9789089896056

Page 1

Piet

Boon

Voorwoord

Wijzijnbuitengewoontrotsdatonseersteboek–datmeer dantienjaargeledenvoorheteerstverscheen–weerwordt uitgebracht,omdaternogaltijdveelvraagnaaris.

Hetschrijvenvanditvoorwoordwaseengoedmomentom evenrustignatedenkenoverwatditbijzonderefeitnu werkelijkbetekent.Maarookomachteromtekijkennaar watwijsindsdienhebbenbereikt.

Wantnaboek1volgdenboek2en3,dienietalleenwereldwijdheelsuccesvolzijn,maarinelkdeelduidelijklatenzien hoeontwerperPietBoonuitgroeidetotPietBoon®,een veelzijdigedesignstudiometeeninternationaalportfolio enluxurylifestylemerk.

Hetopnieuwuitbrengenvanonzeeerstemonografie onderstreepteenaantalvanonzebelangrijkstewaarden: duurzaamheid,functionaliteitentijdloosheid.Naaldiejaren isditboeknogaltijdactueel.Uitgangspuntbijalonze ontwerpenenprojectenisdatzeheellangmeegaanen elegantverouderen.

Delatereboekenlatenziendatonzestijlzichheeftontwikkeld, maarookdatwijindebijnadertigjaarvanonsbestaandicht bijonszelfzijngebleven.Hetisdebelangrijksteredenvoor hetontstaanvandeinmiddelszoherkenbarePietBoon-stijl.

Watditboekonderscheidtvandeanderedelenoverons werk,isdespecifiekrobuusteentocheleganteontwerpstijl waarmeewijdestijdsonzenaamhebbengevestigd.Sindswij onzeaandachtookrichtenopanderedoelgroepennoemen wedeze–nogaltijdzeergeliefdestijl–PietBoon®Originals.

Erisveelgebeurdinhetafgelopendecennium.Onsteamvan architecten,designersenstylistenwerktopnagenoegalle continenten.PietBoon®Collection,onzeeigenmeubellijndie wijin2005hebbenopgezet,wordtin46landenverkocht. Daarnaastbeschikkenwijnuovereenzeergerenommeerde interieur-enstylingdivisieeneenafdelingdieeensterkelijn productdesignsontwikkelt,waarvaneenbelangrijkdeel onderlicentieeninsamenwerkingmetgrotemerken.

In2011zijnwijverhuisdnaaronsnieuwehoofdkantoor,net buitenderingvanAmsterdamenstevigverankerdinde streekwaaronzerootsliggen.

Opdebeganegrondisonzeshowroomgevestigd,eensteeds wisselendeconceptstorediebedoeldisombezoekerste inspirerenenwaarzijkenniskunnenmakenmetonze filosofie.

Wijwensenuveelpleziermetditboekenmisschienmogen wijubegroetenbijons‘thuis’.

PietBoonenKarinMeyn

4

Foreword

Weareextremelyproudthatourfirstbook,whichappeared forthefirsttimeovertenyearsago,hasbeenre-released becauseitisstillingreatdemand.

Writingthisforewordwasagoodopportunitytoreflect onwhatthisreallymeans,andtowhatwehaveachieved sincethen.

Becauseafterbook1,book2and3followed.They’renotjust verysuccessfulworldwide,buteverypartclearlyshowshow designerPietBoongrewintoPietBoon®,aversatiledesign studiowithaninternationalportfolioandluxuriouslifestyle brand.

Re-releasingourfirstmonographhighlightssomeofour mostimportantvalues:durability,functionalityand timelessness.Afterallthoseyears,thisbookisstilluptodate. Thestartingpointofallofourdesignsandprojectsisthat theywilllastlongandageelegantly.

Thebooksthatfollowed,showthatourstylehasevolved, butalsothatwehaveremainedtruetoourselvesinthe nearlythirtyyearsofourexistence.Thatisthemainreason thatthePietBoonstylehasbecomesorecognisable.

Thisbookisdifferentfromtheotheronesaboutourwork, becauseitshowsthespecificrobustyetelegantstyleof designwithwhichweestablishedourname.Sincewe’ve alsofocussedonothertargetgroupswecallthisstyle, whichisstillverypopular,PietBoon®Originals.

