Alles Klar! Modular 2+ Leerwerkboek

Page 1

2

Leen Bruijneel

Ludo Jacobs

Ruth Lemey

©VANIN

2

Via www.ididdit.be heb je toegang tot het onlineleerplatform bij Alles Klar! Modular 2+ Activeer je account aan de hand van de onderstaande code en accepteer de gebruiksvoorwaarden. Kies je ervoor om je aan te melden met je Smartschool-account, zorg er dan zeker voor dat je e-mailadres aan dat account gekoppeld is. Zo kunnen we je optimaal ondersteunen.

Let op: deze licentie is uniek, eenmalig te activeren en geldig voor een periode van 1 schooljaar. Indien je de licentie niet kunt activeren, neem dan contact op met onze klantendienst.

Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken.

In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer je van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneem je hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers je beschermde teksten niet zonder schriftelijke toestemming te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vind je op www.reprobel.be.

Ook voor het onlinelesmateriaal gelden die voorwaarden. De licentie die toegang verleent tot dat materiaal is persoonlijk. Bij vermoeden van misbruik kan die gedeactiveerd worden. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden lees je op www.ididdit.be.

© Uitgeverij VAN IN, Wommelgem, 2023

De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden.

Credits:

p. 18 Cosplaygroep © Imageselect / Gordon Scammell; p. 18 Captain America © Shutterstock / Leo Nolcedo; p. 18 Video ALLEIN Im Wald SCHLAFEN | 24 H BIWAK Mit Zelt Wildcampen by Einfach Alvo, CC-BY 4.0; p. 18 Still uit de video Bushcraft © ALLEIN Im Wald SCHLAFEN | 24 H BIWAK Mit Zelt Wildcampen by Einfach Aldo, CC-BY 4.0; p. 19 Audio © Seda: Musik, die mir gefällt by Audio Lingua, CC BY-NC-SA 3.0; p. 20 Audio © Julia und Tessi stellen sich vor ... by Audio Lingua, CC BY-NC-SA 3.0; p. 23 Audio © Helga: Freizeitangebot in und um München by Audio Lingua, CC BY-NC-SA 3.0;

p. 25 Rettungsschwimmerin © Imageselect / Arterra Pictura Library; p. 25 Animator © Shutterstock / Maximumm;

p. 29 Europa-park © Poseidon, Europa-Park, Rust, Baden-Württemberg, Deutschland, by Stefan Scheer, CC BY-SA ;

p. 32 Biergarten © Shutterstock / Travelview; p. 51 Schultüte © Imageselect / AKG Images; p. 53 Verkeersbord

© By Coyote III - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39411941; p. 74 Boekcover

© Das doppelte Lottchen, door: Erich Kästner, Illustraties: W. Trier © Atrium Verlag AG, Zürich, 2018; p. 120 Audio © Ingrid Plank für www.deutsch-to-go.de; p. 125 Iconen sociale media © Shutterstock / Tanuha 2001; p. 131 Verbodsborden © Campagne

©VANIN

‘Safe selfies” - Russisch Ministerie van binnenlandse zaken; p. 157 Notruf 112 © Imageselect / Florian Hiltmair Imagebroker RF; p. 157 Notruf 110 © Imageselect / Alex T. Imagebroker RM; p. 165 Kousen aantrekken © Imageselect / Charles Stirling; Waterfiets © Imageselect / K I Photography; p. 168 Voltaren © Shutterstock / Epov Dmitry; Imodium © Shutterstock / yackers1; Alka-Seltzer © Shutterstock / dcwcreations; p. 178 Segeln © Shutterstock / RudiErnst; Eiskunstlauf © Shutterstock / Paolo Bona; Rodeln © Imageselect / DPPI Media; p. 181 Audio © Seda: Zum Thema Sport, Audio Lingua, CC BY-NC-SA; p. 199 Roeien © Shutterstock / John Kropewnicki; p. 202 Fakkeldrager © Imageselect / OLYMPIA-FILM / Album; Speerwerper © Imageselect / Album / Fine Art Images; Stadion © Imageselect / AKG Images; Podium © Imageselect / ARCHIVIO GBB; Turnen © Imageselect / OLYMPIA-FILM / Album

Eerste druk 2023

ISBN 978-94-647-0051-0

D/2023/0078/61

Art. 603634/01

NUR: 110

Vormgeving cover en binnenwerk: Banananas

Zetwerk: Karin Fonténai

Tekeningen: Jonas Van de Vyver

Tekeningen p. 129, 196: Dirk Vandamme

! 2

INHOUD

WOORDENSCHAT

• hobby ’s en vrije tijd

• pr etparken

• v akantiejobs

KAPITEL 1 Das ist total mein Ding!

GRAMMATICA

• het werkwoord in de t egenwoordige tijd (herhaling)

• z omeractiviteiten

• het w erkwoord in de voltooid tegenwoordige tijd (herhaling)

ONLINE LEERPADEN

• Hobb ys und Freizeit

• de vertaling v an ‘naar’ in het Duits

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

• vertellen over je hobby’s en vrije tijd;

• vert ellen over je activiteiten in de zomervakantie;

• een b eoordeling van een pretpark schrijven;

• vert ellen over en solliciteren naar een vakantiejob;

• vert ellen over je muziekvoorkeuren;

• Wa s machst du im Sommer?

• das V erb im Präsens

• das V erb im Perfekt

• die Ü bersetzung von „naar“

• je les rooster en schoolvakken

• ze ggen wat je gedaan hebt;

• ze ggen waar je naartoe gaat.

KAPITEL 2 Ach du meine Tüte!

• het scho olleven

• scho olregels

• k araktereigenschappen

ONLINE LEERPADEN

• mein Schulalltag

• der (un )bestimmte Artikel im Nominativ und Akkusativ

• das P ossessivund Personalpronomen im Nom. und Akk.

• de nomina tief en de accusatief (herhaling)

• de werk woorden haben en sein in de onvoltooid verleden tijd

• het mo dale werkwoord dürfen

• das deut sche Schulsystem

• Pr äpositionen mit Akkusativ

• „h aben“ und „sein“ im Imperfekt

• das Mo dalverb „dürfen“

• vert ellen over het schoolleven;

• vert ellen wat je al dan niet goed vindt aan een leerkracht;

• ze ggen wat er op school wel of niet toegelaten is;

• je mening over scho olregels formuleren;

• enke le typische aspecten van het Duitse schoolsysteem benoemen.

©VANIN

3 drei INHOUD
p. 17 NA DIT HOOFDSTUK KUN JE … GRAMMATICA
WOORDENSCHAT
51
p.

Alles Gute!

KAPITEL 3

• K erstmis

• c adeaus

• ge lukwensen

• ui tnodigingen

ONLINE LEERPADEN

• Fe ierst du mit?

• G lückwünsche

• der (un )bestimmte Artikel im Dativ

• das P ossessivund Personalpronomen im Dativ

• de da tief (herhaling)

• flo wchart: de nominatief, de accusatief en de datief (herhaling)

• je mening geven o ver kerstmarkten en feestjes;

• vert ellen wat je met Kerstmis doet;

• ge substantiveerde adjectieven

• iemand fe liciteren of iets toewensen;

• een k aartje met gelukwensen schrijven;

• Einla dungen und Partys

• Pr äpositionen mit Dativ

• der N ominativ, der Akkusativ und der Dativ

• medi a en genres (films, boeken ...)

• iemand ui tnodigen voor een feestje;

• een ui tnodiging accepteren of afwijzen;

• Ve rben mit Dativ

• tijd sbepalingen

• gr afieken

ONLINE LEERPADEN

• mein Me dienalltag

• eine G rafik beschreiben

• Z eitangaben

• die V erbform „würden“

• We chselpräpositionen mit Dativ

• Ord inalund Bruchzahlen

• de werk woordsvorm würden

• We chselpräpositionen met de datief

• rang telwoorden, breuken en percentages

• enke le typische aspecten over Kerstmis in Duitsland benoemen.

Generation Z

KAPITEL 4

• pra ten over je voorkeuren over (sociale) media, lezen en tv;

• vert ellen hoe vaak je sociale media gebruikt;

• Dui tstalige podcasts begrijpen;

• inform atie in een grafiek interpreteren en verwoorden;

• vert ellen hoe jij je over de actualiteit informeert;

• Dui tstalige (online)kranten met elkaar vergelijken;

©VANIN

• je mening uit en over een Duitstalig romanfragment.

INHOUD 4 vier
NA DIT HOOFDSTUK KUN JE … GRAMMATICA WOORDENSCHAT
p. 81 NA DIT HOOFDSTUK KUN JE … GRAMMATICA WOORDENSCHAT
p. 111

KAPITEL 5 Halt die Ohren steif!

WOORDENSCHAT

• vo eding

• de licha amsdelen, klachten en symptomen

• gene esmiddelen

• no odgevallen

ONLINE LEERPADEN

p. 175

GRAMMATICA

• die Z ahlen

• Gute B esserung!

• in der A potheke

• im No tfall

• übe r Ernährung sprechen

• das V erb im Imperativ

• das Mo dalverb „sollen“

WOORDENSCHAT

• ge substantiveerde werkwoorden

• de imper atief (herhaling)

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

• over je vo eding en eetgewoontes praten;

• tips o ver gezonde voeding geven;

• het mo dale werkwoord sollen

• je gez ondheidsklachten benoemen wanneer je ziek bent;

• een ge sprek voeren met de apotheker;

• de hulp diensten alarmeren bij een noodgeval.

GRAMMATICA

• sp ort en e-sport

• in het z wembad

• bio grafische gegevens

ONLINE LEERPADEN

• Spor t macht Spaß!

• Konjunktione n

• der Komp arativ und der Superlativ

• We chselpräpositionen mit Akkusativ

• We chselpräpositionen mit Akkusativ und Dativ

• enke le frequente voegwoorden

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

• vert ellen over sporten die je beoefent of beoefend hebt;

• de compar atief en de superlatief

• We chselpräpositionen met de accusatief

• vr agen naar en vertellen over sportieve voorkeuren en activiteiten;

• inform atie opzoeken en presenteren;

• inform atie over een evenement vragen of geven;

• gege vens met elkaar vergelijken;

• een k orte biografie over iemand schrijven.

INHOUD 5 fünf
143
p.
KAPITEL 6 Sport macht Spaß! ©VANIN

WOORDENSCHAT

• b eroepen

• Dui tse merken

• h uisdieren

• r eizen

• het w eer

ONLINE LEERPADEN

• Be rufe

• mein H austier und ich

• das W etter

• Urla ub und Reiseziele

• Ve rben mit festen Präpositionen

• das Mo dalverb „wollen“ im Präsens und im Imperfekt

GRAMMATICA

• werk woorden met vaste voorzetsels

• het mo dale werkwoord wollen in de onvoltooid tegenwoordige en verleden tijd

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE …

• een ge sprek voeren over alledaagse zaken;

• vert ellen wat je later wil(de) worden;

• na ar specifieke gebeurtenissen vragen en erover vertellen;

• inform atie over enkele bekende Duitse merken geven;

• over je h uisdier vertellen;

• inform atie uit een krantenartikel halen;

• een ge sprek over het weer en de seizoenen voeren;

• een w eerbericht begrijpen;

• je voork eur over vakantiebestemmingen uitdrukken.

INHOUD 6 sechs
Schnupper
p. 207
KAPITEL 7
rein!
©VANIN

Dit leerwerkboek bestaat uit zeven hoofdstukken waarin de leefwereld van jongeren centraal staat. Elk hoofdstuk bestaat uit een kerngedeelte (Kernmodul) met korte, gevarieerde items die uitnodigen om Duits écht te gebruiken in allerlei communicatieve situaties

met een hoofdletter geschreven, das ssen, das rinken, das Schneiden a Wozu benutzt man diese Gegenstände? Wähle jeweils ein Verb aus und substantiviere es. tippen putzen joggen bügeln die Sportschuhe das Kopfkissen

Na het kerndeel volgt een overzicht van de behandelde grammaticale items (Grammatikmodul), telkens met aanvullende oefeningen. We zetten volop in op het gebruik van signaalletters (RESE/NESE/MRMN) en functionele kleuren (zwart voor de nominatief, groen voor de accusatief, rood voor de datief).

9 die Wanderschuhe zum b Schreibt man diese Wörter groß oder klein? Ergänze die Sätze. lesen Beim … höre ich gerne Musik. joggen Ich möchte heute nach dem Essen … gehen. rauchen Mein Vater hat endlich mit dem … aufgehört. feiern Es gibt immer einen Grund zum … lachen Mein Freund bringt mich immer zum … kaufen Hast du genügend Geld, um ein Smartphone zu … ? lernen Ich helfe meinem Bruder beim … essen Zum … brauche ich Besteck. 1 Partnerspiel: Dieser Patient braucht ein Medikament Frage nach den Informationen, die fehlen. Was hat Lukas vom Apotheker bekommen? Beschwerde(n) Medikament Klara Fieber und Muskelschmerzen Tabletten (Pl.) Larseine Verbrennung Rika Hustensaft (m.) eine Erkältung 2 Verrückte Erfindungen Arbeitet in Kleingruppen. Seht euch die verrückten Erfindungen zum Thema Gesundheit z. B. Die Erfindung zum Anziehen von Socken finde ich lustig interessant praktisch • sinnlos blöd. zum Händeschütteln zum Schlafen zum Anziehen von Socken zur Unterstützung zum Radfahren immobiler Personen

10 schwimmen Thomas geht jeden Samstag … Spielmodul Sieh dir eine Online-Apotheke an (z. B. mycare.de): Welche Arten von Medikamenten (z. B. Salbe, Sirup) gibt es noch? Kulturmodul Song: Severija – Zu Asche, zu Staub Hör dir den Soundtrack der Serie Babylon Berlin an. Ergänze den Text. Beurteile das Lied:

Op de spelpagina’s (Spielmodul) worden woordenschat, Redemittel en structuren op een speelse manier ingeoefend en herhaald. Taalspelletjes en Partnerspiele zorgen voor afwisseling en verhogen de motivatie.

Op de cultuurpagina’s (Kulturmodul) komen o.a. liedjes, gedichten en fragmenten van literaire teksten aan bod. Daar kun je proeven van de Duitse cultuur.

M W

mit Dativ zu + deM zuM WIEDERHOLUNG Dem Licht geraubt Doch noch nicht jetzt Wunder warten bis zuletzt Ozean der Zeit Ewiges Gesetz Zu Asche, zu Staub Zu Asche Doch noch nicht jetzt Zu Asche, zu Staub Dem Licht geraubt Doch noch nicht jetzt Wunder warten Doch noch nicht jetzt

Wer weiß es schon genau? Die Uhr an deiner Wand Sie ist gefüllt mit Sand Leg deine Hand in mein’ Und lass uns ewig sein Du triffst nun deine Wahl Und wirfst uns zwischen Glück und Qual Doch kann ich dir verzeih’n Du bist dem Tod so nah Und doch dein Blick so klar Erkenne mich, ich bin bereit Und such’ mir die Unsterblichkeit Babylon Berlin Der Erstroman Der nasse Fisch wurde vom Berliner Zeichner Arne Jysch in einen Comic umgewandelt. © www.piper.de Weihnachten derBesucher Besucher Wie viele Besucher erwartet ihr? bezoeker snoepje derGeruch Gerüche Knoblauch hat einen starken Geruch. geur der Lebkuchen LebkuchenHeute haben wir Lebkuchen gebacken. peperkoek derOhrring Ohrringe Ich habe meinen Ohrring

Wortschatzmodul

verloren. derWeihnachtsbaum WeihnachtsbäumeHabt ihr den Weihnachtsbaum geschmückt? kerstboom derWeihnachtsmarkt Weihnachtsmärkte Gehen wir morgen auf den Weihnachtsmarkt? kerstmarkt dieBescherung Die Kinder freuen sich auf die Bescherung. pakjesavond die Einladung EinladungenSchickst du deiner Cousine eine Einladung? uitnodiging An Heiligabend gehen wir immer in die Kirche. die Leckerei LeckereienIch liebe diese süße Leckerei! lekkernij dieStimmung Ich liebe die weihnachtliche Stimmung. sfeer, stemming dieWeihnachtskugel WeihnachtskugelnWir haben blaue und rote Weihnachtskugeln. das Geschenk GeschenkeHier ist ein kleines Geschenk für Sie. cadeau koekje das Rezept Rezepte Ich möchte ein neues Rezept ausprobieren. recept das Spielzeug Räume dein Spielzeug auf! speelgoed das Weihnachtslied WeihnachtsliederSingt ihr manchmal Weihnachtslieder? kerstlied fhängenhängt auf Soll ich Ihren Mantel aufhängen? ophangen besuchen besucht bezoeken dekorie dekoriert Wir dekorieren das Wohnzimmer zusammen. versieren Sie schickt ihrem Onkel keine Einladung. schmücken? singen singt, hat gesungenDu kannst wirklich gut singen. zingen verbringt, cadeau doen,

De woordenschat (Wortschatzmodul) is ondergebracht in overzichtelijke lijstjes, opgesplitst volgens de items in het kerngedeelte. Eenvoudige contextzinnen maken de betekenis duidelijk.

7 sieben HOE WERK JE MET ALLES KLAR! MODULAR? HOE WERK JE MET ALLES KLAR! MODULAR?
19 18 neunzehn achtzehn Sieh dir die Bilder und Videos an. Wähle danach eine der beiden Aufgaben. Hör zu und beantworte die Fragen. Kreuze an, welche Musikstile die junge Frau am liebsten mag. Singer-Songwriter ☐ Alternative ☐ Bossa Nova ☐ Reggae Punk Disco ☐ Rock ☐ Soul ☐ Electro ☐ Pop ☐ Hip-Hop ☐ klassische Musik Was ist ihr Lieblingsmusikstil? Indie (Independent) 3 Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und korrigiere die Fehler. richtigfalsch Sie geht gern auf Konzerte. Sie geht im Sommer mit Freunden auf Festivals. Sie mag auch lateinamerikanische und spanische Musik. ☐ ☐ französische Musik b Arbeitet zu zweit. Sprecht über eure Lieblingsmusik / Lieblingsband oder über eure(n) LieblingssängerIn. 1 Das macht mir Spaß! Kernmodul 1.1 Außergewöhnliche Hobbys Wer Bushcraft zu seinem Hobby macht, lernt, im Freien zu leben, sich im Wald ein Lager zu bauen, Wasser zu finden und die Natur zu erleben. Lies den Text zum Thema Bushcraft Benutze dazu das Arbeitsblatt. Cosplay Cosplayer verkleiden sich wie Superhelden oder Figuren aus Mangas, Videogames oder Filmen. Lies den Text zum Thema Cosplay Benutze dazu das Arbeitsblatt. DIES ODER DAS 1.2 Welche Musik magst du? X X X X X über die Lieblingsmusik sprechen Ich höre gerne Popmusik Rock Metal klassische Musik … Ich mag diese Musik, weil sie sehr laut düster romantisch melodiös • lieblich klingt. Ich höre am liebsten Musik auf Niederländisch Englisch Französisch Deutsch Spanisch. Meine Lieblingsband heißt … Ich finde, der Sänger hat eine schöne Stimme. Mein Lieblingssong ist … Der Text eines Liedes ist mir ganz wichtig. Für mich ist die Melodie am wichtigsten. Ich besuche nie ab und zu oft Konzerte. Ich gehe gern auf Festivals. Arbeitsblatt. Der Junge mit der Geige SCHON FERTIG? Recherchiere im Internet. Welche deutschsprachigen Songs stehen im Moment in der Top 10 der deutschen Charts? 1 Substantivierte Verben De infinitief van een werkwoord kun je ook als zelfstandig naamwoord gebruiken. In het Duits is zo’n gesubstantiveerd werkwoord altijd onzijdig en wordt het
die Tastatur 5 das Bügeleisen 6 der Badeanzug die Gewürze zum Grammatikmodul Präpositionen
8 der Marker zum hundertfünfundsechzig
©VANIN

Ich im Moment nicht so gut.

Ich habe heute keine Sonnencreme aufgetragen und habe jetzt einen

Ich habe schmerzen • Bauchschmerzen • Muskelschmerzen • schmerzen.

Mir tut der Fuß • der Bauch • die • das Knie weh.

Mir tun die • die Füße weh.

Aussagen. Benutze die Infografik und die Redemittel.

De herkenbare kaders en pictogrammen zorgen voor een duidelijke structuur: Strategieën

Noteer tijdens het kijken de belangrijkste woorden Met behulp van die kernwoorden kun je achteraf de inhoud van de video reconstrueren.

Leistungen von jeweils zwei SportlerInnen. Schreibe drei weitere Aussagen. MilanKarinNabil Lorenz Farah

Verstehenshilfen:

1 die Rosskur het paardenmiddel

2 der Haferschleim de havermoutpap

3 der Ingwer de gember

1.2 Welche Musik magst du?

a Hör zu und beantworte die Fragen.

Nuttige tips om onder andere je lees- en luistervaardigheid te verbeteren.

1 Kreuze an, welche Musikstile die junge Frau am liebsten

Redemittel

s 11,50 s 12,70 s 13,90 s

Diskus nicht so weit wie Karin. genauso hoch wie Lorenz. schneller als Milan.

15:00 Uhr

Mein Tag Uhrzeit Was soll man tun?

SPASS!

über Berufswünsche sprechen

Was wollt ihr später werden? Was wolltet ihr als Kind einmal werden?

Ich will vielleicht Journalistin werden.

07:00 Uhr

08:00 Uhr

Ich will auf jeden Fall Krankenpfleger werden. Ich will auf keinen Fall Köchin werden. Ich weiß es noch nicht.

Woordenschat in een zinvolle en realistische context. Op iDiddit vind je een ingesproken versie van de kaders.

z. B. Müsli, Haferschleim mit frischen Beeren, Orangensaft

10:00 Uhr

18:00 Uhr

z. B. Chili, Curry, Knoblauch oder Ingwer benutzen

21:30 Uhr

S. 241

Ich wollte Pilotin werden. Ich wollte Ärztin werden. Ich wollte unbedingt Tänzer werden. Das weiß ich nicht mehr.

S. 193

TIPP s = Sekunde(n) m = Meter Komparativ und Superlativ z. B. Lorenz läuft schneller als ich. Wer springt am höchsten?

Grammatica

3 Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und korrigiere die Fehler. richtigfalsch

S. 241

Sie geht im Sommer mit Freunden auf Festivals.

Sie mag auch lateinamerikanische und spanische Musik.

französische

Mache ein Video. Benutze die Redemittel und den BookTube-Beitrag zur Inspiration. Dein Video soll etwa anderthalb Minuten dauern.

gleich danach

DIES ODER DAS Fernseh Book

Erstelle einen BookTube-Beitrag.

Besprich auf jeden Fall …

☐ den Titel und den Autor,

☐ das Genre,

☐ die Hauptfiguren,

De theorie wordt kort uitgelegd aan de hand van (de regel en) een of meerdere voorbeelden. Meestal is er een verwijzing naar de grammaticamodule.

Du liest nicht gerne Bücher? Bewerte dann eine Serie oder einen Film!

Besprich auf jeden Fall …

☐ den Titel,

Weetjes over de Duitstalige landen.

☐ das Thema,

☐ warum dir das Buch (nicht) gefällt.

TIPP Lust auf mehr?

Auch TikTok (#BookTok) und Instagram (#bookstagram) haben eine Buch-Community!

3 Podcasts zum Deutschlernen

Schon fertig?

☐ das Genre, ☐ die Hauptdarsteller, ☐ das Thema, ☐ warum dir die Serie (nicht) gefällt.

Tips

3.2 Das deutsche Notensystem

1

b Arbeitet zu zweit. Sprecht über eure Lieblingsmusik / Lieblingsband oder über eure(n) LieblingssängerIn.

über die Lieblingsmusik sprechen

Ich höre gerne Popmusik • Rock • Metal • klassische Musik … Ich mag diese Musik, weil sie sehr laut • düster • romantisch • melodiös • lieblich klingt. Ich höre am liebsten Musik auf Niederländisch • Englisch • Französisch • Deutsch • Spanisch. Meine Lieblingsband heißt … Ich finde, der Sänger hat eine schöne Stimme.

Das deutsche Notensystem ist anders als das belgische. Es besteht aus Noten von eins bis sechs, wobei eine Eins sehr gut und eine Sechs ungenügend ist. Ab einer schlechteren Note als vier hat man die Prüfung nicht bestanden.

Dass er eine schlechte Note in Mathe

Ruhe. Du bist auch gern mal

Ein Podcast ist eine Audiodatei, die du im Internet abonnieren kannst. Podcasts gibt es schon seit mehr als zwanzig Jahren. Inzwischen gibt es für jeden Geschmack etwas: Krimis, Lifestyle, Sport, Humor, Wissen, Nachrichten – die Liste ist endlos. Podcasts hören geht quasi überall: im Zug oder Bus, beim Joggen oder im Bett.

a Arbeitet in Kleingruppen. Antwortet wie in den Beispielen.

Du bist eine richtige Partykanone! Wann schläfst du eigentlich? Achte darauf, dass du nicht übertreibst!

Hast du die meisten Fragen mit C beantwortet?

Een korte opdracht voor wie tijd over heeft.

Du bekommst ein paar Anzeigen für Ferienjobs. Reagiere in einer E-Mail auf eines dieser Angebote. Deine E-Mail soll Folgendes enthalten:

Hast du die meisten Fragen mit B beantwortet? Du magst Partys und bist gern mit deinen Freunden unterwegs. Ab und zu brauchst du aber ein wenig

gehst definitiv nicht so gern auf Partys. Du lädst Freunde lieber bei dir zu Hause ein. Schön gemütlich!

Tips die je helpen om de Duitse taal sneller onder de knie te krijgen.

SCHON FERTIG?

SCHON FERTIG?

DIES ODER DAS Der Junge mit der Geige

Lies den Text. Benutze dazu das Arbeitsblatt.

213

KAPITEL 7 SCHNUPPER REIN!

Du möchtest zu Hause eine Party organisieren. Was brauchst du alles? Erstelle eine Liste.

c Arbeitet zu zweit. Geht ihr gern auf Partys?

Recherchiere im Internet. Welche deutschsprachigen Songs stehen im Moment in der Top 10 der deutschen Charts?

über Partys sprechen

Communicatieve opdracht

Ich gehe gern auf Partys, denn ich liebe tanzen. man trifft da interessante Leute.

Ich gehe nicht so gern auf Partys, das ist mir zu teuer. ich koche lieber für meine Freunde. zu viele Leute betrinken sich da.

Erwähne, auf welches Jobangebot du reagierst. Stelle dich kurz vor (Alter, Hobbys, Erfahrung …). Sag, warum du die geeignete Person für diese Stelle bist.

z. B. Hört ihr (gern) Podcasts? Ich höre (gern) Podcasts über True Crime. Und du? Ich mag Podcasts über Wissenschaft. Ich höre z. B. „Alles Natur“. Ich höre keine Podcasts.

Dies oder das

Een keuzeopdracht. Waar heb jij het meeste zin in?

VAN IN Plus

Ich gehe gern auf Partys, weil ich total gerne feiere. ich gern mit meinen Freunden unterwegs bin. man nach der Schulwoche auch mal feiern muss.

Ich gehe nicht so gern auf Partys, ich keine laute Musik mag. ich meine Freunde lieber in der Kneipe treffe.

In deze opdrachten gebruik je de woordenschat en grammatica in levensechte situaties.

DIES ODER DAS

Die Zukunft gießen Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt. Wunderkerzen anzünden Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.

Dit icoon geeft aan dat er aanvullend lesmateriaal of een extra opdracht op iDiddit

Eine der bekanntesten deutschen Silvestertraditionen war das Bleigießen. Das Schwermetall Blei wurde in den letzten Jahren durch Wachs ersetzt. Man spricht jetzt von Wachsgießen. Das Material wird zuerst über eine Kerze geschmolzen und dann ins kalte Wasser geworfen. Die entstandene Form wird dann frei interpretiert. So kann man die Zukunft des Gießenden für das kommende Jahr vorhersagen.

KAPITEL 3 ALLES GUTE! 111 xx

©VANIN

Soms is het handig dat je de kennisclips zelf kunt bekijken op je smartphone. Als je dit icoon ziet, open dan de VAN IN Plus-app en scan de pagina.

8 acht HOE WERK JE MET ALLES KLAR! MODULAR?
137 xx b
Ich habe die
Ich
Kopfschmerzen.
Sieh dir das Video an. Wie wird man einen Schnupfen in 24 Stunden los? Ergänze den Tagesplan.
erwischt.
habe und starke
m 28,50 m 32,40 m 36,80
m 1,50 m 1,70 m 1,65
12,20 s 13,90
30,30
m 21,50 m 1,65
m 1,35 m
richtigfalsch populärste / beliebteste Sport. ☐ ☐ Schwimmen. ☐ ☐ genauso populär wie Volleyball. ☐ ☐ beliebt wie Reiten. ☐ ☐ populärsten / am beliebtesten ☐ ☐ sind gleich populär ☐ ☐ X X X X X X KAPITEL 1 DAS IST TOTAL MEIN DING! 27 siebenundzwanzig Sortiert
•••
nach:
KAPITEL 4 | GENERATION Z 73
xx
KAPITEL 1 DAS IST TOTAL MEIN DING!
☐ Indie ☐ Metal ☐ Singer-Songwriter ☐ Bossa Nova ☐ Reggae ☐ House ☐ Disco ☐ Soul ☐ Electro ☐ Hip-Hop ☐ klassische
mag.
☐☐
☐☐
☐☐
X X X X X X X X
© DIE UMWELTBERATUNG KAPITEL 2 ACH DU MEINE TÜTE! 44 xx keinen / keine / kein / keine
hat. Klausuren Note zusammen Ärger
= sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend

Het onlineleerplatform bij Alles Klar! Modular

Mijn lesmateriaal

Hier vind je alle inhouden uit het boek, maar ook meer, zoals ontdekplaten, lmpjes, audiofragmenten, extra oefeningen ...

Extra materiaal

Bij bepaalde stukken theorie of oefeningen kun je extra materiaal openen. Dat kan een bijkomend audio- of videofragment zijn, een woorden- of begrippenlijst, extra bronnen of een leestekst. Kortom, dit is materiaal dat je helpt om de leerstof onder de knie te krijgen.

Adaptieve oefeningen

In dit gedeelte kun je de leerstof inoefenen op jouw niveau. Hier kun je vrij oefenen of de oefeningen maken die de leerkracht voor je heeft klaargezet.

Opdrachten

Hier vind je de opdrachten die de leerkracht voor jou heeft klaargezet.

Evalueren

Hier kan de leerkracht toetsen voor jou klaarzetten.

Resultaten

Wil je weten hoever je al staat met oefeningen, opdrachten en toetsen? Hier vind je een helder overzicht van al je resultaten.

Notities

Heb je aantekeningen gemaakt bij een bepaalde inhoud?

Via je notities kun je ze makkelijk terug oproepen.

©VANIN

Meer weten?

Ga naar www.ididdit.be

9 neun HOE WERK JE MET ALLES KLAR! MODULAR?

UNTERRICHTSSPRACHE

1 Im Klassenzimmer

Unterrichtssprache

Tekenen, wie heißt das auf Deutsch?

Wie sagt man kat auf Deutsch?

Was ist die Übersetzung von fietsen?

Können Sie mir bitte helfen?

Was sollen wir jetzt tun?

Können Sie bitte etwas langsamer sprechen?

Können Sie das bitte buchstabieren / wiederholen / an die Tafel schreiben?

Wie bitte?

©VANIN

Wie spricht man dieses Wort aus?

Wie schreibt man das?

Was bedeutet das?

10 zehn UNTERRICHTSSPRACHE
M der Schüler + W die Schülerin = P die SchülerInnen S das Arbeitsbuch W die Tafel M der Partner • W die Partnerin M der Lehrer • W die Lehrerin

die Pluralform der Artikel die Übersetzung

Ich bin dabei! 3

derGeburtstag GeburtstageIch habe heute Geburtstag. verjaardag dieEinladung EinladungenVielen Dank für die Einladung! uitnodiging die Party Partys Kommt ihr zu meiner Party? fuif

das Genus das Wort

das Fest Feste Es war wirklich ein tolles Fest! feest Abschiedsfest Sie hat uns zu ihrem Abschiedsfest eingeladen. afscheidsfeest absagen sagt ab Leider muss ich den Kinoabend absagen. afzeggen sich bedankenbedankt sichIch möchte mich bei Ihnen bedanken! bedanken nladen lädt ein, hat eingeladen Ich möchte alle auf die Party einladen. uitnodigen feiern feiert Gehen wir heute Abend feiern? feesten kochen kocht Ich koche heute Nudeln. koken tanzen tanzt Wollen wir tanzen? dansen

Stelle eine Frage. Beantworte die Frage.

Satz

zusagen sagt zu Er hat seine Teilnahme zugesagt. toezeggen leider Ich kann leider nicht kommen. jammer genoeg Es tut mir leid. Het spijt me. Ich bin dabei! Ik doe mee!

Mein Wortschatz

Hör zu.

Markiere.

Kombiniere. Ordne zu. Ergänze.

Arbeitet zu zweit.

Kreuze an.

Fülle das Kreuzworträtsel aus.

Kreise ein.

©VANIN

Sieh dir das Video an. Unterstreiche. Nummeriere.

Wichtig

11 elf UNTERRICHTSSPRACHE 2 Im Arbeitsbuch KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 94 paginanummer voluit
M W S der

WORTSCHATZMODUL

Op het einde van elk Kapitel vind je in dit leerwerkboek een woordenschatlijst. De woorden in die lijst moet je actief kennen en dus studeren. De gratis app WOORDTRAINER van uitgeverij VAN IN kan je daarbij helpen.

De woordenschatlijst als leerinstrument

Alle woordenschatlijsten zijn op dezelfde manier opgebouwd. De nummers in het groene blokje en de bijbehorende titel verwijzen telkens naar het item in het Kernmodul waarbij de woorden horen.

• zelfstandige naamwoorden

Eerst worden de mannelijke, de vrouwelijke en de onzijdige woorden en daarna de meervoudswoorden in alfabetische volgorde weergegeven. De kleuren in de woordenschatlijst helpen je om het geslacht van de woorden beter te onthouden:

• M männlich (mannelijke woorden zijn groen)

• W weiblich (vrouwelijke woorden zijn oranje)

• S sächlich (onzijdige woorden zijn blauw)

• P Plural (woorden die enkel in het meervoud staan zijn roze)

Wortschatzmodul

Wir sind dabei! 1

der Fußball

der Sport

dieAtmosphäre

die Ausrüstung

Ich spiele seit zehn Jahren Fußball. voetbal

Schwimmen ist ein sehr gesunder Sport. sport

Die Atmosphäre auf dem Festival ist einzigartig. sfeer

Für diesen Sport brauchst du keine teure Ausrüstung. uitrusting

dieSportart SportartenFür welche Sportarten interessierst du dich? sport(soort)

die Veranstaltung VeranstaltungenDiese Veranstaltung findet jedes Jahr statt. evenement

das Gewichtheben Gewichtheben macht man am besten nicht alleine. gewichtheffen

das Hindernis Hindernisse

das Radrennen

lidwoord en zelfstandig naamwoord; bij sommige woorden is ook de letter(greep) waarop de klemtoon ligt onderstreept

Auf der Laufstrecke befinden sich verschiedene Hindernisse. hindernis

©VANIN

Das Radrennen startet um halb zwölf im Fernsehen. wielrennen

Schlittschauflaufen ist ein beliebter Wintersport. schaatsen

de Nederlandse vertaling frequente meervoudsvormen een voorbeeldzin

Im Sommer spielen mein Bruder und ich oft Tischtennis. tafeltennis

sperrt ab Die Polizei hat diese Straße abgesperrt. afsluiten

angelt Mein Großvater geht am Wochenende oft angeln. vissen

klettert Die Jungen sind über die Mauer geklettert. klimmen

läuft, ist gelaufenEr läuft regelmäßig einen Marathon. lopen

mitmachenmacht mit Bei dieser Veranstaltung würde ich gern mitmachen. meedoen

12 zwölf WORTSCHATZMODUL
M W S
Alles Klar! Modular 2+
ALLES KLAR! MODULAR

das Klavier Klaviere

Ein Klavier hat schwarze und weiße Tasten. piano

dieAchterbahn AchterbahnenWie viele Loopings hat diese Achterbahn? achtbaan

das Konzert Konzerte Das Konzert fängt um halb neun an. concert

die Atmosphäre

Der Park hat eine tolle Atmosphäre. sfeer

das Musikfestival MusikfestivalsIm Sommer gibt es viele Musikfestivals. muziekfestival

dieAttraktion AttraktionenDer Park hat zwei neue Attraktionen. attractie

das Musikinstrument MusikinstrumenteSpielst du ein Musikinstrument? muziekinstrument

dieBewertung BewertungenDie meisten Bewertungen sind positiv. beoordeling

arbeiten arbeitet Am Wochenende arbeitet sie in einer Bäckerei. werken

dieSauberkeit

Die Sauberkeit im Park ist nicht sehr gut. netheid

dieWarteschlange WarteschlangenDie Warteschlange wird immer länger! wachtrij

ausschlafen schläft aus, hat ausgeschlafen

Am Sonntag kann ich endlich mal ausschlafen. uitslapen

das Auto Autos Hier können Sie Ihr Auto parken. auto

gucken guckt Guckst du gern YouTube-Videos? kijken naar

das Getränk Getränke Holst du schon die Getränke? drankje

hören hört Welche Musik hörst du gern? horen, luisteren naar

die Gebühren

Die Gebühren fürs Parken sind viel zu hoch. kosten

lesen liest, hat gelesenLiest du ab und zu ein Buch? lezen

dieSanitäranlagen

infinitief; bij sommige woorden is ook de letter(greep) waarop de klemtoon ligt onderstreept

Meine Schwester kann gut Landschaften schilderen

W

Die Sanitäranlagen finden Sie am Eingang. sanitaire voorzieningen empfiehlt, hat empfohlen

3e persoon enkelvoud (Präsens), Perfekt (sterke werkwoorden)

Können Sie den Park empfehlen? aanbevelen

reitet, ist gerittenReiten Sie schon lange? paardrijden

schwimmt, ist geschwommen Schwimmen ist ein Ausdauersport. zwemmen

Wo hast du das Auto geparkt? parkeren unfreundlich Die Frau an der Kasse war nicht freundlich. vriendelijk geeignet

Komm, wir spazieren mal durch den Park. wandelen spielen spielt Wir haben gestern Tennis gespielt. spelen

Sport treiben treibt Sport, hat Sport getrieben Wie oft treibst du Sport? sporten

tanzen tanzt

Diese Attraktion ist für Kinder nicht geeignet. geschikt gepflegt ↔ ungepflegt Der Park ist besonders gut gepflegt. verzorgd sauber ↔ schmutzig Die Toiletten sind nicht immer sauber. proper schmutzig ↔ sauber Die Tische im Restaurant sind schmutzig. vuil spektakulär

Wenn ich Musik höre, muss ich tanzen. dansen treffen trifft, hat getroffenWir treffen unsere Freunde im Eiscafé. ontmoeten

Die neue Achterbahn ist spektakulär. spectaculair zum Glück Zum Glück hat es nicht geregnet. gelukkig

zeichnen zeichnet Das Kind zeichnet eine Blume. tekenen am Wochenende

adjectieven,

Am Wochenende gehen wir meistens aus. in het weekend auf ein Konzert gehen

Wir gehen am Samstag auf ein Konzert. naar een concert gaan auf eine Party gehen

voorzetsels …

Ausflüge Wir machen einen Ausflug mit der Schule. uitstapje

de tegengestelde betekenis van het woord of een synoniem

Meine Eltern wollen nicht, dass ich auf die Party gehe. naar een feestje gaan

In Finnland gibt es Tausende Seen. meer die See Seen Fährst du lieber an die See oder in die Berge? zee

Na de woordenschatlijst is er ruimte voorzien om eigen woordenschat te noteren (Mein Wortschatz). Hier kun je woorden noteren die jij belangrijk vindt en die jou helpen om vlot in het Duits te communiceren.

✓ Studeer zelfstandige naamwoorden samen met hun lidwoord en meervoudsvorm.

TIPP

Woorden op -ung, -heit, -keit, -schaft en -ei zijn altijd vrouwelijk:

bv. die Wohnung, die Freiheit, die Kleinigkeit, die Landschaft, die Bäckerei

Verkleinwoorden op -chen zijn altijd onzijdig:

bv. das Mädchen

STUDIETIPS ©VANIN

✓ Studeer van elk werkwoord de infinitief. Schenk ook aandacht aan de 3e persoon enkelvoud (Präsens) en het Perfekt (sterke werkwoorden).

✓ Bekijk aandachtig de voorbeeldzinnen. Ze helpen je om de woorden beter te onthouden.

✓ Besteed bij het studeren voldoende aandacht aan spelling, intonatie en uitspraak. De uitspraak van een woord kun je bijvoorbeeld op Forvo beluisteren (www.forvo.com).

✓ Maak extra oefeningen op iDiddit om de grammatica en woordenschat te herhalen.

✓ Gebruik de gratis app WOORDTRAINER van uitgeverij VAN IN.

✓ Maak digitale of papieren kaartjes om de woorden in te oefenen. Aan de ene zijde komt het Nederlandse woord of een afbeelding en aan de andere zijde het Duitse woord (met lidwoord en meervoud).

13 dreizehn WORTSCHATZMODUL
• werkwoorden • overige
KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 33 paginanummer voluit derMitarbeiter MitarbeiterDie
sind alle sehr freundlich. werknemer
Mitarbeiter
W S P
voegwoorden, bijwoorden,
KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 31 paginanummer voluit
S

©VANIN

14 vierzehn LANDKARTEN Die deutschen Bundesländer

Die deutschsprachigen Gebiete

Aachen

Bielefeld

Lübeck Rostock

Trier

Braunschweig

Chemnitz

Freiburg

Mannheim

Karlsruhe Nürnberg

Ulm

Augsburg

Südtirol

Passau

©VANIN

15 fünfzehn LANDKARTEN

©VANIN

DAS IST TOTAL MEIN DING!

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

vertellen over je hobby’s en vrije tijd; vertellen over je activiteiten in de zomervakantie; een beoordeling van een pretpark schrijven; vertellen over en solliciteren naar een vakantiejob; vertellen over je muziekvoorkeuren; zeggen wat je gedaan hebt; zeggen waar je naartoe gaat.

GRAMMATICA

het werkwoord in de tegenwoordige tijd (herhaling)

het werkwoord in de voltooid tegenwoordige tijd (herhaling) de vertaling van ‘naar’ in het Duits

WOORDENSCHAT

hobby’s en vrije tijd vak antiejobs pretparken zomeractiviteiten

ONLINE LEERPADEN

Hobbys und Freizeit

Was machst du im Sommer?

das Verb im Präsens

das Verb im Perfekt

die Übersetzung von „naar“

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 17 siebzehn
KAPITEL 1

Kernmodul

1 Das macht mir Spaß!

1.1 Außergewöhnliche Hobbys

Sieh dir die Bilder und Videos an. Wähle danach eine der beiden Aufgaben.

Bushcraft

Wer Bushcraft zu seinem Hobby macht, lernt, im Freien zu leben, sich im Wald ein Lager zu bauen, Wasser zu finden und die Natur zu erleben.

Lies den Text zum Thema Bushcraft. Benutze dazu das Arbeitsblatt.

Cosplay

Cosplayer verkleiden sich wie Superhelden oder Figuren aus Mangas, Videogames oder Filmen.

Lies den Text zum Thema Cosplay. Benutze dazu das Arbeitsblatt.

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 18 achtzehn
DIES ODER DAS

1.2 Welche Musik magst du?

a Hör zu und beantworte die Fragen.

1 Kreuze an, welche Musikstile die junge Frau am liebsten mag.

☐ Indie ☐ Metal

Singer-Songwriter

☐ Alternative

Bossa Nova

Reggae ☐ Punk

House

Disco

Electro

Pop

Hip-Hop

klassische Musik

2 Was ist ihr Lieblingsmusikstil?

3 Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und korrigiere die Fehler. richtigfalsch

• Sie geht gern auf Konzerte.

• Sie geht im Sommer mit Freunden auf Festivals.

• Sie mag auch lateinamerikanische und spanische Musik.

b Arbeitet zu zweit. Sprecht über eure Lieblingsmusik / Lieblingsband oder über eure(n) LieblingssängerIn.

über die Lieblingsmusik sprechen

Ich höre gerne Popmusik

Rock

Metal

Ich mag diese Musik, weil sie sehr laut

klassische Musik …

düster

Ich höre am liebsten Musik auf Niederländisch

romantisch

Englisch

Französisch

lieblich klingt.

Spanisch.

Meine Lieblingsband heißt … Ich finde, der Sänger hat eine schöne Stimme.

Mein Lieblingssong ist …

Der Text eines Liedes ist mir ganz wichtig.

Für mich ist die Melodie am wichtigsten.

Ich besuche nie • ab und zu • oft Konzerte.

Ich gehe gern auf Festivals.

Ich höre lieber akustische als elektrische Gitarre.

DIES ODER DAS

Der Junge mit der Geige

©VANIN

SCHON FERTIG?

Recherchiere im Internet. Welche deutschsprachigen Songs stehen im Moment in der Top 10 der deutschen Charts?

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 19 neunzehn
☐ Rock
Soul
☐☐
☐☐
☐☐
melodiös
Deutsch
Sieh dir das Video an. Benutze dazu das Arbeitsblatt. Lies den Text. Benutze dazu das Arbeitsblatt.

c Hör dir die Audioberichte an. Notiere, was die beiden Mädchen noch machen.

Julia singt in einem Chor.

Probeer de grote lijnen te begrijpen wanneer je een audio- of videofragment voor het eerst hoort of ziet. Bij een volgende luister- of kijkbeurt kun je meer op de details letten.

2 Umfrage: Ich über mich

In Deutschland sind sehr viele Leute Mitglied in einem Verein. Das ist eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Hobby oder Interesse haben. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig und organisieren Feste und Veranstaltungen.

a Kreuze in der linken Spalte an, welche Aussagen auf dich zutreffen.

über Freizeit und Hobbys sprechen

Ich spiele ein Musikinstrument (Klavier, Gitarre …).

Ich treibe Sport (Reiten, Joggen, Tanzen, Fußball spielen …).

Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio.

Ich zeichne und male sehr gern.

Ich spiele oft Computerspiele.

Ich höre gern Musik.

Ich gucke gern YouTube-Videos.

Ich surfe gern im Internet.

Ich treffe mich oft mit Freunden.

Ich schlafe gern aus.

Ich lese gern (Comics, Bücher, Zeitschriften).

Ich gehe regelmäßig auf Partys.

Ich gehe gern ins Kino.

Ich bin in einem Jugendverein (die Pfadfinder, die Chiro).

Ich shoppe gern.

Ich koche gern.

Ich fotografiere gern (Leute, Städte, Landschaften …).

Ich

Par tner(in)

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 20 zwanzig
Theresia spielt Querflöte.
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ich
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
©VANIN
© Shutterstock / muzsy

b Was machst du am liebsten? Wähle jeweils eine Möglichkeit.

1 ☐ einen Film sehen

6 ☐ zu Hause bleiben

☐ ein Buch lesen ☐ einen Tagesausflug machen

2 ☐ mich mit Freunden treffen 7 ☐ in einen Freizeitpark gehen

☐ mit der Familie zusammen sein ☐ in den Zoo gehen

3 ☐ früh aufstehen 8 ☐ ins Restaurant gehen

☐ lange ausschlafen ☐ ins Eiscafé gehen

4 ☐ schwimmen gehen

9 ☐ auf ein Musikfestival gehen

☐ spazieren gehen ☐ auf ein Konzert gehen

5 ☐ faulenzen (= nichts tun)

10 ☐ in eine Sommerbar gehen

☐ am Wochenende arbeiten ☐ in eine Kneipe gehen

das Verb im Präsens

gehen reiten zeichnen treffen lesen ausschlafen

ich gehe reite zeichne treffe leseschlafe aus du gehst reitest zeichnest triffst liest schläfst aus er/sie geht reitetzeichnet trifft liest schläft aus

wir gehen reiten zeichnen treffen lesenschlafen aus ihr geht reitetzeichnet trefft lest schlaft aus

sie gehen reiten zeichnen treffen lesenschlafen aus

Siegehen reiten zeichnen treffen lesenschlafen aus

c Arbeitet zu zweit. Stellt euch gegenseitig Fragen über eure Freizeitaktivitäten. Kreuzt in Übung 2a und b die Antworten des Partners / der Partnerin an.

z. B. Guckst du oft YouTube-Videos?

Nein. Und du?

Ich auch nicht. / Ich schon.

z. B. Stehst du gerne früh auf oder schläfst du lieber aus?

Ich schlafe am liebsten lange aus. Und du?

Ich auch.

z. B. Spielst du ein Instrument?

Ja. Und du?

Ich auch. / Ich nicht.

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 21 einundzwanzig
S. 37 WIEDERHOLUNG

d Arbeitet zu viert. Jede Zweiergruppe setzt sich zu einer anderen Zweiergruppe.

• Berichtet über die Antworten des Gesprächspartners.

A berichtet über B und umgekehrt.

C berichtet über D und umgekehrt.

z. B. Lennart spielt Fußball und hört gern Musik. Er liest aber nicht gern.

• Stellt einander abwechselnd Fragen und antwortet wie im Beispiel.

z. B Geht ihr gern auf Musikfestivals?

Ich nicht. Ich gehe lieber auf eine Party.

Ich gehe auch nicht gern auf Musikfestivals.

Ich schon.

e Fragerunde an die Lehrkraft.

z. B. Frau … / Herr …, lesen Sie gern ein Buch oder sehen Sie lieber einen Film?

Wie gut kennt ihr euch schon? Schreibe für die Pinnwand einen kurzen Text über dich selbst.

• Benutze die Redemittel aus Übung 2a.

• Dein Text soll Folgendes enthalten:

☐ Was sind deine Hobbys?

☐ Welche Freizeitaktivitäten machst du gerne?

☐ Welche gefallen dir nicht so?

• Die Lehrkraft sammelt eure Texte auf einer (digitalen) Pinnwand.

• Könnt ihr raten, welche Beschreibung zu welcher Person gehört?

Let bij het maken van een schrijfopdracht altijd op de tekstsoort, het medium en het doelpubliek. Stem je register daarop af. Sender

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 22 zweiundzwanzig
Empfänger
©VANIN
Medium

3 Keine Langeweile im Sommer!

a Überlegt zu zweit: Was kann man alles in den Sommerferien machen, wenn man nicht verreist? Notiert zu jeder Kategorie ein paar Beispiele.

bei Regen alleine mit Freundenbei tropischer Hitze

b Hör dir den Audiobericht an. Was kann man in München und Umgebung alles machen?

im Winter:

im Frühling:

im Sommer:

im Herbst:

DIES ODER DAS

Sommer-Bucket-List

Besuche Websites mit Freizeittipps für die Sommerferien. Notiere zehn Ideen, die dir gefallen.

Tipps gegen Langeweile im Sommer

Sieh dir das Video mit Tipps für Freizeit und Ferien an. Notiere zehn Ideen, die dir gefallen.

©VANIN

SCHON FERTIG?

Notiere fünf Freizeitaktivitäten, die dir nicht gefallen.

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 23 dreiundzwanzig

c Arbeitet zu zweit. Benutzt die Freizeittipps aus Dies oder das und die Redemittel unten. Stellt euch gegenseitig Fragen.

z. B. Was machen wir heute Nachmittag? Möchtest du gern Schach spielen?

Nein, dazu habe ich jetzt keine Lust. Das ist doch langweilig. Wollen wir nicht lieber in den Zoo gehen?

über Freizeitaktivitäten und Vorlieben sprechen

Kanufahren möchte ich mal ausprobieren.

Wollen wir mal ins Autokino gehen?

Ich will unbedingt Salsa tanzen lernen.

Es muss toll sein, Gitarre spielen zu können.

Ich würde gerne lernen, wie man töpfert.

Gehen wir mal in die Kletterhalle?

Ich möchte eine lange Fahrradtour machen.

Wir könnten mal Schach spielen.

Ich liebe es, kaputte Sachen zu reparieren.

Ich auch! Ich glaube, das macht Spaß.

Tolle Idee, das haben wir noch nie gemacht.

Ich komme mit! Das ist der Hammer!

Da hast du recht. Das möchte ich auch lernen.

Da würde ich gerne mitmachen.

Nein, das ist mir zu gefährlich.

Das ist nichts für mich. Viel zu anstrengend!

Ich kann nicht so lange stillsitzen.

Ich bin leider nicht so praktisch.

Erstelle deine persönliche Sommer-Bucket-List. Mache daraus einen Podcast-Beitrag.

• Sprich den Beitrag expressiv ein.

• Schicke ihn deiner Lehrkraft.

• Deine L iste soll wenigstens zehn Ideen enthalten.

• Er wähne zu jeder Idee, was dir daran gefällt.

Der Beitrag sollte ca. zwei Minuten dauern.

SOMMER-BUCKET-LIST

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 24 vierundzwanzig
©VANIN

4 Arbeiten statt faulenzen?

4.1 Beliebte Ferienjobs

a Arbeitet zu zweit. Ordnet die Ferienjobs zu. Formuliert abwechselnd eine Aussage wie in den Beispielen.

z. B. Ich glaube, das Mädchen auf Foto … arbeitet als Babysitterin. Der Junge auf Foto … hat einen Ferienjob in einem Supermarkt. Der Ferienjob auf Foto … ist Eis verkaufen.

©VANIN

Pizzabote / Lieferant Babysitterin den Rasen mähen

Kellnerin Zeitungen austragen Eis verkaufen

Rettungsschwimmerin Gassi gehen in einer Bäckerei arbeiten

Animateur Nachhilfe geben im Supermarkt arbeiten

b Hör dir den Podcast-Beitrag an. Markiere in Übung 4.1a, über welche Ferienjobs gesprochen wird.

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 25 fünfundzwanzig
1 4 2 5 3 6 7 10 8 11 9 12

c Lies den Text und beantworte die Fragen mündlich.

Die Sommerferien sind zum Faulenzen da – oder nicht? Trotzdem suchen sich viele Jugendliche lieber einen Ferienjob, statt einfach mit Freunden rumzuhängen.

Nafi: „Obwohl zurzeit Sommerferien sind, arbeite ich bei meinem Onkel. Im Warenlager seiner Firma muss ich Regale einräumen. Die Arbeit ist ziemlich anstrengend, aber ich verdiene damit richtig gut. Vier Wochen werde ich hier arbeiten. Mit dem Geld kann ich mir Sachen kaufen, die ich mir sonst von meinem Taschengeld nicht leisten kann. Außerdem spare ich auch für ein Moped. Ich lege also ungefähr die Hälfte auf die Seite. Aber ich mache es nicht nur für das Geld. Es ist auch eine tolle Erfahrung!“

1 Was machen viele Jugendliche in den Sommerferien, wenn sie keinen Ferienjob machen?

2 Was für Arbeit macht Nafi als Ferienjob?

3 Gib einen Vorteil und einen Nachteil von diesem Job.

4 Was macht Nafi mit dem Geld, das sie verdient?

5 Wird sie alles ausgeben?

d Lies die Texte. Markiere, was man in diesen Jobs machen muss.

Wir suchen dringend eine Aushilfe (m/w/d) für die Bäckerei

Du kannst Du bist

• kopfrechnen

• anpacken

• lange im Stehen arbeiten

• auch am Wochenende arbeiten

• ein Frühaufsteher

• kreativ und fantasiereich

• an Lebensmitteln interessiert

Nebenjobs bei Rewe, Edeka, Lidl, & Co: So geht Geld verdienen im Supermarkt

Die ersten Jobs, die einem sofort in den Kopf kommen, wenn man an Supermärkte denkt, sindRegale auffüllen und als Kassierer arbeiten. Auchhinter der Fleischund Käsetheke kannst du als Bedienung aushelfen.

Aushilfen / Studenten (m/w) gesucht

Café mit Backshop im Zentrum von Erfurt

DEINE AUFGABEN

©VANIN

Die Spülmaschine bedienen, Tische abräumen, die Terrasse auf- und abbauen, Reinigungsarbeiten. Snacks, Frühstücke und kleine Speisen zubereiten.

e Was hältst du von Ferienjobs? Was ist etwas / nichts für dich und warum? Berichte.

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 26 sechsundzwanzig

f Lies die Forumsfrage und die Reaktionen. Trage die fehlenden Verben ein. aushängen anpacken schreiben reingehen brauchen finden aufbessern suchen nachfragen

Hey zusammen, ich suche gerade einen Ferienjob, weil ich mein Taschengeld will. Ich bin 16 Jahre alt und kann gut . Weiß jemand, wo ich einen Schülerjob in der Umgebung von Monschau kann? Meine Eltern und ich schon lange im Internet nach Jobs – alle leider nur für Studenten. Ich danke euch. LG

3 Antworten Sortiert nach:

Relevanteste Antworten zuerst

Frag doch mal in der Nachbarschaft nach. Vielleicht gibt es Menschen, die Hilfe beim Einkaufen , oder du kannst vielleicht mit Hunden Gassi gehen oder Babysitten. Oder jetzt im Sommer gibt es vielleicht Gartenarbeit, also Rasen mähen und so. Du könntest auch Flyer oder Prospekte verteilen. Guck einfach, was dir Spaß macht.

