Page 1

KAIKKIALLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA

OPISKELIJAVALINTA

SYKSY 2013 Hakuaika: 16.9. – 1.10. »» Tietotekniikka »» Tietojärjestelmätiede


Hakukohteet: »» Tietojärjestelmätieteen perusvalinta »» Tietojärjestelmätieteen maisterivalinta

Tietojärjestelmätiede Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), jossa tietojärjestelmätiede on pääaineena, on maassamme ainutlaatuinen. Tutkintoon sisältyy runsaasti taloustieteiden ja viestinnän opintoja sekä yhteistyötä yritysten kanssa. Koulutuksessa painotetaan kansainvälisyyttä: laitoksella on useita yhteistyökorkeakouluja eri puolilla maailmaa. Tietojärjestelmätieteen opiskelussa tarvitaan ryhmätyötaitoja, loogista ajattelukykyä, viestintätaitoja ja sosiaalisia taitoja. Suuri osa kandidaattiopinnoista on yhteisiä kaikille laitoksen opiskelijoille. Maisterivaiheessa opiskelijat erikoistuvat valitsemalla jomman kumman tarjolla olevista suuntautumisvaihtoehdoista, jotka ovat ”järjestelmäkehitys” ja ”tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta”.


»» Kuka voi hakea? Opiskelijaksi voivat hakea kaikki korkeakoulukelpoiset hakijat, eli esimerkiksi ylioppilaat ja kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Katso lisätietoja korkeakoulukelpoisuudesta osoitteesta: www.jyu.fi/hae/hakeminen/yleiset/yleiset. Jos sinulla on jo alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, voit hakea myös maisterivalinnassa.

»» Valintatavat tietojärjestelmätieteen opiskelijaksi Tietojärjestelmätieteen opiskelijaksi voi perusvalinnassa päästä kolmella eri tavalla. Valintaperusteena käytetään aina automaattisesti hakijan kannalta parasta vaihtoehtoa. Valintakokeeseen osallistuminen ei ole siis välttämätöntä, jos hakijalla on riittävästi todistuspisteitä.

Valintatapa

Seuraavat hakuajat

A. Ylioppilastutkintotodistus tai kilpailumenestys B. Valintakoe (syksy 2013)

16.9.–1.10.

C. Ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhdistelmä

Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Löydät hakukohteen käyttämällä asiasanahakua sanalla ”tietojärjestelmätiede”. Syksyn haussa valitaan vähintään 20 uutta opiskelijaa. A. Ylioppilastutkintotodistus tai kilpailumenestys Ylioppilastutkinnon tai kilpailumenestyksen perusteella hyväksytään tietojärjestelmätieteen opiskelijaksi ainakin kaikki hakijat: »» joiden ylioppilastutkinnosta saama valintapistemäärä on vähintään 52. »» jotka ovat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOLin järjestämässä tietotekniikkakilpailussa tai


Suomen Akatemian tiedekilpailussa sijoittuneet 10 parhaan joukkoon ja ovat korkeakoulukelpoisia. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös kilpailumenestyksen osoittavasta todistuksesta. Hakija saa äidinkielen, parhaan vieraan kielen ja matematiikan arvosanasta alla olevan taulukon mukaisesti kustakin enintään 16 pistettä ja yhdestä parhaasta muusta arvosanasta enintään 13 pistettä, yhteensä enintään 61 pistettä. Neljättä arvosanaa käsitellään suppeana oppimääränä. Äidinkielen kokeen tilalla voi olla suomi vieraana kielenä -koe. arvosana

pisteet (yht. enintään 61)

L

pitkä

lyhyt

16

13

15

12

12

9

9

6

7

4

5

2

E

M C B A

B. Valintakoe Tietojärjestelmätieteen syksyn valintakoe järjestetään 31.10.2013 klo 12.00–15.30. Valintakokeeseen osallistuvien on oltava koepäivänä klo 11.30 Mattilanniemessä Agora-rakennuksen 1. kerroksen aulassa (kartta: http://goo.gl/maps/NYHqY). Koe alkaa klo 12.00.


»» Syksyn valintakoe järjestetään torstaina 31.10.2013 klo 12.00–15.30. »» Ole paikalla klo 11.30 Mattilanniemessä Agora-rakennuksen 1. kerroksen aulassa. Koe alkaa klo 12.00.

