EDC Videbæk, Landbrugsmagasin 2024

Page 1

Sådan ligger landet

Side 2

I Danmark kan vi drive det familielandbrug, som vi ønsker

Side 3

Stærkt stigende efterspørgsel på landbrugsjord

Side 7

Landbrug og Lystejendomme

Bredgade 39, 6920 Videbæk

ditlandbrug.dk Tlf. 97 17 12 99

EDC Videbæk
Vi er specialister i køb og salg af landbrugsejendomme

Sådan ligger landet

Der er godt gang i markedet for salg af landbrugsejendomme. Der er stor optimisme i landbruget efter år med gode afregningspriser på landbrugsprodukter og generelt god driftsøkonomi.

Specielt har vi set stigende priser på landbrugsjord og stigende efterspørgsel på gode grisebedrifter. Efterspørgslen er både på større landbrugsvirksomheder og ejendomsportefølger, men også mindre planteavlsbrug og lystejendomme.

EDC Videbæk Landbrug handler med ejendommene, hvor det alt sammen starter. Den helt almindelige landbrugsejendom med bygninger og jord!

Jord er eftertragtet

Den forbedrede indtjening og øgede optimisme i landbruget har givet landmænd lyst til – og forbedrede muligheder for – at købe naboens jord

Griseejendomme

Der er historisk få griseejendomme til salg i Danmark pt. Specielt er større smågriseproduktioner, der ifølge med historisk høje eksportpriser på smågrise, særdeles attraktive.

På trods af, at afregningspriserne for slagtegrise i Danmark ligger efter det europæiske marked, så er større slagtegrisegårde attraktive – køberne forventer dog, at anlægget fremstår i vedligeholdelsesmæssig god stand til videre produktion.

De landmænd, der går med salgstanker, kan nu godt tage skridtet fuldt ud!

når det kommer til salg. Også områder med let og mindre dyrkningssikker jord er interessant. Disse arealer er ligeledes blevet interessante til braklægning.

Af aktører udenfor den primære landbrugsproduktion oplever vi store virksomheder, der køber jord med skovrejsning for øje for at styrke deres ESG-profil, energiudviklingsselskaber – solceller, vindmøller, biogas mv. samt pengestærke investorer, der investerer i landbrugsjord som en sikker pengean-

Kvægejendomme

Selvom mælkeprisen er faldet og renterne og det generelle omkostningsniveau er steget, så kigger mælkeproducenterne stadig ind i et godt år, økonomisk set og forventeligt også de kommende år.

Kvæggårde kan stadig sælges og det er muligt at sælge alle størrelser af kvægejendomme til fortsat mælkeproduktion, også dem med 140-200 køer. Mest attraktive er de ejendomme, uanset størrelse, hvor der løbende er investeret i driftsanlægget. Køberne er primært unge landmænd fra Danmark og Holland, sekundært etablerede landmænd der udvider produktionen.

EDC Videbæk Landbrug handler med ejendommene, hvor det alt sammen starter. Den helt almindelige landbrugsejendom med bygninger og jord.

bringelse med henblik på bortforpagtning eller energiplanlægning.

Jordpriserne er generelt stigende, og vi har, over de sidste par år, oplevet lokale prisstigninger på dyrkbar landbrugsjord på 20-50%. Der ses endnu ikke en nævneværdig prismæssig effekt af rentestigningerne. Har man derfor en landbrugsejendom med jordtilliggende, og går man med salgstanker, så er tidspunktet for salg velvalgt.

Lystejendomme

Markedet for lyst-/hobbyejendomme er stadig god trods de stigende renter og leveomkostninger.

Der er stadig mange der drømmer om en ejendom med mulighed for mindre dyrehold, god jagt og generelt rolige omgivelser og natur. Flere og flere unge mennesker ønsker at komme ud af byen. De mest attraktive ejendomme ligger stadig i nærheden af byer med skole, daginstitution mv.

Videbæk Landbrug
Side 2

Hollandsk par:

I Danmark kan vi drive det familielandbrug, som vi ønsker

Willemien Snijder og Frank Jan van Bostelen har afhændet deres hollandske bedrift og købt en ny i det vestjyske. Trods de mange danske regler tror de på, at de her kan udleve drømmen om et familielandbrug.

