Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Page 1

Toimintakertomus Vaasan yliopisto 5 Hallitus ja organisaatio 5 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 6 Varainhankinta 7 Sijoitustoiminta 7 Sijoitusvarallisuus ja sijoitusten riskienhallinta 7 Yliopistokonserni 8 Koulutus 9 Tutkimus 10 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 10 Henkilöstö 11 Työyhteisön hyvinvointi 11 Henkilöstömäärät 2020-2022 11 Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 13 Arvio toiminnan merkit tävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä näkymät tuleville vuosille 14 Laskelmat ja liitteet Rahoituslaskelma Vaasan yliopisto 17 Tuloslaskelma Vaasan yliopisto 18 Tase Vaasan yliopisto 19 Rahoituslaskelma konserni 21 Tuloslaskelma konserni 22 Tase Konserni 23 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 25 Liite 1: Tuloslaskelman liitetiedot 26 Liite 2: Toimintokohtainen tuloslaskelma Vaasan yliopisto 29 Liite 3: Liiketoiminnan tuloslaskelma kululajeittain Vaasan yliopisto 30 Liite 4: Henkilöstöä koskevat liitetiedot Vaasan yliopisto 31 Liite 5: Taseen liitetiedot 34 Liite 6: Arvonmääritysmallit ja rahoitusriskien hallinta Vaasan yliopisto 42 Liite 7: Vakuudet ja vastuusitoumukset 44 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 45 Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä 45 Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 3
Sisällysluettelo

Toimintakertomus

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 4

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto on erikoistunut, ketterä ja kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto. Yliopiston ytimen muodostavat kauppatieteiden, tekniikan sekä hallinto- ja viestintätieteiden korkeatasoinen osaaminen. Monitieteiset tutkimusalustat keskittyvät digitaalisen talouden, innovaatioiden ja yrittäjyyden sekä energian ja kestävän kehityksen tarjoamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yliopisto on suuntautunut vastuulliseen liiketoimintaan ja sen tarkoituksena on luoda edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Vaasan yliopistoa kehitetään avoimena ja tasavertaisena yhteisönä, joka houkuttelee osaajia ja johon halutaan kuulua. Uudistamalla kampustamme pyrimme luomaan erinomaiset edellytykset tutkimukselle, koulutukselle ja yhteisöllisyydelle.

Hallitus ja organisaatio

Vaasan yliopistossa oli vuoden 2022 lopussa johtosäännön mukaisesti neljä akateemista yksikköä tutkimuksen ja koulutuksen järjestämistä varten: Johtamisen yksikkö, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö sekä Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö. Yliopistossa on myös kolme erillislaitosta sekä yliopistopalvelut. Erillislaitokset ovat Levón-instituutti, kielikeskus Linginno ja Tritonia, joka toimii yhteisenä tiedekirjastona Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n (VAMK) ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademin (Novia) kanssa. Yliopistopalvelut tuottavat akateemisille yksiköille, laitoksille ja muille yksiköille niiden tarvitsemia palveluita. Lisäksi yliopistossa on kolme tutkimusalustaa monitieteisen ilmiölähtöisen tutkimuksen kehittämiseksi ja organisoimiseksi. Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC pyrkii vastaamaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Digital Economy tutkii uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja koko yhteiskuntaan eri tieteiden näkökulmasta. Innovation and Entrepreneurship InnoLab tutkii avoimia innovaatioita, käyttäjäinnovaatioita, julkisen sektorin uudistamista ja yrittäjyyttä.

Yliopistokollegio 1.1.2022 – 31.12.2025

15 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet

Puheenjohtaja Sami Vähämaa , professori

Varapuheenjohtaja Kaisu Piirainen , päällikkö

Hallitus 1.1.2022–31.12.2025

Mari Kiviniemi , puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kaupan liitto

Juha Kytölä , varapuheenjohtaja, teknologiajohtaja, Wärtsilä

Marine Power

Mervi Airaksinen , toimitusjohtaja, Microsoft Oy

Timo Aukia , toimitusjohtaja, Timo Aukia Oy ja Jaakko Aukia Oy

Marko Kohtamäki , professori, Vaasan yliopisto

Susanna Kultalahti , tutkijatohtori, Vaasan yliopisto

Timo Rothovius , professori, Vaasan yliopisto

Aleksi Sandroos , opiskelija, Vaasan yliopisto (kausi 1.1.2022–31.12.2023)

Tommi Sottinen , professori, Vaasan yliopisto

Markku Stenborg , finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Marja Vettenranta , koulutusvastaava, Vaasan yliopisto

Rehtorit

rehtori Jari Kuusisto

vararehtori Annukka Jokipii

vararehtori Minna Martikainen

vararehtori Martin Meyer

Tilintarkastajat

Ryhmittymä BDO Audiator Oy & BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Andreas Holmgård ja JHT-tilintarkastajana Tuula

Ylikangas

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 5

Olennaiset tapahtumat

tilikaudella

Vuoden 2022 alkua leimasi edelleen koronapandemian vaikutukset. Etätyö ja -opiskelu muuttuivat kuitenkin vuoden aikana sujuvasti hybridimuotoiseksi toiminnaksi. Helmikuun lopun kansainvälinen, äkillisesti kärjistynyt sotatila Venäjän hyökätessä Ukrainaan herätti voimakkaasti kansainvälisen yhteisön kriisitietoisuuden. Ukrainan kriisin myötä talouden tasapaino heilahti merkittävästi sekä Suomessa että kansainvälisesti kasvavien energiakustannusten ja inflaation kasvamisen seurauksena. Äkillisen kansainvälisen kriisin myötävaikuttamana Suomi haki puolustusliitto Naton jäsenyyttä vuoden 2022 aikana. Talouden notkahduksen ja Nato-jäsenyyden hakuprosessin myötä kansallinen ja kansainvälinen talous- ja kriisitietoisuus nousivat tärkeimmiksi toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä.

Toimintaympäristön muuttuminen vaikuttaa yliopistoon pitkällä aikavälillä. Vuoden 2022 aikana kansainvälinen kriisi näyttäytyi yliopiston toiminnassa ukrainalaisten tutkijoiden kiinnostuksen lisääntymisenä yliopiston tutkijavierailuohjelmia kohtaan. Ukrainalaisille opiskelijoille laadittiin vierailuohjelma ja ukrainalaisille pakolaisille tarjottiin kieliopetusta yliopiston toteuttaman Supporting Immigrants in Higher Education (SIMHE) -ohjelman kautta. Energiakriisin myötä vuoden 2022 viimeinen kolmannes merkitsi voimakkaasti nousevia energian ja sähkön hintoja. Tämän johdosta yliopistossa toteutettiin energiansäästökampanja ja laadittiin varautumissuunnitelma mahdollisten sähkön säännöstelykatkosten varalta talven 2022 ja 2023 aikana. Kansainvälisen kriisitietoisuuden ja Nato-jäsenyyden ennakoidaan vaikuttavan yliopiston toimintaympäristöön pitkällä aikavälillä muokaten toimintaympäristöä monimuotoisemmaksi ja vaikuttaen sekä koulutustuotteisiin että tutkimusohjelmiin. Muuttuneen maailmantilanteen vuoksi yliopisto käynnisti kokonaisturvallisuuden koulutustarjonnan suunnittelun.

Sopimuskaudelle 2021-2024 on leimallista, että yliopistot ovat suhteellisen hyvässä rahoitusasemassa. Yliopistojen yhteisenä huolena on myönnetyn rahoituksen jatkuvuus ja erityisesti vuonna 2025 alkavan tulossopimuskauden rahoitustaso, jonka pelätään laskevan. Parlamentaarisen TKI-työryhmän tutkimus- ja kehittämistoiminnan käyttöä koskeva monivuotinen suunnitelma viitoittaa TKI-toiminnan rahoituksen kasvavan tulevina vuosina. Raportin viitoituksen positiivinen vaikutus yliopiston budjettiin vaatii kuitenkin aktiivista otetta ulkoisen rahoituksen hankinnassa. Suomen hallituksen panostukset korkeakouluihin ja mittavat pandemiaan liittyvät elvytystoimet luovat positiivisen rahoitusnäkymän yliopistoille. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, ministeriön rahoitusmalli ja yliopistojen aloituspaikkojen muutokset sisältävät sekä riskejä että mahdollisuuksia. Hyvällä ennakoinnilla nämä ovat kuitenkin hallittavissa lähivuosien aikana. Tätä puoltaa Vaasan yliopiston vahva taloudellinen asema,

joka vahvistui edelleen kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2022 osalta yliopiston varsinaisen toiminnan tulokset olivat positiivisia. Etenkin Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti hyvällä 15 miljoonan hinnalla toi yliopiston taseeseen lisävoimaa.

Budjettirahoituksen ohella ulkoinen rahoitus muodostaa kasvavan osan yliopiston tulovirrasta ollen kokonaisuudessaan noin 26 prosentin tasolla vuonna 2022. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 11 prosenttia. Tällä hetkellä rahoituksen tarjonta on hyvällä tasolla ja panostukset rahoituksen hankinnassa tuottivat tulosta. Ulkoista tutkimusrahoitusta haettiin aktiivisesti ja myönteisten rahoituspäätösten määrä on kasvanut niin kotimaisen kuin EU-rahoituksenkin osalta.

Yliopiston opetuksen tulokset laskivat hieman. Tämä osoittaa pandemian jälkeisen ajan hybridiopetuksen haasteet. Ainoastaan tohtoriopintojen tulokset kasvoivat 25:teen ja ovat näin ollen sopimuskauden tavoitetasolla. Yliopiston tavoitetilan mukaisesti kansainvälisten opiskelijoiden määrä lisääntyi. Rolling admission -hakumenetelmä otettiin käyttöön sekä maisteri- että tohtoriopintojen hakuprosessissa yhtenä hakukanavana. Yliopistossa toteutettiin myös vuoden 2022 aikana tutkimuksen arviointi (Research Assesment Evaluation). Raportin julkistaminen tapahtui vuoden 2023 puolella.

Vuoden aikana mittava kampuksen kehittämishanke eteni. Tritonia-kirjasto muutti kokonaan remontoituihin tiloihin aiemmin hallintorakennuksena toimineeseen Luotsi-rakennukseen. Entisen Tritonia-rakennuksen remontti käynnistyi kesällä 2022 ja rakennus uudelleennimettiin Ankkuriksi. Kampushankkeen viimeinen vaihe eli Tervahovin remontti käynnistyi keväällä 2023. Hankkeen tavoitteena on luoda houkutteleva, ajanmukainen ja hiilineutraali kampus, joka palvelee yliopiston lisäksi myös muita ekosysteemin toimijoita. Myös Energy as a Service (EaaS) -hankkeen suunnittelu käynnistyi. Sen tavoitteena on luoda kampukselle moderni energiaratkaisujen kokonaisuus. Kampushanke toteutetaan allianssimallilla, joka mahdollis taa monitavoitteisen projektin hallinnan ja vähentää kilpailutuksiin liittyviä jäykkyyksiä. Tavoitteena on luoda joustava kampusinfrastruktuuri, joka palvelee hyvin uusia pandemian jälkeisen ajan työ- ja opiskelutapoja. Erityisesti hiljaisten tilojen ja toimistohuoneiden määrää lisättiin suunnitelmaan henkilöstöltä saadun palautteen perusteella.

Yliopisto kehittää laatuaan voimakkaasti kansainvälisiin laatujärjestelmiin nojautuen. Vaasan yliopisto on listattu tällä hetkellä Times Higher Educationin World University Rankingsissa ja Shanghai Global Ranking

Vaasan
2022 6
"Yliopistolle työn murros tarkoittaa merkittäviä panostuksia kansainvälistymiseen, koulutuksen kehittämiseen ja digitalisaatioon."
yliopiston tilinpäätös

of Academic Subjects (GRAS) -rankingin Business Administration -listalla. Yliopisto osallistui ensimmäisen kerran PRME (Principles of Responsible Management Education (PRME) -laatuarviointiin ja liittyi kansainväliseen tutkijoita auttavaan Scholars at Risk -järjestöön. Lisäksi yliopisto valmistautui AACSB-akkreditoinnin viimeiseen vaiheeseen. Kansainvälistä laatua kuvaa myös kansainvälisen tutkimusrahoituksen kasvu, sillä kilpaillun ulkomaisen rahoituksen määrä kasvoi 69 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Osana ministeriön rahoittamaa Talent Hub -projektia yliopisto vahvisti omaa rooliaan paikallisessa Vaasan ja Pohjanmaan alueen kansainvälisessä ekosysteemissä. Kansainvälisyyden edistämiseksi yliopisto käynnisti SIMHE-ohjelman, joka tähtää kansainvälisten, alueella jo olevien henkilöiden koulutuksen kautta tapahtuvaan työelämäintegraatioon. Lisäksi yliopisto otti vastuulleen Vaasa Spouse Program -ohjelman vetämisen. Ohjelman tavoitteena on koko Vaasan seudun kansainvälisten osaajien puolisoiden sitouttaminen seutuun.

Yliopistolle työn murros tarkoittaa merkittäviä panostuksia kansainvälistymiseen, koulutuksen kehittämiseen ja digitalisaatioon. Yliopistotoiminnan ydin on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Yliopistossa otettiin käyttöön uusi urarakennemalli. Vuonna 2021 toteutetun urarakennetyön jatkumona yliopistossa käynnistettiin vuoden 2022 aikana ensimmäistä kertaa siirtymähakumenettely. Tässä menettelyssä kahdeksalle henkilölle mahdollistui siirtyminen hakumenettelyn kautta toiselle urapolulle. Ensimmäinen siirtohakuprosessi tuli valmiiksi vuoden 2023 aikana. Yliopisto myös nimitti ensimmäiset työelämäprofessorit. Lisäksi yliopisto panosti tohtoriopintojen rahoitukseen mahdollistamalla kaikille apurahatutkijoille 10 prosentin työsuhteen. Yliopisto panosti myös jatkuvan oppimisen ja opetuksen kehittämiseen muodostamalla Eduwasa-tiimin, jonka tehtävänä on auttaa henkilökuntaa kehittämään opetusta ja erityisesti opetuksen digitalisointia.

