Page 1

Kinh teá UÙc phuïc hoài nhanh hôn döï ñoaùn

85

Nhieàu “nhaø ñaàu tö Vieät kieàu” bò rôi vaøo caûnh tuø muø vì khoâng coù moät vaên baûn phaùp luaät naøo xaùc ñònh cuï theå ñòa vò phaùp lyù cuûa Vieät kieàu qua vieäc ñaàu tö trong nöôùc...

Vì sao nhaân söï cao caáp nöôùc ngoaøi vaø chuû thueâ taïi Vieät Nam, caû hai ñeàu vôû moäng?

Chuyeän “trong nhaø ngoaøi... xa loä”

59 76

Tranh ngoâi vò truøm Chí Hoøa Laâm Chín Ngoùn thanh toaùn Sôn Cöông...

Vieát truyeän khieâu daâm, in luoân 20 hình khoûa thaân cuûa chính mình vaøo saùch, nöõ dieãn vieân kieâm ca só Leâ Kieàu Nhö taùo baïo khai phaù phong caùch môùi...

1


  

 

 

  

$ &% &#"%"&# !!!' " "" !"!$ "!!%' $ ""'# "! "#%! !!#""&""# " .+!2%12()'(&1%04%-#8,!#()-%2!-$,!22!'%2"+.#*3(%"!+$)-''%-% %&.1%2)'-)-'#.-31!#32!2*!+.3.&04%23).-2!-$%-241%3(!3

t:PVBSFOPUCVZJOHXJHTEJTHVJTFEBTIBJSUSFBUNFOUT Toâi laø Sam, moät chuyeân vieân ñieàu trò chöùng ruïng t:PVUBLFIPNFQIPUPHSBQITPGBMMUIFCBMEPSCBMEJOHBSFBTPGZPVSTDBMQUPNBLFQSPHSFTTJWFDPNQBSJTPOT toù c vaø caáy toùc vôùi 36 naêm kinh nghieäm, keát hôïp vôùi t "SFZPVDPOTVMUJOHBEPDUPSBUZPVSJOJUJBMWJTJUUPTPDBMMFE.FEJDBM)BJS$FOUFST t "SF-BTFSTBOE)JHI'SFRVFODZNBDIJOFTNFEJDBMMZBQQSPWFEBTB%)5CMPDLFS vöø a duøng thuoác uoáng vaø thoa. Hoaøn toaøn duøng döôïc t "TLGPSQSPPGPGBDDVSBDZPG.JOFSBM)BJS"OBMZTJTBOEBSFUIFZNFEJDBMMZBQQSPWFE 5PDIFDLUIFJSBVUIFOUJDJUZ EP thaû o thieân nhieân. Chuùng toâi ñaõ giuùp raá t nhieàu ngöôøi OPUGPSHFUUPQSPWJEFUIFNXJUITFUTPGTBNQMFTPGZPVSPXOIBJSXJUIEJGGFSFOUOBNFTUIFSFTVMUTXJMMBNB[FZPV

töø nam, phuï, laõo aáu... ñaõ bò chöùng “hoùi di truyeàn” t"SFGSFRVFOUWJTJUT FOBCMJOHUIFNUPLFFQBHSJQPOZPVBOEZPVSNPOFZOFDFTTBSZ 5IPVHIDPTNFUJDQSPEVDUTBSF ñeå hoï coù ñöôïc maùi toùc töï nhieân. Toâi cuõng chuyeân VTFMFTTBOEVOOFDFTTBSZBOEOPUUSFBUNFOUTGPSA)BJS3FHSPXUI JTUIFPOHPJOHSFDVSSJOHFYQFOEJUVSFOFDFTTBSZ chöõ a nhieàu beänh lieân quan ñeán toùc vaø da ñaàu, nhö t 0CUBJOBA'VMM.POFZCBDL(VBSBOUFFJOXSJUJOH JODBTFPGGBJMVSF t "UZPVSJOJUJBMDPOTVMUBUJPO UIFZNVTUTQFDJGZFYBDUQFSJPEPGUIFUSFBUNFOU BMMUIFBTTPDJBUFEQSPEVDUTBOE ngöù a da ñaàu, toùc khoâ, hay toùc daàu. Ngoaøi ra toâi coøn UPUBMDPTUPGUIFQSPHSBN taï o nhieàu kieåu toùc ña daïng vaø töï nhieân. Hoaøn thaønh t*TJUBMJGFUJNFDPNNJUNFOU "OEJGTP XIBUJTUIFBQQSPYJNBUFGVUVSFFYQFOEJUVSF

vieäc caáy toùc vaø saün saøng tö vaán cho moïi hình thöùc

"TBAQSFDBVUJPOBOEXJUIUIFJOUFOUJPOPGIFMQJOHZPV UIFBCPWFJTGPSZPVSJOGPSNBUJPOBOEOFDFTTBSZBDUJPO thay toùc. Baûo ñaûm seõ mang laïi keát quaû toát neáu quyù +%!2%1%,%,"%13(%!&&%#3%$(!)11..322(.4+$$)%6)3()- 8%!12(%1%&.1%)3)2%731%,%+8),/.13!-3 vò sôùm ñieàu trò. &1.,3(%5%18"%')--)-'8.431%!38.41(!)1+.226)3(3(%,.23%&&%#3)5%31%!3,%-33."+.#*3(%"!+$)-''%-% Chaát DHT ñaõ aûnh höôûng ñeán caùc chaân toùc (reå) aån (!3#!-"%"%33%13(!-.41 ,.-%8"!#*'4!1!-3%%!)1%'1.63(1.'1!,

mình döôùi da ñaàu seõ bò huûy trong voøng 4 naêm. Trong

-),/.13!-3/!13.&3(%)1'4!1!-3%%)23(!38.4!33%-$3(%)1/1%,)2%2.-!1%'4+!1"!2)23.%-!"+%3(%,3.*%%/! '1)/.-8.4!-$8.41,.-%8/PUTPXJUI*)3# ZPVQBZGBSMFTTBOEJUDBOCFDPOEVDUFEJOUIFQSJWBDZ DPOWFOJFODF BOEDPNGPSUPGZPVSPXOIPNF'VSUIFS UIPTFXIPEPOPUPSBSFOPUBCMFUPWJTJUPVSDMJOJD OFFEOPUXPSSZ8FXJMM hieåu laø ñeå laøm gì nhö xeùt nghieäm toùc, duøng tia laser TFOEZPVBRVFTUJPOOBJSFXJUIBMMUIFSFMFWBOUJOGPSNBUJPOBOEJOTUSVDUJPOTFYQMBJOJOHUIFDBVTFBOEIPXUIFUSFBUNFOU v.v... Nhöngvôùi I.H.R.B thì khaùc. XPSLTGPSZPVUPEPJUBUIPNF

Ñeán vôùi chuùng toâi, quyù vò seõ chi 'SFFPOHPJOHBEWJDFGPSZFBSTJTBMTPJODMVEFEXJUIBMMPVSQSPHSBNT

traû ít hôn vaø ñöôïc

chöõa trò kín ñaùo, thoaûi maùi, tieän lôïi ngay taïi nhaø cuûa )'2!)1/)%#%2.4/%%2 JTTFFOBOEDPOTJEFSFEUPCFBCJHUVSOPGG UIFSFGPSF NPTUPSHBOJTBUJPOTDPOGVTF QSPTQFDUJWFDMJFOUTCZEJTHVJTJOHUIFNXJUIWBSJPVTOBNFT TVDIBT i/PO4VSHJDBM)BJS3FQMBDFNFOUTw i.FEJD)BJSw mình. Nhöõng ai ôû caùc thaønh phoá tieåu bang khaùc khoâng i)BJS"HBJOw i%FSNB)BJSwFUD theå ñeán phoøng maïch chuùng toâi seõ gÖÛi ñeán quyù vò moät !)1 -!+82)2 1MFBTFCFJOGPSNFEUIBUUIFNBKPSJUZPGCBMEOFTTPDDVSTi(FOFUJDBMMZw ZFUTPNFDMJOJDTXJMMDMBJNUIBU chöông trình trò lieäu, höôùng daãn caën keû chöùng ruïng JGBQFSTPOTNJOFSBMT UPYJDJUZ TUSFTTGBDUPST FUD DBOCFDPSSFDUFEBOECBMBODFE IBJSSFHSPXUIXJMMUBLFQMBDFBOE toùc caùch trò lieäu. DIBSHFDPOTJEFSBCMFTVNTGPSBOBOBMZTJT FOBCMJOHUIFNUPTFMMNJOFSBMTBOEWJUBNJOT Neáu quyù vò ñaõ töøng chöõa nhieàu nôi maø khoâng thaønh 5IFSFJT/0$63&GPSiHFOFUJDCBMEOFTTw5IFiCBMEJOH(FOFw %)5 DBOCFCMPDLFEXJUIBDPNCJOBUJPOPGPVS WBSJPVTiTUBUFPGUIFBSUwQSFTDSJCFENFEJDBUJPOTBOEUPQJDBMTPMVUJPOT IFSCT OBUVSBMFYUSBDUT HPPEIZHJFOFQSPEVDUT coâ ng hoaëc quaù toán keùm. Quyù vò neân thaûo luaän vôùi FUD FOBCMJOHSFHSPXUIUPSFDPNNFODFBOEDPOUJOVFXJUIBMJUUMFiNBJOUFOBODFw chuùng toâi. Baûo ñaûm seõ hoaøn tieàn neáu khoâng hieäu .23 5SZUPFORVJSFQSJDFTPGQSPHSBNTGSPNNPTUPSHBOJTBUJPOTPOUIFUFMFQIPOF :PVXJMMSBSFMZSFDFJWFBEJSFDUSFQMZ quaû. Quyù vò muoán toùc taùi moïc, thay caáy toùc, hay mang

*GZPVIBWFUSJFEPSBSFDVSSFOUMZUSZJOHUSFBUNFOUTXJUIPVUTVDDFTTPSGFFMZPVBSFQBZJOHUPPNVDI UIFOZPV.645 toùc giaû... ñeán vôùi chuùng toâi quyù vò seõ seõ ñöôïc nhieàu DIFDLPVUPVSIBJSUSFBUNFOUQSPHSBNUIBUPGGFSTiHVBSBOUFFESFTVMUTPSZPVSNPOFZCBDLw

thuaän lôïi .

