Page 1

01 16 o

Den analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng

GEMENGEROTSSËTZUNG VUM 27. JANUAR 2016


o

01 16

L‘audio des séances du conseil communal est disponible sur www.differdange.lu.

COMPTE-RENDU DU 27 JANVIER 2016 4-43

ÉDITEUR Administration communale de la Ville de Differdange, B.P. 12, L-4501 Differdange Tél.: 58 77 1-11 | F. 58 77 1-1210 | www.differdange.lu | mail@differdange.lu RÉALISATION Service média et communication

LE COLLÈGE ÉCHEVINAL PREND LA PAROLE

IMPRIMEUR Imprimerie Heintz, Pétange TIRAGE 10 000 exemplaires

22-27 ETAT CIVIL 44-46

© PHOTOS Couverture: Claude Piscitelli INFOBLAT, imprimé sur du papier 100 % recyclé L’Infoblat est distribué gratuitement à tous les ménages de la commune de Differdange. ÉDITION 01/2016, ISSN: 1561-7262, titre clé: Informatiounsblat

Ville de Differdange


SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU MERCREDI 27 JANVIER 2016 CONSEILLERS PRÉSENTS Roberto Traversini, bourgmestre (déi gréng) Erny Muller, 1er échevin (LSAP) Tom Ulveling, échevin (CSV) Fred Bertinelli, échevin (LSAP) Georges Liesch, échevin (déi gréng) François Antony (LSAP) Carlo Bernard (DP) Pascal Bürger (DP) Gary Diderich (déi Lénk) Jos Glauden (DP)

Martine Goergen (DP) Pierre Hobscheit (LSAP) Robert Mangen (CSV) Marcel Meisch (DP) Ali Ruckert (KPL) Christiane Saeul (DP) Pierrette Schambourg (CSV) Fränz Schwachtgen (déi gréng) Arthur Wintringer (DP)

ORDRE DU JOUR SÉANCE PUBLIQUE 1.0 Communications du collège des bourgmestre et échevins avec entre autres la présentation du plan 0 pluriannuel financier actualisé (PFP) et le bilan culturel 2015. 2.0 Projets communaux: projet «Vëlosschoul» – travaux réalisés par le CIGL – devis, article budgétaire 0 4/264/238120/99001. 3.0 Plan d’aménagement général et projets d’aménagement particuliers: a)0 Projet d‘aménagement particulier au lieudit «avenue de la Liberté» à Niederkorn présenté par le col 0 lège des bourgmestre et échevins pour le compte de la SARL Senioreresidenz Liberté; b)0 Projet d’aménagement particulier au lieudit «rue Pierre Gansen» à Niederkorn présenté par le collège 0 des bourgmestre et échevins pour le compte de l’administration communale de Differdange; c)0 Projet d’aménagement particulier «Zwësche Lauterbännen» à Niederkorn – convention et plans d’exécu 0 tion en vue de la mise en œuvre des lots A et B dudit projet. 4.0 Actes et conventions: a)0 Échange immobilier de parcelles situées aux lieudits «route de Bascharage», «Zwischen Lauterbännen» 0 et «Hinterst Lanterbann» à Niederkorn; b)0 Acte de cession de parcelles de terrains sises à Oberkorn aux lieudits «Um Biergwee», «Beim Bergweg» 0 et am «Kazebësch»; c)0 Convention de servitude pour un poste de transformation et les réseaux rattachés aux lieudits «rue 0 Jeannot Kremer» et «avenue du Parc des Sports» à Oberkorn; d)0 Convention 2016 maison relais pour enfants; e)0 Convention 2016 crèches et foyers de jour pour enfants; f)0 Contrats de bail dans le bâtiment A du 1535 °C. 5.0 Personnel communal: a)0 Organigramme actualisé; b)0 Fixation du cadre fermé dans les carrières des fonctionnaires. 6. Règlements communaux: a)0 Modification du règlement de circulation; b)0 Adaptation des indemnités de tâches parascolaires dans l’enseignement; c)0 Relevé des nuits blanches officielles pour 2016; d)0 Règlements temporaires de circulation. 7.0 Changements au sein des commissions consultatives.

3


1. Communications ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ouvre la première séance de 2016. Il annonce que la convention du point 3 a a été modifiée. La phrase ajoutée est en rouge.

ERNY MULLER (LSAP) constate que dans la copie, le rouge n’est pas ressorti.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise que le changement figure sur la première page en bas. Le collège échevinal a soumis le PPF aux conseillers communaux. Si ceux-ci ont des questions, le bourgmestre propose d’organiser une réunion. Pour Roberto Traversini, il importe de maitriser l’endettement communal au cours des prochaines années. Les investissements se monteront à 35 voire 40 millions d’euros. Il sera probablement nécessaire de recourir à quelques petits emprunts. Quelque 120 millions d’euros seront alloués aux écoles et aux infrastructures permettant à Differdange d’aller de l’avant. La dette par tête d’habitant se situera entre 3000 et 3500 euros. L’amortissement ne devra pas dépasser 5 ou 6 %. Le PPF constitue une estimation. Le conseil communal sait que les choses peuvent évoluer très vite, notamment si l’État diminuait les recettes. Si les conseillers communaux souhaitent des détails, Roberto Traversini pourra se rendre à la commission des finances pour discuter des chiffres.

ALI RUCKERT (KPL) trouve les chiffres impressionnants. Mais en réalité, les flux de trésorerie sont mauvais.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) conteste les propos de M. Ruckert.

ALI RUCKERT (KPL) ajoute que la situation ne fait qu’empirer. La commune a recours à des emprunts et l’État ne lui verse pas les sommes dues. Le bourgmestre devrait adresser une question parlementaire à la Chambre pour savoir pourquoi l’État est un mauvais payeur, ce qui empêche la commune de régler ses

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

nen ze maachen. Dat wäerte mer op alle Fall emol bis 2021 esou anhalen.

Schéine gudde Moie fir eis éischt Sitzung 2016. Mir hunn e flotten an interessanten Ordre du jour. Am Punkt 3a) an der Konventioun ass eng ganz kleng Ännerung. Do ass ee Saz bäikomm, deen och rout ënnerstrach ass. Dir hutt dat ausgedeelt kritt.

Dat hei ass am Fong geholl just eng Richtung, déi mer uginn. Dir wësst, datt ganz schnell eppes kippe kann. Zum Beispill, wann de Stat d’Recetten net méi géif droen. Well déi meescht Recetten – dat wësst der jo ganz genau – kréie mer vum Stat.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Op Ärer Kopie ass en net rout? Nee. Dann ass et net erauskomm.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et ass op der éischter Säit zimlech ënnen. Do ass einfach e Saz bäikomm, wat mer gär hätten. Datt dat schnell ukënnt. Am Akt 4. Da géife mer ufänken. De PPF hu mer iech virgeluecht, datt mer deen och kënnen an de Ministère schécken. Dir gesitt ganz vill Zuelen. Dofir proposéieren ech iech, datt, wann ee méi Detailer wësse wëll, wat déi nächst Jore virgesinn ass – déi politesch Prioritéiten – ee sech roueg eng Kéier kann zesumme gesinn an diskutéieren. Och mam Christian a mat de responsabele Schäffen. Wou et soll hi goen. Wichteg fir eis war, datt mer d’Schold vun der Gemeng déi nächst véier oder fënnef Joren am Grëff behalen. Mir wäerte weider op engem héijen Niveau investéieren. Zwësche 35 a 40 Milliounen d’Joer. D’Schold wäert net terribel klammen, well mer déi natierlech och all Joers zréckbezuelen. Mir wäerten awer wahrscheinlech net laanscht kleng Emprunte kommen, fir dat alles kënnen ze realiséieren. Da wäerte mer eng ronn 120 Milliounen a Schoulen, an Infrastrukturen an an alles, wat d’Stad Déifferdeng weiderbréngt, investéieren. Wichteg ze betounen ass, datt d’Pro-Kapp-Verscholdung net wäert an d’Luucht goen. Déi bleift konstant zwëschen 3.000 an 3.500 Euro. Bei den Amortissementer wëlle mer net iwwer 5 oder 6% goen, datt een nach genuch Spillraum huet, fir weider Investitiou-

4

Dat ass den Tableau, deen der virleien hutt. Wéi gesot, wann Detailer erfuerdert sinn, hunn ech kee Problem eng Kéier an d’Finanzkommissioun ze kommen a méi konkret iwwert déi Zuelen ze diskutéieren, well ech verstinn, datt et e bësse komplizéiert ass. Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, dat si jo interessant an impressionnant Zuelen, déi do virleien. Et ass jo awer an der Realitéit esou, dass de Cashflow vun der Gemeng net gutt ass…

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): En ass gutt.

ALI RUCKERT (KPL): … an ëmmer méi schlecht gëtt. Mir hunn nach d’lescht Woch an der Finanzkommissioun festgestallt, dass am Fong e groussen Deel vun deenen Emprunten, déi d’Gemeng hëlt, ëmmer zu engem méi groussen Deel opgebraucht ginn an dass de Stat sengen Aufgaben net nokënnt an déi Suen der Gemeng net rechtzäiteg iwwerweist, déi se zegutt huet. Zum Beispill och fir d’Finanzéierung vun de Peien. Et wär vläicht net schlecht, wann Dir, Här Buergermeeschter, an der Chamber emol eng Question parlementaire géift stellen a froen, wéi dat ass, dass de Stat esou schlecht a mat esou vill Verspéidung bezilt, esou dass eis Gemeng, mä awer och aner Gemengen, ëmmer méi grouss Schwieregkeete kréien, am Enn vum Mount iwwerhaapt d’Rechnungen ze bezuelen. A wann et hinne geléngt, Pei-


1. Communications en ze bezuelen, heescht dat jo op där anerer Säit och dacks, dass d’Rechnunge vun de Fournisseuren nach ee Mount zréckgeluecht ginn. Dat ass jo net ganz positiv fir d’Ekonomie.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert. Ech wollt elo keng Diskussioun lancéieren. Ech hu just eise PPF virgestallt. Ech wëll Iech just soen, datt mer finanziell zimlech op zolitte Féiss stinn an datt mer et fäerdeg bréngen – ausser eise Reçeveur géif mer elo eppes aneschters soen –, all Rechnung bannent dräi Wochen ze bezuelen. Well mer ganz genau wëssen, datt ganz vill kleng Entreprisen, déi fir d’Stad Déifferdeng schaffen, ganz schnell hir Sue wëllen. Eist Zil ass et, dat nach méi schnell ze maachen. Elo géife mer zu de Kommunikatioune kommen. Den Här Ulveling Tom géif ganz kuerz op de Bilan culturel agoen.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, wéi all Joers – ech hat mech jo dozou engagéiert –, wëll ech iech haut ganz kuerz de Bilan culturel vum Joer 2015 virstellen. Ech wëll eise Servicer Merci soen, well se et iwwerall fäerdeg bruecht hunn, ënnert deem, wat de Budget virgesinn hat, ze bleiwen. E spezielle Merci och un de Michel Pereira, deen eis dëst flott Dokument hei zesummegestallt huet. Wat d’Stadhaus ubelaangt, hate mer 5.562 Plaze verkaf. Den Taux d’occupation war bei 59,64%. D’Fraise mat der Organisatioun vun allen Evenementer hu sech op 165.396 Euro belaf an d’Recetten dogéint sti bei 45.000 an eppes Euro. Soudass mer do en Defizit maache vu ronn 120.000 Euro. Wa mer e Subsid kritt hätten, wéi et virgesi war, hätte mer déi 120.000 Euro domat kënne kompenséieren. De Moment kréie mer kee Subsid. Mä mir hu jo elo en neie Kulturminister a mir wäerten eis a ganz kuerzer Zäit mat him zesummesetzen, fir ze kucken, ob et wierklech net méiglech ass, eng Subventioun ze kréie fir dee ganz flot-

te Programm, dee mer am Stadhaus offréieren. Fir Megafuesend hate mer am Budget 50.000 Euro virgesinn. D’Dépensen hu sech op 49.000 an eppes Euro belaf. D’Recettë bei 36.000 Euro. Esou dass dat der Gemeng ënnert dem Stréch 12.889 Euro kascht huet. Och do muss ech deene Veräiner Merci soen, déi dat all Joers matmaachen. Souwéi der Commission des Festivités, déi dat och dëst Joer erëm wäerten organiséieren. Live am Park huet 5.900 Euro kascht. Fir de Symposium des sculptures hate mer am Budget 34.000 Euro virgesinn. D’Dépensë sinn 30.000 Euro. Do war – dir gesitt et op der Foto – e klenge Problem mam Steen, dee mer erausgesicht haten, deen e bësse vill Stëbs gemaach hat. Elo huet d’Commission de la Culture gesot, si géife sech méi en haarde Steen fir déi nächst Séance eraussichen, fir dass dat net méi esou eng Sauerei gëtt. Pardon, datt ech dat esou soen, mä de Park war wierklech schnéiwäiss. Et hat ee gemengt, et hätt geschneit. D’Fête nationale huet eis 28.000 Euro kascht. Leider wéinst dem schlechte Wieder war dat keen esou ee groussen Erfolleg, well eben duerch déi massiv Schliet, déi erofgaange sinn, d’Leit fréizäiteg heem gaange sinn. Typesch Lëtzebuerger Dag huet eis 1.800 an eppes Euro kascht. Keng grouss Dépense. Dann eise Blues Express. Do sinn ech frou, iech soen ze kënnen, dass mer vun deenen 140.000 Euro, déi am Budget virgesi waren, am Fong nëmmen 130.000 Euro gebraucht hunn. Dozou kommen nach 25.500 Euro, déi mer iwwer Sponsoring erakritt hunn. Soudass dee ganze Blues Express eis d’lescht Joer 104.000 Euro kascht huet. Déifferdeng Live, eng Dépense vun 3.600 Euro. White Night, eng Dépense vu ronn 1.000 Euro. Marché de noël: do waren 100.000 Euro virgesinn. Do muss ech awer soen, dass den Dekont nach net ganz fäerdeg ass. Et feele mer nach dräi oder véier Rechnungen. Mä de Moment leie mer bei 91.000 Euro Dépensë géint Recettë vu bal 20.000 Euro. Soudass mer de Moment am Fong 72.000 Euro ausginn hunn a mer

5

factures à la fin du mois. Car si elle arrive à verser les salaires, elle repousse le paiement de ses fournisseurs d’un mois à l’autre.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ne souhaite pas lancer une discussion sur le PPF. La situation financière de la commune est solide. Et à moins que le receveur ne lui dise autre chose, le bourgmestre sait que toutes les factures sont réglées endéans les trois semaines. Il passe au bilan culturel.

TOM ULVELING (CSV) présente le bilan culturel 2015 comme il s’y était engagé. Il remercie les services communaux d’avoir respecté le budget ainsi que Michel Pereira qui a réalisé le document. L’Aalt Stadhaus a vendu 5562 tickets pour un taux d’occupation de 59,64 %. Les frais se montent à 165 396 euros pour des recettes de 45 000 euros. Le déficit est donc de 120 000 euros. Pour le moment, l’Aalt Stadhaus ne touche pas de subside, mais Tom Ulveling rencontrera prochainement le nouveau ministre de la Culture à ce sujet. Megafuesend a couté 49  000  euros, soit 1000  euros de moins que prévu. Les recettes se montent à 36 000 euros. Tom Ulveling remercie les associations participantes ainsi que la commission des festivités. «Live am Park» a couté 5900 euros et le symposium 30  000  euros au lieu des 34  000 prévus. La pierre choisie pour le symposium a créé des problèmes de poussière. La prochaine fois, la commission de la culture choisira une pierre plus dure. La Fête Nationale, qui a couté 28  000  euros, n’a pas eu le succès escompté en raison du mauvais temps. 1800 euros ont été dépensés pour la Journée luxembourgeoise. Le Blues Express est revenu à 130  000  euros au lieu des 140 000 euros prévus. Les sponsors ont rapporté 25 500 euros. Trois-mille-six-cents euros ont été dépensés pour «Déifferdeng Live» et mille euros pour la «White Night». Pour le moment, le Marché de Noël a couté 91  000  euros pour 20 000 euros de recettes. Mais


1. Communications / 2. Vëloschoul il manque encore trois ou quatre factures. 6040 personnes ont visité les expositions. Celles-ci ont couté 26 000 euros et rapporté 16  400  euros. Le budget prévoyait 52 000 euros. La commune a loué ses salles 395 fois. Cela prouve que le taux d’occupation est élevé. Si les conseillers communaux ont des questions, ils pourront directement les poser à Tom Ulveling. Celui-ci pourra aussi fournir davantage de détails dans une des prochaines séances.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande pourquoi il n’existe pas de relevé à l’Aalt Stadhaus. Cela devrait pourtant être plus facile que pour les expositions à l’H2O étant donné qu’il y a une réception.

TOM ULVELING (CSV) explique qu’il y a toujours quelqu’un à l’H2O quand celui-ci est ouvert. À l’Aalt Stadhaus, la réception se trouve au rez-de-chaussée et les expositions au premier étage ne sont pas surveillées. Le personnel à l’accueil ne peut pas informer les visiteurs, vendre les billets et surveiller les expositions. En plus, il est difficile de savoir si ceux qui montent au premier étage vont à l’École de musique ou à l’exposition. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au projet de l’école de cyclisme, qui s’inspire de l’École Nature. Celle-ci fonctionne bien depuis plus de vingt ans. Il manque encore une autorisation du ministère de l’Environnement. Il est prévu de travailler avec du bois et des pierres. Le vélo sera au centre du projet. Le parc réalisé il y a quelques années sera rafraichi. Comme les conseillers communaux peuvent le voir dans le budget, M. Ulveling a quelques idées d’aménagement autour de la forêt. En tout cas, il s’agit d’un projet unique pour apprendre aux enfants à faire du vélo. Le chalet comprendra une salle de stockage et une salle de formation pour apprendre à réparer un vélo. Le prix s’élève à 112 000 euros. Les travaux seront réalisés par le CIGL. Le collège échevinal collaborera

nach gutt Spillraum hunn, fir déi Recetten, déi nach ausstinn. Dann zum Schluss nach eis Expositiounen. Déi ware relativ gutt besicht. 6.040 Leit. Déi Expositiounen hu 26.000 Euro kascht a mir hu 16.400 Euro era kritt. D’Gesamtkäschte belafe sech op 10.000 Euro. Am Budget waren 52.000 Euro virgesinn. A ganz zum Schluss de Relevé vun eise Salles communales. Do hutt der am Detail opgelëscht kritt, wivill Mol ee Sall fir wat verlount war. Mer stelle fest, dass 395 mol e Sall wärend dem Joer verlount war. Mir gesinn also, dass déi Säll effektiv gebraucht a gutt occupéiert sinn. Dat zu mengem Bilan. Wann der nach Froen oder soss Ureegungen hutt, kënnt der gären eng Kéier mat mir doriwwer schwätzen, respektiv kann ech iech weider Detailer liwweren, wann der dat gären hätt, an enger anerer Sitzung. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech wollt just kuerz nofroen, Här Ulveling, firwat am Ale Stadhaus kee Relevé gemaach gëtt? Ech kéint mer virstellen, dass et souguer méi einfach wär wéi bei den Expositioune am H2O. Well do si jo awer éischter Leit. An engem H2O ass jo am Fong soss näischt. Am Ale Stadhaus hu mer eng Receptioun an d’Leit, déi do schaffen, kënnen en A drop halen.

SCHÄFFEN TOM ULVELING (CSV): Am H2O, wann deen op ass, ass ëmmer eng Persoun op der Plaz, wärend am Stadhaus effektiv déi Leit ënnen an der Receptioun sinn. Déi Ausstellung um éischte Stack ass an deem Sënn net iwwerwaacht. Déi Leit, déi an der Receptioun sinn, sinn do, fir den Accueil ze maachen, fir d’Leit ze dirigéieren, respektiv fir Billjeeën ze verkafen. Déi kënnen net alles

6

matenee maachen. Et kéint een effektiv kucken, ob se net iergendwéi esou eng Stréchlëscht géife maachen, fir ze kucken, ween eropgeet. Mä da weess een nach net ëmmer, ob dat een ass, deen an d’Musekschoul geet oder dee sech d’Ausstellung ukucke geet. Mä soss gesinn ech do kee Problem.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Da géife mer zum zweete Punkt kommen. E ganz flotten an och en eemolege Projet hei am Land. De Schäfferot huet sech un enger Naturschoul inspiréiert, wou schonn iwwer 20 Joer gutt geschafft gëtt. Ech schwätze vum Projet Vëlosschoul. Et feelt just nach eng Autorisatioun vum Ministère de l’Environnement, well mer eng kleng Ännerung gemaach hunn. Ech soen et direkt: de Projet wäert net ufänken, bis déi Autorisatioun ginn ass. Mir hate gehofft, déi géif nach ufanks der Woch kommen, mä si ass nach net komm. An der Autorisatioun hu mer de Chalet am Holz autoriséiert kritt. A mir haten awer vläicht geduecht, vill mat Steen douewen ze maachen. De Grond brauch ech iech jo net ze soen. Et ass e flotte Projet, dee mer maachen. De Vëlo steet am Mëttelpunkt. Alles wat Geschécklechkeet an Équiliber ass. Mir kënnen natierlech vun deem Park, dee viru Jore gemaach ginn ass, profitéieren. Dee wäert e bëssen oppoléiert ginn. Dir gesitt och am Budget, datt den Här Ulveling nach eppes aneschters wëlles huet ronderëm de Bësch ze maachen. Mä am grousse Ganzen ass et, mengen ech, eng eemoleg Saach, wou d’Kanner geléiert ginn, richteg Vëlo ze fueren, a gesinn, wéi flott de Vëlo ka sinn. Awer och op d’Geforen opzepassen. Nei ass, dass mer zwee Säll hunn. Ee Sall fir Stockage, wou ee selbstverständlech d’Vëloe stockéieren oder geléint kréie kann. Deen anere Sall ass e Formatiounssall – ech wollt net Schoulsall soen –, wou d’Leit an d’Kanner kleng Saache gewise kréien, wéi een de Vëlo oder e Platte fléckt. Oder d’Ketten, wann déi erausspréngt respektiv de Changement, well et do effektiv ee Millimeter riets


2. Vëloschoul oder en hallwe Millimeter lénks duer ginn, fir dat näischt méi geet. Et kritt een am Fong geholl dee ganze Vëlo erkläert. Dir gesitt, de Präis ass 112.000 Euro. Mir wäerten dat erëm mam CIGL maachen. Konzeptuell an inhaltlech wäerte mer mat de Schoulen a mat de Maison-relaise schaffe wéi zu Lasauvage, wou dräi oder véier Schoulmeeschteren detachéiert sinn an d’Léierpersonal respektiv d’éducativt Personal aus der Maison Relais wäert encadréiert ginn. Fir alles, wat Technik ass, hoffe mer lues a lues een oder zwee Vëlosmécanicienen auszebilden. Mir wëssen, datt ëmmer méi Vëlo gefuer gëtt. Mir kéinten Iech jo vläicht astellen als Vëlosmécanicien, Här Bürger. Ech weess, datt Dir ganz gutt do dra sidd. Mir hoffen, datt zwee, dräi, véier oder fënnef Leit d’Joer eng Ausbildung kréien, wou se vläicht och um fräie Marché eng Aarbecht fannen, fir de Vëlo an d’Rei ze setzen. Dee ganze Schäfferot wier natierlech frou, wann der de Projet géift matdroen. Här Pierre Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter, Dir Dammen, Dir Hären, ech wëll dëse Projet am Numm vun der LSAP ausdrécklech begréissen. Den Här Buergermeeschter huet et gesot, dëse Projet inspiréiert sech un der Naturschoul. E Projet, deen zanter Jorzéngten hei zu Déifferdeng ganz erfollegräich leeft an eng wichteg Roll an eisem Schoulsystem spillt. E Projet wéi d’Vëlosschoul, dee sech un enger Naturschoul inspiréiert, ass aus eiser Siicht natierlech nëmmen ze begréissen. Den Här Buergermeeschter huet och gesot, dass nach eng Autorisatioun aus dem Environnement feelt. Mir hoffen, dass déi Autorisatioun séier kënnt, dass mer kënnen ufänken, well dee Projet eng wichteg Aufgab wäert erfëllen. Et ass ëmsou méi wichteg, duerch ëmmer méi Verkéier, deen an eiser Gemeng opkënnt, d’Kanner ze sensibiliséieren, dass se sech richteg verhalen,

dass se hire Vëlo beherrschen, wa se eraus op d’Stroosse fueren, an dass et duerfir ëmsou méi wichteg ass, dass se op d’Geforen oppassen. Duerfir, denken ech, ass et wichteg, dass een d’Kanner optimal encadréiert. Et ass vun engem Formatiounssall rieds gaangen, wou d’Theorie an eben och d’Praxis vermëttelt gëtt. Duerfir ass et gutt, dass e Parcours virgesinn ass, wou d’Kanner hire Vëlo kënnen testen. Dass eng enk Zesummenaarbecht mat de Schoulen an de Maison-relaisen erfuerderlech ass, schéngt mer evident. Aus Siicht vun der LSAP begréisse mer och ausdrécklech, dass dëse Projet mam CIGL realiséiert gëtt. Mir mengen, dass een nach vill méi Projete mam CIGL misst realiséieren. An dass deen hei Projet an Zesummenaarbecht mam CIGL soll Realitéit ginn, fanne mir natierlech ganz flott. Wat den Här Buergermeeschter ugeschwat huet, dass hei eventuell Leit sollen d’Méiglechkeet kréien, als Vëlosmécanicien forméiert ze ginn, ass aus eiser Siicht nëmmen ze begréissen. Vläicht eng kleng Fro zum Schluss. Zu Lasauvage si jo Schoulmeeschteren detachéiert, déi komplett zu Lasauvage sinn. Ass hei geduecht, dass d’éducativt Personal – sief et Éducateuren oder Schoulmeeschteren – wierklech fest herno an där Vëlosschoul schaffen a soss néierens oder solle verschidde Leit vläicht just punktuell do agesat ginn, wa gréisser Besoinen an der Vëlosschoul sinn? Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech soen Iech Merci, Här Hobscheit. D’Madame Goergen, w.e.gl.

MARTINE GOERGEN (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Ech fannen déi Fro ganz interessant, déi den Här Hobscheit opwerft. Ech hu mer déi och opgeschriwwen. Dat géif mech och interesséieren. Ech sinn awer frou ze héieren, dass ugeduecht gëtt, änlech ze schaffe wéi bei der Naturschoul, well ech fannen, dass

7

avec les écoles et les maisons relais pour mettre en place un concept. Roberto Traversini espère pouvoir former un ou deux mécaniciens, car le vélo est de plus en plus utilisé. Il plaisante sur le fait que M. Bürger pourrait être intéressé par un tel poste puisqu’il est très fort à vélo. En tout cas, l’idée est de former des gens du CIGL pour qu’ils retrouvent plus tard un emploi sur le marché primaire. Le collège échevinal espère que le conseil communal approuvera ce projet.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) salue ce projet au nom du LSAP. Il s’inspire de l’École Nature comme l’a expliqué le bourgmestre. Pour le moment, il manque une autorisation du ministère. Pierre Hobscheit espère que les travaux pourront commencer rapidement. Compte tenu du trafic à Differdange, il est important de sensibiliser les enfants et de leur apprendre à bien se comporter sur les routes. Ils doivent faire attention aux dangers. Il faut les encadrer de manière optimale. Une salle de formation sera aménagée. On enseignera aux enfants le volet aussi bien pratique que théorique. Une collaboration étroite avec les écoles et les maisons relais semble évidente. Les socialistes saluent le fait que les travaux soient réalisés par le CIGL. D’une manière générale, ils estiment que la collaboration avec le CIGL devrait être renforcée. Ils se réjouissent aussi de la formation en mécanicien de vélo. L’École Nature comprend des instituteurs entièrement dévoués à cette tâche. Qu’en sera-t-il de l’école de cyclisme? Disposera-t-elle d’un personnel fixe?