Vaasan yliopiston uusi hallitus toimikaudelle 2022-2025 aloitti toimintansa vuoden alussa. Hallituksen puheenjohtajana toimii Mari Kiviniemi ja varapuheenjohtajana Juha Kytölä. Hallituksen jäsenet ovat: Mervi Airaksinen, Timo Aukia, Marko Kohtamäki, Susanna Kultalahti, Timo Rothovius, Aleksi Sandroos, Tommi Sottinen, Markku Stenborg ja Marja Vettenranta. Elokuussa 2022 uudeksi rehtoriksi valittiin Minna Martikainen viiden vuoden toimikaudelle vuoden 2023 alusta alkaen.

Varainhankinta

Yliopiston vastinrahallinen varainhankintakampanja päättyi 30.6.2022. Varainhankintakampanjan tuloksena yliopisto sai lahjoituksia noin 2,5 miljoonaa euroa. Vastinraha mukaan lukien varoja kerättiin lähes 5 miljoonaa euroa, joka oli kampanjalle asetetun tavoitteen alaraja. Lahjoittajilla oli mahdollisuus kohdentaa vähintään 10 000 euron lahjoitus haluamallensa yliopiston koulutusalalle.

Sijoitustoiminta

Yliopiston sijoitusvarallisuus on sijoitettu yliopiston hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti. Yliopiston sijoituspolitiikkadokumentti päivitettiin syksyn 2022 aikana ja Vaasan yliopiston hallitus hyväksyi uuden sijoituspolitiikan kokouksessaan 12.12.2022. Yliopistolla on hallituksen nimittämä sijoitustoimikunta, johon vuonna 2022 kuuluivat seuraavat jäsenet: Jari Kuusisto (pj), Markku Källström, Matti Laukka ja Timo Rothovius. Sijoitustoimikunnan sihteerinä toimii talousjohtaja.

Sijoitusvarallisuus ja sijoitusten riskienhallinta

Sijoitustoiminnalla on olennainen vaikutus yliopiston tuloksen muodostumiseen. Realisoituneet nettotuotot vuonna 2022 olivat 943 303,48 euroa ja realisoitumattomat käyvän arvon muutokset -8 121 052,21 euroa. Sijoitukset on arvostettu käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan kansainväliset tilinpäätösstandardit huomioiden. Tarkemmat tiedot käypään arvoon arvostamisesta ilmenevät tilinpäätöksen liitetiedoista.

Vaasan yliopiston sijoitusvarallisuuden hoitoa ohjaa yliopiston hallituksen vahvistama sijoituspolitiikka. Sijoituspolitiikalla ohjataan sijoitustoimikunnan työtä sekä määritellään sijoitustoiminnan keskeisten toimijoiden vastuu- ja valtasuhteet. Sijoituspolitiikka käsitellään hallituksessa vuosittain. Tällöin myös vahvistetaan sijoitustoimikunnan esittämä strateginen tavoiteallokaatio ja allokaatiolimiitit.

Sijoitustoiminnassa tavoitellaan pitkällä aikavälillä nimellistä viiden prosentin vuotuista tuottoa. Vuoden 2022 sijoitustoiminnan tuotto oli -14,4 prosenttia. Sijoitusvuoden 2022 kuluessa oli sekä korkoettä osakepuolella kovia laskukuukausia ja hetkellisiä nousujaksoja. Yleisen portfolioteorian mukainen salkun hajautus ei antanut suojaa ja liki kaikkien omaisuuslajien arvostukset laskivat. Alkuvuonna markkinaturbulenssia aiheutti Ukrainan sodan syttyminen ja voimakasta laskua todistettiin myös elo- ja syyskuussa. Markkinat kääntyivät nousuun jälleen lokakuussa ja marraskuussa kerryttäen positiivisia tuottoja. Keskeisimpiä talouden ajureita, eli keskuspankkien toimia, inflaatiolukuja sekä Ukrainan ja Venäjän välistä sotaa seurattiin tarkasti läpi vuoden. Keskuspankkien pääasiallinen teema vuoden aikana oli kireä rahapolitiikka ja sekä Fed että EKP tekivät koronnostoja useaan otteeseen. Syksyn ja alkutalven aikana huolet energian riittävyydestä kasvoivat ja murhetta aiheuttivat hetkellisesti myös syyskuussa raportoidut vuodot Venäjältä Saksaan kulkevissa Nord Stream -kaasuputkissa. Sijoitusvuosi päättyi epävarmoissa tunnelmissa.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 7

Sijoitustoiminnan riskienhallinta ja -seuranta on jatkuvaa. Riskienhallinta on keskeinen osa sijoitustoimikunnan työtä ja tullut osaksi vakioraportointia. Yliopisto käyttää sijoitustoimintansa raportoinnissa ulkopuolista, varainhoitajista riippumatonta yhtiötä. Sijoitussalkun sisältämää riskiä seurataan mm. absoluuttinen riskipääoma ja salkun kokoon suhteutettu riskipääoma -indikaattoreiden avulla, jotka kuvaavat salkun suurinta todennäköistä arvonmuutosta seuraavan vuoden kuluessa 95 prosentin todennäköisyydellä. Sijoitustoiminnan riskinottoa ohjaavat hallituksen vahvistama sijoituspolitiikka ja strateginen allokaatio. Riskitason ja taktisen allokaation muutoksista vastaa sijoitustoimikunta.

Vaasan yliopisto on sijoituspolitiikkansa mukaisesti sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja kuuluu Finland’s Sustainable Investment Forumiin (FINSIF).

Vaasan yliopiston sijoitusvarallisuuteen kuuluu lisäksi epäitsenäinen säätiö, Viljo Syreniuksen rahasto (markkina-arvo 5,6 miljoonaa euroa 31.12.2022). Rahaston sijoitusvarallisuutta hallinnoi tarkoitusta varten perustettu toimikunta, ja sen varat ovat sijoitettu hajautetusti kolmelle varainhoitajalle. Viljo Syreniuksen rahaston sijoitustoiminnan tuotto oli vuoden 2022 aikana -12,1 prosenttia.

Yliopistokonserni

Tilinpäätöshetkellä konsernin muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan Yliopisto Executive Education Oy ja keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Vaasan Merikampus Oy. Vaasan Yliopisto Executive Education Oy on kokonaan Vaasan yliopiston omistama. Vaasan yliopiston omistusosuus Vaasan Merikampus Oy:ssä on 66,67 prosenttia.

Vaasan Yliopisto Executive Education Oy on perustettu 4.11.2021 päivätyllä perustamissopimuksella. Yhtiön operatiivinen toiminta käynnistyi 16.3.2022 ja yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2022. Yhtiön toiminta ei vaikuta yliopistokonsernin toiminnallisiin tunnuslukuihin. Yhtiössä oli tilinpäätöshetkellä palkattua henkilökuntaa 10 työntekijää. Taloudelliset vaikutukset ilmenevät laaditusta konsernitilinpäätöksestä.

Vaasan Merikampus Oy:n toiminta ei vaikuta yliopistokonsernin toiminnallisiin tunnuslukuihin, eikä yhtiössä ole palkattua henkilökuntaa. Taloudelliset vaikutukset ilmenevät laaditusta konsernitilinpäätöksestä.

Taulukossa 1 on esitetty tunnuslukuja koulutukseen liittyvien määrällisten tavoitteiden toteumasta vuosina 2020–2022 verrattuna opetus- ja kulttuuriministeriön ja Vaasan yliopiston välisen sopimuksen kaudelle 2021–2024 sovittuihin vuositavoitteisiin.

Toteuma 2020 2021 2022 KA 2020-2022 OKM-tavoite 21-24 Ylemmät korkeakoulututkinnot 625 629 578 611 615 Taiteet, kulttuurialat sekä humanistiset alat 90 65 40 65 52 Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 107 132 135 125 123 Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 345 356 339 347 355 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 83 76 64 74 85 Alemmat korkeakoulututkinnot 480 469 420 456 550 Tohtorin tutkinnot 20 22 25 22 25 Perustutkinto-opiskelijat 4875 4907 5090 4957 Jatkotutkinto-opiskelijat 268 296 293 286 Ulkomaalaisten tutkintoopiskelijoiden määrä 229 190 235 218
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 8

Koulutus

Vaasan yliopistossa hyväksyttiin vuoden 2021 aikana 578 ylempää korkeakoulututkintoa, 420 alempaa korkeakoulututkintoa ja 25 tohtorin tutkintoa. Sekä alempien että ylempien korkeakoulututkintojen määrä laski, ja tavoitteesta saavutettiin 76 prosenttia alemmissa korkeakoulututkinnoissa ja 94 prosenttia ylemmissä korkeakoulututkinnoissa. Tohtorin tutkintojen määrä jatkoi kasvamistaan ja yliopiston koulutuksen määrälliset tavoitteet saavutettiin tohtoritutkinnoissa (100 %). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista noin 4 prosenttia ja tohtoritutkinnoista 36 prosenttia oli ulkomaalaisia. Perustutkinto-opiskelijoiden määrä oli 5090 opiskelijaa. Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita oli 235 eli 4,6 prosenttia perustutkinto-opiskelijoista.

Kandidaattiohjelmien kevään yhteishaun kokonaishakijamäärä (5928) laski 12,2 prosentilla. Hakijamäärät laskivat myös valtakunnallisella tasolla pandemian aikaisista ennätysvuosista. Tekniikan kandidaattihakukohteita täydennettiin elokuun alussa täydennyshaulla (199 hakemusta). Avoimen yliopiston väylän hakijamäärä (122) laski 25,2 prosenttia. Maisteriohjelmien hakijamäärät kasvoivat sekä suomenkielisissä että kansainvälisissä maisteriohjelmissa edelleen. Suomenkielisten maisteriohjelmien hakijamäärä (1591) kasvoi 8,2 prosenttia ja kansainvälisissä maisteriohjelmissa kokonaishakemusmäärä (2018) kasvoi 44,7 prosenttia uuden jatkuvan haun ansiosta.

Vuonna 2022 yliopiston ranking-tulokset paranivat monella osaalueella. Times Higher Educationin World University Rankingsissa Vaasan yliopisto oli tutkimusviittausten osalta Suomen yliopistoista parhaalla sijalla, ja nousi kokonaissijaluokasta 401–500 luokkaan 351–400. Yliopisto nousi myös Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) -rankingin Business Administration -oppiainevertailussa sijaluokalta 401–500 luokkaan 151–200. Kauppatieteissä jatkettiin koulutusalan AACSB-akkreditointia valmistautuen vuoden 2024 alussa toteutettavaan vertaisarviointiin sekä EFMD-akkreditointia valmistautuen International Business -maisteriohjelman arviointiin alkuvuonna 2023. Tekniikan koulutusohjelmien kehittämistyötä systematisoitiin ASIIN-akkreditoinnista saadun palautteen perusteella.

Yliopisto panosti vuoden aikana kansainvälistymiseen. Yliopisto kasvatti kv-maisteriohjelmiin valittavien opiskelijoiden määrää, perusti kaksi uutta kv-maisteriohjelmaa, rekrytoi Koulutuksen kansainvälistymispalvelut -pientiimin sekä ensimmäisen country advicerin (Intia, Aasia). Lisäksi yliopisto kehittää muun muassa ensimmäisiä englanninkielisiä kandidaattiohjelmia. Opiskelijoiden ainejärjestöjen kanssa käynnistettiin kansainvälisten opiskelijoiden yliopistoyhteisöön kiinnittymistä sujuvoittava kehitysprojekti. Yliopisto jatkoi kansainvälisten opiskeloijoiden määrää lisäävää ja työllistymistä parantavaa toimintaa yhteistyössä alueen muiden korkeakoulujen kanssa ja vahvisti kansainvälisten opiskelijoiden urapalveluja. Vuoden aikana yliopisto

käynnisti Supporting Immigrants in Higher Education (SIMHE) -toiminnan, jossa korkeakoulukelpoisille maahan muuttaneille tarjotaan yksilöllistä ohjausta. Yliopisto myös syvensi yhteistyötä European University for Customised Education (EUNICE) -verkostoyliopiston kanssa opetustarjonnan ja koulutusohjelmayhteistyön osalta, ja verkostoa myös laajennettiin kolmella uudella kumppaniyliopistolla. Yliopisto uudisti kansainvälisten partnereiden verkostoa painottaen yhteistyökumppaneiden laatuarviointeja ja liittyi osaksi Higher Education and Research in Management of European Universities (HERMES) -verkostoa. Kansainvälinen opiskelijavaihto vilkastui jälleen, ja vaihtoon lähtijöitä oli enemmän kuin ennen pandemiaa. Opiskelijoille tarjottiin joustavia mahdollisuuksia lähteä vaihtoon kuten esimerkiksi lyhyempi fyysinen vaihto-opiskeluaika yhdistettynä virtuaaliseen opiskeluun. Myös saapuvien vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden määrät kasvoivat ja heidän palveluitaan kehitettiin tukemaan kasvavaa vaihto-opiskelua.

Koulutusohjelmien sisältöjä, kansainvälistymistä ja yritysyhteistyötä kehitettiin edelleen. Samoin jatkettiin ulkopuolisten toimijoiden materiaalien integroimista opetukseen ja uusien, yhteiskunnallisesti relevanttien ilmiöpohjaisten koulutusmoduulien rakentamista. Yliopisto kehitti kaikkiin maisteriohjelmiin tarjolle tulevan kokonaisturvallisuuden suuntautumisvaihtoehdon. Opetushenkilökunnan pedagogiseen ja digipedagogiseen tukeen ja kehittämiseen perustettiin monialainen asiantuntijaverkosto Eduwasa ja työelämäsuhteita edistävä yhteistyö aloitettiin. Yliopisto linjasi Vaasan yliopiston opetuksen vahvuudeksi lähiopetuspainotteisuuden: opiskelukokemus korostaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteisuutta oppimisessa. Opintojen edetessä opiskelijoille tarjotaan enemmän vaihtoehtoisia suoritustapoja. Kesällä järjestettiin uusi kesäkoulu, johon tuli osallistujia Suomesta ja kansainvälisistä yhteistyöyliopistoista. Yliopisto osallistui edelleen aktiivisesti Digivisio 2030 -hankkeeseen ja valmisteli yliopistoa koskevan digivisio-muutossuunnitelman. Jatkuvaa oppimista kehitettiin strategisesti eteenpäin ja eri hankkeissa tuotettiin koulutusta muun muassa työelämässä olevien osaamisen kehittämiseksi. Tarjonta laajeni myös kielikoulutusten osalta, jossa huomioitiin erityisesti ukrainalaiset.

