UF jaarverslag 2015

Page 1

JAARVERSLAG 2015

ALUMNI & DEVELOPMENT OFFICE UNIVERSITEIT TWENTEUNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TWENTE / ALUMNI & DEVELOPMENT OFFICE JAARVERSLAG 2015 INHOUD

4 5 6

Voorwoord Herman Hazewinkel Voorwoord Ed Brinksma Missie, doelstelling en beleid

Inkomsten 10 11 11 12 13 14 16 17

Jaarcampagne ’Maak het Verschil’ Donateursontvangst Rendement op vermogen Schenkingen en legaten Schenking mevrouw Van Damme Fondsen op Naam Batavierenrace 2015 Concert tegen Reuma

Uitgaven 20 21 22 26 28 29

Activiteiten Universiteitsgemeenschap Wetenschappelijke Activiteiten Prijzen en Beurzen Studiereizen Subsidie CuriousU Bijzonder hoogleraren

Voor & door alumni 32 34 35 38 42

40.000 Alumni worldwide Alumnibeleid Voor alumni / relatiemagazine / social media Door alumni / alumniverenigingen en alumnikringen Alumni activiteiten in 2015

Over ons 46 47 48 49

Alumni & Development Office Samenstelling bestuur en commissies Verkorte jaarrekening 2015 Stichters

3


VOORWOORD

HERMAN HAZEWINKEL

Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Twente

DE KRACHT VAN DE ACHTERBAN In 2014 vierde Universiteitsfonds Twente haar 65-jarig jubileum met de publicatie van het boek ‘Aanjager’. Daarin werd zichtbaar gemaakt dat bedrijfsleven en overheid na de Tweede Wereldoorlog gezamenlijk aan de basis stonden van de oprichting van een kennisinstelling voor technisch hoger onderwijs in Oost-Nederland. Hun gezamenlijke lobby werd vormgegeven in een stichting, de huidige Stichting Universiteitsfonds Twente. 47 bedrijven, voor een groot deel Twentse staal- en textielindustrie, benadrukten via een financiële bijdrage in het fonds het belang dat zij zagen in technisch hoger onderwijs voor hun bedrijvigheid en voor hun regio. Deze geschiedenis maakt duidelijk, en het bestuur van het Universiteitsfonds realiseert zich dat weer eens te meer: wij zijn er door en voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft ons ingesteld om de universiteit te ondersteunen vanwege het belang van de universiteit voor de regio en het regionale bedrijfsleven. En we moeten er met z’n allen aan werken om die universiteit te laten bloeien. Belangrijk in dit streven is ook de rol van de alumni van de universiteit. De tot op heden ruim 40.000 alumni zijn allemaal ambassadeurs van de universiteit en van de regio door heel het land en

over de hele wereld. Een goede band met die alumni is van wezenlijk belang voor de groei en bloei van de universiteit. Via dit jaarverslag, het eerste in deze vorm, krijgt u een indruk van de activiteiten die het Universiteitsfonds en het Alumni & Development Office van de Universiteit Twente uitvoeren en organiseren

“Wij bedanken de vele donateurs”

om de band met de alumni te versterken, om de relaties met het bedrijfsleven in stand te houden en om fondsen te werven om de universiteit te kunnen blijven ondersteunen. Ik hoop dat dit velen van u nieuwsgierig maakt om de komende jaren een aantal van onze activiteiten te bezoeken. Tot slot bedanken wij de vele donateurs, zowel bedrijven als particulieren, die het met kleine en grotere bijdragen mogelijk maken dat wij, jaar in en jaar uit, van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de Universiteit Twente.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

VOORWOORD

PROF.DR. ED BRINKSMA Rector Magnificus Universiteit Twente

WERKEN AAN MEER ZICHTBAARHEID Zoals FC Twente wordt gesteund door de twaalfde man, zo voelen wij ons gesteund door de stichters en donateurs van het Universiteitsfonds en ons alumni-netwerk.

De universiteit is veel verschuldigd aan het Universiteitsfonds Twente en dan natuurlijk met name aan de stichters en de donateurs die het fonds van middelen voorzien. Jaar in jaar uit maken zij het mogelijk dat we als universiteit net die extra dingen kunnen doen waardoor ons onderzoek net iets sneller resultaat heeft of onze studenten net wat meer bagage verkrijgen door extra curriculaire activiteiten. Ook de alumni zetten zich steeds weer in voor de universiteit. Afgelopen jaar heb ik bij verschillende bijeenkomsten goede gesprekken gehad met alumni die een

kritische inbreng koppelen aan een enorme betrokkenheid bij en trots op hun Alma Mater. Meer en meer willen we die alumni opzoeken en uitnodigen en vooral ook samenwerken op velerlei gebied om op die manier een krachtig netwerk te

“Want met die twaalfde man scoren we stukken beter”

vormen ‘all over the world’. Dat laatste is ook van groot belang voor onze huidige studenten als het gaat om het vinden van stageplaatsen, banen of studie-uitwisselingen. Maar ook voor de werving van nieuwe studenten voor onze universiteit. Ook in het laatste jaar van mijn Rectoraat zal ik me persoonlijk blijven inzetten voor een goed contact met stichters, donateurs en alumni. Want met die ‘twaalfde man’ ‘scoren’ we stukken beter en is het ook een stuk aangenamer werken!

5


6

MISSIE, DOELSTELLING EN BELEID HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE MAAKT DANKZIJ BIJDRAGEN VAN DONATEURS BIJZONDERE VOORZIENINGEN MOGELIJK VOOR DE UNIVERSITEIT TWENTE EN HAAR STUDENTEN. Voorzieningen waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Zo kunnen alumni en relaties van de Universiteit Twente bijdragen aan de versterking van het unieke karakter van de Universiteit Twente als ondernemende universiteit en een bruisende campus als thuisbasis voor studenten en broedplaats voor nieuwe ideeën en ontdekkingen.

Doelstelling De Stichting Universiteitsfonds Twente werft en beheert fondsen met als statutair doel: ‘De daadwerkelijke steunverlening aan de Universiteit Twente’. De rode draad door de jaren heen is: ‘Investeren waar nodig’. Het bestuur maakt daarin als onafhankelijke stichting eigen keuzes. Dit geschiedt sinds jaar en dag in nauwe afstemming en samenwerking met het bestuur van de Universiteit Twente, dat ook vertegenwoordigd is in het bestuur van het Universiteitsfonds. Gezamenlijk uitgangspunt is: de groei en bloei van de universiteit en de universitaire gemeenschap.

Beleid De wijze waarop het fonds in haar bestedingen deze doelen probeert na te streven vormt altijd een afspiegeling van de behoeften van de UT en is dus niet in beton gegoten. Op dit moment is te denken aan de gehele of gedeeltelijke financiering van: • • • • • • •

Studiereizen Studiebeurzen Excellentie-prijzen Sport-, cultuur- en gezelligheidsactiviteiten Studieverenigingen- en alumni-activiteiten Wetenschappelijke congressen en -symposia Bijzondere leerstoelen

Wat de inkomsten betreft werft het Universiteitsfonds op drie manieren fondsen:

• Via donaties (schenkingen, (periodieke) giften, nalatenschappen et cetera) • Via rendement op het eigen vermogen • Via investeringen uit het eigen vermogen Donaties: het Universiteitsfonds en de universiteit hebben in 2014 afgesproken in te zetten op een groei van het aantal donateurs en een groei van de totale opbrengst. Dat betekent dat de fondsenwerving onder alumni en andere relaties van de universiteit, de zogenaamde jaarcampagne, geïntensiveerd is. Het bestuur van het Universiteitsfonds heeft hierin geïnvesteerd vanuit het eigen vermogen (zie hierna).

Rendement op het eigen vermogen: de beleggingsstrategie is verwoord in een beleggingsstatuut en kan gekarakteriseerd worden als een defensieve effectenportefeuille. Het bestuur hanteert een actief beleggingsbeleid: waar kansen liggen, worden ze gepakt, zonder


daarbij de risico’s uit het oog te verliezen. Deze behoudende koers betekent: geen diepe dalen maar ook geen hoge pieken. Nieuwe ambities zijn dus – zeker op korte termijn – niet met het rendement op het eigen vermogen te financieren. Ook op de lange termijn kan met het rendement op een vermogen van ruim 1,5 miljoen euro geen hoofdrol worden gespeeld. Investeringen uit het eigen vermogen: aangezien het rendement op het huidige eigen vermogen via beleggingen beperkt is, heeft het bestuur zich de vraag gesteld of het rendement niet op een andere wijze verhoogd kan worden. Wellicht kan het investeren van een deel van het vermogen in friendraising en fundraising een hoger rendement opleveren. De netto opbrengsten op de korte termijn zijn beperkt, maar als de universiteit en het Universiteitsfonds er gezamenlijk van overtuigd zijn dat charitatieve middelen in de toekomst essentieel zijn, kan hierin voor de lange termijn geïnvesteerd worden. Uiteindelijk kan ook deze investering een hoog rendement opleveren.