.Z/BNFJT4BN$PIFO IBJSMPTTBOEIBJSSFQMBDFNFOUTQFDJBMJTUGPSNPSFUIBOZFBST6TJOHQSFTDSJCFE quaù trình trò lieäu, quyù vò seõ ñöôïc theo doõi vaø tö vaán *GZPVBSFJOUFSFTUFEJO9!)1%'1.63(:9!)11!-2/+!-32:9!)1,/+!-32:.19!)1/)%#%2: ZPVXJMMDFSUBJOMZ Mong ñöôïc sôùm tieáp kieán. UPQJDBMBOEPSBMQIBSNBDFVUJDBMQSPEVDUT OBUVSBMFYUSBDUTBOEIFSCBMQSFQBSBUJPOT *IBWFIFMQFEUIPVTBOETPGNFO CFOFmUCZUBMLJOHUPVT8FMPPLGPSXBSEUPTQFBLJOHUPZPVTPPO lieân tuïc vaø mieãn phí cuûa chuùng toâi. Haàu heát caùc nôi XPNFOBOEDIJMESFOXJUIiHFOFUJDCBMEOFTTwSFHSPXUIFJSPXOOBUVSBMIBJSCBDL*IBWFTPMWFENBOZIBJSBOETDBMQ QSPCMFNT TVDIBT JUDIZTDBMQ ESZPSPJMZIBJS JOOPWBUFEBOEDVTUPNEFTJHOFEUIFNPTUWFSTBUJMFBOEOBUVSBMMPPLJOH chöõa trò khaùc seõ khieán quyù vò toán keùm voâ ích cho   IBJSQJFDFT JNQSPWFEIBJSJNQMBOUBUJPOQSPDFEVSFTBOEBEWJTFEBOEDPOTVMUFEPOBMMUZQFTPGIBJSUSBOTQMBOUT moät soá myõ phaåm khoâng caàn thieát vaø khoâng taùc duïng. 8JUINZLOPXMFEHFBOEQSBDUJDBMFYQFSJFODF *DBOBMTPBDIJFWFHSFBUSFTVMUTGPSZPV QSPWJEFEZPVBDUTPPO Hoaëc maát thôøi giôø vôùi caùc trò lieäu maø quùy vò khoâng

,-46,

-8,6

 Thöa oâng Sam. Ñaõ nhieàu naêm bò hoùi ñaàu, toâi )% khoâ ng coøn hi voïng gì, cho ñeán khi nhìn thaáy +)/)*'$!&-,( '(,&+!$%)'**/',)-)+!*%&+* quaû ng caùo cuûa oâng cuøng vôù i nhöõng lôøi xaùc nhaän * '.!&%0!&+)&*')%+!'&*$'&.!+ + !)+*+!%'&!$*.**#(+!$,+ toâ i ñaõ ñeán vaø chæ 6 thaùng sau toù!)%+ c toâi ñaõ!#).!+ moïc daà -!+'&&-)))++!+)%+!$$/%/ &.y ))'.+ .!+i !& %'&+ laï i. Toâ hoái tieá*/'&$/))+!*+ c laø ñaõ khoân+!&+*+)+/',)()')%)$!) g ñeán sôùm hôn, xin .!$$)'%%&/',)+)+%&+()')%+'-)/'&.!+ giôù i thieäu vôùi moïi ngöôøi bò ruïng toù c!)$'** !03*,6,1<(743643, Thaân chaøo Jason Crone Sam. Chæ göûi maáy lôøi vôùi baïn laø toâi raát haøi loøng % chæ sau 5 thaùn+%-)/ g aùp duï((/.!+ ng caù+ch()')**!&",*+'-)%'&+ cuûa baïn. Toâi seõ *keå ,*++'$+/',#&'.+ chomoï i ngöôø i nghe. !03*,6,1<4/3!<+3,<410*,-=*,6 Thaân tình, John - Sydney Post Officer

,-46,

-8,6

Sam thaân. Caùm ôn cho vieäc trò lieäu. Toâi nhaän !%

,-46,

,-46,

-8,6

-8,6

c raát nhieàu yù töø baïn beø vaø ngöôøi thaân cho$+laø!) ñöôï &#/',')/',)+)+%&++$'+*''%%&+*',+$''#!&/',&)& toâi nhìn treû hôn, yeâu ñôøi khoû!$ '%!&#)'%%/ e maïnh hôn. Toâ)!*+%* i ñaõ )'%%!$/)!&*. ' -&+*&%'). noùi vôù i moïi ngöôøi laø Sam ñaõ'+'*'$!&&+'$+ laøm cho toùc %+ moï+ c )#* '.%/'$$,*&)!&*%/1)*+( $$+ *&+*+!'&/ # laï))'.+ i baèng .*%/'.&&+,)$ chính toùc cuû!) a toâ!-.!+ i qua chöông trình “Taùi ,)&+!))'.+ )')% taïo toùc nhieàu hôn hay hoaøn tieàn laïi” 9++<(.0,3,6(1(3(.,65,6(80437(.046546(8,"6(375468 Buddy Nagi - Nagi Corporate Transport

Sam thaân. Laàn ñaàu toâi ñaõ khoâng tin, nhöng )% chæ sau 6 thaùng toùc toâi )+'$!-!+.*('**!$ +)'&$/ baây giôø nhieàu hôn tröôùc, 1)*++!%%+'*/',',&!+ coâ cuûa toâ thaät ngaï c nhieân vaø keå %'&+ hairdresser *%/ !) *!%()'-*'%, .!+i %')'/+ &')&%/))'.+ + + !*+!%!*)+!%()'-%&+)'%+ / do !))**)!**'%0 vôù i taát caû moïi ngöôøi $(+ veà hieä* u quaû baïn laøm. .!+ +m !%()'-%&++ +* !*+$$!&-)/'/',+/', &#*!&% Caù ôn baïn nhieà u! !03*,6,1<0110(36,; Thaân chaøo, Gillian Drew

!908,,:,1 088!8!<+3,< 9786(10( " 

 

.64;/(060/6)*42;;;0/6)*42

22 22

-=*,4967(2 52

   


Caùc baïn ñang chuaån bò ñaùm cöôùi, vöøa môùi cöôùi xong, hay quyù vò ñaõ cöôùi nhau laâu naêm... Caàn neân bieát. aûm nhaän laøm website

hình aûnh, Ñ hoaëc website caù nhaân, website cho doanh nghieäp thöông maõi. Quaûn lyù baûo

trì vaø caäp nhaät theo yeâu caàu, baát cöù luùc naøo. Ùp duïng kyõ thuaät ñôn giaûn nhaát cho A ngöôøi khoâng bieát kyõ thuaät vaãn söû duïng ñöôïc deã daøng

M

oät boä hình ñaùm cöôùi röûa ra nhieàu baûn, göûi ñi nhieàu nôi laø moät chuyeän maát thôøi giôø vaø toán nhieàu leä phí...

höïc hieän thieát keá trình baøy myõ thuaät T taát caû caùc loaïi cheá baûn daønh cho in aán nhö danh thieáp, giaáy tieâu ñeà, Flyers catalogue, tôø quaûng caùo, thöïc ñôn nhaø haøng.

huùng toâi giuùp caùc baïn thöïc hieän toaøn boä hình C aûnh ñaùm cöôùi cuûa baïn (hoaëc hình kyõ nieäm gia T ñình) duøng kyõ thuaät computer thieát keá haøng traêm taám hình thaønh moät Soft-Album (boä vi söu taäp hình aûnh).

rình baøy myõ thuaät layout (bình trang) cho caùc loaïi taïp chí, saùch baùo v.v...

aùc baïn coù theå göûi boä söu taäp hình cöôùi cuûa mình C ñi chæ baèng moät email, hoaëc chuùng toâi seõ thöïc hieän moät Website veà hình ñaùm cöôùi cho caùc baïn ñeå ngöôøi thaân treân toaøn caàu baát cöù ôû ñaâu cuõng coù theå xem ñöôïc deã daøng.

