Page 1

Verksamhetsber채ttelse 2012


VD och styrelseordförande har ordet

INNEH Å LLSFÖRTEC K NING 2 Vd och st yr el seor df ör ande har or de t

3 Om

Och-ets betydelse för fattigdomsbekämpningen

Kooper ation Utan G r änser

4 armband ger inkomster och ny t t hus

5 samar b e ten

6 r esu ltat fr ån vårt ar b e te i fält

som stär k er

År sredovi sning

8 F örvaltningsb er ät tel se

10 r e su ltatr äk ning 11 bal ansr äk ning

12

k a ssaflöde sanalys

13 Noter 17

r e visionsb er ät tel se

18 St yr el se 19

stöd vårt ar b e te

Under resan till Latinamerika besökte Kooperation Utan Gränsers styrelse bostads­ kooperativet Juntando Manos i Nicaragua. Från vänster styrelseordförande Nina Jarlbäck, Claudia Velásquez, medlem i bostadskooperativet, vd Anneli Rogeman och Faniz Ortiz, ordförande i bostadskooperativet.

Nicaragua november 2012. Vi, ordförande Nina Jarlbäck och vd Anneli Rogeman, besöker bostadkollektivet Juntando Manos i León, Nicaragua. Claudia Velásquez och Faniz Ortiz är nöjda. De 36 husen har kunnat uppföras tack vare Kooperation Utan Gränsers insats. Lika många familjer har flyttat in.

Kooperation Utan Gränser bidrog med drygt 6 Mkr till fattigdomsbekämpningen i Nicaragua under 2012. Pengar som framför allt kom från våra medlemsorga­ nisationer, Sida och från enskilda givare och företag. Pengar som vi idag kan se gör nytta. 2012 blev ett bra år för vår verksamhet. Vi ökade omsättningen med fem procent och kunde göra ytterligare lite mer för att minska fattigdomen i världen. Nu räcker det inte bara med pengar för att nå bra resultat i biståndsarbetet. Kunskaper om hur det goda biståndet ska utövas är lika viktigt. Här kan Kooperation Utan Gränser vila sig på en 55-årig erfarenhet; vi är en av Sveriges äldsta biståndsorganisationer och vet en del om hur bistånd ska bedrivas för att ge resultat. Det är inte enkelt. Fattig­ domen i världen har minskat men det är fortfarande över en miljard människor som vaknar hungriga varje morgon och som

2

Kooper ation utan g r än ser

lägger sig hungriga varje kväll. Samtidigt finns det fler biståndsorganisationer än någonsin. Vad har då vi på Kooperation Utan Gränser lärt oss om hur den framgångsrika fattigdomsbekämpningen ser ut? Bland mycket annat att den kräver demokrati och affärsmässighet. Kunskaper och pengar. Erfarenhet och förnyelse. Sedan är själva grunden i vårt arbete – kooperativen – en självklar framgångsfaktor. Vi har startat hundratals kooperativ tillsammans med våra partnerorganisationer i våra 25 verk­ samhetsländer. Jordbrukskooperativ och bostadskooperativ och det blir nästan alltid väldigt bra! Den modell för bostadskoope­ rativ som vi tagit fram tillsammans med vår partner­organisation i Nicaragua prisbelön­ tes till och med av FN 2012. –Vårt bostadskooperativ har blivit som en vattendelare i våra liv. Före, var lika med fattigdom. Nu efteråt har vi inte bara egna

hem utan också en fantastisk samhörighet som kommer att vara livet ut, säger Faniz Ortiz och avslutar: –Kooperation Utan Gränsers stöd har varit ovärderligt. Ni förstår att det behövs både utbildning och hjälp med ekonomin för att fattigdomen ska upphöra. Man kan nog säga att det lilla ordet och har viss betydelse för Kooperation Utan Gränsers arbete. Nu fortsätter vi vårt envetna arbete. I världen för att bekämpa fattigdomen och i Sverige för att finansiera kampen. Under 2013 kommer vi att synas mer här hemma, för att därmed kunna göra större nytta i världen.

Nina Jarlbäck, ordförande

Anneli Rogeman, vd

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


om kooperation utan gränser

vår värld SVERIGE

Vår verksamhet är koncentrerad till Afrika och Latinamerika, men vi arbetar även i länder i Asien och Europa.

BOSNIENHERCEGOVINA ALBANIEN

GUATEMALA EL SALVADOR COSTA RICA

BOLIVIA PARAGUAY

MOLDAVIEN KOSOVO

BURMA

PALESTINA

KAMBODJA VIETNAM

HONDURAS NICARAGUA

MALAWI ZAMBIA ZIMBABWE MOÇAMBIQUE

Vår vision En hållbar och rättvis värld fri från fattigdom.

Vårt ändamål Tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetar vi för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt biståndsarbete. Vårt biståndsarbete sker genom hjälp till självhjälp med syfte att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor.

UGANDA KENYA RWANDA TANZANIA

FILIPPINERNA SRI LANKA

Intäkter Övriga intäkter 10% Insamling 15%

Info-bidrag 1% Övriga Sida-bidrag 13%

a

Sida, rambidrag 61%

Kooperation Utan Gränsers verksamhet finans­ieras genom egen insamling samt bidrag, huvud­­sakligen från Sida. Den egna insamlingen är en förutsättning för att få bidrag från Sida. De totala intäkterna 2012 uppgick till 294 Mkr, varav insamlingen var 44 Mkr.

Kooperation Utan Gränser är partipolitiskt och religiöst obunden. så används en hundralapp

Våra värderingar I vårt arbete ansluter vi oss till den Internationella Kooperativa Alliansens värderingar om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet.

Sparade medel Insamling Administration Kommunikation

1 3 4 3

kr kr kr kr

Sparad Fun Admin Commu

Utvecklingsbistånd 89 kr

Vår mission ■■

Att stärka medlemsbaserade och demokratiska organisationers förmåga att göra det möjligt för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och bidra till ett rättvist samhälle.

Av varje hundralapp som kommer in till Kooperation Utan Gränser går 92 kronor till ända­m ålet (utvecklingsbistånd och kommunikation).

Geografisk fördelning av utvecklingsbiståndet

I Sverige arbetar Kooperation Utan Gränser för ■■

■■

Att människor tar ställning och engagerar sig för en rättvis världsordning Att med insamling stödja biståndsverksamheten.

Övrigt 5%

Europa 4%

Östra Afrika inkl Vi-Skogen 21%

Latinamerika 26%

Södra Afrika 30%

Asien 14%

De pengar som går till ändamålet bistånd fördelas på ovanstående sätt över världen.

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

Kooper ation utan gr änser

3


tanzania

Armband ger inkomster och nytt hus

Maria Olenasha tillverkar massajsmycken som säljs i Sverige.

Massajkvinnan Maria Olenasha i norra Tanzania är en av dem som tillverkar smycken som genom Kooperation Utan Gränser säljs i Sverige. Hon och de andra medlemmarna i kvinnogruppen har fått lära sig entreprenör­ skap, marknadsföring och hur man bygger tegelhus. – Tillsammans skapar vi oss ett bättre liv, säger Maria som kunnat betala utbildning för sina fem barn och byggt ett tegelhus med en soffa och en riktig säng.

– Traditionellt sett har vi kvinnor haft en väldigt låg ställning i massajkulturen. Men det börjar sakta förändras, säger hon. Genom att organisera sig, få ny kunskap och bidra till hushållets inkomst har kvin­ norna fått en starkare ställning i byn.

Jämställt bistånd

Kooperation Utan Gränser startade under 2012 kampanjen Jämställt bistånd, med bud­ skapet att minst 50 procent av Sveriges bistånd bör gå till kvinnor. Som en del av kampanjen skapade svenska designern Diana Orving till­ sammans med massajkvinnorna i Tanzania ett svartvitt jämställdhetsband. Armbandet såldes i över 2 100 exemplar och inbringade 169 000 kronor, pengar som går tillbaka till massajk­ vinnorna och till att bekämpa fattigdom. Över 5 500 personer visade också sitt stöd för kravet om jämställt bistånd via webben.

Kooperation Utan Gränser stödjer de massajer som valt att bli bofa sta att klara sin försörjning.

