__MAIN_TEXT__

Page 1

cz asopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kr akowie

ISSN 1 6 8 9 - 7 7 5 7 N r 4 ( 5 6 ) p a ź d z i e r n i k  –  l i s to p a d 2 0 1 3


cz asopismo UniwersytetU ekonomicznego w kr akowie

i s sn 1 6 8 9 - 7 7 5 7 n r 4 ( 5 6 ) p a ź d z i e r n i k 2 0 1 3

Spis treści Wstęp JM Rektora UEK ................................................................................. 3 89. Inauguracja roku akademickiego w UEK ........................................ 4–5 ZOD UEK w Dębicy ........................................................................................ 6

Fot. Maciej Kapuściński

Biuletyn UEK .............................................................................................6–23 Wydarzenia UEK ....................................................................................24–33 Wspomnienie o… ………........................................................................34–40

Adres redakcji: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków budynek „Księżówka”, pok. K9 tel. 012 293 58 38 e-mail: gazeta@uek.krakow.pl

Redakcja:

Nauka ........................................................................................................41–48 Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej przy UEK ...........................49–52 Współpraca Zagraniczna.......................................................................53–57 Akademickie Centrum Kariery UEK ..................................................58–61

Piotr Czarniecki

Skład i łamanie:

Wydawnictwo UEK ................................................................................62–67

Paweł Kulczycki

Zdjęcia:

Kurierek UEK............................................................................................68–69

Maciej Kapuściński

Druk:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK .........................................70–72

Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. ul. Forteczna 20A 32-086 Węgrzce

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UEK ...................................73

ISSN 1689-7757

Krakowska Szkoła Biznesu UEK ..........................................................74–78

Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studenci UEK ..........................................................................................79–89

Nakład:

2

2000 egzemplarzy

Studium Języków Obcych UEK ...........................................................90–92

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i zmian redakcyjnych nadsyłanych artykułów oraz zmiany ich tytułów.

Sportowy UEK .........................................................................................93–94


Szanowni Państwo, serdecznie witam Was w nowym roku akademickim, który inaugurujemy między innymi niniejszym wydaniem czasopisma uczelnianego „Kurier UEK”. Poza obecnymi w numerze relacjami z uroczystych inauguracji znajdziecie w nim Państwo szereg materiałów, dokumentujących sukcesy społeczności akademickiej naszej uczelni. Piszemy o Akademiach Biznesowych, których niezawodną formułę w wielu nowych odsłonach będziemy kontynuować w roku bieżącym. Informujemy o licznych powodach do dumy z wybitnej kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni. Opisujemy inicjatywy, będące wyrazem zaangażowania we wzmacnianie jej prestiżu w Polsce i za granicą. Uwagę zwracają liczne materiały, podejmujące temat aktywności naukowej w formie konferencji i debat. Publikujemy informacje o budzących uznanie projektach jednostek organizacyjnych uczelni, jak również organizacji studenckich i kół naukowych, których zaangażowanie, kreatywność i sprawczy entuzjazm tworzą solidną podbudowę wiary w powodzenie misji dydaktyka. Ogromnie cieszy pozytywna odpowiedź na apel o współuczestnictwo w tworzeniu działu nauki niniejszego periodyku – wyraźnym jej dowodem jest szereg interesujących materiałów, publikowanych w niniejszym numerze. Życzę serdecznie wszystkim Państwu, całej społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz licznemu gronu sympatyków „Kuriera UEK”, owocnego i satysfakcjonującego roku akademickiego 2013/2014. Jest niniejszy numer czasopisma również wydawnictwem szczególnym. Jego osobny dział poświęcono wspomnieniom pracowników Uczelni, których już wśród nas nie ma. Polski listopad skłania do głębokiej refleksji, której oddajemy się tradycyjnie w dniu Wszystkich Świętych. Uczelnia w dniu 6 listopada czci pamięć ofiar Sonderaktion Krakau oraz wszystkich zmarłych członków wspólnoty akademickiej naszej Uczelni. Cześć pamięci tych, którzy odeszli.

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


89. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W UEK

„89 rok akademicki w UEK uważam za otwarty”

U

roczysta Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w UEK, która odbyła się 6 października, zainicjowała 89. rok działalności trzeciej największej uczelni Krakowa. Rangę wydarzenia i jego wyjątkowość potwierdziła obecność wielu znakomitych gości, wśród nich przedstawicieli władz samorządowych, duchowieństwa, polskiego i międzynarodowego środowiska akademickiego oraz biznesu.

W inauguracyjnym przemówieniu JM Rektor UEK, prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, poza podsumowaniem sukcesów i osiągnięć społeczności akademickiej w roku ubiegłym, wyznaczył kierunki działań, które u progu jubileuszu 90-lecia Uczelni stanowią priorytety jej pracowników. Podkreślił wagę polityk projakościowych w obszarze kształcenia i wskazał konkretne działania, których celem będzie realizacja postulatu dalszego rozwoju kluczowych czynników, stanowiących o sukcesie konkurencyjnym naszej Uczelni. Wśród nich najistotniejszymi jest wzmożona aktywność w obszarze budowania i rozwoju współpracy międzynarodowej, badania naukowe oraz pogłębianie kooperacji z otoczeniem biznesowym, zarówno w obszarze dydaktyki, jak i badań naukowych. Podczas uroczystości odbyły się również promocje doktorskie i habilitacyjne. Wydział Finansów pozyskał 10 nowych doktorów, Wydział Zarządzania – 4, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – 6, Wydział towaroznawstwa – 3. Nowi doktorzy habilitowani pojawili się w liczbie 4 na Wydz. Finansów, 10 na Wydz. Zarządzania, 4 na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych i 2 na Wydz. Towaroznawstwa. Ważnym punktem uroczystości było tradycyjne wręczenie medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymało 12 osób, srebrne 12, brązowe – 30. Jak co roku, wręczono również Nagrodę w Konkursie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wnuczka wielkiego Ekonomisty, pani dr Julita Maciejewicz-Ryś, przekazała statuetkę w ręce redaktora Piotra Legutki, którego zwycięski tekst pt. „Na własny rachunek”, opublikowany został w Tygodniku „Gość Niedzielny” 16. czerwca b.r. (nr 24/2013). Wywiad z tegorocznym laureatem publikujemy poniżej. Koniec uroczystości wyznaczył pierwszy w tym roku akademickim wykład, poprowadzony przez prof. Ryszarda Tadeusiewicza, zatytułowany „Systemy Kognitywne jako nowy wymiar informatyki ekonomicznej.” Dzień Inauguracji doczekał się również artystycznego podsumowania – wieczorem w gmachu Opery Krakowskiej społeczność akademicka UEK wzięła udział w koncercie Kabaretu „Piwnica pod Baranami”, któremu towarzyszył występ Chóru „Dominanta”. 4

www.uek.krakow.pl

Hala Pawilonu Sportowego, scena uroczystości, wypełniona po brzegi.

Promocje doktorskie i ich tegoroczni bohaterowie.

JM Rektor wręcza nagrodę im. E. Kwiatkowskiego Laureatowi, Piotrowi Legutce.

Profesor Ryszard Tadeusiewicz podczas wykładu inauguracyjnego.


89. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W UEK

"Gaudeamus Igitur" w wykonaniu Chóru "Dominanta".

Wieczór w Operze

Troje przyjaciół młodego przedsiębiorcy (i dlaczego w Polsce trudno ich znaleźć)

R

edakcja Kuriera UEK rozmawia z tegorocznym laureatem nagrody im. E. Kwiatkowskiego, redaktorem Piotrem Legutką. Nagrodzony tekst, „Na własny rachunek”, opisuje polską przedsiębiorczość akademicką na przykładzie młodych naukowców, którzy mają pomysł na rozwijanie innowacyjnych biznesów w oparciu o wyniki prowadzonych badań. Jednak, jak pokazuje Autor, dobre chęci i świetne pomysły to nie wszystko – niezbędne jest wsparcie, którego w Polsce wciąż brakuje… Jednym z najważniejszych punktów uroczystej Inauguracji roku akademickiego w UEK było wręczenie Nagrody im. Edwarda Kwiatkowskiego, której jest Pan tegorocznym laureatem. Jakie uczucia towarzyszą tej wyjątkowej okoliczności? To dla mnie zaszczyt, być wyróżnionym jednym z najbardziej prestiżowych dowodów uznania, przyznawanych publicystom, specjalizującym się w tematyce ekonomicznej. Przyznaję, że towarzyszy mu uczucie zaskoczenia, nie jestem wszakże dziennikarzem ekonomicznym. Być może właśnie ten fakt doceniło Jury – tematyka ekonomiczna nie musi być zastrzeżona dla branżowych publicystów. Mówi się często, że dziennikarze znają się na wszystkim, czyli na niczym. Że media ślizgają się cały czas po powierzchni rzeczywistości. Ale istnieją pewne tematy, które należy wytrwale popularyzować. Jeżeli po raz kolejny powtarzamy, że dla przyszłości naszego kraju kluczowa jest innowacyjność, istnieje ryzyko, że znudzony tą frazą czytelnik natychmiast straci zainteresowanie. Jeżeli natomiast dziennikarz jest w stanie opisać dwoje młodych ludzi, którzy mają rewelacyjne pomysły, wygrywają różne konkursy, chcą zakładać firmy i nie bardzo im to wychodzi albo nikt się tym specjalnie nie interesuje – to już mamy prawdziwy temat. Żeby go podjąć, nie trzeba legitymować się najwyższymi kwalifikacjami w dziedzinie nauk o ekonomii. Wziął się Pan za temat tzw. przedsiębiorczości akademickiej, dosyć grząski i trudny do opisywania w sposób optymistyczny. Jak ocenia pan ten rodzaj działań przedsiębiorczych, bazując na doświadczeniach pracy nad nagrodzonym materiałem? Młoda przedsiębiorczość jest kluczowa dla przyszłości Polski i to nie jest żaden frazes. To twarda, ekonomiczna rzeczywistość. Żeby tworzyć polskie Krzemowe Doliny, czemu zresztą dałem wyraz w moim artykule, potrzebnych jest troje przyjaciół – otoczenie gospodarcze i prawne (polityk), merytoryczne wsparcie (mentor) i pieniądze (finansista). Nie można otworzyć biznesu na własny rachunek, jeśli nie będzie się miało

tego rodzaju wsparcia. Być może temat nie jest specjalnie optymistyczny, chociaż swój tekst zacząłem od ciekawych danych z 2009 roku, kiedy kryzys gospodarczy już wyraźnie dawał się we znaki. W Polsce ponad 300 tyś. osób otworzyło wówczas działalność gospodarczą. To pokazuje, że mamy gigantyczny potencjał ludzi przedsiębiorczych, którzy chcą żyć na własny rachunek, tylko trzeba im stworzyć do tego możliwości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje szereg rozwiązań prawnych, które mają stymulować współpracę nauki i biznesu, wśród nich zapożyczone zza oceanu i praktyki Europy zachodniej słynne „uwłaszczenie naukowców”. Czy pana zdaniem tego rodzaju projekty ukierunkowania współpracy innowacyjnego biznesu mają w Polsce sens? Powinniśmy iść własna drogą, gdyż naszych problemów nie da się rozwiązać po amerykańsku. W Polsce brakuje tego rodzaju prywatnego finansowania, które położyło podstawy pod fenomenalną kalifornijską Dolinę Krzemową. Wydaje mi się, że w naszych warunkach jedyną receptą jest inwestycja państwa w ogromny innowacyjny potencjał swoich obywateli. Tych strumieni finansowania jest dużo, problem polega na jakości ich wykorzystania. Marnowanie publicznych pieniędzy to poniekąd polska specjalność – jest koniecznością takie gospodarowanie nimi, które będzie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości. Wymyślenie polskiego sposobu na jej skuteczne stymulowanie to, moim zdaniem, najpilniejszy i najważniejszy obecnie problem do rozwiązania. Dziękujemy za rozmowę. 5


