Page 1

ɉɪɨɟɤɬ USAID «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ»

АНАЛІЗ АГРОСЕКТОРУ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ТА ПРИЛЕГЛИХ РАЙОНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Звіт за результатами дослідження

2017 р.

Дослідження здійснене у рамках проекту USAID “Підтримка аграрного і сільського розвитку”.


Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ «Ⱥɧɚɥɿɡ ɚɝɪɨɫɟɤɬɨɪɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ» ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ ɋɒȺ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (USAID) «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ». Ⱦɭɦɤɚ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɽ ɨɮɿɰɿɣɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɡɨɪɭ USAID ɱɢ ɍɪɹɞɭ ɋɒA. Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɨ ɩɪɨɟɤɬ USAID «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ»: https://www.facebook.com/usaid.ards/ 2017

2


ɁɆȱɋɌ ɆȿɌȺ ȱ ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ɋɌȺɇ ȺȽɊɈɋȿɄɌɈɊɍ ɁȺɉɈɊȱɁɖɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ɋɌȺɇ ȺȽɊɈɋȿɄɌɈɊɍ ȾɈɇȿɐɖɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ɋɌȺɇ ȺȽɊɈɋȿɄɌɈɊɍ ɅɍȽȺɇɋɖɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɊɂɇɄɍ Ɇ’əɋɈ-ɆɈɅɈɑɇɈȲ ɌȺ ɉɅɈȾɈɈȼɈɑȿȼɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ . . . . . . . . . . . . . 17 ɊɂɇɈɄ Ɇ’əɋɈ-ɆɈɅɈɑɇɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ɊɂɇɈɄ ɉɅɈȾɈɈȼɈɑȿȼɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ɊɂɇɈɄ ɊɂȻɂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ɊɂɇɈɄ ɆȿȾɍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼȱ ɌȺ ɅɈȽȱɋɌɂɑɇȱ ɄȺɇȺɅɂ ɆȱɋɐȿȼɈȽɈ ɊɂɇɄɍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ɆɈȾȿɅȱ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɂɏ ɄȺɇȺɅȱȼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ɁȻɍɌ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ɄȺɇȺɅɂ ɁȻɍɌɍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ȾɈɅə ɁȻɍɌɍ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ȼɂɋɇɈȼɄɂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ɈɉɌɂɆȱɁȺɐȱə ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɂɏ ɄȺɇȺɅȱȼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ȱɇɋɌɂɌɍɐȱɃɇȱ ɎɈɊɆɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɎȿɊɆȿɊɋɌȼȺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɎȿɊɆȿɊɋɌȼȺ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ɉȿɊɒɈɑȿɊȽɈȼȱ ɉɊɈȻɅȿɆɂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ɉɈɌɊȿȻɂ ɋȱɅɖȽɈɋɉȼɂɊɈȻɇɂɄȱȼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

3


ɆȿɌȺ ɌȺ ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə Ɇɟɬɨɸ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ USAID «ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ» («Ⱥɝɪɨɫɿɥɶɪɨɡɜɢɬɨɤ»), ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹ Chemonics International Inc., ɛɭɥɢ: Ɣ ɨɰɿɧɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɦɚɥɢɯ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (Ɇɋɉ) ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ; Ɣ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ) Ɇɋɉ ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.

ɁȺȼȾȺɇɇə ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɶ: Ɣ ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɛɿɧɟɬɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɢɣ, Ȼɿɥɶɦɚɰɶɤɢɣ, Ƚɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɢɣ, Ɋɨɡɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ). Ɣ Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɡɛɿɪ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. Ɣ Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ Ɇɋɉ ɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɣ Ɂɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɬɚ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɣ ɇɚɞɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ, ʀɯɧɶɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɿ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 4


Ɣ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɜɿɣ ɿ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɫɬɚɧ ʀɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɞɿɣ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Ɣ ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɠɿɧɤɚɦɢ ɬɚ ɦɚɥɢɦɢ ɮɟɪɦɟɪɚɦɢ, ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Ɣ Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ; ɦɿɫɰɹ, ɞɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɭɧɤɬɢ ɞɨɪɨɛɤɢ/ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ.

ɉȿɊȿȻȱȽ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ Synergy Development Consulting LLC ɜ ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɿ ɡ ɌɈȼ «Ȼɿɡɧɟɫɚɤɫɟɥɟɪɚɬɨɪ Ⱥɝɪɨɱɟɥɥɟɧɠ» ɬɚ ɌɈȼ «ɆɅɋ ɝɪɭɩ» ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɚɜɧɹ - ɱɟɪɜɧɹ 2017 ɪɨɤɭ. ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (Ɇɋɉ) ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ (ɋɈɄ), ɹɤɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬ «Ⱥɝɪɨɫɿɥɶɪɨɡɜɢɬɨɤ»: Ɇɚɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɧɚ ɞɨɞɚɱɭ ɞɨ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɿ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚɤɨɠ ɦɚɸɬɶ ɲɬɚɬɧɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. ɇɟɜɟɥɢɤɚ ɮɟɪɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 10 (ɞɟɫɹɬɢ), ɚɥɟ ɦɟɧɲɟ 50 (ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɢ) ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɬɚ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɟɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɲɬɚɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 50 (ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ) ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɜɤɥɸɱɧɨ ɿɡ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɨɞɢɧ. Ɇɚɥɿ ɧɟɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 10 (ɞɟɫɹɬɢ), ɚɥɟ ɦɟɧɲɟ 50 (ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬɢ) ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɩɨɜɧɨɸ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ. Ɇɚɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɱɟɪɟɡ ɿɫɧɭɸɱɿ ɤɚɧɚɥɢ. Ⱦɥɹ ɰɿɥɟɣ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ ɬɪɢ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɤɢ ɡ ɪɿɱɧɢɦ ɨɛɨɪɨɬɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦɥɧ ɝɪɢɜɟɧɶ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 ɦɥɧ ɝɪɢɜɟɧɶ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 50 ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɲɬɚɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. ɒɬɚɬɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ 5


ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɧɹɯ. ɇɟɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 50 (ɩ’ɹɬɞɟɫɹɬ) ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɨɞɧɿɣ ɥɨɤɚɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɟɧɿɣ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɉɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɿɡ ɦɟɧɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ. ɋɟɪɟɞɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɚ ɧɟɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɜɿɬɢ ɩɪɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɨɜɚɪɿɜ ɡɚ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɧɚ ɫɭɦɭ ɩɨɧɚɞ 15 ɦɥɧ ɝɪɢɜɟɧɶ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 100 ɦɥɧ ɝɪɢɜɟɧɶ ɧɚ ɪɿɤ. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ ɽ ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɸ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɬɚ/ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɽ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɥɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ, ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɚɛɨ ɪɢɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ: 1. Ʉɚɛɿɧɟɬɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɯɨɠɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. 2. Ɂɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɚɝɪɨɪɢɧɤɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. 3. ȱɧɬɟɪɜ’ɸɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɿɯ, ɦɚɥɢɯ, ɦɿɤɪɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɚɝɪɨɫɟɤɬɨɪɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ (ɞɚɥɿ ௅ ɈɋȽ).

6


ȼɋɌɍɉ ȼɿɣɧɚ ɧɚ Ⱦɨɧɛɚɫɿ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɜɩɢɧɧɟ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɹɤɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɬɪɚɬɨɸ (ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɜɢɤɪɚɞɟɧɧɹɦ ɬɨɳɨ) ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɤɬɢɜɿɜ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. Ɉɰɿɧɤɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ, ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɨɫɹɬɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɱɟɪɟɡ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɝɥɹɧɭɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɹɦɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɪɚʀɧɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɿ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɧɚ ɫɯɨɞɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɜ ɫɭɦɭ ɩɨɧɚɞ 30 ɦɥɪɞ ɝɪɢɜɟɧɶ. Ʉɨɧɮɥɿɤɬ, ɳɨ ɬɪɢɜɚɽ ɩɨɧɚɞ ɬɪɢ ɪɨɤɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɪɿɡɤɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ, ɩɚɥɢɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɧɚɫɿɧɧɹ, ɞɨɛɪɢɜɚ, ɤɨɪɦɢ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɞɿɣɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɧɢɠɭɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ. ɍ ɩɟɪɲɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɠɢɬɟɥɹɦ ɫɯɿɞɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ ɩɪɹɦɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ. ɉɪɨɬɟ ɡɚɪɚɡ ɮɚɡɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɟɬɚɩɭ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ, ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɦɢɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɯ ɜɿɞ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɠɢɬɬɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɚʀɧɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ.

