Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za kulturu KLASA: 610-01/13-10/60 URBROJ: 2170/01-06-00-13-1 Rijeka, 9. 12. 2013.

GRAD RIJEKA GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE

Predmet: Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu

Dokument izradile: Ravnateljica: Helena Semion-Tatić, prof. Ravnateljica: Nikolina Radić Štivić, d.i.a. Pročelnik Ivan Šarar

#potpis#

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska Tel. ++38551209 555, Faks: 209 560

www.rijeka.hr E-mail: ivan.sarar@rijeka.hr


OBRAZLOŽENJE Prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a raspodjelu istih obavlja se po korisnicima sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio Programa javnih potreba. Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava. Zahtjev za prenamjenu dostavlja se uz obrazloženje u pisanom obliku Odjelu gradske uprave za kulturu. Kontrolu i nadzor nad provedbom prihvaćenih programa iz Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke obavlja Odjel gradske uprave za kulturu neposredno ili posredno. Stoga su nositelji programa dužni dostaviti godišnje izvješće o ostvarenju programa u pisanom obliku. Po potrebi Odjel može zatražiti od nositelja programa i češće izvješćivanje. Pravne i fizičke osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom realizacije svojih kulturnih programa postupiti sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju tog Programa kao i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke. U slučaju da nositelj programa ne postupi sukladno navedenom Programu, Odluci i Ugovoru, Odjel ima pravo obustaviti dodjelu financijskih sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava. Pisanu obavijest o obustavi sredstava Odjel gradske uprave za kulturu dužan je dostaviti Gradonačelniku Grada Rijeke i odnosnom nositelju programa. Temeljem Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka je putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu dana 6. rujna 2013. godine objavio Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Poziv) koji je bio otvoren do 7. listopada 2013. godine. Poziv je, osim u Novom listu, zajedno s obrascima, bio objavljen i na Internet stranicama Grada Rijeke. Ove godine pristiglo je sveukupno 795 prijedloga programa. U djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara pristiglo je 28 prijedloga programa od ukupno 18 predlagatelja. U nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti pristigao je 101 prijedlog programa od 44 predlagatelja. U muzejsko-galerijskoj djelatnosti i likovnoj umjetnosti pristiglo je 95 prijedloga programa od ukupno 42 predlagatelja. U djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i pokreta pristiglo je 54 prijedloga programa od ukupno 36 predlagatelja. U djelatnosti novi mediji pristigao je 21 prijedlog programa od 15 predlagatelja. U djelokrugu filmske djelatnosti pristiglo je ukupno 50 prijedloga programa od 37 predlagatelja. U glazbenoj djelatnosti pristigla su 398 prijedloga programa od ukupno 70 predlagatelja. Konačno, za kulturne aktivnosti manjinskih udruga, mjesnih odbora i udruga u mjesnim odborima te društvima prijateljstva pristiglo je 48 prijedloga programa od ukupno 27 predlagatelja. U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04, 44/09 i 68/13) te odredbama Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorskogoranske županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13) članovi sedam kulturnih vijeća Grada Rijeke su u listopadu i studenom 2013. godine, uvažavajući uvjete i kriterije za vrednovanje prijedloga programa koji su propisani Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi 2


Grada Rijeke, razmotrili sve pristigle prijedloge i predložili za sufinanciranje najkvalitetnije programe. Slijedom svega navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K 1. 2.

Utvrđuje se Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu, u predloženom tekstu. Prijedlog programa iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

3


Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ________________, donijelo je PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu

Članak 1. Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti: - zaštite i očuvanja kulturnih dobara, - muzejske djelatnosti, - knjižnične djelatnosti, - kazališne djelatnosti, - glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti, - scenske djelatnosti, - izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti, - filmske djelatnosti, - knjižne i nakladničke djelatnosti i - nove medijske kulture.

