__MAIN_TEXT__

Page 1

CIRKULATION Menighedsråd Præster Musikere Kirkegård Kirkebetjening Kirkekontor

Himmelske dage åbner nye perspektiver Side 11

Verden har fået 17 nye mål Side 15

Du er mig uendeligt ligegyldig Side 19

Sognesamarbejde giver fællesskab og dynamik Side 4

kirkepartner.dk LEVERANDØRGUIDE TIL KIRKEN

April 2016


Redaktør Carsten Dybkjær Højmarken 4 | 5491 Blommenslyst tlf. 3166 9998 | cd@viamedia.dk Journalist Svend Løbner, Kirkeligt Medieakademi tlf. 2870 7703 | sl@medieakademi.dk Sparringspartner www.kirkekonsulenter.dk Abonnement Få bladet sendt direkte til medarbejder eller menighedsrådsmedlem Kun 33 kroner pr. blad. Bestil her: www.kirkepartner.dk/blad abonnement@kirkepartner.dk Tryk og distribution Jens Kristian Lynderup Videbæk Bogtrykkeri A·S tlf. 9717 1122 | jl@vbbt.dk Annoncer og salg Via Media | tlf. 3166 9998, viamedia@viamedia.dk Korrektur: Ingrid Jensen Papiret er Svanemærket. ISSN: 2246-7505

2 KIRKEPARTNER.dk

SOGNEPAVEN ER DØD! NU HEDDER DET SAMARBEJDE OVER SOGNEGRÆNSEN

K

irkepartner belyser i dette blad samarbejde mellem sogne med et eksempel fra Hindsholm ved Kerteminde, der har givet mere fællesskab og dynamik. Kirkerne er også begyndt at se mulighederne ved at udnytte de digitale værktøjer til samarbejde. Med ChurchDesk laver et provsti et helt intranet der bliver til et samarbejde mellem sogne, præster, menighedsråd og personale hvor man kan udveksle ideer og ressourcer og få en bedre kommunikation. Folkekirkens regnskab er blevet mere kompliceret og det har bevirket, at det enkelte sogn opgiver at have deres egen regnskabfører, som hele tiden skal opdateres. I stedet laver menighedsråd samarbejde omkring administration. I København er der dannet et samarbejde med navnet KirkeAdministration. Her er den samme person regnskabsfører for 30 menighedsråd. Kirkepartner vil gerne støtte denne udvikling. Det er hensigtsmæssigt og besparende at lave samarbejde, hvor det er ønskeligt og muligt. Kirkepartner giver lettere og bedre information i forbindelse med indkøb og indhentelse af tilbud. Det sker via leverandørguiden www.kirkepartner.dk Og målrettet information om et tema som f.eks. lydanlæg kan man finde på Kirkepartners blog på www.kirkepartner.com Kirkepartner ønsker menighedsråd, leverandører og kirkelige organisationer et godt samarbejde!

Af re d a ktør C arsten D y bkj æ r

KIRKEPARTNER MAGASIN


OVERLEVER DEN TRYKTE BOG? Den digitale verden vinder frem alle vegne. Men de mange nye medier er ikke nødvendigvis en trussel for en forlagsvirksomhed og boghandel som EKSISTENSEN. De kan tværtimod være en fordel for både bogsalg og den kritiske debat

G

iver det mening at insistere på at trykke bøger til den kirkelige verden, når vi hele tiden bliver mere og mere digitale? Og vil den fysiske bog uddø til fordel for tablets og apps? JA, det giver mening! Og nej, den trykte bog er ikke ved at uddø. Mange af os, som er vokset op med, at ordbøger, landkort og telefonbøger er noget, man tager ned fra reolen, kan have svært ved at vænne os til de nye muligheder, som digitaliseringen byder på. Vi frygter måske, hvornår vi alle sammen skal synge salmer fra vores mobiltelefoner? Hvornår konfirmandmaterialer kun findes som apps? Eller hvornår præstens vigtigste arbejdsredskab er en tablet? Den digitale fremtid kan virke fremmed og unødvendig, når man befinder sig godt i en anden og mere analog verden. Men jeg må bare sige: Frygt ej, den digitale fremtid er her allerede! Og det er ikke en dårlig nyhed for et forlag som EKSISTENSEN. Der bliver nemlig stadig solgt masser af trykte bøger - og den digitale verden er ikke fjenden, men i høj grad den nye ven. Lad mig illustrere min optimistiske pointe. DET HANDLER OM INDHOLD EKSISTENSEN udgiver mange forskellige bøger lige fra debat- og studiekredsbøger, sorgbøger, pilgrimsbøger over nye salmer til børnebøger og nyt konfirmandmateriale. Kort sagt, vi udgiver alle mulige bøger med mening. Det, vi ønsker, er nemlig at formidle viden om kristendom, religion, etik, filosofi og eksistens. Men vores formål rækker videre end produktionen af viden. Vi vil nemlig gerne være med til at fremme en kritisk og mere reflekteret debat omkring disse vigtige emner. Det handler altså ikke om at sælge så mange bøger som muligt, men om at gøre mest mulig viden tilgængelig og få den bragt i spil. Når det er sagt, så er vi selvfølgelig afhængige af, at der er nogle, der vil betale for den viden vi producerer, og altså køber vores bøger. Hvis der ikke er aftagere, kan vi ikke producere ny viden, så enkelt er det. Men det er ikke afgørende om mediet er trykte bøger. Vi ønsker derfor i fremtiden at udvide vores digitale

tilstedeværelse og udnytte alle de muligheder, som teknologien byder på, så flest muligt får glæde af den viden, vi har i huset. KRISTISK DIGITAL DEBAT I dag debatteres vores bøger ikke kun i sognets studiekredse, men også på Facebook. Og debatterne på Facebook er med til at gøre folk opmærksomme på, hvad der sker i sognet. Lige netop derfor skal vi vedblive med at kunne føde disse forskellige fora, så endnu flere får lyst til at følge med. Alle vores bøger kan findes i vores digitale boghandel www.EKSISTENSEN.dk med brug af computeren derhjemme eller smartphonen i lommen. Så vi er ikke længere afhængige af, at den lokale boghandel har vores bøger hjemme. Desuden er der store perspektiver i at gøre vores store bagkatalog af gamle, udsolgte bøger tilgængelige digitalt. Den digitale verden er med til at understøtte udbredelsen af de oprindeligt analoge bøger og sørge for, at de ikke bliver glemt. Det digitale er altså i høj grad en verden af muligheder, der åbner sig. Forskellige medier kan forskellige ting. Når jeg fx skal finde vej til min bedste vens nye adresse i København, kan GPS’en eller et kort på smartphonen være helt uundværlige. Men hvis jeg skal have et overblik over byen og forstå, hvor de forskellige bydele og steder ligger i forhold til hinanden, er det trykte kort på papir stadig uundværligt. På samme måde kan vi se, at de trykte bøger som fx krimier stadig bliver solgt og læst af mange, også selvom læseren kan vælge at blive underholdt af fjernsyn, mobiler og internet. Det ene medie udelukker ikke det andet, de kan bare noget forskelligt og i vores tilfælde understøtter de hinanden. Vores fornemste opgave er at sikre et bredt og velredigeret udvalg af kvalitetssikret viden til den kirkelige verden, så alle kan få adgang til informationerne, enten via den trykte bog, computeren, telefonen eller via det næste foredrag i sognegården, som netop handler om den nye bog, vi lige har udgivet.

Af Mor ten C h r ist i ans en , gener a ls ek ret æ r for EKSISTENSEN

Den 1. marts skiftede forlagene Anis, Alfa, Unitas, RPF og Aros samt boghandlen RPC navn til Eksistensen. I den anledning har vi bedt Morten Christiansen, generalsekretær for EKSISTENSEN gøre sig nogle overvejelser om bøger.

