Praktiskas vadlīnijas projektā PULSE izstrādāto personāla kompetenču attīstības rīku pielietošanai

Page 1

PULSE

UZ VIEDĀM SPECIALIZĀCIJĀM ORIENTĒTA PIEAUGUŠO PRASMJU ATTĪSTĪBA MAZOS UN VIDĒJOS UZŅĒMUMOS (PULSE) Praktiskas vadlīnijas projektā PULSE izstrādāto personāla kompetenču attīstības rīku pielietošanai

Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA204-060403 2022


SATURS Praktiskas vadlīnijas projektā PULSE izstrādāto personāla kompetenču attīstības rīku pielietošanai

3

Rīku kartes Anketa vadītājiem izglītības vajadzību apzināšanai organizācijā 4 Anketa darbiniekiem

5

Kompetenču (kvalifikācijas) matrica

6

Zināšanu pārvaldības rīks

7

Personāla vadības situācijas novērtējuma kontrolsaraksts

8

Mentora darba plāns

9

Pašizglītošanās plāns

10

Personīgās kompetences pilnveidošanas plāns

11

Mācību norises izvērtēšanas veidlapa

12

PULSE

Creative Commons — Attiecinājums-Dalīties līdzīgi 4.0 Starptautisks — CC BY-SA 4.0 Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Avots: @youxventures / Unsplash


PRAKTISKAS VADLĪNIJAS PROJEKTĀ PULSE IZSTRĀDĀTO PERSONĀLA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS RĪKU PIELIETOŠANAI Projekta PULSE (Erasmus+, Uz viedām specializācijām orientēta pieaugušo prasmju attīstība mazos un vidējos uzņēmumos) komanda ir izstrādājusi risinājumus inovatīvu, elastīgu, augstas kvalitātes pieaugušo prasmju attīstībai mazos un vidējos uzņēmumos.

KAM IR PAREDZĒTAS ŠĪS VADLĪNIJAS? Visām ieinteresētajām personām, kuras ikdienā ir iesaistītas personāla attīstībā un pieaugušo izglītošanā: Tie ir cilvēkresursu attīstības speciālisti MVU, pieaugušo izglītības piedāvājuma izstrādātāji un sniedzēji, valsts iestādes, kas atbildīgas par izglītības vadību, darba devēju asociācijas, pieaugušo izglītības asociācijas.

KĀ IZMANTOT VADLĪNIJAS? Svarīgi: vadlīnijas ir vienkāršota metodikas versija. Vadlīnijas ir izstrādātas tā, lai lietotājam būtu vieglāk izmantot rīkus, kurus piedāvājam karšu formātā. Tomēr vadlīniju mērķis nav aizstāt metodoloģiju. Detalizētu aprakstu par jebkuru no vadlīnijās minētajiem rīkiem var atrast metodikā. Lietotāja ērtībai visām rīku kartēm ir vienots dizains. Katrs rīks ir prezentēts ar īsu ievadu “Īss apraksts” un “Ieguvumi, izmantojot rīku”. Pamatojoties uz to, lietotājs var izlemt, vai šis rīks un tā piedāvātie risinājumi šobrīd atbilst viņa vajadzībām. Ja rīks pilnībā neatbilst vajadzībām, rīku karšu ievaddaļā ir minēti līdzīgi rīki, kas varētu būt piemērotāki atkarībā no specifikas. Lietotājs katrā rīka kartē atradīs sadaļas “Kā rīkoties” un “Padomi”. Šeit ir sniegti daži padomi, kas palīdzēs sākt darbu ar konkrēto rīku. Gan sadaļa “Kā rīkoties”, gan sadaļa “Padomi” lietotāja ērtībai ir strukturēta punktos un soļos. Tā kā projektā PULSE atlasītie rīki tika izmēģināts testēti uzņēmumos dažādās valstīs un dažādās vidēs, ne mazāk svarīga ir atgriezeniskā saite no tiem, kas testēja rīkus. Sadaļā “Atsauksmes” lietotājs varēs atrast citu lietotāju viedokļus un pārdomas. Mēs ceram, ka tas ļaus vieglāk izlemt par nepieciešamību izmantot konkrētu rīku. Ja lietotājam ir nepieciešamas sīkākas instrukcijas, jāpievērš uzmanība pēdējai rīku karšu sadaļai “Vairāk informācijas par rīku”. Izmantojot saiti, lietotājs var atvērt uz konkrēto metodikas sadaļu, kas veltīta šim rīkam.