Alothashappenedinthelastdecade.Ourteamofarchitects, designersandstylistsareactiveonnearlyeverycontinent. PietBoon®Collection,ourownlineoffurniturethatwe foundedin2005,isnowbeingsoldin46countries. Wealsohavearenownedinteriorandstylingdivisionanda departmentthatdevelopsastronglineofproductdesigns, ofwhichagreatpartunderlicenseandincollaborationwith somewellknownbrands.

In2011wemovedtoournewheadoffice,justoutside Amsterdam,withastrongconnectiontotheareawhere ourrootslie.

Onthegroundfloorwe’veopenedourshowroom,aconstantly changingconceptstorethatisintendedtoinspireourvisitors andwheretheycangettoknowourphilosophy.

Wehopeyouwillenjoythisbookandperhapsonedaywe canwelcomeyouinour‘home’.

PietBoonandKarinMeyn

5
14 Adazzlingmansion Restaurants 44 Restaurants
Bruisendherenhuis
32
Dehooiberg
Inhoud | Contents
Thehayloft

Klassiekesferen

Classicalairs

Hoeveinhetgroen

Farmhouseamidstthegreenery

SchoolmetdenBijbel

Bibleschool

64
108
74 TheHouse
HetHuis
122
Indetail
152
Indetail Winkels
Shops
132

Inleiding

PietBooniseenvandemeestspraakmakendemoderne ontwerpersvanNederland.Ingeentoonaangevendtijdschrift ontbrekenzijnontwerpenenhijwordtdanookgerekendtot eenvandevormgeversvanonsland.Zijntijdlozeontwerpen voorhuiseninterieurtrekkeninmiddelsnietalleen ruimschootsdeaandachtvandebinnenlandsepers,maar ookverbuitendelandsgrenzeniserbelangstellingvoorzijn werk.Ditboeklaateenaantalvandemeestrecenteen mooisteprojectenzien.

Hetwasmoeilijkomeenkeuzetemaken,wanterwaren zovéélinspirerendeenverrassendeontwerpen.Nalang wikkenenwegen,onderhetafentoeeendiepezuchtslaken enbijkomenmeteenkopjeespresso,moestertochmetpijn inhethartdoorhetproductieteameenaantalprojectenaan dekantwordengelegd.Nietomdatzenietdemoeitewaard zijn,maareenvoudigomdaternietmeerpagina’szijn. Hetuiteindelijkresultaatiseenboekdatermagzijn.

Debedoelingvanditboekiseenoverzichttegevenvanhet werkvanPietBooneneengoedbeeldteverschaffenvande veelzijdigheidvandeontwerperenzijnteam.Wanthet bedrijfmagdanwerkenonderdenaamvanPietBoon,het drijftbehalveopzijneigencreativiteitookopdievande stylisteKarinMeyneneenteaminterieurarchitecten. PietBoonisdemandievooralalsvormgeverdegrotelijn bepaalt.Karinenderestvanhetteamzorgenvoorde fijnereinvullingervan.

SamenmetKarinMeynruntPietBoonhetdynamische bedrijfdatzijnnaamdraagtonderderookvanAmsterdam. Eenbedrijfdatwaarmaaktwatophetlogostaat:Bouw, InterieurenVormgeving.Datbetekentdatzijalseenvande weinigeninstaatzijnmethunbedrijfeentotaalconceptte leveren.Projectenwordenindeeigenontwerpstudio getekendenookdoorhetbedrijfzèlfuitgevoerd.Eenunieke enidealecombinatiediePietBoondegelegenheidbiedt binnenenbuitenoptimaalopelkaaraftestemmen. Daarbijgebruikmakendvandeuitgebreide know-how die hetbedrijfbezitdoorheteindeloosuittestenvannieuwe materialenentechnieken.