MARTINE GOERGEN (DP) trouve la question de M. Hobscheit très intéressante. Elle comptait aussi la poser. Elle se réjouit de ce que le concept de l’école de cyclisme est similaire à celui de l’École Nature. Un suivi devra être réalisé pour s’assurer que le terrain sera exploité de manière optimale.


2. Vëloschoul Les adultes pourront aussi profiter de l’école en plus des enfants et des jeunes. La Ville de Differdange aménage des pistes cyclables et crée des projets comme Vël’OK. Il est donc logique d’apprendre aux gens à se comporter correctement à vélo. Martine Goergen n’arrive pas à s’imaginer un cadre meilleur que celui-ci. Elle estime que le concept devra être clair dès le départ et que la salle de formation devra être équipée comme il faut. Martine Goergen aurait souhaité lire l’un ou l’autre avis des commissions concernant l’aménagement du terrain. Elle espère que le concept pédagogique sera présenté au conseil communal et que cette question sera abordée dans les commissions. Pour ce qui est du site, Martine Goergen approuve qu’il soit revalorisé. En revanche, il est difficilement accessible pour un enfant à vélo. Un accès par la route de Hussigny existe déjà partiellement, mais il faudrait le signaliser. Le collège échevinal y a-t-il pensé? M. Hobscheit a déjà demandé qui s’occupera du chalet et comment sera géré l’emploi du temps. Martine Goergen se demande, quant à elle, si le site sera réservé aux maisons relais et aux écoles, et si d’autres communes y auront accès. Elle pense que ces questions doivent être abordées avant la réalisation du projet. Mais en principe, elle approuve la «Vëlosschoul». Elle demande à nouveau une présentation du concept.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) constate que l’avis de la commission de l’environnement est demandé. Le dossier est controversé. Lors d’une réunion hier soir, à laquelle M. Wintringer a également participé, plusieurs points ont été soulevés. Fränz Schwachtgen résumera ce qu’ont dit les associations, la Protection de la nature, le Mouvement écologique et les autres membres. Il annonce cependant que le projet peut être approuvé. Le site est classé Natura 2000. Des activités y sont permises à condition qu’elles soient destinées au grand public. Ici, le but est de réaliser un

esou e Projet effektiv muss gutt suivéiert ginn. Soss läit deen Terrain séier erëm brooch a gëtt net optimal genotzt. Mir als DP fannen dee Projet immens flott. Mir ware frou, deen am Dossier ze fannen. An net nëmme fir Kanner a Jugendlecher. Ech denken, dass souguer Erwuessener dovunner kënnte profitéieren. Mir schafe Strukturen an nei Vëlospisten. Mir hunn e Projet Vël’OK lancéiert, dee jo lues a lues dobaussen unzelafe schéngt. Dann denken ech, dass et och wichteg ass, e Bewosstsinn ze schafen, wéi verhalen ech mech mat mengem Vëlo am Verkéier a wéi kommen ech sécher vun A op B. Ee Volet, deen een net ënnerschätzen däerf, ass eben dee vun der Éducatioun. An an deem heiten interaktive Kader, also méi optimal kann ech mer dat bal net virstellen. Ech denken, dass dat pädagogescht Konzept, wat derhannert stécht, ganz kloer muss sinn, an dass een do och muss un d’Material denken. Ech weess elo net, wéi dee Formatiounssall herno wäert ausgestatt ginn, mä ech hoffen, dass do un alles geduecht gëtt. De Bauprojet, esou wéi en hei virläit, fannen ech perséinlech gutt. Ech hätt mer vläicht nach gewënscht, deen een oder deen aneren Avis vun enger Kommissioun ze héieren, wéi d’Gestaltung vum Terrain ausgesäit. Alternativen. Dat huet mer elo hei nach gefeelt. Mä dass mer awer vläicht den inhaltlechen Deel eng Kéier presentéiert kréien, also wéi eng Stonne gi gehalen? wéi ginn déi gehalen? a mat wat fir engem Material an esou weider. Do kann een d’Kommissiounen dann eng Kéier mat erunzéien. Ech hunn nach eng oder zwou Froen zum technesche Volet. D’Lag fannen ech deels/deels. Ech muss soen, ech fannen et gutt, dass deen ale Site, deen am Fong schonn do ass, nees revaloriséiert gëtt a matagebonne gëtt. Dat passt dee Moment beieneen. Ech denken, dass et awer zimlech beschwéierlech ass fir e Kand mam Vëlo de Metzkimmert eropzefueren. Dofir froen ech, ob et ugeduecht ass, vläicht en Accès vun der Héisengerstrooss aus ze schafen, deen deelweis jo schonn do ass, mä deen een och gutt misst beschëlderen. Ech weess net, ob dat scho mat an deem Projet hei

8

ugeduecht ass. Dofir géif ech dat gäre wëssen. Dann hat Der mer schonn deelweis Froe beäntwert wéi déi, déi den Här Hobscheit opgeworf huet, wie sech ëm de Chalet këmmert a wien d’Notzzäite verwalt. Ech wollt awer nach wëssen, ob dat just exklusiv fir Schoulklassen a Maison-relaisen ass oder wien dat alles däerf notzen. An ob et och ugeduecht ass, interkommunal ze schaffen – de Vël’OK ass en interkommunale Projet –, dass vläicht souguer aner Gemengen dovunner kënnte profitéieren, déi keng esou eng Struktur hunn? Ech fannen et wichteg, dass een iwwer esou Saachen nodenkt, ier een ufänkt mat bauen. Mä am Prinzip si mir frou iwwert deen heite Projet. Mir géifen deen dann och mat eisem Jo ënnerstëtzen. Et wier flott, wann een an nächster Zukunft den inhaltlechen Deel eng Kéier presentéiert kréich hei oder an engem anere Kader. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och. Den Här Schwachtgen, w.e.gl.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech gesinn, den Avis vun der Ëmweltkommissioun ass gefrot. Mir haten d’lescht Joer am Mee eng Sitzung. Am Rapport, dee vläicht net un all Conseiller gaangen ass, stoung dran, dass et en Dossier «plus controversé» wier vum Ëmweltstandpunkt. Mir hate gëschter Owend nach eng Sitzung, wou dat Thema op der Tapéit war. Den Här Wintringer war och derbäi. Ech wëll dat einfach elo esou soen, wéi ech et zum Deel spieren. Et war eng ganz kontrovers Diskussioun. Ech wéilt am Fong déi véier Punkte resüméiere vun de Membere vun den Associatiounen, vun der Protection de la Nature,vum Mouvement écologique an och vun anere Leit, déi Stellung bezunn haten. Esou wéi ech d’Saach gesinn, kënne mer de Projet matdroen. Éischtens befanne mer eis do uewen an enger Natura2000-Zon. Dat ass keng Réserve naturelle. D’Kritik war eben: Gi mer an d’Zon Natura2000 mat méi


2. Vëloschoul Aktivitéiten dran oder net? Aktivitéite sinn erlaabt, wa se fir de grand Public sinn, wat jo an dësem Projet de Fall ass. Et ass am Fong vun enger ganz puristescher Approche an enger Utilisation modérée ze schwätzen, wou ech da soen: Ech ginn dorobber; ech maachen eppes fir d’Fräizäit vun de Leit; ech maachen eppes fir d’Gesondheet vun de Leit; ech maachen eppes fir d’Formatioun vun de Leit. Zwëschen deenen zwee Punkte schwankt eng Ëmweltkommissioun natierlech hin an hier. Deementspriechend kënnt een do net op e Konsens. Mä et huet ee Statements, déi an déi Richtung ginn an déi an eng aner Richtung ginn. En zweete Punkt war d’Kritik un deem Schoul-Léiergoart fir Vëloen, deen am Fong ni richteg fonctionnéiert huet an deen deemools dohinner gesat ginn ass. Souwäit ech am Bild sinn, ass deen net total zur Zefriddenheet, well en eben hannert dem Metzkimmert läit, well et schwéier ass, dorobber ze kommen a well ee scho muss ze Fouss en Dénivelé vun 100 Meter maachen. Ass esou ee Site zukunftsfäeg, wann een dann nach ausbaut? Dann déi Diskussioun iwwert en Atelier de réparation 100 Meter méi héich. Ob dat dann dohinner passt oder éischter méi déif an d’Duerf passt, wou d’Kanner, wa se eppes ze flécken hätten, net op de Bierg missten. Et waren Alternativ-Propositiounen do – ënner anerem de Site vun der Efco –, fir dee Chalet ze installéieren, dass e méi nobäi wier oder manner héich erop wie. Bei d’Efco kënnt ee mat engem Auto bäi. Dat ass an dësem Site wierklech exclu, dass Autoe géifen duerno bäikommen, ausser dass se de Metzkimmert eropfueren. Ech hu meng Positioun elo dorobber opgebaut, dass ech eben och soen, eng Zon Natura 2000 ass keng Réserve naturelle. Mir kënnen en Notzen erabréngen – eng Utilisation modérée – fir Fräizäit, fir Sport a fir Formatioun. Domadder kann ech d’accord sinn. Awer de Camille Gira huet a senger Autorisatioun, wann der iech dat ukuckt, 28 Punkten opgezielt, wourobber muss opgepasst ginn. Als grénge Vertrieder an als Ëmweltmënsch wäert ech och an Zukunft oppassen, dass déi 28 Punkten agehale ginn. Wa mer déi anhalen, gesinn ech kee Problem, fir douewen eppes ze starten an ze probéiere mat

deene Restriktiounen. Wann dat net klappt, steet och ganz kloer dran, datt de Site erëm an deen Zoustand gesat muss ginn, wéi en elo ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat maachen d’Wëllschwäin.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Dat maachen d’Wëllschwäin. (Gelaachs) D’Natur hëlt sech dat zréck éischter wéi mer denken. Ech triede ganz kloer dofir an an ech wäert dat och verifizéieren. Ech denken, dass mer domadder betraff sinn, dass do ee Règlement d’utilisation kënnt, dee strikt ass an deen och punissable ass. Well mer mierken, wat eis Agents municipaux méi douewen um Bierg oppassen, wat manner geschitt. Manner Vandalismus, manner Verknaschtung a manner Zirkus. Den Accès iwwert de Metzkimmert schéngt mer nach ëmmer problematesch. Dofir däerfen nëmmen Déngschtween sinn, déi do erafueren, fir dat Wunngebitt Metzkimmert an déi ganz Strooss net bis owes spéit an d’Nuecht eran an och am Dag ze belaaschten. Dee Raum douewen ass iwwerhaapt begrenzt, wou een en Auto kann ofstellen. Dat däerf net en Trafic ginn, deen démesuré ass. Do mussen och Limitten a gewëssen Horairen agehale ginn, fir d’Nuetsliewe vun der Natur net ze stéieren. En anere Punkt ass natierlech d’Konzept. Mir hunn zesummen am Schäfferot probéiert, e Concept pédagogique doranner ze kréien, dat sech un d’Naturschoul an un eis Technikschoul uleent. Wa mer an d’Reparature ginn an an d’Fonctionnement vun engem Vëlo, vun engem Dynamo oder vun engem Dérailleur, sinn dat lauter Saachen, déi mer am véierten, fënneften a sechste Schouljoer un d’Kanner erubréngen. Wéi produzéieren ech Stroum mat eegener Kraaft? Ma den Dynamo ass jo do dat beschte Beispill, obschonn dass et dat haut net méi gëtt un engem Vëlo.

9

projet pour les loisirs, la santé et la formation des gens. Il est évident qu’une commission de l’environnement hésite, car il y a des arguments pour et contre le projet. Deuxièmement, l’ancien jardin à vélo n’a jamais fonctionné. Il se trouve derrière le Metzkimmert et est difficile d’accès. La nouvelle école de cyclisme a-t-elle un avenir à cet endroit? Qu’en est-il de l’atelier de réparation? Ne devrait-il pas se trouver plus proche du centre? Il a notamment été question d’aménager le chalet sur le site d’Efco. Celui-ci est accessible en voiture, ce qui n’est pas possible pour le site choisi à moins d’emprunter le Metzkimmert. Ceci dit, une zone Natura 2000 ne constitue pas une réserve naturelle. Une utilisation modérée est tolérée. Dans son autorisation, Camille Gira a énuméré 28 points auxquels se tenir. Fränz Schwachtgen veillera à ce que ces 28 points soient respectés. S’ils le sont, il ne voit pas d’inconvénient à aménager la «Vëlosschoul». Autrement, le site devra être remis en état.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que les sangliers s’en chargeront. (Rires)

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) contrôlera le site. Le règlement d’utilisation devra être strict et punissable. Une présence accrue des agents municipaux entraine généralement une baisse du vandalisme, de la saleté et du désordre. Le Metzkimmert ne doit être accessible que par des véhicules de service afin de ne pas polluer le site de jour comme de nuit. En plus, il n’y a pas beaucoup de place pour garer des voitures. C’est pourquoi il faut veiller à ce que la circulation n’y soit pas démesurée. Par ailleurs, il est important de fixer des horaires afin de ne pas déranger la nature la nuit. Le collège échevinal a essayé de développer un concept inspiré de l’École technique et de l’École Nature. Le fonctionnement et la réparation d’un vélo peuvent être enseignés à des enfants en quatrième, cinquième ou sixième. La question


2. Vëloschoul de la production d’énergie peut être abordée même si les vélos d’aujourd’hui n’ont plus de dynamo. Fränz Schwachtgen pense que le projet peut réussir à condition qu’il soit réalisé par le CIGL et accompagné ensuite par des enseignants. En outre, en hiver, les activités pourraient être déplacées à l’École technique ou l’École Nature. Le chalet pose problème dans la mesure où toute construction dans une zone Natura 2000 doit être motivée. Il n’existe pas encore de plan définitif, mais le garde forestier en chef semble satisfait pour le moment. En tout cas, le règlement d’utilisation devra être soumis à discussion pour éviter des problèmes plus tard.

ALI RUCKERT (KPL) salue expressément le projet de la «Vëlosschoul». Cependant, le site choisi n’est pas idéal. Le collège échevinal aurait pu opter pour un site proche d’une école, voire répartir les activités sur plusieurs campus scolaires à travers la commune. De cette façon, il aurait été plus facile pour les enfants d’accéder à l’école de cyclisme. Le site prévu n’est pas une réserve naturelle, mais une zone Natura 2000. Ali Ruckert ne comprend pas pourquoi classer de tels sites, si après, on y réalise des projets assortis de nombreuses conditions. Il aurait été plus simple de choisir un autre endroit. D’un autre côté, la Ville de Differdange a une longue tradition quand il s’agit de ne pas respecter les zones Natura  2000. À titre d’exemple, une partie de ce collège échevinal et de ce conseil communal a approuvé le passage de conduites reliant Cattenom à Luxembourg à travers une zone Natura 2000. Cette même zone a dû être déboisée sans aucun respect pour la nature. C’est pourquoi Ali Ruckert ne croit pas que les 28 conditions du ministère de l’Environnement soient respectées. Pour ces raisons, il s’abstiendra lors du vote.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) salue à son tour le concept, car il est important de réaliser un projet pour les vélos, et notamment dans le domaine de l’enseignement.

Awer un engem Traditionellen, wéi ech nach een hunn, ass nach en Dynamo. Wa mer dat Konzept anstänneg accompagnéieren an a pädagogesch Hänn ginn an Zesummenaarbecht mat Auszubildende vum CIGL, kann dat eng ganz flott Saach ginn. Dat kann een dee Moment am Wanter op aner Plaze verleeën, wou mer net mussen op de Bierg dorobber, mä wat mer kënnen an der Technikschoul maachen, respektiv an der Naturschoul. Soudass ech eng Iwwerbelaaschtung vun deem Site u sech net fäerten, wann een aner Auswäichméiglechkeeten huet. De Chalet huet natierlech zu Diskussioune gefouert, well toute construction an enger Zon Natura 2000 ganz schwiereg ass a ganz genee muss motivéiert sinn. Mir hunn elo haut nach keen definitive Plang dervu bäileien. Ech hu mer soe gelooss, dass dat op engem positive Wee läit, an dass den Uewerfierschter op jidde Fall emol positiv drop reagéiert huet. Ech hoffen, dass dat dann an d’Rei geet an deem Sënn, dass ech denken, dass do och Oploe kommen, wéini dee Site definitiv op ass. An deem Sënn wëll ech awer och betounen, dass mer dee Règlement d’utilisation vun deem Site mussen eng Kéier diskutéieren an net einfach drop lass fueren. Soss kréie mer eventuell Problemer. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. Här Ruckert.

keet méi grouss gewiescht wär – och vun de Schoulkanner –, fir an déi Vëlosschoul ze kommen. Et ass zwar keen Naturschutzgebitt. Et ass en Natura 2000-Gebitt. Mä ech froe mech am Fong, firwat mer esou Gebidder ariichten, wann dann trotzdeem eng ganz Rëtsch Aktivitéiten do gemaach ginn an dann, fir iwwerhaapt déi kënnen ze maachen, Tonnen Oplage kommen. Soudass mat vill Ustrengungen da muss versicht ginn, fir deem iwwerhaapt gerecht ze ginn. Och aus deem Grond hätt ech mer éischter gewënscht, dass no engem anere Site gekuckt gi wär. Mä och do muss ech soen, hu mer jo laang Erfahrunge fir esou Natura 2000-Gebidder net ze respektéieren. Ech wëll drun erënneren, dass en Deel vun dësem Gemengen- a Schäfferot jo och derfir gestëmmt huet, dass Leitungen, fir Kettenuewen u Lëtzebuerg unzebannen, och duerch en Natura 2000-Gebitt gefouert sinn, dass do och iwwerméisseg ofgeholzt ginn ass, fir déi an de Buedem ze leeën, an dass do och kee Respekt vis-à-vis vun der Natur war. Dofir hunn ech Zweifel, ob an dësem Fall déi 28 Oplagen, déi do komme vum Naturministerium, och respektéiert ginn. Onofhängeg dovun, fannen ech de Projet awer gutt. Mä wéi gesot, de Site fannen ech net esou gutt. An ech wäert mech och dowéinst enthale beim Vote.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Diderich, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Et ass e flotte Projet, dee vun der Vëlosschoul. An als Vertrieder vun der KPL wëll ech dat och ausdrécklech begréissen. Et sinn hei elo schonn eng Rei Kriticke virkomm. Ech muss soen, dass vläicht dee Site, wou dat gemaach gëtt, net grad ideal ass. Et ass hei och scho gesot gi firwat. Ech hätt mer éischter kéinte virstellen, dass gesicht gi wär, dat méi no bei enger Schoul oder souguer dezentraliséiert bei zwou Schoulen a verschiddene Sektioune vun der Gemeng ze maachen. Soudass eben d’Méiglech-

10

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengerot. D’Konzept begréisse mir vun déi Lénk och ausdrécklech. Dat ass e ganz flott Konzept an et ass immens wichteg, dass mer am Beräich vun de Vëloen eppes maachen. Mir gi jo och op aneren Hisiichte méi aktiv als Gemeng. Da soll dat och an der Erzéiung eng Roll spillen. Dat, wat fir eis wierklech och problematesch ass bei deem Projet, ass de Site.


2. Vëloschoul Dat ass gesot ginn. Ech wäert dofir elo net alles widderhuelen.

kuckt: Ass dem Léierpersonal säin Avis gefrot ginn?

Eppes, wat nach net direkt gesot ginn ass, ass den Transport. Dat heescht den Accès. Wéi kommen d’Schoulklassen dohinner? Kritt e Bus douewen iwwerhaapt gedréit? Wéi maache se et soss?

Wa mer eng Erfahrung hate mat engem Verkéierspark, deen net deementspriechend benotzt ginn ass, wéi den Här Schwachtgen gesot huet, denken ech ier een esou ee Projet realiséiert, soll ee sech wierklech ëmfroen, ob dat begréisst gëtt, dass dat do gemaach gëtt, ob d’Benotzung och wierklech deementspriechend wäert sinn oder ob herno jidderee sech do virdru wäert drécken, fir mat senger Klass eropzegoen an dat dann och ze benotzen. Dat si Froen, déi sech stellen.

Respektiv soll do och eng Benotzung – dat ass nach eng Fro zum Konzept – méiglech sinn ausserhalb vu Schoulzäiten? A wann dat ausdrécklech erwënscht ass, stellt sech d’Fro, ob dat realistesch ass, dass dat vill benotzt gëtt. Douewe war schonn eng Kéier eng Ramp fir Skater. Ausser déi puer, déi hei an der Avenue Charlotte oder um Belair gewunnt hunn, waren net vill Leit Skate fuere gaangen, well dat einfach wäit vum Schoss läit. A mam Vëlo riskéiert dat net vill anescht auszegesinn. Een anere Volet, dee mir net gefält bei deem Projet, ass, dass dat elo einfach esou kënnt, ouni dass ee virdrun an enger Kannerkommissioun gewiescht wär, wou d’Kanner jo awer dovu betraff sinn.

Nach praktesch Froen hätt ech iwwert d’Wëllschwäin. Wéi wäert et verhënnert ginn, dass dat, wat de CIGL mat vill Aarbecht wäert en place setzen, net relativ schnell op eemol erëm op d’Kopp geheit gëtt? Si vläicht Clôturë virgesinn? Mir wësse jo, wéi de Fussballsterrain do ausgesinn huet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Ech weess net, ob de Kannergemengerot domadder befaasst ginn ass. Wann dat net de Fall ass, froen ech mech, firwat de Kannergemengerot net bei esou Projeten och emol ëm seng Meenung gefrot gëtt, wat eng Reconnaissance wär.

Et ass e Fussballsterrain do!

Ech weess, dass deemools de Jugendgemengerot zum Beispill ausdrécklech gefrot hat, fir vum Schäfferot och ëm Avisen zu Projete gefrot ze ginn. De Jugendgemengerot war awer ni en Avis gefrot ginn. Deen ass mat sengen eegene Projete komm an huet iergendwann gemengt, hei wier net wierklech een, dee sech fir si interesséiert. Mam Resultat, dass et elo bal net méi méiglech ass, e Jugendgemengerot zesummenzekréien, well d’Motivatioun deementspriechend net méi esou staark ass.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

D’Konzept vun der Naturschoul fannen ech interessant, och fir esou eng Vëlosschoul, mä esou, wéi ech et awer mengen ze wëssen, war d’Naturschoul eng Initiativ vun ënnen, dat heescht vum Léierpersonal selwer. Dofir ass d’Fro, déi ech mer hei stellen: Ass dee Projet einfach esou opkomm oder war dat deelweis eng Initiativ oder Interessi vum Léierpersonal? A méi wäit ge-

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Gelift?

Ech si ganz erstaunt, datt awer ee weess, datt e Fussballsterrain do ass. Datt awer schonn Aktivitéiten do stattfannen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Jo.

A scho Jorzéngten Aktivitéite stattfannen. Et ass awer schéin ze héieren.

11

Le site constitue un problème, mais Gary Diderich ne veut pas répéter ce qui vient d’être dit. Comment les classes seront-elles conduites à la «Vëlosschoul»? Un bus pourra-t-il faire des manœuvres là-haut? La «Vëlosschoul» sera-t-elle aussi utilisable en dehors des heures de classe? Gary Diderich rappelle qu’il y avait une piste de planches à roulettes à cet endroit, mais qu’elle n’était fréquentée que par quelques rares personnes de l’avenue Charlotte et du Belair. Il regrette également que la commission des enfants n’ait pas été consultée au préalable. Il ne sait pas si l’avis du conseil communal des enfants a été demandé, mais cela aurait été une bonne occasion de le faire. Le conseil communal des jeunes avait demandé expressément au collège échevinal d’être informé de tels projets. Mais finalement, son avis n’a jamais été requis. Désormais, il est difficile de créer un conseil communal des jeunes faute de motivation. L’initiative de l’École Nature est venue du bas, c’est-à-dire des enseignants. Qu’en est-il de la «Vëlosschoul»? L’avis des enseignants a-t-il été demandé? L’ancien jardin de circulation n’a jamais fonctionné. Avant de se lancer dans un nouveau projet, il faudrait s’assurer que l’intérêt est bien présent et que les enseignants accepteront d’y emmener leurs classes. Comment le collège échevinal compte-t-il protéger le site des sangliers? Des clôtures sont-elles prévues? Gary Diderich rappelle l’état dans lequel a été mis le terrain de football.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) souligne le fait qu’il y a un terrain de football sur le site. Il est étonné que quelqu’un le sache. Des activités s’y déroulent donc déjà depuis des décennies.


2. Vëloschoul GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) suppose que ce fait est connu. Cependant, un terrain de football avec seulement deux buts et un jardin de circulation inutilisé représentent des activités différentes de celles prévues maintenant. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) ironise sur le fait que de nombreuses constructions seraient prévues.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) ne fait pas allusion aux activités, mais au transport. M. Traversini a dit qu’un tel projet doit se trouver au centre de la commune. Or ce n’est pas vraiment le cas ici. Qu’en est-il de l’électricité? 1000  euros sont prévus dans le budget. À quoi le site est-il raccordé? (Interruption de M. Traversini) Gary Diderich constate qu’on n’aménagera donc pas de conduits.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) dit qu’on pourrait éventuellement raccorder le site à Cattenom.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande si l’on ne pourrait pas prévoir des panneaux solaires. Ne pourrait-on pas attendre un peu afin de clarifier les points qui ne sont pas encore clairs?

ROBERT MANGEN (CSV) rappelle que la «Vëlosschoul» ouvrira au Metzkimmert, où il existe un parcours de vélo depuis plusieurs années. Il se réjouit chaque fois qu’il y voit des parents avec leurs enfants, qui apprennent à rouler à vélo. Ce parcours sera modernisé et agrandi dans le cadre d’un projet écologique. En plus, ce projet sympathique et sain sera réalisé par le CIGL. Le CSV ne peut que l’approuver. Le seul bémol concerne les sangliers. Le terrain de football est dans un état pitoyable. On dirait de la terre arable. Par conséquent, la «Vëlosschoul» risque de subir des dommages. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) remercie les conseillers communaux pour leur enthousiasme. Il souhaite apporter quelques précisions concernant les zones Natura 2000.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Wéi gesot, mengen ech, dass dat awer allgemeng misst bewosst sinn. Et ass awer esou, dass e Fussballsterrain, wou just zwee Goaler do stinn, an e Verkéiersgoart, deen net benotzt gëtt, vläicht aner Aktivitéite si wéi déi, déi elo virgesi sinn. Respektiv vun den Infrastrukturen, déi do gebaut ginn, ass dat jo awer eppes anescht.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et gëtt jo schrecklech vill gebaut.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech hunn elo net haaptsächlech d’Aktivitéiten ugeschwat. Ech hu virun allem den Transport an den Accès ugeschwat. Dir hat gesot, Här Traversini, dass dat an d’Mëtt vun eiser Gemeng gehéiert. An de Metzkimmert ass jo elo net onbedéngt an der Mëtt vun eiser Gemeng. Déi lescht praktesch Fro ass déi vum Stroum. Am Devis gesäit een, dass do Stroum virgesinn ass fir just 1.000 Euro. Läit douewe schonn iergendwou Stroum? Vu wou gëtt deen hiergezunn? (Ënnerbriechung duerch den Här Traversini) Dat heescht, et gi keng Leitunge bis dohinner gezunn?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ausser déi Cattenomsleitung kéint do laanscht fueren. Da kéinte mer eis uschléissen.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Kéint een dann net esou eng Solaranlag virgesinn? Also eng Inselanlag vu Solarenergie? Dat wären eis Bedenken zu deem Projet. Ech froe mech ausserdeem, ob dat elo wierklech presséiert oder ob een net verschidde Saachen nach kéint klären, ier een dat onbedéngt muss hei duerchdrécken? Ech soen Iech Merci.