7


ɋɌȺɇ ȺȽɊɈɋȿɄɌɈɊɍ ɁȺɉɈɊȱɁɖɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ

ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɶɦɚɰɶɤɨɝɨ, Ɋɨɡɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ƚɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ 31 ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɬɚ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɥɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɨ, ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɽ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 8


Ⱦɨɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 8% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, 92% ɩɪɢɩɚɞɚɽ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫ/ɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɪɨɫɥɚ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪɶɨɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚ 6,5%, ɬɨɞɿ ɹɤ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 7,9%. Ɍɨɛɬɨ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɲɭɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɫɹ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɚɧɤɟɬɨɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɟɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜ 2016 ɪ. ɳɨɞɨ 2014 ɪ. – ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ 1,5%. ɋɭɦɚɪɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɶ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɤɚɪɬɨɩɥɟɸ ɬɚ ɨɜɨɱɚɦɢ, ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɚɧɤɟɬɨɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɜɨɱɿɜ, ɚ ɮɪɭɤɬɢ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ ɭ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. Ɇ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚ ɫɚɦɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɿ ɧɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɥɨɜɨɦ ɬɚ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹɦ ɪɢɛɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɪɢɛɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 62,5%. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɦ’ɹɫɨɦ ɬɚ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɚ 52,8%, ɦɨɥɨɤɨɦ ɬɚ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ – ɧɚ 26,7%, ɤɚɪɬɨɩɥɟɸ – ɧɚ 31,1%, ɩɥɨɞɚɦɢ ɬɚ ɹɝɨɞɚɦɢ – ɧɚ 32,1%, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɚɜɨɡɭ ɰɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɪɟɡɟɪɜɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɽ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɱɚɫɬɤɚ ɭɞɨɛɪɟɧɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ɞɨɛɪɢɜɚɦɢ ɩɥɨɳɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ 77,6% ɞɨ 73,8%. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɦɚɽ ɩɟɜɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ: ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ; ɩɨɠɢɜɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜɚɯ, ɧɟ ɰɿɥɤɨɦ ɭɬɢɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɠ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɚɥɟ ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ. ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɩɿɞ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ, ɚ ɱɚɫɬɤɚ ɭɞɨɛɪɟɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɜɿɞ 0,7% ɭ 2012 ɞɨ 0,4% ɭ 2016 ɪɨɰɿ.

9


ɋɌȺɇ ȺȽɊɈɋȿɄɌɈɊɍ ȾɈɇȿɐɖɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ

ɉɥɨɳɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɽ 26 517,5 ɤɦ2 (4,4% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ). Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ௅ ɦɿɫɬɨ Ⱦɨɧɟɰɶɤ. Ɂ 13 ɱɟɪɜɧɹ 2014 Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɨɛɥɚɫɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɸ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɦɿɫɬɚ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ, ɚ ɡ 13 ɠɨɜɬɧɹ 2014 ɪɨɤɭ ௅ ɞɨ ɦɿɫɬɚ Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤɚ. 10


Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɦɚɽ ɛɥɢɡɶɤɨ 1,4 ɦɥɧ ɝɚ ɡɟɦɟɥɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɯ 1,3 ɦɥɧ ɝɚ – ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɚ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ɉɪɧɿ ɡɟɦɥɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 82%, ɫɿɧɨɤɨɫɢ ɿ ɩɚɫɨɜɢɳɚ ௅ ɦɚɣɠɟ 16% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɭɝɿɞɞɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɪɨɞɸɱɿɫɬɸ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ. ȼ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 1,4 ɬɢɫ. ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɚɝɪɨɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 3% ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɢɯ ʉɪɭɧɬɚɯ. Ⱦɨ 2014 ɪɨɤɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɚɣɨɧ ɛɭɜ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɜ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ ɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɭ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɂɚɣɦɚɸɱɢ 8,8% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɜɢɪɨɛɥɹɜ 25% ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɿ 8,0% ɨɛɫɹɝɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɪɟɝɿɨɧɿ ɭɬɜɨɪɢɜɫɹ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨ-ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɚɠɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɨɧɟɰɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɪɚɣɨɧ ɛɭɜ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɨ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɋɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɭɝɿɞɞɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 75,5% ɜɿɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɚɣɨɧɭ, ɳɨ ɧɚ 3,3% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ. Ⱥɥɟ ɪɨɡɨɪɚɧɿɫɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ ɪɟɝɿɨɧɭ ɧɢɠɱɚ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. ɉɨɫɿɜɧɿ ɩɥɨɳɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɡ 2002 ɩɨ 2010 ɪɿɤ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɧɚ 17,3%, ɚ ɡ 2014 ɪɨɤɭ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢɫɹ ɳɟ ɧɚ 20%. ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɫɿɜɧɢɯ ɩɥɨɳ ɞɨ 2014 ɪɨɤɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚɣɦɚɥɢ ɡɟɪɧɨɜɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿɡ ɱɚɫɬɤɨɸ ɦɚɣɠɟ 50% ɩɨɫɿɜɿɜ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɤɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ 2008 ɪɨɤɭ ɨɯɨɩɢɥɢ ɰɸ ɝɚɥɭɡɶ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɿ ɽ ɨɡɢɦɚ ɩɲɟɧɢɰɹ, ɧɚɫɿɧɧɹ ɫɨɧɹɲɧɢɤɭ, ɨɜɨɱɿ, ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɿɞɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɂɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ 2016 ɪɨɤɭ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɨɜɨɱɿɜ (ɛɚɲɬɚɧɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɿ ɤɚɪɬɨɩɥɿ) ɫɤɥɚɞɚɥɚ 6,1%, ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ - 4,8% (ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ). ɋɟɪɟɞɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ɡ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 2016 ɪɨɰɿ (ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɭɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ) ɫɤɥɚɥɚ 115,4 ɰ/ɝɚ, ɨɜɨɱɟɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ (ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿ ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ʉɪɭɧɬɭ) ௅ 140,5 ɰ/ɝɚ. ɍ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɽ ɫɜɢɧɚɪɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɥɨɱɧɟ ɿ ɦ'ɹɫɧɟ ɫɤɨɬɚɪɫɬɜɨ, ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɜɿɜɱɚɪɫɬɜɨ. ɍ ɪɟɝɿɨɧɿ ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɨɞɚɽɬɶɫɹ 130-150 ɬɢɫ. ɬ ɦ’ɹɫɚ ɜ ɠɢɜɿɣ ɜɚɡɿ, 230-250 ɬɢɫ.ɬ ɦɨɥɨɤɚ, ɞɨ 700 ɦɥɧ ɲɬɭɤ ɹɽɰɶ ɿ 70 ɬ ɜɨɜɧɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦ’ɹɫɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɨɞɧɚɤ 58% ɭɫɿɯ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ Ȼɚɯɦɭɬɫɶɤɨɦɭ, ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɨɦɭ, Ɇɚɪ’ʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɉɨɤɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. 11


ɍ 2016 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2014 ɪɨɤɨɦ ɨɛɫɹɝ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɧɚ 34,7%: Ɣ ɤɚɪɬɨɩɥɿ 396,8 ɬɢɫ.ɬ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 49% ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ 2014 ɪɨɰɿ; Ɣ ɜɚɥɨɜɢɣ ɡɛɿɪ ɨɜɨɱɿɜ ɡɦɟɧɲɢɜɫɹ ɭ 2,3 ɪɚɡɢ ɿ ɫɤɥɚɜ 210,0 ɬɢɫ.ɬ; Ɣ ɩɥɨɞɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɡɿɛɪɚɧɨ 108,8 ɬɢɫ. ɬ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 15% ɦɟɧɲɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ 2014 ɪɨɤɭ; Ɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ ɫɤɥɚɥɨ 131,5 ɬɢɫ. ɬ, ɳɨ ɧɚ 13,4% ɦɟɧɲɟ ɪɿɜɧɹ 2014 ɪɨɤɭ; Ɣ ɧɚɞɨʀ ɦɨɥɨɤɚ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɹ ɧɚ 19,5%, ɫɤɥɚɜɲɢ 227,9 ɬɢɫ.ɬ; Ɣ ɹɽɰɶ ɨɬɪɢɦɚɧɨ 629,4 ɦɥɧ., ɳɨ ɜ 2,6 ɪɚɡɢ ɦɟɧɲɟ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2014 ɪɨɤɨɦ; Ɣ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ, ɫɤɥɚɜɲɢ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2016 ɪɨɤɭ 72,2 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ, ɫɤɨɪɨɬɢɥɨɫɹ ɧɚ 23,7%, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɤɨɪɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ ɧɚ 24,0% ɿ ɫɤɥɚɥɨ 37,6 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ; Ɣ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ ɧɚ 7,1% ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɫɜɢɧɟɣ ɞɨ 445 ɬɢɫ.ɝɨɥɿɜ; Ɣ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɩɬɢɰɿ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2016 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 3,7 ɦɥɧ. ɝɨɥɿɜ, ɳɨ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɪɿɤ ɬɨɦɭ ɧɚ 35,4%. ɐɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ/ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɦɨɥɨɤɚ, ɽ ȼɨɥɧɨɜɚɫɶɤɢɣ ɬɚ Ɇɚɪ’ʀɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ. ɍ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫɶɤɨɦɭ, əɫɢɧɭɜɚɬɫɶɤɨɦɭ, Ɇɚɧɝɭɲɫɶɤɨɦɭ, ɇɿɤɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɞɿɸɱɿ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɥɨɤɨɜɢɪɨɛɧɢɤɢ. Ɉɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ȼɨɥɧɨɜɚɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. ɍ ɇɿɤɨɥɶɫɶɤɨɦɭ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɉɨɤɪɨɜɫɶɤɨɦɭ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɬɚ Ʌɢɦɚɧɫɶɤɿɣ ɈɌȽ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɮɪɭɤɬɿɜ/ɹɝɿɞ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ; ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɿɞɫɭɬɧɽ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɨɜɨɱɿɜ.

12


ɋɌȺɇ ȺȽɊɈɋȿɄɌɈɊɍ ɅɍȽȺɇɋɖɄɈȲ ɈȻɅȺɋɌȱ

ɉɥɨɳɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 26 684 ɤɦ². Ɂ ɜɟɪɟɫɧɹ 2014 ɪɨɤɭ ɨɛɥɚɫɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɛɭɜ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɢɣ ɞɨ ɦɿɫɬɚ ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤɚ. ɇɚ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɜɥɚɞɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 1062 ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ ɬɚ 45,2 ɬɢɫ. ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 13


ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ (9,9 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ), ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 98 ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɬɚ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 37 ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ 83 ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ/ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ ɦ’ɹɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ (ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ). Ɉɞɧɚɤ, 70% ɭɫɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ/ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ – Ȼɿɥɨɤɭɪɚɤɢɧɫɶɤɢɣ, ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɢɣ, Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɣ, ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɢɣ, Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦ’ɹɫɚ ɡ ɭɫɿɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 6,1% ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 26 ɬɢɫ. ɬ (ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – 21,6 ɬɢɫ. ɬ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ – 4,4 ɬɢɫ. ɬ). Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦ’ɹɫɚ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɢɯ ɩɪɢɪɨɫɬɿɜ ɬɚ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɯɭɞɨɛɢ ɿ ɩɬɢɰɿ ɡ 2016 ɩɨ 2017 ɪɨɤɢ: Ɣ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ: ɫɩɚɞ ɫɤɥɚɞɚɽ 19,8% (51,4 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ), ɭ ɬ.ɱ. ɤɨɪɿɜ ɧɚ 10,7% (25,9 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ); Ɣ ɫɜɢɧɟɣ: ɫɩɚɞ ɫɤɥɚɞɚɽ 11,5% (60,5 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ); Ɣ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɩɬɢɰɿ: ɫɩɚɞ ɫɤɥɚɞɚɽ 25,6% (1135,4 ɬɢɫ. ɝɨɥɿɜ). Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɚɛɿɣɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, í ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ. ɉɟɪɟɪɨɛɤɭ ɦ‘ɹɫɚ ɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɦ’ɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɬɪɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 3,6 ɬɢɫ. ɬ ɧɚ ɪɿɤ: ɉɉ Ʌɸɛɢɣ Ƚ.ȼ. (ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), ɉɉ «ȼɨɪɨɧɹɧɫɶɤɿ ɤɨɜɛɚɫɢ» (ɉɨɩɚɫɧɹɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), ɉɋɉ Ⱥɝɪɨɮɿɪɦɚ «ɉɪɢɜɿɥɥɹ». Ɇ'ɹɫɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɦɟɧɲɢɥɢ ɨɛɫɹɝɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: ɦ’ɹɫɨ (ɫɜɿɠɟ, ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɟ) – ɧɚ 6,1%, ɤɨɜɛɚɫɧɿ ɜɢɪɨɛɢ – ɧɚ 5,4%. Ɂɚ ɲɿɫɬɶ ɦɿɫɹɰɿɜ 2017 ɪɨɤɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ 50 ɬ ɤɨɜɛɚɫɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ/ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɦɨɥɨɤɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɡɚ ɩɟɪɲɟ ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2017 ɪɨɤɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɶ ɧɚ 22,9% ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 113,8 ɬɢɫ. ɬɨɧ.: Ɣ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɚɞ ɫɤɥɚɞɚɽ 27,4% (78,6 ɬɢɫ. ɬ); Ɣ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɫɩɚɞ ɫɤɥɚɞɚɽ 10,7% (35,2 ɬɢɫ. ɬ).

14


Ɇɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɲɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɽ 135 ɬɢɫ. ɬ ɧɚ ɪɿɤ: Ɣ ɉȺɌ Ⱥɝɪɨɩɟɪɟɪɨɛɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «Ɋɟɞɚɧ», Ɣ ɉɪȺɌ «Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɢɣ ɆɊɁ», Ɣ ɉɉ «ɉɪɨɞɝɪɭɩɫɟɪɜɿɫ», Ɣ ɉȺɌ «ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɁɇɆ», Ɣ ɌɈȼ «Ⱥɣɞɚɪ», Ɣ ɌɈȼ «Ɇɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɫɢɪɨɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ». ɇɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ 19% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ, ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɧɚɞ 90 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ. Ɂɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɦɨɥɨɤɨɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɟɪɲɟ ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2017 ɪɨɤɭ: Ɣ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ ɜɢɩɭɫɤ ɰɿɥɶɧɨɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɦɨɥɨɤɚ ɪɿɞɤɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɧɚ 39,9% (ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ 2,95 ɬɢɫ. ɬ), Ɣ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɚɫɥɚ ɜɟɪɲɤɨɜɨɝɨ ɧɚ 17,2% (ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ 1,2 ɬɢɫ. ɬ), Ɣ ɡɦɟɧɲɢɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɣɨɝɭɪɬɭ ɧɚ 13,8% (ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ 0,42 ɬɢɫ. ɬ), Ɣ ɡɦɟɧɲɢɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɢɪɿɜ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɢɯ ɧɚ 3,2% (ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɪɭ ɬɜɟɪɞɨɝɨ – 0,3 ɬɢɫ. ɬ, ɫɢɪɚ ɫɜɿɠɨɝɨ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨɝɨ – 0,08 ɬɢɫ. ɬ). ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ/ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɤɨɪɞɨɧ ɡ Ɋɨɫɿɽɸ ɬɚ ɡ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɸ ɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɬɹɦɢ – Ɇɿɥɨɜɫɶɤɢɣ, Ɇɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɶɤɢɣ, Ȼɿɥɨɤɭɪɚɤɢɧɫɶɤɢɣ, Ɍɪɨʀɰɶɤɢɣ, Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (82-83%) ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɚ – ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɈɋȽ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ ɿ ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɚɧɤɟɬɨɜɚɧɿ ɪɚɣɨɧɢ): Ɣ ɍɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ⱦɚɧɢɣ ɬɪɟɧɞ ɫɩɚɞɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɨɪɤɧɭɜɫɹ ɬɚɤɨɠ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɭ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɿ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɭɜɚɝɢ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ. 15


Ɣ Ɇɿɧɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȺɌɈ. Ȼɚɝɚɬɨ ɩɨɥɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɡɚɦɿɧɨɜɚɧɿ ɿ ɡɚɜɚɥɟɧɿ ɪɨɡɛɢɬɨɸ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɿ ɬɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɩɨɫɿɜɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɧɨɫɢɬɶ ɿɫɬɨɬɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɮɟɪɦɟɪɚɦ ɿ ɚɝɪɚɪɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɂɚ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɳɨɛ ɪɨɡɦɿɧɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ) ɡɧɚɞɨɛɢɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 4 ɪɨɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɨɧɚɞ 5 ɦɿɥɶɹɪɞɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ. Ɣ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫ/ɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹɦ ɡɟɪɧɨɜɢɯ, ɛɨɛɨɜɢɯ ɿ ɧɚɫɿɧɧɹ ɨɥɿɣɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɐɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɥɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȱɧɲɿ ɜɢɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɜɿɞ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨ 30% ɜɪɨɠɚɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɂɧɚɱɧɿ ɜɬɪɚɬɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɚɝɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɿɜɛɢ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɩɿɞ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɫɿɥɶɝɨɫɩɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɪɨɤɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ. Ɣ ɇɢɡɶɤɿ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɦ’ɹɫɚ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ). Ɣ ȼɬɪɚɱɟɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɿ (ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɚ ɜɬɪɚɬɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɡ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳ). Ɣ Ⱦɭɠɟ ɧɢɡɶɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɫ/ɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɣ ɇɟɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɡɝɭɛɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɦ ɪɟɝɿɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɣ ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ. Ɋɿɡɤɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ʀʀ ɜɢɩɥɚɬɢ.

16


ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɊɂɇɄɍ Ɇ’əɋɈ-ɆɈɅɈɑɇɈȲ ɌȺ ɉɅɈȾɈɈȼɈɑȿȼɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ Ɋɢɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ/ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɬɚ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ: (1) ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɄȼȿȾɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ (2) ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɞɚɥɿ – ɈɋȽ), ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɳɨɞɨ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ. ɈɋȽ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɩɥɨɞɿɜ ɬɚ ɨɜɨɱɿɜ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɚ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 2017 ɪɿɤ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɧɭɽ 239 ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ/ɚɛɨ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɬɚ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 110 ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, 98 – ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɬɚ 31 ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ȼɿɥɶɦɚɰɶɤɨɝɨ, Ɋɨɡɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ƚɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɣ ɞɨɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 16%, Ɣ ɞɨɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 84%, Ɣ 94% ɭɫɿɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɆɋȻ, Ɣ 71% ɭɫɿɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ/ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɬɿɥɶɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɥɨɤɚ ɚɛɨ ɨɜɨɱɿɜ.

