Vanylven kommune - budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Page 1

ØKONOMIPLAN

Vanylven kommune | 2020 - 2023

med budsjett for 2020


Endeleg versjon Vedteke i kommunestyret 16.12.2019 - 179/19: 1. Driftsbudsjettet for 2020 med rammeløyving per sektor og investeringsbudsjett for 2020 med løyving per prosjekt og slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet, vert godkjende med slike endringar: - Drifta av Tynnaknuten vert vidareført i 2020. Inndekking på kr 1.550.000 ved bruk av flyktningfondet. - Det vert vidareført 20% stilling ved Stenbakken Industri knytt til hjelpemiddelutdeling. Kr 140.000 vert finansiert frå HEOM sitt sektorfond - Kommunestyret vedtek bygging av gymsal ved Fiskå skule med start våren 2020. Kommunestyret vedtek også bygging av ny skule på Fiskå med byggestart juni 2020. Samla kostnad er på kr 44.082.000 med ca 20 million kroner i lånefinansiering. Følgjande investeringsprosjekt utgår og innsparinga vil inngå i finansieringa av skulen og gymnastikksalen: Fellesstover på Åheimtun og Rovde omsorgsbustadar, Ny bil for HEOM i 2020, Sikring av Vanylven rådhus og Sakselift til teknisk sektor, totalt kr 2.880.000. Det vert brukt av disposisjonsfondet til renter og avdrag slik: kr 250.000 i 2020, kr 500.000 i 2021 og kr 750.000 for kvart av åra 2022 og 2023, totalt 2,25 million kroner. 2. Økonomiplanen for åra 2020-2023 med rammeløyvingar til drift per sektor og investeringar per prosjekt slik desse går fram av taldelane i budsjettdokumentet vert godkjende med dei endringane som går fram av punkt 1 over. 3. Samla låneopptak i 2020 vert på kr 32.430.000 inklusiv kr 3.000.000 til vidareutlån av startlån. Versjon 3 04.12.2019 Merknadar frå råd og utval er lagt til på side 46, samt korrigert feil på side 11, innsparing sjukeheim frå 2021. Versjon 2 26.11.2019 Oppdatering med informasjon av fagområde og avdelingane Versjon 1 13.11.2019 Versjon 1 - presentert av administrasjonen.

Bilete på framsida er knipsa av Andrè Kragseth. Under førebuingane til budsjett-dokumentet spurte vi innbygjarane om tankar om kva som vert viktig for Vanylven kommune i 2020. Her er innspel vi fekk på kommunen si Facebook-side: "Utnytting og utvikling av resursane som ligg i havet er vel viktig for kommuna dei komande åra. Både som arbeidsplass for mange av innbyggarane og inntektsgjevande i form av Havbruksfondet. For mange er sjøen rekreasjon og bidreg til god folkehelse, turistane kjem for å sjå og å nytte havet. Ein må og sjå utfordringa som ligg i fjordane og rette alle krefter inn på å få Rovdefjordsambandet vedteke på rette nivå og igongsett."

2

Redaksjon: rådmann Rita Kvamme og strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård


OVERSIKT Innleiing Kommunedirektøren 4 Sektorane Folkevalde 5 Stab 6 Teknisk 8 Helse og omsorg 10 Kultur og oppvekst 12 Økonomi Driftsbudsjettet 14 - fordelt på sektorane 15 Tekstforklaringar, drift 16 Investeringar 20 Tekstforklaringar, investering 23 Finansielle måltal 32 Organisasjon Organisasjonskart 33 Årshjul 33 Omland

Folketalsutvikling Syssesetting Arbeid og næring Inn- og utpendling

34 35 36 37

38

Merknadar frå råd og utval

46

Ordforklaring

47

Fagområde og avdelingane

MÅLSTYRING dårlegare enn målsett inga endring oppnådd mål FAKTATAL Analyse og overordna utviklingstrekk Økonomi Målstyring

3


KOMMUNEDIREKTØREN Kommunestyret gjorde vedtak (14/2019) om fylgjande gjennomgåande mål for organisasjonen for 2019: Vanylven kommune skal søkje meistring på alle plan, gjennom: god økonomistyring og budsjettdisiplin, god kvalitet i tenesteproduksjonen og fornøgde brukarar, fornøgde tilsette i gode arbeidsmiljø, opne lokalsamfunn og trygge innbyggjarar. Gjennom slikt fokus skapar Vanylven kommune eit godt omdømme.

Føresetnaden og måla for å skape eit godt bumiljø og arbeidsplassar i Vanylven kommune: Folketalsutvikling Til fordeling (i mill kr) Mål Netto driftsresultat Netto lånegjeld Disposisjonsfond Kvalitet i tenestene* Korleis arbeider vi* Innbyggjarundersøkinga Brukarundersøkingar Sjukefråvær Medarbeidarundersøking Stoltheit, arbeidsplassen

2019

2020

2021

2022

2023

3130 219 564

3057 226 142

3000 220 865

2953 219 620

2898 217 722

1,75 % 70 % 7% 90. 500 4,9 7% 4,9 5,0

1,75 % 70 % 7% 90. 4,5 5,0 6,7 % 4,9 5,0

1,75 % 70 % 7% 90. 510 5,0 6,7 % 5,0 5,0

1,75 % 70 % 7% 90. 4,5 5,0 6,7 % 5,0 5,0

mål

res.

0,8 % 67 % 8% 90. 4,1 4,9 7% 4,8 4,8

-

* "Kvalitet i tenestene" vert målt i Kommunebarometeret, der 1 er best er 428 er dårlegast. "Korleis arbeider vi" vert vurdert etter poeng i Kommunekompasset, der 800 er maks skår. Sjå ordliste side 40.

Vanylven kommune går inn i ein 4 års periode med store utfordringar. Hovudutfordringane slik eg ser det er: • Vi har stramme økonomiske rammer – og der er utsikt til at desse vert endå strammare • Der vert naudsynt med vilje og evne til å prioritere og ta vanskelege val • Vi må evne ei større grad av heilskapstenking og samarbeid; både internt og eksternt • Det å rekruttere og behalde dyktige folk vert ein nøkkel for å klare dette. Med desse utfordringane er økonomiplanen for dei neste 4 år er svært krevjande. Vi må konstatere at åra med romslege rammer er over. I takt med den demografiske utviklinga med fleire eldre, og færre yrkesaktive bak kvar pensjonist vil vi få det trongare i åra som kjem. Denne fire-årsplanen skal hjelpe oss med å halde eit driftsnivå som er berekraftig og samtidig gi oss eit handlingsrom. Skal vi bevare det handlingsrommet som vi har i dag må vi

17+6+1

Kommunebarometeret

171. 63. 2017

4

2018

16. 2019

ta innover oss at vi allereie er over dei vedtekne finansielle måltal når det gjeld renter og avdrag. Vi må difor vere forsiktig med investeringar som kan endre dette i ytterlegare negativ retning. Perioden vi går inn i vil med andre ord vere prega av at vi må ta vanskelege val og prioritere, dette gjeld både tilsette og folkevalde. Minkande elevtal og fleire eldre kan gjere det naudsynt å justere ressursfordelinga. Her kan det bli vanskelege endringsval. Vi må i større grad tenke heilskap og samarbeid både internt i kommunen og i samarbeid med andre kommunar om vi skal klare å yte den kvaliteten på tenestene som våre innbyggjarar har krav på. Vi må samarbeide over sektorane, og administrasjon og folkevalde må ha god kommunikasjon. Familie- og læringssenteret er eit døme på samarbeid mellom sektorar. Fylkesmannen krev også at små kommunar må finne samarbeidsmåtar med andre. Rekruttering og behalde dyktige folk er krevjande for små kommunar. Her må vi alle samarbeide - både folkevalde, leiing, tillitsvalde og tilsette – med å skape attraktive arbeidsplassar og bumiljø slik at vi kan klare å skilje oss ut i mengda. I tillegg må vi løne kompetanse og betre nyttiggjere oss av eksisterande ressursar. Rita Kvamme

kommunedirektør


FOLKEVALDE Status

Kommunestyre

2018

Formannskapet

Driftsutval

Livsløpsutval

8 møte/105 saker 19 møte/185 saker 6 møte/36 saker 8 møte/57 saker

Rammer for sektoren

2019

2020

2021

2022

2023

2040

Folketalsutvikling

3130

3057

3000

2953

2898

2156

Budsjett

2 642

2 687

2 623

2 596

2 573

Målstyring tenestene mål

Folkevaldundersøking* - om rolla som folkevald - forhold adm Valdeltaking

2020

2019

2021

2022

2023

landet

resultat

-

4,6 4,6

70 %

66,3

3,9

3,9

4,7 4,6 70 %

Innbyggjarundersøking* - Møte med din kommune

3,7

-

- Tillit 3,9 4,0 * skala 1-6

Tiltak innsparingar/omstilling Alternativt tiltak til flytting av møte

2020

2021

2022

2023

kr 85 000

kr 85 000

kr 85 000

kr 85 000

Redusere utgiftene til tapt arbeidsforteneste og servering. Forventa innsparing er sett opp i forhold til budsjett 2019, men mogleg innsparing er i realiteten høgre då dette har vore ein post med overskridingar dei siste åra

Redusere ymsepostane

kr 100 000

kr 115 000

kr 140 000

kr 165 000

I budsjettet er der ein ymsepost på formannskapet og kommunestyret på kr 100 000 kvar.

Det kommunale økonomisystemet er lagt til grunn på ei oppstilling og fordeling som sikrar at økonomiplan og årsbudsjett vert utarbeidd etter ein fastsett mal. Tidlegare har «Fellestenester og folkevalde organ» vore samla som eit rammeområde. Frå og med budsjett 2017 vart dette oppdelt, der folkevalde/val og stab vert skilde. Sidan hausten 2015 er alle dokument overført til digitale plattformer og frå hausten 2016 har alle saksdokument vore gjort tilgjengeleg i kortversjonar. Frå september 2016 har kommunestyremøta vore filma og lagt ut på nett. I snitt har kortversjonane vore lest av 90-100 personar.

nærdemokrati og borgarinvolvering, inkludert tiltaksplan, våren 2017. Denne skal følgjast opp med dialogmøter årleg. Strategien understrekar at Vanylven kommune er innbyggjarane, slik at dei som lever her har høve til å påverke. Det er god samfunnsbygging at innbyggjarar kan bidra med viktig lokalkunnskap både i lovpålagde høyringar, og generelt når vi gjer små og store vegval.r folkevalde organ vert lagt under ordførar.

Våren 2019 tok kommunen i bruk nytt sak- og arkivsystem og med dette kom ein rekke nye funksjonar for korleis politikarane samhandlar i møteportal og korleis dokument og saker vert tilgjengeleg for publikum i ei ny innsynsløysing. God dialog med innbyggjarane er viktig og i samsvar med Planstrategi 2017-2020 vart det vedteke ein strategi for

ordførar Lena Landsverk Sande

varaordførar Ingebrigt Berget

5


sektor STAB Status

Brukarundersøkingar

Medarbeidarundersøking

Sjukefråvær

2019

4,8

5,0

8,35

Stab yter tenester internt og eksternt og har ei rekke støttefunksjonar for organisasjonen elles, som dokument/ arkiv, servicetorg, politisk møtesekretær, personal/løn og økonomi. Rådmannen sitt kontor ligg også til stab. I tillegg driftar stab eit interkommunalt sentralbord for tilsaman 6 kommunar på søre Sunnmøre. TILBODET TIL INNBYGGJARANE

ØKONOMI

DEI TILSETTE

OMSTILLING OG UTVIKLING Digitalisering er eit gjentakande tema på alle områder i stab. Stadig fleire arbeidsprosessar vert elektroniske og det gjer det mogleg å arbeide på andre måtar og rasjonalisere kor mykje ressursar som vert nytta i dei enkelte tenestene. Likevel tek slik omstilling tid, rutiner og prosedyrer må kvalitetssjekkast slik at lovkrav og dokumentasjonskrav er ivareteke. Meir dialog vert flytta til digitale plattformer, og informasjonsbehovet både utad og innad er stort. Å yte god service og støtte vil gjere overgongane lettare.

Stab yter både tenester som gjer oss til eit ansikt utad, men også eit bindeledd internt i organisasjonen. For å posisjonere oss dei utviklingstendensane som dominerer, auka bruk av elektroniske løysingar og klarare grensesnitt mellom innbyggjarar og tenestene - må vi vere framoverlente og sjå korleis vi kan utvikle oss og framleis verte opplevd som tilgjengelege og med god service. Frå 01.01.2019 vart det sett inn konstituert leiar for stab, og det har vore arbeida med å sjå stab og støttefunksjonar under eitt. Sektoren er liten og svært sårbar og det er difor kritisk at der er ei samhandling på tvers av fagområda som sikrar at vi kan ivareta tenesteproduksjonen forsvarleg ved t.d. sjukefråvær. Sjukefråværet er er på veg ned (8,35 %), men det er langtidsfråværet som er framleis høgt (8,16 %). KORLEIS ARBEIDER VI

Stab har starta ein prosess på å redusere sårbarheita i tenesteproduksjonen. Vi er ein liten del av organisasjonen, men framleis må dei grunnleggjande støttefunksjonane vere oppegåande for at heile organisasjonen skal gå rundt. Det blir arbeida med meir fleksibilitet i dei ressursane vi har, moglegheit for variasjon i arbeidsoppgåver og å redusere sårbarheita ved sjukefråvær på utsette funksjonar.

Stipulert rekneskapet for 2019 syner overforbruk på stab på omlag kr 350 000. Utfordringa dei komande åra vert å ta ned driftsnivået til eit bærekraftig nivå, samtidig som vi skal evne å ivareta tenesteproduksjonen for støttefunksjonar som organisasjonen krevjer. Det er difor sett i gong vurderingar av kva løysingar og tiltak som ikkje er naudsynt for ei nøktern og moderat drift, og det må utøvast måtehald på alle områder.

Stab er ein liten og sårbar sektor, men må liks med dei andre sektorane gjere grep for å sikre ei bærekraftig drift i dei komande åra. Samarbeid vert eit viktig stikkord, og ei balansering av moderat drift og omstilling/utvikling vert krevjande.

12+6+5 26+16+13 Kommunebarometeret

Økonomi

122 2017

6

61.

2018

Kostnadsnivå

57.

2019

265. 2017

168. 2018

136.

2019

Ane Malene Søvik Nygård

konst. strategi- og utviklingsleiar


Rammer for sektoren Folketalsutvikling Årsverk Budsjett

2019

2020

2021

2022

2023

2040

3130

3057

3000

2953

2898

2156

15,15 19 709

15,15 20 119

14,15 19 661

14,15 19 466

14,15 19 301

Målstyring tenestene

2019

2022

2021

2022

2023

mål

resultat

Sjukefråvær

7, %

8,35

6,5 %

6,5 %

6,5 %

6,5 %

Medarbeidarundersøking* Brukarundersøkingar*

5,0 4,9

4,8

5,1 5,0

5,1 5,0

5,2 5,1

5,2 5,1

Bruk av nettside pr mnd

4800

9390

9000

9000

9000

9000

Digitale brev, SvarUT

80 %

83 %

90 %

90 %

95 %

95 %

Faktura EHF** * skala 1-6

landet

85 % 78 % 95 % 95 % 95 % 95 % **målet vil aldri bli 100 % då kommunen ynskjer fleksibilitet for lokale leverandørar

Tiltak innsparingar/omstilling Statleg skatteoppkrevjar

2020

2021

2022

2023

kr 205 000

kr 410 000

kr 760 000

kr 760 000

Skatteoppkrevjar og arbeidsgjevarkontroll vert flytta over på staten frå 01.06.2020. Stab må gjere tilsvarande innsparingar i planperioden.

Fakturakontroll

kr 50 000

kr 50 000

kr 50 000

kr 50 000

kr 50 000

kr 50 000

kr 100 000

kr 100 000

Innføre fakturakontroll på mobilabonnement

Redusere lokale lisensar og abonnement

Seie opp abonnement og avtalar som ikkje er naudsynt for ei nøktern og moderat drift.

PLANSTRATEGI Forventa prosessar knytt til plan- og strategiarbeid, i henhald til planstrategi 2016- 2020.

Godkjent

2017

2018

2019

2020

Gjeld til

KOMMUNEPLAN

Samfunnsdelen

2009

ÅRLEGE PLANPROSESSAR Økonomiplan (handlingsdel) Årsbudsjett Årsmelding Kommunikasjonstrategi - målbruksplan Utviklingsstrategi - Effektiviseringsstrategi Plan for lokaldemokrati Arbeidsgjevarstrategi - kompetanseplan (heile org.) - lønspolitisk plan - livsfaseplan Arkivplan

oppstart

rullering rullering rullering 2016

rullering rullering rullering

2020

rullering rullering rullering

rullering rullering rullering

rullering oppstart

2016

rullering oppstart oppstart godkjenne

2016

rullering

rullering

rullering

godkjent

rullering

rullering evaluering

oppstart rullering

7


sektor TEKNISK Status

Brukarundersøkingar

Medarbeidarundersøking

Sjukefråvær

2019

4,7

4,4

2,19 %

Vatn, avløp, veg, grøntanlegg, kyrkjegard, hamn og utbygging innanfor desse områda. Byggesakshandsaming, kart- og oppmålingstenester, landbruk og planlegging. Brann, feietenesta og generell kommunal beredskap. Sal av bustad- og industritomter. TILBODET TIL INNBYGGJARANE Teknisk sektor har ansvar for vatn, avløp, veg, grøntanlegg, kyrkjegard, hamn og utbygging innanfor desse områda. Etaten står dessutan for byggesakshandsaming, kart- og oppmålingstenester, landbruk og planlegging. Brann, feietenesta og generell kommunal beredskap ligg også innanfor etaten sitt ansvarsområde. I tillegg kan nemnast sal av bustad- og industritomter. Det er viktig for teknisk sektor å bidra til vidareutvikling i kommunen gjennom tilrettelegging for bustadbygging, industrietablering og sentrumsutvikling. Vi skal framleis arbeide for utbygging av gang- og sykkelvegar, fortau og andre trafikktryggingstiltak, mykje av dette arbeidet avheng av at fylkeskommunen prioritera kommunen der ferdige reguleringsplanar ligg føre, dette gjeld spesielt Tunheim området der det i fylkeskommunen er sett av midlar i 2019 til føremålet, men prosjektet er utsett på ubestemt tid. Budsjettet for 2020 er sett opp med aktivitetsnivå som for 2019 utan dei store tillegg.

