__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 22

WARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆ

A Course in Business Communication

Lektoraty to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy W dniach 8–10 kwietnia br. dwie przedstawicielki Studium Języków Obcych UEK, mgr Dorota Zawadzka i  mgr Anna Piwowarczyk, uczestniczyły w  VI Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej pt. „Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty”, organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na konferencję przybyło około 120 gości. Byli wśród nich profesorowie, doktorzy i lektorzy języków obcych polskich i zagranicznych uczelni wyższych. Byli także przedstawiciele dyplomacji, w  tym konsul Stanów Zjednoczonych ds. prasy i  kultury, reprezentanci największych wydawnictw językowych, reprezentanci Fundacji Instytutu Jakości w  Edukacji z Warszawy, przedstawiciele Instytutu Goethego z Warszawy i Krakowa. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prorektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek. Swoje przemówienie wygłosił w języku polskim, angielskim, niemieckim i  hiszpańskim. Witając zebranych, podkreślił znaczenie języków obcych w wielokulturowej Europie, szczególnie teraz, kiedy otwierają się kolejne rynki pracy dla Polaków. Konsul Stanów Zjednoczonych ds. prasy i  kultury Benjamin Ousley uwydatnił rolę języków obcych w środowisku dyplomatycznym. Mimo że jego językiem ojczystym jest współczesna Lingua franca, czyli język angielski, on ciągle uczy się innych języków obcych. Opowiadał zabawne historie nauki języka polskiego, np. to, że przyimków określających położenie uczył się on za pomocą bajki „Pan Hilary”.

Nie uczymy jedynie gramatyki, słówek i fonetyki Mgr Ewa Ostaszewska z Instytutu Goethego w Warszawie mówiła o odkrywaniu świata na lektoratach. Podkreślała, że na lektoratach nie uczymy jedynie gramatyki, słówek i fonetyki, ale przede wszystkim rozwijamy szeroko rozumianą kompetencję komunikatywną. Uczymy zachowania w środowisku interkulturowym. Ewa Ostaszewska podawała zupełnie odmienne sposoby patrzenia na daną sytuację z perspektywy Niemca i Polaka. Proces przyswajania języka obcego jest czymś o wiele bardziej złożonym niż opanowanie słownictwa i reguł gramatycznych danego języka. Traktowanie nauki języka obcego jedynie jako opanowanie słów i reguł jest czymś bardzo zubażającym ten jakże skomplikowany proces zachodzący w nas. Dowodem na to była ogromna różnorodność spojrzeń na ten sam proces wśród prelegentów konferencji. Byli wśród nich psychologowie, specjaliści od treningu twórczości, specjaliści od nowych technologii informatycznych, kulturoznawcy, dyplomaci i filozofowie. Byli lektorzy języka chińskiego, niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i polskiego jako języka obcego. A wszystkich łączyło podstawowe pytanie: „Jak uczyć i czego uczyć?”. Ekspert Boloński, Ryszard Rasiński, przedstawił miejsce kształcenia językowego w Procesie Bolońskim. Określono tam, że Europejczyk powinien znać przynajmniej dwa języki obce. Wobec tych wyzwań Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego na konferencji dyskutowano o zagroże-

Once upon a time… (actually, not so long time ago and even not so far away) …one gifted decision maker came up with an interesting idea… And that’s how the students of master’s degree in Economy and Public Administration were offered to attend a course in Business Communication. They knew they couldn’t miss the boat.

Na stoisku promującym rozwój kompetencji ogólnych nauczycieli.

niach, jakie niesie ze sobą ograniczanie godzin lektoratów na uczelniach. Zmniejszanie godzin zajęć, na których uczymy się, jak rozmawiać oraz stwarzamy przestrzeń do komunikacji międzyludzkiej. Padło też pytanie, czy w przyszłości całkowicie zaniknie potrzeba spotkania bezpośredniego z drugim człowiekiem w rozmowie i czy wszystko będziemy mogli załatwić klikając myszką przy komputerze?

