Page 1

annonseBilag

Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen www.maritimebergen.no

Fra verden til Bergen

Bill.mrk: Næring søker kvinne Jobber for å beholde norske sjøfolk

Store miljøvisjoner

Miljøtiltak i maritim næring


Norske rederier har et stort miljøfokus. derfor vil aNtall skip, med Naturgass som drivstoff, øke sterkt fram mot 2020. vi gjør NaturgasseN tilgjeNgelig!

du fiNNer mer om fordeleNe ved bruk av Naturgass her: gasNor.No


Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen www.maritimebergen.no

Grønn bølge i maritim næring Innhold

4 /

8/

Bergen er Norges skipsfartshovedstad både når det gjelder antall skip og størst tonnasje registrert i Skipsregistrene. Byen har en komplett, maritim klynge som tilbyr alle tjenester i den maritime verdikjeden, og Bergen har en stor flåte, sterke rederier, verft som bygger spesialiserte skip og ledende tjeneste- og utstyrsprodusenter med unike produkter.

Sjøveien er fremtiden

Store miljøvisjoner

Foreslår store rederier og bedre konkurransevilkår

17/

Banebrytende miljøsatsning

23 /

Miljøvennlig kamp mot biokorrosjon

27 /

Taler Vestlandets sak i EU

28 /

Verdensledende selskaper, spisskompetanse og kvalitet

30 /

Jobber for å beholde norske sjøfolk

32 /

Muligheter i krisetid

38 /

Suksess i internasjonal målestokk

11 /

Globale klimautfordringer gir nye premisser for internasjonalt næringsliv. Maritimt Forum Bergensregionen jobber for økt miljøstrategisk tankegang i vår maritime klynge – og vi er stolte over den grønne bølgen som skyller innover mange av våre maritime bedrifter. Med tilhørighet i landets fremste maritime by er det viktig at miljøfokuset står sentralt hos bedriftene i Norges største kompetansebaserte næring. Maritimt Forum Bergensregionen ønsker derfor gjennom årets maritime avis å synliggjøre noen av de spennende og innovative tiltakene som skjer.

Etter Buisness Region Bergen (BRB) nylig gjennomførte en totalkartlegging av næringen, kan vi også sette nøyaktige tall på vår maritime klynge. Og vi er stolte over å presentere næringens betydning. Det maritime er en av de få næringene hvor Norge virkelig hevder seg i verdenstoppen. Med over 1400 bedrifter, 21.000 sysselsatte og en omsetning på over 97 milliarder i Hordaland, så har vi i stor grad befestet denne posisjonen på grunn av det maritime miljøet i regionen. Det stilles stadig spørsmål om hva vi skal leve at når oljen tar slutt? 90 prosent av all varetransport går sjøveien, og volumet øker. Sjøtransport er den mest miljøvennlige transportformen, og Norge hevder seg på sjøen. Vår kompetansebaserte maritime næring har en fremtid – denne næringen skal vi også leve av fremover. Vårt konkurransefortrinn er kompetanse og kvalitet, og vi hevder oss i verdenstoppen på grunn av at vi gjennom stadig utvikling ligger et lite skritt foran våre konkurrenter. Stadig strengere miljøkrav kan være et fortrinn for norsk maritim næring. Derfor er miljøtiltak – både teknologiutvikling, engasjement og samarbeidsprosjekt - for virkelig sette miljø og klima på dagsorden så viktig.

Susanne Rislå Andersen Daglig leder Maritimt Forum Bergensregionen

Maritim er utgitt av Maritimt Forum Bergensregionen. Telefon: 55 55 39 30 / 99 57 49 46 E-post: susanne.andersen@maritimt-forum.no www.maritimebergen.no Ansvarlige redaktør: Susanne Rislå Andersen Forsidebilde: Maritime Photo (Bergen Group) Trykk: MediaTrykk Opplag: 108 000

Idé og utforming: Cox Prosjektleder: Ina-Cristine Helljesen, Cox Salgssjef: Alice Ringkjøb, Cox

Om Maritimt Forum Bergensregionen: Maritimt Forum Bergensregionen (MFB) er en nettverksorganisasjon som representerer hele den maritime næringsklyngen i bergensregionen. MFB skal være en aktiv pådriver for å synliggjøre, fremme og videreutvikle maritim næring. Organisasjonen arbeider for fellesutfordringene til næringen, som blant annet nærings- og kompetanseutvikling, synliggjøring, myndighetskontakt, omdømmearbeid og nettverksbygging. MFB har 115 - 130 medlemmer i nettverket. Ønsker du mer informasjon om medlemsskap og Maritimt Forum Bergensregionen. Se www.maritimebergen.no eller ta kontakt med Susanne Rislå Andersen: susanne.andersen@maritimt-forum.no


4 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

– Sjøveien er fremtiden Veitransport koster samfunnet fire ganger så mye som sjøtransport. Likevel ruller stadig flere trailere gjennom Europa med gods. Regjeringen forsikrer at nærskipsfart skal prioriteres i fremtiden. Tekst: Per Lindberg Foto: NCL

Regnestykket viser de totale samfunnsmessige kostnadene ved å frakte varer med trailer eller skip. Her er den miljømessige kostnaden, trafikkostnaden og utgiftene ved både å bygge og drive en vei vektlagt. – Fra år 2000 til 2020 regner vi med at veitransporten i Europa vil stige med 50 prosent, sier Hans Kristian Haram i Shortsea Promotion Centre i Oslo.

-Båt er billigst Han og hans organisasjon arbeider for å få mer varer skipet med båt. Det er nemlig et politisk ønske i både EU og Norge å få transporten til å gå fra landeveien over på skip. Den økende trailertrafikken skaper både køer og skader miljøet mer enn det skipene gjør. I syv år har Shortsea arbeidet aktivt for å få flere til å bruke skip når de transporterer varer og gods. Målgruppen deres er styrende myndigheter og mellom 3000 og 5000 transport- og logistikksjefer landet rundt. Organisasjonen er representert i andre europeiske land og arbeider

også opp mot myndighetene og logistikk-kundene. -Hvorfor er det så vanskelig å få mer varer levert med skip hvis det er billigere enn trailerne? – Pris, transporttid og regularitet er de viktigste faktorene når kundene avgjør hvilke transportmidler de skal benytte seg av. Dersom du skal frakte gods fra Oslo til Bergen, er skipsveien lite konkurransedyktig, men mellom norskekysten og England er sjøveien svært effektiv. Jo lenger avstanden er, jo mer konkurransedyktig er det å transportere gods med skip, sier Hans Kristian Haram. – I konkurranseflaten mellom trailer og båt, er det mellom 10 og 30 prosent rimeligere å bruke sjøveien. Det er dette budskapet vi må få frem. Vi ser at kundene først og fremst tenker kostnader når de bestemmer seg for hvem som skal transportere godset. Det er besparelser for kundene med sjøtransport som er avgjørende, ikke hensynet til miljøet og de samfunnsmessige konsekvensene, fortsetter Haram.

www.maritimebergen.no

Må bli fleksible Skal en vare fraktes mer enn 5001000 kilometer, trekker Haram frem skipet som den beste løsningen kostnadsmessig. Likevel velger mange av kundene trailer. Han mener derfor rederiene må bli mer fleksible ved å skreddersy transporttilbud som passer den enkelte kunden. Haram trekker frem Europris. Billigvarekjeden har for eksempel ikke eget lager, men bruker havner i Norge som lager for sine varer. Her står de før de fraktes ut i butikkene. – En slik løsning krever mer planlegging, men Europris sparer også lagerkostnader, understreker Haram. Flere rederier tilbyr importkunder containere direktelevert til en havn nær bestemmelsesstedet. På den måten unngår man dyr omlastning sentralt i Europa eller i Oslo. De frister også kundene med å levere lasten direkte til døren hos kunden, slik at kundene unngår arbeidet med


5

“ å få containeren fra havnen til det endelige bestemmelsesstedet. Det er en ulempe for flere kunder at containere på 40 fot tar noe mindre last enn det som er vanlig hos de konkurrerende trailerne. Derfor har flere rederier tatt i bruk 45 fot lange containere, slik at bilens fortrinn utjevnes. Bilens markedsandel er økende. Store mengder varer lastes om på Alnabru i Oslo. Deretter distribueres denne lasten rundt til de ulike mottakerne landet rundt. Hans Kristian Haram peker på at det er ønskelig å få lasten fra Europa til Vestlandet og kysten nordover direkte levert med båt. – Da sparer vi veinettet, sier Haram.

Lik konkurranse Haram kommer også med en henstilling til både norske og europeiske myndigheter. Konkurransebetingelsene mellom skip og trailer må utjevnes. Han peker på at rederiene pålegges havneavgifter, vareavgifter, kystgebyr,

losberedskapsgebyr, losingsgebyr, NOx-avgift, sikkerhetsavgift, anløpsavgift, kaiavgift, tonnasjeavgift, sikringsgebyr og avfallsgebyr, mens trailerne stort sett kan kjøre fritt både nordover og sørover.

Terrortrussel I tillegg er det den voldsomme papirmøllen som rederiene opplever verden over. Spesielt etter at kampen mot terror tiltok, er byråkratiet blitt merkbart for rederiene og skipsagentene. Haram mener denne kostnaden er skjøvet over på bransjen. – Det er ingen tvil om at dokumentasjonskravet på hva som fraktes er blitt strengere de ti siste årene.Vi forstår at det må være kontroll, men det blir konkurransevridende når lastebilen kan kjøre direkte fra Norge til Spania uten å bli forstyrret. Båten bruker tid og penger i hver havn den går inn i. Dette bidrar til at bilen får et konkurransefortrinn, sier Haram. Bransjen ønsker flere standardiserte meldinger mellom aktørene som kan redusere papirmøllen. Haram

En slik løsning krever mer planlegging, men Europris sparer også lagerkostnader”

får tilbakemeldinger fra flere som mener at myndighetene arbeider for sakte med etablering av forenklede meldingsrutiner. Han er sikker på at det blir viktig å øke bruken av skip som går dit kundene er. Da blir det vanskeligere for traileren å konkurrere med båten. Dette betinger at anløpskostnadene reduseres i havner med liten last. – Sjøtransport krever bedre planlegging, men fordelene er så mange, sier Haram og kommer med argumentene på løpende bånd: – Nærsjøfrakt er nyttig, prisgunstig, enkelt og miljøvennlig. Servicen er god, det samme er logistikken, og transporttiden er akseptabel når man planlegger for det.

Miljøhensynet veier tungt – Dette er et prioritert område for regjeringen. Det er viktig at vi får vekst i nærsjøfarten, sier Rikke Lind, satsesekretær i Nærings- og handelsdepartementet.

www.maritimebergen.no

Hun påpeker at det er mer miljøvennlig å frakte gods med skip fremfor å bruke trailere på veien. – Hensynet til miljøet er svært viktig, men det er også vesentlig for landet vårt at nærskipsfarten ekspanderer. Det stimulerer jo til økt aktivitet langs kysten vår, noe som er av betydning for Norge som har en lang kyst, sier Lind. I 2007 la regjeringen frem ”Stø kurs”, en strategiplan for miljøvennlig vekst i de maritime næringer. Her heter det at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon og levere de mest innovative og miljøvennlige løsningene for fremtiden. – Vi bevilget blant annet 252 millioner kroner til forskning-, innovasjon og kompetansetiltak. Nettolønnsordningen ble videreført, og vi innførte en rederiskattordning etter europeisk modell, sier Lind. Hun forsikrer at nærskipsfarten er et prioritert område for regjeringen også i fremtiden.


design by maritimecolours.no

6 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

SPECiAlizEd qUAliTy vESSElS FOR hARSh ENviRONMENTS

SAFE

With more than 70 years experience, our company’s innovative business strategy draws on a long heritage of supplying specialized quality design and vessels within our niche segments for all regions of the world.

Because we care

COMPETENT

Experience, training and continuity

ice Research & Support

SUPPORT

Offshore Subsea

Joint efforts for common goals

Marine Seismic

www.gcrieber-shipping.no

The world’s leading international pure-play geophysical company CGGVeritas is the world’s leading international pure-play geophysical company delivering a wide range of technologies, services and equipment through Sercel, to its broad base of customers mainly throughout the global oil and gas industry. CGGVeritas, across all facets of exploration and development, is committed to Norway offering industryleading seismic capabilities on key areas of focus. Key to our commitment and focus on Norway are the state-of-the-art processing centers in Stavanger and Oslo with specialized expertise in 4D inversion and multicomponent depth imaging.

Marine CGGVeritas has the world’s largest and most versatile seismic fleet. This gives our clients unrivalled access to high-end vessels with a variety of towing configurations to suit their requirements. With an ongoing program of fleet investment and renewal, the fleet is continually being upgraded with the latest technology.

In July 2010, the first of our X-BOW vessels, the Oceanic Vega, was delivered.

Processing & Imaging CGGVeritas is the benchmark for data processing. Through unique technical innovation combined with expertise and experience, CGGVeritas is positioned as the industry leader in advanced imaging.

Contact: CGGVeritas Services (Norway) AS Carl Konows Gate 34, N-5162 Laksevåg, Bergen, Norway Tel: +47 56 11 31 00

10A-CC-390-V1 The worlds leading.indd 1

Seabed Seismic Services Across CGGVeritas, our focus and expertise in seabed seismic data acquisition are based in Bergen. Here projects from around the world, ranging from retrievable Ocean Bottom Cable (OBC) to permanent reservoir monitoring, are coordinated. Trilobit OBC node deployment.

Data Library Offshore Norway, CGGVeritas has multi-client 2D and 3D surveys in some of the country’s key acreage. High-quality acquisition and unrivalled processing capabilities combine with prime locations to provide our clients with the optimum tools for unlocking Norway’s vast potential.

CGGVeritas Services (Norway) AS O.H. Bangs vei 70, N-1323 Høvik, Oslo, Norway Tel: +47 67 11 65 00

cggveritas.com

30/09/2010 15:08:13


7

ANNONSE

Satser på Vestlandet – Det er et kjent fenomen at maritim industri opererer med egne sykluser for opp- og nedgangstider. Derfor er vi som jobber i bransjen vant til å tenke langsiktig når vi finansierer nye prosjekter, sier Eirik Fausa, banksjef i Sparebanken Vest.

klart seg godt igjennom krisen. – Med Asia og da særlig Kina i spissen er store deler av verdensøkonomien på vei opp igjen, sier Fausa. I kjølevannet av den økonomiske nedgangen er det likevel mange rederier og verft som har det tøft økonomisk. – Langt de fleste norske banker har til nå vist stor grad av tolvmodighet og løsningsvilje gjennom nedgangen. Jeg håper dette vil fortsette i tiden fremover, forklarer Fausa.

Sparebanken Vest har lang erfaring fra arbeid innen shipping og maritim industri. Sakte men sikkert har banken bygget opp en solid portefølje av bedrifter langs Vestlandskysten.

Nye fraktefartøy Som en engasjert aktør i markedet, er Sparebanken Vest alltid på utkikk etter å finansiere nye og mer miljøvennlige løsninger. Ettersom utviklingen i vindmøllebransjen framover er både spennende og framtidsrettet, har banken nå inngått et samarbeid med et

Global oppgang

vestlandets positive økonomiske utvikling. I 2010 utgjør bankens shipping portefølje vel 4,5 milliarder kroner. – I dag har Sparebanken Vest en vel balansert shipping portefølje hvor offshore utgjør det største segmentet tett fulgt av tank- og tørrlast. Samlet utgjør disse tre segmentene 80 prosent av vår portefølje, meddeler Fausa.

Sparebanken Vest har derfor nylig bidratt til å finansiere flere skip av denne typen son både er utviklet og skal bygges her på vestlandet.

Gjennom profesjonell bankdrift skal banken være en drivkraft i utvikling av samfunns- og næringsliv i sine næromgivelser på Vestlandet. For et par år siden ekspanderte banken inn i Rogaland, og Fausa forteller at banken har blitt godt mottatt av den lokale shippingnæringen og har fått godt fotfeste i området.

Vekst i vest På tross av nedgangstider har shipping-porteføljen til Sparebanken Vest fortsatt å vokse. I følge Fausa har bankens shipping portefølje mer en doblet seg siden 1997 i takt med bankens og

artgarden

I 2009 spådde analytikere at bankene ville gå på en shippingsmell. Det har vist seg å ikke stemme. Markedet kom tilbake raskere enn forventet, og de fleste bankene har så langt

rederi som frakter personell til vindmølleparker. For å tilfredsstille kravene til sikkerhet, er det i dagens marked behov for spesialfartøy for å bringe servicepersonellet til og fra vindmøllene for vedlikehold. – Det finnes alltid spennende og lønnsomme prosjekter hos dyktige grundere. Kunsten er å identifisere dem for så å hjelpe dem i gang, sier Fausa.

ENERGI

TELEKOM

STRØMNETT

SIKRE DIN VIRKSOMHET MED INTERNASJONALT IP-VPN FRA BKK

BKK leverer nå IP-VPN-linjer til hele verden basert på fiber og MPLS-teknologi. Internasjonale IP-VPN-samband realiseres som dedikerte linjer for den enkelte kunde og rutes ikke over internett. BKK har kontroll over nettverket fra ende til ende og sikrer stabile og driftsikre tjenester. Internasjonalt IP-VPN fra BKK inngår i kundenes eksisterende nettverk med tradisjonell datakommunikasjon, IP-telefoni og videokonferanse over hele verden. Ta kontakt på telefon 55 12 90 00, på e-post: fiber@bkk.no eller les mer på bkk.no/telekom


8 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Store miljøvisjoner I 2007 vedtok styret i Norges Rederiforbund en nullutslippsvisjon til luft og sjø fra norsk skipsfart og offshore-entreprenører. Nå jobber forbundet mot et verdensomspennende nytt klimaregelverk. – Norge skal være den mest attraktive nasjonen for et miljørobust maritimt næringsliv, sier miljødirektør i Norges Rederiforbund, Hanna Lee Behrens. Tekst: Marius Solberg Anfinsen Foto: Nils Petter Dale

– Visjonen om nullutslipp skal være en ledestjerne og en målsetting om at vi skal tenke på implikasjoner for ytre miljø i arbeidet vi utfører. Fokus på miljø og konsekvenser av vår aktivitet har økt betraktelig de siste ti -15 årene, noe vi ser gjennom den generelle holdingen i næringen og i regelverksutviklingen. Naturen har gitt oss tilbakemeldinger på at

vi ikke kan drive på slik vi har gjort lenger. Det har vi tatt innover oss, sier Behrens.

