eng ganz kloer Saach. Dee Verbuet besteet hei am Haus. Mir kënnen déi Regelen och eng Kéier ausdeelen. Mä ech hunn net fonnt, dass dat an engem ëffentlechen Dokument misst drastoen. Mä d‘Personal ënnerläit selbstverständlech — wéi jiddwereen, deen iergendwou schaffe geet — och Regele vis-à-vis vu sengem Patron. Dat ass fir eis ganz kloer. Zum Schluss, wat den Här Schwachtgen ugeschwat huet vum Aarbechtspensum vu Schoul a Maison

46

Relais. Ech mengen, et muss een oppassen, dass een näischt vermëscht. Dat ass e falscht Bild vun der Maison Relais. D‘Maison Relais ass keng Schoul. Dat däerf ee wierklech net verwiesselen. Et ass extrem wichteg, dass een an de Käpp déi Trennung kloer mécht. D‘Maison Relais ass eng sënnvoll Fräizäitgestaltung. Et ass eng non-formal Bildung. An et geet hei net ëm en Aarbechtspensum. Et ass genau dat, wat mer net méi wëllen hunn. Mir haten an deene leschte Joren e Konzept, wou all Éducateur säi Grupp Kanner hat, wou hien d‘Mëtteger geplangt huet. D‘Kanner goufen ageschriwwen an da si se, zum Beispill, Fussball spille gaangen, och wa se keng Loscht haten. Dat war eben esou, well hire Grupp Fussball spille gaangen ass. Genau dat wëlle mer mam Weltatelierkonzept änneren. Et ass genau dat, wat eis net gefält. An de Weltatelier bitt eis Äntwerten dorobber. Am Konzept Weltatelier ass et esou, dass sech den Éducateur éischter zréckzitt a méi Beobachter ass an d‘Raimlechkeeten als pädagogeschen Ureiz geduecht sinn. Wou d‘Kanner soen: Dat do ass e flotte Raum. Do ginn ech elo era bastelen. Den Éducateur kënnt just laanscht kucken a kann heiansdo en ureegend Gespréich féieren. Hie kann d‘Kand froen, ob et nach eppes brauch an zitt sech wa méiglech zréck. Ob d‘Kand alleng an deem Raum ass oder ob e puer Kanner dra spillen, ass egal. Et ass genau dat, wat mer gären hei zu Déifferdeng hätten. A wann dat Konzept bis leeft, kréie mer och dat, wéi Dir Iech Är Kandheet virgestallt hutt. Just dass et net doheem ass, mä an enger Maison Relais, wou d‘Material och do ass an d‘Raimlechkeeten extra dofir ausgeriicht sinn. Mä genau op déi Schinn, wëlle mer hi kommen, dass d‘Kanner Selbstbestëmmung hunn an net méi engem Gruppenzwang ënnerleien. De Buffet ass nëmmen ee Modell dovunner, mä d‘Säll sinn och esou. Voilà, ech mengen ech hätt den Tour gemaach.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir hutt alles gesot.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Wann ech eng Fro vergiess hunn, muss se nach eng Kéier gestallt ginn. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat war zimlech kloer an däitlech. Dir hutt all Froe beäntwert, Här Liesch. Dofir soen ech Iech Merci. Effektiv ass et eng Wahnsinnsarbecht, dat Konzept auszeschaffen. Et ass vun alle Säite gesot ginn, dass jiddwereen hei schrecklech gefuerdert wär an et ganz vill Energie kaschte géif. An Iech kascht et och vill Energie. Dofir: Fuert op alle Fall esou weider. Ier mer zum Vote kommen, wëll ech kloerstellen, datt d‘Eltere selbstverständlech déi sinn, déi d‘Responsabilitéit iwwer hir Kanner hunn. Ob se an d‘Maison Relais ginn oder ob se doheem bleiwen. Et ass ni esou geduecht — op alle Fall soulaang wéi ech hei sëtzen, wäert et net de Fall sinn — datt d‘Elteren engem Schoulmeeschter oder engem Erzéier d‘Responsabilitéit ginn. D‘Eltere si responsabel. D‘Eltere mussen décidéieren, wéi laang hir Kanner an eng Maison Relais ginn. Si musse sech där Verantwortung stellen an net den Erzéier. An ech muss soen, datt déi meescht Elteren hei zu Déifferdeng och responsabel handelen. Dat hu mer an den Eltereversammlunge gesinn, wou mer am Ufank skeptesch waren a geduecht haten, et géifen net vill Leit kommen. Mä d‘Säll ware voll. Si hate wierklech interessant Froe gestallt. Mä nach eng Kéier: Et hëlt keen den Elteren hir Responsabilitéit ewech. Dat mussen d‘Eltere sech ëmmer bewosst sinn. An ech mengen, déi meescht si sech deem bewosst. Elo komme mer zum Vote.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver l‘organisation des maisons relais 2015-2016.

Här Liesch, hat Der gemengt, Dir kënnt scho Vakanz maachen? Dir hutt d‘Wuert nach eng Kéier, fir den Encadrement périscolaire virzestellen. De sougenannte PEP.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Ech schloen d‘Tëlefonsbuch erëm op. De PEP, wat ech virdrun erwähnt hat, ass eigentlech dat, wat d‘Schoul an d‘Maison Relais matenee verbënnt. De PEP gëtt awer nëmmen eng Äntwert op d‘Logistik an d‘Raimlechkeeten. Dat heescht, wéi d‘Raimlechkeete vun der Maison Relais a vun der Schoul genotzt ginn. Hei ginn d‘Spillregele festgesat. Dass net gesot gëtt: „Dat ass mäi Sall“ oder „Dee muss elo geraumt ginn, fir deen nächsten“. An deene sëllechen Diskussiounen, déi iwwregens ganz interessant waren, huet ee gespuert, dass fir jiddwereen — d‘Enseignanten, d‘Éducatricen, d‘Schoulkommissioun an och iech heibannen — déi Zesummenaarbecht nach vill méi déif goe misst wéi nëmmen Infrastruktur a Logistik. Mir mussen do wierklech e Konsens fannen, well mer et mat Kanner ze dinn hunn. En fin de compte ass et de Kanner zimlech egal, ob et en Enseignant oder en Éducateur ass. Déi eng maachen déi eng Aarbecht mat hinnen. Déi aner bidden Aktivitéiten un. Mä fir d‘Kanner ass dat eigentlech kee groussen Ënnerscheed. Ech kann dat nëmme bestätegen, wat d‘Madame Goergen sot. D‘Kanner kommen an de Kannergemengerot a si wierklech duerjerneen, well se soen: „Ech däerf während der Maison-Relais-Zäit am Haff mam Ball spillen an ech däerf awer net während der Schoulzäit“. Et ass e klengt Beispill. Mä fir d‘Kanner ass dat den Alldag. A si verstinn net, firwat se déi eng Kéier mam Ball spillen däerfen an déi aner Kéier net. Do muss ee wierklech op e gemeinsamen Nenner kommen. Wou

47

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’il a tout dit de manière claire et précise. Il confirme que l’élaboration du concept en question constitue un travail énorme et qu’il coûte beaucoup d’énergie à toutes les personnes impliquées. Pour le bourgmestre, les parents ont la responsabilité de leurs enfants, peu importe que ceux-ci fréquentent la maison relais ou pas. Ils ne peuvent pas déléguer cette responsabilité à un enseignant ou à un éducateur. C’est à eux de décider combien de temps ils veulent laisser leur enfant dans une structure d’accueil. Mais d’une manière générale, les parents differdangeois se comportent de manière responsable. Les réunions de parents toujours bien fréquentées le prouvent. (Vote) Roberto Traversini cède à nouveau la parole à M. Liesch pour présenter l’encadrement périscolaire.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) explique que le PEP est ce qui réunit école et maison relais. Il fixe les règles du jeu en matière d’utilisation des locaux. Mais dans les discussions avec les enseignants, les éducateurs, la commission scolaire et le conseil communal, il est apparu que la collaboration doit aller beaucoup plus loin que les locaux ou la logistique. Un enfant ne voit pas de différence entre un enseignant et un éducateur bien que ceux-ci fassent un travail différent. Georges Liesch confirme les propos de Mme Goergen: les enfants du conseil communal pour enfants se déclarent confus parce que certains autorisent des choses que les autres interdisent. Il est nécessaire de trouver des règles communes auxquelles les enfants doivent se tenir aussi longtemps qu’ils sont dans la structure d’accueil.


Le PEP n’a pas beaucoup évolué depuis l’année dernière. Il ne tient pas compte des discussions avec les comités, car il est difficile de tout retenir dans un texte. Mais les discussions se déroulent pour le mieux. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe aux cours de langues pour adultes. Dorénavant, ils auront lieu au dernier étage de l’Aalt Stadhaus et non dans l’ancienne école ménagère. Deux cours de luxembourgeois ont été ajoutés. Le référendum il y a quelques semaines a démontré l’importance de la langue. Pour le moment, aucun Differdangeois ne figure plus sur une liste d’attente. Parmi les nouveautés figure une évaluation des chargés de cours de la part des étudiants. En effet, le collège échevinal a remarqué que de nombreux étudiants ne terminent pas l’année. Il existe sans doute beaucoup de raisons, mais il faut s’assurer que ce n’est pas à cause des chargés de cours. Si c’était le cas, le collège échevinal devrait réagir. Lors de la remise des certificats, les étudiants recevront aussi un billet d’entrée à une manifestation culturelle. En effet, il est dur de travailler toute la journée et d’apprendre une langue le soir. En plus, les cours sont payants. La présence à plus de 70 % des cours est obligatoire. Par conséquent, il est normal que la commune fasse un geste. Une dernière nouveauté concerne les cours d’italien, qui ont été supprimés. La demande a baissé fortement.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) fait remarquer que sans langue commune, les gens ne peuvent pas communiquer. Il est donc normal qu’au Luxembourg on débatte beaucoup des questions de langue, même si ce n’est pas toujours de manière constructive. La commune doit contribuer à l’intégration des citoyens à travers la langue. Le dossier démontre que Differdange fait bien son travail. Onze cours de luxembourgeois sont proposés. Cela démontre qu’une large partie de la popula-

bestëmmte Regelen opgesat ginn, déi fir jidderee gëllen. Dass een de Kanner seet, dës Regele gëllen, soulaang s du hei an der Infrastruktur bass. Dorop musse mer hi schaffen. De PEP — d‘Dokument selwer — hutt der vläicht schonn duerchgekuckt. En huet net vill geännert par rapport zum leschte Joer. E spigelt awer net — wourop ech schonn agaange war — déi ganz interessant Diskussiounen mat de Comitéen erëm, wou mer probéieren, méi wäit ze goen. Well dat léisst sech schwéier an en Text faassen. Et ass vläicht och nach net räif fir an en Text. Mä ech kann iech awer versécheren, dass Diskussioune bestinn, fir méi déif ze goen. Wann nach Froen zum PEP sinn, kënne se gestallt ginn. Mä ech mengen, en ass esou, wéi en ëmmer war. Et si keng gréisser Ännerungen dran.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Liesch. Da kënnte mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide d‘approuver à l‘unanimité le plan d‘encadrement périscolaire (PEP) pour l‘année scolaire 2015-2016.

Merci. Deen nächste Punkt sinn d‘Course fir déi Erwuessen. Dir hutt alles do leien. Dëst Joer sinn zwou oder dräi Ännerunge virgesinn. Éischtens emol wiesselen d‘Raimlechkeeten. D‘Course wäerten net méi an der aler Haushaltungsschoul, mä am ale Stadhaus um leschte Stack ofgehale ginn. Wou mer ganz flott Raim hunn. Nei ass och, datt nach lëtzebuergesch Course bäikomm sinn. Nom Referendum virun e puer Wochen huet sech kloer erausgestallt, wéi wichteg d‘Sprooch ass. Mir hunn direkt reagéiert an zwee lëtzebuergesch Course bäigesat. A wann am Laf vum Joer nach Leit wéilten deelhuelen, géife mer och probéieren, eng Léisung ze fannen. Et ass op alle Fall keen Déifferdenger Awunner méi op enger Liste

48

d‘attente, fir Lëtzebuergesch ze léieren. Dat heescht, et gëtt keng Liste d‘attente méi fir lëtzebuergesch Coursen. Wat nei ass an nach net hei drasteet, ass, dass eng Bewäertung vun de Chargés de cours gemaach gëtt. Net vun eis als Schäfferot, mä vun de Schüler. Et ass eis opgefall, datt vill Schüler ufänken an op eemol zum Schluss komme se net méi esou dacks. Dat huet bestëmmt vill Ursaachen. Mä mir wëllen awer sécher goen, datt et näischt mam Chargé de cours ze dinn huet. Dofir wäerte mer eng Bewäertung aféieren, wou d‘Schüler eis soe sollen, wat se gutt a wat se net esou gutt fannen. An da kann een och dorop reagéieren. Dat ass elo nei. Mir wäerten deene Leit herno och bei der Diplomiwwerreechung entgéintkommen, andeem mer hinnen eng Entrée op eng Kulturveranstaltung offréieren, fir hinne Merci ze soen, datt se duerchgehalen hunn. Mir wollten et dëst Joer scho maachen, mä et war e bësse knapp ginn. Well et ass wierklech haart, wann een dee ganzen Dag schafft, fir sech owes respektiv samschdes moies ze motivéieren, fir eng Sprooch ze léieren, an och nach dofir bezuele muss. Ech fannen, wann een dat gemaach huet — iwwer 70% vun der Zäit muss een do sinn — wier et gutt, ee klenge Geste ze maachen a se op eng flott lëtzebuergesch Veranstaltung anzelueden. Dat sinn am Fong geholl déi Ännerungen, déi stattfannen. Dir hutt vläicht gemierkt, dass keen italienesch méi ugebuede gëtt. Den Interessi huet ofgeholl. Dofir sinn awer lëtzebuergesch Course bäikomm. Här Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, d‘Sprooch ass eppes enorm Wichteges, well ouni Sprooch gëtt et keng Kommunikatioun ënnert de Leit. Kee Wonner also, dass an eiser Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg a leschter Zäit besonnesch vill an intensiv — leider net ëmmer konstruktiv — iwwert d‘Thema Sprooch geschwat gouf. Als Gemeng sti mir an der Verantwortung, eisen Deel zur Integratioun duerch d‘Sprooch bäizedroen. A wann ech mer den Dossier


ukucken, erfëlle mer déi Aufgab voll a ganz. Alleng eelef lëtzebuergesch Course ginn ugebueden. Wat ganz kloer weist, dass a wäiten Deeler vun eiser Populatioun de staarke Wëllen do ass, fir eis Sprooch ze léieren. Dat ass absolutt begréissenswäert, well eis Sprooch e wichtege Facteur ass, wann et ëm d‘Integratioun vun eisen auslännesche Matbiergerinnen a Matbierger geet. Ech hunn awer direkt eng Fro, well ech dat am Dossier net entdeckt hunn. Den Här Buergermeeschter huet scho gesot, dass vill Leit ufänken an dann erëm ophalen. Wat sinn do déi effektiv Zuelen? Wivill Leit hunn an de leschte Joren an der Moyenne un de lëtzebuergesche Coursen deelgeholl?

MARCEL MEISCH (DP): Am Numm vun der DP wëll ech soen, datt mir dee Projet selbstverständlech matstëmmen. Déi Owescourse fir Adultë si ganz wichteg. Dat ass eppes, wou mir an der Vergaangenheet och ëmmer derhannert waren. Wat mech awer besonnesch freet, ass, wann ech héieren, datt elo vill méi Lëtzebuerger Coursen ugebuede ginn. Well mir wësse jo alleguer, wéi wichteg et ass, déi Gesellschaft, déi mer hei hunn, méi no beieneen ze kréien. Ech sinn och frou, datt déi Coursen elo am ale Stadhaus stattfannen. An ech wëll alleguer deenen, déi un deene Coursen deelhuelen, souwéi och all deenen, déi déi Coursen halen, e grousse Merci soen.

Flott ass allerdéngs och, dass mer nach véier aner Sproochen ubidden. Virun allem portugisesch Course fannen ech eng gutt Saach. Well et, a mengen Aen, och en interessanten Exercice ass, sech mat enger Sprooch an enger Kultur auserneenzesetzen, där mir grad hei zu Déifferdeng ganz oft am Alldag begéinen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

E bëssche schued fannen ech, dass zum Beispill keen Italieneschcours méi ugebuede gëtt, well et ganz einfach un Interessente feelt. Dat ass bedauerlech. An ech hoffen, dass sech dat nees ännert an erëm eng Demande kënnt, fir dee Cours ofzehalen.

Merci, Här Buergermeeschter. Sprooche léieren hëlleft bei der Integratioun an eng Gesellschaft an erlaabt och eng Weiderentwécklung am beruffleche Liewen. Dofir ënnerstëtze mir dëse Projet.

An deem Kontext wëll ech ënnersträichen, wéi wichteg et ass, gutt ausgebiltent Personal ze hunn, wat déi Coursen hält. Den Agrément vum Ministère garantéiert eng gewësse Qualitéit, wat ech begréissen. Souwéi ech och begréissen, dass déi Coursen an Zukunft am ale Stadhaus an adequate Raimlechkeeten ofgehale ginn. Am Numm vun der LSAP félicitéieren ech alle bedeelegten Akteuren. Mir stëmmen dëse Punkt natierlech mat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Den Här Meisch Marcel, w.e.gl.

Merci, Här Meisch. Här Mangen, w.e.gl.

ROBERT MANGEN (CSV):

Ech wollt awer nach zwou Froe stellen: Bleift de Präis vun de Coursen d‘selwecht wéi dat Joer virdrun?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

tion veut apprendre la langue. C’est important. Le bourgmestre a dit que de nombreux étudiants ne vont cependant pas au bout des cours. Y a-t-il des chiffres concrets? Combien de personnes ont-elles participé aux cours de luxembourgeois ces dernières années? À côté, Differdange propose des cours dans quatre autres langues, dont le portugais. Il est important d’apprendre à connaître une langue et une culture auxquelles on est confronté tous les jours. Il est dommage que les cours d’italien aient disparu. Pierre Hobscheit espère que la demande augmentera. Les chargés de cours doivent être formés correctement. Le ministère offre une certaine garantie de qualité. Que les cours se déroulent désormais à l’Aalt Stadhaus est une bonne chose. Les socialistes remercient tous les acteurs.

MARCEL MEISCH (DP) annonce que les démocrates approuveront ce projet. Les cours de langues sont importants. L’augmentation du nombre de cours de luxembourgeois réjouit particulièrement l’orateur. Il salue le fait que les cours soient tenus dans l’Aalt Stadhaus. Il remercie tous ceux qui tiennent les cours et ceux qui y participent. ROBERT

An déi aner Fro: Wivill Leit hunn un de Coursen deelgeholl? A wivill hunn ënnerwee opgehalen? Et wär interessant ze wëssen, wéi d‘Verhältnisser sinn. Déi nei Raimlechkeeten droe sécherlech derzou bäi, datt den Intérêt e bësse méi grouss gëtt. Well d‘Raimlech-

49

(CSV)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui. ROBERT

ROBERT MANGEN (CSV):

MANGEN

estime que les langues facilitent l’intégration dans la société et le développement professionnel. Il soutient donc le projet. Le prix reste-t-il inchangé par rapport aux autres années?

MANGEN

(CSV)

voudrait aussi savoir combien de personnes s’inscrivent aux cours et combien abandonnent en cours de route.Il pense que les nouveaux locaux contribueront à augmenter l’intérêt.


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rappelle en plaisantant qu’il y a aussi un bistrot dans le bâtiment. (Hilarités)

ROBERT MANGEN (CSV) se demande s’il sera encore ouvert.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que cela dépend

keete jo awer och nei sinn a vill méi modern équipéiert si wéi déi vu virdrun.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An et ass e Bistro do. (Gelaachs)

du nombre de fois que M. Mangen y va. (Hilarités)

ROBERT MANGEN (CSV):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

Wann en dann nach op ass.

salue à son tour l’offre. Il est reconnaissant envers ceux qui donnent les cours et ceux qui y participent. L’idée d’un geste sous la forme d’une invitation à une manifestation culturelle vient de Gary Diderich. Il est content qu’elle ait été retenue. Il se réjouit des nouveaux cours de luxembourgeois. Au Luxembourg, le problème de la langue réside dans son utilisation. Les apprenants doivent pouvoir pratiquer. Le bistrot peut se révéler important dans ce contexte. Les Luxembourgeois ont toujours tendance à recourir à la langue que parle l’interlocuteur. Mais de cette façon, celui-ci ne peut pas pratiquer. Gary Diderich propose que le service de l’intégration ou le Wok organisent des discussions dans un cadre agréable pour permettre aux étudiants d’utiliser la langue apprise.

MARTINE

GOERGEN

(DP)

constate que l’on parle toujours des étrangers qui doivent s’intégrer et apprendre le luxembourgeois. Mais une intégration réussie implique aussi que l’on apprenne à connaître la culture que l’on accueille chez soi. C’est pourquoi Martine Goergen a été déçue de ne pas avoir trouvé de cours de portugais pour débutants. En effet, elle voulait s’y inscrire. La demande était-elle trop basse l’année dernière?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui fait remarquer qu’elle a répondu à sa propre question.

MARTINE GOERGEN (DP) estime

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat hänkt vun Iech of, ob Der oft genuch dohinner gitt. (Gelaachs)

ponsabel. Mir sinn ëmmer gutt doranner, direkt an déi Sprooch ze wiesselen, déi déi Persoun besser schwätzt, wouduerch si d‘Occasioun verpasst, déi Sprooch ze benotzen, déi se amgaangen ass ze léieren. An deem Sënn en Appel un eis alleguerten. Ech géif proposéieren, fir vläicht iwwert den Integratiounsservice oder de Wok eng Initiativ fir esou Gespréichsgruppen ze starten, wou een de Leit eng Geleeënheet géif ginn, a méi engem labbere Kader déi Sprooch unzewenden, déi se amgaange sinn ze léieren. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): D‘Madame Goergen nach, w.e.gl.