Af Peter W. Mogensen pwm@landbrugsmedierne.dk 2023 0552

Sproget er svært og vil være det lidt endnu. Men mavefornemmelsen er god, siger Willemien Snijder og Frank Jan van Bostelen, imens vi taler sammen på engelsk med afstikkere til danske og hollandske ord og vendinger. 13. januar kom de med to børn på 14 og 15 år til Tarm og den 16. januar overtog de Lindegården med 370 køer, 152 hektar og fire medhjælpere.

Sælgerne, Annegrethe og Bent Skals, var flyttet lidt før, så huset stod klar til at indrette for den hollandske familie.

- Det har været en meget hektisk peri-

ode siden da. Vi skal drive og lære en virksomhed at kende, børnene går på sprogskole og vi vil gerne falde hurtigt til, siger ægteparret.

Ingen fremtid i Holland

I Holland drev de sammen med Willemiens forældre et kvægbrug med 210 malkekøer. Drømmen var at videreføre det alene og holde det på et niveau, som kendetegner et familielandbrug.

Men med udsigt til stadigt strammere regler, en reduceret husdyrproduktion og en utrættelig og svært overvindelig

Bent Skals er glad for, at Willemien Snijder og Frank Jan van Bostelen vil drive kvægbruget på Lindegården videre. Foto: Peter W. Mogensen

kamp om jorden fik dem for to år siden til at kigge udenfor landets grænser.

Først kiggede de i Sverige, men

Danmark tiltalte dem mere. Og så bor Willemiens bror her allerede og er også mælkeproducent.

Frank Jan van Bostelen peger på, at strukturen i og omkring landbruget er attraktiv. Der er afsætning på fødevarerne, og bedrifterne er generelt velholdte og opdaterede.

- Vi kan godt læse, at I har regler.

Morten udtaler

Hollænderne vil have gode ejendomme, der ikke er slidt ned. Men de skal helst ikke være større end 200-300 køer, så familien selv kan passe dem med lidt hjælp. Danskerne er mere orienteret mod at være driftsledere med mange ansatte, så de køber bedrifterne med over 600 køer.

Videbæk Landbrug Artikel fra LandbrugsAvisen.
Side 3

Mange regler og måske også snart en CO2-afgift, siger parret og kan ikke lade være med at grine lidt.

Men, tilføjer de hurtigt, regler har de også i Holland, og de tror trods alt på, at der skal være landbrug i Danmark i fremtiden, og derfor kan drømmen om et familielandbrug bedre udleves her.

En mindre pakke

De så på flere kvægbrug i Danmark, før de skrev under på købet af Lindegården. Faktisk overvejede de den slet ikke fra begyndelsen, fordi den var udbudt med et langt større jordtilliggende fra begyndelsen.

- Men mægleren fra EDC Videbæk

Kvægejendomme

Vi søger

Mælkeproduktion med 300-500 køer

For ung mand med driftslederstilling på kvægbrug og god egenkapital, søges mælkeproduktion med 300-500 køer og gode produktionsfaciliteter. Beliggenhed gerne i det Syd-/ Vestjyske område, hovedfokus er den rigtige bedrift.

Det har været et travlt forår på Lindegården, hvor første slæt græs nu er taget. Foto: Peter W. Mogensen

Landbrug sagde, at vi burde se den. Faktisk så vi den to gange indenfor en uge, og det var positivt. Og det blev kun bedre, da vi fandt ud af, at vi kunne købe den med mindre jord, fortæller de.

Lindegårdens bygningssæt var godt velholdt og besætningen var godt passet. Og så trak det op, at der ikke er langt til Tarm, hvor børnene kan gå i skole og få relationer.

Willemien og Frank Jan har fået rådgivning af Interfarms, som har speciale i at hjælpe hollandske landmænd med at købe landbrug i andre lande.

- De har hjulpet med meget og gør det

Fra Holland til Danmark

• Willemien Snijder og Frank Jan von Bostelen drev mælkeproduktion med 210 køer sammen med Willemiens forældre. I forbindelse med flytningen overdrog de deres ejerdel til forældrene, som skalerede produktionen ned.

• Så på landbrug i Sverige og i Danmark. Ledte efter et landbrug med 200 køer og en-to ansatte.

• Endte med at købe Lindegården med 370 køer og 152 hektar og yderligere 100 hektar i forpagtning af sælger. Har forkøbsret på yderligere jord, som sælger beholdt.