Introduction

PietBoonisoneofthetalked-aboutmoderndesignersinthe Netherlands.Hisdesignsaretobefoundineveryleading periodicalandhecanbecountedamongthosewhohavehad themostvisualimpactonthecountry.Histimelessdesigns forhousesandinteriorshavenotonlyattractedample attentionfromthedomesticpressbutalsoarousedinterest inhisworkfarbeyondtheborders.Thisbookpresentsseveral ofhisfinestandmostrecentprojects.

Itwashardtochoose,becausethereweresomanyinspiring andsurprisingdesigns.Aftermuchdeliberation,withthe occasionaldeepsighfollowedbyrevivalwithacupof espresso,theproductionteamwasforced,painfulthoughit was,toleaveoutseveralprojects.Notbecausetheyarenot worthwhile,butsimplybecausethepagesranout. Thefinalresultisabookthatisworthalltheeffort.

ThepurposeofthebookistoprovideasurveyofPietBoons workandtoshowclearlytheversatilityofthedesignerand histeam.Afterall,althoughittakesitsnamefromPietBoon, thecompanyreliesnotonlyonhiscreativitybutalsothatof thestylistKarinMeynandateamofinteriordesigners. ItisPietBoonwhosetsthemaincourseofthedesign. Karinandtherestoftheteamseetothefinerpoints.

BoonrunsthisdynamiccompanytogetherwithKarinMeyn underthesmokyskiesofAmsterdam.Itisacompanythat doeswhatitslogosays:Building,InteriorsandDesign.This meanstheyareoneofthefewthatcanofferanall-round concept.Projectsaredrawnoutintheirowndesignstudio andalsoexecutedbythecompanyitself.Auniqueandideal combinationthatoffersPietBoontheopportunitytomake sureinsideandoutsideareperfectlyintunewitheachother. Toachievethistheyemploytheextensiveknowhowthe companyhasbuiltupbyendlesslytestingnewmaterialsand techniques.

TheinteriorismoretheterritoryofKarinMeyn,whohasa clearfeelingforcolour,compositionandsoftmaterialslike fabricsandcoverings.Thecreationofacomfortable atmosphereandarestfulinteriorisanartofwhichsheisan

9

BinnenisvooralhetterreinvanKarinMeyndieeen uitgesprokengevoelheeftvoorkleur,compositieenzachte materialenzoalsstoffenenbekleding.Hetcreërenvaneen behaaglijkesfeer,vaneenrustgevendinterieuriseenkunst diezeopeenbijzonderemanierbeheerst.Haarvisieopsfeer isduidelijkennetalsdeontwerpenvanPietBoon,vaneen duidelijkehandtekeningvoorzien.

‘Ikhoopdatalsmensenbijonsthuiskomenkijkenzezullen zeggen:“Hiervoelenweonsthuis,hiervoelenweonslekker, ditiswatwewillen.”Datiswaarweonsmetelkaartelkens weerhardvoormaken.Hetgevoeldateenhuis,eeninterieur, goedomjeheensluit.Doorhetgroffeenhetfijneinde belijningtelatenkloppen,klopthetgevoel.Dus:hetmoeter nietalleengoeduitzien,hetmoetvooralookgoedomje heenvoelen.Dingenmoetendaarnaasteengoedeuitstraling hebbenénpraktischzijn.Dekeukensbijvoorbeeldzijn hoogtechnisch.Jeziethetniet,maaraandebinnenkantzit eigenlijkhetmooie.Ladenlopengoed,debestematerialen zijngebruikt,óókopplaatsenwaarjehetnietziet.’

Modern-klassiek:zozoudestijlvanPietBoonomschreven kunnenworden.Devormgevingdiedelaatstejarenduidelijk versobert,blijfteenklassieke touch houdendoorde duidelijkeaffiniteitmettraditionele,purebouwmaterialen enbouwstijlen.DeorigineleinterpretatiediePietBoon daaraangeeftiseenvandekenmerkenvanzijnwerk. Hetzijnmetnamediematerialendieaandeontwerpeneen duurzameentijdlozeuitstralingverlenen.Houtennatuursteen,maarookzinkenloodzijnveelgebruiktematerialen diebehalvedoorhunspecifiekekarakterookdoordesobere kleurstellingsfeerbepalendzijn.Inelkprojectwordenze weeropeenanderemanierverwerkt,wantvernieuwingis eenvoortdurendeuitdagingvoorPietBoonenzijnteam.

