Page 1

VANYLVEN KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Møtestad: Dato: Tid:

Driftsutvalet Kommunalsjefens kontor 23.05.2019 Kl. 09:00

Medlemmar som møtte Lilli Ann Bakkebø Roger Alf Eikeset Idar Brekke Jens Erling Ekroll Lillebø Randulf Lillebø Vidar Solheim Forfall Svein Arnulf Nordal

Representerer Ap Ap H KrF SP V

Funksjon Medlem Medlem Medlem Medlem Leiar Nestleiar

Representerer Frp

Frå kl. 09.00: Synfaring kommunal parkeringsplass sentrum Åheim. Det var semje om å sende brev til Løvold Transport om oppfylging av sak vedk. rydding av området. Deretter synfaring på Åheim skule –asfaltering. Ordinært møte vart sett kl. 10.05. Frå administrasjonen møtte kommunalsjef teknisk sektor Terje Kolstad, møtesekretær Kåre Kvangarsnes og arkivleiar Silje Ekroll Riborg.

Underskrifter:


Sakliste Sak nr. 01/19

Sakstittel Godkjenning av innkalling og sakliste

Arkivsaksnr. 19/10073

02/19

Godkjenning av protokoll

19/10073

03/19

Delegerte saker

19/10073

04/19

Trafikktryggingsplan 2019-2022 - Høyring

19/10029

05/19

Eventuelt

19/10073

Side 2 av 4


01/19 Godkjenning av innkalling og sakliste Vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent. Behandling: Samrøystes vedtak.

02/19 Godkjenning av protokoll Vedtak:

Møteprotokollen vart godkjent. Behandling: Samrøystes vedtak.

03/19 Delegerte saker Vedtak:

Delegerte saker vert tekne til vitande. Behandling:

Det vart stilt spørsmål til saker vedk. motorferdsel i utmark, renovasjon, frådeling av eigedom og fellingsløyve grågås.

04/19 Trafikktryggingsplan 2019-2022 - Høyring Vedtak:

Driftsutvalet har desse innspela til planen: 1. Vareomlasting bør/må foregå på kommunal parkeringsplass med også busshaldeplass i sentrum Åheim. 2. Betre merking av vegane i sentrumsområdet Åheim. 3. Betring av trafikktilhøva frå bedehuset til Fiskå skule med merking av gangveg ei side av vegen. Fortau bør prioriterast her. Behandling:

Ingeniør Frode Ellingsund presenterte planen. Det vart gjort samrøystes vedtak.

Side 3 av 4


Rådmannen si tilråding: Rådmannen tilrår at driftsutvalet, eldrerådet og råd for funksjonshemma kjem med sine fråsegn i høve høyring av trafikktryggingsplanen for 2019-2022.

05/19 Eventuelt Vedtak: Behandling:

Jens Erling Lillebø tok opp desse sakene: Renovasjon. Kommunalsjef Terje Kolstad opplyste at det er inngått avtale med SSR om kjøp av renovasjonsbil. Midlar til ny bil vert sett av på neste års budsjett. Sandvika byggefelt: Dårlege grøfter, overvatn ved regnver. Dette må utbetrast. Vidar Solheim tok opp følgjande: Ynskje om redusert fartsgrense på fylkesvegen på Skorge. Statens vegvsen bør vurdere fartsgrensa på nytt, evt. gjennomføre fartsmålingar. Kommunal veg Hellebust må gjerast skikkeleg ferdig. Lilli Ann Bakkebø understreka at rekkverk i Åheimslida må setjast på plass. Idar Brekke tok opp desse sakene: Handsamingstid byggesaker - må verte raskare. Stilte spørsmål om brannkorpset. Kommunalsjefen tek det opp med brannsjefen

Møtet slutt kl. 11.25. Rett utskrift 24.05.2019 Kåre Kvangarsnes

Side 4 av 4


Vanylven kommune

VĂĽr referanse:

19/10073 19/10076

Saksbehandlar:

Silje Ekroll Riborg

Dato:

15.05.2019

Saksframlegg

Saksnr. 01/19

Utval Driftsutvalet

Godkjenning av innkalling og sakliste

Driftsutvalet 23.05.2019: Behandling: DU- 01/19 Vedtak:

Innkalling og sakliste er godkjent.

Møtedato 23.05.2019


Rita Kvamme Rådmann

Ane Malene Søvik Nygård strategi og utviklingsleiar


Vanylven kommune

Vår referanse:

19/10073 19/10077

Saksbehandlar:

Silje Ekroll Riborg

Dato:

15.05.2019

Saksframlegg

Saksnr. 02/19

Utval Driftsutvalet

Godkjenning av protokoll

Driftsutvalet 23.05.2019: Behandling: DU- 02/19 Vedtak:

Møteprotokollen vart godkjent.

Møtedato 23.05.2019


Rita Kvamme Rådmann

Ane Malene Søvik Nygård strategi og utviklingsleiar


Vanylven kommune

VĂĽr referanse:

19/10073 19/10079

Saksbehandlar:

Silje Ekroll Riborg

Dato:

15.05.2019

Saksframlegg

Saksnr. 23/19

Utval Driftsutvalet

Referatsaker

Driftsutvalet 23.05.2019: Behandling: DU- 23/19 Vedtak:

Møtedato 23.05.2019


Rita Kvamme Rådmann

Ane Malene Søvik Nygård strategi og utviklingsleiar


Referatsaker

208/2018

-

Feilregistrering -

209/2018 18/664 210/2018 10/524 211/2018 18/530 212/2018 18/735 213/2018 18/750 214/2018 12/986 215/2018 12/1220 216/2018 18/772 217/2018 14/950 218/2018 18/785 219/2018 09/127

Hilde Kløvning - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 7/9 - Feiing/tilsyn

220/2018 18/799 221/2018 08/317 222/2018

Perry Olav Sætre - Svar: Kommunale avgifter - Gnr. 79 bnr. 1

223/2018 18/806

André Ove Sandnes - Tilbygg - Gnr. 98 Bnr. 6

1/2019 18/795 1/2019 14/41 3/2019 18/773 4/2019 19/23 5/2019 14/344 6/2019 11/619 7/2019 12/18