KIRKEPARTNER.dk 3


Af Svend L øbner Leo, Jette og Carsten fra Kerteminde provsti. Foto: Svend Løbner.

SOGNESAMARBEJDE GIVER FÆLLESSKAB OG DYNAMIK Menighederne får mere kirke for pengene, når sogne samarbejder. På Hindsholm ved Kerteminde holder fire sogne fælles koncerter og konfirmandundervisning. Alle sogne betjenes af områdets fire præster - Vi skal ikke dø, bare fordi Kerteminde suger alting til sig, siger Carsten Weisz på vegne af fire sogne på halvøen Hindsholm på Nordøstfyn. Selv er han formand for menighedsrådet i Kerteminde-Drigstrup sogne og sammen med de tre andre menighedsrådsformænd primus motor i det såkaldte Hindholmsamarbejde. Vi møder ham i Viby Præstegård sammen med Jette Dirksen, der er formand for menighedsrådet i Mesinge-Viby. Præstegården bliver brugt til fællesmøder og dens have er ramme om en årlig pinsegudstjeneste for alle fire sogne. - Så behøver vi ikke at spekulere på at lave det samme i Kerteminde. Vi skal bare have vores folk herop! Vi skal jo ikke bruge penge på noget, som de alligevel gør i nabosognet, siger Carsten Weisz.

4 KIRKEPARTNER.dk

Fællesskabet bliver større, og det giver en god ballast.

JOKKER IKKE HINANDEN OVER TÆERNE Samarbejdet startede for ca. 10 år siden som et præstesamarbejde godt hjulpet på vej af daværende biskop over Fyns Stift, Kresten Drejergaard, og provst Lone Wellner Jensen. - Vi ønskede, at sogne med et tyndere befolkningsgrundlag også skulle have mulighed for at have egen præst. Nu er der fire fuldtidspræster i hele området, fortæller Jette Dirksen. Præsterne dækker ind for hinanden ved ferier, kurser, vielser og begravelser. - I Kerteminde har vi mellem 90 og 100 begravelser årligt, fordi ældre fra området gerne ender på et plejehjem i Kerteminde. Derfor er det naturligt, at præsterne komme ned og begraver egne bysbørn, fortæller Carsten Weisz.


Da menighedsrådene kom med i samarbejdet var det først og fremmest for at informere hinanden om de enkelte kirkes arrangementer.

- Nu kan alle henvende sig til én person. Det er med til at fasttømre samarbejdet, siger Carsten Weisz.

- Vi ville sikre, at vi ikke jokkede hinanden over tæerne. Men det varede ikke længe, før vi lavede fælles arrangementer, fortæller Jette Dirksen og nævner fælles koncerter og konfirmationsforberedelse.

SIGER ALTID JA TIL SAMARBEJDE

MANGE VIL VÆRE PRÆST PÅ HINDSHOLM

- Når en graver går alene i et sogn, er det rart at kunne ringe til andre gravere, få gode råd og kunne låne maskiner, fortæller Jette Dirksen.

Samarbejdet har en overraskende sidegevinst: - Vi får mange ansøgere til præstestillingerne netop på grund af samarbejdet. En helt ny og ung præst behøver ikke at sidde alene og kukkelure i sin præstegård, siger Jette Dirksen, der også mærker, at samarbejdet smitter af på menighederne i de enkelte sogne: - Før gik man kun i sin egen kirke. Nu udfordres kirkegængerne til at besøge andre kirker. Og fordi de fire præster skiftes til at prædike, får kirkegængerne også lejlighed til at høre andre præster end deres egen.

Samarbejdet omfatter også graverne og kirkegårdene. I Kerteminde er der tre kirkegårde med fem gravere, mens der kun er en enkelt graver ved kirkegården i Viby.

- Der bliver altid sagt ja, for vi vil gerne samarbejde, supplerer Carsten Weisz. - Det gælder også, når vognparken skal vedligeholdes. Graverne kan få repareret deres maskiner på værkstedet i Kerteminde til nettopris. Vi skal jo ikke tjene penge på det.

Vi ville sikre, at vi ikke jokkede hinanden over tæerne.

- Det giver en dejlig dynamik i sognet. Man kan både gå i sin egen kirke og møde en ny præst og cirkulere mellem de andre kirker. Det bevirker også, at vi lærer nye salmer, siger Jette Dirksen. - Vi vil vedblive at have fire menigheder, for vi er meget forskellige. Vi prøver at gøre det, vi hver især er bedst til, og vi benytter os af præsternes stærke sider, supplerer Carsten Weisz. - En overgang havde vi sorggrupper, fordi vi havde en præst, der var særlig god til sjælesorg. NOGEN AT RINGE TIL OM STORT OG SMÅT - Fællesskabet bliver større, og det giver en god ballast. Man har nogen at ringe til, og fordi vi kender hinanden, er intet for stort eller for småt, fortæller Jette Dirksen. - Vi er på en måde ligeglade med, hvor et arrangement holdes. Og så deler vi den fælles udgift på en halv million kroner til koncerter og den slags, supplerer Carsten Weisz. - Det bevirker, at også et lille sogn som Stubberup har råd til at holde koncerter. Vi får meget mere kirke for pengene på den måde. Formændene har udarbejdet en vedtægt for hver aktivitet, så alt er på det rene. Menighedsrådene har også ansat en fælles kontaktperson. Leo Falden er efterlønner og ansat som fælles personalekonsulent 10 timer om ugen. Han har baggrund som personaleansvarlig ved Odense Universitetshospital.

Sognene samarbejder også om kommunikation:

- Vi har en fælles hjemmeside, der fungerer som portal for sognene. Folk oplever, at der sker mange ting i området. Fra den fælles hjemmeside går de videre til de enkelte sognes hjemmesider, fortæller Carsten Weisz. START MED EN SNAK Hvad vil I råde andre sogne til at gøre for at starte et samarbejde? - Start med at tale sammen. Dér kommer idéerne til, hvad man kan gøre sammen. Det hele starter med en snak, siger Carsten Weisz. - Husk at informere provst og biskop om samarbejdet. Og hvis man lægger beføjelserne et andet sted end i det enkelte menighedsråd, skal det via Kirkeministeriet. For eksempel hvis man som os laver MUSsamtaler med en fælles kontaktperson, siger Jette Dirksen. Samarbejdet på Hindholm er i fortsat udvikling, fortæller Carsten Weisz: - Det værste, vi kan gøre, er at læne os tilbage. Derfor tager vi visionen op hvert halve år, når de fire menighedsråd samles til Hindsholmmødet. Sognene har udarbejdet en rapport om samarbejdet. »Længsel efter hjem« hedder rapporten, som kan hentes på hjemmesiden www.kertemindehindsholmkirkesogne.dk.

KIRKEPARTNER.dk 5


Af C arsten D y bkj æ r

- Der er sket en kolossal udvikling. Da jeg begyndte med at komme på kirkegårdene brugte graverne skovl og spade. Så kom den første gravemaskine til Sjælland. Graverne i Nordjylland mente aldrig den udvikling ville komme til dem.

FRA GRANITSKÆRVER TIL KIRKENS TOTALLEVERANDØR Virksomheden DNS A/S med det kendte DanSand-logo har været igennem rivende udvikling de seneste 30 år. I dag leverer de alt fra sand og grus til værktøj, arbejdstøj, parkmaskiner og kirkesølv

O

tte salgsbiler kører rundt i hele landet med varer til kirkegårde og kirker. På siden af bilerne ses logoet med Dan og Sand knyttet sammen med et dannebrogsflag. Virksomheden DNS A/S er vokset ud af stenbruddet som en forvandlet fugl Fønix. Det startede med levering af sand og granit til kirkegårde i 1986. I dag dækker virksomheden alle tænkelige behov i kirker og kirkegårde landet over. Svend Erik Riisager er medejer af virksomheden og fortæller, hvordan det hele begyndte. - I 1986 købte min far et sække- og palleteringsanlæg, hvor man kunne pakke sand og grus i 50 kilos sække. Han fik kontakt med en graver, der efterspurgte granitskærver og perlesten i forskellige farver til kirkegården. Så var der nogle på kirkegårdene, der nævnte, at de havde brug for et par handsker og en rive.