4

Kooper ation utan g r än ser

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


Samarbeten

Samarbeten som stärker För närvarande har Kooperation Utan Gränser mer än 60 kooperativa organisa­ tioner och företag som medlemmar. Kooperation Utan Gränser har ett djup­gående och viktigt samarbete med medlemsorganisationerna på fyra områden: ■■

Information

Vid information till den svenska allmänheten om globala förhållan­­den, utvecklingsfrågor och den egna biståndsverksamheten är medlems­ organisationerna en mycket viktig kanal. ■■

Opinionsbildning

Arbetet för att få flera att ta ställning för en rättvisare värld görs i så stor utsträckning som möjligt i samarbete med medlemsorganisationerna. ■■

Insamling

Medlemsorganisationernas insamlings­a ktiviteter är en viktig källa för Kooperation Utan Gränsers insamling. Målet är att insamlingen också ska stödja medlemsorganisatio­ nerna; att Kooperation Utan Gränser alltid ska vara synnerligen relevant för medlemsorganisationernas med­ arbetare och medlemmar. ■■

Andra samarbeten

Utökat samarbete med finansiärer som till exem­ pel Operation Dagsverke och PostkodLotteriet ger oss fler intäktskällor. Sparar man i Banco Humanfonden kan man välja Kooperation Utan Gränser som förmånstagare. Under 2012 har spararna bidragit med 110 897 kronor till Kooperation Utan Gränser. Sveriges Elevråds Centralorganisation som arrangerar Operation Dagsverke har valt Koo­ peration Utan Gränser för att driva projekt i Nicaragua och El Salvador. Projekten syftar till att förbättra skolor och ungdomsgårdar. Insam­ lingen genomfördes i maj 2012 och resultatet blev 3,1 Mkr. Kooperation Utan Gränser har varit förmåns­ tagare till PostkodLotteriet sedan 2009 och har hittills erhållit 26,6 Mkr. Ett flertal projekt och aktiviteter har under året helt eller delvis finansierats med hjälp av pengarna från Postkod­ Lotteriet. Några exempel: ■■ Stöd till kaffekooperativ vilket ökat inkomsterna för fattiga kaffebönder i Guatemala och Nicaragua ■■

 y kunskap som har förbättrat livet för N massajer och småbönder i norra Tanzania

■■

S töd till återuppbyggnad av krigsförstörda hus på Sri Lanka

■■

S töd till värdigt boende för kvinnor och barn som vräkts från slummen i Mtumba i Kenya.

Resursbas i biståndet

Medlemsorganisationernas kunskaper utnyttjas i biståndsprojekten när de bidrar till mervärde.

PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Lotteriet får sina intäkter från lottförsäljning och ger hela överskottet till välgörande ändamål.

Tidigare inbördeskrig och återkommande översvämningar har gjort att behovet av bostäder är enormt på Sri Lanka. Tack vare stödet från Postkod­Lotteriet har Kooperation Utan Gränser kunnat hjälpa 56 familjer att skaffa sig en trygg bostad och rusta upp en skola.

Insamling, 44 mkr Världens barn 5% PostkodLotteriet 18% Övrig insamling 1% Swedbank 1% Riksbyggen 5% OK och OKQ8 2% LRF 9% Lantmännen 1% HSB och anslutna föreningar 4%

Genom medlemsorganisationerna når Kooperation Utan Gränser ut till en bred all­ mänhet i informations- och insamlingsarbetet. Representanter från medlemsorganisationerna sitter i styrelsen och tar beslut om Koopera­ tion Utan Gränsers långsiktiga arbete.

KF, Coop och Konsumentföreningar 26% Folksam 3%

Insamlingen 2012 uppgick till 44 miljoner kronor. Ungefär hälften, 51%, kommer från våra medlems­ organisationer. Children of the World 5%

Tillsammans bek ämpar vi fattigdomen

Enskilda givare 25%

The Swedish Postcode Lottery 18%

Individual donors 25%

Medlemsorganisationer

Other fundraising 1%

Swedbank 1% Kooperativa Förbundet, KF • Lantbrukarnas Riksförbund, LRF • OK • Riksbyggen Riksbyggen 5% Coop • Folksam • HSB Riks­förbund • Swedbank • Fonus • Lantmännen. OK and OKQ8 2%

KF, Coop and Consumer cooperatives

Konsumentföreningarna LRF 9% 26% Lantmännen 1% Bohuslän-Älvsborg, Gävleborg, Göta, Knäred, Kristianstad-Blekinge, Malmfälten, Nord, HSB and anslutna Folksam 3% föreningar 4%Veberöd, Värmland, Väst. Norra Östergötland, Norrbotten, Norrort, Solidar, Stockholm, Svea, HSB-föreningarna Dalarna, Gävleborg, Göta, Göteborg, Karlskoga, Malmö, Mitt, Mölndal, Nordvästra Göta­­land, Norr, Norra Bohuslän, Norra Stor-Stockholm, Stockholm, Sydost, Södertälje, Södertörn, Uppsala, Östergötland. Lant­brukarnas Riks­f örbunds regionförbund i Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten, Östergötland, Örebro. Studieförbundet Vuxenskolan, Förbundet Vi Unga • Arbetslinjen Klippan Coom­panion – Kooperativ Utveckling Sverige • Ekobanken • Kooperativa Ledares Förbund • Brunnsviks folk­högskola • Ädelfors folkhögskola.

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

Kooper ation utan gr änser

5


Resultat från vårt arbete i fält

Resultat från vårt arbete i fält Kooperation Utan Gränser arbetar långsiktigt, förebyggande och hållbart. Vi kombinerar demokratisk organisering med affärsutveckling och ekonomisk verksamhet och vår huvudsakliga arbetsmetod är hjälp till självhjälp. Ett aktivt jämställdhetsarbete genomsyrar allt vårt arbete.

Vi samarbetar alltid med lokala samarbetsorganisationer på plats. Genom vår sakkunskap, erfarenhet och våra resurser hjälper vi lokala organisationer och deras medlemmar att bygga ett bättre liv. Vi vet att det är då biståndet leder till långsiktiga och goda resultat. Vi väljer vilka länder vi arbetar i efter tre huvudkriterier: Fattigdom - vi arbetar där vi kan ha störst positiv påverkan på fattigdom och orättvisa.

Relevanta samarbetsorganisationer - vi arbetar i länder och regioner där det finns organisationer som delar vår vision och våra grund­ läggande värderingar och som visar potential att uppnå hållbara långsiktiga resultat. Positiva effekter - våra resurser är begränsade och vi arbetar där vi kan ha ett tydligt mervärde och göra en skillnad. Beslut om i vilka länder vi ska arbeta fattas av styrelsen.

Afrika Studiecirklar är ett vanligt verktyg i biståndsarbetet, här i Moçambique.

Exempel på vårt arbete under 2012: Kvinnogrupper i norra Tanzania har utbildat sig i entreprenörskap och säljer nu handgjorda smycken i Sverige i samar­ bete med Kooperation Utan Gränser. De har tjänat totalt 383 000 kr under året, pengar som gått till att bygga nya hus, starta nya företag och betala skolavgifter.

■■

■■

■■

 ambia Land Alliance har genom sitt Z påverkansarbete stoppat en tvångsför­ flyttning som riskerade att flytta upp till 9 000 bönder från deras mark.

■■

 otalt fick 71 492 kvinnor och T 54 839 män möjlighet att spara och låna i östra Afrika. 40 590 av dessa sparade 350 kronor eller mer per år.

6

Kooper ation utan g r än ser

I södra Afrika har runt 150 000 bönder fått ökade inkomster och bättre levnads­ förhållanden tack vare att de organiserat sig och till exempel fått rådgivning, lärt sig förhandla och fått stöd att nå ut till en marknad för att sälja skörden. Evelyn Nguleka talar om kvinnors rättig­ heter.

■■

I Malawi deltog 6 665 medlemmar i 373 spar- och lånegrupper som tillsammans lyckades spara ihop 850 000 kr. Pengarna

har använts till att utveckla jordbruket, betala skolavgifter och bygga nya hus. ■■

I Zimbabwe har 600 hushåll fått tillgång till solenergi och nya brunnar. Familjerna har nu tillgång till rent dricksvatten och kan vattna sina trädgårdar året om. Detta har lett till en ökad produktion och inkomst, och familjerna behöver inte längre oroa sig för att inte ha tillräckligt att äta under torkperioderna.

■■

 önder från 14 byar i norra Moçambique B har lärt sig mer om rätten till mark. I februari 2013 fick bönderna den formella rätten att använda marken som deras familjer brukat i generationer.

