Page 1

ツー02 15 Den Analytesche Bericht vun der Stad Dテゥifferdeng

GEMENGEROTSSITZUNGE VUM 22. ABRテ記L 2015 A VUM 17. JUNI 2015


°02 15

L’AUDIO DES SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL EST DISPONIBLE SUR WWW.DIFFERDANGE.LU

COMPTE-RENDU DU 22 AVRIL 2015 3-43 COMPTE-RENDU DU 17 JUIN 2015 44-100

ÉDITEUR Administration communale de la Ville de Differdange, B.P. 12, L-4501 Differdange T. 58 77 1-11 | F. 58 77 1-1210 | www.differdange.lu | mail@differdange.lu RÉALISATION Service Média et Communication IMPRIMEUR Imprimerie Heintz, Pétange

ETAT CIVIL 101-104 SERVICE KRANK KANNER DOHEEM 105-106

TIRAGE 10 000 exemplaires © PHOTOS Cover: Claude Piscitelli DIFFMAG, imprimé sur du papier 100 % recyclé. La revue est distribuée gratuitement à tous les ménages de la commune de Differdange. Édition: 02/2015, ISSN: 1561-7262, titre clé: Informatiounsblat

Ville de Differdange


SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU MERCREDI 22 AVRIL 2015 CONSEILLERS PRÉSENTS: Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Müller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Pascal Bürger (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Jos Glauden (DP)

Martine Goergen (DP) Pierre Hobscheit (LSAP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

ABSENTS/EXCUSÉS: Carlo Bernard (DP)

ORDRE DU JOUR SÉANCE PUBLIQUE 1) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 2) Plan d’aménagement général et projets d’aménagement particuliers: modification ponctuelle de la partie graphique du PAG portant sur le projet d’aménagement Mathendahl 2-4 – vote du conseil communal suivant article 14 de la loi du 19 juillet 2014 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 3) Actes et conventions: a) convention avec la Commune de Sanem dans l’intérêt de l’extension du Centre d’Intervention Scheierhaff et d’une collaboration régionale des services de secours et d’incendie présents sur le site; b) convention entre la S.A. Recysan et les Communes de Sanem et Differdange portant sur la décharge pour matières inertes»Gadderscheier»; c) actes notariés de vente concernant deux parcelles de 3,62 et de 3,90 ares au lieu-dit»rue St. Pierre»à Niederkorn; d) acte notarié de vente concernant une parcelle de 13,75 ares au lieu-dit»rue Woiwer»à Differdange; e) acte notarié d’échange avec soulte concernant plusieurs parcelles aux lieux-dits»Auf Loushof»,»Auf dem Soibel»et»Scheueroicht»à Differdange; f) contrat de bail portant sur des terrains labourables au lieu-dit»Tinnesgründchen»à Niederkorn; g) contrat de bail portant sur trois parcelles avec hall de stockage, bureaux et alentours aux lieuxdits»rue de Hussigny»et»Rollesbierg»à Differdange; h) contrat de bail avec le Centre d’Orientation Socio-Professionnel dans l’ancienne école professionnelle de Differdange; i) convention avec ArcelorMittal pour la mise à disposition d’une surface de parking de 4.999 m2 à Niederkorn; j) convention Services pour Jeunes avec l’État pour l’année 2015; k) résiliation de la convention du 23 octobre 2013 avec l’Harmonie municipale de Differdange. 4) Office social de Differdange: convention 2015.

3


5) Proposition de classement comme monument national de deux maisons situées dans la rue de la Poste à Differdange. 6) Règlements communaux: a) modification du règlement communal sur les cimetières avec intégration du nouveau»Bëschkierfecht»; b) règlements temporaires de circulation. 7) Dénomination de rues: nouveau quartier sur le site des Anciens Ateliers à Niederkorn. 8) Changements au sein des commissions consultatives.

SÉANCE NON-PUBLIQUE 1) Personnel communal: a) avancements de grade de deux fonctionnaires; b) démissions au niveau des structures d’accueil; c) avenants, classement et contrats à durée déterminée au sein de l’école de musique ainsi que des structures d’accueil.

4


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir Dammen, Dir Hären, léif Journalisten, mir géifen eis Sëtzung ufänken. Ech hätt just zwou kleng Kommunikatiounen. A wann ee vun eise Kolleege vum Schäfferot och nach eng huet, kann en dat nach maachen. Et sinn der och schrëftlech erakomm. Wa soss nach Kommunikatioune matzedeele sinn, kënne mer dat virun der net-ëffentlecher Sitzung maachen. Déi éischt Kommunikatioun ass — op alle Fall fir déi hei Majoritéit — eng flott Saach. De Schutz vun den Eefamilljenhaiser hu mer den 13. Abrëll vum Inneminister approuvéiert kritt. Dat heescht, datt dat, wat den 1. Oktober an den 28. Januar gestëmmt ginn ass, esou vum Inneministère guttgeheescht gouf. Déi aner Kommunikatioun, déi een heiansdo awer e bësse rose mécht, geet ëm eisen Analyteschen. Ech wéilt mech entschëllegen — net fir dat, wat dra steet, well dat soe mir jo heibannen — mä fir déi Zäit, ier en ausgedeelt gëtt. Dat heescht, mir haten elo deen an der Boîte vum Oktober 2014. Et sinn der nach dräi auszedeelen. An ech entschëllege mech natierlech vis-à-vis vun iech an och vis-à-vis vun eise Bierger a Biergerinnen aus der Gemeng. Et muss ee soen, datt d’Editioune vum Januar a Mäerz scho fäerdeg sinn, well mer déi intern maachen. Mir hunn decidéiert déi elo erauszebréngen, och wann déi vum Dezember an November nach net fäerdeg sinn. Et kann net sinn, datt een den Analyteschen eréischt ee Joer duerno kritt. Ech mengen, dat ass net de Sënn gewiescht, wou viru Jorzéngten den Analyteschen decidéiert ginn ass hei am Gemengerot. Da géife mer d’Gemengerotssitzung ufänken. Mir kommen direkt zum Punkt zwee. Dat ass eise PAG Mathendall an ech ginn eisem Bauteschäffen, dem Här Erny Muller d’Wuert.

ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter fir d’Wuert. Léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Schäffen- a Gemengerot.

Mir hunn et haut nach eng Kéier ze di mam PAG; et ass d’Modification partielle vum Mathendall 2 bis 4. An dësem Dossier ass, wéi virgeschriwwe vun der Stad Déifferdeng, eng Publikatioun gemaach ginn. Et huet och eng ëffentlech Versammlung de 15. Januar 2015 stattfonnt, doiwwer am Ale Stadhaus, wou de Projet virgestallt gouf. Dem Schäfferot ass keng Reklamatioun agereecht ginn. Dann hu mir den 9. Mäerz 2015 en Avis vun der Commission d’aménagement era kritt, wou si sech net géint déi proposéiert Modifikatioun um Niveau vun der Partie écrite an och graphique opposéieren. Si hunn allerdéngs e puer Bemierkunge gemaach a maache speziell drop opmierksam, dass de Mathendall, wéi si schreiwen, ech zitéieren“à proximité d’un lieu de découverte archéologique connu“ass — si menge sécherlech domadder den Tëttelbierg. Bis elo ass eis nach net bekannt, dass dee sech géif bis an de Mathendall erstrecken. A si fuere fort:“Les fonds en question pourraient également présenter un potentiel élevé de vestige de valeur archéologique». Si recommandéieren, dass mer eis virum Ufank vun den Aarbechte mam Centre national de recherche archéologique, dem CNA, solle konzertéieren. Mir ginn déi Recommandatioune selbstverständlech virun un déi Leit, déi de Projet exekutéieren. Des Weideren hu mir dann nach den 13. 4. e Courrier kritt vum Environnement, deen drop hiweist, dass keng Évaluation environnementale am Kader vun der Modification ponctuelle vum PAG gemaach gouf. De Schäfferot huet hinnen awer schonn am Virfeld, well dat schonn eng Kéier per Telefon opgeworf gi war, an engem Bréif vum 2. 4. 2015 matgedeelt, dass aus eiser Vue esou eng Etüd, déi jo éischter iwwerflächlech ass, sech an dësem Fall géif eriwwregen, well fir de Projet Mathendall en detailléierte PAP besteet, dee schonn um Instanzewee ass. A wou eng Etude environnementale a Form vun enger Biotop-Bilanzéierung vun engem agreéierten Ëmweltbüro ausgeschafft gouf. Mir bieden de Gemengerot dëse Punkt vun der Modification partielle vum

5

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ouvre la séance. Il a deux communications à faire auxquelles s’ajoutent éventuellement celles des échevins. Les autres seront discutées avant la séance à huis clos. Le 13 avril, le ministère de l’Intérieur a approuvé la protection des maisons unifamiliales. La deuxième communication concerne le rapport analytique. Le bourgmestre regrette les délais. Le rapport de la séance d’octobre 2014 vient tout juste d’être distribué. Roberto Traversini s’excuse auprès des citoyens. Il ajoute que les rapports des séances de janvier et mars sont prêts, car ils sont réalisés en interne. Le collège échevinal a décidé de les distribuer. En effet, les citoyens ne peuvent pas recevoir les analytiques un an après la séance. Roberto Traversini passe au point 2, le projet Mathendall.

ERNY MULLER (LSAP) précise qu’il s’agit d’une modification du PAG portant sur le projet Mathendall 2 à 4. Le projet a été publié et une réunion d’information publique organisée. Il n’y a pas eu de réclamations. Le 9  mars 2015, la commune a reçu l’avis de la commission d’aménagement. Celle-ci ne s’oppose pas aux parties écrite et graphique, mais a des remarques. Le Mathendall se situerait à proximité d’un lieu de découverte archéologique et les fonds pourraient présenter un potentiel élevé de vestiges de valeur archéologique. La commission recommande que des concertations aient lieu avec le Centre de recherche archéologique. Erny Muller ne savait pas que le Titelberg jouxtait le Mathendall. Mais le collège échevinal communiquera ces recommandations aux personnes concernées. Dans un courrier du 13  avril, le ministère de l’Environnement constate qu’aucune évaluation environnementale n’a été effectuée dans le cadre de cette modification du PAG. Or le collège échevinal avait déjà informé le ministère qu’une telle étude n’était pas nécessaire, car il existe un PAP détaillé pour le Mathendall comprenant


une étude réalisée par un bureau agréé.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) se réjouit que ce dossier touche à sa fin. Il remercie le collège échevinal au nom de la commission de l’environnement. Celle-ci a été impliquée dès le départ et a émis beaucoup de critiques. Le collège échevinal en a souvent tenu compte. Le conseiller communal regrette la disparition d’un vaste verger, mais celui-ci sera compensé. Mais dans l’ensemble, le projet est bien défini et les écologistes l’approuveront.

MARTINE GOERGEN (DP) se réjouit que ce point figure à l’ordre du jour aujourd’hui et constate que le ministère de l’Environnement a donné raison à la commune pour ce qui est de l’étude environnementale. Ceci permettra au collège échevinal de faire des économies, car une telle étude coûte beaucoup d’argent. Ce projet énorme avance enfin. Le nouveau lotissement permettra à de nombreuses personnes de venir s’installer à Differdange ou de changer de quartier. Le DP approuvera la modification. PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) constate qu’il a beaucoup été question de ce projet dans la commission des bâtisses. Il ne reste plus qu’à définir quelques formalités. L’oratrice ne reviendra pas sur tous les avantages du projet. Le CSV l’approuvera. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au point suivant, les actes et conventions. Le premier sous-point concerne une convention avec la commune de Sanem portant sur le centre d’intervention au Scheierhaff.

PAG Mathendall 2 bis 4 nach eng Kéier positiv ze bewäerten. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech wëll hëllefen, deen Dossier ofzeschléissen. Mir hu laang dru gedoktert a geschafft. Ech wëll am Numm vun der Ëmweltkommissioun dem Schäfferot Merci soen. Mir waren als Ëmweltkommissioun ëmmer gutt agebonnen an dee Projet. Mir haten am Ufank, wéi déi PAPen entstane sinn, ganz vill Kritike gemaach, an dat während Joren. Am grousse Ganzen hu se eis awer vill Satisfaktioun ginn. Dat ass an de Rapporten, an deene leschte Gemengerotsberichter, nozeliesen. Mir bedaueren natierlech, dass mer do erëm e Biotop, notamment e grousse Bongert, verléieren, deen awer soll um Site oder op enger anerer Plaz kompenséiert ginn. Mä u sech ass dee Projet elo sprochräif an och mir als Gréng stëmmen derfir.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Et war ongewinnt, well et esou kuerz war. Madame Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Ech hale mech och ganz kuerz. Ech si frou, dass mer dat nach eng Kéier kënne positiv bewäerten, souwéi den Här Muller dat gesot huet. Et huet ee gesinn, den Ëmweltministère huet eis Recht ginn, dass mer déi Studien net onbedéngt misste maachen. Wat eis wahrscheinlech dann och Geld spuert. Ech weess net, wat dat kaschte géif, mä ech ka mer virstellen, dass et vill ass, wat eis erspuert bleift. Dofir sinn ech ganz frou doriwwer.

6

An an engems freeën ech mech, dass dee Projet elo ka weidergoen. Ech mengen, dat hätt sech da wahrscheinlech erëm verzögert, well dee Quartier, deen do entsteet, e risege Projet ass. Dat gëtt fir vill Leit eng flott Plaz, wou se kënnen duerno op Déifferdeng wunne kommen oder vläicht an de Quartier wiesselen. D’DP ass immens frou, dat kënne matzestëmmen an dass et do weidergeet. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Esou ass et. Madame Schambourg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Mir hu ganz vill an der Bautekommissioun iwwer dee Projet geschwat. Elo geet et am Fong just nach ëm Formalitéiten. Ech wäert net erëm vu vir ufänken, mat alleguerten deene Virdeeler, déi de Projet huet. Mir hu laang genuch dru geschafft a gedoktert. D’CSV wäert deen heite Projet positiv bewäerten.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Da kënnte mer zum Vote kommen. Ech hat virdru vergiess, den Här Bernard ass entschëllegt. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la modification ponctuelle de la partie graphique du PAG portant sur projet d’aménagement Mathendahl 2-4. Merci. Da komme mer zu eisem drëtte Punkt. Dat sinn d’Akten an d’Konventiounen. Dir gesitt, et sinn der e ganze Koup. Déi Éischt, déi mer hunn, ass eng Konventioun mat der Gemeng Suessem iwwer den Interventiounszenter um Scheierhaff. Ech wëll ganz kuerz an d’Geschicht era goen. Net ze laang, well ech mengen déi meescht vun iech kenne se


bestëmmt grad esou gutt ewéi ech. 2006 hate mer schonn déi Iddi fir eventuell en Interventiounszenter zesumme mat der Gemeng Suessem ze maachen. Dozou muss ee soen, datt mer eis deemools als Schäfferot vläicht schlecht ugeluecht haten, dass d’Kommunikatioun net esou gelaf war, wéi se hätt sollten. D’Pompjeeën an d’Protex vläicht och, well fir ze streiden, muss ee jo bekanntlech ëmmer zu zwee sinn. Deemools war et esou, datt d’Pompjeeën net wollten, an datt d’Protex wollt. A wou ech de Projet virun zwee Joer erëm frësch lancéiere wollt, hate mer d’Pompjeeën iwwerzeegt kritt op dee Wee ze goen an d’Protex wollt dee Moment net méi. Et ass villes geschitt an deene leschte sechs siwe Joren. Et ass vill mateneen diskutéiert gi mat de Pompjeeën, mat der Protex, mat der Gemeng Suessem, déi nach ëmmer en oppent Ouer fir eis hat, mam Ministère. Deen heite Minister huet eis méi ënnerstëtzt wéi dee fréieren Inneminister. Dat muss een hei ganz kloer soen. Dee leschte Schäfferot war am Reen stoe gelooss ginn an hat null Ënnerstëtzung kritt vum deemolege Minister. Au contraire, mir waren do wierklech eleng gelooss ginn. Amplaz ze soen, jo, et ass gutt a richteg, wat déi zwou Gemengen do wëlles hunn, huet den deemolege Minister dat net gesot. Dat ass elo Gott sei Dank aneschters. Et hunn eng Rei Rendez-vouse stattfonnt mat de Pompjeeën a mat der Protex, wou Neel mat Käpp gemaach gi sinn. A mir sinn immens frou déi Konventioun haut zum Vote ze stellen. Et ass esou, datt Suessem Bauhär ass. Et läit op hirem Terrain. Well ech net wollt, datt d’Conseilleren dat géifen aus der Zeitung respektiv um Radio héieren, hate mer leschten Donneschdeg eng offiziell Sitzung gemaach, wou de Projet virgestallt gouf an d’Ingenieuren an d’Architekte Ried an Äntwert stoungen. D’Konventioun läit dran. Dir gesitt, datt de Bau ronn 3 Millioune kaschte wäert. Mir sinn awer méi wéi zouversiichtlech, datt mer wäerte gutt ënner d’Äerm gegraff kréien. Mir rechnen op alle Fall perséinlech mat 50% Subsiden. Mir hunn nach näischt Schrëftleches, well e Moratoire op der Fi-

nanzéierung vu Baute läit. Mä de Minister war gëschter dobäi an en huet gesot, et ass genau dat, wat hien déi nächst Woche wëll an och wäert virstellen. An dann hoffe mer, dass dat an deem Sënn geschitt. Eis Techniker sinn natierlech mat an engem Groupe de Travail, datt een en Iwwerbléck huet a gesäit, wéi dat Ganzt weidergeet. Dëse Freideg wäert de Vote am Suessemer Gemengerot geholl ginn, fir de Bau kënnen unzefänken. Dat, wat elo nei gebaut gëtt, läit ganz zu eise Laaschten. Dat sinn déi 3 Milliounen. Wou mer dann hoffen, déi 50% vum Ministère ze kréien. De Bau, deen elo do steet, huet ronn 6 Millioune kascht. Deen huet d’Suessemer Gemeng bezuelt. Et muss een awer soen, datt se deemools 80% Subsid kritt hunn, well se e Prisong kritt hunn. Dat war eng Ofmaachung zwëschen der Gemeng an dem deemolege Ministère, vu datt d’Gemeng zwëschen 1,3 an 1,5 Millioune bäigeluecht hat. Soubal déi Konventioun gestëmmt ass, wäerten déi zwou Gemengen e Rendez-vous beim Notaire huelen an d’Gebai gëtt hallef an hallef opgedeelt. Éischtens emol ass dat vill méi einfach herno fir déi lafend Fraisen ze berechnen a mir kommen och net an de Fall, wann et déi eng Säit reent, dann ass et d’Déifferdenger Säit a wann op där anerer Säit eng Fënster futti geet, ass et d’Suessemer Säit. Den Interventiounszenter gehéiert deenen zwou Gemengen. Esou gi mer déi nächst Jorzéngte ville Problemer aus de Féiss. Den Akt wäert dann esou séier gemaach ginn, wéi mer juristesch derduerch kommen. Mä dat ass op alle Fall d’Intentioun vun deem heite Schäfferot a mam Schäfferot vun der Gemeng Suessem. Mir freeën eis, datt dëst elo zustane komm ass. Nach eng Kéier Merci deene sämtlechen Akteuren, Benevolen um Terrain. Ech hat gëschter scho gesot, mat deene Benevole muss een aneschters schwätzen, wéi ee mat Professionelle schwätzt. Well déi benevol Leit kënne vun haut op muer soe klibber mech. A mir wëssen awer, wéi wichteg de Benevolat ass. Zemools an deem dote Secteur. Dofir wëll ech

7

L’idée d’un centre d’intervention commun est apparue dès 2006. À l’époque, le collège échevinal ne s’y est probablement pas pris comme il fallait du point de vue de la communication. Mais dans une dispute, il y a toujours deux parties. Au départ, les pompiers ne voulaient pas du projet alors que la protection civile y était favorable. Il y a deux ans, c’était le contraire: la protection ne voulait plus alors que les pompiers avaient changé d’avis. Au fil du temps, de nombreuses discussions ont eu lieu avec les services de secours, le ministère et la commune de Sanem, qui s’est toujours montrée à l’écoute. Il faut aussi rappeler que le collège échevinal précédent n’avait pas reçu l’appui du ministère de l’Intérieur. Heureusement, les choses ont changé depuis et le collège échevinal est content de pouvoir présenter cette convention. Le projet a été présenté jeudi dernier lors d’une réunion officielle avec les architectes et les ingénieurs. L’extension du centre d’intervention coûtera 3 millions d’euros. Le collège échevinal espère pouvoir toucher des subsides à hauteur de 50 %. Il ne dispose pas d’un document écrit à ce sujet en raison du moratoire sur le financement des bâtisses, mais le ministre a expliqué que le projet correspond à ses attentes. Les techniciens de Differdange font partie d’un groupe de travail supervisant l’évolution du projet. Le conseil communal de Sanem approuvera les travaux vendredi. La Ville de Differdange financera entièrement les 3  millions nécessaires à la construction de l’annexe, car la partie existante a été financée par Sanem pour un montant de 6 millions. Sanem avait cependant touché des subsides à hauteur de 80 %. Dès que la convention sera approuvée, les deux communes se retrouveront chez le notaire pour se partager le bâtiment. Le centre d’intervention leur appartiendra alors en parts égales ce qui en facilitera la gestion. Cela évitera des discussions au cours des prochaines décennies.


Roberto Traversini remercie tous les acteurs sur le terrain et en particulier les bénévoles. Ceux-ci peuvent décider d’abandonner un projet d’un jour à l’autre. Or le bénévolat est important, particulièrement dans ce secteur. Ce qui compte, c’est la sécurité des citoyens, peu importe que le centre d’intervention se trouve au Scheierhaff ou à Oberkorn. En plus, le centre sera occupé 24 heures sur 24. Les secouristes ne perdront donc pas de temps en trajets inutiles. Les personnes en danger pourront par conséquent être secourues beaucoup plus rapidement. Roberto Traversini demande au conseil communal d’approuver la convention à l’unanimité.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate que le bourgmestre a abordé l’historique. Au départ, les pompiers étaient sceptiques. Ensuite, ce fut autour de la protection civile. Bien sûr, il faut tenir compte du point de vue de ces gens. C’est pourquoi les socialistes les ont rencontrés. Au Luxembourg, le sauvetage repose beaucoup sur le bénévolat. C’est pourquoi il faut écouter les bénévoles et essayer de résoudre leurs problèmes. C’est pourquoi le conseiller communal se réjouit particulièrement du consensus concernant le Scheierhaff. En outre, ce projet va dans le sens de la régionalisation que demandent le gouvernement et la future réforme des services de secours. Actuellement, les deux corps interviennent déjà ensemble. En d’autres termes, ce projet est déjà mis en pratique sur le terrain. Differdange investit 3 millions d’euros dans la sécurité de ses habitants. Le bourgmestre a mentionné la possibilité de subsides à hauteur de 50 %. Les socialistes espèrent que l’État versera réellement cet argent. Le LSAP souhaite que le centre d’intervention de Differdange et Sanem se transforme en succès. Il approuvera la convention.

CHRISTIANE

SAEUL

constate qu’après de discussions,

des le

(DP) années projet

wierklech der Protex an de Pompjeeën e grousse, grousse Merci soen, datt mer eis konnten op deem heite Wee treffen. Well um Schluss geet et jo ëm d’schnell Rettung vun all eise Bierger a Biergerinnen. An dee Moment ass et egal, ob de Rettungszenter um Scheierhaff steet oder zu Uewerkuer. Wichteg ass, datt d’Leit schnellstméiglech Hëllef kréien. Dat ass mat deem neien Zenter ginn. Well et wäerten e ganze Koup Leit um Zenter sinn. Déi brauchen net vun doheem aus fir d’Éischt an den Zenter ze fueren an dann op d’Accidenter oder op d’Feier. Et wäerten Equippe 24 Stonnen op 24 Stonnen an deem Zenter sinn. An da kréien eis Bierger an eis Biergerinnen déi richteg Hëllef a vill méi séier, wéi et haut de Fall ass. Dofir wär ech frou, wa mer déi Konventioun kënnten unanime stëmmen. Ech soen iech Merci. Den Här Pierre Hobscheit huet d’Wuert.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, de Projet Scheierhaff, an alles, wat dermat zesummenhänkt, huet schonn e laangen Historique. Den Här Buergermeeschter ass schonn drop agaangen. Viru Jore gouf et schonn en éischten Ulaf. An do war jo eng gewësse Skepsis vu Säite vun de Pompjeeën. Méi spéit, wou d’Pompjeeën derfir waren, war dunn eng gewësse Skepsis bei der Protection civile. Déi Suerge vun deene Leit muss een natierlech eescht huelen. Mir haten als Partei — an ech huelen un all déi aner Parteien hei ronderëm den Dësch och — eng Entrevue mat der Protex, wou mer einfach wësse wollten, wat dann hir Suerge wären.

Suessem an Déifferdeng eriwwer ze plënneren op de Scheierhaff. Mir ginn domat dem regionale Charakter, dem regionale Gedanken, dee vun der Regierung bevirdeelegt gëtt am Rettungswiesen, absolutt gerecht an handelen am Sënn vun der Regierung, wéi och vun der Reform am Rettungswiesen, déi deemnächst nach wäert op eis duerkommen. Wichteg ze betounen ass, dass et elo scho gemeinsam Asätz vun de Corpse gëtt. Wann een deene Responsabele vun de Corpsen nolauschtert, fonctionnéiert dat relativ gutt. Dat, wat duerch de Scheierhaff definitiv ofgeschloss gëtt, ass an der Praxis scho quasi eng Realitéit, dass béid Corpsen zesummen an den Asaz fueren. Mir investéieren 3 Milliounen Euro. Dat si vill Suen. Mä dat ass awer gutt ugeluechtent Geld, well et Geld ass, wat an d’Sécherheet vun den Déifferdenger Biergerinnen a Bierger investéiert gëtt. Esou steet hinnen en effiziente Rettungsdéngscht zur Verfügung, a gudden, propperen Infrastrukturen, wou d’Leit séier an effikass gehollef kréien. D’Ënnerstëtzung vum Stat fannen ech ganz wichteg. Den Här Buergermeeschter huet hei vu 50% Subsid geschwat, déi d’Gemeng sech erhofft. Ech hoffen och am Numm vun der LSAP, dass mer déi 50% — also annerhallef Millioun Euro Subsid — vum Stat kréie wäerten. Aus Siicht vun der LSAP bleift just ze hoffen, dass dee gemeinsame Rettungszenter vun Déifferdeng a Suessem eng Success-Story gëtt. Mat der Konventioun vun haut, leeë mer op alle Fall duerfir de Grondsteen. Ech soen Iech Merci.

D’Rettungswiese baséiert hei zu Lëtzebuerg nach ëmmer vill um Benevolat. Grad dowéinst muss een de Leit nolauschteren a kucken, wou d’Problemer sinn a wéi een déi zesumme léise kann.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Ëmsou méi frou sinn ech, dass mer e Konsens fonnt hunn, dass eng Bereetschaft esouwuel bei de Pompjeeë wéi bei der Protex do ass, fir an e gemeinsame Rettungszenter vun de Gemenge

CHRISTIANE SAEUL (DP):

8

Merci, Här Hobscheit. D’Madame Saeul w. e. gl.

Merci, Här Buergermeeschter. Dir Häre Schäfferot, Dir Dammen an Dir Hären, no enger, nenne mer et“e puer


Joer Karenzzäit“, kéime mer haut zur Konventioun mat der Gemeng Suessem fir den Ausbau vum Centre d’intervention Scheierhaff an der zukünfteger regionaler Zesummenaarbecht vu béide Pompjeescorpsen an och de Protexen.

entéiert. D’Demokratesch Partei stëmmt dës Konventioun. Ech soe Merci.

Dëse Projet war virun e puer Joren ënner dem viregte Schäfferot scho virausdenkend presentéiert ginn. Vu dass awer zu deem Moment kee gemeinsamt Iwwereneekomme vun de Services de secours an Incendies konnt fonnt ginn, freet sech d’Demokratesch Partei natierlech elo, dass et mat Gespréicher, enger gemeinsamer Organisatioun an Zesummenaarbecht zu der gewënschter regionaler Kollaboratioun kënnt.

Merci, Madame Saeul. Här Ruckert.

D’Gemeng Suessem ass Bauhär a prefinanzéiert mat engem eis virleienden Devis vu ronn 3 Milliounen den Ausbau a gëtt rembourséiert vun der Gemeng Déifferdeng, minus d’Subventioun vum Intérieursministère. Dee ganze Centre d’intervention mat senger Ausstattung ass geduecht a gëtt gebaut fir d’Besoine vun 80. 000 Awunner. E soll 2017 mat der Rocade vun Déifferdeng fäerdeg gebaut ginn. D’Servicer vun de Pompjeeën a Protex sinn e Benevolat mat vill Stonne Bereetschaftsdéngscht. D’Pompjeeë vun Déifferdeng haten zum Beispill 2014 am Ganzen — ech war immens erstaunt — 62. 000 Permanence-Stonnen, mä dobäi waren awer 740 Aktivitéiten abegraff, dovunner 444 Asätz a Formatiounen, fir um neiste Stand vun der Evolutioun a Sécherheet ze bleiwen. Déi Leit hu sech zesummegesat als erwuesse Mënschen an dat Ganzt ass en Eent ginn, andeem se richteg intensiv zesummeschaffen, zesummen üben a plangen a keen Ënnerscheed opkomme loossen zwësche Pompjee a Protex. An et fonctionnéiert. Nei ass och eng Permanence-Équipe, wéi scho gesot, vu Suessem an Déifferdeng, déi fir de Moment schonn de Weekend a Vakanzen zesumme schafft. Et kann een aus deem Centre d’intervention, wann e bis gebaut ass, méi professionell schaffen. Dës Investitioun am Centre d’intervention Scheierhaff ass zukunftsori-

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

d’agrandissement du centre d’intervention Scheierhaff et de coopération régionale entre les pompiers et la protection civile de Differdange et de Sanem devient enfin réalité. L’ancien collège échevinal avait déjà présenté ce projet il y a des années. Mais à l’époque, il n’avait pas été possible de trouver un accord. Le DP se réjouit du fait que ce sera finalement le cas. La commune de Sanem est maître d’ouvrage. Elle préfinancera les 3 millions d’euros avant d’être remboursée par la Ville de Differdange. Des subventions du ministère de l’Intérieur sont prévues. Le nouveau centre d’intervention est destiné à une population de 80  000  habitants. Il sera terminé en 2017, en même temps que la rocade. Le service d’incendie et la protection civile reposent sur le bénévolat. En 2014, les pompiers de Differdange ont accumulé 62  000  heures de permanence. Ce chiffre comprend 740  activités, dont 444  interventions et formations pour mettre à jour leurs compétences. Toutes ces personnes travaillent, s’entraînent et planifient ensemble. Une équipe de permanence composée de bénévoles de Differdange et Sanem coopère déjà les week-ends et pendant les vacances. Le centre d’intervention permettra à ces services de travailler de manière plus professionnelle. Les démocrates approuveront la convention.

Dee Projet hei weist, wat Diplomatie bewierke kann. Ech géif deene Leit, déi déi Verhandlungen an déi Gespréicher gefouert hunn, eng Kéier Merci soen — souwuel där Équipe vu virdrun, wéi och dëser — déi ëmmer erëm probéiert hunn, déi Déngschter esou op d’Schinn ze kréien, wéi se haut sinn.

ALI RUCKERT (KPL) salue la coopération et le fait que 2,985 millions soient investis dans le centre d’intervention. Il espère cependant que les deux communes n’atteindront jamais 80  000  habitants, car ce serait au détriment de la qualité de vie. Le KPL approuvera la convention.

Ech ka mech nach erënneren, dass ganz vill diskutéiert ginn ass iwwer d’Distanze vum Fousbann, vum aktuelle Site bis op Nidderkuer, ob et méi no ass vun där enger Säit oder méi séier ass vun där anerer Säit. Dat ass, Gott sei Dank, alles ad acta geluecht ginn, well sech erausgestallt huet, dass d’Effikassitéit an enger Permanence

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) estime que ce projet

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech sinn als Vertrieder vun der Kommunistescher Partei frou, dass no laangem Hin an Hier deen Interventiounszentrum Scheierhaff elo Realitéit gëtt, fir déi zwou Gemengen, an dass nach eng Kéier 2,985 Milliounen Euro kënnen investéiert ginn. Ech hoffen net, dass mer eng Kéier op déi Zuel vun 80. 000 Awunner kommen an eisen zwou Gemengen, och wann deen Zenter esou ausgeluecht ass. Well da wär vläicht d’Liewensqualitéit net méi déi, wéi se misst sinn. Deen Zentrum ass eng gutt Saach, an als Vertrieder vun der KPL stëmmen ech derfir.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen.

9

Ruckert.

Jo,

Här

démontre l’importance de la démocratie. Il remercie tous ceux qui ont participé aux négociations pour que ce projet voie le jour. Il y a eu d’interminables discussions concernant les distances entre le centre d’intervention et les diffé-


rentes localités. Mais on s’est finalement rendu compte que ce qui compte, c’est une permanence 24 heures sur 24 et le fait qu’on puisse aller chercher les intervenants chez eux à la maison. Les orateurs ont fait l’éloge des bénévoles. C’est important. Les écologistes les remercient à leur tour. Fränz Schwachtgen espère qu’ArcelorMittal ouvrira l’axe entre le portail du Woiwer et Niederkorn. En passant par le portail  1, les pompiers et la protection civile se trouveraient à 100 m des écoles de Niederkorn. La possibilité existe. Mais, le géant de l’acier ne semble pas vouloir engager des discussions. En plus, ce passage constituerait un nouvel accès au futur centre de recyclage. En tout cas, la rapidité d’intervention des services de secours à Niederkorn serait accrue.

ass, déi 24 Stonnen op 24 op der Plaz ass. Dass d’Leit bei engem Asaz kënnen do ofgeholl ginn, wou se wunnen.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) considère ce projet important

Ausserdeem wär et en zousätzlechen Agank iwwer de Fousbann/Woiwer, eran op deen neie Site vum Recyclingszenter, dee mer eventuell an déi Noperschaft implantéieren. Esou kënnt een d’Schnellegkeet vun de Pompjees- an Ambulanz-Asätz Richtung Nidderkuer weider verbesseren. Dat emol als Suggestioun.

pour Differdange. Elle se réjouit du consensus trouvé. Elle ne souhaite pas revenir sur l’historique, mais pense que le soutien du ministre responsable est primordial. Un centre d’intervention moderne, fonctionnel et bien équipé n’est pas superflu. Les communes doivent collaborer entre elles. La commission des bâtisses a discuté de ce projet. Au départ, il était question de 1,6 million d’euros.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise qu’il s’agissait de 1,7 million.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) constate que cette somme a grimpé à 3 millions d’euros. Il s’agissait d’une erreur du bureau d’architectes. La surface n’était pas de 1 100 m2, mais de 1 700 m2. En tout cas, le CSV approuvera la convention.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) se demandait pourquoi les prix avaient évolué d’une manière aussi forte. Mme Schambourg vient de lui fournir l’explication.

Dem Benevolat si scho vill Blumme gestreet ginn. Dat gehéiert sech och esou. Mir als Gréng schléissen eis deem un. Ech wëll dobäifügen, dass nach misst en Hoff gemaach ginn an den nächste Joren, a während der Bauzäit, dass eventuell déi Achs vum Woiwer Portal op Nidderkuer duerch d’Arcelor opgemaach gëtt. D’Pompjeeën an d’Protex si jo och zoustänneg fir dat risegt Arcelor-Gebitt, wann et do zum Beispill géif brennen. Dee Moment géife se zum Portal 1 erafueren. Da si se nach 100 Meter ewech vun den Nidderkuerer Schoulen. Ech mengen do bestinn nach Méiglechkeeten. Et feelt just vläicht de Moment u Gespréicher respektiv um gudde Wëlle vun eisem Stolpartner ArcelorMittal.

An deem Sënn, stëmme mer natierlech dës Konventioun.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Madame Schambourg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, dat heiten ass e Projet, dee fir eis Gemeng immens wichteg ass. Mir sinn och ganz frou, datt et elo endlech zu engem Konsens komm ass zwëschen der Gemeng an den Hëllefsdéngschter. Ech ginn net erëm op déi ganz Problematik vu virdrun an, mä ech denken awer, datt d’Gemenge mussen an dësem Fall ganz besonnesch d’Ënnerstëtzung vum zoustännege Minister kréien. D’Gemeng soll an dësem Fall net eleng gelooss ginn.

10

E modernen, fonctionnellen a gutt-équipéierten Asazzenter ass garantéiert net vu Muttwëll. Et ass immens wichteg, net nëmmen op dësem Gebitt, mä och op ganz villen anere Gebidder, datt d’Gemengen zesummeschaffen. Mir haten dëse Projet an der Bautekommissioun ganz gutt erkläert kritt. Meng grouss Suerg war am Ufank, datt mer ugefaangen hate mat enger Zomm vun 1,6 Milliounen, wann ech mech net ieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): 1,7 jo.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): 1,7 Milliounen. An elo si mer op 3 Milliounen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass richteg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Dat war garantéiert e Feeler vum Architektebüro. Ech hu mer dat erkläre gelooss. Et huet sech e bësse relativéiert, well mer vergréissert hunn. Mer si vun 1. 100 Meter Kibb op 1. 700 Meter Kibb komm. Wat natierlech eng Differenz am Präis ausmécht. Dat war am Ufank e bësse meng Suerg. Mä no all den Erklärungen huet dat Ganzt sech relativéiert. Mir sinn och bereet fir dës Konventioun ze stëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Diderich, w. e. gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengerot. Merci, Madame Schambourg fir déi


Äntwert op eng Fro, déi ech hat, firwat d’Präisser sech esou geännert hunn en cours de route. Jiddefalls begréisse mir, dass deen Dossier elo zu engem Ofschloss kënnt an dat mat der Ënnerstëtzung vun de jeeweilege Servicer.

An deem Sënn, begréisse mir dee Projet an all Investitioun an d’Sécherheet vun eise Bierger. Merci.

Den Här Buergermeeschter huet et gesot, d’Benevolat ass wäertvoll a wichteg fir eis Gemeng a fir d’Gesellschaft.

Merci, Här Diderich. Et ass och esou, datt vill méi Leit wäerten douewen um Zenter sinn, datt d’Leit net nach extra brauchen an den Zenter ze fueren, wa se geruff ginn. Dat ass jo dat, op wat mer hi schaffen. Wat ausserdeem erfreelech ass fir eis, ass, datt an Zukunft och Frae bei d’Déifferdenger Pompjeeë kënne goen. Well dat war am Moment net de Fall duerch Plazmangel. Dat ass och eppes Neits. An dozou wëll ech soen zënter leschter Woch sinn déi éischt zwou Déifferdenger Frae-Pompjeeën aktiv. Dat bréngt dann och mat sech, dass mer keng Quote brauchen anzeféieren.

Et ass wichteg, déi néideg Approche ze fannen, fir dat ze fërderen an net virun de Kapp ze stoussen. Mir begréissen op jidde Fall, dass d’Kéier geholl ginn ass. Eng aner Fro, déi mer nach haten, gouf vum Här Schwachtgen beäntwert, dass d’Leit bei engem Asaz kënnen ofgeholl ginn, wou se wunnen. Bei der Protex gëtt et eng Rei Jonker, déi nach kee Führerschäin hunn a wa se Permanencë matmaachen oder op Aktivitéite fueren, ass dat natierlech fir si e bësse méi wäit ewech. Mä et ass eng Vëlospist opgemaach ginn, déi eng relativ gutt Achs huet, fir dohinner ze kommen. A wa bis eng Kéier de Projet mat de Vëloen intercommunal ugeluecht gëtt, wär et gutt sech ze iwwerleeën, wéi een de Scheierhaff dorunner uschléisse kënnt. Et ass ëmmer schwéier ze soen, ob d’Leit dovunner profitéieren, mä dass een op d’mannst d’Konditioune schaaft. An esou déi Jonk, déi kee Führerschäin hunn a souguer déi, déi e Führerschäin hunn, kënnten dovunner profitéieren. Et ass gesot ginn, dass de Ministère zu 50% ënnerstëtzt. Souwäit ech dat verstanen hunn, ass dat quasi eng Konditioun, dass déi Zesummenaarbecht zustane kënnt wéinst där Ënnerstëtzung. Dat ass net ze négligéieren, och déi ganz Avantagen, déi domadder kommen. Dass déi zwee Corpsen zesumme schaffen, weist, dass dat elo räif ass. D’Erweiderung vum Zentrum wäert, viraussiichtlech, mam Contournement fäerdeg gestallt ginn. Dat dauert nach e bëssen, mä et ass awer gutt, dass dat virbereet gëtt an d’Zesummenaarbecht net ofhängeg ass vum Bau.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention avec la commune de Sanem dans l’intérêt de l’extension du Centre d’intervention Scheierhaff et d’une collaboration régionale des services de secours et d’incendie présents sur le site. An da kënnt eng Konventioun mat der Gemeng Suessem a mat den Exploitante vun der Gadderscheier. Dir wësst jo, wou de Monnerecher Bierg gerutscht ass, datt d’Regierung ganz schnell versicht hat, eppes Neies ze fannen. Si huet eppes fonnt, wat zu 95% — do kann ee scho“leider“soen, wann een d’Chiffere kuckt — op Suessemer Terrain läit. A just 5% op Déifferdenger Terrain läit. Natierlech gëtt fir all Tonn, déi do ofgeliwwert gëtt, eppes bezuelt. Et ass selbstverständlech, wat bezuelt gëtt, geet 95% an d’Suessemer Keess a 5% an eis Keess. Mä mir hunn och nach vill Terrain op eiser Säit, wou een an den nächste Jore ka kucken, wat domadder geschitt. Et ass eng Konventioun, datt mir am Laf vum Joer 10 oder 11. 000 Euro wäerte kréien, fir dee Buedem, deen dohinner transportéiert gëtt. Här Wintringer.

11

Le conseiller communal se réjouit que ce projet aboutisse enfin, et ce, avec le soutien des services de secours. Le bourgmestre a souligné l’importance du bénévolat. Il était important de trouver la bonne approche pour promouvoir ce projet. M. Schwachtgen a souligné le fait qu’il serait possible d’aller chercher les secouristes chez eux. La protection civile comprend des membres jeunes, qui n’ont pas de voiture. Pour eux, le Scheierhaff est plus éloigné. Mais il existe une piste cyclable. En tout cas, lorsque le projet des vélos intercommunaux sera lancé, il faudra réfléchir à la façon de relier le Scheierhaff au réseau. Peu importe que les gens en profitent ou pas; il faut créer les conditions. Et c’est important pour les jeunes sans permis de conduire. Le ministère est censé financer le projet à 50  % à travers des subsides. La collaboration est une des conditions. Ce n’est pas négligeable. Les deux corps coopèrent déjà maintenant. Le centre d’intervention s’achèvera, quant à lui, en même temps que le contournement. C’est une bonne chose que la coopération ne dépend pas de la construction. Gary Diderich approuve tout investissement dans la sécurité des citoyens.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique que beaucoup de secouristes seront présents dans le nouveau centre de sorte que ceux qui ne seront pas de permanence n’auront pas besoin d’être appelés. Le bourgmestre tient aussi à signaler qu’il y aura aussi des femmes pompières, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent faute de place. (Vote) Roberto Traversini passe à une convention avec la commune de Sanem concernant la décharge Gadderscheier. Après le glissement de terrain de Mondercange, le gouvernement a trouvé une solution située à 95 % à Sanem et à 5  % à Differdange. En conséquence, Differdange ne touchera que 5 % des recettes, soit quelque 11 000 euros par an.


ARTHUR WINTRINGER (DP) a visité la décharge Gadderscheier le 9 septembre 2014 avec une délégation de la commission de l’environnement. La société Recysan et la société Cloos ont répondu aux questions. À l’époque, toutes les installations n’étaient pas encore en service. Certaines questions sont restées sans réponse, et notamment celles concernant la hauteur de la décharge, la poussière et le bruit. Entre-temps, des analyses de la poussière ont été effectuées et le bruit a été fixé à 45 décibels. La décharge comprend trois secteurs et il semblerait que les 45 décibels ne valent que pour le secteur A. Le DP approuvera la convention. Les démocrates auraient cependant souhaité davantage d’informations techniques. Des évaluations du bruit et de la poussière restent nécessaires, car un peu de vent d’est suffirait à avoir des conséquences pour le Fousbann. En outre, les risques augmenteront lorsque la décharge prendra de la hauteur. Le DP se serait attendu à plus que 5 % des revenus. D’après les calculs portant sur les quatre derniers mois de 2014, Differdange a droit à 50 centimes par tonne, soit 11 531 euros contre 219  098 euros pour Sanem. Si le tonnage reste le même en 2015, cela représenterait 34  594 euros pour Differdange et 657 296 euros pour Sanem. Si l’on considère que seuls 5 % de surface de la décharge se trouve à Differdange, ce calcul est correct. Mais si l’on regarde les risques encourus, 10 % des recettes ne seraient pas de trop. La décharge aura une influence sur la circulation. Les démocrates saluent la construction d’un rondpoint turbo près de Kronospan. Cependant, les travaux semblent au point mort même si la décharge Gadderscheier n’a pas encore réclamé. Les citoyens se plaignent. Arthur Wintringer a remarqué une erreur dans la convention. Il y est question du 19 décembre 2015.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäffen, léif Frënn aus dem Gemengerot, d’Bauschuttdeponie Gadderscheier, mat enger Deponie-Fläch vun zirka 24,9 Hektar an engem Deponie-Volume vun 3,18 Millioune Meter Kibb, hu mer den 9. September 2014 mat enger klenger Delegatioun vun der Ëmweltkommissioun besicht. D’Beamte vun der Firma Recysan an dem Här Romain Cloos vun der Firma Cloos hunn eis iwwer de Site gefouert an eis déi Aarbechten, déi hei ugelaf sinn, gewisen an eis Froen esou gutt ewéi méiglech beäntwert.

mir eis och méi wéi nëmme 5% vun deem Ganzen erwaart. Wéi mer hei bei der Ofrechnung vu Recysan fir d’Joer 2014, also fir déi véier Méint, gesinn, kritt d’Gemeng Déifferdeng nëmmen 0,50 Euro d’Tonn. Wat an eisen Aen, net vill ass. Bei deene 461. 261 Tonnen, kritt eis Gemeng nëmmen 11. 531 Euro an d’Gemeng Suessem kritt dann 219. 098 Euro. Wann den Tonnage ëmmer d’selwecht géif bleiwen, wier dëst eng Zomm vu 34. 594 Euro fir d’Gemeng Déifferdeng an eng Zomm vu 657. 296 fir d’Gemeng Suessem op d’Joer gerechent.

Op dësem Dag war nach net alles fäerdeg. Sou war d’Pneuewäschanlag fir d’Camionen nach net ganz fäerdeg a war am Opbau. Haut fonctionnéiert awer alles.

Wéinst deem bëssen Terrain, deen op Déifferdenger Säit läit, wieren déi 5% jo okay. Wann een awer de Risiko vu Kaméidi a Stëbs rechent, hätt een dëst op Minimum 10% kënnte setzen.

Verschidde Froe bloufen onbeäntwert: Wéi héich gëtt dat Ganzt? Wat läit alles vun Dreck ënner dësem bestoenden Niveau? Wéi ass et mat Stëbs a Kaméidi, wann et eemol eng gewëssen Héicht kritt huet? Stëbsanalyse si gemaach ginn, déi gutt ausgefall waren. De Kaméidi ass op 45 Dezibel gesat ginn, wat net vill ass.

Dës Bauschuttdeponie gëtt andauernd vu 7 Auer bis 16 Auer vu Camione befuer. Dat huet natierlech och en Afloss op de Verkéier. Dofir begréisse mer deen neien Turbo-Rondpoint, deen hei bei der Kronospan gebaut gëtt.

Dat Ganzt ass an dräi Secteuren agedeelt ginn. 1A 530. 000 Meter Kibb. 1B 260. 000 Meter Kibb an de Secteur 2 mat 740. 000 Meter Kibb. Wann ech richteg informéiert sinn, zielen déi 45 Dezibel nëmme fir de Secteur A. D’DP stëmmt dës Konventioun natierlech mat, well mer der Meenung sinn, dass d’Gadderscheier gutt gëeegent ass fir eng Bauschuttdeponie. D’DP wëll hei awer och op e puer Punkten opmierksam maachen: mir wiere frou gewiescht, wa mir an dësem Dossier méi technesch Informatioune kritt hätten. Fir eis wier et ausserdeem wichteg, wann eng regelméisseg Kontroll vu Stëbs a Kaméidi géif gemaach ginn, well bei guddem Wieder an e bësse Loft vum Osten, wier hei zemools de Quartier Fousbann mat Stëbsreen oder méi wéi 45 Dezibel Kaméidi betraff. De Risiko gëtt natierlech ëmmer méi grouss, wann dës Deponie méi héich gëtt. An dësem Zesummenhang hätte

12

Awer et muss elo virugoe mat deenen Aarbechten. Well wann een déi lescht Zäit do laanscht fiert, gesäit een, dass déi Aarbechte praktesch bal agestallt sinn. Et geet einfach net méi virun. An dat kritt een natierlech vun de Bierger dobaussen ze héieren. Vun der Bauschuttdeponie Gadderscheier selwer, sinn nach keng Reklamatiounen agaangen. D’DP wënscht sech och, dass dat an deenen nächsten zwanzeg Joer esou bleift. Zum Schluss wëllt ech nach op eppes klenges opmierksam maachen: an der Konventioun steet den Datum falsch. Den 19. 12. 2015. Ech huelen un, dass dat e Schreiffeeler ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Ech hoffen. Merci.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Wintringer. Ier ech d’Wuert weiderginn, wëll ech Iech drop opmierksam maachen, datt mer eng Biergerversammlung haten. Et ass en toutes-boîtes ausgedeelt ginn. En toutes-boîtes an der Gemeng Suessem. Déi sämtlech Leit vum Ministère a ganz vill Conseillere waren do. Déi Versammlung war gutt besicht, déi ass konstruktiv verlaf. A mir haten d’Bierger mat agebonnen. Ech weess net, wat Der aneschters domadder gemengt hutt. Dat hu mer gemaach. Déi Froen, déi do gestallt gi sinn, ënner anerem, mir géifen déi Gadderscheier net wëllen opmaachen, bis d’Rondpointe provisoresch do sinn. Dat ass geschitt. Et ass gesot ginn, mir wéilten net, datt d’Camione bis fënnef Auer sollte fueren, mä um véier Auer ophalen, well eng Ausfahrt immens geféierlech war. Elo ass et e bësse besser ginn. Dat alles war op där Versammlung festgehale gi mat de Bierger a Biergerinnen. Dofir wonnert et mech awer e bëssen, datt Der dat fuerdert. Well et ass gemaach ginn.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Entschëllegt, Här Buergermeeschter, ech fuerderen näischt. Ech hu just nëmme gesot…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, Dir hat gesot, mir sollten et maachen. An et ass gemaach ginn.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Ech hunn net gesot, Dir sollt et maachen. Ech hu gesot, mir si frou doriwwer, dass dat gemaach ginn ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ARTHUR WINTRINGER (DP): Wann een derduerch fiert, gesäit een déi Aarbechte ginn am Moment net virun. Dat héiert ee vun de Leit dobaussen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, dat war wou Der gesot hutt et hätt ee sollten d’Leit méi informéieren a mat de Leit diskutéieren. Dat hutt Der gesot. Op der éischter oder zweeter Säit misst et stoen. Mir kënnen dat jo herno nach eng Kéier zesumme kucken. Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech wéilt dem Här Wintringer Merci soen. En huet, am grousse Ganzen, dat resüméiert, wat mer an der Ëmweltkommissioun diskutéiert hunn. Et war ganz konstruktiv an deem Sënn, well mer eng aktiv Ëmweltkommissioun hunn, déi mat agebonnen ass, déi hiren Job weidermaache wëll. Gott sei Dank hu mer 5% vun deem Volume op eisem Terrain leien, wat eis d’Méiglechkeet gëtt als Gemeng Déifferdeng iwwer d’Ëmweltkommissioun, iwwer den Ëmweltschäffen, matzeschwätzen, wann et ëm eventuell Nuisancen oder anerwäerteg Problemer op der Deponie geet. Dat erlaabt eis an enger nächster Ëmweltkommissioun driwwer nozedenken, wéi een dat mat der Gemeng Bieles kënnt zesumme maachen, dass ee sech ëmweltkommissiounsméisseg oder um Niveau vun den Ëmweltschäffen regelméisseg konzertéiert, fir am Bild ze bleiwen, wat do passéiert an alles an déi richteg Weeër ze leeden. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Ruckert w. e. gl.

Nee.

13

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que c’est une erreur. Il rappelle qu’une réunion d’information publique a eu lieu en présence de fonctionnaires du ministère et de conseillers communaux. La réunion s’est révélée constructive. Les citoyens ont été impliqués aux discussions. Le bourgmestre ne comprend pas ce qu’Arthur Wintringer insinue. Il a été question du fait que la commune ne voulait pas que la décharge ouvre avant la mise en place de ronds-points provisoires et que des camions circulent après 16 h, car le site est dangereux. Les citoyens étaient au courant. Roberto Traversini est surpris des demandes de M. Wintringer.

ARTHUR WINTRINGER (DP) n’a rien demandé. Il a simplement dit que les travaux n’avançaient pas et que les citoyens s’en plaignaient.

ROBERTO (DÉI GRÉNG)

TRAVERSINI

rétorque que M. Wintringer a prétendu que la commune n’a pas discuté avec les gens. Cela figure sur la première ou la deuxième page du texte du conseiller communal.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) remercie M. Wintringer pour son résumé des discussions au sein de la commission de l’environnement. Cette commission a été impliquée dès le départ et s’est montrée active. Les 5 % de la décharge sur le territoire de Differdange permettent à la ville d’avoir son mot à dire dans les discussions concernant les éventuelles nuisances. Les deux communes doivent faire en sorte que leurs commissions de l’environnement et leurs échevins à l’environnement se concertent régulièrement afin de prendre les bonnes décisions.


ALI RUCKERT (KPL) a lu dans la convention que la société Recysan versera une compensation financière aux deux communes bien qu’elle n’y soit pas tenue légalement. Cela prouve que cette entreprise fait des bénéfices lui permettant de verser 50 centimes par tonne à Sanem et Differdange. Mais le conseiller communal ne comprend pas ce que cette remarque fait dans la convention. Autrement, on aurait aussi pu mentionner que Differdange donne son accord bien qu’elle n’y soit pas obligée. De telles phrases dans une convention donnent une mauvaise image de la situation.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) soutient la convention. Un représentant de déi Lénk a visité les lieux. Il n’a pas eu de critiques à faire. En général, tout le monde veut construire des bâtiments, mais personne ne veut d’une décharge. Or les camions et les matières inertes sont une réalité. Les communes doivent prendre leurs responsabilités. Apparemment, tout a été bien organisé, car le conseiller communal n’a pas eu de réclamations. Il faut cependant veiller à ce que la situation ne dérape pas. En effet, les règles ont tendance à s’assouplir avec le temps.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute que l’on veillera au compactage des déchets afin que des entreprises puissent s’implanter sur le site par la suite. C’est pourquoi par beau temps davantage de déchets seront déversés que par temps de pluie. En tout cas, le but est de réutiliser la surface plus tard. (Vote) Roberto Traversini passe à des terrains que la commune a achetés.

ERNY MULLER (LSAP) explique que les terrains en question sont nécessaires pour agrandir l’École des Garçons de Niederkorn. 3,62 ares appartenaient à la famille Weber et 3,90 ares aux consorts Leider. Ils ont été achetés pour 43 440 euros et 46 800 euros, soit 12 000 euros l’are. (Vote)

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech wëll just eng kuerz Bemierkung maachen. Ech hu gesinn an där Konventioun steet, dass déi Firma Recysan eng finanziell Kompensatioun un déi zwou Gemenge gëtt, obscho se legal net derzou verflicht ass. Ech fannen dat e bësse komesch, esou ee Saz an enger Konventioun. Dat weist zwar, dass se genuch Profit maachen, dass se de Gemenge kënne 50 Centime op der Tonn ofginn. Mä am selwechte Sënn hätt ee jo och kënnten dra schreiwen, dass d’Gemeng Déifferdeng den Accord gëtt, obscho se legal net derzou verflicht ass. Esou Saache soll een an Zukunft awer versichen aus Konventiounen erauszehalen. Well dat gëtt e falscht Bild a mengen Aen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich.

wann eppes nei ass a wann et da bis leeft, gëtt et op eemol méi labber geholl. Et ass wichteg, e Suivi ze maachen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et si keng Wuertmeldunge méi. Ech wëll soen, datt et herno net einfach zougetippt gëtt an eng Wiss oder soss eppes drop gestreet gëtt. Dat gëtt esou compactéiert, datt herno Betriber kënnen drop gesat ginn. Dir wäert mierken, wann et reent, wäerte manner Camionen dohinner fueren, well dat eppes mam Compactage ze dinn huet. A wann et gutt Wieder ass, wéi am Moment — an hoffentlech behale mer dat gutt Wieder nach laang — fuere méi Camionen. Et gëtt ganz genau gekuckt, wou getippt gëtt a wat getippt gëtt. Datt wierklech herno déi Fläch ka genotzt ginn, fir Betriber drop ze setzen. Net datt einfach duerno eng Wiss dohinner gesat gëtt. Ech mengen, datt dat och wichteg ass, hei ze erwähnen. Da géife mer zum Vote kommen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Gemengerot, mir ënnerstëtzen déi heite Konventioun och. An der Ëmweltkommissioun konnt sech e Vertrieder vun déi Lénk mat abréngen an alles mat visitéieren. Op jidde Fall vu senger Säit aus, hunn ech keng weider Beanstandungen héieren. Et goufe wichteg Saache consideréiert, wat net ëmmer einfach ass bei esou Themaen, well meeschtens gesot gëtt, mir wëlle gär nei Haiser bauen a vill ofrappen, awer mir wëllen néierens eppes hin tippen. Mä dat gehéiert awer leider dozou, och wa keen d’Camione wëll gesinn. Och wa keen den Dreck wëll iergendwou gesinn, ass et awer eng Realitéit. An da muss ee Responsabilitéit iwwerhuelen, mä awer net blannemännches. Dat konnt gutt arrangéiert an organiséiert ginn, well ech bis elo nach keng Beschwerden héieren hunn. Ech ënnerstëtzen déi Ureegungen, déi gemaach gi sinn, fir en A drop ze behalen. Well et heiansdo esou ass, dass verschidde Saache méi agehale ginn,

14

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention entre la S. A. Recysan et les communes de Sanem et Differdange portant sur la décharge pour matières inertes Gadderscheier. Merci. Elo komme mer zu e puer wichteg Terrainen, déi mer kaaft hunn. Do war den Här Muller Klenschen drécken. Här Muller, Dir hutt d’Wuert.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci. Ech si frou, dass ech op oppen Ouere gestouss sinn. Dat war nämlech net esou einfach, wéi praktesch ëmmer an esou Fäll. Mä mir hunn et awer fäerdeg bruecht, dës Gäert ze kréien. Mir brauchen déi Terrainen, well d’Nidderkuerer Bouweschoul vergréissert gëtt. 3,62 Ar komme vun der Famill Weber, 3,90 Ar vun de Konsorte Leider. Fir deen een Terrain hu mer 43. 440


Euro bezuelt a fir deen anere 46. 800 Euro. Dat ass e Präis vun 12. 000 Euro den Ar.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Da kënnte mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les actes notariés de vente concernant deux parcelles de 3,62 et de 3,90 ares au lieu-dit rue Saint-Pierre à Niederkorn/acte Schroeder-Leider. Da komme mer zum Punkt D. Den Här Muller hat sech och dorëms gekëmmert.

D’Famill Tempels huet e grousse Baurebetrib. Där ginn et der net méi vill an eiser Gemeng. Deenen hir Existenz läit eis staark um Häerz, dofir hu mer en Echange gemaach. Si kréie laborabel Terraine vun eis, wou se kënnen drop exploitéieren. Eise Prinzip ass, jiddereen d’selwecht ze behandelen. Mir hunn eis op en Tarif vun 20. 000 Euro den Ar gëeenegt. En Terrain, dee verbaut gëtt, kann eis dat wäert sinn. Just eng kleng Bemierkung: beim Lycée kréie mer nëmmen 10. 000 Euro den Ar.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat gesi mer dann.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

Et handelt sech hei ëm d’Parzell vu Steffen. Déi brauche mer fir de Projet vu Servior ze realiséieren. Dat ass en Terrain vun 13,75 Ar, dee mer opkaaft hu fir 20. 000 Euro den Ar.

Mir hunn eng Partie Terrainen ewech gi fir 300 Euro den Ar. Dat ass den Tarif fir landwirtschaftlech Aktivitéiten, fir Terrains labourables. Engersäits kascht et eis 502. 000 Euro a mir kréien 71. 511 Euro. Dat mécht eng Zomm vu 430. 489 Euro, déi d’Gemeng ze bezuelen huet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dee gi mer zum Vote.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte notarié de vente concernant une parcelle de 13,75 ares au lieu-dit rue Woiwer à Differdange.

Här Diderich w. e. gl.

An elo kënnt de Loushaff.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): De Loushaff, vum Uewerkuerer Kierfecht bis erof bei d’Woiwer Schoul, eng Fläch vu 25,10 Ar, ass ganz wichteg, fir d’Phas 1 vum zukünftege PAP“Woiwer Wisen“ze realiséieren. Mir si frou, dass mer en Accord fonnt hu mat der Madame Meyer, dass si eis deen Terrain ofginn huet.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Déi Lénk kënnen dat ënnerstëtzen, well et gëtt Wunnraum geschaf. Den Här Liesch hat eng Kéier gesot, dass bei verschidde Projete probéiert gëtt, ergänzend Terrainen ze schafen, och wann et ëm Echangë geet. Ech wollt froen, ob dat an dësem Fall respektéiert ginn ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass berücksichtegt ginn. Dem Bauer säin Terrain läit niewendrun, dofir war hien interesséiert. Hien huet elo eng komplett Parzell.

15

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au point D. ERNY MULLER (LSAP) explique qu’il s’agit de la parcelle de M. Steffen. Elle est utile dans le cadre du projet de Servior. Le terrain fait 13,75 ares à 20 000 euros l’are. (Vote) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au Loushaff. ERNY MULLER (LSAP) précise que le Loushaff, allant du cimetière à l’école du Woiwer et d’une surface de 25,10 ares est important pour le PAP Woiwer Wisen. Un accord a pu être trouvé avec Mme Meyer. La famille Tempels possède une exploitation agricole. Il n’en reste plus beaucoup. C’est pourquoi la famille aura du terrain labourable en échange. Ici aussi, le prix a été fixé à 20 000 euros l’are. C’est une somme raisonnable pour du terrain à bâtir. Dans le cas du lycée, le prix sera de 10 000 euros l’are. En contrepartie, la commune cède des terrains labourables pour 300 euros l’are. En tout, les terrains achetés coûtent 502 000 euros et les terrains cédés 71  511 euros. Il reste donc 430 489 euros à payer. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) soutient ces achats, car ils permettent de construire des logements. M.  Liesch avait dit que le collège échevinal essayait d’acquérir des terrains se jouxtant. Est-ce le cas ici?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui. Le terrain de l’agriculteur en jouxte un autre. Désormais, il possède une parcelle entière. Le collège échevinal essaie aussi de développer l’agriculture biologique sur ses parcelles, mais ce n’était pas possible ici. (Vote)


Roberto Traversini passe au point F, la location d’un terrain à l’agriculteur.

Mir versichen an Zukunft op eise Parzellen, Biolandwirtschaft ze maachen. Mä hei war et onméiglech.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

Da géife mer zum Vote kommen.

voudrait savoir si lors de la location de terrains, la commune ne peut pas poser des conditions quant au recours aux pesticides.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que cela dépend des cartes que la commune a en main. Dans ce cas-ci, ce n’était pas possible. En tout cas, la commune essaie de sensibiliser les citoyens à travers Gaart & Heem, au sein duquel M. Wintringer est très actif.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) ajoute qu’en théorie, la commune peut poser certaines conditions. Mais il n’est pas facile de convaincre un exploitant de passer entièrement à l’agriculture biologique. Il devrait réaménager sa ferme, ce qui coûterait cher. Le collège échevinal essaie cependant de convaincre les deux agriculteurs de la commune. Par ailleurs, si on demandait à un agriculteur de renoncer partiellement aux pesticides sans passer entièrement à l’agriculture biologique, cela serait très difficile à contrôler. C’est pourquoi le collège échevinal ne pose pas ces conditions. En revanche, il propose un loyer attractif aux agriculteurs disposés à emprunter la voie de l’agriculture biologique. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à un contrat de bail avec l’entreprise Efco dans la rue de Hussigny. Efco a dû arrêter l’exploitation, car le site se trouve dans une zone verte. M. Muller, M.  Bertinelli et M.  Ulveling ont négocié avec les responsables de la société et ont trouvé un accord. Celui-ci résout le problème du stockage du matériel communal, qui est réparti actuellement sur 46 sites. Au cas où il resterait de la place, M.  Bertinelli et M.  Ulveling proposent de la mettre à disposition des associations.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver un acte notarié d’échange avec soulte concernant plusieurs parcelles aux lieux-dits“Auf Loushof“,“Auf dem Soibel“et“Scheueroicht“à Differdange. De Punkt F ass en Terrain, dee mer dem Bauer verlounen, datt e seng Kéi kann drop stellen. Well mat Geld eleng huet een nach keng Kéi gefiddert. Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Wa mer Terraine verlounen, wollt ech nofroen – vu dass mer eng Gemeng ouni Pestizide sinn –, ob et net méiglech ass, gewësse Konditiounen ze stellen, fir bei der Bewirtschaftung op Saachen ze verzichten, déi eis Liewensgrondlag a Gefor bréngen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Um Verhandlungsdësch hate mer net dee laangen Hiewel. Mam viregten Terrain, ware mer esou eens ginn. Selbstverständlech, probéiere mer mat eisem Gaart&Heem, an deem den Arthur Wintringer ganz engagéiert ass, eis Bauren ze sensibiliséieren. Mä hei souze mer leider net um laangen Hiewel. Här Liesch.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Den Usaz ass richteg, wann Der sot, et sinn eis Terrainen, déi mer verlounen an da kënnte mer mat Oplagen den Exploitant an déi Richtung bewegen. Et ass net einfach, en Exploitant ganz op Biolandwirtschaft ëmzestellen. Doduerch misst hie säi ganzen Haff ëmdisponéieren, wat natierlech e risegen Invest wär. Mä mir probéieren, mat deenen zwee Baueren, déi mer hei an der Gemeng hunn, an déi Richtung ze goen.