6 KIRKEPARTNER.dk

FRA SKOVL TIL GRAVEMASKINER Det blev springbrættet til den alsidige virksomhed, DSN A/S er i dag. Fra nogle få produkter er der nu hen ved 1400 varenumre. Sortimentet spænder fra arbejdstøj og kirkesølv til parkmaskiner og kistekøl. Det, der begyndte med salg af granitskærver til kirkegårdsbelægning blev til salg af lys, rengøringsartikler, inventar og kirkeeffekter.


- Der er sket en kolossal udvikling, fortæller Svend Erik Riisager. - Da jeg begyndte med at komme på kirkegårdene brugte graverne skovl og spade. Så kom den første gravemaskine til Sjælland. Graverne i Nordjylland mente aldrig, den udvikling ville komme til dem. Gravene skulle graves med skovl og ikke med maskiner! HENSYN TIL MILJØET Svend Erik Riisager mærker efterspørgsel på flere grønne produkter: - Vi har lige introduceret en elektrisk truck og elektrisk trillebør. Vi sælger også hækkeklippere med batteri. Det bliver efterspurgt, da det giver et bedre arbejdsmiljø med mindre støj og os. Efterhånden som der kommer flere grønne kirker får vi flere bestillinger af miljøvenlige produkter. Vi sælger også rengøringsprodukter som er svanemærket og flere og flere LED pærer, som sparer på elforbruget, fortæller Svend Erik Riisager. Han har bl.a. udviklet en ny gravlygte-løsning som et bud på en ny tradition til de danske kirkegårde. - Løsningen er tiltænkt de efterladte, der ikke har gravplads, fordi den afdøde ligger i fællesplænen. Med gravlygte-træet kan de placere et tændt lys ved graven. 

»Bølgen« fra Gravlygten-serien.

BEVARINGSCENTERNORDJYLLAND MERE END 20 ÅRS ERFARING MED BEVARING, RESTAURERING OG KONSERVERING VI ARBEJDER FOR • KIRKER • MUSEER • HERREGÅRDE • INSTITUTIONER • PRIVATE STOREMOSEVEJ 8 · DK 9310 VODSKOV · TLF. +45 9829 24 55 · BCN@BCNORD.DK · WWW.BCNORD.DK

Har kirkebladet en fremtid? Ring og bestil vores inspirationsmateriale

• Vi tager hånd om udvikling af dit kirkeblad. • Vi har ideer til, hvordan dit kirkeblad bliver læst. • Vi sørger for sikker levering til alle husstande i sognet.

JA! - hvis det udvikler sig!

FA L K E V E J 4 · 6 9 2 0 V I D E B Æ K TELEFON 97 17 34 08 M A I L @ K I R K E B L A D E T. N U

KIRKEPARTNER.dk 7


Studierejse til Etiopien vil uden tvivl udvide deltagernes gudsbillede, lover rejseledere

®

PROPARTNER

Af Svend L øbner

ETIOPERE SKAL INSPIRERE DANSKERES TROSLIV

AUTHORISED

BOSE

Skærme i kirken

Med gengivelse af livevideo fra kameraer placeret ved talesteder (alter, prædikestol, døbefont, kortrappe) gør at alle får den samme oplevelse og nærvær uanset om det er fordi de ikke har frit udsyn eller de har et hørehandikap.

Enkelt og elegant AV-udstyr i kirken skal være udført elegant og diskret, i respekt for kirkens bevaringsværdige interiør.

- Når man møder andres tro, bliver éns egen tro spejlet, så der bliver mulighed for udvidelse af éns eget gudsbillede! Det siger netværkskoordinator i Promissio, Lotte Carlsen, i forbindelse med et tilbud om studierejse til Etiopien. Promissio hed tidligere Dansk Etioper Mission. INSPIRERET OG UDFORDRET Det er Promissio og Bibellæser-Ringen, der arrangerer studierejsen til Etiopien fra 28. oktober til 6. november 2016. Formålet med rejsen er, at deltagerne vil blive både inspireret og udfordret på deres trospraksis og menighedsliv. - Hvad er mere oplagt end at lære af nogen, som har samme trosgrundlag som os, men en anden praksis, spørger landsleder i Bibellæser-Ringen, Lasse Holmgaard Iversen. Han er rejseleder på turen sammen med Lotte Carlsen fra Promissio. IKKE ET ’QUICK-FIX’ Det nye samarbejde mellem Promissio og Bibellæser-Ringen udspringer af fælles begejstring for at bringe inspiration fra en levende og voksende luthersk kirke til en traditionel kirke og et land som Danmark, der lider af åndeligt underskud. - Vi vil ikke love et ’quick-fix’, men vi garanterer, at man får noget med sig hjem fra denne rejse, som man ikke får andre steder. Man vil også få øjnene op for de ting, hvor vi står stærkere end de etiopiske kristne, fortæller Lasse Holmgaard Iversen.

Den daglige betjening skal være næsten overflødig - normalt er en enkelt justering af lydstyrken rigeligt - så lydstyrken kan tilpasses antal gæster.

God lyd

God lyd i kirken handler ikke kun om taleforståelighed, men lige så vigtig er naturtroheden, dvs. at talen føles naturlig og kommende fra taleren.

Nils-Erik har 28 års erfaring med AV-løsninger til kirker over hele landet.

Schmidts Radio A/S udlejer, sælger og servicerer både store og små løsninger indenfor lydteknik, akustik og billedteknik: højttalere, mikrofoner, kabler og styringer, projektorer og teknikken bag. Vi yder 5 års garanti på alt udstyr fra BOSE. Hvis du vil snakke lyd og billede i kirken, så ring direkte til Nils-Erik på tlf. 22 653 034

Din Prof. AV-Partner

Magtenbøllevej 140 · 5492 Vissenbjerg Tlf.: 70 225 265 · www.SRO.dk 8 KIRKEPARTNER.dk


Hoyvik Kirke Færøerne. Af Svend L øbner

Korsør Kapel.

LYSET SKABER HELHED Designerlys fra Theis Illumination fremhæver kirkerummets kunstneriske detaljer

T

heis Illumination har i flere år leveret lysekroner i guld, sølv, krom, børstet nikkel, kobber og flere andre materialer til kirker i ind- og udland. Lars Hedeman, som driver Theis Illumination, så gerne, at arkitekter i endnu højere grad tænker kvalitetsbelysning ind i deres kirkeprojekter. - Lyset er i min optik helt essentielt. Jeg ser mange eksempler på, at belysningen er nedprioriteret i kirkerne. Det er synd, for det går ud over helhedsoplevelsen. Hoyvik kirke på Færøerne, Korsør og Helsingørs kirkegårdskapeller samt flere andre kirker har over de seneste år investeret i Theis Illuminations designs. Lars Hedeman betragter kirken, som det optimale rum og udstillingsvindue for sine lysekroner. Samspillet med den øvrige arkitektur har ligeledes høj prioritet hos lysdesigneren.

- Det gode lys er med til at fremhæve de meget smukke kunstneriske detaljer, som næsten alle danske folkekirker rummer. På den måde er belysningen en vigtig forudsætning. Theis Illumination leverer også belysning til møbelforretninger, private boliger og blandt meget andet. I de senere år har fokus primært været på kirkerne, hvor potentialet er stort ifølge Lars Hedeman. - Fremtidens kirkerum kan skabes af de klassiske linjer og det moderne udtryk i vores designs. Denne kombination gør, at Theis’ belysning begår sig i samspil med både ny og gammel arkitektur. Theis Illumination designer og producerer selv alle sine belysninger og har derfor mulighed for at imødekomme specielle og unikke kundeønsker, hvilket mange opgaver i kirkerne ender med.

