Page 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Ç E V İ R İ E D İ TÖ R Ü N Ü N Ö N S Ö Z Ü Küçük Hayvan Medikal Ayırıcı Tanı: Bir Liste Kitabı’nın ikinci baskısını Türkçeye çevirmeye başladığımızda, dünya çapında standart olan medikal İngilizce terminolojisinin karşılığında veteriner hekimlik alanında standart bir medikal Türkçe terminolojisinin kullanılması gerektiğini fark ettik. Bu amaçla Türkçe akademik kaynakları incelediğimizde, bunların birçoğunda farklı mesleki terminolojilerin kullanıldığını gördük. Bu kitabın çevirisinde genel olarak Türkçe akademik kaynaklarda en yaygın olarak geçen terimleri kullanmayı tercih ettik. Etken isimleri ise herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanıldı. Kitabın alfabetik sıralama şeklinde kendine özgü bir listeleme tarzı bulunmaktadır. Kitaptaki bölümler ve konu başlıkları Türkçeye çevrildikten sonra yeniden alfabetik bir sıralama yapılarak listelenmiştir. Kliniklerimize herhangi bir şikayet ile gelen hastalarımızı muayene etmeye başladığımızda, ilk önce olası hastalıkların bir listesini yapmaya çalışırız ve hemen ayırıcı tanı için yapılması gereken işlemlere başlarız. Bir hastalığın kesin tanısının konulabilmesi veteriner hekimliğin temelini oluşturmaktadır. İşte bu kitap kedi ve köpeklerde karşılaşılan hastalıkların ayırıcı tanısını hızlı bir şekilde yapabilmemiz için sürekli elimizin altında bulunması gereken bir rehberdir. Kitap klinik bulgulardan ayırıcı tanıya yaklaşım, ayırıcı tanıya sistemik yaklaşım ve laboratuvar değerler ve sonuçların yorumlanması olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Kitabın orijinal baskısında da belirtildiği gibi bu kitaptaki konular veteriner hekimlik alanında çok değerli referans kaynaklar olduğunu bildiğimiz ve Elsevier tarafından yayınlanan 1. Ettinger ve Feldman: Textbook of Veterinary Internal Medicine ve 2. Nelson ve Couto: Small Animal Internal Medicine kitaplarının listeleri ve diğer referans kaynaklar ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde çevirisini tamamladığımız bu kitap çok kapsamlı olan referans kitapların sistematik bir özeti konumundadır. Bu sayede bu kitapların da çevirisi için tarafımızdan bir temel oluşturulmuştur. Bu kitapta bulunan ayırıcı tanı, etiyoloji ve laboratuvar değerler ile ilgili listeler klinisyenlerin hasta başında güvenilir kararlar verebilmesi ve yoğun veteriner hekimlik eğitimi alan öğrencilerin klinik uygulamalara tam bir katılım sağlayabilmesi için önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, olağan dışı ezoterik ayırıcı tanıların da yapılabilmesi için güncel bir rehber konumundadır. Bu kitabın tüm meslektaşlarımıza faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar Çeviri Editörü

VII


VIII

ÇEVİRİ EDİTÖRÜNÜN ÖNSÖZÜ

Kitabı Çevirenler BİRİNCİ KISIM: Klinik Bulgulardan Ayırıcı Tanıya Yaklaşım Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar

İKİNCİ KISIM: Ayırıcı Tanıya Sistemik Yaklaşım Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar Yrd. Doç. Dr. Nergis Ulaş Araş. Gör. Şükrü Değirmençay

ÜÇÜNCÜ KISIM: Laboratuvar Değerler ve Sonuçların Yorumlanması Prof. Dr. Yunusemre Özkanlar


YA Z A R I N Ö N S Ö Z Ü Elsevier tarafından Küçük Hayvan Medikal Ayırıcı Tanı: Bir Liste Kitabı’nın ikinci baskısının yazılması tarafımdan istendiğinde, ilk baskı listelerini güncelleyeceğimi ve bazı yeni materyaller ilave edeceğimi öngörmüştüm. Bundan daha fazla yanılamazdım. Hedef ilk baskısının formatını çoğaltmaktı: köpek ve kedilerde ayırıcı tanı, etiyoloji, laboratuvar değerler, klinik bulguların sınıflandırılması ve medikal hastalıklar için hızlı, özlü ve pratik bir referans oluşturmaktı. Her listeyi gözden geçirip ne kadar çok revizyon gerektiğini anladığımda çok şaşırdım. Aslında, hemen hemen her bir liste yeni ilaveler, çıkartmalar ya da yeniden bir organizasyon gerektiriyordu. Bunun gibi bir proje 6 yıllık bir periyotta veteriner medikal literatürün ne kadar genişlediğinin büyük bir göstergesidir. Bir kez daha söylemek gerekirse, bu kitap hızlı bir başvuru rehberi ve elektronik bir uygulamadır. Bu kitabın en büyük değeri klinisyenlerin hasta başında güvenilir kararlar vermelerine yardımcı olması ve veteriner öğrenciler ve intörnlerin hocaları ile birlikte yaptıkları klinik uygulamalara tam bir katılım sağlamalarına imkan tanımasıdır. Bu kitap aynı zamanda daha tecrübeli klinisyenler tarafından bazen potansiyel tanı listelerine eklemeyi unuttukları olağan dışı ezoterik ayırıcı tanıların üstesinden gelebilmeleri için de kullanılacaktır. Bu kitaptaki listeler özellikle Elsevier tarafından yayınlanan kapsamlı veteriner referans kitaplar ile uyumlu olarak hazırlanmıştır, bunlar özellikle şunlardır: • Ettinger ve Feldman: Textbook of Veterinary Internal Medicine, yedinci baskı ve • Nelson ve Couto: Small Animal Internal Medicine, dördüncü baskı. Ayrıca başvurulan bilgi kaynakları: • Henry ve Higginbotham: Cancer Management in Small Animal Practice • Beaver: Canine Behavior: Insights and Answers, ikinci baskı • Landsberg: Handbook of Behavior Problems of the Dog and Cat, ikinci baskı • Bonagura: Kirk’s Current Veterinary Therapy XIV • Maggs ve ark.: Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, beşinci baskı • Willard ve Tvedten: Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, beşinci baskı • Fossum: Small Animal Surgery, beşinci baskı Okuyucunun daha detaylı bilgi alması için, bu kitaplar ve diğer kaynaklara başvurması tavsiye edilmektedir.

Mark S. Thompson

IX


X

YAZARIN ÖNSÖZÜ

Kitap Hakkında Birinci baskıda olduğu gibi, listeler üç kısımdan oluşmaktadır ve özlü bir rehber olarak kedi ve köpeklerde ayırıcı tanı, etiyoloji, laboratuvar anormallikler, klinik bulguların sınıflandırılması ve medikal hastalıklar olmak üzere katkı sağlamaktadır. Birinci Kısım klinisyen tarafından tespit edilebilen klinik belirtilere dayalı listeleri içermektedir. İkinci Kısım bir sistem bakış açısıyla ayırıcı tanıya yaklaşmaktadır. On beş vücut sistemi sunulmaktadır. Üçüncü Kısım bir kez daha laboratuvar testlere kısa bir referans sağlar ve test sonuçlarına göre tipik normal aralıkları ve ayırıcı tanıyı verir. Genel olarak kitap 60’ı bu baskı için yeni olan toplam 400 listeyi içermektedir. Tüm listelerde en az yaygın olandan en çok yaygına olana doğru bir öncelik verilmeye çalışılmıştır.

Teşekkür Brevard Hayvan Hastanesinde görev yapan veteriner hekimler Dr. Christine Weaver, Dr. Clyde Brooks, Dr. Chad Lothamer ve Dr. Alana Terrell’a teşekkür etmek istiyorum. Onlar fikirlerimizi paylaştığımız bir kuruldur ve benim ilk baskıdaki eksikliklerimi bulmamda yardımcı oldular. Ayrıca, vakalar hakkındaki tartışmalarımız benim oluşturulması gereken yeni listeleri belirlememde de yardımcı oldu.


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM Klinik Bulgulardan Ayırıcı Tanıya Yaklaşım, 1 Abdominal Ağrı, Akut, 2 Abdominal Efüzyonlar ve Asites, 3 Abdominal Gerginlik, 4 Agresif Davranış, 5 Ağız Kokusu, Halitozis, 6 Alopesi, 7 Anafilaksi, 9 Anksiyete ve Fobiler, 9 Anüri ve Oligüri, 10 Asites, 11 Ataksi ve İnkoordinasyon, 11 Baş Eğme, 12 Baygınlık, 13 Bradikardi, Sinus, 14 Büyüme Yetersizliği/Gelişme Yetersizliği, 14 Disfaji, 15 Diskezi, 16 Dispne, 16 Disüri, 18 Ekimozlar, 18 Eklem Şişlikleri, 18 Epistaksis, 18 Genital Dermatozlar, 19 Görme Kaybı, Ani, 20 Hapşırma ve Nazal Akıntı, 20 Hematemezis, 22 Hematokezi, 23 Hematüri, 24 Hemoptizi, 25 Hemoraji, Uzun Süreli, 25 Hırıltı ve Çıtırtı, 25 Hiperpigmentasyon, 26 Hipertermi, 29 Hipopigmentasyon, 28 Hipotermi, 29 Horner Sendromu, 29 İdrar, Renklenmiş, 30 İkterus (Sarılık), 30

XI


XII

İÇİNDEKİLER

İnfertilite, Dişi, 31 İnfertilite, Erkek, 33 İnkontinans, Fekal, 34 İnkontinans, Üriner, 46 İshal, Akut, 35 İshal, Kronik, 36 İşitme Kaybı, 37 Kas Erimesi, 37 Kaşeksi ve Kas Erimesi, 38 Kaşıntı, 39 Kaynağı Bilinmeyen Ateş, 39 Kilo Alma, 41 Kilo Kaybetme, 41 Kompulsif Davranış Hastalığı, 41 Konstipasyon, 42 Körlük, 43 Kusma, 45 Lenfadenopati (Lenf Nodu Büyümesi), 47 Melena, 48 Mide Gazı, 49 Nazal Akıntı, 49 Nistagmus, Göz Titremesi, 49 Nöbet, 50 Obezite, 50 Oligüri, 51 Ödem, 51 Öğürme, 52 Öksürük, 53 Papüller ve Püstüller, 55 Parezis ve Paralizis, 55 Peteşiler ve Ekimozlar, 56 Pityalizm (Aşırı Salivasyon), 57 Poliüri ve Polidipsi, 57 Pollaküri, 58 Pullanma ve Kabuklanma, 58 Regürgitasyon, 59 Siyanoz, 60 Solgunluk, 61 Stomatit, 62 Strangüri, Disüri ve Pollaküri, 63 Taşikardi, Sinus, 64 Tenesmus ve Diskezi, 64


