Art Eco - Ravnoteža

Page 1

29. 6. 27. 7. 2018.

ART-ECO Ravnoteža

ART-ECO Equilibrium29. 6. 27. 7. 2018.

ART-ECO Ravnoteža

ART-ECO Equilibrium

Autor koncepcije / Exhibition concept: Davor Klarić Kustosica i selektorica izložbe / Curator and selector of works: Branka Hlevnjak Izlažu / Exhibitors: Ivana Bakal, Carlos Ignacio Bellante, Smiljka Franjić, Igor Galaš, Hrvoje Grgić, Jadranka Hlupić Dujmušić i Petra Krpan, Ruža Hodak, I-GLE (Nataša Mihaljčišin i Martina Vrdoljak Ranilović), Nataša Jeletić i Koraljka Kovač, Nataša Knežević, Vesna Kolobarić, Sabina Kolonić, Eva Lumezi, Ana Mihalić, Ivana Mrčela, Zlatko Odrčić, Margareta Peršić, Petra Podnarčuk, Lili Poljak, Zdravka Radić, Katarina Radošević Galić, Dijana Rajković, Milena Rogulj, Maja Strgar Kurečić, Sanja Šebalj, Mario Treščec, Sonja Turner Fegić


Ekološka ravnoteža Branka Hlevnjak

Ekološka svijest širi se svijetom i jača zadnjih pedeset godina, da bi danas infiltrirala u sebi pojmove samoodrživog razvoja, sinergije, holizma, uvažavanja i tolerancije, prilagodbe i nužnosti globalnog jedinstva u održavanju ravnoteže čovjek-priroda. Kao i uvijek, umjetnici intenzivnije od drugih vide probleme, anomalije i ignoriranja bitnih prirodnih zakonitosti, te ukazuju na posljedice nemara. Poticanje i promicanje ekološke svijesti u javnosti ugrađeno je u koncept EKO-ART-a, a cijeli se projekt pokazuje poticajnim za autorske ideje i kreacije. „Ekološka dimenzija svakog umjetničkog medija danas je pitanje kulturne higijene civilizacije koju i dalje želimo nazvati naprednom“, stajalo je u pozivu za sudjelovanjem na ovogodišnjoj izložbi EKO ART. Trećem izdanju ove manifestacije naslovna tema bila je RAVNOTEŽA, ravnoteža u opozitnim parovima funkcija/ ludizam, prirodni /umjetni materijali, nedostatak /obilje. U rasponu od ludičkog do funkcionalnog, od prirodnog do neprirodnog, od minimalizma do pretjeranosti/obilja, autori ove izložbe, njih 27, u različitim su medijima ostvarili

visoku estetsku razinu oblikovanja. Ironijom, duhovitošću, promišljenošću i kritičkim razmišljanjem razradili su probleme ekološke ravnoteže kroz oblike nakita, instalacija, tekstilnih „crtarija“, preko fotografija do reljefa, haljina i papuča, određujući se prema temi široko, osobno i angažirano. „Za uspostavu ili narušavanje ravnoteže uvijek je potreban jedan uteg“, kaže Zlatko Odrčić, predočavajući doslovno ovu misao. Brzina kojom dojučerašnja netaknuta i idilična slika prirode postaje zagađena predočena je u fotografskom diptihu Ane Mihalić. „Oceani su opasno preplavljeni plastikom. Na nekim mjestima ima više plastike nego planktona i ona ulazi u hranidbeni lanac. Morski stanovnici i ptice koje žive uz mora i od mora, guše se i umiru od plastike“ piše Sonja Turner Fegić, koja iz prirodnih ostataka i umjetnih materijala stvara nakit kojim želi afirmirati ravnotežu umjetnog i prirodnog. „Bez težnje za dokidanjem rata kao svekolikog genocida nad prirodom i ljudima priča o ekologiji samo je pamflet!“, poručuje Ruža Hodak svojom maskirno odjevenom lutkom! Ironično se prema neprestanom naoružavanju i ratovanju, te stalnoj napetosti od njegovog premještanja iz zone u zonu, postavlja Ivana Mrčela. Bojeći u ružičasto tisuće malih vojnika /dječjih igračaka prikazuje ravnotežu između naših mikro-

2

svjetova i makro-svjetova, između objektivne i subjektivne stvarnosti, pri čemu ona individualizirana i humana štiti „ružičastim“ štitom „ostatak svijeta običnih ljudi“, koji žive male radosti i ljepote da ne polude ili puknu od nemoći da promjene sudbine koje kroje vlastodršci. Nasuprot ružičastom radu, u tirkiznom također, autorica ironizira ptičjom kućicom opkoljenom vojnicima pitanje „slobode“ i pitanje „oslobađanja“. „Otpor suvremenoj konzumerističkoj modnoj hiperprodukciji, koja je u svojoj biti neekološka“ iskazuje svojim dizajnom studio „I-gle“, koji čine Nataša Mihaljčišin i Martina Vrdoljak Ranilović. „Uporabom tekstilnih komada koji u sebi imaju nešto nemodno i nemoderno kao što je tradicija“, čine njihov dizajnerski postupak “reanimativnim i modno subverzivnim i ekološkim.“ Sabina Kolonić u radu „Ekvilibrij – kuhinja“ u kojem stare drvene kuhače čine slikarsku „instalaciju“ (asamblaž), referira se na nedostatak kvalitetne prehrane, brzi prehrambeni konzumerizam i sve učestalije odbacivanje funkcionalnih predmeta. O kompjuterskoj arhitekturi i polufabrikatima i računalnom meta-dizajnu, koji posvuda nudi gotova estetska rješenja, Milena Rogulj „mehaničkom haljinom“ postavlja teze: „Jučer – Ludizam; Danas – Preživljavanje; Sutra – Funkcionalizam“, naglašavajući promjenu društvene percepcije i paradigme.


Krećemo se u „Čudnoj šumi“ punoj iznenađenja i neizvjesnosti, poručuje u svom suptilnom radu Eva Lumezi. „Što je u ljudskom životu bitno za stabilan, uravnotežen život?“, pita se Igor Galaš i odgovara: Papuče – kao ugodna obuća za kućni opuštajući balans nasuprot dnevnoj obući za javni hod kroz život. Od mekih i ugodnih papuča autor oblikuje haljinu-instalaciju nužnu za životnu ravnotežu. „Što zapravo jedemo?“, pita se Dijana Rajković kroz jednostavan keramički kocen od jabuke. Vesna Kolobarić skulpturama „Sukulent“, „Tratinčica“, „Plavi tulipan“ koje pripadaju ciklusu „Apokaliptična livada“ problematizira „globalne promjene koje mijenjaju naš planet, izumiranje izvornih vrsta vegetacije u korist GMO.“ Ponašanje društva prema navedenim problemima ironizirano je postavljenim povećala kroz koje se uporno „traže ekološke vrijednosti“! Nadmoć prirode nad čovjekom (ipak!) prikazuju fotografije Hrvoja Grgića. „U minijaturi i skoro neopazivo – nepredvidivo, priroda nalazi svoj prostor izvan kontrole čovjeka“, piše autor i pokazuje gotovo dirljive samonikle biljčice između asfalta. O prožimanju arhitekture i prirode fotografski svjedoči Maja Strgar Kurečić, dok Ivana Bakal postavlja pitanje ravnoteže prirodnog i umjetnog na dvije razine; parkovnoj gdje se

ART-ECO / Ravnoteža

javlja kao sklad i instalacijom koja simbolizira nesklad u obliku kićenog preobilja. Činjenica je da umjetnici mogu od ničega stvoriti ljepotu, te da i odbačeni i kreativno reciklirani materijali i predmeti postaju dijelom ekološkog mišljenja, koje u prirodi postoji kao zakon, a prepoznaje se u izreci – „Ništa na svijetu nije suvišno“, to jest: „Sve ima svoju svrhu“. Ta je svrhovitost u sustavu prehrambenog lanca, jednako kao i u sustavu održivosti teritorija cijele planete, u čemu sudjeluje čitav svemir (Sunce!, ponajprije, potom Mjesec itd.). Umjetnici na svoj način koriste tu mudrost i svojstva ekološke ravnoteže te i na ovoj izložbi, koja u temeljima ima ugrađen sklad s prirodom, predstavljaju predmete ekološke uravnoteženosti. Zdravka Radić doslovno spaja mahovinu i srebro u neobičnom prstenu! Smiljka Franjić je iskoristila jastogov oklop da bi stvorila narukvicu, doduše s kritičkim naglaskom na zagađenje plastikom! Jednako se tako narukvicom „Zabava- Party“ zaigrala kuglicom za bor i CD-diskom, te od odbačenog napravila novi ukras. Filcana vuna, jedan od tradicionalnih materijala u obradi Petre Krpan i Jadranke Hlupić ili Lili Poljak dobila je taktilnu i ludičku dimenziju. Carlos Ignacio Bellante oblikovao je prsten-igračku od dijelova pokvarenog sata i drugog materijala. Kako se može rasparati staro plastično svjetlo-plavo uže i od njegovih niti splesti sliku-mrežu u suvremenom