Ɇɚɥ.1: ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ, ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ

17


ɊɂɇɈɄ Ɇ’əɋɈ-ɆɈɅɈɑɇɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ

Ɣ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦ’ɹɫɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɽ ȼɊɏ ɬɚ ɫɜɢɧɿ; ɨɞɧɚɤ ɫɟɪɟɞ ɈɋȽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɠ ɪɿɜɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɩɬɢɰɿ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɲɜɢɞɲɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɣ ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 2016 ɪɨɤɨɦ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɪɨɫɥɨ ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ ɫɜɢɧɟɣ (ɧɚ 35%), ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɩɬɢɰɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɧɟ ɩɪɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɬɚɯɿɜɧɢɰɬɜɨɦ, ɚ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɧɚ ɨɞɧɟ ɈɋȽ. Ɣ Ɉɡɧɚɤɢ ɬɢɩɨɜɨɫɬɿ ɈɋȽ, ɹɤɟ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨ ɨɤɪɿɦ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ ɡ 2016 ɪɨɤɭ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɪɢɦɚɽ 2-4 ɝɨɥɨɜɢ ȼɊɏ, 2 ɫɜɢɧɿ, 50-100 ɝɨɥɿɜ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɩɬɢɰɿ, ɞɨ 30 ɝɨɥɿɜ ɛɚɪɚɧɿɜ. Ɣ 68% ɈɋȽ, ɳɨ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɯɭɞɨɛɭ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɦ’ɹɫɚ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɛɿɥɶɲɟ 50% ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɦɨɥɨɤɚ, ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɫɹɝɚɽ 77%.

18

ОСГ, СПРЯМОВАНІ НА ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО в середньому ОСГ, що орієнтовані на продаж, тримають:

2-4 2

голови ВРХ

50-100

свині

до

голів домашньої птиці

30

голів баранів

Для продажу молока утримується до 4 голів корів, найбільш розповсюдженою практикою є 1-2 корови

Ɇɚɥ. 2: ɈɋȽ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

Ɣ 44% ɈɋȽ ɿ 23% ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɫɤɨɪɨɬɢɥɢ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɯɭɞɨɛɢ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2015. Ɂɛɟɪɟɝɥɢ ɭ 2016 ɪɨɰɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɤɚ 70% ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɿ ɈɋȽ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɣ ɋɟɪɟɞɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɧɚɞɨɸ ɦɨɥɨɤɚ ɜɿɞ ɨɞɧɿɽʀ ɤɨɪɨɜɢ ɜ ɈɋȽ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 3,28 ɬ ɧɚ ɪɿɤ, ɧɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ 4,01 ɬ.


ɊɂɇɈɄ ɉɅɈȾɈɈȼɈɑȿȼɈȲ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ Ɣ Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɭ 6 ɪɚɣɨɧɚɯ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ (Ȼɿɥɨɤɭɪɚɤɢɧɫɶɤɢɣ, Ɇɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ, Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɣ, Ɍɪɨʀɰɶɤɢɣ, ɉɨɩɚɫɧɹɧɫɶɤɢɣ) ɬɚ 11 ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (Ȼɚɯɦɭɬɫɶɤɢɣ, Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫɶɤɢɣ, ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɢɣ, Ⱦɨɛɪɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ, Ɇɚɧɝɭɲɫɶɤɢɣ, Ɇɚɪ’ʀɧɫɶɤɢɣ, əɫɢɧɭɜɚɬɫɶɤɢɣ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣ, ɇɿɤɨɥɶɫɶɤɢɣ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ, Ʌɢɦɚɧɫɶɤɚ ɈɌȽ). ɍ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɪɭɤɬɿɜ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ. Ɣ ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɭ ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɨɫɟɥɟɧɧɿ ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɦɨɥɨɱɚɪ, ɞɨ 2014 ɪɨɤɭ ɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɞɨ 300 ɝɚ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɿɫɰɟɜɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶ ɞɨɜɨɽɧɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɦɚɽ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɿ/ ɹɝɿɞɧɢɰɬɜɿ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɹɛɥɭɤ). ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɈɋȽ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɨɦɭ, ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭ, Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ɣ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɽ ɤɚɪɬɨɩɥɹ, ɤɚɩɭɫɬɚ, ɛɭɪɹɤ, ɦɨɪɤɜɚ, ɰɢɛɭɥɹ. ɑɚɫɧɢɤ, ɨɝɿɪɤɢ, ɬɨɦɚɬɢ, ɪɟɞɢɫ, ɛɚɤɥɚɠɚɧɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶɫɹ ɈɋȽ. 99% ɨɜɨɱɿɜ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶɫɹ Ɇɋɉ ɬɚ ɈɋȽ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ.

РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ Об'єм виробництва кожної культури овочівництва товаровиробниками із зазначених областей, % буряк

капуста

60

57

31

45

43

31 63

30

86

редис

6 25

50

86

огірки

томати

19 20

86

картопля морква

25

57

кабачки

5

43

цибуля

88

40

71

31

25

71 Запорізька обл.

Донецька обл.

Луганська обл.

Ɇɚɥ. 3: Ɋɢɧɨɤ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ

ОРІЄНТАЦІЯ НА ПРОДАЖ В ОСГ Доля ОСГ, орієнтованого на продаж більше 50% своєї продукції, %

68% 64%

овочі

77%

м'ясо

33%

фрукти

60%

молоко

ягоди

Ɇɚɥ. 4: Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɈɋȽ

Ɣ ɍ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɹɛɥɭɤɚ. Ʉɿɫɬɨɱɤɨɜɿ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚɞɥɢɲɤɭ ɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɿ ɡɚɜɨɡɹɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɿɡ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɿ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɦɩɨɪɬɭɸɬɶɫɹ. 19


Ɣ ɈɋȽ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 50% ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ ɨɜɨɱɿ (64%), ɹɝɨɞɢ (60%), ɮɪɭɤɬɢ (33%). Ɉɫɬɚɧɧɽ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɮɚɤɬ ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɨɫɬɿ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɮɪɭɤɬɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɨɞɧɚɤ ɧɚɹɜɧɿ ɧɚɞɥɢɲɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ. Ɣ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɹɝɨɞɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ, ɽ ɩɨɥɭɧɢɰɹ ɬɚ ɦɚɥɢɧɚ.

ɊɂɇɈɄ ɊɂȻɂ Ɣ ȼɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɬɚ/ɚɛɨ ɜɢɥɨɜ ɪɢɛɢ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɛɚɝɚɬɨ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɈɋȽ. ɉɥɨɳɿ ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 950 ɝɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɢɛɢ, ɳɨ ɪɨɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɫɬɚɜɤɚɯ ɽ ɬɨɜɫɬɨɥɨɛ, ɤɨɪɨɩ, ɫɭɞɚɤ, ɳɭɤɚ, ɤɚɪɚɫɶ, ɛɿɥɢɣ ɚɦɭɪ. Ɋɿɞɲɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɟɥɶ ɬɚ ɩɟɥɟɧɝɚɫ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɢɥɨɜ ɚɡɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɢɱɤɚ ɬɚ ɬɸɥɶɤɢ. Ɣ Ⱦɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɪɟɧɞɢ ɜɨɞɨɣɦ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ, ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɪɚɣɨɧɧɚ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɤɪɟɚɰɿɸ ɱɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɪɢɛɢ. Ɣ Ɋɢɛɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɡɚɜɨɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɜɢɥɨɜ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.

ɊɂɇɈɄ ɆȿȾɍ Ɣ Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɛɞɠɿɥɶɧɢɰɬɜɨ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ȼɞɠɨɥɹɪɿ ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɨɛɿ ɜɬɪɚɬɭ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ, ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɰɿɧ ɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ. Ɣ 80% ɛɞɠɨɥɹɪɿɜ ɬɪɢɦɚɸɬɶ ɜɿɞ 10 ɞɨ 50 ɜɭɥɢɤɿɜ. Ɣ ɋɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɟɞɭ (ɡɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 32 ɝɪɧ/ɤɝ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɨɩɬɨɜɚ ௅ ɜɿɞ 23 ɞɨ 55 ɝɪɧ/ɤɝ, ɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ௅ ɜɿɞ 33 ɞɨ 180 ɝɪɧ/ɤɝ.

20


ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼȱ ɌȺ ɅɈȽȱɋɌɂɑɇȱ ɄȺɇȺɅɂ ɆȱɋɐȿȼɈȽɈ ɊɂɇɄɍ ɆɈȾȿɅȱ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɂɏ ɄȺɇȺɅȱȼ Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ ௅ ɰɟ ɭɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɬɨɜɚɪɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɚɦɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɬɨɳɨ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɥɚɧɰɸɠɤɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɬɚ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.

ІСНУЮЧІ ЛАНЦЮЖКИ, ЩО ФОРМУЮТЬ МІСЦЕВИЙ РИНОК ПЛОДООВОЧЕВОЇ ТА М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ВИРОБНИК

ПОКУПЕЦЬ

Модель характерна для 63% ОСГ та 58% МСБ

ВИРОБНИК

ПЕРЕРОБНИК

МЕРЕЖА ЗБУТУ

ПОКУПЕЦЬ

Модель характерна для 20% ОСГ та 47% МСБ

ВИРОБНИК

ОПТОВИЙ ПОСЕРЕДНИК

ПЕРЕРОБНИК

МЕРЕЖА ЗБУТУ

ПОКУПЕЦЬ

Модель характерна сумарно для 48-50% ОСГ та МСБ

ВИРОБНИК

МЕРЕЖА ЗБУТУ

ПОКУПЕЦЬ

Модель характерна сумарно для 19% ОСГ та МСБ

ВИРОБНИК

ВЛАСНА МЕРЕЖА ЗБУТУ

ПОКУПЕЦЬ

Модель характерна для 14% МСБ

Ɇɚɥ. 5: Ɇɨɞɟɥɿ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ

21


ɉɟɪɲɚ ɦɨɞɟɥɶ: Ɣ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɡɛɭɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɨɤɭɩɰɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ. Ɣ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ 63% ɈɋȽ ɬɚ 58% ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. Ɣ ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɚɛɨ ɠ ɞɨ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. Ɣ Ɂɛɿɪ, ɡɚɛɿɣ ɬɨɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ.

