Page 1

TÜRKÇE

Dijital Video Kamera VP-D361(i)/D361W(i)/D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i)

AF CCD LCD

Otomatik Odak Yük Ba¤laflmal› Ayg›t Likit Kristal Ekran RoHS uyumlu

Ürünümüz, “Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli Tehlikeli Maddelerin Kullan›m K›s›tlamas›” yla uyumludur ve ürünlerimizde flu 6 tehlikeli maddeyi kullanmamaktay›z: Kadmiyum (Cd), Kurflun (Pb), Civa (Hg), Heksavalen Krom (Cr+6), Poli Bromine Bifeniller (PBB’ler), Poli Bromine Difenil Eterler (PBDE’ler).

Kullan›c› K›lavuzu Kameran›z› kullanmaya bafllamadan önce, bu kullan›m k›lavuzunu bütünüyle okuyun ve daha sonraki uygulamalarda baflvurmak için saklay›n. Bu cihaz 89/336 CEE, 73/23 CEE ve 93/68 CEE yönergelerinin amaçlarını karflılamaktadır. Yaln›zca onaylanm›fl pil tak›mlar›n› kullan›n. Aksi takdirde afl›r› ›s›nma, yang›n veya patlama tehlikesi vard›r. Samsung onaylanmam›fl pillerin kullan›m›ndan kaynaklanan problemlerden sorumlu de¤ildir.


TÜRKÇE

‹çindekiler Notlar ve Güvenlik Talimatlar› ............................................5 Video Kameran›z› Tan›y›n ......................................................7 Özellikler ....................................................................................7 Video Kamera ile Birlikte Verilen Aksesuarlar..........................8 Önden ve Soldan Görünüm .....................................................9 Sol Yandan Görünüm .............................................................10 Sa¤dan ve Üstten Görünüm...................................................11 Arkadan ve Alttan Görünüm ...................................................12 Uzaktan Kumanda (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ..13 Haz›rl›k....................................................................................14 El Kay›fl› ve Mercek Kapa¤›n›n Kullan›lmas› ..........................14 Lityum Pilin Tak›lmas› .............................................................15 Lityum ‹yon Pil Tak›m›n›n Kullan›lmas›...................................16 Güç Kayna¤›n›n Ba¤lanmas› ..................................................19 Çal›flma Modlar› Hakk›nda ......................................................19 HIZLI MENÜ’nün Kullan›lmas› ................................................20 Camera/Player Modlar›nda OSD (On Screen Display - Ekrandan Görüntüleme) ..21 M.Cam/M.Player Modlar›nda OSD (On Screen Display - Ekrandan Görüntüleme) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)...22 OSD’nin (Ekranda Görüntüleme) Aç›k/Kapal› konuma getirilmesi ...22 Bafllang›ç Ayarlar› : Sistem Menüsü Ayarlar›....................23

Saatin Ayarlanmas› (Clock Set) ..........................................23 Kablosuz Uzaktan Kumanda Onay›n›n Ayarlanmas› (Remote) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ..........24 Bip Sesinin Ayarlanmas› (Beep Sound) ............................25 2

Obtüratör Sesinin Ayarlanmas› (Shutter Sound) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ......26 OSD Dilinin Seçilmesi (Language) ........................................27 Tan›t›m›n Görüntülenmesi (Demonstration)..........................28 Bafllang›ç Ayarlar› : Görüntü Menüsü Ayarlar› . . . . . . . .29 LCD Ekran›n Ayarlanmas› (LCD Bright / LCD Colour) ........29 Tarih/Saatin Görüntülenmesi (Date/Time).............................30 TV Görüntüleme Ayarlar› (TV Display) .............................31 Temel Kay›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Vizörün Kullan›lmas›................................................................32 Kaset Tak›lmas› / Ç›kart›lmas› .................................................32 Çeflitli Kay›t Teknikleri .............................................................33 ‹lk Kayd›n›z› Yaparken.............................................................34 Yeni Bafllayanlar için Kolay Kay›t (EASY.Q Modu) ...............35 Bir Kayd› Seyretme ve Arama (REC SEARCH).....................36 ‹stenilen sahneyi h›zl› arama (ZERO MEMORY – S›f›r Noktas›n›n Ayarlanmas›) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)..37 Uzaktan Kumanday› kullanarak Kendi Kendine Kay›t (Otomatik Zamanlay›c›n›n Ayarlanmas›) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ......38 Yak›nlaflt›rma ve Uzaklaflt›rma................................................39 Tele Macro ‹fllevinin Kullan›lmas› ...........................................39 Yavaflça Belirme ve Yavaflça Kaybolman›n kullan›lmas›.......40 Arka Plan Ifl›k Telafisi (BLC) Modunun Kullan›lmas›.............41 COLOUR NITE ‹fllevinin Kullan›lmas› (Colour Nite) .............42 IfiI⁄IN Kullan›lmas› (sadece VP-D364W(i)/D365W(i) modelleri için)......43


TÜRKÇE

‹çindekiler Geliflmifl Kay›t .......................................................................44 Kay›t Modu ve Ses Modunun Seçilmes .................................44 U¤ultu Sesinin Kesilmesi (WindCut Plus) .............................45 Gerçek Stereo ‹fllevinin seçilmesi...........................................46 Obtüratör H›z› ve Pozlaman›n Ayarlanmas› ...........................47 Otomatik Odaklama / Elle Odaklama .....................................48 Programlanm›fl Otomatik Pozlama Modlar› (Program AE).........49 Beyaz Ayar›n›n Yap›lmas› .......................................................51 Görsel Efektlerin Uygulanmas› ...............................................52 16:9 Genifl Ekran Modunun Ayarlanmas› ..............................54 Dijital Görüntü Sabitleyicinin (Digital Image Stabilizer - DIS) Ayarlanmas› .....55 Dijital Zoom ile Yak›nlaflt›rma ve Uzaklaflt›rma (Digital Zoom)...56 Foto¤raf Kaydetme ...............................................................57 Foto¤raf Arama ..................................................................57 Oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Kaydetti¤iniz bir Kasetin LCD Ekranda Oynat›lmas› ..................58 Player Modundaki Çeflitli ‹fllevler............................................59 Oynatma S›ras›nda Yak›nlaflt›rma (PB ZOOM)......................61 Ses Dublaj› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) .....62 Dublaj Sesli Oynatma..............................................................63 Kasetten Oynatma...................................................................64 Ses Efekti.................................................................................66 AV Girifl/Ç›k›fl›n›n Ayarlanmas› (yaln›zca VPD361i/D361Wi/D362i/D363i/D364Wi/D365Wi modelleri için) .....67 Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)....68 Bellek Kart›n›n Kullan›lmas› (Kullan›labilir Bellek Kart›) (dahil de¤ildir) ..68

Bellek Kart› ‹fllevleri...........................................................68 Bellek Kart›n›n Tak›lmas› ...................................................68 Bellek Kart›n›n Ç›kar›lmas›.................................................68 Bellek Kart›ndaki Klasörlerin ve Dosyalar›n Yap›s› ...........69 Bellek Tipinin seçilmesi (yaln›zca VP-D365W(i) modelleri için)..........70 Foto¤raf Kalitesinin Seçilmesi.................................................71 Dosya Numaras›n›n Ayarlanmas› ...........................................72 Bir Foto¤raf Görüntüsünün (JPEG) Çekilerek Bellek Kart›na Kaydedilmesi...73 Foto¤raflar›n (JPEG) Görüntülenmesi ...................................74 Tek Bir Foto¤raf›n Görüntülenmesi .....................................74 Slayt Gösterisi ‹zleme .........................................................74 Çoklu Görüntüleme ............................................................74 Yanl›fll›kla Silinmekten Koruma...............................................75 Foto¤raflar›n ve Hareketli Görüntülerin Silinmesi ..................76 Bellek Kart›n›n Biçimlendirilmesi.............................................78 Bellek Kart›na Hareketli Görüntü (MPEG) Kaydedilmesi ......79 Bellek Kart›na Kaydedilen Hareketli Görüntünün (MPEG) oynat›lmas› (M.Play Select)....................................................80 Kasetten Foto¤raf Kayd›.................................................................81 Foto¤raflar›n Kasetten Bellek Kart›na Kopyalanmas› (Photo Copy) ..........................................................................82 Dosyalar›n Bellek Kart›ndan Dahili Belle¤e Kopyalanmas› (Copy to) (yaln›zca VP-D365W(i) modeli için).......................83 Foto¤raflar›n Bask› için ‹flaretlenmesi (Print Mark) ..........84 Yazd›rma ‹flaretinin Kald›r›lmas› .........................................84 PictBridgeTM (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)..85 PictBridgeTM Kullanarak Resimlerinizin Bas›lmas›..............85 3


TÜRKÇE

‹çindekiler Yaz›c›ya Ba¤lamak.............................................................85 Görüntülerin Seçilmesi........................................................86 Bask› Adedinin Ayarlanmas› ...............................................86 Tarih/Saat Ekleme Seçene¤inin Ayarlanmas›........................86 Foto¤raflar›n Bas›lmas› ...............................................86 Bask›n›n ‹ptal Edilmesi ...............................................86 IEEE 1394 Veri Transferi ......................................................87 Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV Standard Data IEEE1394 (i.LINK) Transferi-DV Standart Veri Ba¤lant›lar› (yaln›zca VPD361i/D361Wi/D362i/D363i/D364Wi/D365Wi modelleri için)......87 Bir DV Cihaz›na (DVD Kaydedici, Video Kamera, vs.) Ba¤lanma ........87 Bilgisayar Ba¤lant›s›...........................................................87 Sistem Gereklilikleri ...........................................................87 DV Ba¤lant› Kablosuyla Kay›t Yapma.................................88 USB Arabirimi (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ....89 USB Arabiriminin Kullan›lmas› (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için).........89 USB Ba¤lant›s› ile Dijital Görüntü Aktar›m› ........................89 Sisteme Ba¤l› Olarak USB Ba¤lant› H›z› .............................89 Sistem Gereklilikleri ...........................................................89 USB Arabiriminin Seçilmesi (USB Connect) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ......90 DV Media PRO Program›n›n Yüklenmesi ..............................91 Bilgisayar Ba¤lant›s› ................................................................92 USB Kablosunun Ç›kar›lmas›..............................................92 4

Bilgisayar Kameras› ‹fllevinin Kullan›lmas› ..........................93 USB Aktar›m› ‹fllevinin Kullan›lmas›...................................94 Ç›kar›labilir Disk ‹fllevinin Kullan›lmas› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) .................94 Bak›m .....................................................................................95 Bir Kayd› Bitirdikten Sonra ......................................................95 Kullan›labilir Kasetler...............................................................95 Video Kameran›n Temizlenmesi ve Bak›m›............................96 Video Kameran›z› Yurt D›fl›nda Kullanma ..............................97 Sorun Giderme ......................................................................98 Sorun Giderme........................................................................98 Kendi Kendine Teflhis Ekran› ..............................................98 M.Cam/M.Player Modlar›nda Kendi Kendine Teflhis Ekran› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)...99 Menü ö¤elerinin ayarlanmas›................................................101 Özellikler ..............................................................................103 Dizin......................................................................................104


TÜRKÇE

Notlar ve Güvenlik Talimatlar› LCD Ekran›n Döndürülmesi ile ilgili Notlar LCD ekran› lütfen gösterildi¤i flekilde dikkatle döndürün. Fazla döndürme, LCD ekran› Video Kameraya ba¤layan mentefle k›sm›n›n iç taraf›na zarar verebilir. 1. LCD Ekran›, Video Kameraya 90 derece olacak biçimde parma¤›n›zla aç›n. 2. Kaydetmek veya oynatmak için en iyi aç›ya ayarlay›n. ■ LCD Ekran›, karfl›ya bakacak flekilde 180 derece döndürürseniz, LCD Ekran d›fla bakacak flekilde kapatabilirsiniz. ■ Bu, oynatma ifllemleri s›ras›nda kullan›fll›d›r. [ Not ] LCD Ekran›n parlakl›l›¤›n› ve rengini ayarlamak için sayfa 29’a bak›n.

180 degrees (max.)

90 degrees to the Camcorder

LCD Open Knob

90 degrees (max.)

LCD Ekran, Vizör ve Mercekle ilgi notlar 1. Do¤rudan günefl ›fl›¤› LCD Ekrana, Vizörün iç k›sm›na veya Merce¤e zarar verebilir. Güneflin resmini yaln›zca alacakaranl›k gibi düflük ›fl›k koflullar›nda çekin. 2. LCD Ekran, yüksek hassasiyet teknolojisi kullan›larak üretilmifltir. Ancak LCD Ekran üzerinde oluflan minik noktalar (k›rm›z›, mavi veya yeflil renkte) olabilir. Bu noktalar normaldir ve kaydedilen resmi hiç bir flekilde etkilemez. 3. Kameray›, Vizörü, LCD Ekran› veya Pil Tak›m›n› tutarak kald›rmay›n. 4. Vizör üzerine fazla güç uygulanmas› hasara neden olabilir.

MENU

COLOR NITE

Video Kafas›n›n Temizlenmesi ile ilgili Notlar ■

Normal kay›t ve net bir resim için video kafalar›n› düzenli olarak temizleyin. Kareler halinde kar›ncalanma, oynatmay› bozuyorsa veya yaln›zca mavi bir ekran görünüyorsa, video kafalar› kirlenmifl olabilir. E¤er bu olursa, video kafalar›n› kuru tip bir temizleme kasetiyle temizleyin. Islak tip temizleme kaseti kullanmay›n. Video kafalar›na zarar verebilir. 5


TÜRKÇE

Notlar ve Güvenlik Talimatlar› Video Kamera ile ilgili Notlar ■ ■ ■

Video Kameray› yüksek ›s›lara maruz b›rakmay›n (60 °C üzeri). Örne¤in, güneflin alt›nda park halindeki bir arabada veya do¤rudan günefl ›fl›¤› alt›nda. Video Kameray› ›slatmay›n. Video Kameray› ya¤murdan, deniz suyundan ve di¤er nem formlar›ndan uzak tutun. Video Kamera ›slan›rsa zarar görebilir. S›v›ya maruz kalma yüzünden oluflan bozulmalar bazen tamir edilemeyebilir. Ortam s›cakl›¤›ndaki ani bir yükselme Video Kameran›n içinde yo¤unlaflmaya neden olabilir. - Video Kameray› so¤uk bir yerden s›cak bir yere getirdi¤iniz zaman (mesela k›fl›n d›flar›dan içeriye getirdi¤inizde.) - Video Kameray› serin bir yerden s›cak bir yere getirdi¤iniz zaman (mesela yaz›n içeriden d›flar›ya ç›kard›¤›n›zda.) (DEW) koruma özelli¤i etkinlefltirilmiflse, Video Kameray› en az iki saat kuru, s›cak bir odada, kaset yuvas› aç›k ve Pil Tak›m› ç›kart›lm›fl halde b›rak›n.

Telif Hakk› ile ilgili Uyar›lar Televizyon programlar›, video kasetler, DVD’ler, filmler ve di¤er program malzemeleri telif hakk› ile korunuyor olabilir. Telifli malzemelerin izinsiz kopyalanmas› yasaya ayk›r› olabilir. Bu k›lavuzda veya Samsung ürününüzle birlikte verilen di¤er belgelerde sözü geçen tüm ticari adlar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalar› ya da tescilli ticari markalar›d›r.

Onar›m ve Yedek Parçalar ■ ■ ■ ■ ■

Bu Video Kameray› kendiniz onarmaya çal›flmay›n. Kapaklar› açmak veya ç›kartmak sizi tehlikeli voltaja veya di¤er hasarlara maruz b›rakabilir. Onar›mla ilgili tüm konular› yetkili servis personeline b›rak›n. Yedek parça gerekti¤inde, servis teknisyeninin, üretici taraf›ndan belirtilen ve orijinal parçayla ayn› özelliklere sahip yedek parçalar kulland›¤›ndan emin olun. Yetkisiz muadili parçalar yang›na, elektrik çarpmas›na veya di¤er hasarlara yol açabilir.

6


TÜRKÇE

Video Kameran›z› Tan›y›n Özellikler ■

IEEE1394 ile Dijital Veri Aktar›m ‹fllevi IEEE 1394(i.LINK™:i.LINK, DV verilerini iletmekte kullan›lan bir seri veri aktar›m protokolü ve ba¤lant› sistemidir) yüksek h›zl› veri tafl›ma ba¤lant› noktas› kullan›larak hem hareketli hem de foto¤raf görüntüleri bir PC’ye aktar›labilir ve böylece çeflitli görüntüler oluflturmak veya düzenlemek mümkün olur. Dijital Görüntü Veri Aktar›m› için USB Arabirimi (yaln›zca VPD362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) USB arabirimini kullanarak PC’ye ek bir kart olmaks›z›n görüntü aktarabilirsiniz. FOTO⁄RA PHOTO (Foto¤raf) ifllevi, <Camera mode>’da (Kamera modu), bir cismi, sabit bir görüntü olarak çekmenizi sa¤lar.

1200xDijital Zoom Bir görüntüyü orijinal boyutunun 1200 kat›na kadar büyütmenize olanak tan›r.

Ses Gelifltirme Gerçek Stereo ve Ses Efekti özellikleriyle daha güçlü ses sa¤lar.

Renkli TFT LCD Yüksek çözünürlüklü renkli bir TFT LCD size temiz, keskin görüntülerin yan› s›ra kay›tlar›n›z› an›nda seyretme f›rsat› da verir. Yüksek çözünürlüklü renkli 230K piksellik TFT LCD, 16:9 en boy oran›n› destekler (VP-D361W(i)/D364W(i)/ D365W(i) modelleri için). Dijital Görüntü Sabitleyici (DIS) DIS el titremelerini telafi ederek özellikle yüksek büyütme oranlar›ndaki dengesiz görüntüleri azalt›r. Çeflitli Görsel Efektler Görsel Efektler, filminize çeflitli özel efektler ekleyerek özel bir görünüm kazand›rman›z› sa¤lar. Arka Plan Ifl›k Telafisi (BLC) BLC ifllevi, kaydetti¤iniz bir nesnenin arkas›ndaki parlak arka plan› telafi eder. Program AE Program AE, obtüratör h›z›n› ve diyafram aç›kl›¤›n›, kaydedilecek olan sahne/hareket türüne uygun bir biçimde de¤ifltirmenizi sa¤lar. Yüksek Güçlü Zoom Merce¤i Güçlü Zoom merce¤i, kullan›c›lara kaydedecekleri nesneyi 33 kata kadar net bir flekilde büyütmelerini sa¤lar.

-

Dijital Foto¤raf Makinesi ‹fllevi (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/ D365W(i) modelleri için) Bellek Kart› kullanarak standart foto¤raflar› kolayl›kla kaydedebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bellek Kart›ndaki standart foto¤raflar› USB arabirimini kullanarak bilgisayar›n›za aktarabilirsiniz.

Hareketli Görüntülerin Kaydedilmesi (yaln›zca VP-D363(i)/ D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Hareketli görüntülerin kaydedilmesi, Bellek Kart›na video kaydetmenizi mümkün k›lar.

Çoklu Bellek Kart› Yuvas› (yaln›zca VP-D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Çoklu Bellek Kart› yuvas›, Memory Stick (Duo), Memory Stick PRO, MMC ve SD kullanabilmektedir.

Dahili Bellek (yaln›zca VP-D365W(i) modelleri için) Video Kameran›zda bulunan dahili belle¤i kullanarak, ayr› bir harici Bellek Kart›na ihtiyaç duymaks›z›n dijital foto¤raf makinesi ifllevlerini kullanabilirsiniz. (VP-D365W(i): 32MB

7


TÜRKÇE

Video Kameran›z› Tan›y›n Video Kamera ile Birlikte Verilen Aksesuarlar Afla¤›daki temel aksesuarlar›n dijital video kameran›zla birlikte verildi¤inden emin olun.

Temel Aksesuarlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

8

Lityum ‹yon Pil Tak›m› AC Güç Adaptörü (AA-E8 T‹P‹) AC Kablosu Çoklu Kablo Talimat Kitab› Uzaktan Kumanda (sadece VPD363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) veya Saat ‹çin Lityum Pil. (T‹P: CR2025) Uzaktan Kumanda (yaln›zca VPD363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) USB Kablosu (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Yaz›l›m CD’si (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Lens Kapa¤› Lens Kapa¤› Kay›fl›

1. Lityum ‹yon Pil Tak›m›

2. AC Güç Adaptörü (AA-E8 T‹P‹)

3. AC Kablosu

4. Çoklu Kablo

5. Talimat Kitab›

6. Uzaktan Kumanda (T‹P:CR2025)

7. Uzaktan Kumanda (yaln›zca VP-D363(i)/ D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

8. USB Kablosu (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/ D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

9. Yaz›l›m CD’si (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/ D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

10. Lens Kapa¤›

11. Lens Kapa¤› Kay›fl›


TÜRKÇE

Video Kameran›z› Tan›y›n Önden ve Soldan Görünüm

6. EASY.Q Dü¤mesi 7. ‹fllev Dü¤meleri 1. Mercek

MF/AF

2. IfiIK (yaln›zca VP-D364W(i)/ D365W(i) modelleri için)

MULTI DISP.

8. TFT LCD Ekran

3. Uzaktan Kumanda Sensörü (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/ D365W(i) modelleri için) 4. KASET ÇIKARTMA 5. Dahili MIC

1. Mercek

6. EASY.Q Dü¤mesi ➥sayfa 35

2. IfiIK ➥sayfa 43 (yaln›zca VPD364W(i)/D365W(i) modelleri için)

7. ‹fllev Dü¤meleri

3. Uzaktan Kumanda Sensörü (yaln›zca VPD363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 4. KASET ÇIKARTMA 5. Dahili MIC

Dü¤me

<Player>

<Camera>

<M.Player> (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri içiny)

œœ

REW

REC SEARCH –

REV

√√

FF

REC SEARCH +

FWD

√/❙❙

PLAY/STILL

FADE

S.SHOW (SLIDE SHOW)

STOP

MF/AF

MULTI DISP. (MULTI DISPLAY)

8. TFT LCD Ekran 9


TÜRKÇE

Video Kameran›z› Tan›y›n Sol Yandan Görünüm

5. Vizör

1. DISPLAY MENU

COLO R NITE

6. COLOUR NITE

2. MACRO/PB ZOOM LIGH T

3. Hoparlör 4. Mod Dü¤mesi (MEMORY/ TAPE) (yaln›zca VPD363(i)/ D364W(i)/ D365W(i) modelleri için)

LIGHT (yaln›zca VP-D364W(i)/ D365W(i) modelleri için)

1. DISPLAY ➥sayfa 21

5. Vizör

2. MACRO/PB ZOOM ➥sayfa 39 / ➥sayfa 61

6. COLOUR NITE ➥sayfa 42

3. Hoparlör 4. Mod Dü¤mesi (MEMORY/TAPE) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

10

LIGHT (yaln›zca VP-D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ➥sayfa 43


TÜRKÇE

Video Kameran›z› Tan›y›n Sa¤dan ve Üstten Görünüm 1. Zoom Dü¤mesi (SES/Menü Kadran›)

8. Jak Kapa¤›

2. PHOTO Dü¤mesi

9. Jaklar (Afla¤›ya bak›n)

S AV/ USB

3. QUICK MENU Dü¤mesi 4. MENU Dü¤mesi

DV MIC

QU MEICK NU PLAY E

10. Kaset Kapa¤›

ER

A

R

5. Bafllat/Durdur Dü¤mesi

CA

M

6. Güç Dü¤mesi 11. El Kay›fl› Kancas›

7. DC Jak›

1. Zoom Dü¤mesi (SES/Menü Kadran›)

7. DC Jak›

2. PHOTO Dü¤mesi ➥sayfa 57

8. Jak Kapa¤›

3. QUICK MENU Dü¤mesi

9. Jaklar

4. MENU Dü¤mesi

10. Kaset Kapa¤›

5. Bafllat/Durdur Dü¤mesi

11. El Kay›fl› Kancas›

6. Güç Dü¤mesi (CAMERA veya PLAYER)

Jaklar VP-D361(i)/ D361W(i)

Harici MIC

VP-D362(i)/ D363(i)/D364 W(i)/D365W(i) Harici MIC

IEEE1394

IEEE1394

Çoklu Kablo

USB

Çoklu Kablo

11


TÜRKÇE

Video Kameran›z› Tan›y›n Arkadan ve Alttan Görünüm 3. Bellek Kart› Yuvas› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

QUICK MENU

BATTERY RELEASE

MENU

1. Lityum Pil Kapa¤›

CHG

2. fiarj Göstergesi 4. Üç Ayakl› Sehpa Haznesi

1. Lityum Pil Kapa¤› 2. fiarj Göstergesi 3. Bellek Kart› Yuvas› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

5. Pil Ǜkartma

Bellek Kart› Yuvas› (Kullan›labilir Bellek Kart›) VP-D363(i)

SD/MMC

VP-D364W(i)/D365W(i) Memory Stick Memory Stick PRO

4. Üç Ayakl› Sehpa Haznesi 5. Pil Ç›kartma

12

SD/MMC


TÜRKÇE

Video Kameran›z› Tan›y›n Uzaktan Kumanda (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 18. DISPLAY

1. PHOTO 2. START/STOP 3. SELF TIMER 4. ZERO MEMORY 5. PHOTO SEARCH 6. A.DUB 7. √√ (FF) 8. œœ (REW) 9. √ (PLAY)

17. W/T (Zoom) 16. X2 15. DATE/TIME 14. SLOW(❙ √) 13. ❙❙ (STILL) 12. ■ (STOP) 11. F. ADV

10. œ ❙❙ / ❙❙√ √ (Direction)

1. PHOTO Dü¤mesi ➥sayfa 57

10. œ ❙❙ / ❙❙ √ (Direction -Yön) Dü¤mesi ➥sayfa 59

2. START/STOP Dü¤mesi

11. F. ADV Dü¤mesi ➥sayfa 60

3. SELF TIMER Dü¤mesi ➥sayfa 38

12. ■ (STOP -DURDUR) Dü¤mesi

4. ZERO MEMORY Dü¤mesi ➥sayfa 37

13. ❙❙ (STILL -DONDUR) Dü¤mesi

5. PHOTO SEARCH Dü¤mesi

14. SLOW (❙ √ ) Dü¤mesi

6. A.DUB Dü¤mesi ➥sayfa 62

15. DATE/TIME Dü¤mesi

7. √√ (FF - ‹LER‹) Dü¤mesi

16. X2 Button ➥sayfa 60

8. œœ (REW - GER‹) Dü¤mesi

17. W/T (Zoom) Dü¤mesi

9. √ (PLAY - OYNAT) Dü¤mesi

18. DISPLAY Dü¤mesi

13


TÜRKÇE

Haz›rl›k El Kay›fl› ve Mercek Kapa¤›n›n Kullan›lmas› Kay›t yapmaya bafllamadan önce El Kay›fl›n› do¤ru biçimde ayarlamak çok önemlidir. El Kay›fl› flunlar› yapman›z› sa¤lar: - Video Kameray› dengeli ve rahat bir konumda tutar - [Zoom] ve [Start/Stop] dü¤mesine elinizin konumunu de¤ifltirmeden basabilmenizi sa¤lar.