3

ritmu slike-grafike, pokazala je Sanja Šebalj, dok je svoju mini-sliku Katarina Radošević Galić složila kao pravi eko-asamblaž od aluminijske posude, fotografije, odbačenih daščica, žniranaca, kartonskog tuljca itd. Mini-tekstilne instalacije nastaju šivanjem, vezenjem (Nataša Jeletić, Koraljka Kovač) i kombiniranom tehnikom koju možemo nazvati i „reciklažom smeća“ koje je u zanimljive tekstilne slike pod nazivom „Dvojnost“ oblikovala Nataša Knežević. Kombiniranjem različitih materijala Petra Podnarčuk oblikovala je simpatične objekte pod naslovom „Hvala Vam za Vaše prijateljstvo!“, dok je od „žarulje koja ne radi, čarape koja je ostala bez para, afričkog oraha bez ploda, hilzne, dva federa, malo mase za modeliranje i boje“ nastala lutka Margarete Peršić. A da kosa, koja ima mistično i kultno značenje, u spretnim rukama frizera Maria Treščeca može i izvan „žive“ frizure, u recikliranom objektu postati estetski objekt (a kažu da kosa živi i nakon što napusti svog vlasnika), već smo se uvjerili i na ranijim izložbama. Ova lista autora i njihovih djela ograničena je prostorom ULUPUH-ove galerije, ali je bogata porukama i nudi očima sklad boja i oblika, a rukama taktilnost, koja se, nažalost, ne smije prakticirati na izložbama, da se eksponati ne poruše i ne uprljaju! I to je dio kulturne higijene!


Ecological Equilibrium Branka Hlevnjak

Ecological awareness has been spreading and gaining in strength all around the world in the last fifty years, today having taken on board such ideas as sustainable development, synergy, holism, mutual respect and tolerance, harmonisation and the necessity of global unity in the maintenance of the man-nature balance. As always, artists see the problems, the anomalies and the disregard of the essential natural laws more intensely than other people, and draw attention to the consequences of this negligence. Stimulation and promotion of ecological awareness in the public is incorporated into the concept of EKO-ART, and the whole project has turned out to be propitious for original ideas and creations. In the call for participation in this year’s exhibition of EKOART it said “the ecological dimension of each artistic medium is today an issue of the cultural hygiene of a civilisation that we still want today to call advanced”. The thematic title given to the third version of this event is EQUILIBRIUM, equilibrium in the binary pairs of function/play, natural/artistic material, dearth/abundance. In a range from the ludic to the functional, from the natural to the artificial, from minimalism to exaggeration and profusion, the artists in this exhibition, 27 of them, have achieved

a high aesthetic formal level in their different media. With irony and wit, deliberation and critical consideration, they have worked out the problems of ecological balance in the forms of jewellery, installation, textile drawing, photographs, reliefs, dresses and slippers, defining themselves broadly, expressing their personal commitment to the theme. “One weight is always necessary for the establishment of disturbance of balance”, says Zlatko Odrčić, presenting this idea quiet literally. The speed with which the picture of nature of yesteryear, unspoiled and idyliic, became contaminated is presented in the photographic diptych of Ana Mihalić. “The oceans are being dangerously overwhelmed with plastic. In some places there is more plastic than plankton, and it is getting into the food chain. The inhabitants of the sea and the birds that live by and from the sea are being choked and are dying of plastic”, writes Sonja Turner Fegić, who out of natural remnants and artificial materials creates jewellery with which she wants to endorse and affirm the balance between the natural and the artificial. “Without a serious intention to put an end to war as general genocide against nature and people, any story about ecology is just a pamphlet,” says Ruža Hodak with her doll dressed in camouflage. Ivana Mrčela has taken up an ironic stance towards constant arming and warfare, the inecessant tension from their being shifted from zone to zone. Colouring thousands of little toy

4

soldiers pink, she shows the correlation between our micro and our macrocosms, between objective and subjective reality, those that are humane and individualised are protected with a pink shield, the remains of the world of ordinary people, who live their little joys and beauties so as not to go mad or to snap from the inability to change the destinies that are determined by those in power. By contrast to the pink work, in turquoise the artist is also ironic about the issue of liberty and the question of liberation with a bird house surrounded by soldiers. Resistance to contemporary consumer hyperproduction in fashion which is in its very essence unecological is shown in its design by the “I-gle” (a pun combing looking and a needle) studio consisting of Nataša Mihaljičišin and Martina Vrdoljak Ranilović. “With the use of pieces of textile that have in themselves something unfashionable and not modern, like the tradition”, they make their design procedures “re-animating and fashion-wise subversive, as well as ecological”. In the work “Equilibrium – the Kitchen”, in which old wooden spoons make up a painterly installation (or assemblage), Sabina Kolonić refers to the absence of good quality food, fast-food consumerism and the ever more frequent discarding of functional objects. In the “mechanical dress” Milena Rogulj erects a thesis about computer architecture and semifabricates and computerised meta-design that everywhere provides readymade aesthetic solutions: “Yesterday – Ludism; Today – Getting


By; Tomorrow – Functionalism”, emphasising the change of social perception and social paradigms. We set off in the “Strange Forest” full of surprises and uncertainty, says Eva Lumezi in her subtle work.

nature, while Ivana Bakal raises the question of the balance of natural and artificial at two levels: in the park, where it appears as harmony, and in an installation that symbolises disharmony in the shape of tawdry profusion.

“What is essential in human life for a stable, balanced life”, wonders Igor Galaš and replies: Slippers – comfortable footwear for relaxing balance at home as against the regular shoes for a public walk through life. From soft and comfortable slippers, the artist creates a dress/ installation necessary for vital balance.

The fact is that artists can created beauty out of nothing, and that even rejected yet creatively recycled materials and objects become a part of ecological thinking, which exists in nature as law, and is seen in the saying “there is nothing superfluous in the world”, which is to say “everything has its own purpose”. This purposefulness is that of the system of the food chain, as well as in the system of the sustainability of the territory of the whole planet, in which the whole of the universe unfolds – primarily the sun, then the moon and so on). Artists use this wisdom and the properties of ecological balance in their own way, and at this exhibition, which incorporates harmony with nature in its foundations, show objects featuring ecological balance. Zdravka Radić literally combines moss and silver in an unusual ring. Smiljka Franjić has made use of the lobster’s carapace to make a bracelet, although, true enough, with a critical remark on plastic pollution. Then in the bracelet called “Party” she has played with a Christmas tree bauble and a CD, and has made a new decoration out of refuse. Felt, one of the traditional materials, has acquired a tactile and a ludic dimension as handled by Petra Krpan and Jadranka Hlupić or Lili Poljak.

“What in fact do we eat”” wonders Dijana Rajković in her simple ceramic apple core. Vesna Kolobarić, in the sculptures “Succulent”, “Lawn”, and “Blue Tulip”, which belong to the series “The Apocalyptic Meadow” takes up the issue of the “global changes that are changing our planet, the extinction of indigenous species of vegetation for the sake of GMO”. The behaviour of society concerning these problems is treated ironically by the placing of a magnifying glass through which there is a persistent “search for ecological values”. That nature is, nevertheless, dominant over mankind is shown by the photographs of Hrvoje Grgić. “In miniature, and almost imperceptibly – unpredictably, nature finds a space for itself beyond human control” writes the artist and shows some poignant wild plants growing between the asphalt. Maja Strgar Kurečić bears photographic witness to the permeation of architecture and

ART-ECO / Ravnoteža

Carlos Ignacio Bellante has formed his toy/ ring out of parts of a broken clock and other materials. How old plastic light-blue rope can

5

be unravelled and a picture-net made of its fibres in the contemporary rhythm of a picture/ print is shown by Sanja Šebalj, while Katarina Radošević Galić has put her mini-picture together as an eco-assemblage of an aluminium pot, discarded boards, shoelaces, a cardboard roll and so on. In the case of Nataša Jeletić and Koraljka Kovač, mini textile installations have been created by sewing and embroidery while a combination of media that we can perhaps called “recycled trash”, is used for the interesting textile images entitled “Duality” by Nataša Knežević. Combining various different materials, Petra Podnarčuk has designed likeable objects entitled “Thank You for your friendship” while a doll by Margareta Peršić has been formed out of “a used up light bulb, a sock without a pair, an African nut without a kernel, a metal, two springs and a bit of modelling clay and colour”. And we have already been persuaded in previous exhibitions that hair, which has a mystical and cult significance, can in the deft hands of hairdresser Mario Treščec become, even outside a live hairstyle, and in a recycled object, an aesthetic object (they say that hair is alive even after it leaves its owner). This list of authors and their works is limited by the size of the premises of the ULUPUH Gallery, but it is rich in messages and offers to the eyes a harmony of colours and forms, and tactile opulence to the hands, which, unfortunately is not available in exhibition conditions, so that the exhibits do not get dirtied or knocked over. That too is a part of cultural hygiene.