KIRKEPARTNER.dk 9


DET BLEV SOM GAMMELT IGEN

Menighedsrejser Tag menigheden med til Israel, Tyrkiet, Grækenland, Rom eller i Luthers Fodspor.

Den gamle Lyderslev kirke ved Store Heddinge skulle have renoveret gulvet. Det gamle gulv har 6-kantede gulvtegl. Derfor var det ingen god ide, at lægge et nyt gulv med firkantede klinker. Heldigvis findes der stadig virksomheder, der mestrer de gamle håndværk. Menighedsrådet henvendte sig til Falkenlöwe A/S.  Opgaven var at ramme form og farve så tæt som muligt. - Da vi arbejder med træforme, er det nemmere for os at omstille og producere mindre mængder Efterfølgende lufttørres og brændes teglen i vores kulfyrede ringovn, som giver de naturlige farver uden tilsætningsstoffer, fortæller Ole P. Binderup og tilføjer: - Ingen opgave er for lille og ingen for stor – næsten! Vi har ikke kapacitet til at levere store mængder på fx 100.000 gulvtegl eller mere, da vi producerer de fleste produkter i hånden.

Vi har over 60 års erfaring som arrangør af kvalitets­ rejser.

Kontakt os på 7592 2022

Den Jyske Gørtler Den Jyske Gørtler har mere end 20 års erfaring med renovering og fremstilling af nye effekter såsom bænkstager og kopi af eksisterende kirkekroner og væglampetter. Stagerne fremstillles i blankpoleret messing, som lakeres og leveres med glas til fyrfadslys. Monteringstykker fremstilles individuelt til jeres bænke i kirke uden beregning.

Vi kommer gerne ud og besøger jeres kirke og giver et uforpligtende tilbud, så vi kan tale om hvilke ønsker I har til renoveringen.

Søndergade 13 · 8883 Gjern · tlf. 86 87 59 09 info@denjyske.dk · www.denjyske.dk

GODE PARTNERE MØDES • I bladet Kirkepartner • På internet www.kirkepartner.dk • Ansigt til ansigt på messer

www.kirkepartner.dk 10 KIRKEPARTNER.dk


Kirkefolket udfordres til at tænke nye tanker ved den københavnske udgave af Danske Kirkedage i Kristi himmelfartsferien

D

er er mere mellem himmel og jord… Det vil alle, der vover sig til København i Kristi himmelfartsferien blive mindet om. For fra 5. til 8. maj løber Himmelske Dage af stablen som en variant af Danske Kirkedage, der samler alt, hvad der kan krybe og kravle indenfor de kristne rækker. Og der lægges op til et særdeles spændende program - såpas spændende, at kirkefolket også kan få udvidet deres horisont en smule. Det begynder torsdag ved åbningsgudstjenesterne i tre af festivalområdets kirker, Vor Frue -, Trinitatis- og Holmens kirke. I sidstnævnte lukkes op for en tværkulturel åbningsgudstjeneste, hvor stemmer fra fjerne og hjemlige himmelstrøg vil fortælle om det liv og den helbredelse, Kristus har bragt til verden. DRØMMEKIRKE Og så følger et spækket program med bl.a. fællesspisning, børnegudstjeneste, salme-duel og refleksionslounge. »Hvordan drømmer du om, at din kirke skal være? Måske skal der være en pool? Måske skal der være rockmusik i stedet for orgelmusik? Måske skal kirken være, som kirken altid har været...« lyder det fra Sydhavn sogn, der er ramme om en helt ny kirke. De vender spørgsmålet udad og vil meget gerne høre deltagernes bud på en drømmekirke. FOLKEKIRKEN TIL DEBAT Skal man absolut døbes for at være medlem af folkekirken, spørger man i Lindevang Kirke, der har

Af Svend L øbner

HIMMELSKE DAGE ÅBNER NYE PERSPEKTIVER inviteret Kathrine Lilleør og Andreas Christensen til at argumentere for et ja og et nej. Idéen om medlemskab uden dåb kommer fra juraprofessor Hans Gammeltoft Hansen. På Københavns Universitet er folkekirken til debat. Hvordan agerer folkekirken i en global verden, samtidig med at den også er relevant for dem, der er tæt på. Et bud kan være »den eksistentielle samtale«, fremgår det af oplægget fra Landsforeningen af Menighedsråd. Er der stadig liv i de gamle kirkeretninger, spørger Samtaleforum for de kirkelige retninger, der har inviteret Indre Mission, Grundtvigs Forum, Kirkeligt Centrum og Kirkefondet til debat. FÆLLES HELLIGDOM FOR MONOTEISTER? Der præsenteres også helt nye idéer på Himmelske Dage. »House of One« hedder et projekt, der bygger en helligdom i Berlins centrum for bogens tre folk: jøder, kristne og muslimer. Frithjof Timm, som taler dansk, fordi han har studeret Kierkegaard i Århus, er koordinator for projektet. Han vil fortælle og svare på spørgsmål om projektets baggrund og vision. Det er Bispebjerg-Brønshøj provsti, der står bag det vovede projekt. Seminarer og workshops vil næsten ingen ende tage. Skal religion fylde mere eller mindre i det offentlige rum? På Himmelske Dage i København vil religion i hvert fald fylde rigtig meget. Så meget at alle, der færdes i København i Kristi Himmelfartsferien, ikke kan undgå at lægge mærke til det. Læs mere på www.himmelskedage.dk

KIRKEPARTNER.dk 11


IT-systemet ChurchDesk understøtter kommunikation og engagement i sognet og samarbejdet mellem sogne i provstiet Først blev det undersøgt, hvad vi egentlig ville med KONTAKT TIL GRUPPER I SOGNET et nyt IT system. Her deltog alle interesserede fra MED E-MAIL OG SMS menighedsrådene, kirkekontor, præster og andre - Der er stor interesse i at blive involveret i kirken, så ansatte. Der var ønsker om brudet er vores ansvar at kommunikegervenlighed og mulighed for at re mulighederne ud til de rette segskrive fra PC, Mac, smartphone og menter af menigheden, og det kan iPhone. IT- systemet skal kunne vi med Kontakter, fortæller ChriDer er stor interesse arbejde sammen med Outlook og stina Iversen, kirkekoordinator og andre standardprogrammer. Svai at blive involveret daglig leder i Adventskirken. rene blev samlet i et klart ønske: i kirken. I Adventskirken er det blevet nemIT- systemet skal være en lettelse. mere at skabe opmærksomhed Brugerne skal ikke skrive de samomkring kirkens begivenheder, me ting flere gange - de dobbelte hvad end det er foredrag, debatarbejdsgange skal minimeres. ter, caféer eller et af kirkens andre arrangementer. I - Vi var ikke bare ude efter en dag bliver vi mødt af mange tilbud og det er derfor kalender, en hjemmeside, eller vigtigt at kirken også kommuninoget Facebook - men netop en kerer udadtil og er med i puljen af total integreret løsning, som der muligheder. Mange ved ikke hvad hele tiden udvikles på for at optider foregår  i deres lokalområde mere brugeroplevelsen. og der er en mangel på informatiHelt konkret skulle det være let at on om alle de arrangementer der Poul publicere indhold på mange platforegår i kirken. Langagergaard forme, herunder både intern ka- Med Kontakt-modulet i ChurchChristina lender, hjemmeside, kirkeministeriet og sociale meDesk kan vi organisere vores Iversen dier, fortæller provstimedlem Poul Langagergaard. medlemmer i forskellige grupper, Ønskerne blev samlet til det man professionelt kalder så de får målrettet information. en »kravspecifikation’«. - Vi kan, med få klik, sende informationer ud til en Det var ChurchDesk der bedst kunne opfylde det beeller flere af vores lister, som er gemt i ChurchDesks hov, så derfor blev det valgt. Kontakter. - Vi arbejder hele tiden på at forKontakter er et nyt værktøj i bedre vores værktøjer, så de underChurchDesk systemet, som gør Vi var ikke bare ude støtter arbejdsgange mellem både det nemmere at kommunikere efter en kalender, personale og frivillige - og hjælper målrettet til grupper i sognet via med at gøre deres arbejde smartee-mail og sms. en hjemmeside eller re. Visionen er at det skal komme noget Facebook. medlemmerne til gode. De vil opPROVSTIET FIK ET INTRANET leve, at kirken som organisation Århus Vestre provsti arbejder målarbejder på en ny måde, fortæller rettet på at styrke samarbejdet mellem de enkelte stifteren af ChurchDesk Christian Steffensen. sogne og det er nu resulteret i et fælles intranet.  