Članak 2. U 2014. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi: 1. Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rijeka: 1.1. Gradska knjižnica Rijeka 1.2. Muzej grada Rijeke 1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti 1.4. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka 1.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka 1.6. Art-kino. 2. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika: 2.1. Zaštita i očuvanja kulturnih dobara 2.2. Izložbena djelatnost 2.3. Knjižna i nakladnička djelatnost 2.4. Scenska djelatnost 2.5. Glazbena djelatnost 2.6. Filmska djelatnost 2.7. Novi mediji 2.8. Programi nacionalnih manjina 2.9. Udruge u mjesnim odborima 2.10. Programi mjesnih odbora 2.11.Udruge prijateljstva 2.12. Programi kulturne suradnje 2.13. Manifestacije. 4


Članak 3. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu. Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu. Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa. Financijska sredstva za ostvarivanje Programa utvrđenih u točki 1.2. podtočki 2.1., točki 1.3. podtočki 2.1. i točki 2.1. podtočkama 1.-8.1. i 11.-13. Plana iz stavka 2. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2014. godinu. Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini. Članak 4. Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika. O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu i češće. Članak 5. Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

Članak 6. Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

5


PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU 1. PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD RIJEKA 1.1. GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA 1. Programska djelatnost Objavljivanje knjige dobitnice Književne nagrade Drago Gervais za 2013. 2. Zaštita građe - preuzete obveze iz prethodne godine 3. Nabava knjižnične građe UKUPNO 1.1. 1.2. 1.

2. 1. 2.

MUZEJ GRADA RIJEKE Programska djelatnost "Riječka industrijska priča", izložba Edukativno-kreativna radionica o riječkoj industrijskoj priči Vodič po sekundarnim fondovima, nakladnički program Edukativno-kreativna radionica "Dante predstavlja Muzej" "Akvizicije 2010. - 2014. - zbirke, predmeti, umjetnička djela", izložba "Riječki kazališni plakat 1950. - 2000." - gostovanje u Muzeju Vojvodine, izložba Preuzete obveze iz prethodne godine Ukupno 1.2.1. Zaštita muzejske građe Zaštita muzejske građe u 2014. Preuzete obveze iz prethodne godine Ukupno 1.2.2. UKUPNO 1.2.

1.3. MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI 1. Programska djelatnost

PLAN ZA 2014. 30.000 40.000 298.000 368.000 PLAN ZA 2014. 45.000 5.000 12.000 3.000 40.000 5.000 162.100 272.100 40.000 40.000 80.000 352.100 PLAN ZA 2014.

6


"Password Printmaking: Travelling exhibition and art residencies", EU projekt "Soft Control: Umjetnost u javnom prostoru", SPAJALICA, EU projekt "Smuggling Anthologies - Antologije krijumčarenja", EU projekt Program Malog salona u 2014. Edukativni i rezidencijalni program "Oton Gliha", izložba "Human incident", novomedijski program Preuzete obveze iz prethodne godine Ukupno 1.3.1. 2. Zaštita muzejske građe 1. Zaštita muzejske građe u 2014. 2. Preuzete obveze iz prethodne godine za zaštitu muzejske građe Ukupno 1.3.2. UKUPNO 1.3. 1.4. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA 1. Premijerni repertoar kazališnih grana Preuzete obveze iz protekle godine 2. ZIM - dramski studio Preuzete obveze iz protekle godine 3. Festival Riječke ljetne noći Preuzete obveze iz protekle godine UKUPNO 1.4. 1.5. GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA 1. Programska djelatnost Preuzete obveze iz protekle godine 2. XIX. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA Preuzete obveze iz protekle godine

30.000 100.000 90.000 10.200 8.000 11.000 4.000 178.300 431.500 12.000 40.000 52.000 483.500 PLAN ZA 2014. 150.000 271.800 50.000 50.000 150.000 146.000 817.800 PLAN ZA 2014. 50.000 58.000 50.000 111.200 7


UKUPNO 1.5.

269.200

1.6.

PLAN ZA 2014. 100.000 300.000 400.000

ART-KINO 1. Programska djelatnost Preuzete obveze iz protekle godine UKUPNO 1.6. UKUPNO USTANOVE

2.690.600

2. PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA I OSTALIH KORISNIKA 2.1. ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA KORISNIK NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 1. Igor Vio 2. Zgrada Vatroslava Lisinskog 4 POKRETNA KULTURNA DOBRA 3. Državni arhiv u Rijeci 4. Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja

5. Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena opština Rijeka 6. Sveučilišna knjižnica Rijeka 7. Udruga štovatelja Spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić OSTALI PROGRAMI

PROGRAM

PLAN ZA 2014.