Ivana Bakal

Bijelo fotografije instalacija u prirodi 2018. 2x70x100 cm fotografije 6 instalacija postavljenih u parku prirode Wedding Resort Corberon, Mačkovec, Prigorje Brdovečko Foto: Ivana Bakal

White photos of installations in nature 2018 2x70x100 cm photographs of 6 installations set up in the Nature Park Wedding Resort Corberon, Mačkovec, Prigorje Brdovečko (lighting design: Saša Fistrić) Photo: Ivana Bakal

Riječ je o fotografijama šest kostima/ instalacija u prirodnoj veličini, postavljenima u parku prirode. Instalacije su izrađene od žičane konstrukcije u formi ženskog lika, odjevene u kostime koji odolijevaju svim vremenskim uvjetima. Noću se, uz oblikovano osvjetljenje, preobražavaju u tajnovite ženske siluete.

kontakt / contact:

ivanabakal@gmail.com ++385(0)95 8666 738

Dizajn svjetla: Saša Fistrić

6


Carlos Ignacio Bellante Ruleta rusa prsten s pomičnim satnim zupčanicima 2016. 5.5x5x4.5 cm zupčanici budilice, drška antikne vilice, bijeli i crni biser, libela, koralj; posrebrenje, piljenje, kovanje, lotanje, galvaniziranje, poliranje Foto: Nataša Stanić Bellante

Russian Roulette ring with moveable clock mechanism gear wheels 2016 5.5x5x4.5 cm alarm clock gear wheels, handle of an antique fork, white and black pearl, spirit level, coral; silvering, sawing, hammering, soldering, galvanising, polishing Photo: Nataša Stanić Bellante

Prsten je konstruiran iz drške vilice, libele i dijelova pokvarenog sata koji se mogu okretati. Prsten tako osim ukrasa prsten postaje i funkcionalna igračka na ruci.

ART-ECO / Ravnoteža

kontakt / contact:

Facebook: Bellante Jewelry www.carlosignaciobellante.com

7


Smiljka Franjić

Šokirana prizorima PVC otpada u moru koji sve češće kruže društvenim mrežama, kao i time što taj otpad čini morskim stvorenjima, napravila sam narukvicu od materijala koji nakon ljetnih zabava uglavnom završe u moru. PVC vrećice su provučene kroz jastogov oklop, a kopčaju se zatvaračem od konzerve.

Nakon zabave

After the party

narukvica 2018. 10x(25-50)x5 cm Jastogov oklop, PVC vrećice, konzerva; kitanje, brušenje, rezanje Foto: Smiljka Franjić

bracelet 2018 10x (25-50)x5 cm lobster shell, PVC bags, tin filling, polishing, cutting Photo: Smiljka Franjić

kontakt / contact:

miki_franjic@hotmail.com smiljkafranjic@gmail.com ++385(0)91 7994 707

8


Igor Galaš

PA...PU...ČE... objekt-skulptura-haljina 2018. 180x45x40 cm pamuk, vuna, filc, flizelin, konac; ručno pletenje, šivanje, lijepljenje međuslojeva flizelinom Foto: Igor Galaš

SLI...PP...ERS object-sculpture-dress 2018. 180x45x40 cm cotton, wool, felt, interfacing, thread; hand knitting, sewing, gluing interfacing onto the intermediate layers Photo: Igor Galaš

Za održavanje ravnoteže pri hodu važna nam je i obuća. To mogu biti i papuče ravnih mekih potplata – ovdje sam od njih napravio haljinu.

kontakt / contact:

igor.galash@gmail.com

ART-ECO / Ravnoteža

9


Hrvoje Grgić

Priroda (eko) i Grad (anti-eko) iz serije fotografija (4) 2018. 50x70 cm

Nature (eco) and City (anti-eco) photograph 2018 50x70 cm

Urbana sredina organizira prirodu kroz zelene površine i parkove strogim djelovanjem čovjeka i njegovim radom na održavanju strogo omeđene forme. Priroda, pak – u minijaturi i skoro neopazivo – nepredvidivo, nalazi svoj prostor izvan kontrole čovjeka.

10

kontakt / contact:

hrvojegrgic@yahoo.com ++385(0)91 5280 127


Jadranka Hlupić Dujmušić i Petra Krpan Oblik objekt 2018. 40x40 cm filc, vuna Foto: Tomislav Marić

Shape object 2018 40x40 cm felt, wool Photo: Tomislav Marić

Rad odgovara na temu funkcijaludizam. Instalacija kao prostorni objekt implementiran u obliku svojevrsne “suze” kroz izgled i formu nudi dijalog (ili igru) s gledateljem/posjetiteljem galerije. Pri tome, interpretacija može ići u bilo kom smjeru.

kontakt / contact:

jadrankahp@gmail.com www.umjetnica-jadrankahlupic.hr krpanpetra@gmail.com ++385(0)99 4949 209

ART-ECO / Ravnoteža

11


Ruža Hodak

Posljednji bal odjevna kompozicija 2018. 1,50x40x50 cm šivanje, komponiranje Foto: Dalibor Ludoški

Last Ball garment composition 2018 1.50x40x50 cm sewing, composing Photo: Dalibor Ludoški

Bez nastojanja da se obustavi svako ratovanje kao oblik kao genocida nad prirodom i ljudima, priča o ekologiji samo je pamflet. Vojna uniforma koja je “plesala” pobjednički bal, ovdje okrenuta naglavačke u novoj funkciji “pleše” svoj POSLJEDNJI BAL, noseći poruku: Ne ponovilo se – rat nikada, ni za što.

kontakt / contact:

studio HODAK, Ilica 49, Zagreb ++385(0)91 5247 660 www.hodak-ruza.com

12


Nataša Jeletić i/and Koraljka Kovač Mala herba non interit diptih (detalj), tekstilni objekti 2018. 40x40x2 cm laneno platno, blind rama; vez, blok print Foto: Stjepan Gluščić

Mala herba non interit diptych, textile objects 2018 40x40x2 cm linen canvas, stretcher; embroidery, block print Photo: Stjepan Gluščić

U zajedničkom radu svaka autorica primjenjuje svoju tehniku: Nataša Jeletić blok-print, Koraljka Kovač crtanje koncem (vezenje), stvarajući zajedno, u dinamičkoj ravnoteži.

kontakt / contact:

Nataša Jeletić Radićeva 21, Zagreb natasajeleticstudio@gmail.com ++385 (0)95 8466 272

ART-ECO / Ravnoteža

13

Koraljka Kovač Bačun 34, Zagreb koraljkakovac@gmail.com ++385(0)91 4575 319


Nataša Knežević

Dvojnost 03 mini tekstilna zidna instalacija 2018. 17.5x30 cm / 19.5x29.5 cm tkanina, tehnički materijal, tekstilne boje, preparatura, konci, izolir traka, staklena mreža, spužva; ručno oslikavanje i bojanje, prošivanje Foto: Nataša Knežević

Duality 03 mini textile wall installation 2018 17.5x30 cm / 19.5x29.5 cm cloth, technical material, textile paint, ground, threads, insulation tape, glass mesh, sponge; hand painting and colouring, sewing Photo: Nataša Knežević

Dvojnost ovih radova nastala spajanjem dva različita tekstilna rada u diptih, naglašava ideju o postizanju ravnoteže i kontrasta. Ostaci prirodnih i umjetnih materijala („reciklaža smeća“) obrađeni su na način da tvore zanimljive tekstilne kompozicije naglašene taktilnosti (prizivanje osjeta mekoće spužve).

