__MAIN_TEXT__

Page 1

www.vidzeme.lv

Vidzemes plānošanas reģiona Izdevums reizi 2 mēnešos

Janvāris / Februāris 2015

Profesionālās izglītības reforma Latvijā nedrīkst radīt jaunas problēmas

Guna Kalniņa-Priede, VPR Administrācijas vadītāja

Vidzemes plānošanas reģions, sekojot līdzi profesionālās izglītības reformas attīstībai valstī, saredz duālās izglītības pozitīvo ietekmi uz reģiona ekonomisko attīstību. Taču šobrīd lielākās neskaidrības ir jautājumā par profesionālo vidusskolu apvienošanu vai pat slēgšanu, kas saistīts ne tikai ar demogrāfiskās situācijas pasliktināšanos, bet arī ar faktu, ka skolēni bieži izvēlas turpināt mācības vispārējās izglītības mācību iestādēs. Audzēkņu skaits daudzās profesionālajās skolās ir nepietiekošs. Lai celtu profesionālās izglītības prestižu un raisītu skolēnos interesi paralēli vidējai izglītībai apgūt kādu konkrētu arodu, jāpieliek milzu pūles un darbs ne tikai ministrijai, bet arī pašām izglītības iestādēm, pašvaldībām un darba devējiem. Būtisku devumu veiksmīgas reformas īstenošanā var sniegt arī plānošanas reģioni, ne tikai izprotot katras teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes specifiku, bet arī definējot jomas, kurās reģionam saskatāms potenciāls, kā arī sadarbojoties ar reģiona teritorijās esošajiem uzņēmumiem. Komplekss situācijas izvērtējums nepieciešams gan mācību programmu satura veidošanai, gan arī ceļot reģiona konkurētspēju valsts un starptautiskā mērogā. Jau kādu laiku profesionālās izglītības iestādes, kurās ir mazāk par 300 audzēkņiem, nonākušas situācijā, kad valsts to uzturēšanu vairs nevēlas nodrošināt, savukārt, pašvaldības bieži vien finansiālu apsvērumu dēļ tās nav spējīgas uzturēt. Tuvākajā laikā līdzīgs liktenis varētu skart arī tās profesionālās izglītības iestādes, kurās ir līdz 500 audzēkņiem. Jāsecina, ka neviļus skolas liktenis tiek atstāts pašvaldības rokās – diemžēl līdzekļi,

kas jāiegulda, lai skolu savestu kārtībā un to uzturētu, bieži ir nesamērojami ar pašvaldību rīcībā esošo budžetu. Pēdējos gados slēgtas vai reorganizētas daudz Izglītības un zinātnes ministrijā esošās izglītības iestādes. Tiek veidoti profesionālās izglītības kompetences centri – tie paliek valsts gādībā. 2015. gada 3. februārī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem norādīja, ka, risinot vienu problēmu – profesionālās izglītības sadrumstalotību un programmu neefektīvu pārklājumu, tiek radīta jauna – palielinās attālums, kas bērniem jāveic no dzīvesvietas uz izvēlēto skolu. Tas bieži vecākiem sagādā papildus grūtības un var rezultēties ar vecāku lēmumu par bērna izņemšanu no skolas, jo nav iespējams segt bērna transporta un uzturēšanās izmaksas. Paradokss, ka profesionālās izglītības reformas viens no mērķiem ir veicināt šādas izglītības pieejamību, t.sk. nodrošināt mobilitātes iespējas audzēkņiem, kamēr skolu optimizācija rada gandrīz diametrāli pretēju situāciju. G.Kalniņa-Priede arī norādīja, ka agrāk šos izdevumus valsts audzēkņiem kompensēja, šobrīd likuma normas, kas regulē transporta izmaksu kompensāciju, profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem nav saistošas. Vidzemes plānošanas reģions rosina pārskatīt šo jautājumu. Līdzīga rakstura problēma ir arī situācijās, kad skolēns izvēlējies turpināt mācības kādā no profesionālajām skolām, kura vienīgā īsteno kādas konkrētas profesijas apmācības – nereti tieši papildus izdevumi, kas rodas attālumam starp dzīvesvietu un mācību iestādi, ir lielākais kavēklis, lai izšķirtos par labu konkrētā aroda apguvei. Tās profesionālās izglītības iestādes, kurās vienīgajās tiek sagatavoti kādas konkrētas profesijas pārstāvji, obligāti jāsaglabā. Piemēram, Vidzemes plānošanas reģionā Ērgļu profesionālajā vidusskolā vienīgajā Latvijā tiek gatavoti arboristi (speciālisti, kas veic koku un krūmu stādīšanu, kopšanu, vainagu veidošanu, formēšanu un izzāģēšanu), kas daudzviet Eiropā uzskatāma par prestižu profesiju un šo speciālistu zināšanas un prasmes tiek augsti vērtētas.