Bei Supermärkten und Läden hängen oft Zettel, wenn man Leute sucht. Du kannst auch einfach und fragen. Oder bei Eisdielen , die brauchen in den Ferien sowieso mehr Personal. Du könntest auch als Lieferant arbeiten, z. B. Pizza o. Ä. zu Kunden bringen.

Einfach mal einen Zettel und diesen im Supermarkt . Da gibt es meist so eine Pinnwand für solche Sachen.

g Wie oder wo kann man einen Ferienjob finden? Beantworte die Frage mündlich.

Du bekommst ein paar Anzeigen für Ferienjobs. Reagiere in einer E-Mail auf eines dieser Angebote. Deine E-Mail soll Folgendes enthalten:

• Erwähne, auf welches Jobangebot du reagierst.

• Stelle dich kurz vor (Alter, Hobbys, Erfahrung …).

• Sag, warum du die geeignete Person für diese Stelle bist.

©VANIN

Verzamel ideeën en kernwoorden voordat je begint te schrijven. Denk op voorhand goed na over de opbouw van je tekst – zo zit hij meteen goed in elkaar en spaar je tijd. Laat je tekst even liggen en herlees hem met een frisse blik om eventuele fouten te corrigeren.

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 27 siebenundzwanzig
•••

4.2 Ferienjob am Strand

a Lies den Text und beantworte die Fragen mündlich.

Ferienjob in Ostende

Das äußerst sonnige Wochenende hat Hunderttausende Touristen an die Küste gelockt. Alle Hotels von De Panne bis Knokke waren so gut wie ausgebucht, die Terrassen voll besetzt und auch an den Stränden musste man sich ein Plätzchen suchen.

Seit Ferienbeginn setzt der Badeort Ostende Studenten als Ordnungskräfte ein. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Badegäste besser an den Regeln halten.

1 Wo spielt sich diese Szene ab?

2 Welche Leute siehst du auf dem Foto?

3 Was ist die Aufgabe der Studenten?

b Hör dir den Audiobericht zweimal an und beantworte die Fragen mündlich auf Niederländisch.

Verstehenshilfen:

1 der Urlauber de vakantieganger

2 im Ernstfall in geval van nood

3 die Benimmregeln de etiquetteregels

4 das Verhalten het gedrag

5 auf Streife gehen op patrouille gaan

1 Welche drei Sachen gehören zu den Aufgaben dieser Ferienjobber? Erwähne möglichst viele Informationen.

2 Die Studenten sensibilisieren die Urlauber. Sie „dürfen aber keine Knöllchen schreiben”. Was ist damit gemeint?

Die Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien zählt etwa 77 000 Einwohner. In dieser Region im Osten des Landes sind Eupen und Sankt Vith die größten Städte. Die offizielle Sprache in den Ostkantonen ist Deutsch.

Zum Belgischen Rundfunk (BRF) gehören zwei Radio- und ein Fernsehsender der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Die deutschsprachige Tageszeitung in Ostbelgien heißt Grenzecho

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 28 achtundzwanzig
© Imageselect / GTW Imagebroker RM
©VANIN

5 Freizeitparks

a Lies den Blogbeitrag und beantworte die Fragen.

Meine Insider-Tipps für den Europa-Park

Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist der größte und meistbesuchte Freizeitpark Deutschlands. Jede Saison kommen über fünf Millionen Besucher, um sich von über 100 Attraktionen und Shows verzaubern zu lassen. Wichtig ist also, ganz früh am Morgen anzukommen. Deshalb rate ich euch, in einem der sechs parkeigenen Hotels zu übernachten. Ein extra Vorteil: Als Hotelgast kann man schon bis zu einer Stunde früher in den Park gehen. Der Park ist in achtzehn Themenbereiche aufgeteilt, von denen 15 europäische Länder sind. In nur wenigen Gehminuten kann man von der Schweiz nach Griechenland wandern, kurz danach Skandinavien besuchen und in Italien das Mittagessen genießen.

Blickwinkel

Reisen. Entdecken. Erzählen. In diesem Blog geht es um meine Erlebnisse in der Welt, um das Entdecken ferner Reiseziele, aber auch um die kleinen Orte, direkt vor der eigenen Haustür.

In der Achterbahn Blue Fire wird man direkt abgeschossen. Wenn man ganz vorne sitzt, ist das einfach der Hammer. Es lohnt sich bestimmt, die längere Anstehzeit in Kauf zu nehmen.

In der Achterbahn Alpenexpress kann man sich für einen Aufpreis von zwei Euro pro Fahrt eine Virtual Reality-Brille ausleihen und hat dann ein ganz besonderes Fahrerlebnis. Man ist plötzlich in einer anderen Welt, macht Schrauben und Loopings, die in Wirklichkeit gar nicht so da sind. Einfach genial und eine wirklich tolle Erfindung!

Natürlich sind die großen Fahrgeschäfte spektakulär und einer der Hauptgründe, um in den EuropaPark zu fahren. Aber vergesst die kleinen Attraktionen nicht, denn auch darin kann man einen Riesenspaß haben. Ein absolutes Highlight ist für mich der Poppy Tower. Dieser Freefall-Tower in einer Halle bringt mir fast genauso viel Bauchkribbeln wie eine Fahrt im Silverstar. Vertraut mir und probiert es selbst aus!

Bei so viel Action kommt natürlich Hunger auf. Im See-Restaurant war es sehr voll und gab es lange Wartezeiten. Zum Glück war die Qualität der Speisen in Ordnung.

Nach: lieben-leben-reisen.de

©VANIN

1 Was für ein Text ist das?

☐ eine Bewertung ☐ ein Erfahrungsbericht ☐ ein Zeitschriftenartikel

2 Was stimmt? Der Inhalt dieses Textes ist …

☐ überwiegend negativ. ☐ eher neutral. ☐ überwiegend positiv.

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! neunundzwanzig 29

3 Über welche Aspekte wird in diesem Text etwas gesagt?

☐ die Eintrittspreise

☐ die Shows

☐ die Achterbahnen

☐ die Sauberkeit des Parks

☐ die Öffnungszeiten

☐ die Mitarbeiter

☐ die Gastronomie

☐ die Parkhotels

4 Welche Tipps für einen Parkbesuch findest du im Text? Markiere sie.

b Lies die Bewertungen auf der Website www.parkscout.de.

Im Sommer ist der Europa-Park oft überfüllt und es gibt sehr lange Warteschlangen an den einzelnen Attraktionen. Die Preise für Getränke und Essen sind überteuert. Nicht umsonst sieht man viele Besucher mit Rucksack rumlaufen. Das Personal in den Restaurants und Imbissbuden ist meistens unfreundlich, was bei diesen Menschenmassen aber verständlich ist. Auch die Parkgebühren (€ 8 pro Pkw) sind heftig.

Ich bin Rollstuhlfahrerin und konnte fast alle Attraktionen nutzen! Der Eintritt ist nicht gerade günstig, aber wenn man dann noch die Shows mit einrechnet, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Für den Eintrittspreis bekommt man eine ganze Menge geboten. Alle Mitarbeiter waren freundlich und hilfsbereit. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch und kann den Park nur weiterempfehlen!

Mit Abstand der beste Freizeitpark in Deutschland! Die Themenbereiche sind wunderschön gestaltet, mit viel Liebe zum Detail. Der Park bietet für alle Altersklassen superschöne Attraktionen. Die Preise für Essen und Getränke sind ganz okay für einen Freizeitpark. Die Sanitäranlagen sind sauber und gepflegt und nicht dreckig, wie in manchen anderen Parks. Wir kommen bestimmt wieder!

c Wie wird es in den Kommentaren formuliert?

1 Es gibt zu viele Leute, der Park ist zu voll. Der Park ist

2 Eine Reihe von Besuchern, die anstehen. eine

3 Es kostet zu viel, der Preis ist zu hoch. Es ist .

4 das Auto, der Wagen der

5 Was man bezahlt, um das Auto zu parken. die

©VANIN

6 Man bekommt sehr viel für sein Geld. Man bekommt eine

7 nicht schmutzig oder dreckig

8 für Jung und Alt für alle

9 die Toiletten die

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 30 dreißig

d Ergänze die Redemittel. Hör zu und kontrolliere deine Antworten.

Highlight Getränke Riesenspaß nervig Hammer Fahrgeschäfte Wartezeiten

geeignet Bereiche Toiletten Glück Mitarbeiter

über Freizeitparks sprechen

Der Park ist in verschiedene aufgeteilt.

Der Freizeitpark ist gepflegt und liegt schön.

Die Achterbahnen sind einfach der !

Die und Shows sind spektakulär.

Auch in den kleineren Attraktionen hat man einen .

Die Wildwasserbahn ist ein absolutes

Zum war das Essen in Ordnung.

Die langen gehören eben dazu. Die muss man in Kauf nehmen.

Ich mag die Warteschlangen nicht. Die sind richtig .

Die sind sehr freundlich.

Die sind schwer zu finden und viele sind dreckig.

Die Preise für Essen und sind ganz okay.

Der Park ist für alle Altersklassen .

Man kann den Park nur weiterempfehlen.

DIES ODER DAS

Die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland

Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.Lies den Text. Benutze das Arbeitsblatt.

Beurteile selbst einen Freizeitpark, den du besucht hast. Besuche zur Vorbereitung die Website www.parkscout.de.

Sieh dir die Bewertungen zu einem Freizeitpark nach Wahl an. Lies einige Besucherkommentare zur Inspiration.

Schreibe eine Bewertung.

• Benutze den passenden Wortschatz und die Redemittel aus Übung 5d.

©VANIN

• Benutze in deiner Bewertung das Präsens.

• Notiere zu jedem dieser Aspekte eine positive oder negative Bewertung:

☐ die Atmosphäre

☐ die Fahrgeschäfte, Attraktionen und Shows

☐ die Sanitäranlagen

☐ das Essen, die Restaurants

☐ die Mitarbeiter

☐ der allgemeine Eindruck

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 31 einunddreißig

6 Nichts wie weg!

6.1 Wo gehen wir endlich mal zusammen hin?

a Lies die Texte. Markiere, wohin die Leute (nicht) gehen.

Malik: „Diesen Sommer fahre ich nicht ins Ausland. Mit meiner Freundin gehe ich auf ein paar Musikfestivals. Anfang September machen wir auch noch einen Ausflug, wahrscheinlich nach Hamburg oder Bremen. Auf jeden Fall fahren wir in den Norden Deutschlands.“

Finja: „Mein Freund und ich fahren am liebsten an die Küste, entweder an die Nordsee oder an die Ostsee.“

Mila: „Ich fahre oft an einen See in der Nähe. Da treffe ich mich mit meinen Freunden. Meistens gehen wir in den Biergarten und nehmen selbst ein Picknick mit. Mit meinen Eltern habe ich eine Städtereise gemacht. Wir sind nach Paris gefahren. Ich fahre gern nach Frankreich, aber am liebsten fahre ich nach Italien.“

b Trage die markierten Reiseziele in die Tabelle ein. Achte auf die Präpositionen.

Wohin? in an nach den Süden Ausland ein Musikfestival Hamburg Bremen

TIPP

©VANIN

Es gibt Wörter, die im Deutschen und im Niederländischen fast identisch aussehen, aber eine andere Bedeutung haben. Diese Wörter nennt man falsche Freunde.

z. B. Bellende Hunde beißen nicht. Wo wohnt dein Enkel?

Manchmal ist der Unterschied subtiler: der See die See

z. B. der Gardasee

z. B. die Nordsee

das Meer

z. B das Mittelmeer

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 32 zweiunddreißig
39
S.

Noteer falsche Freunde in een tabel om ze beter te onthouden. Heb je een visueel geheugen? Gebruik dan afbeeldingen om de woorden te illustreren.

c Frage nach den Informationen, die fehlen.

z. B. Gehen wir mal zusammen ins Fitnessstudio?

Duits Nederlands der See hetmeer

das Meer de zee

Ja, gerne! Wann denn?

Vielleicht am Freitagnachmittag? Hast du dann Zeit? Schade. Das passt mir leider nicht. Da gehe / fahre / arbeite ich …

FreitagnachmittagSamstagnachmittagSonntagnachmittagMontagnachmittag ins Einkaufszentrum gehen zu meinen Großeltern gehen

Freitagabend SamstagabendSonntagabendMontagabend in die Sommerbar gehen im Restaurant arbeiten

d Ergänze die Präpositionen. Hör zu und kontrolliere deine Antworten.

sagen, wohin man geht

Im Sommer gehe ich mit Freunden ein Festival.

Im Sommer gehen wir oft den Biergarten.

Bei gutem Wetter fahren wir ab und zu die Küste / die Nordsee.

Jedes Jahr fahren wir Ausland, meistens Frankreich.

Meine Großeltern machen eine Städtereise Stockholm.

Wir fahren nie den Norden.

Wir fliegen Italien und fahren mit einem Bus den Gardasee.

Gehen wir zuerst Restaurant und danach Kino?

Wie oft gehst du Fitnessstudio?

Gehen wir morgen den Zoo oder möchtest du lieber einen Freizeitpark gehen?

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 33 dreiunddreißig
meer B: S. 43

e Arbeitet zu zweit. Ergänzt zusammen den Dialog und spielt ihn danach durch.

Hast du Lust, mit mir einen Ausflug zu machen?

Gute Idee, wo willst du denn hinfahren?

Wir können vielleicht (wohin?) fahren.

Cool! Wann würde es dir passen?

Was wäre mit (Tag), so gegen (Uhrzeit)?

Prima! Und wie fahren wir dahin?

Ich glaube, mit dem/der (Verkehrsmittel) ist es am einfachsten.

Alles klar! Dann bis !

SCHON FERTIG?

Wohin würdest du gerne gehen, wenn du viel Zeit und Geld hättest? Erstelle eine Liste.

f Arbeitet zu zweit. Was macht ihr am liebsten? Wählt jeweils eine dieser Möglichkeiten.

z. B. Gehst du gern ins Restaurant oder gehst du lieber in einen Imbiss? Ich gehe lieber in einen Imbiss. Und du?

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 34 vierunddreißig
☐ ins Ausland fahren 6 ☐ in den Norden reisen ☐ in Belgien bleiben ☐ in den Süden reisen
☐ auf ein Konzert gehen 7 ☐ ins Restaurant gehen ☐ auf ein Festival gehen ☐ in einen Imbiss gehen 3 ☐ an die Küste fahren 8 ☐ nach Venedig gehen ☐ in die Ardennen fahren ☐ nach Paris gehen 4 ☐ in eine Kirche gehen 9 ☐ in einen Freizeitpark gehen ☐ ins Museum gehen ☐ in einen Zoo gehen 5 ☐ ins Kino gehen 10 ☐ nach Griechenland fahren ☐ ins Theater gehen ☐ nach Schweden fahren
1
2
©VANIN

6.2 Die Ferien sind leider wieder vorbei

a Lies die WhatsApp-Nachrichten und beantworte die Fragen mündlich.

Hallo, Nora! Wie geht’s dir? Bist du schon wieder zu Hause?

Hi, Namika! Schön, wieder von dir zu hören! Mir geht’s gut, dir auch? Was hast du in den Ferien alles gemacht?

Mir geht’s auch prima, danke! Ich war diesen Sommer meistens zu Hause. Ich habe drei Wochen als Eisverkäuferin gearbeitet. Am Anfang hat es oft geregnet, da haben nur wenige Leute Eis gekauft. Zum Glück hat die Sonne in den Wochen danach viel geschienen. Weil ich morgens frei hatte, habe ich immer lange ausgeschlafen und bin abends oft mit Freunden weggegangen. Mit meinem Freund habe ich ein paar tolle Ausflüge gemacht. Und wie waren deine Ferien?

Ganz gut! Mit meinen Eltern habe ich Heidelberg besucht. Wir haben das Schloss besichtigt und ich habe in der Stadt viel fotografiert. Die Altstadt ist ganz gemütlich! Die Fotos kannst du dir auf meiner Instagram-Seite ansehen! Wir sind den ganzen Tag durch die Stadt spaziert. Es war ziemlich anstrengend, weil es so heiß war. Abends sind wir in eine Sommerbar gegangen und haben dort einen Cocktail getrunken. Erst spät am Abend sind wir dann wieder nach Hause gefahren.

Du, können wir uns vielleicht am Wochenende mal treffen?

Gerne! Am Samstagabend habe ich Zeit. Ich sage dir noch Bescheid, wo und wann, okay?

Super! Ich freue mich schon! Ciao!

Tschüssi!

Nachricht schreiben

1 Was für Arbeit hat Namika im Sommer gemacht?

2 Warum hat sie am Anfang nur wenig verkauft?

3 Was hat Namika sonst morgens und abends gemacht?

4 Was hat ihre Freundin Nora in Heidelberg alles gemacht?

b Markiere im Text alle Verben im Perfekt.

das Perfekt

z. B. Ich habe in den Ferien gearbeitet. Wir sind ins Kino gegangen.

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 35 fünfunddreißig
. . .
✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓
S. 41 WIEDERHOLUNG ©VANIN

c Trage alle markierten Partizipien in die Tabelle ein. Notiere auch den Infinitiv.

Partizip Perfekt auf -T

Partizip Perfekt auf -EN

Partizip PerfektInfinitiv Partizip PerfektInfinitiv gemacht machen geschienen scheinen

Schreibe eine WhatsApp-Nachricht.

• Beschreibe, was du in den Sommerferien alles gemacht hast.

• Dein Text sollte Folgendes enthalten:

☐ eine ausführliche Beschreibung von wenigstens fünf Aktivitäten

☐ möglichst viele Verben im Perfekt

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 36 sechsunddreißig
1 2 3 4 5
d Notiere fünf Fragen mit Partizipien aus der Tabelle. Stelle sie deinem Partner / deiner Partnerin.
© Shutterstock / Frantic00

1 Das Verb im Präsens (Wiederholung)

wohnenheißenarbeitenbasteln haben seinsehenfahren ich du er/sie wir ihr sie/Sie

wohne wohnst wohnt wohnen wohnt wohnen

heiße heißt heißt heißen heißt heißen

arbeite arbeitest arbeitet arbeiten arbeitet arbeiten

bast(e)le bastelst bastelt basteln bastelt basteln

habe hast hat haben habt haben

bin bist ist sind seid sind

sehe siehst sieht sehen seht sehen

fahre fährst fährt fahren fahrt fahren

a Lies die Beschreibung der Ferienaktivitäten. Ergänze die Verbformen.

Ihr (interessieren) euch für Sprache und Kultur? Wir (bieten) ein abwechslungsreiches Programm, bei dem ihr mit Lust und Spaß (lernen)!

Am Vormittag (haben) ihr in Kleingruppen

Unterricht, wobei ihr vor allem mit anderen Jugendlichen (sprechen). Ihr (lesen)

interessante Texte, (hören) tolle Lieder und (sehen) aktuelle Filme. Am Nachmittag (fahren) ihr zusammen in die Stadt und (entdecken) die bayerische Metropole. Die Stadt München (bieten) für jeden etwas und ist nie langweilig. Hier

(finden) man z. B. das BMW Museum und die Allianz Arena. Im Biergarten (essen) ihr eine typische Weißwurst. (melden) euch jetzt an!

(machen) ihr gerne Sport in den Sommerferien? Dann

(sein) ihr bei uns ganz richtig. Wir bieten viele unterschiedliche Sportarten an.

(sein) du nicht so sportlich?

©VANIN

Kein Problem! Zusammen mit unseren qualifizierten Coaches

(arbeiten) du an deiner Kondition. Sie (motivieren) dich, so dass du an der ganzen Sache Spaß (haben).

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 37 siebenunddreißig
S. 21 Grammatikmodul

b Welcher Aktivitätstyp bist du? Ergänze die Verbformen.

Welcher Aktivitätstyp bist du?

Der Outdoor-Typ

In den Sommerferien

(sein) du am liebsten draußen. Nur selten (finden) man dich zu Hause. Jeden Tag (treffen) du dich mit deinen Freunden. Du (fahren) mit ihnen in die Stadt oder ans Wasser und ihr (genießen) die Freiheit mit vollen Zügen.

Der Indoor-Typ Morgens (schlafen) du immer lange aus. Du (tragen) ein altes T-Shirt und (essen) dein Frühstück erst gegen Mittag. Draußen (sein) es dir zu heiß. Du (schauen) Serien, (lesen) und (beantworten) Nachrichten und (nehmen) dir Zeit für dein Hobby. Wenn deine Eltern dich fragen, (helfen) du ihnen im Haushalt.

©VANIN

Der Ausflugs-Typ

Du (sein) immer neugierig und (sammeln) gerne neue Eindrücke. Mal (gehen) du mit deinen Freunden ins Museum, mal (fahren) ihr an die Küste. Hauptsache, du (sehen) etwas Neues und (langweilen) dich nicht. Es (geben) nicht viel, was dich nicht interessiert.

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 38 achtunddreißig

2 Die Übersetzung von naar: nach, in, an, auf, zu

Het Nederlandse voorzetsel ‘naar‘ kun je in het Duits op verschillende manieren vertalen. Hieronder zie je alle mogelijkheden.

2.1 Nach

• bij steden en landen zonder lidwoord

z. B. Wann fahren wir mal wieder nach Österreich / nach Berlin?

• in combinatie met de bijwoorden links, rechts, unten, oben, vorne, hinten

z. B Gehen Sie an der Kreuzung zuerst nach links

• nach Hause gehen / fahren / kommen

z. B Kommst du heute spät nach Hause?

2.2 In + Akkusativ

• bij landen met lidwoord: die Schweiz, die Türkei, die Niederlande, die USA …

z. B Letztes Jahr sind wir in diE Schweiz gefahren.

• bij gebouwen / plaatsen waar je binnengaat

z. B Heute Abend gehen wir in diE Disco / inS Restaurant

• bij bergen en windrichtingen

z. B. Wir fahren diesen Sommer in diE Berge / in deN Süden.

2.3 An + Akkusativ naar of tot bij water (See, Strand, Küste, Fluss …) gaan

z. B Jeden Sommer fahren wir anS Meer / an diE Nordsee

2.4 Auf + Akkusativ

z. B. Er geht fast jedes Wochenende auf einE Party. Kommst du morgen auch aufS Konzert?

Ich möchte gern mal auf ein Musikfestival gehen.

2.5 Zu + Dativ

• naar mensen gaan

z. B. Er geht mit seinem Sohn zuM Arzt. Du sollst zuR Direktorin gehen. Heute Abend gehe ich zu meineM Freund / meineR Freundin

• sommige gebouwen

z. B Er fähr t immer mit dem Fahrrad zuM Bahnhof

Viktor fährt zuR Apotheke und danach zuM Supermarkt.

+ daS = inS an + daS = anS auf + daS = aufS zu + deM = zuM

zu + deR = zuR

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 39 neununddreißig
S. 32
in

a Notiere, was Daniela und ihr Freund gern machen.

b Ergänze die Präpositionen. Kreuze an, was du jeweils bevorzugst.

1 ☐ die Nordsee fahren ☐ Mittelmeer fahren

2 ☐ die Ardennen fahren

3 ☐ Griechenland fliegen

4 ☐ den Norden fahren

5 ☐ Barcelona fahren

6 ☐ Meer fahren

7 ☐ Kino gehen

8 ☐ meiner Tante gehen

die Alpen fahren

die Türkei fliegen

den Süden fahren

Stockholm fahren

die Berge fahren

die Kneipe gehen

meinen Großeltern gehen

c Arbeitet zu zweit. Stellt einander abwechselnd Fragen zu Übung b.

z. B. Fährst du lieber nach Spanien oder nach Norwegen?

Ich fahre lieber nach Norwegen. Und du?

Ich auch. / Ich nicht. Ich bevorzuge Spanien.

d Überlegt zu zweit und notiert jeweils eine oder mehrere Möglichkeiten. Wo fahrt oder geht man hin, wenn …

1 man Hunger hat?

2 man etwas trinken will?

3 man einen Spaziergang am Strand machen will?

4 man Bauchschmerzen hat?

5 man tanzen will?

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 40 vierzig
1 4 2 5 3 6 gehen gehen gehen
gehen
Venedig
fahren
Ostsee
fahren
©VANIN

6 Montagmorgen ist?

7 man Deutsch sprechen will?

8 man wandern will?

9 man gute Musik hören will?

10 man Sonne braucht?

3 Das Perfekt (Wiederholung)

Als je in het Duits vertelt over iets wat voorbij is, kun je het Perfekt gebruiken. Die tijd vorm je met het hulpwerkwoord haben of sein en het voltooid deelwoord (das Partizip Perfekt).

z. B. Ich habe gestern Abend Spaghetti gekocht.

Bij werkwoorden die een beweging uitdrukken, gebruik je het hulpwerkwoord sein.

z. B. Ich bin mit dem Auto nach Berlin gefahren.

SCHWACHE VERBEN STARKE VERBEN

ik heb gekocht

ik heb gekookt

ik heb besteld

ik heb gewerkt

ik heb gereserveerd

ich habe gekauft

ich habe gekocht

ich habe bestellt

ich habe gearbeitet

ich habe reserviert

ik heb gegeten

ik heb gedronken

ik heb genomen

ik ben gegaan

ik ben gereden

ich habe gegessen

ich habe getrunken

ich habe genommen

ich bin gegangen

ich bin gefahren

Bij zwakke werkwoorden met stam op -d/-t wordt er een extra -e toegevoegd voor de uitgang -t:

z. B. arbeiten Ich habe lange Zeit als Kellner gearbeitet.

Bij werkwoorden op -ieren voeg je geen ge- toe aan het voltooid deelwoord.

z. B. reservieren Wir haben einen Tisch für vier Personen reserviert

Het voltooid deelwoord staat in het Duits achteraan in de zin. Het hulpwerkwoord (haben / sein) en het voltooid deelwoord vormen samen de Satzklammer: ze staan als een klem rond de rest van de zin.

z. B. Ich habe gestern Abend im Restaurant gut gegessen.

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 41 einundvierzig
S. 35

a Freizeitbeschäftigungen: Frage nach den Informationen, die fehlen.

z. B. Weißt du, was Paolo letzten Sommer gemacht hat? Ja, er hat / ist … Und weißt du vielleicht, was Nadia vorgestern gemacht hat?

letzten Sommervor zwei Wochen vorgestern gestern Abendheute Morgen

Paolo Berlin besucheneinen Tisch reservieren E-Mails beantworten

Nadianach Rom fliegen eine alte Freundin treffen einen Cocktail trinken

Dariodie Wohnung renovieren ausschlafen

Milena ins Kino gehen früh aufstehen

b Arbeitet zu zweit. Bildet zusammen Sätze. Wechselt jeweils ab.

z. B. Gestern habe ich den Zug … genommen. Am Sonntag bin ich zu Hause … geblieben.

vor einem Jahr • letzten Sommer • letzte Woche • vorgestern • gestern • am Wochenende • letzten Samstag • am Sonntag • heute Morgen

Pizza sehr früh gespielt gegessen

Gitarre sehr lange gekauft getrunken den Zug zu Hause gekocht gesungen

ein Bild Spiegeleier getanzt geblieben

ein Lied mein Zimmer gezeichnet geschrieben im Garten in der Dusche gearbeitet genommen mit Freunden einen Cocktail fotografiert ausgegangen

©VANIN

mit dem Bus ein neues Handy aufgeräumt ausgeschlafen meinen Hund im Wohnzimmer gefahren aufgestanden

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 42 zweiundvierzig
SATZ-
B: S. 44

1 Partnerspiel: Wo gehen wir endlich mal zusammen hin?

Frage nach den Informationen, die fehlen.

z . B. Gehen wir mal zusammen ins Fitnessstudio?

Ja, gerne! Wann denn?

Vielleicht am Freitagnachmittag? Hast du dann Zeit? Schade. Das passt mir leider nicht. Da gehe / fahre / arbeite ich …

FreitagnachmittagSamstagnachmittagSonntagnachmittagMontagnachmittag ins Freibad gehen nach Eupen fahren

Freitagabend SamstagabendSonntagabendMontagabend auf eine Party gehenins Open-Air-Kino gehen

2 Hast du das schon mal gemacht?

Alle gehen durch die Klasse und stellen Fragen wie im Beispiel.

z. B. Bist du schon mal in die USA geflogen?

Ja, bin ich.

Hast du schon mal einen Ferienjob gemacht? Nein, habe ich nicht.

• Wenn jemand ja antwortet, schreibst du den Namen dieser Person in das Feld.

• Wer am schnellsten vier Namen in einer Reihe notiert hat, gewinnt.

Achtung: Die farbigen Felder sind Verben mit sein als Hilfsverb!

BINGO

in die USA fliegen Sushi essen auf einem Schiff übernachten nachts schwimmen

in den Ferien arbeiten im Ausland zelten eine ganze Nacht aufbleiben ein teures Souvenir kaufen

©VANIN

für deine Freunde kochen mit einem Heißluftballon fahren im Urlaub eine andere Sprache sprechen eine berühmte Person treffen

in den Ferien vor 7 Uhr aufstehen am Strand ein Buch lesen den Eiffelturm fotografieren Wein trinken

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 43 dreiundvierzig
A: S. 33 Spielmodul

3 Memory-Spiel

Arbeitet in Dreier- oder Vierergruppen. Jede Gruppe bekommt ein Kartenset. Legt die Karten mit der weißen Seite nach oben auf den Tisch. Dreht abwechselnd zwei Karten um.

• Gehören die Karten zusammen (Infinitiv und Partizip Perfekt), dann dürft ihr sie behalten und noch zwei Karten umdrehen.

• Gehören die Karten nicht zusammen, dann ist die nächste Person dran.

• Wer die meisten Karten gesammelt hat, gewinnt das Spiel.

4 Partnerspiel: Freizeitbeschäftigungen

Frage nach den Informationen, die fehlen.

z. B. Weißt du, was Paolo letzten Sommer gemacht hat?

Ja, er hat / ist … Und weißt du vielleicht, was Nadia vorgestern gemacht hat?

letzten Sommer vor zwei Wochen vorgestern gestern Abendheute Morgen

Paoloeine Radtour machen Sushi essen

Nadia ein Auto mieten im Garten arbeiten

Dario einen Hund kaufen ein Taxi nehmenspät ausgehen

Milenaan die Küste fahren Karaoke singenMusik komponieren

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 44 vierundvierzig
A: S. 42

1 Gedicht: Bertolt Brecht – Vergnügungen

a Hör dir das Gedicht an und ergänze.

Vergnügungen

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen

Das wiedergefundene alte

Begeisterte1 Gesichter

Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten

Die Der Die Dialektik2

Duschen, Alte

Bequeme3 Schuhe

Begreifen

Neue

Schreiben, Pflanzen sein.

Verstehenshilfen:

1 begeistert enthousiast

2 die Dialektik de dialectiek (logische redeneervorm)

b Vergnügungen sind …

Meine eigenen Vergnügungen

3 bequem comfortabel

☐ Sachen die man in der Freizeit macht. ☐ Sachen, die man genießt. ☐ Sachen, die man machen möchte. ☐ Sachen, die man gemacht hat.

c Schreibe bei Übung 1a deine eigene Version dieses Gedichts. Trage sie expressiv vor.

Bertolt Brecht (1898–1956) ist vor allem für seine Theaterstücke und Gedichte bekannt. Eines seiner bekanntesten Stücke ist Die Dreigroschenoper. Er schrieb auch Protest- und Kampflieder. Als Kommunist von den Nationalsozialisten verfolgt, flüchtete Brecht mit seiner Familie in die USA.

2 Song: Helene Fischer – Achterbahn

Beurteile das Lied:

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 45 fünfundvierzig
Kulturmodul
©
/
©
/
Imagebroker RM ©VANIN
Shutterstock
Natata
Imageselect
Michael Weber

Das macht mir Spaß! 1

derChor Chöre Meine Schwester singt in einem Chor. koor der Musikstil Musikstile Welchen Musikstil magst du am liebsten? muziekstijl

derSänger Sänger Harry Styles ist sehr erfolgreich als Sänger. zanger

Lieblingssänger Hast du einen Lieblingssänger? lievelingszanger

der Text Texte

Ich kenne den Text von diesem Lied auswendig. tekst

derVerein Vereine Viele Deutsche sind Mitglied in einem Verein. vereniging

dieBand Bands Welche Band spielt hier heute Abend? band, groep

dieGeige Geigen Die Geige ist ein klassisches Instrument. viool

die Gitarre Gitarren Wie lange spielst du schon Gitarre? gitaar

die Melodie Melodien

Für mich soll ein Lied eine schöne Melodie haben. melodie

die Musik Ich höre von morgens bis abends Musik. muziek

die Sängerin SängerinnenDie Band sucht eine neue Sängerin. zangeres

die Stimme Stimmen Deine Stimme klingt sehr schön. stem

das Festival Festivals Der Eintritt zu diesem Festival ist frei. festival

das Hobby Hobbys Meine Hobbys sind Reiten und Tanzen. hobby

das Klavier Klaviere Er spielt schon ganz gut Klavier. piano

das Konzert Konzerte Meine Frau und ich gehen gern auf Konzerte. concert

das Lied Lieder Alle kennen dieses Lied! lied

das Mitglied Mitglieder Bist du Mitglied in einem Verein? lid

hören hört Welche Musik hörst du am liebsten? luisteren naar, horen

klingen klingt, hat geklungen Ihre Stimme klingt sehr laut. klinken

singen singt, hat gesungenMeine Freundin singt unter der Dusche. zingen

akustisch Ich spiele akustische Gitarre. akoestisch

außergewöhnlich Cosplay und Bushcraft sind außergewöhnliche Hobbys. buitengewoon, uitzonderlijk

deutschsprachig

Deutschsprachige Musik ist mehr als nur Schlager! Duitstalig

klassisch ↔ modern Mein Vater hört nur klassische Musik. klassiek

©VANIN

laut ↔ leise Die Musik ist viel zu laut! luid

wichtig

Ich finde es wichtig, dass ich den Text verstehen kann. belangrijk

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 46 sechsundvierzig
M W S Wortschatzmodul

Umfrage: Ich über mich

derAusflug Ausflüge Im Sommer machen wir oft einen Ausflug. uitstapje

Tagesausflug Wir haben viele Tagesausflüge gemacht. daguitstap

derFreizeitpark Freizeitparks In diesem Freizeitpark gibt es tolle Achterbahnen. pretpark

derJugendverein JugendvereineAm Sonntag geht sie in den Jugendverein. jeugdbeweging

derPfadfinder PfadfinderMeine Kinder sind bei den Pfadfindern. padvinder, scout

die Familie Familien Ich bin gern mit meiner Familie zusammen. gezin

die Freizeit Was machst du in der Freizeit? vrije tijd

dieGitarre Gitarren Spielst du mal ein Lied auf deiner Gitarre? gitaar

die Party Partys Am Wochenende gehen wir auf eine Party. feestje

das Klavier Klaviere Ein Klavier hat schwarze und weiße Tasten. piano

das Konzert Konzerte Das Konzert fängt um halb neun an. concert

das Musikfestival MusikfestivalsIm Sommer gibt es viele Musikfestivals. muziekfestival

das Musikinstrument MusikinstrumenteSpielst du ein Musikinstrument? muziekinstrument

arbeiten arbeitet Am Wochenende arbeitet sie in einer Bäckerei. werken

ausschlafen schläft aus, hat ausgeschlafen Am Sonntag kann ich endlich mal ausschlafen. uitslapen

gucken guckt Guckst du gern YouTube-Videos? kijken naar

hören hört Welche Musik hörst du gern? horen, luisteren naar

lesen liest, hat gelesenLiest du ab und zu ein Buch? lezen

malen malt Meine Schwester kann gut Landschaften malen. schilderen

reiten reitet, ist gerittenReiten Sie schon lange? paardrijden

schwimmen schwimmt, ist geschwommen Schwimmen ist ein Ausdauersport. zwemmen spazieren spaziert Komm, wir spazieren mal durch den Park. wandelen

spielen spielt Wir haben gestern Tennis gespielt. spelen

Sport treiben treibt Sport, hat Sport getrieben Wie oft treibst du Sport? sporten

tanzen tanzt Wenn ich Musik höre, muss ich tanzen. dansen

treffen trifft, hat getroffenWir treffen unsere Freunde im Eiscafé. ontmoeten

©VANIN

zeichnen zeichnet Das Kind zeichnet eine Blume. tekenen

am Wochenende

Am Wochenende gehen wir meistens aus. in het weekend auf ein Konzert gehen Wir gehen am Samstag auf ein Konzert. naar een concert gaan

auf eine Party gehen

Meine Eltern wollen nicht, dass ich auf die Party gehe. naar een feestje gaan

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 47 siebenundvierzig
2
M W S

ins Kino gehen

Keine Langeweile im Sommer!

Nach der Arbeit geht er oft in die Kneipe. op café gaan

Wann gehen wir mal ins Kino? naar de bioscoop gaan in die Kneipe gehen

der Spaß Wir machen immer viel Spaß zusammen! plezier derSpaziergang SpaziergängeIm Herbst machen wir lange Spaziergänge. wandeling die Langeweile

Für Langeweile habe ich keine Zeit! verveling die Lust Hast du Lust, ins Kino zu gehen? zin die Sommerferien Wie lange dauern die Sommerferien in Deutschland? zomervakantie

Rad fahrenfährt, ist gefahren Hier kann man gut Rad fahren. fietsen Spaß machenmacht SpaßLesen macht mir keinen Spaß. leuk vinden wandern wandert Wir wandern gern in den Bergen. een trektocht maken

blöd ↔ toll Ich finde Basteln blöd. stom langweilig Der Film ist sehr langweilig. vervelend toll ↔ blöd Ich finde dein Hobby sehr toll! tof, leuk im Frühling Im Frühling machen wir oft einen Ausflug. in de lente im Herbst Im Herbst ist der Wald ganz schön. in de herfst im Sommer Im Sommer langweile ich mich oft. in de zomer im Winter Im Winter fahren wir nach Österreich. in de winter

Arbeiten statt faulenzen?

derFerienjob FerienjobsSuchst du noch einen Ferienjob? vakantiejob

derLaden Läden In diesem Laden möchte ich gern arbeiten. winkel

dieAushilfe Aushilfen Sie arbeitet als Aushilfe in einer Bäckerei. tijdelijke hulp

dieBäckerei BäckereienEr arbeitet in einer Bäckerei. bakkerij

©VANIN

dieStelle Stellen Ich suche eine Stelle im Verkauf. baan, betrekking die Ferien Hast du in den Ferien gearbeitet? vakantie arbeiten arbeitet Arbeitest du jeden Tag? werken ausgeben gibt aus, hat ausgegeben Ich gebe nicht viel Geld aus. uitgeven

faulenzen faulenzt Ich liege gern im Sofa und faulenze. luieren sparen spart Sparst du für etwas Besonderes? sparen verdienen verdient Wie viel verdienst du mit deinem Nebenjob? verdienen verkaufen verkauft Nachmittags verkauft Maja Eis. verkopen

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 48 achtundvierzig
3
4
M W P M W P

anstrengend Regale füllen ist anstrengend. vermoeiend

vielleicht Haben Sie vielleicht einen Job für mich? misschien

Freizeitparks 5

derBereich Bereiche Der Park ist in fünf Bereiche aufgeteilt. gebied

derBesucher Besucher Welcher Park hat die meisten Besucher? bezoeker

derEindruck Eindrücke Was ist dein Eindruck von diesem Park? indruk

der Eintrittspreis EintrittspreiseDer Eintrittspreis ist viel zu hoch. toegangsprijs

derFreizeitpark FreizeitparksPhantasialand ist ein toller Freizeitpark. pretpark derMitarbeiter MitarbeiterDie Mitarbeiter sind alle sehr freundlich. werknemer

dieAchterbahn AchterbahnenWie viele Loopings hat diese Achterbahn? achtbaan

die Atmosphäre Der Park hat eine tolle Atmosphäre. sfeer

die Attraktion AttraktionenDer Park hat zwei neue Attraktionen. attractie

dieBewertung BewertungenDie meisten Bewertungen sind positiv. beoordeling

dieSauberkeit

Die Sauberkeit im Park ist nicht sehr gut. netheid dieWarteschlange WarteschlangenDie Warteschlange wird immer länger! wachtrij

das Auto Autos Hier können Sie Ihr Auto parken. auto

das Getränk Getränke Holst du schon die Getränke? drankje

die Gebühren Die Gebühren fürs Parken sind viel zu hoch. kosten

die Sanitäranlagen Die Sanitäranlagen finden Sie am Eingang. sanitaire voorzieningen empfehlen empfiehlt, hat empfohlen

Können Sie den Park empfehlen? aanbevelen parken parkt Wo hast du das Auto geparkt? parkeren

freundlich ↔ unfreundlich Die Frau an der Kasse war nicht freundlich. vriendelijk geeignet Diese Attraktion ist für Kinder nicht geeignet. geschikt gepflegt ↔ ungepflegt Der Park ist besonders gut gepflegt. verzorgd sauber ↔ schmutzig Die Toiletten sind nicht immer sauber. proper schmutzig ↔ sauber Die Tische im Restaurant sind schmutzig. vuil

spektakulär Die neue Achterbahn ist spektakulär. spectaculair zum Glück Zum Glück hat es nicht geregnet. gelukkig

©VANIN

Nichts wie weg!

derAusflug Ausflüge Wir machen einen Ausflug mit der Schule. uitstapje

der See Seen In Finnland gibt es Tausende Seen. meer

die See Seen Fährst du lieber an die See oder in die Berge? zee

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 49 neunundvierzig
6
M W S P M W

Nordsee Belgien grenzt an die Nordsee. Noordzee

dieStädtereise StädtereisenIch mache gerne Städtereisen. citytrip

das Meer Meere Warum ist das Wasser im Meer salzig? zee Mittelmeer Viele Deutsche verbringen den Urlaub am Mittelmeer. Middellandse Zee

arbeiten arbeitet Wie lange arbeitest du heute? werken

ausschlafen schläft aus, hat ausgeschlafen Morgen will ich mal ausschlafen! uitslapen besichtigenbesichtigt Willst du die Kirche noch besichtigen? bezichtigen besuchen besucht Wir haben viele Museen besucht. bezoeken fahren fährt, ist gefahrenWir fahren jedes Jahr in den Süden. rijden fotografierenfotografiertEr fotografiert Menschen auf der Straße. fotograferen spazieren spaziert Er spaziert mit einem Stock. wandelen weggehen geht weg, ist weggegangen Willst du heute Abend noch weggehen? weggaan

leider

Wir haben morgen leider keine Zeit. helaas, jammer genoeg schade Schade, dass du nicht mitkommen kannst. spijtig

an die Küste fahren

Dieses Wochenende fahren viele Leute an die Küste. naar de kust gaan

an die Nordsee fahren Warum fahren wir immer an die Nordsee? naar de Noordzee gaan

auf ein Festival gehen

auf ein Konzert gehen

ins Ausland fahren

Ich darf noch nicht auf ein Festival gehen. naar een festival gaan

Ich möchte gern auf dieses Konzert gehen. naar een concert gaan

Für seinen Job fährt er oft ins Ausland. naar het buitenland gaan

Er geht mit seiner Freundin ins Kino. naar de bioscoop gaan in den Süden fahren

ins Kino gehen

Mein Wortschatz

Die meisten Touristen fahren in den Süden. naar het zuiden gaan

©VANIN

KAPITEL 1 | DAS IST TOTAL MEIN DING! 50 fünfzig
S

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

vertellen over het schoolleven; vertellen wat je al dan niet goed vindt aan een leerkracht; zeggen wat er op school wel of niet toegelaten is; je mening over schoolregels formuleren; enkele typische aspecten van het Duitse schoolsysteem benoemen.

GRAMMATICA

de nominatief en de accusatief (herhaling) de werkwoorden haben en sein in de onvoltooid verleden tijd het modale werkwoord dürfen

WOORDENSCHAT

het schoolleven schoolregels je lesrooster en schoolvakken

karaktereigenschappen

ONLINE LEERPADEN

mein Schulalltag der bestimmte Artikel im Nominativ und Akkusativ das deutsche Schulsystem der unbestimmte Artikel im Nominativ und Akkusativ das P ossessivpronomen im Nominativ und Akkusativ das P ersonalpronomen im Nominativ und Akkusativ Präpositionen mit Akkusativ „haben“ und „sein“ im Imperfekt das Modalverb „dürfen“

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 51 einundfünfzig
KAPITEL 2 ACH DU MEINE TÜTE!

1 Willkommen in meiner Schule

a Lies die Anzeigen am digitalen schwarzen Brett eines Gymnasiums.

Kernmodul Schwarzes Brett1

Neuigkeiten, Veranstaltungen und Nachhilfe für SchülerInnen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums

Hallo, ich biete meine Hilfe in Französisch an.

Ich mache bald Abitur: Ich werde das Gymnasium dieses Jahr abschließen.

Ich bereite euch optimal für eure Klassenarbeiten, Vokabeltests etc. vor.

Gemeinsam schaffen wir das!

Viele Grüße

Thomas Riese (Klasse 12b)

Liebe SchülerInnen, gerne stellen wir euch eine neue AG in unserer Schule vor: Frisbee! Hier lernt ihr den Sport und die Regeln kennen. Daneben bekommt ihr auch viele Tipps, z. B. wie man einen Frisbee richtig wirft. Die AG findet donnerstags um 17 Uhr auf dem Sportplatz statt. Frau Meyer leitet die AG.

Wir suchen dringend BetreuerInnen2 für unser Ferienlager3 für Kids im Alter von 7 bis 12 Jahren. Bist du schon 16 Jahre alt und hast du Erfahrung im Umgang mit Kindern?

Dann melde dich bei uns! Das Ferienlager findet in Köln vom 02.11. bis zum 09.11. statt.

info@ferienlager-koeln.de

Wir erleichtern euch den Schulalltag mit einer obercoolen Party!

Eintritt und Getränke sind frei.

Eingang über den Schulhof.

Wann: Freitag ab 20 Uhr

Wo: Turnhalle

die Schülervertretung

Wir genießen es alle, wenn unsere Umgebung sauber und gepflegt aussieht. Wer möchte nächsten Freitag helfen, den Schulhof aufzuräumen?

Bitte tragt euch als HelferIn direkt in die Onlineliste ein.

Die Schule dankt euch!

23.10. 16–20 Uhr

Eintritt: 10 Euro

Was erwartet euch?

- Viele schöne Projekte

- Spannende Aufführungen4

- Leckeres Essen

- Aktivitäten für Jung und Alt

Wir freuen uns auf euch!

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 52 zweiundfünfzig
1 2 5 3 6
Verstehenshilfen: 1 das schwarze Brett het prikbord 2 der Betreuer de begeleider 3 das Ferienlager het vakantiekamp 4 die Aufführung de voorstelling
4

Eine gendergerechte Sprache soll dabei helfen, dass jeder Mensch als gleich angesehen wird, unabhängig davon, welches Geschlecht man hat. Deshalb wird im Deutschen oft gegendert. So kann man beim Schreiben das sogenannte Binnen-I verwenden, z. B. SchülerInnen. Damit sind sowohl Schüler als auch Schülerinnen gemeint. Alternative gendergerechte Schreibweisen sind beispielsweise Schüler:innen oder Schüler*innen.

b Notiere in Übung 1a zu jeder Anzeige eine Überschrift. Werft mit! Einladung zum Schulfest Nachhilfe geboten Aufräumaktion

„Schule ist cool“-Party BetreuerInnen gesucht

c Welche Anzeige passt zu wem? Notiere die Nummer der Anzeige.

1 Florians Eltern möchten seine Theatervorstellung in der Schule besuchen.

2 Tülin hat schon oft gebabysittet. Sie ist gerne mit Kindern zusammen.

3 Paolo hat Lust zu feiern. Er möchte aber kein Geld ausgeben.

4 Alice setzt sich für die Umwelt ein. Sie ist sehr engagiert.

5 Karyna ist nicht so gut in Fremdsprachen. Sie möchte noch mehr üben.

d Beantworte die Fragen.

1 Wann ist die AG Frisbee?

2 In welchem Monat findet das Ferienlager statt?

3 An welchem Wochentag ist die Schulparty?

4 An welchem Datum ist das Schulfest?

WIEDERHOLUNG

Zeitangaben mit am, um und im am Montag am 21. November um 14 Uhr im Juni im Sommer

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 53 dreiundfünfzig

2 Der Schulalltag

2.1 Der Stundenplan

Ergänze den Stundenplan. Frage nach den Informationen, die fehlen. Geografie Englisch Niederländisch Sport Wirtschaft Deutsch Mathe

Französisch Chemie Geschichte Religion

z. B. Was haben wir am Mittwoch / mittwochs in der zweiten Stunde / von 9.25 Uhr bis 10.15 Uhr?

Da haben wir …

UhrzeitMontagDienstagMittwochDonnerstag Freitag

108.35–09.25

209.25–10.15

PAUSE

310.35–11.25

411.25–12.15

MITTAGSPAUSE

513.30–14.20

614.20–15.10

715.10–16.00

WIEDERHOLUNG

über den Stundenplan sprechen

Die erste • zweite • dritte • vierte • fünfte • sechste • siebte Stunde ist Mathe.

In der ersten Stunde haben wir Mathe.

Von 9.25 Uhr bis 10.15 Uhr haben wir Biologie.

©VANIN

Am Montag / Montags haben wir Kunst.

Am Dienstag / Dienstags und am Mittwoch / mittwochs haben wir Mathe.

Am Samstag / Samstags • Am Sonntag / Sonntags • Am Wochenende haben wir frei.

SCHON FERTIG?

Arbeitet zu zweit. Wie gut kennt ihr den eigenen Stundenplan? Fragt abwechselnd nach einem Tag und einer Uhrzeit und sagt, welches Fach ihr habt.

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 54 vierundfünfzig
B: S. 72

2.2 Ich über mich

a Ergänze oder markiere, was auf dich zutrifft.

über den Schulalltag sprechen

ich Partner(in)

Ich stehe um Uhr auf.

Meistens gehe ich um Uhr ins Bett.

Ich fahre ☐ mit dem Auto zur Schule.

☐ mit dem Bus

☐ mit dem Fahrrad

☐ mit der Straßenbahn

☐ mit der U-Bahn

☐ Ich gehe zu Fuß zur Schule.

meine Schulberichte.

finde ich super cool. mag ich total gerne. ist nicht so mein Ding. kann ich gar nicht.

b Was machst du am liebsten? Wähle jeweils eine Möglichkeit.

1 ☐ einen Aufsatz schreiben 4 ☐ eine Strafarbeit schreiben ☐ ein Buch lesen ☐ eine Stunde nachsitzen

2 ☐ Vok abeln lernen 5 ☐ eine schriftliche Prüfung machen

☐ Mathematikformeln lernen ☐ eine mündliche Prüfung machen

3 ☐ Fremdsprachen lernen 6 ☐ in den Pausen lernen

☐ für Naturwissenschaften lernen ☐ mich in den Pausen entspannen

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 55 fünfundfünfzig
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
komme
Ich kontrolliere ☐ regelmäßig
☐ selten ☐ nie ☐ ☐ ☐ Ich beteilige mich ☐ fast
☐ ab und zu ☐ nie ☐ ☐ ☐
der Schule treffe
☐ manchmal ☐ nie ☐ ☐ ☐ Ich esse ☐ nie
☐ nur selten ☐ oft ☐ ☐ ☐
©VANIN
Ich
um Uhr in der Schule an.
immer im Unterricht.
Nach
ich mich ☐ immer mit Freunden.
in der Schulkantine.

c Ergänze.

1 Ich gehe in die ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. Klasse.

2 Mein(e) Klassenlehrer(in) ist Herr / Frau

3 Er/Sie unterrichtet . Wir haben ihn/sie Stunden pro Woche.

4 In meiner Klasse sind Jungen und Mädchen. Insgesamt sind wir SchülerInnen.

5 Abends arbeite ich ungefähr (wie lange?) für die Schule.

6 Ich bekomme (wie oft?) eine Strafarbeit.

d Arbeitet zu zweit. Stellt euch gegenseitig Fragen über die Schule. Notiert in Übung 2.2a die Antworten des Partners / der Partnerin oder kreuzt sie an.

z. B. Triff st du dich nach der Schule ab und zu mit Freunden?

Ja / Nein, und du?

Ich auch (nicht). / Ich schon.

WIEDERHOLUNG

das Verb im Präsens treffen essenlesen fahren ich du er/sie wir ihr sie Sie

treffe triffst trifft treffen trefft treffen treffen

esse isst isst essen esst essen essen

lese liest liest lesen lest lesen lesen

fahre fährst fährt fahren fahrt fahren fahren

e Arbeitet zu viert. Jede Zweiergruppe setzt sich zu einer anderen Zweiergruppe.

• Berichtet über die Antworten des Gesprächspartners.

A berichtet über B und umgekehrt.

C berichtet über D und umgekehrt.

z. B. Ich habe Leah gefragt. Sie steht immer um 7 Uhr auf. Sie fährt mit dem Bus zur Schule …

• Stellt einander abwechselnd Fragen und antwortet wie im Beispiel.

z. B. Wie fahrt ihr zur Schule? Mit dem Fahrrad. Ich auch. Ich gehe zu Fuß.

f Fragerunde an die Lehrkraft.

z. B. Frau … / Herr … , wann stehen Sie auf?

Ich stehe meistens um 6.30 Uhr auf.

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 56 sechsundfünfzig
©VANIN

2.3 Was magst du (nicht) an deiner Schule?

a Lies die Aussagen der Jugendlichen. Markiere die Wörter zum Thema Schule.

Ich mag den großen Schulhof. Er ist gut ausgestattet: Es gibt einen Basketballkorb und einen Fußballplatz. Wir können auch Tischtennis spielen.

Die Aula ist toll. Hier singt der Schulchor und finden alle Konzerte statt.

Klassenzimmer. Warum werfen manche nicht einfach in den Abfalleimer?

Ich finde die Schulkantine sehr ungemütlich. Das Essen schmeckt dort einfach schrecklich.

Silke

Gruppenarbeiten. Ich finde es schön, wenn wir uns gegenseitig helfen Deadlines nicht ein. Das ist nervig!

Ich finde den Physikunterricht ganz spannend. Vor allem die Experimente sind einfach klasse!

Meine Klassenlehrerin ist sehr geduldig. Ich kann immer zu ihr gehen, wenn ich eine Aufgabe nicht verstehe.

Adnan

Das Schulgebäude ist sehr altmodisch. Die Tische, Stühle und vor allem die PCs stammen aus der Steinzeit. Wir verwenden sogar noch alle Windows 98!

Der bestimmte Artikel und das Personalpronomen im Nominativ und Akkusativ Nominativ

DiE Schulkantine ist sehr ungemütlich. SiE ist sehr ungemütlich.

Akkusativ

Ich mag deN Schulhof.

Ich mag ihN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 57 siebenundfünfzig
Samira Lola
WIEDERHOLUNG
69
S.
©VANIN

b Sieh dir die Redemittel an.

• Kreise in jedem Satz das Subjekt ein.

• Unterstreiche die Satzteile im Akkusativ in Grün.

Wie findest du den Unterricht?

Wie ist euer Klassenzimmer?

Wie findest du die Toiletten?

Wie schmeckt das Schulessen?

über die Schule sprechen

Ich finde ihn …

Es ist ….

Sie sind …

Es schmeckt …

spannend • langweilig • cool • doof.

klein • groß • modern • altmodisch. schmutzig • sauber. eklig • lecker.

c Arbeitet zu zweit. Stellt einander abwechselnd Fragen wie in Übung 2.3b. der Schulhof die Mittagspause die Sporthalle die Bibliothek die Prüfungen das Schulgebäude das Labor der Musikraum

d Arbeitet zu zweit. Beschreibt abwechselnd euren Lieblingsort in der Schule. Wo ist das?

z. B. An meinem Lieblingsort gibt es einen / eine / ein Ist es das Klassenzimmer?

Nein. Hier lese ich oder …

Mache ein Video über deinen Schulalltag. Zeige auch das Schulgelände.

• Dauer : ungefähr zwei Minuten

• Das Video soll mindestens Folgendes enthalten:

☐ die Beschreibung eines typischen Schultages,

☐ die Uhr zeit deiner Lieblingsfächer,

es gibt + Akkusativ

☐ deine Meinung über die Schule (die Klassenzimmer, den Unterricht, das Schulessen …).

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 58 achtundfünfzig
WIEDERHOLUNG
© Imageselect / Hackenberg-Photo-Cologne
©VANIN

3 Schule in Deutschland

3.1 Die Schultüte

a Ergänze den Text.

k aufen Grundschule Einschulung feiern Schultüte stolz Schleife Schulranzen basteln

Schauen Sie sich das Foto dieses kleinen deutschen Mädchens am Tag ihrer an. Es trägt natürlich den nagelneuen

, aber vor allem hält es die in Deutschland unentbehrliche fest.

In Deutschland ist das Foto der Einschulung in die erste Klasse der obligatorischer Bestandteil dieses Ereignisses, genauso wie die Schultüte. Sie gehört selbstverständlich dazu, um diesen Übergang zu und zu versüßen. Natürlich können die Eltern eine leere Schultüte im Geschäft , aber es ist noch viel schicker, die Tüte selbst zu . Mit bunter Pappe, Krepppapier, Gummibändern und einer hübschen zum Zubinden.

Deutsche Schüler gehen von der 1. bis zur 4. Klasse in die Grundschule. Sie sind dann sechs bis zehn Jahre alt. Die Sekundarstufe fängt mit der 5. Klasse an. Die Schüler entscheiden sich dann für die Hauptschule, die Realschule oder das Gymnasium. Die Hauptschule bereitet auf das Berufsleben vor. Typisch für eine Realschule ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Das Gymnasium ist mit dem aso in Flandern vergleichbar.

b Sieh dir jetzt das Video an und kontrolliere deine Antworten.

c Was steckt man in die Schultüte? Sieh dir das Video an und kreuze in der Tabelle an.

der unbestimmte Artikel und kein- im Akkusativ Er/Sie steckt … in die Schultüte.