14

kontakt / contact:

natasa.knezevic@gmail.com ++385(0)97 6070 091


Vesna Kolobarić

Sukulent objekt 2018. 19x35x21 cm elektro-oblikovana tekstilna mrežica, drvo, špaga, piksa, tkanina, koža, konci, PVC povećalo, PU pjena, boje; kombinirana tehnika Foto: Vesna Kolobarić

Succulent object 2018 19x35x21 cm electrically formed textile mesh, wood, string, cloth, leather, threads, PVC magnifier, PU foam, paints; mixed media Photo: Vesna Kolobarić

Rad pripada ciklusu APOKALIPTIČNA LIVADA u kojem obrađujem globalne promjene koje mijenjaju naš planet i izumiranje izvornih vrsta vegetacije u korist GMO-a. Lom slike kroz povećalo se referira na deformaciju društva, traženje ekoloških vrijednosti kroz povećalo. Radovi su izvedeni

ART-ECO / Ravnoteža

u tehnici elektro-oblikovanja kojom se organske i anorganske tvari transformiraju u bakar. Ovdje, to je tekstilna mreža na vrhu svakog rada / cvijeta koja je pokrivena bakrom i ima čvrstoću bakra. Objekti su u cijelosti izrađeni od otpada i odbačenih materijala.

kontakt / contact:

http://vesna-kolobaric-art.blogspot.com/ vesna031@gmail.com ++385(0)91 5658 991

15


Sabina Kolonić

Ekvilibrij – kuhinja objekt / instalacija + igla 2018. 70x100 cm drvene kuhače, slikarsko platno, zaštitni lak, paljena željezna žica, srebro; priprema platna, lakiranje, aranžiranje, obrada metala; piljenje, lotanje, turpijanje, oblikovanje, poliranje Foto: Sabina Kolonić

Equilibrium – the Kitchen object / installation + needle 2018 70x100 cm wooden spoons, canvas for painting, protective varnish, burned iron wire, silver; preparing the canvas, varnishing, arranging, metal work; sawing, soldering, drilling, forming, polishing Photo: Sabina Kolonić

Rad čine 33 kuhače od kojih je jedna (predzadnja u gornjem nizu) pretvorena u nakit tj. iglu. Jednostavno se postavlja i skida s platna kako bi se mogla koristiti u tu svrhu. Odbačeni predmet (kuhača) kroz ludizam ponovno postaje funkcionalan kao igla i objekt. Radom upozoravam na nedostatak kvalitetne prehrane u obilju suvremene ponude, na konzumerizam i sve prisutnije odbacivanje još funkcionalnih predmeta.

kontakt / contact:

www.anibas.net

16


Eva Lumezi

Čudna šuma broš 2018. 6x3 cm drvo, srebro Foto: Ina Bulaja

Strange Forest brooch 2018 6x3 cm wood, silver Photo: Ina Bulaja

kontakt / contact:

++385(0)91 6264 523 Atelier Lumezi, Vlaška 113, Zagreb Fb page: Nakit Eva Lumezi

ART-ECO / Ravnoteža

17


Ana Mihalić

1000 – 1 fotografija s apliciranim komadićima plastike 2018. 11x15 cm

1000 – 1 photograph with appliqued pieces of plastic 2018 11x15 cm

Netaknuta priroda i idilični pejzaži sve su rjeđa pojava i u krajevima daleko od civilizacije. Ovim radom želim istaknuti brzinu kojom zagađenje počinje dominirati našim životima. Pejzaž, u jednom trenutku snimljen netaknut, već u idućem postaje zagađen našom kulturom „jednokratne upotrebe“.

kontakt / contact:

anamihalicadu@gmail.com www.anamihalic.com ++385(0)91 7969 135

18


Ivana Mrčela

Free as a bird? objekt 2018. 64x41x46 cm medijapan ploča, plastični vojnici Foto: Ivana Mrčela

Free as a Bird? object 2018 64x41x46 cm MDF board, toy soldier Photo: Ivana Mrčela

Odbačene dječje plastične igračke aplicirane na drvenu kućicu za ptice dobivaju novu dimenziju. Radom propitujem slobodu pojedinca u današnjem društvu.

kontakt / contact:

mrcela.ivana@gmail.com

ART-ECO / Ravnoteža

19


Zlatko Odrčić

Uteg na vagi ravnoteže mobilna skulptura 2018. 175x90x135 mm mjed, čelik; kombinirana tehnika Foto: Ozren Klarić

A Weight on the Scales of Equilibrium mobile sculpture 2018 175x90x135 mm brass, steel; mixed media Photo: Ozren Klarić

Za uspostavu ili narušavanje ravnoteže u svemu uvijek je potreban taj jedan uteg. Skulptura je izvedena od recikliranih materijala.

kontakt / contact:

zlatko.odrcic@gmail.com ++385(0)91 7625 640

20


Margareta Peršić kontakt / contact:

magipersic@gmail.com Magisdolls.com

I will survive! objekt, lutka 2018. 20x4x4 cm kombinirana tehnika Foto: Margareta Peršić

I Will Survive! object, doll 2018, 20x4x4 cm mixed media Photo: Margareta Peršić

Žarulja koja ne radi, čarapa koja je ostala bez svog para, afrički orah bez ploda, hilzna, dva federa, malo mase za modeliranje i boje – lutka, skulptura, objekt, znatiželja, prenamjena.

ART-ECO / Ravnoteža

21


Petra Podnarčuk

Thank You for Your Friendship objekt 2018. 14x6x5 cm drvo, papir, srebro, konac, bakar, boje; kovanje, lotanje, bojanje, obrada Foto: Petra Podnarčuk

Thank You for Your Friendship object 2018. 14x6x5 cm wood, paper, silver, thread, copper, paints; hamming, soldering, painting, treatment Photo: Petra Podnarčuk

Radom s balonima slavim uspomenu na prijateljstvo drage osobe. Naš odnos obilježava ravnoteža želje za bliskosti i potreba za očuvanjem naših međusobnih različitosti. Materijali u kojima je rad izveden također predstavljaju ravnotežu – prirodnog i umjetnog.

kontakt / contact:

petrapodnarcuk.com

22


Lili Poljak

Ludita pokrivalo za glavu-funkcionalna skulptura 2017. 35x35x35 cm bojana sirova ovčja vuna; ručna tehnika mokrog filcanja vune, valjanja uz pomoć vode i sapuna Foto: Jagoda Mihanović, Lili Poljak

Little Silly head covering – functional sculpture 2017. 35x35x35 cm coloured raw sheep’s wool; hand wet felting technique for wool, rolling with water and soap Photo: Jagoda Mihanović, Lili Poljak

Filc i njegove mogućnosti za mene predstavljaju ravnotežu etike i estetike, a sam uradak tematizira pojam ravnoteže na razini organskog materijala, u početku jednostavnog vlakna, na kraju čvrstog i podatnog materijala za oblikovanje.

ART-ECO / Ravnoteža

23


Zdravka Radić

Mahovina na rukama 2 prsten 2018. 5x6,5x2,5 cm srebro, naplavina, mahovina, epoxy smola; obrada metala Foto: Zdravka Radić

Moss on the Hands 2 ring 2018. 5x6.5x2.5 cm silver, driftwood, moss, epoxy resin; metal working Photo: Zdravka Radić

Ravnoteža prirodnog i umjetnog: epoxy smole te recikliranog srebra i mahovine. Srebro kao plemenita kovina i mahovina kao najjednostavnije građena kopnena biljka koja prva nastanjuje nenaseljena područja.

kontakt / contact:

zdravkazd@yahoo.com

24


Katarina Radošević Galić

Prirodni umjetni... Slika slika 2018. 19x20x5 cm aluminijska posuda, fotografija odbačenih dasaka i kartonski tuljac, žniranci Foto: Katarina Radošević Galić

Natural artis.. Picture picture 2018. 19x20x5 cm aluminium pot, photograph of discarded boards and cardboard roll, shoelaces Photo: Katarina Radošević Galić

Drvo i aluminij kao slika: okvir je izrezan iz aluminijske posude za štrukle, a uokvirena crno-bijela fotografija predstavlja odbačene daske nađene na smetlištu.

kontakt / contact:

k.radosevic.galic@gmail.com

ART-ECO / Ravnoteža

25


Dijana Rajković

100% organic objekt 2018. 11x9x26 cm bijela i crna glina; tehnika majolike Foto: Dijana Rajković

100% organic object 2018. 11x9x26 cm black and white clay; majolica technique Photo: Dijana Rajković

Rad je osvrt na ono što zapravo jedemo. Moja jabuka je jestiva kao i ona iz dućana s deklaracijom “organic”, samo nam ostaje pitanje: Jesu li hranjive i zdrave i od čega se stvarno sastoje?

kontakt / contact:

985dina@gmail.com ++385(0)99 5300 336

26


Milena Rogulj

8bits-computer architecture haljina/skulptura 2017. 80x120 cm tekstil, spužva; šivanje Foto: Jose Bringas

8bits-Computer Architecture dress/sculpture 2017 80x120 cm textile, sponge; sewing Photo: Jose Bringas

Yesterday-Ludism Today-Surviving Tomorrow-Functionalism Referiram se na zadanu temu ludizamfunkcionalnost što me je potaklo na vječni problem odjevnog dizajnera-umjetnika: kako opušteno stvarati i otkrivati nove forme koje čekaju svoje vrijeme da budu prepoznate i postanu objekti u funkciji... a u međuvremenu treba preživjeti..

kontakt / contact:

++385(0)91 7682 031

ART-ECO / Ravnoteža

27


Maja Strgar Kurečić

Prožimanje fotografija 2016. 50x70x2 cm

Permeation photograph 2016 50x70x2 cm

Prožimanje/ravnoteža prirodnog ambijenta (zelenila, oblaka) s umjetno stvorenom strukturom popločenog zida.

