Page 1

Vlada Republike Hrvatske Ured za udruge

Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini

Zagreb, lipanj 2018.


II


Sadržaj Uvodne napomene ................................................................................................................................................. 1 I. Analiza dodijeljenih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz sredstava na nacionalnoj razini ........................................................................................................................................ 11 1.

Pregled tijela javne vlasti – davatelja financijskih i nefinancijskih sredstava na nacionalnoj razini .. 16 1.1. Izvori sredstava ............................................................................................................................ 21 1.2. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava .................................................................... 22 1.3. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na nacionalnoj razini ...................... 24 1.3.1. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na razini tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija ........................................................................... 25 1.3.2. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija ................................................................................... 25 1.4. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna ................................. 30 1.5. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz dijela prihoda od igara na sreću ............ 32 1.6. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz fondova EU i inozemnih fondova ............ 33 1.7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih fondova .............. 35 1.8. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz dijela prihoda od HRT pristojbe ................ 35 1.9. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon ................................................................... 35 1.10. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova .. 36 1.11. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom čelnika davatelja financijskih sredstava ..................... 37 1.12. Povrat sredstava ......................................................................................................................... 38

2.

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva prema području financiranja ..................................................................................................................... 39 2.1. Specifična područja financiranja ........................................................................................... 41 2.1.1. Branitelji – veterani Domovinskog rata ........................................................................... 41 2.1.2. Demokratska politička kultura .......................................................................................... 41 2.1.3. Duhovnost ............................................................................................................................ 42 2.1.4. Gospodarstvo ...................................................................................................................... 42 2.1.5. Hobistička djelatnost .......................................................................................................... 42 2.1.6. Kultura i umjetnost ............................................................................................................... 42 2.1.7. Ljudska prava....................................................................................................................... 43 2.1.8. Međunarodna suradnja .................................................................................................... 44 2.1.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje ................................................................................. 44 2.1.10. Održivi razvoj ................................................................................................................... 44 2.1.11. Socijalna djelatnost ........................................................................................................ 45 2.1.12. Šport .................................................................................................................................. 45 2.1.13. Tehnička kultura .............................................................................................................. 46 2.1.14. Zaštita zdravlja ................................................................................................................ 46 2.1.15. Zaštita okoliša i prirode .................................................................................................. 46 2.1.16. Zaštita i spašavanje ........................................................................................................ 47 2.1.17. Ostala područja djelovanja ......................................................................................... 47

3.

Pregled područja financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijskih sredstava................................................................................................................. 48

I


3.1.

Pregled općih područja financiranja prema davateljima sredstava - tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije ........................................................ 48 3.1.1. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku .................................. 48 3.1.2. Središnji državni ured za šport ........................................................................................... 48 3.1.3. Ministarstvo kulture .............................................................................................................. 48 3.1.4. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ................................................................................. 48 3.1.5. Savjet za nacionalne manjine .......................................................................................... 49 3.1.6. Državna uprava za zaštitu i spašavanje ......................................................................... 49 3.1.7. Ministarstvo financija .......................................................................................................... 49 3.1.8. Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge ................................................................. 49 3.1.9. Ministarstvo hrvatskih branitelja ........................................................................................ 50 3.1.10. Ministarstvo zdravstva .................................................................................................... 50 3.1.11. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 50 3.1.12. Ministarstvo poljoprivrede ............................................................................................. 50 3.1.13. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ..................................... 51 3.1.14. Ministarstvo turizma ........................................................................................................ 51 3.1.15. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje .................................... 51 3.1.16. Ministarstvo pravosuđa ................................................................................................. 51 3.1.17. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ................................................... 52 3.1.18. Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga ..................... 52 3.1.19. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ............................................................... 52 3.1.20. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ...................................................................... 52 3.1.21. Ministarstvo unutarnjih poslova .................................................................................... 52 3.1.22. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ................................ 53 3.1.23. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja .................................................... 53 3.2. Pregled općih područja financiranja prema davateljima sredstava - javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije ................................................................................ 53 3.2.1. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ......................................................... 53 3.2.2. Hrvatski zavod za zapošljavanje ...................................................................................... 54 3.2.3. Agencija za mobilnost i programe Europske unije ....................................................... 54 3.2.4. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ........................... 54 3.2.5. Hrvatski audiovizualni centar ............................................................................................ 54 3.2.6. Zaklada „Kultura nova“ ..................................................................................................... 54 3.2.7. Program za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) 55 3.2.8. Agencija za elektroničke medije ..................................................................................... 55 3.2.9. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske ....................................................... 55 3.2.10. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ..................................................... 55 3.2.11. Zaklada „Hrvatska za djecu“ ....................................................................................... 55 3.2.12. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ...................................................................................................................................... 56 3.2.13. Zaklada „Hrvatska kuća - Croatia House“ ................................................................ 56 3.2.14. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva .............................. 56 3.2.15. Sveučilište u Rijeci ........................................................................................................... 56 3.2.16. Zaklada „Zajednički put“ .............................................................................................. 56 3.2.17. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet ..................................................................... 57 3.2.18. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ........................................................ 57 3.2.19. Financijska agencija ...................................................................................................... 57 3.2.20. Lučka uprava Šibensko-kninske županije .................................................................. 57 3.2.21. Sveučilište u Dubrovniku, Studentski centar Dubrovnik........................................... 58 3.2.22. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatske županije ............... 58 3.2.23. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ............................................................ 58 3.2.24. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet ....................................................................... 58 3.2.25. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet ...................................... 58 3.2.26. Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet ................................................................. 59

II


3.2.27. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje .................................... 59 3.2.28. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti ................................................... 59 3.2.29. Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin .................................................. 59 3.2.30. Sveučilište Sjever ............................................................................................................. 59 3.2.31. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije .................... 60 3.2.32. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet ....................................................................... 60 3.2.33. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ................................................................. 60 3.2.34. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo .............................................................. 60 3.2.35. Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije .................. 60 3.2.36. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet .................................................................... 61 3.2.37. Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje .............. 61 3.2.38. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet ....................................................................... 61 3.2.39. Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet ...................................................................... 61 3.2.40. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku ... 61 3.2.41. Hrvatski registar brodova .............................................................................................. 62 3.2.42. Javna ustanova za upravljanje športskim objektima Zadarski šport .................... 62 3.2.43. Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet .......................................................................... 62 3.2.44. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet ........................................................................... 62 3.2.45. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike ...................................... 62 3.2.46. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek ........................................................................... 63 3.2.47. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) .......................... 63 3.2.48. Županijska lučka uprava Crikvenica .......................................................................... 63 3.2.49. Županijska lučka uprava Vela Luka ............................................................................ 63 3.2.50. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško ...................................................... 63 3.2.51. Lučka uprava Slavonski Brod ....................................................................................... 64 3.2.52. Županijska lučka uprava Cres ...................................................................................... 64 3.2.53. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek ................ 64 3.2.54. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 64 3.2.55. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti .......................................................................................................................... 64 3.2.56. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet ................................... 65 3.2.57. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet 65 3.2.58. Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet ................................................ 65 3.2.59. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet ....................................................................... 65 3.2.60. Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet ....................................................... 65 3.2.61. Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet ................................................. 65 3.2.62. Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet ............................................................................... 66 3.2.63. Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija ...................................................... 66 3.2.64. Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ................ 66 3.2.65. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet .............. 66 3.2.66. Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničkokriževačke županije .......................................................................................................................... 66 3.2.67. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 67 3.2.68. Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije ................................................. 67 3.2.69. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti ................................................. 67 3.2.70. Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci ....................................................... 67 3.2.71. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet ........................ 67 4. Teritorijalna rasprostranjenost financiranih projekata i programa .................................... 68 5. Pregled podataka vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa ................................................................................................................ 69 5.1. Trajanje financiranih projekata ili programa ......................................................................... 69 5.2. Status provedbe projekta ili programa .................................................................................. 69

III


5.3. Korisnici projekta ili programa .................................................................................................. 70 5.3.1. Izravna korisnička skupina ................................................................................................. 70 5.3.2. Neizravna korisnička skupina ............................................................................................ 72 5.4. Tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom/programom ........................................ 74 5.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom ..................... 74 5.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom/programom ................. 75 5.5. Uključivanje volontera u provedbu projekata i programa ................................................ 76 5.6. Broj zaposlenih osoba u organizacijama civilnoga društva putem natječaja i javnih poziva ........................................................................................................................................... 77 6. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva ........................................................................................................................ 79 6.1. Natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima od općeg interesa koje provode udruge ................................................................................... 79 6.2. Standardi i postupci za dodjelu sredstava - tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i državne upravne organizacije ........................................................... 80 6.3. Standardi i postupci za dodjelu sredstava - javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije............................................................................................................................ 83 6.4. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva .......................................................................................... 86 6.5. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele financijskih sredstava.......... 87 II. Analiza sredstava dodijeljenih iz proračuna županija i proračuna Grada Zagreba ............................... 88 1.

Pregled sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna županija i Grada Zagreba ............................................................................................................................................ 90 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.

Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava .................................................................... 91 Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Grada Zagreba i proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu.............................................................................................. 94 Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom gradonačelnika grada Zagreba odnosno župana . 96 Povrat sredstava ......................................................................................................................... 97

Pregled dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja iz proračuna županija i proračuna Grada Zagreba ......................................................................................................................... 98 2.1. Opća područja financiranja .................................................................................................... 98 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................101 2.2.1. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................101 2.2.2. Demokratska politička kultura ........................................................................................101 2.2.3. Duhovnost ..........................................................................................................................102 2.2.4. Gospodarstvo ....................................................................................................................102 2.2.5. Hobistička djelatnost ........................................................................................................103 2.2.6. Kultura i umjetnost .............................................................................................................104 2.2.7. Ljudska prava.....................................................................................................................105 2.2.8. Međunarodna suradnja ..................................................................................................106 2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...............................................................................106 2.2.10. Održivi razvoj .................................................................................................................107 2.2.11. Socijalna djelatnost ......................................................................................................107 2.2.12. Šport ................................................................................................................................109 2.2.13. Tehnička kultura ............................................................................................................109 2.2.14. Zaštita zdravlja ..............................................................................................................110 2.2.15. Zaštita okoliša i prirode ................................................................................................111 2.2.16. Zaštita i spašavanje ......................................................................................................111 2.2.17. Ostala područja djelovanja .......................................................................................112

3.

Pregled podataka vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva ............................................................................................... 112

IV


3.1. Trajanje financiranih projekata ..............................................................................................112 3.2. Status provedbe projekata ....................................................................................................112 3.3. Korisnici projekta .......................................................................................................................112 3.3.1. Izravna korisnička skupina ...............................................................................................113 3.3.2. Neizravna korisnička skupina ..........................................................................................115 3.4. Tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom ...............................................................118 3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................118 3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom .....................................120 4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini županija ......................................................... 123 4.1. Standardi i postupci za dodjelu sredstava .............................................................................123 4.2. Natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava projektima od općeg interesa koje provode udruge ...............................................................................................................125 4.3. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva ........................................................................................126 4.4. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele sredstava................................127

III. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova ....................................................................................................................................................... 128 1.

Pregled sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova ... 130 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.

Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................133 Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom gradonačelnika.............................................................135 Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili javnog poziva i odlukom gradonačelnika ........................................................................................136 Povrati sredstava ......................................................................................................................136

Pregled dodijeljenih financijskih sredstava iz proračuna gradova prema području financiranja .... 138 2.1. Opća područja financiranja ..................................................................................................138 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................139 2.2.1. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................139 2.2.2. Demokratska politička kultura ........................................................................................140 2.2.3. Duhovnost ..........................................................................................................................140 2.2.4. Gospodarstvo ....................................................................................................................141 2.2.5. Hobistička djelatnost ........................................................................................................141 2.2.6. Kultura i umjetnost .............................................................................................................141 2.2.7. Ljudska prava.....................................................................................................................143 2.2.8. Međunarodna suradnja ..................................................................................................143 2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...............................................................................143 2.2.10. Održivi razvoj .................................................................................................................144 2.2.11. Socijalna djelatnost ......................................................................................................145 2.2.12. Šport ................................................................................................................................146 2.2.13. Tehnička kultura ............................................................................................................147 2.2.14. Zaštita zdravlja ..............................................................................................................148 2.2.15. Zaštita okoliša i prirode ................................................................................................148 2.2.16. Zaštita i spašavanje ......................................................................................................148 2.2.17. Ostala područja djelovanja .......................................................................................149

3.

Pregled podataka vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata organizacija civilnoga društva ................................................................................................................. 150 3.1. 3.2. 3.3.

Trajanje financiranih projekata ..............................................................................................150 Status provedbe projekata ....................................................................................................150 Korisnici projekta .......................................................................................................................150

V


3.3.1. Izravna korisnička skupina ...............................................................................................150 3.3.2. Neizravna korisnička skupina ..........................................................................................153 3.4. Tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom..............................................................155 3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................155 3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom ......................................157 4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini gradova .......................................................... 159 4.1. 4.2. 4.3.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava ..........................................................................160 Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva ........................................................................................162 Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele sredstava ............................164

IV. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna općina ......................................................................................................................................................... 165 1.

Pregled sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna općina ......................................................................................................................................................... 168 1.1. 1.2. 1.3.

2.

Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................174 Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom načelnika općine ..............176 Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili javnog poziva i nefinancijskih sredstava dodijeljenih odlukom načelnika općine ...................179

Pregled dodijeljenih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna općina ............................................................................................ 180 2.1. Opća područja financiranja ..................................................................................................180 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................181 2.2.1. Šport .....................................................................................................................................181 2.2.2. Zaštita i spašavanje ..........................................................................................................181 2.2.3. Kultura i umjetnost .............................................................................................................182 2.2.4. Socijalna djelatnost ..........................................................................................................182 2.2.5. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................183 2.2.6. Zaštita okoliša i prirode .....................................................................................................183 2.2.7. Gospodarstvo ....................................................................................................................184 2.2.8. Zaštita zdravlja ...................................................................................................................184 2.2.9. Duhovnost ..........................................................................................................................184 2.2.10. Ljudska prava ................................................................................................................185 2.2.11. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...........................................................................185 2.2.12. Održivi razvoj .................................................................................................................186 2.2.13. Demokratska politička kultura ...................................................................................186 2.2.14. Tehnička kultura ............................................................................................................186 2.2.15. Međunarodna suradnja ..............................................................................................187

3.

Pregled podataka vezanih uz korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva ....................................................................................................................................... 187 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................187 3.2. Neizravna korisnička skupina .................................................................................................189 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom ........................................191 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom ...................191 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom .................193

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini općina ..................................................................................... 194 4.1. 4.2.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava ..........................................................................194 Troškovi dodjele financijskih sredstava .................................................................................197

VI


4.3. 4.4.

Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava ....................................................................................................................................197 Povrati sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstava odobrena, odnosno dodijeljena ..........................................................198

V. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (javnih trgovačkih društava) ........................................................ 200 V.1. Analiza sredstava dodijeljenih iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu Republike Hrvatske . 202 1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske................................................................................................................. 203 1.1.

2.

Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................206

Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske prema području financiranja ................................................................................................................... 206 2.1. Opća područja financiranja ..................................................................................................207 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................207 2.2.1. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................207 2.2.2. Demokratska politička kultura ........................................................................................208 2.2.3. Duhovnost ..........................................................................................................................208 2.2.4. Gospodarstvo ....................................................................................................................208 2.2.5. Hobistička djelatnost ........................................................................................................208 2.2.6. Kultura i umjetnost .............................................................................................................208 2.2.7. Ljudska prava.....................................................................................................................209 2.2.8. Međunarodna suradnja ..................................................................................................209 2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...............................................................................209 2.2.10. Održivi razvoj .................................................................................................................210 2.2.11. Socijalna djelatnost ......................................................................................................210 2.2.12. Šport ................................................................................................................................211 2.2.13. Tehnička kultura ............................................................................................................211 2.2.14. Zaštita i spašavanje ......................................................................................................211 2.2.15. Zaštita okoliša i prirode ................................................................................................211 2.2.16. Zaštita zdravlja ..............................................................................................................212 2.2.17. Ostala područja djelovanja .......................................................................................212

3.

Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata.................... 212 3.1. Izravna korisnička skupina ..........................................................................................................212 3.2. Neizravna korisnička skupina .....................................................................................................214 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...................................................................215 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................215 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................217

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava na razini trgovačkih društava u vlasništvu RH ............................................................................................................................................. 218 4.1. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske ......................................................................................................................................218 4.2. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava ....................................................................................................................................218 4.3. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih sredstava s Uredbom......................................................................................219 4.4. Povrat sredstava ..........................................................................................................................220

V.2. Analiza sredstava dodijeljenih iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave .......................................................................................... 222

VII


1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore ....................................................................................................................................................... 224 1.1. Oblik i namjena dodjele sredstava ..........................................................................................234

2.

Pregled dodijeljenih sredstava prema području financiranja ............................................................... 236 2.1. Opća područja financiranja .....................................................................................................236 2.2. Specifična područja financiranja .............................................................................................236 2.2.1. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................236 2.2.2. Demokratska politička kultura ........................................................................................237 2.2.3. Duhovnost ..........................................................................................................................237 2.2.4. Gospodarstvo ....................................................................................................................237 2.2.5. Hobistička djelatnost ........................................................................................................237 2.2.6. Kultura i umjetnost .............................................................................................................237 2.2.7. Ljudska prava.....................................................................................................................238 2.2.8. Međunarodna suradnja ..................................................................................................238 2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...............................................................................239 2.2.10. Održivi razvoj .................................................................................................................239 2.2.11. Socijalna djelatnost ......................................................................................................239 2.2.12. Šport ................................................................................................................................240 2.2.13. Tehnička kultura ............................................................................................................240 2.2.14. Zaštita i spašavanje ......................................................................................................241 2.2.15. Zaštita okoliša i prirode ................................................................................................241 2.2.16. Zaštita zdravlja ..............................................................................................................241 2.2.17. Ostala područja djelovanja .......................................................................................241

3.

Pregled podataka vezanih uz korisnike projekata i aktivnosti financiranih projekata ...................... 242 3.1. Izravna korisnička skupina ..........................................................................................................242 3.2. Neizravna korisnička skupina .....................................................................................................243 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...................................................................245 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................245 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................246

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini trgovačkih društava .............................................................. 247 4.1. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ...................................................248 4.2. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom ..........................................................................................248 4.3. Povrat sredstava ..........................................................................................................................250

VI. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica ................................... 252 1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica 253 1.1. 1.2.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica ..................................................................................................................254 Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................255

2. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica prema području financiranja ........ 256 2.1. Opća područja financiranja .....................................................................................................256 2.2. Specifična područja financiranja .............................................................................................257 2.2.1. Branitelji i stradalnici .........................................................................................................257 2.2.2. Demokratska politička kultura ........................................................................................257 2.2.3. Duhovnost ..........................................................................................................................257

VIII


2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 2.2.11. 2.2.12. 2.2.13. 2.2.14. 2.2.15. 2.2.16. 3.

Gospodarstvo ....................................................................................................................257 Hobistička djelatnost ........................................................................................................258 Kultura i umjetnost .............................................................................................................258 Međunarodna suradnja ..................................................................................................258 Obrazovanje, znanost i istraživanje ...............................................................................258 Održivi razvoj ......................................................................................................................259 Socijalna djelatnost ......................................................................................................259 Šport ................................................................................................................................259 Tehnička kultura ............................................................................................................260 Zaštita zdravlja ..............................................................................................................260 Zaštita okoliša i prirode ................................................................................................260 Zaštita i spašavanje ......................................................................................................260 Ostala područja djelovanja .......................................................................................260

Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata.................... 261 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................261 3.2. Neizravna korisnička skupina .................................................................................................262 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...............................................................263 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................263 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................264

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini turističkih zajednica ..................................... 265 4.1. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom ..........................................................................................265 4.2. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj .267 4.3. Troškovi za provedbu javnog natječaja/poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva ........................................................................................267

VII. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih, vatrogasnih te zajednica tehničke kulture ............................................................................. 269 VII.1. Analiza financijskih sredstava koja su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i športske zajednice dodijelile športskim savezima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u športu ...................................................................................................................................................... 271 1. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj .............................................................................. 272 1.1.

2.

Oblik i namjena dodjele sredstava iz proračuna HOO-a i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj ...................................................................................................................274

Pregled dodijeljenih sredstava prema području financiranja iz proračuna HOO-a i športskih zajednica u RH .......................................................................................................................................... 275 2.1. Opća područja financiranja ..................................................................................................275 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................276 2.2.1. Gospodarstvo ....................................................................................................................276 2.2.2. Obrazovanje, znanost i istraživanje ...............................................................................276 2.2.3. Socijalna djelatnost ..........................................................................................................276 2.2.4. Šport .....................................................................................................................................276

3.

Korisnici i aktivnosti projekata................................................................................................................ 277 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................277 3.2. Neizravna korisnička skupina .................................................................................................277 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...............................................................278 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................278

IX


3.3.2. 4.

Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom ......................................279

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna HOO-a i športskih zajednica ............................................................... 279 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini športskih zajednica u Republici Hrvatskoj ..280 Standardi i postupci za dodjelu sredstava ..........................................................................280 Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava ....................................................................................................................................282 Povrat sredstava .......................................................................................................................282

VII.2. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna vatrogasnih zajednica ............................ 284 1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna vatrogasnih zajednica 285 1.1.

2.

Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................................288

Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna vatrogasnih zajednica prema području financiranja .. 288 2.1. Opća područja financiranja ..................................................................................................288 2.2. Specifična područja financiranja .........................................................................................289 2.2.1. Kultura i umjetnost .............................................................................................................289 2.2.2. Zaštita i spašavanje ..........................................................................................................289

3.

Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata.................... 290 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................290 3.2. Neizravna korisnička skupina .................................................................................................290 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...................................................................291 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................291 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................291

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini vatrogasnih zajednica .................................. 292 1.1. 1.2.

Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom ..........................................................................................292 Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini vatrogasnih zajednica ..................................294

VII.3. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna zajednica tehničke kulture .................... 295 1.

Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture ........................................................................................................................................................ 296 1.1. Oblik i namjena dodjele sredstava ..........................................................................................297

2.

Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna zajednica tehničke kulture prema području financiranja 298

3.

Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata.................... 299 3.1. Izravna korisnička skupina.......................................................................................................299 3.2. Neizravna korisnička skupina .....................................................................................................299 3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ...................................................................300 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom ...........................................300 3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom ........................................301

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini zajednica tehničke kulture ........................... 301

X


4.1. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom ..........................................................................................301 4.2. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj .....................................................................................................................................303 4.3. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva ........................................................................................304 Popis tablica ....................................................................................................................................................... 305 Popis grafikona .................................................................................................................................................. 315

PRILOG 1 PRILOG 2 PRILOG 3

Primjeri uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini Objedinjeni prikaz financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna županija, gradova i općina u 2016. godini Popis svih programa i projekata financiranih iz javnih izvora u 2016. godini

XI


XII


Uvodne napomene Financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale organizacije civilnoga društva jedan je od najčešćih oblika suradnje državnih tijela i organizacija civilnoga društva u provedbi javnih politika, odnosno rješavanju prioritetnih društvenih problema. Transparentnost i otvorenost izvještavanja o dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora važne su sastavnice jačanja sustava fiskalne odgovornosti, ali i doprinos osnaživanju povjerenja javnosti u rad državnih i lokalnih tijela, kao i u rad organizacija civilnoga društva koje provode projekte i programe od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj. Imajući u vidu vrlo visoka izdvajanja te sve naglašenije zahtjeve transparentnosti i odgovornosti trošenja sredstava poreznih obveznika na ovome području, Vlada Republike Hrvatske je, ispunjavajući obveze koje proizlaze iz novog Zakona o udrugama (NN 74/14), 5. ožujka 2015. godine donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine. Obveznici primjene Uredbe su tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe udruga. Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava izravno doprinose i ispunjenju ciljeva Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. U okviru svojih nadležnosti Ured za udruge je već desetu godinu zaredom prikupio i obradio podatke o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora, a svi obveznici primjene Uredbe bili su dužni Uredu za udruge dostaviti godišnji izvještaj o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora u 2016. godini za projekte i programe od općeg dobra koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva. Namjera je bila, kao i dosadašnjih godina, pružiti detaljan uvid u (su)financirane programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2016. godini, korisnike, aktivnosti, područja i postupak dodjele sredstava. Podaci o dodijeljenim sredstvima, postupku i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca Detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2016. godini (Detaljno izvješće), Detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u okviru EU programa u 2016. godini (Detaljno izvješće – EU financiranje) i elektroničkog Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom (Upitnik) koji su se mogli preuzeti u informacijskom sustavu e-IzvještavanjeOCD, čiju je izradu početkom 2016. godine pokrenuo Ured za udruge u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u okviru informacijskog sustava Potpora_plus. Prikupljanje podataka o financiranju putem informacijskog sustava omogućilo je veći obuhvat korisnika – svih davatelja sredstava iz javnih izvora (što uključuje i javna trgovačka društva, vatrogasne, turističke i športske zajednice, te zajednice tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave), s krajnjim ciljem brže i sveobuhvatne obrade podataka. Svim obveznicima primjene Uredbe poslani su pristupni podaci za informacijski sustav eIzvještavanjeOCD, ali dodatni izazov u novom načinu prikupljanja i obrade podataka bila je (ne)spremnost službenika u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i 1


zaposlenika u javnim trgovačkim društvima, zajednicama tehničke kulture, športskim, vatrogasnim i turističkim zajednicama da surađuju u ovakvom načinu izvještavanja. Uzimajući u obzir navedeno, kao i iznimno velik broj obveznika dostave izvješća te tehničke poteškoće u samom sustavu koje je trebalo otklanjati u koordinaciji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, Ured za udruge je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora za 2016. godinu izradio nešto kasnije nego prijašnjih godina. Izvješće se sastoji od sedam poglavlja i dva priloga. U prvom poglavlju dan je pregled financijskih i nefinancijskih sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva od strane tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske, državnih upravnih organizacija, javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija - davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora na nacionalnoj razini. Podaci su zatraženi od ukupno 262 davatelja sredstava, a podaci su prikupljeni za ukupno 35 tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija te 184 javne agencije, zaklade, zavoda i drugih javnih institucija. U drugom dijelu Izvješća analizirana su sredstva dodijeljena organizacijama civilnoga društva na razini Grada Zagreba i svih 20 županija u Republici Hrvatskoj. U trećem dijelu je pregled financiranih programa i projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna 99 gradova (od njih ukupno 127), uzimajući u obzir da je Grad Zagreb obrađen u dijelu sa županijama. Sredstva koja su za financiranje programa i projekata udruga izdvojena iz proračuna 312 općina (od njih ukupno 428) također su detaljno analizirana obzirom na opća i specifična područja natječaja, izravne i neizravne korisnike te osnovne i dodatne aktivnosti provedene u financiranim projektima i programima, a prikazane su i osnovne procedure korištene pri dodjeli tih sredstava. U petom dijelu Izvješća prikazuje se pregled financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u šestom poglavlju dan je prikaz podataka za turističke zajednice i na kraju, u sedmom dijelu mogu se pronaći podaci o financiranju programa i projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna vatrogasnih, športskih te zajednica tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave kao obveznika primjene Uredbe. Na kraju Izvješća u Prilogu 1 prikazani su primjeri uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2016. godini, u Prilogu 2 nalazi se zbirni pregled dodijeljenih sredstva iz regionalnih i lokalnih proračuna, a u Prilogu 3 može se pronaći popis svih projekata i programa udruga financiranih iz javnih izvora u 2016. Zbirni pregled U 2016. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno je iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama (proračuni županija, Grada Zagreba, gradova i općina), proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i putem vatrogasnih, turističkih i športskih zajednica, te zajednica tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave dodijeljeno 1.742.330.255,39 kn (Tablica 1). Tablica 1. Dodijeljeni iznos u 2016. godini prema izvorima sredstava Izvor sredstava Sredstva iz proračuna gradova Sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću Sredstva iz proračuna Grada Zagreba Sredstva iz državnog proračuna Sredstva iz proračuna općina Sredstva iz proračuna županija Sredstva iz EU fondova Sredstva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu RH i JLPS

Dodijeljeni iznos u 2016.

%

421.710.799,87 372.351.469,28 262.067.072,46 230.926.369,60 164.830.858,62 114.941.837,26 106.957.246,22

24,2 21,4 15,0 13,3 9,5 6,6 6,1

38.978.456,75

2,2

2


Sredstva iz dijela prihoda turističkih zajednica Sredstva iz ostalih inozemnih fondova (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) Sredstva iz dijela prihoda od HRT pristojbe Sredstva iz naknade za zaštitu okoliša Sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova Sredstva iz prihoda lučkih uprava Sredstva javnih ustanova i zaklada na lokalnoj razini Sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta Nefinancijska sredstva

13.180.927,56

0,8

4.908.852,70 4.603.961,06 3.022.911,91 1.497.112,00 204.854,30 168.486,00 106.350,00 1.872.689,80

0,3 0,3 0,2 0,1 * * * 0,1

Ukupno:

1.742.330.255,39

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

Tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije dodijelili su organizacijama civilnoga 724.747.613,07 kn, odnosno 41,6% od sveukupno dodijeljenog iznosa iz javnih izvora. Od toga je iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 372.351.469,28 kn, odnosno 21,4% ukupnih sredstava, dok je iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno 230.926.369,60 kn, odnosno 13,3% ukupnih sredstava. Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine su u 2016. godini dodijelili ukupno 963.550.568,21 kn, odnosno 55,3% sredstava iz svih javnih izvora. Iz sredstava proračuna gradova dodijeljeno je 24,2% ukupnih sredstava (421.710.799,87 kn), iz sredstava proračuna županija dodijeljeno je 6,6% ukupnih sredstava (114.941.837,26 kn). Sredstva iz proračuna Grada Zagreba čine udio od 15% u ukupno dodijeljenom iznosu (262.067.072,46 kn), dok je iz sredstava proračuna općina dodijeljeno 9,5% ukupnih sredstava (164.830.858,62 kn). Osim već spomenutih davatelja sredstava navedenih u Tablici 1., primjenom Uredbe od ožujka 2015. godine, baza obveznika primjene kriterija, mjerila i postupaka financiranja prilikom dodjeljivanja sredstava udrugama za njihove projekte i programe višestruko se povećala, te su drugu godinu zaredom u Izvješću prikazani i prikupljeni podaci od 532 trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i jedne ili više jedinica lokalne i područne samouprave, koja su iz svojih proračuna putem sponzorstava i donacija dodijelila 38.978.456,75 kn, odnosno 2,2% od ukupno dodijeljenih sredstava. Također, u Izvješću su i ove godine prikazani prikupljeni podaci od 86 turističkih zajednica koje su iz dijela svojih prihoda, putem javnih poziva i temeljem zamolbi pojedinih organizacija civilnoga društva, dodijelile ukupno 13.180.927,56 kn, odnosno 0,8% od ukupno dodijeljenih sredstava iz javnih izvora u 2016.

3


Grafikon 1 Dodijeljeni iznos u 2016. godini prema izvorima sredstava

Prema podacima iz Tablice 2., na natječajima i javnim pozivima za financiranje projekata i programa udruga iz javnih izvora krajem 2016. godine bilo je 25.109 potencijalno prihvatljivih prijavitelja (48% ukupno registriranih udruga), imajući u vidu da je to broj udruga koje su do kraja 2016. uskladile svoje statute sa Zakonom o udrugama. Spomenuti podaci preuzeti su iz Statističkog prikaza br. 5 Ministarstva uprave1, a odnose se na broj registriranih udruga po županijama u Republici Hrvatskoj, ali i broj udruga koje su do kraja 2016. uskladile statut sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, 74/14) i time stekle uvjete da budu potencijalni korisnici financijskih sredstava iz javnih izvora sukladno Uredbi. Naime, u članku 5. Uredbe propisana su mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora; prvenstveno, to je upis u Registar udruga ili drugi odgovarajući matični registar, a iz čega proizlazi i da udruga treba djelovati sukladno Zakonu o udrugama te imati statut usklađen sa Zakonom o udrugama.

1

https://uprava.gov.hr/UserDocsImages//Statisti%C4%8Dki%20prikaz//Statisti%C4%8Dki%20prikaz%20br%205%20( 24.01.2017.).pdf

4


Tablica 2. Udruge u Republici Hrvatskoj na dan 31.12.2016.

1.380 1.616 1.949 12.462 2.970 1.439 1.314 1.285 645 1.191 3.883 847 4.061 1.705 4.856 1.337 1.779 865 1.795 1.742 3.110

868 739 975 3.515 1.111 842 654 911 374 786 2.214 544 1.641 1.192 2.723 657 1.140 579 1.174 711 1.759

19 44 22 366 19 58 56 34 4 3 4 2 99 6 129 2 21 2 16 8 20

671 933 929 6.324 1.340 610 397 511 358 432 1.567 372 1.653 734 2.562 727 653 390 883 750 1.741

120 78 151 1.500 137 102 134 156 49 229 627 108 338 377 696 106 243 145 405 72 210

Ukupan broj udruga koje imaju NAPOMENU – Podnesen je zahtjev za upis promjene statuta i u postupku je rješavanja 4 1 36 2.386 586 42 257 11 4 53 176 5 676 5 50 1 1 9 0 332 2

52.231

25.109

934

24.537

5.983

4.637

Od ukupnog broja registriranih udruga

Županija

Bjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Grad Zagreb Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Šibensko-kninska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Ukupno:

Ukupan broj registriranih udruga

Ukupan broj udruga koje su uskladile statut sukladno Zakonu o udrugama

Ukupan broj udruga u postupku prestanka djelovanja

Ukupan broj „pasivnih“ udruga koje više od 8 godina nisu održale Skupštinu

Ukupan broj brisanih udruga

Osim davatelja sredstava na nacionalnoj i lokalnoj razini, koji izravno dodjeljuju sredstva organizacijama civilnoga društva, u Tablici 2. prikazana su sredstva koja se redistribuiraju preko Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), športskih saveza i zajednica (temeljem čl. 75. Zakona o športu (NN 85/15)), Hrvatske vatrogasne zajednice i vatrogasnih zajednica na razini jedinica lokalne i područne samouprave (temeljem čl. 43. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04)) te Hrvatske zajednice tehničke kulture i zajednica tehničke kulture na razini jedinica lokalne i područne samouprave (temeljem čl. 24. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 38/09). Iz prikazanih podataka u Tablici 3. uočljivo je da je od ukupno 1.742.330.255,398 kn dodijeljenih u 2016. godina, temeljem posebnih zakona o financiranju javnih potreba redistribuirano 322.528.000,26 kn, što je povećanje od 14% u odnosu na 2015., kada je redistribuirano 277.289.411,18 kn.

5


Tablica 3. Pregled redistribuiranih financijskih sredstava od drugih javnih davatelja Dodijeljeni iznos 2015.

Izvor sredstava Sredstva iz proračuna športskih zajednica Sredstva iz proračuna vatrogasnih zajednica Sredstva iz proračuna zajednica tehničke kulture Ukupno:

%

Dodijeljeni iznos u 2016.

%

Trend 2015./2016. (%)

238.020.108,11

85,8

264.280.746,31

81,9

28.516.814,13

10,3

47.748.012,45

14,8

 40,3

10.752.488,94

3,9

10.499.241,50

3,3

277.289.411,18

100,00

322.528.000,26

100,00

9,9

2,4

 14,0 

Trendovi u dodjeli sredstava Imajuću u vidu podatke o financiranju organizacija civilnoga društva u protekle četiri godine (Tablica 4. i Grafikon 2.) razvidno je da su se jedino sredstva državnog proračuna, sredstva iz proračuna turističkih zajednica te sredstva iz naknade za zaštitu okoliša smanjivala u odnosu na 2015. godinu, dok su se sredstva iz svih drugih izvora povećavala, a ukupni iznos dodijeljen u 2016. u porastu je od 4% u odnosu na 2015. godinu.

6


Grafikon 2. Trendovi u dodjeli sredstava iz pojedinih izvora

7


Tablica 4. Trendovi u dodjeli sredstava iz pojedinih financijskih izvora Dodijeljeni Trend Trend Trend Trend Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Izvor sredstava iznos u 2012. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. u 2013. (kn) 2014. (kn) 2015. (kn) 2016. (kn) (kn) (%) (%) (%) (%) Sredstva iz proračuna 458.847.834,28  8,8 477.457.001,58  4,1 464.228.208,62  2,8 397.157.789,76  14,6 421.710.799,87 gradova Sredstva iz dijela prihoda 277.877.487,37  9,2 304.013.119,12  9,4 351.415.999,72  15,6 359.741.156,20  23,7 372.351.469,28 od igara na sreću Sredstva iz proračuna 258.567.395,20  11,6 276.146.386,07  6,8 268.215.852,05  2,9 215.041.315,26  19,8 262.067.072,46 Grada Zagreba Sredstva iz državnog 234.216.712,95  0,6 254.635.687,27  8,7 294.548.630,78  15,7 304.952.647,99  3,5 230.926.369,60 proračuna Sredstva iz proračuna 215.396.617,56  4,8 184.765.240,03  14,2 172.942.140,73  6,4 140.725.557,29  18,6 164.830.858,62 općina Sredstva iz proračuna 93.007.793,55  4,8 104.652.124,66  12,5 108.960.894,01  4,1 98.226.989,68  9,9 114.941.837,26 županija Sredstva iz EU fondova** 100.291.466,36 106.957.246,22 Sredstva iz proračuna trgovačkih društava u 31.236.798,32 38.978.456,75 vlasništvu RH i JLPS** Sredstva iz dijela prihoda - 16.913.422,31 - 13.180.927,56 turističkih zajednica** Sredstva iz ostalih inozemnih fondova (Fondovi zemalja 2.339.624,31 4.908.852,70 Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške)** Sredstva iz dijela prihoda 843.755,73 2.890.322,27  242,6 4.079.162,55  41,1 4.603.961,06 od HRT pristojbe* Sredstva iz naknade za 1.122.285,59  227,5 753.128,02  32,9 1.679.674,53  123,0 3.343.477,44  99,1 3.022.911,91 zaštitu okoliša Ostali izvori*** 1.976.802,30 1.539.036.126,5 Ukupno  6,2 1.603.266.442,48  4,2 1.664.881.722,71  3,9 1.674.049.407,47  0,6 1.740.457.565,59 0 *Podaci Agencije za elektroničke medije, koja sredstva dodjeljuje iz prihoda od HRT pristojbe, prvi su puta uvršteni u Izvješće za 2013. godinu.

Trend 2015./2016. (%)  6,2  3,5  21,9  24,3  17,1  17,0 

6,7

24,8

 22,1

 109,8

 12,9  9,6 -  4,0

** Podaci su prvi puta uvršteni u Izvješće za 2015. godinu temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. *** Podaci uključuju sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova, sredstva iz prihoda lučkih uprava, sredstva iz prihoda ustanova i javnih zaklada na lokalnoj razini te sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta, koji su kao poseban izvor sredstava prvi puta uvršteni u Izvješće za 2016. godinu.

8


Iz obrađenih podataka može se zaključiti da je nastavljen trend razvoja politike financiranja i sufinanciranja programa i projekata udruga namijenjenih općem dobru iz državnog proračuna i fondova EU. Istovremeno se započelo s izgradnjom informacijskog sustava za učinkovitu koordinaciju politike financiranja iz javnih izvora čija je svrha, između ostalog, rizik višestrukog financiranja istih troškova na projektima udruga svesti na minimum. Naglasak u cijelom sustavu je na smanjenju administrativnog opterećenja, ali i dodatnom jačanju postojećih kapaciteta za djelotvorno upravljanje natječajnim ciklusom. Nastavlja se sustavno praćenje i vrednovanje rezultata financiranih projekata i programa financiranih sredstvima EU, a navedena dobra praksa nastoji se što bolje prenijeti i na praćenje i vrednovanje rezultata projekata i programa financiranih iz domaćih sredstava. Ured za udruge je zatražio izvješće od 2.877 davatelja sredstava, od čega je 1.395, odnosno nešto manje od 50% njih dostavilo popunjena detaljna izvješća i upitnike. Analizirajući dostavljena i odobrena izvješća za 2016. godinu dobiveni su zanimljivi podaci. Naime, u 2016. godini iz javnih izvora na nacionalnoj te lokalnoj i regionalnoj razini, proračuna trgovačkih društava i proračuna turističkih zajednica ukupno je dodijeljen iznos od 1.740.457.565,59 kn za (su)financiranje 36.575 programa i projekata organizacija civilnoga društva na kojima su zaposlene 16.831 osobe, odnosno 28.338 osobe koje su dobile naknadu za rad temeljem ugovora o (autorskom) djelu, dok je 497.227 volontera sudjelovalo u provedbi financiranih programa i projekata. Pri tome napominjemo da je isti projekt mogao zatražiti i ostvariti (su)financiranje iz državnog, lokalnog proračuna i proračuna trgovačkih društava, zbog čega podaci o broju zaposlenih i broju volontera odstupaju od podataka prikazanih u Registru neprofitnih organizacija. Također, prilikom razmatranja ovog izvješća treba uzeti u obzir i podatke koje Ured za udruge prikuplja, obrađuje i o kojima izvješćuje Poreznu upravu vezano uz ostvarena oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu, po svakom korisniku projekta i ugovoru unutar projekta koje se financira iz potpore – financijske pomoći Europske zajednice. Tako je oslobođenje od PDV-a u provedbi 71 EU projekta u 2016. godini koristilo ukupno 66 udruga korisnica (provoditeljica) projekata vrijednih ukupno 22.188.101,17 eura. Za 2.467 plaćena računa iz EU sredstava u vrijednosti 1.034.726,97 eura (7.822.413,73 kuna) navedeni korisnici bili su oslobođeni plaćanja PDV-a. Riječ je o projektima koji su se provodili u okviru različitih programa (IPA I. komponenta 2011. i 2012., IPA 2015., višekorisnička IPA, IPA Prekogranična suradnja, OP Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., JUSTICE, kao i programi koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije). U obzir za detaljnu statističku analizu uzeti su samo oni davatelji sredstava čiji je elektronički obrazac Detaljnog izvješća, Detaljnog izvješća – EU financiranje i elektronički Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom ispravno i u cijelosti popunjen i odobren od strane administratora sustava eIzvještavanjeOCD, zbog čega su podaci, koji u pojedinim dijelovima Izvješća ne odgovaraju ukupnom dodijeljenom iznosu, označeni napomenom.

Usporedba s podacima iz Registra neprofitnih organizacija Imajući u vidu sumarne podatke za 2016. godinu iz financijskih izvještaja koji su dostupni u Registru neprofitnih organizacija ukupni prihodi udruga (koje vode dvojno knjigovodstvo) iznosili 9


su 5.650.240.202,00 kn, a ukupni rashodi 5.381.505.076,00 kn, dok su ukupni primici udruga (koje vode jednostavno knjigovodstvo) bili 411.657.535,00 kn, a ukupni izdaci 400.840.811,00 kn. Udruge u Republici Hrvatskoj su u 2016. godini primile donacija u iznosu od 2,2 milijarde kn, od čega su preko 50% sredstava primili iz državnog i lokalnih proračuna, više od 20% od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija, a gotovo 15% (više od 300 milijuna kn) bili su prihodi od trgovačkih društva i ostalih pravnih osoba. Sukladno podacima u Registru neprofitnih organizacija, u 2016. u udrugama je bilo 13.411 zaposlenika i 41.331 volontera koji su odradili 2.974.477 volonterskih sati. Uspoređujući dodijeljene iznose iz Izvješća s podacima iz Registra neprofitnih organizacija, moguće je zaključiti da je razlika u iznosima rezultat činjenice da čak 50% davatelja sredstava, ponajprije javnih trgovačkih društava i jedinica lokalne samouprave, nije dostavilo izvješće, a treba imati u vidu i mogućnost da je značajan dio financijskih sredstava dodijeljen od privatnih trgovačkih društava koji nisu obveznici primjene Uredbe. Također, uspoređujući podatke koje je Ured za udruge zaprimio od davatelja sredstava za 2016. godinu s podacima iz financijskih izvještaja javno dostupnih u Registru neprofitnih organizacija, moguće je zaključiti da je potrebno dodatno raditi na osvještavanju davatelja sredstava o ispunjavaju svojih obveza sukladno Uredbi. Kao i svake godine, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svim službenicima i službenicama u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, zaposlenicima u trgovačkim društvima u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističkim, vatrogasnim i športskim zajednicama, te zajednicama tehničke kulture na državnoj razini i razini jedinica lokalne i područne samouprave zahvaljuje na suradnji u prikupljanju, obradi i dostavljanju svih traženih informacija. Nadamo se da smo uspjeli na objektivan način prikazati relevantne informacije o financiranju projekata i programa u 2016. godini te da će informacije pomoći davateljima financijskih sredstava u planiranju budućih natječaja, a organizacijama civilnoga društva u kvalitetnijoj pripremi projektnih prijedloga. Na kraju Izvješća u Prilogu 1 nalazi se objedinjeni prikaz financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna županija, gradova i općina u 2016. godini. U Prilogu 2 nalazi se popis svih projekata i programa udruga financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2016.

10


I. Analiza dodijeljenih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz sredstava na nacionalnoj razini Temeljem provedene analize podataka o sredstvima dodijeljenima projektima i programima organizacija civilnoga društva, koje su dostavila ukupno 35 tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske i državnih upravnih organizacija, odnosno 169 javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija od strane drugih javnih institucija davatelja sredstava organizacijama civilnoga društva, može se zaključiti sljedeće: 

U 2016. godini ukupno je dodijeljeno 725.066.851,16 kn za 7.375 različitih programa i projekata organizacija civilnoga društva iz sredstava na nacionalnoj razini što uključuje sredstva državnog proračuna (uključujući i nacionalno sufinanciranje EU projekata), sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću, sredstva iz EU fondova2 i inozemnih javnih fondova (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške)3, sredstva iz dijela prihoda od HRT pristojbe i naknade za zaštitu okoliša. U 2016. godini po prvi puta prikazana su i sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova, prihoda lučkih uprava, javnih ustanova i zaklada te sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta. Od dodijeljenog iznosa 724.643.016,32 kn su financijska sredstva, dok je iznos nefinancijskih sredstava u protuvrijednosti od 423.834,84 kn.

Iz dijela prihoda od igara na sreću kao namjenskog prihoda državnog proračuna dodijeljeno je 370.858.105,73 kn za programe i projekte koje su provodile organizacije civilnoga društva, odnosno 51,1% ukupno dodijeljenih sredstava, dok je iz sredstava državnog proračuna, što uključuje i nacionalno sufinanciranje EU projekata, dodijeljeno 230.865.369,60 kn, odnosno 31,8% ukupnih sredstava. Putem EU fondova za programe i projekte organizacija civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 108.407.013,02 kn, odnosno 15% ukupno dodijeljenih sredstava. Iz inozemnog fonda zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EGP/Norveški fondovi) za programe i projekte organizacija civilnoga društva dodijeljeno je 4.908.852,70 kn, odnosno 0,7% ukupno dodijeljenih sredstava s nacionalne razine.

Sredstvima iz dijela prihoda od HRT pristojbe financirani su programi i projekti u iznosu od 4.603.961,06 kn ili 0,6% dodijeljenog iznosa, sredstvima iz naknade za zaštitu okoliša u iznosu od 3.022.911,91 kn ili 0,4% ukupno dodijeljenog iznosa s nacionalne razine, dok su sredstvima iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova financirani programi i projekti u iznosu od 1.497.112,00 kn što čini 0,2% ukupno dodijeljenog iznosa.

Programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz dijela prihoda od igara na sreću, i to u iznosu od 6.625.000,00 kn, provodili su i zavodi za javno zdravstvo u suradnji s organizacijama civilnoga društva, putem javnog natječaja Ministarstva zdravstva.

Radi bolje preglednosti izvješća, davatelji sredstava na nacionalnoj razini podijeljeni su u dvije kategorije: tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije (35) kao jedna, te javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije (169) kao druga kategorija.

Na razini tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija najveći iznos, 159.329.230,94 kn, dodijelilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu

Republika Hrvatska kao članica Europske unije participira u europskim strukturnim i investicijskim fondovima podmirivanjem godišnje članarine kao država članica nakon čega samostalno raspolaže sredstvima iz EU fondova. Za potrebe izrade ovog Izvješća ta sredstva smatraju se javnim izvorima financiranja i obrađena su u poglavlju dodjele sredstava na nacionalnoj razini. 3 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva akreditirana je kao Provedbeno tijelo za upravljanje EGP/Norveškim fondom kojim se financiraju programi i projekti organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini te su za potrebe izrade ovog Izvješća ta sredstva obrađena u poglavlju dodjele sredstava na nacionalnoj razini. 2

11


politiku uz udjel od 28% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Središnji državni ured za šport (26,7%), Ministarstvo kulture (9%), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (8%) i Savjet za nacionalne manjine (5,3%). Ostali davatelji financijskih sredstava u 2016. godini dodijelili su iznose čiji je pojedinačni udio manji od 5% ukupnog iznosa. 

Na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija najveći iznos, 41.845.110,33 kn, dodijelila je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva uz udjel od 26,8% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Hrvatski zavod za zapošljavanje (26%), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (10,7%), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (10,5%) i Hrvatski audiovizualni centar (7,4%).

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava na razini tijela državne uprave, Vladinih ureda i državnih upravnih organizacija pokazuje da su u najvećem broju slučajeva sredstva dodijeljena za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva. Ukupno je tako dodijeljeno 274.272.373,67 kn ili 48,2% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava. Sljedeći oblik i namjena dodjele odnosi se na realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (javne potrebe u športu, javne potrebe u kulturi, javne potrebe u tehničkoj kulturi) putem kojeg je dodijeljeno 210.742.360,04 kn ili 37,1%.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija pokazuje da su i na ovoj razini sredstva u najvećem broju slučajeva dodijeljena za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva. Ukupno je tako dodijeljeno 83.562.547,18 kn ili 53,4% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava. Sljedeći oblik i namjena dodjele odnosi se na projekte i programe zapošljavanja koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji je u 2016. dodijelio ukupno 42.045.964,54 kn (26,9%), a značajan iznos dodijeljen je i za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge – 28.843.435,80 kn, odnosno, 18,4% ukupno dodijeljenog iznosa. Institucionalne podrške u 2016. dodjeljivala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva te Zaklada „Kultura nova“.

U 2016. godini, 25 davatelja financijskih sredstava izvijestilo je o ukupno 673.032,74 kn dodijeljene temeljem članka 6., stavka 3., alineje 4 - jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom čelnika davatelja financijskih sredstava, a taj iznos čini samo 0,1 posto u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava. Međutim, imajući u vidu da spomenuta odredba dodatno uvjetuje kako ukupni iznos dodijeljen na ovaj način ne smije prelaziti 5% ukupno dodijeljenog iznosa na razini godine, podaci prikazani u izvješću govore kako su samo Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva ispravno izvijestili o dodijeljenim sredstvima, dok su sva ostala tijela sredstva dodijelila na način koji nije u potpunosti usklađen s Uredbom.

Tijekom 2016. godine 20 davatelja financijskih sredstava zabilježilo je 559 povrata sredstava od strane organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 4.219.456,55 kn (bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena). Najviše povrata u 2016. imalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (206) te Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (120).

U odnosu na 2015. godinu možemo govoriti o smanjenju broja povrata u apsolutnom iznosu (smanjenje od 22,4%), iako je broj tijela koja su registrirala povrate tijekom 2016. povećan. Povećanje broja tijela koja ostvaruju povrate ukazuje na jačanje kapaciteta davatelja financijskih sredstava u području praćenja financiranih projekata i programa, no kontinuirano visok broj povrata te značajan apsolutni iznos povrata zbog povrata dijela neutrošenih sredstava, kao i zbog toga što je udruga uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog ukazuje na smanjene kapacitete provoditelja projekata za kvalitetnu

12


financijsku provedbu aktivnosti, ali i potrebu podizanja kapaciteta davatelja financijskih sredstava u području odabira projektnih prijava za financiranje. 

U 2016. iz sredstava na nacionalnoj razini ukupno je financirano 7.375 programa i projekata, što je za 2,2% manje nego u 2015. godini kada je financirano ukupno 7.540 programa i projekata.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je više od 90% dodijeljenog iznosa na razini TDU (517.062.843,67 kn) te više od 50% dodijeljenog iznosa na razini Ostalo (81.454.600,28 kn) utrošeno na projekte u trajanju do 12 mjeseci. Uzimajući u obzir da brojne javne zaklade i agencije uglavnom financiraju EU projekte, ali i da pojedine od njih dodjeljuju institucionalne podrške, ne čudi kako su projekti i programi u trajanju duljem od 24 mjeseca u većoj mjeri financirani od strane davatelja sredstava u kategoriji Ostalo (54.123.966,69 kn).

S obzirom na status provedbe projekta ili programa iz dostavljenih je podataka razvidno kako je gotovo 80% dodijeljenog iznosa na razini TDU usmjereno projektima i programima koji su provedeni sukladno ugovoru. Na razini ostalih javnih institucija, taj je postotak blizu 50%, no valja uzeti u obzir kako je gotovo polovica dodijeljenog iznosa u ovoj kategoriji usmjerena višegodišnjim projektima i programima. Samo je 118 ugovora na razini TDU, odnosno 38 na razini ostalih javnih institucija prekinuto prije isteka provedbenog razdoblja.

Kao opće područje financiranja na razini tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija, analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno gotovo 30% ukupnog iznosa, odnosno 163.956.284,31 kn; slijedi područje socijalne djelatnosti, koje je financirano sa 152.064.409,32 kn i udjelom od 26,8%, a za projekte u području kulture i umjetnosti dodijeljeno je 14,4% ukupnog iznosa, odnosno 81.853.836,99 kn.

Kao opće područja financiranja na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je najveći iznos, 52.473.225,44 kn (33,5%) dodijeljen u području demokratske političke kulture; slijedi područje socijalne djelatnosti, koje je financirano sa 45.539.527,82 kn i udjelom od 29,1%, a za projekte u području kulture i umjetnosti dodijeljeno je 11,5% ukupnog iznosa, odnosno 18.008.438,08 kn.

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2016. imali športaši. Oni se kao izravni korisnici spominju u 66 programa financiranih u iznosu od 147.413.452,51 kn (20,3% ukupnog iznosa). Po visini iznosa slijede udruge i građanske inicijative (14,9%) te osobe s invaliditetom (10,2%).

Kategorija športaša obuhvaća 18,3% ukupno dodijeljenog iznosa te predstavlja vodeću neizravnu korisničku skupinu. Slijedi opća populacija građana s udjelom od 17% i obitelji s udjelom od 12,8%.

Rezultati analize pokazuju da su, kao osnovna aktivnost, športska natjecanja u 2016. financirana u iznosu od 131.952.725,64 kn, što čini 18% ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom sa 12,9%, odnosno 93.205.507,06 kn; zatim usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja sa 8,9%, odnosno 64.292.216,38 kn te izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva sa 8,4%, odnosno 61.086.606,69 kn.

Najbrojniji dodatni tip aktivnosti vezan je također uz športske aktivnosti djece i mladih s iznosom od 131.952.725,64 kn i udjelom od 18,2%, a zatim slijede aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom, s udjelom od 12,9%. 13


Prema teritorijalnoj rasprostranjenosti najviše projekata provodilo se na području cijele Republike Hrvatske (19,5%) i na području Grada Zagreba (19,4%).

U provedbu projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2015. godini bilo je uključeno više od 110.500 volontera. Najveći broj volontera uključivao se u provođenje projekata i programa udruga registriranih u području Branitelji i stradalnici, a zatim projekti i programi vezani uz demokratsku političku kulturu te socijalnu djelatnost.

U 2016. godini trideset i četiri davatelja financijskih sredstava raspisalo je 86 natječaja i javnih poziva za projekte i programe od općeg interesa koje provode udruge, no istovremeno je deset davatelja sredstava provodilo i višegodišnje natječaje raspisane prethodnih godina. Većina davatelja raspisala je više od jednog natječaja, a najveći broj natječaja i javnih poziva u 2016. godini raspisalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Analizom Upitnika na razini tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske i državnih upravnih organizacija utvrđeno je kako kod više od 78% davatelja sredstava postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja.

U gotovo 61% slučajeva tijela izrađuju i objavljuju planove raspisivanja natječaja na godišnjoj razini što je u skladu s odredbama Uredbe, a u gotovo 70% slučajeva sredstva su dodjeljivana putem javnog natječaja koji su bili otvoreni najmanje 30 dana.

Posebnu ustrojstvenu jedinicu za provedbu natječaja ima 40% davatelja sredstava na državnoj razini. Iako su info-radionice kao standard propisane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, samo 17% davatelja sredstava održavalo je informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave natječaja, ali je taj postotak ipak više nego dvostruko veći kada je riječ o odgovaranju na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja na mrežnim stranicama institucije (43%).

Utvrđeni postupak za sprečavanje sukoba interesa u provedbi natječaja ima više od 56% davatelja (primjerice putem Poslovnika stručnih povjerenstava). Iako je Izjava o nepristranosti i povjerljivosti Uredbom propisana kao obvezni dokument koji je potrebno primjenjivati od strane davatelja sredstava, samo 48% davatelja sredstava označilo je kako sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju Izjavu. Osim ovog niskog postotka, dodatno valja istaknuti kako je 43% davatelja sredstava jasno označilo kako nemaju praksu potpisivanja Izjave.

Procjenu kvalitete u potpunosti provodi nezavisno stručno povjerenstvo kod gotovo 70% raspisanih natječaja, a u samo 22% natječaja članovi nezavisnog stručnog povjerenstva dobivaju naknadu za obavljeni rad iako je Uredba predvidjela mogućnost isplate naknade i time sugerirala davateljima sredstava da osiguraju sredstva u proračunu za ovu namjenu.

Ugovor potpisuje 91% davatelja sredstava, dok su 2 davatelja sredstava u Upitniku označila kako ne zaključuju ugovore: Ministarstvo financija i Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je kao i prošle godine sva sredstva dodijelilo putem odluke čelnika tijela.

U gotovo svim tijelima koja su raspisivala natječaje, obavezno su propisana mjerila koje udruge moraju zadovoljiti kako bi njihovi projekti i programi mogli biti financirani iz javnih izvora, dok je Ministarstvo kulture odgovorilo kako su mjerila propisana tek djelomično.

14


Pravo naknadnog uvida u zbrinu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta omogućilo je gotovo 74% davatelja sredstava, dok je njih 61% omogućilo podnošenje prigovora. Obje kategorije su obvezne sukladno Uredbi, a tijela koja su sredstva dodjeljivala izvan natječaja odgovorila su kako ta dva pitanja nisu primjenjiva u njihovom slučaju.

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i potvrdu (dokaz) o nepostojanju javnog duga, a ovaj je propisani standard u 2016. godini primjenjivalo 61%, odnosno 65% davatelja sredstava. Čak trećina davatelja sredstava nije zatražila od udruge dostavu Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja. Svrha traženja ove izjave upravo je prevencija da se isti projekt i/ili iste aktivnosti ne financiraju od strane više davatelja sredstava nekoliko puta.

Programski izvještaj o provedbi projekata dostavilo je 74% udruga, dok je gotovo 83% udruga dostavljalo financijske izvještaje o provedbi projekata. Za razliku od prethodne godine kada je nepravilnosti u provedbi projekata otkrilo samo 9% davatelja sredstava, u 2016. godini taj postotak iznosi 17%.

Analizom Upitnika na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija utvrđeno je kako više od 70% davatelja sredstava smatra da postojanje strateških i/ili programskih dokumenata nije primjenjivo na planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja, dok svega 23% davatelja sredstava ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih planira prioritetna područja i raspisuje natječaje. Ovakvi podaci pokazuju kako se u narednom razdoblju više pozornosti valja usmjeriti na podizanje kapaciteta davatelja financijskih sredstava, ali i tijela javne vlasti općenito, u području strateškog planiranja i povezivanja strateških ciljeva s proračunskim sredstvima kojima tijelo raspolaže, a također i u području uključivanja organizacija civilnoga društva u takvo strateško planiranje pojedinih tijela javne vlasti.

Ujedno, visok postotak davatelja sredstava (72%) ne dodjeljuje sredstva temeljem javnog natječaja, odnosno smatraju da Uredba nije primjenjiva. Financijska sredstva su dodijeljena temeljem javnog natječaja u tek 25% slučajeva.

Iako je Izjava o nepristranosti i povjerljivosti Uredbom propisana kao obvezni dokument koji je potrebno primjenjivati od strane davatelja sredstava, samo 23% davatelja sredstava označilo je kako sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju Izjavu. Osim ovog niskog postotka, dodatno valja naglasiti kako je čak 68% davatelja sredstava jasno označilo kako ne potpisuju Izjavu. Kako se sredstva najčešće ne dodjeljuju temeljem javnog natječaja tako i Procjenu kvalitete u potpunosti provodi nezavisno stručno povjerenstvo kod samo 23% davatelja sredstava.

 

Ugovore prije dodjele financijskih sredstava udrugama potpisuje svega 48% davatelja sredstava, 19% davatelja potpisuje ugovore s pojedinim korisnicima, a s pojedinima ne, dok čak 33% davatelja sredstava izrijekom navodi da se ugovori ne potpisuju.

Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i potvrdu (dokaz) o nepostojanju javnog duga no samo je 17%, odnosno 25% davatelja sredstava zaista i potvrdilo primjenu ovog standarda u 2016. godini. 75% ih Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja uopće nije tražilo, kao ni 63% koji nisu tražili niti dokaz o nepostojanju javnog duga.

15


Programski izvještaj o provedbi projekata dostavilo je samo 42% udruga, a financijske izvještaje o provedbi projekata njih 48%. Provedbu projekata i programa pratilo se terenskim posjetima u samo 15% slučajeva.

S obzirom na činjenicu da veliki broj davatelja sredstava i dalje ne poštuje kriterije i mjerila te postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ne iznenađuje činjenica da su nepravilnosti u provedbi otkrivene kod svega 3% slučajeva.

1. Pregled tijela javne vlasti – davatelja financijskih i nefinancijskih sredstava na nacionalnoj razini Podaci o korištenim procedurama za dodjelu sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca Detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2016. godini (Detaljno izvješće), Detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u okviru EU programa u 2016. godini (Detaljno izvješće – EU financiranje) i elektroničkog Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom (Upitnik) koji su se mogli preuzeti u informacijskom sustavu e-IzvještavanjeOCD, čiju je izradu početkom 2016. godine pokrenuo Ured za udruge u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva u okviru informacijskog sustava Potpora_plus. Prikupljeni su podaci za ukupno 205 davatelja sredstava koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijskih ili nefinancijskih sredstava. Radi bolje preglednosti izvješća, davatelji sredstava na nacionalnoj razini podijeljeni su u dvije kategorije: tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije (35) kao jedna, te javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije (184) kao druga kategorija. U nastavku slijedi njihov popis: a) tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije koje su dostavile izvješće za 2016. godinu: -

Ministarstvo državne imovine* Ministarstvo financija Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo kulture Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ministarstvo obrane** Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava* Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo turizma Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo uprave* Ministarstvo vanjskih i europskih poslova* Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Ministarstvo zdravstva 16


-

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova* Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Središnji državni ured za šport Savjet za nacionalne manjine Državna geodetska uprava* Državna uprava za zaštitu i spašavanje Državni hidrometeorološki zavod* Državni zavod za intelektualno vlasništvo* Državni zavod za mjeriteljstvo* Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost* Državni zavod za statistiku*

* Nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva u 2016. godini. ** Dodjeljivali su samo nefinancijska sredstva u 2016. godini.

b) javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije koje su dostavile izvješće za 2016. godinu -

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke* Agencija za elektroničke medije Agencija za investicije i konkurentnost* Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu* Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi* Agencija za lijekove i medicinske proizvode* Agencija za mobilnost i programe EU Agencija za obnovu osječke Tvrđe* Agencija za odgoj i obrazovanje* Agencija za osiguranje radničkih tražbina* Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada* Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Agencija za poljoprivredno zemljište* Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama* Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom* Agencija za razvoj Zadarske Županije ZADRA NOVA* Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije* Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA* Agencija za sigurnost željezničkog prometa* Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih* Agencija za vodne putove* Agencija za zaštitu osobnih podataka* Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – AZTN* Agencija za znanost i visoko obrazovanje* Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira* Dom za starije i nemoćne osobe Poreč* Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave* 17


-

Državna škola za javnu upravu* Državni ured za reviziju* Državno izborno povjerenstvo* Eko-Kaštelanski zaljev, agencija za realizaciju Integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva* Ekonomski institut Zagreb* Financijska agencija Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Fond za naknadu oduzete imovine* Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara* Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata* Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Hrvatska agencija za hranu* Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije* Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga* Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata* Hrvatska agencija za okoliš i prirodu* Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet* Hrvatska akreditacijska agencija* Hrvatska energetska regulatorna agencija* Hrvatska narodna banka – HNB** Hrvatska poljoprivredna agencija, ustanova za poslove u poljoprivredi* Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Hrvatska zaklada za znanost* Hrvatski audiovizualni centar Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda* Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo* Hrvatski centar za razminiranje* Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo* Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata* Hrvatski registar brodova Hrvatski restauratorski zavod* Hrvatski zavod za hitnu medicinu* Hrvatski zavod za javno zdravstvo* Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje* Hrvatski zavod za norme* Hrvatski zavod za prostorni razvoj* Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping* Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu* Hrvatski zavod za zapošljavanje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu* Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Javna ustanova za upravljanje športskim objektima Zadarski šport Lučka uprava Šibensko-kninske županije*** Lučka uprava Slavonski Brod*** Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu* Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Općinska knjižnica Pokupsko* 18


-

Otočka razvojna agencija* POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade* Poliklinika za internu medicinu, opću kirurgiju, ginekologiju, hemodijalizu - internu medicinu, pedijatriju i humanu genetiku Sveti Duh II* PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji* Pravosudna akademija* Pučko otvoreno učilište Donja Stubica* Puntarska zaklada za starije i nemoćne Punat* Razvojna agencija Grada Velika Gorica - VE-GO-RA* Razvojna agencija Grada Vrbovca* Razvojna agencija VTA* Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske REGEA, Zagreb* Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje Jugoistočne Europe*** Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije* Središnji registar osiguranika* Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti*** Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek* Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet*** Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Studentski centar u Osijeku* Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija* Sveučilište Jurja Dobrile u Puli* Sveučilište Sjever Sveučilište u Dubrovniku* Sveučilište u Dubrovniku, Studentski centar Dubrovnik Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija*** Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet* Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet* Sveučilište u Splitu* Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet* Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet 19


-

Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija* Sveučilište u Zadru* Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti*** Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet*** Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu* Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce* Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet* Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet* VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije* Zaklada „Kultura nova“ Zaklada „Hrvatska kuća – Croatia House“ Zaklada „Hrvatska za djecu“*** Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji* Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Zaklada Zajednički put Zavod za obnovu Dubrovnika* Zavod za unapređivanje zaštite na radu* Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Županijska lučka uprava Cres Županijska lučka uprava Crikvenica Županijska lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije* Županijska lučka uprava Dubrovnik* Županijska lučka uprava Krk* Županijska lučka uprava Mali Lošinj* Županijska lučka uprava Vela Luka Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije* Županijska uprava za ceste Istarske županije - ustanova za upravljanje županijskim i lokalnim cestama* Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorska županija* Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije Županijska uprava za ceste Međimurske županije* 20


-

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije Županijska uprava za ceste Požeško-slavonske županije* Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije* Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije* Županijska uprava za ceste Varaždinske županije* Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije* Županijska uprava za ceste Zadarske županije - pravna osoba za upravljanje, građenje, rekonstrukciju, i održavanje županijskih i lokalnih cesta* Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije - pravna osoba za upravljanje županijskim i lokalnim cestama*, i Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije* .

* Nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva u 2016. godini. ** Dodjeljivali su samo nefinancijska sredstva u 2016. godini. *** Dostavili su samo Detaljno izvješće, no ne i Upitnik.

Svi financijski pokazatelji u Izvješću analizirani su temeljem podataka dostavljenih putem Detaljnog izvješća i Detaljnog izvješća EU, a radi se o ukupnoj vrijednosti od 725.183.447,91 kn. Analiza podataka prikupljenih Upitnikom obavljala se za ukupno 24 tijela državne uprave, Vladinih ureda i državnih upravnih organizacija te za čak 169 javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija. Podaci iz Upitnika nisu se analizirali za one institucije koje nisu dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva u 2016. godini i u slučajevima kada zatraženi Upitnik nije dostavljen.

1.1.

Izvori sredstava

U 2016. godini organizacijama civilnoga društva iz sredstava na nacionalnoj razini ukupno je dodijeljeno 725.183.447,91 kn. Sredstva su dodijeljena iz različitih izvora, kao što je prikazano u Tablici 1. Iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno je 372.351.469,28 kn, odnosno 51,3% ukupnih sredstava, dok je iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno 230.926.369,60 kn, odnosno 31,8% ukupnih sredstava. Posebno su obrađeni podaci o dodijeljenim sredstvima iz EU fondova za programe i projekte organizacija civilnoga društva. Pritom je iz EU fondova dodijeljeno 106.957.246,22 kn ili 14,7% ukupnih sredstava. Sredstva iz ostalih inozemnih fondova, preciznije Fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, čine 0,7% ukupno dodijeljenog iznosa, a radi se o 4.908.852,70 kn. Dio javnih izvora financiranja na nacionalnoj razini predstavljaju i sredstva iz dijela prihoda od HRT pristojbe u iznosu od 4.603.961,06 kn (0,6%) te sredstva iz naknade za zaštitu okoliša u iznosu od 3.022.911,91 kn (0,4%). U Izvješću za 2016. godinu, kao posljedice širenja korisnika sustava eIzvještavanje, prvi puta pojavljuju se i neki novi izvori: sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova (1.497.112,00 kn), sredstva iz prihoda lučkih uprava (204.854,30 kn), sredstva javnih ustanova i zaklada, obveznika Uredbe (168.486,00 kn) te sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta (106.350,00 kn). U 2016. dodjeljivana su i nefinancijska sredstva u iznosu od 435.834,84 kn ili 0,1%.

21


Tablica 3. Dodijeljeni iznos prema izvorima sredstava na nacionalnoj razini Izvor sredstava

Dodijeljeni iznos (kn)

Sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću Sredstva iz državnog proračuna Sredstva iz EU fondova4 Sredstva iz ostalih inozemnih fondova (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške)5 Sredstva iz dijela prihoda od HRT pristojbe Sredstva iz naknade za zaštitu okoliša Sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova Sredstva iz prihoda lučkih uprava Sredstva javnih ustanova i zaklada Sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta Nefinancijska sredstva Ukupno:

%

372.351.469,28 230.926.369,60 106.957.246,22

51,3 31,8 14,7

4.908.852,70 4.603.961,06 3.022.911,91 1.497.112,00 204.854,30 168.486,00 106.350,00 435.834,84

0,7 0,6 0,4 0,2 * * * 0,1

725.183.447,91

100,00

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

1.2.

Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

Obradom Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2016. godini analiziran je oblik i namjena dodjele financijskih sredstava. Zbog lakše usporedbe s prethodnim godinama, ali i zbog prirode namjene sredstava obzirom na vrstu tijela javne vlasti, ovi su podaci analizirani i prikazani odvojeno za razinu tijela državne uprave te za razinu javnih agencija. Tablica 4. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava (TDU, Vladini uredi i državne upravne organizacije) Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

N

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

15

za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

3

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

5

za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom

4

za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava

1

za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora

3

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

1

nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

1

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

2

Iznos (kn)

%

274.272.373,67

48,2

210.742.360,04

37,1

30.337.021,14

5,3

26.015.903,41

4,6

11.646.173,39

2,0

4.302.495,64

0,8

649.292,20

0,1

391.599,60

0,1

160.315,86

0,0

Republika Hrvatska kao članica Europske unije participira u europskim strukturnim i investicijskim fondovima podmirivanjem godišnje članarine kao država članica nakon čega samostalno raspolaže sredstvima iz EU fondova. Za potrebe izrade ovog Izvješća ta sredstva smatraju se javnim izvorima financiranja i obrađena su u poglavlju dodjele sredstava na nacionalnoj razini. 5 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva akreditirana je kao Provedbeno tijelo za upravljanje EGP/Norveškim fondom kojim se financiraju programi i projekti organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini te su za potrebe izrade ovog Izvješća ta sredstva obrađena u poglavlju dodjele sredstava na nacionalnoj razini. 4

22


sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

6

10.093.035,75

1,8

Ukupno: 568.610.570,70 100,00 N u tablici označava broj davatelja sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora. *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava na razini tijela državne uprave, Vladinih ureda i državnih upravnih organizacija pokazuje da su u najvećem broju slučajeva sredstva dodijeljena za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva. Ukupno je tako dodijeljeno 274.272.373,67 kn ili 48,2% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava. Sljedeći oblik i namjena dodjele odnosi se na realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (javne potrebe u športu, javne potrebe u kulturi, javne potrebe u tehničkoj kulturi) putem kojeg je dodijeljeno 210.742.360,04 kn ili 37,1%. Ostali oblici i namjene dodjele sredstava prema visini dodijeljenog iznosa odnose se na aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost, provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom, aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava, sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika za provedbu programa ugovorenih iz fondova EU i drugih inozemnih fondova, podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge, nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika tijela te na jednokratnu dodjelu sredstava odlukom čelnika i bez javnog natječaja za neplanirane aktivnosti. Iako je neprikladno uspoređivati podatke o oblicima i namjeni dodjele sredstava u 2016. s podacima iz 2015. zbog višestrukog povećanja obveznika izvještavanja te njihove podjele na dvije razine, ipak valja istaknuti trend povećanja dodijeljenih sredstava, ali i tijela koji sredstva dodjeljuju na način koji nije predviđen Uredbom. Naime, u 2015. godini, koju zbog činjenice da je Uredba donesena u ožujku, kada su brojni postupci dodjele sredstava već započeli, smatramo nultom godinom provedbe Uredbe, sredstva dodijeljena suprotno Uredbi na nacionalnoj razini iznosila su 2.180.292,10 kn, a samo su četiri tijela sredstva dodjeljivala ne poštujući Uredbu. U 2016. iznos tako dodijeljenih sredstava značajno se povećava na 10.093.035,75 kn, što je povećanje od 360%, a čak šest tijela (Ministarstvo financija, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) izvijestilo je da su sredstva, između ostalih, dodjeljivali i na način koji nije sukladan Uredbi. Tablica 5. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava (javne agencije, zaklade i druge javne institucije) Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

N

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

19

za projekte i programe zapošljavanja

Iznos (kn)

%

82.524.953,99

52,7

1

42.045.964,54

26,9

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

2

29.924.861,00

19,1

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

24 528.716,88

0,3

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

5 173.924,94

0,1

za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava

2

42.446,84

*

nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

4

44.000,00

*

za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

1

20.000,00

*

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

28

1.268.009,03

0,8

156.572.877,21

100,00

Ukupno:

23


N u tablici označava broj davatelja sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora. *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija pokazuje da su i na ovoj razini sredstva u najvećem broju slučajeva dodijeljena za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva. Ukupno je tako dodijeljeno 82.524.953,99 kn ili 52,7% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava. Sljedeći oblik i namjena dodjele odnosi se na projekte i programe zapošljavanja koje financira Hrvatski zavod za zapošljavanje, koji je u 2016. dodijelio ukupno 42.045.964,54 kn (26,9%), a značajan iznos dodijeljen je i za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge – 29.924.861,00 kn, odnosno, 19,1% ukupno dodijeljenog iznosa. Institucionalne podrške u 2016. dodjeljivala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva te Zaklada „Kultura nova“. Ostali oblici i namjene dodjele sredstava prema visini dodijeljenog iznosa odnose se na jednokratnu dodjelu sredstava odlukom čelnika i bez javnog natječaja, za neplanirane aktivnosti (0,3%), aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost (0,1%) te aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava, odnosno, za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, čiji je udio u ukupnom iznosu ispod 0,1%. Nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja sredstava u 2016. dodjeljivali su Financijska agencija, Hrvatska narodna banka – HNB, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Županijska lučka uprava Vela Luka, u ukupnoj procijenjenoj protuvrijednosti od 44.000,00 kn. Kao i kod tijela državne uprave, i u slučaju javnih agencija, zaklada i zavoda istaknuta je praksa dodjele sredstava na način koji nije sukladan Uredbi. Na taj je način, između ostalih, sredstva dodijelilo čak 28 različitih tijela u ukupnom iznosu od 1.268.009,03, što čini 0,8% ukupno dodijeljenih sredstava na razini javnih agencija, zavoda, zaklada i drugih javnih institucija.

1.3.

Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na nacionalnoj razini

U 2016. godini ukupno je dodijeljeno 725.183.447,91 kn za 7.380 programa i projekata organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću, državnog proračuna (uključujući nacionalno sufinanciranje EU projekata), sredstava iz EU fondova, sredstava iz dijela prihoda od HRT pristojbe, sredstava iz naknade za zaštitu okoliša, sredstava iz Fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, sredstava iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova, sredstava iz prihoda lučkih uprava, sredstava javnih ustanova i zaklada, sredstava iz naknade za upotrebu javnih cesta i nefinancijskih sredstava. Zbog preglednosti, prikaz ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na nacionalnoj razini podijeljen je u dvije kategorije: tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije, te javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije. U odnosu na 2015., kada su tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije organizacijama civilnoga društva dodijelili ukupno 774.747.534,86 kn, u 2016. primjetno je smanjenje ukupnih sredstava na nacionalnoj razini od 49.564.086,95 kn, odnosno, 6,4%.

24


1.3.1.

Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na razini tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija

Na razini tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija najveći iznos, 159.329.230,94 kn, dodijelilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uz udjel od 28% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Središnji državni ured za šport (26,7%), Ministarstvo kulture (9%), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (8%) i Savjet za nacionalne manjine (5,3%). Ostali davatelji financijskih sredstava u 2016. godini dodijelili su iznose čiji je pojedinačni udio manji od 5% ukupnog iznosa. Tablica 6. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/državnim upravnim organizacijama Dodijeljeni iznos Naziv davatelja sredstava % (kn) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 159.329.230,94 28,0 Središnji državni ured za šport 151.476.179,51 26,7 Ministarstvo kulture 51.183.005,60 9,0 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 45.230.190,36 8,0 Savjet za nacionalne manjine 30.333.000,00 5,3 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 21.864.687,43 3,8 Ministarstvo financija Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo zdravstva Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Ministarstvo poljoprivrede Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Ministarstvo turizma Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

20.118.173,39 18.349.005,12 15.242.643,36 14.644.796,98 14.435.000,00 9.840.512,78 4.778.000,00 4.300.000,00 1.427.000,00 1.230.000,41 1.141.000,00 957.420,84 714.999,00

3,5 3,2 2,7 2,6 2,5 1,7 0,8 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

600.000,00

0,1

Ministarstvo unutarnjih poslova

550.000,00

0,1

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

394.125,38

0,1

80.000,00

*

568.218.971,10

100,00

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Ukupno: *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

1.3.2.

Pregled ukupno dodijeljenih financijskih sredstava na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija

Na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija najveći iznos, 41.845.110,33 kn, dodijelila je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva uz udjel od 26,7% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Hrvatski zavod za zapošljavanje (26%), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (10,7%), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (10,5%) i Hrvatski audiovizualni centar (7,4%). Ostali davatelji financijskih sredstava u 2016. godini dodijelili su iznose čiji je pojedinačni udio manji od 5% ukupnog iznosa.

25


Tablica 7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva, prema javnim agencijama/zakladama/zavodima/javnim institucijama Dodijeljeni iznos Naziv davatelja sredstava % (kn) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 41.845.110,33 26,7 Hrvatski zavod za zapošljavanje 40.732.261,01 26,0 Agencija za mobilnost i programe Europske unije 16.787.241,77 10,7 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 16.497.489,39 10,5 Hrvatski audiovizualni centar 11.560.038,82 7,4 Zaklada „Kultura nova“ 7.682.738,51 4,9 Program za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) 4.908.852,70 3,1 Agencija za elektroničke medije 4.603.961,06 2,9 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3.022.911,91 1,9 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 2.737.469,61 1,7 Zaklada „Hrvatska za djecu“ 1.826.752,65 1,2 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 1.313.703,53 0,8 Zaklada „Hrvatska kuća“ 422.348,74 0,3 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva 285.051,70 0,2 Sveučilište u Rijeci 279.363,34 0,2 Zaklada Zajednički put 188.999,98 0,1 Filozofski fakultet u Zagrebu 177.800,00 0,1 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 157.250,00 0,1 Financijska agencija 151.406,45 0,1 Lučka uprava Šibensko-kninske županije 85.675,00 0,1 Studentski centar Dubrovnik

78.000,00

*

Županijska uprava za ceste Split

74.500,00

*

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

74.000,00

*

Medicinski fakultet u Rijeci

72.924,94

*

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

64.400,00

*

Ekonomski fakultet u Zagrebu

64.000,00

*

Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu

63.642,00

*

Fakultet političkih znanosti Zagreb

57.750,00

*

Studentski centar Varaždin

56.800,00

*

Sveučilište Sjever

45.000,00

*

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb

43.746,84

*

Medicinski fakultet u Splitu

41.682,00

*

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

35.000,00

*

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

30.000,00

Županijska uprava za ceste Šibenik

29.000,00

*

Šumarski fakultet u Zagrebu

28.000,00

*

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

27.500,00

*

Ekonomski fakultet u Splitu

26.000,00

*

Kineziološki fakultet u Splitu

24.000,00

*

Ekonomski fakultet u Osijeku

23.160,00

*

Hrvatski registar brodova

22.987,50

*

Javna ustanova za upravljanje športskim objektima Zadarski šport

20.000,00

*

Pomorski fakultet u Splitu

20.000,00

*

26


Filozofski fakultet u Splitu

19.500,00

*

Fakultet organizacije i informatike Varaždin

19.050,00

*

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

18.700,00

*

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

16.000,00

*

Županijska lučka uprava Crikvenica

16.000,00

*

Županijska lučka uprava Vela Luka Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Lučka uprava Slavonski Brod

15.200,00

*

15.000,00

*

15.000,00 13.979,30

*

Županijska lučka uprava Cres Pravni fakultet u Osijeku

12.059,88

*

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

12.000,00

*

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek

10.000,00

*

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb

7.700,00

*

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

7.500,00

*

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

6.500,00

*

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

5.383,00

*

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

5.000,00

*

Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu

5.000,00

*

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

5.000,00

*

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

3.700,00

*

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

3.000,00

*

Poljoprivredni fakultet u Osijeku Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničkokriževačke županije Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

2.000,00

*

1.800,00 1.500,00

*

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije

1.050,00

*

Fakultet prometnih znanosti

1.000,00

*

Građevinski fakultet u Rijeci

1.000,00

*

Filozofski fakultet u Osijeku

500,00

*

156.528.641,96

100,00

Ukupno:

*

*

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

U Tablici 6. za svakog davatelja sredstava prikazan je odnos dodijeljenih financijskih sredstava u 2015. i 2016. godini te trend rasta ili pada dodijeljenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Usprkos značajnom povećanju broju tijela koja su dostavila izvješća, a sredstva za programe i projekte udruga i drugih organizacija civilnoga društva dodjeljuju (i) iz državnog proračuna, ukupno dodijeljeni iznos financijskih sredstava bilježi značajan pad od preko 25% u odnosu na 2015. godinu. Veći dio ovog smanjenja svakako se može pojasniti promjenom metodologije prikaza podataka i razvrstavanjem davatelja financijskih sredstava u dvije skupine: tijela državne uprave, Vladine urede i državne upravne organizacije s jedne, te javne agencije, zaklade, zavode i druge javne institucije s druge strane. Također valja naglasiti kako su se, donošenjem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16), osnivala neka nova središnja tijela državne uprave dok su pojedina mijenjala svoj djelokrug i nadležnosti. Iz tog razloga, postoje značajne promjene u trendovima financiranja kod pojedinih tijela, poput Ministarstva znanosti i

27


obrazovanja, obzirom da su dio nadležnosti za financiranje projekata i programa preuzela neka druga, novoosnovana tijela državne uprave. Ministarstvo kulture, u dogovoru s Uredom za udruge, u izvještaju za 2016. godinu odlučilo je izostaviti projekte očuvanja materijalne baštine koje u najvećoj mjeri provode pravne osobe vjerskih zajednica, procjenjujući da taj tip kulturnih aktivnosti sadržajno nije ono što bismo nazivali razvojem civilnoga društva. Značajnija smanjenja vidimo i kod tijela koja su nadležna za planiranje i financiranje nacionalnog doprinosa projektima financiranima iz EU fondova (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) obzirom da je broj natječaja financiranih iz EU sredstava u 2016. drastično smanjen u odnosu na prethodnu godinu. Pojedina tijela u 2016. godini imala su i rastuće trendove dodjele sredstava u odnosu na 2015. Najveće povećanje vidljivo je kod Ministarstva financija koje je u 2016. dodijelilo ukupno 20.118.173,39 kn, što je u odnosu na 2015. kada je dodijeljeno 746.400,54 kn gotovo 2.600 puta veći iznos. Veći dio navedenog iznosa dodijeljen je iz sredstava proračunske zalihe. Tablica 8. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama Dodijeljena sredstva u Dodijeljena sredstva Trend Naziv davatelja sredstava 2015. (kn)* u 2016. (kn) (%) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (prethodno Ministarstvo socijalne politike i mladih) 125.382.428,62 159.329.230,94  27,1 Središnji državni ured za šport / 151.476.179,51 / Ministarstvo kulture 122.176.055,96 51.183.005,60  58,1 Ministarstvo znanosti i obrazovanja (prethodno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) 179.012.686,79 45.230.190,36  74,7 Savjet za nacionalne manjine 34.583.500,00 30.333.000,00  12,3 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 24.141.072,30 21.864.687,43  9,4 Ministarstvo financija 746.400,54 20.118.173,39  2595,4 Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge 69.768.318,91 18.349.005,12  73,7 Ministarstvo hrvatskih branitelja (prethodno Ministarstvo branitelja) 11.737.079,10 15.242.643,36  29,9 Ministarstvo zdravstva (prethodno Ministarstvo zdravlja) 16.334.700,00 14.644.796,98  10,4 Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 17.761.725,00 14.435.000,00  18,7 Ministarstvo poljoprivrede 1.853.228,23 9.840.512,78  431,0 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (prethodno Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske) 7.719.597,26 4.778.000,00  38,1 Ministarstvo turizma 4.300.000,00 4.300.000,00 = Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje / 1.427.000,00 / Ministarstvo pravosuđa 1.270.000,00 1.230.000,41  3,2 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (prethodno Ministarstvo gospodarstva) 8.052.153,00 1.141.000,00  85,8 Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga 0,00 957.420,84  100,0 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (prethodno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture) 689.444,08 714.999,00  3,7 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (prethodno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) 800.000,00 600.000,00  25,0

28


Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo poduzetništva i obrta Hrvatski zavod za zapošljavanje Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Hrvatski audiovizualni centar Agencija za mobilnost i programe EU Zaklada „Kultura nova“ Agencija za elektroničke medije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Program za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) Zaklada „Hrvatska za djecu“ Zaklada „Hrvatska kuća“ Ukupno:

637.000,00

550.000,00

1.193.531,33 0,00 8.670.582,88 1.040.000,00

394.125,38 80.000,00 0,00 0,00

 67,0  100,0  100,00  100,0

232.925,68 132.000,00 42.469.376,00 41.279.712,00

0,00 0,00 /* /*

 100,0  100,0 /* /*

14.525.467,88 9.567.035,00 9.482.124,69 7.192.119,24 4.079.162,57 3.343.477,44

/* /* /* /* /* /*

2.339.624,31 1.280.927,94 954.078,11

/* /* /*

774.747.534,86

568.218.971,10

13,7

/* /* /* /* /* /*

/* /* /* 

26,7*

* Dodijeljeni iznos u 2015. godini obuhvaća sredstva državnog proračuna, sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću, sredstva iz EU fondova i inozemnih fondova, no zbog značajno manjeg broja tijela koja su dostavila izvješće, davatelji financijskih sredstava nisu bili podijeljeni u dvije kategorije. Upravo je ovo razlog za značajno smanjenje ukupnog trenda, obzirom da su brojna tijela u tablici sada u kategoriji javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija. Podaci i trendovi za spomenuta tijela nalaze se u sljedećoj tablici. ** Donošenjem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16) osnivala su se neka nova središnja tijela državne uprave, dok su pojedina mijenjala svoj djelokrug i nadležnosti. Iz tog razloga, postoje značajne promjene u trendovima financiranja kod pojedinih tijela, obzirom da su dio nadležnosti za financiranje projekata i programa preuzela neka druga, novoosnovana tijela državne uprave.