İÇİNDEKİLER

Ters Hapşırma, 65 Titreme (Tremor), 65 Topallık, 66 Uygun Olmayan Eliminasyon, 67 Uyuşukluk ve Koma, 69 Ürtiker/Anjioödem, 70 Zayıflık, 70 İKİNCİ KISIM Ayırıcı Tanıya Sistemik Yaklaşım, 73 Bölüm I Ağrı Tanısı, 74 Akut Ağrının Değerlendirilmesi, 74 Akut Ağrının Öncelikli Derecelendirme Sistemi (her kategoriden örnekler), 75 Kronik Ağrının Değerlendirilmesi, 75 Bölüm II Dermatolojik Hastalıklar, 76 Alerjik Deri Hastalığı, 76 Alopesi, Endokrin, 77 Deri ya da Mukoz Membranların Erozyon ve Ülserleri, 78 Folikülitis, 80 Otitis Eksterna, Kronik, 80 Parazitik Dermatozlar, 82 Pençe Hastalıkları, 183 Pigmentasyon, 84 Piyoderma, 85 Bölüm III Eklem ve Kemik Hastalıkları, 86 Artritler, 86 Kemik Hastalıkları, 87 Bölüm IV Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklar, 89 Adrenal Tümörler, 89 Akromegali, 90 Diabetes İnsipidus, 91 Diabetes Mellitus, 92 Diabetik Ketoasidozis, 94 Feokromositoma, 95 Gastrinoma (Zollinger-Ellison Sendrom),96 Glukagonoma, 96 Hiperadrenokortisizm, 97 Hiperglisemi, 98 Hipoadrenokortisizm, 99 Hipofizer Cücelik, 99 Hipoglisemi, 100 Hiponatremi/Hiperkalemi, 101

XIII


XIV

Bölüm V

Bölüm VI

Bölüm VII

İÇİNDEKİLER

İnsülinoma, 102 Kretinizm (yavru köpeklerde hipotiroidizm), 103 Paratiroidizm, 103 Tiroid Hastalığı, 104 Enfeksiyöz Hastalıklar, 107 Anaplasma Platys, 107 Anaplasmozis, 107 Anaplasmozis, Köpek, 108 Aşılar, Tavsiye Edilen Çekirdek ya da Çekirdek Olmayan, 108 Bakteriyel Enfeksiyonlar, Sistemik, 109 Bartonellozis, Kedi, 110 Bartonellozis, Köpek, 111 Ehrlichiozis, Köpek, 111 İnfluenza, Köpek, 112 Mikozlar, Sistemik, 112 Neorickettsiozis, Köpek, 116 Polisistemik Protozoal Hastalıklar, 117 Rocky Dağı Benekli Ateşi, 118 Sepsis ve Sistemik Yangısal Yanıt Sendromu (SIRS), 119 Virüsler, Kedi, 120 Virüsler, Köpek, 125 Gastroenterolojik Hastalıklar, 128 Dil Hastalıkları, 128 Diş ve Oral Kavite Hastalıkları, 129 Fekal İnkontinans, 130 İleus, 131 İnce Bağırsak Hastalığı, 132 İshal, 134 Kalın Bağırsak Hastalıkları, 136 Kronik Konstipasyon, Kedi, 137 Malabsorptif Hastalıklar, 137 Mide Hastalıkları, 138 Özefageal Hastalık, 140 Perianal Hastalık, 141 Protein-Kayıplı Enteropati, 141 Tükürük Bezi Hastalıkları, 142 Göz Hastalıkları, 143 Anizokori, 143 Göz Kapakları ve Perioküler Deri, 144 Kırmızı Göz, 145 Kornea Renk Değişiklikleri, 146 Köpeklerde İyileşmeyen Kornea Erozyonları (Ülserleri), 147


İÇİNDEKİLER

Bölüm VIII

Bölüm IX

Bölüm X

Bölüm XI

Körlük, Akut, 147 Oküler Neoplazi, 148 Retina Dekolmanı, 149 Sistemik Hastalıklarda Göz Bulguları, 150 Üveit, 152 Hematolojik Hastalıklar, 154 Anemi, 154 Lökosit Bozuklukları, 158 Pıhtılaşma Bozuklukları, Kalıtsal ve Edinsel, 159 Seçilen Hastalıklarda Beklenen Hemostatik Test Sonuçları, 160 Splenit/Splenomegali, 160 Trombosit Fonksiyon Bozukluğu, 163 Trombositopeni, 164 İmmünolojik ve İmmün-Aracılı Hastalıklar, 165 İmmün Sistem Bileşenleri, 165 İmmün-Aracılı Hastalıklar, 165 İmmünopatolojik Hasar Mekanizmaları, 165 Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklardan Etkilenen Organ Sistemleri, 167 Otoimmun Deri Hastalıkları, 168 Sistemik Lupus Eritematozus (SLE),169 Karaciğer ve Ekzokrin Pankreatik Hastalıklar, 171 Ekzokrin Pankreatik Hastalıklar, 171 Hepatik Ensefalopati, 172 Hepatik Lipidozis, Kedi, 172 Hepatobiliyer Hastalıklar, 173 Hepatomegali ve Mikrohepatika, 177 Hiperlipidemi, 178 Kolanjit ve Kolanjiohepatit, Kedi, 179 Pankreatit, 180 Portosistemik Şant, Konjenital, 182 Safra Kesesi ve Ekstrahepatik Biliyer Hastalıklar, 183 Vakuoler Hepatopati, Köpek, 185 Kardiyopulmoner Hastalıklar, 186 Alt Solunum Yolu Hastalığı, 186 Aritmiler, 187 Arteriyel Tromboembolizm, 188 Aspirasyon Pnömonisi, 189 Atriyoventriküler Kapak Hastalığı, Kronik (Mitral ya da Trikuspital kapak), 190 Hipertansiyon, 191 Kalp Kurdu Hastalığı (Dirofilariazis), 192 Kalp Yetmezliği, 194 Kardiyomegali, 196

XV


XVI

Bölüm XII

Bölüm XIII

Bölüm XIV

İÇİNDEKİLER

Konjenital Kalp Hastalığı, 197 Laringeal ve Faringeal Hastalıklar, 198 Mediastinal Hastalık, 199 Miyokardiyal Hastalıklar, 200 Perikardiyal Efüzyon, 201 Plöral Efüzyon, 202 Pulmoner Hastalık, 203 Pulmoner Ödem, 205 Pulmoner Tromboembolizm, 206 Sinus Taşikardi, 207 Şilotoraks, 208 Üfürümler, 209 Neoplazi, 210 Histiyositik Bozukluklar, 210 Humoral Hiperkalsemi, 211 Kemoterapötik Ajan Toksisitesi, 211 Kortikosteroid Tedavisi, 213 Lenfoma, 214 Paraneoplastik Sendromlar, 214 Sarkomlar, 216 Tiroid Neoplazileri, 217 Tümörler, 217 Nörolojik ve Nöromuskuler Hastalıklar, 223 Baş Eğme, 223 Beyin Hastalıkları, Konjenital veya Kalıtsal, 224 Beyin Siniri (BS) Bozuklukları, 225 Bilişsel Disfonksiyon, 225 Epileptik Nöbetler ile Karıştırılan Paroksismal Bozukluklar, 226 İntrakranial Tümörler, 226 Miyozit ve Miyopatiler, 227 Myastenia Gravis, 228 Nörolojik Muayene, 229 Omurilik Hastalıkları, 230 Omurilik Lezyonları, 231 Periferal Nöropatiler, 232 Sinir Sisteminin Yangısal Hastalıkları, 233 Sistemik Hastalık, 234 Vestibüler Hastalık, 236 Toksikoloji, 237 Bitkisel Zehirlenmeler, 237 Kimyasal Zehirlenmeler, 239 Zehirli Isırık ve Sokmalar, 240


İÇİNDEKİLER

Bölüm XV

XVII

Ürogenital Hastalıklar, 242 Böbrek Hastalıkları, 242 Glomerüler Hastalıklar, 248 İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE), 250 Kedilerde İdrarla İşaretleme ve Uygun Olmayan Eliminasyon Arasındaki Ayrım, 253 Köpek ve Kedilerde Proteinüri, 253 Meme Kitleleri, 254 Piyelonefritis, Bakteriyel, 254 Prostat Hastalıkları, 255 Reprodüktif Bozukluklar, 255 Sistoskopi Endikasyonları, 259 Üreteral Hastalıklar, 259 Ürolitler, Köpek, 260 Vajinal Akıntı, 261

ÜÇÜNCÜ KISIM Laboratuvar Değerler ve Sonuçların Yorumlanması, 263 Adrenokortikotropik Hormon (ACTH) Stimülasyon Testi, 264 Adrenokortikotropik Hormon (ACTH), Endojen, 264 Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (APTT), 265 Aktive Pıhtılaşma Zamanı (ACT), 265 Alanin Aminotransferaz (ALT, Eski adı SGPT), 265 Albümin, 266 Alkalen Fosfataz, Serum (SAP veya ALP), 266 Amilaz, Serum, 266 Amonyak, 267 Antinükleer Antikor (ANA), 267 Anyon Gap, 267 Arteriyel Kan Gazları, 267 Asetil Kolin Reseptör Antikoru, 268 Aspartat Aminotransferaz (AST, Eski adı SGOT), 268 Ayrık Hücre (Diskret Yuvarlak Hücre) Tümörlerinin Sitolojik Özellikleri, 269 Bazofil Sayısı, 270 Beyin Omurilik Sıvısı (BOS), 271 Bikarbonat (HCO3−), 271 Bilirubin, 272 Bukkal Mukozal Kanama Süresi (BMBT), 272 Coombs Testi, 272 Deksametazon Supresyon Testi, 272 Demir-Bağlama Kapasitesi (Total, TIBC)/Ferritin, 273 Dissemine İntravasküler Koagülasyon (DİC), Tanı Testleri, 273


XVIII

İÇİNDEKİLER

Eklem Sıvısı (Artrosentez), 273 Eozinofil Sayısı, 274 Eritrosit (RBC) Sayısı, 274 Eritrosit Sayısı (Kırmızı Kan Hücresi [RBC] Sayısı), 274 Folat, 276 Fosfor (P), 276 Fruktozamin, 277 Gama Glutamil Transferaz (GGT), 277 Glikolize Hemoglobin, 277 Globulin, 278 Glukoz Tolerans Testi, 278 Glukoz, 278 Hematokrit (Paketlenmiş Hücre Hacmi, PCV), 278 Hemoglobin, 279 Hemoliz, Laboratuvar Örneklerinin Korunması, 279 İdrar Analizi, 279 İdrar Protein/Kreatinin Oranı, 282 İmmun Analizler, 282 İnsülin, 283 Kalp Kurdu Antijeni, Kedi, 283 Kalp Kurdu Antijeni, Köpek, 283 Kalp Kurdu Antikoru, Kedi, 284 Kalsiyum (Ca), 284 Kan Pulcukları Sayısı, 284 Kan Üre Nitrojeni (BUN), 284 Klorid (Cl), 285 Kobalamin, 286 Kolinesteraz, 286 Kortizol, 286 Kreatin Kinaz (CK, eski adı CPK), 286 Kreatinin, 287 Kulak Kanalı Svablarının Sitolojisi, 287 Lenfosit Sayısı, 288 Lipaz, 288 Lökosit (WBC) Sayısı, 288 Magnezyum (Mg), 288 Malignitenin Sitolojik Kriterleri, 289 Methemoglobinemi, 289 Mezenkimal Hücrelerin Sitolojik Özellikleri, 290 Miyoglobinüri, 290 Monosit Sayısı, 291 Nazal Svabların veya Yıkama Örneklerinin Sitolojisi, 291


