Tiboli Eskola 2015-16

Page 1

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD UMEENTZAKO ARKITEKTURA ARQUITECTURA PARA NIÑAS Y NIÑOS

TIBOLI ESKOLA, 2015-2016

IKASLE-KOPURUA: 16 Nº DE NIÑAS Y NIÑOS: 16

ADINA: 4,5 ETA 6 URTE EDAD: 4, 5 Y 6 AÑOS

1


UMEENTZAKO ARKITEKTURA TIBOLI ESKOLA 2015-216

ARQUITECTURA PARA NIÑAS Y NIÑOS TIBOLI ESKOLA 2015-2016

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU

DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

Dokumentu honek, irudien bitartez, 2015-2016. ko ikasturteko ekintza desberdinak biltzen ditu, 28 saiotan 4,5 eta 6 urteko 16 umek egindakoa.

Este documento recoge de manera grá!ca las distintas actividades desarrolladas a lo largo de 28 talleres durante el curso 2015-2016, por 16 niñas y niños de 4, 5 y 6 años de Tiboli Eskola.

Eskolaz kanpoko ekintza honen helburua umeek inguratzen gaituen esparru !sikoa ezagutu eta ikas ahal izatea izan da. Hau da, eraikinetatik, auzo eta hirira arte. Honekin, ikasturtean zehar, umeek esperimentatu, sortu eta, nolabait esateko, euren “arkitekturak” diseinatu egin dituzte; hitzak, marrazkiak, maketak eta beste teknika batzuk erabiliz. Eskolaz kanpoko ekintza hau arkitektura eta hiridiseinu parte hartzaile eta iraunkor batean oinarrituta dago, ezaguera eta trebetasun berriak ikasteko. Esate baterako: behaketa eta analisia, sormena eta esperimentazioa, ikuspegi espaziala, eta taldelana. Hau dena, jolasaren bidez, jolasteak ikasteko eraginkortasun handia du eta. Umeentzako arkitektura - ekintza hau ph+ Urbanismo Ciudadanok diseinatuta eta egindakoa izan da, eta apirila eta maiatzaren saioetan David Tijeroren lankidetza eduki du (Teo Arkibirak).

umeekin

El objetivo de esta actividad extraescolar ha sido acompañarles en el descubrimiento y aprendizaje del espacio físico que nos rodea; desde los edi!cios, al barrio y a la ciudad. Con ello, a lo largo del curso, las niñas y niños han experimentado, creado y, en cierta forma, diseñado sus propias “arquitecturas”, argumentándolas con palabras, dibujos, maquetas y otras técnicas. Esta actividad extraescolar se ha apoyado en la arquitectura y el diseño urbano sostenible y colaborativo como elementos base para fomentar el desarrollo de conocimientos y habilidades como la observación y el análisis, la creatividad y la experimentación, la visión espacial y el trabajo en equipo. Todo ello utilizando el juego como herramienta efectiva para el aprendizaje. La actividad extraescolar ha sido diseñada y realizada por Jone Belausteguigoitia y ha contado con la colaboración de David Tijero de TEO Arkibirak en sesiones en abril y mayo.

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

2


!"#$%& ' "&()$ $

0 ; < = >

0 ; < = >

0 ;

# "*$!$+"+ ' ,- $. &*"#$%&

!$ $%& -"#$")/ ) . &* 0

!$ $%& -"#$")/ +$ 12 & -)"&*"3 ##$%& '4 ")5"+

!$ $%& -"#$")/ +$ 12 - - #*$!"