12 KIRKEPARTNER.dk

Af C arsten D y bkj æ r

IT FREMMER SAMARBEJDET I SOGN OG PROVSTI


Ved mange kirker bæres kisterne af kirkepersonalet – men det er forbudt ifølge Arbejdstilsynet. Kirker får nu påbudt at anskaffe kistevogn

L

øgstør kirke har fået påbud fra Arbejdstilsynet - de skal anskaffe en kistevogn inden næste begravelse. Det har Skarp Salling Menighedsråd fået at føle. De har fået et såkaldt straks påbud om at anskaffe en kistevogn, som kan skåne graver og andet kirkepersonale for at skulle løfte. - Det er de samme problemer, der går igen ved de forskellige kirker, fortæller Charlotte Kristensen, der har foretaget tilsynene i Løgstør Kommune. Tilsynene er et led i en langsigtet plan, der over syv år skal bringe Arbejdstilsynet rundt på alle virksomheder med ansatte, fortæller hun til Lokaltindblik.dk. Ifølge reglerne må to ansatte ikke løfte mere end 40 kilo tilsammen. Selv om der er flere om at løfte, må byrden stadig ikke overstige 40 kilo.

MODBYDELIGE LØFT Det er således overladt til bedemand eller pårørende at bære kisten. - Mange bedemænd må slæbe, når de ankommer til kirken. For flere kirker frasiger sig ansvaret for den videre transport af kisten. Men kisten skal jo flyttes. Derfor tager kirkepersonalet fat, selv om de ikke må. Og så kan arbejdsulykken ske, advarer Casper Christensen. - Hvad sker der når/hvis bedemændene pludselig ikke må løfte på kisterne? Hvis de også får et påbud? For de har jo kun disse aluminium-stativer som kan foldes ud, og de kan ikke hæve og sænke? Casper Christensen tilføjer: - Selvom du har betalt kirkeskat hele livet, så kan afstanden fra ligvogn til kapel og videre til gravstedet blive de dyreste 30 meter i dit liv, fordi du selv skal betale bedemanden. Mange kirker har en katafalk af ældre dato. Før bisættelsesceremonien skal kisten flyttes mange gange fra katafalk til katafalk eller flyttes og løftes op eller ned på bukke.

Selvom du har betalt kirkeskat hele livet, så kan afstanden fra ligvogn til kapel og videre til gravstedet blive de dyreste 30 meter i dit liv!

- Løsningen er en ny katafalk, der kan hæves og sænkes, så kistevognen kommer på niveau med rustvognen. Så kan kisten rulles ud, og man behøver ikke foretage et modbydeligt tungt løft. Katafalken kan benyttes i kirken og kisten kan trækkes ud til graven og løft kan helt undgås, forklarer Jan Michaelsen fra Spangkilde Teknik.

O D U KT

Alle priser er eks. moms og fragt. Forbehold for trykfejl & prisstigninger.

DSN AS N.A. JENSENSVEJ 1, TORNBY 9850 HIRTSHALS WWW.DANSAND.COM

PR

Tanken bag gravlygten er, at det skal være et visuelt element til at samles om, når den manglende grav ikke tilbyder det. For kirkegårdens personale er fordelen den, at der nu blot vil være ét sted, gravlys, blomster, o.lign vil befinde sig. Derved spares der tid og kræfter ved bl.a. pasningsopgaver.

T NY

GRAVLYGTEN - NY TRADITION TIL DE DANSKE MINDELUNDE, UKENDTES GRAV OSV.

RING 96 56 41 00

Af C arsten D y bkj æ r o g Svend L øbner

DE DYRESTE 30 METER AF DIT LIV

Kontakt os for mere information om ”Gravlygten”

KIRKEPARTNER.dk 13


NU KAN KISTERNE STÅ PÅ KØL I JOHANNESKIRKENS KAPEL Johanneskirken ved Brørup har fået et nybygget kapel, bygget i forlængelse af kirken og opført med stor respekt for den oprindelige byggestil. I kapellets forrum er der plads til en kiste, så de pårørende, på værdig vis, kan få sagt et sidste farvel. Fra forrummet er der via en skydedør adgang til rekvisitrummet, hvor noget af pladsen udnyttes til køle- og fryserum til opbevaring af kister. Menighedsrådet har valgt at investere i kistekølerum, fordi mange mindre sygehuskapeller er nedlagt. - Vi er glade for det vi har fået. Det fungerer vældig godt. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra bedemændene, som er meget begejstrede for løsningen, fortæller menighedsrådsmedlem Tage Nielsen, der har fulgt projektet tæt og kommet med forslag til indretningen. Menighedsrådet valgte Dæncker Køleinventar, som har mange års erfaring i levering af skræddersyede kapelkølerum med dertilhørende kistereoler og kistevogne.

- I Brørup valgte man et kølerum indrettet med plads til 9 kister (3 reoler med 3 niveauer i hver). For os er det vigtigt at lave et grundigt forarbejde med tegning, så vi ender med en løsning, der tilgodeser kundens behov og hvor pladsen i lokalet udnyttes optimalt, udtaler Pia Dæncker fra Dæncker Køleinventar. Løsningerne bliver til i en tæt dialog med kirkens folk, herunder evt. kirkens arkitekt. I dialogen deltager også det lokale kølefirma, som desuden forestår installationen af kølerum, reoludstyr og køleanlæg.

Menighedsrådsmedlem Tage Nielsen er tilfreds med den løsning de har fået i Johanneskirken.

Kirkeklokken.dk Ringe- og kimeanlæg

Klar Klartale tale Klar tale Høj forståelighed Høj Højforståelighed forståelighed