ZAMIEJSCOW Y OŚRODEK DYDAK T YCZNY W DĘBICY BIULETYN UEK

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

W

dniu 16 października 2013r. zainaugurowano kolejny rok akademicki w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UEK w Dębicy. W tym roku studia w Dębicy rozpoczęło ponad 300 studentów. Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej, odprawionej w intencji studentów i pracowników Uczelni przez Ks. Prałata Józefa Wątrobę. Na zaproszenie JM Rektora i Senatu Uczelni w uroczystościach inauguracyjnych wzięli udział politycy, przedstawiciele władz regionu, duchowieństwa, służb mundurowych, placówek oświatowych, świata biznesu a także studenci i pracownicy UEK. Przybyłych gości powitał Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka. W kolejnym wystąpieniu do zebranych zwrócił się prof. dr hab. Andrzej Szromnik , Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz regionu podkarpackiego: Jan Warzecha, Poseł na Sejm; Kazimierz Moskal, Poseł na Sejm; Czesław Łączak, który reprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Paweł Wolicki, Burmistrz Dębicy, Listy gratulacyjne na ręce Jego Magnificencji oraz Kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dębicy wystosowali m.in. : Elżbieta Łukacijewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Skowrońska – Posłanka na Sejm, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Chomycz – Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki . Podczas ceremonii immatrykulacji Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK wspólnie z Dziekanem Wydziału Zarządzania wręczył indeksy 10 studentom, reprezentującym grono żaków rozpoczynających naukę w ZOD UEK w Dębicy. W trakcie ceremonii wręczono również dyplomy ukończenia studiów I stopnia 15 absolwentom kierunków: Administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie. Kolejnym punktem programu było wręczenie przez Burmistrza Dębicy nagród pieniężnych za szczególne osiągnięcia w wynikach studiów. Nagrody otrzymało 15 studentów zamieszkałych na terenie miasta Dębicy.

Wykład inauguracyjny pt. „Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego” wygłosił prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka. Zaproszeni goście wysłuchali wieńczącego uroczystości inauguracyjne koncertu w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Szkoły Muzycznej II stopnia prowadzonego przez Ludwika Saramę . Uroczystość uświetnił występ chóru Państwowej Szkoły Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego pod batutą Alicji Stasiowskiej – Piwowar . Inauguracji towarzyszyły wystawy: „Polskie Państwo Podziemne. Dębicka Karta” – Muzeum Regionalne w Dębicy „ Czterech z Dębicy” – Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

„Into the future”

K

atedra Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie współpracuje od lipca 2012 roku z firmą OSTC Poland, w ramach współpracy uczelni z biznesem. OSTC jest jedną z wiodących na globalnych rynkach instrumentów pochodnych firmą tradingową, mającą odziały w pięciu polskich miastach w tym w Krakowie. Współpraca rozpoczęła się rok temu, pierwszym projektem było otwarcie na naszej uczelni Laboratorium Tradingowe OSTC i UEK w Sali 120 budynek A, w którym dostępne są profesjonalne platformy tradinowe, pozwalające symulować w czasie rzeczywistym transakcje na największych światowych giełdach instrumentów pochodnych. Menadżerowie firmy z krakowskiego biura dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na wybranych zajęciach prowadzonych dla studentów naszej uczelni, szczególnie na zajęciach prowadzonych w ramach oferowanych przez Katedrę Rynków Finansowych specjalności: rynki finansowe na studiach I stopnia oraz doradztwo inwestycyjne na studiach II stopnia. Współpraca z OSTC obejmuje również pomoc stu6

www.uek.krakow.pl

dentom podczas pisania prac dyplomowych i magisterskich, rozwinęła się również współpraca w ramach badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych naszej Uczelni. Managerowie OSTC będą prowadzić w tym roku akademickim, tak jak w poprzednim, regularne spotkania ze studentami zainteresowanymi poznaniem ‘na żywo’ rynków finansowych. Warto podkreślić, że spotkania te odbywają się w bezpiecznym, symulowanym środowisku, które jednocześnie wiernie odwzorowuje bieżące wydarzenia na rynkach. 4 listopada 2013 (o godzinie 13:15 w Pawilonie C, sali B) będzie miał miejsce wykład inaugurujący działalność Laboratorium w obecnym roku akademickim, na który serdecznie zapraszamy studentów oraz pracowników. Wykład zatytułowany „Into the future” wygłosi Pan Leszek Chęciński, szef krakowskiego oddziału OSTC. dr Elżbieta Kubińska Katedra Rynków Finansowych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Koordynator współpracy z OSTC


BIULETYN UEK

Międzynarodowy Dzień Otwarty 2013

23

października 2013 r. w Pawilonie Sportowym UEK w trakcie Międzynarodowego Dnia Otwartego, zaprezentowano to, co na naszej Uczelni jest jednym z najmocniejszych atutów – potencjał związany z międzynarodową mobilnością studentów. Dodatkowo, młodzież zapoznała się z informacjami dotyczącymi studiowania w języku angielskim na terenie kampusu przy Rakowickiej 27.

Studenci odwiedzający miejsce spotkania w tym dniu, oprócz pozyskania niezbędnych informacji, mogli wziąć udział w licznych atrakcjach rozrywkowych, takich jak krótki występ baletowy, body painting, pokazy zdjęć z egzotycznych wyjazdów, mini kurs tańca towarzyskiego, konsumpcja potraw regionalnych, itp. Była to także doskonała okazją do spotkania się z pracownikami administracji obsługującymi wymianę i studentami zagranicznymi przebywającymi w Krakowie, odwiedzenia stoisk z informacjami na temat konkretnych uczelni i organizacji studenckich. Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor ds. Studentów i Kształcenia, dr hab. Krzysztof Surówka, prof. UEK. Organizatorem Międzynarodowego Dnia Otwartego było Biuro Programów Zagranicznych we współpracy z organizacją studencką Ersamus Students Network. Bardzo dziękujemy gościom – studentom, pracownikom uczelni, reprezentantom firm oraz pani Clare Maxwell Dorking przedstawicielce systemu stypendialnego VELUX oraz Ani Lech oraz Karolowi Peszko z ESN. 7


Z dumą informujemy, iż prof. dr hab. Jacek Purchla, Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, został odznaczony najwyższym węgierskim odznaczeniem państwowym, w uznaniu wieloletniej działalności „na rzecz pielęgnowania i rozwoju węgiersko-polskich relacji historycznych, kulturalnych i naukowych”. Prof. Purchla odebrał Krzyż Oficerski Orderu Węgierskiego z rąk Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier, László Kövéra, podczas uroczystości, zorganizowanej w dniu 2 października w Ambasadzie Węgier w Warszawie. Składamy Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje!

FOT. kATARZYNA JAGODZIŃSKA (MCK)

BIULETYN UEK

Prof. dr hab. Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Węgierskiego

Poławiamy perły

O

d listopada 2012 roku studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mieli okazję uczestniczyć w pierwszej edycji Akademii „Poławiacze Pereł TVN”, organizowanej wspólnie przez Centrum e-Learningu, Sekcję Promocji UEK oraz TVN S.A. Akademię zainaugurowali, w dniu 23 listopada, Prorektor UEK prof. dr hab. Aleksander Pocztowski oraz redaktor Roman Młodkowski Dyrektor TVN CNBC, który poprowadził pierwszy warsztat w ramach Akademii. Honorowy Patronat nad Akademią objął Jego Magnificencja prof. Andrzej Chochoła Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Akademia „Poławiacze Pereł TVN” powinna umożliwić studentom poznanie tajników dziennikarstwa ekonomicznego podczas cyklu warsztatów prowadzonych przez dziennikarzy TVN S.A. oraz poprzez uczest-

nictwo w e-kursie „Poławiacze Pereł TVN”, dostępnym na e-Platformie UEK. Udział w pracach Akademii, stanowił również niepowtarzalną szansę na zdobycie jednomiesięcznego stażu w jednej z redakcji TVN. Program Akademii spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów naszej Uczelni. Już w pierwszym tygodniu chęć udziału w projekcie zgłosiło 340 studentów. W konsekwencji Komitet Organizacyjny musiał przeprowadzić test kwalifikacyjny. Pytania obejmowały zagadnienia z mikro i makroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wyniki testu pozwoliły wyłonić 50-cio osobową grupę osób, które wezmą bezpośredni udział 8

www.uek.krakow.pl

w programie. Pozostałym osobom uczestniczącym w teście zaproponowano rolę obserwatorów, która uprawnia do udziału w spotkaniach z ekspertami TVN. Do końca marca 2013 r. uczestnicy Akademii dyskutowali o problematyce dziennikarstwa ekonomicznego – między innymi – z redaktorami Romanem Młodkowskim iGrzegorzem Miecugowem (TVN 24).Ponadto uczestnicy Akademii musieli rozwiązać cztery zadania dziennikarskie oraz wziąć udział w trzech testach, sprawdzających poziom wiedzy z zakresu zagadnień ekonomicznych, poruszanych w programach TVN CNBC. W kwietniu 2013 roku, ośmiu spośród uczestników Akademii, którzy najlepiej zrealizowali postawione przed nimi zadania, odbyło jednodniowy mikro staż w redakcji TVN CNBC w Warszawie. Po podsumowaniu osiągnięć uczestników projektu pięciu najlepszych studentów otrzymało propozycję odbycia jednomiesięcznego stażu w redakcjach TVN. Są to: Ewa Bednarczyk, Piotr Lignar, Zuzanna Oetingen Łukasz Rawicki, Justyna Witkowska. Osoby te otrzymały również w Dni Święta Uczelni, certyfikaty wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz TVN S.A. Za organizację i przebieg Akademii oraz rzetelną ocenę zadań i wyłonienie zwycięzców odpowiada Komitet Organizacyjny w składzie: Piotr Bednarski (UEK), Dominika Kurtek (UEK), Ewelina Pilch (TVN S.A.), Aneta Powroźnik (UEK), Jerzy Skrzypek (UEK), Radosław Wróblewski (TVN S.A.).


BIULETYN UEK

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki wyróżniony Medalem Akademii Leona Koźmińskiego i Nagrodą Ministra

Moment wręczenia Medalu Leona Koźmińskiego podczas uroczystej Inauguracji

J

est nam niezwykle miło poinformować o dwóch zaszczytnych wyróżnieniach, których dostąpił w ostatnim czasie prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rektor Uczelni w latach 2002-2008. Chronologicznie pierwszym jest uhonorowanie Pana Profesora Medalem Akademii Leona Koźmińskiego, przyznawanym wybitnym przyjaciołom warszawskiej uczelni, którzy wspierają ją swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie strategii, programów kształcenia, rozwoju i nawiązywania międzynarodowych kontaktów naukowych. W uzasadnieniu zaszczytnego odznaczenia Kapituła Nagrody podkreśliła zasługi Pana Profesora dla rozwoju Uczelni i Jego wielki wkład w rozwój kształcenia menadżerskiego. Wręczenie Medalu odbyło się podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w dniu 4 października. Tymczasem już niebawem, bo 13 listopada, na stołecznym Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanej Panu Profesorowi za całokształt dorobku naukowego. Obu prestiżowych wyróżnień najserdeczniej Panu Profesorowi gratulujemy!