Postępy ucznia nie gwarantują sukcesu w komunikacji Dr Monika Marcinkowska-Bachlińska i mgr Wojciech Bachliński z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali referat na temat barier psychicznych w rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej. Postępy ucznia w nauce języka obcego nie gwarantują sukcesu w komunikacji zarówno w procesie edukacyjnym, jak i poza nim. Prelegenci mówili o barierach psychicznych utrudniających lub uniemożliwiających nawiązanie prawidłowych relacji międzyludzkich z wykorzystaniem języka obcego. Mgr W. Bachliński apelował, abyśmy zrozumieli, że studenci podczas nauki języka obcego znajdują się w  sytuacji obarczonej ogromnym lękiem przed ośmieszeniem, niezrozumieniem, przed czymś nowym. Mówił o zagrożeniach, jakie niesie tworzenie grup językowych złożonych z  osób będących na różnym poziomie znajomości języka. Z perspektywy studenta słabszego wiąże się to często z całkowitą rezygnacją z procesu komunikacji w języku obcym. W. Bachliński mówił też o nieuświadamianych komponentach dialogu międzyludzkiego. Podkreślał to szczególnie w kontekście komputeryzacji i zastępowania bezpośrednich kontaktów interpersonalnych znajomościami na forach internetowych. Dr Małgorzata Jedynak z Uniwersytetu Wrocławskiego w referacie pt. „Czy e-learning może zastąpić nauczyciela?” przedstawiła zalety i wady, jakie niesie ze sobą nauczanie języka on-line. Wspomaganie zajęć dydaktycznych w  klasie zajęciami na platformie edukacyjnej (tzw. b-learning) jest dużym wsparciem. On-line można dziś ćwiczyć gramatykę, słownictwo oraz czasami wymowę. Ćwiczenia te są dla współczesnego studenta atrakcyjne, gdyż są interaktywne i  umożliwiają natychmiastowe spraw-

dzenie wyników swej pracy. Paleta ćwiczeń jest bardzo bogata, ale jedynie jako urozmaicenie i uzupełnienie zajęć. Nic jednak nie zastąpi nauczyciela i zajęć językowych w klasie. Szybko zmieniająca się rzeczywistość zmusza nas do nieustannego poszukiwania nowych form kształtowania zajęć, motywowania studentów i  docierania do potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych. Sięgając po treści i formy z obszaru popkultury, mgr Dorota Sołtys z SJO Politechniki Wrocławskiej proponowała, aby języka niemieckiego uczyć na podstawie piosenek Rammsteina, sentencji Kafki i Nietzschego, a studentom nauk ścisłych zlecać pisanie wierszy w języku obcym. Z  kolei mgr Aleksander Wiater z  Uniwersytetu Wrocławskiego mówił o treningu twórczości na lekcjach języka obcego. Trening twórczości jest swoistą gimnastyką umysłową, która poprzez zastosowanie pewnych metod, ćwiczeń, a w rezultacie nawyków, ma na celu wykształcenie i rozwinięcie twórczej postawy wobec życia. Zastosowanie technik opartych na twórczości może stać się interesującym rozwiązaniem dynamizującym pracę w grupie.