Lønnsomt på sikt Økte miljøtiltak kan ha en initiell pris i kroner og øre, men Rederiforbundet mener dette vil lønne seg på sikt – og enkelte tiltak, blant annet på energieffektiviseringssiden bidrar til å redusere utgifter direkte. Behrens sier kontinuerlig forbedring er stikkordene. – Vi er av den oppfatning at det er de som leverer god sikkerhet, stabil leveranse og en god miljøprofil som vil være fremtidens vinnere i den internasjonale konkurransen. Dette er kommersielt gangbart på sikt og mer kostnadseffektivt enn å vente på et nytt regelverk. Forskning, utvikling og innovasjon er viktig for verdiskapningen både i Norge og globalt. Norge skal være den mest attraktive nasjonen for et miljørobust maritimt næringsliv, sier miljødirektøren, og henviser til norsk maritim næring sitt innspill til

forsknings- og innovasjonsstrategi presentert gjennom prosjektet Maritim21.

Jobber tett mot IMO Behrens forteller videre at det jobbes med å få på plass et internasjonalt klimaregelverk for all skipsfart. Da 70 prosent av alle skip er flagget under ikke-industriland-flagg vil et internasjonalt regelverk for alle skip, uavhengig av flagg, være avgjørende for et effektivt regelverk. For å få dette på plass jobber blant annet Norges Rederiforbund som en del av den norske delegasjonen tett opp mot FNs International Maritime Organization (IMO). – Arbeidet er utfordrende og kan ta tid, men det er viktig at vi får gjennomslag for hele skipsfarten. Det kan vi sikre ved å få et regelverk gjennom IMO. IMO jobber nå aktivt med dette og ventes å ha en plan klar i 2011. Tiltakene som diskuteres omfatter både tekniske og operasjonelle krav, samt utvikling av en markedsstyrt mekanisme.

EU legger også press på IMO for å få på plass det nye regelverket. Behrens forklarer at EU har angitt at dersom det ikke kommer en konkret, målbar plan til regelverk i 2011 vil unionen selv se seg nødt til å komme med et eget. – Men næringen er internasjonal og det er viktig med internasjonale regler i bunn. Vi har klare forventninger til at det kommer et regelverk i regi av IMO, sier Hanna Lee Behrens. Les mer om framtidens fokusområder for norsk maritim næring: www.maritim21.no.

Til å stole på under alle forhold?

Absolutt

Vårt mål er å sikre maksimal driftstid på alle typer fartøy. Alt vi leverer er designet for tilgjengelighet, sikkerthet og enkel bruk. Våre sertifiserte leveranser til store internasjonale shipping firma viser løsninger man kan stole på uten ubehagelige overraskelser. www.abb.com/motors&generators


9

Fakta: * Startet opp som Sartor Shipping i 1988 * Management for 25 skip, * Eierskap på 19 skip * 600 ansatte på sjø, * 40 i administrasjon * Omsetning nok 650 mill.

Sartor Offshore AS er en Sotrabasert leverandør av MRV- og PSV-fartøy til Offshoreindustrien, med 24 fartøy i drift først og fremst på norsk og britisk sektor av Nordsjøen. .

MRV-fartøyene tilbyr såpass varierte tjenester som Rescue, mellomlagring, tanker assist og brannberedskap (”FiFi”). I tillegg tilbyr konsernet også rene PSVer (Platform Supply Vessels), både fra virksomheten på Sotra, og fra gruppens kontorer i Aberdeen. Som et ledd i en pågående utvikling av flåten, har selskapet under bygging i Kina et fartøy som blir et foreløpig høydepunkt i det å ta i bruk den siste tilgjengelige teknologien. Fartøyet går inn i en 10-årskontrakt med Gaz de France Suez på det nyetablerte Gjøafeltet, og med blant annet avansert utstyr for undervannsinspeksjon av plattformskaft, er det lagt vekt på å bygge et såkalt grønt, dvs miljøvennlig fartøy. Selskapet har også bl.a. gjennomført NOx-reduserende ombygginger av 4 skip i selskapets flåte. Selskapet disponerer en arbeidsstyrke på 600, hvorav 400 er øvede Rescuemannskap, og denne kompetansen er et hovedaktivum. For å videreutvikle dette komparative fortrinnet, har Sartor Offshore også et langt og godt samarbeid med distriktets utdanningsinstitusjoner, med et klart mål om å rekruttere nøkkelpersonell gjennom lærlingeordningen. Fra 1. november flyttes Sotrakontoret fra Steinsland til nye lokaler på CCB, Ågotnes. Dermed er Sartor Offshores administrasjon bestående av 40 medarbeidere strategisk riktig plassert på CCB og i Aberdeen.

Norwegian Office Pb 24 5347 Kystbasen Ågotnes

|

FRENDE FORSIKRING

|

NORNE SECURITIES

|

KYTE NÆRINGSMEGLING

Reaktor Foto: Knut Egil Wang

EIENDOMSMEGLER VEST

Spiller det noen rolle at banken din kjenner den maritime industrien på Vestlandet? Er ikke alle banker temmelig like, med nesten like tjenester?

12 000 bedriftene som har valgt å skape verdier sammen med oss.

Vi mener at det finnes noen viktige forskjeller. Som det å ha bedriftsråd­ givere med god bransjekunnskap ved alle våre 63 kontorer i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane.

En del av dette arbeidet er å sette fokus på fremtidig næringsutvikling gjennom bransjetiltak, nettverks­ arrangement og fagkonferanser. Den viktige forskjellen er at Sparebanken Vest er en pådriver for vekst og utvikling i samfunns­ og næringslivet på Vestlandet. Vår satsing er

Våre lokale rådgivere ønsker å engasjere seg i utviklingen av de

regional, ikke internasjonal. Det gjør at vi kan være tettere på de viktige beslutningene. Vi er herfra. Det gjør en forskjell.


10 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Sea-Cargo

satser grønt Sea-Cargo har valgt LNG fra Risavika som drivstoff til sine nye Ro-Ro skip. Rederiet har gjennom sitt nybyggingsprogram satt et betydelig fokus på miljø de siste årene. Med LNG kontrakten i hånden, faller en av de siste brikkene i det nysatsende prosjektet på plass. Tekst: Ina-Cristine Helljesen

Administrerende direktør i Sea-Cargo mener LNG er fremtidens drivstoff for skip. – Olje vil bare bli dyrere og dyrere ettersom forekomstene og lagrene minker i årene fremover. Miljømessig er dessuten gass langt bedre enn olje, og med stadig sterkere miljøkrav er LNG åpenbart fremtidens grønne alternativ for den marine sektoren, sier Ole Sævild, administrerende direktør i Sea-Cargo.

De første av sitt slag Sea-Cargo, som er Norges største linjerederi for trafikk mellom Norge og EU, benytter nettopp Risavika som knutepunkt for all last til Vestlandet. De to nye skipene er under bygging ved Bharati Shipyard i India og skal leveres i andre halvdel av 2011. I følge Sea-Cargo dreier det seg om verdens første gassdrevne skip av denne typen.

– Det er et økende fokus på miljø i transportnæringen. Det er en kjensgjerning at skip brenner den dårligste oljen, og vi har jobbet lenge med å finne mer miljøvennlige tiltak, forklarer Sævild.

– Dyrt å være pioner For å finansiere det grønne prosjektet valgte Sea-Cargo å legge inn en søknad Næringslivets NOx-fond. Fondet som er stiftet av 14 samarbeidende næringsorganisasjoner, er et spleiselag der medlemsbedrifter kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. – Det koster å være pioner og gjøre noe som aldri har vært gjort før, sier Sævild som setter stor pris på fondet. – Det koster alltid mest å bygge den første båten, og det tar alltid noen år å opparbeide stordriftsfordeler, legger han til. I neste fase vil Bergensrederiet søke om økonomisk støtte for eksisterende skip for å få satt inn katalysator som renser avgassene i båtene. – Det kommer stadig strengere miljøkrav fra utlandet. I Norge ligger vi fremdeles litt etter, men som leverandør og miljøforekjemper i et internasjonalt marked, er det viktig at vi imøtekommer den miljømessige profilen som blir etterspurt, avslutter Sævild.

Worldwide Performance In order to perform better tomorrow, you need to evaluate today. But then you need online access to your essential business data now. Since 2002, Novo Consult has developed unique software for more efficient management in international commercial fleets. Now our software has proved its efficiency and reduced costs for nearly 1,000 ships owned by the world’s leading shipping companies. It’s been a success

That’s why has renewed its strategy and changed its name to the new international software company – COEX. So think about it Implementing software from COEX today results in better business performance at sea tomorrow.

ODIN HENRIKSSEN & SØNN AS MARITIM PARTNER SIDEN 1926 www.odinh.no

www.coex.no www.maritimebergen.no


Ønsker større rederier og bedre konkurransevilkår Sluttrapporten for miljøprosjektet NyFrakt, konkluderte i 2009 med at modernisering av gamle og investering i nye fraktfartøy kan gi betydelige miljøfordeler. Nå er neste fase i prosjektet å få utviklet attraktive finansieringsmodeller, som kan føre til en sterk fornyelse av flåten. Målet er 100 nye, miljøvennlige skip over en 5 års-periode. Tekst: Ina-Cristine Helljesen

– Nå kommer oppfølgingsprosjektet, NyFrakt II hvor vi målet er å realisere en flåtefornyelse. Målsetningen er å bygge 100 nye skip de neste fire til fem årene. En vesentlig del av realiseringen vil dreie seg om finansieringsmuligheter og –løsninger. Det er sendt prosjektsøknad til Innovasjon Norge, og vi regner med bred deltakelse fra medlemsrederier og aktuelle samarbeidspartnere, forteller Siri Hatland, administrerende direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening.

Foreslår strukturelle endringer Forslag til løsninger som gjør skipsfartsnæringen mer konkurransedyktig står også sentralt i NyFrakt II. Fraktefartøyenes Rederiforening teller i dag ca. 130 rederier og 280 skip. Over 60 prosent av rederiene er såkalte enbåtsrederier. – Det er en stor utfordring å drive nærskipsfart i dag, og en omstrukturering til større rederienheter med større finansiell styrke ville helt klart være en fordel, uttrykker Hatland. – Dersom flere rederier går sammen om å bygge en ny båt, er det mer gjennomførbart enn hvis et lite rederi skal gjør det alene, fortsetter hun.

Gjennom NyFrakt II vil man i tillegg til ulike finansieringsmodeller også undersøke mulige tilskuddsordninger. Et eksempel er grønne sertifikat, der forslaget er at CO2-avgiften blir innbetalt i et fond etter modell av NOx-fondet. Innføring av en vrakpantordning for fjerning av gammel tonnasje, vil også være et viktig element. – Skal vi lykkes med en reell fornyelse, må de gamle bort. Dette er viktig både for miljøet og konkurransen, uttrykker Hatland.

Skjev konkurranse Nærskipsfartsnæringen møter stor konkurranse. Både utenlandsk tonnasje med billigere arbeidskraft og rimelig landtransport byr på store utfordringer. – Kundene velger selvfølgelig det billigste transportalternativet, og med alle avgiftene skipsfarten belastes med taper vi kampen på tross av at sjøtransport er et mer miljøvennlig alternativ, sier Hatland. Sjøtransporten er belastet med bortimot 30 avgifter, noe som betyr høye kostnader og mye byråkrati. Hatland siterer funnene i NyFraktrapporten og sier at av hver transportkrone sitter bil og bane igjen med 70 øre til egen drift, mens båt bare sitter igjen med halvparten av dette, eller 35 øre. – Vi ønsker en harmonisering av avgiftsstrukturen som vil gi like konkurransevilkår, sier Hatland. – Fraktefarten på kysten opererer som lastebil på sjøen, men blir behandlet på samme måten som utenriksflåten. Norge er et land skapt for sjøtransport. Denne fordelen må vi utnytte langt bedre enn vi gjør i dag, avslutter hun.

Foto: Oddmund Lunde

Nytt skrogdesign kan gi 20 til 30 prosent drivstoffbesparelse. I tillegg vil gassdrift gi redusert NOx- og partikkelutslipp med 90 prosent og svovelutslipp elimineres. Dette er noen av hovedfunnene i miljøprosjektet NyFrakt, et omfattende forskningsprosjekt bredt sammensatt av 19 aktører i maritim næring, og initiert av Fraktefartøyenes Rederiforening.

www.maritimebergen.no

Foto: Ina-Cristine Helljesen

11


12 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Ny rengjøringsmetode gir

miljøgevinst

Et rent skrog forbruker mindre brennstoff og sparer miljøet med redusert utslipp. CleanHull AS i Rosendal har utviklet ny miljøvennlig rengjøringsmetode, den første av sitt slag. Tekst: Susanne Rislå Andersen Foto: CleanHull

I shipping er det kjent at et rent skrog reduserer drivstoffutgiftene. Regnestykket gir også stor miljøgevinst gjennom lavere utslipp av CO2 og NOX når forbruket av bunkersolje går ned. Lokal forurensing fra tradisjonell børsteteknikk har medført restriksjoner for rengjøring i havneområder, noe som har vanskeliggjort utføringen av vasking. CleanHull er med sin miljøvennlige rengjøringsmetode det første, og så langt det eneste, selskapet som har tillatelse til å rengjøre skipsskrog ved kai i Gøteborg, og i Algeciras, Spania.

Renere havn og skip CleanHulls nye teknologi og unike børsteløse rengjøringsmetode forurenser ikke havneområdet. Firmaet går nesten så langt at de lover et renere havnebasseng etter ferdigstilt jobb. For kundene vil det si at de unngår driftstopp når skipet kan rengjøres ved kai. Høytrykksvaskeren

– CleanROV - kan kjøres rundt hele skipet og jobber i alle posisjoner. Vaskemetoden er basert på vanntrykk som verken skader bunnstoffet eller forurenser området med bunnstoffrester. Faktisk har summen av CleanHull’s tjenester så positiv effekt på miljøet, at konseptet er blitt et forhåndsgodkjent Miljøtiltak som kvalifiserer for fradrag i rederienes Miljøfond. CleanHull ble etablert i 2001 på Notodden. Umoe Schat-Harding kjøpte konseptet i 2006 og startet kommersiell drift samme år. I dag er CleanHull AS etablert som eget firma med kontor i Rosendal. – Ideen var å rengjøre skip uten børster, som er forbudt i mange havner. I tillegg ville vi redusere risikoen for personskader ved å fjerne dykkerne fra rengjøringsoperasjonen, forteller salgsingeniør Terje Willumsen. Gjennom utdannelsen sin på

Bergen Tekniske Fagskole har han vært med å utvikle teknologien og forbedringen av utstyret er allerede implementert. Den nyutdannede ingeniøren er nå fast ansatt, og av de 15 ansatte har bedriften et dyktig team på ti ROV-operatører. Det ser lekende gøy ut når CleanHulls operatører står tørrskodd på supportskipet og manøvrerer CLEANROV’en til å gjøre grovarbeidet under vann via et fjernstyrt panel. ROV’en er utstyrt med både lys og kamera slik at operasjonen kan filmes, styres og overvåkes fra operasjonsfartøyet. Hele 5 videokameraer sørger for dokumentasjon av vaskeprosessen, som overlates til rederiene i etterkant. Når den avanserte rengjøringsmaskinen i tillegg kan gjøre unna mellom 700 – 1500 kvadratmeter i timen, så spares det tid.

Flere oppdrag – Det faktum at CleanHull ikke bruker verken dykkere eller børste, og samtidig har en miljøvennlig rengjøringsmetode er viktige aspekter når rederne skal velge metode for rengjøring av sine skip, sier Terje Willumsen. CleanHull AS utvider ROVkapasiteten i takt med økte oppdrag, og dekker i dag store geografiske områder med ROV’ene utstasjonert på Mongstad, Gøteborg og i Algeciras. I en ekstremt internasjonal bransje er det likevel nødvendig å være der kundene er, så det er

www.maritimebergen.no

bygd ytterligere to ROV’er som planlegges utstasjonert i Rotterdam og Singapore. – Det jobbes kontinuerlig med utviding av tilbudet. Spesielt mot områder hvor skrogrengjøring i dag er bannlyst. CleanHull ønsker, og kan på grunn av vår teknologi, være til stede der skip anløper eller passerer, sier Willumsen.

Algevekst bremser skipets framdrift Drivstofforbruk er viktigste kilde til forurensing. En mer miljøvennlig skipsfart har innført tiltak for å redusere drivstofforbruket. Selv om Statsraad Lehmkuhl hovedsakelig bruker vindkraft, ønsket CleanHull å bidra til at Bergens stolthet fra 1914 fikk et konkurransefortrinn i Tall Ship Race i sommer. Hardangerfirmaet bruker vanligvis teknologien på mer moderniserte skip, men da CleanHull rengjorde skuten før seilasen demonstrerte de at også ærverdige damer trenger en jevnlig dyprensing. Denne teknologien kan brukes universelt, selv om det nok er flåten til de mer regulære kundene slik som Seatrans, Statoil og Hurtigruten som er standarden. – Vi har også utviklet en ny og mer fleksibel rigg som kan vaske større kurvaturer. Det er avgjørende på spesielt mindre skip. Stadig produktutvikling og forbedring, ikke minst på oppsamlingssystemet, er hele tiden i fokus hos oss i CleanHull, avslutter Terje Willumsen.