Eenanderkenmerkvanhetwerkisdeabsolutesymmetriein deontwerpen.Ruimtenwordenbijvoorbeeldvaakgespiegeld, kozijnenachterelkaargezetzodatverrassendedoorkijken ontstaandievooreenplezierigruimtelijkeffectzorgen.

Rustenharmonieinhetontwerp,waarbijbinnenenbuiten alsééngeheelwordtervaren,zijnhetgevolgvandiestrikte opvatting,vaakzelfsnogvooreenpandingerichten helemaalafis.

Nietalleenwordenerdoorhetbedrijfcompletehuizen ontworpeneninterieursgetekend,ookdeuitvoeringdaarvan enbouwbegeleidingtijdenshetheleprocesgebeurtbinnen hetbedrijf.Datbrengtgrotevoordelenmetzichmee.

Alhetdenkwerkvooreenprojectspeeltzichonderééndak

exceptionalmaster.Shehasadistinctviewofatmosphere and,likePietBoon’sdesigns,hersignaturecanbeclearly discerned.

‘Ihopethatwhenpeoplecometoseeourhousetheywillsay, “Wefeelathomehere,wefeelgood,thatswhatwewant.”

Thisissomethingthetwoofusfocusonintensivelyforeach job.Thefeelingthatahouse,aninterior,fitsaroundyouvery well.Bygettingtheroughandthefineaspectsofthelines right,thefeelingisrighttoo.So,itshouldnotonlylookgood, itmustalso,andmostparticularly,feelgoodaroundyoutoo. Inaddition,thingsshouldbothradiatetherightqualitiesand bepractical.Thekitchens,forexample,arespecimensofhigh technology.Youdonotnecessarilyseeitall,becausewhatis sogoodaboutit,isactuallyinside.Drawersopenwell,and thebestmaterialshavebeenused,evenwhereyoudonot seethem.’

Modern-classical:thisishowonecoulddescribePietBoons style.Thisdesignstyle,whichhasclearlybecomemore austereinrecentyears,stillretainsthatclassicaltouchasa consequenceofitsobviousaffinitywithpure,traditional buildingmaterialsandarchitecturalstyles.

PietBoonsoriginalinterpretationofthestyleisoneofthe characteristicsofhiswork.Itisthesematerialsthatgivehis designsanenduringandtimelessappeal.Woodandstone, andalsozincandlead,areallfrequentlyusedandtheir particularcharacterandsobercoloursdefinethe atmosphere.Theyareusedinadifferentwayineveryproject, becauseinnovationisaconstantchallengeforPietBoonand histeam.

Anotherfeatureoftheirworkistheabsolutesymmetryof thedesigns.Forexample,roomsareoftenmirroredand openingsplacedonebehindtheothertocreatesurprising viewsthroughthebuildingthathaveapleasingspatial effect.Theresultsofthisstrictconceptarerestfulnessand harmony,withinsideandoutsideexperiencedasasingle whole,oftenevenbeforeabuildingisfittedoutand completelyfinished.

Thiscompanynotonlydesignscompletehousesand interiors,butalsocarriesouttheworkandsupervisesthe buildingthroughouttheprocess.Thishasgreatadvantages. Alltheconceptualworkforasingleprojecttakesplaceunder oneroofandisthebasisforconstructivebrainstorming amongtheteam.

Materialsandtechniquesareceaselesslybeingtestedinthe company,theshopandeveninBoonsownhome,sothatasa

10

afenisbinnenhetteamvoortdurendredentotvruchtbare brainstormsessies.Inhetbedrijf,indeeigenwinkelenzelfsin zijneigenhuiswordenmaterialenentechniekeneindeloos uitgetestwaardoorPietBoonalsontwerperenvormgever eenbuitengewooninzichtindepraktischewaardeheeft. Datlaatsteverschafthemdeuniekemogelijkheidtoteen doordachteenaltijdverrassendemateriaalkeuzetekomen.