Thaåm myõ vieän Haøn Quoác Chuyeân trò veà da, laáp caùc choã theïo, loã truõng, vaø laøm tan môõ treân buïng, ñuøi. Chöõa trò bôûi baùc só thaåm myõ Haøn Quoác Leä phí phaûi chaêng - Xin vui loøng laáy heïn tröôùc Ñaëc bieät ñang giaûm giaù caùc loaïi Laøm IPL taåy nhoå loâng naùch vaø bikini line treân ñuøi - laøm full hay nöûa phaàn cuûa ñuøi hoaëc caùnh tay Laøm IPL cho treû laïi caùc teá baøo da - Chöõa trò caùc loaïi muïn vaø caùc veát naùm treân da Chuyeân moân veà Peelings Peeling Theo phöông phaùp AHA Vôùi caùc loaïi myõ phaåm chuyeân duïng Theo caùch Jessner peeling Sal 20% peeling Tel.:

9283 3351 / 0414 321 220

50% l ûi m facia a g øm hieáu aàu la p êng ñ ly Ta o laàn ion app ch ndit co

3


keâ cuûa BOK, noùi. Cuï theå, 3 thaùng ñaàu naêm 2010, xuaát khaåu haøng hoaù taêng 3,4% so vôùi ba thaùng tröôùc ñoù. Tieâu duøng tö nhaân taêng 0,6%, coøn chi tieâu coâng taêng 5,7%. BOK thaùng naøy ñaõ naâng döï baùo taêng tröôûng caû naêm cuûa Haøn Quoác leân 5,2% töø möùc 4,6% ñöa ra tröôùc ñoù, trong khi Boä Taøi chính Haøn Quoác döï baùo möùc 5%. Söï hoài phuïc maïnh meõ ñaõ giuùp ñaû phaù nhöõng quan ñieåm cho raèng ñaõ tôùi luùc phaûi naâng möùc laõi suaát caên baûn. Haøn Quoác ñaõ ñöôïc duy trì laõi suaát caên baûn ôû möùc thaáp kyû luïc 2%, trong suoát 14 thaùng qua. Nhieàu nhaø phaân tích cho raèng, khoù coù khaû naêng BOK naâng laõi suaát caên baûn trong 6 thaùng ñaàu naêm. Taân thoáng ñoác BOK, Kim Choong-Soo, ñöôïc xem laø coù quan ñieåm töông töï vôùi chính phuû nöôùc naøy. Chính phuû Haøn Quoác cho raèng vaãn coøn quaù sôùm ñeå thi haønh vieäc ruùt caùc chính saùch giaûi cöùu ñaõ ban haønh trong luùc khuûng hoaûng kinh teá. Hy Laïp chính thöùc caàu vieän EU vaø IMF Ngaøy 23/4, Hy Laïp ñaõ chính thöùc ñeà nghò EU vaø IMF kích hoaït goùi cöùu trôï taøi chính daønh cho quoác gia naøy, vôùi hy voïng nhanh choùng thoaùt ra khoûi cuoäc khuûng hoaûng nôï coâng. Theo haõng tin AP, phaùt bieåu taïi thuû ñoâ Athens, Thuû töôùng Hy Laïp George Papandreou noùi raèng, ñaõ tôùi luùc nöôùc naøy phaûi chính thöùc ñeà nghò caùc ñoái taùc khôûi ñoäng chöông trình cöùu trôï. “Thôøi ñieåm ñoù ñaõ ñeán”, oâng Papandreou noùi. Theo keá hoaïch ñöôïc thoâng qua taïi Brussels (Bæ) hoâm 11/4, Hy Laïp seõ ñöôïc EU cho vay 30 tyû Euro (khoaûng 40 tyû USD) trong thôøi haïn 1 naêm vôùi laõi suaát 5%. Ngoaøi ra, Hy Laïp coøn nhaän ñöôïc theâm khoaûn vay trò giaù khoaûng 10 tyû Euro töø IMF. Giaùm ñoác ñieàu haønh BlueGold Capital Management LLP, Stephen Jen, nhaän xeùt: “Soá tieàn treân laø moät khoaûn taøi chính lôùn, seõ giuùp giaûi quyeát vaán ñeà cuûa Hy Laïp”. Theo caùc nhaø chöùc traùch EU, khoaûn vay noùi treân seõ ôû traïng thaùi chôø kích hoaït vaø ñöôïc caáp ngay khi Athens coù ñeà nghò. Moät ngaøy sau khi thoâng tin treân ñöôïc coâng boá, Hy Laïp ñaõ phaùt haønh thaønh coâng 1,56 tyû Euro traùi phieáu. Tuy nhieân, Hy Laïp phaûi chaáp thuaän traû lôïi suaát cao hôn cho nhaø ñaàu tö. Lôïi suaát traùi phieáu 12 thaùng laø 4,85%, 6 thaùng laø 4,55%. Trong khi, möùc lôïi suaát trong ñôït phaùt haønh hoài thaùng 1 laàn löôït laø 2,2% vaø 1,38%.

Ñeán ngaøy 15/4, Boä tröôûng Taøi chính Hy Laïp ñaõ göûi thö tôùi UÛy ban chaâu AÂu cho bieát, nöôùc naøy muoán ñaøm phaùn veà chöông trình chính saùch kinh teá trong nhieàu naêm vôùi UÛy ban, Ngaân haøng trung öông chaâu AÂu vaø IMF. Laù thöù naøy ñaõ giuùp doïn ñöôøng cho vieäc laàn ñaàu tieân IMF giaûi cöùu moät nöôùc thuoäc khu vöïc söû

duïng ñoàng Euro. Töø hoâm 21/4, Hy Laïp ñaõ baét ñaàu ngoài vaøo baøn ñaøm phaùn vôùi UÛy ban chaâu AÂu, Ngaân haøng trung öông chaâu AÂu vaø IMF veà goùi cöùu trôï. Theo keá hoaïch, caùc cuoäc ñaøm phaùn naøy seõ keùo daøi 10 ngaøy. Moät nguoàn tin Chính phuû Hy Laïp cho hay, Athens ñaõ yeâu caàu khôûi ñoäng keá hoaïch cho duø chi tieát vaãn ñang ñöôïc baøn thaûo. “Caùc cuoäc thöông löôïng vaãn ñang ñöôïc tieán haønh vôùi ñaïi dieän cuûa IMF vaø Ngaân haøng trung öông chaâu AÂu ñeå xaùc ñònh noäi dung chöông trình”, nguoàn tin giaáu teân cho bieát. Do chi tieát cuûa goùi cöùu trôï vaãn chöa roõ raøng vaø moät soá nöôùc trong khu vöïc söû duïng ñoàng Euro coøn caàn phaûi chôø Quoác hoäi thoâng qua, neân Hy Laïp seõ khoâng nhaän ñöôïc tieàn ngay laäp töùc.“Seõ phaûi maát vaøi ngaøy nöõa, tieàn môùi baét ñaàu ñöôïc göûi tôùi”, Thuû töôùng Hy Laïp cho bieát. OÂng noùi theâm raèng quyeát ñònh ñeà nghò giuùp

ñôõ ñöôïc ñöa sau moät soá söï kieän dieãn ra trong vaøi ngaøy qua, ñaëc bieät laø vieäc ñaùnh giaù laïi möùc thaâm huït ngaân saùch vaø xeáp haïng nôï cuûa nöôùc naøy hoâm qua 22/4. Theo Cô quan thoáng keâ thuoäc EU, ngaân saùch cuûa Hy Laïp thaâm huït nghieâm troïng hôn döï ñoaùn ban ñaàu vaø coù khaû naêng toài teä hôn trong thôøi gian tôùi. Trong khi, cô quan ñaùnh giaù tín duïng Moody s ñaõ giaûm baäc xeáp haïng nôï cuûa Hy Laïp töø A2 xuoáng A3 vaø caûnh baùo noù coøn coù theå bò haï thaáp hôn. Nhaän daïng ñoàng 100 USD môùi Ngaøy 21/4, ñoàng tieàn 100 USD môùi ñaõ chính thöùc ra maét coâng chuùng taïi Myõ. Theo haõng tin Reuters, vôùi muïc ñích ngaên chaën naïn laøm giaû, ñoàng 100 USD ñöôïc thieát keá laïi vôùi nhieàu hoïa tieát khoù baét chöôùc hôn. Döï kieán, ñoàng tieàn naøy seõ chính thöùc ñöôïc ñöa ra löu thoâng töø thaùng 2/2011. Veà caên baûn, ñoàng 100 USD môùi vaãn giöõ hình aûnh truyeàn thoáng cuûa tôø tieàn cuõ, vôùi chaân dung Benjamin Franklin, chính trò gia noåi tieáng thôøi kyø laäp quoác cuûa nöôùc Myõ. Ñieåm khaùc bieät lôùn nhaát laø sôïi chæ an ninh maøu xanh lô, goàm 3 ñoaïn daøi ngaén khaùc nhau vôùi hình aûnh xen keõ nhöõng quaû chuoâng vaø con soá 100, maø neáu nhìn nghieâng seõ thaáy chuùng coù söï thay ñoåi. Ñaây cuõng laø chi tieát coù theå khieán nhöõng keû laøm tieàn giaû gaëp khoù khaên vaø hao toán tieàn cuûa neáu ñònh baét chöôùc. Ngoaøi ra, hình quaû chuoâng naèm aån beân trong aûnh veõ chieác loï möïc beân caïnh chaân dung oâng Franklin, neáu nhìn nghieâng, seõ thaáy ñoåi töø maøu ñoàng sang maøu xanh laù caây. Con soá 100 lôùn naèm beân caïnh loï möïc cuõng bieán maøu töông töï.

Chuyeân laép raùp vaø thay caùc heä thoáng oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, haàm daàu cho shop, nhaø töø oáng saét sang oáng ñoâng v.v... Ñaëc bieät söûa chöõa thay bình nöôùc noùng, tuû laïnh töï ñoäng laáy ñaù, bình loïc nöôùc uoáng, voøi nöôùc, oángnöôùc bò xì, oáng coáng bò ngheït Thôï Toát Nghieäp Taïi Uùc Nhieàu Naêm Kinh Nghieäm Lieân laïc: Duõng Mobile: 0422 314 969 Phone (02) 8730 8398

Khaûo giaù mieãn phí

Lic No: 208449C ABN 28 134 675 362

7


TIEÀN... TIEÀN... TIEÀN... Cho vay TIEÀN MAËT laáy ngay taïi choã... Khoûi noùi vôùi chuùng toâi caùc baïn coù vieäc laøm hay khoâng, hoà sô toát hay xaáu vì chuùng toâi

KHOÂNG XEÙT HOÀ SÔ YES! YES... Chuùng toâi laø coâng ty cuûa UÙc, hoaït ñoäng treân 40 naêm. Cho vay tröïc tieáp töø

TIEÀN CUÛA CHUÙNG TOÂI chöù khoâng phaûi dòch vuï laøm hoà sô möôïn tieàn ngaân haøng. Caàn tieàn maø ñaõ heát ñöôøng xoay? Cöù lieân laïc vôùi chuùng toâi thöû xem coù laøm ñöôïc gì khoâng. Ñöôïc thì toát, khoâng ñöôïc cuõng chaúng maát gì... Tel.: (02) 9788 7364 Mob. 04 3000 69 67 Soá phone naøy noùi tieáng Vieät môû cöûa töø 9 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu, Thöù Baûy ñeán 1 giôø tröa, Chuû Nhaät & Pub Holliday nghæ. Hoaït ñoäng treân 40 naêm coù giaáy pheùp cho vay taøi chaùnh cuûa Boä Thöông Maõi NSW

8

Con laïy boá ñöøng möôïn tieàn con nöõa, ñöa theâm cho boá laø con vôï cuûa con noù gieát con cheát boá aï!!!


