VLutdanning vgs 2023

Page 1

- Sterke vennskap vokser frem, og mange av dem varer livet ut.

- Her har jeg lærere som virkelig brenner for faget sitt.

- Opplevelser, venner, ruskevær, lugarliv, faglige utfordringer og et år til sjøs!

VIDEREGÅENDE SKOLE

- Ein spennande og sosial skulekvardag!

- Jeg angrer ikke et sekund på valget jeg tok som 10. klassing.

- Et av de beste valgene jeg har tatt i livet var å begynne her!

FRAMTID valgmulig heter

ANNONSEBILAG

William Børjesson-Karlsen prosjektleder

Når fremtiden venter og valget er ditt.

– Hvilken vei vil du gå?

Vil du utdanne deg ferdig til et yrke på videregående, eller tenker du å studere videre?

I dette bilaget gir vi ulike kristne videregående skoler selv muligheten til å fortelle om hva de kan tilby og hvorfor akkurat deres skole er midt i blinken for deg eller dine. Del bilaget med de i din familie eller omgangskrets som du vet står foran valg av utdanning.

God lesning og husk søknadsfristen 1. mars!

VIDEREGÅENDE SKOLE FRAMTID valgmulig hetervirkelig brenner for faget sitt.vokser frem, og mange av dem varer livet ut. - Et av de beste begynne her! - Jeg angrer ikke et sekund på valget jeg tok som 10. klassing.ruskevær, lugarliv, faglige utfordringer og år til sjøs! - Ein og sosial skulekvardag! VIDEREGÅENDE SKOLE UTGITT AV Annonseavdelingen i Vårt Land ANNONSESJEF Thomas Myhrvold Tlf: 408 62 900 thomasm@vl.no PROSJEKTLEDER & ANNONSESALG William Børjesson-Karlsen Tlf: 412 43 412 williambk@vl.no TEKST OG BILDER Tekst og bilder i bilaget er betalt annonseplass. LAYOUT Guro Sølvik, M55 ILLUSTRASJONSFOTO Unsplash: Rayul / Kelly Sikkema / Nathana Reboucas DISTRIBUSJON Innstikk i Vårt Land lørdag 18. februar 2023 TRYKK AmediaTrykk Lillestrøm Blir du KG-elev til høsten? ET GODT MILJØ - MED ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ • studietur • teater KGs elevaksjon • kor • skolelag i volleyball tur i Vg1 • trygt skolemiljø
- Her har jeg lærere som virkelig brenner for faget sitt. Elias
- Jeg liker at skolen ligger så sentralt, og at det er elever fra alle kanter. Ella

Vi har engasjerte elever som er med og skaper et godt miljø! På KG kan du bli med på mange aktiviteter, blant annet elevaksjonen for den fattige delen av verden, skolekor og skoleteater.

Kristelig Gymnasium

På KG blir du en del av et trygt og godt læringsmiljø der alle elevene blir sett og utfordret. Her møter du et høyt faglig nivå og et veldig godt sosialt miljø. Her får du mange muligheter til å engasjere deg og fordype deg i fagene dine. I tillegg får du sjansen til å være med på studietur.

— Lærerne mine er ganske forskjellige, men jeg merker at alle er veldig opptatt av at jeg har det bra og lærer så mye jeg kan.

Lærerne våre er engasjerte. De har høy kompetanse og er opptatt av at alle elevene våre skal ha gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Håper vi ser deg her til høsten!

Søk før 1. mars på kg.vgs.no.

- På KG opplever jeg at alle blir med.

ANNONSEBILAG — VL UTDANNING 2023 • 3
Kristelig Gymnasium #kgskole kg.vgs.no
- Jeg likte godt starten i Vg1. Alt var lagt opp til at vi skulle bli kjent og få nye venner. Elias
Thomas

- Gjør opplevelsen av å være elev på Drottningborg til noe spesielt.