12

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Mangen, w.e.gl.

ROBERT MANGEN (CSV): Här Buergermeeschter. De Projet Vëlosschoul gëtt uewen um Metzkimmert ugesiedelt, wou scho säit Joren e klenge Vëlosparcours besteet. Et freet mech ëmmer erëm, wann ech dolaanscht spadséiere ginn, datt ech ab und zu awer Eltere gesinn, déi mat hire klenge Kanner versichen, Vëlo ze fueren. Dëse Parcours gëtt ausgebaut a moderniséiert, an dat op eng ëmweltfrëndlech Aart a Weis. Engem sympatheschen, gesondheetsfërdernde Projet, dee vum CIGL ausgefouert gëtt, kann een nëmmen zoustëmmen. Et läit vläicht an der Natur, mä d’Kanner léieren d’Natur da vläicht erëm kennen an och ze respektéieren. Ech gesinn dat net als negativ un. Déi eenzeg, déi sech effektiv beschwéiere kéinten, sinn d’Wëllschwäin. Dee Fussballsterrain gesäit schlëmm aus. Et mengt een, et wär en Ackerfeld. Déi eenzeg Bedenken, déi ee kann hunn, sinn, datt eventuell kéint e Schued optrieden, wann déi weider do bleiwen. Mä soss stëmme mer fir dee Projet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Ier ech dem Här Liesch d’Wuert ginn, wollt ech nach eppes iwwert d’Natura 2000 soen. Merci fir déi grouss Begeeschterung fir eis Vëlosschoul. E puer Froen, déi ech beäntwere wëll. Natierlech ass dee Projet mat Jonker zesummen ausgeschafft ginn. Vläicht net am Jugendgemengerot. Mä mir haten awer vill Jonker a Versammlunge mam CIGL, respektiv mam Här Goeres, deen e Projet mat ausgeschafft hat zu Diddeleng an deen am Fong geholl e ganz pädagogescht Konzept ausgeschafft huet. Den Här Goeres ass Éducateur gradué an der École fondamentale. An et kéint och eventuell sinn, wa mer eis duerno eens gi mam Inspekter a mam Minis-


2. Vëloschoul ter, datt hien dat Ganzt géif féieren. Déi Versammlungen hunn hei oder am CIGL stattfonnt. Et hätt een effektiv kéinten der Kannerkommissioun en Avis froen. Dann ass et meng Schold, datt dat net gemaach ginn ass. Den Accès ass haaptsächlech geduecht vum Metzkimmert erop. Et ass natierlech och méiglech aus der Héisengerstrooss, mä och do muss een e bësse biergop fueren. Mir hu Busser virgesi esou wéi an der Naturschoul, dass d’Kanner aus der Stad Déifferdeng, vun Nidderkuerer, vun Uewerkuerer an aus eisen Nopeschgemenge kënnen dohinner kommen. Et gëtt dru geduecht, dee Projet iwwert d’ganzt Land ze proposéieren. Et hänkt natierlech vun de Capacitéiten of, fir déi Coursen ze halen. Mä et ass wierklech Copy-paste vun enger Naturschoul, déi och op ass fir aner Gemengen. An et kann dann esou si wéi an der Naturschoul, datt op eemol eng aner Gemeng seet: „mir stellen och Personal zur Verfügung, fir dat anstänneg kënnen ze maachen“. D’Gemeng ass natierlech méi wéi frou, dee Projet ze realiséieren. Den Här Schwachtgen huet dat nach viru Kuerzem gezielt. Wa mer d’Coupe scolaire hunn a mer gesinn, wéi geféierlech d’Kanner op der Strooss fueren, ass et awer eng gutt Saach. Dee viischten Deel gëtt nach vill genotzt. Et si vill Kanner, déi do geléiert hunn, Vëlo ze fueren. Wann ee regelméisseg dohinner geet, gesäit een, datt et nach genotzt gëtt. Et ass vläicht net esou ënnerhale ginn, wéi et hätt missen. Et ass awer wierklech nëmmen e minimalen Agrëff – wann iwwerhaapt en Agrëff – an d’Natur. Et gëtt e ganz klenge Chalet am Natursteen a mat Holz gebaut. Op dee ganze Fussballsterrain kënnt kee Gramm Bëton dohinner. Do kënnt Kiselsteng an Holz. Méi en ëmweltfrëndleche Projet kann een awer net maachen. An ech ginn dem Här Mangen ganz recht, datt et flott ass, datt mer déi Jonk méi no un d’Natur bréngen, se d’Natur besser kenneléieren a gesinn, wéi flott dat ka sinn.

Natierlech kann een ëmmer alles méi schlecht gesinn. Mä am Groussen a Ganzen, mengen ech, datt deen hei Projet ganz nohalteg ass an déi meescht Leit heibannen dohannert stinn. Här Liesch, Dir wollt nach e Wuert zur Natura 2000 soen.

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Merci, Här Buergermeeschter. Ech wollt e puer Erklärunge ginn, wat déi Hierarchie vun den Zones vertes ugeet. Ech mengen, dass dat am Allgemengen dobausse bei de Leit falsch verstane gëtt. Et huet een e puer Prioritéiten. An enger normaler Zone verte gëtt et ganz vill Reglementatiounen, wann een eppes do wëll maachen. Dat leeft ëmmer iwwert de Fierschter. Dat leeft ëmmer iwwert deem säi Supérieur. An dat leeft ëmmer iwwert de Ministère. Dat, bei enger normaler Zone verte. Do kritt ee schonn eng ganz Partie Oplagen, wann een eppes an enger Zone verte wëll maachen. Iwwert där Zone verte läit dann eng Couche vun Natura2000. Iwwert eist ganzt Land a speziell hei am Süden hu mer jo ganz vill Gebidder, déi europäesch einfach nach eng Vocatioun méi héich kréien. Dat heescht, dass dat Gebidder sinn, wou d’Oplagen eben nach méi héich sinn, wann een eppes do wëll maachen. Mä et heescht nach ëmmer, dass een eppes ka maachen an dass een drun denke kann, eppes do ze maachen. Just déi Oplagen, déi ee kritt, sinn ebe méi héich. Dat heescht awer absolutt net, dass et net erwënscht ass oder net soll sinn, dass do eppes soll geschéien. Dat gëtt ëmmer falsch verstanen. Doriwwer leien dann nach d’Naturschutzgebidder, där mer der jo och eng Partie hei am Land hunn. Mir hunn natierlech de Giele Botter. Do ass et och nach ëmmer méiglech eppes ze maachen, mä d’Oplage sinn esou héich, dass een eigentlech vu vir era weess, dass et bal onméiglech ass, fir iergendeppes ze maachen, ausser et huet ee wierklech e Projet, dee wéi d’Fauscht op d’A passt. An där gëtt et der net vill. Do ass et wierklech ganz

13

Même si le projet n’a pas été élaboré avec le conseil communal des jeunes, de nombreux jeunes ont participé à la planification dans des réunions avec le CIGL et avec M. Goeres. M.  Goeres est éducateur gradué. Il se pourrait qu’il gère le site plus tard, si un accord dans ce sens est trouvé avec le ministère et l’inspecteur. Roberto Traversini reconnait qu’il aurait pu demander l’avis de la commission des enfants. L’accès se fera principalement par le Metzkimmert. Il est possible de passer par la route de Hussigny, mais c’est aussi une montée. Des bus emmèneront les enfants à la «Vëlosschoul» depuis les différentes localités et depuis les communes voisines. Le projet pourrait être proposé à l’ensemble du pays, mais il faudra voir les capacités. En tout cas, le concept est un copier-coller de l’École Nature. M.  Schwachtgen mentionnait récemment le danger que courent les enfants sur la route. Par conséquent, le collège échevinal est content de réaliser ce projet. Le jardin de circulation actuel est encore fréquenté. De nombreux enfants y ont appris à aller à vélo. Le projet est particulièrement écologique. Le chalet sera construit en pierre naturelle et en bois. Comme l’a dit M.  Mangen, il est important de rapprocher les jeunes de la nature. Bien sûr, on peut trouver des défauts à tout. Mais dans l’ensemble, il s’agit d’un projet durable et la plupart des conseillers communaux le soutiennent.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) a l’impression que les gens ne comprennent pas la hiérarchie des zones vertes. Les zones vertes sont très règlementées. Les projets passent par le garde forestier, son supérieur et le ministère. Dans la hiérarchie, les zones Natura 2000 se trouvent au-dessus des zones vertes. Il y en a plusieurs dans le pays, particulièrement dans le sud. Les conditions pour y réaliser un projet sont encore plus strictes. Mais cela ne signifie pas que l’on ne puisse pas toucher à ces sites ou qu’il ne soit pas souhaitable d’y ré-


2. Vëloschoul aliser quelque chose. C’est cela que les gens ont du mal à comprendre. Au-dessus se trouvent les réserves naturelles comme le Giele Botter. Là aussi, il est possible de réaliser des projets, mais les conditions sont extrêmement élevées, de sorte que le projet doit vraiment être adapté au site. Pour le collège échevinal, il est important que les gens qui se rendent dans une zone Natura 2000 sachent qu’ils se trouvent dans un site de qualité supérieure par rapport à une simple forêt. Pour que les gens puissent se rendre sur ces sites, il faut des chemins et ces chemins doivent être rendus attractifs. Par conséquent, mettre en place des projets dans une zone Natura 2000 n’a rien de contradictoire. M.  Ruckert craint que les conditions ne soient pas respectées. Or le garde forestier et son supérieur, M.  Leiten, ont pour mission de veiller à ce qu’elles le soient. Par ailleurs, le ministère contrôlera que le projet soit réalisé comme cela est prévu.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) apprécie particulièrement le Metzkimmert, car il ne comprend pas seulement le jardin de circulation, mais tout un circuit. Le conseiller communal part du principe qu’on aménagera une signalisation et que le circuit sera intégré au projet. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) confirme que ce sera le cas.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate que les enfants se retrouveront dans un endroit un peu isolé et que cela leur plaira sans doute. Le conseiller communal avait posé une question à laquelle le collège échevinal n’a pas répondu. Serait-il possible d’installer des panneaux solaires pour 3000 euros? Cela permettrait de réduire les nuisances sonores et en plus, on pourrait enseigner aux enfants le fonctionnement de ces ilots photovoltaïques. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que cela dépend de l’emplacement du chalet et des zones d’ombre. Mais il s’agit d’une bonne idée.

schwéier, fir eppes ze maachen. Dat ass och gutt esou. Fir mech, an ech menge fir de Schäfferot an och fir de Ministère, wann ech mat deene Leit geschwat hunn, ass eng Natura 2000 awer esou geduecht, dass d’Leit eigentlech, wa se sech an esou enger Zon befannen, sech bewosst sinn, wat d’Qualitéit vun där Zone verte ass par rapport zu enger anerer Zone verte, wéi wa se einfach an de Bësch ginn. Also den Ënnerscheed mierken. Dat heescht also, dass een d’Leit iergendwéi muss dohinner kréien. Et musse Weeër aménagéiert ginn, fir d’Leit an eng Natura 2000 ze féieren. Duerfir muss een dann awer Saache schafen, fir zum Beispill déi Weeër attraktiv ze maachen. Ech gesinn do also absolutt kee Widdersproch, fir eppes – onofhängeg elo vun der Vëlosschoul – an enger Natura 2000 ze maachen, wann et deen doten Objectif erfëllt. Mech erféieren och net déi vill Oplagen, déi mer do kréien. Den Här Ruckert mengt, mir géifen déi net anhalen. Ech gesinn dat absolutt net esou. Well eise Fierschter a säi Supérieur hiérarchique, den Här Leiten, si ganz oft um Terrain an déi wäerten natierlech dofir suergen, dass mir all déi Oplagen, déi mer kréien an déi an der Autorisatioun wäerten drastoen, respektéieren. Ech hunn absolutt keng Bedenken, dass mer iergend eng net géife respektéieren. Mir wäerten et genau esou exécutéieren, wéi de Ministère eis dat virschreift. Dem Minister seng kompetent Leit wäerte schonn dofir suergen, dass et och esou ass. An dann ass et fir mech en absolutt positive Projet – och an enger Natura 2000-Zon –, dee mer hei realiséieren. Buergermeeschter Roberto Traversini (déi gréng):

an erëm wäert genotzt ginn an aktiv an d’Konzept agebaut ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat ass e groussen Avantage, well s de dann awer op Plaze kënns, wou s de op eemol net esou vill no lénks oder no riets gesäis. Als Kand ass dat immens flott. Déi aner Saach ass de Stroum, Dir hutt net drop geäntwert. Wär et méiglech, fir an deem Projet eng Inselanlag virzegesinn, wou een da vläicht bei 3.000 Euro wär? Dat heescht 1.000 Euro fir Batterien, 1.000 Euro fir e Laderegler an 1.000 Euro fir Solarmodullen amplaz just déi 1.000 Euro. Dann hätt een e bësse manner Kaméidi. An et kéint een och pädagogesch duerstellen, wéi esou eng Inselanlag zesummegebaut ass. Dat géif d’Leit och méi sensibiliséieren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wann et méiglech ass mam Schiet a wou de Chalet hi kënnt, wär et absolutt kee Problem dat ze maachen. Mä et muss ee kucken, ob mer et richteg gedréit kréien. Dat ass absolutt kee Problem. Den Här Schwachtgen wollt nach kuerz eppes soen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Ech wollt nach ganz kuerz op zwou Saachen agoen. Wat ech interessant fannen um Metzkimmert ass, dass de eben net nëmme vir dee Verkéiersgoart hues, mä dee ganze Circuit ronderëm benotze kanns. Dat ass elo net am Projet dran, mä ech ginn awer dovun aus, dass dat dann och erëm wäert beschëldert ginn

14

Ee vun de leschte Punkten an der Autorisatioun vum Ministère ass jo, dass déi Autorisatioun net méi fonctionnéiere wäert an opgehuewe gëtt an dass d’Aménagementer mussen ewechgeholl ginn, wann d’Affectatioun net méi do ass. Dat ass e wichtege Punkt. Et ass zwar e schwéier realisabele Punkt, wann et elo wierklech eng Kéier esou wier. Mä als Bierger, als Member vum Conseil an als Member vun enger Kommissioun soll een dorobber oppassen,


2. Vëloschoul dass mer effektiv esou schaffen, wéi den Här Liesch gesot huet. An dat wäerte mer maachen. Ech hat de Metzkimmert ugeschwat als Haaptentrée. Wat elo all déi Transporter, déi mat de Schoulklasse gemaach ginn, ubelaangt: Et ass net wäit vun der EFCO. Wann ee mam Bus bis hannen an den Eck fiert a wann d’EFCO eng Kéier eng aner Affectatioun kritt, kann een déi 500 Meter bis op de Site ze Fouss goen. Dass een déi kleng Plaz douewen um Metzkimmert wierklech hält fir déi eeler Spadséiergänger, déi musse mam Auto bis dorobber fueren an hiren Auto eventuell och do ofstellen. Oder Leit, déi vläicht mat hirem Kand erop fueren.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat ass kee Problem.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech betounen, dass mer extra e Wee do hunn. An ech denken, dee wäert och an den nächste Jorzéngte vun der EFCO era méiglech sinn. Déi meescht Schoulbussen, déi dohinner kommen, waarden eng hallef Stonn. Se hunn eng Waardezäit. Dann hu mer de Metzkimmert zougepéilt mat Bussen, déi net gedréit kréien, déi Kaméidi maachen an déi mat hirer ganzer Energie deen enke Bierg eropfueren an de Belair dann eroffuere mussen. Ech fannen, dat misst net sinn. Do soll ee sech wierklech e Verkéierskonzept ginn, wat Kapp a Fouss huet.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Schwachtgen. E lescht Wuert kritt den Här Bertinelli.

mer hei zu Déifferdeng amgaange sinn ze zeechnen. All déi Vëloscontaineren, déi mer iwwerall an de Schoulhäff stoen hunn, well mer gär hätten, datt d’Kanner vu klengem u mam Vëlo fueren. Et ass och en Erzéiungskonzept, wat mer wëlle maachen. Dann ass eng Vëlosschoul wéi déi dote logesch. Ier mer d’Kanner op d’Strooss an de Verkéier loossen, soll een hinne wierklech all Moyene ginn, fir ze wëssen, wéi verhalen ech mech am Verkéier. Dat ass jo ideal, wann een dat op där doter Plaz ka maachen, wou ee weess, datt kee Verkéier ass an datt een do mam Vëlo alleguerten déi Simulatioune ka maachen, déi een am deegleche Verkéier virfënnt. Duerfir ass dat och e bëssen éducativ fir d’Kanner herno. Do wëlle mer scho bei deene ganz Klengen ufänken, datt et herno eng Selbstverständlechkeet gëtt, datt d’Kanner mam Vëlo an d’Schoul fueren an datt se mam Vëlo an déi eenzel Sportshalen oder Terraine fueren. Dat, fir d’Gewunnechten ze änneren, déi se de Moment hunn. Do soll ee ganz fréi bei de Kanner ufänken. Natierlech hu mer, wat de Sport ugeet, mat eise Sportsveräiner geschwat. Déi ënnerstëtzen dat 100%eg a si souguer bereet, muenchmol Aktivitéite mat de Kanner ze maachen an d’Kanner richteg Vëlo fuere léieren. Vläicht wäerte vill Kanner, wann déi Schoul bis richteg fonctionnéiert, sech dann an engem Vëlosveräin umellen a probéieren, Vëlo ze fueren. Dat soll eng Joint Venture sinn, wou jiddwereen dobäi gewanne soll. Duerfir ass dat heiten eng gutt Saach an duerfir hu mer dat och gemaach. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP):

Très bien! Deen nächsten Andy Schleck kënnt dann aus Déifferdeng. Här Gemengesekretär, et ass un Iech.

Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, et ass jo ganz kloer. Fir déi, déi déi lescht Zäit e bësse verfollegt hunn, a wéi eng Richtung mer am Verkéier ginn, ass dat hei eng logesch Konsequenz. All déi Vëlosweeër, déi

Le conseil communal décide avec 18 voix oui et 1 abstention d’approuver le devis portant sur el projet «Vëloschoul».

15

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) rappelle que le ministère exige que les installations soient supprimées si l’on modifiait l’affectation du site. Cela sera difficilement réalisable, mais comme l’a dit M. Liesch, il faudra se tenir aux conditions. Pour ce qui est du transport, Fränz Schwachtgen a parlé d’Efco tout à l’heure. Les 500  m séparant Efco de la «Vëlosschoul» peuvent être parcourus à pied. De cette façon, les emplacements aux Metzkimmert seraient réservés à ceux qui ont vraiment besoin d’une voiture, comme les personnes âgées ou les mamans.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) n’y voit pas d’inconvénient.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) insiste sur le fait qu’il existe un chemin entre Efco et le site. Autrement, le Metzkimmert se retrouvera plein de bus ayant du mal à faire demi-tour et faisant du bruit. En plus, ils devront monter et descendre dans Belair et la route y est étroite. Ce serait vraiment inutile.

FRED BERTINELLI (LSAP) estime que ceux qui savent dans quelle direction s’est développé le concept de la circulation à Differdange, trouveront ce projet logique. Le collège échevinal met en place des pistes cyclables et des abris à vélos dans les cours de récréation. Une école de cyclisme constitue une suite logique, car avant de laisser les enfants rouler à vélo sur les routes, il faut s’assurer qu’ils savent comment se comporter. La «Vëlosschoul» est l’endroit idéal, car il n’y a pas de dangers. Le but est de commencer l’apprentissage chez les plus petits afin qu’utiliser le vélo pour aller à l’école ou au terrain de football devienne une évidence pour eux. Il faut changer leurs habitudes. Les clubs sportifs soutiennent d’ailleurs entièrement cette initiative et sont disposés à organiser des activités à vélo. Et qui sait, peut-être que ces enfants s’inscriront ensuite dans les clubs de cyclisme. Chacun pourra traire un avantage de ce projet et c’est pourquoi Fred Bertinelli est convaincu qu’il s’agit d’une bonne chose.


3. PAG et PAP ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante sur le fait que le prochain Andy Schleck sera originaire de Differdange. (Vote) Roberto Traversini passe au point 3, qui n’a rien d’une nouveauté. Il concerne les deux maisons dans la rue de la Liberté, que le collège échevinal souhaite remplacer par une résidence pour séniors. Le bourgmestre espère que le promoteur pourra bientôt commencer à construire.

ERNY MULLER (LSAP) précise qu’il est question d’une modification du PAP approuvé par le ministère de l’Intérieur en janvier 2012. Il s’agit du projet de résidence pour séniors sur un terrain de 73,9 a à Niederkorn près de l’accès vers l’hôpital. Le premier projet prévoyait 42 appartements à vendre. Or ceux-ci ne sont pas vraiment adaptés au logement accompagné. Le nouveau projet comprend 66 appartements à louer. La surface de l’appartement le plus grand s’élève à 45  m2 avec kitchenette, salle de bains, séjour, chambre et terrasse ou balcon. Des magasins, dont un supermarché, ouvriront au rez-de-chaussée. Ils sont destinés aux locataires, mais aussi aux habitants de Niederkorn. La surface totale se monte à 763 m2. Les conseillers disposent de l’avis de la cellule d’évaluation du ministère de l’Intérieur et de la prise de position du bureau d’architectes. Le Centre national de recherche archéologique exige des sondages sur le terrain en raison de la proximité au Titelberg. Ces sondages auront lieu avant la démolition des maisons et les travaux de terrassement. Le taux de surface constructible brute passera de 14 613 m2 à 9500 m2. Un accord a été trouvé dans ce sens avec le promoteur et l’architecte. En effet, les constructions présentes sont déjà suffisamment compactes. Le toit de la résidence sera plat et écologique. La forme du bâtiment, qui aura cinq étages et trois soussols, sera en L. Les plans des étages figurent dans le dossier. Les deux façades, que le premier projet prévoyait de sauver, étaient

Da géife mer zum drëtte Punkt kommen. E puer Leit wäerte soen: Schonn erëm. Et sinn zwee Haiser an der Rue de la Liberté, déi mer wëllen ofrappen an eppes fir eis Seniore maachen. Ech hoffe wierklech, datt dat dann elo fir d’Lescht ass an datt de Promoteur ufänke ka mat bauen, well vill Demanden do sinn. Här Muller et ass un Iech.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Schäffena Gemengerot. Mir hunn et haut mat enger Modifikatioun vun engem PAP ze dinn, dee schonn eng éischte Kéier de 6. Januar 2012 vum Inneminister approuvéiert gouf. D’Senioreresidenz Liberté op engem Terrain vun 73,9 Ar an enger Zone mixte centrale zu Nidderkuer am sougenannte Spidolsbierg geleeën no der Kéier beim Accès vum Nidderkuer Spidol an der Avenue de la Liberté.

den zukünftege Locatairen awer och vun der Nidderkuerer Populatioun. Dat, op enger Surface vu 763 m2. Dir kënnt d’Prise de position vum Architektebüro zum Avis vun der Cellule d’évaluation vum Intérieur op de Säiten 3, 4 a 5, direkt am Ufank vum Dossier liesen. All eenzel Punkte si behandelt respektiv ergänzt ginn. Mir hunn nach en Avis virleie vum Centre National de Recherche Archéologique. Mir si jo hei no beim Tëttelbierg. De CNRA schreift eng Evaluation archéologique duerch Sondagen op dësem Terrain vir. Dëst gëllt ebenfalls fir Haiser, déi ofgerappt ginn a soll virun der Demolitioun an den Terrassementsaarbechte stattfannen.

Firwat hu mir dëse Projet haut eng zweete Kéier virleien? Am éischte Projet waren éischter Wunnenge fir de Verkaf virgesinn, wat awer fir betreit Wunnen net esou evident ass. Dofir hat dat och net dee richtege Succès beim Verkaf.

Da bleift nach ze erwänen, dass am Rapport justificatif vum PAP vu Januar 2016 de Wäert vun der Surface constructible brute – dat ass op der Säit 5 – erofzesetzen ass. Dat huet geännert. An zwar zoulässeg no PAG wär et eng Surface brute vu 14.613 m2. De Bedarfswäert vun der gesamter bebaubarer Surface brute ass awer nëmmen 9.448,51 m2. Mir hunn eis mam Promoteur a mat den Architekte gëeenegt, den zoulässege PAG-Wäert, dee sech jo aus dem COS an dem CMU ergëtt, erofsetzen op 9.500 m2 fir duerch dës Mesure e weideren eventuellen Ausbau ze verhënneren. Mir mengen, dass dat, wat schonn do steet, kompakt genuch ass an dass dat spéiderhin net nach méi ausgebaut ka ginn.

Deen neie Projet ass komplett op Locatioun orientéiert a gëtt esou exploitéiert, dass d’Betreiung integréiert ass an de Pilier vun der Residenz duerstellt. Dofir ass och d’Zuel vun de Logementer vun 42 op 66 eropgaangen. Dat sinn der 24 méi.

An der Partie graphique kënnt der feststellen, dass e Flaachdaach virgesinn ass mat enger intensiver Begréngung. D’Gebai ass an L-Form. An d’Grondrëss vun deene verschiddene Stäck sinn och am Dossier. D’Gebai huet maximal fënnef Stäck an dräi Sous-sollen.

D’Surfacë vun de gréissere Wunnenge sinn zirka 45 m2 mat Kitchenette, Buedzëmmer, Séjour a Schlofraum, mat Terrass oder Balcon. Anerer, déi Klengst, hunn nëmmen een Zëmmer a Sanitärraim.

Déi zwou Fassaden, déi am éischte Projet nach sollten erhale bleiwen, waren am Endeffekt net méi ze retten. Dat war alles schonn ze laang dohivegetéiert.

Ech wëll e bësse méi aushuelen, well ech och hoffen – wéi den Här Buergermeeschter sot –, dass et dës Kéier déi leschte Kéier ass. Duerfir wollt ech méi am Detail op de Projet agoen.