Brojni davatelji sredstava koji su u prethodnim godinama redovito dostavljali svoja izvješća, poput javnih zaklada i drugih javnih institucija, u ovogodišnjem izvješću stavljeni su u kategoriju s drugim javnim agencijama te njihova sredstva nisu prikazana u tablici 6. Kako najveći broj davatelja sredstava u spomenutoj kategoriji proteklih godinama nije dostavljao izvješće, tablica s usporedbom trendova u financiranju u odnosu na proteklu godinu nije svrsishodna za sve davatelje sredstava u ovoj kategoriji. Kako bi se ipak mogli promotriti trendovi dodjele sredstava kod davatelja koji su svrstani u kategoriju javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija, a koji su svoja izvješća dostavljali i prethodnih godina, u nastavku donosimo tablični prikaz i usporedbu njihovih podataka iz 2015. i 2016. godine. Tablica 9. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za javne agencije, zaklade, zavode i druge javne institucije koje su podatke dostavljale i prethodnih godine Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Trend Naziv davatelja sredstava u 2015. u 2016. (%) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 41.279.712,00 41.845.110,33  1,4 Hrvatski zavod za zapošljavanje 42.469.376,00 40.732.261,01  4,1 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 14.525.467,88 16.497.489,39  13,6 Hrvatski audiovizualni centar 9.567.035,00 11.560.038,82  20,8 Zaklada „Kultura nova“ 7.192.119,24 7.682.738,51  6,8 Program za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj 2.339.624,31 4.908.852,70  109,8

29


civilnoga društva) Agencija za elektroničke medije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zaklada „Hrvatska za djecu“ Zaklada „Hrvatska kuća“

1.4.

4.079.162,57 3.343.477,44 1.280.927,94 954.078,11

4.603.961,06 3.022.911,91 1.826.752,65 422.348,74

   

12,9 9,6 42,6 55,7

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna

Tablica 8. prikazuje ukupan iznos od 230.926.369,60 kn dodijeljenih iz državnog proračuna u 2016. Savjet za nacionalne manjine dodijelio je više od 13% od tog iznosa s ukupno dodijeljenim sredstvima u visini od 30.333.000,00 kn. Slijedi Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koje je dodijelilo 28.453.515,28 kn, Ministarstvo kulture sa 22.912.085,42 kn, Državna uprava za zaštitu i spašavanje sa 21.864.687,43 kn, Ministarstvo financija sa 20.118.173,39 kn, Hrvatski zavod za zapošljavanje sa 19.239.667,21 kn, Središnji državni ured za šport sa 14.690.000,00 kn, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sa 14.435.000,00 kn te Hrvatski audiovizualni centar sa 11.560.038,82 kn. Ostali davatelji financijskih sredstava iz državnog proračuna u ukupnom su iznosu sudjelovali u postotku manjem od 5%, kao što je vidljivo iz tablice u nastavku. Tablica 10. Pregled ukupnih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna Dodijeljeni iznos Naziv davatelja sredstava % (kn) Savjet za nacionalne manjine 30.333.000,00 13,1 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 28.453.515,28 12,3 Ministarstvo kulture 22.912.085,42 9,9 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 21.864.687,43 9,5 Ministarstvo financija 20.118.173,39 8,7 Hrvatski zavod za zapošljavanje 19.239.667,21 8,3 Središnji državni ured za šport Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatski audiovizualni centar Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ministarstvo turizma Ministarstvo zdravstva Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

14.690.000,00 14.435.000,00 11.560.038,82 9.840.512,78 7.849.668,36 7.699.872,00 4.300.000,00 3.411.196,98 3.015.000,00 2.026.322,91 1.869.792,25 1.427.000,00

6,4 6,3 5,0 4,3 3,4 3,3 1,9 1,5 1,3 0,9 0,8 0,6

1.313.703,53

0,6

1.141.000,00

0,5

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

714.999,00

0,3

Ministarstvo pravosuđa

612.614,92

0,3

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

600.000,00

0,3

Ministarstvo unutarnjih poslova

550.000,00

0,2

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

394.125,38

0,2

Zaklada „Zajednički put“

188.999,98

0,1

Financijska agencija

151.406,45

0,1

80.000,00

*

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

30


Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

35.000,00

*

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

30.000,00

*

Hrvatski registar brodova

22.987,50

*

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Lučka uprava Slavonski Brod

16.000,00

*

15.000,00 15.000,00

* *

230.926.369,60**

100,0

Ukupno:

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%. **Ovaj iznos sadrži i iznose nacionalnog sufinanciranja EU projekata koji se izravno transferiraju iz Državnog proračuna na aktivnosti operacija u sklopu Operativnih programa financiranih sredstvima iz EU fondova.

Sveukupno dodijeljeni iznos financijskih sredstava iz državnog proračuna, usprkos povećanju tijela koja su izvještavala, bilježi smanjenje od gotovo 25% u odnosu na 2015. godinu. Dio tog trenda može se objasniti činjenicom da je Ministarstvo kulture, u dogovoru s Uredom za udruge, u izvještaju za 2016. godinu odlučilo izostaviti projekte očuvanja materijalne baštine koje u najvećoj mjeri provode pravne osobe vjerskih zajednica, procjenjujući da taj tip kulturnih aktivnosti sadržajno nije ono što bismo nazivali razvojem civilnoga društva. Značajnija smanjenja vidimo i kod tijela koja su nadležna za planiranje i financiranje nacionalnog doprinosa projektima financiranima iz EU fondova (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU) obzirom da je broj natječaja financiranih iz EU sredstava u 2016. značajno smanjen u odnosu na prethodnu godinu. Neka su tijela, poput Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva pravosuđa, značajno smanjivali iznos dodijeljen iz državnog proračuna, no u većoj mjeri koristeći druge izvore (sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću, sredstva iz EU proračuna), a gotovo 50%-tno smanjenje iznosa dodijeljenog iz državnog proračuna kod Ministarstva znanosti i obrazovanja može se objasniti formiranjem novog tijela – Središnjeg državnog ureda za šport – koje je preuzelo nadležnosti vezane uz financiranje projekata i programa u športu, a samim time i određeni dio sredstava iz državnog proračuna. Tablica 11. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni Naziv davatelja sredstava Trend (%) 2015. (kn) iznos u 2016. Savjet za nacionalne manjine 34.583.500,00 30.333.000,00  12,3 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (prethodno Ministarstvo socijalne politike i mladih) 33.883.360,30 28.453.515,28  16,0 Ministarstvo kulture 82.490.537,99 22.912.085,42  72,3 Državna uprava za zaštitu i spašavanje 24.141.072,30 21.864.687,43  9,4 Ministarstvo financija 746.400,54 20.118.173,39  2595,4 Hrvatski zavod za zapošljavanje 40.439.224,58 19.239.667,21  52,4 Središnji državni ured za šport / 14.690.000,00 / Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 17.761.725,00 14.435.000,00  18,7 Hrvatski audiovizualni centar 9.567.035,00 11.560.038,82  20,8 Ministarstvo poljoprivrede 1.853.228,23 9.840.512,78  431,0 Ministarstvo hrvatskih branitelja (prethodno Ministarstvo branitelja) 7.565.079,10 7.849.668,36  3,8 Ministarstvo znanosti i športa (prethodno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) 14.463.895,45 7.699.872,00  46,8 Ministarstvo turizma 4.300.000,00 4.300.000,00 = Ministarstvo zdravstva (prethodno Ministarstvo zdravlja) 5.070.000,00 3.411.196,98  32,7

31


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (prethodno Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske) Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (prethodno Ministarstvo gospodarstva) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (prethodno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture) Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (prethodno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode) Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Zaklada Zajednički put Financijska agencija Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Hrvatski registar brodova Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Lučka uprava Slavonski Brod Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Vlada RH – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo poduzetništva i obrta Ukupno:

1.5.

5.613.597,26

3.015.000,00

46,3

8.229.080,81

2.026.322,91

75,4

/

1.869.792,25

/

/

1.427.000,00

/

/

1.313.703,53

/

8.052.153,00

1.141.000,00

85,8

689.444,08 1.270.000,00

714.999,00 612.614,92

 

3,7 51,8

800.000,00 637.000,00 1.193.531,33 / / / / / /

600.000,00 550.000,00 394.125,38 188.999,98 151.406,45 80.000,00 35.000,00 30.000,00 22.987,50

  

25,0 13,7 67,0 / / / / / /

/

16.000,00

/

/ / 1.300.587,44 170.195,58 132.000,00

15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

/ / 100,0 100,0 100,0

304.952.647,99

230.926.369,60

   

24,3

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz dijela prihoda od igara na sreću

Iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini dodijeljeno je 372.351.469,28 kn ili 51,3% ukupno dodijeljenog iznosa sredstava na nacionalnoj razini. Gotovo 37% te stavke (136.786.179,51 kn) dodijelio je novoosnovani Središnji državni ured za šport. Slijede Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (92.313.783,71 kn), Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (41.845.110,33 kn), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (37.530.318,36 kn) te Ministarstvo kulture (28.270.920,18 kn). Ostala tijela navedena su u Tablici 10. i zastupljena su s pojedinačnim udjelom nižim od 5% ukupnog iznosa. Tablica 12. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz prihoda od igara na sreću Naziv davatelja sredstava Središnji državni ured za šport Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Dodijeljeni iznos (kn) 136.786.179,51 92.313.783,71 41.845.110,33

dijela

% 36,7 24,8 11,2

32


Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ministarstvo kulture Ministarstvo zdravstva Zaklada "Kultura nova" Ministarstvo hrvatskih branitelja Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Zaklada "Hrvatska za djecu" Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga Ministarstvo pravosuđa Zaklada „Hrvatska kuća – Croatia House“ Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva Ukupno:

37.530.318,36 28.270.920,18 11.233.600,00 7.682.738,51 7.392.975,00 3.572.370,26 1.826.752,65 1.763.000,00 957.420,84 617.385,49 422.348,74 136.565,70

10,1 7,6 3,0 2,1 2,0 1,0 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 *

372.351.469,28

100,0

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

U Tablici 11. prikazana su financijska sredstva dodijeljena za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2015. i 2016. godini iz dijela prihoda od igara na sreću. Sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću povećana su za 3,5% u odnosu na prethodnu godinu. Tablica 13. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Trend Naziv davatelja sredstava u 2015. u 2016. (%) Središnji državni ured za šport / 136.786.179,51 / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (prethodno Ministarstvo socijalne politike i mladih) 80.639.691,13 92.313.783,71  14,5 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 41.279.712,00 41.845.110,33  1,4 Ministarstvo znanosti i športa (prethodno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa) 164.548.791,34 37.530.318,36  77,2 Ministarstvo kulture 39.685.517,97 28.270.920,18  28,8 Ministarstvo zdravstva (prethodno Ministarstvo zdravlja) 11.264.700,00 11.233.600,00  0,3 Ministarstvo hrvatskih branitelja (prethodno Ministarstvo branitelja) 4.172.000,00 7.392.975,00  77,2 Zaklada „Kultura nova“ 7.192.119,24 7.682.738,51  6,8 Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge 5.577.618,48 3.572.370,26  36,0 Zaklada "Hrvatska za djecu" 1.280.927,94 1.826.752,65  42,6 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (prethodno Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske) 2.106.000,00 1.763.000,00  16,3 Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga 0,00 957.420,84  100,00 Ministarstvo pravosuđa 0,00 617.385,49  100,00 Zaklada "Hrvatska kuća" 954.078,11 422.348,74  55,7 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva / 136.565,70 / Ukupno:

1.6.

359.741.156,21

372.351.469,28

3,5

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz fondova EU i inozemnih fondova

Pojedini davatelji financijskih sredstava na nacionalnoj razini imali su i uloge ugovornih ili posredničkih tijela u provedbi natječaja financiranih iz EU fondova i drugih inozemnih fondova te je na taj način projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2016. dodijeljeno 111.866.098,92 kn, odnosno gotovo 16% ukupnog iznosa s nacionalne razine.

33


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku tijekom 2016. dodijelilo je 38.561.931,95 kn ili 34% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava financiranih iz EU fondova i inozemnih fondova, a iz fondova EU projekte udruga financirali su i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Agencija za mobilnost i programe EU, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva akreditirana je kao Provedbeno tijelo za upravljanje Fondovima zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške kojim su se u 2016. financirali programi i projekti organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini u iznosu 4.908.852,70 kn. Tablica 14. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz EU fondova i inozemnih fondova Iznos iz EU fonda/drugog inozemnog fonda (kn)

Naziv davatelja sredstava

%

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 38.561.931,95 Hrvatski zavod za zapošljavanje 21.492.593,80 Agencija za mobilnost i programe EU 16.787.241,77 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 14.627.697,14 Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge 12.750.311,95 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva* 4.908.852,70 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 2.737.469,61 Ukupno: 111.866.098,92 * EGP/Norveški fondovi - fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

34,5 19,2 15,0 13,1 11,4 4,4 2,4 100,0

U tablici 13. prikazana su financijska sredstva dodijeljena za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2015. i 2016. godini iz fondova EU i inozemnih fondova. Sredstva iz ovih izvora povećana su za 12,0% u odnosu na prethodnu godinu. Tablica 15. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz EU fondova i inozemnih fondova u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Trend Naziv davatelja sredstava u 2015. u 2016. (%) Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge 64.190.700,43 12.750.311,95  80,1 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (prethodno Ministarstvo socijalne politike i mladih) 12.775.737,92 38.561.931,95  201,8 Agencija za mobilnost i programe EU 9.482.124,69 16.787.241,77  77,0 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 8.670.582,88 0,00  100,0 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva* 2.339.624,31 4.908.852,70  109,8 Hrvatski zavod za zapošljavanje 2.230.397,81 21.492.593,80  863,6 Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova 217.925,68 0,00  100,0 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 0,00 14.627.697,14  100,00 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske / 2.737.469,61 / Ukupno:

99.907.093,72

111.866.098,92

12,0

* EGP/Norveški fondovi - fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške

34


1.7.

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih fondova

Vezano za dosadašnju dinamiku raspisivanja natječaja u okviru pretpristupnih programa Europske unije, Europskih strukturnih i investicijskih fondova te drugih inozemnih fondova tijekom 2016., tri tijela su izvijestila o sredstvima dodijeljenim u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih fondova. To su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. U odnosu na sredstva dodijeljena za iste namjene prethodne godine (7.125.149,81 kn), u 2016. vidljiv je pad sredstava za sufinanciranje od gotovo 40%, što se treba promatrati u kontekstu puno manjeg broja natječaja za financiranje projekata iz EU fondova tijekom 2016., ali i činjenice da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u trenutnom financijskom razdoblju EU 2014.-2020. nije nastavilo praksu sufinanciranja obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva na projektima ugovorenim u okviru programa prekogranične suradnje, koju je provodilo u financijskom razdoblju EU 2007. – 2013. Tablica 16. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova EU i inozemnih fondova Naziv davatelja sredstava

Dodijeljeni iznos (kn)

Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge Ministarstvo kulture Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ukupno:

1.8.

%

3.572.370,26 626.500,00 103.625,38

83,0 14,6 2,4

4.302.495,64

100,0

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz dijela prihoda od HRT pristojbe

Agencija za elektroničke medije je javna institucija koja dodjeljuje financijska sredstva organizacijama civilnoga društva iz dijela prihoda od HRT pristojbe. Agencija je iz dijela prihoda od HRT pristojbe u 2016. godini dodijelila 4.603.961,06 kn što predstavlja povećanje od 12,9% u odnosu na 2015. godinu (4.079.162,55 kn).

1.9.

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je pravna osoba s javnim ovlastima koja dodjeljuje financijska sredstva iz sredstava naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon. Fond je u 2016. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva dodijelio 3.022.911,91 kn što predstavlja smanjenje od 9,6% u odnosu na 2015. godinu (3.343.477,44 kn).

35


1.10.

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova

U Izvješću za 2016. po prvi puta nalaze se i podaci o sredstvima koja su za projekte i programe organizacija civilnoga društva dodjeljivale i javne visokoškolske ustanove. Gledano u kontekstu proračunskih propisa, najtočnija klasifikacija ovih izvora bio bi izvor 31 – Vlastiti prihodi. Ipak, uzimajući u obzir kako poslovanje visokoškolskih ustanova ima bitan utjecaj na kvalitetu pružanja njihove usluge, ali i činjenicu da se radi o javnim ustanovama, podaci o sredstvima koja su dodjeljivali – kao i analiza procedura koje su pritom korištene – sastavni su dio ovoga izvješća. U tablici 15. nalazi se popis javnih visokoškolskih ustanova koje su izvijestile o dodijeljenim sredstvima. Tablica 17. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova EU i inozemnih fondova Naziv davatelja sredstava Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilište u Dubrovniku, Studentski centar Dubrovnik Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Sveučilište Sjever Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambenotehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Dodijeljeni iznos (kn)

%

279.363,34 177.800,00 157.250,00 78.000,00 72.924,94 64.400,00 64.000,00 63.642,00 57.750,00 56.800,00 45.000,00

18,7 11,9 10,5 5,2 4,9 4,3 4,3 4,3 3,9 3,8 3,0

43.746,84

2,9

41.682,00 28.000,00

2,8 1,9

27.500,00

1,8

26.000,00 24.000,00

1,7 1,6

23.160,00

1,5

20.000,00 19.500,00 19.050,00

1,3 1,3 1,3

18.700,00

1,2

12.059,88

0,8

12.000,00

0,8

10.000,00

0,7

7.700,00

0,5

7.500,00

0,5

6.500,00 5.383,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.700,00

0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2

3.000,00

0,2

36


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Ukupno:

2.000,00

0,1

1.500,00

0,1

1.000,00 1.000,00

0,1 0,1

500,00

*

1.497.112,00

100,0

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

1.11.

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom čelnika davatelja financijskih sredstava

U 2016. godini, 26 davatelja financijskih sredstava izvijestilo je o ukupno 689.032,74 kn dodijeljene temeljem članka 6., stavka 3., alineje 4 - jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom čelnika davatelja financijskih sredstava, a taj iznos čini samo 0,1 posto u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava. Međutim, imajući u vidu da spomenuta odredba dodatno uvjetuje kako ukupni iznos dodijeljen na ovaj način ne smije prelaziti 5% ukupno dodijeljenog iznosa na razini godine, podaci u tablici 16. govore kako su samo Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo zdravstva ispravno izvijestili o dodijeljenim sredstvima, dok su sva ostala tijela sredstva dodijelila na način koji nije u potpunosti usklađen s Uredbom. Tablica 18. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti Odlukom Iznos dodijeljen Ukupan čelnika/ Naziv davatelja sredstava odlukom čelnika tijela dodijeljeni iznos ukupan iznos (kn) (kn) (%) Ministarstvo hrvatskih branitelja 155.335,86 15.242.643,36 1,0 Sveučilište u Dubrovniku, Studentski centar Dubrovnik 78.000,00 78.000,00 100,0 Lučka uprava Šibensko-kninske županije 75.200,00 85.675,00 87,8 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje 63.642,00 63.642,00 100,0 Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet 41.682,00 41.682,00 100,0 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 39.000,00 157.250,00 24,8 Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet 28.000,00 28.000,00 100,0 Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje 27.500,00 27.500,00 100,0 Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet 26.000,00 26.000,00 100,0 Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet 24.000,00 24.000,00 100,0 Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet 20.000,00 20.000,00 100,0 Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 19.500,00 19.500,00 100,0 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike 19.050,00 19.050,00 100,0 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) 16.000,00 16.000,00 100,0 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 12.000,00 12.000,00 100,0 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet 7.500,00 7.500,00 100,0 Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet 6.500,00 6.500,00 100,0

37


Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet Ministarstvo zdravstva Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek Županijska lučka uprava Vela Luka Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Ostali davatelji financijskih sredstava Ukupno:

1.12.

5.383,00

5.383,00

100,0

5.000,00

5.000,00

100,0

5.000,00 5.000,00 4.980,00

43.746,84 5.000,00 14.644.796,98

11,4 100,0 0,03

2.059,88 1.200,00

12.059,88 15.200,00

17,1 7,9

1.000,00

1.000,00

100,0

500,00 0,00

500,00 663.443.758,20

100,0 /

689.032,74

694.067.387,26

0,1

Povrat sredstava

Tijekom 2016. godine 21 davatelj financijskih sredstava zabilježio je 560 povrata sredstava od strane organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 4.229.509,53 kn (bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena). Najviše povrata u 2016. imalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (206) te Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (120). Podaci za povrat sredstava u ostalim tijelima nalaze se u tablici 17. Tablica 19. Pregled broja i iznosa povrata prema davateljima financijskih sredstava Naziv davatelja sredstava

206 120 34 3 6 20 34 1 7 1 41 25 6 21 5 5 1 1 3 18 2

Ukupan iznos povrata (kn) 2.072.244,15 448.407,14 392.836,90 350.000,00 190.093,92 115.974,79 112.002,49 92.349,28 89.844,98 80.052,98 67.097,35 63.421,38 54.151,35 43.291,00 41.173,00 25.596,44 19.196,16 16.178,99 13.389,19 10.822,66 1.385,38

560

4.229.509,53

Broj povrata

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ministarstvo znanosti i obrazovanja Savjet za nacionalne manjine Agencija za elektroničke medije Hrvatski zavod za zapošljavanje Ministarstvo kulture Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Agencija za mobilnost i programe EU Zaklada „Hrvatska za djecu“ Ured za udruge – Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo zdravstva Ministarstvo turizma Zaklada Kultura nova Hrvatski audiovizualni centar Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo pravosuđa Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva Zaklada „Hrvatska kuća – Croatia House“ Ukupno:

Većina povrata (443) odnosila se na povrat dijela neutrošenih sredstava. U toj je stavci ukupan iznos povrata bio 3.412.372,31 kn. U 69 slučaja radilo se o povratu nenamjenski utrošenih sredstava. U toj je stavci ukupan iznos povrata bio 463.812,45 kn. U 33 slučaja organizacije civilnoga društva uspješno su realizirale aktivnosti s iznosom manjim od dodijeljenog (104.424,17

38


kn), dok je u 15 slučajeva bio povrat sredstava jer se s projektom/programom nije niti započelo (318.900,60 kn). Tablica 20. Pregled broja i iznosa povrata s obzirom na razloge povrata Razlozi povrata sredstava

Broj povrata

Ukupan iznos povrata (kn)

%

Povrat dijela neutrošenih sredstava

443

79,3

3.412.372,31

Povrat nenamjenski utrošenih sredstava (npr. veći utrošak po pojedinim proračunskim linijama bez prethodnog odobrenja i sl.)

69

12,3

463.812,45

Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog

33

5,9

104.424,17

Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo

15

2,5

318.900,60

560

100,0

4.229.509,53

Ukupno:

U odnosu na 2015. godinu možemo govoriti o smanjenju broja povrata u apsolutnom iznosu (smanjenje od 22,2%), iako je broj tijela koja su registrirala povrate tijekom 2016. povećan. Povećanje broja tijela koja ostvaruju povrate ukazuje na jačanje kapaciteta davatelja financijskih sredstava u području praćenja financiranih projekata i programa, no kontinuirano visok broj povrata te značajan apsolutni iznos povrata zbog povrata dijela neutrošenih sredstava, kao i zbog toga što je udruga uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog ukazuje na smanjene kapacitete provoditelja projekata za kvalitetnu financijsku provedbu aktivnosti, ali i potrebu podizanja kapaciteta davatelja financijskih sredstava u području odabira projektnih prijava za financiranje.

2. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva prema području financiranja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske podatke o postupku dodjele sredstava i standardima financiranja u 2016. obrađivao je koristeći informacijski sustav e-IzvještavanjeOCD. Davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora podatke su podizali u spomenuti sustav koristeći elektronički obrazac Detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2016. godini (Detaljno izvješće), Detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u okviru EU programa u 2016. godini (Detaljno izvješće – EU financiranje) i elektroničkog Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom (Upitnik). Opća područja financiranja prikazana su sukladno Klasifikaciji djelatnosti udruga iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH (NN 4/15). Obzirom na broj tijela koja su dostavila izvještaj, opća područja financiranja prikazana su na dvije razine: tablica 19. prikazuje razinu tijela državne uprave/ureda Vlade/državnih upravnih organizacija, a tablica 20. prikazuje razinu javnih agencija/javnih zaklada/javnih zavoda. Valja napomenuti kako se u ovom dijelu Izvješća nisu obrađivali podaci Ministarstva obrane obzirom da je to tijelo dodjeljivalo isključivo nefinancijska sredstva. Na razini tijela državne uprave, ureda Vlade i državnih upravnih organizacija, analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno gotovo 30% ukupnog iznosa, odnosno 163.956.284,31 kn; slijedi područje socijalne djelatnosti, koje je financirano sa 152.064.409,32 kn i udjelom od 26,8%, a za projekte u području kulture i umjetnosti dodijeljeno je 14,4% ukupnog iznosa, odnosno 81.853.836,99 kn.

39


Tablica 21. Pregled općih područja financiranja za tijela državne uprave, urede Vlade Republike Hrvatske i državne upravne organizacije Opće područje financiranja Iznos (kn) % Šport Socijalna djelatnost

163.956.284,31 152.064.409,32

28,9 26,8

Kultura i umjetnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita i spašavanje

81.853.836,99 29.745.146,20 24.061.524,78

14,4 5,2 4,2

Branitelji i stradalnici Demokratska politička kultura Ljudska prava

22.300.643,36 21.318.283,86 18.651.839,48

3,9 3,8 3,3

Zaštita zdravlja Tehnička kultura Gospodarstvo

17.296.932,74 16.129.649,93 14.366.903,93

3,0 2,8 2,5

2.907.887,53 1.765.460,02 988.168,65

0,5 0,3 0,2

810.000,00 2.000,00

0,1 *

568.218.971,10

100,0

Održivi razvoj Međunarodna suradnja Zaštita okoliša i prirode Duhovnost Ostala područja djelovanja Ukupno: *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

Na razini javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je najveći iznos, 52.473.225,44 kn (33,5%) dodijeljen u području demokratske političke kulture; slijedi područje socijalne djelatnosti, koje je financirano sa 45.579.527,82 kn i udjelom od 29,1%, a za projekte u području kulture i umjetnosti dodijeljeno je 12,5% ukupnog iznosa, odnosno 19.501.801,63 kn. Tablica 22. Pregled općih područja financiranja za javne agencije, zaklade, zavode i druge javne institucije Opće područje financiranja Iznos (kn)

%

Demokratska politička kultura Socijalna djelatnost Kultura i umjetnost

52.473.225,44 45.579.527,82 19.501.801,63

33,5 29,1 12,5

Održivi razvoj Međunarodna suradnja Zaštita okoliša i prirode

16.602.681,53 15.449.644,44 2.927.719,77

10,6 9,9 1,9

1.863.858,92 836.090,40 666.750,98

1,2 0,5 0,4

509.131,03 51.460,00 22.500,00

0,3 * *

Duhovnost Tehnička kultura Zaštita i spašavanje

10.350,00 10.000,00 3.400,00

* * *

Hobistička djelatnost Ostala područja djelovanja

1.000,00 19.500,00

* *

156.528.641,96

100,0

Obrazovanje, znanost i istraživanje Gospodarstvo Šport Zaštita zdravlja Branitelji i stradalnici Ljudska prava

Ukupno: *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

40


2.1.

Specifična područja financiranja

Tablice 21. – 37. prikazuju pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Podaci u tablicama organizirani su u kategorije „TDU“ (tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije) i „Ostalo“ (javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije). Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini. 2.1.1.

Branitelji – veterani Domovinskog rata

Tablica 23. Pregled specifičnih područja potpore projektima branitelja – veterana Domovinskog rata Specifično područje financiranja Zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Promicanje vrijednosti Domovinskog rata Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata Zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Ostale djelatnosti stradalnika Domovinskog rata Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji Promicanje antifašizma Ostale djelatnosti sudionika i stradalnika II.svjetskog rata i poraća Stradalnici Domovinskog rata Branitelji - veterani Domovinskog rata Ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika Ukupno:

TDU (kn)

%

Ostalo (kn)

%

7.555.000,00

33,9

0,00

/

5.677.897,50

25,5

14.960,00

29,1

4.907.464,00

22,0

0,00

/

2.797.000,00

12,5

1.500,00

2,9

675.281,86

3,0

5.500,00

340.000,00

1,5

0,00

10,7 /

130.000,00 110.000,00 40.000,00

0,6 0,5 0,2

0,00 0,00 0,00

40.000,00

0,2

0,00

20.000,00 8.000,00 0,00

0,1 * /

0,00 27.500,00 2.000,00

/ 53,4 3,9

22.300.643,36

100,0

51.460,00

100,0

/ / / /

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.2.

Demokratska politička kultura

Tablica 24. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području demokratske političke kulture Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Ostalo (kn)

%

Promicanje dobrog upravljanja Razvoj civilnoga društva Promicanje i razvoj volonterstva Prevencija nasilja među djecom i mladima Praćenje javnih politika i javno zagovaranje Proizvodnja medijskih sadržaja Javno informiranje i mediji Volonterstvo Obrazovanje za demokratsko građanstvo Ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture Promicanje društvene solidarnosti Promicanje nenasilja i izgradnja mira Poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju Interkulturalni dijalog Razvoj lokalne zajednice

9.726.512,83 3.726.480,52 3.489.521,34 2.858.085,87 1.007.577,22 220.000,00 121.134,75 62.931,44 35.525,25 25.373,55 22.485,07 10.000,00

45,6 17,5 16,4 13,4 4,7 1,0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 * *

0,00 46.719.633,03 70.000,00 0,00 0,00 4.603.961,06 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

/ 89,0 0,1 / / 8,8 / / / * / /

1.016.751,35

1,9

6.156,00 0,00

* /

0,00 57.880,00

/ 0,1

Ukupno:

21.318.283,86

100,0

52.473.225,44

100,0

6.500,02

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

41


2.1.3.

Duhovnost

Tablica 25. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području duhovnosti Specifično područje financiranja

TDU (kn)

Duhovne djelatnosti Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti Promicanje duhovnih aktivnosti Religijske/vjerničke djelatnosti Ostale duhovne djelatnosti Ukupno:

2.1.4.

%

Ostalo (kn)

%

500.000,00 285.000,00 15.000,00 10.000,00 0,00

61,7 35,2 1,9 1,2 /

0,00 0,00 1.000,00 0,00 9.350,00

/ / 9,7 / 90,3

810.000,00

100,0

10.350,00

100,0

Gospodarstvo

Tablica 26. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području gospodarstva Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Šumarstvo Turizam Stočarstvo Prehrambena Ratarstvo Ostale poljoprivredne djelatnosti Lovstvo Poljoprivreda Pčelarstvo Ribarstvo Trgovina Inovatorstvo Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva Vinarstvo i vinogradarstvo Ostale industrijske djelatnosti Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva Dioničarske udruge

8.327.021,14 3.419.391,15 846.956,46 498.099,49 355.000,00 275.000,00 149.404,95 140.000,00 89.210,74 74.820,00 60.000,00 45.000,00 45.000,00 17.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

58,0 23,8 5,9 3,5 2,5 1,9 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 *

0,00 805.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ 96,4 / / / / * / / / / 1,8 1,8 / / / /

14.366.903,93

100,0

836.090,40

100,0

Ukupno:

Ostalo (kn)

%

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.5.

Hobistička djelatnost

Tablica 27. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području hobističke djelatnosti Specifično područje financiranja

TDU (kn)

Ostale hobističke djelatnosti Ukupno:

2.1.6.

%

Ostalo (kn)

%

0,00

/

1.000,00

100,0

0,00

/

1.000,00

100,0

Kultura i umjetnost

Tablica 28. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području kulture i umjetnosti Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Novinsko-nakladnička djelatnost Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam Strukovne udruge u kulturi i umjetnosti Inovativne vizualne umjetničke prakse Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti Interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Dramske umjetnosti Glazbene i scenske manifestacije i festivali Nakladnička i knjižarska djelatnost

17.789.675,38 6.912.177,26 6.220.000,00 5.702.032,92 5.681.732,91 5.486.102,17 5.193.983,52 4.216.189,92 3.068.706,50

21,7 8,4 7,6 7,0 6,9 6,7 6,3 5,2 3,7

Ostalo (kn) 2.000,00 33.750,00 0,00 379.319,94 68.000,00 5.212.049,86 0,00 25.999,30 11.000,00

% * 0,2 / 1,9 0,3 26,7 / 0,1 0,1

42


Književno-nakladničke manifestacije Izvedbene umjetnosti Književno-nakladnička djelatnost Plesne umjetnosti Vizualne umjetnosti Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Kulturna baština Ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Dizajn i arhitektura Likovne umjetnosti Knjižnična djelatnost Književno stvaralaštvo Arheološka (kopnena i podvodna) djelatnost Muzejska djelatnost Inovativne izvedbene umjetničke prakse Ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti Općekulturna (kulturološka) djelatnost Fotografska umjetnost Filmska i video djelatnost Interdisciplinarne kulturno-umjetničke prakse Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti Manifestacije vizualnih umjetnosti Inovativne audiovizualne umjetničke prakse Arhivska djelatnost Ostale djelatnosti vizualne umjetnosti Ostale djelatnosti kulturne baštine Medijska kultura Ostale književno-nakladničke djelatnosti Literarni amaterizam Audiovizualna djelatnost Likovni amaterizam Audiovizualni amaterizam Ostale audiovizualne djelatnosti Ukupno:

2.459.712,77 2.221.950,00 1.965.000,00 1.766.700,26 1.722.511,42 1.396.077,00 1.294.952,45 1.228.350,00 1.186.000,00 618.100,00 613.278,45 609.103,54 601.124,04 556.000,00 495.085,00 437.152,98 430.636,50 403.000,00 348.997,48 257.153,73 230.721,15 215.000,00 178.329,64 83.200,00 62.880,00 61.680,00 54.000,00 32.000,00 24.000,00 12.200,00 10.450,00 5.000,00 2.890,00 0,00

3,0 2,7 2,4 2,2 2,1 1,7 1,6 1,5 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * /

0,00 6.500,00 0,00 3.500,00 0,00 6.000,00 20.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 4.475,00 0,00 0,00 1.295.739,98 3.200,00 9.300,00 0,00 800,00 0,00 21.500,00 4.500,00 723.118,73 0,00 0,00 5.000,00 0,00 72.510,00 0,00 11.560.038,82 0,00 5.000,00 25.000,00

/ * / * / * 0,1 * / * * / * / / 6,6 * * / * / 0,1 * 3,7 / / * / 0,4 / 59,3 / * 0,1

81.853.836,99

100,0

19.501.801,63

100,0

Ostalo (kn)

%

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.7.

Ljudska prava

Tablica 29. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području ljudskih prava Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Zaštita prava nacionalne manjine Zaštita prava djece Zaštita prava potrošača Besplatna pravna pomoć Zaštita žrtava/svjedoka Zaštita prava spolnih i rodnih manjina Suzbijanje i zaštita od diskriminacije Zaštita ovisnika Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava Zaštita prava tražitelja azila, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom Zaštita obitelji Ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije Prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata

14.741.596,25 1.358.897,34 800.000,00 612.614,92 559.046,20 183.493,42 109.912,50 90.866,04

79,0 7,3 4,3 3,3 3,0 1,0 0,6 0,5

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.000,00 0,00

/ 2,2 / / / 66,7 13,3 /

67.928,37

0,4

4.000,00

17,8

53.426,25

0,3

0,00

35.421,74 33.636,45 5.000,00

0,2 0,2 *

0,00 0,00 0,00

/ / /

18.651.839,48

100,0

22.500,00

100,0

Ukupno:

/

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

43


2.1.8.

Međunarodna suradnja

Tablica 30. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području međunarodne suradnje Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Ostalo (kn)

%

Razvojna suradnja Ostale djelatnosti razvojne suradnje Infrastruktura Unapređenje zdravlja Međunarodna humanitarna pomoć Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje Obrazovanje

1.510.000,00 182.312,70 30.000,00 23.147,32 20.000,00 0,00 0,00

85,5 10,3 1,7 1,3 1,1 / /

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.433.144,44 11.500,00

/ / / / * 99,9 0,1

1.765.460,02

100,0

15.449.644,44

100,0

Ukupno: *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.9.

Obrazovanje, znanost i istraživanje

Tablica 31. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području obrazovanja, znanosti i istraživanja Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija Strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesnokulturne baštine i nacionalnoga identiteta Popularizacija znanosti Odgoj i obrazovanje Društvene znanosti Znanost, stručni rad i istraživanje Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih Biomedicina i zdravstvo Tehničke znanosti Humanističke znanosti Prirodne znanosti Ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja Biotehničke znanosti Umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja Znanstvenoistraživački rad

12.010.643,43 9.590.000,00 5.335.836,00

40,4 32,2 17,9

0,00 4.500,00 15.000,00

/ 0,2 0,8

957.581,00

3,2

20.000,00

1,1

906.503,77

3,0

117.363,34

6,3

638.770,00

2,1

0,00

/

103.067,00 76.950,00 55.000,00 49.500,00 9.500,00

0,3 0,3 0,2 0,2 *

41.000,00 294.361,72 20.000,00 112.500,00 11.000,00

2,2 15,8 1,1 6,0 0,6

9.500,00

*

79.650,00

4,3

2.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* / / / / / / / / / / /

1.000,00 522.714,63 424.851,79 79.004,94 70.642,00 19.500,00 9.400,00 8.383,00 5.000,00 4.500,00 2.487,50 1.000,00

0,1 28,0 22,8 4,2 3,8 1,0 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1

29.745.146,20

100,0

1.863.858,92

100,0

Ukupno:

Ostalo (kn)

%

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.10.

Održivi razvoj

Tablica 32. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području održivog razvoja Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Urbana obnova Razvoj ruralnih područja

1.210.000,00 900.000,00

41,6 31,0

Ostalo (kn)

%

0,00 0,00

/ /

44


Ostale djelatnosti razvoja ruralnih područja Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja Održivi turizam Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja Održivi gospodarski razvoj Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja LEADER pristup razvoju ruralnih područja Ukupno:

2.1.11.

260.000,00 247.000,00 103.625,38 63.425,00 63.087,15 60.750,00 0,00

8,9 8,5 3,6 2,2 2,2 2,1 /

0,00 0,00 0,00 105.192,14 0,00 0,00 16.497.489,39

/ / / 0,6 / / 99,4

2.907.887,53

100,0

16.602.681,53

100,0

Ostalo (kn)

%

Socijalna djelatnost

Tablica 33. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području socijalnih djelatnosti Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Pomoć i podrška osobama s invaliditetom Humanitarna pomoć Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba Pomoć i podrška mladima Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja Rehabilitacija Pomoć i podrška obitelji Pomoć i podrška azilantima Stručna pomoć i podrška Savjetovanje i pomaganje Smještaj Rana intervencija Socijalna pomoć i podrška Pomoć i podrška beskućnicima Pomoć i podrška starijim osobama Socijalne usluge Pomoć i podrška nezaposlenima Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici Ostale socijalne djelatnosti Pomoć i podrška djeci Ostale djelatnosti humanitarne pomoći Prevencija nasilja Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške Osobna asistencija

83.678.559,06 21.844.739,62

55,0 14,4

1.447.523,41 3.000,00

3,2 *

15.792.402,76 15.761.121,52 7.035.842,00 2.135.437,50 1.882.000,00 1.713.010,00 954.781,39 620.380,00 298.772,00 170.000,00 100.000,00 29.975,00 20.000,00 17.888,47 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,4 10,4 4,6 1,4 1,2 1,1 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 * * * * / / / / / / / /

61.700,00 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 347.374,86 0,00 0,00 2.497.335,69 40.732.261,01 188.999,98 135.958,07 91.074,80 20.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00

0,1 0,1 * / / * / / * / / 0,8 / / 5,5 89,4 0,4 0,3 0,2 * * * *

Ukupno:

152.064.409,32

100,0

45.579.527,82

100,0

%

Ostalo (kn)

%

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.12.

Šport

Tablica 34. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području športa Specifično područje financiranja Promocija športa i zdravog načina življenja Sudjelovanje u športskom natjecanju Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi Športska poduka Ostale djelatnosti u športu Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa Športska rekreacija Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

TDU (kn) 126.260.728,20 22.586.336,11

77,0 13,8

8.500,00 119.450,00

1,3 18,0

13.630.250,00

8,3

86.000,00

12,9

1.121.300,00 200.000,00

0,7 0,1

56.086,75 5.000,00

8,4 0,8

70.000,00

*

94.500,00

14,2

46.300,00

* *

106.352,23

16,0

0,00

/

41.370,00

45


Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem Ostale djelatnosti športske rekreacije Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti Športska priprema Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr. projekata, susreta i turnira Ukupno:

0,00

/

50.682,00

7,6

31.000,00

4,7

/ /

30.500,00

4,6

30.000,00

4,5

/ /

22.000,00

3,3

15.000,00

2,3

/ /

9.680,00

1,2

2.000,00

0,3

100,0

666.750,98

100,0

/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.956.284,31

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

2.1.13.

Tehnička kultura

Tablica 35. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području tehničke kulture Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika Inovatorstvo Komunikacijska tehnika Informatika i računalstvo Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture

16.109.674,93 10.000,00 9.975,00 0,00 0,00

99,9 0,1 0,1 / /

0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

/ / / 50,0 50,0

16.129.649,93

100,0

10.000,00

100,0

Ukupno:

2.1.14.

Ostalo (kn)

%

Zaštita zdravlja

Tablica 36. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite zdravlja Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Prevencija zaraznih bolesti Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti Prevencija i suzbijanje ovisnosti Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja Prevencija i unapređenje zdravlja zubi Ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja Dobrovoljno darivanje krvi

6.768.600,00 3.102.196,98 2.781.997,00

39,1 17,9 16,1

5.000,00 0,00 0,00

1,0 / /

2.154.097,92

12,5

5.000,00

1,0

826.000,00

4,8

242.790,20

47,7

754.278,34 534.762,50

4,4 3,1

0,00 0,00

/ /

315.000,00

1,8

40.000,00

7,9

60.000,00 0,00 0,00

0,3 / /

0,00 213.340,83 3.000,00

/ 41,9 0,6

17.296.932,74

100,0

509.131,03

100,0

Ukupno:

2.1.15.

Ostalo (kn)

%

Zaštita okoliša i prirode

Tablica 37. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite okoliša i prirode Specifično područje financiranja Ostale djelatnosti očuvanja prirode Zaštita životinja Zaštita voda i mora Zaštita okoliša Očuvanje prirode Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

TDU (kn) 600.000,00 258.750,00 78.300,00 41.618,65 9.500,00 0,00

% 60,7 26,2 7,9 4,2 1,0 /

Ostalo (kn) 395.830,38 2.000,00 66.505,20 0,00 2.500,00 1.376.923,76

% 13,5 0,1 2,3 / 0,1 47,0

46


Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja Ostale djelatnosti zaštite okoliša Ukupno:

2.1.16.

0,00

/ /

0,00

/

0,00

485.952,46

16,6

328.456,44

11,2

160.343,88

5,5

0,00

/

109.207,65

3,7

988.168,65

100,0

2.927.719,77

100,0

Zaštita i spašavanje

Tablica 38. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja

TDU (kn)

%

Dobrovoljno vatrogastvo Traganje i spašavanje Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja

15.364.687,43 8.671.837,35 25.000,00

63,9 36,0 0,1

0,00 0,00 3.400,00

/ / 100,0

24.061.524,78

100,0

3.400,00

100,0

Ukupno:

2.1.17.

Ostalo (kn)

%

Ostala područja djelovanja

Tablica 39. Pregled specifičnih područja potpore ostalim područjima djelovanja Specifično područje financiranja

TDU (kn)

Ostala područja djelovanja Ukupno:

%

Ostalo (kn)

%

2.000,00

100

19.500,00

100

2.000,00

100

19.500,00

100

47


3. Pregled područja financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijskih sredstava Tablice 38. – 128. prikazuju područja financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/javnoj instituciji davatelju financijskih sredstava za financirane projekte i programe u 2016. godini. Broj financiranih projekata i programa naveden je u koloni N.

3.1.

3.1.1.

Pregled općih područja financiranja prema davateljima sredstava tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Tablica 40. Pregled općih područja financiranja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Opće područje financiranja

Iznos

Socijalna djelatnost Demokratska politička kultura Zaštita zdravlja Ljudska prava Kultura i umjetnost Ukupno:

%

N

%

149.953.252,34 5.729.981,60 2.781.997,00 804.000,00 60.000,00

94,1 3,6 1,7 0,5 *

707 105 62 20 1

79,0 11,7 6,9 2,2 0,1

159.329.230,94

100,0

895

100,0

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%. N = broj projekata ili programa

3.1.2.

Središnji državni ured za šport

Tablica 41. Pregled općih područja financiranja Središnjeg državnog ureda za šport Opće područje financiranja

Iznos

Šport Ukupno:

%

N

%

151.476.179,51

100,0

33

100,0

151.476.179,51

100,0

33

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.3.

Ministarstvo kulture

Tablica 42. Pregled općih područja financiranja Ministarstva kulture Opće područje financiranja

Iznos

Kultura i umjetnost Ukupno:

%

N

%

51.183.005,60

100,0

2094

100,0

51.183.005,60

100,0

2094

100,0

N

%

N = broj projekata ili programa

3.1.4.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Tablica 43. Pregled općih područja financiranja Ministarstva znanosti i obrazovanja Opće područje financiranja Obrazovanje, znanost i istraživanje Tehnička kultura

Iznos 29.130.515,43 16.099.674,93

% 64,4 35,6

461 1

99,8 0,2

48


Ukupno:

45.230.190,36

100,0

462

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.5.

Savjet za nacionalne manjine

Tablica 44. Pregled općih područja financiranja Savjeta za nacionalne manjine Opće područje financiranja

Iznos

Kultura i umjetnost Međunarodna suradnja Demokratska politička kultura Ljudska prava Branitelji i stradalnici Šport Ukupno:

%

N

%

28.447.000,00 1.510.000,00 200.000,00 158.000,00 13.000,00 5.000,00

93,8 5,0 0,7 0,5 * *

448 6 2 14 2 1

94,7 1,3 0,4 3,0 0,4 0,2

30.333.000,00

100,0

473

100,0

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%. N = broj projekata ili programa

3.1.6.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Tablica 45. Pregled općih područja financiranja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita i spašavanje Ukupno:

%

N

%

21.864.687,43

100,0

163

100,0

21.864.687,43

100,0

163

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.7.

Ministarstvo financija

Tablica 46. Pregled općih područja financiranja Ministarstva financija Opće područje financiranja

Iznos

Šport Branitelji i stradalnici Socijalna djelatnost Ostala područja djelovanja Ukupno:

%

N

%

12.161.392,00 7.000.000,00 954.781,39 2.000,00

60,4 34,8 4,7 *

6 1 1 1

66,7 11,1 11,1 11,1

20.118.173,39

100,0

9

100,0

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%. N = broj projekata ili programa

3.1.8.

Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge

Tablica 47. Pregled općih područja financiranja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske Opće područje financiranja Demokratska politička kultura Ljudska prava Kultura i umjetnost Zaštita okoliša i prirode Socijalna djelatnost Međunarodna suradnja

Iznos 15.358.302,26 1.224.839,07 483.581,39 358.243,65 206.520,59 205.460,02

% 83,7 6,7 2,6 2,0 1,1 1,1

N 122 17 8 3 4 2

% 73,1 10,2 4,8 1,8 2,4 1,2

49


Održivi razvoj Gospodarstvo Zaštita i spašavanje Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita zdravlja Šport Ukupno:

141.837,15 104.391,15 96.838,35 59.180,77 58.097,92 51.712,80

0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3

3 2 1 2 1 2

1,8 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2

18.349.005,12

100,0

167

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.9.

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Tablica 48. Pregled općih područja financiranja Ministarstva hrvatskih branitelja Opće područje financiranja

Iznos

Branitelji i stradalnici Ukupno:

%

N

%

15.242.643,36

100,0

440

100,0

15.242.643,36

100,0

440

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.10.

Ministarstvo zdravstva

Tablica 49. Pregled općih područja financiranja Ministarstva zdravstva Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita zdravlja Zaštita i spašavanje Ukupno:

%

N

%

14.214.796,98 430.000,00

97,1 2,9

1050 16

98,5 1,5

14.644.796,98

100,0

1066

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.11.

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Tablica 50. Pregled općih područja financiranja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Opće područje financiranja

Iznos

Ljudska prava Ukupno:

%

N

%

14.435.000,00

100,0

10

100,0

14.435.000,00

100,0

10

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.12.

Ministarstvo poljoprivrede

Tablica 51. Pregled općih područja financiranja Ministarstva poljoprivrede Opće područje financiranja

Iznos

Gospodarstvo

9.840.512,78

100,0

96

100,0

9.840.512,78

100,0

96

100,0

Ukupno:

%

N

%

50


N = broj projekata ili programa

3.1.13.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Tablica 52. Pregled općih područja financiranja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Opće područje financiranja

Iznos

%

Održivi razvoj Kultura i umjetnost Gospodarstvo Obrazovanje, znanost i istraživanje Šport Socijalna djelatnost Duhovnost Branitelji i stradalnici Demokratska politička kultura Zaštita zdravlja Zaštita i spašavanje Međunarodna suradnja

1.650.000,00 1.420.000,00 835.000,00 285.000,00 228.000,00 170.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00

34,5 29,7 17,5 6,0 4,8 3,6 1,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

9 32 8 12 2 1 3 1 1 1 1 1

12,5 44,4 11,1 16,7 2,8 1,4 4,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

4.778.000,00

100,0

72

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.1.14.

Ministarstvo turizma

Tablica 53. Pregled općih područja financiranja Ministarstva turizma Opće područje financiranja

Iznos

%

Gospodarstvo Zaštita i spašavanje

3.300.000,00 1.000.000,00

76,7 23,3

64 1

98,5 1,5

4.300.000,00

100,0

65

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.1.15.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Tablica 54. Pregled općih područja financiranja Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Opće područje financiranja

Iznos

Održivi razvoj Duhovnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Kultura i umjetnost Ukupno:

%

N

%

967.000,00 250.000,00 170.000,00 40.000,00

67,8 17,5 11,9 2,8

5 1 2 1

55,6 11,1 22,2 11,1

1.427.000,00

100,0

9

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.16.

Ministarstvo pravosuđa

Tablica 55.Pregled općih područja financiranja Ministarstva pravosuđa Opće područje financiranja

Iznos

Ljudska prava

1.230.000,41

% 100,0

N

% 18

100,0

51


Ukupno:

1.230.000,41

100,0

18

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.17.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Tablica 56. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Opće područje financiranja

Iznos

Ljudska prava Gospodarstvo Kultura i umjetnost Tehnička kultura Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

N

%

800.000,00 287.000,00 25.000,00 20.000,00 9.000,00

70,1 25,2 2,2 1,8 0,8

4 17 1 2 1

16,0 68,0 4,0 8,0 4,0

1.141.000,00

100,0

25

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.18.

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Tablica 57. Pregled općih područja financiranja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske Opće područje financiranja

Iznos

Socijalna djelatnost Zaštita zdravlja Ukupno:

%

N

%

740.380,00 217.040,84

77,3 22,7

6 2

75,0 25,0

957.420,84

100,0

8

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.19.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Tablica 58. Pregled općih područja financiranja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita i spašavanje Obrazovanje, znanost i istraživanje Međunarodna suradnja Ukupno:

%

N

%

644.999,00 40.000,00 30.000,00

90,2 5,6 4,2

1 1 1

33,3 33,3 33,3

714.999,00

100,0

3

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.20.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Tablica 59. Pregled općih područja financiranja Ministarstva zaštite okoliša i energetike Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita okoliša i prirode Ukupno:

%

N

%

600.000,00

100,0

6

100,0

600.000,00

100,0

6

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.21.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Tablica 60.Pregled općih područja financiranja Ministarstva unutarnjih poslova

52


Opće područje financiranja

Iznos

Duhovnost Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici Šport Ukupno:

%

N

%

500.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00

90,9 3,6 2,7 2,7

1 1 3 1

16,7 16,7 50,0 16,7

550.000,00

100,0

6

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.22.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Tablica 61. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Opće područje financiranja

Iznos

Održivi razvoj Kultura i umjetnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita okoliša i prirode Socijalna djelatnost Šport Tehnička kultura Ukupno:

%

N

%

149.050,38 115.250,00 51.450,00 29.925,00 19.475,00 19.000,00 9.975,00

37,8 29,2 13,1 7,6 4,9 4,8 2,5

6 11 5 3 2 2 1

20,0 36,7 16,7 10,0 6,7 6,7 3,3

394.125,38

100,0

30

100,0

N = broj projekata ili programa

3.1.23.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Tablica 62. Pregled općih područja financiranja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Opće područje financiranja

Iznos

Kultura i umjetnost Ukupno:

%

N

%

80.000,00

100,0

1

100,0

80.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.

3.2.1.

Pregled općih područja financiranja prema davateljima sredstava javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Tablica 63. Pregled općih područja financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Opće područje financiranja

Iznos

Demokratska politička kultura Ukupno:

%

N

%

41.845.110,33

100,0

286

100,0

41.845.110,33

100,0

286

100,0

N = broj projekata ili programa

53


3.2.2.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Tablica 64. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Opće područje financiranja Iznos Socijalna djelatnost Ukupno:

%

N

%

40.732.261,01

100,0

884

100,0

40.732.261,01

100,0

884

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.3.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Tablica 65. Pregled općih područja financiranja Agencije za mobilnost i programe Europske unije Opće područje financiranja Iznos % Međunarodna suradnja Obrazovanje, znanost i istraživanje Demokratska politička kultura Ukupno:

N

%

15.010.795,70

89,4

173

89,2

908.366,42 868.079,65

5,4 5,2

6 15

3,1 7,7

16.787.241,77

100,0

194

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.4.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Tablica 66. Pregled općih područja financiranja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Opće područje financiranja Iznos % N % Održivi razvoj Ukupno:

16.497.489,39

100,0

62

100,0

16.497.489,39

100,0

62

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.5.

Hrvatski audiovizualni centar

Tablica 67. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog audiovizualnog centra Opće područje financiranja Iznos Kultura i umjetnost Ukupno:

%

N

%

11.560.038,82

100,0

106

100,0

11.560.038,82

100,0

106

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.6.

Zaklada „Kultura nova“

Tablica 68. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Kultura nova“ Opće područje financiranja

Iznos

Kultura i umjetnost

7.682.738,51

100,0

120

100,0

7.682.738,51

100,0

120

100,0

Ukupno:

%

N

%

N = broj projekata ili programa

54


3.2.7.

Program za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)

Tablica 69. Pregled općih područja financiranja Programa za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) Opće područje financiranja Iznos % N % Demokratska politička kultura Ukupno:

4.908.852,70

100,0

22

100,0

4.908.852,70

100,0

22

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.8.

Agencija za elektroničke medije

Tablica 70. Pregled općih područja financiranja Agencije za elektroničke medije Opće područje financiranja Iznos Demokratska politička kultura Ukupno:

%

N

%

4.603.961,06

100,0

74

100,0

4.603.961,06

100,0

74

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.9.

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Tablica 71. Pregled općih područja financiranja Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Opće područje financiranja Iznos % Socijalna djelatnost Gospodarstvo Ukupno:

N

%

1.931.679,21 805.790,40

70,6 29,4

1 2

33,3 66,7

2.737.469,61

100,0

3

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.10.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Tablica 72. Pregled općih područja financiranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Opće područje financiranja Iznos % Zaštita okoliša i prirode Održivi razvoj Ukupno:

N

%

2.917.719,77 105.192,14

96,5 3,5

49 1

98,0 2,0

3.022.911,91

100,0

50

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.11.

Zaklada „Hrvatska za djecu“

Tablica 73. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Hrvatska za djecu“ Opće područje financiranja Iznos

%

Socijalna djelatnost Zaštita zdravlja

981.320,92 441.131,03

53,7 24,1

12 3

57,1 14,3

Obrazovanje, znanost i istraživanje Šport

262.861,72 141.438,98

14,4 7,7

3 3

14,3 14,3

1.826.752,65

100,0

21

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

55


3.2.12.

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Tablica 74. Pregled općih područja financiranja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Opće područje financiranja Iznos % N % Socijalna djelatnost Ukupno:

1.313.703,53

100,0

64

100,0

1.313.703,53

100,0

64

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.13.

Zaklada „Hrvatska kuća - Croatia House“

Tablica 75. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Hrvatska kuća - Croatia House“ Opće područje financiranja Iznos Međunarodna suradnja Ukupno:

%

N

%

422.348,74

100,0

18

100,0

422.348,74

100,0

18

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.14.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva

Tablica 76. Pregled općih područja financiranja Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva Opće područje financiranja Iznos % N

%

Demokratska politička kultura Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Ljudska prava Zaštita zdravlja Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

206.551,70 30.000,00 16.000,00

72,5 10,5 5,6

16 2 2

69,6 8,7 8,7

15.000,00 15.000,00 2.500,00

5,3 5,3 0,9

1 1 1

4,3 4,3 4,3

285.051,70

100,0

23

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.15.

Sveučilište u Rijeci

Tablica 77. Pregled općih područja financiranja Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Obrazovanje, znanost i istraživanje Socijalna djelatnost Šport Ukupno:

Iznos

%

N

%

206.363,34

73,9

3

60,0

70.000,00 3.000,00

25,1 1,1

1 1

20,0 20,0

279.363,34

100,0

5

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.16.

Zaklada „Zajednički put“

Tablica 78. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Zajednički put“ Opće područje financiranja Iznos Socijalna djelatnost Ukupno:

%

N

%

188.999,98

100,0

8

100,0

188.999,98

100,0

8

100,0

N = broj projekata ili programa

56


3.2.17.

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Tablica 79. Pregled općih područja financiranja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % Šport Kultura i umjetnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

N

%

90.000,00 82.800,00 5.000,00

50,6 46,6 2,8

1 4 1

16,7 66,7 16,7

177.800,00

100,0

6

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.18.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tablica 80. Pregled općih područja financiranja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % Obrazovanje, znanost i istraživanje Kultura i umjetnost Duhovnost Šport Međunarodna suradnja Ukupno:

N

%

133.400,00 10.000,00

84,8 6,4

8 1

66,7 8,3

9.350,00 3.000,00 1.500,00

5,9 1,9 1,0

1 1 1

8,3 8,3 8,3

157.250,00

100,0

12

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.19.

Financijska agencija

Tablica 81. Pregled općih područja financiranja Financijske agencije Opće područje financiranja

Iznos

Socijalna djelatnost Kultura i umjetnost Gospodarstvo Branitelji i stradalnici Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

N

%

111.446,45 15.500,00

73,6 10,2

8 2

61,5 15,4

15.000,00 6.960,00 2.500,00

9,9 4,6 1,7

1 1 1

7,7 7,7 7,7

151.406,45

100,0

13

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.20.

Lučka uprava Šibensko-kninske županije

Tablica 82. Pregled općih područja financiranja Lučke uprave Šibensko-kninske županije Opće područje financiranja Iznos

%

Šport

37.000,00

43,2

27

47,4

Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici

30.975,00 9.000,00 6.500,00

36,2 10,5 7,6

14 7 6

24,6 12,3 10,5

1.000,00 700,00 500,00

1,2 0,8 0,6

1 1 1

1,8 1,8 1,8

85.675,00

100,0

57

100,0

Duhovnost Demokratska politička kultura Zaštita okoliša i prirode Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

57


3.2.21.

Sveučilište u Dubrovniku, Studentski centar Dubrovnik

Tablica 83. Pregled općih područja financiranja Studentskog centra Dubrovnik Sveučilišta u Dubrovniku Opće područje financiranja Iznos % N Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

72.000,00 6.000,00

92,3 7,7

3 1

75,0 25,0

78.000,00

100,0

4

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.22.

Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatske županije

Tablica 84. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatske županije Opće područje financiranja Iznos % N % Branitelji i stradalnici Šport Socijalna djelatnost Zaštita zdravlja Kultura i umjetnost Zaštita okoliša i prirode Ukupno:

29.500,00 28.000,00 8.000,00

39,6 37,6 10,7

12 10 4

40,0 33,3 13,3

3.000,00 2.000,00 2.000,00

4,0 2,7 2,7

1 1 1

3,3 3,3 3,3

74.500,00

100,0

30

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.23.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije

Tablica 85. Pregled općih područja financiranja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije Opće područje financiranja Iznos %

N

%

Šport Socijalna djelatnost

28.000,00 25.000,00

37,8 33,8

7 3

53,8 23,1

Kultura i umjetnost Branitelji i stradalnici Demokratska politička kultura

15.000,00 4.000,00 2.000,00

20,3 5,4 2,7

1 1 1

7,7 7,7 7,7

74.000,00

100,0

13

100,0

Ukupno: N = broj projekata ili programa

3.2.24.

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Tablica 86. Pregled općih područja financiranja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Iznos

%

Obrazovanje, znanost i istraživanje

29.954,94

41,1

4

66,7

Demokratska politička kultura Šport

25.970,00 17.000,00

35,6 23,3

1 1

16,7 16,7

72.924,94

100,0

6

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.25.

Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Tablica 87. Pregled općih područja financiranja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N Obrazovanje, znanost i istraživanje Šport Zaštita zdravlja

37.400,00 25.000,00 2.000,00

58,1 38,8 3,1

% 3 3 1

42,9 42,9 14,3

58


Ukupno:

64.400,00

100,0

7

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.26.

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Tablica 88. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos %

N

%

Obrazovanje, znanost i istraživanje Šport

23.500,00 20.000,00

36,7 31,3

5 2

41,7 16,7

Međunarodna suradnja Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost

10.000,00 5.000,00 4.100,00

15,6 7,8 6,4

1 1 2

8,3 8,3 16,7

Zaštita i spašavanje Ukupno:

1.400,00

2,2

1

8,3

64.000,00

100,0

12

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.27.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Tablica 89. Pregled općih područja financiranja Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

63.642,00

100,0

5

100,0

63.642,00

100,0

5

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.28.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

Tablica 90. Pregled općih područja financiranja Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % Socijalna djelatnost Obrazovanje, znanost i istraživanje

50.500,00 6.500,00

%

87,4 11,3

2 2

750,00

1,3

1

20,0

57.750,00

100,0

5

100,0

Kultura i umjetnost Ukupno:

N

40,0 40,0

N = broj projekata ili programa

3.2.29.

Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin

Tablica 91. Pregled općih područja financiranja Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % Šport Kultura i umjetnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

N

%

52.000,00

91,5

9

69,2

2.800,00 2.000,00

4,9 3,5

3 1

23,1 7,7

56.800,00

100,0

13

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.30.

Sveučilište Sjever

Tablica 92. Pregled općih područja financiranja Sveučilišta Sjever Opće područje financiranja

Iznos

%

N

%

Kultura i umjetnost Šport

25.000,00 15.000,00

55,6 33,3

1 1

33,3 33,3

Socijalna djelatnost

5.000,00

11,1

1

33,3

59


Ukupno:

45.000,00

100,0

3

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.31.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Tablica 93. Pregled općih područja financiranja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N % Socijalna djelatnost Kultura i umjetnost Ukupno:

38.746,84 5.000,00

88,6 11,4

1 1

50,0 50,0

43.746,84

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.32.

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Tablica 94. Pregled općih područja financiranja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Opće područje financiranja Iznos

%

Socijalna djelatnost Ostala područja djelovanja

15.000,00 12.000,00

36,0 28,8

1 1

25,0 25,0

Zaštita zdravlja Šport

10.000,00 4.682,00

24,0 11,2

1 1

25,0 25,0

41.682,00

100,0

4

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.33.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

Tablica 95. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Opće područje financiranja Iznos % Zaštita zdravlja Ukupno:

N

%

35.000,00

100,0

7

100,0

35.000,00

100,0

7

100,0

N = broj projekata ili programa

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

3.2.34.

Tablica 96. Pregled općih područja financiranja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Opće područje financiranja Iznos Socijalna djelatnost Ukupno:

%

N

%

30.000,00

100,0

1

100,0

30.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.35.

Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije

Tablica 97. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije Opće područje financiranja Iznos % N % Šport Kultura i umjetnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita okoliša i prirode Ukupno:

24.000,00 3.000,00

82,8 10,3

14 2

77,8 11,1

1.000,00 1.000,00

3,4 3,4

1 1

5,6 5,6

29.000,00

100,0

18

100,0

N = broj projekata ili programa

60


3.2.36.

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

Tablica 98. Pregled općih područja financiranja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos

%

Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje Međunarodna suradnja

13.000,00 10.000,00 5.000,00

46,4 35,7 17,9

2 2 1

40,0 40,0 20,0

28.000,00

100,0

5

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.37.

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Tablica 99. Pregled općih područja financiranja Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu Opće područje financiranja Iznos % N % Socijalna djelatnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

15.000,00 12.500,00

54,5 45,5

1 1

50,0 50,0

27.500,00

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.38.

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet

Tablica 100. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Opće područje financiranja Iznos % Obrazovanje, znanost i istraživanje Tehnička kultura Ljudska prava Zaštita zdravlja Ukupno:

N

%

15.000,00 5.000,00

57,7 19,2

2 1

40,0 20,0

3.000,00 3.000,00

11,5 11,5

1 1

20,0 20,0

26.000,00

100,0

5

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.39.

Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet

Tablica 101. Pregled općih područja financiranja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu Opće područje financiranja Iznos % Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

N

%

12.000,00 12.000,00

50 50

3 1

75,0 25,0

24.000,00

100

4

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.40.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Tablica 102. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N

%

Kultura i umjetnost Ljudska prava Socijalna djelatnost

7.500,00 4.000,00 3.660,00

32,4 17,3 15,8

4 1 1

40,0 10,0 10,0

Demokratska politička kultura Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita okoliša i prirode

3.000,00 2.000,00 2.000,00

13,0 8,6 8,6

1 1 1

10,0 10,0 10,0

61


Hobistička djelatnost Ukupno:

1.000,00

4,3

1

10,0

23.160,00

100,0

10

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.41.

Hrvatski registar brodova

Tablica 103. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog registra brodova Opće područje financiranja Iznos

%

Demokratska politička kultura

9.000,00

39,2

3

42,9

Socijalna djelatnost Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje

5.000,00 5.000,00 2.487,50

21,8 21,8 10,8

1 1 1

14,3 14,3 14,3

1.500,00

6,5

1

14,3

22.987,50

100,0

7

100,0

Kultura i umjetnost Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.42.

Javna ustanova za upravljanje športskim objektima Zadarski šport

Tablica 104. Pregled općih područja financiranja Javne ustanove za upravljanje športskim objektima Zadarski šport Opće područje financiranja Iznos % N % Šport Ukupno:

20.000,00

100,0

1

100,0

20.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.43.

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Tablica 105. Pregled općih područja financiranja Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Opće područje financiranja Iznos Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

N

%

20.000,00

100,0

1

100,0

20.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.44.

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Tablica 106. Pregled općih područja financiranja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Opće područje financiranja Iznos Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

N

%

19.500,00

100,0

1

100,0

19.500,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.45.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Tablica 107. Pregled općih područja financiranja Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

17.550,00

92,1

1

50,0

1.500,00

7,9

1

50,0

19.050,00

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

62


3.2.46.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Tablica 108. Pregled općih područja financiranja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N % Šport

9.700,00

51,9

2

40,0

Obrazovanje, znanost i istraživanje Kultura i umjetnost

5.000,00 4.000,00

26,7 21,4

2 1

40,0 20,0

18.700,00

100,0

5

100,0

Ukupno: N = broj projekata ili programa

3.2.47.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Tablica 109. Pregled općih područja financiranja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) Opće područje financiranja Iznos % N % Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici Šport Ukupno:

10.000,00 4.000,00

62,5 25,0

2 2

40,0 40,0

2.000,00

12,5

1

20,0

16.000,00

100,0

5

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.48.

Županijska lučka uprava Crikvenica

Tablica 110. Pregled općih područja financiranja Županijske lučke uprave Crikvenica Opće područje financiranja Iznos

%

Šport

10.000,00

62,5

4

66,7

6.000,00

37,5

2

33,3

16.000,00

100,0

6

100,0

Kultura i umjetnost Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.49.

Županijska lučka uprava Vela Luka

Tablica 111. Pregled općih područja financiranja Županijske lučke uprave Vela Luka Opće područje financiranja Iznos

%

Kultura i umjetnost

6.500,00

42,8

5

50,0

Šport Socijalna djelatnost Zaštita okoliša i prirode

4.700,00 2.000,00 2.000,00

30,9 13,2 13,2

3 1 1

30,0 10,0 10,0

15.200,00

100,0

10

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.50.

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Tablica 112. Pregled općih područja financiranja Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško Opće područje financiranja Iznos % N % Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

15.000,00

100,0

1

100,0

15.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

63


3.2.51.

Lučka uprava Slavonski Brod

Tablica 113. Pregled općih područja financiranja Lučke uprave Slavonski Brod Opće područje financiranja Iznos Gospodarstvo Ukupno:

3.2.52.

%

N

%

15.000,00

100,0

1

100,0

15.000,00

100,0

1

100,0

Županijska lučka uprava Cres

Tablica 114. Pregled općih područja financiranja Županijske lučke uprave Cres Opće područje financiranja Iznos

%

Šport Zaštita okoliša i prirode Kultura i umjetnost

8.980,00 2.500,00 1.499,30

64,2 17,9 10,7

3 1 2

42,9 14,3 28,6

Obrazovanje, znanost i istraživanje

1.000,00

7,2

1

14,3

13.979,30

100,0

7

100,0

Ukupno:

N

%

N = broj projekata ili programa

3.2.53.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Tablica 115. Pregled općih područja financiranja Pravnog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N % Obrazovanje, znanost i istraživanje Socijalna djelatnost Ukupno:

10.000,00

82,9

1

50,0

2.059,88

17,1

1

50,0

12.059,88

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.54.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Tablica 116. Pregled općih područja financiranja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N % Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

12.000,00

100,0

2

100,0

12.000,00

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.55.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Tablica 117. Pregled općih područja financiranja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N % Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

10.000,00

100,0

1

100,0

10.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

64


3.2.56.

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Tablica 118. Pregled općih područja financiranja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N

%

Obrazovanje, znanost i istraživanje Kultura i umjetnost Ukupno:

4.500,00 3.200,00

58,4 41,6

3 1

75,0 25,0

7.700,00

100,0

4

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.57.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambenotehnološki fakultet

Tablica 119. Pregled općih područja financiranja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N

%

Ostala područja djelovanja Ukupno:

7.500,00

100,0

2

100,0

7.500,00

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.58.

Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet

Tablica 120. Pregled općih područja financiranja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N Obrazovanje, znanost i istraživanje Ljudska prava Ukupno:

%

6.000,00 500,00

92,3 7,7

2 1

66,7 33,3

6.500,00

100,0

3

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.59.

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Tablica 121. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Iznos % Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

N

%

5.383,00

100,0

2

100,0

5.383,00

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.60.

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet

Tablica 122. Pregled općih područja financiranja Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu Opće područje financiranja Iznos % Socijalna djelatnost Ukupno:

N

%

5.000,00

100,0

1

100,0

5.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.61.

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Tablica 123. Pregled općih područja financiranja Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % N

%

65


Tehnička kultura Ukupno:

5.000,00

100,0

1

100,0

5.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.62.

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Tablica 124. Pregled općih područja financiranja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Iznos Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

%

N

%

5.000,00

100,0

1

100,0

5.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.63.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Tablica 125. Pregled općih područja financiranja Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Iznos % Šport Ukupno:

N

%

3.700,00

100,0

2

100,0

3.700,00

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.64.

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Tablica 126. Pregled općih područja financiranja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Iznos % N % Socijalna djelatnost Ukupno:

3.000,00

100,0

2

100,0

3.000,00

100,0

2

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.65.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet

Tablica 127. Pregled općih područja financiranja Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N % Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

2.000,00

100,0

1

100,0

2.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.66.

Županijska uprava za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije

Tablica 128. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Opće područje financiranja Iznos % N % Socijalna djelatnost Ukupno:

1.800,00

100,0

3

100,0

1.800,00

100,0

3

100,0

N = broj projekata ili programa

66


3.2.67.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Tablica 129. Pregled općih područja financiranja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N % Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

1.500,00

100,0

1

100,0

1.500,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.68.

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije

Tablica 130. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Opće područje financiranja Iznos % Branitelji i stradalnici Gospodarstvo

500,00 300,00

Socijalna djelatnost Ukupno:

N

%

47,6 28,6

1 1

33,3 33,3

250,00

23,8

1

33,3

1.050,00

100,0

3

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.69.

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti

Tablica 131. Pregled općih područja financiranja Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Opće područje financiranja Iznos % Socijalna djelatnost Ukupno:

N

%

1.000,00

100,0

1

100,0

1.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.70.

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet u Rijeci

Tablica 132. Pregled općih područja financiranja Građevinskog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Rijeci Opće područje financiranja Iznos % Kultura i umjetnost Ukupno:

N

%

1.000,00

100,0

1

100,0

1.000,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

3.2.71.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Tablica 133. Pregled općih područja financiranja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Opće područje financiranja Iznos % N % Obrazovanje, znanost i istraživanje Ukupno:

500,00

100,0

1

100,0

500,00

100,0

1

100,0

N = broj projekata ili programa

67


4. Teritorijalna rasprostranjenost financiranih projekata i programa Tablica 129. prikazuje teritorijalnu rasprostranjenost financiranih programa i projekata prema županijama u kojima su se provodili u 2016. godini. Broj financiranih programa i projekata naveden je u koloni N. Ukupno je u 2016. godini financirano 7.375 programa i projekta koje su provodile organizacije civilnoga društva. Prema teritorijalnoj rasprostranjenosti najviše projekata provodilo se na području cijele Republike Hrvatske (19,5%) i na području Grada Zagreba (19,4%). Tablica 134. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti dodijeljenih sredstava prema mjestu provedbe

Područje / županija na području cijele Republike Hrvatske

Iznos (kn)

%

N

%

311.910.059,34

43,0

1440

19,5

Grad Zagreb

81.368.026,89

11,2

1434

19,4

na području više županija

79.877.756,78

11,0

568

7,7

Splitsko-dalmatinska županija

27.607.104,80

3,8

449

6,1

Osječko-baranjska županija

27.476.643,31

3,8

389

5,3

Primorsko-goranska županija

25.237.678,37

3,5

337

4,6

Vukovarsko-srijemska županija

19.914.431,70

2,7

221

3,0

Istarska županija

17.085.700,03

2,4

232

3,1

Sisačko-moslavačka županija

13.027.658,54

1,8

256

3,5

Dubrovačko-neretvanska županija

12.173.562,33

1,7

144

2,0

Šibensko-kninska županija

12.127.133,07

1,7

198

2,7

Karlovačka županija

11.823.879,57

1,6

146

2,0

izvan Republike Hrvatske

11.564.673,43

1,6

414

5,6

Zagrebačka županija

11.515.038,90

1,6

166

2,3

Brodsko-posavska županija

9.446.988,67

1,3

131

1,8

Međimurska županija

7.184.866,35

1,0

102

1,4

Koprivničko-križevačka županija

7.131.346,12

1,0

105

1,4

Bjelovarsko-bilogorska županija

7.089.670,94

1,0

111

1,5

Krapinsko-zagorska županija

7.048.663,60

1,0

121

1,6

Varaždinska županija

5.714.375,12

0,8

101

1,4

Virovitičko-podravska županija

5.576.242,02

0,8

56

0,8

Zadarska županija

5.311.953,58

0,7

106

1,4

Požeško-slavonska županija

4.428.584,72

0,6

93

1,3

Ličko-senjska županija

3.000.978,13

0,4

55

0,7

68


Ukupno:

724.643.016,31

100,0

7.375

100,0

N = broj projekata ili programa

5. Pregled podataka vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa 5.1.

Trajanje financiranih projekata ili programa

Tablica 130. prikazuje podatke o trajanju financiranih projekata i programa. Podaci u tablici organizirani su u kategorije „TDU“ (tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije) i „Ostalo“ (javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije). Iz dostavljenih podataka vidljivo je da je više od 90% dodijeljenog iznosa na razini TDU (517.062.843,67 kn) te više od 50% dodijeljenog iznosa na razini Ostalo (81.454.600,28 kn) utrošeno na projekte u trajanju do 12 mjeseci. Uzimajući u obzir da brojne javne zaklade i agencije uglavnom financiraju EU projekte, ali i da pojedine od njih dodjeljuju institucionalne podrške, ne čudi kako su projekti i programi u trajanju duljem od 24 mjeseca u većoj mjeri financirani od strane davatelja sredstava u kategoriji Ostalo (55.617.330,24 kn). Tablica 135. Trajanje financiranih projekata ili programa Trajanje financiranih TDU (kn) % projekata ili programa

N

Ostalo (kn)

%

N

Do 12 mjeseci Dulje od 12 mjeseci

517.062.843,67 30.309.943,44

91,0 5,3

4.881 157

81.515.600,28 19.395.711,44

52,1 12,4

1.568 363

Dulje od 24 mjeseca

20.846.183,99

3,7

74

55.617.330,24

35,5

336

568.218.971,10

100,00

156.528.641,96

100,00

Ukupno:

5.112

2.267

N = broj projekata ili programa

5.2.

Status provedbe projekta ili programa

Tablica 131. prikazuje podatke o statusu provedbe projekata i programa. Podaci u tablici organizirani su u kategorije „TDU“ (tijela državne uprave, Vladini uredi i državne upravne organizacije) i „Ostalo“ (javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije). S obzirom na status provedbe projekta ili programa iz dostavljenih je podataka razvidno kako je gotovo 80% dodijeljenog iznosa na razini TDU usmjereno projektima i programima koji su provedeni sukladno ugovoru. Na razini ostalih javnih institucija, taj je postotak blizu 50%, no valja uzeti u obzir kako je gotovo polovica dodijeljenog iznosa u ovoj kategoriji usmjerena višegodišnjim projektima i programima. Samo je 118 ugovora na razini TDU, odnosno 38 na razini ostalih javnih institucija prekinuto prije isteka provedbenog razdoblja. Tablica 136. Status provedbe projekta ili programa Status provedbe projekta ili TDU (kn) programa Proveden sukladno ugovoru Provedba je u tijeku (kod višegodišnjih Prekinut prije programa) isteka ugovora Produljen nakon izvorno ugovorenog razdoblja Ukupno:

446.165.003,18 119.665.060,20 1.250.199,61

% 78,5 21,1 0,2

1.138.708,11

0,2

568.218.971,10

100,0

N 4.228 756 118 10

5.112

Ostalo (kn) 79.683.569,47 75.959.388,75 598.278,25

% 50,9 48,6 0,4

182.808,74

0,1

156.528.641,96

100,00

N 1.171 1.052 38 2

2.267

N = broj projekata ili programa

69


5.3. 5.3.1.

Korisnici projekta ili programa Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata i programa, u 2016. imali športaši. Oni se kao izravni korisnici spominju u 66 programa financiranih u iznosu od 147.413.452,51 kn (20,3% ukupnog iznosa). Po visini iznosa slijede udruge i građanske inicijative (14,9%) te osobe s invaliditetom (10,2%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelom manjim od 10%, a podaci su prikazani u Tablici 132. Tablica 137. Izravna korisnička skupina

Izravna korisnička skupina športaši udruge i građanske inicijative

Iznos (kn)

%

N

%

147.413.452,51 108.254.939,42

20,3 14,9

66 1232

0,9 16,7

osobe s invaliditetom nezaposleni građani – opća populacija

74.128.866,54 42.747.214,34 40.285.357,88

10,2 5,9 5,6

310 955 1280

4,2 12,9 17,4

nacionalne manjine mladi - opća populacija osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe

33.165.147,41 32.548.362,73 25.018.752,72

4,6 4,5 3,5

486 487 31

6,6 6,6 0,4

djeca s teškoćama u razvoju djeca do 14 godina djeca - opća populacija

20.399.281,98 18.108.794,70 17.674.118,23

2,8 2,5 2,4

118 153 331

1,6 2,1 4,5

učenici športaši s invaliditetom branitelji - veterani

16.238.038,79 13.994.519,00 12.363.402,81

2,2 1,9 1,7

8 6 385

0,1 0,1 5,2

akademska zajednica osobe s psiho-socijalnim teškoćama osobe starije životne dobi

11.473.785,46 10.725.082,26 7.801.793,76

1,6 1,5 1,1

338 20 140

4,6 0,3 1,9

ovisnici i liječeni ovisnici djeca ratnih stradalnika osobe s intelektualnim teškoćama

7.416.600,00 7.050.000,00 4.510.951,70

1,0 1,0 0,6

59 2 23

0,8 * 0,3

studenti turistički djelatnici djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi

3.671.141,86 3.387.476,98 2.700.508,68

0,5 0,5 0,4

91 12 33

1,2 0,2 0,4

žrtve obiteljskog nasilja invalidi Domovinskog rata žene

2.650.518,45 2.373.500,00 2.281.392,97

0,4 0,3 0,3

15 35 42

0,2 0,5 0,6

beskućnici poljoprivrednici i ribari osobe koje boluju od kroničnih bolesti

2.183.023,28 1.843.068,76 1.708.651,62

0,3 0,3 0,2

18 28 16

0,2 0,4 0,2

ruralno stanovništvo mladi s poremećajima u ponašanju obitelji

1.595.709,00 1.595.365,60 1.353.264,29

0,2 0,2 0,2

131 13 21

1,8 0,2 0,3

mladi s rizičnim oblicima ponašanja obitelji branitelja ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama

1.291.649,00 1.285.855,00 1.280.915,80

0,2 0,2 0,2

11 16 9

0,1 0,2 0,1

70


umirovljenici ustanove socijalne skrbi žrtve i svjedoci ratnih zločina

1.219.230,98 1.193.979,30 1.163.851,39

0,2 0,2 0,2

17 11 5

0,2 0,1 0,1

azilanti odgojno-obrazovne ustanove ratni stradalnici

1.129.061,37 1.086.457,18 985.000,00

0,2 0,1 0,1

10 13 21

0,1 0,2 0,3

djeca u riziku od socijalne isključenosti seksualne i rodne manjine volonteri

977.703,03 940.997,00 940.947,35

0,1 0,1 0,1

14 9 12

0,2 0,1 0,2

opća populacija pacijenata slijepe i slabovidne osobe mali i srednji poduzetnici i obrtnici

933.360,00 871.522,83 870.223,30

0,1 0,1 0,1

7 15 7

0,1 0,2 0,1

roditelji potrošači zatvorenici i bivši zatvorenici

851.861,99 800.000,00 736.866,04

0,1 0,1 0,1

10 4 13

0,1 0,1 0,2

turisti tijela državne uprave djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi

672.462,64 662.308,44 658.537,00

0,1 0,1 0,1

6 7 5

0,1 0,1 0,1

izbjeglice i prognanici poslodavci osobe s HIV/AIDS-om

638.035,00 634.580,00 550.000,00

0,1 0,1 0,1

3 3 3

* * *

povratnici u poratna područja manjine - općenito policijski službenici

531.813,62 529.779,47 515.000,00

0,1 0,1 0,1

4 13 2

0,1 0,2 *

odgojno-obrazovni djelatnici pravosudni djelatnici gluhe osobe

440.851,79 424.317,00 369.646,66

0,1 0,1 0,1

6 3 9

0,1 * 0,1

lokalna i regionalna samouprava Romi stanovnici poslijeratnih zajednica

357.765,27 294.978,44 292.526,00

* * *

6 9 8

0,1 0,1 0,1

darovita djeca i mladi osobe koje boluju od malignih bolesti novorođenčad

251.920,00 235.590,20 233.100,00

* * *

4 5 1

0,1 0,1 *

roditelji djece s teškoćama u razvoju djeca s poremećajima u ponašanju zdravstvene ustanove

227.000,00 218.088,29 198.980,00

* * *

5 4 4

0,1 0,1 0,1

lovci sindikati žene s invaliditetom

159.204,95 130.885,77 129.150,00

* * *

33 6 1

0,4 0,1 *

ratni veterani predstavnici medija romska djeca i mladi

125.036,28 103.109,75 91.829,85

* * *

6 2 3

0,1 * *

regionalna ili lokalna samouprava inovatori žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava

72.500,00 70.000,00 48.350,00

* * *

2 5 1

* 0,1 *

športski djelatnici civilni stradalnici ilegalni imigranti

41.370,00 40.000,00 40.000,00

* * *

1 2 1

* * *

djeca od 14 do 18 godina

38.600,00

*

4

0,1

71


civilni invalidi rata žrtve i svjedoci teških kaznenih djela gluhonijeme osobe

20.000,00 17.888,47 13.278,85

* * *

1 1 4

* * 0,1

ljubitelji životinja žene poduzetnice osobe s mentalnom retardacijom

8.000,00 7.000,00 5.000,00

* * *

3 1 1

* * *

žene ruralnih područja trudnice poslovne organizacije

4.000,00 3.000,00 2.379,49

* * *

1 1 1

* * *

mladi s teškoćama u razvoju navijačke skupine osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

2.000,00 2.000,00 2.000,00

* * *

1 1 2

* * *

obitelji s troje i više djece invalidi rada osobe s mišićnom distrofijom

2.000,00 500,00 500,00

* * *

1 1 1

* * *

osobe s multiplom sklerozom ostali

500,00 17.304.087,79

* 2,4

1 87

* 1,2

724.747.613,06

100,0

Ukupno:

7.379

100,0

N = broj projekata ili programa *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

5.3.2.