(Raksta turpinājums 2.lpp)

1


VPR JAUNUMI VPR AKTUALITĀTES

www.vidzeme.lv (Turpinājums no 1.lpp)

Katra reģiona situācija ir jāskata atsevišķi. Ne vienmēr noteicošais ir audzēkņu skaits skolā, to gan diskusijās atzinusi arī Izglītības un zinātnes ministrija – skaits nav vienīgais kritērijs, lai izšķirtos par skolas likvidēšanu. Vidzemes plānošanas reģions pauž stingru nostāju, ka vitāli nepieciešamas ir arī tādu skolu kā Alsviķu arodskolas saglabāšana, kura paralēli aroda apmācībai īsteno arī sociālu funkciju – sniedz iespēju integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti. Jomas savstarpēji pārklājas un, īstenojot reformas vienā, nevar aizmirst par izvirzītajiem mērķiem citās.

Vidzemes plānošanas reģions līdzšinējo sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju vērtē kā pozitīvu un ir gatavs arī turpmāk sadarboties profesionālās izglītības reformas īstenošanā. Jāpiebilst gan, ka plānošanas reģioniem ar likumu nav deleģēta neviena funkcija, kas paredzētu iesaistīšanos profesionālās izglītības reformas īstenošanā vai izglītības problēmu risināšanā kopumā, taču, atbildot sabiedrības priekšā par reģiona līdzsvarotu attīstību, kā arī palīdzot risināt pašvaldībām starpnovadu problēmas, Vidzemes plānošanas reģions arī turpmāk apņemas aktīvi sekot līdzi notikumiem, sniedzot savu ieguldījumu efektīva rezultāta sasniegšanā. Par VPR norādītajām problēmām profesionālās izglītības attīstībā raksta arī laikraksts „Dienas Bizness” Nr.36 (4896) 25.02.2015.

Uzsāktas diskusijas par deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu Tā kā aktīvi uz apstiprināšanu tiek virzīti Ministru kabineta noteikumi par deinstitucionalizācijas (DI) procesu, Vidzemes plānošanas reģions ir uzsācis diskusijas ar pašvaldībām, lai noskaidrotu to nostāju un vēlmes saistībā ar projektu, kurā pašvaldībām būs iespēja ar plānošanas reģiona starpniecību saņemt finansējumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī investīcijām infrastruktūrā. Uz šīm diskusijām tiek aicināti pašvaldību vadītāji, sociālie dienesti un sociālo pakalpojumu sniedzēji (NVO), lai pārrunātu, vai pašvaldībām ir vēlme iesaistīties projektā, kā arī, kādus pakalpojumus pašvaldībā varētu piedāvāt. 17. februārī tika aizvadīta pirmā tikšanās ar Cēsu, Priekuļu un Amatas pašvaldību pārstāvjiem, kur sociālie dienesti izrādīja interesi par finansējuma piesaistīšanu, īstenojot DI projektu. Savukārt jau 19. februārī Rūjienas Tautas skolā notika Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvju tikšanās ar speciālistiem no

Mazsalacas novada, Rūjienas novada un Naukšēnu novada pašvaldībām. Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka uz dzīvi sabiedrībā paredzēts pārcelt tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. Lai noskaidrotu visu pašvaldību nostāju, Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji plānojuši tikties ar visām reģiona pašvaldībām. Labklājības ministrija jau iepriekš informējusi, ka nākamajā plānošanas periodā šīs sistēmas ieviešanai atvēlēti ievērojami līdzekļi - 47,21 miljons eiro no Eiropas Sociālā fonda un vēl 7,08

miljoni valsts līdzfinansējuma. No šiem līdzekļiem apmēram 10% jeb 4,7 miljoni eiro paredzēti sistēmas ieviešanai Vidzemes plānošanas reģionā, kas šobrīd aprēķināts saskaņā ar prognozi par klientu skaitu, kas varētu pamest sociālās aprūpes iestādes. Taču projekts paredz principu „nauda seko klientam”, tāpēc gadījumā, ja pakalpojuma saņēmēju skaits palielināsies, finansējums tiks pārdalīts plānošanas reģionu starpā. Atsevišķi paredzēts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums infrastruktūras attīstīšanai pakalpojumu pilnveidošanai – kopējais budžets sastāda 44,44 miljonus eiro. ERAF finansējums plānošanas reģioniem tiks piešķirts saskaņā ar rīcības plāniem, kas tiks veidoti projekta pirmajā Ineta Puriņa, projektu vadītāja, daļā. Mob.t.26382820

2 2


VPR JAUNUMI www.vidzeme.lv

TERITORIJAS PLĀNOŠANA

Izstrādāti VARAM izvērtējuma pirmie dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma NFI projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros tiek izstrādāts izvērtējums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”. Šī izvērtējuma mērķis ir veikt publisko individuālo pakalpojumu attīstības teritoriālo izvērtējumu atbilstoši apdzīvojumam, ņemot vērā demogrāfisko izmaiņu procesus, mobilitātes aspektus un satiksmes infrastruktūras nodrošinājumu Latvijas reģionos. Tādējādi tiek apzināta pašreizējā un prognozētā potenciālā demogrāfiskā situācija, vienlaikus vērtējot publisko individuālo – izglītības, kultūras, sociālo un veselības aprūpes - pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem. Šis izvērtējums tiek izstrādāts ar nolūku sniegt ieguldījumu visu Latvijas plānošanas reģionu attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes gaitā. Izvērtējums sastāv no 5 daļām: 

Demogrāfisko izmaiņu raksturojums un prognozes (izvērtējums elektroniski pieejams šeit);

Izglītības pakalpojumu teritoriālā izvērtējuma analīze;

Veselības pakalpojumu teritoriālā izvērtējuma analīze;

Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvērtējuma analīze;

Kultūras pakalpojumu teritoriālā izvērtējuma analīze. Visu jomu analīze tika veikta, balstoties uz demogrāfisko izmaiņu raksturojumu un mobilitātes aspektiem.