PADOMI Daži vārdi vadlīniju tekstā ir izcelti. Tas tiek darīts, lai pievērstu lietotāju uzmanību un izceltu konkrētā rīka īpašo ietekmi. Izmantojot šos atslēgvārdus, lietotājs ātrāk sapratīs, vai šis rīks var būt noderīgs un kādu ietekmi var sagaidīt.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR METADOLOĢIJU Saite uz detalizētu aprakstu

3


RĪKU KARTES ANKETA VADĪTĀJIEM IZGLĪTĪBAS VAJADZĪBU APZINĀŠANAI ORGANIZĀCIJĀ ĪSS APRAKSTS Anketā ir iekļauti kvalitatīvi un kvantitatīvi atvērta tipa jautājumi. Līdzīgu pieeju jūs varat atrast, izmantojot rīku Anketa darbiniekiem

.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Pārbaudīt un analizēt zināšanas un kompetences, kuru trūkst uzņēmumā, un noteikt izglītības pasākumu veidu, kas varētu novērst šo trūkumu.

SAGATAVOŠANĀS u

Definējiet skaidrus mērķus un uzdevumus,

u

Sagatavojiet paskaidrojumu, kāds ir šī rīka mērķis,

u

Izvirziet skaidras gaidas, uzsverot patiesas un reālistiskas atbildes.

PADOMI 1. solis

Sagatavojiet anketu. Atkarībā no vadītāju skaita to var izdrukāt vai aizpildīt elektroniski.

2. solis

Sapulciniet procesā tieši iesaistītos vadītājus un ļoti skaidri izskaidrojiet šā rīka izmantošanas mērķi, garantējiet anonimitāti.

3. solis

Ievērojiet nosacījumu, ka vienai personai vienlaicīgi jāiesniedz tikai viena anketa (tas palīdzēs saglabāt anonimitāti).

4. solis

Apstrādājiet atbildes un analizējiet tās pēc pārskatīšanas, pieņemiet lēmumus, pamatojoties uz saņemtajām atbildēm. Pienācīgi sagatavojiet un iepazīstiniet dalībniekus ar vispārējām atbilžu tendencēm.

ATSAUKSMES “Šis rīks mudināja mūs domāt ne tikai par uzņēmuma tuvāko nākotni, bet arī par tālākām perspektīvām un izglītības vajadzībām.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

4


ANKETA DARBINIEKIEM ĪSS APRAKSTS Anketā ir iekļauti kvalitatīvi un kvantitatīvi atvērta tipa jautājumi. Līdzīgu pieeju jūs varat atrast, izmantojot rīku Anketa vadītājiem

.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Apkopot informāciju no darbiniekiem / Saņemt darbinieku atsauksmes par trūkstošajām zināšanām un kompetencēm un plānot izglītojošus pasākumus, lai novērstu šo trūkumu.

SAGATAVOŠANĀS u

Sagatavojiet paskaidrojumu, kāds ir šī rīka mērķis,

u

Sniedziet norādījumus dalībniekiem,

u

Paziņojiet skaidru rīka lietošanas sākuma un beigu laiku.

PADOMI Motivējiet dalībniekus apmeklēt sanāksmi un aktīvi piedalīties, radiet ērtu atmosfēru pirmajā iepazīšanās sanāksmē. 1. solis

Sagatavojiet anketu. Atkarībā no darbinieku skaita anketu var izdrukāt vai izmantot mākoņpakalpojumus.

2. solis

Skaidri izskaidrojiet darbiniekiem anketas mērķi, garantējiet anonimitāti.

3. solis

Norādiet konkrētu termiņu, līdz kuram sagaidāt, ka darbinieki aizpildīs anketu.

4. solis

Apstrādājiet atbildes un analizējiet tās kopā ar personāla daļu pēc pārskatīšanas. Pieņemiet lēmumus, pamatojoties uz saņemtajām atbildēm. Pienācīgi sagatavojiet un iepazīstiniet darbiniekus ar rezultātiem.