SHOP CHO THUEÂ

NEWSAGENCY Sydney East NSW

Dee Why Sydney Thích hôïp cho baùnh mì hay thöïc phaåm, 85 meùt vuoâng, vò trí heát xaåy taïi Dee Why thò töù saàm uaát phía Taây Sydney. 5 naêm hôïp ñoàng thueâ coù ñaùo haïn nhieàu laàn. Ñaõ thieát bò toaøn boä, tieàn thue âthöông löôïng ñöôïc. Xin goïi ñeå ñeán xem 9972 1937 tröôùc 11 saùng hay 9971 0669 sau 11 saùng (xin noùi t/Anh)

Ñaõ laäp töø 2004 vò trí toát trong Shopping Plaza tröôùc cöûa Coles, hôïp ñoàng laâu daøi shop roäng 125 sqm, coù giaáy pheùp cho lotteries vaø thuoác laù vaø luoân caùc loaïi saùch baùo vaên phoøng phaåm quaø taëng v.v.. Luoân caû Dry Clean vaø nhieàu thöù khaùc nöõa. Laõi roøng moãi tuaàn 2100 pw. Sang $220,000 bao goàm luoân caû Fixture + Fitting vaø khoaûng 50,000 haøng toàn. Xin goïi Syed 0433 217 462 (xin noùi t/Anh)

21832107

21931507

MIXED BUSINESS

TÌM VIEÄC LAØM?

Khu vöïc Colyton Sydney

Khu vöïc Sydney NSW

Chuùng toâi ñang tuyeån cho caùc chöùc vuï veà Baùn Haøng - Keá Toaùn - Quaûn Lyù Ñieàu Phoái vaø nhieàu vieäc khaùc. Khoâng caàn kinh nghieäm baùn haøng, seõ ñöôïc huaán luyeän sau . Neáu caùc baïn ñang tìm job, xin göûi thö veà cho chuùng toâi

Ruthbunnshopper@Yahoo.com ñeå bieát theâm 21951510

Mixed Business loaïi ngay goùc ñöôøng, môùi toanh, quaày keä trang thieát bò chó môùi laép 4 thaùng. Chöng baøy raát tieän duïng nhö sieâu thò. Hieän ñang hoaït ñoäng toát, khaùch quen raát ñoâng. Cô hoäi lyù töôûngvaøo laø thu lôïi ngay, hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû, sang giaù $60,000 thöông löôïng. Xin goïi vaø vui loøng noùi tieáng Anh 0401 80 88 85, 21982409

9


Ngân hàng có trụ sở tại Edinburgh này hiện thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Anh sau khi nhận 45,5 tỷ bảng Anh (khoảng 70 tỷ USD) tiền cứu trợ. Đây là gói cứu trợ ngân hàng lớn nhất thế giới từ trước tới nay. SEC còn cho biết, ngân hàng IKB của Đức cũng thiệt hại gần 150 triệu USD. Phần lớn tổng số tiền 1 tỉ USD mà các nhà đầu tư bị đánh cắp rơi vào túi Paulson qua hàng loạt cuộc giao dịch giữa Goldman Sachs và quỹ Paulson & Co.

Cho rằng phó giám đốc một bộ phận kinh doanh thuộc Goldman Sachs, Fabrice Tourre, là người đã đứng ra chào bán các loại chứng khoán trên cho khách hàng, SEC đã kiện Goldman Sachs vì chính ngân hàng này đã tung tin giả cho các nhà đầu tư. Đáp lại thông tin này, Goldman Sachs cho rằng những lời cáo buộc của SEC là vô căn cứ và cho biết hãng cũng bị lỗ 90 triệu USD trong vụ mua bán trên. Paulson & Co cũng khẳng định họ không liên quan. Tuy nhiên, động thái phát đơn kiện Goldman của SEC đã đẩy giá cổ phiếu của ngân hàng này sụt giảm 12,8%, đóng cửa ở mức 160,7 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 16/4. Và giá trị vốn hóa thị trường của Goldman cho tới nay đã “bốc hơi” 13 tỷ USD.

Trung Quốc “siết” mạnh hơn cho vay bất động sản Theo ông Lưu, kinh tế Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong năm nay. Các nhà quản lý ngành ngân hàng tại Trung Quốc vừa yêu cầu các ngân hàng rà soát lại các khoản vay hàng quý nhằm cố gắng giảm bớt những khoản nợ khó đòi và ngăn chặn tình trạng đầu cơ bất động sản. Theo AFP, tất cả các tổ chức tài chính tại Trung Quốc phải tuân thủ quy định về kiềm chế khoản vay địa ốc, đảm bảo những rủi ro có liên quan tới những khoản vay này được kiểm soát chặt chẽ, ông Lưu Minh Khang, Chủ tịch Ủy ban điều phối ngành ngân hàng Trung Quốc cho biết chiều 20/4. Trung Quốc hiện đang cố gắng siết chặt lại hoạt động cho vay, do lo ngại sự tăng trưởng tín dụng quá nóng sẽ tác động xấu tới hệ thống tài chính ngân hàng của nước này. Năm 2009, hoạt động tín dụng của nước này đã bùng nổ, đạt mức kỷ lục 9.600 tỷ Nhân dân tệ. Ông Lưu cho hay, tháng này, các ngân hàng đã được yêu cầu định giá lại tất cả các khoản vay cho các công ty nhà nước cấp địa phương. Trong khi, từ đầu năm nay, các nhà hoạch định chính sách đã cố gắng nâng gấp đôi tỷ lệ dự trữ ngân hàng, nhằm hạn chế hiệu quả tổng mức tín dụng của các tổ chức tài chính. Bắc Kinh gần đây đã đưa ra một loạt biện pháp mới để ngăn chặn tình trạng bong bóng tài sản và đà tăng

giá như vũ bão của bất động sản. Số liệu thống kê cho thấy, giá nhà đất tại 70 thành phố của nước này trong tháng 3/2010 đã tăng tới 11,7%, mạnh nhất trong vòng 5 năm qua. Hôm 15/4, Trung Quốc đã đưa ra quy định mới về cho vay. Trong đó, số tiền trả trước đối với những người mua căn nhà thứ hai sẽ tương đương với ít nhất 50% giá trị căn nhà, tăng so với mức quy định 40% hiện nay. Lãi suất cho vay mua nhà sẽ không thấp hơn 110% so với lãi suất cơ bản. Ngoài ra, các ngân hàng cũng được yêu cầu tăng mạnh tỷ lệ tiền trả trước và lãi suất cho vay đối với các khách hàng mua ngôi nhà thứ ba. Theo ông Lưu, kinh tế Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong năm nay, bất kể nền kinh tế đã có những dấu hiệu hồi phục ổn định trong quý 1/2010. Do vậy, các ngân hàng phải quản lý hiệu quả tăng trưởng khoản vay mới trong cả năm, điều chỉnh dòng chảy tín dụng và tối ưu hóa các thủ tục tín dụng, ông nói thêm. nghiệp không phải là thứ thuế duy nhất mà Wal-Mart phải nộp. Theo các chuyên gia về thuế, Wal-Mart có lẽ là công ty thu và nộp nhiều thuế tiêu thụ hơn bất kỳ công ty nào khác trên thế giới.

FRUIT - GROCERIES SHOP BUSINESS FOR SALE Reservoir Melb Vic.

Vò trí tuyeät vôøi treân khu phoá saøm uaát hai beân laø shop tieäm shopping strip. Raát thích hôïp cho gia ñình cuøng laøm. Ñang ñoâng khaùch taáp naäp. Shop saïch roäng coù luoân Air Con, vaø 10 pallet truck 2002 ISUZU vaø forklift. Hieän môû 5.5 ngaøy, Chuû Nhaät nghæ. Thu nhaäp chaéc cuù haøng tuaàn khoâng döôùi $20,000 / tuaàn Muoán sang $310,000 vôùi xe truck hoaëc $260,000 khoâng xe. Xin goïi Hannah ñeå bieát theâm hay heïn ñeán xem. Xin vui loøng noùi tieáng Anhkhi goïi

