Page 1

Issue 8 - January 2011 TM

Y O U R

L I F E

Y O U R

S T Y L E

ARIZONA - GEORGIA - TEXAS - N. CAROLINA

Y O U R

M A G A Z I N E

S. CAROLINA

Mèo: Con Vật Kẻ Thương Người Ghét

TÓC TIÊN:

Ca sĩ của trào lưu mới

Ngày Xuân Mua Vui Xuất Hành Đầu Năm Với Truyện Kiều NHỮNG BỨC ẢNH TRONG NĂM 2010 Nuôi Mèo Ở Mỹ Vụ Thảm Sát Tại Tucson- Arizona Thuốc & Bệnh info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

1


Ki Ngô xin kính chúc tất cả quý đồng hương một năm mới An

Khang,

Thịnh

Vượng. Chân thành cám ơn sự tín nhiệm

Bác sï nha khoa Vieät Nam

và ủng hộ nhiệt tình Ki Ngô d.m.d. trong suốt thời gian Person of the year 2008 qua.

Excellent Community Service Award 2009 Golden Heart Award 2010

Chuyên VŠ Nha Khoa | T°ng Quát | Phòng NgØa | Nhi ñÒng | ThÄm MÏ Giôø laøm vieäc Thöù Hai - Thöù Saùu 9am - 7pm || Thöù Baûy - Chuùa Nhaät 8am - 3pm Ñoùng cöûa Thöù Tö

$

49

Khaùm Toång Quaùt (X-ray & Scaling)

$

150

Taåy Traéng Raêng

(Thuoác duøng taïi nhaø)

10-20% DISCOUNT

FOR ALL TREATMENTS

XIN GOÏI NGAY ÑEÅ LAÁY HEÏN! 2

Nhaän haàu heát caùc loaïi baûo hieåm. AHCCCS vaø theû tín duïng

Warner Road

Dobson Road

480.917.0181

Lee Lee Market

2051 W. Warner Road # 23 Chandler, AZ 85224


5040 Wild Horse Pass Blvd, Chandler, AZ 85226 (Exit 162, on I-10 East to Wild Horse Pass Blvd) TẤT CẢ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC SAU KHI TRỪ CHI PHÍ, SẼ ĐƯỢC CÚNG DƯỜNG CUNG NGHINH PHẬT NGỌC HÒA BÌNH.

TÓC TIÊN

ĐOÀN PHI

THANH HÀ

PHƯƠNG HỒNG QUẾ

TƯỜNG KHUÊ

designed by NPDA designs | 404.955.8836 | info@npdadesigns.com

WILD HORSE PASS HOTEL & CASINO

CẢNH PHÚC PHI TIỂN

ANDY QUÁCH

NGỌC HUYỀN QUANG MINH HỒNG ĐÀO Y2K BAND TƯỜNG NGUYÊN

TƯỜNG VI

Bớt $10.00 nếu là thính giả TNT AZ Radio hay member of the player club.

ĐẠI NHẠC HỘI

Mừng Xuân Tân Mão

MINH VŨ

2011

GIÁ VÉ

THỨ BẢY, NGÀY 5 THÁNG 2, NĂM 2011 NHẰM NGÀY MÙNG 3 TẾT NĂM TÂN MÃO SHOW TIME: 8:00PM | DOOR OPEN: 7:00PM

VÀO CỬA, SẼ ĐƯỢC TẶNG THẺ $10 ĐỂ THỬ VẬN ĐẦU NĂM.

VIP: $75 1STCLASS: $50 REGULAR: $25 Must be 18 or above

Trình diễn thời trang do nhà thiết kế Tường Khuê & Tường Nguyên cùng với những hoa hậu, á hậu, và top models tại Arizona.

ĐỊA ĐIỂM BÁN VÉ: West Valley: TNT AZ Radio: 602-335-8888 OK Nail Supply: 602-242-2978 Nationwide Nail Supply: 623-878-2475 East Valley: Nationwide Nail Supply: 480-835-5589 Vivi Fashion: 480-917-3886

SPONSORED BY:

Long Tran

MAGAZINE

Ha & Don Nguyen

ALS CLAIM SERVICES

DR. LY TRAN & DR. PHUC PHAM JAPANESE AUTO PRO'S TRAN'S INSURANCE PHỞ ĐÀ LẠT NATIONWIDE NAIL SUPPLY DIAMOND PEDI-SPA

PHOLICIOUS WEST USA REALTY

Presented by New Saigon Entertainment & TNT Radio info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || AZ FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

33


NIÊN GIÁM ĐIỆN THOẠI

BUSINESS DIRECTORY

NGƯỜI VIỆT ARIZONA 2011

VIETNAMESE COMMUNITY IN ARIZONA 2011

Nhu cầu cần thiết của hơn 35,000 đồng hương tại Arizona Thông Tin Đầy đủ - Chính Xác với 10,000 cuốn sẽ được phát hành vào đầu tháng 3, năm 2011.

Trình Bày Ngăn Nắp - Dễ Sử Dụng vì được sắp xếp một cách hợp lý. Dễ dàng cho việc tìm tên doanh mục, số phone, địa chỉ trong tíc tắc.

Gọn - Nhẹ - Tiện Lợi Khuôn khổ đặc biệt 6.5 x 10.5, thích hợp để mang theo trong xe, khi đi đường, hoặc bất cứ nơi nào.

QUẢNG CÁO HỮU HIỆU GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG Để tiện việc sắp xếp, xin quý thân chủ quảng cáo vui lòng liên lạc với chúng tôi trước ngày 1 tháng 2, 2011. Ưu tiên cho những thân chủ ký hợp đồng trước.

A useful resource for each Vietnamese American household in the state of Arizona List the most current and updated businesses and organizations in the areas. 10,000 directory books will be widely distributed throughout Arizona in March 2011.

All listing is organized in a logical order, easy to access and look up for information in just a second.

A portable size (6.5 x 10.5) which will be easily carried in the car or anywhere else.

THE MOST EFFECTIVE ADVERTISING

TO REACH OUT TO THE VIETNAMESE COMMUNITY IN ARIZONA

AT AN AFFORDABLE PRICE!

To ensure your ad is published in this year issue, please contact us before February 1st, 2011. Space availability is based on a First-Come-First-Serve basis.

ONLINE DIRECTORY Để quảng cáo thương vụ của quý vị hiệu quả hơn, xin trân trọng giới thiệu Trang Niên Giám Điện Tử (Online Directory Page), một nhu cầu cần thiết trong việc cập nhật thông tin nhanh chóng, cũng như phương tiện hữu hiệu để phổ biến thương vụ của quý vị rộng rãi trên mạng lưới internet toàn cầu. Đặc biệt giảm giá 5% cho những quý thân chủ quảng cáo cả 2: Quyển Niên Giám Điện Thoại và Trang Niên Giám Điện Tử. MỌI CHI TIẾT, XIN LIÊN LẠC:

CONTACT INFORMATION: MAI LE: 480-213-5987 TU LE: 480-338-6532 UY LÊ: 602-465-1253 GIANG PHAM: 623-707-6898 ELISE PHUONG HO: 520-661-7268 KEVIN DANG: 602-999-2934 BINH HOANG: 602-502-6948 BACH CUC: 602-502-6948 EMAIL: INFO@VIETLIFESTYLES.COM 4

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Quý độc giả thân mến,

V I E T

LIFESTYLES

TM

Y O U R

L I F E

Y O U R

S T Y L E

Y O U R

Khi cầm quyển báo này trên tay, có lẽ đó cũng là lúc quý độc giả đang hòa mình trong không khí rộn rịp của những ngày cuối năm, để chuẩn bị đón chào năm mới: Xuân Tân Mão. Trước thềm năm mới, kính chúc quý thân chủ quảng cáo, quý bạn đọc, cùng tất cả cộng tác viên, một năm mới an khang, thịnh vượng.

M A G A Z I N E

Chuû Nhieäm/ Publisher: Leâ Höõu Uy Chuû Buùt/ Editor-in-Chief: Leâ Vaân Thanh-Mai phuï taù Chuû Buùt/ Editorial assistants Tieáng Vieät: Hoaøng Vónh Loäc English: Jo Ann Lawson Giaùm ñoác kyõ thuaät/ Art Director: Nguyeân Pham thieát keá hình aûnh/Graphic designer: Quyønh Traâm Trò söï toøa soaïn/ Administrative Manager: Ñöùc Quang Thö kyù toøa soaïn/ Secretary: Hoà Xuaân Phöông thôøi trang/fashion editor: MongKieu Traàn

Ban Bieân Taäp/ Editorial Team: Haûi Baèng Hoaøng Daân Bình, Hoàng Ñöùc , Tuù Leã, Nguyeân Minh, Baø Caû Ñoaûng, Quaûng Ñöùc, Chieâu Uyeân Leâ, Long Nguyeãn, Didi Chan, Haûi Yeán, Sao Khueâ, MaiLy Döông, Dieãm An, Phöôùc Toaøn, Xuaân Phöông, Baûo Kyø Vuõ, Nguyeân Nhung, Sao Mai, Dieäu Phöông.

Coäng taùc vieân / Regular Contributors: Vuõ Hoái, Leâ Thöông, Ngoân Traàn, Nam Giao, Trung Ñaïo, Leâ Söông, Truùc Linh, Ngoïc An, Höông Sa Maïc, Nguyeãn Hoaøng Laõng Du,

Chúng ta vừa trải qua một thập kỷ với biết bao những biến động trên toàn thế giới. Theo lý nhà Phật, “có sinh, có diệt”, để thấy rằng sự chào đời cũng như sự kết thúc của những sự kiện quan trọng đều có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống của chúng ta qua bài viết Thế Giới Năm 2011. Chia tay với năm cũ, giả biệt một thập niên với lắm chuyện không vui, để chúng ta bước vào năm 2011, với những niềm tin và hy vọng mới cho bản thân, gia đình, xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay từ những ngày đầu năm mới, nhân loại vẫn tiếp tục sống trong sự bất an, lo âu, và sợ hãi. Nền kinh tế toàn cầu vẫn đang trên đà suy thoái, nạn thất nghiệp ngày một tăng, nguy cơ về một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, những cuộc bạo động và nạn khủng bố vẫn liên tiếp diễn ra ở nhiều nơi, và gần đây nhất vào ngày 11 tháng 1 vừa qua, một Vụ Thảm Sát ở Tucson, ngay tại tiểu bang Arizona hiền hòa của chúng ta, đã làm thiệt mạng 6 nạn nhân và gây thương tích cho 14 người khác... Sự kiện này đã làm giao động bao trái tim, lưu lại một nỗi đau thương mất mát và khiến chúng ta đến suy nghĩ nhiều về viển cảnh tương lai và thời cuộc… Thôi thì chúng ta hãy tạm gác qua những chuyện không vui này sang một bên để chuẩn bị đón Tết. Vì dù sao, một năm chúng ta chỉ có ba ngày xuân, hãy để cho tinh thần mình thư thái, lạc quan, thì mới mong năm mới sẽ mang lại nhiều điều hỷ sự. Năm Tân Mão, với hình ảnh chú mèo con trìu mến, dễ thương, hy vọng sẽ là một năm đem đến cho nhân loại tình yêu thương và sự cảm thông. Năm Mão nói về “Mèo: Con Vật Kẻ Thương Người Ghét” để chúng ta tìm hiểu sâu thêm về những gì liên quan đến loài mèo, từ đặc tính đến những câu chuyện bên lề xung quanh chủ đề mèo. Nếu bạn có dự định nuôi mèo năm nay, bạn nên đọc qua bài viết “Nuôi mèo ở Mỹ” để có chút khái niệm…

Hoaøi Höông NBT, Haïnh Döông, Phaïm Khaûi Tuaán.

Xa quê hương, nhưng người Việt chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu, cũng đều nhớ về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Một loạt các bài viết mang chủ đề, “Có Những Mùa Xuân”, “Tản mạn về lễ Tết dân tộc Việt Nam” hay “Ngày Xuân Mua Vui Với Truyện Kiều” gợi lại không khí ngày Tết với những hình ảnh thân thương của những ngày lễ hội mùa xuân, những phong tục tập quán trong những ngày lễ Tết... để chúng ta tìm lại những dư âm ngày xưa cũ, những tập tục văn hóa tốt đẹp mà chúng ta đã và đang gìn giữ trong suốt cuộc hành trình lưu vong nơi đất khách.

Nhieáp AÛnh / Photographer: Henry Dinh Lieân Laïc Quaûng Caùo & Phaân Phoái Baùo District Managers for Advertising and Distribution: arizona: Tieáng Vieät: 602-465-1253 | 623-707-6898 Tieáng Anh: 480-213-5987 georgia/NC/SC: 770.864.7406 Oregon: 503-734-8622 Xin Löu YÙ/ NOTE: Baøi vieát cho Viet Lifestyles, xin ñöøng göûi truøng vôùi caùc baùo khaùc. Chæ tröø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät, Viet Lifestyles môùi ñaêng laïi nhöõng baøi maø toøa soaïn thaáy caàn thieát. Noäi dung caùc baøi vieát ñaêng treân Viet Lifestyles khoâng nhaát thieát phaûn aùnh quan ñieåm cuûa nhoùm chuû tröông.

Mau quá, thoắt đấy mà Việt Lifestyles đã gần tròn một tuổi rồi. Thêm một tuổi, thêm nhiều niềm tin và hy vọng. Nhân đây, xin chân thành cảm ơn quý thân chủ quảng cáo đã tín nhiệm, quý bạn đọc đã đón nhận, yêu thương và đồng hành cùng chúng tôi trong chặn đường đầu tiên của năm qua, cũng như sẽ tiếp tục song hành cùng chúng tôi trong thời gian sắp tới. Kính chúc tất cả đón xuân TÂN MÃO tấn tài, tấn lộc, tấn bình an!!!

VIET LIFESTYLES P.O Box 93413 Phoenix, AZ 85070-3413 P.O Box 466252 Lawrenceville, GA 30042 info@vietlifestyles.com | www.vietlifestyles.com

Trân trọng, Lê Vân Thanh Mai info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

5


CONTENTS | January 2011

Năm Mới & Làm Mới Với Chính Mình

Viết Theo Chủ Đề

10 Xuất Hành Đầu Năm 22 Ngày Xuân Mua Vui Với Truyện Kiều 102 Có Những Mùa Xuân 112 Mèo: Con Vật Kẻ Thương Người Ghét 48 Cách Nuôi Mèo Ở Mỹ 43 Những Bức Ảnh Trong Năm 2010 70 Thế Giới Đầu Năm 2011

Thời Sự Trong Tháng

38 Lễ Tuyên Thệ Thống Đốc Arizona 72 Vụ Thảm Sát Tại Tucson- Arizona

Triết Lý Đời Sống

Thơ 120 Đón Xuân 12 Nữa Chừng Xuân 51 Xuân Nhớ Quê 12 Lời Ru Tháng Giêng 94 Xuân Ngoại

Phóng Sự

Phát hành: January, 2011 Hình bìa: Ca sĩ Tóc Tiên

94 Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới 46 Vui Cười Ngày Tết

GIA CHÁNH

84 Canh Khổ Qua Dồn Cá Thát Lát 85 Dưa Hấu & Dinh Dưỡng 87 Watermelon Salad 56 Vệ sinh tủ lạnh 81 Vệ sinh nhà bếp

52 Bệnh Sâu Răng 60 Thuốc & Bệnh

VĂN NGHỆ

14 Tóc Tiên: Đam mê trên sân khấu Miệt mài chốn học đường

Giới Thiệu FASHION

20 New year – New designers 80 Fashion Trend 2011: Gun shoes

6

Trình Bày Mỹ Thuật Nội Dung Phong Phú Đầy Màu Sắc Hiệu Quả Gọi Để Quảng Cáo Ngay! Arizona 602-465-1253 Georgia/NC/SC 770-864-7406 English 480-213-5987

Cộng Đồng SỨC KHỎE

86 Paris Có Gì Lạ Không Em? 68 Họp mặt Tân Niên CLB Nhà Việt Nam

Quảng Cáo với Viet Lifestyles.

69 Social & Networking Organization: National Association of Asian American Professionals (NAAP) 98 New business: eCosWay

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

Email: ad@vietlifestyles.com Web: www.vietlifestyles.com


Muốn Mua Vỏ Xe Rẻ???

www.V XERE.com Bạn không phải trả tiền cước phí...

Nhận vỏ hay thay vỏ tại các đại lý của:

Nơi bán vỏ xe, sửa xe đẹp, vui vẻ & rẻ...

Chúng tôi giao vỏ xe toàn nước Mỹ & Canada. Cho Mướn 404 602 0083

xe...

Chúng tôi cho mướn xe U-Haul với giá rẻ nhất. Nhận xe & Trả xe trên toàn nước Mỹ & Canada. Thêm chi tiết & làm hẹn xin gọi: 1-888-815-3335 info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

7 7


Tâm Tình Bạn Đọc V I E T

LIFESTYLES

TM

Y O U R

L I F E

Y O U R

S T Y L E

Y O U R

M A G A Z I N E

Sau hơn một năm hoạt động, Việt Lifestyles có được chổ đứng trong lòng độc giả ngày hôm nay là nhờ sự yêu thương, giúp đỡ của rất nhiều người. Xin chân thành tri ân những nhà văn, nhà thơ sau đây đã đều đặn đóng góp bài vở giá trị cho Ban Biên Tập. Càng cảm động hơn, tất cả sự cộng tác đều trên tinh thần văn nghệ, không có nhận nhuận bút: nhà thơ Trần Trung Đạo, danh họa Vũ Hối, nhà thơ Hải Bằng HDB & phu nhân cô Bạch Cúc, nhà thơ Nam Giao, nhà văn Lê Thương, ký giả Hồng Đức, thầy Quảng Đức, nhà thơ Hoài Hương, nhà thơ Trúc Linh, nhà thơ Kim Loan, Bác Tám, v.v. và mới đây nhất, rất vui khi được sự cộng tác của nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn (CA), Mường Giang (Hawaii), Lê Hoàng Lan (Paris). Bên cạnh ngòi bút gạo cội thuộc thế hệ đàn anh đàn chị, BBT rất hân hạnh có sự cộng tác của những cây bút trẻ, như Dược sĩ Lê Trần Chiêu Uyên, Dược sĩ Long Nguyễn, ca nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, Dược sĩ Đặng Thế Khương, Dr. Ki Ngo, MộngQ Trần, Tâm Phạm, Xuân Phương Hồ, Jason Lê, Bảo Kỳ Vũ ,Didi Chan, Sao Khuê, MaiLy Dương, v.v. Việt Lifestyles mở rộng vòng tay chào đón tất cả những ngòi bút tham gia vào Ban Biên

Tập. Mọi đóng góp ý kiến, xin vui lòng email về địa chỉ: info@vietlifestyles.com hay qua địa chỉ hòm thư: P.O Box 93413 Phoenix, AZ 85070-3413.

Như một cơn gió lành, chúng tôi rất vui khi nhận được email của nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn khi nhà thơ có dịp sang Arizona và tình cờ đọc báo Việt Lifestyles. “Biết Chu Uy & TM trong ban điều hành của bổn báo,” nên cô gửi lời thăm hỏi cũng như gửi bài cho Báo tháng này. Nhà thơ DTDB, một người với cái tên rất đặc biệt, ai đã có dịp gặp cô một lần sẽ nhớ hoài. Cám ơn Cô đã chuyển lời gửi thăm và mong rằng sẽ tiếp tục đón nhận sự cộng tác lâu dài của Cô.

Chúng tôi đã nhận được thư và tập thơ “Giọt Lệ Khô” của nhà thơ Kim Loan gửi tặng. Tập thơ dày 100 trang, trình bày trang nhã, bao gồm rất nhiều bài thơ nói lên tâm tình của tác giả về cuộc đời, tình yêu, đổ vỡ, và Thiên Chúa. Nhà văn Bùi Hoàng Thư đã ghi nhận, “... qua những bài thơ của thi sĩ Kim Loan, độc giả sẽ thấy tác giả là một người đa tình, đa cảm. Có nhan sắc, thuộc hồng nhan bạc phận....” Chúng tôi rất cảm động và cám ơn tấm chân tình của nhà thơ Kim Loan. Bước sang năm mới, kính chúc Cô có thêm nhiều niềm tin và nghị lực để tiếp tục sáng tác nhiều bài thơ hay.

Bài viết cho chủ đề báo kỳ sau là về “Xuân Sum Họp, Xuân Hòa Bình” . Quý độc giả muốn đóng góp bài vở cho kỳ báo sắp tới, xin vui lòng gởi trước ngày 5 tháng 2, 2011. Bài gởi đăng trên Viet Lifestyles, xin đừng gởi cho báo khác trong thời hạn 6 tháng. Bài viết xin giới hạn đừng dài quá 4 trang đánh máy, dùng font size 12, dưới dạng Unicode (trừ những trường hợp đặc biệt cần trình bày chi tiết). Để gởi bài viết, xin email về địa chỉ: info@vietlifestyles.com 8

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

Theo lời yêu cầu của mộtARIZONA số thân chủ quảng NGƯỜI VIỆT

cáo và độc giả, Việt Lifestyles sẽ phát hành quyển Niên Giám Điện Thoại Cộng Đồng Mọi chiViệt tiết Arizona xin liên lạc: Người 2011. Đây sẽ là một Uy Lê: 602-465-1253 cẩm nang cần thiết cho mỗi gia đình Việt Hoàng Giang: 623-707-6898 Nam tại Arizona. Dự tính sẽ phát hành vào Thanh Mai: 480-213-5987 đầu tháng 3, năm 2011 như một món quà Email:dịpinfo@vietlifestyles.com trong quý đồng hương đến chiêm bái cung nghinh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3, năm 2011 tại hí viện Mesa Amphitheater, Arizona.

Đặt Mua Báo

Viet Lifestyles Đặt mua một năm đầu $36/12 kỳ báo bao gồm cước phí shipping

Xin vui lòng gởi chi phiếu về địa chỉ:

Viet Lifestyles Magazine PO Box 93413 Phoenix, AZ 85070-3413 PO Box 466252 Lawrenceville, GA 30042


THE QUALITY YOU EXPECT THE PRICE NO ONE CAN BEATS THE TIME WE PROMISED QUANG TRAN MINH TIEU

404-610-8269 770-851-2171

michael@mdjroofing.com | www.mdjroofing.com

134 South Clayton St. Suite 5 Lawrenceville, GA 30045

COÂNG TY MDJ ROOFING & CONSTRUCTION

Chúng tôi có dịch vụ

911 CHUYÊN LÀM MỚI - THAY MỚI - SỬA CHỮA MÁI NHÀ ROOFING REPAIR LÀM SIDING, SÀN GỖ, LÓT GẠCH & THAY THẢM SƠN SỬA NHÀ CỬA, LÀM LANDSCAPING, HÀNG RÀO... CHUYÊN LÀM: COMMERCIAL ROOFING CHO CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

Phương châm của công ty chúng tôi là: "Giá cả phải chăng, rõ ràng; công và vật liệu có chất lượng cao; đúng hẹn, hoàn thành như lời chúng tôi đã hứa." Chúng tôi giúp quí vị lo hồ sơ với công ty bảo hiểm qua thiệt hại của thiên tai như: mưa đá, gió lốc....

CHÚNG TÔI CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT CHO QUÝ VỊ SƠN TRONG NGOÀI NHÀ VÀ SỬA SANG TIỆM QUÁN

Đặc biệt chúng tôi còn thay mái nhà cho các tiểu bang lân cận như: Alabama, South Carolina, Tennessee. CHÚNG TÔI CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT CHO QUÝ VỊ “INVESTMENT PROPERTY”

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

9


Quảng Đức

Năm Tân M Mão Nói Chuyện Xuất Hành A. Hướng Xuất Hành:

ồng một Tết Nguyên Đán năm nay nhằm thứ Năm, ngày 3 tháng 2 năm 2011, tức là ngày Kỷ Sửu tháng Canh Dần năm Tân Mão. Thiên can Kỷ Thổ, Địa chi Sửu cũng Thổ. Ngày can chi cùng hành là Chuyên Nhật, phải là ngày Tốt. Vậy mà có sách cho rằng Kỷ Sữu là ngày thập ác đại bại, xuất hành đại hung. Rất may, xưa nay xuất hành hái lộc đầu năm để mong sao cho gia đạo được bình an, công ăn việc làm được bền vững tốt lành thì thường phải căn cứ vào tốt xấu của các phi tinh mỗi năm tọa thủ từng phương. Năm nay, Tân Mão, thuộc vận 8 Hạ Nguyên thì số 7 Thất xích nhập Trung cung chuyển thuận. Biết được đường bay của các phi tinh, gọi là Lưu Niên Cữu Tinh, thì có thể từng bước phân tích tốt xấu của từng Phương, rồi từ đó chúng ta có thể quyết định ngày đầu năm Tết Nguyên Đán, xuất hành đi từ nhà mình, thì nên chọn hướng nào cho thuận và có lợi nhất.

1. Hướng chính Bắc: Sao Tam bích hành Mộc đến Phương Bắc. Sách Trạch Vận nói năm nay, trong nhà có người di chuyển hoặc phải đi xa. Sách không luận tốt xấu. Nhìn kỷ, phương này chính lại là phương cư ngụ của Tài Thần, lại thêm các sao Hồng Loan, Đào Hoa, Thiên Đức tòan gặp những sao Tốt. Năm nay quý vị nào muốn cầu Tài thì nhất định phải chọn phương này mà xuất hành hái lộc đầu năm.

10

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Vị nào còn độc thân cũng vậy, nên chọn hướng này, may ra hai sao Đào Hoa, Hồng Loan chậm lắm là đến tháng 5 Âm Lịch thêm Thiên hỹ thì nhà lại sẽ thêm người, vui như thêm một cái Tết. Theo phái Cổ Dịch, mỗi khi xuất hiện 3 số liền nhau - gọi là Tam Ban Liền Số tại phương nào thì phương ấy tốt, vì KHÍ tại phương ấy thông nhau. Phương Bắc vốn là phương của Nhất Bạch. Sao Tam Bích đến phương này thì tất cả nam nữ có Phi Tinh cung Khôn (Nhị Hắc) chắc chắn phải được an lành. Nhớ kỷ, phương Bắc cũng là phương Thần Tài đương ngụ thì các nam nữ có các tuổi sau đây, đầu năm xuất hành hái lộc cứ nhắm hướng chính Bắc mà đi: Nam phi tinh Nhị hắc, cung Khôn: Bính Dần (1926), Nhâm Thân (1932), Đinh Hợi (1935), Tân Tỵ (1941), Giáp Thân (1944), Canh Dần (1950), Quý Tỵ (1953), Kỷ Hợi (1959), Nhân Dần (1962), Mậu Thân ( 1968), Tân Hợi (1971), Đinh Tỵ (1977), Canh Thân (1981), Bính Dần (1986), Kỷ Tỵ (1989), Ất Hợi (1995). Nữ có phi tinh Nhị hắc, cung Khôn: Giáp Tí (1924), Quý Dậu (1933), Nhâm Ngọ (1942), Tân Mão (1951), Canh Tí (1960), Kỷ Dậu (1969), Mậu Ngọ (1978), Đinh Mão (1987), Bính Tí ( 1996). 2.Hướng Đông Bắc: Nơi cư ngu của Niên tinh Nhất Bạch hành Thủy, sao Khôi là Quan Tinh chủ văn chương, học hành đổ đạt, ứng với con trai thứ. Phương Đông Bắc cung Cấn cũng là phương Đương Vận. Sách xưa nói Nhất Bạch đến Cấn chủ phát tài, lợi cho điền sản, dựng cơ nghiệp lớn. Như vậy, năm nay phương Đông Bắc là phương Tốt để mọi người có thể chọn xuất hành hái lộc đầu năm. Nhất Bạch tai Cấn, Vận 8 thì Cữu Tía tạo thành Quẻ Tam Ban liền số 8.9.1 - Lại thêm Nhất Bạch gặp Cữu Tía gộp thành 10 tạo thành Thập Đạo Quái chủ vượng phát cực nhanh. Đặc biệt các nam nữ có Phi Tinh Cữu Tía, cung Ly sau đây càng nên chọn phương này để xuất hành đầu năm.

Không cũng có thể chói sáng lại, nhờ Lưu niên Thất Xích và Vận 8 Bát Bạch tạo thành quẻ Tam Ban liền số. Ngặt là xưa nay chưa một sách nào nói quẻ Tam Ban liền số mà gặp Triệt lộ của năm Tân thì Khí có còn thông được hay không? Vị nào cho rằng Khí phương này đã được Thông thì có thể mạnh dạn nhắm hướng Nữ: Tân Mùi (1931), Canh Thìn (1940), Kỷ Sửu này mà xuất hành may ra đổi được cuộc đời? (1949), Mậu Tuất (1958), Đinh Mùi (1967), Vị nào còn nghi ngờ thì thôi, chọn hướng khác Bính Thìn (1976), Ất Sửu (1985), Giáp Tuất mà xuất hành vậy. (1994). 5. Hướng chính Nam: Các nam nữ có cung Phi Ly - Cữu Tía nêu trên, Phương của Nhị Hắc, sách Trạch Vận nói Nhị đừng quên Đông Bắc là phương tốt lành để hắc đến phương Ly - chính Nam - con cháu chọn xuất hành đầu năm. Cơ may đến như học hành ngu độn - nữ nhân bệnh máu huyết. cờ đến tay. Không phất thì đừng trách sao đời Tuần không cũng đang cư ngụ tại Ngọ Mùi. Thôi thì, đầu năm có việc nhất định phải đi về vẫn còn cơ cực! phương Nam, thì nên thức dậy sớm, nhắm chọn hướng nào tốt lành đi trước một vòng mà 3. Hướng Chính Đông: Phương đương ngụ của Ngũ Hoàng Đại Sát, lại xuất hành hái lộc, sau đó rồi mới nhắm hướng cũng là Phương của Thái Tuế Tân Mão. Hai sao Nam mà đi. Năm nay, nhớ không nên chọn Thiên La, Thiên Khóc đang an tịnh, động đến xuất hành hướng chính Nam. Phương này xấu thì đừng trách cuộc đời sao lắm đa đoan. Sách vì đang bị án ngữ bởi Tuần Không lại thêm sao vở người xưa để lại toàn những kinh nghiệm Nhị Hắc sẳn sàng gây nên họa. xương máu, sống còn, truyền bá lại cho mai hậu rằng đầu năm đừng bao giờ chọn phương 6. Hướng Tây Nam: đương ngụ của Thái Tuế và Ngũ Hoàng mà xuất Phương cư ngụ của Đà La - Kiếp sát. Phương hành. Xuất hành hướng này xấu, chắc chắn tai này xấu. Đầu năm tuyệt đối không nên chọn xuất hành hướng này. họa sẽ ập vào thân! Nam : Mậu Thìn (1928), Đinh Sửu (1937), Bính Tuất (1946), Ất Mùi (1955), Giáp Thìn (1964), Quý Sửu (1973), Nhâm Tuất (1982 ), Tân Mùi (1991).

Vị nào cho mình bác học, bài bác Cổ Dịch, rằng mê tín dị đoan thì cũng nhân năm nay nên thử nhắm hướng chính Đông xuất hành. Biết đâu thời thế đã đổi thay, cái Tài ngày nay cao trọng hơn cái Đức, có thể vượt qua được những tai họa và cũng là dịp để minh định rằng những kinh nghiệm người xưa để lại chắc gì đã hoàn toàn chính xác? 4. Hướng Đông Nam: Lục Bạch đang tại Tốn - Đông nam Thìn Tỵ. Ngưòi Nữ sẽ bị bôn ba, bất lợi. Hai sao Thái Dương và Thiếu Dương có Quốc Ấn, Văn khúc, Thiên Phúc, Thiên Mã dù bị tác động của Thiên

7. Hướng chính Tây: Hướng của Lộc Tồn, nhưng không may bị Tuế Phá với Thiên Hư quậy phá cho nên không còn đủ lực để có thể chế được Tai Sát. Cữu Tía đang đến tọa cung này đúng vào Vận 8 và Thất Xích Lưu Niên tạo thành quẻ Tam ban. Gặp Tam ban Liền số thì khí Phương này sẽ được Thông. Vị nào đang kinh doanh, phải cạnh tranh ráo riết với thương trường có thể chọn hướng này. Vị nào ngày hai bữa đến sở làm thì không nên chọn hướng này xuất hành hái Lộc đầu năm, cho dù Lộc Tồn đang lãng vãng nơi đây chăng nữa. Như vậy, Quý vị nào đang kinh doanh và phải canh tranh khắc nghiệt với thương

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

11


trường đầu năm có thể chọn hướng này xuất B. Giờ Xuất Hành: Các giờ tốt có thể xuất hành ngày đầu năm Tết hành . Tân Mão: • Giờ Dần từ 3 đến 5 giờ sáng. 8. Hướng Tây Bắc: Khí hướng này thông nhờ gặp quẻ Tam Bam • Giờ Mão từ 5 đến 7 giờ sáng. Liền số. Tây-Tây Bắc khá bình an nhờ Long • Giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ sáng. Đức cầm chân được cặp Kình dương -Tuế Sát. • Giờ Thân từ 3 đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, Phương Tây Bắc - Bắc mới thực là • Giờ Tuất từ 7 đến 9 giờ tối. phương trọn Tốt để nghênh Tài. Đầu năm, quý • Giờ Hợi từ 9 đến 11 giờ tối. vị có thể chọn Phương này để xuất hành hái Năm nay Tân Mão, Thiên can Tân hành Kim, lộc. Vị nào tính kỷ, nhớ đi hơi lệch nghiêng về Mão điạ chi hành Mộc Kim đi khắc Mộc. Tân Bắc vài độ, Nhớ là Tài Thần đang ngự tại chính Mão có âm tự nhiên là Mộc, vận 8 Hạ Nguyên Bắc. Có điều, các tuổi sau đây, không phân Lưu Niên Thất Xích hành Kim - Kim lưu niên biệt Nam, Nữ năm nay tuyệt đối không nên cũng lại đi khắc Mộc. Màu của Xích Đỏ tươi. Màu Đỏ là màu của Hỏa hành từ Phương Nam. chọn xuất hành hướng Tây Bắc. Năm có âm Mộc gặp Hoả hoàn toàn bị tiết khí. Ất Sửu (1925), Giáp Tuất (1934), Quý Mùi Như vậy, năm nay Tân Mão không phải là năm (1943), Nhâm Thìn (1952 ), Tân Sửu (1961), tốt lành. Gặp năm xấu thì nên nhất định phải chọn hướng Tốt và giờ giấc thuận lợi nhất để Canh Tuất (1970 ), Kỷ Mùi (1979). may ra có thể hóa hung thành kiết. Không những các vị này kiêng kỵ xuất hành hướng Tây Bắc năm nay, mà trong quá khứ, Hy vọng đa phương diện thành công, cho dù vô tình chọn hướng giường nằm ngủ, Giãm thiểu nhất thiết nhân khổ thống hướng nhà, hướng bếp Tây Bắc thì chắc chắn cũng đã bị đắng cay nhiều rồi. Tóm lại, năm Ngay trang đầu của tập Trạch vận, tác giả đã in nay, ngoại trừ một số tuổi nêu trên phải cần đậm hai câu trên. Người viết bài này vay mượn tránh, thì Tây bắc là hướng Tốt để có thể xuất lại để làm quà chúc Tết cho người đọc vậy! hành đón Lộc, nghênh Tài đầu năm.

LỜI RU THÁNG GIÊNG Nam Giao

Tháng giêng như cặp mội gần Dao em chắp cánh Thiên Thần bay xa Phố buồn chỉ một mình ta Ôm trăm mộng dữ mù lòa đức tin Tháng giêng - còn nụ hoa trinh Mà sao ta thấy cuộc tình - vỡ tan Như em - khuấy động trăng vàng Như ta bỏ phố về ngàn -rừng cây Tháng giêng ngọc thạch màu mây Ta say chén rượu mơ đầy biển Sao

NỮA CHỪNG XUÂN San Jose mây trời đẹp lắm Vì có Anh bút giá sẽ tan Nên em thung lũng hoa vàng Gấm màu óng ả giămg ngang đông về Nơi đây lạ có cây trổ lá Nghĩa tri âm lã chã chạnh lòng Xuân qua sông đợi một dòng Xuân nay lại đến Anh mong ước gì? Nơi phương lạ có chi luyến nhớ

12

Anh thấy hồn bở ngỡ lắm không? Còn em xuân vẫn là đông Tơ trời se sợi chỉ hồng thuở xưa Nước văn minh thường ưa giả tạo Anh mong gì từ dạo chớm xuân Áo hoa em mặc vui mừng Nhưng lòng còn vẫn rưng rưng nỗi sầu Nữa chừng xuân về đâu nỗi nhớ Anh có nghe nức nở trong lòng Giá băng còn đọng bên song Nên buồn thơ rụng đôi dòng tả tơi Phương Nguyên

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

Cười ta - cười phận lao đao Ngã nghiêng theo gió lạc vào rừng mai Tháng giêng về - em có hay Mình ta vẫn uống rượu say - vì tình. Tháng giêng về - Xuân vẫn xinh Em như hoa nở lung linh sắc vàng... Tháng giêng về chuyện hợp - tan Ta cười - trăng nước ngỡ ngàng lời ru…


NHẬN LÀM & SỬA CHỮA BẢNG HIỆU - NEON SIGN

PRINTING & SIGNS NHẬN IN TẤT CẢ:

Business Card Biên Nhận Flyers Labels Posters Letterheads Hóa Đơn Envelopes FREE SHIPPING – Min. order $100

Special LOW PRICE FULL COLOR BANNER

CHUYỂN HÀNG ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC CỦA UPS Chuyển Hàng Khắp Hoa Kỳ và toàn Thế Giới Chuyển Xe trong nước Mỹ và về Việt Nam Nhận giao tận nhà cho các loại: Hoa, Bánh, Kẹo v.v.