16

Anerersäits ass et och schwéier, wann ee seet, en Haff muss net op Biolandwirtschaft eriwwergoen, mä e soll verschidde Stécker ouni Pestizide behandelen. Et géif immens schwiereg ginn, nozeweisen, ob en dat gemaach hätt oder net. Dat misste mer iwwer Buedemanalyse kontrolléieren, wat e risegen Opwand wär. Soudass mer am Fong dovunner ofgesinn hunn. Mir probéieren éischter en anere Wee anzeschloen an deene Baueren, déi Biolandwirtschaft bedreiwe wëllen, méi en attraktive Bail ze ginn, andeems mer de Loyer vum Terrain däitlech erofzesetzen a fir déi konventionell dann net. Dat wär éischter en Ureiz en Haff ëmzestellen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Liesch. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le contrat de bail portant sur des terrains labourables au lieu-dit“Tinnesgründchen“. Da komme mer zu engem ganz interessanten an néidege Contrat de bail mat der Firma Efco an der Héisenger Strooss. Si konnten net méi exploitéieren, well et an der Gréngzon läit. Den Här Muller, den Här Bertinelli an den Här Ulveling haten intensiv Gespréicher mat de Responsabele vun Efco gefouert. Mir léisen heimat e risege Problem fir de Stockage-Raum vun eise Betriber, wou Saachen op 46 verschiddene Plazen oder a Kellere leien. Eenzelt Geschir weess kee méi wou et läit an da gëtt et nei kaaft. Déi eng Saache ginn ewechgeheit, well mer keng Plaz hunn an no dräi Deeg brauche mer se erëm. Dat ass net evident. Bis deen neie CID steet, komme mer eise Betriber mat dësem Kontrakt entgéint. A wann nach e bësse Plaz iwwreg bleift, hunn den Här Bertinelli an den Här Ulveling eng Iddi, fir de Veräiner eppes Klenges fräi ze maachen, datt se Stockage-Raum kënnte kréien.


Et kascht 8. 000 Euro de Mount. Dat ass en deiere Präis, mä ech muss soen am Ufank vun de Verhandlungen, war et dat Duebelt. Mir hunn en also e gutt Stéck erofgedréckt. Fir eis Betriber ass et noutwendeg. Et ass enorm vill Plaz, fir dat ganzt Geschir, Saache wéi Chaleten an esou weider, ënnerzestellen. De Bail leeft den 1. Mee un. Här Bertinelli, Dir waart bei de Verhandlungen derbäi.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Här Buergermeeschter, léif Kolleegen, ech wëll virun allem op d’Wichtegkeet vun deem Terrain hiweisen. Et verbessert d’Logistik vun eise Servicer. Si verléieren net méi Stonnen dermat, hir Saache riets a lénks sichen ze goen. Elo kréie mer endlech eng Plaz mat masseg Stockage-Raum baussen a bannen. Iwwer de Loyer, huet den Här Buergermeeschter scho geschwat. Dëst ass e Kontrakt, dee mer mat der Firma Efco gemaach hu fir fënnef Joer, deen den 1. Mee a Kraaft trëtt. Hei handelt et sech ëm d’Halen“um Rollesbierg“an der Héisenger Strooss. Eng Fläch vun 1. 200 m2, déi mer kënne benotzen, fir Saachen ënnerdaach ze stellen. Ech widderhuelen nach eng Kéier, déi Plaz fir de Stockage ass batter néideg fir eis Servicer. Virun deenen Halen, sinn nach eng 20 Parkingen, déi eis zur Verfügung stinn. Dann ass de Problem mat eise Camionnettë geléist, wann d’Aarbechten um Funiculaire uginn. Et ware laang an haart Verhandlungen. A mir si frou, datt mer deen Terrain kritt hunn, fir eis Servicer logistesch besser opzestellen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An elo den Här Ulveling.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Merci. Den Här Bertinelli huet scho bal alles gesot. Et si grouss Hale mat

vill Parkplazen. Dës Woch kréie mer de Schlëssel, da gi mer mat eise Servicer kucken. Wichteg ass awer, wéi den Här Bertinelli gesot huet, dass mer endlech eis Saachen zentraliséiert kréien. Da gëtt och en Inventaire gemaach. Well et ass problematesch, all d’Saachen erëmzefannen, déi op esou ville Plaze verstreet gi sinn. Deen zweete Volet ass, dass do, wou elo de Stockage war, Raim fräi ginn, déi mer kënne fir aner Saache gebrauchen. Notamment fir de Veräiner d’Méiglechkeet ze ginn, hir Instrumenter oder aner Saachen ënnerzestellen. Ech fannen, dass et eng ganz gutt Léisung ass bis deen neie CID gebaut gëtt. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Den Här Hobscheit huet d’Wuert.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wollt dem Schäfferot zu där Initiativ félicitéieren. D’Zuele goufe genannt, op wéivill Plaze mer stockéieren. Dass dat net gutt ass, liicht jidderengem an. Wichteg ass et, dass een de Leit effikass Servicer ubitt. Et zielt net nëmmen, wat bannen an der Gemeng geschitt, mä och no bausse mussen eis Servicer exzellent fonctionnéieren. Wann ee Saachen op zeg Plaze leien huet, kann een net effikass schaffen. Et ass also e Problem, dee mer léisen, fir dass eis Servicer an Zukunft besser kënne schaffen, dass net Saachen nei musse bestallt ginn, well een net méi weess, wou eppes läit. Dat sinn Zoustänn, déi net gutt sinn. Wa mer heimat dee Problem geléist kréien, kann ech dat nëmme begréissen. Et gouf scho gesot, dass mer dat maache bis deen neie CID fäerdeg gëtt. Kann een dervun ausgoen, dass et eng Optioun ass, fir et net laangfristeg just ze lounen, mä eventuell op de Wee ze

17

Efco demande 8 000 euros par mois. C’est cher, mais au début, le prix demandé était le double. La commune pourra y stocker de l’équipement, comme les chalets.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

souligne l’importance de ce terrain pour les services communaux. Ceuxci perdent actuellement beaucoup de temps pour aller chercher le matériel. Désormais, ils disposeront d’un espace de stockage. Le contrat avec Efco porte sur cinq ans et démarre le 1er mai. Les halles se trouvent au Rollesbierg dans la rue de Hussigny. La surface se monte à 1 200 m2. À cet espace s’ajoutent 20  places de stationnement devant les halles. Cela résout le problème de stationnement des camionnettes lorsque les travaux commenceront sur le plateau du Funiculaire. D’un point de vue logistique, il était important que ces négociations aboutissent.

TOM ULVELING (CSV) ajoute que la commune recevra les clés cette semaine. Ensuite, les services visiteront les lieux. Il était important de centraliser le matériel, car il est difficile de tout retrouver lorsque l’équipement est réparti en de nombreux sites. Le deuxième volet de l’opération consiste à proposer de l’espace de stockage aux associations, là où la commune stocke actuellement son équipement. Ce projet constitue une bonne solution en attendant le nouveau CID. PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) rappelle que les services communaux stockent leurs matériels à de nombreux endroits. Ce n’est pas une bonne solution. Les services communaux doivent fonctionner comme il faut. La solution proposée leur permettra de travailler plus efficacement. En plus, il ne sera plus nécessaire de racheter du matériel perdu. Il a été dit qu’il s’agit d’une solution provisoire jusqu’à l’aménagement du nouveau CID. Le collège échevinal voit-il une possibilité d’acheter le site au lieu de le louer?


GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) estime que 8 000 euros par mois représentent beaucoup d’argent. Mais d’un autre côté, les services communaux vont gagner beaucoup de temps. Le CID et le centre de recyclage vont déménager à Niederkorn. Entre-temps, il fallait trouver un endroit où stocker le matériel provisoirement. En plus, cela pourrait être utile pour le lycée. Un membre de déi Lénk a entendu dire que l’on avait construit une halle à Niederkorn pour les machines de jardinage. Est-ce vrai? Où en est ce projet? Gary Diderich rappelle que le site occupe 290 ares.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise qu’il s’agit de 3 hectares.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande si le collège échevinal sait déjà quel pourcentage de la surface sera occupée par du matériel communal. D’autres investissements sont-ils nécessaires? Certains équipements ne sont-ils pas superflus, comme la machine pour tirer la piste de ski de fond?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que cette machine a été louée.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande ce qu’on va en faire. M. Hobscheit a demandé si le collège échevinal entendait acheter le terrain. Qu’en pense le propriétaire? La commune a-t-elle pensé à prévoir un espace de stockage à Niederkorn sur le futur site du CID et du centre de recyclage? Il s’agit d’éviter de dépenser 8  000 euros par mois à long terme.

ROBERT

MANGEN

(CSV)

approuve l’idée d’un espace de stockage unique. Il se demande cependant ce qu’il en est de la sécurité. En outre, le sol n’a plus sa couleur naturelle. Fera-t-on des analyses? Le site se trouve sur une zone verte, mais le conseiller communal doute que l’on y ait déversé des produits naturels.

goen et als Gemeng ze kafen, komplett ze iwwerhuelen? Wär dat eng Optioun oder net? Eng Fro vun eiser Säit. Ech soen iech Merci fir d’Nolauschteren.

lech delokaliséiert aktiv. Kënnten net éischter déi existéierend Stockage-Plaze genotzt ginn, déi keng Investitioune brauchen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Misst net vläicht och gekuckt ginn, wat vu Material iwwerflësseg ass? Mir hunn eng Maschinn fir Loipen ze zéien an de Schnéi ewech ze maachen.

Merci, Här Hobscheit. Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Eis liicht et och an. Et ass eng Charge, déi net gratis ass, 8. 000 Euro de Mount. Mä wann een awer kuckt, wat een un Aarbechtszäit erëm aspuert, denken ech, dass et eng gutt Saach ass. Mir ënnerstëtzen dat. De CID an de Recyclingszenter wäerten op Nidderkuer plënneren. An deem Zuch ass et net schlecht, eng Plaz ze hunn, wou een auswäichen an temporär Saachen ënnerbrénge kann. En plus wär et nëtzlech fir de Lycée, wann deen do soll gebaut ginn. Bei eis an der Sektioun gouf gemengt, et wär eng Hal zu Nidderkuer gebaut gi fir d’Gaardemaschinnen. Stëmmt dat? Kënnten do net och Saachen ënnerbruecht ginn? Wou ass dee Projet drun? Ech muss zouginn, dass ech de Suivi nach net selwer gemaach hunn. Dofir d’Nofro. Et ass enorm grouss, 1. 200 m2. Mä déi 290 Ar…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et sinn 3 Hektar.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, déi hu mer geléint kritt. D’Schi hu mer awer.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Wat maache mer mat där Maschinn? Wat wäert laangfristeg domat geschéien? Déi Fro, déi den Här Hobscheit gestallt huet: Besteet d’Iddi dat eng Kéier ze kafen? Wär dat iwwerhaapt eng Optioun och vum Proprietaire hier? A wann net, kann een de CID an de Recyclingszenter zu Nidderkuer net esou uleeën, dass een direkt de Stockage mat aplangt, fir dass een net laangfristeg muss all Mount déi 8. 000 Euro ausginn, mä eng Kéier d’Investitioun tätegt an et dann an der Hand huet, fir gutt ze fonctionnéieren? Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Den Här Mangen nach.

ROBERT MANGEN (CSV):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Jo, 3 Hektar. Gëtt et schonn Ofschätzungen, wéi wäit dee Raum eleng duerch eegent Material wäert genotzt ginn? A mussen net och Investitioune gemaach ginn? Ech hunn héiere vu Containeren, déi opgestallt ginn, fir de Veräiner hir Saachen ënnerzebréngen, wat zousätzlech Käschte sinn. Op där anerer Säit gëtt et momentan 32 delokaliséiert Plazen, an d’Veräiner sinn haaptsäch-

18

Mir begréissen d’Iddi vum Stockage unique. Ech wollt just froen, wéi et mat der Sécherheet ass? Et läit e bëssen ofgeleeën. Datt een oppasst, datt keng Problemer optrieden. Wann ee laanscht geet, gesäit een, dass de Buedem net méi seng natierlech Fuerf huet. Ginn Analyse vun deem gemaach? Et soll eng Zone verte sinn. Ech hunn awer Zweifel, datt et sech ëm natierlech Produite gehandelt huet, déi do ausgeschott goufen.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Den Här Schwachtgen hat och nach d’Wuert gefrot.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Et misst een eng Kéier probéieren, den Historique ze retracéiere vun deem Site. Mer wëssen alleguer, dass dat de Carreau de mines vum Rollesbierg war. Do ass d’Maintenance vun de Baggeren a vun de Maschinne gemaach gi wéi och Uelechwiessel. Wat vläicht déi Fuerf vum Buedem erkläert. Et muss een natierlech virsiichteg sinn. Mer hunn elo nëmmen e Contrat de bail. Well wann ee spéider keeft, keeft een de Knascht mat an da muss een herno eventuell deier sanéieren. Dat musse mer nach kucken, well dat ass awer wichteg. Ech si ganz d’accord dermat, dass de Schäfferot dee Site viséiert, fir de Stockage ze maachen, bis mer eppes besseres hunn. Fir mech gehéiert dee Site nach ëmmer zu der Zone verte. Deemools, wéi d’Efco dohinner komm ass mat hire Buergeräter, déi alt emol Uelech verluer haten, war dee brachial zougemaach gi mat enger Clôture. An den alen historesche Wee vum Metzkimmert an de Park Grouwen, deen dacks vun de Leit benotzt gouf, war carrément ofgeschnidde ginn. Soudass een uewen eriwwer lafe muss — e géie Bierg erop — an da lénks, fir op de Metzkimmert ze kommen. Ech hoffen, dass mer an d’Zukunft dee Wee erëm kënnen opmaachen. Dat ass e ganz flotten Ausgankspunkt fir Spadséierweeër zum Beispill an den Dagesbau vum Rollesbierg Richtung Bieles. Mer hu wëlles mam Fierschter zesummen, e Spadséierwee laanscht d’Héisenger Strooss ze maachen, wou ee beim Beckleck uewe bei der Mutter Gottes géif erauskommen. Wat am Fong d’Attraktivitéit vun där Zon méi géif betounen. Parkplaze goufen amenagéiert. De Site muss méi propper gemaach ginn, well et ass lues a lues eng kleng Poubelle entstanen. Et sollt een och net vergiessen, dass

mer do Weieren amenagéiert hu mat eisem Service écologique, déi ganz wäertvoll sinn an direkt a Proximitéit leien. Dee Raum kënnt ee spéiderhin an d’A faassen als eng Aire de récréation. Mir hunn Amateursklibb, wéi zum Beispill de Modellbauklub, déi Sitte sichen, déi clôturéiert sinn, wou een eventuell e genre Minigolf kënnt installéieren. Dass een e bësse méi wäit kënnt plangen, wann déi Stockage-Zäit eng Kéier eriwwer geet. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Et sinn e puer Froe gestallt ginn. Ech beäntweren déi ganz schnell. Selbstverständlech wollte mer dat kafen, mä de Proprietaire wollt net. Hien hat aner Präisvirstellunge wéi d’Gemeng Déifferdeng. D’selwecht wéi mam Loyer, deen en eis am Ufank gefrot hat. Zu Nidderkuer ass dat kee Container, mä en Iwwerdaach fir d’Maschinne vum Foussballsterrain. Dat ass schonn heibanne gestëmmt ginn. Deemnächst wäert dat opgeriicht ginn. Wat d’Sécherheet betrëfft, ass et clôturéiert. Mä och wann et zou ass, kann agebrach ginn. Mir hunn awer all Sécherheetsmoossname geholl, déi néideg waren. De Stockage fir d’Saache vun de Veräiner, ass eng Iddi, déi vun eisen zwee Schäffe komm ass. Et muss ee kucken, wat méi sënnvoll ass. Ech weess, dass de Veräiner net gehollef ass, wann de Stockage a Schoulen, a Kelleren ass, wann een Trapen erop- an erof muss goen. Et ass besser, et kënnt ee bäigefuer, et luet een of an erëm op, ouni Trapen ze goen. Dat war emol eng Iddi, et ass nach net sprochräif. Mir musse fir d’Éischt emol eis Servicer ënnerdaach kréien. Zum Här Schwachtgen, mir gi souguer nach méi wäit. Mir sinn amgaangen ze kucken, fir eventuell am nächste Budget eng Bréck dohinner ze maachen, datt een déi zwee Sitte kënnt matenee verbannen. Ech hat scho geduecht, Dir géift domadder kommen, mä Dir wäert Iech net getraut hunn.

19

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) se lance dans un historique. Il rappelle qu’il est question du carreau des mines du Rollesbierg. On y effectuait la maintenance des machines, ce qui explique la couleur de la terre. Actuellement, la commune signe un contrat de bail. Mais si elle décidait d’acheter le terrain, elle devrait tenir compte des éventuels frais d’assainissement. C’est important. Pour le reste, le conseiller communal approuve que le collège échevinal loue ce site à des fins de stockage. Le site est une zone verte. Lorsqu’Efco s’y est implanté, le terrain a été clôturé et le sentier historique du Metzkimmert a été coupé. Désormais, il faut passer par la pente pour atteindre le Metzkimmert. Fränz Schwachtgen espère que ce sentier sera rouvert, car il constitue un bon point de départ pour des promenades par exemple en direction de Belvaux. Un sentier de promenade est prévu le long de la rue de Hussigny, ce qui augmenterait l’attractivité du site. Des places de stationnement sont disponibles. Le site doit être nettoyé, car il est devenu une sorte de poubelle. À proximité, le service écologique a aménagé des étangs. Toute la zone pourrait devenir une aire de récréation. Des associations recherchent des sites de ce type. On pourrait y installer un parcours de mini-golf.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique que le collège échevinal avait bien l’intention d’acheter le terrain, mais il n’a pas trouvé d’accord avec le propriétaire. Des négociations ont aussi été nécessaires pour le loyer. À Niederkorn, il n’est pas question d’un conteneur, mais d’un abri couvert pour les machines du terrain de football. Il sera construit prochainement. En ce qui concerne la sécurité, le site est clôturé. Pour ce qui est de l’espace de stockage pour les associations, des caves dans des écoles par exemple ne sont pas une bonne solution, car il faut monter et descendre des escaliers, etc. Il faut réfléchir à la


question. La priorité, ce sont les services communaux. Le bourgmestre dit à M. Schwachtgen que le collège échevinal entend construire plus tard un pont pour les promeneurs et les cyclistes entre le site en question et les étangs. Certains pensent que ces sites doivent être protégés. Roberto Traversini estime quant à lui que les beaux endroits de la commune doivent être accessibles. (Vote)Roberto Traversini passe au contrat de bail avec le COSP, dont il a déjà été question la dernière fois. Le commissaire de district a constaté qu’il manque une signature sur le document. C’est pourquoi le contrat doit être soumis à un nouveau vote.

MARTINE

GOERGEN

(DP)

approuve la venue du COSP à Differdange. La commune est aussi censée trouver un accord avec le Science Center pour la partie de la Léierbud qui n’est pas encore louée. C’est ce qui manque dans la région. Cela constitue donc une grande chance pour Differdange. Où en sont les négociations?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que les négociations sont encore en cours. Pratiquement tous les ministres ont abordé la question avec le bourgmestre. Il semble s’agir d’un sujet brulant. (Vote) Roberto Traversini passe à une convention avec ArcelorMittal. Il se demande si elle obtiendra une majorité absolue. Le géant de l’acier a accepté de mettre à disposition de la commune un terrain dont elle a absolument besoin pour un euro symbolique.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

rappelle l’offensive lancée par le collège échevinal afin d’augmenter le nombre de places de stationnement dans la ville.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech hat dat vergiess.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et gëtt wierklech gekuckt, fir eng kleng Bréck fir d’Foussgänger an d’Vëloen ze maachen, datt se bei dee schéine Weier kommen. Mä et muss een oppassen, mat wiem een doriwwer schwätzt. Et sinn e puer vun eise Kolleegen, déi soen, et sollen esou wéineg wéi méiglech Leit op esou Sitte goen, well se géife verschidde Saache futti maachen. Ech sinn zwar der Meenung, wann ee schéi Plazen huet, soll een och d’Méiglechkeet kréien, se kucken ze goen. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le contrat de bail portant sur trois parcelles avec hall de stockage, bureaux et alentours aux lieux-dits rue de Hussigny et Rollesbierg. Deen nächste Contrat de bail hate mer schonn an där leschter Gemengerotssitzung. Ech wëll net iwwer d’Wichtegkeet vum COSP schwätzen, mä et ass esou, datt just eng Persoun ënnerschriwwen huet. Dem Distriktskommissär war dat opgefall a sot, et missten ëmmer zwou Ënnerschrëften drop sinn. Dat gouf gemaach. Ech wär frou, wa mer dat nach eng Kéier kënnte stëmmen. Do gesäit een, datt den Distriktskommissär seng Aarbecht ganz gutt mécht. Madame Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Ech stinn deem ganz positiv géigeniwwer, dass de Centre d’Orientation Socio-Professionnelle an d’Léierbud kënnt. Ech wollt an deem Kader nofroen, wéi de Conseil d’administration vun der Léierbud decidéiert huet, dat un d’Gemeng ze ginn? Souwäit ech weess, gouf festgehalen, dass d’Gemeng kucke sollt mam Science-Center, eng Eenegung ze fanne fir deen Deel,

20

deen nach net verlount ass. An der Budgetsried hat ech gesot, dass et e ganz interessante Projet wär. Esou Modeller gëtt et am Ausland an déi feelen hei an der Regioun. Et kënnt eng super Chance fir Déifferdeng sinn. Ech wollt am Fong just wëssen, wou déi Verhandlungen dru sinn? Ob et nei Informatiounen dozou gëtt oder net?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Goergen. Mir sinn Ärer Meenung, dat ass scho säit laangem e wichtegt Thema fir eis. D’Verhandlunge sinn nach ëmmer amgaangen. Et ass bal kee Minister, dee mech net dorobber uschwätzt. Et schéngt op alle Fall eppes Brisantes fir Lëtzebuerg ze sinn. Et ass net ëmmer evident, mä mir wëlle se awer. Da komme mer zum Vote. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le contrat de bail avec le Centre d’orientation socioprofessionnelle dans l’ancienne Ecole professionnelle de Differdange. Da komme mer zu enger Konventioun mat ArcelorMittal. Ech si gespaant, ob mer hei déi absolutt Majoritéit kréien. ArcelorMittal gëtt eis elo emol eng Kéier eppes fir den Euro symbolique. Et ass eppes, wat d’Stad Déifferdeng onbedéngt brauch. Ech kucken op e puer Schäffen, ass vläicht een, deen an den Detail wëll goen? De Stolris ass eis wäit entgéintkomm. Op där anerer Säit ass d’Stad Déifferdeng, respektiv de Stat, him och schonn oft entgéintkomm. Dofir mengen ech, datt een en eng Kéier luewe kann, well en eis en Terrain fir den Euro symbolique zur Verfügung stellt. Här Bertinelli, Dir wollt eppes dozou soen.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Här Buergermeeschter, léif Kolleegen, hei fuere mer mat enger Offensiv fir Parkraum an eiser Gemeng ze schafen.


Dir wësst, dass dee Parking bei den Anciens Ateliers verschwonnen ass. D’Awunner an d’Personal aus dem Nidderkuerer Spidol kënnen net méi dovunner profitéieren. Deen ass ewechgefall duerch dee Projet, deen drop ass. Hei kréie mer eng Fläch vu 5. 000 m2 duerch déi Konventioun mat ArcelorMittal. Mir hu fir d’Éischt mussen e puer kleng Aarbechten erleedegen: Gitteren ewechhuelen, de Parking an d’Rei setzen, Zeechnunge maachen, Luuchten opriichten, Horodateuren dohistellen an esou weider. Déi eenzeg Konditioun, déi ArcelorMittal gestallt hat, war, datt mer de Site hannendru misste mat enger Barrière zoumaachen, well do nach geschafft gëtt. Et ass e Parking fir 160 Autoen a 60 Camionnetten. D’Camionnetten däerfe mat Vignette drop stoen. Duerch déi gutt Zesummenaarbecht mam Här Muller a mat eenzelne Leit, ware mer séier virukomm, fir déi Plaz fir de symboleschen Euro ze kréien. Dee Parking ass u sech fäerdeg. Et feele just nach d’Luuchten. Déi wäerten an deenen nächsten zéng Deeg opgeriicht ginn. Heimat hu mer am Kär vun Nidderkuer 160 Parkplaze geschaf, wat den Awunner vun Nidderkuer zegutt kënnt. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bertinelli. Här Hobscheit, w. e. gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll dem Schäfferot och zu dëser Initiativ felicitéieren. Wann een a verschidde Biergerversammlunge geet, notamment zu Nidderkuer, stellt sech eraus, dass de Parkraum an der Gemeng e grousse Problem ass. Heiansdo huet een d’Gefill, et wär déi eenzeg Suerg, déi d’Leit hätten, wat mech dann e bëssen erstaunt. Mä et ass e reelle Problem, dee mer mussen ugoen.

Dat hei ass eng weider Initiativ, déi geholl gëtt, fir de Problem an de Grëff ze kréien. Dofir wëll ech dem Schäfferot gratuléieren. Ouni e Lueflidd op ArcelorMittal ze sangen, begréissen ech awer, dass mer deen Terrain, fir de symboleschen Euro kréien. Dat ass eng gutt Saach fir eis Gemeng. Ech hoffen, dass mer op deem dote Wee weiderfueren a mëttel- bis laangfristeg de Parkingsproblem geléist kréien, dass een an Zukunft op Biergerversammlungen iwwer aner Problemer diskutéiere kann. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Här Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, de Problem ass net, dass de Schäfferot ArcelorMittal fir déi Saach hei lueft, wann et ëm de symboleschen Euro geet. De Problem ass, dass de Schäfferot ArcelorMittal och lueft, wa se zum Beispill 900. 000 Euro Loyer froen, fir dräi al Halen, déi am Fong scho 37 Mol bezuelt sinn. Ech wäert se dofir net luewen. Ech stëmme selbstverständlech derfir. Ech luewe se deen Dag, wou se dem Lëtzebuerger Stat d’Schmelz fir de symboleschen Euro schenken.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech mengen, dat dauert awer nach laang. Här Glauden, w. e. gl.

JOS GLAUDEN (DP): Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d’DP ass frou, datt et endlech e Fortschrëtt gëtt am Parkingsproblem hei zu Déifferdeng. Fir d’Éischt wëll ech der Firma ArcelorMittal Merci soen, dass se deen Terrain fir e symboleschen Euro fir zwee Joer zur Verfügung stellt.

21

Le parking près des anciens ateliers de Niederkorn a disparu dans le cadre du projet. Mais ArcelorMittal met à disposition une surface de 5 000 m2. De son côté, l’administration a enlevé les grilles, remis en état la chaussée, installé l’éclairage, etc. La seule condition posée par ArcelorMittal était l’aménagement d’une barrière derrière. Le parc de stationnement pourra accueillir 160  voitures et 60  camionnettes. Il est pratiquement fini. Il ne manque plus que l’éclairage. En tout cas, la nouvelle devrait réjouir les habitants de Niederkorn.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) félicite le collège échevinal pour cette initiative. Les réunions publiques ont démontré que le manque de places de stationnement est un grand problème. On a même l’impression que c’est la seule préoccupation des habitants. Le problème est réel. Le conseiller communal ne veut pas faire les louanges d’ArcelorMittal. Mais il salue le fait que le terrain soit mis à disposition pour un euro. Le socialiste espère que le problème du stationnement pourra être maîtrisé à court ou moyen terme pour que l’on puisse aborder d’autres questions dans les réunions publiques.

ALI RUCKERT (KPL) estime que le problème n’est pas que le collège échevinal loue ArcelorMittal dans ce cas-ci, mais qu’il le loue aussi lorsqu’il demande un loyer de 900 000 euros pour trois halles payées 37 fois. Le conseiller communal approuve la convention, mais il louera ArcelorMittal lorsque celui-ci offrira l’aciérie à l’État luxembourgeois pour un euro symbolique. JOS GLAUDEN (DP) se réjouit du progrès réalisé dans la question du stationnement. Il remercie ArcelorMittal de mettre à disposition le terrain pour un euro symbolique pendant deux ans. Le stationnement coûtera 50 centimes par heure. C’est un bon prix qu’il faudrait aussi appliquer dans


le centre-ville. À Pétange, c’est encore moins cher. Le parking de Niederkorn est important pour les habitants, les magasins et les personnes qui travaillent dans la localité et l’hôpital. Certains parkings, dont la construction avait été décidée par l’ancien collège échevinal, sont terminés. En revanche, Nei Déifferdeng et les Terrasses de la Ville sont toujours fermés malgré les promesses de la dernière séance du conseil communal. Il faudrait aussi prévoir le système de guidage à temps pour l’ouverture du parking du contournement. L’ACOMM devrait être impliquée dans les discussions autour du stationnement.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande au DP de donner son avis sur le prix du stationnement lors des réunions de la commission des finances et de la commission de la circulation. Ce type de décisions sont prises à l’unanimité. Si les démocrates ont des propositions concrètes, ils n’ont qu’à les faire à temps. En plus, il n’y a jamais eu autant de places de stationnement dans le centre qu’aujourd’hui. Le contournement est libre tous les jours. Il y a le parking provisoire près de l’église. Deux autres parcs de stationnement vont ouvrir. Par conséquent, il est difficile de critiquer le collège échevinal sur la question du stationnement. Au contraire, en tant qu’écologiste, le bourgmestre s’inquiète plutôt du fait que bientôt, on ne pourra plus convaincre les gens de prendre les transports en commun. En tout cas, les propositions au sein des commissions sont toujours les bienvenues.

ROBERT

MANGEN

(CSV)

estime que les visiteurs ne savent pas toujours qu’il y a autant de places de stationnement. Il faudrait prévoir des flyers dans les magasins ou les cabinets de médecins.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) estime que c’est à l’ACOMM de s’en charger. Mais M. Liesch et M.  Bertinelli la soutiennent dans cette démarche.

Et kascht 50 Cents d’Stonn, wat fir eis e gudde Präis ass. Dat kënnt ee vläicht och am Zentrum duerchzéien, wat am Interessi wär vun eiser Geschäftswelt. Zu Péiteng, zum Beispill, ass et nach méi bëlleg. Den Nidderkuerer Parking ass wichteg fir déi Leit, déi do wunnen, fir d’Geschäfter, déi liberal Beruffer, wéi fir d’Dokteren, déi net am Spidol praktizéieren, fir nëmmen déi ze nennen. Mir begréissen, datt déi Parkingen, déi zu 90% scho vum leschte Schäfferot an Optrag geholl gi waren, endlech fäerdeg ginn. Mat Bedauere stelle mer fest, datt déi zwee Parkingen“Nei Déifferdeng“an“Terrasses de la Ville“, wou mer säit X Méint vertréischt ginn, nach ëmmer zou sinn. Mir kruten an där leschter Sitzung versprach, et wär imminent, datt se géifen opgoen. Awer deem ass nach net esou. Mir géifen et gutt fannen, wann de Parkleitsystem zesumme mam Parking Contournement géif fäerdeg ginn. An deenen Diskussiounen iwwer de Parkproblem am Zentrum, wär et wichteg, wann d’ACOMM géif mat erugezu ginn, fir hir Meenung ze héieren. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Glauden. Ech wier awer och frou, quitte datt et näischt mat der Konventioun ze dinn huet, wann d’DP an der Finanzkommissioun géif soen, wéi mer d’Präisser an de Parkhaiser a ronderëm d’Stad solle fixéieren. Zënter Jore gëtt dat hei unanime am Gemengerot decidéiert, egal wien am Schäfferot ass. A wann nei Proposen do sinn, wier ech dankbar, wann een dat an der Finanzkommissioun respektiv an der Verkéierskommissioun kënnt diskutéieren. Vläicht si mer um falsche Wee, mä dann net eréischt zanter haut, da si mer dat scho säit zéng, zwielef Joer. Da wëll ech preziséieren, datt mer nach ni esou vill Parkplaze ronderëm den Zentrum hate wéi haut. Um Contournement fannt der all Dag eng Plaz. All Dag, zu all Stonn. A mir hunn e provisoresche Parking bei der Kierch.

22

Déi aner zwee Parkinge wäerten deemnächst opgoen. Wann een negativ iwwert dëse Schäfferot schwätze wëll an ëm Reprochë maachen, dann awer bestëmmt net an der Kreatioun vun de Parkplazen. Ech hunn éischter Suergen, als Gréngen, wann ech gesinn, wéivill Parkplaze geschaf ginn. Et mécht mer e bëssen Angscht, datt een d’Leit net méi iwwerzeegt kritt, op den ëffentlechen Transport zréckzegräifen. Mä datt net vill Parkplaze géife kreéiert ginn, kann ech awer net esou stoe loossen. Propositioune sinn an eise Kommissiounen ëmmer wëllkomm, dofir si se do. Här Mangen.

ROBERT MANGEN (CSV): Et gëtt vill Parkplazen hei zu Déifferdeng. Dat ass de Leit, déi vun auswäerts kommen, net onbedéngt bewosst. Dofir wollt ech virschloen, fir eventuell Flyeren an de Geschäfter an an de Praxisse vun den Dokteren, auszedeelen, fir d’Leit ze informéieren, wou se kënne parken.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Bertinelli an den Här Liesch si scho mat der ACOMM amgaangen, dorun ze schaffen. Ech war der Meenung, eis Geschäftswelt hätt dat selwer kënnte maachen. Mä mir wäerte se doran ënnerstëtzen. Et wär nëtzlech, wann een an de Restauranten an an de Geschäfter e Flyer géif kréien, wou ee kënnt parke goen. D’Iddi ass op alle Fall ganz gutt. Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Et freet mech, dass Äert gréngt Gewësse ganz aktiv ass an dass ech net doru muss appeléieren. Den Här Hobscheit huet absolutt Recht, wann e seet, d’Parkinge schéngen deen eenzege Sujet ze sinn. An


d’subjektivt Gefill ass, dass ni genuch Parking besteet. A souguer wann ee ganz vill Parkinge géif bauen, hätt een nawell d’subjektivt Gefill, dass e Mangel u Parkplaz ass, well ee sech net ëmmer ka viru seng Dier stellen. Dat ass eng Realitéit, ob ee wëll oder net. Et ass un der Politik ze decidéieren a wéi eng Richtung een eng Stad entwéckelt. Et gëtt geschwat iwwer e Koalitiounsofkommes, fir méi a Richtung Mobilité douce a méi ëffentlechen Transport ze goen. Mir hunn den Diffbus zu Déifferdeng. Ech wënschen, dass an der Mobilité douce weider Efforte geschéien.

deen eidel steet. Et war fir vill Leit en Dard am A. Et ass gefrot ginn, ob ArcelorMittal net kënnt alenken, fir deen ze kréien. Dofir, all Respekt un de Schäfferot, wat en hei fäerdeg bruecht huet. Well mir hätten dat wierklech net fir méiglech gehalen. Merci fir ären Asaz.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Antony. Elo sinn ech e Stéck gewuess. Da géife mer zum Vote kommen.

Anerersäits hoffen ech net, dass mer eis e Selbstgoal schéissen, och wann dat elektoral e ganz propicen Terrain ass, fir Parkraum ze schafen. Well weider Parkplazen heescht méi Autoen, méi Verkéier, heescht d’Leit kommen nach manner virun. A Stau ass awer ee vun den Haaptthemen an der Bevëlkerung. Ech denken, et wär wichteg am Virfeld vläicht eng Expertise doriwwer unzefroen, ob et sech iwwerhaapt lount, iwwerall Parkplazen ze schafen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention avec ArcelorMittal pour la mise à disposition d’une surface de parking à Niederkorn.

Mir ënnerstëtzen dës Konventioun, well zum Deel eppes kompenséiert gëtt, wat scho virdru bestoung. Et gëtt keen Terrain versigelt, ausgebaut oder gebaggert, fir déi Parkplazen ze schafen. Se leie gutt, direkt beim Zuch, no vum Stadkär, relativ no un der Achs vun der Autobunn, wou de Verkéier net ze vill duerch d’Duerf fiert, fir se ze erreechen.

Här Hobscheit.

D’finanziellt Engagement vun der Gemeng ass och abordabel, dofir kënne mer dat matdroen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Villmools Merci. Den Här Antony, w. e. gl.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Als Nidderkuerer Bierger, kann ech iech eent soen, mir hu bestëmmt 200 Doléancë kritt, wat dee Parking ubelaangt. Dat zitt sech iwwer Joren, datt

Merci. Da géife mer zu der Konventioun mam Jugendhaus kommen. Dozou ass näischt méi ze soen, wéi datt e Méindeg eng Generalversammlung ass. Ech wär frou, iech alleguer ze begéinen.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, Dir hutt grad gesot, et wär weider näischt zu där Konventioun ze soen. Als President vun der Jugendkommissioun, wëll ech dem Jugendhaus Merci soen, fir déi gutt Aarbecht, déi se am Sënn vun eise Jonken an der Gemeng leeschten. Dobaussen héiert een alt emol Viruerteeler, an engem Jugendhaus, géif just nëmme Kicker a Billard gespillt ginn, mä d’Offer geet awer wäit iwwert dat eraus. Déi Jonk ginn encadréiert, si gi beroden, si kréie gehollef a schwierege Situatiounen. Dass e Besoin besteet, fir Jugendhaiser ze kreéieren, ass Nidderkuer dat beschte Beispill. Déi hate laang keen. Dat Jugendhaus ass ëmmer ganz gutt besicht, wat en Zeechen ass, dass déi Jonk zefridde si mat den Aktivitéiten, déi ugebuede ginn. Et ass en enorme Succès.

23

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) se réjouit de ne pas devoir appeler à la conscience écologique de M. Traversini. M. Hobscheit a raison de souligner que le stationnement semble être l’unique préoccupation des citoyens. Peu importe le nombre de places, les gens continuent de se plaindre parce qu’ils en veulent une devant leur porte. Les responsables politiques doivent prendre des décisions pour promouvoir la mobilité douce. Plus de places de stationnement signifient plus de voitures et plus d’embouteillages. Des experts devraient réaliser une étude pour voir si autant de places sont nécessaires. Mais déi Lénk approuve la convention, car ces places se trouvent près des transports en commun, du centre-ville et de l’autoroute.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) a reçu au moins 200 doléances de la part des habitants de Niederkorn concernant ce parking. Cela dure depuis des années. Le conseiller communal félicite le collège échevinal d’avoir réussi à convaincre ArcelorMittal. Il ne s’y attendait pas. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à une convention avec la Maison des jeunes. Il n’y a rien à dire, si ce n’est que lundi aura lieu une assemblée générale.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) remercie la maison des Jeunes au nom de la commission des jeunes pour son travail. Les gens se plaignent souvent qu’une maison des jeunes ne sert qu’à jouer au billard, mais l’offre est bien plus importante que cela et les jeunes sont encadrés. L’exemple de l’annexe de Niederkorn démontre que le besoin en maisons des jeunes existe. Elle est bien fréquentée et les jeunes sont contents des activités proposées. La qualité doit rester élevée et le personnel doit pouvoir suivre des formations continues. Ces aspects sont abordés dans la convention. (Vote)


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à la résiliation d’une convention avec l’Harmonie municipale de Differdange. La décision a été prise en concertation avec l’Harmonie. Des discussions constructives ont été menées. Les deux parties ont fait des propositions. Le règlement des subsides ne figure pas à l’ordre du jour, car les commissions consultatives n’ont pas donné leur avis. Le bourgmestre estime que dans ce cas, les débats doivent être reportés.Il répète que les discussions avec l’HMD ont été constructives.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) souhaite prendre position au nom du LSAP. Lorsque la convention entre la commune et l’Harmonie municipale a été approuvée, beaucoup de gens n’étaient pas satisfaits, car elle n’avait pas été élaborée comme il faut. Le nouvel accord est plus transparent. Certes, tous les membres de l’Harmonie ne sont pas contents, mais cette convention est plus équitable par rapport aux autres associations.

Wichteg ass, datt d’Qualitéit vun den Déngschter garantéiert bleift. D’selwecht wéi d’Formation continue vum Personal. All dësen Aspekter gëtt an där Konventioun Rechnung gedroen. D’LSAP wäert déi selbstverständlech matstëmmen. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention Services pour Jeunes avec l’Etat pour l’année 2015. Merci. Da komme mer zu der Resiliatioun vun der Konventioun mat der Harmonie Municipale de Differdange, déi mer virun zwee Joer am Gemengerot gestëmmt haten. Dës Majoritéit ass der Meenung, datt déi Konventioun sollt opgeléist ginn. Déi Décisioun gouf zesumme mat der Harmonie geholl. Mir haten eis zweemol mat hinne getraff, wou konstruktiv a fair Gespréicher gefouert goufen. Béid Säiten hu verschidde Propositioune gemaach.

PASCAL BÜRGER (DP) se souvient des discussions lors de l’approbation de la convention il y a deux ans. La majorité de l’époque avait avancé ses arguments. La convention comprenait des conditions qui devaient être respectées. Étant donné que le collège échevinal s’est concerté avec l’Harmonie municipale, le conseiller communal approuvera la résiliation.

D’Subsidereglement hu mer net op den Ordre du jour gesat, well d’Avise vun de Kommissiounen nach net virleien. Ech sinn der Meenung, datt een näischt méi soll op den Ordre du jour setzen, wann déi net do sinn.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) apprécie le consensus.

Här Antony.

Les détails n’ont pas encore été élaborés. Mais les deux parties se sont rencontrées et ont discuté de manière raisonnable. C’est pourquoi le bourgmestre remercie l’HMD.

Op alle Fall waren déi Gespréicher ganz konstruktiv, an ech hoffen, datt verstane gouf, firwat mer déi Konventioun opléise wëllen.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Dir Dammen an Dir Häre vum Gemengen- a Schäfferot, Här Buergermeeschter, ech wollt am Numm vun der LSAP Déifferdeng Stellung huelen iwwer d’Resiliatioun vun der Konventioun zwëschen der Gemeng Déifferdeng an der Harmonie Municipale. Deemools, wou déi Konventioun an d’Liewe geruff ginn ass, ware vill Leit

24

net domadder averstanen, well se net reell ausgeschafft war vis-à-vis vun deenen anere Museksveräiner. Dësen Accord ass méi transparent, dofir kënne mer deen als LSAP mat guddem Gewësse matdroen. Sécherlech sinn eng Partie Leit aus der Déifferdenger Harmonie net ganz glécklech iwwert déi Ännerung, mä si huet nach e puer Virdeeler vis-à-vis vun deenen anere Veräiner. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Bürger w. e. gl.

PASCAL BÜRGER (DP): Merci, Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen aus dem Gemengerot, ech wëll net den Avocat du diable spillen, mä mir wëssen nach alleguerten, wat fir Diskussioune mer haten, wéi déi Konventioun virun zwee Joer am Gemengerot gestëmmt ginn ass. Déi deemoleg Majoritéit hat argumentéiert, firwat et zu där Konventioun mat der HMD komm war. Et waren Oplagen dran, déi hätte sollten erfëllt ginn. Mir hätte misse kontrolléieren, ob déi erfëllt goufen oder net. Vu dass de Schäfferot sech mat der HMD konzertéiert huet, a se sech eens gi sinn, wäerte mir där Resiliatioun zoustëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech wäert net hannert meng Wierder goen. Dat wäert esou agehale ginn. Ech begréissen de Konsens, déi Konventioun mat ze droen. Esou genau si mer net an d’Detailer gaangen. Et souzen zwou Partien zesummen op engem Dësch an hu verstänneg mateneen diskutéiert. Dofir wollt ech der Harmonie Municipale vun Déifferdeng Merci soen.


ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, déi Konventioun gouf am Ufank mat der Briechstaang ugeholl. Am Prinzip misst all Veräin gläich sinn, mä ee Veräin war méi gläich wéi all déi aner. Et freet mech, wann eis gréng Kolleege vum Saulus zum Paulus ginn. Ech hoffen, dass dat bei anere Geleeënheeten och antrëtt. Op alle Fall gëtt hei eng Ongerechtegkeet aus der Welt geschaf an et kann op neie Basen diskutéiert ginn. Dës Woch gouf eng éischte Kéier an der Finanzkommissioun iwwert dat neit Subsidereglement diskutéiert, wou mer dem Schäfferot eng Rei Virschléi gemaach hunn, fir et alle Veräiner méi gerecht ze maachen. Ech hoffen, dass esou Saachen an Zukunft net méi virkommen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Diderich w. e. gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Déi Lénk begréisst, dass déi Konventioun opgeléist gëtt. Mir stoungen deem ëmmer kritesch géigeniwwer. Deemools waren zéng Stëmmen derfir, aacht Stëmmen dergéint, eng Stëmm hat sech enthalen, dat heescht innerhalb vun der Majoritéit gouf et keng absolutt Eenegkeet. Mir si frou, dass d’Harmonie déi Opléisung acceptéiert. Si konnten zwee Joer vun där Konventioun profitéieren. Ech hoffen, dass déi Sue sënnvoll investéiert gi sinn. Op laang Dauer wär et méi intelligent, a Richtung Subside-Reglement ze goen. Ech kenne keng Detailer, mä ech hoffen, dass d’Kritäre fir d’Veräiner méi gerecht an zilorientéiert sinn, a virun allem, dass verstäerkt an d’Jugendaarbecht investéiert gëtt. Mir begréissen dee Sënneswandel vun de Gréngen a vun der DP. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Den Här Ulveling wollt och nach eppes soen.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Et geet net drëms, fir engem eppes ewechzehuelen. Eis Positioun war vun Ufank u kloer. Mir waren deemools schonn der Meenung, dass déi Konventioun net gerecht wär par rapport zu deenen anere Veräiner. Déi Propos, déi mer hei virleien hunn, ass méi équitabel, soudass kee vun de Museksveräiner bevir- oder benodeelegt ass. Dem Här Bürger wëll ech soen, d’Propositioune leien um Dësch an un déi hale mer eis. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Den Här Ruckert huet absolutt Recht. Ech muss zouginn, dass ech deemools Bauchwéi hat, wéi déi Konventioun gestëmmt ginn ass. Ech si frou, dass déi vum Dësch ass a mer op enger neier Basis kënnen zesummeschaffen.

ALI RUCKERT (KPL) rappelle que la convention était passée en force. Toutes les associations devraient être égales, mais une l’avait été plus que les autres. Le conseiller communal se réjouit que les écologistes se soient convertis. Il espère que ce sera le cas dans d’autres dossiers aussi. En tout cas, cette résiliation permet de supprimer une injustice. La commission des finances a discuté du règlement des subsides et a fait des propositions au collège échevinal. Le communiste espère que les associations seront traitées de manière plus équitable. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle que la convention avait été approuvée par 10 voix oui, 8 voix non et une abstention. Même la majorité n’était pas unanime. L’Harmonie a pu profiter des subsides pendant deux ans. Gary Diderich espère qu’ils ont investi l’argent de manière sensée. Il faut aller en direction d’un règlement des subsides. Il faut veiller à ce que les associations soient traitées de manière équitable tout en soutenant les jeunes. Déi Lénk salue le fait que les écologistes aient changé d’opinion.

Här Bürger, w. e. gl.

TOM ULVELING (CSV) ajoute que le collège échevinal ne veut rien enlever à personne. Mais la convention était injuste dès le départ. La nouvelle proposition ne désavantage personne. Le collège échevinal se tiendra à ce qui a été décidé.

PASCAL BÜRGER (DP):

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) donne raison à

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Ech hat virdrun a menger Interventioun kloer gesot, dass et Grënn gouf fir déi Konventioun. An ech fannen et traureg, dass mer elo e klenge politesche Krich ausféieren um Réck vun enger Sociétéit, wou et haaptsächlech drëm geet, fir eng Musek ze ënnerstëtzen.

M. Ruckert. Il s’était senti mal à l’aise lorsque la convention a été approuvée. Il est content qu’une nouvelle base ait été jetée.

PASCAL BÜRGER (DP) explique qu’il y avait des arguments en faveur de la convention. Il regrette cette guerre politique sur le dos d’une association de musique.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que la musique

Musek ass wichteg. Eis Museksveräiner sinn net mat aneren ze vergläi-

est importante et que la Ville est fière lorsque des associations la représentent dans des cortèges ou

25


des événements officiels. Bien sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais comparée à d’autres communes, Differdange remporte la Champion’s League du soutien aux associations. (Vote) Roberto Traversini passe à une convention avec l’office social. Il cède la parole à son président.

chen. D’Stad Déifferdeng brauch se a mir sinn immens houfreg, wa se op de Cortègen oder soss op offiziellen Uläss spillen. Natierlech kënne mer keen zu 100% zefriddestellen. Mä wann een iwwert d’Grenze kucke geet, wat aner Gemengen, fir hir Veräiner maachen, stellt ee fest, datt mer hei zu Déifferdeng ëmmer erëm d’Champions League géife gewannen.

ROBERT

Mir kommen zum Vote.

MANGEN

(CSV)

explique que la convention entre l’office social, la commune et le ministère de la Famille fixe le financement de l’office social. Les frais sont partagés entre la commune et le ministère. Il demande au conseil communal d’approuver la convention.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) profite de l’occasion pour remercier M. Mangen et le conseil d’administration de l’office social pour leur travail au service de la population. Bien sûr, il vaudrait mieux que l’office social ait moins de travail. Mais la réalité est une autre.

CHRISTIANE

SAEUL

(DP)

rappelle que la convention porte sur le financement et l’organisation de l’office social, qui soutient les personnes en situation précaire. Les dossiers sont de plus en plus complexes. Il faut se demander pourquoi les demandes augmentent constamment. Le DP approuvera la convention et remercie l’équipe de l’office social pour son travail. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au cinquième point. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des unanimités et il espère qu’au cours des prochaines années, il parviendra à conclure une séance uniquement avec des unanimités. Mais les opinions devraient diverger sur le point suivant. Il est question du classement de deux maisons. Il y a deux ans, une propriétaire a demandé à ce que ses maisons soient classées. Mais lorsqu’elle a pris connaissance des conditions des Sites et Monuments, elle a changé d’avis.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la résiliation de la convention du 23 octobre 2013 avec l’Harmonie municipale de Differdange. De véierte Punkt ass d’Konventioun 2015 vum Office social. Mir hu Chance, datt de President heibanne sëtzt. Här Mangen, Dir hutt d’Wuert. Et ass wahrscheinlech net aneschters, wéi déi Jore virdrun.

ROBERT MANGEN (CSV): Ech faasse mech kuerz. D’Finanzement vum Office social gëtt an enger Konventioun mam Ministère de la Famille a mat der Gemeng festgehalen. D’Käschte gi vun deenen zwee gedroen. Dat ass déi Konventioun, déi mer hei ofstëmmen.

BUERGERMEESCHTER TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO

Den Här Hobscheit huet d’Wuert.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, den Här Mangen huet sech kuerz gefaasst, da maachen ech dat och. Ech wëll vun der Geleeënheet profitéieren, fir dem Här Mangen a senger Équipe aus dem Verwaltungsrot, e grousse Merci ze soe fir déi Aarbecht, déi geleescht gëtt. Et ass eng wichteg Aarbecht am Déngscht vun der Populatioun. Ech hunn et schonn dacks op dëser Plaz gesot, et wier natierlech besser en Office social hätt net esou vill Aar-

26

becht. D’Realitéit ass am Moment awer leider eng aner. An duerfir soen ech dem Dokter Mangen a senger Équipe villmools Merci. Mir wäerten déi Konventioun, natierlech matdroen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Madame Saeul w. e. gl, déi och am Verwaltungsrot ass.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Den Objet vun dëser Konventioun ass d’Finanzement fir d’Aktivitéiten an d’Organisatioun, mat där sech den Office social engagéiert, fir de Persounen an de Familljen an hirer prekärer Situatioun bäizestoen. D’Dossiere ginn ëmmer méi déck an d’Fäll méi komplizéiert. Et misst ee sech Gedanke maachen, firwat d’Zuel vun den Demandë konstant klëmmt. D’Demokratesch Partei stëmmt dës Konventioun a seet dem Staff vum Office social a sengem Conseil d’administration Merci fir déi kompetent Aarbecht, déi se maachen. Ech soe Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Saeul. Da kënnte mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention 2015 portant sur l’office social. Da kéime mer zum fënnefte Punkt. Bis ewell hate mer Eestëmmegkeet am Gemengerot. Mäin Zil ass nach ëmmer bannent engem oder zwee Joer e Gemengerot unanime op alle Punkten ofzeschléissen. Ech mengen awer spéitstens hei ginn eis Meenungen auserneen. Et ass e Klassement vun zwee Haiser. Dozou gëtt et eng Virgeschicht: Virun e puer Joer wollt eng Proprietärin hiert Haus klasséiert kréien. Wéi dunn


awer Oploe säitens Sites et Monuments komm sinn, déi se huet mussen anhalen, ass se vun Dier zu Dier gelaf, fir et erëm réckgängeg ze maachen. Den deemolege Schäfferot huet dat dunn och esou proposéiert.

net. Ech sinn awer der Meenung, datt d’Bild vun Déifferdeng mat senge markante Fassade soll erhale bleiwen.

Mä déi Proprietärin huet elo eng Demande de subside gemaach. Vum 1. Januar un, gëtt de Sites et Monuments just nach Subsiden op Haiser, déi op der Liste d’inventaire stinn oder scho klasséiert sinn.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

D’Madame hat Sites et Monuments bei sech geruff, dass déi sech alles konnten ukucken. Mir kruten e Bréif vun der Kommissioun an deem si schreiwen, datt déi zwee Haiser sollte klasséiert ginn. D’Proprietärin ass awer net méi dermat averstanen a setzt all Hiewel a Bewegung, fir et net méi klasséiert ze hunn. Mir sinn natierlech an enger komescher Situatioun. Éischtens, well mer nach intensiv amgaange sinn, um PAG ze schaffen, wou mer och mat de Leit vu Sites et Monuments duerch ganz Déifferdeng gelaf sinn. Dann hu mer e Buch virleien, wou d’Fassad vun deenen zwee Haiser drop steet, fir klasséiert ze ginn. Hannendru kéint een awer nach dat maachen, wat ee wéilt. No intensiven Iwwerleeungen am Schäfferot, sinn mer zum Resultat komm, datt jiddwereen esou ofstëmmt, wéi en et fir richteg fënnt. D’Meenunge ginn einfach ze wäit auserneen. Ech perséinlech wäert mech beim Vote enthalen. Engersäits, well d’Stad Déifferdeng déi zwou Fassaden erhale wëll, déi gehéieren einfach zum Quartier. Anerersäits fannen ech, datt d’Proprietairen d’Méiglechkeet mussen hunn an hirem eegene Gebai ze schaffen oder et ëmzegestalten an net all Kéiers mussen nofroen. Dofir wäert ech mech enthale mat der Argumentatioun, fir d’Face ze erhalen, mä net dee ganze Volumen. Déi Argumentatioun wäerte mer dann och am Libellé festhalen. De Vote gëtt der Ministesch virgeluecht an d’Kommissioun huet d’Schlusswuert. Déi nächst Méint a Joren, wäerten nach vill esou Diskussiounen op eis duerkommen. Wann ee Propriétaire ass, wëll een eppes vläicht

Den Här Muller.

Ech wëll zum Bautechneschen eppes soen. D’Famill Evrard/Classen ass amgaangen ze renovéieren. Se maachen och kleng Aarbechten am Ausseberäich, wéi zum Beispill e Glänner am Fer forgé, selbstverständlech suivant les règles. D’Käschten huele si komplett op sech. De Rescht kënnt der alles am Dossier noliesen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech si ganz kloer fir d’Erhale vun de Fassade vun eisem Patrimoine vun Déifferdeng. Egal ëm wéi eng Haiser et sech handelt. A grad esou kloer sinn ech der Meenung, dass de banneschte Raum Privatsphär ass an de Proprietaire a senge Raim ka maachen, wat hie wëll. Wann en al Plättercher erausrappe wëll, well se him net gefalen, kann ech en net forcéieren déi nächst 20 oder 30 Joer doranner ze liewen. Wann hien eng al hëlze Buedzëmmer huet, an et erweise sech hygienesch Problemer, kann ech net aus denkmalschützeresche Grënn soen, du muss déi Dusch weiderhin halen, well en Duschkapp drop ass aus dem Joer 1910. Dat ass fir mech eng Privatsaach an do soll ee kënnen dra maachen, wat ee wëll. Et ass eng aner Saach, wann et ëm Gebaier geet, déi fir jiddereen zougänglech sinn, déi der Gemeng oder dem Stat gehéieren. Do huet d’Ëffentlechkeet e Wuert matzeschwätzen. Dofir war ech fir d’Klasséierung vun de Banneraim vum Hadir-Tower oder der Kierch vun Déifferdeng. An dësem spezifesche Fall, ass et schwéier, sech ze decidéieren. Stëm-

27

Maintenant, elle a déposé une demande de subsides. Or depuis le 1er janvier, les Sites et Monuments ne verseront de subsides que pour les maisons classées ou sur la liste d’inventaire. Elle a également invité les Sites et Monuments chez elle, et ceux-ci estiment que les deux maisons doivent être classées. Mais la propriétaire n’est pas d’accord. La commune est dans une situation délicate, car le nouveau PAG n’est pas terminé. En plus, la façade des maisons figure dans une liste en vue d’être classée. Après mûre réflexion, le collège échevinal a décidé de ne pas émettre de consigne de vote, car les opinions sont bien trop divergentes. Personnellement, Roberto Traversini s’abstiendra. D’un côté, la Ville de Differdange veut préserver ces façades. Mais de l’autre, un propriétaire doit pouvoir faire des travaux chez lui sans devoir demander systématiquement une autorisation. Le bourgmestre estime que la façade doit être protégée, mais pas tout le volume. La délibération sera présentée à la ministre et la commission des Sites et Monuments aura le mot de la fin. Le nombre de ce type de discussions est destiné à augmenter au cours des prochaines années. Un propriétaire n’est pas forcément d’accord avec tout. Mais d’un autre côté, il faut protéger les façades de Differdange.

ERNY MULLER (LSAP) ajoute que la famille Evrard/Classen procède à des rénovations, notamment de la partie extérieure des maisons. Les frais sont à leur charge. FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) estime qu’il faut préserver les façades de Differdange. Mais l’intérieur des maisons appartient à la sphère privée. Un propriétaire doit pouvoir remplacer son carrelage ou sa baignoire en bois, même si le pommeau date de 1910. La situation est différente dans les locaux publics. C’est pourquoi le conseiller communal a soutenu le classement des locaux intérieurs de la tour Hadir et de l’église de Differdange.


Dans ce cas précis, il est difficile de prendre une décision. Un vote non est aussi un vote contre le classement des façades. C’est pourquoi l’orateur s’abstiendra. La famille Evrard/Classen a dit vouloir tout faire pour maintenir les façades en parfait état, mais qu’à l’intérieur, elle veut réaménager comme elle l’entend. Il faut respecter cette décision. Il faut expliquer à la ministre de la Culture les arguments ayant porté au vote du conseil communal.

ALI RUCKERT (KPL) rappelle que selon le bourgmestre, ce type de discussions vont se multiplier. Il faut donc mener une discussion générale. Si le conseil communal vote pour, l’intérieur et l’extérieur seront classés. En l’absence d’un concept clair de la commune, Ali Ruckert votera contre le reclassement.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) partage les arguments de M. Schwachtgen, mais il en tire une conclusion diverse. Il faut protéger les façades, mais pas l’intérieur. En toute logique, il faut donc voter non. À l’intérieur, les propriétaires doivent pouvoir faire ce qu’ils veulent dans le respect des règlements. Si les maisons sont classées monument national, ce ne sera plus possible. La propriétaire en question s’est présentée également chez le conseiller communal. On peut discuter longtemps de ses changements d’opinion, mais le fait est que maintenant, elle ne veut plus classer ses maisons. Le socialiste ne peut pas accepter qu’elle ne puisse pas faire ce qu’elle veut chez elle. Il votera donc contre le classement.

ROBERT MANGEN (CSV) estime que la question qui se pose est celle du classement. Il voit les choses comme M. Hobscheit et votera non. M. Ruckert a raison. La commune doit se laisser conseiller par des experts et décider quoi faire à l’avenir. Car les conseillers communaux ne savent pas nécessairement ce qui doit être classé ou pas. L’orateur ne pense pas que chacun doive avoir le droit de demander le

men ech dogéint, sinn ech och géint d’Klasséierung vun de Fassaden. Oder ech enthale mech an ech soen, datt d’Fassad muss erhale bleiwen. Ech plädéiere fir d’Enthalung. Mir behale gär d’Fassad a banne soll de Proprietaire kënne maachen, wat hie wëll. D’Famill Evrard/Classen sot, si géifen alles maachen, fir datt d’Fassaden tipptopp an der Rei sinn, mä bannen am Haus wéilte se ëmgestalten, wéi se wéilten. Dat soll ee respektéieren. Et muss een der Kulturministesch gutt erklären, wat ee mat deem Vote mengt. Ech mengen, d’Enthalung wär dat bescht.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Ruckert, w. e. gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, Dir hutt selwer gesot, dass mer an Zukunft wäerten nach mat méi esou Fäll befaasst ginn. Dofir géif ech et wichteg fannen, emol eng prinzipiell Diskussioun doriwwer ze féieren. Wann een derfir stëmmt, heescht dat, wann ech de Bréif vun der Madame Nagel richteg verstinn, datt dat ganzt Haus klasséiert gëtt, bausse wéi bannen. Da kann een näischt méi maachen, wann een d’Autorisatioun vum Stat net huet. Bis e kloert Konzept vun der Gemeng virläit, wéi mer eis an Zukunft zu deem Thema wëlle verhalen, wäert ech dergéint stëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Hobscheit, w. e. gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech deelen dem Här Schwachtgen seng Argumentatioun, meng Konklusioun ass awer eng

28

aner. D’Fassad soll ee schützen, de Banneraum awer net. D’Leit solle kënne maachen, wéi se wëllen, mä dann ass fir mech déi logesch Konsequenz, dass ech dat hei net ka matstëmmen. D’Argumentatioun vun der Enthalung, déi den Här Schwachtgen a senger Konklusioun zitt, ass fir mech net richteg. Mir sollen déi Fassaden, déi erhalenswäert sinn, schützen. Mä d’Leit sollen awer bannen d’Fräiheet kréien, ze maachen, wat se wëllen. Natierlech ëmmer d’Reglementer respektéieren. Just, wann et als Monument national klasséiert gëtt, ass dat net méi ginn. Dat ass geféierlech. Ech hat d’Madame och viru menger Dier stoen. Et kann een elo laang driwwer diskutéieren, wat si wollt an erëm net wollt. Fakt ass, si wëll dat elo net méi. Da kann ech deem net mat rouegem Gewëssen zoustëmmen, dass d’Madame op eemol net méi an hirem Haus maache kann, wat si wëll. Dofir ass meng Positioun ganz kloer, dat net matzestëmmen. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Mangen.

ROBERT MANGEN (CSV): D’Fro, déi sech hei stellt, ass eendeiteg d’Klassement. Ech géif och Nee stëmmen. Ech ralliéiere mech un den Här Hobscheit. Den Här Ruckert huet Recht. Mir wäerten an Zukunft nach vill Ufroe kréien. Da musse mer ons als Gemengerot iwwerleeën, wéi mer an Zukunft virginn an ons vun Experte berode loossen. Ech weess net, ob mir alleguer heibannen à même sinn, architektonesch Entscheedungen ze treffen, wat ze klasséieren ass a wat net. Datt mer eventuell vum Ministère och Kritäre kréien. D’Handlungsweis, datt egal wien ufroe kann, fir säin Haus ze klasséieren, fannen ech vereelzt. Do missten och national Kritären opgestallt ginn, datt net jiddwereen eppes ufroe kann.


Oder wann, seng Décisioun begrënnen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Glauden, w. e. gl.

JOS GLAUDEN (DP): Och wa mer mat Nee stëmmen an déi Fra wëllt spéider eng Garage bäibauen oder hir Fassad moderniséieren oder de schifen Tuerm vu Pisa derbäi bauen, muss se fir d’Éischt eng Baugenehmegung ufroen. An dat kann ee jo herno refuséieren. (Interruptioun) Mä wa se awer wëll bei sech Ëmännerunge maachen…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, et gëtt e Bautereglement an deem ganz kloer drasteet, wat een däerf an net däerf. Iwwer Schéinheet léisst sech gewéinlech diskutéieren. Mir wäerten deen neie PAG esou änneren, dass mer eis méi Méiglechkeete ginn. Mä kommt, mir fuere virun an dann zéie mer herno zesummen eng Konklusioun. D’Presidentin vun der Bautekommissioun huet d’Wuert.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Dat hei ass natierlech eng ganz däreg Affär, an där de Proprietaire am Ufank eng Klasséierung ufreet, dann d’Konditioune gewuer gëtt an doropshin dat Ganzt wëll annuléieren. Hei ass elo eng Machinerie un d’Lafe bruecht ginn. Ech fannen et immens wichteg, fir d’Éischt d’Gehir anzeschalten an ze iwwerleeën, ier een esou Démarchë mécht, well et gi Leit schaffe gedoen op verschiddenen Niveauen um Ministère, bei Sites et Monuments, souwéi bei eis hei am Gemengerot. Mir hunn eis elo schonn, fir déi wéivillte Kéier, mat där Saach beschäftegt an ech denken, datt et héich Zäit gëtt

fir emol e Stréch ze zéien. Dat ass meng perséinlech Meenung.

classement d’une maison. Il faut des critères nationaux.

Am Kader vum PAG gouf en Inventaire ausgeschafft iwwer Haiser vun Déifferdeng, déi net klasséiert, awer protegéiert ginn. Mir hu Strooss fir Strooss an Haus fir Haus duerchgeholl. Et si verschidde Kritären dran: Bei deenen engen Haiser bleift just d’Fassad erhalen, wa se erhalenswäert ass, bei aneren ass et dee ganze Volumen. Bei nach aneren Haiser däerf näischt geännert ginn, wa bannendran al Stuck-Verzierungen oder Boiserien oder hëlze Biedem bestinn. Dat hänkt ëmmer dovun of.