0414 826 866

11


- Thueá lieân bang Myõ: -2,8 tyû USD - Thueá ñòa phöông ôû Myõ: -65 trieäu USD - Thueá quoác teá: 933 trieäu USD Cuõng gioáng nhö GE, Bank of America khoâng phaûi noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong naêm 2009. Nhöng khaùc vôùi GE, Bank of America khoâng phaûi noäp loaïi thueá naøy laø do hoï khoâng coù lôïi nhuaän. Maëc duø ngaân haøng naøy baùo ñaït lôïi nhuaän roøng 6,3 tyû USD, nhöng neáu tính tôùi coå töùc phaûi traû cho coå ñoâng sôû höõu coå phaàn öu ñaõi vaø khoaûn traû nôï vay Chính phuû Myõ, thì Bank of America treân thöïc teá loã 2,2 tyû USD. Vaø vì thua loã nhö vaäy, hoï khoâng phaûi ñoùng thueá. Möùc thueá thu nhaäp aâm cuõng laøm lôïi cho keát quaû kinh doanh cuûa Bank of America. Thueá suaát thueá thu nhaäp doanh nghieäp thöïc teá ñoái vôùi Bank of America naêm 2009 laø -44%, so vôùi möùc 9,5% maø ngaân haøng naøy phaûi chòu trong naêm tröôùc ñoù. Standard Chartered: Caàn caûnh giaùc vôùi luoàng voán “chaûy ngöôïc” Caùc neàn kinh teá môùi noåi caàn coù “haønh ñoäng khaån caáp” ñoái vôùi caùc luoàng voán ñang ñoå vaøo khu vöïc naøy ngaøy moät nhieàu, bôûi chuùng coù theå gaây ra bong boùng taøi saûn vaø baét ñaàu moät giai ñoaïn môùi cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu, ngaân haøng Standard Chartered cuûa Anh caûnh baùo. Söï taêng maïnh luoàng voán töø caùc neàn kinh teá môùi noåi, ñaëc bieät laø ôû chaâu AÙ, ñaõ goùp phaàn gaây ra bong boùng taøi saûn ôû phöông Taây vaø daãn tôùi söï ñoå vôõ taøi chính naêm 2007. Tuy nhieân, doøng chaûy naøy ñaõ ñaûo chieàu, vaø khu vöïc kinh teá môùi noåi hieän laø ñieåm tieáp nhaän cuoái. Bloomberg daãn baùo caùo coâng boá ngaøy 26/4 cuûa caùc chuyeân gia kinh teá thuoäc ngaân haøng Standard Chartered cho bieát, nhöõng luoàng voán ñoå vaøo caùc neàn kinh teá môùi noåi ñang ngaøy

moät lôùn hôn. Chuùng bao goàm khoaûn cho vay cuûa ngaân haøng, ñaàu tö tröïc tieáp, giaùn tieáp vaø tín duïng noùng. Sôû dó luoàng voán ñoå vaøo khu vöïc naøy ngaøy moät taêng laø do söùc haáp daãn cuûa toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cao vaø laõi suaát haáp daãn hôn. Gerard

söï gia taêng caùc nguoàn “tín duïng noùng” laø moät moái nguy lôùn. Bôûi tín duïng noùng laø nhöõng khoaûn ñaàu tö taøi chính mang tính taïm thôøi ñeå höôûng laõi suaát cao, neân coù theå bò ruùt khoûi thò tröôøng baát cöù luùc naøo. Theo ñoù, ngaân haøng naøy caûnh

Lyons, chuyeân gia kinh teá tröôûng thuoäc Standard Chartered, cho raèng chaâu AÙ laø nôi tieáp nhaän chuû yeáu caùc nguoàn voán töø phöông Taây. Tieáp ñeán laø Myõ Latinh, Ñoâng AÂu vaø chaâu Phi. Theo oâng, söï dö thöøa veà tín duïng coù nguy cô gaây ra caùc vaán ñeà môùi veà kinh teá vaø taøi chính taïi caùc neàn kinh teá ñang noåi. Theâm vaøo ñoù, khaû naêng haáp thuï voán cuûa nhieàu neàn kinh teá môùi noåi coøn raát haïn cheá. Khi khoâng coù choã chöùa, luoàng tieàn chaûy vaøo seõ ñoå sang thò tröôøng chöùng khoaùn hoaëc baát ñoäng saûn, qua ñoù laøm taêng söùc eùp laïm phaùt. Standard Chartered cho raèng, maëc duø caùc neàn kinh teá môùi noåi raát caàn nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ñeå giuùp hoï taêng tröôûng, nhöng

baùo, caùc neàn kinh teá môùi noåi caàn coù haønh ñoäng khaån caáp ñeå ngaên chaën vôùi nhöõng taùc ñoäng tieàm taøng cuûa doøng chaûy tín duïng naøy, nhö haïn cheá taêng tröôûng tín duïng, giôùi haïn cho vay treân thò tröôøng baát ñoäng saûn vaø aùp duïng caùc bieän phaùp kieåm soaùt voán. Moät beänh nhaân taâm thaàn töôûng mình laø caùi maùy haùt neân haùt ong oûng heát baøi naøy ñeán baøi kia. Haùt moät luùc, beøn uùp nguôøi laïi haùt tieáp. Baùc só hoûi: “Haùt thì haùt, sao laïi laät nguôøi laïi laøm chi chöù?” Beänh nhaân: “Ñoà ngu vaäy maø cuõng laøm baùc só, maët A haùt xong ñöông nhieân phaûi trôû qua maët B chöù”

ÑAËC BIEÄT

Ñuû caùc loaïi voû baùnh xe cho xe hôi, xe taûi, 4W môùi, hoaëc ñaõ duøng coøn y nhö môùi

Giaù töø $

25

Mua boán voû xe môùi seõ ñöôïc caân baèng baùnh xe vaø chænh tay laùi mieãn phí

luoân coâng gaén vaø chænh baùnh

28 The Horsley Dr. Carrama 2163 Tel.: (02) 9723 1003 - Fax 9755 7064

13


Fyshwick Canberra ACT

FRUIT MARKET Dural Sydney NSW

24300210

TAKEAWAY

24310210

CAFE & TAKEAWAY Doncaster Melb./Victoria Cô hoäi hieám hoi ñeå vaøo trung taâm aên uoáng khu Carlton North, hôïp ñoàng vaø tieàn

24290210

thueâ deã daøng thöông löôïng. Tröôùc ñaây laø Coffee Lounge, ñaõ laáp trang thieát bò ñaày ñuû, maùy caø pheâ, röûa cheùn v.v... ñeå laøm cafe hoaëc hot food / restaurant. Toaøn boä trang thieát bò ñeàu môùi toanh. Coù 2 toilets rieâng bieät, vaø nhieàu haáp daãn khaùc. Coù BYO Lic. xin goïi Nadia vaø noùi t/Anh ñeå thaûo luaän: 0423 42 4475 24290210

100

Tieäm vöøa môùi taân trang, quaøy keä trang thieát bò ñaày ñuû, vò trí tuyeät vôøi haïng nhaát trong khu vöïc. Shop roäng raõi, maët tieàn beà ngang raát roäng naèm trong khu vöïc taáp naäp khaùch vaõng lai vaø cö daân ñòa phöông. Xin goïi Joe 0414 686 153 ñeå thaûo luaän hay ñeán xem. Xin noùi tieáng Anh

BUTCHER SHOP Burwood Syd./NSW

24260210

Raát lyù töôûng cho vôï choàng hay gia ñình cuøng laøm. Ñang ñoâng Khaùch taáp naäp, vò trí thaät toát khu Fyshwick Canberra ACT. Hieän ñang baùn Mon-Fri thu nhaäp raát toát, hôïp ñoàng tieàn rent lyù töôûng. Quaùn ñaõ coù trang thieát bò ñaày ñuû vaøo laø laøm ngay. Xin goïi ñeå thaûo luaän 0438 69 0550 xin noùi (tieáng Anh)

Cô hoäi raát hieám hoi ñeå laáy moät tieäm thòt vôùi vò trí tuyeät vôøi ngay khu saàm uaát Burwood Sydney. Ñaõ laøm 9 naêm trôøi, ñang ñoâng khaùch quen vaø khaùch vaõng lai. Shop ñang hoaït ñoäng thu nhaäp toát, trang thieát bò ñaày ñuû. Xin lieân laïc David baèng tieáng Anh ñeå heïn ñeán xem, hoaëc thaûo luaän theâm chi tieát. Goïi soá 0433 353 093


HAIR SALON

BEAUTY SALON

Darlinghurst Syd/NSW

21990210

Sydney Queen Victoria Building

Ngay ñöôøng caùi Oxford St Darlinghurst Sydney, ñaõ 10 naêm, shop raát laø taân kyø cho khaùch sang & saønh ñieäu. Ñoâng khaùch quen thu nhaäp cao, hieän coù 5 gheá + 2 basins vaø moät beauty room. Cô hoäi ñeå ñieàu haønh moät tieäm sang ngay trung taâm city. Sang 85,000 t/löôïng. Goïi Rocky 04 04 06 4399. Noùi t/Anh (tieáng Anh)

24270107

Ngay trung taâm Sydney, trong Queen Victoria Building, raát tieän lôïi cho khaùch xuoáng ga Town Hall, Dòch vuï taém Spa ban ngaøy vaø laøm ñeïp thaåm myõ, ñang giaûm 50 giaûm giaù . Trang tri toaøn môùi. Cô sôû roäng 100 sqm. Ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm, caàn sang hoaëc huøn voán, seõ höôùng daãn taän tình. Lieân laïc 0411 696 252 (t/Anh)

HOME DECOR

Wetherill Park Syd./NSW

Queen Victoria Market Melb./Vic Vò trí thaät aùc lieät naèm ngay goùc cuûa line F shed. Ñang baùn caùc loaïi vaät lieäu Home ware cuûa haõng Decor, taëng phaåm, trang söùc, tuùi xaùch tay vaø nhieàu thöù khaùc nöõa. Chæ caàn sang teân hôïp ñoàng vaø trò giaù caùc vaät lieäu theo kieåu WIWO . Xin lieân laïc 0417 886 232 ñeå thaûo luaän hay ñeán xem, xin noùi tieáng Anh

2197-1507

Caàn tuyeån nhaân vieân baùn takeaway coù kinh nghieäm, bieát laøm sandwich vaø caùc loaïi baùnh rolls, phaûi bieát noùi tieáng Anh ñeå baùn cho UÙc - Laøm vieäc taïi Wetherill Pk. Xin goïi 9729 2291 or 0417 099 783 tröôùc 9am or sau 2pm. Noùi tieáng Vieät hoaëc tieáng Anh

2428-1507

CAÀN NGÖÔØI

101


SUPERMARKET

NAIL SHOP

Broadmeadow Melbourne

Carisbrook Vic.