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki oraz wyróżnieni Medalem: prof. Danica Purg, prezes International Executive Development Center z Bled School of Management (Słowenia) i prof. Ryszard Borowiecki

9


BIULETYN UEK

KATEDRA ZARZĄDZANIA MIĘDZYNARODOWEGO UEK

Pożegnanie Absolwentów 2013

W

tegorocznym kalendarzu data 22 czerwca była niezwykle ważna dla studentów i pracowników Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Po raz kolejny odbyła się bowiem uroczystość „Pożegnania Absolwentów”. Na uroczystej gali spotkali się studenci kończący studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia specjalności Zarządzanie Międzynarodowe oraz studia stacjonarne I stopnia specjalności Logistyka Międzynarodowa prowadzonych przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego. Zaproszenie na spotkanie przyjęli także przedstawiciele władz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – Dziekan prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński oraz Prodziekani: Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej oraz prof. UEK dr hab. Robert Jakimowicz. Absolwenci, w gronie członków rodzin – dziadków, rodziców, a nawet i dzieci, wraz z przyjaciółmi i znajomymi, odbierali gratulacje z rąk Kierownika Katedry Zarządzania Międzynarodowego prof. dr hab. Janusza Teczke oraz swych promotorów. Podczas gali studenci dumnie prezentowali się w togach i biretach, wypożyczonych dzięki uprzejmości władz naszej uczelni oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Każdy absolwent otrzymał list gratulacyjny oraz „Księgę Absolwentów” stanowiącą cenną pamiątkę swych studiów. W tym roku, przy zaangażowaniu studentów i dzięki jednemu ze sponsorów, wszyscy otrzymali również pięknie grupowe tablo ze zdjęciami. Wśród tegorocznych absolwentów były osoby, które swym szczególnym zaangażowaniem, pokładami energii i witalnością, wyróżniały się przez cały okres studiów, m.in. poprzez aktywny udział w stowarzyszeniu Ad Meritum, w akcji SOS – Społeczna Odpowiedzialność Studentów, organizacji Biznesowej Szkoły Letniej. Otrzymały one pamiątkowe dyplomy oraz cenne upominki. W tym miejscu podziękować należy szczodrym sponsorom: firmie BP Polska, restauracji „Chochołowy Dwór” z Jerzmanowic, firmie „Comes” z Szydłowca, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Kolna”, Drukarni „Klonex”, hurtowni „Zahurt”, Krakowskiej Szkole Biznesu oraz Sekcji Promocji UEK. Druga część uroczystości miała mniej oficjalny charakter. Przedstawiciele grup studiów stacjonarnych I i II stopnia przypomnieli sobie i wszystkim obecnym na sali, co tak naprawdę oznacza „życie studenckie”, pokazując je na 10

www.uek.krakow.pl

stworzonych przez siebie filmach. Jak zwykle nie zawiódł Kwartet Smyczkowy VIVO (składający się w połowie z absolwentek specjalności Zarządzanie Międzynarodowe), który już po raz czwarty wzbogacił muzycznie galę „Pożegnania Absolwentów”. Na scenie zadebiutowała natomiast nasza obecna studentka Kasia, która towarzyszyła VIVO ze swym saksofonem. Po tradycyjnej już sesji zdjęciowej na schodach Budynku Głównego UEK, podczas której latające birety zaprzeczały prawu przyciąga-

nia ziemskiego, absolwenci, goście i pracownicy Katedry Zarządzania Międzynarodowego spotkali się przy lampce wina i smacznym poczęstunku. Wszystkim absolwentom składamy serdeczne gratulacje oraz przekazujemy życzenia wielu sukcesów. Niech towarzyszy Wam motto naszej Katedry: Poznawajcie świat, doceniajcie jego wartość i spełniajcie swe marzenia! Dr Agnieszka Żak, koordynator gali „Pożegnanie Absolwentów 2013”


BIULETYN UEK

„Obrona po góralsku” na Wydziale Finansów

K

olejni studenci z Podhala w stopniu magistra opuścili mury Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Większość z nich łączy rzetelną wiedzę (ukończyła studia z oceną bardzo dobrą na dyplomie) z umiłowaniem Podhala i jego bogatych tradycji. Wrócą do swojej Małej Ojczyzny, ale o „Alma Mater” nie zapomną…

(Na Podhalu całem wieść gminna sie niesie,

bo jes system redystrybutywny w gminaf.

Co trza sie juz bronić, a nie siedzieć w lesie!

A ze syćkie Cepry Janosika znajom

Chłopy ciupagi chwycili, porzucili miedzy…

to „Janosikowe” na to dziś godajom…

A tu Piyrsy Gazda godo, co syćko „oparte na wiedzy”!

Ciupag dzisiok nie trza, ino to, co w głowaf... Mozno se je ino potomnym zachować!

Ciupagom to trza dziś złyf studentów ciu-

My sie tutok piyknie wiedzom łobroniymy

pać,

A potem na nasom gazdówke wrócymy.

Coby im w tyf głowaf wiedzy ponawrzucać. Jak piyknie gazdować, w kraju i w zagrodzie,

By sie poprawiało, młodyf przybywało,

I nie klepać biydy jak downo – na co dziyń!

to studentów potem nie be brakowało! By na staryf gazdów mioł fto potem robić,

Dziś juz Janosika ni ma,

nasyj „Alma Mater” piyknie wynagrodzić!

Studenci z Podhala razem z Piyrsym Gazdom obrony, Prodziekanem Wydziału Finansów, prof. dr hab. Bronisławem Micherdą, oraz Gaździnami sekundujoncymi: dr Danutą Golik i dr Marią Płonką (15. 07. 2013 roku)

Efekty studiów podyplomowych z zakresu ekonomii społecznej

Zajęcia realizowane były w ramach Projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Ł

ącznie 844 kandydatów w 6 turach rekrutacji. Ponad 300 osób z tytułem Absolwenta. To bilans końcowy studiów podyplomowych Ekonomia społeczna realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zorganizowano w sumie 9 edycji studiów. Zajęcia dydaktyczne dla I edycji rozpoczęły się w kwietniu 2010 r., a ostatni zjazd dla VIII i IX edycji odbył się w czerwcu 2013 r. Przez dwa semestry osoby zajmujące się prowadzeniem oraz wspieraniem przedsięwzięć społecznych zdobyły wiedzę m.in. z zakresu ekonomii, zarządzania (w tym: strategicznego, personelem, projektami społecznymi), finansów (np. zagadnienia fundraisingu, rachunkowości czy instrumentów finansowania przedsięwzięć społecznych) i prawa (formy organizacyjno-prawne, zamówienia publiczne, czy prawo spółdzielcze). Zdaniem uczestników, studia podyplomowe Ekonomia społeczna pozwoliły na efektywniejsze tworzenie oraz zarządzanie instytucjami społecznymi i organizacjami z tego sektora. Stanowiły ponadto dobrą okazję do nawiązania wartościowych kontaktów, przydatnych zarówno w pracy zawodowej, jak i działalności społecznej. Na potrzeby studiów uruchomiono również platformę e-learningową, na której udostępniono 3 kursy w systemie blended-learning, czyli tradycyjnej metodzie nauki łączonej z zadaniami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. Platformę wykorzystywano także w celu komunikacji ze Słuchaczami, jako bazę materiałów dydaktycznych, w tym filmów i miejsce wymiany opinii uczestników. Jak twierdzą organizatorzy, studia były sporym wyzwaniem organizacyjnym, średnio w roku akademickim zajęcia prowadziło ok. 40 wykładowców (nauczycieli akademickich i praktyków), a dzięki odpowiednio przygotowanemu programowi i atrakcyjnej formie zajęć, Słuchacze podnosili swoje kwalifikacje organizacyjne i me-

nedżerskie, m.in. przez wymianę własnych doświadczeń. W sześciu akcjach rekrutacyjnych uczestniczyło łącznie 844 kandydatów m.in. z instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. To pokazuje, że studia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Starannie opracowany program studiów kilkukrotnie modyfikowano, głównie na podstawie wyników ankiet oraz potrzeb edukacyjnych kandydatów na Słuchaczy. Podstawowy kanon przedmiotów uzupełniono m.in. zajęciami praktycznymi dedykowanymi przedstawicielom III sektora oraz wizytami studyjnymi. W ostatniej edycji program obejmował 214 h zajęć dydaktycznych, od Teorii państwa, Polityki społecznej, na Public relations i Marketingu przedsiębiorstw społecznych kończąc. Warunkiem uzyskania statusu Absolwenta studiów podyplomowych było m.in. przygotowanie i obrona pracy końcowej. Tematyka prac dotyczyła różnorodnych aspektów związanych z ekonomią społeczną od rozważań teoretycznych po praktyczne analizy oparte na przykładach konkretnych organizacji czy przedsiębiorstw społecznych Absolwenci studiów oceniali poziom zdobytej wiedzy w 5-cio stopniowej skali. Średnia ocena zajęć wyniosła 4,54. Wartość merytoryczna uzyskała 4,47, sposób prowadzenia zajęć – 4,58; natomiast strona formalno-organizacyjna – 4,62. Ogólna ocena studiów wyniosła 4,48. W efekcie studia podniosły kwalifikacje osób zajmujących się prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć społecznych, a zdobytą wiedzę mogli wykorzystać do kierowania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Zajęcia realizowane w ramach Projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” prowadzone były także przez Uniwersytet Warszawski oraz Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie. 11


BIULETYN UEK

Wykłady i debaty rektorskie w UEK

N

iezwykle popularny cykl spotkań z luminarzami świata nauki i prominentnymi postaciami polityki zainicjował w tym roku akademickim wykład prof. Leszka Balcerowicza. Już dzień później odbyła się Debata Rektorska z udziałem dwóch wielkich reprezentantów szkoły myśli postkeynesowskiej, prof. Amita Bhaduri i prof. Kazimierza Łaskiego.