CHUYỂN HÀNG VỀ VIỆT NAM Giao tận nhà – 1 Tuần Lễ

ĐIỆN THOẠI GỌI VIỆT NAM & KHẮP THẾ GIỚI

10

$

345 182 PHÚT SÀI GÒN

PHÚT TỈNH & DI ĐỘNG

Nhiều Chương Trình PINLESS: PAPA 2.9 (¢/phút) VIET TELECOM 3.5 (¢/phút) LUNEX TELECOM 4.6 (¢/phút) V247 3.7 (¢/phút) HAPPY TALK 5.5 (¢/phút)

PHỤC VỤ 24/24 P: 770.220.3037 P: 770.220.3047 C: 404.210.6280 Khu chợ Hòa Bình - Kế bên ABC Chuyển Tiền cho tất cả dịch vụ in ấn. Free: 877.269.7449 info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com ||Toll FaceBook.com/VietLifestylesMagazine 4897 Buford Hwy. Ste. 202 Chamblee, GA 30341

NHẬN IN

FULL COLOR

13


An exclusive interview with Viet Lifestyles By Thanh Mai

TOÙC TIEÂN Ca Só Treû Cuûa Traøo Löu Môùi Say mê với nghệ thuật - Đam mê chốn học đường

14

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Nhân vật đã được Ban Biên Tập chúng tôi chọn mời lên trang bìa báo kỳ này là nữ ca sĩ Tóc Tiên, tên của loài hoa Tóc Tiên mà mẹ đã ưu ái đặt cho cô. Nổi tiếng từ trong nước, Tóc Tiên được biết đến là nữ ca sĩ sinh viên, người hướng dẫn chương trình, và là một người mẫu của nhiều thương hiệu danh tiếng. Trong đời thường, cô từng là lớp trưởng, học sinh giỏi, và là sinh viên trường y khoa. Từ khi sang Hoa Kỳ từ đầu năm 2009, Cô đã được mời vào trung tâm Thúy Nga và xuất hiện trên video Paris By Night kể từ cuốn 96 đến nay. Tiếp xúc với Tóc Tiên, cho chúng ta một cái nhìn mới về người nghệ sĩ trẻ đa năng, đa tài, với nhiều hoài bão này. Có lẽ cô là đại diện hiếm hoi của những nghệ sĩ trẻ thuộc trào lưu mới, thực hành một cách nghiêm túc cả hai lĩnh vực "đường học vấn và đường nghệ thuật". Mời quý độc giả hãy cùng chúng tôi theo dõi buổi phỏng vấn với người nữ ca sĩ khả ái này.

đâu… nhưng kết quả thi Học Kỳ 2 năm lớp 8 TT nhớ mãi mình được điểm 10 tất cả các môn thi, trừ môn Văn được 9.5. Chính vì thế TT rất ít có thời gian đi chơi như các bạn trong lớp hoặc không có thời gian tụ tập với các ca sĩ khác sau giờ diễn. Đi hát xong là về nhà học bài, làm bài tới khuya rồi đi ngủ. Khi có các hợp đồng quãng cáo lại phải cắt bớt thời gian để đi quay hoặc chụp hình quãng cáo. Quay trong nước còn đỡ, có những hợp đồng phải qua Thái Lan hoặc Malaysia quay thì phải tranh thủ xin đi vào 2 ngày cuối tuần để tránh bỏ học.

TM: Mến chào Tóc Tiên, được biết TT đã đặt chân đến Mỹ được gần 2 năm nay, vậy bây giờ TT đã quen với đời sống ở Mỹ chưa?

Tóc Tiên: Thực ra cuộc sống nào cũng có những mặt tích cực và tiêu cực. Khi tất bật với công việc thì chỉ muốn được trốn vào 1 góc phòng thật bình yên, nhưng khi lặng yên quá lại nhớ công việc, nhớ sân khấu, nhớ khán giả… có lẽ TT tham lam và mâu thuẫn phải không, nhưng đó cũng là vòng xoay của cuộc sống mà TT chấp nhận và yêu thương nó.

Tóc Tiên: Xin chào chị TM và chào quý độc giả báo Viet Lifestyles. Hiện giờ TT gần như đã thích nghi được với cuộc sống ở đây rồi, không cảm thấy hụt hẫng và chán nản như những ngày mới qua nữa. TM: Khi còn ở trong nước, TT rất popular, vừa là ca sĩ, vừa người dẫn chương trình, và vừa người mẫu QC cho các thương hiệu nổi tiếng, điều này có ảnh hưởng gì đến việc học của TT lúc đó không? Tóc Tiên: Ngay từ năm TT bắt đầu đi hát chính thức thì việc học của TT đã xáo trộn và ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng may mắn TT có mẹ cũng là giáo viên nên mẹ sắp xếp thời gian học và đi diễn cho TT hết. Tuy nhiên rõ ràng TT đã phải học và làm việc gấp 2, gấp 3 của 1 học sinh bình thường hoặc của 1 ca sĩ chuyên nghiệp. TT nhớ năm 13t, TT ra Hà Nội diễn 1 chương trình khá quan trọng, nhưng đúng vào thời gian TT đang thi Học Kỳ 2, mẹ đã lên lịch để TT học ôn thi từng môn thật kỹ trước khi bay ra HN vào 3 ngày nghỉ lễ. Trong hành lý cũng được mang theo cả chồng sách vở ôn thi. Ban ngày ở khách sạn mẹ dò bài cho TT, tối ra sân khấu diễn, dù lần đầu tiên được ra Hà Nội, nhưng TT chỉ nằm trong khách sạn học bài chứ không được đi

TM: Khi ra hải ngoại, những ngày đầu ở Mỹ, chưa có nhiều người biết đến, TT có được cuộc sống của một người bình thường. TT thích cuộc sống nào hơn, của một người bình thường hay của một người nổi tiếng?

TM: TT có cảm thấy bị hụt hẫng với đời sống bên này không? Cái trở ngại nhất đối với TT khi hội nhập vào cuộc sống mới ở Hoa Kỳ là gì? Tóc Tiên: TT đã thực sự bị mất cân bằng trong thời gian đầu mới qua khi tất cả những gì quen thuộc với mình gần như biến mất… chung quanh xa lạ cả về không gian lẫn con người và cuộc sống… đã đôi lần T muốn quay về bỏ đi

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

15


chút bỡ ngỡ với khán giả hải ngoại, với những ca sĩ chưa quen, với cách làm việc nghiêm túc từ các bộ phận hậu đài…nhưng may mắn do TT đã quen diễn từ năm 4 tuổi nên sau vài câu hát dạo đầu, TT đã nhập tâm vào bài hát và lúc đó chỉ biết đến cảm xúc mà bài hát thể hiện rồi quên đi mình đang ở đâu…

những dự định tương lai… không bạn bè, không những buổi quay phim, chụp hình, gặp gỡ báo chí, không những tất bật trang điểm chạy show khắp thành phố mỗi đêm, không cả những chật chội xe cộ đông đúc trong những buổi sáng đến trường… ai ai cũng xa lạ và dửng dưng… những thủ tục giấy tờ rắc rối ở trường, ở lớp mà không ai giúp đỡ như ở nhà ba vẫn làm cho TT là những trở ngại đầu tiên… phải xoay sở 1 mình, phải đối diện cuộc sống và phải... khóc 1 mình bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày lúc mới qua… TM: Sự xuất hiện lần đầu tiên của TT trong cuốn video Paris By Night 96 với nhạc phẩm Tóc Mây đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán thính giả. TT có hồi hộp lắm không trong lần xuất hiện đầu tiên này? Cảm giác lúc đó như thế nào? Tóc Tiên: Hồi còn bé lắm, thỉnh thoảng TT có được xem những đĩa nhạc của trung tâm Thúy Nga, nhưng TT không để ý vì lúc đó chỉ thích nhạc thiếu nhi. 16

Sau này khi đi hát thì loay hoay suốt ngày việc học, việc đi hát, quay và chụp hình quảng cáo hoặc quay tivi, làm các talk show như đã nói ở trên, nên TT hầu như không còn thời gian để coi chính những show mình đã hát trên tivi hoặc các băng đĩa nhạc. Nhưng TT có nghe và biết đến trung tâm Thúy Nga và sự khác biệt về dàn dựng, tổ chức chương trình với các chương trình trong nước, nên khi được mời tham gia show đầu tiên, TT đã rất hồi hộp và

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

TM: Cơ duyên nào đã đưa TT đến với trung tâm Thúy Nga? Tóc Tiên: Khi TT qua Mỹ được 1 tuần thì ba mẹ TT nhận được tin cô Thủy, Giám đốc trung tâm Thúy Nga nhắn lên gặp nói chuyện. Trước đó cũng có 1 trung tâm khác mời TT ký hợp đồng với họ, nhưng ba mẹ TT từ chối. Khi gặp cô Thủy, cô đã bàn với ba mẹ TT chọn TT làm ca sĩ cho trung tâm với hợp đồng 3 năm và TT rất ngạc nhiên khi cô Thủy cho biết Cô đã xem và biết TT làm MC trong


nước 1 vài lần trên tivi. Sau 2 tuần đến Mỹ thì TT chính thức được ký hợp dồng với trung tâm Thúy Nga. TM: Một số fans/bloggers cho rằng từ khi TT xuất hiện trên Paris By Night, trông TT lớn hẳn ra, không còn nét nhí nhảnh trẻ trung như ngày nào. Theo TT, TT thích hình tượng mình nhí nhảnh trẻ trung hay thích hình tượng thiếu nữ trưởng thành? Tóc Tiên: TT đi hát chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi, nên thời gian ở trong nước TT hát những bài hát dành cho học sinh, sinh viên vì lứa tuổi học sinh cũng phù hợp với TT lúc đó. Khi vào trung tâm Thúy Nga, TT được chọn hát Tóc Mây, thực ra TT đã hát bài này từ năm 15 tuổi ở các phòng trà ở VN, nhưng có lẽ cùng với chiếc áo dài mà trung tâm Thúy Nga chọn cho TT mặc đã tạo nên hình ảnh dịu dàng, mềm mại của người thiếu nữ và may mắn đã được rất nhiều khán giả yêu mến. Điều này giúp TT nhận ra được phong cách phù hợp với mình và phù hợp với khán giả ở hải ngoại sẽ không là hình ảnh nhí nhảnh như thời học sinh nữa. TM: Tóc Tiên là người rất chú tâm vào việc học, là lớp trưởng và là học sinh giỏi của trường chuyên 10 năm liền, so sánh chương trình giảng dạy ở Hoa Kỳ và Việt Nam, TT thấy thích môi trường nào hơn? Tại sao? Tóc Tiên: TT xin đính chính là TT làm lớp trưởng 11 năm liền. TT thấy chương trình học ở Mỹ giúp học sinh phát triển tính cách độc lập và sáng tạo hơn học trong nước. TT thích nội dung giáo dục ở đây, được cập nhật và thiết thực với đời sống thực tế hơn thay vì chỉ là những lý thuyết suông trong sách vở. TM: Được biết TT từng mơ ước sẽ trở thành một bác sĩ tương lai, TT có chuẩn bị sẳn tâm lý là một khi được may mắn vào trường y khoa, công việc đi hát của TT có thể sẽ bị gián đoạn một thời gian vì nhu cầu của việc học. Đối với nghề showbiz, sự vắng bóng trên sân khấu một thời gian sẽ khó khăn khi trở lại. TT suy nghĩ gì về điều này? info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

17


Tóc Tiên: Ngay khi thi đậu vào trường Y Khoa ở VN, TT cũng đã chuẩn bị sẽ phải ngưng việc biểu diễn khi lịch học hoặc lịch thi căng thẳng, vì không chỉ ở Mỹ mà ngay trong nước, học trường Y thì khối lượng kiến thức nhiều gấp 3,4 lần so với học các trường Đại Học khác. TT không bối rối hoặc đắn đo nếu phải tạm xa sân khấu vì nhu cầu việc học đòi hỏi và TT tạm ngưng. Nếu mình còn duyên, nếu khán giả còn thương thì khi trở lại cũng sẽ được đón nhận, TT mong là thế. TM: TT muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa về ngành gì? Tại sao? Tóc Tiên: Khi thi vào trường Y ở 18

VN, TT muốn học chuyên khoa Nhi khoa vì TT thích sự hồn nhiên và ngây thơ của các bé. TT nghĩ làm việc cùng các trẻ thơ thì chắc mình cũng quên đi những lo lắng, những ganh đua của cuộc sống. Nhưng khi qua Mỹ, TT cảm thấy rất khó khăn để theo đuổi ngành y, nên TT đang dự định sẽ chuyển sang ngành Dược. Tuy nhiên, đó chỉ là ước mơ và hy vọng thôi. TM: Được biết, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh TT, lo lắng, chăm sóc cho TT từng ly, từng tí. Sang bên Mỹ này là xứ tự do, con cái đến 18 tuổi, bắt đầu ra riêng sống tự lập. TT thích được sống tự do hay vẫn muốn có mẹ bên cạnh mình mãi? Tóc Tiên: Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi TT đặt ra cho

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

chính mình và đôi khi TT mâu thuẫn trong câu trả lời. TT cũng muốn được tự do và độc lập để được là chính mình, để được lớn lên và trưởng thành, nhưng đôi lúc TT cũng băn khoăn liệu mình có thể đứng vững khi gặp những cạm bẫy hoặc những trở ngại trong cuộc sống khi không có mẹ luôn đứng ra chở che, bảo vệ!!! TM: Ba mẹ khó như vậy, làm sao Ba Mẹ lại để cho TT đi du học một mình được? TT có cảm thấy nhớ VN, nhớ nhà không? Tóc Tiên: Chính vì thế nên mẹ TT đã qua ở với TT bên đây nhiều hơn ở VN vì lo lắng và muốn chăm sóc TT.


TM: Mẫu người bạn trai lý tưởng là người như thế nào? Tóc Tiên: TT không đặt ra 1 khuôn mẫu nào vì TT nghĩ đều do duyên số, nhưng nếu được chọn, TT thích bạn trai là người trí thức, có nhân cách, có sự nghiệp ổn định, vị tha, và trên hết phải chung thủy trong tình yêu.

mà không phải che cái trán xấu xí của mình bằng mái tóc ngang. Có lẽ TT chỉ tự tin với nụ cười của mình thôi. TM: Khi TT được mời đi tham dự một buổi tiệc, TT muốn mình làm trung tâm của sự chú ý hay muốn hòa đồng với mọi người?

TM: TT có thể chia xẻ một vài bí quyết làm đẹp cho các bạn gái cùng trang lứa?

Tóc Tiên: Chắc chắn TT không muốn được chú ý vì sẽ phải giữ ý tứ và không được tự nhiên, đùa giỡn thoải mái với bạn bè chung quanh.

Tóc Tiên: Ôi, TT chẳng có bí quyết làm đẹp nào đâu, TT lười biếng với chính bản thân mình nữa kìa.

TM: Cuối cùng, trong chủ đề "năm mới, làm mới với chính mình", TT có dự định gì mới cho chính mình và con đường nghệ thuật trong năm nay?

TM: Mỗi khi nhìn vào gương, TT thích gì nhất về mình? Điểm nào chưa hài lòng lắm về mình?

Tóc Tiên: Năm nay T sẽ cố gắng hoàn thành album đầu tiên tại hải ngoại với sự giúp đỡ của trung tâm Thúy Nga và sẽ chuyển tiếp vào 1 trường đại học.

Tóc Tiên: TT chỉ ước ao trán mình đừng rộng, đừng cao để được để mái tóc dài buông xuôi

VÀI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ TÓC TIÊN: • Ngày Sinh Nhật: 13/05/1989 • Giới thiệu nhân vật hay sách yêu thích: Những con chim ẩn mình chờ chết, Cho tôi 1 vé đi về Tuổi Thơ. • Màu sắc yêu thích: Tím, xanh ngọc. • Nhà hàng hay món ăn ngon nhớ hoài: phở, Bánh tráng phơi sương (Tây Ninh ) cuốn thịt luộc và đủ thứ rau miền Tây . • Fans liên lạc bằng cách nào: facebook Toctientocmay • Bật mí một bí mật về TT mà chưa có nhiều người biết: 18 t sau khi đậu ĐH mới được xài điện thoại. Rất khó phải đứng yên 1 chỗ kể cả khi đang hát.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

19


meet

20

"Holly's signature style contains lots of geometric pattern lavished onto simply cut garments; big, luxurious, simple shapes with bold jewellery; bejewelled crystallised dresses and an eclectic mix of modern materials with a high end finishsignature style contains lots of geometric pattern lavished onto simply cut garments; big, luxurious, simple shapes with bold jewellery; bejewelled crystallised dresses and an eclectic mix of modern materials with a high end finish." ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

21


Ngày Xuân Mua Vui Với

TRUYỆN KIỀU Đoạn Trường Tân Thanh tức Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du là một áng văn chương tuyệt tác của nền văn học Việt Nam, được phổ cập sâu rộng trong mọi từng lớp dân gian, từ trí thức cho đến bình dân. Sở dĩ được như vậy là vì ngoài giá trị độc đáo của văn chương, Truyện Kiều còn gói ghém những thực trạng xã hội với những tình tiết tâm lý éo le khiến người đọc có thể tìm thấy đâu đó trong Truyện Kiều hoàn cảnh và tâm trạng của chính mình rồi ngâm lên cho khuây khỏa nỗi lòng. Chẳng hạn như chúng ta, những kẻ đang sống nơi đất khách quê người bèn mượn hai câu Kiều để gởi gấm tâm trạng nhớ nước, thương nhà: Đoái trông muôn dặm tử phần, Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. Còn những kẻ chán ngán thế thái nhân tình, gác kiếm sống như một ẩn sĩ, xa lánh cõi trần ô trọc đầy gió tanh mưa máu rồi ngâm hai câu Kiều này để ký thác tâm sự mình: Từ nay khép cửa phòng thu, Chẳng tu mà cũng như tu mới là. Hay trong thời chiến tranh, người chồng đi chinh chiến ở chiến trường xa, người chinh phụ ở lại quê nhà chăn đơn gối chiếc, đêm đêm nhìn ánh trăng tưởng nhớ đến chồng rồi ngâm lên hai câu: Vầng trăng ai xẻ làm đôi, Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.

22

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

Lê Thương


VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

PHAÏM TAÁN QUYEÀN 5039 N. 19th Ave. Ste. 6, Phoenix, AZ 85015

NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄP VEÀ PHAÙP LYÙ. LICENSED IN ARIZONA & NEVADA. CHUÙNG TOÂI BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI CHO THAÂN CHUÛ TOÁI ÑA!

THÔNG THẠO TIẾNG VIỆT

CHUYEÂN MOÂN

LUAÄT PHAÙ SAÛN - BANKRUPTCY -CHAPTER 7 &13 Seõ xoùa boû nhieàu moùn nôï Nôï theû tín duïng, caù nhaân Nôï tieäm, cô sôû, beänh vieän - Business Coù theå xoùa boû 2nd Mortgage/Home Equity Line Seõ giöû laïi nhieàu moùn taøi saûn: Nhaø, Xe, Tieäm vaø Tieàn Höu Boång.

LUAÄT TAI NAÏN XE COÄ - PERSONAL INJURY Boài thöôøng toái ña, nhanh choùng - Leä Phí 25% Seõ daønh quyeàn lôïi cuûa thaân chuû ñeán cuøng Vaên Phoøng seõ lo taát caû töø A-Z

LUAÄT GIA ÑÌNH - FAMILY LAW Ly dò xin quyeàn giöõ con, caáp döôõng con Thaân chuû ñöôïc gaëp tröïc tieáp Luaät Sö

LUAÄT TAI NAÏN CÔ SÔÛ - WORKER’S COMP LUAÄT HÔÏP ÑOÀNG - CONTRACT DISPUTES THÖÔNG MAÏI - BUSINESS LITIGATION DI CHUÙC & UÛY THAÙC - WILLS & LIVING TRUSTS

COÙ GIAÙ ÑAËC BIEÄT CHO ÑOÀNG HÖÔNG VIEÄT NAM Phone

Fax

602.218.7296 602.702.5211

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

23


Hoặc những kẻ bị thất tình nhiều lần, yêu lần nào cũng dang dở cho nên vì tình mà tâm hồn điên đảo, vì tình mà áo nảo tâm can rồi chán đời, hận đời bèn mượn hai câu Kiều để chửi đời: Chém cha cái số hoa đào, Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi! Cụ Nguyễn Du và nữ sĩ Hồ Xuân Hương chửi đời mà không thô tục. Cụ Tố Như thì “Chém cha cái số hoa đào. Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi!”. Còn nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng.” Cái triết lý mà cụ Nguyễn Du gởi gấm trong Truyện Kiều là thuyết “Tài mệnh tương đố” cho nên cụ mở đầu tập Truyện Kiều bằng hai câu: Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Đôi khi những người có tài cũng khốn khổ lắm vì “Chữ tài liền với chữ tai một vần” hay “Tài tình chi lắm cho trời đất ghen”. Truyện Kiều là một áng văn chương tuyệt tác, vì thế không những người ta đọc, người ta ngâm những vần thơ tuyệt tác này mà người ta còn làm thơ vịnh Kiều, đố Kiều, lẩy Kiều, bói Kiều... VỊNH KIỀU: Nhiều nhất là thơ vịnh Kiều của 24

tao nhân mặc khách và nổi tiếng hơn cả là một bài tổng vịnh và 20 bài thơ “Vịnh Kiều” của cụ Chu Mạnh Trinh. Về vịnh Kiều có ba phái, phái khen Kiều như Chu Mạnh Trinh. Còn phái chỉ trích Kiều thì có Nguyễn Công Trứ và phái trung dung như Tản Đà v...v… Xin trích đăng một vài bài trong “Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập” của Chu tiên sinh: Cuốn ngỏ rèm xuân trải mấy sương, Sắc tài chi lắm để làm gương! Công cha bao quản liều thân thiếp, Sự nước xui nên phụ nghĩa chàng. Cung oán nỉ non đàn bạc mệnh, Duyên may dun rủi lưới Tiền Đường. Hai bên vẹn cả tình cùng hiếu, Đem bắc đồng cân đáng mấy vàng. (Chu Mạnh Trinh) Và sau đây một bài khác cũng của cụ Chu Mạnh Trinh: Thằng bán tơ kia giở mối ra, Làm cho bận đến cụ Viên già. Muốn êm phải biện ba trăm lạng, Khéo xếp nên liều một chiếc thoa. Đón khách mượn màu son phấn mụ, Bán mình chuộc lấy tội tình cha. Có tiền việc ấy mà xong nhỉ, Đời trước làm quan cũng thế a? Trong khi Chu Mạnh Trinh hết sức bênh vực Kiều thì Nguyễn Công Trứ lại nghiêm khắc lên án Kiều nào là mất nết, nửa đêm lẻn sang nhà Kim Trọng rồi lấy hết Mã Giám Sinh đến Thúc Sinh, Từ Hải..., trong vòng 15 năm lưu lạc đã làm vợ không biết bao nhiêu người: Đã biết má hồng thời phận bạc, Trách Kiều nhi chưa vẹn tấm lòng vàng. Chiếc quạt thoa đành phụ với Kim lang,

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

Nặng vì hiếu, nhẹ vì tình thôi cũng phải. Từ Mã Giám Sinh cho đến Từ Hải, Cánh hoa tàn đem bán lại chốn thanh lâu. Bấy giờ Kiều còn hiếu vào đâu? Mà bướm chán, ong chường cho đến thế! Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa, Đọan trường cho đáng kiếp tà dâm! Bán mình trong bấy nhiêu năm, Đố đem chữ hiếu mà lầm được ai. Nghĩ đời mà ngán cho đời! (Nguyễn Công Trứ) Còn cụ Tam Nguyên Yên Đỗ cũng mỉa mai Thúy Kiều và cười Kim Trọng cố tình nhặt cánh hoa tàn đã lấm bùn nhơ: Kiều nhi giấc mộng thật nên cười, Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi. Số kiếp bởi đâu mà lận đận? Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi. Cành hoa vườn thúy duyên còn bén, Ngọn nước sông Tiền nợ chẳng xuôi. Không trách chàng Kim đeo đẳng mãi, Khăng khăng vớt lấy một phần đuôi. (Nguyễn Khuyến) Và phái trung dung: Giọt nước Tiền Đường chẳng rửa oan, Phong ba chưa trắng nợ hồng nhan. Lòng tơ còn vướng chàng Kim Trọng, Gót ngọc chưa phai chốn thủy quan. Nửa giấc đoạn trường tan gối điệp, Một dây bạc mệnh đứt cầm loan. Cho hay những kẻ tài tình lắm, Trời bắt làm gương để thế gian. (Phạm Quý Thích dịch) Cũng thuộc phái trung dung, Tản Đà vịnh Thúy Kiều hầu rượu Hồ Tôn Hiến: Tiếng súng ân tình bốn mặt ran, Tướng quân chi tiếc cánh hoa tàn. Đôi hàng nước mắt, đôi làn sóng, Nửa đám ma chồng, nửa tiệc quan.


Tổng Đốc ví thương người bạc mệnh, Tiền Đường chưa chắc mả hồng nhan. Trơ trơ nấm đất bờ sông nọ, Hồn có xa nghe mấy tiếng đàn. (Tản Đà) Cũng về vịnh Kiều, còn có một giai thoại lý thú với quan án sát Từ Đạm ngày trước, giai thoại được truyền tụng như sau: Một hôm lính hầu có bắt giam một thư sinh ngông cuồng. Đêm đã về khuya mà chàng thư sinh cứ ngâm Kiều vang dội. Lính canh la mắng bắt im, nhưng chàng thư sinh cãi lại rằng: “Quan lớn ra lệnh tống giam, chứ có ra lệnh cấm ngâm Kiều đâu?” Sự cãi cọ ồn ào làm mất giấc ngủ của quan án, quan truyền giải chàng thư sinh lên hầu. Thấy nói là học trò biết chữ nghĩa lại thích ngâm Kiều, quan án bèn ra lệnh phải làm một bài thơ vịnh Kiều, nếu bài thơ hay thì sẽ được tha tội và thưởng cho ba quan tiền, còn nếu bài thơ dở sẽ bị đánh đòn ba roi, bắt trở lại nhà giam và phải ngậm miệng không được ngâm nga gì nữa.

Đáng chú ý là hai câu thơ: Nợ trước hẹn hò con đĩ Đạm, Duyên sau gặp gỡ bố cu Từ. Hai câu này thật tài tình, câu trước nói lên việc Thúy Kiều viếng mả Đạm Tiên trong tiết Thanh Minh, còn câu sau tả lúc Kiều gặp gỡ Từ Hải. Nhưng hai câu thơ ấy lại ghép tên quan án sát Từ Đạm, với danh xưng là “con đĩ Đạm” và “bố cu Từ”. Tuy vậy quan án Từ Đạm với tinh thần một nhà nho trọng lời hứa nên phải nuốt giận khen bài thơ hay, thưởng chàng thư sinh ba quan tiền và ra lệnh tha chàng thư sinh “ngông” thích ngâm vịnh Kiều.

hiểm hóc về truyện Kiều để thử thách xem người đọc có thật thuộc, thật nhớ về Kiều hay không. Ngày xưa, nhất là vào những ngày xuân người ta có các hội vui để hai bên nam nữ hát đố nhau về truyện Kiều thật hào hứng và trước khi đố, cả hai phe nam nữ đồng hát lên những câu hát trống quân để tăng phần trữ tình:

Còn trong dân gian thì có cái thú “Đố Kiều”, tức là đặt ra những câu đố nhiều khi rất

Quan án sát ra đầu đề: “Vịnh thân thế nàng Kiều”. Chàng thư sinh suy nghĩ một lát rồi ứng khẩu đọc bài vịnh như sau: Khóa cửa phòng xuân để đợi chờ, Mà em mất nết tự bao giờ. Chàng Kim mê gái công đeo đẳng, Viên ngoại chiều con chết ngất ngơ. Nợ trước hẹn hò con đĩ Đạm, Duyên sau gặp gỡ bố cu Từ. Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng, Còn trách làm chi chú bán tơ. info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

25


Một đàn cò trắng bay chung, Bên nam, bên nữ ta cùng hát lên. Hát lên một tiếng linh đình, Cho loan sánh phượng, cho mình sánh ta. Những câu đố Kiều trong dân gian còn truyền tụng như sau: NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh đã thuộc lòng, Đố anh kể được hai dòng toàn nôm? NAM ĐÁP: Này chồng, này mẹ, này cha, Này là em ruột, này là em dâu. NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh thuộc đã thông, Đố anh kể được hai dòng toàn nho? NAM ĐÁP: Hồ công quyết kế thừa cơ, Lễ tiên binh hậu, khắc cờ tập công. NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh thuộc từ lâu, Đố anh đọc được một câu mười người? NAM ĐÁP: Hai bên mười vị tướng quân, Đặt gươm, cởi giáp trước sân khấu đầu. (Lúc Từ Hải sai binh sĩ rầm rộ đến đón Kiều) NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh thuộc đã nhiều, Đố anh đáp được câu Kiều ngàn năm? NAM ĐÁP: Anh hoa phát tiết ra ngoài, Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh thuộc đã lâu, Đố anh đọc được hai câu hết Kiều? 26

NAM ĐÁP: Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh. NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh thuộc từng vần, Đố anh kể được ba lần trăm năm? NAM ĐÁP: Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Rằng trăm năm cũng từ đây, Của tin gọi một chút này làm ghi. Người đâu gặp gỡ làm chi, Trăm năm biết có duyên gì hay không. NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh thường đọc luôn, Đố anh kể được, bốn buồn, bốn khi? NAM ĐÁP: Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa? Buồn trông ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu? Buồn trông ngọn cỏ rầu rầu, Chân mây mặt nước một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. (Tả cảnh buồn lúc Kiều ở Lầu Ngưng Bích) Và: Khi tựa gối, khi cúi đầu, Khi vò chín khúc, khi chau đôi mày. NỮ ĐỐ: Truyện Kiều anh thuộc đã nhiều, Đố anh kể được câu Kiều mười cho? NAM ĐÁP: Làm cho cho mệt cho mê, Làm cho đau đớn ê chề cho coi! Đã cho lấy chữ hồng nhan, Làm cho cho hại, cho tàn, cho cân!

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

Từ nãy giờ phe nữ đố phe nam và phe nam đã đối đáp trôi chảy, mạch lạc, suông sẻ. Để tiếp tục mua vui bằng trò chơi trữ tình, bây giờ đến phiên phe nam đố phe nữ: NAM ĐỐ: Thấy em hay đọc truyện Kiều, Cho nên anh hỏi mấy điều xem sao. Kiều Vân em chị thế nào? Tuổi ai hơn kém, má đào giỏi giang? NỮ ĐÁP: Hỏi chi ngoắt ngoéo hỡi chàng? Thúy Kiều là chị rõ ràng hẳn hoi. Hai người cùng vẻ sinh đôi, Chàng xem trong truyện, chàng thời hiểu ra. Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Hai người một tuổi, một năm, Lấy đâu hơn kém mà thăm hỏi dò? Kiều càng sắc sảo mặn mà, Cho nên bạc mệnh ai mà chẳng hay! NAM ĐỐ: Thúy Kiều sao tệ lắm thay, Phụ lòng Kim Trọng, nước mây sao đành? Cầu Lâm chàng đoái chút tình, Hàm oan những để một mình chịu riêng. Uổng công thuê Lẫm, Thúy Hiên, Uổng công thề thốt chẳng nên việc gì! NỮ ĐÁP: Thực chàng vụng nghĩ chẳng suy! Thau đồng lẫn lộn, bấc chì chưa tinh. Thúy Kiều là bậc bi kinh, Chàng Kim cũng bậc trâm anh con nhà. Có đâu ép liễu nài hoa, Có đâu tang bộc như là ai kia. Bởi chưng gia biến trăm bề, Bán mình trăm lạng đền nghì muôn chung. Dở dang duyên phận vợ chồng, Đó là tại bởi tơ hồng cợt trêu,


Anh mà đáp được em thì cho không.

Âu là cũng tại ông xanh, Vẽ ra cho đủ mọi vành mà chơi. Sự tình em đã kể rồi, Xin chàng suy nghĩ liệu lời khen chê! Phe nữ đối đáp cũng trơn tru suông sẻ không thua gì phe nam, chứng tỏ phe nữ cũng thuộc Kiều rành mạch. Để tiếp tục cuộc chơi, phe nữ đố tiếp phe nam, lần này các nàng ra quân bằng các câu đố càng hiểm hóc hơn với những lời hứa hẹn đong đưa trữ tình: NỮ ĐỐ: Đầu Kiều có một chữ nho, Anh mà giải được em cho làm chồng, Giữa Kiều có một chữ thông, Anh mà giảng được bế bồng em đi. Cuối Kiều có một chữ chi,

NAM ĐÁP: Đầu Kiều nói đến nho phong, Vương Quan là chữ nối dòng nho gia. Giữa Kiều cũng đã nghĩ ra, Như anh giảng được em là của anh. Đêm ngày một mực giấu quanh, Rày lần mai lữa như hình chưa thông. Cuối Kiều cũng đã nghĩ xong, Em đừng hối hận đổi lòng mà sai. Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Em ơi bước lại cho gần, Một lời em hứa thánh thần chứng tri...

trong hai câu kết của Đoạn Trường Tân Thanh một cách thật khiêm nhường: Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh. Kính chúc quí độc giả một Năm Mới Dồi Dào Sức Khỏe – An Khang – Thịnh Vượng Tiền vào như nước Sông Đà, Tiền ra nhỏ giọt như cà-phê phin. Lê Thương Richmond-Virginia – Xuân 2011

Thi hào Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế không những một áng văn chương tuyệt tác mà còn những thú vui tao nhã nữa. Tuy thế, Tố Như tiên sinh đã viết

Phôû Ñaø

Laït

SAÏCH • NGON • NHANH CHOÙNG • GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

Haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quí khaùch NGOAØI MOÙN PHÔÛ ÑAËC BIEÄT CHUÙNG TOÂI COØN COÙ

HAPPY HOURS 3pm -6pm (daily) Bia 50% Off Khai vị 30% Off

Chim cuùt Roâ-Ti - Boø cuoán haønh Buùn boø Hueá - Thòt söôøn nöôùng Ngheâu xaøo göøng haønh Mì La-Kai vaø caùc moùn aên thuaàn tuùy khaùc ÑAËC BIEÄT: TAÁT CAÛ MOÙN AÊN KHOÂNG DUØNG BOÄT NGOÏT

7707 S. Kyrene #106 - Tempe, AZ 85284

480.755.7272

S. Rural Rd.

M-Th: 11am -9:30pm Fr-Sat: 11am-10pm Sun: 11am - 9pm

S. Kyrene

HOURS:

W. Elliot Rd.

W. Warner Rd.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

27


28

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

29


TRÔÛ VEÀ NAM GIAO

30

Hôm nay đất trời như chuyển gió và hình như có lẫn đôi chút mây mưa. Cứ nói đến Xuân về thì lòng tôi lại thôi thúc nhớ mãi những ngày tháng xưa cũ. Chuyện của những người ra đi khỏi quê hương vì làm ăn, vì miếng cơm, vì manh áo. Họ cũng cần có tấm lịch trong tâm tư tình cảm để dọn ngày trở về trước lúc giao thừa - vui với niềm vui của một mái ấm gia đình trong những ngày Tết đến. Họ sẽ trở về dù sống hay là đã chết. Sống trở vể đoàn tụ với người thân thuộc cho dù vẫn còn nghèo hay đã khắm khá tiền bạc trong túi. Sang giàu, hèn kém không phân biệt nữa, họ sẽ về và về với tâm trạng vui vẻ pha lẫn hạnh phúc dù đã chờ, đã đợi thời khắc nầy rất lâu. Đêm giao thừa - đó là đêm nối tiếp thời gian từ năm cũ bước sang dần dần qua năm mới. Thời gian đó rất quan trọng, mà ai ai khi sống xa quê cũng phải biết trở về.

Đêm giao thừa thật khôn cùng và thật sự là đêm nối kết giữa người sống và người đã qua đời sống khác từ hôm qua hay từ những năm tháng xa xưa. Có không ít người không tin về những điều - mà họ cho là kỳ quặc - là khó hiểu - là không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng đa số người trong chúng ta, họ đều có lòng tin như thế. Nghĩa là tin tưởng có những linh hồn của những người thân thuộc, giòng họ đã chết từ nhiều đời trước. Họ đã trở về cùng với người sống trong gia đình hưởng khói hương cúng lễ. Lời khấn nguyện trong đêm giao thừa như có thêm sức mạnh hun đúc những linh hồn trở về quây quần vui vẻ với thân bằng quyến thuộc trong thời gian nầy. Họ có để mắt nhìn những người thân thuộc, con cháu ruột rà của họ đang vui đùa khấn lễ tên tuổi của họ quay về chung vui trong

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

những ngày Tết. Hãy thử tưởng tượng đứng nhìn thật lâu những nén hương trầm đang nghi ngút khói và cho đến một lúc nào đó, những tàn nhang vẫn không không rã ra rớt xuống mặt bàn thờ, mà lại cuộn tròn thành từng vòng xoắn màu trắng xám, đem lại cho gia đình niềm vui lớn là đã có những linh hồn ông bà cô bác trở về đây chứng kiến cảnh sum hợp của gia đình. Không một ai có thể nhìn thấy được những linh hồn đã trở về trong những ngày Tết để chan hòa niềm vui cùng với những người thân thuộc của mình, và cũng không một ai có thể khẳng địng là không có vong linh người thân trở về trong những ngày Tết ấy. Cớ sao họ lại phải cúng kiến linh đình và vui chơi hạnh phúc trong những ngày Tết. Phải có và tất nhiên phải có trong đức tin của họ.