Drottningborg vidergående skole

Drottningborg kan tilby:

• Programområder:

— Realfag samt språk, samfunnsfag og økonomi

— Påbygging til generell studiekompetanse

Faglige skoleturer til europeiske storbyer på hvert trinn inkludert i skolepengene

• Godt faglig miljø med engasjerte lærere

En russetid med mening

• Eget utvekslingsprogram til USA på Vg2 (begrenset antall plasser)

Internatlivet på Drottningborg innbyr til en aktiv og meningsfull fritid med blant annet følgende:

• Elever fra hele landet med ulike livssyn og erfaringer Aktiv fritid på skolens anlegg ute og inne. Vi har ballbinge, sandvolleyballbane, sandstrand, turområder og en fantastisk utsikt over Skagerak.

• Sosiale aktiviteter som ungdomsmøter, bibelgrupper, turneringer, turer, elevkvelder med mer.

4 • VL UTDANNING 2023 — ANNONSEBILAG
Drottningborg drottningborg.vgs drottningborg.vgs.no
- Sterke vennskap vokser frem, og mange av dem varer livet ut.

Velkommen til Drottningborg

En kristen internatskole på Sørlandet med studiespesialiserende utdanningsprogram.

- Vi ønsker å skape et positivt ungdomsmiljø der du er en viktig brikke.

Summen av dette gjør opplevelsen av å være elev på Drottningborg til noe spesielt. Sterke vennskap vokser frem, og mange av dem varer livet ut. Noen blir kjent med Jesus for første gang. Andre får lov til å vokse i troen og møte utfordringer i form av lederskap eller annet engasjement. Livet på Drottningborg er derfor spennende på mange måter.

VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!

TrygghetTilhørighetMestringAnerkjennelse

- Vi tenker at de som skal bli sjøfolk, må leve som sjøfolk og på Skoleskipet Gann gjør vi det - helt og fullt.

Et år på Skoleskipet Gann er er mye mer enn en videregående skole. Vi tenker at de som skal bli sjøfolk, må leve som sjøfolk og på Skoleskipet Gann gjør vi det - helt og fullt.

Du får din egen lugar med bad og toalett, du får fire måltider om dagen og får stort ansvar. Hos oss går du vakter i maskin og på gangvei eller på bro. Hele døgnet må dekkes og du får din tørn.

Skoleskipet Gann

skoleskipet skoleskipetgann gann.no/skole

Skoleskipet har de siste årene blitt fornyet og oppdatert. Vi ønsker å ta vår del i det grønne skiftet, og har nå bygd om fremdriftsmaskineriet med mulighet for diesel-elektrisk fremdrift, moderne batteriteknologi og et splitter nytt maskin-kontrollrom.

Våre linjer:

• VG1 ELEKTROFAG med maritim, mekanisk fordypning,

• VG1 TIF - Teknologi – og industrifag

• VG2 MARITIME FAG med fordypning i både motormann og matrosfaget. Både TIF og Elektro er inngangsfag til VG2 Maritime fag.

Elektrofag er særlig nyttig med tanke på fremtidens elektrifisering av sjøfarten. Husk at med VG1 Elektrofag på Gann, får du en solid innføring i mekaniske og maritime fag.

Hvorfor velge Skoleskipet Gann

• Skolen er STCW godkjent som opplæringsinstitusjon for maritime konvensjonsfag

• Du får opplæring av dyktige lærere og topp kvalifiserte sjøfolk

• Du får bo om bord på et skip under hele utdannelsen

• Du får plikter og ansvar som sjøfolk om bord

• Du går sjøvakter og får seile på tokt til inn og utland

• Du finner din plass i et godt sosialt miljø

Verdier som kjennetegner vår organisasjon: Trygghet - Tilhørighet - Mestring - Anerkjennelse

Søk innen 1. mars på gann.no/skole Du søker med julekarakterene. Skolen er en offentlig godkjent videregående friskole som gir rett til borteboerstipend i Statens lånekasse. Vi har base på Buøy, like ved Stavanger sentrum.

ANNONSEBILAG — VL UTDANNING 2023 • 7
Et år på Skoleskipet Gann er er mye mer enn en videregående skole.
- Opplevelser, venner, ruskevær, lugarliv, tokt til fremmede havner, faglige utfordringer og et år til sjøs!

- Ein merkar at lærarane har lyst til å vera der for deg.