DEI TILSETTE Sektoren jobbar godt og med lite sjukefråvære. Korttids fråvær 0,78% Langtidsfråvær 1,49 totalt 2,19 % KORLEIS ARBEIDER VI Kvaliteten på vitale kommunale basistenester som vassforsyning og avløp skal vere god utan at gebyrnivået vert for høgt. Det arbeidast i slutten av 2019 på å føre vatn vidare frå vegstasjonen på Takset til Oseberg. ØKONOMI Budsjettet for 2020 er sett opp med aktivitetsnivå som for 2019 utan dei store tillegg. Vegvedlikehaldet skal utførast kostnads- og arbeidseffektivt i kombinasjon mellom arbeid utført i eigenregi og kjøp av tenester. For å kome opp på likt nivå som tidlegare år er det lagd inn ei kostnadsauke på ansvarsområde veg. Plan- og forvaltningsoppgåvene skal løysast med vekt på god service overfor brukarane og vere korrekt, effektiv og innanfor lovfastlagde fristar.

37+37+28 21+31+26 8+13+8 Kommunebarometeret

Miljø

375. 2017

370.

2018

287.

2019

VAR

8

Sakshandsaming

212.

314.

2017

2018

267. 2019

83.

134.

2017

2018

81.

2019

Terje Kolstad kommunalsjef teknisk


Rammer for sektoren Folketalsutvikling, 23 - 66 år Årsverk Budsjett

2019

2020

2021

2022

2023

2040

1545

1495

1448

1404

818

2156

15,69 29 492

15,69 30 361

15 29 650

15 29 344

15 29 085

Målstyring tenestene

2019 mål

2022

2021

2022

2023

landet

resultat

Sjukefråvær

4%

4%

4%

4%

Medarbeidarundersøking* Brukarundersøkingar*

5,0

5,0

5,0

5,0

- byggsak

5,2

5,2

5,3

5,3

- vaktmester

5,0

5,0

5,0

5,0

95 %

Målstyring sektor

99 %

Vedlikehald veg, reponstid 5 dg 5 dagar 5 dagar 5 dagar rep. Vedlikehald bygg, reduksjon -5% - 10 % - 10 % - 10 % * skala 1-6

Tiltak innsparingar/omstilling

2020

Asfaltering, finansiert frå sektorfond

2021

2022

2023

kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000 kr 1 200 000

For 2020 er dette tatt ut av budsjettet. Sektorfondet minkar monaleg og vi bør ha ein «buffer» som kan nyttast ved eventuelt vintervedlikehaldet på vegane med mykje snø m.m.

Avhending bygg og strengare regime for overtidsbruk på alle ansvar.

kr 711 000

kr 1 060 000 kr 1 275 000

I 2021 vil det vere ei god innsparing på avhending av kommunale bygg der det ikkje er kommunal verksemd lenger. Eidsåtun og Rovdetun vil vere ut av budsjettet i 2020 og innsparing vil gje utslag her. Elles gå gjennom og få eit strengt regime for overtidsbruk dette gjeld over alle ansvarsområde i sektoren. I 2023 må ein gå gjennom sektoren slik at innsparing kan skje utan at tilbodet til innbyggarane blir monaleg dårlegare.

PLANSTRATEGI Forventa prosessar knytt til plan- og strategiarbeid.

Godkjent

2017

2018

2019

2020

Gjeld til

rullering

2020

KOMMUNEPLAN

Arealdelen Kystsoneplan for Søre Sunnmøre Klimaplan Strategisk næringsplan ROS-analyse, beredskap Overordna beredskapsplan

2014 oppstart 2012 2015 2015

rullering rullering oppstart rullering

rullering rullering

rullering

2020

rullering

9


sektor HELSE OG OMSORG Status

Brukarundersøkingar

Medarbeidarundersøking

Sjukefråvær

2019

4,3

4,4

7,65 %

Administrasjon, legesenter, helsestasjon, jordmor, skulehelseteneste, barnevern, Stenbakken Industri, institusjonsbasert omsorg, heimebasert omsorg, døgnbemanna boliger for funksjonshemma, aktivitetstilbod, folkehelse, psykisk helse, rus, boligsosialt arbeid, fysioterapi, ergoterapi, NAV, flyktningeteneste, kjøkken. TILBODET TIL INNBYGGJARANE Helse og omsorgssektoren i Vanylven kommune arbeider for at innbyggjarane skal ha kvalitetsmessige gode og tilgjengelege tenester, og at tilbod vert gitt raskt når behov melder seg. Vi har 60 institusjonsplassar, vi har høg dekningsgrad på institusjon, den utgjer 25,3% over 80 år. Pr. i dag er alle institusjonsplassane i bruk. 7,5% av innbyggjarane er over 80 år, det er høgst i fylket. Tenestetilbodet til innbyggjarane i Vanylven er godt. For 2020 er tilbodet innan rusomsorg på Tynnaknuten teke bort, dette vil føre til eit mykje dårlegere tilbod til dei med rusproblem. Kvardagsmeistringsprosjektet vil også bli redusert i 2020 pga at vi ikkje har midlar til prosjektleiar, da dette til no har vore finansiert av sektorfondet, der resten av sektorfondet, over 2 million no er bunden. Dei andre tenestene vil ikkje bli redusert. Pr. i dag er alle institusjonsplassane i bruk. DEI TILSETTE Vi manglar fortsatt kvalifisert personell, særleg sjukepleiarar og helsefagarbeidarar. Dette blir det jobba med på mange frontar: rekrutteringsteam, løn til sjukepleiarar, hjelp til å betale studielån, marknadsføre oss mellom anna med god annonsering, delta på karrieredagar, 3 årig helsefagutdanning i Syvde for framand språklege. Vi jobbar vidare med fagdagar i 2020, til no er det innført på nokre avdelingar. Vi er også fortsatt med på NED pro-

39+35+35 +316 +29 25+15+14 11+121+ Kommunebarometeret

Eldreomsorg

399.

354.

2017

2018

357. 2019

Helse

10

59.

2017

316.

2018

ØKONOMI Ramma for 2020 er stram, det er ei reell nedgang , når ein trekker frå lønns kostnadsauke og mindre inntekter som vi får i 2020. Det er lagt inn nye utgifter til mellom anna avlastning og brukarstyrt personleg assistent. Dette er lovpålagde oppgåver som vi ikkje kan styre. Det er elles ikkje lagt inn noko nye tiltak for 2020. OMSTILLING OG UTVIKLING Talet på eldre vil frå 2025 auke i Vanylven. I dag ser vi ikkje fleire brukarar innan eldreomsorga, men vi ser mange eldre med større behov enn tidlegare, samt at sjukehusa skriv ut pasientane mykje raskare. Vi ser at det er stor behovs auke blant yngre brukarar, særleg brukarar med omfattande og store behov. Kvardagsmeistring må vi jobbe med aktivt framover, med dette kan folk bu heime lengre, få betre livskvalitet og vi kan redusere behovet for institusjonsplassar Den største utfordringa for helse og omsorgssektoren framover vil vere å skaffe nok kvalifisert personell. Dette vil vi fortsatt jobba med framover. Kvardagsmeistring må prioriterast

296. 2019

Sosial

257. 154. 2017

Barnevern

sjektet (ned med sjukefråvær) gjennom arbeidslivsenteret, saman med mange andre kommunar i Møre og Romsdal. Landsgjennomsnitt sjukefråvær nasjonalt innanfor helse og omsorgssektoren ligg på rundt 9,1%, Vanylven ligg no på 7,65. Vi er positive til at tilsette tek etter og vidareutdanning, og mange tek det innan forskjellige fagområde, her får vi også kompetansemidlar frå Fylket . 17 tilsette innan helse og omsorg har teke den lokale leiarutdanninga.

2018

148. 2019

117.

122.

2017

2018

15.

2019

Arnhild Nordaune kommunalsjef helse og omsorg


Rammer for sektoren

2019

2020

2021

2022

2023

2040

Folketalsutvikling, 67-79 år

543

551

570

590

616

491

Folketalsutvikling, 80 år +

244

239

243

257

246

428

127,71 88 425

125 92 061

125 89 910

120 90 007

120 89 242

Årsverk Budsjett

Målstyring tenestene

2020

2021

2022

2023

7,5 % 4,8

7% 4,8

7% 4,9

7%

7%

4,4

4,5

4,6

4,9 4,7

4,9 4,8

2019 mål

Sjukefråvær Medarbeidarundersøking* Brukarundersøkingar*

landet

resultat

Sosialmottakarar, yngre, gjennomsnittleg lengde 3,6 mnd 3,6 mnd 3,6 mnd 3,6 mnd 3,6 mnd * skala 1-6

Tiltak innsparingar/omstilling

2020

Tynnaknuten

2021

2022

2023

kr 1 550 000 kr 1 550 000 kr 1 550 000

Sjølv om tilbodet er særdeles vellykka, er det ikkje lovpålagd. Pga for små rammer til drift av helse og omsorg, ser administrasjonen seg nøgd til å foreslå å legge ned tilbodet.

Nordsjøturnus

kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000

Dei tilsette får noko mindre fri periode enn 3 veker. Mange tilsette vil behalde nordsjøturnusen, men arbeidsgjevar ser at det blir ein for dyr turnus, pga at bakvaktene utgjer 2 stillingar som vi ikkje treng.

20 % stilling Stenbakken

kr 140 000

kr 140 000

kr 140 000

Vil føre til mindre ressursar til administrering av hjelpemidlar, noko som igjen vil kunne føre til at brukarane må vente lengre.

9 sjukeheimsplassar

kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000

Netto vil vi kunne spare 2 million på dette-da vi må inn med meir ressursar i heimebasert omsorg. Konsekvensen vil være dårlegare tenester for eldre i kommunen. Terskelen for å få institusjonsplass må bli høgare. Pr. i dag har kommunen ingen ledige plassar.

PLANSTRATEGI Forventa prosessar knytt til plan- og strategiarbeid.

Godkjent

2017

2018

2019

2020

Gjeld til

KOMMUNEDELPLANAR

Helse og omsorg Folkehelseoversikt

oppstart 2016

rullering

TEMAPLANAR OG STRATEGIAR

Bustadsosial handlingsplan - plan for busetting av flyktningar Ruspolitisk handlingsplan Smittevernplan Rutinar ved ulykker og kriser i oppvekst (beredskap)

godkjenne oppstart

rullering

2016

rullering oppstart

godkjent

oppstart

11


sektor KULTUR OG OPPVEKST Status

Brukarundersøkingar

Medarbeidarundersøking

Sjukefråvær

2019

5,0

4,8

7,10 %

Oppvekstkontoret, grunnskule: Åheim barne- og ungdomsskule, Fiskå barneskule, Myklebust barne- og ungdomsskule, barnehage: Rovde, Syvde og Åheim. Felles PPT-kontor med Sande kommune. Vaksenopplæring for innvandrarar og ntroduksjonsprogram for flyktningar. Kulturkontoret, ungdomsarbeidar, MOT, bibliotek, kulturskulen, Olivinhallen.

TILBODET TIL INNBYGGJARANE: Sektoren har erfarne og kvalifiserte leiarar og tilsette som evnar å få til høg kvalitet i tenestene innanfor dei økonomiske rammene dei har tilgjengeleg. Dei tilsette i sektoren jobbar for at born og ungdom i Vanylven kommune skal ha best mogleg oppvekst- og kulturtilbod. Fokus på samarbeid og felles kultur skal være med på å skape eit godt oppvekstmiljø for alle i Vanylven kommune. I 2020 vil Vanylven kommune vidareføre arbeidet med eit Familie- og læringssenter retta mot barn og unge i kommunen. Som ein del av dette arbeidet deltek Vanylven, som ei av 5 kommuner i landet, i det nasjonale pilotprosjektet Inkulderande praksis i barnehage, skule og SFO. Dette prosjektet blir omtalt i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidleg innsats og inkluderande felleskap i barnehage, skule og SFO. Vanylven Fritid vil halde fram med arbeidet som skal ha fokus på å samle og styrke kultur- og fritidstilbod for barn og unge og auke tilgjengelegheita av desse tilboda. DEI TILSETTE Sjukefråvær er ei utfordring som vi må fortsette å jobbe aktivt med å få ned. Alle einingar arbeider aktivt med tiltak gjennom 2020. Mentorordninga Nytt på Nytt for ny tilsette vil også halde fram i 2020. Vikarbanken for grunnskulen starta opp 2019 og held fram gjennom 2020. Det er lagt opp til kvartalsvise evalueringsmøter av vikarbanken for å sikre best muleg bruk av ressursane i tenesta.

11+4+3 38+18+9 24+26+13 Kommunebarometeret

Grunnskule

110.

40.

2017

2018

29.

12

184.

2017

2018

KVALITETSSIKRING Sektoren følgjer årshjul for skule- og barnehagebasert vurdering. Kvalitetssikringa vert gjennomført både gjennom teljingar (tal/statistikk) og forteljingar (dialog). Sektoren nyttar kvalitetssystemet til Vanylven kommune for oppfølging av avvik. OMSTILLING OG UTVIKLING Alle einingane har tilsett kvalifisert personale med nokon få unntak for skule og barnehageåret 2019 - 2020. Skulane og barnehagane vil gjennom 2020 arbeide med fagfornyinga og lokal rammeplan. Grunnskulepoeng er ein nasjonal indikator som viser korleis elevane sine resultat i Vanylven er i høve resten av landet. For skuleåret 2018/2019 viser indikatoren at Vanylven kommune sine elevar har best resultat i Møre og Romsdal. Sjølv om indikatoren vil variere frå år til år viser resultatet at Vanylven kommune har særs dyktige og dedikerte pedagogar. Gjennom 2020 vil pedagogane hald fram det gode arbeidet med vekt på læringsprosessar som vil gi gode resultat ut i frå den einskilde elev sine føresetnadar.

2019

Barnehage

384.

ØKONOMI Sektoren har gjennom involverande prosessar levert eit realistisk og forsvarleg budsjett i balanse for 2020. Budsjettprosessen for 2020 har vore krevjande, og vi ser at prosessen for 2021 også vil bli utfordrande for Vanylven kommune. I løpet av 2020 vil KUOP, med bistand frå KS-K, gjennomføre ei utredning av framtidsretta barnehage- og skulebruksplan for Vanylven kommune. Fokuset i utredninga vil vere på kvalitet i tenestene men vi vil også sjå på bruk av ressursar for å oppnå ønskja kvalitet.

Kultur

95. 2019

248.

268.

2017

2018

133. 2019

Frode Vik kommunalsjef kultur og oppvekst


Rammer for sektoren

2019

2020

2021

2022

2023

2040

Folketalsutvikling, 0 - 5 år

145

138

140

142

140

85

Folketalsutvikling, 6 - 15 år Folketalsutvikling, 16 - 19 år

312 169

301

284

270

271

190

158

141

132

125

86

87,97 75 659

86 77 218

86 75 412

86 74 635

86 73 980

Årsverk Budsjett

Målstyring tenestene

2020

2021

2022

2023

7,7 %

7,6 %

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Medarbeidarundersøking Brukarundersøkingar

4,9 4,7

5,0 4,8

5,1 4,8

5,1 4,8

5,1 4,8

Stoltheit, eigen arbeidsplass

5,1

5,2

5,2

5,2

5,2

Samarbeid og trivsel

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Organisering av arbeidet

4,8

4,9

5,0

5,0

5,0

Heilskapsvurdering

5,0

5,1

5,2

5,2

5,2

2019 mål

Sjukefråvær

landet

resultat

* skala 1-6

Tiltak innsparingar/omstilling

2020

Omlegging av PP-tenesten

2021

2022

2023

kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000 kr 1 500 000

Gevinsten takast ut med å nytte intern kompetanse

50 % pedagogstilling ved Åheim skule

kr 275 000

kr 275 000

kr 275 000

kr 275 000

i tillegg ei 50% stilling som skal bidra med kompetanse inn i familie og læringssenter (stillinga ligg fortsatt til skulen)

100 % pedagogstilling ved Myklebust sk.

kr 700 000

kr 700 000

kr 700 000

kr 700 000

i tillegg ei 50% stilling som skal bidra med kompetanse inn i familie og læringssenter (stillinga ligg fortsatt til skulen

38 % + 50 % stilling ved Fiskå skule

kr 275 000

kr 275 000

kr 275 000

kr 275 000

i tillegg ei 50% stilling som skal bidra med kompetanse inn i familie og læringssenter (stillinga ligg fortsatt til skulen)

Prosess for skule- og barnehagebruksplan som vil legge føringar for åra som kjem. Arbeidet med tett på og tidleg inn som omfattar tverrfagleg arbeid og PPtenesta i Vanylven kommune og som skal resultere i eit familie og læringssenter vil føre til endring i aktivitet både for sektoren og kommunen i åra framover.

PLANSTRATEGI Forventa prosessar knytt til plan- og strategiarbeid.