Sähköisiä palveluja kehitettiin edelleen. Peppi-opintotietojärjestelmässä otettiin käyttöön opintojaksojen ilmoittautumista automatisoivat säännöt, opiskelijoiden valmistumisprosessia tukeva valmistumisen hakeminen ja sähköiset tutkintotodistukset sekä tietosisällön laatua ja laajuutta parantava integraatio. Lisäksi Annie-kyselytyökalu pilotoitiin opiskelijoiden tuen tarpeen kartoittamiseksi ja opiskelijoiden ohjaamiseksi tukipalveluihin. Yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisessä Mikä neuvoksi -jatkohankkeessa kehitettiin opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvointipalveluiden toimintaa ja viestintää, vahvistettiin opiskelijoiden yliopistoon kiinnittymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä syvennettiin opiskelijoiden, järjestöjen ja yliopiston sekä sidosryhmien vuorovaikutusta. Yliopiston liikuntapalvelut vakinaistettiin osaksi opiskelijoiden palveluita.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 9

2020-2022

Tutkimus

Vaasan yliopiston tutkimuksen tuloksellisuutta vuonna 2022 tarkastellaan julkaisumäärien kehityksen, julkaisujen laadun ja ulkoisen kilpaillun tutkimusrahoituksen kehityksen perusteella. Taulukossa 2 on esitetty julkaisuihin liittyvät keskeiset tulokset.

Tutkimustoiminnan kasvu jatkui sekä volyymin että laadun osalta. Tieteellinen julkaisutoiminta on kehittynyt strategiassa määriteltyyn suuntaan eli laadukkaiden, Julkaisufoorumiluokituksen (JUFO) saaneiden julkaisujen painoarvo korostuu ja suunta julkaista JUFO 2 ja 3 -luokan lehdissä ja kustantajilla jatkuu edelleen. Julkaisujen kokonaismäärä on edelleen hyvässä kasvusuunnassa.

Vuonna 2022 aloitettiin yliopiston tutkimuksen arviointi. Tutkimusneuvoston toimiessa ohjausryhmänä arvioinnille asetettiin tavoitteet ja aikataulu. Arviointitiimin toimesta kerättiin mittava tausta-aineisto. Myös arvioitavat yksiköt (akateemiset yksiköt, tutkimusalustat sekä tutkimusryhmät) tuottivat itsearviointimateriaalia. Kansainvälinen paneeli suoritti haastattelut osin kampuksella ja osin etänä marraskuussa 2022. Tulokset julkistettiin tammikuussa 2023.

Tohtorintutkintoja suoritettiin tavoitteen mukaisesti 25 kappaletta. Tohtoriopintoihin hyväksyttiin 67 opiskelijaa. Vuonna 2022 muodostettiin yksi, kaikki tieteenalat kokoava Vaasan yliopiston tohtoriohjelma, jolla on vahva tieteenaloihin perustuva opetus ja ohjaus tutkijakoulutuksessa. Tutkijakoulutuksen ja jatko-opiskelijoiden rahoitusmallin uudistamista jatkettiin. Kaikilla apurahalla olevilla jatko-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea halutessaan 10 prosentin työsuhdetta omaan yksikköönsä. Rahoitusmallin uudistamisella pyritään houkuttelemaan hyviä hakijoita tohtoriopintoihin ja tarjoamaan entistä useammalle jatko-opiskelijalle opintojen ajaksi työsuhde.

Vuonna 2022 ulkopuolista tutkimusrahoitusta haettiin lähes 30 miljoonalla eurolla. Yhteensä yliopistolta lähti 90 hankehakemusta. Tästä kokonaisuudesta kansainvälistä rahoitusta haettiin 21 hankkeelle. Hakuvolyymi on tilastojen valossa kasvanut verrattuna vuoteen 2021.

Yliopistossa käynnistettiin 70 uutta hanketta (2021: 103), joista 13 on kansainvälistä rahoitusta saaneita tutkimushankkeita. Kokonaisuudessaan vuonna 2022 kilpailtua tutkimusrahoitusta käytettiin 5 222 815 euroa. Kasvua vuodesta 2021 on 29 prosenttia. Kolmen vuoden keskiarvo on 4 037 021 euroa. Kilpaillun kotimaisen tutkimusrahoituksen määrä kasvoi 20 prosenttia ja kilpaillun ulkomaisen rahoituksen määrä 65 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Vaasan yliopiston tavoitteena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisesti, ja yliopiston asiantuntijat ovat poliittisen päätöksenteon, julkisen sektorin, yritysten sekä median käytettävissä. Yhteistyö elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on laaja-alaista ja tiivistä niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Toteutetussa tutkimuksen arvioinnissa (Research Assesment Exercise RAE) arvioitiin tutkimustoiminnan tuloksellisuutta myös yhteiskunnallisuuden

Julkaisut
Julkaisufoorumiluokitus Kpl 2020 2021 2022 - 101 124 139 0 20 19 16 1 270 262 263 2 122 156 184 3 52 63 85 Yhteensä 565 624 687
(kpl)
Taulukko 2. Julkaisufoorumiluokittelun (JUFO) julkaisut
Kilpaillun ulkopuolisen hankerahoituksen käyttö 2021 2022 Muu kilpailtu Ulkomainen kilpailtu Yhteensä Muu kilpailtu Ulkomainen kilpailtu Yhteensä Akateemiset yksiköt 2 184 441 619 609 2 804 050 2 641 681 934 288 3 575 969 Tutkimusalustat 1 029 209 115 901 1 145 110 1 189 862 311 561 1 501 423 Yhteensä 3 213 650 735 510 3 949 160 3 831 543 1 245 849 5 077 392 Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 10
Taulukko 3. Kilpaillun ulkopuolisen hankerahoituksen käyttö

vaikuttavuuden osalta ns. impact case -työstön kautta. Nämä impact case -toteutukset löytyvät yliopiston verkkosivuilta. Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi yliopiston tutkimuksen vaikuttavuuden olevan erittäin hyvällä tasolla.

Yliopiston strategian mukaan vaikuttavuutta kehitetään sekä akateemisten yksiköiden että ilmiölähtöisten ja monitieteisten tutkimusalustojen kautta (VEBIC, Digital Economy ja InnoLab). Vuoden aikana akateemisiin yksiköihin on rekrytoitu useita tenure track -tutkijoita tekemään tutkimusalustojen mukaan suuntautunutta tutkimusta. Yliopisto mittaa tutkimuksen vaikuttavuutta systemaattisesti osallistumalla kansainvälisiin yliopistorankingeihin ja järjestämällä vuosittain sisäisen yksilökohtaisen kyselyn. Yksilötason yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit ja siihen liittyvä palkitsemisjärjestelmä ovat vakiintuneet osaksi yliopiston toimintaa. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyvät tehtävät kerätään kaikilta tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluvilta. Mittarit kattavat laajasti päätöksentekoon ja käytäntöön, talouteen ja liiketoimintaan sekä yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä tehtäviä.

Vaasan yliopisto toimii keskellä Pohjoismaiden suurinta energiateknologian osaamiskeskittymää. Energia-alan osaamista kehitetään yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen, ja toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa energiaklusterin kanssa niin koulutuksen, tutkimuksen kuin henkilöstön liikkuvuudenkin osalta. Tärkeässä roolissa on erityisesti tutkimusalusta VEBIC, joka pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen tarpeisiin.

Avoimuus on keskeinen osa tieteellistä toimintaa. Vaasan yliopiston toimintatapa ja tavoitteet pohjautuvat Tieteellisten seurain valtuuskunnan valmistelemaan kansalliseen avoimen tieteen strategiaan. Yliopiston julkaisut, opinnäytteet ja tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteet löytyvät avoimesti käytettävissä olevasta julkaisuarkistosta. Julkaisu- ja datapolitiikka tukee tieteellisen tutkimustiedon levittämistä tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa.

Henkilöstö

Vaasan yliopiston henkilöstömäärä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2022 lopussa henkilöstömäärä oli 611 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 584. Akateemisissa yksiköissä työskenteli 54 prosenttia, tutkimusalustoilla 8 prosenttia, tukitoiminnoissa 26 prosenttia ja erillislaitoksissa 12 prosenttia henkilöstöstä. Henkilötyövuodet kasvoivat 555,5 henkilötyövuoteen, josta opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus oli 58,5 prosenttia. Työsuhteisen kansainvälisen henkilöstön osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä oli 31 prosenttia. Kansainvälinen henkilöstö koostui 45 eri kansallisuudesta. Tarkemmat henkilöstötiedot esitetään erikseen julkaistavassa henkilöstöraportissa.

Työyhteisön hyvinvointi

Vuoden alkaessa koronatilanteesta johtuen Vaasan yliopisto suositteli henkilöstöään työskentelemään etänä. Etätyösuositus oli voimassa helmikuun loppuun saakka. Maaliskuusta alkaen yliopisto lisäsi kampusopetusta ja massaluentoja. Samalla yliopistossa siirryttiin

Henkilöstömäärät 2020-2022 *

Koko henkilöstö

Kansainvälinen henkilöstö (sis. ed.)

Opetus- ja tutkimushenkilöstö ** Muu henkilöstö

* Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa

**Mukana opetuksen ja tutkimuksen apuhenkilökunta

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 11

2020 2021 2022
2020 2021 2022
392 219 611 345 194 539 368 216 584 123 10 133 97 2 99 99 4 103

Opetus- ja tutkimushenkilöstö

Henkilöstörakenne (htv)

joustavaan monipaikkatyöhön, jossa henkilöstö työskenteli 1-5 päivänä viikossa kampuksella. Yliopisto toivoi henkilöstön ja opiskelijoiden huolehtivan omasta ja toistensa terveysturvallisuudesta ja tulevan kampukselle vain täysin terveenä.

Ukrainan sodan alettua yliopisto tarjosi henkilöstölleen mahdollisuuden matalan kynnyksen mielenterveyden palveluihin. Palvelujen kautta henkilöstöllä oli mahdollisuus saada ammattilaisen keskustelutukea mieltä huolestuttaviin asioihin. Tukea markkinoitiin myös henkilökohtaisesti venäläisille, ukrainalaisille ja valkovenäläisille työntekijöille heidän jaksamisensa tueksi. Yliopisto avasi myös erillisen sähköpostiosoitteen, johon henkilöstö ja opiskelijat saivat olla yhteydessä Ukrainan sotaan liittyvistä mieltä askarruttavista asioista.

Vuoden aikana henkilöstöpalvelut järjestivät henkilöstökoulutuksia Vaasan yliopiston tarpeisiin. Vuosittaiseen koulutustarjontaan vaikuttivat muun muassa yliopiston koulutussuunnitelma, työhyvinvointikyselyssä ilmenneet kehittämistoiveet, henkilöstöjärjestöjen edustajien kannanotot sekä työntekijöiltä ja esihenkilöiltä saadut toiveet ja palautteet. Koulutukset liittyivät esimerkiksi hyvinvointiin ja jaksamiseen, esihenkilötyöhön ja johtamiseen, työvälineisiin, työntekotapoihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin tai kieliosaamiseen.

Yliopisto tuki henkilöstön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä erilaisten yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Yliopiston liikuntapalveluiden kautta henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua myös muun muassa ryhmäliikuntaan ja eri palloilulajeihin. Henkilöstöllä oli myös

Taulukko 5. Valtionrahoituksella katetut kustannukset (1 000€)

2020 497,7 533 555,5 2021 2022
Taulukko 4. Henkilöstömäärät 2020 – 2022 Avustava henkilöstö Tuntiopetushenkilöstö
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Valtionrahoituksella katetut kustannukset 2021 2022 Henkilöstökulut Muut kulut Yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Yhteensä Akateemiset yksiköt 12 673 781 13 454 13 505 1 012 14 517 Tutkimusalustat 851 470 1 321 1 300 417 1 717 Erillislaitokset 4 038 1 853 5 891 4 047 2 024 6 072 Yliopistopalvelut & yhteiset 8 525 6 006 14 531 9 559 8 419 17 978 Yhteensä 26 087 9 110 35 197 28 412 11 872 40 284 284,8 187,1 206 211 299,4 315 14,6 11,2 12,6 9,9 15 19,5
Muu henkilöstö
12
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022

mahdollisuus liikuntatarran myötä osallistua eri palvelutuottajien kursseille joko ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Lisäksi yliopisto maksoi henkilöstölleen Smartumin kautta liikunta- ja kulttuurietuutta.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan, Vaasan yliopiston ja yhteistyökumppaneiden yhteistyössä järjestämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteinen hyvinvointiviikko järjestettiin marraskuussa. Hyvinvointiviikolla henkilöstöllä ja opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua hyvinvoinnin minimessuille ja luennoille sekä tutustua liikuntapalveluiden tarjontaan. Samassa yhteydessä opiskelijoille ja henkilökunnalle järjestettiin lyhyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely. Kyselyn tuloksia käytetään apuna yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitystyössä sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä käytännön järjestelyissä ja toiminnan kehittämisessä.

Vuonna 2020 aloittanut muutoksen tuki -toiminta painottui vuoden 2022 aikana yhteisöllisyyden uudelleen rakentamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteisöllisyyden merkitystä tarkasteltiin laajalti johtamisen, strategian, vahvistuvan kansainvälisyyden sekä uudistuvien monikäyttöisten toimitilojen näkökulmista. Muutoksen

tuki -ryhmässä on edustajia kaikista viidestä henkilöstöjärjestöä ja ylioppilaskunnasta sekä yliopiston yleisjohdosta.