El Kay›fl›

1

2

3

El Kay›fl›n›n Ayarlanmas› 1. El kay›fl›n›, Video Kameran›n önündeki El Kay›fl› Kancas›na tak›n ve ucunu kancadan geçirerek çekin. 2. Elinizi El Kay›fl›ndan geçirin ve size uygun olan uzunlu¤a ayarlay›n. 3. El Kay›fl›n› kapat›n.

1

2

2

3

Lens Kapa¤› Mercek Kapa¤›n›n Tak›lmas› 1. Mercek Kapa¤›n›, Mercek Kapa¤› Kay›fl›yla flekilde görüldü¤ü gibi birlefltirin. 2. Mercek Kapa¤› Kay›fl›n›, El Kay›fl›yla birlefltirin ve El Kay›fl› ile ilgili ad›mlarda aç›kland›¤› flekilde ayarlay›n. 3. El Kay›fl›n› kapat›n.

Çal›flt›rmadan Sonra Mercek Kapa¤›n›n Tak›lmas› Mercek Kapa¤›n›n her iki yan›nda bulunan dü¤melere bast›r›n, ard›ndan kapa¤› Video Kameran›n Merce¤ine tak›n.

14


TÜRKÇE

Haz›rl›k Lityum Pilin Tak›lmas› Dahili Saat için Lityum Pil Tak›lmas›

QUICK MENU MENU

1. Pil Tak›m›n›, Video Kameran›n arkas›ndan ç›kart›n 2. Video Kameran›n arkas›ndaki Lityum Pil Kapa¤›n› aç›n. 3. Lityum pili, Lityum Pil Yuvas›na, art› ( ) kutup yukar› bakacak flekilde yerlefltirin. Pilin kutbunu ters çevirmemeye dikkat edin. 4. Lityum Pil Kapa¤›n› kapat›n.

CHG

Uzaktan Kumandaya Lityum Pil Tak›lmas› (sadece VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 1. C›mb›z gibi bir araç kullanarak Lityum Pil Yuvas›n› ok yönüne do¤ru çekin. 2. Lityum pili, Lityum Pil Yuvas›na, art› ( )) kutup yukar› bakacak flekilde yerlefltirin. 3. Lityum Pil Yuvas›n› kapat›n.

Lityum Pille ilgili Önlem 1. Lityum Pil, saat ifllevini ve belle¤in önceden ayarlanm›fl içeri¤ini, Pil Tak›m› veya AC Güç adaptörü ç›kar›ld›¤›nda dahi korur. 2. Video Kameran›n Lityum Pili, normal kullan›m koflullar› alt›nda tak›lmas›ndan itibaren 6 ay kadar çal›fl›r. 3. Lityum Pil zay›flad›¤› veya bitti¤i zaman tarih/saat göstergesini <Date/Time> (Tarih/Saat) ayar›n›, <On> (aç›k) olarak ayarlad›¤›n›zda <00:00 1.JAN.2006> olarak görünecektir. Bu meydana geldi¤inde, Lityum Pili yenisiyle (CR2025 tipi) de¤ifltirin. 4. Pilin yanl›fl flekilde de¤ifltirilmesi halinde patlama tehlikesi vard›r. Yaln›zca ayn› veya eflde¤er tip pille de¤ifltirin. Uyar›: Lityum Pili çocuklar›n ulaflamayaca¤› yerlerde saklay›n. Pilin yutulmas› halinde derhal doktora baflvurun. 15


TÜRKÇE

Haz›rl›k Lityum ‹yon Pil Tak›m›n›n Kullan›lmas› ✤ Yaln›zca SB-LSM80 veya SB-LSM160 Pil Tak›m›n› kullan›n ✤ Sat›n ald›¤›n›zda, Pil Tak›m› biraz flarj edilmifl olabilir.

Lityum ‹yon Pil Tak›m›n›n fiarj Edilmesi

Yan›p sönme süresi Saniyede bir kez Saniyede iki kez

fiarj h›z› %50’den az 50% ~ 75%

1. [POWER] dü¤mesini [Off] konuma getirin. 2. Pil Tak›m›n› Video Kameraya yerlefltirin. Saniyede üç kez 75% ~ 90% 3. AC Güç Adaptörünü bir AC Kablosuna ba¤layarak AC Yan›p sönme durur ve aç›k kal›r 90% ~ 100% Kablosunu prize ba¤lay›n. Bir saniye süreyle aç›k ve bir Hata – Pil Tak›m›n› ve DC 4. DC Kablosunu Video Kamera üzerindeki DC jak›na saniye süreyle kapal› Kablosunu ç›kar›p yeniden ayarlay›n ba¤lay›n. Pilin dolmakta oldu¤unu gösteren flarj göstergesi yan›p sönmeye bafllayacakt›r. 5. fiarj esnas›nda DISPLAY dü¤mesine bast›¤›n›zda, flarj durumu 7 saniye boyunca LCD Battery Info ekranda görüntülenecektir. Battery charged ■ Gösterilen pil seviyesi kullan›c›ya bir referans bilgisi olarak verilir ve tahminidir. 0% 50% 100% Pil kapasitesi ve s›cakl›¤a ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterebilir. 6. Pil tamamen doldu¤unda, Pil Tak›m›n› ve AC Güç Adaptörünü Video Kameradan ç›kar›n. Video kamera kapal› olsa dahi, Pil Tak›m› boflalmaya devam eder.

Modele ve Pil Türüne Göre fiarj Etme, Kay›t Süreler ✤ LCD ekran› kapat›rsan›z, devreden ç›kar ve Vizör Kay›t Süresi Süre fiarj süresi otomatik olarak aç›l›r. Vizör Aç›k LCD Aç›k Pil ✤ Afla¤›daki tabloda verilen kesintisiz kay›t süreleri tahminidir. Yaklafl›k Yaklafl›k Yaklafl›k SB-LSM80 Gerçek kay›t süresi kullan›ma ba¤l›d›r. 1 sa. 20dk. 1 sa. 20 dk. 1 sa. 30 dk. ✤ Kullan›m talimatlar›ndaki kesintisiz kay›t süreleri, SB-LSM160 Yaklafl›k Yaklafl›k Yaklafl›k 25°C’de tam dolu bir Pil Tak›m› kullan›larak 3sa. 2sa. 40dk. 3sa. (‹ste¤e Ba¤l›) ölçülmüfltür. ✤ Güç Kapal› olsa bile, Pil Tak›m› cihaza ba¤l› kalmas› durumunda boflalmaya devam eder. 16


TÜRKÇE

Haz›rl›k Kullan›labilecek kesintisiz kay›t süresi flunlara ba¤l›d›r; - Kulland›¤›n›z Pil Tak›m›n›n tipi ve kapasitesi - Ortam s›cakl›¤›. - Zoom ifllevinin ne s›kl›kta kullan›ld›¤›. - Kullan›m tipi (Video Kamera/Foto¤raf Makinesi/LCD Ekran›yla vs.). Birden çok kullan›labilir pilinizin olmas› önerilir.

Pil Seviyesi Göstergesi Pil seviyesi göstergesi Pil Tak›m›nda kalan güç miktar›n› gösterir. a. Tam dolu b. % 20-40 kullan›lm›fl c. % 40-80 kullan›lm›fl d. % 80-95 kullan›lm›fl e. Tamamen kullan›lm›fl (Yan›p sönüyor) (Video Kamera k›sa süre içinde kapanacakt›r, pili mümkün oldu¤unca çabuk de¤ifltirin.) (Blinking)

Pil Tak›m› Yönetimi ■ ■ ■ ■ ■

Pil Tak›m› 0°C ila 40°C aras›ndaki bir ortamda flarj edilmelidir. 0°C’nin alt›ndaki s›cakl›klarda kullan›lmas› veya 40°C’nin üzerindeki s›cakl›klarda uzun süre b›rak›lmas› durumunda tamamen flarj edilse bile Pil Tak›m›n›n ömrü ve kapasitesi azalacakt›r. Pil Tak›m›n› herhangi bir ›s› kayna¤› yak›n›na (örn. atefl veya ›s›t›c›) koymay›n. Pil tak›m›n› sökmeyin, ›s›tmay›n veya bas›nç uygulamay›n. Pil Tak›m›n›n + ve – uçlar›na k›sa devre yapt›rmay›n. Bu, akmaya, ›s› oluflumuna, afl›r› ›s›nmaya veya yang›na neden olabilir.

17


TÜRKÇE

Haz›rl›k Pil Tak›m› ile ilgili Notlar ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Yaklafl›k kesintisiz kay›t süresi için lütfen 16. sayfada bulunan Tabloya bak›n. Kay›t süresi s›cakl›k ve çevresel koflullardan etkilenmektedir. Kay›t süresi so¤uk ortamda büyük ölçüde azal›r. Ortam s›cakl›¤› ve koflullar› farkl›laflt›¤›nda da kay›t süresi azal›r. Kullan›m talimatlar›ndaki kesintisiz kay›t süreleri, 25°C’de tam dolu bir Pil Tak›m› kullan›larak ölçülmüfltür. Kalan pil süresi, talimatlarda verilen yaklafl›k kesintisiz kay›t sürelerinden farkl› olabilir. SAMSUNG sat›fl bayilerinde bulunan orijinal Pil Tak›m›n› kullanman›z tavsiye edilir. Pil ömrü tükendi¤inde lütfen yerel sat›fl temsilcinizle temasa geçin. Pillere, kimyasal at›k muamelesi gösterilmelidir. Kayda bafllamadan önce Pil Tak›m›n›n tam olarak dolu oldu¤undan emin olun. Kutudan yeni ç›kard›¤›n›zda Pil Tak›m› dolu de¤ildir. Pil Tak›m›n› kullanmadan önce tamamen flarj etmeniz gerekmektedir. Lityum ‹yon Pilin flarj›n›n tamamen boflalmas›, iç hücrelere zarar verir. Pil tak›m› tamamen boflald›¤›nda s›z›nt› yapabilir. Pil gücünü korumak için Video Kameran›z› kullanmad›¤›n›z zamanlarda kapal› tutun. Video Kameran›z <Camera> modundayken ve içinde kaset varken 5 dakikadan fazla çal›flt›r›lmadan <STBY> modunda b›rak›l›rsa, gereksiz pil kullan›m›n› önlemek amac›yla otomatik olarak kapanacakt›r. Pil Tak›m›n›n yerine iyice oturdu¤undan emin olun. Pil Tak›m›n› düflürmeyin. Pil Tak›m›n›n düflürülmesi zarar görmesine neden olabilir.

18


TÜRKÇE

Haz›rl›k Güç Kayna¤›n›n Ba¤lanmas› ✤ Video Kameran›za ba¤lanabilen iki tip güç kayna¤› vard›r. - AC Güç adaptörü ve AC Kablosu: iç mekanda kay›t yapmak için kullan›l›r. - Pil Tak›m›: d›fl mekanda kay›t yapmak için kullan›l›r. Ev Tipi Güç Kayna¤›n›n Kullan›lmas› Video Kameray›, pil gücü hakk›nda kayg›lanmadan kullanmak için ev içi güç kayna¤›na tak›n. Pil Tak›m›n› tak›l› b›rakabilirsiniz, pilin gücü tükenmeyecektir. QU MEICK NU PLAY E

ME

RA

R

1. [Power] dü¤mesini [OFF] konuma getirin. 2. AC Güç adaptörünü (AA-E8 Tipi) AC Kablosuna ba¤lay›n. 3. AC Kablosunu prize ba¤lay›n. Ak›m ve duvar prizi tipi bulundu¤unuz ülkeye göre de¤iflebilir. 4. DC Kablosunu Video Kameran›n DC jak›na ba¤lay›n. 5. [Power] dü¤mesi üzerindeki t›rna¤› bas›l› tutarak [CAMERA] veya [PLAYER] moduna çevirerek Video Kameray› iki moddan birine ayarlay›n.

CA

Power Switch

Çal›flma Modlar› Hakk›nda ✤ Çal›flma modlar› [Power] dü¤mesi ve [Modu] dü¤mesinin konumuna göre belirlenir. ✤ Herhangi bir ifllevi çal›flt›rmadan önce [Power] dü¤mesini ve [Modu] dü¤mesini ayarlayarak Çal›flma Modunu seçin. Mod Ad›

<Camera Modu>

<Player Modu>

<M.Cam Modu>

<M.Player Modu>

[Power] Dü¤mesi [Modu] Dü¤mesi (yaln›zca VP-D363(i)/ D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

[Not] <M.Cam> ve <M.Player> Modu yaln›zca VP-D363(i)/ D364W(i)/ D365W(i) modellerinde etkindir.

19


TÜRKÇE

Haz›rl›k HIZLI MENÜ’nün Kullan›lmas› ✤ HIZLI MENÜ seçene¤i, [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak Video Kamera ifllevlerine eriflmek için kullan›l›r. ✤ HIZLI MENÜ seçene¤i, [MENU] dü¤mesine basmadan, s›kça kullan›lan menülere daha kolay eriflim sa¤lar. ✤ HIZLI MENÜ’yü kullanarak ulafl›lan ifllevler flunlard›r: Dijital Görüntü Sabitleyici’yi ayarlama (DIS) ➥Sayfa 55 Programlanm›fl Otomatik Pozlama Modlar› (Program AE) ➥Sayfa 49 16:9 Genifl Ekran› Ayarlama ➥sayfa 54 Beyaz Ayar›n› Yapma (White Balance) ➥sayfa 51 Obtüratör H›z›n› Ayarlama (Shutter)- Bu yaln›zca HIZLI MENÜ kullan›larak çal›flt›r›labilmektedir ➥sayfa 47 Pozlamay› Ayarlama (Exposure)- Bu yaln›zca HIZLI MENÜ kullan›larak çal›flt›r›labilmektedir ➥sayfa 47 BLC’nin Ayarlanmas› (Back Light Compensation -Arka Plan Ifl›k Telafisi) ➥sayfa 41

■ ■ ■ ■

1

Q.MENU

Bellek Tipini Ayarlama (Memory Type) ➥sayfa 70 Beyaz Ayar›n› Yapma (White Balance) ➥sayfa 51 Foto¤raf Kalitesini Ayarlama (Photo Quality) ➥sayfa 71

■ ■

Pozlamay› Ayarlama (Exposure)- Bu yaln›zca HIZLI MENÜ kullan›larak çal›flt›r›labilmektedir

➥sayfa 47 BLC’nin Ayarlanmas› (Back Light Compensation -Arka Plan Ifl›k Telafisi) ➥sayfa 41

M.Player Modu ■ ■ ■ ■ ■

Bellek Tipini Ayarlama (Memory Type) ➥sayfa 70 Bellek Kart›ndaki Hareketli Görüntüleri (MPEG) Oynatma (M. Play Select) ➥sayfa 80 Foto¤raflar› ve Hareketli Görüntüleri Silme (Delete) ➥sayfa 76 Kazara silinmeye karfl› koruma (Protect) ➥sayfa 75 Yazd›rma ‹çin Foto¤raflar› ‹flaretleme (Print Mark) ➥sayfa 84

STBY DIS Program AE 16:9 Wide White Balance Shutter Exposure BLC Q.MENU

4

SP

0:00:10 60min

SP

0:00:10 60min

Off

Exit

2

M.Cam Modu ■

STBY DIS Program AE 16:9 Wide White Balance Shutter Exposure BLC

A

Auto †

Exit

STBY

SP

0:00:10 60min

œ

Camera Modu ■

Örne¤in: Beyaz Ayar›n›n Yap›lmas› 1. [QUICK MENU] dü¤mesine bas›n. TH›zl› menü listesi görünecektir. 2. <White Balance> (Beyaz Ayar›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. <D›fl Mekan seçene¤i seçildi¤inde> 3. ‹stenilen modu (Auto (Otomatik), Indoor (‹ç Mekan), Outdoor (D›fl Mekan) veya Custom WB (Özel Beyaz Ayar›)), seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 4. Ç›kmak için [QUICK MENU] dü¤mesine bas›n.

20


TÜRKÇE

Haz›rl›k Camera/Player Modlar›nda OSD (On Screen Display - Ekrandan Görüntüleme) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20.

Pil Seviyesi ➥sayfa 17 Görsel Efektler Modu ➥sayfa 52 EASY.Q ➥sayfa 35 DIS ➥sayfa 55 Program AE ➥sayfa 49 Beyaz Ayar› Modu ➥sayfa 51 Obtüratör H›z› ➥sayfa 47 Pozlama ➥sayfa 47 Elle Odaklama ➥sayfa 48 Tarih/Saat ➥sayfa 30 Zoom Konumu ➥sayfa 39 COLOUR NITE ➥sayfa 42 USB ➥sayfa 92 (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/ D365W(i) modelleri için) Uzaktan ➥sayfa 24 (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) U¤ultu Kesme ➥sayfa 45 BLC (Arka Plan Ifl›k Telafisi) ➥sayfa 41 IfiIK ➥sayfa 43 (yaln›zca VP-D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Gerçek Stereo ➥sayfa 46 Modu ➥sayfa 44 Kalan Kaset (dakika olarak ölçülür)

21. Kaset Sayac› 22. S›f›r Noktas› ➥sayfa 37 (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/ D365W(i) modelleri için) 23. Kay›t H›z› Modu ➥sayfa 44 24. Çal›flma Modu 25. Otomatik Zamanlay›c› ➥sayfa 38 (yaln›zca VP-D363(i)/ D364W(i)/ D365W(i) modelleri için) 26. Foto¤raf 27. Tele Macro ➥sayfa 39 28. Dublaj Sesli Oynatma ➥sayfa 63 29. DEW ➥sayfa 6 30. Uyar› Göstergesi ➥sayfa 98 31. Mesaj Sat›r› ➥sayfa 98 32. Ses Kontrolü ➥sayfa 58 33. DV G‹R‹fi‹ (DV veri transferi modu) (VP-D361i/D361Wi/D362i/ D363i/D364Wi/D365Wi) ➥sayfa 87 34. AV IN ➥sayfa 67 (yaln›zca VP-D361i/D361Wi/D362i/ D363i/D364Wi/D365Wi modelleri için) 35. Ses Dublaj› ➥sayfa 62 (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i))

Camera Modunda OSD 27 26 25 24 23 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 8

STBY 10Sec

Art

0:00:11 14min S 16BIt

SP

No Tape ! S. 1/50 [29] 00:00 1.JAN.2006 W

Colour N.1/25

T

S. 1/50 [29]

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

9

Player Modunda OSD 35 √ 28

Sound[2]

29

SP

0:00:00:10 14min 16BIt

30 No Tape !

31 32

[10]

00:00 1.JAN.2006

AV In

34 33

21


TÜRKÇE

Haz›rl›k M.Cam/M.Player Modlar›nda OSD (On Screen Display - Ekrandan Görüntüleme) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 1. Foto¤raf Kalitesi ➥sayfa 71 2. KART (Bellek Kart›) Göstergesi 3. Görüntü Sayac› (Kaydedilebilir foto¤raf görüntülerinin toplam say›s›) 4. Görüntü Kay›t ve Yükleme Göstergesi 5. Silinmeye Karfl› Koruma Göstergesi ➥sayfa 75 6. Yazd›rma ‹flareti ➥sayfa 84 7. Klasör Numaras›-Dosya Numaras› ➥sayfa 72 8. JPEG Görüntü Boyutu 9. Slayt Gösterisi ➥sayfa 74

M.Cam Modunda OSD 4

M.Player Modunda OSD

3 46 3 min

9 2

Slide

8

No Memory Card !

No Memory Card ! 1

2/46 800X600

5

[29]

6

00:00 1.JAN.2006 W

001 00:00 1.JAN.2006

100-0002

7

T [29]

OSD’nin (Ekranda Görüntüleme) Aç›k/Kapal› konuma getirilmesi OSD’nin Aç›k/Kapal› Konuma Getirilmesi Kontrol panelinin sol taraf›ndaki [DISPLAY] dü¤mesine bas›n ■ Dü¤meye her bas›ld›¤›nda OSD ifllevi aç›k veya kapal› olarak de¤iflir. ■ OSD’yi kapatt›¤›n›zda, - <Camera Modu> seçildi¤inde: OSD kapal›bileolsa, STBY ve REC modlar›daima ekranda gösterilir. - <Player Modu> seçildi¤inde: Herhangi bir ifllev dü¤mesine bast›¤›n›zda, OSD’de kapanmadan önce 3 saniye süreyle ifllev görüntülenir.

Tarih/Saatin Aç›l›p Kapat›lmas› Tarih/Saat’i aç›k/kapal› konuma getirmek için, menüye eriflin ve <Date/Time> (Tarih/Saat) modunu de¤ifltirin. ➥sayfa 30

22


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Sistem Menüsü Ayarlar› Saatin Ayarlanmas› (Clock Set) ✤ Saat ayar› <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Tarih/Saat kasede otomatik olarak kaydedilir. Kay›t ifllemi öncesinde, lütfen <Date/Time> (Tarih/Saat) ayar›n› yap›n. ➥sayfa 30 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Clock Set> (Saat Ayar›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ ‹lk olarak y›l vurgulanacakt›r. 6. <Year> (Y›l) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Ay vurgulanacakt›r. 7. Y›l› ayarlad›ktan sonra, ayn› prosedürü izleyerek ay, gün, saat ve dakika ayar› yapabilirsiniz. 8. Dakika ayar›n› yapt›ktan sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <Complete!> (Tamamland›!) mesaj› görüntülenir. ■ Saati ayarlamak için, [OK] dü¤mesine basarak Y›l, Ay, Gün, Saat veya Dakika seçimini yap›n, ard›ndan [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› hareket ettirerek ilgili de¤erleri ayarlay›n. 9. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. [ Notlar ] Lityum Pilin flarj› bittikten sonra (yaklafl›k 6 ay sonra), tarih/saat ekranda <00:00 1.JAN.2006>.fleklinde görüntülenir. ■ Y›l› en fazla 2037’ye kadar ayarlayabilirsiniz. ■ Lityum Pil tak›l› de¤ilse, girilen herhangi bir veri yedeklenmez. ■

4

Camera Mode √System Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM

5

Move

OK

√On √On √English √On Select

Camera Mode Back Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM

8

Adjust

OK

Camera Mode Back Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM

Move

OK

Exit

MENU

1 JAN 2006 †

00 : 00

Select

MENU

Exit

1 JAN 2006 00 : 00 Complete !

Select

MENU

Exit

23


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Sistem Menüsü Ayarlar› Kablosuz Uzaktan Kumanda Onay›n›n Ayarlanmas› (Remote) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i)modelleri için) ✤ Uzaktan ifllevi <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Uzaktan ifllevi uzaktan kumanday› Video Kamera ile kullanmak üzere etkinlefltirmenizi ya da devre d›fl› b›rakman›z› sa¤lar. PLAY E

R

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

ME

RA

1 CA

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n.

PLA Y

ER

4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

ER

A

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

CA M

4

5. <Remote> (Uzaktan) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. <On> (Aç›k) veya <Off> (Kapal›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Camera Mode √System Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

6

OK

Camera Mode Back Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration

[ Not ] <Remote> (Uzaktan) seçene¤ini menüde <Off> (Kapal›) konumuna ayarlay›p kullanmay› denerseniz, uzaktan kumanda simgesi ( ) LCD Ekranda 3 saniye süreyle yan›p söner ve ard›ndan kaybolur. ZOOM

24

Move

Move

OK

√On √On √English √On Select

MENU

Exit

MENU

Exit

Off On

Select


Bafllang›ç Ayarlar› : Sistem Menüsü Ayarlar› Bipleme Sesinin Ayarlanmas› (Beep Sound) ✤ Bipleme Sesi ifllevi <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Bipleme Sesini aç›p kapatabilirsiniz; aç›kken, her dü¤meye bast›¤›n›zda bir bipleme sesi duyulur. PLAY E

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

ME

RA

R

1

CA

PLA Y

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

CA M

4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

ER

A

ER

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

4

5. <Beep Sound> (Bipleme Sesi) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. <On> (Aç›k) veya <Off> (Kapal›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

Camera Mode √System Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM

6

Move

OK

Camera Mode Back Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM

Move

OK

√On √On √English √On Select

MENU

Exit

MENU

Exit

Off On

Select

25


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Sistem Menüsü Ayarlar› Obtüratör Sesinin Ayarlanmas› (Shutter Sound) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ Obtüratör Sesi ifllevi hem <Player> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Obtüratör Sesini aç›p kapatabilirsiniz; aç›kken, [PHOTO] dü¤mesine her bast›¤›n›zda Obtüratörün sesi duyulacakt›r. PLAY E R ME

RA

1

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

CA

2. [Power] dü¤mesi [CAMERA] moduna ayarlanm›flsa, [Mod] dü¤mesini [MEMORY] konumuna getirin. [Power] dü¤mesi [PLAYER] moduna ayarlanm›flsa, [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin.

4

4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Shutter Sound> (Obtüratör Sesi) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n 6. <On> (Aç›k) veya <Off> (Kapal›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

ER

A

ER

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

PLA Y

CA M

Player Mode √System Clock Set Remote Beep Sound Shutter Sound Language ZOOM

6

OK

Player Mode Back Clock Set Remote Beep Sound Shutter Sound Language

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

ZOOM

26

Move

Move

OK

√On √On √On √English Select

MENU

Exit

MENU

Exit

Off On Select


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Sistem Menüsü Ayarlar› OSD Dilinin Seçilmesi (Language) ✤ Dil ifllevi <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Menü ekran›n› ve iletileri görüntülemek için istenen dili seçebilirsiniz. PLAY E

ME

RA

R

1

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

CA

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

PLA Y

ER

A

ER

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

CA M

4

5. <Language> (Dil) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Geçerli dil seçenekleri listelenir. 6. ‹stenen OSD dilini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ OSD dili, seçilen dilde yenilenir.

Camera Mode √System Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM

Move

OK

√On √On √English √On Select

MENU

Exit

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. [ Not ] Menüde yer alan <Language> (Dil) kelimesi her zaman ‹ngilizce olarak görüntülenir.

27


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Sistem Menüsü Ayarlar› Tan›t›m›n Görüntülenmesi (Demonstration) ✤ Tan›t›m ifllevi Video Kameraya kaset yerlefltirilmeden yaln›zca <Camera> modunda kullan›labilir. ➥sayfa 19 ✤ Bafllamadan önce: Video Kameran›n içinde kaset olmad›¤›ndan emin olun. ➥sayfa 32 ✤ Tan›t›m, daha kolay kullanabilmeniz için size Video Kameran›zda bulunan önemli ifllevleri otomatik olarak gösterir. ✤ Tan›t›m modu kapat›l›ncaya kadar Tan›t›m, tekrar tekrar çal›fl›r.