Godkjent

2017

2018

oppstart

vedteke

2019

2020

Gjeld til

KOMMUNEDELPLANAR

Oppvekst (barn og unge) Anlegg for idrett- og friluftsliv

2022

delrullering delrullering delrullering delrullering delrullering

TEMAPLANAR OG STRATEGIAR

Kulturminneplan IKT - strategiplan oppvekst Handlingplan mot mobbing Overgangsplan, bhg - skule - vgs

godkjenne oppstart rullering rullering

godkjenne rullering rullering

rullering rullering

rullering rullering

13


økonomi skjema 1A - driftsbudsjettet Kor mykje pengar har vi til å drifte kommunen? Budsjettskjema 1A 1.1 Rammetilskot Ekstra skjønsmidlar 1.2 Skatt 1.3 Inntektsutjamning 1. Sum skatt/rammetilskot 2.1 Eigedomsskatt 2.2 Havbruksfond 2.3 Sal av konsesjonskraft 2. Sum frie disp. innt. 3.1 Frie renteinntekter 3.2 Aksjeutbytte 3.3a Gevinst finansielle instrument 3.3b Tap finansielle instrument 3.4 Renteutgifter, lån 3.5 Avdragsutgifter 3. Netto finansutgifter 4.1 Dekning underskot, tidl. år 4.2 Avsett til disposisjonsfond Avsett til flyktningfond 4.3. Avsett til bundne fond 4.4 Bruk av overskot tidl år 4.5 Bruk av ubundne fond 4.6 Bruk av bundne fond 4. Netto avsetning 5.1 Overført inv.budsjett 5. Til fordeling, drifta 6.1 Motpost avskriving 6.2 Lønsreserve 6.4 Tapsavsetning 6.5 Pensjon (premieavvik) 6.5 Pensjon (bruk av premiefond) 6.6 Tilskot fotballhall 6.6 Reserve 6.6 Reserve - vikar 6.6 Reserve - symjebassenga

6. Til fordeling på sektorane

14

Rek Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -110 324 -60 -83 683 -8 858 -202 925 0 -7 875 -638 -211 438 -478 -2 167 0 0 5 154 9 947 12 456 0 26 932 1 907 117 -17 039 -1 145 0 10 772 1 145 -187 065 -15 937 0 7 -1 092 -5 235

-116 440

28 0

-81 962 -11 581 -209 983 0 -1 000 -1 150 -212 133 -297 -2 167 0 0 5 241 10 402 13 179 0 5 004 5 009 75 -6 047 -10 605 0 -6 564 6 889 -198 629 -17 370 0 25 -5 530 0 1 500 0 250 190

-121 876 0 -83 519 -12 325 -217 720 0 0 -1 100 -218 820 -615 -2 569 0 0 5 972 11 292 14 080 0 0 0 75 0 -8 400 0 - 8 325 6 850 -206 215 -17 749 5 000 25 -8 628 0 0 1 425 0 0

-119 687 0 -83 466 -12 325 -215 478 0 0 -1 100 -216 578 -600 -2 569 0 0 6 964 12 061 15 856 0 0 0 75 0 - 6 450 0 - 6 375 5 950 -201 147 -18 226 5 000 25 -6 642 0 0 125 0 0

-118 248 0 -83 466 -12 325 -214 039 0 -1 000 -1 100 -216 139 -600 -2 569 0 0 6 623 12 896 16 350 0 0 0 75 0 - 750 0 - 675 0 -200 464 -18 321 5 000 25 -5 985 0 0 125 0 0

-117 708 0 -83 466 -12 325 -213 499 0 -1 000 -1 100 -215 599 -600 -2 569 0 0 7 077 12 823 16 731 0 0 0 75 0 - 750 0 - 675 0 -199 543 -18 432 5 000 25 -4 897 0 0 125 0 0

-209 294

-219 564

-226 142

-220 865

-219 620

-217 722


skjema 1B - driftsbudsjettet fordelt pĂĽ sektorane

Budsjettskjema 1B 7.1: Folkevalde 7.1: Stab og fellestenester 7.5: Religiøse formül 7.3: Helse og omsorgssektor 7.4: Teknisk sektor 7.2: Kultur- og oppvekstsektor Sum utgifter Resultat

Rek Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2 666 19 075 3 658 78 950 27 489 71 409 203 247 -6 047

2 642 19 709 3 637 88 425 29 492 75 659 219 564 0

2 687 20 119 3 696 92 061 30 361 77 218 226 142 0

2 623 19 661 3 609 89 910 29 650 75 412 220 865 0

2 596 19 466 3 572 90 007 29 344 74 635 219 620 0

2 573 19 301 3 541 89 242 29 085 73 980 217 722 0

ungdom med MOT

nytt kommunestyre

trygg oppvekst

leve heile livet

15


økonomi Tekstforklaring til driftsbudsjettet Kommentarane i denne tekstdelen er delt inn slik at teksta samsvara med taldelen i budsjettet. 1.1 RAMMETILSKOT Rammetilskotet frå staten vert i hovudsak utrekna etter folketalet per. 1. juli 2019. Ordinært rammetilskot er såleis ein fast sum som er endelege tildelingar når statsbudsjettet vert vedtatt. Det usikre i utrekninga av kommunen sine frie inntekter, er skatteinngangen og inntektsutjamninga. For skatteinngangen og inntektsutjamninga vil folketalet per 1.januar 2020 bli lagt til grunn ved utrekningane. I utrekningane av rammetilskot, skatt og inntektsutjamning, har vi brukt KS sin ”Prognosemodell”. Samla budsjettert rammetilskot vert då i 2020: kr 121.876.000. Tala for dei ulike delane av det ordinære rammetilskotet er fordelt slik: - Innbyggjartilskot kr 79.189.000 Vi får kr 25.083 per innbyggjar og summen kjem fram ved å multiplisere med antal innbyggjarar som er 3157 (her er det innbyggartal per 1. juli 2019) - Utgiftsutjamning. kr 30.302.000 (kor kostnadskrevjande drifta av kommunen er) Dette tilskotet er ei fordeling mellom kommunane . Kommunar som er lettdrivne vil måtte betale inn til ”ein pott” som går til utbetaling til dei kommunane som er tungdrivne. Det er totalt 24 kriterium som inngår i utrekninga. Døme på slike variablar er alderssamansetjing, arbeidsledige, sosialklientar, talet på psykisk utviklingshemma, m.m. Vanylven kommunen får tillegg fordi ein mellom anna er kostnadskrevjande innanfor følgjande område: Mange innbyggjarar over 67 år og spesielt mange over 90 år (225% av landsgjennomsnittet) Kommunen har spreidd busetnad (202% av landsgjennomsnittet) Mange bygdelag (313 % av landsgjennomsnittet) Mange ikkje-gifte over 67 år (162 % av landsgjennomsnittet) Mange psykisk utv.hemma over 16 år (218 % av landsgjennomsnittet) Tilsvarande får vi trekk i denne delen av tilskotet fordi vi har forholdsvis små kostnader for desse variablane: Under gjennomsnittet av yngre innbyggjarar og spesielt er det få born i gruppa 0 – 15 år. Få innvandrarar og flyktningar Få innbyggarar med høgare utdanning Det vert såleis utrekna kor mykje dyrare Vanylven kommune er å drive sett i forhold til ei gjennomsnittskommune, og denne differansen får vi kompensert gjennom dette utgiftsutjamnande tilskotet. Vanylven kommune er ut frå desse kriteria 16,59 % dyrare å drive enn ei gjennomsnittskommune.

16

Tilsvarande tal i 2019 var 17,54%. Vi får då ca 900.000 kroner mindre her enn i 2019 ved at vi er blitt litt meir lik ei normalkommune på desse 24 kriteria. Eit av kriteria er personar over 90 år. For 2018 fekk vi 12,2 million i tilskot for 81 personar over 90 år. For 2020 er talet på personar over 90 år redusert til 60 og vi får som konsekvens 3,8 million mindre i utgiftsutjamning. - Ingar (minstegarantitilskot) kr 1.900.000 Dette er også ei omfordelingsordning der ein trekkjer inn ein sum frå alle kommunane og fordelar på inntektssvake kommunar for å sikre at alle kommunar har ein minimum vekst i rammetilskotet. - Saker med særskild fordeling kr 910.000 Dette er følgjande tilskot. Tillegg: Helsestasjonar og skulehelseteneste kr 443.000 Auka lærartettheit/tidlig innsats kr 467.000 - Småkommunetillegg kr 5.875.000 Tilskotet er også avhengig av ein såkalla distriktsindeks. Vanylven kommune er plassert i gruppa som gir størst tilskot. Tilskotet er også avhengig av at skatteinntektene til den enkelte kommune. - Skjønstilskot, generell del kr 3.700.000 A) tilskotet er knytt til kompensasjonen for inntrekket i rammetilskotet etter at kommunen fekk redusert arbeidsgjevaravgift, kr 400.000 B) Generell del, kr 100.000 C) Barnevern, kr 400.000 D) Ressurskrevjande brukarar kr 2.800.000 1.2 EKSTRA SKJØNSMIDLAR Kommunen har tidlegare år fått ein eige tilskot som følgje av søknad og sluttildeling om hausten av skjønsmidlar. No vert skjønsmidlane fordelte gjennom statsbudsjettet og summen i avsnittet over, er den summen vi totalt kan forvente å få. I 2017 fekk vi 5,1 million kroner i slike midlar. I 2018 fekk vi 60.000 kroner. Vi fekk ingenting i 2019 og reknar ikkje med å få noko i 2020 heller. 1.2 SKATT OG INNTEKTSUTJAMNANDE TILSKOT Skatt I budsjettet er det lagt inn dei generelle føresetnadane for skatteinngang som framgår av statsbudsjettet. I vår utrekning er folketalet sett til 3125 for heile perioden. KS sin modell tar utgangspunkt i at skatt pr innbyggjar for landet sine kommunar vil gjennomsnittleg vere kr 32126 innbyggjarar i 2020. Vanylven kommune mottar ca 82,1 % av landsgjennomsnittet i innbetalt skatt, noko som gir skatteinntekt på 26.389 kroner pr innbyggjar. Budsjettert skatt blir då slik utifrå framlagd budsjett:


Kr 26.389 gangar 3125 innbyggjarar kr 82.466.000 Utrekninga bygg på dei føresetnadane som ligg i den såkalla KS-modellen. Utover det som vert rekna ut av modellen, er det lagt inn kr 1.000.000 ekstra. Siste åra har skatteinngangen vore god på nasjonalt plan og det vert føresett at ein også i komande år vil få ein like god skatteinngang. Inntektsutjamning Systemet er slik at skattesvake kommunar får kompensasjon gjennom ei ordning som medfører at kommunar med høge skatteinntekter får tilsvarande inntrekk. Vanylven kommune har skatteinngang på vel 82,1 % av landsgjennomsnittet, og ein svikt i skatteinntektene bli kompensert med 95 % av svikten opptil vi når 90 % av landsgjennomsnittet og 60 % derifrå og opptil landsgjennomsnittet. Dette betyr at dersom kommunen får innbetalt 1 million kroner i ekstra skatt, får vi kun behalde kr 50.000 av desse pengane. Vert det svikt i skatteinntektene med kr 1 million, vil vi få kompensert kr 950.000. Dette betyr at våre samla inntekter ikkje er vesentleg påverka av eigne skatteinntekter, men desto meir påverka av kommunesektoren sine samla skatteinntekter for heile landet. Sum inntektsutjamning kr 12.325.000 2.1 EIGEDOMSSKATT Det er ikkje budsjettert med eigedomsskatt. 2.2. HAVBRUKSFOND Det vart utbetalt pengar frå havbruksfondet i 2017, 2018 og 2019. Fiskeridirektoratet vil ikkje gje signal og evt utbetalingar komande år. Det er i budjetet lagt inn innbetaling frå fondet på 1 million kroner for kvart av åra 2022 og 2023. 2.3 KONSESJONSKRAFTINNTEKTER Kommunen har dei siste åra selt tilbake til Tussa den konsesjonskrafta som kommunen har rett til å ta ut til sjølvkost. I praksis betyr dette at vi tar ut krafta og sel den vidare til Tussa og får utbetalt differansen mellom denne salsprisen og Tussa sin kostnad med å produsere krafta.

3.1. RENTEINNTEKTER Overskotet på drifta siste åra har styrka likviditeten. På den andre sida har bokføringa av pensjonskostnader, som inneber at kommunane forskotterer pensjonsinnbetalingar, tæra kraftig på likviditeten. Vi har ved utgangen av 2018 rekneskapsført premieavvik på totalt 18,3 million kroner. Dette må forskotterast over drifta, eventuelt kan ein ta opp likviditetslån. Sum netto renteinntekter fråtrekt gebyr og konsulentkostnader kr 615.000 Det vert budsjettert med å ta opp nye lån heilt på slutten av året 2019. Dette betyr at vi må forskottere lån gjennom året, noko som reduserer forventa renteinntekter på likviditeten til kommunen. 3.2. AKSJEUTBYTTE Utbyttet gjeld Tussa Kraft AS. Aksjeutbyttet vil variere i takt med overskotet i selskapet i føregåande år. Aksjeutbyttet har variert slik siste åra: I 2018 mottok vi kr 2.167.000. I 2019 mottok vi kr 2.569.000. Det vert budsjettert med same sum i 2020 som det vi fekk i 2019. 3.4. RENTEUTGIFTER Det er rekna med gjennomsnittleg 2,2% rente på låna som kommunen har tatt opp og skal ta opp til investeringar.

3.5. MINIMUMSAVDRAG Ei forskrift regulerer betaling av avdrag for kommunesektoren. Kort sagt seier denne at ein vurderer lånegjelda opp mot anleggsverdiane og den resterande avskrivingstida for desse anlegga. Vi skal ha same forholdet mellom avdragsbetaling og lånegjeld som forholdet mellom avskrivingar og anleggsverdiar (eks tomtegrunn).

Prisen på straum varierer frå år til år . For 2020 er krafta seld for 36,5 øre kWh. kWh Pris Kostnad Inntekt Sørbrandal Åmæla Sum

3 318 640 0,3655 0,21 2 275 850 0,3655 0,12 5 594 490

516 049 558 721 1 074 770

I tillegg kjem kraft frå Skorge med eit mindre beløp og vi legg difor til grunn ei inntekt på kr 1.150.000 under sal av konsesjonskraft.

17


4.1 - 4.6. BRUK AV TIDLEGARE ÅRS OVERSKOT OG FOND OG AVSETJING TIL FOND Renter på bankinnskot av bundne fond, kr 75.000, vert tilført fonda. Det er lagt inn kr 1 300 000 til naudsynte tiltak Fiskå skule, dekt av omdisponering av tidlegare løyvde midlar til bygdeutvikling. 5.1. OVERFØRING TIL INVESTERINGSREKNESKAPEN Eigarkommunane i KLP må sørge for at eigenkapitalen i selskapet er i samsvar med lovverket sine krav. Dette inneber at ein siste åra har måtta betale inn ein sum utover pensjonspremien som skal gå til å styrke eigenkapitalen. Dette eigenkapitaltilskotet er å sjå på som ein eigendel i KLP og skal derfor bokførast i investeringsbudsjettet. Kommunen kan imidlertid ikkje låne til denne type investeringar. Vi har to alternative finansieringar for dette eigenkapitaltilskotet: a) ein må overføre kr 950.000 frå drifta for å finansiere dette eigenkapitaltilskotet. b) Bruke andre kapitalinntekter som til dømes sal av anleggsmiddel. Det vert foreslått at tomtesal og anna kapitalinntekt skal finansiere dette eigenkapitaltilskotet. Kommunen må spesielt følgje opp denne posten gjennom året då eventuelt svikt i slike andre kapitalinntekter vil medføre at kommunen må finansiere eigenkapitaltilskotet frå drifta. For 2020 og 2021 er det brukt fondsmidlar til Fiskå skule, som vert overført til investeringsbudsjettet. 6.1. MOTPOST AVSKRIVING Dette er ein motpost til budsjetterte avskrivingar og kalkulatoriske renter som inngår i sektorbudsjetta. Avskrivingar og kalkulatoriske renter går totalt sett i null i budsjettet, men rekneskapsforskriftene krev at kommunane skal budsjettere avskrivingane for å vise kapitalkostnadane for dei ulike sektorane. 6.2. LØNSRESERVE Auke i ordinær lønsauke i 2020 vert budsjettert på ein felles reservepost. Når lønsoppgjera er klare, overfører ein pengar frå denne reserveposten til dei ulike ansvara i budsjettet. Anna løn enn ordinær fastløn må sektorane sjølv dekke. Det er avsett 5 million kroner på reservelønsposten som er i underkant 2,9 % lønsauke. Budsjettert fastløn inklusiv sosiale utgifter for kommunen er om lag 170 million kroner. I statsbudsjettet vert det stipulert ein årslønsvekst på 3,6%, noko som tilseier at 18

kommunen burde budsjettere i overkant av 6 million på reservelønsposten. Dersom reservelønsposten vert for liten, må sektorane sjølve dekke inn mellomlegget. 6.3 – 6.4. -6.6. ØVRIGE RESERVEPOSTAR Reserve for tap på krav kr 25.000 Reserve - drift av symjebassenga (ikkje vidareføring frå 2018) kr 0 Reserve – varsling24 kr 75.000 Reserve - Reiseliv Søre Sunnmøre kr 50.000 Reserve - tiltak Fiskå skule kr 1 300 000 Reservepost for formannskapet og kommunestyret samt tilskotet til Vanylven vidaregåande skule er lagt inn på ansvar 1000 slik at beløpa inngår i rammeområdet «Folkevalde». 6.5 . PENSJON Sektorbudsjetta: I sektorbudsjetta er det avsett utgifter knytt til betaling av pensjon slik: - KLP, ordinært: 19 % pensjonspremie - KLP, sjukepleiarar: 21% - Statens Pensjonskasse, 13,5% Budsjettering ansvar 6098: Øvrige pensjonskostnader (og evt inntekter) er budsjettert på ansvar 6098. Dette gjeld «årets premieavvik» og «tidlegare års amortifiserte avvik» samt evt bruk av KLP sitt premiefond (overskotet frå KLP). A: Årets premieavvik Dersom faktisk betalt pensjonspremie vert større enn ein teknisk utrekna normalpremie, skal ”for mykje betalt” premie inntektsførast i rekneskapen og bokførast i balansen som eit kortsiktig krav. Tilsvarande skal ein utgiftsføre dersom kommunen betalar mindre enn det som blir rekna som normalpremie. Desse tala framkjem som prognose frå pensjonsselskapa. Endelege tal veit ein ikkje før etter at rekneskapsåret er avslutta. I tillegg til tala i tabellen over kjem arbeidsgjevaravgift Vi ser at inntekta frå premieavvik varierer frå år til år. På den andre sida vil pensjonsbetalingane variere tilsvarande med motsatt forteikn slik at ein langt på veg får ein stabil samla pensjonskostnad over tid.