13

SKIPSREGISTRENE - NIS/NOR I HJERTET AV BERGEN Norge er et land med stolte tradisjoner på verdenshavene og Regjeringen har som mål å fortsatt være en ledende maritim nasjon. Norsk skipsfart er fremtidsrettet og har høy kompetanse. Skipsregistrene er et viktig redskap for å fremme norsk maritim næring og sikre vår posisjon i den globale skipsfarten. For at Norge skal være et attraktivt registreringsland for norske og utenlandske redere, må Skipsregistrene drives effektivt og servicerettet. NIS/NOR anstrenger seg for å innfri slike forventninger. I moderne skipsfart er tempoet høyt, tapt tid er tapte penger. Det stiller krav til Skipsregistrene. Registreringen må være korrekt og oppdatert til enhver tid. Saksbehandlingen skal være rask og punktlig for å imøtekomme næringens strenge kvalitetskrav. Det bidrar til effektiv sjøtransport og hindrer forsinkelser eller i verste fall at skip holdes tilbake i havner på grunn av uoverensstemmelser i dokumentene. Registrering sikrer rettsvern for eiere, ansatte og materielle verdier. Norsk Internasjonalt Skipsregister - NIS - ble opprettet i 1987 for å stimulere til at skip eid av norske redere skulle seile under norsk flagg. NIS har forbedret konkurransevilkårene for norsk maritim næring og bidratt til å sikre sysselsetting av norske sjøfolk. Utenlandske redere kan registrere skip i NIS, så sant teknisk eller kommersiell drift av skipene skjer fra Norge. Skip som er registrert i NIS er underlagt norsk jurisdiksjon. NIS-registrering sikrer også arbeidstakerne. Rederier som har andre enn norske/EØS borgere om bord må stilles garanti for lønn og hjemreise ved en eventuell konkurs . NIS skal være et valitetsregister som borger for høy sikkerhet, en god etisk profil og skikkelige arbeidsbetingelser. Registeret bygger på et solid og forutsigbart juridisk rammeverk.

Norge er nå også konkurransedyktig når det gjelder rederibeskatning. Nivået på tonnasjeskatt og regelverket i modellen for øvrig ligger nå tett opptil den europeiske modellen. Dette anses som et viktig virkemiddel for å øke flåten under norsk flagg. Norsk Ordinært Skipsregister - NOR - er et nasjonalt register hvor alle norskeide fartøy må registreres så sant de ikke seiler under et annet lands flagg. Registrering av fartøy mellom sju og 15 meter er frivillig. Erfaringer viser at slike fartøy selges raskere hvis de er innført i NOR. Skip som er under bygging eller kontrakt om fremtidig bygging kan registreres i Skipsbyggingsregisteret - BYGG. Registrering gir fordeler ved finansiering og rettsvern dersom verftet går konkurs. Norges ambassader og konsulære stasjoner i 164 land bistår ofte Skipsregistrene ved registrering og ulike andre behov. Stasjonene kan blant annet tilby assistanse til skip og mannskap i vanskelige situasjoner, som for eksempel ved kapring. Ved kjøp og salg av skip befinner partene seg ofte i forskjellige tidssoner. Skipsregistrene har sikret service og bistand på tvers av tidsforskjellene ved vaktordning fra klokken sju om morgenen til midnatt.

Kontakt oss i hjertet av Bergen: Valkendorfsgaten 6 5012 Bergen Tlf.: 55 54 12 50 Faks: 55 54 12 75 E-post: post@nis-nor.no

wwww.nis-nor.no


14 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Miljøtiltak i maritim næring Skipsfarten står for 90 prosent av all transport. Det er definitivt den mest miljøvennlige måten å transportere på. Likevel finnes det rom for utvikling og forbedring. Tekst Susanne Rislå Andersen

Med et stadig større fokus på miljø og forurensning i samfunnet generelt, må også maritim næring møte klimautfordringene med blant annet mer miljøvennlig skipsdesign og bedre logistikk for å redusere utslippene. Reduksjon av drivstoff er hovedmålet. Høye krav til miljø, sikkerhet og innovasjon er derfor premissgivende for kvalitetsskipsfart, og mange av våre lokale bedrifter er langt fremme med tiltak som gir en grønn gevinst. Stadig utvikling er hovedsatsingen til mange. Som et ekstra incentiv følger heldigvis grønne tiltak og kostnadsbesparing i form av redusert drivstofforbruk hverandre.

Miljøkartlegging av maritim næring Maritimt Forum Bergensregionen skal denne høsten gjennomføre en kartlegging av miljøengasjementet; det vil si miljøtiltak, utvikling og kompetanse hos våre maritime bedrifter. Slik kan suksesshistorier og miljøtiltak i foregangsbedrifter profileres. Målet er å komme noen skritt nærmere nullutslippsvisjonen når kartleggingen synliggjør hvordan utslippsreduserende tiltak kan settes ut i live. Miljøinteressen blant bedriftene er reell. Mange har allerede startet tiltak knyttet til utvikling av materialvalg, resirkulerbarhet og drivstoffbruk. Fra teknologiutvikling til miljøutvikling kan den bergenske maritime klyngen bidra med mye når det totale miljøregnskapet settes opp.

Batteridrevne ferjer fra Fjellstrand På Fjellstrand verft i Hardanger er planene klare for å bygge batteridrevne ferger som kan settes inn i fjordsambandene i Norge.Verftet er mest kjent for sine hurtigbåter. Hele 56 båter har vært produsert på

designet av ”Kommandøren” etter at den ble bygget i 1990 for første gang. Dette er ”verdensrekord” for denne typen fartøyer, og i tillegg har Hardangerverftet bygd et stort og bredt utvalg av hurtiggående bil- og passasjerkatamaraner. Når en i dag har et mye større fokus på miljø enn på fart, er det likevel kunnskapen fra de raske hurtigbåtene som er verdifull. Om det gjelder fart eller miljø, så er lav vekt og minimal motstand alfa og omega.

Ved utvikling av batteriferger gjelder de samme regler som for batteridrevne biler. Vekt og motstand må reduseres til et absolutt minimum, og deretter velges det optimale fremdriftsanlegget som er tilpasset dette. Bruk av aluminium fremfor stål gjør fergene lettere å drive, og motoranleggene med batteripakker og ladestasjoner kan bli mindre og mer effektive.

med moderate hastigheter kan batteridrift skape en unik miljømessig løsning på aluminiumsferger. Disse strekningene kan opereres utelukkende av elektrisk kraft fra land, selv om alle ferjer må ha en reserveløsning ombord. For eksempel en hybridløsning om bord som enten lader eller driver fergen videre, og brenselcelleteknologien kommer nå for fullt.

Særlig på korte fergestrekninger under en halvtime seilingstid og

Det er altså en grønn tråd i satsingen til Fjellstrand i idylliske Hardanger.

Et knippe med andre grønne tiltak i næringen: Gassmotorer fra Rolls Royce til Sea Cargo I år vil Sea Cargo ta imot det første av to helt nye Ro-Ro containerskip med gassmotorer fra Rolls Royce som blir drevet av flytende naturgass, LNG. De to skipene vil ha vesentlig lavere utslipp av CO2 og NOx, høyere energiutnyttelse og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader enn tilsvarende skip drevet av konvensjonelle motorer. NOx fondet fører til storstilt overgang til gass som brennstoff ombord i skip Næringslivets NOx-fond er en suksess og fører nå til en storstilt overgang til bruk av gass som drivstoff ombord i skip. Innen 2020 regner man med at 1/3 av drivstofforbruket til skip i Norge vil være gass. Dette sparer ikke bare NOx, men også CO2. Så langt er det gitt støtte til 23 skip, ferger, supplyskip og fraktefartøy, og dette bare øker på. Wärtsila på Rubbestadneset bygger om og sparer NOx På Rubbestadneset har Wärtsila bygget om over 100 skip slik at NOx utslippene blir redusert med ca. 80%. Dette gjelder fiskefartøy, ferger og fraktefartøy.

Komponenter og teknologi er utviklet slik at verkstedet nå har topp kompetanse innen miljøbesparende tiltak på eksisterende skip. Dette er viktige prosjekter fordi man får besparelsene med en gang og må ikke vente til flåten skiftes ut. Direkte ammoniakkinnsprøyting fra Mecmar Ved Mecmar har man utviklet et system for direkte ammoniakk innsprøyting inn i eksos fra skip for å redusere NOx utslipp som et alternativ til Urea systemet. Mecmars løsning krever mye mindre plass og veier vesentlig mindre, noe som gjør det anvendelig også på små fartøyer som ellers ikke har plass til et Urea system og bidrar til redusert drivstofforbruk. Aluminiumskompetanse på Fjellstrand Som eneste verft i Norge sitter Fjellstrand på kompetanse i å bygge skip i aluminium som er enestående i verden. Skip som bygges i aluminium er ca 60% lettere enn tilsvarende skip bygget i stål, krever vesentlig mindre vedlikehold, avgir ingen giftstoffer over tid sparer store mengder drivstoff på grunn av lav vekt og kan uten problemer resirkuleres.

Utvikling av skipsdesign for effektivisering av skip Konseptet med Open Hatch skip har vært Grieg Shipping Groups hovedsatsing i flere tiår. OpenHatch skip er spesielt egnet til å frakte tømmer, containere, og andre enhetslaster med høy effektivitet hva lasting og lossing angår. Rederiet utvikler stadig sine skip ved nybygg, og effektivitet på dette området betyr mindre dødtid i land og dermed mindre utslipp i havn. MF Vågen seiler på brenselceller fra CMR CMR tester i disse dager ut brenselceller på den lille fergen MF Vågen som går mellom Akvariet og Zackariasbryggen i Bergen. Som en hydrogendrevet ferge har MF Vågen ingen utslipp av CO2 eller NOx, og den eneste avgassen som kommer ut er vanndamp. LNG fra LMG Gassdrevne skip er et satsingsområde for flere. LMG Marin har tegnet en rekke LNG-skip og har designet både de nye LNG-ferjene for Torghatten Nord og en rekke ferjer på flytende gass som for sterkt trafikkerte strekninger på vestlandet. LMG Marin har også utviklet flytende LNG terminaler til havs, både som fabrikker og mottaksterminaler.


15

Reliable Ship Management founded on professional attitude towards customers. Head office in Bergen and branch offices in Kaliningrad and Rotterdam.

www.vaageshipman.no www.pwc.no

Langsiktig lønnsomhet og vekst

For mer informasjon, kontakt oss i Bergen Sandviksbodene 66 Pb. 3984 Dreggen

N-5835 Bergen Telefon 02316

PwC tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert på et flerkompetansemiljø skal vi bidra til verdiskaping og ønsket utvikling hos våre klienter gjennom god styring og kontroll.


16 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING

Gjennom vårt selskap arbeider vi for å sikre mannskap og skip, samt ytre miljø mot forurensning. Vi har utviklet et konkurransedyktig og driftsvennlig sikkerhetsstyringssystem i hht. ISM-kodens krav. Vi leverer også ISPS-system for skip som har krav til dette. har 24 timers beredskap og er en viktig brikke i rederienes beredskaps- og krisehåndtreingsgruppe. I tillegg til egne medlemmer har vi også andre lasteskip og fiskefartøy i vår kundegruppe.

Kontakt oss for nærmere informasjon og uforpliktende tilbud!

Strategisk sjøvett Skipsfart er en av Norges viktigste næringer og utgjør kjernen i et stort maritimt næringsmiljø. Vår ambisjon er å være den ledende leverandør av revisjons- og rådgivningstjenester til denne næringen. Shippingbransjen må forholde seg til et komplisert regelverk som varierer i de ulike havner og farvann. Våre rådgivere er geografisk plassert i de deler av verden hvor skipsfarten er lokalisert. Vi kan gjennom vårt globale nettverk av skipsfartsspesialister bistå norske rederier med rådgivning om deres aktivitet over hele verden.

www.fraktefartoyene.no / ism@fraktefartoyene.no Tlf. sentralbord 55 55 16 20

REPARASJONER OG KAITILGANG FOR SKIP OG RIGGER PÅ MONGSTAD OG SLØVÅG • Stålarbeid og mekaniske reparasjoner • Ealektriske service • Kaitilgang • NDT inspeksjoner • Reparasjoner, inspeksjon og sertifisering på livbåter og daviter • Slopmottak • Dykking og ROV tjenester • Overflatebehandling • Personell og utstyr for onshore og offshore aktiviteter

SafePort AS Mongstad sør 5954 Mongstad 24-timers vakttelefon: 56 36 32 22 safeport@safeport.no

www.safeport.no

www.ey.no


17

Clean North Sea Shipping

- banebrytende miljøsatsning Tekst: Erik Nordby Simonsen

I et samarbeid mellom myndigheter, maritime organisasjoner og næringsaktører fra seks land rundt Nordsjø-bassenget, skal det nå gjøres et felles klimaløft for regionen. Det banebrytende samarbeidet bærer navnet Clean North Sea Shipping.

avgiftsregimer, må det dessuten forventes at begrepet ”konkurransedyktig” får et nytt innhold sammenlignet med slik vi kjenner det i dag.

Foto: Maritimt Forum Bergensregionen

Er det hovedsakelig et spørsmål om å standardisere havnesystemene?

Prosjektet Clean North Sea Shipping skal gå inn i problemet rundt økende luftforurensning fra skip. Fra Hordaland er Bergen kommune, Bergen og Omland havnevesen, BKK, Gassnor og Hordaland fylkeskommune med som partnere. Maritimt Forum Bergensregionen vil ellers spille en viktig rolle i gjennomføringen. Prosjektet skal gå over tre år med oppstart høsten 2010. 18 partnere frå Sverige, Tyskland, Nederland, Belgia, Storbritania og Norge er med.

Lederansvar i prosjektet Prosjektet skal fremme tiltak som kan redusere luftforurensing og utslipp av drivhusgasser fra skip både i havn og til sjøs. Gjennom et sterkt transnasjonalt partnerskap er målet å bidra til bærekraftig utvikling gjennom politikkutforming, implementering av internasjonale regelverk og standardisering av infrastruktur i europeiske havner. I tillegg skal man ta i bruk nye tekniske løsninger knyttet til økt bruk av miljøvennlige energikilder i maritim transportsektor, med særlig fokus på LNG og elektrisitet. Hordaland fylkeskommune, skal lede arbeidet med å gjennomføre Clean North Sea Shipping, og vi snakket med koordinator for internasjonal næringsutvikling, Lars Tveit.

Hvor viktig er dette prosjektet? Dette prosjektet er særdeles viktig både for vår

egen region og for Nordsjøbassenget sett under ett. Varetransport til havs representerer på ingen måte verstingen i klassen. Tvert imot. Derfor er det bred politisk enighet om å flytte mest mulig av transporten over fra hjul til kjøl. Men denne styringen, sammen med en betydelig økning i internasjonal varehandel i tiden framover, vil samlet gi betydelig økning i utslipp av drivhusgasser fra skip, som igjen vil true luftkvaliteten i mange områder, sier Lars Tveit.

Hva betyr prosjektet for Hordaland som konkurransedyktig region? En viktig målsetting med prosjektet er å gi råd om utvikling av neste generasjons havner. Det betyr at skip i framtiden også skal ha tilgang på miljøvennlige drivstoff som LNG og landstrøm, og til konkurransedyktige vilkår, når det går til havn. Dette er på mange måter den forbyggende delen. Konsekvensen av slik tilrettelegging er mindre og renere utslipp fra skipsflåten, og tilsvarende bedre luftkvalitet, særlig i de havnenære områdene. Cruisetrafikken til Hordaland øker. Turister kommer hit fra mange himmelstrøk for å oppleve ren norsk natur. Da må vi sikre oss at havner som Bergen, Eidfjord og Ulvik ikke ligger i tåke av eksos fra turistskipene. For Bergen sin del har vi mye å rette på med tanke på luftkvalitet. Utslipp fra skip er så langt fra verstingen, men også denne ”aktøren” må under lupen. I lys av nye regler for internasjonal skipsfart og tilhørende

Dette prosjektet vil ha hovedfokus på den delen av utfordringene som relaterer seg til energikilde, altså hvilke motorløsning som finnes i de ulike skipstypene. I dag går de flest på tungoljer. Målet er at stadig flere skal gå over på mer miljøvennlige energikilder som for eksempel LNG og elektrisitet. Vårt hovedfokus er å klarlegge hvordan havner rundt Nordsjøen på optimalt vis kan legge til rette for levering av slike produkter, slik at skip møter standardiserte vilkår uansett hvilke havn de anløper. I dag finnes ikke en slik standardisering, og europeiske havner er en uoversiktelig affære.

Hvordan skal det legges til rette for å få mer transport fra hjul til kjøl? Endret ”adferd” i form av valgt transportform, har forankring i to nokså forskjellige perspektiv. På den ene siden optimalisering av det forretningsmessige. På den andre siden, ivaretakelse av miljøet. Det var nærliggende å tro at disse perspektiv i liten grad er forenlige. Det gledelige er at det synes ikke å være tilfelle, og både rederi, havner, og andre aktører innen maritim virksomhet har i stor grad ønske om å tilslutte seg spillereglene for en bærekraftig utvikling av bransjen. Det er derfor å håpe at nye, internasjonale regelverk, som nok må til for å styre utviklingen i riktig retning, er av en slik karakter at næringsutøverne greier å tilpasse seg uten altfor store utfordringer.

Hvordan utvikler fremtidens sjøtransport seg i forhold de miljømessige hensyn? EU og andre sentrale forvaltningsmyndigheter har et sterkt fokus på å utvikle regelverk som vil styre utvikling i ønsket retning. Vi ser allerede nå at dette blir en blanding av pisk og gulrot. I vårt prosjekt vil det være et eget delprosjekt med tittel ”Policy & Strategy”. Målet med dette arbeidet er å gi innspill og forslag til regulerende myndigheter internasjonalt (EU), nasjonalt, regionalt og lokalt om utforming av neste generasjons regelverk for internasjonal skipsfart. Den røde tråden i alt dette arbeidet er prinsippet om bærekraftig utvikling, hvilket innebærer fokus på miljøperspektivet i alle ledd, avslutter Lars Tveit.