Eigen vermogen: het Universiteitsfonds heeft de laatste jaren een stabiel eigen vermogen van zo’n anderhalf miljoen euro. Dat is een beleidskeuze: het bestuur houdt het eigen vermogen bij voorkeur stabiel op een niveau dat zij voor de continuïteit van het fonds noodzakelijk acht.Inkomsten


10

JAARCAMPAGNE ‘MAAK HET VERSCHIL’ Jaarlijks ontving het Universiteitsfonds in de afgelopen decennia zo’n 200 tot 250 donaties. Het bestuur van het Universiteitsfonds was van mening dat meer donaties mogelijk moesten zijn. Op voorstel van het Alumni & Development Office is een dedicated team verantwoordelijk gemaakt voor de campagne. Doel is om door te groeien tot 1.500 donaties in 2020: 4% van het alumnibestand. Een ambitieuze ambitie, omdat alleen de beste universiteiten in de USA dit ook bereiken.

Dit is gerealiseerd door het geven aan specifieke projecten te promoten, door de communicatie te personaliseren (brieven op naam) en door reminders uit te sturen. Maar ook door een crowdfundingplatform te gaan gebruiken, speciaal gericht op de jongere doelgroepen. Solar Team Twente lanceerde op ons crowdfundingplatform een eigen campagne en haalde daarmee ruim € 8.000 euro op! www.steunutwente.nl

Dankzij de inzet van een dedicated team groeide het aantal donaties van 258 in 2014 naar 464 in 2015. De vernieuwde jaarcampagne 2014/2015 leverde in totaal 556 donaties op, goed voor ruim € 47.000.

464 415 253

253

2010 2011 2012

250

258

2013

2014 2015


DONATEURSONTVANGST

RENDEMENT OP VERMOGEN

OP VRIJDAG 2 OKTOBER 2015 VOND DE JAARLIJKSE DONATEURSONTVANGST PLAATS.

HET UNIVERSITEITSFONDS HEEFT DE LAATSTE JAREN EEN MIN OF MEER STABIEL EIGEN VERMOGEN VAN ZO’N ANDERHALF MILJOEN EURO.

Dit keer was, voorafgaand aan de Twente Science Night, gekozen voor het Wilmink Theater als locatie. Zo’n 40 donateurs luisterden naar voorzitter Herman Hazewinkel, die uit de doeken deed hoe het fonds gevaren had in het afgelopen jaar. Prof.dr. Piet Dijkstra hield een fantastische presentatie over het onderzoek naar de injecteerbare pleister als antwoord op artrose. Tijdens de borrel waren studenten van Green Team Twente en Science on Tour paraat om hun projecten toe te lichten. Deze projecten en het onderzoek naar de injecteerbare pleister waren onderdeel van de jaarcampagne 2015.

Save the Date:

donateursontvangst 2016 zal plaatshebben op

dinsdag 27 september van 16.00 - 18.00 uur

Het netto resultaat van de beleggingen bedraagt in 2015 2,82% (Universiteitsfonds) resp. 2,97% (Niersfonds). Dat vloeit voort uit het gekozen beperkte risicoprofiel.


12

SCHENKINGEN EN LEGATEN IN 2015 ONTVINGEN WE EEN TIENTAL GROTERE SCHENKINGEN EN LEGATEN. VEELAL STELLEN DE SCHENKERS PRIJS OP ANONIMITEIT. DAAROM KUNNEN WE HIER SLECHTS ENKELE, VOORBEELDEN NOEMEN. Twee donaties van € 50.000 elk voor UT-onderzoekers In 2015 mocht het fonds twee periodieke giften ontvangen van elk in totaal 50.000 euro voor twee UT-onderzoekers. Prof. Marcel Karperien ontving een gift voor zijn onderzoek naar een injecteerbare pleister tegen

kan betekenen in het leven van patiënten. Ook de mogelijkheid om met de onderzoekers in contact te kunnen zijn om het onderzoek te kunnen volgen, speelde een rol. Bij de donatie aan Karperien speelde bovendien mee dat de dochter van de donateur reumatologe is. Één van de donateurs is een alumnus. De andere donateur is via een alumnus getipt.

Wij danken de beide echtparen voor hun betrokkenheid!

Legaat wijlen prof.ir. E.W. Gröneveld Januari 2015 is prof.ir. Willem Gröneveld overleden. Willem Gröneveld was al bij de start van de toenmalige Technische Hogeschool Twente in 1964 benoemd tot hoogleraar Netwerktheorie, Informatietheorie, Communicatietheorie en Systeemtheorie, een basisvakgebied van de Elektrotechniek. Prof. Marcel Karperien

artrose en prof. Michel van Putten ontving een gift voor zijn onderzoek naar het voorkomen van geheugenschade door ouderdom. Beide donateurs willen graag anoniem blijven. Voor beiden geldt dat ze een vermogen hebben verdiend in het bedrijfsleven, inmiddels met pensioen zijn en samen met hun partner graag een betekenisvol gebaar willen maken naar de maatschappij. Hun keuze voor een onderzoeksproject aan de UT komt voort uit de wens om onderzoek te steunen dat concreet iets

Gröneveld was een sterk analyticus met een kritisch wetenschappelijke houding en heeft daarmee aan de basis gestaan van de discipline Elektrotechniek in Twente. In 1988 ging hij met emeritaat. Jarenlang was hij een trouw donateur van het Universiteitsfonds. Bij zijn overlijden mocht het fonds een legaat van € 5.000 ontvangen.

Wij zijn professor Gröneveld dankbaar voor wat hij voor de Universiteit Twente en het Universiteitsfonds Twente heeft betekend.

Het Universiteitsfonds is alle donateurs zeer dankbaar. Dankzij deze bijzondere blijken van betrokkenheid kan het fonds blijven werken aan ondersteuning van wetenschappers, studenten en studentenactiviteiten. U maakt het mogelijk!


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

SCHENKING MEVROUW VAN DAMME DE 13E UITREIKING VAN DE MARINA VAN DAMME BEURS AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE OP 2 JUNI 2015 WAS EEN BIJZONDERE: HET WAS DE 30E KEER DAT MEVROUW VAN DAMME EEN BEURS UITREIKTE. UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs had tevens de eer te mogen aankondigen dat zij de beursuitreikingen de komende jaren doorzet met een garantie dat in 2038 (!) de 100e Marina van Damme beurs uitgereikt kan worden. Namens de drie Technische Universiteiten en de betreffende Universiteitsfondsen werd mevrouw Van Damme voor deze genereuze toezegging in het zonnetje gezet.

Profiel mevrouw Van Damme Mevrouw dr.ir. Marina van Damme was in 1965 de eerste ingenieur die aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente promoveerde. Van Damme wil jonge getalenteerde en ambitieuze alumna van de Universiteit Twente in staat stellen zich verder te ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt en in hun loopbaan te vergroten. Zelf heeft Van Damme een indrukwekkende carrière gehad in de wetenschap en industrie. In 1947 besluit Marina van Damme om Chemische Technologie te gaan studeren aan de Technische Universiteit Delft, toen nog Technische Hogeschool geheten. Ze studeert met renteloze voorschotten aan het mannenbolwerk. In 1953 studeert ze af als chemisch technoloog. Het is de start van een glansrijke carrière. Na vijf leerzame jaren bij het Centraal Laboratorium van TNO in Delft, stapt ze over naar Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, KNZ (tegenwoordig gefuseerd tot Akzo Nobel). Eerst als research-medewerker, later als hoofd van het laboratorium en als adjunct-directeur van KNZ. In die periode promoveert ze ook als eerste vrouw aan de Universiteit Twente. Rond haar veertigste besluit ze dat het tijd werd voor iets heel anders. De research laat ze achter zich, ze wil zich in de richting van business development bekwamen. Het is een sprong in het diepe voor Van Damme maar ze klimt de carrièreladder alweer snel op. ‘Dat mijn man mijn carrière indertijd voorrang gaf boven de zijne en bij elke nieuwe stap achter me stond, was erg belangrijk voor me.’ Via tal van andere functies wordt ze in 1977 directeur Chemische Strategie van Akzo. Ze adviseert de Raad van Bestuur over strategische en operationele plannen en over investeringspro-

jecten en acquisities. Ze zit in de Raad van Toezicht van TNO en van ABN AMRO, is actief in ondernemersorganisatie VNO en lid van studiegroepen die zich in Brussel en op het ministerie van Economische Zaken buigen over technologiebeleid. “Ik heb een geweldige loopbaan gehad, die ik ook andere vrouwelijke afgestudeerden gun. Ik wil hen graag de kans geven een stap extra te zetten buiten hun eigen universiteit, voor verdere verdieping of internationalisering. Daarmee vergroten ze hun kans op een interessante carrière”, zegt Marina van Damme, die de prijswinnaars iedere zomer ontvangt onder de appelboom van haar boerderij. “Er ontstaat zo een netwerk van vrouwen die hun ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar verder helpen. Daaruit blijkt dat de beurs inderdaad een push geeft aan hun loopbaan.”