PLAY E

ME

RA

R

1

CA

PLA Y

ER

A

ER CA M

1. [Güç] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/ D365W(i)modelleri için)

4

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Demonstration> (Tan›t›m) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

ZOOM Move

6

6. <On> (Aç›k) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 7. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Tan›t›m bafllayacakt›r. 8. Tan›t›mdan ç›kmak için, [MENU] dü¤mesine bas›n.

7 [ Notlar ] ■ <Camera> moduna geçildikten sonra (Video Kameran›n içinde kaset yok ise) Video Kamera 10 dakikadan fazla süreyle boflta çal›fl›r durumda b›rak›ld›¤›nda tan›t›m modu otomatik olarak devreye girer. ■ Tan›t›m modu s›ras›nda di¤er dü¤melere (FADE, MF/AF, PHOTO, EASY.Q) basarsan›z, tan›t›m geçici olarak durur ve baflka herhangi bir ifllevi çal›flt›rmad›¤›n›z taktirde 10 dakika sonra yeniden bafllar. 28

Camera Mode √System Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration

OK Select

Camera Mode Back Clock Set Remote Beep Sound Language Demonstration ZOOM Move

√On √On √English √On MENU Exit

Off On

OK Select

SAMSUNG Camcorder is...

Demonstration

MENU Exit


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Görüntü Menüsü Ayarlar› LCD Ekran›n Ayarlanmas› (LCD Bright / LCD Colour ✤ LCD Ekran <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda ayarlanabilir. ➥sayfa 19 ✤ Video Kameran›z, kaydettiklerinizi veya oynatt›klar›n›z› do¤rudan görüntülemenizi sa¤layan 2,5 inç (VP-D361(i)/D362(i)/ D363(i)) / 2,7 inç (VP-D361W(i)/D364W(i)/D365W(i)) renkli Likit Kristal Görüntü (LCD) ekran› ile donat›lm›flt›r. ✤ Video Kameray› kulland›¤›n›z koflullara ba¤l› olarak (örne¤in iç mekan veya d›fl mekan), flunlar› ayarlayabilirsiniz; - <LCD Bright> (Parlakl›k) - <LCD Colour> (Renk) PLAY E

QU MEICK NU

ME

RA

R

1 PLAY E

CA

R

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

ER

ME

RA

PLA Y

CA

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

ER

ER

A

PLA Y

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

ER

A

CA M

AM

4

4. <Display> (Ekran) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. Ayarlamak istedi¤ini ö¤eyi seçmek için (LCD Bright (Parlakl›k) veya LCD Colour (Renk]), [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Camera Mode √Display LCD Bright LCD Colour Date/Time TV Display

ZOOM Move

6. Seçili ö¤enin (LCD Bright [Parlakl›k] veya LCD Colour [Renk]) de¤erini ayarlamak için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <LCD Bright> (Parlakl›k) ve <LCD Colour> (Renk) için de¤erleri <0> ~ <35> aras›nda ayarlayabilirsiniz.

6

√Off √On

OK Select

MENU Exit

Camera Mode Back LCD Bright LCD Colour Date/Time TV Display

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ LCD Ekran›n ayarlanmas›, kaydedilecek görüntünün parlakl›¤›n› ve rengini etkilemez. ZOOM

Adjust

OK

[18]

Select

MENU

Exit

29


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Görüntü Menüsü Ayarlar› Tarih/Saatin Görüntülenmesi (Date/Time) ✤ Tarih/Saat ifllevi <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Tarih ve saat, kasetin özel bir veri alan›na otomatik olarak kaydedilir. PLAY E

ME

RA

R

1

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

CA

PLA Y

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

CA M

4. <Display> (Ekran) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

ER

A

ER

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

4

5. <Date/Time> (Tarih/Saat) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. Tarih/Saatin nas›l gösterilece¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Tarih/Saat görüntüleme tipleri: <Off> (Kapal›), <Date> (Tarih), <Time> (Saat), <Date&Time> (Tarih ve Saat). 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

6

Camera Mode √Display LCD Bright LCD Colour Date/Time TV Display

ZOOM

Move

Camera Mode Back LCD Bright LCD Colour Date/Time TV Display

[ Notlar ] Tarih/Saat afla¤›daki koflullarda <00:00 1.JAN.2006> fleklinde olacakt›r. - Kasedin bofl bir bölümünün oynat›lmas› s›ras›nda. - Kaset, Video Kamerada <Date/Time> (Tarih/Saat) ayar› yap›lmadan önce ZOOM Move kaydedilmiflse. - Lityum Pil zay›flad›¤›nda veya bitti¤inde. ■ <Date/Time> (Tarih/Zaman) ifllevini kullanmadan önce, saati ayarlaman›z gerekir. ➥sayfa 23 ■

30

OK

OK

√Off √On

Select

MENU

Exit

Off Date Time Date&Time Select

MENU

Exit


TÜRKÇE

Bafllang›ç Ayarlar› : Görüntü Menüsü Ayarlar› TV Görüntüleme Ayarlar› (TV Display) ✤ TV Görüntüleme ifllevi <Camera>/<Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ OSD’nin (Ekranda Görüntüleme) ç›k›fl yolunu seçebilirsiniz. - <Off> (Kapal›): OSD yaln›zca LCD Ekranda ve Vizörde görüntülenir. - <On> (Aç›k): OSD, LCD Ekranda, Vizörde ve TV’de görüntülenir. (Connecting to a TV ➥sayfa 64, 65) - LCD Ekran/Vizör/TV’de OSD’yi açmak/kapatmak için [DISPLAY] dü¤mesini kullan›n. PLAY E

ME

RA

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

R

1

CA

PLA Y

ER

A

ER

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

CA M

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Display> (Ekran) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

4

5. <TV Display> (TV Görüntüleme) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. TV Görüntüleme ifllevinde <On> (Aç›k) veya <Off> (Kapal›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Camera Mode √Display LCD Bright LCD Colour Date/Time TV Display

ZOOM

6

Move

OK

Camera Mode Back LCD Bright LCD Colour Date/Time TV Display

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

ZOOM

Move

OK

√Off √On

Select

MENU

Exit

MENU

Exit

Off On Select

31


TÜRKÇE

Temel Kay›t Vizörün Kullan›lmas› ✤ [PLAYER] modunda, LCD Ekran kapat›ld›¤›nda, Vizör çal›fl›r. ✤ [CAMERA] modunda, LCD Ekran kapat›ld›¤›nda veya saatin tersi yönünde 180°.döndürüldü¤ünde Vizör çal›fl›r.

Oda¤›n Ayarlanmas› Vizörün odak ayar dü¤mesi, görme sorunlar› olan kiflilerin görüntüleri daha aç›k flekilde görmesini sa¤lar. 1. LCD Ekran› kapat›n ve Vizörü çekerek ç›kar›n. 2. Vizörün Odak ayar dü¤mesini kullanarak resmi odaklay›n.

QU MEICK NU

[ Notlar ] ■ Vizörden uzun süreyle güneflin veya herhangi bir güçlü ›fl›k kayna¤›n›n görüntülenmesi zararl› olabilir veya geçici bozulmaya neden olabilir.

Kaset Tak›lmas› / Ç›kart›lmas› ✤ Kasedi takarken veya kaset bölmesini kapat›rken, afl›r› güç uygulamay›n. Çünkü bu bozulmaya neden olabilir. ✤ Mini DV kasetlerin d›fl›nda herhangi bir kaset kullanmay›n. 1. Güç kayna¤›na ba¤lay›n ve [TAPE EJECT] dü¤mesini kayd›r›n. ■ Kaset kapa¤› olarak aç›l›r. 2. Kaset penceresi d›fla do¤ru, koruma t›rna¤› ise yukar› bakacak flekilde kaset bölmesine bir kaset yerlefltirin. (Kaset Tak›lmas›) ■ Otomatik olarak ç›kart›lan video kaseti d›flar› çekerek ç›kar›n. (Kasetin Ç›kart›lmas›) 3. Kaset kapa¤› üzerindeki iflaretli alana, kapak klik sesi ç›kartarak yerine oturuncaya dek bas›n. ■ Kaset otomatik olarak yüklenir. 4. Kaset kapa¤›n› kapat›n. 32

1

2

3

4


TÜRKÇE

Temel Kay›t Çeflitli Kay›t Teknikleri ✤ Baz› durumlarda farkl› kay›t teknikleri kullanmak gerekebilir. 1. Genel kay›t.

1

2

2. Afla¤› do¤ru kay›t. LCD Ekrana üstten bakarak kay›t yapma.

DC IN

DC IN

3. Yukar› do¤ru kay›t. LCD Ekrana afla¤›dan bakarak kay›t yapma. 4. Kendi kendine kay›t. LCD Ekrana önden bakarak kay›t yapma.

3

4

5. Vizör ile Kay›t LCD Ekran› kullanman›n güç oldu¤u durumlarda, Vizör uygun bir alternatif olarak kullan›labilir.

DC IN

DC IN

[ Not ] Gere¤inden fazla döndürmek, LCD Ekran› Kameraya ba¤layan menteflenin iç k›sm›na zarar verebilece¤i için lütfen LCD Ekran› dikkatli flekilde döndürün.

5

DC IN

DC IN

33


TÜRKÇE

Temel Kay›t ‹lk Kayd›n›z› Yaparken 1. Video Kameraya bir güç kayna¤› ba¤lay›n.➥sayfa 19 (Bir Pil tak›m› veya bir AC Güç adaptörü) Bir kaset yerlefltirin. ➥sayfa 32

2

2. Mercek Kapa¤›n› ç›kar›n. QU MEICK NU PLAY E

R

PLAY E

ME

RA

R ME

RA

CA

CA

K

[ Not ] Gereksiz pil gücü tüketimini önlemek için kay›t yapmay› bitirdi¤inizde Pil Tak›m›n› ç›kar›n.

ME

CA

4

REC ●

SP

Kay›t ifllemini durdurmak için, [Start/Stop] dü¤mesine yeniden bas›n. LCD Ekranda <STBY> (Bekleme) yaz›s› görüntülenir.

RA

1

4. Kayd› bafllatmak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n. ■ LCD Ekranda <REC●> (Kay›t) yaz›s› görüntülenir.

34

3

PLAY E

R

3. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. QU ■ LCD Ekran› aç›n. MEICK 4NU ■ [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) <STBY> ifadesinin görüntülendi¤inden emin olun. ■ Kasetin yazma koruma t›rna¤› aç›ksa (korumaya ayarl›), <STOP> (DUR) ve <Protection!> (Koruma!) ifadeleri görüntülenecektir. Kay›t yapmak için yazma korumas› t›rna¤›n› serbest b›rak›n. ■ Kaydetmek istedi¤iniz görüntünün LCD Ekranda veya Vizörde görüntülendi¤inden emin olun. ■ Pil Seviyesinin, tahmini kay›t süreniz için yetecek kadar güç kald›¤›n› gösterdi¤inden emin olun. ■ ‹ste¤inize göre bir Kay›t Modu seçebilirsiniz. ➥sayfa 44, 45, 46

0:00:10 60min


TÜRKÇE

Temel Kay›t Yeni Bafllayanlar için Kolay Kay›t (EASY.Q Modu) ✤ EASY.Q ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ EASY.Q ifllevi, bu tür cihazlar› kullanmaya yeni bafllayan bir kiflinin kolayca iyi kay›tlar yapabilmesini sa¤lar. PLAY E

1

RA

R

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

ME

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

CA

PLA Y

ER

4. Kayd› bafllatmak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n. ■ Kay›t ifllemi, temel otomatik ayarlar kullan›larak bafllayacakt›r.

ER

A

3. [EASY.Q] dü¤mesine bas›ld›¤›nda, Video Kameran›n tüm ifllevleri kapal› duruma gelir ve kay›t ayarlar› afla¤›daki temel modlara ayarlan›r: ■ <EASY.Q> ve <DIS ( )> kelimeleri ayn› anda görüntülenir.

CA M

3

5. STBY modundayken yeniden [EASY.Q] dü¤mesine bas›n ve sonra EASY.Q modunu kapal› duruma getirin. ■ Kay›t yap›l›rken EASY.Q ifllevi kapal› duruma getirilemez. ■ Video Kamera, EASY.Q modu aktif hale getirilmeden önceki ayarlara dönecektir.

COLO R NITE

LIGH T

[ Notlar ] EASY.Q modunda, Menü, BLC, Elle odaklama gibi baz› ifllevler kullan›lamaz. Bu ifllevleri kullanmak istiyorsan›z, önce EASY.Q modunu kapal› duruma getirmelisiniz. ■ Pil Tak›m› Video Kameradan ç›kart›ld›¤›nda EASY.Q modunun ayarlar› silinir ve Pil Tak›m› tekrar yerlefltirildi¤inde s›f›rlanmas› gerekir. ■ EASY.Q modu ayarl› durumdayken, [PHOTO] dü¤mesi kullan›larak foto¤raf çekildi¤inde, DIS ifllevi devreden ç›kacakt›r. ■ Dijital Zoom, COLOUR NITE ya da Görsel Efekt seçenekleri EASY.Q modunda kullan›lamaz. ■ 16:9 Genifllik EASY.Q modda kullan›lamaz. (yaln›zca VP-D361(i)/D362(i)/D363(i) için geçerli) ■

STBY

SP

0:00:10 60min

35


TÜRKÇE

Temel Kay›t Bir Kayd› Seyretme ve Arama (REC SEARCH) ✤ KAYIT ARAMA ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Önceden kaydedilmifl görüntüleri seyretmek için veya STBY modunda yeni görüntünün kaydedilece¤i noktay› bulmak için kullan›l›r.

Kay›t Arama (REC SEARCH) 1. [Start/Stop] dü¤mesine basarak STBY moduna ayarlay›n. 2. Dü¤meleri bas›l› olarak tuttu¤unuz sürece [REC SEARCH -] kayd› geriye do¤ru oynatman›z› ve [REC SEARCH +] kayd› ileri do¤ru oynatman›z› sa¤lar. ■ STBY modundayken [REC SEARCH -] dü¤mesine basarsan›z, Video Kameran›z 3 saniye boyunca geriye saracak ve otomatik olarak orijinal konumuna geri dönecektir. [ Not ] Kay›t Arama modunda, ekran üzerinde mozaik flekilli görüntü bozuklu¤u oluflabilir. ■ KAYIT ARAMAdan sonra [Start/Stop] dü¤mesine bas›ld›¤›nda, o noktadan itibaren kaydedilen görüntüler, eskilerin üzerine yaz›lacakt›r.

COLO R NITE

LIGH T

COLO R NITE

LIGH T

Bir kaset yerlefltirildi¤inde ve Video Kamera kullan›lmadan STBY modunda 5 dakikadan daha uzun bir süre b›rak›ld›¤›nda, kamera otomatik olarak kapan›r. Yeniden kullanmak için, [Start/Stop] dü¤mesine bas›n veya [Power] dü¤mesini önce [Off] ve sonra yeniden [CAMERA] konumuna getirin. Gücün bu flekilde otomatik olarak kapanma özelli¤i, Pil gücü tasarrufu için tasarlanm›flt›r.

36


TÜRKÇE

Temel Kay›t ‹stenilen sahneyi h›zl› arama (ZERO MEMORY – S›f›r Noktas›n›n Ayarlanmas›) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ SIFIR NOKTASI ifllevi hem <Camera> hem de <Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Bir kaset üzerinde, kaseti oynatt›ktan sonra geri dönmek üzere istedi¤iniz bir noktaya iflaret koyabilirsiniz. PLAY E

1

ME

RA

R

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER].konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin.

CA

PLA Y

4. S›f›r noktas› konumunun bulunmas›. ■ Oynatmay› bitirdi¤inizde kasedi, durdurma modunda h›zl› ileri ya da geri sar›n. S›f›r noktas› konumuna geldi¤inde kaset otomatik olarak durur. ■ Kay›t yapmay› bitirdi¤inizde, [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin ve [œ œœ (REW] dü¤mesine bas›n. S›f›r noktas› konumuna geldi¤inde kaset otomatik olarak durur. 5. <

ER

A

ER

3. Kay›t yapmadan önce ya da oynatma s›ras›nda geri dönmek istedi¤iniz noktadayken, uzaktan kumanda üzerindeki [ZERO MEMORY] dü¤mesine bas›n. ■ Zaman kodu, < 0:00:00> (SIFIR NOKTASI göstergesi) ile SIFIR NOKTASINA ayarlanm›fl bir kaset sayac› haline dönüflür. ■ SIFIR NOKTASI ifllevini iptal etmek isterseniz, yeniden [ZERO MEMORY] dü¤mesine bas›n.

CA M

œ

> (SIFIR NOKTASI göstergesi) olan kaset sayac› ekrandan kaybolur ve kaset sayac› zaman koduna dönüflür.

[ Notlar ] ■ Afla¤›daki durumlarda, SIFIR NOKTASI modu otomatik olarak iptal edilebilir: - SIFIR NOKTASI ifllevi ile iflaretlenmifl bölümün sonunda. - Kaset ç›kart›ld›¤›nda. - Pil Tak›m›n› ya da güç kayna¤›n› ç›kard›¤›n›zda. ■ Kasetteki kay›tlar aras›nda kesinti oldu¤unda SIFIR NOKTASI ifllevi do¤ru flekilde çal›flmayabilir. 37


TÜRKÇE

Temel Kay›t Uzaktan Kumanday› kullanarak Kendi Kendine Kay›t (Otomatik Zamanlay›c›n›n Ayarlanmas›) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ Otomatik zamanlay›c› ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Uzaktan kumanda üzerindeki SELF TIMER (Otomatik Zamanlay›c›) ifllevini kulland›¤›n›zda, kay›t 10 saniye içinde otomatik olarak bafllar. PLAY E

1

ME

RA

R

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

CA

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin.

PLA Y

ER ER

A

3. Uygun gösterge görüntülene kadar [SELF TIMER] dü¤mesine bas›n.

œ 4 5

QU MEICK NU PLAY E

R

[ Notlar ] ■ Uzaktan kumanda aleti ile Video Kamera aras›na engeller koyarak uzaktan kumanda sensörünün çal›flmas›n› engellemeyin. ■ Uzaktan kumandan›n menzili 4 - 5m’dir. ■ Etkin uzaktan kumanda aç›s› orta çizginin 30 derece solu/sa¤› aras›ndad›r. ■ Gecikmeli kay›t ifllemi için üç ayakl› sehpa kullan›lmas› tavsiye edilir.

3

œ

38

RA

5. Kay›t ifllemini durdurmak istedi¤inizde [Start/Stop] dü¤mesine yeniden bas›n.

CA M

ME

4. Zamanlay›c›y› bafllatmak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n. ■ OTOMAT‹K ZAMANLAYICI bir bip sesiyle 10’dan geriye do¤ru saymaya bafllar. ■ Geri say›m›n son saniyesinde, bip sesi h›zlan›r, sonra kay›t otomatik olarak bafllar. ■ OTOMAT‹K ZAMANLAYICI ifllevini kay›t yapmadan önce iptal etmek isterseniz, [SELF TIMER] dü¤mesine bas›n.

CA


TÜRKÇE

Temel Kay›t Yak›nlaflt›rma ve Uzaklaflt›rma ✤ Zoom ifllevi hem <Camera> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Yak›nlaflt›rma, görüntü içindeki bir cismin boyutunu de¤ifltirmenizi sa¤layan bir kaydetme tekni¤idir. ✤ Farkl› zoom h›zlar› kullanarak zoom yapabilirsiniz. ✤ Farkl› çekimler için bu özellikleri kullan›n. Lütfen Zoom özelli¤inin fazla kullan›lmas›n›n profesyonel olmayan sonuçlara ve pil kullan›m süresinin azalmas›na neden olabilece¤ini unutmay›n. TELE 1. Aflamal› zoom yapmak için [Zoom] dü¤mesini hafifçe, daha h›zl› zoom yapabilmek için ise, dü¤meyi daha fazla hareket ettirin. ■ Yapt›¤›n›z yak›nlaflt›rma OSD ekrandan izlenir. 2. [T] (Telefoto) taraf›: Cisim oldu¤undan daha yak›n görünür. WIDE 3. [W] (Genifl aç›) taraf›: Cisim oldu¤undan daha uzak görünür. W T ■ Wide konumunda mercek yüzeyinden yaklafl›k 10mm uzaktaki bir nesneyi kaydedebilirsiniz.

Tele Macro ‹fllevinin Kullan›lmas› ✤ Tele Macro ifllevi hem <Camera> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Tele Macro modundaki etkin odak uzakl›¤› 50 Cm - 100 Cm’dir.

COLO R NIT E

LIGH T

1. [MACRO/PB ZOOM] dü¤mesine bas›n. ■ Tele Macro simgesi ( ) görüntülenecektir. 2. Tele Macro ifllevini iptal etmek istiyorsan›z, yeniden [MACRO/PB ZOOM] dü¤mesine bas›n.

PB ZOOM

STBY

œ

[ Notlar ] Tele Macro modunda kay›t yaparken, odaklama h›z› yavafl olabilir. ■ Zoom ifllevini Tele Macro modunda çal›flt›rd›¤›n›zda, kay›t edilen nesne odaktan ç›kabilir. ■ Tele Macro modunda el titremesini engellemek için üç ayakl› bir sehpa kullan›n. ■ Tele Macro modunda kay›t yaparken gölgelerden kaç›n›n. ■ Cisim mesafesi azald›kça, odaklama alan› daral›r. ■ Düzgün bir odaklama elde edemiyorsan›z, [Zoom] dü¤mesini kullan›n. ■

MACRO

SP

0:39:40 25min

39


TÜRKÇE

Temel Kay›t Yavaflça Belirme ve Yavaflça Kaybolman›n Kullan›lmas› ✤ Yavaflça Belirme/Kaybolma ifllevi yaln›zca <Camera> modunda 3 çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Yapt›¤›n›z kayda, bir sahnenin bafllang›c›nda yavaflça belirme ya da sonunda yavaflça kaybolma gibi özel efektler kullanarak, profesyonel bir görünüm verebilirsiniz.

RA

PLAY E

CA

0:00:05 60min

REC ●

SP

0:00:20 60min

REC ●

SP

0:00:25 60min

STBY

SP

0:00:30 60min

5

➔ QU MENICK U

PLAY E

RA

6

R

Kay›t ‹fllemini Durdurmak ‹çin (Fade In/Fade Out ifllevini kullan›n)

QU MENICK U

R

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. Kay›t yapmadan önce, [FADE] dü¤mesini bas›l› tutun. ■ Resim ve ses yavafl yavafl kaybolacakt›r (fade out). 4. [Start/Stop] dü¤mesine bas›n ve ayn› anda [FADE] dü¤mesini b›rak›n. ■ Kay›t ifllemi bafllar; resim ve ses yavafl yavafl belirir (fade in).

SP

➔ ME

4

Kayda Bafllamak ‹çin

STBY

ME

5. Kay›t ifllemini durdurmak için, [FADE] dü¤mesini bas›l› tutun. ■ Resim ve ses yavafl yavafl kaybolacakt›r (fade out). 6. Resim kayboldu¤unda, kay›t ifllemini durdurmak için [Start/Stop] dü¤mesine [FADE] dü¤mesini bas›l› tutun a. Yavaflça Kaybolma bas›n. CA

Yavafl yavafl kaybolma

a. Yavaflça Kaybolma (Yaklafl›k 4 saniye) b. Yavaflça Belirme (Yaklafl›k 4 saniye) Yavafl yavafl görünme

40

b. Yavaflça Belirme

[FADE] dü¤mesini b›rak›n


TÜRKÇE

Temel Kay›t Arka Plan Ifl›k Telafisi (BLC) Modunun Kullan›lmas›

<BLC Off>

<BLC On>

3

STBY DIS Program AE 16:9 Wide White Balance Shutter Exposure BLC

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

Q.MENU

STBY DIS Program AE 16:9 Wide White Balance Shutter Exposure BLC

4. BLC ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

6. Ç›kmak için [QUICK MENU] dü¤mesine bas›n. ■ BLC simgesi ( ) görüntülenecektir.

SP

0:00:10 60min

On †

Q.MENU

5. On (Aç›k) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

0:00:10 60min

Exit

4 3. [QUICK MENU] dü¤mesine bas›n. ■ H›zl› Menü listesi görünecektir.

SP

Off

6

Exit

STBY

SP

0:00:10 60min

œ

✤ BLC hem <Camera> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Nesne, arka plandan daha koyu oldu¤unda arkadan ayd›nlanma oluflur: - Nesne bir pencerenin önündedir. - Kay›t edilecek kifli beyaz ya da parlak k›yafetler giymekte ve parlak bir arka plan›n önünde durmaktad›r; kiflinin yüzü, özellikleri ay›rt edilemeyecek kadar karanl›kt›r. - Nesne aç›k havadad›r ve arka plan bulutludur. - Ifl›k kaynaklar› çok parlakt›r. - Nesne karl› bir arka plan›n önündedir.

[ Notlar ] ■ BLC ifllevi, EASY.Q modunda kullan›lamaz. 41


TÜRKÇE

Temel Kay›t COLOUR NITE ‹fllevinin Kullan›lmas› (COLOUR NITE) ✤ COLOUR NITE ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Obtüratör h›z›n› kontrol ederek bir nesneyi a¤›r çekimde kaydedebilirsiniz veya renklerden ödün vermeden karanl›k ortamlarda parlak görüntüler çekebilirsiniz.

PLAY E

1

RA

R

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

ME

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

CA

PLA Y

ER ER

A

3. [COLOUR NITE] dü¤mesine bas›n.

CA M

4. [COLORU NITE] dü¤mesine her bast›¤›n›zda obtüratör h›z› flu flekilde de¤iflir; √ <Colour N. 1/25>, <Colour N. 1/13> ve <OFF> (Kapal›). (yaln›zca VP-D361(i)/D361W(i)/D362(i)/D363(i)) √ <Colour N. 1/25>, <Colour N. 1/13>, <Colour N. 1/13( )> ve <OFF> (Kapal›). (yaln›zca VP-D364W(i)/D365W(i))

3

COLO R NIT E

LIGH T

COLOUR NITE

LIGHT

STBY

SP

0:00:10 60min

œ

[ Notlar ] Kay›t yap›l›rken COLOUR NITE ifllevi aç›k ya da kapal› konumuna getirilemez. ■ COLOUR NITE ifllevi kullan›l›rken, görüntü yavafl çekim benzeri bir efektle görüntülenir. ■ COLOUR NITE özelli¤ini kullan›rken, odak yavafl ayarlan›r ve ekranda beyaz noktalar 4 görünebilir. Bu bir ar›za de¤ildir. ■ DIS, Foto¤raf kayd› veya EASY.Q kullan›l›rken COLOUR NITE ifllevi kullan›lamaz. ■ Dijital Zoom, Foto¤raf kayd›, 16:9 Genifl, Emboss2, Pastel2, Ayna, veya Mozaik gibi ifllevler COLOUR NITE modunda kullan›lamaz. ■ DIS veya EASY.Q ayarlanm›flsa, COLOUR NITE modu devre d›fl› b›rak›lacakt›r. ■

Color N.1/25

42


TÜRKÇE

Temel Kay›t IfiI⁄IN Kullan›lmas› (sadece VP-D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ IfiIK ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ IfiIK karanl›k ortamlarda, renkten ödün vermeden bir nesneyi kaydetmenize imkan tan›r. ✤ IfiIK yaln›zca COLOUR NITE ifllevi ile kullan›labilir. PLAY E

R

RA

1

ME

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

CA

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

PLA Y

ER

A

ER

3. <Colour N. 1/13 (

)> görünene kadar [LIGHT] dü¤mesine bas›n.

