Vox cordis 1/2018

Page 34

Sini Tervo: 1. vuoden kauppatieteiden opiskelija Perhe: Vanhemmat sekä 13-vuotias pikkusisko Motto: "Better an oops than what if" Satu Ore-Tervo:

Kauppatieteiden maisteri kansainvälisestä yritystoiminnasta 1992, pääaineena markkinointi. Ari Tervo:

Kauppatieteiden maisteri tuotantotaloudesta 1993.

34

VOX CORDIS 1/2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.