D’Gebai gëtt och méi an d’Déift gebaut. Wéi der op de Pläng erkenne kënnt, sinn um Rez-de-Chaussée Geschäfter virgesinn – speziell e klenge Supermarché – an aner Servicer am Intérêt vun

16

D’Entrée vun der Residenz ass der Architektur vun der Face vun der Maison Erpelding ugepasst a soll och e bëssen un dat fréiert Spidol erënneren. Zum Ofschloss nach e puer Wierder iwwert de Parking. Et ass jo bekannt, dass op der Plaz vun deem neie Gebai


3. PAG et PAP en face vun der Maison „Im Mai“ en ëffentleche Parking vun zirka 60 Plazen ewechfält. Als Échange ginn am Soussol vun der Residenz 140 Parkplazen un d’Gemeng ofgetrueden. Do war schonn eng Konventioun mam fréiere Bauhär gemaach ginn. Am Ganze sinn et 225 Parkplazen. 36 am Ausseberäich fir de Commerce an och nach en Deel fir d’Locatairë vun der Residenz. Ech kéim zum Ofschloss an hoffen – genau wéi den Här Buergermeeschter – dass et no dësem neie Vote, deen ech iech recommandéieren, endlech mat der Senioreresidenz Liberté zu Nidderkuer virugeet. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Här Pierre Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, den Här Muller huet et gesot. Et ass e Projet, iwwert dee schonn diskutéiert gouf zu Zäiten, wou ech nach net hei souz. Elo diskutéiere mer dann nach eng Kéier driwwer. Ech hoffen, dass mer effektiv virukommen. Et ass e flotte Projet, wou d’Zuel vun den Unitéiten eropgeet vun 42 op 66. Ass d’Gréisst vun den Unitéiten – 45 m2 – üblech? Ech fannen dat e bësse kleng. Ech weess net, ob dat normal ass. Mä do kann den Här Muller eis sécherlech soen, ob dat déi üblech Kritäre fir esou Unitéite sinn. Wat ech ganz flott fannen, ass, dass och e Raum fir Geschäfter virgesinn ass. E klenge Supermarché. Wéi scho richteg gesot ginn ass, ass dat net just eppes, vun deem d’Leit wäerte profitéieren, déi herno an deem Gebai wunnen, mä déi Nidderkuerer Leit insgesamt. Dat ass luewenswäert, well relativ no beim Nidderkuerer Zentrum neie Geschäftsraum entsteet. En anert Thema, wat ugeschwat ginn ass, ass de Parking. Ëmmer e ganz grousst Thema. Wou Parkplazen ewechfalen, muss ee kucken, wéi een dat kompenséiere kann. Hei ginn 140

Parkplazen un d’Gemeng, woumat d’Kompensatioun garantéiert ass. Mir als LSAP begréissen dëse Projet op alle Fall. A mir hoffen dann, dass et elo op där Plaz séier virugeet. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Hobscheit. Meisch Marcel, w.e.gl.

MARCEL MEISCH (DP): Här Buergermeeschter, léif Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Schäffen- a Gemengerot. D’DP Déifferdeng wäert dee Projet matstëmmen, well se dovu begeeschtert ass, well mer scho laang derhannert sinn an datt deen endlech soll gemaach ginn. Ech si frou, datt erëm eng Kéier – awer dës Kéier hoffentlech da fir d’Lescht – do geschafft gëtt. Mir begréisse virun allem, datt d’Unitéiten eropgesat ginn. Well mir wëssen alleguer, datt Senioreresidenzen hei an der Gemeng feelen. Dofir si mer frou, datt der elo méi dohi kommen, wéi am Fong geholl virgesi war. Wat mir e bëssen Angscht mécht, sinn déi Sondages archéologiques. Ech hoffen net, datt mer duerch déi elo erëm Zäit verléieren an dat jorelaang schleeft, bis datt déi mat hire Buerungen a mat alles fäerdeg sinn. Dat ass meng grouss Suerg an deem ganze Projet. Mir begréissen awer och déi 140 ëffentlech Parkplazen. Et waren der 60 geplangt. Dat gëtt verduebelt. Dat ass ganz wichteg fir Nidderkuer a fir déi Geschäfter déi ënnen dra kommen. Déi al Haiser déi do stinn: Ech hunn elo grad gesot, mir hätte Bedenken, datt dat ze laang dauert bis et ugeet. Et misst ee sech dann iwwerleeën, wa mer gesinn, datt dat wierklech laang Zäit an Usproch hëlt, ier et ka lass goen, datt een awer eppes ënnerhëlt. Entweder geheit ee se an e Koup oder et mécht een eppes virdrun. Dat ass een Ubléck, deen einfach net méi ze erdroen ass, wann een an déi Strooss era kënnt.

17

en trop mauvais état. L’entrée de la résidence s’inspire de la façade de la Maison Erpelding. En face de la maison «Im Mai», un parking de 60 places va disparaitre. En contrepartie, 140 places dans le sous-sol de la résidence seront cédées à la commune. En tout, 225 emplacements sont prévus, dont 36 à l’extérieur pour le commerce et les locataires. Erny Muller espère tout comme le bourgmestre que la réalisation de ce projet commencera rapidement.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) explique qu’il ne faisait pas encore partie du conseil communal quand ce projet a été entamé. Le nombre d’unités passe de 42 à 66. La surface des unités est-elle suffisante? Pierre Hobscheit trouve que c’est petit, mais il ne s’y connait pas. M. Muller fournira peut-être des informations à ce sujet tout à l’heure. Il se réjouit de l’ouverture de commerces et d’un supermarché. Aussi bien les locataires de la résidence que les habitants de Niederkorn pourront en profiter. C’est une bonne chose, car la résidence est proche du centre de la localité. Le stationnement constitue une priorité pour chaque projet. Des compensations sont nécessaires chaque fois que l’on supprime des places de parking. Dans ce cas-ci, 140 places sont cédées à la commune. Les socialistes espèrent que désormais, le projet avancera rapidement. MARCEL MEISCH (DP) annonce que les démocrates approuveront ce projet qui les enthousiasme. Ils veulent qu’il soit enfin réalisé. Ils saluent particulièrement le fait que le nombre d’unités ait augmenté. En effet, Differdange manque de résidences pour séniors. Marcel Meisch est inquiet en raison des sondages archéologiques. Il espère qu’ils n’engendreront pas des retards de plusieurs années. Il salue la cession de 140 places de stationnement. Elles sont particulièrement importantes pour Niederkorn et pour les commerces. Comme il vient de le dire, Marcel Meisch craint que l’on ne perde du temps. Si tel était le cas, il faudrait


3. PAG et PAP pouvoir intervenir. Car la vue de ces vieilles maisons est vraiment devenue intolérable.

Op jidde Fall wäert d’DP dee Projet stëmmen. Ech soen Iech Merci.

nach ëmmer d’selwecht. Et ass ebe just, datt d’Andeelung aneschters ass.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) ne

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

Mir fannen et och ganz flott, datt ënnendra Geschäfter kommen an datt eng Rei vu Parkingen dohinner kommen.

peut que s’exclamer «finalement». Pour elle, ce projet, qui date de 2012, est un des plus importants de Differdange. En effet, pour ceux qui viennent de Pétange ou de Bascharage, il s’agit de l’entrée en ville de Differdange. Et il est choquant de voir ces deux maisons desquelles des arbres sortent du toit et des fenêtres. Pierrette Schambourg regrette qu’il n’ait pas été possible de sauver les façades de ces deux maisons Art nouveau. Il en a longuement été question au sein de la commission des bâtisses et à l’époque, on avait proposé de reproduire les façades dans le nouveau projet. Mais d’un autre côté, soit on fait quelque chose de bien, soit rien du tout. Copier l’original est inutile. Pierrette Schambourg se dit choquée de l’augmentation du nombre d’unités. Cependant, l’affectation de la résidence a changé. Il n’est plus question d’appartements à vendre, mais d’appartements à louer. L’envergure du projet reste la même, mais la répartition est différente. Le CSV approuve l’implantation de magasins au rez-de-chaussée. M. Muller a dit tout à l’heure que la façade de la résidence s’inspirerait de celle de la Maison Erpelding. La commission des bâtisses ne trouve pas cela une bonne idée. Mélanger les styles d’architecture n’est pas pertinent. Pierrette Schambourg demande à l’architecte de revoir les plans, car la façade n’est pas adaptée à un bâtiment aussi moderne. Pierrette Schambourg approuvera le projet. Elle n’a plus qu’à s’inscrire pour louer un appartement. (Rires)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) prévient le conseil communal que la liste d’attente est longue. (Rires) Il cède la parole à M. Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) approuvera ce projet, même s’il n’est pas vraiment enthousiaste. Le taux de surface constructible a été revu à

Merci, Här Meisch. Madame Schambourg.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen an Dir Hären, dat Wuert “endlech” ass elo ganz oft gefall. Ech ka mech deem nëmmen uschléissen. 2012 hate mer schonn e Projet erakritt, dee fir mech op alle Fall ee vun deene Wichtegsten ass, déi hei an eiser Gemeng gebaut ginn. Mir schwätzen ëmmer vun Entrée de la ville. Fir mech gehéiert dat doten och dozou. Well wann ee vu Péiteng oder vu Bascharage erakënnt, huet een zwar schonn e gudden Deel vun Nidderkuer hannert sech, mä all Mënsch ass schockéiert, wann en déi zwee respektiv dräi Haiser gesäit do stoen, wou d’Beem zum Daach an zu de Fënsteren eraus wuessen. Et ass immens schued, datt mer net éischter reagéiert ginn ass, fir besonnesch déi Fassade vun deenen zwee Jugendstilhaiser ze halen, déi wierklech immens schéi sinn an et derwäert gewiescht wier, déi zréckzesetzen. Mä momentan ass et eben esou, datt dat net méi méiglech ass. Mir haten deemools schonn an der Bautekommissioun laang a breet driwwer geschwat. An deemools war dunn nach d’Iddi opkomm, fir d’Fassaden an de Projet selwer nozebauen. Mä duerno hu mer awer gesot, dat sinn ze loossen, well mir entweder eppes anstänneges maachen oder iwwerhaapt näischt. Et huet kee Wäert ze maache wéi wann, wann et net original ass. Ech war wierklech e bësse geschockt, wéi ech gesinn hu vun 42 op 68 Unitéiten. Dat ass jo awer scho relativ vill. Mä d’Affectatioun huet sech e bësse geännert. D’Andeelungen hu sech geännert. Déi Unitéite ginn effektiv méi kleng. Virdru waren et Appartementer, déi fir de Verkaf geduecht waren an elo sinn et éischter Appartementer fir ze lounen. D’Envergure vum Projet bleift

18

Wat mir schonn an der Bautekommissioun ugeschwat hunn, ass nach e bëssen Zukunftsmusek. Mir sinn elo eréischt beim PAP. Et sinn d’Fassaden, déi mer gesinn hunn. Den Här Muller huet gesot, datt den Haaptdeel vun der Fassad sech géif un d’Ierpeldengshaus upassen. Mir gesinn dat vläicht net esou. Dat ass e Mix vun e puer Architekturstiler, wat fir eis net esou glécklech ass. Mer géifen den Architektebüro awer bieden, haaptsächlech deen Deel vun der Fassad nach eng Kéier ze iwwerdenken, well wann et wierklech e ganz modernt Gebai gëtt, ass et fir eis net néideg, datt een do nach iergendeppes dra kniwwelt, wat net derzou gehéiert. Da bleift eis weider näischt iwwreg, wéi de Projet ze stëmmen. Da kënne mer eis geschwënn do umellen. (Hilaritéit)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg. Et ass awer eng laang Waardezäit. (Gelaachs) Här Diderich.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Mir stëmmen dee Projet, wann och net mat gréisster Begeeschterung. Et ass schonn ugeschwat ginn: De Maximum vun der bebaubarer Surface ass erausgeholl ginn. Et geet elo relativ déif eran. A vun der Plaz hier, déi herno do wäert gebuede ginn, ass dat schonn en anert Konzept. Et ass awer wichteg, dass endlech eppes do geschitt. Firwat net Begeeschterung? Well et eben esou laang gedauert huet a well den Zuch elo fort ass, wat déi Haiser


3. PAG et PAP ubelangt. Wat natierlech frustrant ass, wann ee gesäit, dass et net méiglech ass, an esou Saachen ze intervenéieren an dat ze maachen, wat am Fong jidderee wëll. Déi Fassaden hätte kënnen erhale bleiwen.

ass et awer positiv, dass dat gemaach gëtt.

An där Situatioun, an där mer elo sinn, ass et nëmme räsonabel, dat doten ze ënnerstëtzen an dee Projet ze stëmmen. Ech soen Iech Merci.

Merci, Här Ruckert. Här Schwachtgen, w.e.gl.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

déi gréng begréissen dee Projet natierlech an och, dass et endlech virugeet. Zur Iwwerleeung bréngen ech an, dass mer 64 Seniorewunnengen an dat Haus kréien. Den Terrain ass méi enk ginn, hunn ech festgestallt. Dat heescht, déi Grénganlag ronderëm, respektiv zum Hondsbësch erop, déi emol virgesi war, ass geschrumpft.

Merci, Här Diderich. Här Ruckert, w.e.gl.

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, ech wëll hei als Vertrieder vun der KPL dëse Projet ausdrécklech begréissen. Och wëll ech begréissen, dass am Zesummenhang mam betreite Wunnen dee Projet geännert ginn ass. An dass elo 66 Locatiounswunnengen dohinner kommen. Dat ass an eisen Ae ganz wichteg. Well d’Situatioun ass jo nach ëmmer déi heiten, dass e groussen Deel vun eelere Leit, déi misste betreit ginn, an d’Ausland musse goen. Sief dat a Frankräich oder besonnesch an Däitschland. Dorënner sinn och vill Déifferdenger Awunner. Do kréie se elo d’Méiglechkeet, direkt an hirem gewinnten Ëmfeld dat betreit Wunnen an Usproch ze huelen. Dat fannen ech schonn immens wichteg. Besonnesch och, dass dee Projet praktesch am Zentrum vun Nidderkuer ugesiedelt ass, wat fir eeler Leit ganz wichteg ass. Ech begréissen ausserdeem, dass do archeologesch Sondagë gemaach ginn. Dat, och wann d’Wahrscheinlechkeet, dass op där Plaz eppes fonnt gëtt, net ganz grouss ass. Mä ech fannen dat wichteg, dass dat all Kéier bei Projete gemaach gëtt, well scho vill ze vill an der Vergaangenheet zerstéiert ginn ass. Oder et huet an Noutgruewunge misse gekuckt ginn, wat do war. A wat dann ëmmer negativ Auswierkungen huet. Sondagë si jo keng Ausgruewungen, déi gemaach ginn. Dat wäert scho ganz séier iwwert d’Bün goen. Mä wéi gesot

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG):

Mir haten an der Zäit mat deem Projet ze dinn. Mer si mam Fierschter dohinner gaangen. Do ass ënner anerem e monumentalen Nëssert hannen an deem Park gewiescht vun deenen zwou Residenzen. Deen hu mer deemools mat rouder Faarf besprëtzt, fir en ze halen. Mir hate mam deemolege Promoteur geschwat. Deen hat dat souguer eng gutt Iddi fonnt, fir deen a säi Park anzesetzen. Ech denken, wann ech de Plang elo gesinn, dass e puer remarquabel Beem, déi do stinn, och nach kënnen erhale bleiwen. Eng zweet Considératioun, déi ech zéien, ass, datt, wa Leit dohinner wunne kommen, se Spadséierméiglechkeete brauchen. Et gëtt jo Leit, déi eraus wëllen. Déi sollen och eraus. Wa mer no ënne kucken, komme mer op de Parking vun deem grousse Spidol. Do kann een natierlech derduerchgoe bis hannen an de „Mai“. Do ass e bëssen aménagéiert, awer och net vill. Wann een hannendru kuckt, geet et den Hondsbësch op. Ech fannen, do misste mer eis als Communautéit wierklech beméien, dass mer dann anstänneg Spadséierzougäng kréien. A firwat net de Leit Elektrorollstill oder Elektrovëloe gi fir déi, déi eraus an d’Natur wëlle goen. Ugebonnen un den Zentrum Déifferdeng oder aner Plazen, si mer jo iwwert den TICE an den Diffbus. Dat ass jo schonn emol eng garantéiert Saach. Mam Vëloswee, deen amgaangen ass aménagéiert ze gi mat der Bréck

19

la baisse. Le concept est différent. Mais il est important de réaliser un projet sur ce site. Gary Diderich regrette que l’on ait attendu aussi longtemps et qu’il soit trop tard pour les deux maisons. Il est frustrant de constater que la commune n’a pas pu intervenir et sauver les façades, alors que tout le monde était d’accord. Dans la situation actuelle, il faut bien soutenir le nouveau projet.

ALI RUCKERT (KPL) salue ce projet. Il se réjouit particulièrement que le concept ait évolué et que désormais, 66 appartements à louer soient prévus. Actuellement, de nombreux séniors ayant besoin d’accompagnement sont obligés d’aller vivre à l’étranger. Désormais, ils pourront rester ici. C’est très important. En plus, la résidence sera proche du centre de Niederkorn, ce qui constitue un avantage pour les personnes âgées. Ali Ruckert salue aussi les sondages archéologiques, même s’il est improbable que l’on y trouve quelque chose. Dans le passé, beaucoup de choses ont déjà été détruites. C’est pourquoi de tels sondages sont nécessaires à chaque nouveau projet. Par ailleurs, Ali Ruckert rappelle que des sondages ne sont pas comparables à des fouilles. Par conséquent, cela devrait aller vite. Tout cela est positif. FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) salue à son tour le projet. Il constate que 66 appartements seront aménagés. La surface du projet a été réduite et le parc de la résidence sera plus petit. Fränz Schwachtgen s’était rendu sur les lieux avec le garde forestier dans le cadre du premier projet. Dans le parc d’une des résidences se trouvait un noyer monumental qu’il avait été prévu de conserver. L’ancien promoteur était d’accord. D’après les plans actuels, il devrait encore être possible de sauver l’un ou l’autre arbre remarquable. Par ailleurs, les futurs habitants de la résidence devront pouvoir se promener. Or d’un côté, il y a le parking de l’hôpital et derrière le parking, il n’y a pas grand-chose. De l’autre côté se trouve le Hondsbësch. Il faudrait donc prévoir des


3. PAG et PAP chemins de promenade et mettre à disposition des vélos et des fauteuils roulants électriques. Le TICE et le Diffbus relieront la résidence au centre de Differdange. La piste cyclable en train d’être aménagée et le pont vers le Hondsbësch permettront aussi de bouger. Les personnes âgées pourront recourir aux vélos électriques et accéder ainsi à la mine Hondsbësch et même au-delà. Le collège échevinal devrait élaborer un concept en cours de route pour aménager un parc digne de ce nom.

iwwert den Hondsbësch – also iwwert d’Avenue de la Liberté – kënne mer och eng gewësse Mobilitéit erabréngen. Ech denken un den Elektrovëlo. Eeler Leit, déi nach e bësse mobil sinn, kënnte lues a lues op dee Moyen ëmklammen. Den Hondsbëschopgang bis erop hannen an den Eck bei d’Minn Hondsbësch an au-delà, eventuell bis an d’Hiel, ass méiglech och fir eeler Leit.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG)

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

demande à M. Schwachtgen de se mettre au travail ensemble avec la commission de l’environnement, M. Muller, M. Bertinelli et le CIGL. Les sondages archéologiques sont prévus par la loi et le bourgmestre trouve que c’est une bonne chose. Il est vrai que la surface des appartements a baissé, mais elle reste de loin supérieure à celle dans les maisons de retraite. Roberto Traversini en sait quelque chose, puisque sa mère s’y trouve depuis peu. En outre, le collège échevinal a visité plusieurs établissements. Pour les personnes âgées, il est agréable de pouvoir conserver une certaine autonomie tout en recevant de l’aide en cas de besoin. 42 m2 constituent une surface raisonnable et les personnes âgées auxquelles le collège échevinal a rendu visite étaient satisfaites.

ERNY MULLER (LSAP) précise qu’il a visité un projet du même promoteur à Lamadelaine. Souvent, les séniors habitent seuls et n’ont pas besoin de beaucoup de place. Les appartements sont agréables et des synergies entre deux unités sont possibles. Le but est aussi que les séniors puissent rester sur place lorsqu’ils auront besoin de plus de soins. Des Differdangeois habitent dans la résidence de Lamadelaine et la demande dans la région est importante. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à un petit PAP dans la rue Pierre-Gansen.

Ech géif denken, mer sollten e Konzept ausschaffen en cours de route maintenant, fir en anstännege Park a Parkweeër ze installéieren.

Merci. Da wier et gutt, wann Dir an der Ëmweltkommissioun mam Här Bertinelli, mam Här Muller a mam CIGL iech vläicht kéint zesummesetzen an dat eng Kéier ënnerteneen diskutéieren, fir dat eventuell esou ze maachen. Wat d’Archeologie ubelaangt, steet dat schonn éiweg am Gesetz. Dat muss gekuckt ginn. A Gott sei Dank gëtt et och elo gemaach. All PAP, egal wou e gemaach gëtt, gëtt gekuckt. Eng gutt Saach. Ech ginn dem Här Muller ganz schnell d’Wuert, wann hien et wëll. Ech wëll just soen, datt d’Meter carréen erofgaange sinn, mä d’Zëmmeren duebel oder dräimol esou grouss si wéi déi an engem Altersheim. Ech weess et ganz genau. Meng Mamm ass elo eréischt viru Kuerzem dra gaangen. Et kënnt engem zimlech kleng vir, mä dat hei si 45 m2.

an der Ronnwiss zu Lamadeleine/Rodange ukucken. Do ass esou eng Residenz. Et muss ee soen, et ass versicht ginn, eng inner Mixitéit ze fannen. Do wunne vill Leit eleng. Déi wunne ganz flott. Eng Persoun eleng brauch natierlech net esou vill Plaz. Et ass och méiglech, Synergien tëschent zwou Unitéiten ze fannen. Wat virun allem ugestrieft gëtt, ass, wann d’Leit méi Fleeg brauchen, dass se kënnen op der Plaz bleiwen, wou se sinn an a méi enger klenger Unitéit méi intensiv betreit ginn. Där Zëmmere sinn och bäikomm. Wéi gesot, all variabel Méiglechkeet ass ginn. Op där Plaz sinn eng ganz Partie Déifferdenger Leit an d’Demande aus eiser Stad respektiv Regioun ass ganz grouss, wat scho gesot ginn ass. Et ass e grousse Virdeel, dass d’Leit an der Uertschaft bleiwen an dass se kënnen do higoen, wou se gewinnt sinn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg. Och do si mer eis erëm all eens. Här Krecké.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’adopter le projet d’aménagement particulier au lieudit «Avenue de la Liberté» à Niederkorn présenté par le collège échevinal pour le compte de la SARL Senioreresidenz Liberté.

De Schäfferot war verschidden Heemer kucken. Et ass effektiv flott, nach esou autonom ze wunnen, wann een dat gär hätt, oder Hëllef ze kréien, wann ee se brauch. 42 m2 ass eng räsonabel Gréisst. An deenen, déi mer kucke waren, waren d’Leit op alle Fall zefridden, wann ee se gefrot huet.

Elo komme mer zu e bësse méi engem klenge PAP an der rue Pierre Gansen. Deen ass esou gutt wéi fäerdeg. Et sinn nach e puer Leitungen an de Buedem ze leeën. Déi ëmstridde Situatioun vun deem grousse flotte Betrib mat iwwer 300 Aarbechtsplazen ass och geschwë ganz fäerdeg. An hei ass dann nach eng Klengegkeet, Här Muller, wou mer den Awunner schéin entgéintkommen.

Här Muller, hutt Dir elo nach Saachen ze soen?

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP):

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Jo. Ganz kuerz. Mir waren eis de Projet vun deem neien Exploitant an Investor

20

Jo, dat mengen ech och. Mä et ass elo keng Exklusivitéit fir d’Leit aus der Rue Pierre Gansen. Well ech erënneren drun, dass mer änlech PAP-Ännerunge gemaach hunn an der Cité de la Chiers.


3. PAG et PAP Mir hunn der och gemaach am Mathendahl an an der Cité Breitfeld. Hei ass et awer effektiv – wéi Der sot, Här Buergermeeschter – eng Ufro vun deene Proprietairë vun deenen 22 Haiser, déi als Maisons en bande definéiert sinn. Dir kennt se. Se sinn am Ausgang vun der rue Pierre Gansen Richtung Suessem, op der rietser Säit. Si si ganz kleng. Wann d’Famill wiisst, ass e Problem do. Entweder mussen d’Leit da fort plënneren oder se musse vergréisseren. Dat konnte se bis elo net. Am Dialog mat de Leit hu mer erausfonnt, wat machbar wär. Et ass machbar, e Stack drop ze setzen an no hannen auszebauen. Dat heescht, de Soussol an de Rez-de-Chaussée ausbauen an doduerch einfach méi Wunnqualitéit an déi Haiser kréien. Dat ass elo dat, wat an deem PAP proposéiert gëtt. Wichteg ass, dass eng gemeinsam Linn erakënnt, net dass deen esou baut, deen aneren esou oder 15 Meter déif, wat ganz schlecht wär op där doter Plaz bei esou klengen Haiser. Dofir besteet e Schéma directeur am Kader vun engem PAP, wéi déi Haiser auszebaue sinn. Mir géifen iech bieden, dat ze stëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Här Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Just ganz kuerz. Den Här Muller huet et schonn ugedeit. Et ass net déi éischte Kéier an déi éischt Plaz an der Gemeng, wou mer dat hei maachen. Alleng an där Zäit, an där ech elo am Gemengerot sinn, ass et fir d’Drëtt oder fir d’Véiert, dass mer esou eppes maachen. Ech mengen, dass dat eng ganz wichteg Saach ass, well mer de Leit eben d’Méiglechkeet ginn, hiert Doheem auszebauen. Wa se sech an hirem Doheem wuel fillen, solle mer de Leit och d’Méiglechkeet ginn, hire Wunnraum ze erweideren, fir fir sech selwer an hirer Famill méi Liewensqualitéit ze suergen.

Well et wär jo bedauerlech, wann d’Leit eis Gemeng géife verloossen, well se op där Plaz, wou se am Moment wunnen, hire Wunnraum net erweidere kënnten. Et ass gutt, dass mer eenheetlech Kritäre schafen. Dat heescht, de Leit ganz kloer soen, wat se dierfen a wat net. Well wa keng gemeinsam Linn do wier, géifen déi Haiser vläicht konterbont wuessen. Dat wär natierlech net flott. Duerfir wäert d’LSAP dëse Projet natierlech matdroen an de Schäfferot dobäi ënnerstëtzen, wann en nach op anere Plazen esou Démarchë maache wëll. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci un Iech. D’Madame Saeul, w.e.gl.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen an Dir Hären aus dem Schäffen- a Gemengerot, bei dësem Projet geet et ëm Ëmännerunge vum scho besteeënde PAP zu Nidderkuer an Pierre-Gansen-Strooss. Et handelt sech hei ëm 22 Haiser, déi Enn den 80er Joren – fir méi genau ze sinn 1988/1989 – a fënnef Bléck gebaut gi sinn. Zu den Ëmännerungen am PAP: Op Initiativ vun der Gemeng, an enger Réunioun mat den interesséierte Proprietairen, geet et am Fong geholl dorëms, de Proprietairen – well déi Haiser zimlech kleng sinn – et ze erméiglechen, hire Wunnraum ze vergréissere fir méi Espace. Zum Beispill, wa sech eng Famill vergréissert oder d’Kanner méi grouss ginn a méi Raum brauchen, muss eng Léisung hier. Wéi schonns gesot, sinn dobäi zwou Méiglechkeeten zréckbehale ginn: de Keller plus Rez-de-Chaussée op zwielef Meter ze vergréisseren. Dëse Raum kann als Wunnraum oder Veranda gebraucht ginn. Dräi Meter fir den Aménagement vun enger Terrass, Niveau Goart. An d’Méiglechkeet, dass e Stack no uewe ka bäigebaut ginn. Natierlech am Respekt zum Noper, dass direkt an indirekt d’Vuë souwäit wéi méiglech evitéiert ginn, fir Konflikter aus de Féiss ze goen.