B: Tidlegare års premieavvik Premieavvik frå tidlegare år skulle opphavleg dekkast inn over dei 15 etterfølgjande åra (10 etterfølgjande år for premieavvik frå og med 2010 og 7 år frå 2015). Tala i det framlagde budsjettet er utrekna utifrå kjende pensjonsavvik fram til 2018 samt prognosane for 2019 og 2020. Når «Årets premieavvik» i 2019 ifølgje prognosane vert på kr 7.000.819 (inntekt, inkl avgift), får vi for åra 2020 til 2026 ei årleg utgift som er 1/7 av denne inntekta, dvs kr 1.000.116 per år. Sum «Tidlegare års premieavvik» er summen av amortifiseringane frå 2003 og fram til no. C: Bruk av premiefond Dette er overskotet i KLP som vert ført tilbake til medlemskommunane og kjem som ein reduksjon i betalt premie. Denne rabatten vert bokført som på finansområdet, ansvar 6098. Dersom kommunen får midlar frå KLP sitt premiefond, vert betalinga til KLP mindre. Dette har likevel ingen resultateffekt sidan då også «Årets premieavvik» vert tilsvarande redusert.

19


økonomi Investeringar Ny økonomiplan Prosjektnamn

A) Bygg og anlegg IKT "Fiber til heimen" IKT, SSIKT

Nr.

Sektorframlegg

1

13,5 mill i rest SSIKT overtar investeringar

IKT - Digitalisering arkiv IKT - Digitale alarmar IKT-utstyr til til oppverkst- 2 sektoren IKT- utstyrskjøp 3 Videokonferanseløysing skule /b.hage Digitale læremiddel IKT: "Tynne klientar" og "Trådlaust nettverk" YMSE INVESTERINGAR Punkt for måling av vind og støv Møblar til kommunestyresalen Vegadresser Velferdsteknologi Helseplattforma Bilar, HEOM Bilar, Aktivitetssenteret St. Jetmund kyrkjegard Renovering kyrkjer og gravstarar BYGNINGAR Aktivitetssenteret: Nytt kjøken Fiskå: Ny skulefløy og gymsal Olivinhallen: Kleding av vegg Investering, vernerunde Thue Skule el. nytt bygg ENØK-anlegg

20

4 5

Overført frå 2019

8 000 000

Budsjett 2021

400 000

vert overf frå prosjekt 10916 200.000 i 2020 og 100.000 i 2021 400.000 i både 2020 og 2021

200 000 400 000

100 000

400 000

237 200

200.000 i 2020

200 000

7 8 9

250.000 årlig

250 000

250 000

200 000

300 000

375.000 per år

10 11

4 million inkl mva.

12

300.000

13

44.082. 000 235.000

15 16

Budsjett 2023

5 500 000

6

14

Budsjett 2022

250 000

400.000 i 2020

Vidareføring i 2020

Budsjett 2020

550 000

250 000

250 000

375 000

375 000

375 000

500 000

3 500 000

1 000 000

2 000 000

300 000 22 000 000 22 082 000 235 000

Overf drift 1 700 000 1 112 000

687 000


fiber

digitale læremiddel Gjennomgangsbustadar 17 2,5 million ? (Åheim/Syvde) Omsorgsbustadar, Åheim 18 Gjerdevoll (Rovde) - felles- 19 stove Gamle sjukeheimen, nytt 20 1.500. tak 000 Tilbygg brannstasjon Åheim barnehage, rehabilitering Myklebust skule, vindu 21 650.000 Åheim skule, oppgrade22 1.100. ring 000 Vanylven rådhus: Sikring 23 300.000 YMSE INVESTERINGAR TEKNISK SEKTOR Bustadfelt, Austre Fredsvoll Maskiner: Sakselift Bustadfelt Syvde Ymse vegutbetring

24 25 26

Veg Reitebakken Gang og sykkelveg Thunem Brannbil VA - kart, oppdatering

27 28

265.000 400.000 1.200.000 med årlig auke på kr 100.000 i perioden. 3.350.000 300.000

29

4 million ?

2 500 000

1 500 000 2 326 000 175 000 650 000 1 000 000

1 100 000

749 400

400 000 1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

300 000 3 900 000 207 000

21


VAR-OMRÅDE Pumpestasjon ved Åheim barnehage Fiskå: Ny avløpsleidning Tunheim Syvde: Avløpsanlegg i Lendalen Fiskå: Avløpsanlegg Reitejorda Avløp Syvde Ymse avløpsanlegg Avløp, Fiskå Renovasjonsbil

30

660.000

31

650.000

32

650.000

33

400.000

34

200.000-300.000 per år

35

2.500. 000 500.000

2 500 000

700.000

700 000

Miljøstasjonen: Automati- 36 sering/digitalisering Vanylven Vassverk: UV-an- 37 legg Vassleidning Syltefjorden 38 Ny vassleidning, Takset Ny vassleidning Thunem SD-anlegg SUM EK -tilskot KLP Startlån Sum Sum ordinære investeringar Sum var-investeringar Sum startlån og KLP Sum Finansiering Lån ordinære investeringar Lån VAR-investeringar Momskompensasjon Andre tilskot Lån startlån Tomtesal Sum

22

660 000 650 000 650 000 400 000

300 000

300 000

500 000

1.350. 000

1 350 000 2 570 000

39 40

41 42

900.000 500.000 i 2020 og 2021

900 000 500 000

500 000

10 256 600 43 670 000 36 092 000 11 585 000

4 462 000

950 000

970 000

1 000 000

1 050 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

47 620 000 40 062 000 15 585 000

8 512 000

37 500 000 34 092 000

9 225 000

2 512 000

6 170 000

2 000 000

2 360 000

1 950 000

3 950 000

3 970 000

4 000 000

4 050 000

47 620 000 40 062 000 15 585 000

8 512 000

23 260 000 20 918 000

7 380 000

2 147 000

6 170 000

2 000 000

2 360 000

1 950 000

7 390 000

7 224 000

1 845 000

365 000

6 850 000

5 950 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

950 000

970 000

1 000 000

1 050 000

47 620 000 40 062 000 15 585 000

8 512 000


økonomi Investeringar- tekstdel Prosjekt nr 1: Fiber til heimen Sum restkostnad inkl mva 21.000.000 - brukt 2019 258.000 -tilskot 4.042.000 -budsjettert 2019 3.192.000 Rest å løyvde 2020-2021 13.500.000 Dette store prosjektet begynner å nærme seg avslutning, men finansieringsmessig kjem det meste på budsjettet for 2019 til 2021. Prosjektet tar mykje av investeringsmidlane ein har til rådvelde dei to næraste åra. Prosjektet har belasta investeringsbudsjetta betydelig, men det har vore tydelig prioritert av politiske organ. Ein kan vanskelig prioritere nye store prosjekt før dette prosjektet er avslutta. Prosjekt nr 2: IKT-utstyr til oppvekstsektoren Det er bestemt at alle ungdomskuleelevar i Vanylven skal ha egen datamaskin De siste årene har det blitt løyvd midlar på investeringsbudsjettet for å gjere eit løft i høve IKT-utstyret til grunnskulane. Det er behov for å vidareføre denne satsinga også i 2020 for at maskinparken til elevar og tilsette er oppdatert. Til no har løyvde midlar blitt nytta til utstyr til 1 – 7 klasse (ipadar og datamaskiner) samt ei utbytting av datamaskiner frå 8 – 10 klasse no i 2019. I tillegg har det og blitt fornya infrastruktur på einingane. Dette for å imøtekome aukande utstyrstettleik og auka pedagogisk bruk. Tiltaket er også viktig for at SSIKT skal kunne drifte og supportere einingane våre på best muleg måte. Det er behov for å supplere maskiner til 8 – 10 klasse samt å oppdatere utstyret til administrasjon og pedagogar ved einingane. Frå 2021 vil dette tiltaket blir lagt inn i drift med ein sum for rullering av utstyr etter mal frå SSIKT. Innkjøp av nye maskiner til ungdomstrinn og lærere. Få på plass en rullering på utstyret, slik at datautstyret blir rullert etter ein plan frå SSIKT som sikrar at utstyret ikkje blir utdatert. Driftskonsekvensar: auke i utgifter eller inntekter av tiltaket (ikkje ta med renter/avdrag): Vil gi en lavere belastning på IKT support og betre utstyr for skulane å jobbe med. Vil gje elevane i Vanylvensskulen verktøy til å tileigne seg digital kompetanse Vil frå 2021 mått aukast kostander på driftsbudsjettet i høve rullering av utstyr Det er snakk om innkjøp for å løfte grunnskulane og barnehagane til eit «normal» nivå i høve utstyr og struktur. Investeringane som blir gjort er å kjøpe inn utstyr klassevis til alle skulane våre samt å gjere eit stort løft i høve strukturert kabling ved einingane våre. Alle tiltaka vil ha verdi over 100 000,- og ha ei varigheit på over 3 år. Når det gjeld rullering av utstyr etter at investeringane er utført vil dette

bli lagt inn i driftsbudsjetta våre. Vi må ha ein intern diskusjon på kvar desse midlane skal løyvast. Det er løyvd kr 400.000 i 2018 og tilsvarande sum i 2019 og det er føresett at kr 400.000 skal løyvast i 2020. Prosjekt nr 3: IKT – utstyrskjøp (utanom SSIKT) Vert finansiert med restløyvinga frå 2019. Prosjekt nr 4: Videokonferanseløysing for skulane I forbindelse med omlegging av ordninga med sentrale midlar for kompetanseheving for skule og barnehage er det no krav om koordinering og samarbeid mellom kommunar. Vanylven kommune skal grunna omlegginga i 2 år samarbeide med Volda kommune i høve fagfornyinga og rammeplan. Med avstandar mellom kommunane og kostnader med reising er det lagt opp til eit digitalt samarbeid mellom kommunane. Prosjekt nr 5: Digitale læremiddel Hausten 2020 får skulen nye læreplanar. Vanylven kommune vil i 2020 og 2021 gjennomføre ei oppdatering av læreverka i skulen med fokus på digitale løysingar/læreverk. Dette er i tråd med nasjonale føringar om fleire nye digitale læremiddel i norsk skule. Med dei nye læreplanane ønsker vi å sikre meir og betre læring, og da må dei nye «læremidla» bidra til å endre praksis i klasserommet, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Digitale dømmekraft og digital skaparkraft er viktige verktøy for læring i alle fag, og samtidig nødvendig for at elevane skal kunne vise kompetansen sin. Skulane må ha digitale læremiddel for å lære elevane gode digitale ferdigheiter. Derfor meiner vi at ein større del av læremidla i skolen bør være digitale, seier Sanner. Det har ikkje vore gjort noko stort felles løft/innkjøp av digitale læremidlar i Vanylvsskulen og det er behov for eit stort løft i forbindelse med fagfornyinga. Det er og behov for midlar til opplæring rundt bruk av læremidla. Innkjøp av nye digitale læremidlar for elevar og tilsette. Det må kjøpast inn både til datamaskin og IPad. Lærarane og rektorane skal einast om kva for læreverk som skal kjøpast inn til dei ulike faga og tverrfaglege emna som kjem med fagfornyinga. Driftskonsekvensar: Vil gi en lavere kostnad i høve dagens læremiddel (bøker++). Vil gje elevane i Vanylvensskulen verktøy til å tilegne seg digital kompetanse Vil frå 2022 mått aukast kostander på driftsbudsjettet i høve oppdatering og lisenskostnader

23


Prosjekt nr 6: Møblar til kommunestyresalen Møblemententet i kommunestyresalen har dei seinare åra vore prega av slitasje og har moglegvis vore av ein kvalitet som ikkje tåler den bruken det er i kommunestyresalen. Når lokala snart framstår som oppdaterte og med nytt golv, vert det difor lagt fram sak der ein ber om at det vert teke stilling til om kommunen skal gå til innkjøp av nytt møblement. Kommunen har ikkje rammeavtale på slike innkjøp, og det er difor henta inn pristilbod frå tre ulike aktørar. Innkjøp av 30 bord og 90 stolar til ein kostnad på kr 200.000 inkl mva. Prosjekt nr 7: Velferdsteknologi Ny velferdsteknologi kan også føre til mindre personalbehov. Mangel på personell i helsesektoren er stort, samt at vi kan spare pengar på utvikling av velferdsteknologi. Vi er med på velferdsteknologi- prosjekt gjennom sjustjerna. Det er naudsynt med midlar til å kjøpe inn utstyr for å få til vidareutvikling. Driftskonsekvensar: auke i utgifter eller inntekter av tiltaket (ikkje ta med renter/avdrag): Kan være auke i abonnement på enkelte produkt. Må være ein del av totalbudsjettet på sektoren, og avdelingsvis etter bruk. Her kan ein spare inn personalkostnader i staden. Årleg investering frå 2020 til og med 2023: Kr. 250.000 til innkjøp av velferdsteknologiutstyr som det er behov for. Prosjekt nr 8: Helseplattforma Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sjukehus og kommunar i heile Midt-Norge. Journalen skal følgje pasienten i alle møter med helsetenesten. Det skal gjelde for kommune og spesialisthelsetenesta, fastleger og avtalespesialister. Dette skal gje betre kvalitet i behandlinga og betre pasientsikkerheit. Dette vil erstatte dei pasientprogramma vi har pr. i dag. Ein tek sikte på innføring i 2022, men investeringar også i 2021. Vil koste ca 300 kr. Pr. innbyggjar- halvparten i investering og halvparten i drift.ca 930.000.kr. Minus kostnader vi har til dagens program. Investering: 2021: 200.000 kr., 2022: 300.000 kr. Drift: frå 2022: 300.000 årleg i alle år framover Prosjekt nr 9: Bilar Helse- og omsorgssektoren Heimesjukepleia i Vanylven er delt mellom Sone Sør og Sone Nord. Bilene som sonene disponerer pr. i dag er tre biler innkjøpt i 2018 + 2 i 2019. Totalt disponerer ein no 5 bilar. Bilene går forholdsvis mye pr. år, gjennomsnittlig 40 – 60.000 km pr. år pr. bil. Dvs. at vedlikehaldet og driftsutgifta aukar monaleg med års bruk. For at bilparken ikkje skal verte for gamal og med stort vedlikehald, bør ein i denne omgang kome inn i ei rutine der ein bytter ut bilene med ein bil kvart år. For å kome inn i ein god ordning føreslår vi i denne samanheng at det vert investert i ein ny bil pr. år. Ut frå ei totalvurdering bør det investerast ein pr. år i tida framover. Nye bilar vil gje betre arbeidsmiljø og

24

mindre driftsutgifter dei komande år. Vanylven kommune har innkjøps avtale med Møller bil AS, pris pr. bil om lag kr. 375.000,- inkl.mva. Prosjekt nr 10: St Jetmund: Gravplass Det vert vist til kommunestyrevedtak i sak 31/2015: «Kommunstyret syner til utgreiinga frå Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter AS- alternativ C og tek denne til vitande. Vanylven kommune set snarast i gong utbygging av gravfelt C med 66 kistegravar og 48 urnegravar med ein totalsum på kr. 3.500.000,-.» Finansieringsbehovet er nok minst 4 million når prosjektet vert sett i gong. Prosjekt nr 11: Renovering kyrkjebygg Vanylven kyrkjeleg fellesråd skriv: Rovde kyrkje Kyrkja vart delvis restaurert i 2017. Vindauge – sørvegg står att. Vindauga er i svært dårlig stand med råteskader og er trekkfulle kr 200 000 Åram kyrkje Det er skade på tårnet i Åram kyrkje, der driv vatn og snø inn og fører til fukt og skade på orgelbelgen i kyrkja, dette er eit restaureringsprosjekt som står aldeles på skade. Sakristia 2 stk er under all kritikk, det har ikkje vore restaurert noko på denne kyrkja sidan den kom over frå Sande kommune i 2012. Taket i våpenhuset er svært malingsslitt. kr 250 000 St. Jetmund Kyrkje El- installasjon St. Jetmund kyrkje. I 2020 tek orgelbyggaren til med montering av orgel i St. Jetmund kyrkje, då må installasjon for orgelet vere på plass i kyrkja. I kyrkja finst det kun 1 uttak for straum, der ligg skøyteleidningar fleire stader. Når vi no får godkjent installasjon for orgelet,(Riksantikvaren) må vi i same prosjekt få gjort dei nødvendig installasjonar i kyrkja. kr 100 000 Syvde kyrkje Syvde kyrkje vart måla men berre delvis restaurert i 2014-2016 Restaurering av tårnet står att Vindauga i sakristiet, eit i tårnfot og to kjellarvindauge Vindauga i sakristiet, (veggen mot nord) står på skade, vindauga skulla ha vore skifta for fleire år sidan. Hovuddøra må skiftast, den er vridd og går ikkje att. Den tidlegare originale hovuddøra bør restaurerast og nyttast. kr 367 000 Vanylven kyrkje Kyrkja vart delvis restaurert/måla 2016-2017 Her står måling av tårnet att og Mineralpuss på sør- og nordveggen. Begge veggane på kyrkja treng ny mineralpuss, då begge sidene er svært slitt. kr 320 000 Det er svært ynskjeleg at desse prosjekta kan gjennomførast i 2020 Sum kr 1 237 000 Investeringsbudsjett 2020 – tiltak/ kostnader knytt til dei 6 gravstadane i Vanylven. I Tenesteavtalen som Vanylven


kyrkjelege fellesråd har inngått med Vanylven kommunen, ligg desse prosjekta utanfor kyrkjebygga, og såleis høyrer uteområdet til, som kommunen har ansvaret for. Korleis ansvarsfordelinga i tenesteavtalen er utforma er ikkje den beste, men same kven som har ansvaret må prosjekta gjennomførast.

legg seg i ein stor dam ved inngang til sakristiet, is og snø gjer det farlig for både våre tilsette og andre som nyttar inngangen. Drenering for avløpet er heilt naudsynt då vatn trekke inn i kjellaren på kyrkja. Hellegangen rundt kyrkja er også i dårleg forfatning og må leggast på nytt når dreneringa er utført.