„Odkrywając wolność” – taki tytuł nosi imponujący zbiór 50 dzieł klasyków myśli wolnościowej od Adama Smitha przez Miltona Friedmana aż po Leszka Kołakowskiego, pod redakcją prof. Leszka Balcerowicza. Spotkanie, stanowiące element szeroko zakrojonej kampanii społecznej Forum Obywatelskiego Rozwoju, odbyło się w dniu 23 października w sali Starej Auli UEK. Licznie zgromadzona publiczność powitała byłego ministra finansów i wicepremiera w rządzie Tadeusza Mazowieckiego gromkimi brawami. Gość JM Rektora naświetlił współczesny kontekst klasycznego pojęcia wolności gospodarczej i wskazał na te elementy, które blokują jej swobodny rozwój. Zagrożenia ze strony grup nacisku i brak obywatelskiego ducha, który sprzyja promowaniu partykularyzmów, jest wyraźnie widoczny we współczesnej rzeczywistości gospodarczej, ale dziwnie nieobecny w publicznej debacie. To fundamentalne stwierdzenie, wyłaniające się z wystąpienia Prelegenta, sprowokowało liczne pytania zgromadzonych, na które ten odpowiadał z właściwą sobie swadą. Spotkaniu towarzyszyła promocja publikacji „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów”. Dzień później Stara Aula stała się sceną Debaty Rektorskiej z udziałem prof. Amita Bhaduri, profesora Uniwersytetu Jawaharlala Nehru w Delhi oraz Uniwersytetu w Pawii i prof. Kazimierza Łaskiego, byłego dyrektora naukowego i konsultanta Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Studiów Ekonomicznych (WIIW). Oś polemiki wyznaczył obserwowalny w warunkach spowolnienia gospodarczego renesans myśli keynesoweskiej. Ważkie pytania dotyczyły możliwości redefinicji klasycznych pojęć w warunkach zglobalizowanej gospodarki. Moderatorem debaty był prof. Stanisław Owsiak, Kierownik Katedry Finansów UEK. Prof. Amit Bhaduri zaprezentował najistotniejsze wątki myśli Keynesa, rozwijanej przez Kaleckiego, które powracają we współczesnej debacie o gospodarce. Pierwotnie związane z zamkniętą ekonomią, zyskują nowe znaczenie w gospodarce globalnej. Zdaniem prof. Bhaduri brak jest uwspółcześnionych polityk ekonomicznych teorii keymnesowskiej, pomimo teoretycznego zrozumienia ich

Prof. Leszek Balcerowicz podczas spotkania z władzami Uczelni tuż przed wykładem

Podczas wykładu "Odkrywając wolność"

Prof. Stanisław Owsiak, prof. Amit Bhaduri oraz prof. Kazimierz Łaski

wagi i aktualności. Profesor Łaski zauważył, iż w zakresie tworzenia popytu teorie szkoły postkeynesowskiej wykorzystywano do tworzenia pewnej inżynierii finansowej. Polemizował z postulatami nowych polityk budżetowych UE, ostrzegając przed trudnymi do oszacowania kosztami społecznymi. Wątki poruszone przez dyskutantów znalazły rozwinięcie w odpowiedziach na pytania zgromadzonej publiczności. Niestety, ograniczony czas spotkania nie pozwolił dostojnym gościom odpowiedzieć na wszystkie pytania, zadawane uczestników spotkania. Już teraz zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją ze spotkania, która zostanie opublikowana w najbliższym numerze czasopisma „Kurier UEK”. 12

www.uek.krakow.pl


BIULETYN UEK

Certyfikat ACCA w zasięgu ręki

Współpraca z Katedrą Rachunkowości Finansowej UEK ułatwi studentom zawodowy start ACCA, czyli The Association of Chartered Certified Accountant, to międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z finansów i rachunkowości. Od 1904 r. ACCA promuje etykę, najwyższe standardy w biznesie, profesjonalizm w środowisku finansów oraz oferuje prestiżowe kwalifikacje zawodowe. Aby zdobyć dyplom ACCA, kandydaci muszą między innymi zdać 14 egzaminów, których zakres tematyczny jest niezwykle szeroki: od rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i audytu, przez podatki, prawo aż do zagadnień związanych z tworzeniem i wdrażaniem strategii przedsiębiorstwa. Dla pracodawców zdobycie certyfikatu ACCA jest potwierdzeniem, że kandydat posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, które predysponują go do osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej w dziedzinie rachunkowości, audytu i finansów. Dyplom ACCA jest rozpoznawany i uznawany prawie na całym świecie. Także w Polsce, od lat, uprawnienia ACCA cieszą się rosnącą popularnością, a osoby je posiadające dysponują ważną „kartą przetargową” przy staraniu się o wymarzone stanowiska w szeroko pojętym świecie finansów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i pracodawców, Wydział Finansów reprezentowany przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nawiązał współpracę z organizacją ACCA, która umożliwi studentom stacjonarnym kierunku Finanse i rachunkowość zwolnienie z części egzaminów, objętych postępowaniem kwalifikacyjnym ACCA. – „Bardzo cieszymy się ze współpracy z Katedrą Rachunkowości Finansowej UEK i pokładamy w niej duże nadzieje. Zależy nam na budowaniu partnerstwa z najlepszymi uczelniami w Polsce aby wspólnie promować najwyższe standardy zawodowe oraz otwierać przed studentami drogę do międzynarodowej kariery” – podkreśla Magdalena Hernandez, Dyrektor Zarządzająca ACCA w Polsce. Obecnie, absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość nie muszą przystępować do czterech pierwszych egzaminów ACCA, tj. po ukończeniu studiów na tymże kierunku mogą zostać automatycznie zwolnieni ze zdawania egzaminów z przedmiotów: F1 Accountant in Business, F2 Management Accounting, F3 Financial Accounting oraz F4 Corporate and Business Law. Katedra Rachunkowości Finansowej czyni starania, aby zwolnienia obejmowały także kolejne 5 egzaminów, tj. F5 Performance management, F6 Taxation, F7 Financial reporting, F8 Audit and Assurance oraz F9 Financial management. Tym samym absolwent studiów stacjonarnych licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość automatycznie mógłby uzyskać pierwszy stopień kwalifikacji ACCA, czyli Fundamentals. Do uzyskania tytułu członka ACCA należy jeszcze zadać 5 egzaminów z poziomu Professional, zaliczyć online moduł etyczny oraz mieć trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z finansami i rachunkowością Warto zaznaczyć, że egzaminy ACCA zdawane są w języku angielskim, jednak zgodnie z porozumieniem, do którego zmierza Katedra, nasi studenci będą z nich zwolnieni na podstawie egzaminów uniwersyteckich – zdawanych w języku polskim w toku studiów. „W imieniu władz dziekańskich i Katedry, w pełni popieram działania naszego Zespołu ds. współpracy z ACCA, które zostały zainicjowane przez Panią Dziekan Prof. dr hab. Bogumiłę Szopę i żywię nadzieję, że dla dobra naszych studentów, uda nam się uzgodnić zbieżność merytoryczną i formalną w możliwie najszerszym zakresie, tak aby nasi studenci w trakcie studiów na Wydziale Finansów UEK, mogli bez dodatkowego wysiłku mieć zapewnione zwolnienia z pierwszych dziewięciu egzaminów kwa-

Na zdjęciu od lewej: mgr Paweł Zieniuk, dr Marcin Kędzior, prof. Dr hab. Bronisław Micherda – Kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej, Dyrektor ACCA Poland – Pani Magdalena Hernandez, dr hab. Mariusz Andrzejewski, mgr Monika Turek – Radwan, mgr Anna Mazurczak – Mąka, Przedstawicielka ACCA – Pani Agnieszka Ciźla.

lifikacji ACCA” – stwierdził Prof. dr hab. Bronisław Micherda, prodziekan Wydziału Finansów, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej. W dniu 17 września 2013 r. odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele ACCA – Pani Magdalena Hernandez – Dyrektor Zarządzająca ACCA w Polsce oraz Pani Agnieszka Ciźla –odpowiedziana za współpracę z uczelniami oraz Prof. dr hab. Bronisław Micherda wraz z reprezentacją Katedry Rachunkowości Finansowej, wyrazili wolę obopólnej współpracy. „Czeka nas niezwykle trudne zadanie – programy naszych studiów zostaną poddane akredytacji. Wierzymy jednak, że nasi absolwenci już teraz posiadają wiedzę i umiejętności, które są kompatybilne z wymaganiami stawianymi przez międzynarodową organizację ACCA” – twierdzi dr hab. Mariusz Andrzejewski – koordynator ds. współpracy pomiędzy Katedrą Rachunkowości Finansowej a ACCA. „Współpracę z UEK traktujemy strategicznie, dlatego dokładamy wiele starań aby dla studentów kierunku Finanse i rachunkowość przygotować atrakcyjne warunki uczestnictwa w programie. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli oficjalnie zainaugurować nasze partnerstwo” – dodaje Magdalena Hernandez. Studenci specjalności Rachunkowość i rewizja finansowa od lat cieszą się uznaniem w oczach potencjalnych pracodawców – od administracji rządowej i samorządowej, poprzez organy skarbowe, aż po przedsiębiorstwa o różnych formach organizacyjno – prawnych. To właśnie do studentów tej specjalności przede wszystkim kierowana będzie oferta zwolnień z egzaminów ACCA. „Akredytacja programów studiów i określenie dokładnych warunków współpracy będzie procesem niezwykle trudnym i czasochłonnym. Nasza Katedra uwielbia jednak wyzwania i dołoży wszelkich starań, aby nasi studenci byli jak najlepiej przygotowani do wejścia na współczesny rynek pracy” – podkreśla mgr Anna Mazurczak – Mąka, Sekretarz Komitetu ds. współpracy z ACCA. „ACCA stawia na praktyczną wiedzę i przygotowuje studentów do podjęcia wyzwań zawodowych. Dlatego chcemy uczestniczyć i inicjować różne aktywności na uczelni pozwalające na rozwój praktycznych umiejętności studentów. W Polsce ACCA zrzesza około 1300 członków, są to wysokiej klasy specjaliści, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Spotkania i warsztaty z nimi będą jedną z aktywności, które planujemy organizować wspólnie z UEK – mówi Agnieszka Ciźla, odpowiedzialna w ACCA za współpracę z uczelniami. mgr Paweł Zieniuk mgr Monika Turek-Radwan Katedra Rachunkowości Finansowej 13


BIULETYN UEK

Kwestionariusz osobowy: Artur Górski Akademia Ekonomiczna w Krakowie w czasach mojego studiowania była...

Miejscem, w którym można było kształcić się i rozwijać swoje zainteresowania w różnych dziedzinach, a także poznawać ciekawe osoby o różnorodnych poglądach. Uczelnia stwarzała również możliwość aktywnego spędzania czasu poprzez uprawianie sportu.

Gdybym teraz zaczynał studia... Z pewnością dużo wcześniej rozpocząłbym prowadzenie własnej działalności gospodarczej, gdyż łączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznym jej wykorzystaniem pozwala na osiąganie najlepszych rezultatów.

Droga z Uczelni do tego, kim teraz jestem, wiodła przez... Bardzo trudne początki, odważne decyzje oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Bez wiary w słuszność podjętych działań nie ma szans na odniesienie sukcesu.

Pierwsze zarobione pieniądze wydałem na... Nie pamiętam, ponieważ nie przywiązuję zbyt dużej wagi do rzeczy materialnych.

Moim największym sukcesem jest... To, że pomimo młodego wieku buduję i utrzymuję bezpośrednie relacje biznesowe z Prezesami i Członkami Zarządów spółek giełdowych, a także wielu firm doradczych. Kontakt z kadrą zarządzającą przedsiębiorstwami pozwala uczyć się od najlepszych.

Poczułem się przegrany, gdy... Chyba jeszcze się tak nie poczułem, ale każdy musi kiedyś doznać porażki, więc jestem na to przygotowany. Mam także nadzieję, że uda mi sie z niej wtedy wyciągnąć wnioski.

W życiu najważniejsze jest... Robienie tego, co sprawia nam radość oraz pozwala na urzeczywistnianie naszych pomysłów i marzeń. Jeśli dodatkowo, umożliwia nam to uzyskiwanie korzyści materialnych to możemy z pewnością czuć się szczęśliwymi.

Nie należy się przejmować, gdy... Realizowanie naszych przedsięwzięć nie przynosi efektów od samego początku. Konsekwencja w działaniu oraz ciężka praca prędzej czy później przyniosą oczekiwane efekty, a radość z nich pozwoli zapomnieć o trudach włożonej pracy.