Nhớ lại gần đến ngày đưa ông Táo bà Táo về chầu nhà trời, là gia đình cha mẹ tôi lại phải sửa soạn bánh trái và nhang đèn cùng với các con cháu đến phần mộ của ông bà cha mẹ được chôn cất ở khu đất hoang của làng để làm sạch cỏ quanh những mộ phần đó... Gọi là tảo mộ - không phải đợi đến tiết thanh minh tháng ba như phong tục của người Trung Quốc. Sau khi giẫy sạch cỏ xong thì những người lớn trong họ đã bày ra bánh trái đặt trước mỗi ngôi mộ của người thân và đốt nhang khấn vái linh hồn người chết về an uống với gia đình, con cháu cho vui nhà,vui cửa và phò hộ cho mỗi thành viên trong gia tộc được khang an và làm ăn phát tài. Không những đặt bánh trái nơi phần mộ của người thân, ba mẹ tôi cũng đặt một ít bánh trái vào những ngôi mộ xung quanh với vài nén hương mời về ăn uống chung vui với vong linh của ông bà cha mẹ mình. Thật vậy đó, rải rác xung quanh khu đất làm nghĩa trang của làng, nhiều gia đình cũng đến đây sớm hơn hai hoặc ba ngày trước đó, họ cũng cúng kiến, giẫy sạch cỏ quanh phần mộ người thân. Tôi vẫn còn thấy những tờ giấy vàng bạc được đặt dưới một cục đá lớn và được chia đều trên những phần mộ quanh đây. Nhều gia đình cũng đã đến đây trước gia đình ba mẹ tôi một vài giờ hoặc đến sau một vài giờ, họ cũng đang bày lễ vật cúng kiến và cùng ăn tại chỗ với vong linh người quá cố. Họ cũng nói cười vui vẻ, thân mật chào hỏi nha. Không khí ngày tảo mộ rộn ràng niềm vui đầy ấm cúng. Có những năm quá bận rộn vì công việc làm ăn, không thể tảo mộ người thân sớm hơn ngày đưa ông Bà Táo về nhà trời, ba mẹ tôi cũng có khi tảo mộ ông bà sau ngày đưa ông bà Táo. Vì hoàn cảnh làm ăn của mỗi người, mỗi gia đình cho

nên cũng không nhất thiết phải tảo mộ ông bà trước ngày đưa ông bà Táo. Chậm hơn vài ngày sau khi đưa ông bà Táo về chầu trời cũng được. Miễn sao cho đến ngày giáp đêm giao thừa thì mọi chuyện tảo mộ phải làm xong. Phong tục tập quán truyền nhau từ ngàn xưa cho đến bây giờ về việc cúng kiến cũng không có gì thay đổi cho lắm. Tôi nghĩ cho cùng, sau khi đã chuẩn bị xong những tập quán ấy, thì trong giấc ngủ mọi người sẽ được thanh thản hơn, an nhiên hưởng được không khí đầm ấm mà cả một năm trời dài đăng đẳng không một ai có được giây phút thoải mái vui sướng nầy. Trong thâm tâm mọi người, những vong linh người chết sẽ nhận ra được những tình cảm của những người thân thuộc đang sống dành cho họ, tất nhiên họ cũng sẽ nhận được sự phò hộ từ những vong linh ông bà cô bác thân thuộc cho họ được hưởng những may mắn bất ngờ trong làm ăn và hạnh phúc tràn đầy trong mái ấm của gia đình. Và họ cũng đã ngủ trong những giấc chiêm bao nhuộm màu phúc đức, tài lộc dồi dào. Chính những mong ước ấy đã làm cho những người còn sống tăng thêm sức lực và tin tưởng mạnh hơn về tương lai tươi sáng hơn trong năm mới.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

31


Năm cũ rồi sẽ qua đi với bao nỗi khó khăn và nghèo khó. Với bao nhiêu mồ hôi nước mắt trong công việc. Từng tràng pháo đỏ thi nhau nổ giòn giã khắp mọi hang cùng, mọi ngõ hẽm thay cho tiếng trống lịnh xuất phát tiến lên giành phần may mắn đầu năm. Trẻ nhỏ cũng vui đùa vô tư với những phần bánh và bao lì xì màu đỏ từ tay của ông bà cô bác thân tộc, sau khi nhận được lời chúc mừng sống lâu, sống thọ của con cháu. Tất cả mọi người cùng vui trong ngày đầu năm. Ngày đầu năm mới mọi người không nhắc tới năm cũ, ngày tháng cũ.. Họ đã xem như bước qua một vùng đất khác, ngày tháng khác rồi. Mọi chuyện làm ăn sẽ mới hơn, tăng tiến hơn. Họ nghĩ như vậy. Trong năm mới, giờ mới, ngày mới với quần áo mới, tôi cũng ngồi ghế trên chia bao lì xì cho các em cháu. Nhìn thấy các em, cháu rạng rỡ niềm hân hoan trên gương mặt - cũng như tôi - trong ngày tháng Tết xa xưa - lăng xăng, líu xíu mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Ngày tháng ấy qua mau, chỉ còn lại trong tâm hồn tôi những hình ảnh, những cử động vui tươi - mỗi lần tôi chợt nhớ, chợt trở về với quá khứ những ngày Tết năm nào. Hơn sáu mươi mùa Xuân trôi qua thật mau. Hơn sáu mươi cái Tết mà tôi được hưởng cái không khí rộn ràng đó trên quê hương mình. Và chỉ có trong ngày Tết, tôi mới sống lại bên những kỷ niệm êm đềm đó. Những người thân thuộc lớn tuổi của tôi đã mất hút đi từ một cõi đời nào

32

khác. Nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn còn tin tưởng những linh hồn của họ vẫn còn sống và vẫn còn lẫn khuất đâu đây. Có thể, có người đang ở bên tôi, đang phò hộ tôi - mỗi lần tôi nghĩ đến họ như là tôi đang có thêm một sức mạnh để sống vững chảy trên cõi đời nầy. Tôi không phải là người khó quên đi nguồn cội, gốc tích của mình. Nhưng đứng về phương diện tâm linh mà nói tôi vẫn tin rằng - con người đang sống vẫn có thể đang sống bên những người đã quá cố - Những vong linh của những người quá cố cũng đang sống bên chúng ta hằng ngày, đã qua lại bên chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy được. Đó là hiện tượng tâm linh. Đó cũng là vật chứng làm cho chúng ta càng tin tưởng hơn về vong linh của những người đã chết. Nếu không, thì làm sao ta có thể xem được phim ma, phim quỷ... Những người viết truyện phim, đạo diễn phim chắc cũng có sự tin tưởng ấy như tôi - như chúng ta đã tin về phần đời sống của họ. Năm mới đã về, mọi người cũng sẽ bước chân trở về nơi mình đã từng sinh sống, đã từng lớn lên. Tôi cũng vậy. Trong năm mới, tôi cũng đang nhận thêm một tuổi mới. Không nhận thì cũng không được. Mọi người trong chúng ta đều nhận thêm tuổi mới. Hãy mừng vui mới đúng chứ. Nhưng cũng có người mừng và cũng có người không thích. Như tôi, tôi rất mừng vì thêm được một tuổi mới, thêm được sức khỏe mới, thêm được một niềm vui mới,

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

thêm được bạn hiền mới và đang nhận được tấm vé tàu đi về quê hương. Không biết lúc nào chuyến tàu mang con số trên vé tôi nhận - sẽ khởi hành - sẽ lăn bánh. Cũng đành vậy thôi. Tôi cũng sẽ trở về nhà - nơi tôi đã được sinh ra và sống vui chơi suốt thời tuổi trẻ. Nơi đó chắc chắn sẽ là nơi bình yên và hạnh phúc. Tôi đang chờ chuyến tàu ấy. Chờ tiếng còi tàu với số vé trên tay.


Tic Tac

SỬA CHỮA COMPUTER Remove Virus Upgrade Soft/Hardware Unlock Passwords

Computer Services & Cargo

Mở cửa 7 ngày 10:30AM – 7PM www.tictac-computers.com 3153 Shallowford Rd. Chamblee, GA 30341 Có bán điện thoại

Computer Karaoke Flat Panel TV Oven (Lò Nướng) Kim Tự Điển

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

SỬA CHỮA

PINLESS PAPA/LUNEX

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Làm công hàm độc thân - Gia hạn passport Thông dịch các loại giấy từ Việt – English và ngược lại

BÁN VÉ MÁY BAY VỀ VIỆT NAM

No e-Ticket - Quí vị sẽ cầm vé trong tay khi lên máy bay

BÁN THẺ ĐIỆN THOẠI GỌI VIỆT NAM Âm thanh rõ ràng - Không mất phút

PINLESS - PAPA - LUNEX - V247

CHUYỂN TIỀN VỀ VIỆT NAM

Từ 6-18 tiếng đồng hồ đến người thân của quí vị

CHUYỂN HÀNG VỀ VIỆT NAM Giao hàng đến tận nhà!

4

$ 25

/Lbs Sài Gòn

4

$ 75

/Lbs Tỉnh

Chuyển thư khẩn cấp trong vòng 2-3 ngày cho Thành Phố và 3-4 ngày cho các tỉnh Chuyển Sửa Ensure Chính Hiệu về Thành Phố $92 và Tỉnh $97

BẢO ĐẢM VÀ UY TÍN ĐỂ PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH GẦN XA

TEL. 404.835.7828 FAX. 404 - 551 - 2098 info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

33


paris

coù gì laï khoâng em?

Tôi lưu lạc ở quê người đã trên hai mươi lăm năm. Kiếp sống lưu vong trên cõi tạm không có gì hứng thú. Nhất là những lần nàng xuân tìm đến với nhân gian, tôi nhớ những cái Tết ở quê nhà kinh khủng! Không còn nữa những nao nức đợi chờ xuân Tết. Không còn nữa những xôn xao bận rộn quét dọn nhà cửa, chăm sóc những chậu mai, lan. Tất cả đã nát tan ủ rủ từ ngày tôi cùng gia đình định cư nơi đất khách. Paris vùng đất an lành cho chúng tôi nương náu từ hơn hai mươi lăm năm qua. Thời gian vội vã trôi qua không tiếc nuối. Rồi cũng quen dần đi với những chuỗi ngày quạnh hiu vắng lặng, nhất là khi mùa đông hiện diện trên xứ sở này... Tâm sự ấy biết tỏ cùng ai? Ngoài những dòng chữ nói hộ nổi lòng? Hơn hai mươi lăm năm với bao đổi thay của thời thế và của cả lòng người. Tôi cảm được nổi chán nản mỏi mệt của cuộc đời. Tết, Tết, Tết bao nhiêu cái tết đã qua? Mà cái mong chờ một mùa xuân vinh quang chưa thấy, hay chẳng bao giờ tới nữa???? Bạn bè từ khắp nơi email, điện thoại thăm hỏi năm nay "Paris có gì lạ không em?" Câu hỏi mượn ý thơ của thi sĩ Nguyên Sa thật hay và vô cùng thi vị. Tôi xin kể bạn nghe vài sinh hoạt của Paris trong những ngày cuối năm 2010 và bước qua những ngày đầu của năm con mèo bé nhỏ dịu dàng. Năm nay cái lạnh tìm đến với Paris rất sớm. Ngay từ đầu tháng 12, trời Paris trắng xóa một mầu tuyết lạnh, có nhiều ngày giao thông trên nước Pháp phải gián đoạn vì tuyết phủ mù trời. Buồn lắm, nhất là những ai có một mình còn thấy cô đơn tột cùng nữa chứ không đùa. Mà cũng tội nghiệp cho các công nhân viên phải lặn lội dưới trời mưa tuyết vì miếng cơm manh áo. Sức chịu đựng của con người qua bao nhiêu gian nan của cuộc đời quá bền bỉ và cũng có khi đi đến tử biệt không ngờ. Như câu chuyện của một cô gái bị giựt bóp trên bến xe metro Etien Marcel vào chiều ngày 27 tháng 12 và bị hung thủ xô xuống đường rầy xe lửa luôn. Cái đau lòng ở đây vì nạn nhân là một phụ nữ VN, cô chỉ mới 27 tuổi, tên Nguyễn Vy Anh. Nhìn ảnh cô được phổ biến trên diễn đàn điện tử, ai ai cũng ngậm ngùi thương xót vì cô quá trẻ và lại rất xinh xắn, sáng sủa. Vậy mà sao mệnh cô lại quá yểu? Văn phòng liên lạc các hội đoàn người Việt tự do tại Pháp đã đứng ra tổ chức tang lễ cho cô Nguyễn Vy Anh. 34

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Vào ngày 8 tháng 1 năm 2011, tổng hội sinh viên VN tại Paris có tổ chức một buổi lể tưởng niệm anh Trần Văn Bá tại chùa Khánh Anh. Đã hơn hai mươi năm qua, năm nào lễ tưởng niệm anh Bá cũng được tổ chức rất trọng thể tại Paris, chỉ riêng năm nay 2011, buổi tưởng niệm đã bị dời vào một ngôi chùa ở ngoại ô Paris với một không gian nhỏ hẹp. Việc này gây thất vọng cho những người tranh đấu không ít và cũng làm buồn lòng cho những người yêu mến anh TVB. Nhà văn Đinh Lâm Thanh có viết một bài báo đăng trên trang báo điện tử HVHNVTD mang tên "CHUYỆN ĐÁNG BUỒN HAY KHÔNG?" Bài viết đáng để mọi người đọc và suy nghĩ về những con người hoạt động chính trị tại Paris. Như thường lệ, hàng năm hội Hải Quân Hàng Hải của QLVNCH đều có tổ chức ngày HÒANG SA tại nhà thờ Saint Hippolyte, số 27 avenue de Choisy, quận 13 Paris, vào ngày 23 tháng 1. Được biết sau phần lễ tưởng niệm giáo sư Nguyễn Văn Canh (chủ tịch Uỷ Ban Bảo Vệ Toàn Vẹn Lãnh Thổ) đến từ Hoa Kỳ sẽ thuyết trình đề tài "Mối nguy cơ của dân tộc do đảng Cộng sản VN đưa tới". Buổi lễ tưởng niệm này do ông Đặng Vũ Lợi tổ chức. Kế tiếp là những hội chợ Tết Tân Mão tại Paris. Đầu tiên là ngày 29 tháng 1, văn nghệ

mừng xuân của văn phòng Liên Đới Xã Hội tổ chức với sự ủng hộ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp và hội Người Việt Vùng Val de Marne từ 13 giờ đến 18 giờ rưỡi cũng tại nhà thờ Saint Hippolyte ở Porte de Choisy. Ngoài sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng tại Paris, còn có những tiếng hát dễ thương của các em nhỏ thuộc lớp việt ngữ Văn Lang, hài kịch và gian hàng hội đoàn triển lãm. Đặc biệt, năm nay có hội thi hóa trang vừa vui vừa lạ . Vào cửa miễn phí. Kể từ lể ra mắt LÀNG NAM QUAN của ban Hướng Đạo Trưởng Niên năm 2005 đến nay đã sáu năm trôi qua, năm nào làng Nam Quan cũng tổ chức hội Tết tại Espace Antoine Saint Exupéry de Wissous. Những hội Tết của làng Nam Quan rất tưng bừng náo nhiệt, ai đã từng tham dự chắc không bao giờ quên được những phút giây cảm động ấy. Khai mạc chương trình luôn luôn có một đàn lân đi chúc Tết cộng đồng, cùng những tràng pháo đỏ nổ tung trời. Sau đó đồng hương mới lần lượt vào hội trường dự lễ chào quốc kỳ Việt Nam và Pháp. Dĩ nhiên cuối phần nghi lễ và văn nghệ giúp vui, ban ẩm thực của làng Nam Quan không quên đãi cộng đồng người một bữa tiệc trà (réception et apéritifs) ngon ngọt và nồng ấm. Các bác và các chị thành viên của làng Nam Quan làm bếp ngon không thể tưởng! Gia đình

Hướng Đạo đã có tinh thần tương thân tương ái từ những ngày còn ở trong nước, nay với kiếp sống lưu vong các anh chị vẫn không quên và vẫn luôn phát triển truyền thống ấy với đàn hậu duệ của chúng ta. Hy vọng một ngày tươi sáng làng Nam Quan lại trở về cùng với cổng chào Nam Quan Bắc Việt! Chỉ còn non một tháng nữa thôi, người Việt chúng ta lại sẽ đón mừng một mùa xuân Tân Mão. Buồn vui lẫn lộn nhưng chắc chúng ta không bao giờ quên được quê hương của chúng ta. Dù ở nơi nào trên xứ lạ, chúng ta cũng có thịt, mỡ, dưa, hành, câu đối đỏ, nơi nào chùa chiền cũng nghi ngút khói hương, nhưng bạn có thấy mai vàng không thắm, không đẹp bằng mai ở Sài gòn? Hoa đào, hoa cúc không tươi bằng cúc đào ở VN? Và lòng người? Có an bình bằng những năm xưa? Tối hôm qua, con bé cháu điện thoại thăm và nhắc: TẾT CỦA MÌNH sắp tới chưa bác? Tôi bồi hồi xúc động vì không ngờ con bé 15 tuổi biết nhớ đến Tết của mình. Nó dùng danh từ thật cảm động TẾT CỦA MÌNH. Tôi vẫn ước mong đàn con cháu của chúng ta đừng quên nguồn gốc Việt Nam của mình, dù ở chân trời góc biển nào! Lê Hoàng Lan

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

35


THIÊN THANH RESTAURANT PHỞ 24/7 5219 Buford Hwy., Doraville, GA 30340 (Trong khu Pinetree Plaza, kế bên tiệm uốn tóc Phượng)

770-676-0512 BÚN THỊT NƯỚNG

PHỤC VỤ CÁC MÓN ĂN: Chả Giò, Gỏi Cuốn, Bánh Mì, Bánh Canh Bánh Mì Bò Kho, Phở Bò, Phở Gà, Phở Tôm, Bún Bò Huế, Bún Mọc, Bún Riêu, Hủ Tiếu Đồ Biển, Hủ Tiếu Nam Vang, Cơm Tấm-Bì-Xường-Chả.

ĐẶC BIỆT:

CƠM TẤM

Lẫu Bò, Bò Nướng Lá Lốt, Chim Cút Rô-ti, Chân Gà Rút Xương, Gỏi Đu Đủ Khô Bò và nhiều món ăn khác

GIẢI KHÁT:

CHẢ GIÒ

BÚN MỌC

Cà Phê, Sinh Tố, Nước Ngọt, Beer.

I-285

McDonald

Dollar Tree THIEN THANH Shallowford Rd.

36

I-85

Buford Hwy.

N

5219 Buford Hwy., Trân Trọng Kính Mới Doraville, GA 30340 Mở Cửa 7 Ngày (Trong khu Pinetree Plaza, kế bên tiệm uốn tóc Phượng và đối diện McDonald)

770-676-0512

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

24/24


Y DƯỢC VIỆN ACUPUNCTURE & HERBS LLC

CHÂM CỨU & THUỐC BẮC

ĐỊA CHỈ: 4548 N.19 Ave, Phoenix AZ 85015 (Trong khu Da Vàng Restaurant)

GIỜ LÀM VIỆC: Thứ hai- Bảy 9 am-6 pm Chúa nhật: 10 am-5 pm Nghỉ ngày Thứ Tư

(602) 589-1800 Bác sĩ KENNEDY VÕ, OMD, NCCAOM, LAc., Ph.D. Tel:

Phòng mạch được trang bị đầy đủ các dụng cụ y khoa và có rất nhiều loại thuốc viên do chính Bác Sĩ Kennedy Võ bào chế. Bác sĩ Kennedy Võ đã từng phục vụ bệnh nhân tại Orange County, California, Hoa Kỳ.

CHUYÊN TRỊ: *Sạn thận - Tiểu đường - Huyết áp cao. *Mất ngủ - Kém ăn - Tiểu đêm - Tiểu nhiều lần. *Sa tử cung - Huyết bạch - Kinh nguyệt kéo dài ngày. *Tê bại - Bán thân bất toại . * Viêm gan - Vàng da . * Loét bao tử - Đầy hơi - Ợ chua - Yếu đường ruột. *Mụn - Nám - Ngứa - Ghẻ lở. *Thiếu dinh dưỡng – Xuống cân. *Yếu sinh lý - Xuất tinh sớm. *Di tinh - Mộng tinh. *Bong gân - Trật khớp.

ĐẶC ĐIỂM: * Cung cấp đầy đủ các loại thuốc bắc. * Phối hợp Châm Cứu để trị bệnh có hiệu qủa hơn. * Có thuốc xông giải cảm - Thuốc mát - Thuốc xông nhà - Xông tiệm. * Có thuốc tiềm gà - dê - bò. * Thuốc rượu bổ dưỡng - Tăng cường sinh lực - Mạnh gân cốt. * Thuốc rượu võ gia truyền - Rượu xoa bóp. * Nhiều loại cao đơn hoàn tán.

ĐẶC BIỆT:

Ở xa chẩn bệnh qua điện thoại. Gởi thuốc đi tất cả các tiểu bang và nhiều nước trên thế giới. Nhận đặt làm thuốc tể - Thuốc viên theo ý quí khách.

Bác sĩ KENNEDY VÕ hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương

(602) 589-1800

Xuân Tân Mão 2011, Y Dược Viện Acupuncture & Herbs LLC kính chúc quý Đồng Hương một năm mới An Khang, Thịnh Vượng và tràn đầy Hạnh Phúc. info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

37


LEÃ TUYEÂN THEÄ NHAÄN CHÖÙC NHIỆM KỲ 2 CỦA THỐNG ĐỐC BREWER

38

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí khá long trọng và trang nghiêm, với sự tham dự của gần 2000 người, bao gồm đại diện thượng viện, hạ viện, các ban ngành, giới truyền thông, cùng gia đình và thân hữu. Chúng tôi được mời tham dự với tư cách vừa là thành viên của ban cố vấn thống đốc về vấn đề Á Châu & Thái Bình Dương, vừa là đại diện hai cơ quan truyền thông Mỹ Việt: Đài Tiếng Nước Tôi Arizona và tạp chí Việt Lifestyles.

"Arizona" miêu tả một Arizona hiền hòa yên lành với cảnh đẹp kỳ quang thiên nhiên hùng vĩ Grand Canyon, khu phố đất đỏ Sedona trữ tình lãng mạng. Điểm nỗi bật nhất là bài hát còn ca ngợi người dân Arizona hiền lành, chăm chỉ trong cuộc sống. Nội dung đầy ý nghĩa của bài hát gợi lên niềm tự hào và sự gắn bó của mỗi người công dân hiện đang sinh sống trên vùng đất "nắng đẹp, ấm tình người" Arizona.

Đúng 12 giờ, buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào cờ và hát quốc ca Hoa Kỳ. Ngay sau khi bài quốc ca Hoa Kỳ vừa kết thúc, tất cả mọi người được xem màn trình diễn trên không khá ngoạn mục và hào hùng của bốn chiếc phi cơ phản lực F-16 bay lượn trên bầu trời, ngay trên dinh thống đốc nơi diễn ra buổi lễ tuyên thệ nhậm chức. Màn biểu diễn này phô trương sức mạnh của không lực Hoa Kỳ đặt tại Arizona, Luke Airforce Base.

Buổi lễ diễn ra khá ngắn gọn, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, kết thúc đúng 1 giờ trưa. Sau đó, tất cả quý vị quan khách được mời sang công viên Westley Bolin đối diện để dùng tiệc trưa. Tại đây, chúng tôi có cơ hội được tiếp xúc với thống đốc Brewer, cùng một số các giới chức khác. Trong số đó, một người mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ đó là Luật sư Barry Wong, một nhà chính trị gia nổi bật trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu chúng ta tại Arizona. Và thế là một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với LS Barry Wong đã diễn ra.

Thống đốc tiểu bang Arizona Jan Brewer, thuộc đảng Cộng Hòa, hôm thứ Hai ngày 3 tháng 1 năm 2011vừa qua, đã chính thức tuyên thệ cho một nhiệm kỳ bốn năm sắp tới đây. Năm 2009, Bà Brewer lúc đó giữ chức vụ Ngoại Trưởng tiểu bang Arizona, đã được thăng chức trở thành Thống đốc Arizona, sau khi người tiền nhiệm của bà là cựu Thống đốc Janet Napolitano được Tổng thống Obama bổ nhiệm vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ An Ninh Quốc Phòng. Vào thời điểm ấy, khi bà Brewer lần đầu tiên tuyên thệ nhậm chức Thống đốc, bà đã hứa sẽ cân bằng ngân sách tiểu bang Arizona bằng cách cắt giảm chi tiêu. Lần này, sau khi được đắc cử trong kỳ bầu cử tháng 11 vừa qua, bà Brewer thừa nhận rằng bà vẫn còn đang phải đối mặt với "một nhiệm vụ chưa hoàn thành" trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ngân sách của tiểu bang Arizona. Trong buổi lễ nhậm chức lần này, bà Brewer cam đoan là khi bà rời chức vị Thống Đốc, cuộc khủng hoảng ngân sách Arizona cũng sẽ được chỉnh đốn. Thêm nữa, bà cũng nhấn mạnh trong buổi lễ rằng bà sẽ không phụ lòng người dân Arizona đã trao gởi niềm tin ở nơi bà.

Ngoài Thống Đốc Jan Brewer, tham gia buổi lễ nhậm chức còn có một số quan chức khác vừa mới đắc cử và cũng đã lần lượt đọc lời tuyên thệ như: Ngoại Trưởng -Ken Bennett, Chưởng Lý Bộ Tư Pháp - Tom Horne, Thủ Quỹ - Doug Ducey, Trưởng Ty Giáo Dục - John Huppenthal và Thanh tra hầm mỏ - Joe Hart. Chương trình còn có sự hiện diện của một số quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, đã làm phép và cầu nguyện cho thống đốc, các viên chức đắc cử, và người dân Arizona được sống trong an bình, tự do, và công lý. Một nghệ sĩ mang tên Dolan Ellis mặc áo màu cờ Arizona, đã góp vui trong chương trình khi vừa đệm đàn guitar, vừa hát bài ca mang tên "Arizona" sáng tác bởi nhạc sĩ Rex Allen Jr. Bài hát

Thế Khương: Là một nhà chính trị gia người Mỹ gốc Á Châu khá nổi tiếng tại Arizona, LS có những chia xẻ gì đối với những người trẻ gốc Á Châu, muốn đi theo con đường hoạt động chính trị vào dòng chính như ông? LS Barry Wong: Tôi nghĩ một ví dụ điển hình như hôm nay, trong buổi lễ tuyên thệ nhận chức của thống đốc Brewer cùng một số quý vị quan chức cao cấp khác, có sự hiện diện của một nhóm người Mỹ gốc Á Châu tham dự. Phần đông, nhiều người Mỹ gốc Á Châu chúng ta không quan tâm lắm đến chính trị, hay không

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

39


thích dính dáng đến chính trị. Một điều quan trọng chúng ta nên nhớ đó là trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ít nhiều đều trực tiếp hay gián tiếp liên đới đến chính trị, từ giáo dục, đến an ninh, cấp cứu, y tế, thương mại, v.v... tất cả đều được điều hành bởi một nguồn máy chính trị. Điều đó không phải là một điều xấu, đó là một điều tốt, cho thấy tất cả chúng ta sống trong một môi trường mà mọi ngành, mọi giới, mọi người đều cần đến sự tương trợ lẫn nhau. Chúng ta sinh ra và trưởng thành ở đất Mỹ, phần đông các cha mẹ Á Châu đều khuyên con mình lớn lên trở thành những bác sĩ, kỷ sư, hay các ngành nghề thực dụng khác, chứ ít có cha mẹ nào khuyên con cái, khi lớn lên hãy trở thành một chính trị gia cả. Nói đến đây, Thanh Mai đã ngắt lời Ông: Vậy thì tại sao LS lại chọn con đường chính trị? LS Barry Wong cười lớn trả lời: Bởi vì tôi là đứa con ngỗ nghịch không chịu nghe lời khuyên của ba mẹ tôi. Tôi cũng đã nghe lời ba mẹ tôi đó chứ, tốt nghiệp ngành luật, để rồi sau đó chuyển hướng sang chính trị… Thanh Mai đã hỏi tiếp: Thế thì ông có thích con đường chính trị không?

40

LS Barry Wong: Dĩ nhiên tôi phải yêu thích nên mới theo đuổi cho đến ngày hôm nay. Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cám ơn đến cộng đồng Việt Nam đã ủng hộ tôi trong thời gian qua, từ khi tôi đắc cử vào Hạ Viện trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, cho đến khi tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Arizona Corporate Commissioner, và hai lần ra tranh cử gần đây. Chính sự yêu thương, tin tưởng và ủng hộ của các bạn đã giúp tôi có thêm niềm tin để tiếp tục theo đuổi con đường chính trị mình đang đi... Thanh Mai: Chúng ta vừa mới ăn mừng Tết dương lịch và sắp sửa chuẩn bị đón Tết âm lịch, năm Tân Mão, ông có lời chia xẻ gì trong ngày đầu năm? Barry Wong vẫn nở nụ cười tươi trên môi đáp: May mắn là chúng ta có đến hai lần đón mừng năm mới, Tết Tây vừa qua, và Tết Ta sắp đến. Tuy nhiên, chúng ta sống ở Arizona nói riêng, hay trên nước Mỹ nói chung, chúng ta phải biết mở lòng mình ra, để hòa vào đời sống và văn hóa của người bản xứ bởi vì chúng ta sống trên đất Mỹ, thì tất cả văn hóa, tập tục, và điều lệ của xứ Mỹ này đều ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ sống hòa đồng mà

không bị cách ly. Luật của nước Mỹ ngăn cấm sự cách ly, đối xử dị biệt hay kỳ thị. Khi chúng ta tự ý chỉ muốn sinh hoạt và giao du với người đồng hương của mình trong một nhóm nhỏ, thì tự chúng ta, chúng ta đã tình nguyện ly gián mình với các cộng đồng khác, nhất là người bản xứ. Mặc dù biết rằng đa số chúng ta không có cảm thấy thoải mái lắm khi giao tế với các cộng đồng bạn hay người bản xứ, nhưng chúng ta phải cố gắng khắc phục điều này. Tôi cho một ví dụ, nếu bạn là người Mỹ gốc Việt và bạn tự hào về văn hóa Việt Nam của bạn, bạn nên trở thành một vị sứ giả để giới thiệu về sự giàu đẹp của văn hóa Việt Nam đến các cộng đồng khác hay người bản xứ.

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Đôi khi, bạn sẽ gặp phải một vài người thiếu hiểu biết có những lời lẻ thiếu tế nhị và có thể sẽ xúc phạm đến tự ái của bạn. Tôi khuyên bạn đừng buồn, vì họ chỉ là một thiểu số. Phần đông người Mỹ họ rất quý mến và tôn trọng những người tự hào và hiểu biết về văn hóa gốc của họ. Tôi khuyên các bạn trẻ hay những ai có dự định đi vào con đường chính trị, hãy mạnh dạng tiếp bước. Tôi sẽ luôn ủng hộ và sẳn sàn chia xẻ với bạn bất cứ thông tin gì cần đến. Cộng đồng chúng ta cần nhiều người Mỹ gốc Á Châu đại diện ở các cấp chính quyền và ban ngành. Chúc bạn may mắn. Chúc mừng năm mới đến với tất cả quý độc giả Việt Lifestyles và cộng đồng Việt Nam khắp nơi. Cám ơn các bạn đã ủng hộ tôi trên con đường chính trị trong thời gian qua và sắp tới. Thanh Mai & Thế Khương

PHÒNG CHO THUÊ APARTMENT FOR RENT 745 N. Arrowhead Dr. Chandler, AZ 85224 2 phòng ngủ 1 phòng tắm Khu yên tịnh cách chợ Lee Lee 2 miles Bãi đậu xe rộng rãi.

Tiền thuê hàng tháng $595.00 Xin vui lòng gọi số điện thoại 480-338-6532 để biết thêm chi tiết.

$595 tháng

2 Br., 1 Bath Quite neighborhood. Approx. 2 miles to Lee Lee Oriental Market, Lee Sandwitch

Rent $595 /month

Please call 480-338-6532 for more information

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

41


FIRSTAR REAL ESTATE 4819 N. 35th AVE., PHOENIX, AZ 85017 ĐINH TỰ CƯỜNG Real Estate Broker (từ năm 1986) tiến sĩ luật khoa cựu cao học khóa 8 QGHC

602-249-2399

Chuyên bán Nhà Ngân Hàng Tịch Thu (bank owned Properties) từ $ 19,000 Sau những thăng trầm của thị trường địa ốc, bạn đã thủ đắc được gì?

NHANH CHÓNG - THÀNH TÍN - ĐƯỢC VIỆC

WESTAR TAX SERVICES 4819 N. 35th Ave., Phoenix, AZ 85017

602 - 249 - 2399 ĐINH TỰ CƯỜNG

KHAI THUẾ: CÁ NHÂN - THƯƠNG NHÂN - CÔNG TY - HÙN HẠP Nhận khai thuế cho tất cả tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ hành nghề từ 1986 42

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


NHỮNG BỨC ẢNH

2010 SỬNG SỐT NHẤT NĂM

Những bức ảnh gây ấn tượng mạnh nhất đã được tạp chí Time lựa chọn để phản ánh các sự kiện diễn ra trên khắp thế giới trong năm qua.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

43


Đấu sĩ người Tây Ban Nha Julio Aparicio đang bị một con bò tót móc vào họng và lôi đi trong một trận đấu ở San Isidro Feria, Madrid. Aparicio may mắn sống sót.

Vệt dầu loang đỏ đen trên bờ biển đảo Grand Terre, bang Louisiana, Mỹ sau vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon của hãng BP hồi tháng 4.

Một con cá chết dưới lòng hồ chứa khô cạn do hạn hán nghiêm trọng nhất trong một thế kỷ qua ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Obama đang đi xuống khán đài trong một trận mưa lớn khi đang tham dự một sự kiện nhân ngày Chiến sĩ trận vong ở Elwood, Illinois.

Hình vẽ của các tay súng Taliban trên bức tường một toà nhà mà giờ là trung tâm chỉ huy của tiểu đoàn số 1 của lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ tại Musa Qala. 44

Ruồi bâu kín mũi một em bé Pakistan tại một lều tạm bên đường ở Nowshera sau khi ngôi nhà của gia đình em bị ngập trong trận lụt lịch sử.

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Cựu đệ nhất phu nhân Philippines hôn chiếc quan tài bằng kính chứa thi thể chồng bà, cố tổng thống Ferdinand Marcos.

Một nhà sư Tây Tạng đang ném thi thể một em nhỏ đã chết xuống giàn thiêu ở huyện Yushu, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc sau trận động đất hôm 19/4 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Một con lừa đang mang các thùng phiếu tới những ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc Kabul, Afghanistan.

Giới chức Ecuador đã bắt giữ một chiếc tàu ngầm dài 33m của bọn buôn lậu ma tuý tại một vùng rừng gần biên giới Colombia.

Một chiếc xe của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ, nhìn từ phía biên giới Mexico, đang di chuyển gần núi Otay ở ngoại ô San Diego, California.

Xương, nội tạng của động vật chết treo trên cây và vứt bừa bãi trên nền đất tại Gadabedji, Niger, nơi các lái buôn đã mua xác động vật chết để chế biến rồi chuyển tới Nigeria.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

45


Lì xì... kiểu mới

Thấy năm nào cũng lì xì trẻ con hàng xóm sang chúc Tết bằng tiền sợ chúng nó ... chán nên Ông Hoàng quyết địng sẽ thay đổi cách lì xì năm nay. Nhân có con gà luộc cúng giao thừa chưa ăn tới, ông Hòang quyết định năm Tân Mão này ông sẽ lì xì chúng bằng ....thịt gà. Như mọi năm, ba đứa trẻ con hàng xóm sang chúc Tết. Đứa bé thứ nhất đến chúc Tết, ông Hoàng hỏi nó. -Quê cháu ở đâu? -Dạ con sinh ở Thủ Dầu Một ạ. -Vậy Ông lì xì cho con đầu con gà nhé! Đứa bé thứ hai đến chúc Tết. -Quê con ở đâu? -Dạ con sinh ở Tỉnh Móng Cái ạ. - Giỏi, vậy Ông lì xì cho con cặp giò gà nghen. Đến lượt đứa bé thứ ba đến chúc Tết. -Ờ còn con nữa, con có biết con sinh ra ở đâu không? -Dạ con sinh ở Tỉnh Hậu Giang nhưng con không đói nên sẽ không ăn gì đâu Ông ạ!!!

GARDEN

Baùn caùc loaïi caây AÙ Chaâu vaø Hoa Kyø: CAÂY AÊN TRAÙI: maän, cam ngoït, quít saønh, böôûi Bieân Hoøa, cam quaát, cherry Goø Coâng, oåi xaù lò, hoàng gioøn, nhaõn, v.v. HOA vaø CAÂY KIEÅNG: hoa mai, hoa söù, hoa Ngoïc Lan, döøa, Bonsai, v.v. Nhaän delivery vaø troàng caây cho thaân chuû. Giaù thaáp so vôùi caùc nôi khaùc, ñaëc bieät chuùng toâi coù baùn caùc loaïi chaäu vôùi giaù wholesale. 1842 West Clarendon Avenue - Phoenix, AZ 85015 (Naèm treân ñöôøng 19th Ave, gaàn chôï Lôïi Nam)

Môû cöûa moãi ngaøy, töø 8AM- 6PM 602.595.5350 hoaëc 602.366.5856 46

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

47


NUOÂI MEØO Treân Ñaát Myõ Tôi tuổi con mèo, chồng tôi tuổi cọp, nên có lẽ hai đứa tôi có số mắc nợ loài mèo. Ai cũng biết ở Mỹ nuôi chó, nuôi mèo là chuyện không đơn giản. Dân Mỹ coi chó mèo như con, đem khám sức khỏe định kỳ, tắm rửa, săn sóc, nâng niu như thành viên gia đình. Có nhiều người bị bệnh không dám đi bác sĩ mà dám bỏ ra vài trăm bạc đem chó đi nhổ răng! Chưa kể nuôi chó mèo còn hơn có con mọn, đi đâu chơi cũng phải canh cánh lo, nhờ, hoặc mướn người chăm sóc. Đó là lý do mà chúng tôi "ghiền" nuôi mèo chó lắm, nhưng vẫn không dám "bạo gan." Hồi nhỏ tôi và chị tôi hay đứng hàng giờ ở tiệm bán thú trong mall nhìn mấy con chó con, mèo con. Sau này thì chúng tôi nựng nịu mèo hàng xóm cho "đỡ ghiền!" 48

Thế mà ai ngờ được bây giờ chúng tôi sở hữu ba con mèo, còn "adopt" thêm một con mèo hoang trong xóm nữa! Chuyện chúng tôi nuôi mèo thật tình cờ, nhưng nói theo thuyết nhà Phật thì âu cũng do cơ duyên! Thường thường mèo hoang đi qua lại trong xóm nhà tôi không hiếm, nhưng mấy con mèo này thấy người thường hay bỏ trốn. Hai năm trước có một con mèo vằn màu xám ve vãn ở sân sau nhà tôi, thấy chúng tôi đến gần nó không bỏ chạy mà còn quấn theo chân, nhõng nhẽo nằm lăn ra đất, muốn được nựng nịu. Con mèo chắc mới được chừng 6 tháng tuổi, mặt còn "con nít" lắm! Nó có cái đuôi dài, xù lên như đuôi sóc, mặt mũi hiền lành, dễ thương, kêu meo meo nho nhỏ đòi ăn.