Ⱦɪɭɝɚ ɦɨɞɟɥɶ: Ɣ Ɍɚɤɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹ 20% ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɈɋȽ, ɬɚ 47% ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. Ɣ ɉɪɹɦɢɣ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɚɥɿ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɜɢɳɭ ɰɿɧɭ ɡɚ ɨɞɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ. Ɣ ɐɹ ɦɨɞɟɥɶ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɚɞɠɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɧɟ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɱɢ ʀʀ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ɣ ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɧɨɜɨʀ ɥɚɧɤɢ. Ɣ Ɂɚɰɢɤɥɟɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɥɚɧɰɸɝɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ௅ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ௅ ɡɦɟɧɲɭɽ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɜɢɝɨɞɢ ɤɨɠɧɨʀ ɥɚɧɤɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ/ɬɨɜɚɪɭ.

22

МАРКЕТИНГОВІ МОДЕЛІ ЗА ВИДАМИ ПРОДУКЦІЇ Доля виробників, орієнтованих на кожен з каналів збуту окремо по кожній продукції, %

На оптових посередників

54

На кінцевих споживачів

49

На переробні підприємства

59

38

49

59 42

21

На оптових посередників

60

21

46

На переробні підприємства

34

7

24

На кінцевих споживачів

4

17

65

34

Товаровиробники в цілому

МСБ

ОСГ

Ɇɚɥ. 5.1: Ⱦɨɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ

МАРКЕТИНГОВІ МОДЕЛІ ЗА ВИДАМИ ПРОДУКЦІЇ Доля виробників, орієнтованих на кожен з каналів збуту окремо по кожній продукції, %

На оптових посередників На кінцевих споживачів На ринки

56

55 61

17

На оптових посередників На кінцевих споживачів На ринки

67

56 67

35

63 70

25

13

50

17 83

25

25 Товаровиробники в цілому

МСБ

Ɇɚɥ. 5.2: Ⱦɨɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɪɭɝɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ

ОСГ


Ɍɪɟɬɹ ɦɨɞɟɥɶ:

МАРКЕТИНГОВІ МОДЕЛІ ЗА ВИДАМИ ПРОДУКЦІЇ

Ɣ 48-50% ɈɋȽ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ Доля виробників, що здають свою продукцію на переробку у розрізі областей, % ɧɚ ɨɩɬɨɜɨɝɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ. Доля продукції, яка здається Доля продукції, яка здається Ɣ ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɞɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɿɫɬɶ на переробку по кожному виду окремо на переробку по кожному виду окремо ʀʀ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ. 62% 97% 71% 98% 15% 13% Ɣ ȼɢɪɨɛɧɢɤ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ 50 26 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɡɛɭɬ ɫɜɨɽʀ 26 18 15 ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɹɤ ɳɨɞɨ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɳɨɞɨ 5 М’ясо Молоко ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ. М’ясо Молоко Овочі Фрукти Ɣ ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɩɬɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, Луганська область Донецька область ɡɨɤɪɟɦɚ, ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɨɦɭ, Ɇɚɥ. 5.3: Ⱦɨɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɚ ɬɪɟɬɶɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɇɿɤɨɥɶɫɶɤɨɦɭ, Ɇɚɧɝɭɲɫɶɤɨɦɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɬɶ ɬɪɟɣɞɟɪɢ ɿɡ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɢɣ, Ⱦɨɛɪɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ, Ʌɢɦɚɧɫɶɤɚ ɈɌȽ) ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɨɩɬɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ ɡ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɣ ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɩɬɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɬɪɟɣɞɟɪɢ ɡ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɬɪɟɣɞɟɪɢ ɿɡ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɣ ɏɭɞɨɛɭ ɠɢɜɨɸ ɜɚɝɨɸ, ɨɤɪɿɦ ɨɩɬɨɜɢɯ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɡ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɫɤɭɩɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɬɪɚɧɡɢɬɧɿ ɩɨɤɭɩɰɿ ɡ ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ).

ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɦɨɞɟɥɶ: Ɣ Ⱦɨ 19% ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɈɋȽ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɰɟɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ. Ɣ ɉɿɞ ɦɟɪɟɠɟɸ ɡɛɭɬɭ, ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢ, ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɪɢɧɤɢ ɹɤ ɩɨɞɚɥɶɲɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.

ɉ’ɹɬɚ ɦɨɞɟɥɶ: Ɣ ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 14% ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ; ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɚ ɫɟɪɟɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɣ ɉɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɛɭɬɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ. Ɣ ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɤɥɸɱɟɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɚɛɨ ɠ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡɜɟɞɟɧɟ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɽ ɩɟɪɲɚ, ɞɪɭɝɚ ɬɚ ɱɟɬɜɟɪɬɚ ɦɨɞɟɥɿ. 23


Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɚɧɨɤ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɥɚɧɰɸɠɤɭ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɥɟ ɿ ɧɚ ɜɢɝɨɞɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɽ ɤɨɠɟɧ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. ȼɿɞɬɚɤ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɱɟɪɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɥɚɧɰɸɠɤɭ ɟɬɚɩɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ ɡɛɭɬ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɢ.

ɁȻɍɌ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ ɍ ɩɢɬɚɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɥɚɧɨɤ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɩɪɹɦɭ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. Ⱦɨ ɩɟɪɲɨʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɪɿɛɧɿ ɈɋȽ, ɨɛɫɹɝ ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɩɿɞ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɟɦɟɥɶ ɭ ɹɤɢɯ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 0,5 ɝɚ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɯɭɞɨɛɢ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ɍɚɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚɞɥɢɲɤɿɜ ɜɢɪɨɳɟɧɨʀ/ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɧɢɦɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɐɿɥɶɨɜɟ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ/ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿɽɸ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɈɋȽ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ ɧɟɫɬɚɱɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɈɋȽ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɽɸ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ (ɫɟɥɚ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɢɧɤɚɦɢ ɭ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ 50-ɤɿɥɨɦɟɬɪɨɜɿɣ ɡɨɧɿ ɜɿɞ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ ɧɚ ɲɥɹɯɚɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɩɟɪɟɞ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɳɟ ɨɞɢɧ ɤɚɧɚɥ ɡɛɭɬɭ – ɩɪɨɞɚɠ ɜɞɨɦɚ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɦ ɩɨɤɭɩɰɹɦ. Ⱦɥɹ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ 100% ɡɛɭɬ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɜɨɝɨ ɠ ɪɚɣɨɧɭ. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɬɿ ɈɋȽ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɞɨ ɦɿɫɬ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ – Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ, Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤ, ɉɨɤɪɨɜɫɶɤ ɬɨɳɨ – ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɛɭɬ ɧɚ ɪɢɧɤɚɯ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɦ ɩɨɤɭɩɰɹɦ. Ⱦɪɭɝɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɿ ɈɋȽ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɩɿɞ ɰɿɥɶɨɜɟ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ/ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɥɨɳɿ ɜɿɞ 0,5 ɝɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɯɭɞɨɛɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ɍɚɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɨɤɭɩɰɹɦ ɱɟɪɟɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɬɨɪɝɿɜɥɸ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɪɢɧɤɚɯ (ɚɛɨ ɪɢɧɤɚɯ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɛɭɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɩɬɨɜɢɦ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦ. Ɍɪɟɬɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɟɥɢɤɿ ɈɋȽ, ɳɨ ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɿ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɦɚɝɚɡɢɧɢ/ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢ, ɜɥɚɫɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɡɛɭɬɭ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɬɨɳɨ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɳɟ ɝɪɭɩɢ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢ «ɿɞɟɚɥɶɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ», ɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɪɢɧɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɝɪɭɩ.

24


ɄȺɇȺɅɂ ɁȻɍɌɍ Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɨɩɬɨɜɢɯ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ.

СЕРЕДНІ ДОЛІ ПРОДУКЦІЇ, ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ, ЧЕРЕЗ ПЕВНІ КАНАЛИ ЗБУТУ Відсотки зазначені окремо по кожному виду продукції в межах окремих каналів

Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɽ Переробні 13% 15% 98% 70% підприємства ɩɪɨɞɚɠ ɈɋȽ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɩɬɨɜɢɦ Власна мережа 53% 70% 95% 70% магазинів ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɿ Оптові ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, 40% 76% 81% 77% посередники ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɦɢ, ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ ɿ ɛɟɪɭɬɶ ɧɚ 45% Супермаркети 19% 56% 80% ɫɟɛɟ ɪɢɡɢɤɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 22% 29% 7% 30% ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ Магазини ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɧɢɠɱɭ ɰɿɧɭ, ɚɧɿɠ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ 63% 42% 62% 76% Ринки ɛ ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɹɦɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɂ ɨɞɧɿɽʀ Кінцеві роздрібні 70% 64% 74% 74% ɫɬɨɪɨɧɢ, ɦɚɽɦɨ ɩɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɥɚɧɰɸɠɤɚ споживачі ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ Ɇɚɥ. 6: Ʉɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɝɪɨɲɨɜɿ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɜɿɞ ɹɤɨʀ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɽ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɥɚɧɤɢ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɪɢɧɤɭ. Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɟ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ, ɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ. ȼɬɪɚɬɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ, ɩɚɞɿɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ʀʀ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɯɨɱɚ ɛ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ɉɩɬɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ ɫɚɦɟ ɿ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɬɚɤɨɸ ɥɚɧɤɨɸ, ɹɤɚ ɝɚɪɚɧɬɭɽ ɩɪɨɞɚɜɰɸ ɦɢɬɬɽɜɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɬɨɜɚɪ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɛɭɬɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɞɚɧɢɣ ɤɚɧɚɥ ɧɟ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɢɯ ɩɥɸɫɿɜ. Ɉɞɧɚɤ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹ ɪɢɡɢɤ ɦɨɧɨɩɨɥɿʀ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɰɿɧɢ ɡɛɭɬɭ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɨɩɬɨɜɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɽ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɪɟɝɿɨɧɭ ɚɛɨ ɠ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.

