Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za kulturu KLASA: 610-01/13-10/61 URBROJ: 2170/01-06-00-13-1 Rijeka, 9. 12. 2014.

GRAD RIJEKA GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

Predmet: Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Dokument izradile: Ravnateljica Direkcije: Nikolina Radić Štivić, dipl. ing. arh.,

Margita Dujmić, dipl. ing. građ. Ružica Medurić Javor, dipl. ing. građ. Iva Kelentrić, prof. Pročelnik Ivan Šarar

#potpis#

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel. ++38551209 555, Faks: 209 560

www.rijeka.hr E-mail: ivan.sarar@rijeka.hr


Obrazloženje: Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o visini spomeničke rente ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 54/12). Odredbom članka 11. navedene Odluke propisano je da se prihod od spomeničke rente raspoređuje temeljem Plana raspodjele sredstava spomeničke rente koji donosi Gradsko vijeće Grada. Provedbom Odluke o visini spomeničke rente Grad ostvaruje prihod od naplate spomeničke rente te stoga predlaže donošenje Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, čije je financiranje u 2014. godini planirano sredstvima spomeničke rente: I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara, čije je financiranje u 2014. godini planirano sredstvima spomeničke rente: Muzej grada Rijeke: Muzej grada Rijeke u sklopu programa zaštite građe planira izvesti tijekom 2014. godine potrebne konzervatorsko-restauratorske radove i intervencije na Zbirci slikarstva iz svog muzejskog fundusa. Planirani iznos: 40.000,00kn. Muzej moderne i suvremene umjetnosti: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u sklopu programa zaštite građe planira izvesti tijekom 2014. godine potrebne konzervatorskorestauratorske radove i intervencije na Zbirci slikarstva iz svog muzejskog fundusa. Planirani iznos: 12.000,00 kn. II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke: Na natječaj za sufinanciranje programa Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu u domeni zaštite i očuvanja kulturnih dobara pristigle su 28 prijave prijedloga programa, a u sklopu ovoga programa sredstvima spomeničke rente planira se sufinancirati 14 program korisnika. Planirani iznos: 199.500,00 kn. III. Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke: Motorni brod Galeb: S obzirom na činjenicu da je tehnička dokumentacija dostavljena HRB-u u travnju 2013. godine, a radi odobrenja varijante jahte ili putničkog broda, a koje je još u tijeku, u 2014. godini planira se dovršiti natječajna dokumentacija i objaviti obavijest o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje i nakon postupka odabira koncesionara zaključiti ugovor o koncesiji. Planirani iznos odnosi se i na troškove usluge veza, usluge zapovjednika i usluge agenture i špedicije te naknade za rad članova stručnog povjerenstva. Planirani iznos: 300.000,00 kn. Upravna zgrada bivše rafinerije šećera: Nastavak konzervatorsko restauratorskih radova na štukaturi sobe 18. Konzervatorsko restauratorski radovi započeli su 2009. godine, a radovi koji su u tijeku izvode se prema ugovora br.4. sklopljenog na temelju okvirnog sporazuma od 2008. godine. Planirani iznos: 800.000,00 kn. Riječki principij: Tijekom izvođenja radova na građenju Arheološkog parka i okolnih javnih površina otkriveni su arheološki nalazi koji su uvjetovali dodatne konzervatorske radove, a s njima povezane i građevinske radove te je produljen rok izvođenja radova. Za kuću Colazio izradit će se idejno rješenje rekonstrukcije te se planira otkupiti prizemlje iste. Planirani iznos: 1.135.000,00 kn. Trg pul Vele Crikve: Planirani iznos namijenjen je izradi glavnog projekta građenja/uređenja Trga pul Vele crikve i troškovima pri izdavanju potvrde glavnog projekta te