Grafisks attēls no izvērtējuma „Darbspējas vecumu pārsniegušo demogrāfiskās slodzes līmenis republikas pilsētās un novados 2014.g.sākumā”, 31.lpp

Vidzemes plānošanas reģions šo izvērtējumu redz kā nozīmīgu statistikas datu klāstu, kas izmantojams pašreizējās situācijas analīzē izstrādes stadijā esošajai reģiona attīstības programmai un ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Izvērtējums lielā mērā ir balstīts uz pašreizējām demogrāfiskām izmaiņām, pieņemot, ka nekas netiks darīts, lai demogrāfisko situāciju mainītu, līdz ar to šobrīd izvērtējuma rezultāti ir nepietiekami, lai, balstoties uz tiem, varētu plānot reģiona attīstības iespējas. Izvērtējums būs pieejams Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā marta vidū, jo šobrīd vēl notiek pēdējie saskaņošanas darbi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Izvērtējumu veikuši SIA „Grupa93” sadarbībā ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas ietvaros. vadītāja, Mob.t.26533464

3 3


VPR JAUNUMI TERITORIJAS PLĀNOŠANA

www.vidzeme.lv

Pašvaldības iesaistās VPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādē Laika posmā no 2014. gada 10. novembra līdz 2014. gada 14. decembrim Vidzemes plānošanas reģions (VPR) saņēma 107 komentārus par sagatavotajiem un publiskajai apspriešanai nodotajiem VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. -2030. gadam un Attīstības programmas 2014. -2020. gadam projektiem, ieskaitot publiskās apspriešanas sanāksmēs 2014. gada 27. novembrī un 11. decembrī izteiktos komentārus. Publiskās apspriešanas laikā savus komentārus par VPR attīstības plānošanas dokumentu projektiem sniedza: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, Apes novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Alūksnes novada pašvaldības, Valkas novada dome, Gulbenes novada dome un SIA AC konsultācijas. Saņemtie komentāri šobrīd ir izvērtēti, pilnveidojot VPR attīstības plānošanas dokumentu projektus. Kopsavilkumu par publiskās apspriešanas priekšlikumiem var apskatīt šeit .

laikā

saņemtajiem

iebildumiem

un Ieva Kalniņa, Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, Mob.t.26533464

Vidzemes plānošanas reģions Vidzemes plānošanas reģions iepazīstas ar Norvēģijas pieredzi teritorijasiepazīstas attīstības ar plānošanā Norvēģijas pieredzi Februāra nogalē Vidzemes plānošanas teritorijas reģiona projektu vadītājs Kristaps Ročāns kopā ar Latvijas pašvaldību pārstāvjiem piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā pieredzes braucienā uz Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību Norvēģijā, lai iepazītos ar Norvēģijas pašvaldību pieredzi vietējās attīstības plānošanā, ar plānošanas metodēm, procesa organizāciju un plašākas sabiedrības un vietējo kopienu iesaisti vietējā plānošanā. Komandējumā iepazīto pieredzi VARAM izmantos Latvijas vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas apmācību programmas pasākumu satura pilnveidei. Aust-Agderes reģionālās pašvaldības centrs - Arendāles pilsēta jau vairākus gadus sekmīgi sadarbojas ar Rēzeknes pilsētu Latgalē, un Norvēģijas partneri ir ieinteresēti arī turpmākā sadarbībā ar Latvijas reģioniem un pašvaldībām, jo abu valstu līdzības, to skaitā mazs iedzīvotāju blīvums un sabiedrība, kura straujo noveco, ļauj smelties pieredzi no sadarbības partneriem un meklēt efektīvākos risinājumus teritorijas attīstībai. Vizīte norisinājās projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Plašāk par vizīti Norvēģijā lasiet šeit .

Kristaps Ročāns, projektu vadītājs, Mob.t.29753011

44


VPR JAUNUMI www.vidzeme.lv

AICINĀM UZ SEMINĀRU!

Notiks seminārs par publiskajiem iepirkumiem Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) š.g. 27. martā, Valmierā (vieta tiks precizēta), organizē bezmaksas semināru par publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenajiem principiem ES fondu projektos. Seminārā uzstāsies IUB Metodoloģijas departamenta direktores vietnieks Oskars Putāns par tematiem: 

Nepamatoti lēta piedāvājuma konstatēšana.