Gdybym nie był, kim jestem, byłbym...

Pracownikiem PKP. Kolejnictwo od zawsze było moją pasją i czasem żałuję, że nie mam już wystarczająco dużo czasu, aby na bieżąco śledzić tą tematykę. Kto wie, może kiedyś uda mi się jeszcze pracować w tej gałęzi gospodarki.

Studentom UEK radziłbym... Oprócz chodzenia na zajęcia robić coś dodatkowego, np. uczyć się języków obcych, uzyskiwać certyfikaty, uczestniczyć w kursach, działać w organizacjach studenckich czy rozpocząć karierę zawodową. Pracodawcy bardzo sobie cenią tego typu aktywności i w ten sposób możemy uniknąć niemiłej niespodzianki, że po skończonych studiach znalezienie pracy jest problemem.

Życie polega na... Umiejętności zbalansowania pracy zawodowej, rozwoju osobistego oraz życia prywatnego. W osiąganiu naszych celów zawodowych może pomóc czasem oderwanie od codziennej pracy poprzez wyjazd weekendowy czy aktywność sportową. Pozwala to spojrzeć na nasze projekty z innej, bardziej świeżej perspektywy.

Artur Górski (ur. 08.03.1987 r. w Katowicach) – Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna w 2011 r. Jest twórcą serwisu NewConnector.pl – pierwszego serwisu internetowego o rynku NewConnect, który dostarcza inwestorom informacje oraz narzędzia niezbędne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na alternatywnym rynku. Idea stworzenia serwisu narodziła się w 2009 r. i była związana z dynamicznym rozwojem rynku NewConnect oraz zwiększaniem się liczby spółek, które były na nim notowane. W 2012 r. był nominowany do nagrody w Konkursie „Laury Magellana” w Kategorii Debiut Roku za stworzenie serwisu NewConnector.pl. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się także doradztwem z zakresu relacji inwestorskich, pozyskiwania kapitału oraz przeprowadzania transakcji kapitałowych.

Zawiadomienie

Na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zarząd Stowarzyszenia postanawia zwołać Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 12 grudnia /czwartek/ 2013 roku. Walne Zebranie odbędzie się w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie /Budynek Główny, ul. Rakowicka 27/ o godzinie 17.00.

14

www.uek.krakow.pl


D

nia 27 czerwca br. dobiegła końca kolejna, już trzecia edycja „Akademii Talentów” – wspólnego programu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., przeznaczonego dla studentów naszej Uczelni. Warsztaty, które odbywały się przez cały rok akademicki 2012/2013 w ramach programu, miały charakter wykładów oraz case studies, prowadzonych przez specjalistów banku. Współorganizatorem ze strony Uczelni była Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Program rozpoczął się w październiku 2012 roku, kiedy to organizatorzy przeprowadzili akcję informacyjną, a następnie pracownicy działu zasobów ludzkich banku rekrutację wśród wszystkich chętnych studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz I i II roku studiów drugiego stopnia. W ten sposób została wyłoniona grupa 30 studentów – uczestników programu. Studenci uczestniczyli w cyklu ośmiu spotkań o następującej tematyce:

1. Standard Obsługi Klienta 2. Moja emerytura – czy już muszę o niej myśleć? 3. Czy każdy kredyt trzeba spłacić? 4. Treasury&Cash Management w przedsiębiorstwie 5. Faktoring – bezpieczeństwo finansowe firmy 6. Współczesny bankowiec: sprzedawca, windykator czy analityk? 7. Rekrutacja bez tajemnic 8. Podsumowanie III edycji Akademii Talentów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warsztaty miały na celu zapoznanie studentów z problemami współczesnej bankowości oraz tajnikami sztuki bankowej. Ich szczególną wartością było umiejętne połączenie przekazywanej wiedzy teoretycznej z realiami życia gospodarczego i umiejętnościami praktycznymi – o co zadbali prowadzący zajęcia. Różnorodna tematyka poszczególnych spotkań sprawiła, że uczestniczący w programie studenci mieli możliwość holistycznego spojrzenia na zagadnienia związane z bankiem – z punktu widzenia jego klientów, pracowników, jak również problemów banku, jako przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce. Wysokie walory aplikacyjne przekazywanych treści podkreśliła również wizyta uczestników programu w oddziale banku, gdzie mogli się oni zapoznać w praktyce z codziennością prowadzonej działalności bankowej – często nieznanej potencjalnemu klientowi. Dodatkowo w ramach warsztatów zainteresowani studenci zostali zaproszeni na testową rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez pracowników banku zajmujących się rekrutacją w banku na co dzień. Każdy otrzymał odpowiedź zwrotną, która umożliwi poprawie-

nie ewentualnych błędów, a także oswojenie się ze stresem przed kolejnymi spotkaniami na rynku pracy. Zakończenie trzeciej edycji programu to moment podsumowania i wręczenia stosownych certyfikatów jego uczestnikom. Dlatego też 27 czerwca miało miejsce ostatnie wspólne spotkanie, w którym z uczestnikami programu spotkali się: prof. Paweł Lula – Dziekan Wydziału Zarządzania UEK, prof. Ryszard Borowiecki – Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Michał Famielec – Dyrektor Obszaru Sprzedaży Bankowości Detalicznej, Tomasz Szkaradek – Dyrektor Centrum Biznesowego Kraków, Mateusz Starczyk – Dyrektor Bankowości Korporacyjnej – Średnie Korporacje, Janusz Koźmik – Dyrektor Oddziału Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz koordynator programu „Akademia Talentów” – dr Tomasz Rojek. Wszystkim studentom, którzy dotrwali do końca programu wręczono pamiątkowe certyfikaty. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie im gratulujemy! Warto wspomnieć, iż byli to studenci różnych specjalności, nie zawsze związanych z bankowością, choć żywo nią zainteresowani, co potwierdzają prowadzący zajęcia. Cieszymy się, że „Akademia Talentów” wywołała tyle entuzjazmu i zebrała tak wiele pozytywnych opinii. Nie mogło się również obyć bez podziękowań dla wszystkich pracowników Raiffeisen Bank Polska S.A., którzy brali udział w realizacji programu, złożonych na ręce Pana Dyrektora Michała Famielca, który jako opiekun programu ze strony banku zajmował się koordynacją, organizacją, jak również przygotowaniem każdego ze spotkań. Tradycją ostatniego spotkania w ramach każdej edycji programu stał się również wykład końcowy, który w tym roku wygłosił Pan Jacek Wiśniewski – Dyrektor Raiffeisen Brokers, Dyrektor Departamentu Domu Maklerskiego i Analiz Ekonomicznych. Tematem wykładu były: Następne rewolucje w biznesie. W czasie spotkania Pan Michał Famielec dokonał podsumowania zakończonej trzeciej edycji, przedstawiając specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną będącą swoistym kalejdoskopem wszystkich przeprowadzonych warsztatów. Zapoznał również wszystkich zebranych z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród uczestników warsztatów, która miała na celu zebranie opinii dotyczących programu. Mamy nadzieję, że wszystkie zebrane w ten sposób głosy okażą się wsparciem dla organizatorów w przyszłości. Żywimy również nadzieję, że podejmą oni z nie mniejszym zapałem trud przygotowania kolejnej edycji, której rozpoczęcie jest planowane w październiku br. Zapraszamy zainteresowanych studentów do zgłaszania się do programu. Szczegóły już w październiku 2013 roku na stronie uek.krakow.pl w zakładce „Akademie Biznesowe”. Opracował: Dr Tomasz Rojek, koordynator programu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15

BIULETYN UEK

„Akademia Talentów” wg Raiffeisen Bank Polska S.A. – zakończenie trzeciej edycji programu


BIULETYN UEK

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Menedżerskiego UEK rozpoczęta Już po raz dziesiąty Centrum e-Learningu UEK przeprowadziło Ogólnopolski Konkurs Menedżerski, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego uczestnicy wzięli udział w internetowej grze symulacyjnej TEES-6, w trakcie, której wcielali się w rolę menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem. Dzięki grze zdobywaliwiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, a także zarządzania (również kryzysowego), finansów i marketingu. Uczestnicy gry na bieżąco obserwowali, jak podejmowane przez nich decyzje wpływają na kondycję finansową i sytuację rynkową wirtualnego przedsiębiorstwa, poznając w ten sposób obowiązujące prawa ekonomii i stosunków gospodarczych. Strona Konkursu (http://konkurs.uek.krakow.pl) wykorzystywana jest też do promocji studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Konkurs przebiegał w trzech etapach: eliminacje, półfinał oraz finał. W eliminacjach może wystąpić każdy z zespołów, który poprawnie zarejestrował się na stronie konkursu. W bieżącej edycji do udziału w Konkursie zgłosiły się 243 trzyosobowe zespoły z całej Polski, w tym 104 z województwa małopolskiego. Każdy z zespołów miał przy tym swego opiekuna, którym był nauczyciel przedsiębiorczości, ze szkoły, z której rekrutują się członkowie zespołu. Warto podkreślić, że ze względu na ograniczone środki finansowe, promocja projektu prowadzona jest wyłącznie w formie mailingu, skierowanego do Kuratoriów Oświaty oraz szkół współpracujących z UEK. Natomiast do rozgrywki półfinałowej mogło się zakwalifikować sto najlepszych zespołów, spośród tych, które dotrwają do końca eliminacji. Niestety, w tym roku przez eliminacje przeszło pomyślnie tylko 42 zespoły. W poniższej tabeli pokazano dane liczbowe dotyczące województw, z których pochodzą uczestnicy konkursu. Województwo

Zespoły w eliminacjach

Zespoły w półfinale

% półfinalistów

małopolskie

104

22

21,15%

podkarpackie

26

5

19,23%

łódzkie

23

3

13,04%

opolskie

22

1

4,55%

dolnośląskie

19

3

15,79%

śląskie

18

3

16,67%

świętokrzyskie

14

0

0,00%

zachodniopomorskie

6

3

50,00%

mazowieckie

5

1

20,00%

pomorskie

4

0

0,00%

lubelskie

1

1

100,00%

lubuskie

1

0

0,00%

Razem

243

42

W wyniku rozgrywki półfinałowej do finału zakwalifikowano osiem zespołów, które rozegrało kolejnych dwadzieścia kroków w rozgrywce. Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się w kwietniu 2013 r., a w maju, w dniu Święta Uczelni, nagrody zwycięzcom uroczyście wręczył Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 16

www.uek.krakow.pl

Laureaci zostali przedstawienie w poniższej tabeli. Zajęte miejsce

Skład zespołu

Opiekun

Szkoła

Wynik

I

Anna Domańska Marta Pabian Katarzyna Sadło

mgr Marta Rodo

II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

100%

II

Jakub Oleksy Dawid Poniewski Bartłomiej Wolan

mgr Robert Zieliński

II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

90%

III

Jakub Husarz Sebastian Kałużny Arkadiusz Tatar

mgr Robert Zieliński

II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie

83%

IV

Filip Kieras Jakub Prusak Rafał Swiątek

mgr Aldona Czernecka-Mitera

V LO Tarnów im. J. Korczaka w Tarnowie

69%

V

Adrian Magiera Jakub Nowak Adam Żołądź

mgr Sławomir Sus

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie

24%


BIULETYN UEK

Słowacy w Krakowie

P

od koniec czerwca 2013 roku pięcioro studentów ze Słowacji uzyskało podwójne dyplomy ukończenia studiów II stopnia na Uniwersytecie Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studenci trafili do Krakowa dzięki wieloletniej już współpracy Katedry Ekonomiki i Zrządzania Przedsiębiorstwem ze słowackiego uniwersytetu i Katedry Marketingu z naszej uczelni. Na podstawie umowy między uczelniami zarówno polscy, jak i zagraniczni studenci otrzymali możliwość równoległego studiowania w Bańskiej Bystrzycy w ramach programu Marketing Management of Business i w Krakowie na specjalności Marketing Międzynarodowy.