Neizravna korisnička skupina

Kategorija športaša obuhvaća 18,3% ukupno dodijeljenog iznosa te predstavlja vodeću neizravnu korisničku skupinu. Slijedi opća populacija građana s udjelom od 17% i obitelji s udjelom od 12,8%. Podaci za ostale neizravne korisnike prikazani su u Tablici 133. Tablica 138. Neizravna korisnička skupina

Neizravna korisnička skupina športaši građani – opća populacija

Iznos (kn)

%

N

%

132.461.077,00 123.433.392,29

18,3 17,0

36 1680

0,5 22,8

obitelji mladi - opća populacija poslodavci

93.068.876,87 42.705.536,07 41.841.450,88

12,8 5,9 5,8

555 1198 896

7,5 16,2 12,1

nezaposleni osobe s invaliditetom odgojno-obrazovne ustanove

33.353.061,15 30.229.451,11 29.288.203,34

4,6 4,2 4,0

103 190 406

1,4 2,6 5,5

ruralno stanovništvo lokalna i regionalna samouprava udruge i građanske inicijative

18.300.459,02 17.654.193,63 17.367.773,38

2,5 2,4 2,4

142 223 225

1,9 3,0 3,1

akademska zajednica nacionalne manjine obitelji branitelja

16.637.486,58 15.576.972,50 15.333.125,64

2,3 2,1 2,1

371 37 186

5,0 0,5 2,5

regionalna ili lokalna samouprava učenici športski djelatnici

12.110.922,42 11.134.763,53 10.874.704,70

1,7 1,5 1,5

74 54 4

1,0 0,7 0,1

7.880.843,45 7.190.751,59

1,1 1,0

105 185

1,4 2,5

studenti djeca - opća populacija

72


turisti predstavnici medija ustanove socijalne skrbi

5.804.439,58 2.929.898,83 2.630.767,07

0,8 0,4 0,4

87 13 29

1,2 0,2 0,4

osobe s HIV/AIDS-om tijela državne uprave gluhe osobe

2.608.432,00 2.410.877,32 2.059.988,40

0,4 0,3 0,3

11 18 4

0,1 0,2 0,1

osobe starije životne dobi manjine - općenito seksualne i rodne manjine

1.919.751,79 1.642.505,72 1.404.020,76

0,3 0,2 0,2

40 16 7

0,5 0,2 0,1

roditelji izbjeglice i prognanici volonteri

1.371.330,00 1.310.900,30 1.288.036,74

0,2 0,2 0,2

32 5 18

0,4 0,1 0,2

mladi s rizičnim oblicima ponašanja djeca s teškoćama u razvoju djeca do 14 godina

1.184.539,10 1.166.135,79 1.105.870,00

0,2 0,2 0,2

9 18 31

0,1 0,2 0,4

osobe koje boluju od zaraznih bolesti mali i srednji poduzetnici i obrtnici ratni veterani

1.104.000,00 991.836,01 959.462,32

0,2 0,1 0,1

3 15 38

* 0,2 0,5

branitelji - veterani žene žrtve obiteljskog nasilja roditelji djece s teškoćama u razvoju

809.149,64 793.810,80 740.553,92

0,1 0,1 0,1

25 1 15

0,3 * 0,2

djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi žene djeca od 14 do 18 godina

661.657,42 657.861,70 638.506,63

0,1 0,1 0,1

17 38 12

0,2 0,5 0,2

djeca ratnih stradalnika turistički djelatnici beskućnici

630.000,00 612.946,00 574.729,89

0,1 0,1 0,1

2 4 6

* 0,1 0,1

azilanti opća populacija pacijenata umirovljenici

567.131,17 508.100,00 502.999,98

0,1 0,1 0,1

5 6 6

0,1 0,1 0,1

darovita djeca i mladi ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama Romi

469.444,65 447.578,90 392.969,22

0,1 0,1 0,1

9 3 9

0,1 * 0,1

žrtve i svjedoci ratnih zločina djeca u riziku od socijalne isključenosti zdravstvene ustanove

351.632,00 348.748,29 348.097,92

* * *

2 6 4

* 0,1 0,1

ratni stradalnici potrošači osobe koje boluju od malignih bolesti

310.000,00 296.800,00 288.000,00

* * *

10 1 4

0,1 * 0,1

žrtve obiteljskog nasilja osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe odgojno-obrazovni djelatnici

273.404,00 266.817,80 231.575,25

* * *

2 6 7

* 0,1 0,1

žrtve nasilja poljoprivrednici i ribari djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi

226.048,12 207.116,95 198.632,00

* * *

3 34 2

* 0,5 *

romska djeca i mladi invalidi Domovinskog rata zatvorenici i bivši zatvorenici

156.545,57 150.200,40 131.605,50

* * *

2 5 1

* 0,1 *

žrtve i svjedoci teških kaznenih djela

128.730,63

*

2

*

73


pravosudni djelatnici osobe koje boluju od kroničnih bolesti žene ruralnih područja

125.000,00 123.500,00 121.700,00

* * *

2 3 10

* * 0,1

mladi s teškoćama u razvoju mladi s poremećajima u ponašanju sindikati

119.479,45 118.600,00 118.317,89

* * *

4 4 2

0,1 0,1 *

inovatori slijepe i slabovidne osobe navijačke skupine

100.000,00 99.186,80 81.141,00

* * *

5 3 3

0,1 * *

poslovne organizacije povratnici u poratna područja djeca s poremećajima u ponašanju

80.431,44 79.000,00 48.000,00

* * *

4 3 2

0,1 * *

policijski službenici civilni stradalnici ilegalni imigranti

44.772,50 42.000,00 40.000,00

* * *

2 3 1

* * *

stanovnici poslijeratnih zajednica športaši s invaliditetom osobe s intelektualnim teškoćama

26.156,00 6.500,00 5.000,00

* * *

2 2 2

* * *

2.000,00 2.000,00 2.000,00

* * *

1 1 1

* * *

500,00 500,00

* *

1 1

* *

100,0

7.379

ljubitelji životinja osobe s psiho-socijalnim teškoćama obitelji s troje i više djece invalidi rada osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

724.747.613,06

100,0

724.747.613,06

N = broj projekata ili programa *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

5.4. 5.4.1.

Tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom/programom Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom

Rezultati analize pokazuju da su športska natjecanja u 2016. financirana u iznosu od 131.952.725,64 kn, što čini 18% ukupnog iznosa. Slijede aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom sa 12,9%, odnosno 93.205.507,06 kn; zatim usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja sa 8,9%, odnosno 64.292.216,38 kn te izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva sa 8,4%, odnosno 61.086.606,69 kn. Svi podaci vezani uz osnovnu aktivnost ili uslugu koja se provodi projektom ili programom nalaze se u tablici 134. Tablica 139. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa

Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športske aktivnosti djece i mladih aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje cjeloživotno obrazovanje informiranje ii osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) kulturno stvaralaštvo

Iznos (kn)

%

N

%

131.952.725,64 93.205.507,06 64.292.216,38

18,2 12,9 8,9

59 482 1259

0,8 6,5 17,1

61.086.606,69 54.082.063,84 49.126.562,42

8,4 7,5 6,8

1111 552 369

15,1 7,5 5,0

40.652.140,65

5,6

893

12,1

74


medijska produkcija i izdavaštvo organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) športska natjecanja savjetovanje i psihosocijalna podrška izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju sufinanciranje dijela troškova...) suradnjahrane, s lokalnim institucijama aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) istraživanje usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno poduzetničke i proizvodne aktivnosti ugroženim skupinama) umrežavanje pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, bolnički posjeti, pomoć u kući ...) radionice, druženja ...) usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga izgradnja rehabilitacija i terapijska intervencija kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski unaprjeđenjeservisi turističke ponude poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice besplatna pravna pomoć usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, i odrasle osobe s invaliditetom) radne djeca terapije preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku donatorskeskrb akcije i razvoj zakladništva organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju medijacija usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) Ukupno:

29.588.835,91 27.839.229,70 21.230.787,00

4,1 3,8 2,9

430 555 61

5,8 7,5 0,8

20.931.872,98 20.592.676,86 19.490.479,20

2,9 2,8 2,7

127 199 29

1,7 2,7 0,4

19.221.353,83 9.947.014,70 8.532.389,07

2,7 1,4 1,2

130 65 175

1,8 0,9 2,4

7.235.517,07 5.601.962,53 4.958.404,85

1,0 0,8 0,7

178 28 44

2,4 0,4 0,6

4.718.619,98 4.371.945,98 3.617.824,86

0,7 0,6 0,5

147 17 73

2,0 0,2 1,0

3.049.392,00 2.753.886,47 2.524.028,70

0,4 0,4 0,3

18 31 29

0,2 0,4 0,4

2.186.426,64 2.063.703,05 1.950.053,91

0,3 0,3 0,3

96 31 38

1,3 0,4 0,5

1.580.028,85 1.418.635,14 716.972,60

0,2 0,2 0,1

33 17 8

0,4 0,2 0,1

685.000,00 666.618,84 581.132,50

0,1 0,1 0,1

5 16 4

0,1 0,2 0,1

478.000,00 437.060,00 402.012,50

0,1 0,1 0,1

4 6 5

0,1 0,1 0,1

284.500,00 257.078,00

* *

6 2

0,1 *

724.747.613,06

100,0

7.379

100,0

N = broj projekata ili programa *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

5.4.2.

Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom/programom

Najbrojniji dodatni tip aktivnosti vezan je također uz športske aktivnosti djece i mladih s iznosom od 131.952.725,64 kn i udjelom od 18,2%, a zatim slijede aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom, s udjelom od 12,9%. Sve dodatne aktivnosti i usluge koje se provode projektom ili programom nalaze se u tablici 135. Tablica 140. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa

Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športske aktivnosti djece i mladih aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

Iznos (kn) 131.952.725,64 93.205.507,06 64.292.216,38

% 18,2 12,9 8,9

N 59 482 1259

% 0,8 6,5 17,1

75


izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

61.086.606,69 54.082.063,84 49.126.562,42

8,4 7,5 6,8

1111 552 369

15,1 7,5 5,0

40.652.140,65 29.588.835,91 27.839.229,70

5,6 4,1 3,8

893 430 555

12,1 5,8 7,5

21.230.787,00 20.931.872,98 20.592.676,86

2,9 2,9 2,8

61 127 199

0,8 1,7 2,7

19.490.479,20 19.221.353,83 9.947.014,70

2,7 2,7 1,4

29 130 65

0,4 1,8 0,9

8.532.389,07 7.235.517,07 5.601.962,53

1,2 1,0 0,8

175 178 28

2,4 2,4 0,4

4.958.404,85 4.718.619,98 4.371.945,98

0,7 0,7 0,6

44 147 17

0,6 2,0 0,2

3.617.824,86 3.049.392,00 2.753.886,47

0,5 0,4 0,4

73 18 31

1,0 0,2 0,4

2.524.028,70 2.186.426,64 2.063.703,05

0,3 0,3 0,3

29 96 31

0,4 1,3 0,4

1.950.053,91 1.580.028,85 1.418.635,14

0,3 0,2 0,2

38 33 17

0,5 0,4 0,2

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, i odrasle osobe s invaliditetom) radne djeca terapije preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

716.972,60 685.000,00 666.618,84

0,1 0,1 0,1

8 5 16

0,1 0,1 0,2

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

581.132,50 478.000,00 437.060,00

0,1 0,1 0,1

4 4 6

0,1 0,1 0,1

402.012,50 284.500,00 257.078,00

0,1 * *

5 6 2

0,1 0,1 *

149.404,95 137.069,96 45.275,00

* * *

31 4 8

0,4 0,1 0,1

724.643.016,31

100,0

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje cjeloživotno obrazovanje informiranje ii osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) kulturno stvaralaštvo medijska produkcija i izdavaštvo organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) športska natjecanja savjetovanje i psihosocijalna podrška izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju sufinanciranje dijela troškova...) suradnjahrane, s lokalnim institucijama aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno istraživanjepraćenje i predlaganje javnih politika ...) usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno poduzetničke i proizvodne aktivnosti ugroženim skupinama) umrežavanje pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, bolnički posjeti, pomoć u kući ...) radionice, druženja ...) usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga rehabilitacija i terapijska intervencija kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski unaprjeđenjeservisi turističke ponude poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice besplatna pravna pomoć

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb donatorske akcije i razvoj zakladništva organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju medijacija usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za lovstva žrtve nasilja) promicanje i povećanje matičnih lovnih fondova organiziranje likovne kolonije tehničke aktivnosti djece i mladih

Ukupno:

7.375

100,0

N = broj projekata ili programa *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%

5.5.

Uključivanje volontera u provedbu projekata i programa

Analizom pristiglih podataka moguće je zaključiti kako je u provedbu projekata i programa organizacija civilnoga društva, financiranih od strane tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske, državnih upravnih organizacija, javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija, u 2016. bilo uključeno više od 110.500 volontera u čitavoj Hrvatskoj. Najveći 76


broj volontera uključivao se u provođenje projekata i programa udruga registriranih u području Branitelji i stradalnici, a zatim projekti i programi vezani uz demokratsku političku kulturu te socijalnu djelatnost. Broj uključenih volontera u provođenje projekata i programa prema općim područjima financiranja donosimo u Tablici 136. Tablica 141. Uključivanje volontera u provedbu projekata i programa

Broj uključenih volontera

Broj projekata / programa

Branitelji i stradalnici Demokratska politička kultura Socijalna djelatnost

69.743 15.873 10.498

236 308 356

Kultura i umjetnost Zaštita okoliša i prirode Zaštita zdravlja

5.591 3.194 2.472

321 37 73

Tehnička kultura Ljudska prava Međunarodna suradnja

1.045 640 427

2 33 76

Zaštita i spašavanje Gospodarstvo Šport

350 282 222

1 15 26

Održivi razvoj Obrazovanje, znanost i istraživanje Duhovnost

116 52 1

7 11 7

110.506

1.509

Opće područje financiranja

Ukupno:

5.6.

Broj zaposlenih osoba u organizacijama civilnoga društva putem natječaja i javnih poziva

U tablici 137. mogu se pronaći informacije o broju zaposlenih osoba u organizacijama civilnoga društva za koje su davatelji financijskih sredstava na nacionalnoj razini podržali udio u plaći ili cjelokupnu plaću iz sredstava dodijeljenih putem natječaja ili javnog poziva, ali i na drugi način dodijeljena sredstva (za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i druge). Također, u tablici niže mogu se pronaći podaci o broju osoba koje su primile naknadu temeljem različitih vrsta ugovora (ugovori o djelu, autorski ili studentski ugovori te ugovori o stručnom osposobljavanju). Analiza je pokazala kako su davatelji financijskih sredstava u 2016. (su)financirali plaće i naknade za 12.374 osobe, dok je naknadu putem ostalih oblika ugovora primila 7.321 osoba. U odnosu na iste podatke u 2015., radi se o povećanju kod broja ugovora o radu za gotovo 190%, odnosno smanjenje za više od 31% u slučajevima zapošljavanja putem ostalih ugovora. Tablica 142. Broj zaposlenih osoba u OCD-ima putem raspisanih natječaja

Tijelo državne uprave/uredi Vlade RH/javna institucija Državna uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Broj zaposlenih putem ugovora o radu

Broj zaposlenih putem ostalih ugovora

4.449 9

0 10

77


Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo pravosuđa Ministarstvo turizma

84 75 79

129 7 0

2.694 5 247

765 1 243

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured za šport

378 1 0

448 7 141

Savjet za nacionalne manjine Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Ured za udruge Vlade RH

107 75 22

4.781 65 0

Vlada Republike Hrvatske Ured za suzbijanje zlouporabe droga Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

35 117 14

13 0 0

546 2.248 821

72 0 412

Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet Zaklada “Kultura nova” Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

0 167 31

12 142 54

Zaklada Zajednički put Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Županijska lučka uprava Vela Luka

19 149 2

19 0 0

Ukupno:

12.374

7.321

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Ministarstvo zdravstva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Hrvatski zavod za zapošljavanje Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Posebno je potrebno napomenuti sredstva koja Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dodjeljuje organizacijama civilnog društva temeljem odobrenja po Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15, 13/15 i 113/16), a koja su u 2016. godini iznosila 1.313.703,53 kn.

78


6. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva 6.1.

Natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima od općeg interesa koje provode udruge

U 2016. godini trideset i četiri davatelja financijskih sredstava raspisalo je 84 natječaja i javnih poziva za projekte i programe od općeg interesa koje provode udruge, no istovremeno je deset davatelja sredstava provodilo i višegodišnje natječaje raspisane prethodnih godina. U tablici 142. broj natječaja u provedbi iz prethodnih godina naveden je u zagradama uz svakog davatelja sredstava koji provodi višegodišnje natječaje. Većina davatelja raspisala je više od jednog natječaja, a najveći broj natječaja i javnih poziva u 2016. godini raspisalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tablica 142. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima sredstava

Naziv davatelja sredstava

Broj natječaja

%

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

12(+7)

16,0

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ministarstvo znanosti i obrazovanja Vlada RH - Ured za udruge

11(+6) 9 1(+7)

14,0 8,0 7,0

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo kulture Ministarstvo pravosuđa

3(+3) 5 4

5,0 4,0 3,0

Ministarstvo zdravstva Zaklada 'Kultura nova''' Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

3(+1) 4 (+3)

3,0 3,0 3,0

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo poljoprivrede

(+3) 3 2(+1)

3,0 3,0 3,0

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Agencija za elektroničke medije

3 3 (+2)

3,0 3,0 2,0

Hrvatski audiovizualni centar Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

2 2 1(+1)

2,0 2,0 2,0

Agencija za mobilnost i programe EU Ministarstvo turizma Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1 1 1

1,0 1,0 1,0

Savjet za nacionalne manjine Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Središnji državni ured za šport

1 1 1

1,0 1,0 1,0

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Sveučilište Sjever Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

1 1 1

1,0 1,0 1,0

Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin Vlada RH - Ured za suzbijanje zlouporabe droga

1 1

1,0 1,0

79


Zaklada Hrvatska kuća - Croatia House Zaklada Zajednički put Županijska lučka uprava Crikvenica

1 1 1

1,0 1,0 1,0

Županijska lučka uprava Vela Luka Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije

1 1

1,0 1,0

Ukupno:

84(+34)*

100,0

*Plaćanja iz proračuna u 2016. godini realizirana su i za provedbu 32 natječaja, raspisana u prethodnim godinama.

6.2.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava - tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i državne upravne organizacije

Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca koji su se mogli preuzeti u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Obvezu ispunjavanja Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom (Upitnik) imala su 35 tijela državne uprave, ureda Vlade Republike Hrvatske te državnih upravnih organizacija, a svi su ispunili svoju obvezu i dostavili tražene podatke. Od 35 davatelja sredstava, njih 23 su imala ustrojen neki oblik dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga, dok je 12 tijela izvijestilo kako nisu dodjeljivali sredstva u 2016. godini. Slijedom navedenog, analiza podataka prikupljenih Upitnikom obavljala se nad ukupno 23 davatelja financijskih sredstava. Tablicu s prikazom frekvencije odgovora na pitanja o standardima i postupcima za dodjelu sredstava programima i projektima od općeg dobra koje provode udruge donosimo u nastavku. Tablica 143. Standardi i postupci za dodjelu sredstava - tijela državne uprave/Vladini uredi/državne upravne organizacije

Standardi i postupci za dodjelu sredstava

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

5

18

0

0

Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

6

14

0

3

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

6

14

1

2

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

6

16

1

0

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

7

13

1

2

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

7

6

7

3

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

6

9

8

0

80


Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja

6

13

4

0

Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

1

11

10

1

Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

6

13

0

4

Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

6

16

0

1

Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

6

4

11

2

Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

6

17

0

0

Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

6

10

5

2

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu

6

15

1

1

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

6

16

1

0

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava

6

13

3

1

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

6

10

3

4

Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

6

5

7

5

Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

6

17

0

0

Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

6

14

1

2

Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

6

17

0

0

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

6

14

2

1

Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

6

11

6

0

Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENOM je potrebno kratko opisati propisanu proceduru.)

5

3

12

3

S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

0

21

2

0

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

0

14

8

1

81


Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

0

15

6

2

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj zaprimljenih programskih izvješća u 2016.)

1

17

2

3

Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj zaprimljenih financijskih izvješća u 2016.)

0

19

0

4

Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj obavljenih terenskih posjeta u 2016.)

0

16

5

2

Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj otkrivenih nepravilnosti u 2016.)

0

4

19

0

N u tablici označava broj davatelja sredstava po pojedinom odgovoru.

Analizom Upitnika utvrđeno je kako kod više od 78% davatelja sredstava postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja. U gotovo 61% slučajeva tijela izrađuju i objavljuju planove raspisivanja natječaja na godišnjoj razini što je u skladu s odredbama Uredbe, a u gotovo 70% slučajeva sredstva su dodjeljivana putem javnog natječaja koji su bili otvoreni najmanje 30 dana. Posebnu ustrojstvenu jedinicu za provedbu natječaja ima 40% davatelja sredstava na državnoj razini. Iako su info-radionice kao standard propisane Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, samo 17% davatelja sredstava održavalo je informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave natječaja, ali je taj postotak ipak više nego dvostruko veći kada je riječ o odgovaranju na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja na mrežnim stranicama institucije (43%). Utvrđeni postupak za sprečavanje sukoba interesa u provedbi natječaja ima više od 56% davatelja (primjerice putem Poslovnika stručnih povjerenstava). Iako je Izjava o nepristranosti i povjerljivosti Uredbom propisana kao obvezni dokument koji je potrebno primjenjivati od strane davatelja sredstava, samo 48% davatelja sredstava označilo je kako sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju Izjavu. Osim ovog niskog postotka, dodatno valja istaknuti kako je 43% davatelja sredstava jasno označilo kako nemaju praksu potpisivanja Izjave. Procjenu kvalitete u potpunosti provodi nezavisno stručno povjerenstvo kod gotovo 70% raspisanih natječaja, a u samo 22% natječaja članovi nezavisnog stručnog povjerenstva dobivaju naknadu za obavljeni rad iako je Uredba predvidjela mogućnost isplate naknade i time sugerirala davateljima sredstava da osiguraju sredstva u proračunu za ovu namjenu. Ugovor potpisuje 91% davatelja sredstava, dok su 2 davatelja sredstava u Upitniku označila kako ne zaključuju ugovore: Ministarstvo financija i Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je kao i prošle godine sva sredstva dodijelilo putem odluke čelnika tijela. U gotovo svim tijelima koja su raspisivala natječaje, obavezno su propisana mjerila koje udruge moraju zadovoljiti kako bi njihovi projekti i programi mogli biti financirani iz javnih izvora, dok je Ministarstvo kulture odgovorilo kako su mjerila propisana tek djelomično.

82


Pravo naknadnog uvida u zbrinu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta omogućilo je gotovo 74% davatelja sredstava, dok je njih 61% omogućilo podnošenje prigovora. Obje kategorije su obvezne sukladno Uredbi, a tijela koja su sredstva dodjeljivala izvan natječaja odgovorila su kako ta dva pitanja nisu primjenjiva u njihovom slučaju. Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i potvrdu (dokaz) o nepostojanju javnog duga, a ovaj je propisani standard u 2016. godini primjenjivalo 61%, odnosno 65% davatelja sredstava. Čak trećina davatelja sredstava nije zatražila od udruge dostavu Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja. Svrha traženja ove izjave upravo je prevencija da se isti projekt i/ili iste aktivnosti ne financiraju od strane više davatelja sredstava nekoliko puta. Programski izvještaj o provedbi projekata dostavilo je 74% udruga, dok je gotovo 83% udruga dostavljalo financijske izvještaje o provedbi projekata. Za razliku od prethodne godine kada je nepravilnosti u provedbi projekata otkrilo samo 9% davatelja sredstava, u 2016. godini taj postotak iznosi 17%.

6.3.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava - javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije

Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca koji su se mogli preuzeti u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Obvezu ispunjavanja Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom (Upitnik) imalo je 227 javnih agencija, zaklada, zavoda i drugih javnih institucija, a upitnike je ispravno popunjene dostavilo 169 institucija. Od spomenutih 169 tijela, njih 60 je imalo ustrojen neki oblik dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga, dok je 109 tijela izvijestilo kako nisu dodjeljivali sredstva u 2016. godini. Tablicu s prikazom frekvencije odgovora na pitanja o standardima i postupcima za dodjelu sredstava programima i projektima od općeg dobra koje provode udruge donosimo u nastavku. Tablica 144. Standardi i postupci za dodjelu sredstava – javne agencije, zaklade, zavodi i druge javne institucije

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

42

14

1

3

Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

43

15

0

2

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

43

13

2

2

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

43

17

0

0

Standardi i postupci za dodjelu sredstava

83


Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

43

10

2

5

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

43

6

11

0

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

43

5

8

4

Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja

43

12

4

1

Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

5

14

41

0

Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

43

10

0

7

Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

43

16

0

1

Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

43

7

9

1

Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

43

14

3

0

Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

43

8

8

1

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu

43

13

3

1

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

43

14

3

0

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava

43

8

6

3

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

43

12

5

0

Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

43

7

10

0

Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

43

16

1

0

Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

43

10

6

1

Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

43

14

3

0

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

43

15

1

1

Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

43

6

7

4

84


Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENOM je potrebno kratko opisati propisanu proceduru.)

43

6

11

0

S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

4

29

20

7

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

4

10

45

1

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

5

15

38

2

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj zaprimljenih programskih izvješća u 2016.)

5

25

26

4

Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj zaprimljenih financijskih izvješća u 2016.)

5

29

22

4

Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj obavljenih terenskih posjeta u 2016.)

5

9

38

8

Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi (Ako je odgovor DA, pod NAPOMENU je potrebno upisati broj otkrivenih nepravilnosti u 2016.)

5

2

53

0

N u tablici označava broj davatelja sredstava po pojedinom odgovoru.

Analizom Upitnika utvrđeno je kako više od 70% davatelja sredstava smatra da postojanje strateških i/ili programskih dokumenata nije primjenjivo na planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja, dok svega 23% davatelja sredstava ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih planira prioritetna područja i raspisuje natječaje. Ovakvi podaci pokazuju kako se u narednom razdoblju više pozornosti valja usmjeriti na podizanje kapaciteta davatelja financijskih sredstava, ali i tijela javne vlasti općenito, u području strateškog planiranja i povezivanja strateških ciljeva s proračunskim sredstvima kojima tijelo raspolaže, a također i u području uključivanja organizacija civilnoga društva u takvo strateško planiranje pojedinih tijela javne vlasti. Ujedno, zabrinjavajuće visok postotak davatelja sredstava (72%) ne dodjeljuje sredstva temeljem javnog natječaja, odnosno smatraju da Uredba nije primjenjiva. Financijska sredstva su dodijeljena temeljem javnog natječaja u tek 25% slučajeva. Iako je Izjava o nepristranosti i povjerljivosti Uredbom propisana kao obvezni dokument koji je potrebno primjenjivati od strane davatelja sredstava, samo 23% davatelja sredstava označilo je kako sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju Izjavu. Osim ovog niskog postotka, dodatno je zabrinjavajuće kako je čak 68% davatelja sredstava jasno označilo kako ne potpisuju Izjavu. Kako se sredstva najčešće ne dodjeljuju temeljem javnog natječaja tako i Procjenu kvalitete u potpunosti provodi nezavisno stručno povjerenstvo kod samo 23% davatelja sredstava. Ugovore prije dodjele financijskih sredstava udrugama potpisuje svega 48% davatelja sredstava, 19% davatelja potpisuje ugovore s pojedinim korisnicima, a s pojedinima ne, dok čak 33% davatelja sredstava izrijekom navodi da se ugovori ne potpisuju.

85


Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i potvrdu (dokaz) o nepostojanju javnog duga no samo je 17%, odnosno 25% davatelja sredstava zaista i potvrdilo primjenu ovog standarda u 2016. godini. 75% ih Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja uopće nije tražilo, kao ni 63% koji nisu tražili niti dokaz o nepostojanju javnog duga. Programski izvještaj o provedbi projekata dostavilo je samo 42% udruga, a financijske izvještaje o provedbi projekata njih 48%. Provedbu projekata i programa pratilo se terenskim posjetima u samo 15% slučajeva. S obzirom na činjenicu da veliki broj davatelja sredstava i dalje ne poštuje kriterije i mjerila te postupke financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ne iznenađuje činjenica da su nepravilnosti u provedbi otkrivene kod svega 3% slučajeva.

6.4.

Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva

dodjelu

Analizom podataka utvrđeno je kako najveći udio u ukupnom iznosu troškova provedbe natječaja imaju naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje (91,5%). Slijedi kategorija drugih troškova, poput poštanskih i materijalnih troškova provedbe natječaja (3,8%), troškovi održavanja seminara/radionica za potencijalne prijavitelje na javni natječaj (2,5%) i troškovi objavljivanja javnog natječaja (2,2%). Tablica 143. Vrste troškova za provedbu natječaja

Vrste troškova za provedbu natječaja

Ukupni iznos troškova (kn)

Naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje Drugi troškovi

2.179.406,41 89.344,79

91,5 3,8

60.108,66 53.448,92

2,5 2,2

2.382.308,78

100,0

Troškovi održavanja seminara / radionica za potencijalne prijavitelje na javni natječaj / javni poziv Troškovi objavljivanja javnog natječaja / javnog poziva

Ukupno:

%

Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja, odnosno javnih poziva u 2016. godini iznose 2.382.308,78 kn te predstavljaju smanjenje od 31,6% u odnosu na 2015. godinu (3.481.182,65 kn). Najveći udio troškova u odnosu na dodijeljena sredstva imaju Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (16,3%) i Hrvatski audiovizualni centar (6,3%). Međutim treba imati u vidu da ukupni udio troškova u iznosu dodijeljenih sredstava, kod tijela koja su prikazala podatke o troškovima provedbe natječaja, iznosi samo 0,4%. Tablica 144. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju sredstava

Naziv davatelja sredstava

Troškovi provedbe natječaja (kn)

Dodijeljeni iznos (kn)

Omjer troškova i dodijeljenog iznosa (%)

Hrvatski audiovizualni centar Ministarstvo kulture

729.969,00 464.578,89

11.560.038,82 51.183.005,60

6,3 0,9

Agencija za mobilnost i programe EU Zaklada 'Kultura nova''' Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

289.438,16 198.946,84 182.442,10

16.787.241,77 7.682.738,51 41.845.110,33

1,7 2,6 0,4

86


177.403,16 103.466,68 75.500,00

159.329.230,94 15.242.643,36 45.230.190,36

0,1 0,7 0,2

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Savjet za nacionalne manjine Agencija za elektroničke medije

46.557,07 35.538,69 26.126,09

285.051,70 30.333.000,00 4.603.961,06

16,3 0,1 0,6

Ministarstvo zdravstva Vlada RH - Ured za suzbijanje zlouporabe droga Središnji državni ured za šport

20.330,75 13.702,16 9.736,27

14.644.796,98 957.420,84 151.476.179,51

0,1 1,4 *

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zaklada Zajednički put Ministarstvo poljoprivrede

5.084,85 3.088,07 400,00

4.778.000,00 188.999,98 9.840.512,78

0,1 1,6 *

2.382.308,78

565.968.122,54

0,4

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ministarstvo hrvatskih branitelja Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ukupno: *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

6.5.

Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele financijskih sredstava

Analizom podataka utvrđeno je kako je najviše zaprimljenih prigovora vezano za ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta (139). Slijede prigovori na iznos dodijeljenih financijskih sredstava te rad tijela koje ocjenjuju projekte i programe. Ukupno je uvaženo 64 prigovora što predstavlja gotovo 20% svih zaprimljenih prigovora. Tablica 145. Sadržaj i broj prigovora Broj uloženih prigovora

Sadržaj prigovora Ocjena o neispunjavanju formalnih uvjeta Iznos dodijeljenih financijskih sredstava Rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe Nešto drugo Procedura javnog natječaja/javnog poziva Ukupno:

Broj uvaženih prigovora 139 129 39 16 5 328

27 37 0 0 0 64

87


II. Analiza sredstava dodijeljenih iz proračuna županija i proračuna Grada Zagreba Imajući u vidu iznos koji je dodijeljen iz proračuna Grada Zagreba, koji u teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske ima položaj županije, kao i iznos kojeg su ostale županije dodijelile programima i projektima od interesa za opće dobre koje provode udruge (u daljnjem tekstu: projekti), govorimo o ukupno dodijeljenom iznosu od 377.008.909,72 kn iz proračuna županija i Grada Zagreba za ukupno 7236 projekta. Temeljem provedene analize može se zaključiti sljedeće: 

U 2016. godini organizacijama civilnoga društva iz javnih izvora iz proračuna županija ukupno je dodijeljeno 114.941.837,26 kn za 5056 projekata organizacija civilnoga društva, što je u odnosu na sredstva dodijeljena u 2015. godini povećanje od 17%, odnosno u apsolutnom iznosu povećanje za 16.714.847,58 kn.

Grad Zagreb dodijelio je u 2016. godini 262.067.072,46 kn za 2180 projekata organizacija civilnoga društva, što je u odnosu na sredstva dodijeljena u 2015. godini povećanje od 21,9%, odnosno u apsolutnom iznosu povećanje za 47.025.757,20 kn.

Niti jedna županija u 2016. godini nije izvijestila o dodjeli nefinancijskih sredstava.

Analizom podataka o obliku i namjeni dodjeljivanja financijskih sredstava iz proračuna županija (bez Grada Zagreba) utvrđeno je da je putem javnog natječaja ili poziva dodijeljeno 42.230.945,62 kn (36,7%), što čini jednu trećinu ukupno dodijeljenih sredstava. Visinom iznosa slijede financijska sredstva dodijeljena za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom te provedba javne ovlasti povjerene posebnim zakonom.

U Gradu Zagrebu više od 74% dodijeljenog iznosa, odnosno 195.098.925,09 kn, dodijeljeno je u svrhu realizacije javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom. Visinom iznosa slijede financijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja/poziva.

Tijekom 2016. godine Grad Zagreb te još četiri županije zabilježile su 73 povrata sredstava od strane organizacija civilnoga društva (bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena). Riječ je o povratu sredstava dodijeljenih u Gradu Zagrebu (63), Istarskoj županiji (4), Zagrebačkoj županiji (3), Krapinsko-zagorskoj županiji (2) i Dubrovačkoneretvanskoj županiji (1). Ukupna vrijednost vraćenih sredstava je 338.527,67 kn, što je 0,09% ukupno dodijeljenog iznosa.

Za područje športa iz proračuna županija dodijeljeno je preko 31% ukupnog iznosa, odnosno 36.129.592,39 kn, a i Grad Zagreb dodijelio je za šport najviše sredstava, čak 197.241.747,17 kn, odnosno 75,3% od ukupno dodijeljenih sredstava.

Područje zaštite i spašavanja financirano je s 22.592.042,62 kn iz županijskih proračuna i udjelom od 19,7%. Za isto područje Grad Zagreb je dodijelio 55.425,00 kn, što čini udio manji od 0,01% u ukupnom iznosu.

Projekti u području kulture i umjetnosti financirani su iznosom od 13.633.651,98 kn (11,9%) iz županijskih proračuna, dok je Grad Zagreb isto područje financirao s 23.608.392,00 kn (9%).

Vezano za trajanje financiranih projekata, iz dostavljenih podataka vidljiv je sličan rezultat za projekte financirane iz proračuna županija i proračuna Grada Zagreba. U Gradu Zagrebu više od 99% financiranih projekata (financiranih u iznosu od 261.431.672,46 kn) traje do dvanaest mjeseci, a samo 0,2% od ukupnog broja traje dulje od dvanaest mjeseci. 88


U županijama preko 98% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci, a samo 1,1% traje dulje od dvanaest mjeseci te 0,5% dulje od 24 mjeseca. 

S obzirom na status provedbe projekta, iz dostavljenih je podataka razvidno kako je većina projekata provedena sukladno ugovoru. U svim županijama i Gradu Zagrebu 7152 projekta, od ukupno 7236, provedeno je sukladno ugovoru, a za 28 projekta produljen je rok provedbe nakon izvorno ugovorenog razdoblja. Prije isteka ugovora prekinuto je 38 projekata, a za 18 projekata je provedba u tijeku.

Analizom podataka za sve županije i Grad Zagreb utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata u 2016. godini imali športaši. Oni se kao izravni korisnici spominju u 561 projektu financiranim u iznosu od 166.185.775,20 kn (44,1% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (12,5%), koji su kao izravna skupina korisnika zastupljeni u najvećem broju projekata (1781).

Športski djelatnici su najčešća skupina neizravnih korisnika financiranih u svim županijama i Gradu Zagrebu, kojoj je dodijeljeno preko 44% ukupnog iznosa, odnosno 166.220.820,56 kn. Slijede športaši s udjelom od 14,4% te opća populacija građana s udjelom od 14%.

Rezultati analize za sve županije i Grad Zagreb pokazuju da su športska natjecanja najviše financirana aktivnost u 2016. godini, u iznosu od 84.880.657,73 kn, što čini 22,5% ukupnog iznosa. Slijede športske aktivnosti djece i mladih s udjelom od 20,9%, te izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga s udjelom od 12,7%. Kulturno stvaralaštvo se kao osnovna aktivnost navodi u najvećem broju projekata i to u 1454 projekata.

Najbrojniji dodatni tip aktivnosti za sve županije i Grad Zagreb su športske aktivnosti djece i mladih, koje se navode u 416 projekata, a financirane su u iznosu od 127.659.946,84 kn, što čini skoro 34% ukupnog iznosa. Slijede športska natjecanja s udjelom od 21,4%. Organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti itd.) navodi se kao dodatni tip aktivnosti u 1332 projekta i time je zastupljeno u najvećem broju projekata.

Analizom Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom, utvrđeno je da kod više od 90% davatelja sredstava postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja. U pravilu su putem natječaja dodjeljivana sredstva u 90% slučajeva, a djelomično putem natječaja u dodatnih 1%. Svi raspisani natječaji bili su, prema dostavljenim podacima, otvoreni najmanje 30 dana.

Posebnu ustrojstvenu jedinicu za provedbu natječaja ima 42% davatelja sredstava.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave natječaja održavalo je samo 5 županija, ali 20 županija omogućilo je potencijalnim prijaviteljima postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte, a 10 županija javno je objavljivalo odgovore na svojim mrežnim stranicama.

Procjenu kvalitete prijavljenih programa i projekata provodi nezavisno stručno povjerenstvo u čak 20 županija, a u njih 18 dio stručnog povjerenstva čine i vanjski članovi – stručnjaci za programsko natječajno područje. Ipak, članovi nezavisnog stručnog povjerenstva dobivaju naknadu za obavljeni rad samo u slučaju 8 županija.

Ugovor o dodjeli sredstava potpisuje 20 županija i većina županija traži da udruge dostave potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i dokaz o nepostojanju javnog duga prije potpisa ugovora.

89


Utvrđeni postupak sprečavanja sukoba interesa u provedbi natječaja ima više od 76% županija. Iako je Izjava o nepristranosti i povjerljivosti Uredbom propisana kao obvezni dokument koji je potrebno primjenjivati od strane davatelja sredstava, samo je 16 županija označilo kako sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju navedenu Izjavu, a samo četiri županije imaju propisanu internu proceduru postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja.

Sva osnovna mjerila, propisana Uredbom, koje udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava propisana su natječajima svih županija i Grada Zagreba. Pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta prijaviteljima su omogućile sve županije, kao i pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Obje kategorije obvezne su sukladno Uredbi.

Programsko izvješće o provedbi projekta zatražilo je 12 županija, dok je 16 županija zatražilo i financijske izvještaje o provedbi projekta. Samo su dvije županije (Grad Zagreb i Istarska županija) tijekom 2016. otkrile nepravilnosti u provedbi projekata.

Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja, odnosno javnih poziva u 2016. godini imajući u vidu sve županije i Grad Zagreb iznose 624.683,89 kn Najveći udio troškova u odnosu na dodijeljena sredstva ima Zagrebačka županija (1,9%). Međutim, treba imati u vidu da ukupni udio troškova u iznosu dodijeljenih sredstava, kod županija koje su prikazale podatke o troškovima provedbe natječaja, iznosi samo 0,2%.

Analizom podataka utvrđeno je kako najveći udio u ukupnom iznosu troškova provedbe natječaja imaju naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje (44,9%).

Tijekom 2016. godine tri su županije (Grad Zagreb, Istarska županija i Zagrebačka županija) zaprimile prigovore na rezultate dodjele sredstava. Ukupno je bilo 64 uložena prigovora, a samo sedam prigovora je uvaženo. Najviše prigovora odnosilo se na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta.

1. Pregled sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna županija i Grada Zagreba U 2016. godini organizacijama civilnoga društva Grad Zagreb je dodijelio 262.067.072,46 kn, a iz proračuna županija ukupno je dodijeljeno 114.941.837,26 kn. Nakon Grada Zagreba najveći iznos u 2016. godini dodijelila je Primorsko-goranska županija (15.617.010,71 kn), s udjelom od 13,6% u ukupno dodijeljenom iznosu iz proračuna županija. Slijede Zagrebačka županija (13,3%), Istarska županija (10,4%), Splitsko-dalmatinska županija (7,1%), Sisačko-moslavačka županija (6,2%) te Osječko-baranjska županija (6,2%). Ostale županije dodijelile su iznose čiji je udio manji od 5% ukupnog iznosa. Tablica 146. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna županija (sortiran po veličini dodijeljenog iznosa) Naziv davatelja sredstava N % Dodijeljena sredstva (kn) % Primorsko-goranska županija Zagrebačka županija Istarska županija

602 594 232

11,9 11,7 4,6

15.617.010,71 15.321.668,57 11.924.787,02

13,6 13,3 10,4

Splitsko – dalmatinska županija Sisačko-moslavačka županija Osječko-baranjska županija

348 383 599

6,9 7,6 11,8

8.120.975,00 7.162.548,68 7.152.211,00

7,1 6,2 6,2

Zadarska županija

436

8,6

5.626.035,25

4,9

90


Šibensko-kninska županija Koprivničko-križevačka županija Dubrovačko-neretvanska županija

225 112 177

4,5 2,2 3,5

5.140.812,50 5.120.615,90 4.871.947,00

4,5 4,5 4,2

Krapinsko-zagorska županija Karlovačka Brodsko-posavska županija

161 148 60

3,2 2,9 1,2

4.632.457,30 4.578.951,25 4.236.285,28

4,0 4,0 3,7

Bjelovarsko-bilogorska županija Varaždinska županija Međimurska županija

193 131 136

3,8 2,6 2,7

3.867.573,28 3.301.500,00 3.093.208,77

3,4 2,9 2,7

Požeško-slavonska županija Virovitičko-podravska županija Ličko-senjska županija

255 112 35

5,0 2,2 0,7

1.769.909,98 1.500.635,66 1.400.901,98

1,5 1,3 1,2

Vukovarsko-srijemska županija

117

2,3

501.802,13

0,4

5056

100,0

114.941.837,26

100,0

Ukupno županije: Grad Zagreb Sveukupno županije i Grad Zagreb:

2180

262.067.072,46

7236

377.008.909,72

N = broj projekata

1.1.

Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

Analiza podataka o obliku i namjeni dodjeljivanja financijskih sredstava iz proračuna županija (bez Grada Zagreba) pokazuje da su pojedini davatelji u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele financijskih sredstava. Dvadeset županija dodjeljivalo je sredstva putem javnog natječaja, a osam županija dodjeljivalo je sredstva i izvan natječaja, odlukom čelnika tijela državne uprave. Dvadeset županija dodjeljivalo je sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost (HGSS, Crveni križ, dobrovoljna vatrogasna društva) i financirane su izravnom dodjelom sredstava. Sedamnaest županija dodjeljivalo je sredstva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, četiri županije dodjeljivale su sredstva za direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici, a tri županije dodjeljivale su sredstva za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava. Jedna županija je dodijelila sredstva za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora. Šesnaest županija dodjeljivalo je sredstva na načine koji nisu predviđeni Uredbom. Na temelju podataka iz ispunjenih Upitnika, nijedna županija nije dodjeljivala nefinancijska sredstva.

91


Grafikon 3. Županije - Oblik i namjena dodjele sredstava

92


Također, analizom je utvrđeno da iznos dodijeljenih financijskih sredstava iz proračuna županija (bez Grada Zagreba) putem javnog natječaja ili poziva čini jednu trećinu ukupno dodijeljenih sredstava 42.230.945,62 kn (36,7%). Visinom iznosa slijede financijska sredstva dodijeljena za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom, gdje je ukupno dodijeljeno 41.344.991,26 kn (36%). Putem izravne dodjele sredstava za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom dodijeljeno je 24.353.792,25 kn, odnosno 21,2% ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 147. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava na razini županija (bez Grada Zagreba) Dodijeljeni iznos Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava N (kn)

%

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

20

42.230.945,62

36,7

za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

17

41.344.991,26

36,0

za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom

20

24.353.792,25

21,2

za direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici

4

1.010.974,96

0,9

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

8

844.774,00

0,7

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

1

358.000,00

0,3

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

3

239.632,03

0,2

za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora

1

24.618,74

*

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

16

4.534.108,40

3,9

114.941.837,26

100,0

Ukupno:

N u tablici označava broj županija koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

Analizom dodijeljenih iznosa prema obliku i namjeni dodjele sredstava u Gradu Zagrebu možemo zaključiti kako je više od 74% dodijeljenog iznosa, odnosno 195.098.925,09 kn, dodijeljeno u svrhu realizacije javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom. Gotovo 25% preostalog iznosa dodijeljeno je putem javnog natječaja/poziva (65.342.942,53 kn), a 0,5% dodijeljenih sredstava odnose se na izravnu dodjelu udrugama koje imaju isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost za provođenje financiranih aktivnosti (1.199.127,20 kn). Pregled svih oblika i namjena dodjele sredstava za Grad Zagreb može se vidjeti u tablici niže. Tablica 148. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava u Gradu Zagrebu Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Dodijeljeni iznos (kn) za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom 195.098.925,09 za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog 65.342.942,53 natječaja/poziva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu 1.199.127,20 sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez 19.827,64 javnog natječaja

% 74,4 24,9 0,5 *

93


sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom Ukupno:

406.250,00

0,2

262.067.072,46

100,0

Na temelju dostavljenih Upitnika utvrdili smo da županije i Grad Zagreb nisu dodjeljivali nefinancijska sredstva.

1.2.

Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Grada Zagreba i proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu

U 2016. godini za projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva Grad Zagreb je dodijelio 262.067.072,46 kn. U odnosu na 2015. godinu, radi se o povećanju ukupno dodijeljenih sredstava za gotovo 22%. Tablica 149. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015.godinu Dodijeljena sredstva u Dodijeljena sredstva Trend Naziv davatelja sredstava 2015. (kn) u 2016. (kn) (%) Grad Zagreb

215.041.315,26

262.067.072,46

 21,9

U Tablici 148. prikazan je odnos dodijeljenih financijskih sredstava 2015. i 2016. godine. Za svakog davatelja prikazan je trend povećanja ili smanjenja dodijeljenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupno dodijeljeni iznos financijskih sredstava bilježi povećanje od 17% u odnosu na 2015. godinu. Tablica 150. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu Dodijeljena sredstva u Dodijeljena sredstva Trend Naziv davatelja sredstava 2015. (kn) u 2016. (kn) (%) 9.450.998,20

15.617.010,71

65,2

Zagrebačka županija

16.290.104,96

15.321.668,57

5,9

Istarska županija

12.229.604,34

11.924.787,02

2,5

Splitsko – dalmatinska županija

11.549.732,52

8.120.975,00

29,7

Sisačko-moslavačka županija

2.995.570,59

7.162.548,68

 139,1

Osječko-baranjska županija

7.608.324,05

7.152.211,00

6,0

Zadarska županija

5.128.132,65

5.626.035,25

9,7

Šibensko-kninska županija

3.580.772,00

5.140.812,50

43,6

Koprivničko-križevačka županija

4.836.545,39

5.120.615,90

5,9

Dubrovačko-neretvanska županija

4.116.050,00

4.871.947,00

18,4

Krapinsko-zagorska županija

4.740.378,07

4.632.457,30

2,3

Karlovačka

3.653.384,38

4.578.951,25

25,3

704.922,00

4.236.285,28

 501,0

3.011.738,00

3.867.573,28

Primorsko-goranska županija

Brodsko-posavska županija Bjelovarsko-bilogorska županija

28,4

94


Varaždinska županija

2.676.167,50

3.301.500,00

23,4

Međimurska županija

2.108.201,97

3.093.208,77

46,7

Požeško-slavonska županija

1.050.263,92

1.769.909,98

68,5

Virovitičko-podravska županija

669.200,00

1.500.635,66

 124,2

Ličko-senjska županija

874.199,14

1.400.901,98

60,2

Vukovarsko-srijemska županija

952.700,00

501.802,13

47,3

98.226.989,68

114.941.837,26

17,0

Ukupno:

U Tablici 149. napravljena je usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini županija. Tablica 151. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini županija Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Trend Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava u 2015. (kn) u 2016. (kn) (%) za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

35.957.417,38

42.230.945,62

 17,4

za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

30.601.162,25

41.344.991,26

 35,1

za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom

7.645.300,00

24.353.792,25

 218,5

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

7.337.939,63

844.774,00

 88,5

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

6.014.865,83

239.632,03

 96,0

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

3.840.572,72

4.534.108,40

 18,1

Za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava

3.108.365,58

0,00

 100,0

za direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici

2.826.433,80

1.010.974,96

 64,2

762.919,75

358.000,00

 53,1

98.226.989,68

114.941.837,26

 17,0

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge Ukupno:

U Tablici 150. napravljena je usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu za Grad Zagreb. Tablica 152. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu za Grad Zagreb Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Trend Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava u 2015. (kn) u 2016. (kn) (%) za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim

166.797.651,70

195.098.925,09

 17,0

95


zakonom za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

29.924.886,43

65.342.942,53

 118,4

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

14.851.841,26

1.199.127,20

 91,9

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

1.361.656,12

19.827,64

 98,5

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

1.241.000,00

406.250,00

 67,3

864.279,75

0,00

 100,0

215.041.315,26

262.067.072,46

Za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava Ukupno:

1.3.

1,9

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom gradonačelnika grada Zagreba odnosno župana

Sukladno članku 6., stavku 3., alineji 4. Uredbe financijska sredstava do 5.000,00 kuna bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se jednokratno i izravno kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. U 2016. godini izvan natječaja, odnosno jednokratno za neplanirane aktivnosti odlukom gradonačelnika, Grad Zagreb je dodijelio 19.827,64 kn, što čini 0,01% ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 153. Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti iz proračuna Grada Zagreba Iznos dodijeljen Ukupan iznos dodijeljenih Udio u ukupnom Naziv davatelja sredstava izvan natječaja (kn) sredstava (kn) iznosu (%) Grad Zagreb

19.827,64

262.067.072,5

0,01

Iz proračuna ostalih županija izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti dodijeljeno je 844.774,00 kn, odnosno 7,1% ukupnog iznosa. Na taj je način, između ostalih, financijska sredstva dodijelilo 8 županija. Podaci za sve županije prikazani su u Tablici 152. i rangirani prema veličini dodijeljenog iznosa izvan natječaja. Tablica 154. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti iz proračuna županija Iznos dodijeljen Ukupan iznos Udio u Naziv davatelja sredstava odlukom župana izvan dodijeljenih ukupnom natječaja (kn) sredstava (kn) iznosu (%) Istarska županija Karlovačka

279.000,00 177.245,00

11.924.787,02 4.578.951,25

2,3 1,5

Osječko-baranjska županija

160.680,00

7.152.211,00

1,3

96


Zadarska županija Brodsko-posavska županija Varaždinska županija

120.949,00 46.000,00 31.000,00

5.626.035,25 4.236.285,28 3.301.500,00

1,0 0,4 0,3

Bjelovarsko-bilogorska županija Krapinsko-zagorska županija Primorsko-goranska županija

19.900,00 10.000,00 0,00

3.867.573,28 4.632.457,30 15.617.010,71

0,2 0,1 /

Zagrebačka županija Splitsko – dalmatinska županija Sisačko-moslavačka županija

0,00 0,00 0,00

15.321.668,57 8.120.975,00 7.162.548,68

/ / /

Šibensko-kninska županija Koprivničko-križevačka županija Dubrovačko-neretvanska županija

0,00 0,00 0,00

5.140.812,50 5.120.615,90 4.871.947,00

/ / /

Međimurska županija Požeško-slavonska županija Virovitičko-podravska županija

0,00 0,00 0,00

3.093.208,77 1.769.909,98 1.500.635,66

/ / /

Ličko-senjska županija Vukovarsko-srijemska županija

0,00 0,00

1.400.901,98 501.802,13

/ /

844.774,00

114.941.837,26

7,1

Ukupno:

1.4.

Povrat sredstava

Tijekom 2016. godine Grad Zagreb te još četiri županije zabilježile su 73 povrata sredstava (338.527,67 kn) od strane organizacija civilnoga društva (bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena). Riječ je o povratu sredstava dodijeljenih u Gradu Zagrebu (63), Istarskoj županiji (4), Zagrebačkoj županiji (3), Krapinsko-zagorskoj županiji (2) i Dubrovačkoneretvanskoj županiji (1). Tablica 155. Pregled broja i iznosa povrata prema županijama Naziv davatelja sredstava

Broj povrata

Ukupan iznos povrata (kn)

Grad Zagreb Krapinsko-zagorska županija

63 2

270.718,95 34.838,82

Istarska županija Dubrovačko-neretvanska županija Zagrebačka županija

4 1 3

24.815,00 8.000,00 154,90

73

338.527,67

Ukupno:

Većina povrata (41) je izvršena jer je udruga uspješno realizirala projekt s iznosom manjim od dodijeljenog. U toj je stavci ukupan iznos povrata bio 165.203,75 kn. U 22 slučajeva radilo se o povratu nenamjenski utrošenih sredstava (76.215,20 kn). U pet slučajeva je izvršen povrat sredstava za cijeli projekt jer se s projektom nije niti započelo (73.838,82 kn) i u pet slučajeva radilo se o povratu dijela neutrošenih sredstava (23.269,90 kn). Tablica 156. Pregled broja povrata sredstava s obzirom na razloge povrata Razlozi povrata sredstava Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog Povrat nenamjenski utrošenih sredstava (npr. veći utrošak po pojedinim proračunskim linijama bez prethodnog odobrenja i sl.)

Broj povrata 41 22

Ukupan iznos povrata (kn) 165.203,75 76.215,20

97


Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom niti započelo Povrat dijelanije neutrošenih sredstava Ukupno:

2.

5 5

73.838,82 23.269,90

73

338.527,67

Pregled dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja iz proračuna županija i proračuna Grada Zagreba

Opća i specifična područja financiranja preuzeta su iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH (NN 4/15). Izvješćem je obuhvaćeno 17 općih područja sa 362 specifična područja financiranja.

2.1.

Opća područja financiranja

Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa iz županijskih proračuna dodijeljeno preko 31% ukupnog iznosa, odnosno 36.129.592,39 kn. Šport je opće područje za koje je i Grad Zagreb dodijelio najviše sredstava, čak 197.241.747,17 kn, odnosno 75,3% od ukupno dodijeljenih sredstava. Područje zaštite i spašavanja financirano je s 22.592.042,62 kn iz županijskih proračuna i udjelom od 19,7%. Za isto područje Grad Zagreb je dodijelio 55.425,00 kn, što čini udio manji od 0,01% u ukupnom iznosu. Projekti u području kulture i umjetnosti financirani su iznosom od 13.633.651,98 kn (11,9%) iz županijskih proračuna, dok je Grad Zagreb isto područje financirao s 23.608.392,00 kn (9%). Projekti u području socijalne djelatnosti, što uključuje potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama financirani su iz proračuna županija sa 11,1% ukupnog iznosa, odnosno 12.810.044,27 kn, no i tu je Grad Zagreb dodijelio više nego sve ostale županije zajedno, čak 16.403.474,27 kn (6,3 %). U svrhu bolje preglednosti, prikaz dodijeljenih iznosa prema općim područjima financiranja za Grad Zagreb i ostale županije odvojen je u dvije različite tablice koje donosimo u nastavku. Tablica 157. Pregled općih područja financiranja za Grad Zagreb Opće područje financiranja

Iznos

Šport Kultura i umjetnost

197.241.747,17 23.608.392,00

75,3 9,0

Socijalna djelatnost Tehnička kultura Zaštita zdravlja

16.403.474,27 7.840.000,00 4.431.280,84

6,3 3,0 1,7

Branitelji i stradalnici Obrazovanje, znanost i istraživanje Gospodarstvo

3.281.023,87 1.995.262,20 1.600.368,42

1,3 0,8 0,6

Ljudska prava Demokratska politička kultura Zaštita okoliša i prirode

1.560.448,69 1.013.000,00 916.850,00

0,6 0,4 0,3

829.000,00 115.000,00 100.000,00

0,3 * *

87.800,00 55.425,00

* *

Hobistička djelatnost Duhovnost Međunarodna suradnja Održivi razvoj Zaštita i spašavanje

%

98


Ostala područja djelovanja Ukupno:

988.000,00

0,4

262.067.072,46

100,0

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% . Tablica 158. Pregled općih područja financiranja za županije (bez Grada Zagreba) Opće područje financiranja

Iznos

%

Šport Zaštita i spašavanje Kultura i umjetnost

36.129.592,39 22.592.042,62 13.633.651,98

31,4 19,7 11,9

Gospodarstvo Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici

13.604.136,72 12.810.044,27 6.097.081,16

11,8 11,1 5,3

3.178.745,64 1.727.836,99 939.352,70

2,8 1,5 0,8

Zaštita okoliša i prirode Održivi razvoj Obrazovanje, znanost i istraživanje

930.200,00 767.221,70 601.725,00

0,8 0,7 0,5

Duhovnost Demokratska politička kultura Hobistička djelatnost

454.155,75 398.900,00 199.200,00

0,4 0,3 0,2

Međunarodna suradnja Ostala područja djelovanja

171.658,00 706.292,34

0,1 0,6

114.941.837,26

100,0

Tehnička kultura Zaštita zdravlja Ljudska prava

Ukupno:

U Tablici 157. napravljena je usporedba općih područja financiranja iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Tablica 159. Pregled općih područja financiranja iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Opće područje financiranja % 2015. (kn) 2016. (kn) 153.872.313,74 24.492.941,51

197.241.747,17 23.608.392,00

 

28,2 3,6

15.284.682,66 8.199.000,00 3.753.530,69

16.403.474,27 7.840.000,00 1.995.262,20

  

7,3 4,4 46,8

3.411.271,08 3.096.096,26 1.173.895,00

4.431.280,84 3.281.023,87 916.850,00

  

29,9 6,0 21,9

Ljudska prava Gospodarstvo Demokratska politička kultura

754.795,00 453.000,00 231.289,32

1.560.448,69 1.600.368,42 1.013.000,00

 106,7  253,3  38,0

Održivi razvoj Zaštita i spašavanje Međunarodna suradnja

180.000,00 100.000,00 30.500,00

87.800,00 55.425,00 100.000,00

 51,2  44,6  227,9

8.000,00 0,00 0,00

115.000,00 829.000,00 988.000,00

 1337,5 / /

Šport Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Tehnička kultura Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita zdravlja Branitelji i stradalnici Zaštita okoliša i prirode

Duhovnost Hobistička djelatnost Ostala područja djelovanja

99


Ukupno:

215.041.315,26

262.067.072,46

21,9

U Tablici 158. napravljena je usporedba općih područja financiranja iz proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Tablica 160. Pregled općih područja financiranja iz proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Opće područje financiranja 2015. (kn) 2016. (kn)

%

Šport

30.357.000,12

36.129.592,39

 19,02

Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Gospodarstvo

19.780.120,00 11.163.637,13 10.672.170,80

13.633.651,98 12.810.044,27 13.604.136,72

 31,07  14,75  27,47

Branitelji i stradalnici Zaštita i spašavanje Tehnička kultura

5.997.997,17 5.524.482,23 4.177.251,98

6.097.081,16 22.592.042,62 3.178.745,64

 1,65  308,94  23,90

Zaštita zdravlja Zaštita okoliša i prirode Ljudska prava

4.107.380,00 1.347.474,34 1.346.395,58

1.727.836,99 930.200,00 939.352,70

 57,93  30,97  30,23

Obrazovanje, znanost i istraživanje Održivi razvoj Duhovnost

772.804,36 653.283,80 531.250,00

601.725,00 767.221,70 454.155,75

 22,14  17,44  14,51

Demokratska politička kultura Međunarodna suradnja Hobistička djelatnost

173.005,63 96.500,00 69.000,00

398.900,00 171.658,00 199.200,00

 130,57  77,88  188,70

1.457.236,54

706.292,34

 51,53

98.226.989,68

114.941.837,26

 17,02

Ostala područja djelovanja Ukupno:

100


2.2.

Specifična područja financiranja

Tablice 159. – 175. prikazuju pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku. U svrhu boljeg pregleda dodijeljenih iznosa, u posebnoj koloni izdvojeni su podaci za Grad Zagreb. U stupcu „Iznos za županije“ nalaze se podaci koji se odnose na izdvajanja u 20 županija. Postotak u zadnjoj koloni odnosi se na udio svakog općeg područja financiranja u ukupno dodijeljenom iznosu županija bez Grada Zagreba.

2.2.1.

Branitelji i stradalnici

Tablica 161. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u području zaštite branitelja i stradalnika Grad Zagreb Iznos za Specifično područje financiranja % (kn) županije (kn) Branitelji - veterani Domovinskog rata

%

2.029.894,13

61,9

568.300,00

9,3

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

546.000,00

16,6

2.073.174,36

34,0

Promicanje antifašizma

186.000,00

5,7

301.000,00

4,9

Zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

158.879,74

4,8

338.000,00

5,5

Ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika

126.750,00

3,9

274.000,00

4,5

Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

108.500,00

3,3

670.799,98

11,0

Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata

75.000,00

2,3

763.759,70

12,5

Sudionici i stradalnici II. svjetskog rata i poraća

25.000,00

0,8

32.000,00

0,5

Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji

10.000,00

0,3

117.500,00

1,9

Stradalnici Domovinskog rata

10.000,00

0,3

271.900,00

4,5

5.000,00

0,2

103.437,50

1,7

Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

0,00

/

491.209,62

8,1

Zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

0,00

/

62.000,00

1,0

Ostale djelatnosti stradalnika Domovinskog rata

0,00

/

30.000,00

0,5

3.281.023,87

100,0

6.097.081,16

100,0

Ostale djelatnosti sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poraća

Ukupno:

2.2.2. Demokratska politička kultura Tablica 162. Pregled specifičnih područja demokratske političke kulture

101


Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Proizvodnja medijskih sadržaja

610.000,00

60,2

10.000,00

2,5

Razvoj civilnoga društva

388.000,00

38,3

44.000,00

11,0

15.000,00

1,5

2.400,00

0,6

Djelatnost volonterskih centara

0,00

/

160.000,00

40,1

Ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture

0,00

/

82.500,00

20,7

Ostale djelatnosti javnog informiranja i medija

0,00

/

28.000,00

7,0

Ostale djelatnosti prevencije nasilja

0,00

/

22.000,00

5,5

Promicanje i razvoj volonterstva

0,00

/

12.000,00

3,0

Javno informiranje i mediji

0,00

/

9.000,00

2,3

Volonterstvo

0,00

/

7.000,00

1,8

Razvoj lokalne zajednice

0,00

/

6.000,00

1,5

Prevencija nasilja među djecom i mladima

0,00

/

5.000,00

1,3

Prevencija nasilja u obitelji

0,00

/

4.000,00

1,0

Prevencija nasilja u vezama

0,00

/

4.000,00

1,0

Promicanje društvene solidarnosti

0,00

/

3.000,00

0,8

1.013.000,00

100,0

398.900,00

100,0

Obrazovanje za demokratsko građanstvo

Ukupno:

2.2.3.

Duhovnost

Tablica 163. Pregled specifičnih područja duhovnosti Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Promicanje duhovnih aktivnosti

40.000,00

34,8

33.000,00

7,3

Religijske/vjerničke djelatnosti

40.000,00

34,8

261.000,00

57,5

Poticanje osobnog razvoja

15.000,00

13,0

12.000,00

2,6

Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti

15.000,00

13,0

15.000,00

3,3

5.000,00

4,3

88.655,75

19,5

Ostale duhovne djelatnosti

0,00

/

29.500,00

6,5

Promicanje religijske etike

0,00

/

11.000,00

2,4

Duhovne djelatnosti

0,00

/

4.000,00

0,9

115.000,00

100,0

454.155,75

100,0

Ostale religijske/vjerničke djelatnosti

Ukupno:

2.2.4.

Gospodarstvo

Tablica 164. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarstvu

102


Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Lovstvo

534.118,42

33,4

8.744.520,72

64,3

Inovatorstvo

350.000,00

21,9

87.985,00

0,6

Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva

262.250,00

16,4

163.000,00

1,2

Turizam

220.000,00

13,7

130.500,00

1,0

Pčelarstvo

105.000,00

6,6

687.862,17

5,1

Socijalno poduzetništvo

57.000,00

3,6

0,00

/

Stočarstvo

30.000,00

1,9

563.742,96

4,1

Prehrambena

25.000,00

1,6

5.000,00

*

Trgovina

12.000,00

0,7

0,00

/

Voćarstvo

5.000,00

0,3

90.150,00

0,7

Poljoprivreda

0,00

/

897.000,00

6,6

Vinarstvo i vinogradarstvo

0,00

/

835.506,89

6,1

Ribarstvo

0,00

/

501.000,00

3,7

Ostale poljoprivredne djelatnosti

0,00

/

469.007,42

3,4

Ratarstvo

0,00

/

228.361,56

1,7

Strukovne udruge u gospodarstvu

0,00

/

105.500,00

0,8

Šumarstvo

0,00

/

49.000,00

0,4

Ugostiteljstvo

0,00

/

41.000,00

0,3

Graditeljstvo

0,00

/

4.000,00

*

Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva

0,00

/

1.000,00

*

1.600.368,42

100,0

13.604.136,72

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.5.

Hobistička djelatnost

Tablica 165. Pregled specifičnih područja hobističke djelatnosti Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja Ostale hobističke djelatnosti

Iznos za županije (kn)

%

%

829.000,00

100,0

150.700,00

75,7

Djelovanje ljubitelja oldtimera

0,00

/

40.500,00

20,3

Filatelističke

0,00

/

7.000,00

3,5

Numizmatičke

0,00

/

1.000,00

0,5

829.000,00

100,0

199.200,00

100,0

Ukupno:

103


2.2.6.

Kultura i umjetnost

Tablica 166. Pregled specifičnih područja iz kulture i umjetnosti Specifično područje financiranja

Grad Zagreb (kn)

Iznos za županije (kn)

%

%

Plesne umjetnosti

7.125.205,00

30,2

246.500,00

1,8

Filmska i video djelatnost

4.360.000,00

18,5

637.000,00

4,7

Dramske umjetnosti

4.059.660,00

17,2

167.625,00

1,2

Likovne umjetnosti

2.296.900,00

9,7

154.500,00

1,1

Književno-nakladnička djelatnost

1.499.243,00

6,4

36.400,00

0,3

Inovativne izvedbene umjetničke prakse

992.000,00

4,2

60.000,00

0,4

Ostale književno-nakladničke djelatnosti

742.500,00

3,1

165.000,00

1,2

Općekulturna (kulturološka) djelatnost

626.000,00

2,7

338.000,00

2,5

Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam

546.000,00

2,3

3.896.651,98

28,6

Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti

409.000,00

1,7

1.003.800,00

7,4

Muzejska djelatnost

196.000,00

0,8

32.000,00

0,2

Interaktivni mediji

191.000,00

0,8

3.000,00

*

Glazbene i scenske manifestacije i festivali

134.000,00

0,6

2.101.500,00

15,4

Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti

66.384,00

0,3

336.400,00

2,5

Književno stvaralaštvo

56.000,00

0,2

218.000,00

1,6

Interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti

52.500,00

0,2

3.000,00

*

Dizajn i arhitektura

50.000,00

0,2

0,00

/

Medijska kultura

45.000,00

0,2

153.000,00

1,1

Fotografska umjetnost

35.000,00

0,1

61.500,00

0,5

Inovativne vizualne umjetničke prakse

34.000,00

0,1

85.000,00

0,6

Izvedbene umjetnosti

30.000,00

0,1

76.000,00

0,6

Strukovne udruge u kulturi i umjetnosti

20.000,00

0,1

173.800,00

1,3

Likovni amaterizam

19.000,00

0,1

190.350,00

1,4

Ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti

10.000,00

*

13.000,00

0,1

Inovativne audiovizualne umjetničke prakse

8.000,00

*

63.500,00

0,5

Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara

5.000,00

*

736.800,00

5,4

Ostale djelatnosti kulturne baštine

0,00

/

833.950,00

6,1

Kulturna baština

0,00

/

535.175,00

3,9

Književno-nakladničke manifestacije

0,00

/

404.000,00

3,0

104


Nakladnička i knjižarska djelatnost

0,00

/

377.800,00

2,8

Manifestacije vizualnih umjetnosti

0,00

/

142.000,00

1,0

Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara

0,00

/

85.400,00

0,6

Ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti

0,00

/

84.000,00

0,6

Vizualne umjetnosti

0,00

/

45.000,00

0,3

Literarni amaterizam

0,00

/

41.000,00

0,3

Novinsko-nakladnička djelatnost

0,00

/

31.000,00

0,2

Zaštita kulturnih krajolika

0,00

/

28.000,00

0,2

Intersektorske kulturno-umjetničke aktivnosti

0,00

/

20.000,00

0,1

Ostale audiovizualne djelatnosti

0,00

/

18.000,00

0,1

Audiovizualna djelatnost

0,00

/

15.000,00

0,1

Arheološka (kopnena i podvodna) djelatnost

0,00

/

7.000,00

0,1

Audiovizualni amaterizam

0,00

/

6.000,00

*

Konzervatorsko-restauratorska djelatnost

0,00

/

5.000,00

*

Radio-televizijska djelatnost

0,00

/

3.000,00

*

23.608.392,00

100,00

13.633.651,98

100,00

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.7. Ljudska prava Tablica 167. Pregled specifičnih područja ljudskih prava Specifično područje financiranja Njegovanje zavičajnog identiteta Zaštita prava potrošača Zaštita prava mladih Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava Ravnopravnost spolova Pravo na pristup informacijama Besplatna pravna pomoć Zaštita prava nacionalne manjine Suzbijanje i zaštita od diskriminacije Zaštita obitelji Vjerska prava i slobode Zaštita prava osoba s invaliditetom Zaštita prava zatvorenika Suzbijanje rasne diskriminacije Zaštita prava djece Ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem Prava osoba starije životne dobi Zaštita žrtava/svjedoka Ukupno:

Grad Zagreb (kn) 318.252,64 267.000,00 194.000,00

20,4 17,1 12,4

Iznos za županije (kn) 15.000,00 46.490,00 14.500,00

117.000,00

7,5

22.000,00

2,3

109.725,00 99.600,00 88.000,00 84.171,05 65.000,00 55.000,00 53.700,00 35.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00

7,0 6,4 5,6 5,4 4,2 3,5 3,4 2,2 1,9 1,0 1,0 0,6 0,3 / /

39.000,00 0,00 1.000,00 509.000,00 9.000,00 3.000,00 43.000,00 127.689,70 1.000,00 3.000,00 15.500,00 11.000,00 58.243,00 18.930,00 2.000,00

4,2 / 0,1 54,2 1,0 0,3 4,6 13,6 0,1 0,3 1,7 1,2 6,2 2,0 0,2

1.560.448,69

100,0

939.352,70

100,0

%

% 1,6 4,9 1,5

105


2.2.8.

Međunarodna suradnja

Tablica 168. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Međunarodna prijateljstva

35.000,00

35,0

86.558,00

50,4

Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje

35.000,00

35,0

58.600,00

34,1

Međunarodna humanitarna pomoć

20.000,00

20,0

0,00

/

Ljudska prava

10.000,00

10,0

0,00

/

Ostale djelatnosti razvojne suradnje

0,00

/

20.000,00

11,7

Zaštita okoliša i prirode

0,00

/

4.500,00

2,6

Obrazovanje

0,00

/

2.000,00

1,2

100.000,00

100,0

171.658,00

100,0

Ukupno:

2.2.9.

Obrazovanje, znanost i istraživanje

Tablica 169. Pregled specifičnih područja obrazovanja, znanosti i istraživanja Grad Zagreb Specifično područje financiranja (kn)

Iznos za županije (kn)

%

%

Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama

670.000,00

33,6

18.000,00

3,0

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava

545.000,00

27,3

0,00

/

Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju

240.567,20

12,1

7.900,00

1,3

Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

170.000,00

8,5

59.600,00

9,9

Popularizacija znanosti

100.000,00

5,0

12.000,00

2,0

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode

95.000,00

4,8

28.725,00

4,8

Odgoj i obrazovanje

94.695,00

4,7

19.000,00

3,2

Društvene znanosti

30.000,00

1,5

3.500,00

0,6

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

30.000,00

1,5

42.900,00

7,1

Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju

20.000,00

1,0

25.000,00

4,2

Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara

0,00

/

138.500,00

23,0

Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja

0,00

/

65.500,00

10,9

Strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja

0,00

/

57.000,00

9,5

Znanost, stručni rad i istraživanje

0,00

/

45.300,00

7,5

Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja

0,00

/

28.500,00

4,7

Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture

0,00

/

16.000,00

2,7

106


Ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja

0,00

/

13.000,00

2,2

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesnokulturne baštine i nacionalnoga identiteta

0,00

/

9.800,00

1,6

Strukovne udruge u odgoju i obrazovanju

0,00

/

8.500,00

1,4

Prirodne znanosti

0,00

/

3.000,00

0,5

1.995.262,20

100,0

601.725,00

100,0

Ukupno:

2.2.10.

Održivi razvoj

Tablica 170. Pregled specifičnih područja održivog razvoja Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Edukacija za održivi razvoj urbanih područja

43.000,00

49,0

0,00

/

Planiranje razvoja urbanih područja

29.800,00

33,9

0,00

/

Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja

15.000,00

17,1

19.920,85

2,6

LEADER pristup razvoju ruralnih područja

0,00

/

199.249,82

26,0

Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja

0,00

/

167.250,00

21,8

Ostale djelatnosti razvoja ruralnih područja

0,00

/

110.599,79

14,4

Planiranje razvoja ruralnih područja

0,00

/

108.270,00

14,1

Razvoj ruralnih područja

0,00

/

90.312,50

11,8

Ostale djelatnosti održivog gospodarskog razvoja

0,00

/

30.000,00

3,9

Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja

0,00

/

15.618,74

2,0

Razvoj urbanih područja

0,00

/

15.000,00

2,0

Zaštita javnih dobara u urbanim područjima

0,00

/

8.000,00

1,0

Održivi gospodarski razvoj

0,00

/

3.000,00

0,4

87.800,00

100,0

767.221,70

100,0

Ukupno:

2.2.11.

Socijalna djelatnost

Tablica 171. Pregled specifičnih područja iz socijalne djelatnosti Specifično područje financiranja

Grad Zagreb (kn)

%

Iznos za županije (kn)

%

Pomoć i podrška osobama s invaliditetom

4.077.987,50

24,9

1.707.944,25

13,3

Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

3.216.500,00

19,6

585.649,96

4,6

Prevencija nasilja

2.325.000,00

14,2

9.000,00

0,1

Psihosocijalna podrška

1.103.000,00

6,7

75.000,00

0,6

107


Pomoć i podrška obitelji

1.090.000,00

6,6

35.000,00

0,3

Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja

892.000,00

5,4

922.500,00

7,2

Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

768.400,00

4,7

126.900,00

1,0

Pomoć i podrška starijim osobama

755.000,00

4,6

1.918.660,00

15,0

Pomoć i podrška djeci

429.782,69

2,6

328.303,13

2,6

Organiziranje slobodnih aktivnosti

282.650,00

1,7

268.500,00

2,1

Savjetovanje i pomaganje

253.400,00

1,5

49.200,00

0,4

Socijalne usluge

248.000,00

1,5

991.739,00

7,7

Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi

241.000,00

1,5

81.046,00

0,6

Pomoć i podrška mladima

209.450,00

1,3

208.980,00

1,6

Stručna pomoć i podrška

128.000,00

0,8

262.999,96

2,1

Pomoć i podrška nezaposlenima

65.000,00

0,4

144.600,00

1,1

Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

64.044,08

0,4

250.112,00

2,0

Smještaj

60.000,00

0,4

0,00

/

Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici

40.000,00

0,2

25.900,00

0,2

Rehabilitacija

36.000,00

0,2

30.000,00

0,2

Organizirano stanovanje

34.260,00

0,2

50.000,00

0,4

Pomoć u kući

20.000,00

0,1

422.974,96

3,3

Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih

20.000,00

0,1

103.850,00

0,8

Ostale djelatnosti socijalnih usluga

12.000,00

0,1

89.000,00

0,7

Pomoć i podrška beskućnicima

11.000,00

0,1

1.153.500,00

9,0

Humanitarna pomoć

11.000,00

0,1

1.317.916,23

10,3

Rana intervencija

10.000,00

0,1

0,00

/

Socijalna pomoć i podrška

0,00

/

1.457.253,79

11,4

Prevencija ovisnosti

0,00

/

124.515,00

1,0

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

0,00

/

39.000,00

0,3

Boravak

0,00

/

15.000,00

0,1

Ostale socijalne djelatnosti

0,00

/

6.000,00

*

Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba

0,00

/

5.000,00

*

Osobna asistencija

0,00

/

3.999,99

*

16.403.474,27

100,0

12.810.044,27

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

108


2.2.12.

Šport

Tablica 172. Pregled specifičnih područja šport Specifično područje financiranja

Grad Zagreb (kn)

%

Športska priprema

111.375.712,50

56,5

363.700,00

1,0

Strukovne udruge u športu

39.763.894,61

20,2

2.660.280,00

7,4

Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi

25.219.796,67

12,8

2.242.415,00

6,2

Upravljanje športskim objektima

18.034.319,39

9,1

7.745,00

*

2.115.370,00

1,1

855.000,00

2,4

Sudjelovanje u športskom natjecanju

347.654,00

0,2

4.334.062,50

12,0

Promocija športa i zdravog načina življenja

175.000,00

0,1

205.000,00

0,6

Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem

90.000,00

*

812.614,00

2,2

Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije

40.000,00

*

55.000,00

0,2

Športska poduka

40.000,00

*

31.000,00

0,1

Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti

40.000,00

*

8.320.318,25

23,0

Ostale djelatnosti u športu

0,00

/

10.746.500,00

29,7

Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi

0,00

/

2.635.207,64

7,3

Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa

0,00

/

2.079.307,00

5,8

Ostale djelatnosti športske rekreacije

0,00

/

318.000,00

0,9

Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja

0,00

/

240.000,00

0,7

Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr. projekata, susreta i turnira

0,00

/

217.443,00

0,6

Grupni fitnes programi (aerobic, fitnes, pilates i dr.)

0,00

/

6.000,00

*

197.241.747,17

100,0

36.129.592,39

100,0

Športska rekreacija

Ukupno:

Iznos za županije (kn)

%

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.13.

Tehnička kultura

Tablica 173. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u tehničkoj kulturi Grad Zagreb Specifično područje financiranja (kn) Graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo Informatika i računalstvo

%

Iznos za županije (kn)

%

3.889.879,36

49,6

6.000,00

0,2

928.367,00

11,8

43.000,00

1,4

109


Astronautika i astronomija

746.788,80

9,5

0,00

/

Inovatorstvo

695.627,12

8,9

128.000,00

4,0

Audiovizualne tehničke djelatnosti

664.612,14

8,5

200.000,00

6,3

Komunikacijska tehnika

513.427,78

6,5

4.000,00

0,1

Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika

252.297,80

3,2

97.000,00

3,1

Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

77.000,00

1,0

103.000,00

3,2

Strukovne udruge u tehničkoj kulturi

72.000,00

0,9

10.000,00

0,3

Organiziranje i razvijanje tehničke kulture

0,00

/

1.013.000,00

31,9

Raketno modelarstvo i maketarstvo

0,00

/

470.900,00

14,8

Neprofesijska fotografska djelatnost

0,00

/

468.000,00

14,7

Elektrotehnika i elektronika

0,00

/

266.045,64

8,4

Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture

0,00

/

179.000,00

5,6

Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi

0,00

/

69.500,00

2,2

Astronomija

0,00

/

45.500,00

1,4

Neprofesijska video djelatnost

0,00

/

18.000,00

0,6

Robotika

0,00

/

15.000,00

0,5

Ostale djelatnosti elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike

0,00

/

15.000,00

0,5

Ostale djelatnosti modelarstva, maketarstva i graditeljstva

0,00

/

13.800,00

0,4

Jedriličarsko modelarstvo

0,00

/

5.000,00

0,2

Amaterska radiogoniometrija

0,00

/

3.000,00

0,1

Brodomodelarstvo i brodomaketarstvo

0,00

/

3.000,00

0,1

CB radioamaterizam

0,00

/

3.000,00

0,1

7.840.000,00

100,0

3.178.745,64

100,0

Ukupno:

2.2.14. Zaštita zdravlja Tablica 174. Pregled specifičnih područja zaštite zdravlja Specifično područje financiranja Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja

Grad Zagreb (kn)

%

Iznos za županije (kn)

%

1.126.091,76

25,4

590.200,00

34,2

Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja

679.216,38

15,3

229.200,00

13,3

Prevencija i suzbijanje ovisnosti

660.685,00

14,9

201.838,00

11,7

Ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja

651.669,70

14,7

53.500,00

3,1

Prevencija zaraznih bolesti

383.000,00

8,6

34.000,00

2,0

110


Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti

307.420,00

6,9

267.798,99

15,5

Strukovne udruge u području zaštite zdravlja

210.700,00

4,8

42.000,00

2,4

Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja

170.500,00

3,8

7.000,00

0,4

Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti

101.998,00

2,3

158.300,00

9,2

Zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava

65.000,00

1,5

0,00

/

Dobrovoljno darivanje krvi

60.000,00

1,4

19.000,00

1,1

Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi

15.000,00

0,3

122.000,00

7,1

0,00

/

3.000,00

0,2

4.431.280,84

100,0

1.727.836,99

100,0

Prevencija i unapređenje zdravlja zubi Ukupno:

2.2.15. Zaštita okoliša i prirode Tablica 175. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i prirode Grad Zagreb Specifično područje financiranja (kn) Zaštita životinja 686.250,00 Zaštita okoliša 80.000,00 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije 65.600,00 Ostale djelatnosti očuvanja prirode 55.000,00 Ostale djelatnosti zaštite okoliša 20.000,00 Zaštita i održivo korištenje šuma 10.000,00 Zaštita voda i mora 0,00 Očuvanje prirode 0,00 Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode 0,00 Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i 0,00 povećanje recikliranja Očuvanje prirodne baštine 0,00 Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih 0,00 prostora Zaštita i održivo korištenje tla 0,00 Ukupno:

916.850,00

74,8 8,7 7,2 6,0 2,2 1,1 / / /

Iznos za županije (kn) 153.500,00 344.800,00 4.000,00 21.000,00 28.500,00 32.600,00 102.000,00 92.300,00 51.000,00

/

48.000,00

5,2

/

31.500,00

3,4

/

12.000,00

1,3

/

9.000,00

1,0

100,0

930.200,00

100,0

%

% 16,5 37,1 0,4 2,3 3,1 3,5 11,0 9,9 5,5

2.2.16. Zaštita i spašavanje Tablica 176. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja

Iznos za županije (kn)

%

%

Traganje i spašavanje

40.000,00

72,2

2.184.468,21

9,7

Pomoć žrtvama katastrofa i sukoba

15.425,00

27,8

800.000,00

3,5

Dobrovoljno vatrogastvo

0,00

/

14.953.794,41

66,2

Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja

0,00

/

4.653.780,00

20,6

55.425,00

100,0

22.592.042,62

100,0

Ukupno:

111


2.2.17. Ostala područja djelovanja Tablica 177. Ostala područja djelovanja Grad Zagreb (kn)

Specifično područje financiranja Ostala područja djelovanja Ukupno:

3.