28

kontakt / contact:

mstrgar@grf.hr ++385(0)91 5177 962 @fotoesejGRF


Studio I-GLE (Nataša Mihaljčišin, Martina Vrdoljak Ranilović)

Iz-vezena haljina haljina 2017. 100x45 cm pamučna tkanina i konac; šivanje, vez Foto: Vladimir Šimović

Embroidered Dress dress 2017 100x45 cm cotton cloth and thread; sewing; needlework Photo: Vladimir Šimović

Modna uporaba tekstilnih komada koji u sebi imaju nešto ne-modno kao što je tradicija, naš je česti dizajnerski postupak. On u sebi, simultano, ima nešto ekološko i reanimativno, a i modno subverzivno. To je otpor suvremenoj konzumerističkoj modnoj hiperprodukciji koja je u svojoj srži ne-ekološka.

kontakt / contact:

i-gle@i-gle.com www. i-gle.com studio: Strossmayerov trg 7, Zagreb dućan: Dežmanova 4, Zagreb

ART-ECO / Ravnoteža


Sanja Šebalj

Mreža za fine, velike ribe tapiserija 2018. 65x72 cm brodsko uže, lan i pamuk; tkanje i šivanje Foto: Sanja Šebalj

Net for Fine, Big Fish tapestry 2018 65x72 cm ship’s rope, linen and cotton; weaving and sewing Photo: Sanja Šebalj

Debelo brodsko uže od umjetnog materijala nađeno je kao naplavina na obali. Rasplela sam ga u tanje niti i istkala u mrežu velikih oka. Niti lana i pamuka istkane su na tkalačkom stanu tako da tvore četverokute te su zašivene u oka mreže stvarajući novu mrežu za fine (zbog lana), velike (zbog veličine oka) ribe.

30

kontakt / contact:

sanja.sebalj@gmail.com ++385(0)98 417 322


Mario Treščec

Ecoartfriz objekt, skulptura 2017. 80x35x25 cm kosa, žica i papir; zaglađena, filcana i pletena kosa Foto: Srećko Budek

EcoartFrieze object, sculpture 2017 80x35x25 cm hair, wire and paper; smoothed, felted and braided Photo: Srećko Budek

Kosa kao organski otpad prenamijenjena je u nosivu skulpturu ili oglavlje – ono je pak odavno znak uspravnog, uravnoteženog držanja.

kontakt / contact:

mariotrescec.kefa@gmail.com

ART-ECO / Ravnoteža

31


Sonja Turner Fegić

Plodovi mora – 1 broš 2018. 0,5x6x12 cm srebro, mjed, patina, konjska dlaka, plastične niti; tekstura na srebru dobivena valjanjem; piljenje, lotanje, poliranje, patiniranje Foto: Sonja Turner Fegić

Fruits of the Sea – 1 brooch 2018 0.5x6x12 cm silver, brass, patina, horsehair, plastic filaments; texture for silver obtained by rolling and standard metalworking techniques (sawing, soldering, polishing, patinating) Photo: Sonja Turner Fegić

Oceani, mjesto nastanka života na Zemlji, opasno su preplavljeni plastikom. Na nekim područjima ima više plastike nego planktona i ona ulazi u hranidbeni lanac. Morski stanovnici guše se i umiru od plastike, ona će tamo ostati duže nego naša djeca i unuci, a mi i dalje stvaramo nove količine.

kontakt / contact:

sonja@stil.hr ++385(0)91 2987 998

32


Biografije

Ivana Bakal

Smiljka Franjić

Dr. art. Ivana Bakal kostimografijom se profesionalno bavi od 1986. godine. Magistrala je na diplomskom studiju kostimografije Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te stekla titulu doktora umjetnosti na doktorskom studiju Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 2015. radom „Kazališni kostim između performansa, instalacije i objekta – vizualno kazalište“. Autorica je brojnih kostimografija, nekoliko scenografija, velikih strukovnih projekata, izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i svijetu. Autorica je i urednica monografija o hrvatskoj scenografiji i kostimografiji. Suautorica je knjige „100 godina hrvatske scenografije i kostimografije“ (1909.–2009.). Predsjednica je ULUPUH-a i Sekcije za kazalište i film. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika od 1990. godine. Dobitnica je više nagrada. Živi i radi u Zagrebu.

Rođena je 1963. godine u Zagrebu. Diplomirala je pedagogijske znanosti (smjer razredna nastava) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1984. godine. Pod vodstvom akademskog slikara Zoltana Novaka 2001. godine završila je autorsku školu slikanja „Agora“, a 2007. godine tečaj oblikovanja srebra u Otvorenom atelijeru Lumezi. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita te Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Izlagala je na dvadesetak samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, te sudjelovala na modnim revijama. Živi i radi u Zagrebu.

Carlos Ignacio Bellante

Carlos Ignacio Bellante rođen je 1969. godine u La Plati u Argentini. Od 1990-ih godina bavi se izradom nakita. Od tada do danas prezentirao je svoje umijeće na mnogobrojnim sajmovima te na tri samostalne i šest skupnih izložbi. Od 2000. godine živi i radi u Zagrebu. Član je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita od 2017. godine.

ART-ECO / Ravnoteža

33

Igor Galaš

Rođen je 1982. godine u Koprivnici. Završio je srednju Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, smjer dizajn tekstila. Diplomirao je modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja. Sudionik mnogobrojnih skupnih izložbi i nekoliko samostalnih. Član je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje odijevanja. Živi u Križevcima.

Hrvoje Grgić

Rođen je 1955. u Zagrebu. Bavi se fotografijom više od 30 godina. Radi i istražuje u svim područjima – dokumentarnoj, korporativnoj, primijenjenoj i art fotografiji. Izlaže samo-


stalno i skupno. Član je ULUPUH-ove Sekcije za fotografiju. Živi u Zagrebu.

Jadranka Hlupić Dujmušić

Samostalna umjetnica, rođena u Zagrebu. Završila je školu Primijenjene umjetnosti i dizajna, magistrirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se industrijskim i konceptualnim modnim dizajnom, kostimografijom i slikarstvom. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za tekstilno stvaralaštvo, Hrvatskog društva dizajnera, Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i dr. Sudjelovala je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Živi u Zagrebu.

Ruža Hodak

Apsolvirala je povijest i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je dizajn tekstila i odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Dugogodišnjim radom u tekstilnoj industriji kao modni kreator sudjelovala je u nizu modnih revija, a u modnim časopisima kao ilustrator. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje odijevanja od 2004., Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika od 2005. godine. Oblikuje unikatnu modnu odjeću s eksperimentalnim autorskim pristupom. Izlaže na skupnim I samostalnim izložbama i pokretač je nekolicine umjetničkih projekata i akcija. Živi u Zagrebu.

Nataša Jeletić

Diplomirala je na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala na brojnim izložbama .Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje odijevanja i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Živi u Zagrebu.

istražuje kako psihosocijalni, ekonomski i ekološki utjecaji oblikuju vizualni identitet pojedinog vremena, kako tehnološki i znanstveni napredak utječe na upotrebu materijala u umjetničkom stvaralaštvu. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za tekstilno stvaralaštvo i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Dobitnica je više nagrada i priznanja za umjetnički rad. Živi u Đakovu.

Nataša Knežević

Rođena je 1979. godine u Vukovaru. Magistrirala je dizajn tekstila na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izlagala je na skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu (ističe sudjelovanje na međunarodnoj izložbi 6. trijenala tapiserije u organizaciji Ustanove za izradu tapiserija ATELJE 61, Novi Sad). Članica je ULUPUHove Sekcije za tekstlno stvaralaštvo od 2015. godine. Polje užeg interesa su tekstilni dizajn, tekstilna umjetnost i ilustriranje dječjih knjiga i časopisa. Živi i radi kao slobodni umjetnik u Vukovaru.

Sabina Kolonić

Rođena je 1978. u Zagrebu. Dizajnira i izrađuje nakit od 2001. godine. Obrazuje se u Zagrebu (HR) i Firenci (IT). Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita od 2013. godine. Godine 2015. nominirana je i ulazi u uži izbor za nagradu „Arts & Crafts Design Award“ te dobiva priznanje Certifikat uspješnosti. Izlagala je samostalno na dvije te sudjelovala na više od 30 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu u svom ateljeu Anibas.