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Lúc đầu chúng tôi chỉ cho nó ăn "đại khái", dần dần mỗi ngày 2-3 bữa, rồi nó thành "mèo nhà" của tôi lúc nào không hay. Nó khôn lắm, biết nhận ra tiếng xe chúng tôi, mỗi ngày đi làm về nó đang nằm trong bụi cây, chạy ra săn đón chúng tôi như con chó con. Chúng tôi không biết được nó mèo đực hay cái, chỉ thấy râu nó dài quá nên đặt tên nó là "Whiskers." Vài ba tháng sau Whiskers được nuôi ăn tẩm bổ lớn nhanh như thổi, tự nhiên sân sau nhà tôi có thêm nhiều mèo hoang đến, trong đó có một con mèo đen thui là lì nhất, đuổi hoài không đi. Cho đến lúc này thật sự chúng tôi vẫn tưởng Whiskers là con trai, cho đến một ngày tôi bắt gặp cảnh Whiskers với anh chàng mèo đen lãng tử đang "tình tự" sau nhà. Tôi và chồng tôi tái mặt, không biết phải làm sao. Chuyện gì phải đến cũng đến, Whiskers vài tháng sau bụng càng ngày càng to, cả đám mèo hoang từ từ trốn biệt! Chúng tôi chán nản tiên đoán chắc đám mèo con kỳ này đẻ ra sẽ "đen thui" giống bố, nhưng biết làm sao được, đâu thể nào nhẫn tâm bỏ Whiskers đi. Tháng tư năm đó chúng tôi đã dự định đi Châu Âu chơi, nhưng canh cánh lo không biết ngày nào Whiskers sẽ hạ sanh. May quá Whiskers "bể bầu" đúng một tuần trước khi chúng tôi đi vacation. Chiều hôm đó Whiskers một hai cào cửa đòi vào cho bằng được trong garage, rồi leo vô một cái thùng giấy trống nằm. Tôi cũng nghi là Whiskers

sắp chuyển bụng nên lót sẵn giấy báo và quần áo cũ trong thùng. Tội nghiệp Whiskers phải "đi biển một mình" vì hôm đó chúng tôi đã lỡ có hẹn đi ăn tiệc nhà bà con nên không ở nhà với Whiskers được. Khi chúng tôi về đến nhà đã thấy Whiskers nằm trong thùng mặt mũi bơ phờ, trên bụng ngo ngoe mấy con mèo con nhỏ xíu đen thui nhìn như mấy con chuột! Đến hôm sau mới đếm ra là có 5 con mèo con! Ngày chúng tôi đi vacation, mấy con mèo con vẫn chưa mở mắt. Whiskers thương con lắm, cả ngày nằm trong thùng cho con bú. Chúng tôi đi hai tuần, phải nhờ ba mẹ tôi qua nhà mỗi ngày cho Whiskers ăn. Ngày nào ba mẹ tôi cũng "update" cho tôi qua phone về mấy con mèo con. Ngày chúng tôi về mấy con mèo con đã đổi khác, mắt xanh tròn xoe như viên bi, mặt mày bụ bẫm, mon men muốn leo ra khỏi thùng. Con đen tuyền được đặt tên là Blackie, con đen có bốn chân trắng được gọi là Whitesox, một đứa có vằn xám nhìn y chang Whiskers được gọi là Little Whiskers, một đứa lông vằn như trái dưa hấu nên tôi gọi là Watermelon, và đứa nhỏ con nhất nhìn từ xa đến giống con khỉ con được gọi là Monkey! Tự nhiên cuộc sống của chúng tôi bị xoay vần theo sáu con mèo! Ngày nào vợ chồng tôi cũng loay hoay với bầy mèo con, pha thêm sữa tập cho tụi nó uống để tụi nó khỏi đeo theo mẹ quá nhiều, rồi tập cho tụi nó biết dùng thùng litter box để đi

vệ sinh! Có một dạo không biết sao mẹ con Whiskers bị tiêu chảy hết mấy ngày liền, chúng tôi phải luộc gà cho 6 con mèo ăn cơm trắng với gà. Tôi không dám đậu xe trong garage nữa vì nơi này đã trở thành giang sơn của mấy mẹ con tụi nó. Tối nào đi làm về chúng tôi cũng xuống chơi đá banh với đám mèo con thật vui! Vui thi vui thật nhưng chúng tôi canh cánh lo, làm sao nuôi nổi cả bầy mèo, nhất là đám mèo con càng lớn càng "quậy." Tôi vô sở làm gặp ai cũng hỏi có muốn nuôi mèo không. May quá có một bà Mỹ làm chung là dân nuôi mèo "thứ thiệt," chuyên môn đi cứu mấy con mèo hoang về cưu mang rồi đem cho người ta nhận về nuôi. Bà này khuyên tôi là ráng nuôi mấy con mèo đến ít nhất là 3 tháng rồi đem đi "thiến" và chích ngừa đầy đủ, xong bà ta có thể giúp kiếm người adopt mèo giùm chúng tôi. Bà này cũng dặn đi dặn lại là phải đem Whiskers đi cắt buồng trứng cho sớm chứ không thôi chừng vài tháng nữa là chúng tôi sẽ lãnh thêm một bầy mèo con khác vì mèo sinh sản rất mau, một năm có thể đẻ đến 3, 4 lần! Vợ chồng tôi nghe đến đây là tái mặt, vội vã gọi phone khắp các viện thú y trong vùng làm hẹn đưa Whiskers đi mổ. Chỗ rẻ nhất chúng tôi tìm được là của một ông bác sĩ người Phi, vừa mổ vừa chích ngừa rabies mất $130. Những clinic khác đòi ít nhất là $250, nghe xong muốn té xỉu, nhất là khi nghĩ đến

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

49


chuyện còn 5 con mèo con ở nhà! May quá bà bạn tôi sau đó chỉ cho tôi biết là hội Humane Society của mỗi thành phố có dịch vụ "fixing" mèo với giá rẻ nhằm mục đích giới hạn sự lan tràn của mèo hoang. Họ vừa mổ, vừa chích ngừa rabies, ngừa bệnh cảm cúm, ngừa leukemia (ung thư máu), trị bọ chét, cắt móng chân,... một con mèo cái mất $50, mèo đực $40. Họ cũng bắt chúng tôi phải mua license cho mấy con mèo, một hình thức để những người nuôi thú phải giữ trách nhiệm cho thú vật của mình. Appointment rất khó lấy, nhưng sau khi gọi phone tới lui mấy lần tôi cũng đem được hết đám mèo con đi mổ. Nhờ vụ đi mổ chúng tôi mới phát hiện ra là hết 4 con mèo là con trai, chỉ có Monkey, đứa có cái tên xấu nhất lại là con gái!

50

Năm con mèo mỗi con một tính tình khác nhau. Whitesox từ nhỏ đã lanh lợi nhất, lại rất thân với người, nên được chồng tôi thương nhất và dự định sẽ giữ lại nuôi. Trong 5 con mèo có Little Whiskers là đẹp nhất vì lông nó xù, đuôi cũng xù giống mẹ. Sau này tôi mới biết Little Whiskers thuộc giống mèo Maine Coone, một loại mèo quý được dân Mỹ rất thích và rất thường được chụp hình lịch. Watermelon thì có bộ lông vằn rất đặc biệt, mặt nó cũng thật dễ thương. Chỉ có Blackie và Monkey nhỏ con, lại nhút nhát, nhìn tội nghiệp, tôi nghĩ chắc ít người thích nên đã nhủ thầm nếu không ai thích thì chúng tôi sẽ để lại nuôi. Bốn tháng qua thật mau, đến lúc có thể đem mấy con mèo đi adopt thì bà bạn tôi lại từ chối vì

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

mèo đen đã có quá nhiều. Bà ta khuyên tôi nên đăng trên Craig's List và căn dặn là phải bán mấy con mèo ít nhất là $50 một con, vì nếu cho không người ta sẽ không quý và có thể mèo mình sẽ vô tay người xấu. Thật ngạc nhiên, tôi vừa đăng lên buổi sáng, buổi chiều có 2,3 người gọi đến xem mặt mèo. Có một ông gọi muốn mua cả hai con, Watermelon và Blackie, chúng tôi mừng quá, nghĩ dù sao hai anh em nó được đi chung với nhau cũng an ủi phần nào. Ngày đem hai đứa nó đi bán, hai vợ chồng tôi đứng ôm nhau khóc, làm ông Mỹ cũng bối rối, mau mau lái xe đi sợ chúng tôi đổi ý! Sau đó tôi có đứa bạn làm chung xin Little Whiskers về nuôi, nhưng được 3 ngày đem trả lại vì Little Whiskers và con chó ở nhà đánh nhau cả ngày! Tôi đã khóc


hết nước mắt khi tiễn Little Whiskers đi lần đầu, nên quyết định không cho ai mèo nữa, giữ hết lại 3 con để nuôi. Vợ chồng tôi quan niệm là mèo có bản tính hiếu kỳ, nếu để ru rú trong nhà thì tội quá, nên chúng tôi cho tụi nó ra vô nhà tự nhiên. Nhà tôi có sân sau rộng, tha hồ cho tụi nó bay nhảy. Không ngờ 6 tháng sau khi sanh xong, Whiskers bỏ nhà đi mất tiêu. Chúng tôi tìm kiếm khắp xóm mấy ngày trời cũng không thấy. Đến bây giờ tôi cũng không biết Whiskers đi lạc hay bị người ta bắt mất. Có lẽ Whiskers biết chúng tôi thương mèo nên đến tặng cho chúng tôi mấy con mèo con rồi bỏ đi. Sau khi mất Whiskers, chúng tôi đi sợ mất thêm 3 con mèo con, vội vã đem ra bác sĩ thú y gắn microchip dưới da cho tụi nó để có lỡ đi lạc còn tìm được. Thoáng đó mà 3 con mèo đã gần

hai tuổi. Little Whiskers càng ngày càng to, trỗ mã thật đẹp, mấy đứa cháu tôi đổi tên cho nó thành "FatFat." Monkey vẫn nhỏ con, vẫn nhát như ngày nào. Whitesox to lớn, lông xù rất đẹp, vẫn nhõng nhẽo, lúc nào cũng muốn được nựng nịu, và nhất là lúc nào cũng muốn nằm ngủ trên sofa! Mỗi ngày đi về nhà chúng tôi có tụi nó để bầu bạn. Tối tối tôi xem TV có con mèo nằm kế bên xem cùng. Có lẽ trí tưởng tượng của tôi quá phong phú, nhưng tôi tin tụi nó hiểu được lời tôi nói, dù "ngôn ngữ bất đồng!" Người Việt Nam có câu, "mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang." Tôi không biết chó đến nhà sang thế nào, nhưng đúng là từ lúc nuôi mèo chúng tôi phải tiêu xài rất nhiều, từ đồ ăn cho tụi nó đến chi phí khám bệnh, chích ngừa mỗi năm. Ba Mẹ tôi nói chúng tôi "mắc nợ" mèo, có lẽ cũng đúng. Nếu quay ngược thời gian được, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi biết chắc chắn một điều, nếu trở lại được quá khứ, chúng tôi sẽ giữ hết năm con mèo để nuôi, vì chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn xoe của chúng là tôi biết nợ này tôi phải trả suốt đời !!!

Xuân Nhớ Quê Mùa xuân đến muôn hoa khoe sắc thắm Khắp phố phường nhộn nhịp đón mừng xuân Chợ bán đầy kẹo mứt banh chưng xanh Người đông đúc rủ nhau đi mua sắm Xuân tha hương nhưng ở đây vui lắm Cộng đồng ta tổ chức hội chợ xuân Các trò chơi, văn nghệ và múa lân Thi hoa hậu, trẻ em thi quốc phục Xuân Cali mọi nhà đều sung túc Hoa quả, thức ăn mọi thứ dư thừa Nhưng làm sao quên được những xuân xưa Quê hương đó, biết bao là nhung nhớ Xuân Việt Nam, đồng bào ta khốn khổ Bão lụt vừa qua nhiều kẻ trắng tay Giờ lo cơm, kiếm gạo sống qua ngày Sự nghiệp đó, bao giờ xây dựng lại Đón xuân về, nhưng lòng ta khắc khoải Nhớ quê hương còn tràn ngập đau thương Nhớ người thân đang trong cảnh đoạn trường Việt Nam hỡi, mong ngày mai tươi sáng. Kim Loan

Lê Trần Chiêu Uyên

HUMANE SOCIETY WEBSITES Arizona: http://www.azhumane.org/ Georgia: http://www.georgiahumane.com/ North Carolina: http://www.humanesocietyofcharlotte.org/ South Carolina: http://www.humanesc.org/ Dallas/TX: http://dognkittycity.org/

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

51


Bên cạnh bệnh sâu ăn răng do ngậm bình sữa khi ngủ (baby bottle tooth decay) rất phổ biến ở trẻ em, bệnh nướu lợi (periodontal disease) rất phổ biến ở người lớn. Vậy bệnh nướu lợi (periodontal disease) là bệnh gì? Nguyên nhân gây bệnh nướu lợi? Triệu chứng. Diễn tiến của bệnh? Bệnh nướu lợi và phụ nữ mang thai. Bệnh nướu lợi và cơ thể. Và cuối cùng cách điều trị và phòng ngừa bệnh. Thanh Tâm sẽ lần lượt trình bày câu trả lời cho những câu hỏi trên trong bài viết này.

BEÄNH NÖÔÙU LÔÏI PERIODONTAL DISEASE 52

∙ Bệnh nướu lợi (periodontal disease) là gì?

giai đoạn bệnh (periodontis).

Bệnh nướu lợi bao gồm bệnh sưng nướu lợi (gingivitis) và bệnh nha chu (periodontis). “Periodontal” ám chỉ những tổ chức xung quanh răng, có chức năng chống đỡ và giữ răng trong xương hàm. Bệnh nướu lợi là chứng nhiễm trùng kinh niên vùng nướu lợi và xương xung quanh răng. Bệnh có thể ảnh hưởng một hoặc nhiều răng trong miệng.

1. Nướu (gum) sưng đỏ và dễ chảy máu.

Nguyên nhân gây ra bệnh nướu lợi?

5. Vôi (calculus) đóng ở cổ (gingival) răng.

Nguyên nhân chính là do tình trạng vệ sinh răng miệng kém tạo điều kiện cho bợn thức ăn bám dọc theo cổ răng (gingival) và khe răng (sulcus). Vi khuẩn tích tụ trong màng bám (dính rất chặt và không màu) sẽ gây ra sưng nướu răng (gingivitis). Theo thời gian màng bám (plaque) cứng dần thành vôi (calculus) răng. Tại thời điểm này nướu bị viêm nặng hơn và chuyển sang

6. Răng lung lay và thưa ra.

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

nha

chu

Triệu Chứng:

2. Chảy máu nướu khi đánh răng, hoặc khi dùng dây chỉ (flossing) để làm sạch lợi. 3. Miệng hôi. 4. Nướu (gum) bị tuột hoặc tách ra từ răng làm răng nhìn dài hơn bình thường.

7. Có mủ ở giữa nướu và răng. 8. Có cảm giác nhức nhối trong miệng. 9. Có cảm giác không bình thường khi nhai. Diễn tiến của bệnh: Bệnh nướu lợi thường là chứng bệnh “thầm lặng” do đó có rất nhiều người bệnh không biết


mình bị bệnh và khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Phần nướu sưng lên rồi tự xẹp xuống. người bệnh lầm tưởng là chỉ bị nóng trong người nên bỏ qua và không đi gặp nha sĩ để được chữa trị. Nếu bệnh nhân không chữa trị kịp thời thì lớp mô nâng đỡ răng, dây chằng ( periodontal ligament) sẽ bị phá hủy làm tiêu xương ổ răng (alveolar bone), răng sẽ bị lung lay và cuối cùng sẽ mất răng dù răng còn nguyên vẹn, không bị sâu.

chữa trị kịp thời.

Bệnh nướu lợi ở thời kỳ thứ 2.

Bệnh nướu lợi ở thời kỳ nặng.

∙ Bệnh Nướu lợi và phụ nữ có thai: Người phụ nữ khi mang thai có nguy cơ mắc bệnh nướu lợi do cơ thể có sự xáo trộn nội tiết tố (hormonal flunctuations) trong quá trình thai nghén. Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy người phụ nữ có thai mắc bệnh nướu lợi và không chữa trị có thể có nguy cơ sinh con sớm (preterm, low birthweight babies) 7 lần so với người phụ nữ có thai và không mắc bệnh. Vậy ngoài việc khám thai định kỳ, thai phụ cần phải chú trọng đến việc giữ vệ sinh răng miệng và đi khám răng miệng trong thời gian thai nghén.

∙ Bệnh nướu lợi và cơ thể: Nhiễm trùng từ miệng có thể tàn phá những bộ phận khác trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu đã rút ra những bằng chứng người mắc bệnh nướu lợi có nguy cơ cao mắc phải những

Bệnh nướu lợi trong thời kỳ thai nghén. chứng bệnh như bệnh tim, bệnh đột quỵ, bệnh tiểu đường, nguy cơ sinh sớm cho phụ nữ có thai, bệnh về đường hô hấp. Vi khuẩn của bệnh nướu lợi có thể theo đường máu đi vào những cơ quan chính trong cơ thể và ra gây nhiễm trùng. Cách điều trị và phòng ngừa bệnh nướu lợi: Giữ gìn vệ sinh răng miệng sạch sẽ là bước căn bản quyết định sự thành công trong việc chữa trị và phòng ngừa bệnh nướu lợi. Khi lợi bị sưng cần phải chú ý giữ gìn vệ sinh tốt hơn bằng cách sử dụng bàn chải đánh răng loại mềm, dùng dây chỉ (floss) làm sạch lợi và súc nước muối để khử trùng. Khám răng định kỳ để được nha sĩ phát hiện bệnh và

Người bệnh sẽ được chữa trị bằng phương pháp “cạo đá vôi trên răng và dưới lợi”(deep cleaning) để làm sạch những vôi (calculus) và vi khuẩn (bacteria) từ những túi nha chu ( periodontal pockets). Bệnh nhân sẽ được hướng dẫn cách thức giữ gìn vệ sinh và định kỳ trở lại để được theo dõi và bảo trì. Những bệnh nhân ở giai đoạn nặng (severe periodontitis) sẽ được giới thiệu đến một nha sĩ chuyên khoa về bệnh nướu lợi (periodontitis) để được điều trị đúng cách. Bệnh nướu lợi sẽ được điều trị dễ dàng khi được phát hiện sớm. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn, khi đó việc điều trị sẽ khó khăn hơn, tốn kém hơn, mà xác xuất thành công ít khả quan.

Thanh Tâm Dental Hygienist, tốt nghiệp Dental Hygienist từ trường Mesa Community College năm 2007. Hiện nay làm việc tại Dobson-Wanner Dentistry. Bài viết này đã được tham khảo cùng với Nha Sĩ Ki Ngô và những websites sau đây: www.adha.org, www.dentstry.com.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

53


PHỞExpress 43 Rice Noodle Beef Soup Vietnamese Restaurant

* PHỞ / BEEF RICE NOODLE SOUP * CƠM/ RICE DISHES * BÚN/ RICE VERMICELLE * HỦ TÍU - MÌ/ RICE NOODLE EGG NOODLE SOUP

Tel (602) 269-3383

2844 N. 43 Ave, Phoenix AZ 85009 (Corner 43 Ave/Thomas Rd)

54

GIỜ MỞ CỬA: Mon - Wed- Thus: 8:00am - 8: 00pm Fri - Sat - Sun: 8:00am - 9:00pm

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

ĐẶC BIỆT:

Lunch Special Fast Food $3.75 Bún chạo tôm hoặc Bò cuốn lá nho $6.75


Đ

& ASSOCIATES INC

Thành Lập Công Ty LLC, Incorporated, Corporation, Partnership. Khai thuế tam cá nguyệt, lương bổng công nhân (W2),weekly, bi-weekly (payroll services). Monthly Bookkeeping, sale tax service

Văn phòng nhận thành lập hồ sơ du học, làm việc, viếng thăm, Bảo lãnh thân nhân,vợ chồng, hôn thê (fiancé), anh chị em, con ruột. * Văn phòng có đề thi vào Quốc Tịch và bằng lái xe..

4820 N. 35TH AVENUE — PHOENIX, AZ 85017 info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

55


BÍ QUYEÁT veä sinh tuû laïnh 56

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Chuẩn bị đón Tết, ngoài việc dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp, ngăn nắp, có lẻ chúng ta cũng nên để mắt đến cái tủ lạnh ở nhà và tân trang nó lại trong ba ngày Tết. Thực phẩm để quá lâu hoặc được bảo quản ở nhiệt độ không thích hợp trong tủ lạnh cũng có thể trở thành nơi trú ẩn của vi khuẩn gây bệnh. Mười điều sau đây sẽ giúp bạn bảo quản thức ăn trong tủ lạnh được tươi, ngon và an toàn. 1. Bọc thực phẩm thật chặt bằng 2 lớp nylon (loại màng bọc thực phẩm) hoặc dùng giấy bọc thật kín trước khi để chúng vào tủ lạnh, tránh để không khí lọt vào bên trong. 2. Bảo quản trứng trong hộp bìa cứng thay vì để chúng ở ngăn đựng trứng ngay cửa tủ lạnh. 3. Không rửa rau xanh, trái cây (những sản phẩm tươi) nếu bạn chưa cần dùng đến. Cho chúng vào các bao nhựa có đục lỗ, sẽ bảo quản được lâu hơn. Không nên bảo quản chuối trong tủ lạnh. 4. Cần chú ý đến sự lưu thông của không khí trong tủ lạnh, đừng cố nhồi nhét mọi thứ vào khiến tủ lạnh bị quá tải. Nếu không khí không được tuần hoàn tốt, tủ lạnh của bạn sẽ khó giữ được nhiệt độ ổn định.

9. Ngày “sử dụng tốt nhất trước...” là một chỉ dẫn đáng tin cậy mà bạn nên nghe theo khi sử dụng những sản phẩm được đóng gói sẵn. 10. Bảo quản phần thịt cá sống trong túi nylon hoặc dùng giấy bọc thật kín và để ở ngăn kệ thấp nhất trong tủ lạnh. Điều này giúp giữ cho phần nước nhỏ ra từ cá, thịt không rơi vào những thực phẩm khác trong tủ lạnh. (Theo Web MD/Phụ nữ)

5. Dự trữ thức ăn nấu sẵn trong các hộp nhựa kín khoảng 2 giờ sau khi nấu và nên dùng trong vòng từ 3 đến 5 ngày. 6. Để thức ăn và thực phẩm dự trữ ở những ngăn riêng biệt với nhau. 7. Khoai tây và hành tây nên để ở những nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh để trong tủ lạnh hoặc khu vực phía dưới bồn rửa chén vì hơi ẩm sẽ làm chúng mau bị hư, thối. 8. Kiểm tra hạn sử dụng hoặc ngày bán trên bao bì của thực phẩm. Cần lưu ý là hạn sử dụng sẽ không còn giá trị một khi bao bì của sản phẩm đã bị mở. info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

57


58

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

59


có nhiều bệnh tuy chúng ta không cảm nhận được mỗi ngày, nhưng nếu không uống thuốc đều đặn, bệnh dần dần sẽ trở nên nặng, đến lúc trở tay thì đã quá muộn. Điển hình như cao huyết áp, tiểu đường, hay cao mỡ

Dược sĩ L o n g Nguyễn tốt nghiệp Doctor of Pharmacy trường University of the Pacific, California, hiện đang làm việc tại Walgreens Pharmacy và là giảng viên hướng dẫn thực tập cho học sinh trường dược UOP, Touro và USC. Nhân đọc một bài phóng sự về việc đi bác sĩ và dùng thuốc theo toa trong cộng đồng Việt Nam đăng trên trang nhà của báo Người Việt (Nam Cali) vài tuần trước đây, "bệnh nghề nghiệp" của chúng tôi lại dấy lên, thúc đẩy chúng tôi viết bài viết này. Làm việc trong ngành y tế ở xứ Mỹ đã trên 10 năm, đã "mắt thấy tai nghe" khá nhiều điều liên quan đến việc đi bác sĩ và việc sử dụng thuốc không được đúng cho lắm của người Việt chúng ta, chúng tôi rất muốn làm điều gì đó để giúp người Việt mình hiểu rõ hơn về vấn đề khám bệnh, sức khỏe, cũng như uống thuốc. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại chút 60

lợi ích nho nhỏ cho quý đọc giả. Trước tiên và cũng là nguy hiểm nhất, đó là việc có khá nhiều người không chịu uống thuốc như bác sĩ đã biên toa cho mình. Họ đã cất công lấy hẹn gặp bác sĩ, bỏ thời giờ đi khám bệnh, rồi đi pharmacy mua thuốc, trả tiền copay, nhưng mang thuốc về nhà rồi...thôi, không uống. Có người thì nói rằng chỉ muốn biết có bệnh gì không thôi, chứ thật tình thấy không cần uống thuốc, vì vẫn cảm thấy khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, không đau yếu chi cả. Có người thì bảo nghe bạn bè nói uống thuốc Tây "nóng," nhiều phản ứng phụ, đi bác sĩ cho biết chắc mình có bệnh gì, rồi về kiếm mua dược thảo uống, vì nghe quảng cáo nói dược thảo uống tốt mà không có phản ứng phụ. Thật ra,

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

(cholesterol). Nguy hiểm hơn nữa là nếu bị một trong ba bệnh trên mà không uống thuốc đầy đủ và theo chế độ ăn uống kiên cữ thì từ từ về sau khả năng bị nốt hai bệnh kia rất cao. Chúng tôi có người quen, tuổi chỉ cỡ trung niên, hằng ngày vẫn đi làm đều đăn, ăn uống, sinh hoạt bình thường, bỗng dưng đến một ngày bị stroke, người nhà vội kêu 911 thì đã quá muộn. Vào đến bệnh viện mới biết ông ta bị stroke vì cao huyết áp. Đau lòng hơn là khi dọn dẹp phòng riêng của ông, người nhà mới phát hiện ông có đi bác sĩ khám bệnh, mua thuốc đều đặn hàng tháng nhưng không hề uống, cả một tủ thuốc cao máu mua về còn đầy nguyên! Vấn nạn thứ hai xảy ra cũng rất thường xuyên đó là uống thuốc nhưng không uống đủ liều bác


sĩ hay dược sĩ đã căn dặn. Vấn đề này thường xảy ra với những bệnh thuộc loại cấp tính, ngắn hạn, cần được trị với thuốc trụ sinh. Thông thường khi quý vị bị nhiễm trùng, bác sĩ sẽ biên toa cho quý vị uống trụ sinh từ 3-14 ngày, hoặc có khi hơn tùy theo bệnh. Tuy nhiên, phần lớn bệnh sẽ thuyên giảm, gần như khỏi hẳn sau khoảng 3/4 thời gian dùng thuốc, và đây là lúc mà rất nhiều người ngưng không dùng thuốc nữa vì cho rằng mình đã hết bệnh, hoặc giữ lại để sau này có bị giống vậy thì lấy ra uống tiếp, khỏi mắc công đi bác sĩ nữa! Có người thậm chí còn quả quyết rằng uống nhiều trụ sinh quá có thể sẽ bị "lờn" thuốc, lỡ mai mốt bị nữa thì thuốc sẽ không hiệu nghiệm, do đó thấy hết bệnh rồi thì ngưng thuốc! Thật ra đây là những suy nghĩ sai lầm. Thứ nhất, tuy sau khoảng 3/4 thời gian uống thuốc, bệnh tình coi như đã giảm gần hết, nhưng một phần nhỏ lượng vi trùng vẫn còn có thể sót lại trong cơ thể chúng ta, tuy không đủ khả năng tiếp tục gây bệnh, nhưng có thể vẫn chưa bị diệt hẳn. Nếu chúng ta ngưng ngang thuốc, số vi trùng này sẽ tiếp tục sống, có thể sẽ gây nhiễm trùng trở lại bất cứ lúc nào. Thứ hai, trái với nhiều suy nghĩ sai lầm, ngưng uống thuốc giữa chừng sẽ làm cho vi trùng có thêm thời

Việc "nhận diện" thuốc qua màu sắc hoặc hình dạng viên thuốc rất nguy hiểm vì một loại thuốc generic được làm từ nhiều hãng khác nhau có thể có màu sắc và hình dạng khác nhau, dù cùng chất hóa học và cùng dose. gian sống trong cơ thể chúng ta và thêm khả năng thay đổi dạng DNA của chúng để chống lại thuốc trụ sinh về sau này. Như vậy, lần sau khi ta cần phải uống lại loại trụ sinh đó, khả năng bị "lờn" thuốc sẽ cao hơn.

Việc dùng thuốc không đúng cách cũng rất thường xảy ra cho những bệnh thuộc dạng kinh niên như cao máu, cao mỡ, hoặc tiểu đường. Chúng tôi đã nghe nhiều người nói rất "hồn nhiên" rằng khi nào cảm thấy mệt mỏi hoặc nhức đầu thì mới uống thuốc cao máu, bằng không thì

thôi. Hoặc có người nói hôm nào đi ăn tiệc hay ăn đám cưới thì "chơi" một viên thuốc cao mỡ chứ bình thường vài ba ngày uống một viên cũng Okay!! Có nhiều người chỉ uống thuốc khoảng một tuần trước khi tái khám bác sĩ. Có người "liều" hơn, tự động thay đổi liều lượng, hoặc cách uống mà không cần hỏi ý kiến bác sĩ của mình. Có lần chúng tôi nói chuyện với một bệnh nhân, ông không hiểu tại sao bác sĩ lại bắt uống đến ba loại thuốc khác nhau để trị huyết áp, quá phiền phức, nên tự ý hạ xuống uống ngày hai loại mà thôi, vì theo ông, uống hai hay ba thứ thuốc thì ông cũng "cảm thấy giống nhau, không có gì khác hết." Ta không biết làm như vậy là tự làm hại mình. Như đã nói ở trên, những căn bệnh kinh niên như cao huyết áp và tiểu đường mặc dù không làm ta đau đớn khó chịu vào những giai đoạn đầu, nhưng dần dần sẽ ảnh hưởng đến tim, não, và dẫn đến những hậu quả khó lường nếu như không được điều trị đúng đắn. Một thực trạng nữa xảy ra cũng rất nhiều, không chỉ riêng với người Việt chúng ta mà còn với đa số dân chúng Mỹ, đó là việc có rất nhiều người tuy rất siêng năng uống thuốc đầy đủ mỗi ngày, nhưng không hề biết mình đang uống thuốc gì! Đa số đều cho rằng tên thuốc đọc còn khó, huống hồ chi còn ráng nhớ!

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

61


Rồi nào là thuốc brand name, thuốc generic, đủ thứ hết, không biết đường nào mà lần. Mỗi ngày chúng tôi gặp rất nhiều người bệnh khi hỏi đến, hoàn toàn không biết tại sao mình phải uống thuốc hoặc uống thuốc gì, chỉ biết đại khái "uống viên thuốc trắng nhỏ ngày ba lần, uống viên tròn tròn

Những bệnh như cao mỡ, tiểu đường, cao huyết áp, có thể thay đổi tùy theo sự ăn uống, sinh hoạt của mỗi người, nên ta cần đi bác sĩ để được theo dõi và chỉnh thuốc nếu cần. màu vàng ngày hai lần trước khi ăn," hoặc "uống viên nhỏ xíu màu xanh cho cao máu, còn viên to hơn màu trắng thì cho tiểu đường." Việc "nhận diện" thuốc qua màu sắc hoặc hình dạng viên thuốc rất nguy hiểm vì một loại thuốc generic được làm từ nhiều hãng khác nhau có thể có màu sắc và hình dạng khác nhau, dù cùng chất hóa học và cùng dose. Viên thuốc tròn màu đỏ từ hãng Mylan có thể là thuốc huyết áp, nhưng nhìn cũng giống thuốc trị tiêu chảy của hãng TEVA làm. Nói tóm lại, dù chúng tôi trong nghề thuốc, cũng không tài nào biết được viên thuốc tròn màu đỏ là thuốc gì, ngoại trừ khi cầm viên thuốc trên tay, xem kỹ từng chữ ghi trên hai mặt của viên thuốc và truy cập trên sách reference xem đó là thuốc gì. Dĩ nhiên càng về già, cơ thể chúng ta càng yếu, càng sinh ra 62

đủ thứ bệnh, cần phải uống nhiều loại thuốc khác nhau, do đó việc lẫn lộn thuốc này sang thuốc kia, hoặc không nhớ tên thuốc là chuyện bình thường. Nếu có thể nhớ được tên thuốc mình đang uống thì rất tốt, nếu không quý vị có thể ghi ra một mảnh giấy nhỏ lúc nào cũng có sẵn bên mình để nếu có đi khám bệnh hoặc đi mua thuốc thì cho bác sĩ hay dược sĩ biết. Một điều lợi của việc biết tên thuốc là trong những trường hợp khẩn cấp, nhân viên cấp cưú có thể biết ngay được quý vị đang uống thuốc gì. Quý vị nhớ ghi thêm dose thuốc, ví dụ 10mg hay 20mg, vì đây cũng là một chi tiết rất quan trọng trong việc dùng thuốc. Vấn đề cuối cùng chúng tôi muốn nêu ra là việc có nhiều người đã có những ý kiến sai lạc về bác sĩ của mình hoặc về chuyện mua thuốc. Có người cho rằng đa số bác sĩ "cố tình" hẹn bệnh nhân đi tới khám thường xuyên vì muốn lấy tiền của bệnh nhân hoặc của hãng bảo hiểm. Những người này vẫn thường nói sức khỏe không có gì thay đổi, một năm đi gặp bác sĩ một lần cũng được rồi, tại sao cứ phải gặp lại mỗi 3 hay 6 tháng. Có ông, khi thuốc hết refill thì giận dữ kể tội bác sĩ của mình rằng ông phải uống thuốc cao mỡ đã nhiều năm, không hiểu sao bác sĩ không viết toa cho cả năm mà chỉ cho refill trong vài tháng rồi bắt đi tái khám, làm mất thời gian và tốn

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

tiền copay. Nhiều người không hiểu rằng có rất nhiều thuốc cần phải được theo dõi cẩn thận và cần được thử máu đều đặn để phòng ngừa ảnh hưởng đến gan, đến thận. Có những loại thuốc như thuốc loãng máu cần phải thử máu thường xuyên để quyết định xem dose có đúng không. Những bệnh như cao mỡ, tiểu đường, cao huyết áp, có thể thay đổi tùy theo sự ăn uống, sinh hoạt của mỗi người, nên ta cần đi bác sĩ để được theo dõi và chỉnh thuốc nếu cần. Không ai trong chúng ta muốn bị bệnh, muốn uống thuốc, nhất là những loại thuốc uống kinh niên. Tiếc thay con người sinh, lão, bệnh, tử, vòng tuần hoàn không ai tránh khỏi. Dù muốn, dù không, khi bệnh phải uống thuốc. Khi chúng ta có kiến thức căn bản về bệnh trạng của mình và tầm quan trọng của thuốc, ta sẽ dễ dàng chấp nhận việc uống thuốc hơn. Thuốc được tạo ra để giúp ta chống lại bệnh, nhưng khi dùng sai lạc sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Ngày nay với internet, chúng ta có thể truy cập được rất nhiều thông tin, có điều bổ ích, nhưng cũng có những điều sai lạc. Bác sĩ và dược sĩ là những người có hiểu biết sâu rộng về bệnh trạng và thuốc men và là chỗ tin cậy để giải đáp những thắc mắc của quý vị về sức khỏe. Hy vọng bài viết này giúp quý vị thấu hiểu thêm phần nào về thuốc. Chúc quý vị một năm mới bình an và mạnh khỏe!


WEDDING

PROM

ANNIVERSARY

Florist &Gift CHUYÊN LÀM CÁC LOẠI HOA TƯƠI

Đám hỏi, đám cưới, tiệc sinh nhật, khai trương, anniversary, lễ ra trường, prom... Có hoa cúng cho các dịp rằm, lễ Phật đản và tang lễ Có bán các đám cưới set và các quà tặng cho khách trong ngày cưới Bán các loại cây kiểng, bông giả, gifts và giáy trang trí tường cho nhà hay tiệm.

Office: 404.228.0093 Cell: 678.358.0475 4186 Buford Hwy. Unit D Atlanta, GA 30345 (Trong khu Phở Đại Lợi)

PHỞ

Đại diện của công ty

LUNEX

Giờ mở cửa: Mon - Sat 10:00AM - 7:00PM Closed Thursday Sun 10:00AM - 6:00PM

* TÔM BÒ NHÚNG DẤM * BÒ BÍA * MÌ VỊT TIỀM * CANH CHUA CHAY

NHÀ HÀNG LÝ TƯỞNG CHO NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

* BÚN MẮM * BÚN BÌ CHẢ GIÒ CHAY * BÒ TÁI CHANH * TÔM BÒ NƯỚNG VĨ

* ĐẬU HỦ CHIÊN DÒN * TÔM CHIÊN GIÒN * MỰC CHIÊN GIÒN * CÁ KHO TỘ * CANH CHUA CÁ HOẶC TÔM * LẨU ĐỒ BIỂN * CHUỐI CHIÊN KEM * KEM SẦU RIÊNG * KEM NƯỚC CỐT DỪA * VÀ CÁC MÓN GIẢI KHÁT KHÁC.

i ø ô m h n Kí

GIỜ MỞ CỬA

Thứ hai - Thứ năm: 11:00 am đến 9:00 pm Thứ sáu - Thứ bảy: 11:00 am đến 9:30 pm Chúa Nhật đóng cửa.