Tomteservice AS - Veg og VA-anlegg - Gnr. 148 Bnr. 3

Sverre Jakob Vidnes - Svar: Kommunale avgifter - gbnr 24/6 Sarunas Gaspuitis - Igangsetjingsløyve - Ringmurkonstruksjon -Gnr. 89 Bnr. 249 Heidi Endal - Garasje - Gnr. 46 Bnr. 146 Silje Ruud og Kim Aleksander Myklebust - Bustad - Gnr. 89 Bnr. 253 Arne Geir Øyra - søknad om motorferdsel i utmark Ole Per Enebakk - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 111/2 Sindre Mikael Kupen Bjørlykke - Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare i kommunen John Sindre Kragset - søknad om motorferdsel i utmark - ATV/snøskuter Gisle Nordal - Garasje - Gnr. 14 Bnr. 43 Erik Nedreberg - Svar: Kommunale avgifter gbnr. 91/6 og 92/3

Jens-Arne K Benjaminsen - Svar: Kommunale avgifter - gbnr. 11/81 -

Feilregistrering -

John Kåre Takseth - Kommunale avgifter - Gbnr. 100/29 Inger-Anne Eide og Tore Bjørneseth - gnr. 71 bnr. 8 frådeling av ein parsell til tilleggsjord til gnr. 71 bnr. 23. Einar Vik Arset - søknad om deling og eller rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr. 148 bnr. 3. Jakob Sandnes - søknad om løyve til å nytte beltegåande gravemaskin på hytta på Sandnesfjellet Stig Arne Lillebø - Kommunale avgifter - Gbnr. 46/37 GG Eigedom - Tildelingsskriv - Tomteparsell - Kvia bustadfelt, Syvde.


8/2019 14/344 9/2019 19/31 10/2019 18/262 11/2019 18/262 12/2019 18/262 13/2019 18/262 14/2019 18/262 15/2019 18/262 16/2019 18/262 17/219 18/262 18/2019 18/262 19/2019 19/46 20/2019 12/1220 21/2019 18/580 22/2019 18/262 23/2019 16/838 24/2019 19/91 25/2019 18/262 26/2019 17/86 27/2019 19/92 28/2019 19/109 29/2019 19/107 30/2019 19/146 31/2019 19/147 32/2019 19/124 33/2019 07/1320 34/2019 19/108

Jakob Sandnes - søknad om løyve til å nytte beltegåande gravemaskin på hytta på Sandnesfjellet Aud Kari og Knut Børre Tverberg - frådeling av ein parsell med påståande kraftstasjon - gnr. 85 bnr. 1 Ellinor Sandnes - Svar: Endring på ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 89 bnr 242 Johan Duestøl - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01..2019 - Gnr. 58 bnr. 1 "Kårhuset" Eldrid Malene Hovdevik Sandnes - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 103 bnr. 4 "Kårhuset" Oskar Kobbevik - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 141 bnr. 23 Oskar Kobbevik - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 143 bnr. 5 Ruth Bakkebø Hatlegjerde - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 46 bnr. 38 Berit Johanne Thue - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 71 bnr. 13 Petra Signe Hellebust - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad 01.01.2019 - Gnr 53 bnr. 3 Lise Petra Haugen - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 4 bnr. 3 Mai-Britt Myklebust - Tilbygg - Gnr. 89 Bnr. 239 Ole Per Enebakk - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 111/2 Bente Elin Olsen - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 100/56 Marianne Petersen - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 47 bnr. 15 Norodd Dyrhovden - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 151/5 Roy Arne Landsverk - Roy-Arne Landsverk -søknad om løyve til kjøring av snøscooter på Storleite Elin Ingebjørg Bakkebø - Svar: Endring frå ordinær renovasjonsordning med verknad frå 01.01.2019 - Gnr. 72 bnr. 10 Stein Halvorsen Arkitekter AS - Mellombels bruksløyve - Hytte nr. 2 - Gnr. 16 Bnr. 120 Bjarne Thorleif Skar - Ferdigattest - Tilbygg - Gnr. 105 Bnr. 3 Vanylven kommune - Vanylven FK - Lager og tribune - Gnr. 100 Bnr. 64 Dag-Arild Myrvoll - søknad om løyve til køyring av snøscooter - Seltofta -Årdalen Fiskå skyttarlar/Syvde skyttarlag - festetomt under gnr. 15 bnr. 8 Gisle Nordal - Skorstein - Gnr. 14 Bnr. 43 Per Ivar Fagervoll - Reiskapshus/garasje - Gnr. 100 Bnr. 8 Åge Brudevoll - motorferdsel i utmark Runhild Aksnes - oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon


35/2019 19/171 36/2019 12/843 37/2019 12/843 38/2019 12/843 39/2019 19/196 40/2019 12/843 41/2019 19/201 42/2019 19/178 43/2019 12/843 44/2019 17/252 45/2019 10/625 46/2019 18/795 47/2019 19/233 48/2019 18/750 49/2019 18/530 50/2019 19/255 51/2019 19/254 52/2019 19/252 53/2019 19/253 54/2019 19/261 55/2019 12/843 56/2019 13/679 57/2019 19/272 58/2019 19/232 59/2019 17/89 60/2019 18/782 61/2019 19/298