Vesna Kolobarić

Diplomirala je dizajn tekstila i odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu 1991. godine. Educirala se za web dizajn (IVORA, Osijek 2010). Izlaže na selektiranim samostalnim i skupnim izložbama u galerijama i muzejima te na modnim revijama – Hrvatska, Slovenija, Izrael, Italija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Amerika i Španjolska. U različitim ciklusima radova

34

Koraljka Kovač

Rođena je 1971 u Zagrebu. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn, slikarski odjel. Upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1991. godine, pedagoški odjel, slikarski smjer. Diplomirala u klasi profesora Zlatka Kesera. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU) od 1998. godine. Do sada je imala 50 samostalnih


i 74 skupne izložbe u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je Rektorove nagrade sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi na Tekstilnotehnološkom fakultetu, Zavodu za dizajn tekstila i odjeće na kolegiju Kreiranje tekstila kao izvanredna profesorica u umjetničkom području. Živi u Zagrebu.

Petra Krpan

Rođena je Zagrebu, magistrirala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao asistentica na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i studira na Poslijediplomskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje odijevanja i Hrvatskog društva dizajnera – HDD. Sudjelovala je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Živi u Zagrebu.

Eva Lumezi

Rođena je 1976. u Zagrebu. Od 1996. godine stalna je suradnica OTVORENOG ATERIERA LUMEZI u Zagrebu. Izlagala skupno i samostalno (Zagreb, Varaždin, Umag i dri). Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje umjetničkog nakita i plemenitih kovina te Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU). Živi i radi u Zagrebu.

ART-ECO / Ravnoteža

Ana Mihalić

Zlatko Odrčić

Rođena je u Zagrebu. Završila je dodiplomski studij snimanja i diplomski studij fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Nekoliko njezinih serija fotografija uvršteno je u stalni fundus Muzeja grada Zagreba i Muzeja za umjetnost i obrt. Sudjelovala je na više od dvadeset grupnih izložbi te izlagala samostalno na desetak izložbi. Često surađuje s medijskom tvrtkom Hanza media, kao i s mnogim drugim tvrtkama I udrugama poput Prijatelja životinja, Jedem doma, Ožujsko pivo, Optima telekom, Metronet, Phillip Morris, časopis Elle. MPG, Knjigra i dr. Živi u Zagrebu.

Rođen je 1951. godine u Velikoj Gorici. U Zagrebu je završio petogodišnju Školu primijenjenih umjetnosti, Odjel za obradu metala u klasi prof. Hrvoja Ljubića. Od 1972. godine radi kao dizajner u Radionici primijenjenih umjetnosti. Tijekom godina samostalno i timski realizira brojne projekte i surađuje s mnogim eminentnim autorima. Bavi se kreiranjem i izradom umjetničkog unikatnog nakita, plitkih reljefa, medalja, plaketa te skulptura komornog formata. Uz to, slika, izrađuje suvenire i arheološke replike, restaurira srebrne i zlatne starine, ilustrira knjige. Dobitnik je nagrada i priznanja za suvenire, a nakit mu je osim na izložbama bio prikazan i na nekoliko modnih revija. Sudjelovao je na 65 skupnih izložbi te izlagao samostalno na 13 izložbi. Član je ULUPUH-a od 1999. godine. Živi u Velikoj Gorici.

Ivana Mrčela

Rođena je 1984. godine u Čakovcu. Nakon završenog studija modnog dizajna na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Iza nje je 5 samostalnih te 40-ak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica je nekoliko internacionalnih nagrada na području grafike, te nagrade za najboljeg mladog umjetnika do 35 godina na 52. zagrebačkom salonu primijenjenih umjetnosti 2017. godine. Članica je HDLU-a, HZSU-a te ULUPUH-a. Živi u Zagrebu.

35

Margareta Peršić

Rođena je u Zagrebu 1976. godine. Završila je neke škole, a onu životnu još teše. Izrađuje lutke i male im haljinice, boja slike i slikovnice, pripovijeda priče i bajke, a u jednoj od njih pere posuđe. Članica Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika i ULUPUHa. Slobodna, skoro kao ptica! Životni moto: “Stvaram, dakle jesam!”. Živi u Zagrebu.


Petra Podnarčuk

Zdravka Radić

Rođena je 1976. u Zagrebu. Bavi se izradom umjetničkog nakita i objekata od metala i alternativnih materijala. Diplomirala je 1999. godine na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Umjetnički nakit specijalizirala je u Radionici za izradu umjetničkog nakita Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (2005./2006.) kao i u umjetničkoj radionici dizajnera nakita Luke Petrinjaka (2006.). Od 2013. godine razvija svoj osobni brend OvoNijeNakit. Izlagala je na mnogobrojnim skupnim žiriranim izložbama i samostalnim izložbama u inozemstvu i Hrvatskoj. Godine 2014. dobila je priznanje “Certificate of Excellence 2014” (Arts & Crafts Design Award). Članica je ULUPUH-a i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Živi i djeluje u Zagrebu.

Zdravka Radić je umjetnica iz Rijeke, autorica ZiZou nakita. Nakit od recikliranog srebra inspiriran je prirodom i geometrijskim oblicima, moderan i nosiv u svim prilikama, individualan u svojoj jednostavnosti. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita. Živi i djeluje u Zagrebu.

Lili Poljak

Diplomirala je kineziologiju u Splitu. U Berlinu upisuje Fachschule fur Gestaltung Berlin gdje se susreće s filcanjem, čime se bavi već 20 godina i posvećuje mu jednaku pozornost kao i kineziologiji. Filc je medij njezinog umjetničkog iskaza, bilo da je riječ o dizajnerskom, kazališnom ili modnom artefaktu, odnosno funkcionalnoj skulpturi. Izlaže skupno i samostalno te izrađuje pokrivala za glavu za kazališne predstave i modne revije. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za tekstilno stvaralaštvo od 2013. godine. Živi u Splitu.

Katarina Radošević Galić

Rođena je 1973. godine. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te potom Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu. Bavi se kostimografijom od 1996. godine. Napravila je 80 samostalnih kostimografija u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je kostima u nagrađenim predstavama “Unterstad“ i “Ko to tamo peva” u Beogradu. Nagrađena je Assitej nagradom za kostime u predstavi “Kako je Tonkica kupovala kruh”. Sudjelovala je na šest skupnih i održala sedam samostalnih izložbi u Zagrebu i inozemstvu. Bavi se i Ilustracijom. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika te ULUPUH-ove Sekcije za kazalište i film. Živi u Zagrebu.

Dijana Rajković

Rođena je 1985. godine u Zagrebu. Završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna (odjel kiparstva) u Zagrebu. Keramikom se profesionalno bavi od 2006. godine. Do sada je sudjelovala na dvadesetak selektiranih

36

međunarodnih izložbi u Hrvatskoj i Europi, a na jednoj je i nagrađena. Bavi se pedagoškim radom kao nastavnica keramike u Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za keramiku, porculan i staklo te Likovnog kruga Grožnjan. Živi i djeluje u Zagrebu, Zaprešiću i Grožnjanu.

Milena Rogulj

Završila je srednju Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, smjer tekstil – likovni tehničar plošnog oblikovanja. Diplomirala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer odjevnog dizajna – zvanje: inženjer tekstilnog dizajna. Djeluje kao samostalna umjetnica, članica ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje odijevanja. Sudjeluje na izložbama i modnim revijama. Vodila je radionice visoke mode na Gran Canariji na Kanarskim otocima. Živi i radi na relaciji Zagreb-Gran Canaria.

Maja Strgar Kurečić

Maja Strgar Kurečić (Zagreb, 1972.) diplomirala je 1996. godine na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala 2007. godine s temom iz područja digitalne fotografije. Fotografijom (reklamnom, novinskom, reportažnom i eksperimentalnom) aktivno se bavi od 1991. godine. Sudjeluje na 42 selektirane skupne i 13 samostalnih izložbi fotografija u domovini i inozemstvu. Dobitnica je više nagrada i priznanja. Radi


kao izvanredna profesorica na Katedri za grafički dizajn i slikovne informacije na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2017. objavila je sveučilišni udžbenik Osnove digitalne fotografije. Živi u Zagrebu.

Studio I-GLE (Nataša Mihaljčišin, Martina Vrdoljak Ranilović)

Studio I-GLE djeluje od 1997. godine a nastao je zajedničkom inicijativom i udruživanjem dvije modne dizajnerice: Martine Vrdoljak Ranilović i Nataše Mihaljčišin. Do danas su realizirale 26 kolekcija i projekata. Nagrađene su više puta nagradom na bijenalnoj izložbi hrvatskog dizajna. Dobitnice su nagrade “Ana Lendvaj” za najbolju kolekciju u 2017. godini. Martina Vrdoljak Ranilović i Nataša Mihaljčišin članice su ULUPUH-a od 2009. godine. Žive u Zagrebu.