4920 W. Thunderbird Rd, Suite #110, Glendale, AZ 85305

(602) 439-2547

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

63


Atlanta, ngày 18 tháng 1 năm 2011

Thông Báo kính gởi quí đồng bào, thân hữu và tín hữu Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thiên Ân sẽ tổ chức ngày đón chào Tết Nguyên Đán vào lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật 6 tháng 2, năm 2011. Trân trọng kính mời quí vị đến tham dự. Chương trình sẽ bao gồm các tiết mục đốt pháo mừng xuân, ca vũ nhạc kịch, đọc sớ táo quân, quà tặng cao niên, lì xì thiếu nhi, chúc phúc đầu năm, thức ăn quê hương.

Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thiên Ân Chúa Nhật 6 tháng 2, năm 2011 4692 East Ponce De Leon Ave Stone Mountain, GA

Trân trọng kính mời quí tín hữu cùng thân hữu đến dự nhóm ngày Tết Nguyên Đáng đầy vui mừng và nồng ấm tình đồng hương.

Mục Sư Đào Văn Chinh cùng toàn thể Hội Thánh Báp-tít Đức Tin Thiên Ân kính mời

64

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


CỘNG ĐỘNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI AZ PHỐI HỢP VỚI

MEKONG PLAZA

JANUARY 29 & 30, 2011 MEKONG PLAZA 66 S Dobson Rd. Mesa, Arizona 85202

Sponsor by:

DR. KI NGO DIAMOND PEDI SPA GROUP MS. TRAM CHU | BAMBOO BAKERY | E-TAX XE DO HOANG | PETER WONG RESTAURANT info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

65


When your financial world feels out of control, you need someone to depend on. NOW IS A GOOD TIME TO KNOW THE PRINCIPAL. These days, you need a strong partner to make things feel ®

more manageable. For nearly 130 years, we’ve been helping people plan for their financial futures in all kinds of markets. Through recession and recovery, challenge and opportunity, we’ve relied on a disciplined, longterm investing approach to keep things on track. No tricks, no shortcuts. Just investments and solutions tailored for the long run. And easy-to-use tools that help you look ahead, regain control and start to get your feet back on the ground. Long Tran, MBA, CFP®, ChFC® Princor Registered Representative Financial Services Representative Financial Advisor 2355 E. Camelback Road, Suite 600 Phoenix, AZ 85016

WE’LL GIVE YOU AN EDGE®

(602) 957-3200, ext. 4011

66

tran.long@principal.com

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

©2011 Principal Financial Services, Inc. “The Principal,” “Principal Financial Group,” the Edge design, “We’ll Give You an Edge” and the illustrated character are registered service marks of Principal Financial Services, Inc. Insurance products from The Principal Financial Group® are issued by Principal National Life Insurance Company (except in New York) and


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

67


HỌP MẶT MỪNG NĂM MỚI CLB Nhà Việt Nam AZ (AZ Vietnamese House Club) Nguyên Minh

Buổi họp mặt Mừng Năm Mới của Câu Lạc Bộ Nhà Việt Nam AZ và ban múa Bướm Trắng phối họp tổ chức tại Vietnamese Center vào sáng Chúa Nhật, ngày 2 tháng 1 năm 2011, từ 10:00 am đến 2:00 pm. Câu Lạc Bộ (CLB) Nhà Việt Nam AZ được chính thức sinh hoạt vừa tròn một năm qua tại Phoenix AZ. Có khoảng 40 người lớn và 10 em thiếu nhi của ban múa Bướm Trắng tham dự. Trong số quan khách tham dự, có sự hiện diện của Ông Chủ Tịch Hội AMCN/AZ và Bà Chủ Tịch Hội Cao Niên AZ. Chương trình sinh hoạt trong bầu không khí ấm cúng, thân mật và vui tươi. Với sự góp vui văn nghệ của các em trong Ban Múa Bướm Trắng, Hoa Hậu Áo Dài AZ Tường Vi, ca sĩ Thái Thành, vài thân hữu tham dự, và đặc biệt ca nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, cùng với ban nhạc Temptation. Một chương trình thật sôi động từ đầu đến cuối. Đáng chú ý nhất là những mầm non đang vươn lên trong nhóm Bướm Trắng. Được biết khi ban múa Bướm Trắng giúp CLB trong chương trình Haiti & Chile Funraising Dinner, các Cộng Đồng bạn rất khen tặng ban múa nên Cộng Đồng Thái Lan đã mời các em đến trình diễn trong Lễ Hội của họ. Người hướng dẫn ban múa là chị Tâm Phạm đã bỏ rất nhiều tâm huyết, công của để đầu tư cho các em từ bấy lâu nay nên mới được như vậy, thật xứng đáng với bó hoa Vinh Dự mà CLB đã trao tặng cho chị trong buổi họp mặt này. Hoạt động của CLB còn mới mẻ đối với đồng hương Việt Nam nên chưa được nhiều người biết đến. Trong năm qua, CLB tham gia Lễ Hội Á Châu tại Phoenix vào giữa tháng tư, tham dự một gian hàng triển lãm nhằm giới thiệu các món thủ công mỹ nghệ tiêu biểu đặc thù văn hóa dân tộc đến với các Cộng Đồng sắc dân Á Châu khác, cũng như đối với người bản xứ. Trợ giúp nhóm Bướm Trắng một số phương tiện để cùng tham gia Lễ Hội này. Tổ chức Fund Raising Dinner giúp nạn nhân thiên tai tại Haiti và Chile. Hiện tại, CLB đang chuẩn bị tổ chức Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng và Vinh Danh Người Phụ Nữ Việt Nam tại Phoenix vào cuối tháng 3/2011, cũng như tham dự AZ Asian Festival vào trung tuần tháng 4/2011 như hàng năm. CLB Nhà Việt Nam AZ (AZ Vietnamese House Club) chân thành tri ân các ân nhân đã bảo trợ trong năm qua, đặc biệt là Nha sĩ Ki Ngô cho mượn Trung Tâm để sinh hoạt cũng như tài trợ một số phương tiện để dùng trong các ngày Lễ Hội. Riêng buổi họp mặt Mừng Năm Mới, CLB xin cám ơn sự bảo trợ của: - Việt Lifestyles Magazine $100. - Cô Thanh Mai, Giám Đốc AZ/TNT/Radio $200. - Bà Nam Phương, Chủ Nhiệm Phượng Hoàng News $200. - Cô Thu Nguyễn, Lynn’s Salon $100. - Cô Thùy Ngọc, E-Tax. Tặng 8 phần quà xổ số lấy hên. - Cô Xuân Phương, tặng 4 bó hoa cho các giải thưởng. - Cô Tâm Phạm, một ổ bánh plan. - Đóng góp tại chổ $240 68

• Tổng kết tài chánh Buổi họp mặt Mừng Năm Mới: Phần thu $840, trừ phần chi: $763.86 (Thức ăn do 68 Restaurant $315; Ban nhạc Temptation: $300; Trang trí+Ly dĩa $95.16; Trái cây+Soda $26.85) Còn lại $76.14 chuyển sang quỹ Tổ Chức Lễ Hai Bà Trưng.

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


About NAAAP Phoenix The National Association of Asian American Professionals - Phoenix, is a non-profit organization where Asian American professionals across Phoenix metropolitan can work together to enhance Asian American leadership in our careers, communities and the local government that we live and serve in. As the largest and fastest growing Asian American professional organization in Arizona, NAAAP Phoenix continues to provide its members with the tools and resources to further career advancements and to empower Asian Americans to become great leaders as well as reliable employees. In order to achieve our goals NAAAP offers a diverse range of professional development programs on the local level. These may range from a series of panels, workshops and seminars. NAAAP Phoenix engages its membership in community activities, mentorship program, cultural awareness and professional networking events. As a 501(c)(3) charitable organization we also seek to promote the active participation of Asian Americans in society through community service.

Mission NAAAP Phoenix’s Mission is to: “To be the proving ground for greater Phoenix Asian American Professionals, forging leaders of tomorrow through professional development, cultural awareness, community service and mentorship”.

Goals NAAAP Phoenix's goals are: • Cultivate and empower leaders for professional excellence • Connect accomplished professionals for mutual success • Engage and participate with the community-at-large • Inspire leaders to make a meaningful difference in government, education, business, and society.

Start with far left: Khoi Dinh - 2011 Treasury ∙ Ling Yu - 2011 Vice President ∙ Karen Luu - 2010 President & Current NAAAP Board Member ∙ Kathy Huynh - 2011 Secretary ∙ Bao Hoang - 2011 President info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

69


THẾ GIỚI NĂM

Thanh Mai Bước sang một thập kỷ mới, thêm một bước ngoặc mới trong lịch sử. Nhìn lại chặn đường của một thập kỷ qua, có biết bao sự kiện đã xảy ra, xin ghi nhận những sự kiện quang trọng đã ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, cùng với những sự chào đời cũng như sự ra đi theo quy luật đào thải. Những con số thống kê Dân số thế giới Các nhà tỷ phú Số người nghèo đói Những vụ khủng bố

Năm 2000 6.1 tỷ người 306 người 857 triệu người 423 vụ

Năm 2010 6.9 tỷ người 1011 người 925 triệu người 10,999 vụ trong đó 4584 vụ xảy ra ở Iraq và Afghanistan.

Phim thu lợi nhuận nhiều nhất

Titanic của đạo diễn James Cameron Avatar cũng của đạo diễn James Cameron đã đã thu vô 1.8 tỷ đô-la. dẫn đầu bảng với mức thu vào là $2.8 tỷ đô-la.

Tháp cao nhất

Tòa tháp đôi Petronas ở thủ đô Kuala Tháp Bụ Khalifa ở Dubai (cao 2,717 feet) Lumpur, Indonesia (cao 1,483 feet)

SỰ CHÀO ĐỜI • Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia: ra đời vào khoảng năm 2001 và đã trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy, đầy đủ, và chính xác mỗi khi chúng ta cần kiểm chứng bất cứ thông tin gì. Chính vì chúng ta chỉ trông cậy vào Wikipedia là nguồn kiến thức duy nhất để kiểm chứng và truy cập thông tin, cho nên lai lịch chào đời của chính wikipedia chưa có được kiểm chứng cho chắc chắn. 70

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


• Máy iPod: ra đời vào ngày 23 tháng 10 năm 2001, có chức năng lưu trữ gần 1000 bản nhạc trong một máy thuộc loại bỏ túi, nhỏ, gọn, nhẹ, rất tiện lợi, và đã mau chóng trở thành mốt thời thượng cho đến ngày nay.

• Đồng Euro: phát hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2002. Kể từ đó, khi du lịch các quốc gia Châu Âu, chúng ta chỉ cần sử dụng một đơn vị tiền tệ mà không cần phải đổi tiền. Cũng kể từ đó, các đơn vị tiền tệ như francs, guilders, marks, lire, pesetas, drachmas, markkas, escudos từ từ ít phổ biến và mất giá trị. Hiện nay, đồng Euro đang là đơn vị tiền tệ mạnh nhất trên thị trường, cao hơn cả đồng Dollars Mỹ.

• Bộ An Ninh Nội Địa (US Department of Homeland Security): thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2002 bao gồm 22 phân bộ, trong đó có Cơ Quan Mật Vụ (Secret Service), TSA, and FEMA. Đây là một phân bộ mới, nắm giữ vai trò quan trọng và khá phức tạp trong nguồn máy điều hành tại Tòa Bạch Ốc.

SỰ RA ĐI: • Máy bay gia tốc Concorde: Sau hơn 26 năm hoạt động đã chính thức đóng cửa vào ngày 23 tháng 10 năm 2003 khi hai hãng máy bay British Airway và Air France công bố đình chỉ hoạt động dịch vụ này. Đây là ngày buồn cho những ai cần sử dụng loại máy bay gia tốc này để du lịch giữa Mỹ và Âu Châu trong thời gian nhanh nhất, chỉ bằng phân nữa thời gian của máy bay thường, Và vì vậy dịch vụ này cũng thật đắt đỏ, chỉ có giới thượng lưu mới thường hay sử dụng đến. • Xe Oldsmobile: Trong nhiều thập kỷ qua, xe Oldsmobile từng là niềm hảnh diện của hãng sản xuất xe hàng đầu ở Hoa Kỳ, General Motors (GM), với số lượng xe bán ra trên thị trường có lúc đã lên đến 1.2 triệu chiếc (1985). Tiếc thay do nhiều yếu tố, trong đó có lẽ nguyên do chính là sự thiếu kinh nghiệm trong việc điều hành khi GM thay đổi nhân sự liên tục (6 managers đã thay phiên nhau điều hành department Oldsmobile trong vòng 13 năm), nên cuối cùng, vào ngày 29 tháng 4 năm 2004 cũng là ngày định mệnh khi GM tuyên bố đóng cửa Oldsmobile.

• FACEBOOK: chào đời vào ngày 4 tháng 2 năm 2004 và nhanh chóng trở thành mạng lưới giao tế Social Network lớn nhất hiện nay. Cha đẻ của Facebook là Mark Elliot Zuckerberg, sinh viên ngành Computer Science và Software Developer tại đại học Havard. Năm 2010, anh được tạp chí Times bình chọn là Person of the Year.

• Telegram: Sau hơn 1 thế kỷ hoạt động, ngày 27 tháng 1 năm 2006, dịch vụ Telegrams (đánh điện thư) đã chính thức ngừng hoạt động. Với thời buổi điện toán ngày nay, email đã thay thế cho dịch vụ Telegrams trong việc trao đổi thông tin, vừa nhanh chóng, có thể kèm hình ảnh và âm thanh, lại hoàn toàn miễn phí.

• YOUTUBE: chào đời vào ngày 23 tháng 4, năm 2005, bởi 3 cựu thành viên của PayPal. YouTube mở ra một môi trường mới nơi chúng ta có thể chia xẻ những video clips bằng cách gởi đi, xem, hay upload và download hoàn toàn miễn phí. Năm 2006, công ty Google đã mua lại Youtube LLC với giá $1.65 tỷ mỹ kim và từ đó, YouTube trực thuộc dưới sự điều hành của Google.

• Hãng phim Kodachrome: Sự ra đời của máy digital camera với nhiều kỷ thuật tân tiến, đã khiến cho kỹ thuật chụp hình bằng phim trở nên lạc hậu và không còn chổ đứng trên thị trường. Vì vậy, ngày 22 tháng 6 năm 2009 cũng là ngày công ty sản xuất phim Kodachrome chính thức ngưng hoạt động.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

71


S

E

O

ED N I L E LIC

S

OS R C T NO

LIN E C I L PO

RO C T O DO N

T Á S ONA

M Z I R Ả A H N

POLICE LINE DO NOT CROSS POLICE LINE DO NOT CROSS

TỞ TUCSO

Hồng Đức

Vào tối ngày thứ Tư 12

tháng 4 năm 2011, Tổng Thống Obama đã cùng

một phái đoàn từ Hoa Thịnh Đốn đến thành phố Tucson thuộc tiểu bang

Arizona để tham dự một buổi lễ tưởng niệm những nạn nhân trong vụ thảm sát vừa qua, đã khiến cho 6 người đã bị thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Theo bản tường trình của phóng viên Cara Liu thuộc đài truyền hình CBS 5 KPHO.com thì Ban Tổ Chức (BTC) cho biết là theo dự tính ban đầu, buổi lễ sẽ được tổ chức tại Trung Tâm McKale nhưng vì số người đến tham dự quá đông, nên Ban Tổ Chức phải mở cửa sân vận động để có chỗ cho khoảng trên 26,000 người vào tham dự. Tại sao một buổi lễ được tổ chức tại một thành phố nhỏ như Tucson mà lại có có sự tham dự của các nhà lãnh đạo hàng đầu như Tổng Thống, Bộ Trưởng Tư Pháp, Bộ Trưởng Bộ An Ninh Nội Địa, Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, Thống Đốc, Thượng Nghị Sĩ, cùng sự hiện diên của trên 26,000 dân chúng địa phương? Đó chính là vì, cuộc tàn sát đẫm máu vừa qua khiến cho 6 người bị thiệt mạng và 14 người khác bị thương đã gây xúc động mạnh không những trên toàn quốc Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến các quốc gia khác trên toàn thế giới. Trong phạm vi bài này, chúng tôi sẽ ghi lại các tin tức liên quan đến vụ nổ súng chết người này, sau đó chúng tôi sẽ xin lược trình phản ứng của các quốc gia trên thế giới và cuối cùng là phản ứng của một số các nhà lập pháp ở Hoa kỳ liên quan đến vấn đề kiểm soát súng.

72

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


OFFICE FOR RENT ARIZONA CITY

! W O N E L AVAILAB Caïnh thaønh phoá Casa Grande Roäng 1000 square feet, Naèm ngay maët tieàn ñöôøng cuûa ñaïi loä chính. Phoøng oác saïch seõ, môùi, tröôùc ñaây laø vaên phoøng ñòa oác Century 21. Raát thích hôïp cho vieäc môû tieäm nail, nhaø haøng, food to go, etc...

GIAÙ THUEÂ

$

800 /THAÙNG

Coù phoøng rieâng phía sau coù theå duøng laøm phoøng aên, phoøng hoïp, hay phoøng wax room.

Moïi chi tieát xin lieân laïc:

480-338-6532

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

73


SƠ LƯỢC VỤ THẢM SÁT HÔM THỨ BẢY NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2011 Cuộc thảm sát đã xảy ra vào lúc 10 giờ sáng, ngày thứ Bảy, 8 tháng 1 năm 2011, bên ngoài siêu thị Safeway thuộc địa hạt Casas Adobes, nằm về phía bắc của thành phố Tucson, thuộc tiểu bang Arizona. Theo lời thuật lại của các nhân chứng thì vào lúc đó, nữ dân biểu Gabriel Giffords đang có cuộc gặp gỡ với khoảng 30 cử tri của Bà thì bất thần hung thủ đã tiến đến gần, cách dân biểu Gifford khoảng 3-4 feets và bắn trực xạ vào đầu Bà. Sau đó, hung thủ đã bắn loạn xạ vào đám đông trong đó có một số khách mời và các cử tri, khiến cho sáu người bị tử thương, trong đó có một bé gái mới lên chín tuổi, và gây thương tích cho 14 người khác. Cũng theo lời các nhân chứng thì hung thủ đã xử dụng một khẩu súng lục bán tự động 9 ly và đã bắn tất cả khoảng 30 viên đạn. Khi hung thủ bắn hết đạn, và trong lúc hắn đang tìm cách thay băng đạn mới thì đã bị những người đứng gần ập vào bắt giữ cho đến khi cảnh sát đến nơi. Danh sách các nạn nhân bị tử thương: 1. JOHN ROLL, 4 2 63 tuổi, người đã được Tổng Thống George Bush Cha bổ nhiệm vào Tòa án cấp quận của Arizona hồi năm 1991. Vào năm 2009, Ông thẩm phán 3 1 Roll đã bị nhiều kẻ hăm dọa sát hại và đã được cảnh sát bảo vệ trong suốt một tháng. Theo các người thân cận của Ông cho biết thì trong cái ngày định mệnh đó, Ông chỉ định tạt qua để gặp nữ dân biểu Gabriel Giffords và sẽ đi ngay, nhưng chẳng may Ông đã bị thiệt mạng tại đây. 2. CHRISTINA -TAYLOR GREEN, 9 tuổi, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2001, một ngày đen tối nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, khi quân khủng bố người Hồi Giáo đã dùng máy bay đánh sập tòa tháp đôi chọc trời ở Nữu Ước khiến gần 3,000 người bị thiệt mạng. Em Christina đã được xếp vào danh sách "Face of Hope" cùng với 50 em bé khác ở Hoa Kỳ. Bố mẹ em cho biết, ngay từ nhỏ em đã tỏ ra rất thích thú về chính trị, em hoạt động tích cực ở trường và vừa mới được bầu vào chức Student Council ở trường của em. Có lẻ do định mệnh, biết em thích chính trị nên một người hàng xóm đã xin phép ba mẹ em để dẫn em đi tham dự buổi gặp gỡ với dân biểu Giffords để em có dịp học hỏi. Không ngờ, đó lại là ngày bạc mệnh của em. 3. GABE ZIMMERMAN, 30 tuổi, cựu nhân viên xã hội,

74

người phục vụ bà Giffords trên cương vị giám đốc phụ trách tiếp cận cộng đồng. Công việc của Anh Zimmerman là tổ chức các buổi gặp gỡ cử tri như cuộc gặp gỡ định mệnh này. Anh Zimmerman vừa mới đính hôn và dự tính sẽ làm đám cưới vào năm tới. 4. PHYLLIS SCHNECK, 79 tuổi, Bà Schneck đã về hưu và hiện cư ngụ ở New Jersey. Hàng năm bà Schneck về sinh sống ở Arisona để tránh cái lạnh mùa đông. Theo lời kể của Bà B.J. Offutt, con gái của Bà, thì Bà Schneck không thích các cuộc tụ họp chính trị và cũng ít khi lái xe đi xa. Lý do nào đã xui khiến Bà lái xe đến nơi có cuộc tụ họp cách xa nơi Bà cư ngụ tới trên 4 miles để rôi bị sát hại sát hại thì thật là khó hiểu. 5. DARWIN STODDARD, 76 tuổi, Ông Stoddard, một tình nguyện viên nhà thờ, đã bị bắn vào đầu khi ông tìm cách bảo vệ vợ ông, một nạn nhân khác cũng bị bắn trọng thương nhưng hy vọng là sẽ sống sót. Bà Stoddard cho biết là Bà đã nói chuyện với Ông khoảng 10 phút trước khi Ông tắt thở. 6. DOROTHY MORRIS, 76 tuổi, Bà Morris đã cùng chồng, ông Morris, về định cư ở 5 vùng Oro Valley kể từ năm 1995. Ông Morris cũng bị thương nhưng may mắn là vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. 6

DANH SÁCH CÁC NẠN NHÂN BỊ THƯƠNG: 1/ Bill Badger, 74 tuối, cựu Đại Tá thuộc Đoàn Vệ Binh Quốc Gia. Bị thương nhẹ trên đầu. Ông Badger sau đó đã giúp một tay trong việc bắt giữ hung thủ. 2/ Ron Barber, 65 tuổi, Phó Giám Đốc, nhân viên của Nữ Dân Biểu Giffords. Ông bị thương ở cằm và chân. 3/ Eric Fuller, 63 tuổi, cựu quân nhân, bi thương ở chân và lưng. 4/ Susan Hileman, 58 tuối, người hàng xóm đã đưa Christina đến gặp Dân biểu Giffords. Bà bị thương ở hông, chân, bụng, ngực. 5/ George Morris, 76 tuổi, Cựu Thủy Quân Lục Chiến, cựu phi công dân sự, bị trúng đạn hai lần, một viên đạn đã bắn trúng vào phổi của Ông. 6/ Mary Reed, 52 tuổi, bà bị trúng đạn tất cả ba lần nhưng may mắn là các vết thương không trầm trọng lắm. 7/ Pam Simon, 63 tuổi, nhân viên của Dân Biểu Giffords. Cựu Giáo Sư Anh Văn. Bà bị trúng đạn hai lần, nhưng may mắn là các vết thương không làm nguy hiểm đến tính mạng.

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM

E C I L O P S S RO C T O N

L


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

75


SS

NOT CRO O D E IN L E IC L O P CROSS T O N O D E IN L E IC L O P 8/ Mavanell Stoddard, 75 tuối, bà bị trúng đạn 3 lần ở chân, nhưng may mắn thoát chết vì chồng bà đã dùng thân thể của Ông ta để che đạn cho bà. Ông Stoddard đã qua đời vì bị thương quá nặng. 9/ James Tucker, 58 tuổi. 10/ Kenneth Veeder, 75 tuổi. Cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Ông bị thương nhẹ ở chân và không cần nằm bệnh viện. 11/ James Fuller, 63 tuổi. Từng là một cựu quân nhân. Sáng hôm đó, ông đã bỏ dở trận đánh Tennis với bạn để đến tham dự buổi gặp mặt cử tri của Bà Giffords. Ông đã bị thương ở đầu gối và ở lưng. Chính ông đã tự mình lái xe đến bệnh viện xin điều trị. 12/ Randy Gardner, 60 tuổi. Khi hung thủ bắt đầu nổ súng, ông đã chạy ra nấp đằng sau chiếc xe hơi gần đó, nhưng cũng bị thương ở chân. Ông nói đây là lần thứ hai Ông thoát chết. Lần đầu tiên vào năm 1970, ông đã phải bỏ chạy khi Vệ Binh Quốc Gia bắt đầu nổ súng vào đám biểu tình chống chiến tranh Việt Nam tại Đại học Ken State ở Ohio. 13/ Kenneth Dorushka, 63 tuổi. Khi nghe tiếng súng nổ Ông đã kéo bà vợ của Ông nằm xuống đất và đã dùng cánh tay của Ông để che đạn cho Bà. Ông bị thương ở cánh tay. 14/ Dân Biểu Gabriel Giffords, 40 tuổi, là nhân vật trọng tâm mà hung thủ muốn ám sát. Bà đã bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu và may mắn thoát chết nhưng lại là người bị thương nặng nhất trong tất cả các nạn nhân. Tình trạng vết thương của bà sau ca giải phẩu đã có nhiều hướng phục hồi. Hiện Bà vẫn đang được các bác sĩ ngày đêm chăm sóc tại bệnh viện.

NGHI CAN TRONG VỤ THẢM SÁT Nhờ sự ra tay kịp thời của những người có mặt tại hiện trường trong khi hung thủ đang nạp đạn, nên kẻ sát nhân đã bị bắt giữ ngay tại chỗ trước khi cảnh sát đến nơi. Theo báo cáo của FBI và cảnh sát thì hung thủ tên là Jared Loughner, năm nay 22 tuổi, là đứa con trai duy nhất của ông Randy & bà Amy Loughner. Trước khi xảy ra vụ thảm sát, Loughner đang sống trong căn hộ do cha mẹ đứng tên, tại Tucson, Arizona. Những tin tức về cá nhân của hung thủ đã dần dần được khai sáng cho thấy hung thủ có thể thuộc loại người bệnh hoạn, thiếu bình thường. Theo lời của những người quen biết và hàng xóm, Jared Loughner là một thanh niên trước đây đã từng có tiền sử nghiện rượu và hút sách, là một người đơn độc, không có bạn bè, cảm giác bị ruồng rẫy, và oán hận nhà chức trách. Năm 2005, Loughner đã bỏ học high school, sau đó bị từ chối khi gia nhập quân đội, đã từng bị sa thải trong

NE DO 76

S

OS R C T NO

nhiều việc làm trước đây, bao gồm việc thiện nguyện ở trạm thú vật, và mùa Thu vừa rồi, Loughner đã bị đuổi ra khỏi trường Pima Community College. Khi lục soát nhà nghi can, cảnh sát đã tìm thấy những thông tin cho thấy nghi can có sự chuẩn bị sẳn cho vụ thám sát này, trong đó có những dòng chữ như "Bạn ơi, xin đừng trách tôi", những tấm ảnh hung thủ chụp với cây súng, lá thư của dân biểu Gabriel Giffords mời tham dự buổi gặp mặt cử tri tại chợ Safeway, cùng những mẫu video clips với giọng điệu điên rồ mà hung thủ đã đăng trên trang Youtube trước đây. Nhiều người đã chỉ trích cha mẹ hung thủ đã không quan tâm đến con, thấy những dấu hiệu bất thường của con, mà không có biện pháp gì để giúp đỡ, để dẫn đến biến cố đau thương này. Hàng loạt những dấu hiệu báo động này bao gồm việc Loughner đã xây một nhà nguyện có hình sọ người ở sân sau nhà, bị trục xuất khỏi apartment, viết những lời lẻ điên rồ đăng trên mạng internet. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý học, người trong gia đình, đôi khi khó mà nhận diện được những dấu hiệu này của người mắc bệnh tâm thần. Hiện hung thủ đang bị giam giữ, không được bail out, và đang chờ luật sư biện hộ ra tòa.

PHẢN ỨNG CỦA THẾ GIỚI VỀ VỤ THẢM SÁT Ở TUCSON, ARIZONA Vụ nổ súng nhắm vào một viên chức liên bang trong khi đang thi hành nhiệm vụ vừa qua không những chỉ gây xúc động mạnh ở Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Quan điểm của các quốc gia ở Châu Âu. Theo một bản tường thuật của ký giả Michael Golfarb gửi đi từ Luân Đôn, thì dư luận ở Châu Âu nói chung, tỏ ra họ không mấy ngạc nhiên về những tội ác xảy ra ở Hoa Kỳ, như vụ thảm sát xảy ra ở Tucson, Arizona hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, khi nhận xét về việc những người thuộc đảng dân chủ cho rằng vụ thảm sát xảy ra là vì kẻ sát nhân bị ảnh hưởng của Bà Sarah Palin. Tuy nhiên, theo ông Marc Huyjer của tờ Der Spiegel, “buộc tội Bà Sarah Palin dính líu đến vụ nổ súng ở Arizona là sai” (Blaming Sarah Palin for Arizona shooting is wrong).

QUAN ĐIỂM CỦA CÁC QUỐC GIA Ở Á CHÂU. Đa số báo chí ở các quốc gia Châu Á có nhắc đến một cách sơ sài vụ thảm sát ở Tucson Arizona, ngoại trừ một vài tờ báo khác như tờ Thai Rath ở Thái Lan có một bài tường trình rất chi tiết dưới tựa đề “Người Mỹ xấu”. Một bài báo khác đang trên tờ The Jerusalem Post đã ca tụng Nữ Dân Biểu Gabriel Giffords là ”Một người Do Thái gương mẫu”. Bài báo nói rằng Bố của Bà Giffords là người Do Thái. Một bài

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

77


báo khác đăng trên tờ The China Post, phát hành ở Đài Loan dưới tựa đề “Lịch Sử Tái Diễn” đã so sánh âm mưu ám sát Bà Giffords như âm mưu ám sát Sean Lien, con của cựu Phó Tổng Thống Đài Loan xảy ra vào ngày 26 tháng 11 năm 2010, khi anh ta tham gia cuộc vận động tranh cử. Sean Lien cũng bị bắn vào đầu như Bà Giffords.

QUAN ĐIỂM CỦA CÁC QUỐC GIA Ở PHI CHÂU. Ký giả Erin Conway-Smith ở Johannesburg thuộc Nam Phi Châu có tóm tắt về một bài tường trình về cuộc nổ súng được đăng trên một tờ báo xuất bản ở Sudan như sau: “...Hung thủ vụ thảm sát này là một thằng điên. Dân chúng Hoa Kỳ đã vô cùng ghê tởm về vụ giết người này, nhưng ở Nam Phi chúng ta, chuyện giết chóc xảy ra thường ngày như cơm bữa nên không mấy ai chú ý đến những chuyện giết chóc như thế này nữa. Quốc gia của chúng ta gồm toàn những kẻ điên khùng...” Một vài tờ báo khác cũng có những tường thuật sơ lược dưới những tựa đề như :...Hoa Kỳ sửng sốt về vụ thảm sát..” hay “... Vụ nổ súng làm rung chuyển nước Mỹ chia rẽ...”.

QUAN ĐIỂM CỦA CÁC QUỐC GIA Ở CHÂU MỸ LA TINH. Theo ký giả Erik German và Solana Pyne tường trình từ Rio de Janeiro thuộc Brazil thì tờ Lima’s el Comercio, một tờ báo lớn ở Peru, có bài tường trình chi tiết về vụ nổ súng. Tuy nhiên, phần lớn bài báo chỉ đề cập đến việc anh Daniel Hernadez, nhân viên mới của bà Giffords, đã ra tay cứu nữ dân biều Gabriel Giffords trong cơn hổn loạn bằng cách dùng tay che vết thương ở đầu nạn nhân sau khi bà bị bắn quỵ xuống. Chính nhờ anh bịt vết thương ở đầu bà, đã giúp cho việc cầm máu và nhờ vậy mà bà Giffords thoát chết. Bài báo này đã gọi anh Hernandez là “thiên thần người Tây Ban Nha”.

QUAN ĐIỂM CỦA CÁC QUỐC GIA Ở ÚC CHÂU. Trong một bài xã luận đăng trên tờ The Sydney Morning Herald, tác giả nhắc lại vụ thảm sát ở Port Arthur vào năm 1996 đã khiến cho 35 người bị thiệt mạng, dẫn đến việc thay đổi luật lệ kiểm soát súng ở Úc. Bài báo kết luận “có thể vụ ám sát này sẽ làm cho người Mỹ chỉnh đốn lại đạo luật lệ kiểm soát súng ở Hoa Kỳ”.

xảy ra là vì hung thủ đã chịu ảnh hưởng của phe bảo thủ. Những lời cáo buộc nói trên được thể hiện qua lời phát biểu của ông Clarence Dupnik, Cảnh Sát Trưởng quận Pima, hay bài viết đăng trên tờ Nữu Ước Thời Báo và Đài truyền hình MSNBC, v.v. Tuy nhiên khi Hệ Thống Truyền Hình CBS mở cuộc thăm dò ý kiến dân chúng, thì 56% những người được hỏi đã cho biết là họ không nghĩ là cuộc thảm sát xảy ra vì hung thủ đã bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng bảo thủ.

Cuộc thảm sát cũng đã khiến nhiều người đã lên tiếng yêu cầu chính quyền nên kiểm soát súng chặt chẽ hơn nữa. Đây là một cơ hội ngàn vàng để yêu cầu các nhà luật pháp xem xét lại các đạo luật kiểm soát súng. Điển hình là Dân Biểu (DB) Peter King ở Nữu Ước, sau sự kiện này, ông đã lên tiếng muốn ban hành một đạo luật cho phép bắt giữ những ai mang súng đến gần các nhân viên chính quyền trong phạm vi 1000 feet. Điều mà DB King không suy nghĩ chín chắn là làm sao chúng ta có thể nhận ra ai là nhân viên chính quyền. Người ta có thể nhận diện được Tổng Thống Obama khi ở nơi công cộng, chứ mấy ai lại nhớ mặt Ông Bộ Trưởng Giáo Dục khi gặp ông ấy ngoài đường? Hơn nữa, nếu tôi có súng trong nhà mà đoàn xe của Tổng Thống chạy qua con đường trước mặt nhà tôi, như thế, theo luật của DB King thì tôi có thể bị bắt giữ. Điều này hoàn toàn phi lý và khó mà kiểm soát. Một vị dân cử khác ở Nữu Ước là bà Carolyn McCarthy muốn đề nghị một đạo luật giới hạn một băng đạn chỉ chứa tối đa 10 viên đạn thôi. Bởi theo Bà, băng đạn của hung thủ ở Tucson, Arizona chứa tới 33 viên đạn nên mới có nhiều người chết và bị thương như vậy. Khi đề nghị dự luật này, hình như DB McCarthy đã quên là hung thủ gây ra vụ nổ súng tại Virginia Tech trước đây đã khiến 32 người chết, hắn đã mang theo trong người 3 khẩu súng lục và một khẩu súng trường, thì việc giới hạn số viên đạn có lợi ích gì không?

PHẢN ỨNG TẠI HOA KỲ VỀ VỤ THẢM SÁT Ở TUCSON, ARIZONA LUẬT KIỂM SOÁT SÚNG Ở ARIZONA Về phía Hoa Kỳ, cuộc thảm sát nói trên đã gây xúc động mạnh trên toàn quốc, nhất là đối với cái chết đáng thương của cháu bé Christina Green. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn sau khi hung thủ bị bắt giữ, và trong lúc cảnh sát còn đang điều tra lý lịch của hung thủ, thì một sồ người thuộc đảng Dân Chủ đã nhanh chóng cho rằng vụ thảm sát này 78

Tưởng cũng nên nhắc lại trong năm vừa qua, sự kiện một người đi biểu tình mang súng ở Phoenix, Arizona đã gây ra nhiều tranh cải trên toàn quốc Hoa Kỳ liên quan đến đạo luật kiểm soát súng tại Arizona. Và nay, vụ thảm sát này lại thêm một lần nữa, tạo ra cơn sốt về đề tài này.

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


POLIC Phần lớn các luật lệ liên quan đến việc kiểm soát súng ở Arizona đều được ghi ở Title 13, Chapter 31 of the Arizona Revised Statutes. Bảng tóm tắt dưới đây ghi những điểm chính yếu về luật kiểm soát súng ở Arizona. Subject/Law

Long Relevant Handguns guns Statutes

State Permit to No Purchase? Firearm registration?

No

None

no

ARS 133101

State law duplicates the registration requirements of the National Firearms Act.

No

None

No

No

None

No

Partial Partial

"Assault weapon" No law? Owner license No required?

Notes

Theo bảng tóm tắt trên, thì ở Arizona, ngoại trừ một vài giới hạn nhỏ, hầu hết các công dân từ 18 tuổi trở lên đều có thể tự do mua súng mà không cần phải xin giấy phép. Việc mang súng hay giấu súng trong người cũng không cần phải có giấy phép nữa. Năm ngoái, một đạo luật mới đã được ban hành còn đi xa hơn nữa là cho phép những người có súng được mang theo súng khi họ vào các hiệu ăn hay các quán rượu nếu không thấy bảng treo trước cửa yêu cầu họ phải để súng bên ngoài, không được mang vào tiệm. Luật mới chỉ giới hạn là khi đến thăm nhà người quen hay bạn bè thì phải để súng ngoài xe trước khi vào nhà. Với luật lệ kiểm soát súng lỏng lẻo như vậy nhiều người chắc phải chết khiếp khi nghĩ là chuyện bắn giết lẫn nhau chắc phải xảy ra hàng ngày như ăn cơm bữa. Trên thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược bởi vì những bọn trộm cướp không còn dám tự do hoành hành vì chúng biết rằng nếu chằng may mà chúng gặp người có súng, thì người bị cướp có quyền bắn chết kẻ cướp mà không bị tội gì cả. Việc dân chúng Arizona được tự mua và xử dụng súng không những không làm cho các cơ quan an ninh lo sợ mà ngược lại chính các cơ quan an ninh lại là những tổ chức ủng hộ việc để dân chúng tự do mua súng mạnh mẽ nhất. Ông Mike Frazier, Chủ tịch Hiệp Hội Cảnh Sát ở Arizona đã tuyên bố “...những người bạn tốt nhất của chúng tôi trên các đường phố là những công dân biết tuân hành pháp luật nhưng họ có trang bị (súng) để tự bảo vệ cho mình hay cho những người khác nữa...” (…their best friend on the streets is a law-abiding citizen equipped to protect themselves or others).