‘Wekunnengoedbegeleideninmateriaalkeuzedoordatwe eenheelbedrijfachteronshebbenstaandatconstantbezig ismethetuittestenvanhout,zink,loodenverf.Somskunnen nieuwematerialenpasnaeenjaartoegepastworden, namelijkpaswanneernauitgebreidtestenblijktdatze voldoenaanonzekwaliteitseisen.Datkostheelveelgeld, maardaarmeelopenwewelvooropquakennis.Iemanddie nietzo’nbedrijfachterzichheeftmoetdiekennisergens andersvandaanhalen.Wevindenhetbelangrijkdatonze huizenendemaatmeubelendiewijzelfóókmakenvan topkwaliteitzijnenlangmeegaan.

Houtiseengoedvoorbeeldvaneenmateriaaldatinal onzeontwerpeneenbelangrijkerolspeelt.Bijzondere behandelingenvanhoutzijneenspecialiteitvanonsbedrijf geworden,juistalsgevolgvandeervaringdiewehebben opgedaanbijhetsteedsmaarweeruittesten.’

‘Doordatweveelmateriaalkennisinhuishebbenkunnenwe heelgoedadviesgeven,zowelvoordebouwalsvoorhet interieur.Wewetenallesoverdemooistestoffenen bekleding,overmeubelsenverlichtingenookwaarweze vandaanmoetenhalenenwathuneigenschappenzijn.

Delaatstejarenkrijgenwezoveelaanvragenvoorontwerpen datwezenietmeerallemaalzelfkunnenuitvoeren. Daaromwerkenwesamenmetandereaannemersenkomt hetafentoevoordatereenarchitectvoorbuitenisenwij gevraagdwordenomeeninterieurteontwerpen.Datvinden weookheelleukomtedoen.Inhetalgemeengaatdat eigenlijkaltijdineenplezierigeharmoniealhoewelwe allebeimeestaleenbeetjeconcessiesmoetendoen.

Doordatikóókverstandvanbouwenheb,allesweetvande praktischeuitvoering,kanikopeenheelanderemanier overleggen.Mijnkennisbeperktzichniettothetinterieur,ik hebóókeengedegenkennisvanbouwtechnischezakenwat absoluuteenvoordeelis.’

‘Bijhetmakenvaneenontwerpkijkiknaardelijnen.Naarde symmetrie,hetachterelkaarplaatsenvankozijnenenramen. Alsdátgoedis,klopteenontwerp.Datisookweerhetgeval

designerhehasanextraordinaryinsightintotheirpractical worth.Thisgiveshimauniqueopportunitytoarriveata well-consideredbutalwayssurprisingchoiceofmaterials.

‘Wecanoffersoundguidanceinthechoiceofmaterials becausewehaveawholecompanybehindusthatis constantlyengagedintestingwood,zinc,leadandpaint. Newmaterialscansometimesonlybeusedafterayear,in otherwordsonlywhenextensivetestshaveshownthatthey satisfyourqualityrequirements.Thisallcostsalotofmoney, butitdoesmeanwestayaheadwhenitcomesto knowledge.Anyonewhodoesnothavesuchacompany behindhimhastoseekoutthisknowledgeelsewhere. Weconsideritimportantthatourhouses,andthecustommadefurniture,whichwealsomakeourselves,arebothof topqualityandlastaverylongtime.

Woodisagoodexampleofamaterialthatplaysan importantpartinallourdesigns.Specialtreatmentsfor woodhavebecomeoneofourcompanysspecialities,asa consequenceoftheexperiencewehavegainedfromour endlesstesting.’

‘Allthisknowledgeofmaterialsenablesustogiveverygood advice,forboththebuildingandtheinterior.Weknow everythingaboutthefinestfabricsandcoverings,furniture andlightingandalsowherewecanfindthemandwhattheir qualitiesare.

Inrecentyearswehavereceivedsomanyrequestsfor designsthatwecannolongerexecutethemallourselves. Wethereforeworkwithothercontractorsandoccasionally anarchitectiscalledinfortheoutsideofthehousewhilewe areaskedtodesigntheinterior.Wefindthistooavery enjoyabletask.Ingeneralthisalloperatesinpleasant harmony,thoughinmostcaseswebothhavetomakesome minorconcessions.