■■

I Tanzania har 1 856 bönder fått utbild­ ning i hållbara jordbruksmetoder och boskapsskötsel. Samtidigt öppnades 30 demonstrationsgårdar dit de kan vända sig för rådgivning. Detta har lett till att bönder nu ser jordbruket som ett företagande och inte bara självhushållning.

■■

I Uganda har en samarbetsorganisation arbetat aktivt med att minska spridningen av hiv och förändra attityden till de som smittats. Under året testades 2 570 med­ lemmar.

■■

I Zimbabwe har 1 180 kvinnor, män och barn nu flyttat in i permanenta hus med tillgång till rent vatten och sanitet. Under året färdigställdes 236 hus och 104 nya hus började byggas.

■■

I Moçambique stödde vi utbildningar i förhandlingsteknik. Därefter deltog en av våra samarbetsorganisationer i förhand­ lingar om priser när medlemmarna sålde sin bomull, och försäljningspriset ökade med 53%.

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


Resultat från vårt arbete i fält

Latinamerika ■■

Nely Apaza Mamani i Bolivia skördar apelsiner.

I Guatemala antogs en ny bostadslag som gynnar fattiga människor och ökar deras möjlighet till ett bättre boende för sig och sina familjer. Lagen definerar även ett vär­ digt boende som en mänsklig rättighet. Den nya lagen är ett resultat av flera års intensivt påverkansarbete från bostads­ kooperativ och andra organisationer.

Lucía Jiménez Ortiz utbildar sig till ledare.

Exempel på vårt arbete under 2012: 31 200 personer i Latinamerika, varav 18 600 kvinnor, deltog i utbildningar som exempelvis handlade om hållbara jord­ bruksmetoder, ledarskap, påverkansarbete och jämställdhet.

Medlemmarna bygger bostäder tillsammans i Paraguay.

■■

 otalt byggdes 780 kooperativa bostäder T och samlingslokaler av bostadskooperativ i sex länder i Latinamerika.

■■

I Cochabamba, Bolivia, öppnade ett nätverk med 337 kvinnliga entreprenörer en butik med stöd från oss. Första året såldes produkter för över 70 000 kronor och butiken fick nationellt pris för bästa småföretag.

■■

I Nicaragua har landets bostadskooperativ tillsammans lyckats få fem kommuner att garantera att kommunal mark finns att bygga kooperativa bostäder på.

■■

■■

I Honduras stödde vi påverkansarbete för att kvinnor ska få tillgång till odlingsbar mark. Det ledde till att 77 kvinnogrupper blev registrerade som ekonomiska fören­ ingar. Nu kan de få teknisk rådgivning och möjlighet att nyttja mark.

■■

I Paraguay lyckades en samling organisa­ tioner driva igenom en lag som garanterar småskaliga bönder statligt stöd när de förlorat skörd och inkomst på grund av torka. Cirka 200 000 drabbade familjer fick genom organisationerna frön att så samt matpaket.

Asien och Europa

Hiba Ibrahim i Palestina tappar olivolja på flaska.

Bonden Anton Gashi i Kosovo.

I Vietnam minskar bönderna sin sårbarhet genom att odla fler grödor.

Exempel på vårt arbete under 2012: ■■ I Vietnam deltog fattiga kvinnor i 41 pilotprojekt där de fick lära sig ny teknik för att odla ris och grönsaker. Deras inkomster ökade med 26% och metoderna kommer att spridas vidare till fler grupper. ■■

I Filippinerna har 569 hushåll i Manillas slumområden fått tillgång till rent vatten. Två av kooperativen förhandlade med en privat distributör av rent vatten och lyckades få igenom ett lägre pris för sina medlemmar.

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

■■

■■

■■

I Sri Lanka har antalet bönder som använder ekologiska odlingsmetoder ökat med 44% bland de kooperativ som vi stödjer. Totalt använder nu 3 154 bönder dessa metoder. I Moldavien har påverkansarbete mot regeringen att ändra sin jordbrukspolicy gett resultat. Nu får affärskooperativ subventioner för sina investeringar, vilket lett till stora förbättringar för småskaliga bönder. I Kosovo har kvinnorna i ett mejerikoo­ perativ ökat sina inkomster med 10% tack

vare gemensamma investeringar i bättre tek­ nologi samt ökade kunskaper kring mjölkpro­ duktion och organisering i kooperativ. ■■

I Palestina har olivodlare i de kooperativ vi stödjer blivit mer affärsmässiga och fått mer betalt för sin olivolja. Andelen medlemmar som lever i absolut fattigdom har minskat från 66% till 54% sedan insatsen startade 2010.

■■

I Palestina har andelen kvinnor i de koope­ rativ vi stödjer nästan fördubblats sedan in­ satserna startade för tre år sen. Under samma period har 37 kooperativ fått stöd att utveckla affärsplaner och har nu ökat sina inkomster med 115%. Kooper ation utan gr änser

7


ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse Ändamål och vision

Värdegrund

Kooperation Utan Gränser är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. Kooperation Utan Gränser är partipolitiskt och religiöst obunden.

Den kooperativa organisationsformen är ändamålsenlig för att bekämpa fattigdom och stärka demokratin. Kooperation Utan Gränser ansluter sig till den Internationella Kooperativa Alliansens värderingar om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet, liksom till dess principer: ■■ Frivilligt och öppet medlemskap

Kooperation Utan Gränsers vision är ”en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom”. Uppdrag och målgrupp Kooperation Utan Gränsers uppdrag är att stärka medlemsbaserade och demokratiska organisationers förmåga att göra det möjligt för fattiga kvinnor och män att förbättra sina levnadsvillkor, försvara sina rättigheter och bidra till ett rättvist samhälle. I Sverige arbetar vi för: ■■ att människor tar ställning och engagerar sig för en rättvis världsordning ■■

att med insamling stödja biståndsverksamheten

Målgruppen för vårt utvecklingssamarbete är kvinnor och män som lever i fattigdom och som är medlemmar, eller potentiella medlemmar, i kooperativa organisationer eller andra demokratiska föreningar eller informella grupper vilka arbetar för att uppnå gemensamma mål. Bistånd ger bäst resultat när det går till människor som slutit sig samman. Kooperation Utan Gränsers arbete är rättighetsbaserat. Rättighetsperspektivet översätter behoven hos kvinnor och män som lever i fattigdom och hos diskriminerade människor till rättigheter, och sätter fokus på människor som aktiva deltagare i sin egen utveckling. Arbetet bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Det understryker vikten av att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och orättvisor - och inte bara symptomen. En rättighetsbaserad utveckling erkänner fattiga människor som rättighetsinnehavare och förändringsaktörer, och inte som understödstagare. Vid Kooperation Utan Gränsers huvudkontor i Sverige samordnas insamling, information och opinionsbildning samt finansiell och programmatisk kvalitetssäkring. Organisationen är decentraliserad och beslut fattas så nära det praktiska utvecklingsarbetet som möjligt. Lokal närvaro bidrar till att främja lokalt ägarskap, effektivitet, synergieffekter, hållbar utveckling samt en direkt dialog och en bättre förståelse för lokala problem. Kooperation Utan Gränser har fyra regionala kontor. Dessutom finns nationella kontor i flera av verksamhetsländerna. Den globala ledningsgruppen där cheferna från regionkontoren och huvudkontoret ingår, samordnar och styr övergripande hela Kooperation Utan Gränsers verksamhet. Kooperation Utan Gränsers arbetssätt är decentraliserat och beslut om den direkta operativa projektverksamheten fattas därför i fält. Kooperation Utan Gränsers erfarenhet är att verksamheten uppnår bäst resultat när beslut fattas tillsammans med de berörda och så nära deras egen verksamhet och vardag som möjligt. I Sverige arbetar Kooperation Utan Gränser med insamlings- och opinionsbildningsaktiviteter gentemot en bred allmänhet och mot näringslivet.

8

Kooper ation utan g r än ser

■■

Demokratisk medlemskontroll

■■

Medlemmarnas ekonomiska deltagande

■■

Självständighet och oberoende

■■

Utbildning, praktik och information

■■

Samarbete mellan kooperativa föreningar

■■

Samhällshänsyn

Föreningens utvecklingsarbete är långsiktigt, före­ byggande och hållbart. En viktig beståndsdel är ömsesidigt ansvarsutkrävande, vilket flyttar fokus till utvecklingen genom människor – inte för människor. Därför är grunden för utvecklingssamarbetet att stödja det civila samhällets organisationer som arbetar för att uppnå de rättigheter som det internationella samfundet har enats om ska gälla för alla människor.