Mevrouw dr.ir. Marina van Damme

13


14

FONDSEN OP NAAM UNIVERSITEITSFONDS TWENTE BIEDT DE MOGELIJKHEID OM AAN EEN GIFT EEN GEOORMERKTE BESTEMMING TE GEVEN MITS DEZE PAST BINNEN DE DOELSTELLING VAN HET FONDS. EEN DERGELIJKE GIFT WORDT VORM GEGEVEN ALS EEN ‘FONDS OP NAAM’. Dat is een fonds binnen het Universiteitsfonds waarvan de donateur zelf de naam en het doel bepaalt. Op die manier houdt de donateur volledige zeggenschap over de besteding van zijn of haar bijdrage terwijl het Universiteitsfonds de financiële administratie en uitvoering voor haar rekening neemt. Minimale start-bijdrage voor een Fonds op Naam is € 10.000. nieuw:

rechts: prof.dr. Jan Kreiken

nieuw:

De Breed Kreiken Fonds

Het De Breed Kreiken Innovatiefonds keert studiebeurzen uit aan ondernemende excellente masterstudenten en jonge alumni die een technische (vervolg)opleiding in het buitenland willen volgen. Het Fonds op Naam wil op deze manier de innovatie in Nederland stimuleren en versterken. Het is een initiatief van subsidie-adviesbureau De Breed & Partners, waarvan UT-alumnus Loek de Breed oprichter is. Daarnaast is het fonds vernoemd naar prof. dr. Jan Kreiken, voormalig bedrijfskunde-hoogleraar en rector magnificus van de Universiteit Twente. De Breed: “Hij heeft mij gestimuleerd om in Amerika te studeren en daarbij ondersteund. Ik heb dus zelf kunnen ervaren hoe het is om een opleiding in het buitenland te volgen. Het is belangrijk en noodzakelijk dat meer Nederlandse bèta-studenten over de landsgrenzen kennis opdoen om terug in Nederland innovaties in het bedrijfsleven tot stand te brengen.”

Vrienden van OD308 Fonds

Vijf oud-bewoners van Studentenhuis Oldenzaalsestraat 308 (OD308), het oudste studentenhuis van Enschede, hebben een Fonds op Naam ‘Vrienden van OD308’ opgericht. Deze vijf initiatiefnemers zullen nog meer oud-bewoners gaan verleiden aan te sluiten. Dit fonds ondersteunt twee veelbelovende onderzoeksprojecten van de Universiteit Twente: onderzoek van prof. dr. ing. Guus Rijnders die werkt aan een mobiele, ultragevoelige ademtest die ziektes als longkanker of tuberculose al in een vroeg stadium kan detecteren en onderzoek van dr. Ciska Heida dat zich richt op het herstel van beschadigde zenuwstructuren, waardoor ouderen met een aandoening van het centraal zenuwstelsel langer mobiel kunnen blijven. Initiatiefnemer Jan Dopper: “Deze onderzoeksprojecten hebben ene grote maatschappelijke impact. Wij willen daar graag aan bijdragen, want het is fantastisch dat de UT op medisch gebied vooraanstaand onderzoek doet. De projecten bevinden zich nog in de spannende beginfase, waarin financiers hard nodig zijn. Wij willen meer doen dan geld geven, we willen de onderzoekers ook bijstaan in de fondsenwerving en in de contacten met het bedrijfsleven.”


nieuw:

Kipaji Scholarship Fund

Het Kipaji Scholarship Fund is één van de projecten in de nieuwe jaarcampagne van het Universiteitsfonds. Het fonds is bedoeld voor talentvolle engineering-studenten uit landen waar de economie nog aan het opstarten is, zoals in delen van Zuid-Amerika, Afrika en ook Azië. Studenten uit deze landen hebben soms wel de potentie, maar niet de middelen om een opleiding te volgen aan een topuniversiteit. Voor die doelgroep heeft een aantal betrokken alumni en relaties van de Universiteit Twente het Kipaji Scholarship Fund in het

Overzicht bestaande fondsen Mr. J.L.M. Niers fonds Marina van Damme fonds Professor De Winter fonds Peter Riezebos fonds leven geroepen. ‘Kipaji’ betekent schenking in het Swahili. Onder de vlag van het Universiteitsfonds Twente zal dit fonds jaarlijks een aantal Kipaji-beurzen uitreiken. Job Elders, serial entrepreneur en één van de initiatiefnemers: “Het is van groot belang om deze studenten de kans te geven in Twente te komen studeren, niet alleen voor de Universiteit Twente en de Nederlandse kenniseconomie, maar ook voor de ontwikkeling van deze talenten en de opkomende economieën in hun thuisland.”

Wilt u ook een fonds op naam oprichten? Bij een minimale inleg van € 10.000 kunt u zelf ook een Fonds op Naam oprichten

Kijk op www.utwente.nl/ufonds of neem contact op met Maurice Essers: 053 4893993 of m.l.g.essers@utwente.nl


BATAVIERENRACE 2015 RECORDOPBRENGST BATA4LIFE! BATA4LIFE HEEFT DIT JAAR BIJNA 13.000 EURO INGEZAMELD VOOR KWF KANKERBESTRIJDING. DAT IS 3.000 EURO MEER DAN HET VORIGE RECORD UIT 2013 DAT OP BIJNA 10.000 EURO STOND. Alle lopers en teams van de Batavierenrace, de grootste estafetteloop van de wereld die loopt van Nijmegen naar de campus van de Universiteit Twente, konden zich laten sponsoren. Beste fundraiser was het team van studentenvereniging NOVA uit Delft: zij haalden bijna 3.000 euro op! Team Topicus Gifkikkers van Bata-sponsor Topicus haalde 2.000 euro op. Ook werden er veilingen en feesten georganiseerd waarvan de opbrengst voor Bata4life was. www.bata4life.nl

De opbrengst van de actie wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

CONCERT TEGEN REUMA OP VRIJDAG 29 MEI 2015 VOND ER OP PALEIS HET LOO EEN UNIEK BENEFIETCONCERT PLAATS TEN BATE VAN HET ONDERZOEK VAN UT-HOOGLERAAR MARCEL KARPERIEN. Het concert werd uitgevoerd door het Valerius Ensemble van het Orkest van het Oosten, deels op instrumenten gemaakt door artrose-patiënte en initiatiefneemster van dit benefietconcert Joke Bleumink. Toen reuma haar het spelen onmogelijk maakte, ging ze niet bij de pakken neerzitten. In plaats van vioolspelen, ging ze instrumenten bouwen. Met vier van die prachtige exemplaren organiseerde ze een uniek concert. De kamermusici van het Valerius Ensemble speelden enkele favoriete werken van Joke Bleumink, op de violen en cello die zij zelf had gebouwd. Spelen op andere dan hun eigen instrumenten is voor professionele musici geen alledaagse stap, maar zij waren onder de indruk van de klank.

€ 10.000 voor veelbelovend onderzoek Het benefietconcert heeft € 10.000 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede aan het onderzoek naar de artrosepleister van professor Marcel Karperien, hoogleraar aan de Universiteit Twente. Meer dan 1 miljoen Nederlanders lijden aan artrose, een vorm van reuma. Artrose is een pijnlijke en slepende ziekte die nog niet behandeld kan worden. De injecteerbare artrosepleister laat kapot kraakbeen in het gewricht herstellen, iets wat tot voor kort onmogelijk was. Als kraakbeen herstelt, nemen pijn en beperkingen door artrose af. Dit kan dé oplossing voor miljoenen mensen in binnen- en buitenland betekenen. Meer onderzoek is nodig om de pleister daadwerkelijk bij patiënten te mogen gebruiken. Het benefietconcert betekende voor Marcel Karperien en zijn team een (financieel) steuntje in de rug. Bovendien leidde het concert tot veel positieve publiciteit, wat uiteindelijk weer nieuwe bijdragen aan het onderzoek opleverde.