İÇİNDEKİLER

XIX

Normal Epitelyal Hücrelerin Sitolojik Özellikleri, 292 Nötrofil Sayısı, 292 Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV), 293 Osmolalite, 293 Paketlenmiş Hücre Hacmi, 293 Paratiroid Hormonu (PTH)/İyonize Kalsiyum, 293 Polimeraz Zincir Reaksiyonu, 294 Potasyum (K), 294 Protein, Total (TP), 295 Protrombin Zamanı (PT), 295 Retikülosit Sayısı, 295 Safra Asitleri, 295 Sitoloji İçin Örnek Toplama Yöntemleri, 295 Sodyum (Na), 296 Tam Kan Sayımı (CBC), 297 Tiroid Fonksiyon Testleri, 298 Toksoplasmozis Antikor Titresi, 299 Torakosentezis Sıvısı, 299 Trigliseridler, 300 Tripsinojen-Benzeri İmmunreaktivite (TLI)/Pankreatik Lipaz İmmunreaktivite (PLI), 300 Trombosit Sayısı, 300 von Willebrand Faktör, 301 DİZİN, 303


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


DİZİN

2M miyofiber otoantikorları, 164 A Abdomen serbest gaz, 5 serbest sıvı, 4 Abdominal ağrı, akut, 2–3, 139–140 Abdominal efüzyonlar/asites, 3–4 eksudat, 4 hidrostatik basınç, 3 kan, 4 kilus, 4 modifiye transudat, 3 transudat, 3 vaskülit, 3 Abdominal gerginlik, 4–5 feçes, 5 gaz, 5 kas zayıflığı, 5 organomegali, 4 sıvı, 4 yağ, 5 ACT. Bkz Aktive pıhtılaşma zamanı ACTH. Bkz Adrenokortikotropik hormon Açlık, kas erimesi, 38 Adenovirüs tip 1 (Enfeksiyöz kanin hepatitis), 125 ADH. Bkz Antidiüretik hormon Adneksiyal neoplazi, 149 Adrenal tümörler fonksiyonel adrenokortikal, 89–90 fonksiyonel adrenomedular, 90 non-fonksiyonel, 89 Adrenokortikotropik hormon (ACTH) endojen, 264 stimülasyon testi, 264 Agresif davranış, 5–6 Ağız boşluğu tümörleri, 219 Ağrı, teşhis akut ağrının değerlendirilmesi, 74 akut ağrının öncelikli derecelendirme sistemi, 75 kronik ağrının değerlendirilmesi, 75 Akarlar, 82, 287 Akciğer kurtları, dispne, 17 Aköz humor lezyonları, körlük, 44 Aköz humor, 147 Akromegali, 90–91 303


304

DİZİN

Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT), 265 Aktive pıhtılaşma zamanı (ACT), 265 Akut vestibüler “ataklar”, 226 Alanin aminotransferaz (ALT, eski adı SGPT), 265 Albümin, 266 Aldosteron–salgılayan tümör, 89 Alerji gıda, 136 kaşıntı, 39 otitis eksterna, 80 pire, 76 Alerjik blefarit, 145 Alerjik deri hastalığı, 76–77 Alerjik kontakt dermatit, 77 Alerjik solunum yolu hastalıkları, 54 Alerjik üst solunum yolları hastalıkları, 54 Algler (Prototeka spp.), 136 Alimenter bozukluklar, 59 Alimenter hastalık, 214. Ayrıca bkzEkstraalimenter kanal hastalığı Alimenter kanal lezyonları, 22–23 Alimenter kanal parazitleri, 133 Alkalen fosfataz, serum (SAP veya ALP), 266 Alopesi, 212 endokrin, 77–78 felin konjenital, 8 inflamatuar/non-inflamatuar, 7–9 kanin ve felin kulak, 8 Alt idrar yolları hastalığı, hematüri, 24 ALP. Bkz Alkalen fosfataz, serum ALT. Bkz Alanin aminotransferaz Alveolar model, 203 Amerikan Kedi Hekimleri Derneği, 120 Amerikan trypanosomiazis (Trypanosoma cruzi), 118 Amilaz, serum, 266 Amonyak, 267 ANA. Bkz Antinükleer antikor Anaflaksi, 9 Anal hastalık, hematokezya, 23 Anaplasma platys, 107 Anaplasmozis, 107, 108 Anemi, 61–62 hemolitik, 154–154 kan kaybı, 158 nonrejeneratif, 155–157 rejeneratif, 157–158 Anestezi kazaları, 234 Anizokori farmakolojik nedenler, 143–144 sinirsel nedenler, 144


DİZİN

Anjioödem, 70 Anksiyete, 9–10 Anorektal hastalık, 34, 130 Anteriyor torasik lezyon, 199 Antidiüretik hormon (ADH), 102 Antijen testi, 194 Antikoagulan rodentisitler, 239 Antinötrofil antikorları, 166 Antinükleer antikor (ANA), 166, 267 Antitrombositik antikorlar, 166 Anüri, 10 Anyon gap, 267 Aortik stenoz, ırk predispozisyonları, 197 Apse, 54 APTT. Bkz Aktive parsiyel tromboplastin zamanı Aritmiler, 187–188 Aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati, 201 Artan vasküler permeabilite, 205 Arteriolar dilatasyon, küçük çaplı, 52 Arteriyel kan gazları, 267–268 Arteriyel tromboembolizm, 188–189 Artmış intrakranial basınç, koma, 69 Artritler, 86–87 Artrosentez. Bkz Eklem sıvısı Asetilkolin reseptör antikorları, 166, 268 Asimetrik splenomegali. Bkz Splenik kitle Asites. Bkz Abdominal efüzyonlar/asites Aspartat aminotransferaz (AST, eski adı SGOT), 268 Aspergillozis, 114 Aspirasyon pnömonisi, 189–190 AST. Bkz Aspartat aminotransferaz Aşağı motor nöron. Bkz Parezis ve paralizis Aşılar, tavsiye edilen çekirdek ya da çekirdek olmayan, 108–109 Aşırı duyarlılık reaksiyonu, ani, ürtiker/anjioödem, 70 Aşırı salivasyon. Bkz Pityalizm Ataksi, 11–12 Ateş, 29. Ayrıca Bkz Riketsiyozlar; Rocky dağı benekli ateşi hipertermisi Atık (kum) kutusundan kaçınma, 68 Atopi, 76 Atriyal septal defekt, ırk predispozisyonları, 197 Atriyoventriküler kapak hastalığı, kronik, 190 Artmış mikrovasküler permeabilite, ödem, 52 Ayrık hücre (Diskret, yuvarlak hücre) tümörleri, 269–270 Ayrılık anksiyetesi, 9 Azalan plazma onkotik basıncı, 205 Azalmış plazma osmotik basıncı, ödem, 51 Azospermi, 33, 257 Azotemi, 10

305


306

DİZİN

B B lenfositler, 165 Babesiozis, 117 Bakteriler, kulak kanalı svabları, 287 Bakteriyel blefarit, 144 Bakteriyel deri hastalıkları, 115 Bakteriyel enfeksiyon, ateş, 39–40 Bakteriyel enfeksiyonlar, sistemik ayırıcı tanı, 109–110 Riketsiyozlar, köpek ve kedilerdeki önemi, 110 Bakteriyel kolitis, 136 Bakteriyel L-form artrit, 86 Bakteriyel pençe enfeksiyonu, 83 Bakteriyel perikarditis, 201 Bakteriyel piyoderma, 78 Bakteriyel pullanma ve kabuklanma, 58 Bakteriyel pyelonefritis, 254 Bakteriyel sistemik enfeksiyon, 152 Bakteriyel süpüratif artrit, 86 Bartonellozis, 110–111 Baş eğme, 223 periferal vestibüler hastalık, 12–13 santral vestibüler hastalık, 13 Batı Nil virüsü, 126 Baygınlık, 13–14, 226 Bazofil sayısı, 289–290 Ben, 84 Benekli ateş grubu riketsiyozlar. Bkz Riketsiyozlar Benzin, 239 Beyin dokusu fıtığı, koma, 68 Beyin dokusu, fıtıklaşma, koma, 69 Beyin hastalıkları, 224 Beyin omurilik sıvısı (BOS), 271 Beyin sapı, ataksi, 11 Beyin siniri (BS) bozuklukları, 225 Bezlerle ilgili durumlar, otitis eksterna nedenleri, 80 − Bikarbonat (HCO3 ), 271 Bilirubin, 272 Bilişsel disfonksiyon, 225–226 Biliyer kanal hastalıkları, 176 Biliyer kistler, 176 Biliyer tıkanma, posthepatik, 31 Bitkisel zehirlenmeler, 237–238 Bitler, 83 Blastomikoz, 112 BMBT. Bkz Bukkal mukozal kanama süresi Bornavirüs, 126 Borreliosis (Lyme Hastalığı), 109 BOS. Bkz Beyin omurilik sıvısı


DİZİN

Botulizm, 110 Böbrek enfarktüsü, arteriyel tromboembolizm, 188 Böbrek hastalıkları. Ayrıca bkz Glomerular hastalıklar ailesel, 242 akut nedenleri, 246–247 akut-kronik ayırıcı tanı, 244 ayırıcı tanı, 243–244 hematüri, 24 köpek ve kedilerde renal toksinler, 244–246 kronik nedenleri, 247–248 Böbrek yetmezliği, akut, 10 Böbrek. Ayrıca bkz Böbrek hastalıkları otoimmun hastalıklardan etkilenen, 167 ürogenital tümörler, 221 Bradikardi, Sinüs. Bkz Sinüs bradikardi Bronş hastalıkları, 186–187 Bronşiyal model, 204 Brusellozis (Köpekler), 109 Bukkal mukozal kanama süresi (BMBT), 272 Bulaşıcı venereal tümör, 270 BUN. Bkz Kan üre nitrojeni Büllöz keratopati, 147 Büyük kese, strangüri, 63 Büyüme/gelişme yetersizliği, 14–15 C Caroli hastalığı, 184 CBC. Bkz Tam kan sayımı Chigger, 82 CN. Bkz Kranial sinir bozuklukları Coombs testi, 272 CPK. Bkz Kreatin kinaz Cücelik, hipofiz, 99–100 Cytauxzoonozis, 117 Çeko-kolik invaginasyon, 136 Çıngıraklılar, 240 Çıtırtı, 25 Çiftleşme olmaması, 32 Çiftleşme yeteneği, anormal-normal libido, 33 Çil, 84 Çürükler, 129 D Dalak enfarktüsü, arteriyel tromboembolizm, 188 Dalak, akut abdominal ağrı, 2 Davranış. Ayrıca bkz Agresif davranış; Kompulsif davranış hastalığı kaşıntı, 39 kedilerde uygun olmayan eliminasyon, 68 konstipasyon, 42