21

ERNY MULLER (LSAP) explique qu’il s’agit d’une modification de PAP comparable à celle dans la Cité de la Chiers. La demande provient des propriétaires des 22 maisons en bande à la fin de la rue Pierre-Gansen en direction de Sanem. Leurs maisons sont petites, ce qui pose problème dès que la famille grandit. Le collège échevinal a réfléchi à ce qui était faisable. Il est possible de construire un étage supplémentaire et d’agrandir le rez-de-chaussée et le sous-sol vers l’arrière. Il importe de trouver des règles communes pour éviter que chacun ne fasse ce qu’il veut. La façon dont les maisons pourront être agrandies est par conséquent fixée dans un schéma directeur dans le cadre d’un PAP. PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) rappelle que ce n’est pas la première fois que le conseil communal prend une décision de ce type. Depuis qu’il est conseiller communal, c’est arrivé trois ou quatre fois. Pour les résidents, il est important de pouvoir agrandir leurs maisons. Les familles doivent pouvoir se sentir à l’aise chez elles. Il serait regrettable qu’elles doivent quitter Differdange parce que leur maison ne peut pas être agrandie. Des critères doivent être définis pour que les propriétaires sachent ce qu’il est possible de faire. Autrement, chacun risque de faire ce qu’il veut. Les socialistes soutiendront cette démarche ainsi que toute autre démarche de ce genre. CHRISTIANE SAEUL (DP) explique qu’il est question de la modification d’un PAP existant dans la rue Pierre-Gansen à Niederkorn. Il s’agit de 22 maisons construites en 5 blocs en 1988 et 1989. Sur initiative de la commune, il a été décidé dans une réunion avec les propriétaires d’autoriser un agrandissement des maisons. Cela est, par exemple, important pour les familles qui viennent d’avoir un enfant ou dont les enfants ont grandi, et qui ont besoin de plus de place. Désormais, il sera possible d’étendre la cave et le rez-de-chaussée sur 12 m. Trois mètres pourront servir à aménager une terrasse côté jardin. Par ailleurs, un étage sup


LES COMMERCES DYNAMISENT LA VILLE S’il fallait choisir un élément qui rend les centres-ville attractifs, je pense que les commerces méritent d’être cités en premier lieu. Ils attirent les gens — habitants et visiteurs — dans les localités et permettent ainsi de remplir de vie les rues. En ceci, ils sont absolument indispensables au dynamisme d’une ville. Or les défis posés de nos jours aux commerces de proximité sont vastes. Il suffit de penser à la révolution numérique, qui permet de faire ses courses en quelques clics d’ordinateur, ou aux centres commerciaux, qui éloignent les consommateurs des centres urbains. Malgré ces défis, il est évident que les gens restent attachés aux magasins de proximité. C’est pourquoi le collège échevinal a fait de la relance du commerce à Differdange une de ses priorités absolues. Et pour la première fois depuis longtemps, les choses bougent dans la bonne direction.

Roberto Traversini Député-maire +352 58 77 1-1211 roberto.traversini@differdange.lu Ressorts: Ressources humaines Affaires sociales Commerce et industrie Finances communales Intégration Communication Jeunesse et séniors Égalité des chances Sapeurs pompiers Logement

Tout d’abord, l’Association des commerçants a entendu l’appel de l’administration communale et a décidé de se relancer après de nombreux mois d’inactivité totale. En 2015, elle a élu un nouveau comité et c’est avec plaisir que j’ai appris qu’elle venait de lancer son nouveau site internet, www.differdange-shopping. lu, il y a quelques semaines. Les résultats ne se sont pas fait attendre en matière d’animations commerciales avec, notamment, un nouveau concept pour la grande braderie de Differdange lancé l’année dernière. Notre ville a également vu de nombreux magasins ouvrir leurs portes au cours des derniers mois. Je pense, par exemple, au nouveau supermarché Cactus dans le centre-ville de Differdange, mais aussi à des cafés, à des restaurants ou à des commerces plus spécialisés comme une boutique de vêtements pour enfants du Pall Center ou un magasin de planches à roulettes. Beaucoup de jeunes entreprises du monde de la création se sont installées dans le 1535 °C contribuant à la mutation de Differdange. Les demandes d’entreprises artisanales voulant s’implanter dans le Haneboesch reste élevé au point qu’il nous faut viabiliser de nouveaux terrains. Sans oublier que le 12 mai a eu lieu la pose de la première pierre du futur centre commercial Opkorn, situé lui aussi en plein centre-ville de Differdange dans le quartier Arboria. Il ouvrira fin 2017 et comprendra un hypermarché, près de trente magasins et cinq restaurants. Pour Differdange, cela signifie qu’elle aura bientôt les magasins que la troisième ville du pays mérite et que ses habitants n’auront plus à prendre leur voiture et quitter la ville pour faire leurs courses. Il va sans dire que ce renouveau commercial n’est pas le fruit du hasard. Depuis des années, la commune investit dans l’attractivité des différentes localités et ce collège échevinal n’hésite pas à s’engager et à faire tous les efforts nécessaires pour convaincre de nouveaux commerçants de s’établir à Differdange. C’est avec grand enthousiasme que j’attends l’évolution au cours des prochains mois et années, car je suis convaincu que ce renouveau va se poursuivre. Roberto Traversini Député-maire

22


EINE STADT IM WANDEL (Fortsetzung der letzten Ausgabe) Ausbau der Schulen und Maison Relais Wir arbeiten zurzeit an einem integrativen Konzept von Schule und Maison Relais. Nach diesem Prinzip werden sowohl die Woiwer-Schule als auch der Schulcampus Niederkorn ausgebaut. Auf Woiwer entstehen bis Ende 2017 Klassenräume für zusätzliche 120 Kinder der Grundschule sowie Funktionsräume zur Aufnahme von zusätzlichen 153 Kinder in der Maison Relais. In Oberkorn wird die Maison Relais (Villa) ausgebaut von zurzeit 100 auf 180 Kinder nebst einer adequaten Kücheneinrichtung.

Erny Muller 1er échevin +352 58 77 1-1213 erny.muller@differdange.lu Ressorts: Remplacement du bourgmestre Développement urbain Bâtiments publics Tourisme

Bau einer neuen Sporthalle in Niederkorn Da die Sportinfrastrukturen für Schul- und Vereinssport definitiv nicht mehr ausreichen, entsteht in Niederkorn hinter der „Ecole de garçon“ eine größere Sporthalle mit ca 400 Sitzplätzen. Zusätzlich wird hier nebst einer Buvette ein Multifunktionssaal eingeplant welcher von den Vereinen zu diversen Organisationen genutzt werden kann. Verschönerung des Niederkorner Dorfkerns (Phase 2) Die Verschönerung des Niederkorner Zentrums wird weitergeführt. Im Frühjahr 2016 haben die Arbeiten mit der Fertigstellung der Rue de l’église, der Erneuerung der Rue Titelberg und besonders der Rue Saint Pierre (bis Kreuzung mit der Rue des écoles) begonnen. Die Arbeiten werden Mitte 2017 abgeschlossen sein. Die aufgeführten Projekte machen den Großteil der im Budget 2016 von der Stadt Differdingen vorgesehen Investitionen aus. Andere Projekte sowie Detailinformationen der aufgeführten Projekte werde ich Ihnen in den kommenden Monaten vorstellen. Erny Muller Échevin

23


UNIS POUR UNE VILLE PROPRE Qui d’entre nous ne s’est pas déjà dit, en se promenant en ville, qu’il était bien dommage que nos rues et nos parcs ne soient pas plus propres? Malheureusement, pour certains de nos concitoyens, il semble être monnaie courante de jeter leurs gommes à mâcher sur le trottoir, de laisser leurs chiens faire leurs besoins dans les parcs ou de balancer leurs déchets dans les forêts. À toutes ces personnes, je voudrais signaler qu’il s’agit d’un manque flagrant de civisme et qu’en tant qu’échevin responsable du CID, j’entends réagir face à ces méfaits.

Tom Ulveling Echevin +352 58 77 1-1215 tom.ulveling@differdange.lu Ressorts: Services de régie Affaires culturelles Festivités Santé publique Infrastructures religieuses Aires de jeux

En fait, ce qui est demandé, ce n’est ni plus ni moins que le respect de quelques règles simples de savoir-vivre. Il y va de la propreté de Differdange, certes, mais aussi du respect des autres habitants et de ceux qui, ensuite, devront nettoyer ces rues, ces parcs et ces forêts. Sans oublier que l’image que donne Differdange aux visiteurs s’en trouve fortement détériorée alors même que l’administration communale essaie depuis des années de l’améliorer. Dernièrement, j’ai particulièrement été révolté par le comportement de certains fumeurs à l’entrée des cafés et des restaurants. Comme ils ne peuvent plus fumer à l’intérieur, ils semblent avoir pris la mauvaise habitude de jeter les mégots dans les parterres de fleurs en face des locaux. Et il n’est pas rare de compter ces mégots par dizaines au pied d’un seul arbre, à côté des fleurs. Se rendent-ils seulement compte du travail qu’il faut aux équipes de jardinage pour embellir notre ville à travers ces plantations? Et savent-ils que pour débarrasser un seul parterre de fleurs de tous les mégots, il faut compter plusieurs heures de travail? Des heures que notre équipe de jardiniers pourrait passer à des activités bien plus utiles. C’est dans ce contexte que la Ville de Differdange vient de lancer une campagne d’affichage sous le slogan «Le bon réflexe pour une ville plus propre. Jetez vos mégots dans un cendrier ou dans une poubelle.» Je profite de l’occasion pour rappeler que jeter des déchets sur la voie publique ou en pleine nature constitue une infraction du règlement grand-ducal relatif aux avertissements taxés passible d’une amende salée. La campagne de la Ville de Differdange ne s’adresse pas aux seuls fumeurs, mais aussi aux gérants des cafés dont la contribution à une ville propre est aussi demandée. Je pense d’ailleurs que des espaces verts bien maintenus contribuent à l’attractivité de leur local. Mais s’il le faut, je n’hésiterai pas à retirer l’autorisation pour la mise en place d’une terrasse aux établissements ne faisant pas les efforts nécessaires. Soyons tous unis pour une ville propre dans laquelle nous pouvons être fiers de vivre. Tom Ulveling Échevin

24


STEEL RUN: WELL MÄR SI STOL

Fred Bertinelli Echevin +352 58 77 1-1212 fred.bertinelli@differdange.lu Ressorts: Sport Circulation Sécurité publique Comité de prévention Agents municipaux

In Sachen Sport und Bewegung macht der Stadt Differdingen so leicht keiner was vor. Neben dem StrongmanRun, der neuen Lunex-Universität für Gesundheit, Bewegung und Sport und dem Schwimm- und Sportzentrum Aquasud möchte ich vor allem das vielseitige Angebot der Stadt hervorheben. Differdingen kann sich mit einer Vielzahl an Sportvereinen und -clubs brüsten: Fußball, Hand- oder Basketball, Turnen, Tennis, Badminton, Karaté, Judo oder Boxen. Hierbei liegt das Gewicht sowohl auf dem Freizeit-, als auch auf dem Leistungssport. Erst kürzlich konnten sich unsere Red Boys den Titel der Handballmeisterschaft sichern. Im Bereich Freizeitsport ist sicherlich die Auswahl an wöchentlich stattfindenden Fitnesskursen erwähnenswert: von Pilates und Yoga über Piloxing und Capoeira bis hin zu Body Sculpt oder Fatburner. Wir bemühen uns um Bewegungsmöglichkeiten für jeden Geschmack und jedes Alter – mit speziellen Kursen für Senioren oder dem Schoulsportdag für die Schulkinder. Neue Wege einschlagen 2016 schlägt die Stadt nun neue – ungewöhnliche – Wege ein, um einerseits Sportbegeisternden stets neue und überraschende Herausforderungen zu bieten, um andererseits aber auch die Bedeutung der Bewegung für Gesundheit und Wohlbefinden hervorzuheben. Am 11. September präsentiert Differdingen daher den Steel Run, einen Lauf der etwas anderen Art, der die Teilnehmer an unerwartete Orte führt. Dieser Trail auf einer Strecke von etwa 10 km stellt selbst geübte Läufer vor neue Herausforderungen, denn hier geht es über Treppen und in Gebäude, durch Privatgärten und Parks. Highlights sind sicher der Lauf durch unser Rathaus – einschließlich des Büros von Bürgermeister Roberto Traversini –, durch die Redaktion der Tageszeitung L’essentiel, den neuen Cactus-Supermarkt im Zentrum oder die Lunex-Universität in Oberkorn. Es geht also nicht über Stock und Stein, sondern über Treppen und rutschige Böden, durch enge Passagen und Büros – eine originelle Art, um Ausdauer und Muskeln zu trainieren. Etwa 1000 Treppenstufen und ein Höhenunterschied von 100 m sorgen dennoch für das richtige Trail-Feeling. Steel Run – well mär si Stol Der Name und das Motto des Laufs verweisen nicht nur auf den anspruchsvollen Aspekt des Trails, sondern lassen offensichtlich auch das industrielle Erbe unserer Stadt durchschimmern. Durch die Passage von Standorten, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind, bietet der Lauf außerdem die Möglichkeit, Differdingen aufs Neue kennenzulernen und bringt so auch den kulturellen Gesichtspunkt mit ein. Neben dem sportlichen Aspekt soll allerdings auch der Spaß an oberster Stelle stehen. Wer also eine neue Herausforderung anstrebt, kann am 11. September beim Steel-Run stählerne Muskeln und eisernen Willen unter Beweis stellen. Fred Bertinelli Échevin

25


FÜR EINE ANDERE MOBILITÄT Schon jetzt kann jeder feststellen, dass das Verkehrsaufkommen stetig steigt, es ständig an Parkplätzen fehlt und die Aggressivität im Straßenverkehr zunimmt. Das Wachstumsszenario für Luxemburg bis 2025, und speziell für den Süden, zeigt, dass diese Situation sich noch verschlechtern wird, wenn wir nicht umdenken. Wir sind dabei, in unserer Gemeinde die Weichen dafür zu stellen.

Georges Liesch Echevin +352 58 77 1-1221 georges.liesch@differdange.lu Ressorts: Environnement Energie Affaires scolaires Structures d‘accueil Informatique

Letztes Jahr wurden 4 Stationen für den Gratisverleih von Elektrofahrrädern bereitgestellt. Dieses Jahr kommen noch 2 in Niederkorn, eine am neuen Parking Woiwer und eine am neuen Parking contournement hinzu. In den nächsten Jahren werden wir das System so ausbauen, dass auch in den Wohnvierteln solche Stationen zu finden sind. Dass unsere Bürger/innen das System nutzen, wird dadurch deutlich, dass sogar im Januar die Fahrräder über 200mal ausgeliehen wurden. In den kommenden Wochen werden über die ganze Gemeinde Fahrrardpisten eingezeichnet. Da wir leider nicht über den Raum verfügen für separate Pisten, werden wir nach dem Vorbild der Stadt Luxemburg und vielen anderen großen Städten, diese Pisten im bestehenden Straßenraum einzeichnen. Das Aufkommen der Studenten der Uni Belval, der Uni LUNEX und nicht zuletzt der Schüler/innen des Differdinger Lyzeums, werden dazu führen, dass bald vermehrt wieder Fahrräder auf unseren Straßen anzutreffen sein werden. Derzeit arbeiten wir an der Ausweitung unseres DIFFBUS und an einem CARsharing, welches wieder Puzzlesteine für eine andere Mobilität sind. Georges Liesch Échevin

26


3. PAG et PAP Adaptatioune vu PAPen an dësem Sënn a mat positiver Räsonanz gounge schonn duerch de Gemengerot fir d’Cité de la Chiers, Mathendahl, Woiwer a Breitfeld. D’DP stëmmt dësen neie PAP. Ech soe Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och. Da géife mer zum Vote kommen. Madame Schambourg, jo selbstverständlech.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Ganz kuerz och den Avis vun der Bautekommissioun. Et ass schonn alles gesot. Et si kleng Haiser. Et wär schued, wann elo jiddweree géif do bauen, wéi e wéilt. Duerfir fanne mir et ganz flott, datt mir als Gemeng e Konzept proposéieren, fir éischtens emol e Stack drop ze setzen. Zweetens hannen auszebauen. Mir wëssen, datt dee Moment deen ee vläicht ausbaut, deen aneren net, datt mer net méi déi Uniformitéit vun der Héicht vun den Haiser hunn. Mä dat ass awer elo näischt, wat mech perséinlech immens stéiert. An duerfir sti mir dësem Projet och positiv géintiwwer.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Super. Här Krecké.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’adopter le projet d’aménagement particulier au lieudit rue Pierre-Gansen à Niederkorn présenté par le collège échevinal pour le compte de la SARL Senioreresidenz Liberté.

Elo komme mer zu e bësse méi engem klenge PAP an der rue Pierre Gansen. Deen ass esou gutt wéi fäerdeg. Et sinn nach e puer Leitungen an de Buedem ze leeën. Déi ëmstridde Situatioun vun deem grousse flotte Betrib mat iwwer 300 Aarbechtsplazen ass och geschwë ganz fäerdeg. An hei ass dann nach eng

Klengegkeet, Här Muller, wou mer den Awunner schéin entgéintkommen.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Jo, dat mengen ech och. Mä et ass elo keng Exklusivitéit fir d’Leit aus der Rue Pierre Gansen. Well ech erënneren drun, dass mer änlech PAP-Ännerunge gemaach hunn an der Cité de la Chiers. Mir hunn der och gemaach am Mathendahl an an der Cité Breitfeld. Hei ass et awer effektiv – wéi Der sot, Här Buergermeeschter – eng Ufro vun deene Proprietairë vun deenen 22 Haiser, déi als Maisons en bande definéiert sinn. Dir kennt se. Se sinn am Ausgang vun der rue Pierre Gansen Richtung Suessem, op der rietser Säit. Si si ganz kleng. Wann d’Famill wiisst, ass e Problem do. Entweder mussen d’Leit da fort plënneren oder se musse vergréisseren. Dat konnte se bis elo net. Am Dialog mat de Leit hu mer erausfonnt, wat machbar wär. Et ass machbar, e Stack drop ze setzen an no hannen auszebauen. Dat heescht, de Soussol an de Rez-de-Chaussée ausbauen an doduerch einfach méi Wunnqualitéit an déi Haiser kréien. Dat ass elo dat, wat an deem PAP proposéiert gëtt. Wichteg ass, dass eng gemeinsam Linn erakënnt, net dass deen esou baut, deen aneren esou oder 15 Meter déif, wat ganz schlecht wär op där doter Plaz bei esou klengen Haiser. Dofir besteet e Schéma directeur am Kader vun engem PAP, wéi déi Haiser auszebaue sinn. Mir géifen iech bieden, dat ze stëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Här Hobscheit, w.e.gl.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Just ganz kuerz. Den Här Muller huet et schonn ugedeit. Et ass net déi éischte Kéier an déi éischt Plaz an der Gemeng, wou mer dat hei maachen. Alleng an där Zäit, an där ech elo am Gemengerot sinn, ass et

27

plémentaire pourra être construit à condition de ne pas obstruer la vue des voisins. Des adaptations de PAP de ce genre ont déjà été effectuées dans la Cité de la Chiers, au Mathendahl, au Woiwer et au Breitfeld. Le DP approuvera la modification.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) présente l’avis de la commission des bâtisses. Les maisons en question sont petites. Il serait dommage que chacun fasse ce qu’il veut. C’est pourquoi la commune a proposé un concept autorisant la construction d’un étage supplémentaire et l’expansion vers l’arrière. Bien sûr, l’uniformité des maisons va disparaitre dans la mesure où certains propriétaires n’agrandiront pas leurs maisons. Mais ce n’est pas gênant. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à un petit PAP dans la rue Pierre-Gansen.

ERNY MULLER (LSAP) explique qu’il s’agit d’une modification de PAP comparable à celle dans la Cité de la Chiers. La demande provient des propriétaires des 22 maisons en bande à la fin de la rue Pierre-Gansen en direction de Sanem. Leurs maisons sont petites, ce qui pose problème dès que la famille grandit. Le collège échevinal a réfléchi à ce qui était faisable. Il est possible de construire un étage supplémentaire et d’agrandir le rez-de-chaussée et le sous-sol vers l’arrière. Il importe de trouver des règles communes pour éviter que chacun ne fasse ce qu’il veut. La façon dont les maisons pourront être agrandies est par conséquent fixée dans un schéma directeur dans le cadre d’un PAP. PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) rappelle que ce n’est pas la première fois que le conseil communal prend une décision de ce type. Depuis qu’il est conseiller communal, c’est arrivé trois ou quatre fois.


3. PAG et PAP Pour les résidents, il est important de pouvoir agrandir leurs maisons. Les familles doivent pouvoir se sentir à l’aise chez elles. Il serait regrettable qu’elles doivent quitter Differdange parce que leur maison ne peut pas être agrandie. Des critères doivent être définis pour que les propriétaires sachent ce qu’il est possible de faire. Autrement, chacun risque de faire ce qu’il veut. Les socialistes soutiendront cette démarche ainsi que toute autre démarche de ce genre.

CHRISTIANE SAEUL (DP) explique qu’il est question de la modification d’un PAP existant dans la rue Pierre-Gansen à Niederkorn. Il s’agit de 22 maisons construites en 5 blocs en 1988 et 1989. Sur initiative de la commune, il a été décidé dans une réunion avec les propriétaires d’autoriser un agrandissement des maisons. Cela est, par exemple, important pour les familles qui viennent d’avoir un enfant ou dont les enfants ont grandi, et qui ont besoin de plus de place. Désormais, il sera possible d’étendre la cave et le rez-de-chaussée sur 12 m. Trois mètres pourront servir à aménager une terrasse côté jardin. Par ailleurs, un étage supplémentaire pourra être construit à condition de ne pas obstruer la vue des voisins. Des adaptations de PAP de ce genre ont déjà été effectuées dans la Cité de la Chiers, au Mathendahl, au Woiwer et au Breitfeld. Le DP approuvera la modification. PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV) présente l’avis de la commission des bâtisses. Les maisons en question sont petites. Il serait dommage que chacun fasse ce qu’il veut. C’est pourquoi la commune a proposé un concept autorisant la construction d’un étage supplémentaire et l’expansion vers l’arrière. Bien sûr, l’uniformité des maisons va disparaitre dans la mesure où certains propriétaires n’agrandiront pas leurs maisons. Mais ce n’est pas gênant. (Vote)

fir d’Drëtt oder fir d’Véiert, dass mer esou eppes maachen. Ech mengen, dass dat eng ganz wichteg Saach ass, well mer de Leit eben d’Méiglechkeet ginn, hiert Doheem auszebauen. Wa se sech an hirem Doheem wuel fillen, solle mer de Leit och d’Méiglechkeet ginn, hire Wunnraum ze erweideren, fir fir sech selwer an hirer Famill méi Liewensqualitéit ze suergen. Well et wär jo bedauerlech, wann d’Leit eis Gemeng géife verloossen, well se op där Plaz, wou se am Moment wunnen, hire Wunnraum net erweidere kënnten. Et ass gutt, dass mer eenheetlech Kritäre schafen. Dat heescht, de Leit ganz kloer soen, wat se dierfen a wat net. Well wa keng gemeinsam Linn do wier, géifen déi Haiser vläicht konterbont wuessen. Dat wär natierlech net flott. Duerfir wäert d’LSAP dëse Projet natierlech matdroen an de Schäfferot dobäi ënnerstëtzen, wann en nach op anere Plazen esou Démarchë maache wëll. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci un Iech. D’Madame Saeul, w.e.gl.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen an Dir Hären aus dem Schäffen- a Gemengerot, bei dësem Projet geet et ëm Ëmännerunge vum scho besteeënde PAP zu Nidderkuer an Pierre-Gansen-Strooss. Et handelt sech hei ëm 22 Haiser, déi Enn den 80er Joren – fir méi genau ze sinn 1988/1989 – a fënnef Bléck gebaut gi sinn. Zu den Ëmännerungen am PAP: Op Initiativ vun der Gemeng, an enger Réunioun mat den interesséierte Proprietairen, geet et am Fong geholl dorëms, de Proprietairen – well déi Haiser zimlech kleng sinn – et ze erméiglechen, hire Wunnraum ze vergréissere fir méi Espace. Zum Beispill, wa sech eng Famill vergréissert oder d’Kanner méi grouss ginn a méi Raum brauchen, muss eng Léisung hier. Wéi schonns gesot, sinn dobäi zwou Méiglechkeeten zréckbehale ginn: de Keller plus Rez-de-Chaussée op zwie-

28

lef Meter ze vergréisseren. Dëse Raum kann als Wunnraum oder Veranda gebraucht ginn. Dräi Meter fir den Aménagement vun enger Terrass, Niveau Goart. An d’Méiglechkeet, dass e Stack no uewe ka bäigebaut ginn. Natierlech am Respekt zum Noper, dass direkt an indirekt d’Vuë souwäit wéi méiglech evitéiert ginn, fir Konflikter aus de Féiss ze goen. Adaptatioune vu PAPen an dësem Sënn a mat positiver Räsonanz gounge schonn duerch de Gemengerot fir d’Cité de la Chiers, Mathendahl, Woiwer a Breitfeld. D’DP stëmmt dësen neie PAP. Ech soe Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci och. Da géife mer zum Vote kommen. Madame Schambourg, jo selbstverständlech.

PIERRETTE SCHAMBOURG (CSV): Ganz kuerz och den Avis vun der Bautekommissioun. Et ass schonn alles gesot. Et si kleng Haiser. Et wär schued, wann elo jiddweree géif do bauen, wéi e wéilt. Duerfir fanne mir et ganz flott, datt mir als Gemeng e Konzept proposéieren, fir éischtens emol e Stack drop ze setzen. Zweetens hannen auszebauen. Mir wëssen, datt dee Moment deen ee vläicht ausbaut, deen aneren net, datt mer net méi déi Uniformitéit vun der Héicht vun den Haiser hunn. Mä dat ass awer elo näischt, wat mech perséinlech immens stéiert. An duerfir sti mir dësem Projet och positiv géintiwwer.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Super. Här Krecké.


3. PAG et PAP Le conseil communal décide à l’unanimité d’adopter le projet d’aménagement particulier au lieudit rue Pierre-Gansen à Niederkorn présenté par le collège échevinal pour le compte de l’administration communale de Differdange.