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-su Ky-tô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con được như ý. Đọc những Lời Nguyện này nhiều lần trong 1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Xin rao cho những người khác cùng đọc chung.

Nguyệt Vũ

Tieäm Nails ôû vuøng Scottsdale AZ, Caàn gaáp thôï boät & Gel Manicure

S

OS R C T NO

Xin lieân laïc coâ Kim:

O (480) 315-9478 (B) D E N I (480) 206-8055 (C) ICE L

L O P SS O R C T O N O ED N I L E POLIC

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

79


V I E T TM

80

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


MẸO HAY LÀM SẠCH NHÀ BẾP Cuối năm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị ăn Tết, đón mừng năm mới. Góc bếp có lẽ là nơi bạn sẽ dành nhiều thời gian cho việc clean up để chuẩn bị đưa ông Táo về Trời. Xin mách bạn một số mẹo nhỏ sau đây. Mến chúc bạn thành công trong việc giữ gìn bếp ấm gia đình luôn sạch sẽ, theo câu châm ngôn "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". • Tẩy vết nghệ bám vào xoong, bát: Bạn hãy lấy một ít lòng trắng trứng gà hoặc vịt, chà mạnh vào những chỗ có nghệ, xoong, bát sẽ trắng lại bình thường. • Chùi nylon bị mốc: Khi vật dụng bằng nylon bị mốc, bạn hãy cắt ½ trái chanh chà xát lên chỗ mốc cho đến khi sạch vết mốc, lấy giẻ khô lau lại. • Xóa vết gỉ trên dao: Dao để lâu ngày có vết gỉ bạn chỉ cần lấy một miếng củ cải chà mạnh tay trên thân dao, dao sẽ sáng trở lại.

• Dao dính nhựa: Sau khi cắt mít, đu đủ, su su, dao của bạn thường bị dính nhựa, lau rửa bình thường rất khó sạch. Bạn có thể dùng một miếng giẻ, nhúng chút dầu ăn để chùi dao. • Chùi rửa xoong chảo bị đen: Xoong nhôm nấu lâu ngày bị ố vàng hay đen, bạn hãy lấy nước lã pha chút giấm cho vào xoong rồi đun sôi. Chỉ sau 1 phút bạn sẽ thấy xoong của bạn trắng thế nào. Nếu xoong chảo còn bị đóng dơ bên trong, rắc muối lên vết dơ và để yên trong vài giờ, sau đó cọ rửa nhẹ, vết dơ sẽ đi hết. • Tẩy vết dầu mỡ trên tường bếp: Khi nấu ăn, dầu mỡ thường bắn ra sàn nhà, tường bếp trông rất dơ. Bạn đã dùng nước tẩy rửa nhưng không sạch. Hãy thêm một ít giấm vào nước đề tẩy rửa, bạn sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

81


AIGON BEAUTY MỸ VIỆN

CHÚNG TÔI CÓ LỚP ĐÀO-TẠO CHUYÊN-VIÊN THẨM MỸ UY-TÍN VÀ TẬN-TÂM!

WHOLESALE & RETAIL PROFESSIONAL PRODUCTS

DERMALOGICA | RODAN & FIELDS | EVE TAYLOR & PST Phun Chân mày, xâm môi thẩm-mỹ, chăm-sóc Da và chuyên-nghiệp trong ngành Thẩm-mỹ trên 20 năm.

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

PHY TRAN

82

WhyBeauty8@yahoo.com www.WhyBeauty.Myrandf.com www.WhyBeauty.Myrandf.biz

678.576.8985 5495 Jimmy Carter Blvd. 127F, Norcross, GA 30093 (nằm trong chợ Hồng-Kông)

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

83


Chuẩn bị:

(4 phần ăn)

• Cá thát lát: 200g • Khổ qua: 4 trái • Hành lá: 3 cọng • Muối: 1/2 muỗng càphê • Tiêu: 1/2 muỗng càphê • Bột nêm: 1/2 muỗng cà phê • Dầu ăn: 1 muỗng càphê

Thực hiện: Cá thát lát quết đều với muối, tiêu, hành lá cắt nhỏ, bột nêm, dầu ăn. Khổ qua rửa sạch, rạch dài theo thân, tách bỏ hạt. Cho cá đã quết vào làm nhân, dùng cọng hành nhún qua nước sôi làm dây buột quanh khổ qua. Nước nấu sôi, cho khổ qua vào nấu, sau khi sôi vài dạo, hạ lửa, hớt bọt. Khổ qua chín, nêm lại nước canh cho vừa ăn.

Canh khoå qua doàn caù thaùt laùt

Chú ý: Khổ qua là móm ăn nên thuốc nhưng khi nấu hay bị mất màu xanh và còn đắng nhiều nên hơi khó ăn với một số người. Để bớt vị đắng và vẫn giữ được màu tươi đẹp nên thực hiện như sau. Khổ qua sau khi mổ bỏ ruột trụng sơ qua nước sôi trước rồi mới dồn thịt hoặc chả cá vào sau đó mang đi hầm. Nhờ trụng qua nước sôi trước, vị đắng của khổ qua sẽ bớt đi ít nhiều và màu xanh vẫn giữ được tươi. Nếu để ăn dần trong vài ngày thì nên nấu vừa chín tới rồi cất trong tủ lạnh. Khi ăn tới đâu, múc ra vừa đủ lại theo ý rồi mang đi nấu lại cho chín hẳn, như vậy những trái khổ qua sau vẫn vừa ăn, không bị mềm rục và nước canh bị mặn vì bị hâm lại nhiều lần.

Tại một ngã tư, một chị chở một giỏ đầy ắp khổ qua, hối hả đạp xe qua giao lộ đông người về hướng chợ, để kịp bày bán chợ Tết. Chẳng may chạy “trúng ổ gà, một vài trái khổ qua rớt xuống đất. Chị bèn dừng xe, vội vả quay đầu xe lại, và từ từ băng qua phố đông người để nhặt những trái khổ qua. Ông xích lô đậu xe ở ngã tư đường gần đó, chắc lưỡi "Mèm ơi, năm mới tết đến, khổ qua rồi còn quay lại lượm làm chi?" ” 84 ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


DƯA HẤU ĐỎ - món ăn ngày TẾT Thành ngữ "xanh vỏ, đỏ lòng" mượn hình ảnh dưa hấu nói về lòng người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Và với quả dưa hấu, dù xanh vỏ hay đỏ lòng đều có thể... ăn được. Từ lâu, quả dưa hấu đã trở thành thông điệp báo xuân bởi Tết đến, dù giàu dù nghèo, hầu như nhà nào cũng phải có cặp dưa xanh để chưng. Theo quan niệm dân gian, đó cũng là điềm báo may mắn trong năm. Dưa chẻ ra đỏ lòng dạ, thịt chắc, ngọt mát thì năm ấy xem như nhà có điềm tốt, làm ăn phát đạt. Ở góc độ khoa học, dưa hấu là một loại quả nhiều dinh dưỡng, có thể tận dụng cả phần vỏ, thịt đến hạt. VỎ XANH Ngoài việc tận dụng như một loại dưa cho các món gỏi hay món ngâm chua ưa thích ngày Tết thì vỏ dưa hấu còn có thể được sấy khô và nấu nước uống như một loại trà. Vì trên cơ bản, thành phần của vỏ dưa hấu có tác dụng thanh nhiệt, giải khát. Ngoài ra, có một bài thuốc được lưu truyền là vỏ dưa hấu đốt cháy, tán mịn, có thể dùng để trị chứng lỡ miệng. Do đó, trên hết, vỏ dưa hấu là một dược phẩm thông dụng, nên biết tận dụng, sẽ mang lại hiệu quả khá tốt mà không cần dùng đến dược phẩm. RUỘT ĐỎ Không có gì để bàn cãi, dưa hấu là một loại quả mọng nước, nước chiếm đến 90% thành phần của quả và có tác dụng giải khát, thanh nhiệt ngay tức khắc. Do đó, không ngạc nhiên khi quả dưa hấu mang tên tiếng anh là watermelon. Người ta có thể ăn dưa hấu tươi như một loại trái cây thông thường hoặc ép lấy nước và xay sinh tố. Dù với cách thưởng thức nào, dưa hấu cũng rất ngọt và mát. Dưa hấu bây giờ có quanh năm nhưng chỉ trong tiết trời sang xuân, dưa mới đạt đến độ ngon hoàn hảo. Thịt dưa chắc, ngọt ngon và rất thơm. HẠT ĐEN Có nhiều người, theo thói quen, khi ăn dưa hấu, ăn luôn cả hạt. Bạn sẽ nghĩ rằng, đó là một thói quen mang tính "lười biếng" vì ngại nhả hạt. Nhưng thật ra, đó là một cách ăn bài thuốc. Ở góc độ y học, hạt dưa hấu là một dược phẩm thông dụng. Bản thân hạt dưa cũng chứa những thành phần dinh dưỡng nhất định. Theo nghiên cứu, hạt dưa rang lên, nấu với nước uống sẽ trị được giun sán, chứng đau lưng và hiện tượng rong kinh ở phụ nữ.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

85


Seared Scallop and Watermelon Salad with Sparkling Mint Vinaigrette

8 first-course servings, or 2-4 dinner servings. 86

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Seared Scallop

and Watermelon Salad

with Sparkling Mint Vinaigrette

Ingredients: • ½ cup mint leaves • 3 Tb. champagne vinegar • ½ cup grape seed oil • 2 Tb. agave nectar • 1 tsp. salt • ½ tsp. pepper • 8 XL diver scallops (sometimes called colossal) • Cayenne pepper • 1 tsp. oil • 1 Tb. butter • 8- ½ inch slices of water melon • 1 bunch radishes • 5 oz. baby arugula • Salt and pepper

Preparation: • Using a 2- 3 inch cookie cutter, cut the watermelon into 8 rounds. Slice the radishes thin and set aside. • Pat the scallops dry and remove the “foot.” Sprinkle with salt, pepper and cayenne pepper. • Heat a large skillet to high. Drizzle a scant amount of oil in the skillet and carefully rub it around with a paper towel. When the skillet is smoking; place the scallops top down. Sear for 1 1/2 minutes until you can see carmelization around the edges. • Using tongs or a metal spatula, flip the scallops. Add 1 tablespoon of butter to the skillet and cook 1-2 more minutes. • Puree the mint, vinegar, grape seed oil, agave, salt and pepper in the blender.

To assemble: • Place a handful of arugula on a plate. Add one watermelon round on the arugula, followed by a scallop. • Arrange the radishes around and drizzle with mint vinaigrette.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

87


OPEN

Monday-Friday: 9:00 am - 6:00 pm Saturday By Appt. Sunday: Closed

TRAN INSURANCE INC. Auto-Home-Business and Life Xin liên lạc:

Toll Free:

Kim Trần (480) 833-5138

1-866-833-5138

ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET www.allstate.com/dkimtran

310 N. Dobson Rd., #4 - Mesa, AZ 85201 KIM DUNG TRẦN Cử nhân Khoa học Texas Southern University

BẢO HIỂM XE HƠI, XE GẮN MÁY, TÀU (Auto, Boat, and Bicycle) GIÁ ĐẶC BIỆT:

- Bớt 6% nếu trả in full. - Cho good driver (3 năm và 5 năm không ticket và accident)

-

Cho good student Cho quý khách có bảo hiểm liên tục 12 tháng Cho quý khách có bảo hiểm 2 xe trở lên Cho quý khách mua nhà và xe. Bớt 5% nếu trả tiền thẳng từ nhà băng Bớt 10% nếu mua bảo hiểm trước 1 tuần

- Bảo hiểm nhà trống(vacant home) Bảo hiểm nhà (trộm cắp, hỏa hoạn, lụt) - Dịch vụ Escrow trong vòng 1 tiếng - 20% discount cho nhà và xe - Bảo hiểm nhà ở và nhà cho thuê - Bớt đến 35% tiền bảo hiểm nhà cho thuê nếu có bảo hiểm xe và nhà

- Định kỳ (5, 10, 20, và 30 năm) - Trọn đời - Bảo hiểm không cần thử máu và nước tiểu.

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI - Đủ loại bảo hiểm thương mại (nhà hàng, tiệm Nails, văn phòng bác sĩ . . . )

BẢO HIỂM CẦN THIẾT CHO ĐỜI SỐNG CỦA QUÝ VỊ VÀ GIA ĐÌNH 88

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


e r a h S o t Room-

PHOENIX, AZ

ÑIEÀU KIEÄN

Khoâng huùt thuoác Nhaø roäng raõi - 4Bdrs - xaây 2004 Gaàn ñöôøng 16th St. & Southern - Caùch ASU 5.5 miles Caùch S. Mountain Community College 2.2 miles

XIN VUI LOØNG GOÏI

480-338-6532

BEAUTY SALON CHUYEÂN: Cắt tóc, nam, nữ, trẻ em Nhuộm, uốn, highlight Đặc biệt gội đầu và massage da đầu theo kiểu Việt Nam Se lông mặt, tỉa chân mày, lấy mụn cám Bới tóc cho cô dâu và cho dạ hội Làm móng tay & móng chân

KINH NGHIỆM - MỸ THUẬT THỜI TRANG - TẬN TÂM - CHU ĐÁO

602-297-3991

Chị Hồng Nguyễn với trên 30 năm trong nghề làm tóc, từng là thợ chính cho tiệm tóc Hùng danh tiếng ở Sàigon như Hùng Pasture, Hùng Tân Định, Hùng Dakao 3424 N. 19th Ave. Phoenix, AZ 85015 (Sát cạnh nhà hàng Maxim và Quê Hương Dịch Vụ Tổng Hợp)

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

89


XUÂN TÂN MÃO TẢN MẠN VỀ LỄ TẾT DÂN TỘC VIỆT

Giáng Tiên Cả một trời xuân nàng hiện ra Quanh ta sức sống lại chan hòa! Mây tuôn lụa trắng, chim đùa lá Nắng trải tơ vàng, bướm cợt hoa Cỏ nội, đồng xanh, mờ khói tỏa Cây rừng, núi biếc, ngậm sương sa Giáng Tiên! Em có hay chăng tá? Quê mẹ, hồn ai, bóng nhạt nhòa ...

Hải Bằng.HDB

Á Châu chỉ có người Việt, Trung Hoa, và Ðại Hàn ăn Tết Nguyên Ðán vào ngày Một tháng Giêng âm lịch. Riêng người Nhật đổi theo Tây Lịch từ năm 1873 nên họ ăn Tết vào ngày 1 Tháng Một dương lịch từ Năm Thứ VI đời Minh Trị Thiên Hoàng (1873). Người Miên và Lào khai Tết vào khoảng tháng Ba hoặc Tư dương Lịch. Tết Nguyên Ðán gắn liền với lịch sử văn minh của dân tộc Lạc Việt kể từ thời đại Hồng Bàng cách nay khoảng 5000 năm, phản ánh bản chất hiền hòa của dân tộc có nếp sống đạo đức và kỷ cương phát triển trên một nền văn hóa nông nghiệp. Lễ Tết được cử hành vào đúng giao điểm của năm cũ và năm mới. Ðó là lúc Trời (Dương) và Ðất (Âm) giao hòa để tái tạo một nguồn sinh lực cho vạn vật muôn loài trong một chu kỳ mới của sự sống. Ngày đó được coi như là Ngày Sinh: mỗi người được thêm một tuổi, và mùa đó là Mùa Xuân: mùa vạn vật tiếp nhận tinh lực mới nơi Trời Ðất để sự sống tiếp tục nẩy nở. Trong niềm tin đó, mọi người đều hân hoan chuẩn bị đón Tết, đón Xuân bằng cách sơn phết lại nhà cửa, may sắm quần áo mới, thanh toán các công nợ, dọn tâm và thân cho sạch sẽ, chuẩn bị lễ vật tinh khiết để cúng tế tạ ơn Trời Ðất, Thần Linh, và Tổ Tiên trong Lễ Giao Thừa (bàn giao và tiếp nhận giữa năm Cũ và năm Mới). Tục lệ ngày Tết thường gồm có: cúng Ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp; dựng Nêu và hạ Nêu (Maypole); viết câu đối; khai bút; nấu bánh chưng; đốt pháo; múa lân; hái lộc; xông nhà; mừng tuổi và lì xì; trưng hoa và tranh Tết. Từ thành thị đến khắp thôn quê, các hội hè, đình đám được mở ra vui xuân trong ba ngày Tết, và có chia ra: Mồng Một thì ở nhà cha Mồng Hai, nhà mẹ Mồng Ba nhà thầy

Thời đại Hùng Vương kéo dài từ 2879 đến 258 (2622 năm). Dòng họ Hùng có 22 người con trai nhưng đến đời Hùng Vương thứ 18 thì nước Văn Lang của dòng họ Hùng bị mất vào tay Nhà Thục năm 258 Trước tây Lịch và nước ta đổi tên ra Âu Lạc)

90

Tuy vậy có nơi vui xuân kéo dài tới cả tháng: “Tháng Giêng ăn Tết ở nhà. Tháng Hai trồng

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


đậu. Tháng Ba trồng cà. Tháng Tư cày vỡ ruộng ra. Ăn Tết Ðoan Ngọ trở về tháng Năm. ...” Tuy nhiên, thời thế đổi thay qua nhiều lớp “phế hưng”, nhiều thú vui xuân ngày trước dường như chỉ còn là những hoài niệm của Vang Bóng Một Thời, nhất là đối với những người Việt ở hải ngoại. Vâng, một xã hội có văn hóa không thể không có những ngày lễ Tết. Nòi giống Việt ta đã từng có tới 11 ngày lễ Tết, đặc biệt là Tết Nguyên Ðán, vào ngày Mồng Một tháng Giêng âm lịch từ thời đại các Vua Hùng dựng nước cách nay hơn bốn ngàn năm kể từ niên mốc 2879 trước Tây lịch đến 258 TTL. Mỗi ngày lễ tết thường gắn liền với một truyền thuyết chứa một sự tích có những điểm huyền kỳ nhưng lại rất cần thiết để được dân gian truyền tụng và tôn trọng ngõ hầu trở thành những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chẳng hạn, truyền thuyết Bánh Chưng vuông và Bánh Dày tròn được ghi nhận có từ đời Hùng Vương thứ VI. Bánh Chưng tượng trưng cho Ðất; Bánh Dày tượng trưng cho Trời. Trời và Ðất là hai biểu tượng vĩ đại nhất đối với con người và người cha và người mẹ đã mang đặc tính của Trời và Ðất nên có câu: “Trời sinh; Ðất dưỡng”; “cha sinh, mẹ đẻ” và “Trời là Cha; Ðất là Mẹ”. Nhưng có ý nghĩa gì không khi chỉ có hai thứ bánh một tròn, một vuông để cúng Trời Ðất và để biếu bà con, bạn hữu? Cái ý nghĩa nằm ở chỗ hai chữ hình vuông và tròn nó thật sự phát xuất từ đạo lý “Vuông Tròn” của giống nòi Việt từ hàng ngàn năm trước: vuông để bền vững tức là tĩnh hay hằng cửu; tròn để lăn chuyển tức là động hay tiến hóa. Ðó chính là đạo lý dạy con người phải ăn ở mãi mãi trước sau vuông tròn với nhau và đã có từ trước khi Ðạo Khổng du nhập vào nước Việt chúng ta và đã được dùng trong câu cầu chúc cho các bà mẹ lúc khai hoa nở nhụy (lâm bồn sinh đẻ) được: “mẹ tròn, con vuông”. Ðạo lý “Vuông-Tròn” này cũng được thể hiện trong các đồng tiền có hình tròn và lỗ vuông để nhắcnhở người ta phải ăn ở cho vuông tròn. Cũng nên biết rằng chính thi hào Nguyễn Du đã đưa cái đạo lý “Vuông Tròn” của tiền nhân vào trong tác phẩm Truyện Kiều bất hủ của tiên sinh khi nàng Kiều bầy tỏ với người yêu ban đầu nỗi e ngại của mình đối với tương lai của cuộc tình duyên: Khuôn thiêng biết có vuông tròn hay không? Và một lần nữa, Kiều nói với Thúc Sinh, người đã chuộc nàng ra khỏi chốn lầu xanh: Trăm năm tính cuộc vuông tròn Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch sông Ngoài sự tích bánh chưng và bành dày còn phải nói tới sự tích trái dưa hấu mà ngày Tết cũng không thể thiếu được. Nguyên Mai An Tiêm vốn là người ngoại quốc được Vua Hùng thứ 17 mua làm con nuôi, nhưng sau đó vì Mai An Tiêm phạm tội kiêu mạn nên bị vua đày ra một

hoang đảo ở ngoài khơi biển Thanh Hóa. May nhờ chim bạch hạc bay từ phương tây lại, tha theo một số hạt và bỏ rơi trên đảo. Ít lâu hạt mọc thành cây sinh trái thơm ngọt và An Tiêm đặt tên là Tây qua sau lấy tên vợ là Việt Nga mà đặt tên cho trái là Việt Nga qua. Chẳng bao lâu sau, đông đảo người tứ phương kéo tới ở và trồng trái dưa đó. Vua Hùng nghe tiếng bèn cho triệu hồi vợ chồng An Tiêm về và nơi An Tiêm ở được gọi là An Tiêm Sa Châu. Ngày nay trái dưa hấu danh tiếng nhất sản xuất tại Hữu Cung, Quảng Ninh. Nhà học giả Hương Giang Thái Văn Kiểm ghi lại sự tích trái dưa đỏ này và cũng đã đích thân tới Hữu Cung trước tháng 3 năm 1945 để mua dưa, có trái nặng tới 7 kí lô. Ngoài Tết Nguyên Ðán, người Việt ta còn ăn thêm 10 cái tết nữa trong năm; mỗi cái tết đều mang một ý nghĩa. Ðó là: 1. Tết Khai Hạ: vào ngày Mồng 7 tháng Giêng được gọi là Nhân Nhật và cũng là ngày hạ cây nêu được dựng lên từ trước Tết Nguyên Ðán để yểm trừ tà ma xâm nhập gia cư. 2. Tết Thượng Nguyên: vào ngày Rằm tháng Giêng tức là ngày vía của Ðức Phật A-Di-Ðà. Người ta tin rằng: “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”. Ðó cũng là ngày lễ Cúng Sao thủ mạng. 3. ết Hàn Thực: vào ngày Mồng Ba tháng Ba. Ngày này người ta kiêng nhóm bếp và phải dùng đồ lạnh nấu hôm trước. Người Hoa tưởng nhớ Giới Tử Thôi người có công cứu vua Tấn Văn Công nhưng rồi nhà vua quên không trả ơn. Khi nhà vua nhớ đến cho tìm thì ông cõng mẹ trốn vào rừng. Vua sai đốt rừng, ông và mẹ chịu chết cháy. 4. Tết Thanh Minh: rơi vào tháng Ba dành để con cháu đi nhỗ cỏ, sửa sang mộ cha mẹ, ông bà. Trong Truyện Kiều có câu “Thanh Minh trong tiết tháng Ba. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”. 5. Tết Trung Thu: vào ngày Rằm tháng Tám, còn gọi là Tết Nhi Ðồng. Buổi tối ở đồng quê trăng sáng vằng vặc và khí trời mát mẻ nên cuộc vui chơi rất nên thơ. 6. Tết Ðoan Ngọ: ngày Mồng Năm Tháng Năm, thời tiết bắt đầu chuyển mùa nên dễ sinh ra bịnh. Chùa có lễ cầu an; nhà có lễ cúng Thổ Công và thường có nấu rượu nếp ăn để tiêu trừ bịnh. 7. Tết Trung Nguyên: ngày Rằm Tháng Bảy còn gọi là lễ Vu Lan. Ðó là ngày Xóa Tội Vong Nhân và có sự tích bà Mục Kiền Liên là một trong thập đại đệ tử của Ðức Phật Thích Ca và vốn là người con chí hiếu đạ cứu mẹ ra khỏi địa ngục. 8. Tết Trùng Cửu: vào ngày Mồng Chín tháng Chín, còn gọi là Tết Trùng Dương, các văn nhân lên núi uống rượu làm thơ. 9. Tết Trùng Thập: vào ngày Mồng Mười, tháng Mười. Ðông y tin rằng đây là ngày các dược thảo đạt được dược tính tốt nhất nên hái để làm thuốc. 10. Tết Táo Quân: vào ngày 23 tháng Chạp người ta cúng tiễn đưa Táo Quân về Trời để báo cáo mọi công việc thiện ác của gia chủ trong năm. Ðến ngày 30 thì sửa sang lại bếp núc, an vị lại các Ông Nồi, làm lễ rước Ông Táo về, rồi mới được nấu nướng. Dân gian truyền tụng câu: “Thế gian một vợ một chồng. Chẳng như vua bếp hai ông một bà”.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

91


Năm nay, Tân Mão, là cái Tết Nguyên Ðán lần thứ 36 trên đất Mỹ. Tuy Thơ Lục Bát của Nguyễn Du và thi hào đã dùng tới 57 từ “xuân” để chỉ đã hoan hỉ chấp nhận nơi đây là quê hương mới, nhưng mọi người lánh mùa xuân, cha mẹ, người yêu, người đẹp, tuổi trẻ v.v. trong 3254 câu nạn Cộng Sản vẫn thấy lòng vương vấn ít nhiều nỗi sầu tha hương. thơ của Truyện Kiều; trung bình cứ 60 câu lại có một từ Xuân. Tâm tư đó phát xuất từ thứ tình cảm thiêng liêng gắn bó con người với cội nguồn qua hình ảnh của núi sông, của đồng nội, của hoa lá, cỏ cây Ngày Xuân con én đưa thoi đã khắc sâu trong mảnh hồn mỗi con người từ lúc mới chào đời nơi quê Ðêm Xuân ai dễ cầm lòng được chăng? cha, đất tổ. Mặc dầu ở nơi đây vẫn: Cỗi Xuân tuổi hạc càng cao Dưới đèn rạng tỏ má đào thêm Xuân Rực rỡ cúc mai Xuân đón pháo Chan hòa bánh mứt Tết mừng lân Thơ Mới 7 chữ của nhà thơ Nguyễn Bính: Nhưng trong lòng nhiều người vẫn khắc khoải chưa thể có niềm vui trọn vẹn khi đồng bào quê nhà còn sống trong một chế độ không có tự do và dân chủ. Vạn vật xoay vần luôn đổi thay Tân niên Tân Mão, có ai say? Dưa hành thừa thãi, hồn ta đắng! Thịt mỡ ê hề, trí bạn cay? Ðất nước tan hoang, tâm há ổn? Quê hương tăm tối, dạ nào khuây! Xuân qua mấy độ vui vầy vậy Chẳng lẽ non sông mãi thế này?

Thơ với Thi Nhân

Các thi nhân vào dịp Tết Nguyên Ðán thường múa bút viết xuống vài bài thơ khai xuân để giải bày tâm sự. Các thi nhân thường dùng nhiều thể loại thơ khác nhau. Mỗi loại thơ có một công dụng riêng: thơ Ngũ Ngôn và Lục Bát thì nhẹ nhàng; thơ Ðường Luật: trang trọng, Thơ Mới bẩy chữ hay tám chữ: du dương. Thơ 5 chữ của nhà thơ Vũ Ðình Liên: Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực Tầu, giấy bản Bên phố đông người qua Bài kệ của ngài Mãn Giác Thiền Sư đời Nhà Lý: Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đi, trăm nụ rụng Xuân đáo bách hoa khai Xuân lại, nở trăm hoa Sự trục nhãn tiền quá Trước mắt chuyện đời qua Lão tòng đầu thượng lai Trên đầu hai mái tóc Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Ðừng nói xuân tàn hoa rụng hết Ðình tiền tạc dạ nhát chi mai Tối qua sân trước Một Cành Mai 92

Ðây cả mùa xuân đã đến rồi Từng nhà mở của đón xuân tươi Từng cô em bé so màu áo Ðôi má hồng lên nhí nhảnh cười Thơ Mới 8 chữ của nhà thơ Mây Ngàn Phương với bài thơ: Xuân Thương Ta cố viết Một bài thơ “Xuân Về Trên Ðất Mỹ” Bao năm rồi cầm lấy bút lại buông Cảnh không có tình thơ vương sao được Nặn óc hoài vẫn vần lạc, ý suông Trời tuyết lạnh mây mờ buông núi thẳm Cây giá băng thủy cọng trắng im lìm Ta nghe rõ con tim bừng nức nở Mảnh quê hương tan vỡ xé tâm tư Nghinh xuân lạnh tái tê đời cô lữ Vọng quốc hờn nung nấu kiếp tha hương Còn thương mãi “đau lòng con quốc quốc” Vẫn nhớ hoài “mỏi miệng cái gia gia” Ta đã sống những mùa xuân qua Hoa đào thắm nở chen mai vàng rực rỡ Những mùa xuân thương nay không còn nữa Xin mai đừng lạc nở ghồn ta Cành mai vàng lạc điệu hồn ta Thi sĩ Ðinh Hùng nổi tiếng trong Ban Tao Ðàn trước 1975 với bài “Xuân Ấm Hương Rừng” Thương em trăng xế nửa vừng Mùa xuân thở ấm hương rừng trên vai Giang tay ôm bóng núi dài Ðá Thiên Sơn có hồn ai tạc hình?

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Á X G N Ơ HU THƯ

K

t Rấ c thí

$

hh ợp

ch

o

việ

cm

ởn

hà h àng, q uán giải khát

vv.. hở.. , tiệm p

850 CHO THUÊ

/tháng

call

480-338-6532

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

93


Thi sĩ gốc Hoa, Hồ Dzếnh, một nhà văn viết về những hoài niệm thân yêu qua bài “Xuân Ðôi Ta”: Mời em ngồi lại bến sông xanh Mây cũ muôn năm chiếu dáng lành Ta viết lòng ta cho hậu thế Ðọc hoài không chán: Em và Anh! Ðón Xuân hải ngoại, phần lớn các nhà thơ đều lấy quê nhà làm nền cho bài thơ. Nhà thơ Lê Ngọc Hồ với bài “Tiếng Xuân”: Nắng đào trẩy hội khắp Lăng Ông Chợ hoa Nguyễn Huệ thơm màu mắt Nhà thơ Hà Ngọc Lân với bài “Phiên Gác Ðêm Xuân”: Xuân về nhớ quá Tây Nguyên Thương ra xứ Huế, nhớ miền Ðồng Nai Nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn với bài “Xuân Ơi Xuân”: Tết quê hương vẫn còn âm vọng mãi Người chiến binh năm ấy đã cùng tôi Ðón Xuân về thương nhớ thuở xa xôi Nơi đất khách, hồn Xuân nào có đến * Theo giải lý của cổ nhân về số mạng thì, năm nay - Tân Mão mang ý nghĩa nguyên thủy: Tân là hoa quả mới; Mão là rậm tốt. Như vậy, Tân Mão sẽ là năm nền kinh tế toàn cầu khởi sắc trở lại đem về nhiều kết quả tốt đẹp cho mọi người. Trong hướng đó, xin cầu chúc:

XUÂN NGOẠI Xuân lại đến, năm 2011 Nhìn lại mình, ôi, tóc đã bạc phơ. Chốn tha phương gió lạnh với sương mờ. Bao Xuân đã trôi qua trong buồn tẻ. Quê hương ta đang vào muà giáp Tết. Kẻ cơ hàn quang gánh tất tả thêm. Mong ngày Xuân mua áo mới cho con, Chút bánh, thịt, để mẹ Mừng Năm Mới. Giao thưà cúng tổ tiên chai rượu nhạt, Đã lâu rồi không cá thịt tinh tươm. Mẹ nhìn con,thương cháu,mắt đượm buồn. Rồi nhớ cảnh thanh bình xưa Xuân ngự Gió đông đến thêm se lòng lữ thứ. Có gì vui Xuân lạc xứ tha hương? Xuân nơi đây buồn bã với tuyết sương, Mai, đào vắng, quê hương càng thêm nhớ. Viêt Nam mình giờ đây đang hoa nở, Chợ Tết đông vui, phố xá tưng bừng. Mừng Xuân về, dào dạt nhớ quê hương. Đón Xuân mới, càng thương người rách nát; Xuân nơi đây, vắng hoe, nghe buồn ngắt. Nâng chén rượu mừng, mặn chát đầu môi. Mắt đã cay cay, lòng dạ bồi hồi. Thương nhớ quá Xuân quê tôi, nước Việt. Hoài Hương

CUNG CHÚC TÂN XUÂN NHÀ NHÀ TÂN TIẾN NGƯỜI NGƯỜI TÂN TÂM TÂN MÃO TÂN TOÀN

94

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


North Phoenix

Internal Medicine

Dr. Phuc Pham, M.D. Dr. Anna Phuong-Ly Tran, M.D. Kinh nghieäm, thao thaïo vieät ngöõ, taän taâm, chu ñaùo Chuyeân khoa noäi thöông toång quaùt, trò beänh ngöôøi lôùn vaø treû em treân 12 tuoåi vaø tieåu giaûi phaåu. Theo doõi vaø ñieàu trò caùc beänh caûm, ho, soå muõi, vieâm phoåi, vieâm xoan, vieâm daï daøy, nhieãm truøng ñöôøng tieåu, cao maùu, cao môõ, cao huyeát aùp, suyeãn, dò öùng. Chuyeân veà khaùm toång quaùt vaø phuï khoa cho phuï nöõ nhö khaùm ñònh kyø, trò ñieàu hoøa kinh nguyeät.

Vaên phoøng thöû maùu vaø nöôùc tieåu coù keát quaû lieàn taïi choå. Nhaân vieân thoâng thaïo tieáng Vieät. Nhaän haàu heát caùc baûo hieåm, Medicare, vaø Mercycare GIỜ MỞ CỬA: Monday- Friday(8:00 AM- 5:00PM) Nhận bệnh nhân khẩn sau 5pm mỗi Tuesday. Ðóng cửa Thứ Bảy & Chủ Nhật.

1747 East Morten Road Suite # 303, Phoenix, AZ 85020 phone

602-589-0370

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

95


96

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

97


(714) 548-6789

Khai@KhaiHuynh.com 98

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


VƯỢT HẲN LÊN VỚI MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG MỞ TIỆM KHÔNG GIỐNG BẤT KỲ CÔNG TY NÀO

bạn hay của người khác). Hình thức kinh doanh như thế này tiện lợi và an toàn hơn nhiều so với việc sang lại một cửa tiệm thuộc hệ thống franchise, bởi vì trong khi cùng dựa vào một hệ thống thành công như nhau trong cả 2 cách thức, thì cửa hàng eCosway không có rủi ro nào, và còn cho phép bạn được hưởng nhiều nguồn lợi tài chánh tiếp tục đến lâu dài, ngay cả sau khi bạn không điều hành nữa!

làm chủ thương vụ franchise? Một số người thích hợp với việc đích thân điều hành một cửa tiệm ngày này qua ngày khác và có những người chỉ thích chú tâm vào việc gây dựng mạng lưới và buôn bán. Là một Chủ Nhân Thương Vụ Tự Lập, bạn được sử dụng bất cứ cửa tiệm nào để mang khách của bạn đến mua sắm. Tiền huê hồng mà người điều hành cửa tiệm được hưởng tính riêng và khác hẳn với các lợi nhuận của mạng lưới.