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 59 neunundfünfzig
M eineN keineN W einE keinE S ein kein P Ø keinE ☐ Bleistift ☐ Filzschreiber ☐ Bleistiftspitzer ☐ Kugelschreiber ☐ Radiergummi ☐ Kleber ☐ Trinkflasche ☐ Schere ☐ Brotdose ☐ Puppe ☐ Haarspange ☐ Federmäppchen ☐ Sparschwein ☐ Lineal ☐ Buch ☐ Plüschtier ☐ Geodreieck ☐ Farbstifte ☐ Kekse ☐ Luftballons ☐ Seifenblasen ☐ Süßigkeiten ☐ Autos
69 NEØE WIEDERHOLUNG
S.
©VANIN
© Imageselect / Panther Media GmbH

Die Schultüten für Abc-Schützen (Kinder, die in die Grundschule eingeschult werden) sind ein Brauch, der seit 1810 in Deutschland zur Einschulung gepflegt wird. In manchen Teilen Deutschlands nennt man sie auch Zuckertüten. Die Schultüten werden meistens mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken wie Buntstiften oder anderem Schulmaterial gefüllt. Viele Eltern basteln die Schultüte selbst. Man kann sie aber auch fertig im Geschäft kaufen.

d Arbeitet zu zweit. Was wurde im Video nicht in die Schultüte gesteckt? Macht abwechselnd Aussagen.

z. B. Man hat keinen / keine / kein / keine … in die Schultüte gesteckt.

3.2 Das deutsche Notensystem

1 = sehr gut

2 = gut

3 = befriedigend

4 = ausreichend

5 = mangelhaft

6 = ungenügend

Das deutsche Notensystem ist anders als das belgische. Es besteht aus Noten von eins bis sechs, wobei eine Eins sehr gut und eine Sechs ungenügend ist. Ab einer schlechteren Note als vier hat man die Prüfung nicht bestanden.

a Sieh dir den ersten Abschnitt aus dem Video an. Was versucht Jonas seinem Vater zu erzählen?

b Sieh dir den zweiten Abschnitt aus dem Video an. Ergänze oder kreuze an.

1 Jonas hat zwei geschrieben.

2 In Mathe hat er eine ☐ Fünf+ ☐ Fünf- bekommen.

3 In Deutsch hat er eine ☐ Eins ☐ Zwei bekommen.

4 Jonas‘ Tipp: Wenn man eine schlechte geschrieben hat, muss man warten, bis man wieder eine gute schreibt. Dann gibt man beide ab. Man bekommt dann weniger mit den Eltern.

c Arbeitet zu zweit. Lest die Vorwürfe von Eltern. Sucht zusammen nach lustigen Ausreden.

1 Was für ein schlechtes Zeugnis du hast!

2 Ach du meine Güte! Du hast schon wieder eine Sechs in Deutsch!

3 Deine Lehrerin hat angerufen. Du warst heute nicht in der Schule!

4 Du kommst immer zu spät von der Schule nach Hause!

5 Wieso hast du deinen Schulranzen schon wieder verloren?!

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 60 sechzig
©VANIN

d Der Lehrer / Die Lehrerin übernimmt die Elternrolle und fragt nach den Ausreden.

z . B. Lena, dein Zeugnis ist wirklich sehr schlecht! Aber alle anderen hatten auch ein schlechtes Zeugnis!

3.3 Die deutschen Schulferien

Sieh dir die Tabelle der deutschen Schulferien an. Beantworte dann die Fragen.

1 Was fällt dir bei der Übersichtstabelle der deutschen Schulferien auf?

2 Wie nennt man die Ferien, …

• die im Dezember bzw. Januar stattfinden?

• die im April stattfinden?

3 Wie lange dauern die Sommerferien in Deutschland?

4 In welchen Bundesländern fangen die Sommerferien …

©VANIN

• zuerst an? An welchem Datum?

• zuletzt an? An welchem Datum?

Deutschland besteht aus sechzehn Bundesländern, darunter auch die sogenannten Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen. Jedes Bundesland hat seine eigene Regierung und sein eigenes Parlament. Die Schulferien in den verschiedenen Bundesländern starten schon seit Jahrzehnten unterschiedlich. Dadurch wird der Reiseverkehr entlastet.

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 61 einundsechzig

4 Meine LehrerInnen

4.1 #MyTeacherIsWeird

a Sieh dir das Video an. Beantworte die Frage und kreuze an, welche Aussagen stimmen.

1 Worüber haben die Interviewer die Leute auf der Straße befragt?

2 Eine Person hatte …

☐ einen Lehrer, der immer die gleiche Kleidung trug.

☐ eine Lehrerin, die an Ufos glaubte.

☐ einen Lehrer, der die Schüler Affen genannt hat.

☐ eine Lehrerin, die immer schlecht gelaunt war.

☐ eine Lehrerin, die streng aber herzlich war.

☐ einen Lehrer, der eine giftige Schlange als Haustier hatte.

☐ einen Lehrer, der auf einer Klassenfahrt auf dem Tisch getanzt hat.

b Lies den Artikel. Beantworte dann die Fragen.

haben und sein im Imperfekt

z. B. Sie hatte eine lustige Lehrerin. Sein Lehrer war manchmal wütend.

So schräg1 können LehrerInnen sein

Manche Dinge, die in Klassenzimmern passieren, sind so merkwürdig, dass man sie ein Leben lang nicht vergisst. Unter dem Hashtag #MyTeacherIsWeird erzählen SchülerInnen ihre verrücktesten Erlebnisse.

Lehrkräfte versuchen ihren SchülerInnen so viel es geht beizubringen, schlichten2, denken sich spannende Exkursionen aus, fördern3, sind Seelentröster. Doch sie können auch seltsam sein. Wenn die Klassenlehrerin zum Beispiel ihr Glasauge herausnimmt und es übers Pult4 rollt, um die Stimmung in der Klasse aufzulockern5. Oder wenn der Sportlehrer – wie jeden Tag – mit Sandalen, Socken und Hawaiihemd in die Schule kommt und auf den Kommentar „Oh mein Gott!“ mit „Ja?“ antwortet. Es sind Geschichten wie diese, die unter dem Hashtag #MyTeacherIsWeird gerade auf

nach: Spiegel.de

Twitter kursieren.

Nutzerin Lisa berichtet: „Ich hatte einen MarsRiegel auf meinem Pult liegen. Der Mathelehrer griff nach der Süßigkeit, stampfte mit dem Fuß darauf und rief: „Schaut, ein Mann auf dem Mars!“. omas erzählt von seinem Geschichtslehrer: „Er trägt öfters die Schlafanzughose unter seinem Anzug. Während des Unterrichts öffnet er immer seinen Aktenkoffer und nimmt eine Banane heraus, die er dann einfach vor unserer Nase aufisst“.

©VANIN

Julia berichtet von einer besonderen Strafarbeit: „Wer bei der Englischlehrerin zu spät in den Unterricht kommt oder die Hausaufgaben vergisst, muss für die nächste Stunde wahlweise einen Kuchen backen oder bei der Lehrerin zu Hause im Garten arbeiten. Die meiste Zeit wird deshalb bei uns im Unterricht Kuchen gegessen.“

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 62 zweiundsechzig
S. 70
#MyTeacherIsWeird 1 5 10 15 20 25 30 Verstehenshilfen: 1 schräg raar, gek 2 schlichten verzoenen, bemiddelen 3 fördern stimuleren
4 das Pult de lessenaar 5 auflockern opvrolijken

1 Wie könnte man My Teacher Is Weird auf Deutsch übersetzen?

2 Was macht Thomas‘ Geschichtslehrer?

3 Was hat sich Julias Englischlehrerin ausgedacht?

Lies die Tweets mit dem Hashtag #MyTeacherIsWeird. Schreibe selber einen Tweet über eine lustige Angewohnheit oder einen lustigen Vorfall mit einer Lehrkraft. Benutze ein (Online-) Wörterbuch.

Alle meine Schwestern hatten denselben Lehrer. Am letzten Tag des Schuljahres guckte der Lehrer mich an und sagte: „Bitte, sag mir, dass du die letzte bist!“

#MyTeacherIsWeird

7:29 AM – 15. Sept.

Die Katze der Biologielehrerin ist letzten Monat gestorben. Im Biologieraum ist jetzt ein Katzenskelett ausgestellt.

#MyTeacherIsWeird

7:54 AM – 16. Sept.

Neuen Tweet verfassen x

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 63 dreiundsechzig
FRANKA FABIO
GIF Twittern 5 2 45 109 370 4 219

4.2 Was macht einen guten Lehrer aus?

a Sieh dir das Video an und ergänze.

Paulas ist gut. Sie ist eine Person. Sie weiß, wie man mit den Kindern . Sie hat eine gute Art, zu

. Es macht Paula , ihr zuzuhören. Sie ist immer

. Sie möchte, dass die Kinder etwas

. Paula findet es wichtig, dass die auch bei Lehrern da ist. Die Lehrerin ist selber auch sehr .

b Lies die Texte von Schülern. Markiere die positiven Eigenschaften von Lehrkräften grün und die negativen gelb.

Felix

„Meiner Chemielehrerin kann man wirklich jede Frage stellen. Sie strahlt Ruhe aus und schreit nicht gleich. Außerdem ist sie sehr geduldig. Wir können auch nach dem Unterricht zu ihr kommen, wenn wir den Stoff nicht verstanden haben.“

Milena

„Ich mag meinen Englischlehrer sehr gerne. Er unterrichtet nicht immer nach einem festen Plan, sondern liest auch mal englische Gedichte vor. Oder er zeigt Filmszenen, z. B. aus Romeo + Juliet Er behandelt uns auch alle gleich: Wenn jemand zu spät kommt oder eine Aufgabe vergessen hat, wird das notiert, ohne Ausnahme. Er bewertet fair und hat keine Lieblinge.“

Leni

„Mein Geschichtslehrer bringt viel Abwechslung in den Unterricht. Er versucht den Stoff z. B. durch Videos anschaulich zu machen und ist meist sehr nett. Er kann aber auch streng und ungeduldig sein. Schlechte Lehrer ziehen einfach nur ihren Stoff durch und reagieren genervt, wenn ein Schüler nicht mitkommt. Das ist einfach ungerecht.“

Ali

©VANIN

„Meine ehemalige Deutschlehrerin war super. Sie trat mit Autorität auf, ohne streng zu sein. Sie war locker und hat auch mal einen Witz gemacht –aber ansonsten konzentriert mit uns gearbeitet.“

Zayd

„Ich hatte einige gute Lehrer, zum Beispiel meine ehemalige Religionslehrerin. Sie konnte den Lernstoff gut vermitteln. Wenn jemand mal den Unterricht störte, verteilte sie nicht gleich Strafarbeiten. Ich finde es gut, wenn Lehrer auch mal eine interessante Diskussion zulassen.

Ich komme überhaupt nicht klar mit Lehrern, die uns noch immer wie Kinder behandeln.“

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 64 vierundsechzig
1 2 3 4 5

c Lies die Texte noch einmal. Welche Aussage passt zu wem?

1 Ihr Lehrer ist spontan im Unterricht und trägt auch mal Poesie vor.

2 Seine Lehrerin bringt die Inhalte gut rüber. Ab und zu gibt es auch eine Debatte.

3 Ihr Lehrer gestaltet den Unterricht sehr abwechslungsreich.

4 Seine Lehrerin hat die Klasse gut im Griff und ist manchmal auch witzig.

5 Seine Lehrerin beantwortet jede Frage, und das nicht nur während des Unterrichts.

d Suche das Gegenteil in den Texten.

1 Er ist nicht streng, sondern .

2 Sie ist nicht geduldig, sondern schnell .

3 Er behandelt die Schüler nicht fair, sondern

e Suche in den Texten nach dem passenden Wort.

1 eine Abweichung von der geltenden Regel

2 konkret, greifbar

f Arbeitet zu zweit. Welche Lehrer / Lehrerinnen findet ihr gut und warum?

Was macht einen guten Lehrer / eine gute Lehrerin aus?

Ein guter Lehrer / Eine gute Lehrerin ist motiviert

nicht allzu streng.

freundlich

engagiert

fair

geduldig

humorvoll

Herr Knabe ist ein guter Lehrer / Frau Bayer ist eine gute Lehrerin, weil er/sie …

• gut zuhören kann.

• Abwechslung in den Unterricht bringt.

• respektvoll gegenüber den Schülern ist.

• den Stoff gut erklären • vermitteln kann.

• nicht zu viele Hausaufgaben aufgibt.

Meine Lieblingslehrkraft

Poste einen kurzen Bericht über deine Lieblingslehrkraft auf der digitalen Pinnwand.

Die besten Lehrer Deutschlands

Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 65 fünfundsechzig
DIES ODER DAS

5 Schulregeln

a Was ist bei euch in der Schule (nicht) erlaubt? Kreuze an.

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 66 sechsundsechzig
darf mandarf man nicht 1im Unterricht die Jacke anbehalten ☐ ☐ 2während des Unterrichts auf die Toilette gehen ☐ ☐ 3beim Sportunterricht Schmuck tragen ☐ ☐ 4während der Pause auf dem Boden / im Gras sitzen ☐ ☐ 5das Handy benutzen ☐ ☐ 6die Lehrer / die Lehrerinnen mit Vornamen ansprechen ☐ ☐ 7Kaugummi kauen ☐ ☐ 8im Unterricht eine Mütze tragen ☐ ☐ 9ein Tattoo / ein Piercing haben ☐ ☐ 10 den Freund / die Freundin küssen ☐ ☐ 11 auf dem Schulgelände rauchen ☐ ☐ 12 im Klassenzimmer essen ☐ ☐ 13 im Klassenzimmer trinken ☐ ☐ 14 während eines Ausflugs Alkohol trinken ☐ ☐ 15bauchfreie Kleidung tragen ☐ ☐ 16 sich auffällig schminken ☐ ☐ 17 eine verrückte Frisur haben (z. B. rosa Haare) ☐ ☐ 18einen Minirock oder eine kurze Hose tragen ☐ ☐ 19 nach der Pause ohne Lehrer ins Klassenzimmer gehen ☐ ☐ 20 morgens mit dem Fahrrad über den Schulhof fahren ☐ ☐
dürfen ich darf du dar fst er/sie dar f S. 71 ©VANIN

b Sprecht zu zweit über die Schulregeln in eurer Schule. Verwendet den Wortschatz aus

über Schulregeln sprechen

Ich finde es klasse • gut • logisch, dass man in der Schule nicht rauchen darf. Ich finde es schade • blöd • unbegreiflich, dass wir im Unterricht die Jacke nicht anbehalten dürfen. Ich verstehe nicht, warum wir in der Klasse nicht trinken dürfen

c Lies den Text und beantworte die Fragen.

Jungs protestieren bauchfrei im Klassenzimmer

Es war ein kühler, feuchter Frühlingstag, doch an der Realschule in Ebersberg sah man das am Freitag vielen Schülerinnen und Schülern nicht an: Sie hatten sich sommerlich gekleidet, mit Blick auf nackte Taillen und unbedeckte Schultern. Und zwar nicht nur die Mädchen, auch viele Jungs hatten ihre T-Shirts so abgeschnitten, dass zwischen Shirt und Hose noch ein bisschen nackte Haut zu sehen war. Es handelte sich um eine Protestaktion: Seit einigen Tagen nämlich wird heftig darüber diskutiert, welche Kleidung auf dem Schulgelände erlaubt ist und welche nicht. Lehrkräfte hatten darauf hingewiesen, dass bauch- und schulterfreie Klamotten tabu sind und dann gab es eine riesige Diskussion. „Ich finde das Bauchfrei-Verbot gut. Natürlich soll man sich so anziehen wie man will, aber das hat dort Grenzen, wo sich andere gestört fühlen“, sagt eine Schülerin. Der Schüler Matthias Spensberger sieht das ganz anders. Er kritisiert, dass auf diese Weise 11- bis 16-Jährige anhand ihrer Kleidung sexualisiert werden. Er weist darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler bis zu ihrem Abschluss1 zwei Drittel ihrer Lebenszeit an der Schule verbringen. Die Schule ist also ein wichtiger Ort, an dem sie ihren Stil und ihre Persönlichkeit entwickeln. „Laut Artikel 2 des Grundgesetzes2 hat jeder das Recht auf die freie Entfaltung3 seiner Persönlichkeit, das muss auch in diesem Fall gelten“, sagt Spensberger. „Und dass jetzt wieder eine Art Kleiderordnung herrscht, wirft4 die Entwicklung der eigenständigen Frau zurück.“

Schulleiter Markus Schmidl versteht gar nicht, wieso die Diskussion jetzt so aufgeflammt ist. „Laut Hausordnung5 muss in der Schule angemessene6, nicht anstößige Kleidung getragen werden. Zudem hat die Schule seiner Meinung nach auch einen Erziehungsauftrag7. Man kann ja auch später nicht mit Strandklamotten ins Büro gehen“, erklärt der Schulleiter. Das bayerische Schulrecht hat hier keine offiziellen Vorschriften parat. Lehrer sollen selbst einschätzen, ob das T-Shirt oder der Rock zu kurz sind.

©VANIN

Nach: sueddeutsche.de

Verstehenshilfen:

1 der Abschluss het diploma

2 das Grundgesetz de grondwet

3 die Entfaltung de ontplooiing

4 zurückwerfen terug in de tijd gooien

5 die Hausordnung het reglement

6 angemessen passend

7 der Erziehungsauftrag de opvoedkundige taak

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 67 siebenundsechzig
Übung 5a.
1 5 10 15 20 25

Bij een artikel over een gebeurtenis worden er meestal antwoorden gegeven op de volgende vragen: wat, waar, wanneer, wie en waarom? Probeer bij het lezen van zulke teksten telkens de antwoorden op die vragen te vinden.

1 Beantworte die w-Fragen.

• die Handlung: was?

• der Handlungsort: wo?

• die Handlungszeit: wann?

• die Personen: wer?

• der Grund oder die Ursache: warum?

2 Bauchfrei in die Schule? Markiere die Pro-Argumente grün und die Kontra-Argumente gelb.

3 Dür fen Schüler nach bayerischem Schulrecht bauchfrei in die Schule gehen?

d Arbeitet zu zweit. Diskutiert über das Bauchfrei-Verbot.

seine Meinung äußern

Ich finde, dass …

Ich bin der Meinung, dass …

Ich bin davon überzeugt, dass … Damit bin ich einverstanden.

Es stimmt (nicht), dass … Das stimmt (nicht)!

Ich weiß nicht, ob … Dein Argument überzeugt mich (gar) nicht !

argumentieren

©VANIN

Für / Gegen ein Bauchfrei-Verbot spricht, dass … Ein weiteres Argument für / gegen ein Bauchfrei-Verbot, ist … Der Vorteil / Nachteil von einem Bauchfrei-Verbot, ist … Man muss aber auch bedenken, dass …

SCHON FERTIG?

Arbeitet zu zweit. Diskutiert über weitere Verbote an Schulen (z. B. das Handyverbot, weitere Kleiderverbote …).

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 68 achtundsechzig

1 Der Nominativ und der Akkusativ (Wiederholung)

1.1 Der bestimmte Artikel

Nominativ

Hier ist / sind … deR Turnsaal diE Kantine daS Labor diE Toiletten RESE

Akkusativ

Ich suche … deN Turnsaal diE Kantine daS Labor diE Toiletten NESE

1.2 Das Personalpronomen

NominativichdueRsiE eS wirihrsiESie

Akkusativmichdich ihN siE eS uns euchsiESie

1.3 Der unbestimmte Artikel und kein-

Nominativ

Hier ist / sind … ein Mitschüler kein Mitschüler einE Kantine keinE Kantine ein Labor kein Labor Ø Toiletten keinE Toiletten ØEØE

Akkusativ

Ich suche …

Es gibt hier … eineN Mitschüler keineN Mitschüler einE Kantine keinE Kantine ein Labor kein Labor Ø Toiletten keinE Toiletten NEØE

Het Possessivpronomen krijgt dezelfde uitgangen als het onbepaald lidwoord:

Nominativ

Das hier ist ein Klassenzimmer. ➞ Das hier ist unser Klassenzimmer.

Akkusativ

Brauchst du eineN Taschenrechner? ➞ Brauchst du deineN Taschenrechner?

1.4 Präpositionen mit Akkusativ

bis durch für gegen ohne um entlang + Akkusativ a Nominativ oder Akkusativ? Ergänze die Sätze.

1 Ich suche d… Turnhalle (w.).

©VANIN

2 Die Pralinen sind für mein… Lehrerin (w.).

3 Hier befindet sich d… Musikraum (m.).

4 Sucht ihr eur… Rucksäcke (Pl.)?

5 Gibt es hier denn kein… Toiletten (Pl.)?

6 Ich bin gegen ein… Handyverbot (s.) in der Schule.

7 Wer ist dein… Lieblingslehrer (m.)?

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 69 neunundsechzig
P
M W S
M W S P
S. 57 S. 57 S. 59 Grammatikmodul

8 … Bibliothek (w.) hat heute geschlossen.

9 Der Lehrer läuft durch d… Klassenzimmer (s.).

10 Dürft ihr in der Schule ein… Minirock (m.) tragen?

11 Ich liebe dies… Fach (s.) sehr!

12 Was macht ein… guten Lehrer aus?

13 Im Sportunterricht laufen wir um d… Schulhof (m.).

14 Cindys Mutter steckt ein… Lineal (s.) in die Schultüte.

b Ersetze die unterstrichenen Wörter durch ein Personalpronomen.

1 Das Geschenk ist für meinen Bruder.

2 Die Lehrerin sucht Sam und dich.

3 Wie schmeckt das Schulessen?

4 Magst du Frau Schnabelstedt?

5 Ich finde die Toiletten nicht!

6 Sie mag meine Schwester und mich gern.

2 Haben und sein im Imperfekt

haben sein

ich hatte wir hatten ich war wir waren du hattest ihr hattet du warst ihr war t er/sie hatte sie hatten er/sie war sie waren Sie hatten Sie waren

a Ergänze mit der passenden Form von haben oder sein.

1 Mein ehemaliger Lehrer … sehr streng.

2 Wir … gestern Mathe.

3 Ich … früher ganz lange Haare.

4 Warum … du heute nicht in der Schule?

5 Wann … du die Klausur?

6 … ihr vorgestern im Kino?

7 Konrad, wie … deine Reise?

©VANIN

8 … ihr viel Spaß in Berlin?

9 Ich … früher sehr ungeduldig.

10 Frau Müller, … Sie ein schönes Wochenende?

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 70 siebzig
S. 62

b Arbeitet zu zweit. Zeigt einander ein Foto. Führt ein Gespräch.

z. B. Wo warst du da?

In Italien / zu Hause.

Ich glaube, ihr hattet Glück mit dem Wetter / viel Spaß! Das stimmt! Das Wetter war gut. Es war eine tolle Reise / ein toller Tag!

3 Das Modalverb dürfen

Dürfen betekent in het Nederlands ‘mogen, de toestemming hebben’. dürfen

ich darf wir dürfen du darfst ihr dürft er/sie darf sie dürfen Sie dürfen

a Was verbieten diese Schilder? Ergänze die Sätze.

Hier man keinen trinken. Hier ihr nicht ! Hier man nicht !

Hier ich kein benutzen.

Hier Touristen nicht Frau Krause, hier Sie nicht oder !

b Arbeitet zu zweit. Spielt kurze Dialoge mit den Sätzen aus Übung a.

z. B. Entschuldigung, hier dürfen Sie nicht / kein- …

Es tut mir leid, ich habe das Schild nicht gesehen / ich bin aber hungrig / …!

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 71 einundsiebzig
S. 66

1 Partnerspiel: der Stundenplan

Ergänze den Stundenplan. Frage nach den Informationen, die fehlen. Geografie Englisch Niederländisch Sport Wirtschaft Deutsch Mathe Französisch Chemie Geschichte Religion

z. B. Was haben wir am Mittwoch / mittwochs in der zweiten Stunde / von 9.25 Uhr bis 10.15 Uhr?

Da haben wir …

UhrzeitMontagDienstagMittwochDonnerstag Freitag

108.35–09.25

209.25–10.15

PAUSE

310.35–11.25

411.25–12.15

MITTAGSPAUSE

513.30–14.20

614.20–15.10

7 15.10–16.00

SCHON FERTIG?

Arbeitet zu zweit. Wie gut kennt ihr den eigenen Stundenplan? Fragt abwechselnd nach einem Tag und einer Uhrzeit und sagt, welches Fach ihr habt.

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 72 zweiundsiebzig
Spielmodul A: S. 54
©VANIN

Der perfekte Schulhof

Arbeitet zu zweit. Wie sieht der perfekte Schulhof aus? Macht ein Poster.

DIES ODER DAS

Schiffe versenken: Schulfächer & -materialien Arbeitet zu zweit. Benutzt das Arbeitsblatt.

Was gibt es alles auf dem Schulhof und was nicht?

Sucht Bilder und notiert Stichwörter. Stellt euer Poster in der Klasse vor.

waagerecht

1 Ein guter Lehrer ist geduldig und nicht schnell …

3 Hier entspannen sich die Schüler in den Pausen.

©VANIN

5 Ich biete … in Mathe und Chemie an.

7 Meine ehemalige Lehrerin … viel Motivation und Energie.

9 Das sind die längsten Ferien.

senkrecht

2 In unserer Schule … man nicht rauchen.

4 Mein Lieblingsfach ist …

6 Eine Sechs ist eine sehr schlechte ...

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 73 dreiundsiebzig
2 Unsere Schule
4 ↓ 1 → 2 ↓ 3 → 5 → 6 ↓ 7 → 9 →
3 Kreuzworträtsel: Rund um die Schule

Erich Kästner (1899–1974) gehört zu den bekanntesten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er war Lyriker, Roman- und Kinderbuchautor. Er wurde insbesondere bekannt für seine Kinderbücher, wie Emil und die Detektive oder Das doppelte Lottchen. Sie wurden in mehr als hundert Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt, Das Doppelte Lottchen u. a. als The Parent Trap. In seiner Biografie Als ich ein kleiner Junge war beschreibt Kästner seine frühe Kindheit in Dresden.

a Lies den Abschnitt aus dem Roman Als ich ein kleiner Junge war und beantworte die Fragen.

Mich erschreckte1 die Schule nicht. [...] Und der gemütlich dicke Lehrer Bremser, der die Mütter, Väter und die Abc-Schützen willkommen hieß, erschreckte mich schon gar nicht. Ich wusste von daheim, dass auch die Lehrer lachen konnten, Spiegeleier aßen, an die großen Ferien dachten und ihr Nachmittagsschläfchen hielten. Da war kein Grund zum Zittern2 . Herr Bremser setzte uns der Größe nach in die Bankreihen und notierte sich die Namen. Die Eltern standen dicht gedrängt an den Wänden und in den Gängen, nickten ihren Söhnen ermutigend zu und bewachten die Zuckertüten. Das war die Hauptaufgabe. Sie hielten kleine, mittelgroße und riesige Zuckertüten in den Händen, verglichen die Tütengrößen und waren, je nachdem, neidisch3 oder stolz4. Meine Zuckertüte hättet ihr sehen müssen! Sie war bunt wie hundert Ansichtskarten, schwer wie ein Kohleneimer und reichte mir bis zur Nasenspitze! Ich saß vergnügt5 auf meinem Platz, zwinkerte6 meiner Mutter zu und kam mir vor wie ein Zuckertütenfürst. Ein paar Jungen weinten herzzerbrechend und rannten zu ihren aufgeregten Mamas. Doch das ging bald vorüber7. Herr Bremser verabschiedete uns; und die Eltern, die Kinder und die Zuckertüten stiefelten8 gesprächig nach Hause.

Verstehenshilfen:

1 erschrecken doen schrikken, bang maken

2 der Grund zum Zittern de reden om te beven

3 neidisch jaloers

4 stolz trots

1 Wovon handelt dieser Text?

2 Wie fühlte sich Kästner?

5 vergnügt vrolijk

6 jemandem zuzwinkern naar iemand knipogen

7 vorübergehen voorbijgaan

8 stiefeln marcheren

Welche Textstelle beweist das? Markiere sie in Grün.

3 Wie groß war Kästners Schultüte wohl? ☐ klein ☐ mittelgroß ☐ riesig

©VANIN

Welche Textstelle beweist das? Markiere sie in Gelb.

b Sieh dir das Video an.

Verstehenshilfen:

1 stolpern struikelen

2 zerreißen (ver)scheuren

3 die Dattel de dadel

4 der Marienkäfer het lieveheersbeestje

Was ist genau passiert? Beschreibe den Vorfall auf Niederländisch.

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 74 vierundsiebzig Kulturmodul

2 … und Schule heute

a Lies zuerst den Text.

Die Fack ju Göhte-Trilogie (2013–2017) ist eine Komödie von Bora Dagtekin. Zeki Müller (Elyas M’Barek) ist der neue Aushilfslehrer an der Goethe-Gesamtschule. Er sieht gut aus, hat ungewohnte Lehrmethoden und bekommt sogar die Horrorklasse 10b in den Griff. Und da ist ja auch noch die überkorrekte Frau Schnabelstedt. Was keiner weiß: Herr Müller kommt frisch aus dem Gefängnis und will nur an sein Geld, das er unter der Turnhalle vergraben hat.

Nach: lovelybooks.de

b Sieh dir den Abschnitt aus dem Film Fack ju Göhte an. Bringe die Aussagen in die richtige Reihenfolge.

Wieso heißen Sie eigentlich Müller? Sie sehen gar nicht aus wie ein Müller!

Glaubt ihr, ich heule jetzt, oder was? Scheißkinder!

Ich bin die Vertretung für Frau Schnabelstedt. Mein Name ist Müller. Du kriegst gleich eine Sechs! Wo ist das Klassenbuch?

Okay, ich gehe jetzt eine Zigarette rauchen, bevor ich einem von euch auf die Fresse haue. Mal gucken, wer ihr Wichser1 seid.

Verstehenshilfe:

1 der Wichser de klootzak

c Beurteile den Abschnitt:

3 Song: Falco – Nie mehr Schule

Beurteile das Lied: Das Lied ist toll / super!

Es geht.

Das Lied gefällt mir (gar) nicht.

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 75 fünfundsiebzig
© By Rat Pack Filmproduktion / Constantin Film

Willkommen in meiner Schule 1

der Betreuer Betreuer Er arbeitet als Betreuer für Senioren. begeleider

derHelfer Helfer Wir suchen Helfer beim Aufräumen! helper

der Schulhof Schulhöfe In der Pause sind alle Schüler auf dem Schulhof. schoolplein

die Anzeige Anzeigen Ich lese die Anzeigen in der Zeitung. advertentie die Betreuerin BetreuerinnenWir sind Betreuerinnen im Ferienlager. begeleidster

die Fremdsprache FremdsprachenWie viele Fremdsprachen sprichst du? vreemde taal die Helferin HelferinnenTrägst du dich als Helferin in die Liste ein? helpster

dieNachhilfe Er bietet Nachhilfe in Mathematik an. bijles

dieSchule Schulen Meine Schule beginnt um halb neun. school

das Abitur Das Gymnasium wird mit dem Abitur beendet. eindexamen

das Ferienlager FerienlagerIm Sommer gehen die Kinder ins Ferienlager. vakantiekamp

das Gymnasium GymnasienIch gehe aufs Gymnasium. aso-school

das Schulfest SchulfesteKommst du auch zum Schulfest? schoolfeest

üben übt Diese Schüler müssen noch viel üben. oefenen

Der Schulalltag 2

der Klassenlehrer KlassenlehrerUnser Klassenlehrer ist Herr Schwarz. klastitularis (m.)

derMitschüler MitschülerKennst du die neuen Mitschüler schon? medeleerling

der PC PCs Gibt es in eurer Schule noch PCs? pc der Schulhof Schulhöfe Unser Schulhof ist viel zu langweilig. speelplaats

derStuhl Stühle Ist dieser Stuhl noch frei? stoel

der Stundenplan StundenpläneMein Stundenplan sieht gut aus. uurrooster

derTisch Tische Kannst du bitte den Tisch decken? tafel

derUnterricht Der Unterricht endet um 16 Uhr. les

dieAufgabe Aufgaben Wir haben heute keine Aufgaben bekommen. opdracht

die Aula Aulas Der Schulchor singt in der Aula. aula

dieBibliothek BibliothekenSamstags gehe ich immer in die Bibliothek. bibliotheek

©VANIN

dieDeadline Deadlines Die Deadline für die Aufgabe ist morgen. deadline

dieGruppenarbeit

Ich mag Gruppenarbeit gerne. groepswerk

die Klassenlehrerin KlassenlehrerinnenUnsere Klassenlehrerin kann gut zuhören. klastitularis (v.)

die Mitschülerin Mitschülerinnen Deine Mitschülerinnen sind sehr sympathisch! medeleerlinge

die Pause Pausen Ich brauche dringend eine Pause. pauze

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 76 sechsundsiebzig
M W S M W Wortschatzmodul

diePrüfung PrüfungenIch habe die Prüfung bestanden! examen

dieSchulkantine SchulkantinenWir essen mittags in der Schulkantine. schoolkantine

dieSporthalle SporthallenUnsere Sporthalle ist groß und modern. sporthal dieStrafarbeit StrafarbeitenIch habe leider eine Strafarbeit bekommen. strafwerk

die Straßenbahn StraßenbahnenEr fährt gerne mit der Straßenbahn. tram

dieStunde Stunden In der dritten Stunde haben wir Geschichte. uur, lesuur

dieU-Bahn U-Bahnen In vielen Städten gibt es eine U-Bahn. metro

die Veranstaltung VeranstaltungenDie Schule organisiert viele Veranstaltungen. evenement

die Vokabel Vokabeln Ich muss die Vokabeln wiederholen. woord (mv. woordenschat)

das Auto Autos Wenn es regnet, fahren wir mit dem Auto. auto

das Experiment ExperimenteIn Chemie machen wir tolle Experimente. experiment

das Fahrrad Fahrräder Fährst du oft mit dem Fahrrad? fiets

das Klassenzimmer KlassenzimmerGeht zurück in euer Klassenzimmer! klaslokaal

das Labor Labore Die Schüler untersuchen Lebensmittel im Labor. labo

das Schulgebäude SchulgebäudeUnser Schulgebäude ist schon sehr alt. schoolgebouw

Biologie

Biologie ist nicht so mein Ding. biologie

Chemie Chemie finde ich toll. chemie

Englisch Macht dir Englisch Spaß? Engels

Französisch

Geografie

Wir lernen schon fünf Jahre Französisch. Frans

Geografie kann ich nicht so gut. aardrijkskunde

Geschichte Morgen haben wir in der ersten Stunde Geschichte. geschiedenis

Informatik

Kunst

Informatik finde ich sehr interessant. informatica

Die siebte Stunde ist Kunst. plastische opvoeding

Latein Montags und donnerstags haben wir Latein. Latijn

Mathe Mathe kann ich gar nicht. wiskunde

Musik

Niederländisch

Mein Lieblingsfach ist Musik. muziek

In Belgien spricht man Niederländisch, Deutsch und Französisch. Nederlands

Physik Macht ihr auch Experimente in Physik? fysica

©VANIN

Religion In Religion können wir oft diskutieren. godsdienst

Sport

Wirtschaft

Sport mag ich am liebsten. lichamelijke opvoeding

Wirtschaft macht mir Spaß! economie

aufstehen steht auf, ist aufgestanden Sie steht jeden Tag um 7 Uhr auf. opstaan

essen isst, hat gegessenMittags isst er ein Butterbrot. eten

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 77 siebenundsiebzig
S

fahren fährt, ist gefahrenSie fährt mit dem Bus zur Schule. rijden lernen lernt Er ist in seinem Zimmer und lernt. leren lesen liest, hat gelesenSie liest gerne Comics. lezen mögen mag, hat gemochtMagst du das Schulessen? graag hebben, lusten

treffen trifft, hat getroffenNach der Schule trifft sie ihre Freundinnen. ontmoeten zu Fuß gehengeht, ist gegangenIch gehe jeden Tag zu Fuß in die Schule. te voet gaan altmodisch ↔ modern Unser Klassenzimmer ist sehr altmodisch. ouderwets doof ↔ toll Strafarbeit finde ich wirklich doof. stom modern ↔ altmodisch Die Bibliothek ist sehr modern. modern sauber ↔ schmutzig Ist dein Zimmer schon sauber? proper schmutzig ↔ sauber Die Toiletten sind sehr schmutzig. vuil toll ↔ doof Findest du die neue Lehrerin toll? tof

Schule in Deutschland 3

derBleistift Bleistifte Hast du einen Bleistift für mich? potlood

derKugelschreiber KugelschreiberIch brauche einen Kugelschreiber. balpen

dieEinschulung Einschulungen

Erinnerst du dich noch an deine Einschulung? eerste dag op de basisschool

dieGrundschule Grundschulen Wir sind schon Freunde seit der Grundschule. basisschool

die Klausur Klausuren Alles Gute für die Klausur morgen! examen

die Note Noten Ich habe eine schlechte Note bekommen. punt, cijfer

dieSchere Scheren Die Schere ist stumpf. schaar

die Schultüte Schultüten Bei der Einschulung bekommen die Kinder eine Schultüte. puntzak voor de eerste schooldag

das Bundesland BundesländerDeutschland hat sechzehn Bundesländer. deelstaat

das Gymnasium GymnasienMein Onkel ist Sportlehrer am Gymnasium. aso-school

das Lineal Lineale Brauchst du das Lineal noch? liniaal

das Zeugnis Zeugnisse Hast du ein gutes Zeugnis bekommen? rapport

die Ferien Die Ferien sind wieder vorbei. vakantie

Schulferien Was macht ihr in den Schulferien? schoolvakantie

©VANIN

Weihnachtsferien

Osterferien

Sommerferien

Die Weihnachtsferien sind bald vorbei. kerstvakantie

In den Osterferien fahren wir ans Meer. paasvakantie

Die Sommerferien dauern acht Wochen. zomervakantie

basteln bastelt Sie bastelt gerne mit ihrer Nichte. knutselen

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 78 achtundsiebzig
M W S P

Meine LehrerInnen 4

derLehrer Lehrer Unser Lehrer ist sehr geduldig. leraar

derVorfall Vorfälle Reden wir über den Vorfall! voorval

dieAbwechslung

Die Lehrerin bringt viel Abwechslung in den Unterricht. afwisseling

die Ausnahme AusnahmenUnser Lehrer macht keine Ausnahmen. uitzondering die Diskussion DiskussionenDiese Diskussion ist sinnlos. discussie die Lehrerin LehrerinnenDie Lehrerin kann den Lernstof gut erklären. lerares

dieStrafarbeit Strafarbeiten Wer zu spät kommt, bekommt eine Strafarbeit. strafwerk

das Erlebnis Erlebnisse Das war ein unvergessliches Erlebnis. belevenis

bewerten bewertet Der Lehrer bewertet alle gleich. beoordelen

erklären erklärt Können Sie das noch mal erklären? uitleggen

schaffen schafft Wir schaffen das! iets voor elkaar krijgen

unterrichtenunterrichtetSie unterrichtet Deutsch und Geschichte. onderwijzen

zuhören hört zu Hört mal bitte alle gut zu! luisteren

engagiert

Dieser Schüler ist sehr engagiert. geëngageerd

fair ↔ ungerecht Das ist nicht fair! fair

freundlich

↔ unfreundlich Sei immer freundlich zu den anderen! vriendelijk

früh ↔ spät Ich bin immer zu früh. vroeg

geduldig ↔ ungeduldig Wir warten geduldig auf den Lehrer. geduldig

genervt Das hat mich sehr genervt. geïrriteerd, verveeld humorvoll Du bist so humorvoll! humoristisch

locker ↔ streng Unser Lehrer ist sehr locker. los, ontspannen

lustig

Dieser Witz war nicht sehr lustig! grappig, leuk motiviert ↔ unmotiviert Die Schüler sind nicht so motiviert. gemotiveerd

seltsam Das klingt ein bisschen seltsam. raar

spät ↔ früh Kommt bitte nicht zu spät! laat

streng ↔ locker Mein Vater war immer sehr streng. streng

sympathisch ↔ unsympathisch Die Biologielehrerin ist sympathisch. sympathiek

©VANIN

unfreundlich ↔ freundlich Sei nicht so unfreundlich zu deinem Bruder! onvriendelijk

ungeduldig ↔ geduldig Die Kinder werden ungeduldig. ongeduldig

ungerecht ↔ fair Das ist wirklich ungerecht! onrechtvaardig

unsympathisch ↔ sympathisch Findest du den neuen Schüler unsympatisch? onsympathiek witzig

Meine Schwester ist sehr witzig und laut. grappig

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 79 neunundsiebzig
M W S

Schulregeln 5

derSchmuck Dürft ihr im Sportunterricht Schmuck tragen? juwelen

derVorteil Vorteile Ein Rauchverbot hat viele Vorteile. voordeel derNachteil Nachteile Welche Nachteile hat ein Handyverbot? nadeel

dieAbwechslung Ich brauche ein bisschen Abwechslung. afwisseling

die Diskussion DiskussionenDas ist das Ende dieser Diskussion! discussie die Frisur Frisuren Mir gefällt deine Frisur. kapsel

die Lehrerin LehrerinnenDie Lehrerin ist heute genervt. lerares

dieRegel Regeln Ausnahmen bestätigen die Regel. regel

dieVorschrift VorschriftenDas ist nun mal Vorschrift! voorschrift

das Erlebnis Erlebnisse Kannst du das Erlebnis beschreiben? belevenis

das Verbot Verbote An meiner Schule gibt es viele Verbote. verbod die Klamotten Er macht seine eigenen Klamotten. kleren, spullen anziehen zieht an, hat angezogen Was ziehst du heute an? aantrekken

ausziehen zieht aus, hat ausgezogen Zieh die Jacke mal aus! uittrekken

diskutierendiskutiert Im Religionsunterricht diskutieren wir oft. discussiëren

dürfen darf, hat gedurftDürft ihr bauchfreie Kleidung tragen? mogen, de toestemming hebben

rauchen raucht Rauchst du? roken

stimmen es stimmt Das Wetter ist herrlich! - Das stimmt! kloppen bauchfrei Dürft ihr bauchfrei in die Schule gehen? met blote buik blöd

Diese Regel ist wirklich blöd! stom

Damit bin ich gar nicht einverstanden! akkoord erlaubt ↔ verboten Rauchen ist hier nicht erlaubt. toegelaten schade

einverstanden

Das ist wirklich schade! jammer

überzeugt Wir sind nicht überzeugt. overtuigd unbegreiflich

Das finde ich einfach unbegreiflich! onbegrijpelijk verboten ↔ erlaubt Piercings sind in unserer Schule verboten. verboden

©VANIN

KAPITEL 2 | ACH DU MEINE TÜTE! 80
achtzig
M W S P
Mein Wortschatz

KAPITEL 3 ALLES GUTE!

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

je mening geven over kerstmarkten en feestjes; vertellen wat je met Kerstmis doet; iemand feliciteren of iets toewensen; een kaartje met gelukwensen schrijven; iemand uitnodigen voor een feestje; een uitnodiging accepteren of afwijzen; enkele typische aspecten over Kerstmis in Duitsland benoemen.

GRAMMATICA

de datief (herhaling)

flowchart: de nominatief, de accusatief en de datief (herhaling) gesubstantiveerde adjectieven

WOORDENSCHAT

Kerstmis gelukwensen cadeaus uitnodigingen

ONLINE LEERPADEN

Feierst du mit?

Glückwünsche

Einladungen und Partys

der bestimmte Artikel im Dativ

der unbestimmte Artikel im Dativ

das P ersonalpronomen im Dativ

das P ossessivpronomen im Dativ

Präpositionen mit Dativ

Verben mit Dativ

der Nominativ, der Akkusativ und der Dativ

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 81 einundachtzig

1 Weihnachten

1.1 Die Adventszeit

a Sieh dir den Adventskalender an. Ordne die Geschenke zu.

©VANIN

Ausstechform Ohrringe Teebeutel Kerze Schlüsselanhänger Socken Spielzeug Schokolade Kartenspiel Bonbons 1 die

Der Adventskalender hat seinen Ursprung in Deutschland. Diese besondere Tradition entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts. Adventskalender gibt es mit Schokolade, aber auch selbst gebastelt mit Spielzeug oder kleinen Geschenken. Ab dem ersten Dezember macht man jeden Tag ein Türchen auf. Die 24 Türchen des Adventskalenders bereiten auf Weihnachten vor.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 82 zweiundachtzig
6
7
8
9
10
der 2 das
die 3 das
der 4 die
die 5 die
die Kernmodul

b Ergänze mit einem passenden Geschenk aus Übung 1.1a.

Vielen Dank für die schöne . Es ist jetzt abends sehr gemütlich in meinem Zimmer.

Diesen praktischen hat meine Tochter selbst gebastelt.

Diese sind aber schön! Ich werde sie jeden Tag tragen.

Mit dieser können wir in der Adventszeit herrliche Plätzchen backen.

c Arbeitet zu zweit. Was steckt wohl in den anderen Säckchen? Sammelt Ideen im Internet. Stellt euch gegenseitig Fragen.

z. B. Was steckt wohl im elften Säckchen? Vielleicht eine Seife. Und im zwölften Säckchen?

In der Adventszeit ist es in vielen Familien Tradition, Plätzchen zu backen. Diese kleinen Kekse werden mit Ausstechformen aus dem Teich ausgestochen und hübsch verziert. Man kann die Plätzchen verschenken oder natürlich selber genießen.

Tolle Adventskalender

Suche im Internet Bilder von Adventskalendern und präsentiere sie in der Klasse. Welcher Kalender gefällt dir besonders gut und warum?

Der erste Adventskalender

Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 83 dreiundachtzig
DIES ODER DAS

1.2 Der Weihnachtsmarkt

a Lies den Text. Ordne die Titel zu.

Ursprung der Weihnachtsmärkte Eine typisch deutsche Tradition Prost und Mahlzeit! Standor t und Dauer

Ab Ende November sieht der Marktplatz vieler deutscher Städte wie ein Wintermärchen1 aus. In der Zeit vor Weihnachten gibt es in Deutschland Märkte, wo man kleine Geschenke und Süßigkeiten kaufen und sich mit Freunden treffen kann. Jährlich besuchen rund 85 Millionen Menschen die deutschen Weihnachtsmärkte. Die Besucher genießen die gemütliche Stimmung, die festliche Dekoration und die Weihnachtslieder. Natürlich gehören auch Kunsthandwerk wie Krippen2 , Weihnachtskugeln und bemalte Nussknacker in figürlicher Form, Strickwaren3 sowie weihnachtliche Köstlichkeiten zum vielfältigen Angebot.

Weihnachtsmärkte werden oft an einem zentralen Platz organisiert, vor einem historischen Hintergrund, z. B. oft auf dem Marktplatz oder vor dem Rathaus. Viele Weihnachtsmärkte, auch Christkindlesmärkte oder Christkindlmärkte genannt, beginnen am 1. Advent und enden am 23. Dezember.

Die ersten Weihnachtsmärkte kommen tatsächlich aus Deutschland. Inzwischen gibt es sie auf der ganzen Welt. Das Konzept war schon im Jahre 1310 in München unter dem Namen Nikolausmarkt bekannt. Damals hat man ihn zu Beginn der Winterzeit organisiert, damit die Menschen alles für den Winter kaufen konnten, z. B. Fleisch und warme Kleidung. Der Dresdner Striezelmarkt gilt als der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands und findet seit 1434 statt. Die weltgrößte Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge überragt4 jede Bude5 auf dem Striezelmarkt.

©VANIN

An zahlreichen Verkaufsständen werden weihnachtliche Backwaren wie herzförmige Lebkuchen, Spekulatius oder Christstollen6 angeboten. Daneben gibt es auch diverse Süßigkeiten wie Schokofrüchte, gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Gegen die Kälte helfen auch die warmen Speisen und der Glühwein.

Nach: germanskills.com

Verstehenshilfen:

1 das Wintermärchen het wintersprookje

2 die Krippe de kerststal

3 die Strickwaren het breigoed

4 überragen uittorenen boven

5 die Bude het kraampje

6 der Christstollen de kerststol

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 84 vierundachtzig

b Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und korrigiere die Fehler. richtigfalsch

SCHON FERTIG?

Du möchtest Plätzchen backen. Schlage ein Rezept im Internet nach. Erstelle eine Einkaufsliste.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 85 fünfundachtzig
☐ ☐
1 Viele Weihnachtsmärkte haben den ganzen Dezember lang geöffnet.
☐ ☐
2 In München gibt es den ältesten Weihnachtsmarkt Deutschlands.
☐ ☐
3 Auf Weihnachtsmärkten gibt es sowohl Leckereien als auch Geschenke.
☐ ☐
4 Der Dresdner Striezelmarkt lockt jährlich etwa 85 Millionen Besucher.
1 4 2 5 3 6 die der der die
c Sieh dir die Bilder an. Suche die passenden Wörter im Text.
© Imageselect / JEAN © Shutterstock / Igor Marx ©VANIN

d Arbeitet zu zweit. Mögt ihr Weihnachtsmärkte?

über Weihnachtsmärkte sprechen

Ich gehe gerne auf Weihnachtsmärkte, weil es dort viele Leckereien gibt.

Ich finde Weihnachtsmärkte schön • gemütlich, denn ich liebe die festliche Stimmung und die Gerüche.

Besonders toll finde ich, dass ich hier meine Freunde treffen kann.

Ich mag Weihnachtsmärkte besonders gern, weil alles so schön geschmückt ist.

Ich gehe nicht gerne auf Weihnachtsmärkte, denn sie sind oft sehr voll.

Ich finde Weihnachtsmärkte uninteressant • blöd, weil es nur ums Essen und Trinken geht.

Ich war noch nie auf einem Weihnachtsmarkt.

weil en denn

Na weil staat altijd een bijzin. Het vervoegde werkwoord plaats je achteraan.

z. B. Ich liebe Weihnachten, weil ich gerne Zeit mit meiner Familie verbringe.

Na denn staat altijd een hoofdzin. Het vervoegde werkwoord staat op de tweede plaats.

z. B. Ich liebe Weihnachten, denn ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie.

Zowel weil (‘omdat’) als denn (‘want’) geven een reden aan voor de hoofdzin die voorafgaat.

Stelle einen Weihnachtsmarkt vor.

• Er wähne mindestens Folgendes:

☐ geografische Einordnung (Bundesland, Region, Stadt)

☐ Standort (Auf welchem Platz?)

☐ Gründung

☐ Besucherzahl

☐ angebotene Produkte (Geschenke, Lebensmittel …)

• Zeige auch einige Bilder.

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 86 sechsundachtzig
WIEDERHOLUNG

1.3 Wie feiert ihr Weihnachten?

a Sieh dir die Grafik an und formuliere Aussagen.

z. B. 11 % der Deutschen verschenken mehr als letztes Jahr.

Bei Prozentzahlen steht das Verb im Plural. Nur bei 1 % wird der Singular verwendet.

z. B. 22 Prozent der Deutschen verschenken mehr als letztes Jahr. Nur 1 Prozent der Deutschen kauft online einen Weihnachtsbaum.

Der Heilige Abend am 24. Dezember, auch Heiligabend genannt, ist der Vorabend des Weihnachtsfestes. An diesem Abend findet traditionell die Bescherung statt, das Austauschen der Weihnachtsgeschenke.

b Sieh dir das Video an und ergänze.

Ich feiere immer am 24. Dezember mit der und ein paar Nachbarn zusammen. Es gibt immer traditionelle Gerichte, wie Raclette oder . Ich gehe mittags auch in den .

©VANIN

Ich mache erst am 25. Dezember . Es gibt Gänsebraten und die kommt natürlich. Auch am 26. Dezember gibt es ein schönes Essen. Ich feiere auch noch mit meinen

Bei mir gibt es kein festes

. Es gibt jedes Jahr etwas anderes zu essen. Die Bescherung gibt es erst nach dem . Abends gehen wir dann noch in die .

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 87 siebenundachtzig
©
CC BY-ND, @Statista_com

c Kreuze an, was du an Weihnachten machst.

☐ einen Adventskranz aufhängen

☐ den Weihnachtsbaum schmücken

☐ das Haus / die Wohnung weihnachtlich dekorieren

☐ Kerzen anzünden

☐ das Essen zubereiten

☐ in die Kirche gehen

☐ Weihnachtsfilme im Fernsehen gucken

d Arbeitet zu zweit. Stellt euch gegenseitig Fragen. Benutzt den Wortschatz aus Übung 1.3c.

☐ Geschenke kaufen

☐ Geschenke bekommen

☐ Verwandte besuchen

☐ Zeit mit der Familie verbringen

☐ den Weihnachtsmarkt besuchen

☐ Weihnachtskarten schicken

☐ Weihnachtslieder singen

z. B. Hast du letztes Weihnachten einen Adventskranz aufgehängt?

Ja / Nein. Und du?

Ich auch. / Ich nicht. / Ich schon.

e Weihnachtspläne. Stelle Fragen und kreuze an, was der / die andere machen wird.

z. B. Wirst du deinem Onkel auch dieses Jahr eine Einladung schicken?

Ja, ich werde ihm eine Einladung schicken.

Nein, ich werde ihm keine Einladung schicken.

WIEDERHOLUNG

das Possessivpronomen im Dativ

Er schickt seineM Onkel eine Karte.

Sie schenkt ihreR Mutter einen Ring.

SCHON FERTIG?

Arbeitet zu zweit. Erzählt euch gegenseitig von euren Weihnachtsplänen.

WIEDERHOLUNG

das Personalpronomen im Dativ

Er schickt ihM eine Karte.

Sie schenkt ihR einen Ring.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 88 achtundachtzig
M W S P deineM Onkel > ihM deineR Tante > ihR deineM Kind > ihM deineN FreundeN > ihneN eine Einladung schicken x ein Geschenk kaufen x einen Kuchen mitbringen x ein Lied vorsingen x alte Fotos zeigen x x B: S. 102
S. 98 S.
97 ©VANIN

2 Geschenke

2.1 Schenken ohne Anlass

a Lies den Text. Markiere die Gelegenheiten zum Schenken.

Ich sprach einmal mit einer Freundin darüber, dass einige Menschen leicht und andere schwer zu beschenken sind. Sie sagte: „Für Sarah finde ich immer was! Aber dann war ich über Weihnachten und Ostern nicht zu Hause und an ihrem Geburtstag auch nicht. Ich hatte also gar keine Gelegenheit, das dieses Jahr unter Beweis zu stellen.“

Meine Freundin ist sicher nicht die einzige Person, die Geschenke nur dann besorgt, wenn ein Feiertag sie quasi dazu verpflichtet. Oder die das Präsent vielleicht vorher kauft – es dann aber so lange zurückhält, bis der nächste Anlass die Übergabe rechtfertigt. Aber warum macht man das so? Wie sind wir dahin gekommen, dass wir uns an jedem Muttertag, Geburtstag, Valentinstag, an jeder Hochzeit oder zu Nikolaus, Weihnachten und Ostern mit Geschenken überhäufen, an anderen Tagen aber gar nicht erst daran denken, einer Freundin ein schönes Paar Ohrringe mitzubringen?

Für mich ist Schenken eine der wichtigsten Formen, Liebe auszudrücken. Der Gegenstand soll sagen: „Diese Sache war so schön, dass ich sie dir, du ebenso schöner Mensch, unbedingt mitbringen musste.“ Ich schenke deshalb immer dann, wenn ich etwas finde, das so gut zu einer Person passt, dass ich mir wünschte, sie hätte es. Das kostet dann natürlich Geld und Zeit. Aber es fühlt sich trotzdem immer und immer wieder gut an, spontan etwas für andere zu investieren. Auch ohne dass es dafür einen Anlass gibt.

Nach: jetzt.de

b Suche ein Synonym im Text.

Om vraag 2.1a en b te beantwoorden, lees je de tekst scannend, d.w.z. dat je naar specifieke informatie zoekt. Je hoeft de tekst dus niet woord voor woord te lezen. Lees de opdrachten en zoek de gevraagde informatie in de tekst. Om vraag 2.1c te beantwoorden, lees je de tekst nog eens globaal. Je achterhaalt de hoofdzaken van een tekst doorgaans door de eerste en de laatste alinea te lezen.

1 die Gelegenheit

2 das Geschenk

c Wie lautet der Hauptgedanke im Text?

©VANIN

Als je een tekst helemaal wilt begrijpen, lees je hem intensief. Je leest de hele tekst dan grondig door en zoekt de betekenis van moeilijke woorden op.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 89 neunundachtzig

2.2 Herzlichen Glückwunsch!

a Lies die Beschreibungen. Kombiniere sie mit den passenden Feiertagen aus Übung 2.1a und mit den Fotos.

1 Das ist der letzte Tag des Jahres. Silvester

2 Es ist das Fest der Verliebten, man feiert es am 14. Februar.

3 An diesem Tag wurde man geboren. Man feiert ihn jedes Jahr.

4 An diesem Tag zeigt man seiner Mutter Liebe und Dankbarkeit.

5 Der Tag, an dem zwei Leute heiraten.

6 An diesem Tag suchen die Kinder im Garten nach Ostereiern.

b Arbeitet zu zweit. Lest die Situationen. Formuliert abwechselnd passende Glückwünsche und bedankt euch.