ATSAUKSMES “Šis rīks nodrošina ļoti strukturētu veidu, kā dokumentēt katram darbiniekam nepieciešamās prasmes un kompetences. Tas ļauj aplūkot darbinieku izglītības vajadzības no darbinieka perspektīvas.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

5


KOMPETENČU (KVALIFIKĀCIJAS) MATRICA ĪSS APRAKSTS Darbinieku attīstības un apmācības rīks. Matrica ir paredzēta, lai palīdzētu vadītājiem sagatavot darbinieku individuālo attīstības plānu, nosakot nepieciešamās kompetences un pieejamās apmācības iespējas.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Identificēt plaisu starp amata aprakstu un darbinieku profesionālajām prasmēm. Noteikt darbinieku mācību vajadzības. Labāk motivēt darbiniekus.

SAGATAVOŠANĀS u

Pārdomājiet iespējamo laika ieguldījumu. Vadītājam būs jāpielāgo matrica uzņēmuma vajadzībām - jāidentificē nepieciešamās prasmes un kompetences un jāievieto tās matricā,

u

Izlemiet, kā mērīsiet rezultātus,

u

Ieceliet atbildīgos darbiniekus. Iepazīstiniet komandu ar ideju un pārrunājiet formātu,

u

Lai noteiktu progresu, jums tā būs jāpielieto atkārtoti. Esiet gatavi veltīt laiku šim rīkam, jo tas ir tā vērts.

PADOMI 1. solis

Paskaidrojiet matricas mērķi saviem komandas biedriem/darbiniekiem.

2. solis

Matricas kreisajā pusē ir darbinieku vārdi. Blakus pa labi tiek tiks norādītas prasmes atbilstoši zināšanām par konkrētām funkcijām.

3. solis

Pēdējā kolonnā matricas labajā pusē tiks iekļautas personīgas piezīmes un prasmes.

ATSAUKSMES “Labs pārskats par dažādiem pakalpojumu aspektiem un saistītajām kompetencēm.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

6


ZINĀŠANU PĀRVALDĪBAS RĪKS ĪSS APRAKSTS Šis rīks palīdz uzņēmumiem izveidot organizācijas zināšanu pārvaldības procedūru. Līdzīgu pieeju var atrast, izmantojot rīku Kompetenču (kvalifikācijas) matrica

.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Identificēt organizācijas kapacitāti un zināšanu resursus, skaidri definēt zināšanu pārvaldības kapacitātes līmeni, kā arī identificēt vājās puses (darbiniekus) un uzlabojamās jomas.

SAGATAVOŠANĀS u

Definējiet skaidrus mērķus un uzdevumus,

u

Sagatavojiet paskaidrojumu, kāds ir šī rīka mērķis,

u

Sniedziet detalizētus norādījumus, tostarp par lomām un pienākumiem, izvirziet skaidras prasības un standartus.

PADOMI 1. solis

Zināšanu pārvaldības rīks ir jāpielāgo jūsu organizācijas vajadzībām.

2. solis

Pārdomājiet, kā risināt personas datu sensitivitātes jautājumus.

3. solis

Uzraugiet procesu, pārskatiet periodiski rezultātus. Veiciet rīka atkārtotu pielietošanu pēc kāda laika. uzraudzība. Rezultātu pārskatīšana. Lemiet par atjauninājumiem vai pasākumiem, ja tādi ir nepieciešami.

ATSAUKSMES “Nodrošina labākas zināšanas par izglītības vajadzībām un labāku sapratni starp uzņēmumu un darbiniekiem.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

7


PERSONĀLA VADĪBAS SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMA KONTROLSARAKSTS ĪSS APRAKSTS Personāla vadības situācijas novērtējuma kontrolsaraksts palīdzēs noteikt stratēģiskās cilvēkresursu vadības situāciju un nepieciešamo risinājumu apjomu uzņēmumā. Līdzīgu pieeju jūs varat atrast, izmantojot Stratēģiskās cilvēkresursu vadības situācijas novērtējuma kontrolsarakstu.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Iegūstiet plašāku priekšstatu par personāla vadību uzņēmumā. Nosakiet stratēģiskās cilvēkresursu badības prakses ieviešanas pakāpi jūsu organizācijā.