307


308

DİZİN

köpeklerde uygun olmayan eliminasyon, 67 DDDST. Bkz Düşük-doz deksametazon supresyon testi D-dimer, 273 Defekasyon, reddetme, konstipasyon, 43 Deksametazon supresyon testleri, 272 Demir-bağlama kapasitesi, total (TIBC), 273 Demodikozis, 82, 84 Deniz yılanları (Mercan yılanları), 240 Depigmente deri hastalıkları, 169 Deri ve derialtı tümörleri, 220–221 Derin folikülitis, 80 Derin piyoderma, 82 Dermatofitler, otitis eksterna, 80 Dermatofitozis, 84 Dermatolojik hastalık, halitozis, 7 Dermatolojik hastalıklar, 76–85 DİK. Bkz Dissemine intravasküler koagülasyon Diabetes insipidus ayırıcı tanı, 91 köpek ve kedilerdeki nedenler, 91-92 Diabetes mellitus, 92 etiopatogenezde faktörler, 92 insülin direnci, nedenleri, 93-94 insülin-salgılayan tümör, 94 klinikopatolojik anormallikler, komplike olmayan, 92 komplikasyonlar, 93 Diabetik ketoasidozis, 94–195 Dil, hastalıkları, 128–129 Dilate kardiyomiyopati, 200–201 Diptera, 82 Direkt Coombs testi, 165 Direkt immunofloresan, 166 Disfaji nöromuskuler hastalık, 16 oral lezyonlar, 15–16 tıkanma lezyonu, 16 Diskezi. Bkz Tenesmus ve diskezi Displazi, kanin foliküler, 8 Dispne ekspiratuar ya da karışık, 17–18 inspiratuar, 16–17 Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), 273 Disüri. Bkz Strangüri, disüri ve pollaküri Diş kökü apsesi, 129 Diş ve oral kavite hastalıkları, 129–130 Dişilerin genital dermatozları, 20 Diyastolik üfürümler, 209 Diyet akut ishal, 35


DİZİN

309

halitozis, 7 konstipasyon, 42 kusma, 46 öğürme, 52 pankreatit, predispoze faktörler, 180 Duodenal refleks, 181 Düşük-doz deksametazon supresyon testi (DDDST), 272 Düzeltilmiş hipokloremi, 285 E Edinsel geç başlayan bilişsel işitme kaybı, 37 Edinsel geç başlayan sensorinöral işitme kaybı, 37 Edinsel penis bozuklukları, 258 Edinsel trombopati, 56 Egzersiz hipertermi, 27 Ehrlichiozis, 110, 111–112 Ekimozlar. Bkz Peteşi ve ekimozlar Eklem hastalıkları. Bkz Eklem şişlikleri Eklem sıvısı (Artrosentez), 273–274 Eklem şişlikleri, 18 Eklem tümörleri, 217–218 Eksojen nörotoksinler, 236 Ekspiratuar dispne, 17–18 Ekstraalimenter kanal hastalığı, kusma, 46 Ekstraalimenter kanal lezyonları, hematemezis, 23 Ekstrahepatik biliyer hastalıklar. Bkz Safra kesesi ve ekstrahepatik biliyer hastalıklar Ekstramedüller hematopoez, 161 Ekstratorasik trakea, dispne, 17 Ekstratorasik trakeal hastalık, 26 Ekstraüriner hastalık, hematüri, 24 Ekstravazasyon, 212 Ekstremite parezisi, akut, arteriyel tromboembolizm, 188 Eksudatif retina dekolmanı, 116 Ekzokrin pankreas hastalıkları ayırıcı tanı, 171 klinik bulguları, 171–172 Endojen nörotoksinler, 235 Endokrin bozukluklar, otitis eksterna nedenleri, 80 Endokrin hastalıklar, 38, 60, 235 Endokrinolojik ve metabolik hastalıklar, 89–104 Endokrinopatiler, 84, 174 Endoparazitler, 142 Enfeksiyon akut ishal, 35 ateş, 39–40 ekskoriasyon, 78–79 glomerüler hastalıklar ayırıcı tanı, 248– 250 hapşırma, 20


310

DİZİN

hemolitik anemi tetikleyiciler, 154 kaşıntı, 39 lenfadenopatiler, 47 melena, 48 öğürme, 52 pençe, 83 protein kayıplı enteropati ayırıcı tanı, 141–142 regürgitasyon, 59 splenomegali nedenli, 162 topallık, 66 Enfeksiyöz blefarit, 144–145 Enfeksiyöz hastalık, 107–127 Enfeksiyöz kanin hepatitis. Bkz Adenovirüs tip 1 Enfeksiyöz olmayan piyogranülomatöz deri hastalıkları, 115 Ensefalopati, hepatik, 172 Enterik virüsler, 124–125 Eozinofil sayısı, 274 Eozinofilik efüzyon, 299 Eozinofilik granülom kompleksi, 130 Eozinofilik granülomlar, 129 Epilepsi, idiopatik, 50 Epileptik nöbetler ile karıştırılan paroksismal bozukluklar, 226 Epinefrin-salgılayan tümör, 90 Epistaksis lokal nedenler, 19 sistemik nedenler, 19 Epitelyal hücreler, sitolojik özellikleri, 292 Epitelyal tümörler, 220–222 Epizodik zayıflık, 226 Eritem, 145 Eritrosit sayısı, 274–276 Eritrositik parazitler, 158 Etanol, 239 Etilen glikol, 239 Evde bulunan korozivler, 239 F Fallot tetralojisi, ırk predispozisyonları, 198 Fankoni sendromu, 243 Faringeal hastalıklar, 198 dispne, 16 hırıltı, 25 Fasiyal sinir paralizi, 232 Fekal ev kirliliği, 67 Fekal inkontinans, 34, 130–131 Felin (Kediler) SLE tanı için kriterler, 169–170 tiroid neoplazileri, 217 ülserler, ayırıcı tanı, 79


DİZİN

üveit, 152–153 agresif davranış, 5–6 akromegali, 90–91 akut ağrının değerlendirilmesi, 74 anaplasmozis, 110 bakteriyel piyelonefritis, 254 böbrek hastalıkları, 242–248 çekirdek aşılar, 108 diabetes insipidus, 91 dilate kardiyomiyopati, 200 gıda hipersensitivitesi, 76 glomerüler hastalıklar, 249–250 hepatobiliyer hastalık, 176–177 hipertiroidizm, 104–105 hipertrofik kardiyomiyopati, 201 histiyositik bozukluklar, 211 histoplasmozis, 113–114 insülin direnci, 93–94 kalp kurdu antijeni, 283 kalp kurdu antikoru, 284 kolanjit ve kolanjiohepatit, 179 körlük, 147–148 kronik konstipasyon, 137 kuduz virüsü enfeksiyonu, 121 lenfoma, 218 mikoplazmoz, 110 miyokarditis, 201 miyokardiyal hastalıklar, 200–201 otoimmun hastalıklar, etkilenen organ sistemleri, 167–168 pankreatit, 180–183 pire alerjisi, 76 proteinüri, 253 restriktif kardiyomiyopati, 201 riketsiyozlar, klinik önemi, 110–112 şilotoraks, nedenleri için tanısal testler, 208 uygun olmayan eliminasyon, 67 Felin agresyon patofizyolojik nedenleri, 5–6 türlere özgü biçimleri, 5 Felin dental resorptif lezyonlar, 129 Felin enfeksiyöz peritonit (FIP, Felin koronavirüs enfeksiyonu), 120–121 Felin histiyositik sarkom, 210 Felin immun yetmezlik virüsü (FIV), 122–123 Felin konjenital alopesi, 7 Felin koronavirüs enfeksiyonu. Bkz Felin enfeksiyöz peritonit Felin kulak alopesisi, 7 Felin lökemi Virüs (FeLV) bulaşmayı takiben muhtemel sonuçlar, 124 klinik bulgular, 123

311


312

DİZİN

Felin progresif histiyositozis, 210 FeLV. Bkz Felin lökemi Virüs Feokromositoma, 95 Ferritin, 273 FIP. Bkz Feline infectious peritonitis FIV. Bkz Felin immun yetmezlik virüsü Fibrin birikmesi, 151 Fibrin yıkımlanma ürünleri, 273 Fibrinojen, 273 Fitozis, 137 Fitozis, lagenidiozis (Pythium insidiosum, Lagenidium giganteum), 115 Fobiler, 9–10 Fokal eritem, 145 Fokal hepatomegali, 177 Fokal mediastinal genişleme, 199–200 Fokal püstüler/kabuklu dermatoz, 168 Folat, 276 Folikülitis, 80 Forrester sınıflandırması, 195 Fosfor (P), 276 Fruktozamin, 277 Fundus, 152 Fungal artrit, 86 Fungal blefarit, 144 Fungal enfeksiyon ateş, 40 Fungal kolitis, 136 Fungal pençe enfeksiyonu, 83 Fungal perikarditis, 201 Fungal pullanma ve kabuklanma, 58 Furunkulozis, 80 G Gama-glutamil transferaz (GGT), 277 Gastrik akışın tıkanması, 138 Gastrik dilatasyon/volvulus, 139 Gastrik hastalık, kusma, 45 Gastrik ülserasyon/erozyon, 138 Gastrinoma (Zollinger-Ellison sendrom), 96 Gastrit, 22, 138 Gastroenterolojik hastalıklar, 128–142 Gastrointestinal hastalıklar, 101, 175 halitozis, 6 ishalin nedenleri, 134 Gastrointestinal hemoraji, 141 Gastrointestinal kanal, otoimmun hastalıklardan etkilenen, 168 Gastrointestinal kanalda ülserasyon, 22 Gastrointestinal sistem akut abdominal ağrı, 2 etkileyen bitkiler, 237–238


DİZİN

Gastrointestinal toksisite, 212 Gastrointestinal yangı, üst, 48 Gazyağı, 239 Gebelik, 102 Gelişimsel/konjenital nöropatiler, 2337 Generalize akut nöropatiler, 232–233 Generalize hepatomegali, 177 Generalize kronik polinöropatiler, 232 Generalize püstüler/kabuklu dermatoz, 168 Genişlemiş arterler, 204 Genişlemiş idrar kesesi, 35 Genişlemiş venalar, 204 Genital dermatozlar dişi, 20 prepisyum/kılıf lezyonların nedenleri, 19 skrotum lezyonları nedenleri, 19–20 Germ hücreli tümörler, 222 GGT. Bkz Gama glutamil transferaz Gıda alerjisi, kalın bağırsak hastalıkları ayırıcı tanı, 136 Gıda hipersensitivitesi, 76 Gıda. Ayrıca bkz Diyet anaflaksisi, 9 Gila canavarı. Bkz Zehirli kertenkeleler Glikolize hemoglobin, 277 Gliomlar. Bkz Nöroepitelyal tümörler Globulin, 277–278 Glomerüler hastalıklar kediler için ayırıcı tanı, 249–250 köpekler için ayırıcı tanı, 248–249 tipleri, 248 Glomerülopati, 3 Glukagonoma, 96 Glukokortikoid uygulaması, yan etkileri, 213 Glukoz tolerans testi, 278 Glukoz, 278 Görme kaybı, ani. Bkz Körlük Görsel mesaj iletiminde yetmezlik, 44 yorumlanmasında yetmezlik, 45 Göz hastalıkları, 143–152 Göz kapakları, perioküler deri, 144–145 Göz yüzeyi hastalıkları, 150–152 Göz yüzeyi neoplazileri, 149 Göz, otoimmun hastalıklardan etkilenen, 167 Granülom, 54 Granülomatöz infiltratlar, 151 Granülomatöz, 162