1 Heute ist der erste Januar.

2 Heute ist Ostersonntag.

3 Heute ist Heiligabend.

4 Heute ist der erste Mai.

5 Dein Partner / Deine Partnerin hat gerade die Fahrprüfung bestanden.

6 Dein Partner / Deine Partnerin hat heute Geburtstag.

Glückwünsche aussprechen

Herzlichen Glückwunsch!

Viel Glück! / Alles Gute!

©VANIN

Frohe Weihnachten! • Frohe Ostern!

Gutes / Frohes neues Jahr!

Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Alles Gute zum / Ich gratuliere dir ganz herzlich zum Geburtstag • Hochzeitstag • Vatertag!

Schönen Feiertag! / Schöne Feiertage!

sich bedanken

Danke! / Danke sehr! / Danke schön! / Danke dir! / Danke Ihnen!

Herzlichen Dank!

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 90 neunzig
1

Verben mit Dativ

z. B. Gratulierst du deiner Oma zum Geburtstag?

Wir danken dem Lehrer für seine Hilfe.

Bastle selber eine Wunschkarte für einen Freund / eine Freundin.

• Nimm Folgendes auf jeden Fall mit auf:

☐ eine Anrede

☐ die Gelegenheit

☐ Glückwünsche

☐ eine Schlussformel

• Sei kreativ.

2.3 Von wem hast du das bekommen?

a Sieh dir das Video an. Kreuze an und beantworte die Frage.

1 Um welchen Feiertag handelt es sich hier?

☐ Weihnachten ☐ Valentinstag ☐ Vatertag

2 Was wünschen sich die Männer zu diesem Tag?

☐ viele Küsse ☐ ein K ind

☐ Konzertkarten ☐ mehr Aufmerksamkeit

☐ ein gutes Essen ☐ Schmuck

☐ einen schönen Ausflug ☐ einen Gutschein

☐ ein Parfüm ☐ einen Citytrip nach Prag

☐ ein Taschenmesser ☐ Zeit miteinander

☐ viele Blumen ☐ Socken

☐ eine Flasche Wein ☐ eine schöne Reise

☐ eine Massage ☐ gar nichts

3 Ordne die Geschenke zu.

Socken Ballett einen Pulli Blumen eine CD Rosen die schlimmsten Geschenke die schönsten Geschenke

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 91 einundneunzig
WIEDERHOLUNG S. 98
©VANIN

b Arbeitet zu zweit. Berichtet darüber, ...

• was ihr letztes Weihnachten wem geschenkt habt;

• was ihr von wem bekommen habt.

über Geschenke sprechen

Ich habe meineM Freund ein Taschenmesser gekauft, denn er ist gerne in der Natur unterwegs.

Ich schenke meineN Eltern einen Reiseführer über Peru, weil sie dahin verreisen möchten.

Ich habe von meineR Schwester ein Parfüm bekommen.

Meine Oma hat mir Blumen aus ihreM eigenen Garten geschenkt.

Mein Patenkind hat mir etwas Cooles geschenkt: ein Kopfkissen mit seinem Foto drauf!

Ich habe meineM Bruder noch nichts gekauft. Ich suche noch etwas Originelles

Präpositionen mit Dativ

z. B. Er hat von seineR Freundin Konzertkarten bekommen. Die S chokolade kommt aus deM Supermarkt.

Substantivierte Adjektive

z. B. cool → etwas Cooles originell → etwas Originelles

3 Ich bin dabei!

3.1 Die Einladung

a Lies die Einladung und beantworte die Fragen mündlich.

Geburtstagsfeier

Julia, Luiz, Nico, Nila …

Hallo, ihr Lieben! Am 23. Januar werde ich 17! Das möchte ich gern mit euch feiern. Die Party findet in der Hafenbar in Köln ab 20 Uhr statt. Natürlich könnt ihr auch jemanden mitbringen.

Das Motto für den Abend: die achtziger Jahre. Zieht also bitte euer coolstes Outfit an! Alles Liebe, Alex

©VANIN

Vielen Dank für die Einladung, Alex! Ich bin sehr gerne dabei . Ich freue mich schon.

Das ist so schade, aber ich kann leider nicht kommen ! Ich bin dann gerade unterwegs.

Toll, ich bin dabei! Was wünschst du dir zum Geburtstag?

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 92 zweiundneunzig
WIEDERHOLUNG S. 98 S. 101
. . .
21:15 ✓✓ 21:20 21:50 22:09 Nachricht schreiben ~ Luiz ~ Nila ~ Nico

1 Wer macht eine Party?

2 Was feiert er?

3 Wann feiert er?

4 Wo feiert er?

5 Wie alt wird er?

6 Was ist das Motto?

b Was passt? Kreuze an.

Luiz Nila Nico

sagt zu.

sagt ab. jemanden einladen

Ich möchte dich / Sie ganz herzlich zu meinem Geburtstag einladen. Möchtest du / Möchten Sie zu meinem Abschiedsfest kommen?

Darf ich dich / Sie zu einem Abendessen einladen?

sich für eine Einladung bedanken

Vielen Dank / Herzlichen Dank für die Einladung.

Ich habe mich sehr über deine / Ihre Einladung gefreut. eine Einladung zusagen

Ich komme sehr gern.

Ich bin dabei!

Leider kann ich nicht kommen.

eine Einladung absagen

Leider habe ich dann keine Zeit. Ich muss arbeiten.

Es tut mir leid, aber ich kann leider nicht dabei sein.

Reagiere jetzt selber auf Alex‘ Geburtstagseinladung. Hinterlasse Alex eine Sprachnachricht auf seinem Handy. Du lehnst die Einladung ab.

• Nimm die Sprachnachricht auf. Erwähne auf jeden Fall Folgendes:

☐ eine Begrüßung,

☐ einen Dank für die Einladung,

☐ Glückwünsche,

☐ die Absage der Einladung,

©VANIN

☐ den Grund für die Absage,

☐ eine Schlussformel.

• Schicke deiner Lehrkraft die Sprachnachricht.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 93 dreiundneunzig

3.2 Die Party

a Sieh dir das Video an und ergänze.

1 Niklas möchte etwas über seine erzählen.

2 Diese fand statt.

3 Niklas fliegt in die USA.

4 Er hat eine -Ausrüstung, ein , ein und ein kleines Kuscheltier bekommen.

5 Auf dem Kuscheltier steht: Wir werden dich .

b Bist du eine Partykanone? Mache den Test.

1 Dein Freund / Deine Freundin möchte am Wochenende mit dir auf eine Party gehen. Gehst du mit?

A Bestimmt nicht! Ich bleibe lieber zu Hause und lese ein Buch.

B Vielleicht, wenn ich dann Lust habe. Ich brauche ab und zu auch meine Ruhe.

C Na klar, auf jeden Fall! Ich habe die Party sogar selber vorgeschlagen1!

2 Dein idealer Geburtstag sieht so aus:

A Ich bleibe schön zu Hause. Ich gucke einen Film mit meinen besten Freunden / Freundinnen. Danach machen wir zusammen Cupcakes.

B Ich gehe mit meinen Freunden / Freundinnen in eine Kneipe und wir quatschen und lachen den ganzen Abend.

C Heute wird gefeiert! Ich schmeiße2 die tollste Party des Jahres und lade die ganze Schule ein.

3 Was machst du auf einer Party?

A Ich stehe meistens in einer Ecke, genieße die Stimmung und unterhalte mich mit anderen.

B Ich plaudere3 den ganzen Abend. Wenn es ein tolles Lied gibt, tanze ich auch mal.

C Ich stehe den ganzen Abend auf der Tanzfläche und schwinge das Tanzbein!

4 Deine Freunde / Freundinnen organisieren dir zum Geburtstag eine Überraschungsparty mit vielen Leuten. Freust du dich?

A Eigentlich nicht. Ich finde es zwar sehr lieb, mag aber Überraschungen nicht so gern.

B Ich freue mich schon, aber eigentlich reicht mir ein Abend mit meinen besten Freunden / Freundinnen.

C Ja, logisch! Ich freue mich sehr!

5 Dein bester Freund / Deine beste Freundin hat dir Karten für ein Musikfestival geschenkt. Was machst du?

A Ich verschenke sie einfach weiter. Ich höre Musik lieber zu Hause.

B Ich freue mich auf das Musikfestival, bin aber ein bisschen nervös.

C Ich möchte heute schon fahren! Das Geschenk ist super!

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 94 vierundneunzig
Verstehenshilfen: 1 etwas vorschlagen iets voorstellen 2 eine Party schmeißen een feestje geven 3 plaudern babbelen

Hast du die meisten Fragen mit A beantwortet?

Du bist ein Stubenhocker! Du gehst definitiv nicht so gern auf Partys. Du lädst Freunde lieber bei dir zu Hause ein. Schön gemütlich!

Hast du die meisten Fragen mit B beantwortet?

Du magst Partys und bist gern mit deinen Freunden unterwegs. Ab und zu brauchst du aber ein wenig Ruhe. Du bist auch gern mal zu Hause.

Hast du die meisten Fragen mit C beantwortet?

Du bist eine richtige Partykanone! Wann schläfst du eigentlich? Achte darauf, dass du nicht übertreibst!

SCHON FERTIG?

Du möchtest zu Hause eine Party organisieren. Was brauchst du alles? Erstelle eine Liste.

c Arbeitet zu zweit. Geht ihr gern auf Partys?

über Partys sprechen

Ich gehe gern auf Partys, denn … ich liebe tanzen. man trifft da interessante Leute.

Ich gehe gern auf Partys, weil …

ich total gerne feiere.

ich gern mit meinen Freunden unterwegs bin. man nach der Schulwoche auch mal feiern muss.

Ich gehe nicht so gern auf Partys, denn … das ist mir zu teuer. ich koche lieber für meine Freunde. zu viele Leute betrinken sich da.

Ich gehe nicht so gern auf Partys, weil … ich keine laute Musik mag. ich meine Freunde lieber in der Kneipe treffe.

DIES ODER DAS

Die Zukunft gießen

Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.

© DIE UMWELTBERATUNG

Wunderkerzen anzünden

Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.

©VANIN

Eine der bekanntesten deutschen Silvestertraditionen war das Bleigießen. Das Schwermetall Blei wurde in den letzten Jahren durch Wachs ersetzt. Man spricht jetzt von Wachsgießen. Das Material wird zuerst über einer Kerze geschmolzen und dann ins kalte Wasser geworfen. Die entstandene Form wird dann frei interpretiert. So kann man die Zukunft des Gießenden für das kommende Jahr vorhersagen.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 95 fünfundneunzig

3.3 Song: Bosse – Der letzte Tanz

a Lies den Text. Ergänze jede Lücke mit einem passenden Fragewort.

Jahre ziehen vorbei, Kindheit geht vorbei

Freunde werden alt, zwei Promille, Abiball

Longdrinks gehen leer, Kopf wird voller

Alte Liebe wird schwer, yeah, yeah

Und man weiß immer erst beim Abschied, es einem bedeutet

Und schön es eigentlich war

Und nix ist immer, für immer

Für immer

Also tanz, als wär’s der letzte Tanz

Als wär’s der letzte Tanz, uh-uh-uh

Also küss, als wär’s der letzte Kuss

Als wär’s der letzte Kuss, uh-uh-uh

Nix ist für immer, nix ist für immer

Einfach alles ist nur einmal

Also tanz, als wär’s der letzte

Der letzte, der letzte Tanz

David Bowie, Amy Winehouse, auch das Beste geht vorbei

Du und ich, im Traum, ich will, dass es ewig bleibt

Erst, dann der Kater, alles hat seine Zeit

Ferienende, Koffer packen, dabei denken, „Oh nein!“

Nichts ist für immer, alles Einwegmomente

Du weißt nie, morgen kommt

Nix ist immer, für immer

Für immer

REFRAIN

©VANIN

merkt man immer erst beim Abschied es uns bedeutet?

merkt man immer erst beim Winken

schön es war? (2x)

REFRAIN

b Hör dir das Lied an und beurteile es:

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 96 sechsundneunzig

1 Die Fälle (Wiederholung)

1.1 Der bestimmte Artikel

Nominativ

sind

Akkusativ

Kennst

Dativ

Ich

1.2 Das Personalpronomen

NominativichdueRsiE eS wirihrsiESie

Akkusativmichdich ihN siE eS uns euchsiESie

Dativ

1.3 Der unbestimmte Artikel und kein-

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 97 siebenundneunzig
W S P
M
Wo ist /
…? deR Mann diE Frau daS Kind diE Kinder RESE
du …? deN Mann diE Frau daS Kind diE Kinder NESE
NMRMN
gebe … Bonbons. deM Mann deR Frau deM Kind deN Kinder
mirdirihM ihR ihM uns euchihneNIhnen
M W S P
Da tanzt / tanzen … ein Mann kein Mann einE Frau keinE Frau ein Kind kein Kind Ø Kinder keinE Kinder ØEØE Akkusativ Siehst du …? eineN Mann keineN Mann einE Frau keinE Frau ein Kind kein Kind Ø Kinder keinE Kinder NEØE Dativ Ich schenke … Geld. eineM Mann keineM Mann eineR Frau keineR Frau eineM Kind keineM Kind Ø KinderN keinen KinderN MRMN S. 88 Grammatikmodul © Stein ©VANIN
Nominativ

1.4 Das Possessivpronomen

Nominativ

Das ist / sind … meiN Onkel meinE Tante meiN Kind meinE Freunde.

Akkusativ

Wann triffst du … deineN Onkel deinE Tante deiN Kind deinE Freunde?

Dativ

Schenkt er

Gibt sie

Gibt das Patenkind (es)

Kaufen wir

Gebt ihr

Kaufen sie

Schenken Sie

1.5 Verben mit Dativ

seineM Onkel

ihreM Onkel

seineM Onkel

unsereM Onkel

eureM Onkel

ihreM Onkel

IhreM Onkel

seineR Tante

ihreR Tante

seineR Tante

unsereR Tante

eureR Tante

ihreR Tante

IhreR Tante

seineM Kind

IhreM Kind

seineM Kind

unsereM Kind

eureM Kind

ihreM Kind

IhreM Kind

seineN FreundeN

ihreN FreundeN

seineN FreundeN

unsereN FreundeN

eureN FreundeN

ihreN FreundeN

IhreN FreundeN

Bonbons?

Blumen?

Duschgel?

Pralinen?

Gläser?

Bücher?

Geld?

Bij enkele werkwoorden waarna je geen ‘aan’ of ‘voor’ (meewerkend voorwerp) kunt plaatsen, wordt toch een datief gebruikt. Enkele voorbeelden zijn:

(gut) gehen Wie geht es dir? – Mir geht es gut, danke! (goed) gaan wehtun Mir tut der Bauch weh. pijn doen fehlen Was fehlt Ihnen? mankeren helfen Können Sie meinem Vater helfen? helpen passen Diese Bluse passt ihr gut! staan, passen stehen Die Hose steht mir gar nicht. staan gratulieren Ich gratuliere dir ganz herzlich zum Geburtstag! feliciteren danken Er dankt seiner Freundin für das Geschenk. bedanken gefallen Mir gefällt die Party sehr! aanstaan, bevallen leidtun Es tut mir leid, aber ich kann leider nicht kommen. spijten schmecken Das Essen schmeckt mir nicht. smaken

1.6 Präpositionen mit Dativ

aus bei mit nach seit von zu gegenüber + Dativ

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 98 achtundneunzig
M W S P
S. 88 S. 91 S. 92

a Verbinde die Satzteile. Achte auf den richtigen Kasus.

1 schicken • meine Freundin • eine Einladung 4 zeigen • seine Freunde • der Weihnachtsbaum

2 backen • die Lehrerin • Plätzchen (Pl.) 5 mitbringen • ihr • ein Kuchen (m.)

3 kaufen • du • ein Schal (m.)

1 Ich

2 Wir 3 Ich 4 Er

6 vorsingen • die Kollegen • ein Lied (s.)

5 Wir 6 Ich

b Arbeitet zu zweit. Führt jeweils kurze Gespräche wie in den Dialogen.

DIALOG A

Schmeckt dir/Ihnen der Kuchen?

Ja, er schmeckt mir prima. Und dir/Ihnen?

Ich finde ihn auch lecker.

Variiert mit:

M W S P

Glühwein, LebkuchenZuckerwatte, BratwurstEis, DessertPlätzchen, Schokofrüchte

DIALOG B

Gefällt dir/Ihnen der Weihnachtsmarkt?

Ja, er gefällt mir prima. Und dir/ Ihnen?

Ich finde ihn auch sehr toll / super / schön.

Variiert mit: M W S P

Weihnachtsbaum, FilmWeihnachtskarte, KrippeKonzert, LiedPlätzchen, Geschenke

DIALOG C

Mit einem Kinobesuch wird mein Wochenende schön. Und bei dir?

Mit meinerLieblingsmusik

©VANIN

Variiert mit:

M W S

ein Campingtrip, ein Spaziergang, ein Spieleabend

meine Lieblingsserie, eine Fahrradtour, eine Party

ein Picknick, mein Lieblingsbuch

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 99
neunundneunzig

2 Flowchart: Nominativ, Akkusativ und Dativ (Wiederholung)

Bekijk de volgende flowchart. In één oogopslag zie je nog eens alle info over het gebruik van de nominatief, de accusatief en de datief.

Suche

Präpositionen

Verben

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber

Kopulas: sein, werden

durch, für, ohne, um, bis, gegen, entlang es gibt, lieben, fragen, genießen

helfen, fehlen, wehtun, gefallen, schmecken, (gut) gehen, stehen, passen, leidtun …

Satzglieder

Was / Wer? Subjekt

Was / Wen?

direktes Objekt etwas nehmen, kaufen, essen, trinken, suchen …

Was / Wem?

Sieh dir die Sätze an.

• Kreise in jedem Satz das Subjekt ein.

indirektes Objekt jemandem etwas geben, schenken …

• Unterstreiche die Satzteile im Akkusativ in Grün und im Dativ in Rot.

1 Ich k aufe meinem Bruder eine Uhr.

©VANIN

2 Von meinen Eltern habe ich Konzertkarten bekommen.

3 Wem schenk st du den Kalender?

4 Das Buch gefällt mir nicht.

5 Wie k ann ich dir helfen?

6 Sie dankt ihrer Freundin für die Pralinen.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 100 hundert
AKKUSATIV AKKUSATIV AKKUSATIV NOMINATIV NOMINATIV DATIV DATIV DATIV

7 Warum habt ihr der Lehrerin keine Weihnachtskarte geschrieben?

8 Er schenkt seinem Bruder einen Gutschein.

9 Sie bastelt einen Adventskalender mit ihrem Patenkind.

10 Schenken Sie Ihrer Frau manchmal Blumen?

11 Gibt es hier einen Weihnachtsmarkt?

12 Diese Bratwurst schmeckt ihm gar nicht.

3 Substantivierte Adjektive

Je kunt een bijvoeglijk naamwoord verbinden met etwas of nichts. Het wordt dan een zelfstandig naamwoord en krijgt dus een hoofdletter. In de nominatief en de accusatief voeg je telkens de uitgang -es toe.

z. B. schön → Ich suche etwas Schönes neu → Wir brauchen nichts Neues

Schreibe die unterstrichenen Satzteile um.

1 Ich brauche ein cooles Geschenk für meinen Bruder.

2 In der Zeitung steht nichts, was mich interessiert.

3 Warum kaufst du kein schönes Souvenir für deine Oma?

4 Ich suche ein lustiges Mitbringsel für meine beste Freundin.

5 Kaufst du mir ein tolles Gadget?

6 Er hat leider keine guten Dinge über dich erzählt.

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 101 hunderteins
S. 92

1 Partnerspiel: Weihnachtspläne

Stelle Fragen und kreuze an, was der / die andere machen wird.

z . B. Wirst du deinem Onkel auch dieses Jahr eine Einladung schicken?

Ja, ich werde ihm eine Einladung schicken. Nein, ich werde ihm keine Einladung schicken.

SCHON FERTIG?

Arbeitet zu zweit. Erzählt euch gegenseitig von euren Weihnachtsplänen.

2 Spaziergang durch die Klasse

Notiere dein Lieblingsfest oder deinen Lieblingsfeiertag auf einer Karte. Mache dann einen Spaziergang durch die Klasse. Jeder sucht einen Partner / eine Partnerin und zeigt die Karte. Sprich jeweils passende Glückwunsche dazu aus. Tausche dann die Karten und spaziere weiter. Mache weiter, bis jede Person vier verschiedene Glückwünsche ausgesprochen hat.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 102 hundertzwei
M W S P deineM Onkel > ihM deineR Tante > ihR deineM Kind > ihM deineN FreundeN > ihneN eine Einladung schicken x x ein Geschenk kaufen x einen Kuchen mitbringen x ein Lied vorsingen x alte Fotos zeigen x
A: S. 88 Spielmodul
©VANIN

3 Adventskalender oder Geburtstagkuchen?

Einen Online-Adventskalender erstellen

Überrasche einen Freund / eine Freundin mit einem Online-Adventskalender. Benutze den Link.

Der Geburtstagskuchen: Partnerspiel Arbeitet zu zweit. Benutzt das Arbeitsblatt.

4 Der Stuhlkreis

Macht einen Stuhlkreis mit der Klasse. Es gibt einen Stuhl weniger als es SchülerInnen in der Klasse gibt.

• Eine Person steht in der Mitte und stellt eine Frage mit wer, z. B. Wer mag den Sommer?

• Schüler, die die Frage mit Ich! beantworten können, stehen auf und suchen schnell einen neuen Platz. Auch die Person in der Mitte sucht einen neuen Platz.

• Der Schüler, der keinen Platz gefunden hat, geht in die Mitte und stellt eine neue Frage.

den Sommer mögen Lust haben auf Weihnachten gern auf Weihnachtsmärkte gehen verliebt sein im Winter Geburtstag haben vom Handy abhängig sein Schokolade mögen den Weihnachtsbaum gern schmücken ordentlich sein Geschwister haben gern auf Partys gehen mit dem Fahrrad zur Schule fahren Mottopartys mögen kreativ sein im Sommer Geburtstag haben einen Spitznamen haben den Winter mögen jeden Tag lernen Deutsch mögen sportlich sein

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 103 hundertdrei

1 Werbespots

a Sieh dir den ersten Werbespot an. Beantworte die Fragen.

1 Wie heißt dieses Lied? Zum !

2 Worüber ist das Geburtstagskind böse? Erkläre das Wortspiel.

3 Beur teile den Werbespot:

Der Werbespot ist witzig!

Es geht.

Der Werbespot ist nicht lustig.

b Sieh dir den zweiten Werbespot an. Beantworte die Fragen.

1 Wo spielt der Werbespot?

2 Markiere, was du im Werbespot siehst. Ich sehe einen / eine / ein / Ø …

Schokoladenfiguren

Christstollen

Adventskranz

Weihnachtsmann

Schnee

Zuckerwatte

Kirche

Weihnachtschor

Weihnachtsbaum Engel

Weihnachtskugeln

Krippe

3 Beur teile den Werbespot:

Der Werbespot ist schön!

Es geht.

Geschenke

Kerzen

Nussknacker

Lebkuchen

Der Werbespot gefällt mir nicht.

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 104 hundertvier
Kulturmodul
©VANIN

2 Song: Otto - In der Weihnachtsbäckerei

Otto Waalkes (1948) ist einer der berühmtesten deutschen Komiker. Daneben ist er auch Musiker, Comiczeichner, Schaupieler und Regisseur. Sein bekanntestes Wahrzeichen sind die Ottifanten, Comic-Elefanten mit witzigen und komischen Geschichten. Für die bekannte Kindersendung

Die Sendung mit der Maus singt Otto eine eigene Version des beliebten deutschen Weihnachtsliedes In der Weihnachtsbäckerei.

Verstehenshilfen:

1 der Knilch de sloeber

2 die Kleckerei het gemors

3 der Teig het deeg

4 der Zimt de kaneel

5 spinnen gek zijn

6 das Gegröl het gebrul

Beurteile das Lied:

Das Lied ist toll / super!

Es geht.

Das Lied gefällt mir (gar) nicht.

3 Cartoon

Der Cartoon ist witzig.

Es geht.

Der Cartoon ist nicht lustig.

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 105 hundertfünf
© ol-cartoon.de

4 Graphic Novel: Anja Wicki

a Lies die Kurzbeschreibung.

– In Ordnung

„Für mich ist das Leben einfacher, wenn es Ordnung und Logik hat“, sagt Eva, die Hauptfigur der Graphic Novel von Anja Wicki. Bis dahin hat die junge Frau schon einige Therapiesitzungen, einen Zen-Kloster-Aufenthalt und einen heftigen Nervenzusammenbruch1 auf einer Straßenkreuzung hinter sich. Und alles nur, weil sie anders tickt2 als andere – sensibler3, geordneter, zurückgezogener4

Quelle: ndr.de

Verstehenshilfen:

1 der Ner venzusammenbruch de zenuwinzinking

2 (anders) ticken (anders) denken en handelen

3 sensibel gevoelig

4 zurückgezogen teruggetrokken

b Sieh dir die Seite aus der Graphic Novel an. Beantworte die Fragen oder kreuze an.

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 106 hundertsechs
60

1 Eva sagt eine Einladung … ☐ zu. ☐ ab.

2 Eva hat nichts für die Party vorbereitet. ☐ richtig ☐ falsch

3 In der Graphic Novel wird nicht viel gesprochen. Woran kann man Evas Emotionen erkennen?

©VANIN

4 Wie fühlt sich Eva wohl?

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 107 hundertsieben
61

Weihnachten 1

derAdventskalender AdventskalenderEin Adventskalender hat 24 Türchen. adventskalender derBesucher Besucher Wie viele Besucher erwartet ihr? bezoeker der Bonbon Bonbons Kinder lieben Bonbons. snoepje

derGeruch Gerüche Knoblauch hat einen starken Geruch. geur der Lebkuchen LebkuchenHeute haben wir Lebkuchen gebacken. peperkoek

derOhrring Ohrringe Ich habe meinen Ohrring verloren. oorbel

derWeihnachtsbaum WeihnachtsbäumeHabt ihr den Weihnachtsbaum geschmückt? kerstboom

derWeihnachtsmarkt Weihnachtsmärkte Gehen wir morgen auf den Weihnachtsmarkt? kerstmarkt

dieBescherung Die Kinder freuen sich auf die Bescherung. pakjesavond die Einladung EinladungenSchickst du deiner Cousine eine Einladung? uitnodiging die Kerze Kerzen Ich habe die Kerze angezündet. kaars

die Kirche Kirchen An Heiligabend gehen wir immer in die Kirche. kerk die Leckerei LeckereienIch liebe diese süße Leckerei! lekkernij

dieSchokolade Ich esse jeden Tag Schokolade. chocolade

die Socke Socken Sie hat heute zwei verschiedene Socken an. sok

dieStimmung Ich liebe die weihnachtliche Stimmung. sfeer, stemming

dieWeihnachtskarte WeihnachtskartenIch habe viele Weihnachtskarten bekommen. kerstkaart

dieWeihnachtskugel WeihnachtskugelnWir haben blaue und rote Weihnachtskugeln. kerstbal

das Geschenk GeschenkeHier ist ein kleines Geschenk für Sie. cadeau

das Plätzchen Plätzchen An Weihnachten backen wir Plätzchen. koekje

das Rezept Rezepte Ich möchte ein neues Rezept ausprobieren. recept

das Spielzeug Räume dein Spielzeug auf! speelgoed

das Weihnachten Was hast du zu Weihnachten bekommen? Kerstmis

das Weihnachtslied WeihnachtsliederSingt ihr manchmal Weihnachtslieder? kerstlied anzünden zündet an Willst du die Kerzen anzünden? aansteken

aufhängenhängt auf Soll ich Ihren Mantel aufhängen? ophangen besuchen besucht An Weihnachten besucht er seine Verwandten. bezoeken

©VANIN

dekorieren dekoriert Wir dekorieren das Wohnzimmer zusammen. versieren schicken schickt Sie schickt ihrem Onkel keine Einladung. sturen schmückenschmückt Wer möchte den Weihnachtsbaum schmücken? versieren

singen singt, hat gesungenDu kannst wirklich gut singen. zingen verbringen verbringt, hat verbracht Wir verbringen gern Zeit miteinander. doorbrengen verschenkenverschenktIch kann nicht alles verschenken!

cadeau doen, weggeven

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 108 hundertacht
M W S Wortschatzmodul

festlich Die Ballons sind sehr festlich! feestelijk

gemütlich Ich finde es sehr gemütlich bei euch. gezellig

Geschenke 2

derAnlass Anlässe Das ist doch ein Anlass zum Feiern! gelegenheid

derAusflug Ausflüge Wir machen morgen einen Ausflug. uitstap der Feiertag Feiertage Heute ist ein Feiertag. feestdag

derGeburtstag GeburtstageWann hast du Geburtstag? verjaardag

derGutschein GutscheineIch habe einen Gutschein bekommen. cadeaubon derKuchen Kuchen Sie backt heute einen Kuchen. taart, cake

derMuttertag Alles Gute zum Muttertag! Moederdag der Nikolaus Wann feiert ihr Nikolaus? sinterklaas der Valentinstag Manche Menschen hassen Valentinstag. Valentijnsdag

derVatertag

Am zweiten Sonntag im Juni ist Vatertag. Vaderdag

Ich brauche ein bisschen Aufmerksamkeit. aandacht, attentie die Hochzeit HochzeitenWir laden Sie zu unserer Hochzeit ein. bruiloft

die Aufmerksamkeit

dieGelegenheit GelegenheitenGibt es eine Gelegenheit zum Feiern? gelegenheid

das Geschenk GeschenkeSie freut sich über das Geschenk. cadeau

das Ostern An Ostern gehen wir in die Kirche. Pasen

das Parfüm Parfüms Ich habe ihm ein Parfüm gekauft. parfum

das Silvester Wo feiert ihr dieses Jahr Silvester? oudejaarsavond

das Weihnachten Was hast du ihr zu Weihnachten geschenkt? Kerstmis

sich bedankenbedankt sichSie bedankt sich für die Blumen. bedanken

bekommen bekommt, hat bekommen Ich habe deinen Brief gestern bekommen. ontvangen, krijgen gratulierengratuliert Ich gratuliere dir zum Geburtstag. feliciteren

heiraten heiratet Willst du mich heiraten? trouwen

schenken schenkt Was sollen wir ihm schenken? cadeau doen

Alles Gute! Het beste!

Frohes neues Jahr! Gelukkig nieuwjaar!

©VANIN

Frohe Ostern! Vrolijk Pasen!

Frohe

Weihnachten! Vrolijk kerstfeest!

Herzlichen Dank! Hartelijk dank!

Herzlichen Glückwunsch! Van harte gefeliciteerd!

Viel Glück! Veel geluk!

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 109 hundertneun
M W S

Ich bin dabei! 3

derGeburtstag GeburtstageIch habe heute Geburtstag. verjaardag

dieEinladung EinladungenVielen Dank für die Einladung! uitnodiging die Party Partys Kommt ihr zu meiner Party? fuif

das Fest Feste Es war wirklich ein tolles Fest! feest

Abschiedsfest

Sie hat uns zu ihrem Abschiedsfest eingeladen. afscheidsfeest absagen sagt ab Leider muss ich den Kinoabend absagen. afzeggen

sich bedankenbedankt sichIch möchte mich bei Ihnen bedanken! bedanken

einladen lädt ein, hat eingeladen Ich möchte alle auf die Party einladen. uitnodigen feiern feiert Gehen wir heute Abend feiern? feesten

kochen kocht Ich koche heute Nudeln. koken

tanzen tanzt Wollen wir tanzen? dansen zusagen sagt zu Er hat seine Teilnahme zugesagt. toezeggen

leider Ich kann leider nicht kommen. jammer genoeg Es tut mir leid. Het spijt me. Ich bin dabei! Ik doe mee!

Mein Wortschatz

©VANIN

KAPITEL 3 | ALLES GUTE! 110 hundertzehn
M W S

KAPITEL 4 GENERATION Z

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

praten over je voorkeuren over (sociale) media, lezen en tv; vertellen hoe vaak je sociale media gebruikt; Duitstalige podcasts begrijpen; informatie in een grafiek interpreteren en verwoorden; vertellen hoe jij je over de actualiteit informeert; Duitstalige (online)kranten met elkaar vergelijken; je mening uiten over een Duitstalig romanfragment.

GRAMMATICA

de werkwoordsvorm würden

Wechselpräpositionen met de datief rangtelwoorden, breuken en percentages

WOORDENSCHAT

media en genres (films, boeken ...)

grafieken tijdsbepalingen

ONLINE LEERPADEN

mein Medienalltag

die Verbform „würden“

Wechselpräpositionen mit Dativ Zeitangaben

eine Grafik beschreiben

Ordinal- und Bruchzahlen

©VANIN

KAPITEL 4 | GENERATION Z 111 hundertelf

Kernmodul

1 Beliebte deutsche Serien

a Vor dem Sehen: Welche deutschen Serien kennst du? Welche kannst du empfehlen?

b Sieh dir die Trailer an. Beantworte die Fragen und ergänze.

Die Frage ist nicht wo, sondern .

• Titel: Dark

• In welcher Stadt spielt die Geschichte?

• Was passiert hier?

Nerd today, boss tomorrow

• Titel: How to sell drugs online (fast)

• Welcher Generation gehört die Hauptfigur an?

• Was ist typisch für diese Generation?

• Was macht die Hauptfigur zusammen mit Freunden?

A detective haunted by his past, a woman with a dream

• Titel: Babylon Berlin

• In welchem Jahr spielt die Geschichte?

• Die Hauptdarstellerin möchte in der abteilung arbeiten.

• Warum ist das zu dieser Zeit außergewöhnlich?

©VANIN

c Lies die Kurzbeschreibungen. Zu welchem Trailer passen sie?

Zusammen mit der Stenotypistin Charlotte Ritter versucht der junge Kommissar Gereon Rath einen Kriminalfall zu lösen. Schon bald befindet er sich in einem Dschungel aus Korruption, Drogen- und Waffenhandel. Wer ist Freund und wer ist Feind in dieser Geschichte?

Die Serie umfasst drei Staffeln. Die ersten beiden Staffeln haben acht Folgen, die dritte zwölf. Jede Folge hat eine Länge von etwa 45 Minuten.

Nach: daserste.de

KAPITEL 4 | GENERATION Z 112 hundertzwölf
2 3 1

Moritz freut sich schon sehr auf die Rückkehr seiner Freundin Lisa, die ein Jahr in den USA zur Schule gegangen ist. Doch Lisa hat sich verändert und möchte erst mal eine Beziehungspause einlegen1. Für Moritz ist dies ein Schock. Er checkt sofort intensiv Lisas Facebookseite, beobachtet2 sie in der Schule und schaut sich auch Daniel genauer an, der sich für Lisa interessiert. Schon schnell findet Moritz heraus, dass Lisa auch mal gerne Rauschmittel nimmt und Daniel die Möglichkeiten hat, ihr diese zu besorgen. Moritz sieht hier seine Chance, Lisa zurückzugewinnen.

Die Serie hat insgesamt drei Staffeln mit jeweils sechs Episoden.

Nach: myfanbase.de

Die Geschichte spielt in einem deutschen Städtchen, das in der Nähe eines Atomkraftwerks3 liegt. Dort verschwinden zwei Jungen. Es ist der Anfang einer mysteriösen Geschichte, in die fast alle Bewohner der Kleinstadt verwickelt sind. Einer der Jungen, Sohn des Polizisten Ulrich Nielsen, landet im Jahr 1986. Doch bei zwei Zeitebenen4 bleibt es in dieser Serie nicht: Es geht auch noch ins Jahr 1953 – und in die Zukunft!

Diese spannende Serie besteht aus 26 Folgen in drei Staffeln.

Nach: tvspielfilm.de

Verstehenshilfen:

1 eine Beziehungspause einlegen een relatiepauze inlassen

2 beobachten in de gaten houden

3 das Atomkraftwerk de kerncentrale

4 die Zeitebene het tijdsniveau

d Welche Serie passt zu wem? Notiere jeweils die Nummer(n).

1 Pablo ist siebzehn und würde sich gerne eine Serie über Jugendliche ansehen.

2 Emil hat Lust auf einen Krimi.

3 Dorota mag Science-Fiction.

e Welches Wort ist gemeint?

1 ein Synonym für Episode die

2 verschiedene Episoden, die zusammen eine Einheit bilden die

3 (plötzlich) nicht mehr da sein

4 man nimmt sie ein, um einen Rausch zu bekommen

5 das Gegenteil von Freund der

©VANIN

6 unerklärlich, voller Geheimnisse

7 das, was erzählt oder gezeigt wird die

8 ein Synonym für ungefähr

KAPITEL 4 | GENERATION Z 113 hundertdreizehn

über Serien sprechen

Ich sehe mir gerade eine Serie im Fernsehen • auf Netflix an.

Es ist eine Komödie • ein Krimi • eine Horrorserie • eine Jugendserie • eine Zeichentrickserie • ein Drama • eine Science-Fiction-Serie.

Die Serie ist auf Englisch • Deutsch • Französisch • Spanisch • Italienisch.

In dieser Serie geht es um eineN Mann / einE Familie / ein Mädchen

Die Serie handelt von eineM Skandal / eineR Katastrophe / eineM FBI-Team.

Die Serie ist wirklich toll • megaspannend • total langweilig • sehr lustig.

Die Serie ist ein Muss • ein Hit • wirklich sehenswert.

Die erste Staffel dieser Serie hat acht Folgen.

Eine Folge dauert etwa dreißig Minuten.

Die Serie besteht aus drei Staffeln mit jeweils acht Episoden.

f Arbeitet zu zweit. Welche der drei Serien würdet ihr euch am liebsten anschauen? Warum?

z. B. Welche Serie würdest du am liebsten sehen?

Ich würde mir am liebsten … anschauen, weil das ein Krimi / … ist. Und du?

Ich würde mir lieber … ansehen, denn die Serie sieht spannend / … aus.

Studio Babelsberg in Potsdam bei Berlin ist das größte Filmstudio Europas. Zahlreiche deutsche und internationale Filme und Serien wurden hier gedreht, darunter auch teilweise die Serien Babylon Berlin und Dark, sowie Filme mit Brad Pitt und Tom Cruise. Zur Medienstadt Babelsberg gehört auch ein Freizeitpark.

g Klassengespräch. Was guckt ihr sonst noch gern im Fernsehen?

1 Ich gucke gern …

S. 128

würde + Infinitiv ich würde du würdest er/sie würde

©VANIN

2 Meine Lieblingssendung / Mein Lieblingsfilm ist …

KAPITEL 4 | GENERATION Z 114 hundertvierzehn
☐ Talkshows ☐
☐ Talentshows ☐ Kriegsfilme ☐ Sportsendungen ☐ Thriller ☐ Liebesfilme ☐ Komödien ☐ Krimis ☐ Horrorfilme ☐ die Nachrichten
☐ Quizshows
Naturfilme
Reportagen
Actionfilme
Musiksendungen

2 Lies doch mal ein Buch!

2.1 Mein Leseverhalten

a Kreuze an, was auf dich zutrifft.

MEIN LESEVERHALTEN

1 Lesen ist nichts für mich. Lesen macht mir Spaß.

☐ Ich kann nicht stillsitzen. ☐ Es ist entspannend.

☐ Es ist langweilig. ☐ Ich lerne viel dazu.

☐ Ich habe zu wenig Zeit. ☐ Ich kann in eine andere Realität eintauchen.

2 Am liebsten lese ich …

☐ Zeitungen und Zeitschriften ☐ Biografien ☐ Comics

☐ romantische Geschichten ☐ Romane ☐ Märchen

☐ Thriller ☐ Krimis ☐ Mangas

☐ Sachbücher, z. B. ☐ Reiseführer

☐ Kochbücher

☐ Bücher über Natur, Wissenschaft, Sport, Technik …

3 Ich lese am liebsten …

☐ iM Garten ☐ draußen auf deR Terrasse / auf deM Balkon

☐ iM Zug / Bus / Flugzeug ☐ aM Strand

☐ iM Sessel / auf deR Couch ☐ in deR Badewanne

☐ in meineM Zimmer (aM Schreibtisch / in meineM Bett / auf deM Bett)

b Arbeitet in Kleingruppen. Berichtet gegenseitig über euer Leseverhalten.

z. B. Lesen ist nichts für mich, weil ich nicht stillsitzen kann.

c Sieh dir die Antworten aus Frage 3 (Übung 2.1a) an und ergänze die Übersicht.

S. 129

Wechselpräpositionen mit Dativ

M W S

i Bus in Badewanne iM Bett in eineM Bus in meineR Badewanne in mein Bett in + deM = an + deM =

Wo? in, über, auf, neben, hinter, vor, an, unter, zwischen

KAPITEL 4 | GENERATION Z 115 hundertfünfzehn
MRMN ©VANIN

d Frage nach den Informationen, die fehlen.

z. B. Wie oft liest Jonas? Er liest … Warum liest Jonas Bücher über Wissenschaft? Weil er dann …

Wie oft? Was? Wo? Warum?

Jonas Bücher über Wissenschaft viel dazulernen

Anne jeden Abend im Bett

Yousef Comics entspannend sein

Friedl jeden Morgen auf der Terrasse

SCHON FERTIG?

Erzählt euch gegenseitig vom besten Buch, das ihr jemals gelesen habt.

W-Fragen beantworten

Sieh dir das Video an. Beantworte die Fragen auf dem Arbeitsblatt.

Hörbingo

Sieh dir das Video an und kreuze auf dem Arbeitsblatt an, was du hörst.

©VANIN

KAPITEL 4 | GENERATION Z 116 hundertsechzehn
DIES ODER DAS B: S. 133

2.2 BookTube

a Lies den Text.

Das Internet hat schon viele merkwürdige Trends und Kulturen hervorgebracht. Hin und wieder entstehen hier aber auch wirklich wunderbare Dinge: BookTube gehört mit Sicherheit dazu. Statt Make-up oder Games werden hier Bücher vorgestellt.

Die Bücherwelt ist auch heute noch riesig1. Mittlerweile wird nicht mehr nur in der Bibliothek gemeinsam2 gelesen, sondern überall und jederzeit, sei es auf dem Smartphone, dem Tablet oder in einem echten Buch. Auch bei BookTube geht es um die Gemeinschaft, das gemeinsame Hobby und den Austausch3. Hier erstellen Leute YouTube-Kanäle und reden in ihren Videos über alles, was mit Büchern zu tun hat.

Alles, was man benötigt, um Booktuber zu werden, ist eine Kamera – und natürlich die Leidenschaft4 fürs Lesen, denn wer nicht liest, der hat als Booktuber auch nichts zu sagen. Booktuber tragen viel zur Buchkultur bei: Ihre Buchrezensionen sind authentisch und ehrlich und sie bestimmen mit, welche Schriftsteller und Bücher relevant sind. Viele Booktuber bekommen deshalb auch häufiger mal Rezensionsexemplare von Verlagen zugeschickt.

Booktuber werden häufig mit kritischen Äußerungen konfrontiert. Sie würden keine richtigen Buchrezensionen machen und nur Mainstream lesen. Diese Aussagen sind oft nicht gerechtfertigt. Mainstream ist nicht zwangsläufig5 etwas Schlechtes. Im Grunde bedeutet dies nur, dass die Bücher oft gekauft werden und es auf Bestseller-Listen geschafft haben. Diese Bücher vorzustellen ist nichts Verwerfliches, schließlich wollen auch Booktuber ihre Reichweite6 erhöhen.

Nach: nonsensente.de

Verstehenshilfen:

1 riesig zeer groot

2 gemeinsam samen

3 der Austausch de uitwisseling

b Beantworte die Fragen mündlich.

1 Was machen Leute auf BookTube?

2 Was braucht man, um Booktuber zu werden?

4 die Leidenschaft de passie

5 zwangsläufig noodzakelijk, per se

6 die Reichweite het bereik

3 Warum bekommen Booktuber manchmal kostenlose Bücher?

4 Welche Kritik wird oft an Booktubern geäußert?

5 Ist der Autor des Artikels mit dieser Kritik einverstanden?

©VANIN

c Welches Wort ist gemeint?

1 hier kann man Bücher ausleihen in der

2 ein Synonym für Autor der

3 hier werden Bücher gedruckt im

4 die kritische Beurteilung eines Buches die

KAPITEL 4 | GENERATION Z 117 hundertsiebzehn
1 5 10 15 20

d Sieh dir den BookTube-Beitrag an.

1 Ergänze die Informationen.

• Titel: Gut gegen Nordwind

• Schriftsteller: Daniel Glattauer

• Genre: ☐ Krimi ☐ E-Mail-Roman ☐ Komödie

• Hauptfiguren: und

2 Beantworte die Fragen.

• Warum gefällt der Booktuberin das Buch?

• Gefällt ihr der Film zum Buch? ☐ ja ☐ nein

• Was empfiehlt sie uns?

meine Vorlieben

über Bücher und Hörbücher sprechen

Ich lese • höre am liebsten Krimis • Romane • Märchen • Sachbücher • Comics.

Ich lese • höre sie gerne iM Garten • auf deR Terrasse • auf deR Couch.

Ich lese • höre sie meistens in meineM Zimmer.

eine positive Beurteilung

Ich habe das Buch gelesen • gehört und bin sehr begeistert.

Ich finde dieses Buch einfach großartig.

Das Cover ist schön • farbenfroh.

Ich mag den Humor • den Schreibstil.

Die Geschichte ist wunderschön • lesenswert • spannend • unterhaltsam • traurig • realistisch.

Es ist ein Buch, das ich gerne weiterempfehle!

eine negative Beurteilung

Das Buch hat mich enttäuscht.

Der Schreibstil ist etwas altmodisch.

Das Buch ist eher langweilig.

Weniger überzeugend finde ich die Beschreibung der Charaktere.

Ich finde es schade, dass die Hauptfiguren so oberflächlich sind.

Ich würde dieses Buch nicht weiterempfehlen.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 118 hundertachtzehn
©VANIN

Mache ein Video. Benutze die Redemittel und den BookTube-Beitrag zur Inspiration. Dein Video soll etwa anderthalb Minuten dauern.

DIES ODER DAS Fernseh Book

Erstelle einen BookTube-Beitrag.

Besprich auf jeden Fall …

☐ den Titel und den Autor,

☐ das Genre,

☐ die Hauptfiguren,

☐ das Thema,

☐ warum dir das Buch (nicht) gefällt.

Du liest nicht gerne Bücher? Bewerte dann eine Serie oder einen Film!

Besprich auf jeden Fall …

☐ den Titel,

☐ das Genre,

☐ die Hauptdarsteller,

☐ das Thema,

☐ warum dir die Serie (nicht) gefällt.

TIPP

Lust auf mehr?

Auch TikTok (#BookTok) und Instagram (#bookstagram) haben eine Buch-Community!

3 Podcasts zum Deutschlernen

Ein Podcast ist eine Audiodatei, die du im Internet abonnieren kannst. Podcasts gibt es schon seit mehr als zwanzig Jahren. Inzwischen gibt es für jeden Geschmack etwas: Krimis, Lifestyle, Sport, Humor, Wissen, Nachrichten – die Liste ist endlos. Podcasts hören geht quasi überall: im Zug oder Bus, beim Joggen oder im Bett.

a Arbeitet in Kleingruppen. Antwortet wie in den Beispielen. z . B. Hört ihr (gern) Podcasts?

Ich höre (gern) Podcasts über True Crime. Und du?

Ich mag Podcasts über Wissenschaft. Ich höre z. B. „Alles Natur“. Ich höre keine Podcasts.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 119
hundertneunzehn
©VANIN

TIPP

Deutsch lernen ohne Lehrer? Es geht! Abonniere die folgenden Podcasts und verbessere hörend dein Deutsch.

Deutsch-to-go ist ein Online-Training zum Hörverstehen. Man kann Audios hören, die dazugehörigen Transkripte lesen und sofort feststellen, ob man den Inhalt verstanden hat. Außerdem gibt es Wortschatzübungen zum Hörtext.

Slow German ist ein privater Podcast für alle, die Deutsch lernen möchten – vor allem für Fortgeschrittene. Die Podcasts decken eine breite Palette von Themen ab. Auch hier gibt es zu jedem Podcast ein Transkript.

b Hör dir den Podcast-Beitrag an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und korrigiere die Fehler.

richtigfalsch

1 Die Abkürzung QR bedeutet umgehende Antwort auf Deutsch.

2 Der QR-Code wurde in China erfunden.

3 Strichcodes können mehr Informationen speichern als QR-Codes.

4 Um einen Text in einen QR-Code umzuwandeln, braucht man einen Codeschreiber.

c Hör dir den Podcast-Beitrag an und ergänze.

1 Im Jahr wurde das erste Duden-Wörterbuch veröffentlicht.

2 Im ersten Wörterbuch gab es Stichwörter.

3 Im Ost- und West-Duden war anders.

4 Im Jahr gab es in Deutschland eine große Rechtschreibreform.

©VANIN

5 Im Jahr erschien eine neue Ausgabe. Darin gab es neue Wörter, wie z. B. oder Flüchtlingskrise.

6 Auch Anglizismen wie oder findet man im Duden

KAPITEL 4 | GENERATION Z 120 hundertzwanzig
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

TIPP

Auf der Website duden.de kann man den Duden online konsultieren. Der Duden ist ein erklärendes Wörterbuch, du findest hier also keine Übersetzungen. Interessant ist auch die Rechtschreibprüfung, womit du deine Texte kritisch prüfen kannst: mentor.duden.de

• Sieh dir die Websites der Podcasts Deutsch-to-go und Slow German genau an.

☐ Welche Themen werden angeboten?

☐ Welche Übungsmöglichkeiten gibt es?

• Schreibe danach ein kurzes Review über eine der beiden Websites. Beantworte wenigstens die folgenden Fragen:

☐ Was hältst du von diesem Podcast? Was ist (weniger) gut?

☐ Warum würdest du den Podcast (nicht) abonnieren?

• Korrigiere und überarbeite deinen Text mit Hilfe des Duden-Mentors.

4 Kein Tag ohne Medien!

4.1 Ich über mich

a Hör dir die Redemittel an. Notiere die fehlenden Wörter.

Zeitangaben

Ich lese fast nie •

Ich lese jeden Monat / monatlich eine Zeitschrift.

• nur ab und zu (die) Zeitung.

Ich höre mir jede Woche / einen Podcast an.

Ich spiele nur Computerspiele.

Ich schaue mir manchmal einen Film an.

Ich benutze mein Tablet am Tag.

Ich lese jeden Tag /

• jede Stunde meine E-Mails.

Ich schaue • oft Online-Videos.

Ich schicke ständig / WhatsApp-Nachrichten.

Ich checke Snapchat alle zehn Minuten.

b Kreuze an, was auf dich zutrifft.

1 Für mich sind soziale Medien …

☐ sehr wichtig.

☐ ziemlich wichtig.

☐ nicht so wichtig.

☐ gar nicht wichtig.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 121 hunderteinundzwanzig
© Shutterstock / Twin Design ©VANIN

2 Was benutzt du am häufigsten? Kreuze deine Top 3 an.

☐ Computer

☐ Laptop

☐ E-Book-Reader

☐ Fernseher

☐ MP3-Player

☐ Spielkonsole

☐ Digitalkamera

☐ Smartphone ☐ Handy

Radio

☐ Smart Speaker

☐ Videostreaming-Dienst

c Wie oft machst du das? Notiere deine Antwort. ich Partner(in)

1 das Handy / Smartphone checken

2 im Internet surfen

3 Musik hören

4Computerspiele / Videospiele spielen

5(online) eine Zeitschrift / Zeitung lesen

6Bücher / Comics lesen

7Videostreaming-Dienste benutzen

8fernsehen

4.2 Andere Leute fragen

a Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen über euren Medienalltag. Markiert oder notiert in Übung 4.1b und c die Antwort eures Partners.

z. B. Wie wichtig sind dir soziale Medien?

Sehr wichtig. Und dir?

Ziemlich wichtig.

z. B. Wie oft spielst du Computerspiele?

Nur selten. Und du?

©VANIN

Fast täglich.

b Arbeitet zu viert. Jede Zweiergruppe setzt sich zu einer anderen Zweiergruppe.

• Berichtet über die Antworten des Gesprächspartners.

A berichtet über B und umgekehrt.

C berichtet über D und umgekehrt.

z. B. Mohamed sind soziale Medien ziemlich wichtig. Er benutzt am häufigsten den Videostreaming-Dienst Netflix, sein Smartphone und seinen Laptop …

KAPITEL 4 | GENERATION Z 122 hundertzweiundzwanzig
M
W S
☐ Smartwatch ☐
Tablet

• Stellt einander abwechselnd Fragen und antwortet wie im Beispiel.

z . B. Checkt ihr euer Smartphone jede Stunde? Ich nicht. Ich schon. Ich auch nicht.

c Fragerunde: Die Klasse fragt den Lehrer / die Lehrerin.

z. B. Frau … / Herr …, wie oft hören Sie Musik?

4.3 Die JIM-Studie

In de volgende teksten worden de resultaten van een studie besproken. Heel wat woorden en uitdrukkingen hebben te maken met statistische gegevens en het vergelijken van onderzoeksresultaten. Noteer zulke woorden in een overzichtelijk woordveld. Je kunt dat woordveld later gebruiken om grafieken en tabellen te bespreken.

Seit 1998 wird in Deutschland jährlich eine Studie zum Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information durchgeführt: die JIM-Studie (Jugend, Information, (Multi-)Media).

a Lies den Auszug aus der JIM-Studie. Markiere die Ordinal- und Bruchzahlen.

Jugendliche wachsen1 in Haushalten mit einer breiten Medienausstattung auf. In nahezu jedem Haushalt sind Smartphones und Computer / Laptops vorhanden. Fernsehgeräte besitzen 91 Prozent der Familien, 69 Prozent einen Smart-TV (Fernsehgerät mit Internetanschluss). Vier von fünf Familien haben ein Radio (82 %) oder eine Spielkonsole (79 %), knapp drei Viertel der Haushalte besitzen ein Tablet (74 %). Bei 44 Prozent sind Wearables wie beispielsweise Smartwatches im Besitz. In gut einem Drittel der Familien sind Smart Speaker (35 %) und E-Book-Reader (34 %) vorhanden.

Auch was der Gerätebesitz der Jugendlichen selbst betrifft, ist das Smartphone mit 94 Prozent am weitesten verbreitet. Computer / Laptops sind bei gut drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen im eigenen Besitz (76 %). Die Hälfte der Jugendlichen hat einen eigenen Fernseher im Zimmer (51 %), jeder Dritte einen Smart-TV (33 %). Eine eigene Spielkonsole haben 59 Prozent der Jugendlichen, wobei feste Spielkonsolen etwas weiter verbreitet sind als tragbare. 43 Prozent geben an, ein eigenes Tablet zu haben, 35 Prozent ein eigenes Radio. Ein Viertel der Jugendlichen besitzt Wearables wie Smartwatches (25 %), 17 Prozent Smart Speaker wie Alexa und 14 Prozent E-Book-Reader. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich beim Gerätebesitz von Jugendlichen weitgehende Stabilität, ein leichter Anstieg ist bei der Ausstattung mit festen Spielkonsolen, Computern / Laptops und Smart Speakern zu sehen. Bei tragbaren Spielkonsolen gab es dann wieder einen Rückgang.

Verstehenshilfe:

1 aufwachsen opgroeien

KAPITEL 4 | GENERATION Z 123 hundertdreiundzwanzig
©VANIN

Handy / Smartphone

mit Internetzugang

Quelle: JIM-Studie, Angaben in Prozent © Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest - www.mpfs.de

b Notiere die Ordinal- und Bruchzahlen aus dem Text unter die Diagramme.

die

Vierte jeder jeder Zweite

S. 131

Ordinal- und Bruchzahlen

z. B. Jeder Vierte möchte keine Bankdaten auf dem Smartphone. Ein Fünftel der Deutschen hat eine intelligente Alarmanlage.

c Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und begründe mündlich deine Antwort.

1Mehr als die Hälfte der Familien besitzt einen Smart Speaker.

2Fast alle Familien besitzen einen Computer oder Laptop.

3Ein Smart Speaker ist ein Beispiel für ein Wearable.

4Es gibt genauso viele Jungen wie Mädchen, die ein eigenes Radio haben.

5Nur ein Viertel der Jungen besitzt einen Smart-TV.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 124 hundertvierundzwanzig Gerätebesitz Jugendlicher
25 % = 1/4 33 % = 1/3 50 % = 1/2 75 % = 3/4 ein ein
jeder
richtigfalsch
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
Smartphone Computer / Laptop Laptop Fernsehgerät
Tablet
Radiogerät Computer Fernsehgerät
Wearable Smart Speaker E-Book-Reader Mädchen Jungen 94 94 72 64 49 33 45 33 35 22 31 22 16 17 0 25 50 75 100 94 93 80 56 53 60 42 42 35 45 35 27 18 11 ©VANIN
Feste Spielkonsole
Tragbare Spielkonsole

d Ersetze den fettgedruckten Satzteil durch einen Ausdruck aus dem Text.

1 Bei den Musikstreaming-Diensten ist eine Abnahme zu sehen. ein

2 In fast allen Familien gibt es ein Smartphone.

3 Etwas mehr als ein Drittel der Jugendlichen spielt mehrmals pro Woche digitale Spiele.

4 80 % der Jungen besitzen einen Computer und einen Laptop.