Den nächste Projet. Haut sinn et Projete mat engem laange Baart, mengen ech.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Jo, ech fannen och.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Här Muller, Dir kritt d’Wuert nach eng Kéier.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Ech mengen, da geet et awer duer. Hei ass eng wichteg Konventioun, déi mer iech virleeën. De PAP „zwësche Lauterbännen“ zu Nidderkuer. Et ass d’Mise en oeuvre vum Lot A a B. Ech kommen nach drop zréck, wat dat ass. Wéi ëmmer bei dëse Projeten, geet et ëm d’Realisatioun vun de Stroossenaarbechten an den Équipementer, déi noutwendeg sinn, fir de Projet ze viabiliséieren. D’Strooss, déi vum Rondpoint an der rue de Bascharage op den Terrain „zwësche Lauterbännen“ féiert, ass e Bestanddeel vum PAP, obwuel se vum Promoteur net direkt gebraucht gëtt, well dësen Deel vum PAP, de Lot A, wou jo en Hotel geplangt ass, de Moment nach net realiséiert gëtt. De Lot B, par contre, e Bürosgebai, gëtt realiséiert. En ass awer an engem separaten Accès vun der rue de Bascharage méiglech. Fir d’Gemeng ass et wichteg, dass d’Strooss esou schnell wéi méiglech kann ugefaange ginn. Éischtens wéinst der Viabiliséierung vum ganzen Areal hannert an nieft dem Collé. Mir plangen do jo eng Zone économique com-

munale. Zweetens fir de Kanal kënnen ze verleeën, fir d’Of- an d’Oberflächewaasser vum Wunnengsbauprojet an der rue de Pétange hannert der Cité de la Chiers. De Kanal muss op den déifste Punkt gefouert ginn. Dat ass hei an der rue de Bascharage. Contrairement wéi dat normalerweis üblech ass – well normalerweis huet een op enger Plaz meeschtens nëmmen ee Promoteur, deen déi ganz Lotissementer aménagéiert –, sinn hei eng ganz Partie Proprietairen, déi nach Terrain hunn, wouvun d’Gemeng awer dee Gréissten elo schonn ass. Déi aner musse mat an d’Boot geholl ginn an au fur et à mesure, wéi de Projet weiderentwéckelt gëtt, un den Infrastrukture participéieren. Dofir hu mer de Leadership iwwerholl, dass mer endlech mat där Strooss virukommen. Mir hunn d’Saach elo esou arrangéiert, dass de Promoteur, deen hei a Fro kënnt, sech um Invest bedeelegt, pro rata vu senger Surface um Terrain. Am Devis gesitt der, wat dat kascht. Dat huet 200.000 Euro fir dëse Promoteur ausgemaach. Et muss een awer och nach soen, dass d’Gemeng Déifferdeng selwer Proprietaire ass vun engem Deel vun deem Terrain, wou d’Strooss realiséiert gëtt. Dann nach zu de Loten 3 a 4. De Lot 3 ass den Trottoir, wou och en Deel der Gemeng gehéiert. D’Aarbechte vum Promoteur sengem Deel sinn am Devis mat 25.000 Euro ausgewisen. Déi ginn dem Promoteur zréck verrechent. Da bleift nach de Lot 4. Dat ass dann op der Parzell selwer vun der Realisatioun vum Bürosgebai. Do muss de Proprietaire op seng eege Käschten e Bassin de rétention aménagéieren. Dee kascht 50.000 Euro. A fir d’Garantie ze hunn, hu mer do eng Garantie bancaire vu 50.000 Euro fixéiert. Um Schluss vum Plang ass opgefouert, wat fir Parzellen de Promoteur un d’Gemeng oftriede muss, nieft dem Bassin de rétention, wéi dat och üblech ass. Ech bieden de Gemengerot dann och dës Konventioun ze stëmmen. Ech soen Iech Merci.

29

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à un autre projet qui n’a rien de nouveau.

ERNY MULLER (LSAP) concorde. Il s’agit d’une convention dans le cadre du PAP «Zwësche Lauterbännen» à Niederkorn. Dans ce type de projets, il faut réaliser des routes et installer l’équipement nécessaire à la viabilisation du projet. La route entre le rondpoint dans la rue de Bascharage et le terrain «Zwësche Lauterbännen» fait partie du lot A, où un hôtel sera construit plus tard. L’immeuble de bureaux dans le lot  B disposera, quant à lui, d’un accès séparé à partir de la rue de Bascharage. Pour la commune, il est important de construire cette route rapidement dans le cadre de la viabilisation du terrain à côté du garage Collé et de l’aménagement des canalisations pour le lotissement dans la rue de Pétange derrière la Cité de la Chiers. Une des particularités de ce projet est que les terrains ont des propriétaires différents dont le plus important est la commune. Les autres devront participer à l’aménagement des infrastructures au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Pour le collège échevinal, la priorité est de construire la route. Le promoteur participera à l’investissement au pro rata de sa surface sur le terrain, soit 200 000 euros. La Ville de Differdange elle-même est propriétaire d’une partie du terrain où sera construite la route. Le lot 3, le trottoir, appartient aussi en partie à la commune. Les frais à charge du promoteur se montent à 25 000 euros. Les bureaux seront construits sur le lot 4. Le propriétaire devra payer le bassin de rétention pour 50 000 euros. La commune a fixé la garantie bancaire à 50 000 euros. Le plan fixe également les parcelles que le promoteur doit céder à la commune en plus du bassin de rétention. (Vote)


3. PAG et PAP / 4. Actes et conventions ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à un acte avec le garage Collé. Le collège échevinal essaie toujours de soutenir ses commerçants.

ERNY MULLER (LSAP) précise qu’il s’agit d’une situation où tout le monde gagne. La Ville de Differdange cède un terrain à la famille Collé vis-à-vis du garage pour qu’elle puisse y installer sa station-service. En contrepartie, la commune recevra le terrain à côté et derrière le garage afin de pouvoir réaliser la zone commerciale prévue. Le projet est complexe dans la mesure où il y a de nombreux propriétaires. Des négociations sont nécessaires. Le collège échevinal essaie de rassembler les terrains afin de disposer d’une solution viable. L’accord avec la famille Collé représente une première phase. Le terrain que la commune cède a une surface de 39,24 a.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) félicite M. Muller pour ses explications claires.

ERNY MULLER (LSAP) répond que de cette façon, les conseillers communaux n’ont plus rien à ajouter. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) essaiera de faire aussi bien. Il passe à une cession dans le cadre des cités «Um Biergwee» et «Am Kazebësch». Le promoteur cède 25 % à la commune.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) ne comprend pas le contexte. Il ne s’agit pas d’un échange et il n’y a pas de transaction.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci fir déi gutt Explikatiounen. Keng Zwëschemeldung? Da géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention et les plans d’exécution en vue de la mise en oeuvre des lots A et B du projet d’aménagement particulier «Zwësche Lauterbännen» à Niederkorn.

Merci. Da komme mer zum Punkt 4, och e ganz wichtegen Akt. Dat ass mat der Garage Collé. Mir versichen ëmmer – an der Vergaangenheet wéi haut och – eise Geschäftsleit, wann déi eppes brauchen an et eis méiglech ass, ënnert d’Äerm ze gräifen, datt se sech kënnen expandéieren. Hei ass erëm esou ee Beispill. Här Muller, kënnt Der eis genau d’Detailer erkläre vun deem Tosch.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): A modernen Terme géif ee soen, et ass eng Win-win-Situatioun. Mir ginn elo en Terrain of un d’Famill an d’Entreprise Collé. An zwar deen Terrain, dee vis-à-vis vun hirem Commerce läit. Ech kann iech och direkt soen, wat do drop komme soll. Déi Tankstell vun der Garage gëtt déi aner Säit ubruecht an nach e puer Servicer. Et bleift awer nëmmen eng Tankstell. Wat ass eisen Intérêt? Eisen Intérêt ass, dass mer deen Terrain nieft an hannert dem Collé esouwäit wéi méiglech kënne kréien, kafen oder échangéieren, dass mer en zesummenhängenden Terrain hunn, fir herno kënnen ze morceléieren an déi Zon wierklech ze realiséieren. Dir verstitt jo, wa vill Partner an esou engem Beräich Proprietaire sinn, dass et net einfach ass, e gemeinsamt Konzept ze fannen. Dann entsti vill Négociatiounen an Diskussiounen, a meeschtens kënnt een net virun.

30

D’Zil vun dësem Schäfferot – an ech géif och menge vum Gemengerot – ass, esou vill wéi méiglech Terrain-Zesummenhäng ze kréien a eng ganz valabel Léisung fir dëse Site ze fannen. Dat hei ass eng éischt Phas. 39,24 Ar an der rue de Bascharage an eiser Zon Haneboesch II gi mer of. A mir kréien dofir Terrainen an därselwechter Gréisst amplaz. An zwar nieft an hannert der Societéit Garage Collé s.à.r.l.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Muller. Da géife mer zum Vote kommen. Dir erkläert haut ganz gutt, Här Muller.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Da brauch kee méi eppes derbäizefügen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’échange immobilier de parcelles situées aux lieudits route de Bascharage, «Zwischen Lauterbännen» et «Hinterst Lauterbann» à Niederkorn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech versichen dann datselwecht. Dir wësst, datt mer nei Citéë gemaach hunn „um Biergwee“ an „am Kazebësch“. Et ass eng Cessioun vun deenen zwee. 25% geet un d’Gemeng. Dir gesitt an ären Ënnerlagen déi verschidde Parzellen an déi verschidde Gréissten. Et ass de Promoteur, deen eis dat elo cedéiert. Jo, Här Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Kënnt Der e bësse méi zum Kontext soen, firwat de Promoteur eis dat einfach cedéiert. Do ass keen Échange. Do ass keng Bezuelung.


4. Actes et conventions BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG):

Et ass d’Obligatioun vum PAP.

Jo, natierlech. Et ass eng Konventioun, déi am Fong iwwerschriwwe ka gi mat Iwwergang. Dës Konventioun ass nach d’Fortschreiwung, wéi et bis elo de Fall war tëschent Stat a Gemeng, wat d’Maison-relaise betrëfft.

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): D’Convention d’exécution.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat sinn déi 25%. Et ass souguer e bëssen driwwer.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Kënnt Der vläicht an den Dossier einfach dobäi schreiwen, a wéi engem Kontext esou Saache stinn?

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Kee Problem. Dir hutt ganz Recht. Dat wäerte mer maachen. Mir kommen zum Vote.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’acte de cession de parcelles de terrains sises à Oberkorn aux lieudits «Um Biergwee», «am Bergweg» et «Am Kazebësch».

De Punkt c ass an der rue Jeannot Kremer, fir der Creos en Transformatiounsposten zur Verfügung ze stellen. Dat muss duerch de Gemengerot. Eng Servitude ass et am Fong geholl. Mir kënnen zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention avec la société Creos Luxembourg SA,

D’Konventioun Maison Relais. Här Liesch, ech géif Iech d’Wuert ginn, wann Der wëllt.

Mir wëssen awer, dass fir 2016 eng nei Konventioun ausgeschafft gëtt, wou substanziell Ännerunge wäerte kommen, déi awer an dëser Konventioun nach net dra sinn. An dëser Konventioun huet elo quasi näischt geännert par rapport zu de Konventiounen, wéi mer se déi lescht Joren haten. Dir gesitt am Tableau, wéi de Stat d’Gemeng rembourséiert. Et si liicht Changementer. Soss war et trimestriel. Elo ass et véier Mol am Joer, wou mer Suen iwwerwise kréien. Dat sinn déi wesentlech Ännerungen. Mä de Rescht ass am Fong den Text, wéi mer e bis elo haten. Déi gréisst Ännerunge wäerten awer d’nächst Joer kommen. Wann déi nei Konventioun, déi an der Ausaarbechtung ass, bis sprochräif ass, brénge mer se an de Gemengerot. Do wäert da méi Diskussiounsbedarf sinn, well do wesentlech Ännerunge sinn, déi hei elo net dran erëmzefanne sinn. Dës Konventioun ass eigentlech nach just d’Fortschreiwung vun deem, wat mer bis elo haten. D’nächst Joer kommen dann awer ganz grouss Ännerungen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention portant sur les maisons relais pour l’exercice 2016.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Déiselwecht Konventioun. Här Liesch. Wa mer elo e Computer hätten, géife mer Copy-Paste maachen. Ass et esou?

SCHÄFFE GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG): Jo, mir géife bal Copy-Paste maachen. An der Konventioun mam Kornascht

31

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que la cession est fixée dans le PAP.

ERNY MULLER (LSAP) précise qu’il s’agit de la convention d’exécution.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) demande à ce que ces précisions soient mises dans le dossier à l’avenir. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) donne raison à M. Diderich et veillera à ce que ce soit fait. (Vote) Roberto Traversini passe au point c visant à mettre à disposition de Creos un poste de transformation dans la rue Jeannot-Kremer. Il s’agit d’une servitude. (Vote) Roberto Traversini passe à une convention avec les maisons relais.

GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) explique qu’il s’agit d’une convention de transition entre l’État et la commune portant sur les maisons relais. Une nouvelle convention est en cours de réalisation, mais elle n’a pas encore de conséquences sur celle d’aujourd’hui, qui n’évolue pratiquement pas par rapport aux autres années. La seule différence notable est que les remboursements de l’État se feront quatre fois par an au lieu de trois. Des débats plus intenses auront sans doute lieu quant à la convention de l’année prochaine. Mais celle-ci n’est qu’une prolongation de ce qui existe déjà. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à la convention suivante, qui est pratiquement un copier-coller de la précédente.


4. Actes et conventions GEORGES LIESCH (DÉI GRÉNG) concorde. La différence réside dans le fait que l’État rembourse 100 % des frais de fonctionnement du foyer de jour Kornascht contre 75 % pour les maisons relais. L’année prochaine, les modifications seront moins conséquentes que pour la convention sur les maisons relais. En effet, l’État continuera à financer 100  % des frais de fonctionnement. La convention portant sur la nouvelle structure du plateau du Funiculaire se basera sur celle du Kornascht. Il en sera question au sein du conseil communal en temps utiles. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au 1535 °C. Catherine Dauphin rejoint les locataires de centre de créativité. Le deuxième bail est conclu avec l’Union luxembourgeoise de l’économie sociale et solidaire. Le projet développé par le ministère du Travail entend créer un incubateur de sociétés d’impact sociétal. Il s’agit d’une nouvelle forme de société. Roberto Traversini espère que la Chambre des députés approuvera le projet. Le bail a été signé. Il ne reste plus qu’à attendre que la loi entre en vigueur pour voir arriver les premières startups sociales.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) salue la direction que prend ce projet. Il constate que le contrat ne contient pas de précisions, même si le bourgmestre vient de donner quelques explications. Les autres contrats précisent dans quel domaine les sociétés sont actives. M. Traversini a parlé de sociétés à impact sociétal. Comme il est député, il sait probablement où en est le projet. Gary Diderich ne pense pas que celui-ci soit approuvé rapidement, car le ministre Schmit a parlé d’avant-projet. Mais même si cela devrait aller plus vite, le conseiller se demande pourquoi le projet est limité à ce nouveau statut. En fait, il s’agit d’un label et non d’une forme de société. En d’autres termes, une SA, une SARL ou une société coopérative peuvent demander ce statut. Deux

ass et jo esou, dass mer eng Spezialkonventioun hunn, wou de Stat 100% vun de Frais de fonctionnement dréit. Dat ass jo net esou bei de Maison-relaisen, wou de Stat 75% dréit. Dës Konventioun gëtt och weidergeschriwwen. Do wäerten d’nächst Joer och Ännerunge kommen, woubäi déi awer manner grav wäerte sinn, well mer ëmmer nach bei deenen 100% wäerte bleiwen, well mer déi déizäit esou ënnerschriwwen hunn. Fir déi nei Struktur, déi mer hei um Funiculaire plangen, hu mer mam Stat ausgehandelt, dass mer nach op déi dote Konventioun zréckgräifen. Déi wäert sech herno op 100% Frais de fonctionnement belafen. Mä mir kommen domat nach an de Gemengerot, wann deen Dossier méi sprochräif ass. Déi hei Konventioun huet sech och net geännert. Do wäerten d’nächst Joer d’Ännerungen och net esou grouss si wéi bei de Maison-relaisen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Da géife mer zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la convention portant sur les crèches et foyers de jour pour l’exercice 2016.

fir Start-up-Entreprisen. Et ass nei. Mir hoffen, datt dat effektiv geschwënn ufänke kann. De Bail ass ënnerschriwwen. Si sinn an de Preparatiounen. Mir waarde just nach, datt d’Gesetz a Kraaft trëtt, fir dass dann och déi éischt Start-uppe mat sozialen Hannergrënn ufänke kënnen. Gëtt et Wuertmeldungen? Här Diderich, jo.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Merci, Här Buergermeeschter. Mir hunn dee Kontrakt am Dossier gesinn a begréissen, dass eppes an déi Richtung geschitt. Eis ass just opgefall, dass am Géigesaz zu deenen anere Kontrakter näischt drasteet, firwat deen dote Kontrakt gemengt ass. Dir hutt et elo e bëssen erkläert. Mä bei deenen anere Leit, déi am 1535 °C sinn, steet awer dran, dat do ass fir déi an déi Aktivitéit. Réalisation de films franco-luxembourgeois ass dat fir déi eng. Am Kontrakt mat der ULESS kënnt dat net direkt esou ervir. Dofir wollt ech froen, fir vläicht méi Detailer gewuer ze ginn. Dir hutt gesot – dat ass awer elo net am Dossier dran –, dass dat fir d’SIS wär, also déi Sociétés à impact sociétal. Dir sidd jo an der Chamber. Dir wësst wahrscheinlech, wou déi Projeten dru sinn a wéi laang esou Projeten daueren.

Dir gesitt d’Catherine Dauphin ass bei eis komm.

Ech mengen net, dass et realistesch ass, dovun auszegoen, dass dat deemnächst gestëmmt oder en place gesat gëtt, well de Minister Schmit nach virun een oder zwee Méint gesot huet: „Et ass emol en Avant-projet. Et ass hei an do ze kucken“.

A wat och flott ass, ass deen zweete Bail, e Bail mat der Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire. Dat ass e Projet, dee mam Ministère du Travail ausgehandelt ginn ass. Mir versichen, en Incubateur vun de Societés d’impact sociétal dohinner ze kréien. Dat ass am Fong geholl eng nei Gesellschaftsform. Mir hoffen natierlech, datt d’Chamber dat geschwënn zum Vote bréngt an och positiv aviséiert. Dat géif am Fong geholl en neien Incubateur gi

Wann Dir sot, dass dat elo méi schnell soll goen, stellt sech fir mech trotzdeem d’Fro: Firwat soll ee sech exklusiv op deen dote Statut begrenzen? Dee Statut muss ee sech virstellen. Dat ass am Fong wéi e Label. Et ass net eng Societéit u sech. Et gëtt jo Konditiounen, mä eng S.A., eng Sàrl oder eng Société coopérative kënne sech esou ee Statut ufroen. An innerhalb vun deem Statut gëtt et nach zwou verschidden Optiounen. Dat eent ass 100% Impakt. Dat

Da komme mer zum 1535 °C wéi bal an all Gemengerotssitzung. Et sinn e puer Klengegkeeten.

32


5. Personnel communal heescht, all déi Suen, déi do investéiert ginn, mécht keen domadder Suen. Oder 50% Impakt. Dat heescht, fir 50% vum Kapital, deen erafléisst, däerf een iergendwéi e Rendement kréien, a fir 50% awer net. Dat ass e ganz neie Statut, deen awer zum Deel nach fir relativ vill Diskussioune suergt. An net all Start-up am Beräich vun der Économie sociale et solidaire wäert deen dote Statut onbedéngt ufroen. Grad wann ee vu Start-uppe schwätzt – grad kleng Initiativen –, muss een herno en auditéierte Bilan ofginn. A mir wëssen, wat Audite kaschten. Eng normal PME ass net obligéiert, esou e Bilan ofzeginn. Eng normal PME huet net déi Käschten. Da soll awer esou eng Start-up déi hunn. Déi aner Saach ass, dass och e Rapport iwwert den Impact social vun där Entreprise soll gemaach ginn. An do gëtt et nach ganz vill Onkloerheeten, wéi dee Rapport soll ausgesinn. A wivill kascht et, fir dee Rapport opzestellen? Wa kleng Start-uppen direkt mat esou Saache konfrontéiert ginn, stellen ech mer awer d’Fro, ob ee sech wierklech direkt esou soll limitéiere mat engem Incubateur oder net och aner Sociétés coopératives soll kënnen unhuelen an éischter op d’Aktivitéit an op d’Statute soll kucken, wéi op deen dote Label? Zum Schluss dës Froen: Kréie mer nach weider Informatiounen iwwert dee Projet? Wéi funktionéiert deen Incubateur? Wéi eng Begleedung sollen déi Start-uppe kréien? Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Dat si ganz pertinent a berechtegt Froen. Mä hei freet jo d’Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire fir ronn 300 m2 ze kréie mam Aarbechtsministère. A mir hu gesot, datt mer déi Initiativ natierlech wéilten ënnerstëtzen. Alles, wat herno intern dora fonctionnéiert, wäert wahrscheinlech d’Responsabilitéit vum Aarbechtsministère a vun der Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire sinn.

Natierlech kucke mer bei all Kontrakt am 1535 °C, ob d’Konzept passt. Mä hei ass emol ofzewaarden, wat d’Chamber décidéiert. Mir hunn emol héieren, datt dat zimlech schnell wäert stattfannen. Soss géife se et jo och net scho lounen. Well si musse jo och do Loyer bezuelen. A wann nach Saachen ze verbessere sinn, muss een dat zesumme kucken. Mir haten eis jo viru Kuerzem zesummegesat, fir iwwert d’Loyeren ze diskutéieren. Ech mengen, datt de Gemengerot och hei ka froen, fir mam Ministère zesummenzekommen. Ech hunn absolutt kee Problem domadder. Ech fannen déi Froe ganz pertinent. Et soll een op alle Fall bei näischt d’Dier zoumaachen. Mir géifen zum Vote kommen.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les contrats de bail au 1535 °C.

Da géife mer zu engem ganz wichtegen Deel kommen, eisem Organigramm. Dat wëll net soen, datt déi aner net wichteg waren. Hannendru gesitt der d’Avise vun den Delegatiounen. Ech géif iech just wëllen déi kleng Changementer virstellen. Dat ass alles, wat rout ass. Dat heescht net, datt alles, wat rout ass, Création-de-postë sinn. Et sinn och Posten, déi vun engem Service an deen anere gesat gi respektiv Changements de carrières. En éischte Changement ass am Service communication. Do war eng Persoun, déi am Service culturel ageschriwwe war an déi awer am Service communication geschafft huet. An déi placéiere mer erëm zréck an de Service culturel, well déi Persoun och andauernd do ass. Et ass am Fong geholl dann eng nei Kreatioun am Service communication. Am Biergeramt kreéiere mer e Redakterposten. Mir haten an eisem Biergeramt nach kee Redakter. De Responsabele war Expéditionnaire a mir haten hie gefrot, den Examen ze maachen. Deen huet en dann och gepackt am zweeten Ulaf, mä et ass awer gaangen.

33

options se présentent à elles: un impact à 100 % —  la société ne peut alors pas faire de bénéfices — ou un impact à 50 % — un rendement est possible à hauteur de 50 % du capital. Ce statut est nouveau et ne sera pas demandé par toutes les startups actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Un audit est requis, ce qui coute cher. Un rapport sur l’impact social de la société est aussi demandé. Or ce qui doit figurer dans ce rapport n’est pas encore clair. Bref, les startups se retrouveront confrontées à des conditions. Pourquoi limiter l’incubateur de sociétés au lieu d’accepter aussi d’autres sociétés coopératives? Le conseil communal recevra-t-il des informations complémentaires? Comment fonctionnera l’incubateur? Comment les startups seront-elles accompagnées?

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) trouve ces questions pertinentes. L’Union luxembourgeoise de l’économie sociale et solidaire a demandé 300 m2. Le collège échevinal veut soutenir cette initiative. Mais le choix des sociétés reviendra au ministère du Travail. La Ville de Differdange veillera à ce que le concept soit adapté. Mais dans un premier temps, il faut attendre la décision de la Chambre. Cela devrait aller vite, puisque l’ULESS loue déjà les locaux. Pour le reste, le conseil communal pourrait rencontrer le ministère du Travail et poser ses questions. (Vote) Roberto Traversini passe à l’organigramme. Les conseillers communaux disposent de l’avis des délégations. Les modifications ne sont pas toutes des créations de poste, mais aussi des transferts et des changements de carrière. Le premier changement concerne une personne du service culturel qui travaillait en fait pour le service communication. Cette personne retourne au service culturel. Une création de poste est donc nécessaire au service communication. Un poste de rédacteur est créé au Biergeramt. Jusqu’à présent, le responsable était expéditionnaire,


5. Personnel communal mais il vient de passer son examen. Roberto Traversini le félicite. Toujours au Biergeramt, une aide de bureau est devenue expéditionnaire. Deux employés du service clients sont transférés au service recette. En compensation, un nouveau poste est créé. Le collège échevinal veut recruter un éducateur gradué pour le département scolaire et de l’enfance. Il recherche une carrière supérieure. Un poste s’est libéré dans les structures d’accueil. Dix postes d’éducateurs et quinze postes à mi-temps seront créés. Differdange a droit à de nombreuses heures EBS en raison des enfants ayant besoin d’un accompagnement personnel. Le collège échevinal espère obtenir des éducateurs fixes. Certes, chaque année, les enfants à accompagner changent. Mais pouvoir engager des éducateurs à durée indéterminée constituerait un avantage pour toutes les parties. Un poste est créé au département technique. Lors des débats budgétaires, certains conseillers avaient prédit que la commune ne réussirait pas à réaliser tous les projets prévus. Le collège échevinal fera de son mieux et veut donc renforcer le personnel. Avec l’introduction du stationnement résidentiel, il est nécessaire de créer un dixième poste d’agent municipal. À la bibliothèque, la personne en reclassement est partie à la retraite. Elle ne sera pas remplacée. Un des employés du service informatique a un statut d’ouvrier alors qu’il réalise un travail de salarié. Un changement est nécessaire. Un électricien sera recruté pour le département de régie. Au cours des dernières années, la Ville de Differdange a peu recruté dans ce domaine. Les deux employés qui travaillaient à moitié pour les pompiers et à moitié pour les services communaux seront détachés auprès des pompiers. Un nouveau poste doit être créé. Le collège échevinal souhaite aussi recruter des agents de nettoyage. Au service des eaux, un ouvrier réalise le travail d’un artisan. Le collège échevinal estime que cette per-

Ech wëll him op dëser Plaz dofir félicitéieren. Dann hu mer am Biergeramt eng Aide de bureau suppriméiert an eng Expéditionnaire agestallt. Dat heescht do ass d’Aide de bureau op eng Expéditionnaire eropgesat ginn. Am Service client hu mer en Transfert vun zwee Leit. Déi wäerten erop an d’Recettë goen. Da steet do e Posten op. Dee wäerte mer ausschreiwen. Dat heescht, zwou Dammen aus dem Service client ginn erop an d’Recetten an et kënnt ee Poste bäi, deen am Moment net besat ass. Am Département scolaire et enfance ass eng nei Kreatioun. Mir hätte kéinten e Gradué astellen. Mir sinn awer der Meenung, datt et soll eng Carrière Supérieure sinn. Mir hu ganz vill Kanner. A mat all deene Projeten, déi mer wëlles hunn, misst ee kucken, en Universitär dohinner ze kréien. Dofir wiere mer frou, wa mer dee Poste kéinte stëmmen. Dat heescht, mir hunn an de Structures d’accueil en Erzéier, deen eriwwer bei de Stat gaangen ass. Dee krute mir ausgeléint. De Stat huet deen elo erëm iwwerholl. Da gëtt ee Posten an der Maison Relais fräi, deen ze besetzen ass. Mir kreéieren zéng Poste fir Erzéier, plus 15 Posten à mi-temps. Mir hu ganz vill EBS-Stonne bäikritt, well mer vill Kanner hunn, déi eng perséinlech Betreiung brauchen. Den Erzéiungsminister huet eis dat net versprach. Mir mussen nach ofwaarden. Mä mir hoffen, datt mer vläicht déi EBS-Stonne kéinte fest kréien. Quitte datt ee weess, datt et all Joers erëm aner Kanner si mat aner Besoinen. Mä mir hunn awer eng Moyenne, wou s de sees, et wier awer vläicht gutt, wa mer déi Persoune kéinte fest halen. Dat wier éischtens emol flott fir déi Persounen an natierlech och flott fir eis. Well wann een do nëmme mat CDDe fiert, fënnt een net ëmmer déi richteg Leit. Mä kucke mer emol, wéi dat elo geet. Eng kleng Adaptatioun am Département technique. Do schafe mer e Poste bäi. Eisen zweete Stack huet schrecklech vill Aarbecht. Wann der eise Budget kuckt, hate Verschiddener vun iech mat Recht gesot, datt et net méiglech

34

wier, déi 46 oder 47 Milliounen ze investéieren. Mir versichen et méiglech ze maachen. Mä da muss een natierlech och seng Aarbechtskraaft no uewen erweideren. Eis Agents municipauxen. Den Här Bertinelli ass elo eraus. Do wäerte mer och e Poste kreéieren. Mir hunn elo bal iwwerall Quartier-résidentiellen. Et huet kee wäert, Reglementer ze maachen, wann keen do ass, deen oppasst. Dir wësst, datt se nach eng aner Aufgab kritt hunn. Dofir wäre mer frou, wa mer do kéinten e Poste kreéieren. Dann hätt d’Stad Déifferdeng zéng Agent-municipauxen. Département culturel. Dat ass déi Persoun, déi vum Service communication eriwwer geet. Dat hat ech schonn erkläert. An der Bibliothéik ass déi Persoun, déi am Reklassement war, an d’Pensioun gaangen. Dee Poste gëtt net ersat. Dann hu mer e Posten am Service informatique, deen en Aarbechterstatut huet. Mir sinn der Meenung, datt deen awer keng Aarbechter-Aarbecht mécht, mä eng Salariésaarbecht. Dofir froe mer, datt dee vum Aarbechter op Salarié ëmgeswitched gëtt. Den Transfert hunn ech schonn erkläert. Dat sinn déi zwou Persounen, déi an d’Recettë ginn. Dann den Département de régie. Do wëlle mer e weideren Elektriker astellen, well mer ganz vill doranner schaffen an där brauchen. Et muss een och soen, datt mer déi lescht Joren zimlech spuersam mat deene Posten ëmgaange sinn. Mir hunn décidéiert, datt mer déi zwee Pompjeeën, déi am Fong geholl hallef fir d’Servicer geschafft hunn an hallef fir d’Pompjeeën, ganz bei d’Pompjeeën detachéieren. Pompjeeën, Sécherheet, Feiermelder an alles, wat Sécherheet ass. Et ass jo kloer, wann een zwee hallef Posten hiergëtt, datt een dann erëm ee Poste fräi huet. An déi Plaz gëtt natierlech och mat engem neie Poste gemellt. Mir hunn och ganz vill Agents de nettoyage. Dir wësst, datt mer net méi mat Firme fueren. Mir kréie vill Saache bäi. Also muss een och do Leit astellen.