Prioriterade arbetsområden Kooperation Utan Gränser kombinerar demokratisk organisation med affärsutveckling och ekonomisk verksamhet. De huvudsakliga arbetsområden där vi kan göra skillnad för att minska fattigdom och orättvisor är: Landsbygdsutveckling, bostäder och mark – kort sagt jordbruk och bostäder på säker grund. Allt arbete genomsyras av ett aktivt jämställdhetsperspektiv. Inom såväl landsbygdsutveckling som bostäder är tillgång till finansiella tjänster en nyckel till framgång. Huvuddelen av Kooperation Utan Gränsers arbete sker i samarbete med organisationer på landsbygden. Dessa arbetar med att stärka organisering, jordbruksrådgivning och prisförhandling. De kämpar för långsiktiga förändringar av de strukturer som bidrar till fattigdom och produktion, samt för att underlätta marknadstillträde för småbönder. En del av föreningens arbete är stöd till bostadskooperativa organisationer som säkrar människors tillgång till mark för bostäder och därmed möjliggör boende för fattiga människor. Kooperation Utan Gränser arbetar också med att utveckla spar- och kreditföreningar som ger fattiga människor, särskilt på landsbygden, möjlighet att finansiera egna investeringar. Med utgångspunkt i de prioriterade arbetsområdena har mål på grundval av följande rättigheter definierats: ■■ Rätt till mat ■■

Rätt till ekonomisk rättvisa

■■

Rätt till mark

■■

Rätt till boende

■■

Lika rättigheter för kvinnor och män

■■

Rätt till en säker, hälsosam miljö i ekologisk balans

Partnerskap och nätverksarbete Kooperation Utan Gränsers huvudsakliga arbetsmetod är hjälp till självhjälp. Stor vikt läggs vid lokalt ägande och inflytande. Det är det som kan ge långsiktiga och bärkraftiga resultat. En central metod är att arbeta med partnerskap, vilket Kooperation Utan Gränser har definierat som:

”En relation för utvecklingssamarbete där två eller flera organisationer delar ansvaret för att förena kompetens och resurser i syfte att uppnå gemensamma mål.” Målsättningen med partnerskap är att garantera att partnerorganisationen är ägare av sin verksamhet och sin utveckling. Detta innebär att samarbetet måste bygga på behov och rättigheter som har identifierats av medlemmarna i organisationerna. Många av partnerorganisationerna har små resurser. Därför är insatser för organisationsoch kapacitetsutveckling väsentliga. Det är också angeläget att delta i nätverk tillsammans med större internationella organisationer. Kooperation Utan Gränser är till exempel aktiv i Internationella Kooperativa Alliansen (ICA) och medlem i Concord Sverige, som är del av ett europeiskt nätverk som arbetar med att påverka EU:s biståndspolitik. Kooperation Utan Gränser är även aktiv inom Fairtrade.

Geografiska verksamhetsområden Utvecklingsarbetet är organiserat i fyra regioner; Östra Afrika, Södra Afrika, Latinamerika och Europa/Asien. Östra Afrika omfattar länderna Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Regionkontoret är placerat i Nairobi, Kenya. Södra Afrika omfattar länderna Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. Regionkontoret är placerat i Lusaka, Zambia. Latinamerika har sitt kärnområde i Centralamerika och omfattar där Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. I Sydamerika bedrivs projekt i Paraguay och Bolivia. Regionkontoret är placerat i San José, Costa Rica. Verksamheten i region Europa/Asien har år 2012 omfattat länderna Albanien, Bosnien Hercegovina, Filippinerna, Kambodja, Kosovo, Moldavien, Palestina, Sri Lanka, Vietnam och Ukraina. Region- kontoret administreras från Stockholm. De faktorer som avgör var Kooperation Utan Gränser arbetar är: ■■

Fattigdom och orättvisor

Kooperation Utan Gränser arbetar där fattigdomen och orättvisorna är störst och fokuserar verksamheten till landsbygden. ■■

Relevanta samarbetsorganisationer

Kooperation Utan Gränser arbetar där det finns för föreningen relevanta organisationer som bedöms ha utvecklingspotential. ■■

Goda effekter

Kooperation Utan Gränser har begränsade resurser. En bedömning görs därför för att avgöra om kapacitet finns för att utvidga arbetet i ett land eller en region. Beslut bygger på om en insats anses relevant att stödja och om den har potential att ge goda resultat. Stor fattigdom och orättvisa i en region betyder inte alltid att en effektiv verksamhet kan bedrivas som leder till goda resultat.

Samverkan med medlemsorganisationerna Summan av Kooperation Utan Gränser och de företag och organisationer som är föreningens medlemmar är en biståndsorganisation med bred förankring i det svenska samhället. Kooperation Utan Gränser har ett djupgående och mycket viktigt samarbete med medlemsorganisationerna på fyra områden:

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


ÅRSREDOVISNING

■■

Information

Vid information till den svenska allmänheten om globala förhållanden, utvecklingsfrågor och den egna biståndsverksamheten är medlemsorganisationerna en mycket viktig kanal. ■■

Opinionsbildning

Arbetet för att få flera att ta ställning för en rättvisare värld görs i så stor utsträckning som möjligt i samarbete med medlemsorganisationerna. ■■

Insamling

Medlemsorganisationernas insamlingsaktiviteter är en viktig källa för Kooperation Utan Gränsers insamling. Målet är att insamlingen också ska stödja medlemsorganisationerna; att Kooperation Utan Gränser alltid ska vara synnerligen relevant för medlemsorganisationernas medarbetare och medlemmar. ■■

Resursbas i biståndet

Medlemsorganisationernas kunskaper utnyttjas i biståndsprojekten när de bidrar till mervärde.

Samarbete och integration Den kooperativa biståndsverksamheten är samordnad i Kooperation Utan Gränser. LRF:s organisation Sveriges Bönder Hjälper sammanfördes med Kooperation Utan Gränser år 2002 och Vi-skogen har sedan 2005 Kooperation Utan Gränser som ramorganisation i relation till Sida. År 2009 integrerades verksamhet från det tidigare helägda dotterbolaget KF Project Center AB i Kooperation Utan Gränser.

Kvalitetskod för insamlingsorganisationer Kooperation Utan Gränser är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), ett gemensamt branschorgan för de svenska insamlingsorganisationerna. FRII har utarbetat en kvalitetskod för etisk och professionell insamling vilken Kooperation Utan Gränser tillämpar. Kooperation Utan Gränser har genom åren kontinuerligt arbetat för att ha transparenta administrativa system och policys för sina verksamheter. Arbete pågår kontinuerligt med att säkra att föreningen metod- och kvalitetsmässigt arbetar likadant i alla delar av världen. En kodrapport har upprättats för verksamhetsåret.

Väsentliga händelser under året ■■

Information och opinionsbildning

En rad informationsaktiviteter har ökat kännedomen om Kooperation Utan Gränser. Genom kampanjen ”Världens Tuffaste Jobb” uppmärksammades de drygt 700 miljoner kvinnor och flickor som lever i extrem fattigdom på landsbygden i utvecklingsländerna. Om fler kvinnor kan göra sina röster hörda och få tillgång till att bruka jord på samma villkor som män skulle skördarna öka kraftfullt. Kampanjen fick stor uppmärksamhet. En svensk kvinna arbetade och levde tillsammans med Angela Mukababirwa i hennes hem i Uganda. I samband med kampanjen genomfördes ett seminarium och en föreläsningsturné där rapporten ”Jämställdhet minskar fattigdom” presenterades. Ett konkret sätt att engagera människor i Sverige är att ge en större förståelse för varför bistånd är viktigt och lyfta fram kvinnors situation.