Klartale tale Klar Klar tale Visikrer sikrerden den optimale Vi optimale Vi sikrer den lydkvalitet Højforståelighed forståelighed lydkvalitet Høj Høj forståelighed

optimale lydkvalitet

Vedplanlægning planlægning et nyt lydsystem tages Ved af af et nyt lydsystem tages der der sikrer den optimale Vi ViVi sikrer sikrer den optimale optimale udgangspunkt iden kirkens akustik. hjælp udgangspunkt i kirkens akustik. VedVed hjælp af af lydkvalitet lydkvalitet lydkvalitet avancerede computermodeller, bliver der avancerede computermodeller, bliver ud- ud-er Når lyden skal optimeres i der kirken, Ved planlægning af et nyt lydsystem tages viklet etet lydsystem, passer optimalt til der viklet lydsystem, passer optimalt tilder Ved Ved planlægning planlægning af afsom et etsom nyt nyt lydsystem lydsystem tages tages der det vigtigt atMed er den givne Bose Modeller© proudgangspunkt i løsningsmodellerne kirkens akustik. Ved hjælp den givneakustik. akustik. Med Bose Modeller© proudgangspunkt udgangspunkt ii kirkens kirkens akustik. akustik. Ved Ved hjælp hjælp af af af de rigtige og at løsningsmodeller der er bliver taget højde grammet kan forskellige avancerede computermodeller, bliver der grammet kan forskellige løsningsmodeller avancerede avancerede computermodeller, computermodeller, bliver der der udud-udtestes i de den virtuelle model afpasser kirken. viklet et lydsystem, som passer optimalt testes ietden virtuelle model af kirken. viklet viklet et lydsystem, lydsystem, som som passer optimalt optimalt til til til for akustiske udfordringer. Derfor

den givne akustik. Med Bose proReferencer: Sædden, Them, Sankt Nicolai, Åbenrå, Brabrand, Baunekirken, den den givne givne akustik. akustik. Med Med Bose Modeller© Modeller© proproReferencer: Them,Skads, Skads,Guldager, Guldager, Sankt Nicolai, Åbenrå, Brabrand, Baunekirken, tilbyder Sædden, vi at virtualisere lyden, således kan i Bose lytte tilModeller© løsningen, Tyrstrup m.fl. grammet kan forskellige løsningsmodeller grammet grammet kan kan forskellige forskellige løsningsmodeller løsningsmodeller Tyrstrup m.fl.

inden den installeres. testes i den Bestil konsulentbesøg på: salg@hjerting-av.dk eller tlf. 7511virtuelle 9191. model af kirken.

testes testeseller ii den dentlf.virtuelle virtuelle model model af af kirken. kirken. Bestil konsulentbesøg på: salg@hjerting-av.dk 7511 9191. Referencer: Skads, Guldager, Sankt Nicolai, Åbenrå, Brabrand, Baunekirken, Husk i Sædden, øvrigt atThem, viSkads, nu har for at streame gudstjeneReferencer: Referencer: Sædden, Them, Them, Skads, Guldager, Guldager, Sankt Sankt Nicolai, Nicolai, Åbenrå, Åbenrå, Brabrand, Brabrand, Baunekirken, Baunekirken, LYDANLÆG •Sædden, MIKROFONSYSTEMER • mulighed TELESLYNGER • INFORMATIONSSKÆRME LYDANLÆG • MIKROFONSYSTEMER • TELESLYNGER • INFORMATIONSSKÆRME Tyrstrup m.fl. Tyrstrup Tyrstrup m.fl. m.fl.

sterne på en bekvem måde for alle kirkegængere.

Bestil konsulentbesøg salg@hjerting-av.dk eller 7511 9191. Bestil Bestil konsulentbesøg konsulentbesøg på: på:på: salg@hjerting-av.dk salg@hjerting-av.dk eller eller tlf. tlf.tlf. 7511 7511 9191. 9191.

LYDANLÆG • MIKROFONSYSTEMER • TELESLYNGER • INFORMATIONSSKÆRME LYDANLÆG LYDANLÆG •• MIKROFONSYSTEMER MIKROFONSYSTEMER •• TELESLYNGER TELESLYNGER •• INFORMATIONSSKÆRME INFORMATIONSSKÆRME Tlf. 7511 9191 . www.hjerting-av.dk

Tlf. 7511 9191 . www.hjerting-av.dk

7511 9191 . www.hjerting-av.dk Tlf. Tlf.Tlf. 7511 7511 9191 9191 ..www.hjerting-av.dk www.hjerting-av.dk

14 KIRKEPARTNER.dk

• Årligt service eftersyn • Fuldautomatiske ringe- og kimeanlæg • Låger, hegn og tårnure • Lugeåbner og låsesystem • Støbejerns- og smedejerns vinduer Kirkeklokken ApS • v/ Lars Bek Nielsen • Mobil 20 27 31 77 www.kirkeklokken.dk • kirkeklokken@gmail.com


Verdens statsledere har underskrevet 17 nye mål for verdens udvikling. Målene sigter bl.a. på bedre sundhed, mere ligestilling og bæredygtigt brug af naturens ressourcer Den 26. september 2015 blev en historisk dag. Under kommunalråd, foreninger, kirker og den enkelte borledelse af den danske formand for FN’s generalforger. samling, Mogens Lykketoft, vedtog generalforsamMan kan melde hus forbi og sige, at andre må tage lingen denne dag 17 hovedmål for verden, og 193 sig af disse forpligtelser. Men verdensmålene er tænkt statsledere skrev under. sådan, at der ikke er råd til, at lande eller befolkninDagen før havde statsminister ger, institutioner eller individer Lars Løkke Rasmussen i sin tale forholder sig passivt. »Det handler til generalforsamlingen sagt, at om alle mennesker i alle lande«, »Vi må leve op til vores fælles forsom Mogens Lykketoft sagde ved De nye mål vil få pligtelse. Danmark er klar til at en præsentation af målene. betydning for milliarder gøre sin del for at opnå verdensmålene. Historien vil dømme os hårdt, af mennesker. VERDEN SOM EN HELHED hvis ikke vi gør«. Det nye ved de 17 verdensmål er Det har krævet en enorm kraftanogså filosofien bag dem. Nu ser strengelse at opnå enighed blandt man hele verden som en helhed. Den er smuk, og verdens lande om disse 17 mål, der handler om følden er rig, men den er også skrøbelig og sårbar. Dergende: udryddelse af fattigdom og sult (1) samt styrfor kalder den på sammenhold og fælles handling, og kelse af bæredygtigt landbrug (2), sikre et sundere derfor er det nu blevet gjort sværere ikke at ville biliv for alle (3), sikre kvalitetsuddannelser for alle (4), drage til en bæredygtig udvikling. opnå ligestilling og styrke kvinder og pigers position i samfundet (5), sikre alle bæredygtig adgang til vand KIRKERNES SÆRLIGE BIDRAG og sanitet (6), sikre bæredygtig adgang til pålidelige energikilder (7), fremme bæredygtig økonomisk Som kirker har vi også noget at komme med. Kirvækst (8), bygge holdbar infrastruktur (9), reducere kerne kan i kraft af det kristne budskab bidrage til at ulighed (10), bygge bæredygtige byer (11), sikre at fremme sansen for det skabte som dyrebart og smukt. forbrug og produktionssystemer er bæredygtige (12), Jorden er ikke blot dødt stof, som vi kan herske over bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af efter forgodtbefindende. Den er Guds skaberværk, disse (13), fremme bæredygtigt brug af havene (14), som vi har til opgave at behandle med omtanke og beskytte og fremme økosystemer og naturressourcer under ansvar. Kirkerne kan desuden være med til at på en bæredygtig måde (15), fremme fredelige, inklufastholde et udsyn til mennesker og natur i den store derende og retfærdige samfund (16) og styrke globalt verden omkring os, og de kan se fremad mod levevilsamarbejde for bæredygtig udvikling (17). kårene for fremtidige generationer. Samtidigt kan og bør vi i kirkerne indrette egen drift så bæredygtigt som muligt. Både hvad angår energiALLE BØR PÅTAGE SIG ET ANSVAR forbrug, transport, genbrug, diakoni m.m. Alt dette Sammenlignet med deres forgængere, 2015 Målene, er for eksempel beskrevet hos www.grønkirke.dk, der lægger de nye verdensmål mere vægt på bæredygtig repræsenterer et netværk af danske kirker og kirkeudvikling og indsatsen mod klimaforandringer. De lige organisationer, som ønsker at indarbejde miljø nye mål vil få betydning for milliarder af mennesker, og klima som en naturlig del af deres tænkning og og hvor de tidligere mål mest omhandlede udvikpraksis. lingslandene, vil de nye mål betyde, at alle lande i verDet er planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i den skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på 2030. Derfor er det vigtigt, at alle gode kræfter komat producere, forbruge og agere bæredygtigt. Dermed mer godt i gang med arbejdet. Herunder også kirer der også lagt op til, at det ikke blot er regeringerne, kerne. der skal påtage sig et ansvar, men også erhvervsfolk,

Af Keld B. Hans en , for mand for Grøn Kirke i D anmark og Bir t he Juel C hr istens en, chef konsu lent i Fol kek i rkens Nø d hj ælp

VERDEN HAR FÅET 17 NYE MÅL

KIRKEPARTNER.dk 15


I Byrum kirke på Læsø fortæller ’kirkegangskone-stolen’ om middelalderlige renselsesritualer for kvinder efter fødsel.