ThefactthatIunderstandbuildingandknowallaboutthe practicalexecutionmeansIamabletoconferwiththemina completelydifferentway.Ratherthanbeinglimitedtothe interior,Ialsohaveathoroughknowledgeoftechnical buildingmatters,andthisisagreatadvantage.’

‘WhenworkingonadesignIlookatthelines,atthe symmetryandthelocationofframedopeningsandwindows onebehindtheother.Whenthesethingsareright,thedesign isgood.Thesamethingappliestothehousewebuiltfor ourselves.Infactwealreadyfeltgoodaboutitwhenitwas stillempty.

11

methethuisdatwevooronszelfhebbengebouwd.Zelfs toenhetnogleegwashaddenweeraleengoedgevoelover. Aandachtvoordetailsisheelbelangrijk.Eenhuismoetwarm engezelligzijn,hetmoetpraktischzijn.Goednadenkenover details,nietalleendezichtbarezoalshang-ensluitwerk, maarjuistniet-zichtbareoplossingendragendaartoebij. Daterisnagedachtmoetjenietkunnenzien.Hetmager zelfsabsoluutnietbedachtuitzien.’

‘Delaatstetijdhoudenweonsookdoelbewustbezigmet innovatievetechniekendieweopgrotereschaalhopentoete passen.Eénvandietechniekenishetgebruikmakenvan aardwarmtevoordeklimaatbeheersingvanhethuis.Hetis eenmilieuvriendelijkemanieromjehuisteverwarmenofte koelen.InBelgiëwordtdezetechniekalmeerdanveertigjaar metsuccesenopgroteschaaltoegepast.Wijhebbenhetin onseigenhuistoegepastomhetuittetesten,netalseen geavanceerdsysteemdat–computergestuurd–zowellicht, geluidalstemperatuurregelt.’

Ginghetaanvankelijkvoornamelijkomhuizen,delaatstetijd staanookgrotereprojectenzoalsrestaurantsenwinkelinterieursopstapeleniserinternationaalbelangstellingvoor hotelinrichting.Hetaccentverschuiftdaarmeevanbouwen naarontwerpen.Eenontwikkelingdievoordetoekomstveel mooiedingenbelooft.

Attentiontodetailisextremelyimportant.Ahouseshouldbe warmandcosy,andshouldbepractical.Onehastothink carefullyaboutthedetails,andnotjustthevisiblethingslike locksandhinges–thesolutionswhichcannotactuallybe seenalsomakeadifference.

Youshouldnotbeabletoseethatthingshavebeenreflected upon.Itshouldnotevenlookasifanythoughthadgoneinto it.’

‘Recently,wehavealsobeendeliberatelyworkingon innovativetechniqueswhichwehopetoapplyonalarger scale.Oneofthesetechniquesistheuseofterrestrialheatin theclimatecontrolofahouse.Itisanenvironmentallyfriendlywayofheatingorcoolingyourhouse.InBelgiumthis techniquehasbeenusedsuccessfullyonalargescalefor morethanfortyyears.Wehaveuseditinourownhouseby wayofatest,aswellasanadvancedsystemthatregulates thelighting,soundandtemperaturebycomputer.

Whereasinitiallyitwasallabouthouses,nowadayslarger projectssuchasrestaurantsandshopinteriorsarealsointhe pipelineandinteresthasbeenshownfromabroadforhotel interiors.Inthiswaytheaccentisshiftingfrombuildingto designing.Adevelopmentthatpromisesawealthoffine thingsforthefuture.

12
| Adazzlingmansion
Bruisendherenhuis

Bruisendherenhuis

‘Bedenkmaareenherenhuis.’Eenspannendeenunieke opdracht,dieernagenoegopneerkwamdatdeontwerper devrijehandkreegvoorzoweldebouwalsdeinrichting.