Rune Vedvik - Fritidsbustad - Gnr. 5 Bnr. 1 Severin Rove - søknad om skadefelling av gråsgås på gnr. 116 bnr. 2 Sigurd Rovde - søknad om skadefelling av grågås på gnr. 116 bnr. 4 Runhild Hånes Aksnes - søknad om skadefelling av grågås på gbnr. 115/1 - 116/1 116/5 og 116/6 Ottar André Sande - Svar: Kommunale avgifter - Gnr. 54 bnr. 1 Tore Sverre Bjørneseth m.fl. - Søknad om løyve - skadefelling av grågås - gbnr. 71/5, 71/8, 71/10, 46/1 Aksel Øren - søknad - motorferdsel i utmark - Sandnessætra til Golilida Jan Myklebust - Riving av bustadhus - Gnr. 7 Bnr. 3 Jan-Arne Årskog - søknad om skadefelling av grågås - gnr. 115 bnr. 5 Marita Helen Krøvel - søknad om motorferdsel i utmark Sindre Mikael Kupen Bjørlykke - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr 88/23 Tomteservice AS - Veg og VA-anlegg - Gnr. 148 Bnr. 3 Jens Arne Benjaminsen - Garasje/riving av hus - Gnr. 11 Bnr. 168 Silje Ruud og Kim Aleksander Myklebust - Bustad - Gnr. 89 Bnr. 253 Sarunas Gaspuitis-Rameløyve-Bustadhus-Gnr. 89 Bnr. 249 Torbjørn Bugge - Endring frå carport til garasje - Gnr. 11 Bnr. 269 Oddbjørn Andre Nybø - Riving av plansilobygg - Gnr 16 Bnr. 48 Arne Perry Ræstad - Rameløyve - Gnr. 148 Bnr. 75 Nils Svein Hansen -Garasje - Gnr. 47 Bnr. 6 Jonas Rye - Rehabilitering av skorstein - Gnr. 11 Bnr. 22 Randulf Lillebø - søknad om løyve - skadefelling av grågås Kim Andre Ekremsæter - Konstituering av kommunalsjef teknisk sektor Ole Arnt Marholm - Gangsti frå osen til hytte ved Gullidvatnet Torill Strand - Utvide garasje - Gnr. 100 Bnr. 52 Berge Samdrift - Svar på søknad om plan for nydyrking - Gbnr 13/10 Rolf Åge Sørdal - Svar på søknad om plan for nydyrking - Gbnr 90/3 Ragnhild Hellebust - Svar: Kommunale avgifter - Gnr. 61 bnr. 5


62/2019 17/467 63/2019 19/302 64/2019 12/843 65/2019 18/326 66/2019 19/268 67/2019 19/283 68/2019 16/289 69/2019 19/828 70/2019 19/291 71/2019 19/328 72/2019 19/260 73/2019 09/448 74/2019 19/285 75/2019 19/335 76/2019 13/453 77/2019

Torstein Nordal - søknad om motorferdsel i utmark.

78/2019 19/190 79/2019 19/355 80/2019 17/467 81/2019 19/343 82/2019 14/761 83/2019 19/369 84/2019 12/843

Gunnar Håberg - deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

Egil Belden - søknad - Motorferdsel i utmark - Kvandalen Erlend Jostein Aarskog - Søkand om løyve - skadefelling av grågås - gbnr 72/1 Einar Per Lillebø - Motorferdsel i utmark - søknad Vanylven Fotballklubb - Fotballhall - Gnr. 100 Bnr. 64 Atle Brudevik - Riving - Gnr. 4 Bnr. 2 Magne Marholm - Motorferdsel i utmark - søknad Frode Sørdal - Garasje - Gnr. 86 Bnr. 188 Idund og Sigurd Eikrem - Bustadhus - Gnr 89 Bnr 251 Malin og Asle Lid - Bustad med garasje - Gnr 120 Bnr 22 Tommy André Øvregård - Svar: Kommunale avgifter - Gnr. 89 bnr. 243 Jannicke Prozenko - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 15/5 Kjell Olaus Båtnes - OB kaia - Renovering av kai - Gnr 11 Bnr 15 Eldar Arne Skar - Fritidsbustad med garasje - Gnr 105 Bnr 1 Løyve til rydding av måsereir og egg på kommunal eigedom Fiskåholmen. -

Feilregistrering -

Greta Midtbø - Svar: Kommunale avgifter - Gnr 10 bnr. 20 snr. 8 Torstein Nordal - søknad om løyve til å bruke bil på Kvandalsveien Rose Mari Nygård - Riving av garasje - Gnr 82 Bnr 10 Knut Ove Rusten - Svar: Kommunale avgifter - Gbnr. 13/1 "gamlehuset" Odne Ørjan Oldeide - Terrasse - Gnr 152 Bnr 6-14 Anfinn Per Skorge Eriksen - søkand om løyve - skadefelling av grågås - gnr. 72 bnr. 1


Vanylven kommune

Vår referanse:

19/10073 19/10080

Saksbehandlar:

Silje Ekroll Riborg

Dato:

15.05.2019

Saksframlegg

Saksnr. 03/19

Utval Driftsutvalet

Møtedato 23.05.2019

Delegerte saker

Driftsutvalet 23.05.2019: Behandling:

Det vart stilt spørsmål til saker vedk. motorferdsel i utmark, renovasjon, frådeling av eigedom og fellingsløyve grågås. DU- 03/19 Vedtak:

Delegerte saker vert tekne til vitande.

Underliggande sak: Saksnr. 01/19 02/19

Tittel Svar: Kommunale avgifter - Gnr. 20 bnr. 4 Søknad om frådeling av eigedom


Rita Kvamme Rådmann

Ane Malene Søvik Nygård strategi og utviklingsleiar


Vanylven kommune

Vår referanse:

19/10029 19/10019

Saksbehandlar:

Frode Ellingsund

Dato:

13.05.2019

Saksframlegg

Saksnr.

04/19

Utval Eldrerådet Råd for funksjonshemma Driftsutvalet

Møtedato

23.05.2019

Trafikktryggingsplan 2019-2022 - Høyring

Samandrag: Formannskapet handsama i møte den 23.04.2019 – sak 88/2019. Følgjande vedtak vart fatta: Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 vert Trafikktryggingsplan 2019-2022 lagt ut til offentleg høyring i 6 veker. Planen vert med dette sendt til driftsutvalet, eldrerådet og råd for funksjonshemma for fråsegn. Driftsutvalet 23.05.2019: Behandling:

Ingeniør Frode Ellingsund presenterte planen. Det vart gjort samrøystes vedtak. DU- 04/19 Vedtak:

Driftsutvalet har desse innspela til planen: 1. Vareomlasting bør/må foregå på kommunal parkeringsplass med også busshaldeplass i sentrum Åheim. 2. Betre merking av vegane i sentrumsområdet Åheim. 3. Betring av trafikktilhøva frå bedehuset til Fiskå skule med merking av gangveg ei side av vegen. Fortau bør prioriterast her. Rådmannen si tilråding: Rådmannen tilrår at driftsutvalet, eldrerådet og råd for funksjonshemma kjem med sine fråsegn i høve høyring av trafikktryggingsplanen for 2019-2022.