U

nder omfattende restaurering af den smukke middelalderkirke i Byrum (2009-2015) blev kirkens historiske inventarer gennemgået, og der skulle træffes beslutning om hvilke af kirkens rige fortællinger, der skulle fremhæves. Dermed blev en debat - der havde fundet sted i menighedsrådet i mere end 20 år - afsluttet og den særlige kirkegangskone-stol blev hentet frem fra tårnrummet.

beskrives, at en barselkvinde skulle holde sig hjemme i fem-seks uger efter fødslen og først derefter holde deres kirkegang. Derfor havde en barselskvinde brug for gudmødre, der kunne bære deres barn til dåben. Skikken med gudmødre er bevaret, og næppe mange skænker dens oprindelse en tanke.

Stolen er efter sigende den eneste bevarede kirkegangskone-stol i Danmark, som fortæller om middelalderens traditioner og ritualer ved en kvindes første kirkegang efter en fødsel. Fødsler var på den tid forbundet med en af de største farer en kvinde blev udsat for i sit liv, og det var naturligt, at fødsler blev markeret i kirken.

Den første kirkegang skete ved, at kvinden blev ledsaget af et følge til kirken, hvor hun uden for døren blev mødt af præsten. Med vievand og bønner blev hun overrakt et tændt eller slukket lys alt efter om barnet var levende eller dødt, og først herefter blev hun ledt ind i kirken. I tilfældet Byrum, blev hun således ført til kirkegangskone-stolen, hvor hun sad frem til prædiken.

Dels skulle barnet bæres til dåb, og dels ønskede kvinden at takke sin Gud og skaber for det lille barn.

Herefter foretog hun og det ledsagende følge en ofring, hvorefter hun var at betragte som renset.

Fra middelalderen og et stykke op i renæssancen blev danske kvinder anset som urene efter en fødsel. I Danske Lov fra 1683 beskrives, at det nyfødte barn skulle døbes senest otte dage efter fødslen. Samtidig

Kun gifte kvinder kunne indlede kirkegang, og altså kun når et barn var født i et velsignet ægteskab. Skikken gik gradvist af brug, men kendes i visse egne frem til begyndelsen af 1900-tallet.

Kirkegangskonestolen fra Læsø.

Kirkegangskonestolen på Læsø er således ikke blot en stol. Det er et møbel fra 1700-tallet, som fortæller en lang historie, og som minder os om kirkens og samfundets indbyrdes sammenhænge og forandringer over tid. At tage plads på kirkegangskone-stolen er for mig lidt som at sidde i en tidsmaskine, og jeg forlader rummet beriget af historien om mine hedengangne medsøstre.

To aktuelle foredrag Med præst, forfatter og journalist Svend Løbner 1. Kristen kirke i et multireligiøst samfund 2. Det mener afrikanere om dansk mission

Bestil på e-mail: info@medieakademi.dk

16 KIRKEPARTNER.dk

Af Marc el le Meier

ANTIK STOL ›RENSEDE‹ KIRKENS KVINDER


EN REGNSKABSFØRER FOR TREDIVE MENIGHEDSRÅD Et er regnskab at føre, et andet er regnskab at forstå. Med de ændringer, der er kommet med regnskabssystemet i 2011 er det blevet en udfordring for mange regnskabsførere at følge med i udviklingen. Derfor ser vi rundt om i landet, at menighedsråd går sammen om at ansætte en fælles regnskabsfører. I København er der dannet et samarbejde med navnet KirkeAdministration. KirkeAdministration.dk sørger for alt det praktiske vedr. budgetlægning og regnskabsføring. - Alle menighedsråd kan indmelde sig i samarbejdet om løsning af menighedsrådenes administrative anliggender. Menighedsråd, der melder sig ind i fællesskabet bliver »medejere« af et kontor, der varetager kirkernes regnskab, budget, bogføring, løn mv. Det er medlemmerne af KirkeAdministration.dk, der sætter rammerne på et repræsentantskabsmøde og vælger en bestyrelse, fortæller Gorm Skat Petersen, bestyrelsesformand i KirkeAdministration.dk Og han konkretiserer samarbejdet: Vi udarbejder: • udkast til budget ud fra den udmeldte ramme og med præcise lønberegninger • månedlige lønindberetninger

• budgetopfølgning, primært kvartalsvis, men også efter det enkelte menighedsråds behov. Rapporterne suppleres med relevante forklaringer. • refusionsanmodninger i forbindelse med sygdom og barsel, via VIRK.dk Læs mere om samarbejdet på www.kirkepartner.dk Her finder du også udtalelser fra menighedsrådsmedlemmer.

Skandinavisk Orgelcentrum

Ribevej 38, Ødsted, 7100 Vejle tlf.: 75 86 41 00 www.kirkeorgel.dk

Hybridorglet i Fløng Kirke Skandinavisk Orgelcentrum har specialiseret sig i renovation og udbygning af traditionelle pibeorgler. Vi bygger derfor flere og flere kombinationsorgler med traditionelle piber og hybrakustiske registre. Mange glimrende mindre orgler kan derved blive bevaret og komme til at leve op til ønsket om en større alsidighed og bredere klang til glæde for menigheden. Vi har i Fløng Kirke renoveret orglets mekanik og udbygget det med 26 nye stemmer fra 14 til 40. Farvemæssigt er lydgiverne tilpasset det oprindelige instrument. Orglet har nu fået en større klanglig fylde til støtte for salmesangen tillige med mange flere muligheder for musikalsk variation

Øveorgler, bænke, spejle, organist-/bænkvarmere, orgeludvidelser, intonation, reparationer, etc.

KIRKEPARTNER.dk 17


tlf. 9621 9020

Din Din totalleverandør af af totalleverandør løsninger med lyd og billede lydløsninger og AV-udstyr

Den perfekte hjælper på kirkegården:

Vor Frelsers Kirke København K

Norcar 755

· Knækstyret · Har ekstremt snæver venderadius · Konstrueret med henblik på ergonomi og sikkerhed · Alle funktioner styres fra et joystik · Minimal belastning af underlaget · Smidig i trange omgivelser · 4-hjulstrukket · 20 hK Kubota dieselmotor · Lav egenvægt · Stort redskabs program, bla. Løvsuger Gangriver - Gravsstenstang m.m.

Læs mere på www.norcar.com

Sognerejsen styrker fællesskabet

Studierejser for arrangører Overvejer du at arrangere en sognerejse? Har du selv besøgt rejsemålet? Tag med på studietur og få indsigt i kulturen, historien og seværdighederne. Studierejser i 2016-2017 07. mar. 2016 Lutherbyerne 26. maj 2016 Armenien 23. jan. 2017 Israel-Palæstina 06. mar. 2017 Rom 06. juni 2017 Oberammergau

• • • • • • •

Teleslynge- og højttaleranlæg Professionelle musikløsninger Projektorer og interaktive tavler Skærmløsninger Kameraer og streaming Transportable lydanlæg Trådløs styring via tablet

Foto tårn: Frederik Lillebæk

Sognerejser

Ring for nærmere info eller demo af maskinen.