Vi i Misjonssambandet skoler arbeider for at du skal få kjempegod undervisning, men også for å gjera kvardagen elles innhaldsrik. På våre skular blir ungdommane godt kjende med kvarandre, rett og slett fordi dei brukar mykje tid i lag heile dagen. Vil du prøva?

Dei tolv skulane som til saman utgjer Misjonssambandet skoler, finn du over heile landet: Frå Finnsnes i nord, Grimstad i sør, Fredrikstad i aust og Bjørnefjorden i vest. Til saman tilbyr me dei fleste programområda innanfor vidaregåande opplæring.

Ni av dei tolv skulane våre har internat. På desse skulane bur du saman med mange andre, på anten einerom eller dobbeltrom. Det betyr altså at ja, du er heimefrå, men sjeldan åleine! Ein et mange av måltida i lag, og elevane brukar mykje av fritida saman.

«Sosialt, god undervisning, og ein fin overgang til vaksenlivet!» Slik omtalar gjerne elevane tida på Misjonssambandet skoler. Og det er målet vårt — at du skal trivast og læra, i eit trygt og godt miljø. Send gjerne søknad til ein av våre skular, anten du skal byrja i VG1, VG2 eller VG3.

— Aldri angra eit sekund Hausten 2021 kom Christine Hetland som heilt ny elev til Kvitsund Gymnas i Vest-Telemark.

-

Sosialt, god undervisning, og ein fin overgang til vaksenlivet!

Misjonssambandet skoler

Misjonssambandet skoler misjonssambandetskoler.no

— Det sosiale på Kvitsund er heilt fantastisk. Du har så mange fine folk rundt deg heile tida. Sidan dette er ein såpass liten skule, så veit ein også kven alle er. Ein tenker heller ikkje mykje på kven som går på kva for eit trinn. Det hjelper veldig på det sosiale.

Christine kjem frå Sandnes i Rogaland, og stortrivst på Kvitsund. Men valet var ikkje heile tida sjølvsagt:

— Eg syntest det var kjempevanskeleg å bestemma meg, og venta heilt til siste veka i sommarferien. Det var jo eit stort val å skulle flytta heimefrå allereie som 16-åring. Men eg har aldri angra eit sekund, seier Christine, som no går VG2 studiespesialisering ved den kristne internatskulen.

Ein viktig grunn til at det blei Kvitsund, er aktivitetstilbodet og naturen. I vår- og sommarhalvåret går mykje av fritida til vassaktivitetar og volleyball, medan ski, snowboard og skøyter er populært om vinteren.

Sjølve skulekvardagen synest Christine er heilt topp:

— Undervisninga er veldig bra. Ein merkar at lærarane har lyst til å vera der for deg, og dei er oppriktig interessert i at elevane skal læra. Det kan sjølvsagt vera utfordrande å balansera skule med det sosiale, men dette er noko ein lærer seg etter kvart, seier Christine.

8 • VL UTDANNING 2023 — ANNONSEBILAG

Læring og trivsel i trygt internatmiljø

Du har gått ti år på skule, og no er det berre vidaregåande igjen! Er du klar for å oppleve noko nytt? Misjonssambandet skoler gir deg ein spennande og sosial skulekvardag!

- Ein spennande og sosial skulekvardag!

Men, må ein vera kristen!? — Å gå på internatskule er noko alle burde få oppleve. Det tek meg to minuttar å gå frå internatet til klasserommet. Her er så mange moglegheiter å bli kjent med folk og vera sosial. Men så har ein også sitt eige rom som ein kan trekka seg tilbake på.

Skulane i Misjonssambandet skolar har ei kristen verdiforankring.

Men det betyr ikkje at alle må vera kristne for å gå her. Det er viktig for oss at alle elevar blir inkludert og respektert, same kva ein trur på. Fleire skular har tilbod om bibelgrupper og kristne møte på fritida, dette er noko elevane kan ta del i utanom skuledagen dersom dei ønsker det. Ei kristen forståing av verkelegheita og kva eit menneske er, er noko som er sentralt for desse skulane.