JOS GLAUDEN (DP) ajoute que même si le conseil communal vote non, la propriétaire devra demander une autorisation de bâtir si elle souhaite aménager un garage, moderniser la façade ou construire la tour de Pise. Il sera toujours possible de refuser à ce moment-là. (Interruption)

Ech sinn der Meenung, dass d’Gemeng selwer soll decidéieren, wéi eng Haiser architektonesch erhalenswäert sinn a wat domadder geschitt. Well et gëtt immens vill Zorte vu flotten Architekturen: zum Beispill modern Bauten, al Haiser, Jugendstilhaiser oder Haiser aus de 50er Joren. Et loosse sech vill schéi Projete kreéieren. Ech perséinlech soen zu dësem Vote Nee. Ech wëll net, datt et vu Sites et Monuments klasséiert gëtt. Ech maachen de Virschlag, et op den Inventaire vun der Gemeng Déifferdeng ze huelen, dass et am PAG protegéiert ass. Et war e puermol gesot ginn, et kënnt een herno näischt méi maachen, dat ass u sech net ganz richteg. Et kann ee nach verschidde Saachen änneren, mä dat gëtt eng immens laangwiereg Prozedur. Dat muss een alles bei Sites et Monuments ufroen. An et ka Joren daueren, bis een eng Autorisatioun kritt. Ausserdeem gëtt et schrecklech deier. An zum Schluss mécht een net méi dat, wat ee wëll, mä dat, wat si wëllen. Par rapport zu deene Subsiden, déi ee vu Sites et Monuments kritt, ass den Invest, deen ee selwer muss leeschten, enorm. Et ass rar, datt e Proprietaire selwer proposéiert, fir säin Haus ze klasséieren, well e genau weess, wat vun Oplagen op en zoukënnt. Dofir ware mer alleguerten iwwerrascht. Mä wann dat de Wonsch ass, muss een dee respektéieren. Elo besteet de Wonsch net méi a jiddwereen decidéiert, wat e fir richteg fënnt.

29

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique que le règlement des bâtisses fixe clairement ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Le futur PAG offrira plus de possibilités à la commune. Le bourgmestre cède la parole à la présidente de la commission des bâtisses.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) rappelle que la propriétaire a demandé un classement avant de changer d’avis lorsqu’elle a appris les conditions. Avant de mettre en marche tout le processus, elle aurait dû réfléchir. La question des classements a été abordée maintes fois et il est temps de conclure. Le PAG fixe un inventaire des maisons non classées, mais protégées. Chaque maison a été évaluée. Pour certaines, seule la façade doit être préservée. Dans d’autres cas, c’est tout le volume. Parfois, rien ne peut être modifié, même à l’intérieur. La conseillère communale estime que c’est à la commune de décider quelles maisons préserver, car il existe beaucoup de types d’architectures intéressantes. Pierrette Schambourg votera contre le classement. En revanche, elle propose que les maisons soient ajoutées à l’inventaire de la commune. En cas de classement, la procédure pour des travaux ultérieurs est laborieuse. Il faut une autorisation des Sites et Monuments et cela peut prendre des années. Et les subsides ne suffisent pas à couvrir les frais. En règle générale, lorsqu’un propriétaire demande à classer sa maison, il connaît les conditions et il faut respecter sa décision. Dans ce cas, la propriétaire ne veut plus


classer ses maisons. À chacun de prendre une décision selon sa conscience. La commission des bâtisses n’a pas pris position et n’a pas remis d’avis.

MARCEL MEISCH (DP) estime qu’il se pose la question de savoir quoi faire avec ce type de bâtisses. Ce sont des parties de l’histoire de Differdange. D’un autre côté, le conseil communal ne peut pas décider quoi faire à l’intérieur d’une maison privée. C’est pourquoi les démocrates s’abstiendront. Ils ne veulent pas que des décisions soient imposées aux propriétaires. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) concorde sur le fait que le dossier est complexe. Avec M. Schwachtgen, il a souvent répété que davantage de bâtiments doivent être protégés. Mais contrairement à l’écologiste, il estime que le patrimoine comprend davantage que les façades. Il peut y avoir des décorations sur les murs ou le sol. Mais il ne peut pas être question des robinets d’une douche. Il faut des limites et le classement n’est pas assez spécifique. Si le classement est approuvé, ni la propriétaire ni la commune ne pourront influencer les travaux faits à l’intérieur. Cela démontre que les instruments pour la protection du patrimoine à Luxembourg ne sont pas mûrs et des objets de valeurs sont perdus. Dans le cas en question aujourd’hui, la façade au moins sera préservée. La proposition d’un inventaire faite par Mme Schambourg est une bonne solution. Si ces maisons n’y figurent pas encore, il faut les y ajouter. M.  Mangen a parlé d’experts. L’orateur rappelle qu’il existe une commission, même si on prétend que son rapport concernant la tour Hadir n’existe pas.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que ce rapport n’est jamais arrivé à la commune, peu importe combien de fois M. Diderich prétend le contraire.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) l’a pourtant reçu. Les contacts

Ech wëll och soen, datt mer gëschter Owend an der Bautekommissioun déi ganz Erklärungen zu deem Sujet kruten. Mir haten awer keng Positioun geholl an och keen Avis dozou ofginn. Merci.

dem oder un der Mauer sinn, awer bestëmmt net ëm Krinn vun enger Bidden oder vun enger Dusch.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Wann et positiv gestëmmt an herno klasséiert gëtt, huet weder d’Famill nach d’Gemeng iergendwéi Afloss, wéi wäit an d’Privatsphär agegraff gëtt. Dat fannen ech immens schued. Et weist, dass d’Instrumenter iwwert de Schutz vum Patrimoine zu Lëtzebuerg net genuch ausgeschafft sinn. Wat als Konsequenz huet, datt déi Objeten herno der Ëffentlechkeet verluer ginn. An deem heite Fall elo net, well de Wëlle besteet, d’Fassad ze erhalen.

Merci, fir déi explizit Erklärungen. Et ass vill gesot ginn. Den Här Meisch, w. e. gl.

MARCEL MEISCH (DP): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, et stellt sech ëmmer erëm eng Fro, bei esou Bauten: Wat mécht een dermat? Et ass kloer e Stéck Déifferdeng, wat hei steet. Op där anerer Säit, solle mer net an engem seng Privatsphär era schwätze goen, wat ee bannendra maachen däerf a wat een net maachen däerf. Dat kann net sinn. Jidderee muss Meeschter iwwer säin Eegentum bleiwen. Dofir huet d’Demokratesch Partei entscheet, sech beim Vote ze enthalen. Mir kënnen net domadder averstane sinn, datt een eppes imposéiert kritt. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Den Här Diderich, w. e. gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Et stëmmt, dass et keen einfachen Dossier ass. An der Vergaangenheet hunn den Här Schwachtgen an ech selwer ëmmer gesot, et sinn net vill Gebaier zu Déifferdeng, déi op der Lëscht stinn. Mä et ass awer wichteg, dass méi Gebaier solle protegéiert ginn. Am Géigesaz zum Här Schwachtgen, géif ech soen, dass et net nëmmen ëm d’Fassade geet, wann ee vu Patrimoine schwätzt. Dorënner sinn och aner Saache gemengt. Et geet ausserdeem ëm d’Struktur, wéi d’Madame Schambourg gesot huet, ëm Verzierunge bannendran, ëm Saachen, déi um Bue-

30

Et musse Limitte gesat ginn. An de Klassementer gëtt dat net genuch preziséiert.

Dofir begréissen ech der Madame Schambourg hir Propos, fir en Inventaire ze maachen. Wann dat Gebai nach net drop ass, wär et wichteg, et drop ze setzen, dass et protegéiert gëtt, haaptsächlech vum Aspect extérieur hier. Mir gesi wéi komplex d’Diskussioun ass. Den Här Mangen seet, mir brauchen Experten a mussen eis méi mat deem Thema ofginn. Dozou soen ech, et gëtt jo eng Kommissioun, och wa mer déi am Fall vum Hadir-Tower net consideréiert hunn, respektiv nach ëmmer behaapt gëtt, dee Rapport wär net do.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dee Rapport ass ni op d’Gemeng komm, Här Diderich. Dir kënnt dat nach dräimol widderhuelen, en ass ni ukomm.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech hunn en awer kritt. Är Kontakter misste besser si wéi meng.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Anscheinend net.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Soudass Dir deen och misst hunn.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass awer net de Fall, Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech kann Iech e gären eng Kéier schécken, dann hutt Der en.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hätt e gär iwwert den offizielle Wee, net vun hannen erëm. Dat sinn offiziell Dokumenter an déi sollen offiziell op d’Gemeng Déifferdeng geschéckt ginn an net iwwer aner Weeër.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Jiddefalls gëtt et eng Kommissioun vun Experten, déi sech dozou prononcéieren. Herno läit et net méi un der Expertise, mä um Instrument, wat ee sech gëtt fir d’Klassement vun engem Gebai. D’Madame Schambourg seet, mir kennen eis Gemeng besser. Mä do muss ech soen, eng Gemeng kennen a wëssen, wat ze protegéieren ass a wat net, ass zweeërlee. Wichteg ass och de Leit net Angscht virun engem Klassement ze maachen. Ech kenne mech net aus mat de Prozeduren, wourun et hänkt, wann et bis klasséiert ass, ob et esou ass, wéi d’Madame Schambourg dat duergestallt huet. Mä wann dat esou ass, muss ee sech als Gemeng dofir asetzen an als Regierung seng Responsabilitéit huelen, fir déi Situatioun ze änneren, soss komme mer net weider am Schutz vum Patrimoine. D’Subsiden entspriechen net dem Investissement, dat ass offensichtlech. Ech denken, dass mer eis d’Appeller vum Här Ruckert a vum Här Mangen wierklech sollen zu Häerz huelen. Mir mussen eis politesch domadder auserneesetzen an eng Positioun ausschaffen, déi mer als Basis huelen, wéi mer mat individuellen Dossieren ëmginn. À ce point, géife mir eis och enthalen, well et awer eng Zwéckmillchen ass. D’Avise vun den Experte solle weider-

hi consideréiert ginn. Mä wéinst Mängel un Instrumenter a well d’Famill net genuch ënnerstëtzt gëtt, kënne mer d’Klassement net matdroen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Den Här Ruckert, w. e. gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, ech wëll nach just eng Bemierkung maachen, well virdrun d’Bautereglement vun der Stad Déifferdeng ugeschwat ginn ass. Dat gëllt absolutt net méi, wann dat Haus ënner Denkmalschutz gestallt gëtt. Da brauch een eng speziell Genehmegung vum Ministère, soss leeft guer näischt méi. Ob dat den Ubau ugeet oder iergendeppes anescht. Dat muss een natierlech och bedenken.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass ganz richteg. Mir kommen, lues awer sécher op e gréngen Zweig. Den Här Glauden.

JOS GLAUDEN (DP): Ech sinn d’accord fir d’Fassad ze halen. Wann awer eng Kéier méi eng jonk Generatioun an dat Haus plënnert, déi net onbedéngt Stuck um Plaffong an Engelskäpp wëll, mä sech méi modern ariichten, muss een deene Leit d’Fräiheet loossen, dat ze maachen. Wéi den Här Meisch gesot huet, mir gräifen an eng perséinlech Fräiheet an. Ech kann net domadder averstane sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wann ech Engelskäpp doheem hätt, géif ech se si loossen. (Gelächter) Här Muller.

31

du bourgmestre devraient être meilleurs que les siens.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que ce n’est apparemment pas le cas.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) peut le lui envoyer.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rétorque que des documents officiels doivent être remis par voie officielle, c’est-à-dire être envoyés à la commune.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle qu’il existe toutefois une commission d’experts. Le problème se situe plutôt au niveau des instruments servant à classer. En ce qui concerne les propos de Mme Schambourg, connaître une commune ne signifie pas savoir ce qui doit être protégé. Si la procédure est telle que la décrit Mme  Schambourg, il faut la changer. Autrement du patrimoine sera perdu. Comme l’ont dit M.  Ruckert et M.  Mangen, la commune doit adopter une position claire pour traiter ces dossiers. La situation étant inextricable, Gary Diderich a finalement décidé de s’abstenir. Il faut tenir compte de l’avis des experts. Mais compte tenu des manques au niveau des instruments et au niveau du soutien à la famille, déi Lénk ne peut pas approuver le classement.

ALI RUCKERT (KPL) ajoute que le règlement des bâtisses n’a aucune valeur à partir du moment qu’une maison est classée monument national. Sans autorisation spéciale du ministère, on ne peut plus faire de travaux. Il faut tenir compte de cela. JOS GLAUDEN (DP) ne voit pas d’inconvénients à conserver une façade. Mais à l’intérieur, une jeune famille n’a pas nécessairement envie d’avoir des têtes d’anges au plafond en guise d’ornement. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante qu’il ne toucherait pas aux têtes d’anges s’il en avait chez lui.


ERNY MULLER (LSAP) ajoute que la commune est en train d’analyser la substance de vieilles maisons avec des architectes. Beaucoup méritent d’être protégées. Lorsque leurs façades auront été rénovées, cela changera l’image de la ville de Differdange. Des cités comme la cité ouvrière font aussi partie du patrimoine. Elles ont une grande valeur et méritent d’être protégées dans leur ensemble. La commune a fait le tour des quartiers non pas pour classer les maisons, mais pour les protéger. Les décisions se prennent au cas par cas. Les maisons peuvent être classées monument national ou protégées dans le PAG. Le dossier sera présenté ultérieurement au conseil communal. GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) estime que le tour de table démontre la complexité de la situation. La loi sur la protection des immeubles n’est pas mûre. C’est pourquoi une analyse au cas par cas est inévitable. Lorsqu’il a été question de la maison d’association, le conseil communal s’était demandé s’il s’agissait d’un lieu public ou pas. À l’époque, la réponse était non, mais aujourd’hui la salle constitue une plus-value pour Differdange. Ici, il s’agit de deux maisons unifamiliales. Si la loi n’évolue pas, il sera difficile de trouver un moule pouvant être appliqué systématiquement. Et tout le monde ne sera pas forcément d’accord avec l’avis des experts. Les experts sont plus objectifs. Le conseil communal doit prendre ses responsabilités. L’orateur estime que l’on peut s’abstenir ou voter contre le classement. Les conseillers communaux qui voteront contre aujourd’hui se retrouveront peut-être dans la situation délicate de voter pour la protection des façades dans le cadre de l’inventaire. Mais il y a des arguments pour l’abstention et pour un vote non.

TOM ULVELING (CSV) constate que tout le monde est d’accord: le classement va trop loin et certaines façades doivent être protégées. Mais si aujourd’hui on vote contre le classement, cela ne signifie pas

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Ech wëll allgemeng Stellung huelen. Am Moment si mer mat der Viraarbecht amgaangen, wou mer mat kompetenten Architekten d’Substanz vun de jeeweilegen alen Haiser préiwen, ob se ze erhale sinn. Dir wäert iech wonneren, et sinn der e ganze Koup. Dat ass e wichtege Patrimoine fir eis Stad. Wann déi Haiser an d’Fassaden eemol bis renovéiert an an d’Rei gesat goufen, wäert dat d’Bild vun Déifferdeng däitlech verbesseren. Den Dossier kritt der zum gegebenen Zäitpunkt virgestallt.

Ech erënneren un deen éischte Fall, dee mer hei am Gemengerot haten, dat berühmt Veräinshaus, wou mer eis och net eens waren, ob et sollt klasséiert ginn oder net. Deemools gouf d’Fro opgeworf, ob et e Lieu public wär oder kee Lieu public. Dee Moment war et nach keen. Haut kontestéiert kee méi, dass dee renovéierte Sall eng Plus-value fir Déifferdeng ass.

Mir si Strooss fir Strooss, Quartier fir Quartier gaangen, sou wéi d’Madame Schambourg gesot huet, net fir d’Haiser ze klasséieren, mä fir se ze protegéieren. Et muss vu Fall zu Fall gekuckt ginn.

Hei handelt et sech ëm zwee Eefamilljenhaiser, wat erëm eng aner Situatioun ass. Wa sech näischt am Gesetz ännert, wäerte mer an Zukunft Schwieregkeeten hunn, eng Form ze fannen, déi mer kënnen applizéieren. Et kann ee sech un d’Avise vu staatlechen Experte ralliéieren, mä et wäerten ëmmer Déifferdenger Leit ginn, déi net domadder d’accord sinn. Déi Experte gesinn dat aus engem anere Bléckwénkel, sinn net emotional gebonnen a betruechten dat méi nüchtern a sachlech. Deementspriechend wäerte mer ni eng Linn fannen. All Fall ass anescht. Als Gemengerot musse mer Verantwortung iwwerhuelen a kucken, wéi mer dat an Zukunft handhaben.

Allerdéngs si per Gesetz zwee Weeër méiglech. Entweder gëtt et vu Sites et Monuments als“Monument national“klasséiert oder et besteet d’Alternativ, dass et am PAG protegéiert gëtt.

Ech ka mat ville Saachen averstane sinn, déi gesot goufen. Et kann ee sech enthale mat motivéierter Begrënnung. À la limite kann een och dergéint stëmmen.

D’Analyse sinn nach amgaangen. Wann den Dossier ofgeschloss ass, wäerte mer iech dee presentéieren.

Den Här Liesch hat och d’Wuert gefrot.

Woubäi ech da muss soen, datt mer vläicht net korrekt sinn, wa mer iergendwann den Inventaire stëmmen, wou mer déi Fassad schützen. Dann hu mer nämlech eng Kéier Nee gesot an eng Kéier Jo. Mä och dat kann een erëm relativéieren. Fir mech gëtt et souwuel Argumenter derfir wéi dogéint. Ech ka mech un déi zwee ralliéieren.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Merci, Här Buergermeeschter. Wann een den Tour de table mécht, gesi mer wéi komplex d’Situatioun ass. Et kann ee just feststellen, dass d’Gesetz iwwert d’Protektioun vun den Immeublen hei zu Lëtzebuerg net bis an de leschten Detail ausgeräift ass. Mir kommen net derlaanscht, fir ëmmer cas par cas ze analyséieren.

Den Här Ulveling.

Zum Patrimoine gehéieren, a mengen Aen, och verschidde Citéen. Zum Beispill d’Cité ouvrière oder d’Cité minière. Déi hunn en immens héije Wäert a sollen als Ganzt erhale bleiwen, net nëmmen eenzel Haiser.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

32

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Bis elo stellt sech eraus, dass mer eis alleguerten eens sinn: d’Klasséierung geet ze wäit an d’Fassade mat Charakter a Geschicht musse geschützt ginn. Wann ee mat Nee stëmmt, heescht dat


jo net, dass een d’Fassad net wëll protegéieren. Ech sinn dem Här Mangen senger Meenung. Dem Här Meisch seng Awänn zu der Privatsphär sinn absolut richteg. Et gesäit een dach net, wéi d’Leit wunnen a wéi et bannendran ausgesäit, ob et hëlze Biedem sinn oder net. Wat ee gesäit ass jo just d’Fassad. Ech fannen och, dass een de Leit d’Fräiheet muss loossen, d’Haus ze gestalten, wéi si sech dobanne wuelfillen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Schwachtgen an da wollt ech d’Konklusioun zéien.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Hei geet et ëm e Classement comme monument national, wat ganz restriktiv ass. Am Artikel 10 steet, fir all Transformatioun, déi bannendra gemaach gëtt, all Reparatioun, Restauratioun oder soss Modifikatioun, muss de Minister säin Accord ginn. Hien huet sechs Méint Zäit eng Décisioun ze huelen. Während deene sechs Méint, geet d’Kommissioun bei d’Leit heem kucken, wat däerf erausgeholl ginn a wat net. Zu deem stellt sech d’Fro, wéivill de Stat bäileet. Iwwerhëlt hie 5%, 10% oder 80% vun deene Käschten? Dat ass nach net kloer definéiert. Mä ganz sécher keng 80. Et gëtt en Inventaire supplémentaire vun de Monuments nationaux. Wat ass en Inventaire supplémentaire? Dat ass e Classement en attente. Dat heescht, d’Klasséierunge ginn opgeschriwwen. Wann un engem Haus Ännerunge geschéien, kommen Experten dat kucken. Ech froe mech, firwat et net fir d’Éischt op den Inventaire supplémentaire geholl gëtt. Well nëmmen a rare Fäll kënnt et direkt zu engem Classement monument national. Dozou feele mer vläicht déi néideg Explikatiounen am Dossier. Wat d’Ofstëmmung ubelaangt, wann ee Jo oder Nee seet, gëllt dat fir dee ganzen Dossier. Hei kann ech mech net fir e Jo oder en Nee entscheeden. Dat ass ze vill sec. Eng Enthalung kann ee motivéieren. An all Parlament

op der Welt, hieft een d’Hand an et seet een, ech enthale mech aus deenen an deene Grënn, an da gëtt dat opgeschriwwen. Wann ech Jo oder Nee soen, hiewen ech d’Hand net méi. Dann ass et fäerdeg. Dofir entscheeden ech mech fir Enthalung mat der Motivatioun: ech hätt gär d’Fassad.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et geet effektiv ëm d’Droits de propriété. An där Hisiicht kënnt nach vill Aarbecht op d’Regierungen duer. An de Plan sectoriels ass ganz kloer virgesinn, datt een am Fall vu Stroossen, wichteg Haiser a Schoulen enteegent ka ginn. Hei hu mer och eng Aart Enteegnung, wann een net méi selwer decidéiere kann, wat a sengem Haus geschitt. Effektiv gëtt et Experten déi eng aner Approche hunn. Wéi den Här Liesch richteg gesot huet, geet et ëm Emotiounen. Dat war och schonn esou bei der Kierch, do sinn d’Leit dra bestuet ginn, se hunn d’Kommunioun gemaach, et ware Begriefnisser vun hire Familljen. Dat spillt natierlech alles eng Roll. Ech erënneren un de Moratoire, dee mer heibanne gestëmmt haten, wou d’Eefamilljenhaiser geschützt sinn. Dat ass hei ugeholl ginn. Et geet elo kee Promoteur Haiser ofrappen, fir Appartementshaiser amplaz ze setzen. Theoretesch kënnt hien dat maachen, awer fir dann zwee nei Eefamilljenhaiser draus ze maachen. Natierlech muss ee Cas par Cas kucken. Dofir schloen ech vir: All Conseiller soll fir sech dcidéieren, wat hie fir richteg hält. D’Argumenter, déi ervirbruecht goufen, sinn all richteg. Ënnert dem Stréch wëlle mer alleguerten datselwecht, just dass déi eng sech enthalen an déi aner dergéint stëmmen. Egal wéi de Vote wäert ausgoen, mir wäerte ganz kloer an de Bréif schreiwen, wat mer gären hätten. Dee wäert och jiddereen heibannen ausgedeelt kréien. Mä et ass ëmmer esou, wann et drëm geet, eppes ze halen oder net ze halen, deele sech d’Meenungen.

33

que les façades ne peuvent pas être protégées. M. Meisch a raison. Il ne faut pas interférer avec la vie privée des gens. De l’extérieur, on ne voit que la façade.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) ajoute que le classement en tant que monument national est très restrictif. L’article 10 prévoit que le ministre donne son accord pour chaque modification intérieure. Il a six mois pour prendre sa décision. La commission se rend à domicile pour voir quels travaux peuvent être exécutés. Reste la question du montant des subsides, qui ne sont pas clairement définis. Il existe un inventaire supplémentaire des monuments nationaux. Les maisons en attente y sont inscrites et les experts ne s’y déplacent que lorsque des modifications sont demandées. Dans ce cas-ci, Fränz Schwachtgen se demande pourquoi les maisons n’ont pas été inscrites dans ce classement en attente. Car il est rare qu’un immeuble soit classé monument national immédiatement. Peut-être manque-t-il des explications au dossier. C’est pourquoi le conseiller communal ne peut pas répondre par oui ou par non. En revanche, il peut motiver une abstention. Voter pour ou contre signifierait prendre une décision définitive. Fränz Schwachtgen s’abstiendra parce qu’il veut conserver la façade.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise qu’il est question du droit de propriété. Les plans sectoriels prévoient l’expropriation dans certains cas. Dans ce cas-ci, si un propriétaire ne peut plus faire ce qu’il veut chez lui, c’est aussi une forme d’expropriation. Bien entendu, c’est aussi une question d’émotions. C’est comparable au dossier de l’église où des gens se sont mariés, ont fêté leur communion ou assisté à un enterrement. Le bourgmestre rappelle le moratoire visant à protéger les maisons unifamiliales. Un promoteur ne peut plus remplacer une maison unifamiliale par des résidences. Mais dans ce cas-ci, c’est du cas par cas. Chacun doit prendre la décision qu’il juge bonne.


De toute façon, les conseillers communaux ont tous le même objectif, quelle que soit leur délibération. La commune rédigera une lettre expliquant clairement cet objectif. (Vote) Roberto Traversini passe à la règlementation du cimetière en forêt.

TOM ULVELING (CSV) rappelle que l’ancien règlement date de 1958. Il est temps de le moderniser. Differdange s’est inspirée d’Esch, Dudelange, Pétange et Käerjeng. L’inspection sanitaire a déjà remis son avis. Le nouveau règlement fixe les horaires d’ouverture des cimetières, le moment où peuvent se dérouler les enterrements, etc. Les tombes laissées à l’abandon peuvent être récupérées par la commune à condition qu’une annonce soit passée dans le journal. Parmi les nouveautés figure un pré de la mémoire pour les enfants mort-nés et les fausses-couches. Les concessions sont gratuites. En ce qui concerne le cimetière en forêt, Tom Ulveling remercie M. Liesch dont il a repris le dossier. Il s’agira d’un cimetière régional. Il sera possible soit de réserver un arbre près duquel les cendres seront enterrées, soit de répandre les cendres sur une prairie du souvenir. Douze arbres sont mis à disposition. Les gens peuvent réserver quatre places. Le prix est fixé à 70 euros sans cérémonie et 100 euros avec cérémonie. La concession coûte 200 euros par emplacement pour 15  ans et 250 euros pour 30 ans. Mis à part des fleurs la première semaine, il sera interdit de déposer des objets au cimetière en forêt. Un chalet est aménagé pour les cérémonies. Les chasseurs n’ont pas le droit d’ouvrir le feu sur le site. Tom Ulveling demande au conseil communal d’approuver le nouveau règlement des cimetières.

Mir kommen zum Vote. Le conseil communal décide avec 8 voix non et 10 abstentions de se prononcer contre le classement comme monuments nationaux de deux maisons situées dans la rue de la Poste à Differdange. Et geet weider mat der Reglementatioun vum Bësch-Kierfecht. Och dee muss reglementéiert ginn. De Schäffen Tom Ulveling huet sech ëm d’Opstellung gekëmmert.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, dat aalt Reglement staamt vun August 1958. Dat huet ewell gro Hoer kritt. Dofir gëtt et déck Zäit, et op deen neiste Stand ze setzen. Mir hunn eis inspiréiert un de Gemengen Esch, Diddeleng, Péiteng a Käerjeng, déi deen Exercice scho virun e puer Joer gemaach hunn. Et läit och en Avis vun der Inspection sanitaire bäi. Ech soen all deene Leit Merci, déi matgeschafft hunn. Am neie Reglement hu mer verschidden Upassunge festgehalen: fir unzefänken d’Auerzäiten, wéini de Kierfecht op ass. D’Police konnt bis elo owes um zéng Auer keen erofdämpen, well dat net verankert war.

An elo kommen ech op de berühmte Bësch-Kierfecht ze schwätzen. Hei muss ech dem Georges Liesch Merci soen, dee fiederféirend war, ech hu den Dossier en cours de route iwwerholl. Et ass deen Drëtten hei am Land. No Betzder, Käl a Schëffleng huet och Déifferdeng e regionale Bësch-Kierfecht, wou ee sech kann anäschere loossen. Dat kann op zwou Manéiere geschéien. Entweder reservéiert ee sech e Bam. Do gëtt e Lach gegruewen an d’Äschen dra gemaach. Oder et kann ee seng Äschen op enger Gedenkwiss verstreeë loossen an där Enceinte vun deem Bësch. Et stinn eng zwielef Beem zur Verfügung. De Bësch ass ganz schéin amenagéiert ginn, et ass op enger flotter Plaz. D’Leit kënne sech bis zu véier Plaze reservéieren. Ouni Zeremonie kascht et 70 Euro, mat Zeremonie 100 Euro. D’Konzessioun ass 200 Euro pro Emplacement fir 15 Joer. Fir 30 Joer ass et 250 Euro pro Emplacement. Vum Ministère de la Nature et des Forêts kréie mer e Formulaire mat allen Detailer, wéi dat genau fonctionnéiert. Wichteg ass, dass um Bësch-Kierfecht keng Géigestänn erlaabt sinn. Déi éischt Woch vum Begriefnis kënnen d’Leit Blumme fir dee Verstuerwenen nidderleeën. Duerno ginn déi awer ewechgeholl. Mir sinn amgaangen e Chalet opzeriichten, fir d’Zeremonien ofzehalen.

D’Délaie fir d’Begriefnisser gi festgesat. Zu wéi engen Zäiten déi stattfanne mussen. Zum Beispill däerf net während de Begriefnisser geschafft ginn, fir d’Intimitéit net ze stéieren. Déi Griewer, no deenen net méi gekuckt gëtt an zerfalen, kënne vun der Gemeng iwwerholl ginn. Et muss fir d’Éischt an d’Zeitung annoncéiert ginn. Wa kee sech mellt, fir et ze iwwerhuelen, geet et un d’Gemeng. An da ka si decidéieren, wat mat deem Graf geschitt.

De Jeeër hu mer och eng Matdeelung ze maachen. D’Juegd ass wuel op, mä op deem Areal däerf net geschoss ginn. Fir d’Rou net ze stéieren.

Ganz nei ass e“Pré de la mémoire». Dat ass geduecht fir Enfants mortsnés, Foetussen oder Fausses couches, déi kënnen och elo bei eis begruewe ginn. Déi Konzessioune si gratis. D’Gemeng freet och keng Taxen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

34

Dat ass dat neit Reglement. Ech géif iech bieden deem zouzestëmmen, well et eng Opbesserung zum ale Reglement ass. An et sinn zwou nei Saachen: de“Pré de la mémoire“an de Bësch-Kierfecht, wat mer virdrun net haten. Ech soen iech Merci.

Madame Saeul Dir hutt d’Wuert.


CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, zäitlech gesinn, war et un der Zäit, fir d’Kierfecht-Reglement der Zäit unzepassen, well et, wéi scho gesot, vun 1958 datéiert. Deemools goufen déi Verstuerwen nach ënnert dem Buedem begruewen, wou awer haut d’Statistik vum Crématoire Hamm iwwer 50% Incinératiounen opweist. Als drëttgréisst Gemeng vum Land hu mer och elo e Bësch-Kierfecht. Mir begréissen, dass dat aalt Reglement vun den zoustännege Schäffen iwwerschafft an op den aktuelle Stand bruecht ginn ass. D’Délaien, déi bei engem Begriefnis mussen agehale ginn, d’Auerzäiten zu deenen de Kierfecht op ass, wat mat engem Graf geschitt, wat baufälleg ass a wou keng Famill méi do ass, d’Reglement vun der Konzessioun, d’Handhab vun de Verstuerwenen, dëst sinn e puer Beispiller aus deem neie Kierche-Reglement, dat eis virläit. Op Suggestioun vun der Inspection sanitaire, ass eng Parzell“Pré de la mémoire“agefouert ginn. E wichtege Punkt am neie Kierchereglement, ass… (Ënnerbriechung)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass net esou einfach. Mir hunn awer näischt an enger Kierch ze soen. (Gelächter) Et si Wierder, déi kritt een heiansdo einfach net eraus. Wëll een dozou d’Wuert ergräifen? Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Am Numm vun deene Gréngen, begréisse mer d’Realisatioun vum Bëschkierfecht. D’Ëmweltkommissioun huet ganz vill un deem Projet matgeschafft souwéi och déi Häre Schäffe Liesch an Ulveling. D’Iddi vum Bëschkierfecht kënnt vun der Madame Adri van Westerop — ech hat dat schonn eng Kéier gesot — déi net nëmmen an der grénger, mä an der ganzer ekologescher Zeen, bekannt war. Deen Éischten ass zu Betzder realiséiert ginn. Am Ausland gëtt et där scho méi laang. Et ass natierlech Philosophie, wann ee sech mam Doud auserneesetzt. Et mécht ee sech jo iergendwann eng Kéier Gedanken, wéi meng Famill mech wou leie wëll hunn.

Soen ech ëmmer Kierche-Reglement?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Ech hoffe si mécht et esou wéi Dir wëllt.

Mir hunn et awer verstanen.

CHRISTIANE SAEUL (DP): E wichtege Punkt am neie Kierfechtreglement ass d’Aféierung vum Bëschkierfecht. D’Nofro ass ëmmer méi grouss ginn an als drëttgréisst Gemeng, gëtt deem heimat Rechnung gedroen. All Awunner aus de Kordall-Gemengen huet d’Méiglechkeet seng Äsche bei engem Bam bäizesetzen, respektiv verstreet ze kréien. Ech soe Merci fir d’Nolauschteren a mir stëmmen dëst Kierfechtreglement. Merci.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Dat ass net ëmmer garantéiert. Et ass en Thema, wat kontrovers diskutéiert gëtt. Et ass eng gewësse Pietéit douewen um Bierg, eng Naturverbonnenheet, kee Kaméidi. Ech wollt dem Fierschter an der Forstverwaltung ausdrécklech Merci soen, dass se eis déi Plaz esou schéin an d’Rei gesat hunn, fir de Bëschkierfecht dohinner ze kréien. An der Entrée gëtt et de Beienhotel, en Insektenhotel, deen eis Schoulklasse kënne besichtegen. De Chalet kann

35

CHRISTIANE SAEUL (DP) estime qu’il était temps d’adapter le règlement des cimetières, qui datait de 1958. À l’époque, les morts étaient enterrés alors qu’aujourd’hui, 50 % sont incinérés. Désormais, la troisième ville du pays a un cimetière en forêt. La conseillère communale remercie le collège échevinal d’avoir modernisé le règlement des cimetières. Il répond à de nombreuses questions comme les horaires d’ouverture, les délais pour un enterrement, ce qui se passe avec une tombe à l’abandon, la façon dont sont traités les morts, etc. Un pré de la mémoire a été prévu sur suggestion de l’inspection sanitaire. Un autre point important dans le règlement des églises… (Interruption) Christiane Saeul voulait parler du règlement des cimetières. Un point important est celui du cimetière en forêt. La demande est forte et la commune en a tenu compte. Les habitants de la vallée de la Chiers peuvent y faire déposer leurs cendres. Le DP approuvera le règlement. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante que le conseil communal n’a rien à dire concernant les églises. Il cède la parole à M. Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) salue la réalisation du cimetière en forêt. La commission de l’environnement a collaboré au projet, de même que M. Liesch et M. Ulveling. L’idée provient de Mme  Adri van Westerop, qui était très active sur la scène écologique. Le premier cimetière en forêt a ouvert à Betzdorf. À l’étranger, il en existe depuis plus longtemps. Lorsque quelqu’un réfléchit à sa mort, il se demande à quel endroit sa famille voudra l’enterrer.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) espère que la famille respectera la volonté du défunt.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) répond que ce n’est pas toujours le cas.


Le site choisi est calme. Le conseiller communal remercie le garde champêtre et l’Administration des forêts de l’avoir choisi. À l’entrée se trouve l’hôtel pour abeilles. Le chalet pourra servir à la fois pour accueillir les classes qui visitent l’hôtel et pour les cérémonies. Cette combinaison entre la vie de ces jeunes et la mort des plus anciens est philosophiquement intéressante. Il existe des adversaires du cimetière en forêt. Mais chacun doit pouvoir décider ce qu’il veut après sa mort. Ceux qui préfèrent un enterrement traditionnel peuvent opter pour cette solution.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) estime que le sujet est délicat. M. Ulveling a expliqué que les familles doivent se tenir aux règles. Elles ne pourront pas déposer de croix, de fleurs ou d’autres objets. Un prospectus sera distribué. Par ailleurs, la commune dispose de personnel formé pour discuter avec les personnes concernées.

TOM ULVELING (CSV) remercie à son tour le garde forestier pour son travail et son rôle dans l’échange des terrains. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) excuse M. Bürger qui doit s’en aller pour raisons professionnelles. Il passe aux règlements temporaires de circulation. Actuellement, la commune compte deux grands chantiers, qui occasionnent bien des problèmes de circulation. Tout le monde attend la rocade avec impatience.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

signale que l’avenue de la Liberté sera fermée du 18 mars au 31 juillet. Il y a un chantier dans la Grandrue, la rue Henri-Dunant et la rue Prince-Henri. Les CFL ont ouvert un chantier dans l’avenue Charlotte. Ils voulaient fermer la barrière pendant 14  jours, ce qui aurait occasionné un véritable chaos. Finalement, ils réaliseront les travaux du 22 au 27  mai pendant les vacances de la

duebel benotzt ginn, souwuel fir d’Schoulklassen, wéi och fir d’Gemengenzeremonien, déi wierklech an aller Würd douewen ofgehale ginn. Ech fanne grad dat jonkt Liewen an d’Ofliewe vun deenen Eeleren, ass eng Kombinatioun, déi mech philosophesch ganz beréiert. Et gëtt och leider eng Rei Géigner vun esou engem Bëschkierfecht. Do muss ech soen, d’Leit decidéiere selwer, wéi se wëlle begruewe ginn. Wann dat op déi traditionell Manéier ass, kënne se dat roueg maachen. Dat ass jidderengem seng eegen Entscheedung.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass keen einfacht Thema, Här Schwachtgen. Si keng Wuertmeldunge méi? Dat ass net de Fall. Ech wëll nach eng Kéier ganz kloer soen, den Här Ulveling hat et ugeschwat, datt d’Famillje sech mussen u Regelen halen. Et däerf näischt dohinner gestallt ginn, weder Kräizer, Blummen nach soss iergendwellech Objeten. Dat muss wierklech absolutt respektéiert ginn. Et gëtt och e Prospekt doriwwer ausgedeelt. Doriwwer eraus hu mer ausgebiltent Personal bei eis an der Gemeng, déi mat betraffe Leit schwätze kënnen. Déijéineg, déi schonn esou eppes materlieft hunn, wëssen, dass dat keng einfach Momenter sinn.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Ech hat virdrun eppes vergiess ze soen. Den Här Schwachtgen huet mech elo drun erënnert. Ech wëll dem Fierschter och offiziell Merci soen, fir déi vill Aarbecht, déi hien hat a fir säin Engagement beim Tosch vun den Terrainen. Him och e grousse Merci vu menger Säit aus.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Elo has de Chance. Hie steet schonn hannert der Dier. Mir kommen zum Vote.

36

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le nouveau règlement communal sur les cimetières avec intégration du nouveau“Bëschkierfecht“. Ech wëll den Här Bürger entschëllegen. Aus beruffleche Grënn, muss hien dréngend fort. Elo komme mer zu de Règlements temporaires de circulation. Dir kritt jo alleguerte mat, wéi gutt de Verkéier owes op eise Stroosse virugeet. Dat ass e risege Problem. Mir hunn do zwee grouss Schantercher lafen. Mir si wierklech frou, wann déi ofgeschloss sinn an d’Rocade esou schnell wéi méiglech kënnt. Här Bertinelli, Dir hutt dee schéine Ressort.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Leider ass dat bei grousse Schantercher esou. Ech wollt iech nach eng Kéier de Rapport maache vun deene sëlleche Schantercher an de Stroossen, déi zou sinn. Dat ass éischtens emol d’Avenue de la Liberté. Déi ass vum 18. 3. 2015 bis den 31. 7. 2015 zou. Dann hu mer de Schantjen an der Groussstrooss, mat der Henri Dunant. Ech hat schonn e puermol hei gesot, wéi laang déi Aarbechten daueren. An der Rue Prince Henri ass e Schantjen. Da sinn Aarbechten an der Avenue Charlotte, wou d’CFL um Schinnennetz schafft. Do hat ech awer paniquéiert, wou se soten, se wéilten d’Barrière fir 14 Deeg zoumaachen. Ech hat se dunn direkt op d’Gemeng komme gelooss. Dir kënnt iech jo virstellen, wat mer dann eréischt fir e Chaos an der Gemeng hätten. Mir hunn en Accord mat hinne fonnt, datt se déi Aarbechte während der Päischtvakanz maachen. Dat wär vum 22. bis de 27. Mee. Dat sinn dann nëmme fënnef Deeg, wou déi Strooss zou ass. An et ass an enger Zäit, wou allgemeng manner Verkéier ass. Zu der Kiermes hätt ech och nach eng Matdeelung ze maachen a punkto Verkéierssituatioun. Et ass jo esou, dass de Cortège ëmmer um hallwer siwen owes lass geet. Dat ass grad déi


Zäit, wou de Gros vun de Leit heem fiert a vill Verkéier ass. Dofir gi mer dëst Joer en anere Wee. De Cortège geet duerch d’Avenue de la Liberté bis uewenaus bei d’Bréck an da vun do op d’Kiermesplaz. Mir hunn dat decidéiert fir de Verkéier net onnëtz opzehalen a wäit Stauen ze provozéieren, vu datt mer keng Ausweichstroossen hunn. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Hoffentlech gesinn d’Schof dat och esou. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les règlements temporaires de circulation. Elo kënnt de Punkt 7. Hei geet et ëm en neie Quartier, deen entsteet. D’Porte ouverte war ganz gutt besicht, och vu ville Jonken. D’«Anciens ateliers“mussen ëmbenannt ginn. Mir hunn am Schäfferot laang Diskussioune gefouert a mir géife se“Cité Galerie Hondsbësch“nennen. An deem Sënn, wëll ech hei en Opruff un all d’Parteie maachen, fir eis Stroossennimm bis d’Groussvakanz oder Enn dës Joers ze proposéieren. Deemnächst kommen nach Stroosse bäi, wéi der am Dossier feststellt. Da kënne mer an de Kommissiounen zesummen driwwer diskutéieren. Wann et ëm Nimm geet, ass et jo och ëmmer ganz kriddelech. Ech wär frou, wa souwuel Fraen- wéi Männernimm, oder soss Nimm, géife virgeschloe ginn. Dir wësst, datt mer versichen, dat méi auszegläichen an op 50% Fraen- a 50% Männernimm ze kommen. Gitt eis är Proposen eran. Et ass wichteg, datt mer matzäite kënnen iwwert d’Nimm diskutéieren. Eis Propos ass“Cité Galerie Hondsbësch“. Jo, Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Traversini. Mir ënnerstëtzen déi dote Propos. Mir wollten

zousätzlech proposéieren, bei de Citéen e Schëld unzebréngen, wou un déi Frae geduecht gëtt, déi d’Leit versuergt hunn, déi an der Galerie Hondsbësch verstoppt waren. D’Chancëgläichheetskommissioun hat do en Avis un de Schäfferot gemaach. An ech hoffen, dass dat consideréiert gëtt.

Pentecôte. Afin d’éviter d’ultérieurs problèmes de circulation, le cortège de la kermesse, qui débute toujours à 18 h  30, empruntera un autre parcours cette année. Il rejoindra la kermesse en passant par l’avenue de la Liberté jusqu’au pont. Cela devrait permettre d’éviter des embouteillages inutiles.

Eis Partei kann déi Nimm nach eng Kéier erareechen, respektiv nach kucken, fir anerer ze fannen. Mir haten driwwer diskutéiert, ob een déi Cité sollt no esou enger Fra benennen. A mir hunn eis decidéiert Är Propos ze ënnerstëtzen.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) espère que les moutons

Ee vun de wichtegsten Aspekter aus der Perspektiv vun der Chancëgläichheet ass, dass d’Fraen eng equivalent Präsenz zu de Männer am ëffentleche Raum hunn. Dass een ergänzend e Monument hätt, wou couragéis Fraen, déi wäertvoll Aarbecht geleescht hunn, déi néideg Unerkennung géife kréien. Wat d’Stellung vun der Fra an eiser Gesellschaft géif valoriséieren. Ech hoffen, dass mer méi Fraennimm kréien, dass een an Zukunft op 50/50 kéim. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et wäert effektiv e Panneau dohinner kommen. Dat war mat am Gespréich. Et mengt een, Dir wäert dobäi gewiescht. Dat gouf diskutéiert. Fir eis sinn déi Fraen, déi gekacht hunn, déi d’Brout bruecht hunn, grad esou wichteg, wéi déi, déi virun der Galerie stoungen an opgepasst hunn, wien erakomm ass. Ganz Nidderkuer, d’ganz Stad Déifferdeng huet dozou bäigedroen, datt déi 144 Leit während Woche konnte verstoppt bleiwen. An dofir hu mer eis drop gëeenegt, eng Plaquette dohinner ze setzen. Déi ganz Uertschaft huet deemools zesummegehalen. Soss wier dat net méiglech gewiescht. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’attribuer le nom de Cité Galerie Hondsbësch au nouveau quartier

37

seront du même avis. (Vote) Roberto Traversini passe au quartier des anciens ateliers de Niederkorn. Le collège échevinal a décidé de le renommer en Cité Galerie Hondsbësch. Le bourgmestre profite de l’occasion pour demander aux partis de soumettre leurs propositions de noms de rues jusqu’à la fin de l’année. Roberto Traversini souhaiterait qu’il y ait autant de noms de femmes que d’hommes. Les propositions seront discutées au sein des commissions concernées.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) soutient la proposition de M. Traversini concernant les noms de femmes. Il ajoute qu’il faudrait installer un panneau à l’entrée du quartier en commémoration des femmes qui se sont occupées des personnes cachées dans la galerie Hondsbësch. déi Lénk s’est demandé s’il ne fallait pas donner un nom de femme à la cité, mais a finalement décidé de soutenir la proposition du collège échevinal. Du point de vue de l’égalité des chances, il est important qu’il y ait autant de noms de femmes que d’hommes dans l’espace public. Un monument en l’honneur de ces femmes courageuses permettrait de valoriser la place de la femme dans la société.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’un panneau sera effectivement installé dans le quartier. Les femmes qui ont nourri les personnes cachées dans la galerie sont aussi importantes que ceux qui montaient la garde. Tout Niederkorn et tout Differdange ont contribué à cacher ces 144 personnes pendant plusieurs semaines. Autrement, cela


n’aurait pas été possible. (Vote) Roberto Traversini passe à un avis de la commission des festivités. Mais comme le collège échevinal n’en a pas encore discuté, ce point est reporté. Le bourgmestre passe aux questions.

sur le site des anciens ateliers de Niederkorn.

Ech wollt wëssen, wéi d’Regierung sech zur Schoulpolitik geäussert huet. Kënnt Dir eis vläicht Erklärunge ginn?

Et koum en Avis vun der Comission des Festivités, mä deen ass nach net duerch de Schäfferot gaangen. Da géife mer dat op déi nächst Sitzung verleeën.

ARTHUR WINTRINGER (DP)

Da komme mer elo zu de Froen. Här Arthur Wintringer.

Wéi wäit ass de Schäfferot am Bild iwwert all déi Projeten a wéi wäit sinn d’Enseignanten am Bild? D’Enseignante vum Jenker waarden zënter Méint op eng Entrevue, wéi et mat hirem Gebai d’nächst Joer virugeet. D’Déifferdenger Léierpersonal stellt sech Froen, wéi eng Gebaier eventuell benotzt ginn oder wou de Lycée soll hi kommen.

explique qu’un citoyen lui a demandé pourquoi les séances du conseil communal ayant eu lieu il y a plus d’un an ne sont plus accessibles en ligne. Pourrait-on les mettre sur le nouveau site internet?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) se réjouit que des citoyens s’intéressent aux séances du conseil communal vieilles de plus d’un an. Il aurait compris pour celles des six derniers mois étant donné que l’analytique n’a pas encore été distribué. Mais il donne raison à M. Wintringer et espère que toutes les séances seront rapidement en ligne.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) rappelle que le ministre de l’Éducation nationale était en visite à Differdange hier. Qu’en est-il des projets en cours? Les enseignants ont-ils reçu des informations? Qu’arrivera-t-il au Jenker l’année prochaine? Le collège échevinal en sait-il plus? L’orateur n’a pas pu assister à la réunion.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) espérait que cette question ne serait pas posée, car il se trouve dans une situation délicate. Il y a quelques mois, le ministre a expliqué au collège échevinal qu’une école européenne ouvrirait à Differdange et non un lycée classique. Pour rappel, la décision d’ouvrir un lycée à Differdange a été prise il y a quelques années par Mme Delvaux. Hier, le collège échevinal a fait des propositions concernant les bâtiments pouvant être mis à disposition, et notamment l’école ménagère, la Léierbud et des conteneurs dans le Parc des Sports. Le site du centre de recyclage a aussi été men-

ARTHUR WINTRINGER (DP): Et ass e Bierger u mech erugetrueden, dee gefrot huet, firwat een op deem neie Site net méi d’Gemengerotssitzunge lauschtere kann, déi méi wéi ee Joer al sinn, wat soss ëmmer de Fall war. Ech hat dat viru 14 Deeg nogekuckt an do sinn tatsächlech just nach déi lescht dräi Sitzungen drop an de Rescht feelt. Dee freet, ob et méiglech wär, déi eeler Sitzungen erëm drop ze setzen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Éischtens emol sinn ech immens frou, datt et Bierger gëtt, déi Gemengerotssitzunge lauschtere wëllen, déi iwwer ee Joer al sinn. Déi bis viru sechs Méint verstinn ech, well den Analyteschen nach net eraus ass, mä dat hat ech schonn erkläert. Selbstverständlech muss dat behuewe ginn. An ech hoffen, dass dat séier geschitt. Et ass och wichteg, wann en neie Conseiller an de Gemengerot kënnt, datt deen d’Méiglechkeet huet, nozelauschteren, wat gesot ginn ass. Dir hutt 100% recht.

Wéi wäit ass de Schäfferot informéiert, wat elo geschitt? Vläicht koume gëschter Erklärungen. Ech war net an der Sitzung. Ech fannen et net gutt, dass d’Regierung de Schäfferot net an d’Bild setzt. Wéi ass de leschte Stand?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hat gehofft, déi Fro géif net kommen. Ech sinn hei an enger komescher Situatioun. Ech empfannen dat esou. Virun e puer Méint hate mer de Minister mat senge Conseilleren hei am Schäfferot. Do krute mer gesot, et wär kee Lycée classique, mä eng Europaschoul. Mir haten eis doriwwer ënnerhalen a mir hunn dat begréisst. Mir hu begréisst, dass iwwerhaapt emol e Lycée op Déifferdeng kënnt. Iwwregens war dat viru Joren eng Décisioun vun der Madame Delvaux, dass Déifferdeng e Lycée kréich. Et gëtt scho Jorzéngten dovunner geschwat an elo gesäit et esou aus, wéi wann et géif Realitéit ginn.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

An der Sëtzung vu gëschter gouf vill diskutéiert. Et ass gesot ginn, et géif elo zimlech schnell goen. Mir hunn der Regierung Propose gemaach, wéi eng Gebaier mer kënnten zur Verfügung stellen. Ënner anerem war Rieds vun der Haushaltungsschoul, vun der Léierbud, wou 13 grouss Klassesäll dra sinn. Eventuell kënnte Containeren am Parc des Sport opgeriicht ginn. Mir hunn eis wierklech domat befaasst — haaptsächlech den Här Muller —, wou een d’Schoul kënnt ënnerbréngen.

Den Unterrechtsminister vun der DP war gëschter Invité am Ale Stadhaus.

Et war och d’Iddi opkomm, fir d’Schoul vläicht op déi Plaz ze setzen,

Wa mer scho Bierger a Biergerinnen hunn, déi sech fir eis Stëmmen interesséieren, solle se déi Méiglechkeet kréien. Mir kucken dat no an dat wäert gemaach ginn. Den Här Schwachtgen hat nach eng Fro. Äre Mikro ass net un.

38


wou elo de Recyclingszenter ass an deen dann anzwousch anescht ze placéieren. Mä dat ass alles nach net fest. Et si just Iwwerleeungen, déi gemaach goufen. Et ass näischt schrëftlech festgehalen. Inoffiziell lafe Gespréicher vun enger Primärschoul. Souwisou ass dat eng Konditioun, fir nieft dem Europalycée och eng Europa-Primärschoul ze hunn. Mir sinn intensiv amgaangen, un deem Dossier ze schaffen. Mir hunn der Regierung d’lescht Woch e Bréif geschriwwen, datt mer se wéilten esou séier wéi méiglech gesinn, well mer nach keng offiziell Äntwert op eise Bréif vum 9. Dezember kritt hunn, wat dann elo alles geschitt. An der deemoleger Entrevue, hate mir gefuerdert, datt mindestens 50% vun de Schüler, déi an de Lycée ginn, Déifferdenger sollte sinn. Dat géife mer wëlle festhalen. An dass mer och d’Kritäre wéilte matbestëmmen. Net dat d’Kritären herno ze vill héich wären, datt guer keng Déifferdenger Schüler a Schülerinnen an dee Lycée kënnte goen. Hei hu mer och nach näischt Schrëftleches vun der Regierung kritt. Muer gesi mer eis — dat war kuerzerhand décidéiert ginn — fir emol d’Proprietéitsverhältnisser vum Terrain ze klären. Et ass jo esou, datt d’Stad Déifferdeng säit ganz Kuerzem Proprietaire vun deem Terrain ass, wou de Lycée soll drop kommen. Dat gouf hei am Gemengerot gestëmmt. Deen Terrain hate mer fir 15. 000 Euro den Ar kaaft. An dir wësst jo, datt mer am Moment just 10. 000 Euro den Ar vum Stat kréien. Do leeë mer bal iwwer eng Millioun drop. Dat wäerte mer muer selbstverständlech awer nach eng Kéier uschwätzen. Dat ass eng Diskussioun, déi mer musse féieren. Ech hunn do meng perséinlech Meenung. Wann een d’Beispill hëlt vun der Europaschoul zu Mamer, wat d’Gemeng Mamer awer nach als Kompensatioun kritt huet, ass et awer erlaabt ze froen – wann ee vill Suen ausginn huet fir en Terrain —, dass deen Dossier awer erëm eng Kéier kënnt opgeschloe ginn.

Ech weess, datt d’Stad Déifferdeng dee Lycée brauch. A mir wäerten alles dru setzen, datt dee Lycée esou schnell wéi méiglech opgeet. An der Zeitung, respektiv am Bréif, hunn ech gelies, datt e soll 2020-2021 opgoen. Déi leschte Kéier, wou d’Regierung hei war, war et awer nach een zwee Joer éischter. Ech mengen, et ass elo ganz wichteg, datt mer d’Responsabel vun alle Ministèrë gesinn, fir emol d’Verhältnisser ze klären. Iwwert de Parc de recyclage muss diskutéiert ginn. Wat geschitt mat deem? Verkafe mer deen? Verloune mer deen? Mir hätte kee Problem dermat, fir eventuell Bauhär ze gi vu deem Terrain fir d’Primärschoul. Ass dat e Virfinanzement? Kréie mer déi Sue pro Loyer erëm? Kréie mer se en bloc erëm? Mir sinn der Meenung, wa mer et virfinanzéieren, datt mer déi Sue solle komplett an enger Kéier erëmkréien. Alles Saachen, déi nach musse gekläert ginn. Eent ass sécher. Deen heite Schäfferot mécht alles, fir datt de Lycée esou schnell wéi méiglech op Déifferdeng kënnt. Ech mengen, datt de Minister dat och wëll. Am Schäfferot musse mer och nach zesummekommen an iwwert all déi Saachen diskutéieren. Ech kann Iech haut nach net op alles eng Äntwert ginn. Ech hoffen, datt mer muer an där Entrevue wéinstens emol d’Terrainsverhältnisser gekläert kréien. Wat d’Primärschoul betrëfft, gëtt et Gesetzer. Wann d’Enseignanten zefridde sinn oder net… Ech ka mer jo net virstellen, datt e Minister sech doriwwer ewechsetzt. Ob de Jenker elo muss plënneren oder net, weess ech net. Ech mengen, dat ass net de Rôle vun der Stad Déifferdeng. Eise Rôle ass ze kucken, datt de Lycée esou schnell wéi méiglech heihinner kënnt. Datt d’Europaschoul kënnt. D’Konzept ze klären, wie Virrang huet an dee Lycée ze goen, an datt mer endlech deen Terrain zur Verfügung stellen, fir datt et lass geet. Nach eng Kéier: Ech wëll net, datt gemengt gëtt, datt Déifferdeng dee Lycée net bräicht oder net wéilt oder elo Steng an de Wee setzt. Dat ass definitiv net de Fall. Mir hätte gär, datt dee

39

tionné, mais il faudrait alors trouver une autre place pour celui-ci. Aucune décision n’a été prise. Il est aussi question d’une école primaire européenne à côté du lycée européen. Les discussions se poursuivent. La semaine dernière, le collège échevinal a envoyé une nouvelle lettre au gouvernement, car il n’a pas reçu de réponse à sa lettre du 9 décembre. À l’époque, le collège échevinal avait demandé qu’au moins 50  % des élèves du lycée soient des Differdangeois. Il veut aussi avoir son mot à dire sur les critères d’admission afin qu’ils ne soient pas inaccessibles pour les Differdangeois. Le gouvernement n’a pas répondu pour le moment. Demain, une entrevue concernant la propriété des terrains aura lieu. Depuis peu, la Ville de Differdange est propriétaire du terrain sur lequel le lycée doit être construit. Elle l’a acheté pour 15  000 euros l’are. Or l’État ne compte rembourser que 10  000 euros l’are. Il faudra en discuter. Roberto Traversini estime qu’il faut revenir sur ce point compte tenu aussi des compensations reçues par la commune de Mamer pour accueillir l’école européenne. Differdange a besoin d’un lycée et le collège échevinal va tout faire pour l’obtenir. Le bourgmestre a lu dans un journal qu’il ouvrirait en 2020-2021. Or le gouvernement a parlé d’un ou deux ans plus tôt. Il est donc important de discuter avec les personnes concernées. Aucune décision n’a été prise en ce qui concerne le parc de recyclage. Le collège échevinal ne voit pas d’inconvénient à être maître d’ouvrage sur le terrain de l’école primaire. L’école sera-t-elle préfinancée? Le remboursement se fera-t-il à travers le loyer ou en bloc? Tout cela n’est pas clair. Le collège échevinal veut un lycée à Differdange et le ministre probablement aussi. Mais Roberto Traversini n’a pas de réponse à toutes les questions. Pour le reste, il y a des lois portant sur l’école primaire. Le ministre tient sans aucun doute compte de la satisfaction des enseignants. En ce qui concerne le Jenker, le bourgmestre n’a pas d’informations.


Mais ce n’est pas le rôle de Differdange de s’occuper de cela. La priorité, c’est d’obtenir un lycée et une école européenne, d’établir les critères d’admission et de régler les questions autour du terrain. Differdange a besoin d’un lycée et veut un lycée. La Ville souhaite que les discussions avancent vite. Mais il faut rappeler que depuis 30 ans, sur le plan national, Differdange ne remporte jamais le premier prix. Cela commence à bien faire.

Verkaf schellstméiglech an de Gemengerot kënnt. An dann och erëm eng Kéier no bausse cru soen, datt d’Stad Déifferdeng d’Box e bëssen erofgeloss huet, fir iwwerhaapt eppes ze kréien. Well et muss ee soen, datt d’Stad Déifferdeng déi lescht 20-30 Joer ëmmer nëmmen deen zweete Präis kritt huet. An ech muss iech soen, dat fänkt awer esou lues un, schwéier ze ginn.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) demande le décompte

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV):

d’Aquasud, qui a ouvert il y a plus d’un an.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le décompte sera présenté dans une séance du conseil communal ou d’une commission. Il faut voir ce qu’Aquasud a apporté.

JOS GLAUDEN (DP) demande pourquoi les sculptures ont été sorties du parc. Leur nouvel emplacement ne favorise-t-il pas le vandalisme? TOM ULVELING (CSV) rappelle que dans chaque quartier une sculpture a été installée. Dans le parc Dune, on ne les voyait pas bien. Le collège échevinal souhaite apporter la culture auprès des citoyens. C’est pourquoi des sites bien visibles ont été choisis. Jusqu’à présent, les réactions ont toutes été positives. Bien entendu, le risque de graffitis existe. Mais il existe tout autant dans le parc Edmond-Dune. En plus, dans les quartiers, on a plus de chances de se faire remarquer que dans un parc la nuit. Les emplacements des sculptures ne sont pas encore terminés. Il s’agit de rendre la ville plus attractive. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute qu’il faut impliquer les jeunes et les enfants. La ville de Reggio en Italie est un exemple de ce qu’on peut faire si on amène la culture chez les gens. En ce qui concerne les sculptures, de nouvelles sont ajoutées tous les deux ans.

Madame Schambourg.

Ech wollt just ganz offiziell den Dekont vum Aquasud froen, fir eis dat vläicht an der nächster Gemengerotssëtzung oder virun der Vakanz eng Kéier unzekucken. Dat leeft elo e gutt Joer. Do misste jo awer da schonn Zuele virleien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Guer kee Problem. Dir wäert deen Dekont kréien. Entweder maache mer dat hei am Gemengerot oder mir maachen et an enger Kommissioun, wou jiddwereen ageluede gëtt. Duerchaus soll gekuckt ginn, ob et eppes bruecht huet oder net. An da waren nach Froe vum Här Glauden a vum Här Diderich.

JOS GLAUDEN (DP): Ech hu just eng Fro zu de Skulpturen, déi aus dem Park erausgeholl gi sinn. Firwat ass dat geschitt? Ech hu Bedenken, do wou se elo stinn, wéinst Graffiti bezéiungsweis Vandalismus.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dir hutt et.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Effektiv hu mer d’lescht Woch an all Quartier eng Skulptur opgestallt. Déi Skulpture ware schonn ëmmer am Parc Dune, mä et huet ee se net gutt gesinn. Si waren zimlech verstoppt. An eis Iddi war, am Fong d’Kultur bei d’Bierger ze bréngen, dass de Bierger net bei d’Kultur muss kommen. Dofir hu mer Plazen erausgesicht, wou se gutt visibel sinn, an och vum Verkéier aus kënne betruecht ginn. Bis elo krute mer nëmme positiv Reaktiounen. Dat heescht, d’Leit begréissen dat. Mir haten déi Bedenken natierlech och mat Graffiti an esou weider. Mä ech mengen, déi Gefor besteet bei allem, wat ee mécht. Wann ee gäre Graffiti sprëtzt, kann een och an de Parc Dune goen a se do mat Graffiti besprëtzen. Hei ass de Risiko méi kleng well vläicht grad eng Persoun op der Dier ass, déi eppes matkritt. Während am Parc Dune nuets kee Mënsch ass an een dann nach méi Schued kann uriichten. An eisen Aen ass et eng gutt Iddi, fir d’Stad e bëssen opzefrëschen. Ech muss och soen, dass déi Plazen, wou d’Skulpture stinn, nach net ganz fäerdeg sinn. Dat gëtt natierlech nach uerdentlech begréngt, dass et wierklech ganz aluedend ausgesäit. Hunn ech op alles geäntwert, wat Der gefrot hat? Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Ech wollt Iech d’Wuert ginn, Här Ulveling.

Dozou wéilt ech nach soen, dass mer och versichen, d’Kanner an d’Jugend mat anzebannen. Ech kann iech recommandéieren, gitt eng Kéier op Reggio, wann der an der Géigend sidd, an Italien, wat do alles geschitt ass. Do mierkt der wéi sech eng Stad ännere kann, wann een d’Kultur bei d’Leit bréngt. Dat gëtt e ganz anert Bewosstsäin.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Gitt mer et.

40


Zu de Skulpturen, wollt ech soen, datt et der all Joer bäikommen.

UNE VOIX: All zwee Joer.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): All zwee Joer kommen der bäi. Ech mengen, dass et e Versuch wäert ass. Wann een duerch Déifferdeng an duerch eis Uertschaften trëppelt, mat deene schéine Blummen, gëtt dat awer lues a lues en anert Bild vun der Stad Déifferdeng. An ech hunn esou vill Vertrauen an eis Bierger a Biergerinnen, datt se och ufänken, dat ze respektéieren. Ech ginn net op ze soen, datt ee soll probéieren, Déifferdeng esou flott ze maachen, datt d’Leit Schlaang stinn, fir op Déifferdeng wunnen ze kommen. Mir hunn elo nach dräi Froen. Den Här Liesch muss op e wichtege Rendez-vous. Hie géif dann op déi Éischt an op déi Drëtt äntweren. An déi zweet Fro géif den Här Ulveling beäntweren.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Den Här Diderich hat gefrot, wéi d’Pollutioun vun der Loft hei zu Déifferdeng wär, notamment am Zesummenhang mam Virfall zu Esch. Et ass esou, dass mer zu Déifferdeng — dat wësst Der jo — all Joer am Budget Sue virgesinn — wat och hei gestëmmt gëtt — fir e Biomonitoring ze maachen. An dee Biomonitoring ass eigentlech eng zousätzlech Analys zu deem, wat de Stat mécht; wou mir awer nach ëmmer fonnt hunn, dass de Stat hei sengen Aufgaben net nokënnt mat am Ufank dräi a mëttlerweil just nach enger eenzeger Miëssstatioun hei zu Déifferdeng fir d’Loftqualitéit. Dat war an eisen Aen nach ëmmer lächerlech. Dat hu mer dem Stat och matgedeelt. Ech hoffen, dass an nächster Zäit eng Verbesserung kënnt, dass d’Gemeng Déifferdeng manner Sue muss investéieren an dass de Stat senger Hausaufgab gerecht gëtt a méi Miëssstatioune mécht.

Dat gesot, hu mer dee Biomonitoring elo säit zéng Joer. Iwwer zéng Joer ass eng Period, wou een eng Tendenz gesäit an Aussoe maache kann, déi net punktuell sinn. An ech hunn den Optrag erausginn, dass mer dem Gemengerot nach virun der Summervakanz e flotte Rapport iwwert déi Miësswäerter maachen, awer natierlech verdaulech eriwwerbréngen, mat Grafiken, soudass jiddwereen déi liese kann. Dat wäert och op eisen Internetsite publizéiert ginn, soudass jiddwereen déi Donnéeë kucke kann, wat zu Déifferdeng iwwer zéng Joer gemooss ginn ass. Do ass immens vill zesummekomm. Et kann ee sech e ganz kloert Bild maachen, wéi et ëm eis Loftqualitéit an och eis Buedemqualitéit – et geet net nëmmen ëm d’Loftqualitéit, mä och ëm d’Buedemqualitéit – hei zu Déifferdeng steet. Ech kann awer elo scho virgräifen. Wa mer Saache fonnt hätten, déi extrem dréngend gewiescht wären, wou ee gesot hätt, do geet eng rout Luucht un, hätte mer natierlech direkt reagéiert an déi concernéiert Leit avertéiert. Dat war net de Fall. Et gëtt wuel punktuell Iwwerschreidungen, déi awer nach ze vertriede sinn. Wat ech elo scho soe kann, ass, datt d’Tendenz déi ass, dass sech d’Loftqualitéit verbessert. Mä si ass awer nach ëmmer net gutt. Dat kann ech elo schonn emol soen. Virun der Summervakanz wäert ech dee Rapport hei am Gemengerot presentéieren an e wäert och der Ëffentlechkeet zur Verfügung gestallt ginn. Déi zweet Fro geet iwwert déi Motioun, déi mer hei unanime gestëmmt haten iwwert den TTIP. Do hate mer eng Partie Saache gestëmmt, wou mer extrem kritesch si par rapport zu deem Kontrakt, deen hannert zouenen Dieren ausgehandelt gëtt. Mir stoungen deem nach ëmmer kritesch géigeniwwer. Dir stellt d’Fro: Wat huet de Gemengerot respektiv de Schäfferot an dësem Dossier bis elo ënnerholl? Déi eenzel Punkten, déi mer festgehalen hunn, waren emol:“Demander au gouvernement d’insister pour que les éléments de négociations soient rendus publics». Dat huet all Partei ronderëm den Dësch hei gemaach. Dat heescht, bei sengen Intervenante gekuckt, dass déi Kontrakter — alles, wat do ver-

41

Désormais, lorsqu’on se promène dans les rues de Differdange et des autres localités, on se rend compte qu’avec les belles fleurs, l’image de la ville évolue. En plus, le bourgmestre fait confiance aux habitants. Le but doit être de rendre Differdange tellement belle que les gens voudront faire la queue pour venir y habiter. Il reste trois questions. Deux concernent M. Liesch, qui a un rendez-vous important et qui devra partir bientôt.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) explique que M. Diderich a posé une question sur la qualité de l’air à Differdange compte tenu de ce qui s’est passé à Esch.Il rappelle que tous les ans, Differdange prévoit des fonds pour effectuer des mesures, en complément à celles effectuées par l’État et qui sont loin de suffire. Il y a une seule station de mesure à Differdange, ce qui est ridicule. L’échevin espère que prochainement, l’État remplira enfin son devoir et que Differdange ne devra plus investir autant d’argent. Differdange dispose d’un monitorage depuis dix ans. Il est temps de tirer un bilan, qui sera présenté avant les grandes vacances. Il permettra de se faire une idée précise de la qualité de l’air et de la terre à Differdange. Le rapport sera aussi mis en ligne sur le site communal afin que chacun soit informé. Bien entendu, si la commune avait été informée d’une situation critique, elle aurait averti immédiatement les personnes concernées. Il arrive que les seuils prévus soient dépassés, mais cela reste tolérable. D’une manière générale, la qualité de l’air s’est améliorée, mais elle n’est pas encore bonne. La deuxième question porte sur la motion que le conseil communal a approuvée concernant le TTIP. Le conseil communal s’est montré critique envers ces accords négociés à huis clos. Un des points de la motion stipulait qu’il fallait demander au gouvernement d’insister pour que les négociations soient rendues publiques. Cela a été fait par tous les partis représentés à Differdange. Georges


Liesch ne sait en revanche pas si cela aura un impact. La motion dit aussi que la commune refusera un certain nombre de points. Mais pour le moment, le collège échevinal n’a été confronté à rien, parce que les accords n’ont pas encore abouti. Il n’y a donc rien à refuser pour le moment. Un point particulièrement important est celui de l’information des citoyens. Il s’agit d’un contrat extrêmement complexe qu’il faudra faire comprendre à la population. Les gens ne doivent pas se laisser influencer par les différentes parties, mais être informés de manière objective par la commune. Actuellement, des bouts de l’accord sont disponibles. Mais l’échevin estime qu’il vaut mieux expliquer les accords dans leur intégralité et par conséquent attendre jusqu’à la fin de l’année. Pour le moment, il est trop pour entreprendre quoi que ce soit. Mais le collège échevinal et le conseil communal se tiendront à la motion.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) cède la parole à M. Ulveling pour une question concernant une affiche.

TOM ULVELING (CSV) ne comprend pas le but de la question, car l’affiche et le flyer concernés n’ont rien d’extraordinaire. Le flyer a coûté 140,19 euros et l’affiche 245,39 euros, soit 385,58 euros en tout. Il y a des choses plus chères et plus intéressantes. M. Diderich veut aussi savoir pourquoi le prix n’est pas mentionné sur le flyer. Parfois, les prix sont sur le flyer, parfois non. C’est normal. Mais il figurait sur l’affiche distribuée aux ménages et sur le site internet. Le collège échevinal n’a rien à cacher et Tom Ulveling ne comprend pas la question. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) estime que le fait que le prix ne figure pas sur l’affiche prêtait à confusion. D’ailleurs, des gens ont posé la question au conseiller communal. C’était la population portugaise qui était visée et le prix peut jouer

handelt gëtt — op jidde Fall public gemaach gëtt, ier dass iergendwelch Décisioune geholl ginn. Wat fir een Impakt dat wäert hunn, weess ech elo natierlech och nach net. Mä mir hunn awer dat op jidde Fall gemaach. An der Motioun selwer sinn eng ganz Partie Refuse, wou mer als Gemeng soen, dass e puer Saache misste refuséiert ginn. Dat wäerte mer och nach ëmmer maachen. Mir sinn awer nach mat näischt konfrontéiert ginn, well deen TTIP och nach net fäerdeg ass. Duerfir konnte mer bis ewell nach näischt refuséieren. Mä eis Haltung ass nach ëmmer déi, déi mer an der Motioun festgehalen haten. An ee Punkt, deen Iech am wichtegste schéngt, an och mir extrem wichteg ass, dass mer d’Bevëlkerung iwwert dee megakomplexe Vertrag informéieren, an dat esou eriwwerbréngen, dass d’Leit och verstinn, ëm wat et eigentlech geet. An net nëmme vu lénks oder vu riets beaflosst ginn, mä dass mir dat als Gemeng och kënne maachen. Mir waarden nach ëmmer drop, dass deen Text a senger Integralitéit endlech do ass. Am Moment gëtt et Stécker, déi ee kritt, déi ee kann erausliesen, mä geet dat schonn duer? Ech sinn éischter der Meenung, mir sollten nach e bësse waarden an eng Campagne maachen, mat Experten, déi der Bevëlkerung dat erkläre kënnen. Ech hoffen awer, dass mer bis Enn dës Joers méi Konkretes hunn. Ech hat dat och bei verschiddene Leit am Europaparlament nogefrot, déi mer soten, dass déi Texter awer bis dohinner integral misste verfügbar sinn. Dass een dat emol kënnt maachen. Bis dato hunn ech fonnt, dass et nach ze fréi war, well net all Elementer do sinn. Mä ech kann Iech awer versécheren, dass de Schäfferot — an ech mengen och dee ganze Gemengerot — nach ëmmer zu 100% zu där Motioun hei steet. A soubal Elementer kommen, wäerte mer och reagéieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Liesch. Domadder wier dann déi, ah nee, Pardon.

42

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Et war nach eng.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ah jo. Entschëllegt. Et ass nach eng zweet Fro. Et geet ëm e Präis vun enger Affiche. Här Ulveling, Dir hutt d’Wuert.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Ech verstinn a sech net esou richteg, firwat dat gefrot gëtt. Dat kann een einfach gewuer ginn. Et ass jo näischt Extraes, wat hei geschitt ass. Mir hunn e Flyer gedréckt a mir hunn eng Affiche gedréckt. De Flyer huet 140,19 Euro kascht mat der TVA. An d’Affiche huet 245,39 Euro kascht. Zesummen huet et also 385,58 Euro kascht. Do gëtt et awer aner Saachen, déi wesentlech méi deier sinn a méi interessant wären nozefroen, wéi dat hei. Dir frot och nach:“Pour quelle raison, le prix d’entrée n’a t-il pas été mentionné»? Dat ass an der Branche esou üblech. Heiansdo steet de Präis drop an heiansdo net. Op der Affiche stoung de Präis, um Flyer net. De Präis ass 15 Euro. Et kann een de Präis op eisem Internetsite wéi och am Heftchen, dat un all Haushalter verdeelt gëtt, gewuer ginn. Mir hunn näischt ze verstoppen, wann Der dat gemengt hutt. Ech hunn am Fong net richteg verstanen, firwat Der déi Fro gestallt hutt, mä ech hu se heimat beäntwert.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech hu se gestallt, well d’Bierger mech dat gefrot haten a well et fir vill Leit irreführend war — virun allem fir déi Populatioun, déi viséiert war. D’Flyere waren op Portugisesch, well de Spektakel och op Portugisesch war. Fir e


groussen Deel vun deene Leit, spillt et schonn eng Roll, ob esou een Evenement gratis ass oder net. A wann dat net drop steet, kënnt et bei deene Leit esou un, wéi wann dat gratis wär.

un rôle. Certains auraient pu penser que le spectacle était gratuit. Même le flyer sur la table ronde à 1535 °C comprenant une mention expliquant que l’événement était gratuit. En plus, les gens ne vont pas vérifier le prix sur le site internet. Il faudra voir dans le bilan culturel si les gens se sont déplacés ou pas.

Et gëtt jo vill kulturell Evenementer, déi gratis sinn. Souguer um Flyer fir d’Table ronde am 1535°C iwwert d’kreativ Beruffer stoung drop, dass et gratis war. Wa sech déi Méi géif gemaach ginn, fir dee klengen Detail ze preziséieren, bräichten d’Leit sech keng Froen ze stellen. Et ass eng Klengegkeet, déi awer nëtzlech ass. Et kann een och herno am Bilan culturel kucken, ob déi Leit komm sinn oder net. An et ass jo och esou, dass ee sech net zousätzlech op eng Homepage informéiere geet, wann ee mengt, op engem Flyer géif alles stoen. Ech soen Iech Merci.

TOM ULVELING (CSV) répond qu’il s’est sans doute agi d’un oubli. Mais pour le moment, la moitié des tickets ont été vendus. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) clôture la séance publique. La prochaine aura lieu début juin avec l’organisation scolaire au programme.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Et huet sech héchstwahrscheinlech ëm en Oubli gehandelt. Ech kann Iech nach d’Informatioun ginn, dass zurzäit d’Halschecht vun de Billjeeë verkaaft sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Heimat wär déi ëffentlech Sitzung eriwwer. Mir gesinn eis ufangs Juni erëm, ënner anerem och fir d’Schoulorganisatioun. Ech soen der Press Merci, datt se esou laang bliwwen ass.

43


SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU MERCREDI 17 JUIN 2015 CONSEILLERS PRÉSENTS: Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Müller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Carlo Bernard (DP) Pascal Bürger (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Jos Glauden (DP)

Martine Goergen (DP) Pierre Hobscheit (LSAP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

ABSENTS/EXCUSÉS:

ORDRE DU JOUR SÉANCE PUBLIQUE 1) Communications du collège des bourgmestre et échevins. 2) Projets communaux: réaménagement de l’Entrée en Ville – devis et plans pour les travaux de voirie et d’infrastructure et d’évacuation des eaux pluviales, article budgétaire 4/624/221313/15008. 3) Enseignement fondamental et structures d’accueil: a) organisation scolaire de l’enseignement fondamental pour l’année d’études 2015/2016; b) règlement d’occupation des postes d’instituteur conformément à l’article 38 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental – adaptation pour l’année 2015/2016 de l’annexe 1 définissant les postes à tâche spécifique et les détachements. 4) Finances communales: a) état des restants pour l’exercice 2014 et décharges accordées; b) avis et titres de recettes de l’exercice 2014; c) engagement de l’emprunt inscrit au budget de l’exercice 2015 – décision de principe. 5) Actes et conventions: a) acte notarié d’une adjudication publique du 28 avril 2015 de terrains constructibles situés dans la Montée du Haut-Wangert à Differdange; b) acte de vente d’une parcelle de 2,1 ares située à Niederkorn au lieu-dit « rue St. Pierre »; c) convention pour les systèmes de collectes sélectives d’emballages avec l’asbl Valorlux; d) contrat de rivière de la Chiers – déclaration d’intention. 6) Règlements communaux: règlements temporaires de circulation. 7) Personnel communal: modifications au niveau de l’organigramme. 8) Changements au sein des commissions consultatives.

44


SÉANCE NON-PUBLIQUE 1) Personnel enseignant: propositions de réaffectation dans le cadre de la première liste des postes d’instituteurs vacants de l’enseignement fondamental pour la rentrée 2015/2016. 2) Personnel communal: a) nomination provisoire d’un agent municipal; b) avancements de grade de deux fonctionnaires; c) prolongation de stage de deux fonctionnaires; d) démission d’une éducatrice graduée repris par l’État; e) démission, contrats et avenants au sein des structures d’accueil; f) résiliation d’un commun accord d’un contrat d’apprentissage.

45


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) se réjouit de revoir les

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

conseillers communaux après plusieurs semaines. La prochaine séance aura lieu le 15 juillet à 8 h. Elle a été avancée, car plusieurs conseillers partiront en vacances ensuite. M.  Ulveling s’est trompé dans la date d’une invitation.

Schéine gudde Moien alleguerten. Et ass richteg schéin iech erëm all ze gesinn, no esou vill Wochen ouni Gemengerot. An dir wësst jo, deen nächsten ass de 15. Juli an engem gudde Mount erëm eng Kéier moies um aacht Auer.

TOM ULVELING (CSV) précise que l’erreur ne vient pas de lui. L’ouverture de la kermesse de Niederkorn aura lieu le 17 et non le 18.

Mir maache bal alles fir eis Gemengeréit; dat heescht, mir hunn deen elo virgeréckelt, well verschidde Leit da scho leider mussen an d’Vakanz goen, hu se mer gesot.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à la communication

(Gelaachs)

suivante. Elle concerne les réfugiés. Lorsqu’on regarde la télévision, on se rend compte de la misère dans laquelle vivent beaucoup de personnes. La semaine dernière, le collège échevinal a rencontré l’OLAI pour voir comment Differdange pourrait prendre ses responsabilités dans ce domaine. Il ne suffit pas de parler, il faut agir. Differdange veut accueillir plus de réfugiés. Le collège échevinal a proposé un terrain à l’OLAI. Il faudra voir, si cela est techniquement possible. Actuellement, Differdange met 99 lits à disposition dans la rue de l’Hôpital. Les enfants des réfugiés vont à l’école avec les Differdangeois. Il n’y a jamais eu de problème. Le bourgmestre espère obtenir le soutien du conseil communal. L’idée consiste à construire un bâtiment à côté du centre d’accueil actuel. Le terrain appartient à l’État, mais un échange est prévu dans le cadre de la maison de retraite. Le centre actuel serait transformé en logements pour étudiants. Une décision n’a pas encore été prise. L’objectif est de passer de 99 à 130 ou 150  lits. En tout cas, le collège échevinal a décidé de réagir aussi vite que possible. Au moins, les conseillers communaux sont désormais au courant.

ALI RUCKERT (KPL) souhaiterait prendre la parole dans ce contexte.

Eng kleng Kommunikatioun: den Här Ulveling huet den Datum falsch op enger Invitatioun geschriwwen.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Ech hunn en net falsch geschriwwen, mä en ass falsch geschriwwen. Et ass fir d’Nidderkuerer Kiermes. D’Ouverture ass, bien entendu, freides. An et ass de 17. an net den 18., wéi hei an der Invitatioun steet. Dat war et. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): An eng aner Matdeelung, déi ech iech maache wëll: Dir wësst jo, wat am Moment an der Welt an och an Europa fir Problemer sinn. Nämlech d’Flüchtlingsproblemer. Datt et wierklech Leit gëtt, deenen et ganz, ganz schlecht geet. A wann een ëmmer méi Biller ze gesi kritt, gesäit een am Fong geholl, wéi grouss de Misär ka sinn. Dofir huet sech de Schäfferot d’lescht Woch mat der OLAI getraff, fir ze kucken, wéi d’Stad Déifferdeng och seng Verantwortung vis-à-vis vun de Flüchtlingen iwwerhuele kann. Et geet elo einfach duer, fir ze soen, wéi schlëmm dat ass, an awer näischt dogéint ze maachen. Dann huet ee besser, et kuckt een an de Buedem an et léisst een et iwwert sech ergoen. Oder et seet een: „Mir wëllen hëllefen, och wann et net vill ass.“ Dofir hu mer eis mat der OLAI zesumme getraff, fir ze kucken, wéi et méiglech

46

wier, a schnell méiglech wier, hei an eiser Stad nach méi Flüchtlingen opzehuelen. Et ass esou, dass mir hinnen en Terrain virgeschloen hunn, wou elo nach technesch gekuckt gëtt, ob dat machbar ass. Am Moment stinn 99 Better fir d’Flüchtlingen zur Verfügung, wou bis elo absolutt nach ni e Problem war, wou deenen hir Kanner mat eise Kanner hei an d’Schoul ginn. Mir sinn der Meenung, datt mer handele mussen. A mir wäerten dann déi nächst Woche kucken, ob dat méiglech ass. Ech fannen, datt eng Stad wéi Déifferdeng dat maache muss. Ech hoffen hei och wierklech Ënnerstëtzung vun alle Parteien a vun alle Conseilleren ze kréien. An de Schäfferot wier natierlech frou, wann dat esou wier. Et ass geduecht, fir eventuell do, wou se am Moment sinn — déi 99 Better an der rue de l’Hôpital —, eppes niewendrun ze bauen. Den Terrain gehéiert nach ëmmer dem Stat, mä mir kréien deen erëm, well mer jo en Echange fir d’Altersheim maachen. Datt gekuckt gëtt, schnell eppes dohinner ze kréien, an datt d’Flüchtlingen eriwwer plënnere kënnten. Et ass d’Iddi opkomm, do wou se am Moment dra sinn, eventuell Studentewunnengen ze maachen. Datt een eng gewësse Mixitéit an de Quartier kritt. Dat ass elo emol am Schäfferot esou geschwat ginn. Et ass nach keng Décisioun geholl ginn. Mir hoffen domadder awer, datt d’Unzuel vun de Better vun 99 eropgoe kënnt. Op zwëschen 130 an 150 Stéck. An dann hoffen ech, datt mer de 15. Juli scho méi wëssen. Mä wann der dann esou eppes héiert, wësst der dat op alle Fall. Deen heite Schäfferot huet d’Initiativ geholl, esou schnell wéi méiglech ze reagéieren. Et ass net vill, mä et ass alt dat. Da géife mer zum Ordre du jour kommen.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, kann ech eppes dozou soen?


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, et ass luewenswäert, wann ee Leit hëlleft, déi a grousse Schwieregkeete sinn an déi näischt hunn. An et ass kloer, dass eng Gemeng eng Verantwortung huet, déi och schonn an der Vergaangenheet iwwerholl ginn ass. Mä ech muss awer soen, datt dat awer ëmmer e batteren Nogeschmaach huet, wann een dat diskutéiert. Dat si jo Welle vu Flüchtlingen, déi vum Balkan oder aus Afrika kommen. Et kann ee jo net fir d’Éischt e Land bombardéiere goen an da Flüchtlingsstréim schafen an da muss ee kucken, dass déi ënnerkommen, souwéi dat am Balkan geschitt ass, wou d’NATO mat Ënnerstëtzung vun Europa jo och massiv bombardéiert huet a wou d’Leit fortgelaf sinn. An déi zweet Saach: Mat Afrika ass dat genau esou. Wou Groussbritannien, Frankräich an aner NATO-Staten — awer och erëm mat der Ënnerstëtzung vu Lëtzebuerg — fir groussen Duerjernee gesuergt hunn a Libyen, fir do e Regime ewech ze kréien, deen hinnen net gepasst huet, deen net no der Päif vum Weste gedanzt huet. An dass da grousse Chaos entsteet. An dass erëm weider Flüchtlingsstréim entstinn. Ech weess, dass dat net zur Kompetenz vun der Gemeng gehéiert, mä mer gesi jo awer, dass d’Gemeng mat de Folge vun esou enger Politik betraff ass. Ech wëll dat just hei soen. Déi Flüchtlinge komme jo net vun näischt. Do gëtt et Grënn derfir. An et gëtt och ekonomesch Grënn, déi eben dora bestinn, dass déi afrikanesch Länner grad vu Länner aus der EU massiv ausgebeut ginn, dass se net dat fir hir Rohstoffer bezuelt kréien, wat se misste bezuelt kréien. Dass et ganz aarm Länner sinn. An dass d’Leit dohannen och keng Méiglechkeeten hunn, fir sech ze entwéckelen. Dofir lafe se jo fort.

Et ass keen Immigrant op der Welt — oder ganz wéineg —, déi fräiwëlleg aus hire Länner fort ginn. Mä déi gi fort, well se keng aner Méiglechkeeten hunn. An ech mengen och, dass et net domat ka gedoe sinn, dass een dann einfach Immigranten oder Flüchtlingen ophëlt, mä et muss een dann och fir déi Bedéngunge suergen, dass se an hire Länner bleiwe kënnen. Datselwecht hu mer mat Syrien, wou ëmmer méi Leit fortlafen. A wou dann anerer sech mat de Konsequenze mussen erëmschloen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert. Wéi sou oft, sinn ech net Ärer Meenung. Mä et ass awer net schlëmm. Ech fannen et wichteg, datt een awer deene Leit elo soll hëllefen. Da géife mer zum Ordre du jour vun haut kommen, wat erëm e ganz flotten ass, well mer beim Punkt 2 de Réaménagement de l’entrée en ville oder du centre-ville hunn, wéi den Här Ruckert dat esou schéin d’lescht Kéier betitelt huet. Ier ech dem Här Muller d’Wuert ginn, fir dee ganze Projet virzestellen, wëll ech awer e puer Saachen dozou soen. Déi Visioun, déi mer hei zesumme ronderëm den Dësch zënter Joren hunn — Déifferdeng versichen no vir ze bréngen — fänkt u Realitéit ze ginn. Et ass wierklech e grousst Puzzlestéck fir eis Stad. Ech mengen, ech brauch kengem hei ze erklären, wat moies an owes lass ass, fir iwwerhaapt an Déifferdeng eranzekommen. Souwéi och de Projet vum Contournement, deen de Minister Bausch d’nächst Woch de 25. um hallwer aacht an der Chiershal wäert virstelle kommen, wou d’Ponts & Chaussées Haaptakteur vun deem Rondpoint ass, e wichtegt Puzzlestéck fir d’Entrée en centre-ville wäert sinn. Et war bis elo eng Plaz, wou een einfach laanscht gefuer ass, an op eemol war een aus Déifferdeng eraus, an et huet een net gemierkt, datt een zu Déifferdeng war. Dir wësst och, datt Enn dës Woch de Promoteur deen neie Supermarché

47

Le fait de vouloir aider ceux qui n’ont rien est noble. Une commune doit prendre ses responsabilités, et celle de Differdange l’a déjà fait dans le passé. Cependant, ce type de discussions laisse un arrière-goût amer. Il est question d’un flot de réfugiés en provenance des Balkans et d’Afrique. Or on ne peut pas d’abord bombarder des pays et créer des flux comme le font l’OTAN et l’Europe, et ensuite chercher à caser les réfugiés. C’est précisément ce qui est arrivé en Libye avec le soutien du Luxembourg, et tout cela parce que le régime refusait d’être à la botte de l’Occident. Cela n’a fait qu’engendrer plus de chaos. Certes, les communes n’y peuvent rien, mais elles sont confrontées aux conséquences. Il y a des explications à la naissance de ces flux de réfugiés. Une d’entre elles est l’exploitation des pays africains par l’Europe. Ces gens ne peuvent pas s’épanouir chez eux et s’enfuient. La plupart d’entre eux ne veulent pas quitter leurs pays, mais ils n’ont pas le choix. Il ne suffit pas de les accueillir. Il faut créer les conditions leur permettant de rester chez eux. De plus en plus de personnes s’enfuient de Syrie et d’autres doivent subir les conséquences de ces troubles.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate que comme souvent, il ne partage pas le point de vue de M. Ruckert. Le bourgmestre passe au point  2, le réaménagement de l’entrée en ville. L’objectif du conseil communal est de faire avancer Differdange. Cette vision est en train de devenir réalité. Chacun connaît le chaos sur les routes le matin et le soir pour entrer dans le centre-ville. Ce réaménagement est une pièce importante du puzzle, tout comme le contournement, qui sera présenté par le ministre Bausch le 25  juin dans le Hall de la Chiers à 19 h 30. Actuellement, l’entrée en ville est un endroit par où on passe sans vraiment se rendre compte que l’on pénètre ou que l’on quitte Differdange.


À la fin de cette semaine, le promoteur présentera le projet du supermarché qui ouvrira sur ce site. En plus, il faut que le lycée et l’école primaire ouvrent leurs portes le plus vite possible. Le centre de recyclage va déménager. Certes, ces travaux ont un coût, mais ils règleront de nombreux problèmes. Dans cinq ou dix ans, les élus qui feront encore partie du conseil communal seront fiers de leur décision. Differdange a besoin d’une nouvelle entrée pour devenir plus dynamique et pour attirer plus de gens. Roberto Traversini cède la parole à M. Muller pour les détails. Il précise qu’une réunion d’information publique sera organisée. Aujourd’hui, il est question du devis.

virstelle wäert, deen dohinner kënnt. Ausserdeem wësst der, datt den europäesche Lycée sou schnell wéi méiglech wäert ufänken. Zousätzlech zum Lycée, wäert och nach eng Primärschoul dobäikommen. Da kréie mer och endlech dee Recyclingszenter ewech, deen am Fong geholl näischt do verluer huet. Et ass ee wichtegt Puzzlestéck, fir d’Weiderentwécklung vun der Stad Déifferdeng.

ERNY MULLER (LSAP) va présenter le devis relatif au réaménagement de l’entrée en ville. Il s’agit d’une étape importante dans l’évolution de Differdange vers une ville moderne avec un centre commercial, un lycée international et un contournement. Le rond-point actuel sera remplacé par un carrefour régi par des feux tricolores. Le flux de lycéens risquerait, en effet, de paralyser le trafic. Le collège échevinal présentera une simulation du fonctionnement du carrefour lors d’une réunion publique. Les routes seront refaites, et notamment le boulevard EmileKrieps à partir de l’accès au plateau du Funiculaire. Une troisième voie de circulation en direction de la ligne de chemin de fer sera construite. L’élargissement facilitera l’accès à Auchan tant pour les livreurs que pour les clients. En direction de Niederkorn, une troisième voie sera aménagée jusqu’au pont. La route sera reliée au parking du contournement et à l’entrée vers les hauts-fourneaux. La rue Émile-Mark sera refaite jusqu’à la connexion avec la rocade en face des ateliers communaux. Les travaux de construction de la rocade ont commencé. Une réunion d’information aura lieu dans le Hall de la Chiers. La rue Émile-Mark disposera d’une quatrième voie pour le bus avec

D’Stad Déifferdeng brauch eng nei Entrée. Mir sinn um richtege Wee. An elo fänke mer dann och endlech un, dat konkret um Terrain ëmzesetzen, wat mir alleguerten heibanne wëllen, nämlech nach méi eng dynamesch Stad. An datt mer ganz vill Leit op Déifferdeng unzéie wëllen.

Ech mengen, datt deen heite Projet, quitte datt e säi Präis huet, verschidde Problemer léise wäert. E wäert der wahrscheinlech och mat sech bréngen. Mä ech sinn der Iwwerzeegung, datt an e puer Joer — ech schwätzen elo vu fënnef bis zéng Joer — déi Leit, déi nach am Gemengerot sinn, wäerte gesinn, wéi wichteg déi Décisioun war, déi mer geholl hunn.

Här Muller, ech géif Iech dann d’Wuert fir déi sämtlech Detailer vun der Kräizung ginn. Mir wäerten awer sécherlech nach eng Biergerversammlung maachen an de Leit eng Kéier erklären, wéi dat alles vir sech geet. Et wäert heiansdo musse mat Komplikatioune gerechent ginn. Mä haut geet et emol drëm, den Devis ze stëmmen.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Schäffena Gemengerot. Mir leeën iech haut den Devis vir, betreffend den Aarbechten am Kader vun der Ëmgestaltung vun der Stroosseféierung, wat déi zukünfteg Entrée en ville respektiv Entrée en centre-ville, wéi dat jo och scho gesot ginn ass, ubelaangt. Dëst ass eng weider wichteg Etapp fir d’Neigestaltung an d’Zukunftsorientéierung vun eiser Stad, mat der Abannung vum neien Akafszentrum, dem Auchan, an och en vue vum internationale Lycée an der zukünfteger urbanistescher Neigestaltung vun dë-

48

sem Staddeel. An net zulescht der Ubannung un déi nei Rocade, der Umgehungsstrooss vum Quartier Fousbann. Wéi der op de Pläng feststelle kënnt, verschwënnt deen aktuelle Rondpoint a gëtt duerch eng Kräizung mat Luuchten ersat, déi vun Achs zu Achs 15 Meter Richtung Villa Hadir oder Richtung Fousbann verluecht gëtt. Dës Kräizung ass néideg, well de spéideren Undrang vun de Schüler vum Zucharrêt Richtung Lycée an engem Rondpoint de Verkéier op dëser Plaz komplett lahm leeë géif. Dofir eng geregelt Ampelkräizung. De Schäfferot wäert am Kader vun enger ëffentlecher Presentatioun — an den Här Buergermeeschter huet dat jo gesot — iech alleguer — an och eiser Populatioun — eng Simulatioun vum Fonctionnéiere vun dëser Kräizung virstellen. Des Weidere ginn d’Stroossen erneiert. An zwar vum aktuellen Accès vum Funiculaire um Boulevard Emile Krieps bis zur Kräizung. Hei gëtt fir geuerdneten Accès vun de Camionen, déi den Auchan beliwweren, gesuergt. An d’Strooss Richtung Eisebunnslinn gëtt op dräi Spure verbreedert. Datselwecht gëllt fir d’Afahrt vun de Clienten an de Parking Souterrain. Um Contournement Richtung Nidderkuer bis bei d’Bréck gëtt ebenfalls op dräi Spueren ausgebaut a gläichzäiteg ginn d’Accèsen op de Parking Contournement respektiv dem spéidere Parkhaus an och d’Zoufahrt vum ArcelorMittalsite Héichuewen, wou mir jo de provisoresche Parking geplangt hunn, mat agebonnen. Hei ass ebenfalls eng Ampelanlag geplangt. Mir hätten dann nach d’Erneierung vun der Rue Emile Mark bis zum Uschloss vun der Rocade bei de Gemengenatelieren um Fousbann. Dir konnt jo feststellen, dass d’Aarbechte vun der Rocade schonn ugefaangen hunn, an den Här Buergermeeschter huet op déi Informatiounsversammlung higewisen an der Hall de la Chiers. Dat Besonnescht an der Rue Emile Mark ass, dass eng extra Busspuer Richtung Zentrum bis zur sougenannter Gare d’échange verleeft, wou


T.I.C.E., RGTR an esou weider den Uschloss un den Zuch iwwert den Arrêt Déifferdeng Zentrum kréien. Dës Busgare ass an deenen zwou Richtunge geplangt. Am Ganzen hu mir dann op der Kräizung an der Rue Emile Mark nieft der Villa Hadir véier Spuren, fir esou de Verkéiersfloss optimal ze gestalten. Et bleift dann nach e klengt Stéck Strooss ënnert der Eisebunnsbréck erduerch Richtung Zentrum bis bei d’Rue Michel Rodange, wou och op dräi Spuren ausgebaut gëtt. Alles an allem ass de Käschtepunkt vun de Stroosseféierungen um Niveau vum ieweschte Belag 2,4 Milliounen hors TVA. Dës Käschte ginn, wéi dat üblech ass, vum Stat, dat heescht der Ponts & Chaussées, iwwerholl. Air liquide bedeelege sech nach mat 56.000 Euro fir d’Verleeë vun hire Leitungen. Da kéime mer awer zu deem wäitaus gréissere Brocken; dat ass bekanntlech dat, wat ënnert der Strooss läit a wou mir als Gemeng derfir zoustänneg sinn. Dir hutt en Devis virleie vu 4,8 Milliounen Euro. Do sinn d’TVA an d’Honorairë mat dran. Wa mir iwwert de Listing vun den Aarbechte kucken, hu mer ënner Punkt 1: «Réaménagement de l’entrée en ville de Differdange», «Travaux de voiries et d’infrastructures» – part communale. Ech géif dann op déi gréisser Chifferen agoen. «Travaux préparatoires»: 133.000 Euro. «Terrassement»: 292.000 Euro. «Surfaces stabilisées», e grousse Chiffer, vun 862.000 Euro. Dann, «conduite eau potable et le gaz»: 413.000 Euro. Verschidde Réseauen: 123.000 Euro. An dann, «Finition»: 181.000 Euro. An och speziell eng Mauer, déi néideg ass, well mer jo d’Strooss verbreederen um Boulevard Robert Krieps Richtung Uewerkuer laanscht den Auchan. Fir do méi Plaz ze maachen, musse mer op der Säit vun der Eisebunn eng Mauer bauen. Dat ass dee «Mur de soutènement», deen 158.000 Euro kascht. Dat sinn am Ganzen 2,4 Milliounen, plus 325.000 Euro Honorairen, also e Chiffer vun 3.195.000 Euro TVA abegraff.

Selbstverständlech sinn hei d’Verkéiersinsele mat dran, déi op deenen zwou Säite gebraucht ginn — um Boulevard Emile Krieps an och um Contournement. D’Erneierung vun den Trottoiren. An net ze vergiessen och de Vëloswee, dee vun Uewerkuer a Richtung Nidderkuer verleeft. Dann nach zum Punkt 2: «Evacuation des eaux pluviales dans la rue Emile Mark et l’avenue de la Liberté». Avenue de la Liberté: dorënner versti mer de Contournement, wéi mir en nennen. Käschtepunkt «Canalisation, Eaux usées»: 340.000 Euro. An dann Eaux pluviales: 781.000 Euro. An Honorairen: 132.000 Euro. Am Ganzen TVA abegraff: 1,6 Milliounen Euro. Wat ass an dësem Deel vun Aarbechte virgesinn? E Kanal vu 75 Meter DN600 fir d’Reewaasser um Boulevard Emile Krieps. Dann e Kanal vun 90 Meter, och DN600, fir de spéidere Reewaasseruschloss vun der Achs Richtung Rue Emile Mark bis Michel Rodange. An datselwecht, e komplett neie Reewaasserkanal um Contournement, wou nach kee war. Iwwerall hei feelt de Reewaasserkanal. Et ass eng Optioun, déi mer neierdéngs ëmmer hunn, déi Kanäl mat anzeplangen. An zwar sinn dat 180 Meter um Contournement Richtung Nidderkuer. An net zulescht, e ganz grousse Reewaasserkanal an der Rue Emile Mark vun der zukünfteger Kräizung bis un de Kollekter vun der Rocade. Dat sinn 290 Meter. An dës Kéier ass eng Leitung DN800 geplangt. De Gesamtkäschtepunkt vun där ganzer Operatioun — d’Stroosseféierungen, d’Kanalsystemer an esou weider — beleeft sech fir d’Gemeng op 3,1 Millioune plus 1,6 Milliounen. Dat heescht ronn: 4,8 Milliounen Euro. Fir de Stat, hat ech scho gesot, kéimen dann nach 2,8 Milliounen dobäi. Soudass de Projet am Ganze 7,6 Millioune kascht. An dëser Zomm steet dann nach e Montant aus, fir eng Ëmleedung iwwert de Site vum fréieren Hadir-Tower, fir esou d’Aarbechten ze beschleunegen. Dat ass awer nach net décidéiert. Dat gëtt mat eis zesummen diskutéiert, well mer der Meenung

49

une gare de chaque côté pour que les voyageurs puissent prendre le TICE, le RGTR ou le train. La route de l’autre côté du carrefour en direction du centre-ville sera aussi élargie sur trois voies jusqu’à la rue Michel-Rodange. Les frais pour ces travaux se montent à 2,4 millions d’euros HTVA. Ils seront pris en charge par l’État. Air Liquide participera à hauteur de 56  000 euros pour le déplacement des conduites. La commune est responsable des travaux souterrains pour 4,8  millions d’euros TVA et honoraires inclus. M.  Muller énumère les travaux de voiries et d’infrastructures. Ceux-ci comprennent entre autres un mur sur le boulevard Emile-Krieps en direction d’Oberkorn le long d’Auchan du côté de la voie ferrée. Ce mur de soutènement coûte 158 000 euros. En tout, ces frais se montent à 3  195  000 euros TTC. Ils incluent aussi des îlots, les trottoirs et la piste cyclable en direction de Niederkorn sur le boulevard EmileKrieps. L’échevin énumère ensuite les travaux prévus pour l’évacuation des eaux pluviales dans la rue ÉmileMark et dans l’avenue de la Liberté. Ils se chiffrent à 1,6  million TTC. Ces travaux comprennent un canal de 75  mètres pour la pluie sur le boulevard Emile-Krieps et un canal de 90 mètres de la rue Émile-Mark vers la rue Michel-Rodange. Un canal pour la pluie est également prévu sur le contournement. Il s’agit de 180 mètres en direction de Niederkorn. Enfin, un canal pour eau de pluie de 290 mètres est prévu dans la rue Émile-Mark du carrefour au collecteur de la rocade. En tout, les frais se montent à 4,8  millions d’euros, auxquels s’ajoutent 2,8 millions financés par l’État. Dans sa totalité, le projet coûte donc 7,6 millions d’euros. Dans cette somme, il manque une déviation passant par le site de l’ancienne tour Hadir, qui permettrait d’accélérer les travaux. Mais la décision n’a pas encore été prise. En effet, le collège échevinal est d’avis qu’il sera possible de circuler dans les deux ses dans la rue


Émile-Mark et que le projet devra être évacué le plus rapidement possible. Les travaux seront réalisés en 2016-2017. Erny Muller cède la parole à M. Bertinelli.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

explique que le collège échevinal a fait son possible pour que la circulation soit perturbée le moins possible. On a promis à la commune que les travaux avanceraient vite et qu’il serait possible de faire travailler deux équipes simultanément. Il s’agit d’un point névralgique et les voitures y circuleront continuellement. L’aménagement d’une route sur le site du CEPS est également prévu lorsque le chantier se trouvera sur le tronçon rue Émile-Mark et rue Michel-Rodange. Il faudra conserver le rond-point le plus longtemps possible. Avec M. Liesch, l’échevin est en train de planifier la piste cyclable en direction de Niederkorn. La partie derrière les anciens ateliers est presque terminée. Le phasage n’est pas encore entièrement défini, mais les services communaux, Schroeder & Associés et les Ponts et Chaussées essaient de réduire les nuisances au maximum. Cependant, il est d’ores et déjà évident que cela ne sera pas toujours possible. La commission de la circulation sera intégrée au projet. Elle analysera la situation à chaque fois que le chantier se déplacera. Le collège échevinal sait que les travaux sont conséquents et que des tronçons devront occasionnellement être fermés. Mais il cherchera des solutions au fur et à mesure avec les services techniques et la commission de la circulation. Ces travaux viennent s’ajouter aux chantiers en cours et signifient un an et demi de chantiers en plus. La situation sera difficile, mais le résultat devrait satisfaire tout le monde.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate que le vote d’aujourd’hui ouvre la voie à un projet important pour Differdange.

waren, wéi den Här Buergermeeschter och schonn aganks gesot huet, dass mer op d’mannst an der Rue Emile Mark an zwou Richtunge fuere kënnen. An dass mer dee Projet esou schnell wéi méiglech evakuéieren. D’Dauer vun den Aarbechten ass viraussichtlech 2016/2017. Den Här Bertinelli wäert elo nach op e puer verkéierstechnesch Froen agoen, déi dee Projet betreffen. Ech soen iech Merci fir d’Nolauschteren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Da géif den Här Bertinelli d’Wuert kréien.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Den Här Muller huet iech elo scho vill iwwert de Verkéier gezielt. Mir hunn eis hei wäit méiglech an dee Projet ageschafft, fir esou mann wéi méiglech ze probéieren, de Verkéier opzehalen. Mir hu versprach kritt, datt déi Aarbechte schnell géife virugoen an dass souguer zwou Équippen dru schaffe kënnten, fir séier virunzekommen. Vu datt dat jo eng nevralgesch Plaz an eiser Stad ass, soll de Verkéier andauernd fléisse kënnen. Et ass och virgesinn, eng Strooss laanscht de CEPS lafen ze loossen, wann an der Rue Michel Rodange/ Rue Emile Mark geschafft gëtt, datt d’Autoe laanscht kommen. Mer probéieren de Rondpoint esou laang wéi méiglech do ze halen, deen net direkt ewechzehuelen, well et jo 15 Meter méi an d’Richtung Fousbann zougeet, fir datt de Verkéier awer weiderleeft. Den Här Liesch an ech sinn amgaangen ze kucken, de Vëloswee mat anzeplange vun der Bréck aus bis op Nidderkuer. Wann een hannert den „alen Atelieren“ kucke geet, ass den Deel, deen d’Jonctioun mat Déifferdeng mécht, scho bal fäerdeg, mä dat wäerte mer iech awer eng aner Kéier presentéieren. De Phasage vun dësen Aarbechten ass nach net ganz fäerdeg, mä mir sinn amgaangen, mat Schroeder & Associés, mat eise Büroen an der Ponts &

50

Chaussées ze kucken, dat nach méi ze verfeineren, fir de Leit net nach méi zouzemudde mat deem Verkéier, deen elo schonn do ass. Datt se gutt laanscht kommen an datt mer se net ze vill opzehalen, fir an de Stadkär ze kommen. Datt dat net ëmmer méiglech ass an net ëmmer geet, ass sech jo all Mënsch bewosst. Mä mir probéiere wierklech dat esou gutt wéi méiglech ze organiséieren. A souguer gëtt d’Verkéierskommissioun mat ageschallt, wat soss net de Fall ass. Déi kuckt, all Kéiers wann eng Strooss muss opgerappt ginn, wéi eng Méiglechkeeten een huet, dass ee laanscht kënnt, fir esou mann wéi méiglech de Verkéier opzehalen. Wéi gesot si mer eis awer och bewosst, datt dat grouss Aarbechte sinn. Wann déi amgaange sinn, wäert och emol deen een oder deen aneren Dag mussen eng Strooss zougemaach an d’Autoen ëmgeleet ginn. Mä mir bleiwen do drun. A mir wäerten eis ëmmer mat eisen technesche Servicer a mat der Verkéierskommissioun an deem Projet a Verbindung setzen, fir no Méiglechkeeten ze sichen, de Verkéier gutt laanscht ze kréien. Dat gesot, ass dat ee ganz wichtege Projet fir eis Gemeng. Natierlech wäerte mer mat deene villen Aarbechten an de Stroossen, déi mer elo schonn hunn, nach annerhalleft Joer weider Schantercher an eiser Gemeng hunn, wat net einfach ass. Mä wann een herno d’Resultat huet, wäert awer all Mënsch zefridde sinn. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bertinelli. Den Här Hobscheit huet d’Wuert.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, mam Vote vun haut maache mer de Wee fräi fir den Ufank vun engem ganz wichtege Projet, wat d’Infrastruktur vun eiser Stad ugeet.


Et ass hei elo schonn e puermol ugeklongen: ee vun deene gréisste Changementer wäert d’Ersetze vum Rondpoint duerch eng Kräizung sinn. Experte soen eis jo, dass esou eng Kräizung fir e bessere Verkéiersfloss suerge wäert, virun allem duerch dat héicht Opkommen u Foussgänger. An ech hoffen, dass mer mat esou enger Kräizung de Verkéier wäerten an de Grëff kréien.

ze schaffen. Wann ech dat awer richteg verstanen hunn, gouf dës Optioun net zréckbehalen. An et gëtt éischter gekuckt, fir de Verkéier iwwert de Site vum alen Hadir-Tower ze deviéieren. Egal wéi, mengen ech, musse mer kucken, fir d’Inconvéniente fir eis Populatioun esou kleng, wéi nëmmen iergendwéi méiglech, ze halen. An och ze kucken, dass dee Chantier esou séier wéi et geet, iwwert d’Bühn ka goen.

De Verkéier wäert — dat wësse mer — nach méi zouhuele mam Akafszenter, deen um Funiculaire, a mam Lycée, deen hei zu Déifferdeng geplangt sinn. An dorobber gëllt et, Déifferdeng virzebereeden.

D’Aarbechte si massiv an den Impakt, dee se wäerten hunn, ass och net ze ënnerschätzen. Wichteg ass awer dat, wat ënnert dem Stréch bei deem Ganzen derbäi erauskënnt. Mat der Rocade, déi elo ugefaange gouf ze bauen, wäerte mer de Verkéier entlaaschten. Eis Kräizung, déi de Rondpoint ersetzt, ass der Verkéierssituatioun besser ugepasst. An ënnert dem Stréch, ass och den Auchan, an deem Ganzen, e wichtegt Puzzlestéck, well en hoffentlech eiser Geschäftswelt en neie Schwong wäert ginn.

De Käschtepunkt fir dat Ganzt: 4,8 Milliounen Euro. Den Här Muller huet et gesot, dat ass natierlech net näischt. An dass dat kascht, ass fir eis evident. Mä d’LSAP — dat wëll ech hei kloer soen — steet hannert dësen Investissementer, well se fir eis den Deel vun engem Ganze sinn. Et geet net just drëm, Stroosse frësch ze maachen oder Stroossen ze veränneren, mä et geet och drëm, Déifferdeng nei ze beliewen an Déifferdeng och fir Leit, déi op Déifferdeng kommen, nees méi attraktiv ze maachen. Eppes mengen ech, dierfe mer als Gemengerot awer net ënnerschätzen, wann ee kuckt, wéi d’Verkéierssituatioun an de leschte Wochen ass, a wann ee mat de Leit schwätzt: D’Leit maache sech Suergen. D’Leit hunn och e bëssen d’Flemm, well se oft vill Zäit am Stau verbréngen, well et net esou virugeet, wéi se sech dat wënschen. An da muss een de Leit erklären, firwat dat esou ass a firwat dat och an noer Zukunft nach wäert eng Zäitchen esou bleiwen. Et ass jo schonn ugeklongen, dass Informatiounsversammlunge geplangt sinn. An ech begréissen dat ausdrécklech. Well nëmmen am Dialog mat de Leit, kann een hinnen erklären, firwat Aarbechte musse gemaach ginn, wéi laang dës Aarbechten daueren a wéi dës Aarbechten och konkret wäerten oflafen. Als Gemeng ass et, denken ech, och wichteg ze kucken, wéi een déi Aarbechten esou kuerz wéi méiglech gestalte kann. Den Här Bertinelli huet et elo grad ugeschwat, dass gekuckt gouf, fir vläicht mat zwou Équippen

D’LSAP wäert dëse Punkt selbstverständlech matstëmmen, well mer vun der Richtegkeet an der Wichtegkeet vun dësen Aarbechten iwwerzeegt sinn. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Madame Saeul w.e.gl.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäfferot, Kolleeginnen a Kolleegen, Dir Dammen an Dir Hären, als Demokratesch Partei begréisse mer de Réaménagement vum Agank an d’Stad Déifferdang; e grousse Projet fir d’Zukunft, dee Form hëlt. Dëse Wee ass en absolutte Must zu den zukünftege Projeten, wéi d’international Schoul, de Plateau du funiculaire, wou gréisser kommerziell an artisanal Surfacen hi kommen. An en neien aluedenden, dräispuregen, ganz flotten Agank, wéi mer gesot kritt hunn, an den Zentrum vun der Stad. En vue vum Supermarché an der internationaler Schoul, musse mer méi e grousst Verkéiersopkomme geréieren. E Rondpoint blockéiert deelweis den

51

Le remplacement du rond-point par un carrefour avec feux tricolores constituera un des changements les plus importants. Les experts estiment que les carrefours permettent de fluidifier le trafic aux axes empruntés aussi par des piétons. Avec le lycée et le centre commercial, la circulation est destinée à augmenter. Les frais se montent à 4,8 millions d’euros. C’est beaucoup, mais le LSAP soutient le projet, car il fait partie d’un tout. Il ne s’agit pas uniquement de refaire quelques rues, mais de rendre Differdange plus dynamique et attractive. Il ne faut cependant pas sous-estimer le fait que les gens se fassent du souci. Ils en ont aussi marre de passer autant de temps dans les embouteillages. Il faut leur expliquer pourquoi ces travaux sont nécessaires, combien de temps ils dureront et comment ils se dérouleront. C’est pourquoi Pierre Hobscheit salue expressément les réunions d’information. La commune doit veiller à ce que la durée des chantiers soit la plus courte possible. M.  Bertinelli a parlé de deux équipes. Mais l’orateur croit savoir que l’on retiendra plutôt l’option d’une déviation du trafic vers le site de la tour Hadir. En tout cas, les inconvénients pour la population doivent être limités autant que possible. Ce qui importe, ce sont les résultats. La rocade soulagera le trafic. Un carrefour est mieux adapté aux conditions qu’un rond-point. Auchan devrait dynamiser le commerce à Differdange. Les socialistes approuveront le projet, car ils sont convaincus de son importance.

CHRISTIANE SAEUL (DP) salue le projet de réaménagement de l’entrée en ville au nom du DP, un projet d’avenir qui prend forme. La voie empruntée avec une école internationale et le plateau funiculaire comprenant des surfaces commerciales grandes ou artisanales est la bonne. En plus, le centre sera accessible à travers des routes à trois voies. L’école internationale et le supermarché entraîneront une augmen-


tation du trafic. Or un rond-point risquerait de bloquer la circulation, car les piétons ne traverseraient pas la rue en même temps et de manière ordonnée. C’est pourquoi le rond-point sera remplacé par un carrefour régi par des feux tricolores. Christiane Saeul salue l’aménagement d’un couloir pour le bus dans la rue Émile-Mark. La part communale de 3,2 millions d’euros comprend la rénovation des infrastructures comme les réseaux, les trottoirs et la voirie. Aménagera-t-on un carrefour ou un rond-point à la sortie de la rocade en face du CID? La somme de 1,6  million d’euros comprend les travaux de canalisation dans l’avenue de la Liberté et la rue Michel-Rodange. Il faudra veiller à limiter le chantier dans sa durée en raison de son impact sur la circulation. Idéalement, le chantier devrait être terminé à l’ouverture du supermarché en automne  2017. C’est pourquoi l’appel d’offres devrait mentionner le travail en deux équipes. Le DP approuvera le plan et le devis.

Autosverkéier, well d’Foussgänger net geregelt an zesummen iwwert d’Strooss ginn. Bei enger Kräizung mat Verkéiersluuchten ass dat geregelt an och geuerdnet, woubäi den Trafic méi fléissend gëtt. Dat ass de Grond, dass de Rondpoint ewechkënnt an amplaz kënnt eng Kräizung mat Luuchten.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) se réjouit de la rénovation

Et misst ee kucken, den Zäitraum vum Chantier esou kuerz wéi méiglech ze halen, well dat jo e groussen Impakt op eis Verkéierssituatioun huet.

de l’entrée en ville, qui améliorera l’image de Differdange. Il constate que les honoraires constituent un septième des 2,4 millions d’euros et se demande si les frais ne pourraient pas être baissés en faisant intervenir davantage les ingénieurs et architectes communaux. L’État a des rentrées à travers la TVA, mais les communes risquent de perdre la maîtrise des prix. Le conseiller communal a remarqué qu’il manque la liaison au réseau national des pistes cyclables le long de la Villa Hadir. Les cyclistes aiment emprunter le chemin le plus court et non une déviation. Par conséquent, le trottoir en direction du Fousbann doit être adapté à la situation, par exemple en aménageant une double voie pour les cyclistes et les piétons. La Villa Hadir fait partie du patrimoine de Differdange. Les nouveaux bâtiments risquent de l’écraser. L’ombre qu’ils projetteront

Ze begréissen ass och, dass fir den ëffentlechen Transport en extrae Couloir — dat heescht eng Busspur an d’Emile Mark — gebaut gëtt. Dëst mat Prioritéitsluucht fir de Bus. D’Part communale am Devis vu ronn 3,2 Millioune begräift d’Erneierung vu sämtlechen Infrastrukture wéi Réseauen, Trottoiren a Voirie. Do wollt ech just froen: Bei der Rocade, d’Sortie vis-à-vis vum CID, un där am Moment geschafft gëtt, kënnt do e Rondpoint hin oder eng Kräizung mat Luuchten? Am Präis vu ronn 1,6 Millioune si Kanalaarbechte an der Avenue de la Liberté an am Ufank vun der Rue Michel Rodange erof Richtung Chiers, fir d’Reewaasser separat an d’Chiers ze leeden.

Mir wäre frou, wann de Chantier, da wann de Supermarché am Hierscht 2017 seng Dieren opmécht, fäerdeg wär a proposéieren dofir auszeschreiwen, an zwou Schichten ze schaffen. D’DP stëmmt dësen Devis a Plang. An ech soe Merci fir d’Nolauschteren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Madame Saeul. Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Am Numm vun deene Gréngen, brauch ech net ze betounen, dass mer frou sinn, dass déi Zentrumsentrée elo an Ugrëff geholl gëtt; wat effektiv eist

52

Stadbild, eist Zentrumsbild herno verännere wäert. Wat awer och d’Méiglechkeet léisst, e ganze Koup nei Sitten ze implantéieren. Wann ech den Devis kucken, fält mer op, dass d’Honorairen e Siwentel vun deenen 2,4 Milliounen ausmaachen. An och am Devis vum Projet d’exécution vum Ofwaasser, maachen déi stolz Honorairen e groussen Deel vun de Käschten aus. Ech froe mech — dat hate mer d’lescht Kéier schonn diskutéiert —, wéi wäit een dat duerch eege Regie vun eisen eegenen Architekten an Ingenieuren zum Deel e bësse reduzéiere kënnt. Wann ech weess, dass de Stat eng stolz Zomm iwwert d’TVA eranhëlt, gesinn ech herno am Total, datt déi ganz Präisentwécklung de Gemenge lues a lues riskéiert fortzelafen. Netdestotrotz, e positive Vote fir déi hei Saach. Ech wëll awer direkt emol véier Punkten erausschéissen, déi an eng Biergerversammlung gehéieren. Op de Pläng ass mer opgefall, dass eis eng Vëlosverbindung feelt laanscht d’Villa Hadir vum Fousbann erop. Eng direkt Vëlosverbindung op deen nationale Réseau. De Vëlosfuerer fiert gär riicht aus, deen nootste Wee vun A op B an net ronderëm eng Deviatioun, fir op e Réseau ze kommen. Do misst een onbedéngt an der Verkéiersplanung kucken, dass een deen Trottoir, dee laanscht d’Villa Hadir féiert de Fousbann erop, vëlogerecht gestalt. Vläicht souguer en double ligne, Vëlo a Foussgänger gläichzäiteg. Iwwerdeem hu mir e Patrimoine do stoen. Dat ass d’Villa Hadir. Déi huet de Moment eng ganz flott an eng schéi grouss Terrass. Duerch déi nei Gebailechkeeten, riskéiert déi herno erdréckt, respektiv suppriméiert, ze ginn. An deem Masterplang sollt ee kucken, deen néidege Sputt ze loossen. Wat mir hei Suerge mécht — an ech hoffen, dass dat nach eng Kéier nogereecht gëtt — ass de Schattenwurf, deen effektiv herno en Impakt op existéierend Infrastrukture wéi zum Beispill d’Villa Hadir huet – wann een d’Lieue kennt, ass et immens wichteg, dass ee kuckt wéi héich ee baut, fir op deene Plazen awer nach Luucht a Sonn ze hunn.


Den aktuellen Terrain ass am Fong e Couloir vert zwëschen dem Fousbann an dem Zentrum vun Déifferdeng. Dee Couloir vert gëtt vun deene Plantatioune gestalt, déi laanscht de fréieren Hadir-Tower waren. Ech wier frou wann dee ganze Projet déi Couloirs verts respektéiere géif, respektiv nach optimiséiere géif. Och deen Talus, dee laanscht d’CFL geet, huet d’Wierkung vun engem Couloir vert vun Uewerkuer an den Zentrum. Ech sinn der Meenung, déi ganz Städteplanung muss déi sämtlech Gréngzone mat integréieren, respektiv optimiséieren. Ech maachen nach drop opmierksam, dass mer op dem Contournement Terres polluées hunn, déi aus deem ale Plateau du funiculaire hierkommen. En Deel vun deene contaminéierte Biedem ass nämlech net ofgefouert, mä ënnert der Contournementsstrooss agegruewe ginn. Bei zukünftegen Terrassementsaarbechte muss onbedéngt dorobber opgepasst ginn. An et misste jo och Inventairen dovu bestoen. Wéi gesot, dee Masterplang ass nach net an der Exekutioun. En ass also nach beaflossbar. Mä mer wëssen awer, wa mer Réseaue leeën, dass et dann oft ze spéit ass, fir erëm eppes drun ze änneren, respektiv Saachen nei ze iwwerdenken. Dofir wier ech frou, wann am Zuch vun de Biergerversammlungen, déi eng oder déi aner Suggestioun nach mat op de Wee kënnt geholl ginn. Ech soen iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert w.e.gl.

Schwachtgen.

Här

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, et ass allgemeng bekannt, dass mer e grousse Verkéiersproblem an a ronderëm den Zentrum vun Déifferdeng hunn. Mä mer wëssen och alleguer, dass nei Stroossen a méi breet Stroosse méi Autoen unzéien. An et ass guer net sécher, dass wann dat alles gemaach gëtt, dann de Verkéier herno méi fléissend wäert sinn.

Soss hu mer gesot kritt, den Nec plus ultra, fir de Verkéier ze regelen, wäre Rondpointen. Elo stëmmt dat net méi vun engem Dag op deen aneren. Elo mussen et Luuchte sinn, déi alles besser maachen. Ech froe mech, ob dat wierklech esou ass. Dir hutt eis elo grad gesot, et géif eng Simulatioun gemaach ginn, fir de Verkéier flësseg ze maachen. Wann dat esou ass, froen ech mech, firwat dann, wéi dat vun eisem Vertrieder virun zwee Méint an der Verkéierskommissioun gefrot ginn ass — a gëschter och erëm — déi Simulatioun net an der Verkéierskommissioun gewise ginn ass. Firwat de Gemengerot se net gesinn huet? Mir stëmmen elo iwwert eppes of, wou mer eis kee Bild dervu maache kënnen. An — wéi den Här Schwachtgen elo gesot huet — komme bestëmmt nach Suggestiounen, wann ee Biergerversammlunge mécht. Dann hätt een déi Gemengerotssitzung och no deene Biergerversammlunge leeë kënnen. Da géife mer vläicht déi eng oder déi aner Gaffe domat verhënneren, wann do gutt Iddie kommen. Dofir muss ech soen, dass ech meng Bedenken hunn, esou wéi dat um Plang virgesinn ass. Et ass net ausgeschloss, dass et herno op där Plaz net besser geet a mer elo vill Suen ausginn. Eng zweet Saach ass: En Deel vun deenen Infrastrukturaarbechten, déi gemaach ginn, gi jo ausschliisslech am Interessi vun engem internationalen Handelskonzern gemaach, dee sech do nidderléisst. An ech froe mech, ob dee sech och un de Käschte bedeelegt, déi do entstinn, fir dass deem seng Camionen eran- an erausfuere kënnen. An ech froe mech, ob déi Situatioun, wéi se elo virgesinn ass, dass déi Camione matzen an der Strooss dréie kënnen, wierklech eng sécher Saach ass an ob een do net vläicht misst eng aner Léisung fannen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert. Här Mangen, w.e.gl.

53

aura un impact sur les bâtiments existants. Il faudra donc faire attention à la hauteur des bâtisses. Le terrain actuel constitue un couloir vert entre le Fousbann et le centre de Differdange grâce aux plantations le long de l’ancienne tour Hadir. Ce couloir ainsi que le talus le long des CFL devraient être préservés. La planification urbaine doit intégrer toutes les zones vertes. Fränz Schwachtgen rappelle en outre qu’une partie des terres polluées provenant du plateau du Funiculaire ont été ensevelies sous le contournement. Il faudra en tenir compte lors des travaux. Les plans directeurs ne sont pas encore en exécution et peuvent être influencés. En revanche, après la pose des réseaux, il sera trop tard. Le conseiller communal voudrait que les éventuelles suggestions des habitants lors des réunions d’information soient prises en considération.

ALI RUCKERT (KPL) estime que les problèmes de circulation autour du centre sont connus. Des routes plus larges signifient plus de voitures. Par conséquent, les travaux n’amélioreront pas forcément la situation. Avant, on considérait les rondspoints comme le nec plus ultra. Du jour au lendemain, ce n’est plus le cas. Le conseiller communal se pose des questions. Il se demande aussi pourquoi la simulation n’a pas été présentée à la commission de la circulation, bien que le représentant communiste l’ait réclamée il y a deux mois et à nouveau hier. Le conseil communal est amené à se prononcer sur quelque chose qu’il ne voit pas. Les réunions publiques entraîneront sans doute des suggestions de la part des habitants. Ce point aurait pu être reporté à une séance du conseil communal ultérieure. Le plan ne convainc pas totalement l’orateur, car il n’exclut pas que la situation reste la même malgré les sommes investies. En plus, une partie des investissements profitera exclusivement à un grand groupe international. Participera-t-il aux frais nécessaires au passage des camions de livraison? Ces camions ne représenteront-ils


pas aussi un danger lorsqu’ils tourneront au milieu de la route?

ROBERT MANGEN (CSV) estime que les travaux autour du rondpoint de la rue Émile-Mark sont nécessaires au réaménagement de l’entrée en ville et à la construction des parkings, d’Auchan, du lycée et des tours. Les conduites d’eau et d’électricité seront posées. L’eau pluviale sera canalisée de la rue Émile-Mark et de l’avenue de la Liberté vers la Chiers. Les voies pour le bus, les pistes cyclables et les chemins piétonniers doivent tenir compte de l’accroissement de la population. Le rond-point de la rue ÉmileMark sera remplacé par un carrefour avec feux tricolores. Les frais se montent à 4,8 millions d’euros répartis en deux exercices budgétaires. Il est question de deux axes principaux en direction du centre-ville, où des travaux se dérouleront pendant deux ans. Il faudra trouver une solution pour que le trafic puisse circuler dans les deux sens. La commune doit réfléchir à la meilleure façon de relier le bus, le train et le vélo autour du carrefour de la rue Émile-Mark. Le Diffbus pourrait emmener les habitants des quartiers vers les arrêts du TICE, par exemple sur le parking d’Auchan ou le parking du contournement.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) estime que ce dossier influencera la circulation à Differdange pendant des décennies. La circulation ne comprend pas seulement les voitures, mais aussi les piétons et les vélos. La liaison entre les différentes localités va évoluer fortement. En face de la gare, une petite place sera aménagée et le pont actuel sera élargi. Ils constitueront la liaison entre le Fousbann et le centre de Differdange. Il deviendra beaucoup plus agréable d’entrer dans Differdange alors que pour le moment, on a envie de quitter rapidement les lieux. Ce projet a beaucoup de potentiel. Cependant, le plan n’est pas suffisamment détaillé. Il manque, par exemple, les camions d’Auchan et

ROBERT MANGEN (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Déi virgestallten Aarbechten um Stroossennetz ronderëm de Rondpoint an der rue Emile Mark sinn d’Viraussetzungen zum geplangte Réaménagement vun der Entrée du centre-ville, deene geplangte Parkingen, dem Auchan, dem Lycée an deenen neien Déifferdenger Toweren. Hei ginn adequat Waasser- an Ofwaasser-, Gas- an elektresch Leitunge geluecht. Des Weidere gëtt d’Reewaasser vun der rue Emile Mark an der Avenue de la Liberté an enger eegestänneger Leitung, déi zur Chiers leeft, ëmgeleet. Déi Haaptännerunge betreffen awer de Verkéier mat separate Busspuren, Vëlosweeër a Foussgängerweeër, déi dem Zouwuess vun de Leit an dësem Quartier Rechnung droe mussen. De Rondpoint an der rue Emile-MarkStrooss gëtt ewechgeholl an duerch rout Luuchten ersat. De gesamte Käschtepunkt fir dës Infrastrukturprojete belafe sech op 4,8 Milliounen Euro, déi op zwee Budgetsjoren opgedeelt ginn. Dëst sinn Haaptzoufuerstroossen zum Zentrum vun onser Stad mat Aarbechten, déi sech iwwer zwee Joer dehnen, wou eng Léisung muss fonnt ginn, dass de Verkéier an déi zwou Richtunge fuere kann. Wéi dat, zum Beispill, hei virgeschloe ginn ass, iwwert deen eidelen Terrain vum fréieren Hadir-Tower. Déi Kräizung an der Emile-MarkStrooss gëtt een Haaptverkéiersknuet vun onser gesamter Mobilitéit. Dat heescht, mir mussen ons Gedanke maachen, wéi mir d’Bussen, den Zuch an d’Vëloe matenee verbannen. Ech kënnt mer hei virstellen, datt den Diffbus duerch déi verschidde Quartiere fiert an d’Passagéier sammelt, fir déi vu bestëmmte Plazen op den T.I.C.E.-Réseau ze bréngen. Déi Transitioun kënnt zum Beispill am geplangte Parking vum Auchan oder an deem geplangte Parking vum Contournement stattfannen. Ech soen Iech Merci.