313


314

DİZİN

H Halitozis dermatolojik hastalık nedenli, 7 diyet nedenli, 7 gastrointestinal hastalık nedenli, 7 metabolik hastalık nedenli, 6 oral hastalık nedenli, 6 respiratuar hastalık nedenli, 6 tımar davranışı nedenli, 7 Halusinasyon kompulsif hastalıklar, 41 Hapşırma, 20–21 Hareket bozuklukları, 224 − HCO3 .Bkz Bikarbonat Heinz body. Bkz Oksidatif hasar Helmint parazitleri, 83 Hemanjiyosarkom, 216 Hematemez alimenter kanal lezyonları ile ilişkili, 22–23 ekstraalimenter kanal lezyonu ile ilişkili, 23 koagülopati ile ilişkili, 23 Hematokezi, 23–24 Hematokrit (Paketlenmiş hücre hacmi, PCV), 278 Hematolojik anormallikler, arteriyel tromboembolizm, 189 Hematolojik hastalıklar, 154–164 Hematolojik kanserler, 211 Hematopoetik tümörler, 218 Hematüri, 24 Hemoglobin, 279 Hemolenfatik neoplazi, 177 Hemolitik anemi, 154–155 Hemoliz, 30–31, 157, 237, 279 Hemoptizi, 25 Hemoraji fokal eritem, 146 gastrointestinal, 141 plöral efüzyon ayırıcı tanı, 203 uzamış (Bkz Koagülopatiler; Trombosit fonksiyon bozukluğu; Trombositopeni) Hemorajik gastroenteritis, 138 Hemostatik test sonuçları, beklenen, 160 Hemostaz defektleri, 160 Hepatik ensefalopati, 172 Hepatik lipidozis, 172–173, 176 Hepatik yetmezlik, 101 Hepatobiliyer hastalık, 31 kediler için ayırıcı tanı, 176–177 klinik ve fiziksel bulguları, 173–174 köpekler için ayırıcı tanı, 175–176 yükselmiş serum enzimlerinin nedenleri, 174–175


DİZİN

Hepatobiliyer sistem, akut abdominal ağrı, 2 Hepatoensefalopati, 234 Hepatomegali ve mikrohepatika, 177 Hepatopati, 212 Hepatozoonozis, 118 Hırıltı, 25 Hidrostatik basınç abdominal efüzyon/asites, 3 artmış, ödem, 51 Hifema, 151 Hiperadrenokortisizm, 97–98 Hiperglisemi, 98, 278 Hiperkalemi, 101–102 Hiperksantinüri, 243 Hiperlipidemi, 178 Hiperlipoproteinemi, 180 Hiperparatiroidizm, 103 Hiperpigmentasyon, 26–27, 84 Hiperplazi, 161 Hipersensitivite, 212 Hiperşilomikronemi, 232 Hipertansiyon, 235 hapşırma, 21 portal, 3 pulmoner, 191 sistemik, 191–192, 152 Hipertermi, 29 Hipertiroidizm, kedilerde, 104 Hipertrigliseridemi, 181 Hipertrofik kardiyomiyopati, 201 Hiperürikozüri, 243 Hiperviskozite, hapşırma, 20 Hipoadrenokortisizm, 99 Hipoalbuminemi, 3. Ayrıca bkz Albumin Hipofiz bezi tümörleri, 227 Hipofizer cücelik, 99 Hipoglisemi, 100, 102, 234, 278 Hipoksi, 174, 234 Hiponatremi/hiperkalemi, 101 Hipoparatiroidizm, 103 Hipopigmentasyon, 28, 84 Hipoproteinemi, 51 Hipotansiyon, 174 Hipotermi, predispozan faktörler, 29 Hipotiroidizm köpeklerde, 105–106 otitis eksterna nedenleri, 80 yavru köpeklerde (Bkz Kretinizm) Hipoventilasyon, 60

315


316

DİZİN

Histiyositik bozukluklar, 210–211 Histiyositik sarkom, 210, 269 Histoplazmozis, 113 Horner sendromu, 29 Humoral hiperkalsemi, 211 I Isı çarpması, hipertermi, 29 İatrojenik blefarit, 145 İdiopatik epilepsi, 50 İdiopatik periferal vestibüler hastalık, 232 İdrar analizi, 279–282 diabetes mellitus, 92 köpek ve kediler için şilotoraks testleri, 208 İdrar kortizol/kreatinin oranı, 282 İdrar protein/kreatinin oranı, 282 İdrar retensiyonu, strangüri, 63 İdrar sedimentinin muayenesi, 281–282 İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), 250–252 İdrar yolu travması, 251–252 İdrar, renklenmiş, 30 İdrarla işaretleme, 68, 253 İkterus (Sarılık), 30 İlaç ilişkili hepatopati, 175 İlaçlar anaflaksi, 9 anizokori, nedenleri, 143–144 erkek üreme sistemini etkileyen, 258–259 hemolitik anemiyi tetikleyen, 154–155 hipoglisemi nedenleri, 101 konstipasyon, 42 kusma, 45 melena, 48 pankreatitis predispoze faktörler, 181 yükselmiş serum hepatobiliyer enzimlerin nedenleri, 174 İleus, 131 İlik bozuklukları, 156 İmmun analizler, 282–283 İmmün aracılı ateş, 39 İmmün aracılı öğürme, 52 İmmün sistem bileşenleri, 165 İmmün-aracılı artrit, 166 İmmün-aracılı blefarit, 145 İmmün-aracılı bozukluklar, 59 İmmün-aracılı hastalıklar, 165–166 İmmünolojik ve immun-aracılı hastalıklar, 165–170 İmmünopatolojik hasar, mekanizmaları, 167 İmpresyon smear, 296 İnce bağırsak hastalıkları


DİZİN

ayırıcı tanı, 132–133 ırk duyarlılığı, köpekler, 134 klinik bulgular, 132 kusma, 45 İnce-iğne biyopsisi, 295 İnefektif eritropoez, 157 İnfertilite, dişiler anormal siklus, 31, 256 normal siklus, 31, 255 siklus göstermeme, 32, 256 İnfertilite, erkek, 32, 257 İnfiltratif hastalık, alimenter kanal lezyonları, 22–23 İnfiltratif lenfadenopatiler, 47 İnflamatuar alopesi, 7–8 İnflamatuar ejakulat, 33, 257 İnflamatuar lenfadenopatiler, 47 İnflamatuar miyopatiler, 38, 227 İnfluenza, köpek, 112 İnkontinans, fekal, 34, 130 İnkontinans, üriner, 35 İnkoordinasyon, 11 İnsanlar, fobi, 10 İnspiratuar dispne, 16 İnsülin, 93–94, 102, 283 İnsülinoma, 102 İnsülin-salgılayan Beta-hücre neoplazisi, 102 İnsülin-salgılayan tümörler, 93–94 İnteröstral süre, anormal, 32 İntestinal tıkanma, 133 İntrakranial tümörler, 226 İntranazal hastalıklar, hırıltı, 25 İntratorasik trakea, dispne, 16 İnvaginasyon, 134 İris anormallikleri, 151 İrritabl bağırsak sendromu, 133 İshal akut, 35 ince bağırsak hastalığı ayırıcı tanı, 132 kronik, 35–36 nedenleri, 134 sınıflandırılması, 135 İskemi, 181 İskemik nöromiyopati, 232 edinsel geç-başlayan bilişsel, 37 edinsel geç-başlayan sensorinöral, 37 İşitme kaybı konjenital edinsel sensorinöral, 37 konjenital sensorinöral, 37 İYE. Bkz İdrar yolu enfeksiyonu

317


318

DİZİN

K Kahverengi ömürcekler. Bkz Loksosselidae Kalın bağırsak hastalıkları, 45, 136 Kalın bağırsak ishalleri, 35 Kalıtsal hiperpigmentasyon, 26 Kalıtsal miyopatiler, 38, 228 Kalıtsal trombopati, 56 Kalp kurdu antijeni, 283–284 Kalp kurdu antikor ve antijen testleri, 209 Kalp kurdu antikoru, kedi, 283 Kalp kurdu hastalığı, 192–194 Kalp kurdu, dispne, 16 Kalp yetmezliği bulguları, 189 klinik bulguları, 195–196 kronik nedenleri, 194–195 sağ-taraflı, 195 sol-taraflı, 194 şiddetinin sınıflandırılması, 195 Kalsinozis sirkumskripta, 129 Kalsiyum (Ca), 284 Kalsiyum fosfat, 261 Kalsiyum oksalat monohidrat ve dihidrat, 260 Kan kaybına bağlı anemi, 158 Kan pulcukları sayısı Bkz Trombosit sayısı Kan üre nitrojeni (BUN), 284 Kan. Ayrıca bkz Tam kan sayımı abdominal efüzyon, 3 sindirilmiş, 48 Kanamalı oral lezyon, alimenter kanal, 23 Kanin (Köpekler) agresif davranış, 5 akromegali, 90 akut ağrının değerlendirilmesi, 74 anaplasmozis, 108, 110 aritmojenik sağ ventriküler kardiyomiyopati, 201 bakteriyel piyelonefritis, 254 böbrek hastalıkları, 242–247 brusellozis, 109 çekirdek aşılar, 108 diabetes insipidus, 191 dilate kardiyomiyopati, 200 dişi köpeklerde reprodüktif bozukluklar, 255–256 ehrlichiozis , 111–113 erkek köpeklerde reprodüktif bozukluklar, 257 gıda hipersensitivitesi, 76 glomerüler hastalıklar, 248–250 glukagonoma, 96


DİZİN

hepatobiliyer hastalıklar, 173–174 hipertrofik kardiyomiyopati, 201 hipotiroidizm, 105–106 histiyositik hastalıklar, 210 histoplazmozis, 113–114 ince bağırsak hastalıkları ırk duyarlılığı, 134 infertilite, dişi, 255–257 infertilite, erkek, 257 influenza, 112 insülin direnci, 93 iyileşmeyen kornea erozyonları, 150 kalp kurdu antijeni, 283 körlük, 147–148 lenfoma, 218 miyokardiyal hastalıklar, 200 neorickettsiozis, 116 non-enfektif miyokarditis, 201 otoimmun hastalıklar, etkilenen organ sistemleri, 167 pankreatit, 180–182 pire alerjisi, 76 proteinüri, 253 Riketsiyozlar, klinik önemi, 110 SLE tanısı için kriterler, 169 şilotoraks, nedenler için testler, 209 tiroid neoplazileri, 217 uygun olmayan eliminasyon, 67 ülserler, ayırıcı tanı, 78 üveit, 152 vakuoler hepatopati, 185 Kanin agresyon patofizyolojik nedenler, 5 türlere özgü biçimleri, 5 Kanin distemper virüs, 125, 127 Kanin foliküler displazi, 8 Kanin herpesvirüs, 126 Kanin influenza A alttip H3N8 virüs, 125 Kanin kellik, 8 Kanin kulak alopesi, 8 Kanin kutanöz histiositoma, 269 Kanin oral papillomavirüs, 126 Kanser hematolojik, 211 uzak nörolojik belirtileri, 236 Karaciğer ve ekzokrin pankreatik hastalıkları, 171–185 Karadul örümcekleri. Bkz Latrodectus spp. Kardiyak output, azalma, 13, 190 Kardiyak santral siyanoz, 60 Kardiyojenik şok, 62 Kardiyomegali, 196

