Vårt göteborg 2 2017

Page 14

etik

Jonas Kinnander, direktör på stadsledningskontoret:

”FÖRTROENDET ÄR DE Arbetet mot korruption och oegentligheter i Göteborgs Stad ­pågår hela tiden – sju år efter de stora avslöjandena om mutor. – Det absolut viktigaste är att prata om värderingar och förhållningssätt. Där har alla chefer en mycket viktig roll, säger Jonas Kinnander, direktör på stadsledningskontoret. text

KATHARINA HEDSTRÖM foto ERIK ABEL

I

april 2010 avslöjade Svt:s Uppdrag granskning att en välkänd byggmästare i Göteborg haft privata affärer ihop med tjänstemän i Göteborgs Stad. Tjänster och gentjänster hade bytts på ett opassande och, skulle det visa sig, olagligt sätt. Kritiken som kom efter programmet var hård. Andra medier avslöjade därefter fler fall av misstänkt korruption. – Korruption och andra oegentligheter ska naturligtvis inte finnas inom offentlig verksamhet. Det ska inte finnas någonstans men det är särskilt viktigt i en verksamhet som finansieras av medborgarna, via ­skatten. Förtroendet är det viktigaste kapital vi har, säger Jonas Kinnander, direktör på stadsledningskontoret. – Vi gör och har gjort mycket för att det här inte ska hända igen. Man ska komma ihåg att korruption och oegentligheter trots allt är ovanligt i vår organisation. I Göteborgs Stad jobbar över 50 000 personer och den absoluta majoriteten av våra medarbetare utför sitt arbete professionellt och med stort engagemang för dem vi är till för, säger han. Den så kallade mutskandalen blev en väckarklocka för både politiker och tjänstemän. Sedan dess har mycket gjorts för att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen

tog beslut om en handlingsplan med fem olika fokusområden för att stärka den ­interna kontrollen och öka öppenheten. Bland annat startades en så kallad visselblåsarfunktion. Hit kan alla inom kommunen – anställda, förtroendevalda och inhyrd personal – vända sig helt anonymt och berätta om saker som inte står rätt till. Sedan starten 2011 har drygt 130 tips kommit in och alla utreds grundligt. För att säkra att allt går rätt till med upphandling av leverantörer till kommunala byggen sjösattes en ny process med enhetliga regler och mer kontroll. Dessutom har alla bolagsstyrelser fått en skräddarsydd styrelseutbildning, där bland annat frågan om personligt ansvar med koppling till mutor har ingått som en viktig del. Flera olika utbildningar för medarbetare med fokus på moral och etik har hållits. – Värderingar och förhållningssätt är grunden. Det måste sitta i ryggmärgen hos alla medarbetare, säger Jonas Kinnander. En oberoende granskningskommission tillsattes med uppgift att granska det arbete som Göteborgs Stad gjort för att minska risken för missförhållanden. I rapporten som kom 2013 var en av slutsatserna att politikernas och tjänstemännens olika roller behövde göras tydligare och

”Vi gör och har gjort mycket för att det här inte ska hända igen. Man ska komma ihåg att korruption och oegentligheter trots allt är ovanligt i vår organisation.” 14

att det fanns ett behov av att jobba med kultur och värderingar på alla nivåer. Jonas Kinnander tycker att Göteborgs Stad har kommit en god bit på vägen. – Vi har försökt lyfta in den här frågan så att den blir en naturlig del i hela vår verksamhet, säger han. Men trots detta har nya brister upptäckts. Under förra året avslöjades att en chef i stadsdelen Angered haft en alltför nära ­relation med en konsult som fått uppdrag värda omkring 700 000 kronor. I början av året kom det även fram att det fanns brister i bolaget Göteborgs Stads Leasing (tidigare Gatubolaget). Bland annat hade anhöriga till chefer reparerat privata bilar i bolagets verkstad.Både vd:n och styrelsen fick en ­anmärkning från stadsrevisionen och vd:n fick därefter sluta. På frågan om han tycker att det som Göteborgs Stad har gjort hittills är tillräckligt svarar han: – Det här är en fråga vi aldrig kan sluta jobba med. Vi är en jättestor organisation och de som jobbade här 2010 är inte samma personer som jobbar här i dag. Det här måste vara en pågående process som sker varje dag ute i stadens olika verksamheter. Jonas Kinnander tror dock inte att risken för oegentligheter helt kan byggas bort. – Det kommer alltid att kunna inträffa, den risken tror jag inte att man kan få bort någonstans. Men vi arbetar i dag aktivt med våra förhållningssätt. Vi måste ha stor respekt för för att det är skattebetalarnas pengar vi använder. Vår uppgift är att ge service med hög kvalitet till våra boende, besökare och företag. Självklart ska alla veta vad som är rätt och fel och agera därefter, säger han och tillägger: – Vi accepterar inga oegentligheter. Om vi skulle upptäcka något oetiskt agerar vi omedelbart och om det görs något brottsligt så ska det polisanmälas.

VÅRT GÖTE BORG #2 2017


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.