%

Iznos za županije (kn)

%

988.000,00

100,0

706.292,34

100,0

988.000,00

100,0

706.292,34

100,0

Pregled podataka vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva 3.1.

Trajanje financiranih projekata

Iz dostavljenih podataka vidljive su sličnosti u rezultatima za projekte financirane iz županijskih proračuna i proračuna Grada Zagreba. Grad Zagreb je dostavio podatke prema kojima skoro 100% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci, a manje od 1% od ukupnog broja projekata traje dulje od 12 mjeseci. U županijama također više od 98% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci, 0,6% traje dulje od 12 mjeseci, a 0,6% traje dulje od 24 mjeseca. Tablica 178. Trajanje financiranih projekata Trajanje financiranih Grad Zagreb (kn) projekata Do 12 mjeseci

Iznos za županije (kn)

N

%

N

261.431.672,46

99,8

2176

113.097.075,26

98,4

5002

635.400,00 0,00

0,2 /

4 0

1.266.026,00 578.736,00

1,1 0,5

32 22

262.067.072,46

100,0

2180

114.941.837,26

100,0

5056

Dulje od 12 mjeseci Dulje od 24 mjeseca Ukupno:

%

N = broj projekata

3.2.

Status provedbe projekata

S obzirom na status provedbe projekta, iz dostavljenih je podataka razvidno kako je većina projekata provedeno sukladno ugovoru. U svim županijama i Gradu Zagrebu 7152 projekta, od ukupno 7236, provedeno je sukladno ugovoru, a za 28 projekta produljen je rok provedbe nakon izvorno ugovorenog razdoblja. Prije isteka ugovora prekinuto je 38 projekata, a za 18 projekata je provedba u tijeku. Tablica 179. Status provedbe projekata Status provedbe projekta Proveden sukladno ugovoru Produljen nakon izvornog ugovornog razdoblja Prekinut prije isteka ugovora Provedba je u tijeku Ukupno:

Grad Zagreb (kn)

%

N

Iznos za županije (kn)

%

N

261.307.672,46

99,7

2167

110.471.677,19

96,1

4985

759.400,00 0,00 0,00

0,3 / /

13 0 0

2.948.000,00 881.160,07 641.000,00

2,6 0,8 0,6

15 38 18

262.067.072,46

100,0

2180

114.941.837,26

100

5056

N = broj projekata

3.3.

Korisnici projekta

112


U ovoj dimenziji analizirane su dvije kategorije korisnika. Prva kategorija, tzv. izravna korisnička skupina, definirana je kao skupina korisnika koja je najzastupljenija u projektu kao korisnik aktivnosti ili usluga. Druga kategorija, tzv. neizravna korisnička skupina, jest skupina korisnika koja je također u znatnoj mjeri obuhvaćena projektom, uz izvornu korisničku skupinu, ili se pak s pomoću nje može definirati podskupina unutar izravne skupine na koju je projekt usmjeren. Podatke smo analizirali zbirno za sve županije, uključujući i Grad Zagreb.

3.3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata, u 2016. godini imali športaši. Oni se kao izravni korisnici spominju u 561 projektu, a financirani su u iznosu od 166.185.775,20 kn (44,1% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (12,5%) koji su i u najvećem broju projekata financirani (1781 projekt), a nakon njih prema iznosu slijede športski djelatnici (12,4%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelom manjim od 5%, a podaci su prikazani u tablici broj 178. Tablica 180. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina športaši

Iznos (kn)

%

N

%

166.185.775,20

44,1

561

7,8

47.217.465,91 46.908.894,61 14.996.994,50

12,5 12,4 4,0

1781 6 440

24,6 0,1 6,1

lovci mladi - opća populacija akademska zajednica

8.704.504,04 7.195.705,18 6.689.855,75

2,3 1,9 1,8

388 430 231

5,4 5,9 3,2

udruge i građanske inicijative studenti branitelji - veterani

6.170.249,93 6.029.625,00 5.935.176,82

1,6 1,6 1,6

500 25 524

6,9 0,3 7,2

beskućnici športaši s invaliditetom umirovljenici

4.127.132,03 3.583.580,00 3.411.080,00

1,1 1,0 0,9

28 19 44

0,4 0,3 0,6

učenici osobe s invaliditetom poljoprivrednici i ribari

3.079.500,00 3.053.732,50 3.046.636,26

0,8 0,8 0,8

17 174 208

0,2 2,4 2,9

osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe osobe starije životne dobi žrtve katastrofa

2.117.961,96 1.959.707,96 1.831.000,00

0,6 0,5 0,5

48 112 6

0,7 1,5 0,1

volonteri djeca s teškoćama u razvoju nacionalne manjine

1.789.253,50 1.760.749,98 1.584.552,64

0,5 0,5 0,4

28 99 100

0,4 1,4 1,4

djeca do 14 godina invalidi Domovinskog rata žene žrtve obiteljskog nasilja

1.485.639,00 1.155.835,99 880.500,00

0,4 0,3 0,2

72 49 9

1,0 0,7 0,1

darovita djeca i mladi slijepe i slabovidne osobe predstavnici medija

823.900,00 698.887,91 675.000,00

0,2 0,2 0,2

36 39 29

0,5 0,5 0,4

obitelji branitelja mali i srednji poduzetnici i obrtnici inovatori

661.729,72 653.100,00 612.985,00

0,2 0,2 0,2

37 20 24

0,5 0,3 0,3

građani – opća populacija športski djelatnici djeca - opća populacija

113


gluhe osobe osobe s multiplom sklerozom žrtve obiteljskog nasilja

608.100,00 507.418,99 500.000,00

0,2 0,1 0,1

27 32 8

0,4 0,4 0,1

osobe s intelektualnim teškoćama ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu ruralno stanovništvo

460.000,00 457.185,00 419.842,58

0,1 0,1 0,1

28 73 41

0,4 1,0 0,6

osobe s cerebralnom i dječjom paralizom osobe koje boluju od kroničnih bolesti roditelji

416.553,00 413.623,00 408.000,00

0,1 0,1 0,1

12 46 25

0,2 0,6 0,3

romska djeca i mladi osobe koje boluju od malignih bolesti obitelji

403.695,00 401.298,00 381.000,00

0,1 0,1 0,1

5 25 33

0,1 0,3 0,5

djeca s poremećajima u ponašanju djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi mladi s teškoćama u razvoju

357.100,00 336.307,69 325.623,00

0,1 0,1 0,1

18 12 26

0,2 0,2 0,4

djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi ratni stradalnici ratni veterani

319.250,00 317.000,00 302.500,00

0,1 0,1 0,1

13 18 27

0,2 0,2 0,4

žrtve nasilja ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama ljubitelji životinja

302.000,00 282.738,00 277.600,00

0,1 0,1 0,1

8 17 33

0,1 0,2 0,5

izviđači manjine - općenito djeca od 14 do 18 godina

248.500,00 247.100,00 244.120,00

0,1 0,1 0,1

10 30 28

0,1 0,4 0,4

osobe s mišićnom distrofijom žene opća populacija pacijenata

244.000,00 220.875,00 216.000,00

0,1 0,1 0,1

5 31 19

0,1 0,4 0,3

djeca u riziku od socijalne isključenosti lokalna i regionalna samouprava poslovne organizacije

215.435,23 209.000,00 207.249,82

0,1 0,1 0,1

12 17 4

0,2 0,2 0,1

ovisnici i liječeni ovisnici mladi s poremećajima u ponašanju nezaposleni

204.515,00 193.500,00 177.300,00

0,1 0,1 *

13 9 7

0,2 0,1 0,1

mladi s rizičnim oblicima ponašanja osobe s psiho-socijalnim teškoćama ustanove socijalne skrbi

155.150,00 145.500,00 144.000,00

* * *

11 9 7

0,2 0,1 0,1

potrošači civilni stradalnici gluhonijeme osobe

127.490,00 116.137,50 116.000,00

* * *

12 13 8

0,2 0,2 0,1

odgojno-obrazovni djelatnici Romi osobe s HIV/AIDS-om

114.600,00 114.171,05 110.000,00

* * *

5 18 4

0,1 0,2 0,1

turisti seksualne i rodne manjine jedno roditeljske obitelji

108.000,00 93.000,00 88.400,00

* * *

11 3 6

0,2 * 0,1

zdravstvene ustanove žrtve i svjedoci ratnih zločina azilanti

86.200,00 86.000,00 84.000,00

* * *

13 8 9

0,2 0,1 0,1

djeca ratnih stradalnika

82.000,00

*

7

0,1

114


roditelji djece s teškoćama u razvoju poslodavci odgojno-obrazovne ustanove

65.000,00 60.000,00 55.000,00

* * *

7 2 9

0,1 * 0,1

žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava žrtve i svjedoci teških kaznenih djela trudnice

50.000,00 49.000,00 45.000,00

* * *

2 5 3

* 0,1 *

zatvorenici i bivši zatvorenici izbjeglice i prognanici osobe s mentalnom retardacijom

41.000,00 40.000,00 38.602,00

* * *

4 4 7

0,1 0,1 0,1

invalidi rada osobe s miastenijom gravis civilni invalidi rata

37.000,00 37.000,00 35.000,00

* * *

6 2 6

0,1 * 0,1

osobe s paraplegijom/tetraplegijom žene ruralnih područja navijačke skupine

32.300,00 30.000,00 27.000,00

* * *

4 3 2

0,1 * *

žene s invaliditetom turistički djelatnici regionalna ili lokalna samouprava

25.000,00 25.000,00 23.000,00

* * *

2 1 2

* * *

ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu žene poduzetnice žene pripadnice nacionalnih manjina

18.000,00 15.000,00 15.000,00

* * *

1 1 1

* * *

osobe koje boluju od zaraznih bolesti sindikati policijski službenici

14.500,00 13.500,00 10.000,00

* * *

2 2 1

* * *

novorođenčad stanovnici poslijeratnih zajednica tijela državne uprave

5.000,00 5.000,00 5.000,00

* * *

1 1 1

* * *

osobe s transplantiranim organima povratnici u poratna područja pravosudni djelatnici

3.000,00 3.000,00 3.000,00

* * *

2 1 1

* * *

2.000,00 8.560.218,47

* 2,3

1 209

* 2,9

377.008.909,72

100,0

7236

100,0

osobe s amputacijom ostali Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%. N = broj projekata.

3.3.2. Neizravna korisnička skupina Najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina neizravnih korisnika financiranih projekata, u 2016. godini imala je kategorija športskih djelatnika, kojoj je dodijeljeno 44,1% ukupnog iznosa, odnosno 166.220.820,56 kn. Podaci za ostale neizravne korisnike prikazani su u tablici 181. Tablica 181. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina športski djelatnici športaši građani – opća populacija

Iznos (kn)

%

N

%

166.220.820,56 54.204.945,50

44,1 14,4

318 76

4,4 1,1

52.608.770,46

14,0

2308

31,9

115


mladi - opća populacija obitelji udruge i građanske inicijative

11.459.911,49 10.465.193,68 8.198.059,36

3,0 2,8 2,2

649 510 551

9,0 7,0 7,6

lokalna i regionalna samouprava volonteri akademska zajednica

6.623.620,84 5.376.793,92 5.284.150,00

1,8 1,4 1,4

230 81 142

3,2 1,1 2,0

žrtve katastrofa učenici osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe

5.201.692,50 5.197.235,97 5.128.918,99

1,4 1,4 1,4

9 35 44

0,1 0,5 0,6

osobe s invaliditetom djeca - opća populacija obitelji branitelja

2.890.728,66 2.691.012,00 2.224.162,19

0,8 0,7 0,6

131 137 161

1,8 1,9 2,2

turisti osobe starije životne dobi darovita djeca i mladi

2.046.179,90 1.555.089,99 1.536.867,00

0,5 0,4 0,4

199 46 44

2,8 0,6 0,6

branitelji - veterani ljubitelji životinja mladi s teškoćama u razvoju

1.519.535,99 1.320.427,24 1.226.700,00

0,4 0,4 0,3

140 41 60

1,9 0,6 0,8

turistički djelatnici ruralno stanovništvo inovatori

1.207.500,00 1.195.924,26 1.185.127,12

0,3 0,3 0,3

4 108 23

0,1 1,5 0,3

opća populacija pacijenata odgojno-obrazovni djelatnici poljoprivrednici i ribari

1.083.500,00 1.030.000,00 929.718,64

0,3 0,3 0,2

31 21 51

0,4 0,3 0,7

umirovljenici roditelji djece s teškoćama u razvoju invalidi Domovinskog rata

898.330,00 884.500,00 865.067,88

0,2 0,2 0,2

81 33 96

1,1 0,5 1,3

lovci mali i srednji poduzetnici i obrtnici djeca s teškoćama u razvoju

801.970,15 796.400,00 698.400,00

0,2 0,2 0,2

56 24 49

0,8 0,3 0,7

žrtve obiteljskog nasilja predstavnici medija športaši s invaliditetom

651.000,00 641.000,00 632.507,00

0,2 0,2 0,2

11 22 5

0,2 0,3 0,1

roditelji Romi potrošači

543.225,00 520.995,00 461.000,00

0,1 0,1 0,1

32 24 22

0,4 0,3 0,3

beskućnici jedno roditeljske obitelji osobe s HIV/AIDS-om

459.250,00 408.000,00 380.000,00

0,1 0,1 0,1

5 16 7

0,1 0,2 0,1

manjine - općenito žene ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu

359.567,20 347.819,98 344.835,00

0,1 0,1 0,1

17 22 52

0,2 0,3 0,7

ustanove socijalne skrbi žene žrtve obiteljskog nasilja djeca do 14 godina

327.200,00 320.000,00 309.300,00

0,1 0,1 0,1

2 4 39

* 0,1 0,5

odgojno-obrazovne ustanove invalidi rada ratni stradalnici

290.600,00 270.600,00 262.000,00

0,1 0,1 0,1

16 14 23

0,2 0,2 0,3

regionalna ili lokalna samouprava

241.175,00

0,1

19

0,3

116


osobe s intelektualnim teškoćama studenti djeca od 14 do 18 godina

236.000,00 226.725,00 221.320,00

0,1 0,1 0,1

13 20 28

0,2 0,3 0,4

osobe koje boluju od malignih bolesti gluhonijeme osobe slijepe i slabovidne osobe

219.398,00 217.000,00 203.100,00

0,1 0,1 0,1

16 9 24

0,2 0,1 0,3

nezaposleni ratni veterani mladi s rizičnim oblicima ponašanja

200.300,00 181.973,00 166.439,00

0,1 * *

14 20 9

0,2 0,3 0,1

djeca s poremećajima u ponašanju osobe koje boluju od kroničnih bolesti nacionalne manjine

159.499,98 147.502,38 141.000,00

* * *

10 17 18

0,1 0,2 0,2

djeca ratnih stradalnika trudnice poslodavci

135.800,00 130.000,00 127.708,00

* * *

10 4 4

0,1 0,1 0,1

djeca u riziku od socijalne isključenosti osobe s mišićnom distrofijom osobe s paraplegijom/tetraplegijom

126.582,15 106.500,00 105.000,00

* * *

11 9 10

0,2 0,1 0,1

civilni invalidi rata ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama ovisnici i liječeni ovisnici

102.822,50 86.500,00 84.000,00

* * *

11 7 6

0,2 0,1 0,1

zdravstvene ustanove gluhe osobe izviđači

81.200,00 77.100,00 68.000,00

* * *

11 9 9

0,2 0,1 0,1

osobe s psiho-socijalnim teškoćama tijela državne uprave romska djeca i mladi

65.000,00 64.500,00 60.371,05

* * *

4 3 6

0,1 * 0,1

žene ruralnih područja žrtve nasilja osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

52.300,00 52.000,00 50.000,00

* * *

4 6 2

0,1 0,1 *

žrtve i svjedoci ratnih zločina djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi osobe s multiplom sklerozom

45.000,00 43.000,00 42.000,00

* * *

7 4 3

0,1 0,1 *

zatvorenici i bivši zatvorenici djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi žene s invaliditetom

36.000,00 36.000,00 30.745,00

* * *

5 5 3

0,1 0,1 *

civilni stradalnici navijačke skupine osobe s miastenijom gravis

29.000,00 28.000,00 26.000,00

* * *

3 2 3

* * *

osobe koje boluju od zaraznih bolesti žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava žene poduzetnice

25.500,00 25.000,00 22.000,00

* * *

2 2 2

* * *

policijski službenici ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu obitelji s troje i više djece

21.000,00 18.000,00 15.000,00

* * *

3 1 3

* * *

novorođenčad stanovnici poslijeratnih zajednica pravosudni djelatnici

15.000,00 15.000,00 15.000,00

* * *

2 2 1

* * *

seksualne i rodne manjine

15.000,00

*

1

*

117


poslovne organizacije izbjeglice i prognanici povratnici u poratna područja žrtve i svjedoci teških kaznenih djela mladi s poremećajima u ponašanju ostali Ukupno:

14.000,00 6.000,00 5.000,00

* * *

3 2 1

* * *

4.000,00 2.000,00 252.695,19

* * 0,1

3 1 7

* * 0,1

377.008.909,72

100,0

7236

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%. N = broj projekata.

3.4. Tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom Tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom također smo pri obradi podataka podijelili u dvije kategorije. Osnovni tip aktivnosti ili usluge jest onaj koji je najzastupljeniji u projektu, a dodatni tip aktivnosti ili usluge onaj koji se također u znatnoj mjeri provodi u sklopu projekta, ali nije i osnovna aktivnost. Podatke smo analizirali i prikazali zbirno za sve županije i Grad Zagreb. 3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize pokazuju da su športska natjecanja najviše financirana aktivnost u 2016. godini, u iznosu od 84.880.657,73 kn, što čini 22,5% ukupnog iznosa. Slijede športske aktivnosti djece i mladih, u iznosu od 78.694.379,83 kn (20,9%), zatim izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga (12,7%), te kulturno stvaralaštvo (8,7%), koje se kao osnovna aktivnost navodi u najvećem broju projekata i to u 1454 projekata. Tablica 182. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

športska natjecanja

84.880.657,73

22,5

577

8,0

športske aktivnosti djece i mladih

78.694.379,83

20,9

309

4,3

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

47.943.594,61

12,7

19

0,3

kulturno stvaralaštvo

32.694.557,98

8,7

1454

20,1

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

23.240.319,39

6,2

134

1,9

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

15.137.045,19

4,0

253

3,5

tehničke aktivnosti djece i mladih

9.953.345,64

2,6

90

1,2

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

8.475.957,95

2,2

377

5,2

informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...)

6.847.226,17

1,8

422

5,8

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

6.354.162,55

1,7

429

5,9

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

5.120.578,30

1,4

420

5,8

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

5.114.519,62

1,4

390

5,4

savjetovanje i psihosocijalna podrška

4.935.570,32

1,3

277

3,8

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

3.692.575,00

1,0

239

3,3

N

%

118


briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...)

3.554.668,00

0,9

126

1,7

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

3.505.566,07

0,9

175

2,4

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

3.333.500,00

0,9

16

0,2

medijska produkcija i izdavaštvo

2.991.600,00

0,8

163

2,3

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

2.801.098,53

0,7

169

2,3

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

2.383.887,50

0,6

79

1,1

rehabilitacija i terapijska intervencija

2.341.019,99

0,6

180

2,5

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

2.277.652,64

0,6

325

4,5

prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

2.250.907,99

0,6

59

0,8

humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...)

2.163.791,70

0,6

46

0,6

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

1.716.968,41

0,5

29

0,4

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

1.666.551,72

0,4

44

0,6

unaprjeđenje turističke ponude

1.618.568,46

0,4

104

1,4

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...)

1.480.950,25

0,4

36

0,5

donatorske akcije i razvoj zakladništva

926.342,34

0,2

17

0,2

javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...)

729.400,00

0,2

55

0,8

istraživanje

656.923,21

0,2

14

0,2

radne terapije

522.637,13

0,1

36

0,5

umrežavanje

386.471,00

0,1

28

0,4

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

256.253,68

0,1

11

0,2

besplatna pravna pomoć

248.490,00

0,1

20

0,3

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

146.000,00

*

7

0,1

suradnja s lokalnim institucijama

114.937,50

*

11

0,2

medijacija

99.000,00

*

8

0,1

organiziranje likovne kolonije

90.500,00

*

10

0,1

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

77.000,00

*

6

0,1

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i

37.000,00

*

3

*

119


hospicij) promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga

35.000,00

*

2

*

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

27.000,00

*

3

*

5.484.733,32

1,5

64

0,9

377.008.909,72

100,0

7236

100,0

nešto drugo Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%. N = broj projekata.

3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koje se provode projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su športske aktivnosti djece i mladih, koje se navode u 416 projekata, a financirane su u iznosu od 127.659.946,84 kn, što čini skoro 34% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede športska natjecanja financirana u iznosu od 80.599.095,83 kn (21,4%). Organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti itd.) navodi se kao dodatni tip aktivnosti u 1332 projekta i time je zastupljeno u najvećem broju projekata. Tablici 181. prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2016. godini. Tablica 183. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom športske aktivnosti djece i mladih

Iznos (kn)

%

N

%

127.659.946,84

33,9

416

5,7

športska natjecanja

80.599.095,83

21,4

237

3,3

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

23.827.586,90

6,3

205

2,8

kulturno stvaralaštvo

20.869.892,64

5,5

816

11,3

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

19.586.970,61

5,2

1332

18,4

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

12.191.205,14

3,2

826

11,4

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

11.586.528,20

3,1

525

7,3

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

10.549.952,39

2,8

420

5,8

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

9.219.663,82

2,4

128

1,8

informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...)

8.853.174,84

2,3

379

5,2

savjetovanje i psihosocijalna podrška

5.833.626,66

1,5

308

4,3

medijska produkcija i izdavaštvo

5.286.000,00

1,4

121

1,7

unaprjeđenje turističke ponude

3.963.188,15

1,1

256

3,5

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

3.867.562,15

1,0

77

1,1

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

3.615.370,00

1,0

24

0,3

120


aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

3.251.642,50

0,9

167

2,3

prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

2.656.317,38

0,7

66

0,9

humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...)

2.565.000,00

0,7

36

0,5

suradnja s lokalnim institucijama

2.399.210,30

0,6

129

1,8

briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...)

2.242.424,96

0,6

58

0,8

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...)

1.957.100,66

0,5

38

0,5

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

1.942.914,37

0,5

98

1,4

rehabilitacija i terapijska intervencija

1.942.788,98

0,5

137

1,9

tehničke aktivnosti djece i mladih

1.802.945,64

0,5

32

0,4

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

1.482.000,00

0,4

9

0,1

javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...)

1.256.461,08

0,3

75

1,0

umrežavanje

902.597,53

0,2

70

1,0

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

782.481,19

0,2

44

0,6

radne terapije

636.926,34

0,2

30

0,4

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

634.841,00

0,2

38

0,5

besplatna pravna pomoć

538.809,62

0,1

19

0,3

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

517.695,00

0,1

7

0,1

istraživanje

418.000,00

0,1

18

0,2

organiziranje likovne kolonije

283.500,00

0,1

11

0,2

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

277.600,00

0,1

19

0,3

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

264.271,00

0,1

13

0,2

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

220.575,00

0,1

19

0,3

zastupanje pred sudovima

169.000,00

*

6

0,1

promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga

105.000,00

*

2

*

medijacija

66.600,00

*

2

*

donatorske akcije i razvoj zakladništva

54.000,00

*

6

0,1

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

39.000,00

*

5

0,1

121


izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

37.500,00

*

5

0,1

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

29.000,00

*

4

0,1

nešto drugo

22.943,00

*

3

*

377.008.909,72

100,0

7236

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

122


4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini županija

4.1. Standardi i postupci za dodjelu sredstava Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca koji su se ispunjavali u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Kako bi se utvrdila procjena usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom, sve županije i Grad Zagreb odgovarali su na 32 pitanja o primjeni standarda financiranja s označavanjem samo jednog od četiri ponuđena odgovora (NIJE PRIMJENJIVO (N/P), DA, NE, DJELOMIČNO). Rezultati su prikazali u tablici kako slijedi. Tablica 184.Standardi i postupci za dodjelu sredstava Standardi i postupci za dodjelu sredstava

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

0

19

0

2

Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

0

19

0

2

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

0

19

1

1

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

0

21

0

0

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

0

18

0

3

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

0

12

7

2

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

0

9

10

2

Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja

0

16

3

2

Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

0

15

6

0

Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

0

19

0

2

Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

0

21

0

0

Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

0

5

11

5

123


Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

0

20

0

1

Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

0

10

10

1

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu

0

19

1

1

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

0

20

0

1

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava

0

16

3

2

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

0

18

2

1

Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

0

8

9

4

Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

0

21

0

0

Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

0

17

1

3

Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

0

21

0

0

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

0

21

0

0

Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

0

14

6

1

Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja

0

4

13

4

S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

0

20

0

1

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

0

19

1

1

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

0

18

2

1

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

0

12

4

5

Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

0

16

0

5

Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete

0

3

4

14

Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

0

2

17

2

124


Analizom Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, utvrđeno je da kod više od 90% davatelja sredstava postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja. U pravilu su putem natječaja dodjeljivana sredstva u 90% slučajeva, a djelomično putem natječaja u dodatnih 1%. Svi raspisani natječaji bili su, prema dostavljenim podacima, otvoreni najmanje 30 dana. Posebnu ustrojstvenu jedinicu za provedbu natječaja ima 42% davatelja sredstava. Informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave natječaja održavalo je samo 5 županija, ali 20 županija omogućilo je potencijalnim prijaviteljima postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte, a 10 županija javno je objavljivalo odgovore na svojim mrežnim stranicama. Procjenu kvalitete prijavljenih programa i projekata provodi nezavisno stručno povjerenstvo u čak 20 županija, a u njih 18 dio stručnog povjerenstva čine i vanjski članovi – stručnjaci za programsko natječajno područje. Ipak, članovi nezavisnog stručnog povjerenstva dobivaju naknadu za obavljeni rad samo u slučaju 8 županija. Ugovor o dodjeli sredstava potpisuje 20 županija i većina županija traži da udruge dostave potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i dokaz o nepostojanju javnog duga prije potpisa ugovora. Utvrđeni postupak sprečavanja sukoba interesa u provedbi natječaja ima više od 76% županija. Iako je Izjava o nepristranosti i povjerljivosti Uredbom propisana kao obvezni dokument koji je potrebno primjenjivati od strane davatelja sredstava, samo je 16 županija označilo kako sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju navedenu Izjavu, a samo četiri županije imaju propisanu internu proceduru postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja. Sva osnovna mjerila, propisana Uredbom, koje udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava propisana su natječajima svih županija i Grada Zagreba. Pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta prijaviteljima su omogućile sve županije, kao i pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Obje kategorije obvezne su sukladno Uredbi. Programsko izvješće o provedbi projekta zatražilo je 12 županija, dok je 16 županija zatražilo i financijske izvještaje o provedbi projekta. Samo su dvije županije (Grad Zagreb i Istarska županija) tijekom 2016. otkrile nepravilnosti u provedbi projekata.

4.2. Natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava projektima od općeg interesa koje provode udruge U 2016. godini županije, uključujući Grad Zagreb, ukupno su raspisale 127 natječaja i javnih poziva za projekte od općeg interesa koje provode udruge. Gotovo sve županije raspisale su više od jednog natječaja, a najveći broj natječaja i javnih poziva u 2016. godini raspisao je Grad Zagreb.

125


Tablica 185. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima sredstava Naziv davatelja sredstava Broj natječaja raspisanih u 2016.

%

Grad Zagreb Osječko-baranjska županija

22 16

17,3 12,6

Primorsko-goranska županija Istarska županija Zagrebačka županija

11 8 8

8,7 6,3 6,3

Dubrovačko-neretvanska županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija

7 7 6

5,5 5,5 4,7

Zadarska županija Šibensko-kninska županija Bjelovarsko-bilogorska županija

6 5 4

4,7 3,9 3,1

Koprivničko-križevačka županija Međimurska županija Karlovačka

4 4 3

3,1 3,1 2,4

Ličko-senjska županija Požeško-slavonska županija Splitsko – dalmatinska županija

3 3 3

2,4 2,4 2,4

Varaždinska županija Virovitičko-podravska županija Vukovarsko-srijemska županija

2 2 2

1,6 1,6 1,6

Brodsko-posavska županija

1

0,8

Ukupno:

127

100,0

4.3. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja, odnosno javnih poziva u 2016. godini imajući u vidu sve županije i Grad Zagreb iznose 624.683,89 kn te predstavljaju povećanje od 6,6% u odnosu na 2015. godinu (585.956,08 kn). Najveći udio troškova u odnosu na dodijeljena sredstva ima Zagrebačka županija (1,9%). Međutim, treba imati u vidu da ukupni udio troškova u iznosu dodijeljenih sredstava, kod županija koje su prikazale podatke o troškovima provedbe natječaja, iznosi samo 0,2%. Tablica 186. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju sredstava Omjer troškova i Troškovi provedbe Dodijeljeni iznos Naziv davatelja sredstava dodijeljenog natječaja (kn) (kn) iznosa (%) Zagrebačka županija Grad Zagreb

285.248,88 135.485,83

15.321.668,57 262.067.072,46

1,9 0,1

Osječko-baranjska županija Istarska županija Karlovačka

91.546,00 43.747,96 31.256,72

7.152.211,00 11.924.787,02 4.578.951,25

1,3 0,4 0,7

Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija Međimurska županija

14.332,50 9.616,00 6.700,00

4.632.457,30 7.162.548,68 3.093.208,77

0,3 0,1 0,2

126


Šibensko-kninska županija Koprivničko-križevačka županija Ukupno:

4.750,00 2.000,00

5.140.812,50 5.120.615,90

0,1 0,0

624.683,89

326.194.333,45

0,2

Analizom podataka utvrđeno je kako najveći udio u ukupnom iznosu troškova provedbe natječaja imaju naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje (44,9%). Tablica 187. Vrste troškova za provedbu natječaja Vrste troškova za provedbu natječaja

%

Ukupni iznos troškova

Naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje

280.490,14

44,9

Drugi troškovi Troškovi objavljivanja javnog natječaja / javnog poziva

200.000,00 144.193,75

32,0 23,1

624.683,89

100,0

Ukupno:

4.4. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele sredstava Tijekom 2016. godine tri su županije (Grad Zagreb, Istarska županija i Zagrebačka županija) zaprimile prigovore. Ukupno je bilo 64 uložena prigovora, a samo sedam prigovora je uvaženo. Najviše prigovora odnosilo se na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta. Tablica 188. Sadržaj i broj prigovora Sadržaj prigovora odnosio se na:

Broj uloženih prigovora

Broj uvaženih prigovora

ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta

48

5

iznos dodijeljenih financijskih sredstava rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe

8 7 1

1 0 1

64

7

Ukupno:

127


III. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova Obzirom na svoj dvostruki status grada i županije, Grad Zagreb obrađen je u poglavlju sa županijama. Temeljem provedene analize podataka na razini gradova, može se zaključiti sljedeće: 

Od 127 gradova u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća 99 gradova, što je 77,9% ukupnog broja gradova, dok je Upitnik ispunilo 79 gradova (62,2%).

U 2016. godini sveukupno je iz proračuna gradova, za 7414 projekta i programa (u daljnjem tekstu projekata), dodijeljeno 422.654.827,04 kn, što je u odnosu na 2015. godinu, u kojoj je dodijeljeno 397.157.789,76 kn, više za 6,4%.

Analiza iznosa financijskih sredstava koje su dodjeljivali gradovi u 2016. godini pokazuje da je najveći iznos, 35.484.971,69 kn, dodijelio Split s udjelom od 8,4% u odnosu na ukupni iznos, te redom Rijeka (24.623.751,26 kn i udjelom od 5,8%), Dubrovnik (24.055.931,48 kn i udjelom od 5,7%), Pula-Pola (22.227.639,00 kn i udjelom od 5,3%), Osijek (16.796.093,19 kn i udjelom od 4%) te Zadar (15.791.142,32 kn i udjelom od 3,7%). Ostali davatelji financijskih sredstava dodijelili su iznose čiji je udio manji od 3% ukupnog iznosa.

Analizom dodijeljenih iznosa prema obliku i namjeni dodjele financijskih sredstava utvrđeno je da od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava najveći udio čine sredstva dodijeljena za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom u iznosu od 208.880.900,23 kn, odnosno 49,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede sredstva za projekte organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva za koje je ukupno dodijeljeno 109.565.396,81 kn, odnosno 26% ukupnog iznosa, te sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom – 20,3% ukupnog iznosa, odnosno 85.451.630,80 kn.

Odlukom gradonačelnika, za neplanirane aktivnosti izvan natječaja dodijeljeno je 1.220.619,90 kn, a na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom 10.021.312,11 kn.

Tijekom 2016. godine 11 gradova zabilježilo je 18 povrata sredstava u iznosu od 34.423,44 kn od strane organizacija civilnoga društva (bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena).

Za područje športa dodijeljeno je 54,3% ukupnog iznosa, odnosno 228.787.777,12 kn. Slijedi područje zaštite i spašavanja financirano s 67.111.049,73 kn i udjelom od 15,9%. Za područje socijalne djelatnosti je dodijeljeno 43.441.701,96 kn, odnosno 10,3% ukupnog iznosa.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da gotovo 99% financiranih projekata, financiranih u iznosu od 410.885.424,59 kn, traje do dvanaest mjeseci, a tek nešto više od 1% ukupnog broja projekata a traje dulje od 12 mjeseci.

S obzirom na status provedbe projekata iz dostavljenih je podataka razvidno kako je gotovo 99% projekata provedeno sukladno ugovoru, a samo 19 projekata prekinuto je prije isteka ugovornog razdoblja.

Utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava kao skupina izravnih korisnika imali športaši, koji se spominju u 1033 projekata i financirani su u 128


iznosu od 180.715.152,00 kn (42,9% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana sa 108.495.934,45 kn (25,7%), zatim udruge i građanske inicijative s 23.650.609,19 kn (5,6%), te opća populacija mladih s iznosom od 17.919.316,84 kn (4,2%). 

Rezultati analize pokazuju da su, kao osnovna aktivnost ili usluga, športska natjecanja na razini gradova najviše financirana i to s iznosom od 133.988.470,65 kn (31,8% ukupnog iznosa) u 971 projektu. Slijede športske aktivnosti djece i mladih, u iznosu od 84.003.329,53 kn (19,9%) te aktivnosti kulturnog stvaralaštva, koje se kao osnovna aktivnost navode u 1494 projekata i financirane su s 31.995.490,12 kn (7,6%).

Analizom Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, utvrđeno je da kod više od 75% davatelja sredstava postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja. U preko 90% slučajeva u pravilu su putem natječaja dodjeljivana sredstva i raspisani javni natječaji/pozivi su otvoreni najmanje 30 dana.

Posebnu ustrojstvenu jedinicu za provedbu natječaja ima preko 55% gradova.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave natječaja održavala su samo 24 grada, ali 73 grada omogućila su potencijalnim prijaviteljima postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte, a 30 gradova javno je objavljivalo odgovore na svojim mrežnim stranicama.

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata provodi nezavisno stručno povjerenstvo u 67 gradova, a u njih 52 dio stručnog povjerenstva čine i vanjski članovi – stručnjaci za programsko natječajno područje. Ipak, članovi nezavisnog stručnog povjerenstva dobivaju naknadu za obavljeni rad samo u slučaju 18 gradova.

Osnovna mjerila, propisana Uredbom, koje udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava propisana su natječajima u 74 grada.

Pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta prijaviteljima su omogućila 74 grada, a u 71 gradu prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Obje kategorije obvezne su sukladno Uredbi. U samo 44 grada prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo.

Ugovor o dodjeli sredstava potpisuje 71 grad i većina gradova traži da udruge dostave potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i dokaz o nepostojanju javnog duga prije potpisa ugovora.

Skoro 90% gradova zatražilo je programska i financijska izvješća o provedbi projekta. Samo su 4 grada tijekom 2016. godine otkrila nepravilnosti u provedbi projekata. Od ukupno 37 gradova koji su odgovorili na pitanje o troškovima za provedbu natječaja, Split je naveo najveći iznos troškova za provedbu natječaja u ukupnom iznosu od 57.899,78 kn, a iza njega slijedi Rijeka s iznosom od 57.000,00 kn.

Tijekom 2016. godine prigovore su zaprimili gradovi Beli Manastir, Buje-Buie, Buzet, Crikvenica, Duga Resa, Ivanec, Labin, Lepoglava, Ludbreg, Novska, Osijek, Ozalj, Pula-

129


Pola, Split, Umag-Umago i Županja, a najviše prigovora imao je Split (45 prigovora). Ukupno je bilo 101 uloženih prigovora, a samo su 23 uvažena. Najviše prigovora se odnosilo na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta.

1.

Pregled sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova

Od ukupno 127 gradova u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća od 99 gradova, od kojih je za 79 gradova odobren i Upitnik u informacijskom sustavu. Ostalih 20 gradova nije predalo Upitnik na obradu ili nisu ispravili odbijene Upitnike unatoč brojnim opetovanim obavijestima poslanima elektroničkom poštom i telefonskim pozivima. U 2016. godini organizacijama civilnoga društva iz proračuna gradova koji su dostavili uredno izvješće ukupno je dodijeljeno 422.654.827,04 kn za 7414 projekata. Kako je vidljivo iz Tablice 187, financijska sredstva iz proračuna gradova čine 99,8% ukupnog iznosa, odnosno 421.710.799,87 kn, a nefinancijska sredstva čine 0,2% ukupno dodijeljenog iznosa, odnosno 944.027,17 kn. Tablica 189. Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva iz proračuna gradova Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva Dodijeljeni iznos (kn) Financijska sredstva Nefinancijska sredstva

421.710.799,87 944.027,17 422.654.827,04

Ukupno:

% 99,8 0,2 100,00

U Tablici 188. napravljena je usporedba ukupno dodijeljenih sredstava iz proračuna gradova u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Vidljiv je rast u dodijeljenim sredstvima, bez obzira što je izvješće za 2016. godinu predalo 13 gradova manje nego izvješće za 2015. godinu (112 gradova). Tablica 190. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva 2015. (kn) 2016. (kn) Financijska sredstva Nefinancijska sredstva Ukupno:

Trend (%)

396.246.918,77

421.710.799,87

 6,4

910.870,99

944.027,17

 3,6

397.157.789,76

422.654.827,04

 6,4

Najveći iznos, 35.484.971,69 kn, dodijelio je Split s udjelom od 8,4% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Rijeka (s udjelom od 5,8%), Dubrovnik (5,7%), Pula-Pola (5,3%), Osijek (4%) te Zadar (3,7%). Ostali gradovi u 2016. godini dodijelili su iznose čiji je udio manji od 3% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa od strane gradova nalazi se u Tablici 189, a treba uzeti u obzir da nisu sva sredstva dodijeljena putem javnog natječaja. Tablica 191. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova Broj Dodijeljena sredstva Naziv davatelja sredstava N raspisanih (kn) natječaja

%

130


Split Rijeka Dubrovnik

449 317 242

15 5 *

35.484.971,69 24.623.751,26 24.055.931,48

8,4 5,8 5,7

Pula-Pola Osijek Zadar

269 234 149

1 9 1

22.227.639,00 16.796.093,19 15.791.142,32

5,3 4,0 3,7

Velika Gorica Varaždin Karlovac

145 102 188

10 9 11

12.015.325,00 12.007.220,25 11.581.625,09

2,8 2,8 2,7

Samobor Sveta Nedelja Poreč-Parenzo

175 25 46

9 1 2

10.276.470,04 9.933.461,20 8.640.872,50

2,4 2,4 2,0

Šibenik Opatija Rovinj-Rovigno

101 148 119

1 4 10

8.368.700,00 7.776.388,87 7.376.791,62

2,0 1,8 1,7

Zaprešić Sisak Koprivnica

72 88 168

6 * 4

7.268.557,39 7.228.996,99 7.088.228,90

1,7 1,7 1,7

Vukovar Sinj Đakovo

173 106 115

* 3 4

6.998.128,47 6.615.443,14 5.506.256,03

1,7 1,6 1,3

Umag-Umago Crikvenica Čakovec

126 137 66

11 3 1

5.277.754,06 5.249.020,91 5.050.788,83

1,3 1,2 1,2

Slavonski Brod Trogir Požega

93 30 79

4 1 1

5.004.466,53 4.496.500,00 4.011.141,74

1,2 1,1 1,0

Novska Jastrebarsko Labin

75 73 50

5 4 3

3.981.786,71 3.847.966,18 3.733.704,02

0,9 0,9 0,9

Hvar Dugo Selo Bakar

56 56 85

4 * *

3.703.991,49 3.697.069,47 3.443.959,69

0,9 0,9 0,8

Belišće Vinkovci Našice

81 131 189

6 4 9

3.378.237,66 3.325.841,00 3.205.612,11

0,8 0,8 0,8

Sveti Ivan Zelina Križevci Buzet

40 85 63

1 2 1

3.204.370,00 3.029.456,01 3.001.804,90

0,8 0,7 0,7

Zabok Novi Vinodolski Novalja

27 46 25

* * 1

2.798.709,75 2.787.550,90 2.713.560,50

0,7 0,7 0,6

Ogulin Virovitica Mali Lošinj

70 49 51

* 2 1

2.710.166,03 2.507.500,00 2.460.400,00

0,6 0,6 0,6

Vodnjan-Dignano Gospić Nova Gradiška

60 39 91

1 7 1

2.252.223,66 2.211.432,19 2.134.700,00

0,5 0,5 0,5

Krapina

31

3

1.962.299,00

0,5

131


Pazin Imotski Duga Resa

85 31 45

2 * 1

1.955.776,45 1.805.500,00 1.800.785,08

0,5 0,4 0,4

Otočac Supetar Ivanec

38 33 61

* 1 1

1.786.114,42 1.769.500,00 1.594.131,38

0,4 0,4 0,4

Oroslavje Pakrac Lipik

46 49 83

1 5 4

1.579.223,58 1.572.266,46 1.509.490,00

0,4 0,4 0,4

Novi Marof Slatina Beli Manastir

43 61 64

1 5 1

1.504.950,00 1.497.946,96 1.494.043,00

0,4 0,4 0,4

Novigrad (Istra) Buje-Buie Ludbreg

28 34 37

* 1 1

1.450.946,00 1.430.922,97 1.417.555,23

0,3 0,3 0,3

Donji Miholjac Garešnica Županja

47 30 36

1 5 4

1.390.322,39 1.351.489,61 1.311.215,44

0,3 0,3 0,3

Glina Ivanić-Grad Knin

27 65 88

* 1 1

1.306.454,96 1.296.250,00 1.288.376,69

0,3 0,3 0,3

Čazma Pag Lepoglava

31 26 32

1 * 1

1.264.013,41 1.248.600,00 1.247.962,10

0,3 0,3 0,3

Drniš Đurđevac Ozalj

28 39 37

1 1 1

1.244.435,56 1.202.592,86 1.190.000,00

0,3 0,3 0,3

Varaždinske Toplice Delnice Orahovica

28 43 71

1 1 1

1.146.727,57 1.139.000,00 1.128.125,00

0,3 0,3 0,3

Cres Kraljevica Grubišno Polje

30 34 17

* * 1

1.112.469,00 1.100.793,91 1.052.600,00

0,3 0,3 0,2

Benkovac Ploče Donja Stubica

67 39 25

* 4 1

1.041.981,00 1.001.500,00 987.838,61

0,2 0,2 0,2

Vrlika Valpovo Opuzen

18 44 35

* 0 1

949.213,50 923.000,00 891.755,10

0,2 0,2 0,2

Vrbovsko Kutjevo Vis

47 28 32

1 1 1

836.477,21 791.347,83 753.001,98

0,2 0,2 0,2

Obrovac Stari Grad Pregrada

19 34 20

2 * 2

750.736,39 748.791,49 746.800,00

0,2 0,2 0,2

Zlatar Klanjec Ilok

49 24 22

0 * 0

560.716,67 499.692,43 457.858,30

0,1 0,1 0,1

Hrvatska Kostajnica

15

*

418.901,56

0,1

132


Komiža Ukupno:

14

1

7414

240

316.600,00

0,1

421.710.799,87

100,0

N= broj projekata *= podaci nisu dostavljeni

1.1.

Oblik i namjena dodjele sredstava

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjeljivanja sredstava pokazuje da su na razini gradova pojedini davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više načina dodjele sredstava iz javnih izvora. Najveći broj gradova, njih 95, dodjeljivao je sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom. Putem javnog natječaja/poziva je 89 gradova dodjeljivalo sredstva za projekte organizacija civilnoga društva, a 68 gradova je dodjeljivalo sredstva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom. Od ukupno 99 gradova koji su dostavili izvješće, njih 52 dodjeljivala su sredstva na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom. Što se tiče dodjele nefinancijskih sredstava, 4 grada su dodjeljivala nefinancijska sredstva putem javnog natječaja/poziva, a 3 odlukom gradonačelnika. Analizom dodijeljenih iznosa prema obliku i namjeni dodjele financijskih sredstava utvrđeno je da od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava najveći udio čine sredstva dodijeljena za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom u iznosu od 208.880.900,23 kn, odnosno 49,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede sredstva dodijeljena za projekte organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva u ukupnom iznosu od 109.565.396,81 kn, odnosno 26% ukupnog iznosa, te sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom – 20,3% ukupnog iznosa, odnosno 85.451.630,80 kn. Ukupno je 10.021.312,11 kn dodijeljeno na način koji nije predviđen Uredbom (2,4% ukupnog iznosa). Ostali oblici i namjene dodjele financijskih sredstava financirani su iznosima čiji je udio manji od 1% ukupnog iznosa. Tablica 192. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Dodijeljeni iznos (kn)

Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

N

%

za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

68

208.880.900,23

49,5

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

89

109.565.396,81

26,0

za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom

95

85.451.630,80

20,3

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

52

10.021.312,11

2,4

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

6

2.701.800,00

0,6

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

19

2.122.136,83

0,5

za direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici

7

1.452.436,94

0,3

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

35

1.220.619,90

0,3

za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava

2

294.566,25

0,1

133


Ukupno:

421.710.799,87

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N u tablici označava broj gradova koji su koristili pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora

Što se tiče oblika i namjene dodjele nefinancijskih sredstava, podaci su preuzeti iz Upitnika ispunjenih u informacijskom sustavu te treba uzeti u obzir da je za samo 79 gradova odobren Upitnik. Analizom dolazimo da ukupnog iznosa od 944.027,17 kn dodijeljenih nefinancijskih sredstava, a od toga 88,8% čine nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom gradonačelnika, a 11,2% putem javnog natječaja/poziva. Tablica 193. Oblik i namjena dodjele nefinancijskih sredstava na razini gradova Dodijeljeni iznos (kn)

Oblik i namjena dodjele nefinancijskih sredstava

N

nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom gradonačelnika

3

838.272,17

4

105.755,00

11,2

944.027,17

100,0

nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja/poziva

Ukupno:

% 88,8

N u tablici označava broj gradova koji su koristili pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava prilikom dodjele nefinancijskih sredstava.

U Tablici 192. napravljena je usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava iz proračuna gradova u 2016. u odnosu na 2015. godinu, a u tablici 193. usporedba oblika i namjene dodjele nefinancijskih sredstava. Tablica 194. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava % u 2015. (kn) u 2016. (kn) za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

161.088.465,21

208.880.900,23

 29,7

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

159.677.731,26

109.565.396,81

 31,4

za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom

40.103.102,68

85.451.630,80

 113,1

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

16.633.084,03

2.122.136,83

 87,2

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

8.283.172,66

1.220.619,90

 85,3

za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava

4.075.655,11

294.566,25

 92,8

sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

3.928.832,69

10.021.312,11

 155,1

za direktno ugovaranje pružanja socijalnih usluga u zajednici

1.390.714,40

1.452.436,94

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

921.920,05

2.701.800,00

 193,1

za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata

124.652,66

0,00

 100,0

4,4

134


sponzorstva Ukupno:

19.588,02

0,00

396.246.918,77

421.710.799,87

 100,0 

6,4

Tablica 195. Usporedba oblika i namjena dodjele nefinancijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Oblik i namjena dodjele nefinancijskih sredstava % u 2015. (kn) u 2016. (kn) nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom gradonačelnika

666.989,74

838.272,17

 25,7

nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva

243.881,25

105.755,00

 56,6

910.870,99

944.027,17

Ukupno:

1.2.

3,6

Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom gradonačelnika

Sukladno članku 6., stavku 3., alineji 4. Uredbe financijska sredstava do 5.000,00 kuna bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se jednokratno i izravno kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva dodjeljuju za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. U 2016. godini izvan natječaja, odnosno jednokratno za neplanirane aktivnosti odlukom gradonačelnika dodijeljeno je 1.220.619,90 kn. Na taj je način sredstva dodijelilo 35 gradova. Njihovi su podaci prikazani u tablici niže i rangirani su prema veličini dodijeljenog iznosa. Tablica 196. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti iz proračuna gradova Iznos dodijeljen odlukom Ukupan iznos Udio u Naziv davatelja sredstava gradonačelnika izvan dodijeljenih sredstava ukupnom natječaja (kn) (kn) iznosu (%) Rovinj-Rovigno Sveti Ivan Zelina Zaprešić

182.053,50 150.000,00 143.100,00

7.376.791,62 3.204.370,00 7.268.557,39

2,5 4,7 2,0

Pazin Ivanić-Grad Orahovica

73.250,00 62.700,00 47.375,00

1.955.776,45 1.296.250,00 1.128.125,00

3,7 4,8 4,2

Našice Ozalj Koprivnica

47.350,00 37.500,00 37.357,03

3.205.612,11 1.190.000,00 7.088.228,90

1,5 3,2 0,5

Novi Vinodolski Lipik Oroslavje

37.252,25 35.500,00 32.850,00

2.787.550,90 1.509.490,00 1.579.223,58

1,3 2,4 2,1

Labin

31.800,00

3.733.704,02

0,9

135


Sveta Nedelja Duga Resa Poreč-Parenzo

29.588,58 26.880,00 23.600,00

9.933.461,20 1.800.785,08 8.640.872,50

0,3 1,5 0,3

Beli Manastir Rijeka Đurđevac

22.000,00 20.221,00 19.892,75

1.494.043,00 24.623.751,26 1.202.592,86

1,5 0,1 1,7

Varaždin Čakovec Pula-Pola

19.781,25 19.100,00 17.000,00

12.007.220,25 5.050.788,83 22.227.639,00

0,2 0,4 0,1

Buzet Stari Grad Osijek

15.000,00 12.000,00 10.062,00

3.001.804,90 748.791,49 16.796.093,19

0,5 1,6 0,1

Pregrada Vrbovsko Varaždinske Toplice

10.000,00 8.400,00 8.000,00

746.800,00 836.477,21 1.146.727,57

1,3 1,0 0,7

Čazma Karlovac Lepoglava

7.313,41 7.000,00 6.790,00

1.264.013,41 11.581.625,09 1.247.962,10

0,6 0,1 0,5

Klanjec Ivanec Zabok

6.703,13 6.500,00 4.200,00

499.692,43 1.594.131,38 2.798.709,75

1,3 0,4 0,2

Pakrac

2.500,00

1.572.266,46

0,2

1.220.619,90

174.139.928,93

0,7

Ukupno:

1.3.

Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili javnog poziva i odlukom gradonačelnika

Podaci o dodjeli nefinancijskih sredstava obrađivani su iz odobrenih Upitnika. Od 79 gradova kojima je odobren Upitnik, pet gradova dodijelila su i nefinancijska sredstva. Dodijeljeni iznosi po gradovima prikazani su u tablici niže. Tablica 197. Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili odlukom gradonačelnika Javnim Odlukom Ukupna Udio u ukupnim Naziv davatelja natječajem/ gradonačelnika nefinancijska nefinancijskim nefinancijskih sredstava pozivom (kn) (kn) sredstva (kn) sredstvima (%) Rijeka Novska Opatija Koprivnica Požega Ukupno:

1.4.

0,00

540.085,97

540.085,97

57,2

0,00 64.375,00 30.000,00

205.386,20 92.800,00 0,00

205.386,20 157.175,00 30.000,00

21,8 16,6 3,2

11.380,00

0,00

11.380,00

1,2

105.755,00

838.272,17

944.027,17

100,0

Povrati sredstava

136


Tijekom 2016. godine 11 gradova zabilježilo je 18 povrata sredstava u iznosu od 34.423,44 kn od strane organizacija civilnoga društva (bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena). Najviše povrata imale su Našice (6 povrata).

Tablica 198. Pregled broja i iznosa povrata prema gradovima Naziv davatelja sredstava

Broj povrata

Ukupan iznos povrata (kn)

Ozalj

1

10.000,00

Osijek Pula-Pola Našice

1 1 6

5.000,00 5.000,00 4.117,46

Vinkovci Karlovac Županja

1 2 1

3.000,00 2.303,84 1.500,00

Donja Stubica Umag-Umago Novska

1 1 1

1.000,00 1.000,00 907,84

Rovinj-Rovigno

2

594,30

18

34.423,44

Ukupno:

Najveći iznos povrata odnosio se na povrat sredstava za cijeli projekt jer se s aktivnostima nije niti započelo (24.000,00 kn), no najveći broj samih povrata (8) ostvario se zbog povrata dijela neutrošenih sredstava (5.729,46 kn). U 2016. godini jedino je grad Karlovac imao povrat nenamjenski utrošenih sredstava, a radilo se o jednom povratu u iznosu od 2.191,84 kn. Tablica 199. Pregled broja i iznosa povrata s obzirom na razloge povrata Razlozi povrata sredstava Broj povrata

Ukupan iznos povrata (kn)

Povrat sredstava za cijeli projekt jer se s projektom nije niti započelo

5

24.000,00

Povrat dijela neutrošenih sredstava

8

5.729,46

Povrat nenamjenski utrošenih sredstava (npr. veći utrošak po pojedinim proračunskim linijama bez prethodnog odobrenja i sl.)

1

2.191,84

Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog

4

2.502,14

18

34.423,44

Ukupno:

137


2.

Pregled dodijeljenih financijskih sredstava iz proračuna gradova prema području financiranja

Opća i specifična područja financiranja preuzeta su iz Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH (NN 4/15). Izvješćem je obuhvaćeno 17 općih područja sa 362 specifična područja financiranja.

2.1.

Opća područja financiranja

Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa iz proračuna gradova dodijeljeno 54,3% ukupnog iznosa, odnosno 228.787.777,12 kn. Slijedi područje zaštite i spašavanja financirano s 67.111.049,73 kn i udjelom od 15,9%. Za područje socijalne djelatnosti iz proračuna gradova u 2016. godini dodijeljeno je 43.441.701,96 kn, odnosno 10,3% ukupno dodijeljenog iznosa. Projekti u području kulture i umjetnosti financirani su s 9,9% ukupnog iznosa, odnosno 41.682.300,26 kn. U Tablici 198. navedeni su iznosi za sva opća područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 200. Pregled općih područja financiranja projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova Opće područje financiranja Iznos (kn) Šport Zaštita i spašavanje

%

228.787.777,12 67.111.049,73

54,3 15,9

43.441.701,96 41.682.300,26 9.505.621,26

10,3 9,9 2,3

Tehnička kultura Zaštita zdravlja Obrazovanje, znanost i istraživanje

8.430.142,85 6.371.241,46 3.463.958,11

2,0 1,5 0,8

Gospodarstvo Ljudska prava Zaštita okoliša i prirode

2.825.398,86 2.381.740,64 2.232.557,36

0,7 0,6 0,5

Demokratska politička kultura Hobistička djelatnost Održivi razvoj

1.107.765,58 440.247,76 313.190,00

0,3 0,1 0,1

Međunarodna suradnja Duhovnost Ostala područja djelovanja

298.037,89 258.893,19 3.059.175,84

0,1 0,1 0,7

421.710.799,87

100,0

Socijalna djelatnost Kultura i umjetnost Branitelji i stradalnici

Ukupno:

U Tablici 199. napravljena je usporedba općih područja financiranja iz proračuna gradova u 2016. u odnosu na 2015. godinu.

Tablica 201. Pregled općih područja financiranja projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova u 2016. u odnosu na 2015. godinu

138


Dodijeljeni iznos u 2015. (kn)

Opće područje financiranja

Dodijeljeni iznos u 2016. (kn)

%

223.102.615,89 42.682.203,05

228.787.777,12 67.111.049,73

 2,5  57,2

42.190.287,73 41.189.449,71 12.209.219,47

41.682.300,26 43.441.701,96 9.505.621,26

 1,2  5,5  22,1

Zaštita zdravlja Tehnička kultura Gospodarstvo

8.020.228,35 6.670.406,52 4.050.249,63

6.371.241,46 8.430.142,85 2.825.398,86

 20,6  26,4  30,2

Obrazovanje, znanost i istraživanje Ljudska prava Zaštita okoliša i prirode

3.435.343,61 3.253.561,15 2.445.855,34

3.463.958,11 2.381.740,64 2.232.557,36

 0,8  26,8  8,7

982.533,79 970.941,47 864.109,03

258.893,19 1.107.765,58 313.190,00

 73,7  14,1  63,8

484.725,00 378.376,89 4.297.683,13

440.247,76 298.037,89 3.059.175,84

 9,2  21,2  28,8

397.227.789,76

421.710.799,87

Šport Zaštita i spašavanje Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici

Duhovnost Demokratska politička kultura Održivi razvoj Hobistička djelatnost Međunarodna suradnja Ostala područja djelovanja Ukupno:

6,2

U tablicama koje slijede nalazi se zbirni pregled dodijeljenih sredstava iz proračuna gradova za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku u odnosu na ukupni iznos financiranja općeg područja.

2.2.

Specifična područja financiranja

2.2.1. Branitelji i stradalnici Tablica 202. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području branitelja i stradalnika Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

3.365.716,65

35,4

Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata

1.271.828,76

13,4

Branitelji - veterani Domovinskog rata

1.260.517,02

13,3

Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

996.824,49

10,5

Promicanje antifašizma

639.230,47

6,7

Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata

630.436,50

6,6

Zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

500.581,76

5,3

Ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika

281.304,00

3,0

Stradalnici Domovinskog rata

196.143,61

2,1

Zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

131.640,00

1,4

87.017,00

0,9

Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji

139


Sudionici i stradalnici II. svjetskog rata i poraća

83.781,00

0,9

Ostale djelatnosti sudionika i stradalnika II. svjetskog rata i poraća

50.700,00

0,5

9.900,00

0,1

9.505.621,26

100,0

Ostale djelatnosti stradalnika Domovinskog rata Ukupno:

2.2.2. Demokratska politička kultura Tablica 203. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području demokratske političke kulture Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Promicanje društvene solidarnosti Obrazovanje za demokratsko građanstvo Poticanje participativne demokracije/sudjelovanja građana u odlučivanju

212.500,00 169.000,00 135.000,00

19,2 15,3 12,2

Volonterstvo Razvoj civilnoga društva Promicanje i razvoj volonterstva

122.945,00 105.200,00 83.400,00

11,1 9,5 7,5

Promicanje nenasilja i izgradnja mira Razvoj lokalne zajednice Ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture

69.000,00 65.000,00 42.280,58

6,2 5,9 3,8

Poticanje kritičke rasprave u medijima Javno informiranje i mediji Prevencija nasilja među djecom i mladima

29.880,00 27.000,00 19.500,00

2,7 2,4 1,8

Ostale djelatnosti volonterstva Djelatnost volonterskih centara Proizvodnja medijskih sadržaja

10.560,00 7.000,00 7.000,00

1,0 0,6 0,6

Promicanje medijske pismenosti

2.500,00

0,2

1.107.765,58

100,0

Ukupno:

2.2.3. Duhovnost Tablica 204. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području duhovnosti Specifično područje financiranja Promicanje duhovnih aktivnosti

Iznos (kn)

%

138.473,75

53,5

Religijske/vjerničke djelatnosti Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti Promicanje religijske etike

51.000,00 31.125,00 15.000,00

19,7 12,0 5,8

Ostale duhovne djelatnosti Ostale religijske/vjerničke djelatnosti Poticanje osobnog razvoja

10.000,00 7.294,44 5.000,00

3,9 2,8 1,9

1.000,00

0,4

258.893,19

100,0

Duhovne djelatnosti Ukupno:

140


2.2.4. Gospodarstvo Tablica 205. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području gospodarstva Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Lovstvo

597.598,92

21,2

Poljoprivreda Turizam Vinarstvo i vinogradarstvo

585.268,94 448.750,03 327.550,00

20,7 15,9 11,6

Pčelarstvo Ugostiteljstvo Voćarstvo

199.779,80 126.500,00 118.764,46

7,1 4,5 4,2

Stočarstvo Ostale poljoprivredne djelatnosti Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva

105.125,47 73.639,00 57.000,00

3,7 2,6 2,0

Strukovne udruge u gospodarstvu Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva Dioničarske udruge

40.000,00 30.922,24 22.000,00

1,4 1,1 0,8

Ribarstvo Prehrambena Šumarstvo

20.000,00 18.000,00 16.000,00

0,7 0,6 0,6

Tekstilna industrija Inovatorstvo Trgovina

15.000,00 7.000,00 6.000,00

0,5 0,2 0,2

5.500,00 5.000,00

0,2 0,2

2.825.398,86

100,0

Socijalno poduzetništvo Graditeljstvo Ukupno:

2.2.5. Hobistička djelatnost Tablica 206. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području hobističke djelatnosti Specifično područje financiranja Iznos (kn) Ostale hobističke djelatnosti Djelovanje ljubitelja oldtimera Filatelističke Kartaške Numizmatičke Ukupno:

%

304.751,76

69,2

85.496,00 40.000,00 8.000,00

19,4 9,1 1,8

2.000,00

0,5

440.247,76

100,0

2.2.6. Kultura i umjetnost Tablica 207. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području kulture i umjetnosti Specifično područje financiranja Iznos (kn) Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam Kulturna baština Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti Glazbene i scenske manifestacije i festivali Izvedbene umjetnosti

%

11.052.271,28 5.668.284,63

26,5 13,6

4.523.416,14 3.497.173,75 3.077.690,55

10,9 8,4 7,4

141


Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Dramske umjetnosti Plesne umjetnosti

1.345.644,38 1.043.337,27 1.016.841,67

3,2 2,5 2,4

Likovne umjetnosti Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti

832.973,82 799.935,50 768.481,91

2,0 1,9 1,8

Nakladnička i knjižarska djelatnost Književno-nakladničke manifestacije Književno-nakladnička djelatnost

720.888,90 648.150,00 634.800,98

1,7 1,6 1,5

Strukovne udruge u kulturi i umjetnosti Ostale djelatnosti kulturne baštine Vizualne umjetnosti

618.500,00 519.188,98 514.301,33

1,5 1,2 1,2

Filmska i video djelatnost Audiovizualna djelatnost Novinsko-nakladnička djelatnost

421.709,38 374.500,00 334.000,00

1,0 0,9 0,8

Književno stvaralaštvo Ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti Ostale audiovizualne djelatnosti

323.350,00 245.994,34 238.605,56

0,8 0,6 0,6

Likovni amaterizam Općekulturna (kulturološka) djelatnost Knjižnična djelatnost

196.996,00 185.962,00 158.087,50

0,5 0,4 0,4

Interdisciplinarne kulturno-umjetničke prakse Manifestacije vizualnih umjetnosti Inovativne audiovizualne umjetničke prakse

155.000,00 154.000,00 153.000,00

0,4 0,4 0,4

Fotografska umjetnost Literarni amaterizam Audiovizualni amaterizam

145.400,00 142.000,00 141.050,00

0,3 0,3 0,3

Ostale djelatnosti vizualne umjetnosti Inovativne izvedbene umjetničke prakse Interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti

134.500,00 133.799,90 125.000,00

0,3 0,3 0,3

Ostale književno-nakladničke djelatnosti Dizajn i arhitektura Muzejska djelatnost

123.850,00 113.500,00 110.000,00

0,3 0,3 0,3

Medijska kultura Ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Inovativne vizualne umjetničke prakse

74.114,49 47.500,00 45.500,00

0,2 0,1 0,1

Djelatnost umjetničkih obrta Zaštita kulturnih krajolika Interaktivni mediji - audiovizualna djelatnost

36.000,00 30.000,00 20.000,00

0,1 0,1 *

Interaktivni mediji - interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Intersektorske kulturno-umjetničke aktivnosti Radio-televizijska djelatnost

18.000,00 10.000,00 5.000,00

* * *

Arheološka (kopnena i podvodna) djelatnost Ukupno:

4.000,00

*

41.682.300,26

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

142


2.2.7. Ljudska prava Tablica 208. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području ljudskih prava Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Zaštita prava nacionalne manjine

702.621,00

29,5

Njegovanje zavičajnog identiteta Suzbijanje i zaštita od diskriminacije Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem

556.907,03 217.631,26 160.000,00

23,4 9,1 6,7

Zaštita prava osoba s invaliditetom Prava osoba starije životne dobi Zaštita prava djece

146.500,00 145.741,77 108.568,00

6,2 6,1 4,6

Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava Zaštita prava potrošača Besplatna pravna pomoć

90.700,00 67.798,75 44.000,00

3,8 2,8 1,8

Zaštita prava mladih Zaštita prava spolnih i rodnih manjina Ravnopravnost spolova

32.000,00 22.620,00 18.000,00

1,3 0,9 0,8

Zaštita obitelji Zaštita prava i dostojanstva radnika Zaštita prava pacijenata

17.000,00 11.895,61 10.000,00

0,7 0,5 0,4

Zaštita hrvatske dijaspore Suzbijanje rasne diskriminacije Prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata

8.000,00 6.239,92 5.517,30

0,3 0,3 0,2

Zaštita prava zatvorenika Vjerska prava i slobode

5.000,00 5.000,00

0,2 0,2

2.381.740,64

100,0

Ukupno:

2.2.8. Međunarodna suradnja Tablica 209. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području međunarodne suradnje Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Međunarodna humanitarna pomoć

94.900,00

31,8

Međunarodna prijateljstva Zaštita okoliša i prirode Razvojna suradnja

74.188,89 60.000,00 28.500,00

24,9 20,1 9,6

Obrazovanje Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje Ostale djelatnosti razvojne suradnje

16.725,00 14.000,00 7.724,00

5,6 4,7 2,6

2.000,00

0,7

298.037,89

100,0

Mir i sigurnost Ukupno:

2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje Tablica 210. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području obrazovanja, znanosti i istraživanja Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju

738.909,75

21,3

Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture

634.600,00

18,3

143


Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama

620.025,00

17,9

Odgoj i obrazovanje

415.850,00

12,0

Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja

204.100,00

5,9

Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja

144.490,86

4,2

Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

137.500,00

4,0

Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara

129.990,00

3,8

Znanost, stručni rad i istraživanje

99.100,00

2,9

Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja

61.240,00

1,8

Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju

40.000,00

1,2

Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija

31.500,00

0,9

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode

31.140,00

0,9

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta

30.500,00

0,9

Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

28.500,00

0,8

Humanističke znanosti

20.000,00

0,6

Tehničke znanosti

17.000,00

0,5

Znanstvenoistraživački rad

15.000,00

0,4

Prirodne znanosti

12.000,00

0,3

Društvene znanosti

11.000,00

0,3

Strukovne udruge u odgoju i obrazovanju

11.000,00

0,3

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava

9.450,00

0,3

Strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja

8.675,00

0,3

Ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja

6.987,50

0,2

Umjetnost

2.900,00

0,1

Popularizacija znanosti

2.500,00

0,1

3.463.958,11

100,0

Ukupno:

2.2.10.Održivi razvoj Tablica 211. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području održivog razvoja Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Edukacija za održivi razvoj urbanih područja Planiranje razvoja ruralnih područja

70.950,00 64.000,00

22,7 20,4

Razvoj ruralnih područja Održivi turizam LEADER pristup razvoju ruralnih područja

62.340,00 28.000,00 24.000,00

19,9 8,9 7,7

Ostale djelatnosti razvoja ruralnih područja

20.000,00

6,4

144


Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja Razvoj urbanih područja Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja Ukupno:

19.900,00 11.000,00 10.000,00

6,4 3,5 3,2

3.000,00

1,0

313.190,00

100,0

2.2.11.Socijalna djelatnost Tablica 212. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području socijalne djelatnosti Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Humanitarna pomoć

7.066.133,66

16,3

Socijalna pomoć i podrška

5.060.890,05

11,6

Pomoć i podrška osobama s invaliditetom

4.956.649,62

11,4

Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba

3.735.582,00

8,6

Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

3.520.918,85

8,1

Pomoć i podrška starijim osobama

2.760.992,80

6,4

Socijalne usluge

1.968.524,75

4,5

Pomoć i podrška beskućnicima

1.352.429,45

3,1

Ostale djelatnosti socijalnih usluga

1.177.167,00

2,7

Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja

1.070.150,00

2,5

Pomoć i podrška djeci

1.045.309,61

2,4

Ostale socijalne djelatnosti

956.841,65

2,2

Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

853.599,61

2,0

Rana intervencija

706.800,00

1,6

Prevencija ovisnosti

647.600,00

1,5

Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

604.007,09

1,4

Savjetovanje i pomaganje

545.842,77

1,3

Organiziranje slobodnih aktivnosti

531.078,90

1,2

Pomoć u kući

523.080,33

1,2

Smještaj

499.350,63

1,1

Prevencija nasilja

462.107,99

1,1

Psihosocijalna podrška

379.025,00

0,9

Boravak

377.800,00

0,9

Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih

367.711,84

0,8

Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi

365.000,00

0,8

Osobna asistencija

350.000,00

0,8

145


Stručna pomoć i podrška

331.382,04

0,8

Pomoć i podrška mladima

272.600,00

0,6

Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama

265.000,00

0,6

Pomoć i podrška nezaposlenima

211.000,00

0,5

Pomoć i podrška obitelji

182.360,00

0,4

Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa

66.276,69

0,2

Rehabilitacija

65.489,63

0,2

Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

59.000,00

0,1

Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici

45.000,00

0,1

Organizirano stanovanje

40.000,00

0,1

Solidarna posmrtna pripomoć

19.000,00

*

43.441.701,96

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.12.Šport Tablica 213. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području športa Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Sudjelovanje u športskom natjecanju

66.056.940,10

28,9

Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti

55.762.359,00

24,4

Ostale djelatnosti u športu

45.217.243,52

19,8

Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi

28.586.806,80

12,5

Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa

10.050.104,49

4,4

Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr. projekata, susreta i turnira

6.521.202,99

2,9

Promocija športa i zdravog načina življenja

5.389.624,45

2,4

Strukovne udruge u športu

2.896.720,00

1,3

Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem

2.607.468,07

1,1

Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi

1.615.458,09

0,7

Športska rekreacija

1.099.126,02

0,5

Športska poduka

954.200,00

0,4

Upravljanje športskim objektima

738.856,35

0,3

Ostale djelatnosti športske rekreacije

469.667,99

0,2

Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i

411.449,25

0,2

146


rekreacije Športska priprema

255.740,00

0,1

Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja

108.360,00

*

Grupni fitnes programi (aerobic, fitnes, pilates i dr.)

45.700,00

*

Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja Ukupno:

*

750,00 228.787.777,12

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.13.Tehnička kultura Tablica 214. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području tehničke kulture Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Organiziranje i razvijanje tehničke kulture

2.512.800,97

29,8

Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi Strukovne udruge u tehničkoj kulturi

2.087.771,85 997.956,22 473.500,00

24,8 11,8 5,6

Ostale djelatnosti komunikacijske tehnike Informatika i računalstvo Inovatorstvo

442.000,00 427.686,44 205.301,39

5,2 5,1 2,4

Ostale djelatnosti modelarstva, maketarstva i graditeljstva Neprofesijska fotografska djelatnost Astronomija

205.000,00 134.300,00 127.400,00

2,4 1,6 1,5

CB radioamaterizam Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika Audiovizualne tehničke djelatnosti

114.800,00 105.352,00 88.323,88

1,4 1,2 1,0

Zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo Amaterska radiotelegrafija Robotika

87.000,00 80.000,00 57.378,00

1,0 0,9 0,7

Astronautika i astronomija Komunikacijska tehnika Digitalne komunikacije

45.933,12 36.823,80 27.000,00

0,5 0,4 0,3

Raketno modelarstvo i maketarstvo Graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo Automatika

26.100,00 25.715,18 22.000,00

0,3 0,3 0,3

Izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina Radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja Ostale audiovizualne tehničke djelatnosti

20.000,00 20.000,00 17.000,00

0,2 0,2 0,2

Automodelarstvo i automaketarstvo Bežični mrežni sustavi Samogradnja vozila, plovila, letjelica, opreme i pribora

11.000,00 10.000,00 9.000,00

0,1 0,1 0,1

Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi Ostale djelatnosti elektrotehnike, elektronike, automatike i robotike Neprofesijska filmska djelatnost

5.000,00 3.500,00 2.500,00

0,1 * *

Ostale djelatnosti astronautike i astronomije

2.000,00

*

8.430.142,85

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

147


2.2.14.Zaštita zdravlja Tablica 215. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite zdravlja Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Dobrovoljno darivanje krvi

1.264.002,25

19,8

Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti

1.239.198,44 1.136.176,26 570.841,34

19,4 17,8 9,0

Prevencija i suzbijanje ovisnosti Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti Ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja

506.201,79 493.417,81 471.821,25

7,9 7,7 7,4

Unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja Zaštita i prevencija bolesti reproduktivnog sustava

451.260,00 163.107,50 30.714,82

7,1 2,6 0,5

30.500,00 14.000,00

0,5 0,2

6.371.241,46

100,0

Strukovne udruge u području zaštite zdravlja Prevencija i unapređenje zdravlja zubi Ukupno:

2.2.15.Zaštita okoliša i prirode Tablica 216. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite okoliša i prirode Specifično područje financiranja Iznos (kn)

%

Zaštita životinja Zaštita okoliša

766.398,78 248.300,00

34,3 11,1

Ostale djelatnosti zaštite okoliša Ostale djelatnosti očuvanja prirode Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

228.700,00 213.411,04 195.723,25

10,2 9,6 8,8

Zaštita voda i mora Očuvanje prirode Zaštita i održivo korištenje šuma

169.300,00 146.838,79 80.400,00

7,6 6,6 3,6

71.353,50 59.732,00 38.400,00

3,2 2,7 1,7

8.000,00 6.000,00

0,4 0,3

2.232.557,36

100,0

Očuvanje prirodne baštine Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja Zaštita i održivo korištenje tla Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije Ukupno:

2.2.16.Zaštita i spašavanje Tablica 217. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja Iznos (kn) Dobrovoljno vatrogastvo Traganje i spašavanje Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja Pomoć žrtvama katastrofa i sukoba Ukupno:

%

58.470.928,10

87,1

4.579.021,40 3.472.600,23 588.500,00

6,8 5,2 0,9

67.111.049,73

100,0

148


2.2.17.Ostala područja djelovanja Tablica 218. Ostala područja djelovanja Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Ostala područja djelovanja Ukupno:

%

3.059.175,84

100,0

3.059.175,84

100,0

149


3.

Pregled podataka vezanih uz trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata organizacija civilnoga društva 3.1.

Trajanje financiranih projekata

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da gotovo 99% financiranih projekata, financiranih u iznosu od 410.885.424,59 kn, traje do dvanaest mjeseci, a tek nešto više od 1% ukupnog broja projekata traje dulje od 12 mjeseci. Tablica 219. Trajanje financiranih projekata Trajanje financiranih projekata

Iznos (kn)

%

N

%

Do 12 mjeseci Dulje od 12 mjeseci

410.885.424,59 7.537.973,72

97,4 1,8

7322 45

98,8 0,6

Dulje od 24 mjeseca

3.287.401,56

0,8

47

0,6

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

Ukupno: N = broj projekata

3.2.

Status provedbe projekata

S obzirom na status provedbe projekta iz dostavljenih je podataka razvidno kako je gotovo 99% projekata provedeno sukladno ugovoru, a samo 19 projekata prekinuto je prije isteka ugovornog razdoblja. Tablica 220. Status provedbe projekata Status provedbe projekta

Iznos (kn)

Proveden sukladno ugovoru Provedba je u tijeku (kod višegodišnjih programa) Produljen nakon izvornog ugovornog razdoblja Prekinut prije isteka ugovora Ukupno:

%

N

%

399.779.948,05

94,8

7311

98,6

12.800.191,82

3,0

51

0,7

8.565.800,00

2,0

33

0,4

564.860,00

0,1

19

0,3

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

N = broj projekata

3.3.

Korisnici projekta

3.3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka o dodijeljenim sredstvima iz proračuna gradova utvrđeno je da su, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata, u 2016. godini najveći udio imali športaši. Športaši se spominju u 1033 projekata, financiranih u iznosu od 180.715.152,00 kn što je 42,9% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana s udjelom od 25,7%, te udruge i građanske inicijative s udjelom od 5,6%. Opća populacija mladih je na četvrtom mjestu s

150


udjelom od 4,2% u ukupnom iznosu. Ostali korisnici su zastupljeni s udjelom manjim od 4%, što je prikazano u tablici koja slijedi. Tablica 221. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

%

N

%

180.715.152,00 108.495.934,45

42,9 25,7

1033 2134

13,9 28,8

23.650.609,19 17.919.316,84 8.941.295,89

5,6 4,2 2,1

239 530 64

3,2 7,1 0,9

djeca - opća populacija branitelji - veterani športski djelatnici

7.422.991,30 5.788.141,80 4.766.462,62

1,8 1,4 1,1

385 536 10

5,2 7,2 0,1

osobe s invaliditetom darovita djeca i mladi žrtve katastrofa

4.460.278,56 3.757.123,76 3.624.816,51

1,1 0,9 0,9

157 76 12

2,1 1,0 0,2

umirovljenici osobe starije životne dobi obitelji

3.185.730,62 3.088.323,46 2.098.334,84

0,8 0,7 0,5

151 79 33

2,0 1,1 0,4

djeca do 14 godina invalidi Domovinskog rata regionalna ili lokalna samouprava

1.938.854,02 1.923.907,42 1.883.000,00

0,5 0,5 0,4

154 69 4

2,1 0,9 0,1

beskućnici djeca s teškoćama u razvoju nacionalne manjine

1.708.429,45 1.707.248,88 1.644.084,40

0,4 0,4 0,4

12 72 116

0,2 1,0 1,6

ruralno stanovništvo akademska zajednica civilni stradalnici

1.438.873,93 1.289.160,84 1.172.717,00

0,3 0,3 0,3

38 61 17

0,5 0,8 0,2

civilni invalidi rata manjine - općenito poljoprivrednici i ribari

1.036.000,00 1.006.802,72 891.112,03

0,2 0,2 0,2

11 26 60

0,1 0,4 0,8

povratnici u poratna područja slijepe i slabovidne osobe obitelji branitelja

789.631,40 775.256,54 762.231,76

0,2 0,2 0,2

15 66 41

0,2 0,9 0,6

djeca od 14 do 18 godina žene žrtve obiteljskog nasilja ljubitelji životinja

749.915,00 737.150,00 719.454,54

0,2 0,2 0,2

46 13 64

0,6 0,2 0,9

ovisnici i liječeni ovisnici studenti ustanove socijalne skrbi

647.090,73 613.469,82 581.000,00

0,2 0,1 0,1

19 30 4

0,3 0,4 0,1

djeca s poremećajima u ponašanju lokalna i regionalna samouprava lovci

547.989,00 542.400,00 539.402,05

0,1 0,1 0,1

19 18 43

0,3 0,2 0,6

osobe koje boluju od kroničnih bolesti osobe s intelektualnim teškoćama osobe s mentalnom retardacijom

530.632,48 511.262,00 507.900,00

0,1 0,1 0,1

38 20 16

0,5 0,3 0,2

inovatori mladi s teškoćama u razvoju

500.052,92 481.000,00

0,1 0,1

28 12

0,4 0,2

športaši građani – opća populacija udruge i građanske inicijative mladi - opća populacija osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe

Iznos (kn)

151


športaši s invaliditetom osobe koje boluju od malignih bolesti turisti

467.985,83 449.405,93 448.876,28

0,1 0,1 0,1

16 44 25

0,2 0,6 0,3

učenici osobe s multiplom sklerozom osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

427.850,00 416.538,65 387.160,00

0,1 0,1 0,1

31 29 15

0,4 0,4 0,2

žrtve nasilja mladi s rizičnim oblicima ponašanja ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu

384.907,99 371.640,04 371.009,24

0,1 0,1 0,1

5 3 49

0,1 * 0,7

ratni stradalnici žrtve obiteljskog nasilja žene

355.450,00 345.000,00 343.348,63

0,1 0,1 0,1

24 7 49

0,3 0,1 0,7

gluhonijeme osobe roditelji ratni veterani

324.632,42 307.643,61 283.048,00

0,1 0,1 0,1

9 13 35

0,1 0,2 0,5

djeca u riziku od socijalne isključenosti djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi volonteri

268.500,00 252.500,00 237.000,00

0,1 0,1 0,1

9 9 18

0,1 0,1 0,2

gluhe osobe invalidi rada roditelji djece s teškoćama u razvoju

216.150,00 211.300,00 141.530,00

0,1 0,1 *

28 20 3

0,4 0,3 *

osobe s mišićnom distrofijom izviđači žene ruralnih područja

136.640,06 126.000,00 120.765,12

* * *

18 19 11

0,2 0,3 0,1

djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi odgojno-obrazovni djelatnici opća populacija pacijenata

120.469,66 112.325,00 108.499,80

* * *

12 13 19

0,2 0,2 0,3

odgojno-obrazovne ustanove turistički djelatnici djeca ratnih stradalnika

101.750,00 77.020,00 74.181,00

* * *

8 11 11

0,1 0,1 0,1

nezaposleni mali i srednji poduzetnici i obrtnici potrošači

66.866,14 65.280,00 58.250,00

* * *

9 10 6

0,1 0,1 0,1

osobe s psiho-socijalnim teškoćama stanovnici poslijeratnih zajednica ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama

54.000,00 53.276,69 53.000,00

* * *

2 9 4

* 0,1 0,1

seksualne i rodne manjine sindikati mladi s poremećajima u ponašanju

46.620,00 46.000,00 41.500,00

* * *

3 4 2

* 0,1 *

osobe s paraplegijom/tetraplegijom Romi osobe s HIV/AIDS-om

40.000,00 38.239,92 37.350,00

* * *

1 8 1

* 0,1 *

poslodavci poslovne organizacije jedno roditeljske obitelji

32.000,00 32.000,00 30.300,00

* * *

4 3 2

0,1 * *

žrtve i svjedoci ratnih zločina navijačke skupine zatvorenici i bivši zatvorenici

28.640,00 25.250,00 22.817,30

* * *

4 9 5

0,1 0,1 0,1

osobe s transplantiranim organima

21.480,00

*

5

0,1

152


policijski službenici romska djeca i mladi izbjeglice i prognanici

20.500,00 20.000,00 18.000,00

* * *

4 3 2

0,1 * *

osobe koje boluju od zaraznih bolesti zdravstvene ustanove trudnice

15.000,00 13.000,00 12.435,75

* * *

1 3 2

* * *

obitelji s troje i više djece žene poduzetnice ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu

10.000,00 9.000,00 7.000,00

* * *

2 3 1

* * *

4.000,00 2.000,00 6.707.326,04

* * 1,6

1 1 166

* * 2,2

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

osobe s amputacijom pravosudni djelatnici ostali Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

3.3.2. Neizravna korisnička skupina Opća populacija građana je kao neizravna korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu za financiranje projekata, i to u iznosu od 129.002.762,09 kn, odnosno 30,6%. Slijede športaši, čiji je udio u ukupnom iznosu 15,1%, odnosno 63.624.011,29 kn. Na trećem mjestu je opća populacija mladih s udjelom od 13,5% u ukupnom iznosu 57.010.728,79 kn. Ostale neizravne korisničke skupine su u ukupnom iznosu zastupljene manje od 6% udjela, što se može vidjeti u tablici koja slijedi.