18 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Architecture: Snøhetta Photo: MIR

ANNONSE

visjonært realistisk Nødvendig

w w w.oc ea n s pa c ec en t r e.n o

Framtidens marintekniske kunnskapssenter Industri- og næringsaktører arbeider sammen med ledende kunnskapsmiljøer og politiske aktører for å sikre Norges posisjon som verdensledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Målsetningen er å etablere Ocean Space Centre. Prosjektleder Atle Minsaas, hva er bakgrunnen for visjonen om Ocean Space Centre i Trondheim? – Norge er et havland og vår velstand skyldes i stor grad evnen og viljen til å ta i bruk havrommet. Dersom vi skal opprettholde denne posi­ sjonen og kunne løse vår tids store utfordringer; klimaendringene og framtidens energi­ og matbehov, er økt kunnskap om havrommet avgjørende. I Trondheim har staten og nærings­ livet i fellesskap byget opp nasjonal infrastruktur for marinteknisk forsk­ ning. I 1939 ble Skipsmodelltanken åpnet, og førti år senere åpnet Havbassenget, det første i sitt slag i verden. Disse laboratoriene er fremdeles internasjonalt ledende. Samtidig er det behov for kraftig modernisering og fornyelse som vil muliggjøre FoU knyttet til nord­ områdene, dypvann og krevende marine operasjoner. – Dere hevder at dette er “visjonært, realistisk og nødvendig”. Hva legger dere i det? At det er visjonært er vel ganske åpenbart. Nødvendig er det fra et vitenskapelig, faglig ståsted. At det er nødvendig også for å sikre Norges posisjon som verdens­ ledende innen marinteknisk FoU, slås fast av professor Torger Reve i rapporten “Norway – a global mari-

time knowledge hub” (BI, 2009). Når det gjelder realismen peker flere politiske nøkkeldokumenter fram mot etablering av Ocean Space Centre. I en merknad til Forsknings­ meldingen i 2005 gikk en enstemmig Kirke­ utdannings­ og forsknings­ komité inn for å etablere et europeisk marinteknisk laboratorium. Siden har regjeringens maritime strategi, Innovasjonsmeldingen (2008) og Forskningsmeldingen (2009) under­ streket viktigheten av prosjektet, og næringsminister Sylvia Brustad ga en øremerket bevilgning til en forstudie som et grunnlag for videre utredningsarbeid. I hvilken grad vil senteret involvere miljøer utenfor Trondheim? – Reali­ seringen vil være avhengig av nært samarbeid med kunnskapsmiljøer og næringsliv i resten av landet, ikke minst på Vestlandet der kompetans­ en er stor og de industrielle aktørene mange. Det er naturlig å se for seg et nettverk, der Ocean Space Centre vil samarbeide bredt, og derigjennom bidra til å sikre at Norge også i fram­ tiden er ledende mht. kunnskap om havrommet. Kontakt prosjektleder Atle Minsaas (atle.minsaas@marintek.sintef.no) for informasjon om prosjektet og besøk gjerne vår hjemmeside www.oceanspacecentre.no


19

Vokser kraftig internasjonalt

Foto: Harald M. Valderhaug

Med 25 års erfaring fra marine- og offshore bransjen, er Tero Marine AS en av verdens ledende utviklere av flåtestyringssystemer. Med lansereing av en omfattende oppgradering av TM Master kombinert med tung satsing i internasjonale markeder, går Tero Marine mot rekordstor omsetning i årene som kommer.

Lanserer ny versjon I løpet av høsten 2010 vil Tero Marine slippe den mest omfattende oppgraderingen av TM Master siden TM Master versjon 2 ble sluppet i 2007. Den oppgraderte versjonen vil bestå av flere nye funksjoner og Kraftigmoduler. – Vi samarbeider tett med våre kunder om å videreutvikle TM Master, og som et resultat av dette holder TM Master et meget høyt kvalitetsnivå. Våre kunder har et klart behov for å øke kontroll, effektivisere prosesser og ha funksjonalitet som sikrer at prosesser følger regler og forskrifter, sier Jan Erik Hårvei, daglig leder i Tero Marine. For å effektivisere tidsbruk i forbindelse med rapportering, har Tero Marine utviklet TM Voyage Management. – Denne modulen sikrer effektiv tilgang til oppdatert informasjon om alle detaljer knyttet til en voyage, og vi vet at den kommer til å bli godt mottatt i markedet, sier Hårvei. En kostnadseffektiv og Trend analyse modul er utviklet for å overvåke utstyr ombord og forhindre unødvendig vedlikehold. – Vi ser en utvikling som går mot tilstandsbasert vedlikehold, og trend analyse er et kraftig verktøy som brukes til å registrere forbruk og trender og utføre vedlikehold som er nødvendig, tilføyer Hårvei.

Det kommer stadig nye regler og forskrifter som rederne må forholde seg til, og da har de behov for funksjonalitet som ser til at de holder seg innenfor disse. Systemet er derfor styrket med moduler for registrering av hviletid, arbeidstillatelse, risiko-og konsekvensanalyse og funksjonshierarki.

å kunne gi dem lokal support og oppfølging, tilføyer Hårvei.

TM Master Systemet er installert på omtrent 1800 skip, fordelt på omtrent 400 rederier på verdensbasis. Tero Marine ser lyst på fremtiden og har ambisjoner om å vokse betraktelig de neste årene. Ved hovedkontoret i Kanalveien i Bergen, er de 23 ansatte fordelt på tre avdelinger. – Organisasjonen har vokst betraktelig de siste årene. Satsing i internasjonale markeder kombinert med økende etterspørsel gjør at vi nå har behov for å styrke våre avdelinger ytterligere, sier Hårvei.

25 års jubileum i 2011

Brukeropplæring

For å sikre at brukerne får maksimal nytte av TM Master, tilbyr Tero Marine opplæring i egne kurslokaler i Bergen. – Vi ser på det som svært viktig å gi brukerne opplæring og vi ser en stadig øket etterspørsel etter alle våre Fornøyde brukere For snart 25 år siden startet dedikerte personer TM Master kurs. Fordelene ved å ha kurs og opplæring in-house, er bl.a. å få møte brukmed erfaring fra bransjen det som skulle erne og få deres tilbakemeldinger på systemet, vise seg å bli en suksesshistorie. Tero Marine sier kurskoordinator Bjørg Guttormsen. lanserte i 1986 sitt første vedlikeholdssystem, SK Master, som gjennom to tiårs tett samarSom et ledd i dette arbeidet, tilbyr Tero beid med brukerne er blitt utviklet til det Marine også opplæring ved Norwegian omfattende flåtestyringssystemet vi ser det i Training Centre i Manila. – Vi så en betydelig dag. – Vi får stadig henvendelser fra rederier øket etterspørsel etter opplæring i Asia, og da som har fått TM Master anbefalt gjennom er Norwegian Training Centre (NTC) med deres andre. Dette gjør oss meget fornøyde og det kompetansenivå en samarbeidspartner som beviser at TM Master er et kvalitetsprodukt sikrer profesjonell oppfølging av våre kunder, hvor brukerne er fornøyde, og ikke minst sier Bjørg Guttormsen. anbefaler det videre, sier Hårvei.

I 2011 feirer Tero Marine 25 år i bransjen. – 25 år er kanskje ingen alder, men det viser at markedene har tatt godt imot våre produkter og forblitt lojale gjennom flere tiår, avslutter Hårvei.

Internasjonal vekst Tero Marine ser en økt etterspørsel etter sine produkter i det internasjonal markedet. –Våre kunder vokser geografisk og vi ser viktigheten av tilstedeværelse, sier Hårvei. Selskapet er representert med agenter på verdensbasis i Dubai, Brasil, Tyrkia og UK, og har opprettet et eget representasjonskontor i Singapore, Tero Marine South East Asia. – Det er helt avgjørende å være tilstede der kundene er for

Kanalveien 105A N-5068 Bergen Norway

Phone: +47 55 94 24 60 Fax: +47 55 94 24 61 www.teromarine .no admin@teromarine.no


20 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Samarbeid med grønn gevinst Trekk en kølapp og du kan forbedre miljøet. Så enkelt kan det miljøvennlige samarbeidsprosjektet ”Synchroport” mellom Grieg Logistics, Det Norske Veritas (DNV) og Christian Michelsen Research (CMR) oppsummeres. Tekst: Susanne Rislå Andersen

Verdens lasteskip premieres idag for dyr og forurensende råkjøring over havene - bare for så å måtte stille seg i kø ved havnen. I dag ligger til enhver tid ca 7 prosent av verdensflåten og venter. De maritime aktørene Grieg Shipping, Grieg Logistics, Det Norske Veritas og Christian Michelsen Research kan løse problemet. Det grønne samarbeidsprosjektet, ”Synchroport” gikk helt til topp da IT-bransjen ble utfordret til å bruke teknologi for å hjelpe miljøet. De fire aktørene har sammen utviklet et system for effektiv og miljøvennlig havneplanlegging og seilas. Konseptet ”Synchroport” inneholder et planleggingsverktøy for koordinering av skip og

havn, nye standarder for kontrakter mellom reder og vareier og til slutt modeller for simulering av den totale effektivitet i en havn med blikk på reder, vareeier og havn. Når 90 prosent av all varetransport går sjøveien, blir det mange anløp og stor trafikk i havnene. Det er likevel dårlig kommunikasjon mellom skip og havn, og spesielt kontraktsregimet i verdens skipsfart har vanskeliggjort mulighetene til å seile mer miljøvennlig. – Det er kjent faktum at fartsreduksjon gir mindre utslipp, og mange skip blir i dag ventende i havnen før de kan laste eller losse, sier Morten Graff i Grieg Logistics. Som leder for selskapets forretningsutvikling er han sterkt involvert i prosjektet. – En miljøvennlig fartsreduksjon er vanskelig i dagens system, og derfor har vi i Grieg Gruppen, DNV og CMR sett på en omlegging av innkjøringsstrukturen til havner, slik at det blir mer flyplassaktig. Løsningen har vi nå definert, så nå må rederiene på banen og det må stilles krav

til at disse miljøvennlige prinsippene utnyttes, sier Graff. Ideen om logistikkendring av verdens skipsfart vant altså konkurransen ”Smartere og grønnere” som Dagensit.no / DN.no lyste ut i vår. Vinnerbidraget kan virke som en enkel idé – nemlig å sørge for at kølappene i havnene ikke deles ut når båten er fremme, men snarere når ferden begynner. Med et slik kølappsystem kan havnen tidlig kunne melde tilbake om når de kan få laste om. Slik kommer lasten frem til samme tid, uansett hastighet til havs. Nå skal produktet ut på markedet, og det blir spennende å se hvem som er fremtidsrettet og tar et nytt steg i en mer miljøvennlig retning. – Anvendelse av Synchroport prinsipper og verktøy har gitt målbare gevinster i Mosjøen Industrihavn som opereres av Grieg Logistics. Gevinster som kommer aluminiumsprodusent og vareeier Alcoa til gode, samt øker effektiviteten til rederier som anløper Mosjøen, sier Graff som nå jobber med å ta løsningen videre til andre havner og rederier både i Norge og internasjonalt.

Internasjonalt ansatte? Internasjonalt ansatte?

May Britt N. Boga, Bente Frøyland, Marianne Bruvoll, Håvard Tangen og Gunn Solheim May Britt N. Boga, Bente Frøyland, Marianne Bruvoll, Håvard Tangen og Gunn Solheim

Global Employer Services i Bergen: -Global spesialkompetanse innen rederi- og shippingbransjen Employer Services i Bergen:

GES-gruppen i Bergen bistår en rekke bedrifter med råd og praktisk håndtering globalt av følgende forhold: GES-gruppen i Bergen bistår en rekke bedrifter med råd og praktisk håndtering globalt av følgende forhold: - Internasjonal personbeskatning - Selvangivelser for personell - Internasjonal personbeskatning - Internasjonale trygde- og pensjonsspørsmål - Selvangivelser for personell - Internajonal og nasjonal arbeidsrett - Internasjonale trygde- og pensjonsspørsmål - Arbeids- og oppholdstillatelser - Internajonal og nasjonal arbeidsrett - Internasjonal policy - Arbeids- og oppholdstillatelser - Internasjonal policy I tillegg har gruppen opparbeidet seg særlig kompetanse knyttet til sjøfolk i en internasjonal verden. I tillegg har gruppen opparbeidet seg særlig kompetanse GES holder jevnlig seminarer i Bergen knyttet til internasjonale knyttet til sjøfolk i en internasjonal verden. ansettelsesforhold, både på land og om bord på skip. GES holder jevnlig seminarer i Bergen knyttet til internasjonale ansettelsesforhold, både på land og om bord på skip. Globalt nettverk: GES (lokalisert i Bergen, Haugesund, Oslo og Stavanger) er knyttet Globalt nettverk: opp mot Deloittes globale GES-nettverk som består av over 2 500 GES (lokalisert i Bergen, Haugesund, Oslo og Stavanger) er knyttet spesialister i mer enn 120 ulike land. Dette innebærer at Deloitte opp mot Deloittes globale GES-nettverk som består av over 2 500 kan gi svar på andre lands regelverk så vel som det norske. spesialister i mer enn 120 ulike land. Dette innebærer at Deloitte kan gi svar på andre lands regelverk så vel som det norske.

Arbeidsgivere i rederi- og shippingbransjen som opererer i et - spesialkompetanse innen rederi- og shippingbransjen internasjonalt marked må forholde seg til et komplisert regelverk. Arbeidsgivere i rederi- og shippingbransjen som opererer i et Dette gjelder spørsmål som hvor den ansatte er skattepliktig, internasjonalt marked må forholde seg til et komplisert regelverk. hvordan avverge dobbeltbeskatning, hvordan håndtere medlemDette gjelder spørsmål som hvor den ansatte er skattepliktig, skapet i norsk folketrygd, arbeidsgivers plikt til å eventuelt betale hvordan avverge dobbeltbeskatning, hvordan håndtere medlemarbeidsgiveravgift, samt andre arbeidsrettlige forhold. Disse skapet i norsk folketrygd, arbeidsgivers plikt til å eventuelt betale spørsmål avgjøres av et internasjonalt regelverk som bedriften bør arbeidsgiveravgift, samt andre arbeidsrettlige forhold. Disse ha et bevisst forhold til. spørsmål avgjøres av et internasjonalt regelverk som bedriften bør ha et bevisst forhold til. Damsgårdsveien 135, 5162 Laksevåg, tlf: 55 21 81 00, www.deloitte.no © 2010 Deloitte AS

Damsgårdsveien 135, 5162 Laksevåg, tlf: 55 21 81 00, www.deloitte.no © 2010 Deloitte AS


21

Allmenn tilgang til byens indrefilét Glem dine forestillinger om støyende, grå containerhavner. Fremtidens havner kan inkludere piknikk i gresset, fine spaserstier og yrende folkeliv. Hvis gründerbedriften Greendoor Logistics får sine ideer gjennomført. Tekst: Susanne Rislå Andersen

Nullutslippsløsning

Globaliseringen har gitt en enorm økning i transport av containere sjøveien. Økt containertransport fører til større containerskip, noe som øker kravene til containerterminaler og utstyr. Dagens utforming av containerhavnen sperrer ofte allmenheten fra attraktive sjøområder. Den lille familiebedriften Greendoor Logistics satser høyt med sine gründerideer, mot et stort og veletablert marked. Greendoor Logistics idé inkluderer i tillegg til mer effektive lastesystem en innebygging av lite visuelt pene lagerog containerområder. Det er utvikling av konseptuelle løsninger som er utgangspunktet for konsulentfirmaets produkter. Med en grønn tankegang som også er aktuell for regionale planer om ny havn.

Grønne krav fra kunden – Terminaloperatører verden over har et stort behov for å redusere kostnader og samtidig tilfredsstille kundens krav til effektivitet og sikkerhet. I tillegg stiller myndighetene stadig strengere krav om å ta i bruk miljøvennlige løsninger, forteller daglig leder Birte Holmedal. Hun er prosjektansvarlig i Greendoor Logistics. Med både Hotellfagskole i Sveits, studier i prosjektledelse og økonomi og erfaring som hotellsjef på ulike nordiske hotell er hun godt egnet til å holde styr på resten av gjengen i foretaket. I denne gründerfasen har det krevd mye arbeid og god struktur for å komme seg videre. – Vår siste innovasjon, Greendoor Orbit, er et automatisert containerhåndteringssystem med en ny patentert kranløsning, som vil forbedre effektiviteten, sier den engasjerte gründeren. – Systemet er delvis utviklet med støtte fra Innovasjon Norge. Behovet for å utvide havners kapasitet er høyaktuelt, og enorme beløp skal investeres i nye containerterminaler de neste årene. Vi så derfor at det var et marked for nye innovative konsept. Grønne krav fra kunden vil øke fremover.

Holmedals bror og kollega Gorm-Harald Holmedal er oppfinner og produktutvikler, og hennes far Alv Birger Holmedals kompetanse som ingeniør og mange års erfaring fra installasjon av store automatiske varelagre i både inn- og utland, har vært avgjørende for å få frem de nyskapende ideene.

Konseptuelle pakkeløsninger I utviklingen av de innovative og automatiserte kranløsningene for håndtering og lagring av containere ved havner- og terminaler, har Greendoor Logistics utviklet ulike konsept. Verktøyet Orbit Simulator simulerer effektivitetsøkningen ved å innføre Greendoor Orbit sammenlignet med eksisterende løsninger. I forhold til eksisterende løsninger viser foreløpige beregninger at løsningen gir økt effektivitet samt reduserer kundens bruk av areal, personalkostnader og driftskostnader betraktelig. – Automatikken gjør at det kan håndteres et økt antall containere, samtidig som systemet kan utføre tre logistiske operasjoner i form av lossing og lasting av skip, trailere og tog (inter-modalitet). Skipets liggetid til kai reduseres og løsningen er svært miljøvennlig, forklarer Holmedal. – Som eksempel kan nevnes Bergen Havn, der foreløpige beregninger viser at vi kan redusere arealbruken ned mot 20 % prosent av eksisterende behov. Med denne løsningen er det ingen grunn til å flytte containerhavnen fra Dokken. Løsningen vil kunne gi en kompakt havn med økt effektivitet, kraftig reduksjon av arealbruk og reduksjon av støy og forurensning, sier gründeren om de helt nye tankene. Det vil si en havn som er godt integrert med naboer og byen for øvrig. – Et så innovativt konsept kan være vanskelig å forestille seg for mange, så i denne sammenheng er visualiseringen av løsningene viktig. Nå kan vi vise animasjonsfilmer for potensielle kunder og henvise interesserte til vår hjemmeside www.gdl. no, sier den daglige lederen.

