Page 1

A

3640-EYLÜL-2002 1. Bakanlar

Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verebilmek için ilke olarak, aşağıdaki kanunlardan hangisinin öncelikle çıkarılması gerekir? A) B) C) D) E)

5. Damga Vergisi Kanunu'na göre, aşağıdaki

kağıt veya sözleşmelerin vergisine tabi değildir?

hangisi

damga

A) B)

Resmi dairelere ibraz edilen bilançolar Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler C) Kefalet, teminat ve rehin senetleri D) Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri E) Çek dışındaki kambiyo senetleri

Bütçe kanunu Düzenleme kanunu Vergi kanunu Değişiklik kanunu Yetki kanunu

2. Vergi mükellefi olmamakla birlikte, gerçek

mükelleflerle olan ilişkileri dolayısıyla verginin hesaplanarak kesilmesi, vergi dairesine ödenmesi ve diğer vergi ödevlerinin yerine getirilmesi zorunluluğunda olan kişilere ne ad verilir? A) B) C) D) E)

Vergi aktarıcısı Vergi sorumlusu Aracı mükellef Vergi yüklenicisi Vergi mükellefi

6. Gelir

Vergisi Kanunu'na göre, aşağıdaki iratlardan hangisi menkul sermaye iradı sayılmaz? A)

Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen iratlar B) Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri C) Her nevi hisse senetlerinin kâr payları D) Tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller E) Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler

3. Tam

mükellef gerçek kişiler açısından; 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilen devlet tahvili ve hazine bonosu alım satım kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D)

E)

Maliyet bedeli endekslenebilir. İndirim oranı uygulanabilir. 3,5 milyar TL'lık istisna uygulanacaktır. Faiz gelirleri ile alım satım kazançlarının birlikte elde edilmesi durumunda, istisna tutarı bu gelirlerin toplamı için bir defa uygulanacaktır. İstisna tutarının aşılması halinde, aşan kısmın tamamı beyan edilecektir. 7. Hisse senetlerinin ödünç olarak verilmesi ve

tevkifat oranı yüzde kaçtır?

vade sonunda ödünç alan aracı kuruluşun hisse senetlerini mislen iade etmesi ile sonuçlanan ödünç işleminde, ödünç verilen hisse senetlerinden elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) E)

A) B) C) D) E)

4. Repo ve ters repo gelirlerinde gelir vergisi

A

5 10 12 18 20 1

Ticari kazanç Serbest meslek kazancı Kurum kazancı Değer artış kazancı Alacak faizi İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3640-EYLÜL-2002 8. GVK'nun

uygulanmasında, kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançlar hangi tür kazanç olarak kabul edilir? A) B) C) D) E)

11. Portföyünün en az %25'i hisse senetlerinden

oluşan menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları hariç) ile aynı nitelikteki yatırım ortaklıklarının, portföy işletmeciliğinden doğan ve kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançları üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı yüzde kaçtır?

Serbest meslek kazancı Gayrimenkul sermaye iradı Menkul sermaye iradı Ticari kazanç Değer artış kazancı

A) B) C) D) E)

0 3 5 10 16

12. Aşağıdakilerden

hangisi bireysel emeklilik yatırım fonlarının vergilendirilmesine ilişkin vergi düzenlemeleri arasında yer almaz?

9. Tam mükellef gerçek kişiler açısından, yatırım

A)

Bireysel emeklilik sisteminde, emeklilik yatırım fonlarına ödenecek olan katkıların, yıllık gelirin %10'unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirilebilmesi B) Emekliliğe hak kazandıktan sonra alınan ve %25'i her türlü vergiden muaf olan emeklilik aylığının veya toplu paraların, menkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi ve beyannameye tabi tutulması C) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olması D) Emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançların kurumlar vergisinden muaf olması E) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının doğrudan gider olarak yazılabilmesi

ortaklıklarından elde edilen kâr payları ile yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde edilen değer artış kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B)

Kâr payına, indirim oranı uygulanamaz. Değer artış kazancının vergilendirilme esasları, diğer hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan değer artış kazançlarının vergilendirme esasları ile aynıdır. C) Kâr payı, 2003 yılına kadar beyan edilmeyecektir. D) Kâr payı için, vergi alacağı hesaplanmayacaktır. E) Değer artış kazancının vergilendirilmesinde, endeksleme ve indirim oranı uygulanamaz.

13. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarını

geliştirmek için uygulanan teşviklerden biri değildir? 10. Hisse senedi alım satım kazançlarına ilişkin

yönlü

A) B)

Vergi alacağı müessesesinin oluşturulması Yatırım fonu kâr paylarından elde edilen gelirler için beyan muafiyetinin bulunması C) Halka kapalı şirketlerde %15 olan gelir vergisi stopaj oranının, halka açık şirketler için %5 olarak uygulanması D) Yatırım ortaklığı kâr paylarından elde edilen gelirlere indirim oranı uygulanması E) Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının çalışanlar tarafından indirime konu edilmesi

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) B)

Vergiye tabi değildir. Alım satım zararları, alım satım kârlarından mahsup edilmez. C) Hisse senetlerinin üç aydan fazla süre ile elde tutulduktan sonra elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergiye tabi olmaz. D) İndirim oranı uygulanmaz. E) Elde edilen tüm kazançlar vergilendirilir.

