Page 1

Математика - мала матура - Основни ниво - Алгебра 1. Реши једначине: 2(x + 3) = 0 x= _______________ 24 · x = 6 x= _______________ 2. Повежи једначине са одговарајућим решењима. •

0,2 + х = 0,8

4

0,2 - х = 0,8

-0,6

0,2 ∙ х = 0,8

0,6

0,2 : х = 0,8

0,25

3. Реши једначину. 0,5 - х = 0,05 х= _______________ 4. Израчунај вредност израза. 3¹ + 3² + 3³ + 3⁴ = _______________ 5. Oбележите једнакост која није тачна. o 2⁴ : 2 = 8 o 2⁴ · 2 = 32 o 2⁴ – 2³ = 2 o 2⁴ + 2³ = 24 6. Вредност израза (2¹ ⁰ ⁰ ⁶)² је: o 2¹⁰⁰⁸

1


o 2¹⁰⁰⁴ o 2²⁰¹² o 1006 7. Ако је А = -2а² и В = 5а² израчунај: А + В = _______________ А - В = _______________ 8. Упрости изразе. а) 17 - 2x + 13 + 5x = б) 2x² - 2x · 5x = 9. Испитај тачност следећих једнакости: −5a − (−7a) = −12a

T

Н

7a∙(−5a) = −35a

T

Н

5a∙(−7a) = −35a²

T

Н

−5a + (−7a) = −12a

T

Н

10. Дат је моном 3x². Који се моном добија када се: a) датом моному дода моном −7x²

b) од датог монома одузме моном −3x² .

11. Среди следеће изразе: 5x³ + 7x³ = 9x² - 4x² = 2x · 3x² = 12. За које x je вредност функције y = −x + 4 једнака нули? 2


a) 8 b) 6 c) 4 d) 2 13. Вредност функције y = −⅓x + ½ за x = 2 је: a) -1/3 b) -1/5 c) -1/6 d) -7/6 14. Повежи сваки узраз са одговарајућом вредношћу. •

(–2)³ – 3²

8

(–1)³ · (–2)³

4

5³ · 2³

1000

8² : 4²

72

2³ · 3²

-17

15. Дата је функција y = ⅓x + 2. Колика је вредност функције за x = −3? у= ___________________

3

matematika za zavrsni ispit  

matematika, zavrsni ispit, algebra, osnovni nivo

matematika za zavrsni ispit  

matematika, zavrsni ispit, algebra, osnovni nivo

Advertisement