Słowaccy studenci świetnie radzili sobie podczas ćwiczeń i wykładów oraz w trakcie sesji. Przygotowali również interesujące prace dyplomowe. Kończąc roczny pobyt w Polsce, studenci stanęli przed trudnym egzaminem dyplomowym. Łączył on wymogi słowackiego egzaminu państwowego (podczas którego studenci m. in. prezentują wyniki swoich badań) i polskiej obrony pracy magisterskiej. Także komisja egzaminacyjna była międzynarodowa: składała się z Profesorów z UMB i UEK. Studenci, chociaż stanowili pierwszą zagraniczną grupę studiującą Marketing Międzynarodowy w ramach programu podwójnych dyplomów, wysoko ocenili zdobytą wiedzę i doświadczenia. Jak mówi jedna z absolwentek, studia dały jej nie tylko możliwość uzyskania kwalifikacji, ale także pozwoliły poznać wielu polskich i zagranicznych studentów. „Dzięki studiom dowiedziałam się, jak mądrze reagować na nieprzewidziane sytuacje, efektywnie planować swój czas i pracować w zespole” – Katarína Žilková podsumowuje okres spędzony w Krakowie. Studia w Uniwersytecie Ekonomicznym podobnie oceniają pozostali słowaccy studenci. Ján Ruml, obecnie świetnie mówiący po polsku, zauroczony naszym miastem i jego atmosferą postanowił na dłużej pozostać w Krakowie i znaleźć tu pracę. Ukoronowaniem wysiłków studentów była uroczysta promocja, która odbyła się 11 lipca 2013 roku w Bańskiej Bystrzycy. W promocji udział wziął Dziekan Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Paweł Lula, który wręczył absolwentom dyplomy naszej uczelni. W czasie uroczystości podziękowania od Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMB przyjęli prof. ing. Jaroslav Ďaďo, PhD. oraz prof. dr hab. Jan W. Wiktor, których determinacja pozwoliła na realizację programu podwójnych dyplomów w zakresie marketingu. Od września tego roku w Bańskiej Bystrzycy uczą się dwie studentki specjalności Marketing Międzynarodowy, które także będą mogły otrzymać dyplomy obu uczelni. dr Agnieszka Żbikowska Katedra Marketingu

Polsko-słowacki egzamin dyplomowy

Absolwenci UMB i UEK – od lewej Katarína Žilková, Ján Ruml, Slavomíra Staneková, Adam Murín i Zuzana Žilková

Zuzana Žilková odbiera dyplom z rąk Dziekana Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Pawła Luli

17


BIULETYN UEK

20 lat minęło…współpraca II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie z Uniwersytetem Ekonomicznym II Liceum Ogólnokształcące im.Hetmana Jana Tarnowskiego jako jedyna szkoła w Tarnowie od 1993r. może poszczycić się współpracą z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, od 2007r. Uniwersytet Ekonomiczny. W 1993r. w rozmowach finalizujących utworzenie klasy menadżerskiej wzięli udział: mgr Mirosław Swoszowski – dyrektor szkoły, mgr Mariusz Markowski – koordynator, dr Zbigiew Paszek – dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE. W 2007r., po likwidacji klasy menadżerskiej, dyrektor szkoły, mgr Halina Pasternak, podpisała umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym gwarantujacą możliwość uczęszczania uczniów wszystkich klas na zajęcia Studium Menadżerskiego. Od 20 lat prowadzą wykłady: dr Jerzy Skrzypek, dr Małgorzata Gajda oraz dr Piotr Hadrian. Uczestnicy Studium zdobywają wiedzę z następujących przedmiotów: podstawy wiedzy ekonomicznej – dr Małgorzata Gajda, podstawy marketingu – dr Piotr Hadrian, handlu zagranicznego – dr Bożena Pera, organizacji i zarządzania – dr Bernard Bińczycki, finansów i rachunkowości – dr Marcin Kędzior, gry symulacyjnej TEES – biznes plan – dr Jerzy Skrzypek, statystyki w biznesie – dr Marcin Salamaga, sztuki negocjacji i psychologii – mgr Małgorzata Hetka, prawa podatkowego – dr Piotr Podsiadło, rynku kapitałowego – dr Janusz Żarnowski. Od 2000 roku funkcję koordynatora pełni mgr Marta Rodo, a opiekę merytoryczną sprawuje dr Piotr Buła – Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajęcia Studium to nie tylko teoria, ale również uczestnictwo w konkursach menadżerskich, tj.: krajowe i międzynarodowe Zarządzanie Firmą – Paweł Jacher, Tomasz Gądek, Piotr Racia, Łukasz Gubernat, Krzysztof Malec, Tomasz Pulka i Michał Niedziela – I miejsce; Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym – Bartosz Cich, Konrad Podstawski, Jan Kardaś, Piotr Gacoń-I miejsce; Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wirtualnym – Agnieszka Kubala, Katrzyna Bochenek, Wojciech Garaś, Maciej Niedziela, Piotr Gorgosz, Piotr Wróblewski, – I miejsce; menadżerskich AE w Krakowie – Klaudia Burzec, Rafał Górgół, Piotr Krężel, Piotr Mucha i Natalia Wątroba, – III miejsce; III edycja Konkursu Menadżerskiego AE – Michał Kaczor, Damian Białas, Marek Kuta, Bartosz Czekaj i Mateusz Pyrek – I miejsce; ogólnopolskie Zarządzanie Firmą MESE 2006 – Mateusz Pyrka, Marek Kuta i Damian Białas-II miejsce; międzynarodowy Europe Titan Challenge – Grzegorz Zegar i Kamil Bardo – IV miejsce; Europe Banks in Action Challenge – Patryk Walkowicz – II miejsce; Global JA Titan Challenge 2010 – Piotr Świnionoga (obecnie student UEK) – V miejsce; XVII Ogólnopolski Konkurs Zarządzania Firmą, – Piotr Świnionoga,-III miejsce, Virtual Business Challenge – Piotr Świnionoga, Dominik Wieczorek, II miejsce, TEES – Piotr Świnionoga, Dominik Wieczorek, Mateusz Reczek, II miejsce, JA TITAN 2011 – Piotr Świnionoga – II miejsce; Mateusz Reczek – I miejsce, europejski finał JA TITAN 2011 – Piotr Świnionoga, Dominik Wieczorek, II miejsce; Ogólnopolski Konkurs Menadżerski 2013 – Anna Domańska,-I miejsce; konkurs SMART – zarządzanie projektami – Karolina Niemczura II miejsce (wyjazd do Europarlamentu). Słuchacze studium uczestniczyli w wycieczkach do Warszawy (zwiedzanie TVP, giełda papierów wartościowych), a także do Pragi. Ukończenie Studium Menadżerskiego umożliwia studiowanie na kierunkach ekonomicznych, technicznych, prawniczych, a także odnalezienie się na rynku pracy. Po 3 latach nauki uczeń otrzymuje dyplom ukończenia Studium Menadżerskiego podpisany przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 18

www.uek.krakow.pl

Wyklad z marketingu z dr Piotrem Hadrianem

Koordynator Studium mgr. Marta Rodo wręcza dyplom z wyróżnieniem Patrykowi Walkowiczowi


W

piątkowe popołudnie (17 maja 2013 roku) w Kieleckim Centrum Kultury odbyło się wręczenie nagród w siódmej już edycji konkursu o nagrodę NOVATOR 2012. Organizatorem wydarzenia była Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa. Nagroda NOVATOR przyznawana jest corocznie od 2007 roku dla najlepszych projektów w dziedzinie rozwiązań innowacyjnych w województwie świętokrzyskim. W tej edycji wyłoniono zwycięzców w 8 kategoriach. Projekt pod opieką merytoryczną i kierownictwem Pana doktora Janusza Nesterak, adiunkta Wydziału Zarządzania, Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod tytułem „Model wyznaczania rentowności usług przewozowych użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1370/2007 implementowanym metodyką Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym” został wyróżniony nagrodą NOVATOR 2012 w dziedzinie „Innowacyjna inwestycja w usługach” w ramach konkursu organizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Kielcach. Nagrodzony projekt był realizowany dla Przedsiębiorstwa Usług Komunikacyjnych SA w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”. Opracowany model jest autorskim rozwiązaniem, które przez gremium ekspertów zostało uznane za nowatorskie rozwiązanie sektorowe, szczególnie istotne w skali branży transportu publicznego. Janusz Nesterak

19

BIULETYN UEK

DR JANUSZ NESTERAK NAGRODZONY NOVATOREM


S

ą nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu. Z równym wdziękiem zdobią łany złocistego zboża oraz ściany wielkomiejskiej kamienicy czynszowej. Spotykane zarówno w szczerym polu, małej wsi, jak i w centrum stolicy Polski. Krzyże, kapliczki i figury przydrożne jak pięknie określił je Tadeusz Seweryn «są to rozsiane w krajobrazie polskim modlitwy ludu rzezane w drzewie lub kute w kamieniu: materializacja uniesienia serc pobożnych»”.1

Dziedzictwo kulturowe jest tym co pozostawili nam ci, którzy byli przed nami. Taką trafną i zarazem symboliczną w swej istocie definicję usłyszałem od magistranta w grudniu 2012 r., uczestnicząc jako recenzent w obronie jego pracy magisterskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 10 października 2013 r. w Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego miała miejsce oficjalna prezentacja pochodzącej z XVIII w. drewnianej figury św. Jana Nepomucena, która do początku czerwca 1960 r., ukryta w zaciszu kapliczki, stała w dworskim, a później, podworskim, parku w Broniszowie, w gminie Wielopole Skrzyńskie, oraz jej kopii. W latach 1918 – 1944 broniszowski dwór był, odziedziczoną po przodkach, własnością Jerzego Fiericha (1900 – 1965), doktora rolnictwa Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1931 r.), docenta tegoż Wydziału (1936 r.), a od 1937 r. także – profesora ekonomii w Wyższym Studium Handlowym w Krakowie i, po zmianie statusu Uczelni – Akademii Handlowej (1938). Jerzy Fierich, właściwie po dzień dzisiejszy, żyje w pamięci zbiorowej mieszkańców Broniszowa jako „dziedzic”. W znakomity, wielowymiarowy, sposób wspierał miejscową społeczność aż do 12 listopada 1944 r., kiedy to jego posiadłość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa w ramach reformy rolnej Od początku 1945 r. włączył się aktywnie w życie naukowe i dydaktyczne tak Akademii Handlowej, jak i jej kontynuatorki – Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Od 1958 r. Jerzy Fierich kierował Katedrą Statystyki WSE, a zarazem aż do śmierci 9 sierpnia 1965 r. interesował się życiem broniszowskiej społeczności, mimo faktu, że mógł ją wspierać jedynie pośrednio. W 1950 r. broniszowski dwór spłonął, a kapliczkę broniszowskiego „Nepomuka”, jak nazywano potocznie przez wieki figury tego świętego, zniszczyła gwałtowna burza 1 Adam Zyszczyk, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne gminy Konstancin-Jeziorna, Festiwal Otwarte Ogrody, wrzesień 2010, Konstancin-Jeziorna 2010, s. 2.