319


320

DİZİN

Kardiyopulmoner hastalıklar, 186–222 Kardiyotoksisite, 211 Kardiyovasküler hemoptizi, 25 Kardiyovasküler sistem, etkileyen bitkiler, 237 Kardiyovasküler solunum yolu hastalıkları, 54 Karnitinüri, 243 Kas erimesi, 38 Kas hasarı, 174 Kas travması, topallık, 66 Kaşeksi, 38 Kaşıntı, 39 Katarakt, 152 Kateterizasyon, idrar retensiyonu, 64 Kaudal servikal lezyon, 231 Kaynağı bilinmeyen ateş enfeksiyon, 39 immün aracılı, 39 neoplazi, 39 Kazıntı, 295 Kedi hastalıkları, 79 Kedi vebası (Yersinia pestis), 110 Kediler. Bkz Felin Kedilerde enfeksiyöz ülserler, 79 Kedilerde fungal ülserler, 79 Kedilerde immun-aracılı/otoimmun ülserler, 79 Kedilerde metabolik ülserler, 79 Kedilerde neoplastik ülserler, 79 Kedilerde parazitik ülserler, 79 Kedilerde toksoplazmozis, 117 Kedilerde virüsler felin lökemi virüs, muhtemel sonuçlar, 124 FeLV, klinik bulgular, 123–124 FIP, klinik bulgular, 121–122 FIV, klinik bulgular, 122–123 kedilerin diğer virüsleri, 124 kuduz virüsü enfeksiyonu, belirtiler, 121 Retroviral test için rehber, 120 Kedilerin alt idrar yolu hastalığı, 250 Kemik hastalıkları, 174 endokrin, 88 gelişimsel ve genetik, 87 idiopatik, 88 konjenital, 87 metabolik, 88 nutrisyonel, 88 Kemik iliği süpresyonu, 56 Kemik metastazı, 211 Kemik ve eklem hastalıkları, 86–88 Kemik ve eklem tümörleri, 217


DİZİN

Kemoterapötik ajan toksisitesi, 211 Kendini-yaralama ya da kendini-yönlendirme, kompulsif hastalıklar, 41 Kene felci, 241 Keneler, 82 Keratinizasyon defektleri, 59 Keratokonjunktivitis sikka, 151 Kesiş örümcekleri. Bkz Loksosselidae Kılıf lezyonları, 19 Kırmızı göz, 115 Kırmızı kan hücresi (RBC) sayısı. Bkz Eritrosit sayısı Kısa östrüs, 32 Kısa-bağırsak sendromu, 134 Kilo alma. Bkz Obezite Kilo kaybetme. Bkz Kaşeksi Kilus, abdominal efüzyonlar, 3 Kimyasal özellikler, 280–281 Kimyasal zehirlenmeler, 239 Klorid (Cl), 285 Kobalamin, 286 Koksidioidomikozis, 114 Kolanjit ve kolanjiohepatit, kedilerde, 179 Kolesterol (CH), 286 Kolinesteraz, 286 Kolonik hastalık, hematokezya, 22 Kolonik tıkanma, konstipasyon, 42 Kolonik yangı, tenesmus, 64 Kolonik zayıflık, konstipasyon, 43 Kolorektal hastalık, 34, 130 Kompulsif davranış hastalığı, 41 Konjenital kalp hastalığı, ırk predispozisyonları, 197 Konjenital penis bozuklukları, 258 Konjenital sensorinöral işitme kaybı, 37 Konjunktivitis, 151 Konstipasyon, 42, 136, 137 Kor triatriatum, ırk predispozisyonları, 198 Korioretinit, 116 Korkular, 9–10 Kornea renk değişiklikleri, 146 Kornea, 146 Kornea/sklera, 151 Korneal lezyonlar, körlük, 43 Kornifiye epitel hücreleri, 261 Koronavirüs, 125 Kortikosteroid tedavisi, 213 Kortizol, 286 Kortizol-salgılayan tümör, 89 Köpek hastalıkları, 78 Köpekler. Bkz Kanin Köpeklerde enfeksiyöz ülserler, 78

321


322

DİZİN

Köpeklerde fungal ülserler, 78 Köpeklerde immun-aracılı/otoimmun ülserler, 78 Köpeklerde iyileşmeyen kornea erozyonları, 147 Köpeklerde metabolik nedenli ülserler, 78 Köpeklerde neoplastik ülserler, 78 Köpeklerde parazitik ülserler, 78 Köpeklerde toksoplazmozis, 117 Köpeklerde trombositik anaplasmozis, 107 Köpeklerde virüsler, 125–127 Köpeklerin alt üriner yolu hastalığı, 251–252 Körlük, 43, 147 Kraniyal servikal lezyon, 231 Kreatin kinaz (CK, eski adı CPK), 286 Kreatinin, 286 Kretinizm, 103 Kriptokokkozis, 114 Kronik pulmoner fibrozis, 54 Kuduz virüsü, 126 Kulak kanalı svabları, sitoloji, 287 bakteriler, 287 mantarlar, 287 neoplazi, 287 Kulak uyuzları, 82, 287 Kulak uyuzu, 82 Kusma, 45, 190 Kutanöz hastalıklar, 214 Kutanöz histiyositom, 210 Kutanöz histiyositozis, 210 Küçük boy, gelişme yetersizliği, 14 Küçük kese, strangüri, 63 L Lagenidium giganteum. Bkz Pythium, lagenidiozis Langerhans hücreli histiyositom, 210 Laringeal hastalık, 17, 25, 198 Laringeal paraliz, nedenleri, 198 Latrodectus spp. (Karadul örümcekleri), 240 Layşmanyazis, 118 Lenfadenopati (Lenf nodu büyümesi), 47, 214 Lenfanjiektazi, 142 Lenfanjiografi, şilotoraks testi, 209 Lenfanjiosarkoma, 102 Lenfatik tıkanma, 52, 206 Lenfoid lösemi, 219 Lenfoma, 214, 218 Lenfosit sayısı, 288 Lenfositik kolanjit, 179 Lenfositik tiroiditis, testler, 298 Lens lezyonları, 44


DİZİN

Lens, 148, 152 Leptospirozis, 109 Libido, 33, 257 Ligamentlerin travması, topallık, 67 Lipoprotein lipaz yetmezliği, 176 Lokasyondan kaçınma, uygun olmayan eliminasyon, 68 Lokomotor kompulsif hastalıklar, 41 Loksosselidae (kesiş veya kahverengi ömürcekler), 241 Lökosit (WBC) sayısı, 288 Lökosit bozuklukları, 158 Lumbosakral lezyon, 231 Lumbosakral spinal kord, ataksi, 12 Lyme artriti, 86 Lyme hastalığı. Bkz Borreliosis M Magnezyum (Mg), 288 Makrositoz, 292 Malabsorptif hastalık, 133, 137 Maldigestif hastalık, 133 Malign histiyositozis, 211, 270 Malignitenin sitolojik kriterleri, 289 Mantar, kulak kanalı svabları, 287 Mast hücre tümörü (MHT), 199, 214, 219, 269 Mediastinal hastalık, 199, 214 Melanoma, 270 Melanositik tümörler, 221 Melena, 48 Meme bezi, ürogenital tümörler, 222 Meme kitleleri, 254 Meningiom, 226 Mental aktivite, azalma, aspirasyon pnömonisi, 189 Mercan yılanları. Bkz Deniz yılanları Merkezi sinir sistemi lenfoması, 226 Mesane, ürogenital tümörler, 221 Metabolik hastalıklar, halitozis, 6 Metabolik karaciğer hastalığı, 275 Metabolik miyopatiler, 227 Metabolik/nutrisyonel blefarit, 145 Metanol, 239 Metastatik neoplazi, 177 merkezi sinir sistemi lenfoması, 226 Methemoglobinemi, 61, 289 Mezenkimal hücreler, sitolojik özellikleri, 290 Mezenterik enfarktüs, arteriyel tromboembolizm, 188 MHT. Bkz Mast hücre tümörü Mide gazı, 49 Mide hastalıkları, 138–139 Midriyazis, neden olan durumlar, 143

323


324

DİZİN

Mikobakteriyozis, 109 Mikoplazmoz (Kediler), 110 Mikozlar, sistemik ayırıcı tanı, 113–114 klinik bulgular, 112–113 Mikrohepatika, 177 Mikrositoz, 292 Mineral mum yağı, 239 Mitral displazi, ırk predispozisyonları, 198 Miyeloproliferatif bozukluklar, 219 Miyelosupresyon, 211 Miyoglobinüri, 290 Miyokarditis, kediler, 201 Miyokardiyal hastalıklar, 200–201 Miyokardiyal yetmezlik, 194 Miyopatiler inflamatuar kas erimesi, 38 kalıtsal kas erimesi, 38 Miyozis, neden olan durumlar, 143 Miyozit ve miyopatiler, 227 Modifiye knott ya da filtre testi, 194 Modifiye transudat, 3, 202 Mononükleer fagositik hücreler, 165 Monosit sayısı, 290 Motilite, anormal, 33, 257 Motor nöron. Bkz Parezis ve paralizis Mukozal ülserasyonlar, 168 Musküloskeletal sistem, akut abdominal ağrı, 3 Myastenia gravis, 199, 226, 228 Mycoplasma artriti, 86 N Naftalin, 239 Nazal akıntı. Bkz Hapşırma Nazal svablar, sitoloji, 291 Nazal tıkanma, dispne, 16 Nefrojenik diabetes insipidus, 243 Nefrotoksisite, 212 Nekrotik doku, 162 Neoplastik blefarit, 145 Neoplastik üst solunum yolları hastalıkları, 54 Neoplazi, 3, 54, 210–222 adneksiyal, 149 ateş, 40 ekskoriasyon, 78–79 glomerülar hastalıklar ayırıcı tanı, 248–250 hapşırma, 20 hemolenfatik, 177 hemolitik anemi tetikleyiciler, 155