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

■■

Kampanj om jämställt bistånd och rapport om rätten till mark

Under året har Kooperation Utan Gränser i kampanjer och debattartiklar berättat om och krävt ett jämställt bistånd som är ett bättre bistånd och att minst 50 procent av resurserna bör gå till kvinnor. I verksamheten har nya jämställdhetsprojekt planerats samt system för att mäta de egna utvecklingsresurserna per kön utvecklats. I samarbete med Forum Syd och Afrikagrupperna har rapporten ”The race for land” publicerats. Kooperation Utan Gränser har deltagit i flera debatter, seminarier och kampanjer för rätten till mark. ■■

Kooperativa framtidsdagarna

FN utsåg år 2012 till Kooperativa året. I Sverige samordnades firandet av arbetstagarorganisationen KFO. Kooperation Utan Gränser deltog genom att arrangera seminarier samt var medarrangör till de Kooperativa framtidsdagarna i september. Kända profiler deltog i diskussioner om hur kooperativt företagande bidrar till ett livskraftigt näringsliv och till att bekämpa fattigdom. ■■

Resultatredovisning

Kooperation Utan Gränsers utvecklingssamarbete genomförs till största del i programform. Organiseringen av projekt i tematiska alternativt geografiska program gör analysen av vad som uppnås tydligare. Resultatredovisningen har förbättrats under senaste åren. ■■

Utmärkelser & erkännanden

Sveriges Elevråds Centralorganisation som arrangerar Operation Dagsverke har valt Kooperation Utan Gränser för att driva projekt i Nicaragua och El Salvador 2013-2014. Projekten syftar till att förbättra skolor och ungdomsgårdar för cirka 3 000 barn och ungdomar. Insamlingen genomfördes i maj 2012 och resultatet blev 3 138 363 kronor. I samband med FN-organet UN Habitats World Urban Forum fick samarbetsorganisationen FUCVAM pris för den lyckade bostadsmodellen som utvecklats i samarbetet med Kooperation Utan Gränser. ■■

Ny programverksamhet

Under 2012 startade två större program; ett jämställdhetsprogram i fyra länder i Latinamerika samt ett treårigt landsbygdsutvecklingsprogram i Guatemala. Kooperation Utan Gränser blev medlem i Svenska PostkodFöreningen år 2009 och är därmed en av förmånstagarna i Svenska PostkodLotteriet. Utdelning från Svenska PostkodLotteriet har under 2012 bland annat möjliggjort stöd till kaffekooperativ vilket ökat inkomsterna för fattiga kaffebönder i Guatemala och Nicaragua. Ny kunskap har förbättrat livet för massajer och småbönder i norra Tanzania. På östra Sri Lanka har Kooperation Utan Gränser bidragit med kunskap och finansiering till återuppbyggnad av krigsförstörda hus. Finansiering via Kooperation Utan Gränser har bidragit till att kvinnor och barn som vräkts från slummen i Mtumba i Kenya fått ett värdigt boende samt att medlemmar i bostadskooperativ i El Salvador, Nicaragua, Guatemala och Honduras har fått mycket förbättrade bostäder. Med PostkodLotteriets Special Projekt-bidrag har Kooperation Utan Gränser i samarbete med Diakonia inlett ett projekt i Centralamerika med

mål att minska våld mot kvinnor samt öka kvinnors inflytande över familjeekonomi och i samhället. Tillsammans med Hand in Hand har Kooperation Utan Gränser påbörjat ett gemensamt program i Zimbabwe med syfte att skapa 75 000 nya jobb.

Finansiering av verksamheten Omsättningen under 2012 uppgick till 294 miljoner kronor. Viktigt i finansieringen är insamlingen från organisationer och enskilda, som uppgick till 44 miljoner kronor. Olika slags bidrag uppgick totalt till drygt 246 miljoner kronor. Kooperation Utan Gränser är ramorganisation hos Sida och största delen i finansieringen utgörs av rambidraget, 178 miljoner kronor. I finansieringen finns även andra bidragsposter från Sida och andra institutioner. Under året har Sida-bidrag vidareförmedlats till Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen).

Projektvolym för utvecklingsbistånd Projektvolymen var 260 miljoner kronor år 2012, inklusive vidareförmedlade bidrag. Det ekonomiska stödet är störst till Afrika, 51 procent. Stödet till Latinamerika motsvarar 26 procent av den totala volymen och till Europa/Asien 18 procent.

Framtida utveckling och händelser efter balansdagen Styrelsen har föreslagit ett namnbyte till årsmötet. Efter balansdagen har avtal tecknats med Sida Civsam gällande bidrag till utvecklingssamarbeten och informationsaktiviteter, totalt 159 miljoner kronor för verksamhet som genomförs år 2013. Kooperation Utan Gränser har också mottagit 8 miljoner kronor som utdelning från Svenska PostkodLotteriet. eget kapital/projektvolym %

60 50 40

E

30 20 10 0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Interna konsolideringsmålet är att det egna kapitalet skall vara mellan 25 procent och 50 procent av den totala projektvolymen, exklusive vidareförmedlade bidrag. Med projektvolym avses kostnader för projekt inom utvecklings­ biståndet. Härigenom finns tillräckliga reserver för att viss projektverksamhet ska kunna avvecklas på ett värdigt sätt om förutsättningarna för insamling och anslag kraftigt försämras.

Resultat & ställning Årets resultat efter finansnetto uppgår till 6 092 372 kronor. Kooperation Utan Gränser är en icke vinstdrivande organisation. Emellertid har styrelsen ansett det viktigt med ett eget kapital som en buffert för att alltid kunna garantera långsiktighet i verksamheten. Fondplaceringar är bokförda till det lägsta av antingen marknadsvärde eller genomsnittligt anskaffningsvärde. Kooperation Utan Gränser kommer att ha en fortsatt låg risk i de finansiella placeringarna. Styrelsen föreslår att föreningens resultat i sin helhet balanseras i ny räkning.

Kooper ation utan gr änser

9


ÅRSREDOVISNING

Resultaträkning Belopp i kronor

Not

2012

2011

2

44 322 359

51 666 680

Verksamhetsintäkter Insamlade medel Produktförsäljningsintäkter Bidrag

3

Övriga verksamhetsintäkter

4

Verksamhetskostnader Ändamålskostnader

5

769 866

245 890 461

226 230 718

2 688 921

2 028 243

293 671 607

279 925 640

–268 931 622

–257 123 670

Insamlingskostnader Administrationskostnader

6

–7 818 126

–8 484 477

–11 986 725

–13 315 130

Produktförsäljningskostnader

–1 008 002

–483 388

–542 312

–290 227 863

–263 579 904

3 443 744

460 052

1 760 363

860 734

1 405 627

1 583 162

Övriga verksamhetskostnader Verksamhetsresultat

1

Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

7

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

–517 362

–684 315

Resultat efter finansiella poster

6 092 372

2 219 633

Årets resultat

6 092 372

2 219 633

Fördelning av årets resultat Årets resultat

6 092 372

2 219 633

–5 828 666

–2 512 294

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året

632 786

13 999 971

Förändring eget kapital

896 491

13 707 310

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

administration/omsättning

insamlingskostnad/insamling

Intäkter över tid

%

%

10

25

8

20

6

15

4

10

100

2

5

50

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

Mkr 300 250 200 150

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2000

oderföreningen

Målet är att administrationskostnaderna ska vara högst 5 procent av omsättningen.

Målet är att kostnaderna för insamling ska uppgå till högst 20 procent av insamlade medel.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Insamling

Sida rambidrag

Info-bidrag

Övriga intäkter

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Övriga Sidabidrag

SEK M 300 250 200

10

Kooper ation utan g r än ser

150 100 50

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


ÅRSREDOVISNING

Balansräkning Belopp i kronor

Not

2012-12-31

2011-12-31

Byggnader och mark

10

3 521 013

3 831 582

Inventarier

11

256 513

222 178

3 777 526

4 053 760

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

12, 20

Summa anläggningstillgångar

33 617 777

31 812 071

33 617 777

31 812 071

37 395 303

35 865 831

135 453

135 453

Omsättningstillgångar Varulager

Produkter Kortfristiga fordringar

Kundfordringar Övriga fordringar

13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar

Ändamålsbestämda medel

359 312 26 075 881

4 747 500

2 640 791

17 699 526

29 075 984

76 638 243

86 646 880

94 473 222

115 722 864

131 868 525

151 588 695

15, 20

85 298 807

83 079 174

16

11 939 750

17 135 631

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital

569 284 12 382 743

Årets resultat

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder

17

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

SUMMA EGET K APITAL OCH SKULDER

6 092 371

2 219 633

103 330 928

102 434 438

2 755 253

3 625 641

20 917 474

40 634 470

4 864 870

4 894 147

28 537 596

49 154 258

131 868 525

151 588 695

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter

Spärrade bankmedel avseende tullgaranti Ansvarsförbindelser

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

19

10 000

10 000

1 198 230

1 147 084

Kooper ation utan gr änser

11


ÅRSREDOVISNING

Kassaflödesanalys Belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Förändring av rörelsefordringar