Vedlegg: Kommunedelplan for trafikktrygging til høyring

Saksopplysningar: Planprogram vart vedteken av formannskapet den 21.08.2018 - sak 98/2018. Sidan den gong har administrasjonen utarbeidt forslag til trafikktryggingsplan for perioden 2019 til 2022. Formannskapet handsama i møte den 23.04.2019 – sak 88/2019. Følgjande vedtak vart fatta: Med heimel i plan- og bygningslova § 11-14 vert Trafikktryggingsplan 2019-2022 lagt ut til offentleg høyring i 6 veker. Under høyring av planprogram kom det inn ein del innspel på moglege tiltak i sjølve planen. Administrasjonen har tatt dette med seg inn i det vidare arbeidet og mange av dei føreslåtte tiltaka ligg inne i handlingsdelen i trafikktryggingsplanen. I tillegg til å sende planen ut på høyring, vil det i høyringsperioden vert avholdt ope møte med trafikktryggingsplanen som tema og innbyggarane vil i denne samanheng også få kome med innspel. Planen vert med dette sendt til driftsutvalet, eldrerådet og råd for funksjonshemma for fråsegn. Vurdering og konklusjon: Planen vert med dette sendt til driftsutvalet, eldrerådet og råd for funksjonshemma for fråsegn. Konsekvensar for folkehelsa: Planen skal medverke til ein tryggare kvardag for innbyggarane til å ferdast i trafikken. Økonomiske konsekvensar: Må vurderast gjennom økonomiplan etter at plan og tiltak er vedteke. Tiltaka som ligg inne i høyringsutkastet er ikkje av typen som krev særleg stor finansiering, og ein del tiltak kan ein søke midlar om å få gjennomføre. Konsekvensar for barn og unge: Planen skal medverke til ein tryggare kvardag for barn og unge til å ferdast i trafikken. Rita Kvamme Rådmann

Terje Kolstad kommunalsjef


Kommunedelplan for trafikktrygging Vanylven kommune 2019 –2022

1


Føreord Trafikktryggingsplaneni Vanylvener formelt behandlasom ein kommunedelplan.Vanylven formannskaper overordnaplanutvalog soleisstyringsgruppefor delplanen. Formannskapet har utnemndeiadministrativ prosjektgruppemedansvarfor å førebuog utarbeideutkasttil trafikktryggingsplani Vanylveni samsvarmeddei krava som var settefrå sentralestyresmakter.Prosjektgruppaskal kartleggeog settefokus på prioritering av tiltak. Prosjektgruppahar beståttav følgjandemedlemmar: Terje Kolstad,kommunalsjefTeknisksektor HelgeKleppe,Sivilingeniør FrodeEllingsund,Ingeniør FrodeVik, kommunalsjefKultur-og oppvekstsektor HanneMorseth,Folkehelsekoordinator Trafikkulukker utgjer ein vesentleghelserisikoog gjev storesamfunnsøkonomiske kostnadar kvart år. Reduksjonav talet på trafikkulukker og skaddei trafikken er såleiseit viktig mål i all kommunalplanlegging.Eit virkemiddeli detteviktige arbeideter ein kommunal trafikktryggingsplan.Vanylvenkommunehar ikkje tidligare hatt ein godkjendplan for trafikktryggingog det er difor viktig å få utarbeidtog vedtekeeinslik plan.

Prosjektgruppa,våren2019

2


Innhold Føreord.......................................................................................................................................2 1. Innleiing.................................................................................................................................4 1.1 Føremål.............................................................................................................................4 1.2. Lovverk...........................................................................................................................4 2. Rammerfor planarbeidet.......................................................................................................5 2.1 Nasjonaltnivå...................................................................................................................5 2.2 Regionaltnivå..................................................................................................................6 2.3 Trafikktryggingsmidlar....................................................................................................6 2.4 Trafikktryggingsarbeidi kommunane..............................................................................7 2.5 Forholdetmellom plan og planprogram...........................................................................8 3. Statusfor Vanylvenkommune...............................................................................................9 3.1 Type uhell i trafikken i Vanylveni periode1989-2019.................................................10 3.2 Ulykkesstadarog skadegradi Vanylveni periode1989-2019.......................................12 4. Visjon og mål.......................................................................................................................14 5. Handlingsplan.......................................................................................................................15 5.1 Nye tiltak i perioden2019-2022.....................................................................................15 5.2 Statusfor andretiltak.....................................................................................................16

3


1. Innleiing 1.1 Føremål Føremåletmed trafikktryggingsplanener å få eit styringsreiskapfor det kommunale trafikktryggingsarbeideti Vanylven. Trafikktryggingsplanenskal ta omsyntil dei nasjonaleføringanei plan-og bygningslov, føringari andreplanverksom t.d. kommuneplanens arealdel,klimaplan m.fl. Hovudmåler å gjereVanylvenkommunetil ein trafikktryggarekommune. Trafikktryggingsplanenmå ha sommål som over tid førar til eit varig sektorovergripande samarbeid.Med bakgrunnav dettevil ein setjeopp langsiktigemål for arbeidmed trafikktrygging og vegforvaltningi kommunen,dvs.: Null drepneog null skaddei trafikken i Vanylven kommune. Leggjeopp til eit godt og tenlegvegnettfor alle brukargrupper. Universell utformavegnett,slik at alle kan føle segtrygge. Påverkekommunensinnbyggarartil å delta aktivt med innspel. Forplikte til samarbeidom trafikktryggleik mellom sektorane. Prioritereog stimulerebåefysiskeog haldningsskapande trafikktryggingstiltak. Planenskal avdekketrafikkfarlegestaderog stadersom vert oppfattasom trafikkfarlege. Planenskal, samanmed handlingsdelen,vise kva områderog tiltak i trafikktryggingsarbeidet som skal prioriterastav kommunendei nestetreåra. Siktemåleter at ressursane skal settast inn der dei har størsteffekt. Vidare skal planenha eit fokus på haldningsskapande arbeid. Til slutt skal planensikre at tiltak det vert søkt om fylkeskommunaletrafikktryggingsmidlar på, er forankrai eit kommunaltplanverk.