25


ȾɈɅə ɁȻɍɌɍ ɉɊɈȾɍɄɐȱȲ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɬɚ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ʀɯ ɦɟɠɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɿɧɲɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɽ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɱɢ ɜɢɥɨɜɨɦ ɪɢɛɢ. ɐɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɹɤ ɿɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɦ ɞɚɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɤɪɚɳɢɦɢ ɰɿɧɨɜɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ.

ГЕОГРАФІЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ

Доля збуту продукції в області / за межі області окремо по Донецькій та Луганській областях, % 16 84

23

100 100 100 100

77

13 87

Донецька область

16 84

15 85

20 80

28 72

10 90

42

20 80

58

ɇɚɣɦɟɧɲɟ ɡɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɹɝɿɞ, ɜɢɪɨɳɟɧɢɯ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ, Луганська область Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɪɟɝɿɨɧɭ ɭ ɹɝɨɞɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɈɋȽ, ɨɞɧɚɤ ɜɨɧɢ ɧɟ Ɇɚɥ. 7: Ƚɟɨɝɪɚɮɿɹ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɰɟɣ ɩɨɩɢɬ. ɇɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɜ ɨɜɨɱɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɚɪɬɨɩɥɹ, ɰɢɛɭɥɹ, ɹɤɚ ɡɚɤɭɩɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɦɟɪɟɠɿ ɡɛɭɬɭ ɡ ɩɿɜɧɿɱɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɭ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɬɶɫɹ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɚɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡɛɭɬɭ (ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɿɜ), ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ («ɇɚɲɚ Ɋɹɛɚ», «Ƚɚɜɪɢɥɿɜɫɶɤɿ ɤɭɪɱɚɬɚ» ɬɨɳɨ) ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. За межі області

В області

Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ ɡɛɭɬɭ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɡ 2014 ɪ. ɭ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɍ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɹɜɚ ɧɨɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɈɋȽ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɳɨ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɬɶɫɹ ɍɪɹɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɞɨ 2014 ɪɨɤɭ ɛɭɥɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɚ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ (ɡɨɤɪɟɦɚ Ƚɨɪɥɿɜɤɚ), ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. ȼɬɪɚɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɟɪɟɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɭ ɛɿɤ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ, Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤɚ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɚ, ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɚ, ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤɚ. Ɉɞɧɚɤ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɰɢɯ ɦɿɫɬ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɡɛɭɬɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɭ ɦ. Ⱦɨɧɟɰɶɤ ɬɚ ɦ. Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, ɬɨɦɭ ɡ 2014 ɪɨɤɭ ɨɤɪɿɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɭ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. 26


ȼɂɋɇɈȼɄɂ 1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɤɚɧɚɥɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɬɚ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩ’ɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢɫɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɨɞɧɢɦ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 70% ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɢɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɤɚɧɚɥ. Ȼɿɥɶɲɚ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɫɟɪɟɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɮɪɭɤɬɿɜ, ɱɜɟɪɬɶ ɿɡ ɹɤɢɯ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ. 2. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɚɥɨɝɨ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɈɋȽ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ. ɍ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɜɿɞ 75% ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɰɿɽɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɦ’ɹɫɚ, ɦɨɥɨɤɚ, ɨɜɨɱɿɜ, ɮɪɭɤɬɿɜ, ɹɝɿɞ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ɋɟɪɟɞ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɿɧɨɞɿ ɞɨɫɹɝɚɽ 100%. ɉɨɞɿɛɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ ɦɚɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɞɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɨɤɭɩɰɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɨɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ “ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ” ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɡɛɭɬɭ ɿ ɽ ɪɢɝɿɞɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɲɜɢɞɤɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɡɦɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɛɭɬɭ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɚɞɚɩɬɢɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɡɧɢɠɭɽ ɪɢɡɢɤɢ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɬɪɚɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ. 3. Ɇɚɥɨɡɚɞɿɹɧɢɦ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɤɚɧɚɥ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɟɪɟɠɿ ɡɛɭɬɭ ௅ ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɬɨɱɤɢ ɩɪɨɞɚɠɭ. ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ: (1) ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɦɟɪɟɠɿ ɡɛɭɬɭ (ɜ ɨɛɫɹɝɚɯ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɹɤɨɫɬɿ, ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ (2) ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɦɟɪɟɠɟɸ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɈɋȽ (ɜɿɞɬɟɪɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɨɤ, ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ, ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɨɜɚɪɭ ɭ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ, ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɬɨɳɨ). Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɹɦɢɣ ɜɢɯɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ/ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɚ ɧɚ ɦɟɪɟɠɿ ɡɛɭɬɭ (ɦɨɞɟɥɶ 4) ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɢɬɚɧɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɹɤɨɫɬɿ, ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɝɿɞ ɜɿɞ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɨɳɨ. 4. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɦɚɥɨɡɚɞɿɹɧɢɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɡɛɭɬɭ ɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɱɟɪɟɡ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɬɨɱɤɢ ɩɪɨɞɚɠɭ (ɦɨɞɟɥɶ 5). Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɽ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ.

27


ɈɉɌɂɆȱɁȺɐȱə ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɈȼɂɏ ɄȺɇȺɅȱȼ Ʌɚɧɰɸɝɢ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɬɪɶɨɦɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ - ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɨɸ ɬɚ ɡɛɭɬɨɦ ௅ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɟɧ ɰɢɤɥ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɥɚɧɰɸɝɢ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɭ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ, ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ ɡɚɛɿɣɧɢɦɢ ɰɟɯɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɫɬɶ ɹɤɢɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 40%. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɡɚɛɿɣɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ. Ɂɚɛɿɣɧɿ ɰɟɯɢ ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɲɟɫɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɪɶɨɯ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ, ɬɚ ɨɞɧɨɦɭ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɨɸ ɳɟ ɭ 8 ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ (Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ 6, Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ 1, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ 1). ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡ ɈɋȽ, ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ, ɞɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚɛɿɣ ɚɛɨ ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɬɢ ɦɨɥɨɤɨ, ɚɥɟ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɧɟ ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɦ’ɹɫɨ-ɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɭ ɬɚɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ: Ȼɚɯɦɭɬɫɶɤɢɣ, ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɢɣ, Ɇɚɪ’ɹɧɫɶɤɢɣ, ɇɿɤɨɥɶɫɶɤɢɣ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɚ ɦ. Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ ɹɤ ɦ’ɹɫɚ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɥɨɤɚ, ɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɨɤɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ௅ ɬɿɥɶɤɢ ɦ’ɹɫɚ. ɍ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɨɥɨɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɨɦɭ, Ɇɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɨɦɭ, ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭ, ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɨɦɭ, Ȼɿɥɨɤɭɪɚɤɢɧɫɶɤɨɦɭ, Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɦɭ, Ɍɪɨʀɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɬɪɶɨɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɧɚɹɜɧɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦ’ɹɫɚ. ɍ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɨɥɨɤɚ ɽ ɭ Ȼɿɥɶɦɚɰɶɤɨɦɭ, Ƚɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ, ɚ ɦ’ɹɫɚ ɭ ɫɚɦɨɦɭ ɦ. Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ. ɉɟɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɽ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɦɟɪɟɠɚɦɢ ɡɛɭɬɭ (ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ) ɦ’ɹɫɚ (ɹɥɨɜɢɱɢɧɚ, ɫɜɢɧɢɧɚ) ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɨɝɨ, Ⱦɨɛɪɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɜ ɈɋȽ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɦɟɪɟɠɿ ɡɛɭɬɭ ɰɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛ’ʀɡɞ ɫɿɥ ɭ ɩɨɲɭɤɚɯ ɯɭɞɨɛɢ ɧɚ ɡɚɛɿɣ. Ɉɞɧɚɤ, ɡɚ ɭɦɨɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɝɨɬɨɜɿ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɭɬɭ, ɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦ’ɹɫɚ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɦɨɥɨɤɚ. ɍ 2014-2015 ɪɨɰɿ ɧɚ ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ ɫɬɪɿɦɤɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 28


ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɯɭɞɨɛɢ ɱɟɪɟɡ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɞɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɜɨɽɧɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ. ɉɪɨɬɟ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɟɜɧɭ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡɚɤɭɩɤɢ ɦɨɥɨɤɚ, ɿɫɧɭɽ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɦɿɧɿ-ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ. ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ Ɇɚɪ’ʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɜɿɞ Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ ɿ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɤɢ, ɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ ɦɨɥɨɤɚ, ɨɞɧɚɤ ɦɚɸɬɶ ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɪɚɞɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɟ ɩɨɝɨɥɿɜ’ɹ ɯɭɞɨɛɢ. ɍ ɫ. Ʉɨɦɚɪ ɛɭɥɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɩɟɪɟɪɨɛɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ, ɡ ɹɤɨɸ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɶɨɩɟɪɟɦɿɳɟɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɞɨ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɞɿɣ ɿ ɛɭɥɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɤɪɿɦ ȼɊɏ ɬɚ ɫɜɢɧɢɧɢ, ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɤɿɡ ɿɡ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ ɧɚ ɜɥɚɫɧɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɪɿɜ. Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɳɨ ɪɨɡɜɨɞɹɬɶ ɤɿɡ (ɇɿɤɨɥɶɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɹɜɚ ɬɢɯ ɈɋȽ, ɹɤɿ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɚɦɟ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɫɬɚɪɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ (ɦ. Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ). Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɤɿɡ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɦɟɧɲɚ ɟɧɟɪɝɨɜɢɬɪɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɝɨɞɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɜɢɳɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɨɥɨɤɚ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɚɜɚɬɢ ɦɿɧɿ-ɮɟɪɦɢ ɡ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɩɬɢɰɿ, ɤɪɨɥɿɜ, ɧɭɬɪɿɣ, ɩɟɪɟɩɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɦɤɧɭɬɢ ɰɢɤɥ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɜɢɝɨɞɢ ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɩɨɤɭɩɰɿɜ. ɍ ɫɮɟɪɿ ɩɥɨɞɨɨɜɨɱɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɪɚɣɨɧɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɫɚɞɿɜɧɢɰɬɜɿ: Ɣ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ: ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ, ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɢɣ ɬɚ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ. Ɣ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ: ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ. ɋɬɚɧɢɱɧɨ-Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ, ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ ɡɚɪɚɡ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɜɨɽɧɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɟɦɟɥɶ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɩɿɞ ɨɜɨɱɿɜɧɢɰɬɜɨ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɡɛɭɬɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ. ɇɚ ɰɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɜ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɡɛɭɬ ɞɨ 2014 ɪɨɤɭ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɩɪɨɛɢ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤ ɧɟ ɫɬɚɥɢ ɭɫɩɿɲɧɢɦɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɽɸ ɈɋȽ ɿɡ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɥɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɫɬɚɜɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɡɛɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɿɧɿ-ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɰɟɯɿɜ ɞɥɹ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ. 29


ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ

#1

Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɫɜɢɧɢɧɢ ɭ ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɜ ɪɚɞɿɭɫɿ 70 ɤɦ ɭ Ɇɚɪ’ʀɧɫɶɤɨɦɭ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɨɦɭ, ȼɨɥɧɨɜɚɫɶɤɨɦɭ, Ɋɨɡɿɜɫɶɤɨɦɭ, Ȼɿɥɶɦɚɰɶɤɨɦɭ ɬɚ Ƚɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɜ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɭ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ: ɡɚɛɿɣɧɢɣ ɰɟɯ, ɰɟɯ ɪɨɡɞɿɥɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɰɟɯ ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ.

#2

ɍ Ʌɢɦɚɧɫɶɤɿɣ ɈɌȽ, ɉɨɤɪɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ Ȼɿɥɶɦɚɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɩɬɢɰɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɞɨ 3 ɬɢɫ. ɬ).

30

ɋɜɢɧɢɧɚ

ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɩɬɢɰɿ

ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ


Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɨɥɨɤɚ

ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ Ɉɜɨɱɿ

Ɂɛɭɬ

#3

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɭ ȼɨɥɧɨɜɚɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɦɨɥɨɤɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɿ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɪɚɣɨɧɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (Ɇɚɪ'ʀɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɇɿɤɨɥɶɫɶɤɢɣ), ɚ ɬɚɤɨɠ Ɋɨɡɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɟɠ ɦɚɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ.

#4

ȼɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɨɜɨɱɿɜ ɭ ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɨɦɭ, Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɬɚ Ʌɢɦɚɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɪɢɧɤɨɦ ɡɛɭɬɭ ɜ ɦɿɫɬɚɯ Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤ, Ȼɚɯɦɭɬ, ɋɥɨɜ’ɹɧɫɶɤ.

31


#5

ȼɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɮɪɭɤɬɿɜ ɭ Ʉɨɫɬɹɧɬɢɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ȼɟɥɢɤɨɧɨɜɨɫɿɥɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ. Ɍɚɤɨɠ, ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɮɪɭɤɬɿɜ ɭ Ȼɿɥɶɦɚɰɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.

#6

ɍ Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɫɜɢɧɢɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɡɚɛɿɣɧɢɣ ɰɟɯ, ɰɟɯ ɪɨɡɞɿɥɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɰɟɯ ɡɚɦɨɪɨɠɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɭ Ɇɿɥɨɜɫɶɤɨɦɭ, Ɇɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭ, ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɚɯ.

32

Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ Ɏɪɭɤɬɢ

Ɂɛɭɬ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɋɜɢɧɢɧɚ

ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ


Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɋɨɝɚɬɚ ɯɭɞɨɛɚ

Ɂɛɭɬ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɇɨɥɨɤɨ

Ɂɛɭɬ

#7

ɍ Ɇɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ȼɊɏ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɹɜɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɭ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɪɚɣɨɧɚɯ: ɇɨɜɨɩɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭ, Ȼɿɥɨɜɨɞɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɣ ɭ ɫɚɦɨɦɭ Ɇɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ, ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɪɢɧɤɨɦ ɡɛɭɬɭ (ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤ, ɇɨɜɨɩɫɤɨɜ, Ɋɭɛɿɠɧɟ, ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤ, Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤ).

#8

ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɦɨɥɨɤɚ ɭ ɋɜɚɬɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɿ ɨɛɫɹɝɢ ɦɨɥɨɤɚ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.

ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ

33


#9

ɉɟɪɟɪɨɛɤɭ ɨɜɨɱɿɜ ɜɚɪɬɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɬɢ ɭ ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɠɨɞɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɧɟɦɚɽ. ɇɨɜɨɚɣɞɚɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɋɬɚɧɢɱɧɨɅɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧɢ ɽ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɨɜɨɱɿɜ ɭ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɨɪɭɱ ɽ ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ ɞɥɹ ɬɚɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤ, ɋɽɜɽɪɨɞɨɧɟɰɶɤ, Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤ, Ɋɭɛɿɠɧɟ).

# 10

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɮɪɭɤɬɿɜ ɜ ɋɬɚɪɨɛɿɥɶɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ (ɰɟɧɬɪ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɯɨɪɨɲɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɚ ɬɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ).

34

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɉɜɨɱɿ

Ɂɛɭɬ ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ

Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɏɪɭɤɬɢ

Ɂɛɭɬ ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ


Ʌɭɝɚɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɋɢɛɚ, Ɇɟɞ

Ɂɛɭɬ

# 11

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɽɦɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɪɢɛɢ ɭ Ʉɪɟɦɿɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɱɟɪɟɡ ɛɥɢɡɶɤɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ.

ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ

# 12

ɉɟɪɟɪɨɛɤɢ ɦɟɞɭ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟɦɚɽ. ɉɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɜ Ɇɚɪ’ʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ Ȼɿɥɨɤɭɪɚɤɢɧɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ.

Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ Ɇɟɞ

Ɂɛɭɬ ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ

# 13

ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɚɣɨɧɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɛɚɪɚɧɢɧɢ ɬɚ ɤɪɿɥɶɱɚɬɢɧɢ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦ’ɹɫɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɨɬɢɜɭɽ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɪɿɥɶɱɚɬɢɧɚ ௅ ɧɿɲɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɥɢɤɨɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ.

35


ȱɇɋɌɂɌɍɐȱɃɇȱ ɎɈɊɆɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɎȿɊɆȿɊɋɌȼȺ ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɎȿɊɆȿɊɋɌȼȺ 70% ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɈɋȽ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɮɟɪɦɟɪɫɬɜɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɹɤ «ɫɤɨɪɿɲɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ» ɬɚ «ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ» ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ȼɿɥɶɲ ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɭɦɨɜɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɜɥɚɞɢ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥɢɰɸ ɧɢɠɱɟ).