2012

2011

6 092 372

2 219 633

–5 419 356

11 713 548

673 016

13 933 181

–135 453

11 376 458

–10 947 271

Förändring av rörelseskulder

–20 616 661

–48 364 477

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–8 702 640

–45 378 567

Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

–244 781

–273 475

–9 115 934

–6 449 751

8 054 718

5 756 151

–1 305 997

–967 075

–10 008 637 86 646 880

–46 345 642 132 992 523

76 638 243

86 646 880

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i kronor

2012

2011

–525 575

–439 574

521 015

446 530

–218 915

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. Rearesultat försäljning av värdepapper Av- och nedskrivningar av tillgångar Återförd nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Avsättning Sri Lanka Avsättning Svenska PostkodLotteriet Avsättning Moçambique Summa

12

Kooper ation utan g r än ser

218 915

–266 207

–70 462

–4 929 673

11 562 490

–4 350

–5 419 356

11 713 548

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


ÅRSREDOVISNING

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kronor om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Fordringar och skulder

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt god redovisningssed i branschen. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) styrande riktlinjer för årsredovisning, jämförelsesiffror för 2011 har därför i vissa fall justerats.

Redovisning av intäkter Insamlade medel intäktsredovisas vid inbetalningstillfället. Vid avtal om att insamlade medel ska hänföras till en viss period eller ett visst framtida projekt intäktsredovisas däremot inte medlen direkt utan anses vara en upplupen intäkt. Bidrag som betalats in till föreningen redovisas som skuld till dess att godkända projektkostnader har redovisats, då bidraget i den mån det nyttjats omklassificeras som intäkt. Bokföringsmässiga grunder används för intäkter och kostnader som relaterar till medel från Svenska PostkodLotteriet och andra ändamålsbestämda medel.

Redovisning av kostnader I verksamheten utomlands används kontantprincipen vad gäller alla kostnader utom personalkostnader. För personalkostnader tillämpas bokföringsmässiga grunder. Enligt praxis i branschen kostnadsförs större inköp i utlandet, som till exempel fordon, löpande enligt kontantprincipen. Huvudkontoret använder sig uteslutande av bokföringsmässiga grunder. Gemensamma kostnader fördelas baserat på antal anställda per avdelning.

Värderingsprinciper

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Lager av produkter

Lagret värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Genomsnittliga anskaffningsvärden per produkt används och verkligt värde motsvaras av respektive produkts nettoförsäljningsvärde. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader i utlandet 20 år Datorer 3 år Inventarier 5 år Ändamålsbestämda medel

Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade medel där givaren eller styrelsen angett det ändamål som medlen ska användas till men där organisationen ännu inte åsamkats utgifter för detta ändamål.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Leasingavtal redovisas som operationell leasing, det vill säga inga avtal har balanserats.

NOT 1  Personal och revisionskostnader Medelantalet anställda

2012

varav män

2011

varav män

Tjänstgöringsregion Sverige Centralt

27

22%

21

24%

Europa/Asien

20

55%

16

56%

Latinamerika

25

32%

22

32%

Södra Afrika

85

66%

87

63%

Östra Afrika Summa anställda Löner och ersättningar Tjänstgörande i Sverige Löner och ersättningar (varav ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp) Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

27

41%

25

52%

184

50%

171

52%

2012 13 497 083

10 344 100

(69 341)

(66 116)

5 742 473

5 143 288

(2 022 389)

(2 653 406)

4 517 137

4 316 371

Latinamerika

5 112 724

4 326 400

Södra Afrika

9 855 122

10 721 695

Östra Afrika

3 274 410

3 135 310

36 256 476

32 843 876

Pensionsutfästelser är tryggade genom stiftelse hos KP Pension & Försäkring. Under året utbetalda pensioner uppgår till 3 106 900 kr (2 486 751). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av stiftelsen uppgår per balansdagen till 59 911 513 kr (57 354 214). Tillgodohavanden i föreningens del i stiftelsen överstiger pensionsskulden med 12 742 000 kr (13 705 675). I enlighet med överenskommelse mellan KFO-PTK har pensionsutfästelserna tryggats genom kreditvärdeförsäkring från och med 1 januari 2009. Som särskilt försäkringsvillkor gäller att stiftelsen ska ha en överkonsolidering, minimum 120% (120%) av skulden. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

I löner och ersättningar ingår ersättning till verkställande direktör om 550 080 kr (545 400). Verkställande direktörs villkor: ömsesidig uppsägningstid 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag motsvarande lön under 12 månader.

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

31 dec 2012

varav män

31 dec 2011

varav män

Styrelseledamöter

8

38%

8

38%

Verkställande direktör

1

0%

1

0%

2011

Tjänstgörande i regionerna Europa/Asien

Summa löner och ersättningar

Av föreningens pensionskostnader, inklusive lagstadgade skatter, avser 328 046 kr (328 046) verkställande direktör. Inga ersättningar utgår till styrelsen. Föreningens utestående pensionsförpliktelser till styrelsen uppgår till 0 kr (0). Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller nyckelpersoner har inte förekommit. Föreningen har ett nära samarbete med medlemsorganisationerna, vilka bistår med råd inom respektives verksamhetsområde. Under året har LRF varit hyresvärd för föreningens centrala administration.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Föreningens arvoden och kostnadsersättningar till revisorer uppgår under året till 2 764 796 kr (2 964 102), vilka fördelar sig enligt följande:

KPMG - föreningens valda revisor Revisionsuppdrag Andra uppdrag

2012

2011

589 030

767 463

72 824

Revisionsuppdrag i utlandet: Ernst & Young

585 394

356 572

HLB Audit & Consulting

508 675

395 384

KPMG

256 894

493 915

Deloitte

171 031

99 709

BDO

165 242

62 558

PwC

20 000

170 800

468 530

544 877

2 764 796

2 964 102

Övriga revisorer i utlandet Summa arvode och kostnadsersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, bokföring, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra. Tillkommer gör även rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid de arbetsuppgifter som nämns ovan.

Kooper ation utan gr änser

13


ÅRSREDOVISNING

NOT 2  Insamlade medel Enskilda givare Folksam Fonus HSB och anslutna föreningar KF Coop och konsumentföreningar Lantmännen LRF OK och OK/Q8 Riksbyggen Swedbank   varav Robur Humanfonden

Övrig insamling organisationer & enskilda Svenska PostkodLotteriet Sveriges Elevkårers Centralorganisation (Operation Dagsverke) Radiohjälpens kampanj Världens Barn Summa insamlade medel

NOT 5 Ändamålskostnader 2012

2011

10 927 449

10 376 699

1 435 924

1 501 654

45 960

64 860

2 026 908

2 158 788

11 687 931

14 803 005

330 563

286 430

2012

2011

12 566 720 10 025 619

10 551 771 9 227 983

Tanzania

5 766 588

6 037 305

Uganda

10 099 250

8 654 478

17 645 518

27 936 073

56 103 695

62 407 610

Projektkostnader Region Östra Afrika Regionala projekt Östra Afrika Kenya

3 843 933

3 788 578

Vi-skogen, vidareförmedlade bidrag

843 770

1 058 518

Region Östra Afrika totalt

2 100 260

2 046 452

301 209

303 016

45 209

53 016

588 025

262 235

8 000 000

9 934 076

79 259

1 700 092

2 111 167

3 382 277

44 322 359

51 666 680

Region Södra Afrika Regionala projekt Södra Afrika Madagaskar

1 303 699 20 145 014

Moçambique

26 191 617

15 909 622

Zambia

10 171 649

9 586 855

8 422 986

10 093 541

77 601 350

69 207 560

16 993 140

14 108 661

7 554 799

9 790 443

Zimbabwe Region Södra Afrika totalt

Bolivia

NOT 3 Bidrag

2011 12 168 830

18 542 982

Malawi

Region Latinamerika Regionala projekt Latinamerika

Av ovanstående belopp har 37 944 973 kr insamlats via 90-konton.