I nullutslippsløsningen som den automatiserte løsningen representerer, går containerne i baner, opp og ned, frem og tilbake. Som den reneste Willy Woncha-heisen kan containerne automatisk losses direkte fra skip til tog eller bil, og uten forurensende mellomlasting. Logistikken er avansert og systemet er tilsvarende, men de ferdige Greendoor-løsningene får jobben som skal utføres til å se svært enkel ut. Det grønne logistikksystemet utnytter teknologien til effektive, miljøvennlige og sikre løsninger.

Optimistiske fremtidsutsikter Til tross for den brå økonomiske nedgangen som kom i 2008, så ser transporten av containere ut til å fortsette å stige nå. I Europa er nærskipsfart (short sea shipping) på vei opp og dette er et av hovedpunktene i Eus transportplan. I Norge er det også fokus på å overføre mer gods fra vei til sjø for å redusere luftforurensing og kostnader for avsender. Å frakte containere på skip er langt mer kostnadseffektivt enn frakt på vei. Den lille gründerbedriften er derfor optimistisk når det gjelder veien videre, og ser lyst, og ikke minst grønt, på fremtiden. – Vi håper havne- og transporteierne vil fokusere på grønn logistikk fremfor å tilpasse seg stadige kortsiktige tiltak og krav, avslutter Birte Holmedal.


22 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

ANNONSE

Norconsult AS i Bergen vokser I løpet av de siste 2 ½ årene har Norconsult i Bergen styrket sin byggseksjon med 7 nye medarbeidere. – Vi tar vare på den nye, unge kompetansen vi allerede har her, sier Raymond Tuv, leder for Bergenskontorets byggseksjon i Norconsult.

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Byggeseksjonen tar seg av alt innen prosjektering og rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor dimensjonering, tegning og beregning av konstruksjoner, kaianlegg og verkstedhaller, for å nevne noe. - Vi har befestet vår posisjon i markedet innenfor prosjektering av kai og havnekonstruksjoner. Per i dag har vi oppdrag fra Kirkenes i nord til Bergen, forteller Raymond Tuv.

ALT PÅ ETT STED: Norconsult har utført og deltatt i nærmere 500 kai- og havneoppdrag i Norge og i utlandet. Det nye kaianlegget på Horsøy, Helgeland logistikksenter, CCB-basen på Ågotnes og Statoil på Mongstad, er eksempler på steder der Norconsults ingeniører har

bidratt i større eller mindre grad. - Vi leverer alt i fra nærings- og kontorbygg for administrasjon av ulik forretningsvirksomhet til on/ offshore industri, verkstedhaller med tilhørende kraner og fasiliteter, verft og verfts-installasjoner, kaianlegg og konstruksjoner innenfor landbaserte oljerelaterte installasjoner. Det vil si en komplett leverandør ”one stop shopping” innenfor landbasert konstruksjonsteknikk alt på ett sted og under samme tak, sier Tuv.

STYRKING: Norconsult har styrket byggseksjonens organisasjon for fremtidig bærekraftig rådgivning med nye unge sivilingeniører og ingeniører. I tillegg har Norconsult også styrket det rådgivende miljøet i Bergen med ny seksjon Tekniske systemer. Sammen med de andre seksjonene

Fra venstre: Henrik Borgenvik, Torje Bjørvik, Eirik Wie Furunes, Sigrid Haukeland, Gunnar Takle Pedersen og seksjonsleder bygg Raymond Tuv.

på Bergenskontoret tilbyr de nå tverrfaglig prosjektering i forbindelse med konstruksjoner og infrastruktur over og under bakken i forbindelse med havneanlegg. Skal for eksempel ett nytt havneanlegg bygges, kan Norconsults byggseksjon bidra i alle faser og inn mot flere fagområder som ikke ligger under bygg sitt forretningsområde slik som veier, broer og jernbane med tilhørende konstruksjoner. - Kvalitetssikring av våre leveranser gjøres av personer med lang erfaring

og høy teknisk kompetanse. Alle leveranser gjøres med programvare av høy teknisk kvalitet der input blir gitt av personer med god teknisk kompetanse, forteller Tuv, som mener firmaet vil ha nok av oppgaver fremover. – Vi har ikke merket finanskrisen til nå. Jeg ser positivt på fremtiden. Lokalt har vi den nye havnen i Bergen, som blir et spennende prosjekt å følge, uansett hvor den blir liggende, avslutter Tuv.

Spør DNV om … Spør DNVtjenester om … maritime maritime tjenester

Det Norske Veritas (DNV) arbeider for sikring av liv, verdier og miljø verden over.Veritas Våre viktigste er åsikring påvise,avvurdere og giog miljø Det Norske (DNV) oppgaver arbeider for liv, verdier anbefalinger for hvordan kundene skal styre sin risiko. verden over. Våre viktigste oppgaver er å påvise, vurdere og gi anbefalinger hvordan skal styre sin risiko. DNV er et av for Norges mestkundene internasjonale selskaper med om lag 300 kontorer i over 100 land. I alt er 7.000 ansatt i selskapet (vedlag inngangen DNV er et av Norges mest internasjonale selskaper med om 300 til 2007), hvorav 2.700 i maritim virksomhet. kontorer i over 100 land. I alt er 7.000 ansatt i selskapet (ved inngangen til 2007), 2.700 i maritim virksomhet. DNV er ethvorav av de ledende klasseselskaper i verden – hvilket underbygges av at omer laget1/6 av ledende den samlede verdens flåte er klasset av selskapet. DNV av de klasseselskaper i verden – hvilket underbygges av at om lag 1/6 av den samlede verdens flåte er klasset av selskapet.

Det Norske Veritas Johan Berentsens vei 109-111 Det Norske Veritas NO-5020 Bergen, Norway Johan Berentsens vei 109-111 tel: +47 55 94 36 00 NO-5020 Bergen, Norway www.dnv.com tel: +47 55 94 36 00 www.dnv.com


23

Forskningsdagene 2010:

Liv, røre og godt maritimt samarbeid Maritim næring i Bergen er kjent for å være relativt usynlige og samarbeide lite. Utstillingen på Forskningsdagene 2010 er et eksempel på det stikk motsatte. Tekst: Anbjørn Holme

- Det virker gøy å bygge båter på ordentlig, sier Dylan (12) og Christoffer (12) mens de ivrig prøver ut sin nykonstruerte ballongbåt. Etter hvert som luften går ut av ballongen, kjører båten i full fart bortover det lille bassenget. De ivrige syvendeklassingene fra St.Paul var blant mange som fikk en kort innføring i maritim industri på Forskningsdagene i Bergen sentrum. Det var Maritimt Forum Bergensregionen og Bergens Rederiforening som var initiativtakerne til den populære standen som var på Festplassen fra 24.25.september. Med seg hadde de fått representanter fra maritim sektor som Bergen Group, Grieg Shipping Group, Grieg Logistics, Det Norske Veritas og Rolls Royce.

I et av korrosjonslaboratoriene fra venste står: overingeniør Hans-Erik Berge, fagansvarlig Bjarte Lillebø og leder for Skadeanalyser og Korrosjon, Marita Scott.

Miljøvennlig kamp mot biokorrosjon Det Norske Veritas (DNV), Statoil, MI Swaco og Universitetet i Bergen (UiB) er alle involvert i det store utviklings- og forskningsnettverket BIOCOR ITN, med ti deltakende partnere fra hele Europa. Et hovedfokus i forskningsprosjektet i DNV er hvordan biokorrosjon kan forebygges og skadeomfanget reduseres. Tekst: Anbjørn Holme Foto: Det Norske Veritas

Mikrobielt indusert korrosjon (MIC) eller bakteriell korrosjon, kan i mange tilfeller være en utfordring for eksempel på oljeinstallasjonene til sjøs og i ballasttanker på skip. Kostnadene knyttet til korrosjon utgjør hele 4 prosent av BNP. 10-20 prosent av dette er igjen relatert til mikrobiologisk korrosjon. Det begynner nå å bli noen år siden det norske oljeeventyret begynte. Særlig på de eldste installasjonene på oljefeltene er korrosjon et stort problem. Bakterier finnes overalt, med ved gitte forhold – bestemt av pH, temperatur, næringsstoffer, overflatestrømning og lignende, kan de skape et korrosivt miljø. Korrosjon innebærer nedbryting av metaller og er et stort problem innenfor både maritim sektor, samt olje og gass.

Rådgiver – Vår oppgave er å gi anbefalinger til hvordan industrien kan forebygge og beskytte seg mot korrosjon. Hvis vi opparbeider innsikt på dette gjennom forskning, er det mulig for oss å gi bedre råd. Formålet med DNVs deltagelse i BIOCOR ITN er å utvikle kompetanse som gjør at vi kan

adressere industriens problem knyttet til MIC og levere alternativ tverrfaglig ekspertise innen dette området i våre tjenester for industrien, sier Marita Scott, leder for Skadeanalyser og Korrosjon i DNV Bergen . Sammen med fagansvarlig Bjarte Lillebø, overingeniør Hans-Erik Berge og stipendiat Marko Stipanicev utgjør de DNV’s deltakere i EUprosjektet BIOCOR ITN.

Måtte stenge oljefelt – Et eksempel på konsekvensen av korrosjon er hendelsen på BPs oljefelt Valhall i 2009. Grunnet korrosjon i rørledninger ble det nødvendig å stenge hele feltet i lengre tid, noe som også innebar produksjonstap, forteller Scott. Korrosjonen som dette kan være til stor fare både for menneskene som oppholder seg på oljeinstallasjonene og for miljøet. – Ved å vinne mer kunnskap om mekanismene som ligger bak kan vi bidra til å forebygge korrosjon på gamle installasjoner og dermed også oppnå betydelige kostnadsbesparelser dersom man unngår at installasjoner må stenges ned.

Elevene fikk selv velge design på båten, hvilket materiale den skulle være i og forskjellig utstyr fra utstyrsleverandører. Både planker, modellkitt, hammer, spiker, ballonger og strikk var en del av prosessen. Når båten var konstruert måtte den først testes og godkjennes i det lille forsøksbassenget til Det Norske Veritas. Dersom dette gikk bra kunne den settes ut på havet, for anledningen et stort rektangulært basseng der hvert hjørne representerte ulike land. Enkelte ble på standen i flere timer for å utvikle det beste fremdriftssystemet og raskeste båten. - Det er kjempegøy å hjelpe elevene. Jeg tror mange fikk et godt inntrykk av næringen vår, sier Frida Jogole (16), en av mange maritime hjelpere som loset de unge gjennom skipsbyggingens ulike stadier. Jogole er til daglig TAF-lærling i Rolls Royce. Etter interessen på standen å bedømme, ser fremtiden absolutt lys ut med tanke på rekruttering til bransjen.

samler forskningssentre og universitetsmiljøer fra hele ti europeiske land. De enkelte partnerne gjennomfører prosjekter på ulike problemstillinger knyttet til korrosjon. To ganger i året arrangeres det samlinger hvor prosjektdeltakerne utveksler sine erfaringer. – BIOCOR ITN har en varighet på fire år. Planleggingsfasen på ett år er nå over, noe som innebærer at vi fra 1.september gikk inn i en spennende forskningsfase på tre år. Vi har nå ansatt en stipendiat som skal skrive sin doktorgradsavhandling med utgangspunkt i prosjektet, sier Scott. Stipendiatstillingen vil knyttes opp mot UiB og stipendiaten vil utføre deler av sitt forskningsarbeide i samarbeid med mikrobiologer på universitetet.

Europeisk samarbeid – Samarbeidet mellom DNV, Statoil, MI-Swaco og UiB utgjør en kobling av industri, tjeneste og forskning. Statoil er i denne forbindelse operatøren som kjenner problemstillingen på sine installasjoner, sier Scott. Blant disse miljøene er DNV den norske representanten i prosjektet BIOCOR ITN. Prosjektet er et såkalt Marie Curie-prosjekt som www.maritimebergen.no

DNV er en internasjonal leverandør av tjenester for å styre risiko og investerer årlig betydelige beløp i forskning og innovasjon . Selskapet utfører også oppdragsforskning på vegne av industrien innen den maritim næring, samt olje og gass. De er involvert i 120 utviklings- og forskningsprosjekter i året i samarbeid med industrien, og er dermed godt vant med prosjekter som BIOCOR ITN.


24 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

ANNONSE

Hans Petter Torsvik, adm. direktør OCS

On verticals and HR technology By Thomas Otter, Research director, Gartner Research, Aug 10, 2010.

Stø kurs mot økt effektivisering Etter nesten 30 år på markedet, har IT-bedriften, Onsoft Computer Systems AS (OCS) utviklet seg til en programleverandør i verdenstoppen. Deres komplette løsninger hjelper kundene å øke effektiviteten og spare store kostnader. Stemningen er god og samtalene går livlig i gangen på Clarion Hotel på Flesland hvor 200 ansatte fra maritim næring er samlet for å delta i Onsoft Computer Systems AS (OCS) sitt BrukerForum. Linda Eide har nettopp holdt foredrag om ekte begeistring, og om en halv time skal deltakerne i gang med den faglige delen av programmet. – Dette er ellevte gangen vi arrangerer dette forumet, og jeg synes det er veldig kjekt å samle våre norske kunder og samarbeidspartnere til et slikt arrangement hvor vi deler erfaringer og sammen tenker fremover, sier Hans Petter Torsvik, administrerende direktør i OCS. Det er to år siden sist BrukerForum ble arrangert, og rød tråd i årets utgave er effektivisering.

Økonomisk gevinst Den ledende leverandøren av administrasjonssystemer til shippingbransjen når stadig nye høyder med sine smarte løsninger som gir aktører i det maritime markedet store kostnadsbesparelser. Gjennom programvareløsningen OCS HR, OCS Maisy og OCS PreMasterPro tilbyr OCS optimale løsninger innen

HR, lønn, vedlikehold, utleie og operasjonell drift av skip. De sterke løsningene koblet med selskapets store bransjekunnskap bidrar til å gi kundene konkurransefordeler. – Alle i skipsnæringen må tilfredsstille de samme kravene noe som krever god orden i alle skuffer og skap. Om man er liten eller stor kan man spare store summer på å ta i bruk dette verktøyet, sier Oddbjørn Rønningen Lange, maritim personalsjef i Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi AS. Etter å ha administrert selskapets 4300 ansatte gjennom OCS sitt online-system i ti år, vet han hva han snakker om. – Vi driver utstrakt internasjonal virksomhet, og er avhengig av at våre offiserer og underordnete til enhver tid har den kompetanse og dokumentasjon som kreves slik at vi kan sende dem ut, sier Lange. Integrasjon med de viktigste kurstilbyderne og reisebyråene, gir OCS-brukerne et komplett effektiviseringsverktøy. – Selve kurskostnaden utgjør ofte en liten del av kostnadene. Hoveddelen er reise-, oppholdsog lønnskostnader. Ved å være

ONSOFT COMPUTER SYSTEMS AS P.O. Box 90 Bønes, NO-5849 Bergen - Norway

proaktiv kommer man i førersetet i prosessen og kan dermed spare betydelige summer på de store utgiftspostene, sier Hans Petter Torsvik.

Best i verden OCS har operert i shippingmarkedet siden 1983, og har i dag små og store kunder i til sammen 36 land. Over 100.000 ansatte i maritim næring administreres daglig gjennom deres programmer, og ingen av deres konkurrenter kan tilby noe i dette omfanget. – Summen av nesten 30 års erfaring kombinert med krevende store kunder, gjør at vi har utviklet et system som er second to none. Det finnes ikke noe tilsvarende i markedet, sier Torsvik. Deres brede og dype funksjonalitet ble senest omtalt av forskningslederen for det verdenskjente IT-forskningssenteret, Gartner. Forskningslederen uttrykte at han hadde fått åpnet øynene etter en demonstrasjon av løsningen. – OCS er verdens beste innen sitt felt. Gartner sa det, og jeg bekrefter det, avslutter Lange for Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi.

Telephone +47 55 98 63 00 Telefax +47 55 98 63 11 www.onsoft.no

When it comes to HR technology, I tend to think of it largely as a horizontal play. Yes, there are some exceptions, like hospital or retail shift management, but most of the time HR seems like it is just HR. To borrow from Depeche Mode, People are People. Vendors who do well in one industry tend to do well in several. Market fissures tend to be by country, rather than by industry. I had my eyes opened today. I had a demo from a Norwegian HR vendor who focuses on shipping and other maritime stuff. I started off thinking that you could do it with a horizontal HR system with strong configuration capabilities but the more I watched, the more I realized that some niches run deep. How do you run a payroll on a ship? With no connection back to land? How do you handle the competency requirements and scheduling to meet the myriad of shipping laws? Can the second mate on a vessel of size x work as a first mate on a vessel of size b? A citizen of the Philippines is working on a Panamanian flag vessel for a Norwegian oil company? What happens if he transfers to a different vessel? Which training courses are running in the next port of call? How do you sync the offshore and the onshore payroll. Rum rations? If you own a fleet of ships, you may want to chat to these Norwegians.