SAGATAVOŠANĀS u

Sniedziet norādījumus dalībniekiem,

u

Sagatavojiet paskaidrojumu, kāds ir šī rīka mērķis,

u

Ja ir nepieciešama motivācija, esiet gatavi pamatot rīka nepieciešamību (piemēram, zināšanas, analīze un novērtēšana).

PADOMI Atkarībā no kontrolsaraksta satura var būt nepieciešama tieša saziņa ar aizpildītāju, ja tas neesat jūs. Šajā gadījumā vēlams izmantot drukātu kontrolsaraksta veidni. 1. solis

Sagatavojiet kontrolsarakstu. Atkarībā no darbinieku skaita kontrolsarakstu var izdrukāt vai izmantot mākoņpakalpojumus.

2. solis

Ja kontrolsaraksts darbiniekiem ir jāizpilda patstāvīgi, norādiet konkrētu termiņu, līdz kuram uzdevums ir jāizpilda.

3. solis

Apstrādājiet atbildes un analizējiet tās pēc pārskatīšanas. Pieņemiet lēmumus, pamatojoties uz saņemtajām atbildēm.

4. solis

Pienācīgi sagatavojiet un iepazīstiniet darbiniekus ar rezultātiem.

ATSAUKSMES “Šis rīks ir ļoti detalizēts, un tas var būt labs rīks lielākiem uzņēmumiem, tomēr mazam uzņēmumam ar 4 - 6 darbiniekiem tas nav optimāls”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

8


MENTORA DARBA PLĀNS ĪSS APRAKSTS Mentora darba plāns ir noderīgs, lai atvieglotu mācību aktivitāšu plānošanu. Līdzīgu pieeju var atrast, izmantojot rīkus Apmācību plāns, Izglītotāja IKT prasmju novērtēšana un Studiju plāns

.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Uzlabot darba metodes, kas nodrošina apmierinošāku sniegumu. Izmantot iekšējo pieredzi. Nodrošināt ciešāku informācijas apmaiņu starp darbiniekiem.

SAGATAVOŠANĀS Iesaistiet vadītāju. Lai gan vadītājs nav tiešais mentoringa partneris, viņam ir būtiska loma, jo viņš vada mentorējamā ikdienas darbu, vadītājs var būt vērtīgs resurss mentoringa pieredzes laikā.

PADOMI

1. solis

u

Vadītāji nevar būt mentori saviem padotajiem,

u

Mentoringa partnerības pamatā ir konfidencialitāte un uzticēšanās. Labi funkcionējošai mentoringa programmai nepieciešama stratēģiska plānošana.

2. solis

Izvēlieties ne vairāk kā trīs mērķus, kas ir visatbilstošākie un piemērotākie. Iepriekš nosakiet, kā jūs uzzināsiet, ka mērķis ir sasniegts?

3. solis

Plānojiet efektīvas sanāksmes. Būtiskas ir klātienes tikšanās.

4. solis

Noteiktos intervālos novērtējiet mentoringa partnerības efektivitāti, pārskatot panākumus, kas gūti, lai sasniegtu mentoringa partneru un mentoru mērķus.

ATSAUKSMES “Kad rīks ir sagatavots, tas var vienkāršot darba procesus.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

9


PAŠIZGLĪTOŠANĀS PLĀNS ĪSS APRAKSTS Tas kalpos kā noderīgs rīks profesionālās pilnveides plānošanai un vadībai. Līdzīgu pieeju var atrast, izmantojot rīkus Mentora darba plāns

, STARR un Apmācību plāns.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Saņemiet ļoti skaidru informāciju par mācību progresu.

SAGATAVOŠANĀS u

Sagatavojiet reālistisku mācību plānu (ieskaitot mērķus un uzdevumus, nepieciešamo kompetenču apguves organizāciju, atgriezenisko saiti un novērtēšanas procedūru),

u

Jūs varat to pielāgot ieviešanas laikā.

PADOMI 1. solis

Nosakiet divas vai trīs galvenās mācību vajadzības un divas vai trīs galvenās stiprās puses. Nosakiet mācību uzdevumus un mērķus (kompetences, prasmes, studijas).