Arvio taloudellisesta

asemasta ja tuloksesta

Vaasan yliopiston valtionrahoitus oli 35,2 miljoonaa euroa ja ulkoisen rahoituksen määrä 19,2 miljoonaa euroa (sis. kiinteistöosakkeiden myyntivoiton). Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi arvonlisäverokompensaatiota tilikauden aikana noin 1,5 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksesta katettiin akateemisten yksiköiden kustannuksia yhteensä 14,5 miljoonalla eurolla ja tutkimusalustojen kustannuksia 1,7 miljoonalla eurolla. Valtionrahoitus pysyi lähes vuoden 2021 tasolla. Liikevaihto kasvoi 7,6 miljoonaa euroa ja sitä kasvatti varsinaisen toiminnan ulkopuoliset muut tuotot.

Valtionrahoituksella ja ulkopuolisella hankerahoituksella katettavat operatiivisen toiminnan kulut olivat 50 miljoonaa euroa (2021: 43,7M€). Henkilöstökulut, tilakustannukset ja palveluiden ostot

Taulukko 6. Yliopiston tunnusluvut Yliopistokonsernin tunnuslukuja ei ole esitetty, koska tytäryhtiöllä ei ole olennaista vaikutusta lukuihin. Merkittävin vaikutus on omavaraisuusasteeseen, joka on konsernin osalta 73,64 prosenttia (2021: 76,26 %).

Tunnusluvut 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 Liikevaihto ja valtion rahoitus 43 114 744 € 46 896 004 € 54 465 451 € Liikevaihdon muutos % 4,49 % 8,77 % 16,14 % Varsinaisen toiminnan tulos/ liikevoitto 2 349 534 € 3 148 716 € 4 504 277 € Tilikauden tulos 5 615 949 € 9 542 279 € -1 696 199 € Liikevoitto % 13,03 % 20,35 % -3,11 % Sijoitustoiminnan tuotto % 6,60 % 14,10 % -14,40 % Oman pääoman muutos -% 11,08 % 17,48 % 3,40 % Oman pääoman tuotto -% 9,02 % 13,41 % -2,18 % Quick ratio 1,09 1,32 2,23 Kassan riittävyys päivissä 133 päivää 136 päivää 224 päivää Omavaraisuusaste % 85,99 % 89,55 % 90,03 % Nettovelkaantumisaste -24,27 % -22,74 % -42,21 % Taseen loppusumma 82 970 063 € 93 298 477 € 94 605 326 € Tilikauden palkat ja palkkiot 25 052 072 € 27 018 881 € 28 702 075 € Henkilöstön lukumäärä henkilötyövuosina 498 533 556 Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 13

muodostivat suurimman osan menoista. Henkilöstökulujen osuus operatiivisen toiminnan kuluista oli 68,9 prosenttia (2021: 73,8%), tilakustannusten osuus 7,4 prosenttia (2021: 5,3%) ja palveluiden ostojen osuus 7,3 prosenttia (2021: 7,0%). Tilakustannusten osalta nousuun vaikuttaa muutos kirjaamistavassa. Akateemisten yksiköiden osuus henkilöstökuluista oli 51,7 prosenttia ja tutkimusalustojen osuus 7,8 prosenttia. Henkilöstökulut nousivat 6,6 prosenttia ja muut kulut 37 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

Tilikauden tulos on 1,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Varsinaisen toiminnan tulos muodostui 4,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi (2021: 3,1 M€), jota kuitenkin kasvatti liikevaihdon muihin tuottoihin kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitto.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä näkymät tuleville vuosille

Hallituksen nimittämä sisäisen valvonnan valiokunta avustaa hallitusta sille kuuluvissa yliopiston talouteen ja riskien hallintaan sekä sisäiseen ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Hallitus on kokouksessaan 28.1.2022 nimittänyt sisäisen valvonnan valiokuntaan 31.12.2025 päättyväksi toimikaudeksi puheenjohtajaksi Juha Kytölän ja jäseneksi Markku Stenborgin sekä asiantuntijajäseniksi apulaisprofessori (julkisoikeus) Niina Mäntylän ja talousjohtaja Harri Salmelan. Toimikunta on vuonna 2022 kokoontunut kaksi kertaa. Valiokunta on jatkanut työtään valiokunnan työskentelyssä omaksuttujen painotusten mukaisesti keskittyen seuraamaan yliopiston toimintaa ja varmistamaan, että yliopiston toiminnan seuraamiseen liittyvät rakenteet ovat toimivia. Valiokunta on käynnistänyt vuosina 2023-2024 toteutettavan projektin nykyisten sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan menettelyiden kehittämiseksi.

Yliopistolla on ollut vuonna 2022 käytössä ilmoituskanava, jonka kautta on mahdollista ilmoittaa omalla nimellä tai nimettömästi yliopiston toimintaan liittyvästä epäillystä väärinkäytöksestä. Vuoden 2022 aikana ilmoituksia on tullut 2 kappaletta. Molemmat ilmoitukset on jätetty nimettömänä ja ne on käsitelty voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan valiokunta on seurannut ilmoituskanavan toimintaa, eikä ilmoituksissa ole havaittavissa merkittäviä systemaattisia riskejä yliopistolle. Vuoden 2022 aikana on valmisteltu kansallisen ilmoittajansuojelua koskeva lainsäädännön ja sen taustalla olevan EU:n ns. whistleblowing-direktiiviin mukaisen ilmoituskanavaprosessin käyttöönottoa. Kansallinen lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2023. Vaasan yliopiston hallitus on helmikuussa

2023 vahvistanut Vaasan yliopiston ilmoituskanavapolitiikan. Sekä politiikka että uusittu Vaasan yliopiston Ilmoituskanava on otettu käyttöön maaliskuun 2023 alusta lähtien.

Osana sisäisen valvonnan prosesseja vuoden 2021 aikana aloitettua riskienhallintaprosessin kehittämistä on jatkettu rehtorin johdolla. Riskienhallintaprosessi on vuoden 2022 aikana tuotu osaksi yliopiston vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelukäytäntöä. Riskienhallintaprosessi kehittäminen jatkuu vuoden 2023 aikana ja työtä seuraa sisäisen valvonnan valiokunta. Riskienhallinta ja siihen liittyvät varsinaiset toimenpiteet ovat operatiivisen johdon vastuulla.

Vaasan yliopisto ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet sopimuskautta 2021-2024 koskevan sopimuksen tammikuussa 2021. Yliopisto on panostanut strategiansa ja edellä mainitun sopimuksen mukaisesti tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Erityisenä painopisteenä on vuoden 2023 aikana ollut yliopiston kansainvälisyyteen liittyvä kehittäminen, johon on panostettu merkittävästi. Yliopiston toiminta on vakaalla pohjalla. Kuitenkin muutokset opetusja kulttuuriministeriön rahoituksessa (ml. strateginen rahoitus) ja mahdolliset rahoitusmallin muutokset ovat tunnistettuja riskejä yliopiston toiminnalle. Opetus ja kulttuuriministeriö on vuonna 2023 käynnistänyt korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamiseen liittyvän valmistelun niin, että uudistetut rahoitusmallit otettaisi käyttöön vuoden 2025 alusta lukien. Edelleen myös mahdolliset haasteet yliopiston tuloksellisuuden kehittymisessä voivat muodostaa riskin yliopiston rahoitukselle ja toiminnan kehittämiselle.

Vuoden 2022 aikana yliopiston kampuksen kehittämishanke on edennyt hallituksen kesäkuussa 2021 hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Ukrainan kriisi ja siitä johtuva rakennuskustannusten nopea kasvu ovat vaikuttaneet hankkeen kustannuksiin ja riskeihin. Hankkeen taloudellisia riskejä yliopistolle on kuitenkin pystytty hallitsemaan kehittämishankkeen toteuttamistavan kautta muun muassa niin, että kustannusvaikutuksia on pystytty ennakoimaan hyvin ja suunnitelmia on pystytty joustavasti päivittämään kustannusten nousun hallitsemiseksi. Lisäksi ulkopuolisen rahoituksen korkoriski on suojattu vuoden 2021 aikana tehdyillä päätöksillä ja nämä päätökset ovat vuoden 2022 aikana osoittautuneet tärkeiksi riskien hallinnan näkökulmasta.

Vuoden 2022 aikana kampuskehittämishanke on herättänyt paljon keskustelua yliopistoyhteisössä. Keskusteluissa on nostettu esille kampushankkeen toiminnallisia riskejä ja erityisesti huolia uudistettavien tilojen soveltuvuudesta yliopistolle sen ydintehtävien näkökulmasta. Suunnitelmiin on vuoden 2022 aikana tehty pieniä muutoksia esille nostettujen riskien hallitsemaksi. Merkittävämpiä muutoksia on tehty alkuvuoden 2023 aikana hankkeen viimeisen vaiheen suunnitelmiin sen varmistamiseksi, että uudistettavat tilat kokonaisuudessaan olisivat mahdollisimman toimivia yliopistolle.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 14

Osaltaan kampuksen kehittämishankkeen riskien hallintaa edesauttaa

Vaasan yliopiston hallituksen päätös hankkia VEBIC -tutkimuslaboratoriorakennuksen omistavan kiinteistöosakeyhtiö KOy EnergyLab Oy:n koko osakekanta yliopiston omistukseen. Yliopisto käyttää rakennusta jatkossakin tutkimustoiminnassa laboratoriotilana sekä henkilöstön työtilana. Yksittäisenä hankkeena Vaasan yliopiston kampuksen kehittämishanke on edelleenkin huomionarvoinen riski yliopistolle ja toimiva kampus on yksi keskeinen tekijä yliopiston menestymisen kannalta tulevaisuudessa. Merkittävässä asemassa on tiivistyvä vuoropuhelu yliopistoyhteisön kanssa, palautteen huomioiminen tilojen käyttämisessä ja tilojen muuntojoustavuuden hyödyntäminen palautteen perusteella.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusiston ja vararehtori Annukka Jokipiin toimikaudet ovat päättyneet 31.12.2022. Hallituksen 29.8.2022 kokouksen päätöksen mukaisesti KTT Minna Martikainen on aloittanut

Vaasan yliopiston rehtorin tehtävässä 1.1.2023. Hänen toimikautensa päättyy 31.12.2027. Hallitus on kokouksessaan 30.12.2022 nimittänyt

TkT Jyrki Vuorisen Vaasan yliopiston vararehtoriksi viiden vuoden toimikaudeksi. Vuorisen toimikausi on alkanut 1.3.2023. Hallitus on kokouksessaan 19.1.2023 nimittänyt TkT Mika Grundströmin Vaasan yliopiston vararehtoriksi viiden vuoden toimikaudeksi. Grundströmin toimikausi on alkanut 8.3.2023.

Vaasan yliopisto on hallituksen päätöksen 17.3.2023 mukaisesti ostanut KOy EnergyLab Vaasan koko osakekannan VP Facilities Oy Ab:ltä. KOY EnergyLab Vaasa omistaa VEBIC-rakennuksen, jossa sijaitsevat yliopiston polttomoottori- ja polttoainelaboratoriot. Yliopisto käyttää kiinteistöä henkilöstön työtilana ja tutkimustoiminnassa laboratoriotilana.

Arvio tulevasta kehityksestä

Tulevaisuuden näkymät ovat positiivisia, mutta haastavia. Yliopiston tavoitteena on korkealaatuinen tutkimus ja koulutus ja yliopisto kehittää toimintaansa vastaamaan yhteiskunnan tarpeita ja odotuksia. Tulevaisuudessa yliopiston on panostettava entistä enemmän kansainvälisyyteen ja yhteistyöhön muiden organisaatioiden kanssa. Yliopiston on myös kehitettävä digitaalisia opetus- ja oppimisratkaisuja vastaamaan muuttuvan teknologian tarpeita. Toiminnan kehittäminen edellyttää investointeja ja pitkäjänteistä suunnittelua. Näihin haasteisiin yliopisto on vastannut panostamalla vuoden 2021 aikana käynnistettyihin yliopiston toimintaan laajasti vaikuttaviin kehittämisprojekteihin niin tutkimuksen, koulutuksen kuin kansainvälisyyden teemoissa. Näiden projektien tarkoituksena

on tehostaa yliopiston strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista kohdentamalla strategisia resursseja eri yksiköille. Työ jatkuu alkuvuonna 2023 käynnistetyn ja vuoden 2023 aikana toteutettavan koko yliopistoyhteisön osallistavan strategian kirkastamiseen liittyvän prosessin kautta.

Yliopistojen toimintaan vaikuttavat merkittävästi kulloinkin voimassa olevat rahoitusmallit. Opetus- ja kulttuuriministeriö on alkuvuonna 2023 käynnistänyt korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamiseen liittyvän valmistelun niin, että uudet rahoitusmallit olisivat käytössä vuoden 2025 alussa. Rahoitusmallien muutosten ennakointi on keskeistä, jotta muutoksiin reagoiminen nopeasti ja tehokkaasti on mahdollista. Tulevaisuudessa yliopiston on jatkettava strategiatyötään vastatakseen uusiin haasteisiin. Myös yliopiston rahoituspohjan laajentaminen on edelleen keskeistä tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi.