[ Notlar ] ■ Kay›t yap›l›rken IfiIK ifllevi aç›k ya da kapal› konumuna getirilemez. ■ IfiIK menzili s›n›rl›d›r. (2 m’ye kadar)

CA M

3

COLO R NIT E

LIGH T

COLOUR NITE

LIGHT

STBY

SP

0:00:10 60min

œ

[ Tehlike ] ■ IfiIK afl›r› derecede ›s›nabilir. ■ Çal›flt›rma s›ras›nda veya kapatt›ktan hemen sonra ›fl›¤a dokunmay›n, aksi takdirde ciddi yaralanmalar olabilir. ■ IfiI⁄I kulland›ktan hemen sonra Video Kameray› tafl›ma çantas›na koymay›n, çünkü ›fl›k bir süre için afl›r› s›cak kal›r. ■ Yan›c› veya patlay›c› maddelerin yan›nda kullanmay›n.

Color N. 1/13

43


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Kay›t Modu ve Ses Modunun Seçilmesi

ZOOM

Move

OK

√SP √12Bit √Off √Off

Select

Camera Mode Back Rec Mode Audio Mode WindCut Plus Real Stereo

ZOOM

Move

OK

Move

OK

Exit

MENU

Exit

MENU

Exit

SP LP

Select

Camera Mode Back Rec Mode Audio Mode WindCut Plus Real Stereo

ZOOM

MENU

12Bit 16Bit

Select

STBY

SP

0:00:10 60min

œ

44

Camera Mode √Record Rec Mode Audio Mode WindCut Plus Real Stereo

œ

✤ Kay›t Modu ifllevi hem <Camera> hem de <Player> (DV Girifli veya AV Girifli) (yaln›zca VP-D361i/ D361Wi/D362i/D363i/D364Wi/D365Wi modelleri için) modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 4 ✤ Bu Video Kamera SP (standard play –standart oynatma) modunda ve LP (long play –uzun çalar) modunda kaydeder ve oynat›r. - <SP> (standard play –standart oynatma): Bu mod, bir DVM60 kaseti ile 60 dakika kay›t yapma süresi sa¤lar. - <LP> (long play –uzun çalar): Bu mod, bir DVM60 kaseti ile 90 dakika kay›t yapma süresi sa¤lar. ✤ Ses Modu ifllevi hem <Camera> hem de <Player> modlar›nda çal›fl›r ➥sayfa 19 ✤ Bu Video Kamera sesleri iki flekilde kaydeder. (12Bit, 16Bit) - <12Bit>: 12Bit’lik iki stereo ses kayd› yapabilirsiniz. Orijinal stereo ses Main (Sound1) ses kanal› üzerine kaydedilebilir. 6 Ek stereo ses Sub (Sound2) ses kanal› üzerine kaydedilebilir. - <16Bit>: 16Bit kay›t modunu kullanarak yüksek kalitede bir tek stereo ses kayd› yapabilirsiniz. Bu modu kullan›rken ses dublaj› mümkün de¤ildir. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. 4. <Record> (Kay›t) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirerek <Rec Mode> (Kay›t Modu) veya 6 <Audio Mode> (Ses Modu) ö¤esini seçin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirerek istenilen kay›t modunu veya ses modunu seçin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Kay›t modu <SP> veya <LP> olarak ayarlanabilir. ■ Ses modu <12Bit> veya <16Bit> olarak ayarlanabilir. 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. Seçilen simge görüntülenir. ■ <12Bit> seçildi¤inde <12Bit> göstergesi görüntülenmez. [ Notlar ] ■ Bu Video Kameray›, yine bu kamera ile kaydedilmifl kasetleri oynatmak üzere kullanman›z› öneririz. Di¤er cihazlarda kaydedilmifl kasetlerin oynat›lmas› mozaik flekilde bozulmalara yol açabilir. 7 ■ SP ve LP modlar›nda, veya sadece LP modunda bir kaset kaydetti¤iniz zaman, sahneler aras›nda boflluklar kalm›flsa, oynat›lan resim bozulabilir veya zaman kodu do¤ru biçimde yaz›lamayabilir. ■ En iyi resim ve ses kalitesini elde etmek için SP modunda kay›t yap›n. [ Dikkat ] ■ Video Kameran›zdaki sesleri düzenlemek için, Ses Modu 12Bit’e, Kay›t Modu ise SP’ye ayarlanmal›d›r.

16Bit


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t U¤ultu Sesinin Kesilmesi (WindCut Plus) ✤ WindCut Plus ifllevi hem <Camera> hem de <Player> (Ses dublaj›) modlar›nda çal›fl›r.➥sayfa 19 ✤ WindCut Plus ifllevini, plaj gibi rüzgarl› yerlerde ya da binalar›n yak›n›nda kay›t yaparken kullan›n. ✤ WindCut Plus ifllevi kay›t esnas›ndaki rüzgar sesini veya di¤er gürültüleri en aza indirger. - WindCut Plus ifllevi aç›kken, rüzgar u¤ultusu ile birlikte baz› düflük tonlu sesler de kaybolur.

4

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. 4. <Record> (Kay›t) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Camera Mode √Record Rec Mode Audio Mode WindCut Plus Real Stereo

ZOOM

5. <WindCut Plus> (U¤ultu Kesme) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya 6 yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.. 6. WindCut Plus ifllevini etkinlefltirmek üzere <On> (Aç›k) veya <Auto> (Otomatik) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <On> (Aç›k): Düflük tonlu rüzgar sesini ortadan kald›r›r. ■ <Auto> (Otomatik): Sesleri korurken u¤ultuyu en aza indirger. 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ WindCut Plus (<On> (Aç›k) veya <Auto> (Otomatik) görüntülenir.

7 ) simgesi

[ Notlar ] ■ Mikrofonun olabildi¤ince hassas olmas›n› istiyorsan›z, WindCut Plus ifllevinin kapal› oldu¤undan emin olun. ■ WindCut Plus ifllevi, USB Aktar›m modunda kullan›lamaz. (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

Move

OK

√SP √12Bit √Off √Off

Select

Camera Mode Back Rec Mode Audio Mode WindCut Plus Real Stereo

ZOOM

Move

OK

MENU

Exit

MENU

Exit

Off On Auto Select

STBY

SP

0:00:10 60min

œ

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin.

45


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Gerçek Stereo ‹fllevinin seçilmesi ✤ Gerçek Stereo ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Real Stereo (Gerçek Stereo), Dahili veya Harici Mikrofonlar kullan›rken sol ve sa¤ girifl sinyallerini güçlendirir .

PLAY E

R

ME

RA

1 CA

PLA Y

ER ER

A

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA]. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n.

CA M

4

4. <Record> (Kay›t) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Real Stereo> (Gerçek Stereo) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. Gerçek Stereo ifllevini etkinlefltirmek üzere <On> (Aç›k) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Camera Mode √Record Rec Mode Audio Mode WindCut Plus Real Stereo

ZOOM

6

OK

Select

Camera Mode Back Rec Mode Audio Mode WindCut Plus Real Stereo

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Gerçek Stereo ( S ) simgesi görüntülenir. ZOOM

7

Move

√SP √12Bit √Off √Off

Move

OK

Exit

MENU

Exit

Off On Select

STBY

0:00:10 60min

SP

œ 46

MENU

S


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Obtüratör H›z› ve Pozlaman›n Ayarlanmas› ✤ Obtüratör H›z› ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Pozlama ifllevi hem <Camera> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Obtüratör H›z› ve Pozlama ifllevleri HIZLI MENÜ’den ayarlanabilir. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. 3 0:00:10 STBY SP (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 60min DIS Off 3. [QUICK MENU] dü¤mesine bas›n. Program AE ■ H›zl› Menü listesi görünecektir. 16:9 Wide White Balance 4. <Shutter> (Obtüratör) veya <Exposure> (Pozlama) ö¤esini seçmek için [Zoom] Shutter dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. Exposure BLC 5. <Manual> (Elle) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket Q.MENU Exit ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. ‹stenilen obtüratör h›z› veya pozlamay› seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 0:00:10 STBY SP 5 ■ Obtüratör h›z› <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>, <1/2000>, <1/4000> 60min DIS veya <1/10000>’e ayarlanabilir.. Program AE 16:9 Wide ■ Pozlama de¤eri <00> ile <29> aras›nda olabilir. White Balance 7. Ç›kmak için [QUICK MENU] dü¤mesine bas›n. Manual Shutter ■ Seçili ayarlar ekrana gelir. Exposure BLC Kay›t Esnas›nda Önerilen Obtüratör H›zlar› Q.MENU Exit ✤ Golf ya da tenis gibi aç›k hava sporlar›: <1/2000> veya <1/4000> ✤ Hareket halindeki arabalar veya trenler ya da lunapark e¤lence trenleri gibi h›zla 6 hareket eden araçlar: <1/1000>, <1/500> veya <1/250> ✤ Basketbol gibi kapal› salon sporlar›: <1/120> S. 1/50 [ Notlar ] ■ Program AE seçene¤i seçili iken, Obtüratör H›z›n› ve Pozlama de¤erini elle de¤ifltirirseniz, önce elle yap›lan de¤ifliklikler uygulan›r. [29] ■ Yüksek Obtüratör H›z› ayarland›¤›nda görüntü ayn› oranda net gözükmeyebilir. ■ EASY.Q moduna geçerseniz, Video Kamera otomatik obtüratör ve otomatik pozlama ayarlar›na geri döner. ■ 1/1000 ya da daha yüksek bir Obtüratör H›z›yla kay›t yaparken günefl ›fl›¤›n›n mercek üzerine düflmemesine dikkat edin. 47 … †


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Otomatik Odaklama / Elle Odaklama ✤ Otomatik Odaklama/Elle Odaklama ifllevi hem <Camera> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Yapt›¤›n›z kayd›n yarat›c›l›¤› üzerinde yo¤unlaflman›za olanak sa¤layaca¤› için, birçok durumda otomatik odak özelli¤ini kullanmak daha iyidir. ✤ Belirli koflullar alt›nda otomatik odaklaman›n zor oldu¤u veya güvenilir olmad›¤› durumlarda, elle odaklama yapmak gerekebilir.

Otomatik Odaklama

a

b

c

d

✤ Video Kamera kullan›m›nda deneyiminiz yoksa, Otomatik Odaklama özelli¤ini kullanman›z› öneririz.

Elle Odaklama ✤ Afla¤›daki durumlarda elle odaklama ile daha iyi sonuçlar alabilirsiniz: a. Baz›lar› kameraya daha yak›n, di¤erleri daha uzak olan birkaç nesnenin bulundu¤u bir resim. b. Sis ya da kar içinde bir kifli. c. Araba yüzeyi gibi çok parlak veya ›fl›ldayan yüzeyler. 3 d. Bir atlet ya da kalabal›k gibi sürekli ya da h›zla hareket etmekte olan kifliler ya da nesneler. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MF/AF] dü¤mesine bas›n. ■ LCD ekranda, [MF] simgesi ve [MF/AF] durum çubu¤u görüntülenecektir. 4. [REV(œ œœ)] ve [FWD(√ √√)] dü¤meleriyle odaklay›n. [ Not ] Elle odaklama, EASY.Q modunda mevcut de¤ildir.

48

COLO R NITE

MF/AF

STBY

SP

LIGH T

0:00:10 60min


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Programlanm›fl Otomatik Pozlama Modlar› (Program AE) ✤ Program AE ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Program AE modu obtüratör h›zlar›n› ve aç›kl›klar›n› farkl› kay›t koflullar›na göre ayarlaman›z› sa¤lar. ✤ Bunlar size resim alan›n›n derinli¤i üzerinde yarat›c› kontrol gücü verir. ■

<Auto ( A )> (Otomatik) modu - Nesne ve arka plan aras›nda otomatik denge. - Normal koflullarda kullan›l›r.

<Sports ( )> (Spor) modu H›zla hareket eden kiflileri veya nesneleri kaydetmek içindir.

<Portrait ( )> (Portre) modu - Arka plan odak d›fl›nda kald›¤› zaman, nesnenin arka plan›n› odaklamak için kullan›l›r. - Portrait (Portre) modu özellikle d›fl mekanda kullan›ld›¤› zaman etkilidir.

<Spotlight ( )> (Spot ›fl›¤›) modu Ifl›k, yaln›zca nesne üzerinde olup resmin kalan k›sm›nda olmad›¤›nda düzgün kay›t yapmak içindir.

<Sand/Snow ( )>(Kum/Kar) modu Kifliler ya da nesnelerin kum veya kardan yans›yan ›fl›k yüzünden arka plana göre daha karanl›kta kalmalar› durumunda kay›t yapmak içindir.

<High Speed ( )> (Yüksek Obtüratör H›z›) modu Golf ya da tenis maçlar›nda oldu¤u gibi, h›zl› hareket eden nesneleri kaydetmek içindir.

œ

STBY

SP

0:00:10 60min

49


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Program AE’nin Ayarlanmas› 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

4

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Camera> (Kamera) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Camera Mode √Camera Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom ZOOM

6

[ Notlar ] [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak Program AE ifllevine kolayca do¤rudan eriflim mümkündür. ➥sayfa 20 ■ Program AE ifllevi, EASY.Q modunda çal›flmaz. ■

50

ZOOM

Move

7

Select

OK

MENU

Auto Sports Portrait Spotlight Sand/Snow High Speed Select

STBY

œ

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Seçilen modun simgesi görüntülenecektir. ■ <Auto> (Otomatik) modu seçildi¤i zaman, ekrana hiçbir simge gelmez.

OK

Camera Mode Back Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom

5. <Program AE> ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Kullan›labilecek seçenekler listelenir. 6. ‹stenen Program AE seçene¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Move

√Auto √Auto √Off √Off √Off √Off

SP

MENU

Exit

A

Exit

0:00:10 60min


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Beyaz Ayar›n›n Yap›lmas› ✤ Beyaz Ayar› ifllevi hem <Camera> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ➥sayfa 19 ✤ Beyaz Ayar› özelli¤i, nesnelerin kendilerine özgü renklerini her türlü kay›t ortam›nda koruyan bir kay›t ifllevidir. ✤ Kaliteli görüntü rengi elde etmek istiyorsan›z, uygun Beyaz Ayar› modunu seçmelisiniz. ■

<Auto ( A )> (Otomatik): Bu mod genellikle otomatik Beyaz Ayar› kontrolü için kullan›l›r. 4 <Indoor ( )> (‹ç Mekan) : Bu, Beyaz Ayar›n› iç mekan koflullar›na göre kontrol eder. Camera Mode √Camera - Halojen ya da stüdyo/video ›fl›kland›rmas› alt›nda Program AE √Auto - Objede bir tek bask›n renk oldu¤unda White Balance √Auto Visual Effect √Off - Yak›n çekimde 16:9 Wide √Off ■ <Outdoor ( )> (D›fl mekan) : Bu ayar Beyaz Ayar›n› aç›k hava koflullar›na göre kontrol eder. DIS √Off - Gün ›fl›¤›nda, özellikle yak›n çekimlerde ve nesnede bir tek bask›n renk oldu¤unda. Digital Zoom √Off c ■ <Custom WB ( )> (Özel Beyaz Ayar›) : Beyaz ayar›n›, çekim ortam›na göre kendiniz yapabilirsiniz. ZOOM Move OK Select MENU Exit 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 6 Camera Mode 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. Back ■ Menü listesi görünecektir. Program AE 4. <Camera> (Kamera) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] White Balance A Auto dü¤mesine bas›n. Visual Effect Indoor 16:9 Wide 5. <White Balance> (Beyaz Ayar›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve Outdoor DIS Custom WB c sonra [OK] dü¤mesine bas›n. Digital Zoom 6. ‹stenilen modu (Auto (Otomatik), Indoor (‹ç Mekan), Outdoor (D›fl Mekan) veya Custom WB (Özel Beyaz Ayar›)), ZOOM Move OK Select MENU Exit seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Özel Beyaz ayar›n› aç›klamak için: - Custom WB (Özel Beyaz Ayar›) ö¤esini seçin ve OK dü¤mesine bas›n. (“set white balance” (beyaz 7 0:00:10 STBY SP ayar›n› yap) simgesi görüntülenir ve ekranda yan›p söner.) 60min - Beyaz objeyi istenen ›fl›kland›rman›n alt›na koyup OK dü¤mesine bas›n. (OSD kaybolur ve Custom WB (Özel Beyaz Ayar›) simgesi ( c ) görünür.) 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ <Auto> (Otomatik) modu seçildi¤i zaman, ekrana hiçbir simge gelmez. [ Notlar ] ■ [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak White Balance (Beyaz Ayar›) ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. ➥sayfa 20 ■ White Balance ifllevi EASY.Q modunda kullan›lamaz. ■ Daha kesin bir beyaz ayar› için Dijital Zoom’u kapat›n (gerekirse). <D›fl Mekan seçene¤i seçildi¤inde> ■ Ifl›k koflullar› de¤iflirse beyaz ayar›n› s›f›rlay›n. ■ Normal aç›k hava kay›tlar›nda Auto (Otomatik) ö¤esinin seçilmesi daha iyi sonuçlar verebilir. ■ EASYQ, [MENU] ve [OK] d›fl›ndaki tufllar Özel BA ayar› s›ras›nda çal›flmaz. ■ Özel BA ifllevini ayarlarken [MENU] dü¤mesine bas›lmas›, Özel BA ayar›n› iptal ederek Beyaz Ayar›n› Auto (Otomatik) olarak ayarlayacakt›r. 51

œ


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Görsel Efektlerin Uygulanmas› ✤ Görsel Efektler ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Görsel Efektler, yapt›¤›n›z kay›tlara yarat›c› bir görünüm vermenizi sa¤lar. ✤ Kaydetmek istedi¤iniz resim tipi ve yaratmak istedi¤iniz etki için uygun Görsel

Efekti seçin. 10 farkl› Görsel Efekt modu vard›r. 1. <Art> (Sanat) modu Bu mod görüntülere resim efekti kazand›r›r. 2. <Mosaic> (Mozaik) modu Bu mod görüntülere mozaik efekti verir. 3. <Sepia> (Sepya) modu Bu mod görüntülere k›rm›z›ms› bir kahverengi pigmenti verir. 4. <Negative> (Negatif) modu Bu mod renklerin yerini de¤ifltirerek negatif görüntü yarat›r. 5. <Mirror> (Ayna) modu Bu mod, bir ayna efekti kullanarak resmi ortadan ay›r›r. 6. <BLK&WHT> (Siyah Beyaz) modu Bu mod görüntüleri siyah-beyaza dönüfltürür. 7. <Emboss1> (Kabartma1) modu Bu mod 3 boyutlu görünüm yarat›r (kabartma). 8. <Emboss2> (Kabartma2) modu Bu mod, bir görüntüyü çevreleyen alanda 3 boyutlu görünüm yarat›r (kabartma). 9. <Pastel1> modu Bu mod görüntüye aç›k pastel bir tablo efekti uygular. 10. <Pastel2> modu Bu mod görüntüyü çevreleyen alana aç›k pastel bir tablo efekti uygular.

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Görsel Efektlerin Seçilmesi 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Camera> (Kamera) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Visual Effect> (Görsel Efekt) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. ‹stenen Görsel Efekt seçene¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Görüntüleme modu, seçilen moda ayarlan›r. 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

4

Camera Mode √Camera Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom ZOOM

6

[ Notlar ] Pastel2, Emboss2 (Kabartma2), Mirror (Ayna) ve Mosaic (Mozaik) modlar› DIS veya COLOUR NITE kullan›ld›¤›nda devre d›fl› kal›r. ■ EASY.Q kullan›l›rken Görsel Efekt modlar› devre d›fl› kal›r. 7 ■ DIS, EASY.Q, veya COLOUR NITE (GECE RENG‹) ayarland›¤›nda, Emboss2 (Kabartma2), Pastel2 (Pastel2), Mirror (Ayna) veya Mosaic (Mozaik) modu görüntülenir. ■ Emboss2 (Kabartma2), Pastel2 (Pastel2), Mirror (Ayna) veya Mosaic (Mozaik) modu 16:9 Genifllik modunda kullan›lamaz (yaln›zca VP-D361(i)/D362(i)/D363(i) için geçerli) ■ Emboss2 (Kabartma2), Pastel2, Mirror (Ayna) ve Mosaic (Mozaik) modlar›nda Dijital Zoom kullan›lamaz. ■ DIS kullan›mda oldu¤unda Emboss2 (Kabartma2), Pastel2, Mirror (Ayna) ve Mosaic (Mozaik) d›fl›ndaki Görsel Efekt modlar› kullan›labilir.

Move

OK

√Auto √Auto √Off √Off √Off √Off Select

Camera Mode Back Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom

MENU

Exit

Off Art Mosaic Sepia Negative Mirror ▼

ZOOM

Move

OK

Select

STBY Art

SP

MENU

Exit

0:00:10 60min

œ 53


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t 16:9 Genifl Ekran Modunun Ayarlanmas› ✤ 16:9 Genifl Ekran ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ 16:9 Wide (Genifl Ekran) modunda yap›lan kay›tlar›n do¤al biçimde oynat›labilmesi için, TV’nin 16:9 en-boy oran›n› desteklemesi gerekir. ✤ 16:9 Wide (Genifl Ekran) VP-D361W(i)/D364W(i)/D365W(i) modellerinde varsay›lan seçenektir.

4

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

ZOOM

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

Camera Mode √Camera Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom

6

Select

ZOOM

Move

7

OK

Select

STBY

SP

1 6 : 9 Wi d e

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. Seçilen simge görüntülenir. [ Notlar ] [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak 16:9 Wide (Genifl Ekran) ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. ➥sayfa 20 ■ 16:9 Wide (16:9 Genifllik) modu, Visual Effect (Görsel Efekt), DIS veya EASY.Q özelli¤i aç›kken kullan›lamaz. (yaln›zca VP-D361(i)/D362(i)/D363(i) için geçerli) ■ COLOUR NITE (GECE RENG‹) ayarland›¤›nda, 16:9 Wide (16:9 Genifllik) mod görüntülenir. ■ 16:9 Genifl Ekran modunda Dijital Zoom kullan›lamaz. ■ 16:9 Genifl Ekran modunda foto¤raf kayd› yap›lamaz. ■

54

MENU

Exit

MENU

Exit

Off On

œ

6. 16:9 Genifl Ekran ifllevini etkinlefltirmek üzere <On> (Aç›k) seçene¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ 16:9 Genifl Ekran ifllevini kullanmak istemiyorsan›z,<16:9 Wide> menüsünü <Off>(Kapal›) olarak ayarlay›n.

OK

Camera Mode Back Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom

4. <Camera> (Kamera) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <16:9 Wide> (16:9 Genifl Ekran) modunu seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Move

√Auto √Auto √Off √Off √Off √Off

0:00:10 60min


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Dijital Görüntü Sabitleyicinin (Digital Image Stabilizer - DIS) Ayarlanmas› ✤ DIS ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r.➥sayfa 19 ✤ DIS (Digital Image Stabilizer - Dijital Görüntü Sabitleyici) ifllevi, kameray› tutarken herhangi bir titreme veya el hareketini telafi eder (makul ölçüler içerisinde). ✤ Afla¤›daki durumlarda daha sars›nt›s›z resimler sa¤lar: - Zoom ile kay›t yaparken (Dijital Zoom modunda DIS kullan›lamaz.) - Küçük nesnelere yak›n çekim yaparken 4 Camera Mode - Yürürken ayn› anda kay›t yapma durumunda √Camera - Bir arac›n penceresinden d›flar›y› çekerken Program AE √Auto White Balance √Auto 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. Visual Effect √Off 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. 16:9 Wide √Off DIS √Off (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Digital Zoom √Off 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ZOOM Move OK Select MENU Exit ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Camera> (Kamera) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6 Camera Mode 5. <DIS> modunu seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] Back dü¤mesine bas›n. Program AE White Balance 6. DIS ifllevini etkinlefltirmek üzere <On> (Aç›k) seçene¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› Visual Effect veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 16:9 Wide ■ DIS ifllevini kullanmak istemiyorsan›z,<DIS> menüsünü <Off>(Kapal›) konumuna getirin. DIS Off Digital Zoom On 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ DIS ( ) simgesi görüntülenir. ZOOM Move OK Select MENU Exit [ Notlar ] ■ [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak DIS (Dijital Görüntü Sabitleyici) ifllevine do¤rudan 7 0:00:10 STBY SP ulaflabilirsiniz. ➥sayfa 20 60min ■ Digital Zoom (Dijital Yak›nlaflt›rma), COLOR NITE (GECE RENG‹), Emboss2 (Kabartma2), Pastel2 (Pastel2), Mirror (Ayna) veya Mosaic (Mozaik), DIS modunda kullan›lamaz. ■ 16:9 Wide (16:9 Genifllik) modu, DIS modunda kullan›lamaz. (yaln›zca VP-D361(i)/D362(i)/D363(i) için geçerli) ■ DIS ifllevi etkin oldu¤u s›rada [PHOTO] dü¤mesine bast›¤›n›z zaman, DIS ifllevi k›sa süre için devre d›fl› kal›r ve foto¤raf çekimi biter bitmez otomatik olarak kald›¤› yerden devreye girer. ■ Üç ayakl› sehpa kullan›rken DIS ifllevini devreden ç›karman›z önerilir. ■ DIS ifllevini üç ayakl› sehpa ile birlikte kullan›rsan›z, resim kalitesi bozulabilir. ■ EASY.Q modu <DIS> özelli¤ini otomatik olarak <On> (Aç›k) konuma getirir. 55

œ


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Dijital Zoom ile Yak›nlaflt›rma ve Uzaklaflt›rma (Digital Zoom) ✤ Maksimum Dijital Zoom ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Dijital olarak 33x’den daha fazla zoom yap›labilir, optik zoom ile birlikte bu oran 1200x’e kadar ç›kar. ✤ Resim kalitesi, nesne üzerine ne kadar Dijital zoom yapt›¤›n›za ba¤l› olarak bozulabilir.