Rola kompetencji kluczowych w miejscu pracy A my, jak przystało na reprezentantki uczelni ekonomicznej, zainspirowane nowymi trendami w  zarządzaniu: zarządzaniem kompetencjami oraz coachingiem, zaprezentowałyśmy referat na temat doskonalenia kompetencji kluczowych na lektoratach języka niemieckiego w klasie oraz na platformie MOODLE. Mówiłyśmy o  kompetencjach kluczowych i  ich ogromnej roli w podjęciu efektywnej pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Przeanalizowałyśmy ogłoszenia o prace zamieszczone w aktualnej prasie i wyszukałyśmy, jakie kompetencje kluczowe są oczekiwane w  miejscu pracy. Następnie przedstawiłyśmy wybrane ćwiczenia z  naszych lektoratów, w których przy okazji ćwiczenia materiału leksykalno-gramatycznego doskonalimy określone kompetencje kluczowe studentów. Były wśród nich film wideo nakręcony w  SJO UEK dotyczący prezentacji, ćwiczenia w klasie, ćwiczenia na platformie e-learningowej UEK MOODLE oraz ćwiczenia komunikacyjne z mającego się wkrótce ukazać skryptu Przygotowanie do egzaminu standaryzowanego z języka niemieckiego, napisanego pod redakcją mgr Bożeny Lasoń i mgr Doroty Zawadzkiej przez Zespół Języka Niemieckiego SJO UEK. Nie sposób opisać bogactwa i różnorodności zainteresowań i pól badawczych prelegentów konferencji. Przedstawione w  tym artykule miały zobrazować wszechstronność i różnorodność spojrzeń na proces nauczania języka obcego. Konferencja była wspaniałą platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, metod nauczania i  poznania różnych trendów w  nauczaniu języków obcych na polskich i  zagranicznych uczelniach wyższych. Anna Piwowarczyk – Studium Języków Obcych UEK

– The importance of business communication cannot be underestimated – says Mrs Wilinkiewicz-Górniak, the lecturer of the course. – The ability to communicate successfully is becoming more and more important in Poland nowadays, which is mainly due to the fact, that Poland has entered the European Union. English is commonly used in business contacts with foreign companies and partners and it is becoming increasingly popular as lingua franca within multinational companies based in Poland. The classes, that started at the beginning of the summer semester, were to make students more aware of the role and importance of communication in business, to familiarize them with the process of human communication and the main forms of communication in business and intercultural communication. The second, and maybe even more essential, aim was to teach the participants practical skills and know-how in business communication. The students were expected to learn basic forms of business communication, both oral and written with regard to both passive skills, such as: listening and reading and active skills, such as talking and writing. A combination of various teaching methods like for example discussions, brainstorming sessions, group work and case studies encouraged students to participate actively in classes. Additionally a practical/empirical research had been conducted to asses quality and characteristic features of internal communication at Cracow University of Economics. The survey, the mentioned report was based on, investigated many ways of sharing and exchanging information: CUE internet forum, e-mail, online dean’s office, CUE website, Moodle platform. The researchers have also examined the availability of lecturers during their office hours, the accessibility to the information that should be provided by International Programmes Office and the deans’ offices. What are the most important conclusions? Generally speaking, communicating at Cracow University of Economics goes well, but not as well as it could. Despite the wide range of useful information on the CUE website, well designed and very serviceable online dean’s office, there are still a few areas where urgent changes have to be made: • deans’ offices, because they are hardly accessible due to the short opening hours, • e-mails – lecturers reply very rarely, more than 50% of sent mails were left without an answer; • International Programmes Office – little information about the responsibilities of its workers, it’s hard to decide who to talk to when it comes to a particular case; little transparency of the procedures. The thing CUE should really be praised for is the CUE Moodle platform. The functionalities of it are stunning. It’s a pity that only a few people are aware of them. If an informative campaign were organized, Moodle platform could be the best way of communication at the University. That's how a fairy tale mentioned at the beginning turned into practice. Do you want to be a part of it in the next semester? Are you interested in conducting your own research, learn practical skills in business communication, improve your English and get to know how to build an agreement within international community? And finally, are your observations similar or totally different? Join the course, develop yourself and check whether (and in what way) Cracow University of Economics changes itself to match growing requirements of the modern business.

Natalia Stańczyk

Mgr Anna Piwowarczyk podczas prelekcji na temat kompetencji kluczowych na lektoratach

42

www.uek.krakow.pl

43

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 5 (44), czerwiec-wrzesień 2011  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded