Page 1

..::ÖSYM TERCĐH BĐLDĐRĐM SĐSTEMĐ::..

Sayfa 1 / 1

2007-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETĐM PROGRAMLARI TERCĐH LĐSTESĐ TC Kimlik Numaranız : 23828142998

Ad ve Soyadınız : UTKAN DEVRĐM ZEYREK

2007 - ÖSYS tercih bildiriminiz 02.08.2007 08:18:08 tarihinde sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir. Başarılar dileriz. TERCĐH SIRANIZA GÖRE GĐRMEK ĐSTEDĐĞĐNĐZ YÜKSEKÖĞRETĐM PROGRAMLARI Sıra Yükseköğretim No. Program Kodu

Yükseköğretim Programının Adı Üniversite-Fakülte/Yüksekokulun Adı

1 1055515

ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ (ESKĐŞEHĐR) ĐŞLETME FAKÜLTESĐ ĐŞLETME (AÇIKÖĞRETĐM)

2 1055218

ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ (ESKĐŞEHĐR) ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ (AÇIKÖĞRETĐM)

3 1055226

ANADOLU ÜNĐVERSĐTESĐ (ESKĐŞEHĐR) ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ MALĐYE (AÇIKÖĞRETĐM)

Yukarıda bilgisayar ortamına internet kanalıyla girmiş olduğum yükseköğretim programı tercihlerimi kontrol ettim, doğruluğunu kabul ediyorum. Bilgi Giriş Tarihi ve Saati: 02.08.2007 08:18:08 Doğrulama Kodu : 87B1EEFE91593F6058A7250CDC23B4B6E4A839B216449CBB5604FEBD6089B5CB91914A360F77E507 Dikkat: Bu formun adaylar tarafından saklanması gerekmektedir. Adaylar daha sonra başvuru bilgilerine ilişkin bir itirazda bulunursa, ÖSYM'ye itiraz dilekçesinin ekinde bu formun bir kopyasını göndermek zorundadır. Yapılan itirazlar ancak bu formun doğruluğu tespit edilirse dikkate alınacak, aksi durumda yapılan itirazlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Yazdır

https://tercih.osym.gov.tr/Tercih/Genel/TercihBildirimHTML.aspx

02.08.2007

treterterter  
treterterter  

trettertre,tretert

Advertisement