2012 14 272 115

Costa Rica

575 947

631 559

El Salvador

7 429 223

6 115 568 8 329 570

2012

2011

Guatemala

13 664 162

180 872 543

150 373 774

Honduras

7 615 443

7 112 918

  varav Informationsanslag

2 794 089

2 605 911

Nicaragua

6 139 150

7 241 333

  varav till Vi-skogen vidareförmedlat ramanslag

12 518 519

12 436 073

4 417 000

500 000

Sida Civsam

 varav till Vi-skogen vidareförmedlat anslag Barn&Ungdom

Sida Maputo, Moçambique

15 548 611

11 145 455

Sida Jerusalem, Palestina (Humanitära bidrag)

8 836 646

9 465 617

Sida Guatemala City, Guatemala

9 013 461

Sida La Paz, Bolivia (RELA)

2 110 197

5 370 804

Sida Harare, Zimbabwe

917 060

1 057 647

Sida REED (fd Lake Victoria Initiative)

710 000

15 000 000

  varav till Vi-skogen vidareförmedlat anslag

710 000

15 000 000

Sida Global (Anslag för biträdande bilaterala experter, BBE)

461 401

771 884

Sida Global (fd Sida Natur)

9 212 684

15 727 301

15 642 273

Embassy of Denmark, Moçambique

4 827 531

955 990

International Organisation for Migration (IOM), Zimbabwe

1 538 185

48 304

Embassy of Ireland, Moçambique

Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Malawi

Paraguay Region Latinamerika totalt

4 398 712

4 131 074

Albanien

2 433 540

1 579 745

Bosnien-Hercegovina

1 718 526

1 312 585

Filippinerna

6 057 433

4 334 399

Kambodja

1 274 739

1 219 426

Kosovo

970 646

4 942

Moldavien

2 400 615

1 517 659

Palestina

15 148 372

14 369 912

Sri Lanka

6 357 552 5 040 589

6 552 840 3 415 910

Vietnam Ukraina Region Europa/Asien totalt

1 453 041

756 710

632 801

Internationella Programkontoret (IPK), praktikantprogrammet

725 200

UK Department For International Development (DFID), Zimbabwe

591 432

2 552 703

Radiohjälpen

184 218

896 125

Övriga projekt totalt Summa projektkostnader

FN, Zimbabwe Summa bidrag

144 568

918 480

1 472 357

2 186 176

245 890 461

226 230 718

NOT 4  Övriga verksamhetsintäkter Hyresintäkter

2011

1 628 996

1 336 468

Vidarefakturerade kostnader

505 131

607 118

Lokala intäkter

554 794

84 658

2 688 921

2 028 243

Summa övriga verksamhetsintäkter

14

Kooper ation utan g r än ser

Övriga projekt Internationella Kooperativa Alliansen

581 347

665 563

46 382 069

39 104 055

2 117 582

1 991 891

Ändamålsbestämda medel, Svenska PostkodLotteriet

8 000 000

7 596 595

Övrigt

1 913 309

5 892 599

12 030 891

15 481 085

259 622 594

246 885 909

Kommunikationskostnader Kommunikationsverksamhet i Sverige

9 309 028

10 237 761

Summa kommunikationskostnader

9 309 028

10 237 761

268 931 622

257 123 670

Summa ändamålskostnader 2012

7 355 546 60 685 599

Region Europa/Asien Regionala projekt Europa/Asien

EU, Malawi och Nicaragua

Övrigt

7 532 724 67 504 588

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


ÅRSREDOVISNING

Not 12  Långfristiga värdepappersinnehav

NOT 6 Administrationskostnader I administrationskostnader ingår del i kontorsomkostnader och löne­ relaterade kostnader, för vd och central administration (Ekonomi, IT, HR) samt del av avdelningen för Utveckling & Policy. Där ingår även kostnader för resor, revision, styrelsemöten, medlemsavgifter, avskrivningar i Sverige och liknande.

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Investeringar Avyttringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 7 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på fondandelar Realisationsresultat Nedskrivning långfristiga värdepapper Återföring nedskrivning Summa

Ränteintäkter Summa ränteintäkter och liknande resultatposter

Vid årets början

2012

2011

1 015 873 525 575

640 074 439 574

–218 915

218 915

1 760 363

860 734

2012

2011

1 405 627

1 491 440

91 722

1 405 627

1 583 162

Under året återförda nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde vid årets slut

Summa räntekostnader och liknande resultatposter

30 897 812

9 115 934

6 449 751

–7 529 143

–5 316 577

33 617 777

32 030 986

–218 915

2012

2011

–420 211

–684 315

–97 151

–517 362

–684 315

2012

2011

6 211 379

6 211 379

218 915

–218 915

–218 915

33 617 777

31 812 071

Aktiefonder

15 419 727

13 900 941

Räntefonder

19 285 798

18 229 489

34 705 525

32 130 430

Redovisat värde

Marknadsvärde

Summa Specifikation av värdepapper Robur fonder

11 345 621

11 952 642

Folksam fonder

20 159 383

20 626 026

Robur Humanfond, fd Banco

NOT 9  Räntekostnader och liknande resultatposter

Kursförlust på valutakonton

32 030 986

Fördelning värdepappersinnehav (marknadsvärde)

Summa

Räntekostnader

2011

Ackumulerade nedskrivningar

NOT 8  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Kursvinst på valutakonton

2012

2 112 773

2 126 857

33 617 777

34 705 525

Fondinnehavet ses som en värdepappersportfölj per institut. Värdepappersportföljen har värderats till det lägsta av genomsnittligt anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. Ovan redovisas även innehavets för­ delning på aktie- respektive räntefonder. Allokeringstjänst finns för placeringarna hos Folksam och Robur och omallokeringar sker inom angivna ramar. Organisationens ”Policy för konsolidering och kapitalplaceringar” reglerar placeringarna.

NOT 10  Byggnader och mark i utlandet Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid periodens slut

–2 379 797

–2 069 228

–310 569

–310 569

–2 690 366

–2 379 797

3 521 013

3 831 582

Byggnader och mark i utlandet utgörs av egna kontor i Costa Rica, Honduras, Kenya och Nicaragua.

NOT 13  Övriga fordringar Oredovisade projektmedel – egna lokalkontor Oredovisade projektmedel – samarbetsorganisationer Kortfristiga fordringar - finansiärer

Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens slut

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

9 518 894

23 433 015

764 387

1 221 745

1 134 337

639 142

965 124

781 978

Summa övriga fordringar

12 382 743

26 075 881

NOT 14  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 11  Inventarier i Sverige

Nyanskaffningar

2011

Övriga kortfristiga fordringar

Övriga upplupna intäkter

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

2012

Förutbetalda kostnader 2012

2011

1 097 265

1 152 036

244 781

273 475

–401 916

–328 246

940 130

1 097 265

–875 087

–1 067 373

401 916

328 246

–210 446

–135 961

–683 617

–875 087

256 513

222 178

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012

2011

3 492 920

1 833 696

1 254 579

807 095

4 747 500

2 640 791

Kooper ation utan gr änser

15


ÅRSREDOVISNING

NOT 15 Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Vid årets början

85 298 807

PostkodLotteriet

Zimbabwe

Latinamerika

Sri Lanka

Moçambique

Totalt Eget kapital

2 772 759

9 269 526

4 630 445

364 401

98 499

102 434 438 8 000 000

Reserveringar

8 000 000

Utnyttjande

–7 367 214

–4 184 393

–1 378 066

–266 207

–13 195 881

3 405 545

5 085 133

3 252 379

98 194

98 499

103 330 928

Årets resultat Utgående balans

6 092 372

6 092 372 91 391 179

NOT 16 Ändamålsbestämda medel Verksamhet finansierad av Svenska PostkodLotteriet

Not 20  Finansiella risker 2012

2011

11 743 057

16 672 730

 varav programmet "75,000 nya jobb i Zimbabwe"

5 085 133

9 269 526

  varav programmet "Leva lika i Latinamerika"

3 252 379

4 630 445

Sri Lanka

98 194

364 401

Moçambique

98 499

98 499

11 939 750

17 135 631

Summa ändamålsbestämda medel

NOT 17  Övriga skulder 2012

2011

5 986 539

Sida Civsam

3 350 700

16 957 838

639 000

Sida Maputo, Moçambique

1 991 163

4 268 446

Sida Jerusalem, Palestina (Humanitära bidrag)

1 597 215

2 352 676

Sida Global, B4D

220 000

Sida La Paz, Bolivia (RELA)

164 586

713 930

66 943

7 077 507

15 878 293

404 207

460 947

Sida Harare, Zimbabwe Skuld till andra biståndsgivare Personalens skatter Skuld till samarbetsorganisationer Övriga poster Summa övriga skulder