17Uitgaven


ACTIVITEITEN UNIVERSITEITSGEMEENSCHAP EEN UNIEKE CAMPUS EN EEN BLOEIEND STUDENTENLEVEN MAKEN DE UNIVERSITEIT TWENTE ENIG IN HAAR SOORT. HET UNIVERSITEITSFONDS DRAAGT HIERAAN BIJ DOOR UITEENLOPENDE ACTIVITEITEN FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN MET EEN GARANTSTELLING OF EEN SUBSIDIE. VAN BATAVIERENRACE TOT THEATERSPORT, VAN INTIEME LEZING TOT KNALLEND FEEST. STUDEREN MOET OOK LEUK ZIJN! Het Universiteitsfonds heeft in 2015 de volgende activiteiten financieel ondersteund Stukafest Enschede 2015

€ 500

Ear-resistival 2015

€ 530

Volleybalsymposium V.V.Harambee

€ 300

43e Batavierenrace

€ 1750

Kronos Campusloop

€ 300

NSK IJshockey

€ 500

Europareis S.V. Arago

€ 500

10e Lustrum T.C. Ludica

€ 500

UT-Triathlon 2015

€ 750

Linea Recta, Funastics 2015 (S)

€ 100

Race of the Classics

€ 750

MSO concertreis Glasgow

€ 750

EUC Rowing Chris Lokin 2015 (s)

€ 250

NSJO 2015

€ 750

Totaal

€ 8230


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

Virtual Reality Symposium Daedalus

€ 500

Symposium W.T.S. Ideefiks

€ 500

Symposium MoveIT

€ 750

Symposium Alembic Breakthroughs

€ 750

BIOART Summerschool Deelname MOPTA-Ontwerpwedstrijd

€ 1000 € 750

Oprichting studievereniging Onwijs

€ 1000

CHOIR Symposium Timely and efficient planning

€ 1000

Jaarlijkse Phd-Dag P-NUT Bezoek University of Auckland New Zealand

DE WETENSCHAPPELIJKE BIJDRAGEN GAAN NAAR CONGRESSEN EN SYMPOSIA DIE BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE.

€ 500 € 1000

Bioart Summer School

Van 8 tot 12 juni organiseerde BIOART een summer school aan de Universiteit Twente, die mede mogelijk werd gemaakt door een bijdrage W.S.G. Isaac Newton - Symposium 2015 € 400 van het Universiteitsfonds. BIOART is een internationaal wetenschappelijk netwerk voor onderzoek Totaal € 8900 naar Biomedical membranes and (bio)artificial organs. Het intensieve programma voor de 25 deelnemers, afkomstig uit Nederland, Duitsland, Italië, Polen en Frankrijk, omvatte onder meer 23 topcolleges, een onderzoeksopdracht en een postersessie. Daarnaast hadden de deelnemers de gelegenheid om elkaar uitgebreid bij te praten over de laatste ontwikkelingen in hun eigen onderzoeksveld. Lustrum Symposium HRM research department

€ 750

21


22

PRIJZEN EN BEURZEN EXCELLENTIE EN BIJZONDERE PRESTATIES VERDIENEN HET OM BELOOND TE WORDEN. DAAROM REIKT HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARLIJKS EEN AANTAL PRIJZEN EN BEURZEN UIT. DE MEESTEN WORDEN MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ GEOORMERKTE BIJDRAGEN VAN ONZE DONATEURS. Anna Sperotto wint Professor De Winter-prijs 2015 Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente heeft de Professor De Winter-prijs 2015 toegekend aan dr. Anna Sperotto. De Professor De Winter-prijs, genoemd naar de in 2005 overleden hoogleraar, werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt. Het is een internationale publicatieprijs voor vrouwelijk toptalent, bedoeld als erkenning voor excellent wetenschappelijk onderzoek en als stimulans voor het verder ontwikkelen van een wetenschappelijke loopbaan. De prijs bedraagt € 2.500 en wordt mogelijk gemaakt door de erven van de heer en mevrouw De Winter. Sperotto werkt bij de vakgroep DACS op het gebied van Internet Security, waarbij ze zich vooral richt op de detectie en bestrijding van Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen. Eind 2010 werden dergelijke aanvallen voor het eerst op grote schaal uitgevoerd op creditcardmaatschappijen en banken. Sindsdien berichten de media bijna dagelijks over DDoS-aanvallen, waarbij banken, scholen, internetbedrijven en overheidsinstanties het vaak moeten ontgelden. Uit recent onderzoek van Sperotto blijkt dat de DDoS-aanvallen die we tot nog toe hebben waar-

genomen het topje van de ijsberg zijn. Ze toont aan dat het letterlijk kinderlijk eenvoudig is om zulke aanvallen te verrichten en waarschuwt dat de gevolgen niet te overzien zijn als de potentie ervan wordt ontdekt door terroristische organisaties. Dankzij het onderzoek van Sperotto en haar promovendi is het bewustzijn van de potentiële schade die DDoS-aanvallen kunnen aanrichten gegroeid, en worden belangrijke stappen gezet in de bestrijding ervan. Daarnaast organiseert ze bijeenkomsten waar betrokken partijen samenkomen, en werkt ze aan methoden om het gebruik van websites die tegen een kleine betaling DDoS-aanvallen kunnen uitvoeren tegen te gaan. Sperotto ontving de Professor De Winter-prijs voor haar artikel ‘DNSSEC and its potential for DDoS attacks’, dat zij in november 2014 presenteerde tijdens een topconferentie in Vancouver. Voor het artikel ontving zij sindsdien al twee internationale prijzen. De jury van de Professor De Winter-prijs koos voor Sperotto vanwege het grote maatschappelijke belang van haar onderzoek en de uitzonderlijk hoge kwaliteit ervan.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

Van den Kroonenberg-prijs 2015 voor oprichters MoneyBird Tijdens de jaarlijkse Innovatielezing in mei heeft de Stichting Universiteitsfonds Twente de Van den Kroonenberg-prijs uitgereikt aan de oprichters en eigenaren van webapp MoneyBird. De Van den Kroonenberg-prijs voor jong ondernemerschap wordt sinds 1984 toegekend aan een ondernemer met een aanwijsbare binding met de Universiteit Twente en die zich op de markt al bewezen heeft. De jury kijkt sterk naar de inhoudelijke en economische levensvatbaarheid van een onderneming. ‘MoneyBird is een innovatieve onderneming; de ondernemers hebben op basis van nieuwe webtechnologieën nieuwe marktkansen gezien en deze op een stabiele manier ontwikkeld en uitgebouwd. Dat heeft geresulteerd in een gezonde en groeiende onderneming die op de omzet een ruime marge genereert.’ MoneyBird MoneyBird werd opgericht door Edwin Vlieg (1986), Joost Diepenmaat (1982) en Berend van Bruijnsvoort (1983). Het bedrijf maakt eenvoudige financiële software voor zzp’ers en mkb’ers. De jury was zeer te spreken over de no-nonsense manier van ondernemen van de oprichters: ‘Het product staat voorop bij alle keuzes. Mede door de hoge kwaliteit van de software en eenvoudige user interface hebben ze veel fans gekregen in Nederland. Dit uit zich ook in de cultuur van het bedrijf: ze hebben een team van professionals die weten wat ze doen, de visie van de ondernemers delen en op basis daarvan zelf de beste keuzes maken’, aldus Gé Klein Wolterink, juryvoorzitter.

Sinds de introductie in oktober 2008 heeft MoneyBird meer dan 100.000 ondernemers aan

zich weten te binden. Volgens de jury zit de kern van het succes van het bedrijf in de marktaanpak: vanaf het begin werken ze samen met hun klanten om de beste oplossing te realiseren. Dat doen veel start-ups, maar MoneyBird is er nooit mee opgehouden, wat het bedrijf een voorsprong geeft op de concurrentie. Hun klantgerichtheid komt ook terug in hun visie op de toekomst: ze willen verder automatiseren en zorgen dat oplossingen voor grootzakelijk ook voor kleine ondernemingen binnen bereik komen. Hierbij denken ze bijvoorbeeld aan het koppelen van ondernemers en boekhouders om een administratie nog beter te voeren. Eerbetoon De prijs is een eerbetoon aan de vroegere Rector Magnificus prof.dr.ir. Harry van den Kroonenberg. Van den Kroonenberg, overleden in 1996, geldt als de grondlegger van de ‘ondernemende universiteit’. In zijn tijd als rector zette hij zich bijzonder in om nieuw ondernemerschap vanuit de Universiteit Twente te stimleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 4.500, een oorkonde en een award, die is vervaardigd door Mohana van den Kroonenberg, dochter van de oud-rector.