20

www.uek.krakow.pl

Helena i Jerzy Fierichowie, fot. ze zbiorów rodzinnych p. Andrzeja Wasylewskiego z Warszawy

na przełomie maja i czerwca 1960 r. Rzeźba, dzieło lokalnego snycerza, rozpoczęła trwającą 50 lat peregrynację. Od 1991 r. podworski park w Broniszowie, o powierzchni 3,90ha, zyskał status dobra kultury (uwzględniono fakt zachowania w jego ramach założenia z XVIII w.). Po podjęciu starań Helena Fierichowa, wdowa po Jerzym, 16 stycznia 1997 r. drogą wykupu z rąk Skarbu Państwa, stała się wieczystym użytkownikiem podworskiego parku w Broniszowie, przekazując następnie aktem notarialnym 12 września 1997 r. to wieczyste użytkowanie Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stało się tak zgodnie z wyrażoną przez Helenę Fierichową nadzieją i wolą – w liście, z 20 czerwca 1997 r., do Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie – prof. dr hab. Tadeusza Grabińskiego: iż ,,«na terenie posiadłości w Broniszowie zostanie środkami Akademii wzniesiony Ośrodek Pracy Naukowej im. Prof. Jerzego Fiericha; […] – utrzymany zostanie zabytkowy charakter parku, a odtworzony budynek będzie nawiązywał formą do klasycznych polskich dworków, tak jak dom, który tam istniał»”2. Miało to w zamyśle dar2 List mgr Heleny Fierichowej do Jego Magnificencji Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, z 20 czerwca 1997 [w:] Broniszów, „Informator Rektora”, nr 7/8 marzec/kwiecień 2003, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Helena Fierichowa zmarła 5 grudnia 2003 r. i tak jak prof. Jerzy Fierich spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

czyńcy służyć dobru społeczności akademickiej krakowskiej Uczelni, z którą Jerzy Fierich tak silnie był związany, a zarazem miało także dać szansę, w realiach społecznych przełomu XX/XXI w., nowemu „dziedzicowi” kulturowej i twórczej obecności w życiu Broniszowa i regionu. Decyzją Wojewody Podkarpackiego z 10 lipca 2006 r., na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Akademii Ekonomicznej w Krakowie, stwierdzono nabycie z mocy prawa przez AE – z dniem 1 września 2005 r. prawa własności wspomnianego parku podworskiego w Broniszowie3. Broniszowski „Nepomuk”, w efekcie podjętych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie starań, znalazł się w gestii Uczelni w 2010 r. Umożliwiło to jej wszczęcie stosownych procedur w efekcie których ta cenna rzeźba i kamienna figura Najświętszej Marii Panny, stojąca w parku w Broniszowie, pochodząca z zakładu kamieniarskiego w Krakowie, ze schyłku XIX w., zostały wpisane do rejestru zabytków. W 2013 r. Uniwersytet, przy wsparciu władz gminy Wielopole Skrzyńskie, sfinansował przeprowadzenie przez Jolantę i Stanisława Kłosowskich, konserwacji figury świętego, stworzenie jej kopii z odtworzeniem 3 Tadeusz Filar, Był dwór… Dwór i park podworski w Broniszowie, gmina Wielopole Skrzyńskie. Opracowanie historyczno-naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, mps., Kraków 2011, s. 6.

Fot. Paweł Suwała

BIULETYN UEK

O dziedzictwie kulturowym i broniszowskim św. Janie Nepomucenie

Figura Najświętszej Marii Panny w podworskim parku w Broniszowie, stan po renowacji, 12 października 2013 r.


BIULETYN UEK

Rektor – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, wita uczestników spotkania w Muzeum UEK w dniu 10 października 2013 r.

aktywnie działająca w sferze społeczno-kulturalnej nie tylko tej miejscowości ale i całego regionu. Uczelnię reprezentowali: Rektor – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Prorektor do Spraw Nauki – prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej, Prodziekan Wydziału Zarządzania – prof. UEK dr hab. Anna Malina, Kanclerz UEK – mgr Mirosław Chechelski, Kierownik Dziekanatu Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych – mgr inż. Angela Lechowiczova-Drab, pracownicy Sekcji Administrowania Nieruchomościami: mgr inż. Urszula Mitka i mgr Paweł Suwała, oraz dr Tadeusz Filar z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej (autor opracowania historyczno-naukowego o dziejach dworu i parku podworskiego w Broniszowie). Ziemski pierwowzór przyszłego mediatora między sprawami ludzkimi a boskimi – Jan, urodził się w połowie XIV w. w Nepomuku, 80

Uczestnicy spotkania w Muzeum UEK w dniu 10 października 2013 r.

km na południe od Pragi. Studiował na Uniwersytecie Karola, i na uniwersytecie w Padwie, gdzie w 1387 r. został doktorem prawa kanonicznego. Po powrocie do Czech pełnił funkcję wikariusza generalnego arcybiskupa praskiego. W efekcie sporu – po zatwierdzeniu przez wikariusza Jana nominacji kościelnej, nie akceptowanej przez króla Wacława IV, i zachowaniu przez niego tajemnicy spowiedzi żony króla – Zofii Bawarskiej za sprawą tegoż zginął śmiercią męczeńską w nurtach Wełtawy 20 marca 1393 r. Stopniowo zaczął się szerzyć jego nieformalny kult. Beatyfikowany w 1721 r., i kanonizowany w marcu 1729 r. stał się Jan Nepomucen patronem dobrej spowiedzi a także Pragi. Uznawano go też m. in. za orędownika tonących, opiekuna źródeł wody, zasiewów przed powodziami, patrona mostów i przepraw. Szybko – także i na ziemiach Rzeczpospolitej, za swego patrona zaczęli uznawać go chłopi. W stroju kapłana, z palmą męczeństwa, w wieńcu z pięciu gwiazd symbolizujących cnoty męczennika, z kluczem lub krzyżem w ręce, z zamkniętą księgą, święty ten stał się swoistym katolickim bohaterem kulturowym4. Spotkanie w Sali Muzeum nie byłoby możliwe bez życzliwości i zaangażowania pani Urszuli Mitki oraz pana Pawła Suwały, pracowników Sekcji Administrowania Nieruchomościami Działu Administracyjno-Gospodarczego UEK, którym należą się szczególne wyrazy wdzięczności Dr Tadeusz Filar Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Fot. Piotr Bednarski

brakujących elementów, oraz przywrócenie kamiennej figurze Najświętszej Marii Panny jej pierwotnej formy. Oryginał figury św. Jana Nepomucena zaprezentowany 10 października 2013 r. ma w formie depozytu trwale pozostać w zbiorach Muzeum UEK, zaś kopia rzeźby docelowo, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, ma trafić do parku w Broniszowie, poddanego jesienią 2012 r. gruntownym i wymaganym zabiegom renowacyjnym. Na wspomniane spotkanie w Muzeum UEK w dniu 10 października 2013 r. przybyli: reprezentujący autorów przeprowadzonych prac konserwatorskich – mgr Stanisław Kłosowski (absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), starszy inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Rzeszowie – dr Marta Nikiel, przedstawiciele władz gminy Wielopole Skrzyńskie: Wójt – mgr Czesław Leja i Sekretarz – mgr Krystyna Wlezień, a także pani Sławomira Marciniec – mieszkanka Broniszowa,

4 Informacje takie można znaleźć m.in. w interesującym artykule autorstwa Janusza Hochleitnera – Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy [w:] „Studia Ełckie”, 11(2009), s. 123 – 136.

21


BIULETYN UEK

Turystyczno historyczne impresje 2013

P

oznawanie ciekawych i ważnych miejsc naszego kraju, a także wyjazdy nieco dalej, czyli poza Polskę, stały się już tradycją, bo realizujemy je od 15 lat. W 1998 roku KU NSZZ „ Solidarność” podjęła taką inicjatywę i w ślad za nią miały miejsce jednodniowe wycieczki, głównie w Polsce południowej i południowo-wschodniej. Ich liczba to ponad 60. Ponadto organizowane były kilkunastodniowe wycieczki do krajów Europy. W roku 2013 zaproponowaliśmy i zrealizowaliśmy 4 wycieczki, w programach których tkwią : historia, kultura, ekonomia i niekiedy rekreacja. W ostatnich dniach kwietnia przebywaliśmy w miastach województw kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego, zwłaszcza tych związanych z początkami państwa polskiego i początkami chrześcijaństwa w Polsce. Była to wycieczka z zakrojonego na szeroką skalę i konsekwentnie realizowanego cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie...”. Nasz pobyt rozpoczęliśmy modlitwą w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Tym razem w Świątyni już nowej, a w roku 2001 kiedy też tam byliśmy, była jeszcze w trakcie budowy. Przedsięwzięcie ogromne, zaangażowano w nie potężne środki pieniężne i uderza bogactwo w wyposażeniu, różny był stąd odbiór estetyczny przez uczestników wycieczki. Gniezno to miasto o szczególnym znaczeniu dla Polski, jako pierwsza piastowska stolica, ze znaną Katedrą Gnieźnieńską, w której koronowano niejednego króla i słynnymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, unikalnym zabytkiem romańskiej sztuki odlewniczej. Zafascynował nas Toruń o ponad 800 letniej historii, miasto Kopernika i pierników, z piękną architekturą i wspaniałymi zabytkami z listy UNESCO. Strzelno to niewielkie miasto, ale jest ważnym drogowym węzłem komunikacyjnym o znaczeniu krajowym. Zwiedziliśmy w nim najstarszą w całości zachowaną, w stylu romańskim Świątynię rotundę św. Prokopa oraz kościół klasztorny, założony przez siostry Norbertanki początkowo nosił nazwę Kościoła św. Trójcy a dzisiaj Kościoła św. Trójcy i Najświętszej Marii Panny. Wykorzystując wolny czas i nie wielkie odległości zwiedziliśmy też najmłodszą polską miejscowość zatwierdzoną urzędowo 1 stycznia 2013 roku o nazwie Pola Legnickie , którą otwiera Brama Ryba. Na Lednicy mieliśmy również możliwość gościć w Domu Jana Pawła II, gdzie ojciec Jan Góra zgromadził wiele pamiatek po polskim papieżu / ze słynnym oknem z Franciszkańskiej 3.../ jak również relikwii, co nabiera dodatkowego znaczenia wobec rychłej kanonizacji. Kolejnym miejscem naszego pobytu był Poznań z Ostrowem Tumskim , Katedrą św. św. Piotra i Pawła, patronami miasta Poznania. Powitały nas słynne koziołki z poznańskiego Ratusza i zabytki wokół Rynku, a wśród nich Fara, największy kościół barokowy. Z Poznania przejecha22

www.uek.krakow.pl

liśmy do miasta Kórnik z zamkiem położonym w pięknym ogrodzie , który posiadał wielu właścicieli, od możnych Górków poczynając, na zasłużonych Działyńskich kończąc. W rodzinnym mieście Wisławy Szymborskiej spacerowaliśmy piękną, położoną nad jeziorem, promenadą noszącą od niedawna imię Noblistki. I pełni wrażeń duchowych , estetycznych i kulturowych, wróciliśmy do Krakowa, naszego Miasta, którego jednak nie zamienilibyśmy na żadne inne.