A

talep

2

İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3640-EYLÜL-2002 14. Aşağıdaki gelir unsurlarının hangisinde beyan

18. Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici

edilecek tutar hesaplanırken indirim oranı uygulanmaz?

28'nci madde hükmü ile gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların sermayeye ilave edilmesi şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmesinin uygulanma süresi 31 Aralık 2002 tarihine kadar uzatılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu istisnanın şartlarından biri değildir?

A)

Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde edilen kâr payları B) Halka kapalı bir anonim ortaklığın hisse senetlerinden elde edilen kâr payları C) Devlet tahvili ve hazine bonolarının satışından elde edilen kazançlar D) Yatırım fonu kâr payları E) Risk sermayesi yatırım ortaklığı hisse senetlerinden elde edilen kâr payları

A)

Satışa konu olan iştirak hisseleri veya gayrimenkullerin en az bir tam yıl süreyle kurum aktifinde yer alması B) Peşin satışlarda satıştan doğan kazancın, satışın yapıldığı yıl kurum sermayesine ilave edilmesi C) İştirak hissesi satışı yapan kurumun menkul kıymet, gayrimenkul satışı yapan kurumun ise gayrimenkul ticareti ile uğraşan bir kurum olmaması D) Sermayeye eklenen söz konusu kazançların beş yıl içinde herhangi bir surette işletmeden çekilmemesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiye edilmemesi E) İstisnadan yararlanacak kurumun tam mükellef olması

15. Aşağıdakilerden hangisi beyana tabidir?

A)

Senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri B) Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları C) Kâr zarar ortaklığı belgesi karşılığında ödenen kâr payları D) Mevduat faizleri E) Repo kazançları

16. Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi

Kanunu'nun 8'nci maddesi uyarınca istisna kapsamında bulunan kazançların niteliği açısından diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) E)

Emeklilik Yatırım Fonları Risk Sermayesi Yatırım Fonları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Fonları

19. I.

Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi aracı kurumlar II. Menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları III. Sigorta şirketleri IV. Mevduat bankaları V. Yatırım ve kalkınma bankaları VI. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden yapılan tevkifat oranı yüzde kaçtır?

Yukarıdakilerden hangileri vergi düzenlemelerinin, sermaye piyasalarının teşvik edilmesi için portföy işletmeciliği kazançlarına istisna tanıdığı kurumlar arasında yer almaz?

A) B) C) D) E)

A) B) C) D) E)

17. Bankalar

A

8 11 16 20 24 3

Yalnız II Yalnız IV I, II ve III IV, V ve VI I, III, IV ve V İzleyen sayfaya geçiniz.


A

3640-EYLÜL-2002 20. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/6-b-i hükmü

23. Türev ürünlerin vergilendirilmesine ilişkin

uyarınca her nevi hisse senetlerinin kâr payları, iştirak hisselerinden doğan kazançları ve kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları üzerinden yapılan kâr dağıtımına bağlı stopaj oranı, halka açık şirketler için yüzde kaçtır? A) B) C) D) E)

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A)

Bankalar aracılığıyla yapılan, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri damga vergisinden istisnadır. B) Türev ürünlerden elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'nci maddesi kapsamında menkul sermaye iradı sayılmaktadır. C) Sermaye piyasası mevzuatı açısından vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri niteliği itibarıyla sermaye piyasası aracı sayılmazlar. D) Forward işlemlerden sağlanan kazançlar her durumda ticari kazanç olarak değerlendirilmelidir. E) Külçe altın, döviz, hisse senedi ve tahvillerin türev sözleşmelere bağlı teslimleri katma değer vergisine tabidir.

0 5 10 15 16

21. Kurumların, yönetim, denetim veya sermaye

24. Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisinden

bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla, emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi işlemlerde bulunarak yıllık kârını azaltmasına ne ad verilir? A) B) C) D) E)

istisna edilmemiştir? A)

Bankalar aracılığıyla yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri B) Bankalar arasında yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri C) Bankalar aracılığıyla yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar D) Bankanın taraf olduğu vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri E) Aracı kurumlar aracılığıyla yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri

Sermaye iadesi Ticari işlem Örtülü kazanç dağıtımı Kâr dağıtımı Örtülü sermaye dağıtımı

25. I.

Aracı kurumlara verilen yetki belgeleri Bankaların açacakları merkez şubelerine ilişkin izin belgeleri III. Aracı kurumların şube izin belgeleri II.

492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri harca tabidir?

22. Türev ürünlerin menkul kıymet olup olmadığı

hususuna ilişkin değerlendirme yapılırken hangi kanunlar dikkate alınmalıdır?

A) B) C) D) E)

A)

Sermaye Piyasası Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu B) Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu C) Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu D) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu E) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

A

4

Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III

TEST BİTTİ.

2005 AS V203-A  

A) Bütçekanunu B) Düzenlemekanunu C)Vergikanunu D)Değişiklikkanunu E) Yetkikanunu Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararnameçıkarmayetkisiverebilmek...

Advertisement