1.2. Lovverk Kommunensitt trafikktryggingsarbeidbyggerpå følgjandelovverk medforskrifter: Vegtrafikklovamed forskrifter, dannargrunnlagfor skilting, trafikkopplæring,krav til køyretøym.m. Veglovaomfattar m.a. heimeltil fastsetjingav standardenpå vegnettet,inndeling og nedleggingav vegarm.m. Tilhøyrandeforskrifter og normalar. Plan og bygningslovaer sværtviktig i høvetil å kunnegjennomførefysisketiltak i den einskildekommune.Med heimeli PBL er det m.a.fastsettRikspolitiske retningslinerfor å ivaretabarnog ungesineinteresseri planleggingsarbeidet. Folkehelselova:§7 «Kommunenskal iverksettenaudsyntetiltak for å møte kommunensfolkehelseutfordringar,jf. §5. Dettekan blant annaomfattetiltak knytt til oppvekst-oglevekårsforholdsom bustad,utdanning,arbeid,fysiskeog sosialemiljø og fysisk aktivitet.

4


2. Rammerfor planarbeidet 2.1 Nasjonaltnivå Trafikktryggingsarbeideti Norgeer organisertpå tre nivå. På nasjonaltnivå er det Samferdselsdepartementet som styrertrafikktryggingsarbeidetgjennomNasjonal transportplan.Dei fem hovudaktøranesom skal følgje opp regjeringasin politikk på dette områdeter StatensVegvesen,Politiet, Helsedirektoratet,Utdannings-direktoratet og Trygg Trafikk. NasjonalTransportplan(NTP) 2018-2029byggjerpå regjeringasin visjon om at det ikkje skal skje ulykker i trafikken som fører til drepneeller hardtskadde(0-visjonen).Regjeringahar konkretisererdetteved fleire målsetjingar: Nullvisjonen-Eit transportsystem der ingenblir dropneeller hardt skaddi trafikken. Etappemål-Maksimalt350 drepneog hardt skadainnan 2030.Mål om maksimalt500 drepneog hardtskaddei 2024. Tilstandsmål-Mål for tilstandsendringarinnanforulike områderder tilstandsutviklingahar vesentlegbetydningfor trafikktryggleiken.Gjeld både trafikkåtferd,køyretøyparkens utvikling og vegstandard. Tiltak-Oppfølgingstiltak som dei ulike aktøranevil gjennomførefor at vi skal nå tilstandsmålaog værepå rett kurs i høveetappemåla. Dessemålsettinganeer og lagt til grunni Nasjonaltiltaksplanfor trafikksikkerhetpå veg 2018-2021,som beskrivdei nasjonaletiltaka innan trafikktryggleik i Norge.Trygg Trafikk har medverkai utarbeidingav dennetiltaksplanensamanmedStatensvegvesen,Politiet, Utdannings-ogHelsedirektoratet. Nullvisjonen og strategieni Nasjonaltiltaksplanfor trafikksikkerhetpå veg legg føringar for Trygg Trafikk sitt arbeid.Trygg Trafikk har to tilnærmingsmåtari nullvisjonsarbeidet.Den eineer å foreslåeller settei verk tiltak mot ulykkestypereller trafikantgrupperder det er spesieltmangealvorlegeulykker. Den andreer å arbeidelangsiktig og førebyggandeved å bidra til at alle barnog ungefår ei kontinuerlegog god trafikkopplæring. Nasjonaltiltaksplanfor trafikksikkerhet2018-2021tek for seg136 tiltak som skal bidra til betretrafikktryggleik og væremedå bidra til å oppnåmålsetjinganei 0-visjonen.

5


2.2 Regionaltnivå Fylkestrafikktryggingsutvalet(FTU) er eit politisk utval med medlemmarfrå samferdselsutvalet. Fylkestrafikktryggingsutvaletarbeidermedtrafikktryggleiksspørsmål fylkeskommunenhar ansvaretfor. Mandatetfor fylkestrafikktryggingsutvaleter at dei skal: ha ein generelluttaleretti alle trafikktryggingssakeri Møre og Romsdal. førebusakertil samferdselsutvalet innanforsaksområdatrafikktrygging, gang-og sykkel-vegar,miljøtiltak, tettstadsprosjekt og 50/50-prosjekt. freisteå påverkeaktivitetarsom gjeld trafikktryggingstiltakfrå offentlegeinstansar, samtsøkjeå koordinereoffentlegog privat verksemdi trafikktryggingsarbeidet. leggje fram forslagtil handlingsprogramfor trafikktrygging kvar fylkestingsperiode. stimulereog støttedet frivillige trafikktryggingsarbeideti fylket, og ellesta opp alle sakersom kan vere viktige for tryggleikeni trafikken i Møre og Romsdal. på eigeinitiativ setjei gangtiltak som tryggjar trafikken i fylket, og skaffe eigna samarbeidspartnarar til å gjennomføretiltaka. Dei skal sålangt det er råd delta og støtteopp om dei sentralekampanjanesom mellom annaStatensvegvesenhar kvart år.