Valintakokeeseen saavat osallistua hakemuksen määräpäivään mennessä jättäneet. Valintakokeessa esitettävät kysymykset perustuvat koetilanteessa jaettavaan aineistoon, joilla testataan hakijan analyyttistä ongelmanratkaisukykyä sekä taitoa jäsentää ja soveltaa annettua tietoa. Kokeeseen tarvitset valokuvalla varustetun henkilöllisyystodistuksen tai vastaavan (passi, ajokortti tai kuvallinen KELA-kortti). Kokeeseen ei saa tuoda kirjoitusvälineiden lisäksi muita apuvälineitä kuten sähköisiä viestimiä. Myös eväiden syönti on koesalissa kielletty. Erityisjärjestelyjä tarvitsevia hakijoita

pyydetään ottamaan yhteyttä hyvissä ajoin tiedekuntaan. Valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella (max. 60 pistettä) valitaan syksyn haussa vähintään viisi parasta hakijaa. Kaikki korkeakoulukelpoiset ei-ylioppilaat valitaan perusvalinnassa pelkän valintakokeen perusteella. C. Ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhdistelmä Hakija voi saada ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta yhteensä enintään 121 pistettä. Ylioppilastutkintotodistuksen pisteet lasketaan samalla tavalla kuin valintatavassa A. Ylioppilas-


tutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella valitaan syksyn haussa vähintään 5 hakijaa.

»» Valintamenettely Valintatapa A:n perusteella valitaan kaikki kriteerit täyttävät hakijat. Valintatapa B:n ja C:n kautta hakevat järjestetään kahteen valintajonoon. Valintajonossa 1 ovat hakijat yhteispisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä ja valintajonos-

sa 2 hakijat ovat pelkkien valintakokeesta saatujen pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jonoista valitaan hakijoita vuorotellen siten, että valinta aloitetaan jonosta 1. Mikäli valintatilanteessa jonossa (esim. jonossa 2) on vuorossa sellainen opiskelija, joka on tullut jo valituksi toisesta jonosta, siirrytään suorittamaan valintaa toisesta jonosta ( jonosta 1). Tätä jatketaan kunnes tarvittava määrä opiskelijoita on valittu.


Tietotekniikka Hakukohteet: »» Tietotekniikan perusvalinta »» Tietotekniikan jatkuva haku »» Tietotekniikan maisterivalinta

Tietotekniikka pääaineenaan valmistuneet filosofian maisterit (FM) sijoittuvat teollisuuden ja kaupan tietotekniikan johtamistehtäviin, suunnittelu-, tutkimus-, ylläpito- tai kehitystehtäviin sekä alan konsultointiin, koulutukseen tai itsenäisiksi yrittäjiksi. Tietotekniikan aineenopettajan opinnot antavat pätevyyden peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuslaitosten opettajan tehtäviin.


»» Hakuedellytykset

»» Hakukäytäntö

Opiskelijaksi voivat hakea kaikki korkeakoulukelpoiset hakijat, eli esimerkiksi ylioppilaat ja kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Katso lisätietoja korkeakoulukelpoisuudesta osoitteesta: www.jyu.fi/hae/hakeminen/yleiset/yleiset. Jos sinulla on jo alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto, voit hakea myös maisterivalinnassa.

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.yliopistohaku.fi. Tietotekniikan hakukohteen löytää helpoiten asiasanahaulla ”tietotekniikka”. Syksyn valinnassa tietotekniikan opiskelijat valitaan kolmella eri tavalla: »» todistuspisteillä »» valintakokeella »» todistuspisteiden ja valintakokeen yhdistelmällä

A. Todistuspisteet Todistuspisteet lasketaan oheisen pistetaulukon mukaisesti. Todistuspisteiden perusteella valitaan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 44 pistettä. Informaatioteknologian tiedekunta varaa oikeuden myös alentaa hyväksymiseen vaadittavaa pistemäärää.

Arvosana L

E

M C B A

TODISTUSPISTEET

pitkä matematiikka

lyhyt matematiikka

äidinkieli tai englanti

paras yo-koe, jota ei ole vielä huomioitu

35

20

20

20

25

16

16

16

20

12

12

12

15

8

8

8

10

4

4

4

5

0

0

0


»» Tietotekniikan syksyn valintakoe järjestetetään perjantaina 25.10.2013 klo 10–14. »» Kokeeseen tulijoiden tulee olla Mattilanniemessä Agora-rakennuksen 1. kerroksen aulassa klo 9.30.