uslugama vezanih za izdavanje knjige o arheološkom lokalitetu Pul Vele crikve. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH. Planirani iznos: 335.000,00 kn. Gradina Trsat: Nakon uspješnog završetka na radovima sanacije i restauracije skulpture baziliska u 2014. godini planira se izrada dokumentacije za statičku sanaciju zida stambenog dijela gradine, ishođenje potvrde glavnog projekta i izvođenje radova. Planom je predviđeno provesti i arheološka istraživanje u prostoru parka. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH. Planirani iznos: 180.000,00 kn. Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić: Za prenamjenu dva objekta (T i H objekt) ex bloka Benčić izradit će se projektna dokumentacija te će se izvoditi i hitni radovi zaštite. Temeljem Sporazuma o suradnji u provedbi projekta rekonstrukcije i uređenja kompleksa Rikard Benčić zaključenim između Grada Rijeke i Ministarstva kulture RH planirani radovi sufinancirati će se od strane Ministarstva kulture RH. Planirani iznos: 1.968.500,00 kn. Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca: S obzirom na činjenicu da je stanje konstrukcije podrumskih i prizemnih zidova ozbiljno narušeno dugogodišnjim djelovanjem kapilarne vlage u 2014. godini predviđeno je izvođenje radova na sprječavanju nastajanja kapilarne vlage. Na taj način zaustavit će se daljnje oštećenje konstrukcije. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH. Planirani iznos: 500.000,00 kn Sanacija i obnova grobnice Kopajtić-Battagliarini: Temeljem izvedbenog projekta obnove i sanacije mauzoleja Kopajtić-Battagliarini izrađenog 2009. godine u 2014. godini planiraju se izvesti radovi na obnovi i sanaciji. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH. Planirani iznos: 500.000,00 kn Palazzo Modello- prostor Gradske knjižnice Rijeka: Tijekom 2014. godine planirano je putem Odjela za gospodarenje imovinom izvesti radove na drgoj fazi uređenje interijera centralnog odjela Gradske knjižnice Rijeka i to radova na štukaturama. Planirani iznos: 50.000,00 kn IV. Kapitalne donacije: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke: Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. U 2014. godini realizira se nastavak provođenja programa za zgrade s utvrđene Liste prioriteta. Planirani iznos: 2.000.000,00 kn Dizalice na Riječkom lukobranu: Nakon što su završene aktivnosti na obnovi i postavljanju dviju dizalica GANZ na riječkom lukobranu, u 2014. godini planirana je provedba posljednje faze, a odnosi se na izvođenje radova na njihovom osvjetljenju koje provodi Lučka uprava Rijeka. Planirani iznos: 250.000,00 kn. KD Kozala d.o.o. – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat: U 2014. godini predviđeno je izvođenje zaštitnih radova na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat. Planirani iznos: 80.000,00 kn. Filozofski fakultet Rijeka - Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci: Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti planira tijekom 2014. godine nastaviti program koji obuhvaća istraživanje i prezentaciju dominikanskog samostana u Rijeci povodom 700 obljetnice augustinskog samostana u Rijeci 2015. godine koji se nalazio u prostoru današnjeg dominikanskog samostana. Planirani iznos: 50.000,00 kn. Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D tehnologije u prezentaciji baštine: Tehnički fakultet Rijeka u suradnji s Direkcijom za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Rijeke u 2014. godini planira pokrenuti projekt u kojem se primjenjuje 3D sken i 3D print na lokalnu baštinu tj.


digitalizirati i izraditi postav kojim se prezentira riječka baština temeljem 3D tehnologije. Planirani iznos: 50.000,00 kn. Sveučilište u Rijeci-Centar za industrijsku baštinu - stvaranje baze lokalne industrijske baštine: Centar za industrijsku baštinu koji djeluje pri Sveučilištu u Rijeci s odjelom za kulturu Grada Rijeke u 2014. namjerava pokrenuti projekt koji se bavi stvaranjem web baze podataka u obliku interaktivne web stranice na kojoj će posjetitelji moći saznati sve informacije s naglaskom na arhitekturu, a zatim popratne segmente industrijske baštine (povijesno-umjetnički artefakti, industrijski strojevi, arhivska građa i dr.). Sve informacije objavljene na internet stranici bile bi utemeljene na znanstvenom istraživanju spomenute materije i obuhvaćali bi potrebne dijelove, od arhivskih prikaza povijesnog stanja do recentnih promjena. Planirani iznos: 50.000,00 kn.

Na temelju svega navedenoga predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći ZAKLJUČAK 1. Utvrđuje se Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu, u predloženom tekstu. 2. Prijedlog plana iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.


Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _______________ 2013. godine, donijelo je Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu Članak 1. Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad). Članak 2. Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 8.500.000,00 kuna. Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi: Redni Rashodi broj

Plan 2014.

I. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u ustanovama kulture u vlasništvu Grada Rijeke 1. Muzej grada Rijeke Zaštita građe 2. Muzej moderne i suvremene umjetnosti Zaštita građe Ukupno I.: II. Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke Nepokretna kulturna dobra 1. Igor Vio Sanacija nadgrobnog spomenika grobnice Bakarčić - Vio 2. Zgrada Vatroslava Lisinskog 4 Sanacija balkona zgrade Vatroslava Lisinskog 4 Pokretna kulturna dobra 3. Državni arhiv u Rijeci Nastavak zaštitnih radova na fondu HR-DARi 57 (JU51) 4. Državni arhiv u Rijeci Nastavak sustavne zaštita Zbirke arhivalija 5. Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja Restauracija brodskih dnevnika jedrenjaka Sattor i parobroda Zvir 6. Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja Restauracija spasilačkih pojaseva parobroda iz prve polovice 20. st. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, 7. Crkvena opština Rijeka Konzervatorsko-restauratorski radovi na 2 ikone i 2 okvir 8. Sveučilišna knjižnica Rijeka Nastavak zaštitnih radova na novinama u fondu - La Bilancia 9. Udruga štovatelja Spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić Nastavak zaštitnih radova na fondu knjižnice i zbirke Ostali programi

40.000,00 12.000,00 52.000,00

40.000,00 25.000,00

10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

17.500,00 35.000,00 10.000,00


10. 11. 12. 13. 14.

Filozofski fakultet u Rijeci Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 4 Palma Karković Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija Udruga Pro torpedo Rijeka VI. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Udruga Pro torpedo Rijeka Tisak Zbornika V. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini Ustanova Ivan Matetić Ronjgov Nastavak programa istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice Ukupno II.:

5.000,00 7.000,00 12.500,00 12.500,00 5.000,00 199.500,0 0

III. Kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke 1. Motorni brod Galeb Radovi na održavanju, trošak boravka broda na Vinodolskom pristaništu

300.000,0 0

2. Upravna zgrada bivše rafinerije šećera Nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova 3. Riječki principij Izvođenje radova na uređenju arheološkog parka i okolnih prostora, izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije građevine u zoni obuhvata 4. Trg pul Vele Crikve Izrada glavnog projekta prezentacije arheološkog lokaliteta i uređenja Trga i druga faza pripreme znanstvene monografije 5. Gradina Trsat Statička sanacija zida stambenog dijela gradine i arheološka istraživanje u prostoru parka 6. Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić Izrada projektne dokumentacije i izvođenje zaštitnih radova

800.000,0 0 1.135.000, 00 335.000,0 0 180.000,0 0 1.968.500, 00

7. Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca Sanacija kapilarne vlage

500.000,0 0

8. Sanacija i obnova grobnice Kopajtić-Battagliarini Izvođenje radova na obnovi i sanaciji 9. Palazzo Modello- prostor Gradske knjižnice Rijeka Uređenje interijera centralnog odjela Gradske knjižnice Rijeka Ukupno III.:

500.000,0 0 50.000,00 5.768.500, 00

IV. Kapitalne donacije 1. Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke Izvođenje radova na sanaciji i obnovi pročelja u sklopu Liste prioriteta

2.000.000, 00

2. Dizalice na Riječkom lukobranu Dizalice na Riječkom lukobranu - treća faza sanacije dviju portalnih dizalica KD Kozala d.o.o. - Zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja Kozala i Trsat Izvođenje zaštitnih radova na grobljima Filozofski fakultet Rijeka - Sedam stoljeća augustinskog samostana u 4. Rijeci Istraživanje i prezentacija dominikanskog i augustinskog samostana u Rijeci 5. Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D tehnologije u prezentaciji

250.000,0 0

3.

80.000,00

50.000,00


baštine Digitalizacija i izrada postava prezentacije riječke baštine temeljem 3D tehnologije Sveučilište u Rijeci - Centar za industrijsku baštinu - stvaranje baze 6. lokalne industrijske baštine Stvaranje web baze podataka u obliku interaktivne web stranice vezane za industrijsku baštinu Ukupno IV.: UKUPNO:

50.000,00

50.000,00 2.480.000, 00 8.500.000, 00

Članak 3. Ovaj Plan objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.


8

9 spomenicka renta plan raspodjele za 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you