MARTINE GOERGEN (DP):

Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Och vun eiser Säit aus, begréisse mir déi Offer. Dat Wichtegst dozou ass gesot ginn. Eis Unerkennung un déi, déi deen Effort maachen. An eis Unerkennung un déi, déi d‘Course ginn. Ech begréissen déi Iddi, déi ech d‘lescht Joer abruecht hat vun enger Unerkennung a Form vun enger Kulturveranstaltung. Déi Leit bezuele fir dee Cours. Meng Ureegung war jo deemools, dass se, wa se dee Cours ofschléissen, e Retour kréien. Ech fannen dat flott, dass Der dat zréckbehalen hutt. An ech begréissen déi zousätzlech Offer vun de lëtzebuergesche Coursen. De Problem vun de Sproochen — virun allem zu Lëtzebuerg — läit net onbedéngt un de Coursen, mä fir d‘Sprooch herno unzewenden. Course si wichteg, mä mer mussen awer och Occasioune schafen, dass déi Leit d‘Sprooch och benotze kënnen, zum Beispill a Gespréichsgruppen. Ech fannen et flott, dass de Bistro do ass. Et wär jo ze hoffen, dass déi Sprooch dann och do geschwat gëtt, déi ee grad am Cours geléiert huet. An hei si mir am Fong alleguerten dofir res-

50

Ech hunn nach eng Bemierkung, bezéiungsweis eng Fro. Mir schwätzen all dovunner, dass d‘Leit, déi bei eis wunne kommen, sech integréieren an eis Sprooch léiere sollen. Dat fonctionnéiert awer och deen anere Wee. Well eng gelongen Integratioun heescht och, sech mat där Kultur, déi ee mat oppenen Äerm empfänkt, gutt ufrënnen ze kënnen. An do war ech e bëssen enttäuscht, wéi ech an d‘Broschür gekuckt hunn a kee Portugiseschcours fir Débutants dra fonnt hunn. Well ech wollt mech effektiv perséinlech do aschreiwen. Mä deen ass net méi dran. An ech sinn och scho méi wéi eng Kéier drop ugeschwat ginn. Ech wollt froen: War d‘lescht Joer d‘Nofro ze geréng? An ass et elo Zoufall, dass dëst Joer esou vill Leit interesséiert sinn?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir gitt Iech d‘Äntwert selwer.

MARTINE GOERGEN (DP): Dat heescht, et war effektiv esou, dass d‘lescht Joer keng Nofro war. Da


kënnt ee vläicht an Zukunft de Cours oploossen a kucken, wa kee sech aschreift, dann eventuell eréischt zouzemaachen a soen, mir kënnen et net weiderféieren. Mä d‘Offer direkt ofzeschafen, ass e bëssen traureg.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Nach kuerz eng Suggestioun. Ech ginn dacks gefrot, ob d‘lëtzebuergesch Coursen eventuell och mueres kënnten ofgehale ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et sinn der, déi moies sinn.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Dat wär an deem Sënn positiv fir déi Leit, déi am Botzsecteur respektiv owes schaffen. Déi Eltere bräichten hir Kanner dann net owes an d‘Maison Relais ze schécken, mä wären doheem bei hire Kanner. Dat wär positiv, wann dat géif ausgebaut ginn an d‘lëtzebuergesch Course verschidden Deeg mueres kënnten ugebuede ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Genau esou ass et. Déi Coursë gi vu moies bis owes zu ganz verschiddenen Auerzäiten ugebueden. Et gouf alles richteg gesot. De Wok, dat hat ech virdru vergiess ze soen. Mir hunn eng Persoun, déi sech haaptsächlech ëm d‘Integratioun këmmert. Déi ass amgaangen, e Projet auszeschaffe fir Patenschaft. Zënter Jore gëtt ëmmer vill dovunner geschwat. Mir wäerte versichen, am Hierscht e Grupp vu Leit, vu Familljen, vu Jonken a vu manner Jonken ze fannen, fir déijéineg, déi sech an e Cours ugemellt hunn, ze begleeden, respektiv fir lëtzebuergesch dobaussen ze schwätzen. Dee Projet leeft mam Wok. De Sing-

Loon ass intensiv amgaangen, dorunner ze schaffen. D‘lescht Joer ware ronn 300 Leit ageschriwwen. An 187 hunn den Diplom kritt. Dat wëll awer net heeschen, datt déi aner opgehalen hunn. Et muss ee soen, fir den Diplom ze kréien, muss ee 70% präsent sinn. Et sinn der nach vill, déi ophalen. Dofir si mer och op déi Iddi komm, fir dat Ganzt emol ze bewäerten. Ass et vläicht ze schwéier? Ze schnell? Net gutt genuch? Dofir hätte mer wierklech gär eng Bewäertung vun deene Leit, déi d‘Coursen net fäerdeg gemaach hunn oder och vläicht vun deenen, déi den Diplom kritt hunn. Mir wäerten et d‘nächst Joer nach eng Kéier mam Portugiseschcours probéieren. Mä Dir hutt Iech d‘Äntwert selwer ginn. Et war bal keen, dee sech an dee Cours gemellt hat, fir Portugisesch ze léieren. Dat gesot, géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver l‘organisation des cours pour adultes pour l‘année 20152016.

Da komme mer zu engem wichtegen Akt, op deen d‘Stad Déifferdeng scho Jorzéngte waart. Dat ass den Terrain, dee mer dem Stat verkafen, fir endlech e Lycée op Déifferdeng ze kréien. Dir wësst, datt mer deen Terrain ArcelorMittal zu engem anere Präis ofkaf haten, wéi mer en elo dem Stat verkafen. Natierlech wa mer d‘Majoritéit am Gemengerot kréien. Ech muss soen — a meng Kolleegen aus dem Schäfferot sinn Zeien —, datt ech awer wierklech déi lescht sechs Méint alles probéiert hunn, fir genau deeselwechte Präis ze kréien, dee mir bezuelt haten. Mir haten deen Terrain fir 15.000 Euro den Ar kaf a mir wäerten en dem Stat en elo fir 10.000 Euro den Ar weider verkafen. Ech muss soen, datt ech als Buergermeeschter net frou doriwwer sinn. Ech hunn och nach d‘Finanzen ënnert mer. A wann ee bedenkt, datt d‘Stad Déifferdeng elo

51

que si l’année dernière, il n’y avait pas de personnes intéressées, la commune aurai tout de même pu maintenir l’offre et voir ensuite le nombre d’inscriptions.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) demande si les cours de luxembourgeois pourraient aussi avoir lieu le matin.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est déjà le cas.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) pense que c’est important pour ceux qui travaillent dans le secteur du nettoyage. Cela leur permettrait d’être à la maison avec leurs enfants le soir. Il faudrait que des cours aient lieu le matin.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répète que c’est déjà le cas. Le Wok travaille actuellement sur un projet de parrainage. Il s’agit de trouver des gens disposés à soutenir les étudiants et à leur parler en luxembourgeois en dehors des cours. L’année dernière, 300 personnes se sont inscrites et 187 ont obtenu un diplôme. Pour obtenir un diplôme, il faut avoir participé à 70  % des cours. Comme beaucoup de gens abandonnent, le collège échevinal a décidé de procéder à une évaluation. Les cours sont-ils trop difficiles, rapides, pas assez bons? L’avis des participants serait intéressant. L’année prochaine, le cours de portugais sera de nouveau proposé. Mais l’intérêt était très faible. (Vote) Roberto Traversini passe à la vente d’un terrain à l’État pour la construction du lycée de Differdange. Le terrain en question a été acheté à ArcelorMittal. Au cours des six derniers mois, le bourgmestre a tout fait pour revendre ce terrain au prix auquel il a été acheté. Mais l’État le rachètera à 10 0000 euros l’are au lieu de 15 000 euros. Cela représente un investissement de 900  000  euros pour que la troisième ville du pays puisse avoir un lycée. Le prix avait déjà été décidé et le


collège échevinal n’a pas voulu mettre en péril le projet. Roberto Traversini n’est pas content. Il constate qu’aucun ministre n’a soutenu la Ville de Differdange pour qu’elle obtienne le prix d’achat. D’après les ministres, Differdange doit faire des bénéfices avec d’autres terrains. C’est choquant, car parallèlement, on souhaite que le prix de l’immobilier baisse. L’année prochaine, l’école européenne devrait ouvrir dans des conteneurs. Il est aussi à nouveau question de l’école professionnelle. En tout cas, le collège échevinal fera tout son possible, ensemble avec le ministère de l’Éducation, pour que l’école ouvre l’année prochaine. Malheureusement, des milliers de lycéens continueront à quitter Differdange pour aller à l’école. C’est pourquoi un deuxième lycée est nécessaire. Roberto Traversini compte sur le soutien du ministre de l’Éducation. Celui-ci devrait connaître les besoins de Differdange. Le collège échevinal soutient le projet de l’école européenne, même s’il fait un peu mal du point de vue financier. Mais Differdange a besoin d’un lycée.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate que la signature de cet acte constitue un pas supplémentaire en direction du lycée. L’aspect financier mentionné par le bourgmestre est regrettable, mais Differdange n’a pas vraiment le choix. Un lycée amènera des jeunes en ville et Differdange en a besoin. Le conseiller communal se réjouit que la moitié des élèves soient des Differdangeois. Des discussions houleuses ont eu lieu concernant cette école, notamment en raison de l’appellation d’école européenne. Or l’école qui ouvrira à Differdange n’est pas la même que celle de Mamer ou du Kirchberg. Les jeunes Differdangeois pourront en profiter. Les chiffres montrent que peu de Differdangeois fréquentent le lycée classique après le fondamental. Même s’il ne s’agit pas d’une fatalité, il faut tenir compte de ce fait. Pendant des années, la commune a

900.000 Euro mat op den Dësch leeë muss, fir iwwerhaapt e Lycée an déi drëttgréisst Stad am Land ze kréien, deet dat schonn e bësse wéi. Dee Präis war virun enger Zäit ofgemaach ginn. Ech muss soen, ech fannen dat net gutt. Mä ech wollt de Lycée awer net op d‘Spill setzen. Souwéi och dee ganze Schäfferot dat net wollt. An zu gudder Lescht, hu mer da gesot, mir géifen dee Präis bezuelen, deen de Stat eis freet. Fir d‘Stad Déifferdeng ass et en enorme Schratt. An hei maachen ech wierklech en Opruff un all eis Ministeren. Well hei huet d‘Stad Déifferdeng vu kengem Minister Ënnerstëtzung kritt, fir déi Suen ze kréien, déi mer am Fong geholl bezuelt hunn. Déi hu just gesot: „Dir hutt jo nach Terrainen, wou eng Plus-value kann drop gemaach ginn“. Dat kann awer wierklech net d‘Argument sinn. Wann ee bedenkt, datt ee gesot kritt, et soll ee mat aneren Terraine Plus-valuë maachen. Wann de Wunnengsbau soll méi bëlleg ginn, ass et net fir op aneren Terrainen, déi der Gemeng gehéieren, Plus-valuen ze maachen. Dat gesot, si mir frou, datt et endlech esouwäit ass an de Bagger fuere kann. Wann alles gutt geet, wäert d‘Europaschoul d‘nächst Joer ugoen a verschiddene Containeren. Dat musse mer nach kucken. Eis Léierbud ass och erëm am Gespréich. Tiens donc, emol erëm eppes Neits. Mä mir wäerten op alle Fall alles, awer och alles dru setzen, zesumme mam Erzéiungsministère, datt déi Schoul d‘nächst Joer opgoe kann. Mä dat geet eis awer net duer. Mir hunn trotz allem nach ëmmer Dausende Schüler, déi eis Stad verloossen, fir an d‘Schoul ze goen. Dat kann net sinn. A mir wäerte versichen, nach en zweete Lycée op Déifferdeng ze kréien. Et kann net sinn, datt 3.000 Schüler —quitte datt der duerno 500 oder 600 an den Europalycée ginn — nach ëmmer eis Stad verloosse mussen. Mir wäerten alles dru setzen. An ech hoffen, de Minister wäert eis do zur Säit stoen. Dee misst Déifferdeng jo och gutt kennen, fir ze wëssen, wéi wichteg, datt et ass. Dat heiten ass e Schratt. Mir droen

52

deen. Ech muss soen, ech droen dee mat e bësse Bauchwéi, wat d‘Finanzen ugeet. Awer ech droen e mat ganz vill Freed, well ech weess, datt et wierklech eng enorm wichteg Saach fir Déifferdeng ass, datt dee Lycée endlech opgeet. Den Här Hobscheit huet d‘Wuert, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, mam Vote vun dësem Akt, maache mer e weidere Schratt a Richtung Lycée zu Déifferdeng. De finanziellen Aspekt huet de Buergermeeschter elo ugeschwat. Dat ass natierlech bedauerlech. Mä wa mer dat Zil vun engem eegene Lycée zu Déifferdeng weiderverfollege wëllen, musse mer wuel an de saueren Apel bäissen an op dee Wee goen. Wat de Lycée selwer ugeet, kann ech just betounen, wat ech virdru scho bei der Diskussioun iwwert déi nei KinéSchoul gesot hunn. E Lycée bréngt neit jonkt Liewen an eis Stad. An dat brauch Déifferdeng ganz dréngend. Duerfir kann een dee Projet hei just begréissen. Gutt fanne mir, dass garantéiert bleift, dass ronn d‘Halschent vun den zukünftege Schüler an där neier europäescher Schoul aus Déifferdeng sinn. Dës Schoul hat vun Ufank u fir vill an hefteg Diskussioune gesuergt. Dat war awer virun allem drop zréckzeféieren, datt den Term Europaschoul gebraucht gouf. Fir d‘Diskussioun ze calméieren, muss een, mengen ech, vun deem Term dréngend ewech an ëmmer nees betounen, dass dat, wat mir hei zu Déifferdeng kréien, net dat nämlecht ass wéi zu Mamer oder um Kierchbierg. Esou eng Schoul kann a wäert och eng Chance fir d‘Déifferdenger Schülerinnen a Schüler sinn. D‘Zuele weisen eis, dass nëmme wéineg Kanner aus eiser Gemeng nom sechste Schouljoer de Sprong an de klassesche Lycée nom Lëtzebuerger Modell packen. Dat ass natierlech keen Zoustand, deen een als Fatalitéit akzeptéieren an einfach esou hin huele soll. Ma grad elo, wann een esou eng


Schoul plangt, sollt een där Realitéit och Rechnung droen. Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll dës Interventioun och notzen, fir op e grousse Bémol an där ganzer Saach hinzeweisen. Jorelaang kruten d‘Déifferdenger Bierger erkläert, wéi schrecklech et wier, dass Déifferdeng nach ëmmer kee klassesche Lycée hätt. Et goufen Aweiungen zelebréiert. Souguer déi fréier Ministesch, d‘Mady Delvaux, hat sech dat ëmmer erëm ulauschtere mussen, wéi schrecklech et dach wär, dass Déifferdeng nach ëmmer kee klassesche Lycée hätt. Dass ausgerechent déi Persoun, déi iwwer all déi Joren Drock op d‘Madame Delvaux ausgeübt hat, eis elo erkläert, dass Déifferdeng opgrond vun de Statistiken iwwerhaapt keen esou ee Lycée bräicht, ass dach awer e bëssen absurd. Mir fannen dat als LSAP och e bësse komesch. Mir wäerten dem Buergermeeschter seng Beméiungen, déi en eis elo ugedeit huet, ënnerstëtzen, dass Déifferdeng trotz allem awer nach en normale Lycée nom Lëtzebuerger Modell kréie wäert. Also keng international europäesch Schoul oder wéi och ëmmer. Och wa mir nach ëmmer net esou ganz verstinn, wéi et zu där Kehrtwende do komme konnt. Quitte dass ech ëmmer erëm betoune wëll, dass mer déi Schoul, déi elo kënnt, zu honnert Prozent ënnerstëtzen. Dës Bemierkung sollt just eng Klammer sinn — och wann déi Klammer fir d‘LSAP ganz wichteg schéngt. Mir stinn awer hannert där geplangter Schoul. A mir hoffen, dass d‘Aarbechte séier virukommen. Well wéi ech et vun dëser Plaz schonn e puermol sot: Esou ee Lycée ass eng enorm Chance fir eis Stad. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Dës Säit keen. D‘Madame Mangen. Pardon. (Gelaachs) Den Här Mangen.

ROBERT MANGEN (CSV): Här Buergermeeschter, gitt net esou vill an de Bistro an d’Aalt Stadhaus.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Mangen, ech ginn ze oft. Pardon.

ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Deen neie Lycée zu Déifferdeng ass säit Jore verantwortlech fir vill Opreegung a wäert och nach an Zukunft fir vill Diskussiounsstoff suergen. Op jidde Fall maache mir mat dëser Ofstëmmung de Wee fräi fir de Bau vun deem Gebai. Dann hätt ech nach Froen ze stellen. Déi Éischt: Ass mat Zousazkäschten ze rechnen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Net fir eis.

ROBERT MANGEN (CSV): Zum Beispill fir d‘Sanéierung?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass an der Rei. Dat mécht ArcelorMittal.

ROBERT MANGEN (CSV): Et war rieds vun enger Sauerstoffleitung net wäit vum geplangte Lycée. Wéi wäit ass déi ewech? An ass déi Leitung geséchert?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Dat ass alles geséchert a misst an der Rei sinn. Et ass eventuell nach en anere Site en vue fir d‘Primärschoul.

53

expliqué à ses citoyens que Differdange devait avoir un lycée classique. De fausses inaugurations ont été célébrées. L’ancienne ministre, Mady Delvaux, a été mise sous pression. Or la personne qui a tant insisté pour avoir un lycée classique à Differdange est la même qui explique maintenant que Differdange n’en a pas besoin. C’est absurde. Le LSAP soutiendra le bourgmestre dans sa volonté d’obtenir aussi un lycée fonctionnant selon le modèle luxembourgeois. Les socialistes ne comprennent pas comment un tel revirement a pu avoir lieu. Ils soutiendront malgré tout le lycée à 100 %. Ils espèrent que les travaux avanceront rapidement, car un lycée représente une énorme chance pour Differdange.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à Mme Mangen. (Rires) Roberto Traversini s’excuse. Il voulait dire M. Mangen.

ROBERT MANGEN (CSV) dit en plaisantant que M. Traversini ne devrait pas aller aussi souvent au bistrot de l’Aalt Stadhaus. (Rires) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) admet qu’il y va trop souvent.

ROBERT

MANGEN

(CSV)

rappelle que le lycée de Differdange est au centre de discussions depuis des années et continuera à l’être. Le vote d’aujourd’hui permettra de construire le bâtiment. Y aura-t-il des frais imprévus?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que ce ne sera pas le cas pour la commune.

ROBERT MANGEN (CSV) pensait à l’assainissement.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est ArcelorMittal qui s’en chargera.

ROBERT MANGEN (CSV) se souvient qu’il avait été question d’une conduite d’oxygène près du


lycée.

ROBERT MANGEN (CSV):

ALI RUCKERT (KPL):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise que le site est

Okay. Merci.

Dat wäert Der nach erliewen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Jo, Här Ruckert, gären.

Ech hoffen Dir och.

ALI RUCKERT (KPL):

ALI RUCKERT (KPL):

Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech kann nëmme staunen. Dir hutt et net fäerdeg bruecht, en normale Lycée op Déifferdeng ze kréien an elo schwätzt Der scho vun engem Zweeten. Dir däerft d‘Leit awer och net fir domm halen. Den Här Meisch hat deemools, wéi e Buergermeeschter war, vill Démagogie gemaach mat deem Lycée. Mä do souzen och eis gréng Kolleegen an der Koalitioun. An déi haten déi Démagogie matgemaach. An elo, op eemol, entdecke se, dass et och aner Saache gëtt. Ech fannen dat e bësse komesch.

Déi zweet Saach: Ech wär frou, wann den Här Buergermeeschter eis dann en zweete Lycée op Déifferdeng brénge géif. Mä seng Kolleegen aus der Regierung souwéi déi aner Ministere si jo emol net d‘accord, en uerdentleche Präis fir de Buedem vum éischte Lycée ze bezuelen. Här Buergermeeschter, Dir schéngt keng gutt Bezéiunge mat Äre grénge Vertrieder an der Regierung ze hunn. Oder op d‘mannst schénge se keen Ouer fir Iech ze hunn. Op alle Fall fannen ech et lamentabel, dass d‘Déifferdenger Gemeng elo 900.000 Euro op den Dësch leeë muss, dass dee Lycée iwwerhaapt heihinner kënnt.

sécurisé.

ALI RUCKERT (KPL) ne peut que s’étonner. M. Traversini n’a pas réussi à faire ouvrir un lycée normal à Differdange et voilà qu’il parle déjà d’un deuxième. Il prend les gens pour des idiots. En son temps, M.  Meisch s’était montré très démagogue, mais les écologistes faisaient partie de la majorité. Maintenant, ils se déclarent surpris. Les communistes sont contraires au concept d’un lycée européen. Ali Ruckert aurait préféré un lycée classique ou technique. Ici, seule la moitié des élèves sera de Differdange. Le reste sera donc réservé aux fils d’experts occupant des positions élevées à Belval.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) se réjouit déjà de la belle mixité.

ALI RUCKERT (KPL) n’est pas d’accord.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) est convaincu de ce qu’il avance..

ALI RUCKERT (KPL) pense qu’il se rendra bientôt compte du contraire. Le conseiller communal serait content si un deuxième lycée ouvrait ses portes, mais les collègues du bourgmestre au gouvernement et les ministres ne veulent même pas payer un prix équitable pour le terrain du premier lycée. M. Traversini ne semble pas avoir de bonnes relations avec les écologistes au gouvernement. Il est lamentable que la commune doive payer 900  000 euros pour obtenir un lycée.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) concorde. ALI RUCKERT (KPL) estime que ce sont les conséquences de la politique d’austérité du gouvernement, soutenue par les Verts.

Als Vertrieder vun der KPL sinn ech nach ëmmer géint dat Konzept vun deem Europalycée, dee mer kréien. Ech hätt et besser fonnt, wann entweder e klasseschen oder en technesche Lycée op Déifferdeng komm wär, wou e groussen Deel vun den Déifferdenger Kanner hätte kënnten dra goen. Hei gëtt elo vun der Halschent geschwat. Wat souvill heescht, dass déi aner Halschent fir Kanner vu sougenannten Experte virbehalen ass, déi dann op Belval héich Positioune kréien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et gëtt eng flott Mixitéit.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

ALI RUCKERT (KPL): Dat ass d‘Folleg vun där Spuerpolitik vun dëser Regierung. Vun DP/LSAP an déi gréng. An eng Spuerpolitik, déi déi gréng jo och matdréit.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass Zukunftspolitik.

ALI RUCKERT (KPL): Dat gëtt keng flott Mixitéit.

ALI RUCKERT (KPL):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Setzt Iech an der Chamber emol dofir an, dass Schluss mat där Spuerpolitik ass. Da geet et der Gemeng Déifferdeng vläicht och erëm besser.

Dach.

54


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert. Här Meisch.

