Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen strategia 2020 - 2024

Page 1

Unelmista totta

STRATEGIA 2020–2024

KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS

# CHYDENIUS


TOIMITTANUT

Tanja Risikko Elina Vaara-Sjöblom KUVAT

Tarja Jakobsén Johanna Kallioinen Erkki Alasaarela Saija Hakola VISUAALINEN SUUNNITTELU JA TAITTO

Pekka Sell Johanna Kallioinen Visuaalisessa ilmeessä nähdään yksityiskohtia yliopistokeskuksen aulassa sijaitsevasta taiteilija Hannu Leimun teoksesta


Esikuvamme on Anders Chydenius (1729–1803), joka ajoi rohkeita uudistuksia uskoen yksilön ja yhteiskunnan kehitykseen, sivistykseen ja sananvapauden voimaan.

Toiminta-ajatus Olemme alueellemme kiinnittynyt kansainvälinen ja vaikuttava yliopistokeskus, Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yhteinen tiedeyhteisö sekä yhteistyökumppaneiden aito kohtaamispaikka.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius


Haluamme tehdä unelmista totta. Johtotähtemme on olla aikuisten yliopistollisen oppimisen näkijä ja tekijä. Tavoittelemme kansainvälisesti laadukasta ja alueellemme kiinnittynyttä tutkimusta. Yliopistokeskus on vetovoimainen, kokoaan suurempi kumppanuuksien rakentaja ja vaikuttaja.


Visio ja tavoitteet PÄÄTAVOITTEEMME: ● Koulutuksemme on vetovoimaista. Tuemme innovatiivisesti yksilöiden ja yhteisöjen elinikäistä oppimista ja asiantuntijana kehittymistä. ● Tutkimustoimintamme on yliopistollisesti vaikuttavaa, alueelle kiinnittynyttä ja kansainvälisesti verkottunutta. ● Yliopistokeskus on alueensa veto- ja pitovoimatekijä. Tuomme proaktiivisesti asiantuntemuksemme alueelliseen, valtakunnalliseen ja EU-tason ohjelmatyöhön. ● Yhteisöllämme on tutkiva ja luova mieli. Jokainen voi vaikuttaa ja kehittyä. ● Olemme tehokkaita, ja rahoitusrakenteemme on monipuolinen.


TAVOITTEET

KOULUTUS Työskentelemme yksilöiden ja alueiden koulutuksellisen tasa-arvon eteen. Yliopistokeskus tarjoaa aikuisopiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja asiantuntijana kehittymiseen ja työelämän osaamistarpeisiin. ● Yliopistokeskus kokoaa ja koordinoi yliopistojen koulutustarjontaa alueellaan. ● Opiskelijoiden ohjaus ja opetusteknologian monipuolinen hyödyntäminen ovat tärkeässä roolissa opintojen joustavoittamiseksi ja niiden sujuvan etenemisen varmistamiseksi. ● Tarjoamme tutkintokoulutusta, avointa yliopisto-opetusta ja jatkuvan oppimisen eri muotoja. Koulutusalojemme ytimessä ovat kasvatustieteet, tietotek­niikka, sosiaalitieteet, liiketaloustiede ja kemia. ● Alueen osaamistarpeet ohjaavat suunnittelua. Teemme ennakointityötä yliopistojen ja sidosryhmien kanssa, ja luomme koulutusratkaisuja uusiin ja muuttuviin osaamistarpeisiin.


TUTKIMUS Yliopistokeskuksen tutkimustoiminta tarttuu globaaleihin ongelmiin alueen lähtökohdista. Tutkimuksemme edistää elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä sekä kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. ● Tutkimuksemme tavoitteena on sekä erinomaisuus että vaikuttavuus. Yliopistokeskus tukee taustayliopistojensa painoaloja ja tiivistää yhteistyötä niiden tiedekuntien ja korkeatasoisen kumppaniverkoston kanssa. ● Luomme uusia käytäntöjä tiedeyhteisön vuorovaikutukselle elinkeinoelämän, julkisorganisaatioiden ja paikallisyhteisöjen kanssa. ● Tutkimus- ja kehittämistoimintamme on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunutta. Vaikuttavuutta lisätään osana kansainvälisen tason osaamiskeskittymiä. Olemme rakentamassa temaattisia sekä alueellisia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorakenteita ja ekosysteemejä. ● Monitieteisten, ilmiölähtöisten tutkimusteemojen osuus toiminnassamme kasvaa. ● Hyödynnämme ulkoisen tutkimusrahoituksen instrumentteja monipuolisesti. Kilpaillun tutkimusrahoituksen ja kansainvälisten yhteistyöhankkeiden määrät kasvavat kaudella 2021–2024.