5. Personnel communal Am Service des Eaux ass erëm en Aarbechter, deen awer eng Handwierksaarbecht mécht. Do si mer der Meenung, wann een déi Aarbecht mécht, soll een och dofir bezuelt ginn. Dofir wëlle mer en Aarbechter suppriméieren an en Artisan kreéieren. Service de nettoyage a Service incendie. Den Transfert hunn ech erkläert. Équipe RMG. Do wëlle mer e Posten als Responsable schafen, well mer ganz vill Leit do hunn. Ech mengen, déi Leit misste gutt encadréiert ginn. Dat bréngt am Fong geholl eis alleguerten eppes. E wichtege Posten – an dat ass e ganz neie Service, dee mer kreéieren – ass d’Cellule Logement. Dat kënnt dohier, datt mer eng Persoun an der Agence Immobilière Sociale Kordall hunn, déi dat bis elo niewent hirer Aarbecht gemaach huet. Mer kréien awer immens vill Immobilien, soudatt mer décidéiert hunn, e Posten ze kreéieren. En plus, wa mer d’Studentewunnenge respektiv d’Wunnenge fir jonk Leit selwer géréiere wëllen, musse mer eng Persoun hunn, déi dat mécht. Déi Persoun wäert vun eis bezuelt ginn. Mä mir wäerten eis Suen natierlech am SIKOR nofroen, well mir mat deene véier anere Gemengen zesumme schaffen. Dir gesitt, et sinn e puer Kreatiounen an e puer Ëmverdeelungen. D’Avise vun den Delegatioune si bal all positiv. Dee vun der Salariésdelegatioun ass ganz positiv. Eis Fonctionnairë soe mat Recht: „Mir wuessen. D’Büroe wuessen awer net mat“. Do si mer amgaangen ze kucken, datt een awer wierklech kuerz- bis mëttelfristeg eng Léisung fënnt. Ech mengen, datt dat net grad zu engem gudde Klima vun enger Aarbecht bäidréit, wann ee wierklech ganz enk am Büro sëtzt an och nach Bierger a Biergerinnen empfänkt. Da fillt ee sech heiansdo effektiv net gutt. An ech verstinn, datt d’Leit da soen, datt dat bal net méi auszehalen ass. Dofir si mer och amgaangen ze kucken, déi lescht m2 hei am Haus nach esou ëmzeswitchen, datt mer iwwert d’Ronne kommen, bis mer en neie Projet hunn. Ech hoffen, datt d’Personal Verständnis dofir huet. Här Hobscheit.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, just ganz kuerz e puer Remarquen zum Organigramm. Als Conseiller ass et, mengen ech, ëmmer schwéier dat hei ze bewäerten, well ee jo net esou am Alldag matkritt, wéi eis Servicer schaffen. Ech ginn awer dovun aus, dass de Schäfferot dat richtegt Gefill derfir huet, ze gesinn, wou vläicht Leit feelen, wou ee vläicht muss nei Poste schafen, respektiv wou et Sënn mécht, deen een oder anere Posten ze transferéieren. An deem Sënn ënnerstëtze mir natierlech déi nei Posten, déi geschaf ginn, do, wou et néideg ass, an esou eise Leit, eise Biergerinnen a Bierger optimal Servicer kënnen offréieren. Déi zwou Remarquen, déi eis Delegatioune gemaach hunn, sinn, mengen ech, ganz pertinent. Ech sinn awer der Iwwerzeegung, dass de Schäfferot dat am Bléck huet, fir do an déi richteg Richtung ze goen. Dat ass zum engen natierlech den Aarbechtsraum, d’Plaz an d’Büroen. D’Populatioun wiisst, eis Büroe wuessen awer net onbedéngt mat an d’Plaz ass limitéiert. Do muss ee kucken, wéi ee sech an Zukunft kann optimal organiséieren a wéi een neie Bürosraum ka schafen, fir eben de Leit, eise Biergerinnen a Bierger optimal Servicer ze bidden. An d’Remarque vun der Salariésdelegatioun ass, mengen ech, och ganz wichteg. Et gëtt ëmmer méi Aarbecht an ëmmer méi Leit hei zu Déifferdeng. Dat bréngt nei Erausfuerderunge fir eis Verwaltunge mat sech. Duerfir ass just ze hoffen, dass d’Zuel vun de Beamtinnen a Beamten an och vun den Employéen an Aarbechter un d’Besoinen ugepasst gëtt. Mä do sinn ech, wéi gesot, der fester Iwwerzeegung, dass de Schäfferot op de richtege Wee wäert goen. D’LSAP wäert de Schäfferot a senge Beméiungen natierlech weider ënnerstëtzen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Mir versichen et op alle Fall, Här Hobscheit.

35

sonne doit être rémunérée en conséquence. Un poste d’artisan est créé. L’équipe RMG a besoin d’un responsable. Le collège échevinal veut créer une cellule logement. Actuellement, une personne s’occupe de l’agence immobilière Kordall parallèlement à son travail. En raison du succès de l’agence, il est devenu nécessaire de créer un poste. Cet employé s’occupera aussi de la gestion des logements pour étudiants et pour jeunes. Il sera rémunéré par la Ville de Differdange, qui demandera un remboursement au SIKOR. Les avis des délégations sont positifs en large partie. La délégation des fonctionnaires constate que les locaux ne grandissent pas au même rythme que le personnel. Il faudra trouver une solution rapidement. Travailler à l’étroit ne favorise pas un bon climat au travail. Roberto Traversini comprend que c’est parfois difficile pour le personnel. Dans un premier temps, le collège échevinal essaie de trouver des solutions à l’intérieur de l’hôtel de ville. Il espère que le personnel sera compréhensif.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) ne connait pas la situation des employés. Il suppose cependant que le collège échevinal sait quels services ont besoin d’être renforcés. C’est pourquoi les socialistes soutiennent les créations de postes afin qu’un service optimal puisse être offert aux citoyens. Les remarques des délégations sont pertinentes. Mais le collège échevinal sait quoi faire. Il est évident que la population croît et que les locaux à disposition des services communaux ne suivent pas. Il faudra créer de nouveaux bureaux rapidement. La remarque de la délégation des salariés est tout aussi importante. Le travail augmente. Le nombre de fonctionnaires, d’employés et d’ouvriers doit être adapté. Pierre Hobscheit se dit convaincu que le collège échevinal fait ce qu’il faut. Le LSAP le soutiendra. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que le collège échevinal fait de son mieux.


5. Personnel communal PASCAL BÜRGER (DP) soutiendra l’organigramme ainsi que les créations de postes. Un bon climat au travail est important et le collège échevinal doit réagir rapidement. Récemment, les démocrates n’avaient pas approuvé un organigramme, car ils pensaient que les créations de postes ne suffiraient pas accomplir toutes les tâches. Les transferts démontrent que le DP avait raison. Le collège échevinal a finalement réagi. En ce qui concerne la place, de nouveaux locaux sont prévus. En outre, le service informatique a été délocalisé au 1535 °C. C’est pourquoi le DP approuvera cet organigramme. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que même le collège échevinal peut apprendre de ses erreurs.

ALI RUCKERT (KPL) trouve toutes ces modifications de l’organigramme intéressantes. Cependant, l’avis des délégations n’est pas aussi positif que le bourgmestre voudrait le faire croire. La délégation des fonctionnaires et des employés dit notamment qu’«il est urgent de créer à court terme de nouvelles surfaces. Or le bourgmestre n’a pas parlé d’urgence. Elle écrit également que de bonnes conditions de travail ont des répercussions positives sur le moral des gens. Cela signifie que de mauvaises conditions peuvent démoraliser les employés. Il faut tout faire pour éviter d’en arriver là. Par ailleurs, l’avis de la délégation des salariés n’a rien de positif. Ali Ruckert veut la lire afin que le public soit mis au courant. La délégation salue les créations de postes, mais constate que la commune croît plus vite que le personnel. Elle poursuit en disant que si le travail augmente, il est nécessaire de créer plus de postes que ce n’est le cas aujourd’hui. En d’autres termes, le collège échevinal ne parvient pas à remplir les besoins qui existent déjà aujourd’hui. En fait, il devrait créer plus de postes. La situation actuelle est négative pour les employés et pour les citoyens. Ali Ruckert est convaincu que les personnes qui travaillent tous les jours savent

Här Bürger Pascal, w.e.gl.

PASCAL BÜRGER (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Am Numm vun der Demokratescher Partei, wëll ech soen, dass mer deen Organigramm dës Kéier ënnerstëtze wäerte souwéi déi puer Création-de-posten, déi néideg sinn. Et ass wichteg, dass d’Aarbechtsklima beim Gemengepersonal gutt ass. Et ass dann och wichteg, dass reagéiert gëtt. Mir hate virun net all ze laanger Zäit eng Kéier en Organigramm net matgestëmmt, well mer der Meenung waren, dass duerch verschidden Ëmbesetzungen d’Aarbecht an engem gewëssene Service de Leit géif iwwert de Kapp wuessen. Déi Transferte weisen, dass mer net onbedéngt falsch louchen. Mä op där anerer Säit begréisse mer, dass de Schäfferot ganz sécher drop reagéiere wäert. Wat den Här Hobscheit ugeschwat huet mat den Aarbechtskonditiounen a mat der Plaz: Do hu mer jo nei Raimlechkeeten am Budget virgesi gehat an och déi Delokalisatioun, déi elo schonn amgaangen ass vum Service informatique an de 1535 °C, wat och zousätzlech Plaz an der Gemeng schaaft. Dofir wäerte mer als Demokratesch Partei dësen Organigramm matstëmmen. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Och mir si lernfäeg, wéi Der gesitt. Här Ruckert, w.e.gl.

dat hei vläicht wëllt soen. Bei der Delegatioun vun de Fonctionnairen an den Employéë steet ganz kloer dran: «Il est urgent de créer à court terme de nouvelles surfaces». Dat heescht, et ass dréngend, dass dat geschitt. A vun där Drénglechkeet hunn ech awer elo hei näischt matkritt. A weider schreiwe se – a jiddweree misst dat wëssen –, dass gutt Aarbechtskonditiounen och positiv Auswierkungen op d’Moral vun deene Leit hunn, déi schaffen. Dat kann een natierlech och ëmgedréit soen: dass schlecht Aarbechtskonditiounen eng negativ Auswierkung huet. An et muss een oppassen, dass een do wierklech net op de Punkt kënnt, dass d’Leit demotivéiert ginn. Wann ech da kucken, bei der Delegatioun vun de Salariéen ass d’Bewäertung awer guer net positiv. Dofir wëll ech dat och hei virliesen, well soss d’Leit dobaussen dat jo net mat kréien.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Gutt.

ALI RUCKERT (KPL): Do steet: „Mir begréissen déi divers Créations de postes, weisen awer och drop hin, dass eis Gemeng méi séier wiisst wéi eist Personal“.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Gott sei Dank.

ALI RUCKERT (KPL):

ALI RUCKERT (KPL): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, et ass natierlech interessant, déi Verännerungen an deem Organigramm ze kucken. Dat sinn der jo eng ganz Rëtsch. Ech muss awer soen, dass – esou wéi den Här Buergermeeschter dat ausgedréckt huet – d’Delegatiounen dat net grad esou positiv gesinn, wéi hien eis

36

Dat ass jo schonn e grousse Problem. „Mir wëllen domadder ausdrécken, dass ëmmer méi Aarbecht op eis duerkënnt an domadder och méi Personal gebraucht gëtt wéi dës Créations de postes, déi Dir eis haut virstellt“. Dat heescht, et gëtt vill méi gebraucht, wéi dat elo de Fall ass. Am Fong gitt Dir deene Bedürfnisser, déi bestinn, net gerecht. Dat heescht also, dass eng ganz Rei Poste misste geschaf ginn, déi Der


5. Personnel communal awer net schaaft. Dat huet natierlech keng positiv Auswierkungen op déi Leit, déi hei schaffen, an et huet och keng positiv Auswierkungen op déi Déngschtleeschtungen, déi d’Gemeng liwwert. Ech mengen, déi Leit déi schaffen, wëssen am beschten, u wat et feelt. Et ass net ëmmer de Patron, deen et am beschte weess, mä déi Leit, déi all Dag schaffen. Ech wëll mech deene Kriticke vun deenen zwee Ausschlëss uschléissen. Dofir wäert ech mech och bei deem Organigramm enthalen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Ruckert Ech wëll just soen, datt mer bescheide sinn. Soss hätt ech jo kéinte soen, datt mer e Service delogéiert hunn, fir Büroen ze gewannen, an datt dat à court terme ass. Dat ass iwwregens scho geschitt. Den Här Bürger huet dat jo ugeschwat. Dat heescht, mir hunn elo ganz vill Bürosraim fräi, well mer eise Service informatique an de 1535 °C geholl hunn. A vu datt Dir den zweeten Abschnitt gelies hutt, liesen ech Iech deen Éischte vir vun der Aarbechterdelegatioun. Dat ass d’Note d’accompagnement. Am grousse Ganzen ass dat e positiven Avis. Wann dat net esou wier, hätte se jo wahrscheinlech méi en Negativen ofginn. Dir hutt recht, datt d’Populatioun wiisst. Dofir versiche mer och ze kucken, wéi mer kënnen drop reagéieren. Mä am grousse Ganze muss ee soen, datt dat, wat mer maachen, awer net esou schlecht ass. Ideal ass et net, soss wier jo och eng Delegatioun falsch op der Plaz, wa se géife soen, et wär alles a Botter. Mä dat ass eben esou. Ech mengen, datt mer awer am grousse Ganzen e gutt Klima hunn. Da géife mer zum Vote kommen. Ah, Här Schwachtgen, Pardon.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Just e kuerzt Wuert. Ech begréissen, dass mer mat wuesse mat der Populati-

oun a mat eise Servicer, déi mer an der Gemeng musse leeschten. Ech weise just drop hin, dass mer e Plan pluriannuel de fonctionnement hunn. Dee musse mer och ëmmer adaptéieren en fonction vun deem Wuesse vun eisem Budget ordinaire, dee mer jo dann iwwert d’Peie mussen ausdrécken. Da misste mer vorausschauend kucken, wéi eis Servicer an den nächste Jore wuessen. Vläicht dass mer do eng Projektioun maachen, wéi eis Servicer mussen opgedeelt sinn, wa mer – wéi d’leschte Kéier hei gesot ginn ass – op 28.000 Awunner wann net souguer op 30.000 zousteieren an deenen nächste fënnef Joren. Wéi d’Plaz muss opgedeelt sinn. Wee wou schafft, dass en nach Plaz huet. Ech mengen, dat wier eng wichteg Aufgab, dass een dat géif an deen Zesummenhang setzen. De Plan pluriannuel de financement vum Budget ordinaire an d’Evolutioun vum Organigramm.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Déi si mat dran. Mir hu gekuckt, wéi mer wuessen. Natierlech ass dat och am Christian sengem Tableau mat dran, datt d’Personal lues a lues wäert opgestockt ginn. Net nëmmen d’Schoulen an d’Maison-relaisen, mä och eis Handwierker a Salariéen. Déi si mat dran, wat de finanziellen Deel ugeet.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Da wier nach en anere Punkt. Ech si jo zimlech vill am Service écologique aktiv. Ech schaffen do e bësse mat als President vun der Ëmweltkommissioun.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Et sinn der awer, déi mengen, Dir géift do guer näischt maachen.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech denken, dass et och néideg ass, eng Kéier ze diskutéieren, wéi wäit dee Service écologique nach muss ausgebaut ginn. Och plazméisseg. Ech begréis-

37

mieux ce dont elles ont besoin que le patron. Il s’associe à ces critiques et s’abstiendra lors du vote.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) a voulu se montrer modeste. Autrement, il aurait mentionné qu’un service a été déplacé afin de libérer immédiatement des locaux. Le service informatique se trouve désormais au 1535 °C. Le bourgmestre signale par ailleurs que la note d’accompagnement des salariés est positive dans son ensemble. Certes, la population croît. Mais le collège échevinal cherche des solutions. Roberto Traversini pense que les décisions prises sont plutôt bonnes. Par ailleurs, si les délégations trouvaient tout parfait, elles deviendraient superflues. Dans l’ensemble, le climat est bon. Fränz Schwachtgen (déi gréng) salue le fait que la commune recrute pour faire face à la croissance de la population. Il rappelle qu’il existe un plan pluriannuel de fonctionnement. Ce plan doit être adapté régulièrement à la croissance du budget ordinaire. Il est donc important d’estimer la croissance des services au cours des prochaines années. Comment les services seront-ils organisés lorsque Differdange comptera 28  000 ou 30  000 habitants? Le plan de financement du budget ordinaire et l’évolution de l’organigramme doivent être considérés ensemble.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que c’est déjà le cas. Les tableaux prennent en considération la croissance du personnel.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) ajoute qu’en tant que président de la commission de l’environnement, il est très actif auprès du service écologique.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) plaisante sur le fait que certains prétendent que Fränz Schwachtgen ne fait rien.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) pense que le service écologique doit être développé. Il travaille étroitement avec le service technique. En


6. Règlements communaux plus, les discussions sont de plus en plus vastes et incluent désormais les gardes champêtres. Le service écologique travaille dur. Il essaie d’ouvrir un dossier à chaque plainte des citoyens. Mais il a besoin de l’équipement nécessaire.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) rétorque que chaque service communal se donne à fond. La remarque de M. Schwachtgen est compréhensible en tant que président de la commission de l’environnement. Mais les mille employés de la commune font tous de leur mieux et le conseil communal les soutient à 100 %.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG) n’a rien dit de négatif sur les autres services. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe au stationnement résidentiel dans le Fousbann. (Interruption) Roberto Traversini constate qu’il a oublié un point qui lui est incompréhensible depuis 12 ans. (Rires) Il s’agit des carrières. Roberto Traversini fait confiance au service du personnel et au secrétaire communal. (Vote)

FRED BERTINELLI (LSAP) passe à un élément important du concept de circulation de Differdange: le quartier Fousbann. Une réunion d’information publique a eu lieu en novembre. Aujourd’hui, il est question de l’introduction du stationnement résidentiel au Fousbann dans 34 rues jusqu’à la route de Soleuvre. La zone comprend cinq parkings. En tout, quelque 500 emplacements seront créés pour augmenter la qualité de vie des habitants.

sen, dass de Service écologique ganz enk verbonne bleift mam Département Technique, well déi Zesummenaarbecht effektiv ganz néideg ass. Mer stellen ausserdeem fest, dass all déi Ëmweltdiskussiounen, déi stattfannen, ëmmer méi vaste ginn. Och elo mat eisem Personal vun de Bannhidder. Mir kréien ëmmer méi Aufgaben. De Service mécht sech wierklech all Méi, all klenger Plainte vum Bierger nozegoen an en Dossier opzestellen. Dofir musse mer an Zukunft och équipéiert ginn.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech wëll soen, datt all Service dat mécht. Datt all Service op de Millimeter a seriö schafft. Dir hutt ee Service ernimmt. Dat ass jo ganz kloer als President vun der Kommissioun. Ech wëll awer soen, datt et net ee Service hei an der Gemeng gëtt, vun deene bal 1.000 Leit, déi hei schaffen, wou et net esou ass. Ech wëll dat kloer stellen. Ech mengen, datt dee ganze Gemengerot 100%eg – an ech weess, Dir och – hannert eisem Personal stitt.

FRÄNZ SCHWACHTGEN (DÉI GRÉNG): Ech hunn näischt Negatives géint aner Servicer gesot.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Neen. Mir kommen elo zum Vote.

Le conseil communal décide avec 18 voix oui et 1 abstention d’approuver l’organigramme actualisé.

Mir kommen zu engem weidere wichtegen Deel, op alle Fall fir eise Fousbann. Mir hate virun e puer Méint eng flott Versammlung iwwert de Parking résidentiel Fousbann. (Ënnerbriechung) Hunn ech e Punkt vergiess?

38

(Diskussiounen) Dir wäert sécher verstoen, firwat ech dat iwwersprangen. Entschëllegt, datt ech dee Punkt iwwersprongen hunn, mä ech versichen dat zënter zwielef Joer ze verstoen. (Gelaachs) Et ass am Fong geholl, wéi eis Agente kënne wuessen. Oder wéi schnell d’Carrièrë wiesselen. Wann der Froen hutt, gitt, wann ech gelift, bei d’Véronique oder bei eise Gemengesekretär. Déi erklären iech alles, wéini a ween e Changement de carrière huet. Mir kréien dat ëmmer vum Véronique a kucken dat dann no. Meeschtens klappt et. Och elo hätt ech vollt Vertrauen an d’Véronique. Net a mech.

Le conseil communal décide avec 17 voix oui et 1 abstention d’approuver la fixation des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières des fonctionnaires communaux.

Ech hat d’Erklärunge virdru ginn. Här Bertinelli Dir hutt elo d’Wuert.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Här Buergermeeschter, Dir Dammen an Dir Hären, mer kommen zu engem weideren – a wou ech frou sinn driwwer – grousse Punkt vun eisem neie Verkéierskonzept, wat mer fir d’Stad Déifferdeng amgaange sinn ëmzesetzen. Et ass e grousse Quartier – de Quartier Fousbann –, wouriwwer, wéi den Här Buergermeeschter richteg gesot huet, mer am November eng Biergerversammlung haten. Haut um Ordre du jour steet den éischten Deel vum Quartier Fousbann bis bei d’Zolwerstrooss. Dat si 34 Stroossen. Doranner besti fënnef Plaze mat Parking souterrain an Iwwerdaach. Dat sinn ongeféier 500 Parkingen, déi mer an de Quartier résidentiel aféiere wäerten, fir fir d’Awunner an den eenzelne Quartiere méi Liewensqualitéit ze schafen.


6. Règlements communaux E Quartier résidentiel funktionéiert mat Vignette. Et kann ee mat Disk 90 Minutten do stoen. Fënnef Parkinge si payants. Dir wësst, datt mer voll amgaange si mam Parking virun der Woiwer Schoul. Dee wäert an deenen nächsten zwee Méint fäerdeg sinn. Soudatt mer elo endlech genuch Parkraum hunn, fir dee ganze Woiwer Quartier. Ech wëll dann nach drop opmierksam maachen, datt mer ongeféier 45 Plazen op der Place des Alliés verlounen. Do sinn nach verschidde Plaze fräi. De Quartier résidentiel wäert elo an deene ganze Stroossen a Kraaft trieden. Ronderëm de 1535 °C, déi kleng Stroossen, wou den AS-Terrain war, wou e bësse Wildwuchs war, well d’Leit sech dann dohinner gestallt hunn, fir net ze bezuelen. Heimat ass dat eriwwer. Dann dee ganze Quartier bis bei d’Zolwerstrooss bei de Berto op den Eck. Do maache mer nach eng Phas, well do verschidde Problemer ze regele sinn. Dann hu mer mat Nidderkuer, Uewerkuer, Déifferdeng, de Belair an elo de Fousbann praktesch duerch eis ganz Gemeng de Quartier résidentiel agefouert, esou vill nei Parkplaze geschaf a weider Liewensqualitéit an deenen eenzelne Quartiere geschaf. Wat eng riseg Aufgab war. Wou mer elo awer lues a lues zum Schluss kommen. D’Verkéierskommissioun huet dat guttgeheescht. Si huet awer och drop opmierksam gemaach, datt eis Agenten elo vill méi Aarbecht wäerte kréien, fir d’ganz Gemeng ze iwwerkucken. Dir hutt virdrun am Organigramm matkritt, datt mer en neie Poste geschaf hunn. Mä och wa mer d’ganz Gemeng emol bis an deem System lafen hunn, si mer nawell net iwwerzeegt, datt dat domadder duergeet. Dat hei ass e grousse Schratt fir de Verkéier an der Gemeng an de Grëff ze kréie mam Quartier Fousbann, wouriwwer mer ganz frou sinn. Ech hoffen, datt der dat wäert stëmmen. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG):

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter. Dir Dammen, Dir Hären, den Här Bertinelli huet alles gesot. Ech wëll betounen, dass mir als LSAP hien op sengem Wee ënnerstëtzen, fir och am Quartier Fousbann de Parking résidentiel op d’mannst an enger éischter Phas anzeféieren. Wann een déi lescht Méint an de Biergerversammlunge war, huet ee gemierkt, dass de Parking an de Quartieren e grousse Problem ass, deen de Leit vill Kappzerbrieches mécht. Mat dësem Schratt, dee mer haut hei maachen, fir de Parking résidentiel am Quartier Fousbann anzeféieren, schafe mer Remedur an droen hoffentlech dozou bäi, dass sech de Problem fir d’Leit léist. Et gesäit een, d’Leit sinn owes op der Sich no enger Parkplaz, wa se heem kommen, a fannen oft keng. A wa mer hei elo e Parking résidentiel aféieren, wäerte mer hoffentlech derzou bäidroen, dass d’Leit d’Liewen e bësse méi einfach gemaach kréien. Ech begréissen, dass eng Biergerversammlung stattfonnt huet, dass mat de Leit diskutéiert gëtt an ee weess, wou de Schong dréckt. D’Remarque vun der Verkéierskommissioun, dass ëmmer méi Aarbecht op eis Agenten zoukënnt, déi dat Ganzt musse kontrolléieren, ass natierlech pertinent. Mä mir hu jo elo am Organigramm en zousätzleche Poste fir en Agent municipal geschaf. Dat wäert wahrscheinlech laangfristeg gekuckt net duergoen. Mä och do sinn ech awer iwwerzeegt, dass de Schäfferot op de richtege Wee wäert goen, fir déi Situatioun an de Grëff ze kréien. Ech soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci. Här Wintringer, w.e.gl.

ARTHUR WINTRINGER (DP): Merci. Ganz kuerz. D’Demokratesch Partei begréisst dat dote ganz häerzlech.