Dijital Zoom Seçimi

56

Camera Mode √Camera Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom ZOOM

Move

OK

Camera Mode Back Program AE White Balance Visual Effect 16:9 Wide DIS Digital Zoom ZOOM

Move

OK

STBY

√Auto √Auto √Off √Off √Off √Off Select

MENU

W

Exit

Off 100x 200x 400x 1200x Select

MENU

Exit

0:00:10 60min

SP

œ

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 4 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Camera> (Kamera) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Digital Zoom>(Dijital Zoom) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6 6. ‹stenilen zoom de¤erini (Off (Kapal›), 100x, 200x, 400x veya 1200x) seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Dijital Zoom ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin. ■ Dijital Zoom göstergesi görüntülenir. [ Notlar ] ■ Maksimum Dijital zoom yapmak resim kalitesinde düflüklü¤e yol açabilir. 7 ■ DIS, EASY.Q, foto¤raf kayd›, COLOUR NITE, 16:9 Wide (Genifl Ekran), Emboss2 (Kabartma2), Pastel2, Mirror (Ayna) veya Mosaic (Mozaik) kullan›ld›¤›nda Dijital Zoom kullan›lamaz. ■ Foto¤raf görüntüsü kayd›, COLOUR NITE, 16:9 Wide, Emboss2, Pastel2, Mirror veya Mosaic ayarlar› yap›l›nca, Dijital Zoom modu devre d›fl› kal›r. (Digital Zoom modu yedeklenir). ■ DIS veya EASY.Q ayar› yap›ld›¤›nda, Dijital Zoom modu devre d›fl› kal›r.

T


TÜRKÇE

Geliflmifl Kay›t Foto¤raf Kaydetme ✤ Foto¤raf kaydetme ifllevi yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Foto¤raflar kasede kaydedildi¤inden, video kameraya bir kaset tak›lmas› gerekir. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zcaVP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [PHOTO] dü¤mesine bas›n. ■ Sabit görüntü, 6-7 saniye boyunca kaydedilir. 4. Sabit görüntü kaydedildikten sonra, Video Kamera bir önceki moda geri döner. 4 Foto¤raf Arama ✤ Foto¤raf Arama özelli¤i yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zcaVP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Tape> modunu seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] 6 dü¤mesine bas›n. 5. <Photo Search>(Foto¤raf Arama) özelli¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ œœ/√√ LCD ekran üzerinde yan›p sönecektir. 6. Foto¤raf aramak için [œ œœ/√ √√ (REW/FF)] dü¤melerine bas›n. ■ Siz arama yaparken, foto¤raf arama süreci görüntülenir. ■ Arama bittikten sonra, Video Kamera foto¤raf› gösterir. ■ Kasette kay›tl› herhangi bir foto¤raf yoksa, kaset bafl›na kadar ya da sonuna kadar sar›l›r. 7. Ç›kmak için,[■ (STOP) (Durdur)] veya [MENU] dü¤mesine bas›n. [ Notlar ] ■ Kay›t yaparken foto¤raf kayd› kullan›lamaz. ■ Uzaktan kumanda cihaz›n›n üzerindeki [PHOTO] dü¤mesini kullanarak foto¤raf kayd› özelli¤ini kullanabilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki [PHOTO] dü¤mesine bas›lmas› ile birlikte foto¤raf otomatik odaklama ile kaydedilir. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ■ COLOUR NITE ya da 16:9 Wide özellikleri kullan›mdayken, foto¤raf kayd› kullan›lamaz. ■ Foto¤raf kayd› yaparken, DIS, Dijital Zoom, COLOUR NITE, Görsel Efekt özellikleri kullan›lamaz. ■ EASY.Q, DIS veya Digital Zoom modu kullan›l›yorken foto¤raf görüntüsü almak, o andaki modan ç›k›lmas›na neden olur. (Bir foto¤raf görüntüsü al›nd›ktan sonra, mod otomatik olarak geri döner.)

OK

QU MEICK NU

Player Mode √Tape Photo Search Photo Copy Audio Select Audio Effect

ZOOM

Move

OK

√Sound[1] √Off

Select

SP

Photo Search

œœ /√ √√

Search

MENU

MENU

Exit

0:41:56:10 25min

Exit

SP

Photo Search

0:44:38:03 25min

Photo searching...

œœ /√ √√

Search

MENU

Exit

57


TÜRKÇE

Oynatma Kaydetti¤iniz bir Kasetin LCD Ekranda Oynat›lmas› ✤ Oynatma ifllevi ve hoparlör yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Oynat›lan görüntüyü LCD ekran üzerinde izleyebilirsiniz.

5 6

1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. Görüntülemek istedi¤iniz kaseti tak›n. ➥ayfa 32 4. LCD Ekran› aç›n. ■ LCD Ekran›n aç›s›n› ve gerekiyorsa, parlakl›k veya rengi ayarlay›n. 5. Kaseti bafllang›ç noktas›na geri sarmak için [œœ (REW)] dü¤mesine bas›n. ■ Geri sarmay› durdurmak için, [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n. ■ Geri sarma tamamland›ktan sonra Video Kamera otomatik olarak durur. 6. 6. Oynatmay› bafllatmak için [√/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n. ■ Kaydetti¤iniz görüntüyü LCD Ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz. ■ Oynatma ifllemini durdurmak için, [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n.

COLO R NITE

STOP

LIGH T

Oynatma S›ras›nda LCD Parlakl›k/LCD Renk Özelliklerinin Ayarlanmas› ✤ Oynatma s›ras›nda LCD Parlakl›k/LCD Renk özelliklerini ayarlayabilirsiniz. ✤ Ayarlama yöntemi <Camera> modunda kullan›lan ifllem s›ras› ile ayn›d›r. ➥sayfa 29

Ses Seviyesinin Ayarlanmas›

QU MEICK NU PLAY

✤ Oynatma için LCD Ekran› kullan›rken, kaydedilen sesi dahili hoparlörü kullan›larak

dinleyebilirsiniz. - Kamerada bir kaset oynat›rken sesi azaltmak ya da tamamen kapatmak için afla¤›daki ad›mlar› at›n. ✤ Kaset oynat›l›rken sesleri duydu¤unuzda, sesi ayarlamak için [Zoom] dü¤mesini kullan›n. ■ LCD Ekran üzerinde bir ses seviyesi göstergesi görünecektir. ■ Ses, <00> ila <19> aras›nda herhangi bir düzeye ayarlanabilir. ■ Oynatma s›ras›nda LCD Ekran› kapat›rsan›z, hoparlörden sesi duymazs›n›z. ✤ AV kablosu Video Kameraya tak›l› iken, Dahili Hoparlörden herhangi ses duyamazs›n›z ve ses düzeyini ayarlayamazs›n›z. ✤ PB Zoom özelli¤i kullan›mdayken, ses düzeyi kontrolü geçersiz k›l›nm›flt›r. 58

[05]

SP

0:46:00:11 60min


TÜRKÇE

Oynatma Player Modundaki Çeflitli ‹fllevler ✤ Bu ifllev yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Video Kamera ve Uzaktan Kumandan›n üzerinde [PLAY], [STILL], [STOP], [FF], ve [REW] dü¤meleri bulunmaktad›r. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ [F.ADV] (Frame advance), [X2], ve [SLOW] dü¤meleri yaln›zca uzaktan kumanda üzerinde bulunmaktad›r. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ Video Kameray› dondurma veya yavafl konumunda 3 dakikadan fazla b›rak›rsan›z, kasetin ve okuma kafas›n›n y›pranmas›n› engellemek için Kameran›z otomatik olarak durur. MF/AF

Oynatmay› Duraklatma ■ ■

Oynatma s›ras›nda [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n. Oynatmay› sürdürmek için, [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n.

Resim Arama (‹leri/Geri) ■ ■

Oynatma ya da dondurma modundayken [œ œœ (REW)] /[√ √√ (FF)] dü¤mesine bas›n. Normal oynatmaya devam etmek için, [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n. Oynatma ya da dondurma modundayken[œ œœ (REW)] /[√ √√ (FF)] dü¤mesine basmaya devam edin. Normal oynatmaya kald›¤› yerden devam etmek için dü¤meyi b›rak›n.

Yavafl Oynatma (‹leri/Geri) (Yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ■

A¤›r Çekimde ‹leri Oynatma - Oynatma s›ras›nda uzaktan kumanda üzerindeki [SLOW] dü¤mesine bas›n. - Normal oynatmaya devam etmek için, [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n.

A¤›r Çekimde Geri Oynatma - A¤›r çekimde ileri oynatma s›ras›nda [œ œ ❙❙ (-)] dü¤mesine bas›n. - A¤›r çekimde ileri oynatmaya kald›¤› yerden devam etmek için [❙❙ √ (+)] dü¤mesine bas›n. - Normal oynatmaya devam etmek için, [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n.

œ

œ œ (Yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

59


TÜRKÇE

Oynatma Kare Gösterim (Kare kare oynatma (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Dondurma modundayken uzaktan kumanda üzerindeki [F.ADV] dü¤mesine bas›n. - [F.ADV] dü¤mesine her bast›¤›n›zda video kare kare ilerler. - F.ADV ifllevi yaln›zca dondurma modunda çal›fl›r.

Normal oynatmaya devam etmek için, [√ √/■■ (PLAY/STILL] dü¤mesine bas›n. - ‹leri kare gösterim. Dondurma modundayken uzaktan kumanda üzerindeki [F.ADV] dü¤mesine bas›n. - Geri kare gösterim F.ADV modunda yön de¤ifltirmek için uzaktan kumanda üzerindeki [œ œ ❙❙ (-)] dü¤mesine bas›n. Uzaktan kumanda üzerindeki [F.ADV] dü¤mesine bas›n.

X2 Oynatma (‹leri/Geri) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ■

‹leri X2 Oynatma - Oynatma s›ras›nda uzaktan kumanda üzerindeki [X2] dü¤mesine bas›n. - Normal oynatmaya devam etmek için, [√ √/■■ (PLAY/STILL] dü¤mesine bas›n.

Geri X2 Oynatma - X2 Oynatma s›ras›nda [œ œ ❙❙ (-)] dü¤mesine bas›n. - Normal oynatmaya devam etmek için, [√ √/■■(PLAY/STILL] dü¤mesine bas›n.

œ

œ

<yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/ D365W(i) modelleri için>

Geri Oynatma (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ■ ■

Normal h›zda geriye oynatma için, normal ileri yönde oynatma s›ras›nda [œ œ ❙❙ (-)] dü¤mesine bas›n. Normal ileri oynatmaya dönmek için [√ √/■■ (PLAY/STILL] ya da [❙❙ √ (+)] dü¤melerine bas›n.

[ Notlar ] Çeflitli oynatma modlar›n›n baz›lar›nda ekranda mozaik fleklinde bozulmalar meydana gelebilir. Mozaik fleklinde bozulmalar veya parazitler, çeflitli oynatma ifllevlerine sahip LP modunda kaydedilmifl kasetleri oynat›rken yaflanabilir. ■ Ses yaln›zca normal SP ya da LP Oynatma s›ras›nda duyulacakt›r. ■

60


TÜRKÇE

Oynatma Oynatma S›ras›nda Yak›nlaflt›rma (PB ZOOM) ✤ PB Zoom özelli¤i yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ PB Zoom ifllevi oynat›lan veya sabit görüntüyü büyütmenizi sa¤lar. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

3

COLO R NIT E

LIGH T

3. Oynatma veya dondurma modundayken [PB ZOOM] dü¤mesine bas›n.

MACRO

4. Görüntü ortadan bafllayarak büyütülür. 5. [Zoom] dü¤mesini hareket ettirerek büyütme oran›n› 1.2x ile 8.0x aras›nda yapabilirsiniz. ■ Zoom yapma oran› görüntülenmez.

PB ZOOM

5

6. PB Zoom ifllevini iptal etmek için, [PB ZOOM] ya da [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n. [ Notlar ] ■ PB Zoom ifllevi yaln›zca ekran›n merkezini büyütür. ■ PB ZOOM ifllevini bir harici video kayna¤›ndan girilmekte olan resimlere uygulayamazs›n›z. ■ PB Zoom görüntüsü Video Kameran›n DV jak›ndan bilgisayar›n›za al›namaz. ■ PB Zoom görüntüleri bilgisayara aktar›lamaz. ■ PB Zoom özelli¤i kullan›mdayken, ses düzeyi kontrolü geçersiz k›l›n›r.

QU MEICK NU PLAY E

PB Zoom √ 1.2X

SP

0:46:00:11 60min

61


TÜRKÇE

Oynatma Ses Dublaj› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ Audio Dubbing (Ses Dublaj›) ifllevi yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Daha önce LP veya 16Bit modlar›nda kay›t yap›lm›fl bir kasete ses dublaj› yapamazs›n›z. ✤ Daha önce 12Bit sesle SP modunda kay›t yap›lm›fl bir kasetteki orijinal sesin üzerine ses ekleyebilirsiniz. ✤ Bunun için dahili ya da harici mikrofonu (cihazla birlikte verilmez) veya di¤er ses cihazlar›n› kullan›n. ✤ Orijinal ses silinmez. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. ■ Harici bir d›fl mikrofon kullanmak istiyorsan›z, mikrofonu Video Kamera üzerindeki harici MIC girifl jak›na tak›n.

1

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin.

QU MEICK NU S AV/ USB

PLAY E

R

3. [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n ve seslendirilecek sahnenin zaman karesini bulun.

DV A

MIC

ER CA

M

4. Sahneyi duraklatmak için [√ √/■■ (PLAY/STILL] dü¤mesine bas›n.

6. Seslendirmeyi bafllatmak için [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n. ■ Seslendirmeyi durdurmak için [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n.

3 4

5

5. Uzaktan kumanda üzerindeki [A.DUB] dü¤mesine bas›n. ■ Seslendirme simgesi ( ) görüntülenir. ■ Video kamera seslendirme için haz›rd›r.

[ Notlar ] ■ Yazma korumal› bir video kaseti oynat›rken Seslendirme ifllevini kullanamazs›n›z. ■ Bir harici MIC ya da ses kayna¤› kullanmak için MIC jak›na bir mikrofon ba¤lay›n ya da harici ses kayna¤› girifline ba¤lant› için Multi-AV kablosunu kullan›n. ■ Harici bir ses kayna¤›n› seslendirmek için, <AV In/Out> ifllevini <AV In> (yaln›zca VP-D363i/D364Wi/ D365Wi modelleri için) seçene¤ine ayarlay›n. ➥sayfa 67 62


TÜRKÇE

Oynatma Dublaj Sesiyle Oynatma ✤ Dublajl› Ses Kay›tlar›n› Oynatma ifllevi yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin.

4

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

Player Mode √Tape Photo Search Photo Copy Audio Select Audio Effect

√Sound[1] √Off

3. Seslendirme yap›lm›fl kaseti tak›n ve [MENU] dü¤mesine bas›n. 4. <Tape> modunu seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

ZOOM

6

OK

Player Mode Back Photo Search Photo Copy Audio Select Audio Effect

5. <Audio Select> (Ses Seçim) ifllevini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. Ses Oynatma kanal›n› seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <Sound [1]> (Ses [1]): orijinal sesi çalar. ■ <Sound [2]> (Ses [2]): dublaj sesini çalar. ■ <MIX[1+2]> (KARIfiIK[1+2]): ses 1 ve 2’yi eflit derecede kar›flt›r›lm›fl olarak çalar. 8

Move

ZOOM

Move

OK

√ Sound[2]

Select

MENU

Exit

Sound[1] Sound[2] MIX[1+2] Select

SP

MENU

Exit

0:01:53:10 20min

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. 8. Seslendirme yap›lm›fl kaseti oynatmak için [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n. [ Not ] Eklenmifl sesi çald›¤›n›z zaman (Sound [2] veya MIX[1+2] modu), ses kalitesinde bir kay›p yaflayabilirsiniz. 63


TÜRKÇE

Oynatma Kasetten Oynatma ✤ Playback (Oynatma) ifllevi yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 Çoklu Kablo

TV

AV/ S

Video Kamera

QUIC MEN K U PLAY E R

✤ Kasetin oynat›labilmesi için televizyonun PAL uyumlu olmas› flartt›r. ➥sayfa 97 ✤ Video Kameran›z›n güç kayna¤› olarak AC Güç adaptörünü kullanman›z› öneririz.

ER A

TV Ekran›nda Oynatma

CA

M

Sinyal ak›fl›

Ses/Video Giriflleri olan bir TV’ye Ba¤lama 1. Video Kameray› Ses/Video kablosuyla veya Çoklu Kabloyla televizyonunuza ba¤lay›n. ■ Sar› jak: Video ■ Beyaz jak: Audio(L)-mono , K›rm›z› jak: Audio (R) ■ Mono bir TV’ye ba¤larsan›z, sar› jak› (Video) TV’nin video jak›na; beyaz jak› (Audio L) TV’nin ses girifline ba¤lay›n. 2. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 3. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 4. TV’yi aç›n ve TV’nin üzerindeki TV/VIDEO seçimini Video’ya getirin. ■ TV’nin kullan›c› k›lavuzuna baflvurun. 5. Kaseti oynat›n. ➥sayfa 63

Çoklu Kablo

✤ Çoklu AV/S jak›n› üçgen iflaret afla¤› do¤ru dönük olarak tak›n.

[ Notlar ] TV’nizde bir S-Video konektörü bulunuyorsa, daha iyi kalitede resimler elde etmek için, bir S-Video konektörü kullanabilirsiniz. ■ Bir S-Video konektörü kullansan›z bile bir ses kablosu takman›z gerekecektir. ■ Kabloyu Ses/Video jak›na ya da AV/S jak›na takarsan›z, Video Kameran›n hoparlörlerinden gelen sesi duyamazs›n›z. ■ TV setinin üzerinde yaln›zca mono ses girifli varsa, beyaz jakl› ses kablosunu (Ses Sol) kullan›n. ■

64


TÜRKÇE

Oynatma Ses/Video Girifl Jaklar› olmayan bir TV’ye ba¤lama ✤ Video Kameran›z› bir VCR üzerinden TV’ye ba¤layabilirsiniz. VCR

Çoklu Kablo AV/ S

Video Kamera

QUIC MEN K U PLAY E

TV

ER A

R

1. Video Kameray› Ses/Video kablosuyla veya Çoklu Kabloyla VCR’ye ba¤lay›n. ■ Sar› jak: Video ■ Beyaz jak: Audio(L) - Tek kanall› ■ K›rm›z› jak: Audio(R) 2. VCR’ye bir TV ba¤lay›n. 3. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 4. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 5. Hem TV hem de VCR’yi aç›n. ■ VCR üzerindeki girifl seçicisini Line konumuna ayarlay›n. ■ TV seti üzerinde VCR’niz için ayr›lm›fl kanal› seçin. 6. Kaseti oynat›n.

CA

M

Sinyal ak›fl› Çoklu Kablo Anten

PLAY E R ME

CA

PLA Y

ER

A

ER

1. Bir güç kayna¤›na ba¤lay›n ve [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. Oynatmak istedi¤iniz kaseti tak›n. 4. [œ œœ (REW)] /[√ √√(FF)] dü¤melerini kullanarak, oynatmak istedi¤iniz ilk konumu bulun. 5. [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n. ■ Kaydetti¤iniz görüntüler bir kaç saniye sonra TV’de görünecektir. ■ Oynatma s›ras›nda kasetin sonuna gelindi¤inde, kaset otomatik olarak bafla sar›lacakt›r.

RA

Oynatma

CA M

[ Notlar ] Otomatik olarak oynatma modu (SP/LP) seçilir. ■ VCR’nin bir S-Video girifl terminali varsa, daha iyi kalite için S-Video konektörünü kullanabilirsiniz. ■ S-Video konektörü yaln›zca videogörüntüsü iletir. Ses için ses kablolar›n› tak›n. ■ TV setinin üzerinde yaln›zca mono ses girifli varsa, beyaz jakl› ses kablosunu (Ses Sol) kullan›n. ■

65


TÜRKÇE

Oynatma Ses Efekti ✤ Ses Efekti ifllevi yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Ses Efekti, kasede kaydedilmifl ses sinyallerine çeflitli oynatma efektleri sunar. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. Seslendirme yap›lm›fl kaseti tak›n ve [MENU] dü¤mesine bas›n. 4. <Tape> modunu seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Audio Effect> (Ses Efekti) ifllevini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. Ses efekti kanal›n› seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <Voice> (Ses): ‹nsan sesini belirginlefltirir. ■ <Music> (Müzik): Bas ve tizleri gelifltirerek sesi belirginlefltirir. ■ <Wide>(Genifl): Sol ve sa¤ sesleri ço¤altarak stereo efekti büyütür. ■ <Echo> (Eko): Eko efekti verir.

4

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. [ Notlar ] ■ Daha iyi ses efekti elde etmek için stereo tür ç›k›fl ayg›tlar› (TV, hoparlör) kullanman›z tavsiye edilir. ■ Ses Efekti DV gibi harici ç›k›fl terminalleri vas›tas›yla ile aktar›labilir. ■ USB Streaming modunda Ses Efekti ifllevi kullan›lamaz. (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

66

Player Mode √Tape Photo Search Photo Copy Audio Select Audio Effect

ZOOM

6

Move

OK

Player Mode Back Photo Search Photo Copy Audio Select Audio Effect

ZOOM

Move

OK

√Sound[1] √Off

Select

MENU

Off Voice Music Wide Echo Select

MENU

Exit

V V M M W W E E

Exit


TÜRKÇE

Oynatma AV Girifl/Ç›k›fl›n›n Ayarlanmas› (yaln›zca VP-D361i/D361Wi/D362i/D363i/D364Wi/D365Wi modelleri için) ✤ AV Girifl/Ç›k›fl ifllevi yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ AV In/Out (AV Girifli/Ç›k›fl›) ayar› size d›fl kaynaklardan sinyal kaydetme ve bunu LCD ekranda gösterme olana¤› tan›r. Ayr›ca, videonuzu veya görüntülerinizi kaydedilmek ya da oynat›lmak üzere d›fl cihazlara gönderebilirsiniz.

7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

[ Not ] ■ Bir analog VCR üzerinde oynat›lan görüntüleri kaydederken, bunlar normal h›zda oynat›lm›yorlarsa (örne¤in, iki kat h›zdan daha fazla ya da yavafl oynatma), Video Kamera ekran›nda yaln›zca gri bir görüntü belirir. ■ <AV In / Out> (AV Girifli / Ç›k›fl›), <AV In> (AV Girifli) veya <S-Video In> (S-Video Girifli) olarak ayarlanm›flsa, WindCut Plus ifllevi devre d›fl› kal›r.

YE

ME

RA

2

CA

PLA Y

ER

A

ER

6.

Video Kameray› Multi-AV kablosuyla VCR’ye veya Televizyonunuza ba¤lay›n. ➥sayfa 64-65 [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. VCR ya da TV’yi aç›n. Koruma sürgüsü kapat›lm›fl bofl kaseti Video Kameraya tak›n. ■ Ba¤lanm›fl bir VCR’dan kay›t yapmak istiyorsan›z, kay›tl› bir VHS kaseti VCR’ye tak›n. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. <Record> (Kay›t) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. <AV In/Out> ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 7 <AV In>, <S-Video In> ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Video Kamera resmini bir TV ile görmek istiyorsan›z, <AV In/Out> menüsünü <Out> olarak ayarlay›n. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. Video Kameray› REC PAUSE moduna ayarlamak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n. ■ PAUSE simgesi görüntülenir. TV program›n› seçin veya VHS band› oynat›n. Kayd› bafllatmak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n. 9 ■ Kayd› bir süre için duraklatmak isterseniz, [Start/Stop] dü¤mesine tekrar bas›n. Kayd› durdurmak için [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n.

R

1. 2. 3. 4. 5.

CA M

Player Mode √Record Rec Mode Audio Mode WindCut Plus AV In/Out

ZOOM

Move

OK

Player Mode Back Rec Mode Audio Mode WindCut Plus AV In/Out

ZOOM

Move

OK

√SP √12Bit √Off √Out

Select

MENU

Exit

Out AV In S-Video In Select

MENU

Exit

67


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bellek Kart›n›n Kullan›lmas› (Kullan›labilir Bellek Kart›) (dahil de¤ildir) ✤ Bellek Kart› Video Kamera taraf›ndan kaydedilen foto¤raf görüntülerini saklanmas›n› ve yönetilmesini sa¤lar. ✤ Bellek Kart›n› takmadan veya ç›kartmadan önce, [Power] dü¤mesini [OFF] olarak ayarlay›n.

Terminaller

Terminaller Koruma T›rna¤›

Koruma T›rna¤› Etiket

Bellek Kart› ‹fllevleri ✤ Foto¤raflar›n Kaydedilmesi/Görüntülenmesi ✤ Foto¤raflar›n yanl›fll›kla silinmekten korunmas› (MMC hariç) ✤ Memory Stick Duo’da Koruma T›rna¤› bulunmaz. Memory Stick Duo kullan›l›rken, yanl›fll›kla verileri düzenlememeye veya silmemeye dikkat edin. ✤ Saklanan foto¤raflar›n Bellek Kart›ndan silinmesi ✤ Foto¤raflar›n Bask› Bilgisi ile iflaretlenmesi ✤ Bellek Kartlar›n›n Biçimlendirilmesi

Bellek Kart›n›n Tak›lmas› 1. Bellek Kart› Kapa¤›n› aç›n. 2. Bellek Kart›n› tak›n. 3. Bellek Kart›n› hafif bir t›k sesi duyuncaya kadar Yuvaya itin. 4. Bellek Kart› Kapa¤›n› kapat›n.

MMC/SD (VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i))

Memory Stick (PRO) (VP-D364W(i)/D365W(i)) Terminaller

RS MMC/Mini SD (VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i))

Memory Stick Duo (VP-D364W(i)/D365W(i))

Memory Stick Duo, RS MMC veya Mini SD, Adaptör (ürünle birlikte verilmemifltir) kullan›larak tak›lmal›d›r.

MMC SD

BATTERY RELEASE

Bellek Kart›n›n Ç›kar›lmas› 1. Bellek Kart› Kapa¤›n› aç›n. 2. D›flar› ç›karmak için Bellek Kart›n› hafifçe içeriye do¤ru itin. 3. Bellek Kart›n› yuvadan d›flar› çekin ve Bellek Kart› kapa¤›n› kapat›n.

68

MMC SD

BATTERY RELEASE


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) [ Notlar ] ■ Bellek Kart›n› yuvas›na takarken/ç›kar›rken afl›r› güç uygulamay›n. ■ Kay›t, yükleme, foto¤raf silme veya Bellek Kart› biçimlendirme s›ras›nda gücü kapatmay›n. ■ Veri kayb›n› önlemek için Bellek Kart›n› takmadan veya ç›kartmadan önce lütfen gücü kapat›n. ■ Bellek Kart›n› güçlü bir elektromanyetik cihaz›n yak›n›nda bulundurmay›n. ■ Bellek Kart›n›n terminallerine metal maddelerin temas etmesini önleyin. ■ Bellek Kart›n› e¤ip bükmeyin, düflürmeyin veya üzerine güçlü darbe uygulamay›n. ■ Bellek Kart›n› Video Kameradan ç›kartt›ktan sonra, Bellek Kartlar›n› statik floku önlemek için yumuflak bir muhafazada tutun. ■ Bellek Kart› üzerinde saklanan veriler yanl›fl kullan›m, statik elektrik, elektriksel gürültü veya tamir sonucu de¤iflebilir veya kaybolabilir. Önemli görüntüleri ayr›ca saklay›n. Yanl›fl kullan›mdan kaynaklanan veri kayb›ndan Samsung sorumlu de¤ildir. ■ RS-MMC, Mini SD (VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i)) ya da Memory Stick Duo tipi (yaln›zca VP-D364W(i)/D365W(i) modellerinde), Adaptör (ürünle birlikte verilmemifltir) kullan›larak tak›lmal›d›r.