TAVOITTEET

YHTEISKUNNALLINEN JA ALUEELLINEN VAIKUTTAVUUS Yliopistokeskus on alueensa veto- ja pitovoimatekijä. Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa kumppaniemme kanssa tavoitteena lisätä yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen uudistumista ja kilpailukykyä. Yliopistokeskuksen toiminta tähtää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kasvuun. ● Yliopistollinen koulutus lisää alueemme osaamispääomaa, vetovoimaa ja hyvinvointia. Toimimme proaktiivisesti osaamistarpeiden ennakoimiseksi. ● Olemme aktiivinen toimija osaamisrakenteissa ja ekosysteemeissä. Tutkimuksen ja osaamisintensiivisen kehittämistyön merkitys Keski-Pohjanmaalla kasvaa. Kehittämistyön elävänä laboratoriona on koko maakunta, ja toimintamme tukee ympäristön kestävää käyttöä. ● Osaamisen ja tutkimustulosten siirto käytäntöön nopeutuu.

● Dialogi elinkeinoelämän ja julkis­ yhteisöjen kanssa on tiivistä. Tuomme tutkittua tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksenteon tueksi. Sidosryhmämme ja asiakkaamme tuntevat meidät. Asiakkuusprosessimme ovat laadukkaita. ● Edistämme kansainvälisyyttä ja samalla uuden osaamisen kanavointia alueelle. ● Tuomme proaktiivisesti asiantuntemuksemme alueelliseen, valtakunnalliseen ja EU-tason kehittämistyöhön.


HYVINVOIVA JA LUOVA YHTEISÖ Voimme toteuttaa tavoitteitamme osana hyvinvoivaa, innovatiivista ja tuottavaa yhteisöä. Työmme on merkityksellistä sekä itsellemme että ympäristölle. ● Tuemme henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työssäjaksamista. Kehitämme johtamista kaikilla tasoilla. ● Henkilöstörakenne tukee osaamistavoitteita, organisaation kilpailukykyä ja toiminnan kansainvälistymistä. Lisäämme henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta ja tutkijavaihtoa. ● Henkilöstö viihtyy työssään. Toimintakulttuurimme on yhteisöllinen, osaamista jakava ja tasa-arvoinen. ● Yliopistokeskuksen asiantuntijoiden rooli osana yliopistojen toimintaa vahvistuu. Vahvistamme akateemisen uramallin tasoja 3 ja 4, sekä edistämme henkilökunnan pätevöitymistä. ● Oulun ja Vaasan yliopistojen henkilöstömäärä yliopistokeskuksessa kasvaa Jyväskylän yliopiston henkilöstömäärän rinnalla.TEOLLISUUDEN JA ELINKEINOELÄMÄN UUDISTUMINEN Yliopistokeskus tutkii monitieteisesti teollisuuden ja elinkeino­ elämän ilmiöitä. Kehitämme ympäristöllisesti kestäviä prosessiteknologian ­sovelluksia, mittaus- ja monitorointiratkaisuja sekä liiketoiminta­ konsepteja yhdessä alueen yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Lisäksi tutkimme liiketoiminnan kehittämistä muuttuvassa ­toimintaympäristössä. ● Osaaminen muodostuu kestävän kemian, erityisesti akkukemikaalien sekä hiili- ja biomassatutkimuksen, langattomien sensoriverkkojen ja sulautettujen järjestelmien soveltavasta tutkimuksesta sekä liiketoiminnan kehittämisen tutkimuksesta. ● Tavoitteena on erityisesti lisätä ympäristöllisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä yrityksissä sekä löytää uusia, toimialojen välisiä arvoketjuja. Yhteistyökumppaneina on alueen teollisuus mukaan lukien nouseva kaivannaisteollisuus, alkutuotanto ja erilaiset palvelut. Liiketoiminnan kehittämisen tutkimuksessa keskiössä ovat yrityksen elinkaari sekä yksilön elämänkulku, osaaminen ja hyvinvointi.