Tablica 222. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina građani – opća populacija

Iznos (kn)

%

N

%

129.002.762,09

30,6

2582

34,8

športaši mladi - opća populacija športski djelatnici

63.624.011,29 57.010.728,79 24.655.120,98

15,1 13,5 5,8

392 1013 78

5,3 13,7 1,1

djeca - opća populacija športaši s invaliditetom udruge i građanske inicijative

16.980.028,04 15.574.122,72 13.899.575,92

4,0 3,7 3,3

346 35 127

4,7 0,5 1,7

regionalna ili lokalna samouprava turisti žrtve katastrofa

8.866.825,04 8.091.874,62 6.891.539,65

2,1 1,9 1,6

40 228 26

0,5 3,1 0,4

lokalna i regionalna samouprava obitelji volonteri

6.420.002,12 5.743.551,15 5.590.125,70

1,5 1,4 1,3

134 228 54

1,8 3,1 0,7

osobe s invaliditetom osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe osobe starije životne dobi

4.544.508,46 4.223.031,70 3.909.565,89

1,1 1,0 0,9

98 40 130

1,3 0,5 1,8

žrtve nasilja umirovljenici navijačke skupine

3.083.510,31 2.687.037,47 2.438.000,00

0,7 0,6 0,6

6 98 6

0,1 1,3 0,1

153


beskućnici obitelji branitelja branitelji - veterani

2.282.100,00 2.102.716,58 1.907.277,90

0,5 0,5 0,5

8 180 140

0,1 2,4 1,9

civilni stradalnici darovita djeca i mladi djeca do 14 godina

1.885.256,00 1.866.276,57 1.714.989,00

0,4 0,4 0,4

16 84 88

0,2 1,1 1,2

inovatori učenici roditelji djece s teškoćama u razvoju

1.321.801,39 1.314.301,71 1.184.603,94

0,3 0,3 0,3

31 34 33

0,4 0,5 0,4

mladi s teškoćama u razvoju žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava akademska zajednica

1.034.757,39 995.508,49 991.371,56

0,2 0,2 0,2

16 3 67

0,2 * 0,9

žene ratni veterani roditelji

986.442,88 966.166,00 930.905,67

0,2 0,2 0,2

33 89 75

0,4 1,2 1,0

manjine - općenito žrtve obiteljskog nasilja djeca od 14 do 18 godina

915.369,98 913.907,99 908.358,00

0,2 0,2 0,2

35 8 51

0,5 0,1 0,7

djeca u riziku od socijalne isključenosti ustanove socijalne skrbi invalidi Domovinskog rata

903.769,66 880.591,00 826.173,99

0,2 0,2 0,2

20 6 50

0,3 0,1 0,7

ruralno stanovništvo osobe s psiho-socijalnim teškoćama djeca s teškoćama u razvoju

782.918,00 761.600,00 664.001,00

0,2 0,2 0,2

65 8 26

0,9 0,1 0,4

odgojno-obrazovne ustanove ratni stradalnici osobe s intelektualnim teškoćama

642.499,00 604.649,67 535.750,00

0,2 0,1 0,1

32 39 15

0,4 0,5 0,2

poljoprivrednici i ribari stanovnici poslijeratnih zajednica zdravstvene ustanove

527.340,00 404.000,00 395.300,00

0,1 0,1 0,1

34 2 8

0,5 * 0,1

studenti nacionalne manjine osobe koje boluju od kroničnih bolesti

384.349,00 325.323,90 320.474,73

0,1 0,1 0,1

43 19 19

0,6 0,3 0,3

ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu slijepe i slabovidne osobe ljubitelji životinja

315.250,00 288.700,00 256.000,00

0,1 0,1 0,1

9 21 33

0,1 0,3 0,4

pravosudni djelatnici nezaposleni žene žrtve obiteljskog nasilja

253.000,00 246.100,00 244.500,00

0,1 0,1 0,1

2 12 4

* 0,2 0,1

mladi s rizičnim oblicima ponašanja lovci djeca ratnih stradalnika

241.000,00 230.615,53 199.750,00

0,1 0,1 *

12 22 16

0,2 0,3 0,2

opća populacija pacijenata djeca s poremećajima u ponašanju djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi

197.740,74 196.117,19 187.000,00

* * *

33 8 10

0,4 0,1 0,1

izviđači turistički djelatnici obitelji s troje i više djece

182.053,04 177.293,79 159.700,00

* * *

12 3 3

0,2 * *

policijski službenici

152.000,00

*

6

0,1

154


mali i srednji poduzetnici i obrtnici osobe s cerebralnom i dječjom paralizom odgojno-obrazovni djelatnici

150.866,04 149.987,50 137.400,00

* * *

11 8 12

0,1 0,1 0,2

gluhe osobe invalidi rada novorođenčad

119.500,00 102.939,00 99.600,00

* * *

6 6 4

0,1 0,1 0,1

izbjeglice i prognanici predstavnici medija potrošači

84.101,65 82.089,38 72.607,00

* * *

4 10 8

0,1 0,1 0,1

gluhonijeme osobe žene ruralnih područja osobe s mišićnom distrofijom

71.500,00 60.840,00 56.000,00

* * *

9 6 4

0,1 0,1 0,1

poslovne organizacije osobe s multiplom sklerozom osobe koje boluju od malignih bolesti

54.901,56 54.000,00 53.753,56

* * *

1 8 8

* 0,1 0,1

žrtve i svjedoci ratnih zločina mladi s poremećajima u ponašanju ovisnici i liječeni ovisnici

44.421,00 43.715,63 42.500,00

* * *

6 6 4

0,1 0,1 0,1

osobe s mentalnom retardacijom žene s invaliditetom povratnici u poratna područja

39.000,00 37.000,00 21.600,00

* * *

3 4 4

* 0,1 0,1

sindikati osobe s paraplegijom/tetraplegijom Romi

21.500,00 21.000,00 19.771,00

* * *

3 2 4

* * 0,1

žene poduzetnice tijela državne uprave osobe koje boluju od zaraznih bolesti

19.556,10 16.500,00 15.000,00

* * *

5 2 1

0,1 * *

ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama osobe s transplantiranim organima poslodavci

14.500,00 12.000,00 12.000,00

* * *

3 2 2

* * *

civilni invalidi rata romska djeca i mladi djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi

10.000,00 7.239,92 5.000,00

* * *

2 4 3

* 0,1 *

ilegalni imigranti ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu žene pripadnice nacionalnih manjina

5.000,00 5.000,00 3.000,00

* * *

1 1 1

* * *

osobe s amputacijom zatvorenici i bivši zatvorenici

1.000,00 817,30

* *

1 1

* *

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

3.4.

Tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom

3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize o dodijeljenim sredstvima iz proračuna gradova pokazuju da su športska natjecanja na razini gradova u 2016. godini financirana u iznosu od 133.988.470,65 kn, što je

155


31,8% ukupnog iznosa. Slijede športske aktivnosti djece i mladih u iznosu od 84.003.329,53 kn (19,9%), dok je kulturno stvaralaštvo na trećem mjestu s udjelom od 7,6%, odnosno 31.995.490,12 kn. Ostale osnovne aktivnosti ili usluge su u ukupnom iznosu zastupljene manje od 7% udjela, što se može vidjeti u tablici koja slijedi. Tablica 223. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom športska natjecanja

Iznos (kn)

%

N

%

133.988.470,65

31,8

971

13,1

športske aktivnosti djece i mladih

84.003.329,53

19,9

499

6,7

kulturno stvaralaštvo

31.995.490,12

7,6

1494

20,2

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

25.872.724,92

6,1

229

3,1

humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...)

14.976.312,41

3,6

113

1,5

tehničke aktivnosti djece i mladih

10.766.557,28

2,6

194

2,6

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

9.790.061,00

2,3

13

0,2

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

9.598.416,43

2,3

786

10,6

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

8.669.692,04

2,1

253

3,4

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

7.707.257,43

1,8

255

3,4

informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...)

7.565.890,50

1,8

442

6,0

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

7.274.651,08

1,7

375

5,1

suradnja s lokalnim institucijama

5.585.653,50

1,3

40

0,5

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

5.019.308,00

1,2

12

0,2

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...)

4.507.634,21

1,1

65

0,9

savjetovanje i psihosocijalna podrška

4.159.333,54

1,0

197

2,7

briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...)

3.995.880,50

0,9

162

2,2

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

2.975.280,08

0,7

19

0,3

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

2.871.122,50

0,7

140

1,9

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

2.652.378,90

0,6

30

0,4

rehabilitacija i terapijska intervencija

2.481.421,66

0,6

116

1,6

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

1.925.017,24

0,5

142

1,9

156


medijska produkcija i izdavaštvo

1.336.008,26

0,3

77

1,0

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

1.211.345,00

0,3

31

0,4

unaprjeđenje turističke ponude

1.190.591,89

0,3

79

1,1

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

970.117,78

0,2

76

1,0

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

929.296,36

0,2

63

0,8

umrežavanje

878.039,00

0,2

30

0,4

javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...)

781.850,00

0,2

32

0,4

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

638.125,06

0,2

58

0,8

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

599.100,00

0,1

20

0,3

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

562.967,72

0,1

48

0,6

istraživanje

336.473,39

0,1

32

0,4

organiziranje likovne kolonije

266.950,00

0,1

24

0,3

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

256.000,00

0,1

7

0,1

radne terapije

250.971,00

0,1

23

0,3

besplatna pravna pomoć

140.000,00

*

10

0,1

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

127.000,00

11

0,1

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

123.740,00

*

16

0,2

donatorske akcije i razvoj zakladništva

74.749,00

*

13

0,2

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

65.192,69

10

0,1

medijacija

35.725,00

*

5

0,1

promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga

10.569,66

*

2

*

22.544.104,54

5,3

200

2,7

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

nešto drugo Ukupno:

*

*

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su športske aktivnosti djece i mladih koje su financirane s 112.337.174,21 kn, što čini 26,6% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na športska natjecanja, čiji je udio u ukupnom iznosu 17,7%, odnosno 74.542.981,44 kn. Na trećem mjestu su aktivnosti vezane uz organiziranje slobodnog vremena, s ukupnim iznosom od 34.162.394,38 kn (8,1%). Ostale dodatne aktivnosti ili usluge su u ukupnom iznosu zastupljene manje od 8% udjela, što se može vidjeti u tablici koja slijedi.

157


Tablica 224. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom športske aktivnosti djece i mladih

Iznos (kn)

%

N

%

112.337.174,21

26,6

812

11,0

športska natjecanja

74.542.981,44

17,7

460

6,2

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

34.162.394,38

8,1

1522

20,5

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

30.402.277,74

7,2

1001

13,5

suradnja s lokalnim institucijama

24.624.792,69

5,8

231

3,1

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

21.561.623,15

5,1

172

2,3

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

18.876.824,80

4,5

215

2,9

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...)

12.429.732,47

2,9

75

1,0

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

10.452.261,00

2,5

12

0,2

umrežavanje

8.404.565,73

2,0

114

1,5

kulturno stvaralaštvo

7.742.636,80

1,8

518

7,0

osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

6.688.092,02

1,6

52

0,7

savjetovanje i psihosocijalna podrška

6.516.758,12

1,5

234

3,2

humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...)

5.422.308,76

1,3

60

0,8

unaprjeđenje turističke ponude

5.201.757,33

1,2

312

4,2

informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...)

4.829.183,39

1,1

285

3,8

poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice

4.772.472,96

1,1

113

1,5

briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...)

3.808.448,34

0,9

93

1,3

tehničke aktivnosti djece i mladih

3.574.758,28

0,8

153

2,1

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

3.041.474,93

0,7

97

1,3

usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama)

3.011.069,34

0,7

55

0,7

aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom

2.999.748,14

0,7

108

1,5

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

2.211.350,00

0,5

21

0,3

rehabilitacija i terapijska intervencija

1.803.013,74

0,4

89

1,2

javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije,

1.482.374,99

0,4

79

1,1

158


nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) medijska produkcija i izdavaštvo

1.417.825,99

0,3

85

1,1

kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina

1.292.021,00

0,3

98

1,3

usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja)

1.142.000,00

0,3

5

0,1

preventivni zdravstveni pregledi i savjetovanja

982.481,46

0,2

34

0,5

istraživanje

915.100,00

0,2

40

0,5

medijacija

734.705,00

0,2

39

0,5

organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju

695.715,00

0,2

23

0,3

donatorske akcije i razvoj zakladništva

549.300,00

0,1

19

0,3

radne terapije

545.303,56

0,1

27

0,4

usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom)

362.157,08

0,1

18

0,2

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

342.322,24

0,1

44

0,6

unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

306.000,00

0,1

4

0,1

besplatna pravna pomoć

253.039,00

0,1

22

0,3

organiziranje likovne kolonije

219.505,56

0,1

15

0,2

usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

209.667,00

*

6

0,1

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

196.629,10

*

21

0,3

promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova

158.734,33

*

15

0,2

promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga

100.673,75

*

11

0,1

15.000,00

*

1

*

372.545,05

0,1

4

0,1

421.710.799,87

100,0

7414

100,0

zastupanje pred sudovima nešto drugo Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini gradova

Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca Upitnika, koji su se ispunjavali u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Od 99 gradova za koje je Ured za udruge putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća, samo je za 79 gradova odobren i Upitnik. Ostalih 20 gradova nije predalo Upitnik na obradu ili nisu ispravili

159


odbijene Upitnike unatoč brojnim opetovanim obavijestima poslanima elektroničkom poštom i telefonskim pozivima.

4.1.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava

Kako bi se utvrdila procjena usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom, gradovi su odgovarali na 32 pitanja o primjeni standarda financiranja s označavanjem samo jednog od četiri ponuđena odgovora (NIJE PRIMJENJIVO (N/P), DA, NE, DJELOMIČNO). Rezultati su prikazani u tablici kako slijedi. Tablica 225. Standardi i postupci za dodjelu sredstava Standardi i postupci za dodjelu sredstava

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti

3

60

9

7

Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

3

75

0

1

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

3

72

4

0

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

3

75

1

0

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

3

58

11

7

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

3

53

21

2

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

3

44

28

4

Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja

3

60

12

4

Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

0

59

19

1

Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

3

68

1

7

Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

3

74

1

1

Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

4

24

41

10

Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

4

73

2

0

Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

4

30

38

7

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje

3

68

8

0

160


ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

3

67

7

2

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava

3

60

12

4

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

3

52

16

8

Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

3

18

52

6

Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

3

72

3

1

Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

3

60

13

3

Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

3

74

2

0

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

4

71

2

2

Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

4

44

26

5

Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja

4

4

65

6

S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

0

71

8

0

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

0

63

14

2

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

0

56

21

2

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

0

71

2

6

Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

0

72

2

5

Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete

0

41

25

13

Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

0

4

73

2

Analizom Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, utvrđeno je da kod više od 75% davatelja sredstava postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su planirana prioritetna područja i raspisivanje natječaja. U preko 90% slučajeva u pravilu su putem natječaja dodjeljivana sredstva i raspisani javni natječaji/pozivi su otvoreni najmanje 30 dana 161


Posebnu ustrojstvenu jedinicu za provedbu natječaja ima preko 55% gradova. Informativne radionice za potencijalne prijavitelje nakon objave natječaja održavala su samo 24 grada, ali 73 grada omogućila su potencijalnim prijaviteljima postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte, a 30 gradova javno je objavljivalo odgovore na svojim mrežnim stranicama. Procjenu kvalitete prijavljenih programa i projekata provodi nezavisno stručno povjerenstvo u 67 gradova, a u njih 52 dio stručnog povjerenstva čine i vanjski članovi – stručnjaci za programsko natječajno područje. Ipak, članovi nezavisnog stručnog povjerenstva dobivaju naknadu za obavljeni rad samo u slučaju 18 gradova. Ugovor o dodjeli sredstava potpisuje 71 grad i većina gradova traži da udruge dostave potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i dokaz o nepostojanju javnog duga prije potpisa ugovora. Više od 75% gradova ima utvrđeni postupak sprečavanja sukoba interesa u provedbi natječaja i sudionici postupka dodjele financijskih sredstava potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Međutim, samo 4 grada ima propisanu internu proceduru postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja. Osnovna mjerila, propisana Uredbom, koje udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava propisana su natječajima u 74 grada. Pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta prijaviteljima su omogućila 74 grada, a u 71 gradu prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Obje kategorije obvezne su sukladno Uredbi. U samo 44 grada prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo. Skoro 90% gradova zatražilo je programska i financijska izvješća o provedbi projekta. Samo su 4 grada tijekom 2016. godine otkrila nepravilnosti u provedbi projekata.

4.2.

Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva

dodjelu

Od ukupno 37 gradova koji su odgovorili na pitanje o troškovima za provedbu natječaja, Split je naveo najveći iznos troškova za provedbu natječaja u ukupnom iznosu od 57.899,78 kn, a iza njega slijedi Rijeka s iznosom od 57.000,00 kn. Tablica 226. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva u pojedinom gradu Naziv davatelja sredstava Troškovi provedbe Dodijeljeni iznos natječaja (kn) (kn)

Omjer troškova i dodijeljenog iznosa (%)

Split Rijeka Karlovac

57.899,78 57.000,00 33.196,92

35.484.971,69 24.623.751,26 11.581.625,09

0,16 0,23 0,29

Pula-Pola Samobor Koprivnica

29.098,86 21.481,20 12.000,00

22.227.639,00 10.276.470,04 7.088.228,90

0,13 0,21 0,17

Rovinj-Rovigno

10.561,19

7.376.791,62

0,14

162


Umag-Umago Zadar Sveta Nedelja

10.375,00 10.200,00 8.782,80

5.277.754,06 15.791.142,32 9.933.461,20

0,20 0,06 0,09

Poreč-Parenzo Križevci Labin

7.187,52 5.353,56 5.280,57

8.640.872,50 3.029.456,01 3.733.704,02

0,08 0,18 0,14

Beli Manastir Buzet Varaždin

4.600,00 4.309,10 4.223,73

1.494.043,00 3.001.804,90 12.007.220,25

0,31 0,14 0,04

Pazin Crikvenica Sinj

3.853,11 3.000,00 3.000,00

1.955.776,45 5.249.020,91 6.615.443,14

0,20 0,06 0,05

Osijek Virovitica Našice

2.500,00 2.500,00 2.328,75

16.796.093,19 2.507.500,00 3.205.612,11

0,01 0,10 0,07

Donja Stubica Hvar Delnice

2.224,14 2.000,00 1.916,24

987.838,61 3.703.991,49 1.139.000,00

0,23 0,05 0,17

Požega Mali Lošinj Opatija

1.690,00 1.500,00 1.417,50

4.011.141,74 2.460.400,00 7.776.388,87

0,04 0,06 0,02

Zaprešić Lipik Ludbreg

1.400,00 1.250,00 1.200,00

7.268.557,39 1.509.490,00 1.417.555,23

0,02 0,08 0,08

Vodnjan-Dignano Buje-Buie Vinkovci

1.000,00 788,50 750,00

2.252.223,66 1.430.922,97 3.325.841,00

0,04 0,06 0,02

555,00 400,00 100,00

1.244.435,56 1.800.785,08 1.504.950,00

0,04 0,02 0,01

316.923,47

259.731.903,26

0,01

Drniš Duga Resa Novi Marof Ukupno:

Analizom podataka utvrđeno je kako najveći udio u ukupnom iznosu troškova provedbe natječaja imaju troškovi naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje (66,8%), dok je udio troškova objavljivanja javnog natječaja u ukupnom iznosu troškova 27,2%. Tablica 227. Vrste troškova za provedbu natječaja Vrste troškova za provedbu natječaja

Ukupni iznos troškova

Naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje

%

211.605,14

66,8

Troškovi objavljivanja javnog natječaja / javnog poziva

86.318,33

27,2

Troškovi održavanja seminara / radionica za potencijalne prijavitelje na javni natječaj / javni poziv

12.000,00

3,8

7.000,00

2,2

316.923,47

100,0

Drugi troškovi Ukupno:

163


4.3.

Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate dodjele sredstava

Tijekom 2016. godine prigovore su zaprimili gradovi Beli Manastir, Buje-Buie, Buzet, Crikvenica, Duga Resa, Ivanec, Labin, Lepoglava, Ludbreg, Novska, Osijek, Ozalj, Pula-Pola, Split, Umag-Umago i Županja, a najviše prigovora imao je Split (45 prigovora). Ukupno je bilo 101 uloženih prigovora, a samo su 23 uvažena. Najviše prigovora se odnosilo na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta. Tablica 228. Pregled broja uloženih i uvaženih prigovora s obzirom na sadržaj Sadržaj prigovora odnosio se na: Broj uloženih prigovora

Broj uvaženih prigovora

ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe

70 14

20 1

iznos dodijeljenih financijskih sredstava nešto drugo proceduru javnog natječaja / javnog poziva

9 5 3

1 0 1

101

23

Ukupno:

164


IV. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna općina Temeljem provedene analize dodijeljenih sredstava iz proračuna općina, može se zaključiti sljedeće: 

Od ukupno 428 općina u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio 334, a odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća za 312 općina (72,8%), od kojih je za 250 općina (58,4%) odobren i Upitnik u informacijskom sustavu. Šezdeset dvije općine nisu predale Upitnik na obradu ili nisu ispravile odbijene Upitnike unatoč mnogim pozivima i požurnicama poslanim elektroničkom poštom i telefonski.

U 2016. godini sveukupno je iz proračuna 312 općina dodijeljeno 165.427.120,34 kuna, a tim se iznosom financirala provedba 6.480 projekata i programa. Od ukupnog iznosa 99,6% čine financijska sredstva (164.830.858,62 kn), a 0,4% nefinancijska sredstva (596.261,72 kn).

Od 334 općine koje su dostavile detaljna izvješća, njih 9 se izjasnilo da u 2016. godini nije dodjeljivalo sredstva iz općinskih proračuna organizacijama civilnoga društva.

Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih sredstava, utvrđeno je da od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava najveći udio čine sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva – 65.848.144,00 kn, odnosno 39,8% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom – 59.707.712,24 kn, odnosno 36,1% ukupnog iznosa. Dodjela sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom nalazi se na trećem mjestu u iznosu od 17.974.308,70 kn (10,9%).

Analizirajući iznose financijskih sredstava prema jedinicama lokalne samouprave, ustanovljeno je da je u 2016. godini najviši iznos – 5.102.974,28 kn – dodijelila Općina Podstrana s udjelom od 3,1% u odnosu na ukupni iznos. Na drugom mjestu se nalazi Općina Dugopolje s udjelom od 2,0%, odnosno s dodijeljenim iznosom od 3.333.077,75 kn. Na trećem mjestu, po visini dodjele sredstava u 2016. godini, nalazi se Općina Medulin s dodijeljenih 2.930.860,92 Kn ili 1,8% ukupnog iznosa.

Analizom ukupno dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno više od trećine ukupnog iznosa, odnosno 62.103.778,85 kn (37,7%). Slijedi područje zaštite i spašavanja financirano sa 54.257.434,55 kn i udjelom od 32,9%, dok su projekti i programi u području kulture i umjetnosti financirani s 12,5% ukupnoga iznosa, odnosno 20.587.222,04 kn.

Analizom zaprimljenih podataka utvrđeno je da je najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata/programa, u 2016. godini imala opća populacija građana. Navedena skupina se spominje u 1.732 slučajeva, financiranih u iznosu od 54.591.702,69 kn, što u postotku iznosi 33,1% ukupnog iznosa.. Prema visini iznosa slijedi izravna korisnička skupina športaša s udjelom od 21,3%,

165


financirana u iznosu od 35.056.691,24 kn. Opća populacija mladih nalazi se na trećem mjestu s dodijeljenih 10.816.428,86 kn i s udjelom od 6,6% u ukupnom iznosu. 

Opća populacija građana je i najzastupljenija neizravna korisnička skupina s 33,5% – 55.143.850,28 kn dodijeljenog iznosa za financiranje projekata/programa na razini općina u 2016. godini. Na drugom mjestu nalazi se opća populacija mladih i dodijeljen joj je iznos od 19.272.820,50 kn, odnosno 11,7%. Neizravnoj korisničkoj skupini športaša dodijeljeno je 9.877.210,07 kn, tj. 6,0%.

Rezultati analize pokazuju da su športska natjecanja na razini općina u 2016. financirana s 43.397.098,21 kn što je 26,3% ukupnog iznosa. Aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša nalaze se na drugom mjestu po učestalosti dodjeljivanja sredstava i financirane su u iznosu od 25.960.969,72 kn, s udjelom od 15,8% ukupnog iznosa. Za kulturno stvaralaštvo dodijeljeno je 15.936.637,25 kn, odnosno 9,7% ukupnog iznosa.

Najbrojniji dodatni tip aktivnosti na razini općina u 2016. godini su športske aktivnosti djece i mladih financirane u iznosu od 33.675.705,29 kn, što čini udio od 20,4% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na organiziranje slobodnog vremena s udjelom od 13,7% u ukupnom iznosu i dodijeljenim sredstvima u iznosu od 22.599.359,66 kn. Na trećem mjestu nalaze se aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša u iznosu od 17.233.407,30 kn ili 10,5% ukupnog iznosa.

Pedeset pet općina je u 2016. godini za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva ukupno potrošilo 1.094.247,56 kn. Glavnina novca u iznosu od 945.300,44 kn (86,4%) utrošena je na druge troškove dodjele financijskih sredstava nužne za provedbu natječaja. Troškove objavljivanja javnog natječaja/javnog poziva imalo je devetnaest općina, a utrošile su iznos od 27.268,00 kn (1,53%). Trideset općina isplaćivalo je naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje u ukupnom iznosu od 87.821,28 kn (8%). 2,5% ukupnog iznosa, tj. 27.268,00 kn odnosi se na troškove održavanja seminara/radionica za potencijalne prijavitelje na javni natječaj/javni poziv.

Prema broju i sadržaju prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava u 2016. godini općina Barban zaprimila je 4 prigovora, od kojih niti jedan nije bio uvažen. Općine Kneževi Vinogradi, Mošćenička Draga i Sibinj imaju po dva zaprimljena i neuvažena prigovora, a općine Bedekovčina, Raša i Vidovec imaju po jedan zaprimljen i neuvažen prigovor. Nadalje, općina Funtana-Fontane zaprimila je 2 prigovora, od kojih je 1, onaj vezan uz donošenje ocjene o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, i uvažila, a općine Gola i Tuhelj zaprimile su i uvažile po jedan prigovor, i to onaj vezan uz iznose dodijeljenih financijskih sredstava.

Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih sredstava općina s Uredbom pokazala je da u 42,4% općina ne postoje, nisu primjenjivi ili su djelomično primjenjivi strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti.

72% općina, njih 180, u pravilu dodjeljuje financijska sredstva projektima i programima udruga putem natječaja/javnog poziva, sukladno čl. 6. st. 1. i 2. Uredbe.

166


68,4% općina (171) u 2016. godini je na godišnjoj razini objavilo planove raspisivanja natječaja.

Gotovo 75% raspisanih javnih natječaja/poziva bilo je otvoreno najmanje 30 dana.

U 55,6% sudionici dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

69,2% općina odgovorilo je da ne postoji, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo postojanje posebne ustrojstvene jedinice za provedbu natječaja kojoj su ti poslovi u opisu nadležnosti.

Raspisani javni natječaji u gotovo 70% općina imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce. 72,8% općina u raspisanim natječajima propisuje osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (čl. 5. Uredbe).

Visokih 69,2% nakon raspisivanja natječaja nije primjenjivo, ne organiziraju ili djelomično organiziraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte u 76,4% općina, dok svega 37,2% općina odgovore na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuje javno na svojim mrežnim stranicama.

U 65,2% općina nezavisno stručno povjerenstvo procjenjuje kvalitetu prijavljenih projekata i programa.

45,2% općina odgovorilo je da u radu nezavisnog stručnog povjerenstva ne postoji, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo sudjelovanje zaposlenika općine, dok samo u 44,4% općina u radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja.

U 70,4% općina rezultati javnog natječaja/poziva se javno objavljuju.

62,4% općina odgovorilo je da svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene. Nešto veći broj općina – njih 75,6% dopušta prijaviteljima pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta, dok 74,4 općina propisuje pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava.

Tek se 8% općina izjasnilo da postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja.

Prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava ugovor se ne potpisuje, djelomično se potpisuje ili to nije primjenjivo u 26% općina.

Što se tiče praćenja provedbe financiranog projekta ili programa, 70,8% općina traži od udruga da dostave programsko izvješće, a njih 90,4% traži i dostavu financijskog izvješća.

39,2% općina prati provedbu financiranih projekata i programa odlaskom na terenske posjete, a u svega 1,6% općina tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi.

167


U 2016. godini zabilježena su 32 slučaja povrata sredstava od strane organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 166.591,76 kn. Glavnina iznosa od 72.681,88 kn (43,6%) odnosi se na povrate dijela neutrošenih sredstava sedam općina – Staro Petrovo Selo, Antunovac, Kapela, Nijemci, Đelekovac, Lipovljani i Slavonski Šamac.

1. Pregled sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna općina U ovome dijelu Izvješća prikazani su rezultati analize podataka prikupljenih od strane općina putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD. Općine su podatke o dodijeljenim sredstvima i načinu dodijele sredstava dostavljali putem elektroničkih obrazaca Detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva u 2016. godini te elektroničkog Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnog društva s Uredbom. Od ukupno 428 općina u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio 334, a odobrio 312 ispunjenih obrazaca Detaljnog izvješća općina, od kojih je za 255 općina odobren i Upitnik u informacijskom sustavu. 57 općina nije predalo Upitnik na obradu ili nisu ispravile odbijene Upitnike unatoč mnogim pozivima i požurnicama poslanim putem elektroničke pošte i telefonski. Organizacijama civilnoga društva iz proračuna općina u 2016. godini ukupno je dodijeljeno 165.427.120,34 kn. U Tablici 153. vidljivo je da financijska sredstva iz proračuna općina čine 99,6% ukupnog iznosa, odnosno 164.830.858,62 kn. Nefinancijska sredstva organizacijama civilnoga društva dodijeljena su u iznosu od 596.261,72 kn, što čini 0,4% ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 229. Općine – Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva

Dodijeljeni iznos (kn)

Financijska sredstva Nefinancijska sredstva Ukupno:

%

164.830.858,62 596.261,72

99,6 0,4

165.427.120,34

100,0

U odnosu na 2015. godinu, kada je iz proračuna općina dodijeljeno ukupno 139.042.928,02 kn, radi se o povećanju ukupno dodijeljenih sredstava za 19%. Tablica 230. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna općina u 2016. u odnosu na 2015.godinu Razina davatelja sredstava Dodijeljena sredstva u Dodijeljena sredstva 2015. (kn) u 2016. (kn) Općine

139.042.928,02

165.427.120,34

Trend (%)  19,0

U 2016. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva putem financijskih i nefinancijskih sredstava iz proračuna općina ukupno je dodijeljeno 165.427.120,34 kn. Najviši iznos – 5.102.974,28 kn – dodijelila je Općina Podstrana s udjelom od 3,1% u odnosu na ukupni iznos. Na drugom mjestu se nalazi Općina Dugopolje s udjelom od 2,0%, odnosno s dodijeljenim iznosom od 3.333.077,75 kn. Za usporedbu, iste dvije općine su i u 2015. godini dodijelile najviši iznos sredstava, odnosno 4,81%. Na trećem mjestu, po visini dodjele sredstava u 2016. godini, nalazi se Općina Medulin s dodijeljenih 2.930.860,92 Kn ili 1,8% ukupnog iznosa. Potom slijede Općina Brdovec (1,6%), Općina Kostrena (1,4%), Općina Viškovo (1,4%), Općina Čavle (1,3%), Općina Nedelišće (1,2%), Općina Oriovac (1,2%), Općina Lovran (1,1%), Općina MalinskaDubašnica (1,1%), Općina Konavle (1,0%), Općina Pitomača (1,0%), Općina Fažana-Fasana 168


(1,0%), Općina Rugvica (1,0%). Ostali davatelji sredstava u 2016. godini iz proračuna općina dodijelili su iznose čiji je udio manji od 1% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa prema svim općinama nalazi se u Tablici 231. Tablica 231. Pregled dodijeljenih sredstava iz proračuna općina, prema tijelima jedinica lokalne samouprave Naziv davatelja sredstava Podstrana Dugopolje Medulin Brdovec Kostrena Viškovo Čavle Nedelišće Oriovac Lovran Malinska-Dubašnica Konavle Pitomača Fažana-Fasana Rugvica Stupnik Ivankovo Jelenje Ston Plitvička Jezera Šolta Bistra Čepin Seget Kršan Tisno Veliko Trojstvo Ližnjan-Lisignano Gola Trnovec Bartolovečki Marčana Primošten Brckovljani Križ Kloštar Ivanić Raša Vrsar-Orsera Gornja Stubica Blato Sveti Križ Začretje Rogoznica Vela Luka Cestica Bilje Sveta Nedelja Pisarovina Jelsa Sukošan Bedekovčina

Dodijeljena sredstva (kn) 5.102.974,28 3.333.077,75 2.930.860,92 2.689.535,00 2.330.055,22 2.280.116,20 2.208.129,84 2.013.215,20 2.003.895,00 1.890.807,28 1.736.034,38 1.664.000,00 1.661.738,00 1.619.164,74 1.604.750,00 1.522.700,00 1.374.217,94 1.316.976,18 1.290.851,26 1.280.844,14 1.279.754,00 1.266.427,00 1.219.000,00 1.174.683,11 1.108.153,57 1.091.153,44 1.088.883,66 1.078.418,21 1.048.978,97 1.046.307,39 1.040.300,00 1.008.998,34 1.003.500,00 994.484,73 978.240,70 961.707,42 949.985,09 945.500,00 945.200,44 933.793,90 924.244,24 923.733,00 921.617,77 921.026,99 920.002,00 914.228,00 901.000,00 900.049,00 888.000,00

% 3,1 2,0 1,8 1,6 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Broj financiranih projekata 51 32 67 43 74 68 46 85 20 51 49 22 41 28 42 21 35 36 30 23 22 23 32 11 29 17 20 30 32 22 24 60 24 29 36 40 28 22 20 23 18 44 25 32 28 17 37 17 26

169


Funtana-Fontane Vidovec Gradac Stari Jankovci Kneževi Vinogradi Semeljci Sibinj Ravna Gora Veliko Trgovišće Nuštar Sveti Filip i Jakov Andrijaševci Dobrinj Brela Murter-Kornati Zmijavci Marina Garčin Mošćenička Draga Đurđenovac Tar-Vabriga-Torre-Abrega Jakovlje Tovarnik Cerna Trpinja Krapinske Toplice Privlaka (ZD) Virje Fužine Barilović Zlatar Bistrica Barban Antunovac Pirovac Vojnić Peteranec Molve Dubrava Nijemci Bizovac Majur Baška Crnac Gornji Kneginec Đurmanec Draž Postira Brinje Jasenovac Petrijanec Cernik Runovići Donji Kraljevec Gradište Velika Borovo

855.401,97 848.311,17 845.612,40 841.700,44 825.447,28 821.166,20 818.192,94 809.163,26 785.255,28 780.895,48 772.474,96 768.069,87 757.349,61 748.131,00 744.788,62 739.890,70 723.964,16 716.671,85 715.103,97 710.971,74 700.100,00 695.669,84 695.587,09 695.481,95 689.000,00 681.969,32 678.955,02 670.989,26 657.495,00 640.000,00 632.636,17 631.243,59 623.000,00 623.000,00 618.900,00 616.258,82 610.200,00 602.500,00 601.225,00 598.493,71 595.250,00 586.081,22 583.387,50 580.150,00 577.925,70 575.037,99 569.236,00 566.060,00 559.504,00 559.200,00 557.500,00 551.657,22 545.565,34 543.750,00 538.900,00 537.992,83

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

23 45 24 42 57 33 47 54 21 26 42 26 39 13 12 19 26 40 26 30 20 21 49 18 30 13 7 26 32 13 26 27 42 16 23 20 19 10 19 26 18 28 28 46 20 27 9 30 28 28 17 12 34 17 20 21

170


Punat Satnica Đakovačka Proložac Sv. Juraj na Bregu Suhopolje Starigrad Gračac Legrad Preko Kalinovac Lovinac Nova Kapela Čačinci Vrpolje Šenkovec Drenovci Lipovljani Štefanje Tordinci Pušća Lobor Posedarje Topusko Kloštar Podravski Sveti Đurđ Lastovo Ernestinovo Privlaka Martijanec Petrijevci Sveti Ilija Brtonigla-Verteneglio Sirač Koška Magadenovac Muć Donji Andrijevci Hercegovac Rovišće Kotoriba Kamanje Mihovljan Podgorač Jalžabet Babina Greda Nova Bukovica Bednja Rasinja Staro Petr. Selo Gunja Stari Mikanovci Svetvinčenat Kaptol Lumbarda Voćin Feričanci

537.413,48 535.660,00 526.500,00 515.635,85 514.239,16 506.722,50 504.677,25 499.395,16 495.352,09 490.599,21 488.500,00 486.800,00 484.500,00 482.500,00 479.700,00 477.075,87 475.273,17 471.500,00 469.548,39 469.143,16 468.295,97 467.500,00 452.517,25 446.090,00 445.276,06 444.883,54 444.500,00 444.250,00 444.124,35 442.200,00 438.846,90 436.953,34 435.550,00 429.000,00 425.906,38 420.698,52 417.807,37 416.645,00 415.579,88 412.743,00 412.731,70 412.350,00 408.000,00 407.939,94 407.800,00 407.366,09 402.825,32 401.901,23 399.600,00 396.082,06 391.859,37 390.500,00 388.289,21 378.500,00 377.953,03 376.464,00

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

46 44 13 47 20 24 9 26 14 12 9 36 28 26 16 28 23 15 19 10 15 15 12 23 30 10 25 14 26 37 13 14 21 19 15 13 19 32 18 17 12 9 30 24 15 15 19 45 24 14 19 16 20 15 17 17

171


Breznički Hum Vinodolska općina Nova Rača Sveti Ivan Žabno Lukač Velika Kopanica Ljubeščica Bogdanovci Tribunj Veliki Grđevac Kistanje Pićan Škabrnja Radoboj Netretić Čaglin Sveti Martin na Muri Lasinja Okučani Rakovica Klana Sveta Marija Velika Pisanica Tuhelj Viškovci Klinča Sela Mrkopalj Breznica Jakšić Luka Oprisavci Sunja Drnje Negoslavci Orle Mala Subotica Petrovsko Gornji Mihaljevec Ivanska Vrsi Unešić Velika Trnovitica Udbina Tompojevci Skrad Kapela Generalski Stol Goričan Budinščina Vođinci Đelekovec Trpanj Belica Slivno Mali Bukovec Šodolovci

365.584,56 359.942,76 353.106,00 350.807,97 350.142,49 345.360,50 345.000,00 341.246,85 338.502,84 334.379,93 330.000,00 327.223,96 320.825,93 317.764,67 317.453,34 317.400,00 315.691,08 315.340,00 313.600,00 310.327,19 306.769,98 306.243,66 305.400,00 304.677,78 304.500,00 304.200,00 302.188,92 301.205,75 300.000,00 298.000,00 294.522,01 292.262,50 285.036,23 283.100,00 281.828,00 278.862,15 277.316,12 276.500,00 276.314,54 273.030,00 270.300,00 266.200,00 264.736,00 263.448,77 263.435,00 261.138,14 261.000,00 258.369,17 254.948,40 252.500,00 248.815,62 247.180,10 247.000,00 244.800,00 242.000,00 241.562,56

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

17 11 17 13 22 20 20 29 21 26 21 16 9 14 11 12 18 9 16 19 13 23 16 18 40 23 10 9 17 10 18 29 16 12 5 45 14 17 9 14 9 18 6 26 19 14 11 12 18 9 17 9 14 21 24 13

172


Desinić Draganić Beretinec Sveti Lovreč Berek Jarmina Markušica Zdenci Selnica Štrigova Stubičke Toplice Novigrad Podravski Mikleuš Mače Vladislavci Kravarsko Sokolovac Konjščina Vratišinec Gradina Ružić Žakanje Šestanovac Donja Dubrava Vižinada-Visinada Sikirevci Strizivojna Biskupija Lovas Dvor Zagvozd Bukovlje Đulovac Klakar Dubravica Jesenje Gorjani Lokve Ferdinandovac Veliki Bukovec Donji Lapac Davor Gornja Vrba Pribislavec Končanica Vrbje Bosiljevo Donji Vidovec Vuka Smokvica Gornji Bogićevci Hrašćina Orehovica Novo Virje Promina Plaški

240.250,00 239.956,54 236.695,14 236.233,32 236.044,00 233.615,73 230.860,00 230.533,82 229.099,54 228.257,57 228.000,00 228.000,00 227.253,90 226.880,98 223.766,57 222.816,16 218.667,00 218.507,53 213.153,09 213.078,31 213.000,00 212.500,00 208.150,00 206.552,84 205.527,52 204.872,56 204.758,00 204.750,00 204.259,13 202.780,00 199.900,00 198.100,00 197.000,00 195.506,01 194.386,60 193.400,00 184.723,77 182.690,30 181.800,00 177.733,37 177.501,28 175.159,00 174.534,45 173.763,64 171.000,00 166.700,00 164.500,00 164.207,65 163.285,00 159.390,84 156.651,05 155.790,96 155.525,82 154.600,00 153.034,99 152.500,00

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

12 19 7 18 19 13 18 29 23 19 18 13 17 15 15 17 24 31 24 17 17 23 30 18 13 12 13 11 25 11 31 25 6 27 9 17 8 22 16 10 7 10 9 14 27 16 9 12 13 10 14 19 15 12 18 10

173


Karlobag Šandrovac Sv. Petar u Šumi Krnjak Gornja Rijeka Farkaševac Hlebine Slavonski Šamac Štitar Kalnik Tkon Trnava Zadvarje Dežanovac Grožnjan-Grisignana Vrhovine Kraljevec na Sutli Dragalić Zagorska Sela Dekanovec Oprtalj-Portole Tinjan Rakovec Cerovlje Stara Gradiška Gračišće Karojba Lišane Ostrovičke Ribnik Levanjska Varoš Kula Norinska Dubrovačko Primorje Lećevica Lokvičići Kijevo Žumberak Primorski Dolac Civljane Donji Kukuruzari Gvozd Lupoglav Tounj Polača Poličnik Popovac Preseka Visoko Zažablje Ukupno

151.713,88 147.500,00 146.712,10 146.579,33 134.880,88 132.400,00 129.660,12 122.597,40 121.478,72 117.553,51 115.800,88 113.000,00 108.615,80 108.542,00 107.980,00 106.975,20 100.000,00 99.500,00 98.000,00 97.262,46 86.568,07 86.328,00 80.000,00 67.110,00 60.231,00 54.141,80 48.500,00 48.000,00 47.075,93 46.911,52 32.700,00 25.000,00 20.000,00 19.500,00 17.500,00 15.500,00 13.200,00 13.000,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * / / / / / / / / /

164.830.858,62

100,0

14 11 10 9 8 4 12 14 12 16 12 7 7 18 16 5 1 8 10 6 14 11 4 14 7 8 8 4 4 3 2 1 5 7 1 7 2 8 1 / / / / / / / / / 6.478

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

1.1.

Oblik i namjena dodjele sredstava

Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja sredstava pokazuje da su na razini općina pojedini davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava. Sredstva su se u 2016. godini najčešće dodjeljivala za projekte i programe organizacija 174


civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (231 općina), iza čega slijedi dodjela sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (299 općina), a na trećem mjestu nalaze se sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (53 općine). Od 334 općine koje su dostavile detaljna izvješća, njih 9 se izjasnilo da u 2016. godini nisu dodjeljivale sredstva iz općinskih proračuna organizacijama civilnoga društva. Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih sredstava, utvrđeno je da od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava najveći udio čine sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva – 65.848.144,00 kn, odnosno 39,8% ukupno dodijeljenog iznosa. Slijede sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom – 59.707.712,24 kn, odnosno 36,1% ukupnog iznosa. Dodjela sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom nalazi se na trećem mjestu u iznosu od 17.974.308,70 kn (10,9%). Sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom i dalje su visoka i iznose 17.797.656,71 kn (10,8%). U financiranim iznosima manjim od 10% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava slijede: sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava – 2.116.099,64 kn (1,3%) i sredstva dodijeljena jednokratno, odlukom čelnika bez javnog natječaja, za neplanirane aktivnosti – 797.365,31 kn (0,5%). Nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva iznose 588.016,02 kn (0,4%). Za sredstva za pružanje socijalnih usluga dodijeljeno je 466.059,52 kn (0,3%), a svega 0,1% ili 110.500,00 kn dodijeljeno je za sredstva za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge. Udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava manji je od 0,1% u sljedećim načinima dodjeljivanja sredstava: Sredstva za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava iznose samo 13.012,50 kn, a nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja iznose 8.245,70 kn. Tablica 232. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 1. Uredbe) Sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 3. Uredbe ) Sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2. Uredbe) Sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom Sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2. Uredbe ) Sredstva jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4. Uredbe) Nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva Sredstva za pružanje socijalnih usluga (čl. 1. st. 4. al. 4. Uredbe) Sredstva za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (čl. 1. st. 4. al. 6. Uredbe) Sredstva za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 1. Uredbe) Nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

N

Iznos (kn)

%

231

65.848.144,00

39,8

299

59.707.712,24

36,1

53

17.974.308,70

10,9

146

17.797.656,71

10,8

14

2.116.099,64

1,3

68

797.365,31

0,5

1

588.016,02

0,4

13

466.059,52

0,3

2

110.500,00

0,1

2

13.012,50

*

2

8.245,70

*

Ukupno:

165.427.120,34

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N u tablici označava broj općina koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora

175


U Tablici 233. napravljena je usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava iz proračuna općina u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Tablica 233. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini općina Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava % Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos u 2015. (kn) u 2016. (kn) Sredstva za projekte i programe organizacija civilnoga društva (donacije) putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 1. Uredbe)

53.633.556,03

65.848.144,00

 22,8

Sredstva za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 3. Uredbe )

28.428.921,96

59.707.712,24

 110,0

Sredstva za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (čl. 1. st. 4. al. 2. Uredbe)

20.667.084,00

17.974.308,70

 13,0

Sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

11.808.361,24

17.797.656,71

 50,7

Sredstva za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2. Uredbe )

9.624.826,00

2.116.099,64

 78,0

Sredstva jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4. Uredbe)

7.317.161,17

797.365,31

 89,1

6.883,46

588.016,02

8442,4

Sredstva za pružanje socijalnih usluga (čl. 1. st. 4. al. 4. Uredbe)

400.148,90

466.059,52

Sredstva za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge (čl. 1. st. 4. al. 6. Uredbe)

2.486.415,64

110.500,00

 95,6

Sredstva za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 1. Uredbe)

4.598.365,78

13.012,50

 99,7

Nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

23.703,84

8.245,70

 65,2

Sredstva u vidu donacija javnih trgovačkih društava putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 8. Uredbe)

30.000,00

0,00

 100,0

Sredstva za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora (čl. 1. st. 4. al. 5. Uredbe)

10.000,00

0,00

 100,0

Sredstva za programe ili projekte zapošljavanja (čl. 1. st. 4. al. 7. Uredbe)

7.500,00

0,00

 100,0

Nefinancijska sredstva dodijeljena putem javnog natječaja ili javnog poziva

Ukupno:

1.2.

139.042.928,02

165.427.120,34

16,5

 19,0

Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom načelnika općine 176


Odlukom načelnika općine, za neplanirane aktivnosti, bez javnog natječaja u 2016. godini je dodijeljeno 797.365,31 kn, odnosno 0,5% ukupnog iznosa financijskih i nefinancijskih sredstava. Na taj je način sredstva dodijelilo 68 od ukupno 334 općina koje su dostavile podatke. Njihovi podaci prikazani u Tablici 234. rangirani su prema visini dodijeljenog iznosa. Tablica 234. Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom načelnika općine Iznos dodijeljen odlukom Ukupno dodijeljen Naziv davatelja sredstava čelnika tijela (kn) iznos (kn) Ravna Gora 66.800,00 809.163,26 Medulin 52.310,92 2.930.860,92 Nedelišće 32.000,34 2.013.215,20 Čavle 32.000,00 2.208.129,84 Podstrana 31.500,00 5.102.974,28 Vidovec 28.736,17 848.311,17 Kostrena 27.100,00 2.330.055,22 Sveti Juraj na Bregu 25.520,00 515.635,85 Hercegovac 25.145,00 416.645,00 Ernestinovo 23.500,00 444.500,00 Dežanovac 21.326,00 108.542,00 Sirač 21.300,00 435.550,00 Ljubešćica 21.000,00 345.000,00 Jakovlje 20.900,00 695.669,84 Antunovac 20.000,00 623.000,00 Brinje 19.700,00 566.060,00 Viškovo 19.500,00 2.280.116,20 Semeljci 15.870,38 821.166,20 Ružić 14.200,00 213.000,00 Garčin 13.000,00 716.671,85 Petrovsko 12.084,00 277.316,12 Bilje 11.500,00 921.026,99 Veliko Trgovišće 11.258,28 785.255,28 Sveta Nedelja 10.600,00 920.002,00 Suhopolje 10.500,00 514.239,16 Oprtalj-Portole 10.000,00 86.568,07 Rogoznica 10.000,00 924.244,24 Zdenci 8.833,82 230.533,82 Pisarovina 8.550,00 914.228,00 Klakar 8.500,00 195.506,01 Satnica Đakovačka 8.500,00 535.660,00 Bogdanovci 8.000,00 341.246,85 Nova Kapela 8.000,00 486.800,00 Gradac 7.800,00 845.612,40 Konjščina 7.500,00 218.507,53 Kloštar Ivanić 7.100,00 978.240,70 Brdovec 7.000,00 2.689.535,00 Mali Bukovec 7.000,00 242.000,00 Voćin 6.730,00 377.953,03 Kneževi Vinogradi 6.000,00 825.447,28 Veliki Bukovec 5.500,00 177.733,37 Vrpolje 5.500,00 482.500,00 Orehovica 5.185,00 155.525,82 Bistra 5.000,00 1.266.427,00 Levanjska varoš 5.000,00 46.911,52 Mače 5.000,00 226.880,98 Novigrad Podravski 5.000,00 228.000,00 Rugvica 4.750,00 1.604.750,00 Lipovljani 4.500,00 475.273,17

ukupan iznos (%) 8,3 1,8 1,6 1,4 0,6 3,4 1,2 4,9 6,0 5,3 19,6 4,9 6,1 3,0 3,2 3,5 0,9 1,9 6,7 1,8 4,4 1,2 1,4 1,2 2,0 11,6 1,1 3,8 0,9 4,3 1,6 2,3 1,6 0,9 3,4 0,7 0,3 2,9 1,8 0,7 3,1 1,1 3,3 0,4 10,7 2,2 2,2 0,3 0,9

177


Okučani Funtana-Fontane Kravarsko Križ Čačinci Hrašćina Dragalić Lokve Grožnjan-Grisignana Legrad Stara Gradiška Stubičke Toplice Zagorska Sela Budinščina Barban Dubrava Rakovec Trnava Vuka Ravna Gora Medulin Nedelišće Čavle Podstrana Vidovec Kostrena Sveti Juraj na Bregu Hercegovac Ernestinovo Dežanovac Sirač Ljubešćica Jakovlje Antunovac Brinje Viškovo Semeljci Ružić Garčin Petrovsko Bilje Veliko Trgovišće Sveta Nedelja Suhopolje Oprtalj-Portole Rogoznica Zdenci Pisarovina Klakar Satnica Đakovačka Bogdanovci Nova Kapela Gradac Konjščina Kloštar Ivanić Brdovec Mali Bukovec Voćin Kneževi Vinogradi

4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.865,40 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 66.800,00 52.310,92 32.000,34 32.000,00 31.500,00 28.736,17 27.100,00 25.520,00 25.145,00 23.500,00 21.326,00 21.300,00 21.000,00 20.900,00 20.000,00 19.700,00 19.500,00 15.870,38 14.200,00 13.000,00 12.084,00 11.500,00 11.258,28 10.600,00 10.500,00 10.000,00 10.000,00 8.833,82 8.550,00 8.500,00 8.500,00 8.000,00 8.000,00 7.800,00 7.500,00 7.100,00 7.000,00 7.000,00 6.730,00 6.000,00

313.600,00 855.401,97 222.816,16 994.484,73 484.500,00 155.790,96 99.500,00 182.690,30 107.980,00 499.395,16 60.231,00 228.000,00 98.000,00 254.948,40 631.243,59 602.500,00 80.000,00 113.000,00 163.285,00 809.163,26 2.930.860,92 2.013.215,20 2.208.129,84 5.102.974,28 848.311,17 2.330.055,22 515.635,85 416.645,00 444.500,00 108.542,00 435.550,00 345.000,00 695.669,84 623.000,00 566.060,00 2.280.116,20 821.166,20 213.000,00 716.671,85 277.316,12 921.026,99 785.255,28 920.002,00 514.239,16 86.568,07 924.244,24 230.533,82 914.228,00 195.506,01 535.660,00 341.246,85 486.800,00 845.612,40 218.507,53 978.240,70 2.689.535,00 242.000,00 377.953,03 825.447,28

1,4 0,5 1,8 0,4 0,6 1,9 2,5 1,2 1,9 0,4 3,3 0,9 2,0 0,7 0,2 0,2 1,3 0,9 0,6 8,3 1,8 1,6 1,4 0,6 3,4 1,2 4,9 6,0 5,3 19,6 4,9 6,1 3,0 3,2 3,5 0,9 1,9 6,7 1,8 4,4 1,2 1,4 1,2 2,0 11,6 1,1 3,8 0,9 4,3 1,6 2,3 1,6 0,9 3,4 0,7 0,3 2,9 1,8 0,7

178


Veliki Bukovec Vrpolje Orehovica Bistra Levanjska varoš Mače Novigrad Podravski Rugvica Lipovljani Okučani Funtana-Fontane Kravarsko Križ Čačinci Hrašćina Dragalić Lokve Grožnjan-Grisignana Legrad Stara Gradiška Stubičke Toplice Zagorska Sela Budinščina Barban Dubrava Rakovec Trnava Vuka Ostale općine zbirno Ukupno:

1.3.

5.500,00 5.500,00 5.185,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.750,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.865,40 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

177.733,37 482.500,00 155.525,82 1.266.427,00 46.911,52 226.880,98 228.000,00 1.604.750,00 475.273,17 313.600,00 855.401,97 222.816,16 994.484,73 484.500,00 155.790,96 99.500,00 182.690,30 107.980,00 499.395,16 60.231,00 228.000,00 98.000,00 254.948,40 631.243,59 602.500,00 80.000,00 113.000,00 163.285,00 116.285.300,18

3,1 1,1 3,3 0,4 10,7 2,2 2,2 0,3 0,9 1,4 0,5 1,8 0,4 0,6 1,9 2,5 1,2 1,9 0,4 3,3 0,9 2,0 0,7 0,2 0,2 1,3 0,9 0,6 /

797.365,31

164.830.858,62

0,5

Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili javnog poziva i nefinancijskih sredstava dodijeljenih odlukom načelnika općine

Tri općine su u 2016. godini dodjeljivale nefinancijska sredstva organizacijama civilnoga društva i to u protuvrijednosti od 596.261,72 kn. Jedino je Općina Nedelišće dodjeljivala nefinancijska sredstva putem javnog natječaja/poziva i to u iznosu od 588.016,02 kn. Preostale dvije općine – Beretinec i Hercegovac – dodjeljivale su nefinancijska sredstva odlukom čelnika davatelja. Pregled dodijeljenih iznosa po općinama prikazan je u tablici u nastavku. Tablica 235. Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih odlukom načelnika općine ili putem javnog natječaja / poziva Iznos dodijeljenih Ukupno dodijeljen Naziv davatelja sredstava nefinancijskih ukupan iznos (%) iznos (kn) sredstava (kn) Nedelišće 588.016,02 2.013.215,20 29,2 Beretinec 5.255,70 236.695,14 2,2 Hercegovac 2.990,00 416.645,00 0,7 Ostale općine zbirno 0,00 162.760.565,00 / Ukupno:

596.261,72

165.427.120,34

0,4

179


2. Pregled dodijeljenih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna općina U ovom dijelu Izvješća nalazi se pregled dodijeljenih sredstava programima i projektima organizacija civilnoga društva za 17 općih područja financiranja te za svako od specifičnih područja, koji su analizirani na temelju podataka iz dostavljenih izvješća. Detaljno izvješće, temeljem kojeg je rađena analiza u ovome poglavlju, dostavilo je 312 općina od njih ukupno 428. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je sljedeće:  Području športa dodijeljeno je više od trećine ukupnoga iznosa – 62.103.778,85 kn (37,7%)  Područje zaštite i spašavanja financirano je s 54.257.434,55 kn, što u postotku iznosi 32,9%.  Području kulture i umjetnosti dodijeljeno je 20.587.222,04 kn, odnosno 12,5% ukupnog iznosa.  Udio od 5,7% odnosi se na područje socijalne djelatnosti, financirano u iznosu od 9.447.665,17 kn.  Udio financiranja područja branitelja i stradalnika u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava iznosi 1,7%, odnosno 2.819.826,12 kn.  Ostalim područjima djelovanja dodijeljen je iznos od 2.753.168,52 kn (1,7%),  Područje zaštite i zdravlja financirano je s 2.630.244,66 kn – 1,6%, dok je područje gospodarstva financirano s 2.400.953,89 kn (1,5%).  Podjednakim udjelima u odnosu na cjelokupni iznos – 1,4%, financirana su područja zaštite zdravlja te duhovnosti u iznosima od 2.351.833,35 kn i 2.278.512,18 kn.  Području ljudskih prava dodijeljeno je 995.392,53 kn (0,6%).  Udio financiranja područja obrazovanja, znanosti i istraživanja u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava iznosi 0,4%, odnosno 668.603,50 kn, dok je područje održivog razvoja financirano u iznosu od 568.808,95 kn – 0,3%.  Projekti i programi u području demokratske političke kulture, tehničke kulture i hobističke djelatnosti financirani su s 0,2%, odnosno u iznosima od 296.519,00 kn, 291.078,34 kn i 271.116,97 kn.  Području međunarodne suradnje dodijeljen je najmanji iznos u odnosu na ukupni iznos dodijeljenih sredstava u vrijednosti od 108.700,00 kn – 0,1%.

2.1. Opća područja financiranja U slijedećoj tablici navedeni su iznosi za sva područja, poredani po visini dodjele. Tablica 236. Pregled općih područja financiranja Opće područje Šport Zaštita i spašavanje Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici Ostala područja djelovanja Zaštita okoliša i prirode Gospodarstvo Zaštita zdravlja Duhovnost Ljudska prava

Iznos (kn) 62.103.778,85 54.257.434,55 20.587.222,04 9.447.665,17 2.819.826,12 2.753.168,52 2.630.244,66 2.400.953,89 2.351.833,35 2.278.512,18 995.392,53

% 37,7 32,9 12,5 5,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 0,6

180


Obrazovanje, znanost i istraživanje Održivi razvoj Demokratska politička kultura Tehnička kultura Hobistička djelatnost Međunarodna suradnja Ukupno:

668.603,50 568.808,95 296.519,00 291.078,34 271.116,97 108.700,00 164.830.858,62

0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 100,0

U tablicama 237. – 252. nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi za svaku stavku prikazani su u kunama i u postotku te su poredani po visini dodjele.

2.2. Specifična područja financiranja 2.2.1. Šport Tablica 237. Pregled specifičnih područja športa Specifično područje financiranja Sudjelovanje u športskom natjecanju Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi Ostale djelatnosti u športu Športska rekreacija Ostale djelatnosti športske rekreacije Promocija športa i zdravog načina življenja Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr projekata, susreta i turnira Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije Športska priprema Upravljanje športskim objektima Športska poduka Strukovne udruge u športu Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja Grupni fitnes programi (aerobic, fitnes, pilates i dr.) Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

Iznos (kn)

%

22.520.466,06 6.510.533,18 6.385.822,44

36,3 10,5 10,3

5.755.402,28

9,3

4.055.730,72 3.600.839,42 3.431.462,59 2.900.038,79 2.110.433,12

6,5 5,8 5,5 4,7 3,4

1.015.011,59

1,6

781.893,64 779.664,00 690.354,93 577.169,00 505.300,00

1,3 1,3 1,1 0,9 0,8

366.887,09 89.500,00 27.270,00

0,6 0,1 *

62.103.778,85

100,0

2.2.2. Zaštita i spašavanje Tablica 238. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Dobrovoljno vatrogastvo Traganje i spašavanje Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja Pomoć žrtvama katastrofa i sukoba Ukupno:

51.535.875,63 1.303.573,67 1.297.293,38 120.691,87 54.257.434,55

% 95,0 2,4 2,4 0,2 100,0

181


2.2.3. Kultura i umjetnost Tablica 239. Pregled specifičnih područja kulture i umjetnosti Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti Glazbene i scenske manifestacije i festivali Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara Kulturna baština Izvedbene umjetnosti Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti Ostale djelatnosti kulturne baštine Plesne umjetnosti Općekulturna (kulturološka) djelatnost Dramske umjetnosti Likovne umjetnosti Likovni amaterizam Ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Književno-nakladnička djelatnost Ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti Književno stvaralaštvo Filmska i video djelatnost Strukovne udruge u kulturi i umjetnosti Knjižnična djelatnost Intersektorske kulturno-umjetničke aktivnosti Zaštita kulturnih krajolika Literarni amaterizam Ostale književno-nakladničke djelatnosti Ostale djelatnosti vizualne umjetnosti Ostale audiovizualne djelatnosti Nakladnička i knjižarska djelatnost Inovativne izvedbene umjetničke prakse Djelatnost umjetničkih obrta Vizualne umjetnosti Manifestacije vizualnih umjetnosti Konzervatorsko-restauratorska djelatnost Fotografska umjetnost Audiovizualni amaterizam Interdisciplinarne kulturno-umjetničke prakse Muzejska djelatnost Interaktivni mediji Arheološka (kopnena i podvodna) djelatnost Interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Književno-nakladničke manifestacije Audiovizualna djelatnost Ukupno:

%

8.091.165,94 1.617.207,53 1.591.705,63 1.226.739,56 1.116.584,05 1.052.696,42 877.183,75 810.342,61 780.547,09 571.908,00 403.150,00 361.200,00 315.475,45 215.575,00 207.000,00 205.710,00 146.460,00 120.000,00 92.450,00 89.022,01 87.500,00 87.000,00 85.500,00 57.180,00 57.140,00 55.300,00 54.500,00 37.000,00 27.000,00 26.000,00 23.500,00 22.100,00 17.029,00 13.500,00 10.000,00 10.000,00 9.500,00 5.100,00 5.000,00 4.000,00 750,00 500,00

39,3 7,9 7,7 6,0 5,4 5,1 4,3 3,9 3,8 2,8 2,0 1,8 1,5 1,0 1,0 1,0 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * *

20.587.222,04

100,0

Iznos (kn) 1.684.579,45 1.219.555,50 1.076.875,86

% 17,8 12,9 11,4

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.4. Socijalna djelatnost Tablica 240. Pregled specifičnih područja socijalne djelatnosti Specifično područje financiranja Pomoć i podrška starijim osobama Socijalna pomoć i podrška Pomoć u kući

182


Humanitarna pomoć Socijalne usluge Pomoć i podrška osobama s invaliditetom Ostale djelatnosti humanitarne pomoći Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba Pomoć i podrška djeci Organiziranje slobodnih aktivnosti Ostale socijalne djelatnosti Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi Ostale djelatnosti socijalnih usluga Psihosocijalna podrška Stručna pomoć i podrška Pomoć i podrška obitelji Solidarna posmrtna pripomoć Pomoć i podrška nezaposlenima Savjetovanje i pomaganje Pomoć i podrška mladima Rehabilitacija Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja Boravak Prevencija ovisnosti Osobna asistencija Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

883.429,69 836.064,45 707.022,32 552.998,03 374.634,16 351.058,47 285.806,79 266.509,34 191.195,08 149.700,00 148.877,55 148.200,00 105.923,63 88.616,64 68.216,21 65.371,20 65.000,00 33.553,51 33.115,80 27.942,83 20.431,79 19.388,87 17.098,00 12.500,00 12.000,00 1.500,00 500,00 9.447.665,17

9,4 8,8 7,5 5,9 4,0 3,7 3,0 2,8 2,0 1,6 1,6 1,6 1,1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 * * 100,0

2.2.5. Branitelji i stradalnici Tablica 241. Pregled specifičnih područja branitelja i stradalnika Specifično područje financiranja Promicanje vrijednosti Domovinskog rata Branitelji - veterani Domovinskog rata Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata Promicanje antifašizma Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata Ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji Zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Sudionici i stradalnici II Stradalnici Domovinskog rata Ostale djelatnosti sudionika i stradalnika II Ostale djelatnosti stradalnika Domovinskog rata Zaštita interesa sudionika i stradalnika II Ukupno:

Iznos (kn)

%

862.985,3 582.059,81

30,6 20,6

405.556,00 339.301,41 136.926,13 135.687,50 116.443,91 96.616,00

14,4 12,0 4,9 4,8 4,1 3,4

58.800,00 26.500,00 23.250,00 15.800,00 11.800,00 8.100,00 2.819.826,12

2,1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 100,0

2.2.6. Zaštita okoliša i prirode Tablica 242. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i prirode Specifično područje financiranja Očuvanje prirode

Iznos (kn) 1.052.212,75

% 40,0

183


Zaštita životinja Ostale djelatnosti zaštite okoliša Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode Očuvanje prirodne baštine Ostale djelatnosti očuvanja prirode Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije Zaštita okoliša Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora Zaštita voda i mora Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja Zaštita i održivo korištenje šuma Ukupno:

398.145,39 359.710,90 266.914,00 177.764,18 105.750,00 68.700,00 63.372,76 37.800,00 37.500,00 33.724,68 28.650,00

15,1 13,7 10,1 6,8 4,0 2,6 2,4 1,4 1,4 1,3 1,1

2.630.244,66

100,0

2.2.7. Gospodarstvo Tablica 243. Pregled specifičnih područja gospodarstva Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Lovstvo Vinarstvo i vinogradarstvo Poljoprivreda Ostale poljoprivredne djelatnosti Ribarstvo Pčelarstvo Stočarstvo Turizam Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva Voćarstvo Ratarstvo Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva Strukovne udruge u gospodarstvu Drvna Inovatorstvo Šumarstvo Ugostiteljstvo

%

1.209.264,49 350.640,00 250.172,00 150.622,40 110.715,00 108.040,00 83.000,00 43.000,00 27.500,00 20.500,00 17.000,00 13.200,00 8.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.300,00

50,4 14,6 10,4 6,3 4,6 4,5 3,5 1,8 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1

Ukupno:

2.400.953,89

100,0

Tablica 244. Pregled specifičnih područja zaštite zdravlja Specifično područje financiranja Dobrovoljno darivanje krvi Ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja Unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti Prevencija i suzbijanje ovisnosti Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja Strukovne udruge u području zaštite zdravlja Prevencija zaraznih bolesti Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

Iznos (kn) 641.150,95 635.831,92 343.536,63 298.984,37 207.566,48 99.600,00 56.290,00 31.673,00 21.400,00 15.500,00 300,00 2.351.833,35

% 27,3 27,0 14,6 12,7 8,8 4,2 2,4 1,3 0,9 0,7 * 100,0

2.2.8. Zaštita zdravlja

2.2.9. Duhovnost Tablica 245. Pregled specifičnih područja duhovnosti

184


Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Religijske/vjerničke djelatnosti Ostale religijske/vjerničke djelatnosti Ostale duhovne djelatnosti Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti Duhovne djelatnosti Promicanje duhovnih aktivnosti Poticanje osobnog razvoja Promocija i izgradnja međuvjerničkog dijaloga Promicanje religijske etike Ukupno:

2.162.412,18 82.000,00 12.900,00 8.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 1.200,00 1.000,00 2.278.512,18

% 94,9 3,6 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 * 100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.10. Ljudska prava Tablica 246. Pregled specifičnih područja ljudskih prava Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Zaštita prava nacionalne manjine Prava osoba starije životne dobi Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava Zaštita prava osoba s invaliditetom Zaštita prava djece Zaštita prava potrošača Pravo na pristup informacijama Suzbijanje i zaštita od diskriminacije Ravnopravnost spolova Zaštita prava i dostojanstva radnika Besplatna pravna pomoć Zaštita prava mladih Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem Vjerska prava i slobode Njegovanje zavičajnog identiteta Zaštita obitelji Ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije Prava aktivnih sudionika i stradalnika Domovinskog rata Zaštita ovisnika Zaštita prava spolnih i rodnih manjina Ukupno:

%

357.500,00 145.039,34 119.812,08 66.100,00 61.067,11 37.894,00 33.000,00 31.000,00 26.000,00 25.000,00 22.400,00 17.500,00 17.000,00 12.000,00 10.000,00 6.000,00 4.080,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

35,9 14,6 12,0 6,6 6,1 3,8 3,3 3,1 2,6 2,5 2,3 1,8 1,7 1,2 1,0 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1

995.392,53

100,0

2.2.11. Obrazovanje, znanost i istraživanje Tablica 247. Pregled specifičnih područja obrazovanja, znanosti i istraživanja Specifično područje financiranja Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju Odgoj i obrazovanje Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja Interdisciplinarna područja znanosti Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara

Iznos (kn)

%

166.800,00 155.500,00 98.000,00 36.339,00 36.000,00

24,9 23,3 14,7 5,4 5,4

31.900,00 26.500,00 25.200,00 23.364,50 23.000,00 12.500,00

4,8 4,0 3,8 3,5 3,4 1,9

11.000,00

1,6

185


Znanost, stručni rad i istraživanje Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja Strukovne udruge u odgoju i obrazovanju Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija Biomedicina i zdravstvo

9.000,00 6.500,00 3.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00

1,3 1,0 0,5 0,2 0,1 0,1

Ukupno:

668.603,50

100,0

Ukupno:

Iznos (kn) 222.008,95 131.000,00 62.500,00 43.800,00 38.000,00 25.500,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 568.808,95

% 39,0 23,0 11,0 7,7 6,7 4,5 3,7 1,8 1,8 0,9 100,0

Iznos (kn)

%

2.2.12. Održivi razvoj Tablica 248. Pregled specifičnih područja održivog razvoja Specifično područje financiranja Razvoj ruralnih područja Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja Zaštita javnih dobara u ruralnim područjima Ostale djelatnosti razvoja ruralnih područja Održivi turizam Ostale djelatnosti održivog gospodarskog razvoja Razvoj urbanih područja Planiranje razvoja urbanih područja Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja

2.2.13. Demokratska politička kultura Tablica 249. Pregled specifičnih područja demokratske političke kulture Specifično područje financiranja Promicanje nenasilja i izgradnja mira Razvoj civilnoga društva Razvoj lokalne zajednice Prevencija nasilja Obrazovanje za demokratsko građanstvo Promicanje i razvoj volonterstva Volonterstvo Promicanje društvene solidarnosti Prevencija nasilja u obitelji Ukupno:

91.019,00 67.000,00 44.000,00 32.000,00 20.000,00 18.500,00 10.000,00 9.000,00 5.000,00

30,7 73,6 65,7 72,7 62,5 92,5 54,1 90,0 55,6

296.519,00

100,0

2.2.14. Tehnička kultura Tablica 250. Pregled specifičnih područja tehničke kulture Specifično područje financiranja Informatika i računalstvo Organiziranje i razvijanje tehničke kulture Robotika Ostale djelatnosti komunikacijske tehnike Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi Bežični mrežni sustavi Astronautika i astronomija Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika Raketno modelarstvo i maketarstvo Ostale audiovizualne tehničke djelatnosti Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture Elektrotehnika i elektronika Brodomodelarstvo i brodomaketarstvo Amaterska radiotelegrafija

Iznos (kn) 57.295,34 41.500,00 39.012,00 30.000,00 26.000,00 24.271,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

% 19,7 14,3 13,4 10,3 8,9 8,3 5,8 5,2 5,2 2,1 1,7 1,0 1,0 1,0

186


Inovatorstvo Digitalne komunikacije Strukovne udruge u tehničkoj kulturi

3.000,00 1.500,00 1.500,00 291.078,34

Ukupno:

1,0 0,5 0,5 100,0

Tablica 251. Pregled specifičnih područja hobističke djelatnosti Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Ostale hobističke djelatnosti Filatelističke Minijaturisti Djelovanje ljubitelja oldtimera

%

240.617,97 25.499,00 3.000,00 2.000,00

88,8 9,4 1,1 0,7

271.116,97

100,0

Iznos (kn) 96.700,00 5.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

% 89,0 4,6 3,7 0,9 0,9 0,5 0,5

108.700,00

100,0

Ukupno:

2.2.15. Međunarodna suradnja Tablica 252. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje Specifično područje financiranja Međunarodna prijateljstva Ljudska prava Ostale djelatnosti razvojne suradnje Razvojna suradnja Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje Demokratska tranzicija Međunarodna humanitarna pomoć Ukupno:

3. Pregled podataka vezanih uz korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva 3.1. Izravna korisnička skupina Opća populacija građana kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata/programa u 2016. godini imala je najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava. Navedena skupina se spominje u 1.732 projekata financiranih u iznosu od 54.591.702,69 kn, što u postotku iznosi 33,1% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijedi izravna korisnička skupina športaša s udjelom od 21,3%, financirana u iznosu od 35.056.691,24 kn. Opća populacija mladih nalazi se na trećem mjestu s dodijeljenih 10.816.428,86 kn i s udjelom od 6,6% u ukupnom iznosu. Korisnička skupina udruga i građanskih inicijativa s udjelom od 6,5% i financijskim iznosom od 10.660.506,22 kn nalazi se na četvrtom mjestu. Ostali korisnici zastupljeni su s udjelom manjim od 4%, što je prikazano u Tablici 253. Tablica 253. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina građani – opća populacija športaši mladi - opća populacija udruge i građanske inicijative djeca - opća populacija lokalna i regionalna samouprava volonteri žrtve katastrofa regionalna ili lokalna samouprava lovci

Iznos (kn) 54.591.702,69 35.056.691,24 10.816.428,86 10.660.506,22 6.163.067,57 5.445.616,40 5.124.785,73 3.210.424,82 2.401.772,55 2.210.683,37

% 33,1 21,3 6,6 6,5 3,7 3,3 3,1 1,9 1,5 1,3

N 1.732 933 342 440 255 55 101 29 27 221

% 26,7 14,4 5,3 6,8 3,9 0,8 1,6 0,4 0,4 3,4

187


branitelji - veterani osobe starije životne dobi umirovljenici djeca do 14 godina darovita djeca i mladi ruralno stanovništvo osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe poljoprivrednici i ribari žene nacionalne manjine opća populacija pacijenata osobe s invaliditetom akademska zajednica civilni stradalnici turisti djeca od 14 do 18 godina ljubitelji životinja obitelji branitelja povratnici u poratna područja ratni veterani žene ruralnih područja turistički djelatnici civilni invalidi rata obitelji djeca s teškoćama u razvoju nezaposleni manjine - općenito invalidi Domovinskog rata gluhonijeme osobe ustanove socijalne skrbi učenici izviđači gluhe osobe slijepe i slabovidne osobe osobe s intelektualnim teškoćama zdravstvene ustanove mali i srednji poduzetnici i obrtnici osobe koje boluju od malignih bolesti djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi djeca s poremećajima u ponašanju osobe s multiplom sklerozom azilanti beskućnici osobe koje boluju od kroničnih bolesti roditelji djece s teškoćama u razvoju ilegalni imigranti osobe s cerebralnom i dječjom paralizom mladi s teškoćama u razvoju sindikati žrtve obiteljskog nasilja djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi osobe s mišićnom distrofijom osobe s mentalnom retardacijom ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu invalidi rada djeca u riziku od socijalne isključenosti žrtve i svjedoci ratnih zločina potrošači izbjeglice i prognanici

2.200.989,99 2.049.331,50 1.816.435,23 1.744.665,51 1.630.237,76 1.531.928,41 1.244.844,55 913.183,95 859.498,06 682.720,56 564.730,56 553.065,24 486.337,00 475.304,85 428.714,97 402.966,58 380.650,00 376.973,49 361.497,89 357.000,00 318.339,70 312.000,00 310.523,13 288.986,01 256.251,93 232.553,51 227.500,00 196.750,00 187.296,44 151.746,82 148.012,00 112.960,00 107.328,97 98.794,64 82.350,00 72.327,73 72.101,49 71.490,00 69.970,00 64.599,88 64.440,00 60.000,00 59.942,76 53.850,00 53.800,00 49.314,54 42.000,00 41.492,00 41.155,18 40.936,00 39.802,00 38.300,00 38.000,00 37.129,21 35.000,00 31.600,00 29.800,00 29.709,50 25.550,00

1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

349 84 187 85 70 87 66 95 121 59 28 92 29 23 15 10 46 27 8 31 45 7 12 28 36 9 21 39 9 13 14 13 20 51 11 5 12 21 3 5 23 1 5 9 4 1 6 8 8 3 5 10 4 19 14 5 11 11 6

5,4 1,3 2,9 1,3 1,1 1,3 1,0 1,5 1,9 0,9 0,4 1,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,7 0,4 0,1 0,5 0,7 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,2 0,1 0,2 0,3 * 0,1 0,4 * 0,1 0,1 0,1 * 0,1 0,1 0,1 * 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1

188


ratni stradalnici žene žrtve obiteljskog nasilja odgojno-obrazovne ustanove navijačke skupine obitelji s troje i više djece Romi stanovnici poslijeratnih zajednica studenti jedno roditeljske obitelji športski djelatnici djeca ratnih stradalnika odgojno-obrazovni djelatnici roditelji policijski službenici poslovne organizacije športaši s invaliditetom ovisnici i liječeni ovisnici tijela državne uprave osobe s psiho-socijalnim teškoćama osobe s transplantiranim organima žrtve nasilja ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama inovatori predstavnici medija žene poduzetnice osobe s paraplegijom/tetraplegijom žrtve i svjedoci teških kaznenih djela ostali Ukupno:

21.500,00 20.300,00 20.000,00 19.500,00 17.500,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 13.500,00 11.800,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.026,00 10.000,00 9.575,00 9.250,00 9.000,00 8.400,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 500,00 5.613.548,63

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3,4

164.830.858,62

100,0

11 7 3 4 3 2 1 8 3 3 6 2 2 6 2 9 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 216 6.480

0,2 0,1 * 0,1 * * * 0,1 * * 0,1 * * 0,1 * 0,1 * * 0,1 * * * * * * * * 3,3 100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

3.2. Neizravna korisnička skupina Opća populacija građana neizravna je korisnička skupina koja je s 33,5% – 55.143.850,28 kn – u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu za financiranje projekata/programa na razini općina u 2016. godini. Na drugom mjestu nalazi se opća populacija mladih i dodijeljen joj je iznos od 19.272.820,50 kn, odnosno 11,7%. Neizravnoj korisničkoj skupini športaša dodijeljeno je 9.877.210,07 kn, tj. 6,0%. Slijedi opća populacija djece s dodijeljenih 9.779.085,82 kn (5,9%). Na ruralno stanovništvo otpada 7.326.209,33 kn (4,4%), na volontere 6.990.527,85 kn (4,2%), a na lokalnu i regionalnu samoupravu iznos od 6.727.710,22 kn (4,1%). Ostale neizravne korisničke skupine u ukupnom su iznosu zastupljene s udjelom manjim od 4%, što se može vidjeti u Tablici 254. Tablica 254. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina građani – opća populacija mladi - opća populacija športaši djeca - opća populacija ruralno stanovništvo volonteri lokalna i regionalna samouprava udruge i građanske inicijative

Iznos (kn) 55.143.850,28 19.272.820,50 9.877.210,07 9.779.085,82 7.326.209,33 6.990.527,85 6.727.710,22 5.961.057,61

% 33,5 11,7 6,0 5,9 4,4 4,2 4,1 3,6

N 2.066 618 289 345 248 128 196 268

% 31,9 9,5 4,5 5,3 3,8 2,0 3,0 4,1

189


regionalna ili lokalna samouprava športski djelatnici žrtve katastrofa obitelji osobe starije životne dobi darovita djeca i mladi djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi navijačke skupine turisti djeca do 14 godina umirovljenici žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava djeca od 14 do 18 godina osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe učenici stanovnici poslijeratnih zajednica obitelji branitelja lovci ljubitelji životinja nezaposleni studenti ustanove socijalne skrbi manjine - općenito osobe s invaliditetom poljoprivrednici i ribari branitelji - veterani roditelji invalidi Domovinskog rata inovatori žene ratni veterani žene ruralnih područja povratnici u poratna područja opća populacija pacijenata akademska zajednica nacionalne manjine turistički djelatnici slijepe i slabovidne osobe mali i srednji poduzetnici i obrtnici civilni stradalnici zdravstvene ustanove ratni stradalnici poslovne organizacije djeca s teškoćama u razvoju djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu civilni invalidi rata beskućnici obitelji s troje i više djece odgojno-obrazovne ustanove mladi s teškoćama u razvoju odgojno-obrazovni djelatnici osobe s intelektualnim teškoćama ovisnici i liječeni ovisnici osobe s amputacijom djeca u riziku od socijalne isključenosti športaši s invaliditetom invalidi rada osobe s psiho-socijalnim teškoćama

4.646.473,24 4.451.024,98 2.940.899,80 2.126.235,90 2.081.941,00 2.064.718,04 1.982.492,00 1.933.429,15 1.933.096,89 1.726.352,37 1.226.986,01 1.180.925,06 1.085.373,99 718.105,77 714.092,83 695.074,00 684.260,53 649.002,89 578.710,15 569.715,40 568.675,00 551.406,08 462.612,50 414.035,90 405.744,40 404.732,64 393.029,63 367.962,50 355.351,26 349.780,00 327.117,04 312.894,87 306.050,00 282.620,63 266.318,00 257.000,00 236.693,49 208.374,00 178.800,00 176.284,27 174.122,67 170.100,00 166.178,75 159.221,71 156.074,62 132.486,16 132.100,00 125.408,79 116.500,00 104.012,00 100.203,27 100.000,00 94.866,64 76.100,00 76.000,00 75.500,00 63.000,00 60.500,00 52.900,00

2,8 2,7 1,8 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,0 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * *

77 68 33 157 129 72 7 32 96 65 108 17 35 52 33 33 83 61 74 20 15 15 42 81 53 88 27 61 3 53 56 65 9 21 16 33 13 23 18 34 6 27 6 18 6 8 15 3 4 8 15 3 16 7 3 9 9 12 7

1,2 1,0 0,5 2,4 2,0 1,1 0,1 0,5 1,5 1,0 1,7 0,3 0,5 0,8 0,5 0,5 1,3 0,9 1,1 0,3 0,2 0,2 0,6 1,3 0,8 1,4 0,4 0,9 * 0,8 0,9 1,0 0,1 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 * 0,1 0,1 0,2 * 0,2 0,1 * 0,1 0,1 0,2 0,1

190


gluhe osobe ilegalni imigranti potrošači žrtve i svjedoci ratnih zločina roditelji djece s teškoćama u razvoju djeca ratnih stradalnika predstavnici medija gluhonijeme osobe Romi romska djeca i mladi osobe s cerebralnom i dječjom paralizom izviđači osobe koje boluju od kroničnih bolesti osobe s multiplom sklerozom sindikati osobe koje boluju od malignih bolesti osobe s mentalnom retardacijom novorođenčad azilanti jedno roditeljske obitelji osobe s mišićnom distrofijom mladi s rizičnim oblicima ponašanja tijela državne uprave žene poduzetnice djeca s poremećajima u ponašanju poslodavci seksualne i rodne manjine izbjeglice i prognanici žene pripadnice nacionalnih manjina žrtve nasilja žrtve obiteljskog nasilja ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama policijski službenici osobe s miastenijom gravis žene žrtve obiteljskog nasilja osobe s paraplegijom/tetraplegijom mladi s poremećajima u ponašanju osobe s transplantiranim organima ostali Ukupno:

51.350,00 49.314,54 48.459,00 48.200,00 47.500,00 44.000,00 39.800,00 28.846,20 26.649,58 25.000,00 20.800,00 20.400,00 20.000,00 19.000,00 18.115,80 17.500,00 16.300,00 15.085,00 13.750,00 12.000,00 10.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 5.800,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.000,00 1.850,00 1.000,00 122.000,00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,1

164.830.858,62

100,0

8 1 12 12 12 10 4 9 1 2 4 3 9 9 6 9 5 3 1 3 6 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 6.480

0,1 * 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 * * 0,1 * 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom Športska natjecanja kao osnovna aktivnost/usluga koja se provodi projektom/programom financirana su na razini općina u 2016. godini u najvišem iznosu od 43.397.098,21 kn, što u postotku iznosi 26,3% ukupnog iznosa. Aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša nalaze se na drugom mjestu po učestalosti dodjeljivanja sredstava i financirane su u iznosu od 25.960.969,72 kn, s udjelom od 15,8% ukupnog iznosa. Za kulturno stvaralaštvo dodijeljeno je 15.936.637,25 kn, odnosno 9,7%, a za športske aktivnosti djece i mladih općine su u 2016. godini dodijelile 15.440.891,61 kn ili 9,4% ukupno dodijeljenog iznosa. Ostale osnovne aktivnosti/usluge u ukupnom iznosu zastupljene su s manje od 5%. U tablici u nastavku vidljive su sve osnovne aktivnosti/usluge s pripadajućim statističkim pokazateljima. 191


Tablica 255. Osnovna aktivnost ili usluga projekata/programa Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športska natjecanja aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša kulturno stvaralaštvo športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi suradnja s lokalnim institucijama briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina tehničke aktivnosti djece i mladih informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave unaprjeđenje turističke ponude poduzetničke i proizvodne aktivnosti savjetovanje i psihosocijalna podrška izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje donatorske akcije i razvoj zakladništva prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja umrežavanje usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) istraživanje rehabilitacija i terapijska intervencija medijska produkcija i izdavaštvo zastupanje pred sudovima radne terapije organiziranje likovne kolonije organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju besplatna pravna pomoć unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb

Iznos (kn)

%

N

%

43.397.098,21 25.960.969,72 15.936.637,25 15.440.891,61

26,3 15,8 9,7 9,4

1.160 364 954 487

17,9 5,6 14,7 7,5

7.710.440,55 7.142.030,54 4.404.879,38

4,7 4,3 2,7

696 183 224

10,7 2,8 3,5

4.088.759,15

2,5

184

2,8

3.319.215,39 3.092.608,96

2,0 1,9

53 90

0,8 1,4

2.477.646,46 2.319.354,93 2.152.054,40

1,5 1,4 1,3

194 23 206

3,0 0,4 3,2

1.707.021,72

1,0

74

1,1

1.554.633,98 1.455.609,97 1.427.590,40 1.350.890,15

0,9 0,9 0,9 0,8

310 74 108 49

4,8 1,1 1,7 0,8

918.226,94

0,6

100

1,5

773.636,25

0,5

46

0,7

762.691,41 759.224,52 645.870,94 550.422,00 463.672,50

0,5 0,5 0,4 0,3 0,3

16 23 69 68 96

0,2 0,4 1,1 1,0 1,5

357.839,02 353.700,28 278.567,35 267.577,71

0,2 0,2 0,2 0,2

27 32 30 38

0,4 0,5 0,5 0,6

262.125,97 222.819,96 220.900,00 179.485,00 139.500,00 101.750,00 82.842,20

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

22 13 55 24 2 14 15

0,3 0,2 0,8 0,4 * 0,2 0,2

67.550,00 52.244,00

* *

8 16

0,1 0,2

51.273,67

*

4

0,1

192


usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga medijacija nešto drugo Ukupno:

46.000,00 41.500,00

* *

22.865,80 17.000,00 14.280,00 12.238.960,33

* * * 7,4

164.830.858,62

100,0

8 7

0,1 0,1

10 3 2 299

0,2 * * 4,6

6.480

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti na razini općina u 2016. godini su športske aktivnosti djece i mladih financirane u iznosu od 33.675.705,29 kn, što čini udio od 20,4% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na organiziranje slobodnog vremena s udjelom od 13,7% u ukupnom iznosu i dodijeljenim sredstvima u iznosu od 22.599.359,66 kn. Na trećem mjestu nalaze se aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša u iznosu od 17.233.407,30 kn ili 10,5% ukupnog iznosa. Športska natjecanja financirana su u iznosu od 15.289.902,91 kn – 9,3%, dok je za suradnju s lokalnim institucijama dodijeljen iznos od 12.864.910,63 kn, odnosno 7,8%. Udio od 7,6% ukupnog iznosa – 12.556.285,00 kn – odnosi se na usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja. Udio ostalih dodatnih aktivnosti/usluga u ukupnom je iznosu manji od 5%, što je prikazano u tablici u nastavku. Tablica 256. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata/programa Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša športska natjecanja suradnja s lokalnim institucijama usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave kulturno stvaralaštvo izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) tehničke aktivnosti djece i mladih unaprjeđenje turističke ponude humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s

Iznos (kn)

%

N

%

33.675.705,29

20,4

795

12,3

22.599.359,66 17.233.407,30 15.289.902,91 12.864.910,63 12.556.285,00 6.856.529,06 5.234.446,16 4.795.955,20 4.441.618,60

13,7 10,5 9,3 7,8 7,6 4,2 3,2 2,9 2,7

1.421 310 534 344 634 235 53 331 163

21,9 4,8 8,2 5,3 9,8 3,6 0,8 5,1 2,5

3.889.641,98

2,4

80

1,2

3.544.768,76 3.389.782,67 3.315.755,95

2,2 2,1 2,0

108 76 208

1,7 1,2 3,2

1.725.800,73

1,0

82

1,3

1.569.811,47

1,0

122

1,9

1.404.030,85

0,9

107

1,7

1.230.055,24 1.038.806,16 919.059,90

0,7 0,6 0,6

77 52 118

1,2 0,8 1,8

193


invaliditetom savjetovanje i psihosocijalna podrška usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) umrežavanje medijska produkcija i izdavaštvo izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova donatorske akcije i razvoj zakladništva poduzetničke i proizvodne aktivnosti rehabilitacija i terapijska intervencija prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) organiziranje likovne kolonije javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) besplatna pravna pomoć istraživanje organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju radne terapije zastupanje pred sudovima medijacija usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga Ukupno:

794.262,60

0,5

106

1,6

763.093,69 720.379,74 608.148,03 571.766,64

0,5 0,4 0,4 0,3

23 59 38 9

0,4 0,9 0,6 0,1

512.984,50 458.449,61 405.370,41 404.252,00 306.945,46 274.901,11

0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

21 47 31 27 63 33

0,3 0,7 0,5 0,4 1,0 0,5

263.653,00

0,2

7

0,1

193.061,45 168.000,00

0,1 0,1

15 18

0,2 0,3

142.671,05 140.041,27 120.364,74

0,1 0,1 0,1

26 23 15

0,4 0,4 0,2

113.693,00 63.324,13 57.185,00 57.080,00 43.750,00

0,1 * * * *

8 25 6 6 10

0,1 0,4 0,1 0,1 0,2

42.673,67 29.174,00

* *

8 6

0,1 0,1

164.830.858,62

100,0

6.480

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini općina U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom, vezani uz pojedine aspekte raspisivanja natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini općina. Upitnik nisu dostavile sve općine pa je tako od ukupno 312 općina kojima je odobreno Detaljno izvješće, njih 283 započelo s ispunjavanjem Upitnika, da bi u konačnici samo 250 ispravno popunjenih Upitnika bilo i obrađeno. Analiza podataka obavljala se na razini pojedinačnih natječaja općina koje su dodijelile neki oblik sredstava i obuhvaćala je sljedeće kategorije: troškove dodjele financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva, sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava, procjenu stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom i povrate sredstava od strane organizacija civilnoga društva.