Rovde Kyrkjegards-mur (freda, middelalder-status) Rapport frå fagkonsulent frå Forsvarsbygg (foreligg i nov16) Syner at muren er i dårleg forfatning (jfr synfaring Formannskapet 4.10.16) Tiltaksbehov: Heil nedtaking og drenering/oppattbygging etter antikvariske metodar (med arkeologisk overvaking) 3,5 mill

Tilkomst til WC Rovde kyrkje Kyrkja har toalett i kjellaren. Rullestolbrukarar og andre med spesielle behov vil ikkje kunne nytte toalettavdelinga, då der ikkje er tilkomst for slike brukarar. Viser i denne samanheng til synfaringa kommunen hadde på Rovde og Syvde 03.juni 19 i forbindelse med kyrkjegardsmuren på Rovde gravplass, saman med Toril Moltubakk frå Kulturavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune m. fleire. Fiskå 30.07.2019 Vanylven kyrkjelege fellesråd Målfrid Støvreide kyrkjeverje

Drifta av gravplassane er krevjande, med 6 gravplassar er det tungvint og mykje ekstra arbeid med flytting av utstyr og personell i hektiske periodar. Gravfelta og grunnforholda er svært varierande og det krev god kunnskap og nøyaktigheit for å gjennomføre oppgåvene på ein verdig måte. Lov om gravplassar § 2.Krav til gravplasser. I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning. Gravplass/Urnelund Kapasitet i Vanylven Ser vi på folketalet i kommunen ca 3000 personar har vi ein kapasitet på ca 950 ledige kistegraver, som utgjer 31 % av kommunens befolkning. Det er i søre delen av kommunen, Åheim og Slagnes som har minst kapasitet pr. innbyggar, i dag ca.150 ledige graver: 30.06.2019 Åheim- Slagnes-Sylte (Vanylven gravstad) Fiskå/Sylte (Fiskå gravstad) Eidså – Syvde (Syvde gravstad) Rovde (Rovde gravstad) Åram (Åram gravstad)

Gravlagt i 17/18 27 stk

Ledige graver pr ca.150 grave ledig

14

122

27

241

8

190

9

238

Urnelund/minnelund Det som vi manglar totalt i kommunen er ein urnelund/minnelund. På landsbasis er det stadig fleire som vil kremerast. På landsbygda er kremering ikkje så utbrett endå, men også her merkar vi endringar, antal kremasjonar stig for kvart år. (krematorium på Nordfjordeid ?) I tillegg vil eg nemne desse prosjekta, då dette er tekne opp tidlegare med teknisk etat utan at det blir gjort noko med. Enkeltvis vil prosjekta truleg ikkje kome over 100 000 og vil såleis ikkje kome inn under investeringsprosjekt Drenering og hellegang på austsida av kyrkja i Syvde Dette er eit problem som har vore teke opp fleire gongar. Vatn

I gjeldande økonomiplan ligg desse tiltaka inne: 2019 2020 2021 2022 Syvde kyrkje 367 000 Vanylven kyrkje 100 000 Rovde kyrkje 200 000 Mur Rovde kyrkje 3 500 000 Klokketårn St Jetm 500 000 Gjerde St Jetmund 100 000 I forslaget til økonomiplan ligg desse prosjekta inne: 2020: Rovde kyrkje kr 200.000 Åram kyrkje kr 250.000 St Jetmund kr 100.000 2021: Rovde kyrkjegard kr 1.000.000 2022: Rovde kyrkjegard kr 2.000.000 2023: Syvde kyrkje kr 367.000 Vanylven kyrkje kr 320.000 Prosjekt nr 12: Vanylven Aktivitetssenter, nytt kjøken Aktivitetssenteret har i lengre tid ynskt eit skikkeleg kjøkken i deira lokale. Kjøkkenkroken som er i dag er i ferd med å falle frå kvarndre og er lite tiltalande å lage mat i. Ved å oppgradere til ny og moderne innreiing, samt male veggar. Legge skikkeleg golvbelegg og setje inn skikkeleg lyssetting vil man ha standardheva kjøkkentilhøve slik at man får nytte dette på ein skikkeleg måte for brukarar og tilsette. Vi vil byte ut alt av innreiing og kvitevarer i kjøkkenet. Golvbelegget er slitt og må bytast ut med nytt. Veggar bør og malast/ utbetrast noko. Oppussinga medfører elektrikararbeid då her må inn nye kursar og komfyrvakt. Samt rørleggararbeider ved monteringa av aquastopp ved oppvaskmaskin og anna demontering/remontering. Det lyt også leigast inn Tømrarar for montering av kjøkkeninnreiing. Kostnad: kr 300.000.

25


Prosjekt nr 13: Fiskå: Ny skulefløy og idrettshall I 2012 stod første byggesteget med ny klasseromsfløy ferdig. Denne skulle vere oppstarten av ei større utskifting av den eldre bygningsmassa ved Fiskå skule. Tilstanden på gymnastikksalen har lenge vert dårleg, å fleire barn og vaksne har skada seg ved bruk av denne. Her er heller ikkje ventilasjon på dette bygget noko som gjer det ubehageleg for samtlege å bruke både salen og klasseroma som ligg i same bygg. Innelufta er nok det mest prekære for elevar og tilsette i klasseroma, men og plassmangel og at bygget framstår som slitt og oppbrukt. I løpet av vinteren og våren 2019 har ei gruppe arbeidd med å kartlegge kva som må til ved bygging av ny skulefløy med klasserom, samt kome med løysing for gymnastikksalen. Man vil rive resterande bygningsmasse frå 1970-tallet, for å bygge oppatt på same stad med nye klasserom, skulekjøkken, sløyd, kunst og handverkrom og ein del møterom som no ikkje er på skulen. Dette vert mykje meir plasskrevande enn bygget som står i dag noko som gjer at gymnastikksalen lyt flyttast. Dette er tenkt løyst ved å bygge gymnastikksal som ein sjølvstendig idrettshall på baksida av skulen. Med storleik som ein handballhall med innvendige må på 20m*40m. Her er det også tenkt å involvere Fiskå idrettslag for å få til ei samarbeidsløysing som gagnar skulen, men også barn og ungdom på fritida. For skuledelen er det utrekna eit areal på om lag 1305 m² og estimert kvadratmeterpris på kr 22.000,- Noko som tilsaman vert rekna til 28.710.000,- i kostnad. For gymsaldelen vert det rekna ein kommunal del på kr 15.372.000,- i dette ligg det også med føresetnadar om at man får inn spelemidlar med kr 10.000.000,- Mva. frådrag på kr 6.827.500,- Fiskå idrettslag sin andel på kr 2.000.000,- Samla løyving som lyt gjerast vert då på kr 44.082.000,- Det ligg ikkje føre oversikt for auka driftskostnadar med ny skulefløy og idrettshall i forhold til eksisterande byggverk. Dette må reknast å verte ei betydeleg auke i driftsutgiftene, noko som lyt takast med over driftsbudsjetta for skule/idrettshall. Ei auke i kvadratmeter vil og bety auke i ansvarsområde for vaktmeistrane ved teknisk sektor. Auka her har allereie vert stor, då talet på tilsette går ned, mens areala aukar. Som td. nytt omsorgsenter. Prosjekt nr 14: Olivinhallen, kleding av vegg bak bygget I samband med dei skadene som kjem på baksida av Olivinhallen grunna herværk, ynskjer man å kle veggane med vedlikehaldsfrie plater. I den forbindelse vil ei lita garasje til liften vere kurant å få til her. Det er ynskjeleg å kle bakveggen på Olivinhallen for å forhindre meir skader på denne veggen som er blitt utsett for hærverk fleire gongar, med td. steinkasting. Samtidig med dette vil man lage ei enkel garasje som kan husere ei sakselift, dersom man får kjøpe ei slik. Garasje 50.000,- Platekledning av bakvegg 150.000,- Byggeleiing/adminstrasjon 35.000,-

26

Samla lyt her avsetjast kr 235.000,- Ved å kle bakveggen no forhindrer man større skadar på denne veggen. Samt at man får ein vegg som varer fleire år fram i tid. Prosjekt nr 15: Ymse prosjekt etter vernerunde Dette prosjektet er i 2019 flytta til driftsrekneskapen då ein ikkje kan bokføre slike mindre prosjekt under kr 100.000 i investeringsrekneskapen. Prosjekt nr 16: Renovering av Thue skule Thue skule er eit bygg reist i tømmer med saltak sperrekonstruksjon, vidare har det skifertak, utlekta kledning og mykje vindauge. Tilstanden på bygget ber preg av alderen sin. No er taket lekk fleire stadar å konstruksjonen kan trenge forbetringar. Om man skal ta ned eksisterande skifer for å ta opp att den same etter at undertak er utbetra eller leggast nytt yttertak må avklarast. No blir det tatt utgangspunkt i nytt. Kledninga på bygget er komen slik i stand at det er lite forsvarleg å gå i gang med sliping og maling, samt utskifting av enkelte bord. Her trengs total utskifting av all kledning. Vindauga må her skiftast fleire, det er då mest teneleg å skifte alle saman då man først går i gang med prosjektet. Det same gjelder pipa, denne er gammal å det er tenleg med ny moderne pipe med tanke på brannsikkerheit. Totalkostnad inkl mva 1.700.000. Tilstanden på dette bygget i dag er sopass dårleg at man må vere forberedt på at her kan vere skjulte feil og manglar i konstruksjonen som man ikkje klarer å fange opp under ei synfaring. Dette vil kome til syne under utføring av arbeidet. Mest sannsynlege problem vi kan møte på er mott og råteskadar på tømrekonstruksjon og sperrekonstruksjon. Med slike skadar kan man fort passere kr 2.000.000,00 Det bør vurderast om dette er formålstenleg å utfør i forhold til å byggje eit heilt nytt bygg til museumsdrift. Eller bruke andre kommunale bygg til denne tenesta. Prosjektet er ikkje prioriterte i forslag til ny økonomiplan. Prosjekt nr 17: Gjennomgangsbustadar Syvde og Åheim Prosjekta er ikkje prioriterte i forslag til ny økonomiplan. Prosjekt nr 18: Omsorgsbustadar Åheimtun – tilbygg fellesstove Bebuarar ynskjer ein felles samlingsplass i samband med omsorgsbustadane som er ved Åheimtun. Dei har kome forslag frå fleire om at dette bør vere eit tilbod til brukarane. Man ser då på ulike løysingar ved eit tilbygg, å kjem fram til at dette anten må ver på enden mot tidligare bankbygning eller ein vinkel oppover mot fylkesveg. Arealbehovet som trengs vert vurdert til ca 50 m². ei slik fellesstove vil då dekkje behovet som samlingsplass for til saman 8 leilegheiter. Ein ser for seg same byggjestil som på resten av bygget.


Det mest høvelege med tanke på tilkomst er å setje tilbygget oppover mot fylkesveg. Ca. midt på den fløya som kommuna eig. Tilkomsten her vil vere nær eksisterande parkeringsplass ute, samt at bebuarar slepp å gå frå eine enden til den andre. Man tenker seg eit tilbygg med saltak som bli bygd som ein vinkel utifrå eksisterande bygg ved eksisterande inngangsdør. Det lyt også leggast opp til kjøkkenkrok med vatn og kjøkkenfasilitetar. Vidar bør fellesstova knytast på varmesløyfa som eksisterar i dag for oppvarming. Byggemåten bør vere i same stil som resten. Men her bør nyttast meir vedlikehaldsfrie materialer som profilerte stålplater på tak som td. decra, og vindauge med aluminiumslister rundt karm. Forventa kostnad kr 970.000 inkl mva. Prosjektet er ikkje prioriterte i forslag til ny økonomiplan. Prosjekt nr 19: Omsorgsbustadar Rovde – tilbygg fellesstove Bebuarar ynskjer ein felles samlingsplass i samband med omsorgsbustadane som er ved Gjerdevoll på Rovde. Dei har kome forslag frå fleire om at dette bør vere eit tilbod til brukarane. Man ser då på ulike løysingar ved eit tilbygg, å kjem fram til at dette anten må ver på endane eller eit eige sjølvstendig bygg. Arealbehovet som trengs vert vurdert til ca 50 m², ei slik fellesstove vil då dekkje behovet som samlingsplass for til saman 4 leilegheiter. Man ser for seg same byggjestil som på resten av bygget. Det mest høvelege med tanke på tilkomst er å setje bygget på line med eksisterande bygg. Tilkomsten her vil vere nær eksisterande parkeringsplass ute. Man tenker seg eit tilbygg med saltak. Det lyt også leggast opp til kjøkkenkrok med vatn og kjøkkenfasilitetar. Byggemåten bør vere i same stil som resten. Men her bør nyttast meir vedlikehaldsfrie materialer som profilerte stålplater på tak som td. decra, og vindauge med aluminiumslister rundt karm. Forventa kostnad kr 970.000 inkl mva. Prosjektet er ikkje prioriterte i forslag til ny økonomiplan. Prosjekt nr 20: Nytt tak på gamle Vanylven sjukeheim Den eldre delen av det som var sjukeheimen på Fiskå slit medein del vasselekkasjar. Dette er eit problem som vert større for kvart år som går. Mest problem har man om vinteren med snø/slaps som blokkerer slukane slik at vatn vært ståande over tid å finn vegen gjennom takkonstruksjonen. Desse stadane er ikkje enkelt å finne når man prøver å lappe saman dekke som er i dag. Det har no kome so langt at undertaket sviktar litt enkelte stadar. Man må då kanskje til med større utbetringar. Merk at dette ikkje gjeld heile takflata, men at kostnadane kan eskalere fort når man set i gang. Man bør difor ta høgde for at undertak, isolasjon og dekke på deler av takflata må bytast. Det er nødvendig med fagkyndig vurdering av tiltaket før oppstart. Vidare må man byte det som skal til for at taket vært tett. Dette arbeidet er avhengig av fint vær i anleggsperi-

oden, man må difor prioritere dette på våren slik at man har sommaren framføre seg. Man ser for seg at eit mindre område vert sperra av for brakkerigg, materialet og kran. Kostnadar er basert på tidlegare prosjekt. Dersom her må bytast undertak og isolasjon vil det verte lagt fram sak om eventuelle tilleggsløyvingar. Det vert foreslått å løyve kr. 1.500.000, inkl. mva i 2022. Prosjekt nr 21: Vindu på Myklebust skule Nordsida av barneskulen har mange vindauge som må bytast. Tilstanden varierar på kva stand dei er i, men til saman 28 stk bør skiftast ut. Når man først set i gang ein slik jobb kan og bør man byte alle samtidig. På denne veggen dreiar det seg om i alt 18 stk vindauge + 2 stk i tekniske rom mot gymnastikksal, desse er litt mindre i storleik. På sørsida i same bygg der det i dag er bibliotek dreiar det seg om i alt 8 stk vindauge. Grunnen til at dei bør bytast er dårleg vedlikehald der det har blitt slurva med malingsarbeidet i lang tid. Dei fleste vindaugskarmane har byrja få råte skadar og difor blitt punktert. På sørsida er vindauga i ok stand men dei er eit lags vindauge noko som medførar stort varmetap Kostnad: kr 650.000. Prosjekt nr 22: Renovering Åheim skule Grunna vanskelegheiter med å få firma til å ta på seg delar av prosjektet har man måtta flytta pengar framfor seg frå ett år til neste. I lengre tid har man på skulen vore plaga med kalkutslag på murane både utvendig og innvendig. Verst plaga er aust veggen på gymnastikksalen og symjehallen. Dette medfører at malinga sprekk og dett av. Noko som er både skjemmande utsjånadsmessig, men også skummelt med tanke på svekkingar i konstruksjonen når vatn kan trenge inn i veggane. Slik situasjonen er i dag blir desse murane mala kvart år. Dette går ut over tida man kunne brukt på å male og vedlikehalde andre ting som treng det like mykje. I dei delane det er trekonstruksjonar er det også brukt små mengder eternit plater som no har byrja smuldre opp. Her er også gammalt trekledning som er kome i slik stand at det må bytast ut. Vindauga i seg sjølv er no sopass gamle at dei er klare for utskifting, mange av dei er no punkterte å har roteskadar i karmane. Enkelte kan man ikkje lenger opne og lukke på vanleg måte. Ser man på skulen som heilskap er her mykje meir en nemnde veggar som treng oppussing. Sør og vest veggane på sløydsal, nord vegg gymfløy og sør vegg gymfløy. I utrekninga har det blitt sett på dei veggane som ser dårlegast ut. Her er også meir enn det som kjem fram i kostnadskalkylen. I kalkylen er det blitt rekna på kostnadar ved utskifting av alle vindauge og all kledning. Man har og sett på kostnadar ved å lekte ut eller fore fram veggane og etterisolere for så å kle med vedlikehaldsfrie plater. For å stoppe forfallet bør man i stor grad kle inne betongveggane med beskyttande materiale. Dette for å sleppe vedlikehald og maling. Man vil då normalt ha veggar som ikkje treng vedlikehald på 20-30

27


år. Veggane med trevirke er også slitt og man ser for seg at man kan kle også desse i same materiale som betongveggane. Vindauga i denne delen av bygge er aldri vore skifta og ber preg av dette då mange har blitt punkterte og man ser tydeleg roteskadar rundt karmane. Vis man først byrjar å byte mange vindauge bør man sjå verdien av å byte alle på ein vegg når man først set i verk tiltak med dette, å i tillegg etterisolere veggane. Man må vurdere gevinsten ved å etterisolere ytterveggar når man har mogelegheita til det ut frå det man sparar i straum. Her er tidlegare løyvd midlar i investeringsbudsjetta for 2016, 2017, 2018 og 2019 Samtidig ligg her inne for 2021. 2016-Løyvd kr 1.475.400,- Brukt kr 141.375,- Restsum ført over til 2017. 2017-Løyvd kr 1.334.025,- Brukt kr 60.281,- Restsum ført over til 2018, lagt oppå midlane som var løyvd for 2018. 2018-Løyvd kr 2.019.200,- Brukt kr 777.142,- Restsum ført over til 2019. 2019-Løyvd kr 1.496.900,- Brukt kr 46.136,til no, ev rest førast over til 2020 For 2021 er her løyvd kr 1.100.000,- Ved å kle veggane med bestandige materialar vil man spare pengar og tid til vedlikehald av veggane i eit lenger perspektiv. Om man også får etterisolert veggane vil man kunne spare pengar til oppvarming av bygningsmassen. Dette vil man også oppnå ved å skifte vindauga med nye som er betre isolerte. Ved å utføre desse tiltaka vil man ha veggar som vonleg ikkje treng vedlikehald dei neste 30 åra. Ved å utføre overnemnde tiltak vil man ikkje berre spare seg tid og pengar til vedlikehald og straum. Man vil også oppnå eit løft for skulen sin utsjånad, og man vil få eit betre inntrykk av skulen.

samt i passasje mellom rådhuset og Combisenteret. Her lyt alle tilsette ha brikke for å kome seg på jobb. Vidare lyt her lagast sluse på servietorget, også med brikkesystem for å kome seg vidare. Eksisterande låssystem for dei einskilde kontora kan bestå. Før ei eventuell ombygging lyt dei tilsette ver med på utforminga av dette. Kostnadsoverslag – og evt tilskot til tiltaket: Brikkesystem 250.000,- Ombygging/ Byggeleiing 50.000,- Samla lyt her avstjast kr 300.000,- Ved å innføre brikkesystem kan man oppleve ei auke i kostnadar, i forhold til nøkkelsystemet i starten. På sikt vil brikker vere mykje billegare og lettare å handtere enn nøkklar.