FOKUSALUEET

Fokusalueet


FOKUSALUEET

OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS JA HYVINVOINTI Yliopistokeskus tutkii ja kehittää osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointipalveluja monitieteisellä asiantuntemuksella. Olemme keskeinen toimija sosiaali- ja terveydenhuollon alueel­lisissa kehittämis-, tutkimus- ja koulutusrakenteissa. ● Osaaminen muodostuu yhtäältä sosiaalityön ja osallisuutta tukevan johtamisen tutkimuksesta, toisaalta fyysisen aktiivisuuden ja sen vaikutusten mittaamisesta sekä informaatioteknologian sovellusten tutkimuksesta ja kehittämisestä. ● Tutkimuksen fokuksessa on eri kansalaisryhmien osallisuus ja sen merkitys hyvinvoinnille. Osallisuus ymmärretään kriittisinä vaikuttamismahdollisuuksina, oman ja yhteisöllisen toimijuuden ylläpitämisenä sekä monimuotoisten identiteettien vahvuutena. Ekososiaalinen näkökulma tukee osallisuutta ja palvelujen siirtymää kestävään kehitykseen. Toisena tutkimusalueena on yksilöiden toimintakyky, mikä tukee hyvinvointia, omaehtoisuutta ja ennaltaehkäisyä hyödyntäen myös hyvinvointiteknologisia ratkaisuja.FOKUSALUEET


Yliopistokeskus tutkii ja kehittää yliopistollisen aikuis­ koulutuksen ratkaisuja ja informaatioteknologian monimuotoista hyödyntämistä opetuksessa sekä moderneja oppimisympäristöjä ja -alustoja. ● Osaaminen muodostuu aikuispedagogiikan sekä koulutus- ja infor­ maatioteknologian monitieteisestä hyödyntämisestä. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen, ohjaamisen ja ­ammatillisen kehittymisen sekä opetusteknologian ja oppimisympäristöjen tutkimus. ● Ensisijaisena tavoitteena on edistää tarkoituksenmukaisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia sekä kehittää uudenlaisia, tutkimukseen perustuvia palvelukonsepteja erityisesti aikuiskoulutuksen alueelle.

FOKUSALUEET

MUUTTUVA OPPIMINEN JA OPETTAJUUSMoniulotteinen yliopistokeskus Suomessa on kuusi yliopistokeskusta, joista on muotoutunut yliopistoja työelämäyhteistyön asiantuntijoita. Ne kokoavat alueillaan yhteen eri yliopistojen toimintaa ja lisäävät niiden vaikuttavuutta. ● Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta on kiinteä osa Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen toimintaa, ja yliopistokeskus edustaa niitä toiminta-alueellaan.

● Yliopistokeskuksen rahoitusrakenne on monipuolinen, ja se painottuu täydentävään rahoitukseen. Alueen tuki yliopistokeskuksen toiminnalle on merkittävää.

● Yliopistojen ja alueen kumppanuuteen perustuva yliopistokeskussopimus on laadittu vuosille 2019–2024.

● Yliopistokeskuksen tiloja ja palveluita kehitetään toiminnan, erityisesti koulutuksen, tarpeista lähtien. Digitalisaation hyödyntämistä kehitetään johdonmukaisesti.

● Yliopistokeskus on Jyväskylän yliopiston valtakunnallinen erityistehtävä yliopistojen suunnittelukaudella 2021–2024.

● Eri koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö kampusalueella tukee toimijoiden tavoitteita.


KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS on monitieteinen, Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostama yliopistokeskus, jonka toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on aikuisille suunnatun yliopistollisen opetuksen ja oppimisen edelläkävijä sekä kansainvälisesti ja alueellisesti verkottunut tutkimuskumppani.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO – Osaava ja hyvinvoiva ihminen Jyväskylän yliopistossa keskiössä on osaava ja hyvinvoiva ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella lisäämme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa.


VAASAN YLIOPISTO – Me teemme muutoksen

OULUN YLIOPISTO – tiedettä arktisella asenteella

Vaasan yliopistossa me ajattelemme ennakkoluulottomasti rakentaaksemme kestävän tulevaisuuden. Haastamme itsemme havaitsemaan ja tarttumaan aikamme ilmiöihin uusista näkökulmista. Uskallamme tehdä asiat toisin ja luomme ratkaisuja, joilla on merkitystä.

Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto, joka rakentaa tulevaisuuden uutta osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin.


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Talonpojankatu 2B, PL 567, 67701 Kokkola kokkolanyliopistokeskus unichydenius CHYDENIUS.FI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.