21802109

21781407

Nails shop caùch Broadmeadow Shopping Center chæ 5 phuùt laùi xe, ñòa ñieåm toát, tieàn thueâ reû, hôïp ñoàng thueâ 5 naêm, shop nhieàu khaùch quen, shop roäng hieän coù 5 baøn nails, 3

gheá spa pedicure chairs, coù luoân waxing room, srpay tanning room vaø nhaø beáp vôùi phoøng kho. Sang giaù $170,000. Xin goïi Pino 0412 67 9918 (noùi tieáng Anh) hoaëc thaêm vieáng website cuûa chuùng toâi www.nailsRus.com.au

HAIR & BEAUTY

EMBROIDERY WHOLESALE

Balmain Sydney NSW 21832107

Trung taâm Balmain treân ñöôøng caùi Darling St taáp naäp, 5 gheá caét, 2 baøn goäi + phoøng beauty ñang coù khaùch quen raát baän roän vôùi 3 nhaân vieân full time laøm khoâng xueå. Hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ reû. Sang giaù thöông löôïng luoân haøng toàn. Goïi 0404 744 213 (xin noùi t/Anh)

18

21792107

Super Market, Newsagency, Bottle Shop Ba doanh nghieäp trong 1 General Store vôùi luoân baát ñoäng saûn, vuøng Carisbrook Vic giöõa Ballarate & Bendigo caùch Melbourne 1.30 hr. Thò traán yeân laønh doanh nghieäp raát lyù töôûng vôùi luoân nhaø 3 phoøng nguû. Giaù $395,000 + haøng (khoaûng 80,000). Lieân laïc Rod & Juli Vermon (03) 5464 2293 - Fax 5464 1226 or email: <trotter@netconnect.com.au>

Parramatta Sydney NSW May theâu caùc loaïi ñoàng phuïc, ñaàu moái cung öùng (wholesale), ñaõ laøm 24 naêm taïi Paramatta Sydney, haõng hieän ñaïi vôùi 2 showrooms, hôn 500 khaùch haøng, Doanh nghieäp lyù töôûng cho vôï choàng gia ñình, Thu nhaäp 1 trieäu ñoâ, laõi roøng treân 100 ngaøn. Chuû veà höu sang toaøn boä luoân haøng , maùy moùc, trang thieát bò giaù chæ $150,000. Cô hoäi quyù hieám trong ngaønh. Goïi Greg 0417 278 345 tieáng Anh


BP SERVICE STATION ROADHOUSE

MICHEL’S PATISSERIE Penrith Syd NSW

(2185-1510)

21861510

Nanango QLD

BP Roadhouse vuøng Nanango QLD (21861508) Caây xaêng, workshop söûa chöõa maùy, vaø nhaø haøng coù Wifi Internet + shop baùn taïp phaåm vaø phuï tuøng xe. Luoân choã ôû 4 phoøng, laø traïm döøng cho taát caû caùc loaïi xe, thu nhaäp 3 trieäu/naêm, sang $880,000 + SAV. Goïi Goïi Wayne, Tel.: (07) 4163 1175, or Mobile: 0409 492 504

Michels Patisserie thöông hieäu cafe & baùnh vôùi haõng Michel’s Patisserie moät thöông hieäu danh tieáng toaøn caàu, vò trí ngay High St Penrith khu thò töù taáp naäp vuøng Taây Nam Syd. Thueâ reû, laâu daøi, hieän thu $8000/tuaàn, quaùn coù 45 choã. Sang $250,000 thöông löôïng. Xin goïi Anthony 0400 355 049 (English)

BEAUTY SALON

FURNITURE BUSINESS

Hawthorn Melb. Vic

South East Melbourne

Salon (21881508) raát ñoâng khaùch vò trí thaät toát taïi Hawthorn Melb, gaàn Swinburne Uni, coù raát nhieàu khaùch quen, vaø khaùch vaõng lai, tieäm ñang hoaït ñoäng vôùi trang thieát bò ñaày ñuû. Ai thích xin goïi Niki Tel.: 0433 139 129 xin noùi tieáng Anh

(21891508)

(21881508)

Beauty

Shop baùn baøn gheá. Raát phaùt ñaït hieän thu 300 ngaøn/naêm laõi roøng 100 ngaøn moãi naêm, ñaõ laøm 8 naêm, raát danh tieáng vuøng South East Melb. Nhieàu tieàm naêng phaùt trieån theâm, hieän coù 3000 caên nhaø môùi ñang xaây trong khu vöïc. Sang giaù $95 ngaøn th/löôïng. Goïi Praveen 0431 964 729 (English) ñeå heïn ñeán xem vaø thaûo luaän theâm

19


RESTAURANT

RESTAURANT

Heart of King St Newtown Syd

217106

217006

Church St. Parramatta NSW

Nhaø haøng AÙ, 60 choã beân trong, coù khu beân ngoaøi coù theå set theâm, ñang ñoâng khaùch ngay treân ñöôøng caùi (Church St) khu vöïc Parramatta, hai beân laø vaên phoøng & office, ñang baùn thöùc aên AÙ, raát tieàm naêng baùn theâm caùc loaïi thöùc uoáng laïnh, sinh toá, cheø... Toaøn boätrang thieát bò ñaõ laép ñaët. Sang thöông löôïng. Goïi David 0412 783 268 . Xin noùi tieáng Anh

Nhaø haøng Thaùi ngay trung taâm ñöôøng King Street Newtown Sydney, Hieän ñang thu $600 ngaøn/naêm. Chæ caàn chöa ñaày naêm laø thu voán + lôøi deã daøng. Caàn sang nhanh giaù ñaëc bieät chæ $120,000. Ñang hoaït ñoäng taáp naäp ngay trung taâm nhaø haøng, doïc hai beân laø vaên phoøng shop. Khaùch vaõng lai du lòch raát ñoâng. Xin vui loøng lieân laïc 0400 506 296 vaø xin noùi tieáng Anh

TAKEAWAY

217206

Melbourne City

Ngay trung taâm City, vò trí toát chung quanh vaên phoøng shops vaø khaùch du lòch vaõng lai. Hieän ñang baùn Asian Takeaway coù luoân nhaåm xaø, thu nhaäp raát toát. Trang thieát bò ñaõ laép ñaët ñaày ñuû, vöøa môùi taân trang, toaøn boä coøn môùi toanh, maùy caø pheâ, maùy laøm baùnh keïp v.v... Hôïp ñoàng laâu daøi, raát tieàm naêng vaø thích hôïp cho gia ñình. Vì veà nöôùc caàn sang laïi deã daøng $168,000 thöông löôïng. Xin goïi 0411 628 997, noùi tieáng Vieät-Hoa-Anh

Shop 2 taàng, beân döôùi laø tieäm toùc roäng, saïch, ñeïp... Taàng treân coù theå ôû, hoaëc cho thueâ, hay laøm theâm veà beauty. Ñaõ laáp ñaët trang thieát bò ñaày ñuû coù luoân heä thoáng Shortcuts Software Computer System Raát thích hôïp cho caùc baïn trong ngaønh toùc, ñaõ coù khaùch quen cuûa mình. Vò trí tuyeät vôøi taïi vuøng Rowville (Melb Vic.) taáp naäp, hai beân laø shopping strip. Sang laïi deã daøng khoâng goodwill. Xin goïi Katherine ñeå thöông löôïng hoaëc ñeán xem. 040 913 8027 (t/Anh) 216905

18 28


JUICE RUN

CHOCOLATE MANUFACTORING

Eastern Melbourne

Melb Vic.

Doanh nghieäp vaän chuyeån phaân phoái nöôùc traùi caây, ñang hoaït ñoäng khu vöïc mieàn Ñoâng Melbourne (Eartern Subs) Vieäc thoaûi maùi, thu nhaäp cao. Thích hôïp cho hai cha con hoaëc anh em hay ñoâi baïn cuøng laøm. Caàn noùi tieáng gioûi ñeå giao dòch vôùi khaùch haøng. Vì ñoåi ngheà sang laïi ñieàu kieän deã daøng. Sang luoân moät xe truck coøn môùi toanh, chæ môùi 2 naêm. Goïi 0412 542 897 xin noùi t/Anh.

Cô sôû thuû coâng laøm caùc loaïi chocolate baèng tay cung öùng cho kyû ngheä phuïc vuï tieáp ñaõi (hospitality industrie) vaø du lòch. Coù moái thu mua vöõng chaéc. Giôø laøm vieäc uyeån chuyeån. Raát deã ñieàu haønh, coøn nhieàu cô hoäi phaùt trieån theâm, coâng vieäc laøm taïi nhaø khoâng toán keùm chi phí thueâ möôùn. Chuyeån giao coâng ngheä, sang laïi moái laùi vaø xe Van giao haøng. Seõ ñöôïc höôùng daãn ñaøo taïo caùch laøm. Thu nhaäp laõi roøng trung bình $40,000. Sang $55,000 thöông löôïng. Coâng vieäc raát thích hôïp cho ngöôøi muoán kieám theâm taïi nhaø. Xin goïi Jan 0408 745 884 xin noùi tieáng Anh

217306

217206

KINH DOANH TAÏI NHAØ

TAKEAWAY BUSINESS

HAIR SALON

Melb. Vic

217506

Marickville Sydney

Salon toùc nam nöõ ngay treân ñöôøng caùi khu trung taâm shop taáp naäp. Ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm ñang coù khaùch rieâng, khaùch haøng thaân thieän deã tính. Tieäm roäng trang thieát bò ñaày ñuû caùc baøn caét goäi uoán saáy... vaøo laø coù thu nhaäp ngay. Neáu thaät söï muoán sang xin môùi goïi ñeå heïn ñeán tieäm noùi chuyeän chuùng toâi khoâng noùi qua ñieän thoaïi ñöôïc. 0403 355 668 - tieáng Vieät

Takeaway trong khu vöïc haõng xöôûng vaên phoøng lôùn (Industrial area), ñang ñoâng khaùch, baùn raát ít giôø, thu nhaäp cao. Trang thieát bò ñaày ñuû voâ laøm laø thu tieàn ngay. Hôïp ñoàng laâu daøi. Xin vui loøng goïi ñeå bieát theâm chi tieát, noùi tieáng Anh (03) 9523 7110 or 0406 964 720

19 29


FLORIST SHOP 215805

Bentleigh Vic

Sang laïi tieäm boâng hoa taïi Bentleigh Melb., vò trí toát treân ñöôøng caùi ñoâng khaùch vaõng lai, ñang coù nhieàu khaùch quen. Thu nhaäp cao hôïp ñoàng laâu daøi thueâ

reû. Chuû tröïc tieáp ñieàu haønh. Thích hôïp vôï choàng cuøng kinh doanh. Trang thieát bò ñaày ñuû. Xin ñeán xem hoaëc phone ñeå bieát theâm Goïi Joe 0412 424 015 (tieáng Anh)

Queen Victoria Market Melbourne 215905

Gian haøng boâng hoa caây caûnh vaø caùc loaïi haït gioáng troàng troït ngay trong chôï Queen Vic Market, ñaõ laøm töø 1943, gia ñình cuøng ñieàu haønh chæ laøm 5 ngaøy/tuaàn. Cô hoäi raát hieám. Vì ñoåi ngheà sang laïi deã daøng. Sang luoân xe truck Isuzu vaø haøng toàn. Goïi 0412 424 016 (t/Anh)

AUTO SERVICES & REPAIRS

Oakleigh & Camberwell Vic.