• Willemien har ansvar for køer og kontor, imens Frank Jan tager sig af teknik og markbrug.

fortsat. Vi fik en fornuftig finansering, fordi vi bød opgaven ud til tre banker, fortæller parret, som ikke kendte til realkredit, før de kom til landet. Nu ser de frem til at integrere sig og lære det danske sprog og optimere bedriften.

- Det vigtige bliver familien som omdrejningspunkt. Vi er ikke taget hertil for at få 1.000 køer, siger Willemien Snijder.

Kvæggård i Midtog Østjylland

For særdeles solid køber, søger vi mælkeproduktion med ca. 300-600 køer og harmonerende jordtilliggende. Ejendommen skal være beliggende i det Midtog Østjyske område, og være med rationelle arbejdsgange og vedligeholdelsesmæssigstand til fortsat mælkeproduktion.

Mælkeproduktion i Danmark

For ambitiøs Hollandsk familie, søges veldrevet landbrugsbedrift i Danmark. Ejendommen skal være en udviklingsbedrift, med velfungerende og vedligeholdt produktionsapparat, med kapacitet til minimum 400 køer.

Videbæk Landbrug
Side 4

Udpluk af vores emner Til Salg

Kvæg-/Planteavlsejendom

Gammeltoftvej 30 og Hjulsagervej 21

6854 Henne

Landbrugsbedrift beliggende mellem Outrup og Henne bestående af to landbrugsejendomme med bygninger samt en tredje alene som jord. Jordarealerne udgør samlet 148,8 ha, og er generelt godt sammenhængende til effektiv agerjords drift. Gammeltoftvej 30 er en oprindelig malkekvægsejendom, hvor stalde nu er indrettet til kviehotel med plads til ca. 260 kvier.

Kontantpris: 27.000.000 Grund: 148 ha

Sagsnr.: 692010247

Kvægejendom

Tulvej 5, Bøgesø

4700 Næstved

”Nordgaarden” er en moderne malkekvægsbedrift beliggende på Sydsjælland i let kuperet område ca. 10 km. fra Næstved mod Tappernøje. Driften omfatter ca. 240 malkekøer, primært SDM, hvor højdrægtige kvier løbende indkøbes. Levering til Arla og lavt celletal. Ejet jordareal udgør 111 ha hvoraf de ca. 101 ha er dyrkbar agerjord, der drives med grovfoder.

Kontantpris: 25.000.000 Grund: 111 ha

Sagsnr.: 69209560

Diskretionssalg

Økologisk malkekvægsbedrift

Østergårdevej 16, Lyne 6880 Tarm

”Højbo” er en harmonisk økologisk malkekvægsbedrift med et samlet jordareal på 92,1 ha, beliggende ved Lyne i Sydvestjylland. Driften består af mælkeproduktion fra 120 højtydende SDM køer samt økologisk markbrug. En god og sund bedrift hvor der er fokus på stærke dyr, rationelle arbejdsgange og god økonomi. En bedrift hvor der i miljøgodkendelsen er tilladelse til udvidelse.

Kontantpris: 20.500.000 Grund: 92 ha

Sagsnr.: 69209694

Planteavls-/Hesteejendom

Rolighedsvej 22 7182 Bredsten

Pænt beliggende planteavls-/hesteejendom på ca. 80 ha jord, hvoraf ca.75 ha er god agerjord med EU tilskud og vanding. Jorden er velbeliggende omkring ejendommen. Arealerne er grov sandet jord med gode flade marker. Der er et godt og stærkt rødstensstuehus fra 1938 med senere moderniseringer. Udbygningerne består af en stor løsdriftsstald på 2004 m² samt diverse ældre stalde.

Kontantpris: 15.000.000 Grund: 79 ha

Sagsnr.: 69210178

Malkekvægsbedrift

Vestmorsvej 87, Ejstrup

7970 Redsted M

Malkekvægsbedrift beliggende på Mors med ca. 400 årskøer med fuldt opdræt og 302 ha. matrikulær solid lerjord. Ejendommene er naturskønt beliggende på den vestlige del af øen Mors. Bedriften består af 4 ejendomme, hvoraf der er animalsk produktion på de to af ejendommene. Jorden er på i alt 302,4 ha matrikulært areal heraf er de 252,65 ha dyrkbar agerjord.