MARCEL MEISCH (DP): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, mir si selbstverständlech frou, dass dee Lycée elo endlech op Déifferdeng kënnt. Dat ass ganz kloer. Ech wëll just ee Wuert zum Präis soen, deen Der genannt hutt. Dat war eppes, wat ofgemaach war. An d‘Gemeng Déifferdeng soll sech och un dat halen, wat ofgemaach gi war. An eng kleng Bemierkung derzou. Während Jorzéngte krut Déifferdeng ëmmer Kompensatioune versprach vun deene verschiddene Regierunge fir alles dat, wat hei ofgerappt gouf. Dat ass awer ni geschitt. Mä et soll een dat awer net vergiessen an ëmmer erëm rappeléieren, datt mir déi Kompensatiounen awer verdéngt hätten. A wann Dir vun engem Lycée schwätzt, wäert d‘DP Iech selbstverständlech vollkommen ënnerstëtzen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleegen a Kolleeginnen. Den Här Meisch schwätzt elo vu Kompensatiounen. Hei bezuele mer 900.000 Euro, fir dee Lycée ze kréien. Dat ass vläicht virdrun ënnert der Responsabilitéit ënner anerem vum viregte Buergermeeschter Claude Meisch, deen elo Minister ass, ofgemaach ginn. Awer zesumme mat senge Koalitiounspartner déi gréng. Mä wéi ech virdru scho gesot hat, ass d‘Nécessitéit zu Déifferdeng anscheinend esou grouss, dass mer zu esou Concessioune bereet sinn. An op deem Punkt, wou mer elo sinn, wäerte mer och héchstwahrscheinlech

net méi derlaanscht kommen. Natierlech kann een elo d‘Flucht no vir woen a soen, dat Konzept ass en anert wéi dat, wat virgesi war. An Déifferdeng wiisst nach. An de Besoin wäert domadder net ofgedeckt ginn. A mir brauchen nach ee Lycée. Dat wär op jidde Fall ze hoffen. Et ass gesot ginn, datt Europaschoul net dee richtegen Term wär. Mä am Gesetzesprojet gëtt vun internationaler Schoul geschwat. Hei am Dossier steet nach Lycée européen. Souwäit ech informéiert sinn, geet et net nëmmen ëm e Lycée, mä och ëm eng Primärschoul. Prinzipiell sinn ech nach ëmmer net ofgeneigt par rapport zu enger internationaler Schoul, alleng wéinst der Sproochesituatioun. Mä et feele mer nach ze vill Informatiounen zu där Schoul. D‘Chambre des salariés seet an hirem Avis — am alleréischte Saz — ënner Observation générale: «Le projet de loi sous avis est loin d‘être satisfaisant et peu convaincant en ce qui concerne la forme et le fond. Le moins qu‘on puisse dire, c‘est que le projet de loi est incomplet et imprécis». An esou ass deen Dossier allgemeng a mengen Aen. Et stelle sech nach esou vill Froen. Ënner anerem: Wivill Déifferdenger Schüler ginn an déi Schoul? Ech hu bis haut nach keng Prezisiounen zu deem Thema héieren. Wat sinn d‘Kritären, fir Schüler opzehuelen? Ech hu bis elo nach keng Prezisiounen zu deem Thema héieren. Wie sinn déi Proffen, déi herno do schaffen? Bis elo hunn ech nach näischt dozou héieren. De Jenker muss awer scho plënneren. Dee muss schnell weichen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, dat ass net méi de Fall.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ass dat net méi aktuell?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) parle de politique d’avenir. ALI RUCKERT (KPL) conseille à M. Traversini de s’engager pour mettre fin à la politique d’austérité. Differdange s’en portera mieux. MARCEL MEISCH (DP) annonce que le DP soutiendra bien entendu le lycée. En ce qui concerne le prix à payer, il s’agit d’une décision prise au préalable et Differdange doit se tenir à ce qui avait été convenu. D’un autre côté, il faut rappeler que pendant des décennies, les gouvernements successifs ont promis des compensations à Differdange pour tout ce qui était démoli. Mais la Ville n’a jamais rien reçu. Le DP soutiendra toute initiative en faveur d’un lycée. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que M.  Meisch parle de compensations, alors que c’est Differdange qui doit payer 900  000  euros. Cette décision a été prise quand le ministre actuel, Claude Meisch, était bourgmestre. Mais les écologistes étaient aussi au pouvoir. Apparemment, le besoin de Differdange était tel qu’il a fallu faire des concessions. Le concept n’est pas celui initialement prévu et Differdange aura besoin d’un autre lycée, car celui-ci ne couvre pas les besoins. Il a été dit qu’école européenne n’était pas le bon terme. Le dossier parle de lycée européen et le projet de loi d’école internationale. Selon les informations de Gary Diderich, il n’est pas seulement question d’un lycée, mais aussi d’une école primaire. Le conseiller communal n’est pas contraire à une école internationale. Mais il lui manque des informations. Dans son avis, la Chambre des salariés constate que le projet de loi est incomplet. Combien de Differdangeois fréquenteront-ils l’école? Quels seront les critères d’admission? Qui seront les professeurs? Ces questions restent sans réponse alors que Jenker doit déjà déménager.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que ce n’est plus

55


le cas. Il fournira des précisions tout à l’heure.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

Nee. Ech soen herno eppes dozou.

trouve que les discussions ont été bâclées. Un ministre a même tenu une réunion d’information à Differdange. Si l’orateur approuve l’acte aujourd’hui, c’est parce qu’il espère que des précisions lui seront fournies et qu’elles seront en faveur des Differdangeois. Mais Gary Diderich n’approuve pas la façon dont le dossier a été traité par le DP, déi gréng et le ministre Meisch.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) a parlé avec beaucoup de personnes à travers le pays. Il ne pense pas qu’un lycée européen soit adapté à Differdange, mais plutôt à Luxembourg-ville, où les bonnes personnes peuvent encadrer le projet. Ensuite, il est inadmissible que l’État diminue le prix du terrain de 50 % par rapport au prix d’achat. En plus, ce n’est même pas pour un lycée classique ou technique. François Antony a lu qu’une institution était en train d’évaluer s’il vaut la peine d’ouvrir un lycée européen à Differdange. Le député-maire en sait-il davantage? Le conseiller communal approuvera ce lycée, mais pas de gaieté de cœur, car il aurait préféré un lycée classique ou surtout technique. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que l’un n’exclut pas l’autre.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) concorde.

ALI RUCKERT (KPL) a oublié une question tout à l’heure. Tout le monde sait que le sol sur lequel le lycée sera construit est pollué. Une partie de l’école se trouvera sur la décharge historique d’ArcelorMittal, où tout se trouve pêle-mêle. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) proteste. Tout n’y est pas pêle-mêle.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat wär léif. Well et war vill ramouert ginn a vill Saachen op eemol ganz schnell diskutéiert, ouni wierklech Prezisiounen ze kréien. Et war souguer e Minister eng Informatiounsversammlung hei op Déifferdeng ofhale komm. Ech fannen, dat si keng gutt Aart a Weisen, fir esou en Dossier unzegoen. A wann ech haut deem doten Akt zoustëmmen, ass dat well ech nach d‘Hoffnung hunn, dass déi Prezisioune kommen an dass se en faveur vun de Schüler a vun der Déifferdenger Gemeng sinn. Et ass awer jiddefalls keng Zoustëmmung zu der Aart a Weis wéi d‘DP/déi gréng deen Dossier traitéiert hunn a wéi de Minister Meisch deen Dossier am Moment traitéiert. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Antony Fränz, w.e.gl.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ech wollt nach e puer perséinlech Iwwerleeungen dozou ginn. Ech hu mat ganz ville Leit doriwwer geschwat, net nëmmen hei an der Gemeng, mä am ganze Land. A fir mech gehéiert en europäesche Lycée net an eis Gemeng. Dee gehéiert éischter an d‘Stad — iergendwou op déi Haaptpôlen —, wou déi richteg Leit sinn, fir dat ze encadréieren. Zweetens fannen ech et eng Frechheet, datt de Stat dohinner geet an de Präis vum Terrain ëm 50% reduzéiert par rapport zum Akafspräis, fir datt mir iwwerhaapt e Lycée kënnen dohinner setzen. Obwuel mer e Lycée classique oder eventuell e Lycée technique gewollt hätten. Drëttens hätt ech eng Fro un Iech,

56

Här Député-maire. Viru Kuerzem hat ech an der Zeitung gelies, datt eng Institutioun hei aus Lëtzebuerg amgaange wär, ze préiwen, ob et iwwerhaapt e Wäert hätt, en europäesche Lycée op Déifferdeng ze bréngen. Ech mengen, do wësst Dir vläicht e bësse méi wéi ech. Ech wäert deem Lycée mat schwéierem Häerzen zoustëmmen, well ech léiwer e Lycée classique oder technique hätt. Op alle Fall vill léiwer en Technique. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Antony. Dat eent verhënnert dat anert jo net.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Nee.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

ALI RUCKERT (KPL): Ech hat virdrun nach vergiess, eng Fro ze stellen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Kee Problem.

ALI RUCKERT (KPL): Mer wëssen alleguer, dass deen Ënnergrond, op deem de Lycée gebaut gëtt, zimlech belaascht ass. En Deel dervun soll elo op déi sougenannt historesch Deponie vun ArcelorMittal kommen, wou alles konterbont do läit.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, net alles konterbont.

ALI RUCKERT (KPL): Dach, konterbont läit et do.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Okay, op deem Punkt gi mer eis och net eens.

ALI RUCKERT (KPL): Ech soen Iech, dass dat esou ass. Ech wollt Iech awer eng Fro stellen. Dir hat mer d‘lescht Joer an der Sitzung vum 18. Juni gesot, wéi ech mech driwwer geiergert hat, dass grad déi Ëmweltbelaaschtung virun der Ofstëmmung net an d‘Ëmweltkommissioun gaange war, Dir géift dat direkt maachen. Elo froen ech Iech ee Joer duerno: Firwat ass deen Dossier bis haut net an d‘Ëmweltkommissioun komm, dass si Stellung hätt huele kënnen? Oder ieren ech mech do?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Sidd Der fäerdeg, Här Ruckert?

ALI RUCKERT (KPL): Jo.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wann ugefaange gëtt mat baggeren, wäert e Büro do sinn. Soubal d‘Pläng virleien, wéi dat gemaach gëtt, kommen déi selbstverständlech an d‘Ëmweltkommissioun. Et ass nach näischt do. An de Lycée wäert net virun 2017 oder 2018 ugefaange ginn. Et fiert kee Bagger, wann näischt virläit. Et ass souwisou kommodoflichteg. Dat muss nach alles gemaach ginn.

Ech kann net dofir, datt mer dat net kritt hunn.

ALI RUCKERT (KPL) insiste.

ALI RUCKERT (KPL):

hommes ne se mettront pas d’accord sur ce point non plus.

Genau dat hat Der mer awer gesot. Dir hat mer gesot, deen Dossier géif an d‘Ëmweltkommissioun kommen, ier am Gemengerot géif iwwert de Kafvertrag ofgestëmmt ginn.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate que les deux

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ALI RUCKERT (KPL) sait pertinemment comment sont les choses. Le 18 juin 2014, il s’est plaint que la question de la pollution du sol n’avait pas été débattue par la commission de l’environnement. M. Traversini lui avait répondu qu’il enverrait le dossier immédiatement. Un an plus tard, la commission n’a toujours pas reçu ce dossier pour qu’elle puisse prendre position.

Ma dann hat ech mech geiert, Här Ruckert.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que les travaux

Genau dat hat Der mer gesot. Firwat ass dat dann net geschitt?

ALI RUCKERT (KPL): Do ass awer net vill gudde Wëllen, muss ech soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wat soll d‘Ëmweltkommissioun da maachen? Mir waren iwwerzeegt, datt de Lycée 2016 géif ugefaange gi mat bauen. Datt d‘Baggere géife fueren. Si fueren awer elo net 2016. Dat heescht, de Stat huet dat zwee oder dräi Joer zréckgesat. An dofir läit dat nach net vir. A soubal et virläit, kritt Der et. Am Acte de vente mat ArcelorMittal ass et kloer, datt ArcelorMittal sech ëm déi Pollutioun këmmere muss. Anerersäits mengen ech, datt alles gesot ginn ass. Den Här Glauden, jo.

JOS GLAUDEN (DP): Ech hätt eng Fro zu deem zweete Lycée, vun deem Der grad geschwat hutt. Kann ech dervun ausgoen, datt Der schonn eng Iddi am Hannerkapp hutt, datt dat net einfach esou an de Raum gesot war? An datt et net nees eng Kéier e Lycée classique wier, dee mer net gefëllt kréichen, mä e Lycée

57

n’ont pas commencé. Il n’y a pas encore de plans. Lorsque ceux-ci seront disponibles, ils passeront par la commission de l’environnement. Le lycée ne sera pas construit avant 2017-2018. La commune ne dispose pas encore des éléments. M. Traversini n’y peut rien.

ALI RUCKERT (KPL) réplique que c’est précisément ce que M. Traversini lui avait dit la dernière fois. Le dossier devait passer par la commission avant que le contrat ne soit soumis au vote du conseil communal. Pourquoi le bourgmestre n’a-t-il rien fait? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suppose s’être trompé. ALI RUCKERT (KPL) y voit un manque de bonne volonté.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ne comprend pas ce que la commission de l’environnement aurait pu faire. Le collège échevinal était convaincu que les travaux de construction du lycée commenceraient en 2016. Or la date a été repoussée de deux ou trois ans. Dès qu’il y aura un dossier, la commission le recevra. En plus, l’acte de vente stipule clairement qu’ArcelorMittal s’occupera de la dépollution.

JOS GLAUDEN (DP) voudrait savoir si le bourgmestre a déjà une


idée précise concernant le deuxième lycée. S’agira-t-il d’un lycée technique plutôt que d’un lycée classique que Differdange ne pourra pas remplir? En ce qui concerne la différence de 10 000  euros, une subvention de l’État est-elle envisageable?

technique géif ginn?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique que la décision a

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

été prise il y a deux ans avec l’ancien gouvernement. Il était présent et il n’était pas content. Il a demandé au nouveau gouvernement de faire preuve de bonne volonté étant donné qu’aucun accord n’était signé. Mais le gouvernement a refusé. Un deuxième lycée est nécessaire parce que 2500 Differdangeois quittent tous les jours leur ville pour aller à l’école. Roberto Traversini n’a pas encore de projet concret en tête, mais il sait que Differdange a besoin d’un lycée. Il compte sur le soutien de tout le conseil communal. Le bourgmestre répond à M. Antony que pendant longtemps, le gouvernement ne considérait pas Differdange suffisamment bien pour y établir des projets. Aujourd’hui, cela doit changer. Le nouveau lycée apportera un plus à la population. Roberto Traversini continuera à se battre pour que la troisième ville du pays obtienne tout ce dont elle a besoin. Et notamment deux lycées.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) estime que si l’on organisait un référendum sur la question, très peu de Differdangeois voudraient d’un lycée international.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’il n’y aura pas de référendum.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) rappelle que les écologistes approuveront l’acte de vente avec l’État. Cet acte est couplé à la construction du lycée.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que c’est bien le cas.

A wär et net méiglech, eng Ënnerstëtzung oder eng Subventioun vum Stat ze kréien, fir déi Differenz vun 10.000 Euro, déi mer hunn, e bëssen auszegläichen?

De Präis war viru gutt zwee Joer mat där aler Regierung ofgemaach ginn. Net mat dëser. Ech souz natierlech dobäi an ech war dee Moment och net frou. Mir kruten du gesot, et wär esou ofgemaach. Wourop ech der neier Regierung gesot hat, et si vill Saachen ofgemaach. Et ass nach net ënnerschriwwen. Et kënnt een e bësse gudde Wëlle weisen. Dat ass awer net geschitt. Deen zweete Lycée ass natierlech wichteg fir eis, well mer nach ëmmer 2.500 Schüler hunn, déi Déifferdeng verloosse wäerten. A mir wäerten alles dru setzen, fir deen unzefroen. Ech hu keng konkret Iddien. Mä ech wëll einfach soen, datt Déifferdeng dee brauch. An ech weess, datt mer vun deem ganze Gemengerot — mir hunn et jo elo vun all Partei héieren — déi Ënnerstëtzung och kréien. Här Antony, ech sinn net Ärer Meenung. Wann en Europalycée op Lëtzebuerg kënnt, soll e grad op Déifferdeng kommen. Mir hu laang genuch de Kapp agestreckt a gemengt, Déifferdeng wier fir näischt gutt genuch, ausser fir de Ronnebierg ze kréien. Iwwerall, wou et geet, soll Déifferdeng sech weisen an d‘Hand hiewen, wann et eppes Positives fir d‘Stad Déifferdeng ass. An dat hei ass eppes Positives fir d‘Stad Déifferdeng. Ech si wierklech der Meenung, datt dee Lycée heihi gehéiert an eiser Populatioun eppes bréngt. An et géif mech freeën, wann nach esou Saachen heihinner kéimen. Mä, wéi gesot, ausser de Ronnebierg huet d‘Stad Déifferdeng déi lescht Joren näischt kritt. An och wann ech net ëmmer gelauschtert ginn — do hutt Der recht Här Ruckert —, wäert ech iwwerall versichen, dat op Déifferdeng ze kréien, wat déi drëttgréisst Stad am

58

Land brauch. An dat ass doutsécher dëse Lycée. An dat ass doutsécher och nach en zweete Lycée. Well mir hu bal 25.000 Awunner. Här Antony.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ech wollt Iech awer ganz kuerz dorobber äntweren. Ech sinn iwwerzeegt, datt wa mer d‘Populatioun hei vun Déifferdeng gefrot hätten – soi-disant iwwert e Referendum, wou se mat Jo oder Nee hätten äntwere kënnen –, hätte mer doutsécher mat ganz wéineg Prozenter en internationale Lycée kritt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir wäerte kee Referendum maachen. Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ganz kuerz. Et geet jo haut ëm en Acte de vente. D‘Stellungnahm vun deene Gréngen ass positiv. Dat hu mer schonn e puermol ganz kloer an de Sitzunge gesot. Dofir wäert ech haut net nach eng Kéier op all déi Argumentatiounen agoen. Ech wëll awer eng Fro zum Acte de vente stellen. Deen Acte de vente mam Stat ass jo gekoppelt un de Bau vum Lycée. Dat ass jo ganz kloer am Akt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ganz kloer.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): An ech wollt froen, ob mer eng Garantie hunn, wann de Stat iergendwann aus iergendwelchen Ursaachen op eemol soe géif, et gëtt awer kee Lycée gebaut?


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat kënnt net a Fro.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech betounen, dass deen Terrain dann un eis zréckgeet. Net dass d‘Plus-value vum Terrain herno un de Stat goe géif.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Esou schlecht si se awer net.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Dat wär natierlech e kromme Witz.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass e Projet de loi. Selbstverständlech geet d‘Plus-value un eis. An de Lycée wäert 2020 seng Dieren opmaachen. Beim Jenker ass et esou, datt mir am Fong geholl kee gutt Gefill bei där ganzer Saach haten, wéi de Lycée virgestallt ginn ass. Mä mir bleiwen do hannendrun. Ech muss och soen, datt d‘Informatiounen andauernd änneren. Déi lescht Informatioun, déi ech hunn, ass datt de Jenker do bleiwe soll an eventuell e weidere Lycée geplangt ass. Mir brauche jo och nach eng Primärschoul. Mä d‘Informatiounen dréie ganz schnell. Dofir wäerte mer versichen, eis esou séier wéi méiglech erëm un en Dësch ze sëtzen. Mir hunn den 30. Juli oder den 29. Juli eng Versammlung mam Här Bausch, mam Här Meisch a mam Här Kamphaus aus dem Finanzministère, fir zesummen ze diskutéieren, wat jidderee gären hätt. Well et geet jo net nëmmen ëm deen heiten Terrain. Et geet ëm en Terrain fir eng Grondschoul. Et geet ëm en Terrain fir e provisoresche Lycée. Et geet ëm d‘Léierbud. Et geet ëm d‘Haushaltungsschoul. Iwwert dat alles muss diskutéiert ginn, datt mir iech herno froe kënnen, op wéi ee Wee mer goe sollen. Mir mussen dann awer endlech vum

Ministère gesot kréien, wat si wierklech wëllen. A kloer ass jo och, datt mer versiche wäerten, déi Suen, déi mer hei verléieren, op deenen aneren Terrainen, déi mer nach hunn – well op deenen ass nach näischt ofgemaach an dat ka keen eis streideg maachen – e bësse méi an eis Gemengekeess ze kréien. Quitte datt de Stat spuere muss. Mä d‘Stad Déifferdeng muss och spueren. Nach eng Kéier zum Jenker: Soubal mer Informatiounen hunn, wäerte mer iech déi matdeelen. Ech hunn och kee Problem dermat, de Minister kommen ze loossen – op Invitatioun vun der Gemeng an net vun enger Partei –, fir eng Diskussioun ze féieren, wat alles geschéie soll. Da kënnte mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide avec 17 voix oui et 1 voix non d‘approuver l‘acte de vente avec l‘Etat dans l‘intérêt de la construction d‘un nouveau lycée européen à Differdange.

Dat hei ass 1 Ar, wat mer zu Lasauvage kaf hunn. Mir ginn 2.000 Euro derfir. Eise Service écologique huet eis dozou ugestiwwelt a gesot, dat kënnt eng Kéier interessant ginn. A fir dee Präis, hu mer deem dunn zougestëmmt. Wann dozou keng Froe wären, kënnte mer driwwer ofstëmmen.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver l‘acte de vente d‘une parcelle de 0,98 are à Differdange à Lasauvage.

