Page 51

ISOVARM DVO Preisolert overvannsystem

Isovarm DVO rør er preisolerte dobbeltvegget overvannsrør. Disse rørene er spesielt utviklet for områder med mye overvann og hvor graving på frostfri dybde er utfordrende. Isovarm DVO kan leveres med trekkerør for varmekabel.

OVERVANN

Overvann er en samlebetegnelse på nedbør og smeltevann som renner av på tette overflater. Håndtering av overvann kan skje ved å enten lede vannet ned i rør og bort til et utløp eller en resipient - tradisjonell metode - eller man kan ta i bruk såkalte LOH-tiltak - lokal overvannshåndtering - også kalt LOD-tiltak - lokal overvannsdisponering.

TRADISJONELL METODE

Den tradisjonelle metoden har lenge vært vanlig, men med stadig større nedbørsmengder, grunnet klimaendringer, vil kapasiteten til ledningsnettet sprenges, og man vil få oversvømmelser.

LOD-TILTAK

Lokal overvannsdisponering er de andre metoden, nyttiggjøres i nærmiljøet der man tar i bruk løsninger som infiltrerer, fordrøyer eller leder vannet bort i åpne flomveier. Man har da mulighet til å ta i bruk vannet som et estetisk element og en ressurs for rekreasjon. Eksempler på LOH-tiltak er grønne tak og vegger, permeable dekker, plastkasett-/ steinfyllingsmagasin, regnbed, åpne flomveier, gresskledde grøfter (swales/vadi) og fordrøyningsdammer.

TERRENGMODELL

Hvordan vann drenerer på overflaten avhenger i stor grad av helninger, forsenkninger og barrierer i terrenget. For å inkludere disse komponentene i simuleringene ble det benyttet en terrengmodell. Denne modellen består av områdets høydedata fra flybåren laserskanning, samt elementer fra FKB-data som veg, jernbane, bygg og vannflater.

Isovarmrør

Isovarmrør leveres med medierør for trykkvann eller avløp. Kan leveres med trekkerør for varme-kabel. Isovarmsystemet har et komplett delesortiment.

PLUVIALE FLOMMER

Pluvial flom er flom forårsaket av store nedbørsmengder i bestemte nedbørsfelt, med kort responstid. Fluvial flom er en elveflom, med lengre responstid, da har nedbørsmengden nådd vassdraget. Engan sin forskning ser kun på pluviale flommer som treffer overflatene i urbant miljø.

Isoterm AS, 2630 Ringebu Tlf: 99 48 14 00 – www.isoterm.no

Profile for VALUE PUBLISHING

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave  

Samferdsel & Infrastruktur 01.utgave utgitt av Value Publishing les vår nettportal: https://samferdselinfra.no