Sanacija nadgrobnog spomenika grobnice Bakarčić - Vio Sanacija balkona zgrade Vatroslava Lisinskog 4

40.000 25.000

Nastavak zaštitnih radova na fondu HR-DARi 57 (JU51) Nastavak sustavne zaštita Zbirke arhivalija Resturacija brodskih dnevnika jedrenjaka Sattor i parobroda Zvir Restauracija spasilačkih pojaseva parobroda iz prve polovice 20. st. Konzervatorsko-restauratorski radovi na 2 ikone i 2 okvira

10.000 10.000 5.000

Nastavak zaštitnih radova na novinama u fondu - La Bilancia Nastavak zaštitnih radova na fondu knjižnice i zbirke

35.000 10.000

5.000 17.500

8


8. Filozofski fakultet u Rijeci

9. Lux Adriatica d.o.o. 10. Matica Hrvatska 11. Palma Karković 12. Udruga Pro torpedo Rijeka

13. Ustanova Ivan Matetić Ronjgov

1. Znanstveni skup Dijalozi s baštinom 4

5.000

2. O baštini u Vijećnici - ciklus javnih predavanja o spomenicima Rijeke

15.000

Multimedijalna izložba Lux Adriatica Nastavak programa Zbornik skupa 400 godina kapucina u Rijeci i Hrvatskoj Topografska karta Tarsatike: digitalizacija i medijacija VI. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini Tisak Zbornika V. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini Nastavak programa istraživanja glazbene baštine Rijeke i okolice

5.000 10.000

UKUPNO 2.1.

7.000 12.500 12.500 5.000 229.500

2.2. IZLOŽBENA DJELATNOST KORISNIK 1. Prirodoslovni muzej Rijeka 2. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka 3. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 4. HDLU Rijeka

5. Društvo povjesničara umjetnosti Istre, Rijeke i

PROGRAM Edukativna djelatnost Riječko brodarstvo 20. stoljeća, izložba Poučna knjižica "Crkva Sv. Vida" Teorijski dijalozi - 5. znanstveni skup teorije vizualnih umjetnosti Multimedijalni projekt mladih umjetnika/ca u 2014. godini Kritičar bira Ciklus izložbi Dijalozi Godišnja izložba članova HDLU-a Samostalne izložbe (Dunja Demartini, Saša Jantolek, Antonija Čačić, Ljiljana Barković, Matija Kralj, Alma Dujmović, Anđelko Lerga, Jadranka Hodanić, Izabela Peculić Stančić, Dajana Radoš i Sunčana Simichen) Izložba novoprimljenih članova HDLU Rijeka Dan povijesti umjetnosti

PLAN ZA 2014. 5.000 5.000 2.000 9.000 12.000 10.000 10.000 10.000 35.000

4.000 2.000 9


6. 7. 8. 9. 10. 11.

Hrvatskog primorja Rijeka Udruga SIZ Udruga Stvaralačka mreža Zebra Udruga Art&Fun Udruga Calculus Udruga Drugo more Fotoklub Rijeka

12. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke 13. Umjetnička agencija Kopart d.o.o.

14. Nemanja Cvijanović

15. Nenad Roban 16. Ksenija Mogin 17. Rino Gropuzzo

Kortil uživo Program Galerije SIZ za 2014. Galerija GRETA Likovne radionice Programske aktivnosti Muzeja djetinjstva za 2014. Kabinet InterFoto JUBILARNA 2014. Istarska partizanska štampa u Rijeci i okolici 1944. godine, izložba Edita Matan, radni naziv: video art, izložba Marek Ormandik (Slovačka), samostalna izložba "Ljudi, zvjeri i životinje" Rezidencijalni boravak i samostalna izložba u Muzeju MACRO u Rimu Monografska izložba SMRT FAŠIZMU! S. u. N. Cvijanovića u K. C. Beograda PULP 5, grupna izložba Retrospektiva, samostalna izložba Rino Gropuzzo - 35 godina izlaganja, izložba, pripremni radovi

UKUPNO 2.2. 2.3. KNJIŽNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST KORISNIK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hrvatsko društvo pisaca Iva Vlašimsky Klub Sušačana Studio TiM Superknjižara d.o.o. Tea Tulić

6.000 44.000 12.000 10.000 14.000 42.000 10.000 5.000 2.000 5.000 8.000 8.000 8.000 5.000 9.000 3.000 295.000

PROGRAM Flumen obscura Mačke na točke - mobilna aplikacija za djecu Sušačka revija Ri lit - Noć velikog čitanja 2 Književni programi u knjižari Ribook Kosa posvuda - prijevod na engleski jezik