54

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Här Diderich w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter, léif Kolleegen a Kolleeginnen, in der Tat ass dëst e wichtegen Dossier fir eis Gemeng. Et wäert wierklech d’Verkéierssituatioun vun Déifferdeng beaflossen a bestëmme fir déi nächst Joren, respektiv Jorzéngt. Wa mer iwwert d’Verkéierssituatioun schwätzen, schwätze mer net nëmme vun den Autoen, mä och am Sënn vun de Vëloen a Foussgänger. Interessant an deem Projet ass, dass sech déi ganz Konnexioun tëschent de verschiddene Lokalitéite staark verännere wäert, souwéi ech dat am Moment gesinn. Et ass nach net erwähnt ginn, dass virun der Gare eng kleng Plaz aménagéiert gëtt — «Placette», gëtt dat hei am Dossier genannt —, wou déi Bréck, deen enke Schloff, méi breet gemaach gëtt, wouduerch ee ganz neien Deel entsteet an de Fousbann un den Déifferdenger Zentrum ugebonne gëtt. Soudass een dann net méi derduerch leeft wéi „Oh, wat sinn ech frou wann ech hei derduerch sinn“, mä dass een da gären an d’Stad eran- an erausgeet. Well dat ass am Moment leider net de Fall. Et ass e raimlecht Zesummewuesse vun Déifferdeng, wat wichteg ass, an ech an deem Projet als absolutt Potential gesinn. Allgemeng feelen am Projet awer nach eng ganz Rei Detailer — op d’mannst an deem Dossier, deen de Gemengerot kritt huet. Hei gëtt vu Camione geschwat, déi an den Auchan fueren. Dat steet net op de Pläng, déi ech kritt hunn. Dat ass zwar zum Deel an de Kommissiounen diskutéiert ginn. Mä och d’Vëlospiste sinn nach net an de Pläng verzeechent. Dat sinn einfach Detailer, déi nach feelen. A wou ech dann dervunner ausginn, dass mer eis net dorobber festleeën, mä dass nach ëmmer Méiglechkeete bestinn, fir Saachen ze affinéieren.


Also ech fannen et scho bedenklech, dass mer e Vote maachen iwwert e finanziellt Engagement, zu engem gewëssene Phasage vun deem ganze Projet, an dann eréischt eng Biergerversammlung maachen an dann eréischt d’Simulatioune gesinn an duerno d’Resultater vun deene Simulatiounen.

sech méi wäit zéien. Et si jo net alleng d’Stroossen, déi definéieren, wéi de Verkéier verleeft. Wa mir en Hypermarché an den Zentrum vun Déifferdeng setzen, dréit dat net zur Verkéiersberouegung bäi. Dat musse mer eis bewosst sinn.

An esou engem wichtege Sujet, wär et besser d’Biergerparticipatioun an de Prozess mat anzebannen, wat Déifferdeng jo wëlles hat. Mä net nëmmen an deem heiten Dossier. Och a PAGen, wéi zum Beispill iwwert d’Résidencen. Dat hätt, menger Meenung no, missen Deel vun där ganzer Campagne sinn. Wou et en Internetsite gëtt, wou d’Leit matschwätze kënnen, wou déi Ballades urbaines sinn, wat een hätt kënnte mat dran afléisse loossen a sollen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Den Här Hobscheit huet gesot, et soll een an den Dialog mat de Bierger goen an dat géif heeschen, hinne Saachen ze erklären. Nee, Dialog mat Bierger heescht, et erkläert ee vläicht Saachen, mä et schaaft een och e Moyen, dass Saachen zréckkommen. An ech hoffen, dass dat domadder gemengt ass an dass dat awer nach méiglech ass. Fir mech hätt een dat éischter an anescht missen ugoen. Well hei setze mer scho ganz vill vollendete Tatsaachen. Nach net all. Mä ech hoffen, dass déi, déi nach net gesat goufen, nach kënnen ausgelotet ginn. Et stelle sech eng Rei Froen. Eng Fro betrëfft d’Busspuren. Wéi ee weess, sinn d’Busspuren ëmmer ganz kuerz ugesat virun de Luuchten. Déi hu Virfahrt, dat ass dat eent. Ech si kee Verkéiersexpert. Dat ass e Métier fir sech. Mä ech hoffen, dass een net esou eng Situatioun kritt wéi zu Raemerech am Rondpoint no der Autobunn. Do gëtt et heiansdo quokeleg mat deene Busser, déi op eemol schnell do sinn an d’Autoen hu se net am Bléck. Mat de Luuchten ass dat schonn anescht wéi bei engem Rondpoint. Mä ech hoffen, dass dat wierklech eppes bréngt, well déi Busspuere jo awer ganz kuerz sinn. Dat ass eng vun de Froen, déi ech hunn. Déi aner Froen — eng déi den Här Ruckert och opgeworf huet —, ob dat elo eng Wonnerléisung ass fir d’Stroosse méispureg ze maache mat Luuchten. Ech mengen, déi Fro léisst

Ech hu kee Problem mat engem Supermarché.

les pistes cyclables, même s’il en a été question dans les commissions. Le conseiller communal suppose qu’il est possible de modifier certains aspects du plan. Gary Diderich regrette, en outre, que le conseil communal se prononce sur le financement et le phasage du projet avant les réunions d’information et la présentation des simulations. Il aurait fallu inclure la population à travers une campagne, un site internet, les balades urbaines… M. Hobscheit a dit que le dialogue doit servir à fournir des explications aux habitants. Mais il faut aussi fournir aux habitants les moyens de donner un feedback. Le conseiller communal espère que c’est encore possible, mais il aurait fallu s’y prendre différemment dès le départ. En général, les voies pour autobus sont courtes. Il faudrait veiller à éviter ce qui arrive au rond-point de Raemerich, où les bus apparaissent tout à coup sans que les automobilistes ne les remarquent. Ici, au moins, il y aura des feux tricolores. M.  Ruckert s’est demandé si des routes plus larges amélioreront la circulation. Mais ce n’est pas la seule question. Il est clair qu’un hypermarché dans le centre-ville ne calmera pas la situation. Il faut bien l’admettre.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à M. Diderich

Solle mer en dann net dohinner setzen?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Nee, mä ech muss awer ....

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, ech froen Iech.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Bis elo hunn ech ëmmer vun engem City-Marché héieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Dat ass déi Fro, déi ech opwerfen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Sidd Dir der Meenung, mir sollen en net dohinner setzen?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Nee, ech stellen elo hei Froen un Iech.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ma ech hat Iech och eng Fro gestallt.

55

s’il ne veut pas de l’hypermarché.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) répond qu’il avait toujours été question d’un city-marché.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’a pas de problème avec un supermarché.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) s’exclame que c’est précisément la question qu’il pose.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à nouveau à M. Diderich s’il préférerait ne pas avoir de supermarché à cet endroit.


GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) proteste. C’est à lui de poser des questions au bourgmestre.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate qu’il vient tout

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Wat Dir Iech domadder geduecht hutt?

juste de poser une question au conseiller communal.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

Ech si frou, datt en dohinner kënnt, jo.

veut savoir quelles réflexions cette discussion inspire à M. Traversini.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique qu’il est content de l’implantation du supermarché.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) pense que dans ce contexte, un hypermarché…

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui demande s’il ne veut pas d’un supermarché.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat heescht, Dir sidd der Meenung, e soll net dohinner kommen?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Här Traversini, ech hunn Iech op Är Froe geäntwert. Mä ech sinn amgaangen ze schwätzen. An ech géif gäre weiderschwätzen an déi Froen opwerfen.

Ma ech perséinlech denken, en Hypermarché ass an dësem Kontext, wat mir ronderëm Déifferdeng hunn, ....

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Solle mer en dohinner setzen, Här Diderich, oder net?

considère que quelque chose de plus petit qu’un hypermarché suffirait.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) lui demande quelle surface

Nee. Ech denken e City-Marché, wéi bis elo geschwat ginn ass, géif ...

Ech géif gär eng kloer Äntwert kréien.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech hunn eng kloer Äntwert ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech mengen net.

suffirait à son avis.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) répond que cela dépend de la vue que l’on a de la société, de la consommation et du trafic.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répète que M. Diderich

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat heescht, mir sollen en net dohinner setzen, sot Dir?

ne veut donc pas d’un hypermarché.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

Ech hunn Iech gesot, e City-Marché — eppes méi klenges wéi en Hypermarché — géif duergoen. Dat ass meng Meenung.

demande à M. Traversini de ne pas l’interrompre à tout bout de champ.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) voudrait une réponse claire.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech denken, dee muss méi kleng ausgeluecht ginn. Hei ass och an engem anere Kontext vun Épiceries solidaires geschwat ginn, vu méi lokalen a klengen Entitéiten, wou d’Leit sech kënne begéinen. Ech mengen, en Hypermarché ass nëmmen am Géigesaz zu esou Méiglechkeeten. Wou awer elo zu Zolwer, zum Beispill, eppes ganz flottes opgaangen ass. Ech wëll domadder soen, et soll een d’Saachen net isoléiert a getrennt vunenee gesinn.

estime avoir été clair.

Wéi grouss?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ne trouve pas.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Dat mengen ech och.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) juge que l’hypermarché est trop grand. Il a aussi été question d’épiceries solidaires et d’entités plus petites où les gens pourraient se rencontrer. Un hypermarché représente tout le

Dat ass eng Fro vun der Vue vun enger Gesellschaft, déi een huet. Ob mer ëmmer méi op Konsum setzen a Wuesstum. An domadder och Verkéierswuesstum kréien.

56

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): En Hypermarché oder all aner Infrastrukturen, déi ee setzt — och e Lycée —, féiert zu méi Verkéier. Domadder


soen ech elo net, dass de Lycée net soll dohinner kommen, wou e geplangt ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee. Mä dat wësse mer.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Mä et muss een ebe bedenken, mir bauen d’Stroossen aus, mä mir bauen déi net zu der bestehender Situatioun aus. Mir baue se aus zu enger Situatioun, déi sech am Fong nach wäert aggravéieren. Et wäert nach méi Verkéier dohinner geleet ginn duerch déi Infrastrukturen, déi mer paralell do schafen. An da soll een net mengen, dass wann dat bäikënnt, et doduerch eleng wäert besser goen. Fir d’Konklusioun ze zéien: An der Planung vun enger Stad, muss een déi dote Saache mat bedenken. Och an engem PAG, dass Résidencen zum Beispill reduzéiert ginn, ass ee wichtegt Element, fir dat a méi engem breede Kontext ze betruechten. Mä et sinn nach aner Elementer, déi matspillen. Ënner anerem wéi deen, deen ech erwähnt hunn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Diderich. Ech wëll op déi Froen äntweren, déi gestallt gi sinn, ier den Här Muller, den Här Bertinelli an den Här Liesch d’Wuert kréien.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Dierf ech nach eppes soen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, ganz gären, Madame Schambourg. Et freet mech.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter, datt ech als Leschten nach d’Wuert kréien.

Et ass scho ganz vill gesot ginn. Mä et gëtt awer trotzdeem nach e puer Punkten, déi mir als Presidentin vun der Bautekommissioun ganz besonnesch um Häerz leien. Mer kruten dee Projet ganz am Detail erkläert. Et ware flott Diskussiounen. An ech si ganz frou iwwert déi Informatiounen, déi mer kritt hunn.

contraire. À Soleuvre, en revanche, quelque chose de ce type a ouvert. Toutes ces structures ne peuvent pas être considérées comme isolées les unes des autres. Un hypermarché ou un lycée entraînent plus de circulation. Mais cela ne signifie pas que le conseiller ne veuille pas d’un lycée.

Bei verschiddene Saachen, kann ech mech dem Här Hobscheit nëmmen uschléissen, nämlech, datt dat Ganzt muss immens gutt geplangt ginn. Där Meenung sinn ech och. Duerfir fannen ech et e bësse komesch, datt mer dat heiten elo stëmmen, ouni ze wëssen, wéi de Verkéier während den Aarbechten ëmgeleet gëtt.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) le sait bien.

Et gouf geschwat vun duebele Spuren. Datt d’Strooss deviéiert gëtt. E war Rieds vu Foussgänger a vu Vëloen. Mer wëssen alleguerten, datt d’Leit ës zimlech genuch hu mat der Groussstrooss hei zu Déifferdeng. Mir hu gesinn, wat fir ee Chaos entsteet. Duerfir denken ech, datt mer fir d’Éischt mussen déi néideg Informatiounen iwwert de Verkéiersfloss virleien hu während den Aarbechten. Well et ass ëmmerhin zwee Joer, wou do geschafft gëtt. Ech hätt et wichteg fonnt, datt am Virfeld mam Ingenieursbüro zesummen eng Léisung fonnt gi wier, fir de Verkéier während deenen zwee Joer iwwert d’Bühn ze kréien. Et ass och geschwat ginn, datt de Rondpoint duerch Luuchte soll ersat ginn. Dat fannen ech witzeg, well virun zeg Jore war de Rondpoint déi neisten Errungenschaft, nodeem den éischten Auto op der Strooss gefuer ass. Deemools ass gesot ginn, dat géif all Verkéiersproblemer léisen. An elo, esou vill Joer duerno, ass dat net méi wouer a mer kommen erëm op d’Luuchten zréck. Ech sinn net kompetent genuch, fir ze soen, dat eent ass gutt oder dat anert ass gutt. Mä ech denken, datt mer an zéng Joer erëm wäerte beim Rondpoint sinn, well esou vill Méiglechkeete gëtt et och net. An d’Rad gëtt eben ni nei erfonnt, just ëmmer e bëssen ëmgeännert. Da musse mer eis dorobber baséieren, wat den Ingenieursbüro eis seet a mer mussen deene vertrauen, datt d’Situa-

57

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) ajoute que les routes ne sont pas construites en fonction de la situation actuelle, mais d’une situation qui va s’aggraver. Par conséquent, les nouvelles infrastructures ne vont pas améliorer la situation. Gary Diderich estime qu’il faut prendre en considération le tout. Qu’on limite le nombre de résidences, par exemple, est une bonne chose. Mais d’autres éléments comptent.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) va répondre aux questions. PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) demande la parole. Elle constate que beaucoup a déjà été dit. Mais certains autres éléments lui tiennent à cœur en tant que présidente de la commission des bâtisses. La commission a reçu tous les détails et elle en est contente. Comme M. Hobscheit, Pierrette Schambourg est d’avis que le projet doit être bien planifié. Elle ne comprend pas que le projet soit soumis au vote sans que l’on sache par où le trafic sera dévié. Les Differdangeois en ont assez du chantier dans la Grand-rue, qui occasionne un véritable chaos. C’est pourquoi, dans ce cas-ci, le conseil communal devrait disposer des informations sur la gestion du trafic avant le chantier. Il est tout de même question d’un chantier de deux ans. Le bureau d’ingénieurs aurait dû présenter une solution pour la circulation au préalable. Le rond-point sera remplacé par des feux tricolores. C’est drôle, parce qu’il y a quelques années, le rond-point était l’avancée la plus importante depuis la voiture. Quelques années plus tard, on en


revient aux feux tricolores. La conseillère communale n’est pas suffisamment compétente dans le domaine, mais elle est convaincue que dans dix ans, on reviendra aux ronds-points. De toute façon, la commune ne peut que faire confiance aux ingénieurs et croire que les feux tricolores amélioreront la situation. Ce qui importe, c’est ce qui arrivera pendant la durée des travaux. Le projet de l’entrée en ville n’est pas nouveau. Il en existe même déjà une maquette. Ce qui est présenté aujourd’hui en constitue la première phase. Pierrette Schambourg l’approuvera donc. Elle demande cependant un concept de tous les bâtiments prévus, et notamment Auchan et le parking. Une entrée en ville doit être cohérente. Les éléments doivent être adaptés les uns aux autres. Deux bâtiments vont être construits. Leur architecture sera différente de la Villa Hadir, qui, elle, existe déjà. Il faudra une simulation 3D pour s’imaginer à quoi l’ensemble ressemblera.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) espère n’avoir oublié aucun autre conseiller. Il se réjouit que tout le monde soit d’avis qu’il faut faire quelque chose. Le devis doit être approuvé aujourd’hui pour que l’appel d’offres soit lancé. Tous les échevins n’étaient pas d’accord, mais le bourgmestre a insisté pour que le projet soit présenté aujourd’hui, car les Ponts & Chaussées veulent débuter les travaux en 2016. Or il leur faut une décision de principe. Le but est d’entamer le chantier le plus vite possible. De nombreuses questions ont été posées, notamment sur la participation citoyenne et sur fait qu’il faille présenter les simulations aux commissions et aux partis de l’opposition. L’orateur n’est pas d’accord lorsque certains conseillers disent que la commune construit de nouvelles routes. Il n’est pas question ici de la rocade, mais d’un carrefour, où les routes existent déjà. Il s’agit donc d’un réaménagement, dans le cadre duquel les réseaux souterrains seront refaits. Roberto

tioun verbessert gëtt, wann do Luuchten hi kommen. Ech ginn emol dovun aus, datt déi Aarbechten, déi ënnert der Strooss gemaach ginn, anstänneg verlafen, esou wéi dat bis elo ëmmer de Fall war. Mä wéi gesot, fir eis ass et immens wichteg ze wëssen, wat uewen op der Strooss geschitt, déi Zäit, wou geschafft gëtt. D’Entrée de la ville ass keen neie Projet. Mir schwätzen net eréischt säit gëschter dovunner. Mir schwätze scho ganz laang dovunner. Dozou ass et och emol eng Maquette ginn, wann ech mech gutt erënneren. Dat hei ass déi éischt Phas vun deem ganze Projet, wou d’Infrastruktur geluecht gëtt fir déi verschidde Gebaier, déi dohinner kommen. Duerfir hunn ech kee Problem dës Aarbechten ze stëmmen. Dat eenzegt, wat mir awer um Häerz läit, ass, datt mer emol géifen e Konzept kréie vun alleguerten deenen eenzelne Gebaier, déi mer elo scho presentéiert kruten, wéi zum Beispill den Auchan, wéi zum Beispill d’Parkhaus. Dat sinn eenzel Projeten. Mä ech géif awer ganz gäre wëssen, wéi dat herno alles zesummen an engem Konzept ausgesäit. Well dat heiten ass wichteg. Dat ass vu jiddwerengem gesot ginn. Eng Entrée en ville muss kohärent sinn. Dat muss zesumme passen. Dat muss optesch wierklech super sinn, wann een do erakënnt. Et ginn zwee Gebaier gebaut. Mir hunn awer nach en Drëtt — dat ass d’Villa Hadir —, wat schonn do steet. Dat huet eng aner Architektur wéi déi zwee nei Gebaier, déi geplangt sinn. Ech fannen et immens wichteg, datt mer eng Simulatioun kréien — eng an 3D zum Beispill — fir ze kucken, wéi herno alles zesummen ausgesäit mat deene sämtleche Gebaier, déi mer wëllen hunn. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Elo kucken ech awer op meng Lëscht, ier ech ufänken. Net dass ech nach een iwwersinn. Schéin emol ze héieren, datt mer all enger Meenung sinn, datt eppes soll geschéien.

58

Mir stëmmen haut den Devis, datt d’Ausschreiwunge kënne lassgoen. Well ech denken, datt mer eis all eens sinn, datt mer esou schnell wéi méiglech ufänken. Mir waren eis am Schäfferot net eens driwwer, ob mer et haut oder an engem Mount op den Ordre du jour huelen. Ech hunn dunn awer drop gedrängt, fir et haut op den Ordre du jour ze setzen, well d’Ponts & Chaussées mat dorunner bedeelegt ass an eventuell 2016 mat den Aarbechten unfänkt. Well et ass jo net esou, wéi wann dat no der grousser Vakanz géif geschéien. Mir hoffen, datt mer iwwerhaapt 2016 ufänke kënnen. Mä fir datt d’Ponts & Chaussées dat iwwerhaapt ka mathuelen, muss eng Décision de principe geholl ginn. An domadder ass dat haut geschitt, datt een et esou schnell wéi méiglech kann ugoen. Et sinn e ganze Koup Froe gestallt ginn. Iwwert d’Biergerbedeelegung. Datt een d’Simulatioune weise soll an der Verkéierskommissioun, an de Majoritéitsparteien, an den Oppositiounsparteien, fir ze kucken, wéi et herno ausgesäit a firwat dee Rondpoint muss ewechgeholl ginn. Ech si mat verschiddene Saachen net d’accord. Mir maachen hei keng nei Strooss. Et ass gesot ginn, mir géifen nei Stroosse bauen. Hei handelt et sech ëm eng Strooss, déi scho besteet. Mir schwätzen hei net vum Contournement — an do si mer awer bestëmmt alleguerte frou, datt déi nei Strooss gebaut gëtt. Mir schwätzen hei vun enger Kräizung, wou keng nei Strooss gebaut gëtt. Se gëtt just ëmgeännert. An an engems kënne mer alles, wat am Buedem läit, mat frësch maachen. An ech si fest dovunner iwwerzeegt, datt dat eng Léisung fir de Verkéier wäert sinn. Et gouf och ganz vill vu Gebaier geschwat. Mir sinn nach net esou wäit. Et ass natierlech richteg a wichteg, datt am Virfeld an de Kommissiounen, respektiv heibannen, genuch diskutéiert gëtt. Et ass e raimlecht Zesummewuessen. Dat huet den Här Diderich ganz richteg gesot. Mir kucken d’urban Weeër méi no beieneen ze bréngen.


Fir mech ass dee Supermarché, deen heihinner kënnt, eng grouss Chance fir d’Stad Déifferdeng, deen extrem vill Virdeeler huet. Ech mengen, 18 Leit heibanne si frou, datt mer déi 14.000 m2 kréien. Dat verhënnert jo net, datt och kleng Épicerien an de Quartieren entstoe kënnen.

ALI RUCKERT (KPL): Wéi kënnt Der dat behaapten?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hu gesot kritt vum Här Diderich, datt hien der Meenung wär, datt dat ze grouss wär, wat dohinner gebaut gëtt. (Interruptioun) Ah, ech hat geduecht, Dir wäert domadder averstanen.

ALI RUCKERT (KPL): Wéi kommt Der dann dorop, dass ech domat averstane wär?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hat esou e Gefill. Ech ka mech och ieren. Da sinn et der 17. Pardon, Här Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL): Gesitt Der, et geet hei net ëm Gefiller, et geet ëm konkret Virgaben, iwwert déi ee muss diskutéieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass richteg.

ALI RUCKERT (KPL): Dofir wär ech och frou, wann Der mer direkt op meng Fro géift äntweren.

Firwat ass an der Verkéierskommissioun, déi jo soll en Avis ofginn…

BUERGERMEESCHTER TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO

Wann Der mech géift ausschwätze loossen…

ALI RUCKERT (KPL): Firwat déi Simulatiounen net konnte gesi ginn? Obscho se scho laang…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Ruckert, däerf schwätzen? Merci.

ech

Traversini est convaincu que les travaux apporteront une solution au problème du trafic. Il est encore trop tôt pour discuter des bâtiments. Mais il faut en parler au préalable. Roberto Traversini estime que le supermarché représente une grande opportunité pour Differdange. 18 conseillers sont contents de l’ouverture d’une surface de 14  000  m2. Cela n’empêche pas que des épiceries ouvrent dans les quartiers.

ALI RUCKERT (KPL) n’est pas d’accord.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) avait compris que pour

fäerdeg

M. Diderich, le supermarché était trop grand.

Et goufe Froe gestallt, an ech versichen op all Froen Äntwerten ze ginn.

ALI RUCKERT (KPL) voudrait savoir ce qui fait croire à M. Traversini qu’il est d’accord avec le projet.

Ech mengen, datt ech gesot hunn, firwat dat elo esou schnell gaangen ass. Nämlech datt mer mat der Ausschreiwung ufänke kënnen. Et war Rieds vun der Mise en conformité vun der Eisebunn. Et kann een iwwer 100.000 Saache schwätzen. Dir hutt gesot, et géif eng nei Strooss kommen. Et kënnt keng nei Strooss.

ALI RUCKERT (KPL): Nee, dat hunn ech net gesot.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) avait eu ce sentiment. Il s’agit donc de 17 conseillers.

ALI RUCKERT (KPL) rétorque qu’il n’est pas question de sentiments, mais de faits. C’est pourquoi il voudrait que M. Traversini réponde immédiatement à sa question. Pourquoi la commission des bâtisses, qui doit remettre un avis…

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) demande à M Ruckert de le laisser parler.

Méi Stroossen…

ALI RUCKERT (KPL) demande pourquoi la commission n’a pas reçu les simulations.

ALI RUCKERT (KPL):

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) essaie de répondre à

Ech hunn am Allgemenge gesot…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Méi Stroossen heescht méi Verkéier.

toutes les questions. La raison pour laquelle le collège échevinal a procédé rapidement est qu’il veut lancer l’appel d’offres. Il a été question de la mise en conformité de la voie ferrée. On peut discuter de 100 000  choses. Mais on ne construira pas de nouvelles routes.

ALI RUCKERT (KPL) proteste. Il parlait d’une façon générale.

59


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) dit que selon M. Ruckert, plus de routes signifient plus de trafic.

ALI RUCKERT (KPL) confirme que de nouvelles routes ou des routes plus larges entraînent plus de voitures. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que ce n’est pas le cas ici.

ALI RUCKERT (KPL) riposte que la route sera bien plus large.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) objecte qu’elle sera différente. Le rond-point disparaîtra au profit d’un carrefour avec des voies pour le bus et pour les vélos. De toute façon, le lycée est la raison principale pourquoi le rondpoint sera supprimé, et non le supermarché. Avec plus de 1 200  élèves, dont beaucoup viendront en train, un rond-point n’a pas de sens. Il faut ouvrir la ville, car pour le moment, on a l’impression que l’on ne peut y pénétrer qu’en voiture, et pas à vélo ou a pied. Mme Schambourg a posé une question sur la sortie de la rocade. On n’y construira pas de rond-point, mais un carrefour sans feux tricolores pour le moment. Mais il est possible que les choses changent après la réunion d’information. M. Schwachtgen a parlé de la TVA. La TVA est importante, car l’État et par conséquent les citoyens en vivent. Personne n’a envie de payer la TVA, mais tout le monde veut conserver le système social. Differdange dispose d’un des systèmes de transport par bus les plus performants du pays. Le collège échevinal voudrait que plus de gens utilisent le Diffbus. Celui-ci desservira le lycée et le centre commercial. Une quatrième ligne sera peutêtre nécessaire. Ces décisions seront prises au cours des prochaines années pour essayer d’attirer plus de monde à Differdange. Il est clair que le trafic va augmenter à Differdange. Mais le bourgmestre se réjouit du fait que la ville devienne dynamique. Le trafic fait peur, mais c’est une des consé-

ALI RUCKERT (KPL):

CHRISTIANE SAEUL (DP):

Wann een nei Stroosse baut oder méi breet Stroosse mécht, zitt dat méi Autoen un.

Ouni Luuchten.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mä dat maache mer hei awer net.

ALI RUCKERT (KPL): Mä se gëtt awer méi breet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Si gëtt aneschters. De Rondpoint kënnt op d’Säit a mir maache Busspuren. Dofir gëtt se méi breet. A mir hoffen och de Vëlo dohinner ze kréien. Et ass absolutt kee Problem, d’Simulatioun an der Kommissioun ze weisen. Et kënnt eng Schoul dohinner. An ech mengen, datt dat am Fong geholl de sprangende Punkt ass, firwat de Rondpoint ewechgeholl gëtt. Mat engem groussen Akafszentrum hätt een de Rondpoint nach eventuell kënnte si loossen. Mä soubal ee vun 1.200 bis 1.400 Schüler schwätzt, wou der hoffentlech ganz vill mam Zuch kommen, ass de Rondpoint net méi sënnvoll. Dat packt de Rondpoint net. Mir maachen dat haaptsächlech wéinst de Foussgänger. Natierlech wëlle mer eis Stad vill méi grouss opmaachen, esou zou wéi se am Moment ass. Am Moment huet ee jo d’Gefill, datt een zu Déifferdang just mat engem Auto erakënnt an net mat engem Vëlo an och net ze Fouss. Dofir gëtt dee Rondpoint ewechgeholl. Et ass haaptsächlech fir de Lycée, op dee mer alleguerte waarden. D’Madame Saeul hat eng Fro iwwert de Contournement gestallt. Dat gëtt kee Rondpoint. Dat gëtt eng Kräizung ouni Luuchten. Am Moment ass dat esou virgesinn.

60

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ouni Luuchten, elo emol. Wou no der Biergerversammlung vläicht nach verschidde Saache geännert ginn, wou de Minister seet, ob en domadder averstanen ass oder net. Den Här Schwachtgen huet d’TVA ugeschwat. Ech si frou, datt TVA bezuelt gëtt. Well eise Stat — a mir alleguerten — lieft dovunner, andeems d’Leit TVA bezuelen. Ech wier natierlech och méi frou, wann et e bësse manner wier. Et gëtt jo keen, dee se gär bezilt. Mä ech mengen, datt mer eise Sozialsystem, dee mer am Moment hunn, weider hale kënnen. Et soll een net vergiessen, datt mer ee vun deene performantste Bustransporter iwwerhaapt hei am Land hunn. Esou och eisen Diffbus. Wou mer hoffen, datt nach méi Leit deen huelen. Dee wäert virum Lycée a virum Akafszenter stoe bleiwen. Mir sinn amgaangen, ze iwwerleeën, ob mer net nach e Véierte bestellen. Mä dat alles wäert am Laf vun deenen nächsten zwee Joer decidéiert ginn, fir d’Leit awer nach vill méi op den Diffbus ze kréien. An datt se net mam Auto kommen. Et ass richteg gesot ginn: Mat allem, wat mer hei maachen, wäert méi Verkéier op Déifferdang kommen. Mä ech sinn awer frou, datt dat realiséiert gëtt. Ech hunn op alle Fall léiwer, et ass Bewegung an eiser Stad, wéi wann d’Leit géife ronderëm Déifferdang fueren a mir géifen hei mat Brieder zougeneelt ginn. Dat ass elo net hei gesot ginn. Et ass vun Ängschte vu Verkéier geschwat ginn, mä ech mengen, wann een an eng Stad erafiert, hëlt een dat a Kaf. An et huet een d’Méiglechkeet, op den ëffentlechen Transport ëmzeklammen. Deen ass nëmmen e puer Meter ewech. Wann ech elo eng Fro vergiess hunn ze beäntweren, ka se nach eng Kéier gestallt ginn. Mä ech géif gär dem Här Muller d’Wuert ginn, dass hien och op verschidde Froen agoe kann.


SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Eng Fro betrëfft souwuel de Verkéier wéi d’urbanistesch Gestaltung. Den Här Ruckert huet haaptsächlech op d’Kräizung an de Rondpoint higewisen. Hautdesdaags ass et esou, dass sech d’urban Gestaltung oder d’Réckgestaltung an de Stied ännert mat der Aféierung vu Boulevarden. Dat heescht, innerstädtesch gi kaum nach Rondpointe gebaut, wéi dat bis elo de Fall war. Wou fréier e Contournement war, kënnt elo eng komplett urbanistesch Abannung an e Stadbild. Dat heescht, de Charakter vun deem Contournement gëtt ëmgewandelt an e Boulevard. Dat wat mer hei ze erwaarden hunn, ass an engem klenge Mooss datselwecht wéi zu Nidderkuer. Ech schwätze vum Rondpoint bei der Nidderkuerer Schoul. Wou jo all Kéiers am Schoulfank a Schoulenn Chaos ass. Do wäerte mer eis och musse Gedanke maachen. Do schafft den Här Bertinelli drun, fir ze kucken, wéi mer dat verbessert kréien. Mä dat hei ass am grousse Mooss datselwecht. Et muss gekuckt ginn, dass de Foussgänger an den Autosfuerer gläichberechtegt Partner ginn an net wéi dat elo de Fall ass, wou de Foussgänger ëmmer op all Foussgängersträife Prioritéit huet. Wann ee wëllt, dass e geregelt Zesummeliewe stattfënnt, wou jiddweree virukënnt, muss et esou sinn, dass deen een eng Kéier Prioritéit huet an eng Kéier deen aneren. An dat wäert sech net nëmmen op déi dote Kräizung bei der Bréck beschränken, mä dat huet eng Suite Richtung Stadzentrum. An dat muss alles eent op dat anert ofgestëmmt ginn. Doru si mer amgaangen ze schaffen. Ech si frou, dass vill Vertrieder heibannen déi Entwécklung vun där Plaz interessant fannen an dass et eisem Stadzentrum och eppes bréngt. Iwwerhaapt der ganzer Stad Déifferdeng. Et ass bemängelt ginn, dass mer kee Gesamtkonzept virgeluecht hunn. Deem kann een net virgräifen. Dir wësst, dass privat Partner mat dra sinn haaptsächlech um Plateau du Funiculaire.

Heibannen hate mer eng Kéier vun engem vun den Twin Towere geschwat. Dat konkretiséiert sech elo esou lues. A säi Brudder wäerte mer an Optrag ginn. Dozou gëtt jo en Architekteconcours organiséiert, hate mer hei kloer gesot. Elo waarde mer emol of, wéi ee Bild sech doraus ergëtt. Da kucke mer eis herno dat Gesamtbild un. Selbstverständlech wäerten an deem Gesamtbild all d’Démarchë gemaach ginn, fir dat no baussen ze weisen. Dee gesamte Masterplang oder déi Maquette, déi d’Madame Schambourg gefrot huet. Ech kann iech versécheren, dass mer dee Chantier esou gutt wéi méiglech suivéieren. Et ass haaptsächlech d’Ponts & Chaussées, déi sech drëms këmmert — dat hat de Buergermeeschter jo gesot —, mä mir ënnerstëtze si dobäi mat all eise Kräften, souwuel d’Verkéierskommissioun wéi d’bautechnesch Servicer, fir eng Hand mat unzepaken. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Här Bertinelli w.e.gl.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Fir d’Éischt wëll ech dem Här Ruckert äntweren am Kader vun der Verkéierskommissioun. Ech sinn elo e bësse verwonnert. Et bestoung ni eng Ufro vun der Verkéierskommissioun u mech, datt se dat gär gehat hätt. Soss hätt se dat anstandslos kritt. Et war nach ni eng Verkéierskommissioun hei an der Gemeng, déi esou informéiert war wéi dës. Wann nëmmen eppes klenges geännert gëtt, wat emol nach net hallef sprochräif ass, gëtt si dat gewuer a gi Simulatioune gewisen. Also weess ech net, wou dat elo hierkënnt.

ALI RUCKERT (KPL): Ech kann Iech just soen, dass eise Vertrieder an der Verkéierskommissioun dat gefrot huet.

61

quences d’une plus grande affluence de gens. Il suffirait de prendre les transports en commun. Les arrêts se trouvent à quelques mètres.

ERNY MULLER (LSAP) revient sur les propos de M. Ruckert concernant les ronds-points. Actuellement, la tendance consiste à aménager des boulevards à l’intérieur des villes au lieu des ronds-points. D’un point de vue urbanistique, cela permet d’intégrer les carrefours aux alentours. À Niederkorn, le rond-point près de l’école occasionne tous les jours des problèmes aux heures de pointe. M.  Bertinelli réfléchit aux moyens d’améliorer la situation. À Differdange, la situation serait semblable, mais à plus grande échelle. En fait, il faut veiller à ce que les piétons et les automobilistes deviennent des partenaires, alors qu’actuellement, les piétons ont toujours la priorité sur les passages. Pour que cela fonctionne, il faut que tantôt les uns et tantôt les autres aient la priorité. Certains conseillers ont regretté l’absence d’un concept global, mais la commune travaille avec des partenaires privés et on ne peut pas tout anticiper. Il a déjà été question de la première tour jumelle. La deuxième se concrétise. Un concours d’architectes sera organisé. Mais il convient d’attendre pour obtenir une image complète. Le collège échevinal présentera une maquette dès que ce sera possible. Le chantier sera suivi de près. Il sera réalisé par les Ponts et Chaussées, mais la commission de la circulation et les services techniques les aideront autant que possible.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

tient à dire à M. Ruckert qu’il est surpris de ses propos concernant la commission de la circulation. En effet, cette commission n’a jamais demandé des documents à l’échevin. Autrement, elle aurait reçu ce qu’elle aurait demandé. L’échevin estime que jamais une commission de la circulation n’a été aussi bien informée que celle-ci. Elle est informée du moindre chan-


gement et on lui montre des simulations.

ALI RUCKERT (KPL) assure M. Bertinelli que le représentant communiste a demandé les documents.

FRED BERTINELLI (LSAP) estime qu’il aurait dû en faire la demande au sein de la commission.

ALI RUCKERT (KPL) réplique que c’est ce qu’il a fait, mais que les représentants de la majorité n’ont pas réagi.

FRED BERTINELLI (LSAP) n’était

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dann hätt Äre Vertrieder an der Verkéierskommissioun solle froen. Dann hätt en dat gesinn.

ALI RUCKERT (KPL): Et ass net drop reagéiert gi vun de Vertrieder aus der Majoritéit.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Ah, dovunner weess ech awer näischt.

pas au courant.

ALI RUCKERT (KPL):

ALI RUCKERT (KPL) rétorque qu’il

Et si jo awer och Är Leit, déi do sëtzen, Här Bertinelli.

y a pourtant des représentants de la majorité au sein de la commission.

FRED BERTINELLI (LSAP) se déclare surpris. Il ne comprend pas pourquoi il faudrait cacher des éléments. Mme Schambourg a dit que les ronds-points constituaient le nec plus ultra. Mais un rond-point ne peut fonctionner que s’il n’y a pas de piétons. Le rond-point en question ne pourrait pas supporter la charge de piétons en direction du plateau du Funiculaire, et notamment les enfants se rendant à l’école. Le collège échevinal a vu des simulations sans le lycée et cela ne fonctionnait pas. Avec le lycée, ce serait bien pire. Il suffit de voir ce qui se passe à Esch. C’est impossible. Le conseil communal peut voir ces simulations. L’échevin ne savait pas que la commission de la circulation voulait les voir aussi. L’orateur ne comprend pas les remarques sur le supermarché. On rencontre des Differdangeois dans les magasins de Käerjeng, Pétange ou Soleuvre, alors même qu’ils vivent dans la troisième ville du Luxembourg. Le supermarché arrive avec 15  ans de retard et les Differdangeois le méritent. Chacun est libre de penser que les Differdangeois doivent aller faire leurs courses ailleurs. Fred Bertinelli estime, quant à lui, qu’ils doivent pouvoir faire leurs courses à pied ou en Diffbus. Le site est

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dat ass ganz komesch, well bis elo hu mer an der Verkéierskommissioun alles gewisen. Ech wéisst net, firwat mer dat net sollte weisen. Éischtens emol huet d’Madame Schambourg gesot, dee Rondpoint war fréier den Nec plus ultra op esou enger Kräizung. Dat war deemools och esou. Firwat gëtt et elo geännert? Ma well ee Rondpoint nëmme fonctionnéiere kann, wa keng Foussgänger do sinn. Soubal Foussgänger mat an d’Spill kommen, fonctionnéiert e Rondpoint net. E Rondpoint fonctionnéiert, well keng Luuchten do sinn an de Verkéier fléissend weiderfuere kann. Mä soubal Foussgänger kommen, déngt e Rondpoint näischt. Och mat der Agglomeratioun vun der Gare. Wat ëmmer méi Foussgänger Richtung Funiculaire ginn, wat dee Rondpoint ëmmer méi Problemer kritt, fir déi gesamt Masse ze packen. Wann déi Schoul bis steet, wou iwwer Dausend Kanner an d’Schoul ginn, déi mat Bus an Zuch kommen… Wann déi an engem Rondpoint iwwert en Zebrasträife ginn, steet dee ganze Verkéier. Da fiert keen Auto méi. Et ass ganz kloer, datt e Rondpoint déi dote Laascht net packt. Dat ass onméiglech.

62

Dozou hu mer Simulatioune gesi mat vill manner Leit. Do war de Lycée emol nach net drop. Wann d’Schüler aus dem Lycée elo nach dobäikommen, ass et onméiglech, datt e Rondpoint an där doter Gréissenuerdnung dat packt. Mir gesi jo wéi et zu Esch ass. Stellt iech elo emol vir, et ginn zousätzlech nach Dausend Kanner iwwert dee Rondpoint. Dat ass dach onméiglech. Dat ass net machbar. Mir weisen Iech déi Simulatioun. Mä mir ass net bekannt, dass déi Demande vun der Verkéierskommissioun gestallt ginn ass, fir dat ze gesinn. Et ass fir d’Éischt, datt ech dat héieren. Wat de Supermarché ugeet, muss ech soen, do verstinn ech guer näischt méi. Wann een op Käerjeng oder op Péiteng an de Cactus geet oder et geet een op Zolwer an déi eenzel Geschäfter, begéint een iwwerall Awunner aus der Gemeng Déifferdeng. Aus der drëttgréisster Stad vum Land. Ech mengen, datt dee Supermarché scho bal 15 Joer ze spéit op Déifferdeng kënnt, datt e batter néideg ass. An datt d’Déifferdenger Leit dee méi wéi verdéngt hunn. E Supermarché an där Gréissenuerdnung kënnt scho bal zéng Joer ze spéit. Ech fannen et ideal, datt deen dohinner kënnt. Ech ka mer net virstellen, datt een dat net gutt fënnt. Wann ee léiwer huet, datt eis Bierger ausserhalb vun eiser Gemeng mussen akafe goen, ass dat jiddwerengem seng eege Meenung. Ech fannen, datt eng Gemeng sech de Kapp zerbrieche soll, datt hir Awunner net nëmme mam Bus oder mam Auto, mä och ze Fouss oder mat engem Diffbus Akeef maache kënnen, ouni mussen aus der Gemeng eraus ze goen. Also verstinn ech do wierklech net, wéi een doru kënnt, datt mir keen esou ee Supermarché bräichten. Mä dat muss jiddweree mat sech selwer ausmaachen. Et ass e ganz wichtege Projet fir eis Gemeng. Wat de Chantier ugeet, hu mer gesot, datt mer eis Verkéierskommissioun vun Ufank un mat aschalten, datt de Verkéier weiderleeft, datt eis Bierger esou mann wéi méiglech ënnert deene Schantercher leiden. Mir probéieren dat zu engem Maximum ze maachen. Mä wann een doheem seng Kiche frësch mécht, muss een och een oder


zwee Deeg an e Restaurant goen oder eppes anescht iessen. An hei ass et net anescht. Wa mer dat wëllen — an ech hu verstanen, datt all Mënsch dat wëll — muss een dat anert mat a Kaf huelen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Ech wollt op déi Gebaier agoen, déi den Här Muller erwähnt huet. Et si verschidde Saachen, déi mer vläicht net méi beaflosse kënnen, vu dass e private Promoteur baut an hie Saache virgëtt. De Concours kënne mer jo awer beaflossen. Ech géif virschloen, dass mer dee Concours net ofwaarden a kucken, wat herno kënnt, mä dass mer scho virdru mat deem, wat mer schonn u Puzzlestécker hunn, am Gemengerot a mat de Leit diskutéieren iwwert dat, wat mer dohinner baue wëllen, fir dem Concours eng Basis ze ginn. An doropshi Virschléi kréien. An dat net esou vag ze loossen a just op dat ze reagéieren, wat herno kënnt. Mä dass mer am Fong déi Zäit, déi mer elo nach hunn, notzen, fir ze soen, hei, dat an dat sinn déi Aspekter, déi fest sinn. Do kënne mer net dru réckele goen. Et ass e private Promoteur. Well et sinn awer Elementer, wéi dat Gebai, an och anerer, un deenen een nach eppes ännere kann. Dass mer eis als Gemengerot an och de Bierger d’Méiglechkeet ginn, Saachen ze änneren. Da wollt ech just nach eng Saach kloerstellen. Den Här Bertinelli huet dat elo esou duergestallt, wéi wann ech gesot hätt, ech wéilt guer kee Supermarché. Ech hunn däitlech gemaach, dass et en Ënnerscheed gëtt zwësche City-Marché, wat bis elo am Gespréich war, an zwëschen Hypermarché. Dat ass dat eent. Dat anert ass, dass Der selwer sot, mir sinn zéng bis 15 Joer ze spéit. Wa mer esou vill ze spéit sinn, muss ee sech iwwerleeën, ob elo nach Zäit ass, fir e Retard opzehuelen an einfach igno-

réieren, wat ronderëm geschitt ass, an net regional denken. An einfach drop beharren, mir sinn déi drëttgréisst Stad an dat steet eis zegutt. Dat hätte mer virun 10-15 Joer sollte kréien. Do sinn ech absolutt mat Iech averstanen. Da wär um Belval vläicht eppes anescht entstanen. Da wär vläicht um Zolwereck eppes anescht entstanen. Mä elo musse mer kucke mat deem, wat mer ronderëm hunn. An do denken ech, dass en Hypermarché ze grouss geduecht ass an e City-Marché duergaange wär. Well en Hypermarché ass net onbedéngt geduecht, fir ze Fouss akafen ze goen. Wann Der d’Entwécklung vun eiser Gesellschaft observéiert, ass Hypermarché grad dat, wat dozou bäigedroen huet, dass mer dépendant vum Auto ginn. Den Hypermarché op der grénger Wiss, ass e grousst Konzept, wou mer d’Leit aus deenen anere Gemengen unzéie wäerten. Dir schwätzt hei vun den Déifferdenger. Mä en Hypermarché ass net geduecht fir just Déifferdenger. En Hypermarché sicht sech en Einzugsgebitt, dee méi grouss ass. Dat kënne mer wëllen, mä da wësse mer, dass mer domadder och de Verkéier wëllen. Dat ass dat, wat ech domadder wollt kloerstellen. Dass mer mussen e Choix treffen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass richteg. Alles, wat Entrée de ville ass, muss nach grondleeënd duerchdiskutéiert ginn. Dat steet haut net zum Vote. Ech widderhuelen nach eemol, datt d’Déifferdenger Leit heimat ze Fouss akafe goe kënnen, respektiv mam Diffbus, wat am Moment net de Fall ass, well se den Auto mussen huelen, fir an d’Nopeschgemengen ze fueren. Ech wollt dat zwar nach net erwähnen, well et eréischt e Freideg virgestallt gëtt, mä mir kréien e Frëschwueremaart an nach ganz vill aner Attraktiounen. Mir hoffen och endlech, eis fënneft Apdikt ze kréien, déi mer ewechgeholl kruten.

63

idéal pour le projet. Comment peut-on prétendre que la ville n’a pas besoin de supermarché? Quand les travaux commenceront, la commission de la circulation devra veiller à ce qu’il y ait le moins de problèmes possible. Mais il est évident que les chantiers entraînent toujours des aléas.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) revient sur les propos de M. Muller. On ne peut pas influencer tous les éléments du projet, car celui-ci est réalisé en partie par des promoteurs privés. En revanche, la commune peut influencer le concours. Le conseiller communal propose de ne plus attendre et de mettre en place une base pour le concours à partir des éléments déjà disponibles. Il ne faut pas se contenter de réagir au résultat du concours. La commune doit décider des aspects qu’elle veut imposer. Certains éléments ne peuvent pas être modifiés, mais pour d’autres, le conseil communal et les citoyens ont cette possibilité. M.  Bertinelli a insinué que l’orateur ne voulait pas de supermarché. Or ce qu’il a dit, c’est qu’il y a une différence entre un city-marché et un hypermarché. L’échevin a eu raison de préciser que Differdange a 15  ans de retard. Il faut donc se demander si l’on peut simplement ignorer ce qui a été construit autour depuis tout ce temps. Si Differdange avait construit un hypermarché à l’époque, Belval ou Zolwereck se seraient peut-être développés différemment. Mais compte tenu de la situation actuelle, un city-marché suffirait. Les hypermarchés rendent les gens dépendants de la voiture. Le concept actuel attirera des gens des communes voisines. M. Bertinelli a parlé des Differdangeois, mais un hypermarché est destiné aussi à d’autres personnes. Ce n’est pas un problème en soi, mais il est clair que cela augmentera le trafic. Le conseil communal doit faire un choix.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que tous les aspects de l’entrée en ville n’ont pas encore été discutés et qu’ils ne sont pas soumis au vote aujourd’hui.


L’hypermarché permet aux Differdangeois d’aller faire leurs courses à pied ou en Diffbus, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. Differdange aura aussi un marché de produits frais et peut-être une cinquième pharmacie. Un centre commercial en plein centre-ville est unique au Luxembourg. Les Differdangeois pourront faire leurs courses en Diffbus de 7 h à 19 h du lundi au samedi. Le centre commercial et le carrefour sont importants. Le collège échevinal est conscient que des discussions sont nécessaires au sein de la commission. Mais le terrain n’appartient même pas encore à la commune et sur les trois bâtiments abordés, deux ne lui appartiennent pas non plus. Le seul terrain appartenant à la commune est celui de la Villa Hadir. Des négociations sont en cours avec les CFL pour les autres. La priorité actuellement est de terminer le carrefour avant que n’ouvre le lycée en 2019-2020. Le problème, ce sont les automobilistes passant par Differdange pour aller travailler. Il faut essayer de recueillir les frontaliers avant la frontière et voir ce que peuvent apporter le parking de Rodange et la liaison Michevillle. C’est ce qui permettra de résoudre les problèmes.

ALI RUCKERT (KPL) pense que le projet n’a pas été bien préparé.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est son droit de penser cela.

ALI RUCKERT (KPL) constate tout d’abord que Differdange n’aura pas de lycée classique comme promis, mais une école européenne. En plus, les élèves n’ont pas besoin de passer par le carrefour. Dans un projet de cette ampleur, il aurait fallu prévoir une alternative. Le collège échevinal aurait, par exemple, pu penser à un passage souterrain de la gare au lycée. En a-t-on discuté? Cela aurait-il été possible?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui.

Et ass matzen am Zentrum. Dat fënnt een op kenger anerer Plaz hei am Land, datt e groussen Akafszentrum matzen an enger Stad ass. Dat ass den Ënnerscheed. Wann d’Déifferdenger Awunner wëllen, kënne se vu moies siwe bis owes siwen Auer mam Diffbus akafe goen. An dat vu méindes op samschdes. Dat fënnt een néierens. Dofir ass et extrem wichteg, dass mer deen Akafszentrum kréien, grad esou wéi déi Kräizung, wat haut um Ordre du jour steet.

ALI RUCKERT (KPL):

Et ass normal, dass esou vill Froe gestallt ginn. De Schäfferot huet verstanen, datt an der Kommissioun nach méi muss diskutéiert ginn. Mä et ass nach näischt décidéiert. Et gëtt geschwat vun Entrée en ville, mä den Terrain gehéiert eis emol nach net. Vun deenen dräi Gebaier, vun deene geschwat ginn ass, sinn der zwee, déi eis net gehéieren. Deen eenzegen Terrain, deen eis gehéiert, ass dee wou d’Villa Hadir drop steet. Déi aner sinn a Verhandlunge mat der CFL, fir déi iwwerhaapt emol ze kréien. Datt mer eventuell eng Gare aménagéiere kënnen, datt mer weider Betriber kréien. A fir dat alles ënnert een Hutt ze kréien, ass et wichteg, Luuchten op déi Kräizung ze maachen. Datt déi Kräizung fäerdeg ass, wann de Lycée 2019/2020 opgeet an een herno net zwëschen 20 a 35 Minutten am Stau steet, wann een duerch Déifferdeng fiert.

ALI RUCKERT (KPL):

Well de Problem ass net déi Kräizung. De Problem ass déi Leit, déi duerch eis Gemeng fueren, fir op d’Aarbecht ze kommen. Do si mer och amgaangen, drun ze schaffen, fir d’Frontalieren eventuell scho virun der Grenz opzefänken. Mir sinn amgaangen, Zielungen ze maachen, kucken, wat de grousse Rodanger Parking an d’Liaison Micheville bréngen. Wou mer kucken, fir den Duerchgangsverkéier moies an owes aneschters opzefänken. Da kréie mer ganz vill Problemer geléist, déi am Moment net geléist sinn. An dat hei ass am Fong geholl en éischte Schratt an déi Richtung, datt ee lues a lues weiderkënnt.

Jo.

Den Här Ruckert nach eng Kéier, w.e.gl.

64

Här Buergermeeschter, virdrun hu mer e Beispill kritt, wou mir schéngt, dass dee Projet eben net richteg duerchduecht ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo, dat ass Äert gutt Recht.

Emol onofhängeg dervun, dass mer dee falsche Lycée kréien, dass mer eng Europaschoul kréien an net dee klassesche Lycée, deen d’Leit versprach kritt hunn, muss kee Schüler iwwert dee Rondpoint goen, wann een dee Projet duerchdenkt. A wann een esou ee grousse Projet mécht, kënnt ee jo och emol iwwer aner Alternativen nodenken. Bei vill esou Projeten, ginn Ënnerführunge gemaach. Vun der Gare ënnert der Strooss erduerch bis déi aner Säit bei de Lycée, wär zum Beispill eng Alternativ. Ech froe mech, ob doriwwer diskutéiert ginn ass. Ob gekuckt ginn ass, ob dat méiglech wär.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ALI RUCKERT (KPL): Firwat gëtt et dann net gemaach?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Well d’Stad Déifferdeng der Meenung ass, datt et net gutt ass, d’Leit ënnert de Buedem erduerch ze féieren. Datt d’Foussgänger d’Recht hunn, Luucht ze gesinn. Datt se e Recht hunn, iwwert d’Strooss ze goen. Datt ee se net muss ënnert de Buedem leeden. An ech menge ganz éierlech, datt och wa mer eng Unterführung géife maachen, ganz vill Leit nawell géifen iwwert d’Strooss goen a sech net drun


halen. Dofir hu mer och keng Bréck gemaach, fir driwwer ze goen. All Expert huet gesot, et hätt kee Wäert, Brécken oder Tunnellen ze maachen, well d’Leit dee kierzte Wee sichen an iwwert d’Strooss ginn. An hei kritt de Foussgänger Virrecht. Wann e Rout huet, waart en an da kann den Auto fueren. Ech mengen, datt dat déi richteg Léisung ass. Mä et ass awer kee Problem, datt mer an der Kommissioun nach eng Kéier iwwert alles diskutéieren. A wéi gesot, och iwwert de Phasage. Dat leeft alles. Mir fänke leider net virun 2016 un, well d‘Ponts & Chaussées dat jo nach ausschreiwe muss. Si mussen emol kucken, datt se de Budget hunn. Dofir maache mer dat haut, datt et esou séier wéi méiglech virugeet, an alles fäerdeg ass, wann de Lycée kënnt. Et huet een d’Méiglechkeet, an de Kommissiounen an an de Biergerversammlungen drop ze reagéieren, wa Saachen ze ännere wären. Iwwregens maache mer dat schonn. An dat leeft ganz gutt, dat wësst Dir och, Här Diderich, wou mer d’Bierger immens vill an de PAGe mat abannen. An dat wäerte mer och esou weiderféieren. Den Här Liesch huet nach d’Wuert gefrot.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

Den Här Bertinelli an ech hu gëschter eis Servicer an engem Aarbechtsgrupp zesummegeruff, wou mer eis Gedanken driwwer gemaach hunn – mir waarden net of, bis de Stat deen nationale Vëloswee elo stéckelchersweis realiséiert, dat ass jo schonn amgaangen – wéi d’Leit sech am beschten an deene respektive Quartieren op deem Wee mam Vëlo déplacéiere kënnen. An deem Aarbechtsgrupp, dee mer gëschter an d’Liewe geruff hunn, sote mer, dass mer gären ausgeschaffte Pläng hätten, Léisungen hätten, dass wann den nationale Vëloswee fäerdeg ass, e Konzept virläit, wéi d’Leit sech zu Déifferdeng mam Vëlo hin an hier bewege kënnen. An och wéi d’Kanner mam Vëlo an d’Schoul kommen, well dat erëm aner Circuite sinn, déi mussen opgestallt ginn. Dorunner gëtt geschafft. De Vëlo ass net vergiess an deem ganze Projet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide avec 18 voix oui et 1 abstention d‘approuver les devis et plans pour les travaux de voirie et d’infrastructure et d’évacuation des eaux pluviales dans le cadre du projet de réaménagement de l’Entrée en ville.

Merci, Här Buergermeeschter. Et war d’Fro gestallt ginn iwwert d’Vëlosweeër, déi do sinn. Ech wollt just kuerz dorop äntweren.

Da loung ech awer richteg mat 18.

Mir hunn et fäerdeg bruecht, beim Ministère unzefroen, datt den nationale Vëloswee, deen iwwert de Bierg gaangen ass, deklasséiert gëtt an datt en elo, wéi eng Artère duerch eis Gemeng leeft. Dat hu mer emol fäerdeg bruecht.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Natierlech ass et kloer, dass mer elo, wou den nationale Vëloswee matten duerch deen doten Deel vun Déifferdeng geet, och kucken, dass deen net iergendwou op 50 Meter ënnerbrach gëtt, mä dass et eng Kontinuitéit gëtt. Dat ass evident.

(Gelaachs)

Dir hutt jo elo net vum Supermarché geschwat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, nee. Ech hu vun der Kräizung geschwat. Mir kommen zu engem weidere wichtegen, wann net dee wichtegste Punkt, um Ordre du jour. Zu eise Kanner,

65

ALI RUCKERT (KPL) demande pourquoi cette solution n’a pas été retenue. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que pour lui, les piétons ont le droit de traverser la rue et de voir la lumière du jour. En plus, tous les experts étaient d’avis que les tunnels et les ponts ne serviraient à rien et que les gens préféreraient quand même le chemin le plus court. Ici, les piétons attendent quand le feu est rouge. C’est la meilleure solution. Mais la question pourra être abordée par la commission. Les Ponts et Chaussées ne débuteront pas les travaux avant 2016. Ils doivent encore lancer l’appel d’offres et trouver le budget. Mais la commune n’a pas de temps à perdre et doit faire en sorte que tout soit prêt quand le lycée ouvrira. Les commissions ont la possibilité de réagir, tout comme les citoyens dans le cadre des réunions publiques.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) revient sur la question des pistes cyclables. Le collège échevinal a demandé au ministère de déclasser la piste nationale sur la colline et de la faire passer à travers la commune comme une artère. Bien entendu, le nouveau tracé doit être continu. M. Bertinelli et l’orateur ont créé un groupe de travail pour voir comment les cyclistes peuvent rejoindre ces pistes à partir de leurs quartiers respectifs. Ce groupe de travail devra présenter un concept permettant aux gens de rouler à vélo à l’intérieur de la commune lorsque la piste nationale sera terminée. Les enfants devront pouvoir aller à l’école à vélo en empruntant des circuits spécifiques. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate qu’il avait raison quand il a parlé de 18 votes oui.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) répond qu’il n’était pas question du supermarché.


ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) admet qu’il était question du carrefour. Il passe à l’organisation scolaire, le point du jour le plus important et cède la parole à M. Liesch, un échevin moderne et dynamique.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) remercie le bourgmestre et plaisante qu’il ne sait pas pourquoi il a mérité ces louanges. Il essaiera de présenter l’organisation scolaire de manière claire, afin que la matière soit compréhensible pour ceux qui ne la connaissent pas bien. 2 751 enfants sont inscrits pour 2015-2016. Ils seront répartis dans 186 classes. Pour ces classes, l’État offre un contingent de 6 322 heures. Oberkorn comptera 453  enfants dont 142 au cycle 1 et 311 aux cycles 2 à 4, le Fousbann 458 (156 et 302), le Woiwer 421 (118 et 303), Differdange  804 (235 et 569) et Niederkorn  494 (99 et 395). L’école Fousbann comprend l’annexe de Lasauvage avec son précoce et sa maison relais. Les plus petits doivent pouvoir rester à Lasauvage avant de se rendre au Fousbann. Ces chiffres sont impressionnants et inquiètent l’orateur. Differdange et Niederkorn prennent des proportions inadaptées. À Dudelange, les écoles ne comptent jamais plus de 400  enfants. Georges Liesch estime que Differdange aussi doit limiter le nombre d’élèves par établissement. Un terrain a d’ailleurs été réservé au Mathendall pour une école annexée au campus de Differdange. Il y a aussi des terrains disponibles au Woiwer et à Differdange. En tout cas, l’idée de rendre les sites scolaires plus petits est bonne. Au cours des six dernières années, le nombre d’élèves n’a pas beaucoup évolué. Il est donc improbable que les chiffres s’écroulent de 300 ou 400 unités prochainement. À Differdange, les possibilités de construction sont restreintes en raison du reclassement du PAG. Mais il y a du potentiel à Niederkorn avec le Mathendahl et au Woiwer. Le nombre d’élèves ne va en tout cas pas baisser ces prochaines an-

der Schoulorganisatioun. Eisen dynameschen, moderne Schäffen huet d’Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Ech weess net, woumat ech dee Luef verdéngt hunn. Ech fäerten, et gëtt Iech eng deier; iergendwann kënnt dat zréck. Merci, Här Buergermeeschter. Ech probéieren iech, esou gutt wéi méiglech duerch dës Schoulorgangisatioun ze féieren. Déi meescht vun iech heibanne si scho laang dobäi a gutt an der Matière dran. Ech probéieren et de Lieser an de Leit dobausse grad esou verständlech ze maachen, well et keng einfach Matière ass. Ugefaange mat e puer Zuelen: Am Schouljoer 2015/2016 sinn am Moment 2.751 Kanner. Dat ass an der Linn vun deem, wat mer déi lescht Joren haten. Fir dat ze stemmen, hu mer 186 Klassen an eiser Gemeng. Déi Schülerzuel melle mir dem Ministère an hie seet eis en contrepartie, wivill Stonne mer accordéiert kréien. Dat ass dee berühmte Contingent. Et handelt sech hei ëm 6.322 Stonnen. Ech ginn iech den Detail vun der Schülerzuel vun den eenzelne Sitten: Zu Uewerkuer hu mer en Total vu 453 Kanner. Dovunner 142 am Cycle 1 an 311 an de Cyclen 2 bis 4. Um Fousbann en Total vu 458 Kanner. Am Cycle 1 sinn dat der 156, an de Cyclen 2 bis 4 302 Kanner. Hei ass zënter lescht Joer och Lasauvage annexéiert, wou e Précoce/Maison relais funktionéiert. Mir sinn der Meenung, dass déi Kanner an deem jonken Alter nach zu Lasauvage kënnen an d’Schoul goen a méi spéit eréischt op de Fousbann an déi grouss Schoul ginn. Dat éischt Joer wëlle mer se nach zu Lasauvage halen. Dat behale mer esou bäi. Um Woiwer: 421 Kanner. Dovunner 118 am Cycle 1 an an de Cyclen 2 bis 4 303. Déifferdeng, dee gréisste Site, mat 804 Kanner. 235 am Cycle 1 a 569 an de Cyclen 2 bis 4. An zu Nidderkuer: 494 Kanner. Dovunner 171 am Cycle 1 an 395 an de Cyclen 2 bis 4. Dat sinn impressionnant Zuelen. Zemools déi vun Déifferdeng. Wéi ech d’lescht Joer scho gesot hat, ass dat ee

66

vu menge Suergekanner. Déifferdeng wéi Nidderkuer huelen Dimensiounen un, déi eigentlech net gutt sinn. Fir e Verglach ze maachen hat ech gëschter nach en interessant Gespréich mat engem Kolleeg vun Diddeleng. Déi si scho vill méi laang op de Wee gaangen — allerdéngs historesch bedéngt —, an de Schoulen net méi wéi 400 Kanner ze hunn. Ech mengen, dat wär e Wee, deen ee misst cibléieren, fir do wou et nëmme méiglech ass, d’Zuel vun de Kanner erofzesetzen. De Schäfferot huet schonn e puer Initiativen an déi Richtung geholl. Mir hunn zu Nidderkuer am „Mathendall“ en Terrain reservéiert, fir eng Schoulinfrastruktur ze bauen, déi zwar un de Campus Déifferdeng annexéiert ass, awer e Gebai fir sech ass. Um Woiwer stinn eis och Terrainen zur Verfügung, wou ee sech iwwerleeë kënnt, eng nei Schoul ze bauen. Zu Déifferdeng, op der aler Kiercheplaz besteet d’Iddi, e Gebai ze bauen, wat un de Campus Déifferdeng annexéiert kënnt ginn, fir deen domat ze entlaaschten. Ech mengen, dass et e richtege Wee ass, d’Schoulsitte méi kleng ze maachen. Den Diagramm, deen ech iech ausgedeelt hunn, weist dass d’Schülerzuel an de leschte sechs Joren net vill geännert huet. Dat heescht, dass mer net kënnen dovunner ausgoen, dass mer iergendwann hei zu Déifferdeng e risegen Abroch vun 300 oder 400 Kanner hätten. Dat wäert sécher net de Fall sinn. Zu Déifferdeng selwer hu mer manner Bebauungspotential duerch d’Ëmklasséierung vum PAG. Mä op all deenen anere Plazen — wéi Nidderkuer de Projet „Mathendall“ an um Woiwer, dee grousse Projet, dee geplangt ass — hu mer Potentialer. D’Schülerzuel wäert net an deenen nächste Joren drastesch erofgoen. Ech ginn éischter dovun aus, dass se op deem heiten Niveau bleift an dass mer se esou plafonéiert kréien. Mir hu beim SIGI eng Analys ugefrot — eng Aart Benchmark —, fir eis Schoule mat anere Schoulen am ganze Land ze vergläichen. Déi Analys leeft.


Mir hunn nach keng Resultater, mä eng Donnée hunn ech, déi mech impressionnéiert: mir hu pro Awunner méi Kanner wéi d’Stad Lëtzebuerg. Dat heescht, mir sinn eng zimlech kannerräich Gemeng. Wat natierlech dann dozou bäidréit, dass mer vill Infrastrukturen, vill Leit a vill Personal brauchen an esou weider. Dat ass schonn eng impressionnant héich Zuel. Sou wéi et ausgesäit, si mir déi kannerräichst Gemeng hei zu Lëtzebuerg op d’Awunner bezunn. Wéi gesot de SIGI ass amgaangen, dat am Detail auszeschaffen. Esou vill zu eise Sitte mat de Kannerzuelen. Da kommen ech op de Contingent ze schwätzen. Ech fänke mam Cycle 1 un. Do hu mer 72 Enseignanten a 15 Éducateuren, déi bei eis an der Gemeng schaffen. Dat sinn eng ronn 1.552 Stonnen, déi mer zegutt hunn. An de Cyclen 2 bis 4 hu mer 166 Enseignante schaffen, déi 4.021 Stonne prestéieren. De Seuil geet all Joer ëm 10% erof, mä mir kréien awer eng ganz Partie Saachen hors contingent. Zum Beispill Projeten, déi scho laang hei zu Déifferdeng lafen, déi mer zousätzlech ugerechent kréien zum Contingent, dee mer hunn. Dat sinn haaptsächlech pädagogesch Projeten, déi deene Kanner zegutt kommen, déi doheem net deen néidege Réckhalt vun hiren Eltere kréien. Et si ganz vill Kanner, déi Problemer hunn. Verhalensopfälleg Kanner mat Lernschwieregkeeten, mat Dysphasie, Dyscalculie; dofir leeft säit Joren den „Dys-Dys-Dys-Projet“. Mir sinn an enker Zesummenaarbecht mat der Équipe Multi, déi haaptsächlech probéiert, mat verhalensgestéierte Kanner ze schaffen, fir se erëm op déi richteg Schinn ze bréngen. Et gëtt bäi Wäitem net genuch Stonnen, fir déi sämtlech Dossieren, déi mer um Dësch leien hunn. An der leschter Schoulkommissioun huet den Inspekter eis nach eng Kéier virun Ae gehalen, wat do heiansdo fir komplizéiert Fäll optauchen a wivill Stonnen een eigentlech derfir bräicht. Mir missten déi Stonnenzuel quasi verdräifachen, wa mer der Demande wéilte Rechnung droen. Mä déi Décisioun läit beim Ministère.