Oddbjørn Rønningen Lange, personalsjef i Kristian Gerhard Jebsens Skipsrederi AS


25

Å beregne vær og vind En utvidet bruk av vær-ruting effektiviserer energibruken innenfor shipping betydelig. Moderate beregninger fra Odfjell viser at rederiet sparer 80-90 seilingsdøgn i året. Det tilsvarer nærmere 3000 tonn drivstoff, noe som betyr en markant reduksjon av CO2-utslipp. Tekst: Erik Nordby Simonsen Foto: Gunnar Eide

Odfjell sparer både tid og penger mens miljøet skånes, i tillegg gir vær-ruting eller såkalt weather routing, en mer skånsom reise for mannskap, last og skip. Det er konsekvensene av hvordan rederiet anvender informasjonen fra det eksterne weather routing-selskapet AWT (Applied Weather Technology). Her kan man analysere og bearbeide data om vær og strøm for å finne den optimale seilingsleden, for deretter å gi konkrete ruteanbefalinger til kapteinene.

følge opp weather routingen. Odfjell anvender informasjonen fra dette systemet på en ny måte for det er ikke utelukkende kapteinen som kan se ruteanbefalingene og kan kjøre simuleringer i ombord-systemet. Odfjell lar også meglere, operatører og inspektører få tilgang til denne informasjonen gjennom Google Earth. Dette gjør at landorganisasjonen i sterkere grad kan være med å påvirke valg av rute. Det er like fullt kapteinen som har siste ord.

Flere involverte Vær ruting eller weather routing innebærer at skipene utrustes med et ombord-modul som heter Bon Voyage System (BVS) eller MetManager. Landorganisasjonen bruker Google Earth for å

Vi spurte kommunikasjonssjef hos Odfjell, Margrethe Gudbrandsen, om hun kunne angi hvor mye rederiet sparer i rene kroner på dette simuleringsvertøyet? Og hvor mye utslippsreduksjon vi snakker om?

Hydraulically driven cargo pumping systems for tankers and FPSOs

Annonse 1/2

Offshore Oil & Gas pumping systems Oil spill recovery systems Anti heeling systems

Frank Mohn AS Tel. +47 55 999 000 marine@framo.no www.framo.no

Så langt i år estimerer vi at vi har effektivisert reisene tilsvarende ca 50 seilingsdøgn, og har dermed spart over 1500 tonn drivstoff ved bruk av weather routing. Dette er et relativt konservativt anslag, sier Margrethe Gudbrandsen.

AWT og kapteinen Kapteinene får ruteanbefalinger fra AWT og velger selv om anbefalingen tas til følge. Så langt observerer Odfjell at i 97 prosent av tilfellene kommer AWT og kaptein til enighet om optimal rute. Odfjells landorganisasjon følger kommunikasjonen og kan selv simulere de forskjellige rutene, og hvordan vær og vind vil påvirke reisen.


26 En avis for Maritimt Forum Bergensregionen 2009

ANNONSE

Stø kurs med Wikborg Rein Wikborg Rein er ett av Norges største advokatfirmaer, og Skandinavias største innen shipping. - Vi har alltid vært der for shippingnæringen, uavhengig av gode eller dårlige tider, forteller partnerne Peter Frølich og Øystein Meland. Tekst og foto: Ina-Cristine Helljesen

Øystein Meland leder Shipping Offshoregruppen i firmaet, mens Peter Frølich leder virksomhetsgruppen Bank Finans i Wikborg Rein. I Bergen har firmaet kontorer i Handelen- og Sjøfartens Hus og utgjør en viktig del av den maritime næringsklyngen på Vestlandet.

Samarbeid - Wikborg Rein startet sin virksomhet rundt rederier og skipsfart, og vi har beholdt det maritime fokuset, selv om virksomheten i dag spenner over alle forretningsjuridiske felt, sier Meland, som har arbeidet i firmaet siden 1981. - Det er et stort fortrinn at vi kan tilby koordinert bistand på forskjellige områder. For eksempel arbeider Shipping Offshore og Bank Finansgruppene tett sammen i forbindelse med avanserte skipsfinansieringer, sier Frølich.

Fra god ide til ferdig skip Wikborg Reins virksomhet er organisert for å bistå klientene gjennom hele prosessen - fra planer til ferdig prosjekt. - Vi er med på hele livsløpet, fra konseptutvikling til realisering, fullføring og exit, sier Frølich, og gir noen eksempler: Skal et skip bygges, bistår Shipping Offshore med utarbeidelse av kontrakter og vilkår, Bank Finans bistår bankene, egenkapitalaktørene og assurandører med strukturering og all nødvendig dokumentasjon relatert til prosjektene, mens konkurranserettsadvokater hjelper til i jungelen av norske og internasjonale konkurranseregler.

Følger bransjen ut i verden Wikborg Rein er Norges mest internasjonale advokatfirma, med kontorer i London, Singapore, Shanghai og Kobe, i tillegg til Oslo og Bergen. - Vårt internasjonale kontaktnett blant banker, forsikringsselskaper, rederier og verft og vår bransjekunnskap bidrar til å skape merverdier for våre klienter, sier Meland. Wikborg Rein tilbyr nå også tvisteadvokater i London og Shanghai, og kan også følge klienter i rettsapparatet, om det trengs. - Vi tilbyr en totalpakke, både geografisk og faglig, slår de fast. En viktig egenskap hos advokatene i Wikborg Rein er å se problemer før de kommer og å skrive gode og sikre kontrakter. - Vårt mål er å være konfliktforbyggende og verdiskapende, vi skal være det foretrukne advokatfirmaet i Norge og overgå klientenes forventninger, avslutter Frølich.

Peter Frølich (t.v) leder virksomhetsgruppen Bank Finans, mens Øystein Meland leder Shipping Offshore-gruppen, i Wikborg Rein, ett av Norges største advokatfirmaer.

Wikborg Rein Wikborg Rein er ett av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe. Wikborg Rein ble etablert i 1923 av Erling Wikborg. Han jobbet hovedsakelig med sjørett og sjøforsikring og i dag er firmaet Skandinavias største advokatfirma innen shipping og offshore. Bank Finans, Corporate, Energi Naturressurser, Fast eiendom og Handel, Industri og Offentlig virksomhet er andre sentrale fagområder. Wikborg Rein har nær 300 medarbeidere, 189 advokater, 69 av dem partnere. Kontoret i Bergen ble etablert i 1978 og består i dag av nærmere 50 advokater, hvorav 18 partnere. Firmaet holder til i Handelen- og Sjøfartens hus i sentrum.

www.maritimebergen.no


27

Taler Vestlandets sak i EU De jobber for å sikre Vestlandets interesser i EU, og vil bli en foregangsmodell for en maritim strategi. Vestlandsrådet spiller en viktig rolle på den politiske arenaen. Tekst: Marius Solberg Anfinsen Foto: Øyvind Lyslo

Vestlandsrådet omfatter fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og har en felles strategi for å jobbe opp mot EU i maritime spørsmål som angår Vestlandet. – Vi har en politisk strategi hvor vi forsøker å sikre en best mulig regionalpolitikk i tråd med EU sitt prinsipp om subsidiaritet. Det vil si at avgjørelser skal tas nærmere der folk bor, ikke bare nasjonalt. Dette arbeidet blir gjort sammen med andre regioner i Europa. Hele EU sin maritime strategi er veldig viktig for Vestlandet, sier sekretariatsleder for Vestlandsrådet, Trond Ueland.

To veier til EU EU sine program blir håndtert av fylkeskommunene hver for seg,

mens rådet har to viktige arenaer for politikk: North Sea Commission og The Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Disse to organisasjonene sikrer Vestlandsrådet bedre tilgang til EU enn gjennom nasjonalstaten.

Vestlandet, med ønske om å påvirke nasjonal og internasjonal politikk.

– Disse to er våre kanaler inn i EU siden vi ikke er medlem. Klima, miljø, transport, bygdeutvikling, sikring av marine ressurser og en best mulig politikk for små- og mellomstore bedrifter er blant de viktige områdene det blir jobbet mest med, sier Ueland.

Vestlandsrådet opplever det som veldig vanskelig å få delta i dette arbeidet. – Prosessene synes å være veldig lukket. Dette er paradoksalt, det er jo utenfor stuedøren til Vestlandet Nordsjøen ligger, påpeker sekretariatslederen.

I tillegg finnes det et nasjonalt Europapolitisk Forum som regjeringen har ansvaret for og som Vestlandsrådet deltar i. Vestlandsrådet jobber særlig med interesseheving og politikkdrøfting rundt viktige politiske saker for

– Vestlandsrådet har eksistert siden 2002. Ønsker dere på sikt å bli en foregangsmodell for en maritim strategi i resten av Norge? – Helt klart! Det ligger også et stort potensial for Vestlandet i å markedsføre

Bergen – Oslo – Singapore

– Forvaltning av Nordsjøen er særlig viktig. Her blir det arbeidet med en egen forvaltningsplan for Nordsjøen som regjeringen har ansvaret for.

Vil bli forbilde

seg som en mer autonom og aktiv maritim region både i en europeisk og global kontekst. – Hvorfor er det viktig at dere jobber aktivt opp mot EU? – EU driver reguleringspolitikk. Ikke fordelingspolitikk, slik som nasjonalstaten gjør. Gjennom EØSavtalen blir det tatt en hel rekke avgjørelser med store konsekvenser for Norge, regionene og kommunene, og dermed også for norske borgere. Det ville være nokså alvorlig om man ikke arbeidet aktivt mot EU for både å gjøre seg kjent med EU sin politikk og regulering, og aktivt forsøkte å påvirke politikken, avslutter Trond Ueland.

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN PORT OF BERGEN

... leading Bergen – Oslobrokers – Singapore inBergen specialist – Oslo – Singapore Bergen – Oslo – Singapore marine insurance markets ... leading brokers a specialist ... in leading Bergen – Oslobrokers – Singapore ... in leading Bergen – Oslobrokers – Singapore marine insurance market specialist in specialist Contact us at mail@northedge.no marine insurance markets ... leading brokers Beddingen, Solheimsgaten 15, N-5058 BERGEN marine insurance markets ... leading brokers Tel: +4755 204 400 , www.northedge.no/marine in a specialist in a usspecialist Contact at mail@northedge.no marine insurance market Beddingen, Solheimsgaten 15, N-5058 BERGEN marine insurance market Tel: +4755 400 , www.northedge.no Contact204 us at mail@northedge.no Beddingen, Solheimsgaten 15, N-5058 BERGEN Contact us at mail@northedge.no Tel: +4755 204 400 , www.northedge.no/marine Beddingen, Solheimsgaten 15, N-5058 BERGEN Tel: +4755 204 400 , www.northedge.no/marine Contact us at mail@northedge.no Beddingen, Solheimsgaten 15, N-5058 BERGEN Contact us at mail@northedge.no Tel: +4755 204 400 , www.northedge.no

BERGEN - fremtidsrettet, internasjonal miljøhavn www.bergenhavn.no


28 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Verdensledende selskaper,

spisskompetanse og kvalitet Norge er en maritim supermakt, og det maritime har en helt spesiell betydning på Vestlandet. Mens Bergen på mange områder har blitt en filialby, har maritim næring fortsatt en sterk forankring med hovedkontorer her i byen. Her bygges kompetansen og her fattes beslutningene. Tekst: Susanne Rislå Andersen

Flere av rederiene er verdens største på sine markeder, og byen er en av de fremste i verden på kjemikalietransport. Odfjell - verdens største kjemikalietankrederi - har hovedkontoret blant de syv fjell. Byen har også rederier som har spesialisert seg og er store innen seismikk, open hatch og polare operasjoner. Også innenfor produksjon av skipsutstyr er Bergen et internasjonalt senter. Bedriftene Framo og TTS Marine selger anerkjente pumper og kraner med stor suksess i utlandet. Bergen Diesel engine er et sterkt merkenavn hos Rolls-Royce Marine. De siste årene har verftskonsernet Bergen Group bygd seg opp til å bli en av Norges og Europas største verftsgrupperinger. Innenfor skipsfinansiering og forsikring er Bergen også betydelig i internasjonal målestokk. De siste årene har spesielt maritim

offshorevirksomhet hatt en formidabel vekst, og Norge er den nest største nasjonen i verden innenfor dette segmentet. Som en stor styrke for det maritime Bergen er både sjøforsvaret og sjøkrigskolen lokalisert her, og institusjonene er svært viktig for kompetansen til næringen. I tillegg ønsker mange institusjoner å være nær brukerne og har lagt hovedkontorene til byen. Vi finner derfor både Sjømannskirken, Skipsregistrene, Fraktefartøyenes Rederiforening, Radio Medico og Norsk senter for maritim medisin her. Skipsfarten er en vekstnæring med økt globalisering og internasjonal arbeidsdeling. Og svært mye av veksten skjer i Bergen.

Den maritime næringen i Hordaland Den maritime næringen er den største næringen i vår region (utenom olje og gass). Nøkkeltall: Antall ansatte Omsetning Verdiskapning Årsresultat Antall foretak

21 207 97,3 milliarder Kr. 23,2 milliarder Kr. 19,4 milliarder Kr. 1471

Sektorenes fordeling etter omsetning:

Bergen er Norges skipsfartshovedstad målt i både antall skip og tonnasje registrert i NIS/NOR.

Den Maritime Klyngen Den maritime klyngen i Bergensregionen består av skipsrederier med forskjellige spesialiteter som f.eks kjemikaliefrakt, papirtransport, seismikk, supply etc. Skipsverft som bygger avanserte skip og vedlikeholder disse. Utstyrsleverandører som leverer pumper, kraner, motorer etc. Sjøforsikringsselskaper, banker, sjørettsadvokater, skipsregistre meglere. Folkene som driver næringen, sjøfolk, befraktere, ledelse, verftsarbeidere etc. Forskningsinstitutter, skoler og universitet. Sjøforsvaret

www.volvopenta.no Marine fremdriftsmotorer Marine aggregater Salg – Service – Deler

Make it possible Din sentrale Volvo Penta leverandør på Vestlandet Ytrebygdveien 53 – 5252 Søreidgrend Tlf. 55 98 70 70 – Fax: 55 98 70 80 E-mail: gs@bjordal-madsen.no www.bjordal-madsen.no

Marine and offshore cranes • Deck and mooring equipment • Side-loading systems Offshore equipment • Land rigs • Equipment for RoRo and cruise vessels Shipyard material handling • Ship conversion • Drilling equipment Hatch covers • Harbour terminal equipment • Mud systems Global service solutions

www.ttsgroup.com


29

ANNONSE

Kristian Gran

Olav Helge Mathinsen

Rekordsøking til Sjøforsvaret Flere enn noen gang søker utdanning i Sjøforsvaret. Kombinasjonen av teori og praksis i én pakke, stiller forsvaret i en lukrativ særklasse for mange. I år 2004 begynte Kristian Gran (29) sin militære utdanning på Befalsskolen i Horten. Med elektrikerfagbrev under beltet, tok det ikke lang tid før han øynet muligheten til å bruke Befalsskolen som et springbrett til et utdanningsløp innen elektro i Sjøforsvaret. Han tok dermed marineingeniørutdanning ved Sjøkrigsskolen. I dag er han elektrooffiser på undervannsbåt med ansvar for drift og vedlikehold av det elektriske anlegget om bord. – Sjøforsvaret byr på unike utdanningsmuligheter og opplevelser med muligheter du ikke finner i det sivile arbeidsliv. I tillegg byr de på Lønn under utdanning, et tilbud få kan konkurrere med, sier Gran.

Mange om beinet Stadig flere unge tenker nå i lignende baner til Gran. Fra januar 2010 til august 2010 søkte 1161 personer på Sjøkrigsskolen og Sjøforsvarets befalskole, en økning på 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Av disse fikk 268 personer skoleplass.

– Som det fremgår av tallene er det få plasser, men mange søkere. Dette er svært positivt for oss da konkurransen gir oss de best kvalifiserte elevene, sier Nesanet Hailemariam, rekrutteringsoffiser i Sjøforsvaret på Haakonsvern. Nesanet mener at en av grunnene til den økte populariteten er knyttet til garantien om jobb i enden. – Hos oss går 100 prosent ut i arbeid hvor de automatisk begynner å opparbeide seg relevant erfaring. Yrkesmulighetene er mange og de fleste opplever at de får mange utfordringene å bryne seg på . I tillegg til det faglige får du også lederbiten innbakt i utdanningen, og har dermed mange flere hatter på stativet ditt, forklarer Hailemariam.

Muligheter som maskinist Marinen er stadig på jakt etter unge, dyktige mennesker som liker utfordringer. Hailemariam oppfordrer særlig søkere å vende blikket mot mulighetene som finnes innen maskinutdanning. – Vi trenger flere dyktige maskinister i våre avdelinger, og utdanningen gir muligheter for å løse høyeste maskinsertifikat etter en viss fartstid, forklarer hun. Linjer for maskinutdanning tilbys både på Sjøkrigsskolen og Befalskolen. Mens Sjøkrigs-

skolen krever kun generell studiekompetanse med fordypning i realfag, må man ha motormann fagbrev for å være kvalifisert på Befalskolen. – Å være maskinist er verdens beste jobb, uttrykker, Olaf Mathisen (26) som kom inn i forsvaret med fagbrev som motormann og gikk veien gjennom Befalskolen for å bygge på sin kompetanse. Etter endt utdanning har han både vært med som inspektør i Spania på skipsverftet som bygger de nye fregattene, og deltatt på en tre måneders seiltur fra Bergen til San Diego. I dag er han 4. maskinist på opplæringsfregatten, KNM Roald Amundsen. – Oppgavene er veldig variert. Du lærer nye og ting hver eneste dag og jobber med mange spennende og dyktige mennesker, avslutter han og oppfordrer andre til å følge i samme fotspor.