„Mazie” iepirkumi 82 panta kārtībā

Prasības un kritēriji pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums): vērtēšanas kritēriji.

Informācija par grozījumiem publiskajos iepirkumos, grozījumu stāšanās spēkā laiks: gaidāmās izmaiņas izslēgšanas noteikumos.

Drīzumā izsludināsim pieteikšanos Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā, tādēļ aicinām sekot līdzi informācijai un rast iespēju apmeklēt semināru. Uz tikšanos!

VIDZEMES KULTŪRAS PROGRAMMA 2015

Apstiprināta „Vidzemes kultūras programma 2015” Valsts Kultūrkapitāla fonds apstiprinājis Vidzemes plānošanas Zināšanu pārnese, tostarp zināšanu radīšana, iegūšana, uzkrāreģiona izstrādāto Vidzemes kultūras programmas 2015. gadam šana, analīze un izmantošana, kā arī kultūras darbinieku zināšapieteikumu. Jau septīto gadu būs iespēja īstenot projektus dažā- nu pilnveide un profesionālā izaugsme; du kultūras aktivitāšu realizēšanai Vidzemes pilsētās un novados. Sadarbība dažādu kultūras nozaru starpā, tostarp projekta 2015. gadā Vidzemes kultūras programmas tiešais mērķis ir no- auditorijas iesaistīšana un līdzdalība kultūras pasākumos un prodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras proce- jekta aktivitātēs. su attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot mūsu Tuvākajās dienās plānots noslēgt finansēšanas līgumu starp Vidreģionam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Tiks atzemes plānošanas reģionu un Valsts Kultūrkapitāla fondu. balstīti tādi reģionālas nozīmes projekti, kas paredz sekojošu uzdevumu izpildi: Paredzēts, ka projektu konkurss tiks izsludināts no 2015. gada 9. Sagaidot Latvijas simtgadi - Vidzemes unikālā kultūrvēsturiskā marta līdz 9. aprīlim. (materiālā un nemateriālā) mantojuma saglabāšana, tostarp apzināšana, izpēte, tālāknodošana, popularizēšana; Vidzemes kultūras programmas 2015 nolikums pieejams šeit . Jaunrades veicināšana un radošo industriju attīstība, tostarp jaunu Vidzemes kultūras produktu radīšana, esošo kultūras pakalpojumu pilnveidošana; 5 5


VPR JAUNUMI SABIEDRISKAIS TRANSPORTS www.vidzeme.lv

Kopš janvāra darbdienās maršrutā Valmiera-Rīga-Valmiera kursē ekspresautobuss Atiešanas laiki:

Ekspreša reisos Valmiera-Rīga-Valmiera dodas sarkans Mercedes busiņš

No 5. janvāra sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs SIA VTU-Valmiera atklājis jaunus reisus maršrutā ValmieraRīga-Valmiera. Jaunie reisi ir bez starppieturām, tādējādi pasažieri galamērķī, salīdzinot ar parastajiem autobusu reisiem, nokļūst vismaz 30 minūtes ātrāk. Reisi tiek nodrošināti darba dienā, biļetes cena ir 5,75 eiro. No Valmieras uz Rīgu ekspresreisa autobuss kursē agri no rīta un vēlā pēcpusdienā.

no Valmieras autoostas plkst. 6:55 (Rīgas SAO pienāk 8:50) plkst. 15:15 (Rīgas SAO pienāk 17:10) no Rīgas autoostas plkst.9:45 (Valmieras AO pienāk 11:35) plkst.18:00 (Valmieras AO pienāk 19:50)

plkst. plkst.

Autotransporta direkcijai jauns valdes priekšsēdētājs 20. februārī, Satiksmes ministrijā notika VAS „Autotransporta direkcija” (ATD) akcionāru sapulce, kurā lēma par valdes sastāvu - priekšsēdētāju un valdes locekli. Par ATD valdes priekšsēdētāju iecelts Kristiāns Godiņš, savukārt līdzšinējais ATD valdes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs ir piekritis turpināt darbu valdē valdes locekļa statusā.

plkst. plkst.

Kā pastāstīja VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants, jaunie reisi atklāti, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus. Vidzemes plānošanas reģions aktīvi aizstāvēja ideju par šāda reisa izveidi arī Sabiedriskā transporta padomes sēdē. Jaunatklātie reisi pagaidām uzskatāmi kā eksperiments – ja iedzīvotāji šo pakalpojumu aktīvi izmantos, reisi tiks nodrošināti pastāvīgi.

No gada sākuma apsekotas vēl 700 pieturvietas Vidzemē Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki arī šogad turpina aktīvi apsekot Vidzemes pieturvietas, lai iegūtos datus iesniegtu kopējai pieturvietu datu bāzei. Līdz gada beigām no visām Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošajām pieturvietām bija apsekotas apmēram puse jeb 1642 pieturvietas, kopš šī gada sākuma precīzas GPS koordinātes noteiktas un pieturvietas faktiskais stāvoklis piefiksēts vēl 700 pieturvietām.