23


24

ITC-alumna Dang Anh Nguyet wint 30e Marina van Damme-Beurs Het bestuur van het Universiteitsfonds Twente heeft de Marina van Damme-beurs 2015 toegekend aan Dang Anh Nguyet. De prijs werd op 2 juni tijdens de Innovatielezing uitgereikt door jury-lid Helga Zevenbergen, directeur/eigenaar van SES Creative en Twents Zakenvrouw 2014. De prijs is bedoeld om een excellente UT-alumna een extra duwtje in de rug te geven op haar carrière-pad. bron: UT relatiemagazine zomer 2015

Dang Anh (Vietnam, 1988) is in 2010 begonnen met de opleiding Geo-information science and earth observation application aan het ITC. Hier behaalde ze in 2012 haar master. Daarvoor had ze haar bachelor gehaald in Environmetal Sciences aan het College of Science of Vietnam National University in Hanoi. Na haar master aan de UT trad ze in 2012 als researcher in dienst bij het International Center for Advanced Research on Global Change van Vietnam National University. Later in dat jaar stapte ze over naar het Asian Institute of Technology in Thailand, waar ze heden ten dage werkt als Research Associate van de School of Environment, Resources and Development. Ze werkte aan projecten in Vietnam, Thailand, Nepal, Myanmar en Japan, presenteerde resultaten van haar onderzoek op conferenties in die landen. Niet alleen haar grenzeloze honger naar kennis tekent Dang Anh, ook haar inzet en kwaliteit worden onderkend. Ze won aan de Vietnam National University meerdere awards en werd in 2008 zelfs benoemd tot Student of the Year. Dang Anh gaf bij haar kandidaatstelling aan dat de Marina van Damme-beurs van grote waarde zal zijn voor haar onderzoek naar de impact van veranderend grondgebruik op het ecosysteem van de Cuu Long River Delta in Vietnam. Haar doel is om de Land Utilization & Capability Indicator, ontwikkeld in Nieuw-Zeeland en dat al succesvol in vele delen van de wereld is toegepast, nu ook te gaan inzetten in Zuid Oost Azië en wel concreet in de Cuu River Delta in Vietnam. Dit LUCI-framework kan de lokale bestuurders helpen bij het maken van goede beslissingen als het gaat om landgebruik. Denk daarbij aan het voorkomen van erosie, bodemuitputting en overstromingen en het behoud van bio-diversiteit, waterkwaliteit en met name ook landbouwproductiviteit. Haar wens om haar nieuw te vergaren kennis over te dragen via trainingen spreekt de jury heel erg aan omdat het nauw aansluit bij het belang dat de Universiteit Twente hecht aan kennisvalorisatie. Het Universiteitsfonds hoopt dat Dang Anh als eerste Van Damme-winnares uit Zuid Oost Azië een belangrijke voortrekkersrol kan vervullen voor veel jonge meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden, en speciaal in haar geboorteland Vietnam, voor wie het opbouwen van een carrière geen vanzelfsprekendheid is.

“De Marina van Damme-beurs is van grote waarde voor mijn onderzoek”

De Marina van Damme beurs wordt mogelijk gemaakt door een Fonds op Naam van mevrouw dr.ir. Van Damme die in juni 1965 de eerste ingenieur was die promoveerde aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente. De beurs van Dang Anh Nguyet is de 30e Marina van Damme-beurs die aan de 3TU’s wordt uitgereikt en de 13e aan de Universiteit Twente.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

De professor De Winter-beurs werd in 2015 uitgereikt aan Taiga Cafiero Garcia uit Brazilië

Om Talentvolle buitenlandse studenten aan de Universiteit Twente te ondersteunen, reikt het Universiteitsfonds jaarlijks de professor De Winter-beurs uit. Deze is bestemd voor studenten van het University Twente Scholarship Programma die financiële ondersteuning kunnen gebruiken. De beurs bestaat uit een geldbedrag van 7.500 euro per jaar en wordt per twee jaar toegekend. De beurs wordt in 2015 en 2016 ter beschikking gesteld aan mevrouw Taiga Cafiero Garcia uit Brazilië. Zij doet de masteropleiding Chemical Technology. De beurs wordt mogelijk gemaakt door het Professor ir. H.G. de Winter Fonds. Dit Fonds op Naam, ter ere van de voormalig hoogleraar technische natuurkunde, werd in 2005 ingesteld door mevrouw De Winter na het overlijden van haar man. Na haar dood in 2013 hebben de erfgenamen, alumnus Henk Hoving en zijn partner Thijs van Reijn, besloten het Fonds op Naam in stand te houden.

25


26

STUDIEREIZEN DE UNIVERSITEIT TWENTE STIMULEERT HAAR STUDENTEN OM TIJDENS HUN STUDIE VOOR KORTE OF LANGERE TIJD IN HET BUITENLAND TE VERBLIJVEN. EEN VERBLIJF IN HET BUITENLAND DRAAGT BIJ AAN DE STUDIE EN HET TOEKOMSTPERSPECTIEF, MAAR IS OOK VAN ONSCHATBARE WAARDE VOOR DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING: HET BIEDT STUDENTEN DE KANS OM DE WERELD VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF TE BEKIJKEN. De Universiteit Twente en het Universiteitsfonds Twente, als Lead Sponsor, ondersteunen studiereizen financieel via een bijdrage aan de Studiereiscommissie van het Overleg Studieverenigingen. Deze commissie stimuleert studieverenigingen tot het organiseren van buitenlandse reizen in groepsverband en draagt zorg voor de uitvoering van de subsidieregeling.

2015 zijn vijf studiereizen georganiseerd, allen buiten Europa. 98 studenten hebben op deze manier een internationale oriëntatie gehad. De bijdrage van het Universiteitsfonds Twente bedroeg in principe €135 euro per persoon. Voor de Stress-reis is het bedrag gekort omdat het een kortere reis betrof dan gebruikelijk. Daarmee bedroeg het totaalbedrag €12.662.

Mede dankzij een subsidie van het Universiteitsfonds kunnen in 2016 ruim 200 studenten op studiereis. In

De studiereiscommissie bestond in 2015 uit studenten Rowan de Vries en Jeroen Monteban.

Ubunye Study Tour: Zuid-Afrika Unity Through Chemical Bonding Alembic | Chemische Technologie | 22 personen

Intercontinental Study Tour: India & Singapore Achievements, how to impress the Future Isaac Newton | Werktuigbouwkunde | 25 personen

Shiyan Study Tour: Zuid-Korea, China, Shanghai, Hong Kong Arago | Toegepaste Natuurkunde| 25 personen

Stress Crossing Borders: Ghana Stress | Technische Bedrijfskunde | 10 personen

Studytrip Advanced Technology: Japan 知識は力なり-

There is a strength in knowledge

Astatine | Advanced Technology | 16 personen


Astatine studiereis naar Japan In 2015 organiseerde S.V.A.T. Astatine, studievereniging voor Advanced Technology, een studiereis naar Japan. Twintig studenten en enkele docenten trokken afgelopen zomer drie weken door Japen, met de Japanse wijsheid ‘There is a strength in knowledge’ als motto. Tijdens hun inspirerende en leerzame reis bezochten ze verschillende

kennisinstituten en bedrijven in het land, waaronder de universiteiten van Tokio, Saitama en Nagoya. Daarnaast maakten ze kennis met onder meer het National Insitute for Materials Science (NIMS), het Advanced Telecommunications Research Institute (ATR), e-commercegigant Rakuten en autofabrikant Toyota.


28

SUBSIDIE CURIOUSU UNIVERSITEITSFONDS TWENTE STEUNDE DE EERSTE EDITIE VAN CURIOUSU: EEN SUMMERSCHOOL MET EEN UNIEKE FESTIVALUITSTRALING DIE DE CAMPUS OOK IN DE ZOMER DOET BRUISEN. CURIOUSU BIEDT INSPIRERENDE CURSUSSEN EN INNOVATIEVE SESSIES, MET SPREKERS AFKOMSTIG UIT DE WETENSCHAP EN HET BEDRIJFSLEVEN. DIT NIEUWE EVENEMENT IS DOOR HET UNIVERSITEITSFONDS GESTEUND MET 10.000 EURO. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod van muziek, cultuur en sport, altijd in relatie tot wetenschap en innovatie. Het overkoepelende thema is dan ook nieuwsgierigheid, vandaar de naam CuriousU! Doel is om internationale student te verleiden bij ons een master

te komen studeren. Deze eerste editie van CuriousU trok in augustus zo’n 250 internationale bachelor- en masterstudenten naar de campus. Vanwege dit succes en de positieve reacties van deelnemers krijgt dit initiatief een vervolg in 2016.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

BIJZONDER HOOGLERAREN HET UNIVERSITEITSFONDS BIEDT FACULTEITEN VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE DE MOGELIJKHEID HOOGLERAREN AAN TE STELLEN OP EEN ‘BIJZONDERE LEERSTOEL VANWEGE HET UNIVERSITEITSFONDS’. IN AFSTEMMING MET HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT WORDEN OP DEZE LEERSTOELEN HOOGLERAREN BENOEMD DIE EEN BIJZONDERE EXPERTISE HEBBEN OP EEN VAKGEBIED DAT NIET IS OPGENOMEN IN HET REGULIER CURRICULUM. IN 2015 KENDE HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE DE VOLGENDE BIJZONDERE LEERSTOELEN: Industriële Toepassing van Supergeleiding (TNW) Prof.dr.ir. H.H.J. ten Kate

Business Economics and Medical Techn. in Healthcare (BMS) Prof.dr. A.P.W.P van Montfort

Financier: diverse bedrijven

Beëindigd per 1 juli 2015

Telemedicine (mr. J.L.M. Niers-leerstoel) (EWI) Prof.dr.ir. H.J. Hermens

Economische & Maatschappelijke Aspecten van Laboratorium Diagnostiek (BMS) Prof.dr. G.C.M. Kusters

Financier: mr. J.L.M. Niersfonds/ Universiteitsfonds Twente

Technology Supported Cognitive Training for Rehabilitation (EWI) Prof.dr. M.M.R. VollenbroekHutten Financier: Roessingh Research & Development

Innovatie en Implementatie van Waterbeleid (BMS) Prof.dr. S.M.M. Kuks

Financier: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie

International Innovation Policy (BMS) Prof.dr. E. Arnold Financier: Technopolis Group

Industriële Natuurkunde NNV-leerstoel (TNW) Prof.dr.ir. J.P.H. Benschop Financier: ASML

Financier: Twente Centrum voor Studies in Technologie en Duurzame ontwikkeling (CSTM)

afkortingen

EWI Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica BMS Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences TNW Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek (BMS) Prof.dr. J.H. Walma van der Molen Financier: Regio Twente, Gemeente Enschede, Onderwijs uit de regio Twente

Innovation and Regional Governance (BMS) Prof.dr. M.J.G.J.A. Boogers Financier: BMC Daarnaast steunt het fonds de leerstoel ‘Filosofie van Wetenschap in de Praktijk’ van Prof. dr. ir. M. Boon in de periode 2011 - 2016 met een jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro. Dit is het lustrumcadeau 2011 van het fonds aan de Universiteit Twente.