Melbourne CBD

Sang Loø baùnh mì, moät taïi Oakleigh vaø moät ôû Camberwell Melb. Vò trí toát treân shopping strip. Thu 4000/tuaàn ôû Oakleigh, 9000/tuaàn ôû Camberwell.

Sang thöông löôïng 35K (Oakleigh) vaø 295K (Camberwell). Coù theå sang caû hai hoaëc 1 trong hai. Goïi Andy 0438 587 200 (Oakleigh) Paul 0413 826 174 (Camberwell) ñeå t/löôïng xin noùi t/Anh

215705

BAKERY FOR SALE 240005

38

FLOWER STALL

Haõng baûo trì vaø söûa chöõa caùc loaïi xe hôi, van, truck v.v..ngay Melbourne CBD, ñang ñoâng khaùch nöôøm nöôïp. Trang thieát bò ñaày ñuû. ñang laø RACV services centre. Coù luoân LGP Lic vaø RWC Lic + workshop. Doanh nghieäp naøy raát thaønh ñaït. ñoâng khaùch vaø friendly vôùi VN. Goïi ñeå thöông löôïng kieåu töï ban ñònh giaù. Steve 0402 786 789 (t/Anh)


coù nhaø haøng Vieät Nam trong khu vöïc. Baùn $980 luoân nhaø + nhaø haøng. Goïi Jim 0417 022 880 (t/Anh)

ñeå ñeán xem

(02) 9625 6168 or 0416 635 251(t/Anh)

CAFE

BAKERY SHOP FOR LEASE

Camberwell Melbourne

Eltham Shopping Centre Melb Vic.

21651006

21633005 21633005

Khoâng caàn sang, khoâng chi phí thaønh laäp. Cô hoäi raát khoù coù ñeå chæ THUEÂ MÖÔÙN moät shop baùnh mì trong Eltham Shopping Centre/Melb. Khoâng chi phí thieát laäp, khoâng good will sang baùn gì heát Taát caû trang thieát bò quaày keä ñeàu ñaõ coù saün, vaøo laø baùn ngay Goïi 0418 276 715 (t/Anh)

22

RESTAURANT

CAFE CAFE & & TAKEAWAY TAKEAWAY Shopping Shopping Centre Centre Western Western Sydney Sydney

(21603004) (21603004)

Sylvania Sylvania Sydney Sydney NSW NSW

Cafe Camberwell, thueâ reû hôïp ñoàng laâu, ñang thu $5000/tuaàn. Sang $130,000. Thöông löôïng deã daøng. Goïi Rick 0403 583 964 hay Linda 0425 729 709

21643004 21643004

Vuø Vuønngg Sylvania Sylvania Syd. Syd. Baù Baùnn luoâ luoânn baá baátt ñoä ñoänngg saû n + doanh nghieä p nhaø haø n g, 2 taà n g saûn + doanh nghieäp nhaø haøng, 2 taàng 130 130 choã , Fully Lic. Ñang ñoâ n g khaù c h, Nhaø haø choã, Fully Lic. Ñang ñoâng khaùch, Nhaø haønngg maù maùyy laï laïnnhh & & thang thang maù maùyy chuyeà chuyeànn thöù thöùcc aêaênn.. Trong Trong vuø vuønngg trung trung taâ taâm m aêaênn uoá uoánng. g. Hieä Hieänn khoâ khoânngg coù nhaø haø n g Vieä t Nam trong khu vöï c coù nhaø haøng Vieät Nam trong khu vöïc.. Baù Baùnn $980 $980 luoâ luoânn nhaø nhaø ++ nhaø nhaø haø haønng. g. Goï i Jim 0417 Goïi Jim 0417 022 022 880 880 (t/Anh) (t/Anh)

BAKERY BAKERY SHOP SHOP FOR FOR LEASE LEASE

Sang Sang tieä tieäm m cafe cafe coffe coffe vaø vaø luoâ luoânn takeaway takeaway shop, coù luoâ n 25 choã ngoà i , saï c h roä shop, coù luoân 25 choã ngoài, saïch roänngg trong trong shopping shopping centre centre ñoâ ñoânngg taá taápp naä naäpp vuø vuønngg phía phía taâ taâyy West Syd. Hieä n ñang baù n 7 ngaø y thu 14-15 West Syd. Hieän ñang baùn 7 ngaøy thu 14-15 ngaø ngaønn/tuaà /tuaànn.. Ñaõ Ñaõ laø laøm m chæ chæ moä moätt chuû chuû trong trong 13 13 naê naêm m .. Lôï i töù c raá t cao, sang gaá p ñeå veà höu. Xin goï Lôïi töùc raát cao, sang gaáp ñeå veà höu. Xin goïii ñeå ñeå ñeá ñeánn xem xem (02) (02) 9625 9625 6168 6168 or or 0416 0416 635 635 251(t/Anh) 251(t/Anh)

CAFE

Camberwell Camberwell Melbourne Melbourne

39


TAKEAWAY FORSALE

Vò trí raát laø tuyeät vôøi taïi Bowral NSW, moät vuøng quanh naêm ñeàu coù khaùch du lòch thaêm vieáng. Ñaõ laøm 25 naêm, hieän thu nhaäp raát cao. Hôïp ñoàng laâu daøi giaù thueâ raát lyù töôûng. Doanh nghieäp thích hôïp gia ñình cho vôï choàng hay ñoâi baïn. Sang vì chuû ñoåi ngheà laøm chuyeän khaùc. Lieân laïc George 0404 377 441 (English speaking)

Bathurst NSW Ñang baùn Pizza, Pasta, Fish & Chips, Burges. Chuùng toâi baùn moïi thöù chæ moät nôi. Thu nhaät raát toát, ñaõ laøm 25 naêm qua. Toïa laïc treân Highway raát caàn cho khaùch ñöôøng xa gheù laïi nghæ chaân chæ ñi coù 3 phuùt töø thò traán Mount Panorama Nhöõng cô sôû kinh doanh toát ñeïp naøy khoâng coù thöôøng xuyeân ñaâu. Ñöøng chôø ñôïi gì nöõa. Theâm chi tieát xin lieân laïc

Please write in English to:

215905

216806

CHICKEN & FISH & CHIP TAKEAWAY SHOP Bowral NSW

r.stuart@y7mail.com.au

New England NSW

216606

Sang hôïp ñoàng thueâ möôùn 22 naêm cho moät Motel 20 phoøng taïi vuøng New England baéc NSW. Töï laøm chuû khoâng caàn phaûi lo caùc thöù bill chi phí Tieàn Phone Tieàn ñieän Tieàn Rates Tieàn xaêng nhôùt tôùi lui Vaø caùc chi phí ñôøi soáng Taát caû caùc chi phí treân ñeàu ñöôïc baûo ñaûm bôûi thu nhaäp cuûa cô sôû kinh doanh naøy. Sang $205K o.n.o. coäng theâm giaù trò haøng toàn (SAV). Cô sôû bao goàm luoân moät caên nhaø 5 phoøng nguû, gaàn tröôøng hoïc vaø cuûa haøng thöùc aên... Cô hoäi ñeå kinh doanh vaø laøm vieäc taïi nhaø cuøng vôùi cuoäc soáng an laønh nôi thò traán, chi phí ít toán keùm hôn ôû thaønh phoá Xin lieân laïc Trevor 0409 600 291 (English speaking)

26 48


NEWSAGENCY Dirranbandi QLD

208901

Melbourne CBD Vic

216105

Sang tieäm saùch baùo vaên phoøng phaåm, luoân quaø taëng vaø caùc loaïi ñoà chôi, coù luoân caùc loaïi bikes. Vò trí thaät toát trong thò traán nhoû ôû mieàn queâ. Laø moät caên nhaø 2 phoøng nguû raát tieän nghi ñeå ôû vaø kinh doanh. Baùn nhaø freehold + WIWO business $375,000 bao goàm haøng toàn trò giaù $80,000. Ñaõ laøm 10 naêm chæ moät chuû khoâng thay ñoåi. Xin goïi (07) 4625 8168 hoaëc email dirranews@bigpond.com(t/Anh)

Ngay trung taâm CBD Melbourne City, môû 5 ngaøy, thueâ reû, hôïp ñoàng laâu daøi. 70 choã raát nhieàu tieàm naêng. Thu thöïc söï 12,000/ tuaàn, sang $380,000 thöông löôïng. Goïi tröïc tieáp chuû, John 0438 520 297 (tieáng Anh)