No 30. marta paredzēts ieviest ekspresreisus maršrutā Lugaži-Rīga-Lugaži 27. februārī Rīgā notika kārtējā Sabiedriskā transporta padomes sēde, kurā piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas skāra Vidzemi, bija izmaiņas dīzeļvilcienu nr.855 un nr.856 kustībā – no 30. marta paredzēts atklāt ekspresreisus maršrutā Lugaži - Rīga - Lugaži. Lai nodrošinātu minētos ekspresreisus rīta un vakara stundās, vilciens neapstāsies vairākās dzelzceļa stacijās, tādējādi saīsinot kopējo ceļā pavadīto laiku. Lai pirms sēdes apkopotu Vidzemes pašvaldību viedokli par šādu izmaiņu ieviešanu, Vidzemes plānošanas reģions vēl 25. februārī organizēja tikšanos, kur klātesot pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas dzelzceļa stacijas, Vidzemes plānošanas reģiona vadībai un AS „Pasažieru vilciens” pārstāvjiem, tika pārrunāts, kā izmaiņas varētu ietekmēt iedzīvotāju pārvietošanās iespējas. 27. februāra Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika lemts, ka no 30.marta dīzeļvilciens nr.855 ekspresreisā Lugaži-Rīga (ar atiešanas laiku plkst. 5:55 no Lugažu stacijas) līdz Valmieras stacijai apstāsies visās stacijās (Saule, Seda, Strenči, Brenguļi). Savukārt pēc apstāšanās Valmierā, vilciens pieturēs tikai Lodē, Cēsīs, Līgatnē, Siguldā, Inčukalnā, Juglā, Zemitānos un visbeidzot Rīgas stacijā (pienākšanas laiks Rīgā plkst. 8:40). Dīzeļvilciens nr.856 ekspresreisā Rīga-Lugaži (ar atiešanas laiku plkst. 18:37 no Rīgas stacijas) pieturēs Zemitānos, Juglā, Inčukalnā, Egļupē, Siguldā un tālāk visās stacijās līdz pat Lugažiem (pienākšanas laiks Lugažos plkst. 21:34). Abi minētie ekspresreisi kursēs katru dienu, arī nedēļas nogalēs. Vairāk lasiet šeit . Lotārs Dravants, Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs, Mob.t. 26359634

6 6


VPR JAUNUMI VIDZEMES PĀRTIKAS KLASTERIS

www.vidzeme.lv

VPR uzsāks dalību jaunā projektā, pārstāvot Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteri Eiropas Komisija Eiropas Savienības mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas programmas „COSME” ietvaros ir uzaicinājusi piecu partnerorganizāciju konsorciju, no kurām viena ir Vidzemes plānošanas reģions, slēgt finansēšanas līgumu par finansējuma piešķiršanu piecu klasteru starpnozaru sadarbības projekta „Pieci klasteri starpnozaru izcilībai” (Five for Cross-industry Value Chain Excellence) jeb „5FOREXCELLENCE” īstenošanai. Projekta īstenošanu plānots uzsākt šī gada vasarā, un tā plānotais ieviešanas laiks ir 18 mēneši. Projekts attīstīs tajā iesaistīto nozaru klasteru vadības izcilību. Projekta tiešie mērķi:  

Uzlabot projektā iesaistīto klasteru vadību; Spēcināt klasterus, lai attīstītu profesionālākus pakalpojumus tajos iesaistītajiem MVU;  Attīstīt klasteru starp-industriju sadarbību;  Aktualizēt klasteru vadības izcilības pieeju arī citu, projektā neiesaistīto, nozaru klasteru vidū. Projekta būtiskākā pievienotā vērtība būs tas, ka tiks uzlabota

Lepojamies! Februārī oficiāli reģistrēta biedrība „Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris”. iesaistīto klasteru vadība un attīstīti jauni pakalpojumi uzņēmumiem, kas ilgtermiņā ļaus klasteriem darboties efektīvāk un sasniegt labākus rezultātus. Tāpat ļoti būtiska projekta inovācija ir starp-industriju (pārtika, loģistika un IT) sadarbība, kas ļaus attīstīt inovatīvas pieejas pārtikas loģistikai un IT risinājumu ieviešanai gan pārtikas ražošanas, gan loģistikas procesos. Plašāk par projektu lasiet šeit.

Kristaps Ročāns, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera koordinators, Mob.t. 29753011

Vidzemes pārtikas klastera dalībnieka projekts uzvar DEMOLA Latvia rudens sezonā 29. janvārī Rīgas Ekonomikas augstskolā