Bellek Kart›ndaki Klasörlerin ve Dosyalar›n Yap›s› ✤ Kaydetti¤iniz foto¤raflar Bellek Kart›nda JPEG dosya format›nda saklan›r. ✤ Kaydetti¤iniz hareketli görüntüler Bellek Kart›nda MPEG4 dosya format›nda saklan›r. ✤ Her dosyan›n bir dosya numaras› vard›r ve tüm dosyalar bir klasöre atan›r. - Kaydedilen her resme DCAM0001’den bafllayan ard›fl›k bir dosya numaras› atan›r. - Her bir dosya 100SSDVC’den bafllayarak numaraland›r›l›r ve Bellek Kart›na kaydedilir.

DCIM 100 SSDVC DCAM 0001 DCAM 0002 .. ..

MSAMSUNG SSMOV 100SSMOV

101SSDVC

<Foto¤raf Görüntüsü>

Görüntü Format› Foto¤raf Görüntüsü ■ Foto¤raflar JPEG (Joint Photographic Experts Group) format›nda s›k›flt›r›l›r. ■ Resim boyutu 800x600’dür (Kasete Çekme 640x480). Hareketli Görüntü Görüntüler MPEG4 (Moving Picture Experts Group) format›nda s›k›flt›r›l›r. ■ Görüntü boyutu 720x576’dir.

<Hareketli Görüntü>

000-0000 File number Folder number

69


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bellek Tipinin seçilmesi (yaln›zca VP-D365W(i) modelleri için) ✤ Bellek Tipi ayar› <Player>/<M.Cam>/<M.Player> modlar›nda çal›fl›r. (VP-D365W(i): 32MB) ➥sayfa 19 ✤ Görüntüler dahili bellek (Int. Memory) veya bir Bellek Kart› kullan›larak saklan›p tekrar oynat›labilir. Bu nedenle, görüntüleri saklamadan ve tekrar oynatmadan önce bellek tipini ayarlay›n. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] veya [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n.

4

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Memory Type> (Bellek Tipi) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

M.Cam Mode √Memory Memory Type Photo Quality File No.

ZOOM

6

OK

M.Cam Mode Back Memory Type Photo Quality File No.

6. <Int. Memory> veya <Memory Card> ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

Move

ZOOM

Move

OK

√Memory Card √Super Fine √Series

Select

70

Exit

Int. Memory Memory Card

Select

[ Not ] [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak Memory Type (Bellek Tipi) ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. ➥sayfa 20

MENU

MENU

Exit


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Foto¤raf Kalitesinin Seçilmes ✤ Foto¤raf Kalitesi ifllevi hem <Player> hem de <M.Cam> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Kaydedilecek foto¤raf›n kalitesini seçebilirsiniz.

Görüntü Kalitesinin Seçilmesi 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Power] dü¤mesi [CAMERA] moduna ayarlanm›flsa, [Mod] dü¤mesini [MEMORY] seçene¤ine ayarlay›n. [Power] dü¤mesi [PLAYER] moduna ayarlanm›flsa, [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Photo Quality> (Foto¤raf Kalitesi) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya 4 afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. ‹stenen resim kalitesini (<Super Fine> (Süper Hassas), <Fine> (Hassas), <Normal> (Normal)) normal olarak seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Seçilen simge görüntülenir.

M.Cam Mode √Memory Memory Type Photo Quality File No.

ZOOM

Bellek Kart›ndaki Görüntü Say›s› KAL‹TE

2

<Super Fine> (Çok Hassas)

8MB Yaklafl›k 34

16MB Yaklafl›k 68

<Fine> (Hassas)

Yaklafl›k 45

Yaklafl›k 90

<Normal>

Yaklafl›k 74

Yaklafl›k 148

5

Move

OK

M.Cam Mode Back Memory Type Photo Quality File No.

√Memory Card √Super Fine √Series

Select

MENU

Exit

Super Fine Fine Normal

Kaydedilebilece¤iniz görüntülerin gerçek say›s›, kaydedilecek nesnenin do¤as›na ba¤l›d›r. ZOOM

Move

OK

Select

[ Notlar ] ■ [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak Photo Quality (Foto¤raf Kalitesi) ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. ➥sayfa 20 ■ Yukar›da verilen yaklafl›k de¤erler, normal kay›t koflullar› alt›nda, 8 MB’lik bir Bellek Kart› esas al›narak belirlenmifltir. ■ Bir Bellek Kart›na depolanabilecek görüntü say›s› çeflitli koflullara ba¤l›d›r. ■ Bellek kart›nda 20.000 dosyaya kadar foto¤raf görüntüsü (JPEG) saklanabilir.

MENU

Exit

71


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Dosya Numaras›n›n Ayarlanmas› ✤ Dosya Numaras› ayar› yaln›zca <M.Cam> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Dosya Numaralar›, görüntülere, Bellek Kart›na depoland›klar›nda, kaydedildikleri s›rayla verilir. ✤ Dosya numaralar› afla¤›daki flekilde ayarlanabilir: - <Series> (Seri) : Mevcut dosyalar varken, yeni görüntü, s›radaki bir sonraki numarayla adland›r›lacakt›r - <Reset> (S›f›rla): Bellek kart›nda kay›tl› dosya yoksa, dosya numaralama 0001’den bafllar. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

4

2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

M.Cam Mode √Memory Memory Type Photo Quality File No.

ZOOM

6

Move

OK

M.Cam Mode Back Memory Type Photo Quality File No.

5. <File No.> (Dosya No) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. ‹stenen seçene¤i (Series veya Reset) seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ZOOM

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

72

Move

OK

√Memory Card √Super Fine √Series

Select

MENU

Exit

Series Reset

Select

MENU

Exit


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bir Foto¤raf Görüntüsünün (JPEG) Çekilerek Bellek Kart›na Kaydedilmesi ✤ <M.Cam> modundayken foto¤raf çekebilir ve bunlar› Bellek Kart›nda depolayabilirsiniz. ➥sayfa 19 ✤ Uzaktan kumanda cihaz›n› kullanarak foto¤raf çekebilirsiniz.(yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modeli için) ✤ Foto¤rafla birlikte ses dosyas› Bellek Kart›na kaydedilmeyecektir. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

[ Notes ] Foto¤raflar Bellek Kart›na 800x600 format›nda kaydedilir. ■ Saklanabilecek foto¤raf dosyalar›n›n say›s› foto¤raf›n kalitesine ba¤l›d›r.

RA

ME

CA

PLA Y

ER

A

ER

3. Kaydedece¤iniz nesneyi kadraj içine ald›ktan sonra, foto¤raf› çekmek için [PHOTO] dü¤mesine tam olarak bas›n. ■ Foto¤raf çekilir ve birkaç saniye içinde Bellek Kart›na kaydedilir. ■ Bu süre içerisinde baflka bir foto¤raf çekmek mümkün de¤ildir. ■ Foto¤raf›n kaydedilmesine kadar geçen süre boyunca < √√√ > göstergesi görüntülenir.

R

2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n.

PLAY E

1

CA M

3

RA

OK

46 1min

73


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Foto¤raflar›n (JPEG) Görüntülenmesi ✤ Bu ifllev yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 Bellek Kart›na kaydedilmifl olan foto¤raflar› oynatabilir ve görüntüleyebilirsiniz. ✤ Menüde <M.Play Select> ö¤esinin <Photo> (foto¤raf) olarak ayarl› oldu¤undan emin olun. ➥sayfa 80 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. ■ Kaydedilen son foto¤raf gözükecektir. Bellek Kart›nda kay›tl› foto¤raf yoksa, <No image!> (Foto¤raf Yok) yaz›s› gözükür.

Tek Bir Foto¤raf›n Görüntülenmesi REV [œ œœ/√ √√ (REV/FWD)] dü¤melerini kullanarak istenilen foto¤raf› aray›n. ■ Bir sonraki foto¤raf› görüntülemek için: [√ √√ (FWD)] dü¤mesine bas›n. ■ Bir önceki foto¤raf› görüntülemek için: [œ œœ (REV)] dü¤mesine bas›n. ■ H›zl› bir flekilde bir foto¤raf aramak için [√ √√ (FWD)] veya [œ œœ (REV)] ’ye basmay› sürdürün.

FWD

S.SHOW

Slide

MULTI DISP.

2/46 800x600

Slayt Gösterisi ‹zleme [√ √/■■ (S.SHOW)] dü¤mesine bas›n. ■ Tüm foto¤raflar, her biri 2-3 saniye boyunca olmak üzere pefl pefle görüntülenecektir. ■ <Slide> (Slayt) yaz›s› görüntülenir. Slayt Gösterisi, geçerli foto¤raftan bafllayacakt›r. Slayt gösterisinin durdurmak için [√ √/■■ (S.SHOW)] dü¤mesine tekrar bas›n.

100-0002

Çoklu Görüntüleme

100-0007

7/25

Kay›tl› alt› foto¤raf› tek bir ekranda görüntülemek için [■ (MULTI DISP.)] dü¤mesine bas›n. ■ Foto¤raf›n alt›nda bir seçim iflareti [œ œ œœ √√] belirecektir. ■ Bir foto¤raf seçmek için [œ œœ/√ √√ (REV/FWD)] dü¤mesine bas›n. Tekli gösterim moduna dönmek için [■ (MULTI DISP.)] dü¤mesine tekrar bas›n. ■ Seçilen foto¤raf tam ekran modunda görüntülenir. [ Notlar ] ■ Baflka bir ayg›tla çekilen büyük boyutlu bir görüntü minyatür olarak görüntülenecektir. ■ Önceki alt› foto¤raf› görüntülemek için [œ œœ (REV)] dü¤mesine 3 saniye kadar bas›n. ■ Sonraki alt› foto¤raf› görüntülemek için [√ √√ (FWD)] dü¤mesine 3 saniye kadar bas›n. ■ <Delete> (Sil), <Delete All> (Tümünü Sil), <Protect> (Koru) veya <Print Mark> (Yazd›rma ‹flareti) ifllevlerini Multi Display (Çoklu Görüntüleme) modunda kullanabilmek için sadece [QUICK MENU] dü¤mesine basman›z yeterlidir. œœ

74

√√


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Yanl›fll›kla Silinmekten Koruma ✤ Koruma ifllevi yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Önemli foto¤raflar› yanl›fll›kla silinmekten koruyabilirsiniz. Video Kameraya format atarsan›z, korunanlar da dahil tüm foto¤raflar silinecektir. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin.

5

2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. ■ Kaydedilen son foto¤raf gözükecektir. ■ Bellek Kart›nda kay›tl› foto¤raf yoksa, <No image!> (Foto¤raf Yok) yaz›s› gözükür. 3. [œ œœ/√ √√ (REV/FWD)] dü¤melerini kullanarak korumak istedi¤iniz foto¤raf› aray›n. 4. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

M.Player Mode √Memory Memory Type M.Play Select Delete Delete All Protect Print Mark

2/46 √Memory Card √Photo

√Off

† ZOOM

7

Move

OK

Select

M.Player Mode Back Memory Type M.Play Select Delete Delete All Protect Print Mark

5. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. <Protect> (Koru) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

MENU

Exit

2/46

Off On

† ZOOM

7. <On> (Aç›k) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

[ Notlar ] [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak Protection (Koruma) ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. ➥sayfa 20 ■ Bellek Kart›ndaki yazmaya karfl› koruma bölümü LOCK’a (K‹L‹T) ayarl› ise foto¤raf korumas› koyamazs›n›z. ■

8

OK

Select

MENU

Exit

2/46 800x600

8. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Koruma ( ) simgesi görüntülenir.

Move

100-0002

75


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Foto¤raflar›n ve Hareketli Görüntülerin Silinmesi ✤ Silme ifllevi yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Bellek Kart›na kaydedilmifl olan foto¤raflar› ve hareketli görüntüleri silebilirsiniz. ✤ Korumal› görüntüleri silmek istiyorsan›z önce görüntü korumas›n› devre d›fl› b›rakmal›s›n›z. ✤ Silinen bir görüntü kurtar›lamaz. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin.

5

2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. ■ Kaydedilen son foto¤raf gözükecektir. ■ Bellek Kart›nda kay›tl› foto¤raf yoksa, <No image!> (Foto¤raf Yok) yaz›s› gözükür. 3. [œ œœ/√ √√ (REV/FWD)] dü¤melerini kullanarak silmek istedi¤iniz foto¤raf› aray›n.

M.Player Mode √Memory Memory Type M.Play Select Delete Delete All Protect Print Mark

2/46 √Memory Card √Photo

√Off

4. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

ZOOM

6

7. <Yes> (Evet) veya <No> (Hay›r) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 8. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

OK

Select

Exit

† ZOOM

Move

OK

Select

7

MENU

Exit

2/46 800x600 Do you want to delete? Yes

Previous

76

MENU

2/46

M.Player Mode Back Memory Type M.Play Select Delete Delete All Protect Print Mark

5. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. <Delete> (Sil) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <Do you want to delete?> (Silmek istiyor musunuz?) mesaj› ç›kacakt›r.

Move

No

Next

100-0002


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Tüm Görüntülerin Birden Silinmesi

6

M.Player Mode Back Memory Type M.Play Select Delete Delete All Protect Print Mark

6. <Delete All> (Tümünü Sil) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <Do you want to delete all?> (Tümünü silmek istiyor musunuz?) mesaj› ç›kacakt›r. 7. <Yes> (Evet) veya <No> (Hay›r) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 8. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

2/46

† ZOOM

Move

OK

Select

7

MENU

Exit

2/46 800x600 Do you want to delete all? Yes

No

100-0002

[ Notlar ] [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak Delete (Sil) ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. ➥sayfa 20 ■ Bellek Kart›nda kay›tl› görüntü yoksa, <No image!> (Foto¤raf yok !) mesaj› gözükecektir. ■ Bellek Kart›nda hatal› bir görüntü dosyas› bulunursa, <Memory Card Error!> (Bellek kart› hatas›!) mesaj› gözükecektir. Bu, farkl› dijital ayg›tlardan görüntü kopyalamaktan kaynaklanabilir. ■ Bellek Kart›n›n biçimlendirilmesi, kay›tl› tüm görüntüleri silecektir. ➥sayfa 78 ■ Önemli foto¤raflar› yanl›fll›kla silinmekten korumak için görüntü korumas›n› etkinlefltirin. ➥sayfa 75 ■ <Delete All> (Tümünü Sil) menüsünü kullanarak tüm dosyalar› silmek biraz zaman alabilir. Tüm dosyalar› çok daha çabuk silmek için, dosyalar› baflka bir depolama ayg›t›na yedekledikten sonra Bellek Kart›n› biçimlendirin. ■

77


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bellek Kart›n›n Biçimlendirilmesi ✤ Biçimlendirme ifllevi yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Korumal› görüntüler de dahil olmak üzere Bellek Kart›ndaki tüm görüntü ve seçenekleri tamamen silmek için Biçimlendirme ifllevlerini kullanabilirsiniz.

✤ Biçimlendirme ifllevi Bellek Kart›n› ilk durumuna geri getirir. ✤ Biçimlendirme ifllevini kullanman›z halinde tüm görüntüler tamamen silinecektir ve silinen

4

görüntüler kurtar›lamaz. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <Format> (Biçimlendirme) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru 5 hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirerek istenilen seçene¤i (<Int. Memory> (Dahili Bellek) veya <Memory Card> (Bellek kart›)) seçin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. (yaln›zca VP-D365W(i) modelleri için) ■ <Int. Memory> (Dahili Bellek) veya <Memory Card> (Bellek kart›) ö¤elerinden birini seçti¤inizde, <All files will be deleted! Do you want to format?> (Tüm dosyalar silindi! Biçimlendirmek istiyor musunuz?) mesaj› görüntülenir. 7. <Yes> (Evet) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Biçimlendirme tamamland›¤›nda <Complete!> (Tamamland›!) yaz›s› gözükecektir. 7 8. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. [ Notlar ] ■ Biçimlendirme ifllevini kullanman›z halinde tüm foto¤raflar/hareketli görüntüler tamamen silinecektir ve silinen foto¤raflar/hareketli görüntüler kurtar›lamaz. ■ Bellek Kart›n› farkl› bir ayg›tla biçimlendirmek Bellek Kart› okuma hatalar›na neden olacakt›r. ■ Biçimlendirme s›ras›nda cihaz›n›z› kapatmay›n. ■ Koruma t›rna¤›, korumaya ayarlanm›fl bir Bellek Kart› biçimlendirilmeyecektir. ➥sayfa 68 ■ Bellek Kart›n› bilgisayarda biçimlendirmeyin. Bilgisayarda biçimlendirilen bir Bellek Kart› tak›ld›¤›nda <Not formatted!> (Biçimlendirilmemifl) mesaj› gözükebilir. 78

M.Player Mode √Memory Memory Type M.Play Select Delete Delete All Protect Print Mark

2/46 √Memory Card √Photo

√Off

† ZOOM

Move

OK

Select

M.Player Mode Back Copy to Format

MENU

Exit

2/46

Dikkat

ZOOM

Move

OK

Back Int. Memory Memory Card

Select

MENU

Exit

2/46 800x600 All files will be deleted ! Do you want to format? Yes No

100-0002


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bellek Kart›na Hareketli Görüntü (MPEG) Kaydedilmesi ✤ <M.Cam> modunda hareketli görüntü kayd› yapabilir ve görüntüleri Bellek Kart›nda saklayabilirsiniz. ➥sayfa 19 ✤ Bellek kart›na sesli hareketli görüntüler kaydedebilirsiniz. 1 ✤ Kaydedilecek olan hareketli görüntünün ekran biçimi 720x576’dir. PLAY E

ME

RA

R

CA

Hareketli Görüntülerin bir Bellek Kart›nda Saklanmas›

ER

A

ER

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. 3. [Start/Stop] dü¤mesine bas›n, hareketli görüntüler Bellek Kart›na MPEG4 olarak kaydedilir. ■ [Start/Stop] dü¤mesi yerine [PHOTO] dü¤mesine basarak da Bellek Kart›na kaydedilmek üzere foto¤raf çekebilirsiniz. 4. {Kayd› durdurmak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n.

PLA Y

CA M

2

[ Notlar ]

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

QU MEICK NU

PLAY E

R

RA

Video kamera, 4 GB’a kadar olan bellek kartlar›n› destekler ve 2 GB’l›k dosya boyutuna kadar film kaydedilebilir. 3 4 Bellek kart›nda 1.000 dosyaya kadar MPEG dosyas› saklanabilir. [MENU] dü¤mesi ve [OK] dü¤mesi, hareketli görüntü kayd› yaparken kullan›lamaz. [MENU] dü¤mesini ve [OK] dü¤mesini kullanmak için kayd› durdurun. Hareketli görüntü kayd›, ekranda bir MENÜ veya HIZLI MENÜ görüntülendi¤inde kullan›lamaz. Kayd› bafllatmak için, [MENU] dü¤mesine basarak menünün kaybolmas›n› sa¤lay›n. Hareketli görüntü kayd› ifllevini kullanmadan önce Bellek Kart›n›n Video Kameraya tak›l› olup olmad›¤›n› kontrol edin. Kaydetti¤iniz hareketli görüntüler Bellek Kart›na *.avi (avi 1.0) dosya biçiminde kaydedilir. Kaydetti¤iniz dosyalar sa¤ tarafta gösterildi¤i flekilde klasöre kaydedilir.(bkz. sa¤daki çizim) MSAMSUNG Bellek Kart›ndaki hareketli görüntüler kasettekilerden daha küçük boyuta ve çözünürlü¤e sahiptir. Ses mono olarak kaydedilir. SSMOV Afla¤›daki ifllevler <M.Cam> modunda kullan›lamaz. 100SSMOV DIS (Dijital Görüntü Sabitleyici), Dijital Zoom, Yavaflça Belirme / Kaybolma, Program AE, Görsel Efekt, Yavafl Obtüratör. <Hareketli Görüntü> Bellek Kart›na kay›t yaparken gürültüye neden olabilece¤inden kaseti takmay›n/ç›kartmay›n. Bellek Kart›na kay›t yaparken kart› ç›kartmay›n, aksi taktirde Bellek Kart›ndaki veriler veya Bellek Kart›n›n kendisi bozulabilir. Bellek Kart›na eriflirken gücü kapatmak, karttaki verilere zarar verebilir. 79 ME

CA


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bellek Kart›na Kaydedilen Hareketli Görüntünün (MPEG) oynat›lmas› (M.Play Select) ✤ Hareketli Görüntü Oynatma ifllevi yaln›zca <M. Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Bellek Kart›ndaki hareketli görüntüleri oynatabilirsiniz. Ayn› anda stereo ses de çal›nacakt›r. ✤ Görüntü, televizyon yerine bilgisayarda oynat›l›rsa daha yüksek bir kalite elde edilir. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. 2 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <M.Play Select> (M. Oynatma Seçimi) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. <Movie> (Film) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 4 M.Player Mode 2/46 7. Menüden ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. √Memory Memory Type √Memory Card œœ/√ √√ (REV/FWD)] dü¤melerini kullanarak oynatmak istedi¤iniz hareketli görüntüyü aray›n. 8. [œ M.Play Select √Photo √/■■ (PLAY/STILL)] (Oynat/Dondur) dü¤mesine bas›n. 9. [√ Delete ■ Bellek Kart›na kaydedilmifl olan hareketli görüntüler oynat›lacakt›r. Delete All ■ Oynatma ifllemini, [√ √/■■ (PLAY/STILL)], [œ œœ/√ √√ (REV/FWD)] ve [■ (STOP)] dü¤melerini kullanarak Protect √Off Print Mark kontrol edebilirsiniz. † [ Notlar ] ZOOM Move OK Select MENU Exit ■ [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak M.Play Select ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. ➥psayfa 20 ■ [MENU] dü¤mesi ve [OK] dü¤mesi, hareketli görüntü oynat›rken kullan›lamaz. [MENU] dü¤mesini ve [OK] dü¤mesini kullanmak için oynatmay› durdurun. 6 M.Player Mode 2/46 Hareketli görüntü oynatma, ekranda bir menü veya H›zl› menü görüntülendi¤inde Back Memory Type kullan›lamaz. Oynatma ifllemini bafllatmak için [MENU] dü¤mesine basarak bu ö¤elerin M.Play Select Photo kaybolmas›n› sa¤lay›n. Delete Movie ■ Hareketli görüntüleri oynat›rken kesik veya mozaik resimler olabilir, ancak bu bir bozukluk de¤ildir. Delete All ■ Bellek Kart›na kaydetti¤iniz hareketli görüntüler baflka marka cihazlarda oynat›lamayabilir. Protect ■ Baflka bir Video Kamera taraf›ndan kaydedilen hareketli görüntüler bu Video Kamerada Print Mark † oynat›lamayabilir. ■ Hareketli görüntüleri PC’de oynatabilmek için bilgisayar›n›zda Video Codec (kamerayla birlikte gelen ZOOM Move OK Select MENU Exit CD’de mevcuttur) program› yüklenmifl olmal›d›r. - Bellek Kart›ndaki hareketli görüntüleri bilgisayar›n›zda oynatabilmek için Microsoft Windows Media Player 9 veya daha üst bir sürümüne sahip olmal›s›n›z. - Microsoft Windows Media Player’›n tercih etti¤iniz dildeki sürümünü Microsoft Web sitesinden indirebilirsiniz: “http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp”

80


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Kasetten Foto¤raf Kayd› ✤ Bu ifllev yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Kasetteki bir kareyi yakalay›p Foto¤raf olarak Bellek Kart›na kaydedebilirsiniz. ✤ Kasette kay›tl› birden fazla foto¤raf› bir Bellek Kart›na tafl›mak istiyorsan›z COPY (Kopyala) ifllevini kullan›n. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin.

4

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. 3. Kaseti oynat›n.

OK

[ Notlar ] Kasetten Bellek Kart›na kopyalanan foto¤raflar 640x480 biçiminde kaydedilir. ■ Kaydedebilece¤iniz foto¤raf say›s› çözünürlü¤e ba¤l› olarak de¤iflir.

ME

RA

4. [PHOTO] dü¤mesine bas›n. ■ Foto¤raf, Bellek Kart›na kaydedilir. ■ Bir görüntüyü kaydetmek için geçen süre boyunca oynatma ekran› donar ve OSD görüntülenir. (bkz. sa¤daki flekil)

2/46 25min Now copying...

81


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Foto¤raflar›n Kasetten Bellek Kart›na Kopyalanmas› (Photo Copy) ✤ Foto¤raf Kopyalama ifllevi yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Foto¤raf ifllevi ile kasetten kaydedilmifl olan tüm foto¤raflar› Bellek Kart›na kopyalayabilirsiniz. ✤ Kaseti istedi¤iniz yere geri sar› sar›n.

4

1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin.

Player Mode √Tape Photo Search Photo Copy Audio Select Audio Effect

ZOOM

5

5. <Photo Copy> (Foto¤raf Kopyalama) özelli¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› 6 veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Kasete kaydedilmifl olan tüm foto¤raflar Bellek Kart›na kopyalanacakt›r.

ZOOM

Select

MENU

Exit

Move

OK

Select

MENU

Exit

SP

Photo Copy

2/46 25min

Photo Copy

2/46

Now copying... Photo Copy

[ Not ] Kasetten Bellek Kart›na kopyalanan foto¤raflar 640x480 biçiminde kaydedilir. OK

82

0:44:38:03 25min

Photo searching...

6. Video Kamera, foto¤raflar› bulmak için otomatik olarak foto¤raf arama ifllemi yürütür ve kopyalama bafllar. 7. Kopyalamay› durdurmak için [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n. ■ Kopyalama, kaset bitti¤inde veya Bellek Kart› doldu¤unda durur.

OK

Player Mode Back Photo Search Photo Copy Audio Select Audio Effect

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <Tape> modunu seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Move

√Sound[1] √Off

Back

MENU

Exit


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Dosyalar›n Bellek Kart›ndan Dahili Belle¤e Kopyalanmas› (Copy to) (yaln›zca VP-D365W(i) modeli için ✤ Copy to (Kopyala) ifllevi yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Bellek kart›nda bulunan tüm görüntüleri veya seçilen görüntüleri dahili belle¤e kopyalayabilirsiniz. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin.