BEFALSSKOLEN FOR SJØFORSVARET TILBYR FØLGENDE LINJER: • • • • •

Operativ navigasjon (varighet: 3+3 år). Opptakskrav: Fagbrev Matros Skipsteknisk drift (varighet: 3+3 år) Opptakskrav: Fagbrev Motormann Ingeniør elektro og automasjon (varighet: 4+4 år). Opptakskrav: skipselektriker, elektriker eller automatiker. Ingeniør Elektronikk og data (varighet: 4+4 år). Opptakskrav: Fagbrev avionikk, automatiker, automatisering,elektriker,e lektromotor, elektrooperatør, energimontør, energioperatør, heismontør, informatikk, iktdriftsoperatør med grunngkurs elektro, produksjonselektriker, serviceelektroniker, signalmontør, skipselektriker, tavlemontør, telekommunikasjonsmontør, togelektriker eller transformatoroperatør. Maritime sertifikater (varighet: 1+1 år). Opptakskrav: Utdanning på fageller høyskolenivå som tilfredsstiller utdanningskravene til sertifikat for nautisk eller skipsteknisk drift nivå 1 (D-1 eller M1).

BACHELORPROGRAM FOR GJENNOMGÅENDE STUDIER VED SJØKRIGSSKOLEN • • •

Operativ marine (varighet: 4+4 år). Opptakskrav: generell studiekompetanse og R1 + F1 Marineingeniør elektronikk og data (varighet: 4+4 år). Opptakskrav: generell studiekompetanse og R2 + F1 Marineingeniør elektro og automasjon (varighet: 4+4 år).

For mer informasjon om utdanning i Sjøforsvaret gå inn på: www.mil.no

Opptakskrav: generell studiekompetanse og R2 + F1 og fagrbrev elektriker, automatiker eller skipselektriker Marineingeniør maskin (varighet: 4+4 år). Opptakskrav: generell studiekompetanse og R2 + F1.


magasinfor forMaritimt MaritimtForum ForumBergensregionen Bergensregionen 2009 30 EtEtmagasin 2010 32

32 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2009

Jobber for å beholde norske sjøfolk Maritimt Forum Bergensregionen: Maritimt Forum – Det er viktig å verne om Norges Bergensregionen:

– pådriver for en mer synlig maritim næring – pådriver for en mer synlig maritim næring

maritime posisjon og styrke vår kompetansebygging, sier Susanne Rislå Andersen, daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen. På mange områder er maritim næring i bergensregionen verdensledende, men det Tekst: Ina-Cristine Helljesen På mange områder maritim næring i er dessverre en godterbevart hemmelighet Foto: Maritimt Forum bergensregionen men det for mange. Detverdensledende, ønsker Maritimt Forum erBergensregionen dessverre en godt bevart hemmelighet å gjøre noe med. for mange. Det ønsker Maritimt Forum Dette har vært hjertesaken til Maritimt Forum Tekst: Susanne Andersen Bergensregionen å gjøre noe med. etter at det tidligere i år ble det lagt frem en rapport

konkluderte at det var samfunnsmessig –som I vår nyeAndersen strategimed legger vi vekt på at Maritimt Tekst: Susanne Forum Bergensregionen skal være en aktiv pådriver ulønnsomt å videreføre tilskuddsordningen for for at regionen blir oppfattet som et internasjonalt sysselsetting av sjøfolk. – I vår nye strategi legger vi vekt på at Maritimt maritimt tyngdepunkt, sier styreleder Paal Martens – Hele den maritimeskal næringen nytte av den Forum Bergensregionen være enhar aktiv pådriver i kompetansen Maritimt Forum Bergensregionen (MFB). kjennskapet det maritime for at regionen blirog oppfattet som et til internasjonalt Martens har lang erfaring fra maritim næring miljøettyngdepunkt, som sjøfolkene opparbeider. er ikke maritimt sier styreleder Paal Det Martens i regionen, han var blant annet sjef for verftet mulig å lære dette teoretisk. Det må oppleves, i Maritimt Forum Bergensregionen (MFB). Mjellem &Andersen. Karlsen i en årrekke og har fulgt sier Rislå Martens har lang erfaring fra maritim næring næringen han tett ivar både gode tidersjef og ifor krisetider. i regionen, blant annet verftet Martens også lang fartstid i Maritimt Kompetanse bærebjelke Mjellem &har Karlsen isom en årrekke og harForum, fulgt og nå ser han behovet for å synliggjøre næringen Sammen med Norsk Sjømannsforbund, næringen tett i både gode tider og i krisetider. i LO regionen på en lang mye fartstid mer aktiv måte. Forum,har oghar Fraktfartøyenes Rederiforening Martens også i Maritimt organisasjonen satt fokus på viktigheten av å og nå ser han behovet for å synliggjøre næringen Vise nettolønnsordningen. hvor vi ermer unike bevare i regionen på en mye aktiv måte. ––Jeg syneserdet er skremmende en så viktig næring Dette ikke en særnorskat ordning. Flere andre for regionen nestenSverige har værtog usynlig. Blant folk fest, land, deriblant Danmark, har den Vise hvor vi er unike myndigheter, politikere, utdanningsinstitusjoner, også, påpeker Paal Martens, styreleder i Maritimt – Jeg synes det er skremmende at en så viktig næring og mellom bedriftene internt i næringen er det forForum. regionen nesten har vært usynlig. Blant folk fest, dessverre liten kunnskap om hva denne næringen myndigheter, politikere, utdanningsinstitusjoner, betyr for verdiskapning og sysselsetting. Det er ikke mener ordningen essensiell for å ogHan mellom bedriftene internter i næringen er det gjøre norske sjøfolk konkurransedyktig dessverre liten kunnskap om hva denne næringeni et internasjonalt marked. betyr for verdiskapning og sysselsetting. Det er ikke – Den maritime næringen er en av de få næringene

noe mål i seg selv å være synlige, men hvis vi ikke utdannings- og forskningsinstitusjonene. De skal er synlige har vi mye mindre muligheter til å få de kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd utdannings FoU miljøer vi er avhengige for for næringens i regionen, sier han. De skal noe mål i segog selv å være synlige, men hvis viavikke utdanningsogbehov forskningsinstitusjonene. ikke å forvitre. vimindre bli mer synlige, må vitilfremstå er synlige har viSkal mye muligheter å få de kunne tilby utdanningstilbud som er skreddersydd som unik. Og den posisjonen vår region Tettere kontakt politiske miljøer utdannings ogunik FoUermiljøer vi er avhengige av har for for næringens behov i med regionen, sier han. somådriftsogSkal operasjonssenter. Dessmå mer graver Maritim næring er en kompetansenæring og ikke forvitre. vi bli mer synlige, vivi fremstå og undersøker, dess merposisjonen imponert blir over den vi er en maritim stormakt. vi beholde vår som unik. Og unik er den vårvi region har Tettere kontakt med Skal politiske miljøer driftsog og operasjonskompetansen som posisjon, næring må vi snakke politikere og andre som driftsoperasjonssenter. Dess mer vi finnes graver Maritim er enmed kompetansenæring og innen rederier,dess verft, service og utstyrsbedrifter offentlige beslutningsmyndigheter. skal jobbe og undersøker, mer imponert blir vi over den vi er en maritim stormakt. Skal vi– Vi beholde vår og institusjoner. I tillegg har vi Sjøforsvaret den mye tettere opp de politiske miljøene tiden driftsog operasjonskompetansen som og finnes posisjon, må vi mot snakke med politikere ogi andre store energisektoren, forteller Martens. fremover, det er viktig at vår næring er synlig Maritim Forum Bergensregionen jobber aktivt med kompetansebygging for den maritime klynge, og har en rekke ulike rekrutteringstiltak innen rederier, verft, service og utstyrsbedrifter offentlige beslutningsmyndigheter. – Vi skal jobbe for å vise bredden og mulighetene i maritim næring. Her fra Forskningsdagene 2010. Maritimt Forum Bergensregionen ønsker overfor de som i dette landet. I forkant og institusjoner. I tillegg har vi Sjøforsvaret ogblant den mye tettere oppbestemmer mot de politiske miljøene i tiden annet å etablere et kompetansesenter innenfor av Stortingsvalget haddeatvivår møter med er de synlig fleste store energisektoren, forteller Martens. fremover, det er viktig næring maritim drift og operasjon. partier, og vi har en stor jobb med å informere hvor Norge hevder seg i verdenstoppen. For å overfor er synliggjøring, forskning og utdanning og tett Maritimt Forum Bergensregionen ønsker blant de som bestemmer i dette landet. I forkant og engasjere politikere myndighetskontakt. beholde denne et posisjonen må vi beholde norske av annet å etablere kompetansesenter innenfor Stortingsvalget haddeog vi møter med de fleste andre, styreleder Bergen Maritime sjøfolk og styrke deresCollege kompetanse. Kunnskap partier, – Skalavslutter vi vihahar politisk må den maritim drift og operasjon. og en storpåvirkning jobb med å så informere Eterannet grep for å utvikle sterke maritime Martens. nøkkelen til vår unikeden maritime klynge, og og maritime klyngen væreog synlig. Dette er en stor engasjere politikere næringen videre, er vi å College styrke utdanningsog uten kunnskap får ikke utvikling, forklarer næring, og denstyreleder fortjener å få oppmerksomhet andre, avslutter Bergen Maritime forskningstilbudene i regionen. Martens. og det får vi bare når myndighetene oppdager Et annet grep for å utvikle den sterke maritime Martens. – I dag finnes det dessverre ikke utdanningsmange maritime hvor stor denne næringen er. Regionen er helt næringen videre, er å styrke og utdanningsløp synlige karriereveier i regionen. Mange av de og maritime bedriftene har folk som avhengig av at denne næringen fortsatt blomstrer forskningstilbudene i regionen. vet på atdet utdanningsinstitusjonene en vært sjøen og erikke avhengig av har at disse i lang tid fremover, forteller Rislå Andersen. –Men Ihar dagvi finnes dessverre mange maritime mengde kompetansemiljøer som være trekker på denne erfaringen i sin ikan karriere utdanningsløp og synlige karriereveier regionen.på Pål Martens, relevant for maritim sektor. I en større kartlegging land. Hun mener at styreleder mange nye næringer som ITMen vi vet at utdanningsinstitusjonene har en i viTar nettopp har gjennomført, viste det seg at vi har vi dette med i regnestykketsom er vi ikke tvil om bransjen, har blitt utviklet Maritimt Forum ut fra behovet til den mengde kompetansemiljøer kan i være sterke fagmiljøer flereMartens. områder. Dette Pål Martens, maritime næring. at resultatet blirinnenfor positivt, relevant for maritim sektor. I sier en større kartlegging skal vi utnytte, og målet er at institusjonene skal styreleder i – Har vi ikke basisnæringene får vi heller ikke de vi nettopp har gjennomført, viste det seg at vi har Maritimt Forum samarbeide tettere. Planen er å etablere et ”maritimt Må bli sett og hørt nye næringene. Maritim næring fortjener å bli sterke fagmiljøer innenfor flere områder. Dette college” som skal trekke på de eksisterende Maritimt Bergensregionen hørt på, og den fortjener at vi fronter den med et skal vi utnytte,Forum og målet er at institusjonenejobber skal som et talerør å styrke og utvikle hele det klart budskap om at maritim næring er en næring samarbeide tettere.for Planen er å etablere et ”maritimt maritime fellesskapet. Deres viktigste strategier med fremtid, fastslår Rislå Andersen. college” som skal trekke på de eksisterende

Providing third party ship management services from Bergen, Norway Wallem Shipmanagement Norway AS


O K TA N P UL S

31

The DOF Group is a world leading provider essential offshore and subsea services ThinkoftoOffshore. Think DOF. the global oil and gas industry. We own and operate a modern offshore fleet which currently comprises 70 vessels, The DOF Group is a world leading provider of essential offshore and including subsea servicesnew-buildings

and

CUT COSTS!

ships

to the global oil and gas industry. We

operated by subsidiaries. As one of the

own and operate a modern offshore

world’s leading and most experienced

fleet which currently comprises 70 vessels, including

of subsea new-buildingssuppliers and ships

operated by subsidiaries. we As one the offerofsolutions

A clean hull makes major savings

engineering services,

at any depths. OKTAN PULS

world’s leading and most experienced suppliers of subsea engineering services, we offer solutions at any depths.

www.dof.no | www.dofman.no | www.dofsubsea.no

CleanHull AS www.cleanhull.no mail@cleanhull.no +47 534 83 600

ww.dof.no | www.dofman.no | www.dofsubsea.no

The DOF Group is a world leading provider of essential offshore and subsea services to the global oil and gas industry. We own and operate a modern offshore fleet which currently comprises 70 vessels, including

new-buildings

and

ships

operated by subsidiaries. As one of the world’s leading and most experienced suppliers of subsea engineering services, we offer solutions at any depths. TELEFON: +47 55 30 60 00 www.holberg.no

Save fuel Save time Save the environment

www.dof.no | www.dofman.no | www.dofsubsea.no

Mecmar AS

Mechanical and marine engineering

Mecmar exhaust gas systems for marine diesel engines and gas turbines

Forsikring er et fag -Det er shipping også.

mecmar

O K TA N PU L S

TELEFON: +47 55 30 60 00 www.holberg.no

Aon Grieg kan begge. Som forsikringsmegler håndterer Aon Grieg alle behov innen sjøforsikring.

The DOF Group is a world leading provider of essential offshore and subsea services to the global oil and gas industry. We own and operate a modern offshore fleet which currently comprises 70 vessels, including

new-buildings

and

ships

operated by subsidiaries. As one of the world’s leading and most experienced suppliers of subsea engineering services, we offer solutions at any depths.

www.dof.no | www.dofman.no | www.dofsubsea.no

www.aon.no


32 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Muligheter i krisetid I 2008 smalt det. Finanskrisen satte kroken på døren for en rekke bedrifter, og shippingmiljøet gikk en mørk tid i møte. Likevel fikk vi se nyetableringer i kriseåret. Som i tillegg har vist seg suksessfulle. Tekst:Susanne Rislå Andersen Foto: Atlas Chemical Tankers AS

Den berømmelige finanskrisen hadde store ringvirkninger for shipping, men nedgangstider kan som kjent også bety muligheter. Maritim næring kjennetegnes av evnen til å omstille og tilpasse seg konjukturene. Carl Edward Jansen og Kenneth Audestad Wara grep denne muligheten og etablerte Atlas Chemical Tankers AS. Siden oppstarten har arbeidsfilosofien deres vært å finne bedre løsninger gjennom nytenkning og ved å utfordre det etablerte. Bergen er et senter for kjemikalietankvirksomhet. Det var derfor naturlig for de to nyetablererne å bruke skipsfartsbyen Bergen som base. I et maritimt miljø med tilgang på god kompetanse. De to partnerne er likevel ikke nye bransjen, og begge har lang erfaring fra shippingmiljøet. På den korte tiden fra etableringen i 2008, har selskapet økt fra to til 13 ansatte. De kontrollerer i dag en flåte på 12 avanserte kjemikalieskip, hvor det siste nybygget leveres i disse dager. – Det er avgjørende å ha en viss flåtestørrelse, for å kunne tilby

effektive og sikre løsninger, sier Carl Edward Jansen, adm.direktør som raskt, men gradvis har økt flåten. – Vi startet med time charter-drevne skip, før vi fikk eierandeler og har i dag ansvar for både befraktning, det tekniske og operasjonelle, sier Jansen. – Det er stor styrke og selv ha kontroll over de nødvendige funksjonene. Teknisk og bemanning av skipene er drevet av selskapet Atlas Tanker Management fra Istanbul, som vi etablerte desember 2009. Atlas Chemical Tankers AS arbeider tett med kundene, og tilbyr skreddersydde løsninger innenfor en bransje som stiller store krav til kvalitet og effektivitet. Selskapet ønsker å redusere kundenes transportkostnader gjennom å tilby komplette logistikkløsninger. Et eksempel på en slik komplett logistikkløsning er Atlas Chemical Tankers sine direkteseilinger mellom havner i Baltikum og USA. Som i shipping for øvrig har rederiet hele verden som arbeidsplass. Derfor åpnet Atlas Chemical Tankers et kontor, og flyttet 3 av sine ansatte til Singapore. Nær markedet og hands- on for å styrke deres globale tilstedeværelse. Etter kun et drøyt års drift kunne Atlas Chemical Tankers ta steget opp til de ”store gutta”. I oktober 2009 inngikk rederiet en langtidskontrakt med Dow Chemical, en av verdens største kjemikalieprodusenter. Atlas Chemical Tankers har sikret seg en fremtid – i både oppgang og nedgangstider – de 15 neste årene.

Grieg Shipping Group owns one of the world’s largest open-hatch fleets. Presently we run 26 of these ships. Grieg Star Shipping enjoys a special position in the transport of forest products. Our open hatch vessels are designed for fast handling of pulp and paper. Large gantry cranes and removable tween decks add substantial flexibility. Steel, aluminium and other metals are important cargoes for us, and windmills, turbines and machinery constitute a fast growing segment of our cargoes. We also operate a fleet of about 20 bulk carriers, equipped with grabs. This fleet operates worldwide carrying a large variety of bulk cargoes. Our long-term commitment, financial strength and competent people are important to deliver quality and to maintain our position as a world-class shipping group. Safety of the crew, environment, cargo and vessels is our highest priority. Highly qualified Philippine seamen man our vessels. A high return rate among the crew is emphasized to ensure familiarity with vessels and operational standards. Sustainability and environmental care is always at the core of our operations. Our vision is to have no harmful emissions to air and sea. Our subsidiary Grieg Green offers environmentally friendly recycling of vessels. Building on the group’s vast knowledge and experience, customers are provided with a hands-off, highly competitive and safe way to recycle vessels that are no longer needed in service.

www.grieg.com www.griegstar.com


33

Det maritime Bergen

i en samlet oversikt

Bergen er Norges største skipsfartsby. I følge Maritimt Forum omsetter næringen i bergensområdet for 91 milliarder kroner, og har 1300 bedrifter med til sammen 19 000 ansatte.

Natural gas_1_2_102009

Powered by natural gas.