Deen nächsten Akt hu mer och net all Joers. Et ass esou, datt mer am Péitenger Wee mat der Société Habitations à Bon Marché 36 Haiser plangen. Eng 40 oder 50 Appartementer. Och deelweis zu Locatioun. Der Stad Déifferdeng gehéiert annerhallwen Hektar. Mä et sinn nach 5 Ar a 40 Zentiar hannen am Eck, déi der Stad Déifferdeng net gehéieren. Mir hu versicht,

59

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) voudrait savoir ce que pourrait faire la commune si l’État décidait de ne plus construire de lycée.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est impossible.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) ne voudrait pas que l’État empoche la plus-value. Ce serait tordu.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répète que le lycée ouvrira bien ses portes en 2020. Le collège échevinal n’était pas satisfait de la situation du Jenker lorsque le lycée a été présenté. Mais les informations évoluent en permanence. Il semblerait désormais que le Jenker n’ait pas besoin de déménager. Differdange a aussi besoin d’une école primaire. Il faudra organiser une nouvelle réunion aussi vite que possible. Le 29 juillet, le collège échevinal rencontrera M. Bausch, M. Meisch et M.  Kamphaus. Il sera question du terrain pour l’école fondamentale, le lycée provisoire, l’école professionnelle, l’école ménagère… Avant de pouvoir en débattre avec le conseil communal, le collège échevinal doit comprendre ce que veut le ministère. La Ville de Differdange essayera de récupérer l’argent qu’elle perd sur ce terrain grâce aux autres terrains. Le collège échevinal communiquera les informations concernant le Jenker dès qu’il en aura. La commune peut aussi inviter le ministre à Differdange pour une discussion. (Vote) Roberto Traversini passe à l’acquisition d’un are à Lasauvage pour 2000 euros sur demande du service écologique. (Vote) Roberto Traversini passe à un projet avec la Société nationale des habitations bon marché avec laquelle Differdange veut construire 36  maisons et une cinquantaine d’appartements dans la route de Pétange. Differdange y possède 1,5  ha. Mais 5,4  a ne lui appartiennent pas. Le collège échevinal est remonté jusqu’à 1800, mais n’a


pas pu retrouver le propriétaire. Il a donc contacté un notaire. Au départ, le collège échevinal souhaitait construire un bassin de rétention sur ce terrain. Mais cela aurait empêché la construction de l’une ou l’autre maison. Comme la commune possède le terrain autour depuis plus de 30 ans et que le propriétaire des cinq ares ne peut pas être trouvé, le notaire a décidé que la commune pouvait en prendre possession. Le bourgmestre demande au conseil communal d’approuver l’acte. Le terrain sera revendu à la Société nationale des habitations bon marché. (Vote) Roberto Traversini passe à un point au sujet duquel il doit remercier la société Cofely, qui gère le centre de recyclage. Le centre de recyclage est destiné à déménager, éventuellement à Niederkorn ou derrière Kronospan. Mais il manque encore certaines autorisations. Le collège échevinal souhaite trouver une solution le plus vite possible. Un centre de recyclage n’a rien à faire près d’habitations. En plus, le site actuel accueillera le lycée européen et l’école primaire. Le contrat avec la société Cofely fixait le préavis à six mois. M. Bertinelli et M. Liesch ont entamé des négociations et ont obtenu que le contrat soit résilié dès que la commune trouvera un nouveau site. Bien entendu, Cofely pourra participer au prochain appel d’offres. Le préavis est passé de six à trois mois.

de Proprietaire ze fannen. Mir waren zréck bis an d‘Joer 1800 an eppes, mä kee Proprietaire fonnt. Do hu mer eis mat engem Notaire zesummegesat, fir eng Léisung ze fannen. Well mer awer dann net drop baue wollten, e Kanal leeën oder soss eppes drop setzen, wann den Terrain eis net gehéiert. Eis Iddi war am Ufank, de Rétentiounsbecken drop ze setzen. Mä dann hätte mer dat eent oder dat anert Haus net baue kënnen, well den Opfaangbaseng net um déifste Punkt gewiescht wier. Do hu mer mam Notaire geschwat. En hat eis gefrot, wéi laang d‘Stad Déifferdeng scho Proprietaire vun dem Terrain ronderëm wier a wéi laang mir dat schonn notzen. A vu datt dat wäit iwwer 30 Joer ass, si mer eis du mam Notaire eens ginn, datt d‘Stad Déifferdeng deen Terrain kritt, well mer dee schonn iwwer 30 Joer laang notzen a kee Proprietaire opzedreiwen ass. Dofir hu mer dann och deen Akt hei virleien. Mir géifen emol eng Kéier ganz bëlleg u Bauterrain kommen. Wat mer natierlech och erëm wäerte ganz bëlleg un d‘Sociétéit weiderginn, fir datt bëlleg Wunnenge kënne gebaut ginn. Ech wier natierlech frou, wann der deen Akt hei géift matstëmmen. Da géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver la déclaration de propriété et de prescription acquisitive trentenaire d‘une parcelle de 5,4 ares située à Niederkorn au lieu-dit „Hinterst Lauterbann“.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate qu’un appel d’offres sera donc lancé.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande si le parc de recyclage ne pourrait pas être géré directement par la commune ou par un syndicat intercommunal.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique que le collège échevinal s’est informé auprès des communes voisines. Mais elles sont

Elo kënnt eppes, wou ech der Firma Cofely Services Merci soen. Dat ass déi Firma, déi am Recyclingspark schafft. Dir wësst jo, datt mer amgaange sinn, deen op eng aner Plaz ze kréien. Mir hunn awer nach net all d‘Autorisatioune kritt. Et sinn e puer Plazen, déi a Fro kéimen. Zum engen hannert der Kronospan oder eventuell zu Nidderkuer, wou d‘Stad Déifferdeng selwer nach Terrain huet mat verschiddenen Zorten Orchideeën a Päiperleken. Mir sinn nach amgaangen ze kucken, a

60

probéieren esou séier wéi méiglech eng Léisung ze fannen. Zu dësem Zäitpunkt kënne mer nach net soen, wou de Recyclingszenter hikënnt. Mir sinn op alle Fall amgaangen, eng nei Plaz ze sichen, well en do fort muss. Éischtens emol, well e bei den Haiser näischt méi verluer huet. An zweetens ass et ganz kloer, dass den Europalycée och eng Primärschoul kritt an déi Primärschoul natierlech op deemselwechte Site soll sinn. A firwat net do, wou elo de Recyclingszenter ass. Mir mussen elo schnell reagéieren. Mä wann een där Firma kënnege wëll, dauert dat sechs Méint. Dat fanne mir awer ze laang. Den Här Bertinelli an den Här Liesch hu sech dowéinst mat där Firma zesummegesat a mat hinnen ofgemaach, datt mer kënnege kéinten, soubal mer eng Plaz fanne géifen, an esou och d’Ausschreiwunge méi séier virukéimen. Déi Firma war domat averstanen. Dat wonnert mech e bëssen, mä ech fannen et awer gutt. Déi Firma kann natierlech och erëm bei deem neie Concours matmaachen. Dat heescht, de Préavis mat där Firma gëtt vu sechs op dräi Méint erofgesat. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat heescht, deen neie Recyclingszenter wäert ausgeschriwwe ginn?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Gëtt et keng Iwwerleeungen, dass d‘Gemeng dat selwer géréiert oder e Syndikat sech mat anere Gemengen zesummesetzt? Deemno wou en hikéim, géif et jo Sënn maachen, mat anere Gemengen zesummenzeschaffen.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir haten déi Pist natierlech verfollegt an eis Nopeschgemenge gefrot. Déi sinn am Moment all glécklech, respektiv se sinn a Syndikater, wou se ganz schwéier erauskommen. Mir hate mat der Gemeng Suessem a mat der Gemeng Käerjeng geschwat. D‘Gemeng Käerjeng ass mat Dippech zesummen. D‘Gemenge Suessem a Monnerech sinn zesummen am Recyclingszenter SIVEC. D‘Suessemer Leit wäre vläicht léiwer méi no bei eis. Déi Gespréicher hu stattfonnt. Suessem wär eventuell drun interesséiert. Mä dat musse mer nach kucken. Ech wéilt et dann awer vläicht net erëm mat engem Syndikat maachen. Ech fannen, et wär besser, wann et a Gemengenhand wär a mir dat selwer géréiere géifen, wou de Gemengerot driwwer décidéiere géif. Déi Gespréicher si gefouert ginn. An déi wäerten och nach weidergefouert ginn.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat heescht, et ass nach net décidéiert, ob et herno erëm un eng privat Firma geet oder et vun der Gemeng géréiert gëtt?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dach. Mir ginn éischter op de Wee, et auszeschreiwen an et erëm mat enger Firma ze maachen. Souwéi bis elo. Da géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver l‘avenant au contrat d‘exploitation du parc de recyclage Differdange.

Dat nächst sinn e puer Contrats de bail fir an de 1535°C. Deen éischten, dee virläit, ass e Betrib, dee 6 Euro de m 2 bezilt, plus natierlech alles, wat verbraucht gëtt. Gëtt et Froen dozou? Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech hat dat Thema schonn e puermol ugeschwat. Dir hat versprach, eng Kéier eng Versammlung ze maachen, fir iwwert de Präis ze diskutéieren. Et ass awer elo schonn eng Zäitchen hier. An ech hu laang näischt méi héieren. Dofir wollt ech erëm eng Kéier nofroen. Zu deene Kontrakter, déi eis hei virleien, hunn ech a priori kee Bedenken. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): All Kéiers, wann ech mech mat der Direktioun vum 1535°C zesummesetzen, erwähnen ech dat. Si hu verschidden Iddien. Ech hoffen, se wäerten dëst Joer nach stattfannen. Da géife mer zum Vote kommen. Déi sämtlech Kontrakter.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver les contrats de bail au 1535 °C.

Elo komme mer zu enger ganz flotter Konventioun mam CIGL Esch. De Projet Vëlo, woumat sech d‘Häre Bertinelli a Liesch intensiv beschäftegt hunn. Et gëtt esou lues e Stéck. Wie vun deenen zwee Häre wëll ufänken? Den Här Liesch huet d‘Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci. Ech gi méi am Detail op de Kontrakt an an den Här Bertinelli geet méi op d‘Philosophie an, wéi mer virginn an a wéi ee Kader sech dëse Projet insgesamt aschreift. De Kontrakt, deen der virleien hutt, geet eigentlech op eng Initiativ zréck, déi d‘Gemeng virun e puer Joer geholl hat, fir e Verleihsystem vun Elektrovëloen hei zu Déifferdeng ze maachen. Éischt Analysen hunn awer erginn, dass mer dat als Gemeng net alleng maache sollten. Dat wär anscheinend net sënnvoll.

61

toutes satisfaites de leur situation actuelle ou font déjà partie d’un syndicat. De toute façon, Roberto Traversini préférerait que la commune gère son centre de recyclage elle-même.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

suppose donc que le collège échevinal ne sait pas encore si le centre sera géré par une société privée ou par la commune.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’un appel d’offres sera lancé et qu’une société privée gérera le centre. (Vote) Roberto Traversini passe à des contrats de bail au 1535 °C. Le premier locataire payera 6 euros le m2 plus les charges.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle que M. Traversini avait promis une réunion pour discuter des loyers. Mais cela fait un moment. Le conseiller communal n’a pas de remarques quant aux contrats présentés aujourd’hui.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) en parle avec la direction du 1535 °C à chaque fois qu’il les voit. Des réflexions, qui devraient aboutir cette année, sont en cours. (Vote) Roberto Traversini passe à une convention avec le CIGL d’Esch concernant un projet de vélos.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) présentera le contrat et M. Bertinelli la philosophie du projet. Depuis plusieurs années, la Ville de Differdange veut mettre en place un système de location de vélos électriques. Des études ont cependant montré que la commune ne devrait pas agir seule. Le collège échevinal a contacté notamment les communes d’Esch-surAlzette et de Belvaux en vue d’une collaboration. Esch-sur-Alzette souhaite intégrer des vélos électriques à leur système de vélos traditionnels. Differdange a été convaincu de la qualité du système mis en place à Esch. Des réunions, auxquelles de plus en plus de communes se sont jointes, ont été organisées. Six ou sept communes signeront la


convention, ce qui constitue un signal fort. Lorsque le système sera en place, il sera possible de circuler à vélo dans tout le sud et de louer ou déposer son vélo à n’importe quelle station. D’après les experts, le système ne peut être rentable que si l’on dispose d’une masse critique de 100 000 personnes. Si l’on compte toutes les communes participantes et celles qui y réfléchissent, ces 100 000 habitants ne sont pas loin. En plus, pour les communes, il ne s’agit pas de gagner de l’argent, mais de réaliser un projet social en collaboration avec le CIGL d’Eschsur-Alzette. Des formations seront données et des postes de travail créés. L’autre aspect du projet consiste à sensibiliser les habitants au vélo. Il n’a jamais été question de gagner de l’argent. Ce n’est pas l’objectif de la Ville de Differdange. Le CIGL d’Esch-sur-Alzette s’occupera de la maintenance du système, contrairement à Luxembourg-ville, qui a opté pour une société privée. Ils s’occuperont de réparer les vélos et d’en ajouter s’il en manquait à certains endroits. Le collège échevinal est intéressé à disposer d’une antenne à Differdange, si le projet prenait de l’ampleur. Georges Liesch est convaincu que ce sera le cas. Pour le moment, le CIGL d’Esch dispose du personnel compétent, des ateliers et des formateurs nécessaires. Differdange aura dans un premier temps trois stations de dix bornes avec trois vélos normaux et trois vélos électriques. Le nombre de stations augmentera l’année prochaine en concertation avec les habitants. À Esch, le projet a grandi au fil du temps avec l’aide des citoyens. À Differdange, ce sera pareil. Les premières stations seront inaugurées en automne.

Dunn hu mer eis mat den Nopeschgemengen a Verbindung gesat. A mir ware relativ schnell mat der Escher Gemeng, déi jo schonn esou ee System huet — zwar nach net mat elektresche Vëloen, mä awer mat Vëloen —, an och mat der Bielesser Gemeng a Kontakt, fir eppes zesummen ze maachen. Déi Diskussioune ware gutt virugaangen, well déi Escher och drun interesséiert sinn, Elektrovëloen an hire System opzehuelen. Mir haten eis hire System emol eng Kéier genau ugekuckt. Och wéi et mat der Qualitéit stéing. A si haten eis iwwerzeegt. Iwwert dat ganzt Joer waren eng Partie Réuniounen, fir de System op d‘Been ze kréien, wéi dat Ganzt funktionéiere soll. An am Laf vun deene Réuniounen, koumen ëmmer méi Gemenge bäi. Wann ech mech gutt erënneren, sinn et sechs oder siwe Gemengen, déi sech dëser Konventioun uschléisse wäerten. Dat ass awer wierklech e flott Symbol. Souguer méi wéi nëmmen e Symbol. Wann dat heite bis a Kraaft ass a funktionéiert, kann een eigentlech queesch duerch dee ganze Süde mat Elektro- an normale Vëloe fueren, se egal wou ofginn an egal wou lounen. Ech mengen, dass dat awer d‘Attraktivitéit vun dësem System däitlech ënnersträicht. Et ass e puermol an den Diskussioune mam Minister oder mat anere Leit gesot ginn, de System hätt Schwieregkeete rentabel ze ginn, well mer net déi néideg Masse critique hätten. An der Stad wäre se esou just op deenen 100.000 Awunner, déi een anscheinend bräicht, fir esou ee System rentabel ze maachen. Ech äntweren dorop ëmmer, wa mer all Gemengen huelen, déi elo scho matmaachen an nach déi Gemengen, déi an der Pipeline sinn, déi sech iwwerleeën och eventuell mat anzesprangen, si mer awer net wäit vun deenen 100.000 ewech. Dat ass dat éischt Argument. An dat zweet Argument, dat ech ëmmer uféieren, ass, datt et hei net drëm geet, e rentabelt Geschäft ze maachen. Hei geet et net drëm, dass d‘Gemenge Suen op deem Projet verdéngen. Dat hei ass e soziale Projet. Et ass e Projet, dee mer mam CIGL Esch maachen, wou eng Formatioun hannendru stécht. Wou Leit eng Formatioun kréien an engem Beräich,

62

wou ech op jidde Fall eng Zukunft gesinn. Deen och Aarbechtsplaze schaaft. Dat alleng ass schonn derwäert, fir esou Projeten ze maachen. Donieft huet de Projet natierlech och eng Vocatioun, fir ze sensibiliséieren. Mir haten ni am Fokus, e rentabele Projet ze maachen, wou d‘Gemeng Suen dermat mécht. Dat war ni d‘Zil vun der Gemeng. De Rescht vum Kontrakt si Saachen, wéi dat ofgewéckelt ginn ass. Am Résumé kann ee soen, de CIGL Esch iwwerhëlt déi ganz Maintenance dovunner. Et ass also net esou wéi an der Stad Lëtzebuerg, wou eng privat Firma dat mécht. Mä hei mécht de CIGL dat. Dat heescht, si maachen d‘Maintenance vun de Vëloen. Si maachen d‘Gérance — wa se gesinn, dass iergendwou Vëloe feelen an der mussen derbäikommen. Dat maache si alles. Mir hunn awer och gesot, dass mir als Déifferdenger Gemeng interesséiert wären, eng Antenn ze hunn, wann de Projet wuesse géif. An ech sinn iwwerzeegt, dass dat wiisst an dass mer eng Kéier dohinner komme wäerten. Mir fänken awer emol mam CIGL Esch un, déi den Know-how hunn, déi d‘Atelieren hunn, déi d‘Leit hunn an déi d‘Formateuren hunn. Si hunn och bewisen an deene leschte Joren, dass se dat wierklech super hi kritt hunn. Hei zu Déifferdeng fänke mer konkret mat dräi Statiounen un, wou all Kéiers zéng Bornë pro Statioun virgesi sinn. Bei all Statioun kommen dräi Elektrobiken an dräi normal Biken — emol fir dëst Joer. Dat sinn déi, déi am Budget ageschriwwe sinn. D‘nächst Joer wäerte mer dat dann ausbauen. Mir wäerten och zesumme mat de Bierger kucken, wou si mengen, op wéi enge Plazen een der nach installéiere kënnt. Déi Escher hunn eis gewisen – ech weess net, wivill Jore si et scho maachen –, wéi hire Projet gewuess ass. Si hunn dat eigentlech och op d‘Demande vun de Bierger gemaach, déi hinne gesot hunn: „Maacht eis hei nach eng Statioun“. Esou wäert et och zu Déifferdeng sinn. An ech hoffen, dass mer am Hierscht déi éischt Statiounen aweie kënnen.


Da wär ech mat mengem Deel fäerdeg a géif dem Fred Bertinelli d‘Wuert ginn, fir de Kader virzestellen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Här Hobscheit, w.e.gl.

Merci, Här Liesch. Da kritt elo de Fred Bertinelli d‘Wuert.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP):

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dat ass léif vun iech zwee. Dat hei ass e ganz wichtegt Stéck fir eis neit Verkéierskonzept, fir d‘Mobilité douce an eiser Gemeng nach méi attraktiv ze maachen. Am Aarbechtsgrupp tëschent dem Service écologique an dem Verkéiersservice, wou den Här Liesch an ech presidéieren, si mer amgaangen, innerhalb vun der Gemeng Vëlosstatiounen ze schafe bei ëffentleche Gebaier, wéi zum Beispill Schoulen, déi d‘Leit op gesécherte Weeër ufuere kënnen. Wou de Vëlo och an dat neit Verkéierskonzept an den Zonen 30 ageplangt ass. Do si mer scho virukomm. Mä et geet drëms, e Vëlosréseau ze schafen, deen duerch eis ganz Gemeng geet, deen awer och un déi national Vëlosweeër ugeschloss ass. Dat hei ass elo deen éischte Steen. Déi Vëloe musse mer nach kréien, fir ufänken ze kënnen. Wéi den Här Liesch scho gesot huet, fanne mir et immens interessant, wann de Projet fäerdeg ass, datt ee mam Vëlo praktesch duerch dee ganze Süden hin an hier fuere kann an iwwerall en Uschloss huet. Dat war eis ganz wichteg. Zemools mat de Studenten, déi ronderëm wunne kommen, fir op d‘Uni ze kommen, ouni den Auto mussen ze huelen. An iwwerhaapt en Accès op den ëffentlechen Transport kréien. Dat hei ass ganz wichteg fir d‘Déifferdenger Gemeng. Wéi gesot, wëlle mer dat Ganzt nach ausbauen. An ech wëll d‘Wichtegkeet vun der Mobilité douce nach eng Kéier erwähnen, déi mer hei an der Gemeng amgaange sinn, méi attraktiv a groussraimeg anzeféieren. Merci.

Merci, Här Bertinelli.

Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll dem Här Bertinelli an dem Här Liesch Merci soe fir hiren Asaz an deem heite Projet. Wéi den Här Bertinelli scho sot, ass d‘Mobilité douce e grousst Thema an dat zu Recht. Mir mussen an eiser Gemeng an iwwert eis Grenzen eraus méi op d‘Mobilité douce setzen. Duerfir ass et nëmmen ze begréissen, dass dëse Projet, dee relativ kleng ugefaangen huet, quasi aner Gemengen infizéiert huet, déi elo matmaache wëllen. Dat ass ganz flott. Dat wäert och dozou bäidroen, dass dëse Projet e grousse Succès gëtt. Well wat sech méi Gemenge dorunner bedeelegen, wat d‘Offer fir d‘Leit méi attraktiv gëtt, wa se sech zum Beispill vun där enger Gemeng an déi aner déplacéiere wëllen. Et ass ugeschwat ginn, dass dee System vläicht an enger éischter Phas net rentabel wier. Et soll eis net egal sinn, mä et ass elo emol wichteg, dermat unzefänken. An enger Ufanksphas vun esou engem Projet hëlt een a Kaf, dass et net rentabel ass. Alles an allem, wëll ech dëse Projet am Numm vun der LSAP nach eng Kéier begréissen an alle bedeelegte Partner e grousse Merci soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Här Arthur Wintringer.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäffen, léif Kolleegen aus dem Gemengerot, d‘DP begréisst d‘Konventioun tëschent der Gemeng Déifferdeng an dem Escher CIGL a stëmmt dës

63

Fred Bertinelli (LSAP) juge ce concept important pour la mobilité douce à Differdange. Le groupe de travail en charge du projet prévoit des stations de vélos près des bâtiments publics comme les écoles. Le but est de créer un réseau de pistes cyclables à travers toute la commune, mais qui soit aussi relié au réseau de pistes national. Le projet dont il est question aujourd’hui constitue une première étape. Les vélos doivent encore être livrés. L’intérêt du projet consiste à pouvoir circuler à vélo à travers tout le sud du pays. Cela peut se révéler intéressant pour les étudiants, qui pourront aller à l’université sans prendre la voiture. Pour Differdange, ce projet est important, car il permet de développer la mobilité douce et de la rendre plus attractive.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) remercie M. Bertinelli et M. Liesch pour leur engagement. La mobilité douce constitue un enjeu important et il faut la développer à Differdange et au-delà. Pierre Hobscheit salue ce projet, qui était petit au début et qui s’est ensuite propagé à travers les communes. C’est ce qui fera de ce projet un grand succès. Plus il y aura de communes participantes, plus l’offre sera attractive, car les utilisateurs du système pourront se déplacer d’une commune à l’autre. Dans une première phase, le système ne sera peut-être pas rentable. Cela a son importance, mais il faut malgré tout commencer. Le LSAP remercie tous les partenaires.

ARTHUR WINTRINGER (DP) salue la convention entre la Ville de Differdange et le CIGL d’Esch-surAlzette. Il est regrettable que l’État ait refusé de verser des subsides. Le conseiller communal espère que Pétange participera aussi vite que possible, car des pistes cyclables sont déjà prévues vers cette commune. Kayl, Rumelange et Roeser semblent aussi intéressées. Differdange comptera dans un premier temps trois bornes à Aquasud, au 1535 °C et à l’hôtel de ville.


Ne pourrait-on pas installer une borne sans vélos à Aquasud? En effet, comme Aquasud est très fréquenté, il risque de ne pas y avoir de place pour les vélos. L’utilisateur serait alors obligé de déposer son vélo à l’hôtel de ville, de marcher jusqu’à Aquasud et de retourner prendre le vélo ensuite. Car contrairement à Esch, il n’y aura pas beaucoup de bornes. Et l’utilisateur ne peut pas déposer son vélo n’importe où, car il a signé un contrat et en est responsable. Il faudra aussi installer des bornes à Niederkorn et Lasauvage aussi vite que possible. Les conseillers communaux doivent être informés du fonctionnement du système pour pouvoir répondre aux éventuelles questions des citoyens. Les bornes devraient aussi accepter les cartes du TICE et des CFL pour éviter aux voyageurs de transporter des centaines de cartes dans leur porte-feuilles. Le collège échevinal a-t-il déjà décidé qui représentera Differdange dans le comité de pilotage?