5 Etwas weniger als drei Viertel der Haushalte (74 %) haben ein Tablet.

6 Eine Zunahme ist bei der Tablet-Nutzung zu verzeichnen. ein e Arbeitet zu zweit. Formuliert abwechselnd eine Aussage zur Grafik. z . B. 32 Prozent der Jugendlichen benutzen gern Facebook. Knapp die Hälfte der Jugendlichen liest Bücher.

Wie Jugendliche Medien nutzen

Anteil der 10- bis 27-Jährigen nach täglicher Mediennutzung Beliebteste Social-Media-Dienste nach Anteil der 10- bis 19-Jährigen

mit dem Smartphone surfen

Musik hören (CD, Download)

Musik-Streaming-Dienste benutzen

die Sprache der Statistik

Ein Viertel der Befragten nutzt regelmäßig Instagram.

Etwa die Hälfte der Befragten nutzt mehrmals pro Woche Snapchat.

©VANIN

Drei Viertel der Haushalte besitzen ein Tablet.

In gut einem Drittel der Familien ist ein E-Book-Reader vorhanden.

Rund zwei Drittel der Mädchen haben einen Laptop.

Knapp zwei Fünftel sehen sich bei Langeweile am liebsten YouTube-Videos an.

Vier von fünf Familien haben eine Spielkonsole.

Jeder Fünfte bleibt über Instagram mit Freunden in Kontakt.

43 Prozent nutzen am ehesten Instagram, um eigene Bilder zu posten.

Mehr als / Über 40 Prozent der Smart-TV-Nutzer geben an, beim Fernsehen auch im Internet zu surfen.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 125 hundertfünfundzwanzig
@ statista_com, Quellen: Young Traveller Kompass/ Bravo Jugend Medienstudie, CC-BY-ND
fernsehen Computerspiele spielen 35 % 99 % 91 % 56 % 52 % 35 % 32 % 84 % 72 % 66 % 66 % 49 % 47 % 46 % 36 % Tageszeitung lesen Video-Streaming-Dienste benutzen Radio hören
surfen
Bücher lesen mit dem PC im Internet

Gerätebesitz

Füllt in eurer Gruppe die Umfrage aus und entdeckt, welche Geräte eure Mitschüler besitzen. Benutzt dazu das Arbeitsblatt.

DIES ODER DAS

Medienbeschäftigung

Füllt in eurer Gruppe die Umfrage aus und entdeckt, wer was in der Freizeit macht. Benutzt dazu das Arbeitsblatt.

SCHON FERTIG?

Sieh dir das Video über die Sprache der Statistik an.

5 Eine Zeitung für jeden Geschmack

a Klassengespräch

1 Wie informierst du dich über die Aktualität?

☐ Ich informiere mich gar nicht. ☐ Ich lese die gedruckte Zeitung.

☐ Ich lese die Online-Zeitung. ☐ Ich sehe mir die Nachrichten im Fernsehen / Netz an.

2 Wenn du die (Online-)Zeitung liest, wofür interessierst du dich dann?

☐ Wirtschaft (Banken, Börse, Aktien …)

☐ Aktuelles ☐ Kultur ☐ Wissenschaft

☐ Comics ☐ Politik ☐ Horoskope

☐ Reisen, Freizeit, Erholung

☐ Promis (Sänger, Schauspieler …)

☐ Sport

☐ lokale und regionale Berichte

☐ Wellness und Lifestyle

☐ die Wettervorhersage bzw. den Wetterbericht

©VANIN

☐ Film, Fernsehen, Unterhaltung

☐ Kreuzworträtsel und Sudokus

Die Bild-Zeitung ist die größte Boulevardzeitung Deutschlands. Sie ist in erster Linie auf Sensation ausgerichtet: Auf der Titelseite gibt es oft schockierende Bilder, Skandale und Klatsch und Tratsch.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 126 hundertsechsundzwanzig

b Sieh dir die Kommentare aus dem Magazin Stern an. Markiere die Namen deutscher Zeitungen.

Gesellschaft Politik Panorama Kultur Lifestyle Digital Wirtschaft Sport

Home > Noch Fragen?

Was ist Eurer Meinung nach die beste deutsche Zeitung?

FRAGE BEANTWORTEN

Für mich persönlich ist es die FAZ, vor allem die Ausgabe am Samstag. In dieser Ausgabe werden viele Ereignisse der Woche kurz dargestellt. Dann gibt es noch diverse Kommentare. Man braucht Stunden für alle Seiten, ist anschließend aber gut informiert.

Die Frage wundert mich, denn was heißt „die beste Zeitung“? Aus gutem Grund1 gibt es Zeitungen in jeder politischen Couleur, je nach persönlichem Standpunkt schwankt2 es halt zwischen Bild, FAZ,der Süddeutschen oder der TAZ.

Welche Zeitung die „beste“ ist, ist wohl von den persönlichen Lesegewohnheiten, den persönlichen Interessen und dem persönlichen „Geschmack“ abhängig ...

Meiner Meinung nach istdie Frankfurter Allgemeine Zeitung die beste von den Tageszeitungen. Da haben die Artikel oft noch Qualität. Insbesondere das Feuilleton3 finde ich super und die Zeitung ist ja auch international bekannt. Von den wöchentlich erscheinenden Magazinen ist der Spiegel sicherlich am ehesten zu empfehlen.

Die ausgewogensten4 und interessantesten Zeitungen mit den meisten Hintergrundinformationen sind meiner Ansicht nach die Wochenzeitung Die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Repräsentativ ist aber natürlich auch die Bild, da sie oft die Stimmung5 in der Bevölkerung widerspiegelt.

Nach: www.stern.de

Verstehenshilfen:

1 aus gutem Grund met reden

2 schwanken variëren

3 das Feuilleton de cultuurbijlage

Beantworte die Fragen mündlich.

1 Wofür steht die Abkürzung FAZ?

2 Was schätzen Leser alles an ihrer Zeitung?

4 ausgewogen evenwichtig

5 die Stimmung de stemming, het moreel

3 Welche Faktoren bestimmen, welche Zeitung man am liebsten liest?

©VANIN

Sieh dir die Website einer deutschen Zeitung an und ergänze das Arbeitsblatt. Berichte danach in der Klasse

SCHON FERTIG?

Sieh dir die Website der deutschen Jugendzeitschrift Bravo an. Wie gefällt sie dir?

KAPITEL 4 | GENERATION Z 127 hundertsiebenundzwanzig

1 Ich würde gern …

Würden is een bijzondere vorm van het werkwoord werden. Je combineert die vorm met gern(e), lieber of am liebsten om beleefd een wens uit te drukken:

z. B. Ich würde heute Abend gern eine Folge von „Dark“ gucken. Tina würde lieber zu Hause bleiben.

Het werkwoord dat bij würden hoort, staat altijd in de infinitief. Die infinitief staat achteraan in de zin en vormt samen met würden de Satzklammer (tangconstructie).

würden

ich würde wir würden du würdest ihr würdet er/sie würde sie würden Sie würden

a Ergänze die passende Form von würden.

1 Tommy … gern eine Serie über Zeitreisen sehen.

2 Elena und Jörg … lieber einen Film gucken.

3 Ich … am liebsten mein Buch zu Ende lesen.

4 … du dieses Buch weiterempfehlen?

5 Wir … morgen Abend gern ins Kino gehen.

6 Ich … mir gern eine Smartwatch kaufen.

7 … Sie lieber das Buch lesen oder den Film sehen?

8 … du dir auch gern das neueste Smartphone kaufen?

9 Welchen Comic … Sie mir empfehlen?

10 Was … ihr heute Abend am liebsten machen?

b Arbeitet zu zweit. Stellt einander abwechselnd Fragen wie im Beispiel.

z. B. einen Horrorfilm sehen • einen Liebesfilm sehen

Würdest du lieber einen Horrorfilm oder einen Liebesfilm sehen?

Ich würde lieber einen Horrorfilm sehen.

1 ohne Netflix leben • ohne YouTube leben

2 überall kostenloses WLAN haben • immer kostenlos ins Kino gehen

©VANIN

3 der Hauptdarsteller in einem schlechten Film sein • ein Figurant in einem Blockbuster sein

4 nie mehr ein Buch lesen • nie mehr Musik hören

5 das Buch lesen • die Verfilmung gucken

6 ohne soziale Medien leben • ohne Suchmaschinen wie Google leben

7 deine Schlüssel verlieren • dein Handy verlieren

8 einen Monat ohne Computer leben • einen Monat ohne Fernseher leben

KAPITEL 4 | GENERATION Z 128 hundertachtundzwanzig
S. 114 Grammatikmodul

2 Wechselpräpositionen mit Dativ

Er zijn in het Duits negen Wechselpräpositionen. Die voorzetsels worden ofwel met de accusatief (NESE), ofwel met de datief (MRMN) gecombineerd.

in auf hinter an zwischen über neben vor unter

Worden deze voorzetsels gevolgd door een plaats en geeft de zin antwoord op de vraag wo?, dan gebruik je een datief na het wisselvoorzetsel. Het werkwoord drukt in dat geval een toestand

z. B. Wo bist du gerade? Ich bin noch in deR Schule.

Andere voorbeelden van toestandswerkwoorden zijn stehen :

Paul und Anna stehen an deR Bushaltestelle.

Pedro sitzt auf eineM Stuhl. Wo?

in, über, auf, neben, hinter, vor, an, unter, zwischen

Tanya liegt iM Bett.

Sommige voorzetsels worden samengetrokken met het lidwoord dat erop volgt: in + deM = iM an + deM = aM

In de datief krijgen zelfstandige naamwoorden in het meervoud een -n, behalve als het meervoud op -s of al op -n eindigt:

z. B. Die Hütte steht in den BergeN.

a Lies die Fragen. Wähle eine der beiden Möglichkeiten.

©VANIN

1 Wo würdest du im Sommer am liebsten arbeiten?

☐ in einer Eisdiele

☐ in einem Freizeitpark

2 Wo würdest du dein Date am liebsten treffen?

☐ in einem Restaurant

☐ in einer Kneipe

3 Wo würdest du am liebsten eine Grillparty organisieren?

☐ zu Hause im Garten

☐ im Stadtpark

KAPITEL 4 | GENERATION Z 129 hundertneunundzwanzig
M W S P deM Sessel eineM meineM deR Couch eineR meineR deM Bett eineM meineM deN BäumeN Ø meineN MRMN
S. 115

4 Wo würdest du heute Abend am liebsten essen?

☐ in einer Pommesbude ☐ in einem schicken Restaurant

5 Wo würdest du im Urlaub am liebsten übernachten?

☐ in einem Hotel ☐ auf einem Campingplatz

6 Wo würdest du am liebsten deinen Geburtstag feiern?

☐ in einer Bar ☐ in einer Disco

b Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen.

z. B. Wo würdest du dein Date am liebsten treffen?

In einem Restaurant. Und du?

Ich auch. / Ich nicht, ich würde mein Date lieber in einer Kneipe treffen.

c Ergänze die Sätze. Benutze jeweils den bestimmten Artikel.

1 Ich lese am liebsten draußen in … Garten (m.).

2 Wo liegt dein Smartphone? – In … Küche (w.).

3 Die Spielkonsole steht auf … Schrank (m.).

4 Der Kalender hängt über … Bett (s.).

5 Der Computer steht auf … Schreibtisch (m.).

6 Der USB-Stick steckt in … Federtasche (w.).

7 Das Buch liegt auf … Boden (m.).

8 Der DVD-Player steht unter … Fernseher (m.).

9 Das Tablet liegt auf … Zeitschriften (Pl.).

10 Die Batterien liegen zwischen … Vase (w.) und … Radio (s.).

d Wo stehen, liegen oder sitzen diese Leute? Ergänze die Präposition und den bestimmten Artikel.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 130 hundertdreißig
Couch (w.) Schreibtisch (m.) Bank (w.) Sessel (m.) Garten (m.) Badewanne (w.) Bett (s.) Küche (w.)
©VANIN

e Lies den Text. Markiere die Orte, an denen man besser keine Selfies macht.

Wo können Selfies gefährlich werden?

Immer wieder bringen sich Menschen in Gefahr, wenn sie ein Selfie machen wollen. Erst am Samstag ist ein Mädchen in Spanien gestorben, weil es ein Selfie auf dem Dach machen wollte und dabei abgestürzt ist. Deshalb gilt: Wenn ihr ein Selfie machen wollt, sucht dann einen guten und sicheren Platz. Und wenn ihr dort seid, bewegt euch beim Fotografieren nicht, ohne auf die Umgebung zu achten. Das gilt besonders am Wasser, in den Bergen oder auf Bauwerken. Auf Straßen oder Bahngleisen dürfen niemals Selfies gemacht werden, auch nicht, wenn die leer aussehen, denn ganz schnell kann dann doch ein Auto oder ein Zug kommen.

Nach: badische-zeitung.de

f Arbeitet zu zweit. Seht euch die Verbotsschilder an. Wo ist es noch gefährlich, Selfies zu machen?

z. B. Es ist gefährlich, vor einem Abgrund ein Selfie zu machen.

M Zug, Hügel

W Straße

S Auto, Boot

3 Ordinal- und Bruchzahlen

Om over statistische gegevens te spreken, kun je rangtelwoorden en breukgetallen gebruiken.

z. B. Jeder Dritte besitzt einen eigenen Smart-TV.

Ein Drittel der Jugendlichen besitzt einen eigenen Smart-TV.

Doordat het rangtelwoord na jeder als zelfstandig naamwoord gebruikt wordt, krijgt het een hoofdletter. Ook breukgetallen zijn zelfstandige naamwoorden en krijgen een hoofdletter.

©VANIN

Rangtelwoorden vorm je als volgt:

KAPITEL 4 | GENERATION Z 131 hunderteinunddreißig
jeder
te • Dritte • Vierte • Fünfte • Sechste • Siebte • Achte ab
jeder
S. 124
1 bis 19 -te
Zwei
20 -ste
Zwanzigste …
Ein Selfie auf einem Bahngleis zu machen, ist sehr gefährlich. Dennoch kommt es immer wieder vor.

Breukgetallen bestaan uit een teller en een noemer.

• Voor de teller van het breukgetal gebruik je het hoofdtelwoord. Het getal eins verliest daarbij de -s: z. B. ¼ = ein Viertel

• Om de noemer te vormen, neem je de stam van het rangtelwoord (Ordinalzahl) en voeg je de uitgang -el toe:

z. B ²⁄5 = zwei Fünftel

OrdinalzahlStamm Bruchzahl

3. dritte dritt- ⅓ein Drittel

4. vierteviert-¾drei Viertel

5. fünftefünft- ²⁄5zwei Fünftel

½ = die Hälfte

a Notiere die Bruchzahlen.

b Ergänze die Sätze.

1 Nur jeder (3.) liest oft.

2 Jeder (7.) bekommt ein Smartphone vom Arbeitgeber.

3 (1⁄4) der Deutschen besitzt smarte Haushaltsgeräte.

4 Über (4⁄5) der Deutschen über 60 haben in ihrem Zuhause einen Internetanschluss.

5 Etwa (1⁄2) der Jugendlichen findet es wichtig, sich täglich über die Aktualität zu informieren.

©VANIN

6 Gut (3⁄5) der Deutschen sagen, dass smarte Haushaltsgeräte praktisch sind.

7 Jeder (5.) folgt Influencern im Internet und fast jeder (10.) hat schon mal ein Produkt gekauft, das von einem Influencer empfohlen wurde.

8 Jeder (4.) betrachtet Produktvorstellungen von Influencern nicht als Werbung.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 132 hundertzweiunddreißig
²⁄3 1⁄5 3⁄5 1⁄10 7⁄8 5⁄6 1⁄7 3⁄8 1⁄9 1⁄4 4⁄5 1⁄20

1 Partnerspiel: mein Leseverhalten

Frage nach den Informationen, die fehlen.

z. B. Wie oft liest Jonas? Er liest … Warum liest Jonas Bücher über Wissenschaft? Weil er dann …

Wie oft? Was? Wo? Warum?

Jonas täglich auf der Couch

Anne Krimis spannend sein

Yousefwöchentlich an seinem Schreibtisch

Friedl Biografien interessant finden

SCHON FERTIG?

Erzählt euch gegenseitig vom besten Buch, das ihr jemals gelesen habt.

2 Wortmix

Verbinde die Buchstaben miteinander und finde die fünf Wörter zum Thema Serien.

• Jedes Wort fängt mit einem blauen Buchstaben an.

• Die Buchstaben müssen nebeneinander (waagerecht, senkrecht, diagonal) liegen.

• Die Wörter sind unterschiedlich lang.

3 Kreatives

©VANIN

Ein Lesezeichen basteln

Bastle ein Lesezeichen.

Suche im Internet einen schönen deutschen Spruch und notiere ihn darauf.

Ein deutsches Meme erstellen

Suche im Internet einen Meme-Generator und erstelle ein deutsches Meme. Drucke dein Meme aus und hänge es in der Klasse auf.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 133 hundertdreiunddreißig
1 2 3 4 5
A: S. 116 Spielmodul
N P A F S E N S T F N R K L E I D O F G Ö M I E E
DIES ODER DAS

1 Song: Severija – Zu Asche, zu Staub

Hör dir den Soundtrack der Serie Babylon Berlin an. Ergänze den Text.

Zu Asche, zu Staub

Dem Licht geraubt

Doch noch nicht jetzt

Wunder warten bis zuletzt der Zeit

Ewiges

Zu Asche, zu Staub

Zu Asche

Doch noch nicht jetzt

Zu Asche, zu Staub

Dem Licht geraubt

Doch noch nicht jetzt

Wunder warten

Doch noch nicht jetzt

Wunder warten bis zuletzt

Es ist doch nur ein

Beurteile das Lied:

Das bloße Haschen nach dem Wind

Wer weiß es schon genau?

Die Uhr an Wand

Sie ist gefüllt mit Sand

Leg deine Hand in mein’

Und lass uns sein

Du triffst nun deine Wahl

Und wirfst uns zwischen und Qual

Doch kann ich dir verzeih’n

Du bist dem Tod so nah

Und doch dein so klar

Erkenne mich, ich bin bereit

Und such’ mir die

©VANIN

In Babylon Berlin basiert die Geschichte um Kommissar

Gereon Rath auf den Romanen von Volker Kutscher.

Der Erstroman Der nasse Fisch wurde vom Berliner

Zeichner Arne Jysch in einen Comic umgewandelt.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 134 hundertvierunddreißig Kulturmodul
© www.piper.de

2 Romanausschnitt: Gut gegen Nordwind – Daniel Glattauer

Daniel Glattauer (1960) ist ein österreichischer Schriftsteller. Sein E-Mail-Roman Gut gegen Nordwind war ein großer Erfolg und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Wer nicht gerne liest, kann sich die Liebesgeschichte auch als Hörbuch anhören oder als Film ansehen.

a Lies den Anfang des Romans und beantworte die Fragen.

15. Jänner1

Betreff: Abbestellung2

Ich möchte bitte mein Abonnement kündigen3. Geht das auf diesem Wege?

Freundliche Grüße, E. Rothner.

18 Tage später

Betreff: Abbestellung

Ich will mein Abonnement kündigen. Ist das per E-Mail möglich? Ich bitte um kurze Antwort.

Freundliche Grüße, E. Rothner.

33 Tage später

Betreff: Abbestellung

Sehr geehrte Damen und Herren vom »Like«-Verlag, sollte Ihr beharrliches4 Ignorieren meiner Versuche5, ein Abonnement abzubestellen, den Zweck6 haben, weitere Hefte Ihres im Niveau leider stetig sinkenden Produkts absetzen zu können, muss ich Ihnen leider mitteilen: Ich zahle nichts mehr!

Freundliche Grüße, E. Rothner.

Acht Minuten später

AW:

Sie sind bei mir falsch. Ich bin privat. Ich habe: woerter@leike.com. Sie wollen zu: woerter@ like.com. Sie sind schon der Dritte, der bei mir abbestellen will. Das Heft muss wirklich schlecht geworden sein.

Fünf Minuten später

©VANIN

RE:

Oh, Verzeihung! Und danke für die Aufklärung. Grüße, E. R.

Neun Monate später

Kein Betreff

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht Emmi Rothner.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 135 hundertfünfunddreißig
1 5 10 15 20 25

Zwei Minuten später

AW:

Liebe Emmi Rothner, wir kennen uns zwar fast noch weniger als überhaupt nicht. Ich danke Ihnen dennoch für Ihre herzliche und überaus originelle Massenmail! Sie müssen wissen: Ich liebe Massenmails an eine Masse, der ich nicht angehöre.

Mfg, Leo Leike.

18 Minuten später

RE:

Verzeihen Sie die schriftliche Belästigung7, Herr Mfg Leike. Sie sind mir irrtümlich8 in meine Kundenkartei9 gerutscht, weil ich vor einigen Monaten ein Abonnement abbestellen wollte und versehentlich Ihre E-Mail-Adresse erwischt hatte. Ich werde Sie sofort löschen.

PS: Wenn Ihnen eine originellere Formulierung einfällt, jemandem »Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr« zu wünschen, als »Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr«, dann teilen Sie mir diese gerne mit. Bis dahin: Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

E. Rothner.

Sechs Minuten später

AW:

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Fest und freue mich für Sie, dass Ihnen ein Jahr bevorsteht, das zu Ihren achtzig besten zählen wird. Und sollten Sie zwischendurch schlechte Tage abonniert haben, bestellen Sie sie ruhig – irrtümlich – bei mir ab.

Leo Leike.

Drei Minuten später

RE:

Bin beeindruckt! Lg, E. R.

38 Tage später

Betreff: Kein Euro!

Werte »Like«-Verlagsleitung, ich habe mich von Ihrem Magazin dreimal schriftlich und zweimal telefonisch (bei einer gewissen Frau Hahn) getrennt. Wenn Sie mir die Zeitung dennoch weiter schicken, so betrachte ich das als Ihr Privatvergnügen. Den soeben zugesandten Zahlschein in der Höhe von 186 Euro behalte ich gerne als Souvenir, um mich auch dann noch an »Like« zu erinnern, wenn ich endlich keine Ausgaben mehr zugestellt bekomme. Rechnen Sie aber bitte nicht damit, dass ich auch nur einen Euro einzahlen werde.

Hochachtungsvoll, E. Rothner.

©VANIN

Zwei Stunden später

AW:

Liebe Frau Rothner, machen Sie das absichtlich? Oder haben Sie schlechte Tage abonniert?

Mfg, Leo Leike.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 136 hundertsechsunddreißig
30 35 40 45 50 55 60

Drei Minuten später

RE:

Lieber Herr Leike, das ist mir jetzt wirklich überaus peinlich. Ich habe leider einen chronischen »Ei«-Fehler, also eigentlich einen »E«-vor-»I«-Fehler. Wenn ich schnell schreibe, und es soll ein »I« folgen, rutscht mir immer wieder ein »E«- hinein. Es ist so, dass sich da meine beiden Mittelfingerkuppen10 auf der Tastatur bekriegen11. Die linke will immer schneller als die rechte sein. Ich bin nämlich eine gebürtige Linkshänderin, die in der Schule auf rechts umgepolt wurde. Das hat mir die Linke bis heute nicht verziehen12 . Immer schiebt sie mit der Mittelfingerkuppe ein »E« hinein, bevor die Rechte ein »I« setzen kann. Verzeihen Sie die Belästigung, kommt (wahrscheinlich) nicht wieder vor.

Schönen Abend noch, E. Rothner.

Verstehenshilfen:

1 der Jänner januari (Oostenrijks)

2 die Abbestellung de opzegging

3 kündigen opzeggen

4 beharrlich hardnekkig

5 der Versuch de poging

6 der Zweck het doel

7 die Belästigung de hinder, overlast

8 irr tümlich bij vergissing

9 die Kundenkartei het klantenbestand

10 die Mittelfingerkuppe het topje van de middelvinger

11 sich bekriegen oorlog voeren

12 verzeihen vergeven

1 Wie kommt Emmi zum ersten Mal mit Leo in Kontakt?

2 Was hält Emmi von der Zeitschrift Like?

3 Warum haben die beiden Hauptfiguren nach neun Monaten wieder Kontakt zueinander?

4 Wie kommt der E-Mail-Kontakt mit Herrn Leike zum dritten Mal zustande?

b Hör dir den Ausschnitt aus dem Hörbuch an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an. richtigfalsch

1Leo reagiert ironisch auf Emmis letzte E-Mail.

©VANIN

2Er ist Ingenieur.

3Emmi hat 20 Sekunden für die E-Mail mit dem E-vor-I-Fehler gebraucht.

4Sie spottet über Leos Humor.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 137 hundertsiebenunddreißig
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
65 70 75

c Sieh dir den Trailer des Films an. Wie wird der Buchtitel erklärt? Kreuze an.

☐ Leo will Feuerwerk abschießen, damit Emmi ihn sehen kann. Dazu muss es Nordwind geben.

☐ Bei offenem Fenster kann Emmi wegen des Nordwinds nicht schlafen. Leo gibt ihr Tipps.

☐ Leo macht einen Spaziergang an der Küste und spürt den Nordwind.

d Arbeitet zu zweit. Beantwortet die Fragen mündlich.

1 Würdet ihr das Buch gerne lesen?

2 Mögt ihr …

• das Buchcover?

• das Genre?

• den Schreibstil?

• die Geschichte?

3 Was gefällt euch besser: der Abschnitt aus dem Buch, dem Hörbuch oder dem Film?

z. B. Mir gefällt das Hörbuch besser. Mir gefällt der Film am besten. Ich würde ihn gerne sehen.

4 Was sind die Vor- und Nachteile von Büchern bzw. Hörbüchern im Vergleich zu Filmen? Begründet eure Antwort.

KAPITEL 4 | GENERATION Z 138 hundertachtunddreißig
die Charaktere ausbauen die Fantasie benutzen mehr oder weniger Zeit brauchen Musik (nicht) festgelegt sein mehr oder weniger Details geben mögen ich mag du magst er/sie mag ©VANIN

Beliebte deutsche Serien 1

derKrimi Krimis Ich habe einen spannenden Krimi gesehen. detective(verhaal)

derThriller Thriller Thriller sind ein beliebtes Filmgenre. thriller

derTrailer Trailer

Der Trailer zum Film sieht gut aus. trailer

dieFolge Folgen Ich habe jede Folge dieser Serie gesehen. aflevering

dieGeschichte GeschichtenDie Geschichte spielt in Berlin. verhaal

die Komödie Komödien Diese Komödie ist zum Totlachen. komedie

die Sendung SendungenDas ist eine Sendung für Kinder. programma

dieSerie Serien

Zeichentrickserie

Welche Serie guckst du im Moment? serie

Die Biene Maja ist eine bekannte Zeichentrickserie. tekenfilmserie

die Staffel Staffeln Wie viele Staffeln hat diese Serie? seizoen

das Drama Dramen Ist dieser Film ein Drama oder eine Komödie? drama

die Nachrichten Hast du die Nachrichten schon gesehen? nieuws, journaal

sich ansehen sieht sich an, hat sich angesehen Ich sehe mir heute Abend einen Film an. bekijken

gucken guckt Guckst du auch gern Thriller? kijken naar

beliebt ↔ unbeliebt Diese Serie ist bei Jugendlichen sehr beliebt. populair

2

etwa

Eine Folge dauert etwa dreißig Minuten. ongeveer im Fernsehen Was gibt es heute Abend im Fernsehen? op tv

langweilig ↔ toll Ist der Film toll oder langweilig? saai

lustig Die Geschichte ist wirklich lustig. grappig mysteriös Die Charaktere sind mysteriös. mysterieus

sehenswert Ich finde alle James-Bond-Filme sehenswert. het zien waard toll ↔ langweilig Dieser Film ist wirklich toll! tof

Lies doch mal ein Buch!

©VANIN

der Autor Autoren Dieser Autor hat sehr viel Erfolg. auteur der Charakter Charaktere Die Charaktere sind gut ausgebaut. karakter, personage derComic Comics Belgien ist für seine Comics bekannt. strip der Humor Ich mag den Humor im Buch. humor derKrimi Krimis Dieser Krimi ist wirklich spannend. detective(verhaal)

derReiseführer Reiseführer Ich habe einen Reiseführer über Spanien gekauft. reisgids

derRoman Romane Ich lese am liebsten Romane. roman

derSchauspieler Schauspieler Tom Schilling ist ein bekannter deutscher Schauspieler. acteur

KAPITEL 4 | GENERATION Z 139 hundertneununddreißig
M W S P M Wortschatzmodul

derSchreibstil Ich mag seinen Schreibstil. schrijfstijl

derSchriftsteller SchriftstellerWer ist der Schriftsteller dieses Romans? auteur

derThriller Thriller Skandinavische Thriller mag ich am liebsten. thriller

derVerlag Verlage Bei welchem Verlag ist das Buch erschienen? uitgeverij

dieBibliothek Bibliotheken Ich gehe jede Woche in die Bibliothek. bibliotheek

dieBiografie Biografien Diese Biografie von Elvis ist interessant. biografie

dieGeschichte GeschichtenDiese Geschichte ist wirklich traurig. verhaal

dieHauptfigur HauptfigurenWer sind die Hauptfiguren in diesem Comic? hoofdpersonage

dieRezension RezensionenHast du die Rezensionen gelesen? recensie

dieZeitschrift ZeitschriftenErscheint diese Zeitschrift wöchentlich? tijdschrift

dieZeitung Zeitungen Wann liest du die Zeitung? krant

das Buch Bücher Dieses Buch haben wir in der Schule gelesen. boek

Hörbuch Hörbücher werden immer beliebter. luisterboek

Kochbuch Ich suche ein Kochbuch für Vegetarier. kookboek

Sachbuch Magst du lieber Romane oder Sachbücher? non-fictieboek

das Cover Cover Wie gefällt dir das Cover? cover

das Genre Genres Zu welchem Genre gehört der Roman? genre

das Märchen Märchen Die Märchen der Brüder Grimm sind weltberühmt. sprookje

ausleihen leiht aus, hat ausgeliehen Sie können die Bücher für vier Wochen ausleihen. uitlenen

dazulernenlernt dazu Beim Lesen kann man viel dazulernen. bijleren begeistert Von diesem Buch bin ich sehr begeistert! enthousiast

entspannend

Lesen ist sehr entspannend. ontspannend großartig Dieser Roman ist einfach großartig. geweldig langweilig ↔ toll Comics sind doch langweilig! saai

Die Harry Potter-Bücher sind immer lesenswert. het lezen waard oberflächlich

lesenswert

Die Charaktere sind zu oberflächlich. oppervlakkig traurig ↔ fröhlich Das Buch erzählt eine traurige Geschichte. droevig unterhaltsam

Kein Tag ohne Medien!

Das Hörbuch ist unterhaltsam und lustig. entertainend

©VANIN

derComputer Computer Ich arbeite täglich am Computer. computer

derFernseher Fernseher

derLaptop Laptops

Unser neuer Fernseher ist riesig. tv

In der Schule brauchen wir oft unseren Laptop. laptop

KAPITEL 4 | GENERATION Z 140 hundertvierzig
4
W S M

die Digitalkamera DigitalkamerasFotos mache ich mit meiner Digitalkamera. digitale camera

die Hälfte Mehr als die Hälfte ist dagegen. helft

dieSpielkonsole Spielkonsolen Hast du eine feste oder tragbare Spielkonsole? spelconsole

dieUmfrage Umfragen An der Umfrage haben 2000 Leute teilgenommen. enquête

dieZeitung Zeitungen Mein Vater liest jeden Morgen die Zeitung. krant

das Drittel Fast ein Drittel der Haushalte hat mehr als ein Auto. derde

das Gerät Geräte Das Gerät funktioniert perfekt! toestel

das Handy Handys Nur wenige Jugendliche telefonieren mit dem Handy. gsm

das Radio Radios Wer spricht jetzt im Radio? radio

das Smartphone SmartphonesOhne Smartphone kann ich nicht leben! smartphone

das Tablet Tablets Ich lese meine E-Mails auf dem Tablet. tablet

das Viertel Fast ein Viertel der Haushalte in Österreich ist autofrei. vierde, kwart

die Medien Wie oft benutzt du soziale Medien? media Computerspiele spielen spielt Mein Sohn spielt gerne Computerspiele. gamen

fernsehen sieht fern, hat ferngesehen Opa sieht jeden Tag fern. tv kijken im Internet surfen surft Jugendliche surfen oft im Internet. op het internet surfen

Musik hörenhört Ich höre Musik, wenn ich lerne. naar muziek luisteren nutzen nutzt Mehr als die Hälfte der Jugendlichen nutzt ein Tablet. gebruiken ab und zu Ich höre ab und zu Podcasts. af en toe am Wochenende Am Wochenende gucken wir oft Filme. in het weekend dauernd = ständig Er schickt mir dauernd Nachrichten. voortdurend etwa Der Film dauert etwa zwei Stunden. ongeveer

fast

Fast alle Jugendlichen besitzen ein Smartphone. bijna gar nicht

knapp

Horrorfilme mag ich gar nicht. helemaal niet

Knapp die Hälfte sieht Videos auf dem Smartphone. een kleine, net geen, net niet

©VANIN

manchmal Manchmal habe ich keine Zeit zum Kochen. soms

mehrmals Ich sehe mehrmals pro Woche fern. meerdere keren

monatlich Was bezahlst du monatlich für Netflix? maandelijks

nie ↔ immer Ich lese nie Zeitschriften. nooit

regelmäßig Ich lese regelmäßig Comics. regelmatig

selten ↔ oft Ich höre selten Radio. zelden

KAPITEL 4 | GENERATION Z 141 hunderteinundvierzig
W S P

5

ständig

Das Telefon klingelt ständig. voortdurend

täglich Nur wenige Jugendliche sehen täglich fern. dagelijks

wichtig Wie wichtig ist dir dein Smartphone? belangrijk

wöchentlich Ich versuche, wöchentlich Sport zu treiben. wekelijks

ziemlich Soziale Medien sind mir ziemlich wichtig. tamelijk

Eine Zeitung für jeden Geschmack

derGeschmack Sie haben wirklich Geschmack. smaak

derPromi Promis Ich lese immer die Artikel über Promis. bekend persoon derWetterbericht WetterberichteHast du den Wetterbericht gehört? weerbericht

dieWirtschaft Deutschland hat eine blühende Wirtschaft. economie

dieWissenschaft WissenschaftenMathematik ist eine exakte Wissenschaft. wetenschap

dieZeitung Zeitungen Hast du es auch in der Zeitung gelesen? krant

das Horoskop Horoskope Er liest regelmäßig sein Horoskop. horoscoop

das Kreuzworträtsel Kreuzworträtsel In meiner Freizeit löse ich gern Kreuzworträtsel. kruiswoordraadsel

die Nachrichten Siehst du dir täglich die Nachrichten an? nieuws, journaal im Fernsehen Im Fernsehen gibt es nichts Interessantes. op tv

Mein Wortschatz

KAPITEL 4 | GENERATION Z 142 hundertzweiundvierzig
M W S P
©VANIN

KAPITEL 5

HALT DIE OHREN STEIF!

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

over je voeding en eetgewoontes praten; tips over gezonde voeding geven; je gezondheidsklachten benoemen wanneer je ziek bent; een gesprek voeren met de apotheker; de hulpdiensten alarmeren bij een noodgeval.

GRAMMATICA

gesubstantiveerde werkwoorden de imperatief (herhaling)

het modale werkwoord sollen

WOORDENSCHAT

voeding

geneesmiddelen de lichaamsdelen, klachten en symptomen noodgevallen

ONLINE LEERPADEN

die Zahlen (Wiederholung)

das Verb im Imperativ (Wiederholung)

das Modalverb „sollen“ in der Apotheke im Notfall

Gute Besserung!

über Ernährung sprechen

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 143 hundertdreiundvierzig

1 Essen wir gesund?

1.1

Was auf den Tellern liegt

a Sieh dir die Grafik an und lies den Text.

Der 7. März ist in Deutschland der Tag der gesunden Ernährung. Die meisten Deutschen versuchen, gesund und ausgewogen1 zu essen. Doch wie viel und vor allem was essen die Deutschen wirklich?

Nach: abendzeitung-muenchen.de

Verstehenshilfen:

1 ausgewogen evenwichtig

b Arbeitet zu zweit. Formuliert Aussagen über die Grafik in Übung 1.1a. Was konsumieren die Deutschen so alles?

©VANIN

2 die Nahrung de voeding die Zahlen

z. B. Die Deutschen essen in sechzig Sekunden … Stück Pizza und sie trinken … Liter / Tassen … In sechzig Sekunden nehmen die Deutschen … kg Nahrung auf. Sie werfen … kg Nahrung weg.

Und wird nur zwischen Einheiten (z. B. vier) und Zehnern (z. B. siebzig) verwendet.

z. B. 15 574: fünfzehntausendfünfhundertvierundsiebzig

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 144 hundertvierundvierzig
Kernmodul
Döner 599 Stück Bier 15 574 Liter Currywurst 1797 Stück Kaffee 138 968 Tassen Butter 1198 Kilo Pizza 1198 Stück Nahrung2 aufgenommen 103 028 kg Nahrung weggeworfen 19 168 kg Alkohol 18 569 Liter Cola 5990 Liter
Konsum in 60 Sekunden

Die Currywurst ist eines der beliebtesten einfachen Gerichte der Deutschen. Erfunden wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin. Es handelt sich um eine Schweinebratwurst in einer pikanten Tomatensoße. Darauf streut man Currypulver. Normalerweise wird die Wurst in kleine Stücke geschnitten. Dazu gibt es meist Pommes oder ein Brötchen.

c Sieh dir das Video an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an und korrigiere die Fehler.

1 50 % der Frauen sind übergewichtig.

2 Viele Deutsche essen Tiefkühlpizza, weil sie nicht genug Zeit zum Kochen haben.

d Lies den Text. Welcher Titel passt?

☐ Lieber Kochen als Fastfood

☐ Kaum noch Zeit zum Kochen

☐ Was isst man in Deutschland und Österreich?

©VANIN

37 % der 16- bis 29-Jährigen in Österreich essen mindestens einmal in der Woche Fastfood, bei den Deutschen sind es 41 %. Die wichtigsten Gründe, warum Fastfood gegessen wird, sind „weil es gut schmeckt“, „weil es schnell geht und man nicht lange warten muss“ und „weil man nicht kochen will“. Fastfood ist die typische Ernährungsweise für Menschen, die in einer Hochgeschwindigkeitsgesellschaft1 leben. Sie haben wenig Zeit und wollen ihre Freizeit nicht mit Kochen verbringen. Viele Leute, die wirklich kochen müssen, versuchen2 , das Selbstkochen durch Convenience-Produkte und Fastfood zu ersetzen3. Pizza, Pommes, Kebab und Hamburger bzw. Cheeseburger sind in beiden Ländern die beliebtesten Fastfood-Produkte. Supermärkte, McDonald’s, Imbissbuden und Bäckereien sind die Fastfood-Anbieter, die am häufigsten benutzt werden.

Nach: jugendkulturforschung.de

Verstehenshilfen:

1 die Hochgeschwindigkeitsgesellschaft de snelle maatschappij

2 versuchen proberen

3 ersetzen vervangen

e Markiere im Text, warum Leute Fastfood essen.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 145 hundertfünfundvierzig
richtigfalsch
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
3 Gut drei Viertel der Befragten essen jeden Tag Obst und Gemüse.

f Welches Wort aus dem Text ist gemeint?

die die

g Isst du manchmal Fastfood? Wenn ja, welches?

z . B. Ja, ich esse manchmal / ab und zu / gelegentlich … Nein, ich esse nie Fastfood.

1.2 Du bist, was du isst

a Sieh dir die Bilder auf iDiddit an. Klicke mit der Maus auf die Lebensmittel und höre dir den Wortschatz an. Notiere hier die Wörter, die du nicht kennst.

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 146 hundertsechsundvierzig
✔ ✖ © Shutterstock / ELEPHOTOS

b Sieh dir das Video an. Ergänze die Zusammenfassung.

früher:

Der Mensch war Jäger und Sammler.

Er ernährte sich von Wurzeln, und

jetzt:

• Durch die Landwirtschaft gibt es mehr Gemüse, , Fleisch und Milchprodukte.

• Wir essen heutzutage viele gefertigte Produkte. Diese Lebensmittel enthalten oft zu viel und

o Folge: Menschen nehmen zu. Sie werden oder fettsüchtig. Das ist gefährlich für den . Es erhöht auch das Risiko, zu werden.

o Lösung: nicht zu oder zu essen

→ Problem: Die Lebensmittel aus der Fabrik sind als die Lebensmittel besserer Qualität.

c Kreuze in der linken Spalte an, welche Aussagen auf dich zutreffen.

über Ernährung sprechen ich Partner(in)

Ich esse viel Obst und Gemüse.

Ich achte darauf, was und wie viel ich esse.

Ich esse oft Bio-Produkte.

Ich esse manchmal vegetarisch.

Ich koche manchmal selbst.

Ich esse einfach, was meine Eltern zubereiten.

Ich esse manchmal ungesund.

Ich esse und trinke, was ich will und was mir schmeckt.

Ich esse häufig mehr, als gut für mich ist.

Ich esse viele Süßigkeiten.

d Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen über eure Ernährung. Kreuzt in Übung 1.2c die Antworten des Partners / der Partnerin an.

z. B. Isst du viel Obst und Gemüse?

Nein. Und du? Ja, und du?

Ich auch nicht. / Ich schon. Ich auch. / Ich nicht.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 147 hundertsiebenundvierzig
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
©VANIN

e Hör zu und lies mit. Beantworte dann die Fragen.

Eigentlich ernähre ich mich nicht unbedingt gesund, da ich Süßigkeiten und Pizza einfach zu sehr liebe. Seit knapp zwei Monaten bin ich aber am Abspecken1, so dass ich jetzt darauf achte, was und wie viel ich esse.

Ich esse viel Gemüse und Obst und ich muss zugeben, dass ich erst nach der Ernährungsumstellung angefangen habe, an Gewicht zu verlieren. Sehr wichtig ist es, regelmäßig Suppe zu essen, aber keine Suppe aus der Tüte2! Man sollte sich schon selbst eine gesunde Gemüsesuppe kochen. Bei mir gibt es jeden Tag Suppe zu Mittag. Ich überlege mir aber, einen Gemüseschneider zu kaufen, denn das tägliche Gemüsekleinschneiden nervt schon ein bisschen. Hat jemand von euch so ein Gerät? Wie sind eure Erfahrungen damit?

Im Allgemeinen ernähre ich mich zu 90 Prozent von Obst und Gemüse, denn ich bin Vegetarierin. Die letztenBlutwerte beim Arzt haben ergeben, dass ich sehr gesund bin. Gemüse und Obst gehören einfach zu gesunder Ernährung dazu.

Farah

Blutwerte

Ich gebe mir Mühe, aber manchmal klappt3 es einfach nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich bin da eher so, dass ich mir schon mal einen Cheat Day erlaube. Zwischendurch muss man sich einfach mal etwas gönnen. Ansonsten versuche ich, täglich Gemüse und Obst zu essen! Früher habe ich nach dem Essen immer Süßigkeiten gegessen, aber das habe ich mir inzwischen abgewöhnt. Ein Apfel oder eine Banane ist auch sehr lecker und viel gesünder!

Ich ernähre mich so gesund wie möglich. Ich esse ziemlich abwechslungsreich4 Morgens trinke ich immer eine TasseVollmilch und tagsüber trinke ich möglichst viel Wasser. Beim Kochen versuche ich, nicht zu viel Fett und Salz zu verwenden. Allerdings gibt es da natürlich auch mal die eine oder andere Ausnahme, zum Beispiel, wenn wir feiern gehen. Zum Geburtstag meiner besten Freundin sind wir in ein schickes Restaurant gegangen. Da habe ich es mir natürlich auch mal richtig schmecken lassen!

Nach: das-forum.ch

Verstehenshilfen:

1 abspecken afslanken

2 die Tüte het zakje

S. 161

substantivierte Verben

Vollmilch

Michael

3 klappen lukken

4 abwechslungsreich gevarieerd

©VANIN

Verben, die als Substantiv benutzt werden, werden groß geschrieben und sind sächlich:

z. B. das Kochen, beiM Kochen das Essen, nach deM Essen

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 148 hundertachtundvierzig
Marco Celina

• Beantworte die Fragen mündlich.

1 Was für Suppe isst Marco nicht?

2 Warum möchte Marco einen Gemüseschneider kaufen?

3 Wieso isst Celina viel Obst und Gemüse?

4 Was isst Farah heutzutage als Nachspeise? Warum?

5 Welche ungesunden Zutaten verwendet Michael so wenig wie möglich?

6 Michael isst nicht immer gesund. Gib ein Beispiel aus dem Text.

• Wie lautet die Übersetzung der markierten Wörter?

1 die Ernährungsumstellung

2 die Blutwerte

3 die Vollmilch

Komposita

Sowohl im Deutschen als auch im Niederländischen gibt es Komposita:

z. B. das Gemüse + die Suppe = die Gemüsesuppe ‚de groentesoep‘

Im Deutschen sind Komposita aber noch häufiger als im Niederländischen. Für manche deutsche Komposita verwendet man im Niederländischen eine Umschreibung:

z. B. das Gemüsekleinschneiden ‚het kleinsnijden van de groenten‘

Schreibe einen Kommentar im Forum.

☐ Isst du gesund? Warum (nicht)?

☐ Isst du täglich Obst und/oder Gemüse?

☐ Welche Zutaten verwendest du gern bzw. vermeidest du beim Kochen?

☐ Isst du manchmal eine Nachspeise? Wenn ja – ist diese gesund?

gutefrage Suche nach Fragen, Themen und Nutzern …

FRAGE STELLEN

Letzte Aktivität: gestern

Nadja Hallo ihr Lieben. Ich möchte gern wissen, ob ihr gesund esst?

Meine Antwort

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 149 hundertneunundvierzig
•••
?

1.3 Tipps für eine gesunde Ernährung

a Sieh dir das Plakat an und lies die Beschreibungen. Welcher Tipp passt zu welcher Beschreibung?

Tipp 1

Tipp 2

Essen Sie abwechslungsreich.

Tipp 3

Essen Sie fünf Portionen Obst und Gemüse.

Tipp 5

Verwenden Sie wenig Zucker und Salz.

Tipp 7

Essen Sie Vollkornprodukte.

Tipp 9

Nehmen Sie sich Zeit zum Essen.

Quelle: medikamente-per-klick.de

Trinken Sie viel Wasser oder Tee.

Tipp 4

Essen Sie wenig Fleisch.

Tipp 6

Verwenden Sie wenig Fett und Öl.

Tipp 8

Garen Sie das Essen schonend.

Tipp 10

Treiben Sie Sport.

Tipp Genießen Sie Ihr Essen in aller Ruhe – auch das gehört zu einer gesunden Ernährung dazu. Mit dem Sättigungsgefühl1, das kurze Zeit nach dem Essen zu spüren ist, meldet der Körper, dass er genug Nahrung bekommen hat. Wer schnell und hastig isst, nimmt viel mehr Speisen auf als nötig. Übergewicht ist die Folge einer solchen Ernährung.

©VANIN

Tipp Wählen Sie Gemüse- und Obstsorten mit unterschiedlichen Farben. Probieren Sie Gemüse aus, das Sie bisher noch nicht oft gegessen haben. Durch diese Vielfalt der Nahrungsmittel sorgen Sie dafür, dass Ihrem Körper die wichtigsten Nährstoffe2 in ausreichender Menge zur Verfügung stehen3.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 150 hundertfünfzig

Tipp Wer gern üppig4 isst, sollte auch durch körperliche Bewegung Energie verbrauchen. Bauen Sie kleine Spaziergänge in Ihren Alltag ein. Die Kombination aus ausgewogener5 Ernährung und Bewegung fördert das allgemeine Wohlbefinden und hilft dabei, das Gewicht zu halten.

Tipp Fisch sollte etwa zwei- bis dreimal in der Woche Ihren Speiseplan bereichern6. Besonders Seefisch versorgt den Körper mit Jod und Omega-3-Fettsäuren. Auch Fleisch darf ein Teil eines ausgewogenen Ernährungsprogramms sein, denn es enthält Eisen, Proteine und B-Vitamine. Aufgrund seines Fettgehaltes sollten Sie es jedoch maßvoll in Ihrem Ernährungsplan einsetzen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Mengen von lediglich7 300 bis 600 g rotem Fleisch pro Woche.

Verstehenshilfen:

1 das Sättigungsgefühl het gevoel van verzadiging

2 der Nährstoff de voedingsstof

3 zur Verfügung stehen ter beschikking staan

4 üppig rijkelijk

5 ausgewogen evenwichtig

6 bereichern verrijken

7 lediglich slechts

S. 162 WIEDERHOLUNG

Das Verb im Imperativ z. B. Trink(e) viel Wasser. Trinken Sie viel Wasser.

b Arbeitet zu zweit. Formuliert abwechselnd einen der zehn Tipps aus Übung 1.3a um: Benutzt den Imperativ in der du-Form.

eine Umfrage ausfüllen

Fülle die Umfrage aus und finde heraus, wie gesund du dich ernährst.

ein Bild analysieren

Sieh dir das Video über die Ernährungspyramide an. Welche Lebensmittel solltest du mehr oder weniger essen? Erstelle eine Liste.

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 151 hunderteinundfünfzig
DIES ODER DAS

2 Gute Besserung!

2.1 Von Kopf bis Fuß

a Ordne die Körperteile den Bildern zu.

der Hals die Hüfte (-n) der Ellbogen (-) der Finger (-) der Mund das Ohr (-en) der Arm (-e) die Brust (¨-e) der Rücken

der Fuß (¨-e) das Bein (-e) das Auge (-n)

die Nase die Schulter (-n) der Kopf / das Gesicht die Hand (¨-e) die Stirn die Haare

das Knie (-) der Knöchel (-) der Bauch das Handgelenk (-e)

b Was für Schmerzen haben diese Leute? Ergänze. Er/Sie hat …

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 152 hundertzweiundfünfzig
1 5 6 9 10 11 12 13 17 16 14 15 18 19 20 21 22 7 4 1 4 2 5 3 6 Kopfschmerzen 8 2 3

2.2 Mir ist nicht wohl

a Hör dir die Redemittel an. Ergänze die fehlenden Wörter.

über Beschwerden sprechen

Ich fühle mich nicht wohl. Ich glaube, ich bin

Mir geht es nicht gut. Ich bin müde und mir ist .

Ich bin erkältet. Ich muss und meine Nase läuft.

Ich habe einen . Meine Nase ist verstopft.

Ich habe die erwischt. Ich habe und starke Kopfschmerzen. Ich im Moment nicht so gut.

Ich habe heute keine Sonnencreme aufgetragen und habe jetzt einen .

Ich habe schmerzen • Bauchschmerzen • Muskelschmerzen • schmerzen.

Mir tut der Fuß • der Bauch • die • das Knie weh.

Mir tun die • die Füße weh.

b Sieh dir das Video an. Wie wird man einen Schnupfen in 24 Stunden los? Ergänze den Tagesplan.

Noteer tijdens het kijken de belangrijkste woorden. Met behulp van die kernwoorden kun je achteraf de inhoud van de video reconstrueren.

Verstehenshilfen:

1 die Rosskur het paardenmiddel

2 der Haferschleim de havermoutpap

3 der Ingwer de gember

Mein Tag Uhrzeit Was soll man tun?

07:00 Uhr

08:00 Uhr

z. B. Müsli, Haferschleim mit frischen Beeren, Orangensaft

15:00 Uhr

18:00 Uhr

©VANIN

10:00 Uhr

12:00 Uhr

13:00 Uhr

21:30 Uhr gleich danach

z. B. Chili, Curry, Knoblauch oder Ingwer benutzen

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 153 hundertdreiundfünfzig

c Arbeitet zu zweit.

• Person A ist krank und nennt ihre Beschwerde(n).

• Person B gibt ihr Tipps und benutzt dabei den Wortschatz aus Übung 2.2b und aus der Wortwolke.

• Wechselt danach die Rollen.

z. B. Ich habe Fieber.

Trink(e) eine Tasse warme Milch und geh(e) früh ins Bett.

einen Kräutertee trinken früh ins Bett gehen etwas Honig essen

eine Tasse warme Milch trinken stilles Wasser trinken zum Arzt gehen

ein heißes Bad nehmen

leichte Kleidung tragen

ein Fußbad nehmen

ein lauwarmes Bad nehmen Bonbons lutschen

eine After-Sun-Lotion auftragen

d Arbeitet zu viert. Jede Person erzählt, welchen Rat sie bekommen hat.

z. B. Ich habe Fieber. Eline hat gesagt, ich soll eine Tasse warme Milch trinken und früh ins Bett gehen.

Vitamintabletten einnehmen möglichst wenig sprechen sollen ich soll du sollst er/sie soll

Wie wird man eine Beschwerde bzw. eine Krankheit schnell los?

• Wähle eine Beschwerde oder eine Krankheit aus.

• Suche im Internet nach Empfehlungen und Tipps: Wie wird man diese Beschwerde bzw. Krankheit schnell los?

• Erstelle einen Flyer mit Tipps.

• Achte auf ein attraktives Layout.

S. 163

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 154 hundertvierundfünfzig

3 In der Apotheke

3.1 Dieser Patient braucht ein Medikament

a Sieh dir den Prospekt an und bestimme, welches Medikament die Patienten brauchen.

1 Jens hat eine allergische Reaktion an Armen und Beinen.

2 Eva hat eine Körpertemperatur über 38 Grad.

3 Malik hat sich während des Fußballtrainings am Fuß verletzt.

4 In der Pollensaison hat Tania ständig Niesattacken und eine verstopfte Nase.

5 Anna hat einen starken Husten.

Aspirin ® plus C

AKTIONSPREIS

Bei leichten bis mittelstarken Kopfschmerzen, Fieber und Erkältungskrankheiten Brausetabletten, 20 Stück

€ 6,65

Cetirizin-ratiopharm® bei Allergien 10 mg

Zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten und bei akuter Bronchitis Flüssigkeit, 50 ml

AKTIONSPREIS

€ 6,95

Anwendungsgebiet(e): Zur Behandlung von Krankheitssymptomen bei allergischen Erkrankungen wie chronischer Nesselsucht mit Beschwerden wie z. B. Juckreiz, Quaddelbildung, Rötung der Haut und chronischem allergischem Schnupfen, Heuschnupfen mit Beschwerden wie z. B. Niesen, Nasenlaufen, Nasenjucken, Nasenverstopfung, Rötung bzw. Jucken der Augen sowie Tränenfluss. Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren.

Hinweis: Enthält Lactose.

AKTIONSPREIS

Wirkstoff: Cetirizindihydrochlorid

€ 5,25

Aspecton®

Hustentropfen

Anwendungsgebiet(e): Zur äußerlichen Behandlung von Schmerzen und Schwellungen bei Kniegelenksarthrose degenerativen Ursprungs; akuten Myalgien im Bereich des Rückens; Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen nach Sport- und Unfallverletzungen.

AKTIONSPREIS

€ 13,49

Wirkstoff: Beinwellwurzel-Fluidextrakt

b Lies die Redemittel und ergänze die fehlenden Wörter. Hör dir danach die Audiodatei an. Rezept (s.) Erkältung (w.) Mahlzeiten (Pl.) gegen einnehmen Besserung (w.) für

in der Apotheke

Wie kann ich Ihnen helfen?

Ich habe eine

. Ich muss niesen und husten.

©VANIN

Dann kann ich Ihnen diesen Saft / Sirup empfehlen.

Welche Beschwerden haben Sie?

Ich habe Fieber und Muskelschmerzen.

Haben Sie vom Arzt ein bekommen?

Ja, hier ist es.

Nein, ich war noch nicht beim Arzt.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 155 hundertfünfundfünfzig
Kytta Schmerzsalbe
A B C D

Was fehlt Ihnen?

Ich schlafe nicht gut. Ich brauche etwas eine bessere Nachtruhe.

Bitte sehr. Nehmen Sie jeden Abend eine Tablette ein.

Ich brauche etwas Magenschmerzen.

Hier haben Sie Tropfen.

Danke. Wann muss ich sie ?

Vor / Nach den . Ich wünsche Ihnen gute !

Vielen Dank, auf Wiedersehen.

die Tabletten die Brausetablette der Sirup / Saft

die Salbe das Pflaster der Verband

c Spielt zu zweit einen ähnlichen Dialog in der Apotheke. Benutzt dazu die Redemittel.

d Frage nach den Informationen, die fehlen.

z. B. Welche Beschwerden hat Emirhan? Er hat … Was hat Lukas vom Apotheker bekommen?

Beschwerde(n) Medikament

Klara Sirup (m.)

Emirhan Krämpfe im Bauch

Lars Salbe (w.)

RikaHalsschmerzen und einen schlimmen Husten

Lukas Brausetabletten (Pl.)

©VANIN

SCHON FERTIG?

Sieh dir eine Online-Apotheke an (z. B. mycare.de).

Welche Arten von Medikamenten (z. B. Salbe, Sirup) gibt es noch?

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 156 hundertsechsundfünfzig
B: S. 165

3.2 Was gehört in die Hausapotheke?

Sieh dir das Video an. Ergänze die Sätze und beantworte die Fragen.

1 von fünf Deutschen haben eine Hausapotheke.

2 Die lagern ihre Medikamente korrekt.

3 Warum ist die Küche als Standort für die Hausapotheke nicht so gut geeignet?

4 Was ist das Problem mit ausländischen Arzneimitteln?

5 Wie entsorgt man abgelaufene Medikamente?

☐ Man wirft die Medikamente in den Hausmüll.