Rolls-Royce is widely recognised for its ship design and system solutions for a broad range of vessels. Systems comprising propellers and thrusters, engines, stabilisers, deck machinery, rudders, steering gear, automation and control systems. Rolls-Royce supply gas-powered propulsion solutions that reduce emissions significantly. Compared to

www.rolls-royce.com

diesel engines that meet IMO Tier 2 emission levels, Bergen gas engines give an emissions reduction of 85% NOx, close to 25% in CO 2 and virtually eliminate SOx and particulates, already meeting IMO Tier 3 requirements that will come into force from 2016. Clean power by Rolls-Royce. Trusted to deliver excellence


34 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Gjennom prosjektet ”Flere kvinner inn i Maritim næring” har Maritimt Forum Bergensregionen kartlagt den maritime sektor for å bidra til å gjøre maritim karriere attraktiv for kvinner. Jeg tok en prat med tre kvinner som har valgt en karriere innen maritim næring og som vil ha flere kvinner inn i den spennende næringen. Tekst: Christina Sundli-Härdig

Bill. mrk: Næring søker kvinner

Mari Elisabeth Bygstad tok Business fra Machester Metropolitan med spesialisering i Supply Chain Management på Handelshøyskolen BI, og det var Maritimt Forum sitt aktive informasjonsarbeid som førte til at hun kom innenfor den maritime næringen. –Jeg startet med en generell økonomi- og lederutdannelse som etter hvert spisset seg mot logistiske fag. Jeg var veldig aktiv og søkende som student, og engasjerte meg i forskjellige miljøer for å finne ut av hva jeg ville med utdannelsen min. Da jeg kom over en presentasjon av Maritimt Forum og Shipping i Bergen var det avgjort, forteller Mari Elisabeth.

Kvinner rekrutterer kvinner Leder for styringsgruppen til forprosjektet, Marita Scott fra Det Norske Veritas foreller at Maritimt Forum sitt aktive kommunikasjonsarbeid rettet mot jenter er viktig for å rekruttere dem til næringen. Deres funn sier noe om hvordan kvinner får kjennskap til næringen.

– Undersøkelser viser at det er tilfeldig hvordan kvinner får kjennskap til næringen. Enten har de fått informasjon gjennom andre eller har de en generell faglig bakgrunn som kan brukes innenfor flere næringer. De har med andre ord ikke valgt utdannelse med et hovedønske om å komme inn i næringen, men at det var flere tilfeldigheter som har slått inn, forklarer Marita.

Gode rekrutteringsarena Rekruttering via utdanningsmesser med kvinner på stand, egne karrieredager for kvinner og nettverksmiddager for kvinner nevnes som gode rekrutteringsarena for å finne de kloke, kvinnelige hodene. Erfaringsmessig merker vi at det er en fordel å ha kvinner som står på stand under presentasjoner. Det senker terskelen for at jenter kommer innom, forteller daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Susanne Rislå Andersen. –Det er et viktig poeng å rekruttere jentene tidlig og være tilstede på slike arenaer, poengterer Susanne.

Jenter for realfag Maritimt Forum i Stavanger startet kampanjen ”Jenter for realfag” og det arrangeres egne samlinger for skolerådgivere for å gi dem en betydelig kjennskap til bransjen. – Vi ønsker å formidle de varierte, spennende og internasjonale mulighetene bransjen kan by på for alle utdanningsretninger, men spesielt innen realfag, sier Susanne.. Mari Elisabeth visste lite om bransjen på forhånd, men har noen tips til tiltak som er viktig for å kunne rekruttere flere kvinner til næringen. – Jeg mener at det er viktig å nå ut til unge kvinner på ungdomskole og videregående nivå. Folk flest er generelt for lite opplyst om den maritime næringen, de vet rett og slett ikke hvilke muligheter de har. Et viktig poeng i denne forbindelsen er å bidra til at unge kvinner velger en type utdannelse som gjør at de har den kompetansen næringen krever, sier Mari Elisabeth. Forprosjektets leder, Marita Scott kan bekrefte at deres funn samsvarer med det som Mari Elisabeth poengterer. Hun mener at viktige


35

Leder for styringsgruppen til forprosjektet ”Flere kvinner inn i Maritim næring” Marita Scott og daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen Susanne Andersen ønsker å rekruttere flere kvinner til maritim næring.

tiltak som informasjonskampanjer og tilstedeværelse når ungdom tar karrierevalg som avgjørende for å få flere kvinner til næringen. – Vi må være aktive blant ungdom og må få frem bredden og vise hvilke internasjonale karrieremuligheter som ligger her. Jentene ser gjerne ikke hvilke muligheter som ligger i næringen og vurderer det ikke som en utdanningsmulighet. Sånn sett har næringen vært litt usynlig, men dette arbeider næringen aktivt med. Og næringen trenger flere kvinner, sier Marita med en klar oppfordring til kvinner i utdanningsmodus.

Tilfeldig at kvinner oppsøker næring Marita forteller at det også var en tilfeldighet at hun begynte i maritim næring. Det var forsikring som var hennes inngangsport. Etter noen år i bransjen kan hun fortelle hvilke fordeler det er å være kvinne i et yrke som domineres av menn.

–For mange er det en fordel å være kvinne. Man stikker seg ut, og i de fleste sammenkomster er man i fåtall. Om man er aktiv blir man lagt godt merke til, forteller hun. Marita forteller også om viktigheten av å bygge nettverk. Hun var tidligere president i WISTA som er et kvinnenettverk som spenner over 25 land.

Kartleggingen “Flere kvinner inn i maritim næring” Med støtte fra Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Stiftelsen Neptun Bergen og Bergens Rederiforening, har Maritimt Forum Bergensregionen i samarbeid med WISTA (Womens International Shipping og Trading Association) avdekket elever og studenters kunnskap om maritim næring, samt antall kvinnelige ansatte i maritim næring, rekrutteringsplaner og motivasjon for å ansette kvinnelige medarbeidere og ledere. Hovedfunnene i kartleggingen viser: • Flest kvinner i rederinæringen og i den maritime tjenesteindustrien, men likevel lav kvinneandel i ledelse, tekniske avdelinger og på sjøen • Få kvinner søker maritime stillinger og kvinner har “feil” utdanning for lederstillinger. Ofte rekrutteres det fra sjøen eller de med teknisk bakgrunn. • De unge vet ingenting om mulighetene i Hordaland største næring etter olje/gass. • Viktig med kvinnelige rollemodeller • Det er et stort gap på informasjonssiden mot elever/studenter

– Nettverk kan brukes for å hjelpe hverandre til å finne frem og dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanser, legger hun til. Mari Elisabeth fikk jobbmuligheten ved hjelp av nettverk. Det var et tips som førte til at hun fikk drømmejobben. –Jeg ble tipset om å søke på en stilling som Shipping Trainee og var så heldig å bli tildelt en. Dette var min inngangsbillett til en utrolig spennende bransje som jeg fra før visste alt for lite om. Gjennom trainee-programmet fikk vi en god innføring i den maritime næringen både gjennom praktisk arbeid og fagseminarer, sier Mari Elisabeth.

Næringen er under stadig utvikling Susanne i Maritimt Forum forteller at det å jobbe innen maritim næring betyr ikke at man jobber på sjøen. Bergen har for eksempel en komplett klynge med behov for fagmiljøer som tar for seg blant annet forsikring, finansiering, juss, siviløkonomi, verft, utstyr og administrative jobber. –Maritimt næring er i utvikling hele tiden. Det er en kompetansenæring så her trengs både unge hender og kloke hoder. Og spesielt kvinner! avslutter Susanne.

www.maritimebergen.no

Andel kvinner/menn ansatt i maritim næring


36 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Fra verden til Bergen Det maritime mangfoldet i Bergensregionen er stort, og det gjelder også innen seismiske undersøkelser etter olje og gass til havs. Flere rederier, seismiske selskap og universitetet gjør at Bergen er blitt et viktig internasjonalt senter for seismikk. Derfor satser det internasjonale selskapet CGGVeritas på Bergen. Tekst: Paal Martens Foto: CGG Veritas

CGGVeritas konsernet CGGVeritas er et verdensledende selskap for geofysiske undersøkelser på land og vann, i jakten på nye reserver og produksjon av olje og gass. Selskapet har en stor avdeling på Laksevåg i Bergen og utgjør en spennende del av det maritime Bergen. CGGVeritas er i høyeste grad et internasjonalt selskap med sine 8500 ansatte spredd over hele kloden. Siden stiftingen i 1931, har selskapet vokst både gjennom egen vekst og gjennom en rekke oppkjøp og sammenslåinger. Her i Bergen holder CGGVeritas til rett

www.maritimebergen.no

over Puddefjordsbroen, hvor de 116 ansatte ser ut til å trives bra. Den svært internasjonale staben vokser og derfor er det kanskje like bra at så mange er på reise til enhver tid.

Verdenskontoret i Bergen 116 ansatte høres kanskje lite ut i forhold til størrelsen på konsernet, men avdelingen i Bergen har et stort ansvar. Det er konsernets største operative maritime kontor i verden. Bergenskontoret er ansvarlig for kvalitet og samordning av de tekniske installasjonen på alle skip i CGGVeritas flåten, uansett hvor de måtte befinne seg. Eller oppsummert; ha ansvar for maritime operasjoner,


37

universitetet i Bergen er unikt. De hadde også funnet ut at selskapet i Bergen drev veldig effektivt. Det som virkelig har slått an er den maritime kompetansen i Bergen. På vårt besøk hos CGGVeritas på Laksevåg har vi pratet med en av dem som representerer denne kompetansen. Vi treffer bergenseren Leif Olav Sætenes i intens diskusjon med en kollega. Det splitter nye seismikkskipet Oceanic Vega av x-bow typen, har akkurat gjennomført sitt første oppdrag etter at det CGGVeritas-opererte skipet ble døpt tidligere i sommer. Operasjonen for et større oljeselskap i Barentshavet har gått som smurt. Skipet skal nå en kjapp tur innom Ulsteinvik for å forberedes for et stort oppdrag i Mexico.

og gi teknisk support der det trengs – når det trengs! Og alle oppdrag på CGGVeritas skip innen den regionen som kalles EAME (Europa, Afrika og Midt Østen) drives fra Bergen.

Hvorfor Bergen? I 2005 kjøpte selskapet – som den gang het CGG (Compagnie General Geophysique) – det bergenske seismikkselskapet Exploration Resources (inkludert Multiwave). Til pressen den gang sa CGG’s toppleder Robert Brunck at det var flere grunner til kjøpet, men det var avgjørende at den maritime seismikken har sitt utspring i Bergen, og at det geofysiske miljøet ved

– Ja, det er positivt at den første jobben gikk så bra, men nå må vi være desto raskere å få utstyret på plass litt før tiden, sier Sætenes. Han er operasjonssjef for alle CGGVeritas skip som opererer i Europa, Afrika og Midt-Østen, som for øyeblikket er 8 fartøyer. Operasjonssjefen poengterer at det er litt av et ansvar. Han er derfor takknemlig for å ha et godt team rundt seg i Bergen, med folk som vet hvordan det er å operere på havet og som ofte har vært på sjøen selv. – Min egen karriere fikk en knallstart på Laksevåg Gymnas. På den tiden hadde skolen et samarbeid med Sjøkrigsskolen og Bergen Maritime for å opparbeide VKII styrmannskole status, parallelt med allmennfaglig studieretning. Deretter ble det Marinens befalskole ved skipsteknisk linje i Horten og plikttjeneste som maskinist på fregatt, sier Leif Olav Sætenes.

- Som ungt befal om bord på en fregatt ble ledelse og utøvelse av ledelse raskt konkretisert. Lærekurven var bratt og nyttig. Jeg har så fylt på med ytterligere nautikkutdannelse ved maritime høyskolen i Vestfold, før jeg ble ønsket velkommen tilbake til marinen og fregattvåpenet som assisterende navigasjonsoffiser. Eventyrlysten tok overhånd for bergenseren og Multiwave tilbød eventyrlige muligheter om bord på seismikkskip verden over. Det ble 5 år med mange spennende utfordringer før han igjen følte behov for litt akademisk påfyll, og et hektisk år i London for å gjennomføre en mastergrad i fagkombinasjonen ”shipping, trade and finance” ved City University. Planen var egentlig å finne en jobb i verdensmetropolen, men så lokket Bergen igjen. Multiwave var i mellomtiden blitt kjøpt av CGGVeritas og trengte flere vessel operations managers stasjonert blant de sju fjell. Leif Olav Sætenes er ikke tvil om at bakgrunnen hans var perfekt for jobben. Variert erfaring fra sjøen koblet med en god utdannelse burde gi et godt fundament for en spennende karriere. – I CGGVeritas kan jeg bruke alt jeg har erfart på sjøen. Jeg kan sette meg inn i situasjonene som oppstår om bord, og får et helt annet vurderingsgrunnlag enn om jeg skulle hatt en karriere helt og holdent på land. Det har tydeligvis fungert bra, for etter 3 år rykket Leif Olav Sætenes opp til Operasjonsjef og det trives han svært godt med.

Samhandling med andre bedrifter i vår region Det snakkes stadig om det maritime nettverket eller klyngen, men har et internasjonalt selskap som

www.maritimebergen.no

CGGVeritas glede av dette nettverket? Seismikkrederiet er tydelig på at klyngen har en betydning. CGGVeritas eier ikke alle skipene sine. Noen leies i stedet fra andre rederier som drifter og har ansvar for offiserer og mannskap. CGGVeritas har da ansvar for alt som har med seismikk utstyr, seismiske operasjoner og de mannskapene som gjennomfører disse operasjonene. I vår region har selskapet en usedvanlig god erfaring med våre andre lokale rederier, og de fremhever spesielt Eidesvik, DOF og GCRieber Shipping, som de har samarbeidet med i årevis. Men det er mange flere. Vestdavit er storleverandør av daviter som løfter arbeidsbåter inn og ut av vannet og verftet BMV er spesialist på seismikk skip. Norges største skipshandel, Eurosupply, sørger for proviant og andre forsyninger, mens Holberg Travel sørger for at folk kommer frem dit de skal til rett tid. I tillegg har banker og advokater i Bergen meget høy kompetanse når det gjelder det maritime. Og ikke å forglemme, oljeselskaper og viktige kunder som Statoil med kontor ikke så langt unna. CGGVeritas har fulgt opp ønsket om å få nærkontakt med det geofysiske miljøet på bl.a. universitetet i Bergen. Professorater og stipendiater sponses, og de er blitt deleier av forskningsinstituttet CMR. Seismikkselskapet ser det som avgjørende å være en bidragsyter for å støtte opp om det viktige kompetansemiljøet for næringen. Studentene på universitetet har fått tilgang til den mest avanserte datateknologien innen geofysikk og får praktisere hos CGGVeritas. Så ja, det internasjonale CGGVeritas er så absolutt blitt en del av det lokale, globale maritime Bergen.


38 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Suksess i internasjonal målestokk I den maritime klyngen i Bergen er det mange bedrifter som er lite kjent her hjemme, men som er store ute i den maritime verden. En av disse er Vestdavit AS på Laksevåg. De har spesialisert seg på å utvikle og selge daviter til et internasjonalt marked. Tekst: Paal Martens Foto: Vestdavit AS

En davit er en løfteinnretning som brukes til å løfte båter inn og ut av vannet fra et skip. For eksempel livbåter. Vestdavit AS lager daviter, altså en spesialtilpasset kran til arbeidsbåter på blant annet seismikkskip og marinefartøy. De har kravstore kunder som er helt avhengig av at de kan få båtene inn og ut rutinemessig selv i dårlig vær. Men det er lite rutine å jobbe i en så internasjonal bedrift. Den ene dagen skal det utvikles spesialtilpassede daviter til amerikanske hangarskip, og den neste er det hurtiggående fartøy i Dubai det gjelder. Den lille utstyrsleverandøren Vestdavit har solid omsetning, og hele 70 prosent av salget går til eksport. Det er ikke mange utenlandske bedrifter som får lov til å levere utstyr til den amerikanske Marinen, men Vestdavit er en av de få. Grunnen er enkel: Vestdavit har

høy grad av innovasjon og leverer kundetilpassede, skreddersydde løsninger, basert på krevende ønsker fra brukerne. Har du først bevist at du kan levere en kombinasjon av gode løsninger og kvalitet, så kan selv en bedrift langt vekke fra, bli valgt. Andre land på kundelisten er Australia, Tyskland, Spania, Kina og Korea. Bedriften opplever derfor store, og av og til utfordrende kulturforskjeller, men det er jo det som gjør den maritime næringen så spennende. I Norge er det offshorerederier og seismikkselskaper som er på kundelisten. Det er ikke mange daviter å finne i lokalene til Vestdavit. På Laksevåg er det 20 ansatte, de fleste ingeniører som utvikler og spesialtilpasser daviter til kunder over hele verden. Selve produksjonen foregår hos andre, og da er det nyttig å være lokalisert i en maritim klynge. Noen

stålkonstruksjoner produseres i Polen, men ellers foregår det meste her i regionen. • Fedje Mekaniske Industrier AS lager stålkonstruksjoner, utruster og tester daviter. • Eidsvik Skipsbyggeri i Uskedalen i Hardanger lager aluminiums daviter og utruster både stål og aluminiumsdaviter. • SH Teknikk på Midttun bygger styrepulter og hydraulikkdeler. • Profitek elektrotavler på Nyborg leverer startere og elektrokabinett. • J. Martens står for det meste av transporten ut i verden. Og med et slikt godt samarbeid kan Vestdavit gjøre suksess i internasjonal målestokk.


39

Søtt + Salt = spenstig

Hos søtt + salt får du en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme! – Annmeldelse BT 15. mai 2010 – Besøk vår restaurant på Hotell Norge eller vår intimrestaurant i Skostredet 14.

Vi får Bergen til å smake bedre www.sottogsalt.no Tlf 40 00 37 13


40 Et magasin for Maritimt Forum Bergensregionen 2010

Shipping og sjørett har vært en kjernekompetanse hos oss siden starten. Vi anerkjennes i dag som et av de ledende fagmiljøer i verden. Bergen Oslo Trondheim Singapore

Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS

www.maritimebergen.no

vogtwiig.no

Maritimt Forum rapport 2010  

Maritimt Forum rapport 2010

Advertisement