2.3 Trafikktryggingsmidlar Fylket har kvart år midlar som kommunanekan søkepå for finansieringav trafikktryggingsprosjekt.Det er i det vedtekneforslagettil økonomiplanfor fylkesinvesteringarfor 20172020,settav 8.3,-millionar. Kommunanekan søkeom midlar til ei 50/50 % finansieringav trafikktryggingstiltaki kommunalregi. Penganeblir fordelt av Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal.Detteutvalet har ansvarfor sakerinnan generellsamferdselspolitikk,fylkesvegar, transportsystem og kollektivtransporti Møre og RomsdalFylke. Tilskott gjennomdenneløyvingaskal nyttasttil mellom annaå sikre skulevegargjennom fysisketiltak på «gamle»fylkesvegarog kommunalevegar.Det er ikkje høvetil å søkeom tilskott til prosjektpå riksvegareller vegarsom før forvaltningsreformavar klassifisertsom riksveg. For å få godkjentein søknadom finansieringav trafikktryggingstiltakmåprosjektaha følgjandevilkår verepå plass: Prosjektamå veregodt dokumenterte,og det må gå fram av kart og omtalekva problemein vil løyse. Prosjektamå i hovudsakvereferdig planlagdefor oppstartog gjennomføring. Grunnspørsmålmå vere ordnafor prosjektsom får tildeling. Kommunaldel av finansieringmå vere tilrettelagtgjennombindandevedtaki formannskapeller kommunestyre. Kostnadsoverslag må vere med. Prosjektaskal i utgangspunktetgjennomførasti tildelingsåret. Trafikktrygging skal vere eit temai dei regionalemøtaSamferdselsavdelinga i Møre og RomsdalFylkeskommuneårlegarrangerersamanmedStatensVegvesen.Detteer den arenaenkommunanekan fremje nye tiltak innantrafikktrygging. Det er ikkje etablertnokon

6


fastemøtestadar/dialogmøter ellesmellom stat/fylke og kommunenår det gjeld trafikktryggingstiltaklangsfylkesvegar.

2.4 Trafikktryggingsarbeid i kommunane I motsetnadtil fylkeskommunener ikkje kommunensitt ansvarfor trafikktrygging nedfelt i Vegtrafikklova.Det er ordførarensom har det overordnaansvaretfor helse,miljø og tryggleik i kommunen,og trafikktryggleikener ein del av detteansvaret. Kommunenskal medutgangspunkti dei fysisketilhøva innan kommunegrensene, organisere og planleggetrafikktryggingsarbeidet.Kommuneplanaer det overordnastyringsverktøyetfor kommunalarealplanleggingav veginfrastruktur,og dennetrafikktryggingsplanaer ein temadeltil revisjonenav arealplana. Kommunensitt ansvarfor trafikktrygging for det førsteknytt til ansvaretsom vegeigar.I Vanylvenkommuneer det driftsutval/ formannskapsomfungerersom trafikktryggingsutval og er vegstyresmaktetterVeglova,og kan gjerevedtakom skilt-og fartsreglaretter Vegtrafikklova. Framtidigetrasearfor gangogsykkelvegarmå synleggjerasti arealplana. Kommunenhar for det andreei viktig rolle i trafikktryggingsarbeidetsom eigarog drivar av barnehagarog skular,gjennomtrygg skuletransportog tryggleik i tida barnaoppheldsegi skuleog barnehage.Organiseringav skuleskyssog sikring av parkeringog trafikale forhold kring bygninganeer ein del av dettearbeidet.Her har ogsåføresetteeit stort ansvar,då gode rutinarkring foreldreldreleveringer vel såviktig som god tilrettelegging. For det tredje har skulenansvarfor trafikkopplæringgjennomkompetansemåla i Kunnskapsløftet.Påbarnetrinnetfinn vi læringsmåli tilknyting til læreplanfor kroppsøving, medanlæringsmålavert knytt til naturfagpå ungdomstrinnet.Dei læringsmålasom eksplisitt er knytt til trafikk, er formulert slik: årstrinn(kroppsøving):Følgjetrafikkreglarfor fotgjengararog syklistar årstrinn(kroppsøving):Praktiseretrygg bruk av sykkel som framkomstmiddel 8.-10.årstrinn(naturfag):Gjeregreiefor korleis trafikksikkerhetsutstyrhindrarog minkar skaderved uhell og ulykker. På ungdomstrinneter det imidlertid fleire læringsmåli naturfagsom har særlegrelevansfor trafikkopplæringa,som for eksempelfart og akselerasjon,lys, syn og farger,bruk av rusmidlarosv.

7


2.5 Forholdetmellom plan og planprogram Planarbeidethar hatt planprogrammet,som vart vedtekeav formannskapeti møteden 21.08.2018–sak 98/2018,som utgangspunkt.Det er verd å merkesegnokre avvik frå planprogrammet: Trafikktryggingsplanenvert gjeldandefor åra 2019-2022.Dettehengsamanmeddet faktum at arbeidetmed planenikkje kom skikkelegi gongfør våren2019. I planprogrammetstår det at i forbindelsemed arbeidetmedtrafikktryggingsplanen skal det utførastei risiko- og sårbarheitsanalyse. Prosjektgruppahar valt å gå bort frå denneanalysensidanplanendekkerheile kommunenog har trafikktryggleik som tema.Derfor kan ikkje gruppasjå at metodikkenfor ROS-analyseer formålstenleg. I stadenvel vi å sjå på heile kommunedelplanen som ei analyseav situasjoneni kommunen. Framdriftsplanenmå ein naturlegvissjå vekk ifrå i og med arbeidetvart forsinkaom lag 10 månadargrunnastor arbeidsmengde.