Kontantpris: 70.000.000 Grund: 302 ha

Sagsnr.: 69209335

Fritidslandbrug

Tremhusevej 6, Hvejsel

7300 Jelling

Et rigtigt fritidslandbrug beliggende ved Hvejsel – Jelling med jordareal på 17,4 ha, og plads til kødkvæg/husdyrhold, og store stålbuehaller til liberalt erhverv. Godt jordtilliggende rundt om ejendommen i store flade marker. Jordarealerne er god lerblandet jord med i alt ca. 16 ha dyrkbare, hvoraf den ene mark alene er på 10 ha. Vandingsanlæg etableret.

Kontantpris: 5.300.000 Grund: 17 ha

Sagsnr.: 69210195

Står du med en ejendom, der ikke skal offentligt til salg? Mange kunder foretrækker diskrete salgsløsninger, og årsagerne hertil er talrige. Genkender du dig selv i nogen af de følgende punkter, kan et diskretionssalg være den ideelle løsning for dig:

• Diskretion er vigtig for dig for at skærme dine medarbejdere og samarbejdspartnere mod bekymringer.

• Du foretrækker, at dit salg forbliver en hemmelighed for offentligheden for at bevare ejendoms- eller virksomhedens fortrolighed.

• Du har brug for fleksibilitet i forbindelse med tidspunktet for ejendomsoverdragelse.

• Du ønsker, at vi hjælper med at tilpasse salgsprocessen, så du har kontrol over både tempo og retning, så du er sikker på at salget sker efter dine præmisser.

Videbæk Landbrug
Side 5

Artikel fra Vejle Amts Folkeblad

Tidligere borgmester Arne Sigtenbjerggaard har fået til opgave at sælge fem ejendomme, der hørte under Blue Hors. Det er en stor, men spændende opgave, mener han

Blue Hors er fortid i Randbøl

Af Vibeke Frost Nissen, Vejle Amts Folkeblad

I mere end 30 år har Legofamilien med Kjeld Kirk Kristiansen i spidsen drevet det kendte hestesportscenter Blue Hors i Randbøl. I efteråret meddelte familien, at den havde besluttet at skære kraftigt ned og samle alle aktiviteter på Fyn, hvor familien også driver Stutteri Ask.

1. april overtog familien Obel og tidligere landstræner indenfor dressur Dennis Fisker hele ridecentret, staldene og en del af jorden. Deres plan er at etablere et dressurakademi, som får navnet Randbøl Dressage Academy.

Nu er de dele, som familien Obel og Dennis Fisker ikke har overtaget, til salg. Det drejer sig om i alt fem ejendomme, hvor en del af Blue Hors’ medarbejdere har boet.

Det er Vejles tidligere borgmester Arne Sigtenbjerggaard, som skal finde købere til de fem ejendomme. Han er landsbrugskonsulent

Griseejendomme

Vi søger

Smågriseproduktion i Nordvestjylland og Midtjylland

For køber med stor driftsledererfaring og god egenkapital, søges smågriseproduktion med minimum 800 søer og 30 kg. produktion. Bedriften skal gerne være beliggende i Nordvest- eller Midtjylland. Jordtilliggende behøver ikke være harmonisk, men der skal være mulighed for gylleafsætning.

for ejendomsmæglerforretningen EDC Videbæk, og han kalder det en spændende opgave.

- Det er ikke hver dag, man får fem ejendomme i det område til salg på en gang. Det er en stor opgave, som jeg er rigtig glad for at have fået, siger han.

’Tingene er bare i orden’ De fem ejendomme er alle pænt vedligeholdte og klar til overtagelse.

- De ser alle rigtig godt ud - der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Sådan er det, når de har været ejet af Kirk-familien. Det er en fornøjelse at have med sådan noget at gøre, hvor tingene bare er i orden. Det giver også en vis tryghed for dem, der køber de ejendomme, forklarer Arne Sigtenbjerggaard.

Til alle fem ejendomme hører der jord.

- Den ene ejendom hører der hele 80 hektar jord til, og der er græs på det hele. De andre fire ejendomme er der mellem to og 11-12 hektar jord til, oplyser han.