Föreningen har policy för konsolidering och tillväxt av kapitalet. Konsolideringsmålet är att det egna kapitalet skall vara mellan 25% och 50% av den totala projektvolymen, exklusive vidareförmedlade bidrag. Härigenom finns tillräckliga reserver för att verksamhet ska kunna avvecklas på ett värdigt sätt om förutsättningarna för insamling och bidrag kraftigt försämras. Likviditet

Likvida medel finns placerade hos Swedbank, KF Sparkassa, OK, Plusgirot och Ekobanken på räntebärande konton. Inga krediter finns. Valutakurseffekter

Sida Guatemala City, Guatemala   varav anslag Barn&Ungdom

Konsolidering

58 614

850

1 489

20 917 474

40 634 470

Värdet på biståndet i projektländerna varierar över tiden, till följd av valutornas relativa förändringar. Föreningens finansiering är till nästan uteslutande del i svenska kronor och kostnaderna till övervägande del i ett flertal utländska valutor. Föreningen anser inte att det är försvarbart att säkra värdet genom till exempel finansiella instrument, då valutamarknaderna i verksamhetsländerna inte alltid fungerar, verksamheten per land är liten och en valutasäkring skulle innebära risker. Kapitalplaceringar

Genom att fastställa policy har styrelsen fastställt ramar och tillåten risknivå för kapitalplaceringar. Policyn ”reglerar vilka tillgångsslag som kan användas samt limiter för dessa. Kapitalplaceringarna ska vara långsiktiga.

Total skuld till Sida uppgår till 13 377 146 (24 292 890).

NOT 18  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Arbetsgivaravgifter Upplupen personalkostnad utlandsstationerad personal Upplupen semesterersättning Övriga upplupna kostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2012

2011

786 017

737 012

167 470

1 421 115

1 256 521

2 490 267

2 900 614

4 864 870

4 894 147

Not 19 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser utgörs, i enlighet med organisationens försäkrings­ villkor, av 2% av den totala pensionsskulden per den 31 december.

16

Kooper ation utan g r än ser

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


ÅRSREDOVISNING

Stockholm den 22 mars 2013

Nina Jarlbäck Ordförande Anniqa E Nygård Vice ordförande

Göran Krona

Anders Lago

Tomas Norderheim

Ines Uusmann

Camilla Robinson Seippel

Ing-Marie Östling

Anneli Rogeman Verkställande direktör

Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Kooperation Utan Gränser, org. nr 802004-1524

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls­ enliga som grund för våra uttalanden.

Rapport om årsredovisningen

Uttalande

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kooperation Utan Gränser för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings­ lagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåt-gärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års­ redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kooperation Utan Gränsers finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar ­samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kooperation Utan Gränser för år 2012. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot och verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verk­ ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 22 mars 2013 Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor KPMG AB

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

Birgitta Lönegård Förtroendevald revisor

Kooper ation utan gr änser

17


STYRELSE

Kooperation Utan Gränsers styrelse

Nina Jarlbäck

Anniqa E Nygård

Göran Krona

Anders Lago

Tomas Norderheim

Styrelsens ordförande

Vice ordförande

Kooperativa Förbundet, KF (styrelseordförande) Invald i styrelsen: 2006 Född år: 1946 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i Vi-skogen, Kooperativa Förbundet, Konsumentföreningen Svea och Folksam Liv. Styrelseledamot i KF Invest, Riksbyggen och Stiftelsen Teskedsorden. Tidigare kommunalråd och ledamot av statliga styrelser.

LRF (medlem i förbundsstyrelsen) och lantbrukare Invald i styrelsen: 2009 Född år: 1964 Andra betydande uppdrag: Vice styrelseordförande i LRF riksförbund och LRF Konsult, delägare och styrelseledamot i Edgården AB.

Riksbyggen (presschef) Invald i styrelsen: 2006 Född år: 1954

HSB Riksförbund (styrelse­ ordförande) Invald i styrelsen: 2012 Född år: 1956 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i SYVABSydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag Styrelseledamot i Stockholms stadsmission, Socialdemokraterna och Södertälje kommunfullmäktige

Folksam (vice vd) Invald i styrelsen: 2007 Född år: 1955 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i Svenska Stöldskyddsföreningen. Styrelse­ledamot i Folksam LO Fond AB (publ.)

Camilla Robinson Seippel

Ines Uusmann

Ing-Marie Östling

Maja Norell

Anneli Rogeman

Swedbank (Head of Public Affairs) Invald i styrelsen: 2012 Född år:1971 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i Bygg­ mästare Axel Alms stiftelse och Första Sparbankens stiftelse för vetenskaplig forskning Styrelseledamot i Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law och Arena för Tillväxt.

OK Ekonomisk förening (styrelseordförande) Invald i styrelsen: 2010 Född år: 1948 Andra betydande uppdrag: Styrelseordförande i Mistra Urban Futures och vice ordförande i Vi-skogen. Styrelseledamot i OKQ8, Stena Renewable AB och Psoriasisförbundet. Ledamot i olika statliga expertorgan. Tidigare kommunikationsminister och generaldirektör för Boverket.

Konsumentföreningen Stockholm(styrelseledamot) Invald i styrelsen: 2006 Född år: 1948 Andra betydande uppdrag: Marknadskonsult, Ledamot i Allmänna reklamationsnämnden.

Facklig representant

Vd

Kooperation Utan Gränser (assistent Avdelning för Utveckling & Policy) Adjungerad sedan: 2009 Född år: 1952 Andra betydande uppdrag: Ordförande i Unionen-klubben vid Kooperation Utan Gränser.

Kooperation Utan Gränser Född år: 1957 Andra betydande uppdrag: Vd i Vi-skogen sedan 2011.

18

Kooper ation utan g r än ser

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012


STÖD VÅRT ARBETE

Stöd vårt arbete Att nå vår vision om en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom kommer att ta tid. Men eftersom vi varje dag ser att vår metod för bistånd fungerar fortsätter vi att arbeta för världens fattiga. Det kan du också göra. ■■

Bli månadsgivare – på så sätt hjälper du oss att hålla nere administrativa kostnader och planera vår verksamhet mer långsiktigt.

■■

Köp ett gåvokort – hedra minnet av en avliden, eller ge det som en hyllningsgåva.

■■

Sätt in en gåva på plusgiro 90 10 01-8.

■■

Bidra genom att shoppa i vår webbutik.

■■

 å med i PostkodLotteriet – G så stödjer du Kooperation Utan Gränser och flera andra organisationer.

■■

Handla rättvist – när du väljer varor som är producerade under förhållanden som lever upp till mänskliga och fackliga rättigheter bidrar du till förbättrade levnadsvillkor för människorna bakom produkterna.

■■

Påverka andra – genom att ta del av våra rapporter och kampanjer kan du hjälpa oss att sprida vårt budskap om hur vi minskar fattigdomen.

Vår insamling granskas av Svensk Insamlingskontroll

Kooperation Utan Gränser har ett 90-konto för insamling som kontolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen är etisk och professionell, och att högst 25 procent av intäkterna går till annat än ändamålet.

Läs mer om vad vi gör och hur du kan bidra på www.utangranser.se Produktion: Kooperation Utan Gränser, Addira/Lena Ryman Grafisk Form  Repro/tryck: Larsson Offsettryck, Linköping  Papper: Arctic matt Fotografer: Omslag, sid 4: Riccardo Gangale, Sid 2: Göran Krona , Sid 5: Ellinor Scheffer, Sid 6: Karin Alfredsson, John Bärj, Sid 7: Jesper Klemedsson, Ania Janerud, Marcus Lundstedt, Sid 18: Emma Nilsson, Alexander Pihl, Erika Stenlund, Sid 19: Joel Mörner

Miljömärkt TRYCKSAK Larsson Offsettryck 341 298

v e r k samhe t s b e r ät t e l s e 2012

Kooper ation utan gr änser

19


Kooperation Utan Gränser

Postadress: 105 33 Stockholm | Besöksadress: Franzéngatan 6 | Telefon: 08 120 371 00, fax: 08 657 85 15 Insamling: Pg 90 10 01-8 | Bg 901-0018 | info@utangranser.se | www.utangranser.se

Verksamhetsberättelse 2012  

I verksamhetsberättelsen får du veta mer om vårt arbete och resultaten av det under 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you