Erstaatnueenklassiekherenhuisvoorjongemensen. Eenophetoogongewonecombinatie,maarinwerkelijkheid eenheelgelukkige.Hethuisoogtquastijlenformaat monumentaalentraditioneel,maarwiegoedkijktzietinde afwerkingenindegeraffineerdeenonconventioneledetails eenduidelijkeknipoognaarhetheden.Zozijnzowelde binnen-alsdebuitenkantgestukadoordmetkalk,een natuurlijkmateriaaldatopeennieuwemanierwerd toegepast.Eenbedrieglijkeenvoudigdecorvoorbijvoorbeeld deschitterendevisgraatvloerindewoonkamerende indrukwekkendehardstenentrappen.Dehogeramenzijn weliswaarmodernmetfijnekaders,maarzoalsvroeger afgewerktmetstopverf.

Demaatvoeringisinverhoudingmethetgrootseformaat vanhethuis.Hetvierkantnadevoordeurvan3,5meterhoog, dehal,heefteenplafonddatdoorloopttotbovendeeerste etage.Afmetingendiedoendenkenaandeentreesin patriciërshuizenuitde17deeeuw.

Symmetrie,eeninhetoogspringendelementinhetwerk vanPietBoon,isindithuistotindefinessesdoorgevoerd. Eentuinkamermetopenhaardvandezelfdeafmetingis symmetrischaandetegenoverliggendezijdevanhethuis gebouwd.Lijnenvanlichtaangebrachtinhetplafondvande ganglijkenoptischeenverbindingtemakentussenbeide ruimten.Tweecentraalgelegentrappenleidennaarhet bovenhuisentweetrappenkomeneenetagelageronderde gronduit.Eenidealeplaatsvoordegrotewijnkeldereneen oversizedbadmetrustbedden.

Inhethelehuisisnagedachtoveroptimaalwooncomfort. Debadkamerbijdeouderslaapkamer,metcentraalhet eivormigeBoffibad,isruimenlicht.Dedochterdeshuizes heefthaareigenbadkamermeteenspeciaalopmaat gemaaktkindermeubel. Alsdetuinvolwassenisgeworden,zalditbruisende herenhuiseruitzienalseenmooihistorischpandwaarlater eennieuwewijknaastisgebouwd.

15

Adazzlingmansion

‘Thinkupamansion.’Auniqueandexcitingtask,whichmore orlessamountedto carteblanche forthedesignofboththe houseanditsinterior.

Ithasturnedouttobeaclassicalmansionforyoungpeople. Onthefaceofitanunusualcombination,butinreality highlyfelicitous.Instyleandformatthehouselooks monumentalandtraditional,butoncloserinspectionthe finishandtherefinedandunconventionaldetailsnodclearly inthedirectionofthepresent.Togiveanexample,boththe insideandoutsidearewhitewashedwithlime,anatural materialappliedinanewway.Thisisadeceptivelysimple settingfor,amongotherthings,themarvellousherringbone floorinthelivingroomandtheimposingbluestonestairs. It’struethatthehighwindowslookmodernwiththeir narrowframes,buttheyarefinishedwithputtyastheyused tobe.

Thedimensionsareinproportiontothegrandstatureofthe house.Theceilingofthesquarehallbehindthe3.5-metre highfrontdoorextendsabovethefirstfloor. Thesemeasurementsarereminiscentoftheentrancestothe mansionsofthe17thcentury.

Inthishouse,symmetry,astrikingelementofPietBoons work,hasbeentakenrightdowntothefinestdetails. Aroomoverlookingthegarden,withafireplaceofthesame dimensions,hasbeenbuiltsymmetricallyontheopposite sideofthehouse.Linesoflightsetintothehallceiling appeartocreateanopticalconnectionbetweenthetwo rooms.Twocentralstaircasesleadupstairsandtwoothers leadonefloordownundertheground.Anideallocationfor thelargewinecellarandanoversizedbathwithcouches.

Optimalcomforthasbeenconsideredthroughoutthehouse. Thebathroomadjoiningthemasterbedroom,withitseggshapedBoffibath,islightandspacious.Thedaughterofthe familyhasherownbathroomwithtailor-madechild-sized furniture.

Whenthegardenisfullygrown,thisdazzlingmansionwill looklikeahandsomehistoricalbuildingnexttowhichanew estatewaslaterbuilt.

16

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.