8


3. Statusfor Vanylvenkommune Prosjektgruppahar settpå dataog statistikkfor ulykker iVanylven dei siste30 åra,frå 1.januar1989til d.d. Kjeldenesom er nytta er hovudsakleginformasjonfrå Nasjonal vegdatabank. Feilkjelder:Statistikkenover vegtrafikkulykkermed personskade baserersegpå datasom rapporterastfråPolitiet kvar månad.Alle ulykker med personskade rapporterastimidlertid ikkje til Politiet og kommerda følgelig heller ikkje medi statistikken.Det er særligde mindre alvorlige ulykkenesom er underrepresentert i statistikken.For eksempelresulterer singelulykkermed sykkel ofte i lettareskade,og slike ulykker blir somregel ikkjerapportert til Politiet. Det er utarbeidetsletterutinarfor involverte personersom har begåttsjølvmordeller hatt et illebefinnandei forkant av ulykka. I tilfelle der det ikkje er andreinvolvertepersoneri hendelsen,ligg det føre rutine på å sletteheile ulykka. Kjelde: Statensvegvesen. Antal personarinvolverti vegtrafikkulykkeri Vanylveni periode1989-2019:

Antal personar involvert i trafikkulykker 1989-2019 og skadegrad 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

186

8 Drepne

3 Mykje alvorleg skadde

22 Alvorlegskadde

Lettare skadde

Kjelde: Nasjonalvegdatabank.Innehelderdataundernorsklisensfor offentlige data(NLOD) tilgjengeliggjort av Statensvegvesen

Vidare utgreiingom ulykkene,type hending,plasseringog skadeomfangfølgjer på dei neste sidene.

9


3.1 Typeuhell i trafikkeni Vanylveni periode1989-2019

Kjelde: Nasjonalvegdatabank.Innehelderdataundernorsklisensfor offentlige data(NLOD) tilgjengeliggjort av Statensvegvesen

Merk at det har vore 2 ulykker ved Åram som ikkje er vist på bilete over. Dette på grunnlag av at dennedelenav Vanylvenfør 2002 var ein del av Sandekommune. Det er i bilde brukt filter for å berrefå fram ulykker i Vanylvenkommunenr. 1511. Kvar fargerepresentera ei uhellskode.Det er totalt 35 ulike uhellskodarsom gjer at bilete vert noko uoversiktleg.Det gir likevel nyttig informasjoni analysenav trafikkulykker i Vanylven dei siste30 åra. Ved å gå inn på www.vegvesen.no/vegkartkan man sjå nærarepå dei ulike ulykkeneog uhellskodane. Dei ulike uhellskodaneer lista opp på nesteside,medantal treff/ hendingar.

10


Av 172 ulykker er 100av desseutforkøyringarmedeinslegkjørety. Dessetype ulykkene utgjer 58% av dei registrerteulykkenei perioden.Av dei100utforkøyringanei perioden skjedde58av dei på rett vegstrekning. Dei resterandeutforkøyringaneskjeddeenteni kurve, ved avsvinging,eller haddeuklart forløp. Elles har det vorehendingarsomm.a. påkøyringogmøteulykker.

11


3.2 Ulykkesstadarog skadegradi Vanylveni periode1989-2019

Kjelde: Nasjonalvegdatabank.Innehelderdataundernorsklisensfor offentlige data(NLOD) tilgjengeliggjort av Statensvegvesen

Kartet visar stadaneder ulykkenehar skjedd.Fargekodanevisar gradav alvorlegheiti ulykka. Det er registrerti denneoversiktatotalt 170 ulykker i perioden.I tillegg kjem 2 ulykker ved Ă…ram (Sandekommunefram til 2002),ei i 1991og ei i 1993 beggei kategoriÂŤulykker med lettareskaddeÂť.Forklaring:

12


Det er grunntil å tru at særlegulykker med uskadde,sjølv om det er storematerielleskader, er underrepresentert i statistikken.Detteframkjemi korrespondanse med lokalt politimynde. Vidare kan det vere ulykker somikkje er ferdig handsama,som ikkje endåer kome medi statistikken. Når det gjeld veganeder ulykkenehar skjedd,kan ein frå statistikkensjå at; 11 av ulykkenehar skjeddpå kommunalveg. 50av ulykkenehar skjeddpå fylkesveg. 5 av ulykkenehar skjeddpå privat veg. 106av ulykkenehar skjeddpå fylkesveg.(tidligare riksveg) Totalt 172 ulykker. Dei mestalvorlegeulykkenesom skjedddei siste30åra har som regel vore i forbindelsemed einskildekjørety somhar kjørt av vegen.Statistikkensom her er lagt fram seierikkje noko om årsakentil ulykke, om det var teknisksvikt, førarfeil,umerksemd,forhold på stadeneller annasomvar årsakatil ulykka. Det er på fylkesveganedei aller flesteulykkene(om lag 90%) har skjedd,men ogsåder dei mestalvorlegeulykkenehar skjedd.

13


4. Visjonog mål Fylkestrafikktryggingsutvaleti Møre og Romsdalhar settsom krav at i dei kommunale trafikktryggingsplanane skal det leggastlike stor vekt på haldningsskapande tiltak (trafikanttiltak) somkartleggingav fysisketrafikktryggingstiltak. Ei kommunaltrafikktryggingsplanvil innehaldetiltak innan områdatrafikanttiltak og fysisk tilrettelegging.Verkemidlanår det gjeld fysisketiltak på fylkes-og riksveganeog køyretøytiltak,er det statenog fylkeskommunensom er ansvarlegfor. Her kan kommunen gjennomdialog søkeå påverkeregionaleog nasjonalestrategiarog handlingsplanar. I tillegg til dei haldningsskapande og dei fysisketiltaka, er det viktig å seienoko om korleis trafikktryggingsarbeidetskal organiserastog følgjastopp i kommuneorganisasjonen. Vanylvenkommunesin visjon: «0 drepneog 0 hardt skadde» Regjeringasin null-visjon om null drepneog null alvorlegskaddei trafikken skal framleis vereVanylvenkommunesin visjon og ligge til grunnfor kommunensi trafikktryggingsplan. Med bakgrunni dennevisjonensettvi følgjandemål:

Overordna mål 2019-2022: Ingen drepne eller alvorleg skaddei trafikken i Vanylven Slik vil vi ha det Trafikkopplæringi barnehageog skole Haldningsskapande arbeid:

Trafikktrygging som ein del av folkehelseperspektivet

Fokuspå aukarefleksbruk.

Prioriteringarav dei tiltaka med størsteffekt Fysisketiltak:

Trafikktryggingsvurderingar i alt planarbeid. Settei verk tiltak jf. handlingsdel.