Sanja Šebalj

Rođena je 1958. godine. Školovala se u Zagrebu gdje je završila studij engleskog jezika i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu. Tkanjem se bavi dvadesetak godina. Izlagala je skupno i samostalno (Pag, Zagreb, Pečuh/Mađarska). Članica je ULUPUH-ove Sekcije za tekstilno stvaralaštvo. Živi u Zagrebu.

ART-ECO / Ravnoteža

Mario Treščec

Rođen je u Bjelovaru 1982. godine. Završio je srednju strukovnu školu, smjer frizer u Đurđevcu. Godine 2005. postao je majstor frizer. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja te je izlagao na mnogobrojnim skupnim izložbama te nekoliko samostalnih. Član je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje odijevanja, Hrvatske obrtničke komore i Udruženja obrtnika grada Zagreba (sekcija Frizera). Živi u Zagrebu.

Sonja Turner Fegić

Sonja Turner Fegić (Zagreb, 1963.) je po zanimanju fotografkinja a oblikovanjem nakita se bavi od 2013. godine. Pohađala je radionice za izradu i oblikovanje suvremenog nakita na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb pod vodstvom Davora Šuka. Samostalno izlaže od 2012. godine. Surađuje s Udrugom za očuvanje hrvatske baštine Šćitarjevo u okviru koje od 2013. do 2016. izrađuje nakit nadahnut starorimskim nakitom. Surađuje s prodajnim galerijama u Zagrebu, Dubrovniku, Hvaru i Klinča Selu. Od 2017. godine vodi vlastiti prodajnu galeriju na zagrebačkoj Opatovini. Članica je ULUPUH-ove Sekcije za oblikovanje plemenitih kovina i umjetničkog nakita od 2018. godine. Živi u Zagrebu.

37

Za istinitost podataka u biografijama snose odgovornost autori.


Kataloški popis radova

Smiljka Franjić

Ruža Hodak

Zabava

Posljednji bal

narukvica 2018. 15x15x15 cm ukras za bor – velika kugla, CD “sprženi”, folija za rendgen, aluminijska žica; zagrijavanje brenerom, rezanje, lijepljenje

odjevna kompozicija 2018. 1,50x40x50 cm šivanje, komponiranje

Nataša Jeletić i Koraljka Kovač Ivana Bakal Bijelo fotografije instalacija u prirodi 2018. 2x70x100 cm fotografije 6 instalacija postavljenih u parku prirode Wedding Resort Corberon, Mačkovec, Prigorje Brdovečko (dizajn svjetla: Saša Fistrić)

Nakon zabave narukvica 2018. 10x(25-50)x5 cm Jastogov oklop, PVC vrećice, konzerva Kitanje, brušenje, rezanje

Igor Galaš

(Ne)ravnoteža

PA...PU...ČE...

instalacija u prostoru 2018. 180x150x150 cm stiropor krojačka lutka s glavom; žičana krinolina, odbačeni predmeti, biljke; kombinirana tehnika

objekt-skulptura-haljina 2018. 180x45x40 cm pamuk, vuna, filc, flizelin, konac; ručno pletenje, šivanje, lijepljenje međuslojeva flizelinom

Carlos Ignacio Bellante

Hrvoje Grgić

Ruleta rusa

Priroda (eko) i Grad (anti-eko)

prsten s pomičnim satnim zupčanicima 2016. 5.5x5x4.5 cm zupčanici budilice, drška antikne vilice, bijeli i crni biser, libela, koralj; posrebrenje, piljenje, kovanje, lotanje, galvaniziranje, poliranje

fotografija 2018. 50x70 cm

Mala herba non interit diptih, tekstilni objekti 2018. 40x40x2 cm laneno platno, blind rama; vez, blok print

Nataša Knežević Dvojnost 01 mini tekstilna zidna instalacija 2018. 18x25 cm / 19x26 cm tkanina, tehnički materijal, pak papir, transparenti papir, boje za tekstil, konci, spužva; ručno oslikavanje i tisak, prošivanje

Dvojnost 02 mini tekstilna zidna instalacija 2018. 18x24 cm / 18x24 cm tkanina, tehnički materijal, pak papir, tekstilne boje, preparatura, konci, spužva; ručno oslikavanje, špricanje, šivanje

Jadranka Hlupić Dujmušić i Petra

Dvojnost 03

Krpan

mini tekstilna zidna instalacija 2018. 17.5x30 cm / 19.5x29.5 cm tkanina, tehnički materijal, tekstilne boje, preparatura, konci, izolir traka, staklena mreža, spužva; ručno oslikavanje i bojanje, prošivanje

Oblik objekt 2018. 40x40 cm filc, vuna

38


Vesna Kolobarić

Eva Lumezi

Zlatko Odrčić

Tratinčica

Čudna šuma

Uteg na vagi ravnoteže

objekt 2018. 21x25x21 cm elektrooblikovana tekstilna mrežica, špaga, drvo, piksa, tkanina, koža, konci, PVC povećalo, PU pjena, boje; kombinirana tehnika

broš 2018. 6x3 cm drvo, srebro Foto: Ina Bulaja

mobilna skulptura 2018. 175x90x135 mm mjed, čelik; kombinirana tehnika

Plavi tulipan

Ana Mihalić

objekt 2018. 33x37x19 cm elektrooblikovana tekstilna mrežica, drvo, piksa, juta, špaga, tkanina, koža, konci, PVC povečalo, PU pjena, boje; kombinirana tehnika

1000 – 1

Margareta Peršić

Sukulent objekt 2018. 19x35x21 cm elektro-oblikovana tekstilna mrežica, drvo, špaga, piksa, tkanina, koža, konci, PVC povećalo, PU pjena, boje; kombinirana tehnika

I will survive! objekt, lutka 2018, 20x4x4 cm kombinirana tehnika

fotografija s intervencijom 2018. 11x15 cm fotografija s apliciranim komadićima plastike

1000 – 2

Petra Podnarčuk

fotografija s intervencijom 2018. 11x15 cm fotografija s apliciranim komadićima plastike

Thank You for Your Friendship objekt 2018. 14x6x5 cm drvo, papir, srebro, konac, bakar, boje; kovanje, lotanje, bojanje, obrada

Ivana Mrčela Free as a bird?

Sabina Kolonić Ekvilibrij – kuhinja objekt / instalacija + igla 2018. 70x100 cm drvene kuhače, slikarsko platno, zaštitni lak, paljena željezna žica, srebro; priprema platna, lakiranje, aranžiranje, obrada metala; piljenje, lotanje, turpijanje, oblikovanje, poliranje

Lili Poljak

objekt 2018. 64x41x46 cm medijapan ploča, plastični vojnici

Iz albuma poezije pokrivalo za glavu 2017. 30x25x25 cm sirova vuna ručno bojana, plastificirani konac; bojanje vune, mokro filcanje predfilca, vezivanje plastificiranim koncem

Pink your gun reljef 2018. 80x170x5 cm medijapan ploča, plastični vojnici

Ludita pokrivalo za glavu-funkcionalna skulptura 2017. 35x35x35 cm bojana sirova ovčja vuna; ručna tehnika mokrog filcanja vune, valjanja uz pomoć vode i sapuna

ART-ECO / Ravnoteža

39


Zdravka Radić

Maja Strgar Kurečić

Sonja Turner Fegić

Mahovina na rukama 1

Prožimanje

Plodovi mora – 1

prsten 2018. 5x4x4 cm srebro, mahovina, epoksi smola; obrada metala i lijevanje iz voska

fotografija 2016. 50x70x2 cm

Martina Vrdoljak Ranilović)

broš 2018. 0,5x6x12 cm srebro, mjed, patina, konjska dlaka, plastične niti; tekstura na srebru dobivena valjanjem i standardne tehnike obrade metala (piljenje, lotanje, poliranje, patiniranje)

Iz-vezena haljina

Plodovi mora – 2

Studio I-GLE (Nataša Mihaljčišin, Mahovina na rukama 2 prsten 2018. 5x6,5x2,5 cm srebro, naplavina, mahovina, epoxy smola; obrada metala

Katarina Radošević Galić Prirodni umjetni... Slika slika 2018. 19x20x5 cm aluminijska posuda, fotografija odbačenih dasaka i kartonski tuljac, žniranci

haljina 2017. 100x45 cm pamučna tkanina i konac; šivanje, vez

Sanja Šebalj Mreža za fine, velike ribe tapiserija 2018. 65x72 cm brodsko uže, lan i pamuk; tkanje i šivanje