PLAY E

ME

RA

R

1

CA

2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. PLA Y

ER

A

ER

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

CA M

4. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

4

5. <Copy to> (Kopyala) özelli¤ini seçmek için [Zoom] dü¤mesini yukar› veya afla¤› hareket ettirin, sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› hareket ettirerek (Back (Geri), This File (Bu Dosya) veya All Files (Tüm Dosyalar)) konumuna gelin ve [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Önceki moda geri dönmek için <Back>’i (Geri) seçin. ■ <This File> (Bu Dosya) veya <All Files> (Tüm Dosyalar) seçildi¤inde, <Now copying…> (Kopyalan›yor) yaz›s› görüntülenir ve kopyalama bafllar. 6

M.Player Mode √Memory Memory Type M.Play Select Delete Delete All Protect Print Mark

2/46 √Memory Card √Photo

√Off

Previous

Next

M.Player Mode Back Copy to Format

MENU

Exit

2/46

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

Previous

Next

Back This File All Files

MENU

Exit

83


TÜRKÇE

Dijital Foto¤raf Makinesi Modu (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Foto¤raflar›n Bask› için ‹flaretlenmesi (Print Mark) ✤ ✤ ✤ ✤

Yazd›rma ‹flaretleme ifllevi yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 Bu kamera, DPOF (Digital Print Order Format - Dijital Yazd›rma S›ras› Biçimi) yazd›rma biçimini desteklemektedir. Bellek Kart›na kaydedilmifl olan görüntüleri DPOF’u destekleyen bir yaz›c› ile otomatik olarak basabilirsiniz. Yazd›rma ‹flaretlemesi yapman›n 2 yolu vard›r. - <This File> (Bu Dosya) : LCD Ekranda görüntülenen foto¤raf›n üzerine bir yazd›rma iflareti koyabilirsiniz. 999’a kadar ayarlanabilir. - <All Files> (Tüm Dosyalar) : Kay›tl› görüntülerin her birinin 1 kopyas›n› basmak içindir. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 5 2/46 2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. M.Player Mode ■ Kaydedilen son foto¤raf gözükecektir. √Memory Memory Type √Memory Card 3. [œ œœ/√ √√ (REV/FWD)] dü¤melerini kullanarak iflaretlemek istedi¤iniz foto¤raf› aray›n. M.Play Select √Photo 4. [MENU] dü¤mesine bas›n. Delete ■ Menü listesi görünecektir. Delete All 5. <Memory> (Bellek) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin Protect √Off Print Mark ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. <Print Mark> (Yazd›rma ‹flareti) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru ZOOM Move OK Select MENU Exit hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 7. [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› hareket ettirerek istedi¤iniz (All Off (Tümü Kapal›), This File 7 2/46 M.Player Mode (Bu Dosya) veya All Files (Tüm Dosyalar)) konuma gelin ve [OK] dü¤mesine bas›n. Back 8. <This File> (Bu Dosya) ö¤esini seçerseniz, [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket Memory Type 002 ettirerek miktar› seçin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. M.Play Select 9. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n. Delete Delete All All Off Yazd›rma ‹flaretinin Kald›r›lmas› Protect This File 002 Print Mark All Files Tüm Yazd›rma ‹flaretlerini kald›rmak için <All Off> (Tümü Kapal›) ö¤esini seçin. Tek bir dosyan›n Yazd›rma ‹flaretini kald›rmak için dosyay› seçin ve <This File> (Bu Dosya) seçene¤ini MENU Exit Previous Next <000>’a ayarlay›n. [ Notlar ] 9 2/46 ■ [QUICK MENU] dü¤mesini kullanarak Print Mark (Yazd›rma ‹flareti) ifllevine do¤rudan ulaflabilirsiniz. 800x600 ➥sayfa 20 ■ Yazd›rma ‹flareti, <This File> (Bu Dosya) seçene¤inde ise kopya say›s›n› <000> ila <999> aras›nda bir say› olarak girebilirsiniz. ■ Yazd›rma ‹flareti <All Files> (Tüm Dosyalar) seçene¤inde ise kopya say›s›n› <1> olarak ayarlayabilirsiniz. ■ Kay›tl› görüntülerin say›s›na ba¤l› olarak <All Files> (Tüm Dosyalar) seçene¤inin uygulanmas› daha fazla 002 sürebilir. 100-0002 ■ DPOF’u destekleyen yaz›c›lar piyasada bulunmaktad›r. ■ Video Kamera ile beraber sunulan USB kablosunu kullan›n. †

84


TÜRKÇE TM

PictBridge (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) PictBridgeTM Kullanarak Resimlerinizin Bas›lmas› ✤ PictBridgeTM ifllevi yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Video Kameray› PictBridge deste¤i (ayr›ca sat›lmaktad›r) olan yaz›c›lara ba¤layarak bir kaç basit ifllemle görüntüleri Bellek Kart›ndan do¤rudan yaz›c›ya gönderebilirsiniz. ✤ PictBridge deste¤i sayesinde kay›tl› foto¤raflar› basmak için yaz›c›y› do¤rudan Video Kameran›z üzerinden kontrol edebilirsiniz. Kay›tl› foto¤raflar›n›z› PictBridge ifllevini kullanarak do¤rudan basmak için Video Kameran›z› USB kablosunu kullanarak bir PictBridge yaz›c›s›na ba¤lamal›s›n›z.

Yaz›c›ya Ba¤lamak

4

1. Yaz›c›n›z› kapat›n. ■ [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirerek Video Kameran›z› aç›n. 2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n. 3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir. 4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. <USB Connect> (USB ba¤lant›s›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

M.Player Mode √System Clock Set Remote Beep Sound USB Connect Language ZOOM

6

Move

OK

OK

√On √On √Computer √English

Select

M.Player Mode Back Clock Set Remote Beep Sound USB Connect Language

ZOOM Move 6. <Printer> (Yaz›c›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ <Computer> (Bilgisayar): Bilgisayara ba¤lamak. ■ <Printer> (Yaz›c›): Yaz›c›ya ba¤lamak. (PictBridge ifllevini kullanmak için yaz›c›ya ba¤lay›n)

2/46

MENU

Exit

2/46

Computer Printer

Select

MENU

Exit

7. Video Kameran›z›, sa¤lanan USB kablosunu kullanarak yaz›c›ya ba¤lay›n. 8. Yaz›c›n›z› aç›n. ■ K›sa bir sürenin ard›ndan PictBridge menü ekran› otomatik olarak gözükecektir. ■ ‹mleç, <Print> (Bask›) ö¤esini vurgular.

85


TÜRKÇE

PictBridgeTM (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Görüntülerin Seçilmesi 1. Bas›lmak üzere bir görüntü seçmek için <PictBridge> ayarlar menüsünde [œ œœ/√ √√ (REV/FWD)] dü¤melerine bas›n.

Bask› Adedinin Ayarlanmas› 2. <Copies> (Kopyalar) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 3. Bas›lacak kopya say›s›n› seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

M.Player Mode Back Print Copies Date/Time

Previous

Next

Tarih/Saat Ekleme Seçene¤inin Ayarlanmas› 4. <Date/Time> (Tarih/Saat) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 5. Tarih/Saat görünüm tipini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Tarih/Saat Görünüm tipi: <Off> (Kapal›), <Date> (Tarih), <Time> (Saat), <Date&Time> (Tarih ve Saat)

Foto¤raflar›n Bas›lmas› <Print> (Bask›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

Bask›n›n ‹ptal Edilmesi Görüntü bask›s›n› iptal etmek için [OK] dü¤mesine tekrar bas›n. “Cancel…” (‹ptal...) mesaj› görünür ve görüntülerin bas›lmas› iptal edilir. [ Notlar ] ■ Tarih/Saat Ekleme Seçene¤i tüm yaz›c›lar taraf›ndan desteklenmeyebilir. Yaz›c›n›z›n üreticisine dan›fl›n. <Date/Time> (Tarih/Saat) menüsü, yaz›c› bu seçene¤i desteklemiyorsa ayarlanamaz. ■ CIPA’n›n (Camera & Imaging Products Association) tescilli markas› olan PictBridge TM; Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson ve Sony taraf›ndan gelifltirilmifl bir görüntü aktar›m standard›d›r. ■ PictBridge’i destekleyen yaz›c›lar piyasada bulunmaktad›r. ■ Video Kamera ile beraber sunulan USB kablosunu kullan›n. ■ PictBridge Do¤rudan Bask› esnas›nda Video Kameran›z için AC güç adaptörünü kullan›n. Video Kameran›z› yazd›rma ifllemi esnas›nda kapatmak, Bellek Kart›ndaki verilere hasar verebilir. ■ Foto¤raflar›n bast›r›lmas› desteklenmektedir. Hareketli görüntüler yazd›r›lamaz. ■ Yaz›c›ya ba¤l› olarak çeflitli bask› seçenekleri ayarlayabilirsiniz. ■ Lütfen yaz›c›n›n kullanma k›lavuzuna baflvurun.

86

M.Player Mode Back Print Copies Date/Time

Previous

Next

M.Player Mode Back Print Copies Date/Time

Previous

Next

2/46

Num.

02

100-0002

2/46

Off Date Time Date&Time 100-0002

2/46

100-0002


TÜRKÇE

IEEE 1394 Veri Transferi IEEE1394 (i.LINK) Transferi-DV Standart Veri Ba¤lant›lar (yaln›zca VP-D361i/D361Wi/D362i/D363i/D364Wi/D365Wi modelleri için) Bir DV Cihaz›na (DVD Kaydedici, Video Kamera, vs.) Ba¤lanma ■

Di¤er DV standart ürünlere ba¤lanma. - Standart bir DV ba¤lant›s› oldukça kolayd›r. - Ürünün DV jak› varsa, do¤ru kabloyu DV jak›na ba¤layarak veri aktarabilirsiniz. (cihazla birlikte verilmez) !!! ‹ki tip DV jak› oldu¤u için (4pin, 6pin) lütfen dikkat edin. Bu Video Kameran›n jak› 4pin’dir.

Dijital bir ba¤lant›, video ve ses sinyallerini dijital biçimde aktar›r ve yüksek kalitede görüntülerin aktar›m›na olanak sa¤lar.

Bilgisayar Ba¤lant›s› ■ ■

Bir bilgisayara veri aktarmak istiyorsan›z, o bilgisayara bir IEEE 1394 ek kart yüklemeniz gerekir. (cihazla birlikte verilmez) Hareketli görüntü için çerçeve h›z› bilgisayar›n kapasitesine ba¤l›d›r.

Sistem Gereklilikleri ■ ■ ■ ■

CPU : h›zl› Intel® Pentium III™ 450MHz uyumlu. ‹flletim sistemi : Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.4) Ana bellek : 64 MB RAM üstü IEEE1394 ek kart› veya dahili IEEE1394 kart›

[ Not ] Yukar›da önerilen bilgisayar ortamlar›n›n tümünde çal›flma garantisi verilmemifltir.

87


TÜRKÇE

IEEE 1394 Veri Transferi DV Ba¤lant› Kablosuyla Kay›t Yapma

QU MEICK NU PLAY E

ER

A

R

1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin. 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) 3. DV kablosunu (cihazla birlikte verilmez) Video Kameran›n DV jak›ndan di¤er DV cihaz›n›n DV jak›na ba¤lay›n. ■ ifadesinin görüntülendi¤inden emin olun. 4. REC PAUSE modunu bafllatmak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n. ■ <PAUSE> (DURAKLATMA) yaz›s› görüntülenir. 5. Ekranda resmi görürken di¤er DV cihaz›nda oynatmay› bafllat›n. 6. Kayd› bafllatmak için [Start/Stop] dü¤mesine bas›n. ■ Kayd› geçici olarak duraklatmak isterseniz [Bafllat/Durdur] dü¤mesine tekrar bas›n [Start/Stop] dü¤mesi. 7. Kayd› durdurmak için [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n.

CA

M

[ Notlar ] ■ Video Kameradan bir baflka DV cihaz›na veri aktar›rken baz› ifllevler çal›flmayabilir. Böyle bir fley meydana gelirse, lütfen DV kablosunu yeniden ba¤lay›n veya gücü KAPATIP AÇIN (önce OFF sonra ON). ■ Video Kameradan bilgisayara veri aktar›rken, PC ifllev dü¤mesi <M.Player> modunda çal›flmaz. ■ IEEE1394 kullan›rken baflka bir DV cihaz› kullanmay›n. ■ Video Kameray› hem DV hem de USB kablolar›n› kullanarak bir bilgisayara ba¤lamay›n. Düzgün çal›flmayabilir. ■ IEEE1394 kablosu (DV kablosu) ayr›ca sat›lmaktad›r. ■ Hareketli görüntü yaz›l›m› piyasada bulunmaktad›r. ■ DV özelli¤i olan bilgisayarlar›n bir ço¤unda 6 pin jak› vard›r. Bu durumda, ba¤lant› yapabilmeniz için bir 6pin/4pin kabloya gereksiniminiz vard›r. ■ DV özellikli El Bilgisayarlar›n›n ve Diz Üstü Bilgisayarlar›n›n bir ço¤unda 4 pin soketi vard›r. Ba¤lant› için bir 4pin/4pin kablo kullan›n. ■ DV (IEEE1394) modunda DIS ve COLOUR NITE özellikleri kullan›lamaz. DV (IEEE1394) modu ayarland›¤›nda, DIS ve COLOUR NITE modlar› devre d›fl› kal›r. ■ Bu Video Kameray› kaydedici olarak kullan›rken, monitörde resimler ayn› gözükmeyebilir, ancak kaydedilen resimler bundan etkilenmez. 88


TÜRKÇE

USB Arabirimi (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) USB Arabiriminin Kullan›lmas› (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) USB Ba¤lant›s› ile Dijital Görüntü Aktar›m› ✤ Video Kamera USB 1.1 ve 2.0 standartlar›n›n her ikisini de destekler. (Bilgisayar özelliklerine ba¤l› olarak) ✤ Bellek Kart›nda kay›tl› bir dosyay›, USB ba¤lant›s› ile bilgisayara aktarabilirsiniz. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ Bir bilgisayara veri aktaracaksan›z, Video Kamera ile birlikte verilen yaz›l›m› (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0) yüklemeniz gerekir.

Sisteme Ba¤l› Olarak USB Ba¤lant› H›z› Yüksek h›zda USB ba¤lant›s› yaln›zca Microsoft (Windows) cihaz› sürücüleri taraf›ndan desteklenmektedir. ■ Windows 98SE/ME- Tam H›zl› USB ■ Windows 2000 – Service Pack 4 veya üstü yüklenmifl bir sistemde yüksek h›zl› USB. ■ Windows XP – Service Pack 1 veya üstü yüklenmifl bir sistemde yüksek h›zl› USB.

Sistem Gereklilikleri CPU OS (‹flletim Sistemi) Bellek HDD kapasitesi Çözünürlük USB ■

Windows Sistemi Minimum Önerilen Intel® Pentium III™, 600MHz Intel® Pentium 4™ , 2GHz ® ® Windows 98SE/ME Windows 2000/XP 128MB 512MB 1GB ya da üstü 2GB ya da üstü 1024 x 768 / 24bit Renk 1024 x 768 / 24bit Renk USB1.1 USB2.0 Yüksek H›zl›

USB, Macintosh sistemlerinde kullan›lamaz.

[ Notlar ] ■ USB 2.0, ç›kar›labilir disk ve USB ak›fl ifllevleri için geçerlidir. ■ Önerilenden daha yavafl bir bilgisayarda film oynat›m› düzgün olmayabilir ya da video montaj› çok zaman alabilir. ■ Önerilenden daha yavafl bir bilgisayarda film oynat›m›nda kareler atlanabilir ya da beklenmedik flekilde çal›flabilir. ■ Intel® Pentium III™ ve Pentium 4™ Intel Corporation’un ticari markas›d›r. ■ Windows® Microsoft® Corporation’un tescilli ticari markas›d›r. ■ Di¤er tüm markalar ve adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ■ Yukar›da önerilen bilgisayar ortamlar›n›n tümünde çal›flma garantisi verilmemifltir. ■ Video Kameray› hem DV hem de USB kablolar›n› kullanarak bir bilgisayara ba¤lamay›n. Düzgün çal›flmayabilir. ■ <M.Cam> ya da <M.Player> modundayken, USB kablosunu ba¤lamadan önce Bellek Kart›n›n Video Kameraya tak›lm›fl oldu¤undan emin olun. Herhangi bir Bellek Kart› tak›l› de¤ilse ya da biçimlendirilmemifl bir Bellek Kart› tak›l› ise, bilgisayar, Video Kameran›z› ç›kar›labilir bir disk olarak tan›maz. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ■ USB Ak›fl› için Video Codec, DV Driver ve DirectX 9.0 yaz›l›mlar› gerekir. ■ Veri aktar›m› s›ras›nda USB kablosunun bilgisayar veya Kamera ba¤lant›s›n› keserseniz, veri aktar›m› durur ve veriler zarar görebilir. ■ USB kablosunu bilgisayara bir USB HUB kullanarak ya da ayn› anda baflka cihazlarla birlikte ba¤larsan›z, çat›flmaya neden olabilir ve düzgün çal›flmayabilir. Böyle bir fley meydana gelirse, di¤er tüm USB cihazlar›n› ay›r›n ve yeniden ba¤lamay› deneyin. 89


TÜRKÇE

USB Arabirimi (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) USB Arabiriminin Seçilmesi (USB Connect) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ USB Ba¤lant› ifllevi yaln›zca <M.Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ USB kablosunu kullanarak Video Kameran›z›, Bellek Kart›ndan (veya dahili bellekten, sadece VP-D365W(i) modeli için) filmlerinizi ve foto¤raflar›n›z› kopyalamak için bir bilgisayara ya da görüntülerinizi basmak için bir yaz›c›ya ba¤layabilirsiniz. 1. [Power] dü¤mesini [PLAYER] konumuna getirin.

PLAY E

ME

RA

R

1

2. [Mod] dü¤mesini [MEMORY] ö¤esine ayarlay›n.

CA

3. [MENU] dü¤mesine bas›n. ■ Menü listesi görünecektir.

PLA Y

ER

A

ER

4. <System> (Sistem) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n.

CA M

4

5. <USB Connect> (USB ba¤lant›s›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. 6. <Computer> (Bilgisayar) veya <Printer> (Yaz›c›) ö¤esini seçmek için [Zoom] dü¤mesini afla¤› veya yukar› do¤ru hareket ettirin ve sonra [OK] dü¤mesine bas›n. ■ Video Kameray› bir Bilgisayar Kameras›, USB Aktar›m› veya ç›kar›labilir disk olarak kullanmak için <Computer> (Bilgisayar) seçene¤ini seçebilirsiniz. ■ PictBridge özelli¤ini kullanmak için <Printer> (Yaz›c›) seçene¤ini seçebilirsiniz. 6 ➥sayfa 84

M.Player Mode √System Clock Set Remote Beep Sound USB Connect Language ZOOM

OK

ZOOM

Move

OK

√On √On √Computer √English

Select

M.Player Mode Back Clock Set Remote Beep Sound USB Connect Language

7. Ç›kmak için [MENU] dü¤mesine bas›n.

90

Move

2/46

MENU

Exit

2/46

Computer Printer

Select

MENU

Exit


ENGLISH TÜRKÇE

USB Arabirimi (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) DV Media PRO Program›n›n Yüklenmesi ✤ Video Kameran›zda kaydedilmifl hareketli görüntüleri oynatmak veya bir USB ba¤lant›s› arac›l›¤›yla verileri bilgisayara aktarmak için Video Codec program› yüklenmelidir. ✤ Program› yüklemeden Video Kameray› bilgisayara ba¤lamay›n. ✤ Baflka bir Video Kamera veya taray›c› ba¤l›ysa, önce bunlar› ç›kar›n. ✤ Bu aç›klama Windows®98 SE ‹flletim Sistemine dayanmaktad›r. ✤ DV Media Pro Kullan›c› K›lavuzu, kamerayla birlikte verilen CD’nin içinde Adobe Tafl›nabilir Belge Biçiminde (PDF) mevcuttur (D:/help/). Kullan›c› k›lavuzu, yine ayn› CD içinde bulunan Acrobat Reader yaz›l›m› ile görüntülenebilir (D:/Support/AcrobatReader/AcroReader51_ENU_full.exe). (Acrobat Reader, AdobeSystems,Inc.’in ücretsiz bir ürünüdür.) ✤ DV Media Pro Kullan›c› K›lavuzu ‹ngilizce’dir.

Program›n Yüklenmesi 1. Yaz›l›m CD’sini bilgisayar›n›z›n CD-ROM sürücüsüne tak›n. ■ Yükleme seçim ekran› görünür. 2. CD’yi takt›ktan sonra yükleme seçim ekran› görünmüyorsa Windows “Run (Bafllat)” menüsünde “Start (Çal›flt›r)” komutunu t›klat›n ve kurulumu bafllatmak için Autorun.exe dosyas›n› yürütün. CD-ROM sürücüsü “D:drive” olarak ayarlanm›flsa “D:/autorun.exe” yaz›n ve Girifl tufluna bas›n. 3. Seçilen yaz›l›m› kurmak için afla¤›da listelenen simgeleri t›klat›n. ■ DV Driver (DV Sürücüsü) dü¤mesini t›klat›n. - USB Ç›kar›labilir Disk Sürücüsü (yaln›zca Windows® 98SE için) (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) - USB PC CAMERA& STREAMING Driver (CAPTURE DRIVER) [USB PC KAMERA ve AKIfi Sürücüsü (YAKALAMA SÜRÜCÜSÜ)] - DV Sürücüsü kurulumunu tamamlamak için Video Kameray› bilgisayar›n›za ba¤lay›n. 1) Bu ifllev yaln›zca Camera modunda çal›fl›r. 2) USB kablosunu kullanarak Video Kameray› bilgisayara ba¤lay›n. 3) Bilgisayarda, SAMSUNG A/V Capture (Yakalama) sürücüsünün kurulumu bafllar. ■ DirectX 9.0 dü¤mesini t›klat›n ■ Video Codec dü¤mesini t›klat›n Hareketli görüntüleri (Bellek Kart›nda depolananm›fl) bir bilgisayarda oynatmak veya USB Ak›fl/Bilgisayar Kameras› ifllevlerini kullanabilmek için Video Codec program› yüklenmelidir. 91


TÜRKÇE

USB Arabirimi (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bilgisayar Ba¤lant›s›

QU MEICK NU PLAY E

ER

A

R

1. Bir USB kablosunu bilgisayar›n USB jak›na ba¤lay›n. ■ Video Kameran›n USB jak›na bir USB kablosu ba¤l›ysa Çoklu Kablo devre d›fl› kal›r. 2. UBS kablosunun di¤er ucunu Video Kameran›n USB jak›na ba¤lay›n. (USB jak›) ■ Bilgisayar USB arac›l›¤›yla Video Kameraya ba¤l›ysa yaln›zca [Power], [Mod] ve [Zoom] dü¤meleri çal›flt›r›labilir.

CA

M

USB Kablosunun Ç›kar›lmas› ✤ Veri aktar›m›n› tamamlad›ktan sonra kabloyu afla¤›daki biçimde ç›karmal›s›n›z. 1. Ç›kar›labilir disk simgesini seçin ve <Eject> (Ç›kar) ifllevini seçmek için sa¤ fare dü¤mesini t›klat›n. 2. <Confirm> (Onayla) ö¤esini seçin ve Windows Splash ekran› göründü¤ünde USB kablosunu ç›kar›n. [ Notlar ] ■ Aktarma s›ras›nda USB kablosunu bilgisayardan veya Video Kameradan ç›kar›rsan›z veri iletimi durur ve veriler hasar görebilir. ■ USB kablosunu bir USB HUB arac›l›¤›yla bir bilgisayara ba¤larsan›z veya di¤er USB cihazlar›yla birlikte ayn› zamanda ba¤larsan›z Video Kamera do¤ru çal›flmayabilir. Bu meydana gelirse bütün USB cihazlar›n› bilgisayardan ç›kar›n ve Video Kameray› bir daha ba¤lay›n.

92


TÜRKÇE

USB Arabirimi (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Bilgisayar Kameras› ‹fllevinin Kullan›lmas› ✤ Bu ifllev yaln›zca <Camera> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ Bilgisayar Kameras› ifllevini kullanmak için, DV Driver, Video Codec ve DirectX 9.0 programlar›n›n bilgisayara yüklenmifl olmas› gerekir. ✤ Video sohbet ifllevleri sunan bir Web sitesine ba¤land›¤›n›zda, Video Kameran›z› kullanarak kat›labilirsiniz. ✤ Video sohbet ifllevleri sunan bir Web sitesine ba¤land›¤›n›zda, Video Kameran›z› bu tip ifllevler için kullanabilirsiniz. ✤ Bu video kameray›, video konferans› (örne¤in Net Meeting) için kullan›rken video konferans yaz›l›m›na ba¤l› olarak ses iletiflimi desteklenmeyebilir. Bu durumda ses iletiflimini etkinlefltirmek için bilgisayar›n ses kart›na harici bir mikrofon ba¤lay›n. ✤ Video Kameray›, PC Net Meeting program› yüklüyken kullanarak, video konferensa kat›labilirsiniz. ✤ Bilgisayar Kameras›n›n ekran boyutu (Bilgisayar Kameras› ifllevi için video kare aktarma h›z› maks. 12.5 fps’tir.) - USB 2.0 ba¤lant›s› için 640X480 (VGA) piksel. ✤ Bilgisayar USB arac›l›¤›yla Video Kameraya ba¤l›ysa, yaln›zca [Power], [Mod] ve [Zoom] dü¤meleri çal›flt›r›labilir. PLAY E R

1

ME

RA

1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] konumuna getirin.

CA

2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

PLA Y

A

ER ER

3. USB kablosunun bir ucunu Video Kamera üzerindeki USB soketine ve di¤er ucunu da bilgisayar›n›z›n üzerindeki USB ba¤lant› noktas›na ba¤lay›n.

CA M

2

93


TÜRKÇE

USB Arabirimi (yaln›zca VP-D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) USB Aktar›m› ‹fllevinin Kullan›lmas› ✤ Bu ifllev hem <Camera> hem de <Player> modlar›nda çal›fl›r. ➥sayfa 19 ✤ USB ak›fl› ifllevini kullanmak için DV Driver, Video Codec ve DirectX 9.0 programlar› bilgisayarda kurulmufl olmal›d›r. ✤ USB ak›fl› özelli¤ini kullanarak Video Kameran›zdaki bir videoyu bilgisayar›n›zda seyredebilirsiniz. ✤ Ayr›ca, hareketli görüntü olarak “avi” dosya format›nda ya da foto¤raf olarak “jpg” dosya format›nda bilgisayarda saklayabilirsiniz. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna, [Mod] dü¤mesini de [TAPE] konumuna getirin (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için). 2. USB kablosunun bir ucunu Video Kamera üzerindeki USB soketine ve di¤er ucunu da bilgisayar›n›z›n üzerindeki USB jak›na ba¤lay›n. 3. CD’de verilen Windows Movie Maker veya Ulead VIDEO Studio Yaz›l›m uygulamalar›n› kurup yürütün. ■ Ulead VIDEO Studio kullan›m› için ayr›nt›l› talimatlar için program›n Help (Yard›m) ifllevine bak›n. ■ Windows Movie Maker WINDOWS ME ve XP kullan›c›lar› için kullan›lmaktad›r. (C:/program files/Movie maker/moviemk.exe)

Ç›kar›labilir Disk ‹fllevinin Kullan›lmas› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) ✤ Bir Bellek Kart›ndaki verileri bilgisayara, USB ba¤lant›s› üzerinden, ilave ek kartlar olmadan kolayca aktarabilirsiniz. 1. [Power] dü¤mesini [CAMERA] veya [PLAYER] konumuna, [Mod] dü¤mesini ise [MEMORY] konumuna getirin. 2. USB kablosunun bir ucunu Video Kamera üzerindeki USB soketine ve di¤er ucunu da bilgisayar›n›z›n üzerindeki USB jak›na ba¤lay›n. 3. Ç›kar›labilir diskin do¤ru olarak tan›n›p tan›nmad›¤›n› do¤rulamak için Windows Gezginini aç›n ve ç›kar›labilir diskin yerini bulun.