Bạn có bao giờ ngán ngẩm công việc ngày 8 tiếng, phập phồng lo không biết với tình hình kinh tế như thế này, không biết mình sẽ giữ job được bao lâu. Bạn có bao giờ nghĩ đến làm Nếu bạn giống như những người khác, có lẽ chủ một thương vụ mà không cần phải bỏ vốn bây giờ bạn đang cảm thấy rất thích thú, nghĩ Có một cửa tiệm chắc chắn sẽ giúp bạn gây đầu tư.... Nếu bạn dựng một mạng đang nghĩ ngợi lưới (bởi vì hết Điều Hành Một Cửa Tiệm eCosway mong lung về Mua Thương Vụ Franchise những ai qua lại Không cần bỏ vốn tương lai và muốn Vốn khởi đầu cao mà chưa phải là Không trả lệ phí nào thử sức mình, xin Trả lệ phí ăn chia mãi mãi thành viên của eCosway trả tiền thuê giới thiệu đến bạn Phải thuê hay phải mua tiệm eCosway đều có Nhiều loại sản phẩm vô giới hạn một hình thức Sản phẩm hay dịch vụ giới hạn thể được bạn giới Tạo ra thời giờ và tự do về tài chánh business mới: Mua cho mình một việc làm thiệu vào), Tuy Nhiều nguồn lợi tài chánh eCosway tạo cơ Nguồn lợi duy nhất nhiên, đó không hội cho một số hẳn là yếu tố duy Chủ Nhân Thương Vụ Tự Lập có khả năng và hội đến một cơ hội quá tuyệt vời để điều hành một nhất để thành công. Một số người lãnh tiền đủ điều kiện được điều hành các cửa hàng cửa tiệm của riêng mình mà lại không phải lo huê hồng cao nhất trong nhóm chúng tôi, bản miễn phí! thu thập vốn liếng và rồi chịu rất nhiều may thân họ chưa bao giờ trực tiếp đứng điều hành Bạn có thích cái ý tưởng làm chủ một cơ sở kinh doanh, tự quản lý và sắp xếp công việc của mình,ngay trong cộng đồng của bạn, bạn có thể làm đơn xin mở và điều hành một trong các cửa tiệm mà không phải bỏ vốn? Chúng tôi sẽ thuê mặt bằng trong khu vực đông người qua lại, thiết kế những gì cần thiết, trang bị cửa tiệm, đưa dụng cụ và các sản phẩm vào, rồi nếu bạn được chọn, chúng tôi trao cho bạn điều hành tiệm và hưởng lợi nhuận hoàn toàn MIỄN PHÍ! Bạn sẽ hưởng huê hồng khi bán hàng hóa trong cửa hàng của bạn (bất kể là bán trong mạng lưới riêng của

rủi.Tuy nhiên, trước khi bạn bắt đầu xắn tay áo cửa hàng nào cả. Tùy nơi bạn thôi. Bạn có thể lên và lo chạy tìm địa điểm tốt cho cửa hàng lợi dụng chỉ một hay cả hai cơ hội tuyệt vời trong vùng của bạn, hãy suy tính điều này: Có này. được một trong các cửa tiệm miễn phí của chúng tôi, nó gần giống như một người mua business franchise (thương vụ ăn chia; trong khi chú trọng vào việc gây dựng một mạng lưới khách hàng muốn mua sản phẩm của chúng ta, làm thương vụ cho chúng ta hay đạt lấy các cửa tiệm miễn phí, thì lại gần giống như một người làm chủ franchise hơn là người sang lại. Bạn muốn thuộc loại nào đây? Một người mua thương vụ franchise, hay người info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

99


100

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

101


CÓ NHỮNG MÙA XUÂN

Dư Thị Diễm Buồn (DTDB)

M

ặt trời đã ngã về hướng tây, cơn nắng cuối mùa đông vẫn còn chập chờn trên cỏ cây hoa lá, và ngọn gió lành lạnh làm rùn mình nổi ốc khi quét lên da thịt. Nhưng cây cối ở vườn sau, ngõ trước đã nhú mầm để đâm chồi nẩy lộc khi tiết trời chớm vào xuân. Mấy cây xoài năm nay trổ sớm đã có những trái non bằng đầu ngón chân, bằng đầu ngón tay lẫn lộn với bông màu vàng nghệ. Những chùm cam sành đã mởn da, sai quằn nhánh, cây bưởi thanh trà, cây quít đường sau nhà có những chùm, da cũng đã thẳng. Có trái màu xanh pha phơn phớt vàng. Cây quít ta ở trước cổng vào mới có trái chiếng. Mới lứa đầu nên quít không được nhiều, nhưng trái nào trái nấy lớn gần bằng cái chén ăn cơm, vỏ màu vàng nghệ, nõn nà phơi phới nổi bật, lồ lộ trong cành lá rậm rạp xanh biêng biếc. - Bình An đâu rồi cháu? Chiều nay có đi lễ chùa với bà không? Tiếng của bà nội từ trong nhà vọng ra. Con Bình An đang mê ngồi đánh búng hột me với mấy đứa nhỏ hàng xóm ở ngoài sân. Nó vẫn không rời chỗ, mà lớn tiếng trả lời để cho nội nó nghe: - Dạ thưa bà có, mà chừng nào mới đi vậy bà? 102

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Bà nội bước ra hàng hiên, gom mấy tàu lá chuối xiêm phơi nắng dốt dốt để sáng sớm ngày mai bà cùng con dâu gói bánh tét, bánh ích. Trước là cúng ông bà, sau cho con cháu có ăn trong trong ba ngày Tết. Một năm chỉ có mấy ngày nên dù nghèo nhưng cũng phải dành dụm gói ghém sao cho cái Tết được sum sê thì suốt năm mới được dồi dào khá giả chớ. Sau cúng rước Ông bà là bữa cơm đoàn tụ của gia đình. Trước khi chúng về, bà sẽ cho mỗi đứa vài đòn bánh đem về nhà để ăn Tết. Bà nội lên tiếng bảo: - Vậy thì nghỉ chơi đi cháu, vào tắm rửa sạch sẽ rồi đi kẻo trời tối. Con Bình An “dạ”, nhưng vẫn còn ngồi lì chờ cho hết bàn đánh búng với lũ bạn của nó rồi mới chịu chạy u vô nhà. Lọt lòng mẹ mới có 3 tháng, Bình An được bà nội đem về quê ở làng Mỹ Đức Tây thuộc quận Cái Bè (Cái Bè sau chia ra làm hai quận, làng Mỹ Đức Tây thuộc về quận Giáo Đức) tỉnh Mỹ Tho, chắt chiu nuôi dưỡng. Bởi cô vừa bị sanh thiếu tháng, mẹ cô lại nghe theo lời ông thầy bói ngồi dưới gốc cây bả đậu bên Giếng Nước (thành phố Mỹ Tho), trên đường ra bắc Rạch Miễu để đi về chợ Bến Tre. Ông coi và nói cho bà biết, hai mẹ con cô khắc tuổi với nhau phải sống xa, đến hết căn hạn mới ở gần được… Nhờ thế mà Bình An mới được sống ở làng quê có cây lành trái ngọt, có dòng sông Mỹ Tây êm đềm chảy qua đến ngã Ba Đình thì nhập vào sông Mỹ Đông, cùng các nhánh sông khác chảy vào Cửu Long Giang rồi đi ra biển Tân Thành. Nhứt là cô được ấp ủ bằng tình thương yêu cưng chiều vô bờ bến của nội. Và cô được sống an an, bình bình ở vùng quê Nam có nghĩa, có tình suốt quãng đời của thời thơ ấu. Cho đến mùa hè năm đó, ba mẹ đem Bình An về thành thị để sống chung với gia đình. Vì tựu trường cô được vào học lớp 4, mà trường xã ở quê nội chỉ có từ lớp 1 đến lớp 3 thôi. Bình An khóc ròng, dẫy dụa không chịu đi vì phải xa bà. Cô được bà nội dỗ dành cùng với lời hứa hẹn của cha mẹ. Cứ vào những ngày lễ nghỉ, ngày Tết, hè (không đi học), thì phải đưa cô về quê ở với bà nội. Mấy anh chị của Bình An thường hay trêu ghẹo, xéo xắc, nhiếc mắng, háy nguýt bảo cô em gái nhỏ của mình:

Bình An không thèm trả lời anh chị mình mà trề môi liếc xéo lại họ. Rồi cô nghĩ thầm trong bụng: “Vui cái con khỉ khô á! Không biết gì hết trọi cũng nhiều chuyện! Chiếu bóng nói tiếng Tây, tiếng u, cao bồi, đâm chém, hun hít… dù có phụ đề Việt ngữ nhưng cũng dở òm chớ hay ho gì đó. Vậy mà cũng coi thiệt là uổng tiền! Còn ở vườn thú có mấy con khỉ leo trèo, miệng khọt khẹt, ị đái tùm lum. Xí, bộ ở thôn quê không có lì xì sao? Nội, cô, chú… họ hàng có lúa, có nếp, có trái cây bán đều đều nên cho còn nhiều hơn. Mấy người bà con ở thành thị làm lãnh lương tháng, mọi thứ… cái gì cũng phải mua có tiền dư đâu mà cho nên kẹo thấy mồ! Ngày thường không phải lễ, Tết ở quê nội, trưa nắng cùng mấy đứa hàng xóm đi bắt chim, câu cá, bắt ốc… Chiều đi thả diều, bắt chuồng chuồng. Mưa giông đi lượm xoài rụng, lượm cốc, mận… Ăn rau, cải, cá thịt tươi. Vào mùa lúa, đêm trăng sáng bà nội, thím Hai nấu chè, nấu cháo ăn để đạp lúa trâu… Ôi biết bao nhiêu cảnh êm đềm bao nhiêu thứ chỉ ở thôn quê mới có, chớ thị thành làm sao có được đây?” Cô tự cho mình nghĩ đúng, đắc ý khoái chí cười tủm tỉm một mình. Hè năm đó, Bình An được mẹ dẫn vào ghi tên học lớp 4 ở trường Nữ Tiểu học Trưng Vương. Trường có 2 tầng, ở trung tâm thành phố Mỹ Tho. Mặt tiền trường hướng về đường ông bà Nguyễn Trung Long. Sau lưng cách cái sân cỏ rộng và hàng rào dây kẽm gai là trường Trung học Bán Công Thiên Hộ Dương. Thời gian nầy ba của Bình An đang làm ở Tòa Hành Chánh tỉnh Định Tường. Trong bữa cơm chiều hôm nọ, ba cô vui vẻ bảo cho cả nhà nghe: - Tết năm nay nhà mình có mặt Bình An. Vậy mẹ nó phải mua sắm thêm những món ăn Bình An ưa thích. Để nhà mình ăn mừng cái Tết cả nhà được đoàn tụ... Mấy anh chị vui mừng reo lên. Vì những ngày Tết không phải học bài, sẽ được đi chơi, sẽ được mặc quần áo mới, sẽ ăn được những món ngon… Cho nên chị nầy đòi may quần áo đẹp, anh kia bảo mẹ nấu món mình ưa thích. Họ vui vẻ nói cười liếng láu với nhau. Riêng Bình An không nói gì cả. Quay mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, và cơm vào miệng chan nước mắt! Mẹ ngạc nhiên lính quýnh hỏi nhanh: - Tại sao con khóc, chuyện gì mà con khóc vậy?

- Mầy thiệt là ngu dại. Ngày Tết ngày lễ ở thành thị vui và sướng hơn trong làng xã dưới quê nội nhiều chớ. Ở dưới quê Tết có gì vui đâu mà ham về? Có năn nỉ cho thêm tiền tao cũng không thèm… Tết ở đây bọn tao được ăn ngon, đi coi chiếu bóng, đi thăm vườn bách thú, được mặc quần áo đẹp, và có lì xì…

Cô không trả lời lại khóc ồ lớn tiếng hơn! Ba lấy làm lạ cũng hỏi vồn: - Tại sao con khóc? Mấy chị anh ăn hiếp Bình An của ba hả? Hãy nói để ba đánh đòn chúng nó, nói đi con. Nầy các con, đứa nào ăn hiếp em?

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

103


Các anh chị mở to mắt ngạc nhiên! Bình An tức tưởi, cô nói nhanh qua màn nước mắt: - Không ai ăn hiếp hết! Tết con phải về nội! Con phải về quê nội ăn Tết. Con muốn ăn Tết với bà! Mấy anh chị xì xò, háy ngúyt... Đứa trề môi, kẻ méo miệng tỏ ý chọc ghẹo em mình. Ba cô hỏi: - Con đã ăn Tết ở quê nội bao nhiêu năm rồi. Năm nay ăn Tết với gia đình mới vui con à. Nhứt là ăn Tết ở thành phố có chợ bán hoa, bán bánh mứt… Ngày Tết có múa lân, đốt pháo bông, và còn nhiều thứ khác để vui xuân lắm… Cô nhìn ba, phụng phịu cụt ngủn cắt lời: - Con muốn về quê ăn Tết. Tết ở thành phố không vui chút nào hết! Thấy con vẫn một mực đòi về quê ăn Tết với mẹ mình, và ông cũng biết bà nhớ cháu lắm. Ba cô có ý nhượng bộ, ông dịu giọng hỏi: - Tết ở quê vui ra sao? Con kể cho ba nghe. Nếu Tết ở thôn quê thiệt vui như lời con nói, thì ba sẽ cho con về ăn Tết với nội. Bình An quẹt vội nước mắt còn đọng trên má. Nhưng nét mặt tươi rói, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, nhìn cha cô bảo: - Ba có biết không? Mỗi năm từ mùng 8, mùng 9 tháng chạp là con theo chú Út đi lẫy lá các cây mai ở xa mương nước. Rằm thì lẫy lá các cây sát mé nước. Như vậy nó sẽ trổ bong một lượt và đúng vào ngày Tết đó ba. Bà nội cho giã gạo, xay nếp chứa đầy lu, đầy hũ từ cả tháng trước. Con đi theo mấy chú tảo mộ ông bà. Nghĩa là làm cỏ và quét lá cho sạch sẽ để ông bà dưới mộ mừng Tết đó mà. Sau khi cúng xong chú cho con hột vịt luộc cúng trong bộ tam sên (gồm có 3 món: thịt ba rọi, tôm càng, hột vịt luộc chẻ hai). Còn tôm và thịt thì đem về để bà nội trộn gỏi bắp chuối. Bà còn đặt bác Hai ở xóm trên tráng bánh tráng nhúng nước, bánh tráng dừa, bánh tráng ngọt. Quết bánh phồng nếp, bánh phồng khoai. Nhổ cải bẹ xanh có ngồng trổ bong vàng trồng ngoài liếp vô làm dưa. Sáng ngày 23 tháng chạp, bà nội hối thím Tư nấu chè, nấu xôi… Chú Tư hái trái cây tươi tốt, đợi đến nước lớn chiều bà cúng đưa ông Táo về Trời. Nhà nhà đều cúng! Mùi hương, trầm, nhang, hoa quả, thức ăn theo gió phảng phất nồng nàn ấm cúng từ nhà nầy qua nhà khác, xóm nầy qua xóm khác, làng nọ qua làng kia... Bình An thấy vui trong lòng, vì anh chị không chọc ghẹo mình nữa. Cô tiếp: - Những ngày cận Tết từ đầu làng đến cuối thôn mọi người quét dọn, sơn phết, trang hoàng nhà cửa từ trong ra ngoài sân tươm tất, sạch 104

sẽ, mát mắt… Miễu thờ ông Thổ Thần bên vàm rạch được thay giấy hồng đơn, vẽ chữ mới, cúng bánh trái, mứt, trà, rượu. Trong nhà cái bếp, hỏa lò, nồi, cột nhà, lu, hũ, bàn, ghế, giường ngủ, cột nhà vv… Mọi thứ đều được bà nội cho cắt giấy đỏ (giấy hồng đơn) hình vuông dán lên hết để mọi thứ đều được ăn Tết. Ngoài sân thì các cây mận, xoài, cam, quít, bưởi, ổi, dừa, cau… Tất cả các loại cây bên ngoài cũng đều được dán giấy đỏ, để ăn Tết như các đồ vật trong nhà vậy đó ba… Bình An say sưa kể. Trong khi các anh chị nhíu mày, chu mỏ chú ý lắng nghe. Ba mẹ cô nhìn nhau gật gù cười chúm chím. Cô hồn nhiên khua tay, đá chân, mắt ngời sang, thao thao lấy giọng, tiếp: - Ba mẹ còn nhớ chú Tám Kẹo không? Chú Tám khéo tay nên bà nội năm nào cũng nhờ chú chưng dùm hai dĩa lớn trái cây (mâm ngũ quả) có: Cầu, dừa, đủ, xoài, dâu, thơm… Nhưng không được cúng trong mâm ngủ quá các loại chuối. Ba má có biết tại sao không? Vì chuối nhũi… năm mới không tốt đâu đó! Ba cô đang hớp ngụm nước. Không kềm được trước những lời dí dỏm của con, ông bật cười làm nước văng tùm lum. Ngại làm con gái mất hứng, má cô đỡ lời: - Ụa bộ có vậy sao con? Bình An mỉm miệng cười rạng rỡ, gật đầu: - Dạ, đúng như vậy. Con thấy những nhà lân cận không ai cúng chuối trong ngày Tết. Bà luôn dặn những người trong nhà ngày tư ngày Tết phải giữ gìn lời nói bởi: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Mặt mày phải vui vẻ, ăn nói ngọt ngào, có tình có nghĩa để từ đầu năm cho đến cuối năm mới được an lành, may mắn. Ở thôn quê người ta làm lạp xưởng, gói bì, gói nem, gói bánh tét, bánh ích chớ không phải đặt mua như ở thị thành. Sáng 30 Tết bà nội kho thịt, cá, trứng với nước dừa xiêm. Làm chả, trộn gỏi, chiên bánh phồng tôm “Sa Giang” ngon đáo để. Bà cho nấu rất nhiều món ăn để cúng rước ông Táo. Cúng rước ông bà về ăn Tết với gia đình, cháu, con… Bình An dừng lại, mặt đầy vẻ hân hoan: - Ba à, tối đêm Giao thừa con theo nội đi hái lộc ở chùa thật là vui. Chùa từ trong ra ngoài rất đông người đến cầu phước, cầu an mong năm mới toàn gia được: Tấn thời, tấn lộc, tấn bình an. Bên Công Giáo thì giáo dân đến giáo đường ở nhà thờ. Đúng giờ Giao thừa, tiếng chuông nhà thờ, trống, chiêng, đại hồng chung, tiếng mõ, chuông… rền vọng khắp chốn. Ôi! không gian trong giờ đón Giao thừa ở làng thôn thiệt là thiêng liêng, ấm cúng vô cùng đó ba ơi… Bình An khi thấy anh chị mình chăm chú lắng tai nghe, phấn khởi trong

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

105


lòng cô cười mỉm chi: - Từ mùng một Tết đến mùng bốn Tết. Chu mẻ mẹt ơi, mọi nhà mỗi ngày cúng những món ăn ngon tuyệt trần: Mùng một Tết cúng chay, nội làm gỏi cuốn chay, chả giò, đậu xào, canh chua, mì căn kho sả ớt, đậu hũ chiên chua ngọt… Tất cả những món chay nội nấu cúng, ăn ngon vô cùng. Mùng Hai cúng bánh hỏi, thịt heo quay nóng hổi da còn dòn khưu khứu và bánh bò đổ bằng đường cát trắng tinh. Có cả cháo vịt luộc chấm nước mắm gừng nữa. Mùng Ba cúng gà xé phai trộn gỏi bắp chuối. Chân gà để nguyên phơi khô ra Giêng nội nhờ ông Ba đoán quẻ ở làng bên coi nhà cửa, làm ăn, cây trái… trong năm có được tươi tốt không. Mùng Bốn cúng Tất. Các món ăn, cùng bánh kẹo được bày ra cúng ở ngày nầy.

Và ai đi qua chốn đó vẫn còn nghe khen khét mùi cây cột cháy xém, mùi heo, gà, chó… gia súc bị chết cháy… Và biết đâu có cả thân thể con người bị cháy trong đống than hồng còn âm ỷ, hay lẫn lộn trong đống gạch vụn đâu đây! Nhớ đến, cô còn rùng mình sợ hãi tưởng chừng đã bỏ mạng trong những trận mưa pháo dập vào thành phố tối đêm mùng một rạng ngày mùng hai Tết! Sau những tràng pháo kích nổ long trời lở đất, rồi tiếng kêu la cầu cứu của những nạn nhân, hòa với tiếng khóc thảm thiết của thân nhân người mới chết. Trong trận thảm sát Tết Mậu Thân, giặc đã giết biết bao nhiêu vạn người từ Bến Hải đến Cà Mau! Gia đình Bình An đã chịu nỗi đau sầu về cái tang chung đó. Con bà dì ruột của cô là giáo sư Tân và đứa con trai 2 tuổi cũng tử vong trong cái Tết thê lương nầy.

Cô dừng lại uống ngụm nước, liếc mấy anh chị mỉm cười: - Ở thôn quê, những ngày tư ngày Tết con cháu đưa gia đình đi thăm viếng ông bà, cha mẹ, họ hàng để đền ơn, đáp nghĩa. Họ cùng vui xuân trẩy hội, ở chùa, ở đình, hoặc ở nhà thờ… Đó là tùy theo tôn giáo của mỗi gia đình. Từng nhóm, từng nhóm trẻ, già, trai thanh, gái tú, áo quần mới đủ màu đủ sắc: hồng, xanh, đỏ, tím, vàng… Tóc chải vẻn vang, trâm cài lược giắt. Người nào mặt mày cũng tươi vui, hớn hở đi rải rác khắp các nẻo đường quê. Gia đình nào đông con nít thì họ chèo ghe, hay bơi xuồng trên sông, trên rạch… Gặp nhau ai nấy cũng vui vẻ hỏi chào. Tay bắt mặt mừng, dáng điệu tao nhã, lời lẽ lịch thanh, và không quên chúc lành chúc phúc cho nhau từ đầu năm đến cuối năm. Còn nhiều, còn nhiều lắm ba mẹ ơi… Con đã có những mùa xuân đẹp ở quê nội. Nếu ai có thời sống trong làng xã ở thôn quê mới biết, mới hưởng được cái đậm đà thắm thiết của những ngày Tết Nguyên Đán. Và chỉ ở thôn quê mới có và thấy được mùa xuân rõ rệt.

Bình An kết hôn vào mùa xuân năm 1969. Phu quân cô là anh chàng lính chiến miền xa thuộc Sư đoàn 21 Bộ Binh, có biệt danh là Sét Miền Tây. Tiền đồn của chàng trấn giữ mãi tận Cà Mau, miệt rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ. Kể từ đó, cô mới biết, mới thấu hiểu thế nào là nỗi nhớ thương của một chinh phụ lo sợ cho sự an nguy của chồng. Và sự trống trải quạnh hiu của gia đình trong những ngày xuân chồng xa nhà!

Mùa Xuân năm nay, Bình An không còn bé nữa. Cô đã trở thành thiếu nữ xinh xắn, dễ thương ở lứa tuổi 18 đang học lớp Đệ Nhứt trường Trung học tỉnh. Cô biết tư lự nhìn trăng, biết ngắm sao, biết buồn mà không biết tại sao mình buồn? Có lúc ngồi suy tư một mình, cô thường hay hát nho nhỏ những khúc nhạc lính, hay ngâm nho nhỏ những câu thơ tình… Trước ngày Tết Nguyên Đán năm 1968, Bình An về nhận việc ở thành phố Mỹ Tho. Ôi, đó là mùa xuân tan thương! Khi giặc tràn đến nơi nào thì nhà cửa đổ nát, tan tành, thê lương! Nhứt là hai bên đường từ ngã ba Trung Lương chạy dài vào thành phố. Cô còn nhớ mấy ngày trước Tết, nơi đây là những ngôi nhà khang trang, những ngôi biệt thự có sân trước vườn sau trồng hoa thơm, kiểng lạ, cây ăn trái, và những hàng quán bán buôn sầm uất dọc theo hai bên đường. Nhưng hôm nay, mới mùng bốn Tết Mậu Thân, đó là ngày cúng Tất! Trước mắt cô tiêu điều, hắt hiu, thê lương, ảm đạm! 106

Mùa Xuân năm 1970 bóng chồng vẫn miệt mày chốn sơn khê. Đến mùa thu năm đó, Bình An sanh đứa con gái đầu lòng. Cuối đông, đầu Xuân năm 1971 Bình An sanh thêm đứa con trai. Nàng được tin chồng qua những cánh thư từ tiền tuyến đưa về. Lúc thì chàng ở Tịnh Biên, nay Châu Đốc, mai Vị Thanh, Cờ Đỏ, Tháp Mười, Phước Thành… Vì Quê hương chinh chiến, mẹ con nàng sống trong phập phồng âu lo cho sự an nguy của chồng của cha! Mùa xuân năm 1972. Rồi vào hè năm đó, phu quân của Bình An và đồng đội kéo quân về giải tỏa An Lộc. Chàng bị thương, và giải ngũ vào Tết năm 1974. Mùa Xuân năm 1975. Sau ngày 30 tháng 4 miền Nam bị giặc cưỡng chiếm, nước Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản. Cùng chung số phận những quân, dân, cán, chánh của Việt Nam Cộng Hòa, chồng của Bình An cũng bị giặc đày vào tù, mà bọn chúng đã đặt cho một cái tên hoa mỹ hay ho là “Học tập cải tạo” Sau nầy, có khi cô nghĩ rằng suốt cả cuộc đời còn lại của chồng, của những người cùng chung số phận bị giặc đọa đày. Khi nào đó vô tình nghe ai nhắc đến, hay bất chợt nhìn thấy mấy chữ “Học tập cải tạo” là tâm hồn họ sẽ nhức nhối, máu uất hận tràn dâng… Mùa xuân năm 1979. Gia đình của Bình An gồm có chồng và hai con (một gái, một trai) không đón, nhưng mùa xuân vẫn đến trên trại tỵ nạn Cộng sản Đông Nam Á Galang ở Nam Dương quần đảo. Gió xuân

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


We sell and service all Pedicure Spas Parts

2 Years Limited Warranty on our Pedicure Spas info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

107


phơi phới thổi qua vùng hải đảo có những người Việt đi tìm tự do. Trại tỵ nạn có giáo đường trong nhà thờ vang vang lời cầu nguyện và tiếng thánh ca. Trong chùa, nơi Phật đường tiếng mõ câu kinh, có lời chân thành cầu nguyện quyện. Hương trầm nhang hòa theo gió bay cao. Ở hải đảo không chờ mà xuân vẫn đến. Họ đón xuân không có hoa cúc, hoa mai, không dưa hấu, bánh tét, bánh ích, dưa cải, dưa giá, cá kho… Nhưng họ đón xuân bằng cả tấm lòng! Ở trại có mấy chục ngàn người tỵ nạn, thì có bấy nhiêu nỗi thống khổ của kẻ bỏ nhà, bỏ nước, liều chết vượt hiểm nguy trên biển cả. “Phàm con người là thế đó! Có tự do trong tay không biết giữ gìn! Để khi mất rồi phải chạy đi tìm có khi bị mất cả tánh mạng!” Mùa xuân năm 1980, Chicago là thành phố của tiểu bang Illinois thuộc về miền Trung Tây nước Mỹ. và nơi đây nổi tiếng là một trong những vùng về mùa đông lạnh nhứt nhì nước Mỹ. Cái Tết đầu tiên gia đình Bình An được tiếp đón bằng một trận bão tuyết kéo dài cả tuần lễ. Các trường học, chợ búa đều đóng cửa. Chánh phủ chở đến từng thùng thức ăn, từ đồ hộp, thịt thà, trái cây, rau cải… Để ở các ngã tư đường kêu gọi dân chúng đến lấy về ăn. Ngồi nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài trời qua khung cửa kiếng. Bình An hồi tưởng về những sự việc đã qua. Nhớ lúc giặc tràn vào, cô bị mất việc, nhà thiếu ăn, thêm buồn rầu chồng bị cầm giam trong tù cải tạo. Cộng vào đó bị dồn dập nắng gió, ốm đau, hãi hùng trên đường vượt biên bôn đào. Nỗi âu lo, sống thiếu thốn lây lất những tháng ngày ở trại tỵ nạn nơi hải đảo. Nên sau gần 6 năm trời gặp lại bà chị (đi du học trước ngày nước mất, ra đón ở phi trường) hai chị em mừng tủi ôm nhau khóc sướt mướt. Câu đầu tiên của chị hỏi cô em gái Bình An của mình rằng: - Bộ bên nhà khổ lắm hả? Sao trông mầy teo nhách và như con gà tử mị vậy? Mầy còn già hơn cả bà Sáu Lé gánh nước mướn trong xóm trước khi tao rời nước. Chị của Bình An thật tình hỏi em! Bởi bà Sáu Lé gánh nước 8, 9 năm về trước đã già cúp bình thiết, lưng khòm, ốm tanh ốm hôi mà chị em

cô thường gọi lén bà là bà Sáu Teo Héo. Nghe chị hỏi mình như vậy, làm cô nàng tủi thân vừa khóc rấm rứt mà mắc tức cười. Cô gật gật đầu trả lời chị: - Khổ, khổ lắm! Không khổ thì làm sao phải trốn chui trốn nhủi để liều chết bỏ nước mà ra đi cho đành? Thân hình Bình An đã ốm còi, ốm cọc như chị mình nói, mà gặp phải cơn bão tuyết có gió lạnh trừ 60, trừ 70 độ. Có hôm trời lạnh trừ 20, trừ 30 độ F. Lò sưởi trong nhà chạy xầm xập 24/24 giờ. Eo ơi, vậy mà vẫn lạnh tái, lạnh tê. Hồi tưởng những Tết Nguyên Đán nơi quê nhà, lòng cô càng xao xác, nhớ thương. Thời gian qua thiệt là mau như cơn gió lốc! Nhớ mùa xuân năm nào, Bình An còn là một cô bé tí teo đón xuân bên bà nội. Thuở dân miền Nam có đời sống ấm no, an cư lạc nghiệp, thanh bình thạnh trị, biển lặng sông trong dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và các đời Tổng Thống ở Chánh thể Cộng Hòa… Ngày đầu năm, cô được bà dẫn đi lễ chùa, cùng chúng bạn trong xóm chạy sau đoàn lân có ông Địa nhảy múa tưng bừng theo tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng chập chả tùng xèng, tùng xèng vui tươi hạnh phúc. Cộng Sản cai trị cả nước Việt Nam đã mấy mươi năm rồi. Người Việt lưu vong cũng đã có bấy nhiêu mùa xuân xa xứ! Theo dòng thời gian và vận nước nổi trôi, cô bé Bình An năm xưa bây giờ đã đổi thay. Cô đã đổi thay dáng vóc, sắc diện. Cô có nét nhăn trên vầng trán, mắt phải mang kính mỗi lần đọc sách hoặc nhìn xa. Mái tóc bồng đen xõa quá bờ vai đã đổi màu… Nhưng tình quê hương vẫn nung nấu, nỗi nhớ thương vẫn se thắt cõi lòng và đã bám theo cô suốt quãng đường lưu lạc. Những mùa xuân xa xứ lần lượt trôi qua, vui ít, buồn nhiều. Bình An mơ ước có một ngày quê hương tàn bóng giặc… Tết năm nầy cô không còn đón xuân ở vùng trời hắt hiu lạnh giá Chicago nữa. Vì lý do sức khỏe của phu quân, gia đình cô đã dời về tạm cư ở vùng nắng ấm California. Nhưng Bình An cảm thấy tâm hồn mình luôn xót xa, nhớ thương thắt thẻo. Vì “Nắng nơi đây vẫn là nắng ấm. Nhưng không sao bằng nắng ấm quê hương…” Trích trong tuyển tập truyện ngắn, “NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TÔI ĐÃ ĐI QUA”.

108

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


COMMERCIAL SPACE

FOR LEASE

14415 McDowell Rd. Goodyear, AZ 85395

2797 SF

Please call for more information

Rent $1.6 / SF + NNN (Approx. $0.35 /SF)

480-338-6532

ABC

OTHER BUSINESSES IN THE MALL: State Farm Insurance Dentist Office Pharmacy Medical Group.

PREPAID PHONE CARD CHUYỂN TIỀN NHANH 4215 N. 19th Ave. Phoenix, AZ 85015 Tel. 602.266.6744

Công ty có giấy phép hành nghề chuyển tiền của AZ Department of Banking. Bảo hiểm số tiền gởi, quí khách sẽ được bồi hoàn 100% không sợ mất tiền. Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm với quí khách không qua trung gian. Giao Đô-la tận nhà trên toàn nước Việt Nam (trừ đảo Phú Quốc). ĐẠI LÝ CỦA HẢNG ĐIỆN THOẠI V247 (thẻ Ông Ngạn) Bán Phone Internet và Phone Card. Nhận gởi sữa Ensure về Việt Nam

LỆ PHÍ THẤP NHẤT Xin gọi để biết thêm chi tiết.

SỐ TIỀN/LỆ PHÍ SÀI GÒN TỈNH MIỀN BẮC $100-$900 $2/$100 $3/$100 $4/$100 $1,000 trở lên $1.5/$100 $2.5/$100 $3/$100

LỆ PHÍ CHUYỂN TIỀN TỪ NAY ĐẾN TẾT Gởi nhiều xin gọi để được giảm giá.

ABC PHỤC VỤ TẬN TÂM - UY TÍN - KÍN ĐÁO info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

109


110

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


KN Tel

IMMIGRATION & INCOME TAX SERVICES (Formerly Lucky Nguyễn & Incom Tax Servics)

(602) 336-4798 – Cell (602) 503-8340 Fax (602) 336-9708 – Email: knimmigration@gmail.com

KHAI THUẾ: Thuế cá nhân, Thương mại, Công Ty, Hùn hạp trong Tiểu Bang Arizona

IRS E-FILE & FAST RETURN

và tất cả các tiểu bang khác trên toàn nước Hoa Kỳ. Nhận làn mẫu 1099 Misc, W-2, Pay Roll …

DI TRÚ: Bảo lảnh thân nhân, Du lịch, Du học … Chứng nhận độc thân và Công hàm ngoại giao. Quốc tịch Mỹ, Thẻ xanh, Passport, Re-entry Permit, … Giải quyết tất cả các hồ sơ bị chậm trể, sai sót, thiếu, hay bị từ chối … Nhận dịch tất cả giấy tờ: Văn thư, Văn bằng, Khai sinh, Hôn thú, Chứng minh nhân dân … MỞ CỬA 7 NGÀY/TUẦN - TỪ 9:00 AM ĐẾN 6:00 PM (Từ ngày 15/01 đến 15/04/2011 mở cửa từ 8:00 am đến 8:00 pm)

4141 N. 35 Ave # 7, Phoenix AZ 85017 (Corner 35 Ave & Indian School Rd, trong khu chợ Viễn Đông)

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

111


NGƯỜI GHÉT

KẺ THƯƠNG

MÈO

Mường Giang

Hầu như mọi người đều ghét Mèo, mặc dù con vật này đã cùng với trâu bò, dê ngựa, heo gà vịt, chó.. chung sống với nhân loại từ lâu đời. Sự thương ghét này không phải chỉ riêng tại Á Ðông mà nhiều dân tộc Âu-Mỹ cũng thiếu thân thiện với Mèo. Thời Trung cổ, Mèo bổng tăng số lượng kinh khủng tại Luân Ðôn (Anh). Chúng hiện diện khắp nơi làm cho mọi người lo sợ, trừ các bà cụ già yếu, hằng ngày dắt Mèo tung tăng, khiến cho thiên hạ càng thêm ứa gan... Ðể tiêu diệt lũ mèo hoang và quang cảnh trái tai gai mắt này, dân Anh vu cho họ là phù thủy và tìm cách bắt người lẫn mèo. Năm 1560 phong trào tàn sát Mèo càng gia tăng, khi dư luận cho rằng các bà phù thủy đã thay hình đổi dạng biến thành Mèo để hãm hại dân lành. Lập tức, loài Mèo đen lẫn các hài nhi có đôi mắt sáng long lanh như Mèo đều bị sát hại dã man, khiến cho xã hội Anh xao động nhưng may thay vua Louis 13 của vương quốc đã kịp thời ra lệnh ngưng ngay thủ đoạn tàn ác này. Nhờ vậy Mèo mới được sống yên ổn. Ghét Mèo nên loài người đã gán cho nó nhiều thứ tội như tính tình bạc bẽo, có ăn thì ở không ăn thì bỏ đi, là con vật đem điềm xấu xa xúi quẩy tới cho mọi người… Thực tế, Mèo là con vật rất có ích, gíúp người tiêu diệt loài chuột ăn hại phá phách, mang tới nhiều bệnh tật nguy hiểm cho nhân loại. Ngoài ra Mèo cũng có nhiều đức tính tốt như chó, trung thành và thương mến chủ. Tóm lại thương ghét, ghét thương chẳng qua là tâm tính nhỏ nhoi của con người, chẳng riêng gì thái độ đối với loài Mèo mà ngay cả người đối với người cũng đâu có khác?

112

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mèo đâu tới nhà ai nhưng mọi nhà từ Quảng Trị vào tới Cà Mau đều tan hoang tận tuyệt. Nên câu phong dao truyền khẩu “Mèo tới nhà thì khó, Chó tới nhà thì sang”, có lẽ cũng cần phải xét lại trong thời đại vẫn còn “ quyền lực ở trên đầu súng”!

I - HỌ MÈO: Mèo thuộc họ Mèo (Felidae) trong bộ ăn thịt, là họ tiến hóa nhất trong thế giới động vật gồm Hổ, Báo, Sư Tử và Mèo. Họ Mèo săn mồi bằng cách rình rập để bất thần tấn công con mồi, nhờ có tài nhảy xa và cao, vì hai chân sau dài hơn chân trước. Khi đã vồ được con mồi, lập tức các móng nhọn của chân được mở ra, cắm sâu vào da thịt để cấu xé con mồi. Họ Mèo chuyên săn mồi vào ban đêm nhờ vào thính và thị giác, còn râu chỉ là xúc giác phụ mà thôi. Trừ thời gian động dục và nuôi con, đa số họ Mèo sống đơn độc. Bộ răng của họ Mèo gồm răng cửa, nhỏ và bén dùng để róc xương, trong lúc răng nanh rất dài, lớn và nhọn để xé mồi. Ðặc biệt răng hàm dẹp, hai bên có nhiều mấu sắc, giống như lưởi kéo, nên nhai được thịt xương rất mạnh. Họ Mèo có bán cầu não lớn, nhiều nếp nhăn nên con vật sơ sinh rất yếu thường chết yểu. Mèo cũng giống như Chồn (Cáo), có con ngươi thẳng đứng nên có thể nhìn rõ mọi vật trên cao hay dưới thấp, từ con chim núp trong lùm cây, con chuột trốn trong hang tối. Vuốt Mèo theo bài viết đăng trên tập san Hội Thú Y Hoa Kỳ, thường mang một thứ siêu vi trùng cực độc, gây một thứ bệnh giống như bệnh chó dại. Ðã có nhiều trường hợp người bị Mèo quào như Richard Scans ở Chicago, bị con Mèo Max cào chảy máu, cuối cùng bị mù mắt, viêm não và điên loạn vì vết thương bị Mèo cào. Về lý do tại sao Mèo ghiền thịt Chuột, đã được các nhà khoa học giải thích dựa theo tài liệu Ðông y cho biết trong y dược có một vị thuốc gọi là Ngưu Hoàng Toan được tạo thành bởi Dịch Mật của Trâu hay Bò. Chất này chính là Ðãm toan hay Acid Mật có gốc NH2, chữa được bá bệnh và làm sáng mắt. Loài Chuột cũng giống như Trâu Bò, cũng sản xuất được Ðãm toan, làm sáng mắt ban đêm, còn món thịt Chuột có khả năng làm tăng thị lực, nhìn xuyên bóng tối. Trong lúc đó loài Mèo không thể sản xuất được chất Ðãm toan, rất cần thiết cho sự hoạt động săn mồi ban đêm, nên Mèo phải ăn thịt Chuột để bổ sung hóa chất thiếu trong cơ thể, để làm tăng thị lực và sinh tồn. Cũng may luật thừa trừ của tạo hóa bất biến, nên Mèo ăn Chuột tới đâu, thì Chuột lại sinh sôi nay nở tới đó, để bồi đắp vào số lượng đã mất mát. Ngày nay, Chuột là tai hoạ lớn tại VN vì tệ nạn bắt Rắn và Mèo, là hai loài vật chuyên ăn Chuột, một cách bừa bãi để ăn nhậu và bán sang Tàu. Mèo gồm hai loại: Mèo Rừng và Mèo Nhà.