ROBERT

MANGEN

(CSV)

constate que les systèmes de location de vélos connaissent un grand succès à l’étranger. Le projet Vël’OK en collaboration avec le CIGL permettra de créer des postes d’emploi et de promouvoir la mobilité douce dans le sud du pays. Il ne reste plus qu’à construire des pistes cyclables, éventuellement avec des abris et un vrai éclairage.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) salue ce projet et se réjouit que d’autres communes y participent. Il ajoute cependant que pour se rendre à Esch en passant par Belvaux, c’est un véritable parcours du combattant. À hauteur de Belval, il y a eu un chantier pendant des années, mais on n’a pas aménagé de piste cyclable malgré un énorme trottoir. La voie pour le bus n’est pas encore terminée. Si les cyclistes se tiennent au code de la rue, ils se retrouvent pris en tenaille entre le bus et les voitures. La route en direction du rondpoint de Belvaux n’est pas géniale

gäre mat. Mir bedauere just, dass de Stat e Subsid verweigert huet. Mir hoffen, dass eis Nopeschgemeng Péiteng, déi och zougesot huet, esou schnell wéi méiglech dorun deelhëlt, well jo scho Weeër virgesi sinn, fir op Péiteng ze fueren. Wéi ech héieren hunn, wären d‘Gemenge Käl, Rëmeleng a Réiser och un dësem Netzwierk interesséiert, wat eng gutt Saach wier. Mengen Informatiounen no, sollen an eiser Gemeng an enger éischter Phas dräi Bornë gebaut ginn. Eng bei den Aquasud, eng bei de 1535°C an eng bei d‘Gemeng, wann ech richteg leien. Ech wäert elo net an d‘Detailer goen, mä ech wëll just eng Fro stellen. Wär et beim Aquasud net méiglech, eng Borne ouni Vëloen hinzesetzen? Well do nämlech d‘Gefor grouss ass, dass keng Borne fräi wär, well den Aquasud vill besat ass. Net, dass ee mat engem Vëlo hi kéim an da wär keng Borne méi fräi, fir de Vëlo ofzestellen. An et wéisst een herno net wouhin dermat. An et misst ee kucken, en enzwousch anescht ënnerzestellen a vläicht bis bei d‘Borne op d‘Gemeng fueren an dann ze Fouss erëm zréck bei den Aquasud goen. An herno erëm ze Fouss zréck op d‘Gemeng an de Vëlo dann do ofginn, wou een e gelount huet. Well et ass jo net wéi zu Esch, wou op all honnert Meter eng Vëlosstatioun steet. An ech kann de Vëlo jo schliisslech net einfach bei d‘Schwämm stellen an eragoen, well ech responsabel fir dee Vëlo sinn. Et huet ee jo e Kontrakt ënnerschriwwen. Dat nëmmen niewebäi bemierkt. Mir wieren och frou, wann Nidderkuer a Lasauvage net géife vergiess ginn an esou schnell wéi méiglech do Bornë géifen hi kommen. D‘DP géif et begréissen, wann d‘Conseilleren iwwert d‘Fonctionnement vun dësem System géifen opgekläert ginn, fir wann d‘Bierger hinne Froe stelle géifen, se dann och richteg beäntwere kënnte ginn. Frou wiere mer ausserdeem, wann dee System nach méi ausgebaut géif ginn. Ech denken, zum Beispill, un d‘CFL an un den TICE, wou ee mat deene

64

Kaarten déi Bornë vläicht opmaache kënnt, dass een herno net Honnerte Kaarten a sengem Portmonni hätt. Zum Schluss nach eng kleng Fro: Steet scho fest, wie vun eiser Gemeng am Comité de pilotage ass? Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och. Den Här Mangen, w.e.gl.

ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. D‘Verloune vu Vëloen huet a villen internationale Stied ee grousse Succès. Dëse Projet Vël‘Ok mam CIGL verschaaft zousätzlech Aarbechtsplazen. Ferner gëtt d‘Mobilitéit douce tëschent de Stied am Süden gefuerdert. Et bleift elo nëmmen nach — wéi schonns esou oft verlaangt — déi néideg Vëlosweeër ze bauen. Eventuell mat Ënnerdaach a richteger Beliichtung. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Och vun déi Lénk aus, begréisse mir dee Projet ganz staark. Et ass immens flott ze gesinn, dass aner Gemenge mat op de Wee ginn, an dass dat net op eng Gemeng reduzéiert gëtt. Ech muss allerdéngs soen, als een dee ganz vill a ganz gären déi nei Vëlospist fir op Bieles benotzt, dass et awer e Parcours du combattant ass, fir op Esch ze kommen. Virun allem war jorelaang e Chantier um Belval ronderëm de Weier bis bei de Raemerecher Rondpoint. An ech verstinn net, firwat do keng Vëlospist virgesinn ass. Do ass e risege breeden Trottoir. Do ass keng Vëlospist. Do ass eng Busspur, déi nach ëmmer net ganz fäerdeg


ass. Elo hu se d‘Bréck emol ewechgeholl. Mä herno als Vëlosfuerer, wann s de dech un de Code de la route häls, hues de riets vun där d‘Busser, déi kommen. An do wou s du fiers, fueren och d‘Autoen. Dat heescht, du bass an der Quëtsch tëschent deenen zwee. An iwwerhaapt ass déi Strooss bis uewen erop bei de klenge Rondpoint zu Bieles net genial. Do gëss de opgehale vun den Autoen, déi sech selwer hënneren. Dat heescht, et gëtt am Fong keng Vëlospist fir vu Bieles bis op Esch ze kommen. Op d‘mannst bis bei de CNFPC, wou erëm eng Vëlospist ass. Do ass wierklech e Lach. Wann een esou ee System aféiert, misst een awer och kucken, dass een dann och d‘Weeër huet, wou d‘Leit fuere kënnen. Et ass wierklech schued, dass kee fäeg war, dat direkt anzeplangen, wou de Chantier amgaange war. Well et wier eng Klengegkeet gewiescht. An elo wäert et wahrscheinlech schonn erëm méi komplizéiert ginn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hoffen, datt Der Iech iert an datt se doru geduecht hunn. Well am Moment ass effektiv keng Vëlospist do. Den Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Mir si permanent amgaangen, un deene Vëlosweeër ze plangen. Et lafen dauernd Aarbechtssitzunge mat den Nopeschgemengen. Ech verheemlechen net, dass mer regional wéi och transfrontalier denken. Nächste Freideg ass erëm eng grouss Sitzung, wou mer a) kucken, eise Vëlosréseau un deen nationale Réseau unzebannen, a b) kucken, dass mer den touristesche Vëlo, deen einfach an d‘Natur fiert, net vergiessen. Dat ass een Element vu villen. Wat de Vël‘Ok ubelaangt, si mer als Gréng frou, dass d‘Verkéierskommissioun mat der Ëmweltkommissioun zesummeschafft — dat war jo net ëmmer üblech hei an der Gemeng — an déi wierklech Projeten an d‘Welt setzen, déi Kapp a Fouss hunn. An deem

Sënn, ass dat eng immens flott Saach.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Da géif ech dem Här Liesch d‘Wuert ginn, fir e puer Äntwerten ze ginn.

non plus. Les voitures se gênent les unes les autres et il n’y a pas de piste cyclable. Par conséquent, si l’on veut introduire un tel système, il faut prévoir des pistes, ce qui n’a pas été le cas pendant le chantier. Désormais, ce sera difficile.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) espère qu’ils y ont pensé,

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

mais pour le moment, il n’y a effectivement pas de piste.

Déi éischt Fro, déi gestallt gi war: Wat geschitt, wann e Vëlosstänner besat ass? Déi Gefor besteet net nëmme beim Aquasud. Dat ka jo iwwerall passéieren. Et kënnt een also gefuer an dann ass de Vëlosstänner voll. Da muss een net bis bei deen nächste Vëlosabri fueren. Et kann ee säi Vëlo do ofginn. Dat ass virgesinn. Wann déi Prozedur bis sprochräif ass, wéi d‘Leit de System herno benotzen däerfen, kritt dat natierlech och de Gemengerot.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) explique que des réunions

Et ass schonn esou, dass een de Vëlo bei enger Borne ofstelle kann, wann déi besat ass. Dat däerf een natierlech. Dee Moment muss een da just en SMS maachen an da leeft dat eigentlech. Mä d‘Detailer iwwert déi ganz Prozedur wäerten als Éischt hei am Gemengerot an dann de Bierger ausgedeelt ginn. Wou dann drasteet, wéi dat Ganzt funktionéiert. Den Accès. D’Kautioun. Wéi dat alles geregelt ass. Dat ass nach alles an der Maach. De Comité de pilotage. Bis elo war ëmmer e Fonctionnaire vun eis — de Stefano Beni — dobäi. Den Här Bertinelli an ech waren awer och do, wann et eis zäitlech méiglech war. Jiddefalls an der Phas vun der Konzeptioun, ware mir ëmmer mat derbäi, dass et och esou ofgelaf war, wéi et sollt. Wann et gefuerdert ass, si mir dobäi, mä ee Vertrieder vun der Gemeng ass ëmmer dobäi. Dat ass den Här Beni. D‘Vëlosweeër zu Esch. Ech ka just soen, dass déi Initiativ, déi Déifferdeng gestart huet, deen dote Problem léise wäert. Mir haten et jo virun e puer Méint fäerdeg bruecht, dass de Minister dee bestehende PCN8 Vëloswee, deen iwwert de Bierg geet, als touristesche Wee ëmklasséiert huet an en neien Tracé duerch eis Dierfer —

65

de travail ont lieu continuellement avec les communes voisines afin d’aménager des pistes cyclables régionales et transfrontalières. Pour le moment, il est surtout question de relier les réseaux à celui national et de ne pas oublier le cyclisme touristique. Fränz Schwachtgen se réjouit de la collaboration entre la commission de l’environnement et de la commission de la circulation sur ce projet. Elles mettent sur pied des projets pertinents.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) constate qu’une station de vélos peut être pleine partout et non seulement à Aquasud. Mais il sera malgré tout possible de déposer son vélo. Dès que la procédure sera retenue, le conseil communal en sera informé. L’utilisateur devra envoyer un SMS. Les détails doivent encore être communiqués. Il s’agira de voir comment le fonctionnement, la caution et l’accès seront réglés. Un fonctionnaire, Stefano Beni, a représenté Differdange au sein du comité de pilotage. Georges Liesch et M. Bertinelli ont participé aux réunions pendant la phase de conception et quand leurs emplois du temps le permettaient. Il y a quelques mois, le ministre a reclassé la PCN  8 en chemin touristique avec un nouveau tracé à travers Differdange, Oberkorn et Niederkorn. En plus, la PCN  8 a été entièrement réaménagée de Käerjeng à Dudelange. Georges Liesch ne connaît pas par cœur le tracé à travers Belvaux, mais il pense qu’il est possible de passer derrière Belval évitant ainsi complètement la rue principale


dont parlait M. Diderich. Il pourra faire parvenir à celui-ci le tracé exact.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) rappelle que le ministre Bausch a tenu une conférence à l’Aalt Stadhaus adressée à tous les conseils communaux et commissions de la circulation du sud. Le ministère des Transports a mis en place une sorte de médiateur pour les problèmes concernant le vélo, M. Reuter. Il est notamment possible d’envoyer une photo au ministère des Transports documentant une situation dangereuse. Cette mesure s’adresse aux hommes politiques, aux membres des commissions consultatives ou aux associations. Il faudrait en parler dans le Diffmag.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) revient sur la question du nombre de bornes. Le budget en prévoit trois. M. Wintringer aurait pu dire qu’il souhaitait augmenter le budget au cours d’une réunion de la commission. Le conseil communal aurait alors pu mener un débat sur le nombre de bornes et en installer cinq ou six. Le collège échevinal préfère commencer lentement pour garder la maîtrise du budget. Personne n’a dit que relier le sud à vélo était utopique. Il y a quelques années, quelqu’un avançant une telle idée aurait presque été lapidé. Les mentalités évoluent. (Vote) Roberto Traversini passe aux subsides, un point important si l’on en juge par les débats qui ont eu lieu. M.  Ulveling présentera le volet culturel et M.  Bertinelli le volet sportif.

Nidderkuer, Déifferdeng an Uewerkuer — autoriséiert a finanzéiert huet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

De Ministère hat dunn d‘Geleeënheet genotzt, net nëmmen dat Stéck, mä dee ganze PCN8 komplett ze erneieren. Vu Käerjeng op Diddeleng gëtt e komplett neien Tracé gemaach, deen och iwwerall duerch d‘Uertschafte féiert.

Merci, Här Schwachtgen. Ier mer zum Vote kommen, wëll ech nach zwou Saache soen. Éischtens iwwert de Budget. Am Budget stoungen dräi Bornen dran.

Ech si mer elo net ganz sécher, wéi de Vëloswee duerch Bieles geet. Mä ech mengen, e geet hanne laanscht de Belval an net iwwert d‘Haaptstrooss, soudass een eigentlech ouni gréisseren Ëmwee déi verkéiersräich Streck, wou Dir elo gesot hutt, vermeide kann. A mam Vëlo ass dat kee groussen Ëmwee. Mä dee genauen Tracé hunn ech iergendwou. Ech kann Iech deen zoukomme loossen, wéi den nationale Vëloswee Richtung Esch-Diddeleng weidergeet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Kuerz, e Complément dozou. Mir hate jo déi Konferenz vum Minister Bausch hei am ale Stadhaus, déi sech un all Gemengeréit a Verkéierskommissiounen aus dem Süden geriicht huet. Do ass bekannt ginn – dat soll een der Ëffentlechkeet och emol matdeelen –, dass de Ministère des Transports ënnert dem Här Bausch eng Persoun agesat huet, déi een am Fong als Ombudsman fir Vëlosproblemer betruechte kann. Dat ass den Här Reuter. Anhand vun enger Foto, déi een op de Ministère schéckt, kann een eng quokeleg Situatioun fir de Vëlo dokumentéieren. Dat riicht sech u politesch engagéierter grad esou wéi u Membere vu Verkéierskommissiounen oder soss Associatiounen. Dat sollt een och eng Kéier am Déifferdeng Magazin bekannt ginn, dass esou eng Struktur besteet, déi am Fong esou Kloen oder Situatiounen hëlleft berengegen.

66

Et wier absolutt méiglech gewiescht, Här Wintringer, an der Kommissioun ze soen, dass Dir de Budget an d‘Luucht setze wéilt. Dräi Bornë géifen Iech net duergoen. Dann hätte mer am Gemengerot eng Diskussioun doriwwer gefouert. An dann hätte mer der vläicht fënnef oder sechs gehat. Mir sinn awer der Meenung, datt mer dat lues a lues maache sollen. Well ech och gär de Budget am A behale géif. Dat anert, wat mech natierlech ganz vill freet, ass, datt kee méi heibanne gesot huet, dat wieren utopesch Iddien, fir de Süde mam Vëlo ze verbannen. Ech ka mech erënneren, wann een dat virun e puer Joer gesot huet, ass ee bal gestengegt ginn. Ech mengen, datt dee Mentalitéitswiessel wierklech eppes bréngt. Ech si wierklech iwwerzeegt, datt de Vëlo eng Alternativ ass fir kuerz Strecken, fir schaffen ze fueren, akafen ze goen oder seng Fräizäit ze verbréngen. Da géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver la convention de partenariat avec le CIGL d‘Esch d‘un projet commun de vélos en libre-service.

Da komme mer zu de Subsiden, wat zu ganz villen Diskussioune gefouert huet. Dat weist, datt et e wichtege Punkt um Ordre du jour ass. Et geet ëm d‘Geld an ëm eis Associatiounen. Ech wäert dem Här Ulveling an duerno dem Här Bertinelli d‘Wuert ginn. Deen ee wäert de sportlechen Deel an deen aneren de kulturellen Deel virstellen. Här Ulveling, fänkt Dir un.


SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen an Dir Hären, dat neit Subsidereglement hunn den Här Bertinelli an ech zesummen ausgeschafft. Alleguerten d‘Kommissioune waren dru bedeelegt. Souwuel d‘Sport-, d‘Kulturwéi och d‘Finanzkommissioun. Et war e klengen Hickhack. Dofir huet et e bësse méi laang gedauert, wéi eigentlech virgesinn. Mir hunn awer draus geléiert. Mir hätten déi Leit am Viraus briefen an de But vun deem neie Subsidereglement erkläre sollen. Da wär et besser verstane ginn an et wier dann och wahrscheinlech méi séier gaangen. Et sinn elo keng terribel Neiegkeeten dran. Ongeféier 75% ass vun deem alen Text iwwerholl ginn. Mir hunn e puer Prezisiounen an haaptsächlech Kloerstellungen dragesat. De But war Kultur a Sport e bëssen op deeselwechten Niveau ze setzen. Et kritt kee Veräin manner wéi virdrun. Mä et sollen déi bevirdeelegt ginn, déi vill Jugend- a Seniorenaarbecht maachen. Allerdéngs gëtt awer och eppes vun de Veräiner gefuerdert. Dat Subsidereglement soll kee Selbstbedienungsladen sinn. D‘Veräiner mussen en contrepartie eppes fir d‘Gemeng an d‘Allgemengheet leeschten an net nëmmen an hirem Beräich täteg sinn. Et soll eng eegen Dynamik entstoen. D‘Veräiner solle méi aktiv an der ganzer Gemeng ginn. Dofir hu mer verschidden nei Kritäre gesat, wou mer méi Präsenz op eise Feierlechkeeten oder Festivitéite verlaangen, déi d‘Gemeng organiséiert. Wou mer e bëssen e kreative Geescht fuerderen, fir dem Public eppes ze bidden, wat iwwert d‘Veräinsbestëmmung selwer erausgeet. Derniewent muss ech soen, dass mir eis wierklech net ze schumme brauchen, wann ee gesäit, wat d‘Veräiner all Joers ausbezuelt kréien. Dir wësst et selwer. Et ass bestëmmt keen heibannen, dee seet, dat wier net wouer, dass mir eis Veräiner terribel gutt behandelen a richteg verwinnen. Mat all där Aarbecht, déi mir iwwert de CID fir d‘Veräiner maachen, sief dat fir Chaleten opzeriichten, Uschlëss ze maachen an esou weider, kann awer wierklech keen de Contraire behaap-

ten. All déi grouss Organisatiounen, déi mir als Gemeng maachen – virun e puer Deeg war de Blues Express –, si jo deelweis och do, fir de Veräiner hir Keess opzewäerten. Zousätzlech wëlle mer dat Ganzt méi transparent gestalten. De But ass, dass d‘Veräiner herno novollzéie kënne, firwat se de Montant X als Subsid kritt hunn. Mir hunn en neie Formulaire ausgeschafft. De Veräin kritt matgedeelt, wéi déi Punkte verdeelt gi sinn a wourop en dann e Subsid kritt. Bis elo war et esou, datt d‘Veräiner am Fong eng Zomm X kruten, mä se net richteg wossten, firwat se dat eent Joer méi oder manner kruten. Dat soll een an Zukunft novollzéie kënnen. Ech gi ganz kuerz op verschidde Saachen an. Am Dokument, wat der virun iech leien hutt, läit eng Liste officielle des sociétés, bäi. D‘Veräiner musse sech natierlech um Territoire vun der Gemeng Déifferdeng befannen. D‘Gemeng stellt e Sall fir d‘Generalversammlung gratis zur Verfügung. Mä d‘Veräiner mussen dann awer och — dat stoung bis elo net am Reglement — eng Assemblée générale ofhalen. Déi muss och dem Public zougänglech sinn. Et waren alt Veräiner, déi ni esou eppes veranstalt haten, wat am Fong net richteg legal war. Da stinn an dësem Reglement verschidde Festivitéiten — zum Beispill de Cortège Ste Barbe, St Nicolas, d‘Commémoration nationale, d‘Fête nationale an d‘Kiermessen —, wou mir mengen, dass d‘Veräiner Präsenz weise missten. Zumindest déi, déi an där jeeweileger Lokalitéit ugesiedelt sinn, wou dat Fest stattfënnt. Et kann ee jo net ëmmer nëmme fuerderen an op där anerer Säit, wann een d‘Veräiner eng Kéier brauch, si se net do. D‘Subside sinn an zwee Deeler opgedeelt: eng Kéier e «Subside fixe», deen am Fong a Relatioun ass mat der Memberzuel vum Veräin, an eng Kéier e «Subside variable», dee méi mat der Aktivitéit vum Veräin ze dinn huet. Da gëtt et nach sougenannt Subsides extraordinnaires. Déi kann ee bei extrae Saachen ufroen. Eppes, wat elo an der Kultur nei ass a wat virdrun net esou gutt war, ass, dass mer eis Museken an d‘Fanfare

67

TOM ULVELING (CSV) explique que les commissions du sport, de la culture et des finances ont participé à l’élaboration du nouveau règlement des subsides. Les discussions ont pris plus de temps que prévu. Le collège échevinal a retenu la leçon. Il aurait d’abord fallu expliquer le but du nouveau règlement. 75 % du texte a été repris de l’ancien règlement. Un des buts des modifications était de mettre la culture et le sport sur le même plan. Aucune association ne touchera moins qu’avant, mais le collège échevinal souhaitait privilégier le travail effectué auprès des jeunes et des seniors. Le règlement des subsides n’est pas censé être un self-service. Les associations devront s’investir pour le bien de la collectivité. C’est pourquoi le collège échevinal a mis en place des critères portant sur la présence des associations aux festivités organisées par la commune. Le conseil communal sait que la Ville de Differdange gâte ses associations. Il suffit de penser au travail qu’effectue le CID en montant, par exemple, les chalets. Il y a toujours des associations qui participent aux grandes manifestations pour renflouer leurs caisses. Le règlement des subsides doit être transparent pour que les associations sachent pourquoi elles ont touché un certain montant. Un formulaire leur sera distribué, en fonction duquel des points seront attribués. Les conseillers communaux disposent d’une liste officielle des sociétés. Les associations doivent être implantées à Differdange. La commune leur met une salle à disposition pour les assemblées générales. En contrepartie — et c’est nouveau —, les associations sont obligées de tenir une telle assemblée ouverte au public. Par ailleurs, les associations devront participer à certaines manifestations importantes comme la Sainte-Barbe, Saint-Nicolas ou la Commémoration nationale. Les subsides se composeront de deux parties: une partie fixe dépendant du nombre de membres et une partie variable liée aux activités. À côté, il existe aussi les subsides extraordinaires pour des projets


ponctuels. Parmi les nouveautés figure la mise à disposition de 2 000 euros par an aux musiques et fanfares pour acheter des uniformes. Les associations disposent de quatre ans pour dépenser la somme. Autrement, le subside sera supprimé pendant deux ans. Les associations peuvent obtenir un subside à hauteur de 4 000 euros pour les dépenses liées au personnel formateur. Il s’agit ici de compenser la dissolution de la convention avec l’HMD. Les autres musiques pourront aussi en profiter. La valeur des subsides se compose d’un point A et d’un point B. La valeur est définie par le collège échevinal dans le budget et est ensuite multipliée par les points. Les activités dépassant le cadre normal des activités d’une association sont évaluées de 1 à 10. Au cours des discussions, certains ont trouvé que 10  points, c’était trop, et d’autres que c’était trop peu. Le collège échevinal a finalement tranché. Les subsides extraordinaires peuvent être obtenus pour un jubilé, dans le cadre d’un jumelage, pour l’organisation de cours ou de stages pour jeunes à l’étranger, lors de fusions… Le collège échevinal doit en être informé au préalable. Le montant du subside extraordinaire dépend d’un certain nombre de critères. Tom Ulveling passe la parole à M. Bertinelli pour le volet du sport.