norisinājās starptautiskās inovāciju

un

studentu-uzņēmēju

sadarbības

platformas DEMOLA Latvia 2014. gada rudens sezonas izlaidums, kurā pēc žūrijas vērtējuma uzvarēja komanda „Bakery Watchdog”, kas izstrādāja IT risinājumu resursu plūsmas pārraudzībai „Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera” dalībniekam Z/S „Ķelmēni”. Izlaiduma pasākuma laikā sešas rudens iesaukuma studentu komandas prezentēja savas izstrādātās idejas, kuras vērtēja eksperti - uzņēmēji, uzņēmējdarbības konsultanti un mentori, kā arī DEMOLA Vilnius vadītājs. Studenti bija izstrādājuši gan IT risinājumus, gan uzņēmumu programmu lietojamības uzlabojumus, gan jaunus mārketinga risinājumus un produktu idejas. Kā jau minēts, žūrijas vērtējumā par uzvarētājiem tika atzīta komanda „Bakery watchdog”, kuru piedāvātais risinājums ievērojami varētu atvieglot darbu gan uzņēmuma Z/S „Ķelmēni” vadībai, gan darbiniekiem, jo izstrādātais IT risinājums ieviestu vienotu elektronisku sistēmu, kas ļautu aizvietot ierastās dokumentu kaudzes. Uzvarētāju komanda ieguva iespēju šo ideju attīstīt tālāk ar

DEMOLA pavasara sezonai arī Vidzemes plānošanas reģions iesniedzis problēmsituācijas aprakstu, aicinot IT studentus rast efektīvu un radošu risinājumu!

nozares profesionāļu palīdzību un atbalstu, dodot iespēju nākotnē šo izstrādāto risinājumu pielāgot arī citu uzņēmumu vajadzībām un specifikai. 7 7


VPR JAUNUMI www.vidzeme.lv

ES STRUKTŪRFONDU INFORMĀCIJAS CENTRS

Popularitāti un atsaucību ieguvis izsludinātais konkurss „ES struktūrfondi Vidzemē” dalībnieku skaits strauji aug, turklāt arī konkurence palielinās, jo lielākoties atbildes iesūtītas pareizas. Konkursa jautājumi tiek sastādīti ar mērķi informēt iedzīvotājus par īstenotajiem ES struktūrfondu

projektiem

Vidzemē

2007.-2013.

gada

plānošanas periodā, rosinot pievērst uzmanību, cik lietderīgi un efektīvi izlietots Eiropas Savienības finansējums, lai attīstītu dažādas reģiona nozares. Tāpat īstenotie projekti pierāda projektu īstenotāju entuziasmu un vēlmi veicināt savas vietas attīstību, sniedzot maksimālu labumu iedzīvotājiem, kas vēlāk, projekta laikā radīto, lieto ikdienā. Katru mēnesi starp pareizo atbilžu iesūtītājiem tiek izlozētas arī Viena no konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” 1.kārtas laureātēm Una Bergsone

Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs no 2015. gada 5. janvāra līdz 30. novembrim izsludinājis jaunu konkursu „ ES struktūrfondi Vidzemē”, kas norisināsies

3 balvas, savukārt konkursa noslēgumā, 2015. gada decembrī tiks izlozēta galvenā balva, uz kuru varēs pretendēt tie konkursa dalībnieki, kas būs iesūtījuši pareizas atbildes uz jautājumiem visa gada garumā. Ar konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” nolikumu aicinām iepazīties šeit .

11 kārtās visa gada garumā. Apkopojot janvāra un februāra

Konkurss tiek rīkots projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes

konkursa kārtu rezultātus, jāsecina, ka vidzemnieki ir azartiski –

plānošanas

reģiona

ES

fondu

informācijas

centra

darbībai” (vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros.

Aizvadīts otrais Vidzemes sociālo darbinieku pieredzes brauciens 25.-26. februārī Vidzemes sociālie darbinieki devās jau otrajā pieredzes apmaiņas braucienā ar mērķi aplūkot, kā citviet Vidzemē tiek strādāts sociālajā jomā, īstenojot gan struktūrfondu projektus, gan realizējot citas iniciatīvas. Pieredzes brauciens tika sākts ar Raunas novada Gatartas pansionāta apmeklēšanu. Tieši Gatartas pansionātu brauciena dalībnieki novērtēja kā vienu no vērtīgākajiem brauciena apskates objektiem. Šeit īpaši pārsteidza tas, ka, neskatoties uz to, ka Gatarta ir salīdzinoši mazs pansionāts, tas ir īstenojis daudzas ļoti veiksmīgas un nozīmīgas iniciatīvas, piemēram, vieni no retajiem, kuriem ir savs ergoterapeits ar labi aprīkotu inventāru. Daudzi dalībnieki atzina, ka no Gatartas noteikti pārņemama ir iniciatīva par mobilajām dobēm, kas ļauj veciem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ratiņkrēslos sēt, stādīt un apkopt dažādus augus un dārzeņus, jo dobes uzstādītas uz paaugstinājumiem. Izvērtējot braucienā redzēto, dalībnieki secināja, ka, neskatoties uz novada lielumu vai tā atrašanās vietu, nozīmīgākās problēmas, ar kurām sociālie darbinieki ikdienā saskaras, ir ļoti līdzīgas. Kāda dalībniece pēc redzētā atzina, ka nepieciešams strādāt vēl dedzīgāk un aktīvāk, jo redzētais pierāda, ka nepieciešams paskatīties uz situācijām ar lielāku izdomu un daudzpusīgāk, lai rastu efektīvākus problēmu risinājumus, jo, piemēram, Lubānas Lelde Ābele, novada pieredze ir lielisks pierādījums tam, ka arī mazi novadi var ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja, paveikt lielas lietas. Par pieredzes braucienu lasiet šeit .