☐ Man setzt sich mit der Stammapotheke in Verbindung und tut, was der Apotheker sagt.

☐ Man wirft sie in die Toilette.

6 Wie oft soll man die Hausapotheke aussortieren?

7 Was gehört nicht unbedingt in eine Hausapotheke?

☐ Schmer z- und Erkältungsmittel

☐ Hustensirup

☐ eine Erste-Hilfe-Anleitung

4 Im Notfall

☐ Schlaftabletten

☐ Kompressen

☐ Pf laster

Mit einem Notruf an die 110 alarmiert man in Deutschland die Polizei. Bei Verbrechen (z. B. Diebstahl, Einbruch) oder Unfällen ohne Verletzte ruft man am besten diese Nummer an. Sind Menschen verletzt oder in Gefahr (z. B. durch Brand oder eine Überschwemmung), dann soll man die 112 anrufen. Damit alarmiert man – je nach Situation – die Feuerwehr oder den Notarzt.

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 157 hundertsiebenundfünfzig
Verbrechen oder Unfälle ohne Verletzte Menschen in Gefahr oder Verletzte

a Bringe die Schritte der Anleitung in die richtige Reihenfolge: Nummeriere sie von eins bis sieben. Wie ruft man in Belgien eine Notrufnummer an?

Versuchen Sie, bevor Sie bei der Notrufzentrale anrufen, Folgendes in Erfahrung zu bringen: den genauen Ort, die Art des Notfalls und ob es Verwundete gibt.

Geben Sie zum Schluss auch an, ob Personen in Gefahr sind bzw. ob und wie viele Verletzte es gibt.

Sie hören folgende Mitteilung und treffen eine Wahl: „Notrufzentrale. Für einen Krankenwagen oder die Feuerwehr: Drücken Sie die 1. Für die Polizei: Drücken Sie die 2.“

Teilen Sie zuerst die korrekte Adresse mit, zu der sich die Hilfsdienste begeben müssen (Ort, Straße, Hausnummer, Kreuzung, spezielle Zufahrt, Notrufsäule1 usw.), und eventuell, wie man am einfachsten dorthin gelangt. Falls Sie nicht vom Unfallort aus anrufen, teilen Sie dem Telefonisten auch das mit.

Warten Sie ruhig ab, bis jemand abnimmt. Legen Sie nicht auf, sonst landen Sie wieder am Beginn der Warteschleife2 .

Wählen Sie die Nummer 112 für die Feuerwehr, einen Krankenwagen oder die Polizei. In Belgien wählen Sie die 101 für dringende Polizeihilfe.

Legen Sie nicht auf, bevor der Telefonist die Erlaubnis3 dazu gibt. Halten Sie die Telefonleitung frei, damit der Telefonist zurückrufen kann, falls er weitere Informationen benötigt. Falls sich die Lage verschlimmert4 oder verbessert, rufen Sie bei der Notrufzentrale an, um dies mitzuteilen. Beschreiben Sie danach, was passiert ist (Brand, Unfall, Überfall, Einbruch, Herzinfarkt usw.).

Nach: sos112.be

Verstehenshilfen:

1 die Notrufsäule de praatpaal

2 die War teschleife de wachtrij

3 die Erlaubnis de toestemming 4 verschlimmern verergeren

b Mit welchen Signalwörtern gibt man eine chronologische Reihenfolge wieder? Ergänze den Zeitstrahl mit Wörtern aus der Anleitung.

c Suche die passenden Wörter in Übung 4a.

©VANIN

dann schließlich der der der

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 158 hundertachtundfünfzig

d Hör dir den Anruf bei der Notrufzentrale an. Beantworte die Fragen.

1 Wer ruft bei der Notrufzentrale an?

2 Wo ist es passiert?

3 Was ist passiert?

4 Welche Verletzungen hat das Opfer?

5 Wie geht es dem anderen Beteiligten?

bei der Notrufzentrale anrufen Rettungswagen / Krankenwagen

Notrufzentrale Düsseldorf. Wie können wir Ihnen helfen?

Hallo, Helena Scholl hier. Hier ist ein Unfall passiert. Ich brauche dringend einen Rettungswagen.

Wo sind Sie denn genau?

Ich stehe an der Kreuzung Schulstraße und Birkenstraße.

Wie viele Verletzte gibt es?

Vier Personen sind verletzt.

Welche Verletzungen haben sie genau?

Eine ältere Frau hat sich am Kopf • am Bein • an der Schulter verletzt.

Der Mann blutet, er hat Verletzungen an Armen und Beinen.

Das K ind kann sich nicht bewegen, es hat eine Wunde an der Hüfte.

Eine Dame ist bewusstlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll!

Der Rettungswagen ist bereits unterwegs.

Feuerwehr

Notrufzentrale Hamburg. Wie können wir Ihnen helfen?

Alexander Gerber hier. Es brennt hier, ich brauche dringend Hilfe!

Wo sind Sie gerade?

Ich bin in der Bäckerstraße 54.

Und was brennt genau?

Ein Haus.

Sind Menschen in Gefahr durch das Feuer?

Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht.

©VANIN

Bleiben Sie ruhig, die Feuerwehr ist auf dem Weg dorthin.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 159 hundertneunundfünfzig
©
© Imageselect /
Fotograficzna Caro
Imageselect / Torsten Krüger
Agencja

Ruf bei der Notrufzentrale (= deinem Lehrer / deiner Lehrerin) an und beschreibe eine Notsituation nach Wahl.

• Beantworte die Fragen, die du bekommst.

• Das Plakat und die Redemittel helfen dir bei der Vorbereitung des Gesprächs.

Wer ruft an?

Was ist passiert?

Wo ist es passiert?

Wie viele sind verletzt?

Welche Verletzungen?

Warten auf Rückfragen!

DIES ODER DAS

Jugendliche über Erste Hilfe

Lies den Text und beantworte die Fragen auf dem Arbeitsblatt.

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen auf dem Arbeitsblatt.

© Imageselect / Nils Reeh

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 160 hundertsechzig
©
Shutterstock / ChameleonsEye

1 Substantivierte Verben

De infinitief van een werkwoord kun je ook als zelfstandig naamwoord gebruiken. In het Duits is zo’n gesubstantiveerd werkwoord altijd onzijdig en wordt het met een hoofdletter geschreven, z. B. das Essen, das Trinken, das Schneiden

a Wozu benutzt man diese Gegenstände? Wähle jeweils ein Verb aus und substantiviere es.

kochen schlafen schwimmen tippen putzen wandern joggen bügeln lernen

WIEDERHOLUNG

Präpositionen mit Dativ zu + deM = zuM

b Schreibt man diese Wörter groß oder klein? Ergänze die Sätze.

1 lesen Beim … höre ich gerne Musik.

2 joggen Ich möchte heute nach dem Essen … gehen.

3 rauchen Mein Vater hat endlich mit dem … aufgehört.

©VANIN

4 feiern Es gibt immer einen Grund zum … !

5 lesen Ich habe keine Zeit um Bücher zu … .

6 lachen Mein Freund bringt mich immer zum … !

7 kaufen Hast du genügend Geld, um ein Smartphone zu … ?

8 lernen Ich helfe meinem Bruder beim … .

9 essen Zum … brauche ich Besteck.

10 schwimmen Thomas geht jeden Samstag … .

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 161 hunderteinundsechzig
1 die Sportschuhe zum 2 das Kopfkissen zum 3 das Wischtuch zum 4 die Tastatur zum 5 das Bügeleisen zum 6 der Badeanzug zum 7 die Gewürze zum 8 der Marker zum 9 die Wanderschuhe zum
S. 148 Grammatikmodul

2 Das Verb im Imperativ (Wiederholung)

Met de imperatief (gebiedende wijs) geef je een bevel of een instructie

In het Duits zijn er drie vormen, afhankelijk van de situatie en het aantal personen tot wie je je richt:

du ihr Sie

trinken Trink(e) Trinkt Trinken Sie viel Wasser oder Tee!

verwenden Verwende Verwendet Verwenden Sie wenig Fett und Öl! nehmenNimm dir Nehmt euch Nehmen Sie sich Zeit zum Essen!

essen Iss Esst Essen Sie abwechslungsreich!

schlagen Schlag(e) Schlagt Schlagen Sie die Sahne steif! sein Sei Seid Seien Sie sparsam mit Alkohol!

a Gib einem Freund / einer Freundin Tipps für ein gesundes Frühstück.

1 jeden Tag frühstücken

2 auch mal Müsli zum Frühstück essen

3 Vollkornprodukte bevorzugen

4 Weizenmehl vermeiden

5 lieber Haferflocken nehmen

b Gib deinen Eltern Tipps für eine gesunde Ernährung.

1 auf die Qualität der Lebensmittel achten

2 mit wenig Fett kochen

3 sparsam mit Soßen sein

4 Alkohol vermeiden

5 viel Wasser trinken

c Frau Müller hat Schlafprobleme. Gib ihr Tipps, um besser zu schlafen.

1 tagsüber das Schlafzimmer lüften

2 abends keinen Kaffee mehr trinken

3 nicht im Bett arbeiten

4 vor dem Einschlafen relaxen

5 Ihr Smartphone ausschalten

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 162 hundertzweiundsechzig
S. 151
©VANIN

d Arbeitet zu dritt. Formuliert abwechselnd einen Tipp um. Benutzt die ihr-Form.

Wähle lieber Vollkornprodukte als raffinierte Körner.

Iss mehr Obst und Gemüse.

Iss kleinere Portionen.

Ratschläge für eine gesunde Ernährung

Reduziere Lebensmittel, die reich an Fett, Zucker oder Salz sind.

Ersetze gesättigte durch ungesättigte Fette.

Tipps für bewusstes Essen

Nimm kleinere Bissen und kaue gut.

Lege die Gabel zwischen den Bissen hin.

Wenn du dich satt fühlst, bewahre das Essen für später auf.

Achte auf Geruch, Geschmack und Textur.

3 Das Modalverb sollen

Reduziere den Alkoholkonsum.

Setz dich an den Tisch.

Iss nicht direkt aus der Packung.

Vermeide Ablenkungen.

©VANIN

Het werkwoord sollen (‘moeten’) wordt gebruikt wanneer iemand iets moet doen van een andere persoon:

z. B. Der Arzt hat gesagt, ich soll mehr Sport treiben. Ich soll (von meiner Mutter) jeden Abend eine Stunde lernen.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 163 hundertdreiundsechzig
154
S.

Je gebruikt het werkwoord ook om te vragen naar de wens van iemand anders.

z. B. Soll ich die Tür schließen?

Je vraagt dus of iemand anders wil dat jij de deur sluit.

Daarnaast wordt sollen gebruikt voor morele verplichtingen:

z. B. Du sollst nicht töten. sollen ich soll wir sollen du sollst ihr sollt er/sie soll sie sollen Sie sollen

a Ergänze die passende Form von sollen.

1 Unsere Eltern sind verreist, wir … die Katze füttern.

2 Wann … wir euch vom Bahnhof abholen?

3 Der Arzt hat gesagt, ich … nicht so oft zu McDonald’s gehen.

4 Du … nicht lügen.

5 … ich das Fenster öffnen?

6 Der Apotheker hat gesagt, ich … die Tabletten täglich einnehmen.

7 Die übrigen Übungen … ihr zu Hause machen.

8 Wann … ich das Medikament einnehmen?

9 Der Arz t hat gesagt, Karim … sich ausruhen.

10 Ich habe gehört, dass wir morgen früher kommen … .

b Sollen oder müssen?

Ergänze die Sätze mit dem passenden Verb.

WIEDERHOLUNG

das Modalverb müssen Müssen betekent in het Nederlands ‘moeten‘ (noodzaak).

1 Du … dich heute warm anziehen, es werden minus 10 Grad.

2 … ich heute mal kochen?

3 Wir … die Arbeit morgen abgeben, sonst ist die Deadline abgelaufen.

4 Ich … meine Präsentation um 16 Uhr halten.

5 Du ... nicht stehlen.

©VANIN

6 Du … jetzt wirklich gehen, sonst kommst du zu spät!

7 Die A ssistentin hat gesagt, wir … hier warten.

8 Die Tabletten … in Wasser aufgelöst werden.

9 Tristan … heute unbedingt die Rechnungen bezahlen.

10 Der Zahnarzt hat gesagt, ich … mir die Zähne besser putzen.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 164 hundertvierundsechzig

1 Partnerspiel: Dieser Patient braucht ein Medikament

Frage nach den Informationen, die fehlen.

z . B. Welche Beschwerden hat Emirhan? Er hat … Was hat Lukas vom Apotheker bekommen? …

Beschwerde(n) Medikament

Klara Fieber und Muskelschmerzen

Emirhan Tabletten (Pl.)

Larseine Verbrennung

Rika Hustensaft (m.)

Lukas eine Erkältung

SCHON FERTIG?

Sieh dir eine Online-Apotheke an (z. B. mycare.de): Welche Arten von Medikamenten (z. B. Salbe, Sirup) gibt es noch?

2 Verrückte Erfindungen

Arbeitet in Kleingruppen. Seht euch die verrückten Erfindungen zum Thema Gesundheit an. Was haltet ihr davon?

z. B Die Erfindung zum Anziehen von Socken finde ich lustig • interessant • praktisch • sinnlos • blöd.

©VANIN

zur Unterstützung zum Radfahren immobiler Personen

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 165 hundertfünfundsechzig
zum Händeschütteln zum Schlafen zum Anziehen von Socken
A: S. 156 Spielmodul

3 Falte dein Mini-Buch!

1 Um dein Mini-Buch zu falten, brauchst du:

• eine Kopie des Mini-Buchs (die bekommst du von der Lehrkraft),

• eine Schere,

• die Faltanleitung unten.

Schritt 1 – Lege das ausgedruckte Blatt Papier auf den Tisch.

Schritt 4 – Falte das Blatt zum „Zick-Zack-Dach“ und klappe es wieder auf.

Schritt 6 – Falte das Blatt nun vollständig auf und falte es nochmals in der Länge. Falte das Blatt danach zum Stern.

Schritt 2 – Falte das Blatt einmal in der Länge und falte es wieder auf.

Schritt 5 – Falte das Blatt nochmals in der Breite und schneide es bis zur ersten Faltung durch.

Schritt 7 – Falte das Blatt in seine endgültige Form: ein Mini-Buch.

Schritt 3 – Falte das Blatt einmal in der Breite und falte es wieder auf.

©VANIN

Nach: minibooks.ch

2 Fertig? Lies dann dein Mini-Buch. Viel Spaß!

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 166 hundertsechsundsechzig

4 Buchstabensalat: Körperteile

Suche die fünfzehn Körperteile und ordne sie nach Geschlecht. Die Wörter können waagerecht, senkrecht und diagonal vorkommen.

M DER:

W DIE:

S DAS:

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 167 hundertsiebenundsechzig
NEKCÜR RXGHOVONNWU BKZBBXEXQMARMLMIS UKRCFJTONHPXNVECO BJUWQALFXEERSBNZY VEUNKJUXDXQMMEJCQ SPILMUHPERUPGGCVZ VMFNSLCLIQWOMDQBD OEZDLFSYJOBGBGLVJ RGKMAIMNELGTKKQPH BUBSHQNMLHHCDNUMC GAOYUACEVCHJTZTMU KWZFIIDBIRESKOPFA KAXNASESLHXTSURBB
AKUHSHEGOOIYFVFFZ KOBWOGREGNIFUNYTM
©VANIN

Kulturmodul

1 Song: Sarah Connor – Vincent

a Lies den Refrain. Welche Wörter könnten hier fehlen? Überlegt zu zweit.

Mama, ich kann nicht mehr denken

Ich glaub’, ich hab’ Fieber

Ich glaube, ich das nicht

Mama, was ich jetzt machen?

Ich glaub’, ich muss sterben

Was, wenn mein zerbricht?

Nein, mein Kind, das wird es nicht

Und bitte glaub’ mir, Schatz, du stirbst auch nicht

Es ist nur , und da hilft keine Medizin, oh-oh

Beim ersten Mal tut’s richtig

Doch auch das geht vorbei, du wirst schon sehen

Es ist nur , und da hilft keine Medizin

b Hör t euch das Lied an und kontrolliert eure Antworten.

c Was ist das Thema des Liedes?

☐ Gesundheit ☐ Liebe

2 Sketch: In der Apotheke

Wie gefällt er dir?

Der Sketch ist witzig!

Es geht.

Der Sketch ist nicht lustig.

3 Song: Wise Guys – Aber sonst gesund

Beurteile das Lied:

☐ Religion

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 168 hundertachtundsechzig
©VANIN

4 Gedicht: Greta Amelungen – Ich möchte nichts mehr sollen müssen

a Lies das Gedicht. Ordne jede Strophe einem Bild zu.

Du sollst den Rasen nicht betreten Und am Abend sollst du beten. Vitamine sollst du essen Und Termine nicht vergessen.

Wir sollen nicht beim Spiel betrügen Und wir sollen auch nie lügen. Wir sollen täglich Zähne putzen Und die Kleidung nicht beschmutzen.

Kinder sollen leise sprechen Spiegel darf man nicht zerbrechen. Sonntags trägt man einen Hut, Zigaretten sind nicht gut.

Ich möchte alle Sterne kennen, Meinen Hund mal „Katze“ nennen, Nie mehr will ich Strümpfe waschen Tausend Bonbons will ich naschen.

Ich will keine Steuer zahlen, Alle Wände bunt bemalen. Ohne Schuhe will ich gehen Ich will nie mehr Tränen sehen.

Ich möchte nichts mehr sollen müssen, Ich möchte einen Tiger küssen. Ich möchte alles dürfen wollen, Alles können – nichts mehr sollen.

b Markiere die Modalverben im Gedicht. Notiere jeweils den Infinitiv.

©VANIN

c Was bedeutet der Titel des Gedichts? Erkläre auf Niederländisch.

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 169 hundertneunundsechzig
A D B E C F

1

Essen wir gesund?

der Apfel Äpfel Isst du lieber grüne oder rote Äpfel? appel der Hamburger HamburgerEssen wir einen Hamburger bei McDonald’s? hamburger

derKörper Körper Wie hält man den Körper fit? lichaam

der Kürbis Kürbisse An Halloween stellt man einen Kürbis vor die Tür. pompoen

derPfeffer Würzen Sie das Fleisch mit Pfeffer und Salz. peper

derSalat Mein Kaninchen isst gerne Salat. sla

der Schinken Serrano-Schinken ist sehr bekannt. ham

derZucker Trinken Sie Ihren Kaffee mit Milch oder Zucker? suiker

dieBanane Bananen Er isst eine Banane zum Frühstück. banaan

die Beere Beeren Beeren sind gut für das Immunsystem. bes die Birne Birnen Ich habe ein Kilo Birnen gekauft. peer

dieErbse Erbsen Erbsen sind lecker und gesund.  erwt

die Ernährung Eine gesunde Ernährung macht fit und vital. voeding

die Gurke Gurken Eine Gurke wiegt 300 bis 400 Gramm. komkommer

die Imbissbude ImbissbudenWas habt ihr an der Imbissbude gegessen? snackbar

die Karotte Karotten Karotten sind gut für die Augen. wortel die Kartoffel Kartoffeln Aus Kartoffeln kann man Pommes machen. aardappel

dieKirsche Kirschen Kirschen enthalten einen Kern. kers

die Kiwi Kiwis

Die gelben Kiwis sind süßer als die grünen.  kiwi

die Marmelade Morgens isst Freya Toast mit Marmelade. confituur

dieNachspeise NachspeisenNimmst du auch Eis als Nachspeise? dessert

die Orange Orangen Orangen sind reich an Vitamin C.  appelsien

diePaprika Paprikas Wir essen gefüllte Paprika mit Hackfleisch. paprika

die Pflaume Pflaumen Aus Pflaumen kann man Mus kochen. pruim

dieSuppe Suppen Ist die Suppe noch warm? soep

dieSüßigkeit SüßigkeitenKinder essen gerne Süßigkeiten. snoep

die Tomate Tomaten Sind Tomaten Obst oder Gemüse? tomaat

©VANIN

die Traube Trauben Aus Trauben macht man Wein. druif

dieWassermelone WassermelonenIm Sommer sind Wassermelonen sehr lecker. watermeloen

die Wurst Würste Deutschland ist bekannt für seine Würste. worst

die Zitrone Zitronen Zitronen sind sauer. citroen

die Zutat Zutaten Welche Zutaten braucht man für das Gericht? ingrediënt

das Brötchen Brötchen Ich hole frische Brötchen vom Bäcker. broodje

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 170 hundertsiebzig
M W S Wortschatzmodul

das Eis

das Fett Fette

Möchtest du ein Eis mit oder ohne Sahne? ijs

Welche Lebensmittel enthalten gesunde Fette? vet

das Fleisch Vegetarier essen weder Fisch noch Fleisch. vlees

das Gemüse Gemüse ist sehr gesund. groente

das Gericht Gerichte Welches Gericht bereitest du zu? gerecht

das Getränk Getränke Cola ist ein beliebtes Getränk. drank

das Hähnchen

Wie lange braucht ein Hähnchen im Backofen? kip

das Obst Essen Sie fünf Stück Obst und Gemüse pro Tag. fruit

das Produkt Produkte Unsere Produkte sind online erhältlich. product

die Nudeln Kinder lieben Nudeln mit Soße.  noedels

die Pommes Eine Portion Pommes mit Mayo kostet 3 Euro. frietjes

fett

Ich finde dieses Fleisch zu fett. vet

gesund ↔ ungesund Wir essen zu Hause ziemlich gesund. gezond günstig ↔ teuer

Ungesunde Produkte sind oft günstiger. goedkoop krank

Er kommt nicht, weil er krank ist. ziek

süß Die Kirschen sind süß. zoet

2

übergewichtig

Ab einem BMI von 25 ist man übergewichtig. te zwaar vegetarisch  Wir essen einmal pro Woche vegetarisch. vegetarisch

kochen kocht Wer kocht heute Abend, du oder ich? koken schmecken schmeckt Diese Suppe schmeckt mir nicht. smaken zubereitenbereitet zuDieser Koch bereitet fantastische Gerichte zu. klaarmaken

Gute Besserung!

der Arm Arme Sie nimmt ihr Kind auf den Arm. arm

derBauch

Welche Organe befinden sich im Bauch? buik

Meine Hemden verschleißen an den Ellbogen. elleboog derFinger

©VANIN

derEllbogen Ellbogen

Finger Ich habe mir den Finger verstaucht. vinger der Fuß Füße Wir laufen mit den Füßen im Wasser. voet der Hals

Ihm tut der Hals weh. keel

derKopf Wie gut spielst du den Ball mit dem Kopf? hoofd derMund

Lassen Sie die Tablette im Mund schmelzen. mond

derRatschlag RatschlägeIch befolge die Ratschläge vom Arzt. advies

derRücken

derSchnupfen

Ich schlafe auf dem Rücken. rug

Im Winter habe ich oft Schnupfen. neusverkoudheid

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 171 hunderteinundsiebzig
P M

derSonnenbrand

Was kann ich gegen einen Sonnenbrand tun? zonnebrand

dieBeschwerde BeschwerdenWelche Beschwerden haben Sie? klacht

die Brust Brüste Er hat Schmerzen in der Brust. borst

dieGrippe Sie haben vermutlich die Grippe erwischt. griep

dieHand Hände Vor dem Essen soll man sich die Hände waschen. hand

die Hüfte Hüften Markus wird an der Hüfte operiert. heup

dieKrankheit KrankheitenDie Krankheit ist leicht zu heilen. ziekte

die Nase Ihre Nase ist verstopft. neus

dieSchulter Schultern Er hat seinen Sohn auf den Schultern. schouder

das Auge Augen Ich bin müde, mir fallen die Augen zu. oog

das Bein Beine Das Model hat lange Beine. been

das Fieber Ab wann ist Fieber gefährlich? koorts

das Gesicht Elena hat Sommersprossen im Gesicht. gezicht

das Knie Knie Mein Knie ist immer noch nicht in Ordnung. knie

das Ohr Ohren Sie hat zwei Piercings im Ohr. oor

das Haar Haare Ich wasche mir noch schnell die Haare. haar

die Schmerzen Seit gestern habe ich schreckliche Schmerzen. pijn

husten hustet Hustest du immer noch? hoesten

wehtun tut weh, hat wehgetan Tut Ihnen noch der Rücken weh? pijn doen

erkältet

Meine Nase ist verstopft, ich bin erkältet. verkouden

Gute Besserung! Wir wünschen ihm gute Besserung! Veel beterschap!

krank ↔ gesund Unsere Deutschlehrerin ist heute krank. ziek

müde Meine Augen sind müde vom Lesen. moe

übel Ich fühle mich echt nicht gut, mir ist übel. misselijk

wohl = gut Ich fühle mich nicht wohl. goed

In der Apotheke 3

derArzt Ärzte Was hat der Arzt gesagt? dokter

©VANIN

der Husten Er hat einen schlimmen Husten. hoest

derSaft Säfte

Probieren Sie mal diesen Saft. siroop

Hustensaft Dieser Hustensaft hilft sehr schnell. hoestsiroop

der Sirup Sirupe Das ist ein Sirup für Kinder und Jugendliche. siroop

derVerband Verbände Warum haben Sie einen Verband an der Hand? verband

dieApotheke ApothekenMedikamente kauft man in einer Apotheke. apotheek

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 172 hundertzweiundsiebzig
W S P M W

die Erkältung

Wie wird man eine Erkältung schnell los? verkoudheid

die Mahlzeit Mahlzeiten Nach jeder Mahlzeit soll ich eine Pille nehmen. maaltijd

die Salbe Salben Diese Salbe hilft gegen blaue Flecken. zalf

die Tablette Tabletten Wie viele Tabletten sind in einer Packung? tablet, pil

Brausetablette

Brausetabletten sind einfach einzunehmen. bruistablet

das Fieber Ab 39 Grad hat man hohes Fieber. koorts

das Medikament MedikamenteNehmen Sie das Medikament morgens ein. medicijn

dasPflaster Pflaster Warum klebst du kein Pflaster auf die Wunde? pleister

das Rezept Rezepte Haben Sie ein Rezept dabei? voorschrift

einnehmen nimmt ein, hat eingenommen Nehmen Sie die Tabletten abends ein. innemen

fehlen ihm/ihr fehlt etwasDu bist so blass, was fehlt dir? mankeren

husten hustet Er hustet schon seit Wochen. hoesten

niesen niest Unsere Katze niest manchmal. niezen

sich verletzen verletzt sichWo hast du dich verletzt? zich verwonden

Im Notfall 4

derKrankenwagen KrankenwagenDer Krankenwagen ist schon unterwegs. ziekenwagen

derNotarzt Notärzte Wir haben den Notarzt angerufen. spoedarts

derNotfall Notfälle Hier liegt ein Notfall vor. noodgeval

derNotruf Notrufe Mit einem Notruf an die 110 alarmieren Sie die Polizei.  noodoproep

derRettungswagen Rettungswagen Er wird mit dem Rettungswagen weggebracht. ambulance

derUnfall Unfälle Hast du schon mal einen Unfall gehabt? ongeval

dieFeuerwehr Die Feuerwehr war schnell da. brandweer

dieGefahr Gefahren Die Gefahr ist noch nicht vorbei. gevaar

dieHilfe Ich brauche mal deine Hilfe. hulp

Erste Hilfe

Im Notfall ist Erste Hilfe sehr wichtig.  EHBO, eerste hulp die Notrufnummer NotrufnummernWas ist die Notrufnummer für die Polizei? noodnummer

die Polizei

Die Polizei sucht den Täter. politie

©VANIN

dieVerletzung VerletzungenEr hat eine Verletzung am Kopf. verwonding

dieWunde Wunden Die Wunde heilt gut. wond

das Opfer Opfer Wie viele Opfer gab es bei diesem Unfall? slachtoffer

alarmieren alarmiert Die Nachbarn haben die Polizei alarmiert. waarschuwen anrufen ruft an, hat angerufen Warum hast du mich nicht angerufen? opbellen

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 173 hundertdreiundsiebzig
S M W S

bluten blutet

Meine Nase blutet schon seit fünf Minuten. bloeden passieren es passiertWo ist der Unfall passiert? gebeuren bewusstlos Er war kurz bewusstlos. bewusteloos

Du siehst ganz blass aus. bleek ruhig

blass

Bleiben Sie bitte ruhig! rustig verletzt

Ist das Kind verletzt? gewond zuerst

Alarmieren Sie zuerst die Polizei. eerst danach = dann Teilen Sie danach die korrekte Adresse mit. daarna schließlich= zum SchlussGeben Sie schließlich an, ob es Verletzte gibt. ten slotte

Mein Wortschatz

©VANIN

KAPITEL 5 | HALT DIE OHREN STEIF! 174 hundertvierundsiebzig

KAPITEL 6

SPORT MACHT SPASS!

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

vertellen over sporten die je beoefent of beoefend hebt; vragen naar en vertellen over sportieve voorkeuren en activiteiten; informatie opzoeken en presenteren; informatie over een evenement vragen of geven; gegevens met elkaar vergelijken; een korte biografie over iemand schrijven.

GRAMMATICA

enkele frequente voegwoorden de comparatief en de superlatief

Wechselpräpositionen met de accusatief

WOORDENSCHAT

sport en e-sport biografische gegevens in het zwembad

ONLINE LEERPADEN

Sport macht Spaß!

Konjunktionen der Komparativ und der Superlativ Wechselpräpositionen mit Akkusativ Wechselpräpositionen mit Akkusativ und Dativ

©VANIN

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 175 hundertfünfundsiebzig

Kernmodul

1 Wir sind dabei!

1.1 Machst du auch mit?

a Sieh dir die beiden Videos an. Lies die Texte und beantworte die Fragen.

©VANIN

Der Color Obstacle Rush vereint den Spaß eines Hindernisparcours und die Atmosphäre eines Musikfestivals. Die einzigartige1 Veranstaltung beinhaltet eine fünf km lange Laufstrecke, aber du kannst auch gehen, tanzen oder hüpfen2 . Außerdem gibt es jede Menge aufblasbare Hindernisse, zahlreiche Farbstationen, etwas Schaum und viele andere Überraschungen. Rund um den Parcours bringen wir euch zwanzig Musikzonen. Wir tun alles daran, um dir ein großes Lächeln ins Gesicht zu zaubern! Feiere mit uns und deinen Freunden den außergewöhnlichsten Tag deines Lebens!

Die Blade Night Kiel ist Deutschlands größte Veranstaltung für Inlineskater und Rollschuhfahrer. Gemeinsam rollen wir an warmen Sommerabenden durch die abgesperrten Straßen der Stadt. Führungswagen der Skateschule RWT und Krankenwagen sorgen für einen sicheren3 Ablauf. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich4. Wir raten zum Tragen von Schutzbekleidung und bitten um Beachtung der Regeln.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 176 hundertsechsundsiebzig
© Shutterstock / Roberto Sorin © Shutterstock / PhotoStock10
uniek 3 sicher veilig 2 hüpfen huppelen 4 erforderlich noodzakelijk
© Belga Image / Alexander Pohl/Alto Press
Verstehenshilfen: 1 einzigartig

1 Markiere, was man bei diesen Veranstaltungen machen oder erwarten kann.

2 Bei welcher Veranstaltung würdest du am liebsten mitmachen? Warum?

z. B. Ich würde am liebsten bei der „Blade Night“ mitmachen, weil … Mir gefällt der „Color Obstacle Rush“ am meisten, denn …

b Was möchtest du wissen? Notiere drei weitere Fragen zu einer dieser Veranstaltungen.

FAQ – häufig gestellte Fragen

Was ist im Preis inbegriffen?

Wer kann teilnehmen?

DIES ODER DAS

Hat jemand noch Fragen?

Gruppe 1: Experten

Benutzt das Informationsblatt zu dieser Veranstaltung. Beantwortet die Fragen der anderen.

Gruppe 2: Interessenten

Benutzt die FAQ-Liste mit Fragen zum Color Run.

Jede Person wählt drei Fragen aus und stellt sie den Experten.

Gruppe 1: Experten

Benutzt das Informationsblatt zu dieser Veranstaltung. Beantwortet die Fragen der anderen.

©VANIN

Gruppe 2: Interessenten

Benutzt die FAQ-Liste mit Fragen zur Blade Night Jede Person wählt drei Fragen aus und stellt sie den Experten.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 177 hundertsiebenundsiebzig

1.2 Sportarten im Überblick

a Sieh dir das Video an. Nummeriere die Sportarten in der Reihenfolge, wie sie im Video erscheinen.

Schwimmen Snowboarden

Radrennen Golf

Gewichtheben Angeln

Fußball Stand-up-Paddling

Tennis Laufen

Basketball Triathlon

Klettern Rugby

b Sieh dir die Bilder an. Wie heißen diese Sportarten?

Speerwerfen Turmspringen Rudern Fechten Eiskunstlauf Segeln Schlittschuhlaufen

©VANIN

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 178 hundertachtundsiebzig
Tischtennis Rodeln Ringen
1 7 2 8 3 9 4 10 5 6

DIES

Eine Mindmap erstellen

Erstelle eine Mindmap mit verschiedenen Sportarten. Benutze das Arbeitsblatt.

Ausrüstung und Sportbedarf

Welche Ausrüstung braucht man für welche Sportart? Benutze das Arbeitsblatt.

Schlagt für den Sporttag eurer Schule ein paar ungewöhnliche Sportarten vor.

• Arbeitet zu zweit.

• Sucht Informationen zu einer relativ unbekannten Sportart.

• Stellt den Sport in der Klasse kurz vor. Versucht, eure MitschülerInnen davon zu überzeugen, dass diese Sportart angeboten werden soll.

• Erwähnt Folgendes in eurer Präsentation:

☐ Was für ein Sport ist es?

☐ Was braucht man für diese Sportart? (Ausrüstung, Kleidung …)

☐ Was kann man mit diesem Sport trainieren?

☐ Für wen ist diese Sportart geeignet?

☐ Zeigt ein paar Fotos und/oder ein Video.

2 Bist du sportlich?

2.1 Umfrage: Ich über mich

a Kreuze in der linken Spalte an, welche Aussagen auf dich zutreffen.

Ich spiele seit … Jahren Fußball.

Ich treibe sehr gern Sport, am liebsten reite ich.

Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio.

Ich bin Mitglied in einem Schwimmverein.

Ich trainiere einmal • zweimal • dreimal pro Woche.

Unsere Mannschaft trainiert immer … (Wochentag).

Wir haben jeden … (Wochentag) ein Training.

Das Training dauert … (wie lange?).

Im Sommer trainiere ich draußen, im Winter drinnen.

Am Wochenende haben wir oft ein Match / einen Wettkampf.

Ich nehme oft an Turnieren teil.

Ich bin nicht sehr sportlich.

Sport macht mir keinen Spaß.

Ich habe keine Lust, Sport zu treiben.

Früher habe ich viel Sport getrieben.

Ich habe aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte.

Ich würde gern mehr Sport treiben.

… (Sportart) möchte ich einmal ausprobieren.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 179 hundertneunundsiebzig
ODER DAS
über Sport sprechen ich Partner(in) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ©VANIN

b Was machst du am liebsten? Wähle jeweils eine Möglichkeit.

1 ☐ an der frischen Luft trainieren 4 ☐ zum Spaß Sport machen

☐ in einer Halle trainieren ☐ an Wettkämpfen teilnehmen

2 ☐ allein Sport machen 5 ☐ Schulsport machen

☐ mit anderen zusammen Sport machen ☐ im Park Sport machen

3 ☐ Wassersport treiben 6 ☐ Sport im Fernsehen ansehen

☐ Wintersport treiben

☐ Sport im Stadion ansehen

cArbeitet zu zweit. Stellt euch gegenseitig Fragen. Kreuzt in Übung 2.1a die Antworten des Partners / der Partnerin an.

z. B. Treibst du Sport?

Ja, ich spiele Fußball. Und du?

Ich jogge und spiele ab und zu Tennis.

das Verb im Präsens

WIEDERHOLUNG

spielen reiten boxen werfen Ski fahren laufen

ich spiele reiteboxe werfefahre Ski laufe

du spielst reitest boxt wirfst fährst Ski läufst

er/sie spielt reitet boxt wirft fährt Ski läuft

wir spielen reitenboxen werfenfahren Skilaufen

ihr spielt reitet boxt werft fahrt Ski lauft

sie spielen reitenboxen werfenfahren Skilaufen

Siespielen reitenboxen werfenfahren Skilaufen

d Arbeitet zu viert. Jede Zweiergruppe setzt sich zu einer anderen Zweiergruppe.

• Berichtet über die Antworten des Gesprächspartners.

A berichtet über B und umgekehrt.

C berichtet über D und umgekehrt.

z. B. Samuel spielt Fußball. Er trainiert jeden Dienstag und Freitag. Am Samstag hat er ein Spiel.

• Stellt einander abwechselnd Fragen und antwortet wie im Beispiel.

z. B. Macht ihr gern Wintersport?

©VANIN

Ich nicht.

Ich auch nicht.

Ich schon. Ich fahre gern Snowboard.

e Fragerunde an die Lehrkraft.

z. B. Frau … / Herr …, sind Sie sportlich?

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 180 hundertachtzig

Deine Schule organisiert einen Austausch mit einem deutschen Sportgymnasium. Als Vorbereitung soll sich jeder vorstellen. Schreib einen Text oder mache ein Video.

• Schreib / Sprich über deine sportlichen Aktivitäten. Dein Beitrag soll Folgendes enthalten:

☐ Welche Sportarten machst du im Moment?

☐ Wo und wie oft treibst du Sport?

• Wer momentan keinen Sport treibt, kann über Folgendes berichten:

☐ Welche Sportart(en) hast du früher gemacht? Wie lange? Warum hast du damit aufgehört?

☐ Interessierst du dich für Sport im Fernsehen? Welche Sportarten guckst du?

☐ Bist du Fan von einem Sportler / einer Sportlerin / einer Mannschaft?

☐ Welche Sportart(en) möchtest du mal ausprobieren?

• Schriftlicher Beitrag: Dein Text soll wenigstens eine halbe Seite lang sein.

• Videobeitrag: Du sollst wenigstens eine Minute sprechen.

2.2 Das ist mein Sport

a Hör zu und korrigiere die falschen Aussagen.

1 Seda hat schon Sport gemacht, als sie noch klein war.

2 Sie macht gern Sport, weil sie dabei ein Gefühl der Freiheit hat.

3 Wenn sie mal Stress hat, geht sie ein paar Bahnen schwimmen.

4 Sie spielt nicht nur Fußball und Volleyball, sondern auch Tennis.

5 Sie macht gern Teamsport, denn sie mag das Wettkampfgefühl.

6 Sie findet es sehr wichtig, dass man zusammen ein Spiel gewinnt.

7 Sie bevorzugt Teamsportarten, aber sie wandert auch gern.

b Markiere die Konjunktionen in Übung 2.2a.

Konjunktionen

z. B. Ich konnte schon schwimmen, als ich vier Jahre alt war.

Wenn er spielt, will er immer gewinnen.

©VANIN

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 181 hunderteinundachtzig

c Sportlerprofile

Lies deinem Partner / deiner Partnerin den Text vor. Er/Sie ergänzt die Informationen im Steckbrief. Wechselt danach die Rollen.

Jenny Nowak (18): Junioren-Weltmeisterin in der Nordischen Kombination

„Mit sechs Jahren habe ich meinen Sport angefangen. Erst habe ich nur Skilanglauf gemacht, später ist auch noch das Skispringen hinzugekommen. Seitdem mache ich beide Sportarten. Das nennt man die Nordische Kombination. Letztes Jahr bin ich dann JuniorenWeltmeisterin geworden.

Ich muss jeden Tag mindestens zwei Stunden trainieren. Springen von der Schanze und Laufen im Schnee natürlich. Aber auch Kraft und Schnelligkeit übe ich. Die brauche ich für meinen Sport.“

Name: Rune

Alter: Sportart(en):

Training:

Turniere:

2.3 Im Sportverein

a Lies den Text und beantworte die Fragen.

TSF Turn- und Sportfreunde Berzdor f/Weseling e.V. der Breitensportverein

©VANIN

Wir bieten ein vielseitiges Programm für Anfänger und Fortgeschrittene und richten uns dabei an alle Altersgruppen. Im Vordergrund steht immer der Spaß an der Bewegung.

Neugierig, ob etwas für Dich dabei ist? Du kannst zweimal ein unverbindliches Probetraining machen, bevor Du Mitglied wirst. Bitte bring zum Training Sportkleidung, ein Getränk und rutschfeste Turnschuhe mit.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 182 hundertzweiundachtzig
B: S. 198

• Suche das passende Wort im Text.

1 der Freizeitsport der

2 abwechslungsreich

3 jemand, der mit etwas beginnt der

4 jemand, der in einem Verein oder Club ist das

• Sind die Aussagen richtig oder falsch? Kreuze an. Begründe oder korrigiere die Aussagen.

1 Hier gibt es keine Angebote für erfahrene Sportler.

2 Es gibt Sportarten und Aktivitäten für Jung und Alt.

3 Man kann eine Sportart zuerst ausprobieren.

b Ergänze das Programm. Frage nach den Informationen, die fehlen.

z .

B. Was kann man am Montag von 18 bis 19 Uhr machen? Da kann man …

TSF Turn- und Sportfreunde: unser Programm

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 183 hundertdreiundachtzig
richtigfalsch
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
MontagDienstagMittwochDonnerstag Freitag 18.00–19.00 Fitness für Frauen Kinderturnen (Einsteiger) 18.30–19.30 LaufenFitness 60+ CrossTraining 18.30–20.00 Rudern Volleyball (30–60 J.) Fußball für Männer B: S. 198
©VANIN

c Lies die Situationen. Welches Angebot aus dem Programm passt zu diesen Personen?

Ich bin nicht sportlich, möchte aber endlich etwas für meine Gesundheit tun. Ich mag Musik und tanze sehr gern.

Ich möchte mit anderen zusammen Sport machen. Ich mag keine Ballsportarten und bin ziemlich fit. Ich mache gern Wassersport. Ich suche ein Angebot für meinen Sohn, Leon. Er ist fünf Jahre alt. Schwimmen kann er schon. Am Donnerstag habe ich keine Zeit.

Ich bin 67 Jahre alt und möchte dringend meine Kondition und Ausdauer verbessern. Fitness, Laufen und Ballsport sind nichts für mich.

DIES ODER DAS

Sport im Verein

Sieh dir das Video an. Notiere, worauf die Mitglieder des Vereins Lust (= Bock) haben.

3 Sportarten im Vergleich

Lies den Text. Notiere, welche Vorteile der Sport im Verein hat.

a Sieh dir die Infografik an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Begründe deine Antwort.

Radfahren

Schwimmen

©VANIN

Befragt wurden rund 1200 Personen im Alter von 16 bis 65 Jahren. Nach: velobiz.de

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 184 hundertvierundachtzig
Laufen Fußball Reiten Wassersport Volleyball Tennis Golf 6 % 11 % 14 % 14 % 15 % 16 % 33 % 43 % 48 % 61 %
Wandern
A B C D
Die beliebtesten Outdoor-Sportarten

Sportarten vergleichen

b Schreibe zwei ähnliche Aussagen. Benutze die Infografik und die Redemittel.

c Vergleiche die Leistungen von jeweils zwei SportlerInnen. Schreibe drei weitere Aussagen.

z. B. Farah wirft den Diskus nicht so weit wie Karin. Milan springt genauso hoch wie Lorenz. Nabil läuft schneller als Milan.

TIPP

s = Sekunde(n) m = Meter

S. 193

Komparativ und Superlativ

z. B. Lorenz läuft schneller als ich. Wer springt am höchsten?

©VANIN

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 185 hundertfünfundachtzig
MilanKarinNabil Lorenz Farah Diskuswerfen 30,30 m 28,50 m 32 ,40 m 36,80 m 21,50 m Hochsprung 1,65 m 1,50 m 1,70 m 1,65 m 1,35 m Wettlauf 100 m 12,20 s 13,90 s 11,50 s 12 ,70 s 13,90 s
richtigfalsch
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐ Tennis
☐ ☐
☐ ☐ Laufen
☐ ☐
Fußball ist der populärste / beliebteste Sport.
Laufen ist beliebter als Schwimmen.
Wassersport ist genauso populär wie Volleyball.
ist nicht so beliebt wie Reiten.
Radfahren ist am populärsten / am beliebtesten.
und Wandern sind gleich populär

a Sieh dir das Bild an. Ordne die Wörter zu.

Bademeister Sprungturm Badehose Wasserrutsche Schatten Sprungbrett Becken Schließfächer Liegewiese Umkleidekabinen 1 die

der

4 Im Freibad 1 5 9 7 8

Badespaß für die ganze Familie

Im Freibad Waldbronn finden Jung und Alt zur warmen Jahreszeit Erholung, Spaß und Sport unter freiem Himmel.

Hier können die Sportlichen ihre Bahnen ziehen oder vom 5-Meter- ins kühle Nass springen. Nicht zu vergessen ist auch die 30 Meter lange . Die Kleinsten

kommen im Kinderplansch voll auf ihre Kosten.

die

4 3

Unsere zwei großen laden zum Entspannen und Erholen ein. An heißen Tagen findet man hier unter den vielen Bäumen reichlich

©VANIN

Duschen, und Sanitäranlagen sind nur wenige Schritte entfernt. Für unsere Badegäste stehen zur Verfügung.

Vier sorgen für Ordnung und Sicherheit auf dem Gelände.

Auf der herrlichen Terrasse unseres Bistros servieren wir leckere Speisen sowie eine Auswahl an Erfrischungsgetränken.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 186 hundertsechsundachtzig
6
7
8
9
5
10
das 2 der
die 3 die
das 4 die
der
b Ergänze den Text. Benutze die Wörter aus Übung 4a. 6 2 10

c Sieh dir das Video an. Korrigiere die falschen Aussagen.

1 Im Außenbereich gibt es drei Schwimmbecken.

2 Die Sportlichen ziehen ihre Bahnen im 50-Meter-Becken.

3 Der höchste Sprungturm ist zehn Meter hoch.

4 Die Rutsche im Freibad ist 64 Meter lang.

5 Es gibt ein Kinderplanschbecken.

6 Es gibt einen FKK-Bereich.

7 Wir sehen Leute, die Fußball spielen.

8 Im Hallenbad gibt es stündlich Wellen wie im Meer.

9 Es gibt einen großzügigen Saunabereich.

10 Im Wellnessbereich gibt es ein großes Angebot an Massagen.

In Deutschland ist Naturismus nicht ungewöhnlich. Oft ist ein Teil des Strandes für die Freikörperkultur (FKK) reserviert. Hier darf man also nackt herumlaufen und baden. Es gibt auch Campingplätze und Vereine für Naturisten und manche Schwimmbäder organisieren wöchentlich einen FKK-Abend.

d Ergänze jeweils eine andere Präposition. Hör danach zu und kontrolliere deine Antworten.

Du, hast du meine Sonnenbrille gesehen?

Hast du sie heute Mittag im Restaurant nicht den Tisch gelegt, dein Handy?

Stimmt, aber ich habe sie auch wieder mitgenommen.

Ist sie vielleicht deinen Liegestuhl gefallen?

Nein, da hab‘ ich schon geguckt.

Hast du sie nicht nach dem Umkleiden Schließfach gelegt?

Ach, du meine Güte. Ich glaube, du hast recht!

Wechselpräpositionen mit Akkusativ

z. B. Ich habe mein Handtuch auf deN Liegestuhl gehängt.

Hast du dein Fußballtrikot inS Regal gelegt?

auf über in

S. 196 hinter neben

vor an unter zwischen

©VANIN

Arbeitet zu viert. Zwei von euch sind Badegäste in einem Wasserpark. Ihr kennt euch da nicht aus. Die beiden anderen arbeiten an der Rezeption.

• Die Badegäste bitten an der Rezeption um Informationen. Sie benutzen dazu das Arbeitsblatt.

• Die RezeptionistInnen beantworten die Fragen der Badegäste. Sie benutzen dazu das Arbeitsblatt mit dem Lageplan und den Informationen zum Wasserpark.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 187 hundertsiebenundachtzig

5 Sport mal anders

a Sieh dir das Video an und ergänze.

Benjamin Piwko ist Jahre alt und von Beruf. Er hat mit dem Kampfsport angefangen, als er Jahre alt war. Er hat sein zum Beruf gemacht. Es macht ihn glücklich, wenn er anderen Leuten Das Training ist für ihn wie eine Kommunikation

b Lies den Text und beantworte die Fragen.

BENJAMIN PIWKO

Benjamin Piwko ist Kampfsportlehrer und Schauspieler1. Mit acht Monaten verliert er durch eine Virusinfektion sein Gehör. Seitdem ist seine Welt still, doch der gebürtige Hamburger lässt sich dadurch nicht einschränken2 . Er beherrscht die Gebärdensprache, kann auch Lippenlesen und hat sprechen gelernt. Er will Kindern und Erwachsenen zeigen, dass ein Handicap einen Menschen nicht definiert.

2019 trat Benjamin Piwko als erster gehörloser Kandidat bei der populären Tanzshow Let’s Dance auf. Zusammen mit Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson belegte er im Tanzwettkampf den dritten Platz.

Das Projekt Die Andersmacher möchte dir coole Leute vorstellen. Leute, die gegen Vorurteile gekämpft haben. Leute, die die Dinge oft ein bisschen anders machen und dabei meistens viel Erfolg und Spaß haben. Wir wollen dir mit diesen Geschichten Mut machen, deine Träume in die Tat umzusetzen. Denn auch wenn Leute dir sagen: „Das kannst du nicht!“, wirst du sehen: Wenn du es probierst, geht ganz viel dann doch.

Lies hier das Interview mit Piwko für Die Andersmacher.

©VANIN

Hallo Benjamin! Kannst du uns erzählen, wie du Kampfsportt rainer geworden bist? Ich wollte Handwerker werden und habe erst einmal eine Ausbildung3 als Tischler4 abgeschlossen und nur nebenbei Sport gemacht. Und dann habe ich gedacht, dass der Sport doch das Richtige für mich ist und ich habe mein Hobby zum Hauptberuf gemacht. Seitdem bin ich Lehrer und gebe Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, als Gruppentraining, Workshop oder Einzeltraining. So können Leute, denen es nicht so gut geht, den eigenen Weg finden und wieder glücklicher mit sich sein.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 188 hundertachtundachtzig

Was ist dir in deinem Unterricht wichtig?

Bei meinem Kampfsport habe ich ganz viele verschiedene Bereiche zusammengesetzt und weiterentwickelt. Man trainiert Techniken und Ausdauer, aber auch Körperhaltung und mentale Fähigkeiten5. Man muss an sich selbst glauben und nicht immer denken: „Dies kann ich nicht, das kann ich nicht”, sondern das selber ausprobieren und dann immer weitermachen, nicht aufhören und auch nicht aufgeben. Meine Schülerinnen und Schüler lernen bei mir auch, dass es keinen gibt, der besser ist, wir sind alle gleich, egal ob gehörlos oder nicht. Wir sind alle zusammen und wir lernen gegenseitig voneinander.

Wann und warum hast du mit dem Kampfsport angefangen?

Ich habe mit dem Kampfsport angefangen, als ich fünf Jahre alt war. Ich bin mit meiner Mutter allein aufgewachsen6. Als kleiner Junge wurde ich gemobbt7 und war manchmal traurig und da hat sie gedacht: „Vielleicht ist es gut für Benjamin, wenn er Kampfsport macht und Selbstverteidigung lernt.“ Und dann habe ich damit angefangen.

Was macht dich glücklich?

Mich macht es glücklich, wenn ich anderen Leuten helfen kann, wenn sie Schwierigkeiten haben. Und durch das Training gemeinsam Spaß zu haben, das macht mich glücklich.

Toll, danke für das Interview!

Nach: benjaminpiwko.com/der-mensch; die-andersmacher.org/benjamin-piwko

Verstehenshilfen:

1 der Schauspieler de acteur

2 einschränken beperken, inperken

3 die Ausbildung de opleiding

4 der Tischler de timmerman

1 Welche Behinderung hat Benjamin Piwko?

2 Wo ist er geboren?

3 Wie kommuniziert er mit anderen Menschen?

5 die Fähigkeit de vaardigheid

6 aufwachsen opgroeien

7 mobben pesten

4 Bei welcher populären Fernsehshow hat er mitgemacht?

5 Was ist in seinem Unterricht genauso wichtig wie Technik, Körperhaltung und Ausdauer?

6 Welche Ratschläge gibt er seinen Schülerinnen und Schülern?

©VANIN

7 Warum hat er schon als kleines Kind mit dem Kampfsport angefangen?

8 Was macht ihn glücklich?

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 189 hundertneunundachtzig

6 E-Sport – Ist das wirklich Sport?

E-Sport (elektronischer Sport) ist der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. In einigen Ländern (USA, China, Frankreich) ist E-Sport als Sportart anerkannt.

a Was hältst du von Gaming? Spielst du selber Computerspiele? Welche und wie oft?

b Lies die Texte. Markiere die Argumente pro E-Sport grün und die Argumente kontra gelb.

Finn (20): Meiner Meinung nach ist E-Sport kein richtiger Sport. Man trainiert seinen Körper nicht, so wie bei den normalen Sportarten. Höchstens trainiert man die Fingermotorik, die ist aber im Smartphone-Zeitalter sowieso bei jedem hoch entwickelt. Beim E-Sport trifft man keine Leute und hat man keinen sozialen Kontakt.

Indira (19): In meinen Augen ist E-Sport nur herumsitzen und stundenlang auf einen Bildschirm gucken. Die Spieler sind nie an der frischen Luft und essen oft nur Fast Food. Die Sponsoren locken die Jugendlichen und versprechen ihnen viel Geld und Ruhm. Es sind aber nur wenige, die tatsächlich davon leben können.

©VANIN

Melvin (19): Für mich ist E-Sport definitiv Sport. Die Spieler brauchen blitzschnelle Reflexe und eine sehr gute Hand-Augen-Koordination. Aber auch Durchhaltevermögen und Konzentrationsfähigkeit sind wichtig, um als E-Sportler erfolgreich zu sein. Man muss strategisch denken können und immer die Übersicht über das Spielgeschehen behalten.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 190 hundertneunzig

c Vor dem Sehen: Ergänze, was der Moderator sagt.

Zuschauern Superstars Preisgelder Team Ding Rekorde Arenen Netz

E-Sport ist in den letzten Jahren ein richtig großes geworden. Die Fans feiern ihre Lieblingsspieler wie . Es gibt ausverkaufte , jubelnde Fans, sechsstellige und Millionen von . E-Sports brechen sämtliche1 .

Das Strategiespiel League of Legends gehört zu den weltweit erfolgreichsten und meistgespielten E-Sports-Titeln. Das Gaming- wird von der Telekom unterstützt, denn was könnte beim Zocken2 wichtiger sein als ein starkes ?

Verstehenshilfen:

1 sämtliche alle

2 zocken = daddeln computerspelletjes spelen

d Sieh dir jetzt das Video an. Kontrolliere deine Antworten in Übung 6c.

e Beantworte die Fragen zum Video.

• Ordne die Aussagen zu. Wer sagt was?

1Seine Freunde in der 6. Klasse haben ihm das Spiel gezeigt.

2Er versucht, ein paar Mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen.

3Er ist immer höher gekommen. Teams wurden auf ihn aufmerksam.

4Alleine spielen ist manchmal frustrierend. Im Team spielen macht Spaß.

• Welche Frage stellt der Moderator am Ende?

Das wohl bekannteste E-Sport-Spiel ist League of Legends. In diesem Strategiespiel bekämpfen sich zwei Teams auf einem Spielfeld. Turniere, wie die jährlich stattfindende Weltmeisterschaft, werden online von über 100 Millionen Zuschauern verfolgt. Weitere erfolgreiche Games sind Dota 2, Counter Strike und FIFA.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 191 hunderteinundneunzig
DanielGerrit
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
© Shutterstock /
©VANIN
Jimmy Tudeschi

1 Konjunktionen

In het onderstaande overzicht vind je enkele frequente voegwoorden.

1.1 dass

z. B. Der Trainer sagt, dass das Spiel sehr wichtig ist Ich glaube, dass ich für das Training zu spät sein werde

1.2 weil und denn

• weil = ‘omdat’

z. B. Ich kann nicht mitspielen, weil ich keine Zeit habe.

• denn = ‘want’

z. B Ich kann nicht mitspielen, denn ich habe keine Zeit.

1.3 als, wenn und wann

• als = ‘toen’ (een gebeurtenis in het verleden)

z. B. Als ich vier Jahre alt war, konnte ich schon schwimmen.

• wenn = ‘(telkens) wanneer’ (herhaling) / ‘als, indien’ (voorwaarde)

z. B. (Immer) wenn es schneit, bauen wir einen Schneemann. Wenn ich den Trainer sehe, werde ich es ihm sagen.

• wann = ‘wanneer’ (geen voegwoord)

z. B Wann beginnt das Turnier? Können Sie mir sagen, wann das Turnier beginnt?

1.4 aber und sondern

• aber = ‘maar’

z. B Ich möchte mehr Sport treiben, aber ich habe zu wenig Zeit.

• nicht / kein-…, sondern … = ‘niet / geen …, maar (wel) …’

z. B. Das Turnier ist nicht am Samstag, sondern am Sonntag. Ich habe keine Goldmedaille, sondern eine Silbermedaille gewonnen.

• nicht nur …, sondern auch … = ‘niet alleen …, maar ook …’

z. B. Der Trainer hat nicht nur in München, sondern auch in Hamburg gearbeitet.

a Ergänze mit einer passenden Konjunktion.