Wéi gesot, nieft deene Stonnen, déi am Contingent sinn, kréie mer eng ganz Partie Stonnen hors contingent. Dat si Projete wéi den «Enseignement adulte», de „Léieratelier“, wou d’Kanner geléiert ginn, wéi ee richteg léiert. Den „Dys-Dys-Dys“, vun deem ech scho geschwat hunn. D’Naturschoul, e Projet, deen der all heibanne kennt, funktionéiert schonn iwwer 20 Joer. Dat ass wierklech e ganz flotte Projet. Eis Technikschoul funktionéiert zwar nach net esou laang, mécht sech awer ganz gutt. Déi ass ganz vill ausgebucht an et gi flott handwierklech Aarbechte mat de Kanner gemaach. Ech fannen, dass dat immens wichteg ass, well mer haut an enger Gesellschaft liewen, wou oft gemengt gëtt, d’Kanner missten e Classique- oder souguer en Unisofschloss hunn. Dobäi gëtt eigentlech vergiess, wéi wichteg d’Handwierk ass. Dat gouf an de leschten zéng Joer dramatesch vernoléissegt. Eng Technikschoul ass sécher nëmmen eng Minidrëps op e waarme Steen, mä et ass awer eng wichteg Drëps. Mir weisen de Kanner, dass ee mat sengen Hänn eppes ufänke kann. A si entdecken, ob et hinne Spaass mécht oder net. Ech hoffen, dass mer iwwert dee Wee erëm méi Leit an d’Handwierk kréien, well fir verschidde Gruppsparte gesäit et net gutt ass, wou et schwéier gëtt, déi um Liewen ze halen, wann net geschwënn eppes ënnerholl gëtt. Dann hu mer nach Kloteren, Espace a Reitpädagogik. Dat si méi kleng awer och ganz wichteg Projeten. Espace a Reitpädagogik si Projeten, wou mat verhalensopfällege Kanner geschafft gëtt. D’Kanner ginn zäitweileg aus der Klass geholl an et gëtt gekuckt, wou d’Problemer hierkommen. Meeschtens entstinn déi Problemer net an der Schoul, mä duerch hiert schwéiert Ëmfeld, wat net einfach ass. A Kanner an esou engem jonken Alter kréien dat net alleng verschafft. Mir probéiere mat Spezialisten do ze hëllefen, wou et nëmme geet. Nach e Wuert zu de Remplaçements permanents. Déi ginn zënter laangem vun der Gemeng selwer gemaach. Aner Gemenge loossen déi iwwert d’Ministèrë lafen. Doduerch hu se na-

67

nées. Il devrait rester similaire. Le collège échevinal a demandé au SIGI de comparer les écoles de Differdange à celles des autres communes. L’échevin ne dispose pas encore des résultats, mais il peut d’ores et déjà dire que Differdange compte plus d’enfants par habitant que Luxembourg-ville et est probablement première dans ce classement. Il faut donc beaucoup d’infrastructures et de personnel. Georges Liesch passe au contingent. 72 enseignants et 15 éducateurs travaillent dans le cycle  1 à Differdange. Cela représente 1552  heures. Dans les cycles 2 à 4, il y a 166  enseignants, soit 4021 heures. Le seuil baisse tous les ans de 10  %, mais la commune a droit à des heures hors contingent. Il s’agit notamment de projets pédagogiques pour soutenir les enfants qui n’ont pas l’appui nécessaire de leurs parents. Beaucoup d’enfants ont des problèmes de comportement et d’apprentissage. Depuis des années, Differdange reconduit le projet dys-dys-dys. L’équipe multidisciplinaire travaille avec les enfants souffrant de troubles comportementaux. Differdange aurait besoin de plus d’heures. L’inspecteur scolaire parle du triple. Mais c’est le ministère qui prend la décision. La commune peut compter sur des heures hors contingent pour une série de projets et notamment l’école nature et l’école technique. L’école nature fonctionne depuis 20  ans. L’école technique connaît un beau succès. Les enfants y apprennent à réaliser des travaux avec leurs mains. On oublie souvent que l’artisanat reste important et l’école technique a son rôle à jouer dans ce contexte. Les enfants découvrent s’ils aiment travailler avec leurs mains ou pas. Autrement, certaines branches artisanales risquent de disparaître. L’escalade, l’espace et la pédagogie équestre constituent des projets plus petits pour soutenir les enfants à troubles comportementaux. En général, ces problèmes n’ont pas leur origine à l’école, mais dans l’environnement social des enfants. Les enfants jeunes ne peuvent pas s’en sortir seuls. C’est pourquoi il


faut les aider avec des spécialistes. Les remplacements permanents sont gérés par la commune depuis longtemps. D’autres communes laissent le ministère s’en occuper. Mais le collège échevinal est satisfait du travail réalisé en interne. Ce travail est plus efficace que s’il était décentralisé. Le conseil communal dispose d’une liste de tous les projets et des heures accordées par le ministère. La commune a reçu 85 demandes de parents souhaitant envoyer leurs enfants à l’école dans une autre commune ou à l’étranger, ainsi que 34 demandes pour que des enfants de l’extérieur viennent à Differdange soit parce que les parents y travaillent ou parce que les grands-parents y vivent. Six enfants sont scolarisés chez eux. C’est un droit du Luxembourg. Ce chiffre augmente petit à petit. Il y a quelques années, il n’y en avait pas. Les enfants inscrits dans une école à Differdange peuvent partir en excursion une semaine avec leur enseignant, par exemple en Suisse en montagne. Il s’agit de destinations où les enfants ne peuvent pas toujours aller avec leurs parents. L’année dernière, 43 classes ont profité de cette offre. Differdange est une des rares communes à financer des séjours de cette envergure. C’est important. Les parents ne déboursent pas un seul euro pour ces colonies de vacances. Les communes voisines ne disposent en général pas d’une telle offre. Tous les projets sont décrits de manière détaillée dans le dossier des conseillers communaux. S’il reste des questions, Georges Liesch y répondra. L’échevin remercie les services pour cette organisation scolaire. La nouvelle responsable du service scolaire a élaboré sa première organisation. Elle est encadrée d’une bonne équipe. L’orateur remercie aussi la commission scolaire qui a collaboré de manière constructive. L’ambiance y est bonne et M. Liesch aime travailler avec elle.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate que l’organisation scolaire est un des documents les plus

tierlech manner Aarbecht. Mir sinn awer ganz zefridde mat där Aarbecht, déi hei am Haus geleescht gëtt a wëllen dat esou bäibehalen. Dat erméiglecht méi kuerz Weeër vun de Leit, déi ersetze ginn. Si kënne méi effikass schaffen, wéi wann et vun enger zentraler Stell aus koordinéiert gëtt. Am Dossier, deen der virleien hutt, fannt der all Projeten erëm vun deene Stonnen, déi mer zegutt hunn. Et ass immens wichteg, déi vum Ministère accordéiert ze kréien. Soss géif et schwiereg ginn, déi Projeten ze realiséieren. Zum Schluss nach zwou Saachen. Zum engen, wivill Kanner an eis Gemeng erakommen oder erausginn. Et ass vläicht e klengen Detail, dofir awer e ganz interessanten. Et si 85 Demanden erakomm, fir d’Kanner an eng aner Gemeng respektiv an d’Ausland an d’Schoul ze schécken. Et ass elo keng därmoossen héich Zuel bei 2.700 Kanner, mä ëmmerhin. En Contrepartie si 34 Kanner, déi vun auswäerts bei eis an d’Schoul kommen, wou d’Eltere vläicht hei schaffen oder wou d’Bomi hei wunnt, wouduerch se Facilitéiten hunn. Et ass schéin ze gesinn, dass och Kanner bei eis kommen. Véier Kanner kommen aus dem Ausland, déi net zu Lëtzebuerg wunnen, an hei zu Déifferdeng scolariséiert sinn. Dat sinn der net vill, mä et sinn alt déi. Sechs Kanner — dat sinn der och net vill — wou d’Eltere gefrot hunn, d’Scolariséierung bei sech doheem ze maachen. Et ass e Lëtzebuerger Recht, dass ee säi Kand doheem scolariséiere kann. Dat ass eng Zuel, déi lues a lues e bëssen an d’Luucht geet. Viru fënnef oder sechs Joer hate mer där nach keng. Mëttlerweil hu mer, wéi gesot, sechs Kanner, wou d’Eltere vun deem Recht Gebrauch maachen. Da kéim ech op d’Séjouren ze schwätzen, wat mer eise Kanner nieft dem reng Schoulesche bidden. Déifferdeng war eng vun den éischte Gemengen, déi dat agefouert huet. D’Kanner kënnen eng Woch mat hirem Enseignant iergendwou hi fueren an eppes erliewen, wat se bis dohin nach net erlieft hunn. Si fueren zum Beispill an d’Schwäiz an d’Bierger; eng Destinatioun, déi bei hiren Eltere vläicht net di-

68

rekt um Kalenner steet. D’lescht Schoulorganisatioun waren 43 Klassen, déi dovunner profitéiert hunn, anzwousch hinzefueren. Ech soen dat, well et net onwichteg ass, well mer eng vun deene wéinege Gemenge sinn, déi iwwerhaapt Séjouren an där Envergure finanzéieren an och erlaben. Dat ass net vun der Hand ze weisen. Wann der ronderëm an den Nopeschgemenge frot, ass dat bei Wäitem net esou. Déi Séjoure si gratis. D’Eltere brauche keen Euro bäizeleeën, wann hir Kanner an d’Kolonie ginn. Och dat ass an den Nopeschgemengen net ëmmer de Fall. Voilà, ech hu probéiert nieft den Zifferen aner Saachen aus der Schoulorganisatioun erauszehuelen. Déi Projete sinn alleguerten detailléiert am Dossier beschriwwen. Wann nach deen een oder deen aneren eng Fro huet, wäert ech natierlech drop äntweren. E ganz grousse Merci un eis Servicer, déi un der Schoulorganisatioun matgeschafft hunn. En ausdréckleche Merci un eis nei Responsabel, wat eng Feuertaufe gemaach huet; seng éischt Schoulorganisatioun selwer opgestallt huet. Et ass eng gutt Équipe, wou et encadréiert ass. Och e grousse Merci un d’Schoulkommissioun, déi mer déi lescht Woche méi dacks gesinn hunn, déi konstruktiv matgeschafft huet. Et ass eng ganz gutt Ambiance an et komme vill positiv Elementer op d’Tapéit. Et mécht richteg Freed, an där Kommissioun matzeschaffen. En décke Merci fir hiren Input an dëser Schoulorganisatioun. An ech soen iech Merci fir d’Nolauschteren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Georges Liesch. Den Här Hobscheit w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, d’Schoulorganisatioun ass eent vun de wichtegsten Dokumenter, mat deem mir eis am Gemengerot d’Joer iwwer beschäfte-


gen. Mat dësem Dokument setze mer de Kader fir de Fonctionnement vun eise Schoulen an domadder och, méi oder manner direkt, an d’Zukunft vun eisen Déifferdenger Schoulkanner. Ier ech am Detail op d’Schouljoer 2015/2016 aginn, wëll ech verschiddenen Akteure Merci soen. Virop dem Léierpersonal an den Éducateuren, déi an eise Schoule keng einfach Aufgab hunn. E grousse Merci geet och un eise Schoulservice hei op der Gemeng. Dee muss derfir suergen, dass de Fonctionnement vun eise Schoulen Dag fir Dag garantéiert ass. Merci soen ech vun dëser Plaz aus alle Memberen aus der Schoulkommissioun, déi dëst Dokument, iwwert dat mer haut diskutéieren, letztendlech mat opgestallt hunn. Den Här Liesch huet beandrockend Zuele genannt. 2.751 Kanner ginn a ronn 186 Klassen an d’Schoul. Dës Zuele weise virun allem, dass mer an den nächste Jore weider an d’Schoulinfrastruktur an domat an d’Zukunft vun eise Kanner investéiere mussen. Op d’Infrastruktur wäert ech e bësse méi spéit agoen. Ech si frou, dass den Här Liesch e puer Projeten opgezielt huet, déi geplangt sinn. Ech hoffen, dass déi Projeten ëmgesat kënne ginn. Zu den Zuelen hätt ech eng Fro un den zoustännege Schäffen. Op Säit 14 steet am Dokument: „36 enfants, dont les parents n’ont pas réagi aux deux courriers“. Et géif mech nawell interesséieren, ob an iergendenger Form e Suivi gemaach gëtt a gekuckt gëtt, firwat d’Elteren et net fir néideg fannen, op de Courrier ze reagéieren. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, d’Opstelle vun esou enger Schoulorganisatioun ass mat Sécherheet keen einfachen Exercice. Dat fänkt scho bei der Zesummesetzung vun de Klassen un an dobäi spillt natierlech virun allem d’Gréisst vun de Klassen eng wichteg Roll. Mat e bësse méi grousse Klassen kënnt ee sécherlech Enseignanten „aspueren“, déi een da fir aner Aufgaben eventuell asetze kënnt. Op där anerer Säit, garantéiere méi kleng Klassen, dass een d’Schüler besser betreie kann, wat fir eis als LSAP wichteg ass.

De Wonsch no klenge Klasse stellt een natierlech virun Erausfuerderungen, wat d’Infrastruktur ugeet. Hei musse mer probéieren, schrëtt ze hale mat der demografescher Entwécklung vun eiser Stad. Eis Schoulgebaier mussen esou gebaut ginn, dass se dem Populatiounswuesstum gerecht ginn. Dat gëllt d’ailleurs och fir d’Maison Relaisen, op déi ech méi spéit ze schwätze kommen. D’Schoul, Dir Dammen an Dir Hären, steet net nëmmen hei zu Déifferdeng virun ëmmer neien Erausfuerderungen. Dat weist sech och an der Schoulorganisatioun, wou een de verschiddene Besoine vun eise Schülerinnen a Schüler Rechnung droe muss. Déi verschidde Mesuren wéi den Teamteaching, den Enseignement à deux oder och den Interclasses begréissen ech duerfir ausdrécklech. Dat nämlecht gëllt natierlech och a besonnesch fir den Encadrement vun deene Kanner, déi ënner spezifesche Léierschwieregkeeten, wéi zum Beispill enger Dyslexie oder Dyscalculie, leiden. Ech wëll ënnersträichen, dass mir keent vun deene Kanner lénks leien dierfe loossen. Duerch eng geziilte Betreiung, kréie si d’Méiglechkeet, de schoulesche Parcours optimal ze duerchlafen. Ech begréissen, dass een op hir spezifesch Besoinen ageet. Alles anescht wier net gutt a géif si net weiderbréngen. Suerge mécht mer allerdéngs, wann ech op Säit 35 esou Sätz liesen, wéi: «Le nombre des élèves à troubles comportementaux a augmenté». Dat ass eng Wourecht, déi net nei ass, mä engem awer dach Angscht mécht. Déi Kanner mussen adequat encadréiert ginn, dass se en erfollegräiche schoulesche Wee beschreide kënnen. Besonnesch Stäerkte vun eise Schoule sinn déi speziell Offeren, déi et niewent dem „klasseschen Enseignement“ gëtt. Zum Beispill d’Naturschoul. Dat ass zanter Jorzéngten eng Success Story. Houfreg mécht een natierlech, wann ee gesäit, dass eis Nopeschgemenge fläisseg op esou Offeren zréckgräifen. Datselwecht gëllt fir eis Technikschoul — den Här Liesch huet et gesot —, déi et nach net esou laang gëtt, mä déi

69

importants que le conseil communal ait à traiter au cours de l’année. Il fixe le cadre pour le fonctionnement de l’école de Differdange et donc aussi pour l’avenir des enfants. Pour commencer, Pierre Hobscheit tient à remercier tous les acteurs, et en particulier les enseignants et les éducateurs, qui sont confrontés tous les jours à de nouveaux défis. Un merci aussi au service scolaire qui veille à ce que les écoles fonctionnent au jour le jour. Un merci enfin à la commission scolaire qui a contribué à la réalisation du document. Differdange compte 2751 enfants dans 186  classes. Ces chiffres démontrent que la commune doit continuer à investir dans les infrastructures scolaires. Le socialiste espère que les projets annoncés par M. Liesch prendront forme. À la page 36, il est question de parents ne réagissant pas aux courriers. A-t-on effectué un suivi de ce problème? La réalisation d’une organisation scolaire n’est pas chose facile. La composition des classes joue un rôle important. Des effectifs plus importants permettraient d’affecter les enseignants à d’autres tâches. Mais d’un autre côté, l’accompagnement est plus aisé si les classes sont petites. Des classes plus petites entraînent un besoin en infrastructures, qui doivent être adaptées à l’accroissement de la population. La même chose est vraie pour les maisons relais. L’organisation scolaire doit tenir compte des besoins des élèves. Il faut donc saluer des mesures comme l’enseignement à deux ou en équipes et l’interclasse. Les enfants souffrant de difficultés d’apprentissage doivent être encadrés. Aucun d’entre eux ne doit être oublié. Un accompagnement ciblé leur permet de suivre le parcours scolaire de manière optimale. Malheureusement, l’organisation scolaire signale que le nombre d’enfants à troubles comportementaux a augmenté. Cela fait peur. Ces enfants doivent être encadrés de manière adéquate. Differdange compte de nombreuses offres à côté de l’enseignement classique et notamment


l’école nature, qui est un succès et dont Differdange peut être fière. L’école technique est plus jeune, mais elle est importante, car elle attire l’attention des enfants sur l’artisanat. L’organisation scolaire parle également des nouvelles technologies de la communication. Chaque salle peut être équipée de trois ordinateurs. Combien y en a-t-il en tout dans la commune? Les écoles disposent d’un certain budget pour organiser des manifestations culturelles. Plusieurs activités sont destinées à promouvoir la lecture, comme le club de lecture ou la nuit de la lecture. Le sport et la natation sont tout aussi importants. Les enfants doivent pouvoir se défouler pour contrebalancer le temps passé assis à étudier. L’encadrement doit être optimal. Il faut familiariser les enfants avec les principes de la démocratie. Pierre Hobscheit salue explicitement des projets comme le conseil communal des enfants. Une bonne école ne peut fonctionner que grâce à un personnel efficace. Les nombreuses offres ne sont possibles que si les enseignants et les éducateurs sont motivés. Le conseiller communal les remercie. Le contingent a reculé légèrement et cela va continuer. L’orateur espère que cela n’aura pas de conséquences négatives sur l’apprentissage. Les heures accordées hors contingent sont importantes. Aller à l’école ne signifie pas uniquement apprendre de 8 h à 12, 13 ou 16 h. L’accompagnement est nécessaire et les maisons relais jouent un rôle essentiel. La collaboration doit donc être garantie entre l’école et les maisons relais. De petits problèmes de communication suffisent parfois à mettre à mal une collaboration efficace. En tout cas, les maisons relais ont besoin d’infrastructures adéquates dans toutes les localités. Pierre Hobscheit estime avoir passé en revue les points les plus importants. L’organisation scolaire constitue la base pour que l’école puisse jouer son rôle pédagogique, social et sociétal.

awer schonn eng wichteg Roll an eiser Schoul spillt, eben och fir d’Kanner op d’Wichtegkeet vum Handwierk opmierksam ze maachen. Op der Säit 41 vum Dokument, geet Rieds vun den neien Technologien an der Kommunikatioun. Do steet: «Chaque salle de classe peut être équipée jusqu’à concurrence de trois ordinateurs. Cette installation ne pourra se faire que dans les limites budgétaires». Hei géif mech interesséieren, wou mer dru sinn? Oder anescht gefrot: Wivill Computere gëtt et effektiv an de Klassesäll uechtert d’Gemeng? Zwee Aspekter, déi an der Schoul och net dierfen ze kuerz kommen, sinn d’Kultur an de Sport. Am Beräich vun der Kultur, ass et flott, dass eng gewëssen Zomm zur Verfügung steet, fir kulturell Evenementer ze organiséieren. Begréissenswäert ass, aus eiser Siicht, dass eng ganz Rëtsch Aktivitéite fir eis Butzen organiséiert ginn, wou se zum Liesen animéiert ginn. Ech denken hei un d’Liesnuechten, de Virliesconcours oder de Liesclub. Grad esou wichteg schéngt mer de Sport, sief et am Turnsall oder an der Schwämm. D’Kanner mussen d’Méiglechkeet kréien, sech ze defouléieren, als Ausgläich zu deene Stonnen, wou se an der Schoul roueg an hirer Bänk sëtze mussen. Och hei versteet sech en optimaalt Encadrement. Ausserdeem ass et wichteg, déi Jonk esou fréi wéi méiglech mat de Prinzipie vun enger Demokratie vertraut ze maachen. Hei begréissen ech ausdrécklech Projete wéi de Kannergemengerot. Dat erméiglecht de Kanner, sech fréi genuch fir eng Saach anzesetzen. Dir Dammen, Dir Hären, eng gutt Schoul fonctionnéiert nëmme mat guddem Personal. Dat hu mer hei zu Déifferdeng. Ech hoffen, dass dat och weiderhin esou bleift. Déi villfälteg Offer an eise Schoulen ass nëmmen da méiglech, wa mer op motivéiert Léierinnen a Schoulmeeschteren, Éducatricen an Éducateuren zréckgräife kënnen. Hinne jiddefalls vun dëser Plaz aus nach eemol en décke Merci.

70

Ouni e grousse Spezialist am Thema Contingent ze sinn, hunn ech mer soe gelooss, dass de Seuil liicht zréckgeet, an d’Tendenz déi ass, dass en nach weider erofgoe wäert. Ech hoffen, dat huet mëttel- bis laangfristeg keng negativ Konsequenzen op den Enseignement. Ech sinn awer frou ze héieren, dass mer ganz vill Stonnen hors contingent zur Verfügung gestallt kréien, wat eis natierlech dann erëm nei Méiglechkeete gëtt. Dir Dammen, Dir Hären, zu der Schoul gehéiert vill méi wéi vu moies aacht bis mëttes 12, 13 oder 16 Auer ze léieren. D’Betreiung vun de Kanner gëtt ëmmer méi noutwendeg, wou d’Maisons Relaisen eng grouss Roll spillen. D’Zesummenaarbecht mat der Schoul muss klappen, dass eng optimal Betreiung garantéiert ass. Villes ass an deem Beräich scho geschitt. Wann ee mat de Leit um Terrain schwätzt, entgeet engem awer net, dass nach Sputt no uewen ass. Heiansdo bestinn einfach nëmme banal Kommunikatiounsproblemer, déi eng effikass Zesummenaarbecht verhënneren. Generell ass et wichteg, dass mer de Maison Relais an allen Uertschaften adequat Infrastrukturen zur Verfügung stellen, déi un d’Besoine vun de Kanner ugepasst sinn. Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, et gëtt sécherlech nach munches ze soen. Ech mengen, ech sinn awer op déi wichtegst Aspekter agaangen. Mat der Schoulorganisatioun leeë mer de Grondsteen, dass eis Schoulen am nächste Schouljoer weiderhin hirer pädagogescher, sozialer a gesellschaftlecher Roll gerecht kënne ginn. Am Numm vun der LSAP, wëll ech nach eemol alle bedeelegten Akteuren e grousse Merci soen. Mir stëmmen dësen Text selbstverständlech mat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Här Bürger Dir hutt d’Wuert.

PASCAL BÜRGER (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen an Dir Häre Conseilleren,


léif Vertrieder vun der Press, Dir Dammen an Dir Häre vum Public, d’Schoulorganisatioun 2015/2016 weist a senge grousse Linne keng Neierunge par rapport zu den Organisatiounen aus deene leschte Joren op. Se ass, wéi ëmmer, entstanen an enker Zesummenaarbecht tëschent de Gemengenautoritéiten an deenen eenzelnen Akteure vum Terrain. Dofir erlaabt et, an eiser aller Numm, den Enseignanten an Enseignanteën, den Éducateuren an den Éducatricen, dem Service scolaire an och de Membere vun der Schoulkommissioun, e grousse Merci auszespriechen – ech hoffen, ech hu kee vergiess – fir hir Aarbecht an hiren Asaz am Déngscht vun eise Schoulkanner. Eis fält op, dass den Avis vun der Schoulkommissioun dëst Joer zimlech kuerz a knapp gefaasst ass. Wat sécherlech bedeit, dass et an der Schoulorganisatioun 2015/2016 näischt ze beanstanden an och wéineg Neies gëtt. Et komme grouss Erausfuerderungen op d’Schoulpersonal an d’politesch Responsabel duer, fir der demografescher an der sozialer Evolutioun vun eiser Gesellschaft Rechnung ze droen. Op där enger Säit kommen all Joer eng Rei vun neie Klasse bäi. Esouwuel am Précoce wéi och am Fondamental mécht dat fir d’Schouljoer 2015/2016 sechs Unitéiten aus, wou et der an der leschter Schoulorganisatioun nach siwe waren. Déi Kanner brauche Klassesäll an e qualifizéiert Encadrement. Mir mussen iwwer nei Schoulraim an en Engagement vu Schoulpersonal nodenken. Wéi aus dem Dossier erauszeliesen ass, ass dëst envisagéiert. Gläichzäiteg bedeit et e finanziellen Opwand. D’DP begréisst dat breetgefächert Ugebuet un zousätzleche périschouleschen Aktivitéiten a Mesuren an eiser Gemeng. Wéi, zum Beispill, den Appui pédagogique och ausserhalb vun de Schoulstonnen, d’Études surveillées, sozio-éducativ Aktivitéiten, Sport, de Kannergemengerot, de Liesclub, Vacances loisirs… Ech ginn net an den Detail. Dat fënnt een alles am Dossier erëm. Ech wëll awer och déi Marionnettespektakelen zu Lasauvage an der Poppespënnchen ervirsträichen,

déi zanter Juni 2015 organiséiert ginn. Dat ass eng ganz flott Initiativ.

Le conseiller communal remercie tous les acteurs au nom du LSAP.

Egal wéi kritesch oder positiv jiddwer eenzelnen, d’Evolutioun vun eiser Gesellschaft betruecht, d’Kanner sinn d’Basis vun eiser Gesellschaft an d’Zukunft. Dofir ass et eng politesch Nécessitéit, nei schoulpolitesch Reformen a Mesuren unzegoen an un éischter Stell den Dialog mat den Akteuren um Terrain ze sichen. Well ech ee vun deenen Akteure sinn, weess ech, dass dat net ëmmer de Fall ass. Dat wollt ech eng Kéier op dëser Plaz ënnersträichen. Et ass wichteg, dass eng Schoulreform am Konsens mat allen Akteure geschitt. Finalement ass et un der Politik, Responsabilitéit ze iwwerhuelen. Ech hoffen, dass se awer déi ugestriefte Reforme mat der néideger kritescher Distanz upeekt an am Wuel vun eise Kanner.

PASCAL BÜRGER (DP) ne voit

Am leschte Schouljoer 2014/2015, koumen Neierungen am Kader vun der Schoulorganisatioun, wou verschidde Klassen aus dem Précoce mat de Maison Relaisen zesummeschafft hunn, fir d’Kanner op pädagogeschem, relationellem a sozialem Plang besser ze encadréieren. Am Dossier gesi mer, dass dat fir dat nächst Schouljoer bäibehalen, esouguer punktuell erweidert a changéiert gëtt. Dofir e puer Froen un den zoustännege Schäffen: Léisst sech doraus schléissen, dass dës Neierung déi ugestrieften Ziler erreecht huet? A gouf an deem Kontext eng Evaluatioun virgeholl? Ebenfalls an der leschter Schoulorganisatioun, hate mir als Demokratesch Partei eis Bedenken zu der Ëmmodeléierung vun de Pausen ausgedréckt. Deemools haten d’Enseignanten eng Demande gemaach, fir d’Nomëttespaus vu méindes, mëttwochs a freides ewechzehuelen a bei der Moiespaus jeeweils fënnef Minutte bäizefügen. D’Skepsis vun eiser Säit war ubruecht, well mer waren a sinn nach ëmmer der Meenung, dass et wichteg ass, dass d’Kanner hirem Bewegungsdrang a regelméissege Pausenofstänn nogoen däerfen. A mer fäerten, dass eventuell duerch dës nei Pauseregelung, d’Komportementsproblemer vun de Kanner zouhuele wäerten. Dat ass sécherlech net wënschenswäert. Duerfir eis Froen: Ass eng Evaluatioun gemaach ginn, betreffend den Auswierkunge

71

pas, dans les grandes lignes, de nouveautés dans l’organisation scolaire 2015-2016 par rapport aux années précédentes. Elle a été élaborée par les autorités communales et les acteurs sur le terrain. Pascal Bürger remercie les enseignants, les éducateurs, le service scolaire et la commission scolaire. L’avis de la commission est particulièrement court, ce qui montre qu’il y a peu de nouveautés. Il faut pourtant tenir compte des défis occasionnés par le développement démographique et social. En 2015-2016, il y aura une augmentation de six élèves par rapport à l’année précédente contre sept en 2014-2015. Les enfants ont besoin de classes et d’un encadrement qualifié. Il faut penser à recruter du personnel et à construire des classes. Mais cela signifie dépenser plus. Les démocrates saluent l’offre variée en activités périscolaires et en mesures comme l’appui pédagogique, l’étude surveillée, le sport, le conseil communal pour enfants, le club de lecture, les vacances loisirs, etc. Le conseiller communal souligne l’ouverture du théâtre de marionnettes à Lasauvage. Les enfants sont le futur d’une société. Il est donc nécessaire de faire des réformes en dialoguant avec les acteurs sur le terrain. Une réforme scolaire ne peut se faire qu’avec le consentement de tous les acteurs même si à la fin, les hommes politiques doivent prendre leurs responsabilités. Il faut maintenir une distance critique pour le bien-être des enfants. Lors de la dernière organisation, il avait été décidé de faire collaborer plusieurs classes du précoce avec les maisons relais. Cette idée a été conservée et même développée pour 2015-2016. Les objectifs ontils été atteints? A-t-on procédé à une évaluation? L’année dernière, les démocrates s’étaient inquiétés du réaménagement des pauses. Les pauses de l’après-midi avaient été supprimées au profit de pauses plus longues le


matin. Or il est important que les enfants puissent bouger suffisamment et régulièrement. Autrement, les risques de troubles comportementaux augmentent. Y a-t-il eu des évaluations? Qu’en pensent les principaux concernés? Sans vouloir créer une relation de cause à effet, Pascal Bürger constate que les problèmes de comportement ont augmenté alors même qu’il existe de nombreux projets visant à les combattre. Les démocrates estiment que des projets innovants sont nécessaires en matière d’exercice physique, car le manque d’exercice est une des principales causes de problèmes comportementaux. Les enfants n’y peuvent rien, mais les nombreux divertissements digitaux les empêchent de remplir leurs besoins en exercice. Les statistiques démontrent que si les enfants bougent cinq minutes toutes les heures, ils peuvent travailler et se concentrer de manière plus efficace. Il faut des projets sur le plan communal. La violence augmente dans les écoles. Il faut donc poursuivre le travail entamé, mais aussi chercher de nouvelles voies. Les éducateurs, les psychologues et les maisons relais jouent un rôle important. Les problèmes ne sont pas les mêmes dans tous les quartiers et les plans de réussite scolaire varient en conséquence. Les PRS permettent aux responsables politiques de reconnaître les problèmes et de chercher des solutions. Des investissements sont nécessaires. Les démocrates ont constaté qu’il n’y a pas d’offre dys-dys-dys à Oberkorn. Pourquoi? Le ministère a accordé 13 postes pour gérer les remplacements. Estce suffisant? Qu’en est-il de l’absentéisme du personnel scolaire? Les cours intégrés en langue maternelle n’ont pas été reconduits. L’année dernière, ils n’avaient fonctionné qu’au Fousbann. N’y avaitil pas de demandes? Le DP soutient l’organisation scolaire, car elle se situe dans la lignée de ce qui a été fait auparavant. Mais les défis sont destinés à augmenter au cours des prochaines années. Les démocrates sont disposés à proposer leurs idées.

vun dëser neier Regelung op d’Verhale vun eise Schoulkanner? Wat sinn déi jeeweileg Aussoen? Mir wëllen hei kee Cause à effet hierstellen, mä wéi aus dem Dossier ervirgeet, geet d’Zuel vun de Schüler mat Komportementsproblemer an d’Luucht, obwuel ganz vill Offeren ugebuede ginn a Projete lafen, fir dëse Problemer entgéinzewierken. Als Demokratesch Partei denke mer, dass op kommunaler Ebene méi innovativ Projeten am Beräich vun der Bewegung sollten ugebuede ginn. Bewegungsmangel ass ee vun den Haaptproblemer vun eise Kanner a ganz vill aner Opfällegkeeten hänken domadder zesummen. Et ass net de Kanner hir Schold, dass dat esou ass. Mä mat deene sëllechen Ugebueter u medialen Divertissementer — et schwätzt ee vu ‚digital natives’ — erfëlle se, ongewollt, net méi hir natierlech Bedürfnisser. An deem Sënn weise mir op eng Statistik hin, déi seet, dass, wann an all Stonn fënnef Minutte Bewegungsunterrecht agefouert gëtt, d’Kanner éischter bereet sinn, matzeschaffen, sech besser konzentréiere kënnen an doduerch automatesch besser Resultater kréien. Dat menge mir mat neien innovative Projeten op kommunaler Ebene. Dass d’Gewalt an de Schoulen zouhëlt, ass erschreckend. Duerfir musse mir op deem ageschloene Wee weidergoe mat der Struktur Espace, awer och permanent no neie Weeër sichen. Do spillen d’Éducateuren, d’Psychologen an d’Maison Relais eng wichteg Roll. Mir sinn och der Meenung, dass déi Jugendlech adequat encadréiert musse ginn Dass d’Problemer net an alle Schoulen an an alle Quartieren déiselwecht sinn, gesi mir an de PRSen, de Plans de réussite scolaire. Um Fousbann zu Uewerkuer an um Woiwer, sinn déi prioritär Ziler: den Apprentissage vun de Sproochen, d’Lektür an d’Mediatioun. Zu Déifferdeng an zu Nidderkuer sinn et éischter d’Verbesserung vum Schoulklima, d’Gestioun vu Konflikter an d’Mediatioun. D’PRSe sinn e wichtegt Instrument fir déi politesch Responsabel, well se erla-

72

ben, d’Problemer ze erkennen. Deemno soll no Léisunge gesicht ginn, fir d’Leit um Terrain ze ënnerstëtzen. Et féiert kee Wee laanscht, noutwendeg Investissementer an d’Infrastrukturen déi de Besoine vun de Kanner entspriechen. D’DP huet nach e puer Froen zu verschiddene Punkten, wouriwwer eis den zoustännege Schäffen opkläre kënnt. Eis ass opgefall, dass zu Uewerkuer keng Dys-Dys-Dys-Offer besteet. Gouf et keng Demande oder gouf den Appui verlagert? Bei de Remplaçementer, déi vum gemengeneegene Service scolaire géréiert ginn, goufen 13 Poste vum Ministère accordéiert, fir haaptsächlech d’Congés de longue durée opzefänken. Ass dat ausräichend? A wéi gesäit den Taux d’absentéisme beim Schoulpersonal aus? D’Cours intégrés an der Langue maternelle ginn net méi fir d’Schouljoer 2015/2016 ugebueden, well déi Offer am leschte Schouljoer just um Fousbann gegraff hat. Hätt déi Offer net kënnte weidergefouert ginn oder waren net méi Demanden do? D’Demokratesch Partei kann de virleienden Dossier vun der Schoulorganisatioun 2015/2016 an de grousse Linne matdroen, well en eng Kontinuitéit par rapport zu de Jore virdru bedeit. Dofir wäerte mir mat Jo stëmmen. Mir wëllen awer nach eng Kéier ausdrécklech drop hiweisen, dass an deenen nächste Joren eng grouss Unzuel un Erausfuerderungen op eis Gemeng zoukomme wäerten, wat d’Schoulorganisatioun ubelaangt. Mir si gäre bereet, mat Ureegungen an Iddien eis Bäiträg ze leeschten. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Bürger. Wann een Ureegungen huet, kann een déi roueg an d’Schoulorganisatioun bréngen. Et brauch een net ze waarden, bis an engem Gemengerot driwwer ofgestëmmt gëtt, well et dann ze spéit ass. Nei Iddien an Ureegungen iwwert d’ganzt


Joer géife sécherlech zu engem gudden Dialog bäidroen. Här Schwachtgen, w.e.gl.

En anere Punkt ass, dass mer nach ëmmer e Mangel u Léierpersonal hunn. Vu 6.322 attribuéiert Leçonen, ginn aktuell nëmme 4.970 affectéiert.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

Dat ass e Manktum vun 1.352 Stonnen, wat ausseet, dass ongeféier 60 Léierpersounen an eiser Gemeng feelen. De Mangel u Léierpersonal ass nach net behuewen.

Als drëtte Spriecher eppes Neies zur Schoulorganisatioun ze soen, ass schwéier. déi gréng kënne sech enger ganzer Partie Äusserungen uschléissen. Den Här Bürger huet gesot, et wär net vill Neits an eiser Schoulorganisatioun fir d’nächst Joer. Dorop äntweren ech: Mir sinn top an eiser Schoulorganisatioun. A mer waren déi lescht Joren och schonn top a puncto Léierpersonal. An de leschten 20 oder 30 Joer hu mer d’Schoul hei zu Déifferdeng méi demokratesch opgebaut. Zesumme mam Léierpersonal, der Gemeng an de staatlechen Autoritéiten. Wann een de Berichter aus der Press iwwert d’Schoulorganisatiounen aus anere Gemenge gleewen däerf, hunn déi vill méi Problemer an Diskussioune wéi mir. Wéi ech bei eise Vertrieder aus der Schoulkommissioun nogefrot hat, wéi si dat neit Schouljoer beuerteelen, ass mer gesot ginn: „Trotzdeem, dass et déi éischt Schoulorganisatioun vun der Madame Falbo an hirer Équipe war, trotzdeem dass mer en neie Schäffen hunn, dee sech ëm d’Schoul këmmert, ass alles an enger roueger Atmosphär ofgelaf“. Also Harmonie am Ganzen. A konstruktiv Gespréicher am Besonneschen. Dofir ass déi ganz Équipe ze luewe fir déi Aarbecht, déi si geleescht huet. All déi Virlagen, déi mer fir d’Schoulorganisatioun kréien, complétéiere sech vu Joer zu Joer a mer ginn op déi allermeeschte Besoine vun eise Kanner an. Et bestinn natierlech ponctuell Schwieregkeeten an Diskussiounspunkten. Den Inspektorat seet zum Beispill dass verschidde Kanner eng Rundumbetreiung bräichten an dass dat schwéier wär, an der Klass selwer ze maachen. Dofir bräicht ee méi Stonnen. A méi Stonne kritt een awer erëm net esou einfach vum Ministère accordéiert. Dat ass ee Punkt.

D’Cours intégrés goufen ofgeschaf a Cours externes agefouert. Dat fannen ech bedauerlech, well et en Zousaz u Stonne bedeit, wou d’Kanner ausserhalb der Schoulzäit mussen higoen. Ech hu mer Gedanken iwwert de Plan d’intervention gemaach — méi prezis iwwert d’Organisatioun en cas de force majeure. D’lescht Joer koum et zu Longlaville zu engem Groussbrand. Wéi fonctionnéiert de Warnsystem an eise Schoulen, wa wierklech en toxeschen Alarm wär? Wéi komme mer un d’Léierpersonal an un d’Kanner, fir se an Noutsituatiounen ze warnen? Ech wëll d’Fête sportive erëm eng Kéier ervirhiewen. Déi Fête sportive internationale fonctionnéiert zënter méi wéi 40 Joer. Et ass eng vun deenen eenzege Plazen am Léierberäich, wou de Bénévolat eng grouss Roll spillt. Ech wëll all deene Leit félicitéieren, déi dat nach ëmmer maachen. École nature an Technikschoul sinn eis Vorzeigeprojeten, déi all Joers ausgebaut ginn. Ech hätt e puer Remarquen zu de Séjouren ze maachen — zu der Colonie scolaire. Ech géif virschloen als Gemeng mat eranzeklammen. Méi aktiv ze ginn. Méi eng Participatioun an der Gestioun. Hëllefen, verschidde Sitten opzebauen, wou mer selwer Locataire wieren. Et ass wichteg, iwwert d’Regioun erauszegoen, dass d’Kanner aner Länner a verschidde Géigende kenneléieren. An deem Kontext géif ech et gutt fannen, erëm iwwert d’Konzept vun de Villes jumelées nozedenken, wat den Austausch vu Schüler ubelaangt. Ech sinn der Meenung, mer sollten d’Konzept vun de Villes jumelées an d’Erzéiung mat abezéien. Zum Schoulwee: Et gëtt däitlech gemaach, dass mer de Courage missten hunn, fir doranner virunzekommen.

73

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) suggère à M. Bürger de faire ses propositions au cours de l’année. Car s’il attend la séance de présentation de l’organisation scolaire, il sera trop tard.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) n’a plus grand-chose à dire et ne peut que s’associer aux propos précédents. M. Bürger a dit qu’il n’y a que peu de nouveautés. Mais l’organisation scolaire de Differdange est excellente. Au cours des 20 ou 30  dernières années, l’école est devenue plus démocratique. À en juger par les articles de journaux, les autres communes ont bien plus de difficultés. Le conseiller communal s’est renseigné auprès de la commission scolaire et a appris que tout s’est bien passé malgré un nouvel échevin à l’enseignement et un nouveau responsable du service scolaire. Il faut donc louer toute l’équipe pour son travail. L’organisation est plus complète d’année en année et tient compte de la plupart des besoins des enfants. Toutefois, l’inspectorat demande plus d’heures pour s’occuper d’enfants nécessitant un accompagnement constant. Mais il est difficile d’en obtenir du ministère. En outre, il manque une soixantaine d’enseignants à Differdange. Les cours intégrés ont été supprimés et les cours externes créés. C’est regrettable, car cela représente des cours en dehors des heures scolaires. Qu’en est-il de l’organisation en cas de force majeure? L’année dernière, il y a eu un incendie à Longlaville. Comment cela fonctionnet-il? La fête sportive internationale est organisée depuis 40  ans. Le bénévolat y joue un rôle important. L’orateur félicite les personnes engagées. L’école nature et l’école technique sont développées tous les ans. Fränz Schwachtgen voudrait que la commune soit plus active en ce qui concerne les colonies. Il faudrait développer des sites. Les enfants doivent visiter d’autres régions et pays. Peut-être pourrait-on réaliser


un projet avec les villes jumelées. Pour ce qui est du chemin de l’école, il faut faire des progrès. Plusieurs solutions ont été proposées lors de la conférence avec le ministre Bausch. La coupe scolaire montre tous les ans que certains enfants ont du mal à rouler à vélo. Il faudrait le leur apprendre. Autrement, des situations dangereuses peuvent se créer. Un projet est possible avec le CIGL. Le règlement de permutation du personnel scolaire contribue aussi à plus de démocratie. Il a occasionné beaucoup de débats au cours des dernières années. Mais il est juste et la commune le soutient. Fränz Schwachtgen estime que les enseignants motivés ont besoin de reconnaissance et de calme. Leur travail ne peut pas être comparé à 40 heures dans un bureau, pourtant ils travaillent 40  heures ou même plus. La population peut être tranquille: un enseignant travaille beaucoup pour son salaire.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) explique que pour ceux qui sont conseillers communaux depuis longtemps, il est difficile de dire de nouvelles choses sur l’organisation scolaire. L’ampleur du dossier démontre l’engagement de la commune de Differdange dans ce domaine. La page 17 stipule que certains postes ne seront déclarés vacants qu’en 2015-2016. Le conseiller communal suppose qu’il s’agit d’une erreur. À la page 34, il est question du ministère de la Famille. Or c’est désormais le ministère de l’Éducation nationale qui est responsable des maisons relais. Il s’agit d’un détail qui s’explique sans doute par l’ampleur du dossier. Il ne faut pas faire semblant que l’organisation scolaire n’a pas évolué. Au contraire: beaucoup a été fait, notamment dans l’évaluation des PRS. L’orateur remercie à son tour tous ceux qui ont collaboré au dossier. On peut se demander pourquoi ces remerciements, car on pourrait aussi bien remercier tous les bureaux d’études à chaque projet. Mais l’ampleur du travail est exceptionnelle et mérite reconnaissance.

An der Konferenz mam Minister Bausch, déi am Ale Stadhaus stattfonnt hat, goufen eng Partie Solutiounen zu engem Verkéierskonzept opgezeechent, fir de Fousswee an de Vëloswee méi sécher ze maachen. Bei der Coupe scolaire stellt sech all Joer eraus, dass verschidde Kanner Problemer hu mam Vëlofueren. Et kënnt ee vläicht an engem Éducation-physiques-Cours oder an engem Technikcours de Kanner d’Handhabung vum Vëlo bäibréngen. Well bei der Coupe scolaire gesäit een, dass dat net ëmmer klappt an herno fuere se op engem Parcours, wou se mam reguläre Verkéier konfrontéiert ginn. An da kënnt et heiansdo zu drolege Situatiounen. Vläicht kënnt de Cigl mam Projet Vëlo dozou bäidroen, déi Situatioun ze verbesseren.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Ech gesinn, dass herno iwwert de Règlement de permutation vum Léierpersonal ofgestëmmt gëtt. Déi Regelung dréit och zur Demokratie vum Unterrecht bäi. Den Historique aus de leschten 30 oder 40 Joer kennen ech ganz gutt. Dat huet nach all Joers zu Problemer a Streidereie gefouert. Dee Règlement de permutation ass elo offiziell vun der Gemeng ugeholl a mir stinn hannert deem. Et besteet keen Zweifel un der Richtegkeet vun esou engem Reglement, duerch dat mer déi néideg Rou a Fridden an den Enseignement kréien.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

Ech wëll kuerz op den Enseignantsberuff agoen, well en dacks an der Kritik steet an déi lescht Zäit vill Streidereien an Diskussioune mam Ministère opkommen. Ech mengen, dass e motivéierten Enseignant grad Rou an Unerkennung brauch fir déi Aarbecht, déi e leescht. Deem säi Beruff ass net mat enger 40-Stonnen-Tâche an engem Büro ze vergläichen, mä hien huet trotzdeem awer eng 40-Stonnen-Tâche — esouguer au-delà. Well e motivéierten an en engagéierten Enseignant huet vill Aarbecht. Fir d’Populatioun dobaussen ze berouegen: Dee schafft ganz haart fir seng Suen an am beschte Sënn vun de Kanner. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Här Diderich, w.e.gl.

74

Merci, Här Traversini. Wéi den Här Liesch scho gesot huet, fir déi, déi scho méi laang am Gemengerot sinn, gëtt et all Joers méi en Challenge, eppes zu der Schoulorganisatioun ze soen, well déi se gutt kennen. Iwwert d’Joren ass doraus en décken Dossier ginn, wou eng ganz Rei Saachen zu Déifferdeng opgebaut goufen. Dat weist, wéi engagéiert mer an deem Thema sinn. Ech wollt just zwee Detailer opwerfen. Op der Säit 17 steet: «Certains postes ne seront déclarés vacants que pour l’année scolaire 2015/2016». Ech mengen, do ass e Feeler ënnerlaf.

Op wéi enger Säit?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Säit 17, ënnen, kuerz iwwert dem Punkt 1.8, fir d’Posten, déi ausgeschriwwe ginn. Dat anert ass: Säit 34 gëtt nach de MIFA erwähnt. Mëttlerweil si mer beim Ministère de l’Éducation nationale ukomm, fir d’Maisons Relais. Et ass just e klengen Detail. Dat kënnt dohier, datt et e groussen Dossier ass. Et däerf een elo net maachen, wéi wann an der Schoulorganisatioun näischt geschitt wär. Et ass souguer ganz vill geschitt — zum Deel och an der Evaluatioun vun de PRSen, wat wichteg ass. Et kann ee sech froen, firwat de Leit ëmmer vill Mercien ausgedréckt ginn, déi un de Projete schaffen. Ech schléisse mech deenen un. Mir soen elo net bei all Dossier dem Bureau d’étude Merci, dass en dat an dat gemaach huet oder Merci deem an deem, dass en dat an dat gemaach huet. Mä déi Mercie kommen, well vill Aarbecht geleescht gëtt vu ville Leit. Dofir ass et wichteg, déi Reconnaissance auszeschwätzen. All déi Projeten, wéi Naturschoul, Technikschoul, Art à l’école, Liesungen, Kannergemengerot oder Reitpädagogik entstinn aus engem


staarken Engagement vun de Leit, dem Wëlle Saachen anescht ze maachen, besser ze maachen, méi op d’Besoinen anzegoen. Dat si keng Iddien, déi vun uewe kommen, mä déi vun de Leit selwer kommen. An et ass wichteg, dass dat vun eis unerkannt gëtt. Den Défi ass awer, déi verschidden Approchen oder extra Aktivitéiten an den Alldag vun der Schoulgemeinschaft ze integréieren. Déi verschidden Aarbechte sollen net nëmmen an der Technikschoul, an der Naturschoul, am Art à l’école oder am Kannergemengerot gemaach ginn, mä et ass och wichteg, dass dat an der Schoul geschitt. Dass d’Enseignante sech grad esou dorëms këmmeren, en vue vun der Naturerzéiung, der Kreativitéitserzéiung an der Kulturfërderung. Dat ass en Défi, deen ëmmer erëm bleift. Et ass net all Enseignant, deen déi nämlecht Passioun an déiselwecht Approche huet a sech déi néideg Méi gëtt, sech an déi Saachen eranzeschaffen. An der Technikschoul maachen net nëmmen d’Kanner Aktivitéiten, mä d’Enseignante kréien och Tuyaue mat op de Wee, fir déi Fërderung an hir Alldagsaarbecht ze integréieren. Ech hätt zwou Froen zum Espace. D’lescht Joer gouf sech beklot, et wär net genuch Personal do. Zum Deel gouf vun Dezentraliséierung geschwat. Ech wollt nofroen, ob d’Personal verstäerkt ginn ass. Dat geet net kloer aus dem Dossier ervir. Gëtt et nach ëmmer Iwwerleeungen, méi Strukturen ze schafen? D’Reitpädagogik wëll ech besonnesch ervirhiewen. Dat schéngt eng effikass Method ze sinn. Am Dossier steet de Saz: «Pour ces élèves, un changement fondamental dans leur comportement a pu être constaté pour toutes les leçons de pédagogie équestres, mais également dans leur comportement en général». E Saz, dee mer net bei all Projet stoen hunn. Och net am Espace. Et geet Rieds vu fënnef Schüler, déi dovunner profitéieren. Dofir meng Fro: Wann eppes esou gutt gräift, firwat gëtt et dann net vill méi agesat? D’Reitpädagogik wär eng gutt pädagogesch Alternativ, déi d’Eraushuele vun de Kan-

ner aus de Klassen op e Minimum reduzéiert géif. Mä dat ass net ëmmer ze evitéieren. Zu Déifferdeng hu mer nach aner pädagogesch Methoden. Zum Beispill d’Waldorfschoul. Do sinn zum Deel Kanner, déi aus ëffentleche Schoulen erausgeholl goufen, well se negativ opgefall waren, hir Eltere se an déi Schoul geschéckt hunn an et an där Schoul op eemol klappt. An anere Gemengen ass dat anscheinend och esou. Dat weist, dass déi Aart a Weis, Schoul ze halen, bei de Kanner gutt ukënnt; wou de Rhythmus vläicht e ganz aneren ass. D’ëffentlech Schoul misst dat considéréieren a sech un deene Methoden inspiréieren, dass all Schüler dovunner profitéiere kéint an individuell op en agaange kéint ginn. Wat an der Praxis leider net ëmmer de Fall ass. Engersäits gëtt et Kanner, déi iwwerfuerdert sinn. Anerer sinn ënnerfuerdet. Dat ass net an alle Klassen de Fall, mä ech héieren ëmmer nees vu Schüler, déi eng Matière schonn no zwou Wochen assimiléiert hunn a sech da véier Woche langweilen. Dann ass et ze verstoen, dass déi sech net méi konzentréieren an déi aner Kanner mat oflenken. Et sinn natierlech och Kanner drënner, déi en anere sozialen Hannergrond hunn an aus sozial benodeelegte Famillje kommen, déi awer immens Capacitéiten opweisen, deenen hir Problemer medizinesch behandelt ginn. Wann ee méi individuell op déi Kanner agoe géif, bräichte se vläicht net onbedéngt op Medikamenter oder en Espace zréckzegräifen. Dofir brauch een dann awer genuch Léierpersonal an déi néideg Approche. Et ass net nëmmen eng Fro vu Ressourcen, vu Stonnen – dat och –, mä eben och vun der pädagogescher Approche. Een Dossier, dee mat der Zäit ëmmer méi dënn ginn ass an elo guer net méi do ass, ass d’Thema ëmweltfrëndlech Schoul. Dee Projet ass net dran. Ech kommen awer drop ze schwätzen. Et ass heiansdo de Fall, wann een owes laanscht d’Schoule geet, dass Computeren oder Luuchten an de Säll ugelooss ginn. Dofir ass vläicht d’Botz-

75

Des projets comme l’école nature, l’école technique, l’art à l’école, les lectures ou le conseil communal pour enfants ne sont possibles que grâce à l’engagement de ces personnes. Ce ne sont pas des idées dictées par les responsables. Le défi consiste cependant à intégrer ces activités dans la vie scolaire quotidienne. Les enseignants doivent contribuer à l’apprentissage culturel, écologique et créatif. Or tous les enseignants n’y mettent pas la même passion et les mêmes efforts. À l’école technique, par exemple, les enfants participent aux activités et les enseignants reçoivent des conseils sur la façon de mettre les éléments en pratique pendant les cours. L’année dernière, il avait été dit que l’Espace manquait de personnel et il avait été question de décentralisation. Qu’en est-il? Le dossier n’est pas clair. L’organisation scolaire souligne l’efficacité de la pédagogie équestre. Pourquoi alors ne développe-t-on pas cette activité? Cela permettrait de réduire les situations où il faut sortir les enfants de leurs classes. À Differdange, on peut aussi opter pour l’école Waldorf, qui obtient de bons résultats avec des enfants rencontrant des difficultés à l’école. L’école publique devrait peut-être s’inspirer de ces méthodes pour que tous les enfants en profitent. Dans la pratique, ce n’est malheureusement pas le cas. Certains enfants sont surmenés tandis que l’on n’en demande pas suffisamment à d’autres, qui s’ennuient au bout de quelques leçons. Il existe évidemment aussi ceux qui proviennent de familles défavorisées, mais qui ont de grandes capacités. Il faut donc essayer de s’occuper des enfants individuellement avant de recourir à des médicaments. Pour cela, il faut suffisamment d’enseignants et la bonne approche pédagogique. Les ressources seules ne suffisent pas. Le thème de l’école écologique a totalement disparu du dossier. Le soir, quand il passe devant les écoles, Gary Diderich constate parfois que les lumières et les ordinateurs sont allumés. Il se peut que


les femmes de ménage en soient la cause. Mais où en est ce projet? L’effectif des classes est positif. Cependant, un des tableaux indique une moyenne générale de 20,3 élèves pour le cycle  3 alors que la moyenne par bâtiment est de 15 ou 16  élèves. Ce doit être une erreur. Le collège échevinal vise à ouvrir des sites scolaires plus petits. C’est une bonne chose. Où en est le projet de l’école à plein temps? Qu’en est-il du projet des nouvelles cours de récréation auquel les enfants et les parents devaient participer? Les plans de réussite scolaire et l’enseignement à deux sont définis de manière plus claire. Un bilan est-il prévu pour l’année prochaine? Y aura-t-il des adaptations? Les enseignants peuvent généralement choisir leurs propres formations. Des propositions avaient été faites dans ce contexte l’année dernière. Où en est-on? Certains élèves d’autres communes viennent à Differdange et d’autres partent. Y a-t-il des chiffres précis?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que les chiffres sont dans le dossier.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) a entendu dire qu’un peu partout dans le pays, l’accès aux cours de récréation a été limité aux parents. Pourquoi? Est-ce le cas partout à Differdange? Une telle barrière serait regrettable. Qu’en est-il de l’école européenne? Ce doit être une école primaire. Comment sera-t-elle organisée? Est-elle destinée uniquement aux Differdangeois?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) constate que M. Diderich a posé beaucoup de questions même s’il s’agit de sa quatrième organisation scolaire.

ALI RUCKERT (KPL) rappelle que selon un conseiller de la majorité, l’organisation scolaire serait excellente. Tout de suite après, il a regretté le manque de personnel. Dans ce cas, l’organisation ne peut

personal verantwortlech. Ech wollt nofroen, ob do eppes ënnerholl gëtt. Wat ass zënterhier geschitt? Den Effektiv vun de Klassen ass ganz positiv. An der Tabell steet awer eng komesch Rechnung. Se weist en Duerchschnëtt vun 20,3 Schüler am Cycle 3. Dat ass bestëmmt e Feeler. Well an alle Schoulen hu mer en Duerchschnëtt vu 15 oder 16 Schüler. Da kënne mer net op e Cumul vun 20,3 kommen. Ze begréissen ass, dass de Schäfferot méi kleng Schoulsitte viséiert. Dat muss d’Zil sinn. Et freet mech, dass Iwwerleeungen an déi Richtung geholl ginn. Ech wollt emol nofroen, wou d’Ganzdaagsbildungsstruktur drun ass? Wéi wäit sinn déi Aarbechten? Eng aner Fro hätt ech zu der Neigestaltung vun de Schoulhäff, wou d’Kanner, d’Elteren an d’Enseignantë mat participéieren. Gëtt et do nei Elementer? Sinn déi Projeten ënnerwee?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dann hätt ech eng Fro, wat de Kontakt vun den Elteren an den Enseignanten ubelaangt. Ech hu matkritt, dass net nëmmen hei, mä uechtert d’ganzt Land, ëmmer méi d’Regel opkënnt, wou den Elteren den Zougang zu de Schoulhäff limitéiert gëtt. Dat heescht, dass d’Eltere baussent dem Schoulhaff bleiwe mussen. Ech géif dat bedaueren, wann dat systematesch esou wär, virun allem fir déi kleng Kanner aus dem Précoce oder aus der Spillschoul. Dass déi quasi eng Barrière gemaach kréien. Wat sinn d’Grënn fir déi Regelung, déi ëmmer méi opkënnt? Ass dat op alle Sitten zu Déifferdeng de Fall oder just op vereenzelter? Zulescht hätt ech e puer Froen zu der Europaschoul. Dat soll jo eng Primärschoul ginn. Wéi gëtt déi Schoul organiséiert? Ass déi just fir Déifferdenger Kanner oder och fir Kanner aus anere Gemenge geduecht a wien décidéiert doriwwer? Ech soen Iech Merci.

D’Plans de réussite scolaire an den Enseignement à deux, déi an dësem Dossier méi kloer gefaasst gi sinn, sinn ausdrécklech ze begréissen. Meng Froen dozou sinn: Gëtt e Suivi gemaach, wou een d’nächst Joer e Bilan zéie kann, wat dat bruecht huet? A kommen nach weider Adaptatiounen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Eppes, wat net ugeschwat ginn ass, ass d’Formatioun vum Léierpersonal. Oft verlafen déi no de Preferenze vun den eenzelnen Enseignanten. D’lescht Joer gouf e Virschlag gemaach, wéi een domadder ëmgeet. Si Formatioune virgesinn?

ALI RUCKERT (KPL):

Et ass gesot ginn, dass Kanner aus anere Gemenge bei eis kommen an aus eiser Gemeng an anerer ginn. Gëtt et Chiffere vun den Déplacementer zwëschen de Lokalitéiten? Et wär interessant, gewuer ze ginn, aus wat fir engen Ursaachen dat geschitt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat steet am Dossier.

76

Merci, Här Diderich. Och wann et schonn Är véiert Schoulorganisatioun ass, hutt Der nach vill Froen. Här Ruckert.

Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, virdrun huet e Vertrieder aus der Majoritéit gesot, eis Schoulorganisatioun wär top. An am selwechten Otemzuch sot en, mir hätten awer e Mangel u Léierpersonal. Bei deem „Top“, feelt fir mech awer nach e bëssen, well wann et e Mangel u Léierpersonal gëtt, kann dat net esou top sinn. De Schäffe Liesch sot am Zesummenhang mat de pädagogesche Projeten, mer hätte bei Wäitem net genuch Stonnen a se missten am Fong verdräifacht gi bei verschiddene Projeten. Do feelt also nach muenches. Ech ginn net op all Froen an. Et si scho vill Aspekter beliicht ginn. Ech wëll mech och deene Mercien uschléissen, déi hei gesot gi sinn.


Ech fannen dat eng positiv Entwécklung an der Technikschoul, déi den Här Liesch ervirgehuewen huet, fir d’Kanner mam Handwierk vertraut ze maachen a se dofir ze interesséieren. En huet awer ausserdeem e Saz gesot, deen engem ze denke gëtt: Verschidde Projete géifen «dans les limites budgétaires» organiséiert ginn. Dat ass näischt Neits, mä dat ass awer bedenklech, well domat kréie mer keng Schoul vun der Chancëgläichheet. Soulaang Suen do si fir e Militärfliger vun 200 Milliounen Euro ze bezuelen… (Gelaachs) …Déifferdeng awer net genuch – dir kënnt roueg laachen… (Ënnerbriechung) D’Kanner laachen net, wa se kee Schoulmeeschter hunn! Wann Déifferdeng net genuch Schoulmeeschteren huet, ass dat e Problem. Dee léist een nëmmen, wann een der Schoulorganisatioun zu Déifferdeng wéi och an anere Gemenge genuch Suen zur Verfügung stellt. An dat ass offensichtlech net de Fall mat där Spuerpolitik, déi d’Regierung am Éducatiounsberäich mécht.

ouni Qualifikatioun verloossen. Et misst ee sech vläicht och emol d’Fro stellen, wéi een doranner weiderkënnt. Well wichteg ass jo net, wéi een d’Schoul organiséiert, mä wat herno dobäi erauskënnt.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dofir ass d’Europaschoul esou wichteg, wou Dir dogéint sidd.

ALI RUCKERT (KPL): Firwat schwätzt Der elo vun der Europaschoul? D’Europaschoul ass gemaach fir d’Kanner vun auslännesche Manager…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass net wouer.

ALI RUCKERT (KPL): … déi op Lëtzebuerg kommen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

Och fir déi Kanner. Déi Kanner hunn dat Recht grad esou wéi eis.

Mir schwätzen hei just vun de Séjouren, gell.

ALI RUCKERT (KPL):

ALI RUCKERT (KPL): Jo. Ech hunn dat och esou verstanen.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Ech war mer net ganz sécher.

ALI RUCKERT (KPL): Ech hu gesot, mer hu keng Schoul vun der Chancëgläichheet. Dat gesäit een dorun, dass zu Déifferdeng am Verglach mat anere Gemengen iwwerduerchschnëttlech vill Kanner d’Schoul

An nëmmen een Deel vun den Déifferdenger Kanner däerfen dohinner goen. Mä dat Verspriechen, dass Déifferdeng e klassesche Lycée kréie géif, ass net agehale ginn. Dat ass d’Realitéit. Dir kënnt esou frou sinn, wéi Dir wëllt. Op alle Fall hu mer keng Entwécklung, déi a Richtung Chancëgläichheet geet. An et stellt een haut nach ëmmer fest, dass sech e groussen Deel vu Kanner aus Aarbechterfamillen net weiderentwéckele kënne mat deem System, dee mer hei hunn. Do kënnen nach esou vill Plooschteren op en hëlzent Been gepecht ginn. Dat ännert näischt dorun.

77

pas être excellente. M. Liesch a dit que pour les projets pédagogiques, il faudrait tripler le nombre d’heures. Il y a donc des manques. Ali Ruckert s’associe aux remerciements exprimés par les autres orateurs. L’évolution de l’école technique est une bonne chose. Il faut faire découvrir l’artisanat aux enfants. M.  Liesch a aussi dit que certains projets sont organisés dans les limites budgétaires. C’est regrettable, car de cette façon, l’école n’offrira jamais les mêmes chances à tous. Pourtant il y a de l’argent pour construire des avions militaires de 200 millions d’euros. (Rires) Ali Ruckert constate que les enfants ne rigolent pas quand ils n’ont pas d’enseignant. Pour résoudre ce problème, il faut de l’argent. Mais le gouvernement fait des économies dans le domaine de l’éducation.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) précise que sa remarque sur les limites budgétaires concernait uniquement les séjours.

ALI RUCKERT (KPL) le sait bien. Il répète qu’il n’y a pas d’égalité des chances à l’école. En effet, à Differdange, la moyenne des enfants quittant l’école sans qualifications est plus élevée qu’ailleurs. Il ne suffit pas d’organiser l’école. Il faut voir ce qu’il en ressort. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) signale que M. Ruckert est pourtant contraire à l’école européenne.

ALI RUCKERT (KPL) ne voit pas le rapport. C’est une école pour les enfants des managers étrangers.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rétorque que c’est faux, mais que même ces enfants-là ont le droit d’aller à l’école.

ALI RUCKERT (KPL) réplique que seule une partie des Differdangeois pourra y aller. Pourtant, on avait promis un lycée classique à Differdange. Voilà la réalité. M. Traversini a beau être content, il n’y a pas d’égalité des chances et


les enfants issus de milieux ouvriers ne peuvent pas s’en sortir. C’est comme mettre des sparadraps sur une jambe de bois. Il faudrait une école polytechnique globale inspirée de la RDA comme en Finlande ou en Suède. Les enfants issus de milieux défavorisés y ont leurs chances.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’est pas sûr d’avoir compris. M. Ruckert mentionné la RDA?

a-t-il

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) confirme.

ROBERT

MANGEN

(CSV)

s’associe à son tour aux remerciements. Certaines classes ne comportent que 12 ou 13 élèves. Il faut donc plus de salles et de personnel. Il faudrait se baser sur les variations démographiques pour mieux estimer les besoins en nouveaux établissements. Réalise-t-on un suivi des projets comme le dys-dys-dys? Qu’en est-il du taux de réussite scolaire?