4.1. Standardi i postupci za dodjelu sredstava 194


Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca koji su se mogli preuzeti u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Kako bi se utvrdila procjena usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom, općine su odgovarale na 32 pitanja o primjeni standarda financiranja s označavanjem samo jednog od četiri ponuđena odgovora (NIJE PRIMJENJIVO (N/P), DA, NE, DJELOMIČNO). Rezultati su prikazali u tablici kako slijedi. Tablica 257. Primjenjivani standardi i postupci za dodjelu sredstava u 2016. godini Standardi i postupci za dodjelu sredstava Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe) Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje

N/P

DA

N NE

DJELOMIČNO

52

144

46

8

51

180

4

15

51 52

171 187

27 10

1 1

53

144

43

10

53

131

61

5

53

77

110

10

53

132

59

6

1

139

109

1

53

174

9

14

53

182

10

5

53

77

111

9

52

191

6

1

65

93

88

4

52

175

20

3

53

163

28

6

52

137

50

11

53

111

76

10

53

42

153

2

53

176

17

4

57

156

32

5

54

189

6

1

53

186

10

1

60

100

87

3

54

20

167

9

0

185

53

12

195


ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi N u tablici označava broj odgovora općina

0

159

88

3

1

158

90

1

0

177

55

18

0

226

16

8

0

98

116

36

0

4

243

3

Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih sredstava općina s Uredbom pokazala je da u 42,4% općina ne postoje, nisu primjenjivi ili su djelomično primjenjivi strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti. 72% općina, njih 180, u pravilu dodjeljuje financijska sredstva projektima i programima udruga putem natječaja/javnog poziva, sukladno čl. 6. st. 1. i 2. Uredbe. To je ipak daleko više nego 2015. godine godine, kada je njih 40% sredstva dodijelilo putem natječaja/javnog poziva. 68,4% općina (171) u 2016. godini je na godišnjoj razini objavilo planove raspisivanja natječaja. Gotovo 75% raspisanih javnih natječaja/poziva bilo je otvoreno najmanje 30 dana. Kad je riječ o natječajnoj dokumentaciji prilikom raspisivanja natječaja, utvrđeno je sljedeće: svega 144 općine u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren, a njih 131 u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju okvirni broj projekata koji će biti financirani. 69,2% općina odgovorilo je da ne postoji, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo postojanje posebne ustrojstvene jedinice za provedbu natječaja kojoj su ti poslovi u opisu nadležnosti. U 47,2% općina ne postoji, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo postojanje utvrđenog postupka za sprečavanje sukoba interesa u provedbi natječaja. U 139 općina (55,6%) sudionici dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Raspisani javni natječaji u gotovo 70% općina imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce. (Za usporedbu, u 2015. godini taj postotak iznosio je niskih 20%!) Njih 72,8% u raspisanim natječajima propisuje osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (čl. 5. Uredbe). Unatoč zadovoljavajućem trendu, još uvijek visokih 69,2% nakon raspisivanja natječaja nije primjenjivo, ne organiziraju ili djelomično organiziraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje (u 2015. godini taj postotak iznosio je gotovo 90%). Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte kod 191 općine, dok svega 93 općine odgovore na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuje javno na svojim mrežnim stranicama. Što se tiče povjerenstva za administrativnu provjeru pristiglih prijava, 175 općina potvrdilo je uspostavu takvog povjerenstva, a procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa, kod 163 općine obavlja nezavisno stručno povjerenstvo. 137 općina odgovorilo je da u radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava, dok u 111 općina u radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja. Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa u svega 42 općine dobivaju

196


naknadu za obavljeni rad. U 70,4% općina rezultati javnog natječaja/poziva se javno objavljuju. U prošloj godini u 75% općina nije postojalo, nije bilo primjenjivo ili je bilo djelomično primjenjivo javno objavljivanje rezultata javnog natječaja/poziva. 156 općina odgovorilo je da svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene. Nešto veći broj općina – njih 189 – dopušta prijaviteljima pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta, dok 186 općina propisuje pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava. 100 općina odgovorilo je da ne postoji, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo da prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo. Tek se 20 općina izjasnilo da postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja. S udrugom se prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava ugovor ne potpisuje, djelomično se potpisuje ili to nije primjenjivo u 26% općina. Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, u 159 općina dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. U 2015. godini kod gotovo 85% općina – nije postojalo, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo da su udruge dužne prije potpisa ugovora dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga. U 2016. godini situacija je znatno bolja, iako je postotak općina koje ne traže dostavu dokaza o nepostojanju javnog duga i iznosi 36,8%. Što se tiče praćenja provedbe financiranog projekta ili programa, 177 općina traži od udruga da dostave programsko izvješće, a njih 226 traži i dostavu financijskog izvješća. 98 općina prati provedbu financiranih projekata i programa odlaskom na terenske posjete, a svega 4 općine (Čačinci, Mala Subotica, Slavonski Šamac i Staro Petrovo Selo) navele su da su, tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa, otkrivene nepravilnosti u provedbi.

4.2. Troškovi dodjele financijskih sredstava Pedeset pet općina je u 2016. godini za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva ukupno potrošilo 1.094.247,56 kn. Glavnina novca u iznosu od 945.300,44 kn (86,4%) utrošena je na druge troškove dodjele financijskih sredstava nužne za provedbu natječaja. Troškove objavljivanja javnog natječaja/javnog poziva imalo je devetnaest općina, a utrošile su iznos od 27.268,00 kn (1,53%). Trideset općina isplaćivalo je naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje u ukupnom iznosu od 87.821,28 kn (8%). 2,5% ukupnog iznosa, tj. 27.268,00 kn odnosi se na troškove održavanja seminara/radionica za potencijalne prijavitelje na javni natječaj/javni poziv. Tablica 258. Vrste troškova za provedbu natječaja Vrste troškova za provedbu natječaja

N

Drugi troškovi Naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje Troškovi održavanja seminara / radionica za potencijalne prijavitelje na javni natječaj / javni poziv Troškovi objavljivanja javnog natječaja / javnog poziva

2 30

Ukupan iznos troškova (kn) 945.300,44 87.821,28

4

33.857,84

3,1

19

27.268,00

2,5

55

1.094.247,56

100,0

Ukupno:

% 86,4 8,0

N u tablici označava broj općina

4.3. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava Prema broju i sadržaju prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava u 2016. godini općina Barban zaprimila je 4 prigovora, od kojih niti jedan nije bio uvažen. Općine 197


Kneževi Vinogradi, Mošćenička Draga i Sibinj imaju po dva zaprimljena i neuvažena prigovora, a općine Bedekovčina, Raša i Vidovec imaju po jedan zaprimljen i neuvažen prigovor. Nadalje, općina Funtana-Fontane zaprimila je 2 prigovora, od kojih je 1, onaj vezan uz donošenje ocjene o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja, i uvažila, a općine Gola i Tuhelj zaprimile su i uvažile po jedan prigovor, i to onaj vezan uz iznose dodijeljenih financijskih sredstava. Tablica 259. Sadržaj i broj prigovora Sadržaj prigovora odnosio se na: ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe iznos dodijeljenih financijskih sredstava proceduru javnog natječaja / javnog poziva nešto drugo

Broj uloženih prigovora 8 0 0 7 2 0

Broj uvaženih prigovora 1 0 0 2 0 0

17

3

Ukupno:

4.4. Povrati sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstava odobrena, odnosno dodijeljena U 2016. godini zabilježena su 32 slučaja povrata sredstava od strane organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 166.591,76 kn. Glavnina iznosa od 72.681,88 kn (43,6%) odnosi se na povrate dijela neutrošenih sredstava sedam općina – Staro Petrovo Selo, Antunovac, Kapela, Nijemci, Đelekovac, Lipovljani i Slavonski Šamac. Razlozi i iznosi povrata prikazani su slijedećim tablicama: Tablica 260. Razlozi povrata sredstava u 2016. godini Razlozi povrata sredstava

N

Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo Povrat dijela neutrošenih sredstava Povrat nenamjenski utrošenih sredstava Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog Ukupno:

Ukupan iznos povrata (kn)

%

9

44.500,00

26,7

12 0

72.681,88 0,00

43,6 /

11

49.409,88

29,7

32

166.591,76

100,0

(N u tablici označava broj povrata u 2016. godini)

Tablica 261. Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo Naziv davatelja sredstava

N

Đelekovec Pirovac Kostrena Babina Greda Mošćenička Draga Podgorač Antunovac

2 1 1 2 1 1 1

10.000,00 10.000,00 9.600,00 8.500,00 3.000,00 2.400,00 1.000,00

9

44.500,00

Ukupno:

Iznos povrata (kn)

Tablica 262. Povrat dijela neutrošenih sredstava Naziv davatelja sredstava

N

Staro Petr. Selo Antunovac

2 1

Iznos povrata (kn) 24.307,27 20.000,00

198


Kapela Nijemci Đelekovec Lipovljani Slavonski Šamac Ukupno:

1 5 1 1 1

10.000,00 6.952,00 5.883,60 2.955,01 2.584,00

12

72.681,88

Tablica 263. Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog Naziv davatelja sredstava

N

Lipovljani Mali Bukovec Križ Sibinj

7 1 1 2

33.778,46 9.600,00 4.000,00 2.031,42

11

49.409,88

Ukupno:

Iznos povrata (kn)

199


V. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (javnih trgovačkih društava) Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, obveznici primjene Uredbe su tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (javna trgovačka društva) te druge pravne osobe koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe udruga, bez obzira na način i svrhu dodjeljivanja. Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava izravno doprinose i ispunjenju svojih obveza iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. U ovom dijelu Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2016. prikazan je objedinjeni pregled dodijeljenih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz proračuna javnih trgovačkih društava. U odnosu na 2015. godinu, baza korisnika obveznika primjene Uredbe dodatno je proširena. Za potrebe izrade Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2016., izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od 310 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i 1001 trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ukupno 1.311 javnih trgovačkih društava. Poglavlje V. Analiza sredstava dodijeljenih projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podijeljen je na dva potpoglavlja, od kojih se prvo prikazuje i analizira sredstva dodijeljena iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, a drugo sredstva dodijeljena iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca u informacijskom sustavu e-IzvještavanjeOCD. Od 310 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i 1.001 trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ukupno 1.311 davatelja sredstava, Izvješće o financiranju organizacija civilnog društva dostavilo je ukupno 104 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske (od čega je 65 navelo da u 2016. nije dodjeljivalo sredstva za projekte udruga) te 427 trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (od čega je 291 navelo da u 2016. nije dodjeljivalo sredstva za projekte udruga). Zaključno, obrađeni su podaci od 39 javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH i 136 200


javnih trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U 2016. godini, prema prikupljenim i obrađenim podacima javna trgovačka društva organizacijama civilnoga društva ukupno su dodijelila 38.978.456,75 kn. Kako se vidi iz Tablice 264., sredstva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu RH čine 87,37 % ukupnog iznosa, odnosno 34.055.144,54 kn. Sredstva organizacijama civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljena su u iznosu od 4.923.312,21 kn, što čini 12,63 % ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 264. Dodijeljeni iznos prema izvoru sredstava Dodijeljeni iznos 2015.

Izvor sredstava Sredstva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu RH Sredstva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu JLPS Ukupno:

%

Dodijeljeni iznos u 2016.

%

Trend 2015./2016. (%)

25.185.216,18

80,6

34.055.144,54

87,37

26,34

6.051.582,14

19,4

4.923.312,21

12,63



31.236.798,32

100,00

38.978.456,75

100,00

22,91

 19,87

U usporedbi sa 2015. godinom, u 2016. godini javna trgovačka društva dodijelila su 7.741.658,43 kn više sredstava (povećanje od 19,87%). Od toga su javna trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske dodijelila 8.869.928,36 kn više u odnosu na prethodnu godinu, dok su javna trgovačka društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijelila 1.128.269,93 kn manje u odnosu na 2015. godinu. S obzirom na značajno povećanje baze korisnika od kojih je zatraženo izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva u ovom trenutku nije moguće zaključiti je li došlo do realnog povećanja financiranja organizacija civilnoga društva u odnosu na 2015. godinu ili je povećanje prvenstveno posljedica proširenja baze korisnika obveznika primjene Uredbe koji su obvezni dostaviti izvješće Uredu za udruge. Podaci će se moći realnije usporediti u izvješću o financiranju u idućoj godini kada će baza korisnika biti slična onoj za 2016. godinu.

201


V.1. Analiza sredstava dodijeljenih iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu Republike Hrvatske Temeljem provedene analize moguće je zaključiti sljedeće: 

Od 310 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o financiranju organizacija civilnog društva dostavilo je ukupno 104 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske (od čega je 65 navelo da u 2016. nije dodjeljivalo sredstva za projekte udruga). Samo 33,54% javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH dostavilo je izvještaj o financiranju organizacija civilnoga društva.

Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini uredno je popunilo i dostavilo samo 92 javnih trgovačkih društava (od kojih je 66 izjavilo kako nisu dodjeljivala sredstva u 2016. godini). Izuzetno je visok postotak javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH koji nisu dostavili Upitnik (70,33%) odnosno 218 javnih trgovačkih društava.

Iz proračuna javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH u 2016. godini dodijeljeno je 34.055.144,54 kn za financiranje 1.030 projekata.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjeljivanja sredstava pokazuje da su na razini trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava.

Analizom dodijeljenih iznosa prema obliku i namjenu dodjele sredstava utvrđeno je da je zaključivanje sponzorstava financijski najveći oblik podrške (25.336.198,48 kn), a slijede donacije putem javnog natječaja sa 3.357.531,74 kn. U 23 slučaja javna trgovačka društva su izravno dodijelile sredstva udrugama koje imaju isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost, a za neplanirane aktivnosti jednokratno i odlukom čelnika tijela (u najvišem iznosu do 5.000 kn) ukupno je finanacirano 38 projekata/aktivnosti u iznosu od 115.791,50 kn.

Nefinancijska sredstva dodjeljivalo je sedam javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH ukupnom iznosu 803.513,97kn. Pritom je putem javnog poziva samo jedno javno trgovačko društvo dodijelilo podršku (Hrvatske šume d.o.o.), a njih šest odlukom čelnika tijela.

Za čak 339 projekata u ukupnom iznosu od 2.845.682,82 kn (8,4% ukupnog iznosa) sredstva su dodijeljena na način koji nije predviđen Uredbom odnosno sredstva su dodjeljivana suprotno odredbama Uredbe što ukazuje da javna trgovačka društva ne prepoznaju Uredbu kao propis koji su kao javno trgovačko društva obvezni primjenjivati.

Za područje športa dodijeljeno je 71,6% ukupnog iznosa, odnosno 24.371.493,23 kn. Slijedi područje kulture i umjetnosti s 2.896.288,38 kn i udjelom od 8,5%. Projekti u području branitelja i stradalnika financirani su s 6,5% ukupnog iznosa, odnosno 2.213.598,00 kn.

Iz odgovora trgovačkih društava o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da većina trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske koja je raspisivala natječaje za dodjelu donacija ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih su planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje projekata udruga iz svoje nadležnosti.

Na pitanje o potpisivanju ugovora, deset trgovačkih društava odgovorilo je da potpisuju ugovore s udrugama, osam ne potpisuje ugovore sa udrugama i osam zaključuje ugovore samo u nekim slučajevima. 202


Većina trgovačkih društava odgovorila je da od udruga ne traže programska i financijska izvješća (samo njih 19% zatražilo je programsko izvješće odnosno samo 30% zatražilo je financijsko izvješće), a samo jedno trgovačko društvo odgovorilo je da odlazi na terenski posjet dok ostali davatelji sredstava ne odlaze na terenske posjete organizacijama kojima su dodijelili sredstva.

Prilikom raspisivanja natječaja u ocjenjivačkom povjerenstvu za procjenu kvalitete prijavljenih projekata većinom sudjeluju zaposlenici javnog trgovačkog društva, ali Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti potpisuju u samo 15,38% slučajeva.

Većina javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH nije zatražila od udruga dokaz o nepostojanju javnog duga niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora.

1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske U 2016. godini za projekte organizacija civilnoga društva iz prihoda trgovačkih društava u vlasništvu RH ukupno je dodijeljeno 34.055.144,54 kn. Najveći iznos, 21.195.850,00 kn, dodijelila je Hrvatska elektroprivreda d.d., s udjelom od 62,2% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Janaf d.d. (s udjelom od 7,5%), INA d.d. (7,2%), Zračna luka Split d.o.o. (5,6%), Hrvatska banka za obnovu i razvitak (4,5%) i Plinacro d.o.o. (4,3%). Ostali davatelji sredstava u 2016. godini iz proračuna trgovačkih društava dodijelili su iznose čiji je udio manji od 2% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa prema svim javnim trgovačkim društvima nalazi se u Tablici 265. 65 trgovačkih društava izvijestilo je kako u 2016. nisu dodjeljivali sredstva za projekte organizacija civilnoga društva. Tablica 265. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih

društava u vlasništvu RH prema nazivu davatelja Naziv davatelja sredstava Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb JANAF d.d. INA ZRAČNA LUKA SPLIT - društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Plinacro d.o.o., Zagreb ZRAČNA LUKA DUBROVNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. MARINA PUNAT društvo s ograničenom odgovornošću, djelatnost marina Hrvatske šume d.o.o., Zagreb Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb Plovput d.o.o., Split Jadrolinija, Rijeka Hrvatska pošta d.d., Zagreb HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Zagreb HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb Radionica željezničkih vozila Čakovec, društvo s ograničenom odgovornošću CROATIA BANKA, dioničko društvo FINA gotovinski servisi d.o.o.

Dodijeljena sredstva (kn) 21.195.850,00 2.556.500,00 2.453.236,00

62,2 7,5 7,2

Broj financiranih projekata 311 86 87

1.902.599,98

5,6

82

1.543.681,74 1.455.000,00

4,5 4,3

96 36

614.500,00

1,8

28

556.000,00

1,6

9

375.151,66

1,1

6

283.075,89 211.844,30 119.619,41 89.940,00 83.940,63 77.119,43 69.800,00

0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

128 14 7 16 5 5 4

68.662,50

0,2

13

58.500,00 58.240,00

0,2 0,2

9 2

%

203


Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljenje, građenje i održavanje autocesta Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. - SKDD ZRAČNA LUKA PULA - društvo s ograničenom odgovornošću POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA društvo s ograničenom odgovornošću Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb Lučka uprava Dubrovnik Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Zagreb VETERINARSKA STANICA VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za veterinarske usluge, proizvodnju i trgovinu Petrokemija d.d. VETERINARSKA STANICA d.o.o. za proizvodnju i veterinarske usluge Agencija Alan d.o.o. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GRADNJA OSIJEK ZRAČNA LUKA ZAGREB, društvo s ograničenom odgovornošću BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o. Croatia Airlines d.d. VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA društvo s ograničenom odgovornošću HOTEL KUTINA d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam, proizvodnju, trgovinu i usluge GRADINA d.o.o. VUGIP - d.o.o. za graditeljstvo, uslužnu djelatnost i trgovinu SOLUS d.o.o. 3.MAJ STM d.o.o., Rijeka AGRODUHAN d.o.o. Slatina AGROPLAN d.o.o. Ćeralije APB-PETRINJA arhitektonski projektni biro, društvo s ograničenom odgovornošću Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. BioZyne, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, tehničko ispitivanje i analizu Brodarski institut d.o.o., Zagreb C&H IT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Club Adriatic d.o.o., Zagreb CROATIA EXPRES putnička agencija d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam DRVNA GALANTERIJA d.o.o. Vrbovsko DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK Državne nekretnine d.o.o. EUROVIBA d.o.o. HOTEL ADMIRAL d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Hoteli DAIM društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam, proizvodnju, trgovinu, usluge i putnička agencija HP PRODUKCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.

56.285,00

0,2

18

42.000,00

0,1

8

32.000,00

0,1

2

25.810,50

0,1

5

16.487,50 13.600,00 12.500,00

* * *

3 10 4

12.500,00

*

6

12.200,00

*

3

12.200,00

*

6

8.500,00

*

3

8.000,00

*

4

6.100,00

*

2

6.000,00 5.000,00

* *

2 1

4.500,00

*

4

3.000,00

*

1

2.500,00

*

1

2.000,00

*

1

700,00 0,00 0,00 0,00

* / / /

2 / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

204


HRVATSKE ŠUME CONSULT d.o.o. Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o. za vodnogospodarsku djelatnost Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o. Hrvatski centar za razminiranje-Centar za testiranje, razvoj i obuku, d.o.o. Hrvatski registar obveza po kreditima društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. HRVATSKO MIROVINSKO OSIGURANJE d.o.o. IN TREND d.o.o. Institut RT-RK Osijek d.o.o. IREKS AROMA društvo s ograničenom odgovornošću JADROTOURS društvo za turističke usluge s ograničenom odgovornošću KERA-KOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge LABINPROGRES - Tvornica poljoprivrednih strojeva društvo s ograničenom odgovornošću LIPOVICA, proizvodnja i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću (Popovača) Lučka uprava Osijek Lučka uprava Šibenik LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. MUNGOS RAZMINIRANJE d.o.o. za humanitarno razminiranje Nacionalna veletržnica d.d., Zagreb OBALA društvo s ograničenom odgovornošću za studije, planiranje i projektiranje u pomorstvu Oprema pod tlakom d.o.o. OSILOVAC d.o.o. PARTICULA GROUP d.o.o. Pleter usluge d.o.o., Zagreb POLJOOPSKRBA-GRAĐEVINARSTVO d.o.o. Poslovni centar Sveučilišta u Zadru d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge putničke agencije PROMET d. o. o. za trgovinu, prijevoz, građenje i usluge REGENERACIJA netkani tekstil i tepisi d.o.o. Regionalna veletržnica Rijeka - Matulji d. d. SB Trade društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Stari hrastovi d.o.o. STEP RI znanstveno - tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, društvo s ograničenom odgovornošću za inovacije i transfer tehnologije ŠUMSKA BIOMASA d.o.o. Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. TEHNOPUBLIC d.o.o. za završne građevinske radove TERSUS EKO d.o.o. Trgovinski centar Zadar - FAZA 2 d.o.o., za građenje i promet nekretnina VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. za djelatnost zdravstvene zaštite životinja, veterinarskih usluga proizvodnje i prodaje VETERINARSKA STANICA KUTINA, društvo s ograničenom odgovornošću VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA društvo s ograničenom odgovornošću VETERINARSKA STANICA VUKOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i veterinarske

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

205


usluge VODICE d.o.o. Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o. Zračna luka Osijek d.o.o. Zrakoplovno-tehnički centar d.d., Velika Gorica Ukupno:

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

34.055.144,54

100,00

/ / / / 1.030

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

1.1.

Oblik i namjena dodjele sredstava

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjeljivanja sredstava pokazuje da su na razini trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava. Analizom dodijeljenih iznosa prema obliku i namjenu dodjele sredstava utvrđeno je da je zaključivanje sponzorstava financijski najveći oblik podrške (25.336.198,48 kn), a slijede donacije putem javnog natječaja sa 3.357.531,74 kn. U 23 slučaja javna trgovačka društva su izravno dodijelile sredstva udrugama koje imaju isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost, a za neplanirane aktivnosti jednokratno i odlukom čelnika tijela (u najvišem iznosu do 5.000 kn) ukupno je financirano 38 projekata/aktivnosti u iznosu od 115.791,50 kn. Nefinancijska sredstva dodjeljivalo je sedam javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH ukupnom iznosu 803.513,97 kn. Pritom je putem javnog poziva samo jedno javno trgovačko društvo dodijelilo podršku (Hrvatske šume d.o.o.), a njih šest odlukom čelnika tijela. Za čak 339 projekata u ukupnom iznosu od 2.845.682,82 kn (8,4% ukupnog iznosa) sredstva su dodijeljena na način koji nije predviđen Uredbom odnosno sredstva su dodjeljivana suprotno odredbama Uredbe što ukazuje da javna trgovačka društva ne prepoznaju Uredbu kao propis koji su kao javno trgovačko društva obvezni primjenjivati. Tablica 266. Oblik i namjena dodjeljivanja sredstava Oblik i namjena dodjeljivanja sredstava Sponzorstva javnih trgovačkih društava (čl. 1. st. 4. al. 8.) Donacije javnih trgovačkih društava putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 8.) OSTALO - sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom Aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2.) Jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.)

N

Iznos

254

25.336.198,48

74,4

376

3.357.531,74

9,9

339

2.845.682,82

8,4

23

2.399.940,00

7,0

38

115.791,50

0,3

Ukupno:

34.055.144,54

%

100,00

N u tablici označava broj financiranih projekata od strane javnih trgovačkih društava koji su financirani na jedan od ponuđenih odgovora o obliku i namjeni dodjele sredstava

2. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske prema području financiranja 206


U ovom dijelu Izvješća nalazi se pregled dodijeljenih sredstava projektima organizacija civilnoga društva za sedamnaest općih područja financiranja te za svako od specifičnih područja. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno je 71,6% ukupnog iznosa, odnosno 24.371.493,23 kn. Slijedi područje kulture i umjetnosti s 2.896.288,38 kn i udjelom od 8,5%. Projekti u području branitelja i stradalnika s 6,5 % ukupnog iznosa, odnosno 2.213.598,00 kn.

2.1.

Opća područja financiranja

U Tablici 267. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 267. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja Šport Kultura i umjetnost Branitelji i stradalnici Socijalna djelatnost Obrazovanje, znanost i istraživanje Zaštita zdravlja Zaštita okoliša i prirode Gospodarstvo Tehnička kultura Ljudska prava Demokratska politička kultura Zaštita i spašavanje Međunarodna suradnja Održivi razvoja Hobistička djelatnost Duhovnost Ostala područja djelovanja

Iznos

Ukupno:

%

24.371.493,23 2.896.288,38 2.213.598,00 1.460.006,84 1.237.351,74 677.714,50 421.636,00 210.200,00 188.000,00 108.000,00 60.000,00 57.924,60 43.000,00 22.000,00 13.000,00 8.000,00 66.931,25

71,6 8,5 6,5 4,3 3,6 2,0 1,2 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 * * 0,2

34.055.144,54

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.

Specifična područja financiranja

U tablicama 268-284. nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi za svaku stavku prikazani su u kunama i u postotku te su poredani po veličini.

2.2.1. Branitelji i stradalnici Tablica 268. Pregled specifičnih područja branitelji i stradalnici Specifično područje financiranja Branitelji - veterani Domovinskog rata Promicanje vrijednosti Domovinskog rata Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji Ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika Stradalnici Domovinskog rata

Iznos 1.897.570,00 192.000,00 83.528,00 13.000,00 8.000,00 7.500,00 5.000,00

% 85,7 8,7 3,8 0,6 0,4 0,3 0,2

207


Ostale djelatnosti stradalnika Domovinskog rata Zaštita interesa sudionika i stradalnika II Ukupno:

5.000,00 2.000,00

0,2 0,1

2.213.598,00

100,00

2.2.2. Demokratska politička kultura Tablica 269. Pregled specifičnih područja demokratska politička kultura Specifično područje financiranja

Iznos

Volonterstvo Obrazovanje za demokratsko građanstvo Ostale djelatnosti iz područja demokratske političke kulture Promicanje i razvoj volonterstva Promicanje medijske pismenosti Ukupno:

17.000,00 16.000,00 15.000,00 10.000,00 2.000,00 60.000,00

% 28,3 26,7 25,0 16,7 3,3 100,00

2.2.3. Duhovnost Tablica 270. Pregled specifičnih područja duhovnost Specifično područje financiranja

Iznos

Religijske/vjerničke djelatnosti Ukupno:

8.000,00 8.000,00

% 100,00 100,00

2.2.4. Gospodarstvo Tablica 271. Pregled specifičnih područja gospodarstvo Specifično područje financiranja

Iznos

%

Drvna Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva Turizam Poljoprivreda Dioničarske udruge Lovstvo Vinarstvo i vinogradarstvo Šumarstvo Tekstilna industrija Brodogradnja Inovatorstvo Strukovne udruge u gospodarstvu

37.500,00 34.750,00 33.500,00 25.500,00 25.000,00 13.200,00 11.500,00 7.000,00 6.250,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 210.200,00

17,8 16,5 15,9 12,1 11,9 6,3 5,5 3,3 3,0 2,9 2,4 2,4 100,00

Iznos

%

Ukupno:

2.2.5. Hobistička djelatnost Tablica 272. Pregled specifičnih područja hobistička djelatnost Specifično područje financiranja Ostale hobističke djelatnosti Ukupno:

13.000,00 13.000,00

100,00 100,00

2.2.6. Kultura i umjetnost Tablica 273. Pregled specifičnih područja kultura i umjetnost Specifično područje financiranja

Iznos

Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Glazbene i scenske manifestacije i festivali

759.500,04 457.079,50

% 26,2 15,8

208


Izvedbene umjetnosti Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti Kulturna baština Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara Inovativne vizualne umjetničke prakse Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam Nakladnička i knjižarska djelatnost Strukovne udruge u kulturi i umjetnosti Dramske umjetnosti Inovativne izvedbene umjetničke prakse Dizajn i arhitektura Filmska i video djelatnost Ostale djelatnosti kulturne baštine Ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti Plesne umjetnosti Likovne umjetnosti Fotografska umjetnost Književno-nakladničke manifestacije Audiovizualna djelatnost Arheološka (kopnena i podvodna) djelatnost Manifestacije vizualnih umjetnosti Književno-nakladnička djelatnost Ostale audiovizualne djelatnosti Medijska kultura Književno stvaralaštvo Općekulturna (kulturološka) djelatnost Ukupno:

306.000,00 302.900,00 205.000,00 166.600,00 120.000,00 116.427,75 69.000,00 57.000,00 47.000,00 42.500,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 30.081,09 21.900,00 14.500,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.300,00 500,00

10,6 10,5 7,1 5,8 4,1 4,0 2,4 2,0 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 *

2.896.288,38

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

2.2.7. Ljudska prava Tablica 274. Pregled specifičnih područja ljudska prava Specifično područje financiranja

Iznos

%

Zaštita prava djece Suzbijanje i zaštita od diskriminacije Zaštita prava nacionalne manjine Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava Zaštita prava i dostojanstva radnika Zaštita žrtava/svjedoka Njegovanje zavičajnog identiteta

58.000,00 16.000,00 13.000,00 11.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 108.000,00

53,7 14,8 12,0 10,2 3,7 2,8 2,8 100,00

Iznos

%

Ukupno:

2.2.8. Međunarodna suradnja Tablica 275. Pregled specifičnih područja međunarodna suradnja Specifično područje financiranja Ostale djelatnosti razvojne suradnje Međunarodna prijateljstva Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje Ukupno:

25.000,00 17.000,00 1.000,00

58,1 39,5 2,3

43.000,00

100,00

2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje Tablica 276. Pregled specifičnih područja obrazovanje, znanost i istraživanje

209


Specifično područje financiranja Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara Tehničke znanosti Znanost, stručni rad i istraživanje Odgoj i obrazovanje Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja Strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja Međunarodna suradnja i mobilnost u obrazovanju Popularizacija znanosti Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta Društvene znanosti Umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja Ukupno:

Iznos

%

431.000,00

34,8

207.362,74 132.790,00 66.350,00 66.000,00 53.000,00 49.849,00 41.000,00 39.000,00 31.000,00 26.000,00 25.000,00 20.000,00 10.000,00

16,8 10,7 5,4 5,3 4,3 4,0 3,3 3,2 2,5 2,1 2,0 1,6 0,8

8.000,00

0,6

5.600,00 5.000,00 1.237.351,74

0,5 0,4 100,00

2.2.10. Održivi razvoj Tablica 277. Pregled specifičnih područja održivi razvoj Specifično područje financiranja

Iznos

Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja Razvoj ruralnih područja Razvoj urbanih područja Ostale djelatnosti održivog gospodarskog razvoja Ukupno:

10.000,00 6.000,00 5.000,00 1.000,00 22.000,00

% 45,5 27,3 22,7 4,5 100,00

2.2.11. Socijalna djelatnost Tablica 278.Pregled specifičnih područja socijalna djelatnost Specifično područje financiranja

Iznos

Pomoć i podrška osobama s invaliditetom Stručna pomoć i podrška Socijalna pomoć i podrška Pomoć i podrška mladima Pomoć i podrška djeci Humanitarna pomoć Socijalne usluge Ostale djelatnosti humanitarne pomoći Pomoć i podrška starijim osobama Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške Psihosocijalna podrška Pomoć i podrška obitelji Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti Savjetovanje i pomaganje Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja Ostale socijalne djelatnosti Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) Organiziranje slobodnih aktivnosti Rehabilitacija Ostale djelatnosti socijalnih usluga Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih

248.780,00 192.000,00 163.000,00 158.566,80 147.619,41 117.000,00 68.000,00 55.000,00 52.500,00 46.940,63 38.500,00 33.000,00 32.000,00 26.000,00 24.000,00 15.000,00 14.000,00 11.000,00 11.000,00 5.100,00 1.000,00

% 17,0 13,2 11,2 10,9 10,1 8,0 4,7 3,8 3,6 3,2 2,6 2,3 2,2 1,8 1,6 1,0 1,0 0,8 0,8 0,3 0,1

210


Ukupno

1.460.006,84

100,00

2.2.12. Šport Tablica 279. Pregled specifičnih područja športa Specifično područje financiranja

Iznos

Strukovne udruge u športu Sudjelovanje u športskom natjecanju Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi Športska rekreacija Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr projekata, susreta i turnira Športska priprema Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa Športska poduka Ostale djelatnosti športske rekreacije Promocija športa i zdravog načina življenja Ostale djelatnosti u športu Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti Upravljanje športskim objektima Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

%

15.425.000,00 4.170.253,07 2.333.000,00 784.920,00 418.251,13 358.000,00

63,3 17,1 9,6 3,2 1,7 1,5

241.000,00

1,0

188.000,00

0,8

178.500,00 85.310,50 67.500,00 50.500,00 25.600,53 17.500,00 14.000,00

0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

8.158,00

*

6.000,00 24.371.493,23

* 100,00

2.2.13. Tehnička kultura Tablica 280. Pregled specifičnih područja tehnička kultura Specifično područje financiranja

Iznos

Inovatorstvo Komunikacijska tehnika Informatika i računalstvo Bežični mrežni sustavi Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture

148.000,00 13.000,00 12.000,00 10.000,00 4.000,00 1.000,00

78,7 6,9 6,4 5,3 2,1 0,5

188.000,00

100,00

Ukupno:

%

2.2.14. Zaštita i spašavanje Tablica 281. Pregled specifičnih područja zaštita i spašavanje Specifično područje financiranja

Iznos

Dobrovoljno vatrogastvo Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja Ukupno:

52.000,00 5.924,60 57.924,60

% 89,8 10,2 100,00

2.2.15. Zaštita okoliša i prirode Tablica 282. Pregled specifičnih područja zaštita okoliša i prirode Specifično područje financiranja Zaštita okoliša Ostale djelatnosti zaštite okoliša Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Iznos 93.000,00 86.600,00 79.900,00

% 22,1 20,5 18,9

211


Zaštita životinja Zaštita voda i mora Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja Zaštita i održivo korištenje šuma Očuvanje prirode Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora Ostale djelatnosti očuvanja prirode

54.000,00 39.836,00 30.200,00 20.100,00 11.000,00 5.000,00 1.500,00 500,00

12,8 9,4 7,2 4,8 2,6 1,2 0,4 0,1

421.636,00

100,00

Specifično područje financiranja

Iznos

%

Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja Dobrovoljno darivanje krvi Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti Ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja Strukovne udruge u području zaštite zdravlja Unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi Prevencija i suzbijanje ovisnosti Prevencija i zaštita mentalnog zdravlja Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti

388.977,00 127.000,00 79.000,00 43.000,00 15.950,00 15.000,00 3.000,00 2.487,50 2.300,00 1.000,00

57,4 18,7 11,7 6,3 2,4 2,2 0,4 0,4 0,3 0,1

677.714,50

100,00

Iznos

%

Ukupno:

2.2.16. Zaštita zdravlja Tablica 283. Pregled specifičnih područja zaštita zdravlja

Ukupno:

2.2.17. Ostala područja djelovanja Tablica 284. Pregled specifičnih područja ostala područja djelovanja Specifično područje djelovanja Ostala područja djelovanja Ukupno:

66.931,25

100,00

66.931,25

100,00

3. Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata 3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka utvrđeno je kako je opća populacija športaša bila najčešće financirana skupina izravnih korisnika. Ona se spominje u 120 projekata financiranih u iznosu od 20.707.276,04 kn, što je 60,8% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijede građani-opća populacija s udjelom od 6,8 te branitelji-veterani s udjelom od 6,4%. Djeca do 14 godina su na četvrtom mjestu s udjelom od 4,8% u ukupnom iznosu. Tablica 285. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina športaši građani – opća populacija branitelji - veterani djeca do 14 godina udruge i građanske inicijative mladi - opća populacija

Iznos (kn) 20.707.276,04 2.321.703,00 2.192.098,00 1.650.947,77 1.167.264,34 891.122,43

% 60,8 6,8 6,4 4,8 3,4 2,6

N 120 102 47 40 126 52

% 11,7 9,9 4,6 3,9 12,2 5,0

212


djeca - opća populacija akademska zajednica djeca s teškoćama u razvoju osobe s invaliditetom djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi turisti poslodavci poslovne organizacije darovita djeca i mladi sindikati studenti športski djelatnici športaši s invaliditetom učenici slijepe i slabovidne osobe djeca od 14 do 18 godina osobe koje boluju od kroničnih bolesti mali i srednji poduzetnici i obrtnici turistički djelatnici odgojno-obrazovni djelatnici umirovljenici osobe koje boluju od malignih bolesti opća populacija pacijenata osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe ljubitelji životinja osobe starije životne dobi poljoprivrednici i ribari inovatori djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi žene osobe s intelektualnim teškoćama obitelji invalidi Domovinskog rata osobe s cerebralnom i dječjom paralizom volonteri lovci žrtve i svjedoci teških kaznenih djela roditelji djece s teškoćama u razvoju ratni veterani Romi djeca u riziku od socijalne isključenosti gluhe osobe zdravstvene ustanove žene žrtve obiteljskog nasilja žrtve obiteljskog nasilja navijačke skupine beskućnici nezaposleni djeca ratnih stradalnika manjine - općenito romska djeca i mladi žene ruralnih područja predstavnici medija osobe s mentalnom retardacijom ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama obitelji s troje i više djece žene poduzetnice ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu djeca s poremećajima u ponašanju

760.050,00 513.000,00 339.582,00 329.150,00 263.679,41 252.250,00 250.880,00 224.250,00 210.366,10 154.960,50 138.850,00 114.258,13 109.000,00 97.000,00 81.980,00 81.139,00 76.500,00 75.750,00 69.500,00 57.000,00 55.500,00 55.212,50 52.000,00 45.000,00 42.000,00 40.268,75 38.500,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 24.000,00 23.000,00 22.000,00 21.000,00 19.500,00 19.000,00 18.000,00 18.000,00 16.000,00 15.000,00 13.750,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.119,43 7.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.000,00

2,2 1,5 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

79 28 60 28 13 13 2 11 16 11 20 14 8 18 14 10 9 7 4 3 8 8 9 9 6 9 6 3 5 3 3 3 4 5 5 4 2 3 2 4 1 4 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7,7 2,7 5,8 2,7 1,3 1,3 0,2 1,1 1,6 1,1 1,9 1,4 0,8 1,7 1,4 1,0 0,9 0,7 0,4 0,3 0,8 0,8 0,9 0,9 0,6 0,9 0,6 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

213


lokalna i regionalna samouprava izviđači obitelji branitelja osobe s psiho-socijalnim teškoćama osobe s paraplegijom/tetraplegijom ostali Ukupno:

3.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 151.737,14

* * * * * 0,4

2 1 1 1 1 42

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 4,1

34.055.144,54

100,00

1.030

100,00

N= broj projekata * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3.2. Neizravna korisnička skupina Analiza pokazuje kako su mladi-opća populacija najzastupljenija neizravna korisnička skupina, financirana u ukupnom iznosu od 16.006.060,06 kn i udjelom od 47%. Slijede športaši s udjelom od 9,8% u ukupnom iznosu (3.345.890,53 kn), građani-opća populacija s udjelom od 8,2% u ukupnom iznosu (2.791.693,64) te športski djelatnici s udjelom od 7,6% u ukupnom iznosu (2.603.575,51 kn). Ostale neizravne korisnike skupine zastupljene su sa udjelom manjim od 5%. Tablica 286. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina mladi - opća populacija športaši građani – opća populacija športski djelatnici obitelji branitelja djeca - opća populacija udruge i građanske inicijative lokalna i regionalna samouprava roditelji djeca do 14 godina turisti branitelji - veterani poslodavci potrošači studenti obitelji djeca od 14 do 18 godina akademska zajednica djeca s teškoćama u razvoju učenici mali i srednji poduzetnici i obrtnici roditelji djece s teškoćama u razvoju poslovne organizacije športaši s invaliditetom sindikati djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi turistički djelatnici osobe s invaliditetom djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi volonteri darovita djeca i mladi djeca u riziku od socijalne isključenosti opća populacija pacijenata mladi s poremećajima u ponašanju odgojno-obrazovne ustanove osobe starije životne dobi manjine - općenito

Iznos (kn) 16.006.060,06 3.345.890,53 2.791.693,64 2.603.575,51 1.679.570,00 771.691,50 686.188,34 684.000,00 560.000,00 478.017,23 461.700,00 412.328,00 318.350,00 235.000,00 205.849,00 203.387,50 196.154,77 178.500,00 170.853,00 160.044,30 157.500,00 152.000,00 136.000,00 127.000,00 115.760,50 112.679,41 110.000,00 97.000,00 62.000,00 54.000,00 48.290,00 46.000,00 43.000,00 42.500,00 36.000,00 35.131,25 33.000,00

% 47,0 9,8 8,2 7,6 4,9 2,3 2,0 2,0 1,6 1,4 1,4 1,2 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

N 98 70 251 27 6 78 74 8 7 17 24 21 14 5 20 25 15 20 19 16 9 11 8 6 7 10 13 19 7 9 5 5 6 1 3 6 4

% 9,5 6,8 24,4 2,6 0,6 7,6 7,2 0,8 0,7 1,7 2,3 2,0 1,4 0,5 1,9 2,4 1,5 1,9 1,8 1,6 0,9 1,1 0,8 0,6 0,7 1,0 1,3 1,8 0,7 0,9 0,5 0,5 0,6 0,1 0,3 0,6 0,4

214


umirovljenici osobe s cerebralnom i dječjom paralizom osobe s intelektualnim teškoćama mladi s teškoćama u razvoju predstavnici medija civilni stradalnici djeca s poremećajima u ponašanju osobe koje boluju od malignih bolesti poljoprivrednici i ribari ratni stradalnici žrtve i svjedoci ratnih zločina odgojno-obrazovni djelatnici osobe s multiplom sklerozom slijepe i slabovidne osobe ovisnici i liječeni ovisnici ustanove socijalne skrbi gluhe osobe osobe koje boluju od kroničnih bolesti osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe ratni veterani civilni invalidi rata ljubitelji životinja žene žene žrtve obiteljskog nasilja žrtve nasilja nezaposleni lovci osobe s mentalnom retardacijom invalidi Domovinskog rata djeca ratnih stradalnika ruralno stanovništvo gluhonijeme osobe navijačke skupine romska djeca i mladi obitelji s troje i više djece ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu nacionalne manjine žrtve obiteljskog nasilja žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava osobe s paraplegijom/tetraplegijom zdravstvene ustanove Ukupno:

33.000,00 29.000,00 29.000,00 27.300,00 26.000,00 21.000,00 20.000,00 19.700,00 17.000,00 16.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 14.780,00 13.000,00 12.000,00 11.750,00 11.500,00 11.000,00 10.700,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 7.700,00 7.000,00 6.500,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 34.055.144,54

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4 4 3 6 2 2 3 5 3 1 1 2 2 5 2 2 3 2 4 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

100,00

1.030

100,00

N= broj projekata * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize pokazuju da su športske aktivnosti djece i mladih na razini trgovačkih društva u vlasništvu RH u 2016. financirana u iznosu od 17.823.078,56 kn, što je 52.3% ukupnog iznosa. Slijede športska natjecanja u iznosu od 6.668.804,17 kn (19,6%) te savjetovanja i psihološka podrška s udjelom od 5,1% odnosno 1.751.500,00 kn. Ostale aktivnosti su zastupljene sa manje od 5% udjela. Tablica 287. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

N

%

215


športske aktivnosti djece i mladih športska natjecanja savjetovanje i psihosocijalna podrška kulturno stvaralaštvo informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom rehabilitacija i terapijska intervencija izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje tehničke aktivnosti djece i mladih usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) unaprjeđenje turističke ponude donatorske akcije i razvoj zakladništva poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) poduzetničke i proizvodne aktivnosti umrežavanje briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) istraživanje besplatna pravna pomoć medijska produkcija i izdavaštvo unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb radne terapije izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina suradnja s lokalnim institucijama usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) nešto drugo

17.823.078,56 6.668.804,17 1.751.500,00 1.461.558,84

52,3 19,6 5,1 4,3

121 137 18 145

11,7 13,3 1,7 14,1

982.687,50

2,9

50

4,9

775.158,50

2,3

68

6,6

700.850,00

2,1

78

7,6

660.462,50

1,9

33

3,2

420.799,00

1,2

51

5,0

338.652,74 278.500,00 263.836,00

1,0 0,8 0,8

21 30 39

2,0 2,9 3,8

190.926,25

0,6

19

1,8

164.679,50 154.760,00 138.250,00

0,5 0,5 0,4

16 22 10

1,6 2,1 1,0

127.984,93

0,4

10

1,0

101.250,00 71.000,00

0,3 0,2

14 10

1,4 1,0

67.500,00

0,2

9

0,9

61.000,00 57.000,00 54.000,00

0,2 0,2 0,2

11 2 11

1,1 0,2 1,1

44.619,41

0,1

6

0,6

33.462,00 33.124,60

0,1 0,1

15 6

1,5 0,6

32.500,00

0,1

3

0,3

29.100,00

0,1

6

0,6

23.700,00 21.000,00 20.000,00 16.000,00 15.000,00 7.750,00

0,1 0,1 0,1 * * *

6 4 2 5 4 4

0,6 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4

5.000,00

*

1

0,1

3.000,00

*

1

0,1

2.300,00

*

1

0,1

454.350,04

1,3

41

4,0

Ukupno

34.055.144,54

100,00

1.030

100,00

N= broj projekata * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

216


3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su športska natjecanja koja se navode u 138 projekata i financirana su sa 22.056.295,30 kn, što čini 64,8% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na usluge usmjerenje na podizanje kvalitete i kulture življenja čiji je udio u ukupnom iznosi 8,5%, odnosno 2.901.874,30 kn. Slijede aktivnosti vezane uz unaprjeđenje turističke ponude čiji je udio u ukupnom iznosu 4,2%, odnosno 1.437.929,50 kn. Ostale dodatne aktivnosti su prikazane u Tablici 288. Tablica 288. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatni tip aktivnost ili usluga koji se provodi projektom športska natjecanja usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja unaprjeđenje turističke ponude športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje rehabilitacija i terapijska intervencija poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice kulturno stvaralaštvo umrežavanje aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) istraživanje poduzetničke i proizvodne aktivnosti savjetovanje i psihosocijalna podrška donatorske akcije i razvoj zakladništva medijska produkcija i izdavaštvo humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) tehničke aktivnosti djece i mladih briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) suradnja s lokalnim institucijama besplatna pravna pomoć unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina radne terapije izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij)

Iznos (kn) 22.056.295,30 2.901.874,30 1.437.929,50 923.819,43

% 64,8 8,5 4,2 2,7

N 138 113 54 80

% 13,4 11,0 5,2 7,8

880.496,50

2,6

109

10,6

801.152,74

2,4

53

5,1

676.000,75 669.000,00 530.008,88 515.000,00

2,0 2,0 1,6 1,5

45 17 63 43

4,4 1,7 6,1 4,2

354.800,00

1,0

37

3,6

288.436,00

0,8

38

3,7

241.287,50

0,7

28

2,7

217.900,00 216.500,00 162.962,50 159.555,00 154.400,00

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

12 20 28 25 15

1,2 1,9 2,7 2,4 1,5

125.000,00

0,4

9

0,9

107.099,00

0,3

17

1,7

77.862,50

0,2

10

1,0

72.000,00

0,2

6

0,6

67.940,63

0,2

6

0,6

61.450,00 61.000,00

0,2 0,2

8 2

0,8 0,2

49.119,41

0,1

7

0,7

42.124,60

0,1

6

0,6

36.700,00

0,1

7

0,7

35.000,00

0,1

4

0,4

30.000,00 26.780,00 18.000,00 15.450,00 11.200,00 8.000,00

0,1 0,1 0,1 * * *

4 5 3 6 4 2

0,4 0,5 0,3 0,6 0,4 0,2

217


usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave organiziranje likovne kolonije medijacija

7.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 Ukupno

* * * *

2 1 2 1

0,2 0,1 0,2 0,1

34.055.144,54 100,00

1.030

100,00

N= broj projekata * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava na razini trgovačkih društava u vlasništvu RH

U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati Upitnika vezani uz pojedine aspekte raspisivanja natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini, na razini trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. Od trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske zatraženo je da dostave popunjeno Detaljno izviješće i Upitnik, no Upitnik je uredno popunjen samo od 26 javnih trgovačkih društava čiji se rezultati analiziraju u ovom poglavlju, dok je njih 66 dostavilo Upitnik ali nisu dodjeljivali sredstva. Izuzetno je visok postotak javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH koji nisu dostavili Upitnik (70,32%) odnosno 218 javnih trgovačkih društava.

4.1. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske Od ukupno 26 obrađenih Upitnika javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH koja su dodjeljivala sredstva organizacijama civilnoga društva, samo je pet trgovačkih društava izvijestilo da su proveli javne natječaje za dodjelu donacija u 2016. godini (a dodatno jedno trgovačko društvo je putem javnog natječaja dodijelilo nefinancijsku podršku). Od tog broja, tri trgovačka društva putem javnog natječaja dodjeljivala su samo dio svojih sredstva, a djelomično na neki drugi način. Tablica 289. Pregled broja objavljenih natječaja po nazivu davatelja Naziv davatelja

Iznos (kn)

Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb Hrvatska banka za obnovu i razvitak INA Plinacro d.o.o., Zagreb Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljenje, građenje i održavanje autocesta Ukupno:

%

N

%

1.739.000,00 598.202,74 544.100,00 447.000,00

51,8 17,8 16,2 13,3

1 1 1 1

16,7 16,7 16,7 16,7

29.229,00

0,9

2

33,3

3.357.531,74

100,00

6

100,00

N= broj natječaja

4.2. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava U 2016. godini samo je Hrvatska elektroprivreda d.d. zaprimila prigovore na dodjelu sredstava. Ukupno je zaprimljeno 404 prigovora, od čega se 387 prigovora odnosilo na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta, a 17 na ostale razloge. Ukupno je uvaženo 15 prigovora. 218


Tablica 290. Zaprimljeni prigovori Broj uloženih prigovora

Sadržaj prigovora odnosio se na: ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta nešto drugo Ukupno:

Broj uvaženih prigovora 387 17

15 0

404

15

4.3. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih sredstava s Uredbom Kao i drugi davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora, i trgovačka društva su odgovarala na pitanja čija je svrha procijeniti stupanj usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom. Iz odgovora trgovačkih društava o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da većina trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske koja je raspisivala natječaje za dodjelu donacija ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih su planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje projekata udruga iz svoje nadležnosti. Na pitanje o potpisivanju ugovora, deset trgovačkih društava odgovorilo je da potpisuju ugovore s udrugama, osam ne potpisuje ugovore sa udrugama i osam zaključuje ugovore samo u nekim slučajevima. Većina trgovačkih društava odgovorila je da od udruga ne traže programska i financijska izvješća (samo njih 19% zatražilo je programsko izvješće odnosno samo 30% zatražilo je financijsko izvješće), a samo jedno trgovačko društvo odgovorilo je da odlazi na terenski posjet dok ostali davatelji sredstava ne odlaze na terenske posjete organizacijama kojima su dodijelili sredstva. Prilikom raspisivanja natječaja u ocjenjivačkom povjerenstvu za procjenu kvalitete prijavljenih projekata sudjeluju zaposlenici javnog trgovačkog društva, ali Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti potpisuju u samo 15,38% slučajeva. Većina javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH nije zatražila od udruga dokaz o nepostojanju javnog duga niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora Tablica 291. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih sredstava s Uredbom Standardi i postupci za dodjelu sredstava koji su se primjenjivali Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti

N N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

21

4

0

1

21

2

0

3

21 21

2 4

1 0

2 1

21

3

1

1

21

2

3

0

21

3

1

1

219


poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe) Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi N u tablici označava broj odgovora

21

5

0

0

0

4

20

2

21

3

0

2

21

5

0

0

21

0

5

0

21

5

0

0

21

1

3

1

21

4

0

1

21

4

0

1

21

5

0

0

21

1

4

0

21

0

4

1

21

5

0

0

21

3

0

2

21

4

1

0

21

4

0

1

21

2

2

1

22

1

3

0

0

10

8

8

0

4

22

0

0

3

21

2

0

5

18

3

0

8

15

3

0

1

21

4

0

1

25

0

4.4. Povrat sredstava 220


U 2016. godini samo su tri javna trgovačka društva ostvarile povrat sredstava od korisnika sredstava u ukupnom iznosu od 46.008,18 kn što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 4 puta (10.702,54 kn). Podaci se odnose na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak, Hrvatsku elektroprivredu d.d. i HŽ Infrastrukturu d.o.o.

221


V.2. Analiza sredstava dodijeljenih iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Temeljem provedene analize moguće je zaključiti sljedeće: 

Od 1.001 trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno 428 trgovačkih društava dostavilo je izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva u 2016. godini (od čega je 291 navelo da u 2016. godini nije dodjeljivalo sredstva za projekte udruga). Samo je 42,75% javnih trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavilo izvještaj o financiranju organizacija civilnoga društva.

Iz proračuna javnih trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više JLPS u 2016. godini dodijeljeno je 4.923.312,21 kn za financiranje 1.209 projekata.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjeljivanja sredstava pokazuje da su na razini trgovačkih društava u vlasništvu JLPS davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava.

Analiza dodijeljenih iznosa prema obliku i namjenu dodjele sredstava ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu. Utvrđeno je da je dodjela sredstava na način koji nije predviđen Uredbom odnosno na način suprotan Uredbom najčešći oblik odobravanja podrške – 1.910.094,94 kn ili 38,8% ukupno od svih podrški. Slijede donacije putem javnog natječaja sa 1.906.310,41 kn (38,7%) i zaključivanje sponzorstava – 891.689,13 kn (18,1%). Za neplanirane aktivnosti jednokratno i odlukom čelnika tijela (u najvišem iznosu do 5.000 kn) ukupno je financirano 109 projekata/aktivnosti u iznosu od 208.133,35 kn. Za projekte zapošljavanja i izravne dodjele sredstava udrugama koje imaju isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost dodijeljeno je 6 podrški u vrijednosti od 7.084,38 kn.

Nefinancijska sredstva dodjeljivalo je sedam javnih trgovačkih društava u vlasništvu JLPS ukupnom iznosu 36.789,92 kn. U svim slučajevima nefinancijske podrške dodijeljene su odlukom čelnika tijela.

Upitnik za procjenu uskađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini uredno je popunilo i dostavilo 317 javnih trgovačkih društava (od kojih je 250 izjavilo kako nisu dodjeljivala sredstva u 2016. godini). Izuzetno je visok postotak javnih trgovačkih društava u vlasništvu JLPS koji nisu dostavili Upitnik (68,34%) odnosno 684 javnih trgovačkih društava.

Najveći iznos 404.500,00 kn, dodijelio je Vodovod Osijek d.o.o. s udjelom od 8,2% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Čistoća d.o.o. (4,5%), Montraker d.o.o Vrsar (4,3%) i Plinara istočne Slavonije d.o.o. (4%).

Analiza odgovora o obliku i namjeni dodjele sredstava pokazuje da su i na razini trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pojedini davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava.

Analiza dodijeljenih iznosa prema obliku i namjenu dodjele sredstava ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu. Utvrđeno je da je dodjela sredstava na način koji nije predviđen Uredbom odnosno na način suprotan Uredbom najčešći oblik odobravanja podrške – 1.910.094,94 kn ili 38,8% ukupno od svih podrški. Slijede donacije putem javnog natječaja sa 222


1.906.310,41 kn (38,7%) i zaključivanje sponzorstava – 891.689,13 kn (18,1%). Za neplanirane aktivnosti jednokratno i odlukom čelnika tijela (u najvišem iznosu do 5.000 kn) ukupno je financirano 109 projekata/aktivnosti u iznosu od 208.133,35 kn. Za projekte zapošljavanja i izravne dodjele sredstava udrugama koje imaju isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost dodijeljeno je 6 podrški u vrijednosti od 7.084,38 kn. 

Nefinancijska sredstva dodjeljivalo je sedam javnih trgovačkih društava u vlasništvu JLPS ukupnom iznosu 36.789,92 kn. U svim slučajevima nefinancijske podrške dodijeljene su odlukom čelnika tijela.

Za područje športa dodijeljeno 59,3 % ukupnog iznosa, odnosno 2.918.333,89 kn. Slijedi područje kulture i umjetnosti sa 585.878,20 kn i udjelom od 11,9 %, a projekti u području socijalne djelatnosti financirani su s 6,3% ukupnog iznosa, odnosno 310.260,17 kn.

Najčešće financirana izravna skupina korisnika jesu športaši koji su kroz 253 projekta financirani u iznosu od 1.763.624,43 kn što je 35,8% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana s udjelom od 15,7% te djeca – opća populacija sa 8,1%. Slijede mladi – opća populacija s udjelom od 7,3% u ukupnom iznosu od 359.803,01 i udruge i građanske inicijative sa udjelom od 5,5%. Opća populacija građana je neizravna korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu za financiranje projekata – 1.238.924,21 kn, odnosno 25,2%. Slijede športaši čiji je udio u ukupnom iznosu 741.253,58 kn (15,1%), mladi – opća populacija (9,8%), djeca – opća populacija (7,8%) i športski djelatnici (5%).

Najčešće financirane aktivnosti projekata su športska natjecanja u iznosu od 1.893.543,81 kn (38,4%) i športske aktivnosti djece i mladih u iznosu od 930.035,62 kn (18,9%), a kao dodatne aktivnosti projekata najćešće su također financirana športska natjecanja koja su financirana u 212 projekata sa iznosom od 1.254.046,98 kn (25,5%) kao i športske aktivnosti djece i mladih u ukupnom iznosu od 1.081.264,17 kn (22%), a dodatno su istaknute organiziranje slobodnog vremena (14,2%) i usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja (11,5%).

Iz odgovora trgovačkih društava o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da samo 41% trgovačkih društava u vlasništvu JLPS koja su raspisivala natječaje za dodjelu donacija ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih su planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje projekata udruga iz svoje nadležnosti.

Na pitanje o potpisivanju ugovora, 22 trgovačka društva odgovorila su da potpisuju ugovore s udrugama (32,83%) odnosno manje od trećine. Posebno je zabrinjavajuć podatak da 82% javnih trgovačkih društava nije od budućih korisnika zatražilo potvrdu o nepostojanju javnog duga niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora. Podaci o dostavljanju i pregledavanju programskih i financijskih izvješća korisnika kojima se provjerava jesu li sredstva utrošena na predviđen način također su zabrinjavajući. Samo 23% trgovačkih društava zatražilo je programsko izvješće, a njih 33% zatražilo je financijsko izvješće.

Samo 3% trgovačkih društava odlazi na terenski posjet korisnicima sredstava, a 97% trgovačkih društava odgovorilo je kako u provedbi projekata nije otkrilo nepravilnosti.

223


1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Od 1.001 trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je 427 trgovačkih društava dostavilo izvješća o financiranju projekata organizacija civilnoga društva u 2016. godini. Od tog broja 136 trgovačkih društava za projekte organizacija civilnoga društva dodijelilo je ukupno 4.923.312,21 kn. Najveći iznos 404.500,00 kn, dodijelio je Vodovod Osijek d.o.o. s udjelom od 8,2% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Čistoća d.o.o. (4,5%), Montraker d.o.o Vrsar (4,3%) i Plinara istočne Slavonije d.o.o. (4%). Ostali davatelji sredstava u 2016. godini iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu JLPS dodijelili su iznose čiji je udio manji od 4% ukupnog iznosa. 291 trgovačko društvo izvijestilo je kako u 2016. nisu dodjeljivali sredstva organizacijama civilnoga društva. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa prema svim javnim trgovačkim društvima nalazi se u Tablici 210. Tablica 292. Pregled dodijeljenih sredstava za i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema nazivu davatelja Broj Naziv davatelja sredstava Dodijeljena sredstva (kn) % financiranih projekata VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 404.500,00 8,2 75 ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja 224.000,00 4,5 50 čistoće i odlaganja komunalnog otpada MONTRAKER d.o.o. Vrsar 213.134,84 4,3 22 PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE društvo s 195.842,77 4,0 43 ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE društvo za održavanje i zaštitu cesta, 172.500,00 3,5 29 građevinarstvo i projektiranje, d.o.o. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. 161.200,05 3,3 16 Našički vodovod d.o.o. 152.696,24 3,1 2 GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica 151.600,00 3,1 20 Zagrebački holding d.o.o. 142.200,00 2,9 13 Flora Vtc d.o.o. 141.000,00 2,9 66 ISTARSKE CESTE, društvo za održavanje i 124.900,00 2,5 18 zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, d. o. o. Zelinske komunalije d.o.o. Sveti Ivan Zelina 120.000,00 2,4 7 LOVRINAC d.o.o. 118.000,00 2,4 49 USLUGA d.o.o. Pazin 116.987,56 2,4 9 NAŠIČKI PARK društvo s ograničenom 115.804,49 2,4 2 odgovornošću za komunalne djelatnosti KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne 103.000,00 2,1 6 vodoopskrbe i javne odvodnje Virkom d.o.o. Virovitica 101.000,00 2,1 30 Univerzal d.o.o. Đakovo 95.181,00 1,9 26 Gradska plinara Zagreb d.o.o. 92.900,00 1,9 12 Gradska plinara Krapina (osnivač je Krakom) 89.087,00 1,8 12 Usluga Poreč d.o.o. 80.000,00 1,6 5 Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. 78.982,80 1,6 35 Ceste Karlovac dioničko društvo za održavanje, zaštitu i izgradnju cesta, građevinarstvo i 74.000,00 1,5 10 projektiranje Vodovod grada Vukovara d.o.o. 72.237,40 1,5 21 CTR d.o.o. Slavonski Brod 68.800,00 1,4 13

224


Zdravstvena ustanova ljekarna JADRAN Rijeka UNIKOM d.o.o. OSIJEK KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti Slatina Ponikve voda d.o.o. Krk KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o. 6. MAJ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge Gradska tržnica d.o.o. Varaždin Sanitat Dubrovnik d.o.o. Vodoopskrba d.o.o. Darda za obavljanje komunalnih djelatnosti Ceste Šibenik d.o.o. Baranjska čistoća d.o.o. Beli Manastir ČISTOĆA d.o.o. Zadar NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. za usluge u nautičkom turizmu, ostale lučke usluge, komunalne djelatnosti i graditeljstvo ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE d.o.o. ZELENILO d.o.o. za održavanje i izgr.javnih površina, grobalja i obavljanje pogrebnih poslova, Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju Zagorski-vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica d.o.o. Odvodnja Poreč d.o.o. KOMBEL d.o.o PROMET d.o.o. Split KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom BIKARAC d.o.o. ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode Piškornica - sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada UKOP d.o.o. OSIJEK Parkovi d.d. Varaždin OBALA I LUČICE d.o.o. FONTIK d.o.o. KAMPUS d.o.o. Koprivnica NASADI d.o.o. Industrijska zona d.o.o. LIKA CESTE d.o.o. za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju cesta i cestovnih objekata VODOVOD-HIDROGEOLOŠKI RADOVI d.o.o. za građenje i ostale radove Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin Đakovački vodovod d.o.o. Čistoća Opuzen d.o.o. za komunalne djelatnostI PRISLIGA društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i ugostiteljstvo ENERGO d.o.o. Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci NEWREST DUBROVNIK d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam SPLITSKA OBALA d.o.o.

64.000,00 61.750,00 60.000,00 57.926,60 51.500,00

1,3 1,3 1,2 1,2 1,0

6 14 19 10 3

47.425,50

1,0

5

46.279,60 45.500,00

0,9 0,9

21 11

44.374,23

0,9

23

43.000,00 39.780,00 35.001,89

0,9 0,8 0,7

13 30 11

34.100,00

0,7

10

34.000,00

0,7

16

33.010,34

0,7

23

33.000,00

0,7

5

32.000,00

0,6

16

30.200,00

0,6

6

30.000,00 29.479,16 29.350,00

0,6 0,6 0,6

2 7 4

28.500,00

0,6

5

26.415,42 25.600,00

0,5 0,5

5 21

24.500,00

0,5

12

23.000,00

0,5

5

21.000,00 20.734,53 19.500,00 18.300,00 18.000,00 17.678,75 17.300,00

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

13 26 6 4 2 14 3

16.000,00

0,3

8

15.000,00

0,3

3

12.140,00 12.000,00 11.900,00

0,2 0,2 0,2

21 11 11

11.100,00

0,2

4

10.500,00 10.375,00

0,2 0,2

4 7

10.000,00

0,2

3

10.000,00

0,2

1

225


VODOVOD PULA d.o.o. Komunalno poduzeće d.o.o. IZGRADNJA-VVK d.o.o. za graditeljstvo KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Gradska toplana d.o.o. Karlovac Poslovni park Virovitica d.o.o. DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk Humplin d.o.o. RIJEKA PROMET dioničko društvo za promet Auto promet Sisak d.o.o. Škovacin d.o.o. Rogoznica Rijeka šport d.o.o. GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o. za gospodarenje otpadom, obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti Varkom d.d. Varaždin Ivkom d.d. Ivanec KOMUNALAC d.o.o. Pakrac MURVICA d.o.o. Crikvenica ODVODNJA d.o.o. TRŽNICE d.o.o. Osijek VG Čistoća d.o.o. Velika Gorica Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti KNEŽEVI PARKOVI d.o.o. za komunalnu djelatnost Ceste Jastrebarsko d.o.o. BUCAVAC d.o.o. SPLIT PARKING d.o.o. za komunalne usluge Hostel Karlovac društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga u turizmu i turistička agencija NIN TURIZAM d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i usluge turističke agencije RAD d.o.o. Drniš SLOBOŠTINA d.o.o. Čistoća Metković d.o.o. Pazin d.o.o. Pazin Razvojna agencija Čazma d.o.o. Komunalno društvo Pag d.o.o. ČISTOĆA d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o. ELEKTRO - VODA, d. o. o. za građevinarstvo, trgovinu i ugostiteljstvo PULAPROMET d. o. o. VODE LIPIK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Vodovod Brač d.o.o. Komunalno gospodarstvo Park d.o.o. Donji Miholjac KOMUNALAC d. o. o. Slavonski Brod ZRAČNA LUKA RIJEKA, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu KOMUNALAC DAVOR d.o.o. PODUZETNIČKI INKUBATOR POLET d.o.o.

10.000,00 9.640,00 9.600,00 9.500,00 9.362,50 9.100,00 9.000,00

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1 16 7 3 10 4 4

8.951,12

0,2

9

8.500,00 7.970,20 7.700,00 6.849,76 6.600,00 6.500,00

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

5 4 2 6 5 1

6.000,00

0,1

1

6.000,00 5.300,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.750,00 4.500,00

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

2 5 1 3 1 5 1 5 2

4.500,00

0,1

3

4.050,00 4.000,00 4.000,00

0,1 0,1 0,1

1 2 1

3.500,00

0,1

2

3.500,00

0,1

2

3.300,00 3.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.503,81

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4 4 2 1 2 1

2.500,00

0,1

2

2.500,00

0,1

3

2.245,90

*

6

2.000,00 2.000,00 2.000,00

* * *

1 1 1

1.998,75

*

1

1.840,00

*

2

1.800,00

*

1

1.500,00 1.500,00

* *

1 1

226


PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOS d.o.o. za istraživanje, razvoj i ostale poslovne djelatnosti 1. Maj Labin d.o.o. Labin EKO - DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo EKO JANKOVCI d.o.o. IDA d.o.o. (Istarska razvojna agencija) Komunalac d.o.o. Korenica Komunalac Nin d.o.o. za komunalne djelatnosti Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. Labin stan d.o.o. Labin LUČKA UPRAVA POREČ PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina PARK d.o.o. Buzet SLOBODNA ZONA OSIJEK d.o.o. Stubica d.o.o. TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE društvo s ograničenom odgovornošću za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu PARK d.o.o. PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o. RUDEJ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Hrvatski radio Valpovština d.o.o. ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. za komunalne poslove Ivkom-vode d.o.o. 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Agencija za održivi razvoj općine Antunovac RODA d.o.o. Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društvo s ograničenom ogovornošću Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o. AGM d.o.o. AGRI-VET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin BICRO BIOCENTAR, društvo s ograničenom odgovornošću za transfer i komercijalizaciju biotehnologije BORINJ d.o.o. za proizvodnju Brijuni Rivijera d.o.o. CEKOM Brodogradnja društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i širenje znanja Centar d.o.o. za športsku djelatnost Centar za poduzetništvo d.o.o. Čistoća d.o.o. Dubrovnik ČISTOĆA I ODRŽAVANJE KOLAN d.o.o. Čistoća i zelenilo d.o.o. Čilipi Čistoća Pag d.o.o. Croata d.o.o. Biograd na Moru Domus rakovec d.o.o. DRAFT d.o.o.

1.400,00

*

1

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

* * * * * * * * *

1 2 1 2 1 1 2 1 1

1.000,00

*

1

1.000,00 1.000,00 1.000,00

* * *

1 1 1

1.000,00

*

1

875,00 500,00

* *

2 1

500,00

*

1

400,00

*

1

400,00

*

2

200,00

*

1

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / / / / /

/ / / / / / / / /

227


DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge Dubrovačka razvojna agencija DURA d.o.o. Dukom d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Dukom plin d.o.o. za distribuciju plina Dunea d.o.o. - Dubrovnik EKO-START d.o.o. Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom ERGOZOR d.o.o. za trgovinu i usluge Finida d.o.o. GACKA d.o.o. GAJETA d.o.o. Garancijska agencija Varaždinske županije d.o.o. Garčin d.o.o. GEOPODRAVINA d.o.o. za koordinaciju provedbe programa uporabe geotermalne energije na lokaciji Kutnjak - Lunjkovec Geotermalni izvori d.o.o. GIU PROMINS PMS GIU „CROATIASTOČAR“ GKP Čakom d.o.o. Čakovec Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o. Gospodarsko interesno udruženje vodnogospodarskih trgovačkih društva GPK PRE-KOM d.o.o. Prelog Gračac čistoća d.o.o. za komunalne djelatnosti Gračišće d.o.o. Gračišće GRAD-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i usluge Gradska tržnica d.o.o. Daruvar Gradska tržnica Sisak d.o.o. GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO DOBRA društvo s ograničenom odgovornošću Gradsko poduzeće d.o.o. Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Groblja Jastrebarsko d.o.o. GROBLJE DUBAC d.o.o. GUBAVICA d.o.o. Hrast d.o.o. Agencija za razvoj Vukovarskosrijemske županije HRVATSKI RADIO OTOČAC, društvo s ograničenom odgovornošću Humkom d.o.o. Humvio d.o.o. INFORMATIVNI CENTAR - HRVATSKA RADIO POSTAJA ČAZMA društvo s ograničenom odgovornošću Infra-grad d.o.o. Obrovac INKUBATOR SOLIN d.o.o. za usluge Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. Istarske ljekarne IVAKOP d.o.o. IVALAN TERME društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge IVAPLIN d.o.o. IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. JELKOM d.o.o. JELKOM, društvo s ograničenom odgovornošću

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / /

/ / / / / /

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

228


za komunalnu djelatnost JELSA PLUS d.o.o. Ježinac d.o.o. JP Komunalac d.o.o. Junakovci d.o.o. KAPLJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Kemauček d.o.o. KLOBUČAC d.o.o. za usluge Knjigovodstvo Čazma d.o.o. KOMUNALAC ČAGLIN d.o.o. Komunalac d.o.o. Grubišno Polje KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti Komunalac Glina d.o.o. Komunalac Konjščina d.o.o. Konjščina Komunalac Petrinja d.o.o. Komunalac Slivno d.o.o. KOMUNALAC, d. o. o. Matulji KOMUNALAC, d. o. o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice KOMUNALAC- vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice Komunalije d.o.o. Novalja KOMUNALNI SERVIS d. o. o. za komunalnu djelatnost KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. za usluge i trgovinu Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. Malinska Komunalno društvo Jarmina d.o.o. za komunalne djelatnosti Komunalno društvo Kijevo d.o.o. Kijevo Komunalno društvo Kolan d.o.o. Komunalno društvo Kostrena d.o.o. Komunalno društvo Lokvarka d.o.o. Komunalno društvo Markušica d.o.o. KOMUNALNO DRUŠTVO POLAČA d.o.o. Komunalno drušvo Draganić d.o.o. Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti KOMUNALNO GOSPODARSTVO POKUPSKO d.o.o. za komunalne usluge Komunalno Kapela d.o.o. KOMUNALNO KLIS d.o.o. za komunalne djelatnosti KOMUNALNO KP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, komunalne i druge usluge (Kloštar Podravski) Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o. Komunalno poduzeće Kapelakom d.o.o. Komunalno poduzeće Kravarsko d.o.o. Komunalno poduzeće Lekenik d.o.o. KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

229


Komunalno trgovačko društvo Gmajna d.o.o. Jagodnjak Komunalno trgovačko društvo Gunja, društvo s ograničenom odgovornošću KOMUNALNO ŽUMBERAK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge KOMUNALNO-BILJE društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge Komunalno-Zabok d.o.o. za obradu otpadaka KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o. Koprivnica KRIŽEVAČKI PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o. za razvoj poduzetništva Krugoval 93,1 Mhz d.o.o. Garešnica KTD Ivanj d.o.o. KTD Kotarac Stankovci d.o.o. KulTuRa Radoboj d.o.o. za usluge LASICA društvo s ograničenom odgovornošću za organizaciju kulturnih priredbi, ostalih zabavnih djelatnosti i trgovinu LIBURNIJA d.o.o. Liburnijske vode d.o.o. LIP-KOM d.o.o. Lipovljani LIPKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti, trgovinu i graditeljstvo LIPKOM SERVISI d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti LITO društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o. Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o. Skrad Lokalna razvojna agencija Valpovo-Petrijevci d.o.o. LUCERA društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i upravljanje LUČKA SIGURNOST, društvo s ograničenom odgovornošću za čuvanje luke Lučka uprava Umag-Novigrad Lukom d.o.o.Ludbreg Mala hidroelektrana Pleternica d.o.o. MARINA PRELOG d.o.o. MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. MARUŠEVEČKI KOMUNALAC d.o.o. METKOVIĆ, d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje i unapređenje poslova vezanih uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost u Međimurskoj županiji Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. MIN - MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za vođenje investicija Međimurske županije Momperlon d.o.o. MON PERIN društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo,

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / /

/ / / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

230


poljoprivredu i poslovanje nekretninama Monosterium d.o.o. MOTOVUN PARK društvo za komunalne djelatnosti d.o.o. Našička razvojna agencija Nara d.o.o. Neapolis d.o.o. NEZAVISNA TELEVIZIJA društvo za proizvodnju i emitiranje radijskog i televizijskog programa s ograničenom odgovornošću Niskogradnja d.o.o. Pregrada Nova Liburnija d.o.o. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE OSIJEK društvo s ograničenom odgovornošću ODVODNJA HVAR društvo s ograničenom odgovornošću za javnu odvodnju i pročišćavanje voda Odvodnja Opuzen društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje odvodnjom Odvodnja Samobor d.o.o. Odvodnja Vodice d.o.o. Opatija 21 d.o.o. OSJEČKI SAJAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge Otra d.o.o. Panonski drvni centar kompetencija d.o.o Parentium d.o.o. Pazin šport d.o.o. PETRINJSKI RADIO društvo s ograničenom odgovornošću za radijsku djelatnost PHARMAGAL d.o.o. za proizvodnju lijekova PIŠKORNICA d.o.o. REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE Piškornica sanacije jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Plin Vtc d.o.o. PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom PLINKOM d.o.o. PLZET d.o.o. Poduzetnička zona Pisarovina d.o.o. Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. Poduzetnički centar Samobor d.o.o. Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o. Poduzetnički inkubator Brodin d.o.o. Slavonski Brod PODUZETNIČKI INKUBATOR KLIS d.o.o. za razvoj poduzetništva Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. Virovitica Poduzetnički park d.o.o. Velika Pisanica Polet d.o.o. POLICENTRO RIJEKA d. o. o. za poslovanje nekretninama, trgovinu i poslovno savjetovanje Ponikve usluga d.o.o. Krk Posavska Hrvatska d.o.o.

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

231


Poslovni info servis d.o.o PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje PROJEKTGRADNJA d.o.o. za izvođenje i projektiranje građevinskih objekata PROMINS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, inženjering, unutarnju i vanjsku trgovinu PULA PARKING d.o.o. PULA ŠPORT, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju športskih i drugih objekata Puntica d.o.o. Funtana Radio Baranja društvo s ograničenom odgovornošću za radijsku djelatnost RADIO BLATO javno trgovačko društvo za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, Blato Radio Bljesak društvo s ograničenom odgovornošću za pripremu i emitiranje radijskog programa, organiziranje javnih priredbi i izdavačku djelatnost Radio Daruvar d.o.o. Radio Gorski kotar d.o.o. Delnice RADIO GRUBIŠNO POLJE društvo za informiranje s ograničenom odgovornošću Radio Hrvatsko Zagorje - Krapina d.o.o. Radio Našice d.o.o. Našice Radio Orahovica d.o.o. RADIO POSTAJA PLOČE, društvo s ograničenom odgovornošću radio difuzne djelatnosti RADIO STAR TV, d. o. o. za RTV difuziju i marketing Radio Varaždin, društvo s ograničenom odgovornošću RADIO ZLATAR d.o.o. Razvojna agencija Grada Vrlika VRLA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge Razvojna agencija Mrav d.o.o. Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. REA KVARNER d.o.o. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE d.o.o. Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije d.o.o. Regionalna veletržnica Osijek d.d. Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. RETEH društvo s ograničenom odgovornošću za reciklažu i održavanje kolničke konstrukcije RIJEKA 2020 d. o o. za provedbu projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. (dvije tisuće i dvadesete) Risnjak d.o.o. Rubini d.o.o. ŠANDROPROM d.o.o. SAVIČENTA d.o.o. za održavanje, izgradnju i turistička agencija SIMORA d.o.o.

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00

/

/

232


Sisački vodovod d.o.o. SLOBODNA ZONA ŽUPANJA društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje i usluge Smart RI društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i strateški razvoj SPALATUM D.M.C. d.o.o ŠPORT POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje športskim objektima Športski centar Dugo Selo SRNAR d.o.o. Stambeno gospodarstvo d.o.o. Duga Resa Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. Ogulin Stan d.o.o. Svenkom d.o.o. za komunalne djelatnosti TEF tvornica elektroda i ferolegura, dioničko društvo Tehnološki park d.o.o. Varaždin TERA TEHNOPOLIS društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva Termalni vodeni park Aqua Balissae d.o.o. Daruvar Terme Zagreb d.o.o. TKM društvo s ograničenom odgovornošću za lovstvo, poljoprivredu, promet nekretninama i komunalne usluge TOP-TERME društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i usluge TOWER CENTER RIJEKA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge TRGO-KOM d.o.o. TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d. o. o. Tržnica d.o.o. Pula TURISTIČKO KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge Turmin d.o.o. TV NOVA d.o.o. za proizvodnju,prijenos i emitiranje radio i TV programa Ugostiteljsko-turističko društvo Ragusa d.d. Upravitelj d.o.o. Usluga odvodnja d.o.o. Pazin Valpovački poduzetnički centar d.o.o. Vegium d.o.o. VELETRŽNICA RIBE POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom VELETRŽNICA RIBE TRIBUNJ - za poslovanje ulovljenom ribom d.o.o. VG GORIČANKA d.o.o. za savjetovanje i usluge VG Komunalac d.o.o. VG Poduzetnčki centar d.o.o. VG Vodoopskrba d.o.o. VIOP d.o.o. Vodakom d.o.o. Pitomača Vode Krašić d.o.o. Vode Pisarovina d.o.o.

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / /

/ / / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00

/ / /

/ / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / /

/ / / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / / / / / /

/ / / / / / / /

233


VODE VRBOVSKO d.o.o. VODE ŽUMBERAK društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju VODICE-INŽENJERING, društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, konzalting, zastupanje i posredovanje Vodovod - Vir d.o.o. Vodovod d.o.o. Brinje VODOVOD GRUBIŠNO POLJE društvo s ograničenom odgovornošću za vodne usluge VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac za javnu vodoopskrbu i odvodnju Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o. VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje Voodoopskrba i odvodnja d.o.o. VOTINA d.o.o. za proizvodnju i distribuciju električne energije, toplinske energije, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Vreline d.o.o. Vrhkom d.o.o. za komunalne djelatnosti Vrilo d.o.o. Pirovac Vrtlar d.o.o. VRTNI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge VSI vodovod Butoniga d.o.o. YACHT CLUB VELOPIN društvo s ograničenom odgovornošću za nautički turizam Zagorska razvojna agencija d.o.o. Zagreb plakat d.o.o. ZAŠTITNA RADIONICA SUVENIR ARBOR VITAE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju proizvoda od drveta, trgovinu i usluge ZELENILO d.o.o. ZELENJAK d.o.o. Klanjec ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o. za djelatnost javne odvodnje Zona Sjever d.o.o. Županijski centar za gospodarenje otpadom d.o.o. Virovitica

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00 0,00 0,00

/ / / /

/ / / /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00 0,00

/ /

/ /

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

0,00

/

/

Ukupno: N= broj projekata * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

4.923.312,21

100,00

1.209

1.1. Oblik i namjena dodjele sredstava Analiza odgovora o obliku i namjeni dodjele sredstava pokazuje da su i na razini trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pojedini davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava.