PLAN ZA 2014. 20.000 10.000 20.000 30.000 30.000 15.000 10


7. Udruga Katapult

8. Udruga parNas 9. V.B.Z. d.o.o. UKUPNO 2.3.

51. Goranovo proljeće u Rijeci Edicija Katapult Književnost uživo P(j)esničenje RI-BG Re - elektronički časopis 7. Riječki sajam knjiga VRISAK

30.000 20.000 15.000 15.000 15.000 30.000 250.000

2.4. SCENSKA DJELATNOST

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KORISNIK Udruga Drugo more Udruga Prostor plus Hotel Bulić Udruga Trafik Udruga Domino Kreativni laboratorij KRILA Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci Teatar Rubikon

PROGRAM Statisti, dramski projekt Zaigrajmo Dama s kamelijama, dramski projekt Caffe macchiato Perforacije Nezamjetljiv polazak Dramske produkcije s partnerima Tit(raj), dramska produkcija

PLAN ZA 2014. 60.000 34.000 40.000 40.000 18.000 27.000 14.000 17.000 250.000

PROGRAM Dva godišnja koncerta Godišnji koncert Collegium musicum Fluminense - godišnji koncert Koncert Varaždinskog gudačkog kvarteta Glazbeni tečaj Koncert pijaniste Stipe Bilića Stipe Bilić - pijanističko usavršavanje

PLAN ZA 2014. 54.000 9.000 4.000 3.000 5.000 4.000 4.000

UKUPNO 2.4. 2.5. GLAZBENA DJELATNOST KORISNIK 1. Riječka filharmonija 2. Riječki komorni orkestar 3. Kulturno-umjetnička udruga Artel

11


4. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka 5. Ustanova u kulturi B.J. Promotions 6. Sonir Srdoč 7. Liburnia Jazz 8. Damjan Grbac 9. Udruga Diston 10. Udruga Ri Rock

11. Udruga Škatula 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Metro-Školjić d.o.o. Prijatelji urbane kulture Udruga Pajol Udruga Maraton Zoran Majstorović Putokazi Kulturno-umjetnička udruga Jeka Primorja Ustanova Ivan Matetić Ronjgov

20. Riječki oratorijski zbor 21. Vokalna skupina Octachord 22. Pjevački zbor mladih Josip Kaplan 23. Vokalni studio Rijeka 24. Ženska klapa Luka 25. Dječji zborovi Mali Riječani i Morčići 26. Osnovna glazbena škola Aleksandra Jug Matić

Drugi Kresnikovi dani Koncert grupe G. Končar & D. Jurković Quartet Jazz sezona 2014. - koncerti Edukativno-umjetnički program u povodu Međunarodnog dana jazza Etno glazba Istre i Primorja u jazz aranžmanima Distune vam predstavlja... - godišnji koncerti Koncertna sezona u riječkim klubovima Music Box glazbene radionice Serijal koncerata Delta summer street session 3 Godišnja sezona koncerata klupske glazbe RijekaDIYHardcorepunk Tunel 2014. - koncerti PUK 2014 - koncerti Festival Ritam s mora Vocal Marathon 2014. - međunarodni a cappella susreti Završna godina usavršavanja u jazz glazbi u Italiji Vremenska kapsula: Putokazi br. 30 Godišnji nastupi Gostovanje mješovitog pjevačkog zbora Ronjgi na festivalu u Slovačkoj Godišnji nastupi Sudjelovanje na 7. mjeđunarodnom natjecanju zborova i vokalnih skupina u Italiji Godišnji nastup Sudjelovanje na Međunarodnom natjecanje zborova u Ukrajini Godišnji nastup Godišnja djelatnost zborova Godišnja djelatnost zborova

12.000 4.000 20.000 20.000 4.000 9.000 4.000 5.000 4.000 4.000 8.000 5.000 9.000 14.000 4.000 9.000 4.000 2.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 12


UKUPNO 2.5.

250.000

2.6. FILMSKA DJELATNOST

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KORISNIK Željka Sukova Rijeka Filmaktiv Damir Urban Istra film Petra Kožar Jaka produkcija d.o.o. UKUPNO 2.6.