1 Malik a reitet fast jeden Tag, … nicht am Donnerstag.

2 … ich jünger war, habe ich lange Zeit geturnt.

3 Mein Bruder spielt nicht nur Tennis, … auch Fußball.

4 Er ist sehr stark, … er macht schon seit Jahren Bodybuilding.

5 Immer … wir in Österreich sind, machen wir Bergwanderungen.

6 Adam ist noch nicht da, … er zuerst sein Pferd füttern muss.

7 Weißt du schon, … du ins Fitnessstudio gehst?

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 192 hundertzweiundneunzig
S. 181 Grammatikmodul
©VANIN

8 Er bereitet sich nicht auf einen Marathon, … auf einen Triathlon vor.

9 Der Trainer sagt, … unsere Mannschaft besser geworden ist.

10 Ich spielte schon Fußball, … ich sieben Jahre alt war.

b Ergänze mit einer passenden Konjunktion.

1 Marcel hat mit dem Fechten angefangen, … er 12 Jahre alt war.

2 Er mag Fechten, … es ist ein schöner und eleganter Sport.

3 Marcel trägt einen Helm, … er seinen Sport treibt.

4 Er sagt, … man unter dem Helm schwer atmen kann.

5 Beim Fechten trägt er nicht nur einen Helm, … auch Nylonkleidung.

6 Fechten ist anstrengend, … Marcel macht es trotzdem gern.

c Ergänze mit einer passenden Konjunktion.

1 Larissa mag viele Sportarten, … sie hat sich für Handball entschieden.

2 Sie geht gern zum Training, … sie eine tolle Mannschaft hat.

3 Larissa sagt, … Handball spielen viel Spaß macht.

4 Immer … sie spielt, vergisst sie ihre Sorgen.

5 Am Wochenende geht Larissa nicht aus, … sie muss fit sein.

6 Sie weiß noch nicht, … sie mit diesem Sport aufhören wird.

2 Der Komparativ und der Superlativ

2.1 Form

De trappen van vergelijking vorm je in het Duits meestal zoals in het Nederlands:

KOMPARATIV SUPERLATIV schnellschneller der schnellste … am schnellsten

In de Komparativ voeg je de uitgang -er toe aan het adjectief. In de Superlativ voeg je de uitgang -st toe aan het adjectief. Volgt er een substantief, dan voeg je in de nominatief enkelvoud nog een -e toe aan het adjectief.

z. B. Fußball ist der schönste Sport. de mooiste sport Sie ist die schnellste Läuferin. de snelste loopster Wer hat das schönste Tor gemacht? de mooiste goal

De Superlativ kan ook zonder zelfstandig naamwoord gebruikt worden. Dan wordt het adjectief voorafgegaan door am en krijgt het de uitgang -en.

z. B. Wer war am schnellsten? Wie was het snelst?

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 193 hundertdreiundneunzig
S. 185©VANIN

Heel wat korte adjectieven krijgen een Umlaut in de Komparativ en Superlativ. Wanneer het adjectief eindigt op -d/-t of op een sisklank, voeg je in de superlatief een -e toe voor de uitgang:

KOMPARATIV SUPERLATIV KOMPARATIV SUPERLATIV

langlänger längst alt älter ältest

warm wärmer wärmst kaltkälter kältest

stark stärker stärkst kurz kürzer kürzest

Enkele adjectieven hebben onregelmatige vormen in de Komparativ en/of Superlativ:

KOMPARATIV SUPERLATIV KOMPARATIV SUPERLATIV

hoch höher höchst nah näher nächst groß größer größt viel mehr meist

gut besser best gern lieber liebst

2.2 Gebrauch

Met de basisvorm van een adjectief kun je als volgt personen of zaken met elkaar vergelijken:

z. B. Ich bin (nicht) so groß wie du. (niet) zo groot als Das Stadion ist fast so alt wie das Rathaus. bijna zo oud als

Om aan te geven dat twee personen of zaken gelijk zijn, heb je de volgende mogelijkheden:

z. B. Mein Bruder und ich sind gleich groß. even groot Mein Bruder ist genauso groß wie ich. (precies) even groot als

Je kunt personen of zaken dus als volgt vergelijken:

Aaron und David sind gleich alt.

Aaron ist genauso alt wie David.

Nils ist älter als Aaron und David.

Aaron ist nicht so alt wie Nils.

Nils ist am ältesten.

Nils ist der älteste Junge.

In het Nederlands zeg je sneller dan, in het Duits wordt dat schneller als:

z. B. Du bist schnell, aber Timo läuft schneller als du. sneller dan Ich bin groß, aber Farah ist größer als ich. groter dan

warm groß alt SO

lang jung kurz kalt

WIE

NEDERLANDS DEUTSCH

niet zo groot als

©VANIN

Na so gebruik je sowieso wie.

z. B. (nicht) so alt wie genauso alt wie

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 194 hundertvierundneunzig
nicht so groß wie groter dan größer als
TIPP

a Ergänze die Sätze mit als oder wie.

1 Nur wenige Fußballer sind so berühmt … Ronaldo.

2 Bist du kleiner … dein Bruder?

3 Meine Mutter ist genauso alt … mein Vater.

4 Morgen wird es noch heißer … heute.

5 Ich kenne niemand, der so hoch springt … du.

6 Der Trainer verdiente bei seinem letzten Club weniger … jetzt.

7 Er hat eine bessere Kondition … ich.

b Ergänze die Sätze.

1 Ist Usain Bolt noch immer der … (schnell) Läufer der Welt?

2 Boris Becker war der … (jung) Sieger in Wimbledon.

3 Die Tour de France ist der … (hart) Wettbewerb im Radrennen.

4 Steffi Graf ist zwei Jahre … (jung) … Boris Becker.

5 Im Finale waren beide Radrennfahrer … (= schnell).

6 Cassius Clay sagte, dass er der … (groß) Boxer aller Zeiten war.

7 Gestern bin ich meine … (schlecht) Zeit gelaufen.

8 Was ist der bis heute … (weit) Sprung eines Menschen?

9 Die Bundesliga ist die … (hoch) Spielklasse im Fußball.

10 Wo steht das … (alt) Fußballstadion der Welt?

11 Welcher belgische Radrennfahrer ist am … (bekannt)?

12 Brasilien hat die Fußball-WM am … (häufig) gewonnen.

13 Springst du 15 cm … (hoch) … dein Bruder?

14 Auf den Skipisten ist es heute viel … (kalt) … gestern.

c Ergänze die Infos zu diesem Artikel.

Quartettspiel Freizeitparks

Ist der Europapark (groß) als das Phantasialand? Und was ist eigentlich der (alt) Freizeitpark in Deutschland?

Bietet der Hansa Park genauso viele Achterbahnen und Attraktionen der Holiday Park?

Findet es heraus im neuen Quartettspiel Deutschlands

Freizeitparks.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 195 hundertfünfundneunzig
© Europa-Park
©VANIN

3 Wechselpräpositionen mit Akkusativ

Er zijn in het Duits negen Wechselpräpositionen. Die voorzetsels worden ofwel met de accusatief (NESE), ofwel met de datief (MRMN) gecombineerd.

in auf hinter an zwischen über neben vor unter

Worden deze voorzetsels gevolgd door een plaats en geeft de zin antwoord op de vraag wohin?, dan gebruik je een accusatief na het wisselvoorzetsel. Het werkwoord drukt in dat geval een beweging of een verplaatsing uit.

z. B. Wohin gehst du? Ich gehe in diE Turnhalle.

Andere voorbeelden van bewegingswerkwoorden zijn hängen, stellen en legen.

Ich hänge mein Handtuch an deN Haken

Ich stelle meine Wanderschuhe unter diE Kommode

Er legt seinen Tennisschläger auf daS Sofa

De werkwoordstijd speelt daarbij geen rol: je gebruikt steeds de accusatief.

z. B. Er legt seine Medaille in diE Schublade. Er hat seine Medaille in diE Schublade gelegt.

Wohin? in, über, auf, neben, hinter, vor, an, unter, zwischen

©VANIN

Sommige voorzetsels worden samengetrokken met het lidwoord dat erop volgt: in + daS = inS an + daS = anS auf + daS = aufS

a Ergänze die Sätze. Benutze den bestimmte Artikel.

1 Das Pferd springt mühelos über … erste Hindernis (s.).

2 Ich habe deine Schwimmbrille in … Schrank (m.) gelegt.

3 Der Tennisball ist hinter … Büsche (Pl.) gefallen.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 196 hundertsechsundneunzig
W
deN
eineN meineN diE Bank einE meinE daS
ein mein diE Schließfächer Ø meinE NESE
M
S P
Stuhl
Bett
S. 187

4 Stell deine Fußballschuhe in … Ecke (w.), bitte.

5 Sie hat ihre Inlineskates unter … Regal (s.) gelegt.

6 Ich habe die Trinkflasche neben … Rucksack (m.) gestellt.

7 Hast du die Fahrräder schon auf … Auto (s.) gestellt?

8 Er schießt den Ball zwischen … Beine (Pl.) des Torhüters.

9 Er hängt sein Skateboard an … Wand (w.).

10 Der Torwart stellt sich vor … Tor (s.).

b Ergänze die Fragen. Wähle jeweils eine Antwortmöglichkeit.

1 Was passiert, wenn du fünfmal aufs Tor schießt?

☐ Der Ball geht meistens … Tor.

☐ Der Ball fliegt meistens über … Tor.

☐ Der Ball fliegt meistens neben … Tor.

2 Wohin fährst du im Sommer am liebsten?

☐ Ich fahre am liebsten an … Küste (w.).

☐ Ich fahre am liebsten in … Berge (Pl.).

3 Wohin gehst du am liebsten?

☐ Ich gehe am liebsten … Schwimmbad (s.).

☐ Ich gehe am liebsten in … Skihalle (w.).

4 Was machst du meistens mit schmutziger Sportkleidung?

☐ Ich werfe sie in … Wäschekorb (m.).

☐ Ich werfe sie auf … Boden (m.).

5 Was machst du meistens am Strand?

☐ Ich lege mich auf … Sand (m.).

☐ Ich lege mich auf ein… Liegestuhl (m.).

c Akkusativ oder Dativ? Kreise ein, was richtig ist.

1 Er wirft den Tennisschläger auf den / dem Boden (m.).

2 Deine Fußballschuhe stehen in die / der Garage (w.).

3 Ich habe den Basketballkorb an die / der Wand (w.) gehängt.

4 Der Schiedsrichter steht zwischen den / dem Spieler (m.) und den / dem Torwart (m.).

5 Am Samstagabend gehen wir ins / im Stadion (s.).

6 Der Schwimmer legt sein Handtuch auf den / dem Stuhl (m.).

7 Ich habe dein Surfbrett neben den / dem Schrank (m.) gestellt.

8 Der Tennisball liegt unter das / dem Auto (s.).

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 197 hundertsiebenundneunzig
©VANIN

1 Partnerspiel: Sportlerprofile

Dein Partner / Deine Partnerin liest dir einen Text vor. Ergänze die Informationen im Steckbrief. Wechselt danach die Rollen.

Name:

Alter:

Sportart(en):

Erfolge, Titel:

Angefangen im Alter von Trainiert

Braucht für ihren Sport .

Rune (12) ist Springreiter

Rune, 12, fährt mit seinem Pony Dusty jeden Monat zu Turnieren. Vorher müssen die beiden hart trainieren, um elegant und schnell über Hindernisse springen zu können.

„Ich trainiere jeden Tag mit meinem Pony. Zweimal in der Woche kommt ein Trainer. Einmal üben wir Springen und einmal Dressur. Ich reite schon sehr lange. Bei meinem ersten Turnier war ich fünf Jahre alt. Ich fahre mindestens einmal im Monat zu einem Turnier. Meine Eltern fahren mich. Oft müssen wir sehr früh aufstehen, doch das stört mich nicht. Für alle, die sagen, Reiten ist ein Mädchensport: Das ist totaler Quatsch!“

2 Partnerspiel: Im Sportverein

Ergänze das Programm. Frage nach den Informationen, die fehlen.

z .

B. Was kann man am Montag von 18 bis 19 Uhr machen?

Da kann man …

TSF Turn- und Sportfreunde: unser Programm

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 198 hundertachtundneunzig
MontagDienstagMittwochDonnerstag Freitag 18.00–19.00 Fitness für Kids Yoga Zumba (Einsteiger) 18.30–19.30 HandballBadminton für Senioren 18.30–20.00 HallenFußball Fußball für Frauen A: S. 182 A: S. 183 Spielmodul ©VANIN

3 Quartettspiel: Sportarten

Spielt zu dritt das Quartettspiel. Die Karten und die Spielregeln bekommst du von der Lehrkraft.

Einen Text rekonstruieren

In der Klasse hängen Klebezettel. Auf jedem davon steht ein Wort oder eine Wortgruppe.

Benutze den Lückentext. Lass ihn auf deinem Tisch liegen. Geh zu den Klebezetteln und suche die fehlenden Textstellen. Merke dir die Wörter oder die Wortgruppe(n) und geh zu deinem Tisch. Schreibe die Wörter an die passende Stelle im Text.

Laufdiktat

Im Klassenzimmer hängt ein Text an der Wand. Arbeitet zu zweit. A liest den ersten Satz des Textes, geht zum Tisch zurück und diktiert den Satz.

B schreibt den Satz auf. Danach tauscht ihr die Rollen, bis ihr den ganzen Text kopiert habt.

©VANIN

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 199 hundertneunundneunzig
WASSERSPORT JUDO Ringen Boxen Fechten DISKUSWURF Speerwurf Kugelstoßen Hammerwurf RUDERN Segeln Turmspringen Schwimmen
KAMPFSPORT LEICHTATHLETIK
DIES ODER DAS

1 Leni Riefenstahl – eine Biografie

Leni Riefenstahl wurde 1902 in Berlin geboren. Sie begann ihre künstlerische Laufbahn als Tänzerin, aber eine Knieverletzung beendete vorzeitig ihre Karriere. Danach wurde sie als Schauspielerin, Filmregisseurin und Fotografin weltberühmt. Trotzdem ist sie sehr umstritten, vor allem wegen drei Filmen, die sie zwischen 1933 und 1935 für Hitler gedreht hat. Diese Propagandafilme sollen das NS-Regime unterstützt haben.

a Lies den Text und markiere die wichtigsten Daten und Ereignisse.

Erste Erfolge als Schauspielerin

Schon 1925 stand sie erstmals vor der Kamera. Als waghalsige Darstellerin1 spielte sie in den 1920er Jahren in zahlreichen Bergfilmen mit. Durch Filme wie Stürme über dem Mont Blanc (1930) wurde sie ein bekannter Star in den Anfangsjahren des Films.

Hinter der Kamera

Bei dem Film Das blaue Licht spielte Leni Riefenstahl nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie. Der romantische Bergfilm gewann im Jahr 1932 die Silbermedaille auf dem Filmfestival in Venedig. Durch den Erfolg dieses Films wurde Adolf Hitler auf die vielseitige Künstlerin aufmerksam. Die beiden trafen sich zum ersten Mal in diesem Jahr. Es war der Beginn einer engen Freundschaft.

Leni Riefenstahl und der Nationalsozialismus Nachdem die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernommen hatten, beauftragte Hitler die Regisseurin, einen Film über den Reichsparteitag zu drehen. Der Film Sieg des Glaubens sollte die Nationalsozialistische Arbeiterpartei (NSDAP) idealisieren. Auch im Jahr 1934 drehte sie mit Triumph des Willens erneut einen Propagandafilm über den NS-Parteitag.

Im Jahr 1936 drehte sie in Berlin ihre beiden Olympiafilme Fest der Völker und Fest der Schönheit. Für die Aufnahmen der Sportler entwickelte die Regisseurin neue Techniken. Sie beherrschte die Kunst, mit bestimmten Kameraeinstellungen, mit dem Spiel des Lichts, mit Tempo und Schnitt2 eine Stimmung

hervorzurufen3. Sie suchte ungewöhnliche Perspektiven und idealisierte den Körper der Athleten. Die fast vierstündige Dokumentation der Olympischen Spiele gewann zahlreiche internationale Preise.

Die Nachkriegszeit

Nach dem Krieg wurde die Regisseurin schwer kritisiert, weil sie ihre Talente in den Dienst Adolf Hitlers gestellt hatte. In den 1950er Jahren schien ihre Karriere beendet. Nach einigen erfolglosen Filmprojekten beschäftigte sie sich immer mehr mit Fotografie.

In den 1970er Jahren unternahm sie Expeditionen nach Afrika und studierte die Lebensweise und Traditionen der Nuba im Sudan. Sie lernte ihre Sprache und arbeitete an großen Fotoserien, die sie ab 1973 veröffentlichte4. Anfang der siebziger Jahre lernte sie tauchen. Die Schönheit der Unterwasserwelt faszinierte sie und sie arbeitete in tropischen Meeren an Unterwasseraufnahmen. Mit 85 Jahren veröffentlichte sie ihre Memoiren. Darin bestritt sie jede politische Verantwortung für ihre Filme der NS-Zeit.

©VANIN

Im Alter von 90 Jahren arbeitete sie an einem Unterwasserfilm mit dem Titel Impressionen unter Wasser. Im Jahr 2000 reiste sie nochmals zu dem Stamm der Nuba in den Sudan. Ihr Helikopter stürzte ab, aber Leni Riefenstahl überlebte.

Am 8. September 2003 starb sie kurz nach ihrem 101. Geburtstag in ihrem Haus am Starnberger See im Süden Deutschlands.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 200 zweihundert Kulturmodul
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Verstehenshilfen:

1 die Darstellerin de actrice

2 der Schnitt de montage

3 hervorrufen oproepen

4 veröffentlichen publiceren

b Ergänze die Beschreibungen. Ordne jedes Bild der passenden Beschreibung zu.

Steckbrief: Leni Riefenstahl

wird Leni Riefenstahl in Berlin geboren.

In den Jahren spielt sie in verschiedenen Berg- und Abenteuerfilmen mit.

Im Mai trifft sie zum ersten Mal Adolf Hitler. Es ist der Beginn einer engen Freundschaft.

dreht Riefenstahl ihre berühmten Filme über die Olympischen Spiele in Berlin.

In den Jahren macht sie in Afrika Bildreportagen über die Nuba.

der siebziger Jahre lernt sie tauchen und macht sie Unterwasserfilme.

©VANIN

Mit Jahren veröffentlicht sie ihre Memoiren.

Im Jahr überlebt sie im von 97 Jahren einen Hubschrauberabsturz in Afrika.

Im Jahr ist sie gestorben.

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 201 zweihunderteins
A F G H I B C D E

Einen Promi-Steckbrief erstellen

Für ein Jugendmagazin machst du einen Beitrag über eine berühmte Person. Sammle Informationen zu einem Promi (Sportler, Schauspieler, Künstler …).

Erstelle einen Steckbrief wie in Übung 1b. Von diesen Websites kannst du dich inspirieren lassen:

- https://geboren.am/themen

- www.steckbriefe.net

2 Die Olympischen Sommerspiele 1936

TIPP Jahreszahlen

Diese beiden Möglichkeiten gibt es:

• Ich bin 2010 geboren.

• Ich bin im Jahr 2010 geboren.

a Lies den Text. Markiere, welche Innovationen es 1936 bei den Olympischen Spielen gab.

Bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fand zum ersten Mal der olympische Fackellauf statt. Die Fackel wurde aus Griechenland von über 3000 Fackelträgern zur Eröffnungsfeier nach Berlin getragen.

Auch das Fernsehen hatte auf diesen Spielen Premiere. Nur wenige Leute hatten damals ein Fernsehgerät. Deshalb gab es in Berlin zahlreiche Fernsehstuben, wo Besucher gegen Bezahlung die Spiele sehen konnten. Diese waren die Vorläufer der heutzutage beliebten Public Viewings, bei denen wichtige Sportveranstaltungen auf riesigen Bildschirmen live übertragen werden.

b Sieh dir den Videoclip Stripped an und beantworte die Fragen.

1 Welche deutsche Band hörst du hier?

2 Wann sind diese Sachen im Clip zu sehen? Gib die chronologische Reihenfolge an.

das Diskuswerfen

die Eröffnungsfeier

ein griechischer Tempel

das Rudern

das Fechten

die Flaggen

das Tauchen Statuen aus der Antike

die Olympische Flagge

das Geräteturnen

c Beurteile das Lied:

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 202 zweihundertzwei
©VANIN

Wir sind dabei! 1

der Fußball

Ich spiele seit zehn Jahren Fußball. voetbal der Sport Schwimmen ist ein sehr gesunder Sport. sport

dieAtmosphäre

Die Atmosphäre auf dem Festival ist einzigartig. sfeer

Für diesen Sport brauchst du keine teure Ausrüstung. uitrusting dieSportart SportartenFür welche Sportarten interessierst du dich? sport(soort)

die Ausrüstung

die Veranstaltung VeranstaltungenDiese Veranstaltung findet jedes Jahr statt. evenement

das Gewichtheben

das Hindernis Hindernisse

das Radrennen

das Schlittschuhlaufen

das Tischtennis

Gewichtheben macht man am besten nicht alleine. gewichtheffen

Auf der Laufstrecke befinden sich verschiedene Hindernisse. hindernis

Das Radrennen startet um halb zwölf im Fernsehen. wielrennen

Schlittschauflaufen ist ein beliebter Wintersport. schaatsen

Im Sommer spielen mein Bruder und ich oft Tischtennis. tafeltennis

absperren sperrt ab Die Polizei hat diese Straße abgesperrt. afsluiten

angeln angelt

Mein Großvater geht am Wochenende oft angeln. vissen

klettern klettert Die Jungen sind über die Mauer geklettert. klimmen laufen läuft, ist gelaufenEr läuft regelmäßig einen Marathon. lopen

mitmachenmacht mit

rudern rudert

schwimmen schwimmt, ist geschwommen

segeln segelt

Bei dieser Veranstaltung würde ich gern mitmachen. meedoen

In zwei Stunden kann man über diesen Bergsee rudern. roeien

Ich schwimme lieber im Hotelpool als im Meer. zwemmen

Wir mussten gegen einen starken Wind segeln. zeilen

Im Sportunterricht turnen wir an Geräten und am Boden. turnen Bist

turnen turnt

derAnfänger Anfänger Auch Anfänger können bei uns mitmachen. beginner

©VANIN

derSportler Sportler

Nach dem Training gehen die Sportler unter die Dusche. sporter, sportman

derTurnschuh TurnschuheMeine Turnschuhe sind noch ganz neu. turnschoen

derVerein Vereine Wie viele Mitglieder hat dein Tennisverein? club, vereniging

derWeltmeister Weltmeister Wer hat die besten Chancen, Weltmeister zu werden? wereldkampioen

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 203 zweihundertdrei
2
du sportlich?
M W S M Wortschatzmodul

der Wettkampf Wettkämpfe

Ich nehme zum ersten Mal an einem Wettkampf teil. wedstrijd

dieAusdauer Für diesen Sport braucht man viel Ausdauer. uithoudingsvermogen

dieHalle Hallen Wir trainieren im Winter in einer Halle. hal

die Kondition

Ich mache Sport, um meine Kondition zu verbessern. conditie

das Mitglied Mitglieder Unser Verein hat noch nie so viele Mitglieder gehabt. lid

das Training Trainings Das Training dauert anderthalb Stunden. training

das Turnier Turniere Er bereitet sich auf ein wichtiges Turnier vor. toernooi aufhören hört auf Ich habe mit dem Schwimmen aufgehört. ophouden ausprobierenprobiert ausEr will jede Sportart einmal ausprobieren. uitproberen

dauern dauert Das Training dauert mindestens eine Stunde. duren reiten reitet, ist gerittenSie reitet seit ihrem achten Lebensjahr. paardrijden trainieren trainiert Es ist wichtig, dass du jede Woche trainierst. trainen

Ski fahren fährt Ski, ist Ski gefahren

Sport treiben treibt Sport, hat Sport getrieben

teilnehmen an nimmt teil, hat teilgenommen

Meistens fahren wir in die Alpen, um Ski zu fahren. skiën

Um gesund und fit zu sein, sollte man Sport treiben. aan sport doen

Ich möchte gern an diesem Wettkampf teilnehmen. deelnemen aan

turnen turnt Als Kind hat sie jahrelang geturnt. turnen draußen ↔ drinnen Wenn das Wetter gut ist, spielen wir draußen. buiten

sportlich

Meine Familie ist nicht sehr sportlich. sportief aber Er ist schon 70, aber er schwimmt noch jeden Tag. maar

als

Als ich 13 war, habe ich ein Turnier gewonnen. toen sondern Er ist nicht zweiter, sondern dritter geworden. maar wel wenn Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Stadion. als, indien

Im Freibad 4

derBereich Bereiche In diesem Bereich sind keine Schuhe erlaubt. zone der Schatten Ich sitze lieber im Schatten als in der Sonne. schaduw

©VANIN

derSprungturm SprungtürmeAm Sprungturm steht eine lange Reihe. springtoren dieBadehose BadehosenHast du deine Badehose schon eingepackt? zwembroek

die Liegewiese LiegewiesenIm Freibad gibt es eine große Liegewiese. ligweide

die Rutsche Rutschen Die Kinder gehen am liebsten auf die Rutsche. glijbaan

dieUmkleidekabine UmkleidekabinenHier ist keine Umkleidekabine mehr frei. kleedhokje

dieWelle Wellen Im Hallenbad gibt es künstliche Wellen. golf

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 204 zweihundertvier
W S M W

das Becken Becken Die Kleinsten spielen im Kinderbecken. zwembad

das Freibad Freibäder Das Freibad ist im Winter nicht geöffnet. openluchtbad

das Hallenbad Hallenbäder Im Hallenbad ist die Temperatur immer angenehm. overdekt zwembad

das Schließfach SchließfächerIch lege zuerst meine Kleider ins Schließfach. locker

das Sprungbrett Sprungbretter Ich springe noch ein letztes Mal vom Sprungbrett. springplank

das Wasser Welche Temperatur hat das Wasser? water hängen hängt Er hängt sein T-Shirt auf den Stuhl. hangen legen legt Er legt die Luftmatratze auf das Gras. leggen liegen liegt, hat gelegenMeine Schwimmbrille liegt noch zu Hause. liggen stehen steht, hat gestandenDeine Tennisschuhe stehen im Keller. staan stellen stellt Ich stelle mein Surfbrett in die Garage. zetten Bahnen ziehenzieht, hat gezogen Nach der Arbeit ziehe ich meine Bahnen im Schwimmbad. baantjes trekken

sportlich

5

Sport mal anders

Bist du immer so sportlich gewesen? sportief

derKampfsport KampfsportartenBoxen ist ein beliebter Kampfsport. vechtsport

derRatschlag Ratschläge Du hast mir immer gute Ratschläge gegeben. raad, advies

dieAusdauer

Ich habe viel zu wenig Ausdauer. uithoudingsvermogen

Für Sportler mit Behinderung gibt es die paralympischen Spiele. beperking, handicap dieGebärdensprache Benjamin Piwko kommuniziert durch Gebärdensprache. gebarentaal

dieBehinderung Behinderungen

dieKörperhaltung

Du solltest auf deine Körperhaltung achten! lichaamshouding dieSelbstverteidigung

Wir bieten Kurse in Selbstverteidigung an. zelfverdediging anfangen fängt an, hat angefangen

Ich habe damit angefangen, als ich acht Jahre alt war. beginnen

aufgeben gibt auf, hat aufgegeben Nicht aufgeben! Du kannst es! opgeven weitermachenmacht weiter

glücklich

Auch wenn es schwer ist, solltest du weitermachen. verderdoen

Nur wenn ich Sport mache, bin ich glücklich. gelukkig

©VANIN

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 205 zweihundertfünf
S M W

©VANIN

KAPITEL 6 | SPORT MACHT SPASS! 206 zweihundertsechs
Mein Wortschatz

KAPITEL 7

SCHNUPPER REIN!

NA DIT HOOFDSTUK KUN JE ...

een gesprek voeren over alledaagse zaken; vertellen wat je later wil(de) worden; naar specifieke gebeurtenissen vragen en erover vertellen; informatie over enkele bekende Duitse merken geven; over je huisdier vertellen; informatie uit een krantenartikel halen; een gesprek over het weer en de seizoenen voeren; een weerbericht begrijpen; je voorkeur over vakantiebestemmingen uitdrukken.

GRAMMATICA

werkwoorden met vaste voorzetsels

het modale werkwoord wollen in de onvoltooid tegenwoordige en verleden tijd

WOORDENSCHAT

beroepen reizen

Duitse merken het weer huisdieren Berufe

Verben mit festen Präpositionen mein Haustier und ich das Modalverb „wollen“ im Präsens und im Imperfekt das Wetter

Urlaub und Reiseziele

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 207 zweihundertsieben
ONLINE LEERPADEN

Kernmodul

1 So ticke ich!

1.1 Zwei Arten von Menschen

a Lies den Text und beantworte die Fragen mündlich.

Zwei Arten von Menschen

Team Pizza mit Rand oder immer ohne? Eins vorweg1: Natürlich ist niemand besser als der andere. Aber es ist schon auffällig, dass es Menschen gibt, die den Rand der Pizza nie mitessen, und Menschen, die immer alles komplett essen. Dazwischen gibt es nichts. Und das macht es so faszinierend. Denn egal woher man kommt, welche Religion man hat und welche Sprache man spricht – es sind diese kleinen alltäglichen Dinge, die einen dennoch verbinden. Und die die Welt letztlich in zwei Lager2 teilen.

Ein Gedanke3, der auch João Rocha in seinem Blog 2 Kinds of People beschäftigt. Er zeichnet Illustrationen, die sich mit diesem Unterschied zwischen Menschen auseinandersetzen. Die Idee dazu entstand, als ihm seine Frau erklärte, dass er die Wäsche im Schrank anders falten muss. Das war der Anfang seiner Illustrationen, die einen wahrlich zum Schmunzeln4 bringen. Situationen im Alltag, die wir alle auf eine besondere Art machen. Wie faltet man das Toilettenpapier oder ordnet man seine Bücher im Schrank an?

Nach: gofeminin.de

Verstehenshilfen:

1 vorweg vooraf

2 das Lager het kamp

1 Isst du deine Pizza mit Rand oder ohne?

2 Was für Illustrationen zeichnet João Rocha?

3 der Gedanke de gedachte

4 zum Schmunzeln aan het glimlachen

©VANIN

3 Was war der Anlass für seinen Blog 2 Kinds of People?

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 208 zweihundertacht

b Sieh dir die Illustrationen an und kreuze an, was du machst oder wie du bist.

☐ immer früh aufstehen

☐ ordentlich sein

☐ öfter länger ausschlafen

☐ schlampig sein

☐ kein logisches Denken haben

☐ logisch denken können

☐ im Buch lesen

☐ auf dem Bildschirm lesen

☐ eine analoge Uhr benutzen

☐ eine digitale Uhr benutzen

☐ gern Risiken eingehen

☐ immer auf Nummer sicher gehen

c Arbeitet zu zweit. Stellt abwechselnd Fragen wie im Beispiel. Benutzt den Wortschatz aus Übung 1.1b.

z. B. Stehst du immer früh auf?

Ja, ich stehe immer früh auf. Nein, ich schlafe öfter länger aus. Und du?

DIES

2 Kinds of People

Arbeitet zu zweit. Besucht die Website

2kindsofpeople.tumblr.com. Seht euch die Illustrationen an und stellt weitere Fragen wie in Übung 1.1c. Benutzt eventuell ein Wörterbuch.

Eine eigene Illustration vorstellen

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 209 zweihundertneun
Entwirf eine eigene Illustration, die einen Unterschied zwischen Menschen zeigt. Stelle sie anschließend in der Klasse vor. ODER DAS

1.2 Speeddating

a Geh durch den Raum und stelle zwei PartnerInnen Fragen. Notiere die Antworten oder kreuze an. Benutze die Redemittel auf der nächsten Seite bei den Gegenfragen.

Name PartnerIn A:

Name PartnerIn B:

Wann hast du zuletzt laut gelacht?

2

Ohne was kannst du nicht leben? A B

3

Verschläfst du oft?

A ☐ ja ☐ nein

B ☐ ja ☐ nein

Streitest du dich oft mit FreundInnen?

A ☐ ja ☐ nein

B ☐ ja ☐ nein

Verliebst du dich leicht?

A ☐ ja ☐ nein B ☐ ja ☐ nein

Verstehst du dich gut mit deinen Eltern?

A ☐ ja ☐ nein

B ☐ ja ☐ nein

Wofür interessierst du dich am meisten?

8

Unterhältst du dich manchmal mit LehrerInnen?

A ☐ ja ☐ nein

B ☐ ja ☐ nein

Wo verabredest du dich meistens mit FreundInnen? A

B

Worüber hast du dich gestern gefreut?

12

11 Worauf bist du besonders stolz? A B

Worüber ärgerst du dich manchmal?

Worüber denkst du oft nach?

Wovor hast du Angst?

SCHON FERTIG?

Arbeitet zu zweit. Stellt euch gegenseitig weitere Fragen.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 210 zweihundertzehn
A
B 1
4
6
7
A B 9
A B
A B 13
A B
14
A
B 10
5
©VANIN

über Alltägliches und Vorlieben sprechen

Ich habe zuletzt laut gelacht, als ich einen Witz gehört habe.

Ohne mein Handy kann ich nicht leben.

Ich verliebe mich ganz leicht • nur schwer.

Ich unterhalte mich (nicht so) oft mit LehrerInnen.

Ich streite mich nur selten • ab und zu • oft • nie mit meinen Freunden.

Ich verstehe mich überhaupt nicht • prima mit meinen Eltern.

Meine FreundInnen treffe ich meistens im Park • in der Stadt.

Ich interessiere mich sehr für Politik • Kunst • Geschichte • Fußball.

Ich habe mich sehr über das Geschenk • deine Einladung gefreut!

Ich ärgere mich manchmal über meine kleine Schwester • den Deutschlehrer.

Auf meine Familie bin ich besonders stolz.

TIPP

Im Niederländischen gibt es reflexive Verben, die im Deutschen nicht reflexiv sind, und umgekehrt:

z. B. zich verslapen → verschlafen met elkaar afspreken → sich verabreden met elkaar overeenkomen → sich verstehen

Verben mit festen Präpositionen

z. B. Lena denkt oft über diE Umwelt nach. Ich habe Angst vor deM Zahnarzt.

b Berichtet in Kleingruppen über einen Partner / eine Partnerin.

z . B. Nora kann nicht ohne ihre Freunde leben. Sie versteht sich gut mit ihren Eltern …

1.3 Das erste Date

a Lies den Text und beantworte die Fragen.

©VANIN

Die ersten Dates sind so aufregend1. Man überlegt sich schon Stunden oder Tage vorher, welche Fragen man stellen könnte, um mehr über die andere Person zu erfahren – und so abzuchecken, wie gut man zusammen passt. Worüber redet man beim Date und was kannst du deinen Crush fragen, damit keine Gesprächspausen entstehen? Fragen zum Kennenlernen können eine super Stütze2 sein, wenn dich die Nervosität packt und du nicht weißt, was du sagen sollst! Es ist nämlich nichts Ungewöhnliches und nichts

Nach: bravo.de

Schlimmes, wenn das Gespräch am Anfang etwas stockt3! Welche Fragen sich für dein erstes Date eignen4, hängt ganz von der Umgebung ab, in der ihr euch befindet. Seid ihr zum Beispiel im Restaurant, kannst du viele Fragen über das Essen oder andere Restaurants stellen. Wenn ihr aber unterwegs seid –etwa auf einem Konzert – dann eignen sich Fragen über Musik, Lieblingskünstler oder -songs. Du wirst merken, dass das Gespräch viel besser läuft, wenn ihr euch beide wohler fühlt.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 211 zweihundertelf
S. 239
Verstehenshilfen: 1 aufregend opwindend 2 die Stütze de ondersteuning 3 stocken haperen 4 sich eignen geschikt zijn
Tipps für das erste Date

1 Warum sollte man sich vor dem ersten Date Fragen überlegen?

2 Was für Fragen sollte man beim ersten Date stellen?

3 Welche drei Fragen würdest du beim ersten Date unbedingt stellen?

b Sieh dir das Video ein erstes Mal an und ergänze die Orte.

Für ein erstes Date trifft man sich am besten … im im im am (Fluss) in der im zu

c Sieh dir das Video noch mal an.

1 Kreuze in Übung 1.3b für jede(n) Interviewte(n) an, welchen Ort er/sie bevorzugt.

2 Wo wollen sich die meisten Interviewten beim ersten Date treffen?

d Arbeitet zu zweit. Wie sieht euer ideales Date aus?

z. B. Mein ideales Date ist im Park. Zuerst machen wir einen Spaziergang. Danach …

1.4 Was willst du später werden?

a Sieh dir das Video an. Markiere in der Wortwolke, was die Leute früher werden wollten.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 212 zweihundertzwölf
Sängerin Rennfahrer Archäologe Barkeeper Astronaut Tänzerin Töpferin Stewardess Krankenschwester Schauspielerin Prinzessin Lokomotivführer Künstler Pilot Feuerwehrmann Bauer Polizist Fußballer Bäcker ©VANIN

b Sieh dir das Video an. Kreuze an, was die Leute später geworden sind.

c Arbeitet zu viert. Fragt einander, was ihr später werden wollt und was ihr als Kind mal werden wolltet. Benutzt die Redemittel.

über Berufswünsche sprechen

Was wollt ihr später werden?

Ich will vielleicht Journalistin werden.

Ich will auf jeden Fall Krankenpfleger werden.

Ich will auf keinen Fall Köchin werden.

Ich weiß es noch nicht.

wollen im Präsens

z. B. Was willst du später werden? Ich will gern Pilotin werden.

d Berichte über die anderen.

Was wolltet ihr als Kind einmal werden?

Ich wollte Pilotin werden.

Ich wollte Ärztin werden.

Ich wollte unbedingt Tänzer werden.

Das weiß ich nicht mehr.

wollen im Imperfekt

z. B. Was wolltet ihr früher werden?

Als Kind wollte ich Tänzerin werden.

z. B. Mert will später Lehrer werden, aber als Kind wollte er Polizist werden. Line weiß noch nicht, was sie später werden will. Als Kind wollte sie Ärztin werden …

DIES ODER DAS

Der Berufe-Checker

Besuche die Website aubi-plus.de. Starte den Berufs-Check. Welcher Beruf passt zu dir?

Berufe raten: Wer bin ich?

Arbeitet zu dritt. Benutzt die Spieleanleitung. Ratet die Berufe.

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 213 zweihundertdreizehn
Assistentin ☐
☐ Kommunikationswissenschaftlerin ☐ Diplomkauffrau ☐ Kellner ☐ Arzt
Busfahrer ☐ Lehrerin ☐ Koch ☐ Sekretärin ☐ Informatiker ☐ Politiker ☐ Chemiker ☐ Zimmermann ☐ Journalist ☐ Unternehmer ☐ Selbstständiger ☐ Bauingenieur ☐ Ingenieurin ☐ Friseurin ☐ Finanzberater
Immobilienkaufmann
S. 241
S. 241

1.5 Wann hast du zum ersten Mal …?

a Lies den Text und ergänze.

unangenehm Mal Selbstvertrauen Neues Motivation Antwort Komfortzone (2x) Angst Erinnerung Leben Schultag

Das erste Mal

Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Eine spannende Frage. Wie lange brauchst du, bis dir eine eingefallen ist? Oftmals merken wir gar nicht, dass unser gerade ziemlich eingleisig1 verläuft und nicht wirklich viel Neues passiert. Wir stecken in unserer fest und fühlen eine gewisse2 Unzufriedenheit, aber können nicht genau definieren, woran das liegt. Was hindert uns daran, einmal etwas auszuprobieren? Ist es die Reaktion der anderen, wenn wir allein ins Kino gehen oder in der Kneipe sitzen oder die Kommentare, wenn wir erzählen, dass wir jetzt Indonesisch lernen oder einen Bauchtanzkurs machen? Oder aber die daran zu scheitern3, 10 km am Stück laufen zu können?

Als Kind hattest du noch viele erste Male. Du hast Fahrrad fahren gelernt, durftest das erste allein ins Schwimmbad und standst zum ersten Mal auf Schlittschuhen. Kinder haben eine große Neugier und , Dinge zu hinterfragen und Neues auszuprobieren. Warum erinnerst du dich an den ersten , aber vermutlich nicht an den 237.? Weil der Schulalltag zur Routine geworden ist. Ähnlich ist es bei Erlebnissen. Das erste Mal bleibt etwas Besonderes und hat einen festen Platz in deiner .

Etwas Neues auszuprobieren, ist mit einem großen Stück Ungewissheit und Ängsten verbunden. Du weißt nicht, ob du scheitern wirst und schon gar nicht, wie andere darauf reagieren werden. Natürlich ändert sich nicht groß etwas, wenn du mal einen neuen Pizzaservice ausprobierst. Überleg, was du insgeheim alles mal ausprobieren wolltest, was dir ist oder wovor du dich fürchtest. Wenn du dich aber traust und deine verlässt, passiert etwas Unglaubliches. Du entwickelst dich weiter, wirst flexibler und bekommst mehr .

Nach: denise-bucketlist.de

Verstehenshilfen:

©VANIN

1 eingleisig rechtlijnig

2 gewiss zeker

3 scheitern mislukken

b Hör dir jetzt die Audiodatei an und kontrolliere deine Antworten.

c Suche das passende Verb im Text.

1 etwas testen, versuchen

2 Angst vor etwas haben

3 es wagen, den Mut haben

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 214 zweihundertvierzehn

d Was ist der Hauptgedanke im Text?

e Notiere zu jedem Foto die passende Aktivität. alleine verreisen Blut spenden jemanden überraschen einen Extremsport ausprobieren vor dem Spiegel tanzen eine Mondfinsternis erleben Freiwilligenarbeit machen einen Bungeesprung machen für eine gute Sache demonstrieren eine Oper besuchen Achterbahn fahren einen Liebesbrief schreiben

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 215 zweihundertfünfzehn
1 4 2 5 3 6 7 10 8 11 9 12

f Arbeitet zu zweit. Stellt einander Fragen. Benutzt die Redemittel und die Aktivitäten aus Übung 1.5e.

über bestimmte Ereignisse im Leben sprechen

Hast du schon mal eine Oper besucht?

Ja. / Nein, und du?

Ich auch (nicht). / Ich schon.

Wann bist du zum ersten Mal Achterbahn gefahren?

Mit zwölf (Jahren). Und du?

Mit dreizehn. / Ich habe das noch nie gemacht.

Bewegungsverben im Perfekt

Verben, die eine Bewegung ausdrücken, bekommen im Perfekt meistens das Hilfsverb sein Beispiele sind fahren, laufen, schwimmen, fliegen und verreisen.

z. B. Sie ist mit Delfinen geschwommen

Meine Eltern sind gestern verreist

SCHON FERTIG?

Erstelle eine Liste mit fünf Dingen, die du einmal ausprobieren willst. Recherchiere eventuell im Internet.

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 216 zweihundertsechzehn

Ein deutscher Austauschschüler war ein Jahr lang bei dir in der Schule.

• Fülle das Freundebuch aus, das ihm deine Klasse zum Abschied schenken möchte.

• Antworte in ganzen Sätzen. Sei kreativ.

Dein Name:

Dein Alter: Dein Lieblingsspruch:

Worauf bist du besonders stolz? Warum?

Was wolltest du als Kind werden? Warum war das damals dein Traumberuf?

Was möchtest du unbedingt noch ausprobieren? Ohne was kannst du nicht leben? Warum nicht?

Beschreibe einen schönen Moment, den wir zusammen erlebt haben.

©VANIN

Was sind deine Zukunftspläne?

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 217 zweihundertsiebzehn

2 Das ist deutsch!

2.1 Kennst du diese Marken schon?

a Sieh dir die Logos an. Welche deutschen Marken erkennst du?

b Arbeitet zu zweit. Welche anderen deutschen Marken kennt ihr noch? Sucht mindestens zwei Beispiele für jede Produktkategorie.

Pflegeprodukte (z. B. Shampoo)

2.2 HARIBO macht Kinder froh und Erwachsene ebenso

a Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen.

1 Was ist das bekannteste HARIBO-Produkt?

2 Wie viele HARIBO-Produkte gibt es insgesamt?

3 Was wird über das Sortiment gesagt?-

4 Wo liegt das Stammwerk von HARIBO?

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 218 zweihundertachtzehn
1 5 9 2 6 10 3 7 4 8 11 Nahrungsmittel
Autos Bekleidung Ladenketten
B. Lidl) Elektrogeräte
(z.
©VANIN

b Lies den Text. Markiere die wichtigsten Daten und Ereignisse in der Geschichte der Firma.

Die Firmengeschichte von HARIBO

Am 3. April 1893 wird Hans Riegel in Friesdorf bei Bonn geboren. Nach der Schulbildung absolviert er eine Ausbildung1 als Bonbonkocher.1920 macht sich Hans Riegel mit seiner eigenen Firma selbstständig. In Bonn kauft er sich ein Haus, in dem er die erste Fabrikationsstätte2 einrichtet. Hier beginnt die Geschichte des weltbekannten Unternehmens. Im Dezember 1920 lässt Hans Riegel die Firma HARIBO als Akronym für HAns RIegel BOnn ins Handelsregister der Stadt Bonn eintragen.

1921 heiratet er seine Frau Gertrud (geb. Vianden). Sie wird die erste Mitarbeiterin der jungen Firma.

Bereits 1922 legt Hans Riegel den ersten Grundstein für den späteren internationalen Erfolg der Firma HARIBO: Er erfindet eine Bärenfigur aus Fruchtgummi, die später als der legendäre HARIBO GOLDBÄR weltberühmt wird. Nur drei Jahre später legt Hans Riegel den zweiten Grundstein der HARIBO-Erfolgsgeschichte: Er beginnt mit der Herstellung von Lakritzprodukten3

Steigende Verkaufszahlen führen in den Jahren 1930 bis 1933 zum Ausbau der Produktionsstätte: Der Hauptbau der heutigen Fabrik in Bonn wird fertiggestellt4. Mitte der 1930er Jahre wird der Werbeslogan „HARIBO macht Kinder froh“ erfunden.

Während des 2. Weltkrieges (1939–1945) gilt das traurige Motto: Panzer5 statt6 Gummibärchen. In dieser Zeit sind die Geschäfte rückläufig7. 1945 stirbt, mit erst 52 Jahren, der Firmengründer Hans Riegel. Seine Frau Gertrud übernimmt in der ersten Zeit nach dem 2. Weltkrieg die Leitung der Geschäfte.

Der Wiederaufbau der Firma HARIBO beginnt direkt nach Ende des 2. Weltkrieges im Jahre 1945 mit nur ca. 30 Mitarbeitern. Im Jahr 1946 übernehmen die Söhne, Hans und Paul Riegel, die Leitung der Firma. Hans Riegel ist für den kaufmännischen8 Bereich einschließlich Marketing und Vertrieb9 verantwortlich, sein Bruder Paul für den Produktionsbereich. Das Unternehmen expandiert und beschäftigt10 im Jahr 1950, nur fünf Jahre nach dem Krieg, schon ca. 1000 Mitarbeiter.

©VANIN

Bei HARIBO erkennt man schon früh, wie wichtig das zu Beginn der 60er Jahre noch neuartige Medium Fernsehen ist. 1962 wird zum ersten Mal im deutschen Fernsehen Werbung für HARIBO ausgestrahlt. Mitte der 60er Jahre bekommt der Werbeslogan „HARIBO macht Kinder froh“ den Zusatz „und Erwachsene ebenso“.

Nach: berufsstart.de

Verstehenshilfen:

1 eine Ausbildung absolvieren een opleiding afwerken

2 die Fabrikationsstätte de productieplaats

3 die Lakritze de drop

4 fertigstellen voltooien

5 der Panzer de gevechtstank

6 statt in plaats van

7 rückläufig sein bergaf gaan

8 kaufmännisch commercieel

9 der Vertrieb de distributie, verkoop

10 beschäftigen tewerkstellen

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 219 zweihundertneunzehn
1920
Johannes Peter Riegel (genannt Hans Riegel) Gertrud Riegel
1 5 10 15 20 25 30
Hans (Jr.) Riegel und Paul Riegel

c Ergänze den Stammbaum der Familie Riegel.

Hans Riegel Riegel

Anita Riegel

Bis 1976 nahm die Frau in der Ehe immer den Nachnamen des Mannes an. Auch heute machen das noch viele Frauen in Deutschland. Paare können aber frei wählen, welchen Nachnamen sie führen wollen: den Namen des Mannes oder der Frau, oder einen Doppelnamen. Jede Person kann auch ihren eigenen Nachnamen behalten. Mit der Abkürzung geb. – was ‚geborene(r)‘ bedeutet – gibt man den Geburtsnamen an.

d Erstelle einen Zeitstrahl für die Firma HARIBO. Formuliere in Stichpunkten.

1920: Gründung der Firma HARIBO

e Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Korrigiere die Fehler. richtigfalsch

1 Der Markenname HARIBO steht für HAns RIegel BOnn.

2 Die Firma HARIBO produziert schon Lakritze seit der Gründung.

3 Seit Anfang der 60er Jahre gibt es Fernsehwerbung für HARIBO.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 220 zweihundertzwanzig
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
©VANIN

DIES ODER DAS

Alte und neue Werbung

Sieh dir die Werbespots an und beantworte die Fragen.

Die Kastanienaktion

Lies den Text und beantworte die Fragen.

2.3 Dr. Oetker

a Welche Produkte von Dr. Oetker kennst du?

b Sieh dir das Video an. Notiere, welches Dessert du im Video und auf dem Bild siehst.

ist eine typisch deutsche Nachspeise. Sie besteht aus verschiedenen Beeren (z. B. Erdbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren) und wird normalerweise mit Vanillesoße serviert.

TIPP

Hast du auf die Aussprache von Dr. Oetker geachtet? Wenn du Zweifel an der Aussprache hast, sieh das Wort in einem Audio-Wörterbuch nach.

c Lies den Artikel und beantworte die Fragen.

Kein Scherz: Fischstäbchen-Pizza

Bielefeld – Was zunächst wie ein Scherz klingt, ist blanker ernst: Dr. Oetker bringt eine Spinatpizza mit Fischstäbchen belegt auf den Markt. Die neue Kreation trägt den Namen Ristorante Pizza Bastoncini di Pesce und soll nur für kurze Zeit als limitierte Edition erhältlich sein.

©VANIN

Belegt ist der beliebte Snack mit sechs Fischstäbchen des Unternehmens Iglo. Auf die Idee kam Dr. Oetker jedoch nicht selbst. Per Twitter forderte Nutzer Stullen-Andreas eine Pizza mit Fischstäbchen. Weitere User sollen sich laut des Unternehmens diese Kreation gewünscht haben. Danach gab es von Dr. Oetker bereits den

Nach: rp-online.de

Aprilscherz, dass die Fischstäbchen-Pizza auf den Markt käme. Doch nun ist es ernst. „Der Einsatz der Community hat sich damit ausgezahlt1 und wir geben ihr, was sie möchte. Die FischstäbchenPizza ist das erste Community-Produkt in unserem Pizza-Sortiment“, freut sich Max Steuernagel als zuständiger2 Brand Manager. „Was zunächst komisch3 klingt, schmeckt in Wirklichkeit sehr gut. Spinatpizza und Fischstäbchen passen hervorragend4 zusammen.“

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 221 zweihunderteinundzwanzig
Verstehenshilfen: 1 sich auszahlen zijn vruchten afwerpen 2 zuständig verantwoordelijk 3 komisch raar 4 hervorragend uitstekend

1 Welche zwei Firmen haben für diese Pizza zusammengearbeitet?

2 Wer hatte die Idee für die Pizza? Erkläre.

3 Wie reagierten andere NutzerInnen auf die Idee?

4 Wie hat Dr. Oetker auf die Idee reagiert?

5 Was hältst du von dieser Pizza-Idee?

z. B. Die Pizza sieht lecker / schmackhaft / herrlich / super aus! Die Fischstäbchen-Pizza sieht wirklich unappetitlich / ekelhaft aus!

d Arbeitet zu zweit. Stellt einander abwechselnd folgende Fragen:

1 Magst du Pizza?

2 Gehst du manchmal in eine Pizzeria? Wenn ja, wie oft?

3 Was isst du am häufigsten: eine Tiefkühlpizza oder eine selbstgemachte Pizza?

4 Mit welchen Zutaten würdest du eine selbstgemachte Pizza belegen?

SCHON FERTIG?

Erfinde eine eigene lustige Pizzakreation. Berichte darüber in der Klasse.

Heute Abend gehst du auf eine Party bei FreundInnen. Jeder bringt etwas zum Essen oder für das Dessertbüfett mit.

• Besuche die Website von Dr. Oetker und suche ein Rezept, das dir gefällt.

• Probiere das Rezept zu Hause aus und mache ein Foto.

• Poste dein Foto und den Link zum Rezept auf die digitale Pinnwand.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 222 zweihundertzweiundzwanzig
☐ Paprika ☐ Thunfisch ☐ Tomaten ☐ Speck ☐ Ananas ☐ Schinken ☐ Oliven ☐ Parmaschinken ☐ Tomatenmark ☐ Lachs ☐ grünes Pesto ☐ Rucola ☐ Käse ☐ Olivenöl Gewürze ☐ Pfeffer ☐ Salz ☐ Basilikum ☐ Rosmarin ☐ Curry ☐ Chili ☐ ☐
©VANIN

3 Haustiere

3.1 Die beliebtesten Haustiere

a Sieh dir die Grafik an und ergänze den Text.

Mit Online-Suchanfragen pro Monat ist in Deutschland der auf Platz 1. Hunde leben seit Jahrtausenden mit dem Menschen zusammen. Sie brauchen viel Aufmerksamkeit und Bewegung. Als HundebesitzerIn bleibst du fit und aktiv. Doch nur, wenn du genügend Zeit hast, um 3-mal täglich Gassi zu gehen, solltest du dir einen Hund kaufen.

Auf Platz 2 liegt mit OnlineSuchanfragen die . Träumst du von einer Runde Kuscheln1 auf dem Sofa? Katzen sind anschmiegsam2 , aber auch eigenwillig. Sie beschäftigen sich auch alleine und du musst nicht mit ihnen Gassi gehen.

Auf Platz 3 ist der . Dass gerade er so beliebt ist, mag überraschend sein. Die Vögel werden wegen ihrer Sprechfähigkeit3 geschätzt4 und sind mit ihrem bunten Gefieder5 ein Augenschmaus6. Allerdings sind sie nicht ganz einfach zu halten. Man muss mindestens zwei Vögel gemeinsam halten, sonst fühlen sie sich einsam und sie werden krank.

Auf Platz 4 findest du den . Auch diese Vögel sind sehr gesellig und brauchen daher unbedingt Artgenossen7. Empfohlen wird die paarweise Haltung, also zwei, vier oder sechs Vögel, wobei jeweils ein Männchen und ein Weibchen gehalten werden sollten.

Den 5. Platz belegt das mit Online-Suchanfragen. Bei Kindern sind die Tiere sehr beliebt. Ihren Namen haben sie vermutlich daher, dass sie mit Schiffen übers Meer nach Europa kamen und ein bisschen wie Schweine quieken. Obwohl sie süß und weich aussehen, werden sie nicht gern gestreichelt. Auch diese Haustiere solltest du mindestens zu zweit halten, da sie Rudeltiere sind.

Verstehenshilfen:

1 kuscheln knuffelen

2 anschmiegsam knuffelbaar

3 die Sprechfähigkeit de gave om te spreken

4 schätzen waarderen

b Welcher Titel passt?

☐ Katzen sind die beliebtesten Haustiere

☐ Hund und Katze ganz vorn

☐ Die beliebtesten Haustiere für Kinder

5 das Gefieder de pluimen, veren

6 der Augenschmaus de streling voor het oog

©VANIN

7 der Artgenosse de soortgenoot

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 223 zweihundertdreiundzwanzig

c Welches Wort aus dem Text ist gemeint?

1 die Zeit und Energie, die man seinem Hund widmet die

2 mit dem Hund spazieren gehen

3 mit vielen Farben

4 so ist man, wenn man gern mit anderen zusammen ist

5 ein rosafarbenes Tier, das auch gegessen werden kann das

6 das Tier mit der Hand berühren

7 Tiere, die in einer Gruppe leben

d Arbeitet in Kleingruppen. Sprecht über die Haustiere im Text:

• Was sind ihre Eigenschaften?

• Was soll man beachten?

DIES ODER DAS

Du hast kein Haustier

Fülle die Umfrage aus und entdecke, welches Haustier am besten zu dir passt.

3.2 Mein Haustier & ich

Du hast ein Haustier

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen. Benutze dazu das Arbeitsblatt.

a Lies die Einleitung. Sieh dir die Videos an und beantworte die Fragen oder ergänze.

Sechs Kinder haben die Chance, Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Tieren zu sammeln. Können sie am Ende ihre Eltern überzeugen und ihren Wunsch von einem eigenen Haustier wahr werden lassen?