94


TÜRKÇE

Bak›m Bir Kayd› Bitirdikten Sonra

3

PLA Y

A

Pil Tak›m›, kayd›n tamamlanmas›n›n ard›ndan ç›kart›lmal›d›r. 1. [TAPE EJECT] dü¤mesini ok yönünde kayd›rarak kaset kapa¤›n› aç›n. ■ Kaset bölümü otomatik olarak d›flar› ç›kar. ■ Lütfen kaset tamamen ç›kart›lana kadar bekleyin. 2. Kaseti ç›kartt›ktan sonra kapa¤› kapat›n ve Video Kameray› tozsuz bir ortamda saklay›n. Toz ve di¤er yabanc› maddeler c›z›rt›ya veya dengesiz görüntülere neden olabilir. 3. [Power] dü¤mesini [Off] konumuna getirin. 4. Güç ba¤lant›s›n› kesin veya Pil Tak›m›n› ç›kar›n. Video Kameran›n alt taraf›nda yer alan [BATTERY RELEASE] dü¤mesine bas›n ve Pil Tak›m›n› ok yönünde kayd›r›n.

ER

1

ER

✤ Kayd›n sonunda güç kayna¤›n› ç›kartman›z gerekir. ✤ Pil Tak›m› ile kay›t yaparken, tak›m› Video Kamerada b›rakmak pilin ömrünü azaltabilir.

CA M

Kullan›labilir Kasetler Saklamak istedi¤iniz bir fleyi kaydettikten sonra, onu kazara silinmeyecek flekilde koruyabilirsiniz. a. Kasetteki güvenlik t›rna¤›n› delik aç›k olacak flekilde itin. b. Kaset korumas›n›n kald›r›lmas›: Kasetteki kayd› art›k muhafaza etmek istemiyorsan›z, güvenlik t›rna¤›n› deli¤i kapatacak flekilde geriye itin. Kasetin saklanmas› a. M›knat›s veya manyetik giriflimlerin bulundu¤u yerlerden kaç›n›n. b. Nemli ve tozlu yerlerden kaç›n›n. c. Kaseti dik konumda saklay›n ve do¤rudan günefl ›fl›¤›nda saklamaktan kaç›n›n. d. Kasetlerinizin düflmesini veya devrilmesini önleyin.

a SAVE

b REC

95


TÜRKÇE

Bak›m Video Kameran›n Temizlenmesi ve Bak›m› Video Kafalar›n›n Temizlenmesi Normal kay›t ve berrak foto¤raflar elde etmeyi sa¤lamak için oynat›lan görüntülerde kareler halinde kar›ncalanma veya bozulma oldu¤unda, ya da mavi bir ekran gözüktü¤ünde video kafalar›n› temizleyin. 1. Bu ifllev yaln›zca <Player> modunda çal›fl›r. ➥sayfa 19 2. [Mod] dü¤mesini [TAPE] konumuna getirin. (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için)

(mavi ekran)

3. Temizleme kasetini tak›n. 4. [√ √/■■ (PLAY/STILL)] dü¤mesine bas›n. 5. 10 saniye sonra [■ (STOP)] dü¤mesine bas›n. [ Notlar ] Bir video kaset kullanarak görüntü kalitesini kontrol edin. - Görüntü kalitesinde bir geliflme yoksa ifllemi tekrarlay›n. ■ Video kafalar›n› kuru tip bir kaset temizleyici ile temizleyin. ■ Baz› temizleme kaseti ürünleri otomatik olarak durur. Ayr›nt›l› bilgi için temizleme kasetinin talimatlar›na bak›n. Temizlemenin ard›ndan sorun devam ederse en yak›n Samsung temsilcisine veya Yetkili Servis Merkezine dan›fl›n. (mavi ekran) ■

96


TÜRKÇE

Bak›m Video Kameran›z› Yurt D›fl›nda Kullanma ✤ Her ülke veya bölgenin kendine has elektrik ve renk sistemleri vard›r. ✤ Video Kameran›z› yurtd›fl›nda kullanmadan önce afla¤›daki parçalar› kontrol edin.

Güç kaynaklar› ■

Ürünle birlikte gelen AC Güç adaptörü ile Video Kameran›z› 100V - 240V, 50/60 Hz aral›¤›ndaki tüm ülke veya bölgelerde kullanabilirsiniz. Gerekirse, yerel prizlerin tasar›m›na ba¤l› olarak piyasada mevcut bulunan AC jak adaptörü kullan›n.

Renk sistemi Kayd›n›z› vizörden görebilirsiniz. Ancak kayd›n›z› bir televizyonda görüntülemek veya video kaset kaydediciye kopyalamak için televizyon veya VCR, PAL uyumlu olmal› ve uygun ses/video jaklar›na sahip olmal›d›r. Aksi takdirde bir transcoder kullanman›z gerekebilir.

PAL uyumlu Ülkeler/Bölgeler Almanya, Avustralya, Avusturya, BDT, Belçika, Bulgaristan, Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, ‹ran, ‹spanya, ‹sviçre, Kuveyt, Libya, Macaristan, Malezya, M›s›r, Mauritius, Norveç, Romanya, Singapur, Slovakya, Suriye, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus, Yunanistan vb.

NTSC uyumlu Ülkeler/Bölgeler Amerika Birleflik Devletleri, Bahamalar, Filipinler, Japonya, Kanada, Kore, Meksika, Orta Amerika, Tayvan vb. [ Not ] Dünyan›n her yerinde Video Kameran›zla kay›t yapabilir ve LCD Ekranda foto¤raf görüntüleyebilirsiniz.

97


TÜRKÇE

Sorun Giderme Sorun Giderme ✤ Bir Samsung yetkili servis merkezi ile temasa geçmeden önce afla¤›da belirtilen basit kontrolleri yap›n. Bunlar size zaman ve gereksiz bir telefon görüflmesinin ücretini kazand›rabilir.

Kendi Kendine Teflhis Ekran› Ekrandaki Mesaj Yan›p sönme

Bildirdi¤i durum

Yap›lmas› gereken

yavafl

Pil tak›m› neredeyse boflalm›fl

fiarjl› bir tak›mla de¤ifltirin.

Tape end !

yavafl

Kasette kalan süre yaklafl›k 2 dakika.

Yeni bir kaset haz›rlay›n.

Tape end !

yok

Kaset bitti.

Yeni bir kasetle de¤ifltirin.

No Tape!

yavafl

Kamerada kaset yok.

Kaset tak›n.

Protection!

yavafl

Kasette kay›t korumas› var.

Kay›t yapmak istiyorsan›z korumay› kald›r›n.

yavafl

Video Kameran›n mekanik bir ar›zas› var.

yavafl

Kamerada nem yo¤unlaflmas› meydana geldi.

....D L C R

1. Kaseti ç›kart›n. 2. KAPALI konuma ayarlay›n. 3. Pili sökün. 4. Pili yeniden tak›n. * Sorun çözülmediyse yerel Samsung servis merkezinizle temas kurun. Afla¤›ya bak›n.

Nem Yo¤unlu¤u ■ Video Kamera so¤uk bir yerden, do¤rudan s›cak bir yere getirildiyse kameran›n içinde, kasetin yüzeyinde veya merceklerin üzerinde nem birikebilir. Bu durumda kaset okuma kafas›na yap›fl›p hasar görebilir veya cihaz düzgün bir flekilde çal›flmayabilir. Bu flartlar alt›nda olas› hasar› önlemek için, Video Kamera bir nem sensörüyle donat›lm›flt›r. ■ Kameran›n içinde nem varsa (DEW) simgesi görüntülenir.Bu durumda kaset ç›kartma d›fl›nda hiçbir ifllev çal›flmayacakt›r. Kaset bölümünü aç›n ve Pili ç›kart›n. Video Kameray› en az iki saat boyunca kuru ve s›cak bir odada b›rak›n.

98


TÜRKÇE

Sorun Giderme M.Cam/M.Player Modlar›nda Kendi Kendine Teflhis Ekran› (yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) Ekrandaki Mesaj Yan›p sönme

Bildirdi¤i durum

Yap›lmas› gereken

No Memory Card !

yavafl

Kamerada Bellek Kart› yok.

Bellek Kart› tak›n.

Memory full!

yavafl

Kay›t için yeterli bellek yok.

Yeni bir Bellek Kart›yla de¤ifltirin. Kaydedilen görüntüyü silin.

No image!

yavafl

Bellek Kart›nda kay›tl› görüntü yok.

Yeni görüntü kaydedin.

Write protect!

yavafl

Bellek Kart› kayda karfl› korumal›.

Bellek Kart›ndaki yazma korumas› t›rna¤›n› aç›n.

Protect!

yavafl

Korumal› bir görüntüyü silmeye Görüntünün korumas›n› çal›flt›¤›n›zda görünür. kald›r›n.

Read error!

yavafl

Bellek Kart›n› biçimlendirin Video Kamera oynatma ifllevini veya bu Kamerada kaydedilmifl gerçeklefltiremiyor. bir Bellek Kart› tak›n.

Write error!

yavafl

Video Kamera kay›t yapam›yor.

Not formatted !

yavafl

Now deleting...

yavafl

Bellek Kart›n›n biçimlendirilmesi gerek. Dosya silme ifllemi yürütülürken görünür.

Memory Card Error!

yavafl

Bellek Kart›n› biçimlendirin veya yeni bir Bellek Kart›yla de¤ifltirin. Bellek Kart›n› biçimlendirin. (bkz: sayfa 78) Silme ifllemi bitirilene kadar bekleyin.

Tak›lan Bellek Kart›n›n Kamera Bellek kart›n› ç›kar›p tekrar taraf›ndan tan›nmamas› halinde tak›n Baflka bir Bellek Kart› deneyin görünür.

99


TÜRKÇE

Sorun Giderme ✤ Bu talimatlar sorununuzu çözmediyse en yak›n Samsung yetkili servis merkeziyle temas kurun. Belirti

Aç›klama/Çözüm

Video Kamera çal›flm›yor.

Pil tak›m›n› veya AC Güç adaptörünü kontrol edin.

Start/Stop dü¤mesi kay›t esnas›nda çal›flm›yor.

Güç dü¤mesinin CAMERA konumunda oldu¤undan emin olun. Kasetin sonuna geldiniz. Kasetteki kay›t korumas› t›rna¤›n› kontrol edin.

Video Kamera otomatik olarak kapan›yor.

Video Kameray› 5 dakikadan daha fazla bir süre kullanmay›p STBY konumunda b›rakt›n›z. Pil tak›m› tamamen boflalm›fl.

fiarj çabuk bitiyor.

Hava s›cakl›¤› çok düflük. Pil tak›m› tamamen flarj edilmemifl. Pil tak›m› tamamen tükenmifl ve flarj edilemiyor, Baflka bir Pil tak›m› kullan›n.

Oynatma esnas›nda mavi bir ekran görüyorsunuz.

Video kafalar› kirli olabilir. Kafay› bir temizleme kaseti ile temizleyin.

Koyu bir arka plan› kaydederken ekranda dikey bir flerit ortaya ç›k›yor.

Nesne ve arka plan aras›ndaki kontrast Video Kameran›n normal bir biçimde çal›flmas› için çok fazlad›r. Kontrast› azaltmak için arka plan› parlak yap›n veya parlak bir çevrede kay›t yaparken BLC ifllevini kullan›n.

Vizördeki görüntü bulan›k.

Vizör merce¤i ayarlanmam›flt›r. Vizör kontrol dü¤mesini, Vizörde gösterilen göstergeler keskinleflinceye kadar ayarlay›n.

Otomatik odaklama çal›flm›yor.

Manual Focus (Elle Odaklama) menüsünü kontrol edin. Otomatik odaklama, Elle Odaklama modunda çal›flmaz.

Oynatma, ileri veya geri sarma dü¤mesi çal›flmaz.

Güç dü¤mesini kontrol edin. Güç dü¤mesini PLAY konumuna getirin. Kasetin bafl›na veya sonuna geldiniz.

Oynatma arama esnas›nda mozaik bir flekil görüyorsunuz.

Bu normal ifllemdir ve bir ar›za veya kusur de¤ildir. Kaset hasar görmüfl olabilir. Kaseti de¤ifltirin. Video kafalar›n›n temizlenmesi (bkz. sayfa 96)

100


TÜRKÇE

Sorun Giderme Menü ö¤elerinin ayarlanmas› Ana Menü Camera

Alt Menü

‹fllevler

Program AE

Program AE ‹fllevinin Seçilmesi

White Balance (Beyaz Ayar›)

Beyaz Ayar›n›n Yap›lmas›

Visual Effect (Görsel Efekt)

Dijital özel efektin ayarlanmas›

16:9 Wide (Genifl Ekran)

16:9 Genifl Ekran ‹fllevinin Ayarlanmas›

DIS

Dijital Görüntü Sabitleyici ‹fllevinin Seçilmesi

Digital Zoom (Dijital Zoom)

Dijital Zoom ‹fllevinin Seçilmesi

Camera

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Tape (Kaset) Photo Search (Foto¤raf Arama) Kasete kay›tl› resimlerin aranmas› Photo Copy (Foto¤raf Kopyalama) Foto¤raflar›n kasetten Bellek Kart›na kopyalanmas› Audio Select (Ses Seçimi) Ses oynatma kanal›n›n seçilmesi Audio Effect (Ses Efekti) Ses Efekti ifllevi Record

Rec Mode (Kay›t Modu)

(Kay›t)

Audio Mode (Ses Modu) Kay›t için Ses Kalitesinin seçilmesi

Kay›t h›z›n›n seçilmesi

WindCut Plus (U¤ultu Kesme)

Rüzgar sesinin minimum düzeye indirilmesi

Real Stereo (Gerçek Stereo)

Gerçek Stereo’nun Seçilmesi

AV In/Out (AV Girifli/Ç›k›fl›) @

AV girifl/ç›k›fl›n›n seçilmesi

Memory !

Memory Type (Bellek Tipi) #

Bellek tipinin seçilmesi

(Bellek) !

Photo Quality (Foto¤raf Kalitesi)

Görüntü Kalitesinin seçilmesi

M.Play Select (M. Oynatma Seçimi)

Oynatmak için Depolama Ortam›n›n (Foto¤raf, Film) seçilmesi

Delete (Sil)

Dosyalar›n Silinmesi

Delete All (Tümünü Sil)

Tüm dosyalar›n silinmesi

Protect (Koru)

Kazara Silinmenin Önlenmesi

Print Mark (Yazd›rma ‹flareti)

Bir Bellek Kart›na kaydedilmifl görüntülerin yazd›r›lmas›

Copy To (Kopyala) #

Bellek Kart›ndaki görüntünün dahili belle¤e kopyalanmas›

Format (Biçimlendirme)

Bellek Kart›n›n Biçimlendirilmesi

File No. (Dosya No.)

Dosya Adland›rma Seçenekleri

Uygun Mod Player M.Cam ! M.Player !

✔ ✔ ✔ ✔

! : yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için @ : yaln›zca VP-D361i/D361Wi/D362i/D363i/D364Wi/D365Wi modelleri için # : yaln›zca VP-D365W(i) modelleri için

Sayfa 49, 50

51 52, 53 54 55 56

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

57 82 63 66 44 44 45 46

✔ ✔ ✔

67

✔ ✔

71

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

70 80 76 77 75 84 83 78 72

101


TÜRKÇE

Sorun Giderme Ana Menü Display (Ekrandaki) Mesaj

System (Sistem)

Alt Menü

‹fllevler

LCD Bright (Parlakl›k)

LCD Ekran›n Parlakl›k derecesinin ayarlanmas›

LCD Colour (Renk)

LCD Ekran›n Renk tonlar›n›n ayarlanmas›

Date/Time (Tarih/Saat)

Tarih ve Saatin ayarlanmas›

TV Display (TV Görüntüleme)

OSD üzerinden TV Ekran›n›n aç›k/kapal› seçimi

Clock Set (Saat Ayar›)

Saat Ayar› Sesinin Ayarlanmas›

Remote (Uzaktan Kumanda) #

Uzaktan kumandan›n kullan›lmas›

Beep Sound (Bip Sesi)

Bipleme sesinin ayarlanmas›

Camera

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Shutter Sound (Obtüratör Sesi) ! Obtüratör Sesinin Ayarlanmas›

Uygun Mod Player M.Cam ! M.Player !

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

USB Connect (USB Ba¤lant›s›) $ USB’nin Ayarlanmas› Language (Dil)

OSD Ekran Dilinin Seçilmesi

Demonstration (Tan›t›m) Tan›t›m

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

TM

“Memory Stick” ve Sony Corporation’un ticari markalar›d›r. Burada belirtilen tüm di¤er ürün adlar›, ilgili flirketlerin ticari markalar› ya da tescilli ticari markalar› olabilir. Ayr›ca “™” ve “®” bu k›lavuzda her durumda belirtilmemifltir.

102

29 29 30 31 23 24 25 26

✔ ✔

! : yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için # : yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için $ : yaln›zca VP-D363(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için

Sayfa

90 27 28


TÜRKÇE

Özellikler Model Ad›: VP-D361(i)/D361W(i)/D362(i)/D363(i)/D364W(i)/D365W(i) System (Sistem) Video sinyali Video kay›t sistemi Ses kay›t sistemi Kullan›labilen kaset Kaset h›z› Kaset kay›t zaman› ‹LER‹/GER‹ sarma süresi Görüntü cihaz› Mercek Filtre çap› LCD Ekran/Vizör Boyut/nokta say›s› LCD Ekran Yöntemi Vizör Konektörler Video ç›k›fl› S-video ç›k›fl› Ses Ç›k›fl› DV girifl/ç›k›fl USB ç›k›fl› Harici mikrofon

PAL 2 döner kafa, Sarmal tarama sistemi Döner kafalar, 12/16b PCM sistemi Dijital video kaset (6,35mm genifllik): Mini DV kaseti SP: yaklafl›k 18,83mm/sn LP: yaklafl›k 12,57mm/sn SP: 60 dakika (DVM 60 kullan›rken), LP: 90 dakika (DVM 60 kullan›rken) Yaklafl›k 150 sn. (DVM60 kaset kullan›rken) CCD (Charge Coupled Device) (800k piksel) F1.6 33x, 1200x(Dijital) Elektronik zoom merce¤i Ø27 2,5 inç 112K (sadece VP-D361(i)/D362(i)/D363(i) modelleri için) / 2,7 inch (genifl) 230K (sadece D361W(i)/D364W(i)/D365W(i) modelleri için) TFT LCD Renkli LCD 1Vp-p (75Ω sonland›rma) Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω -7.5dBs (600Ω sonland›rma) 4pinli özel girifl/ç›k›fl konektörü Mini-B tipi konektör Ø3.5 stereo

Genel Güç kayna¤› Güç kayna¤›n›n tipi Güç sarfiyat› (Kay›t) Çal›flma s›cakl›¤› Saklama s›cakl›¤› Harici boyut A¤›rl›k Dahili MIC Uzaktan Kumanda (yaln›zca VP-D363(i)/ D364W(i)/ D365W(i) modelleri için)

DC 8.4V, Lityum ‹yon Pil Tak›m› 7.4V Lityum ‹yon Pil Tak›m›, Güç kayna¤› (100V - 240V) 50/60Hz 3.9W(LCD), 3.7W(Vizör) 0˚~40˚C (32˚F~104˚F) -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F) Yükseklik 93mm, Uzunluk 105mm, Genifllik 53mm 350g (Lityum ‹yon Pil Tak›m› ve kaset hariç) Tümyönlü stereo mikrofon ‹ç mekan: 15m’den fazla (düz çizgi), D›fl mekan: 5m civar›nda (düz çizgi)

- Bu teknik özellikler ve tasar›m bildirilmeksizin de¤ifltirilebilir. 103


TÜRKÇE

Dizin -A-

-H-

-S-

AF/MF ................................................ 48 Aksesuarlar (Accessories) ................ 8 Arka Plan Ifl›k Telafisi (BLC) ............ 41

Hareketli Görüntü Kayd› (Moving Image Recording) ............................79 Hoparlör (Speaker) ..........................58

Saat Ayar› (Clock Set)......................23 Ses (Sound) ..............................25~26 Ses Dublaj› (Audio Dubbing) ..........62 Ses Modu (Audio Mode)..................44 S›f›r Noktas› (ZERO MEMORY) ......37 Siliyor (Deleting) ........................76~77

-B-

-I-

Ba¤lama (Connecting) ....................96 Bellek Kart› (Memory Card) ............68 Beyaz Ayar› (White Balance) ..........51 Biçimlendirme (Formatting)..............78

IEEE1394 ..................................87~88 ‹fllev dü¤meleri (Function buttons) ....9

-T-K-

DC Kablosu (DC Cable) ..................19 Dijital Görüntü Sabitleyici (DIS) ......55 DV ....................................................87

Kare kare oynatma (Frame advance)..60 Kaset (Cassette) ..............................32 Kay›t Arama (Rec Search) ..............36 Kay›t Modu (Rec Mode) ..................44 Koruma (Protection) ........................75

-E-

-L-

EASY. Q Modu (EASY.Q Mode) ....35 Ekrandan Görüntüleme (OSD) ..21,22 El Kay›fl› (Hand Strap)......................14

LCD ..................................................29

-D-

-F-

Foto¤raf Arama (Photo Search) ......57 Foto¤raf görüntüleri (Photo images) ..73 Foto¤raf Kalitesi (Photo Quality)......71 Foto¤raf Kopyalama (Photo Copy)..82 -G-

Görsel Efekt (Visual Effect)..............52 104

Tan›t›m (Demonstration) ..................28 Tarih/Saat (Date/Time) ....................30 Tele Macro........................................39 Temizleme (Cleaning) ......................96 TV Görüntüleme (TV Display) ........31 -U-

-M-

U¤ultu Kesme (WindCut Plus) ........45 USB ............................................89~94 Uzaktan (Remote) ............................24 Uzaktan kumanda (Remote control) ..13

Memory Stick....................................68 -V-O-

Vizör (Viewfinder) ............................32

Obtüratör H›z› (Shutter Speed) ........47 -Y-P-

Pil Tak›m› (Battery Pack)..................16 Pozlama (Exposure) ........................47 Programlanm›fl Otomatik Pozlama (Program AE) ..................................49

Yavaflça Belirme/Kaybolma (Fade) ....40 -Z-

Zoom ................................................39


TÜRKÇE DÜNYANIN HER YER‹NDEN SAMSUNG’a Ulafl›n Samsung ürünleri ile ilgili olarak herhangi bir yorum ya da sorunuz varsa lütfen SAMSUNG müflteri memnuniyeti merkezi ile temas kurun. Region Country North America

Latin America

Europe

CIS

Customer CANADA MEXICO U.S.A ARGENTINE BRAZIL CHILE COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA JAMAICA PANAMA PUERTO RICO REP. DOMINICA TRINIDAD & TOBAGO VENEZUELA BELGIUM CZECH REPUBLIC DENMARK FINLAND FRANCE GERMANY HUNGARY ITALIA LUXEMBURG NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SLOVAKIA SPAIN SWEDEN U.K RUSSIA UKRAINE AUSTRALIA CHINA HONG KONG INDIA

Asia Pacific

INDONESIA JAPAN MALAYSIA PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND

Middle East & Africa

TAIWAN VIETNAM1 SOUTH AFRICA U.A.E

Care Center 1-800-SAMSUNG (726-7864) 01-800-SAMSUNG (726-7864) 1-800-SAMSUNG (726-7864) 0800-333-3733 0800-124-421 800-726-7864(SAMSUNG) 0-800-507-7267 1-800-10-7267 800-6225 1-800-299-0013 1-800-234-7267 800-7267 1-800-682-3180 1-800-751-2676 1-800-7267-864 1-800-100-5303 02 201 2418 844 000 844 38 322 887 09 693 79 554 08 25 08 65 65 (0,15¤/Min) 01805 - 121213 (¤ 0,12/Min) 06 40 985 985 199 153 153 02 261 03 710 0900 20 200 88 (¤ 0.10/Min) 231 627 22 0 801 801 881 80 8 200 128 0850 123 989 902 10 11 30 08 585 367 87 0870 242 0303 8-800-200-0400 8-800-502-0000 1300 362 603 800-810-5858, 010- 6475 1880 2862 6001 3030 8282 1600 1100 11 0800-112-8888 0120-327-527 1800-88-9999 1800-10-SAMSUNG (7267864) 1800-SAMSUNG (7267864) 1800-29-3232 02-689-3232 0800-329-999 800 588 889 0860 7267864 (SAMSUNG) 800SAMSUNG (7267864)

Web Site www.samsung.com/ca www.samsung.com/mx www.samsung.com www.samsung.com/ar www.samsung.com/br www.samsung.com/cl www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/latin www.samsung.com/be www.samsung.com/cz www.samsung.com/dk www.samsung.com/fi www.samsung.com/fr www.samsung.de www.samsung.com/hu www.samsung.com/it www.samsung.lu www.samsung.com/nl www.samsung.com/no www.samsung.com/pl www.samsung.com/pt www.samsung.com/sk www.samsung.com/es www.samsung.com/se www.samsung.com/uk www.samsung.ru www.samsung.com/ur www.samsung.com/au www.samsung.com.cn www.samsung.com/hk www.samsung.com/in www.samsung.com/id www.samsung.com/jp www.samsung.com/my www.samsung.com/ph www.samsung.com/sg www.samsung.com/th www.samsung.com/tw www.samsung.com/vn www.samsung.com/za www.samsung.com/mea


00970P_KNT-Cover

1/12/06 2:39 PM

Page 1

TÜRKÇE

BU CAMCORDER

TARAFINDAN ÜRET‹LM‹fiT‹R.

‹MALATÇl : SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD 12th FI., Samsung Main Bldg., 250, 2-Ka, Taepyung-Ro, Seoul, Korea TEL : +82 31 200 6077 ONAYLAYAN : Intertek Semko AB Torshamnsgatan 43, Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden tel no : +46 8 750 00 00 faks no : +46 8 750 60 30 e-mail : www.sweden.intertek-etlsemko.com KULLANIM OMRU:10 YILDIR

Çeviri ve Mizanpaj: TeknoLojist - 212 227 4520

AD68-00970P

samsung  

utkan dergi samsung