2. solis

Nosakiet, kā divas vai trīs galvenās stiprās puses palīdzēs jums sasniegt jūsu mērķus.

3. solis

Pārliecinieties, vai ir nepieciešams atbalsts (kas man ir nepieciešams no citiem, lai sasniegtu šo mērķi).

4. solis

Sazinieties ar savu mentoru vai vadītāju, lai apstiprinātu savu progresu, lūdzot atgriezenisko saiti, un, ja nepieciešams, pielāgotu plānu jaunai situācijai.

ATSAUKSMES “Tas būs ļoti noderīgi, lai parādītu skaidrību un progresu mācībās. Tas arī nodrošinās, ka jūsu darbība būs efektīva.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

10


PERSONĪGĀS KOMPETENCES PILNVEIDOŠANAS PLĀNS ĪSS APRAKSTS Kompetenču attīstība ir vienas vai vairāku kompetenču attīstīšana noteiktā veidā un virzienā. Līdzīgu pieeju var atrast, izmantojot rīkus Apmācību plāns, STARR un Pašizglītošanās plāns

.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Uzlabot esošās kompetences. Uzlabot darbinieku kompetenču un organizācijas stratēģisko mērķu saskaņotību.

SAGATAVOŠANĀS Kompetences pilnveidei jābūt skaidrai un saprotamai visiem.

PADOMI Kompetenču attīstība kļūst skaidrāka un vienkāršāka, ja kompetences ir vizualizētas. 1. solis

Nosakiet, kādu mērķi vēlaties sasniegt ar kompetenču pilnveidi.

2. solis

Apkopojiet nepieciešamo informāciju. Novērojiet, kā cilvēki veic savu darbu. Runājiet ar saviem darbiniekiem. Analizējiet darba un uzņēmējdarbības procesus.

3. solis

Visu savākto informāciju sagrupējiet kompetences kategorijās. Sadaliet kompetences un ar tām saistītos darbiniekus apakškategorijās. Identificējiet un nosauciet kompetences individuālā līmenī.

4. solis

Sazinieties ar iesaistītajiem darbiniekiem. Nodrošiniet skaidru saikni starp individuālajām kompetencēm un uzņēmējdarbības mērķiem. Nodrošiniet augstas kvalitātes instruktāžu un apmācību.

ATSAUKSMES “Stimulē un attīsta darbinieku iesaisti organizācijā.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

11


MĀCĪBU NORISES IZVĒRTĒŠANAS VEIDLAPA ĪSS APRAKSTS Šis rīks palīdzēs apkopot dalībnieku atsauksmes un novērtēt mācību panākumus.

IEGUVUMI Izmantojot šo rīku, jūs varat: Saņemiet atsauksmes par mācību aktivitātēm. Atcerieties - ja jūs nevarat to izmērīt, jūs nevarat to uzlabot!

SAGATAVOŠANĀS Mācību vai apmācības novērtējums jāveic pēc apmācības/kursa, un to aizpilda paši dalībnieki. Tas palīdz risināt jebkādas problēmas un veikt uzlabojumus pašreizējā programmā.

PADOMI Labākais veids, kā novērtēt uzvedības izmaiņas, ir novērojumi darbavietā un 360 grādu novērtējumu salīdzināšana pirms un pēc apmācības. 1. solis

Novērtējiet izglītojamo reakciju uz apmācību.

2. solis

Izmēriet, kas tika apgūts mācību laikā. Izmantojiet novērtējumus, lai novērtētu, cik ļoti zināšanas un prasmes ir mainījušās pirms un pēc apmācības.

3. solis

Novērtējiet, vai (un cik lielā mērā) mācību rezultātā ir mainījusies uzvedība.

4. solis

Novērtējiet darbinieku apmācības programmas ietekmi uz uzņēmējdarbības rezultātiem (produktivitāti, kvalitāti, efektivitāti un klientu apmierinātību).

ATSAUKSMES “Šī atgriezeniskā saite palīdzēs jums noteikt, kas darbojas, kas nedarbojas un kāpēc.”

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR RĪKU Saite uz detalizētu aprakstu

12


PULSE

13


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.