- Det er ejendomme, der egner sig godt til folk, der gerne vil bo på landet og have nogle dyr. Det behøver ikke nødvendigvis være heste - der er mange muligheder. Og så ligger de alle enormt naturskønt med bakker og skov. Jeg tror, det er nogle attraktive ejendomme, siger Arne Sigtenbjerggaard.

Det koster de

Den billigste af de fem ejendomme koster en million kroner, mens den dyreste udbydes til 15 millioner kroner, oplyser han.

Større griseproduktion i hele Danmark

For dansk køber med særdeles god egenkapital, og driftsledererfaring fra både Danmark og udlandet, søges en smågriseproduktion med minimum 1000 søer. Fokus er den rigtige bedrift beliggende i hele Danmark.

Planteavlsejendom i Midt-/Vestjylland

For ung familie med god egenkapital, søges planteavlsgård på 50-100 ha jord og mulighed for dyrkning af specialafgrøder, og med plads til et godt familieliv.

Videbæk Landbrug Side 6
Arne Sigtenbjerggaard, EDC Videbæk. Blue Hors har forladt Randbøl, og det betyder, at fem ejendomme, der husede hestesportscentrets ansatte, er til salg.

Stærkt stigende efterspørgsel på landbrugsjord

- Den gode økonomi i landbruget har øget efterspørgslen på landbrugsjord og landbrugsejendomme. Da udbuddet af ejendomme samtidig er blevet mindre, har det betydet, at priserne er steget kraftigt, siger ejendomsmægler Morten Hindkjær, EDC Videbæk.

Af journalist Henning Laen Sørensen

Der er blevet flere interesserede købere af landbrugsjord og landbrugsejendomme. F.eks. er større industrivirksomheder interesserede i at opkøbe landbrugsjord for at forbedre deres CO2 regnskab ved skovrejsning og som en langtidsinvestering med det formål at sikre byggematerialer i fremtiden.

- Vi oplever også energiselskaber, der gerne vil købe landbrugsjord for at opføre solpaneler og vindmøller. Her er der ofte tale om optionsaftaler, fortæller ejendomsmægler Morten Hindkjær, EDC Videbæk, og fortsætter: - Vi møder utroligt mange landmænd, der har tegnet en optionsaftale på leje- eller salgsvilkår, hvis et projekt bliver realiseret. Det er nærmest et rent cowboyland. Samtidig er det dog en meget lille andel af projekterne, der rent faktisk bliver til noget.

Pengestærke investorer

Der ses også stigende interesse fra pengestærke investorer, der opkøber jord som en pengeanbringelse. Investorerne udlejer typisk derefter jord og bygninger. Det ses også, at investorerne er med til at få unge landmænd i gang, da det i dag for de unge kan være svært at spare nok op til selv at købe en landbrugsejendom.

Der er også en tendens til, at stadig flere af de rigeste og største erhvervsfolk landet over opkøber landbrugsjord personligt.

Energiselskaber vil gerne opkøbe landbrugsjord for at opføre solpaneler og vindmøller, ofte som optionsaftaler.

Naturstyrelsen opkøber jord

- Naturstyrelsen køber nu jord landet over til lavbunds- og naturprojekter. Her er der ofte også tale om yderligere opkøb til jordfordelingsprojekter, siger Morten Hindkjær.

Priserne på landbrugsjord og landbrugsejendomme er steget mellem 25 og 50 procent inden for det seneste halvandet til to år

Der tales ofte om, at der fortsat er mange, der flytter fra landet ind til de større bysamfund. Det ses dog også nu i stigende omfang, at mange i byerne har fundet ud af, at der er dejligt ude på landet.

- Det startede i forbindelse med Corona, hvor mange blev trætte af at sidde i deres lejlighed. Men tendensen er forsat efter Corona. Mange vil gerne ud at dyrke deres egne grønsager og nyde den friske luft, siger Morten Hindkjær.

Stigende priser på jord

Priserne på landbrugsjord og landbrugsejendomme er steget mellem 25 og 50 procent inden for det seneste halvandet år.

- Priserne på landbrugsjord og landbrugsejendomme svinger meget lokalt. Prisen afhænger f.eks. af jordtypen og hvor store arealer, der er tale om. Men efterspørgslen er steget rigtig meget, siger Morten Hindkjær.

Videbæk Landbrug
Side 7

Vi sælger ejendomme over hele landet

Vi vurderer alle typer af landbrugsejendomme i hele landet.