Sikre skulevegar God oppfølgingav trafikktryggingsarbeidet

Organisering av trafikktryggingsarbeidet:

Slik gjer vi det Tett samarbeidmed kommunensin politikontakt i høveførebyggjandeog haldningsskapandearbeid.

Tiltak skal vere innarbeiddi budsjettog økonomiplaner

Årlege dialogmøterom trafikktrygging med Statens Vegvesenog politiet Årleg rullering av tiltaksdelen

14


5. Handlingsplan Trafikktryggingsplanenfor Vanylvenhar som mål å gjerekommunentryggarefor alle trafikantar.Likevel er det særlegfokusertpå barn og ungenår det gjeld prioritering av aktuelletiltak. Dettebådefordi dennealdersgruppastatistisker mestutsettfor trafikkskadar av alle kategoriar,og fordi tiltak som tryggerbarn ogsåtryggeralle andrebrukarar.Følgjande kriterier er særlegvektlagdeved vurderingog prioritering av ulike tiltak: Områdemed konsentrasjonav barnog unge(nærskulane) Kryssutformingarog gangfelt Strekningarmedblandatrafikk av køyrandeog gåande Trafikkmengdeog trafikkintensitet Sikt og siktsoner Stadarsom har utmerkasegsom ulykkespunkt Trafikkbilete og køyremønster Trafikantåtferd Kostnadarog kompleksitetav aktuelletiltak Vurderingav kostnadog kompleksiteter særlegknytt til at enkle tiltak medlåge kostnaderog forventagod effekt, ikkje bør ventei høvetil meir problematiske,men dyrareog meir kompleksetiltak.

5.1 Nyetiltak i perioden2019-2022 Tiltak Betring av trafikktryggleikeni områdetrundt Myklebustskulei Syvde

Handling -Etableregangfeltmellom skulenog Coop

Gjennomføring Oppstart2019, ferdigstilling seinast2020

Ansvar Teknisk sektor

-Etableregangfeltmellom skulenog bussholdeplass -Senkefartsgrensagjennomsentrum frå 50 sonetil 40 sone -Setteopp låsbarebommari begge endarav gangveg -Setteopp skilt for gåandeog syklandeder det er hensiktsmessig

Betring av -Skilting og merking av trafikktryggleikenpå fotgjengarovergangar ved Fiskå Fiskå Karosseriog Aktivitetssenteret

Oppstart2019, ferdigstilling seinast2022

-Gang-og sykkelveglangselva og sjøenfrå FiskåKarosseritil Vanylvenhelse-og omsorgssenter 15


Betring av trafikktryggleikenpå Åheim Betring av trafikktryggleikenpå fylkesveganeelles

-Fjerningav hekk ved Olivinhallen

Oppstart2019, ferdigstilling -Nedsattfartsgrenseved barnehagen seinast2020 -Samarbeidog utgreiing av tiltak Kontinuerlig medfylket og Statensvegvesen

-Tett dialog med Fylkeskommunen medomsyntil gjennomføringav tiltak Haldningsskapande -Haldningsendringhosvakse,born arbeid og skuleelevargjennomtett samarbeidmed kommunensin politikontakt i høveførebyggjande og haldningsskapande arbeid.

Kontinuerleg/ årleg

Teknisk sektor Teknisk sektor

Kulturog oppvekst Teknisk sektor

-Trafikktryggingskampanjareller dagarder trafikktrygging er i fokus i skularog barnehagar.For både føresetteog elevar/born -Fokuspåauka refleksbruk -Trafikktryggingsvurderingari alt planarbeid

5.2 Statusfor andretiltak Merk: Liste er sattopp i tilfeldig rekkefølgje. Tiltak

Handling

Merknad

1.

Ny bru over Åheimselva+ Åheimskrysset

Reguleringsplanunderarbeid

2.

Skulebussenmå køyregamlevegenpå Slagnes Asfalteringavvegen til gravplassenpå Fiskå BreiddeutvidingSyltefjorden Myklebustskule,ny veg frå Myklebustsidai Syvde Gangfeltved Kriken

Underarbeid

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Underarbeid Reguleringssak Reguleringssak

Ligg i reguleringsplanen som er underarbeid. Gangfeltved Åheimskrysset Ligg i reguleringsplanen som er underarbeid. Gangfeltover vegentil Almklovdalen Ligg i reguleringsplanen som er underarbeid. Gang-og sykkelvegmed gangfeltovergangar Må prioriterasti eiga sak/ Løvold –Åheim skule reguleringssak. Alle gang-og sykkelvegarsom ligg inne på Visar til fylket sine kommunenog fylket sine prioriteringar prioriteringar

16


Vanylven kommune

Vår referanse:

19/10073 19/10081

Saksbehandlar:

Silje Ekroll Riborg

Dato:

15.05.2019

Saksframlegg

Saksnr. 05/19

Utval Driftsutvalet

Møtedato 23.05.2019

Eventuelt

Driftsutvalet 23.05.2019: Behandling:

Jens Erling Lillebø tok opp desse sakene: Renovasjon. Kommunalsjef Terje Kolstad opplyste at det er inngått avtale med SSR om kjøp av renovasjonsbil. Midlar til ny bil vert sett av på neste års budsjett. Sandvika byggefelt: Dårlege grøfter, overvatn ved regnver. Dette må utbetrast. Vidar Solheim tok opp følgjande: Ynskje om redusert fartsgrense på fylkesvegen på Skorge. Statens vegvsen bør vurdere fartsgrensa på nytt, evt. gjennomføre fartsmålingar. Kommunal veg Hellebust må gjerast skikkeleg ferdig. Lilli Ann Bakkebø understreka at rekkverk i Åheimslida må setjast på plass. Idar Brekke tok opp desse sakene: Handsamingstid byggesaker - må verte raskare. Stilte spørsmål om brannkorpset. Kommunalsjefen tek det opp med brannsjefen

DU- 05/19 Vedtak:


Rita Kvamme Rådmann

Ane Malene Søvik Nygård strategi og utviklingsleiar

Profile for Vanylven kommune

Protokoll møte i driftsutvalet 23.05.2019  

Protokoll møte i driftsutvalet 23.05.2019