— Eg deltek ofte på søndagsmøte på Kvitsund, og likar tilbodet med bibelgruppe heime hjå dei tilsette. Eg trur den kristne verdiforankringa gjer at det er mykje større openheit rundt tru, og ein får mange spennande samtalar, seier Christine Hetland

På skulane kan du ta del i eit aktivt idrettstilbod, engasjera deg i friluftsliv eller bruka meir tid på hobbyen din. Kristne friskular har tilsette som er opptekne av å sjå ungdommane og inkludera alle.

Miljø- og internatarbeidarar jobbar for det psykososiale miljøet, og elevane sjølv er meir innstilt på å få vener og inkludera alle. Mange elevar er flinke til å skapa liv og engasjement rundt seg når dei steller i stand ting etter skuletid.

Christine Hetland.

En skole for utfoldelse, mestring, vennskap og opplevelser

Kongshaug musikkgymnas er en kristen videregående internatskole. Skolen ligger idyllisk til ved sjøen 4 mil sør for Bergen og tar inn elever fra hele landet.

Kjøkkenet vårt lager kjempegod mat og du bor på ett av internatene eller i ett av husene våre, som alle har god standard. Ca. 125 elever fordelt på tre klassetrinn ønskes velkommen når vi starter et nytt skoleår i august. Vi har svært dyktige lærere og annet personale som brenner for skolen og elevene, og er opptatte av at du skal trives og gjøre det bra på skolen.

Det meste hos oss er tilrettelagt for musikk og som elev velger du fordypnings- og bruksinstrumenter etter dine ferdigheter og interesser. Ulike samspillgrupper som band, orkester, blås, stryk, vokal og kor preger skolehverdagen og det gis individuell undervisning ut fra den enkeltes nivå og forutsetning. Vi har også stor gymsal, vektrom, m.m. og sjøen og naturen rundt innbyr til turer og friluftsliv.

- Ikke nok med at Kongshaug er en veldig bra skole, så er det utrolig flott at det ligger på et så fint sted!

Audhild Høivik

- Et av de beste valgene jeg har tatt i livet var å begynne på Kongshaug!

Odd Martin Reilstad

Kongshaug Musikkgymnas

Kongshaug er skolen for deg som ønsker å utvikle musikalske ferdigheter og samtidig få eksamen i de allmennfagene du trenger for å få generell studiekompetanse. Det gir mulighet til å søke alle åpne studier ved høyskoler og universiteter. Noen søker seg videre til Norges musikkhøgskole Griegakademiet eller andre musikkstudier, men du kan også ha musikken som lidenskap, hobby og inspirasjonskilde, uavhengig av videre utdanning og yrkesvalg.

På Kongshaug opplever vi at «alle kjenner alle» og det knyttes vennskap for livet. Konserter, studieturer, daglige fellessamlinger, øvinger og felles opplevelser styrker fellesskapet og er medvirkende til det gode miljøet. Elevene bryr seg og er positive og viktige i arbeidet med å skape et inkluderende og trygt skolemiljø.

Om du er kristen eller ikke er du like velkommen som elev og vi er et fargerikt fellesskap på flere måter! Fordi vi er en kristen skole har vi daglige andakter, kristendomsundervisning og andre frivillige kristne

samlinger. Skolekoret har konserter i bl.a. kirker og bedehus og repertoaret består bl.a. av gospel og klassiske stykker. For oss er det viktig at alle er like verdifulle og her møter du både voksne og ungdommer du kan dele både tro og tvil med og diskutere spennende tema med. De aller fleste av oss er vel opptatte av de store spørsmålene. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvordan er alt blitt til?

Har vi sagt at vi har mange fornøyde elever? Du er hjertelig velkommen til å søke og søknadsskjema finner du her: kongshaug.no/bli-elev/ Søknadsfrist er 1. mars til første opptak. Det er også mulig å få skoleplass etter dette dersom det er ledige plasser.

ANNONSEBILAG — VL UTDANNING 2023 • 11
Kongshaug Musikkgymnas kongshaug_musikkgymnas kongshaug.no
- På Kongshaug er du god nok sånn som du er uansett hvilken bakgrunn du har, for alle vil møte deg med et stort smil uansett!

- Målet er at tiden din på TVS blir fylt med varige verdier, nyttig lærdom og gode minner som du tar med deg resten av livet.

- Lærere som bryr seg.