PROGRAM Beskrajni rep, režija: Željka Sukova, dokumentarni Pijana ulica, režija: Marin Lukanović,dokumentarni Možete li se sjetiti?, režija: Nataša Antulov, dokumentarni Riječki rock Bozon, režija: Bernardin Modrić, dokumentarni Prvi korak, autorica: Petra Kožar, animirani Između dva zida, režija: Marko Šantić, igrani

PLAN ZA 2014. 70.000 50.000 20.000 40.000 25.000 70.000 275.000

2.7. NOVI MEDIJI KORISNIK 1. Sveučilište u Rijeci 2. Udruga Calculus 3. Udruga Drugo more 4. Udruga Filmaktiv 5. Udruga 3.zmaj 6. Kazalište Hotel Bulić 7. Zvonimir Jergović 8. Fokus grupa 9. Udruga Prostor plus 10. Udruga Stvaralačka mreža Zebra 11. Domino 12. Platforma 9,81 UKUPNO 2.7.

PROGRAM Let's talk about Umjetnost očima računala (UMOR), izložbe i popratni programi Refleks, predavanja i radionice Primijenjeni video, radionice Rikon 2014 Svršimo s Božjim sudom III Transmedijski koncept, projekt Konjska glava, projekt Canadian Patent 142,352, projekt Interface 012, radionica Queer Zagreb sezona Noć performansa Urbanističke početnice,predavanja

PLAN ZA 2014. 7.500 17.500 24.500 15.000 3.500 7.500 5.000 15.000 10.500 20.000 17.500 28.000 10.500 182.000 13


2.8. PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KORISNIK Zajednica Talijana SKD Prosvjeta Češka beseda Matica slovačka MKD Ilinden KD Kaljina Zajednica Roma Romsko jedinstvo KPD Rušnjak UKUPNO 2.8.

PROGRAM Kulturne aktivnosti i glasilo La Torre Kulturne aktivnosti i časopis Bijela pčela Manjinski programi u Domu Tomaš Masaryk Programi kulturne aktivnosti Programi kulturne aktivnosti Programi glazbene aktivnosti Programi kulturne aktivnosti Tjedan kulture / festival duhovne glazbe

PLAN ZA 2014. 15.000 15.000 10.000 6.000 4.000 3.000 3.000 4.000 60.000

2.9. UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA KORISNIK 1. Klub prijatelja Trsata 2. Udruga za promicanje urbane agrikulture i održivog razvoja Zona 00 3. Udruga Mavrica UKUPNO 2.9.

PROGRAM Dani Trsata Filmska zona bez granica Hrvatska čitaonica Srdoči

PLAN ZA 2014. 3.000 4.000 3.000 10.000

2.10. PROGRAMI MJESNIH ODBORA

1. 2. 3. 4. 5.

KORISNIK Kantrida Luka Sv. Kuzam Školjić Drenova UKUPNO 2.10.

PROGRAM Ex tempore Likovni susreti u Jedrarskoj Fundus skulptura Ljeto na Pavlinskome trgu Programi u Zavičajnome muzeju

PLAN ZA 2014. 3.000 2.000 3.000 16.000 4.000 28.000 14


2.11. UDRUGE PRIJATELJSTVA KORISNIK 1. Francuska Alijansa 2. Hrvatsko-tursko društvo UKUPNO 2.11. 2.12. PROGRAMI KULTURNE SURADNJE 1. HKD Teatar 2. Razni programi Ukupno 2.12.

PROGRAM Dani frankofonije i francuske kulture Interakcija hrvatske i turske kulture

Obitelj Zec, dramska produkcija

PLAN ZA 2014. 15.000 5.000 20.000

100.000 70.000 170.000

2.13. MANIFESTACIJE KORISNIK 1. Udruga HKD Teatar MFMS 2. Udruga Drugo more 3. GIS d.o.o. 4. Ustanova Ivan Matetić Ronjgov

PROGRAM 21. Međunarodni festival malih scena 5. Zoom, festival 9. Moje, tvoje, naše 23. međunarodni festival jazz glazbe Jazz Time XVIII. Matetićevi dani

5.

IX. ljeto na Gradini XXII. Bašćinski glasi 9. Hal`s All Star Guitar Festival 2014. 36. Ri Rock festival

KUD Bašćinski glasi 6. Udruga Hal 7. Udruga Ri Rock UKUPNO 2. 13.

PLAN ZA 2014. 420.000 70.000 35.000 60.000 5.000 35.000 7.000 35.000 10.000 677.000

PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE GODINE

2.456.000

UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST

5.152.500

UKUPNO JAVNE POTREBE U KULTURI ZA 2014.

7.843.100 15


16

4n javne potrebe u kulturi 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you