Prosjekt 23: Sikring av Vanylven rådhus Gjennom åra har man erfart at dei aller fleste som besøker rådhuset og andre offentlege instansar ikkje oppførar seg truande, kjem med truslar eller på anna måte skapar ubehag for dei kommunalt tilsette. Men man opplever innimellom man uheldige situasjonar, ofte har dette kome der servicetorget sine tilsette er førsteinstans. Her har man allereie gjort noko tiltak for å skjerme dei tilsette. Men her kan og bør gjerast meir. Rådhuset er i dag «usikra». Dette vil seie at når inngangsdørene vert låst opp kl 08.00 er her fri ferdsel for den som måtte ynskje å kome inn. Å slik skal og bør det vere, men ikkje på den same måte som i dag. Besøkande kan frå hovudinngangen, gå gjennom rådhuset til Combisenteret og ned i kjellar til barnevern og politi utan hindringar. Her lyt byggast ei sluse på servicetorget som skjermar alle tilsette og andre besøkande på rådhuset. Man vil då få stenge vidare tilgang til kontorlokala. Besøkande kan då få kome inn i slusa, henvende seg til servicetorget, å vidare bli henta av den man har avtale med. Slik slepp man ikkje unna dei truande situasjonane med verbale truslar, men man slepp at uvedkommande kjem seg heilt inn på kontora til tilsett, å i verste fall kan utøve vald mot våre tilsette. Her må opprettast eit brikkesystem for adgang til dei to hovudinngangane. På servicetorget,

Prosjekt nr 25 Bustadfelt Syvde - asfaltering Omfattar asfaltering av Syvde bustadfelt (Kvia). 5 av 7 tomtene på Kvia tomtene er under bygging eller er ferdig utbygd. Asfaltering av samlevegar og tilkomstvegar kan utførast i 2020, når dei aller fleste tomtene er ferdig utbygde. Kostnadar for avretting og asfaltering av ny veg i Syvde Bustadfelt er 400 000,- inkl. mva.

28

Prosjekt nr 24: Maskiner Teknisk sektor, sakselift Grunna arbeider i gymsalar og no forventa vedlikehald inne i Olivinhallen ser man behov for å eige ei lift sjølv, denne lyt ha rekkevidde på 10m. I dag leiger man andre større lifter for relative høge leigeprisar, samt at vi ikkje har dei på plassen med same man treng dei. Denne sakseliften treng lagringsplass når den ikkje er i bruk, samt hengar for transport rundt omkring Det er tenkt innkjøp av ei sakselift med 10m rekkevidde, samt hengar til denne for transport. Det er tenkt at man kan lage ei enkel garasje som kan husere liften med ei enkel dør. Plassering av denne kan vere på baksida av Olivinhallen. Ved å eige lift sjølv vil man sleppe leigeutgifter, samt ha full kontroll på når man får tak i den. Ting som no står på vent er skifte av lysanlegg ved Olivinhallen noko som vil ta tid å få utført. Tidlegare låneavtalar med Sibelco for lån av lift er no ikkje mogleg lenger. Samla lyt her avstjast kr 265.000,-

Prosjekt nr 26: Ymse vegutbetring I denne investeringsposten er det siste året sett av 1,2 mill kr. Vedlikehaldstakta må haldast vedlike for at kvaliteten på dei kommunal vegane ikkje skal verte ringare enn den er i dag. Det er i kommunestyrevedtak 76/19 Vassleidning Takset-Oseberg-Oppstartsløyve vedteke å bruke investeringspost «Ymse vegutbetring» på massutskifting av kommunalveg på Takset. Arbeidet vert gjort i samstundes med legging av vassleidning i veg.

Vegkvaliteten vert betre med ny veg, og det vert mindre kommunal vedlikehald (mindre skraping, grusing av veg og asfaltlapping og færre vasskadar på veg). Pløying og kosting av innleigde kontraktørar vert samstundes lettare å utføre og av betre kvalitet, grunna jamnare veg, sterkare veg og veg med betre linjefø-


ring. I forslag til økonomiplan lig det inne årlig investering på kr 1.200.000. Prosjekt nr 27: Fiskå: Veg Reitebakken Reitebakken har over tid no vore brukt som tilførselsveg til sentrumsområde og ikkje minst til helse- og omsorgssenteret. Statens vegvesen gjennom synfaring og gjennom høyring av reguleringsplan meint at dette vil vere eit godt tiltak med open veg til sentrum med eit fortau Det er under arbeid reguleringsplan for Reitebakken med fortau. Planen er ikkje godkjent pr. august 2018, men vert lagd fram til godkjenning i løpet av 2018, det er ingen merknadar frå dei offentlege mynde i sak. Planlegging og grunnforhandling må Teknisk sektor gjennomføre for å komme i gong med arbeidet, og ein forventar at anbodsinnhenting, kontrahering og oppstart vert utført seinhausten 2019. Kostnaden for prosjektet er kr 3.350.000. Prosjekt nr 28: Fiskå: Gang- og sykelveg på Tunheim Løyvinga på kr 300.000 har stått i budsjettet i fleire år og må vidareførast om prosjektet skal gjennomførast. Framdrifta til gangvegprosjektet på Tunheim er usikker grunna manglande finansiering frå fylkeskommunen. Dette gjer det vanskeleg å seie om når bygging av gangvegen kan starte opp. Prosjekt nr 29: Ny brannbil For 2019 vart det løyvd kr 100.000 og for 2020 kr 3.900.000. Tilbodsførespurad er no lagt ut på Doffin og proskjektet må derfor gjennomførast slik det vart skissert i fjorårets økonomiplan. Prosjekt nr 30: Pumpestasjon ved Åheim barnehage Eksisterande avløps pumpestasjon ved Åheim barnehage er utsliten og har dårlege driftsforhold. Ny pumpestasjon med hus bør erstatte denne stasjonen, som er greven ned i bakken. Kostnadar for pumpestasjonen er: Pumpestasjon levering og montering 500 000,Grunnarbeid 70 000,El.arbeid 15 000,Prosjektering, anbod, byggeleiing 25 000,Marginar 50 000,Sum 6 6 0 000,Prosjekt nr 31: Fiskå, avløpsleidning Tunheim Fylkeskommunen arbeider med planer for gangveg på Tunheim. I den samanheng må kommunen leg-

ge om eksisterande vassleidning på Tunheim. Under vegvesen sitt informasjonsmøte på Fiskå i 2018 om ny gangveg, blei det ytra forslag om samtidig å legge fram kommunalt avløpsanlegg. Byggekostnadar 500 880,Prosjektering, anbod, byggeleiing 30 000,Marginar 119 120,Sum 650 000,Framdrifta til gangvegprosjektet på Tunheim er usikker grunna manglande finansiering frå fylkeskommunen. Dette gjer det vanskeleg å seie om når bygging av avløpsanlegg kan starte opp. Arbeidet kan tidlegast starte opp i 2020. Prosjekt nr 32: Syvde: Avløpsanlegg Lendalen Eksisterande felles leidning for overvatn og avløp i Lendalen i Syvde gjev store mengder overvatn til pumpestasjon på Notaplassen og til sist kommunalt silanlegg bak Coop. Dette medføre høge driftskostnadar på pumpe og reinsanlegg for betening av avløpstilsmussa overvatn. Administrasjonen til rår at overvatnet i fellesleidninga vert separert med spillvatnet her. At det opparbeidast eit nytt spillvassanlegg, som føre ureinsa avløp til pumpeanlegg, medan reint overvatnet ledast direkte til Syvde fjorden. Byggekostnadar 501 990,Prosjektering, anbod, byggeleiing 40 000,Marginar 108 010,Sum 650 000,Driftskostnadane på pumpeanlegg og reinseanlegg i Syvde vert vesentleg redusert, når overvatn vert fjerna frå avløpet i Lendalen. Prosjekt nr 33: Fiskå: Avløpsanlegg Reitejorda Eksisterande felles leidning for overvatn og avløp på Reitejorda i Fiskå er i dårleg forfatning, og treng fornyast. Det er tidlegare oppdaga ureinsa avløp som vert ført direkte til Vanylvsfjord via denne leidninga Leidninga ligg samstundes så grunt at grunneigar Ove Herland har problem å utføre landbruksdrift og grøfting på dyrka mark her utan å skade leidninga. Administrasjon tilrår at ny avløpsleidning vert lagt, og det vert sett ned 3 stk. slamavskiljar for å reinse overvatnet. Arbeidet bør skje i samarbeid med Ove Herland, som skal utføre grøfting i starten av 2020. Byggekostnadar 346 460,- Prosjektering, anbod, byggeleiing 10 000,Marginar 43 540,-

29


Sum 400 000,Avløp frå Reiteområde vert betre reinsa før det når Vanylvsfjorden. Driftskostnadane på leidningsanlegget vert dei same som tidlegare. Landbruksdrift på Reitejorda kan utførast enklare utan skade på kommunalt anlegg.

koste omlag: Kr 2.500.000,- Ved å gå til innkjøp av den første bilen og no ein heilt ny renovasjonsbil vil man måtte pårekne ein del vanlege driftskostnadar ved slike køyrety. Forsikring og vegavgifter er faste utgifter. Også drivstoffutgifter vil vere faste då rodene vert like gjennom året. Servicear og liknande vert og noko som lyt takast med. Dette er utgifter som vert Prosjekt nr 34: Ymse avløp lagt i budsjettet til renovasjon, noko som igjen går unVanylven kommune har fleire mindre oppdrag for der sjølvkostsystemet. Eit meir eller mindreforbruk på standardheving av kommunale avløpsanlegg: kostnadane ved avfallsinnentinga vil då syne att på dei 1. Eidså sentrum, fornying og forlenging av utslepps- kommunale avgiftene for renovasjon. Den bilen som leidning til sjø. Kr. 200 000,- eks. mva.. man allereie har, vert sett som reservebil når ny bil 2. Avløp Myrset (Fiskå), separasjon av spill- og over- kjem til. Denne kan då nyttast som reservebil også for vatn, for å redusere belasting på avløpsreinseanlegg andre kommunar rundt oss. Slik kan man også få inn på Hopeigna, samt unngå overløp. kr. 200 000,- eks. inntekter på denne. mva. 3. Slamavskiljar Hardbakkvegen, standarheving av ek- Prosjekt nr 36: Automatisering/digitalisering av sisterande avløpsanlegg. Kr. 300 000,- eks. mva. Miljøstasjonen Lilleide. 4. Kommunale felleskummar for avløp og vatn forny- Siste åra er det investert i nytt hus på miljøstasjonen ast. Kommunen har ei rekkje felles kummar for vatn og huset virker etter intensjonane. Ein ser i ettertid at og avløp som skiljast med omsyn til fare for innlek- det vil vere lønsamt med veiing og fakturering for å få king. Kr. 300 000,- eks. mva. eit meir rasjonelt nivå og arbeide etter. Beskrivelse: Bom ved hovudinkøyring til vekt, utstyr for veiing inProsjekt nr 35: Ny renovasjonsbil klusiv datutstyr, sjåførterminalar, kundekort og evenSiste åra har Vanylven kommune nytta seg av ekster- tuelt datautstyr også på rådhuset. Det er innhenta eit ne leverandørar for avfallshandteringa. Dette har man pristilbod frå mars 2019 som ikkje er endeleg når det no gått vekk ifrå når det gjeld innsamling av hushald- gjeld løysingar frå Scanvaegt som leverte vekta som ningsavfall. Sumaren 2019 gjekk den gamle avtalen er på plassen i dag. Pris pr. i dag om lag kr. 500.000,ut, å her blei ikkje lyst ut ny anbodskonkurranse for Konsekvens er m.a. at fakturering av kundar kan då ei ny periode. Man valde då å lyse ut stillingar sjølve automatiserast ved bruk av kundekort og veiing av og kjøpe eigen bil til dette føremålet. Dette blei ein alle som besøker Miljøstastasjonen. Dei driftsmessieldre bil som vert tenkt som reservebil i framtida. ge kostnadane er usikre. Systemet kan installerast på Man lyt difor no planlegge kjøp av ein ny bil i 2020. Miljøstasjonen med ei mobil løysing mot rådhuset, Då man no har ein eldre bil, har man sikra seg ein bil men sjølve installasjonen/databasen må ligge på lokal som fungerar til føremålet. I framtida er denne plan- PC på Miljøstasjonen. Fiber burde bli framført så snart lagd at vert nytta som reservebil ved uføresette hen- som mogleg til Miljøstasjonen. dingar, servicear etc. med ny bil. Man ynskjer no å gå til innkjøp av ein ny moderne renovasjonsbil som Prosjekt nr 37: Vanylven vassverk: UV-anlegg fyljer det behovet som Vanylven kommune har for å Teknisk har fått tilbakemelding frå driftspersonell at kunne hente inn avfallet til innbyggerane. Det vert no eksisterande UV-anlegg frå 1997 ved Vanylven Vassbedt om at her blir sett av ein sum midlar til dette verk, som desinifiserar det kommunale vatnet, er utførmålet i investeringsbudsjettet for 2020. Hausten gått på dato. Anlegget kan ein ikkje lengre få deler til. 2019 vil man i samråd med renovatørane finne kva Administrasjonen tilrår at begge to UV-aggregata vert spesifikasjonar som lyt vere i ein ny bil. Ein slik bil må skifta ut i 2020. påreknast noko leveringstid, å bestilling bør kunne Kostnad for 2xUV-anlegg ink. automatikk 540 000,gjerast før jul 2019 med levering so fort som mogleg i SD-anlegg 50 000,2020. Ved å sjå på tilsvarande bilar og innhenta prisar Prosjektering, anbod, byggeleiing 30 000,frå andre kommunar/renovasjonsselskap kjem man Marginar 80 000,fram til at med vårt behov vil ein ny renovasjonsbil Sum 700 000,30


Det vert foreslått å låne inn 3 million kroner årleg frå Prosjekt nr 38: Ny vassleidning i Syltedalen Husbanken. Midlane skal brukast til utlån av startlån Det er politisk interesser for forlenging av kommunal til for innbyggarar til bruk til finansiering ved kjøp vassleidning i Syltedalen. I 2019 vart det i investerings- eller bygging av eigen bustad. I budsjettet ligg også budsjettet avsett kr. 100 000,- til prosjekt Vassleidning årleg avdragsinnbetaling frå låntakarane samt tilsvaSyltefjord (nr. 70127) til planlegging. rande sum som kommunen sine avdrag til Husbanken Byggekostnadar 1 153 218,på låna. Prosjektering, anbod, byggeleiing 60 000,Marginar 136 782,- Sum inkl mva 1 350 000, Prosjekt nr 39: Ny vassleidning Tunheim Fylkeskommunen arbeider med planer for gangveg på Tunheim. I den samanheng må eksisterande vassleidning på Tunheim omleggast og vert rehabilitert. Det er i 2019 av sett i prosjekt nr. 70111 kr. 100 000,- som ein startsum til dette arbeidet. Byggekostnadar 751 176,Prosjektering, anbod, byggeleiing 40 000,Marginar 108 824,Sum 900 000,Prosjekt nr 40: SD-anlegg Overvakning av tekniske vassanlegg med vassmengdemålar og trykkmålar er viktig for å finne lekkasjepunkt og ha god anleggskontroll m.o.t vassforbruk, kapasitet og økonomi. Driftskostnadane vert lågare ved god vassforbrukskontroll. Bruk av CO2 og marmor vert styrt av vassforbruket. God vassforbrukskontroll vil betre kapasiteten til vassreiseanlegget til Vanylven kommune ved vidare utbygging. Tilrår at det vert avsett kr. 500 000,- eks mva både i 2020 og 2021. Prosjekt 41: EK-tilskot til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Eigarkommunane i KLP må sørge for at eigenkapitalen i selskapet er i samsvar med lovverket sine krav. Dette inneber at ein siste åra har måtta betale inn ein sum utover pensjonspremien som skal gå til å styrke eigenkapitalen. Dette eigenkapitaltilskotet er å sjå på som ein eigendel i KLP og skal derfor bokførast i investeringsbudsjettet. Beløpet som vart innkravd i 2019 var på om lag 935.000 kroner med årleg auke på omlag 20.000 kroner. Investeringa kan ikkje finansierast med lån. Det vert foreslått at dette vert finansiert med tomtesal eller anna sal av kommunale anlegg/ eigedelar. Prosjekt 42: Startlån