1 Henriks Hobbys sind

©VANIN

2 Welche Tiere kann er nicht leiden?

3 Welches Haustier wünscht er sich?

4 Seine Eltern befürchten, dass er an seinem Haustier schnell wieder verliert.

5 Henrik wünscht sich , dem er Geheimnisse anvertrauen kann.

6 Welche Haustiere hatte er früher schon?

7 Henrik verspricht, sich um sein Haustier zu kümmern.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 224 zweihundertvierundzwanzig
Charlotte Elena Henrik Josie Nele Timo

1 Was sind Neles Hobbys?

2 Vor welchen Insekten hat sie Angst?

3 Welche Haustiere hat sie schon?

4 Warum reicht das für Nele nicht aus?

5 Warum kommt ein Tier mit Fell für Neles Mutter nicht in Frage?

6 Welches Haustier wünscht sich Nele? Warum?

7 Von ihrer Mutter muss sich Nele im Voraus über das Haustier informieren. Welche Fragen soll sie sich beispielsweise stellen?

Videoquiz: Katze

Sieh dir das Video an. Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch?

Videoquiz: Hund

Sieh dir das Video an. Welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch?

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 225 zweihundertfünfundzwanzig
DIES ODER DAS
Charlotte Elena Henrik Josie Nele Timo

b Arbeitet in Kleingruppen. Sprecht über eure Haustiere.

über Haustiere sprechen

Was für Haustiere habt ihr?

Ich habe eineN Hund • Hamster • Wellensittich …

Wir haben zu Hause einE Katze • Schildkröte …

Ich habe ein Kaninchen • Pferd • Meerschweinchen …

Wir haben Fische • Hühner …

Wir haben keine Haustiere (mehr), aber früher hatten wir … ich möchte aber gern … haben. ich hätte aber gern …

Wie sieht euer Haustier aus?

Mein Hund • Meine Katze • Mein Kaninchen ist braun mit weißen Flecken. Er/Sie/Es hat ein weißes Fell, aber seine/ihre Pfoten sind schwarz und sein/ihr Schwanz auch.

Es ist ein Männchen / Weibchen.

Unsere Fische sind bunt.

Wer kümmert sich um euer Haustier?

Mein Vater füttert jeden Morgen den Hund.

Meine Schwester geht abends mit ihm spazieren.

Ich gehe ab und zu mit ihm zum Hundefriseur.

Wo ist euer Haustier meistens?

Die Katze ist meistens iM Wohnzimmer • iM Garten • …

Der Hund schläft in eineR Hundehütte • in deR Küche • in deR Garage • in eineM Korb …

Dein Haustier wird vermisst! Erstelle ein Suchplakat, um es wiederzufinden.

Dein Plakat soll wenigstens die folgenden Informationen enthalten:

☐ eine Überschrift: Welches Tier wird vermisst?

☐ ein Foto vom Tier und eine Kurzbeschreibung (Name, Alter, Farbe, Geschlecht …)

☐ Datum und Ort: Wann und wo hat man das Tier zum letzten Mal gesehen?

☐ Kontaktdaten: Wie kann man dich erreichen?

☐ Finderlohn: Welche Belohnung bekommt der Finder / die Finderin?

3.3 Bellende Hunde beißen nicht

a Vor dem Lesen

1 Sieh dir den Text aus Übung 3.3b kurz an.

• Um welche Textsorte handelt es sich?

• Erkläre, woran man das erkennen kann.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 226 zweihundertsechsundzwanzig
©VANIN

2 Was ist das Ziel / sind die Ziele dieses Textes?

☐ den LeserInnen Angst machen

☐ die LeserInnen informieren

☐ die Aufmerksamkeit der LeserInnen gewinnen

b Lies den Text und beantworte die Fragen.

☐ die LeserInnen unterhalten

☐ Werbung machen

Hund läuft in fremden Garten und greift Kleinkind an 15. September, 19:42 Uhr

Hund attackiert einen Zweijährigen und verletzt ihn schwer am Kopf und am Körper. Es ist nicht der erste Vorfall mit dem Tier.

Ein Zweijähriger ist bei einem Hundeangriff in Niederbayern schwer verletzt worden. Der Hund war mit seinem Herrchen auf einem Feldweg unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach: sueddeutsche.de

1 Wann ist es passiert?

2 Wo ist es passiert?

3 Was ist passiert?

4 Wie alt ist das Opfer?

5 Wie wurde das Opfer in die Klinik gebracht?

Angeblich ist das Tier plötzlich in einen Garten gelaufen und hat dort ein Kleinkind angegriffen Der Zweijährige erlitt unter anderem mehrere Bissverletzungen an Kopf und Körper und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

c Übersetze die unterstrichenen Wörter ins Niederländische.

1 der Angriff

2 das Herrchen

3 angreifen, hat angegriffen

4 der Biss

TIPP

Notiere falsche Freunde in einer Tabelle, um den Bedeutungsunterschied deutlich zu machen. Illustriere die Wörter eventuell mit Bildern.

©VANIN

das Kleinkind

de kleuter

das Enkelkind

het kleinkind

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 227 zweihundertsiebenundzwanzig

4 Auf Regen folgt Sonnenschein

a Lies die Texte. Markiere alle Wörter zu den Themen Wetter und Natur.

Wir haben alle unseren eigenen Blick auf die Welt, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. In dieser Facebook-Gruppe sind wir darauf gespannt zu erfahren, was du siehst, wenn du aus deinem Fenster schaust. Poste ein Foto und beschreibe deine Aussicht. Scheint bei dir gerade die Sonne und ist der Himmel heiter und wolkenlos? Oder ist alles um dich herum grau, regnerisch und trist? Wir wollen sehen, was du siehst, und fühlen, was du fühlst!

Das ist der Blick aus meinem Schlafzimmer heute Morgen. Mir gefallen alle Jahreszeiten, aber besonders der Frühling hat es mir angetan. Ich mag es, wenn draußen die Blumen blühen und es so herrlich duftet. Heute sind es 17 Grad und in den kommenden Tagen soll es noch wärmer werden! Wie sieht es denn im Moment bei euch aus?

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 228 zweihundertachtundzwanzig
Diskussion Featured Shop Reels Personen Medien Gespeichert + Einladen
Öffentliche Gruppe – 57 983 Follower
BLICK AUS
FENSTER Gefällt mir Kommentieren Teilen 9 Kommentare 83
DEM

Nicki Melnik

Was für eine wunderbare Aussicht! Leider ist es hier in Ruhpolding jetzt noch nicht so schön. Heute Morgen gab’s noch Nebel und es war sogar frostig und glatt. Die Temperaturen liegen kaum über dem Gefrierpunkt! Ich sehne mich nach dem Frühling! Zum Glück wird es an schönen Tagen morgens schon schneller hell und abends nicht mehr so früh dunkel!

Regina Ehrlacher

Mein Mann und ich wohnen seit einigen Jahren in Südspanien. Hier ist es fast schon sommerlich warm! Im Juli und August ist es dann aber oft zu heiß und ist die Hitze kaum zu ertragen!

Denzell Kimathi

Schon seit Tagen gießt es hier in Strömen! Ich habe den Regen wirklich satt! Wenn die Sonne mal durchbricht, gibt es wenig später schon wieder heftige Regenschauer und Sturmwind!

b Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen.

1 Für welches Land gilt dieser Wetterbericht?

2 ☐ Der Dienstag wird der wärmste Tag sein.

☐ Der Freitag

3 Die Temperatur steigt bis auf 20 Grad ☐ durch den Föhn. ☐ durch ein Hochdruckgebiet.

4 In der kommenden Nacht wird es noch ☐ Schauer geben.

☐ Schnee

5 Örtlich kann es auch ☐ Gewitter geben.

☐ Nebel

6 Die Tiefsttemperaturen liegen ☐ um den Gefrierpunkt.

☐ weit unter dem Gefrierpunkt.

7 Morgen gibt es in den Alpen viel ☐ Schnee.

☐ Sonnenschein.

8 Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ☐ 10 und 15 Grad. ☐ 15 und 20 Grad.

©VANIN

In den Bergen kann im Winter manchmal ein warmer Wind blasen, der sogenannte Föhn. Dieser Fallwind bringt oft extrem hohe Temperaturen mit sich. Manchmal erreicht der Föhn Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h. Der Föhn verursacht bei vielen Menschen Kopfschmerzen.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 229 zweihundertneunundzwanzig

c Schlage den Wetterbericht für eine beliebige deutsche Stadt nach. Berichte darüber mithilfe der Redemittel.

über das Wetter sprechen

Es ist kalt. Es ist 0 Grad. Es sind minus 8 Grad.

Es ist warm. Es sind 24 Grad.

0 °-8 ° 24 °

Es regnet. Es hagelt. Es schneit. Es ist bewölkt / wolkig.

Es ist sonnig. Es ist windig. Es ist neblig. Es donner t und blitzt.

Hier wird es in den nächsten Tagen sehr kalt.

Es ist viel zu frisch / kühl • trocken • nass für diese Zeit des Jahres.

Auch die nächsten Tage werden regnerisch und windig.

Es friert in der Nacht. / Es gibt Nachtfrost.

Es stürmt und weht den ganzen Tag.

Heute Nachmittag kann es in Bonn starke Gewitter geben.

Ab morgen wird das Wetter wieder freundlicher / milder.

d Frage nach den Informationen, die fehlen.

z . B. Wie ist das Wetter heute in Lugano?

In Lugano ist es heute … Wie warm wird es morgen in Wien sein?

In Wien wird es morgen …

Wetter heuteHöchstwerte heute Wetteraussichten morgen

Höchstwerte morgen

Lugano 15 Grad

Wien regnerisch

Bremen sonnig 7 Grad

Eupenwindig 12 Grad neblig 9 Grad

©VANIN

WIEDERHOLUNG

SCHON FERTIG?

Vergleicht die Temperaturen in diesen vier Städten.

Formuliert abwechselnd eine Aussage.

z. B. In … ist es heute wärmer als in …

In … ist es heute genauso kalt wie in …

Komparativ und Superlativ

z. B. kälter / wärmer als nicht so warm wie am wärmsten / kältesten gleich kalt / warm

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 230 zweihundertdreißig
B: S. 243

Schreibe einen Beitrag für die FB-Gruppe Blick aus dem Fenster. Benutze die Redemittel. Dein Beitrag soll Folgendes enthalten:

• ein Foto mit Blick aus deinem Fenster;

• eine kurze Beschreibung von dem, was du siehst;

• eine Beschreibung des Wetters und der Natur.

e Lies den Text und beantworte die Fragen.

Winter im hohen Norden

Kai: “Ich bin im Moment als Austauschschüler in Finnland und erlebe zum ersten Mal den Winter im hohen Norden. Hier sinken die Höchsttemperaturen monatelang unter den Gefrierpunkt und Seen und Gewässer frieren zu. Zum Glück ist es oft heiter und wolkenlos. Dann sind die Finnen am liebsten draußen an der frischen Luft. Die Kinder bauen einen Schneemann oder machen eine Schneeballschlacht. Überall sieht man Leute, die Schlittschuh laufen, lange Wanderungen machen oder Schlitten fahren. Danach kann man sich in der Sauna wieder aufwärmen. In Finnland gibt es übrigens mehr Saunas als Autos!”

• Wie heißen die Aktivitäten auf den Fotos?

©VANIN

• Was ist das Gegenteil?

1 Tiefsttemperaturen um 10 Grad.

2 Die Temperaturen steigen.

3 Es gibt Temperaturen über null

4 Im tiefen Süden ist es wärmer.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 231 zweihunderteinunddreißig

f Sieh dir die Fotos an. Beantworte die Fragen mündlich.

1 Was machen die Leute?

2 Welche Jahreszeit ist es jeweils?

3 Welche Kleidung tragen sie?

g Arbeitet zu zweit. Nennt zu jeder Jahreszeit sowohl positive als auch negative Aspekte. Benutzt die Redemittel.

z. B. Was gefällt dir am Frühling?

Mir gefällt es, dass die Tage dann wieder länger werden. Und dir?

Ich finde es toll, dass überall Blumen blühen. Ein Nachteil ist aber, dass es oft noch richtig kühl ist.

Ja, das stimmt. Und im Frühling gibt es oft Regenschauer.

über die Jahreszeiten sprechen

Im Frühling mache ich gern einen Spaziergang im Wald • eine Radtour.

Im Sommer liege ich gern am Strand • in der Sonne • im Schatten.

Ich mag die bunten Farben im Herbst.

Im Winter bleibe ich am liebsten zu Hause. Mir ist es draußen zu kalt.

Im Winter sollte man sich warm anziehen.

Ich finde es (nicht) toll, dass es früh dunkel wird • lange hell bleibt.

Ich mag es, dass die Sonne früh aufgeht • spät untergeht.

Es gibt nichts Schöneres, als einen Sonnenuntergang am Strand zu genießen.

DIES ODER DAS

©VANIN

Tolle Ideen fürs Fotografieren im Herbst

Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.

Sturmjäger in Deutschland

Sieh dir das Video an. Benutze das Arbeitsblatt.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 232 zweihundertzweiunddreißig
1 2 3 4

5 Ab in den Urlaub!

5.1 Mein idealer Urlaub

a Lies die Texte und beantworte die Fragen mündlich.

Jiri und Sadia

Wir machen am liebsten Städtereisen. Wir waren schon mal in Prag, Nizza, Venedig und Mailand. Für Kulturliebhaber wie uns ist Italien das perfekte Urlaubsziel. Wir lieben es, einzigartige Orte zu erkunden und neue Eindrücke zu sammeln. Was für uns auch noch dazugehört: die ortstypische Küche ausprobieren, zwischendurch ein Museum oder eine Kirche besuchen, einfach nur viel sehen und herumlaufen. Nächsten Monat fahren wir mit der Bahn in die Schweiz, und zwar nach Bern und Zürich.

Yaris

Ich mache am liebsten zusammen mit ein paar Kumpels Urlaub im Süden. Ich genieße es, den ganzen Tag am Strand oder am Hotelpool zu liegen und Sonne zu tanken. Das Meer, die Wellen und viel Sonne, das ist für mich und meine Freunde Entspannung pur. Einfach nur die Menschen beobachten und ein bisschen chillen. Zwischendurch machen wir einen Strandspaziergang oder eine Bootstour. Abends geht’s dann in ein gemütliches Restaurant und anschließend besuchen wir einen coolen Club oder eine tolle Rooftopbar. Wo es diesen Sommer hingehen wird, weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine Pläne gemacht.

Mila

Ein gelungener Urlaub ist für mich aktiv sein und möglichst viel Sport treiben. Stillsitzen ist nichts für mich, ich brauche Action und Abenteuer. Letztes Jahr habe ich eine Kanutour in Südschweden gemacht und diesen Sommer werde ich nach Österreich in die Berge fahren. Es macht mir Spaß, lange Wanderungen zu machen und Aktivitäten wie Canyoning oder Rafting zu machen. Wenn ich mitten in der Natur bin, kann ich die Hektik der Stadt hinter mir lassen und den Alltag vergessen.

1 Welche Städte haben Jiri und Sadia schon besucht? Welche wollen sie noch besuchen?

2 Yaris macht gern Strandurlaub. Was gehört alles dazu?

3 Für Mila kommt nur ein Aktivurlaub in Frage. Warum gefällt ihr das?

b Hör dir den Podcast-Beitrag an und beantworte die Fragen.

©VANIN

1 Welche Länder und Regionen besucht der Meteorologe gern und warum?

2 Welche Fragen sollen die Hörer und Hörerinnen beantworten?

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 233 zweihundertdreiunddreißig

c Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen.

1 Wie viel Prozent der Deutschen machen einmal pro Jahr eine Urlaubsreise?

2 Wie viel Prozent machen sogar zwei Reisen im Jahr?

3 Kreuze an, welche Gründe fürs Reisen die Moderatoren erwähnen.

☐ braun werden ☐ eine neue Kultur kennenlernen

☐ sich erholen

☐ ausgehen und feiern

☐ Sehenswürdigkeiten besichtigen

☐ Sport treiben

4 Was sind laut Statistik die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen? Platz 3: Platz 2: Platz 1:

5 Was machen die Leute auf der Skipiste gern im Urlaub, außer Wintersport?

6 Welche Sportarten sind in Garmisch-Partenkirchen alles möglich?

Die Zugspitze (2962 m) ist der höchste Berg in Deutschland. Er liegt im Süden des Bundeslands Bayern, an der Grenze zu Österreich.

d Lies den Text und beantworte die Fragen.

Deutschland ist ein wahres Urlaubsparadies. Die besten Urlaubsziele liegen direkt vor der Tür. Machen Sie eine Städtereise nach Berlin oder erholen Sie sich an den traumhaften Küsten der Nordsee oder Ostsee. Entdecken Sie bezaubernde mittelalterliche Burgen und märchenhafte Schlösser oder genießen Sie die unberührte Natur und entdecken Sie den Schwarzwald und die bayerischen Alpen.

1 Was sind mögliche Urlaubs- und Ausflugsziele in Deutschland?

2 Nenne zwei große deutsche Naturgebiete.

Im Jahr 1936 fanden in Garmisch-Partenkirchen die Olympischen Winterspiele statt. etwas (Akk.) genießen

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 234 zweihundertvierunddreißig
©VANIN

e Arbeitet zu dritt. Wie macht ihr Urlaub? Wohin würdet ihr gern mal reisen? Benutzt die Texte aus Abschnitt 5 und die Redemittel.

über Reisen und Urlaubsziele sprechen

Ich reise am liebsten mit dem Auto • Bus • Flugzeug • mit der Bahn.

Wir fahren meistens in den Norden • in den Süden • in die Nachbarländer.

Wir bleiben gewöhnlich zu Hause und machen ein paar Tagesausflüge.

Ich mache am liebsten in Italien Urlaub, weil die Kultur so interessant ist.

Wir fahren jeden Sommer in die Türkei und besuchen unsere Verwandten.

Meine Eltern und ich machen immer im Süden Frankreichs Urlaub.

Ich war schon oft mit einer Jugendgruppe • mit meinen Freunden in Spanien.

Wir wohnen meistens in einem Hotel und nur selten auf einem Campingplatz.

Wir mieten meistens eine Ferienwohnung mit einem Pool.

Mein beliebtestes Reiseziel ist Dänemark, weil es da tolle Strände gibt.

Ich würde gern in die Schweiz fahren und in einer Berghütte übernachten.

Ich möchte mal nach Deutschland • Österreich fahren, um mein Deutsch zu verbessern.

f Berichtet in der Klasse über eure Vorlieben und Interessen.

z. B. Thibault würde gern einen Strandurlaub in Griechenland machen. Er will am liebsten im Meer baden und Sonne tanken. Ich bin lieber aktiv im Urlaub und möchte eine Wandertour in den Bergen machen. Sarah würde gern im Norden Urlaub machen.

WIEDERHOLUNG

Wechselpräpositionen

Wohin? (Akkusativ) Wo? (Dativ)

z. B. Ich gehe gern an deN Strand. z. B. Ich liege gern aM Strand.

Ich reise gern in diE Schweiz. Ich mache gern Urlaub in deR Schweiz.

Ich fahre am liebsten in diE Berge. Ich wandere gern in deN BergeN.

Arbeitet zu zweit. Erstellt einen Flyer zu einem Urlaubsziel.

• Sucht euch in dieser Liste ein Land aus:

☐ Dänemark ☐ Litauen ☐ Por tugal

☐ Island ☐ Malta ☐ Schottland

☐ Irland ☐ Kroatien ☐ Schweden

☐ Polen ☐ Slowenien ☐ Tschechien

• Sammelt fünf Gründe, warum man dieses Land unbedingt besuchen sollte. Benutzt eine Suchmaschine oder die Website www.berge-meer.de/reiseziele.

• Gestaltet den Flyer möglichst kreativ. Verwendet auch Fotos.

• Er wähnt Höhepunkte und Tipps für einen Besuch.

11 Tipps für einen Sommer in Island

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 235 zweihundertfünfunddreißig
©VANIN

a Lies das Interview und beantworte die Fragen.

Jessica Braun und Christoph aus Berlin tauschen sich seit Jahren durch die Welt. Als freiberufliche und kinderlose Journalisten haben sie alle Freiheit dazu. Das inspirierende Buch über ihre Erfahrungen macht Lust auf eine neue Art des Reisens.

Wie funktioniert ein Haus- oder Wohnungstausch?

Auf einer der zahlreichen Internetplattformen erstellt man ein Profil, beschreibt sich selbst und seine Wohnung und stellt ein paar Fotos online. Dann kann man in den anderen Profilen nach jemandem suchen, mit dem man tauschen möchte. Oder man wartet einfach, bis einige Tauschanfragen reinkommen. Über den Termin und die Dauer eines Tausches soll man sich gemeinsam einigen. Mal haben wir für ein Wochenende getauscht, manchmal auch für mehrere Monate.

Wie sind eure Erfahrungen mit Haustausch?

Alle unseren bisherigen Reisen waren absolute Volltreffer. Als Haustauscher landet man nicht in gesichtslosen Hotels oder teuren Touristenresorts, wo man nur unter sich bleibt. Wir haben in echten Wohngegenden gewohnt, haben uns am Gartenzaun mit den Nachbarn unterhalten und sind ins Lieblingscafé an der Ecke gegangen. Wir haben von den Tauschpartnern und den Einheimischen oft Geheimtipps erhalten und haben dadurch tolle Orte entdeckt, die wir sonst nicht gesehen hätten.

Gab es besondere Erlebnisse?

Jede Menge! In Princeton waren wir auf einem Straßenfest in unserer Straße eingeladen und haben beim Grillen alle Nachbarn kennengelernt. In Stockholm haben wir mit den Einheimischen das Mittsommerfest gefeiert und haben dabei getanzt und Volkslieder gesungen. In Australien sind wir bei Freunden unserer Tauschfamilie zum Weihnachtsessen eingeladen worden.

Welche Kosten entstehen?

©VANIN

Man bezahlt jährlich etwa 80 bis 150 Euro Mitgliedsgebühr bei der jeweiligen Onlineplattform. In einem Jahr kann man beliebig oft tauschen. Für die Unterkunft selbst fallen keine Kosten an. Vor Ort spart man außerdem Geld, weil man eine komplette Küche zur Verfügung hat und nicht dauernd essen gehen muss. Es ist wie in einer Ferienwohnung, nur meistens besser ausgestattet und schöner eingerichtet. Wenn die Tauschfamilie dazu bereit ist, darf man auch das Auto nutzen und spart so den Mietwagen.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 236 zweihundertsechsunddreißig
5.2 Urlaub mal anders
„Haustausch ist Urlaub in der Wohnung von Freunden, die man noch nicht kennengelernt hat.“

Seid ihr mit manchen Tauschpartnern noch in Kontakt?

Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt: Man schließt Freundschaften auf der ganzen Welt. Je länger der Tausch, umso besser lernt man sich meistens vorher und währenddessen kennen – vor allem über Mails und Videotelefonate. Und umso mehr erfährt man über die anderen und bleibt hinterher in Kontakt.

Nach: www.piper.de/haustausch-erfahrungen

• Ist diese Art des Reisens ganz kostenlos?

• Welche Sachen hat dieses Paar zusammen mit den Einheimischen gemacht?

1 in den USA:

2 in Schweden:

3 in Australien:

• Welche dieser Aspekte vom Haustausch-Urlaub werden im Interview erwähnt?

☐ Man spart richtig viel Geld, denn die Unterkunft ist kostenlos.

☐ Man wohnt nicht in einem unpersönlichen Hotel.

☐ Oft kann man sogar das Auto der Tauschfamilie benutzen.

☐ Man muss keine Handtücher und Bettwäsche mitschleppen.

☐ Man bekommt Tipps zum Urlaubsort.

☐ Man knüpft Kontakte zu den Einheimischen vor Ort.

☐ Man kann seine eigenen Haustiere mit in den Urlaub nehmen.

☐ Man braucht eine gute Versicherung.

☐ Man muss flexibel in Zeit und Dauer sein.

☐ Man muss den Haustausch gründlich vorbereiten.

☐ Man kann für kurze oder lange Zeit tauschen.

b Sieh dir das Video an. Beantworte die Fragen oder ergänze.

Verstehenshilfen:

1 die Elternzeit het ouderschapsverlof

2 der Auswanderer de emigrant

3 der Korn de graanjenever

©VANIN

1 Welche Länder hat Familie Elmendorf schon besucht?

2 Wie oft hat die Familie schon ihr Zuhause gewechselt?

3 Was machen sie vor jedem Tausch?

4 Wie lange war die Familie in Neuseeland?

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 237 zweihundertsiebenunddreißig

5 Die neuseeländische Familie sind Auswanderer, die ursprünglich aus kommen.

6 Die Neuseeländer haben in Deutschland besucht. Weil es Winter war, konnten sie auch

7 Die Elmendorfs tauschen bald wieder ihre Wohnung, diesmal mit einer Familie in .

8 Auf dem Tisch liegen ein Willkommensbrief und ein Ordner. Darin gibt es zum Beispiel Informationen und Details über die und die , oder das

9 Als Gästegeschenk gibt es eine Flasche Korn. Was steht oder liegt sonst noch auf dem Tisch?

Du möchtest mit deiner Familie im Sommer bei einem Haustausch mitmachen. Schreibe einen kurzen Eintrag ins Internetportal von haustauschferien.com. Dein Eintrag soll Folgendes enthalten:

• Stelle dich und deine Familie kurz vor.

• Beschreibe euer Haus / eure Wohnung (Anzahl der Schlafzimmer, Stadt(teil), Land).

• Gib drei Tipps für Ausflugsziele oder Freizeitaktivitäten.

• Er wähne, wo ihr gern Urlaub machen würdet und warum.

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 238 zweihundertachtunddreißig

1 Verben mit festen Präpositionen

Sommige werkwoorden hebben in het Duits een vast voorzetsel, bijvoorbeeld sich bedanken für, sich verstehen mit of teilnehmen an. Voor de naamval zijn er drie mogelijkheden:

1.1 Het voorzetsel staat altijd met de accusatief.

Het gaat hier vooral om de voorzetsels für, gegen en um. Enkele voorbeelden: sich interessieren für Ich interessiere mich für dieseS Thema geïnteresseerd zijn in sich bedanken für Ich bedanke mich für deineN Brief. iem. bedanken voor protestieren gegen Sie protestiert gegen deN Krieg. protesteren tegen sich kümmern um Der Junge kümmert sich um seineN Bruder. zorgen voor sich Sorgen machen um Er macht sich Sorgen um dich bezorgd zijn over

1.2 Het voorzetsel staat altijd met de datief.

Het gaat hier vooral om de voorzetsels aus, bei, mit, nach, von en zu. Enkele voorbeelden: bestehen aus Ein Jahr besteht aus 12 MonateN. bestaan uit sich entschuldigen bei Sie entschuldigt sich bei deR Lehrerin. zich verontschuldigen bij sich verstehen mit Er versteht sich gut mit seineN Eltern. over weg kunnen met sich streiten mit Ich streite mich oft mit meineM Bruder ruziemaken met anfangen mit Wann fängst du mit deR Arbeit an? beginnen met fragen nach Ich fragte sie nach ihreR Gesundheit. vragen naar abhängen von Das hängt von diR ab! af hangen van einladen zu Lädst du mich zuR Party ein? uitnodigen voor

1.3 Het voorzetsel is een Wechselpräposition.

Is het voorzetsel een Wechselpräposition en kan het dus met een accusatief of datief staan, dan moet je het werkwoord en het vaste voorzetsel samen met de naamval uit het hoofd leren. Bij werkwoorden komen vooral deze vaste voorzetsels voor: auf, in, über, unter, vor of zwischen. Hier volgt een overzicht van vaak voorkomende werkwoorden met Wechselpräpositionen.

Verb + Wechselpräposition + Akkusativ

©VANIN

nachdenken über Sie denkt über unser Gespräch nach. nadenken over sich ärgern über Ich ärgere mich über deN Regen. zich ergeren aan lachen über Wir lachen doch nicht über dich! lachen met aufpassen auf Passt du bitte auf meinE Tasche auf? letten op Lust haben auf Ich habe Lust auf einE Waffel! zin hebben in stolz sein auf Er ist sehr stolz auf seineN Sohn. trots zijn op warten auf Wir warten auf deN Bus. wachten op denken an Denkst du noch oft an ihN? denken aan

glauben an Ich glaube an meinE Freundin geloven in (sich) erinnern an Erinnerst du dich noch an dieseN Tag? (zich) herinneren aan sich verlieben in Er hat sich in daS Mädchen verliebt. verliefd worden op

Werkwoorden met het vaste voorzetsel über en auf staan meestal met de accusatief.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 239 zweihundertneununddreißig
S. 211 Grammatikmodul

Verb + Wechselpräposition + Dativ

arbeiten an Ich arbeite an meineN Hausaufgaben. werken aan teilnehmen an Nimmst du an dieseM Marathonlauf teil? deelnemen aan zweifeln an Ich zweifle an seineR Geschichte. twijfelen aan Angst haben vor Das Mädchen hat Angst vor HundeN bang zijn voor sich fürchten vor Er fürchtet sich vor deR Prüfung. bang zijn voor warnen vor Sie warnten uns vor deR Gefahr. waarschuwen voor Werkwoorden met het vaste voorzetsel vor staan meestal met de datief.

a Setze die fehlenden Präpositionen ein.

1 Ich möchte mich … deine Hilfe bedanken.

2 Hast du auch solche Angst … Spinnen?

3 Sie hat noch nicht … meine Frage nachgedacht.

4 Der Lehrer möchte … dem Unterricht anfangen.

5 Erinnern Sie mich bitte morgen noch mal … den Termin!

6 Ich lade euch alle herzlich … meinem Geburtstag ein.

b Ergänze die Endungen oder übersetze das Wort in Klammern.

1 Anna ärgert sich oft über ihr… Bruder.

2 Leon hat sich in (haar) … verliebt.

3 Hast du dich mit dein… Mutter gestritten?

4 Zweifelst du an unser… Freundschaft (w.)?

5 Die Schüler protestieren gegen d… Klimawandel (m.).

6 Ich glaube an (u) …!

7 Der Lehrer warnte die Klasse vor d… schweren Prüfung (w.).

c Ergänze die Präpositionen und Endungen oder übersetze das Wort in Klammern.

1 Alle Schüler haben … d… Witz (m.) gelacht.

2 Sie arbeitet … ihr… Präsentation (w.).

3 Ich mache mir Sorgen … (jou) ... .

4 Wir fangen morgen … ein… neuen Kapitel (s.) an.

5 Ich habe nicht … dies… Diskussion (w.) teilgenommen.

6 Sie ist wirklich sehr stolz … (hem) … .

7 Entschuldige dich doch mal … dein… Freundinnen.

8 Frau Thiel, ich werde … (u) … warten!

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 240 zweihundertvierzig
©VANIN

d Arbeitet zu zweit. Fragt einander, wovor ihr Angst habt. die Matheprüfung Mäuse die Einsamkeit Hunde (Pl.) die Dunkelheit das Autofahren der Klimawandel Terroranschläge (Pl.) ein Krieg (m.) ein Gewitter (s.)

z. B. Hast du Angst vor Spinnen?

Ja. / Nein. Und du?

Ich auch (nicht). / Ich schon.

2 Das Modalverb wollen im Präsens und Imperfekt

Wollen betekent in het Nederlands ‘willen’.

wollen im Präsens wollen im Imperfekt ich will wir wollen ich wollte wir wollten du willst ihr wollt du wolltest ihr wolltet er/sie will sie wollen er/sie wollte sie wollten Sie wollen Sie wollten

Ergänze die passende Form von wollen im Präsens oder im Imperfekt.

1 Was … du später werden?

2 Warum … ihr gestern nicht in die Stadt gehen?

3 Entschuldige, ich … dich nicht stören!

4 Meine Schwester … dieses Jahr Portugiesisch lernen.

5 Als Kind … er unbedingt Feuerwehrmann werden.

©VANIN

6 Herr Rieme, was … Sie mir gestern Abend noch erzählen?

7 … wir morgen einen Ausflug machen?

8 Ich habe das getan, was du … .

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 241 zweihunderteinundvierzig
213
S.

1 Kreuzworträtsel

Von wem oder was sind diese Spuren?

2 Flaschenpost

Dieses Wortsuchrätsel enthält eine versteckte Botschaft.

• Suche zuerst alle Wörter (waagerecht, senkrecht, diagonal – von links nach rechts und umgekehrt). Die Buchstaben können mehrere Male verwendet werden.

• Fertig? Markiere alle übrigen Buchstaben und lies die versteckte Botschaft. Fange links oben an. Arzt Pilot Künstler Bäcker Busfahrer Sekretärin Politiker Ingenieurin Koch Assistentin Unternehmer Wirt

REMHENRETNUICHK

WARNOCHEZNIHCHÜ

INGENIEURINCTÜN

BERALLABAHEORES

NIRÄTERKESAKSTT

NITNETSISSAFOSL

©VANIN

POLITIKERTELSHE

TBÄCKERAUFIMEUR

INERLISTEPTRIWB

Versteckte Botschaft: „ ,

.“ (Susan Sonntag, amerikanische Schriftstellerin)

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 242 zweihundertzweiundvierzig
Spielmodul 4 1 3 6 5 8 7 2

3 Ich packe meinen Koffer und nehme … mit

Arbeitet zu dritt. Macht immer längere Sätze.

z . B. Ich packe meinen Koffer und nehme einen Sonnenhut mit. Ich packe meinen Koffer und nehme einen Sonnenhut und ein Hemd mit.

Ich packe meinen Koffer und nehme einen Sonnenhut, ein Hemd und ein Buch mit.

Bikini

4 Partnerspiel: Wie ist das Wetter?

Frage nach den Informationen, die fehlen.

z . B. Wie ist das Wetter heute in Lugano?

In Lugano ist es heute … Wie warm wird es morgen in Wien sein?

In Wien wird es morgen … Wetter

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 243 zweihundertdreiundvierzig
heuteHöchstwerte heute Wetteraussichten morgen Höchstwerte morgen Luganowechselhaft Regenschauer17 Grad Wien 10 Grad heiter 13 Grad Bremenstürmisch 10 Grad
eineN meineN einE meinE ein mein / meinE
Eupen
Föhn Fotoapparat iPod
Bluse
Strandtasche Handtasche
kurze Hose Regenjacke Luftmatratze Mütze Sonnenbrille Sonnencreme Unterwäsche Zahnpasta Buch Duschgel Handy Hemd Kissen Kleid Ladegerät Insektenspray Parfüm
Smartphone
T-Shirt
A: S. 230
Kamm Pullover Rasierer Regenschirm Reiseführer Rock Rucksack Schal Sonnenhut Badehose
Zahnbürste
lange /
Shampoo
Taschenmesser
Badesachen Batterien Flugtickets Handtücher Kontaktlinsen Kopfhörer Medikamente Wanderschuhe Sportschuhe Schuhe Sneaker Socken Strümpfe
©VANIN

1 Gedicht: Eva Rechlin – In dieser Minute

a Ergänze die Orte im Gedicht. Hör zu und kontrolliere deine Antworten. Nordpol Ozean Norden Ägypten Australien Wüstensand Titicacasee

In der Minute, die jetzt ist –und die du gleich nachher vergisst, geht ein Kamel auf allen Vieren im gelben spazieren.

Und auf dem fällt jetzt Schnee, und tief im schwimmt eine lustige Forelle. Und eine hurtige1 Gazelle springt in durch den Sand. Und weiter weg im Abendland2 schluckt jetzt ein Knabe Lebertran. Und auf dem großen fährt wohl ein Dampfer3 durch den Sturm.

In China kriecht ein Regenwurm zu dieser Zeit zwei Zentimeter.

In Prag hat jemand Ziegenpeter4, und in Amerika ist wer, der trinkt gerade eine Tasse leer.

Und hoch im irgendwo, da hustet jetzt ein Eskimo. Und in – huhu –springt aus dem Busch5 ein Känguru. In Frankreich aber wächst6 ein Baum ein kleines Stück, man sieht es kaum, Und in der großen Mongolei schleckt eine Katze Hirsebrei7. Und hier bei uns, da bist nun du, und zappelst8 selber immerzu und wenn du das nicht tätest, wär‘ die Welt jetzt stiller als bisher.

Verstehenshilfen:

1 hur tig snel

©VANIN

2 das Abendland het avondland (= het Westen)

3 der Dampfer de stoomboot

4 Ziegenpeter de bof (kinderziekte)

Beurteile das Gedicht:

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 244 zweihundertvierundvierzig
Kulturmodul
5 der Busch het struikgewas 6 wachsen groeien 7 die Hirsebrei de gierstpap 8 zappeln spar telen

TIPP

Keine Inspiration? Benutzt ein Reimwörterbuch:

- https://de.azrhymes.com

- www.reimbuch.net

2 Song: DJ Ötzi – Der Moment

a Sieh dir das Video an.

Genau jetzt geht irgendwo die Sonne auf

Genau jetzt nimmt das Leben seinen Lauf

Genau jetzt geht ein Mensch im Licht verloren

Und zur gleichen Zeit wird irgendwo ein Kind

geboren

Und irgendwo sagt grad ein Mensch zum

anderen „Ja“

Und irgendwo ist irgendwie ganz nah

Denn es ist der Moment, in dem wir leben

Es ist der Moment, für den wir alles geben

Es ist der Moment, der uns vereint

Du, ich, wir – du, ich, wir

Wir sind eins

©VANIN

Genau jetzt lässt irgendwer den anderen gehen

Genau jetzt will dich jemand wiedersehen

Und irgendwo werden gerade Träume wahr

Und irgendwo ist irgendwie ganz nah

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 245 zweihundertfünfundvierzig
b Schreibt zu zweit wenigstens eine weitere Strophe für das Gedicht.

b Welche Sportarten sind im Video zu sehen? Kreuze an.

☐ Fußball

☐ Wandern

☐ Tennis

☐ Schwimmen

c Beurteile das Lied:

☐ Radfahren

☐ Reiten

☐ Snowboarden

☐ Boxen

☐ Surfen

☐ Kajakfahren

☐ Fallschirmspringen

☐ Gleitschirmfliegen

3 Tierische Redewendungen

a Lies den Text und beantworte die Fragen.

Der Löwe, der Fuchs und der Esel

Einmal gingen ein Fuchs, ein Esel und ein Löwe gemeinsam auf die Jagd. Als sie viel Beute gemacht hatten, befahl der Löwe dem Esel, die Beute unter ihnen aufzuteilen. Der Esel machte seine Sache ganz genau. Es gab drei gleiche Teile. Als der Löwe das sah, wurde er ganz böse. Er sprang brüllend auf den Esel zu und fraß ihn auf. Dann befahl er dem Fuchs zu teilen. Der Fuchs legte alle drei Teile der Beute zusammen und sagte: „Das ist dein Anteil. Vielleicht überlässt du mir aber ein bisschen, weil ich geteilt habe?“ Der Löwe brummte zufrieden und fragte den Fuchs: „Wer hat dich gelehrt, so weise zu teilen?“ – „Der Esel!“, sagte der Fuchs.

1 Was bedeutet die Redewendung „den Löwenanteil bekommen?“

☐ nur ganz wenig bekommen

☐ so viel wie alle anderen bekommen

☐ das Allermeiste bekommen

2 Was für ein Text ist diese Geschichte?

☐ ein Märchen ☐ eine Fabel ☐ ein Witz

b Hör zu und ergänze. den Vogel abschießen

©VANIN

Schon im Mittelalter ist der Brauch des Vogelschießens entstanden. Damit haben die einer Stadt geübt, falls die Stadt mal verteidigt werden muss. Ende des 19. Jahrhunderts ist dann eine kinderfreundliche Variante entstanden. Da hat man dann mit Luftgewehren oder und geschossen. Dabei mussten die dann einen aus mehreren Teilen bestehenden Holzvogel von einer langen herunterschießen.

Das Prinzip kennen wir ja auch heute noch vom Schützenfest. Denn wer den Vogel teilt oder den letzten des Vogels abschießt, wird SchützenkönigIn und schießt dann buchstäblich den Vogel ab.

Heute bedeutet das Sprichwort, dass jemand einen großen Erfolg hat. Es wird aber auch ironisch verwendet, wenn jemand etwas Peinliches gemacht hat.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 246 zweihundertsechsundvierzig

In Deutschland gibt es mehr als 14 000 Schützenvereine. Die Mitglieder wollen alte Traditionen erhalten und gleichzeitig steht auch das Schießen als Sport im Vordergrund. Grundsätzlich werden Gewehre und Pistolen eingesetzt, aber auch der Bogensport wird immer beliebter. In jedem Schützenverein wird jährlich das Schützenfest gefeiert. Es ist ein großes Volksfest, das bei den Mitgliedern mindestens genauso populär ist wie der Schützensport selbst.

c Ergänze die Redewendungen und ordne sie den Erklärungen zu. Elefant K atze Vogel Schmetterlinge Mücke Schaf

1 die aus dem Sack lassen

2 im Bauch haben

3 sich wie ein im Porzellanladen benehmen

4 aus einer einen Elefanten machen

5 einen haben

6 das schwarze sein

Das sagt man, wenn jemand …

A im Umgang mit anderen unbeholfen oder taktlos ist.

B eine Kleinigkeit übertreibt; eine Sache schlimmer darstellt als sie ist.

C sich von den anderen in einer Gruppe negativ unterscheidet.

D in eine Person verliebt ist und ein Kribbeln im Magen spürt.

E geheime Information preisgibt oder seine wahre Meinung zu erkennen gibt.

F etwas Dummes sagt oder getan hat.

d Suche drei weitere Redewendungen oder Sprichwörter mit Tieren. Notiere jeweils die Bedeutung.

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 247 zweihundertsiebenundvierzig
©VANIN

So ticke ich! 1

derArzt Ärzte Wir brauchen dringend einen Arzt! dokter (m.)

derBäcker Bäcker Gehst du heute zum Bäcker? bakker

derBauer Bauern Der Bauer arbeitet auf dem Feld. boer der Beruf Berufe Was sind Sie von Beruf? beroep Traumberuf Mein Traumberuf ist Journalist. droomberoep derFußballer Fußballer Er war ein berühmter Fußballer. voetballer

der Informatiker InformatikerMein Vater arbeitet als Informatiker. informaticus

derKellner Kellner Felix jobbt am Wochenende als Kellner. kelner derKoch Köche Der Koch bereitet die Speisen zu. kok

derKrankenpfleger KrankenpflegerEr möchte Krankenpfleger werden. verpleger

derKünstler Künstler Dichter und Komponisten sind Künstler. kunstenaar

derPilot Piloten Er ist ein erfahrener Pilot. piloot

der Polizist Polizisten Die Polizisten sind bewaffnet. politieagent

der Schauspieler Schauspieler Was war der erste Film dieses Schauspielers? acteur

derTänzer Tänzer Ist er ein professioneller Tänzer? danser

der Witz Witze Er hat einen lustigen Witz erzählt. grap

die Achterbahn AchterbahnenSie will nur Achterbahn fahren. achtbaan

die Ärztin Ärztinnen Wer ist deine behandelnde Ärztin? dokter (v.)

die Freiwilligenarbeit

Hast du schon mal Freiwilligenarbeit gemacht? vrijwilligerswerk

die Friseurin FriseurinnenDie Friseurin schneidet mir die Haare. kapster

die Ingenieurin IngenieurinnenSie arbeitet als Ingenieurin. ingenieur (v.)

die Journalistin JournalistinnenHast du mit dieser Journalistin gesprochen? journaliste

die Köchin KöchinnenSie macht eine Ausbildung zur Köchin. kokkin dieKrankenschwester KrankenschwesternDie Krankenschwester pflegt die Patienten. verpleegster die Sekretärin SekretärinnenDie Sekretärin arbeitet im Büro. secretaresse

die Tänzerin TänzerinnenIch bin keine gute Tänzerin. danseres

das Date Dates Wie war dein Date? date

©VANIN

Angst haben vorhat Angst vorEr hat Angst vor Schlangen. bang zijn voor sich ärgern überärgert sichIch ärgere mich über meine Nachbarn. zich ergeren aan ausprobierenprobiert ausDas möchte ich mal ausprobieren! uitproberen demonstrieren für / gegen demonstriertSie demonstrieren für Frieden. betogen voor / tegen

erleben erlebt Ich habe dort eine schöne Zeit erlebt. beleven sich freuen überfreut sich Ich freue mich sehr über dein Geschenk. blij zijn met

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 248 zweihundertachtundvierzig
M W S Wortschatzmodul

sich fürchten vorfürchtet sichEr fürchtet sich vor dieser Prüfung. bang zijn voor sich interessieren für interessiert sichSie interessiert sich für die Wohnung. geïnteresseerd zijn in spenden spendet Hast du schon mal Blut gespendet? geven, schenken sich streiten über streitet sich, hat sich gestritten Die Kinder streiten sich über dumme Dinge. ruzie maken over sich trauentraut sich Du traust dich einfach nicht! durven überraschenüberraschtIch möchte dich überraschen. verrassen sich unterhalten über unterhält, hat sich unterhalten Wir unterhalten uns über die Familie. praten over sich verabreden mitverabredet sichSie verabredet sich mit ihm im Café. afspreken met sich verlieben inverliebt sich Er hat sich in das Mädchen verliebt. verliefd worden op verreisen verreist Er ist noch nie alleine verreist. op reis gaan verschlafen verschläft, hat verschlafen Tut mir leid, ich habe verschlafen. zich verslapen sich verstehen mit versteht sich, hat sich verstanden Ich verstehe mich prima mit meinen Eltern. overeenkomen met wollen will, hat gewolltWas willst du später werden? willen auf jeden Fall ↔ auf keinen Fall Du sollst auf jeden Fall kommen! in elk geval auf keinen Fall ↔ auf jeden Fall Ich will auf keinen Fall Bungee springen. in geen geval ordentlich Sie hat ihr Zimmer ordentlich aufgeräumt. netjes später Kann ich dich später zurückrufen? later stolz Der Vater ist stolz auf seine Tochter. trots unbedingt Ich möchte unbedingt dabei sein! zeker, beslist zum ersten Mal Wann hast du zum ersten Mal gebabysittet? voor de eerste keer

Das ist deutsch! 2

der Artikel Artikel

Wir haben mehr als tausend Artikel im Angebot. artikel

derLachs Ich mag gern Fisch, am liebsten Lachs. zalm

derLaden Läden Bis wann hat der Laden geöffnet? winkel

derPfeffer

derSchinken

derThunfisch

Würzen Sie das Fleisch mit Pfeffer und Salz. peper

©VANIN

Ein Croque Monsieur ist ein Toast mit Schinken und Käse. ham

Ich nehme den Salat mit Thunfisch und Oliven. tonijn

derWerbespot WerbespotsIch finde den Werbespot einfach genial.  reclamespot

die Firma Firmen

die Geschichte

die Gründung

Die Firma feiert ihr 100-jähriges Jubiläum. firma

Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte zurück. geschiedenis

Die Gründung fand am 15. Mai 1987 statt. oprichting

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 249 zweihundertneunundvierzig
M W

die Herstellung

Die Herstellung von Honigwein ist ziemlich einfach. productie

die Kette Ketten Burger King ist eine bekannte HamburgerKette. keten

dieMarke Marken Diese Marke ist sehr teuer. merk

dieNachspeise Nachspeisen Rote Grütze ist eine Nachspeise mit roten Beeren. dessert

diePflege

In der Pflege braucht man viel Personal. zorg

die Pizza Pizzen Wie oft im Monat esst ihr Pizza? pizza

Tiefkühlpizza

Eine Tiefkühlpizza ist leicht zuzubereiten. diepvriespizza

dieWerbung Auf Netflix gibt es keine Werbung. reclame

die Zutat Zutaten Welche Zutaten brauchen wir für diese Suppe? ingrediënt

das Gerät Geräte Das Gerät funktioniert nicht mehr. toestel

das Gewürz Gewürze Dieses Gewürz ist mir zu scharf! specerij

das Logo Logos Zu welcher Firma gehört dieses Logo? logo

das Nahrungsmittel Nahrungsmittel Werft doch keine Nahrungsmittel weg! voedingsmiddel

das Olivenöl Verwendest du Olivenöl oder Butter beim Kochen? olijfolie

das Produkt Produkte Das Produkt ist leider ausverkauft. product

das Rezept Rezepte

In diesem Kochbuch gibt es 100 gesunde Rezepte. recept

das Salz Ich esse nie Pommes ohne Salz. zout

das Sortiment Sortimente Wir haben verschiedene Stoffe in unserem Sortiment. assortiment

das Tomatenmark Tomatenmark wird aus frischen Tomaten hergestellt. tomatenpuree

erfinden erfindet, hat erfunden Wer hat die Glühlampe erfunden? uitvinden

mögen mag, hat gemocht Ich mag keine Muscheln. lusten ekelhaft Die Milch ist sauer und riecht ekelhaft. walgelijk schmackhaft = lecker Unsere Bio-Produkte sind natürlich und schmackhaft. smakelijk, lekker unappetitlich Das Essen sieht unappetitlich aus. onappetijtelijk

©VANIN

Haustiere 3

derAngriff Angriffe Wie viele Opfer gab es bei diesem Angriff? aanval

der Biss Bisse Das ist ein gefährlicher Biss! beet

derFisch Fische Diese Fische sind schön bunt. vis derGarten Gärten Ich arbeite gern im Garten. tuin

derHamster Hamster Was essen Hamster genau? hamster

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 250 zweihundertfünfzig
S M

derHund Hunde Die Kinder spielen gern mit dem Hund. hond der Papagei PapageienKann dein Papagei sprechen? papegaai

derSchwanz Schwänze Der Hund wedelt mit dem Schwanz. staart derWellensittich WellensitticheWellensittiche sind schöne Vögel. parkiet

die Aufmerksamkeit Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. aandacht

die Eigenschaft EigenschaftenEhrlichkeit ist eine gute Eigenschaft. eigenschap

die Katze Katzen Katzen sind sehr eigenwillige Tiere. kat

diePfote Pfoten Der Hund hat dreckige Pfoten. poot

dieSchildkröte Schildkröten Schildkröten können sehr alt werden. schildpad

das Fell Felle Sie sollten sein Fell regelmäßig bürsten. vacht

das Haustier Haustiere Wir haben leider keine Haustiere. huisdier

das Herrchen Herrchen Der Hund lief zu seinem Herrchen. baasje

das Huhn Hühner Unsere Hühner legen viele Eier. kip

das Interesse Der Hund hat kein Interesse am Ball. interesse

das Kaninchen KaninchenKaninchen sind sehr intelligente Tiere. konijn

das Männchen MännchenIst es ein Männchen oder ein Weibchen? mannetje

das Meerschweinchen MeerschweinchenMeerschweinchen fressen gern Obst. cavia

das Opfer Opfer Das Opfer war nur leicht verletzt. slachtoffer

das Pferd Pferde Das Pferd schläft im Stall. paard

das Weibchen Weibchen Das Weibchen ist viel größer als das Männchen. vrouwtje

angreifen greift an, hat angegriffen Der Hund hat ihn angegriffen. aanvallen

beißen beißt, hat gebissenEr hat noch nie jemanden gebissen. bijten bellen bellt Der Hund des Nachbarn bellt nie. blaffen

brauchen braucht Ein Hund braucht viel Aufmerksamkeit. nodig hebben fressen frisst, hat gefressenMein Wellensittich frisst mir aus der Hand. eten

füttern füttert Wer füttert die Haustiere? voederen

Gassi gehen geht, ist gegangenJeden Tag gehen wir mit dem Hund Gassi. de hond uitlaten sich kümmern umkümmert sich Ich kümmere mich um die Katze meiner Eltern. zorgen voor

©VANIN

passieren passiert Was ist denn passiert? gebeuren streicheln streichelt Unsere Katze wird nicht gern gestreichelt. strelen

versprechen verspricht, hat versprochen Du hast es mir aber versprochen! beloven

bunt Wellensittiche sind bunt. kleurrijk gesellig Meerschweinchen sind gesellige Tiere. sociaal

süß

Dieser Hund ist unglaublich süß! schattig

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 251 zweihunderteinundfünfzig
W S

Auf Regen folgt Sonnenschein 4

derFrühling Im Frühling blühen viele Blumen. lente

derGefrierpunkt

Die Temperatur liegt unter dem Gefrierpunkt. vriespunt der Herbst

derHimmel

Im Herbst haben die Bäume bunte Farben. herfst

Der Himmel war blau und wolkenlos. hemel

der Nebel

derRegen

Bei Nebel soll man vorsichtig fahren. mist

Morgen wird noch mehr Regen erwartet. regen

derSchauer Schauer Am Nachmittag sind lokale Schauer möglich. bui

derSchnee

An Weihnachten gibt es nur selten Schnee. sneeuw

derSommer Der Sommer ist die wärmste Zeit des Jahres. zomer

derSonnenschein Regen und Sonnenschein wechseln sich heute ab. zonneschijn

derSonnenuntergang SonnenuntergängeDer Sonnenuntergang war wunderschön. zonsondergang

derSturm Stürme

derWetterbericht Wetterberichte

derWinter

dieAussicht

Der Sturm hat schwere Schäden verursacht. storm

Der Wetterbericht warnt vor Frost und Glatteis. weerbericht

Es war ein strenger Winter mit viel Schnee. winter

Wir hatten ein Hotelzimmer mit Aussicht aufs Meer. uitzicht

Ich kann bei dieser Hitze nicht gut schlafen. hitte die Jahreszeit JahreszeitenIch mag den Wechsel der Jahreszeiten. seizoen

die Hitze

dieSonne

Ich vertrage die Sonne nicht so gut. zon die Temperatur TemperaturenHeute gibt es Temperaturen bis 35 Grad. temperatuur

das Gewitter Gewitter Gestern Abend gab es ein heftiges Gewitter. onweer

das Grad Grad

aufgehen geht auf, ist aufgegangen

Im Moment sind es 28 Grad und es wird noch wärmer. graad

Wann geht morgen die Sonne auf? opkomen

In der Ferne blitzt und donnert es schon! bliksemen donnern es donnertUnser Hund hat Angst, wenn es donnert. donderen frieren es friert, hat gefroren

blitzen es blitzt

In der Nacht kann es am Boden frieren. vriezen hageln es hagelt Es hat minutenlang gehagelt. hagelen

©VANIN

Die Sonne scheint durch das Fenster. schijnen

regnen es regnet Es regnet jetzt schon tagelang. regenen scheinen scheint, hat geschienen

schneien es schneit Wenn es schneit, freuen sich die Kinder. sneeuwen sinken sinkt, ist gesunkenIn der Nacht sinkt die Temperatur unter null. dalen steigen steigt, ist gestiegenDie Temperaturen steigen endlich wieder. stijgen untergehen geht unter, ist untergegangen Wir warten hier, bis die Sonne untergeht. ondergaan

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 252 zweihundertzweiundfünfzig
M W S

wehen es weht

Der Wind weht heute ziemlich heftig. waaien

bewölkt Es ist schon den ganzen Tag bewölkt. bewolkt

draußen

Die Kinder spielen draußen im Schnee. buiten

dunkel ↔ hell Um fünf Uhr ist es schon dunkel. donker

früh ↔ spät Der Winter hat dieses Jahr früh begonnen. vroeg

grau

heiß

heiter

kalt

neblig

örtlich

regnerisch

sonnig

Im Süden bleibt der Himmel grau und trist. grijs

Pass auf! Der Sand ist sehr heiß! heet

Morgen wird es heiter bis wolkig. helder

Die Tage werden langsam wieder kälter. koud

Im Herbst ist es morgens oft neblig. mistig

Örtlich sind starke Gewitter möglich. plaatselijk

Am Wochenende wird es regnerisch und kalt. regenachtig

Letzte Woche gab es ein paar sonnige Tage. zonnig

warm Es ist viel wärmer als gestern. warm wolkig

Den ganzen Tag ist es schon wolkig. bewolkt

5

Ab in den Urlaub!

derAusflug Ausflüge Im Sommer machen wir öfters einen Ausflug. uitstap

Tagesausflug

Wir haben einen Tagesausflug nach Gent gemacht. daguitstap

der Berg Berge Fährst du lieber ans Meer oder in die Berge? berg

derStrand Strände Ich liege nicht gern den ganzen Tag am Strand. strand

derUrlaub Machst du gern im Norden Urlaub? vakantie, reis

Strandurlaub Wir planen einen Strandurlaub in Spanien. strandvakantie

derUrlaubsort Urlaubsorte In diesem Urlaubsort gibt es zu viele Touristen. vakantieoord

derWald Wälder Ich mache gern Spaziergänge im Wald. bos

dieBahn Wir fahren mit der Bahn nach Österreich. trein

die Burg Burgen In dieser Burg haben früher Ritter gewohnt. burcht

dieFerienwohnung Ferienwohnungen Wir mieten eine Ferienwohnung in Schweden. vakantieappartement

©VANIN

dieKultur Kulturen Italien hat eine reiche und interessante Kultur. cultuur

die Sehenswürdigkeit

Sehenswürdigkeiten

Wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. bezienswaardigheid

dieStädtereise StädtereisenIch mache zwei Städtereisen pro Jahr. citytrip

die Unterkunft UnterkünfteWir waren mit der Unterkunft sehr zufrieden. accommodatie

das Flugzeug Flugzeuge Bist du schon oft mit dem Flugzeug gereist? vliegtuig

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 253 zweihundertdreiundfünfzig
M W S

das Meer Meere Das Zimmer hatte einen Blick aufs Meer. zee

das Reiseziel Reiseziele Was ist das populärste Reiseziel der Deutschen? bestemming

das Schloss Schlösser Kann man das königliche Schloss besuchen? kasteel

mieten mietet Am Flughafen mieten wir ein Auto. huren

tauschen tauscht Wir tauschen unsere Wohnung mit einer anderen Familie. ruilen

©VANIN

Mein Wortschatz

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 254 zweihundertvierundfünfzig

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 255 zweihundertfünfundfünfzig

©VANIN

KAPITEL 7 | SCHNUPPER REIN! 256 zweihundertsechsundfünfzig

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.