“Løsningen med højttalere i bænkerækkerne er både lydmæssigt og æstetisk optimal, idet der tages hensyn til kirkerummets integritet ved at undgå beskæmmende højttalere”. Marlene Lindsten, præst i Vor Frelsers Kirke

Læs mere på www.unitasrejser.dk

Tlf. 8723 1240 rejser@unitas.dk www.unitasrejser.dk

18 KIRKEPARTNER.dk

Kongebakken 9 • 2765 Smørum Tlf.: 3917 7101 • www.phonicear.dk Phonic Ear er en del af William Demant Holding (Oticon)


Kronik: Grundtvig var ude i et vanskeligt ærinde, da han ville opbygge et folk til en fælles folkelighed – et ærinde der stadig er aktuelt og stadig er mindst lige så vanskeligt

N

oget, der kan bringe mit ellers rolige temperament i kog, er, når jeg opdager, at min cykelkurv er blevet brugt som skraldespand. At en, der tilfældigvis er kommet forbi med de sidste rester af en fransk hotdog inklusiv fransk hotdogdressing, har efterladt mig en hilsen, der siger: Til ejeren af en sort damecykel af mærket Taarnby – jeg ved du findes, siden du har stillet din cykel netop her, men jeg kender dig ikke, og du er mig uendeligt ligegyldig. Det billede lader vi lige stå et øjeblik.

LAD DEM SYNGE SANGE I Grundtvigs tanker om fornyelsen af dansk folkelighed begynder han derfor også et andet sted. Grundtvig vil have folket til at fortælle sin historie, sine myter, sit historiskpoetiske dna, så folket kan blive til. Grundtvig vil have folket til at synge sange, så folket kan blive til.

Det er svært at forestille sig – selvom det flere steder i verden lige nu er en højaktuel problematik – hvordan det for 1800-tallets befolkning har været at gå DEN BEFRIENDE MODSIGELSE fra at være undersåtter under en Jeg er som jeg er, og det må du bare suveræn magt til at blive del af en lære at leve med, siger konen til folkesuverænitet. Tænk, hvilken manden – eller manden til konen form for mental omstilling, der Det, man tolererer, – når et skænderi er under udvikhar skullet til. Men det var det, ling. Og det udtrykker en forestilkan man lige nøjagtigt der skete på Grundtvigs tid, og ling om identitet, der er meget holde ud at leve med. Grundtvig så, at det at blive et folk, udbredt. At det man er, er noget der kan leve sammen i en fælles helt bestemt, og at der derfor er ansvarlighed, ikke sker af sig selv. klare grænser for, hvad man er, og Det er noget, man skal dannes til. hvad man ikke er. I den kristne forkyndelse kan man Et folk skal synge sange og fortælle historier, for at det imidlertid høre noget andet. Den siger: Gud er ikke fællesmenneskelige kan blive til. en grænse, der siger, jeg er som jeg er, Gud er kærligDet er om noget et aktuelt spørgsmål, hvad det vil sige hed, og kærligheden er grænseløs. at dannes til det fællesmenneskelige. Siden GrundtDen teologiske tanke, der ligger i dette, optager mig. vigs tid er den virkelighed, vi bevæger os rundt i, At der er noget, der siger os imod, når vi siger, jeg er blevet langt mere global, og ord som pluralisme og som jeg er. Men der er også noget i dette, der i sig selv tolerance er blevet nøgleord. Men tolerance – hvor må modsiges. For siger man til den kuede, at hun skal vigtigt det end kan være – er dog blot et andet ord for vende den anden kind til (den anden kind har måske ’at holde ud’. Det, man tolererer, kan man lige nøjagallerede fået sit)? Siger man til et undertrykt folk, at tigt holde ud at leve med. Det helt store spørgsmål er, det skal skrue ned for sit behov for identitet? Og så er om man kan vove at ville noget mere med hinanden? der det med hilsnen i cykelkurven – hvad får menneOg hvordan den form for dannelse til det fællesmensker til at forbinde sig så meget med hinanden, at de neskelige i dag vil skulle forme sig? ikke opfatter hinanden som ligegyldige? Det var et vanskeligt spørgsmål på Grundtvigs tid – Det er befriende, at evangeliet modsiger os i vores bedet er ikke blevet et mindre vanskeligt spørgsmål i hov for at definere grænserne for, hvad vi er og ikke dag. er. Det er befriende, fordi man – om så bare for den korte stund modsigelsen lyder – bliver fri for sig selv. Det er en modsigelse, man igen og igen må vende tilbage til, og den bliver ved med at være netop dette: En modsigelse. Og dermed ikke noget, man kan bygge et samfund på.

Af Ing r id An k , a k adem i le der af Gr undt v ig-A k ademiet og re d a ktør af D ansk Kirket idende

TIDENS ÅND: ›DU ER MIG UENDELIGT LIGEGYLDIG‹

KIRKEPARTNER.dk 19


Af C arsten D y bkj æ r

KIRKEPARTNER.DK LYTTER TIL LÆSERNE Redaktøren mødte menighedsråd, der vil have skarp information

I

december kørte redaktøren Fyn rundt og delte KIRKEPARTNER bladet ud til menighedsrådene. Selvfølgelig var det lettere at sende bladet med posten, men jeg ville gerne møde læserne og få en dialog med dem. Som sognepræst igennem 25 år kender jeg godt arbejdet i menighedsrådene, men udfordringerne ændrer sig jo med tiden. Jeg hørte om nye udfordringer med arbejdet i menighedsrådet. Det gav stof til eftertanke, der kan blive til stof i bladet og på kirkepartner.dk. Så ved at møde læserne mener jeg, vi kan lave et bedre blad. LÆS KUN DET DU HAR BRUG FOR TIL DINE OPGAVER I MENIGHEDSRÅDET Flere gav udtryk for, at der er meget læsestof for menighedsråd. Som svar på dette har Kirkepartner nu udviklet mere målrettet information. Man behøver ikke at læse alt, men hvis man f.eks. har en aktuel opgave med at finde et nyt lydanlæg, så er det en stor hjælp at kunne få hurtig og præcis information, uden at skulle bruge megen tid på at lede i blade og på nettet. På Kirkepartner kan du nu få information om præcis de emner, du har brug for at vide noget om. Du kan på hjemmesiden: www.kirkepartner.dk Kirkepartner Tour Fyn med elbil blev sponsoreret af: bestille informaAbena, Theis Innovation, DanSand og Kirkekaffe, Grøn tion, om netop det Kirke og Skandinavisk Orgelcentrum. Indslag om touren, du har brug for nu. kan ses på TV2 Fyns hjemmeside. Udfyld formularen på forsiden. Sæt kryds ved den information, du er interesseret i. Derefter får du en mail med præcis information om det du ønsker og mulighed for at modtage mails med mere information. Mails bliver kun udsendt en gang om måneden. På www.kirkepartner.dk kan du let finde en leverandør eller en kirkelig organisation. Måske har du en erindring fra en annonce i Menig- hedsrådenes blad, men kan ikke lige finde bladet. På Kirkepartner.dk kan du lynhurtigt finde det du søger. Her er alle leveran- • Teglprodukter som munkene lavede dem dører samlet på et - uden tilsætning af kemi. • Brændt i kulfyret ringovn - Danmarks eneste. sted. Falkenløwe A/S | Løntoft 9 | DK-6400 Sønderborg T +45 74 48 54 38 | F +45 74 48 67 22

Nu er det lettere at bære kisten

demo-video på

spangkilde.dk

Spangkilde Teknik fremstiller kistevogne til kirkens behov Ergonomiske og fleksible, fx med hydraulisk saks, elmotor, mover m.m. Et sort klæde kan påsættes kanten, så vognen fremstår præsentabel ved bisættelsesceremonien. Kistevogne efter specielle ønsker og behov

Spangkildevej 13-15 8722 Hedensted Tlf. 75 65 23 35

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirkepartner - april - 2016  

Kirkepartner - april - 2016  

Profile for videbaek