21 6

$. %)$#

* " "2

& 6 1-

7$5" 8")" $ * $9 ."8 "$8$& & : 51 "8 "$8$& & "5")"8 "$8$& & * $-"8 8$* 8*1 " + " " 1"& "&- "& . * *"8 *, " . * *"8 *, " 1*1 & "18 "8 "- 58 :$ $" "- 58 :$ $" $5$ 6" & "15 " 15 8 $ $) $+ "8 $5$ 6" & :$ $"/ ? @$ $" ")+"*15 @$ $" ")+"*15 ,"- )" 1 1"& *" $ $)$ .1&+1"&? ,"- )" 1 1"& *" $ $)$ .1&+1"&? -"5$ "8 -)"5" "*15 *1 "8 *" 51 $"8 "61& & " * "& $5$*5 8 *, " "61& & " * "& $5$*5 8 "15 " @$ $ 2"&6" $"

Ikasturte honetan egin ditugun ekintzak eta, hauetatik lotuta, lan egin ditugun kontzeptu eta gaitasunak.

umeekin

Secuencia de actividades desarrolladas a lo largo del curso y, asociadas a éstas, conceptos y habilidades trabajadas.

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

3


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

GIZA ESKALA A ESCALA HUMANA

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

4


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

DIBERTSIFORMAK DIBERTIFORMAS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

5


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

ERAIKINEN HEZURRAK LOS HUESOS DE LOS EDIFICIOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

6


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

ERAIKINEN AZALAK LAS PIELES DE LOS EDIFICIOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

7


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

ERAIKINEN TRIPAK LAS TRIPAS DE LOS EDIFICIOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

8


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

ARKITEKTURA BERDEA ARQUITECTURA VERDE

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

9


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

BARRUAN - KANPOAN DENTRO-FUERA

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

10


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

AMETSETAKO ETXEA LA CASA DE LOS SUEÑOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

11


1. HIRUHILEKOA 1er TRIMESTRE

TUTUEN AUKERAK LAS POSIBILIDADES DE LOS TUBOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

12


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

PAPEREZKO HIRIA CIUDAD DE PAPEL

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

13


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

BIZI GAREN AUZOA EL BARRIO EN QUE VIVIMOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

14


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

AUZOKO IBILBIDEAK RECORRIDOS DEL BARRIO

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

15


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

BIZI GAREN HIRIA: BILBO! LA CIUDAD EN QUE VIVIMOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

16


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

HIRIA ALDATUZ I TRANSFORMANDO LA CIUDAD

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

17


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

HIRIA ALDATUZ II TRANSFORMANDO LA CIUDAD

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

18


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

TXAPELA BURUAN ETA IBILI MUNDUAN! I CIUDADES DEL MUNDO BARCELONA, PARIS, NEW YORK

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

19


2. HIRUHILEKOA 2ยบ TRIMESTRE

TXAPELA BURUAN ETA IBILI MUNDUAN! II CIUDADES DEL MUNDO BARCELONA, PARIS, NEW YORK

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEร AR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

20


3. HIRUHILEKOA 3er TRIMESTRE

ESPAZIOAK PLAZARATUZ REVELANDO ESPACIOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

21


3. HIRUHILEKOA 3er TRIMESTRE

LOTURAK ETA ZUBIAK UNIONES Y PUENTES

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

22


3. HIRUHILEKOA 3er TRIMESTRE

LAGUNEN ARTEAN BIZITZEKO ETXEA LA CASA PARA VIVIR ENTRE AMIGOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

23


3. HIRUHILEKOA 3er TRIMESTRE

LAGUNEN ARTEAN BIZITZEKO AUZOA EL BARRIO PARA VIVIR ENTRE AMIGOS

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

24


3. HIRUHILEKOA 3er TRIMESTRE

HIRI JANGARRIA CIUDAD COMESTIBLE

umeekin

HIRIA EZAGUTU ETA DISEINATU - DESCUBRIR Y DISEÑAR LA CIUDAD

TIBOLI ESKOLA 2015-2016

25


3. HIRUHILEKOA 3er TRIMESTRE

GURE GONBIDATU BEREZIA: DAVID TIJERO, TEO ARKIBIRAK NUESTRO INVITADO ESPECIAL: DAVID TIJERO TEO ARKIBIRAK

umeekin


umeekin UMEEKIN HIRI HOBEAK DISEINATZEN DISEÑANDO MEJORES CIUDADES CON NIÑAS Y NIÑOS

DESIGNING BETTER CITIES WITH CHILDREN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.