208503

Baxter’s Seafood Restaurant vuøng Sandgate Brisbane, Nhaø haøng hieän ñaïi, thu huùt khaùch, raát trang nhaõ, coù 46 choã trong vaø 12 choã beân ngoaøi. Môû cöûa 7 ngaøy phuïc vuï aên saùng, tröa, vaø toái. Hieän ñang ñoâng khaùch. Coù theå xem theâm hình aûnh qua www.baxtersseafoodrestaurant.com. au. Xin noùi tieáng Anh. Sang giaù $350,000 +SAV ONO. Tel.: Susanne 0423 836 743

2393-2902

Bankstown Sydney

Sandgate Brisbane

Super Market loaïi lôùn meânh moâng vuøng Bankstown, Raát thích hôïp cho ngöôøi Vieät laøm chuû. Vòø trí ngay khu kinh doanh ñoâng ñuùc taáp naäp. Raát thuaän tieän, super market naøy roäng 2,600 meùt vuoâng, hôïp ñoàng thueâ 15 naêm, hieän ñang thu nhaäp töø $120 ñeán $140 ngaøn/tuaàn. Giaù thueâ raát reû. Coù undercover carpark. Xin goïi 0418 294 061 (t/Anh)

27 49


HAIR STYLIST & BARBER

CHICKEN BAR TAKEAWAY

Khu vöïc E. Subs Sydney

Khu vöïc phía Taây Melbourne, khoâng bò caïnh tranh, hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ reû. Hieän ñang thu 10 ngaøn/tuaàn. Sang thöông löôïng treân giaù $220K ONO. Xin tröïc tieáp noùi chuyeän vôùi chuû 0414919 379 (tieáng Anh)

DRY CLEANERS

Vieäc laøm baûo ñaûm löông tuaàn, theo ñuùng quy ñònh lao ñoäng. Xin goïi ñeå heïn interview

0425 35 22 75 Noùi tieángAnh

MARKETING NETWORK Khu vöïc Sydney / Melbourne

Thu trong naêm 2008-2009 ñaït 364,000 + GST chæ taïi tieäm, khoâng giao moái beân ngoaøi. Chuû tröïc tieáp ñieàu haønh, laõi roøng 150-200 ngaøn/naêm. Thích hôïp vôï choàng cuøng laøm. Ñaõ hoaït ñoäng treân 30 naêm, khoâng caàn kinh nghieäm vaãn laøm ñöôïc. Seõ ñöôïc höôùng daãn caùc caàn thieát. Sang 380,000 + haøng toàn. Xin lieân laïc Peter Tame 0438 139 238 (tieángAnh)

Baïn khoâng toán ñoàng naøo heát ñeå thaønh laäp cho mình moät doanh nghieäp do mình töï laøm chuû. Coâng vieäc raát lyù thuù trong ngaønh Media Marketing. Caàn bieâát söû duïng email, coù phone vaø

21832107

xe. Neáu thích töï laøm vôùi thu nhaäp cao, xin lieân laïc : MichaelEmail@Optusnet.com.au 21483004

239905

Milton Queensland

60 40

21962107

2398 05

Western subs Melb. Vic

Caàn tuyeån thôï toùc cho khaùch nöõ nam, laøm vieäc taïi moät tieäm toùc ñoâng khaùch taïi khu phía Taây Syd. Coâng vieäc full time, chuû ngöôùi UÙc vui veû thoaûi maùi thaân thieän.

21832107


61 55


TAKEAWAY BUSINESS

TAKEAWAY - RESTAURANT

Melb. Vic

2150 05

214705

Surry Hills Sydney

Takeaway / Restaurant ngay trung taâm City, vò trí toát ñoâng khaùch du lòch vaõng lai vaø shop, vaên phoøng caïnh beân. Hieän ñang baùn caùc loaïi takeawayAÙ chaâu & Thaùi. Hôïp ñoàng laâu daøi giaù thueâ reû. Thu nhaäp very good. Caàn sang giaù $135,000 deã thöông löôïng. Xin Goïi 0438 576 577 (tieáng Anh or Thai)

Takeaway trong haõng xöôûng vaên phoøng, ñang ñoâng khaùch, baùn raát ít giôø, thu nhaäp cao. Trang thieát bò ñaày ñuû voâ laøm laø thu tieàn ngay. Hôïp ñoàng laâu daøi. Xin vui loøng goïi ñeå bieát theâm chi tieát, noùi tieáng Anh (03) 9523 7110 or 0406 964 720

CAFE TAKEAWAY

CAFE/RESTAURANT FOR SALE

Gaàn St Marys & Mt Druit

208905

215405

Brusnwick Melb Vic.

Cafe Restaurant vuøng Brunswick Melbourne, quaùn ñeïp trong nhaø xaây baèng ñaù kieåu kieán truùc xöa. 40 choã beân trong + khu Alfresco phía tröôùc. Fully Licenced, coù loø Pizza loaïi wood fire. Hôïp ñoàng 17 naêm. Choã ñaäu xe rieâng thoaûi maùi. Goïi David 0410 581 304 (tieáng Anh)

72

Shop môùi toanh vöøa set up, trang thieát bò taát caû ñeàu môùi. Hôïp ñoàng laâu giaù reû. Vò trí toát taïi khu vöïc ñang phaùt trieån, raát nhieàu tieàm naêng. Ñang hoaït ñoäng toát ñeïp. Coù chuyeän gia ñình caàn sang laïi. Vì caàn sang GAÁP neân chuùng toâi deã daøng thöông löôïng vôùi giaù haï hôn raát nhieàu so vôùi chi phí thaønh laäp. Ñaëc bieät, mieãn tieàn thueâ cho 5 thaùng ñaàu, vaø sau 5 thaùng chæ traû nöûa giaù möôùn trong 1 naêm. Xin goïi ñeå bieát theâm chi tieát. 0413 308 888 (tieángVieät)

29


CITY RESTAURANT

Ulladulla NSW South Coast

Sydney CBD

3004

CAFE RESTAURANT

Nhaø haøng /Cafe Ful Lic. 70 choã, hôïp ñoàng laâu daøi, ngay goùc ñöôøng ñoâng khaùch. Khaùch ñòa phöông ñeåu ñaën, ñieåm toát cho du lòch. Theâm chi tieát xin xem www.soldonnet.com ID B091100022, hoaëc Tel.: J John Pratt 0447 368 149 noùi tieáng Anh, Or soá maùy baøn (02) 444 30 762. Sang baùn tröïc tieáp töø chuû khoâng qua trung gian

COURIER FOR SALE

Thai Restaurant: Ngay trung taâm Sydney City vuøng Surry Hills. Vò trí toát treân ñöôøng caùi vaø khu vöïc tham quan cuûa du khaùch. Hieän ñang taáp naäp baùn caùc loaïi Thaùi’s Takeaway. Ñoâng khaùch du lòch vaõng lai, vaø khaùch ñòa phöông, töø vaên phoøng shop chung quanh Caàn sang deã daøng thöông löôïng$135,000 Goïi 0438 576 577 (tieáng Anh or Thai)

CAFE/ TAKEAWAY

Parramatta Sysney NSW

(21003004)

Industial Oakleigh Vic.

Courier Run For Sale Doanh nghieäp chuyeån phaùt giao haøng vuøng Parramatta, Haõng lôùn nhieàu moái haøng thu nhaäp cao. Hieän thu $40,000/naêm. Vì ñoåi ngheå sang deã daøng chæ $18,500 thoâi. Xin vui loøng noùi tieáng Anh Goïi

38

0404 845 564 Ñeå thaûo luaän

Takeaway Trong haõng xöôûng vaên phoøng, ñang ñoâng khaùch, baùn raát ít giôø, thu nhaäp cao. Trang thieát bò ñaày ñuû voâ laø thu tieán ngay. Hôïp ñoàng laâu daøi Xin goïi (03) 9523

7110 or 0406 964 720

Vui loøng noùi tieáng Anh

73


Baùn sæ vaø leû ñuû caùc loaïi saûn phaåm veà saøn nhaø goã vaø vaät lieäu loùt saøn nhaø

TAËNG

$100 TIEÀN MAËT

Khi mua haøng nhôù noùi laø thaáy quaûng caùo naøy ñaêng treân baùo Doanh Nghieäp Magazine & Online seõ ñöôïc taëng $100 tieàn maët khaáu tröø vaøo hoùa ñôn. AÙp duïng ñieàu naøy cho suoát naêm

2010

* Solid timber * Goã ñaëc * Floor boards * Laminate

* Vinyl * Carpets Rugs * Tiles gaïch * Thaûm ñuû loaïi

Xin goïi Joseph

0421 128 720 - 9755 0555 - Fax - 9755 0554

Haõng saûn xuaát vaø cung caáp laép ñaët caùc loaïi tuû aâm töôøng vaø kính chaén phoøng taém. Nhieàu thieát keá myõ thuaät veà kieåu vaø maøu saéc ñeå choïn löïa. Giaûm 10% treân baûn giaù cuûa caùc nôi khaùc vaø coù giaù sæ cho caùc baïn builders trong ngaønh. Xin goïi Steve ñeå ño vaø ñöôïc baùo giaù mieãn phí. Môû cöûa 7 ngaøy

99


Haõy daønh cho Gia Ñình Baïn nhöõng gì Toát Nhaát

Gaïo Thôm Hoaøng Gia Royal Umbrella Jasmine Rice

Nhöõng ñieàu ñôn giaûn trong cuoäc Soáng... thöôøng laø nhöõng ñieàu Quan Troïng nhaát Coù baùn taïi caùc tieäm taïp hoùa AÙ chaâu treân khaép nöôùc UÙc

100 100 100

www.BestRice.com.au

Advertising Supplement 27th  

Chuyeän “trong nhaø ngoaøi... xa loä” Tranh ngoâi vò truøm Chí Hoøa Laâm Chín Ngoùn thanh toaùn Sôn Cöông... 76 85 59 Vì sao nhaân söï cao c...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you