29


30


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

Voor & door alumni

31


32

40.000 ALUMNI WORLDWIDE DE RUIM 40.000 ALUMNI ZIJN ONDER TE VERDELEN NAAR HUN LAND VAN VESTIGING. In onze activiteiten maken we bijvoorbeeld gebruik van alumnikringen om concentraties van alumni in binnenen buitenland te bedienen. Uiteraard onderscheiden we alumni ook naar opleiding. Samen met de opleidingsdirecteuren, de betreffende alumniverenigingen en de studieverenigingen organiseren we opleidingsspecifieke activiteiten. UT-faculteit ITC heeft al decennia lang een sterk eigen alumnibeleid. Met ruim 6.000 masteralumni en ruim 14.000 overige alumni focust het ITC sterk op capacitybuilding en refreshercourses.ALUMNIBELEID HET BELEID VAN HET ALUMNIBUREAU IS ER OP GERICHT OM DE BAND TUSSEN ALUMNI EN DE UNIVERSITEIT TE VERSTERKEN TOT WEDERZIJDS VOORDEEL. ONZE ALUMNI ZIJN BELANGRIJKE UT-AMBASSADEURS IN BINNEN- EN BUITENLAND. Daarnaast draagt een goed contact met onze alumni bij aan onze kennis van ontwikkelingen in de maatschappij en dat is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ons onderwijs en onderzoek. Als Alma Mater wil de Universiteit Twente van blijvende betekenis zijn voor haar alumni: het alumnibureau stimuleert de onderlinge contacten en kennisuitwisseling, informeert alumni over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied en opent de poort naar life long learning.

Hoe doen wij dit? Als alumnibureau werken wij nauw samen met de opleidingen, studieverenigingen en alumniverenigingen. Samen met hen proberen we per opleiding een ‘servicepakket’ samen te stellen dat past bij de behoeften van alumni. Denk aan symposia, nieuwsbrieven, bedrijfsbezoeken, lezingen, borrels etc. Ook proberen we het netwerk van alumni in contact te brengen met studenten, denk aan: stages, studieopdrachten, gastcolleges etc. Als alumnibureau werken we ook nauw samen met alumnikringen die door alumni zelf worden

“Als alumnibureau werken wij nauw samen met de opleidingen, studieverenigingen en alumniverenigingen”

opgericht in steden en regio’s waar concentraties van alumni wonen en werken. Dergelijke initiatieven van alumni worden door de Universiteit Twente hoog gewaardeerd. In 2015 zijn in samenwerking met de TU Delft en de TU Eindhoven vier nieuwe alumnikringen in Scandinavië van start gegaan na een succesvolle Dutch Engineers Alumni Nordic Tour. Ook zijn diverse alumnibijeenkomsten georganiseerd in binnen- en buitenland. Verder zijn de voorbereidingen van start gegaan voor de lustrum Alumnidag 2016 op 15 april 2016.

Als je wil weten wat de Universiteit Twente jou kan bieden en wat jij de universiteit kan bieden, ga dan naar onze website. Daar vind je ook een overzicht van alle events die voor en door alumni georganiseerd worden. www.utwente.nl/alumni

Of: Meld je aan op onze social media en blijf zo op de hoogte van nieuwe events en ontwikkelingen.

de1


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

VOOR ALUMNI DE UNIVERSITEIT TWENTE IS TROTS OP HAAR ALUMNINETWERK EN BIEDT ALUMNI VERSCHILLENDE VOORDELEN. DENK AAN EEN ALUMNIPORTAL VOOR ONTSLUITING VAN HET ALUMNINETWERK, MAGAZINES EN NIEUWSBRIEVEN, STUDIE- EN LOOPBAANONDERSTEUNING, GRATIS TOEGANG TOT DE BIBLIOTHEEK EN EEN LIFE-LONG ALUMNI-EMAILADRES. Meer info: www.utwente.nl/alumni

Groei social media netwerken

1 Linkedin

1 jan

12555

31 dec

13354

d Facebook

300

1380

e Twitter

535

628

GEWELDIGE RESPONS ALUMNI-ENQUÊTE In de zomer van 2015 hebben alumni van vier opleidingen (elektrotechniek/electrical engineering - technische bedrijfskunde - public administration/european studies - werktuigbouwkunde) een korte vragenlijst ingevuld over hun UT-opleiding. Het doel was om te inventariseren wat deze opleidingen voor hun grote groep alumni kunnen betekenen, en of er alumni zijn die een bijdrage willen leveren aan de huidge Bsc/Msc opleidingen. In totaal heeft de enquête meer dan 2.000 reacties opgeleverd en bijna de helft van deze respondenten heeft aangegeven actief te willen bijdragen aan de opleiding. De resultaten worden zowel gebruikt door de opleidingen als de studie- en alumniverenigingen om de alumni te betrekken bij hun activiteiten, om te beginnen bij de invulling van het programma van de Alumnidag op 15 april 2016. bron: UT relatiemagazine winter 2015/2016

“De enquête heeft meer dan 2.000 reacties opgeleverd”

35


36

REÜNIE THT-LICHTING 1965 DE UT IS IN 50 JAAR FLINK VERANDERD, NET ALS DE CAMPUS. DESONDANKS VOELDEN DE OUD-STUDENTEN EN ALUMNI, DIE DE THT-REÜNIE VAN DE LICHTING 1965 BEZOCHTEN, ZICH METEEN WEER THUIS OP DE CAMPUS. bron: UT relatiemagazine winter 2015/2016

Ruim een kwart van de alumni uit deze lichting bezocht de reünie die werd gehouden op 27 november 2015 tijdens de 54e UT Dies Natalis. Voor velen was het een heuglijk weerzien na vele jaren. Het programma begon met een campustour in een originele Londense bus. Tijdens deze tour werden onder meer twee studentenhuizen bezocht waar een aantal deelnemers had gewoond. Het viel de reünisten op dat daar wel heel weinig was veranderd. Na de tour was er een lunchbijeenkomst in de Faculty Club, de mensa van destijds, waarbij de aanwezigen

vele oude herinneringen ophaalden. Na de lunch woonde de groep de Dies-Bijeenkomst bij, waar ze een speciaal welkom kregen van Rector Magnificus Ed Brinksma. De dag werd beëindigd met een borrel en een diner in het restaurant van de Gallery, het oude CT-gebouw. Daar werd hun ook gevraagd om zichzelf en oude studievrienden te identificeren op onderstaande foto van de lichting 1965. Met veel enthousiasme en met goede voornemens om contact te houden met elkaar en de universiteit ging iedereen voldaan naar huis.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

UT-ALUMNI MAGAZINE BEREIKT 23.000 ALUMNI MET EEN BEREIK VAN 82% VAN ALLE ALUMNI WORDT HET UT-ALUMNI MAGAZINE GELEZEN DOOR MAAR LIEFST 23.000 PERSONEN. DAT BLIJKT UIT EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR NEWCOM IN OPDRACHT VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE IN HET VOORJAAR VAN 2015. bron: UT relatiemagazine zomer 2015

Het onderzoek werd gehouden onder een representatieve groep alumni en relaties en kreeg een respons van meer dan 1000 ingevulde enquêtes. Doel van het onderzoek was te ontdekken wat alumni en relaties van de universiteit verwachten als het om de informatievoorziening gaat. Met de informatie uit dit onderzoek hoopt de UT haar alumni nog beter te voorzien van relevante en interessante informatie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het magazine de belangrijkste informatiebron is voor alumni. Naast het magazine worden ook de digitale alumni nieuwsbrief, de UT website, LinkedIn en de alumniportal

genoemd als relevante informatiebron. De duidelijk uitgesproken behoefte aan meer inhoudelijke kennis wil het alumnibureau gaan invullen in samenwerking met de opleidingen. www.utwente.nl/magazine