ënnerstëtzen, andeems mer hinnen 2.000 Euro pro Joer zur Verfügung stellen, fir Uniformen ze kafen. Si hu während véier Joer Zäit, déi 2.000 Euro auszeginn. Wa se dat net gemaach hunn, verfält dat erëm fir zwee Joer.

FRED

Et bleift just am Artikel 13 eng Ännerung ze maachen. Bei: «La valeur du point subside», soll ee bäischreiwen: «est fixée annuellement par le collège échevinal dans la proposition budgétaire de l‘année à venir». Dat heescht den A an de B gi separat festgesat an déi hunn och ni déiselwecht Valeur.

BERTINELLI

(LSAP)

explique que la grande nouveauté réside dans le fait que la commission des sports s’occupe des clubs sportifs et celle de la culture des associations culturelles. Ceci est important parce que chacune des commissions s’y connaît le mieux dans son domaine respectif. Le système d’évaluation à dix points est pertinent, car auparavant, avec trois points, il suffisait de ne pas participer à certaines manifestations pour perdre un grand pourcentage de points. Il était donc difficile de toucher un subside. Maintenant, les associations disposent de plus de points. Cependant, les associations qui s’identi-

Bei der Dépense du personnel formateur kënnen d‘Veräiner bis zu maximal 4.000 Euro Subside kréien. Dëst ass e Complément fir d‘Fanfare respektiv d‘Harmonie municipale, well mer jo déi Konventioun mat der HMD opgeléist haten. Dofir wëlle mer dat deelweis mat deem dote Geste kompenséieren. Awer net nëmme fir d‘Déifferdenger Musek, mä och fir déi Nidderkuerer, déi och gebraucht gëtt, wann iergendwellech grouss Festivitéite stattfannen an déi ëmmer asprangen. D‘Subsides variables hunn eng Valeur vun engem Punkt A an engem Punkt B. Déi Valeur gëtt vum Gemengerot an der Budgetspresentatioun festgeluecht. D‘Punkten, déi op deene jeeweilegen Artikele verdeelt ginn, ginn zesummegerechent an duerno mat der Valeur multiplizéiert. Da kritt een de Subsid eraus. Et war eng grouss Diskussioun doriwwer, wéi een déi Saachen, déi een niewent senger normaler Aktivitéit mécht, bewäerte sollt. Mir sinn dann elo vun null bis zéng gaangen. Déi eng hate gemengt, et soll een net esou héich goen. Déi aner hu gemengt, et kënnt ee méi wäit goen. A mir hunn eis op zéng gëeenegt, well een dat méi genau affinéiere kann.

Ganz kuerz zu de Subsides extraordinaires. Déi kann een ënner anerem kréien, wann een Anniversairë vun enger Sociétéit feiert, wann een am Kader vum Jumelage Saachen organiséiert, wann ee Coursen oder Stagë fir Jonker am Ausland organiséiert, wann ee Fusioune mat Sociétéite mécht a wann een en extra deieren oder wichtegen Investissement mécht.

68

Alles dat muss préalablement beim Schäfferot ugefrot ginn, deen da festleet, wat een als Subside extraordinnaire kritt. Et soll elo kee Veräin mengen, egal wat e mécht, kréich en alles bezuelt. Et gëtt ëmmer — an dat steet am Reglement — no gewëssene Kritäre verdeelt. Dat war et fir mäin Deel. Den Här Bertinelli wäert nach e puer Saachen iwwert de Sport soen. Da ginn ech dem Buergermeeschter d‘Wuert, dass hien dem Här Bertinelli d‘Wuert weidergëtt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass jo praktesch. Ech gesinn Dir léiert séier, Här Ulveling. Här Bertinelli, Dir hutt d‘Wuert.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Villmools Merci, Här Buergermeeschter. Dat war eng gutt an eng grouss Explikatioun vum Kulturschäffen. Déi gréissten Neierung hei dran ass, datt d‘Sportskommissioun sech ëm d‘Sportsveräiner këmmert an d‘Kulturkommissioun sech ëm d‘Kulturveräiner këmmert. Dat ass ganz wichteg, well d‘Leit aus dem Service des Sports d‘Sportsveräiner besser kennen an d‘Leit aus der Kulturkommissioun d‘Kulturveräiner besser kennen. Déi Zéng-Punkte-Regelung fannen ech ganz richteg. Well wann een zum Beispill net bei Manifestatiounen dobäi war, hat ee mam alen Dräi-Punkte-System séier Punkte verluer. An et war schwiereg, iwwerhaapt Subsiden ze kréien. Elo hu mer dat vill méi vaste gemaach. Esou hunn d‘Veräiner méi Punkten, op deene se Subside kréie kënnen. Natierlech wäerten déi Associatiounen a Veräiner méi kréien, déi sech mat eiser Stad identifizéieren a Woch fir Woch d‘Gemeng Déifferdeng dobausse vertrieden. Dëst ass fir eis méi iwwersiichtlech a méi transparent. Et gi kloer Kritäre gesat, fir d‘Liewe vun der Veräiner ze vereinfachen. Si kënne selwer ausrechnen, wivill se kréien a brauchen net all Joers ze roden. Dat ass alles ganz kloer an däitlech explizéiert. Zu de Reglementer huet den Här Ul-


veling alles gesot. Dofir wäert ech net méi drop agoen. Ech wëll awer nach eppes zu de Veräiner soen, wat den Här Buergermeeschter och schonn ëfters heibanne gesot huet. Wéi mer d‘Veräiner behandelen. Ech hat mer d‘Méi gemaach — well dat Subsidereglement jo e bësse méi laang gedauert huet — a war mech emol an eis Nopeschgemengen ëmkucken, wéi dat bei hinne fonctionnéiert. Ech menge soen ze kënnen, datt mer déi eenzeg Gemeng am Land sinn, déi esou gutt mat hire Veräiner verfiert. D’logistesch Hëllef ass néierens esou grouss wéi an eiser Gemeng.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Très bien!

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Ech hunn dat schrëftlech. Mir si wierklech d‘Nummer eent hei zu Lëtzebuerg. Egal wat se organiséieren, mir ënnerstëtze se tatkräfteg, paken iwwerall eng Hand mat un a probéieren déi Organisatiounen esou gutt et geet ze begleeden. Egal wéi eng Doléancë se bis elo haten, wa gréisser Manifestatioune stattfonnt haten, wou et finanziell heiansdo net duergaange war, ware se bei eis nach ni op daf Ouere gestouss, hunn ëmmer eng oppen Dier fonnt, wou se mam Buergermeeschter oder engem Schäffe schwätze konnten, wou se dann och Jo gesot kritt hunn. Wann et interessant genuch war, huet d‘Gemeng sech selwer dru bedeelegt. Dat ass an deenen anere Gemengen net esou normal an esou üblech. Duerfir wëll ech dat och emol eng Kéier hei gesot hunn. Natierlech wëll ech op dëser Plaz alleguerten eise Gemengeservicer Merci soen, déi eng heeden an eng gutt Aarbecht maache fir eis Veräiner. Ob dat an der Kultur oder am Sport ass. Dat kann een net oft genuch soen. Heiansdo gi se zwar vernannt, wa se net direkt dat Richtegt bréngen, mä et muss een awer soen, datt se wierklech vill Aarbecht leeschten, hin an hier lafen, fir et jidderengem gerecht ze maachen. Dat muss och eng Kéier gesot ginn. Net ze vergiessen, eis Sports- a Kul-

turveräiner, deenen ech och Merci soen, fir déi wichteg Aarbecht, déi si leeschten. Ouni si wiere mer eng aarm Stad, wat de Sport an d‘Kultur ugeet. Woch fir Woch, droe si den Numm Déifferdeng no baussen iwwert d‘Grenze vun der Gemeng a souguer iwwert d‘Land ewech. Dat dréit och zu engem gudden Image vun der Stad Déifferdeng bäi. Duerfir soe mer alleguerten deenen Associatioune Merci. A mir bezuelen déi Subside gären.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Très bien! Här Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, d‘Ausschaffe vun engem Subsidereglement ass enorm komplex, well een op immens ënnerschiddlech Facteuren oppasse muss. Duerfir soen ech virop deenen zoustännege Schäffen, dem Här Bertinelli an dem Här Ulveling, Merci, fir hir Aarbecht, a wëll hinnen heifir félicitéieren. E grousse Merci awer och un d‘Kommissiounen. Se hunn eis d‘Aarbecht vläicht net ëmmer einfach gemaach, mä mat hirer konstruktiver Kritik, hu se awer e wichtege Bäitrag geleescht. Ech fannen et ganz gutt, dass d‘Kommissiounen an Zukunft méi staark an d‘Subsideverdeelung agebonne ginn. D‘Veräiner — a mir hunn der eng jett hei an der Gemeng — sinn enorm wichteg fir d‘Liewe vun eiser Stad. Vill vun hinnen, egal ob se am kulturellen oder am sportleche Beräich aktiv sinn, sinn op de Subsid vun der Gemeng — emol méi, emol manner staark —ugewisen. Mir hunn hei d‘Opdeelung vun de Subsides fixes an de Subsides variables. Bei deem enge gëtt der Memberzuel Rechnung gedroen, wat ech richteg fannen. A bei deem aneren, kucke mer virun allem d‘Aktivitéiten, déi de Veräin oder d‘Associatioun mécht. Mam Punktesystem kritt d‘Gemeng d‘Méiglechkeet, déi Veräiner besonnesch staark ze ënnerstëtzen, déi extrem vill ënnerwee an aktiv sinn. Ganz

69

fient avec la ville toucheront davantage. Les critères sont clairs et les associations peuvent calculer à l’avance combien elles toucheront, ce qui leur facilitera la vie. M. Ulveling a fourni toutes les explications concernant le règlement. Il est donc inutile d’y revenir. Fred Bertinelli tient cependant à dire qu’il s’est rendu dans les communes voisines pour voir comment fonctionne leur règlement des subsides. Differdange doit être la seule commune du pays à soutenir autant ses associations. La commune les aide autant qu’elle peut. S’il leur manque de l’argent pour une manifestation, le collège échevinal les écoute. Si un projet est intéressant, la commune y participe. Dans les autres communes, ce n’est pas une normalité. Fred Bertinelli en profite pour remercier les services communaux pour leur travail en faveur des associations. Eux aussi font toujours de leur mieux. L’échevin remercie ensuite les associations sportives et culturelles. Celles-ci améliorent l’image de Differdange à travers le pays et même au-delà. Le collège échevinal est content de leur verser des subsides.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) estime que l’élaboration d’un règlement des subsides est complexe, car il faut tenir compte de nombreux éléments. C’est pourquoi il félicite M. Bertinelli et M. Ulveling pour leur travail. Un grand merci aussi aux commissions. Elles n’ont pas facilité le travail du collège échevinal, mais leurs critiques constructives ont contribué à améliorer le règlement. Pierre Hobscheit pense que les commissions doivent jouer un rôle plus important dans la distribution des subsides. Les associations sont importantes dans la vie de la commune. Le fonctionnement de beaucoup d’entre elles dépend en grande partie du subside de la commune. Le subside fixe est calculé sur base du nombre de membres. Le subside variable dépend des activités. Les associations qui sont particulièrement actives — notamment auprès


des jeunes — sont soutenues plus fortement. Grâce à un règlement plus transparent, les associations peuvent désormais comprendre pourquoi certaines obtiennent un subside plus élevé que d’autres. Pierre Hobscheit salue particulièrement le subside en faveur du personnel formateur, qui peut atteindre 50 % des dépenses avec un plafonnement à 4  000  euros. Cela garantit un encadrement optimal. Les associations qui participent aux festivités de la commune sont avantagées. C’est bien, car ces associations contribuent au succès des fêtes. Les socialistes soutiennent le nouveau règlement, car il récompense les associations actives et motive les autres à en faire plus.

MARCEL MEISCH (DP) salue à son tour le nouveau règlement. Il est plus transparent que l’ancien. Les associations dépendent du subside communal, car il est difficile de trouver des sponsors. Il est important de soutenir les entraîneurs et les associations participant aux festivités officielles. Les communes voisines observent Differdange. Et l’image que donne Differdange est meilleure si le cortège est grand et si toutes les associations y participent. Marcel Meisch constate que le dossier du conseil communal ne contient pas l’avis de la commission culturelle. N’en a-t-elle pas remis ou bien est-ce contraire au nouveau règlement?

TOM ULVELING (CSV) dit en

speziell och am Jugendberäich. Wichteg ass ausserdeem, dass mer fir méi Transparenz suergen. Dat ass schonn ugeklongen. Dass och novollzéibar ass, firwat de Veräin X vläicht méi e grousse Subsid kritt wéi de Veräin Y. Wa mer vum Jugendberäich schwätzen, si mer och séier bei den Traineren, déi déi Jonk encadréieren. De Subsid vu bis zu 50% mat engem Plaffong vu 4.000 Euro pro Joer, wëll ech hei ausdrécklech begréissen. Dëst garantéiert en optimaalt Encadrement. Positiv ervirzesträichen ass, dass mer duerch de Punktesystem wéi en elo hei virläit déi Veräiner ënnerstëtzen, déi besonnesch heefeg un de Festivitéiten an Aktivitéite vun der Gemeng deelhuelen. Schliisslech sinn et grad d‘Veräiner, déi duerch hir Stänn d‘Fester oft eréischt zu deem maachen, wat se am Endeffekt sinn. D‘LSAP ënnerstëtzt ënnert dem Stréch dëst neit Reglement, well et genee op de richtege Wee geet. Déi Veräiner, déi haut scho vill aktiv sinn, gi belount. An déi, déi et am Moment nach net grad esou sinn, kréien elo vläicht en Ureiz, fir an Zukunft am Interessi vun eiser Stad e bësse méi aktiv ze ginn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit.

plaisantant que la commission de la culture était d’emblée d’accord sur tout. C’est pourquoi il n’y a pas d’avis.

Här Meisch Marcel, w.e.gl.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suppose qu’il a été oublié.

Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, d‘DP begréisst selbstverständlech dat neit Subsidereglement. Mir si wierklech frou, datt et vill méi iwwersiichtlech a vill méi transparent ginn ass. Dat ass fir eis ganz wichteg. E ganze Koup Veräiner hei zu Déifferdeng si wierklech op de Subsid ugewisen, well et ëmmer méi schwéier gëtt, virun allem fir déi Kleng Sponsoren ze fannen. Dofir si se frou, wann d‘Gemeng hinne finanziell ënnert d‘Äerm gräift.

Les conseillers communaux le recevront.

MARCEL MEISCH (DP) ajoute que les formulaires de demande de subside doivent être plus clairs. En ce qui concerne le système d’évaluation à dix points, le collège échevinal sait-il déjà combien d’euros vaudra chaque point?

MARCEL MEISCH (DP):

70

Selbstverständlech si mer frou, datt d‘Traineren d‘Jugend tatkräfteg ënnerstëtzen. Mir géifen drop halen, datt eis Veräiner och wierklech op den offizielle Festivitéite matmaachen. D’Nopeschgemenge kucken op eis. An et mécht natierlech méi schéin, wa mer e grousse Cortège an e grousst Fest hunn, wann déi sämtlech Veräiner vertruede sinn. Dat schwätzt sech erëm. Dofir soll een do en A drop halen.Ech hätt awer nach e puer Froen. Ech gesinn, datt am Dossier Avise vun der Finanz- a Sportskommissioun bäi leien, awer kee vun der Kulturkommissioun. Hunn déi keen ofginn? Oder waren déi anerer Meenung?

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Dat war déi eenzeg, déi direkt d‘accord war. Dofir läit deen net dran.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Natierlech hu si en Avis ofginn. Wann deen net am Dossier ass, kritt Der deen nogereecht. Et war awer net esou, datt mer dee verstoppe wollten.

MARCEL MEISCH (DP): Déi Fichen, fir de Subsid unzefroen, solle méi transparent sinn. Dat soll aneschters opgebaut ginn. Dozou hätt ech eng Fro. Et ass virdru gesot ginn, et géif elo vun null bis zéng opgedeelt ginn. Hutt Der scho Virstellungen, wat null oder eent an Euro wäert ass? Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Ulveling.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Mir hu scho Simulatioune gemaach. Et ass esou, dass jiddweree mindestens dat kritt, wat e bis elo ëmmer kritt huet. Déi verschidde Montante weess ech elo net méi auswenneg. Mä mir


hunn d‘Wäerter determinéiert. Ech weess se net méi genau an ech wëll hei keng Dommheet soen. Mä de Wäert ass esou ausgerechent an esou festgeluecht, dass jiddereen zumindest op dat kënnt, wat e bis elo hat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Et ass kloer, wa mer eng Äntwert vum Inneministère kritt hunn an et genehmegt ass, dass mer duerno eng Versammlung maachen, wou mer de Veräiner alles genau erklären. Bis dohinner hu mer dee Formulaire dann och fäerdeg. Da kréie se deen direkt mat. An dann dierft kee Problem méi sinn. Wéi gesot, d‘Valeur vum Wäert wäerte mer all Joers an der Budgetsdiskussioun beim Poste vun de Subsiden dobäileeën.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Dat ass méiglech.

Wëllt nach een dozou Stellung huelen? Den Här Schwachtgen, w.e.gl.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV):

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ganz kuerz… Ech vermëssen eppes hei dran. Eis Veräiner, ob Kultur oder Sport, feiere jo Fester. Et kënnt een, zum Beispill, iwwert e Bonussystem ekologesch Fester ënnerstëtzen an do Punkte verdeelen. Een, zwee, dräi oder méi Punkte ginn. Wann e Veräin bei Müll eng Null kritt, well d‘Gemeng deen deier entsuerge muss, wier dat natierlech och en Ureiz fir déi aner Veräiner, fir méi effektiv ze schaffen. An esou ee Bonussystem kënnt ee vläicht och op anere Plazen aféieren. Oder eng Kéier en Avenant derzou bäisetzen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Schwachtgen hat d‘Wuert. Elo ass et um Här Antony Fränz.

Dir schéngt do eng gutt Relatioun ze hunn.

… ob et eventuell méiglech wär… Déi missten och nei Uniforme kréien. Kënnt een déi 2.000 Euro, déi se véier Joer laang all Joer kréien, net cumuléieren? Esou eng Uniform — dat weess den Här Meisch jo selwer — kascht vill Geld.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Ech hu gesot, si sollen e Bréif un de Schäfferot schreiwen. Da géife mer dat am Schäfferot diskutéieren. An da kënnte mer dat festhalen. Dat wär an der Theorie net onméiglech.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP):

TOM ULVELING (CSV) répond que des simulations ont été faites et que les associations ne toucheront pas moins qu’avant. Dès que le ministère de l’Intérieur aura remis son approbation, le règlement sera présenté aux associations. À ce moment-là, celles-ci recevront aussi le nouveau formulaire. La valeur des points servant à calculer le subside sera fixée chaque année dans le budget. FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) constate que les associations culturelles ou sportives organisent des fêtes. Ne pourrait-on pas soutenir les fêtes écologiques à travers un bonus? Car si une association obtient un 0 parce que la commune doit éliminer les déchets, cela l’inciterait peut-être à se montrer plus écologique à l’avenir. Un avenant au règlement pourrait être la solution.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) a une question concernant les uniformes pour la musique de Niederkorn.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate que M. Antony

Wann Dir mir dat sot, ass dat fir mech an der Rei.

semble avoir de bonnes relations avec cette association.

Dann hätt ech nach eng Fro par rapport zu der Nidderkuerer Musek vis-àvis vun der Harmonie Déifferdeng. Mir si keng Fanfare. Mir sinn elo Musek Nidderkuer, net méi Fanfare Nidderkuer.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wat heescht mir? Sidd Dir do elo mat dran oder wéi?

FRANÇOIS ANTONY (LSAP):

FRANÇOIS ANTONY (LSAP):

Nee.

Ech hätt eng Fro, wat d‘Uniformen ugeet. Ob et och fir d‘Nidderkuerer Musek eventuell…

Just eng Fro dozou. Dat mat deene 600 Euro vis-à-vis vun 300 Euro fir den Dirigent, leeft dat nach fir déi nächst dräi Joer? Oder bleift dat ëmmer esou bestoen? Dee feste Montant,

71

demande si le subside de 2 000 euros par an sur quatre ans ne pourrait pas être versé en une seule fois. Car les uniformes coûtent cher.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est possible. TOM ULVELING (CSV) précise qu’ils doivent envoyer une lettre au collège échevinal, qui en discutera. En théorie, c’est possible. FRANÇOIS ANTONY (LSAP) se déclare satisfait. Il ajoute que la musique de Niederkorn n’est plus une fanfare et la compare à l’Harmonie municipale de Differdange. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui demande s’il en fait partie.


FRANÇOIS ANTONY (LSAP) répond que non. Il demande si le montant fixe de 600 euros pour le chef d’orchestre sera reconduit indéfiniment.

TOM ULVELING (CSV) revient à la question de la fanfare et explique que l’une des associations a le titre d’harmonie municipale et l’autre pas. Mais le collège échevinal accorde la même valeur à l’une comme à l’autre. Pour ce qui est des uniformes, Tom Ulveling ne voit a priori pas de problèmes à accorder les subsides en une fois. Mais avant de prendre une décision, le collège échevinal doit recevoir une demande officielle.

FRED BERTINELLI (LSAP) revient sur l’idée de M. Schwachtgen concernant les fêtes écologiques. Il la trouve pertinente pour les fêtes organisées directement par les associations. Cela pourrait être inscrit au règlement. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que M.  Schwachtgen parlait de fêtes privées. L’idée est bonne et sera soumise à la commission.

ALI RUCKERT (KPL) constate qu’il a fallu du temps pour aboutir à ce règlement. Le collège échevinal apprend toutefois de ses erreurs et a consulté les commissions consultatives, ce qu’il ne fait pas toujours. Les commissions ont pu mener des discussions sérieuses et faire des suggestions. Ali Ruckert rappelle qu’il a été dit qu’aucune association ne toucherait moins qu’auparavant. Il propose que l’on fasse un bilan dans deux ans pour en être sûr. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le bilan pourra être tiré dans un an déjà. Il cède la parole au président de la commission des finances.

