Vox cordis 1/2018

Page 20

Teksti ANNE KYTÖLÄ & JOHANNA HAVERI Kuvitus RONJA KARVINEN

Käskyttämisestä valmentavaan johtamiseen Autoritaaristen johtajien aika on ohi. Nykypäivän hyvä johtaja kannustaa ja rohkaisee alaisiaan onnistumisia kohti.

20

VOX CORDIS 1/2018


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.