“Het magazine is de belangrijkste informatiebron voor alumni”

37


38

DOOR ALUMNI Alumniverenigingen

A mygdala (PSY)

Impuls

Pheidippus (CW/TCW)

Jochem Goldberg, Marie-Louise ter Horst, Melle Koedijk, Niels van Leuteren

(onderdeel van studievereniging Arago, TN) Eline van Daatselaar, Evelien Kamphuis, Jasper Klomp, Femke Kooijman, Dirk van Teijlingen, Tim van Schagen

Maartje Ahne, Ratna Toering

Bekader (TBK / BK) Danny Kappen, Kirsten van der Reest

ConcepT/ConcreeT (CiT) Mike Flohr, Daniel van den Heuvel, Anne Hofman, Hidde Kats, Geert Luijkx

Elysium (EL) Freek Bomhof, Ben Gijsen, Frits Markerink

ENIAC (INF / TEL / BIT) Jasper Kuperus, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis

Komma (OWK / EST / EDMM / TO) Pieter J. Smits, Gaby G.M. Somers, Tessa Voerman

Kwadrant (TW) Richard Boucherie, Diana Dalenoord, Jan Willem Polderman

Onwijs (ELAN) Rogier ter Bogt, Ashley Hogt, Aart Kooiman

Bestuur alumnivereniging Principia: v.l.n.r. Jan Kees te Riet Scholten (vzt), Anne van der Meer, Henk Braam, Steven Olthof, Geert Hidding, Dorien van de Belt, Leo Koekenberg.

Principia (WB) Dorien van de Belt, Henk Braam, Geert Hidding, Leo Koekenberg, Anne van der Meer, Steven Olthof, Jan Kees te Riet Scholten

Quirites Paradoksae (BMT/TG) Dirk Roelof Dekker, Pieter Kamp, Bjorn Harink, Marleen Ruijter, Kim Sweers, Geert Schrijver

VTB (BSK) Mart oude Egbrink, Wouter Kegel, Bart van Oort

VWI (WWTS) Hanneke Bodewes, Bram Hendriks, Cora Koopman, Govert Valkenburg


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

Alumnikringen & Dutch Engineers Alumni Networks (binnen- en buitenland)

Alumnikring Amsterdam

Alumnikring Groningen

Alumnikring Rotterdam

Alumnikring Arnhem-Nijmegen

NIEUW Dutch Engineers Alumni Network Helsinki

Dutch Engineers Alumni Network San Francisco

(Finland)

(USA)

Dutch Engineers Alumni Network Houston

Dutch Engineers Alumni Network Seattle

(USA)

(USA)

NIEUW Dutch Engineers Alumni Network Melbourne

NIEUW Dutch Engineers Alumni Network Stockholm

(Australië)

(Zweden)

Dutch Engineers Alumni Network New York

Alumnikring Utrecht

Carel Daams, Gerrit Woerts

Alumnikring Aruba Victor Hunt

Dutch Engineers Alumni Network Boston (USA) NIEUW Dutch Engineers Alumni

Network Copenhagen (Denemarken)

Alumnikring Den Haag Alumnikring Eindhoven Marc Buitenhuis

Alumnikring Enschede

(USA) NIEUW Dutch Engineers Alumni Network Oslo

(Noorwegen)

Alumnikring Utrecht Dom-Under

Marcel van den Elst, Martijn van der Veen, Bjorn Prevaas

Alumnikring Zwolle

39


40

ITC Alumni Associations Worldwide Op alle continenten bestaan landelijke ITC Alumni Associations

Africa

Asia

Americas

Europe

Burkina Faso

Bangladesh

Bolivia

Turkey

Ethiopia

China

Canada

Macedonia

Kenya

Egypt

Ecuador

Niger

India

Nicaragua

Oceania

Tanzania

Indonesia

Peru

Fiji

Uganda

Mongolia

Surinam

New Zealand

Zimbabwe

Nepal Pakistan Philippines Thailand United Arab Emirates Vietnam

Bijeenkomst ITC alumni vereniging Nepal in Kathmandu op 26 november 2015. De hoge opkomst weerspiegelt de bijzondere band tussen de faculteit ITC en haar alumni.


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

OP ALUMNITOUR DOOR SCANDINAVIË bron: UT-nieuws

DE GEZAMENLIJKE ALUMNITOUR VAN DE UT, TU DELFT EN TU EINDHOVEN KREEG IN 2015 EEN VERVOLG IN SCANDINAVIË MET EEN DUTCH ENGINEERS ALUMNI NORDIC TOUR. Er zitten meer dan duizend alumni in Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen. Volgens Joe Laufer van het UT-alumnibureau een mooie mix van mensen en een interessant netwerk. ‘Scandinavië heeft veel te bieden. Er zijn veel alumni en het is een heel innovatief gebied. Het lijkt ook op Nederland en de universiteiten zijn van uitstekende kwaliteit. We proberen tijdens de tour contacten aan te halen met afgestudeerden en vragen onze alumni of ze ook de UT willen bezoeken als ze weer eens terug zijn in Nederland.’ Een mooi voorbeeld hiervan is Mark Moll, UT-alumnus informatica. ‘Hij doet onderzoek aan de Rice University in Houston en was op de UT in maart voor een lezing. Dat is een uitvloeisel van onze tour in Amerika vorig jaar.’

Onze alumni werken bij de allerbeste en allermooiste bedrijven in heel de wereld. Ze vormen voor ons de toegangspoort voor internships en stages voor de huidige generatie studenten.’ In totaal doen 170 alumni mee aan de Dutch Engineers Alumni Nordic Tour waarvan 45 van de UT. ‘Wij proberen in elke stad vrijwilligers actief te krijgen om na ons bezoek door te gaan met het organiseren van activiteiten en netwerkbijeenkomsten. In Amerika is dat in vier van de vijf bezochte steden al gebeurd.’

Helsinki Na Olso en Kopenhagen is de afsluiting van de tour in Helsinki. ‘De ambassadeur van Helsinki is UT-alumnus. Dat maakt me toch wel een beetje trots. We hebben daar ook een korte toespraak oud-UT-er Rik Bos, gamedesigner bij Next Games. Oh ja, en de UT-hoodies gaan natuurlijk ook mee in de koffer! Iedereen krijgt er één.’

Wereldwijd netwerk Laufer onderschrijft dat het netwerken en herenigen van alumni met hun oude UT langzaam op gang komt, maar zeker essentieel is voor de toekomst van de UT. ‘Alle universiteiten moeten wereldwijd meedoen.

“Dat maakt me toch wel een beetje trots”

“Onze alumni werken bij de allerbeste en allermooiste bedrijven in heel de wereld”

41


42

ALUMNI ACTIVITEITEN IN 2015

Lijst met alumnimeetings, lezingen, symposia, borrels etc

Komma Algemene Leden Vergadering (20 feb)

UT Alumnikring Eindhoven, Lezingsessie Techniek en Bouw (5 maart)

S.V. Sirius Symposium Global Conflicts (18 maart)

S.V. Paradoks Symposium ‘Control Yourself’ (25 maart)

C.T.S.G. Alembic Lustrum Reünie (28 maart)

UT-ECIU Alumni Networking Event Brussels (16 april) ENIAC Algemene Leden Vergadering + Escape Room Activiteit

Dutch Engineers Alumni Network bijeenkomst Oslo (19 mei)

Astatine ouwelullenborrel ‘Golden Age - Drink’

UT Alumnikring Aruba bijeenkomst

Communiqué terugkomborrel

(20 mei)

Dutch Engineers Alumni Network bijeenkomst Copenhagen (20 mei) Dutch Engineers Alumni Network bijeenkomst Helsinki (21 mei) UT-ambassadeursnetwerk bijeenkomst: Startup Surprise Diner (2 juni)

Communiqué symposium Practice Makes Perfect (3 juni)

ConcepT en ConcreeT Lustrumborrel voor alumni

(9 mei)

(6 juni)

Dutch Engineers Alumni Network bijeenkomst Stockholm (18 mei)

Komma Borrel & BBQ (9 juni)

UT-ambassadeursnetwerk bijeenkomst, startup surprise dinner

(12 juni) (12 juni)

Piranha Lustrumreunie (13 juni)

ENIAC alumnivereniging van Informatici Herfsborrel (10 sep)

E.T.S.V. Scintilla - Symposium More Moore (15 sep)

Elysium alumnivereniging reunie: Elektrotechniek aan de THT/UT (19 sep)

Komma Studiebezoek BelastingdienstAcademie (25 sep)

UT-ambassadeursnetwerk bijeenkomst: Terug naar de Bastille (29 sep)

Komma Tapas Dinner (05 okt)


Dutch Engineers Alumni Network bijeenkomst - Melbourne

Bekader discussie avond: succesvolle reorganisaties

UT Alumnikring Aruba bijeenkomst

(14 okt)

(11 nov)

Algemene Ledenvergadering Vereniging Twentse Bestuurskundigen VTB

Principia Duurzaamheidsdag

(16 okt)