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) constate que beaucoup de questions ont été posées. Il va y répondre l’une après l’autre en espérant ne rien oublier. La commune demande par écrit aux parents s’ils souhaitent inscrire leurs enfants au précoce, ce qui n’est pas obligatoire. Certains ne répondent pas à la lettre. Tôt ou tard, les inscriptions sont clôturées. Cependant, il est toujours possible d’inscrire les enfants en cours d’année à condition qu’il reste des places. Mais ce n’est plus un droit des parents et la commune ne crée pas de classes supplémentaires à moins d’une demande énorme. Malheureusement, les parents ont souvent tendance à ne pas répondre aux lettres. C’est la même chose dans le cas des maisons relais. M. Hobscheit a aussi posé la question des ordinateurs dans les écoles. Il y en a quelque 500. Cela représente 3  ordinateurs par salle en moyenne, mais dans le préscolaire, il y en a plutôt un ou deux. La question des ordinateurs avait

Wichteg wär et, wa mer eng polytechnesch Gesamtschoul hätte vun der Chancëgläichheet, wéi dat zum Beispill am Norde vun Europa a Finnland an a Schweden funktionéiert, déi sech wäitgehend dem Schoulmodell vun der DDR inspiréiert hunn. Wou sech erausstellt, dass och Kanner aus mannerbemëttelte soziale Kreesser an der Schoul weiderkommen. Dat ass bei eis leider net ëmmer de Fall.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): DDR? Hunn ech dat richteg héieren? DDR?

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Jo.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Mangen, w.e.gl.

ROBERT MANGEN (CSV): Ech hale mech kuerz, Här Buergermeeschter. Ech schléisse mech och de Mercie vun de Virriedner un. Ech wollt just zwou Bemierkunge maachen. Et ass ons opgefall, datt a munche Klassen eng relativ kleng Unzuel u Schüler — zwëschen 10 an 13 — besteet. Dëst bedeit fir ons Gemeng awer eng Méiausgab a puncto Personal a Raimlechkeeten. Et wär vläicht sënnvoll, sech an Zukunft op eng gewësse Schülerzuel ze begrenze mat Berücksichtegung op déi méiglech demografesch Variatiounen. Da kënnt een d’Raimlechkeete besser plangen a gesinn, ob nei Schoulgebaier néideg wären oder net. Ech wollt froen, ob et e Suivi an de Bewäertunge gëtt vun deene verschiddene Projete wéi zum Beispill vum Dys-Dys-Dys? A wéi gesäit et mam Taux de réussite scolaire aus? Ech soen Iech Merci.

78

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Mangen. Här Liesch, Dir hutt d’Wuert.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci. Dat waren elo vill Froen. Ech hoffen, dass ech keng vergiessen. Wann dat de Fall wär, stellt se nach eng Kéier. Ech beäntwere se der Rei no, souwéi ech se hei opgeschriwwen hunn. Fir d’Éischt zum Här Hobscheit. Dir hat d’Fro gestallt vun deene 36 Leit, déi net op d’Inscriptioune geäntwert haten. Dat ass effektiv e Problem. Mir schreiwen d’Leit un, ob se hir Kanner an de Précoce aschreiwe wëllen oder net, wat jo net obligatoresch ass. Da sinn eng Partie Leit, déi äntweren, an eng Rëtsch Leit, déi eis iwwerhaapt net äntweren. Déi Zuel ass an de leschte Joren allerdéngs eropgaangen. Natierlech gëtt et iergendwann clôturéiert, wou mer den Deckel drop maachen a soen, d’Zäit wier iwwerschratt. Et besteet awer nach d’Méiglechkeet während dem Joer, wann een en Termin verpasst huet, an et sinn nach Plaze fräi, fir seng Kanner opsetzen ze loossen. Mä et ass dann awer keen Droit méi. Mir maachen net extra eng Klass op, ausser et bestéing eng riseg Demande. Dat ass e generellt Phenomen — an net nëmmen hei an der Gemeng—, dass wann Elteren ugeschriwwe ginn, ee kee Feedback kritt. Dat wäerte mer am nächste Gemengerot erëm gesinn, wann et ëm d’Maison Relaise geet. Do ass et leider net aneschters. Dir hat d’Fro gestallt vun de Computeren an eise Schoulen. Et sinn der eng ronn 500. Neelt mech elo net op déi genau Zuel fest. Et sinn an der Regel dräi PCe pro Klassesall. Am Préscolaire ass et éischter een, respektiv zwee. Virun e puer Joer hate mer hei am Gemengerot d’Diskussioun, op wivill mer sollten hi steieren. Et goufen deemools dräi Modeller opgezeechent. Ee Modell war, fir d’Zuel vun de Computeren an de Klassesäll eropze-


setzen. En anere Modell war, fir Informatikssäll an de Schoulen anzeféieren. A mir haten eis deemools fir déi drëtt Solutioun entscheet. Dat sinn déi sougenannten „Éduzenteren“. Dat si Laptoppen, déi de Klassen zur Verfügung stinn, déi mobil sinn an déi am Gebai gelount kënne ginn. Do gëtt et en interne Kalenner. Mir hunn en Délégué à l’informatique, deen dat géréiert. Den Éducateur kann den Éduzenter fir ee Moie reservéieren. Oder méi laang, wann e wëll. Do ass e Beamer an e Printer dran. En ass mat allem ausgestatt. Dat funktionéiert ganz gutt. Et gëtt ganz gutt ugeholl. Ech mengen, dat war eng gutt Léisung fir eis Schoulen. Dann hat Der gefrot, wéi d’Schoulen an d’Maison Relais zesummeschaffen, a sot, dass d’Kommunikatioun ganz wichteg wär. Do hutt Der absolutt recht. Dat sinn zwee Systemer, déi ëmmer parallell gelaf sinn an elo zesummefanne sollen. Dat ass natierlech nëmme méiglech, andeem ee ganz vill mateneen diskutéiert a koordinéiert. Dat gëtt esou zu Nidderkuer an um Woiwer an deenen neie Gebaier praktizéiert. Mir krute vum Ministère d’Virschrëft, dass d’Schoul an d’Maison Relais ënnert engem Daach solle funktionéieren. Am Moment si mer nach a Verhandlungen, wou konstruktiv Gespréicher gefouert ginn. D’Leit si bereet matzeschaffen. Et tauchen e puer kleng praktesch Froen op säitens den Éducateuren, well de Précoce um Woiwer an d’Maison Relais eriwwer plënnert, wéi: Däerf ech mäi Miwwel mathuelen? Däerf ech als Enseignant mäi Sall nach selwer gestalten? Ass dat iwwerhaapt nach mäi Sall? An d’Éducateuren aus der Maison Relais äntweren dann: Jo, mä mir hu jo awer och nach Maison Relais dran. An da muss ee sech treffen. Do gëtt et elo ganz konkret. Et muss ee sech säin Terrain ofstiechen. Et bleift nach ganz vill ze maachen. Däers si mer eis bewosst. Mir ginn awer net mat der Briechstaang vir. Ech sinn e verwennte Verfechter dervun, dass d’Leit Léisunge fanne mussen. Déi fënnt een net, wann een dat vun uewen erof décidéiert.

Et koume Froe vum Här Bürger iwwert den Dys-Dys-Dys. Zu Uewerkuer hu mer effektiv e Manktem u Clientèle. Firwat net vill Kanner vun där Offer Gebrauch maachen, wësse mer net. Wa sech dat op eemol géif änneren, misste mer déi Kanner eventuell op Déifferdeng schécken oder de Moment selwer kucken, eng Léisung ze fannen. Déi Kanner wäerte sécher net am Reen stoe gelooss ginn. Mir wäerten da selbstverständlech reagéieren. Mä am Moment ass net virgesinn, e Posten zu Uewerkuer ze besetzen. D’Remplaçements permanents: do war gefrot ginn, ob déi Zuel duergeet. Déi ginn agesat bei längerem Ausfale vum Schoulpersonal, wéi zum Beispill bei de Congés de maladie, Congés de maternité a Congés parentaux, wou mer wëssen, dass déi eng laang Zäit feelen. Esou kréie mer dat couvréiert. Wat mer awer net couvréiert kréien — oder ganz wéineg — sinn déi Saachen, déi spontan virkommen, wa plëtzlech en Éducateur krank gëtt oder soss eppes dertëschent kënnt. Mir hunn eng zimlech grouss Lëscht vun Ersetzer, déi mer uruffe kënnen. Et ass e Virdeel, dass mer dat hei op der Gemeng maachen, well mer déi Leit all kennen. Et sinn Déifferdenger Leit. Se brauchen net wäit ze fueren. Mer kënne schnell reagéieren. Moies ab hallwer siwe sinn eis Büroen op, wou mer se kënnen erreechen. Da war eng Fro gestallt ginn zu de Cours intégrés um Fousbann. D’lescht Joer hat dat nach Sënn gemaach. Et ass dat agetratt, wat mer virausgesot haten. Mir kréien do Lächer. Dat heescht, dass et ee Joer funktionéiert, dat anert Joer erëm net an esou virun. Et huet an eisen Ae kee Wäert, e Fléckteppech draus ze maachen. Mir stellen awer Raimlechkeeten zur Verfügung op deene Sitten, wou et gefrot ass. Den Här Schwachtgen sot, dass hien déi Cours en parallèle net esou gutt fënnt. Mä do läit jo d’Responsabilitéit bei den Elteren. Mir stellen als Gemeng just Raimlechkeeten, déi professionell ausgeriicht sinn, zur Verfügung. D’Elteren décidéieren, ob se hir Kanner an déi Course schécken oder net. Et war nach e grousse Plädoyer vum Här Bürger iwwert de Manktum u

79

été abordée il y a quelques années. Le choix se situait entre équiper les salles de plus d’ordinateurs, créer des salles d’informatique ou opter pour des «Eduzenter». C’est cette solution qui a été choisie. Il s’agit d’ordinateurs mobiles que les salles de classe peuvent louer. Un délégué à l’informatique gère le stock. Les éducateurs peuvent réserver un «Eduzenter» pour une matinée ou plus. Le centre comprend un beamer et une imprimante. M. Hobscheit a abordé la question de la communication entre les écoles et les maisons relais. Il est nécessaire de beaucoup discuter et de coordonner. C’est ce qui est pratiqué à Niederkorn et au Woiwer. Selon le ministère, l’école et la maison relais doivent exister sous un même toit. Des discussions sont en cours et des questions d’ordre pratique se posent. Au Woiwer, par exemple, le précoce a déménagé dans la maison relais et le personnel se demandait s’il pouvait redécorer les salles, emmener les meubles, etc. Il faut donc trouver des compromis et des solutions. Or ceci n’est pas possible si le collège échevinal donne des ordres. Le dys-dys-dys manque de clients à Oberkorn. Le collège échevinal ne sait pas pourquoi les enfants ne profitent pas de l’offre. Si quelque chose changeait, les enfants pourraient être envoyés à Differdange. Pour le moment, aucun poste n’est prévu à Oberkorn. Les remplacements permanents servent en cas de congés de maladie, de congés parentaux, etc. En revanche, les maladies et les absences imprévues ne sont pas concernées. Les remplacements permanents sont gérés par la commune, car cela permet de gagner du temps. L’année dernière, il était pertinent d’organiser des cours intégrés au Fousbann, mais pas cette année. A priori, une année sur deux devrait suffire. Le collège échevinal met cependant des salles à disposition sur les sites où il y a une demande. M.  Schwachtgen a dit ne pas apprécier les cours en parallèle. Mais il s’agit d’une décision des parents. La commune ne fait que mettre des salles professionnelles à disposition.


M. Bürger s’est lancé dans un plaidoyer en faveur de l’exercice physique. C’est un expert en la matière et Georges Liesch lui donne entièrement raison. À Differdange, la mise en conformité de la cage d’escalier est en cours. Une salle de défoulement y sera aménagée tout comme dans les maisons relais. Bientôt, tous les sites disposeront de telles salles. Ainsi, les enfants n’auront pas à prendre le bus pour se rendre dans la salle de gymnastique. Ils pourront y faire quelques exercices pendant un quart d’heure, lorsqu’ils n’arriveront vraiment plus à se concentrer. L’airtramp constitue aussi une solution, mais une réservation est nécessaire. L’année dernière, il a été décidé de supprimer une des pauses. Le collège échevinal n’a pas demandé de feedback quant aux effets. Mais les enfants, les enseignants et la commission scolaire ne se sont pas plaints. Cela ne signifie pas forcément que la décision était la bonne, mais l’échevin n’a pas d’autres informations. Il passe aux questions de M. Schwachtgen. Deux fois par an, les écoles organisent un exercice d’évacuation sous la direction des pompiers. Un rapport est ensuite établi. Il n’existe pas de procédure écrite pour ce qui est arrivé à Longlaville. Mais on pourrait prévoir un exercice en cas d’incendie dans une zone industrielle avec un nuage toxique se dirigeant vers Differdange. Rien d’officiel n’est prévu pour le moment. En ce qui concerne le «séchere Schoulwee», la commission scolaire et la commission de l’enfance travaillent sur un aménagement adapté des chemins afin que les enfants puissent se rendre à l’école à vélo. Les écoles disposeront d’abris pour vélos. Aller à l’école à pied n’est pas la même chose que d’y aller à vélo. Un carrefour qui peut se révéler dangereux pour un cycliste ne l’est pas pour un piéton. Il s’agit donc d’identifier les meilleurs trajets pour aller à l’école des différents quartiers jusqu’à l’établissement. M.  Diderich a posé toute une série de questions. Mais il n’est plus là.

Bewegung. Dir sidd dee richtege Mann, den Expert, fir dat ze soen. Ech si keen Expert, mä ech ginn Iech 100% recht, dass mer an eise Schoule ganz sécher méi Bewegung musse mat abauen. Zu Déifferdeng gëtt d’Mise en conformité vum Trapenhaus gemaach. Et gëtt eng Salle de défoulement installéiert. Dat gëtt elo kee groussen Turnsall, mä et gëtt einfach e Raum; wou se sech bewege kënnen. Och an de Maison Relaise sinn där virgesinn. Lues a lues gräift alles aneneen, soudass mer op all Sitten an all Infrastrukturen esou Bewegungsraim hunn. D’Philosophie ass déi, dass een net all Kéiers de Bus huele muss, fir zum Beispill bis an en Turnsall ze fueren, alles araume muss an déi richteg Tenue dobäi muss hunn. Déi Säll stinn engem direkt zur Verfügung, wann d’Kanner fir näischt méi ze begeeschtere sinn a sech fir eng Véirelstonn bewege wëllen, fir de Kapp fräi ze kréien. Do hutt Der honnertprozenteg recht. Airtramp ass och eng Optioun, mä dann huet een erëm en Déplacement an d’Reservatioun ass méi schwiereg. Dann hat Der eng Fro zu der Paus, wou d’lescht Joer an der Schoulorganisatioun décidéiert ginn ass, dass déi ewechfale géif. Ob mer do Kenntnisser hätten. Soe mer emol esou: mir hunn net explizit no engem Feedback gefrot. Op där anerer Säit koumen awer och keng Reklamatiounen aus dem Kannergemengerot, aus dem Comité des Enseignants oder aus der Schoulkommissioun. Dat léisst elo net direkt drop schléissen, dass et dann och gutt soll gewiescht sinn. Ech kann Iech leider net méi Informatioune ginn. Mä weder vun de Kanner nach vun den Enseignanten oder vun den Eltere si Reklamatioune komm. Ech mengen, ech hätt dem Här Bürger seng Froe souwäit beäntwert. Ass et esou?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Da kommen ech bei den Här Schwachtgen. Dir hat eng Fro iwwert de Warnsystem. Do ass et esou, dass mer zweemol am Joer e Feierexercice maachen ënnert der Leedung vun de Pompjeeën, wou och Rapporten erstallt ginn, wéi dat ofleeft, ob alles klappt an ob dat Ganzt funktionéiert. Wou gekuckt gëtt, wéi een e Gebai evakuéiert am Fall vun engem Incident. Zu deem Virfall zu Longlaville vun där Dampwollék, déi riskéiert hat, op Déifferdeng ze steieren, hu mer keng geschriwwe Prozedur. Dat wär awer en Exercice, deen ee sech eng Kéier mat de Pompjeeën duerch de Kapp goe loosse sollt, wat ee maache géif, wann et effektiv an enger Zone industrielle zu engem Brand mat gëftege Gase komme géif. A wann déi Wollek op e Schoulsite géif histeieren, wou mer d’Kanner evakuéiere géifen. Dat ass eng Hausaufgab, där mer eis sollen unhuelen. An der geschriwwener Prozedur hu mer jiddefalls näischt. De Projet séchere Schoulwee a séchere Vëloswee, hat Der ugeschwat. Mir hunn eis deem Thema ugeholl. An der Schoul- an an der Kannerkommissioun si mer konkret amgaangen, dorunner ze schaffen, wéi mer d’Wëeer vëlogerecht aménagéieren. Dass d’Kanner mam Vëlo an d’Schoul fuere kënnen. Déi sämtlech Schoule kréien e Vëlosënnerdaach. Mir sinn amgaange Pläng iwwert déi verschidde Weeër auszeschaffen. E Vëloswee ass net forcément datselwecht wéi e Fousswee. Mam Vëlo kann ee säi Kand méi wäit fuere loossen, fir eng geféierlech Kräizung ze evitéieren, déi fir e Foussgänger awer ok wier. An deem Kontext schaffe mer drun, Weeër ze identifizéieren, wéi d’Kanner vum Quartier X am séchersten an d’Schoul kommen. Ob ze Fouss oder mam Vëlo. Da koumen eng ganz Partie Froe vum Här Diderich. Ech hoffen, dass ech elo keng vergiessen. Dir hat Froen iwwert den Espace, d’Opstockung vum Personal an d’Dezentralisatioun. Ah, hien ass net méi do.

80


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Nee, hien ass net do.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Da muss en dat eben noliesen. Et ass esou: d’Personal vum Espace kréie mer vum Ministère zougedeelt. Mir kënnten natierlech méi Stonne reklaméieren. Mä mir hu jo och Saachen hors contingent. A mir wëssen, wéi schwéier et ass, zousätzlech Stonnen ze kréien. Dat heescht, méi Personal hu mer net. An der Praxis, muss ech och soen, brauche mer net onbedéngt méi Personal, well dat, wat mer hunn, verfügbar ass. Wann zum Beispill e Problem mat engem Kand ass, si si déi éischt, déi sech ëm et këmmeren. Se gi mat em op de Gank, schwätze mat em a maachen e Suivi. Dat heescht, d’Éducateure sinn am Fong d’Pompjeeë vun de Schüler. Den Espace gëtt nëmmen dann ageschallt, wann et guer net méi geet. An do ginn ech dem Här Diderich recht, dass et net gutt ass, e Kand aus enger Klass erauszehuelen. Dat sollt wierklech esou mann wéi méiglech gemaach ginn. Et gëtt just gemaach, wann iwwerhaapt näischt méi geet. Den Espace war vun der Lag hier net ideal, wéi d’Leit zu Nidderkuer dra souzen. Dat war net gutt. Mir hunn hinnen um éischte Stack Raimlechkeeten ageriicht. Et ass awer nach ëmmer d’Zentralstatioun. Wann een d’Chiffere kuckt, schwätze mer hei vu maximal fënnef Kanner, déi an den Espace kommen. Ech géif net mengen, dass eng Dezentraliséierung onbedéngt Sënn mécht. Bei der Reitpädagogik, hat den Här Diderich gefrot, firwat mer net méi Stonnen hunn, wann de Projet dach e grousse Succès ass. Hien huet déi Fro u sech scho selwer beäntwert. Vill Projeten hei an der Gemeng lafen, well d’Enseignanten éischtens emol motivéiert sinn an zweetens selwer Iddie mat erabréngen. A grad dëse Projet lieft vun esou enger Enseignante. Déi huet selwer Päerd. Se kennt sech doranner gutt aus. Se huet Erfahrung.

Dat sinn d’Viraussetzungen, fir mat de Kanner esou Projeten ze realiséieren. Si huet eng extra Ausbildung, fir mat schwéiererzéibaren oder verhalensgestéierte Kanner mat de Päerd eppes ze maachen. A si huet eben net méi Stonnen zur Verfügung. D’Léisung wär eigentlech, dass mer méi Leit fanne géifen, déi déiselwecht Qualifikatioun an déiselwecht Viraussetzungen hätten, mä där hu mer keng an eiser Gemeng. En ähnleche Problem hu mer bei der Kloterwand, wou mer leider och nëmmen ee Schoulmeeschter hunn, deen all Breveten huet an deen dee Projet assuréiere kann. Mir kënne se net aus dem Stee klappen. Mir kënne just en Appel un eis Enseignantë maachen, sech an déi jeeweileg Matière anzeginn. Mä dat wäert net esou einfach ginn. Dann hat hien eng Fro iwwert d’Ganzdaagsbildungsstruktur. Wou mer do dru sinn. Dat hat ech d’lescht Joer schonn op dëser Plaz gesot. Et ass eng gutt Iddi an e flott pädagogescht Konzept, mä am Moment ass näischt prioritär virgesinn. Eis Prioritéit ass nei Infrastrukturen ze bauen an d’Campusse méi kleng ze maachen, fir déi ze entlaaschten. An déi Richtung musse mer goen. Hien hat och gefrot, wéi et mat de Schoulhäff ausgesäit. Déi sollten zum Deel frësch gemaach ginn. Ech hat an de Schoulcomitéen de Wonsch geäussert, sech doriwwer Gedanken ze maachen. Am Kannergemengerot goufe sech scho Gedanke gemaach. Do ware ganz flott Suggestiounen dobäi. Virun zwou Woche krut ech e Mail vum Aarbechtsgrupp, wéi d’Schoulhäff zu Déifferdeng ausgesi sollen. Ech huelen déi mat an de Kannergemengerot, dass déi sech och domadder befaasse kënnen. Si si jo déi éischt, déi vun de Schoulhäff betraff sinn. Deene musse se gefalen. Da musse mer kucken, ob dat budgetär machbar ass. Dat leeft alles. Mä och hei sinn ech der Meenung, dass et vun ënne komme soll. Virun allem vun de Kanner. Dass et net vun uewen erof décidéiert gëtt. Dat ass kee gudde Wee. Et dauert vläicht e bësse méi laang, mä et ass am Sënn vum Demokratieverständnis.

81

Il devra donc lire les réponses dans le bulletin analytique. Le personnel de l’Espace est fourni par le ministère. En théorie, la commune pourrait demander davantage d’heures, mais elle en a besoin aussi hors contingent. Sa marge est donc limitée. Dans la pratique, elle n’a pas vraiment besoin de plus de personnel. Car s’il y a un problème avec un enfant, les éducateurs discutent avec lui en privé et le calment. L’Espace n’intervient que si c’est absolument nécessaire. Car comme l’a dit M. Diderich, il faut éviter de sortir les enfants de leur classe. L’Espace dispose de locaux au premier étage à Niederkorn. Il accueille au maximum cinq enfants. Une décentralisation n’est pas vraiment nécessaire. M.  Diderich a demandé pourquoi l’offre en pédagogie équestre n’est pas importante. En quelque sorte, il a répondu à sa propre question: ce projet repose sur la motivation d’une enseignante, qui dispose d’une formation et d’expérience. Il faudrait donc trouver plus de gens qualifiés, mais pour le moment, il n’y en a pas à Differdange. Le problème est identique pour le mur d’escalade: un seul enseignant a les brevets nécessaires pour assurer l’activité. La seule chose que le collège échevinal peut faire, c’est de demander aux autres enseignants de se former. Mais ce ne sera pas facile. L’enseignement à plein temps constitue une bonne idée. Mais le collège échevinal ne le considère pas comme une priorité. La priorité est de construire plus d’infrastructures et de limiter la taille des campus. Les cours de récréation doivent être réaménagées. Le conseil communal des enfants s’est intéressé à la question et a fait des suggestions. Un groupe de travail a élaboré un concept. Georges Liesch le présentera au conseil communal des enfants. Ceux-ci sont les principaux intéressés. Ils doivent donc donner leur avis. Ensuite, le collège échevinal verra si financièrement le projet est réalisable. L’échevin est d’avis que la décision doit être prise sur le terrain par les enfants, même si cela prend plus de


temps. Il s’agit d’une façon d’agir démocratique. L’école européenne n’est pas seulement un lycée, mais aussi une école primaire. 50 % des élèves seront Differdangeois. Il est donc faux de dire qu’ils viendront tous de l’extérieur. Les critères de sélection ne sont pas encore fixés. Le collège échevinal attend des réponses du ministère. Il espère que la commission qui analysera les dossiers comprendra un représentant de la commune. Cela ne signifie pas que la commission ne ferait pas bien son travail, mais il y va de la transparence pour les citoyens. Le ministère réfléchit à la question. En ce qui concerne les remarques de M.  Ruckert sur l’école européenne, les chiffres montrent qu’il a tort. Car un lycée classique ne serait pas adapté aux Differdangeois. Il serait impossible de le remplir. C’est dommage, mais c’est la réalité. On aurait pu discuter d’un lycée technique. Mais un lycée classique serait moins adapté qu’une école européenne. M.  Mangen a dit que les effectifs ont baissé par rapport à l’année dernière. Mais réduire le nombre de classes ne reviendrait pas nécessairement moins cher. Differdange compte 2758  élèves et reçoit des heures de la part du ministère. Le collège échevinal pourrait demander à réduire le contingent. Mais ce serait un suicide politique après avoir essayé pendant des années de le maintenir. Les heures sont accordées par le ministère et la commune prend un tiers des frais à sa charge. Cela ne reviendrait donc pas moins cher à la commune. Si l’on augmente le nombre d’élèves par classe, cela permettrait de libérer des locaux. Il ne faudrait peut-être pas construire de nouveaux établissements. Mais cela ne changerait rien au fait qu’il y a trop d’élèves à Differdange. Pour reprendre l’expression de M.  Ruckert, augmenter la moyenne d’élèves par classe ne constituerait qu’un sparadrap sur une jambe de bois.

TOM ULVELING (CSV) rappelle qu’il a été question d’un échange

Europaschoul war e Sujet vum Här Diderich a vum Här Ruckert. Europaschoul ass jo net nëmme Lycée, mä eben och Primärunterrecht. Do hu mer d’Zouso, dass 50% vun den Déifferdenger Kanner vun där Offer profitéiere kënnen. Et ass also net esou, dass nëmme Kanner vu bausse kommen. Mä 50% si garantéiert fir eis Déifferdenger Kanner. Do si mer nach an den Diskussiounen, wéi d’Kritären ausgesinn a wéi déi Selektioun gemaach gëtt. Do hätte mer nach gär méi Kloerheet. A mir waarden nach op Äntwerte vum Ministère, wéi dat genau fonctionnéiert. Eise Wonsch war — dat wëll ech net verstoppen —, dass an där Kommissioun, déi déi Dossieren analyséieren, e Vertrieder vun eiser Gemeng dobäi ass, wann déi Selektioun gemaach gëtt. Ech wëll kengem ënnerstellen, dat net anstänneg ze maachen, mä et ass am Sënn vun der Transparenz fir d’Bierger dobaussen. E Vertrieder kann herno soen, wéi dat ofgelaf ass. Dat gouf net direkt vun hinne refuséiert. Si hunn dat mat op de Wee geholl. A mir waarden op eng Äntwert. Zu der Europaschoul, wat den Här Ruckert ugeschwat huet, ginn ech net laang drop an. Ech soe just meng Meenung. Wann Der d’Zuele kenne géift, wivill Schüler mer hei zu Déifferdeng hunn, déi vun engem klassesche Lycée profitéiere géifen, hätte mer genau dat gemaach, wat Dir virdru gesot hutt. Dann hätte mer nëmmen e Lycée kritt fir Kanner, déi net vun Déifferdeng wären. Mir hätten nimools e klassesche Lycée gefëllt kritt mat eise Kanner. Dat ass schued, mä et ass d’Realitéit. En technesche Lycée hätt vläicht besser gepasst. Doriwwer léisst sech diskutéieren. Mä ech fannen, dass dat, wat mer elo kréien, vill besser adaptéiert ass wéi e klassesche Lycée. Da kommen ech bei den Här Mangen. Dir hat d’Moyennen ugeschwat. Dass déi ze déif wären. Par rapport zum leschte Joer si se e bëssen erofgaangen. Dat ass wouer. Et ass awer falsch, ze mengen, dass dat méi bëlleg gëtt. Mir hunn 2.758 Schüler an der Gemeng. Dofir kréie mer Stonne vum Ministère. Mir kënnten dem Ministère elo

82

soen, mir wëllen déi Stonnen net. Mir ginn iech 2.000 Stonnen zréck, well dat eis ze deier gëtt. Ech mengen, dass dat awer e politesche Selbstmord wär, wa mer dat maache géifen. Zemools well mer eis jorelaang dofir agesat hunn, dass dee Contingent net däerf erofgesat ginn a mer vill Stonnen hors contingent kréien. Also gëtt et eis de facto net méi bëlleg. Mir kréien déi Stonne vum Ministère. Mir bedeelegen eis mat 33% un deene Fraisen. Dat ass kloer. Mä mir hu se gefrot. A wa mer d’Klassen opstocken op 15, 16, 17 oder 18, gëtt et net méi bëlleg. Well d’Stonne sinn ëmmer nach ze prestéieren. Manner Klassesäll: Do kann een natierlech soen, wann een d’Moyenne eropsetzt, huet ee manner Klassesäll. Heescht awer nach ëmmer net, dass och de Problem vun der héijer Kannerzuel geléist ass. Wann ech 800 Kanner zu Déifferdeng hunn an ech pferchen déi elo a manner Klassesäll, hunn ech näischt geschafft. Dann hunn ech zwar d’Klassesäll eidel an deem Gebai oder ech brauch vläicht keen neit ze bauen, mä dann hunn ech mäi Problem net geléist. Nämlech deen, dass de Site Déifferdeng mat 800 Kanner einfach enorm ze vill grouss ass. Ech mengen, dass mer mat enger Moyennenunhiewung just eng Plooschter op en hëlzent Been — dee Begrëff iwwerhuelen ech dann emol — maachen, awer soss weider näischt erreechen. Ech mengen, ech hätt d’Froen all beäntwert.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat war perfekt. Mir géifen zum Vote kommen. Pardon, den Här Ulveling huet d’Wuert.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, den Här Schwachtgen hat de Jumelage ugeschwat. Ob een net e Schüleraustausch maache sollt. Net méi spéit wéi virun zwee Deeg, hat ech op Ahlen geschriwwen, wou ech gefrot hunn, fir mat Responsabelen ze schwätzen, fir ze ku-


cken, wéi een dat organiséiere kënnt. Den Här Liesch ass och begeeschtert vun där Iddi. Dat anert, wat ech nach soe wëll: Et géif mech freeën als responsabele Kulturschäffen, wann eis Klassen déi Expositiounen, déi mer organiséieren, verstäerkt kucke goe géifen. Aus esou enger Expo kann een Ureegunge kréien am artistesche Beräich, Projeten ze maachen. Eis Bibliothéik, muss ech soen, ass gutt besicht vun de Schoulklassen. Ech wär frou, wann dat och mat den Expositiounen esou wär. An am Parc Dune goufen an de leschten Deeg 4.000 Staude gesat. Och dovunner kënne Schoulklassen an Zukunft profitéieren. Déi, déi interesséiert sinn, kënne sech un eis Servicer wenden, fir Féierunge gemaach ze kréien. Wann dat emol bis gewuess an an der Bléi ass, wär dat eng ganz flott Approche, fir eise Kanner d’Natur méi no ze bréngen. Dat war dat, wat ech soe wollt. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da komme mer zum Vote. A + B zesummen. Se si jo och esou diskutéiert ginn. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’organisation scolaire pour l’année 2015-2016.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le règlement d’occupation des postes d’instituteur. Da géife mer zum véierte Punkt kommen, de Restanten-État. Dat gëtt all Joers gemaach. Eise Ressort clôturéiert d’Joer 2014. Do si Rechnungen, déi nach opstinn, déi net bezuelt goufen, respektiv méi spéit geschéckt goufen. A mer hunn den Dekont gemaach. Dir gesitt, et ass en décke Chiffer vu 638.000 Euro. Et sinn eng 200.000 Euro manner wéi d’lescht Joer, mä 200.000 méi wéi d’Joer virdrun. Déi

héich Zomme si meeschtens Rechnunge vun de Betriber, déi nach opstinn. A wat och ass, ass datt nach e ganze Koup Loyeren opstinn, déi d’Stad Déifferdeng zegutt huet. Dat war an de leschte Joren net de Fall. Mir hunn dee ganzen Dossier, mat den Nimm, vun de Betriber erausgeprint. Ech hat iech deen d’lescht Joer ausgedeelt an no der Sitzung krut ech en net méi erëm. Dofir hunn ech déi ganz Aarbecht nach eng Kéier gemaach, mä e läit am Sekretariat. Selbstverständlech kann all Conseiller dohinner goen a kucken, wien nach Rechnungen opstoen huet. Dofir deelen ech en dann haut och net aus. Här Hobscheit.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech hale mech ganz kuerz. Déi Zomm vun iwwert enger hallwer Millioun Euro, déi Der eis elo hei presentéiert hutt, ass e beandrockende Montant. Prinzipiell géif mech interesséieren: ass et nach ëmmer esou, dass d’Verhältnis vun de Betriber, déi der Gemeng Sue schëllegen, méi grouss ass wéi vun de Privatleit? Wéi geet d’Gemeng konkret vir, fir déi Suen eranzekréien? Wat sinn d’Erfahrungen aus de leschte Joren? Ass et iwwerhaapt méiglech, besteet Hoffnung, déi 570.000 Euro nach ze kréien oder ass dat quasi eng Saach vun der Onméiglechkeet? Mir wäerten als LSAP dee Restanten-Etat, wéi en hei virläit, matstëmmen an der Hoffnung, dass mer e Maximum vun deene Suen zréckkréien. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Traversini. Ech hunn Iech gutt nogelauschtert, Här Liesch. Elo ass hien net méi do. Ech war just bis

83

d’élèves avec les villes jumelées. Il y a quelques jours, l’échevin a proposé cette idée à Ahlen. En tant qu’échevin à la culture, Tom Ulveling souhaiterait que les classes visitent plus souvent les expositions que la Ville organise. La bibliothèque est bien fréquentée, mais les expositions le sont moins. 4 000 plantes vivaces ont été plantées dans le parc Edmond-Dune. Les classes pourront en profiter. Les personnes intéressées doivent contacter les services communaux. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à l’état des restants. Certaines factures n’ont pas encore été réglées ou ont été envoyées en retard. Il s’agit en grande partie de factures à des entreprises et des loyers. L’état des restants se monte à 638 000 euros. La somme est moins élevée que l’année dernière de 200 000 euros, mais plus élevée qu’il y a deux ans. Une liste des entreprises en question est disponible au secrétariat. Les conseillers communaux peuvent la consulter. L’année dernière, il avait fait circuler le dossier dans la salle, mais on ne le lui avait pas rendu.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) estime que plus d’un demi-million d’euros constitue une somme considérable. Le conseiller voudrait savoir si proportionnellement, il y a plus d’entreprises qui doivent de l’argent à la commune que des particuliers. Qu’entreprend la commune pour récupérer cet argent? Comment cela s’est-il passé les autres années? Est-il plausible que la commune récupère cette somme? Le LSAP approuvera l’état des restants.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) explique à M. Liesch qu’il a entendu ses explications de tout à l’heure.


Il était juste sorti brièvement pour regarder le dossier. Celui-ci est tellement vaste qu’il est difficile d’analyser l’équilibre entre les entreprises et les particuliers. Mais il semblerait que ce soient les entreprises qui doivent la plus grande part à la commune. Comme l’a dit M. Traversini, les loyers jouent aussi un rôle. Parfois, ces sommes peuvent atteindre 20  000 euros. Certaines personnes ont déménagé ou des entreprises ont fait faillite. Une partie des entreprises qui devaient de l’argent l’année dernière sont rentrées dans les rangs. Ce n’était pas toujours le cas les autres années. Ces efforts sont importants. L’année dernière, M.  Traversini avait distribué des graphiques et un Top 30 des entreprises qui devaient de l’argent. Cela représente du travail, mais aide grandement les conseillers communaux. En outre, Gary Diderich n’a pas reçu de dossier.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que l’année dernière, il avait fait circuler le dossier complet. Mais pas cette année.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) comprend mieux pourquoi il n’a pas pu l’emporter.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute que tout à l’heure, M. Liesch a répondu à toutes les questions de M. Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) répond qu’il a entendu.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que le montant est important. L’année dernière, la commune en a récupéré une large partie. La Ville de Differdange essaie de payer ses factures le plus vite possible, car les entreprises et les artisans ont besoin de cet argent. De la même manière, le bourgmestre voudrait que la commune touche l’argent auquel elle a droit. (Vote)

an d’Sekretariat mer deen Dossier ukucken. Ech hat awer alles matkritt, wat Der gesot hat, just fir dat ze erklären. Wéi gesot, ech hu mer en Abléck verschaf. Et ass natierlech schwéier an deem Tëlefonsbuch en Iwwerbléck ze kréien, wéi den Équiliber zwëschen Entreprisen an eenzelne Leit ass. Mä et ass awer zimlech ersichtlech, dass et éischter d’Entreprisë sinn, déi déi déck Montanten ausmaachen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Wat gelift?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech hat en d’lescht Joer ronderëmginn. Dee kompletten Dossier.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Okay, dann ass en net emol bis bei mech komm. Ma da verstinn ech firwat ech en net duerchkucken a mat heihinner brénge konnt. Ech soen Iech Merci.

Ech konfirméieren dem Här Traversini seng Ausso, dass d’Loyeren och eng Roll spillen. Do hues de heiansdo Montante vun 20.000 Euro. Et sinn awer och Leit dobäi, déi geplënnert sinn oder Entreprisen, déi an der Faillite sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Wat ech begréissen, ass, dass verschidden Entreprisen, déi d’lescht an d’virlescht Joer mat héije Restanten opgefall waren, dës Kéier net méi opgefall sinn. Dat heescht do schéngt eppes geschitt ze sinn. Dat war virdrun anscheinend anescht gehandhaabt ginn. Ech fannen et gutt, dass an deem Sënn Efforte gemaach goufen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Wat mech elo wonnert, Här Traversini, d’lescht Joer hat Dir Grafike virgeluecht an et wär flott wann een déi all Joers hätt. Dir hat déi Top 30 erauslafe gelooss. Dat ass natierlech Aarbecht, mä dat géif am Gemengerot awer méi aussoen, wéi den ABC duerchzegoen. En Dossier hunn ech nach net hei am Sall gesinn. Ech weess elo net, wat Der domadder gemengt hutt.

Merci och. Den Här Liesch hat virdrun op all Är Froe geäntwert. Dir kënnt dat herno alles noliesen.

Ech hunn dat héieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ah okay. Et ass effektiv e grousse Montant, deen opsteet. Vun deem Montant, deen d’lescht Joer dra stoung, krute mer dat meescht eran. Natierlech setze mer alles drun, déi Suen eranzekréien. Mir versichen och eis Rechnungen esou séier et geet ze bezuelen. Ech fannen et grad esou wichteg, datt déi kleng Entreprisen an d’Handwierker esou schnell wéi méiglech bezuelt ginn, well déi hir Suen och brauchen. Ech hätt gären, dass och mir eis Sue kréien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Da kënnte mer zum Vote kommen.

Dat heescht, deen ass nach net bis déisäit komm.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’état des restants pour l’exercie 2014 et les décharges accordées.

84


Dann d’Avis de recettes. Dat ass dat Blat hannendrun. Dat si Suen, déi mer am Laf vum Joer erakritt hunn, wou keng Tax drop ass. Dofir musse mer déi och separat stëmmen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les avis et titres de recettes de l’exercice 2014. Merci. De Punkt C ass en Emprunt. Wa Facturen opstinn, soll een déi och esou schnell wéi méiglech bezuelen. Eis Finanze gesinn am Moment gutt aus, wat weist, dass mer gutt schaffen. Soudass mer de Budget wahrscheinlech anhale kënnen a keen Emprunt ze maache bräichten. Mä dat kann een elo am Juli natierlech nach net virausgesinn. Dofir hu mer d’Décisioun geholl, en Emprunt opzehuelen am Fall wou mer e brauche géifen. Mir géifen déi 10 Milliounen, déi am Budget stinn, och ausschreiwen. Madame Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Merci. Léif Frënn aus dem Schäffen- a Gemengerot, léif Vertrieder vun der Press, léif Leit, erlaabt mer, dass ech zu dësem Punkt e puer Renseignementer froen, fir déi Décisioun e bësse besser novollzéien ze kënnen. Mir géifen hei mat eisem Vote eng Décision de principe huelen iwwert d’Ophuele vun engem Emprunt, dee sech op 10 Millioune belafe géif. Ech géif gären an deem Kontext virliesen, wat zu deem Punkt am Budget stoung, wéi mer en am Dezember 2014 virgeluecht kruten. Ech zitéieren d’Erklärung zu deem Punkt: «Emprunt visant à équilibrer le budget 2014/2015, qui diminuera au cours de l’exercice en fonction des promesses des subsides à venir», souwéi den Här Buergermeeschter dat och elo erkläert huet. An do sinn dann och déi Projeten opgelëscht, wou e Subsid versprach gëtt an «respectivement en fonction des plus-values en ICC et FCDF». Ech hätt e puer Froen ze stellen: Wat huet dozou gefouert, datt deen Emprunt, deen u sech eigentlech am Budget ageschriwwen ass, fir en ze équilibréieren, elo tatsächlech opgeholl gëtt?

Firwat huele mer d’Décisioun, dass mer e ganz ophuelen an net vläicht ofwaarden, bis mer tatsächlech e Montant hunn, wou mer wëssen, dass mer en ophuele mussen? Mir gi jo dovunner aus, dass de Montant erofgeet. Dofir fannen ech et net gutt, wann ech fir 10 Milliounen en Accord gi muss, mä net weess, wéi herno de reelle Montant ass. Da géif et mech interesséieren, ob Dir schonn en Dekont vun den Impôts commerciaux a vun de Fonds communaux hutt. Déi missten dee Moment scho virleien. Dorun ass och dee Montant gebonnen. Ass dat esou vill manner, wéi virgesi war? Wéi gesäit et mat de Subsiden aus? Hutt Der do schonn Zousoen? Wësst Der, wéini déi ukommen? Musst Der dofir den Emprunt elo maachen, bezéiungsweis ausschreiwen? Ech fannen et och e bësse verwonnerlech, dass eis Dépenses extraordinaires erofgaange si vis-à-vis vun 2011, 2012 an 2013, well mer manner a grouss Projeten investéieren a mir elo awer en Emprunt ophuele mussen, wat mer virdrun net esou an där Envergure hu musse maachen. Mir stellen eis déi Froen. Vläicht kann ech dat besser novollzéien, wann ech déi néideg Informatioune kréien. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, mer schwätze vun engem Emprunt vun 10 Milliounen Euro. Ech géif et wichteg fannen, wann de Schäfferot ganz kloer soe géif, fir wéi eng konkret Projeten en deen Emprunt ophuele geet. Mir hu jo schonn eng Rei Prête lafen. Mer kënnen, souwäit ech dat iwwerblécken, bis 27 Milliounen Euro an de Keller goen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Roberto Traversini passe aux avis de recettes. (Vote) Roberto Traversini passe à un emprunt, car les factures doivent être payées le plus rapidement possible. Les finances communales sont en bonne santé, de sorte que le collège échevinal n’a probablement pas besoin de contracter un emprunt. Cependant, il est trop pour en être sûr et c’est pourquoi la commune demandera un prêt de 10 millions d’euros. Un appel d’offres sera lancé.

MARTINE

GOERGEN

ALI RUCKERT (KPL) rappelle qu’il est question d’un emprunt de 10 millions d’euros. Le collège échevinal pourrait-il dire clairement à quels projets il est destiné? La commune a déjà des prêts en cours et une ligne de crédit de 27 millions. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise qu’il s’agit de 21 millions d’euros.

21.

85

(DP)

souhaiterait obtenir quelques informations pour prendre une décision. Le collège échevinal demande au conseil communal de prendre une décision de principe pour un prêt de 10 millions d’euros. Le budget  2015 prévoyait ce prêt afin d’équilibrer le budget si nécessaire et en fonction des subsides à venir et des recettes en provenance de l’État. Pourquoi le collège échevinal a-t-il finalement décidé de contracter cet emprunt? Pourquoi n’attend-il pas de connaître le montant dont il a besoin? Car la somme réelle est destinée à baisser. Le bourgmestre dispose-t-il du décompte de l’impôt commercial et des fonds communaux? Sont-ils moins élevés que prévu? Qu’en estil des subsides? Quand seront-ils versés? Est-ce la raison pour laquelle il faut un emprunt? Il est étonnant que les dépenses extraordinaires aient baissé par rapport à 2011, 2012 et 2013, mais qu’un emprunt reste nécessaire. La conseillère essaie de comprendre ce qui se passe.


ALI RUCKERT (KPL) a appris lors d’une séance de la commission des finances que 13 millions sont engagés. Il reste donc de la marge. Pourquoi un emprunt est-il nécessaire? GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) a cru comprendre dans un entretien avec un membre de la commission des finances qu’un emprunt est plus intéressant que la ligne de crédit du point de vue des taux d’intérêt. Une ligne de crédit sert normalement à régler des besoins temporaires. Or celle de Differdange est continuellement dans le rouge. La question d’un emprunt se pose donc. Un emprunt rend la situation financière de la commune plus transparente, tandis qu’une ligne de crédit constitue un endettement caché. D’un autre côté, il faut voir combien de subsides seront versés à la commune au cours des prochains mois. Autrement, la commune risque de se retrouver avec un surplus d’argent avec un prêt de 10  millions d’un côté et plusieurs autres millions d’euros de l’autre. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) s’exclame que ce serait bien. Il est clair que le collège échevinal ne contractera pas l’emprunt s’il a besoin de trois ou quatre millions. Les subsides attendus sont nombreux. Des ventes de terrains sont aussi prévues. L’emprunt doit servir à équilibrer le budget  2015. Il peut servir à la construction d’immeubles, de routes… Bref, à tout ce qui se trouve dans le budget extraordinaire. Le collège échevinal s’attend à plus de rentrées d’argent qu’initialement prévu. Mais le bourgmestre estime qu’un budget doit être aussi réaliste que possible. Par conséquent, seules les recettes certaines doivent y figurer. Et cela, même s’il faut prévoir un emprunt. La ligne de crédit de la Ville de Differdange est constamment élevée. En principe, elle doit servir à financer les revenus de l’année précédente qui n’ont pas encore été perçus, parce que l’État n’a pas versé les sommes promises. L’orateur est du même avis que M.  Di-

ALI RUCKERT (KPL): Wann ech mech richteg erënneren, war an der leschter Finanzkommissioun vun 13 Milliounen Euro Rieds, wou mer dee Moment stoungen. Do ass also nach e grousse Sputt vu wäit iwwer 10 Milliounen.

gemaach ze hunn an op där anerer Säit X Millioune Subsiden ze kréie fir Projeten, déi an der Vergaangenheet realiséiert goufen an op eemol si mer am Plus?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Dat wär schéin.

Jo.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

ALI RUCKERT (KPL):

Voilà, dat sinn déi ganz Froen, déi ech Iech stelle wollt.

Firwat dann elo deen Emprunt?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech wollt och e puer Saachen nofroen. Souwéi ech dat vun eisem Vertrieder an der Finanzkommissioun verstanen hunn, ass d’Iddi bei där Saach — well mer relativ permanent an der Ligne de crédit an engem déiwe Minus si vun ëm déi 10 Milliounen –, dass en Emprunt vun den Zënsen hier méi interessant ass. Eng Ligne de crédit ass jo u sech geduecht, fir temporär eppes auszegläichen. Wann een observéiert, dass een an der Ligne de crédit permanent an där doter Héicht am Keller ass, stellt sech d’Fro, ob en Emprunt dofir do ass. An ob een domadder aus der Ligne de crédit punktuell erauskënnt. De Virdeel vum Emprunt ass, dass dat méi eng transparent Finanzsituatioun ass, wou d’Verschëldung vun der Gemeng méi kloer ass. Eng Ligne de crédit ass e bëssen eng verstoppte Verschëldung, wéi dat hei och zum Deel schonn ugeprangert gouf. Dat setzt awer elo viraus, dass net op eemol an deenen nächste Méint grouss Subsiden a Milliounenhéicht kommen. Dozou meng Froen: Wat steet vu Subsiden aus? Riskéiere mer net op eemol op där enger Säit en 10-Millioune-Prêt

86

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Wa keng Froe méi sinn, klären ech iech iwwert d’Finanze vun der Stad Déifferdeng op. Deen Emprunt, dee mer haut froen, fir ze stëmmen, wäerte mer selbstverständlech net ophuelen, wa mer dräi oder véier Millioune brauchen. Et si ganz vill Subsiden, déi fir dëst Joer virgesi sinn? An och ganz vill Ventë vun Terrainen. Duerno komme mer zu engem Akt, wou mer och nach Suen erakréien. Den Emprunt ass virgesinn, fir datt den Déifferdenger Budget 2015 eng Nulloperatioun ass. Do si Baute mat dran. Do sinn e ganze Koup Stroossen dran. Fir alles dat, wat am Extraordinären ass, ze maachen. Dat war scho ganz kloer gesot ginn. Mir si wierklech amgaangen, gutt ze schaffen, well mer verschidde Saache méi erakréie wäerten, wéi mer geduecht haten. Ech sinn der Meenung, e Budget soll esou realistesch opgestallt sinn, datt een Zuelen draschreift, wou een och sécher ass, déi ze kréien. An net e Budget opstelle mat Zuelen, wou ee keen Emprunt opzehuele bräicht. Dat sinn zwou verschidden Usiichte vu Budget. Eis Ligne de crédit ass permanent héich. Eng Ligne de crédit soll am Fong dat opfänke vum Joer virdrun, wat een nach net erakritt huet. An ech sinn därselwechter Meenung, wéi den Här Diderich, datt wann d’Stad Déifferdeng Sue brauch, dat duerch de Gemengerot goe soll, wou


jiddweree seng Meenung dozou soe kann, ob en et gutt oder net gutt fënnt. Ech sinn der Meenung, datt eng Ligne de crédit am Fong den éischten Drëttel vum Joer virdrun decke soll, well een do d’Sue vum Stat nach net huet. Dat ass eng Transparenz vun de Finanzen an dat ass meng Usiicht, wéi een d’Gemengefinanze féiere soll. Datt een dofir och soll an de Gemengerot kommen, fir en Emprunt opzehuelen. Dat fannen ech méi richteg. Déi Sue gi gebraucht fir eis Projeten. Net méi an net manner. An ech wier frou, wa mer den Emprunt ophuele kënnten. Natierlech ass et esou, dass wa mer am Laf vum Joer 4 oder 5 Millioune brauchen, keen Emprunt vun 10 Milliounen ophuelen, och wa mer bis op déi Héicht goe kënnten. Dat ass kloer. Et goufe vill Froen zum Budget gestallt. Mir sinn och amgaangen, iwwert d’Joer 2016 ze kucken. Mä wa mer alleng schonn nëmmen den Devis vum Contournement — den éischte Punkt haut um Ordre du jour — huelen, wou mer Ëmbauaarbechten an Héicht vu 4,6 Milliounen hunn, plus d’Schoulen, d’Maison Relaisen an déi sämtlech Stroosseninfrastrukturen, wäerte mer och d’nächst Joer a wahrscheinlech och déi Joren duerno net laanscht en Emprunt kommen. Mir hunn nach Sputt, mä gleeft mer, ech si schrecklech knéckeg an ech versiche wierklech, eis Gemengefinanzen esou gesond ze halen, datt d’Stad Déifferdeng sech déi nächst 10, 15 oder 20 Joer ëm déi primordial Saache këmmere kann, fir déi se do ass. An et ass méi transparent iwwer en Emprunt ze fuere wéi iwwer Lignes de crédits. Här Mangen.

ROBERT MANGEN (CSV): De Problem ass jo och deen, dass d’Gemeng d’Sue vum Stat nach net kritt huet, déi ons zoustinn. Et stinn zum Beispill nach 8 Milliounen Euro Subside vu Projeten aus, déi mir zegutt hunn. Dat muss een och soen. Dofir komme mir deelweis an de Keller a mussen awer déi lafend Ausgabe

bezuele wéi, zum Beispill, d’Betriber. Datt déi net och a Schwieregkeete geroden. Ech soe scho säit Joren, datt vum Zentralstat aus gekuckt eng Léisung fonnt muss ginn, wéi d’Finanzsituatioun vun de Gemenge ka verbessert ginn, ouni datt se Sue léine goe mussen. Dat ass net nëmmen e Problem vun der Gemeng, mä landeswäit.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Madame Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Dat heescht, Dir wësst elo nach net, wat vun Impôts commerciaux a Fonds communaux erakënnt? Hutt Der nach keng Ofrechnung vun 2014?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dach, mir hu se. Dir kritt d’Zifferen herno mat. Ech hu se nämlech elo net am Kapp. Den Ofschloss ass gemaach. D’Tendenz weist no uewen, mä mir kommen awer net laanscht en Emprunt. Wéi der wësst, goufen an de leschte Jore wierklech ganz grouss Emprunten opgeholl. Op déi Niveaue vun 2010, 2011, 2012 an 2013 wäerte mer soubal net méi kommen. Do hate mer enorm vill Geld erakritt. Mir wäerten op een normalen Niveau kommen. Mä déi Emprunte sinn eng Investitioun an déi sämtlech Schoulen, Maison Relais a Stroosseninfrastrukturen. Also fir dat alles ze realiséieren, wat fir eis awer eng Prioritéit ass. Dir kritt natierlech déi Chifferen. Da géife mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide avec 18 voix oui et 1 abstention d’autoriser le collège échevinal à contracter l’emprunt inscrit au budget de l’exercice 2015. Da géife mer zum fënnefte Punkt kommen. An da missten zwee Leit — den Här Meisch an d’Madame Goer-

87

derich: si Differdange a besoin d’argent, le conseil communal doit donner son approbation. Il y va de la transparence des finances communales. Il est juste que les emprunts doivent passer par le conseil communal. Le prêt doit servir à financer les projets. Bien entendu, le collège échevinal ne contractera pas un prêt de 10 millions s’il n’en faut que 4. Lorsqu’on regarde les investissements dans le contournement, dont il a été question tout à l’heure, les écoles, les maisons relais et les infrastructures routières, il est probable qu’il faudra un emprunt l’année prochaine et les années suivantes. Il reste de la marge de manœuvre, mais Roberto Traversini est incroyablement avare et veut faire en sorte que Differdange puisse continuer à fonctionner comme il faut au cours des 10 ou 20 prochaines années. En tout cas, un emprunt est plus transparent qu’une ligne de crédit.

ROBERT

MANGEN

(CSV)

constate que la commune n’a pas encore reçu des subsides de l’État à hauteur de 8 millions d’euros. C’est ce qui explique en partie que les chiffres soient dans le rouge. L’État doit trouver une solution pour améliorer les finances communales sans que celles-ci doivent emprunter de l’argent. Il s’agit d’un problème national.

MARTINE

GOERGEN

(DP)

demande si le bourgmestre ne connaît pas le montant des recettes provenant de l’impôt commercial et des fonds communaux.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui, mais qu’il n’a pas les chiffres en tête. La tendance est à la hausse. Au cours des dernières années, la commune a emprunté des sommes énormes. Les niveaux de 2010, 2011, 2012 et 2013 ne seront plus atteints à moyen terme. À l’époque, les recettes étaient très importantes aussi. Actuellement, les niveaux sont plus normaux. (Vote) Roberto Traversini passe au point suivant et demande à M. Meisch et


à Mme Goergen de quitter la salle. Deux terrains ont été vendus aux enchères. M.  Muller a veillé à ce que les choses se déroulent correctement. Les enchères ont été remportées par Michel Meisch et Martine Goergen.

JOS GLAUDEN (DP) rappelle qu’un des deux terrains n’a pas été vendu. Qu’en fera-t-on? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) explique qu’une famille était intéressée aux deux terrains. Mais le collège échevinal privilégiait une famille par terrain. Des négociations sont en cours avec le notaire.

ERNY MULLER (LSAP) ajoute que pour le collège échevinal, les personnes qui achètent le terrain devront aussi habiter sur place. Ce qui change, c’est que la vente aux enchères est remplacée par une offre. Les personnes intéressées devront faire une offre d’au moins 25 000 euros pour le terrain au notaire ou la commune. (Vote) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante que l’heureuse propriétaire pour revenir dans la salle. (Rires) Roberto Traversini passe à un acte concernant les écoles et les maisons relais à Niederkorn. (Problèmes de son pendant quelques minutes)

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) propose de s’engager dans un contrat de rivière avec les communes voisines concernant la Chiers. Celle-ci a sa source à Differdange. Mais sa qualité se dégrade ensuite fortement. La commune essaie depuis des années d’améliorer la situation. D’où l’idée de créer une communauté de rivière comme il en existe au Luxembourg. Cela permettra d’avoir plus de poids dans les négociations avec les ministères. Le but est aussi d’entrer en contact avec les communes françaises et belges situées en bordure de la Chiers. Il y a un an, on avait constaté une fuite due au manque de collaboration entre les

gen — de Sall verloossen. Hei ass eppes, wou mer Suen erakréien. An da musst dir de Sall verloossen. Et ass esou: Mir haten zwee Terrainen ze versteeën. Déi Stee hat och stattfonnt. Den Här Muller Erny war präsent, fir ze kucken, datt alles ofgelaf war, wéi et sollt. An et war alles richteg gelaf. D’Stee war du vum Här Meisch Michel a vun der Madame Goergen Martine gewonne ginn. Dofir ass et kloer, datt déi zwou Persounen de Sall bei dësem Vote verloosse mussen.

JOS GLAUDEN (DP): Ech hunn dozou just eng Fro. Et goufe jo zwee Terraine versteet. Een Terrain ass net iwwergaangen. Wat geschitt elo mat deem Terrain?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et war eng Famill un deenen zwee Terrainen interesséiert. Do hu mir awer gesot, mir hätte gär zwou Famillje fir déi Terrainen. Also eng Famill fir een Terrain. Mir sinn a Verhandlunge mam Notaire. Den Här Muller kann Iech méi genee drop äntweren.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Mir kënnte jo elo erëm komplett vu vir ufänken. Mir sinn eis intern eens, dass d’Prozedur déiselwecht bleiwe soll. Et solle Leit deen Terrain kréien, déi dann och selwer dra wunne ginn. Dat heescht, mir loossen dat Ganzt wéi et war. Mä amplaz vun enger Stee géife mer op de Wee vun enger Offer goen. Mir klären dat am Moment mam Notaire. Mir géifen et ausschreiwen a soen: Gitt eng Offer eran entweder beim Notaire oder hei op der Gemeng. D’Mise ass 25.000 Euro. Ënnendrënner geet et net. Et wäert esou séier wéi méiglech geschéien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Kënnte mer zur Ofstëmmung kommen?

88

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte notarié d’une adjudication publique du 28 avril 2015 de terrains constructibles situés dans la montée du Haut-Wangert à Differdange. Et kann een déi glécklech Proprietairin erëm siche goen. (Gelaachs) An dann ass zu Nidderkuer en Akt, dee mer fir eis Schoulen a Maisons Relais brauchen. (Problèmes de son pendant quelques minutes) Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte de vente d’une parcelle de 2,10 ares située à Niederkorn au lieu-dit rue SaintPierre.

Le conseil communal décide avec 17 voix oui et 1 voix non d’approuver la convention pour les systèmes de collectes sélectives d’emballages avec l’ASBL Valorlux.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Et ass esou, dass mer eng Flosspartnerschaft mat eisen Nopeschgemenge gegrënnt hunn. All déi, déi no un der Kor dru sinn. D’Zil ass ganz kloer als Gemenge méi enk zesummenzeschaffen, wat de Floss betrëfft. D’Déifferdenger kenne jo alleguerten d’Kor. Dir wësst, dass se hei an der Gemeng entspréngt. Do ass se nach relativ gutt. Mä se gëtt awer séier zu engem Floss, deen, wéi am Text steet, «fortement modifié» ass, dat heescht wierklech industriellt Ofwaasser ass. D’Kanalisatioun leeft och eran. Mir schaffe scho säit Joren drun, fir déi Situatioun ze verbesseren. An d’Iddi vun esou enger Flossgemeinschaft, déi et och fir aner Flëss hei zu Lëtzebuerg gëtt, ass virop, fir méi staark


vis-à-vis vun de Ministèren optrieden ze kënnen. Awer och fir iwwert d’Grenz ewech mat den Nopeschgemengen aus der Belsch an aus Frankräich, déi um Floss leien, Kontakt opzehuelen, fir en Austausch ze hunn. Dir erënnert iech vläicht nach, wéi mer virun engem gudde Joer dee Problem haten, dass Waasser an d’Kor geleet gouf, wat net hätt sollen dohinner geleet ginn. Do hate mer festgestallt, dass mer e Lach hätten, well mer als Gemengen net zesummegeschafft hunn an awer deeselwechte Problem haten. Esou ass d’Iddi vun enger Flosspartnerschaft entstanen, fir zesummen den Zoustand vun der Kor ze verbesseren. Wéi der wësst, ass et deen eenzege Floss hei zu Lëtzebuerg, deen an d’Meuse leeft an net wéi all déi aner eriwwer an Däitschland. Dat ass schonn eng Partikularitéit, déi mer hei hunn. Et ass derwäert, dass mer eis dofir asetzen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Liesch. Här Hobscheit.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären. Ech wëll just soen, dass mir dat hei begréissen. E Floss kennt keng Grenze vu kenger Gemeng. Duerfir ass et wichteg, dass sech déi Gemengen zesummendinn an zesumme kucken, wéi een d’Problemer an de Grëff kréie kann, fir am Sënn vun der Qualitéit vun der Chiers zesummenzeschaffen. Et ass eng Déclaration d’intention, heescht et am Text. Dat kléngt e bëssen esou wéi: Mir huelen eis et emol vir. Ech hoffen, dass wierklech konkret eppes geschitt an dass sech déi véier Gemengen zesummendinn, fir no Léisungen ze sichen. Prinzipiell wëll ech awer betounen, dass mir dat hei als LSAP ausdrécklech begréissen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Schwachtgen w.e.gl.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Fir op dem Här Hobscheit seng Suggestioun — ech hoffen, dass eppes geschitt — ze äntweren: dat ass schonn amgaangen ze geschéien. Mir haten eng Tagung zu Réiser, wou déi verantwortlech Ministèren d’Gemengen informéiert hunn, wéi et elo weidergeet mat eiser Flosslandschaft an der Gesondheet vun eise Flëss. Net nëmmen d’Qualitéit vum Waasser, mä och d’Qualitéit vun de Bergen an d’Qualitéit vum Biotopwaasser. Bis elo gouf hei am Land ëmmer nëmmen no deenen anere Flëss gekuckt. D’Chiers, eis Kor, huet am Fong eng Randroll gespillt, well mer ze kleng sinn. An eise Floss ass als ‚heavily modified’ agestuft, well en op e puer Plaze mat der Industrie a Kontakt kënnt. Mer sinn och nach ëmmer net fäerdeg mat der Leedung vum Knaschtwaasser an d’Chiers. Dat ass nach net an der Rei. Mir hunn déi Délcaration d’intention ausgeschafft, well et dréngend ass. Zënter de fréieren 90er Joren, sollt am Lëtzebuerger Land ugefaange ginn, d’Flëss propper ze kréien. Do ware Programmer erstallt gi mat enger Dauer bis 2015. Mä zënterdeem ass awer net ganz vill geschitt an och net mat der Chiers. Elo leeft en neie Programm vun 2015 bis 2021 an en zweete Programm vun 2021 bis 2027. Bis dohi misste laut EU-Recht all eis Flëss propper sinn. De facto misste se et haut scho sinn. Dofir presséiert et elo. Déi véier Gemengeréit hunn deeselwechten Text um Dësch leien. D’Populatioun an d’Gemengen hunn elo Zäit bis September, en Avis eranzeginn zu enger Ebauche vu 400 Säiten iwwert den Zoustand vun eise Flëss. Et muss ee leider soen, dass d’Chiers doranner kaum virkënnt. Op Déifferdenger Terrain ass keng eng Mesure. Déi meescht Mesurë sinn op Käerjenger an op Péitenger Terrain. Schonn d’lescht Woch souze mer zesummen. Mir hunn aus där „guer kenger Revendikatioun, fir den Terrain Déifferdeng“ der schonn emol 13 gemaach. Dat heescht, mir hunn eis Chiers Meter no Meter gekuckt a festgestallt, datt een op verschidde Plazen eppes kéint maachen.

89

communes. Le partenariat devrait empêcher ce type de problèmes. La Chiers est le seul fleuve du Luxembourg à aboutir dans la Meuse.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) constate qu’un fleuve ne connaît pas de frontières. Il est donc important que les communes s’unissent pour régler les problèmes et améliorer la qualité de la Chiers. Le texte parle de déclaration d’intention. Le conseiller communal espère qu’il y aura aussi des actions concrètes. D’une manière générale, le LSAP salue la collaboration.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) rassure M. Hobscheit: il y a déjà du concret. Une réunion a eu lieu à Roeser au cours de laquelle les ministres responsables ont fourni aux communes des explications concernant la qualité de l’eau et des berges. Jusqu’à présent, le Luxembourg ne s’est jamais intéressé à la Chiers, mais uniquement aux autres fleuves. Or la Chiers est classée «heavily modified», car elle est en contact avec des industries. Il reste du travail à faire concernant la canalisation des eaux sales. Il y a urgence. Dans les années 90, le Luxembourg avait décidé de nettoyer ses rivières jusqu’en 2015. Mais rien n’a été fait. Deux nouveaux programmes sont prévus de 2015 à 2021 et de 2021 à 2027. Le même texte sera soumis aux quatre conseils communaux concernés. Les communes et leurs populations ont jusqu’à septembre pour remettre un avis sur une ébauche de 400 pages autour de la qualité des rivières. La Chiers n’y est pratiquement pas mentionnée et aucune mesure n’est prévue à Differdange. Entre-temps, Differdange a 13 revendications. Les subsides dépendent des mesures qui sont prises. C’est pourquoi il est important que les partis politiques et les citoyens fassent des suggestions et contactent la commune s’ils ont des doléances. Fränz Schwachtgen ajoute que la Chiers compte treize sources qu’il énumère. De son point de vue, le partenariat doit être transfrontalier,


car la Chiers aboutit dans la Meuse à Sedan. Des programmes sont en cours et chacun peut collaborer.