234


Analiza dodijeljenih iznosa prema obliku i namjenu dodjele sredstava ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu. Utvrđeno je da je dodjela sredstava na način koji nije predviđen Uredbom najčešći oblik odobravanja podrške – 1.910.094,94 kn ili 38,8% ukupno od svih podrški. Slijede donacije putem javnog natječaja sa 1.906.310,41 kn (38,7%) i zaključivanje sponzorstava – 891.689,13 kn (18,1%). Za neplanirane aktivnosti jednokratno i odlukom čelnika tijela (u najvišem iznosu do 5.000 kn) ukupno je financirano 109 projekata/aktivnosti u iznosu od 208.133,35 kn. Za projekte zapošljavanja i izravne dodjele sredstava udrugama koje imaju isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost dodijeljeno je 6 podrški u vrijednosti od 7.084,38 kn. Nefinancijska sredstva dodjeljivalo je sedam javnih trgovačkih društava u vlasništvu JLPS ukupnom iznosu 36.789,92 kn. U svim slučajevima nefinancijske podrške dodijeljene su odlukom čelnika tijela. Tablica 293. Oblik i namjena dodjele sredstava Oblik i namjena dodjele sredstava OSTALO - sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom TRG. DRUŠTVA (DONACIJE) - donacije javnih trgovačkih društava putem javnog natječaja/poziva (čl. 1. st. 4. al. 8.) TRG. DRUŠTVA (SPONZORSTVA) - sponzorstva javnih trgovačkih društava (čl. 1. st. 4. al. 8.) ODLUKA - jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja (čl. 6. st. 3. al. 4.) ISKLJUČIVA NADLEŽNOST - za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava (čl. 6. st. 3. al. 2.) ZAPOŠLJAVANJE - za programe ili projekte zapošljavanja (čl. 1. st. 4. al. 7.)

N

Iznos (kn)

%

495

1.910.094,94

38,8

452

1.906.310,41

38,7

147

891.689,13

18,1

109

208.133,35

4,2

1

4.000,00

0,1

5

3.084,38

0,1

4.923.312,21

100,00

Ukupno

N u tablici označava broj trgovačkih društava koja su koristila pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora

235


2. Pregled dodijeljenih sredstava prema području financiranja U ovom dijelu Izvješća nalazi se pregled dodijeljenih sredstava projektima organizacija civilnoga društva za sedamnaest općih područja financiranja te za svako od specifičnih područja. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno 59,3 % ukupnog iznosa, odnosno 2.918.333,89 kn. Slijedi područje kulture i umjetnosti sa 585.878,20 kn i udjelom od 11,9 %, a projekti u području socijalne djelatnosti financirani su s 6,3% ukupnog iznosa, odnosno 310.260,17 kn.

2.1. Opća područja financiranja U Tablici 294. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 294. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja

Iznos

Šport Kultura i umjetnost Socijalna djelatnost Branitelji i stradalnici Ljudska prava Zaštita okoliša i prirode Zaštita zdravlja Obrazovanje, znanost i istraživanje Duhovnost Zaštita i spašavanje Gospodarstvo Hobistička djelatnost Održivi razvoj Tehnička kultura Demokratska politička kultura Međunarodna suradnja Ostala područja djelovanja Ukupno:

%

2.918.333,89 585.878,20 310.260,17 266.131,54 125.000,57 121.994,78 114.675,80 105.753,13 37.498,63 36.600,00 31.340,00 25.799,00 18.342,00 14.000,00 10.397,90 4.800,00 196.506,60

59,3 11,9 6,3 5,4 2,5 2,5 2,3 2,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 4,0

4.923.312,21

100,00

2.2. Specifična područja financiranja U tablicama 295-311. nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini.

2.2.1. Branitelji i stradalnici Tablica 295. Pregled specifičnih područja branitelji i stradalnici Specifično područje financiranja Branitelji - veterani Domovinskog rata Promicanje vrijednosti Domovinskog rata Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata Stradalnici Domovinskog rata

Iznos 117.607,20 92.324,38 13.799,96 11.000,00

% 44,2 34,7 5,2 4,1

236


Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Promicanje antifašizma Ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika Zaštita interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata Ostale djelatnosti stradalnika Domovinskog rata Zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata Zaštita interesa civilnih stradalnika i njihovih obitelji Ukupno:

7.000,00

2,6

6.600,00 6.000,00 4.000,00 3.800,00

2,5 2,3 1,5 1,4

3.000,00

1,1

1.000,00 266.131,54

0,4 100,00

2.2.2. Demokratska politička kultura Tablica 296. Pregled specifičnih područja demokratska politička kultura Specifično područje djelovanja Razvoj civilnoga društva

Iznos

%

1.000,00

100,00

Ukupno:

1.000,00

100,00

Ukupno:

Iznos 36.498,63 1.000,00 37.498,63

% 97,3 2,7 100,00

Iznos 8.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.000,00 1.840,00 1.000,00 500,00

% 27,1 16,0 16,0 16,0 8,0 6,4 5,9 3,2 1,6

31.340,00

100,00

2.2.3. Duhovnost Tablica 297. Pregled specifičnih područja duhovnost Specifično područje financiranja Religijske/vjerničke djelatnosti Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti

2.2.4. Gospodarstvo Tablica 298. Pregled specifičnih područja gospodarstvo Specifično područje financiranja Poljoprivreda Ribarstvo Turizam Strukovne udruge u gospodarstvu Ugostiteljstvo Energetika Vinarstvo i vinogradarstvo Lovstvo Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva Ukupno:

2.2.5. Hobistička djelatnost Tablica 299. Pregled specifičnih područja hobistička djelatnost Specifično područje financiranja

Iznos

Ostale hobističke djelatnosti Minijaturisti Djelovanje ljubitelja oldtimera Ukupno

%

24.299,00 1.000,00 500,00

94,2 3,9 1,9

25.799,00

100,00

2.2.6. Kultura i umjetnost Tablica 300. Pregled specifičnih područja kultura i umjetnost

237


Specifično područje financiranja

Iznos

Izvedbene umjetnosti Kulturna baština Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti Muzejska djelatnost Glazbene i scenske manifestacije i festivali Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara Plesne umjetnosti Interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Općekulturna (kulturološka) djelatnost Vizualne umjetnosti Dramske umjetnosti Radio-televizijska djelatnost Filmska i video djelatnost Fotografska umjetnost Književno stvaralaštvo Audiovizualna djelatnost Nakladnička i knjižarska djelatnost Ostale djelatnosti kulturne baštine Ostale djelatnosti vizualne umjetnosti Audiovizualni amaterizam Manifestacije vizualnih umjetnosti Literarni amaterizam Ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Konzervatorsko-restauratorska djelatnost Djelatnost umjetničkih obrta Književno-nakladnička djelatnost Knjižnična djelatnost Medijska kultura Likovne umjetnosti

%

114.840,85 99.338,73 69.000,00 57.800,00 39.056,60 36.400,00 30.000,00 26.584,52 21.500,00 17.150,00 10.000,00 9.000,00 7.500,00 6.000,00 5.000,00 4.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.750,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 1.657,50 1.500,00 1.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 400,00

19,6 17,0 11,8 9,9 6,7 6,2 5,1 4,5 3,7 2,9 1,7 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

Ukupno:

585.878,20

100,00

Ukupno:

Iznos 55.500,73 13.800,00 11.700,00 9.500,00 9.000,00 7.999,84 5.000,00 3.200,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 300,00 125.000,57

2.2.7. Ljudska prava Tablica 301. Pregled specifičnih područja ljudska prava Specifično područje financiranja Zaštita prava i dostojanstva radnika Besplatna pravna pomoć Zaštita prava osoba s invaliditetom Zaštita prava potrošača Pravo na pristup informacijama Prava osoba starije životne dobi Suzbijanje rasne diskriminacije Zaštita prava djece Suzbijanje i zaštita od diskriminacije Zaštita prava pacijenata Zaštita prava mladih Zaštita prava osoba s mentalnim oštećenjem Zaštita prava nacionalne manjine Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava

% 44,4 11,0 9,4 7,6 7,2 6,4 4,0 2,6 2,4 1,6 1,2 1,2 0,8 0,2 100,00

2.2.8. Međunarodna suradnja Tablica 302. Pregled specifičnih područja međunarodna suradnja

238


Specifično područje djelovanja Ostale djelatnosti razvojne suradnje Razvojna suradnja Demokratska tranzicija Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje Međunarodna prijateljstva

Iznos 2.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 300,00

% 41,7 20,8 20,8 10,4 6,3

4.800,00

100,00

Ukupno:

2.2.9. Obrazovanje, znanost i istraživanje Tablica 303. Pregled specifičnih područja obrazovanje, znanost i istraživanje Specifično područje financiranja

Iznos

Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja Znanost, stručni rad i istraživanje Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja Odgoj i obrazovanje Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje Znanstvenoistraživački rad Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju Prirodne znanosti Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama Društvene znanosti Strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i istraživanja Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode Umjetnost Popularizacija znanosti Tehničke znanosti Ukupno:

%

31.000,00

29,3

9.340,00 8.500,00 8.000,00 8.000,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 4.900,63 4.362,50 3.000,00 3.000,00 2.800,00 2.500,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00

8,8 8,0 7,6 7,6 5,2 4,7 4,7 4,6 4,1 2,8 2,8 2,6 2,4 1,1 0,9 0,9

500,00

0,5

500,00 400,00 250,00 105.753,13

0,5 0,4 0,2 100,00

2.2.10. Održivi razvoj Tablica 304. Pregled specifičnih područja održivi razvoj Specifično područje financiranja

Iznos

Razvoj urbanih područja Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja Edukacija za održivi razvoj urbanih područja Razvoj ruralnih područja Održivi turizam Ukupno:

%

8.500,00 4.342,00 4.000,00 1.000,00 500,00

46,3 23,7 21,8 5,5 2,7

18.342,00

100,00

2.2.11. Socijalna djelatnost Tablica 305. Pregled specifičnih područja socijalna djelatnosti Specifično područje financiranja Socijalna pomoć i podrška Pomoć i podrška osobama s invaliditetom Pomoć i podrška djeci Pomoć i podrška starijim osobama Humanitarna pomoć

Iznos 78.384,37 45.776,00 37.752,10 31.868,19 20.050,00

% 25,3 14,8 12,2 10,3 6,5

239


Prevencija nasilja Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba Pomoć i podrška mladima Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi Organiziranje slobodnih aktivnosti Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške Prevencija ovisnosti Ostale djelatnosti humanitarne pomoći Psihosocijalna podrška Pomoć i podrška obitelji Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija) Savjetovanje i pomaganje Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti Ostale socijalne djelatnosti Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama Pomoć i podrška beskućnicima Ukupno:

19.000,00 14.469,20 8.000,00 8.000,00 7.600,00 6.641,85 6.625,00 5.000,00 4.460,34 3.500,00 3.000,00

6,1 4,7 2,6 2,6 2,4 2,1 2,1 1,6 1,4 1,1 1,0

3.000,00

1,0

2.800,00 2.500,00 1.300,00 500,00 33,12 310.260,17

0,9 0,8 0,4 0,2 0,0 100,00

2.2.12. Šport Tablica 306. Pregled specifičnih područja šport Specifično područje financiranja Sudjelovanje u športskom natjecanju Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi Športska priprema Ostale djelatnosti u športu Promocija športa i zdravog načina življenja Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr projekata, susreta i turnira Športska rekreacija Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi Športska poduka Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem Ostale djelatnosti športske rekreacije Upravljanje športskim objektima Organiziranje i provođenje rekreacijskog vježbanja Strukovne udruge u športu Ukupno:

Iznos

%

1.064.037,02 397.990,00 224.493,04 217.522,37 195.360,00

36,5 13,6 7,7 7,5 6,7

154.951,12

5,3

139.180,74

4,8

132.000,00

4,5

120.322,00

4,1

87.000,00 62.427,60

3,0 2,1

43.450,00

1,5

36.750,00

1,3

23.500,00 7.350,00 7.000,00 5.000,00 2.918.333,89

0,8 0,3 0,2 0,2 100,00

2.2.13. Tehnička kultura Tablica 307. Pregled specifičnih područja tehnička kultura Specifično područje djelovanja Strukovne udruge u tehničkoj kulturi Graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo Informatika i računalstvo Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika Radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja

Iznos 5.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00

% 35,7 17,9 14,3 10,7 7,1

240


Inovatorstvo Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture Ukupno:

1.000,00 1.000,00

7,1 7,1

14.000,00

100,00

2.2.14. Zaštita i spašavanje Tablica 308. Pregled specifičnih područja zaštita i spašavanje Specifično područje financiranja

Iznos

Dobrovoljno vatrogastvo

%

36.600,00

100,00

36.600,00

100,00

Iznos 50.900,00 18.900,63 15.193,52 13.800,00 8.000,00 6.300,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 900,63

% 41,7 15,5 12,5 11,3 6,6 5,2 2,5 2,5 1,6 0,7

Ukupno:

121.994,78

100,00

Tablica 310. Pregled specifičnih područja zaštita zdravlja Specifično područje financiranja Unapređenje i zaštita zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti Ostale djelatnosti u području zaštite zdravlja Dobrovoljno darivanje krvi Strukovne udruge u području zaštite zdravlja Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja Unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi Stvaranje uvjeta za što kvalitetniji život oboljelih od kroničnih bolesti Prevencija i suzbijanje ovisnosti Ukupno:

Iznos 34.700,80 20.600,00 20.000,00 15.000,00 9.000,00 8.375,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 114.675,80

% 30,3 18,0 17,4 13,1 7,8 7,3 3,5 1,7 0,9 100,00

Iznos

%

Ukupno:

2.2.15. Zaštita okoliša i prirode Tablica 309. Pregled specifičnih područja zaštita okoliša i prirode Specifično područje financiranja Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja Zaštita voda i mora Zaštita okoliša Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode Zaštita životinja Ostale djelatnosti očuvanja prirode Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije Ostale djelatnosti zaštite okoliša Očuvanje prirode

2.2.16. Zaštita zdravlja

2.2.17. Ostala područja djelovanja Tablica 311. Pregled specifičnih područja ostala područja djelovanja Specifično područje financiranja Ostala područja djelovanja Ukupno:

196.506,60

100,00

196.506,60

100,00

241


3.

Pregled podataka vezanih uz korisnike projekata i aktivnosti financiranih projekata

3.1. Izravna korisnička skupina Analizom podataka utvrđeno je kako su tijekom 2016. športaši najčešće financirana izravna skupina korisnika. Oni se spominju u 253 slučaja, financiranih u iznosu od 1.763.624,43 kn što je 35,8% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana s udjelom od 15,7% te djeca – opća populacija sa 8,1%. Slijede mladi – opća populacija s udjelom od 7,3% u ukupnom iznosu od 359.803,01 i udruge i građanske inicijative sa udjelom od 5,5%. Ostali korisnici su zastupljeni s udjelom manjim od 5%, što je prikazano u Tablici 312. Tablica 312. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina športaši građani – opća populacija djeca - opća populacija mladi - opća populacija udruge i građanske inicijative branitelji - veterani sindikati djeca do 14 godina darovita djeca i mladi djeca s teškoćama u razvoju osobe koje boluju od malignih bolesti osobe s invaliditetom osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe umirovljenici žene slijepe i slabovidne osobe akademska zajednica osobe starije životne dobi opća populacija pacijenata učenici gluhe osobe navijačke skupine osobe s multiplom sklerozom invalidi Domovinskog rata športaši s invaliditetom osobe s intelektualnim teškoćama odgojno-obrazovne ustanove potrošači žrtve i svjedoci ratnih zločina ljubitelji životinja ratni veterani obitelji športski djelatnici djeca od 14 do 18 godina studenti poljoprivrednici i ribari osobe s cerebralnom i dječjom paralizom poslovne organizacije osobe koje boluju od kroničnih bolesti civilni stradalnici

Iznos (kn) 1.763.624,43 771.824,33 399.426,60 359.803,01 268.702,64 242.330,28 180.000,73 127.701,00 106.900,00 60.675,50 49.700,80 39.057,94 36.991,40 33.769,19 33.000,00 22.380,00 20.500,00 20.141,15 19.600,00 17.999,63 16.500,00 16.500,00 12.500,00 12.000,00 11.500,00 11.340,00 11.000,00 10.500,00 9.800,00 9.492,23 8.100,00 8.000,00 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.000,00 6.500,00 6.500,00 6.100,00 6.000,00

% 35,8 15,7 8,1 7,3 5,5 4,9 3,7 2,6 2,2 1,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

N 253 261 81 96 86 80 14 28 24 15 18 14 11 18 13 9 8 7 6 11 7 4 5 3 3 6 2 2 1 6 3 5 2 7 4 2 3 3 4 2

% 20,9 21,6 6,7 7,9 7,1 6,6 1,2 2,3 2,0 1,2 1,5 1,1 0,9 1,5 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,9 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,4 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

242


mladi s teškoćama u razvoju djeca u riziku od socijalne isključenosti Romi lovci beskućnici djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi lokalna i regionalna samouprava mali i srednji poduzetnici i obrtnici djeca s poremećajima u ponašanju invalidi rada policijski službenici djeca ratnih stradalnika nacionalne manjine nezaposleni odgojno-obrazovni djelatnici osobe s psiho-socijalnim teškoćama žrtve nasilja novorođenčad ovisnici i liječeni ovisnici osobe s paraplegijom/tetraplegijom ruralno stanovništvo djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi manjine - općenito obitelji branitelja ustanove socijalne skrbi volonteri civilni invalidi rata izviđači ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu romska djeca i mladi stanovnici poslijeratnih zajednica osobe s mentalnom retardacijom zdravstvene ustanove ostali

6.000,00 5.998,75 5.457,50 5.350,00 5.033,12 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.740,63 4.500,00 4.362,50 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.141,85 3.000,00 3.000,00 2.050,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 800,00 500,00 500,00 48.467,00 Ukupno:

4.923.312,21

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * * * * * 1,0 100,00

2 3 2 5 3 1 2 1 2 3 1 2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24 1.209

0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 2,0 100,00

N= broj projekata * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3.2. Neizravna korisnička skupina Opća populacija građana je neizravna korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu za financiranje projekata – 1.238.924,21 kn, odnosno 25,2%. Slijede športaši čiji je udio u ukupnom iznosu 741.253,58 kn (15,1%), mladi – opća populacija (9,8%), djeca – opća populacija (7,8%) i športski djelatnici (5%). Ostale neizravne korisničke skupine su u ukupnom iznosu zastupljene sa manje od 5% udjela, što je vidljivo u Tablici 313. Tablica 313. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos

građani – opća populacija športaši mladi - opća populacija djeca - opća populacija športski djelatnici udruge i građanske inicijative darovita djeca i mladi sindikati

1.238.924,21 741.253,58 484.648,24 382.239,61 245.366,05 184.942,00 179.900,00 146.500,73

% 25,2 15,1 9,8 7,8 5,0 3,8 3,7 3,0

N 328 140 109 93 27 57 23 7

% 27,2 11,6 9,0 7,7 2,2 4,7 1,9 0,6

243


obitelji djeca od 14 do 18 godina djeca do 14 godina branitelji - veterani odgojno-obrazovne ustanove žene obitelji branitelja umirovljenici djeca s teškoćama u razvoju navijačke skupine osobe koje boluju od malignih bolesti invalidi Domovinskog rata mali i srednji poduzetnici i obrtnici poslovne organizacije opća populacija pacijenata studenti osobe s invaliditetom lokalna i regionalna samouprava beskućnici volonteri djeca s poremećajima u ponašanju zdravstvene ustanove djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi slijepe i slabovidne osobe ustanove socijalne skrbi žrtve i svjedoci ratnih zločina učenici djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe športaši s invaliditetom akademska zajednica ljubitelji životinja roditelji djece s teškoćama u razvoju manjine - općenito turisti osobe starije životne dobi lovci ruralno stanovništvo nacionalne manjine mladi s teškoćama u razvoju predstavnici medija djeca u riziku od socijalne isključenosti ratni veterani odgojno-obrazovni djelatnici osobe koje boluju od kroničnih bolesti ratni stradalnici poljoprivrednici i ribari osobe s psiho-socijalnim teškoćama osobe s mentalnom retardacijom žrtve obiteljskog nasilja civilni stradalnici žrtve katastrofa gluhe osobe inovatori invalidi rada žene žrtve obiteljskog nasilja nezaposleni osobe s multiplom sklerozom ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu

113.550,03 110.587,00 101.553,20 97.196,88 72.500,00 67.060,80 59.007,20 55.365,22 40.339,00 34.000,00 28.000,00 27.799,96 26.000,00 26.000,00 25.041,60 24.500,00 24.700,34 19.451,12 17.000,00 16.660,00 16.175,50 15.200,00 15.050,00 15.000,00 14.800,00 14.800,00 14.299,00 14.250,00 13.000,00 12.500,00 11.500,00 11.500,00 10.756,00 10.200,00 10.000,00 9.144,96 8.850,00 8.601,26 8.500,00 6.200,00 6.000,00 5.998,75 5.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.840,00 4.500,00 4.000,00 4.000,00 3.927,50 3.125,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.533,12 2.500,00 2.500,00

2,3 2,2 2,1 2,0 1,5 1,4 1,2 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

29 11 25 40 8 22 16 13 14 7 9 11 6 4 7 7 15 13 5 6 3 2 4 5 8 2 8 2 7 6 7 7 4 4 5 6 4 4 4 3 3 2 4 2 3 1 4 2 2 1 4 1 3 2 1 1 2 2 1

2,4 0,9 2,1 3,3 0,7 1,8 1,3 1,1 1,2 0,6 0,7 0,9 0,5 0,3 0,6 0,6 1,2 1,1 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,2 0,7 0,2 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1

244


gluhonijeme osobe policijski službenici roditelji civilni invalidi rata ovisnici i liječeni ovisnici žrtve nasilja Romi novorođenčad osobe s intelektualnim teškoćama turistički djelatnici stanovnici poslijeratnih zajednica

2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.900,00 1.641,85 1.500,00 1.457,50 1.075,00 1.000,00 1.000,00 800,00 Ukupno:

4.923.312,21

* * * * * * * * * * * 100,00

2 1 2 4 2 1 2 3 1 1 2 1.209

0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize pokazuju da su športska natjecanja na razini trgovačkih društva u vlasništvu JLPS u 2016. financirana u iznosu od 1.893.543,81 kn, što je 38,4 % ukupnog iznosa. Slijede Športske aktivnosti djece i mladih u iznosu od 930.035,62 kn (18,9%), te kulturno stvaralaštvo s udjelom od 8,6 %, odnosno 421.184,96 kn i organiziranje slobodnog vremena s udjelom od 5,9%, odnosno 292.630,70 kn. Ostale osnovne aktivnosti zastupljene su sa manje od 5% udjela. Tablica 314. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom športska natjecanja športske aktivnosti djece i mladih kulturno stvaralaštvo organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) donatorske akcije i razvoj zakladništva poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice savjetovanje i psihosocijalna podrška izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva medijska produkcija i izdavaštvo tehničke aktivnosti djece i mladih poduzetničke i proizvodne aktivnosti rehabilitacija i terapijska intervencija suradnja s lokalnim institucijama radne terapije kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina besplatna pravna pomoć istraživanje

Iznos 1.893.543,81 930.035,62 421.184,96

% 38,4 18,9 8,6

N 338 136 157

% 27,9 11,3 13,0

292.630,70

5,9

94

7,8

175.593,46

3,6

64

5,3

162.656,60

3,3

57

4,7

108.537,50

2,2

31

2,6

101.400,00

2,1

24

2,0

72.510,35

1,5

27

2,2

58.693,52

1,2

23

1,9

51.210,18

1,0

21

1,7

47.007,23 41.493,12 40.300,00 32.327,50 29.200,00 28.750,00 27.840,00 22.141,85 18.900,00 18.175,50 17.957,50 16.800,00 11.000,00

1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2

16 25 17 14 14 17 8 12 12 4 11 3 4

1,3 2,1 1,4 1,2 1,2 1,4 0,7 1,0 1,0 0,3 0,9 0,2 0,3

245


usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova zastupanje pred sudovima pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) organiziranje likovne kolonije unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb unaprjeđenje turističke ponude osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave umrežavanje organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) nešto drugo Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%; N= broj projekata

8.400,00

0,2

4

0,3

7.700,80 7.507,86 6.500,00 5.000,00

0,2 0,2 0,1 0,1

4 4 4 1

0,3 0,3 0,3 0,1

4.920,00

0,1

5

0,4

4.500,00

0,1

2

0,2

4.000,00

0,1

1

0,1

4.000,00

0,1

2

0,2

3.750,00

0,1

2

0,2

3.250,00 2.500,00 2.460,34

0,1 0,1 *

3 2 3

0,2 0,2 0,2

2.000,00

*

1

0,1

1.300,00

*

2

0,2

1.033,12

*

2

0,2

1.000,00

*

1

0,1

300,00

*

1

0,1

233.300,69 4.923.312,21

4,7 100,00

36 1.209

3,0 100,00

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti odnosi se na športska natjecanja koji se navodi u 212 projekata i financiran je sa 1.254.046,98 kn, što čini 25,5% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost odnosi se na športske aktivnosti djece i mladih u ukupnom iznosu od 1.081.264,17 kn odnosno 22%, organiziranje slobodnog vremena (14,2%) i usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja (11,5%). Ostale dodatne aktivnosti su prikazane u Tablici 315. Tablica 315. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatni tip aktivnost ili usluga koji se provodi projektom športska natjecanja športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja kulturno stvaralaštvo aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom unaprjeđenje turističke ponude poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

Iznos 1.254.046,98 1.081.264,17

% 25,5 22,0

N 212 185

% 17,5 15,3

700.787,06

14,2

193

16,0

564.633,58 192.706,60 104.394,15

11,5 3,9 2,1

138 77 29

11,4 6,4 2,4

87.380,63

1,8

29

2,4

85.299,41 80.326,48

1,7 1,6

30 34

2,5 2,8

79.261,72

1,6

30

2,5

76.100,00

1,5

30

2,5

55.250,00

1,1

7

0,6

246


savjetovanje i psihosocijalna podrška suradnja s lokalnim institucijama rehabilitacija i terapijska intervencija medijacija usluge usmjerene na programe samopomoći (korisnicima materijalne pomoći te drugim marginaliziranim i socijalno ugroženim skupinama) pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...) donatorske akcije i razvoj zakladništva izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje poduzetničke i proizvodne aktivnosti izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) tehničke aktivnosti djece i mladih medijska produkcija i izdavaštvo usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) besplatna pravna pomoć umrežavanje radne terapije prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja usluge privremenog smještaja (prihvatilišta za beskućnike, skloništa za žrtve nasilja) promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova istraživanje usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za obiteljsku skrb usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva javno zagovaranje (lobiranje, kampanje, direktne akcije, nezavisno praćenje i predlaganje javnih politika ...) izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga Ukupno:

50.922,20 48.700,00 46.281,85 36.696,24

1,0 1,0 0,9 0,7

17 22 16 1

1,4 1,8 1,3 0,1

36.398,63

0,7

9

0,7

35.720,00

0,7

10

0,8

33.361,60

0,7

16

1,3

32.900,00

0,7

11

0,9

29.340,00 27.700,00 22.157,50

0,6 0,6 0,5

9 11 8

0,7 0,9 0,7

20.141,15

0,4

13

1,1

18.850,00 18.000,00

0,4 0,4

14 9

1,2 0,7

16.675,50

0,3

4

0,3

12.800,00 11.860,34 11.033,12 11.000,80

0,3 0,2 0,2 0,2

2 9 7 6

0,2 0,7 0,6 0,5

7.910,00

0,2

3

0,2

7.000,00 6.362,50

0,1 0,1

3 2

0,2 0,2

5.000,00

0,1

1

0,1

4.000,00

0,1

3

0,2

4.000,00

0,1

1

0,1

3.000,00

0,1

3

0,2

2.300,00

*

3

0,2

1.500,00 250,00

* *

1 1

0,1 0,1

100,00

1.209

100,00

4.923.312,21

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini trgovačkih društava

U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati upitnika vezani uz pojedine aspekte raspisivanja natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini, na razini trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od trgovačkih društava u vlasništvu JLPS zatraženo je da dostave popunjeno Detaljno izviješće i Upitnik, no Upitnik je dobiven uredno popunjen samo od 67 trgovačkih društava čiji su rezultati analizirani u ovom poglavlju, dok je njih 250 dostavilo Upitnik ali nisu dodjeljivali sredstva. 247


Izuzetno je visok postotak javnih trgovačkih društava u vlasništvu JLPS koji nisu dostavili Upitnik (68,34%) odnosno 684 javnih trgovačkih društava.

4.1. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Od ukupno 67 zaprimljenih Upitnika trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 24 trgovačka društva navelo da je provodilo javne natječaje u 2016. godini. Na natječaje nije zaprimljen niti jedan prigovor. Tablica 316. Pregled broja objavljenih natječaja po pojedinom davatelju Naziv davatelja

Iznos (kn)

%

N

%

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada MONTRAKER d.o.o. Vrsar PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica Flora Vtc d.o.o. Virkom d.o.o. Virovitica Usluga Poreč d.o.o. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. LOVRINAC d.o.o. UNIKOM d.o.o. OSIJEK KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti Slatina KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. Zagorski-vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju Odvodnja Poreč d.o.o. ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode UKOP d.o.o. OSIJEK OBALA I LUČICE d.o.o. Poslovni park Virovitica d.o.o. GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o. za gospodarenje otpadom, obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti MURVICA d.o.o. Crikvenica Pazin d.o.o. Pazin PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.

291.500,00

15,3

1

4,0

224.000,00

11,8

1

4,0

213.134,84

11,2

1

4,0

195.842,77

10,3

1

4,0

151.600,00 141.000,00 100.000,00 80.000,00 78.982,80 72.000,00 61.750,00 60.000,00 56.000,00

8,0 7,4 5,2 4,2 4,1 3,8 3,2 3,1 2,9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

32.000,00

1,7

1

4,0

30.000,00

1,6

1

4,0

30.000,00

1,6

1

4,0

24.500,00

1,3

1

4,0

21.000,00 19.500,00 9.000,00

1,1 1,0 0,5

1 1 1

4,0 4,0 4,0

6.000,00

0,3

1

4,0

5.000,00 3.000,00 500,00

0,3 0,2 *

1 1 1

4,0 4,0 4,0

Ukupno:

1.906.310,41

100,00

24

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

4.2. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom U okviru Upitnika, trgovačka društva odgovarala su na pitanja čija je svrha bila procijeniti stupanj usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom.

248


Iz odgovora trgovačkih društava o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da samo 41% trgovačkih društava u vlasništvu JLPS koja su raspisivala natječaje za dodjelu donacija ima strateške i/ili programske dokumente temeljem kojih su planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje projekata udruga iz svoje nadležnosti. Na pitanje o potpisivanju ugovora, 22 trgovačka društva odgovorila su da potpisuju ugovore s udrugama (32,83%) odnosno manje od trećine. Posebno je zabrinjavajuć podatak da 85% javnih trgovačkih društava nije od budućih korisnika zatražilo potvrdu o nepostojanju javnog duga niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora. Podaci o dostavljanju i pregledavanju programskih i financijskih izvješća korisnika kojima se provjerava jesu li sredstva utrošena na predviđen način također su zabrinjavajući. Samo 19% trgovačkih društava zatražilo je programsko izvješće, a njih 28% zatražilo je financijsko izvješće. Samo 3% trgovačkih društava odlazi na terenski posjet korisnicima sredstava, a niti jedno trgovačkog društvo nije odgovorilo da je u provedbi projekata otkrilo nepravilnosti.

Tablica 317. Standardi i postupci za dodjelu sredstava N/P

DA

N NE

DJELOMIČNO

56

10

1

0

56

11

0

0

Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini

56

10

0

1

Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana

56

11

0

0

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren

56

7

1

3

Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani

56

7

4

0

Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti

56

8

1

2

Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja

56

11

0

0

Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti

1

14

52

0

Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce

56

10

0

1

Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe)

56

11

0

0

Standardi i postupci za dodjelu sredstava koji su se primjenjivali Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe

249


Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje

56

3

7

1

Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte

56

11

0

0

Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

56

3

5

3

Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu

56

10

1

0

Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo

56

10

1

0

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava

56

11

0

0

U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja

57

1

8

1

Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad

57

0

10

0

Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju

56

11

0

0

Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene

56

9

1

1

Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta

56

11

0

0

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

56

11

0

0

Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo

56

10

0

1

55

4

8

0

S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor

1

22

42

2

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

1

10

55

1

Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga

1

10

55

1

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

1

13

51

2

Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa

1

19

45

2

Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete

1

2

58

6

Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

2

0

65

0

Postoji propisana interna procedura postupanja nepravilnostima prilikom provedbe natječaja

s

mogućnost

otkrivenim

N u tablici označava broj odgovora

4.3. Povrat sredstava 250


U 2016. godini samo je jedno javno trgovaÄ?ko druĹĄtvo (GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica) ostvarilo povrat sredstava od korisnika sredstava u iznosu od 7.000,00 kn, a kao razlog povrata navedeno je da projekt nije niti zapoÄ?eo sa provedbom.

251


VI. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica Temeljem provedene analize moguće je zaključiti sljedeće: 

Od Hrvatske turističke zajednice i 309 turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća 74 turističke zajednice, odnosno samo 23,8% ukupnog broja turističkih zajednica.

Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 86 turističkih zajednica (od kojih je 46 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini). Dakle, vidljivo je da visoki postotak turističkih zajednica nije dostavilo Upitnik (72,2%), odnosno njih 224.

U 2016. godini za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 13.180.927,56 kn za 945 projekata.

Najveći iznos, 6.221.233,00 kn, dodijelila je Turistička zajednica grada Zagreba (47,2%).

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava pokazuje da su turističke zajednice najveći dio sredstava dodijelile putem javnog natječaja za projekte organizacija civilnoga društva u iznosu od 9.017.420,83 kuna, odnosno 68,4% ukupno dodijeljenog iznosa.

Za područje gospodarstva, dodijeljeno je čak 6.301.733,00 kn, što čini gotovo polovicu ukupnog iznosa (47,8%).

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imali turisti, koji se spominju u 322 slučaja financirana u iznosu od 7.807.224,62 kn (59,2% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede športaši sa 1.640.587,89 kn (12,4%).

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 8.456.096,01 kn, odnosno 64,2% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzimaju turisti sa iznosom od 1.666.548,70 kn (12,6%).

Rezultati analize pokazuju da je unaprjeđenje turističke ponude najviše financirana osnovna aktivnost ili usluga na razini turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, sa iznosom od 8.222.966,38 kn, odnosno 62,4%. Slijede športska natjecanja u iznosu od 2.174.700,33 kn (16,5%) te kulturno stvaralaštvo s udjelom od 6,5%, odnosno 851.713,00 kn.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da 99,9% financiranih projekata traje do 12 mjeseci, dok ih samo 0,1% ih traje dulje od 12 mjeseci.

S obzirom na status provedbe projekta, iz dostavljenih je podataka razvidno kako je 99,9% projekata provedeno sukladno ugovoru, dok je kod 0,1% projekata provedba u tijeku.

Od ukupno 40 obrađenih Upitnika turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj koje su dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva, samo ih je 12 provelo javne 252


natječaje/pozive u 2016. godini. Najveći iznos, 5.805.233,00 kn, dodijelila je Turistička zajednica grada Zagreba, s udjelom od 70% u odnosu na ukupan iznos. 

Iz odgovora turističkih zajednica o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da je samo 9 turističkih zajednica (22,5%) potvrdilo postojanje strateških i/ili programskih dokumenata temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti.

Od 12 turističkih zajednica koje su provele javne natječaje/pozive u 2016. godini, samo njih 6 je odgovorilo da su im natječaji otvoreni najmanje 30 dana te da sa sudionicima postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Sve turističke zajednice omogućile su prijaviteljima naknadni uvid u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta, dok manje od polovice turističkih zajednica (47,5%) potpisuje ugovore s udrugama.

Također, samo 6 turističkih zajednica je zatražilo od udruga dokaz o nepostojanju javnog duga i Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora.

Samo 42,5% turističkih zajednica odgovorilo je da od udruga traže programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, 35% ih je tražilo dostavu financijskog izvješća, dok ih je 47,5% provedbu financiranih projekata pratilo odlaskom na terenske posjete.

1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od Hrvatske turističke zajednice i 309 turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj, a traženi podaci ispravno su dostavljeni od njih 74 sa ukupno dodijeljenih 13.180.927,56 kn za 945 projekata. 46 turističkih zajednica izvijestilo je kako u 2016. godini nisu dodjeljivale sredstva za projekte organizacija civilnoga društva. U usporedbi sa 2015. godinom, u 2016. godini turističke zajednice dodijelile su 3.732.494,75 kn manje sredstava (smanjenje od 28,3%). Tablica 318. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2015. i 2016. godini na razini turističkih zajednica Dodijeljeni iznos u Dodijeljeni iznos u Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva 2015. (kn) 2016. (kn)

Trend (%)

Sredstva iz proračuna turističkih zajednica Ukupno:

16.913.422,31

13.180.927,56

 28,3

16.913.422,31

13.180.927,56

 28,3

253


1.1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica U 2016. godini za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 13.180.927,56 kn za 945 projekata. Najveći iznos, 6.221.233,00 kn, dodijelila je Turistička zajednica grada Zagreba s udjelom od 47,2% u odnosu na ukupan iznos te redom: Turistička zajednica Grada Poreča (s udjelom od 6,2%), Turistička zajednica Grada Dubrovnika (4,9%), Turistička zajednica općine Medulin (4%), Turistička zajednica Grada Malog Lošinja (3,9%), Turistička zajednica Općine Orebić (3%). Ostale turističke zajednice u 2016. godini dodijelile su iznose čiji je udio manji od 3% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa svih turističkih zajednica nalazi se u Tablici 275. Tablica 319. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica u RH prema nazivu davatelja Dodijeljena Naziv davatelja sredstava % N sredstva (kn) Turistička zajednica grada Zagreba

6.221.233,00

47,2

163

Turistička zajednica Grada Poreča Turistička zajednica Grada Dubrovnika Turistička zajednica općine Medulin

818.300,00 643.863,00 521.735,00

6,2 4,9 4,0

11 55 27

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja Turistička zajednica Općine Orebić Turistička zajednica općine Baška

513.964,25 399.473,58 382.835,00

3,9 3,0 2,9

41 33 16

Turistička zajednica grada Pule Turistička zajednica općine Gradac Turistička zajednica općine Funtana

280.100,00 228.493,58 178.500,00

2,1 1,7 1,4

47 19 12

Turistička zajednica Grada Cresa Turistička zajednica općine Vrsar Turistička zajednica grada Popovače

175.000,00 169.214,00 157.300,00

1,3 1,3 1,2

12 9 39

Turistička zajednica grada Opatija Turistička zajednica Općine Konavle Turistička zajednica Grada Labina

156.979,01 147.500,00 146.200,00

1,2 1,1 1,1

16 7 17

Turistička zajednica grada Novigrada-Cittanova Turistička zajednica grada Vodica Turistička zajednica Općine Fažana

140.360,25 136.000,00 119.800,00

1,1 1,0 0,9

17 22 24

Turistička zajednica grada Kaštela Turistička zajednica općine Plitvička jezera Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski

111.000,00 100.700,00 100.000,00

0,8 0,8 0,8

32 15 24

Turistička zajednica Općine Preko Turistička zajednica Općine Lovran Turistička zajednica grada Raba

89.915,00 83.500,00 81.000,00

0,7 0,6 0,6

17 17 9

Turistička zajednica Grada Korčule Turistička zajednica Općine Lopar Turistička zajednica Općine Baška Voda

79.300,00 69.000,00 69.000,00

0,6 0,5 0,5

19 14 12

Turistička zajednica grada Biograd na Moru Turistička zajednica Općine Raša Turistička zajednica Grada Dugog Sela

65.000,00 63.500,00 59.267,43

0,5 0,5 0,4

9 4 15

Turistička zajednica Grada Slavonskog Broda Turistička zajednica Šibensko-kninske županije

55.335,80 50.500,00

0,4 0,4

15 7

254


Turistička zajednica općine Pirovac

44.000,00

0,3

7

Turistička zajednica Općine Pašman Turistička zajednica Općine Dobrinj Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri

41.500,00 41.000,00 36.000,00

0,3 0,3 0,3

5 7 5

Turistička zajednica mjesta Krapanj-Brodarica Turistička zajednica grada Nina Turistička zajednica Grada Varaždina

31.000,00 28.000,00 25.000,00

0,2 0,2 0,2

7 3 6

Turistička zajednica Grada Čakovca Turistička zajednica Općine Tribunj Turistička zajednica grada Visa

23.840,80 20.000,00 19.900,00

0,2 0,2 0,2

3 8 10

Turistička zajednica općine Seget Turistička zajednica Općine Marina Turistička zajednica mjesta Zaton

18.000,00 15.700,00 15.199,20

0,1 0,1 0,1

3 5 2

Turistička zajednica Zagrebačke županije Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Turistička zajednica mjesta Ičići

15.000,00 15.000,00 14.000,00

0,1 0,1 0,1

2 2 5

Turistička zajednica Grada Novske Turistička zajednica Općine Cernik Turistička zajednica Općine Ražanac

13.676,66 11.500,00 11.000,00

0,1 0,1 0,1

4 3 3

Turistička zajednica Općine Nova Kapela Turistička zajednica grada Ogulina Turistička zajednica općine Staro Petrovo Selo

11.000,00 10.000,00 10.000,00

0,1 0,1 0,1

2 1 4

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

9.500,00 9.000,00 8.000,00

0,1 0,1 0,1

4 2 3

Turistička zajednica Općine Trpanj Turistička zajednica Općine Rakovica Turistička zajednica Grada Vodnjana

7.750,00 7.512,00 6.500,00

0,1 0,1 *

5 5 3

Turistička zajednica Općine Ližnjan Turistička zajednica Općine Brinje Turistička zajednica Grada Sinja

6.500,00 6.000,00 5.500,00

* * *

3 3 6

Turistička zajednica grada Umaga Turistička zajednica Općine Mljet Turistička zajednica općine Kanfanar

5.000,00 4.440,00 4.000,00

* * *

2 2 2

Turistička zajednica Općine Vojnić Turistička zajednica Općina Privlaka Turistička zajednica Zadarske županije

3.000,00 3.000,00 3.000,00

* * *

1 1 1

Turistička zajednica grada Vinkovaca Turistička zajednica Grada Knina Turistička zajednica Grada Oroslavja

2.840,00 2.200,00 2.000,00

* * *

3 4 1

Turistička zajednica Središnje Istre

1.000,00

*

1

13.180.927,56

100,0

945

Turistička zajednica grada Đakova

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

1.2. Oblik i namjena dodjele sredstava Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjele sredstava pokazuje da su turističke zajednice kao davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele

255


financijskih sredstava. Najveći udio čine sredstva dodijeljena putem javnog natječaja za projekte organizacija civilnoga društva u iznosu od 9.017.420,83 kuna, odnosno 68,4% ukupno dodijeljenog iznosa. Veličinom iznosa slijede sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom – ukupno je dodijeljeno 3.749.413,07 kuna (28,4%), što ukazuje na to da turističke zajednice još uvijek ne prepoznaju Uredbu kao propis koji su kao davatelj sredstava iz javnih izvora obvezni primjenjivati. Odlukom čelnika bez javnog natječaja dodijeljena su sredstva u iznosu od 266.593,66 kn (2%), za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom 65.000,00 kuna (0,5%), izravnom dodjelom sredstava za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost dodijeljeno je 54.000,00 kuna (0,4%), a za sponzorstva javnih trgovačkih društava 26.500,00 kuna (0,2%). Iznos od 2.000,00 kuna dodijeljen je za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom. Tablica 320. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

N

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava sponzorstva javnih trgovačkih društava za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

459

Dodijeljeni iznos (kn) 9.017.420,83

114

266.593,66

2,0

2 5

65.000,00 54.000,00

0,5 0,4

5 1 359

26.500,00 2.000,00 3.749.413,07

0,2 * 28,4

Ukupno:

13.180.927,56

100,0

% 68,4

N u tablici označava broj turističkih zajednica koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora. * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

2. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna turističkih zajednica prema području financiranja 2.1. Opća područja financiranja Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je iz proračuna turističkih zajednica najveći iznos financijskih sredstava dodijeljen za područje gospodarstva, odnosno 6.301.733,00 kn, što čini gotovo polovicu ukupnog iznosa (47,8%). Područje športa je na drugom mjestu sa dodijeljenih 2.896.137,76 kn, odnosno 22% ukupno dodijeljenih sredstava. Područje kulture i umjetnosti financirano je s 2.294.423,20 kn (17,4%), ostala područja djelovanja iznosom od 792.493,60 kn (6%), a zaštita okoliša i prirode sa 312.900,00 kn (2,4%). Ostala područja financiranja u ukupno dodijeljenom iznosu sudjeluju sa manje od 2%. U Tablici 236. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 321. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja Gospodarstvo Šport Kultura i umjetnost Zaštita okoliša i prirode Održivi razvoj Zaštita i spašavanje Duhovnost

Iznos 6.301.733,00 2.896.137,76 2.294.423,20 312.900,00 156.000,00 109.600,00 72.500,00

% 47,8 22,0 17,4 2,4 1,2 0,8 0,6

256


Zaštita zdravlja Međunarodna suradnja Branitelji i stradalnici Hobistička djelatnost Socijalna djelatnost Tehnička kultura Obrazovanje, znanost i istraživanje Demokratska politička kultura Ostala područja djelovanja Ukupno:

39.040,00 38.000,00 37.500,00 33.500,00 32.700,00 31.400,00 30.000,00 3.000,00 792.493,60

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 * 6,0

13.180.927,56

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

2.2. Specifična područja financiranja U tablicama koje slijede nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifična područja svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku. 2.2.1. Branitelji i stradalnici Tablica 322. Pregled specifičnih područja branitelja i stradalnika Specifično područje financiranja

Iznos

%

Ostale djelatnosti branitelja-veterana Domovinskog rata Promicanje vrijednosti Domovinskog rata Branitelji - veterani Domovinskog rata

21.000,00 9.500,00 7.000,00 Ukupno:

56,0 25,3 18,7

37.500,00

100,0

2.2.2. Demokratska politička kultura Tablica 323.Pregled specifičnih područja demokratske političke kulture Specifično područje financiranja

Iznos

%

Proizvodnja medijskih sadržaja

3.000,00 Ukupno:

100,0

3.000,00

100,0

2.2.3. Duhovnost Tablica 324. Pregled specifičnih područja duhovnosti Specifično područje financiranja

Iznos

Ostale djelatnosti iz područja duhovnosti Promicanje duhovnih aktivnosti Ostale duhovne djelatnosti

% 46.500,00 25.000,00 1.000,00

Ukupno:

64,1 34,5 1,4

72.500,00

100,0

2.2.4. Gospodarstvo Tablica 325. Pregled specifičnih područja gospodarstva Specifično područje financiranja

Iznos

Turizam Voćarstvo Poljoprivreda Lovstvo Ostale poljoprivredne djelatnosti Vinarstvo i vinogradarstvo Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva Ukupno:

%

6.265.233,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 4.500,00 1.000,00

99,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 *

6.301.733,00

100,0

257


* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

2.2.5. Hobistička djelatnost Tablica 326.Pregled specifičnih područja hobističke djelatnosti Specifično područje financiranja

Iznos

%

Ostale hobističke djelatnosti Kartaške Djelovanje ljubitelja oldtimera Ukupno:

20.500,00 10.000,00 3.000,00

61,2 29,9 9,0

33.500,00

100,0

2.2.6. Kultura i umjetnost Tablica 327. Pregled specifičnih područja kulture i umjetnosti Specifično područje financiranja

Iznos

Glazbene i scenske manifestacije i festivali Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti Kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam Izvedbene umjetnosti Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Općekulturna (kulturološka) djelatnost Kulturna baština Plesne umjetnosti Ostale djelatnosti kulturne baštine Zaštita i očuvanje materijalnih kulturnih dobara Likovne umjetnosti Fotografska umjetnost Književno-nakladničke manifestacije Manifestacije vizualnih umjetnosti Muzejska djelatnost Vizualne umjetnosti Filmska i video djelatnost Dramske umjetnosti Konzervatorsko-restauratorska djelatnost Inovativne izvedbene umjetničke prakse Književno stvaralaštvo Ostale djelatnosti izvedbene umjetnosti Ostale djelatnosti vizualne umjetnosti Ostale interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti Likovni amaterizam Ostale književno-nakladničke djelatnosti Ukupno:

%

627.977,00 297.287,62 295.143,58 252.900,00 145.000,00 134.140,00 99.875,00 72.300,00 70.000,00 67.500,00 52.000,00 49.000,00 40.300,00 26.500,00 11.000,00 10.000,00 8.000,00 7.000,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

27,4 13,0 12,9 11,0 6,3 5,8 4,4 3,2 3,1 2,9 2,3 2,1 1,8 1,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 * *

2.294.423,20

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

2.2.7. Međunarodna suradnja Tablica 328. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje Specifično područje financiranja

Iznos

Unapređenje zdravlja Međunarodna prijateljstva Ostale djelatnosti razvojne suradnje

% 15.000,00 15.000,00 8.000,00

Ukupno:

39,5 39,5 21,1

38.000,00

100,0

2.2.8. Obrazovanje, znanost i istraživanje Tablica 329.Pregled specifičnih područja obrazovanja, znanosti i istraživanja Specifično područje financiranja

Iznos

%

258


Popularizacija znanosti Umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta

17.000,00 6.000,00 3.500,00 2.000,00 1.000,00 500,00

Ukupno:

56,7 20,0 11,7 6,7 3,3 1,7

30.000,00

100,0

2.2.9. Održivi razvoj Tablica 330.Pregled specifičnih područja održivog razvoja Specifično područje financiranja

Iznos

Održivi turizam Zaštita javnih dobara u ruralnim područjima Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja

%

104.500,00 50.000,00 1.500,00

67,0 32,1 1,0

156.000,00

100,0

Ukupno:

2.2.10. Socijalna djelatnost Tablica 331.Pregled specifičnih područja socijalne djelatnosti Specifično područje financiranja

Iznos

%

Ostale djelatnosti humanitarne pomoći Pomoć i podrška starijim osobama Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške Stručna pomoć i podrška Organiziranje slobodnih aktivnosti Pomoć i podrška osobama s invaliditetom Socijalne usluge Humanitarna pomoć Pomoć i podrška djeci Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno Ukupno:

8.500,00 6.000,00 5.000,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 1.700,00 1.000,00 1.000,00

26,0 18,3 15,3 9,2 7,6 6,1 6,1 5,2 3,1 3,1

32.700,00

100,0

2.2.11. Šport Tablica 332. Pregled specifičnih područja športa Specifično područje financiranja Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr projekata, susreta i turnira Sudjelovanje u športskom natjecanju Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi Ostale djelatnosti u športu Promocija športa i zdravog načina življenja Športska rekreacija Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem Športska priprema Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja Športska poduka Ostale djelatnosti športske rekreacije

Iznos

%

1.345.662,68 605.389,01

46,5 20,9

402.695,00 205.490,86

13,9 7,1

172.214,25

5,9

59.685,96 23.500,00 23.000,00 13.500,00

2,1 0,8 0,8 0,5

13.000,00

0,4

11.000,00 10.000,00

0,4 0,3

6.000,00 3.000,00

0,2 0,1

259


Upravljanje športskim objektima Ukupno:

2.000,00

0,1

2.896.137,76

100,0

2.2.12. Tehnička kultura Tablica 333.Pregled specifičnih područja tehničke kulture Specifično područje financiranja

Iznos

%

Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture Ostale djelatnosti astronautike i astronomije Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi

23.000,00 4.400,00 4.000,00

Ukupno:

73,2 14,0 12,7

31.400,00

100,0

2.2.13. Zaštita zdravlja Tablica 334. Pregled specifičnih područja zaštite zdravlja Specifično područje financiranja

Iznos

%

Strukovne udruge u području zaštite zdravlja Ostale djelatnosti preventivnog djelovanja, unapređenja i zaštite zdravlja Unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi Ukupno:

14.000,00 13.040,00

35,9 33,4

12.000,00

30,7

39.040,00

100,0

2.2.14. Zaštita okoliša i prirode Tablica 335. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i prirode Specifično područje financiranja

Iznos

Ostale djelatnosti iz područja zaštite okoliša i prirode Zaštita životinja Zaštita okoliša Podizanje svijesti i aktivnosti za smanjenje otpada i povećanje recikliranja Zaštita voda i mora Očuvanje prirode Ostale djelatnosti zaštite okoliša Ostale djelatnosti očuvanja prirode Očuvanje posebno vrijednih prirodnih područja i drugih prostora Zaštita i održivo korištenje šuma

%

122.000,00 42.000,00 33.000,00 32.000,00

39,0 13,4 10,5 10,2

30.000,00 17.200,00 11.000,00 10.000,00 9.700,00 6.000,00

9,6 5,5 3,5 3,2 3,1 1,9

312.900,00

100,0

Ukupno:

2.2.15. Zaštita i spašavanje Tablica 336. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja Specifično područje financiranja

Iznos

Traganje i spašavanje Dobrovoljno vatrogastvo Ostale djelatnosti iz područja zaštite i spašavanja Ukupno:

% 50.000,00 31.600,00 28.000,00

45,6 28,8 25,5

109.600,00

100,0

2.2.16. Ostala područja djelovanja Tablica 337.Pregled specifičnih područja ostalih područja djelovanja Specifično područje financiranja

Iznos

Ostala područja djelovanja

%

792.493,60 Ukupno:

792.493,60

100,0 100,0

260


3.

Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata 3.1.

Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imali turisti, koji se spominju u 322 slučaja financirana u iznosu od 7.807.224,62 kn (59,2% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede športaši sa 1.640.587,89 kn (12,4%), opća populacija građana sa 1.536.605,24 kn (11,7%) te udruge i građanske inicijative sa 1.134.403,80 kn (8,6%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelima manjim od 2%, a podaci su prikazani u Tablici 281. Tablica 338. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina turisti športaši građani – opća populacija udruge i građanske inicijative ostali mladi - opća populacija turistički djelatnici djeca - opća populacija lokalna i regionalna samouprava akademska zajednica športski djelatnici lovci poslovne organizacije djeca od 14 do 18 godina darovita djeca i mladi branitelji - veterani osobe s psiho-socijalnim teškoćama volonteri gluhe osobe inovatori zdravstvene ustanove djeca do 14 godina invalidi rada žene djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi ruralno stanovništvo potrošači predstavnici medija poslodavci ljubitelji životinja osobe s invaliditetom osobe s mišićnom distrofijom studenti učenici djeca s teškoćama u razvoju opća populacija pacijenata športaši s invaliditetom invalidi Domovinskog rata navijačke skupine sindikati

Iznos (kn) 7.807.224,62 1.640.587,89 1.536.605,24 1.134.403,80 199.279,01 141.299,20 104.840,00 91.500,00 65.000,00 62.000,00 50.000,00 30.012,00 30.000,00 27.000,00 25.500,00 24.500,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 9.860,80 9.000,00 8.000,00 7.500,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.600,00 4.000,00 2.695,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

% 59,2 12,4 11,7 8,6 1,5 1,1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * * * * * * * * *

N 322 101 215 142 24 26 8 19 9 7 1 6 3 2 4 8 1 2 1 1 2 5 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1

% 34,1 10,7 22,8 15,0 2,5 2,8 0,8 2,0 1,0 0,7 0,1 0,6 0,3 0,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

261


poljoprivrednici i ribari osobe koje boluju od malignih bolesti osobe s cerebralnom i dječjom paralizom ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu žene poduzetnice djeca u riziku od socijalne isključenosti odgojno-obrazovne ustanove umirovljenici Ukupno:

1.500,00 1.440,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 580,00 500,00 500,00

* * * * * * * *

1 1 1 1 1 1 1 1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

13.180.927,56

100,0

945

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

3.2.

Neizravna korisnička skupina

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 8.456.096,01 kn, odnosno 64,2% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzimaju turisti sa iznosom od 1.666.548,70 kn (12,6%), a slijedi ruralno stanovništvo sa 440.473,58 kn (3,3%). Ostale neizravne korisničke skupine u ukupnom su iznosu zastupljene s manje od 3% udjela, kao što je prikazano u tablici 339. Tablica 339. Neizravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina građani – opća populacija turisti ruralno stanovništvo udruge i građanske inicijative športaši mladi - opća populacija turistički djelatnici djeca - opća populacija obitelji branitelja lokalna i regionalna samouprava akademska zajednica poslovne organizacije žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava žene obitelji zdravstvene ustanove darovita djeca i mladi regionalna ili lokalna samouprava roditelji djeca do 14 godina lovci ustanove socijalne skrbi športski djelatnici izviđači učenici djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi tijela državne uprave branitelji - veterani umirovljenici ljubitelji životinja roditelji djece s teškoćama u razvoju djeca s poremećajima u ponašanju ratni stradalnici mali i srednji poduzetnici i obrtnici osobe starije životne dobi

Iznos (kn) 8.456.096,01 1.666.548,70 440.473,58 379.947,00 367.179,01 365.800,00 292.840,00 287.000,00 162.300,00 132.500,00 109.040,80 88.000,00 71.000,00 56.000,00 39.400,00 25.000,00 22.000,00 21.000,00 17.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.995,00 13.000,00 13.000,00 10.860,80 10.000,00 8.675,20 8.651,46 8.000,00 7.600,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00

% 64,2 12,6 3,3 2,9 2,8 2,8 2,2 2,2 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * * * *

N 406 202 36 23 29 35 20 27 40 15 8 5 8 8 13 2 5 4 2 6 2 1 6 2 1 2 1 3 4 3 3 3 1 1 2

% 43,0 21,4 3,8 2,4 3,1 3,7 2,1 2,9 4,2 1,6 0,8 0,5 0,8 0,8 1,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,6 0,2 0,1 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2

262


osobe s invaliditetom poslodavci djeca od 14 do 18 godina policijski službenici osobe koje boluju od malignih bolesti mladi s teškoćama u razvoju žene poduzetnice potrošači predstavnici medija odgojno-obrazovne ustanove poljoprivrednici i ribari djeca u riziku od socijalne isključenosti volonteri Ukupno:

3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.440,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 580,00 500,00

* * * * * * * * * * * * *

1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

13.180.927,56

100,0

945

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

3.3.

Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom

3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize pokazuju da je unaprjeđenje turističke ponude najviše financirana osnovna aktivnost ili usluga na razini turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, sa iznosom od 8.222.966,38 kn, odnosno 62,4%. Slijede športska natjecanja u iznosu od 2.174.700,33 kn (16,5%) te kulturno stvaralaštvo s udjelom od 6,5%, odnosno 851.713,00 kn. Tablica 340. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom unaprjeđenje turističke ponude športska natjecanja kulturno stvaralaštvo organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) zastupanje pred sudovima aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) nešto drugo - opišite športske aktivnosti djece i mladih suradnja s lokalnim institucijama usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice poduzetničke i proizvodne aktivnosti izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva istraživanje promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova organiziranje likovne kolonije aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom tehničke aktivnosti djece i mladih donatorske akcije i razvoj zakladništva usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...)

Iznos (kn)

%

N

%

8.222.966,38 2.174.700,33 851.713,00 513.200,00

62,4 16,5 6,5 3,9

383 151 112 99

40,5 16,0 11,9 10,5

355.727,62 307.200,00 257.000,00

2,7 2,3 1,9

32 35 22

3,4 3,7 2,3

105.340,80 86.667,43 52.300,00 36.000,00 34.000,00 32.000,00 24.500,00

0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

10 26 8 16 6 7 6

1,1 2,8 0,8 1,7 0,6 0,7 0,6

21.000,00 20.000,00 15.012,00 12.000,00 10.500,00

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

2 1 4 2 4

0,2 0,1 0,4 0,2 0,4

8.400,00 8.000,00 7.500,00

0,1 0,1 0,1

2 2 2

0,2 0,2 0,2

6.000,00

*

3

0,3

263


kulturni amaterizam udruga nacionalnih manjina humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) umrežavanje organizacija zajedničkih aktivnosti roditelja i djece s poremećajima u ponašanju usluge njege i dugotrajne skrbi u zajednici (uključujući i hospicij) prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja rehabilitacija i terapijska intervencija medijska produkcija i izdavaštvo

5.000,00 4.700,00

* *

1 2

0,1 0,2

3.000,00 2.000,00

* *

2 1

0,2 0,1

2.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00

* * * *

1 1 1 1

0,1 0,1 0,1 0,1

Ukupno:

13.180.927,56

100,0

945

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti je kulturno stvaralaštvo, koje se navodi u 186 slučaja i financirano je sa 4.278.152,00 kn, odnosno 32,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Druga najbrojnija dodatna aktivnost odnosi se na športska natjecanja s udjelom od 24,3%, odnosno 3.205.368,00 kn. Na trećem mjestu su aktivnosti vezane uz unaprjeđenje turističke ponude s 3.134.018,51 kn (23,8%). Ostale dodatne aktivnosti detaljnije su prikazane u Tablici 284. Tablica 341. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom kulturno stvaralaštvo športska natjecanja unaprjeđenje turističke ponude usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) športske aktivnosti djece i mladih umrežavanje aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša suradnja s lokalnim institucijama informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) poduzetničke i proizvodne aktivnosti poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje tehničke aktivnosti djece i mladih medijska produkcija i izdavaštvo aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom istraživanje zastupanje pred sudovima izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova humanitarne usluge za siromašne građane (podjela bonova za kupnju hrane, sufinanciranje dijela troškova...) organiziranje likovne kolonije osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi rehabilitacija i terapijska intervencija usluge dnevnog ili poludnevnog boravka (osobe više životne dobi, djeca i odrasle osobe s invaliditetom) unaprjeđenje smještaja unutar obitelji ili oblici zamjene za

Iznos (kn)

%

N

%

4.278.152,00 3.205.368,00 3.134.018,51 828.957,86 480.429,43

32,5 24,3 23,8 6,3 3,6

186 107 276 106 104

19,7 11,3 29,2 11,2 11,0

318.880,16 185.000,00 149.700,00 102.800,00 59.440,80

2,4 1,4 1,1 0,8 0,5

38 14 18 20 9

4,0 1,5 1,9 2,1 1,0

56.000,00 50.100,00 50.000,00 42.500,00

0,4 0,4 0,4 0,3

12 11 1 4

1,3 1,2 0,1 0,4

32.000,00 30.500,00 28.500,00

0,2 0,2 0,2

4 3 6

0,4 0,3 0,6

23.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 10.280,00

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

3 1 1 2 4

0,3 0,1 0,1 0,2 0,4

10.000,00 10.000,00

0,1 0,1

1 1

0,1 0,1

10.000,00 7.500,00

0,1 0,1

1 2

0,1 0,2

5.860,80

*

1

0,1

264


obiteljsku skrb promicanje ravnopravnosti u podjeli obiteljskih uloga radne terapije usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) savjetovanje i psihosocijalna podrška prevetivni zdravstveni pregledi i savjetovanja donatorske akcije i razvoj zakladništva Ukupno:

5.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00

* * * *

1 1 2 1

0,1 0,1 0,2 0,1

3.000,00 1.440,00 500,00

* * *

2 1 1

0,2 0,1 0,1

13.180.927,56

100,0

945

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini turističkih zajednica U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati Upitnika vezani uz pojedine aspekte raspisivanja natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2016. godini, na razini turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj. Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 86 turističkih zajednica (od kojih je 46 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini). Dakle, vidljivo je da visoki postotak turističkih zajednica nije dostavilo Upitnik (72,2%), odnosno njih 224.

4.1. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom U okviru Upitnika turističke zajednice su odgovarale na pitanja čija je svrha bila procijeniti stupanj usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom. Prilikom odgovaranja na pitanja o standardima i postupcima odobravanja financijskih sredstava, odgovor „nije primjenjivo“ odabirale su turističke zajednice koje nisu raspisivale javne natječaje/pozive. Iz odgovora turističkih zajednica o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da je samo 9 turističkih zajednica (22,5%) potvrdilo postojanje strateških i/ili programskih dokumenata temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti. Od 12 turističkih zajednica koje su provele javne natječaje/pozive u 2016. godini, samo njih 6 je odgovorilo da su im natječaji otvoreni najmanje 30 dana te da sa sudionicima postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Sve turističke zajednice omogućile su prijaviteljima naknadni uvid u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta, dok manje od polovice turističkih zajednica (47,5%) potpisuje ugovore s udrugama. Također, samo 6 turističkih zajednica je zatražilo od udruga dokaz o nepostojanju javnog duga i Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste

265


aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora. Samo 42,5% turističkih zajednica odgovorilo je da od udruga traže programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, 35% ih je tražilo dostavu financijskog izvješća, dok ih je 47,5% provedbu financiranih projekata pratilo odlaskom na terenske posjete. Tablica 342. Standardi i postupci za dodjelu sredstava Standardi i postupci za dodjelu sredstava Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe) Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava

N/P

DA

DJELOMIČNO

NE

28

9

2

1

28

10

0

2

28 28 28

10 6 4

1 4 5

1 2 3

28

4

8

0

28

5

4

3

28

5

5

2

1

6

32

1

28

10

1

1

28

12

0

0

28

2

9

1

28

12

0

0

28

5

7

0

28

9

2

1

28

9

3

0

28

7

4

1

28

6

4

2

28

1

11

0

28 28

12 10

0 1

0 1

28

12

0

0

28

12

0

0

266


Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

4.2.

28 28

3 2

3 9

6 1

0

19

17

4

0

6

34

0

0

6

33

1

0

17

19

4

0

14

20

6

0

19

13

8

1

0

38

1

Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj

Od ukupno 40 obrađenih Upitnika turističkih zajednica u Republici Hrvatskoj koje su dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva, samo ih je 12 provelo javne natječaje/pozive u 2016. godini. Najveći iznos, 5.805.233,00 kn, dodijelila je Turistička zajednica grada Zagreba, s udjelom od 70% u odnosu na ukupan iznos. Tablica 343. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima sredstava Dodijeljena Naziv davatelja sredstava sredstva (kn) Turistička zajednica grada Zagreba

%

N

5.805.233,00

70,0

Turistička zajednica Grada Poreča

775.000,00

9,3

8

Turistička zajednica Grada Malog Lošinja Turistička zajednica Općine Orebić Turistièka zajednica grada Pule

416.714,25 399.473,58 235.000,00

5,0 4,8 2,8

30 33 31

Turistička zajednica Grada Cresa Turistička zajednica Općine Konavle Turistička zajednica općine Medulin

175.000,00 147.500,00 126.000,00

2,1 1,8 1,5

13 7 16

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski Turistička zajednica grada Novigrada-Cittanova Turistička zajednica Općine Marina

100.000,00 96.500,00 13.000,00

1,2 1,2 0,2

24 9 0

6.500,00

0,1

3

8.295.920,83

100,0

174

Turistička zajednica Općine Ližnjan Ukupno:

0

N = broj projekata

4.3.

Troškovi za provedbu javnog natječaja/poziva za financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva

dodjelu

Od 40 turističkih zajednica koje su odgovorile na pitanje u vezi troškova provedbe javnog natječaja/poziva, Turistička zajednica općine Medulin i Turistička zajednica općine Ližnjan imale su troškove objavljivanja javnog natječaja/poziva sa ukupnim iznosom od 5.367,97 kn, a

267


Turistička zajednica Grada Malog Lošinja 11.000,00 kn za naknade članovima stručnih tijela za ocjenjivanje projekata.

4.4.

Povrat sredstava

U 2016. godini povrate je imala jedino Turistička zajednica grada Zagreba u ukupnom iznosu od 48.336,79 kn, a odnosili su se na povrat dijela neutrošenih sredstava.

268


VII. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih, vatrogasnih te zajednica tehničke kulture Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, obveznici primjene Uredbe su tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe udruga, bez obzira na način i svrhu dodjeljivanja. Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava izravno doprinose i ispunjenju obveza iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. U nastavku je prikazan objedinjeni pregled sredstava dodijeljenih za projekte i programe organizacija civilnoga društva, putem športskih, vatrogasnih te zajednica tehničke kulture, koje su sukladno posebnim propisima zapravo redistribuirale sredstva iz državnog odnosno proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim članicama i na taj način postali su obveznici primjene Uredbe. Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i 135 športskih zajednica u Republici Hrvatskoj, a traženi podaci ispravno su dostavljeni od njih 55, koje su ukupno dodijelile odnosno preraspodijelile 264.280.746,31 kn i to za ukupno 3.120 projekata. Podaci su traženi i od Hrvatske vatrogasne zajednice i 235 vatrogasnih zajednica na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, a ispravno su dostavljeni od njih 63, koje su ukupno dodijelile odnosno preraspodijelile 47.748.012,45 kn za 1.350 projekata. Od 44 zajednice tehničke kulture na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i Hrvatske zajednice tehničke kulture, kojima su upućeni zahtjevi za dostavom podataka, podaci su ispravno dostavljeni od njih 20, koje su ukupno dodijelile odnosno preraspodijelile 10.499.241,50 kn za 412 projekata. Prema prikupljenim i obrađenim podacima, u 2016. godini iz proračuna športskih, vatrogasnih i zajednica tehničke kulture dodijeljeno je 322.528.000,26 kn. Kako je prikazano u Tablici 344. sredstva iz proračuna športskih zajednica čine 81,9 % ukupnog iznosa, odnosno 264.280.746,31 kn. Iz proračuna vatrogasnih zajednica dodijeljena su sredstva u iznosu od 47.748.012,45 kn, što čini 14,8 % ukupno dodijeljenog iznosa, dok je iz proračuna zajednica tehničke kulture dodijeljeno 10.499.241,50 kn, odnosno 3,3% ukupno dodijeljenog iznosa. U usporedbi sa 2015. godinom, u 2016. godini Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i športske zajednice dodijelili su 26.260.638,20 kn više sredstava (povećanje od 9,9%), Hrvatska vatrogasna zajednica i vatrogasne zajednice na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini 269


dodijelile su 19.231.198,32 kn više sredstava (povećanje od 40,3%), dok su Hrvatska zajednica tehničke kulture i zajednice tehničke kulture na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini dodijelile 253.247,44 kn manje sredstava (smanjenje od 2,4%). Tablica 344. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2015. i 2016. godini na razini športskih, vatrogasnih te zajednica tehničke kulture Trend Dodijeljeni iznos Dodijeljeni Izvor sredstava % % 2015./2016. 2015. iznos u 2016. (%) Sredstva iz proračuna športskih 238.020.108,11 85,8 264.280.746,31 81,9  9,9 zajednica Sredstva iz proračuna vatrogasnih 28.516.814,13 10,3 47.748.012,45 14,8  40,3 zajednica Sredstva iz proračuna zajednica 10.752.488,94 3,9 10.499.241,50 3,3  2,4 tehničke kulture Ukupno:

277.289.411,18

100,00

322.528.000,26

100,00

 14,0 

270


VII.1. Analiza financijskih sredstava koja su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i športske zajednice dodijelile športskim savezima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u športu Temeljem provedene analize, može se zaključiti sljedeće: 

Tijekom 2016. godine iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izdvojio se Središnji državni ured za šport, koji je direktno dodjeljivao sredstva organizacijama civilnoga društva za javne potrebe u športu na nacionalnoj razini preko Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) i Hrvatskog športskog saveza gluhih temeljem čl. 75. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15). Također, temeljem čl. 76. Zakona o športu sredstva su redistribuirana iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave preko športskih zajednica u svrhu provedbe javnih potreba u športu na lokalnoj razini.

Valja napomenuti da u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nema registriranih športskih zajednica te se programi športskih udruga i saveza financiraju neposredno iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i 135 športskih zajednica u Republici Hrvatskoj, a zaprimljena su ispravno popunjene tablice Detaljnih izvješća od 55 zajednica, od kojih je samo 44 ispravno popunilo i Upitnik. Da nije bilo financiranja organizacija civilnoga društva u 2016. godini izvijestilo je 6 športskih zajednica.

U 2016. godini Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i športske zajednice u Republici Hrvatskoj dodijelile su za javne potrebe u športu 264.280.746,31 kn i time (su)financirale 3120 programa javnih potreba u športu.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjeljivanja sredstava pokazuje da su športske zajednice u 2016. godini najvećim dijelom dodjeljivale sredstva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (254.908.499,55 kn).

Iako se moglo očekivati da će športske zajednice i savezi financirati samo športske djelatnosti, iz detaljnih izvješća koja su dostavljena razvidno je da su se manjim dijelom financirali i projekti u drugim područjima. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno skoro 100% ukupnog iznosa, odnosno 264.218.446,31 kn. Ostala područja su zastupljena s udjelom manjim od 0,1% ukupnog iznosa.

Najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imala je skupina športaša. Ona se spominje u 2061 projekata, financiranih u iznosu od 167.784.947,43 kn što je 63,5% ukupnog iznosa.

Športska natjecanja se kao osnovna aktivnost ili usluga navode u najvećem broju projekata (2507 projekata), a financirana su u iznosu od 241.873.797,74 kn, što je 91,5% ukupnog iznosa.

Iz odgovora o usklađenosti standarda i postupaka s Uredbom vidljivo je da je preko 63% športskih zajednica imalo strateški i/ili programski dokument temeljem kojeg su se planirala prioritetna područja i raspisivali natječaji za financiranje programa i projekata udruga.

271


Kod većine športskih zajednica javni natječaj/poziv bio je otvoren najmanje 30 dana, a natječajna dokumentacija sadržavala je sve Uredbom propisane obrasce. Nakon raspisivanja natječaja informativne radionice za potencijalne prijavitelje organizirao je manji broj športskih zajednica, ali većina ih je omogućila postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte.

Samo 27 športskih zajednica je odgovorilo da kod njih postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja, a kod 29 zajednica sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

U 30 športskih zajednica procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo, a kod samo 16 zajednica u radu tog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi - stručnjaci za područje natječaja.

Od 44 športske zajednice koje su odgovarale na pitanja, njih 34 potpisuju ugovor s udrugom prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava.

Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta u 34 športske zajednice, a financijsko izvješće u 41 zajednici. U terenske posjete odlazi samo 17 športskih zajednica.

1. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj Središnji državni ured za šport ukupno je dodijelio 151.476.179,51 kn. Od tog je iznosa Hrvatskom olimpijskom odboru dodijeljeno 113.908.770,00 kn, dok je Hrvatskom paraolimpijskom odboru dodijeljeno 10.326.627,00kn. Hrvatski športski savez gluhih, kojemu je dodijeljeno 2.014.988,40 kn, izvijestio je da nije dodjeljivao sredstva organizacijama civilnoga društva. U 2016. godini iz proračuna HOO-a, HPO-a i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 264.280.746,31 kn. Najveći iznos, 99.977.391,36 kn, dodijelio je HOO s udjelom od 37,8% u odnosu na ukupni iznos, te redom: Športski savez Grada Zagreba - 75.279.035,01 kn (28,5%), Zajednica športskih udruga grada Osijeka - 8.707.478,00 kn (3,3%), Zajednica športskih udruga grada Rijeke 'Riječki športski savez''' - 6.790.911,62 kn (2,6%) i Športska zajednica grada Zadra - 6.126.893,76 kn (2,3%). Ostali davatelji sredstava u 2016. godini iz proračuna športskih zajednica dodijelili su iznose čiji je udio manji od 2% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa prema svim športskim zajednicama nalazi se u tablici kako slijedi. Tablica 345. Pregled dodijeljenih sredstava iz proračuna športskih zajednica Dodijeljena Naziv davatelja sredstava sredstva (kn) Hrvatski olimpijski odbor 99.977.391,36 Športski savez Grada Zagreba 75.279.035,01 Zajednica športskih udruga grada Osijeka 8.707.478,00 Zajednica športskih udruga grada Rijeke 'Riječki športski savez''' 6.790.911,62 Športska zajednica grada Zadra 6.126.893,76 Samoborski športski savez 5.063.369,05 Športska zajednica grada Pule 4.902.423,00 Zajednica športskih udruga Kaštela 3.902.149,00

% 37,8 28,5 3,3 2,6 2,3 1,9 1,9 1,5

Broj projekata 101 516 76 111 115 101 82 41

272


Hrvatski paraolimpijski odbor Športska zajednica grada Rovinja - Rovigno Športska zajednica grada Bjelovara Zajednica športskih udruga grada Siska Športska zajednica Osječko-baranjske županije Športska zajednica grada Svete Nedelje Zajednica športova Primorsko-goranske županije Športska zajednica grada Poreča - Parenzo Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije Solinska zajednica športova Športska zajednica grada Zaboka Športska zajednica Grada Labina Zajednica športskih udruga grada Kutine Športska zajednica Istarske županije Zajednica športskih udruga grada Đakova Zajednica športskih udruga grada Novske Zajednica športskih udruga grada Otočca Zajednica športskih udruga grada Vinkovaca Športska zajednica Grada Jastrebarskog Športska zajednica grada Ogulina Zajednica športskih udruga Fažane Zajednica športskih udruga Križevci Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije Savez športova Nova Gradiška Zajednica športskih udruga grada Makarska Zajednica športskih udruga Čakovca Krapinski športski savez Športska zajednica općine Pitomača Zajednica športskih udruga grada Ivanca Zajednica športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije Zajednica športskih udruga grada Pazina Zajednica športova Grada Gospića Športska zajednica Duga Resa Športska zajednica Zadarske županije Zajednica športskih udruga grada Gline Zajednica športskih udruga Novi Marof Zajednica športova općine Konavle Zajednica športskih udruga općine Križ Zajednica športskih udruga općine Pisarovina Zajednica športskih udruga grada Lepoglave Zajednica športskih udruga i klubova općine Lekenik Športska zajednica grada Pregrade Športska zajednica općine Radoboj Športska zajednica Grada Delnica Zajednica športova Ličko-senjske županije Zajednica športskih udruga grada Ozlja Ukupno:

3.725.909,58 3.416.061,00 2.875.735,00 2.864.843,27 2.815.000,00 2.600.000,00 2.508.000,00 2.144.100,00 1.854.010,86 1.817.790,00 1.573.000,00 1.542.998,25 1.402.704,00 1.396.683,63 1.339.100,00 1.246.436,00 1.215.430,00 1.166.614,56 1.052.428,56 1.049.999,99 1.019.560,00 967.773,90 934.233,60 933.626,51 899.000,00 887.999,99 776.630,00 752.800,00 645.490,00 587.500,00

1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2

64 32 69 55 331 60 249 29 55 26 33 26 53 74 38 27 18 57 29 15 16 35 95 48 20 24 45 23 27 20

534.999,99

0,2

33

531.000,00 502.500,00 480.000,00 442.000,00 400.242,00 389.150,00 384.000,00 336.618,53 270.500,00 270.400,00 222.066,67 221.750,00 217.700,00 191.000,00 112.209,62 13.500,00

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * *

31 23 22 15 7 17 24 12 7 19 14 7 6 13 30 4

264.280.746,31

100,0

3120

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

U nastavku slijedi popis športskih zajednica koje su izvijestile da nisu dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva u 2016. godini:  Hrvatski športski savez gluhih  Športska zajednica Grada Županja  Zajednica športova općine Brinje  Zajednica športskih udruga grada Opatije „Športski savez grada Opatije“  Zajednica športskih udruga općine Lovran 273


 Zajednica športskih udruga Slatina Potrebno je uzeti u obzir da je HOO dio sredstava dodjeljivao športskim zajednicama na lokalnoj razini te postoji mogućnost da se dio iznosa od 1.321.085,73 kn prikazuje dvostruko jer metodologija ovog izvještaja nije predvidjela istraživanje svih izvora financiranja športskih zajednica s lokalne razine.

1.1.

Oblik i namjena dodjele sredstava iz proračuna HOO-a i športskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja sredstava pokazuje da su i na razini športskih zajednica u Republici Hrvatskoj pojedini davatelji sredstava u 2016. godini koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele sredstava. Najviše športskih zajednica, njih 46, dodjeljivalo je sredstva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom. Ukupan dodijeljeni iznos za javne potrebe u športu je 254.908.499,55 kn, što čini 96,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Dio športskih zajednica, njih 18, dodjeljivalo je sredstva na način koji nije predviđen Uredbom, u ukupnom iznosu od 8.901.337,37 kn (3,4%). Tablica 322. sadrži prikaz oblika i namjena dodjele sredstava na razini športskih zajednica. Tablica 346. Oblik i namjena dodjele sredstava na razini športskih zajednica Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

46 18

Dodijeljeni iznos (kn) 254.908.499,55 8.901.337,37

1

425.191,60

0,2

2

45.717,79

*

264.280.746,31

100,0

N

Ukupno:

% 96,5 3,4

N u tablici označava broj športskih zajednica koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora. *Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

Nefinancijska sredstva dodjeljivala je samo Športska zajednica Grada Labina, putem javnog natječaja/poziva u ukupnom iznosu od 519.410,81 kn. U Tablici 323. napravljena je usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava iz proračuna športskih zajednica u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Razlika u oblicima i namjenama dodjele postoji jer se prilikom prikupljanja izvješća za 2016. godinu nastojalo sva sredstva koja su dodijeljena za javne potrebe u športu staviti pod oblik i namjenu dodjele „za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom“. Time su obuhvaćene športske zajednice na lokalnoj razini koje su prema Uredbi obvezne dodjeljivati sredstva svojim članicama putem javnog natječaja/poziva te HOO i HPO koji su sredstva za javne potrebe u športu dodjeljivali izravno. Tablica 347. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini športskih zajednica Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava % u 2015. (kn) u 2016. (kn) sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen 165.028.908,72 8.901.337,37  94,61 Uredbom za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem 38.751.645,55 0,00  100,00

274


javnog natječaja/poziva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja Ukupno:

32.032.341,27

254.908.499,55

 695,78

2.078.084,00

425.191,60

 79,54

129.128,57

0,00

 100,00

0,00

45.717,79

 100,00

238.020.108,11

264.280.746,31

 11,03

2. Pregled dodijeljenih sredstava prema području financiranja iz proračuna HOO-a i športskih zajednica u RH Iako se moglo očekivati da će športske zajednice i savezi financirati samo športske djelatnosti, iz detaljnih izvješća koja su dostavljena razvidno je da su se manjim dijelom financirali i projekti u drugim područjima. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno gotovo 100% ukupnog iznosa, odnosno 264.218.446,31 kn. Ostala područja su zastupljena s udjelom manjim od 0,1% ukupnog iznosa.

2.1.

Opća područja financiranja

U Tablici 324. navedeni su iznosi za sva opća područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 348. Pregled općih područja financiranja projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih zajednica Opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Šport Obrazovanje, znanost i istraživanje Socijalna djelatnost Gospodarstvo

264.218.446,31 38.300,00 20.000,00 4.000,00

99,98 * * *

264.280.746,31

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

U Tablici 325. napravljena je usporedba općih područja financiranja iz proračuna športskih zajednica u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Kao što je i za pretpostaviti, šport je i dalje područje financiranja s najvećim udjelom, ali se broj ostalih područja koji su financirani smanjio sa 8 na samo 4. Tablica 349. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih zajednica u 2016. u odnosu na 2015. godinu Dodijeljeni iznos Dodijeljeni iznos Opće područje financiranja % u 2015. (kn) u 2016. (kn) Šport 237.100.958,11 264.218.446,31  11,4 Kultura i umjetnost 362.400,00 0,00  100,0 Ostala područja djelovanja 183.000,00 0,00  100,0 Zaštita i spašavanje 140.000,00 0,00  100,0 Socijalna djelatnost 134.000,00 20.000,00  85,1 Branitelji i stradalnici 90.000,00 0,00  100,0 Tehnička kultura 7.750,00 0,00  100,0 Zaštita okoliša i prirode 2.000,00 0,00  100,0 Obrazovanje, znanost i istraživanje 0,00 38.300,00  100,0 Gospodarstvo 0,00 4.000,00  100,0 Ukupno:

238.020.108,11

264.280.746,31

11,0

275


2.2.

Specifična područja financiranja

U tablicama koje slijede nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini. 2.2.1. Gospodarstvo Tablica 350. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području gospodarstva Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Lovstvo

4.000,00

100,0

4.000,00

100,0

Ukupno:

2.2.2. Obrazovanje, znanost i istraživanje Tablica 351. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području obrazovanja, znanosti i istraživanja Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama

38.300,00

100,0

38.300,00

100,0

Ukupno:

2.2.3. Socijalna djelatnost Tablica 352. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području socijalne djelatnosti Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Pomoć i podrška osobama s invaliditetom Organiziranje slobodnih aktivnosti

10.500,00 9.500,00

52,5 47,5

20.000,00

100,0

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Sudjelovanje u športskom natjecanju Ostale djelatnosti u športu Organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi Organiziranje i razvijanje športskih udruga i športskih djelatnosti Organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem Športska rekreacija Športska poduka Strukovne udruge u športu Športska priprema Ostale djelatnosti organiziranja i provođenja športskih natjecanja i športskih priredbi Organiziranje športsko rekreacijskih natjecanja i športsko rekreativnih edukativnih projekata i programa Organiziranje i provođenje pustolovnih, višešportskih i dr projekata, susreta i turnira Upravljanje športskim objektima Organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije

173.840.169,72 43.145.937,41 18.226.062,25 6.529.478,63

65,8 16,3 6,9 2,5

5.673.308,92

2,1

5.307.679,00 4.008.816,30 1.962.048,63 1.660.823,55

2,0 1,5 0,7 0,6

1.362.759,92

0,5

1.080.502,40

0,4

519.800,00

0,2

367.629,58

0,1

283.000,00

0,1

160.350,00

0,1

Ukupno:

2.2.4. Šport Tablica 353. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području športa

276


Promocija športa i zdravog načina življenja Grupni fitnes programi (aerobic, fitnes, pilates i dr.) Ostale djelatnosti športske rekreacije Ukupno:

74.922,00 10.158,00 5.000,00

* * *

264.218.446,31

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3. Korisnici i aktivnosti projekata 3.1.

Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da je najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata u 2016. godini imala skupina športaša. Ona se spominje u 2061 projekata, financiranih u iznosu od 167.784.947,43 kn što je 63,5% ukupnog iznosa. Prema visini iznosa slijede građani – opća populacija s udjelom od 29,4% te udruge i građanske inicijative s udjelom od 2,3%. Ostali korisnici su zastupljeni s udjelom manjim od 2%, što je prikazano u Tablici 330. Tablica 354. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

N

%

športaši građani – opća populacija udruge i građanske inicijative djeca - opća populacija športaši s invaliditetom športski djelatnici mladi - opća populacija učenici djeca s teškoćama u razvoju djeca do 14 godina umirovljenici osobe s invaliditetom turistički djelatnici branitelji - veterani žene odgojno-obrazovni djelatnici stanovnici poslijeratnih zajednica lovci gluhe osobe slijepe i slabovidne osobe

167.784.947,43 77.622.112,26 6.152.822,90 4.381.472,00 3.059.708,02 3.002.706,19 1.365.855,50 532.508,63 181.040,00 78.178,38 35.230,00 29.000,00 13.500,00 9.500,00 7.000,00 6.440,00 6.125,00 6.000,00 4.600,00 2.000,00

63,5 29,4 2,3 1,7 1,2 1,1 0,5 0,2 0,1 * * * * * * * * * * *

2061 622 112 93 80 84 32 4 5 7 3 4 4 1 1 1 1 2 2 1

66,1 19,9 3,6 3,0 2,6 2,7 1,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 * * * * 0,1 0,1 *

264.280.746,31

100,0

3120

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

3.2.

Neizravna korisnička skupina

Športski djelatnici su najzastupljenija neizravna korisnička skupina financirana u iznosu od 113.472.411,17 kn, odnosno 42,9% ukupnog iznosa. Slijede športaši, čiji je udio u ukupnom iznosu 41,2%, odnosno 108.971.977,87 kn . Ostale neizravne korisničke skupine su u ukupnom iznosu zastupljene s manje od 5% udjela u ukupno dodijeljenom iznosu, što se može vidjeti u Tablici 331. Tablica 355. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

N

%

277


športski djelatnici športaši građani – opća populacija mladi - opća populacija djeca - opća populacija učenici darovita djeca i mladi športaši s invaliditetom osobe s invaliditetom udruge i građanske inicijative akademska zajednica gluhe osobe odgojno-obrazovne ustanove žene djeca s teškoćama u razvoju osobe starije životne dobi studenti djeca od 14 do 18 godina invalidi Domovinskog rata slijepe i slabovidne osobe djeca do 14 godina ljubitelji životinja branitelji - veterani osobe s cerebralnom i dječjom paralizom izviđači mladi s teškoćama u razvoju gluhonijeme osobe osobe s amputacijom turisti umirovljenici osobe s mišićnom distrofijom ruralno stanovništvo ostali Ukupno:

113.472.411,17 108.971.977,87 12.720.236,55 11.013.627,17 5.153.858,76 4.712.340,60 3.463.666,25 2.033.742,45 841.502,58 416.323,39 400.242,00 80.000,00 55.200,00 45.479,00 43.792,00 31.250,00 30.100,00 28.500,00 24.000,00 19.025,00 18.329,77 18.156,25 10.000,00 9.500,00 6.000,00 5.000,00 4.600,00 4.000,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 642.385,50

42,9 41,2 4,8 4,2 2,0 1,8 1,3 0,8 0,3 0,2 0,2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0,2

810 1264 343 284 146 44 96 23 38 12 7 3 3 6 2 2 4 5 1 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8

26,0 40,5 11,0 9,1 4,7 1,4 3,1 0,7 1,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 * 0,1 0,1 0,1 * * * * 0,1 * * * * * 0,3

264.280.746,31

100,00

3120

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

3.3.

Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom

3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize izdvajanja športskih zajednica pokazuju da se kao osnovna aktivnost ili usluga športska natjecanja u 2016. godini navode u najvećem broju projekata (2507 projekata), a financirana su u iznosu od 241.873.797,74 kn, što je 91,5% ukupnog iznosa. Slijede športske aktivnosti djece i mladih u iznosu od 19.100.046,39 kn (7,2%). Tablica 356. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

N

%

športska natjecanja športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja medijska produkcija i izdavaštvo

241.873.797,74 19.100.046,39

91,5 7,2

2507 520

80,4 16,7

133.231,00

0,1

26

0,8

44.740,00

*

2

0,1

6

0,2

9 9

0,3 0,3

42.020,00 41.552,19 39.000,00

* * *

278


poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova medijacija rehabilitacija i terapijska intervencija nešto drugo Ukupno:

31.250,00 6.000,00 4.000,00 1.000,00 2.964.108,99

* * * * 1,1

2 2 1 1 35

0,1 0,1 * * 1,1

264.280.746,31

100,0

3120

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N= broj projekata ili programa

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su športska natjecanja koja se navode u 1139 projekata i financirana su s 100.456.977,92 kn, što čini 38% ukupnog iznosa. Druga najbrojnija zabilježena aktivnost su športske aktivnosti djece i mladih čiji je udio u ukupnom iznosu 19,5%, odnosno 51.650.791,46 kn. Slijede aktivnosti vezane uz organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti), čiji je udio u ukupnom iznosu 3,5%, odnosno 9.235.083,62 kn. Ostale dodatne aktivnosti su prikazane u Tablici 333. Tablica 357. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom Dodatni tip aktivnosti koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

N

%

športska natjecanja športske aktivnosti djece i mladih organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša tehničke aktivnosti djece i mladih suradnja s lokalnim institucijama poticanje lokalne zajednice za projekte zdrave zajednice izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje medijska produkcija i izdavaštvo briga o osobama starije životne dobi (edukacija, tečajevi, radionice, druženja ...) usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja promicanje lovstva i povećanje matičnih lovnih fondova unaprjeđenje turističke ponude savjetovanje i psihosocijalna podrška nešto drugo

100.456.977,92 51.650.791,46

38,0 19,5

1139 1639

36,5 52,5

9.235.083,62

3,5

125

4,0

2.387.914,18

0,9

64

2,1

196.000,00 168.000,00 41.721,31 40.378,89

0,1 0,1 * * *

16 6 7 12

0,5 0,2 0,2 0,4 *

* *

1

19.352,75 14.156,25 5.000,00 1.000,00 99.977.391,36

* * * * 37,8

5 1 1 1 101

0,2 * * * 3,2

264.280.746,31

100,0

3120

100,0

Ukupno:

38.300,00 27.428,57 21.250,00

1

1

* *

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%. N= broj projekata ili programa

4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna HOO-a i športskih zajednica Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca Upitnika, koji su se ispunjavali u informacijskom sustavu eIzvještavanjeOCD. Od 55 športskih zajednica za koje je Ured za udruge putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća, samo je za 44 športske zajednice odobren i Upitnik.

279


4.1.

Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini športskih zajednica u Republici Hrvatskoj

Kroz ukupno 44 odobrena Upitnika analizom se došlo do podatka da su 33 športske zajednice provele javne natječaje u 2016. godini, a ukupno su raspisana 44 natječaja. Tablica 358.Pregled broja objavljenih natječaja po nazivu davatelja Naziv davatelja sredstava Športski savez Grada Zagreba Zajednica športskih udruga grada Osijeka Športska zajednica grada Zadra Samoborski športski savez Športska zajednica grada Pule Zajednica športskih udruga Kaštela Športska zajednica grada Rovinja - Rovigno Zajednica športskih udruga grada Siska Športska zajednica Osječko-baranjske županije Športska zajednica grada Svete Nedelje Športska zajednica grada Poreča - Parenzo Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije Solinska zajednica športova Športska zajednica Grada Labina Športska zajednica grada Zaboka Športska zajednica Istarske županije Zajednica športskih udruga grada Đakova Zajednica športskih udruga grada Kutine Športska zajednica Grada Jastrebarskog Zajednica športskih udruga Fažane Zajednica športskih udruga Križevci Krapinski športski savez Zajednica športskih udruga grada Pazina Zajednica športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije Zajednica športova Grada Gospića Zajednica športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije Športska zajednica Duga Resa Zajednica športskih udruga općine Križ Športska zajednica općine Radoboj Športska zajednica grada Pregrade Športska zajednica Grada Delnica Zajednica športova Ličko-senjske županije Zajednica športskih udruga grada Ozlja

Broj raspisanih natječaja 4 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Ukupno:

44

Dodijeljena sredstva (kn)

%

75.279.035,01 8.707.478,00 6.126.893,76 5.063.369,05 4.682.285,00 3.902.149,00 3.416.061,00 2.864.843,27 2.815.000,00 2.600.000,00 2.144.000,00 1.853.426,86 1.817.790,00 1.542.998,25 1.450.000,00 1.396.683,63 1.339.100,00 1.132.704,00 1.034.207,25 1.019.560,00 967.773,90 719.800,00 531.000,00 509.042,00 502.500,00 486.999,99 480.000,00 336.618,53 217.700,00 215.200,00 191.000,00 112.209,62 10.000,00

55,6 6,4 4,5 3,7 3,5 2,9 2,5 2,1 2,1 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0

135.467.428,12

100,0

N= broj natječaja

4.2.

Standardi i postupci za dodjelu sredstava

Kako bi se utvrdila procjena usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom, športske zajednice su odgovarale na 32 pitanja o primjeni standarda financiranja s označavanjem samo jednog od četiri ponuđena odgovora (NIJE PRIMJENJIVO (N/P), DA, NE, DJELOMIČNO). Rezultati su prikazani u tablici kako slijedi. Tablica 359. Standardi i postupci za dodjelu sredstava Standardi i postupci za dodjelu sredstava

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

280


Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe) Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja

11

28

2

3

11

33

0

0

11 11

31 32

1 1

1 0

11

24

2

7

11

29

3

1

11

25

7

1

11

27

5

1

0

29

15

0

11

33

0

0

11

33

0

0

11

15

14

4

11

33

0

0

11

17

14

2

11

32

1

0

11

30

1

2

12

21

10

1

11

16

15

2

11

7

26

0

11

27

3

3

11

24

4

5

11

32

1

0

11

33

0

0

11

27

4

2

11

6

24

3

0

34

6

4

1

32

11

0

0

31

11

2

0

34

5

5

281


provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi N u tablici označava broj odgovora

0

41

2

1

0

17

16

11

0

1

42

1

Prilikom odgovaranja na pitanja o standardima i postupcima odobravanja financijskih sredstava, odgovor „nije primjenjivo“ odabirale su športske zajednice koje nisu raspisivale javne natječaje/pozive. Iz odgovora o usklađenosti standarda i postupaka s Uredbom vidljivo je da je preko 63% športskih zajednica imalo strateški i/ili programski dokument temeljem kojeg su se planirala prioritetna područja i raspisivali natječaji za financiranje programa i projekata udruga. Kod većine športskih zajednica javni natječaj/poziv bio je otvoren najmanje 30 dana, a natječajna dokumentacija sadržavala je sve Uredbom propisane obrasce. Nakon raspisivanja natječaja informativne radionice za potencijalne prijavitelje organizirao je manji broj športskih zajednica, ali većina ih je omogućila postavljanje pitanja o prijavi putem elektroničke pošte. Samo 27 športskih zajednica je odgovorilo da kod njih postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja, a kod 29 zajednica sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. U 30 športskih zajednica procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo, a kod samo 16 zajednica u radu tog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi stručnjaci za područje natječaja. Pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene svakom prijavitelju dostavljaju 24 športske zajednice, a pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava prijavitelji imaju u 33 športske zajednice. Od 44 športske zajednice koje su odgovarale na pitanja, njih 34 potpisuju ugovor s udrugom prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava. Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta u 34 športske zajednice, a financijsko izvješće u 41 zajednici. U terenske posjete odlazi samo 17 športskih zajednica.

4.3.

Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na natječajni postupak i rezultate dodjele sredstava

U 2016. godini ukupno je bilo 7 uloženih i 3 uvažena prigovora, a su zaprimile su ih Športska zajednica grada Zaboka i Zajednica športskih udruga grada Makarska. Prigovori su se odnosili na iznos dodijeljenih financijskih sredstava, a dio prigovora je bio usmeni.

4.4.

Povrat sredstava

282


U 2016. godini povrate su imali samo Hrvatski paraolimpijski odbor, Športska zajednica grada Zaboka i Športska zajednica Osječko-baranjske županije u ukupnom iznosu od 11.902,32 kn. Najveći broj povrata izvršen je jer dio sredstava nije potrošen. Tablica 360. Pregled broja povrata sredstava s obzirom na razloge povrata Razlozi povrata sredstava

Broj povrata

Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo Povrat dijela neutrošenih sredstava Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog Ukupno:

Ukupan iznos povrata (kn)

1

5.000,00

5 2

4.837,32 2.065,00

8

11.902,32

283


VII.2. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna vatrogasnih zajednica Temeljem provedene analize, može se zaključiti sljedeće: 

Od Hrvatske vatrogasne zajednice i 235 vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća 63 vatrogasne zajednice, odnosno samo 26,7% ukupnog broja vatrogasnih zajednica.

Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 68 vatrogasnih zajednica (od kojih je 19 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini). Dakle, vidljivo je da visoki postotak vatrogasnih zajednica nije dostavilo Upitnik (71%), odnosno njih 168.

U 2016. godini redistribucijom sredstava iz državnog proračuna preko proračuna Hrvatske vatrogasne zajednice i proračuna vatrogasnih zajednica u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je za 1.350 projekata udruga dodijeljeno 47.748.012,45 kn.

Najveći iznos, 14.175.716,41 kn, dodijelila je Vatrogasna zajednica Grada Zagreba s udjelom od 29,7% u odnosu na ukupan iznos.

Hrvatska vatrogasna zajednica dodijelila je iznos od 2.248.966,48 kn (4,7%).

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni sredstava pokazuje da su gotovo sve vatrogasne zajednice, odnosno njih 63, dodjeljivale sredstva putem Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), kao posebnog zakona za provedbu javne ovlasti, ukupne vrijednosti 47.732.754,76 kn, s udjelom od 99,9% u ukupno dodijeljenom iznosu.

Nefinancijska sredstva dodijelile su dvije vatrogasne zajednice odlukom čelnika u ukupnom iznosu od 320.665,66 kn, kako slijedi: Područna vatrogasna zajednica Umag iznos od 316.666,67 kn (98,8%) te Vatrogasna zajednica općine Peteranec iznos od 3.998,99 kn (1,2%).

Za područje zaštite i spašavanja dodijeljeno je 99,9% ukupnog iznosa, odnosno 47.746.012,45 kn.

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imale udruge i građanske inicijative. One se spominju u 852 slučaja financirana u iznosu od 25.022.163,61 kn (52,4% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (40,9%).

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 22.821.578,19 kn, odnosno 47,8% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzima opća populacija djece sa iznosom od 11.857.164,04 kn (24,8%), a slijede udruge i građanske inicijative (20,4%), odnosno 9.750.557,72 kn.

Osnovna aktivnost „nešto drugo“ (u najvećem broju slučajeva predstavlja zaštitu i spašavanje, vatrogastvo i sl.) na razini vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj u 2016. godini financirana u iznosu od 26.383.222,52 kn, s udjelom od 55,3% u ukupno dodijeljenom iznosu. Slijede aktivnosti vezane uz izgradnju kapaciteta organizacija civilnoga društva u iznosu od 15.161.123,16 kn (31,8%).

284


Iz dostavljenih podataka vidljivo je da 96% financiranih projekata traje do 12 mjeseci, 2% ih traje dulje od 12 mjeseci, a 2% ih traje dulje od 24 mjeseca.

S obzirom na status provedbe projekta, iz dostavljenih je podataka razvidno kako je 96,2% projekata provedeno sukladno ugovoru, dok je kod 3,8% projekata provedba u tijeku.

Zabrinjavajući je podatak da samo 7 vatrogasnih zajednica (14,3%) potpisuje ugovore s udrugama prilikom redistribucije sredstava, 36 ih ne potpisuje ugovore, dok ih 6 zaključuje ugovore samo u nekim slučajevima.

Većina vatrogasnih zajednica nije zatražila od udruga dokaz o nepostojanju javnog duga (91,8%) niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora (87,8%).

44,9% vatrogasnih zajednica od udruga traži programska izvješća u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, dok ih 65,3% traži financijska izvješća.

55,1% vatrogasnih zajednica je odgovorilo da odlaze na terenske posjete udrugama kojima su dodijelili sredstva.

1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna vatrogasnih zajednica U 2016. godini za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 47.748.012,45 kn. Najveći iznos, 14.175.716,41 kn, dodijelila je Vatrogasna zajednica Grada Zagreba s udjelom od 29,7% u odnosu na ukupan iznos te redom: Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije (s udjelom od 16,8%), Vatrogasna zajednica Grada Splita (6,2%), Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije (5%), Vatrogasna zajednica Grada Kaštela - Kaštel Sućurac (4,9%), Hrvatska vatrogasna zajednica (4,7%), Vatrogasna zajednica Grada Omiša (4%). Ostale vatrogasne zajednice u 2016. godini dodijelile su iznose čiji je udio manji od 4% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa svih vatrogasnih zajednica nalazi se u Tablici 337. Tablica 361. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna vatrogasnih zajednica u RH prema nazivu davatelja Dodijeljena Naziv davatelja sredstava % N sredstva (kn) Vatrogasna zajednica Grada Zagreba

14.175.716,41

29,7

57

Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije

8.016.090,52

16,8

51

Vatrogasna zajednica grada Splita

2.938.904,90

6,2

3

Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije

2.366.651,70

5,0

26

Vatrogasna zajednica grada Kaštela - Kaštel Sućurac

2.331.306,00

4,9

20

Hrvatska vatrogasna zajednica

2.248.966,48

4,7

439

Vatrogasna zajednica grada Omiša

1.919.543,85

4,0

3

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

1.290.033,44

2,7

51

285


Vatrogasna zajednica Grada Duga Resa

955.057,14

2,0

6

Vatrogasna zajednica Požeštine

879.310,00

1,8

37

Vatrogasna zajednica grada Siska

721.636,90

1,5

18

Vatrogasna zajednica grada Čakovca

704.177,36

1,5

15

Vatrogasna zajednica grada Sveti Ivan Zelina

643.326,88

1,3

118

Vatrogasna zajednica Grada Požege

510.200,00

1,1

2

Vatrogasna zajednica Zadarske županije

466.074,62

1,0

38

Vatrogasna zajednica grada Kutine

440.847,09

0,9

22

Gradska vatrogasna zajednica Mali Lošinj

437.700,00

0,9

2

Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik

389.500,00

0,8

15

Vatrogasna zajednica grada Belišće

369.382,64

0,8

7

Vatrogasna zajednica grada Zadra

368.412,06

0,8

19

Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije

338.340,45

0,7

28

Područna vatrogasna zajednica Umag

316.666,67

0,7

4

Vatrogasna zajednica Općine Marija Bistrica

268.558,81

0,6

4

Vatrogasna zajednica Karlovačke županije

254.404,52

0,5

15

Vatrogasna zajednica Općine Gola

254.010,00

0,5

5

Vatrogasna zajednica grada Ludbrega

243.715,94

0,5

1

Vatrogasna zajednica Općine Martinska Ves

238.521,23

0,5

9

Vatrogasna zajednica grada Križevaca

233.313,90

0,5

31

Vatrogasna zajednica grada Koprivnice

230.623,84

0,5

10

Vatrogasna zajednica Općine Križ

215.430,12

0,5

15

Vatrogasna zajednica Općine Pitomača

215.304,58

0,5

10

Vatrogasna zajednica Virovitičko-podravske županije

199.925,00

0,4

9

Vatrogasna zajednica Požeško-slavonske županije

199.601,00

0,4

19

Vatrogasna zajednica grada Ivanić Grad

181.195,07

0,4

44

Vatrogasna zajednica Općine Orle

171.302,61

0,4

12

Vatrogasna zajednica Općine Bednja

170.200,00

0,4

3

Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije

154.500,00

0,3

21

Vatrogasna zajednica Općine Sunja

125.960,00

0,3

11

Vatrogasna zajednica grada Virovitice

118.000,00

0,2

2

Vatrogasna zajednica grada Garešnice

117.047,98

0,2

35

Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ivan Žabno

115.800,00

0,2

10

286


Područna vatrogasna zajednica otoka Krka

115.000,00

0,2

2

Vatrogasna zajednica Općine Rugvica

110.584,93

0,2

11

Vatrogasna zajednica Općine Semeljci

99.100,00

0,2

5

Vatrogasna zajednica Općine Vrpolje

98.500,00

0,2

3

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije

94.705,40

0,2

26

Vatrogasna zajednica Općine Cernik

90.000,00

0,2

2

Vatrogasna zajednica Općine Oriovac

89.568,63

0,2

4

Vatrogasna zajednica Općine Berek

80.000,00

0,2

1

Vatrogasna zajednica Općine Vrbje

79.010,23

0,2

4

Vatrogasna zajednica općine Lukač

57.050,00

0,1

3

Vatrogasna zajednica Općine Velika Kopanica

50.224,00

0,1

4

Vatrogasna zajednica Vukovarsko-srijemske županije

41.000,00

0,1

8

Vatrogasna zajednica Općine Ribnik

37.802,30

0,1

2

Vatrogasna zajednica Općine Mikleuš

30.000,00

0,1

2

Vatrogasna zajednica Istarske županije

27.800,00

0,1

6

Vatrogasna zajednica Općine Gornja Rijeka

24.677,96

0,1

5

Vatrogasna zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije

23.000,00

*

2

Vatrogasna zajednica Općine Gradec

17.529,29

*

4

Vatrogasna zajednica Općine Breznički Hum

15.700,00

*

3

Vatrogasna zajednica Općine Đulovac

15.500,00

*

3

Vatrogasna zajednica grada Slavonski Brod

8.000,00

*

1

Vatrogasna zajednica Osijek

8.000,00

*

2

47.748.012,45

100,0

1.350

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

U nastavku slijedi popis vatrogasnih zajednica koje su izvijestile da nisu dodjeljivale financijska sredstva organizacijama civilnoga društva u 2016. godini:          

Područna vatrogasna zajednica Buzet Područna vatrogasna zajednica Labin Područna vatrogasna zajednica Pazin Vatrogasna zajednica Baranja Vatrogasna zajednica grada Čazme Vatrogasna zajednica grada Vinkovci Vatrogasna zajednica Međimurske županije Vatrogasna zajednica Općine Ferdinandovac Vatrogasna zajednica Općine Gornji Kneginec Vatrogasna zajednica Općine Končanica 287


      

Vatrogasna zajednica Općine Martijanec Vatrogasna zajednica Općine Novo Virje Vatrogasna zajednica Općine Sibinj Vatrogasna zajednica općine Trnovec Bartolovečki Vatrogasna zajednica Općine Visoko Vatrogasna zajednica Općine Zdenci Vatrogasna zajednica Varaždinske županije

Također, potrebno je uzeti u obzir da je Hrvatska vatrogasna zajednica dio sredstava dodjeljivala vatrogasnim zajednicama na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te postoji mogućnost da se iznos od 615.600,91 kn prikazuje dvostruko jer ne možemo sa sigurnošću reći iz kojih izvora su te vatrogasne zajednice dalje dodjeljivale sredstva svojim članicama.

1.1.

Oblik i namjena dodjele sredstava

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni sredstava pokazuje da su gotovo sve vatrogasne zajednice, odnosno njih 63, dodjeljivale sredstva putem Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), kao posebnog zakona za provedbu javne ovlasti, ukupne vrijednosti 47.732.754,76 kn, s udjelom od 99,9% u ukupno dodijeljenom iznosu. Jedna vatrogasna zajednica dodijelila je 13.257,69 kn jednokratno za neplanirane aktivnosti, odlukom čelnika bez javnog natječaja, dok je jedna vatrogasna zajednica 2.000,00 kn dodijelila na način koji nije predviđen Uredbom. Tablica 362. Oblik i namjena dodjele sredstava Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

63

Dodijeljeni iznos (kn) 47.732.754,76

1

13.257,69

*

1

2.000,00

*

Ukupno:

47.748.012,45

100,0

N

% 99,9

N u tablici označava broj vatrogasnih zajednica koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora. * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

Nefinancijska sredstva dodijelile su dvije vatrogasne zajednice odlukom čelnika u ukupnom iznosu od 320.665,66 kn, kako slijedi: Područna vatrogasna zajednica Umag iznos od 316.666,67 kn (98,8%) te Vatrogasna zajednica općine Peteranec iznos od 3.998,99 kn (1,2%).

2. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna vatrogasnih zajednica prema području financiranja Iako se moglo očekivati da će vatrogasne zajednice financirati samo djelatnosti zaštite i spašavanja, iz Detaljnih izvješća koje su dostavljena razvidno je da su se manjim dijelom financirali i projekti u drugim područjima.

2.1.

Opća područja financiranja

288


Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje zaštite i spašavanja dodijeljeno je 99,9% ukupnog iznosa, odnosno 47.746.012,45 kn, te 2.000,00 kn u području kulture i umjetnosti. U Tablici 339. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 363. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita i spašavanje Kultura i umjetnost Ukupno:

%

47.746.012,45 2.000,00

99,9 *

47.748.012,45

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

2.2.

Specifična područja financiranja

U tablicama koje slijede nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifična područja svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku. 2.2.1.

Kultura i umjetnost

Tablica 364. Pregled specifičnih područja kultura i umjetnost Specifično područje financiranja

Iznos

Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti Ukupno:

% 2.000,00

100,00

2.000,00

100,00

2.2.2. Zaštita i spašavanje Tablica 365. Pregled specifičnih područja zaštita i spašavanje Specifično područje financiranja

Iznos

Dobrovoljno vatrogastvo Traganje i spašavanje Ukupno:

%

47.742.712,45 3.300,00

99,9 0,1

47.746.012,45

100,00

289


3. Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata 3.1.

Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imale udruge i građanske inicijative. Udruge i građanske inicijative se spominju u 852 slučaja financirana u iznosu od 25.022.163,61 kn (52,4% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijedi opća populacija građana (40,9%), lokalna i regionalna samouprava (4,9%) te ostali (1,5%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelima manjim od 1%, a podaci su prikazani u Tablici 281. Tablica 366. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

udruge i građanske inicijative građani – opća populacija lokalna i regionalna samouprava volonteri regionalna ili lokalna samouprava ruralno stanovništvo mladi - opća populacija ostali

25.022.163,61 19.540.957,87 2.331.306,00 57.050,00 41.000,00 17.529,29 5.297,98 732.707,70

52,4 40,9 4,9 0,1 0,1 * * 1,5

852 426 20 3 8 4 5 32

63,1 31,6 1,5 0,2 0,6 * * 2,4

47.748.012,45

100,0

1.350

100,0

Ukupno:

N

%

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

3.2.

Neizravna korisnička skupina

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 22.821.578,19 kn, odnosno 47,8% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzima opća populacija djece sa iznosom od 11.857.164,04 kn (24,8%), a slijede udruge i građanske inicijative (20,4%), odnosno 9.750.557,72 kn. Ostale neizravne korisničke skupine u ukupnom su iznosu zastupljene s manje od 3% udjela, kao što je prikazano u tablici 343. Tablica 367. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

%

građani – opća populacija djeca - opća populacija udruge i građanske inicijative regionalna ili lokalna samouprava mladi - opća populacija volonteri žrtve katastrofa lokalna i regionalna samouprava ruralno stanovništvo djeca do 14 godina

22.821.578,19 11.857.164,04 9.750.557,72 1.311.773,08 772.482,42 607.627,71 510.200,00 98.500,00 17.529,29 600,00

47,8 24,8 20,4 2,7 1,6 1,3 1,1 0,2 * *

774 147 310 11 43 54 2 3 4 2

57,3 10,9 23,0 0,8 3,2 4,0 0,1 0,2 0,3 0,1

47.748.012,45

100,0

1.350

100,0

Ukupno:

N

%

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

290


3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom S obzirom na to da specifična djelatnost vezana uz vatrogastvo nije prepoznata u ponuđenom popisu aktivnosti, rezultati analize pokazuju da je osnovna aktivnost „nešto drugo“ (u najvećem broju slučajeva predstavlja zaštitu i spašavanje, vatrogastvo i sl.) na razini vatrogasnih zajednica u Republici Hrvatskoj u 2016. godini financirana u iznosu od 26.383.222,52 kn, s udjelom od 55,3% u ukupno dodijeljenom iznosu. Slijede aktivnosti vezane uz izgradnju kapaciteta organizacija civilnoga društva u iznosu od 15.161.123,16 kn (31,8%), dok su na trećem mjestu aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša s udjelom od 7,5%, odnosno 3.568.328,44 kn. Tablica 368. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša suradnja s lokalnim institucijama osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) tehničke aktivnosti djece i mladih informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) športska natjecanja kulturno stvaralaštvo nešto drugo

15.161.123,16 3.568.328,44 1.544.623,81 536.200,00

31,8 7,5 3,2 1,1

156 185 35 5

11,6 13,7 2,6 0,4

222.925,00 194.010,23 74.579,29 47.000,00

0,5 0,4 0,2 0,1

11 6 7 4

0,8 0,4 0,5 0,3

6.000,00 5.000,00

* *

1 1

0,1 0,1

3.000,00 2.000,00 26.383.222,52

* * 55,3

1 1 937

0,1 0,1 69,4

47.748.012,45

100,0

1.350

100,0

Ukupno:

N

%

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti su aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša, koje se navode u 959 slučaja i financirane su sa 38.884.844,52 kn, odnosno 81,4% ukupno dodijeljenog iznosa. Druga najbrojnija dodatna aktivnost odnosi se na izgradnju kapaciteta organizacija civilnoga društva s udjelom od 9,8%, odnosno 4.697.711,51 kn. Na trećem mjestu su aktivnosti vezane uz organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) s 1.138.659,44 kn (2,4%). Ostale dodatne aktivnosti detaljnije su prikazane u Tablici 284. Tablica 369. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

aktivnosti vezane uz zaštitu prirode i okoliša

38.884.844,52

81,4

959

71,0

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

4.697.711,51

9,8

212

15,7

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

1.138.659,44

2,4

20

1,5

704.177,36

1,5

15

1,1

pružanje terenskih usluga pojedincima, obiteljima ili grupama korisnika (prijevoz osoba s invaliditetom i starijih, kućni i bolnički posjeti, pomoć u kući ...)

N

%

291


osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

437.700,00

0,9

2

0,1

športska natjecanja

418.091,86

0,9

52

3,9

suradnja s lokalnim institucijama

325.329,24

0,7

36

2,7

športske aktivnosti djece i mladih

304.234,00

0,6

9

0,7

usluge u razvoju neprofitnog poduzetništva

278.935,23

0,6

13

1,0

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

186.500,00

0,4

8

0,6

izgradnja kapaciteta javne i lokalne uprave

164.579,29

0,3

9

0,7

tehničke aktivnosti djece i mladih

100.500,00

0,2

4

0,3

usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja

86.750,00

0,2

8

0,6

zastupanje pred sudovima

13.000,00

*

1

0,1

informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...)

5.000,00

*

1

0,1

kulturno stvaralaštvo

2.000,00

*

1

0,1

47.748.012,45

100,0

1.350

100,0

Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01% N = broj projekata

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini vatrogasnih zajednica

Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 68 vatrogasnih zajednica (od kojih je 19 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini). Dakle, vidljivo je da visoki postotak vatrogasnih zajednica nije dostavilo Upitnik (71%), odnosno njih 168.

1.1.

Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom

U okviru Upitnika vatrogasne zajednice su odgovarale na pitanja čija je svrha bila procijeniti stupanj usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom. Sukladno dostavljenim odgovorima, samo 7 vatrogasnih zajednica (14,3%) potpisuje ugovore s udrugama prilikom redistribucije sredstava, 36 ih ne potpisuje ugovore, dok ih 6 zaključuje ugovore samo u nekim slučajevima. Većina vatrogasnih zajednica nije zatražila od udruga dokaz o nepostojanju javnog duga (91,8%) niti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno 292


iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora (87,8%). 44,9% vatrogasnih zajednica od udruga traži programska izvješća u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, dok ih 65,3% traži financijska izvješća. 55,1% vatrogasnih zajednica je odgovorilo da odlaze na terenske posjete udrugama kojima su dodijelili sredstva. Tablica 370. Standardi i postupci za dodjelu sredstava Standardi i postupci za dodjelu sredstava Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe) Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete

N/P

DA

DJELOMIČNO

NE

49

0

0

0

49

0

0

0

49 49 49

0 0 0

0 0 0

0 0 0

49

0

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

0

1

48

0

49

0

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

49

0

0

0

48

0

1

0

49

0

0

0

49 49

0 0

0 0

0 0

49

0

0

0

293


svog programa ili projekta Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

1.2.

49

0

0

0

49 49

0 0

0 0

0 0

0

7

36

6

1

3

43

2

1

3

45

0

0

22

26

1

0

32

15

2

0

27

17

5

0

0

48

1

Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini vatrogasnih zajednica

Imajući u vidu da je financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava uređeno Zakonom o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), ona se ne nisu prijavljivala na javne natječaje/pozive kako bi im se dodijelila sredstva za one aktivnosti u kojima su propisom izrijekom navedena kao provoditelj. Sukladno tome, vatrogasne zajednice od kojih smo zaprimili podatke o načinu dodjele sredstava, nisu raspisivale javne natječaje/pozive.

294


VII.3. Analiza financijskih sredstava dodijeljenih iz proračuna zajednica tehničke kulture Temeljem provedene analize, može se zaključiti sljedeće: 

Od Hrvatske zajednice tehničke kulture i 44 zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, Ured za udruge je putem informacijskog sustava eIzvještavanjeOCD zaprimio i odobrio ispunjen obrazac Detaljnog izvješća 20 zajednica tehničke kulture, odnosno 44,4% ukupnog broja zajednica tehničke kulture.

Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 18 zajednica tehničke kulture (od kojih je 3 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini).

U 2016. godini za 412 projekata organizacija civilnoga društva kroz financijska sredstva iz proračuna zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 10.499.241,50 kn.

Najveći iznos, 8.742.288,00 kn, dodijelila je Hrvatska zajednica tehničke kulture s udjelom od 83,3% u odnosu na ukupan iznos.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni sredstava pokazuje da su gotovo zajednice tehničke kulture, odnosno njih 20, dodjeljivale sredstva putem Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09), kao posebnog zakona za realizaciju programa javnih potreba, ukupne vrijednosti 10.479.241,50 kn, s udjelom od 99,8% u ukupno dodijeljenom iznosu.

Nefinancijska sredstva dodijelila je samo Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, i to putem javnog poziva u iznosu od 32.850,00 kn.

Za opće područje tehničke kulture dodijeljen je čitav iznos od 10.499.241,50 kn.

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imale udruge i građanske inicijative. One se spominju u 64 slučaja financirana u iznosu od 4.175.710,00 kn (39,8% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede učenici sa 1.388.300,00 kn (13,2%).

Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 3.463.820,00 kn, odnosno 33% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzimaju učenici sa iznosom od 2.088.765,00 kn (19,9%), a treće odgojnoobrazovni djelatnici (9,7%), odnosno 1.016.755,00 kn.

Rezultati analize pokazuju da je najveći iznos financijskih sredstava na razini zajednica tehničke kulture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljen za tehničke aktivnosti djece i mladih, i to 3.534.836,00 kn (s udjelom od 33,7% u ukupno dodijeljenom iznosu). Slijedi izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva u iznosu od 3.331.060,00 kn (31,7%).

Dodatni tip aktivnosti za koji se dodijelio najveći iznos sredstava su aktivnosti vezane uz umrežavanje, koje se navode u 58 slučaja i financirane su sa 4.463.860,00 kn, odnosno 42,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Na drugom mjestu nalaze se aktivnosti koje se odnose na izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje s udjelom od 29,4%, odnosno 3.084.201,00 kn.

Iz dostavljenih podataka vidljivo je da svih 412 financiranih projekata traje do 12 mjeseci.

295


S obzirom na status provedbe projekta, iz dostavljenih je podataka razvidno kako je 407 projekata provedeno sukladno ugovoru (98,7%), dok je za 5 projekata provedba u tijeku ili je produljena nakon isteka prvotno ugovorenog razdoblja.

Od ukupno 15 obrađenih Upitnika zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koje su dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva, 14 ih provelo javne natječaje/pozive u 2016. godini. Najveći iznos, 8.742.288,00 kn, dodijelila je Hrvatska zajednica tehničke kulture, s udjelom od 85,6% u odnosu na ukupan iznos.

Iz odgovora zajednica tehničke kulture o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da je 13 zajednica tehničke kulture (86,7%) potvrdilo postojanje strateških i/ili programskih dokumenata temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti.

13 zajednica tehničke kulture odgovorilo je da su im natječaji otvoreni najmanje 30 dana te da raspisani natječaji sadržavaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obrasce.

Gotovo sve zajednice tehničke kulture (93,3%), omogućilo je prijaviteljima naknadni uvid u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta. 

Na pitanje o potpisivanju ugovora, 14 zajednica tehničke kulture potpisuje ugovore s udrugama, dok jedna ugovore ne potpisuje.

80% zajednica tehničke kulture je zatražilo od udruga Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora, dok ih je 66,7% tražilo dokaz o nepostojanju javnog duga.

Svih 15 zajednica tehničke kulture odgovorilo je da od udruga traže financijsko i programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, a samo u 6 zajednica provedba projekata prati se odlaskom na terenske posjete.

1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture U 2016. godini za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 10.499.241,50 kn. Najveći iznos, 8.742.288,00 kn, dodijelila je Hrvatska zajednica tehničke kulture s udjelom od 83,3% u odnosu na ukupan iznos te redom: Zajednica tehničke kulture Istarske županije (s udjelom od 4%), Zajednica tehničke kulture Zadarske županije (2,2%), Zajednica tehničke kulture Pula (1,6%), Zajednica tehničke kulture Međimurske županije (1,1%), Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije (1,1%), Zajednica tehničke kulture Karlovac (1%). Ostale zajednice tehničke kulture u 2016. godini dodijelile su iznose čiji je udio manji od 1% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa svih zajednica tehničke kulture nalazi se u Tablici 347.

Tablica 371. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture u RH prema nazivu davatelja Dodijeljena Naziv davatelja sredstava % N sredstva (kn)

296


Hrvatska zajednica tehničke kulture

8.742.288,00

83,3

197

Zajednica tehničke kulture Istarske županije

420.600,00

4,0

20

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije

226.000,00

2,2

45

Zajednica tehničke kulture Pula

169.500,00

1,6

12

Zajednica tehničke kulture Međimurske županije

120.700,00

1,1

11

Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije

117.000,00

1,1

20

Zajednica tehničke kulture Karlovac

100.000,00

1,0

11

Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka

96.000,00

0,9

8

Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić Grada

95.000,00

0,9

6

Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina

80.000,00

0,8

9

Zajednica tehničke kulture Grada Siska

60.000,00

0,6

11

Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

55.000,00

0,5

7

Zajednica tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije

42.312,50

0,4

9

Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije

41.000,00

0,4

11

Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije

32.850,00

0,3

9

Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije

32.000,00

0,3

7

Zajednica tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije

29.466,00

0,3

7

Zajednica tehničke kulture općine Križ

18.000,00

0,2

2

Zajednica tehničke kulture Grada Čakovca

15.800,00

0,2

7

5.725,00

0,1

3

10.499.241,50

100,0

412

Zajednica tehničke kulture Ličko-senjske županije Ukupno: N = broj projekata

1.1. Oblik i namjena dodjele sredstava Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni sredstava pokazuje da su gotovo zajednice tehničke kulture, odnosno njih 20, dodjeljivale sredstva putem Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09), kao posebnog zakona za realizaciju programa javnih potreba, ukupne vrijednosti 10.479.241,50 kn, s udjelom od 99,8% u ukupno dodijeljenom iznosu. Jedna zajednica tehničke kulture dodijelila je 20.000,00 kn na način koji nije predviđen Uredbom.

Tablica 372. Oblik i namjena dodjele sredstava Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom sredstva dodijeljena na neki drugi način koji nije predviđen Uredbom

20 1

Dodijeljeni iznos (kn) 10.479.241,50 20.000,00

Ukupno:

10.499.241,50

N

% 99,8 0,2 100,0

297


N u tablici označava broj zajednica tehničke kulture koje su koristile pojedini oblik i namjenu dodjele sredstava, uz napomenu da je u tom pitanju bilo moguće odabrati više ponuđenih odgovora.

Nefinancijska sredstva dodijelila je samo Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije, i to putem javnog poziva u iznosu od 32.850,00 kn. U nastavku slijedi popis zajednica tehničke kulture koje su izvijestile da nisu dodjeljivale financijska sredstva organizacijama civilnoga društva u 2016. godini:  Zajednica tehničke kulture Grada Belog Manastira  Zajednica tehničke kulture Križevci  Zajednica tehničke kulture Rijeka Također, potrebno je uzeti u obzir da je Hrvatska zajednica tehničke kulture dio sredstava dodjeljivala zajednicama tehničke kulture na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te postoji mogućnost da se iznos od 120.000,00 kn prikazuje dvostruko jer ne možemo sa sigurnošću reći iz kojih izvora su te zajednice tehničke kulture dalje dodjeljivale sredstva svojim članicama.

2. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna zajednica tehničke kulture prema području financiranja Analizom dodijeljenih financijskih sredstava od zajednica tehničke kulture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema području financiranja utvrđeno je da je čitav iznos od 10.499.241,50 kn dodijeljen za opće područje tehničke kulture. U tablici 349. nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifična područja općeg područja tehničke kulture. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini. Tablica 373. Pregled specifičnih područja tehnička kultura Specifično područje financiranja Organiziranje i razvijanje tehničke kulture Neprofesijska fotografska djelatnost Informatika i računalstvo Inovatorstvo Neprofesijska filmska djelatnost Izrada uporabnih i ukrasnih tvorevina Robotika Amaterska radiogoniometrija Strukovne udruge u tehničkoj kulturi Zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo CB radioamaterizam Ostale djelatnosti iz područja tehničke kulture Raketno modelarstvo i maketarstvo Astronomija Jedriličarsko modelarstvo Automodelarstvo i automaketarstvo Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi Podvodna fotografija Brodomodelarstvo i brodomaketarstvo Elektrotehnika, elektronika, automatika i robotika Audiovizualne tehničke djelatnosti Komunikacijska tehnika Amaterska radiotelegrafija

Iznos 3.910.826,00 824.512,00 783.300,00 693.965,00 512.400,00 451.000,00 444.650,00 423.280,00 403.110,00 307.822,00 289.300,00 276.060,00 246.500,00 131.400,00 105.000,00 98.348,00 91.450,00 91.000,00 88.000,00 54.000,00 49.930,00 39.000,00 36.668,00

% 37,2 7,9 7,5 6,6 4,9 4,3 4,2 4,0 3,8 2,9 2,8 2,6 2,3 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3

298


Radiokonstruktorstvo i samogradnja uređaja Graditeljstvo, modelarstvo i maketarstvo Samogradnja vozila, plovila, letjelica, opreme i pribora Neprofesijska video djelatnost Astronautika i astronomija Ostale djelatnosti modelarstva, maketarstva i graditeljstva Bežični mrežni sustavi Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi Strojarstvo i konstruktorstvo Elektrotehnika i elektronika

31.312,50 25.728,00 25.500,00 22.000,00 15.000,00 10.000,00 7.050,00 4.880,00 4.000,00 2.250,00 Ukupno:

0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 * * *

10.499.241,50

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

3. Pregled podataka prema korisnicima projekata i aktivnostima financiranih projekata 3.1.

Izravna korisnička skupina

Analizom podataka utvrđeno je da su najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava u 2016. godini, kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imale udruge i građanske inicijative. Udruge i građanske inicijative se spominju u 64 slučaja financirana u iznosu od 4.175.710,00 kn (39,8% ukupnog iznosa). Prema visini iznosa slijede učenici (13,2%), odgojnoobrazovni djelatnici (10,2%), opća populacija djece (7,3%) te darovita djeca i mladi (7%). Ostali korisnici zastupljeni su s udjelima manjim od 7%, a podaci su prikazani u Tablici 350. Tablica 374. Izravna korisnička skupina Izravna korisnička skupina

Iznos (kn)

udruge i građanske inicijative učenici odgojno-obrazovni djelatnici djeca - opća populacija darovita djeca i mladi djeca do 14 godina inovatori građani – opća populacija djeca od 14 do 18 godina mladi - opća populacija djeca s teškoćama u razvoju studenti branitelji - veterani slijepe i slabovidne osobe ostali Ukupno:

%

N

%

4.175.710,00 1.388.300,00 1.073.108,00 762.648,00 732.738,00 659.700,00 654.000,00 401.700,00 262.500,00 145.337,50 50.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 153.500,00

39,8 13,2 10,2 7,3 7,0 6,3 6,2 3,8 2,5 1,4 0,5 0,2 0,1 0,1 1,5

64 56 24 80 24 33 15 55 8 29 2 1 1 1 19

15,5 13,6 5,8 19,4 5,8 8,0 3,6 13,3 1,9 7,0 0,5 0,2 0,2 0,2 4,6

10.499.241,50

100,0

412

100,0

N= broj projekata

3.2. Neizravna korisnička skupina Opća populacija građana neizravna su korisnička skupina u najvećoj mjeri zastupljena u ukupno dodijeljenom iznosu sa 3.463.820,00 kn, odnosno 33% ukupno dodijeljenog iznosa. Drugo mjesto zauzimaju učenici sa iznosom od 2.088.765,00 kn (19,9%), a treće odgojno-obrazovni djelatnici (9,7%), odnosno 1.016.755,00 kn. Slijede udruge i građanske inicijative (9,1%), djeca od 14 do 18

299


godina (7,6%) te darovita djeca i mladi (6,1%). Ostale neizravne korisničke skupine u ukupnom su iznosu zastupljene s manje od 6% udjela, kao što je prikazano u tablici 351. Tablica 375. Neizravna korisnička skupina Neizravna korisnička skupina

Iznos (kn)

građani – opća populacija učenici odgojno-obrazovni djelatnici udruge i građanske inicijative djeca od 14 do 18 godina darovita djeca i mladi mladi - opća populacija djeca - opća populacija mladi s teškoćama u razvoju studenti inovatori djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi volonteri osobe s intelektualnim teškoćama djeca do 14 godina slijepe i slabovidne osobe djeca s teškoćama u razvoju odgojno-obrazovne ustanove Ukupno:

%

N

%

3.463.820,00 2.088.765,00 1.016.755,00 955.178,00 796.700,00 636.500,00 364.700,00 337.150,50 250.000,00 140.000,00 132.965,00 97.000,00 95.708,00 40.000,00 35.500,00 30.500,00 10.000,00 8.000,00

33,0 19,9 9,7 9,1 7,6 6,1 3,5 3,2 2,4 1,3 1,3 0,9 0,9 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1

109 58 27 26 26 35 65 29 3 4 5 5 12 1 3 1 1 2

26,5 14,1 6,6 6,3 6,3 8,5 15,8 7,0 0,7 1,0 1,2 1,2 2,9 0,2 0,7 0,2 0,2 0,5

10.499.241,50

100,0

412

100,0

N= broj projekata

3.3. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom 3.3.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom Rezultati analize pokazuju da je najveći iznos financijskih sredstava na razini zajednica tehničke kulture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljen za tehničke aktivnosti djece i mladih, i to 3.534.836,00 kn (s udjelom od 33,7% u ukupno dodijeljenom iznosu). Slijedi izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva u iznosu od 3.331.060,00 kn (31,7%), dok je izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje na trećem mjestu s udjelom od 18,9%, odnosno 1.980.692,50 kn. Tablica 376. Osnovna aktivnost ili usluga projekata Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom tehničke aktivnosti djece i mladih izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje umrežavanje informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) usluge usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...) nešto drugo - opišite Ukupno:

Iznos (kn)

%

N

%

3.534.836,00 3.331.060,00 1.980.692,50

33,7 31,7 18,9

225 16 119

54,6 3,9 28,9

666.228,00 297.300,00

6,3 2,8

10 12

2,4 2,9

34.625,00 2.000,00

0,3 *

10 1

2,4 0,2

652.500,00

6,2

19

4,6

10.499.241,50

100,0

412

100,0

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

300


3.3.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom Dodatni tip aktivnosti za koji se dodijelio najveći iznos sredstava su aktivnosti vezane uz umrežavanje, koje se navode u 58 slučaja i financirane su sa 4.463.860,00 kn, odnosno 42,5% ukupno dodijeljenog iznosa. Na drugom mjestu nalaze se aktivnosti koje se odnose na izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje s udjelom od 29,4%, odnosno 3.084.201,00 kn. Na trećem mjestu su tehničke aktivnosti djece i mladih s 1.427.800,50 kn (13,6%). Ostale dodatne aktivnosti detaljnije su prikazane u Tablici 284. Tablica 377. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata Dodatna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom

Iznos (kn)

%

N

%

umrežavanje

4.463.860,00

42,5

58

14,1

izvanškolsko i izvaninstitucionalno obrazovanje, stručno usavršavanje i cjeloživotno obrazovanje

3.084.201,00

29,4

122

29,6

tehničke aktivnosti djece i mladih

1.427.800,50

13,6

107

26,0

izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva

615.350,00

5,9

40

9,7

organiziranje slobodnog vremena (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti ...)

474.255,00

4,5

74

18,0

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

395.000,00

3,8

9

2,2

37.000,00

0,4

1

0,2

1.775,00

*

1

0,2

10.499.241,50

100,0

412

100,0

informiranje i osvještavanje javnosti (tribine, konferencije, javni nastupi, kampanje ...) unaprjeđenje turističke ponude Ukupno: * Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1% N = broj projekata

4.

Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini na razini zajednica tehničke kulture

U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati Upitnika vezani uz pojedine aspekte raspisivanja natječaja i javnih poziva za dodjelu sredstava projektima organizacija civilnoga društva u 2016. godini, na razini zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj. Upitnik za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva sa Uredbom u 2016. godini Ured za udruge je zaprimio i odobrio od 18 zajednica tehničke kulture (od kojih je 3 izjavilo kako nisu dodjeljivale sredstva u 2016. godini).

4.1. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom U okviru Upitnika zajednice tehničke kulture su odgovarale na pitanja čija je svrha bila procijeniti stupanj usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom.

301


Iz odgovora zajednica tehničke kulture o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da je 13 zajednica tehničke kulture (86,7%) potvrdilo postojanje strateških i/ili programskih dokumenata temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti. 13 zajednica tehničke kulture odgovorilo je da su im natječaji otvoreni najmanje 30 dana te da raspisani natječaji sadržavaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obrasce. Gotovo sve zajednice tehničke kulture (93,3%), omogućilo je prijaviteljima naknadni uvid u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta. Na pitanje o potpisivanju ugovora, 14 zajednica tehničke kulture potpisuje ugovore s udrugama, dok jedna ugovore ne potpisuje. 80% zajednica tehničke kulture je zatražilo od udruga Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora, dok ih je 66,7% tražilo dokaz o nepostojanju javnog duga. Svih 15 zajednica tehničke kulture odgovorilo je da od udruga traže financijsko i programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, a samo u 6 zajednica provedba projekata prati se odlaskom na terenske posjete. Tablica 378. Standardi i postupci za dodjelu sredstava Standardi i postupci za dodjelu sredstava Postoje strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz svoje nadležnosti Financijska sredstva se projektima i programima udruga dodjeljuju u pravilu putem natječaja / javnog poziva, sukladno članku 6. stavak 1. i 2. Uredbe Planovi raspisivanja natječaja objavljuju se na godišnjoj razini Raspisani javni natječaji / pozivi otvoreni su najmanje 30 dana Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju se ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren Prilikom raspisivanja natječaja, u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje se okvirni broj projekata koji će biti financirani Postoji posebna ustrojstvena jedinica za provedbu natječaja, kojoj su ti poslovi (između ostalih) u opisu nadležnosti Postoji utvrđeni postupak za sprječavanje sukoba interesa u provedbi natječaja Sudionici postupka dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti Raspisani natječaji imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce Raspisani natječaji propisuju osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (članak 5. Uredbe) Nakon raspisivanja natječaja organiziraju se informativne radionice za potencijalne prijavitelje Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte Odgovori na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuju se javno na mrežnim stranicama davatelja sredstava

N/P

DA

DJELOMIČNO

NE

1

13

0

1

1

14

0

0

1 1 1

13 13 12

1 1 0

0 0 2

1

10

4

0

1

5

8

1

1

13

1

0

0

14

1

0

1

13

0

1

1

13

0

1

1

3

9

2

1

14

0

0

1

8

6

0

302


Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja otvara pristigle prijave ¸ i utvrđuje ispunjavaju li propisane uvjete natječaja nakon isteka roka za prijavu Procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa obavlja nezavisno stručno povjerenstvo U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava U radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa dobivaju naknadu za obavljeni rad Rezultati javnog natječaja / poziva javno se objavljuju Svaki prijavitelj dobiva pisanu obavijest o neuspješnoj prijavi, s pojašnjenjem nedostatka, odnosno dobivene ocjene Prijavitelji imaju pravo naknadnog uvida u zbirnu ocjenu kvalitete svog programa ili projekta Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja, odnosno na odluku o dodjeli financijskih sredstava Prigovore rješava posebno ustrojeno povjerenstvo Postoji propisana interna procedura postupanja s otkrivenim nepravilnostima prilikom provedbe natječaja S udrugom se, prije početka provedbe aktivnosti i isplate sredstava, potpisuje ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi

1

11

1

2

1

9

4

1

1

5

6

3

1

8

6

0

1

0

14

0

1 1

13 14

0 0

1 0

1

14

0

0

1

14

0

0

1 2

13 3

0 10

1 0

0

14

1

0

0

12

3

0

0

10

5

0

0

15

0

0

0

15

0

0

0

6

5

4

0

0

14

1

4.2. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj Od ukupno 15 obrađenih Upitnika zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koje su dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva, 14 ih provelo javne natječaje/pozive u 2016. godini. Najveći iznos, 8.742.288,00 kn, dodijelila je Hrvatska zajednica tehničke kulture, s udjelom od 85,6% u odnosu na ukupan iznos. Tablica 379. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima sredstava Naziv davatelja Hrvatska zajednica tehničke kulture Zajednica tehničke kulture Istarske županije Zajednica tehničke kulture Zadarske županije Zajednica tehničke kulture Pula Zajednica tehničke kulture Međimurske županije Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije Zajednica tehničke kulture Karlovac Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka

Iznos (kn)

%

N

%

8.742.288,00 420.600,00 226.000,00 169.500,00 120.700,00

85,6 4,1 2,2 1,7 1,2

1 1 1 1 1

7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

117.000,00 100.000,00 96.000,00

1,1 1,0 0,9

1 1 1

7,1 7,1 7,1

303


Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina Zajednica tehničke kulture Varaždinske županije Zajednica tehničke kulture Krapinsko-zagorske županije Zajednica tehničke kulture Koprivničkokriževačke županije Zajednica tehničke kulture općine Križ Zajednica tehničke kulture Grada Čakovca Ukupno:

80.000,00 41.000,00

0,8 0,4

1 1

7,1 7,1

32.850,00

0,3

1

7,1

29.466,00

0,3

1

7,1

18.000,00 15.800,00

0,2 0,2

1 1

7,1 7,1

10.209.204,00

100,00

14

100,00

N = broj raspisanih natječaja

4.3. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva Od 15 zajednica tehničke kulture koje su odgovorile na pitanje u vezi troškova provedbe javnog natječaja/poziva, jedino je Hrvatska zajednica tehničke kulture imala troškove u iznosu od 7.566,00 kn, a odnosili su se na putne troškove i prehranu članova tijela za ocjenjivanje projekata.

304


Popis tablica Tablica 1. Dodijeljeni iznos u 2016. godini prema izvorima sredstava ..................................... 2 Tablica 2. Udruge u Republici Hrvatskoj na dan 31.12.2016. ................................................... 5 Tablica 3. Dodijeljeni iznos prema izvorima sredstava na nacionalnoj razini ......................... 22 Tablica 4. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava (TDU, Vladini uredi i državne upravne organizacije) ............................................................................................................... 22 Tablica 5. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava (javne agencije, zaklade i druge javne institucije) ....................................................................................................................... 23 Tablica 6. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/državnim upravnim organizacijama ......................................................................................................................... 25 Tablica 7. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva, prema javnim agencijama/zakladama/zavodima/javnim institucijama ...... 26 Tablica 8. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, prema tijelima državne uprave/uredima Vlade RH/javnim institucijama ................... 28 Tablica 9. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za javne agencije, zaklade, zavode i druge javne institucije koje su podatke dostavljale i prethodnih godine ............................... 29 Tablica 10. Pregled ukupnih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna ................................................................................ 30 Tablica 11. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu ............................................................................................. 31 Tablica 12. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću ............................................................ 32 Tablica 13. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu ............................................................................................................................. 33 Tablica 14. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz EU fondova i inozemnih fondova ............................................................ 34 Tablica 15. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz EU fondova i inozemnih fondova u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu ............................................................................................................................. 34 Tablica 16. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova EU i inozemnih fondova ............................................................................................ 35 Tablica 17. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih u svrhu sufinanciranja obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova EU i inozemnih fondova ............................................................................................ 36 Tablica 18. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti .............................................................................................................. 37 Tablica 19. Pregled broja i iznosa povrata prema davateljima financijskih sredstava ............. 38 Tablica 20. Pregled broja i iznosa povrata s obzirom na razloge povrata ................................ 39 Tablica 21. Pregled općih područja financiranja za tijela državne uprave, urede Vlade Republike Hrvatske i državne upravne organizacije ................................................................ 40 Tablica 22. Pregled općih područja financiranja za javne agencije, zaklade, zavode i druge javne institucije ........................................................................................................................ 40 Tablica 23. Pregled specifičnih područja potpore projektima branitelja – veterana Domovinskog rata .................................................................................................................... 41 305


Tablica 24. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području demokratske političke kulture....................................................................................................................................... 41 Tablica 25. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području duhovnosti............. 42 Tablica 26. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području gospodarstva ......... 42 Tablica 27. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području hobističke djelatnosti .................................................................................................................................................. 42 Tablica 28. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području kulture i umjetnosti 42 Tablica 29. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području ljudskih prava ........ 43 Tablica 30. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području međunarodne suradnje .................................................................................................................................... 44 Tablica 31. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području obrazovanja, znanosti i istraživanja ............................................................................................................................. 44 Tablica 32. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području održivog razvoja ... 44 Tablica 33. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području socijalnih djelatnosti .................................................................................................................................................. 45 Tablica 34. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području športa..................... 45 Tablica 35. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području tehničke kulture .... 46 Tablica 36. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite zdravlja ...... 46 Tablica 37. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite okoliša i prirode ...................................................................................................................................... 46 Tablica 38. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite i spašavanja 47 Tablica 39. Pregled specifičnih područja potpore ostalim područjima djelovanja .................. 47 Tablica 40. Pregled općih područja financiranja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ...................................................................................................................... 48 Tablica 41. Pregled općih područja financiranja Središnjeg državnog ureda za šport ............ 48 Tablica 42. Pregled općih područja financiranja Ministarstva kulture .................................... 48 Tablica 43. Pregled općih područja financiranja Ministarstva znanosti i obrazovanja ............ 48 Tablica 44. Pregled općih područja financiranja Savjeta za nacionalne manjine .................... 49 Tablica 45. Pregled općih područja financiranja Državne uprave za zaštitu i spašavanje ....... 49 Tablica 46. Pregled općih područja financiranja Ministarstva financija .................................. 49 Tablica 47. Pregled općih područja financiranja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske49 Tablica 48. Pregled općih područja financiranja Ministarstva hrvatskih branitelja ................. 50 Tablica 49. Pregled općih područja financiranja Ministarstva zdravstva ................................ 50 Tablica 50. Pregled općih područja financiranja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske .......................................................................................... 50 Tablica 51. Pregled općih područja financiranja Ministarstva poljoprivrede .......................... 50 Tablica 52. Pregled općih područja financiranja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske .................................................................................................................. 51 Tablica 53. Pregled općih područja financiranja Ministarstva turizma.................................... 51 Tablica 54. Pregled općih područja financiranja Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje .............................................................................................................. 51 Tablica 55.Pregled općih područja financiranja Ministarstva pravosuđa ................................ 51 Tablica 56. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta .......................................................................................................................................... 52 Tablica 57. Pregled općih područja financiranja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske .................................................................................................................. 52 Tablica 58. Pregled općih područja financiranja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 52 Tablica 59. Pregled općih područja financiranja Ministarstva zaštite okoliša i energetike ..... 52 Tablica 60.Pregled općih područja financiranja Ministarstva unutarnjih poslova ................... 52

306


Tablica 61. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije .......................................................................................................................... 53 Tablica 62. Pregled općih područja financiranja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja .................................................................................................................................... 53 Tablica 63. Pregled općih područja financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva ...................................................................................................................................... 53 Tablica 64. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ............ 54 Tablica 65. Pregled općih područja financiranja Agencije za mobilnost i programe Europske unije .......................................................................................................................................... 54 Tablica 66. Pregled općih područja financiranja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ..................................................................................................... 54 Tablica 67. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog audiovizualnog centra ................ 54 Tablica 68. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Kultura nova“ .............................. 54 Tablica 69. Pregled općih područja financiranja Programa za civilno društvo (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške) (Provedbeno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) ..................................................................... 55 Tablica 70. Pregled općih područja financiranja Agencije za elektroničke medije ................. 55 Tablica 71. Pregled općih područja financiranja Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske ................................................................................................................................... 55 Tablica 72. Pregled općih područja financiranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .............................................................................................................................. 55 Tablica 73. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Hrvatska za djecu“ ....................... 55 Tablica 74. Pregled općih područja financiranja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ................................................................. 56 Tablica 75. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Hrvatska kuća - Croatia House“ .. 56 Tablica 76. Pregled općih područja financiranja Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnoga društva ...................................................................................................................... 56 Tablica 77. Pregled općih područja financiranja Sveučilišta u Rijeci ...................................... 56 Tablica 78. Pregled općih područja financiranja Zaklade „Zajednički put“ ............................ 56 Tablica 79. Pregled općih područja financiranja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu57 Tablica 80. Pregled općih područja financiranja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ..................................................................................................................................... 57 Tablica 81. Pregled općih područja financiranja Financijske agencije .................................... 57 Tablica 82. Pregled općih područja financiranja Lučke uprave Šibensko-kninske županije ... 57 Tablica 83. Pregled općih područja financiranja Studentskog centra Dubrovnik Sveučilišta u Dubrovniku............................................................................................................................... 58 Tablica 84. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatske županije ..................................................................................................... 58 Tablica 85. Pregled općih područja financiranja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije .................................................................................................................................................. 58 Tablica 86. Pregled općih područja financiranja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci . 58 Tablica 87. Pregled općih područja financiranja Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ............................................................................................................... 58 Tablica 88. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .................................................................................................................................................. 59 Tablica 89. Pregled općih područja financiranja Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu ............................................................................................................... 59 Tablica 90. Pregled općih područja financiranja Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ..................................................................................................................................... 59

307


Tablica 91. Pregled općih područja financiranja Studentskog centra Varaždin Sveučilišta u Zagrebu ..................................................................................................................................... 59 Tablica 92. Pregled općih područja financiranja Sveučilišta Sjever ........................................ 59 Tablica 93. Pregled općih područja financiranja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ............................................................................................................... 60 Tablica 94. Pregled općih područja financiranja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu . 60 Tablica 95. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje .................................................................................................................................................. 60 Tablica 96. Pregled općih područja financiranja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo 60 Tablica 97. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za ceste na području Šibensko-kninske županije ....................................................................................................... 60 Tablica 98. Pregled općih područja financiranja Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 61 Tablica 99. Pregled općih područja financiranja Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu ............................................................................................ 61 Tablica 100. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu .................................................................................................................................................. 61 Tablica 101. Pregled općih područja financiranja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu .................................................................................................................................................. 61 Tablica 102. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ........................................................................................ 61 Tablica 103. Pregled općih područja financiranja Hrvatskog registra brodova ....................... 62 Tablica 104. Pregled općih područja financiranja Javne ustanove za upravljanje športskim objektima Zadarski šport .......................................................................................................... 62 Tablica 105. Pregled općih područja financiranja Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu . 62 Tablica 106. Pregled općih područja financiranja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 62 Tablica 107. Pregled općih područja financiranja Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu ............................................................................................................... 62 Tablica 108. Pregled općih područja financiranja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ............... 63 Tablica 109. Pregled općih područja financiranja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) .............................................................................................................. 63 Tablica 110. Pregled općih područja financiranja Županijske lučke uprave Crikvenica ......... 63 Tablica 111. Pregled općih područja financiranja Županijske lučke uprave Vela Luka .......... 63 Tablica 112. Pregled općih područja financiranja Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško .................................................................................................................................................. 63 Tablica 113. Pregled općih područja financiranja Lučke uprave Slavonski Brod ................... 64 Tablica 114. Pregled općih područja financiranja Županijske lučke uprave Cres ................... 64 Tablica 115. Pregled općih područja financiranja Pravnog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ................................................................................................... 64 Tablica 116. Pregled općih područja financiranja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ...................................................................... 64 Tablica 117. Pregled općih područja financiranja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ...................................................................... 64 Tablica 118. Pregled općih područja financiranja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ............................................................................................................... 65 Tablica 119. Pregled općih područja financiranja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ...................................................................... 65 Tablica 120. Pregled općih područja financiranja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ............................................................................................................... 65 308


Tablica 121. Pregled općih područja financiranja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci .................................................................................................................................................. 65 Tablica 122. Pregled općih područja financiranja Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu ..................................................................................................................................... 65 Tablica 123. Pregled općih područja financiranja Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu .................................................................................................................................. 65 Tablica 124. Pregled općih područja financiranja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci ...... 66 Tablica 125. Pregled općih područja financiranja Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci ........................................................................................................................................ 66 Tablica 126. Pregled općih područja financiranja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci ............................................................................................ 66 Tablica 127. Pregled općih područja financiranja Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ................................................................................................... 66 Tablica 128. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije ......................................... 66 Tablica 129. Pregled općih područja financiranja Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ...................................................................... 67 Tablica 130. Pregled općih područja financiranja Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije .................................................................................................................................... 67 Tablica 131. Pregled općih područja financiranja Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ..................................................................................................................................... 67 Tablica 132. Pregled općih područja financiranja Građevinskog fakulteta u Rijeci Sveučilišta u Rijeci ..................................................................................................................................... 67 Tablica 133. Pregled općih područja financiranja Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ................................................................................................... 67 Tablica 134. Pregled teritorijalne rasprostranjenosti dodijeljenih sredstava prema mjestu provedbe ................................................................................................................................... 68 Tablica 135. Trajanje financiranih projekata ili programa ....................................................... 69 Tablica 136. Status provedbe projekta ili programa ................................................................ 69 Tablica 137. Izravna korisnička skupina .................................................................................. 70 Tablica 138. Neizravna korisnička skupina ............................................................................. 72 Tablica 139. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa ............................................. 74 Tablica 140. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa ........................................ 75 Tablica 141. Uključivanje volontera u provedbu projekata i programa ................................... 77 Tablica 142. Broj zaposlenih osoba u OCD-ima putem raspisanih natječaja .......................... 77 Tablica 143. Vrste troškova za provedbu natječaja .................................................................. 86 Tablica 144. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju sredstava ................................................................................................................................... 86 Tablica 145. Sadržaj i broj prigovora ....................................................................................... 87 Tablica 146. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna županija (sortiran po veličini dodijeljenog iznosa) ............................... 90 Tablica 147. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava na razini županija (bez Grada Zagreba) ................................................................................................................................... 93 Tablica 148. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava u Gradu Zagrebu ...................... 93 Tablica 149. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015.godinu .............................................................................................................................. 94 Tablica 150. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu ........................... 94 Tablica 151. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini županija ............................................................................................... 95 309


Tablica 152. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu za Grad Zagreb ............................................................................................ 95 Tablica 153. Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti iz proračuna Grada Zagreba .................................................................................... 96 Tablica 154. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti iz proračuna županija ........................................................................... 96 Tablica 155. Pregled broja i iznosa povrata prema županijama ............................................... 97 Tablica 156. Pregled broja povrata sredstava s obzirom na razloge povrata ........................... 97 Tablica 157. Pregled općih područja financiranja za Grad Zagreb .......................................... 98 Tablica 158. Pregled općih područja financiranja za županije (bez Grada Zagreba)............... 99 Tablica 159. Pregled općih područja financiranja iz proračuna Grada Zagreba u 2016. u odnosu na 2015. godinu ........................................................................................................... 99 Tablica 160. Pregled općih područja financiranja iz proračuna županija u 2016. u odnosu na 2015. godinu ........................................................................................................................... 100 Tablica 161. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u području zaštite branitelja i stradalnika .............................................................................................................................. 101 Tablica 162. Pregled specifičnih područja demokratske političke kulture ............................ 101 Tablica 163. Pregled specifičnih područja duhovnosti .......................................................... 102 Tablica 164. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarstvu ...................... 102 Tablica 165. Pregled specifičnih područja hobističke djelatnosti .......................................... 103 Tablica 166. Pregled specifičnih područja iz kulture i umjetnosti ......................................... 104 Tablica 167. Pregled specifičnih područja ljudskih prava ..................................................... 105 Tablica 168. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje ........................................ 106 Tablica 169. Pregled specifičnih područja obrazovanja, znanosti i istraživanja .................... 106 Tablica 170. Pregled specifičnih područja održivog razvoja ................................................. 107 Tablica 171. Pregled specifičnih područja iz socijalne djelatnosti ........................................ 107 Tablica 172. Pregled specifičnih područja šport .................................................................... 109 Tablica 173. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u tehničkoj kulturi ................. 109 Tablica 174. Pregled specifičnih područja zaštite zdravlja .................................................... 110 Tablica 175. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i prirode ....................................... 111 Tablica 176. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja ............................................. 111 Tablica 177. Ostala područja djelovanja ................................................................................ 112 Tablica 178. Trajanje financiranih projekata ......................................................................... 112 Tablica 179. Status provedbe projekata ................................................................................. 112 Tablica 180. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 113 Tablica 181. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 115 Tablica 182. Osnovna aktivnost ili usluga projekata ............................................................. 118 Tablica 183. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata ........................................................ 120 Tablica 184.Standardi i postupci za dodjelu sredstava .......................................................... 123 Tablica 185. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima sredstava ................................................................................................................................................ 126 Tablica 186. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju sredstava ................................................................................................................................. 126 Tablica 187. Vrste troškova za provedbu natječaja ................................................................ 127 Tablica 188. Sadržaj i broj prigovora ..................................................................................... 127 Tablica 189. Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva iz proračuna gradova ............ 130 Tablica 190. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova .................................................................................................................................. 130 Tablica 191. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova .................................................................................................................. 130 310


Tablica 192. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava ................................................. 133 Tablica 193. Oblik i namjena dodjele nefinancijskih sredstava na razini gradova ................ 134 Tablica 194. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova ........................................................................................ 134 Tablica 195. Usporedba oblika i namjena dodjele nefinancijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini gradova............................................................................ 135 Tablica 196. Pregled financijskih sredstava dodijeljenih izvan natječaja, jednokratno za neplanirane aktivnosti iz proračuna gradova .......................................................................... 135 Tablica 197. Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja ili odlukom gradonačelnika ........................................................................................................ 136 Tablica 198. Pregled broja i iznosa povrata prema gradovima .............................................. 137 Tablica 199. Pregled broja i iznosa povrata s obzirom na razloge povrata ............................ 137 Tablica 200. Pregled općih područja financiranja projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova .................................................................................................................. 138 Tablica 201. Pregled općih područja financiranja projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna gradova u 2016. u odnosu na 2015. godinu ........................................................... 138 Tablica 202. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području branitelja i stradalnika .............................................................................................................................. 139 Tablica 203. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području demokratske političke kulture...................................................................................................................... 140 Tablica 204. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području duhovnosti......... 140 Tablica 205. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području gospodarstva ..... 141 Tablica 206. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području hobističke djelatnosti ............................................................................................................................... 141 Tablica 207. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području kulture i umjetnosti ................................................................................................................................................ 141 Tablica 208. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području ljudskih prava .... 143 Tablica 209. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području međunarodne suradnje .................................................................................................................................. 143 Tablica 210. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području obrazovanja, znanosti i istraživanja ............................................................................................................. 143 Tablica 211. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području održivog razvoja 144 Tablica 212. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području socijalne djelatnosti ................................................................................................................................................ 145 Tablica 213. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području športa ................. 146 Tablica 214. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području tehničke kulture 147 Tablica 215. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite zdravlja .. 148 Tablica 216. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite okoliša i prirode .................................................................................................................................... 148 Tablica 217. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području zaštite i spašavanja ................................................................................................................................................ 148 Tablica 218. Ostala područja djelovanja ................................................................................ 149 Tablica 219. Trajanje financiranih projekata ......................................................................... 150 Tablica 220. Status provedbe projekata ................................................................................. 150 Tablica 221. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 151 Tablica 222. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 153 Tablica 223. Osnovna aktivnost ili usluga projekata ............................................................. 156 Tablica 224. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata ......................................................... 158 Tablica 225. Standardi i postupci za dodjelu sredstava ......................................................... 160

311


Tablica 226. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva u pojedinom gradu ................................................................................................................................................ 162 Tablica 227. Vrste troškova za provedbu natječaja ................................................................ 163 Tablica 228. Pregled broja uloženih i uvaženih prigovora s obzirom na sadržaj................... 164 Tablica 229. Općine – Dodijeljena financijska i nefinancijska sredstva ............................... 168 Tablica 230. Pregled sredstava dodijeljenih iz proračuna općina u 2016. u odnosu na 2015.godinu ............................................................................................................................ 168 Tablica 231. Pregled dodijeljenih sredstava iz proračuna općina, prema tijelima jedinica lokalne samouprave ................................................................................................................ 169 Tablica 232. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava ................................................. 175 Tablica 233. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini općina ........................................................................................... 176 Tablica 234. Pregled sredstava dodijeljenih izvan natječaja, odlukom načelnika općine ...... 177 Tablica 235. Pregled nefinancijskih sredstava dodijeljenih odlukom načelnika općine ili putem javnog natječaja / poziva ............................................................................................. 179 Tablica 236. Pregled općih područja financiranja .................................................................. 180 Tablica 237. Pregled specifičnih područja športa .................................................................. 181 Tablica 238. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja ............................................. 181 Tablica 239. Pregled specifičnih područja kulture i umjetnosti ............................................. 182 Tablica 240. Pregled specifičnih područja socijalne djelatnosti ............................................ 182 Tablica 241. Pregled specifičnih područja branitelja i stradalnika ........................................ 183 Tablica 242. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i prirode ....................................... 183 Tablica 243. Pregled specifičnih područja gospodarstva ....................................................... 184 Tablica 244. Pregled specifičnih područja zaštite zdravlja .................................................... 184 Tablica 245. Pregled specifičnih područja duhovnosti .......................................................... 184 Tablica 246. Pregled specifičnih područja ljudskih prava ..................................................... 185 Tablica 247. Pregled specifičnih područja obrazovanja, znanosti i istraživanja .................... 185 Tablica 248. Pregled specifičnih područja održivog razvoja ................................................. 186 Tablica 249. Pregled specifičnih područja demokratske političke kulture ............................ 186 Tablica 250. Pregled specifičnih područja tehničke kulture .................................................. 186 Tablica 251. Pregled specifičnih područja hobističke djelatnosti .......................................... 187 Tablica 252. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje ........................................ 187 Tablica 253. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 187 Tablica 254. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 189 Tablica 255. Osnovna aktivnost ili usluga projekata/programa ............................................. 192 Tablica 256. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata/programa ......................................... 193 Tablica 257. Primjenjivani standardi i postupci za dodjelu sredstava u 2016. godini ........... 195 Tablica 258. Vrste troškova za provedbu natječaja ................................................................ 197 Tablica 259. Sadržaj i broj prigovora ..................................................................................... 198 Tablica 260. Razlozi povrata sredstava u 2016. godini .......................................................... 198 Tablica 261. Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije niti započelo .................................................................................................................... 198 Tablica 262. Povrat dijela neutrošenih sredstava ................................................................... 198 Tablica 263. Udruga je uspješno realizirala projekt s manjim iznosom od dodijeljenog ...... 199 Tablica 264. Dodijeljeni iznos prema izvoru sredstava ......................................................... 201 Tablica 265. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu RH prema nazivu davatelja .............................. 203 Tablica 266. Oblik i namjena dodjeljivanja sredstava ........................................................... 206 Tablica 267. Pregled općih područja financiranja .................................................................. 207 Tablica 268. Pregled specifičnih područja branitelji i stradalnici .......................................... 207 312


Tablica 269. Pregled specifičnih područja demokratska politička kultura ............................ 208 Tablica 270. Pregled specifičnih područja duhovnost ........................................................... 208 Tablica 271. Pregled specifičnih područja gospodarstvo ....................................................... 208 Tablica 272. Pregled specifičnih područja hobistička djelatnost ........................................... 208 Tablica 273. Pregled specifičnih područja kultura i umjetnost .............................................. 208 Tablica 274. Pregled specifičnih područja ljudska prava ....................................................... 209 Tablica 275. Pregled specifičnih područja međunarodna suradnja ........................................ 209 Tablica 276. Pregled specifičnih područja obrazovanje, znanost i istraživanje ..................... 209 Tablica 277. Pregled specifičnih područja održivi razvoj ...................................................... 210 Tablica 278.Pregled specifičnih područja socijalna djelatnost .............................................. 210 Tablica 279. Pregled specifičnih područja športa .................................................................. 211 Tablica 280. Pregled specifičnih područja tehnička kultura .................................................. 211 Tablica 281. Pregled specifičnih područja zaštita i spašavanje ............................................. 211 Tablica 282. Pregled specifičnih područja zaštita okoliša i prirode ....................................... 211 Tablica 283. Pregled specifičnih područja zaštita zdravlja .................................................... 212 Tablica 284. Pregled specifičnih područja ostala područja djelovanja .................................. 212 Tablica 285. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 212 Tablica 286. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 214 Tablica 287. Osnovna aktivnost ili usluga projekata ............................................................. 215 Tablica 288. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata ......................................................... 217 Tablica 289. Pregled broja objavljenih natječaja po nazivu davatelja .................................. 218 Tablica 290. Zaprimljeni prigovori ........................................................................................ 219 Tablica 291. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih sredstava s Uredbom ....................................................................................... 219 Tablica 292. Pregled dodijeljenih sredstava za i projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prema nazivu davatelja .............................................................. 224 Tablica 293. Oblik i namjena dodjele sredstava .......................................................................... 235 Tablica 294. Pregled općih područja financiranja .................................................................. 236 Tablica 295. Pregled specifičnih područja branitelji i stradalnici .......................................... 236 Tablica 296. Pregled specifičnih područja demokratska politička kultura ............................ 237 Tablica 297. Pregled specifičnih područja duhovnost ........................................................... 237 Tablica 298. Pregled specifičnih područja gospodarstvo ....................................................... 237 Tablica 299. Pregled specifičnih područja hobistička djelatnost ........................................... 237 Tablica 300. Pregled specifičnih područja kultura i umjetnost .............................................. 237 Tablica 301. Pregled specifičnih područja ljudska prava ....................................................... 238 Tablica 302. Pregled specifičnih područja međunarodna suradnja ........................................ 238 Tablica 303. Pregled specifičnih područja obrazovanje, znanost i istraživanje ..................... 239 Tablica 304. Pregled specifičnih područja održivi razvoj ...................................................... 239 Tablica 305. Pregled specifičnih područja socijalna djelatnosti ............................................ 239 Tablica 306. Pregled specifičnih područja šport .................................................................... 240 Tablica 307. Pregled specifičnih područja tehnička kultura .................................................. 240 Tablica 308. Pregled specifičnih područja zaštita i spašavanje ............................................. 241 Tablica 309. Pregled specifičnih područja zaštita okoliša i prirode ....................................... 241 Tablica 310. Pregled specifičnih područja zaštita zdravlja .................................................... 241 Tablica 311. Pregled specifičnih područja ostala područja djelovanja .................................. 241 Tablica 312. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 242 Tablica 313. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 243 Tablica 314. Osnovna aktivnost ili usluga projekata ............................................................. 245 Tablica 315. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata ......................................................... 246 313


Tablica 316. Pregled broja objavljenih natječaja po pojedinom davatelju............................ 248 Tablica 317. Standardi i postupci za dodjelu sredstava ......................................................... 249 Tablica 318. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2015. i 2016. godini na razini turističkih zajednica ................................................................................................................................ 253 Tablica 319. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna turističkih zajednica u RH prema nazivu davatelja ............................................ 254 Tablica 320. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava ................................................. 256 Tablica 321. Pregled općih područja financiranja .................................................................. 256 Tablica 322. Pregled specifičnih područja branitelja i stradalnika ........................................ 257 Tablica 323.Pregled specifičnih područja demokratske političke kulture ............................. 257 Tablica 324. Pregled specifičnih područja duhovnosti .......................................................... 257 Tablica 325. Pregled specifičnih područja gospodarstva ....................................................... 257 Tablica 326.Pregled specifičnih područja hobističke djelatnosti ........................................... 258 Tablica 327. Pregled specifičnih područja kulture i umjetnosti ............................................. 258 Tablica 328. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje ........................................ 258 Tablica 329.Pregled specifičnih područja obrazovanja, znanosti i istraživanja ..................... 258 Tablica 330.Pregled specifičnih područja održivog razvoja .................................................. 259 Tablica 331.Pregled specifičnih područja socijalne djelatnosti ............................................. 259 Tablica 332. Pregled specifičnih područja športa .................................................................. 259 Tablica 333.Pregled specifičnih područja tehničke kulture ................................................... 260 Tablica 334. Pregled specifičnih područja zaštite zdravlja .................................................... 260 Tablica 335. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i prirode ....................................... 260 Tablica 336. Pregled specifičnih područja zaštite i spašavanja ............................................. 260 Tablica 337.Pregled specifičnih područja ostalih područja djelovanja .................................. 260 Tablica 338. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 261 Tablica 339. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 262 Tablica 340. Osnovna aktivnost ili usluga projekata ............................................................. 263 Tablica 341. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata ......................................................... 264 Tablica 342. Standardi i postupci za dodjelu sredstava ......................................................... 266 Tablica 343. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima sredstava ................................................................................................................................................ 267 Tablica 344. Usporedba dodijeljenih sredstava u 2015. i 2016. godini na razini športskih, vatrogasnih te zajednica tehničke kulture .............................................................................. 270 Tablica 345. Pregled dodijeljenih sredstava iz proračuna športskih zajednica .................... 272 Tablica 346. Oblik i namjena dodjele sredstava na razini športskih zajednica ...................... 274 Tablica 347. Usporedba oblika i namjena dodjele financijskih sredstava u 2016. u odnosu na 2015. godinu na razini športskih zajednica ..................................................................... 274 Tablica 348. Pregled općih područja financiranja projekata organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih zajednica ................................................................................................ 275 Tablica 349. Pregled ukupnih financijskih sredstava dodijeljenih za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih zajednica u 2016. u odnosu na 2015. godinu ........ 275 Tablica 350. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području gospodarstva ..... 276 Tablica 351. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području obrazovanja, znanosti i istraživanja ............................................................................................................. 276 Tablica 352. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području socijalne djelatnosti ................................................................................................................................................ 276 Tablica 353. Pregled specifičnih područja potpore projektima u području športa ................. 276 Tablica 354. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 277 Tablica 355. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 277 Tablica 356. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom .................................. 278 314


Tablica 357. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koja se provodi projektom ............................. 279 Tablica 358.Pregled broja objavljenih natječaja po nazivu davatelja .................................... 280 Tablica 359. Standardi i postupci za dodjelu sredstava ......................................................... 280 Tablica 360. Pregled broja povrata sredstava s obzirom na razloge povrata ......................... 283 Tablica 361. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna vatrogasnih zajednica u RH prema nazivu davatelja............................................. 285 Tablica 362. Oblik i namjena dodjele sredstava .................................................................... 288 Tablica 363. Pregled općih područja financiranja .................................................................. 289 Tablica 364. Pregled specifičnih područja kultura i umjetnost .............................................. 289 Tablica 365. Pregled specifičnih područja zaštita i spašavanje ............................................. 289 Tablica 366. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 290 Tablica 367. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 290 Tablica 368. Osnovna aktivnost ili usluga projekata ............................................................. 291 Tablica 369. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata ......................................................... 291 Tablica 370. Standardi i postupci za dodjelu sredstava ......................................................... 293 Tablica 371. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture u RH prema nazivu davatelja ..................................... 296 Tablica 372. Oblik i namjena dodjele sredstava .................................................................... 297 Tablica 373. Pregled specifičnih područja tehnička kultura .................................................. 298 Tablica 374. Izravna korisnička skupina ................................................................................ 299 Tablica 375. Neizravna korisnička skupina ........................................................................... 300 Tablica 376. Osnovna aktivnost ili usluga projekata ............................................................. 300 Tablica 377. Dodatni tip aktivnost ili usluga projekata ......................................................... 301 Tablica 378. Standardi i postupci za dodjelu sredstava ......................................................... 302 Tablica 379. Pregled broja raspisanih natječaja i javnih poziva prema davateljima sredstava ................................................................................................................................................ 303

Popis grafikona Grafikon 1 Dodijeljeni iznos u 2016. godini prema izvorima sredstava .................................... 4 Grafikon 2. Trendovi u dodjeli sredstava iz pojedinih izvora .................................................... 7 Grafikon 3. Županije - Oblik i namjena dodjele sredstava ...................................................... 92

315