Hallituksen esitys alijäämän käsittelystä

Yliopiston tilikauden alijäämä on 1 696 199 euroa. Hallitus esittää yliopistokollegiolle, että tilikauden alijäämä jätetään tulos-/tappiotilille.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 15

Laskelmat ja liitteet

2022 16
Vaasan yliopiston tilinpäätös

Rahoituslaskelma Vaasan yliopisto

1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan kulujäämä 4 504 277,27 3 148 716,16 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 851 034,96 742 584,87 Omakatteisen rahaston toiminnan rahavirta 182 448,31 125 387,84 Käyttöpääoman muutos Pitkäaikaisten korottomien saamisten muutos -759 861,82 0,00 Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos -576 713,06 -1 094 389,08 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -88 435,49 -1 430 012,21 Varsinaisen toiminnan rahavirta 4 112 750,17 1 492 287,58 Varainhankinnan rahavirta Varainhankinnan tuotot 1 812 746,60 1 321 425,17 Varainkeruutuottojen rahastointi -1 750 549,79 -907 608,25 Varainhankinnan kulut -357,96 -285,44 Varainhankinnan rahavirta 61 838,85 413 531,48 Maksetut välittömät verot 0,00 0,00 Toiminnan rahavirta (A) 4 174 589,02 1 905 819,06 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -557 351,68 -1 104 976,65 Investoinnit pitkäaikaisiin sijoituksiin 5 551 004,75 -1 784 174,91 Saadut investointiavustukset 21 541,00 97 586,00 Tulot pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 307 586,21 Varsinaisen toiminnan investointien rahavirta 5 015 194,07 -2 483 979,35 Sijoitusten luovutustulot 1 247 896,65 3 413 905,56 Sijoitusten luovutusmenot -1 247 902,63 -182 621,54 Investoinnit sijoituksiin 466 134,07 -904 381,79 Omakatteisen rahaston investointien rahavirta 1 262 124,47 -1 021 922,54 Rahoitusvälineiden rahavirta 1 728 252,56 1 304 979,69 Investointien rahavirta (B) 6 743 446,63 -1 178 999,66 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset 3 936 472,98 786 943,33 Pitkäaikaisten lainojen nostot/lyhennykset -150 000,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 3 786 472,98 786 943,33 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 14 704 508,63 1 513 762,73 Rahavarat tilikauden alussa 16 320 894,72 14 864 703,75 Rahavarat tilikauden lopussa 30 664 407,90 16 320 894,72 14 343 513,18 1 456 190,97 Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden alussa 104 113,25 46 541,49 Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden lopuss 465 108,70 104 113,25 360 995,45 57 571,76
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 17

Tuloslaskelma Vaasan yliopisto

Liite 1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Liikevaihto Liite 1 Korkeakoulujen valtionrahoitus 35 222 000,00 35 878 999,76 Avustustuotot 8 948 874,12 7 711 423,01 Liiketoiminnan tuotot 642 542,81 913 331,86 Muut tuotot 9 652 034,25 2 392 249,30 Liikevaihto yhteensä 54 465 451,18 46 896 003,93 Kulut Henkilöstökulut Liite 4 -34 427 171,68 -32 284 114,60 Poistot ja arvonalentumiset Liite 1 -851 034,96 -742 584,87 Muut kulut Liite 1 -14 682 967,27 -10 720 588,30 Kulut yhteensä -49 961 173,91 -43 747 287,77 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 504 277,27 3 148 716,16 Varainhankinta Liite 1 Tuotot Keräysten tuotot 1 550 549,79 907 608,25 Lahjoitukset 262 196,81 413 816,92 Kulut Keräysten kulut -357,96 -285,44 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä 1 812 388,64 1 321 139,73 Sijoitustoiminta Liite 1 Tuotot 1 327 541,26 8 151 254,61 Kulut -8 550 264,26 -1 079 379,41 Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä -7 222 723,00 7 071 875,20 Rahoitustoiminta Tuotot 51 148,93 -20 304,83 Kulut -6 174,66 -4 922,88 Rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 44 974,27 -25 227,71 Sijoitus ja rahoitustoiminta yhteensä -7 177 748,73 7 046 647,49 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -861 082,82 11 516 503,38 Tilinpäätössiirrot Liite 5 Sidottujen rahastojen muutos Liite 5 -1 750 549,79 -907 608,25 Omakatteisten rahastojen muutos 735 356,98 -1 187 281,11 Siirto vapaasta rahastosta 180 076,81 120 664,92 Tuloverot 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (+) /ALIJÄÄMÄ (-) -1 696 198,82 9 542 278,94
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 18

Tase Vaasan yliopisto

Liite 31.12.2022 31.12.2021 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Liite 5 Aineettomat hyödykkeet 1 841 695,39 2 188 254,69 Aineelliset hyödykkeet 1 197 753,25 1 132 493,65 Sijoitukset 12 738 389,28 18 289 394,03 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 36 234 960,36 43 908 756,45 Omakatteisten rahastojen varat 5 774 479,87 6 677 980,39 Pysyvät vastaavat yhteensä 57 787 278,15 72 196 879,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Liite 5 Pitkäaikaiset saamiset Alv-kompensaatiosaaminen 759 861,82 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 284 500,40 2 469 884,68 Siirtosaamiset 2 027 272,24 2 310 817,93 Muut saamiset 0,00 0,00 Maksetut ennakot 82 005,26 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 30 664 407,90 16 320 894,72 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 36 818 047,62 21 101 597,33 VASTAAVAA YHTEENSÄ 94 605 325,77 93 298 476,54
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 19

Tase Vaasan yliopisto

Liite 31.12.2022 31.12.2021 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Liite 5 Peruspääoma 33 863 414,04 31 497 414,04 Omakatteiset rahastot 5 775 723,13 6 691 156,92 Muut sidotut rahastot 6 045 035,70 4 294 485,91 Toimintapääoma 4 802 691,13 4 802 691,13 Edellisten tilikausien voitto 29 623 918,25 20 111 558,58 Tilikauden voitto -1 696 198,82 9 542 278,94 Oma pääoma yhteensä 78 414 583,43 76 939 585,52 VIERAS PÄÄOMA Liite 5 Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 349 480,00 Saadut ennakot 0,00 9 819,79 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 199 480,00 0,00 Saadut ennakot 7 707 861,03 7 377 359,93 Ostovelat 1 109 719,01 1 057 259,42 Siirtovelat 6 322 077,49 6 627 655,79 Muut velat 851 604,81 937 316,09 Vieras pääoma yhteensä 16 190 742,34 16 358 891,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 94 605 325,77 93 298 476,54
20
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022

Rahoituslaskelma konserni

1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Toiminnan rahavirta VARSINAISEN TOIMINNAN RAHAVIRTA Varsinaisen toiminnan kulujäämä 4 835 365,88 2 720 047,49 Edelliseen sisältyvät poistot 1 299 012,82 1 190 562,73 Omakatteisen rahaston toiminnan rahavirta 182 448,31 125 387,84 Käyttöpääoman muutos Pitkäaikaisten korottomien saamisten muutos -759 861,82 0,00 Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos -846 739,02 -1 248 332,32 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -54 886,21 -1 434 344,73 VARSINAISEN TOIMINNAN RAHAVIRTA 4 655 339,96 1 353 321,01 VARAINHANKINNAN RAHAVIRTA 61 838,85 413 531,48 Maksetut välittömät verot 0,00 0,00 Toiminnan rahavirta (A) 4 717 178,81 1 766 852,49 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 131 845,62 -3 245 494,21 Saadut investointiavustukset 21 541,00 161 986,00 Investoinnit sijoituksiin / luovutustulot sijoituksista (netto) 5 122 711,59 2 264 139,98 Omakatteisen rahaston investointien rahavirta 1 262 124,47 -1 021 922,54 Investointien rahavirta (B) 1 274 531,44 -1 841 290,77 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset 3 936 472,98 786 943,33 Pitkäaikaisten lainojen nostot/lyhennykset 4 439 013,36 1 301 257,68 Lyhytaikaisten lainojen nostot/lyhennykset 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta (C) 8 375 486,34 2 088 201,01 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 14 367 196,59 2 013 762,73 Rahavarat tilikauden alussa 16 820 894,72 14 864 703,75 Rahavarat tilikauden lopussa 30 827 095,86 16 820 894,72 14 006 201,14 1 956 190,97 Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden alussa 104 113,25 46 541,49 Omakatteisen rahaston rahavarat tilikauden lopussa 465 108,70 104 113,25 360 995,45 57 571,76
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 21

Tuloslaskelma konserni

1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 Liikevaihto Korkeakoulujen valtionrahoitus 35 222 000,00 35 878 999,76 Avustustuotot 8 948 874,12 7 711 423,01 Liiketoiminnan tuotot 920 126,91 807 943,93 Muut tuotot 9 601 583,55 2 392 249,30 Liikevaihto yhteensä 54 692 584,58 46 790 616,00 Kulut Henkilöstökulut -34 836 997,84 -32 284 114,60 Poistot ja arvonalentumiset -1 690 794,31 -1 190 562,73 Muut kulut -13 329 426,55 -10 595 891,18 Kulut yhteensä -49 857 218,70 -44 070 568,51 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 835 365,88 2 720 047,49 Varainhankinta Tuotot Keräysten tuotot 1 550 549,79 907 608,25 Lahjoitukset 262 196,81 413 816,92 Kulut Keräysten kulut -357,96 -285,44 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä 1 812 388,64 1 321 139,73 Sijoitustoiminta Tuotot 1 327 541,26 8 151 254,61 Kulut -8 550 264,26 -1 079 379,41 Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä -7 222 723,00 7 071 875,20 Rahoitustoiminta Tuotot 51 152,61 79 675,54 Kulut -105 237,78 -73 587,65 Rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä -54 085,17 6 087,90 Sijoitus ja rahoitustoiminta yhteensä -7 276 808,17 7 077 963,10 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -629 053,65 11 119 150,31 Tilinpäätössiirrot Sidottujen rahastojen muutos -1 750 549,79 -907 608,25 Omakatteisten rahastojen muutos 735 356,98 -1 187 281,11 Siirto vapaasta rahastosta 180 076,81 120 664,92 Tuloverot 0,00 0,00 Laskennallisten verojen muutos -89 595,57 89 595,57 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (+) /ALIJÄÄMÄ (-) -1 553 765,23 9 234 521,45
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 22

Tase Konserni

31.12.2022 31.12.2021 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1 841 695,39 2 408 577,45 Aineelliset hyödykkeet 24 965 581,73 20 553 483,30 Sijoitukset 581 411,77 8 559 616,52 Osuus yhteisyrityksistä 6 199 729,53 2 977 167,72 Muut pitkäaikaiset sijoitukset 36 234 960,36 43 908 756,45 Omakatteisten rahastojen varat 5 774 479,87 6 677 980,39 Pysyvät vastaavat yhteensä 75 597 858,66 85 085 581,83 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikaiset saamiset Alv-kompensaatiosaaminen 759 861,82 0,00 Laskennallinen verosaaminen 149 325,95 238 921,52 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 145 751,13 2 469 884,68 Siirtosaamiset 2 041 213,29 1 554 334,43 Muut lyhytaikaiset saamiset 557 098,90 836 742,96 Rahat ja pankkisaamiset 30 827 095,86 16 820 894,72 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 37 480 346,95 21 920 778,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ 113 078 205,61 107 006 360,14
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 23

Tase Konserni

31.12.2022 31.12.2021 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 33 863 414,04 31 497 414,04 Omakatteiset rahastot 5 775 723,13 6 691 156,92 Muut sidotut rahastot 6 045 035,70 4 294 485,91 Toimintapääoma 4 802 691,13 4 802 691,13 Edellisten tilikausien voitto 28 666 321,56 19 461 719,39 Tilikauden voitto -1 553 765,23 9 234 521,45 Oma pääoma yhteensä 77 599 420,34 75 981 988,83 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 18 585 921,05 14 346 387,69 Saadut ennakot 0,00 9 819,79 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 904 973,32 705 493,32 Saadut ennakot 7 707 861,03 7 377 359,93 Ostovelat 1 131 474,30 1 057 259,42 Siirtovelat 6 296 919,30 6 590 735,07 Muut velat 851 636,27 937 316,09 Vieras pääoma yhteensä 35 478 785,27 31 024 371,31 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 113 078 205,61 107 006 360,14
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 24

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopisto on yliopistolaissa (558/2009) tarkoitettu julkisoikeudellinen yliopisto, jonka kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997) ja opetus ja kulttuuriministeriön vahvistamaa Korkeakoulujen taloushallinnon koodistoa (OKM/2/500/2018).

Arvonlisäveromenettely

Opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa yliopistoille yliopistolain mukaisesti koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muuhun kuin liiketaloudelliseen tutkimukseen liityviin hankintoihin ja toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen osuuden yliopistolle aiheutuneista kustannuksista. Korvattava arvonlisävero käsitellään kirjanpidossa nettomenetelmän mukaisena, jolloin arvonlisäverokompensaation kohteena olevat juoksevat menot ja investointimenot kirjataan nettomääräisinä ja niihin sisältyvää arvonlisäveroa vastaava määrä kirjataan saatavaksi.

Tytäryhtiö on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Avustusten käsittely

Saadut investointiavustukset on vähennetty asianomaisen aineellisen tai aineettoman hyödykkeen arvosta.

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Aktivoitavan omaisuuden hankintamenon alaraja on 10 000 euroa. Käytettynä hankittujen rakennusten osalta käytetään hallituksen määrittämää jäännösarvoa.

Poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet: 4-10 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet: 4-10 vuotta

Rakennukset: 10–30 vuotta

Rakennelmat: 10 vuotta

Koneet ja kalusto: 5-10 vuotta

Taide-esineet: ei poisteta

Maa-alueet: ei poisteta

Sijoitukset ja niiden arvostaminen

Pysyvien vastaavien varsinainen sijoitusomaisuus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat jaetaan kolmeen hierarkiatasoon, jotka on eriteltynä tarkemmin taseen liitetiedoissa liitteessä 6.

Tuottojen jaksottaminen

Monivuotisten projektien menot ja tulot on jaksotettu suoriteperusteisesti.

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot sisältävät varainhankinnasta saadut keräystuotot ja muut lahjoitustuotot. Keräystuotot on esitetty tuloslaskelmassa, mutta ne on siirretty tuloslaskelman lopussa siirtona perustettuihin sidottuihin rahastoihin hallituksen päätöksen mukaisesti. Yliopistojen saamat lahjoitukset kirjataan lahjoitustuottoihin.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi yliopiston tilinpäätöspäivän keskikurssiin.

Liiketoiminnan tuloslaskelma

Yliopiston liiketoiminta koostuu mm. tilaustutkimuksesta, täydennyskoulutuksesta sekä vastikkeellisesta myynnistä.

Yliopiston liiketoiminnalle kohdistetaan yhteiskuluista osuus kertoimella, joka saadaan laskemalla elinkeinotoiminnan suorien kulujen osuus yliopiston kokonaiskuluista.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet

Yliopistokonsernin muodostaa Vaasan yliopisto ja sen tytäryhtiöt Vaasan Merikampus Oy ja Vaasan Yliopisto Executive Education Oy. Konserniin on yhdistelty tosiasiallisesti omistetut varat ja velat sekä konsernille kuuluvat tuotot ja kulut. Konserniyhtiöiden väliset saamiset ja velat on eliminoitu.