ROBERT MANGEN (CSV) signale que les subsides communaux sont essentiels à la survie des associations. Mais Differdange serait triste sans musique, sport et culture.

deen den Dirigent kritt?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Tom Ulveling huet d‘Wuert.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Déi eng hunn den Titel Harmonie Municipale, anerer hunn deen net. Eis ass dat eent grad esou vill wäert wéi dat anert. Déi aner Froen, déi Der gestallt hutt, ob d‘HMD kënnt Uniformen zougestallt kréien a fir een, zwee oder dräimol 2.000 Euro beieneen ze kréien, hunn ech gesot, datt ech a priori kee Problem gesinn. Mä si sollten eng offiziell Demande dofir un de Schäfferot schécken. Da géif de Schäfferot dat décidéieren. Mä ech mengen, dat misst u sech kee Problem sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Bertinelli.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Ech wollt dem Här Schwachtgen äntweren. Dat Subsidereglement ass jo elo näischt esou Neies. Der wësst, wivill Veräiner bei der Bëschbotzaktioun matmaachen. Mat deem System dee mer hunn, fir op de Fester Glas a Fläschen ze vermeiden. Ech hu kee Problem dermat, datt dat fir d‘Fester, déi d‘Veräiner alleng organiséieren, an e Reglement stoe kënnt. Domadder kënnte mer ganz gutt liewen. Ech fannen Är Ureegung ganz gutt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech huelen un, den Här Schwachtgen mengt privat Fester. Et war awer och dat eent oder dat aner Fest am Park, wou dat net de Fall war. Dat ass eng gutt Iddi a mer huelen dat mat an d‘Kommissioun. Den Här Ruckert huet d‘Wuert.

72

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech maachen drop opmierksam, dass et laang gedauert huet, fir elo hei iwwert dat Reglement ofstëmmen ze kënnen. Dass et net am Ruckzuck-Verfahre gemaach ginn ass, wéi dat vläicht am Ufank geplangt war. Ech stellen och fest, dass de Schäfferot lernfäheg ass an e wierklech all d‘Kommissiounen gefrot huet, wat net ëmmer de Fall ass, wéi mer jo haut nach an der Sitzung gesinn hunn. An de Kommissiounen ass seriö driwwer diskutéiert ginn an et si Virschléi gemaach gi wéi, zum Beispill, vun der Finanzkommissioun. Dofir begréissen ech, dass mer haut doriwwer ofstëmmen. Ech géif just virschloen, well gesot ginn ass, et géif kee Veräin eppes verléieren, wann en natierlech Aktivitéite mécht, dass ee vläicht an zwee Joer géif e Bilan maachen a kucken, ob dat dann och esou an d‘Realitéit ëmgesat gouf oder net.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech mengen, dat kënnte mer schonn d‘nächst Joer maachen. De President vun der Finanzkommissioun huet d‘Wuert. Den Här Mangen.

ROBERT MANGEN (CSV): De Conseiller, Här Buergermeeschter. No laangem Hin an Hier a mat vill Diskussiounen, läit eis elo dat neit Subsidereglement vir. Déi finanziell Ënnerstëtzung fir ons lokal Veräiner, ass oft néideg, fir d‘Veräinsliewen oprecht ze erhalen. Wat wär ons Stad trouschtlos a vereinsaamt ouni Musek, Chorale, Sport oder Kultur. Et ass schwiereg, eng gerecht Verdeelung tëschent deenen ënnerschiddlechen Aktivitéiten ze erreechen. Dat virleiend Subsidereglement ass ee Compromis, dee mir fir een oder zwee Joer acceptéiere kënnen. Duerno muss


awer eng Analys erfollegen, déi iwwert e gerecht Verdeelen uerteelt, mat eventuell deenen néidegen Upassungen. De Subsid besteet aus engem Betrag A, deen opgrond vun de Memberen ausgerechent gëtt. Woubäi déi Jugendlech ënner 19 Joer an déi am beschten Alter iwwer 59 zweemol gezielt ginn. De Betrag B gëtt no enger Opschlësselung vun deene verschiddenen Aktivitéite vun de Veräiner ausgerechent. Dës zwee Beträg, A + B, gi vum Schäfferot bei den alljährleche Budgete festgeluecht, kënnen awer vun alle Parteien a vun de Conseillere verännert ginn. Et ass och wichteg ze soen, wann een déi lokal Veräiner ënnerstëtze wëllt, dass ee bei all Budgetsdiskussioun dorop agoe sollt. Heiansdo entstinn Diskussiounen, wou d‘Veräiner mat eppes net averstane sinn. Dofir fanne mer, wann iergendwéi Diskussioune sinn, datt dat an de Gemengerot kënnt an dee gesamte Gemengerot doriwwer ofstëmme kann, fir quasi en zweet Uerteel ze kréien, wann de Schäfferot eng Differenz mat engem Veräin hätt. Ech mengen, dat ass eng Gerechtegkeet, déi mer an enger Demokratie oprecht erhale sollen. Et ass da just eng kuerz Diskussioun an de Gemengerot kann dann doriwwer ofstëmmen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Glauden nach, w.e.gl.

JOS GLAUDEN (DP): Ech hunn nach eng Fro un den Här Ulveling zu de Veräinsfester. Eng Saach, déi mer opgefall ass. Wier et net méiglech am Gemengereglement festzehalen, dass se nëmmen nach Becheren dierften erausginn, wou Vidange drop ass? Da géif dat emol ophéieren, datt am Zentrum no engem Fest Béierfläschen op de Fënsterbänken an iwwerall ronderëm stéingen. Ech fannen, datt dat eng gutt Saach wier. Déi

meescht Veräiner maachen dat jo schonn. Verschiddener maachen et net. Dat ass eppes, wat mer opgefall ass. Dat wier vläicht gutt, wann Der dat maache géift.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech mengen, dat hu mer verstanen. Mer huelen dat mat. Dat wäert spéitstens d‘nächst Joer an d‘Reglement afléissen. Ech fannen dat gutt. Den Här Ulveling wollt nach eppes soen.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Dat ass eng ganz gutt Ureegung vum Här Glauden. Ech selwer hu mech och schonn doriwwer opgereegt. Ech hunn scho gefrot, fir esou eng Aart Règlement interne auszeschaffen, wa Fester organiséiert ginn, fir Müll ze vermeiden respektiv keng Fläsche méi ze verkafen, wou all déi Kritären dra stoe kommen. Dorop wäerte mer hi schaffen. Well och wann am Park all déi Fläsche ronderëm leien, déi verkaf goufen, an herno lafen d‘Kanner am Summer buerféiss iwwert d‘Wiss, hu mer e Problem. Dat wëll ech net. Fir op de Blues Express zréckzekommen, kann et och net sinn, wa mer en Haaptsponsor hunn, deen eis wierklech vill Suen erabréngt a vill Ënnerstëtzung gëtt, dass awer verschidde Veräiner sech manifestement net wëllen dorunner halen an op eemol aner Saache verkafe wéi dat, wat ofgemaach gi war. Dofir musse mer wierklech e Règlement interne maachen, wou ee seet, wat d’Konditioune sinn, un déi ee sech hale muss. Mä ech mengen, wa mer de Veräiner dat eng Kéier gesot hunn, wäert et och klappen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ier mer zum Vote kommen, nach zwou Bemierkungen.

73

Il est difficile de répartir équitablement les subsides, car les activités sont diverses. La commission des finances peut accepter le règlement actuel pour un ou deux ans. Mais il faudra ensuite procéder à une évaluation et apporter éventuellement des modifications. Le subside se compose d’un montant A calculé sur base des membres. Les membres de moins de 19 ans et ceux de plus de 59  ans comptent deux fois. Le montant B dépend des activités. Les montants A et B sont fixés par le collège échevinal dans le budget. Il arrive parfois qu’une association ne soit pas d’accord avec une décision. Dans ce cas-là, la question devrait être soumise au conseil communal. La décision serait alors plus démocratique.

JOS GLAUDEN (DP) demande si on ne pourrait pas retenir dans le règlement que les associations doivent utiliser uniquement des verres avec consigne lors des fêtes. La plupart des associations le font de toute façon, mais il arrive encore parfois de voir des bouteilles de bière sur les bords des fenêtres ou par terre. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le collège échevinal inclura cette suggestion dans le règlement au plus tard l’année prochaine.

TOM ULVELING (CSV) a déjà proposé l’élaboration d’un règlement interne comprenant des critères permettant de limiter les déchets et interdisant la vente de bouteilles. Car en été, par exemple, lorsque les prairies du parc sont pleines de bouteilles et les enfants courent pieds nus, cela peut poser problème. Lorsque, dans le cadre d’un événement important comme le Blues Express, un sponsor investit beaucoup d’argent, il est également intolérable que certaines associations ne se tiennent pas à ce qui a été décidé en vendant des articles qu’elles ne devraient pas. C’est pourquoi un règlement interne est absolument nécessaire.


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) estime que si l’on regarde les fêtes organisées par la commune cette année, la situation s’est améliorée et les associations participent. En outre, l’argent n’est pas tout. La commune met aussi à disposition des associations une aide logistique essentielle, par exemple en leur louant des salles et en les entretenant. La commune sait que les associations sont importantes. D’un autre côté, le travail éducatif effectué par les associations permet à la commune d’économiser de l’argent. Il faut soutenir les associations à condition que celles-ci comprennent que tout n’est pas possible. (Vote) Roberto Traversini passe aux règlements temporaires de circulation.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

explique que les travaux les plus importants ont lieu à l’entrée en ville. Dans la rue du Gaz, les conduites d’Air Liquide sont retirées. Les réseaux sont refaits dans la rue Prince-Henri. Dans la rue Pierre-Gansen, le chantier s’achèvera le 29 ou le 30 juillet, ce qui devrait soulager les habitants. Des travaux sont en cours dans la rue Kalekerbaach et dans la rue Émile-Mark. Les autres règlements portent sur la place du Marché à Niederkorn pour la kermesse et la place des Alliés au Fousbann pour la fête d’inauguration.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise que l’inauguration aura lieu samedi à 10 h 30 et demande aux conseillers communaux d’être ponctuels. (Vote) Roberto Traversini passe aux commissions consultatives. Mme  Dina Domingues, qui a demandé à faire partie de la commission de l’intégration, habite bien à Differdange. Il en a été question la dernière fois. Dans la commission de l’environnement, Pascale Hansen est remplacée par Gian Carlo Pedrazzoli. Roberto Traversini dit en plaisantant que même si les cours d’italien ont été supprimés, il n’est pas in-

Nationalfeierdag ass dëst Joer e bëssen an d‘Waasser gefall, mä wa mer all eis Fester huelen a mer kucken, wéi et virdru war a wéi et haut ass, ass et bal eng Verbesserung vun 100%. Dat heescht, d‘Veräiner maache scho mat, ouni awer grouss op d‘Tromm ze schloen. Zweetens wëll ech soen, datt Suen net alles sinn. Déi logistesch Hëllef, déi den Här Bertinelli ugeschwat hat, ass souwisou onbezuelbar. Déi 19 Leit heibanne wëssen, wat dat eis kascht. All déi Entretiene vun de Säll a vun den Terrainen an d‘Locatiounen, déi mer de Veräiner bezuelen. D‘Stad Déifferdeng kënnt senge Veräiner wierklech vill entgéint. Alles dat maache mer, well mer wëssen, wéi wichteg se fir eis Stad sinn. An anerersäits, wann ee bedenkt, wivill éducativ Aarbecht eis Veräiner maachen, erspuert eis dat jo och erëm vill Suen. Dir wësst jo, wat eis eng Maison Relais kascht. Et ass richteg a wichteg, datt mer eis Veräiner weiderhin ënnerstëtzen. Mä si mussen awer och verstoen, datt mer net alles maache kënnen, well mer schonn zimlech vill maachen. Dat gesot, Här Generalsekretär, komme mer zum Vote.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver le règlement communal portant sur l‘attribution de subsides.

Här Bertinelli, mir géife gär anstänneg ze Fouss, mam Vëlo a mam Auto, duerch eis Stad kommen. Règlements temporaires de circulation. Dir hutt d‘Wuert.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Ech wëll just op déi Haaptschantercher agoen. Dir gesitt jo selwer, wou mer iwwerall amgaange sinn ze schaffen. Déi gréisst Aarbecht ass d‘Entrée en ville. An der Rue du Gaz ginn Air-Liquidesleitungen erausgeholl. Dat wäert nach e bëssen daueren. An der Rue Prince Henri ginn d‘Réseaue

74

frësch gemaach. Enn dës Mounts wäert d‘Rue Pierre Gansen endlech fäerdeg ginn. De Moment ass se nach gespaart. Mä den 29. oder den 30. Juli, wäerten déi Aarbechten definitiv ofgeschloss sinn. Déi Leit haten elo laang genuch Inconvénienten. Da gëtt an der Rue Kalekerbaach geschafft. An der Rue Emile Mark sinn et Aarbechte vu Ponts & Chaussées, alles am Kader vun der Entrée en ville. An da méi kleng Avenanten wéi d‘Place du Marché zu Nidderkuer wéinst der Kiermes. D‘Place des Alliés wéinst der Inauguratioun, wou ech iech alleguer e Samschden invitéieren. Op der Place des Alliés wëlle mer d‘Kiermes erëm aféieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bertinelli. Ech widderhuelen: D‘Inauguratioun ass e Samschdeg de Moien um hallwer eelef. Kommt matzäiten, net datt der d‘Sonn verpasst. Da stëmme mer doriwwer of.

Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver les règlements temporaires de circulation.

Merci. Deen nächste Punkt sinn d‘Kommissiounen. D‘Madame Dina Domingues, déi gefrot hat fir an d‘Integratiounskommissioun, wunnt hei zu Déifferdeng. Dat war d‘lescht Kéier an der Sëtzung gefrot ginn. Dat hu mer nogekuckt. An dann hu mer eng Ännerung an der Ëmweltkommissioun. D‘Pascale Hansen gëtt duerch den Gian Carlo Pedrazzoli ersat. Och wa mer keng italienesch Coursë méi hunn, ass een net dru gehënnert, Italienesch ze schwätzen. Ci sono ancora un po‘ d’italiani in questo comune. Sidd der domadder averstanen?


Le conseil communal décide à l‘unanimité d‘approuver les changements au sein des commissions consultatives. Exzellent. Da komme mer zu de Froestellungen. Den Här Wintringer.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, léif Frënn aus dem Gemengerot, erëm gesi mer, dass eis Conseilleren net ëmmer iwwert alles informéiert ginn, wat hei an eiser Gemeng geschitt. Vill onnëtz Maile kommen a mengem Postfach un, dass awer eng verseuchte Bauschuttdeponie zu Nidderkuer ugeluecht géif ginn, hunn ech net kritt. Awer aus dem Fernseh sinn ech dat gewuer ginn. Ech wollt net gleewen, wéi ech héieren hunn, dass zu Nidderkuer bei der Spillplaz direkt hannert de Gäert vu verschiddenen Awunner eng verseuchte Bauschuttdeponie mat Genehmegung vun eiser Gemeng entstane wier. Ech hätt eisem Buergermeeschter jo villes zougetraut, awer dass eise Buergermeeschter, deen dann och nach vun deene Gréngen ass, esou eppes toleréiere géif, hätt ech ni fir méiglech gehalen. Souguer d‘Awunner, déi dovu betraff sinn, goufen emol net iwwer déi Bauschuttdeponie informéiert. Dräi Famillje goufe per Bréif informéiert, dass hannert hiren Haiser — an der Rue Haneboesch, Postfach 4578, mat der Autorisatiounsnummer 23411 — en Immeuble géif gebaut ginn. De Plang oder weider Informatioune kënnte si op Rendez-vous beim Service technique an der Gemeng um zweete Stack kréien. Vun enger zwee Meter héijer Mauer an enger verseuchter Bauschuttdeponie steet hei awer näischt dran. Ech sinn awer aus dem Fernseh gewuer ginn, dass déi Deponie no fënnef Joer soll ewechgeholl ginn. Dat gëtt jo dann erëm eng Kéier Kaméidi a vill Stëbs. Ech wollt emol wëssen, ob scho vun deem verseuchte Buedem Analyse gemaach gi sinn an ob an Zukunft re-

gelméisseg Buedemprouwe geholl ginn, fir ze kucken, ob d‘Wäerter net méi schlecht ginn? Net dass d‘Spillplaz vläicht eng Kéier misst zougemaach ginn oder d‘Proprietairen näischt méi aus hire Gäert iessen dierften. D‘DP wënscht sech op jidde Fall, dass déi Deponie esou séier wéi méiglech ewechgeholl gëtt an déi betraffen Awunner esou séier wéi méiglech an enger Biergerversammlung opgekläert ginn. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Wintringer. Ech bremsen Äre ganzen Enthusiasmus, well et net deen heite Buergermeeschter ass, deen déi Autorisatioun ginn huet. Et war den Här Claude Meisch, deen déi Autorisatioun ginn huet. An ech mengen, Dir sidd dem Här Claude Meisch an där Partei méi no wéi ech. Déi Autorisatioun war 2013 erausgaangen. (Interruptioun) Ma da lauschtert, Här Wintringer. Da schéisst Der vläicht net méi esou schnell an esou fest. Lauschtert gutt no. Ech si frou doriwwer, datt den Här Meisch déi Autorisatioun ginn huet, well do e Betrib mat 300 Leit hikënnt. Dat hat Der vläicht vergiess ze soen. Do kënnt e Betrib mat 300 Leit. Dat alleng kann awer net d‘Ursaach sinn, firwat een dat seet, wat Dir hei zielt, a wat totale Quatsch ass. Dee Buedem war nach ëmmer verseucht op där Plaz. Dat war nach ëmmer esou. An et gouf kee weidere verseuchte Buedem méi dohinner getippt. Keen ee Meter Kibb. Dee verseuchte Buedem gouf elo do ewechgeholl an op enger anerer Plaz zwëschegelagert, fir herno ewechgeholl ze ginn. Dat heescht, déi sämtlech Awunner aus där Strooss hunn herno erëm eng propper Plaz. Dofir sinn ech frou, datt de Claude Meisch déi Autorisatioun ginn hat. Déi eenzeg Autorisatioun, déi nach feelt, ass déi vum Ëmweltministère. Mir brauchen nach hiren Accord, fir dat däerfen ze maachen. An et ass net de Buergermeeschter Traversini, deen déi gëtt, mä déi Ministesch, déi dofir

75

terdit de parler cette langue. (Vote) Roberto Traversini passe aux questions.

ARTHUR WINTRINGER (DP) constate que les conseillers communaux ne reçoivent pas toujours toutes les informations. Sa boîte de courrier électronique est pleine de messages inutiles et pourtant il ne savait pas qu’une décharge de gravats contaminés avait été installée à Niederkorn à côté d’une aire de jeux derrière les jardins des habitants. Arthur Wintringer en a entendu parler à la télévision. Il n’aurait jamais cru le bourgmestre capable d’un tel acte. Même les habitants n’en ont pas été informés. Les familles ont simplement reçu une lettre leur communiquant qu’un immeuble serait construit. Mais pas un mot concernant le mur de deux mètres et la décharge de gravats contaminés. Cette décharge sera enlevée dans cinq ans, ce qui occasionnera beaucoup de bruit et de poussière. Le collège échevinal a-t-il prévu d’analyser régulièrement le sol pour savoir s’il est nécessaire de fermer l’aire de jeux et d’informer les habitants de ne pas manger les légumes de leur jardin. Les démocrates souhaitent que la décharge soit supprimée le plus vite possible.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à M. Wintringer de ne pas s’enflammer. Ce n’est pas lui qui a donné l’autorisation, mais un proche de M.  Wintringer, M. Claude Meisch. Cependant, le bourgmestre est content que cette autorisation ait été émise, car une entreprise de 300 personnes ouvrira ses portes. En plus, ce que M.  Wintringer raconte est du grand n’importe quoi. Le sol a toujours été contaminé et rien n’a changé. Cette terre contaminée vient d’être déplacée en attendant d’être enlevée définitivement. Grâce à l’autorisation de M. Claude Meisch, le sol sera donc nettoyé. Il ne manque plus que l’accord du ministère de l’Environnement. M.  Wintringer a manqué de style


en attaquant le bourgmestre et en insinuant des choses fausses. Il aurait mieux fait de lui en parler au préalable. Lorsqu’une autorisation de bâtir est émise, les riverains en sont informés. Cela a été fait dans ce casci également. Une seule dame n’a pas été informée alors qu’elle possède un jardin jouxtant la parcelle sur deux ou trois mètres. Mais dire que le collège échevinal veut cacher des choses est un mensonge. Roberto Traversini se réjouit de ce que le sol contaminé disparaîtra endéans les cinq ans et que 300 postes d’emploi seront créés.

ARTHUR WINTRINGER (DP) estime que le collège échevinal aurait pu organiser une réunion d’information publique. Les gens se sont réveillés un matin et se sont retrouvés avec un mur de deux mètres et demi. Il est normal qu’ils réagissent. En plus, ils ont été informés à travers la télévision, tout comme les conseillers communaux. Personne n’était au courant.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répète que ce n’est pas lui qui a émis l’autorisation. Mais il comprend pourquoi cette décision a été prise. Il comprend aussi que les riverains ne sont pas contents et que la lettre n’était peut-être pas suffisamment explicite. Mais insinuer que la commune déverse des gravats contaminés dans la décharge, c’est n’importe quoi. En plus, à terme, cela améliorera la situation des habitants. M. Wintringer en a fait une question politique. C’est son choix. Mais Roberto Traversini a bonne conscience. Il y a trois ou quatre mois, il y a eu une réunion publique à Niederkorn concernant la rue Pierre-Gansen, mais personne n’a abordé cette question. Que les gens ne soient pas contents est compréhensible. Mais le quartier y gagnera à terme tant en ce qui concerne la qualité de vie qu’en ce qui concerne l’environnement.