Merci, Här Bertinelli. Här Hobscheit, w.e.gl.

39

Les résidents auront une vignette. Les autres pourront se garer 90 minutes avec le disque. Il y aura cinq parkings payants, dont celui qui est en train d’être aménagé devant l’École Woiwer. Fred Bertinelli rappelle que la commune loue 45 emplacements dans le parking de la place des Alliés et que quelques-uns sont encore disponibles. Dans la partie du quartier en direction de la route de Soleuvre, le stationnement résidentiel sera introduit dans une phase ultérieure, car il reste des problèmes à résoudre. Avec Oberkorn, Niederkorn, Differdange, Belair et Fousbann, le stationnement résidentiel a pratiquement été introduit dans toute la commune. La commission de la circulation a donné son accord tout en soulignant que les agents municipaux auront plus de travail. Tout à l’heure, un nouveau poste a été créé, mais il est possible que cela ne suffise pas. En tout cas, la décision d’aujourd’hui constitue un pas important pour maitriser la situation sur les routes.

PIERRE HOBSCHEIT (LSAP) annonce que les socialistes soutiennent M. Bertinelli. Lors des réunions d’information des derniers mois, on a pu constater que le stationnement cause des tracas aux habitants. Le stationnement résidentiel au Fousbann apporte une solution au problème. Le soir, on se rend compte des difficultés qu’éprouvent les habitants à trouver une place de stationnement. Il s’agit de leur simplifier la vie. Il était important de discuter avec eux dans les réunions. La remarque de la commission de la circulation quant au travail des agents municipaux est pertinente. Un poste a d’ailleurs été créé. Cela risque de ne pas suffire, mais le collège échevinal parviendra à maitriser la situation. ARTHUR WINTRINGER (DP) salue ce projet. Il se réjouit qu’une réunion publique ait eu lieu et qu’elle ait été bien fréquentée.


6. Règlements communaux Les démocrates regrettent qu’il ait fallu tout ce temps et que le stationnement résidentiel ne soit pas introduit sur tout le territoire. Mais ils voteront pour.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) apprécie le fait que les automobilistes puissent se garer pendant un laps de temps avec le disque sans devoir payer. En revanche, il ne sera plus possible de stationner dans les quartiers à longueur de journée. Les riverains auront moins de mal à trouver une place. Gary Diderich a constaté que le règlement autorise les gens à se garer pendant 90 minutes. Or les panneaux indiquent tantôt deux heures, tantôt trois heures, tantôt quatre heures. Le conseil communal peut-il approuver le règlement alors qu’il y a des erreurs dans le dossier?

FRED BERTINELLI (LSAP) répond que les panneaux de signalisation ne sont pas encore faits. Bien entendu, ils indiqueront tous 90 minutes comme prévu par le règlement. Le service de la circulation n’a fait que donner des exemples dans le dossier des conseillers. Mais la commune se tiendra au règlement.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK) constate donc que les panneaux ne sont fournis qu’à titre indicatif. FRED BERTINELLI (LSAP) répond que oui. Il revient sur les propos de M. Wintringer. Il est difficile d’introduire le stationnement résidentiel dans une ville entière, car chaque quartier a ses spécificités, ses écoles et ses entreprises. Un centre-ville, par exemple, a des besoins qui lui sont propres. Niederkorn est différent de Differdange ou d’Oberkorn. Pour ce qui est des délais, il faut compter entre trois et cinq mois pour obtenir une réponse du ministère des Transports après qu’un règlement a été approuvé par le conseil communal. Le collège échevinal a fait de son mieux dès le départ, mais cela prend du temps. (Vote)

Dass déi Biergerversammlung stattfonnt huet, war eng ganz gutt Saach. An och dass se esou gutt besicht war. Mir bedaueren e bëssen, dass dat Ganzt esou laang gedauert huet. Dat hätt schonn e bëssen éischter kéinte stattfannen. An dass dat net ëmmer esou flächendeckend gemaach gëtt, ass och eng Saach, déi mer bedaueren. D’Demokratesch Partei wäert dat matstëmmen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Merci, Här Wintringer. Här Gary Diderich, w.e.gl.

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Als déi Lénk begréisse mir déi Richtung. Och dass een net ëmmer direkt mat Bezuele muss kommen a mat Parkometeren, wéi dat zu Uewerkuer geschitt ass. Mä dass een op eng aner Pist geet, wou d’Leit kënnen uginn, dass se net ze laang do stinn an dass d’Laangzäitparker aus de Stroossen erausgeholl ginn. An dass d’Leit, déi do wunnen, méi einfach eng Parkplaz fannen. Dat begréisse mer. Ech hätt dann eng technesch Fro: Misst an deem Reglement net an der Colonne Situation déi nämlecht Zäitangab stoe bei «excepté» wéi herno beim Schëld? Well hei steet systematesch quasi op all Säit 90 Minutten a beim Schëld steet zwou Stonnen. Dann op e puer Säite steet dräi Stonnen. Do steet véier Stonnen. Dat ass am Fong op alle Säiten ënnerschiddlech. Dofir wollt ech nofroen, ob mer dat net awer musse richteg stëmmen an net esou, wéi et hei am Dossier ass? Buergermeeschter Roberto Traversini (déi gréng): Den Här Bertinelli huet d’Wuert.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Dat do am Dossier ass fir ze weisen, wat fir eng Schëlter dohi kommen. Mä déi Schëlter si jo nach guer net gemaach. Déi 90 Minutte ginn natierlech drop gemaach, wéi dat am Reglement steet.

40

Dat ass kloer. Eis Verkéiersleit maachen dat ëmmer fir Beispiller ze ginn. Natierlech kënnt dat esou drop stoen, wéi et am Reglement drasteet. Ass domadder d’Fro beäntwert?

GARY DIDERICH (DÉI LÉNK): Dat heescht, d’Signal ass reng indicatif?

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Jo. Da wéilt ech dem Här Wintringer äntweren. Spezifesch fir eng ganz Stad an e Quartier résidentiel ze maachen, ass net esou einfach. Mir hu mat Spezialiste geschwat, déi e bësse méi dovunner versti wéi mir. All Quartier huet seng Eegenheeten. All Quartier huet seng Besoine mat de Schoulen a mat de Betriber. E Stadzentrum huet erëm aner Besoine wéi en aneren Deel vun der Stad. Do muss een dann all Kéiers e Ballungsgebitt huelen an dorobber agoen, mat de Leit schwätzen a kucken, wéi een de Quartier résidentiel gestalt. De Quartier résidentiel Nidderkuer ass net d’selwecht wéi den Zentrum vun Déifferdeng an och net d’selwecht wéi Uewerkuer. Et huet mat de Spezifizitéiten ze dinn, déi do sinn. Wat d’Zäit ugeet, Här Wintringer. Wa mir hei am Gemengerot eppes décidéieren, dauert et ongeféier dräi bis fënnef Méint, ier mer eng Äntwert vum Transportministère kréien, ausser mir maachen e Règlement d’urgence. Do ass eng Persoun am Transportministère zoustänneg, fir d’ganzt Land ze bewäerten. Duerfir, mengt net mir hätten eis net dru ginn. Mir hu vum éischten Dag un, wou d’Biergerversammlung war, doru geschafft. Mä leider hänkt dat net vun eise Leit of, déi vill schaffen. Mä dat hänkt vun anere Plazen of. Dat zu der Fro, firwat dat esou laang gedauert huet. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Wann alles gesot ass, komme mer zum Vote.


6. Règlements communaux Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver la modification du règlement de circulation relatif au quartier Fousbann.

Merci. De sechste Punkt ass e Punkt wou ech mäi Kolleeg de Mersch Camille vermëssen.

et. Dann ass fräi Nuecht. Déi Note gëtt och un d’Kommissioune verdeelt. Mer hoffe wierklech e Konsens ze fannen, datt een awer nach kann e bësse feieren. Awer a Moossen. D’fräi Nuechten, sinn déi an der Rei esou? Merci. Jo, Här Bürger w.e.gl.

(Hilaritéit)

PASCAL BÜRGER (DP):

(Interruptioun)

Ech hätt nach eng Fro. D’Autorisatioun vum Buergermeeschter muss jo gi sinn. Mä do war jo eng kleng Spezifikatioun vun der Voie publique. Dat heescht, et kann ee seng Knupperten dann am Goart lass loossen?

Ech hunn dat net am Dossier. Et ass dës Kéier net meng Schold. 2004 hate mer décidéiert, d’Indemnitéit vu verschiddene Leit ewechzehuelen. Mä dat war e Feeler. Déi Indemnitéit vun 2,75 Euro, fir Bicher oder aner Saachen auszedeelen, déi fir d’Schoul gemaach ginn, géife mer erëm bäisetzen. Dat war en technesche Feeler. Da komme mer zum Vote.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver l’adaptation des indemnités de tâches parascolaires dans l’enseignement.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Neen. Normalerweis net. Normalerweis misst alles ugefrot ginn. Mä mir kucken dat wierklech am Konsens mat de Bierger a Biergerinnen ze maachen. Ech mengen, datt et a gewësse Moossen an op bestëmmte Plazen soll kënne gemaach ginn. Dat géif méi Sënn maachen. Den Här Bertinelli huet d’Wuert gefrot.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Da komme mer zu de fräien Nuechten, wou de Mersch Camille eis och ëmmer flott an interessant Geschichte gezielt huet. Mir hu vill fräi Nuechten. Dir wësst, déi Deeg viru Sylvester war eng riseg Diskussioun iwwert d’Knupperten. Déi eng Gemengen hate se verbueden, déi aner net. D’Stad Déifferdeng hat net groussaarteg drop geäntwert, well et souwisou kloer am Police-Reglement steet, datt een eng Autorisatioun brauch. Mir wäerten eng Note eraus ginn un d’Awunner, wou verschidde Saachen erkläert ginn, wou een et däerf maachen an op wat ee muss oppassen. En totale Verbuet bréngt eiser Meenung no net direkt eppes. An zemools net wéi verschidde Gemengen et den Dag virdrun décidéiert hunn. Dat mécht een net. Mir erlaben

Laut de Gemengen, déi am Intérieur nogefrot hunn, däerf een dat net bei sech am Goart maachen. Et si verschidde Plazen an enger Gemeng ausgewisen, wou een dat däerf. Do sammele sech d’Leit an da kënne se hir Rakéite lass loossen. (Ënnerbriechung) Ech hat mech e bëssen informéiert, wéi déi aner Gemengen dat gemaach hunn. Ech sinn dem Buergermeeschter senger Meenung, datt mer dat esou solle maachen, well mer Vertrauen an eis Leit hunn a mer wëssen, datt se verstänneg sinn. Mer hoffe jo och ëmmer, datt näischt virkënnt an näischt geschitt. Eis Bierger sinn zum groussen Deel alleguerte mündeg. An duerfir hoffe mer op de bon sens vu jiddwerengem. Wéi gesot, mir probéieren dat en bon père de famille

41

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe à un point qui lui fait penser à Camille Mersch. (Rires) (Interruption) Roberto Traversini constate qu’il manque un document dans son dossier. Cette fois-ci, l’oubli n’est pas de sa faute. En 2004, le conseil communal a décidé de supprimer certaines indemnités. Or une erreur s’est produite. Il faut réintroduire l’indemnité de 2,75 euros pour la distribution notamment de livres scolaires. (Vote) Roberto Traversini passe aux nuits blanches. M. Mersch avait toujours des histoires intéressantes à raconter à ce sujet. Le bourgmestre en profite pour rappeler la discussion qui a eu lieu au sujet des feux d’artifice de la Saint-Sylvestre. Certaines communes les ont interdits. La Ville de Differdange ne l’a pas fait, parce que le règlement de police exige une autorisation de toute façon. La commune distribuera une note expliquant sous quelles conditions un feu d’artifice est permis. Roberto Traversini pense qu’une interdiction pure et simple n’apportera rien. Et surtout pas un jour avant, comme l’ont fait certaines communes. Le bourgmestre espère trouver un consensus. (Vote)

PASCAL BÜRGER (DP) rappelle que l’autorisation du bourgmestre est indispensable pour faire un feu d’artifice sur la voie publique. Mais qu’en est-il des jardins privés? ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond qu’une autorisation est nécessaire. Mais le collège échevinal souhaite trouver un consensus. Roberto Traversini estime que les feux d’artifice doivent être permis sous certaines conditions.

FRED BERTINELLI (LSAP) précise que d’après le ministère de l’Intérieur, les feux d’artifice sont interdits dans les jardins privés. Comme le bourgmestre, M. Bertinelli pense qu’il faut faire confiance aux gens en espérant qu’il n’y aura pas d’incidents.


7. Commissions consultatives / Questions Certaines communes ont interdit les feux d’artifice. D’autres ont désigné des sites. Tout le reste n’est pas autorisé. (Vote)

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe aux règlements.

FRED BERTINELLI (LSAP) constate que la situation est calme en raison des congés. Mais il s’excuse dès à présent pour les chantiers à venir et qui occasionneront des déviations. Les travaux débuteront au printemps. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) passe aux commissions. Pour le CSV, M. Roland Gaasch remplace M. De Carolis. (Vote) Roberto Traversini cède la parole à Mme Saeul.

CHRISTIANE SAEUL (DP) revient sur le projet «Lauterbännen» à Niederkorn. Ce projet n’a rien de nouveau et Differdange a besoin d’un hôtel. En effet, il n’y en a pas dans la zone commerciale ni dans le centre-ville. ERNY MULLER (LSAP) répond qu’il existe des différends entre les propriétaires des terrains. C’est pourquoi le projet n’avance pas. Le collège échevinal espère que la décision d’aujourd’hui débloquera la situation. Il garde espoir qu’un hôtel pourra être construit et travaille dans ce sens. Mais le projet est tellement vieux que les accords passés à l’époque ne sont plus valables.

hinzekréien, wéi de Buergermeeschter gesot huet. Fir op Är Fro zréckzekommen, verschidde Gemengen hunn et verbueden. Anerer hu Plazen ausgewisen, wou ee Rakéite schéissen däerf. Dat anert ass alles verbueden. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Och do komme mer zum Vote.

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver le relevé des nuits blanches officielles pour 2016.

Merci. Hu mer keng Reglementer? Här Bertinelli.

SCHÄFFE FRED BERTINELLI (LSAP): Wéinst dem Congé vun den Entrepreneuren ass elo Ruhe vor dem Sturm. Ech wëll awer nach eng Kéier drop hiweisen an elo scho Pardon froe fir all déi grouss Schantercher, déi den Här Muller wäert ufänken. Zum Beispill deen an der rue Michel Rodange, den Auchan an nach aner grouss Projeten, wou mer wierklech laang Zäiten Deviatioune wäerten hunn. Dat wäert elo alles am Fréijoer lass goen. Si sinn alleguerten an de Startlächer. Mä de Moment hu mer wonnerbarerweis näischt, well et esou direkt no engem Congé ass, wou d’Betriber all zou waren. Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Die Ruhe vor dem Sturm. Merci. Mer brauche kee Vote ze huelen. Et ass näischt do. Bei de Kommissioune läit eis eppes vir vun der CSV. Déi géifen den Här Roland Gaasch ersetzen duerch den Här De Carolis. Ass dat esou ugeholl?

42

Le conseil communal décide à l’unanimité d’approuver les changements au sein des commissions consultatives.

Ma da soen ech der Press Merci. Jo, ech ginn dann der Madame Virrecht, wann Der wëllt. Madame Saeul.

CHRISTIANE SAEUL (DP): Merci, Här Buergermeeschter. Ech wollt dem Här Muller eng Fro stellen zum Punkt 4 a) am „Lauterbännen“ bei der Garage Collé zu Nidderkuer. Ech war erstaunt, well de Projet jo schonn esou e laange Baart huet a mir bräichten dat Hotel jo awer onbedéngt. Eis Zone commerciale an artisanale Haneboesch plus den Zentrum vun Déifferdeng – iwwerhaapt Déifferdeng – hu keen Hotel. Dat heescht, den Hotel ass erëm op Äis geluecht?

SCHÄFFEN ERNY MULLER (LSAP): Dir wësst jo, dass do grouss Differenze sinn tëschent de Proprietairë vun den Terrainen an dass Prozesser gefouert gi sinn. Souguer d’Gemeng ass materagezu ginn. Dat ass emol ee Grond, firwat et net richteg virugeet mat deene Projeten. Mir hoffen, dass mer mat där Aktioun vun haut déi Situatioun deblockéiert an entschäerft hunn. Wat den Hotel selwer ubelaangt, si mer a Kontakt mat där Gesellschaft, déi dat baut. De Schäfferot ass nach ëmmer der Meenung, dass do en Hotel gutt géif passen. Mir hunn déi Hoffnung nach net opginn. Mir wëllen nach ëmmer an déi Richtung goen a schaffe weider drun, dass schlussendlech op där Plaz en Hotel hikënnt. Mä wéi gesot, hie muss selwer kucken, ob säi Businessmodell esou opgeet. Ech mengen, dat ass elo schonn esou laang hier, dass déi Accorden net méi gülteg sinn, souwéi dat am Ufank geplangt war. Méi kann ech dozou net soen.


Questions BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech wëll just soen, datt zwee Hoteller am Plange sinn. Een an der Groussstrooss an een am ancien Maxim’s. Mir hunn een op der Moartplaz, och wa mer net frou sinn, datt ënne kee Restaurant ass. Mä uewenop ass nach ëmmer en Hotel. Dat heescht, och wann dee Projet net wäert exécutéiert ginn, wäert de Schäfferot deemnächst mat zwee Hoteller an de Gemengerot kommen. Well Dir hutt Recht, mir brauchen der. Den Här Antony huet nach eng Fro.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Ech hunn zwou kleng Froen. Ech hu vum Comité vun der Espoir un d’Häerz geluecht kritt, eppes ze froen. Do, wou si trainéieren an der Schoul, wären anscheinend nëmmen dräi Duschen. Dat wäre chaotesch Zoustänn, wa géif trainéiert ginn. Wär et méiglech vläicht nach déi eng oder déi aner Dusch bäizekréien? Déi zweet Fro. Beim Altersheim zu Nidderkuer ass de Foussgängersträifen. Déi Luucht, déi do ass, ass immens kuerz agestallt. Wär et méiglech, déi Luucht e bëssen ze verlängeren? D’Leit kréie keng Zäit, fir iwwert d’Strooss ze goen. Wa se bis an der Mëtt sinn, gëtt et gréng an da sinn Autoen, déi schonn ufueren. Dat sinn elo zwou Bagatellen.

mat amgaangen. Wann Der haut drécke gitt, hutt Der Zäit fir iwwert d’Strooss ze kommen.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Dat ass flott.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Schéin.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Merci, Här Buergermeeschter.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech soen iech Merci.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP): Also d’Leit soen Iech Merci.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Ech soe Merci. D’Sëtzung ass opgehuewen.

BUERGERMEESCHTER ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG): Richteg. Ech kéint déi Froe beäntweren. Den Här Bertinelli ass schonn do-

43

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) précise que deux hôtels sont en cours de planification: celui dans la Grand-rue et celui de l’ancien Maxim’s. En plus, il y a un hôtel sur la place du Marché même si le restaurant a fermé. Le conseil communal approuvera donc prochainement deux nouveaux hôtels.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) explique que le comité de l’Espoir s’est plaint que l’école dans laquelle le club s’entraine ne compte que trois douches. Les conditions sont chaotiques. Ne pourrait-on pas aménager des douches supplémentaires? Sa deuxième question concerne les feux tricolores près de la maison de retraite de Niederkorn. Les piétons arrivent à peine à traverser la rue avant que les feux ne repassent au rouge. ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) répond que M. Bertinelli a pris des mesures. À partir d’aujourd’hui, les feux restent verts plus longtemps.

FRANÇOIS ANTONY (LSAP) s’en réjouit.

ROBERTO TRAVERSINI (DÉI GRÉNG) clôture la séance.


ÉTAT CIVIL – NAISSANCES PANETTA Liam ADROVIC Sumeya RAMOS Jaemilly CEGA Raul George BELCHIOR DA COSTA Santiago TEIXEIRA LOURO Bianca RUANG-OCHA ALHO Jayla FRATINI Charles Henri ALVES FERREIRA Nayara OUEHBI Asmae Tasnime WILHELM Kenzo Levy MUCEVIC Denisa MORGADO DOS REIS Ana Beatriz NGUYEN VAN Théo DE VELLI Lucia ALSHAIKH Youssef ROSA DE CARVALHO Keano ENES AZEVEDO Gonçalo CIBAMBI Warren MORAIS FERREIRA Elia PEDROSA FERREIRA Kelly ALMEIDA DA SILVA Enzo GONCALVES GOMES Tomás GOMES COSTA Matilde Leonor LABOURDETTE Evan BRITO MEDINA Samira REBELO OLIVEIRA Liana AGOVIC Dajla GUIMARÃES DA COSTA Dylan DA ROCHA PIRES Giovana SCALI Sofia CONCEIçÃO LOPES Kevin ALMEIDA DELMARKO Maëlys MEHOVIC Rayan LEPAGE Dean GLEMAREC JOBEZ Charlotte RODRIGUES GONçALVES Diniz SOUSA DA SILVA Mathias LAGOA OLIVEIRA Evan SIQUEIRA RODRIGUES Micael LOPES GONÇALVES Lara RIZVANOVIC Dzana FIORENZI Nicodemo KONOMI Aria MEURISSE Ilan DA FONTES BARROS Lola TEIXEIRA GOMES Afonso

Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Belvaux/Sanem Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Luxembourg

44

02.01.2016 03.01.2016 06.01.2016 07.01.2016 08.01.2016 08.01.2016 09.01.2016 11.01.2016 12.01.2016 13.01.2016 15.01.2016 16.01.2016 16.01.2016 19.01.2016 20.01.2016 21.01.2016 22.01.2016 22.01.2016 24.01.2016 26.01.2016 28.01.2016 28.01.2016 31.01.2016 25.12.2015 31.12.2015 01.02.2016 01.02.2016 03.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 05.02.2016 09.02.2016 12.02.2016 13.02.2016 17.02.2016 19.02.2016 20.02.2016 22.02.2016 23.02.2016 23.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 28.02.2016


MENDES PIRES Kayla SILVA LOPES Rafael HARTUNG Noah ALULONG Nelia LOPES MENDES Eloise Viktória GOMES NOGUEIRA Guy CARDOSO Yara DA COSTA MAGALHAES Samuel MONTEIRO HOSTERT Preston Willy NUNES SANTOS Lorenzo DA SILVA BERNARDA Martim ALMEIDA DA CUNHA Dinis DA SILVA RIVEIRO Gonçalo DA SILVA COELHO Kayron MOTA PEREIRA Jordan

Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette

02.03.2016 03.03.2016 08.03.2016 11.03.2016 12.03.2016 13.03.2016 14.03.2016 15.03.2016 16.03.2016 16.03.2016 17.03.2016 19.03.2016 27.03.2016 27.03.2016 29.03.2016

ÉTAT CIVIL – MARIAGES LEGIL Joseph Jannot & HANSEN Patricia RODRIGUES OLIVEIRA Diogo Miguel & SOARES REBELO Sabrine WEBER Alain Gabriel Jean & BECK Fabienne HAMER Yves Alain & BAUMERT Anne-Catherine HOT Mithat & SKENDEROVIC Melida MARTINS RIBEIRO Ezequiel & RAMOS PINTO Sandra Cristina DA SILVA PEREIRA José Maria & OLIVEIRA MOTA Alexandra Raquel DELMARKO Julien Nicolas & RAIMUNDO ALMEIDA Elisabete SCHROEDER Frank & GOEDERT Nathalie

45

15.01.2016 16.01.2016 15.02.2016 20.02.2016 20.02.2016 20.02.2016 19.03.2016 25.03.2016 25.03.2016


ÉTAT CIVIL – DÉCÈS ALVES TEIXEIRA Joaquim HOTZ Pierre, ép de PHILIPPE Anne Marie CIEMNIAK Marguerite Léontine, ép de HEUSBOURG Edouard NEY Christine Marcelle LAUTERBORN Joseph Henri Norbert ép de MELONI Margot MANCO Ciro, ép de DADARIO Sylvie Yvonne Raymonde MAY Théa Marie OBERTO Pierre, ép. KRIER Georgette Marguerite ROTA Angela Maria, vve WINCKEL Ferdinand KERSCHEN Jacqueline Marie Marguerite Nicole FELGEN Margot vve STEINEBACH Joseph Charles Antoine WEYER Eugène Nicolas LALLEMANG Marie-Josée, vve. NIERENHAUSEN Joseph Nicolas WEWER Robert Jean Pierre, ép. de MEISENBURG Romaine Justine MARX Anna, vve WAGNER Nicolas HOLLERICH Emile Gustave, ép. WESTER Marie Anne SCHOLTES Roger Alphonse, ép. KREMER Colette Suzanne Cathérine PEDRAZZOLI Gian Carlo, div. CATANI Aldo, vf CORRADINI Bernardina POLLARINI Celestino Gino, vf PACCHIANA Marguerite Marie BOURKEL Amélie Anne, ép. BALON Jean Edouard KOLMESCH Irène Virginie Eva Maria vve. MARXEN Joseph Nicolas ROA GRAINO Louise Noëmie, vve ROBINET François Hubert ERPELDING Michèle Alice, ép. HODZIC Mirsad LAMBERTY André Pierre, ép. RISCHAR Fernande SPARTZ André François, ép. THORN Marie Thérèse ROOS Jean, vf de WILTGEN Justine HENDRIKS Marc Antoine, ép de BERG Joëlle Marguerite BAUSTERT Robert Nicolas, ép. HECK Mariette Hilda Jeanne TREMUTH Marie-Rose, vve FISCHBACH Marcel Etienne REULAND Louis Jean Claude, divorcé RODRIGUES MARTINS Maria Sábado, ép. LOPES MARTINS Ivo Nicolau SPIERKEL Edouard Léon, divorcé BERNARDY Nelly Augustine, vve LAUTERBOUR Raymond CATANI Nico, ép WEBER Francisca dite Francine DIDERICH Paul Nicolas, ép. PROMME Marie Claire BOHLER Pierre, ép CEOLOTTI Marie-Pia BEFFORT Antoinette, ép. WILHELM Marcel Sylvain

46

Differdange Niederkorn Cannes, France Luxembourg Esch-sur-Alzette Luxembourg Esch-sur-Alzette Differdange Differdange Esch-sur-Alzette Dudelange Oberkorn Niederkorn Belvaux Differdange Esch-sur-Alzette Differdange Differdange Niederkorn Differdange Niederkorn Differdange Oberkorn Luxembourg Niederkorn Niederkorn Steinfort Niederkorn Esch-sur-Alzette Differdange Differdange Niederkorn Esch-sur-Alzette Niederkorn Luxembourg Esch-sur-Alzette Differdange Luxembourg

01.01.2016 04.01.2016 05.01.2016 09.01.2016 10.01.2016 10.01.2016 12.01.2016 14.01.2016 24.01.2016 25.01.2016 28.01.2016 31.01.2016 01.02.2016 02.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 04.02.2016 05.02.2016 09.02.2016 13.02.2016 14.02.2016 16.02.2016 16.02.2016 21.02.2016 23.02.2016 24.02.2016 29.02.2016 07.03.2016 01.03.2016 02.03.2016 11.03.2016 11.03.2016 16.03.2016 21.03.2016 22.03.2016 23.03.2016 29.03.2016


InfoBlat °01 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 27. Januar 2016

InfoBlat °01 16  

Den Analytesche Bericht vun der Stad Déifferdeng Gemengerotssitzunge vum 27. Januar 2016

Advertisement