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 25

Liite 1: Tuloslaskelman liitetiedot

Vaasan yliopisto 1.1.202231.12.2022 Vaasan yliopisto 1.1.202131.12.2021 Konserni 1.1.202231.12.2022 Konserni 1.1.202131.12.2021 Liikevaihto Yliopistolain mukainen valtionrahoitus 35 222 000,00 35 878 999,76 35 222 000,00 35 878 999,76 Suomen Akatemia 2 171 880,42 2 295 810,60 2 171 880,42 2 295 810,60 Business Finland 1 430 441,00 744 132,10 1 430 441,00 744 132,10 EU 2 951 634,61 2 221 107,81 2 951 634,61 2 221 107,81 Muu rahoitus 12 689 495,15 5 755 953,66 12 916 628,55 5 650 565,73 Tuotot yhteensä 54 465 451,18 46 896 003,93 54 692 584,58 46 790 616,00 Yleisavustukset Investointiavustukset 57 903,23 161 986,00 57 903,23 161 986,00 Investointiavustukset, oikaisu hankintamenoon -57 903,23 -161 986,00 -57 903,23 -161 986,00 Varainhankinnan tuotot Lahjoitukset 262 196,81 413 816,92 262 196,81 413 816,92 Merkittävimmät lahjoittajat: Viljo Syreniuksen rahasto -180 076,81 Yliopistosäätiö -28 000,00 Evald ja Hilda Nissin Säätiö -16 000,00 Keräysten tuotot 1 550 549,79 907 608,25 1 550 549,79 907 608,25 Sijoitustoiminta Tuotot 1 123 998,53 2 849 493,79 1 123 998,53 2 849 493,79 Osinkotuotot 801 295,69 1 080 992,55 801 295,69 1 080 992,55 Korkotuotot 65 156,20 24 405,08 65 156,20 24 405,08 Myyntivoitot 64 863,64 1 541 948,03 64 863,64 1 541 948,03 Muut tuotot 192 683,00 202 148,13 192 683,00 202 148,13 Kulut -225 669,32 -138 181,05 -225 669,32 -138 181,05 Myyntitappiot -209 657,65 -118 297,01 -209 657,65 -118 297,01 Muut sijoitustoiminnan kulut -16 011,67 -19 884,04 -16 011,67 -19 884,04 Sijoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 898 329,21 2 711 312,74 898 329,21 2 711 312,74
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 26

Liite 1: Tuloslaskelman liitetiedot

Vaasan yliopisto 1.1.202231.12.2022 Vaasan yliopisto 1.1.202131.12.2021 Konserni 1.1.202231.12.2022 Konserni 1.1.202131.12.2021 Realisoitumattomat käyvän arvon lisäykset 203 542,73 5 301 760,82 203 542,73 5 301 760,82 Realisoitumattomat käyvän arvon vähennykset -8 324 594,94 -941 198,36 -8 324 594,94 -941 198,36 Käyvän arvon muutos -8 121 052,21 4 360 562,46 -8 121 052,21 4 360 562,46 Sijoitustoiminta yhteensä -7 222 723,00 7 071 875,20 -7 222 723,00 7 071 875,20 Rahoitustoiminta Tuotot 51 148,93 -20 304,83 51 152,61 79 675,54 Korkotuotot 51 148,93 -20 304,83 51 152,61 79 675,54 Kulut -6 174,66 -4 922,88 -105 237,78 -73 587,64 Korkokulut -5 827,75 -5 031,19 -104 611,92 -63 064,82 Muut rahoitustoiminnan kulut 101,86 123,48 -625,86 -10 522,82 Valuutan uudelleenarvostustappiot -448,77 -15,17 0,00 0,00 Rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 44 974,27 -25 227,71 -54 085,17 6 087,90 Sijoitus ja rahoitustoiminta yhteensä -7 177 748,73 7 046 647,49 -7 276 808,17 7 077 963,10 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -28 702 075,38 -27 018 881,12 -29 045 497,45 -27 018 881,12 Eläkemaksut -4 826 476,62 -4 406 636,55 -4 826 476,62 -4 406 636,55 Henkilösivukulut -898 619,68 -858 596,93 -965 023,77 -858 596,93 Henkilöstökulut yhteensä -34 427 171,68 -32 284 114,60 -34 836 997,84 -32 284 114,60 Poistot ja arvonalentumiset Poistot, lisenssit -5 800,00 -2 900,00 -5 800,00 -2 900,00 Poistot, tietokoneohjelmat -76 087,90 -3 970,83 -76 087,90 -3 970,83 Poistot, pitkävaikutteiset menot -871 935,17 -809 261,36 -1 263 716,66 -809 261,36 Poistot, rakennukset 0,00 0,00 -447 977,86 -447 977,86 Poistot, koneet ja laitteet -340 202,92 -368 381,48 -340 202,92 -368 381,48 Poistot, kalusto -16 621,51 -32 851,35 -16 621,51 -32 851,35 Poistot, KOM rahoitusosuus 459 612,54 474 780,15 459 612,54 474 780,15 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -851 034,96 -742 584,87 -1 690 794,31 -1 190 562,73
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 27

Liite 1: Tuloslaskelman liitetiedot

Vaasan yliopisto 1.1.202231.12.2022 Vaasan yliopisto 1.1.202131.12.2021 Konserni 1.1.202231.12.2022 Konserni 1.1.202131.12.2021 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -994 573,30 -888 218,04 -1 541 629,81 -1 458 096,23 Ulkopuoliset palvelut -3 665 680,48 -3 048 276,48 -3 713 111,56 -3 116 813,80 Materiaalit ja palvelut yhteensä -4 660 253,78 -3 936 494,52 -5 254 741,37 -4 574 910,03 Tilintarkastajan palkkiot KPMG OY AB Hanketarkastusten palkkiot -31 323,31 -11 684,75 -31 323,31 -11 684,75 Muut palkkiot -51 975,01 -69 049,32 -76 231,22 -88 296,12 KPMG OY AB yhteensä -83 298,32 -80 734,07 -107 554,53 -99 980,86 BDO Oy Lakisääteiset tilintarkastuspalkkiot -30 730,76 -30 700,73 -32 669,26 -32 687,31 Hanketarkastusten palkkiot -14 823,82 -4 923,95 -14 823,82 -4 923,95 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä -128 852,90 -116 358,75 -155 047,61 -137 592,12 Varsinaisen toiminnan muut kulut Vuokrat -2 167 876,92 -2 209 567,27 -2 165 954,92 -2 209 567,27 Vastikkeet -2 182 326,16 -763 112,63 -4 448,92 0,00 Matkakulut -1 005 043,30 -205 406,86 -1 015 343,50 -205 406,86 Myönnetyt apurahat ja muut korvaukset -1 451 094,96 -812 382,72 -1 451 094,96 -812 382,72 Kirjallisuus -826 826,09 -742 422,74 -826 826,09 -742 422,74 Käyttöoikeudet ja patentit -622 227,92 -606 675,00 -622 227,92 -606 675,00 Työterveyshuolto -171 643,82 -170 093,59 -171 643,82 -170 093,59 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointikulut -389 380,91 -301 179,02 -452 623,59 -301 179,02 Puhelin- ja postikulut -205 152,82 -182 126,82 -205 152,82 -182 126,82 Yhteistoiminnan kulukorvaukset -274 753,38 -79 333,00 -274 753,38 -79 333,00 Muut kulut -726 387,21 -711 794,13 -884 615,26 -711 794,13 Varsinaisen toiminnan muut kulut yhteensä -10 022 713,49 -6 784 093,78 -8 074 685,18 -6 020 981,15
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 28

Liite 2: Toimintokohtainen tuloslaskelma Vaasan yliopisto

1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 VARSINAINEN TOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA Tuotot Korkeakoulun valtionrahoitus 14 417 180,02 14 606 496,34 Avustustuotot 612 687,30 578 959,94 Liiketoiminnan tuotot 97 179,27 393 346,61 Muut tuotot 4 632 159,24 1 321 881,91 Kulut Kulut yhteensä -20 337 193,56 -17 735 801,77 Koulutustoiminta yhteensä -577 987,73 -835 116,97 TUTKIMUSTOIMINTA Tuotot Korkeakoulun valtionrahoitus 20 423 657,04 20 864 218,83 Avustustuotot 8 314 411,68 7 088 699,78 Liiketoiminnan tuotot 538 812,07 518 509,76 Muut tuotot 4 818 423,42 942 228,33 Kulut Kulut yhteensä -28 810 063,13 -25 249 951,49 Tutkimustoiminta yhteensä 5 285 241,08 4 163 705,20 MUU YHTEISKUNNALLINEN TOIMINTA Tuotot Korkeakoulun valtionrahoitus 381 162,95 408 284,59 Avustustuotot 21 775,14 43 763,29 Liiketoiminnan tuotot 6 551,47 1 475,49 Muut tuotot 201 451,59 128 139,07 Kulut Kulut yhteensä -813 917,22 -761 534,51 Muu yhteiskunnallinen toiminta yhteensä -202 976,08 -179 872,07 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 4 504 277,27 3 148 716,16 Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -5 365 360,09 8 367 787,22 Tilinpäätössiirrot -835 116,00 -1 974 224,44 Tuloverot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 696 198,82 9 542 278,94
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 29

Liite 3: Liiketoiminnan tuloslaskelma kululajeittain Vaasan yliopisto

1.1.-31.12.2022 1.1.-31.12.2021 LIIKEVAIHTO 606 528,66 1 008 191,01 MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -50 648,73 -102 779,14 Ulkopuoliset palvelut -79 633,96 -208 014,59 Materiaalit ja palvelut yhteensä -130 282,70 -310 793,73 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -187 698,03 -639 061,28 Henkilösivukulut -5 988,22 -17 114,45 Eläkekulut -32 805,63 -107 821,06 Henkilöstökulut yhteensä -226 491,89 -763 996,80 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Poistot -6 058,37 -15 314,11 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -6 058,37 -15 314,11 Liiketoiminnan muut kulut -75 684,59 -176 337,62 LIIKEVOITTO/-TAPPIO 168 011,11 -258 251,25
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 30

Liite 4: Henkilöstöä koskevat liitetiedot Vaasan yliopisto

Rehtorin palkat sisältää kulloinkin rehtorin tehtävää hoitaneet henkilön maksuperusteiset palkkakustannukset.

Rehtorisopimus on luonteeltaan määräaikainen ja sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä maksettaisiin sopimuksen mukaan korvausta enintään 6 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Rehtorisopimuksen mukaan rehtorin eläke- ja lomaoikeudet ovat työehtosopimuksen mukaiset.

2022 2021 Henkilöstön lukumäärä (henkilöstön määrä henkilötyövuosina) Opetus- ja tutkimushenkilökunta 325 312 Muu henkilökunta 231 221 555 533 Tiilikauden palkat, palkkiot ja eläkekulut Palkat ja palkkiot 28 702 075,38 27 018 881,12 Eläkekulut 4 826 476,62 4 406 636,55 Muut henkilösivukulut 898 619,68 858 596,93 34 427 171,68 32 284 114,60
palkkiot Hallitus Palkkiot 77 600,00 37 500,00 Henkilösivukulut 12 540,90 2 843,91 90 140,90 40 343,91 Rehtori Palkat 214 627,00 210 477,52
Hallituksen ja rehtorin
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 31

Henkilöstöhallinnon

* Akateeminen johto = (rehtori, vararehtorit 2, dekaanit 4, varadekaanit 4, alustojen johtajat 3)

** Luku ilmoitettu koko henkilöstön osalta. HUOM! Todellinen tuntimäärä huomattavasti suurempi. Tähän laskettu mukaan vain ne koulutukset, joista HR:llä on tilastotietoa. Mukaan ei ole laskettu konferensseja

Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 32

*** Luvut otettu vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn tuloksista, asteikko 1-5, 5 = paras indikaattorit 2022 2021 2020 Henkilötyövuodet ja rakenne Akateeminen johto * 14 hlöä 14 hlöä 14 hlöä Kokoaikasten ja osa-aikaisten määrä 505 kokoaikaista, 106 osa-aikaista 491 kokoaikaista, 93 osa-aikaista 459 kokoaikaista, 80 osa-aikaista Keski-ikä 31.12. 44,7 44,6 44,4 Eläkkeelle siirtyminen (vanhuuseläke) 11 hlöä 4 hlöä 7 hlöä Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä 64,14 vuotta 66,18 vuotta 65,9 vuotta Palkkaus Tilikauden palkat ja palkkiot 28 508 471 € 27 018 881 € 25 052 072 € Tulospalkkiot 193 477 € 199 929 € muhe 161 594 € ophe 31 883 € muhe 157 295 € ophe 42 634 € Naisten keskipalkka muhe 3387 € ophe 3915 € muhe 3438 € ophe 3830 € Miesten keskipalkka muhe 3555 € ophe 4200 € muhe 3544 € ophe 4244 € Koko henkilöstön keskipalkka 3 753 € 3 764 € Osaaminen Osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, jolla on tohtorikoulutus 56,90 % 59,00 % Osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä, joka on suorittanut 60 op pedagogiset opinnot 10,00 % 8,40 % Henkilöstökoulutusten määrä (työtunteja/vuosi ** ophe 990,1 ophe 1 536 yhteensä 3 081,5 muhe 987,7 muhe 1 284,5 yhteensä 1 977,8 yhteensä 2 820,5 Työhyvinvointi *** Työtyytyväisyys 3,81 Lähiesihenkilötyö 4,06 Osaaminen, oppiminen ja uudistuminen 4,04 Työyhteisön toimintakulttuuri 3,79 Terveysperusteiset poissaolot 1,71 % 2,55 % 1,64 %
Liite 4: Henkilöstöä koskevat liitetiedot Vaasan yliopisto
Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin + sukupuolijakauma 2022 2021 Tehtäväluokka (OKM) Miehet Naiset HTV yhteensä Miehet Naiset HTV yhteensä Atk-henkilöstö (MUHE) 14,3 2 16,3 14,7 2 16,7 Hallintohenkilöstö (MUHE) 34,1 122,2 156,3 32,6 121,3 153,9 Huoltohenkilöstö (MUHE) 10,5 2 12,5 9,6 2,2 11,8 Kirjastohenkilöstö (MUHE) 3,7 21,3 25 3,9 19,5 23,4 Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (MUHE) 12,5 7 19,5 10,7 4,3 15 Tuntiopettaja (OPHE) 5,8 4,1 9,9 6,7 5,9 12,6 Tutkijanuravaihe I (OPHE) 58,6 35 93,6 52,6 37,7 90,3 Tutkijanuravaihe II (OPHE) 46,2 51,9 98,1 42,6 45,9 88,5 Tutkijanuravaihe III (OPHE) 37,6 40,4 77,9 34 37,9 71,9 Tutkijanuravaihe IV (OPHE) 36,2 9,2 45,4 38,5 10,2 48,8 Muu (MUHE) 1 1 0,2 0,2 HTV yhteensä 259,5 296 555,5 246 287 533 Määräaikaisten osuus, % henkilöstöryhmittäin (osuus henkilömäärästä 31.12.2022) 2022 2021 Tehtäväluokka (OKM) Määräaikaisten osuus Vakituisten osuus Henkilömäärä yhteensä Määräaikaisten osuus Vakituisten osuus Henkilömäärä yhteensä Atk-henkilöstö (MUHE) 12 % 88 % 17 6 % 94 % 16 Hallintohenkilöstö (MUHE) 23 % 77 % 162 25 % 75 % 159 Huoltohenkilöstö (MUHE) 21 % 79 % 14 15 % 85 % 13 Kirjastohenkilöstö (MUHE) 8 % 92 % 25 7 % 93 % 27 Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (MUHE) 91 % 9 % 32 94 % 6 % 34 Tutkijanuravaihe I (OPHE) 99 % 1 % 105 98 % 2 % 101 Tutkijanuravaihe II (OPHE) 73 % 27 % 118 72 % 28 % 99 Tutkijanuravaihe III (OPHE) 34 % 66 % 83 33 % 67 % 79 Tutkijanuravaihe IV (OPHE) 31 % 69 % 54 27 % 73 % 55 Muu (MUHE) 100 % 1 100 % 1 Yhteensä 51 % 49 % 611 49 % 51 % 584 Ikärakenne 31.12.2022 2022 2021 Ikä Yhteensä % Yhteensä % 20-25 13 2 % 13 2 % 25-30 46 8 % 44 8 % 30-35 68 11 % 70 12 % 35-40 100 16 % 94 16 % 40-45 101 17 % 92 16 % 45-50 90 15 % 86 15 % 50-55 54 9 % 60 10 % 55-60 80 13 % 75 13 % 60-65 44 7 % 38 7 % 65-70 12 2 % 9 2 % 70-75 2 0 % 3 1 % 75-80 1 0 % Yhteensä 611 100 % 584 100 % Kansainvälisen henkilöstön määrä henkilöstöryhmittäin 2022 2021 Tehtäväluokka (OKM) Henkilöä Henkilöä Atk-henkilöstö (MUHE) 1 Hallintohenkilöstö (MUHE) 9 4 Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö (MUHE) 6 4 Tutkijanuravaihe I (OPHE) 55 42 Tutkijanuravaihe II (OPHE) 33 29 Tutkijanuravaihe III (OPHE) 20 17 Tutkijanuravaihe IV (OPHE) 9 7 Yhteensä 133 103 Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 33

Liite 5: Taseen liitetiedot

Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Konserni 31.12.2022 Konserni 31.12.2021 Pysyvien vastaavien erittely AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo 1.1. 47 416,67 14 687,50 47 416,67 14 687,50 Lisäykset 113 203,77 39 600,00 113 203,77 39 600,00 Siirtokirjaukset 243 758,10 0,00 243 758,10 0,00 Tilikauden poisto -81 887,90 -6 870,83 -81 887,90 -6 870,83 Kirjanpitoarvo 31.12. 322 490,64 47 416,67 322 490,64 47 416,67 Lisäykset -24 882,93 0,00 -24 882,93 0,00 KOM rahoitusosuus tilikauden poistot 3 110,37 0,00 3 110,37 0,00 Investointiavustukset 31.12. -21 772,56 0,00 -21 772,56 0,00 Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta 76 459,38 9 504,00 76 459,38 9 504,00 Suunnitelman mukainen poistoaika 4-10v 4-10v 4-10v 4-10v Tietokoneohjelmat Kirjanpitoarvo 1.1. 21 316,67 14 687,50 21 316,67 14 687,50 Lisäykset 113 203,77 10 600,00 113 203,77 10 600,00 Siirtokirjaukset 243 758,10 0,00 243 758,10 0,00 Tilikauden poisto -76 087,90 -3 970,83 -76 087,90 -3 970,83 Kirjanpitoarvo 31.12. 302 190,64 21 316,67 302 190,64 21 316,67 Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta 76 459,38 2 544,00 76 459,38 2 544,00 Suunnitelman mukainen poistoaika 4 v 4 v 4 v 4 v Lisenssit Hankintameno 1.1. 26 100,00 0,00 26 100,00 0,00 Lisäykset 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00 Hankintameno 31.12. 26 100,00 29 000,00 26 100,00 29 000,00 Tilikauden poisto -5 800,00 -2 900,00 -5 800,00 -2 900,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 20 300,00 26 100,00 20 300,00 26 100,00 Arvonlisäverokompensaation määrä tase-erän osalta 0,00 6 960,00 0,00 6 960,00 Suunnitelman mukainen poistoaika 5 v 5 v 5 v 5 v Muut aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 2 756 566,87 3 537 591,70 2 756 566,87 3 537 591,70 Lisäykset 134 345,43 28 236,53 134 345,43 28 236,53 Siirtokirjaukset 450 653,08 0,00 450 653,08 0,00 Tilikauden poisto -871 935,17 -809 261,36 -871 935,17 -809 261,36 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 469 630,21 2 756 566,87 2 469 630,21 2 756 566,87 Investointiavustusten rahoitusosuudet 1.1. -1 427 034,28 -1 753 347,28 -1 427 034,28 -1 753 347,28 KOM rahoitusosuus tilikauden poistot 322 627,88 326 313,00 322 627,88 326 313,00 Investointiavustukset 31.12. -1 104 406,40 -1 427 034,28 -1 104 406,40 -1 427 034,28 Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta 140 198,04 6 480,00 140 198,04 6 480,00 Suunnitelman mukainen poistoaika 4 - 10 v 4 - 10 v 4 - 10 v 4 - 10 v Keskeneräinen aineeton käyttöomaisuus Kirjanpitoarvo 1.1. 811 305,43 316 802,09 811 305,43 316 802,09 Lisäykset 58 859,25 494 503,34 58 859,25 494 503,34 Vähennykset / siirtokirjaukset -694 411,18 0,00 -694 411,18 0,00
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 34

Liite 5: Taseen liitetiedot

Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Konserni 31.12.2022 Konserni 31.12.2021 Kirjanpitoarvo 31.12. 175 753,50 811 305,43 175 753,50 811 305,43 Investointiavustukset 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta 14 126,22 118 612,26 14 126,22 118 612,26 Tutkimus- ja kehittämismenot Hankintameno 1.1. 0,00 0,00 220 322,76 188 268,45 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 32 054,31 Vähennykset 0,00 0,00 -220 322,76 0,00 Hankintameno 31.12. 0,00 0,00 0,00 220 322,76 Tilikauden poisto 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00 0,00 220 322,76 Arvonlisäverokompensaation määrä tase-erän osalta 0,00 0,00 0,00 0,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 1 841 695,39 2 188 254,69 1 841 695,39 2 408 577,45 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo 1.1. 0,00 0,00 1 825 210,04 1 825 210,04 Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00 1 825 210,04 1 825 210,04 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo 1.1. 0,00 0,00 14 173 410,94 14 616 882,59 Lisäykset 0,00 0,00 3 783 669,29 4 506,21 Tilikauden poisto 0,00 0,00 -447 977,86 -447 977,86 Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00 17 509 102,37 14 173 410,94 Suunnitelman mukainen poistoaika 10-30 v 10-30 v 10-30 v 10-30 v Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo 1.1. 1 101 640,55 1 262 793,16 1 101 640,55 1 262 793,16 Lisäykset 163 190,50 240 080,22 163 190,50 240 080,22 Tilikauden poisto -356 824,43 -401 232,83 -356 824,43 -401 232,83 Kirjanpitoarvo 31.12. 908 006,62 1 101 640,55 908 006,62 1 101 640,55 Investointiavustusten rahoitusosuudet 1.1. -458 992,66 -509 873,81 -458 992,66 -509 873,81 Lisäykset -33 020,30 -97 586,00 -33 020,30 -97 586,00 KOM rahoitusosuus tilikauden poistot 133 874,29 148 467,15 133 874,29 148 467,15 Investointiavustukset 31.12. -358 138,67 -458 992,66 -358 138,67 -458 992,66 Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta 28 267,25 32 551,01 28 267,25 32 551,01 Suunnitelman mukainen poistoaika 5 - 10 v 5 - 10 v 5 - 10 v 5 - 10 v Keskeneräinen aineellinen käyttöomaisuus Kirjanpitoarvo 1.1. 544 478,76 0,00 3 966 847,43 1 318 411,62 Lisäykset 158 039,54 544 478,76 158 039,54 2 648 435,81 Kirjanpitoarvo 31.12. 702 518,30 544 478,76 4 124 886,97 3 966 847,43 Investointiavustusten rahoitusosuudet 1.1. -64 400,00 0,00 -64 400,00 0,00 Lisäykset 0,00 -64 400,00 0,00 -64 400,00 Investointiavustukset 31.12. -64 400,00 -64 400,00 -64 400,00 -64 400,00 Arvonlisäverokompensaation määrä lisäysten osalta 37 732,71 102 880,67 37 732,71 102 880,67
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 35

Liite 5: Taseen liitetiedot

Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Konserni 31.12.2022 Konserni 31.12.2021 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo 1.1. 9 767,00 9 767,00 9 767,00 9 767,00 Lisäykset 0,00 0,00 1 011 147,40 0,00 Hankintameno 31.12. 9 767,00 9 767,00 1 020 914,40 9 767,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 9 767,00 9 767,00 1 020 914,40 9 767,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 1 197 753,25 1 132 493,65 24 965 581,73 20 553 483,30 PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Vaasan Merikampus Oy (omistusosuus 66,67%) 11 852 651,93 Executive Education Oy 441 200,00 Osuudet saman konsernin yrityksissä yhteensä 12 293 851,93 Osakkeet Kiinteistöyhtiöosakkeet (SYK) 0,00 7 978 204,75 0,00 7 978 204,75 Vaasan Ammattikorkeakoulu 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Certia Oy 53 084,59 53 084,59 53 084,59 53 084,59 Asunto Oy Vaasan Palosaarentie 5-7 68 945,76 68 945,76 68 945,76 68 945,76 Liittymäsopimukset 117 461,00 117 461,00 254 335,42 254 335,42 Meco-SHOK Oy 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Fimecc Oy 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Oy Merinova Ab 5 045,00 5 045,00 5 045,00 5 045,00 CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 1,00 1,00 1,00 1,00 Osakkeet yhteensä 444 537,35 8 422 742,10 581 411,77 8 559 616,52
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 36

Liite 5: Taseen liitetiedot

Merkittävimmät sijoituskohteet

Vaasan yliopiston varoja on sijoitettu sijoitusrahastoihin, korkosijoituksiin ja osakkeisiin.

Vaasan yliopiston sijoitussalkku koostuu useista yksittäisistä sijoituksista

Merkittävimmät sijoitukset ovat SEB US Exposure Fund ID, SEB Euro Short Rate Fund ID-Class FIN ja SEB Corporate Bond Fund EUR inc

Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet Markkina-arvo 1.1. 0,00 48 000,00 Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 0,00 3 840,00 Markkina-arvo 31.12. 0,00 51 840,00 Pörssiosakkeet Markkina-arvo 1.1. 51 840,00 0,00 Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset -9 760,00 Markkina-arvo 31.12. 42 080,00 0,00 Sijoitusrahastot Markkina-arvo 1.1. 26 319 646,39 22 643 579,40 Lisäykset 790 138,55 2 445 643,15 Vähennykset 0,00 -3 758 010,94 Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot 0,00 1 098 515,91 Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset -5 617 133,79 3 889 918,87 Markkina-arvo 31.12. 21 492 651,15 26 319 646,39 Korkosijoitukset Markkina-arvo 1.1. 17 537 270,06 16 805 018,00 Lisäykset 836 134,97 6 434 105,61 Vähennykset -1 972 809,79 -5 398 343,01 Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot -119 597,80 82 471,07 Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset -1 580 768,23 -385 981,61 Markkina-arvo 31.12. 14 700 229,21 17 537 270,06 Rahoitusarvopaperit 31.12. 36 234 960,36 43 908 756,45
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 37

Liite 5: Taseen liitetiedot

Merkittävimmät sijoitukset

Vaasan yliopiston omakatteinen rahasto on sijoittanut varojaan osakkeisiin ja rahastoihin. Suurimmat osakesijoitukset ovat Novo Nordisk, UPM-Kymmene Oyj ja Neste Oyj.

Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Omakatteisten rahastojen varat Osakkeet Markkina-arvo 1.1. 2 124 502,59 2 041 732,19 Lisäykset 1 551 383,72 2 430 710,03 Vähennykset -1 563 051,47 -2 765 186,48 Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot -33 745,96 197 046,77 Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset -419 047,79 220 200,08 Markkina-arvo 31.12. 1 660 041,09 2 124 502,59 Sijoitusrahastot Markkina-arvo 1.1. 3 789 873,45 2 829 236,33 Lisäykset 2 770 943,94 2 339 170,46 Vähennykset -2 846 276,01 -2 014 327,37 Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot 26 940,00 14 751,01 Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset -473 212,30 621 043,02 Markkina-arvo 31.12. 3 268 269,08 3 789 873,45 Korkosijoitukset Markkina-arvo 1.1. 659 491,10 685 699,00 Lisäykset 314 436,00 431 035,23 Vähennykset -553 345,75 -470 511,28 Tuloslaskelmaan kirjatut myyntivoitot/-tappiot -18 390,25 1 726,05 Tuloslaskelmaan kirjatut realisoitumattomat käyvän arvon muutokset -21 130,10 11 542,10 Markkina-arvo 31.12. 381 061,00 659 491,10 Rahastojen pankkitilien saldo 1.1. 104 113,25 46 541,49 Rahaston pankkitilien muutokset 360 995,45 57 571,76 Rahastojen pankkitilien saldo 31.12. 465 108,70 104 113,25 Yhteensä 5 774 479,87 6 677 980,38
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 38

Liite 5: Taseen liitetiedot

Vuoden 2021 arvonlisäverokompensaatiovelka 9819,83€ huomioidaan vuoden 2023 arvonlisäverokompensaation yhteydessä ja velat on kirjattu taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Vuoden 2022 arvonlisäverokompensaatio-saaminen 759 861,83€ huomioidaan vuoden 2024 arvonlisäverokompensaation yhteydessä ja saamiset on kirjattu taseen pitkäaikaisiin saamisiin.

Vaasan yliopisto 2022 Vaasan yliopisto 2021 Arvonlisäverokompensaatio Tuloslaskelman kuluista 2 188 078,23 1 453 152,23 Aktivoinneista taseen pysyviin vastaaviin 296 783,60 252 027,94 Kompensoitava arvonlisävero 2 484 861,83 1 705 180,17 OKM:ltä saatu alv-kompensaatio -1 725 000,00 -1 715 000,00 Tilikauden alv-kompensaatiosaaminen / -velka 759 861,83 -9 819,83
Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Konserni 31.12.2022 Konserni 31.12.2021 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Alv-kompensaatiosaamiset 759 861,82 0,00 759 861,82 0,00 Laskennalliset verosaamiset 0,00 0,00 149 325,95 238 921,52 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 759 861,82 0,00 909 187,77 238 921,52 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset hankelaskutuksista 3 070 809,71 2 361 333,52 3 070 809,71 2 361 333,52 Myyntisaamiset 57 568,94 108 551,16 75 383,14 108 551,16 Myyntisaamiset, oikaisut -441,72 0,00 -441,72 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 156 563,47 0,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset Siirtosaamiset 323 825,38 1 112 842,45 337 766,43 356 358,95 Keskeneräisten hankkeiden saamiset 1 703 446,86 1 197 975,48 1 703 446,86 1 197 975,48 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset Alv-kompensaatiosaaminen, lyhytaikainen 0,00 0,00 0,00 0,00 Verkkokauppasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset 0,00 0,00 475 093,64 836 742,96 Maksetut ennakot 82 005,26 0,00 82 005,26 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 393 777,90 4 780 702,61 5 744 063,32 4 860 962,07 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset 1.1. 16 320 894,72 14 864 703,75 16 820 894,72 14 864 703,75 Muutokset 14 343 513,18 1 456 190,97 14 006 201,14 1 956 190,97 Siirretty pankkitilin limiitin käyttö velkoihin * 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaamiset 31.12. 30 664 407,90 16 320 894,72 30 827 095,86 16 820 894,72
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 39

Liite 5: Taseen liitetiedot

Liite 5: Taseen liitetiedot Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Konserni 31.12.2022 Konserni 31.12.2021 OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma 2009 tilinpäätöksestä siirtyvä 1.1.1998 yliopistolle muodostettu valtion pääoma 785 508,10 785 508,10 785 508,10 785 508,10 Yliopistokiinteistöosakeyhtiön osakkeita vastaava arvo 7 978 204,75 7 978 204,75 7 978 204,75 7 978 204,75 Edellisten tilikausien lisäykset 22 733 701,19 22 733 701,19 22 733 701,19 22 733 701,19 Peruspääoma 1.1. 31 497 414,04 31 497 414,04 31 497 414,04 31 497 414,04 Valtion sijoitukset peruspääomaan 2 366 000,00 0,00 2 366 000,00 0,00 Peruspääoma 31.12. 33 863 414,04 31 497 414,04 33 863 414,04 31 497 414,04 Omakatteiset rahastot 1.1. 6 691 156,92 5 624 540,73 6 691 156,92 5 624 540,73 Rahastointi tuloslaskelmasta -915 433,79 1 066 616,19 -915 433,79 1 066 616,19 Omakatteiset rahastot 31.12. 5 775 723,13 6 691 156,92 5 775 723,13 6 691 156,92 Muut sidotut rahastot 1.1. 4 294 485,91 3 386 877,66 4 294 485,91 3 386 877,66 Siirto sidottuihin rahastoihin tuloslaskelmasta 1 750 549,79 907 608,25 1 750 549,79 907 608,25 Muut sidotut rahastot 31.12. 6 045 035,70 4 294 485,91 6 045 035,70 4 294 485,91 Sidottujen rahastojen jakauma: Vaasan yliopiston stipendirahasto 200 000,00 0 Jorma Larimon muistorahasto 580,00 0 Varainhankinta yliopistotoiminta 984 539,98 621 570,19 Varainhankinta kauppatieteellinen koulutusala 3 891 514,72 3 084 514,72 Varainhankinta teknillinen koulutusala 947 401,00 567 401,00 Varainhankinta humanistinen koulutusala 21 000,00 21 000,00 Muu oma pääoma Toimintapääoma1.1. 4 802 691,13 4 802 691,13 4 802 691,13 4 802 691,13 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintapääoma 31.12. 4 802 691,13 4 802 691,13 4 802 691,13 4 802 691,13 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 29 653 837,52 20 111 558,58 28 696 240,83 19 461 719,39 Muutokset edellisten tilikausien voittovaroihin -29 919,27 0,00 -29 919,27 0,00 Tilikauden voitto (tappio) -1 696 198,82 9 542 278,94 -1 553 765,23 9 234 521,45 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 78 414 583,43 76 939 585,52 77 599 420,34 75 981 988,83
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 40

Liite 5: Taseen liitetiedot

Liite 5: Taseen liitetiedot Vaasan yliopisto 31.12.2022 Vaasan yliopisto 31.12.2021 Konserni 31.12.2022 Konserni 31.12.2021 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 349 480,00 18 585 921,05 14 346 387,69 Saadut alv-kompensaatioennakot 0,00 9 819,79 0,00 9 819,79 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 359 299,79 18 585 921,05 14 356 207,48 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 199 480,00 0,00 904 973,32 705 493,32 Saadut hanke-ennakot 7 707 861,03 7 377 359,93 7 707 861,03 7 377 359,93 Ostovelat: Velat konserniyhtiöille 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut ostovelat 1 109 719,01 1 057 259,42 1 131 474,30 1 057 259,42 Siirtovelat: Palkkavelat 3 156 254,96 2 939 431,41 3 193 929,76 2 939 431,41 Palkkasivukuluvelat 824 063,62 732 984,06 824 063,62 732 984,06 Muut siirtovelat 2 280 706,87 2 918 319,60 2 278 925,92 2 918 319,60 Velat konserniyhtiöille 61 052,04 36 920,72 0,00 0,00 Muut velat: Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksuvelat 732 204,79 669 086,38 732 204,79 669 086,38 Arvonlisäverovelka 111 124,22 259 492,76 111 124,22 259 492,76 Muut velat 8 275,80 8 736,95 8 307,26 8 736,95 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 16 190 742,34 15 999 591,23 16 892 864,22 16 668 163,83 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 190 742,34 16 358 891,02 35 478 785,27 31 024 371,31
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 41

Liite 6: Arvonmääritysmallit ja rahoitusriskien hallinta Vaasan yliopisto

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat jaetaan kolmeen hierarkiatasoon käyttäen yleisesti käytettäviä laskentamalleja.

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin tietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle ovat todennettavissa, joko

Rahoitusvarojen käyvät arvot luokittain

suoraan tai epäsuorasti tai käypä arvo on laskettavissa markkinoilta saatavien hintakomponenttien perusteella.

Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin tietoihin, jotka eivät perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, kuten pääomasijoitukset. Osakkeiden käypä arvo lasketaan kurssikehityksen perusteella ja pääomarahastojen arvostuksessa käytetään ulkopuolisten varainhoitajien toimittamia arvostuslaskelmia.

Omakatteisten rahastojen

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Markkina-arvo 31.12.2021 Osake Taso 1 19 235 167 Taso 2Taso 3Korko Taso 1 13 410 752 Taso 2Taso 3Vaihtoehtoiset Taso 1 2 088 119 Taso 2 1 060 714 Taso 3 440 209 Yhteensä 36 234 960 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Markkina-arvo 31.12.2021 Osake Taso 1 2 946 696 Taso 2 1 004 117 Taso 3Korko Taso 1 381 061 Taso 2Taso 3Vaihtoehtoiset Taso 1Taso 2 510 211 Taso 3 467 286 Yhteensä 5 309 371
rahoitusvarojen käyvät arvot luokittain Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 42

Rahoitusriskien hallinta

Yliopiston rahoitusriskien hallinta on jatkuvaa. Keskeinen osa riskienhallintaa muodostuu sijoitusraportoinnista, missä tuoton ja riskin välistä suhdetta raportoidaan monipuolisesti. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on vähentää rahoitusmarkkinoiden muutosten vaikutuksia tulokseen ja varallisuuteen. Yliopiston hallitus arvioi vuosittain sijoituspolitiikkaa ja tarkastelee erityisesti strategista allokaatiota omaisuuslajeittain. Vuosittainen allokaatio on asetettu huomioiden salkun riskitaso ja mahdollisuudet vaikuttaa siihen nopealla aikavälillä. Yliopiston sijoitusvarallisuuden hoitamisessa korostuu pitkäjänteisyys. Sijoitustoimintaa harjoitetaan, jotta yliopiston strategian toteutumista voidaan tukea.

Osakesijoitusten hintariski

Yliopiston sijoitusvarallisuuden hintariski muodostuu pääasiassa osakesijoitusten arvonmuutoksista. Hintariskin hallinnan tavoitteena on hallita hinnan vaihtelun aiheuttamaa volatiliteettia ja parantaa sijoitussalkun tehokkuutta. Pienentääkseen hintariskiä yliopisto käyttää sijoitusten hajauttamista sekä varainhoitajan ammattimaiseen sijoitusprosessiin kuuluvaa instrumenttivalintaa. Osakkeiden allokaatio koko salkusta on 54%.

Alla on esitetty osakkeiden herkkyysanalyysi, mikäli osakemarkkinoiden arvostus laskisi 20% muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.

Luottoriski

Yliopiston luottoriski muodostuu pääasiassa vastapuoliriskin kautta. Sijoitusallokaation ansiosta yliopiston luottoriski on hyvin pieni. Yliopisto tekee sijoitukset osakkeisiin ja rahastoihin eikä sijoita suoraan luottoriskiltään korkeampiin sijoituskohteisiin. Luottoriskiä hallitaan ensisijaisesti sijoitusten allokaation kautta eikä luottoriskillä ole merkittävää vaikutusta.

Korkoriski

Yliopisto korkoriski muodostuu korkomuutosten aiheuttamasta epävarmuudesta sijoitusten tuotossa tai sen arvossa. Korkoriskin hallinnan tavoitteena on tasoittaa korkojen muutosten aiheuttamaa volatiliteettia. Yliopiston sijoitusvarallisuuden korkoriskiä hallitaan hajauttamalla varat hallituksen määrittämän allokaation mukaan eri korkosidonnaisuusaikoihin IG, HY, valtioinlainoihin sekä kehittyvien markkinoiden lainoihin. Korkosijoitusten osuus koko sijoitussalkusta on 36%, josta 30% on pitkäaikaisissa korkosijoituksissa.

Osake -20 % Vaikutus tulokseen -3 847 033 Vaikutus omaan pääomaan -790 163 Kokonaisvaikutus -4 637 196
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 43

Liite 7: Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vastuuna on esitetty toimitiloihin liittyvät vuokravastuut, jotka koskevat toistaiseksi voimassaolevien vuokrasopimusten

vuokrasopimusten

pitkäaikainen vuokrasopimus. Vuokravastuut ja leasingvuokravastuut on esitetty edellä arvonlisäverottomina.

Saadut investointiavustukset, joihin liittyy palautusehto: Hankerahoitus sisältää ehdon yksityisen rahoituksen hankkimisesta sekä infrastruktuuri-investoinnin käytöstä, jonka toteutumista seurataan niin kauan kuin hankintameno on Vaasan yliopiston taseessa. Ehdon toteutumatta jääminen voi johtaa nykyisen hankerahoituksen palautukseen.

Vaasan yliopisto 2022 Vaasan yliopisto 2021 Konserni 2022 Konserni 2021 Annetut vakuudet Rahalaitoslainat 19 490 894,37 15 051 881,01 Takaus konserniyhtiön puolesta 13 764 070,00 13 764 070,00 Kiinteistökiinnitykset 45 500 000,00 45 500 000,00 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat 613 679,41 572 651,90 613 679,41 572 651,90 Myöhemmin maksettavat 919 984,56 845 932,85 919 984,56 845 932,85 1 533 663,97 1 418 584,75 1 533 663,97 1 418 584,75 Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 423 075,49 1 422 268,41 1 423 075,49 1 422 268,41 Myöhemmin maksettavat 948 942,50 1 304 304,50 948 942,50 1 304 304,50 2 372 017,99 2 726 572,91 2 372 017,99 2 726 572,91
irtisanomisaikaa sekä määräaikaisten
jäljellä olevaa
Vuokravastuisiin sisältyy muun muassa VEBIC-energiatalon 10 vuoden
Muut sitoumukset Sijoitussitoumukset Power Fund 36 032,00 64 216,00 36 032,00 64 216,00 SEB Private Equity Nordic Direct II 243 890,00 243 890,00 SEB Private Equity Global Direct III - C2 1 000 000,00 1 000 000,00 Tuohex (Syrenius) 205 226,79 327 556,89 205 226,79 327 556,89 1 485 148,79 391 772,89 1 485 148,79 391 772,89 Merikampuksen limiitti 200 000,00 200 000,00
vuokra-aikaa.
Vaasan yliopiston tilinpäätös 2022 44

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.