Dijana Rajković

Mario Treščec

100% organic

Ecoartfriz

objekt 2018. 11x9x26 cm bijela i crna glina; tehnika majolike

objekt, skulptura 2017. 80x35x25 cm kosa, žica i papir; zaglađena, filcana i pletena kosa

Milena Rogulj 8bits-computer architecture haljina/skulptura 2017. 80x120 cm tekstil, spužva; šivanje

40

ogrlica 2018. 40x20x1 cm bakar, guma, plastične niti, patina


Catalogue of authors and works Ivana Bakal White photos of installations in nature 2018 2x70x100 cm photographs of 6 installations set up in the Nature Park Wedding Resort Corberon, Mačkovec, Prigorje Brdovečko (lighting design: Saša Fistrić)

Smiljka Franjić

Ruža Hodak

Zabava – Party

Last Ball

bracelet 2018 15x15x15 cm large Christmas tree bauble, burnt CD, X-ray foil, aluminium wire; heating with a burner, cutting, gluing

garment composition 2018 1.50x40x50 cm sewing, composing

Nakon zabave – After the party

Nataša Jeletić and Koraljka Kovač

bracelet 2018 10x (25-50)x5 cm lobster shell, PVC bags, tin filling, polishing, cutting

Mala herba non interit diptych, textile objects 2018 40x40x2 cm linen canvas, stretcher; embroidery, block print

Igor Galaš

Nataša Knežević

SLI...PP...ERS (Dis)equilibrium installation indoors 2018 180x150x150 cm extruded polystyrene tailor’s dummy with head; wire crinoline, discarded objects, plants; mixed media

Duality 01

object-sculpture-dress 2018. 180x45x40 cm cotton, wool, felt, interfacing, thread; hand knitting, sewing, gluing interfacing onto the intermediate layers

mini textile wall installation 2018 18x25 cm / 19x26 cm cloth, technical material, packing paper, transparent paper, textile paint, threads, sponge; hand painting and printing, sewing

Duality 02

Hrvoje Grgić Carlos Ignacio Bellante

Nature (eco) and City (anti-eco)

Russian Roulette

photograph 2018 50x70 cm

ring with moveable clock mechanism gear wheels 2016 5.5x5x4.5 cm alarm clock gear wheels, handle of an antique fork, white and black pearl, spirit level, coral; silvering, sawing, hammering, soldering, galvanising, polishing

mini textile wall installation 2018. 18x24 cm / 18x24 cm cloth, technical material, packing paper, textile paint, ground, threads, sponge; hand painting, spraying and sewing

Jadranka Hlupić Dujmušić and Petra

Duality 03

Krpan

mini textile wall installation 2018 17.5x30 cm / 19.5x29.5 cm cloth, technical material, textile paint, ground, threads, insulation tape, glass mesh, sponge; hand painting and colouring, sewing

Shape object 2018 40x40 cm felt, wool

ART-ECO / Ravnoteža

41


Vesna Kolobarić

Eva Lumezi

Zlatko Odrčić

Daisy

Strange Forest

A Weight on the Scales of Equilibrium

object 2018 21x25x21 cm electrically formed textile mesh, string, wood, tin, cloth, leather, threads, PVC magnifier, PU foam paints; mixed media

brooch 2018 6x3 cm wood, silver Photo: Ina Bulaja

mobile sculpture 2018 175x90x135 mm brass, steel; mixed media

Blue Tulip

Ana Mihalić

object 2018 33x37x19 cm electrically formed textile mesh, wood, tin, jute, string, cloth, leather, threads, PVC magnifier, PU foam, paints; mixed media

1000 – 1

Margareta Peršić

Succulent object 2018 19x35x21 cm electrically formed textile mesh, wood, string, cloth, leather, threads, PVC magnifier, PU foam, paints; mixed media

photograph with intervention 2018 11x15 cm photograph with appliqued pieces of plastic

I Will Survive! object, doll 2018, 20x4x4 cm mixed media

1000 – 2

Petra Podnarčuk

photograph with intervention 2018 11x15 cm photograph with appliqued pieces of plastic

Thank You for Your Friendship

Ivana Mrčela

object 2018. 14x6x5 cm wood, paper, silver, thread, copper, paints; hamming, soldering, painting, treatment

Free as a Bird? Sabina Kolonić Equilibrium – the Kitchen object / installation + needle 2018 70x100 cm wooden spoons, canvas for painting, protective varnish, burned iron wire, silver; preparing the canvas, varnishing, arranging, metal work; sawing, soldering, drilling, forming, polishing

object 2018 64x41x46 cm MDF board, toy soldiers

Pink your gun relief 2018 80x170x5 cm MDF board, toy soldiers

Lili Poljak From the Poetry Album head covering 2017 30x25x25 cm raw wool hand painted/dyed, plasticated thread; dyeing wool, wet felting of pre-felt, binding with plasticated thread

Little Silly head covering – functional sculpture 2017. 35x35x35 cm coloured raw sheep’s wool; hand wet felting technique for wool, rolling with water and soap

42


Zdravka Radić

Maja Strgar Kurečić

Sonja Turner Fegić

Moss on the Hands 1

Permeation

Fruits of the Sea – 1

ring 2018. 5x4x4 cm silver, moss, epoxy resin; metal working and lost wax moulding

photograph 2016 50x70x2 cm

brooch 2018 0.5x6x12 cm silver, brass, patina, horsehair, plastic filaments; texture for silver obtained by rolling and standard metalworking techniques (sawing, soldering, polishing, patinating)

Studio I-GLE (Nataša Mihaljčišin, Moss on the Hands 2 ring 2018. 5x6.5x2.5 cm silver, driftwood, moss, epoxy resin; metal working

Martina Vrdoljak Ranilović)

Fruits of the Sea – 2

Embroidered Dress

necklace 2018. 40x20x1 cm copper, rubber, plastic filaments, patina

dress 2017 100x45 cm cotton cloth and thread; sewing; needlework

Katarina Radošević Galić Natural artis.. Picture picture 2018. 19x20x5 cm aluminium pot, photograph of discarded boards and cardboard roll, shoelaces

Dijana Rajković 100% organic object 2018. 11x9x26 cm black and white clay; majolica technique

Sanja Šebalj Net for Fine, Big Fish tapestry 2018 65x72 cm ship’s rope, linen and cotton; weaving and sewing

Mario Treščec EcoartFrieze object, sculpture 2017 80x35x25 cm hair, wire and paper; smoothed, felted and braided

Milena Rogulj 8bits-Computer Architecture dress/sculpture 2017 80x120 cm textile, sponge; sewing

ART-ECO / Ravnoteža

43


Nakladnik:

Publisher:

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti

Croatian Association of Artists of Applied Arts, Preradovićeva 44/1, Zagreb, Croatia

Za nakladnika:

For the publisher:

Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a

Ivana Bakal, ULUPUH president

Urednice:

Editors:

Maša Štrbac Branka Hlevnjak

Maša Štrbac Branka Hlevnjak

Tehnička asistencija:

Technical assistant:

Patricia Počanić

Patricia Počanić

Predgovor:

Introduction:

Branka Hlevnjak

Branka Hlevnjak

Prijevod na engleski:

English translation by:

Graham McMaster

Graham McMaster

Grafičko oblikovanje i priprema:

Graphic design and prepress:

Lidija Novosel

Lidija Novosel

Tisak:

Printing:

STEGA tisak, Zagreb, lipanj 2018.

STEGA tisak, Zagreb, June 2018.

Naklada:

EDITION:

400 primjeraka

400 copies

Prostorno-likovni postav:

Exhibition layout:

Branka Hlevnjak Davor Klarić

Branka Hlevnjak Davor Klarić

Prostor održavanja izložbe:

Venue:

Galerija ULUPUH Tkalčićeva 14 10 000 Zagreb T: +385 (0)1 4813 746 E: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr W: www.ulupuh.hr

Galerija ULUPUH Tkalčićeva 14 10 000 Zagreb T: +385 (0)1 4813 746 E: galerija-ulupuh@zg.t-com.hr W: www.ulupuh.hr

44


Organizator izložbe:

Organizer of the exhibition:

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH Preradovićeva 44/1, 10 000 Zagreb, Croatia T: +385 1 4552 595 E: ulupuh@zg.t-com.hr W: www.ulupuh.hr CIP zapis dostupan je u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Croatian Association of Artists of Applied Arts – ULUPUH Preradovićeva 44/1, 10 000 Zagreb, Croatia T: +385 1 4552 595 E: ulupuh@zg.t-com.hr W: www.ulupuh.hr A CIP catalogue record for this book is available from the National and University Library in Zagreb.

ISBN: 978-953-327-151-4 Izložba je realizirana uz financijsku potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture RH

ISBN: 978-953-327-151-4 The exhibition has been realized under the sponsorship of The City of Zagreb and Ministry of Culture of the Republic of Croatia