Page 1

Pastoraat en Gemeenteopbouw Mei 2014 - nummer 1048 - Jaargang 91

De vergadering loopt ten einde … ‘Op exposure’ in de kerkruimte Vergeving Grensoverschrijding in het pastoraat


Redactioneel fende persoon zich zou kunnen verheffen boven Het themanummer van februari droeg als titel: anderen of waarmee het werk van meer waarde Ouderlingen in soorten en maten. Naast de zou zijn dan ander kerkenwerk. Maar enkel ĂŠĂŠn wijkouderling kwamen ter sprake de functionele waarmee dit werk zich onderscheidt van het alouderling, de jeugdouderling en de ouderling gemeen priesterschap van alle gelovigen. In het met een bijzondere opdracht. Onvermeld bleef nieuwe testament worden naast opzieners en een nieuw soort ouderling, die recent haar diakenen ook anderen genoemd, die door Chrisintrede heeft gedaan in de Protestantse Kerk tus als een geschenk aan de gemeente gegeven in Nederland. Het is goed die hier te noemen. zijn om haar bij haar roeping te bepalen, zoals Vorig jaar besloot namelijk de synode dat ook evangelisten, herders en leraars. Enkel samen een kerkelijk werker bevestigd kan worden in met alle andere gemeenteleden zijn ze in staat het ambt van ouderling (en soms ook diaken). gehoor te geven aan hun roeping. Ambtsdragers Daarachter lag de behoefte aan een zichtbare hebben daarbij een bijzondere taak en veranten gewaardeerde plek van deze professional woordelijkheid. Die komt nu dus ook toe aan de in de organisatie van de gemeente. Met dit kerkelijk werker, die voor een bijzondere taak is besluit kwam een voorlopig einde aan een langaangesteld in een gemeente of met een zending durig proces van bezinning op de positie van vanuit de gemeente werkzaam is in een instelde kerkelijk werker in de gemeente. Tot voor ling. Inmiddels hebben er vele tientallen beveskort konden kerkelijk werkers als adviseur deel tigingen van reeds werkzame beroepskrachten uitmaken van de kerkenraad, maar niet als lid, plaatsgevonden. Bij nieuwe aanstellingen wordt omdat zij immers in een dienstbetrekking staan de ingevoerde regel nu als een vanzelfsprekendtot de kerkenraad als hun werkgever. De synode heid uitgevoerd. Door de betrokken kerkelijk heeft er nu voor gekozen de kerkelijk werker die werkers wordt de bevestiging in het bijzondere aan bepaalde voorwaarden voldoet voluit als lid ambt van ouderling of diaken als onderdeel van van de kerkenraad op te nemen. De beroepsverde eredienst ten overstaan van de geeniging voor kerkelijk werkers (VKW) meente als een verdiepende en verrijheeft deze besluitvorming onderkende ervaring beleefd. Voor gemeensteund en positief ontvangen. Ze teleden is duidelijk, dat zij de kerkelijk heeft zich ingezet voor een positief werker, die in het ambt bevestigd is, op draagvlak bij de achterban. Immers, dezelfde wijze mogen ontvangen als de het gaat hier om de best mogelijke andere ambtsdragers. Met deze recente oplossing binnen de huidige kerkorontwikkeling is de spannende discusdelijke randvoorwaarden. De bevestisie over het ambt niet tot een einde ging in het ambt geeft aan de persoon gekomen; integendeel, die gaat door. en aan het werk een status, die haar En de toekomst zal uitwijzen waartoe en hem toekomt. Overigens is dat die zal leiden. niet een status waarmee de betrefRichard Vissinga

2

OuderlingenBlad, mei 2014, nummer 1048


4

Geloof in zicht Voorspraak, Luther en de sensatie van Istanbul Gedachten uit de oosterse traditie bij Christus als rechter – Alfred Bronswijk

6

15

23

Vergeving Hoe kan het in bezoekwerk ter sprake komen? – Gerry Kramer-Hasselaar

Grensoverschrijding in het pastoraat De schadelijkheid van seksualiteit in pastorale relaties – Christiane van den Berg-Seiffert

28

Werkwoord Geen paniek Over kerkelijke weerbaarheid in een tijd van krimp – Henk de Roest

‘Op exposure’ in de kerkruimte Een praktijkvoorbeeld van een nieuwe vorm van kindercatechese – Henk Kuindersma

Hoe leuk ook nuttig kan zijn Creatief denken met zes gekleurde hoeden – Piet Vliegenthart

In vergadering bijeen De vergadering loopt ten einde … Het riedeltje van ‘rondvraag, volgende vergadering en sluiting’ – Jaap de Lange

11

19

2 10 27 32 33

Redactioneel Gedicht Gejut Boeken Prikbord

In dit nummer Volgend nummer Thema: Pionieren

Een vinexwijk

Op nieuwe wegen

Een jonge en startende christelijke geloofsgemeenschap

Zoeken naar mogelijkheden en perspectieven voor nieuwe gemeenten

Terug in Jorwert Pionieren op het platteland

Pionieren: weerbarstig en hoopvol Werken vanuit een visie op kerkzijn in een veranderende samenleving

De comeback van de kerk

Kernvragen

Nieuwe vormen

Waar komt het op aan?

Bestaande gemeenten op nieuwe wegen

Presentie in een oude stadswijk

Ouderlingenblad 1048, mei 2014  
Ouderlingenblad 1048, mei 2014