Mob.t. 29266757

8 8


VPR JAUNUMI NODERĪGI www.vidzeme.lv

Aktualitātes Eiropas Teritoriālās sadarbības programmās

Baltijas jūras reģiona programma 2014. gada decembrī noslēdzās pirmais Baltijas jūras reģiona programmas uzsaukums. Pirmajā uzsaukumā saņemti 282 projektu sākotnējie pieteikumi. Lielākais pieteikumu skaits (130 gab.) saņemts 1. prioritātē „Inovāciju spējas”. Lielāko daļu pieteikumu iesniegušas organizācijas no Somijas, Vācijas un Polijas. Aprīļa beigās būs zināmi sākotnējo pieteikumu konkursa rezultāti, un pieteikumiem, kuri pārvarēs pirmo kārtu, būs iespēja līdz jūlijam sagatavot detalizētu projekta pieteikumu. Nākamais sākotnējo projekta pieteikumu iesniegšanas konkurss plānots 2015. gada nogalē vai 2016. gada sākumā. Sīkāka informācija http://www.interreg-baltic.eu/ home.html

projektu idejas pirmajam atlases posmam. Gan mazo projektu, gan regulāro projektu ideju pieteikumi ir iesniegti visās programmas prioritātēs. Lielākais pieteikumu skaits saņemts prioritātē “Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana”. Iesniegtos projektu pieteikumus un projektu ideju pieteikumus izvērtēs programmas kopīgais sekretariāts. Atlasi veiks programmas vadības komiteja, kuras sastāvā ir pārstāvji no visām programmas dalībvalstīm. Vadības komitejas sanāksme plānota 2015.gada aprīļa vidū.

Apstiprināto mazo projektu finansējuma saņēmēji to ieviešanu varēs uzsākt no šī gada maija. Atlasīto regulāro projektu ideju pieteikumu otrā pieteikumu iesniegšanas kārta noritēs no 2015. gada 15. aprīļa līdz 12. jūnijam. Šo projektu pieteikumu atlasi finansējuma saņemšanai veiks vadības komiteja 2015. gada augusta beigās.

Nākamais projektu pieteikumu iesniegšanas konkurss notiks no 2015. gada 24. augusta līdz 23. oktobrim. Sīkāka informācija www.centralbaltic.eu

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma Atsaucoties uz VARAM sniegto informāciju, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam pārrobežu sadarbības pirmajā projektu konkursā saņemti 177 projektu pieteikumi – 41 projektu pieteikums mazajiem projektiem un 136 projektu pieteikumi - regulāro

Interreg EUROPE programma Šobrīd notiek INTERREG EUROPE programmas projekta saskaņošana ar Eiropas Komisiju, savukārt pirmā uzsaukuma projektu iesniegšanas termiņš plānots 2015. gada 3. ceturksnī.

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma Sākot ar 12. martu tiks uzsākti Igaunijas-Latvijas programmas atvēršanas pasākumi. Tie tiks organizēti kā tematiskās darbnīcas, kas atspoguļos jomas, kuras tiek atbalstītas programmas ietvaros. Projektu pieteicēji ir aicināti iesniegt savu projektu ideju aprakstus, lai darbnīcu laikā gan saņemtu konsultācijas, gan atrastu jaunus partnerus. 12. martā Ainažos (Latvija) Ūdens resursu apsaimniekošanas projektu darbnīca. Reģistrācija līdz 9. martam; 17. martā Valgā (Latvija) Integrēta darba tirgus projektu darbnīca. Reģistrācija līdz 12. martam; 6. aprīlī Pērnavā (Igaunija) Vides izpratnes un apzināšanās projektu darbnīca. Reģistrācija līdz 30. martam; 8. aprīlī Mazsalacā (Latvija) Dabas un kultūras mantojumā balstīta tūrisma projektu darbnīca. Reģistrācija līdz 30. martam. Šobrīd vēl nav noteikti datumi Uzņēmējdarbības attīstības un Mazo ostu tīkla projektu darbnīcām. Pieteikšanās un plašāka informācija www.estlat.eu