ARTHUR WINTRINGER (DP) ne peut que s’associer à ce que vient d’expliquer M. Schwachtgen. Le DP souhaite des cours d’eau propres dans les communes. Il salue donc le partenariat avec les communes de Käerjeng, Pétange et Sanem pour protéger la Chiers. Il ne s’agit pas de réinventer la roue puisqu’il existe déjà cinq partenariats des rivières dans le pays. Esch-sur-Alzette, par exemple, a signé un contrat avec Sanem, Schifflange, Bettembourg et Roeser en 1912. Le 22  mars est la Journée mondiale de l’eau. La Chiers prend sa source à une hauteur de 318  mètres et s’écoule dans la Meuse 112 kilomètres plus loin. Elle est mise en danger par les entreprises, mais aussi en raison de l’accroissement de la population. C’est pourquoi il est nécessaire de procéder à des contrôles de qualité plus souvent et à divers endroits. Differdange peut compter sur le soutien du SIACH, du biomonitoring et de l’Administration des eaux. Le DP approuvera la déclaration d’intention. (Vote) ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au point  6, la circulation.

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

annonce des barrages pour quelques jours en raison de chantiers dans la rue Sidney-Thomas, la rue PierreMartin, la rue Pierre-Dupong et la rue de la Fontaine. La situation dans la rue de la Gare à Oberkorn est plus complexe. La route est barrée depuis le 5 juin jusqu’à fin juillet.

Wa mer dat net eraginn, kréie mer och keng Subsiden an den nächste Joren derfir, wa mer keng Mesuren huelen. Dofir ass et ganz wichteg. An deem Sënn maachen ech en Appel un all d’Parteien, un d’Vertrieder aus der Ëmweltkommissioun, awer och un eis Bierger, eis hir Suggestiounen eranzeginn, déi hei op der Gemeng ze mellen, wa se Kenntnis vu Gegebenheeten hunn, déi ronderëm d’Chiers sinn. Et wär dohier vläicht gutt ze wëssen, dass eis Chiers 13 Quellen huet. Et gëtt eng Kalekerbaach, e Bëschendall, eng Réierbaach, eng Mierbaach, eng Maragold, bis op d’Grenz. An eng Flosspartnerschaft soll transfrontalier sinn, well mer iwwert eng Chiers schwätzen, déi bis an d’Meuse leet. Bis op Sedan. Dass mer mat de Belsch a mat de Fransousen intensiv zesummeschaffen. Net ze vergiessen eng Crosnière hunn. Eng Réierbaach zu Lasauvage, déi en Affluent ass mat all senge klenge Quellbäch, déi zu Longlaville bei Lonkech an d’Chiers iwwerleeft. Déi Programmer lafen. A jiddwereen ass bereet do aktiv matzeschaffen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Wintringer, w.e.gl.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Här Buergermeeschter, Dir Häre Schäffen, léif Frënn aus dem Gemengerot, ech ka mech dem Här Schwachtgen hei nëmmen uschléissen. Hien huet elo scho villes gesot, wat ech och soe wollt. Mä trotzdeem wëll ech e puer Wuert doriwwer verléieren. Och d’DP ass fir e proppere Waasserlaf an eise Gemengen. Dass Déifferdeng elo endlech op de Wee vun enger Flosspartnerschaft mat de Gemenge Suessem, Käerjeng a Péiteng geet, fir eis Kor an all déi Quellen, déi a se fléissen, ze schützen, ass nëmmen ze begréissen. Hei gëtt d’Rad net nei erfonnt. Fënnef Gemengen am Land hu schonn eng Flosspartnerschaft gegrënnt a si ganz aktiv, fir d’Flëss ze schützen. D’Ge-

90

meng Esch huet zum Beispill mat de Gemenge Suessem, Schëffleng, Beetebuerg a Réiser 1912 schonn esou e Kontrakt ënnerschriwwen. Den 22. Mäerz ass esouguer e Weltwaasserdag, wou weltwäit all Joer Veranstaltungen zum Thema Waasser stattfannen. Eis Kor, déi an enger Héicht vun 318 Meter entspréngt, no 112 Kilometer an d’Meuse leeft an ënnerwee nach vu villen anere Quelle gespeist gëtt — oder vu Firme wéi ArcelorMittal benotzt gëtt — ass a Gefor. Och eis Bevëlkerung, déi ëmmer méi grouss gëtt, dréit dozou bäi. Dofir wier et gutt, wann eis Kor méi oft, besser an op ville Plaze kontrolléiert géif ginn. Ech si frou, dass de SIACH an de Biomonitoring eis hei zur Säit stinn. Dat Ganzt gëtt och nach vun dem Waasserwirtschaftsamt finanziell ënnerstëtzt. D’DP stëmmt dës Déclaration d’intention natierlech mat.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Da kënnte mer zum Vote kommen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le contrat de rivière de la Chiers. Punkt sechs ass iwwert de Verkéier. D’Règlements temporaires. Här Bertinelli Dir hutt d’Wuert.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dir Dammen an Dir Hären, Här Buergermeeschter, mir hu wéi esou dacks Aarbechten, wou Stroosse gespaart musse ginn. Dat ass awer net méi wéi zwee oder dräi Deeg. Heiansdo vläicht just fir een Dag. Et handelt sech ëm folgend Stroossen: d’Rue Sidney Thomas, d’Rue Pierre Martin, d’Rue Pierre Dupong an d’Rue de la Fontaine. Et si gréisstendeels Aarbechten un den Haiser, déi gemaach ginn. Wat eis e bësse méi rose mécht, ass d’Situatioun, déi mer de Moment an der Rue de la Gare zu Uewerkuer


hunn. Dee Passage fir iwwert d’Barrière. Do kënnt en ënnerierdesche Fousswee hin. Déi Strooss wäert praktesch ee ganze Mount vum 5.6.2015 bis Enn Juli zou sinn. Den Diffbus wäert och net an den Uewerkuerer Quartier bis bei d’Gare fueren, well matzen an der Strooss d’Sortie vun deem Foussgängerwee ass. Deemools sollt d’CFL en Arrangement mat deem éischte Proprietaire vun der Rue de la Gare maachen, dee säin Terrain un d’CFL verkafe sollt. Mä si si sech net ënnerteneen eens ginn. Soudatt den Diffbus net bis erop bei de Lunasterrain fiert an d’Leit aus deem Quartier ofhëlt. D’Leit sinn da gebieden, bis bei d’Héicht vum Bauer ze goen, wou deen nächsten Arrêt vum Diffbus ass. Mir sinn natierlech net frou doriwwer. Mir hunn no enger Solutioun gesicht, mä et war keng Méiglechkeet do, fir den Diffbus anescht an de Quartier eranzekréien. Mer hoffen, datt dee Mount schnell eriwwergeet, datt mer den Diffbus erëm fuere loosse kënnen. Et war näischt, wat d’Gemeng an der Hand hat. Dat war eppes, wat net richteg geklappt hat zwëschen der CFL an dem Proprietaire vun deem Terrain. Mä mëttlerweil hunn ech awer héieren, datt erëm Gespréicher opgeholl goufen. Et wär fir d’Gemeng enorm wichteg, datt d’Situatioun an deem Quartier vläicht ka remediéiert ginn. Dann nach eng wichteg Saach fir d’Leit alleguerten dobaussen. Dat ass d’Reglement fir Nationalfeierdag. Vu datt mer eng schlecht Situatioun am Verkéier hunn a vill Stroossen, an deene geschafft gëtt, hu mer eis am Virfeld de Kapp zerbrach, wéi mer Nationalfeierdag, wou esou vill Leit dobausse sinn a vill Fester an de Stroosse sinn, eenegermoosse reibungslos iwwert d’Bühn kréien. Soudass mer décidéiert hunn um Rondpoint, wann ee vun der Autobunn erof op de Fousbann kënnt, schonn unzeweisen, fir iwwer Uewerkuer ze fueren an net duerch den Zentrum, fir eben de Verkéier wäit méiglech do erauszehalen. An der Rue de la Montagne kënnt dann e Parkverbuet. Zu Nidderkuer um Rondpoint setze mer e Schëld, wou de Verkéier iwwert

de Bierg geleet gëtt, fir a Frankräich ze kommen, fir net duerch den Déifferdenger Zentrum ze fueren. D’Rue Kennedy gëtt och zougemaach — dir wësst, wivill Leit sech op der Maartplaz fir Nationalfeierdag ophalen —, fir kee Geforepunkt ze hunn, datt kengem eppes geschéie soll. D’Rue Henri Dunant an den ieweschten Deel vun der Rue de la Montagne si weider Stroossen, déi zou sinn. Da wësst der alleguerte Bescheed fir Nationalfeierdag. Da wéilt ech nach eppes iwwert dat, wat d’Leit dobaussen denken, soen. Et war jo esou, dass mir vun der CFL gesot kruten, si géife fir Päischten eng Woch un der Barrière schaffen. Doropshin hate mir d’CFL op d’Gemeng geruff an hinne proposéiert an Duebelschichten ze schaffen, fir déi Aarbechten esou séier wéi méiglech fäerdeg ze kréien. Dat wësse vläicht net vill Leit dobaussen, mä mir ginn eis wierklech immens vill Méi, fir de Beruffstrafic esou mann wéi méiglech ze stéieren a Stroossen zouzemaachen a mat den Aarbechte séier virunzekommen. Mir wësse jo, wat am Trafic lass ass. Déi Aarbechte vun der CFL waren an dräi Deeg ofgeschloss, well se eis dee Gefale gemaach haten an Duebelschichte geschafft haten. Dofir wëll ech vun dëser Plaz aus der CFL eng Kéier en extrae Merci soen, datt se eis esou entgéintkomm waren an et iwwert deen dote Wee gemaach hunn. Dat wier u sech alles vum Verkéier an de Reglementer. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Da komme mer zum Vote. Le conseil communal approuve à l’unanimité les règlements temporaires de circulation. Da komme mer zum siwente Punkt, dem Organigramm. Et si ganz kleng Ännerungen, déi awer net onwichteg sinn haaptsächlech am Département technique. Et gëtt kee Poste bäigesat,

91

Le Diffbus ne dessert pas non plus la gare en raison de la sortie du chemin piétonnier en plein milieu de la route. Le propriétaire du terrain était censé vendre celui-ci aux CFL. Mais ils n’ont pas trouvé d’accord. Par conséquent, le Diffbus ne peut plus circuler jusqu’au terrain Luna. Les habitants du quartier doivent marcher jusqu’à l’arrêt de bus près de l’agriculteur. Le collège échevinal attend avec impatience la fin de ce chantier. La commune n’y peut rien. Les négociations entre les CFL et les propriétaires semblaient avoir échoué. Mais entre-temps, les discussions ont repris. Fred Bertinelli passe au règlement de la Fête nationale. En raison des nombreux chantiers, le collège échevinal a cherché une solution pour que les festivités se passent bien. Des panneaux à la sortie de l’autoroute indiqueront aux automobilistes en direction du Fousbann de passer par Oberkorn au lieu du centre-ville. Le stationnement sera interdit dans la rue de la Montagne. À Niederkorn, les automobilistes en direction de la France passeront par la colline. La rue Kennedy sera fermée au trafic pour éviter tout incident en raison du nombre important de piétons. La rue Henri-Dunant et la partie supérieure de la rue de la Montagne seront aussi fermées. Fred Bertinelli passe à la réaction des gens face aux chantiers. Les CFL voulaient réaliser des travaux la semaine de la Pentecôte à la barrière. La commune leur a demandé de travailler à deux équipes pour que les travaux avancent plus vite. Finalement, les CFL ont accepté et le chantier a été bouclé en trois jours. Les habitants ne s’en rendent pas toujours compte, mais la commune fait son possible pour éviter de perturber le trafic. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à l’organigramme pour de petites d’importance.

modifications


Le collège échevinal recherche un architecte pour le département technique. Le poste existe déjà, mais l’organigramme prévoyait un technicien. Pour le reste, il s’agit de mutations. Une demi-tâche est créée au Biergeramt en raison de la masse de travail. La commune ne veut pas faire attendre les gens.

mä ëmbenannt. Mir sichen en Architekt. Mir haten am Organigramm een Techniker stoen, mä elo kënnt en Architekt dran. An och eng hallef Tâche am Biergeramt.

wéi vun der Expérience professionnelle misste mer op een zréckgräife kënnen, deen an deem Beräich doheem wär. Et wär och zimlech dréngend.

Dat anert sinn alles Verschiebungen. Zum Beispill Personal, dat an de Schoulservice oder an de Service technique eriwwer wiesselt.

MARCEL MEISCH (DP):

MARCEL MEISCH (DP) constate qu’un poste d’architecte est créé. Pourquoi, alors que la commune en a déjà un? Cela revient plus cher qu’un agent technique.

Dat, wat nei ass, ass just deen hallwe Posten am Biergeramt, well mer do ganz vill Aarbecht hunn. Mir wëllen net, datt d’Leit ze vill laang waarde mussen. Soss ass näischt Neits an deem Organigramm, deen iech hei virläit. Hannendru fannt der sämtlech Explikatiounen dozou.

ERNY MULLER (LSAP) rappelle qu’un appel à candidatures a été lancé pour un agent technique. Mais il aurait pu tout aussi bien s’agir d’un ingénieur-technicien ou d’un ingénieur en génie civil. LE but était de trouver quelqu’un de compétent dans le domaine du PAG et des PAP. Malheureusement, un seul candidat correspondait au profil souhaité. La commune a besoin de soutien dans le domaine de l’architecture. Et c’est urgent. MARCEL MEISCH (DP) demande si le collège échevinal va recruter le candidat qui s’est présenté. ERNY MULLER (LSAP) répond que non.

MARCEL MEISCH (DP) suppose qu’un nouvel appel à candidatures va être lancé.

ERNY MULLER (LSAP) répond que oui.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute que le processus sera plus transparent en lançant un nouvel appel à candidatures. Le premier appel n’était peut-être pas suffisamment clair. La commune recherche un architecte.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle que la délégation du personnel se plaint de recevoir les informations trop tard. Cette fois-ci, elle n’a pas remis d’avis. Pourquoi?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que la délégation est au courant. Mais comme l’appel

Den Här Meisch.

MARCEL MEISCH (DP): Ech hätt just eng Fro ze stellen. Mir schafen en neie Poste d’architecte. Mir hu jo awer een Architekt. Firwat muss elo nach ee bäigesat ginn? Dat gëtt jo awer vill méi deier wéi en Agent technique? Wat waren d’Iwwerleeungen?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech ginn dem Här Muller d’Wuert, dem responsabele Schäffe vum Département technique.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Et ass esou, Här Meisch, datt mir e Profil vun engem Agent technique ausgeschriwwen haten. Dat hätt awer grad esou gutt en Ingénieur technicien oder en Ingenieur en génie civil kënne sinn. Mir haten eis do net limitéiert. Mir haten awer speziell drop higewisen, dass mer am Beräich PAG/PAP e qualifizéierte Mataarbechter bräichten. Bis op eng Kandidatur hate mer zu deem gesichte Profil awer keng Satisfaktioun kritt. Duerfir wollte mer dat ëmklasséieren, well mer wierklech onbedéngt am Domän vum Architekt Hëllef brauchen. Souwuel vun der Qualifikatioun

92

Heescht dat, dass Der dee Kandidat huelt, deen Der erausgesicht hutt?

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Nee.

MARCEL MEISCH (DP): Oder gëtt et frësch ausgeschriwwen?

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Mir schreiwen dat frësch aus. Nodeem mer driwwer ofgestëmmt hunn, schreiwe mer et frësch aus.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass wéinstens transparent. Déi Plaz gëtt nach eng Kéier an d’Zeitung ausgeschriwwen. Et koume praktesch keng Kandidature vun Architekten eran, vläicht well et méi polyvalent ausgeschriwwe war. Dofir wäerte mer et nach eng Kéier ausschreiwen. Déi Annonce wäert dann och schonn e Samschdeg an der Zeitung stoen. Wa keng Froe méi wären… Dach, Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Normalerweis läit beim Organigramm en Avis vun der Personaldelegatioun vir. Déi bemängele jo oft, datt se dat ze spéit kréien. Elo läit guer näischt dobäi. Hu si dat net kritt? Oder hu si dat ze spéit kritt?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Déi sinn a Kenntnis. Mä well dat esou global gehale war, huet eis den Inneministère drop opmierksam gemaach:


Wann der herno keng Problemer kréie wëllt, schreift déi Plaz nach eng Kéier aus. Mir hätten dat jo scho kënnten an de Gemengerot bréngen, mä et ass awer méi transparent, wa mer et nach eng Kéier ausschreiwen. Dofir läit keen Avis vun der Delegatioun derbäi. Mä si wëssen awer Bescheed, well de Sekretär vun der Delegatioun och de Responsabele vum Département technique ass. An ech mengen net, datt d’Delegatioun eppes géint déi aner Kreatioun — deen hallwe Posten ënnenan am Biergeramt — huet. Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Wa mer en neien Architekt kréien, kann een dann dovun ausgoen — et gouf elo grad gesot, dee géif sech och ëm de PAG këmmeren —, dass mer deene Bureaux d’études, déi eis deier Architekte verrechnen, soe kënnen: Halt, mir hunn en Architekt. Mir huelen eisen Architekt, fir en Deel vun den Aufgaben ze erleedegen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech wëll just soen, datt eisen zweete Stack op de Felge fiert. Wann elo nach méi vun hinne verlaangt gëtt, fuerderen ech awer och, datt de Gemengerot unanime nach e puer Leit astellt.

Ech sinn der Meenung, datt mer versiche solle vun 110 erëm erof op 100% ze kommen an eis punktuell Ënnerstëtzung vu baussen huelen. Ech hu kee Problem, déi Diskussiounen ze féieren. Mä ech soe just, eist Personal huet de Moment enorm Aarbecht. Jo, Här Schwachtgen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech wëll net soen, dass déi Leit am Service technique näischt schaffen. Wa se voll ausgelaascht sinn a souguer iwwerbelaascht sinn, stelle mer deen Architekt jo an.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Fir vun 110% op 100% ze kommen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DP) voudrait savoir si ce nouvel architecte, qui sera actif dans le domaine du PAG, permettra à la commune d’économiser des frais d’études.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) réplique que le service technique est déjà à bout. Si le conseil communal veut augmenter leurs tâches, il doit recruter du personnel.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

ALI RUCKERT (KPL) concorde.

Voilà. Dass se net méi ze vill belaascht sinn. Okay.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) estime que l’on ne peut

Dat heescht, dat entlaascht net eis Käschte vun de Bureaux d’études an esou virun? Dat war meng Fro.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

ALI RUCKERT (KPL):

Dat ka sinn, well du hues ee Kontrollorgan méi. Verschidde Klengegkeete kënnen effektiv hei aus dem Haus gemaach ginn, wou mer bis elo méi sensibel waren, fir dat ze froen.

Très bien!

Da géife mer zum Vote kommen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les modifications de l’organigramme.

Et kann een net ëmmer nëmme Fuerderungen un eis Leit stellen a se duerch d’ganzt Haus joen. Se ginn elo schonn 110%. Büroméisseg si mer och net allerbeschtens ausgestatt. A wann ee mengt, et kënnt een alles intern maachen, muss och gesot sinn, dass mer an Zukunft net nëmmen en Architekt, mä och deen een an deen aneren Ingenieur astelle mussen. A Leit op ganz vill anere Plazen.

à candidatures était vague, le ministère de l’Intérieur a conseillé au collège échevinal d’en lancer un nouveau. C’est pourquoi la délégation n’a pas encore remis son avis. De toute façon, le secrétaire de la délégation est responsable du service technique. Le bourgmestre ne pense donc pas qu’il serait contraire à la création d’une demitâche.

Da géife mer zu de Kommissioune kommen. Keng Partei huet eng Matdeelung gemaach. Mir hu sechs Leit an d’Commission des Festivités ze ernennen. Dir wësst jo, datt mer d’Sportsveräiner an d’Kulturveräiner ugeschriwwen haten. Dir hutt eng Lëscht virleie vun deene

93

pas toujours en demander plus au personnel. Les employés se donnent déjà à 110 %. S’il faut faire plus en interne, il faudra recruter non seulement un architecte, mais aussi des ingénieurs. Et développer les autres services. Le bourgmestre voudrait redescendre à 100  %. C’est pourquoi des gens sont recrutés.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) ne voulait pas dire que le personnel du service technique n’a rien à faire. Mais c’est pourquoi la commune recrute un architecte.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rétorque que le but est de ramener les tâches à 100 %.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) suppose donc que cela ne réduira pas les frais d’études de la commune.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est possible. (Vote) Roberto Traversini passe aux commissions consultatives. Le conseil communal doit nommer six


membres de la commission des festivités. Une lettre a été envoyée aux associations sportives et culturelles. Les commissions ont fait des propositions avec lesquelles le collège échevinal est d’accord. (Interruption) Le bourgmestre n’a pas de préférence quant aux modalités du vote. Les deux commissions ont fait des propositions auxquelles le collège échevinal se rallie. Il s’agit de Messieurs Logelin, Piazza, Sadler, Antony, Mondot et Kirsch.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) salue le fait que ces personnes deviennent membres des commissions. Il espère qu’on leur communiquera les dates des réunions, car le représentant de déi Lénk n’a rien reçu. Gary Diderich n’a jamais vu de rapport de la commission non plus. Les commissions ont un secrétaire percevant des jetons pour faire ce travail. On n’a jamais présenté d’excuses à déi Lénk. Ces choses doivent être prises au sérieux.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ne s’est pas renseigné concernant le rapport. Mais M. Jeannot Logelin a bien reçu une invitation. Cela fait la deuxième fois que M. Diderich en parle. (Discussions) Roberto Traversini rétorque qu’ils n’ont qu’à aller chez le secrétaire. Ce que dit M. Diderich au sujet de l’invitation est faux. De toute façon, cela ira mieux maintenant puisque le frère de M.  Logelin est devenu membre à son tour.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) souhaite clarifier les choses. Il a reçu une copie des courriers électroniques. Il s’agissait d’un rappel envoyé le jour de la réunion. En plus, le conseiller communal a dû insister pour que M. Logelin reçoive les dates des deux prochaines réunions.

TOM ULVELING (CSV) précise que M. Logelin avait communiqué la mauvaise adresse.

Leit, déi d’Kommissioune virgeschloen hunn. De Schäfferot géif sech deene Propose ralliéieren. (Interruptioun) Mir kënnen eenzel ofstëmmen. Ech kann déi sechs Leit awer och nennen. Da kënne mer Jo oder Nee soen. Oder mir stëmmen eenzel of. Mir ass dat egal.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat mam Rapport weess ech net. Mä dat anert hunn ech nogefrot. Den Här Logelin Jeannot ass invitéiert ginn. Et ass elo scho fir d’Zweet. Ech wollt dat d’lescht Kéier net soen, well ech net sécher war. (Discussions)

Dat sinn d’Veräinsvertrieder. Se si vun deenen zwou Kommissioune virgeschloe ginn. De Schäfferot hält sech un dat, wat virgeschloe gouf. Ech weess, datt an de Kommissioune Votte stattfonnt hunn.

Da gi mer bei de Sekretär an da kucke mer dat. Dat mam Rapport weess ech net. Dat hat ech net nogefrot. Mä dat mat der Invitatioun stëmmt net. A spéitstens elo misst et jo besser goen. Säi Brudder ass och elo dran.

Déi virgeschloe Leit sinn: den Här Logelin, den Här Piazza an den Här Sadler. An am Sportsberäich: den Här Antony Alex, den Här Mondot Emil an Här Kirsch Nicolas. Dat sinn déi, déi d’Kommissioun an engem geheime Vote gestëmmt huet.

(Interruptioun)

Här Diderich.

Wann Dir behaapt, ech géif falsch Saache behaapten, verlaangen ech, dass dat op den Dësch geluecht gëtt.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech begréissen, dass déi Leit mat erageholl ginn. Ech wollt just allgemeng eppes zu de Kommissioune soen, wat ech ëmmer erëm widderhuelen. Ech hoffen, dass déi dote Leit, wa se an d’Kommissioun genannt ginn, d’Datummen och matgedeelt kréien, wéini d’Versammlunge sinn. Well dat ass bei eisem Vertrieder net geschitt. Bis haut huet eise Vertrieder an ech selwer nach kee Rapport vun der Kommissioun gesinn. A wann d’Kommissioune Sekretären hunn, déi Jetone kréien, fir déi Aarbecht, déi se maachen, denken ech, dass déi Aarbecht och soll gemaach ginn. Et koum och ni eng Entschëllegung vun där jeeweileger Persoun. Ech denken, dass esou Saache méi seriö solle geholl ginn. An ech hoffen, dass, wann déi dote Leit ernannt ginn a sech an hir Aarbecht eraknéien, dat da besser leeft wéi bei eisem Vertrieder.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) répond que non. M. Logelin a

94

Dat ass net richteg, Här Diderich. Dir behaapt eppes, wat falsch ass.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Ech hunn och d’Kopië vun de Maile kritt. Déi Invitatioun, déi hie per Mail krut, war e Rappel. E Rappel, deen den Nomëtteg selwer geschéckt gi war an owes war d’Versammlung. Nodeems ech dunn nogehaakt hat a gesot hat, esou geet et awer net, huet hien emol d’Datumme matgedeelt kritt vun deenen nächsten zwou Versammlungen. Eréischt dunn. Hien huet am Ganzen eng Invitatioun kritt.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Dann huet en déi falsch Adress uginn.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): En huet keng falsch E-Mailadress uginn. Hien hat um Chrëschtmaart enger Persoun d’E-Mailadress ginn an déi Persoun hat mir ugeruff a sot: Ech hunn déi verluer, kënnt Dir mir se nach eng Kéier ginn? Do hat ech déi falsch E-Mailadress uginn, well ech einfach op der Strooss ugeruff gouf, amplaz vläicht eng


E-Mail geschéckt ze kréien.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV):

ALI RUCKERT (KPL): Jo.

Da war keng mauvaise Intentioun do.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK):

Ier mer zu de Froe kommen, hätt ech nach eppes ze soen. Et ass nach eng Madame, déi interesséiert ass, fir an d’Integratiounskommissioun ze kommen. Ech kennen déi Dame net perséinlech. Ech hunn awer kee Problem domadder, datt déi do matschafft.

Dach, et war mauvaise Intention, well et hat zwee Méint geschleeft ier ech ugeruff gi sinn, fir déi E-Mailadress ze froen. Ech wollt dat elo net hei esou ausbreeden, mä just uschwätzen, dass mir keng Rapporte kruten an dass déi Leit propper invitéiert gi sollen. Wann Dir behaapt, déi Persoun wär invitéiert ginn, wëll ech wann ech gelift Preuvë gesinn. Mä déi Preuvë gëtt et net, well déi Persoun op e puer Versammlungen net invitéiert gi war. Elo krut se endlech matgedeelt, wéini déi nächst zwou Versammlunge sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da sinn ech gespaant, ob en do ass. Da wier dat jo gekläert. Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Ech hätt nach eng Fro, Här Buergermeeschter.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Jo.

ALI RUCKERT (KPL): D’Déifferdenger Gemeng huet ugefaangen, nieft dem Terrain zu Nidderkuer ze bauen…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ah, mir si bei de Froen.

(Interruption) Mir setzen dat dann op den Ordre du jour vum 15. Juli. Da kucke mer, ob se effektiv hei an der Gemeng wunnt. D’Adress steet net dran. Kee Problem, mir gesinn eis jo an dräi oder véier Wochen. Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les changements au sein des commissions consultatives. Sou, da géife mer zu de Froe kommen. Här Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, wéi et schéngt, baut d’Gemeng zu Nidderkuer nieft dem Fussballsterrain eng Hal. Ech si vun de Leit vum Fussball dorop ugeschwat ginn. Firwat gëtt déi Hal grad op där Plaz gebaut? Firwat ass déi Hal gutt? Brauch do kee Kommodo gemaach ze ginn? A läit et net an enger Gréngzon? Kënnt Der eis dat vläicht matdeelen, dass déi Leit dat och wëssen. Firwat genau do an net anzwousch anescht?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Elo hat ech bal erëm Gefill, wéi wann d’Pläng an den Devis schonn duerch de Gemengerot gaange wieren. Mä den Här Bertinelli kann Iech d’Detailer nach eng Kéier erklären.

95

donné son adresse électronique à une personne au Marché de Noël. Cette personne a ensuite appelé. Gary Diderich parce qu’elle avait perdu l’adresse. C’est Gary Diderich qui a donné la mauvaise adresse par erreur.

TOM ULVELING (CSV) constate qu’il n’y avait donc pas de mauvaise intention. GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) pense que oui. La personne en question a attendu deux mois avant de demander l’adresse. L’orateur ne voulait pas faire d’histoires. En tout cas, M. Traversini ne peut pas avoir de preuve que M. Logelin ait été invité.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) est curieux de voir si M. Logelin assistera aux prochaines réunions.

ALI RUCKERT (KPL) a une question concernant construction à Niederkorn.

une

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) veut d’abord faire une communication. Une dame a demandé à faire partie de la commission de l’intégration. Le bourgmestre ne la connaît pas. Il n’y voit cependant pas d’inconvénient. (Interruption) Roberto Traversini propose de revenir sur cette question le 15 juillet afin de vérifier l’adresse de cette personne. Il passe aux questions.

ALI RUCKERT (KPL) constate que la commune construit une halle à côté du terrain de football de Niederkorn. Pourquoi à cet endroit? À quoi servira-t-elle? Ne s’agit-il pas d’une zone verte? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) a l’impression que les plans et le devis ont été approuvés par le conseil communal.


FRED

BERTINELLI

(LSAP)

répond que cette halle servira d’abris aux machines du service des sports. Il y a notamment des tracteurs. Actuellement, elles se trouvent dehors même lorsqu’il pleut ou neige. Ce n’est pas une zone verte. Le site sera plus attractif sans machines. En plus, ce sera moins dangereux, parce que les gens ne pourront plus accéder aux machines aussi facilement. Enfin, ces machines sont chères et s’abiment à force d’être dehors toute l’année. Cela répond-il à la question de M. Ruckert?

ALI RUCKERT (KPL) remercie M Bertinelli.

MARCEL MEISCH (DP) a lu une interview de M. Bertinelli dans Le Quotidien, dans laquelle il explique que quatre architectes ont choisi les meubles des terrasses. S’agit-il vraiment de quatre architectes?

FRED

BERTINELLI

(LSAP)

demande de quels M. Meisch parle.

meubles

MARCEL MEISCH (DP) parle des meubles des terrasses de cafés. (Interruption) M. Meisch avait été surpris. Quatre architectes pour choisir ces meubles, c’est beaucoup. Le conseiller communal passe à une question pour M.  Muller. Les travaux dans la Grand-rue avancent. Mais compte tenu des problèmes de circulation, ne pourrait-on pas penser à travailler le samedi ou plus tard l’après-midi pour la deuxième partie de la route? Il est question de travaux pour la collectivité. L’argent serait bien investi. ERNY MULLER (LSAP) rappelle que le conseil communal avait approuvé 60  000 euros pour terminer la première partie des travaux quelques semaines plus tôt. À l’époque, il avait été décidé de ne pas dépenser plus. Le conseil communal doit réfléchir à la question. Les gens souhaite que le chantier finisse vite, qu’ils soient directement concernés

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

MARCEL MEISCH (DP):

U sech ass dat den idealen Terrain, well do eise Service des Sports doheem ass. Vu datt d’Gemeng do fir ganz vill Sue Maschinne stoen huet — zum Beispill Trakteren, Schleefmaschinne fir eis Terrainen an all eis Sportsinfrastrukturen an der Rei ze halen —, baue mer eng Hal dohin. Déi stinn nämlech bei Reen, Schnéi an Äis dobaussen, well mer néierens Plaz hunn. Et ass net an enger Zone verte.

Fir d’Terrassen. Wéi eng Faarfen, datt se dierften hunn… Dat steet an deem Text.

Éischtens gesäit et besser aus, wa se ënnerdaach stinn, och wann e Match ass. Zweetens kann net jiddwereen dru goen. Dat war och e Geforemoment. Et stounge ganz déck Maschinne mat Messeren dru fräi op deem Gelände, wou jiddwereen drukomm ass. En plus, hunn déi Maschinnen deier Sue kascht. A wann déi d’ganzt Joer dobausse stinn am Reen an am Schnéi, hale se net esou laang, wéi wa se ënnerdaach stinn.

Un den Här Muller wollt ech eng Fro stellen iwwert d’Groussstrooss. Mir si jo frou, datt déi Aarbechte viruginn. Mä vu déi Situatioun, déi mer mam Trafic hei an Déifferdeng hunn, stellen ech d’Fro, ob mer eis net nach eng Kéier iwwerleeë sollen, fir fir déi Aarbechte vum zweeten Deel an der Strooss samschdes ze schaffen oder méi laang am Dag? Datt et awer méi séier virugeet.

(Interruptioun) Dat hätt mech gewonnert. Véier Architekten, fir esou eppes erauszesichen. (Diskussiounen)

Duerfir baue mer déi Hal dohin. Dat ass, fir d’Geschir, wat mer brauchen, fir all eis Sportsinfrastrukturen an der Rei ze halen, ënnerdaach ze stellen. Ass dat okay?

Mir mussen déi Situatioun mam Trafic am Zentrum geléist kréien. Dat si jo Aarbechte fir d’Allgemengheet. Wa mer nach eng Kéier Suen investéieren, si se gutt ugeluecht, wann dee Chantier doduerch éischter fäerdeg gi sollt.

ALI RUCKERT (KPL):

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

Merci.

Här Meisch, ech mengen, mir sinn alleguer, drun interesséiert, dass et virugeet. Mir hate schonn en héijen Devis vu 60.000 Euro, fir deen éischten Deel gestëmmt, fir e puer Wochen éischter fäerdeg ze ginn. Deemools hate mer gemengt, mer sollten net méi ausginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Den Här Meisch.

MARCEL MEISCH (DP): Ech wollt zwou Froe stellen. Eng Fro un den Här Bertinelli. Ech hunn am „Quotidien“ gelies, datt Der en Interview ginn hutt iwwert déi Miwwele vun den Terrassen. An Dir hutt deem Reporter gesot, et hätte véier Architekten dat erausgesicht. Do muss ech awer elo froen, ob dat mat de véier Architekte stëmmt?

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Wat fir eng Miwwelen?

96

Ech mengen, dass mer den Exercice nach eng Kéier maache sollten a kucken, wéi mer beschtméiglech mat deem Schantje virukommen. Heibannen ass bestëmmt keen, deen net der Meenung wär, dass dee Projet séier virugoe soll. Et sinn eng Partie Leit, déi direkt concernéiert sinn — zum Beispill d’Geschäftsleit, déi hiert Geschäft no bäi hunn —, mä och déi vun e bësse méi wäit ewech ginn a Matleedenschaft gezu, wéi dat ganz oft och bei anere Projeten de Fall ass. Zu Nidderkuer an der Rue Pierre Gansen hate mer ähnlech Problemer. Mä Dir hutt scho Recht, dass mer dat nach eng Kéier kucke sollen. An dat wäerte mer och maachen.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Mir wäerten dat kucken. Ech wëll just soen, datt dat Schwéierst awer gepackt ass. D’Rue Henri Dunant geet op. Dat heescht, mir kënnen de Verkéier erëm eraloossen.

Merci. Éischtens emol sinn ech frou, datt d’Journalisten net fir näischt heihinner kommen. Déi zwou Interventioune vun haut, beweisen, datt d’Zeitungen nach ëmmer gelies ginn. Eng Kéier stinn e bësse méi Wourechten dra wéi aner Kéieren. Dat hei stëmmt awer.

Fir op Är Fro ze äntweren, mir hate knapps zéng Deeg gewonnen an et hat 65.000 Euro kascht. Ech weess, datt dat fir Geschäftsleit eng laang Zäit ass, mä d’Dunant geet jo elo erëm op. A 65.000 Euro fir zéng Deeg huet mir perséinlech ganz vill wéi gedoen. Madame Goergen.

MARTINE GOERGEN (DP): Ech hätt e puer Froen. Dir hat e flotten Artikel am „Lëtzebuerger Wort“ iwwert de 1535°C an iwwert d’Rocade. Am Interview hutt Der gesot, dass et denkbar wier, dass d’Hall de la Chiers ersat kënnt ginn duerch eng vun den Halen am 1535°C. Mir wollte just nofroen, ob et scho konkret Iddie gëtt. Oder war dat eppes, wat Der esou en passant gesot hutt? Gëtt et vläicht scho Pläng, wou ee sech mat involvéiere kënnt, wann dat esou sollt sinn? Ausserdeem wéilt ech gär wëssen, ob Der Iwwerleeungen zu der Parksituatioun gefouert hutt? Well am Moment hu mer 80 Plaze bei der Hal an 180 Plazen, déi deemnächst an deem neie Parking zur Verfügung stinn. Dovunner falen der awer esou vill ewech, well déi verlount ginn oder ebe vun de Leit aus dem 1535°C benotzt ginn. Wann eng Manifestatioun stattfanne géif, géifen déi 100 oder 150 Parkplazen, déi nach iwwreg bleiwen, net duergoen. Ech wéilt nofroen, ob Der schonn Iddien hutt? Da wéilt ech nach mat op de Wee ginn, dass een d’Veräiner och mat abënnt, well dat bei der Hall de la Chiers anscheinend e bësse schifgaange war. Dat war nach viru menger Zäit, mä do hate mer eng Hal a kee wollt se benotzen, well se net deem entsprach hat, wat d’Veräiner sech drënner virgestallt haten. Merci.

Et ass esou, datt den Éducatiounsministère un eis ugetrueden ass a gefrot huet, fir déi Chiershal, wou niewendrun d’Primärschoul gebaut gëtt, mat ofzeginn, fir e ganze flotte Schoulcampus dohin ze kréien. Mir sinn am Schäfferot amgaangen, driwwer nozedenken. Dir wësst jo, datt e Privatmann an eng Eventhal am 1535°C investéiere wëll. Mir sinn amgaangen, ze iwwerleeën — déi Gedankegäng sinn awer eréischt am Virstadium —, ob mir dat net maache sollen an eventuell eng flott Hal polyvalente um Site opriichten. Méi wäit sinn d’Iwwerleeungen nach net am Schäfferot. Mä et ass awer kloer, datt wann eng Demande vum Ministère kënnt, fir e flotte Schoulcampus ze maachen a mer d’Méiglechkeet hunn, eng nei Chiershal ze kréien, wou ee mat Autoen a Camionen erakënnt, fir op- an ofzelueden – well déi sämtlech Parkplazen, vun deenen Der elo geschwat hutt, wäerte verschwannen, well de Lycée dohi kënnt, och wann d’Chiershal bleift – mer eis dat duerch de Kapp goe loossen a kucken, wat mam Bâtiment B geschitt an ënner anerem en Hall polyvalent bauen. Et gëtt nach net ganz vill Pläng. Mir kucken fir Croquisen ze kréien, well mer jo och gär wësse wëllen, wat eng Chiershal wäert ass. Méi wäit si mer am Moment net. Mä mir mengen, et wär awer net déi schlechste Léisung fir deen dote Site. Är zweet Fro: selbstverständlech, wa mer esou wäit sinn, wäert dee ganze Schäfferot dat mat de Veräiner zesumme kucken. Mir mussen net grad en Architektepräis kréie wéi bei der Chiershal — do kann ee sech heiansdo Froe stellen —, mä datt et wierklech esou ass, datt se polyvalent benotze ka ginn.

97

comme les commerçants ou pas. Il y a eu des problèmes similaires dans la rue Pierre-Gansen à Niederkorn.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que le collège échevinal réfléchira à la question. Mais le plus dur est passé, car la rue Henri-Dunant va être rouverte. En ce qui concerne la première partie, la commune avait déboursé 65 000 euros pour gagner 10 jours. Cela fait mal.

MARTINE

GOERGEN

(DP)

mentionne un article du Luxemburger Wort dans lequel le bourgmestre parle de remplacer le Hall de la Chiers par une salle à 1535 °C. Y a-t-il des plans concrets? Qu’en est-il du stationnement? Actuellement, il y a 80  places, plus 180 dans le parking. Mais, une partie de celles-ci seront occupées par les gens qui travaillent à 1535 °C. Quand il y aura des manifestations, les places ne vont pas suffire. En outre, les associations devront être incluses dans les discussions. Dans le cas du Hall de la Chiers, la commune s’était retrouvée avec une salle que personne ne voulait utiliser.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) se réjouit que les conseillers lisent les journaux. Certaines fois, les informations y sont plus vraies que d’autres. Celle dont parle Mme Goergen est correcte. Le ministère de l’Éducation nationale construit une école primaire à côté du Hall de la Chiers et a demandé d’inclure le bâtiment au campus. Le collège échevinal réfléchit à la question. Un investisseur privé souhaite ouvrir une salle événementielle à 1535 °C. Dans ce contexte, le collège échevinal réfléchit à un hall polyvalent. Il n’existe pas encore de plans. Le collège échevinal doit voir combien coûte le Hall de la Chiers. Mais en tout cas, la solution semble bonne. Il est clair que le collège échevinal consultera les associations. Le but n’est pas de gagner un prix d’architecture comme avec le Hall de la Chiers,


mais d’avoir une salle polyvalente.

ARTHUR WINTRINGER (DP) a deux questions, mais il ne sait pas à quel échevin les poser. Le conseiller communal a vu qu’à Aquasud, on utilisait des verres dans le sauna. C’est une catastrophe. Si le verre tombe et se brise, les gens risquent de marcher sur les débris. Ensuite, pourquoi Aquasud n’ouvre-t-il pas la piscine en plein air le matin? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) posera ces questions à Aquasud. Il est vrai qu’il faut faire attention avec les verres. Le collège échevinal remettra le bilan 2014 d’Aquasud aux conseillers communaux après la séance.

JOS GLAUDEN (DP) voudrait savoir quand ouvrira le parking de la rue Saint-Nicolas. Il a vu que celui de la Grand-rue a ouvert. Qu’en est-il du supermarché? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le parking est

JOS GLAUDEN (DP):

Här Wintringer.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Ech hätt zwou Froen. Ech weess just net, u wien ech se riichte soll.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da probéiert emol.

TOM ULVELING (CSV) précise qu’il a ouvert il y a deux semaines.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) se réjouit de la rapidité du collège échevinal.

JOS GLAUDEN (DP) voudrait que l’information soit rendue publique.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que la commune est en train de le faire. Un compromis a été signé avec le supermarché. Une supérette de 1000 m2 ouvrira l’année prochaine. Le collège échevinal recherche donc aussi de petits magasins. Mais ce n’est pas facile d’attirer des commerçants à Differdange.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Deen ass schonn zwou Wochen op.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir sinn esou schnell.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Aquasud. Ech hat de Sekretär d’lescht Kéier drop ugeschwat, well an der Sauna Glieser benotzt ginn. Wann eng Kéier eent fält, gëtt dat eng Katastroph. Esou propper kréie se de Buedem wahrscheinlech net direkt opgebotzt an herno trëppelt vläicht nach een dran. Déi zweet Fro ass — dat sinn ech schonn e puermol gefrot ginn —, firwat den Aquasud déi oppe Schwämm moies net opmécht? Dat waren déi zwou kleng Froen, déi ech hat.

ouvert.

JOS GLAUDEN (DP) demande si le bourgmestre parle bien de celui de la rue Saint-Nicolas.

Deen an der Niklasstrooss ass op?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Mir huelen dat emol mat. Mam Glas muss een effektiv kucken. Dir kritt och no der Sitzung de Bilan vun 2014 mat. Mir hunn deen hei leien. Da wäert der dee kréien. Den Här Glauden nach.

JOS GLAUDEN (DP): Ech hunn zwou Froen. Déi Éischt betrëfft de Parking an der Groussstrooss. Esouvill ech weess, ass dee jo op. Mä wéini geet deen an der Niklasstrooss op? A wéi ass et do mam Supermarché?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): De Parking ass op. (Diskussiounen)

98

(Gelaachs)

JOS GLAUDEN (DP): Da misst dat awer vläicht och public gemaach ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat si mer amgaangen ze maachen. Mam Supermarché gouf e Compromis ënnerschriwwen. Do sinn nach verschidde Saache mam Kommodo ze kucken. An da misst deen Enn des Joers oder ufanks d’nächst Joer an de Quartier kommen. Eng Supérette vun 1.000 m2, Här Diderich, fir ze weisen, datt mer och u klenge Geschäfter an der Proximitéit interesséiert sinn, wat ganz wichteg fir eis Stad ass. Et muss ee wëssen, datt dat awer net esou einfach geet. Et muss ee ganz vill Klenschen drécke goen, fir d’Commerçanten op Déifferdeng ze kréien. Ech mengen, ech brauch dat kengem heibannen ze soen. Den Här Schwachtgen hat nach eng Fro.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech wollt nach eng Kéier op de Punkt 8 zréckkommen. Zu der Commission des Festivités. Dee war e bësse séier clôturéiert ginn. Éischtens hu mer net votéiert. Ech denken, dat sollt een awer maachen.


BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dach.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Nee, mir hate kee Vote geholl. Ob et elo néideg ass, dat sief dohigestallt. Mä ech mengen, da kann all Partei dat haart soen an et komme keng Gespréicher op. Meng zweet Fro: et sinn elo dräi Veräiner méi un der Commission des Festivités interesséiert. Sollt een deenen net e Beobachterstatus ginn? Well et sinn interessant Veräiner dobäi, virun allem vum kulturelle Beräich hier. Et ass eng auslännesch Organisatioun dobäi, wou mer bis elo nach relativ wéineg Kontakter haten. D’Déifferdenger Geschichtsfrënn. D’Majorettes de la Ville. Vläicht kann een deenen e Beobachterstatus zougestoen. Déi éischt Fro war: Stëmme mer iwwert d’Nimm oder de Veräin of? Well dat kënnt emol zu Litigë féieren. Wann déi eng oder déi aner Persoun sech mat sengem Veräin iwwerwerft, ass dann déi Persoun nach an där Kommissioun oder huet de Veräin d’Méiglechkeet ze soen: Mir setzen elo en aneren dran? Dat schéngt mer awer eng wichteg Fro am Virfeld, ier Streidereie kommen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech huelen dat mat. D’Kommissiounen haten dat op hirem Ordre du jour. Si hunn do perséinlech ofgestëmmt, jiddwereen wéi en et fir richteg fonnt huet. An deene leschte Jore gouf och ni hei am Gemengerot driwwer ofgestëmmt. An ech hat et esou verstanen, wéi wann dat esou ugeholl gi wier. Ech hunn awer kee Problem, dat zum Vote ze stellen. Ech mengen, et sollt een zesumme mat de Kommissioun kucken — déi si jo nach zimlech nei —, wéi si dat gesinn. Et wier awer flott, wann d’Kommissiounen elo endlech déi sechs Leit kréie

géifen, fir mat hinnen ze schaffen. An am Laf vum Joer kann een dann Ännerunge maachen, wann déi gefrot ginn.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) revient sur la commission

Mir wollten eis als Schäfferot net ze vill do amëschen an déi e bësse gewäerde loossen. Här Schwachtgen, kënnt Der esou domadder liewen?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que oui.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Jo.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Huet nach ee Froen? Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech wollt zwou Saachen uschwätzen. E Sonndeg war den Energy Kids’ Day um Fonds-de-Gras. Dat ass e ganz flott Evenement. De Kids’ Day huet e ganz anert Format wéi déi Jore virdrun. Mä ech hu fonnt, dass immens wéineg doriwwer informéiert gouf. Do hu sech Leit mobiliséiert vun der Technikschoul a vun der Naturschoul. Et gouf wierklech e flotte Programm gebueden, dee vill besser dohinner passt wéi Sprangschlässer. Ech krut an der Woch just een E-Mail, méi net. Am Diffmag stoung och näischt doriwwer. Dat fannen ech op jidde Fall schued. Ech géif virschloen, dass ee soe soll, dass et eng gutt Saach ass. D’nächst Joer muss awer anescht doriwwer informéiert ginn. Et gëtt Internetsitte speziell fir Familljen. Da kënnen der och fir d’Kanner opgestallt ginn. Da kucken déi sech dat un a kommen dohinner. Ech hu vill Leit soen héieren: Wann ech dat gewosst hätt. Dann, méi eng allgemeng Bemierkung zum Diffmag. Den Agenda ass net ëmmer ganz komplett. Dat do war elo e Beispill. Op där enger Säit gëtt vum flotten Evenement Masquenada bericht. Op där anerer Säit gëtt et awer net am Agenda erwähnt. Dat heescht, et bitt de Leit dann net deen Iwwerbléck, wat awer gutt wär.

99

des festivités. Tout est allé vite. Le conseil communal n’a pas voté.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) insiste que non. Voter éviterait des discussions inutiles. Trois associations supplémentaires veulent faire partie de la commission des festivités: une association d’étrangers, les «Déifferdenger Geschichtsfrënn» et les majorettes de la Ville. Peut-être pourrait-on leur accorder le statut d’observateurs? En ce qui concerne le vote, le conseil communal approuve-t-il la personne ou l’association? Que se passera-t-il si un jour la personne ne fait plus partie de l’association?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) en discutera avec les commissions. Celles-ci ont voté les membres. Au cours des dernières années, les modifications des commissions n’ont jamais été soumises à un vote formel du conseil communal. Mais c’est possible. Il faudra demander l’opinion des commissions. Mais il serait temps qu’elles puissent enfin disposer de leurs six nouveaux membres. Des modifications en cours d’année sont possibles. Le collège échevinal ne veut pas trop se mêler de ces discussions.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) rappelle que dimanche a eu lieu l’«Energy Kids’ Day» au Fond-deGras. Le format de la fête a changé. Mais les gens n’ont pas été informés. L’École Nature et l’École technique s’étaient mobilisées. Le programme était plus intéressant que les autres années. M. Diderich n’a reçu qu’un courrier électronique. Il n’y avait rien dans le magazine. L’année prochaine, il faudrait s’y prendre autrement. Peut-être à travers un site internet pour les enfants. En ce qui concerne le Diffmag, le conseiller communal regrette que l’agenda ne soit pas toujours com-


plet. Il y avait un article sur Masquenada par exemple, mais l’événement n’était pas repris dans l’agenda.

ERNY MULLER (LSAP) regrette que la fête n’ait pas eu l’ampleur qu’elle méritait. Mais il faut dire qu’il s’agit d’une manifestation de l’ASBL Fond-de-Gras et non de la commune. La commune aurait toutefois pu la soutenir. Le gestionnaire du site était chargé du marketing. Cela ne s’est pas bien passé. Mais l’échevin remercie la commune pour son aide de 2000 euros ainsi que tous les sponsors privés. Les enfants étaient ravis. L’événement pourra être développé au cours des prochaines années. Le marketing sera plus efficace afin de promouvoir cette action de sensibilisation des enfants à l’écologie. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ajoute qu’il n’était pas au courant de la manifestation non plus. Il clôture la séance. Il demande aux journalistes d’écrire beaucoup, car ils ont vu que les conseillers lisent les journaux.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Ech bedaueren och, dass dat Evenement net dat ginn ass, wat et hätt kënnte ginn. Ech muss awer soen, dass et vun der Fonds-de-Gras asbl organiséiert gouf an net vum Service culturel vun der Gemeng oder vu soss engem vun der Gemeng. Mä dat wëllt awer net heeschen, dass mir dat net ënnerstëtze sollen an dee richtege Power derhannert ginn, dass dat dann an d’Press kënnt an iwwerall do, wou et hi komme soll. De Gestionnaire vum Site krut gesot, dee richtege Marketing ze maachen. Dat war awer net grad esou gaangen, wéi mer eis dat virgestallt haten. Do maache mer en interne mea culpa. Ech wëll awer der Gemeng Déifferdeng Merci soen, fir déi 2.000 Euro déi se bäigesteiert huet. An och all de Privatsponsoren haaptsächlech am Energieberäich Merci soen. Mä et hat een awer festgestallt, dass d’Kanner begeeschtert waren. Ech hoffen, dass mer dat an de kommende Jore weiderféieren. Et ass en Evenement, wat nach ausbaufäeg ass. Mir wäerten an Zukunft dee richtege Marketing maachen, dass dat erëm en neit Event gëtt am Intérêt vun eise Kanner an der Sensibilisatioun fir d’Ëmweltan d’Energieproblematik.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech soe just: Ech wosst et och net. Wa keng Froe méi ze stelle sinn, ass d’Sëtzung opgehuewen. Fir d’Journalisten: Schreift vill. Dir hutt jo gesinn, datt d’Conseilleren d’Zeitunge liesen. A wann der Froen hutt, kënnt der e puer Minutten dobausse waarden, well dat hei net laang dauert.

100


ÉTAT CIVIL - MARIAGES PRPIC Igor et ZOUALERH Rajae

08.05.2015

NIDAM Abderrazzak et EL KEDYOUY Naima

11.05.2015

MARNACH Mike et KEMP Sarah

15.05.2015

DAUBACH Christian et SKOPOSKI Pamela Georgette

16.05.2015

JOVIC Vanja et MARSENIC Romana

20.05.2015

FERREIRA LOPES João Vitor et ARANTES PEREIRA Suzanne

22.05.2015

ANTUNES PEREIRA Horácio Manuel et GOMES DOS SANTOS Diana Sofia

22.05.2015

ETIENNE Xavier Paul Constant & RODRIGUES MARQUES Susana Maria

29.05.2015

OBERTO Steve & HOLCHER Jeannine Eugénie

29.05.2015

RASQUIN Roland Roger et MACRI Lidia

06.06.2015

FILBIG Joe Laurent et STOLTZ Nathalie

13.06.2015

GAUDRONT Mike et SCHNEIDERS Carole Irène

13.06.2015

MORELLI Patrizio et LIPPOLIS Teresa Maria

13.06.2015

PINTO DOS SANTOS Antero Manuel et PEIXOTO RIBEIRO Adília Maria

13.06.2015

WELTER Sven Patrick et DE GIORGI Jessica

13.06.2015

JARMAN TOMÉ Miguel et SÁ VIANA DA PONTE Paula Cristina

17.06.2015

RIBEIRO DA SILVA Steve et RODRIGUES PONTES Vinicia

19.06.2015

MONTEIRO ALMADA Nelson Jesus & PONTE MIRANDA Ana Raquel

26.06.2015

HASI Egzon & TARE Emanuela

26.06.2015

101


ÉTAT CIVIL - NAISSANCES PADJEN Kenzo Paulo

Luxembourg

01.04.2015

HALILOVIC Lara

Esch-sur-Alzette

01.04.2015

MUCEVIC Berin

Esch-sur-Alzette

02.04.2015

FABER-LE LUEL Lisa

Luxembourg

05.04.2015

LEPéNY Andor

Luxembourg

06.04.2015

FURFARO Francesco

Esch-sur-Alzette

06,04,2015

VALENTE PEREIRA Cédric

Esch-sur-Alzette

07.04.2015

RODRIGUES FERREIRA Hugo Luis

Esch-sur-Alzette

07.04.2015

MONTEIRO DA SILVA Sofia

Esch-sur-Alzette

09.04.2015

LUSURIELLO Juliana

Esch-sur-Alzette

10.04.2015

SOUSA DA CRUZ Kendrick Layan

Luxembourg

18.04.2015

ZEFERINO PEREIRA Maria-Luiza

Luxembourg

19.04.2015

DE SOUZA SILVA BARRETO Bernardo

Luxembourg

19.04.2015

OLIVEIRA Diego Kauan

Esch-sur-Alzette

19.04.2015

ANDRADE RAMADA Afonso

Esch-sur-Alzette

20.04.2015

RIBEIRO Enzo Filipe

Luxembourg

20.04.2015

MINEIRO LAVRADAS Francisco

Luxembourg

23.04.2015

DA GRAçA BOSSI Mayson

Luxembourg

24.04.2015

TEIXEIRA GARCIA Valentina

Esch-sur-Alzette

24.04.2015

SELLANO Kylian

Esch-sur-Alzette

28.04.2015

CECCHINI Nino

Esch-Alzette

02.05.2015

CECCHINI Jani

Esch-Alzette

02.05.2015

DIALLO Hawa Bobo

Esch-Alzette

04.05.2015

GOMES MENDES Bianca Jonsabá

Luxembourg

08.05.2015

DANTAS LOPES Eduarda

Luxembourg

08.05.2015

ALMEIDA RODRIGUES Marta

Esch-Alzette

11.05.2015

LOPES Alexandre

Esch-Alzette

11.05.2015

LICINA Maid

Esch-Alzette

13.05.2015

DOS SANTOS Ricardo

Esch-Alzette

13.05.2015

CZAJKA Michal

Luxembourg

14.05.2015

MOREIRA MARTINS Alex

Esch-Alzette

15.05.2015

SANTANA DE ALMEIDA Milá

Esch-Alzette

17.05.2015

KARABEGOVIC Zehrina

Luxembourg

19.05.2015

ANTUNES DUQUE Gabriella

Luxembourg

19.05.2015

FRAZÃO PEREIRA Christina Aycha

Esch-Alzette

22.05.2015

FLOENER Katarina

Esch-Alzette

22.05.2015

FERREIRA Diego Alejandro

Luxembourg

22.05.2015

ALLALA Khalil

Esch-Alzette

22.05.2015

MACHADO SOARES Daniel

Luxembourg

26.05.2015

MUHOVIC Alijan

Esch-Alzette

27.05.2015

VARELA DA SILVA Maria

Esch-Alzette

27.05.2015

BARBOSA GUEDES Lyara Thais

Esch-Alzette

28.05.2015

ALVES MACEDO Juliana

Esch-Alzette

30.05.2015

102


GONçALVES DOMINGUES Lucas Gabriel

Luxembourg

31.05.2015

ADROVIC Naid

Esch-Alzette

31.05.2015

DOUAÏSSIA Milane

Luxembourg

31.05.2015

v

Esch-sur-Alzette

01.06.2015

GOMES MIRANDA Yara

Esch-sur-Alzette

02.06.2015

PEREIRA BRITO Tomás

Esch-sur-Alzette

03.06.2015

ROCHA DE JESUS FRANCISCO Luz

Luxembourg

03.06.2015

LIČINA Medina

Luxembourg

03.06.2015

ZüCK Samira

Luxembourg

04.06.2015

LILLIU Jacopo

Luxembourg

08.06.2015

ICHIM Robert Olivier

Luxembourg

08.06.2015

MACKEL Lou

Esch-sur-Alzette

08.06.2015

WEICHEL Layla

Esch-sur-Alzette

10.06.2015

WEICHEL Tiffany

Esch-sur-Alzette

10.06.2015

BAJRAMI Samy

Luxembourg

10.06.2015

TRANJAR Amina

Esch-sur-Alzette

14.06.2015

BATISTA ALVES DIAS Alice

Luxembourg

14.06.2015

MALLARDI Lorena

Luxembourg

15.06.2015

FERNANDES DE OLIVEIRA Yara

Luxembourg

15.06.2015

DE SOUSA PEREIRA Inês Margarida

Esch-sur-Alzette

16.06.2015

NEVES DA SILVA Théo

Luxembourg

18.06.2015

ABREU HENRIQUES Beatriz

Esch-sur-Alzette

20.06.2015

MARTINS COSTA Simão Miguel

Esch-sur-Alzette

21.06.2015

OLIVEIRA MONTEIRO Sheila de Jesus

Esch-sur-Alzette

22.06.2015

WORRÉ STOLTZ Lara

Esch-sur-Alzette

22.06.2015

HUSTIN Amélie Kieu

Luxembourg

23.06.2015

GOMES ABREU Tomás

Luxembourg

24.06.2015

GOMES MALHÓ Joshua

Esch-sur-Alzette

26.06.2015

MARZANO Giuseppe

Esch-sur-Alzette

27.06.2015

LOPES PASCOAL Miguel

Luxembourg

29.06.2015

ZEJNELOVIC Kenan

Luxembourg

30.06.2015

103


ÉTAT CIVIL - DÉCÉS GOUSENBOURGER Paulette Anne, vve MOINY Emile

Niederkorn

01.04.2015

MICHELS Lucien Robert, divorcé

Niederkorn

04.04.2015

PIERINI Paolo, ép. ROSSI Salvatorini

Niederkorn

06.04.2015

MARINOVIC Luka, ép. DUMITRU Mihaela-Carmen

Esch-sur-Alzette

06.04.2015

PFEIFFER Hildegard Maria ép. SCHALZ Jean

Niederkorn

06.04.2015

NASSIMBENI Emilio veuf de MARINI Antoinetta

Niederkorn

09.04.2015

SCHEID Liliane vve LAUTERBOUR Johann

Niederkorn

13.04.2015

DA SILVA TAVARES Isabel Maria, ép. de PESSOA FREITAS Carlos

Homburg, Allemagne

14.04.2015

WEYLAND Jean Pierre, divorcé

Niederkorn

15.04.2015

LOSCH Anne Marie ép. KINTZIGER Joseph Theodore

Niederkorn

19.04.2015

GROSCH Julie Joséphine, célibataire

Luxembourg

21.04.2015

THEISEN Jean Pierre Hubert ép. BILLO Nicole

Esch-sur-Alzette

27.04.2015

LA SCHIAZZA Antonia Angiolina, vve HERMES Marcel

Luxembourg

02.05.2015

DA COSTA Manuel Augusto ép DE JESUS ALVES Rosa

Esch-Alzette

04.05.2015

KARGER Marie-Josée Hélène

Esch-Alzette

06.05.2015

GANTREL Nicole Marie-Anne, vve GATTI Gaston

Esch-Alzette

08.05.2015

BINSFELD Léonie

Differdange

08.05.2015

SALVI Domenica, vve SEBASTIANI-CROCE Silvio

Esch-Alzette

08.05.2015

SILVA DE SOUSA Manuel Augusto

Luxembourg

08.05.2015

TREVISANI Luigi Antonio, veuf de LUDOWISSY Marie-Josée

Esch-Alzette

13.05.2015

SCHWICKERT Anne Marie Josephine

Niederkorn

22.05.2015

MULLER Camille Conrad Ernest Robert, ép. de KEMP Marie Josée

Niederkorn

28.05.2015

BLESER Marcel Antoine, ép. CONRARDY Jeanne

Esch-Alzette

29.05.2015

ROTOLONI Célestin, ép. PESETTI Lilia

Esch-Alzette

29.05.2015

HAAS Marie Thérèse, vve BRITTEN René

Esch-Alzette

31.05.2015

BARBONI Angelica vve SERARCANGELI Mario

Fiuminata (I)

04.06.2015

CONSBRUCK Viviane Gabrielle, ép. de WILMES Nicolas Camille

Niederkorn

05.06.2015

SCHMITZ Josette vve ENTRINGER Marcel Henri

Niederkorn

07.06.2015

GORDON Jonny Manfred, ép. de JEANBAT Claude Charlotte

Niederkorn

10.06.2015

DI PASQUALE Fernand Lucien, veuf d'ERPELDING Hortense

Niederkorn

11.06.2015

MULLER Claude, célibataire

Esch-Alzette

12.06.2015

WERDING Suzanne Marguerite Josephine, ép LAHUR Fernand

Niederkorn

23.06.2015

PÜTZ Renée Jeanne, veuve de LICKES Roland Nicolas Joseph André

Niederkorn

26.06.2015

GROSCH Anna, célibataire

Luxembourg

27.06.2015

NIEDERCORN Marie Marguerite, veuve de LUZI Francesco

Niederkorn

29.06.2015

104


SERVICE KRANK KANNER DOHEEM

Il arrive malheureusement que les enfants tombent malades. Or, surtout dans les familles monoparentales — mais pas seulement —, les parents sont soumis à contraintes professionnelles qui ne leur permettent pas de se libérer facilement. Le service «Krank Kanner Doheem» de l’ASBL Femmes en détresse propose des solutions pour ne pas laisser les enfants malades seuls à la maison. Une collaboratrice de SKKD se déplace à domicile pour prendre soin du petit malade et contribue ainsi à ce qu’il guérisse dans son milieu habituel. Les familles monoparentales disposant d’un certificat de composition de ménage établi par la commune ont la priorité. Les tarifs SKKD demande une participation financière calculée sur base du revenu imposable du ménage. Cette parti-

cipation va de 0,50 € par heure (revenus inférieurs à 1499 €) à 12,40 € par heure (revenus supérieurs à 6200 €). Les frais de stationnement sont à la charge des parents. Les gardes Les gardes ont lieu entre 7h et 19h et ne peuvent pas dépasser 9 heures de suite. Une visite médicale est indiquée au 2e jour de garde. Toutes les collaboratrices de SKKD ont une formation dans le domaine sociofamilial et participent régulièrement à des formations. T. +352 48 07 79
 MAR-DIM: 07h00-12h00 & 14h00-18h00 | VEN: 07h00-12h00 www.fed.lu/services/skkd/

105


Service Krank Kanner Doheem – Fiche d’Inscription 95, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg Tel. : 48 07 79

Fax 48 07 79-77

www.fed.lu

krankkanner@pt.lu

Enfant(s) : Nom et prénom

Adresse : Localité :

L-

Matricule

Nationalité

………………………………………………………………………………………..

E-mail :

Nom et prénom du père :…………………………………………………………. Matricule du père : Tel. : Employeur :

Portable :

Nom et prénom de la mère :…………………………………………………….. Matricule de la mère : Tel. : Employeur : Situation familiale : Marié(e)

PACS

Portable :

Concubinat

Monoparentale

Garde alternée

Allergies : Antécédents médicaux de l’enfant : Particularités : Signature : …………………………………… Date : …..……….………………………., le ………………………. 20 …..….

106


jouer communiquer vibrer rêver bouquiner

CENTRE CULTUREL RÉGIONAL

DANIEL BALTHASAR SUPPORT BAND: QUANTUM DOT

25 SEPTEMBRE 2015 20H00 | 12€ WWW.STADHAUS.LU Centre culturel régional «Aalt Stadhaus» Differdange / 38, av. Charlotte / L-4530 Differdange / 58 77 1-1900


creative hub differdange official opening 9-11.10

Le collège du bourgmestre et des échevins de la Ville de Differdange et les locataires du 1535°, Creative Hub, ont l’honneur de vous inviter à l’inauguration officielle du bâtiment A.

ven 9.10 / 18:00

INAUGURATION OFFICIELLE DU BÂTIMENT A En présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier

sam 10.10 / 11-19:00 dim 11.10 / 11-19:00 PORTES OUVERTES DU BÂTIMENT A

1535.lu

En espérant vous y voir nombreux ! L’ÉQUIPE DU 1535°

InfoBlat °02 15  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 22. Abrëll a vum 17. Juni 2015