ARTHUR WINTRINGER (DP) approuve que l’on délivre un permis de construction pour une entreprise de 300 employés. Mais il aurait fallu

zoustänneg ass. Hei Saachen ze insinuéieren a mech hei unzegräifen, fannen ech wierklech kee gudde Stil. Dir hätt vläicht besser gehat — wéi och déi Leit, déi do wunnen —, fir d‘Éischt bei mech ze kommen, wou ee matenee geschwat hätt. Da wär ee sech bestëmmt eens ginn, respektiv wär een emol d‘Wourecht gewuer ginn. Well wat Dir gezielt hutt, ass falsch. Nach eng Kéier: Déi Leit sinn ugeschriwwe ginn. Dat heescht, soubal eng Baugenehmegung erausgeet, kréien all Bierger a Biergerinnen hei aus der Gemeng e Bréif, datt niewendrun gebaut gëtt, respektiv eppes gemaach gëtt. Eng Madame krut kee Bréif. Si huet zwee oder dräi Meter Gaart, deen un déi Parzell uschléisst. Mä eis hei ze ënnerstellen, mir hätten eppes wéilte verstoppen, ass natierlech net wouer. Ech si frou, datt mer elo endlech knaschtege Buedem ewechgeholl hunn an datt e bannent fënnef Joer ewech kënnt. An ech sinn och frou, datt mer 300 Aarbechtsplazen an eiser Gemeng schafen, wat mer wierklech déck néideg hunn.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, wéi dat ugefaangen huet, hätt een einfach kënnten direkt eng Biergerversammlung maachen a soen, datt dat an dat gemaach géif ginn. Da wier déi ganz Problematik net opkomm. Mä wann der op eemol moies opstitt an et ass Kaméidi vu Baggeren a Camionen an zwee Deeg drop steet eng zwee an en hallwe Meter héich Mauer do, ass et ganz normal, dass d‘Bierger sech manifestéieren. An dat si sech wieren. Dat ass ganz normal. A wann och nach de Fernseh dohinner kënnt an doriwwer bericht, kënnt dat dobaussen net gutt un. An och dass mir Conseilleren dat duerch de Fernseh gewuer gi sinn. Mir hätte virdru misste Bescheed gesot kréien. Dann hätte mer och mat de Leit dobausse schwätze kënnen. Mir wossten awer vun näischt.

76

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Wintringer, ech wosst dat och net direkt. Ech hunn déi Baugenehmegung net ginn. Mä ech verstinn awer, firwat déi autoriséiert ginn ass. Dir wëllt dat net verstoen. An ech verstinn och, datt d‘Leit net frou sinn, datt dat elo do ass. An ech verstinn och, datt se vläicht net aus dem Bréif erausgelies hunn, datt dat dohinner kéim. Dat verstinn ech alles. Mä eis hei ze ënnerstellen, mir géife verseuchte Buedem op déi Bauschuttdeponie tippen, wat jo absolutt keng Bauschuttdeponie ass, fannen ech allerhand. Dir sot, datt d‘Leit net ganz frou sinn, wat ech absolutt verstinn. Mä dann hätt Der awer och musse soen, datt dat hir Situatioun herno verbessert. Mä bon, dat ass Politik. Dat ass Äert gutt Recht. Ech hunn op alle Fall e ganz rouegt Gewëssen. An ech wäert mech souwisou nach mat deene Leit zesummesetzen.Iwwregens hate mer virun dräi oder véier Méint eng Biergerversammlung zu Nidderkuer, wou iwwert d‘Pierre Gansen geschwat gi war, wou ganz vill Saachen op d‘Tapéit koumen. An do war net ee Wuert doriwwer gesot ginn. Soss hätt een dat och scho kläre kënnen. Mir gi souwisou an dee Quartier zréck a wäerten d‘Bierger opklären. Datt déi Situatioun am Moment vläicht net glécklech ass, verstinn ech. Mä wann dat herno fäerdeg ass, gëtt et eng besser Plaz fir eis Awunner an och fir eis Ëmwelt. Huet nach een eng Fro?

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, ech wollt nach eppes soen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.


ARTHUR WINTRINGER (DP): Et ass an der Rei, dass eng Baugenehmegung kënnt fir e Betrib mat 300 Leit. Dat ass kee Problem. Mä ech mengen, et hätt een dee verseuchte Buedem direkt kënnten ewechféieren. D‘Leit froe sech, firwat dee just grad vun enger Plaz op déi aner getippt ginn ass. Firwat? Dat ass et. Et hätt een deen direkt kënnte fortféieren. Da wier et nëmmen eemol Stëbs an eemol Kaméidi ginn. Da wier en elo fort an et hätt kee méi driwwer geschwat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wouhinner? Solle mer en an d‘Ausland féiere wéi all Knascht?

ARTHUR WINTRINGER (DP): Egal wouhinner…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Solle mer en an d‘Drëtt Welt féieren?

ARTHUR WINTRINGER (DP): Ma net direkt niewent eng Spillplaz.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wou solle mer en dann hi féieren, Här Wintringer?

ARTHUR WINTRINGER (DP): Mir hunn eng Bauschuttdeponie.

ALI RUCKERT (KPL): Op déi historesch Deponie vun Arcelor, zum Beispill.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Genau do wäert en och hi kommen. Et feelt nach eng Genehmegung an da

wäert en dohi kommen. Quitte datt ech absolutt näischt doranner ze decidéieren hunn. Dat ass d‘Ëmweltministesch, déi dat mécht. Ech fannen awer och, datt et vläicht méi sënnvoll wär, fir et um Site selwer vun ArcelorMittal, wou den Här Ruckert seet, hin ze féieren. Da bräichte mer net duerch d‘ganzt Land ze fueren. Mir brauchen eisen Dreck net bei d‘Noperen ze féieren. Deen Dreck, dee mir selwer produzéieren, solle mer versichen, ënner anstännege Konditioune bei eis ze halen an net egal wou hinzeféieren. Ech si wierklech frou, datt et elo esou ass. An hunn och e ganz rouegt Gewëssen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech wollt just drop opmierksam maachen, datt nom Gemengereglement dat doten eng Interpellatioun war a keng Fro. An ech wär frou, wann all eis Conseillere sech un d‘Gemengereglement halen an esou eppes am Viraus eraschécke géifen. Dass dat dann op den Ordre du jour komme géif. Et ass zwar net mäi Rôle dat ze soen, mä ech fannen awer, dass wann déi eng sech un d‘Gemengereglement ze halen hunn, déi aner sech och drun ze halen hunn. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Bernard.

CARLO BERNARD (DP): Ech hunn eng Fro un den Här Bertinelli. Hie sot Enn dës Mounts gëtt d‘Gansestrooss fäerdeg. Mech géif interesséieren, wéi et mat der Groussstrooss weidergeet a wéini déi erëm fir de Verkéier opgeet?

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Ma d‘Groussstrooss bis bei d‘Maartplaz zu Déifferdeng wäert nom Congé op sinn. An de Rescht, uganks

77

se débarrasser immédiatement du sol contaminé au lieu de le stocker temporairement ailleurs. Au moins, il n’y aurait eu de la poussière et du bruit qu’une seule fois.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande s’il aurait fallu déposer les gravats quelque part à l’étranger.

ARTHUR WINTRINGER (DP) répond que cela n’a pas d’importance.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suggère le tiers-monde. ARTHUR WINTRINGER (DP) rétorque qu’en tout cas, ils ne devraient pas se trouver à côté d’une aire de jeux.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) voudrait recevoir une réponse concrète.

ARTHUR WINTRINGER (DP) signale que Differdange a une décharge de gravats.

ALI RUCKERT (KPL) suggère la décharge historique d’ArcelorMittal.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suppose que c’est là que les gravats seront déposés, mais il manque une autorisation. De toute façon, ce n’est pas à lui de prendre la décision. Mais il concorde avec M. Ruckert. Et c’est à Differdange de gérer les déchets qu’elle produit.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que l’intervention de M. Wintringer n’était pas une question, mais une interpellation. Il aurait donc dû prévenir pour que le point soit inscrit à l’ordre du jour. Tout le monde devrait se tenir au règlement communal.

CARLO BERNARD (DP) rappelle que selon M. Bertinelli, la rue Pierre-Gansen rouvrira à la fin du mois. Qu’en est-il de la Grand-rue? FRED BERTINELLI (LSAP) répond qu’elle rouvrira jusqu’à la place du Marché après les congés. Pour le reste, les travaux devraient être finis au début de l’année prochaine.


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise que la rue Dunant ouvrira avant les congés.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) a assisté à une scène choquante ce matin. Un homme en fauteuil roulant électrique essayait désespérément de monter sur un trottoir dans la zone piétonne au grand passage pour piétons. Finalement, il a abandonné. François Antony s’est dit qu’il allait devoir descendre de voiture et l’aider pour éviter que son fauteuil ne se renverse. Ne faudrait-il pas abaisser entièrement le trottoir sur un mètre aux axes principaux?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le collège échevinal est en train de revoir le concept de la circulation. Mme Lahure, M.  Lopes et SingLoon sont en train de chercher des solutions.

FRED BERTINELLI (LSAP) ajoute qu’aux passages pour piétons, le trottoir est toujours abaissé à quelques centimètres pour les gens en fauteuil roulant et ceux avec des poussettes. En ce qui concerne celui dont parle M. Antony, il devrait être accessible aux personnes en fauteuil roulant. Mais s’il existe de tels endroits dans la commune, ils doivent être signalés. Comme l’a dit le bourgmestre, le collège échevinal est en train d’élaborer un programme. En tout cas, le gros des trottoirs sont abaissés aux passages pour piétons conformément à la requête du gouvernement. ARTHUR WINTRINGER (DP) a remarqué que lors de braderies et de brocantes, les gens déposent leurs ordures à côté des poubelles. La commune n’est pas là pour enlever ces déchets gratuitement. FRED BERTINELLI (LSAP) répond que les règles pour les associations s’appliquent aussi aux brocanteurs.

d‘nächst Joer, missten déi Aarbechten u sech fäerdeg sinn. Ech hunn allerdéngs nach kee genauen Datum. Mä wéi gesot, nom grousse Congé misst d‘Groussstrooss bis op d‘Maartplaz erëm fir de Verkéier opgoen. An déi aner Strooss éischter d‘nächst Joer.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): D‘Dunantstrooss geet elo virum Congé collectif op. Da kréie mer ganz vill Problemer geléist. A mir hoffen natierlech, datt déi ganz Strooss d‘nächst Joer fäerdeg gëtt. Här Antony Fränz.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Mir si jo eng behënnertegerecht Gemeng. Wat mer awer elo de Muere geschitt ass, huet mech wierklech schockéiert. Wéi ech um Wee an de Gemengerot war, gesouch ech wéi e Mann am Elektrorollstull verzweifelt probéiert hat, bei deem grousse Foussgängersträifen an der Foussgängerzon — dee klengen Trottoir, dee jo schonn op e Minimum vu vläicht 4 oder 5 cm reduzéiert ass – eropzekommen. De Mann huet vijenzeg an hannerzeg probéiert. Herno hat en d‘Saach opginn. An dunn hunn ech bei mär geduecht: elo klëmms du emol eraus, well herno fält de Mann nach mam Rollstull an da läit en an der Strooss. Dat do war kee Witz. Dat war wierklech ganz schro de Mueren. Solle mer net hi goen a wéinstens op den Haaptachsen ee Meter op den Niveau null ze setzen, datt wann ee mat engem Rollstull kënnt, ee ganz einfach erop kënnt? Elo net bei all Foussgängersträifen, mä awer wéinstens déi op den Haaptachsen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech ginn dem Här Bertinelli direkt d‘Wuert. Mir sinn amgaangen, dat ganzt Verkéierskonzept ze iwwerkucken. D‘Madame Lahure an de SingLoon si mam Här Lopes amgaangen

78

ze kucken, wat een nach alles verbessere kann. Här Bertinelli, Dir wollt eppes soen.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Zum groussen Deel hu mer dat an eise Gemengen. Bei den Trottoiren — zemools déi virun den Zebrasträifen — ass ëmmer eng Plaz vun e puer Zentimeter virgesinn, fir mat Rollstill a mat Kutschen iwwert d‘Strooss ze kommen. Deen heiten Haaptzebrasträifen am Zentrum war mer net bekannt. Souwäit ech weess, misst een do awer mam Rollstull driwwer kommen. Mä wéi gesot, wann esou Plaze sinn, sot eis roueg Bescheed. Da kucke mer dat no. Mir si souwisou — wéi de Buergermeeschter gesot huet — amgaangen, en neie Programm opzesetzen. Mä de Gros vun den Trottoiren an eiser Gemeng ass esou erofgesat. Et war nämlech och vun de Ministèrë verlaangt, datt ee mat Rollstull a Kutsch iwwerall driwwer kënnt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, Här Wintringer.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Ech hätt nach eng Fro. Bei Braderien oder Brocanten hunn ech an uecht geholl, datt, wann déi fäerdeg sinn, nieft den Dreckskëschten onwahrscheinlech vill Dreck a Müll steet. Ech hunn an uecht geholl, dass d‘Leit, déi an der Géigend wunnen, einfach hire Müll dobäistellen. Kann een do eppes maachen? Dat ass jo awer net méi schéin. A mir als Gemeng huelen deenen aneren hiren Dreck ewech an dat fir näischt.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Ech mengen, dat, wat fir eis Veräiner gëllt, gëllt och fir déi Leit, déi op d‘Brocantë ginn.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO (DÉI GRÉNG)

TRAVERSINI

réplique que M. Wintringer parlait de particuliers profitant des poubelles publiques. Cela n’est évidemment pas permis. Si quelqu’un est surpris en train de verser ses ordures dans les poubelles publiques, une facture comprenant la main d’œuvre, le véhicule et le travail administratif nécessaire à l’enlèvement des déchets lui sera adressée. Cela reviendra plus cher que les 2,5  euros demandés pour sortir la poubelle.

Nee, d‘Fro war un d‘Privatleit geriicht. Natierlech ass dat verbueden. Dir wësst, datt d‘Privatleit vun den ëffentlechen Dreckskëschte profitéieren. Et muss een awer soen, datt et der net terribel vill sinn. Mir wäerten d‘Responsabel vun der Brocante nach drop uschwätzen, ob dat esou ass. Mä natierlech ass et net erlaabt an et ass och net richteg. A wann een erwëscht gëtt, muss ee bezuelen. Dat ass de Stonneloun, den Auto plus dat Administratiivt. Wat e bësse méi deier gëtt wéi déi 2,50 Euro, déi ee spuert, wann een d‘Dreckskëscht erausstelle géif.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) précise que sa remarque concernant les trottoirs n’était pas un reproche.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à la séance à huis

FRANÇOIS ANTONY (LSAP):

clos.

Ech wollt dem Här Bertinelli nach soen — net datt en dat falsch verstanen hat —, datt et just e Constat war. Déi Fro vidru war kee Reproche.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Kee Problem. Mir kommen elo zu der netëffentlecher Sitzung.

79


ÉTAT CIVIL - MARIAGES ROULLING Gérard Alex Nicolas & ARENT Ginette Alice

01.07.2015

RAMA Mensur & CERANIC Anela

06.07.2015

GAUSSMANN Marc & SCHEMES Antonina

07.07.2015

MULLER Marc Marcel & DUNAEVATatiana Vassilievna

17.07.2015

PANDUR Almir & KORAC Elma

18.07.2015

BERQUE Fabrice Claude & TEIXEIRA Céline

18.07.2015

FLOENER Claude & CORREIA LUIS Carolina Maria

18.07.2015

MIGUEL MARQUES Bruno & SCALISE Luisa

24.07.2015

SAEUL Luc & SCHNEIDER Natalie

31.07.2015

ÉTAT CIVIL - NAISSANCES RUJOVIC Ajlin

Esch-sur-Alzette

01.07.2015

MUSLIJA Erion

Luxembourg

01.07.2015

DURAKOVIC Suana

Esch-sur-Alzette

01.07.2015

RASTODER Aylin

Esch-sur-Alzette

02.07.2015

BRAZHEUSKI Nicole

Luxembourg

03.07.2015

RAMDEDOVIC Adijan

Esch-sur-Alzette

04.07.2015

SOUSA MARTINS Matilde

Luxembourg

04.07.2015

VELOSO MARQUES Leonardo

Esch-sur-Alzette

04.07.2015

MONTEIRO DA COSTA Santiago

Luxembourg

04.07.2015

MARTELO SIMÃO Tomás

Luxembourg

06.07.2015

ROMÃO PRAZERES Yvan

Esch-sur-Alzette

09.07.2015

GUIZANI Maryam

Dippach

10.07.2015

BARBARO Yvan

Esch-sur-Alzette

14.07.2015

FRATINI Damian

Luxembourg

14.07.2015

PAULY Mathys Lucien Robert

Luxembourg

14.07.2015

FLERES Stella

Luxembourg

15.07.2015

DA SILVA ROQUE Gabriel

Luxembourg

15.07.2015

GOFFIN BAKILAN Paul Romain

Luxembourg

16.07.2015

DURAKOVÍC Dila

Esch-sur-Alzette

17.07.2015

CASTIGLIA Moritz

Luxembourg

18.07.2015

RASTODER Beli

Esch-sur-Alzette

18.07.2015

DERVISEVIC Seida

Esch-sur-Alzette

23.07.2015

FUENTEFRIA MELO AMARAL LOPES Miguel

Esch-sur-Alzette

23.07.2015

DUBOIS THEIS Xavier Johny Stephan Sébastien

Esch-sur-Alzette

23.07.2015

VARZARU Daria-Georgiana

Luxembourg

24.07.2015

MACHADO Matias

Luxembourg

28.07.2015

DIAS DA SILVA Santiago

Esch-sur-Alzette

28.07.2015

HOLLERICH Jamie

Luxembourg

28.07.2015

DE LIMA KRASNE Elvira Monique Danielle

Luxembourg

29.07.2015

BABACIC Imran

Esch-sur-Alzette

30.07.2015

80


ÉTAT CIVIL - DÉCÉS BISEGNA Aleandro, vf de CAPODACQUA Erminia

Esch-sur-Alzette

01.07.2015

DELVAUX Antoinette Marie José, séparée

Luxembourg

02.07.2015

HEIDE Gudrun Heidemarie, vve de DAX Jean Joseph

Niederkorn

02.07.2015

DEISCHTER Chantal Marie Camille, divorcée

Esch-sur-Alzette

03.07.2015

FALCIASECCA Tersilia, vve de SPADONI Altero

Niederkorn

03.07.2015

GRASSER Anne-Elise, vve de MULLER Pierre dir Jean-Pierre

Niederkorn

04.07.2015

CUNHA DA SILVA Arnaldo de Jesus, ép de DE SOUSA GUIMARÃES Esch-sur-Alzette DA SILVA Alzire da Conceição

05.07.2015

DE ALMEIDA MARTINS COELHO Marianela, ép de DA SILVA COELHO Carlos Manuel

Niederkorn

07.07.2015

MICHAUX Madeleine Anne, vve de MARX Ernest Mathias

Niederkorn

10.07.2015

STOCKLAUSEN Raymonde, vve de LORENZINI Francesco

Niederkorn

11.07.2015

SPARTZ Eugen Peter, célibataire

Niederkorn

12.07.2015

MENGATO Nicolas, ép. de KELSEN Léonie Julie Jeanne

Dudelange

13.07.2015

WAMPACH Jean Eugène, ép de BAESCH Edith

Niederkorn

14.07.2015

VIVANI ALDO, ép de MANUELLI Liliane

Niederkorn

14.07.2015

BACH Marie, ép. de GROMME Georges Antoine

Niederkorn

15.07.2015

HILBERT Nicolas, ép de MORES Jeanne

Luxembourg

15.07.2015

MIGLIOSI Adda, divorcée

Niederkorn

16.07.2015

FABER Peter Paul, ép de POLFER Marie Margot

Niederkorn

17.07.2015

NüRENBERG Joseph Camille, ép. LINSTER Regine

Dudelange

17.07.2015

MERSCH Marie Louise, divorcée

Niederkorn

18.07.2015

THINNES Marianne, vve de JUCHEM Franz Heinrich

Luxembourg

19.07.2015

LAUTERBOUR Raymond, ép de BERNARDY Nelly Augustine

Niederkorn

22.07.2015

KOCH Gaston Nicolas, ép de PUTZ Josette Léonie

Niederkorn

23.07.2015

WAGNER Jean Pierre, vf de BERNS Mélanie

Niederkorn

24.07.2015

MEYER Nicolas, ép de PAULY Hortense Astrid

Niederkorn

25.07.2015

ANTONISZYN Nicole Paulette Chantal, vve de KRIER François

Differdange

25.07.2015

MATEUS CARDOSO MENDES Maria José, vve LUZIO MENDES Manuel

Niederkorn

26.07.2015

GONÇALVES CHEQUE Maria Alice, vve de DIAS FERREIRA Bernardino

Esch-sur-Alzette

31.07.2015

GROSS Robert Etienne, divorcé

Lasauvage

31.07.2015

81


ALLOCATION DE SOLIDARITÉ 2015 A partir du 1er juillet et jusqu’au 30 octobre 2015 inclus, les demandes pour l’allocation de solidarité pourront être introduites (à l’exception de la période du 24.08. au 04.09.2015) Les critères d’admissibilité se présentent comme suit : · Il faut avoir son domicile dans la Ville de Differdange depuis le 1er janvier 2015. · Il faut être majeur. · Les revenus nets de la communauté domestique ne doivent pas dépasser le plafond de 3.100 € pour un ménage avec deux enfants, de 2.900 € pour un ménage avec un enfant, de 2.600 pour un ménage de deux adultes respectivement de 2.300 € pour une personne seule. Par revenu, on entend toute ressource régulière nette telle que p.ex. un salaire (présenter les trois dernières fiches de salaires), une pension viagère luxembourgeoise ou étrangère, une rente d’invalidité luxembourgeoise ou étrangère, une allocation complé-

mentaire (RMG), un revenu d’une mesure d’emploi (AIP), le chômage, le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH), une pension alimentaire, un congé parental, l’encaissement de loyers, l’allocation d’éducation ou autres. Ne seront pas considérés pour le calcul des revenus : les allocations familiales, le boni enfant, l’allocation de maternité, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de naissance ainsi que les prestations en espèce de l’assurance dépendance. Par communauté domestique ou ménage, on entend toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun. Pour la définition du ménage, il sera tenu compte, sans exception, des fichiers du bureau de la population.

82

Du montant accordé de l’allocation de solidarité seront déduites les éventuelles dettes envers l’administration communale. Les allocations dues seront versées fin janvier début février 2016. Aucune avance ne sera accordée sur base de l’allocation accordée. Les demandes pour l’allocation de solidarité se font au bureau 1 (1er étage) au Centre Médico-Social, Grand-Rue 23 entre 13h30 et 16h30. Les demandeurs sont priés de se munir d’un titre d’identité et des pièces à l’appui certifiant leurs revenus ainsi que des coordonnées de leur compte bancaire. Renseignements supplémentaires aux numéros de téléphone suivants: +352 58 77 1-1550 / -1551 / -1552


creative hub differdange official opening 9-11.10

Le collège du bourgmestre et des échevins de la Ville de Differdange et les locataires du 1535°, Creative Hub, ont l’honneur de vous inviter à l’inauguration officielle du bâtiment A.

ven 9.10 / 18:00

INAUGURATION OFFICIELLE DU BÂTIMENT A En présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier

sam 10.10 / 11-19:00 dim 11.10 / 11-19:00 PORTES OUVERTES DU BÂTIMENT A

1535.lu

En espérant vous y voir nombreux ! L’ÉQUIPE DU 1535°


jouer communiquer vibrer rêver bouquiner

CENTRE CULTUREL RÉGIONAL

24 OCTOBRE 2015 20H00 | 20€ WWW.STADHAUS.LU Centre culturel régional «Aalt Stadhaus» Differdange / 38, av. Charlotte / L-4530 Differdange / 58 77 1-1900

InfoBlat °03 15  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 15. Juli 2015