Laila Gercāne, Attīstības un projektu nodaļas vadītāja, Mob.t. 29120536 9


VPR JAUNUMI www.vidzeme.lv

PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES

Tiek izstrādātas jaunas būvniecībā strādājošo profesionālās pilnveides izglītības programmas Projekta „BUILD UP Skills FORCE” ietvaros aizvadīta pirmā būvniecības, izglītības un enerģētikas ekspertu tikšanās par divu profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādi, kas strādājošajiem ļaus papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Šobrīd eksperti darbojas pie programmu satura izstrādes, tēmu izklāsta un sasniedzamo rezultātu un to vērtēšanas metožu noteikšanas. Ekspertu lokā ir gan pārstāvji no Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, biedrības „Passive House Latvija” un SIA „Knauf”, Projekta ietvaros plānots izstrādāt divas profesionālās gan arī no profesionālās izglītības pilnveides izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu iestādēm – Jelgavas tehnikuma, Ērgļu veicēju zināšanas un prasmes: Profesionālās vidusskolas, Liepājas 1. Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija valsts tehnikuma un Rīgas Tehniskās  norobežojošo konstrukciju renovācija; universitātes.  iekšējo konstrukciju renovācija (sanācija, vēsturiskās ēkas);  jumta konstrukciju renovācija. Izglītības programmu ietvaros plānots 2. Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi veltīt lielu uzmanību praktiskajiem  ventilācijas un gaisa vadu izolācija; uzdevumiem un darbam ar  apkures, karstā ūdens un ūdens vadu izolācija. materiāliem un instrumentiem. Tāpat arī sagaidāms, ka izstrādātās izglītības programmas veicinās starpdisciplināru sadarbību, sistēmisku izpratni par ēku kopumā, kā arī attīstīs komunikācijas un savstarpējās sadarbības iemaņas un produktu un pakalpojumu prezentācijas un pārdošanas prasmes. Plašāk par tikšanos lasiet šeit .

Aija Rūse, projektu vadītāja Mob.t. 26400288

1010


VPR JAUNUMI www.vidzeme.lv

PROJEKTU NODAĻAS AKTUALITĀTES Izdota brošūra par ūdenstūrisma iespējām Igaunijā un Latvijā Projekta Riverways ietvaros klajā nākusi informatīva brošūra par ūdenstūrisma iespējām Igaunijā un Latvijā. Tajā var iepazīties gan ar Igaunijas un Latvijas upēm, gan arī ar jūras laivošanas iespējām šo valstu piekrastēs un salās. Kopumā apkopota informācija par 65 upēm un 15 jūras maršrutiem. Brošūra noderēs ikvienam, kurš plāno atpūtu uz ūdens, ļaujot izvēlēties savām interesēm un spējām piemērotāko upi un izbaudīt piedzīvojumus uz ūdens gan brīvā dabā, gan pilsētu gaismās.

Brošūra elektroniskā veidā latviešu, angļu, krievu, vācu, igauņu, lietuviešu un somu valodā pieejama šeit .

Ineta Puriņa, projektu vadītāja, Mob.t.26382820

Aicinām atsaukties ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējus pie Vidzemes upēm! Vidzemes plānošanas reģions aicina atsaukties ūdenstūrisma pakalpojumu sniedzējus, kas savus pakalpojumus piedāvā pie Vidzemes upēm. Lai veicinātu ūdenstūrisma attīstību Vidzemes upēs, kas piemērotas laivošanai gan vasarā, gan arī ārpus ierastās sezonas – pavasaros un rudeņos, Vidzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā ūdenstūrisma kartes Vidzemes upēm, kas ietvers informāciju par ūdenstūrisma maršrutiem, apskates vietām pie upēm, kā arī informāciju par to, kur laivotājiem meklēt nakšņošanas vietas un/vai celt teltis, kā arī baudīt citus Vidzemes labumus. Kopumā plānots izdot 9 Vidzemes upju kartes par Gauju, Salacu, Amatu, Braslu, Aivieksti, Pededzi, Abulu, Vaidavu, Rūju, Sedu, Briedi un Burtnieku ezeru. Ja vien dzīvojat pie upes, un Jums ir piedāvājums laivotājiem, aicinām Jūs atsaukties, lai vienotos par informāciju, kas iekļaujama kartē. Gaidīsim no Jums informāciju līdz 2015. gada 20. martam! Sazinieties ar Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma eksperti Ilzi Liepu, mob.t. 29335677, ilze.liepa@vidzeme.lv

1111


VPR JAUNUMI www.vidzeme.lv

KULTŪRAS AFIŠA Atpūties un baudi kultūru Vidzemes pusē! Jaunākais par notikumiem kultūrā www.vidzeme.lv/lv/kulturas_zinas/

Vidzemes plānošanas reģions Jāņa Poruka iela 8 108.kabinets, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Tālr.: 64116006 Fakss: 64116012 vidzeme@vidzeme.lv

Par izdevumu „VPR Jaunumi” „VPR Jaunumi” ir Vidzemes plānošanas reģiona izdevums, lai informētu par aktualitātēm reģionā un novados. Sagatavoja: Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistes Anita Āboliņa (anita.abolina@vidzeme.lv, tālr. 29454752) un Rūta Vasermane (ruta.vasermane@vidzeme.lv, tālr. 26513351). Citējot vai pārfrāzējot obligāta atsauce uz “VPR Jaunumi” 12

VPR Jaunumi - Janvāris/Februāris 2015  

Lasi par VPR aktualitātēm 2015.gada janvāra un februāra mēnesī. - "Profesionālās izglītības reforma Latvijā nedrīkst radīt jaunas problēma...

VPR Jaunumi - Janvāris/Februāris 2015  

Lasi par VPR aktualitātēm 2015.gada janvāra un februāra mēnesī. - "Profesionālās izglītības reforma Latvijā nedrīkst radīt jaunas problēma...

Advertisement