31


økonomi Finansielle måltal Betalte renter/avdrag i forhold til totale inntekter

Betale renter og avdrag i forhold til totale inntekter

Netto driftsresultat i forhold til totale inntekter

Netto driftsresultat i forhold til totale inntekter

6,00

Faktiske tall

5,00 4,00

2,00

3,00

1,50

2,00

1,00

1,00 0,00

Måltal 1,75%

1

2

2019

3

2020

4

2021

Betalte renter og avdrag

5

2022

2023

0,50 0,00 -0,50

Målsetjing - under 3,5%

-1,00 -1,50

Sum lånegjeld i forhold til totale inntekter Lånegjeld i forhold til totale inntekter

2021

2022

2023

Disposisjonsfond i forhold til brutto driftsinntekter

12,00

80,00 %

10,00

60,00 %

8,00

40,00 %

6,00 4,00

20,00 %

2,00

2018

2019

2020

Faktisk gjeldsgrad

32

2020

Disposisjonsfond i forhold til totale inntekter

100,00 %

0,00 %

2019

2021

2022

Målsetjing - under 70%

2023

0,00

2019

2020

2021 Faktiske tall

'Måltal 7%

2022

2023


Organisasjonskart Årsverk 2018 Årsverk 2019

Helse og omsorgssenteret: Avd 1, sone nord Avd. 2 Avd. 3 Kjøkken

Førebygging og rehabilitering Legekontor Barn og unge Stenbakken industri

Sone nord

142,60 127,71

Kultur og oppvekst

13,40 15,69

NAV

Helse og omsorg

15,20 15,20

Teknisk

Stab

Rådmann, kommunalsjefar

Bu og avlastning

Kulturkontoret Kulturskulen Bibliotek Myklebust barne- og ungdomsskule

Åheim barne- og ungdomsskule Syvde barnehage Åheim barnehage Vaksenopplæringa

Fiskå skule

89,40 87,97 Sum årsverk pr 01.11.2018 Sum tilsette pr 01.11.2019

Årshjul

Politisk handsaming av budsjett/ økonomiplan 2016 - 2019

Januar

260,60 246,46

15.01 Økonomiplan 2015 - 2017 til fylket

15.02 Årsrekneskap og Kostratal 2015

Ferdigstilling av adm. framlegg budsjett/øk.plan 2016 - 2019

31.03 Årsrapport 2014

April

Oktober

Statsbudjsett

Gjennomføring av brukarundersøkingar

15.03 - 15.04 Kvalitetssikring Kostratal

Lønsforhandlingar

Oppstart årsrapport 2015

Einingane keverar arbeid til budsjett/ økonomiplan

1. tertialrapport

Oppstart budsjett og økonomiplan 2017 - 2020

2. tertialrapport

Juni

33


OMLAND - Vanylven i regionen Statistikk skal gi riktig og viktig informasjon om korleis det står til i kommunane, det gir kunnskap og forståing for mangfaldet i regionen. For å kunne prioritere og gjere val for framtida må ein kjenne til status og korleis utviklinga har vore. Statistikken på desse sidene er henta frå Møre og Romsdal fylkeskommune sin fylkesstatistikk 2019, fleire detaljar kan lesast på fylkesstatistikk.mrfylke.no/2019.

34


35


36


37


FagomrĂĽda og avdelingane

38


STAB Dokument og politisk sekretariat

Dokument og politisk sekretariat syter for dokumentfangst og ivaretaking av dokumentasjonskrav for heile organisasjonen. Etter overgong frå ePhorte til Acos websak har det vorte eit auka trykk på området, då ei no i langt større grad har høve til å fange opp dokumentasjon lenger ut i organisasjonen enn berre på rådhuset, med langt fleire brukarar enn i ephorte. Det vert arbeidar med ei langt større samhandling mellom sektorane.

Lønn og personal

Lønn og personal yter oppgåver knytt til løn, bistand til oppfølging av sjukemelde og i høve personafaglege saker for heile organisasjonen. Ei lita avdeling gjer kommunen svær sårbare når det kjem til fråvær og det vert naudsynt å sikre ei tryggare ivaretaking av desse sentrale oppgåvene i tida som kjem.

Servicetorg

Servicetorget er førstelinjetenesten til kommunen og ivaretek også eit interkommunalt sentralbord som dekkjer nærmare 40 000 innbyggjarar. Informasjonsbehovet og systematisering av korleis kommunen kommuniserer utad har vorte stadig meir viktig, og det vert arbeida aktivt med å sikre ei god koordinering for heile organisasjonen.

Økonomi

Økonomiavdelinga utfører oppgåver knytt til rekneskap, budsjett og anna økonomistyring. Skatt og arbeidsgjevarkontroll ligg også til avdelinga, men dette arbeidet vert overtatt av staten frå neste sommar av. Innfordring og rekneskapsføring av skatt skjer i samarbeid med Herøy kommune.

TEKNISK

Stab arbeider aktivt for å redusere manuelle arbeidsoppgåver og det er truleg eit potensiale for effektivisering innanfor fagområdet. Arbeidet utvikling og effektivisering skjer i nært samarbeid med dei andre seks kommunane i regionen. Ein må også framover vurdere om det er ei hensiktsmessig oppgåvefordeling mellom økonomiavdelinga og dei tenesteytande avdelingane i kommunen.

Eigedomsforvaltning

Vanylven helse- og omsorgssenter genererar noko auke i driftskostnadar med grunnlag i auka arealbruk. Økonomisk er det nødvendig at det kjem gode løysingar på bygg som vert nedlagd med kommunal aktivitet, slik at bygga ikkje vert ståande som ein stor utgiftspost. Sal eller utleige vil vere gode alternativ i denne samanheng.

Brannvern

Budsjettframlegget for brannvernet er satt opp nøkternt. Sidan kommunen er pålagd å ha eit fungerande brannvern, ser ikkje sektoren at vi kan få forbruket på årsbasis særlege mykje meir ned. Manglar mykje til opplæring, grunna mange nye inn i korpset og alle er pålagde å ta grunnkurs.

Kommunale vegar

Det har vore lite snø dei siste åra og budsjettet er sett opp med lite rom for mykje snø. Men ettervinteren kan forholda for snø vere variable og med strøing osv. er dette ei utfordring å budsjettere for. Det er ikkje lagd til for prisauke på vegvedlikehaldet.

Kommunale vegar

VAR- områda skal vere sjølvfinansierande. Innanfor sektoren sitt arbeidsfelt er aktiviteten høg med mange forskjellige ansvarsområde. Talet på bygge- og delingssaker er på nivå som tidlegare år. Reguleringsplan arbeidet går etter prioritert liste frå kommunestyret, og arbeidet vert utført av planleggar frå Herøy kommune.

39


HELSE OG OMSORG Fellesavdelinga

Består av overordna leiing og administrasjon tidlegare også Tynnaknuten dagaktivitetstilbod, som er teke ut av budsjettet. Nokre fellesposter for heile sektoren. Pådrivar i utviklingsprosjekt, for 2019 kvardagsmeistring/pasientforløp og velferdsteknologi. Prosjekt for ambulant team barn og unge.

Legeavdelinga

Består av legekontor og legevakt. Vanylven har eigen legevakt pga geografien. Vi er ein av få kommunar som greier å få til dette. Budsjettert etter dagens drift. Har pr. i dag 4 legar i Vanylven, dette treng vi å ha for å kunne oppretthalde legevakta. Legetenesta i Vanylven er særdeleg tilgjengeleg. Registrering Happy Or not, ligg for 2019 gjennomsnittleg på over 90% tilfredshet. Kommuneoverlegen har sagt opp stillinga, det kjem ny kommuneoverlege 1. mars.

Barn og unge

Består av helsestasjon, jordmor, skulehelseteneste. Barnevern er også budsjettert her, sjølv om Herøy no er vertskommune. Budsjettert utifrå dei behova som vi har pr. i dag. Prioriterer å jobbe meir førebyggjande i alle tenester, har starta med familieterapi. Helsestasjonen vil satse på tiltak som foreldreførebuande kurs, nettverksbygging og foreldreveiledning for dei med spesielle utfordringar, dette for å styrke foreldra i svangerskapet og småbarnsperioda. I skulen vil ein satse på psykisk helse med eige program for dette. Det er ein styrke at vi over mange år har jobba godt både på tvers av fag og sektor.

Flyktningtenesten

Består av introduksjonsordinga og spesiell oppfølging av flyktningar. Siste året med introduksjonsprogrammet. Ingen nye flyktningar busett dei siste 2 åra. Om lag 15 flyktningar busett i Vanylven i dag, nokon få med oppfølging. Antall stillingar er redusert til 0,8. Ingen formell avdelingsleiar.

Stenbakken

Stenbakken sysselsett personar som har lovpålagde tenester på Stenbakken, som har behov for eit arbeids og aktivitetstilbod. Stenbakken har teke over det praktiske arbeidet med hjelpemidlar og digitale tryggleiksalarmar. Der er omlag 15 brukarar som får tilbod om arbeid og aktivitet til ei variert brukargruppe. Behovet for dette tilbodet vert stadig bekrefta. I tillegg til alle arbeidsoppgåver som vert ytt i produksjon og tenester. Å klare å kombinere dette med tilrettelagt arbeid gjer at ein kan nytte dei tilgjengelige ressursane på best mogleg måte.

kommunalsjef: Arnhild Nordaune

leiar: Hamid Keshav

leiar: Gry Bringsvor

leiar: Linda Otneim

leiar: Jens Erling Lillebø

40


NAV

Består av Vanylven sin del av NAV Herøy og Vanylven. NAV har integrerte kommunale og statlege tenester. Målsettinga er å få folk ut i arbeid. Yter også økonomisk sosialhjelp, naudhjelp, naudbustad samt særlege tiltak til rusmiddelbrukarar. Budsjettert utifrå dagens behov.

Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 1

Består av heimesjukepleie og praktisk bistand i sone sør og 9 institusjonsplassar i første etasje på omsorgssenteret. Langtids og korttidsopphald. Har auka antallet rom for kortids- og rehabiliteringsopphald frå 2 til 3 for eldre som ynskjer opphald kombinert med å bu heime. Sone sør fekk før sommaren bytta ut til digitale tryggleiksalarmar og antall utleverte har auka. Desse har hittil fungert som dei skal. Innan velferdsteknologi har ein del vorte utprøvd, fleire har bla fått MEMO-planner i heimen. Vore ein del utfordringar og ekstraarbeid med multidose; byte til Norsk Medisinaldepot/Vitus apotek og at det har vore mykje legemiddelmangel. Kvardagsmeistringsprosjektet har vore vellukka, med eit par kandidatar på våren og nokre fleire i haust. Med tilpassa treningsprogram og hjelpemiddel har dei meistra kvardagen betre og vorte tryggare på å klare seg heime. Pga permisjon og at midlane som vert brukt til prosjektet (sektorfondet) no er blitt bundet opp, vil prosjektet bli redusert for 2020. Viktig å finne midlar til ergoterapeut og kvardagsmeistringsprosjektet frå 2021. Prosjektet Gode Pasientforløp vert også nytta og kandidatar har fått vurderingsbesøk og oppfølging, noko som krev ein del arbeid i tillegg til alle andre oppgåver.

Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 3

Består av 26 institusjonsplassar på helse og omsorgssenteret, inkludert 9 plassar for demente. Brukarane har blitt meir ressurskrevjande og det blir skrevet ut tidlegare frå sjukehus. Langtids og korttidsopphald. Det blir fleire og fleire demente. Har no ei gruppe på 9 som er tilrettelagd for demente, kan bli behov for å utvide. Har starta med refleksjonsgrupper, det er positivt. Har noko betre sjukepleiedekning no. Fortsatt behov for meir faglært personale i framtida.

Syvdetun

Består av heimesjukepleie og praktisk bistand i sone nord, samt Syvdetun. Budsjettert på same nivå som i 2019. Satsingsområde for heimetenestene må være kvardagsmeistring, vi er avhengig av å få reserssar til dette, noko vi ikkje har for 2020. Vi har kun hatt 20% auke av sjukepl. siste 10 åra. Her bør det bli 50% auka stilling for sjukepleiar i 2021, ein ressurs som kan avlaste soneleiar for sjukepl. oppgåver/auka fokus på kvardagsmeistring/heimebesøk/kartlegging/ernæring.

(samarbeid Herøy)

leiar: Janne Rekkedal

leiar: Rose-Mari Nygård

leiar: Unni Sørdal

41


Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 2

Består av 25 institusjonsplasar på helse og omsorgssenteret, inkludert 8 plassar for demente, palliativt rom, øhjelpsrom og plass for utskrivningsklare pasientar. Langtids og korttidsopphald. Budsjettert på same nivå som i 2019. Auka behov for tilbod til demente, mellom anna pga utagering. Lite bemanning på helg. Sjukepleiedekninga er betre.

Førebygging og rehabilitering

Består av bustader for brukarar med særlege behov innan psykisk helse, fysioterapi, frisklivssentral, hjelpemidlar, psykisk helse, rus, bustadsosialt arbeid, dagtilbod til eldre, demente og psykisk helse. Avdelinga har eigen oljeturnus til nokre brukarar. Det er no planlagd å bytte ut oljeturnus med alternativ langturnus. Har BPA brukarstyrt personleg assistent, med eige personale. Har vore aukande behov siste åra. Fleire yngre brukarar og familiar. Nytt tiltak med døgnbemanning oppretta i slutten av november.Budsjettert som i 2019.

Bu- og avlastning

Består av butilbod på Utsikta og omsorgssenteret til funksjonhemma, avlastningstilbod til funksjonshemma samt aktivitetstilbod på Aktivitetssenteret. Mange brukarar med store behov i denne avdelinga. Budsjettert utifrå dagens behov. For økonomiplan 2020 bør avdeling Bu og avlastning prioriterer tilrettelagt bolig med egen innebygd hage, samt kurse personale i handtering av vold og trusler. Vi har tvangsvedtak som krev kompetansen 3 årig utdanning. Avdelinga har store utfordringar med vold og trusler. Dette gjer det utfordrande å få tak i personale som er villige til å stå i desse utfordringane. Mangel på folk fører til overforbruk på overtid, som igjen kan gi slitasje på personale. Ein bør ha fokus på å dekke opp vakante/vikariat stillingar med riktig kompetanse.

Vanylven helse- og omsorgssenter, avd 2

Kjøkkenet lagar mat til brukarane på institusjon, samt i heimebasert omsorg. Både middagsombringing og tørrmat til dei som treng det. Kjøkkenet lager næringsrik mat. Det blir servert frukost, middag, kaffe, kveldsmat og seinmåltid med evt. suppe. Utfordringar med å få tak i nok bemanning.

leiar: Eli Tefre Nordal

leiar: Magni Vildalen

leiar: Anne May Sætrevik

leiar: Sonja Riste

42


KULTUR OG OPPVEKST Åheim skule

Åheim skule har godt kvalifiserte pedagogar, og mange av assistentane har fagbrev innan barne- og ungdomsarbeidarfaget. Systematisk tenking i høve til fagleg og sosial læring pregar skulen vår. Det er god kontakt mellom skulen og barnehagen for å gje komande førsteklassingar ein god start på det 13-årige skuleløpet dei skal til på. Med dei ressursane vi har hatt til rådvelde, har vi kunna fulgt elevane våre tett opp frå dei startar i første klasse til dei går ut av 10.klasse. Å ha fokus på tidleg innsats, sette inn tilgjengelege ressursar i dei minste klassene og bruke desse på ein god og fleksibel måte, gjer at vi no kan sjå gode resultat lenger oppe i klassene. Samanhengar og ein raud tråd skal prege skuleløpet til elevane, og vi, saman med dei føresette, jobbar aktivt etter visjonen vår: «Eleven i sentrum for trivsel og læring». Strukturerte og faste møtearenaer skapar eit sterkt profesjonsfellesskap. Dei siste åra har ny fagplan prega skuleutviklinga der vi har hatt fokus på overordna del, livsmeistring, djupnelæring, digitalisering og innhaldet i dei nye fagplanane. Å implementere denne nye fagplanen vil ha hovudfokus også for 2020 og dei komande åra.

Myklebust skule

Eininga har kvalifiserte pedagogar, godt fordelt mellom erfaring og nyare utdanna. Pedagogar, assistentar, reinhaldarar og lærling er dedikerte tilsette som arbeider for kvalitet i alle ledd. Relasjonar mellom elevar, mellom elev og tilsett og mellom tilsette er grunnpilaren. Føresette er ein ressurs for kvar enkelt elev og for eit godt læringsmiljø for alle på skulen. Resultat av nasjonale og lokale kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøking blir følgt opp. Skulen har dette skuleåret fleksible ressursar i lesing, rekning og engelsk som blir nytta inn mot einskildelevar og grupper ved behov. Myklebust skal vere ein skule for alle, der alle elevar opplever meistring, inkludering og likeverd. Kapittel 9A i Opplæringslova er implementert og blir brukt der elevar opplever at skulekvardagen ikkje er trygg og god, uansett grunn. Hausten 2020 blir ny overordna del og Læreplan innført. Fag får nye ansvarsområde. Utviklingstida for pedagogane på skulen vil våren 2020 bli brukt til å implementere fagplanane. Det blir med dette behov for nye pedagogiske læremiddel, som digitale lisensar og læreverk. Pedagogane treng kursing og opplæring i digitale program, koding.