Tyrifjord vgs

Velg et utviklende og spennende skoleår ved Tyrifjord videregående skole, hvor dine resultater er i fokus. Skolen er et møtested for elever med ulik bakgrunn fra hele landet. På TVS oppmuntrer vi til å drømme stort. «Lærere som bryr seg», sier elevene. «Jeg angrer ikke et sekund på valget jeg tok som 10. klassing».

TVS legger stor vekt på å skape et trygt, trivelig og inkluderende miljø der elever og ansatte har det bra sammen. Vi setter verdier som godhet, ærlighet og fellesskap høyt. Målet er at tiden din på TVS blir fylt med varige verdier, nyttig lærdom og gode minner som du tar med deg resten av livet.

12 • VL UTDANNING 2023 — ANNONSEBILAG
Tyrifjord Videregående Skole #tyrifjordvgs tyrifjord.vgs.no

Fordi vennskap varer

- Jeg angrer ikke et sekund på valget jeg tok som 10. klassing.

Studietilbud:

• Studiespesialisering

• Elektro og datateknologi Vg1 + Elenergi og ekom Vg2

• Helse- og oppvekstfag Vg1 + Helsearbeiderfag Vg2

Påbygg Vg3 og Vg4

Internattilbud:

Godt sosialt og rusfritt miljø

• Mange fritidsaktiviteter: Fotball, volleyball, kor, musikkundervisning, hester, treningsrom, svømmehall, kajakk, kunstgruppe, bakegruppe mm

• Vegetarisk kosthold – sunt for kroppen og godt for miljøet

• Kristne aktiviteter, temauker, bibelgrupper, andakter

• Døgnbemanning – alltid noen tilgjengelig hvis du trenger det

TVS er en kristen videregående skole. Skolen er plassert i vakre og historiske omgivelser på Røysehalvøya i Hole kommune, Viken, ca 1 time fra Oslo. Den er eid av Syvendedags Adventistkirken i Norge, som også driver en rekke grunnskoler. Skolen er åpen for alle kvalifiserte søkere fra hele landet.

Se tyrifjord.vgs.no for mer info og søknadsskjema. Søknadsfrist 1. mars.

Kontakt: post@tyrifjord.vgs.no / 32 16 26 00

— Vi tenker at de som skal bli sjøfolk, må leve som sjøfolk og på Skoleskipet Gann gjør vi det - helt og fullt.

— Vi ønsker å skape et positivt ungdomsmiljø der du er en viktig brikke.

- Jeg er med på flere av aktivitetene på skolen. Det gir meg mulighet for mestring på nye områder og er en super-

— Jeg likte godt starten i Vg1. Alt var lagt opp til at vi skulle bli kjent og få nye venner.

- å

-

lugarliv, faglige - helt unik blågrønne

ikke et sekund

VIDEREGÅENDE SKOLE framtid valg mulig heter

- Her har jeg lærere som virkelig brenner for faget sitt. - Sterke vennskap vokser frem, og mange av dem varer livet ut.

VIDEREGÅENDE SKOLE

- Opplevelser, venner, ruskevær, lugarliv, faglige utfordringer og et år til sjøs!

- Ein spennande og sosial skulekvardag!

- Jeg angrer ikke et sekund på valget jeg tok som 10. klassing.

FRAMTID valgmuligheter

- Et av de beste valgene jeg har tatt livet var å begynne her!

FRAMTID valgmulig heter

Les mer på vl.no/utdanning

-

SIKRE DEG PLASS I NESTE VLUTDANNING!

Ta kontakt direkte med William Børjesson-Karlsen på 412 43 412 eller williambk@vl.no

ANNONSEBILAG — VL UTDANNING 2023 • 15
— Ein merkar at lærarane har lyst til å vera der for deg. — Ikke nok med at Kongshaug er en veldig bra skole, så er det utrolig flott at det ligger på et så fint sted! — Målet er at tiden din på TVS blir fylt med varige verdier, nyttig lærdom og gode minner som du tar med deg resten av livet.

Når fremtiden venter og valget er ditt.

Hvilken vei vil du gå?

SKOLE
Les mer på vl.no/utdanning VIDEREGÅENDE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.