DİZİN

hiperpigmentasyon ayırıcı tanı, 84 ince bağırsak hastalığı, ayırıcı tanı, 134 infiltratif lenfadenopatiler, 47 insülin-salgılayan beta-hücreler, 102 kalın bağırsak, 136 kulak kanalı svabları, 287 melena, 48 metastatik, 176 metastatik-merkezi sinir sistemi lenfoması, 226 nodüler deri hastalıklarının ayırıcı tanısı, 178 oküler, 115–148 oral kavite hastalıkları, ayırıcı tanı, 130 öğürme, 52 perikardiyal efüzyon, ayırıcı tanı, 201 primer hepatik, 176–177 protein-kayıplı enteropati, ayırıcı tanı, 142 safra kesesi ve ekstrahepatik biliyer hastalıklar ayırıcı tanı, 184 salivar, 142 splenomegali ayırıcı tanı, 159 topallık, 66 yükselmiş serum hepatobiliyer enzimlerin nedenleri, 174 Neoplazmalar benign, 220 intrakranial, 226 malign, 219 plazma hücre, 219 testis, 221 tiroid, 217 Neorickettsiozis, 110, 116 Neosporozis, 117 Neutrofil sayısı, 292 Neutrofili, 292 New York kalp birliği fonksiyonel sınıflandırma, 195 Nistagmus, 49 Nodüler deri hastalıkları, ayırıcı tanı, 115 Nodüler intersitisyel model, 204 Non-enfektif miyokarditis, köpeklerde, 201 Nonkardiyojenik şok, 62 Nonkardiyopulmoner hastalık, dispne, 17–18 Nonneoplastik infiltratif hastalıklar, 161 Nonrejeneratif anemi, 61–62, 155–157 Nonseptik eksudatlar, 203 Normal tansiyon, serebral hipoperfüzyon, 13 Nöroepitelyal tümörler (Gliomlar), 231 Nörolojik muayene, 63, 229–230 Nörolojik sistem, etkileyen bitkiler, 238 Nörolojik toksisite, 213 Nörolojik ve nöromuskuler hastalıklar, 223–236 kas erimesi, 38

325


326

DİZİN

Nöromuskuler hastalıklar disfaji, 15 lokalize, 43 Nöromuskuler kavşak anormallikleri, 60 Nöropatiler, regürgitasyon, 59 Nötrofiller ve eozinofiller, 165-262 Nötropeni, 292 Nutrisyonel eksiklik, topallık, 66 Nutrisyonel nedenli öğürme, 52 O Obezite, nedenleri, 50 sağlık riskleri, 51 Obsesif Kompulsif bozukluk, 226 Obstruktif kulak hastalığı, otitis eksterna, predispoze faktörler, 81 Oksidatif hasar (Heinz Body), 158 Oksijen yokluğu, 234 Oküler neoplazi, 250 Oligüri, 10 Oral hastalık, halitozis, 6 Oral kavite hastalığı, 57 Oral kompulsif hastalıklar, 41–42 Oral lezyonlar disfaji, 15 kanama, 23 Organlarda gaz, 5 sıvı, 4 Organomegali, 4 Orofaringeal hastalıklar, aspirasyon pnömonisi, 189 Oronazal fistül, 129 Ortalama eritrosit hacmi (MCV), 292 Osmolalite, 293 Otitis eksterna nedenleri, kronik, 80 otitis eksternaya neden olan, 80 predispoze faktörler, kronik, 81 sürekli karşılaşılan faktörler, kronik, 81 Otitis media, otitis eksterna sürekli karşılaşılan faktörler, 81 Otoimmun deri hastalıkları, 168 Otoimmun hastalıklar, 80, 107. Ayrıca bkz. İmmünolojik ve immun-aracılı hastalıklar Otoimmun hastalıklar, etkilenen organ sistemleri, 167 Ovaryum, ürogenital tümörler, 222 Ödem, 51 Öğürme, 52 Öksürük, 53–54 Ön beyin hastalığı, 11 Örümcekler, 240–241


DİZİN

Östrus, anormal, 31 Özefageal hastalık, 23, 59, 140 Özefageal hastalıklar, aspirasyon pnömonisi, 189 Özgül ağırlık, 279 P Paketlenmiş hücre hacmi (PCV). Bkz Hematokrit Pankreatik lipaz immunoreaktivite (PLI), 300 Pankreatit akut abdominal ağrı, 2 klinik bulgular, 180 klinikopatolojik bulgular, 181–182 predispoze faktörler, 180 Panoftalmit, ayırıcı tanı, 116 Papilla ödemi, 152 Papüller, 55 Parainfluenza ve adenovirüs tip 2, 126 Paraneoplastik sendromlar, 214–215 Paratiroid hormonu (PTH), 293 Paratiroidizm, 103 Parazitik blefarit, 144 Parazitik dermatoz, 82 Parazitik hastalıklar, 54 Parazitik pullanma ve kabuklanma, 58 Parazitizm, 48 Parazitler akut ishal, 35 alimenter kanal, 133 dispne, 16 eritrositik, 158 kalın bağırsak hastalıkları, ayırıcı tanı, 136 kaşıntı, 39 otitis eksterna, nedenleri, 80 protein-kayıplı enteropati, ayırıcı tanı, 141 Parezis ve paralizis, 55 Parvovirüs, 125 Patent duktus arteriozus, ırk predispozisyonları, 197 Patolojik titreme, 65 PCV. Bkz Hematokrit Pençe hastalıkları, 83 Penis bozuklukları, 258 Penis ve prepisyum, ürogenital tümörler, 221 Perianal hastalık, 141 Periferal nöropatiler, 34, 131, 232 Periferal sinir, ataksi, 11 Periferal vestibular hastalık, 49, 223, 236 ataksi, 11 baş eğme, 12 Periferal sinir tümörleri, 232

327


328

DİZİN

Perikardiyal efüzyon, 201 Perineal yangı ya da ağrı, tenesmus, 64 Periodontal hastalık, 129 Peritoneoperikardiyal diyaframatik fıtık, ırk predispozisyonları, 198 Peritoneum, akut abdominal ağrı, 2 Persiste sağ aortik ark, ırk predispozisyonları, 198 Peteşiler ve ekimozlar, 56 Pıhtılaşma bozuklukları ayırıcı tanı, 159 hapşırma, 20 hematemezis, 22 Pıhtılaşma faktörü eksikliği, 159 Pigmentasyon, 84, 145 Pire alerjisi, 76 Pireler, 82 Pityalizm (Aşırı salivasyon),57 Piyelonefritis, bakteriyel, 254 Piyoderma, 85 Piyogranülomatöz, 162 Plazma hücreleri, 165 Plazmasitoma, 270 PLI. Bkz Pankreatik lipaz immunoreaktiviti Plöral boşluk hastalığı, dispne, 16 Plöral efüzyon, 102, 202 Plöral sıvının muayenesi, köpek ve kediler için şilotoraks testleri, 208 Pnömoni, 54, 189 Polimeraz zincir reaksiyonu, 293 Polimiyopati, 198 Polinöropati, 198 Polisistemik protozoal hastalıklar, 117 Poliüri ve polidipsi, 57 Pollaküri. Bkz Strangüri, disüri ve pollaküri Portal hipertansiyon, 3 Portosistemik şant, konjenital, 182 Portosistemik venöz anomaliler, 176 Postgangliyonik lezyon, varsayım, 29 Posthepatik biliyer tıkanma, 31 Postinflamatuar hiperpigmentasyon, 84 Postprandial hiperlipidemi, 178 Postrenal azotemi, 11 Potasyum (K), 294 Pregangliyonik lezyon, varsayım, 29 Prepisyum lezyonları, 19 Prepüsyal bozukluklar, 258 Prerenal azotemi, 10, 246 Primer hepatik hastalıklar, 174 Primer hepatik neoplazi, 176 Primer polidipsi, 102 Progesteron-salgılayan tümör, 89


DİZİN

Proliferatif ve inflamatuar lenfadenopatiler, 47 Propilen glikol, 239 Prostat hastalıklar, 255 Prostat, ürogenital tümörler, 221 Prostatit, 251 Protein, total (TP), 294 Protein-kayıplı enteropati, 133, 141–142 Proteinüri, 253 Prototeka. Bkz Alg Protozoal artrit, 87 Protozoal enfeksiyon, ateş, 40 Protozoal miyozitis, kas erimesi, 38 Protozoal perikarditis, 201 Protozoal pullanma ve kabuklanma, 58 Protrombin zamanı (PT), 273, 294–295 Psikolojik titreme, 65 Psödohiperkalemi, 102 Psödohiperkloremi, 285 PT. Bkz Protrombin zamanı PTH. Bkz Paratiroid hormon Pullanma ve kabuklanma, 58 Pulmoner fibrozis, kronik, 54 Pulmoner hastalıklar, 203–204 Pulmoner hemoptizi, 25 Pulmoner hipertansiyon, 191 Pulmoner ödem, 205 atriyoventriküler kapak hastalığı komplikasyonu, 190 nonkardiyojenik, 54 Pulmoner paranşim hastalıkları, 186 Pulmoner parenşimal hastalık, dispne, 17 Pulmoner santral siyanoz, 60 Pulmoner tromboembolizm, 1206 Pulmonik stenoz, ırk predispozisyonları, 197 Pupiller dilatasyon, Horner sendromu, 29 Püstüller, 55 Pythium insidiosum. Bkz Fitozis, lagenidiozis R Regürgitasyon, 59 Rejeneratif anemi, 61, 157–158 Rektal hastalık, hematokezi, 23 Rektal prolaps, 136 Rektal tıkanma, tenesmus, 64 Rektal yangı ya da ağrı, tenesmus, 64 Renal glikozüri, 243 Renal iskemi, 246 Renal sistem, etkileyen bitkiler, 238 Renal toksinler, 235 Renal tübüler asidoz, 243

329


330

DİZİN

Renal ya da üriner sistem hastalığı, 101 Reprodüktif bozukluklar dişi köpekler için ayırıcı tanı, 255–256 erkek köpekler için ayırıcı tanı, 257 erkeklerde ilaçlar ve metabolik hastalıklar, 258–259 penis, prepisyum ve testisler ayırıcı tanı, 258 Respiratuar hastalık halitozis, 6 hapşırma, 20 Restriktif kardiyomiyopati, kediler, 201 Retain nutrients use impairment, kas erimesi, 38 Retiküler intersitisyel modeller, 205 Retikülosit sayısı, 295 Retina dekolmanı, 149 Retina, 148 Retinal görüntüleme, 152 Retinal lezyonlar, körlük, 43 Riketsiya takımı, köpek ve kedilerdeki önemi, 110-112 Riketsiyal artrit, 86 Riketsiyal enfeksiyon, ateş, 39 Riketsiyal sistemik enfeksiyon, 152 Riketsiyozlar (Benekli ateş grubu riketsiyozlar), 110 Rocky dağı benekli ateşi, 118 Romatoid faktör, 166 Rotavirüs, 125 S Sabun ve deterjanlar, 239 Safra asitleri, 295 Safra kesesi hastalığı, alimenter kanal lezyonları, 23 Safra kesesi rupturu, 184 Safra kesesi ve ekstrahepatik biliyer hastalıklar ayırıcı tanı, 183–184 klinik bulgular, 184 Sağ atriyal ve ventriküler genişleme, 196–197 Sağ-taraflı kalp yetmezliği, 3 Sakral lezyon, 231 Sakral spinal kord hastalığı, 34, 131 Salivar mukosel, 142 Salivar neoplazi, 142 Sentral vestibüler hastalık, 13, 49, 223, 236 SAP. Bkz Alkalen fosfataz, serum Sarılık. Bkz İkterus Sarkomlar histiyositik, 210 histiyositik, kediler, 211 klinik bulgular, 216 yumuşak dokuların sınıflandırılması, 216 Seizure