Vores professionelle mæglerteam vurderer altid ud fra gældende lovgivning og markedssituation. Overvejer du at sælge nu, og vil du gerne kende værdien af din ejendom?

Kontakt os i dag og få et uforpligtende møde. Vi gør os umage for at sikre, at salget af din ejendom bliver en tryg og god oplevelse.

Hvem ved? Måske er din ejendom mere værd, end du tror.

Dette får du med et salgstjek/salgsvurdering:

• Et uforpligtende besøg på din ejendom

• En grundig vurdering af din ejendoms værdi

• Konkrete råd til, hvordan du gør din ejendom salgsklar

• Orientering om landbrugsmarkedet her og nu

• Overblik over omkostninger ved salg

Der er altid fuld diskretion når vi kommer forbi.

EDC Videbæk Landbrug og Lystejendomme Bredgade 39, 6920 Videbæk ditlanbrug.dk Tlf. 97 17 12 99

Vores telefoner er altid åbne, og vi rådgiver og vejleder dig gennem hele salgsprocessen - når du har tid.

Videbæk Landbrug AGERKROGVEJ 9 6862 TISTRUP Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE Med vores
har vi måske allerede
Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 LYNGBRO 26 7900 NYKØBING M Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 HOLMSLØKKEVEJ 6 8620 KJELLERUP Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE Med vores omfattende har vi måske allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 NØRREMARKSVEJ 13 7870 ROSLEV har vi måske allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 BJØRNKÆRVEJ 13 7830 VINDERUP Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE Med vores omfattende har vi måske allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299
omfattende
ejendom.
HODSAGERVEJ 18 7500 HOLSTEBRO Videbæk Landbrug Ejendomsmægler, Valuar MDE Med vores omfattende har vi måske allerede ejendom. Veldreven kvæggård med og  47 ha ejet jord. Staldanlægget er tømt og kan bla. anvendes som kviehotel.  Jordarealerne ligger ved bygningerne, hvoraf de ca. 44 er agerjord. Til salg Kvæggård Kæret 2 Vedersø 6990 Ulfborg Sagsnr: 69206499 Kontantpris 7.950.000 kr. Grund 47,695 ha Kontakt 97171299 G SOLGT "Elmely" er en meget velholdt  landbrugsejendom og centralt beliggende ved Søst mellem Rødekro og Åbenrå i kort afstand til motorvej. Ejendommen består af både jordarealer til landbrugsformål, godt og moderniseret stuehus mm. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Søst Bygade 25 Søst 6230 Rødekro Sagsnr: 69206824 Kontantpris 6.800.000 kr. Grund 35,667 ha Kontakt 97171299 C SOLGT Arealerne er beliggende langs Herningvej mellem Sdr. Omme og Skarrild den nordlige del af Billund Kommune. Matriklerne vil i forbindelse med handel, af sælger blive udstykket fra moderejendommen. Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Del 2 af Herningvej 105 Bøvl 7260 Sønder Omme Sagsnr: 69206857 Kontantpris 1.000 kr. Grund 25,355 ha Kontakt 97171299 SOLGT Planteavls-/slagtesvinegård og resten i flotte rekreative er beliggende ca. 5 en øko-godkendt verandastald Til salg Planteavlsgårde/Landbrugsjord Idomlundvej 12 7500 Holstebro Sagsnr: 69205567 Malkekvægsbedrift med Mælkeproduktion med kvieopdræt.Bedriften Til salg Kvæggård Rørbækvej 4 Studsgård 7400 Herning Sagsnr: 69206314 Malkekvægsbedrift med og et samlet jordtilliggende stk. kvieopdræt. Ejendommen Til salg Kvæggård Isbjerg Møllevej 115 6800 Varde Sagsnr: 69204644 EDC Jernbanegade 7330 97180088 EDC Ølgod Ejendomskontor Torvegade 6 6870 Ølgod 75246622 EDC Holstebro Lavhedevej 54 7500 Holstebro 97411500 EDC Videbæk Bredgade 39 6920 Videbæk 97171299 Poul Erik Nielsen tlf. 2014 8299 Jan Vistisen tlf. 2176 4662 Morten Hindkjær tlf. 6115 3579 Arne Sigtenbjerggaard tlf. 2713 1501

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.