Alumni Conferentie van studieverenigingen & Alumnibureau (20 okt)

Dutch Engineers Alumni Network bijeenkomst Melbourne (23 okt) UT Alumnikring Utrecht bijeenkomst, DomUnder (28 okt)

Amygdala LinkedIn workshop (10 nov)

(18 nov)

Lustrumcongres S.V. Arago: The Sound of Science (19 nov)

S.V.A.T. Astatine (Advanced Technology) Alumnidag (20 nov)

S.V. Arago TN Alumnidag (21 nov)

UT-ambassadeursnetwerk bijeenkomst: Dies luncheon (27 nov)

THT/UT Lichting 1965 reunie (27 nov)

CreaTe Alumni drink (27 nov)

UT-ambassadeursnetwerk bijeenkomst ‘Terug naar de Bastille’

W.T.S. Ideefiks - PSTS Alumnidag (28 nov)

Dutch Engineers Alumni Network Sint-borrel Stockholm (30 nov) Dutch Engineers Alumni Network Sint-borrel Kopenhagen (3 dec) Dutch Engineers Alumni Network Sint-borrel Houston (11 dec) Dutch Engineers Alumni Network Sint-borrel Helsinki (15 dec) Principia Algemene Leden Vergadering (10 dec)

ITC 65th Jubilee Alumni Gathering (17 dec)Over ons


46

ALUMNI- & DEVELOPMENT OFFICE Het Alumni & Development Office is een personele unie van het alumnibureau van de Universiteit Twente en de directie van het Universiteitsfonds Twente. Maurice Essers, de manager van het Alumni & Development Office is tevens directeur van het Universiteitsfonds Twente. De samenwerking tussen de onafhankelijke Stichting Universiteitsfond Twente en de Universiteit Twente is hecht, temeer omdat UT-bestuursvoorzitter Victor van der Chijs lid is van het bestuur en rector Ed Brinksma lid van de commissie algemene middelen van het fonds. Het alumnibeleid en de fondsenwerving zijn wederzijds afhankelijke activiteiten. Vandaar ook dit gezamenlijke jaarverslag.

Vaste kern (4.5 fte)

Flexibele schil (1,0)

Student-assistenten (1,0 fte)

Maurice Essers

Leontien Kalverda

Bram van den Bekerom

manager/directeur Universiteitsfonds

communicatiemedewerker

Joe Laufer

Josine Meerburg

relatiemanager / UT-alumni officer

medewerker jaarcampagne

Alfred Stobbelaar

Tamar RemĂŠrie

relatiemanager

trainee/medewerker jaarcampagne (tot 1 april)

Jorien Terlouw ITC-alumni officer / UT-alumni officer

Loes Pikkemaat

Karin Lienesch

trainee/medewerker jaarcampagne (vanaf 1 september)

office-manager

Karel Kroonen Jeroen Monteban Matai Mutlu Mark Vroling


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur

De heer H.J. Hazewinkel RA

Toekenningsadviescommisie Van den Kroonenberg-Prijs

voorzitter

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

Mevrouw ir. W. Toering-Keen

voorzitter, namens het Universiteitsfonds

penningmeester

De heer ir. M.T.E. van Buchem secretaris

De heer ir. G.J. Klein Wolterink De heer mr. V. van der Chijs

De heer prof.dr.ir. F.J.A.M. van Houten namens de Universiteit Twente

De heer dr.ir. D.A. Schipper namens het bedrijfsleven

voorzitter CvB UT Commissie algemene middelen

Toekenningsadviescommissie De Winter-Prijs

De heer H.J. Hazewinkel RA

De heer prof.dr. H. Brinksma

Mevrouw ir. W. Toering-Keen De heer ir. M.T.E. van Buchem De heer ir. G.J. Klein Wolterink De heer prof.dr. H. Brinksma, Rector Magnificus UT Toekenningsadviescommissie Marina van Damme-Beurs

Mevrouw ir. W. Toering-Keen voorzitter, namens het Universiteitsfonds

Mevrouw prof.dr. M. Junger namens de Universiteit Twente

Mevrouw H. Zevenbergen RA extern lid

voorzitter

De heer prof.dr.ir. A. van den Berg De heer prof.dr. G.P.M.R. Dewulf Mevrouw prof.dr. E. Giebels De heer prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp Mevrouw prof.dr. M. Junger De heer prof.dr.ir. M.R. van Steen

47


48

VERKORTE JAARREKENING 2015 UNIVERSITEITSFONDS TWENTE (in euro’s na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

1.606.472

1.611.942


UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARVERSLAG 2015

STICHTERS ONDERSTAANDE BEDRIJVEN, ONZE STICHTERS, HEBBEN HET INITIATIEF GENOMEN OM IN TWENTE EEN TECHNISCHE HOGESCHOOL (NU: UNIVERSITEIT) TE REALISEREN. STICHTERS ZIJN DIE ORGANISATIES DIE VOOR 1 JULI 1964 EEN BEDRAG VAN TENMINSTE 10.000 GULDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN AAN DE TOENMALIGE STICHTING HOGESCHOOLFONDS TWENTE (NU: UNIVERSITEITSFONDS TWENTE).

Algemene Kunstzijde Unie N.V.

N.V. Heemaf

N.J. Menko N.V.

De Amsterdamsche Bank N.V.

N.V. Hollandse Signaalapparaten

Bendien’s Confectiefabriek N.V.

Hollandsch Zwitsersche Borduurfabriek Egger N.V.

Nederlandse Aardolie Maatschappij N.V.

N.V. Raadgevend Bureau voor bedrijfsorganisatie

N.V. ter Horst en Co., Jutefabriek

Ir. B.W. Berenschot

Gerh. Jannink en Zn. N.V.

Blydenstein - Willink N.V.

Jansen en Tilanus N.V.

N.V. Boekelosche Stoombleekerij

N.V. Katoenspinnerij Bamshoeve

Bolletje Eierbeschuitfabriek

Kledingindustrie H. Smits en Co. N.V.

G. Dikkers en Co. N.V. Enschedesche Katoenspinnerij N.V. H.P. Gelderman en Zn. Gezamenlijke Metaalindustrie Enschede Grolsche Bierbrouwerij N.V. N.V. Hazemeyer, fabriek v. Elektrische Apparaten N.V. tot Exploitatie van H. Hedeman jr’s Fabriek Van Heek en Co. N.V. N.V. Van Heek- Scholco

Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V. Koninklijke Nederlandse Katoenspinnerij N.V. N.V. Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal ten Cate N.V. Koninklijke Textielveredelingsindustrie v/h G.J. ten Cate en Zn. N.V. N.V. Koninklijke Twentse Stoomblekerij Leeuwarder Textiel Maatschappij N.V.

Odink en Koenderink N.V. Palthe’s Textielveredelingsbedrijven N.V. N.V. Reading N.V. Rigtersbleek J.F. Scholten en Zn. N.V. Spinnerij Oosterveld N.V. N.V. Spinnerij Roombeek Spinnerij Tubantia N.V. Stoomspinnerij Twente N.V. Thomassen en Drijver Blikemballagefabriek N.V. De Twentsche Bank N.V. (hoofdkantoor) Twentse Damast-Linnen-Katoenfabriek N.V. N.V. Twentsche Kabelfabriek Twentse Textielmaatschappij TETEM N.V.

49


HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE MAAKT HET VERSCHIL! De geschiedenis van het Universiteitsfonds Twente gaat terug tot 1948, toen ondernemers en overheden zich verenigden in een stichting om gezamenlijk te lobbyen voor een technische hogeschool in Noord-Oost Nederland. Na oprichting van de Technische Hogeschool Twente in 1961 zette de stichting zich in om de universiteit en haar academische gemeenschap financieel te ondersteunen. Aanvankelijk dankzij onder meer bijdragen van 47 ‘stichters’, overwegend bedrijven, die tenminste 10.000 gulden in het fonds hadden gestort. Het Universiteitsfonds draagt de universiteit en haar academische gemeenschap ook 60 jaar later nog steeds een warm hart toe. Waar de reguliere

gebouw Spiegel, kamer 319 postbus 217, 7500 AE Enschede telefoon: 053 - 489 2104 e-mail: Universiteitsfonds@utwente.nl IBAN: NL 09 ABNA 0592 7191 89 BIC: ABNANL2A KvK: 41027119

financieringsstromen ophouden, maakt het Universiteitsfonds meer mogelijk. Waar nieuwe ontwikkelingen nog een duwtje in de rug nodig hebben, wil het Universiteitsfonds graag de aanjager zijn. Samen met de universiteit zet het fonds zich in om de band met de Twentse alumni te versterken. Dit alles heeft uiteindelijk één doel: het in ere houden van de onderscheidende positie van de Universiteit Twente als technische research universiteit met oog voor de maatschappelijke implicaties van technologische ontwikkelingen én het in ere houden van de door studenten gerunde campusgemeenschap.