+ MÈO RỪNG gồm: - Mèo Vàng Châu Phi (Prufelis Aurata) có thân hình dài chừng 0,75m, đuôi 0,40m, đầu nhỏ, màu lông nâu đỏ, xám chen lẫn nhiều đóm đen. Loài mèo này sống ở rừng xích đạo Châu Phi, chuyên ăn những loài thú gặm nhắm như thỏ, chuột, nhím và chim. - Mèo Rừng (Felis Chaus) dài chừng 0,70m, đuôi 0,25m có những khoanh đen, bộ lông màu nâu xám nhạt có vằn. Loài mèo này sống nhiều tại Ai Cập, Tiểu Á, Ấn Ðộ, Tích Lan, ăn Thỏ, Nhím, Chuột và các loài Chim sống trong đồng lầy, ruộng lúa mì. - Linh Miêu (Lynx Lynx) dài 1m, đuôi 0,20m, hiện còn một số ít sống tại Bắc Ấn, bán đảo Balkans, Tây Bá Lợi Á và Trung Cộng. Ðặc biệt loài Linh Miêu có một chùm lông trên chót vành tai. Linh Miêu ăn từ Hoảng, Ðỏ, Chồn Cáo tới Chim Chuột. Người Tàu rất sợ Linh miêu vì cho rằng nó rất linh thiêng.

+ MÈO NHÀ: Là loài thú nhỏ nhất trong họ Mèo, được loài người thuần hóa rất sớm vì cả hai sống rất gần gũi. Mèo nhà được nuôi dưỡng để bắt chuột. Ngoài ra nhờ tập tính khôn ngoan, biết nũng nịu nịnh chủ, nên rất được một số các nước Âu Mỹ mến chuộng, nuôi nấng trang trọng trong nhà bằng các thực phẩm chế biến đắt tiền. Ngoài ra, chúng có được bọn nhà giàu đa sự chung tiền cho Hội Bảo Vệ Ðộng Vật, tổ chức thi “ hoa hậu Mèo”. Riêng con gái cưng của tổng thống Clinton, đem con mèo Cox cưng của mình vào ngự trong Bạch Cung, suốt tám năm khi ông bố làm vua nước Mỹ. Mèo nhà hình vóc thon nhỏ, tùy theo màu sắc của lông phân thành các giống Mướp, Tam Thể, Mun… Mèo nhà sống trong vùng Ðông Nam Á, đa số thuộc giống Mèo Xiêm (Feux Catus Domestic) có nhiều tại VN. Mèo Siamese du nhập từ vùng Bengan. Mèo European Short Hair Cat, là loại pha giống giữa Mèo rừng và Mèo nhà sống nhiều tại Âu Châu. Mèo Abyssinian Cat xuất phát từ Ai Cập, có bộ lông rất sáng dùng để may các loại áo khoắc đắt tiền. Mèo Havannah Cat, Rex Cat, Persian Cat, Mèo Miên, Birman Cat, Turkish Cat…

+ CÚ MÈO: Ngoài những con vật tương cận trong họ nhà Mèo, còn có một loài chim đặc biệt gọi là Cú Mèo, tuy là chim nhưng mặt mũi và tiếng kêu đều giống Mèo. Bộ Cú (Strig for Meg) là loài chim có kích thước trung bình, lông dày màu nâu hay lấm tấm xám nhạt và trắng. Bụng trắng phớt hay có chấm nâu. Mõ tuy ngắn nhưng rất khỏe, chân có vuốt sắt, mắt như mắt Mèo luôn hướng về phía trước. Cú Mèo là loài chim có ích cho nhà nông, chuyên ăn Chuột, mỗi tháng tiêu thụ từ 40 tới 60 con. Nó sống khắp vùng Ðông Nam Á, từ thành thị tới nông thôn, làm tổ trong các hốc cây và các mái nhà cao. Trừ VN vì có tập quán ghét Mèo nên Cú Mèo cũng mang họa lây, bị đuổi giết khắp nơi dù con vật đã giúp rất nhiều cho mọi người. Trái lại Cú

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

113


Mèo được yêu quý và bảo vệ tại Trung Cộng, Mã Lai, và Thái Lan. Riêng các bộ tộc thiểu số sống tại Ðài Loan đều coi Cú Mèo là thần hộ mệnh và bảo vệ trẻ con.

+ NHỮNG CON MÈO TAI CỤP TẠI SCOTLAND (ANH QUỐC): Không có nơi nào lắm chuyện lạ như tại xứ Scotland (Anh Quốc), nào là thủy quái, lâu đài ma, đàn ông mặc váy, và đặc biệt nhất có một loài Mèo tai cụp. Loài Mèo này có tầm vóc trung bình, đầu to mắt và miệng tròn, với bộ lông phúng phính mượt mà nhưng đặc biệt nhất là đôi tai nhỏ cụp xuống sát da đầu. Loài Mèo được William Risa phát hiện lần đầu vào năm 1961 tại ngôi làng nhỏ Coupar Turner và đã thành công trong việc gây giống tại đây. Mèo tai cụp hiện rất có giá trên thị trường vì đôi tai quyến rũ, cặp mắt to, dịu dàng và tiếng kêu đa cảm, thích hợp làm vật trang trí trong phòng để chủ vuốt ve chiều chuộng.

2 - NHỮNG CHUYỆN LẠ VỀ MÈO:

- Treo đầu thỏ, bán thịt mèo: Người ta thường nói “treo đầu dê, bán thịt chó” nhưng tại VN, các tiệm ăn ở Sài Gòn lại treo thỏ mà bán thịt mèo. Nguyên do vì thời tiền chiến thực phẩm rất khan hiếm bởi chiến tranh. Ðó là đối với tầng lớp dân nghèo, còn bọn Tây-Tàu và đám nhà giàu, trí thức bản xứ … vẫn thích ăn nhậu, trong đó có món “ thỏ nấu rượu chat” rất được ưa chuộng tại các nhà Tây. Khách thì đông mà số lượng thỏ có hạn nên dân ta nghĩ ngay tới kế “bắt mèo thế thỏ” và kế này vẫn kéo dài tới ngày nay, vì Mèo có rất nhiều tại VN nên tha hồ sử dụng. Cũng từ đó có một nghề mới ra đời, đó là nghề bắt trộm mèo bán cho các tiệm ăn thế thỏ. Chiến tranh chấm dứt nhưng mèo vẫn tiếp tục bị giết vì cán bộ CSVN miền Bắc rất thích ăn thịt mèo, một điều tối kỵ mà người miền Nam luôn tránh né vì tối kỵ mèo. 114

- Rắn Phủ Mèo: Trường hợp này cũng giống như huyền thoại “chim chuột cùng hang” như đã đề cập trong thành ngữ “điêu thử đồng thuyền”. Rắn phủ mèo là câu chuyện rất được phổ biến tại VN, phát xuất từ loại rắn hổ mèo “có mặt mũi và tiếng kêu như mèo lại thích ăn thịt chuột. Từ những điểm tương đồng trên, nên trong dân gian đã truyền khẩu câu chuyện “ rắn phủ mèo”. Huyền thoại này, ngày nay đã lổi thời vì rắn thuộc loài bò sát, còn mèo thuộc loại hữu nhũ, cả hai có cấu tạo sinh học và bộ phận sinh học khác nhau, kể cả số lượng nhiểm sắc trong tế bào cũng không đồng đều. Do đó chúng không thể nào giao hợp được, giống như trường hợp của chim và chuột.

- Vụ Án Ly Miêu Hoán Chúa: Theo chính sử Trung Hoa, năm 997 (sau TL) Triệu Hằng lên ngôi vua, tức Chơn Tôn thời Bắc Tống. Vì Quách Hoàng Hậu chết sớm nên vua lập Lưu Nga (969-1033) làm chánh cung vào năm 1012. Vì không có con trai nên Lưu Hoàng Hậu đem con trai của Lý Phi là Triệu Thọ Ích lên ngôi vua (tức Tống Nhân Tông) mới 13 tuổi, để Lưu Thái Hậu nắm quyền triều chính. Bà chết năm 1033. Nhưng hầu hết Ngoại Sử Tàu đều viết trái ngược về Lưu Hoàng Hậu (Lưu Nga), trong đó có đề cập tới vụ án lịch sử gọi là “Ly Miêu Hoán Chúa” tức là dùng xác mèo chết để đổi vua. Ngoại sử viết “năm 1004 vua Chơn Tôn ngự giá thân chinh đánh Liêu quốc tại miền tây bắc nước Tàu. Thời gian này cả Lưu Hậu và Lý Phi đều mang thai, cuối cùng Lưu Hậu sinh con gái, còn Lý Phi sinh con trai. Vì muốn tranh dành quyền lực nên Lưu Hậu nghe theo lời xúi giục của thái giám thân tín tên Quách Hòe, dùng kế “đem xác mèo chết, đổi lấy con trai Lý Phi” rồi sai cung nữ Khấu Thừa Ngự đem quăng xuống Kim Thủy Trì cho biệt tích, đồng thời đốt luôn Bích Vân Cung thủ tiêu Lý Phi, để trừ hậu hoạn. Nhưng Khấu Thừa Ngự đã không quăng thái tử xuống hồ sen, mà lại trao ấu chúa cho thái giám Trần Lâm đem về giao cho vợ chồng Bác Vương & Ðịch Thiên Kim nuôi dưỡng, đổi tên Thọ Ích thành Triệu Trinh. Năm 1022 Chơn Tôn thăng hà lại không có con trai, nên triều thần tôn Triệu Trinh làm vua tức Nhân Tông. 18 năm sau, Bao Chuẩn đi chẩn bần tại Trần Châu, trên đường hồi triêu do một ngọn gió lạ, ông gặp được Lý Phi đang sống một cuộc đời cơ cực đui mù trong một lò gốm hư nát. Từ đó Bao Chuẩn mới biết được nguồn cơn về vụ án “Ly Miêu Hoán Chúa” năm xưa. Cuối cùng nhờ mưu thần chước quỹ, Bao Chuẩn đã lột được mặt nạ Quách Hòe, Lưu Thái Hậu, làm sáng tỏ vụ án, giúp Nhân Tông nhận lại mẹ ruột Lý Thần Phi sau mấy chục năm ly cách.

+ Cả Một Bảo Tàng Dành Cho Một Con Mèo: Giám đốc một ngân hàng tại Amsterdam (Hà Lan) là Bob

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


g n ỡ ư l ỹ k m â t g n n ậ ă t h c g i n ả à h . h p g n á n i ẹ ă g r h g N n m ề ệ i i n h g o kinh n miễn phí ch o ả h k m Tha info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

115


Meijer có nuôi một con mèo tên John rất được ông ta yêu thích. Năm 1986, mèo John bị bệnh chết. Ðể tưởng nhớ tới con mèo yêu thích của mình, Bob xây dựng một bảo tàng dành riêng cho con mèo trên tại thủ đô Hà Lan. Ngoài các tác phẩm giá trị của các danh họa thế giới như Rambrand, Picasso … còn có hơn 100 tác phẩm hội họa về mèo. Bảo tàng còn có nhiều loại tiền đồng thời La Mã, các vật trang sức có hình mèo. Bob còn chơi ngông, in các tờ bạc Mỹ rồi xóa hình ảnh các vĩ nhân của Hoa kỳ, thay vào đó là hình con mèo John.

muốn tìm một vật gì đó, bằng cách ngửi ngửi dò tìm rất cẩn thận. Sau đó mèo đến liếm chân chủ một cách trìu mến. Riêng trong cuộc sống hằng ngày chung đụng với người, hầu hết mèo rất trung thành với chủ, yêu mến cố hương và căn nhà đã ở. Nếu có những trường hợp ngoại lệ, thì đó là do người chủ đã đối xử tệ bạc với mèo, nên con vạt phải bỏ chủ mà đi tìm nơi khác nương dựa.

+ Chó Mèo Số’ng Chung: Monta Gue là một thủy thủ

Anh tên Jack và Donna Wright được tặng danh hiệu “người yêu mèo nhất thế giới” vì họ đã nuôi 689 con mèo trong nhà. Ðể lo cho đời sống đàn mèo khổng lồ trên, từ 5:30 sáng hằng ngày, bà Donna phải thức dạy với bữa ăn sáng cho mèo gồm 180 hộp thịt, 65 pound thực phẩm khô và 7 lít sữa. Các bữa ăn kế tiếp cũng thế. Mèo ngự khắp nhà trong đó có 30 con mèo được ngủ chung phòng với chủ nhân.

người Pháp, quê ở Gerone. Năm 1901 sau chuyến hải hành từ Ấn Ðộ về, ông có mang theo một con mèo nhỏ bàn xứ tên La Lune. Tại nhà, ông tập cho hai con vật mèo Lune và chó Tiger sống chung. Nhờ vậy chúng trở đôi bạn thân thiết. Năm 1905 chó Tiger qua đời vì bệnh kiết lỵ, cô mèo La Lune đến mộ chó kêu gào thãm thiết. Từ đó mèo thay thế làm hết mọi chuyện trong nhà như bắt chuột, canh trộm và mất năm 1909. Thương những con vật có nghĩa tình, ông Monta Gue cho chôn mèo bên cạnh chó, để đôi bạn lại gần gũi nhau trong cõi vô hình.

+ Mèo Lớn Nhất Thế Giới: Ðó là con mèo Fluffy sinh

+ Muôn Dặm Tìm Chủ: Ông bà giáo sư Jeanes có nuôi

năm 1989, nặng 35 kg bằng một đứa trẻ 11 tuổi. Mèo này đang sống tại thành phố Danville, tiểu bang Connecticut (Hoa Kỳ). + Mèo Cứu Chủ: 4 giớ sáng ngày 4 tháng 2 năm 1992 , tên trộm Bert Crane lẻn vào phòng ngủ của cô Barbara Creed và trộm các đồ trang sức quý giá như nhẫn kim cương, đồng hồ, vòng vàng đeo tay… Khi Barbara phát giác và tri hô lên, thì con mèo nhỏ của cô từ góc phòng nhảy xổ vào cắn cổ tên trộm. Và cũng nhờ các vết máu loang lỗ trên lối đi, nên cảnh sát đã bắt được tên trộm tại một ngõ hẻm.

một con mèo giống Ba Tư có bộ lông màu hồng tuyệt đẹp đặt tên là Smoky. Ít lâu sau ông bà có lệnh thuyên chuyển từ trường trung học Jackson ở Oklahoma tới trường trung học Hasville tiểu bang Tennessee cách xa 500 km. Trên đường di chuyển, ông bà Jeannes đã thất lạc con mèo yêu quí của mình. Rồi thời gian cũng đi vào quên lãng cho tới một buổi sáng trước khi chuẩn bị đi làm, thì mèo Smoky xuất hiện sau hơn một năm lưu lạc. Không ai có thể giải thích nổi tại sao còn mèo trên có thể tìm được chủ cũ trên một đoạn đường dài 500 km.

+ Mèo Thất Nghiệp: Một công tư của Anh đã mua lại một

+ Không Xa Rời Nơi Chôn Nhao Cắt Rún:

công ty đường sắt của chính phủ (British Rail). Chủ mới đã sa thải nhiều công nhân cũ, trong số này có 200 con mèo được hưởng lương với nhiệm vụ giết chuột và những con thú gặm nhắm khác chuyên phá hoại đường ray và nhà ga. Hơn 100 năm qua từ 1945 tới 1950, chính phủ đã sử dụng hơn 2000 con mèo trong công tác trên nhưng tới năm 1993, số mèo trên chỉ còn lại 200 con làm việc tại 2400 nhà ga khắp nước. Chính phủ đã chi trả 20.000 bảng Anh để nuôi dưỡng chúng. Do trên, dù công ty mới không mướn mèo làm việc nhưng các nhà ga vẫn tiếp tục nuôi mèo. Nhiều con mèo như Tiddles ở ga Paddintong hay Tom tại ga Wimbledom đã đi vào huyền thoại. Lúc chết chúng được nhiều người thương tiếc, đăng cáo phó và đem hoa tới mộ.

Gia đình ông Ligles ở Burxiere Leo Maine (Pháp) có nuôi một con mèo Mastic. Sau đó vì lý do làm ăn nên dọn tới Paris và con mèo cũng được mang theo. Sống tại nhà mới một thời gian, mèo tỏ ra chán nản nên cuối cùng bỏ đi. Ít lâu sau ông Ligle nhận được thơ của bạn cho biết mèo Mastic đã trở về nhà cũ, sau khi đã vượt qua đoạn đường dài 285 km.

+ Người Yêu Mèo Nhất Thế Giới: Vợ chồng người

+ Mèo Cũng Trung Thành Không Thua Chó: Mèo cũng giống như chó, có tính giả vờ nếu như bất chợt không cẩn thận hoặc khi chạy gấp, gặp sàn nhà quá trơn nên trợt chân té. Lúc đó nếu có mặt tại chỗ, lập tức mèo làm ra vẻ như có mục đích 116

ISSUE 6 ||NOVEMBER, 2010 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

+ Mèo Có Khả Năng Huyền Bí: Nhà tâm lý học David Greene sau 10 năm nghiên cứu về mèo, đã tuyên bố “mèo có khả năng huyền bí, đọc được ý nghĩ của con người, có thể tiên đoán được thiên tai, cứu người hay tự tìm đường về nhà khi bị thất lạc.” Có lẽ do truyền thuyết trên, nên tại VN nhiều người tin rằng những xác chết khi bị mèo nhảy qua, sẽ biến thành quỷ nhập tràng.

3- MÈO TRONG Y HỌC: Theo các khoa học gia Hoa Kỳ, thì mèo là một những con vật có khả năng giúp các bệnh nhân hồi phục lại sức khỏe nhanh chóng nhất là


(602) 246-0898 or (602) 246-0902

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

117


những người bị đau thắt ngực và tăng huyết áp. Giáo sư Asroon Katcher thuộc trường đại học Philadelphia (PA) đã khẳng định điều đó. Theo ông, những bệnh nhân bị các chứng bệnh trên, nên sống gần chó hay mèo, sẽ giúp cho giảm bớt độ tăng của huyết áp, vì mèo là con vật dịu dàng, khoan thai, ít quấy rầy nên giúp con người dịu bớt sự lo nghĩ. Còn các chuyên viên về thú vật liệu pháp thì cho rằng, mèo có khả năng giúp con người làm chậm bớt nhịp đập của tim, làm ổn định hoạt động của não thùy.

+ Chỉ Cột Các Vết Thương Giải Phẩu Bằng Ruột Mèo: Trong lúc giải phẩu các vết thương ở nội tạng, lớp da thịt bị cắt đều được cột hay khâu lại bằng một loại chỉ làm bằng mô ruột mèo hay các chất sợi hóa học có thành phần cấu tạo tương tự.

+ Các Chứng Bệnh Do Mèo Gây Ra: Bệnh mắt mèo thường xãy ra ở các bệnh nhân lớn tuổi. Người mắt chứng bệnh này, có thể bị mù lòa vì tròng đen mắt bị bịt kín do sự tăng áp lực của nhởn cầu. Người mắc bệnh, mắt có màu xanh đen giống như mắt mèo.

+ Bệnh Mèo Cào: Nguời Pháp gọi là Maladie de Griffe de Chat, còn Mỹ viết Cat Scratch Disease, do một loại siêu vi khuẩn tìm được năm 1983 thường sống ở vuốt mèo. Bệnh phát ra sau ba tuần lễ nơi bệnh nhân bị mèo cào. Người mắc bệnh có thể bị mù lòa, điên loạn như bệnh nhân bị bệnh chó dại.

4 - MÈO TRONG VĂN CHƯƠNG: Vì người Việt ít thiện cảm với mèo nên hầu hết những câu ca dao, tục ngữ liên quan tới con vật này đều không mấy tốt đẹp. Thậm chí người ta còn dùng mèo để ám chỉ những hành động ngoại tình (mèo mã, có mèo..) “Con mèo trèo lên cây cau, Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà Chú chuột đi chợ đường xa Mua mắm mua muối, giổ cha chú mèo…” Bài ca dao trên với nội dung khôi hài châm biếm vì ai cũng biết hai loài “mèo, chuột” muôn đời đã có mối thù không đội trời chung, nên làm sao chuột lại đi chợ để làm cổ giổ cha chú mèo? Nó cũng là phản ảnh chung của toàn dân VN hiện nay, vì định mệnh phải cam chịu sống chung với CSVN nhưng trong tận cùng tim óc, người nào cũng chờ dịp phanh thây xé xác kẻ thù chung của dân tộc, để cứu nước cứu dân ra khỏi cùm gông độc tài, đảng trị. - Mèo đường, chó điếm: Nghĩa bóng chỉ bọn vô lại chuyên 118

kết bè lập đảng hãm hại người lương thiện. - Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang: Chỉ thói mê tín của người Việt. - Mèo già ăn trộm, mèo ốm phải đòn: Diễn tả sự bất công trong xã hội, nhắm vào lũ tai to mặt lớn thời nào cũng giống nhau, lúc còn nắm quyền ăn cướp của công hãm hại dân lành, khi bể chuyện thì trút hết tội lỗi cho thuộc cấp gánh chịu. - Mèo già hóa cáo: Chỉ tên sống lâu đã thành tinh, thường lợi dụng bằng cấp, chức vụ và bè đảng để mưu cầu danh lợi. - Mèo già lại thua gan chuột nhắt: Chế diễu những tên già đầu bạc tóc, lúc nào cũng vênh váo khoe khoang thành tích, tự cao tự đại nhưng khi hữu sự thì chính hắn là kẻ đầu tiên co đầu rút cổ trốn chạy. - Mèo hoang lại gặp chó hoang: Những kẻ khốn cùng gặp dịp “chó nhảy bàn độc” rủ nhau kết bè làm bậy. - Mèo khoe mèo dài đuôi, chuột khoe chuột nhỏ dễ chui, dễ trèo: Ý nói ai cũng khoe mình là trí thức, có tài, uy tín, quyền cao chức trọng, nên không ai chịu nhường ai. - Mèo khoe mèo dài đuôi: ngụ ý khinh bĩ mĩa mai những kẻ quen tự cao tự đại, lúc nào cũng đem cái ta ra hù thiên hạ nhưng thực chất chẳng giống ai. - Mèo lành ai nỡ cắt tai: Ý nói người tốt đâu ai nỡ ghét bỏ hãm hại. - Mèo lành chẳng ở mã, Ả lành chẳng ở hàng cơm: Diễn tả tư cách người phụ nữ VN, nếu chính chuyên đàng hoàng chẳng bao giờ sống lang bang bậy bạ, gây tai tiếng cho gia đình. - Mèo mà vớ được cá rán: Ý nói những kẻ bất tài nhưng gặp dịp may vớ được thời cơ được hưởng lợi lớn. - Mèo nhỏ bắt chuột con: Khả năng tới đâu thì làm tới đó, miễn sao có kết quả là đủ rồi. Ðây là phương châm thành công của người ngoại quốc. - Mèo tha miếng thịt thì đòi, kểnh tha con lợn thì nào thấy chi? Câu này hàm ý mai mĩa những kẻ “trên đội dưới đạp”. - Mèo uống nước biển chẳng bao giờ cạn: Ý nói khả năng chỉ tới đó mà lúc nào cũng muốn làm những chuyện “đội đá vá trời”. - Mèo vật đống rơm: Chế nhạo những người tài hèn sức yếu mà lúc nào cũng mơ làm lãnh tụ hay gánh vác những chuyện lớn. Rốt cục chỉ làm hư đại sự. - Giấu như mèo giấu cứt: Nghĩa bóng chỉ những kẻ chuyên ném đá giấu tay, mình làm để người khác nhận lãnh hậu quả. - Như mèo thấy mỡ: Chỉ hành động của những kẻ đam mê quá mức, chỉ hạng đàn ông mê gái. - Mắng mèo, quèo chó: Ám chỉ tính nết của những người khó khăn, hay bài bác soi móc kẻ khác. - Chó chê mèo lắm lông: Công kích kẻ khác để làm tăng uy

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


SUN

BEAUTY SUPPLY

Furniture

Nhận làm bàn ghế nail theo “Customer design” hoặc thường Nhận sửa tất cả các loại máy dũa Nhận mài kim Nhận sửa tất cả sign “neon” Nhận sửa tất cả các loại máy “Airbrush” Nhận sửa các loại đèn làm “Gel” or IBD or Pro-Finish

Nail polish

O.P.I - Station - Essie - Orly China Glaze - Prolast Powder - Liquid

Spa - Pedicure

Ampro Spa KMX Massage Spa Elite Spa Daily Star Spa Solace Spa Venus Spa Và cái loại Pipeless Jets, Semi Jets Reducing the risk of bacterial infections

Free Delivery

Acrylic - Power - Liquid

O.P.I - Creative - Rose - Bmi - L/S - Mix Powder and Nolift

Tel: (602) 347-0584 Cell: (602) 486-4503 Fax: (602) 347-6276

Môû cöûa 6 ngaøy - Töø 9am - 8:30PM (Thöù Baûy nghæ) 3446 W. Camelback Suite 147 - Phoenix, AZ 85017 BAÙN ÑAÀY ÑUÛ CAÙC MAËT HAØNG VÔÙI GIAÙ WHOLESALE

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

119


tín của mình dù chẳng giống ai. - Chuột cắn dây buộc mèo: Nghĩa bóng diễn tả hành động của những người can đãm. - Con mèo tông vở nồi rang, cho chó chạy lại nó mang lấy đòn: Câu ca dao với nghĩa bóng chê cười những kẻ tự mình làm nhiều sai trái, tội lỗi nhưng không đủ can đãn nhận chịu, trái lại còn cố ngụy biện trút hết cho kẻ khác. - Cơm treo mèo nhịn đói, buộc cổ mèo, treo cổ chó: Ám chỉ hành động ích kỷ của bọn bất lương thất đức. - Ăn lại nằm mèo: Tả hành động ăn không ngồi rồi của hạng người biếng nhác, vô dụng. - Mèo hoang lại gặp chó hoang, anh đi ăn trộm gặp nàng bứt khoai: Hai kẻ bất lương mờ ám, cùng chạm mặt qua hành động bất lương. - Sắc nàng chuột dễ cắn được cổ mèo: Chỉ hành động lấp biển vá trời không bao giờ thực hiện được. - Chẳng biết mèo nào cắn mĩu nào: Cuộc quyết đấu giữa hai bên, khó biết ai thắng ai bại. Qua những câu ca dao thành ngữ tục ngữ trên, nếu đem đối chiếu với các giai đoạn lịch sử qua các năm Mèo, ta thấy hầu như đều là những năm xấu và bất lợi cho con người, vì chẳng chết chóc thương vong do thiên tai gây ra thì cũng bị hũy diệt bởi chiến tranh. Ðó là đại chiến giữa đoàn thập tự quân Âu Châu và quân Thổ Hồi tranh dành miền đất thánh Jerusalem, cuộc chiến 100 năm giữa Anh, Pháp lôi kéo cả Âu Châu, cuộc viễn chinh của Thành Cát Tư Hản và quân Mông Cổ tàn sát cả thế giới từ đông sang tây, nội chiến Nhật nhưng kinh khiếp và tàn bạo hơn hết vẫn là hai cuộc Thế Chiến I (1914-1918) và II (1939-1945). Tại VN, hai năm 1963 (Quý Mão) và 1975 (Ất Mão) là hai niên lịch đánh dấu nhà tan cửa nát của đồng bào miền Nam. Còn một điều bí ẩn khác mà tới nay không ai có thể giải thích được, là qua các năm Mèo, nhiều vị nguyên thủ quốc gia khắp thế giới đều bị chết một cách thê thãm như Hai Bà Trưng, Triệu Quang Phục, Dương Diên Nghệ, Cha Con Ðinh Tiên Hoàng, Lý Huệ Tông, Trần Thuận Ðế, Chế Bồng Nga, Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Dương, Ngô Ðình Diệm, John Kennedy…

ĐÓN XUÂN Dư Thị Diễm Buồn

Nghi ngút bàn thờ thơm khói nhang Độc bình da rạn cắm mai vàng Hai câu đối đỏ treo trên vách Đón Tết nhà nhà pháo nổ vang Chỉnh tề khăn áo, mặt ông tươi Bà áo gấm thêu chúm chím cười Cha mẹ cậu dì mừng chúc thọ Gia đình sum họp trọn niềm vui Đình Thần mở hội Tết ngoài sân Náo nức làng xa, rộn xóm gần Đồng áng cấy cày xin gác lại Người người tấp nập đón mừng Xuân Vui vẻ đầu năm chúc tụng nhau Rẫy nương vườn ruộng được hoa màu Lòng cô thôn nữ vui phơi phới Khi ngắm tình quân diện bảnh bao Trên cây lủng lẳng dây tiền treo Lân bước lên thang, địa cũng trèo Chập chõa tùng xoèng vang khắp lối Giữa ngày Nguyên Đán, nắng hồng reo Đá gà từng đám hét xôn xao Trâu lúa ngoài đồng cá độ nhau Bọn trẻ mê bầu cua, lúc lắc Trong mùa an lạc thuở xuân nào Giữa đêm trừ tịch gió bâng khuâng Ánh hỏa châu rơi vọng gác gần Áo giáp, súng trường cùng nón sắt Sương khuya, đồn quạnh, lính chờ Xuân

Năm tới 2011 (Tân Mão) là năm khắc tinh của vua chúa, biết đâu cũng là năm cuối cùng của bọn lãnh tụ độc tài đảng trị CSVN đã ngồi chểm chệ trên ngai vàng xây dựng bằng xương của người Việt từ mấy chục năm qua. Nếu đúng như vậy, thì quả thật “Mèo tới nhà thì khó, chó tới nhà thì sang” như quan niệm của người VN từ xưa tới nay. 120

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


66 S. Dobson Rd #124, Mesa AZ 85202 (Trong Khu Mekong Plaza) Điện Thoại:

Hủ Tiếu Mỹ Tho Bánh Cuốn Đặc Biệt Bánh Ướt Đặc Biệt Mì Quảng Bánh Xèo

(480) 833-9676 Bánh Khọt Bánh Bèo Nem Cuốn Gỏi Cuốn Chả Giò

ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG. KHÔNG DÙNG BỘT NGỌT

Mở Cửa 7 Ngày 10AM-8PM

ĐẶC BIỆT:

BÁNH CUỐN NÓNG, HỦ TIẾU MỸ THO

MỸ THO RESAURANT KÍNH MỜI

DINE IN, TAKE OUT & CATERING

Salon • Chuyên cắt, chảy, gội, xấy tóc cho Nam, Nữ, và trẻ em • Đặc biệt duỗi tóc thẳng theo kiểu Nhật, Hongkong đảm bảo sự óng mượt và độ thẳng tự nhiên. • Bớt tóc cho dạ hội Tóc ngắn: Cắt $40 - Nhuộm $8 • Giá cả nhẹ nhàng Tóc dài: Cắt $40 - Nhuộm $18 • Phục vụ chu đáo, tận tâm Duỗi tóc thẳng: $98 2051 W. WARNER ROAD, SUITE# 10 CHANDLER, AZ 85224 (Sát cạnh nhà hàng C-Fu Gourmet và Dr. Ki Ngo's Dentistry)

CHỈ NHẬN THEO HẸN Không nhận Walk-In

480-862-2992 Anh Win từng là một trong những thợ tóc giỏi nhất Hongkong, khách hàng của Anh là các ca sĩ và tài tử Hồng Kông danh tiếng. Anh đã đạt nhiều giải thưởng cao quý trong nghệ thuật về tóc liên tiếp trong năm 96-97-98-99. Năm 2002, Anh được giới nghệ sĩ Hồng Kông trao tặng giải nhất về tay nghề cùng phong cách phục vụ. info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

121


Nghe TNT Radio Mieãn Phí www.tntarizona.com

Phaùt Thanh Baèng Vieät Ngöõ

24/24

CHÖÔNG TRÌNH PHONG PHUÙ | ÑA DAÏNG & GIAØU BAÛN SAÉC |TIN TÖÙC | SÖÏ KIEÄN | THOÂNG BAÙO

CENTER TNT CÒN LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CHO CÁC TRUNG TÂM DƯỢC THẢO, LUNEX TELECOM, VÀ THÚY NGA Tại đây còn có bán nhiều loại thuốc dược thảo của DYS Cảnh Thiên, Sửa Ong Chúa 63 & 63.1 của công ty Nutrition Depot, BS Nguyễn Quang Hiện, BS Phạm Hoàng Trung, BS Thomas Trọng Võ, thuốc dán Bình Minh, Univera cùng nhiều dược phẩm khác. Đại lý bán phim bộ gốc của Hàn Quốc, đã được lòng tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Giá đặc biệt $25/bộ, mua 4 bộ tặng 1 bộ.Đại lý bán CD/DVD của Trung Tâm Thúy Nga. Nhận chuyển hàng về Việt Nam, bảo đảm, an toàn, nhanh chóng. Hàng giao tận nhà hoặc nhận tại phi trường. Giá rẻ hơn các nơi khác.

TNT AZ Radio

2013A West Bethany Home | Phoenix, AZ 85015 602-335-8888 |email: info@tntarizona.com | www.tntarizona.com 122

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

123


Một Khái Niệm

TƯƠI MỚI HƠN

Làm Quảng Cáo Brochures Business Cards Flyers

Postcards Posters Banners

Làm Website

In 4 Màu

Website cho business, cá nhân, tiệm nail v.v.

1000 Business Card - $50 1000 Brochures - $300 FREE Shipping

404.955.8836 info@NPDAdesigns.com |www.NPDAdesigns.com

124

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

125


126

ISSUE 8 ||JANUARY, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE || INFO@VIETLIFESTYLES.COM


Çåi L• PHÆT NG†C H¼A BìNH TH‰ GII

(Jade Buddha for Universal Peace) Phật Ngọc cho Hòa Bình thế giới là một tuyệt tác về Nghệ Thuật và Tâm Linh sẽ đến Arizona từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3 năm 2011. Phật Ngọc một pho tượng đức phật Thích Ca Mâu Ni, được tạc bằng ngọc thạch thượng hạng Polar Pride cao 12 feet và nặng 4 tấn, và đã được hình thành với một niềm tin đầy mầu nhiệm để hướng nhân loại đi đến hòa bình. The Jade Buddha for Universal Peace is the largest Buddha carved from gemstone quality jade in the world. It is 12 feet high and weighs around 4 tons. The purpose of exhibiting the Jade Buddha around the world is for everyone, irrespective of their religion, to take a moment to reflect upon peace; peace for the world; peace in their relationship; peace for their families and friends; peace at work; peace in their mind. We hope that such positive inspiration will bring joy and motivation in the lives of those who are able to see the Jade Buddha.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CUNG NGHINH PHẬT NGỌC JADE BUDDHA FOR UNIVERSAL PEACE CEREMONY

March 5 to March 13, 2011 • March 5: Đại Lễ Khai Mạc – Opening Ceremony............................................................................................10:00 AM Lễ Hội Hoa Đăng - Candlelight Celebration for World Peace ........................................6:00 PM • March 7: Pháp Hội I: Pháp Hội Thủy Sám – Dharma Seminar I.................................................................8:00 AM • March 8: Pháp Hội II: Pháp Hội Đại Bi – Dharma Seminar II .......................................................................8:00 AM • March 9 - 11: Pháp Hội III: Pháp Hội Pháp Hoa – Dharma Seminar III...................................................8:00 AM • March 12: Lễ Hội Hoa Đăng - Candlelight Vigil in memory of spiritual leaders, soldiers, and those who passed away under tragic and accidental situations.....................................................6:00 PM • March 13: Lễ Bế Mạc – Closing Ceremony .......................................................................................................2:00 PM

Event Location / Địa Điểm Chiêm Bái:

MESA AMPHITHEATER 201 NORTH CENTER STREET, MESA, AZ 85201 Free Admission / Vào cửa miễn phí For Sponsorship and Donation for Jade Buddha, please contact / Cúng Dường Và Bảo Trợ, xin liên lạc: Nhu Lai Meditation Temple 2421 West Glenrosa Avenue, Phoenix, AZ 85015 Make check payable to: Nhu Lai Meditation Temple Tel: (602) 265-3420 • (602) 810-1741 • (480) 213-5987 Memo: Jade Buddha email: nhulaitemple@gmail.com Your donation and sponsorship will be tax-deductible according to federal law.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ CUNG NGHINH PHẬT NGỌC TIỂU BANG ARIZONA info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

127


2055 N. Dobson Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224

7549 W. Cactus Rd #103 Peoria, AZ 85381

1 Office: (480) 917-7711 2 Office: (623) 334-3900 design by NPDAdesigns | info@NPDAdesigns.com | 404.955.8836

(trong khu chợ Lee Lee, Dobson & Warner)

(trong khu chợ Lee Lee, 75th Ave & Cactus)

CAÙ NHAÂN, THÖÔNG MAÏI, TOÅ HÔÏP, COÂNG TY Coá vaán taøi chaùnh Ñaûm nhaän soå saùch - Bookkeeping Löông boång (W-2, 1099) Toång keát ñònh kyø - Quarterly Report Thaønh laäp coâng ty (LLC, Partnership, Corporation)

We open 7days/week Tax Season

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúng tôi có nhân viên tốt nghiệp cử nhân kế toán cao học quản trị kinh doanh tài chánh thuế vụ.

128

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

SP EC I

AL

Office: (855) Khai Thuế Mobile: 602.540.0074 - etax@cox.net

AL

IA L EC SP

SP EC I

AL

THAM KHẢO & ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

Mọi chi tiết xin liên lạc: Thùy Ngọc, MBA

SP EC I

Chuùng toâi ñaïi dieän nhieàu coâng ty baûo hieåm ñeå phuïc vuï quí vò.

XE COÄ, NHAØ CÖÛA, SÖÙC KHOÛE, NHAÂN THOÏ, CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

VietLifestyles Magazine  
VietLifestyles Magazine  

Viet Lifestyles develops each issue around a focal theme that covers current hot issues and trends in a timely fashion. Our mission is to re...