Fiskå skule

Fiskå skule er ein barneskule med 88 elevar frå 1.-7.klasse. På skulen vår har vi alle slags elevar med ulike evner, kompetansar og utfordringar. Vi er 26 tilsette i ulike aldrar med god og variert kompetanse. Dei to siste åra har vi satsa på utvikling av sosial kompetanse. Sosial kompetanse er grunnleggjande for at elevane skal meistre liva sine når dei vert vaksne.Dette er også eit viktig element i den nye læreplanen.På skulen vår utviklar vi vår eigen plan for dette, utgangspunktet er at lærarane er i klasserommet og veit kvar skoen trykker. Vi ser allereie at det sosiale miljøet på skulen har vorte betre, mobbing førekjem framleis men vi håper at etterkvart vil dette forsvinne. Innføring av ny læreplan vil også verte eit satsingsområde for skulen vår. Djupnelæring, tverrfagleg samarbeid, livsmeistring, folkehelse,verdiar og digitalisering vil vere nokre av punkta. Digitalisering har vi så vidt starta med, men vi treng tid til og opplæring i bruken av nye program. Vi har framleis ein del fråvær blant personalet. Vidare har vi og lærarar som jobbar i redusert stilling. Dette gjer det til tider utfordrande å få kvardagen til å gå opp. Plassmangel er og ei stor utfordring ved vår skule. Dette gjer at vi i år må nytte fleire klasserom som ikkje har forsvarleg luftkvalitet.

rektor: Bodil Holsvik

rektor: Janne Kristin Torvanger

rektor: Sylvia Baade

Åheim barnehage

43


Åheim barnehage

Åheim barnehage er i ferd med å implementere den nye rammeplanen. Dette er eit omfattande arbeid, men vi har tilsette med god fagleg og erfaringsbasert kompetanse. Dei tilsette er vår viktigaste ressurs og dei leverer eit godt pedagogisk tilbod i tråd med lov og rammeverk og i høve våre økonomiske rammer. Hovudsatsingsområdet vårt er inkluderande barnehagemiljø, med fokus på sosial kompetanse og språk. Vi har gode resultat på brukar- og medarbeidarundersøkingar, og sjukefråversprosenten har gått veldig ned siste året. Vi har mål om at dette held seg lågt vidare inn i 2020, då stabilt personell er særs viktig i høve dei minste borna, og for kontinuiteten i arbeidet vårt. Siste året har kommunen bygd ein flott gapahuk på uteområdet og nytt vognskur. Foreldrerådet har kjøpt ny sklie og vippedyr og sett desse opp på dugnad. Barnehagane i Vanylven samarbeider i utarbeiding av ein lokal variant av rammeplanen. Dette arbeidet skal vere ferdig august 2021, og vi er på god veg. Barnetalet har gått litt ned siste åra, så bemanninga er blitt redusert. Åheim barnehage gjev no tilbod til 24 barn/31 heile plassar. Dette talet held seg stabilt også neste barnehageår.

Syvde barnehage

I Syvde barnehage har vi dei to siste åra tilsett fleire barnehagelærarar noko som eg heilt klart ser er ein styrke for fagmiljøet i barnehagen. Barnehagelærarane utgjer ein stor andel av den totale bemanninga og deira kompetanse på barn og barn i gruppe er avgjerande for kvaliteten i barnehagen. Vi har no fått til faste team møte kvar veke, der både møtestruktur, møtekultur, fagleg utvikling og refleksjoner har stort fokus. Barnehagen har dyktige, engasjerte pedagogar som jobbar målretta og strukturert med læringsmiljøet i barnehagen. Syvde barnehage har og vil framover ha fokus på: Å skape trygge barn med gode relasjoner til andre, noko som er ein av dei viktigaste grunnpilarane i eit livslangt læringsløp. Praktisere tydelege verdiar og felles haldningar noko som er eit fundament for eit godt psykososialt læringsmiljø. Barnehagen har tilsette med mykje erfaring og barnehagefagleg kompetanse noko som gjev oss gode føresetnader for å kunne møte framtidas krav og føringar om å vere tett på, tenkje tidleg innsats og utvikle eit godt og inkluderande læringsmiljø. For oss vil det vere viktig å ta vare på og behalde all den kompetanse vi har slik at vi kan klare å innfri alle dei høge forventningane som kjem til å bli stillt til barnehagen framover. Tal barn som har auka siste året og vi meiner å sjå at dette er glade barn som trivst. Tilbakemeldingane frå foreldra er positive og resultat på brukarundersøkinga for 2019 tyder i aller høgste grad på at vi er på rett vei. Vi har fokus på godt og tett foreldresamarbeid og legg tilrette for stor gard av foreldremedverknad på innhaldet i barnehagen til barna sitt beste.

Vaksenopplæringa/vikarbanken

Vaksenopplæringa har per i dag 25 elevar, tre pedagogar og ein leiar. Vaksenopplæringa har ein grunnskule klasse, to klassar med norsk på dagtid og ein klasse på kveld. Frå hausten av går grunnskuleklassen ut og det vil ikkje bli satt opp eit nytt grunnskuletilbod for vaksne. Dermed vil elevtalet sannsynlegvis gå ned. I gjennom åra har vaksenopplæringa opparbeida seg god kompetanse og erfaring når det gjeld opplæring av vaksne innvandrarar. Målet er å gi elevane eit ferdigheitsnivå i norsk og samfunnskunnskap som gjer dei i stand til å kome seg ut og bygge vidare på sin kompetanse i vidare utdanning, arbeid eller samfunnslivet generelt. Vi er i ein omstillingsperiode og arbeider no med å prøve å få til eit samarbeid med eit av opplæringssentra i ein av nabokommunane. I tillegg ser vi også på moglegheita for å bli ein del av eit studiesenter som satsar på desentralisering av utdanning i kommunane. Dette vil kunne gi innbyggjarane i Vanylven eit tilbod om å ta høgare utdanning her i kommunen i staden for å reise vekk for å gjere det. I vikarbanken er det tilsett tre utdanna og erfarne pedagogar som rullerar på å dekkje vikarbehovet ved grunnskulane på Åheim, Myklebust og Fiskå. Tenesta

leiar: Tove Ekremsæter

leiar: Marit Sørdal

leiar: Lars Jonasmo

44


satsar på å yte høg kvalitet i vikarsituasjonen og å avlaste skulane med styrking når det ikkje er vikarbehov. Målet er stabilitet og kvalitet i læringsmiljøet for elevane, og at vikarbanken skal vere med på å lette arbeidstrykket for både lærarar og administrasjon som igjen kan ha positive verknadar på sjukefråveret og arbeidsmiljøet.

Vanylven folkebibliotek

Vanylven folkebibliotek har siste året hatt ei betydeleg auke i aktivitet, både som arrangør av kulturarrangement og i besøk og utlån. Biblioteket vert stadig meir synleg og anerkjent som eit lågterskeltilbod for folk i alle aldrar, der ein kan oppleve litteratur, kultur og samkome i eit unikt offentleg rom som stimulerar til møter på tvers av alder, kjønn, livssyn og økonomisk ståstad. Vi ynskjer at alle innbyggarane i kommunen skal kunne få eit forhold til Vanylven folkebibliotek, med særleg tilrettelegging for at barn og unge skal få gode opplevingar i møte med biblioteket. Dette er sjølvsagt utfordrande all den tid kommunen vår er som ho er: vid i utstrekning. Med eitt hovudbibliotek i Syvde, og filialar på Rovde og Åram, er det fleire bygder som ikkje har bibliotek i sitt nærmiljø. Det er såleis eit mål for oss å gjere folk bevisste på at det å ta ein tur på biblioteket skal vere heilt på høgde med annan aktivitet i kvardagen, som å reise på ein idrettsaktivitet. Kommunene kring oss har alle kulturhus der det jamnleg føregår kulturaktivitetar for alle aldersgrupper. Vanylven har ikkje eit slikt hus, men vi har eit velfungerande og aktivt bibliotek som kan ta mål av seg å vere ein kulturinstitusjon som i stor grad strekkjer seg etter å skape kulturopplevingar for innbyggjarane i kommunen. Biblioteket verkar samlande på vanylvsfolket og scorar høgt på brukarundersøkingane. Midlar frå Bokåret 2019 gav oss moglegheiter til auke i arrangement, noko vi opplevde som særs positivt og med gode ringverknadar. Vi ynskjer å halde fram denne gode trenden i 2020, med særleg satsing på biblioteket som møtestad og kulturarena, og med utvida fokus på barn og unge. Dette krev sjølvsagt at ressursar og moglegheiter for investeringar må vere til stades.

Kulturskulen

Kulturskulen sine lærarar har kompetanse og erfaring som rustar dei godt til jobben dei skal gjere. Vi leverer høg kvalitet på tenestene våre, og har eit breidt undervisningstilbod samanlikna med andre kulturskuler som er naturlege å samanlikne seg med. I kulturskulen jobbar vi for at elevane skal kjenne meistring og trivsel, og kulturskulen er med på å styrke barn og unge si sjølvtillit og gi glede i kvardagen. Alle lærarane våre står på for å gje born og ungdom i Vanylven gode, store og djupe kulturopplevingar. Undervisninga er i tråd med rammeplan for kulturskulen og opplæringslova, og foregår desentralisert, ved dei tre skulane i kommunen. I 2019 har vi starta eit prøveprosjekt der kulturskulen tilbyr lærarkrefter i 1.klasse i musikk. To av skulane nyttar seg av tilbodet dette skuleåret, og læraren er den same som møter borna i tilbodet vi har i barnehagane. Dette styrkar overgangen mellom skule-barnehage, sikrar fagleg kvalitet i musikkundervisning i grunnskulen, mogleggjer ein enklare arbeidskvardag for våre tilsette som får meir å gjere på dagtid og gjer at kulturskulen oppnår målet om eit tilbod til alle born i kommunen. Tidlegare har dette mangla for førsteklassingar. Det er også ein klar styrke for kultur - og oppvekstsektoren med nærare samarbeid mellom skulen og kulturskulen. Dette vil vi vidareføre og om mogleg vidareutvikle i 2020, fordi vi ser at fordelane er mange og store. Synkande barnetal i kommunen, og dermed synkande elevtal i kulturskulen er ei utfordring. Rekruttering og informasjonsarbeid må sjåast på. Vi veit også at storgruppetilbod gjerne aukar den relative deltakinga i kulturskulen, dermed er det naturleg å vurdere gjeninnføring av tilbodet i drama/teater som falt bort i 2017. Dette avhenger sjølvsagt av ressursane vi har å råde over.

bibliotekar:Hilde Myklebust

leiar: Hanne Drabløs

45


Merknadar til budsjett og økonomiplan, frå råd og utval Ungdomsrådet Ungdomsrådet i Vanylven kommune ser det som uverdig at det er føreslege åredusere tal på sjukeheimsplassar. Vi ynskjer å bu i ei kommune som det er godt å bli gamal i.Utvikling av skular og næringsgrunnlag er viktig for å gjere det attraktivt å velge å busette seg i Vanylven. Ungdomsrådet vil oppmode kommunestyret om å arbeide for eit framtidsretta tenestetilbod som vil stimulere til ei god folketalsutvikling. Når det gjeld prosess for skule- og barnehagebruksplan i økonomiplanperioden, ser ungdomsrådet som best løysing at skulane vert som dei er. Vi meiner i dag er det uaktuelt med ein felles ungdomsskule. Med tanke på at sentraliseringa, longe reise veger. Vi er ei langstrakt kommune med mange bygder. Bygdene mistar ungdomen, som vil leie til mindre tilflyttarar i bygdene. Viss det skal være aktuelt med ein felles ungdomsskule må det blant anna byggast ein splitter ny en. Pengar som vi ikkje har. Livsløpsutvalet Framlagd økonomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020 vert vedteken med slike tillegg/endringar: • Fiskå skule flyttast fram i budsjettet. Med byggestart juni 2020. • Vi vil oppretthalde Tynnaknuten. Det er eit tilbod som er viktig for brukarane. Forslag til finansiering: Flyktningfondet. • Bed om at ein utgreier moglegheitene for Vanylven kommune om statleg finansiert omsorgsteneste. Driftsutvalet Framlagd økonomiplan 2020 - 2023 med budsjett for 2020 vert teke til vitande med slik endring/tillegg: Ynskjer å starte bygging av Fiskå skule med byggestart i 2020. Vi vil oppretthalde Tynnaknuten. Det er eit tilbod som er viktig for brukarane Forslag til finansiering: Flyktningefondet.

Eldrerådet Eldrerådet ser av folketalsutviklinga ei klar auke på eldre i kommunen. Vidare ser vi på kommunebarometeret at eldreomsorg i kommunen kjem dårleg ut (på 357 plass). Dette syner at eldreomsorga, og deri at dei eldre må få den hjelpa dei treng, så tenesta bør heller styrkast enn å svekkast. Eldrerådet vil på det sterkaste frårå at 9 sjukeheimsplassar vert nedlagt. Vi ber om ein plan på korleis dette er tenkt gjennomført, slik at dei eldre med hjelpebehov blir teke godt vare på. Vi ber også om at ein ser på moglegheiter til å legge til rette for bygging av gjennomgangsbustader. Det er viktig at vi har god tilgang på bustader for eldre, som vil flytte frå husa sine, til meir sentrumsnære og meir lettvinte bueiningar. Eldrerådet er opptekne av at kommunen jobbar godt med å rekruttere, og behalde gode tilsette i helse- og omsorgstenestene, slik at vi i framtida har nok varme hender i både heimeteneste og på institusjon. Vi ber om at ein undersøker behovet for fellesstove på Åheim og Rovde før ein fjernar desse frå økonomiplanen. Eldrerådet er bekymra for at ein tek vekk støtta til Tynnaknuten, eit tilbod som kunne vore tilrettelagt også for eldre som treng rusomsorg. Råd for funksjonshemma Framlagd økonomiplan 2020 - 2023 med budsjett for 2020 vert vedteke med slike tillegg/endringar: Tynnaknuten: 1. Råd for funksjonshemma ser på at det er viktig at Tynnaknuten blir vidareført i 2020. 2. Kr. 1.550.000 blir overført frå sektorfond helse og sosial til drift av Tynnaknuten i 2020. Stenbakken: 1. Råd for funksjonshemma er sterkt uroa over at det er foreslått å ta vekk 20 % stilling frå Stenbakken og administrering av hjelpemidlar. 2. Kr. 140.000 blir overført frå sektorfond helse og sosial til drift av 20 % stilling Stenbakken. Administrasjonsutvalet Administrasjonsutvalet ber kommunestyret ta omsyn til ansvaret Vanylven har som arbeidsgjevar, og ha fokus på tilrettelegging for god personalpolitikk i arbeidet vidare. Dei tillitsvalde ynskjer i tillegg: 1. At kommunen fullfører prosessen med skule- og barnehagebruksplanen, slik at vi lyttar ut alle partar, for å sikre ein god skule for alle i framtida. 2. At vi har nok hender i alle sektorar, og at vi fokuserer på rekruttering, fornyings- og utviklingstiltak vidare.

46


Ordliste F ORKLARINGAR PÅ ORD OG UTTRYKK

Arealdel

Vert nytta om den overordna planen for arealbruk i kommunen, og består av rettsleg bindande kart og føresegner samt ein forklarande planomtale med konsekvensutgreiingar. Må bygge på strategiske mål i ”samfunnsdelen” (sjå nedanfor).

Folketalsutvikling

Statistisk sentralbyrå sine vurderingar av folketalsutvikling framover i tid, inndelt i aldersgrupper, basert på kjente utviklingstrekk.

IA-avtalen

Intensjonsavtale for eit meir inkluderande arbeidsliv, med ei målsetjing på ein reduksjon av sjukefråvær, auke andelen av arbeidstakarar med redusert arbeidsevne i arbeidslivet og auke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakarar. Mål for sjukefråvær er 6,7 %

Kommuneplanlegging

Prosessar i regi av kommunen med sikte på politiske vedtak, både om strategiske mål og om meir gjennomføringsretta prioriteringar. Omgrepet gjeld i utgangspunktet alle planar som følger prosessreglane i plan- og bygningslova. Sjå også ”kommuneplan” og ”reguleringsplan”.

Uprenta vedlegg

Vedlegg som ikkje fylgjer saka.

Økonomiplan

Plan for bruk av pengar i ei tidsavgrensa periode.

Årshjul KOSTRA

Står for KOmmune-STat-RApportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringar og måloppnåing i kommunane, bydelar og fylkeskommunar. Det vert gitt tal innan t.d. ulike teneste og gjer at kommunane kan samanliknast innan grupperingar.

Oversikt på arbeidsoppgåver og tidsfristar for eit år.

Målekort

Oversikt på resultat og forventningar i framtida.

Planstrategi Kommunebarometeret

Kommunal Rapport si årlege rankering av kommunane innan utvalde område, basert på KOSTRA-tal. Dette er totalplasseringa 2012 - 2016 av totalt 428 kommunar.

Kommunekompasset

KS sitt verktøy for å vurdere og måle kommunane sin praksis gjennom åtte område. For kvart område vert kommunane målt opp mot ”idealkommunen”.

Kommuneplan

Er saman med budsjett og økonomiplan det overordna strategiske styringsverktøyet i kommunen. Sjå ”kommuneplanlegging”. Det vert skilt mellom ”samfunnsdel” og ”arealdel” (sjå desse).

Dokument som synleggjer korleis ein skal prioritere å nytte planleggingsressursane gjennom ein valperiode. Krav i plan- og bygningslova § 7-1 (regionalt) og § 10-1 (kommunalt)

PPT

Pedagogisk psykologisk teneste. Skal hjelpe barn, ungdom og vaksne med særlege behov eller som strevar med utviklinga.

Samfunnsdel

Vert nytta om den strategiske, tekstlege delen av kommuneplanen.

Speedmeter

Speedometer på sektorsidene syner status pr 3. kvartal 2016. Endelege tal vert presentert i årsmeldinga.

47


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.