B. Valintakoe syksyllä Tietotekniikan syksyn valintakoe järjestetetään 25.10.2013 klo 10–14. Kokeeseen tulijoiden tulee olla Mattilanniemessä Agora-rakennuksen 1. kerroksen aulassa klo 9.30 (kartta: http://goo.gl/maps/NYHqY). Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua, vaan siihen saavat osallistua kaikki hakemuksensa määräpäivään mennessä jättäneet. Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista osa on ohjelmointitehtäviä ja osa yleistä ongelmanratkaisukykyä ja logiikkaa mittaavia tehtäviä. Tehtävät eivät perustu suoraan mihinkään oppikirjaan. Hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista

saada 25 pistettä, yhteensä enintään 50 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. C. Todistuspisteiden ja valintakokeen yhdistelmä Valintapisteet määräytyvät todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhdistelmänä siten, että todistuspisteitä voi saada maksimissaan 75 peruspistettä ja valintakokeesta maksimissaan 50 valintakoepistettä. Todistuspisteet lasketaan kuten edellä.


»» Ohjeita kokeeseen saapuvalle:

»» Kokeeseen osallistuvan on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava. »» Erityisjärjestelyjä tarvitsevia hakijoita pyydetään ottamaan tiedekuntaan yhteyttä hyvissä ajoin.

»» Valintamenettely

Hakijat valitaan seuraavassa järjestyksessä:

1. Kaikki hakijat, jotka saavat yo-todistuksestaan 44 taustapistettä. 2. Valintakoepisteiden perusteella 3. Todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella. Valintakokeen ja yhteispistemäärän perusteella valittavien pisterajat määritetään valintavaiheessa kokeen vaativuustason mukaan.

»» Jatkuva haku: Tietotekniikan opiskeluoikeutta voit myös hakea todistuspisteillä ympäri vuoden. Tarkista osoitteesta www.jyu.fi/it/opiskelijavalinta, riittävätkö pisteesi. Samasta osoitteesta löydät hakulomakkeen. Ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden lisäksi voit saada myös lisäpisteitä seuraavilla tavoilla: »» enintään 5 lisäpistettä suoritetuista yliopistotasoisista tietojenkäsittelyn alan kursseista (0,5 p/op) »» 2 lisäpistettä, mikäli olet osallistunut tietotekniikan laitoksen järjestämälle Nuorten peliohjelmointi -kurssille »» 10 lisäpistettä, mikäli olet suorittanut kaksoistutkinnon, jonka ammatillinen tutkinto on joko tieto-ja viestintätekniikalta (datanomi) tai tieto- ja tietoliikennealalta (elektroniikka- tai ICT-asentaja) vähintään arvolauseella 2/3 Jos vaadittu pisteraja ylittyy, saat opintooikeuden heti.


Maisterivalinta »» Onko sinulla jo kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto? Hae suoraan maisterikoulutukseen! »» Opiskelijavalinta maisterikoulutukseen on keväisin ja syksyisin. Tietotekniikkaan voit hakea myös jatkuvassa maisterihaussa ympäri vuoden. »» Tarjolla on useita mielenkiintoisia suuntautumisvaihtoehtoja. »» Tutustu valintaperusteisiin ja hakumenettelyihin: www.jyu.fi/it/opiskelijavalinta/maisterivalinta.


Toimi näin: »» Surffaa osoitteeseen www.yliopistohaku.fi. »» Täytä hakulomakkeet huolellisesti ohjeiden mukaan ja muista myös tallentaa ne! Toimi hakupalvelun antamien ohjeiden mukaan. »» Laske todistuspisteesi. »» Selvitä, tuletko valituksi todistuspisteiden perusteella vai tuleeko Sinun osallistua valintakokeeseen. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. »» Jos osallistut valintakokeeseen, merkitse koepäivä kalenteriisi ja odottele sitä kaikessa rauhassa – kokeisiin ei tarvitse ennalta valmistautua. »» Saavu hyvissä ajoin Agora-rakennuksen 1. kerroksen aulaan (kartta: http://goo.gl/maps/NYHqY), viimeistään puoli tuntia ennen kokeen alkamista. Ota mukaasi kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus. »» Tee parhaasi valintakokeessa. »» Odottele. Valinnan tulos ilmoitetaan hakijoille kirjeitse. »» Jos Sinut valitaan opiskelijaksi, toimi hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti – elämäsi parhaat vuodet odottavat!

»» Tutustu lisää osoitteissa www.itjkl.fi ja www.jyu.fi/it/opiskelijavalinta.

IT kaikkialla, syksyn hakuesite 2013, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto  

IT kaikkialla, syksyn hakuesite 2013, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, opiskelijavalinta, opiskelupaikka, maisteriko...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you