DİZİN

ekstrakranial nedenler, 50 intrakranial nedenler, 50 Seks kord stromal tümörler, 222 Sepsis ve sistemik yangısal yanıt sendromu (SIRS) enfeksiyöz nedenleri, 119 klinik bulgular, 119–120 nonenfeksiyöz nedenleri, 119 tanımlar, 119 Septik artrit, 86 Septik eksudatlar, 203 Serebellum, ataksi, 12 Serebral enfarktüs, arteriyel tromboembolizm, 188 Serebral hipoperfüzyon, baygınlık, 13 Serebral ödem, koma, 13 Serebral perfüzyon, normal, baygınlık, 13 Serum kimyası diabetes mellitus, 92 köpek ve kediler için şilotoraksın nedenleri, 208 Serümen üretimi, 81 Servikal spinal kord, ataksi, 12 Ses, fobiler, 9 SGOT. Bkz Aspartat aminotransferaz SGPT. Bkz Alanin aminotransferaz SIRS. Bkz Sepsis ve sistemik yangısal yanıt sendromu Sıvı tutulması, bulgular, 196 Sialadenozis, 142 Sialoadenitis, 142 Sialosel, 130 Silika, 261 Simetrik lupoid onikodistrofi, 83 Sindirilmiş kan, 48 Sinir sisteminin yangısal hastalıkları, 233 Sinus bradikardi, 14 Sistemik enfeksiyon, 152 Sistemik hastalık, 234 göz bulguları, 150 hapşırma, 20 kolonik zayıflık, 43 otitis eksterna, predispozise faktörler, 81 Sistemik hipertansiyon, 192, 152 Sistemik hipotansiyon, serebral hipoperfüzyon, 13 Sistemik histiyositozis, 210, 270 Sistemik lupus eritematozus (SLE) etkilenen organlar ve dokular, 169 köpek ve kedilerde tanı için kriterler, 169–170 Sistemik nöromuskuler hastalıklar, aspirasyon pnömonisi, 189 Sistin, 261 Sistinüri, 243 Sistolik üfürümler, 209

331


332

DİZİN

Sistoskopi endikasyonları, 259 Sitoloji için örnek toplama yöntemleri, 295–296 Siyanoz, 60 SKKED’ler. Bkz Spontan kronik korneal epitelyal defektler Skrotum lezyonları, 19 SLE. Bkz Sistemk lupus eritamatozis İnce bağırsak ishalleri, 36 Sodyum (Na), 296 Sodyum retensiyonu, ödem, 51 Sol atriyal genişleme, 196 Sol atriyal ruptur, 201 Solgunluk, 61 Solid tümörler, 211 Solunum toksisitesi, 213 Solunum yolu hastalıkları. Bkz Üst solunum yolu hastalıkları Solunum yolu hastalıklar, alt, 54, 186 otoimmun hastalıklardan etkilenen, 167 virüsler, üst, 124 Spinal kord hastalıklar, 230–231 lezyonlar, 231 servikal, torasik ve lumbosakral, ataksi, 11 Splenik kitle (Asimetrik splenomegali), 160 Splenit/splenomegali ayırıcı tanı, 160–162 enfeksiyöz nedenler, 162 Spontan kronik korneal epitelyal defektler (SKKED), 147 Steroid hormon prekürsörleri–salgılayan tümör, 90 Stomatit, 62, 129 Strangüri, disüri ve pollaküri, 63 Stres ülserasyon, 138 Struvit, 260 Su ve iyon dengesizlikleri, 235 Subaortik stenoz, ırk predispoziyonları, 197 Süpüratif kolanjit ve kolanjiohepatit, 179 Sürekli üfürümler, 209 Svab, 296 Şeyletiellozis, 82 Şiddetli hiperkolesterolemi, 178 Şiddetli hiperlipidemi, 178 Şilotoraks köpek ve kedilerde altta yatan nedenleri belirlemek için testler, 208 nedenleri, 208 tanı kriterleri, 208 Şilöz efüzyon, 202 T T lenfositler, 165


DİZİN

Tam kan sayımı (CBC), 296–297 diabetes mellitus, 92 köpek ve kediler için şilotoraksın tanı testleri, 208 Taş/kum temasına bağlı kontakt mukozal ülserasyon, 129 Taşikardi, sinus, 64, 207 Taurin eksikliği, 152 Tendon travması, topallık, 66 Tenesmus ve diskezi, 64 Terebentin, 239 Ters hapşırma, 65 Testiküler hastalıklar, 258 Tetanoz, 110 TIBC. Bkz Demir-bağlama kapasitesi, total Tıkanma lezyonu, disfaji, 15 Tımar davranışları, halitozis, 7 Tiroid fonksiyon testleri, 297-298 Tiroid hastalıkları, 104–106 Tiroid stimüle edici hormon (TSH), 298 Tiroid-salgılatıcı hormon (TRH), 297–298 Tiroksin ve tiroglobulin otoantikorları, 165 Titreme (Tremor), 65 TLI. Bkz Tripsinojen-benzeri immunreaktivite Toksik hepatopati, 176 Toksikoloji bitkisel, 237–238 kimyasal, 239–240 zehirli ısırık ve sokmalar, 240–241 Toksin nedenli öğürme, 52 Toksoplazmozis antikor titresi, 298 Toksoplazmozis, 117 Topallık kaslar, travma, 66 ligamentler, travma, 67 ortopedik, 66 tendon, travma, 67 Torakolumbar lezyon, 231 Torakosentezis sıvısı, 298–299 Torasik radyografiler, köpek ve kediler için şilotoraks testleri, 208 Torasik spinal kord, ataksi, 12 Trakea hastalıkları, 186 Transudatlar, 3, 202 Travma nedenli öğürme, 53 Travma idrar yolu, 252 kaslar, topallık, 66 ligamentler, topallık, 67 tendon, topallık, 67 TRH. Bkz Tiroid-salgılatıcı hormon Trigeminal sinir paralizi, 232

333


334

DİZİN

Trigliseridler, 299 Triküspit displazi, ırk predispozisyonları, 198 Tripsinojen-benzeri immunreaktivite (TLI), 300 Trombopati, 56 Trombosit fonksiyon bozukluğu, 163 ayrılması, 56 tüketimi, 56 yıkımı, 56 Trombosit sayısı, 300 Trombositopeni, 56, 164 Trypanosoma cruzi. Bkz Amerikan trypanosomiazis TSH. Bkz Tiroid stimüle edici hormon Tükürük bezi hastalıkları, 142 Tümörler ağız boşluğu, 219 deri ve derialtı, 220 epitelyal, 220 hematopoetik, 218 kemik ve eklem, 217 mast hücre, 219 melanositik, 221 ürogenital, 221 yuvarlak hücre, 221, 269 U Ultrasonografi, köpek ve kediler için şilotoraks testleri, 208 Uterus, ürogenital tümörler, 221 Uygun olmayan antidiüretik hormon (ADH) salgısı, 102 Uygun olmayan eliminasyon, 67, 253 Uyku bozuklukları, 226 Uyuşukluk ve koma, 69 Uzun östrus, 32 Üfürümler derecelendirme, 209 klinik bulgular, 209 Ülserler, deri ve mukoz membranlar ayırıcı tanı, kediler, 78 ayırıcı tanı, köpekler, 78 gastrik, 138 kedi hastalıkları, 78 köpek hastalıkları, 78 mukozal, 168 taş/kum temasına bağlı kontakt mukozal ülserasyon, 129 Ürat/ksantin, 261 Üreteral hastalıklar, 259–260 Üretral obstrüksiyon, 251 Üriner ev kirliliği, 242–262 Ürogenital hastalıklar, 242–262 Ürogenital sistem, akut abdominal ağrı, 2


DİZİN

335

Ürogenital tümörler, 221–222 Ürolitler, köpek, 260–261 Ürosistolitler, 251 Üroteliyal toksisite, 212 Ürtiker/anjioödem, 70 Üst gastrointestinal yangı, 48 Üst motor nöron. Bkz Parezis ve paralizis Üst solunum yolları hastalıkları, öksürme, 53 Üst solunum yolu virüsleri, 124 Üveal trakt, 151–152 Üveit, 152–153 V Vajina ve vulva, ürogenital tümörler, 222 Vajinal akıntı, 261 Vakuoler hepatopati, 175 Vakuoler hepatopati, köpeklerde, 185 Vasküler aşırı yük, 205 Vasküler hastalıklar, 234 Vasküler hepatik hastalık, 175 Vasküler model, 204 Vasküler purpura, 57 Vaskülit, 3, 22, 83 Vena, genişlemiş, 204 Venöz dolaşımın aksaması, 51 Ventilasyon-perfüzyon uyuşmazlığı, 61 Ventral servikal lezyon, 199 Ventriküler dolum, kısıtlanması, 194 Ventriküler septal defekt, ırk predispozisyonları, 198 Vestibüler hastalıklar, 49, 236. Ayrıca bkz Santral vestibüler hastalık; İdiyopatikperiferal vestibüler hastalık; Periferik vestibüler hastalık Vezikoüreteral refluks, 259 Viral artrit, 87 Viral enfeksiyon, ateş, 40 Viral kolitis, 136 Viral perikarditis, 201 Viral sistemik enfeksiyon, 152 Virüsler kedi (Bkz Kedilerde virüsler) köpek (Bkz Köpeklerde virüsler) Vitröz humör lezyonlar, körlük, 43 Vitröz, 147 Volüm-akış aşırı yükü, 194 von Willebrand faktör, 300 von Willebrand hastalığı, 56 W WBC. Bkz Lökositler


336

DİZİN

Y Yabancı cisim alimenter kanal lezyonları, 22 otitis eksterna nedenleri, 80 Yalancı kuduz, 126 Yangı ekskoriasyon, 78 glomerüler hastalıklar ayırıcı tanı, 248–250 hepatobiliyer hastalıklar ayırıcı tanı, 175 kalın bağırsak, 136 kas nedenli topallık, 66 kolonik, 64 mesane veya üretra, 252 ödem, 51 perineal, 64 protein kayıplı enteropati ayırıcı tanı, 142 rektal, 64 splenomegali ayırıcı tanı, 161 Yangısal alt solunum yolu hastalıkları, 53 Yangısal hepatobiliyer hastalık, 175 Yangısal solunum yolu hastalıkları, 54 Yapay hipoglisemi, 103 Yersinia pestis. Bkz Kedi vebası Yılanlar, 240–241 Yuvarlak hücreler. Bkz Ayrık hücreler Yüksek-doz deksametazon supresyon testi, 272 Yüzey piyoderması, 85 Yüzeysel folikülitis, 80 Yüzeysel piyoderma, 85 Z Zar kanatlıların sokmaları, 241 Zayıflık, 70 Zehirler. Bkz Anafilaksi Zehirli ısırık ve sokmalar, 240–241 Zehirli kertenkeleler (Gila canavarı), 241 Zigomikozis, 115 Zollinger-Ellison sendromu. Bkz Gastrinoma


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Küçük Hayvan Medikal Ayırıcı Tanı Kitabi "Thompson" (Tercüme) Sipariş Tel & watsapp: 05056747997  
Küçük Hayvan Medikal Ayırıcı Tanı Kitabi "Thompson" (Tercüme) Sipariş Tel & watsapp: 05056747997  

Kitabın Orjinal Adı: Small Animal Medical Diagnostic Medicine (2nd) Kitabın Orjinalinin Yazarları: Mark S. Thompson. Diplomat, Amerikan Vete...

Advertisement