ɈɐȱɇɄȺ ȱɋɇɍɘɑɂɏ ɍɆɈȼ ȾɅə ɊɈɁȼɂɌɄɍ ɎȿɊɆȿɊɋɌȼȺ / ɉȱȾɉɊɂȯɆɇɂɐɌȼȺ ȼ ɊȿȽȱɈɇȱ Ɂɛɭɬ,

ȼɥɚɞɚ,

%

%

3,5

4,1

10,0

21,7

17,6

28,6

24,0

40,5

37,8

40,2

40,8

46,0

ɋɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɇȿɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ

29,9

31,9

36,6

22,4

14,0

ȼɚɠɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ

2,9

1,4

2,1

4,1

6,0

ȼɫɶɨɝɨ

100

100

100

100

100

ȼɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ

ȼɫɶɨɝɨ ɩɨ ɦɚɫɢɜɭ, %

ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ / ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ, %

ɈɋȽ, %

ɋɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɰɿɥɤɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ

5,5

7,2

ɋɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɫɤɨɪɿɲɟ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ

21,2

ɋɬɜɨɪɟɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɫɤɨɪɿɲɟ, ɇȿɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɚ

36


ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚ ПРОБЛЕМИ ФЕРМЕРСТВА ɹɤɢɯ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ТОП-10 основних проблем фермерства, % в цілому серед ɆɋȻ ɬɚ ɈɋȽ, ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ опитаних ɡɚɣɦɚɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ Відсутність програм підтримки аграрного 56,6 бізнесу на державному рівні ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɮɟɪɦɟɪɫɬɜɚ. Збільшення цін на засоби виробництва та 55,9 сировину ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ Відсутність програм підтримки аграрного 47,9 бізнесу на місцевому ринку ɛɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɚɠɟɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ Зношеність засобів виробництва, приміщень 45,3 ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ Втрата ринків збуту на непідконтрольних 44,7 територіях ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɟɪɦɟɪɫɬɜɚ ɹɤ ɭ Висока вартість впровадження сучасних / 44,4 інноваційних технологій ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɭ Високі загальнодержавні податки 42,8 ɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ Брак інформації про форми державної 41,8 підтримки та способів її отримання ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɿɧɲɢɯ Високі процентні ставки за банківськими 36,3 кредитами Недостатньо розвинена транспортна ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 33,4 інфраструктура ɆɋȻ ɬɚ ɈɋȽ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɜɢɫɨɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɬɚ Ɇɚɥ. 8: ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɮɟɪɦɟɪɫɬɜɚ ɧɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɉɫɬɚɧɧɽ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɜɚɝɭ ɞɥɹ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɞɟ ɩɿɜɧɿɱɧɿ ɪɚɣɨɧɢ, ɹɤ ɦɟɧɲ ɪɨɡɜɢɧɟɧɿ, ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɬɨɳɨ ɧɟ ɦɚɬɢɦɟ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɬɭɧɨɫɬɿ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ «ɧɟɜɬɪɭɱɚɧɧɹ» ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɉɿɞɩɪɢɽɦɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɈɋȽ ɨɡɜɭɱɭɸɬɶ ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɆɋȻ ɡ ɛɨɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɨɪɿɜ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɯ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɛɭɞɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɰɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɳɨɞɨ ɧɟɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɫɚɦɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɛɿɡɧɟɫɨɦ, ɜɥɚɞɨɸ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɞɨɧɨɪɨɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɭ ɜɥɚɞɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ. ɍɫɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɬɪɟɬɢɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɆɋȻ ɬɚ ɈɋȽ ɪɟɝɿɨɧɭ, ɽ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɿ ɞɥɹ ɪɟɲɬɢ ɤɪɚʀɧɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɠɟɪɟɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɧɟ ɧɚ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ.

37


ɉȿɊɒɈɑȿɊȽɈȼȱ ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɪɶɨɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɽ ɜɬɪɚɬɚ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. Ɉɤɪɿɦ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɨɳɨ, ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɨɫɢɥɢɥɚɫɶ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɡɛɢɬɤɚɦɢ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȱɧɲɿ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɜɚɝɢ: Ɣ Ʉɚɞɪɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɽ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɣ Ɋɢɡɢɤ ɜɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ ɪɟɣɞɟɪɫɬɜɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɿɣ ɬɚ Ʌɭɝɚɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ. Ɣ Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɤɪɟɞɢɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɱɚɫɬɚ ɡɦɿɧɚ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɽ ɩɟɪɟɩɨɧɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ Ⱦɨɧɛɚɫɭ, ɚɧɿɠ ɫɭɫɿɞɧɶɨʀ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɡ ɨɰɿɧɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɽ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ. ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɽ ɧɟɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɞɨ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ (ɦɚɣɠɟ 25%). Ȼɿɥɶɲ ɬɢɩɨɜɨɸ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɽ ɞɥɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɦɚɥɢɣ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɉɪɢɪɨɞɧɶɨ, ɳɨ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɟɪɟɞ ɈɋȽ ɽ ɳɟ ɝɿɪɲɨɸ: 3,5% ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɦɚɸɬɶ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɜ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɿ ɮɟɪɦɟɪɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ. ɋɟɪɟɞ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɬɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɜɚɪɬɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ: Ɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɬɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɈɋȽ; Ɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ/ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɭɱɚɫɬɿ; Ɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɛɭɥɨ ɛ ɜɿɞɨɦɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ʀʀ ɱɥɟɧɚɦ; Ɣ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜɿɞ ɫɚɦɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɪɚɤ ɱɚɫɭ ɧɚ ɰɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ.

38


71% ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɧɟ ɜɩɟɜɧɟɧɿ ɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɚɜɚ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɞɨɜɿɪɢ. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɫɤɟɩɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɥɟɧɫɶɤɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ʀʀ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɜ ɹɤɢɯ ɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: Ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; Ɣ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; Ɣ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ – ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɜɥɚɞɨɸ; Ɣ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɬɨɳɨ; Ɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɬɚ ɈɋȽ.

39


ɉɈɌɊȿȻɂ ɋȱɅɖȽɈɋɉȼɂɊɈȻɇɂɄȱȼ ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɌɈɉ-10 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɈɋȽ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ/ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɛ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ ɿɡ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɥɿɧɿɣ, ɡɚɛɿɣɧɢɯ ɰɟɯɿɜ, ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɈɋȽ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɳɨ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ «ɤɭɫɬɚɪɧɭ» ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɛɨ ɦɚɸɬɶ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ Актуальність отримання нових знань в аграрній сфері, ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɦɢ ɦɿɠ ɬɢɦ, ɳɨ % у розрізі розміру підприємства ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜ ɈɋȽ ɞɥɹ 54,8 47,1 ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɣɞɟ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠ. 28,5 Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ 23,5 17,6 ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 11,9 ɞɨɥɹ ɹɤɨɝɨ ɤɨɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 5,9 4,8 5,9 88% ɞɨ 146% ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 0,0 ɜɢɞɭ ɡɚɫɨɛɭ, ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ Важко відповісти Дуже актуально Скоріше, актуально Скоріше, Абсолютно НЕактуально НЕактуально ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ Малі підприємства Середні підприємства ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɞɧɚɤ ɤɥɸɱɨɜɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ Ɇɚɥ. 9: Ɉɰɿɧɤɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ/ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɛɭɬɭ.

Ɂɦɿɧɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɮɚɤɬɨɦ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɧɟɩɿɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɢɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɤɪɚɳɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ/ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ. 40


Ɂɚɩɢɬ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɈɋȽ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɚɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɿ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɛɪɚɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɉɨɞɿɛɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɽ ɬɢɩɨɜɨɸ ɞɥɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɜɚɠɥɢɜɨ ɪɨɛɢɬɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. Ɉɰɿɧɤɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ 56% ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɆɋȻ, ɈɋȽ, ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɜɥɚɞɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɦɚɣɠɟ 30% ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ «ɫɤɨɪɿɲɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ». Ɇɚɥɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɧɟ ɦɚɽ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɐɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɚ ɰɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɚɫɨɜɨʀ (17% ɆɋȻ/ ɈɋȽ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɚ 76% ɦɚɸɬɶ ɞɨ 10 ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, «ɜɢɩɚɞɚɧɧɹ» ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɡɧɟɫɭ. ɐɟ ɨɛɦɟɠɭɽ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɿɤɪɨ ɬɚ ɦɚɥɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ/ ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɈɋȽ, ɤɨɥɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɚɝɪɚɪɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɓɟ ɨɞɧɿɽɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɞɥɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɆɋȻ/ɈɋȽ ɽ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɩɪɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɩɨɲɭɤɭ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɚɡɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɭ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹɬɢ ɥɢɲɟ ɞɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɛɿɡɧɟɫɭ.

Можливості отримання нових знань в аграрній сфері, % у розрізі розміру підприємства 41,2

46,3 32,4

29,3

19,5

17,6

0,0 Достатні можливості

Скоріше, достатні можливості

Скоріше, НЕдостатні можливості

Малі підприємства

4,9

2,9

Абсолютно НЕдостатні можливості

5,9

Важко відповісти

Середні підприємства

Ɇɚɥ. 10: Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ

ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɚɝɪɨɪɢɧɤɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨʀ ɬɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɨɝɚɧɨ ɛɚɱɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɚ ɛɨɹɬɶɫɹ, ɳɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟ ɞɚɞɭɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 41


Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ: Ɣ ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɣ Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɪɚɞɱɢɯ ɫɥɭɠɛ ɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɐɟɧɬɪɿɜ Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɡɚ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȺɉɄ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɚɣɨɧɿɜ. Ɣ ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɦɢ. Ɣ ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɿɜ.

ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ

ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ

ɬɚ

ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ

Ɣ ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɭ. Ɣ ɋɩɪɢɹɧɧɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɣ Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɝɪɨɛɿɡɧɟɫɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ௅ ɞɨɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɧɚ ɤɨɠɟɧ ɥɿɬɪ ɦɨɥɨɤɚ ɱɢ ɤɿɥɨɝɪɚɦ ɦ’ɹɫɚ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɿɜ.

42


Аналіз агросектору Донецької, Луганської та прилеглих районів Запорізької областей  

Звіт за результатами дослідження "Аналіз агросектору Донецької, Луганської та прилеглих районів Запорізької областей", що було здійснене у р...

Аналіз агросектору Донецької, Луганської та прилеглих районів Запорізької областей  

Звіт за результатами дослідження "Аналіз агросектору Донецької, Луганської та прилеглих районів Запорізької областей", що було здійснене у р...