Czy warto było wybrać się do Budapesztu? Czy aby nas nie rozczarował? Odpowiedzi mogą być różne, w zależności na jakie aspekty zwrócimy uwagę. Budapeszt zaliczany jest do najpiękniej płożonych miast na świecie. Jego zabytki, piękne mosty, Łańcuchowy i Elżbiety, Wzgórza: Zamkowe i Gellerta , wyspę św. Małgorzaty za każdym pobytem podziwiany. I tak było tym razem. W programie naszego pobytu były także miejscowości położone w Zakolu Dunaju. Ostrzykom (Esztergom) najważniejsze miejsce dla węgierskich katolików i rodzinna miejscowość założyciela Węgier,świętego Stefana. Wyszehrad (gdzie w 1335 roku podpisano pierwszą środkowoeuropejską umowę gospodarczą) ze wspaniałym Wzgórzem Zamkowym, z którego podziwialiśmy panoramę Dunaju i w końcu Szentendre, malownicze miasto artystów z urokliwymi uliczkami, a przy nich sklepikami oferującymi regionalne wyroby rzemiosła artystycznego. Przypominające nasz Kazimierz Dolny nad Wisłą. Smakowaliśmy tradycyjne dania kuchni węgierskiej, czyli coś dla podniebienna, a dla ducha był koncert regionalnego zespołu. Natomiast ze smutkiem spoglądaliśmy na puste ulice i sklepy, wyludnione kamienice i rzecz można smutek na twarzach ludzi i brak entuzjazmu. A jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy kwitła nie tylko na Keleti „wymiana towarowa”, Budapeszt budził zgoła odmienne emocje. Swoistym nawiązaniem do powyższych wycieczek był kilkunastodniowy wyjazd do Rumunii. Zwłaszcza, że programowo nacisk był polożony na wszelkiego rodzaju powiązania historyczne i kulturowe. Dokładnie zwiedzliśmy Siedmiogród – jeszcze do 1920 roku stanowiący część panstwa węgierskiego, z którym to na przestrzeni wiekow mieliśmy bardzo dobre stosunki sąsiedzkie.Dwór węgierski był zresztą spokrewniony z dworem wawelskim już od czasów piastowskich poprzez osobę Elżbiety Łokietkówny. Kolejne powiązania to Władysław Jagiellończyk, Izabela Jagielonka, (której grób odziedziliśmy w prze-


BIULETYN UEK

pięknej romańskiej katedrze w Alba Iulia), a następnie Stefan Batory. W Siedmiogrodzie schronienie znaleźli polscy Arianie, tam walczył generał Józef Bem, tam również w czasie wojny ewakuował się MSZ, a polskie złoto zdeponowano w Bukareszcie – będącej od czasów Drakuli stolicą Wołoszczyzny. Zwiedziliśmy najpiękniejsze i unikalne siedmiogrodzkie zabytki, z których najstarsze pamiętają jeszcze czasy dackie i rzymskie. Z Transylwanii udaliśmy się na Wołoszczyznę, której najsłynniejszym historycznym władcą był ongiś Vlad Palownik. Zwiedziliśmy Bukareszt, którego starówka została niemal doszczętnie zrównana z ziemią przez Caucescu pod budowę drugiego co do wielkości /pod względem kubatury/ budynku na świecie – Parlamentu. W programie znalazło się również miejsce na odpoczynek na szerokiej piaszczystej plaży w słynnym kurorcie Mamaia, jak również zwiedzanie niezwykle cennej pod względem historycznym i wielokulturowej Konstancy.

zasługuje nostalgiczna wizyta an jednej z naszych najstarszych nekropolii – Cmentarzu Powązkowskim. Wszystko co wydarzył się w tych dwóch dniach wzbudziło wiele ważnych impresji i myśli, które wpisały się do naszych osobistych wizerunków Warszawy. Jolanta Juza

Nostalgiczny wyjazd do Stolicy Zaplanowana nieco ryzykownie, po wakacjach – pod koniec września wycieczka do Warszawy zgromadziła w uczelnianym wehikule chętnych inaczej spojrzeć na Stolicę; na pewno nie służbowo. Te dwa ostatnie letnie dni w Stolicy swoiście wzbogaciły wakacyjne wydarzenia. Dobry program i przygotowanie stosownych warunków pobytu, a zwłaszcza spokojna i przyjemna , dostosowana do uczestników, jego realizacja, spełniły wiele oczekiwań. Spotkaliśmy się z Warszawą optymalnie :spokojnie i bardzo interesująco , dzięki Panu Przewodnikowi, Leszkowi Waszczukowi wszechstronnemu znawcy Stolicy – jej historycznej przeszłości i aktualnych realiów. Bogaty i trafny wybór przekazanych nam przez naszego przewodnika informacji (okraszonym dobrym żartem), elegancki styl wyjaśnień , troskliwe podejście do podopiecznych, a także sprawna pomoc w unikaniu stołecznych przeszkód komunikacyjnych, sprawiły iż obszerny program w skąpym czasie zrealizowaliśmy z nawiązką. Wróciliśmy trochę zmęczeni , ale z osobistą wizytówką Warszawy zadbanej , pięknej w letnio – jesiennym słońcu, wartej bezinteresownej wizyty, by rozumieć i docenić minione i obecne dokonania jej mieszkańców. Są tu bowiem miejsca wyjątkowe dla każdego z nas ; siedziby władzy państwowej, trakt królewski, Łazienki, Starówka i Wilanów oraz bolesne ślady niezwykłej obrony przed zniewoleniem. Są tu także wzywające do szczególnych refleksji miejsca upamiętniające ludzi wyjątkowych, którzy odeszli. W tym przypadku na szczególne podkreślenie

Pierwszy Rodzinny Piknik „ Solidarności” UEK odbył się 15 czerwca 2013 roku. w myśl idei „ Przyjaźni Solidarni” powstałej na okoliczność 30. lat Solidarności. Rodzinny ,bo my wszyscy , jako społeczność Akademicka powinniśmy Tworzyć Rodzinę w rozumieniu wspólnych celów, postaw i zachowań. Reprezentowani byliśmy przez wszystkie grupy Pracowników, a przewodził nam Pan Rektor, który objął honorowy patronat . Spotkanie piknikowe rozpoczęliśmy Mszą świętą w kościele św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, korzystając uprzejmości księdza Ryszarda Honkisza, proboszcza Parafii. W programie Pikniku były wspólne rozmowy, i wspólny spiew z udziałem p. Leszka Mizdraka grającego na akordeonie. Dla najmłodszych latorośli przygotowaliśmy zabawy i konkursy, uwieńczone nagrodami do tego smakowite potrawy, pyszne ciasta i różnorodne napoje. Było sympatycznie i chyba rodzinnie.

23


W YDARZENIA UEK

STRATEGY OF ENTERPRISES IN THE WAITING PERIOD OF THE CRISIS: ECONOMIC, SOCIAL AND LEGAL ASPECTS XI Trójstronne Sympozjum Naukowe

W

dniach 15-17 maja 2013 roku odbyło się XI Trójstronne Sympozjum Naukowe nt. „Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis: Economic, Social and Legal Aspects” połączone z VII Międzynarodową Konferencją Naukową nt. „Problems and perspectives of development entrepreneurship in Ukraine”. Organizatorem międzynarodowych konferencji naukowych był Narodowy Uniwersytet Handlowo – Ekonomiczny w Kijowie reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Anatolija Mazarakiego. Sympozjum organizowane jest corocznie kolejno w jednym z Uniwersytetów sygnatariuszy trójstronnego porozumienia o współdziałaniu zawartego pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Narodowym Uniwersytetem Handlowo – Ekonomicznym w Kijowie i Uniwersytetem w Mesynie. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowali Dziekan Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw prof. dr hab. Ryszard Borowiecki oraz pracownicy Katedry dr Marek Dziura i dr Paweł Krzemiński. Motywem przewodnim tegorocznego sympozjum były aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne przyjętych przez przedsiębiorstwa krajów Unii Europejskiej i Ukrainy strategii działań umożliwiających przetrwanie i konkurowanie w czasach kryzysu w oczekiwaniu na ożywienie gospodarcze. Organizatorzy i uczestnicy Sympozjum wspólnie wyrazili przekonanie, że pomimo postępującej globalizacji poszczególne państwa zachowują swoją specyfikę wynikającą z uwarunkowań historycznych, społecznych i kulturowych, a zatem w poszukiwaniu możliwych rozwiązań wsparcia rozwoju przedsiębiorstw ważne jest wzajemne poznanie i wymiana doświadczeń. Problematyka ta i związane z tym dyskusje, a także wymiana doświadczeń między poszczególnymi krajami porozumienia poruszane były w trakcie trzech kolejnych sesji. Ambicją konferencji było zmierzenie się z wyzwaniami wynikającymi z obecnej rzeczywistości gospodarczej w trzech naszych krajach, zarówno w zakresie przewidywania zagrożeń związanych z kryzysem gospodarczym, kompleksowej diagnozy sytuacji, jak również zdefiniowania racjonal24

www.uek.krakow.pl

nych rozwiązań w sferze prawa, zarządzania, formułowania i implementacji strategii oraz analizy uzyskiwanych efektów. Zważywszy na stale postępującą siłę powiązań globalnych i rozwijania innowacyjności w naszych krajach, konferencja z uwagi na swój międzynarodowy charakter, zapewniła możliwość skonfrontowania szczególnie doświadczeń polskich i ukraińskich w obszarze szeroko pojmowanej innowacyjności gospodarki i przedsiębiorstw. Intencją tegorocznego sympozjum, była próba znalezienia rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania powstające we współczesnym świecie w wyniku procesów globalizacji i integracji, które zwiększają rolę wzajemnych powiązań między poszczególnym krajami jak i podmiotami gospodarczymi. Powodzenie i efektywność współpracy międzynarodowej i międzykulturowej są zależne od wzajemnego zrozumienia i zaufania jakim obdarzają się współpracujące ze sobą w tym zakresie kraje oraz ich instytucje. Uwarunkowania te nabierają szczególnego znaczenia w obliczu nadal trwającego kryzysu gospodarczego, który w różnym stopniu oddziałuje na państwa i gospodarki naszych krajów. Rolą nauk ekonomicznych, prawniczych i społecznych jest zatem znalezienie dróg wyjścia z kryzysu i rozwiązań wspierających plany rozwojowe współczesnych gospodarek. Szczególna rola przypada w tym zakresie polskiej i włoskiej delegacji, która mogła podzielić się naszymi doświadczeniami w realizowaniu programów antykryzysowych, jak również w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i całych gospodarek. Wiele miejsca poświęcono roli i znaczeniu polityki innowacyjnej prowadzonej w naszych krajach, która może stanowić bazę przyszłej wymiany doświadczeń w tym zakresie, jak również prowadzenia wspólnych badań nad problematyką innowacyjności gospodarek i przedsiębiorstw. W pierwszy dzień Sympozjum, tj. 15 maja 2013 roku w ramach pierwszej sesji pod przewodnictwem Rektora KNUTE prof. dr hab. Anatolija Mazarakiego odbyła się prezentacja referatów delegacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego i dr Elżbiety Wysłockiej „Corporate crisis management in the era of globalization” oraz dr Marka Dziury i dr Pawła Krzemińskiego „Innovation and growth in the face of economic crisis”.


W YDARZENIA UEK

W ramach drugiej sesji pod przewodnictwem prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego odbyła się prezentacja referatów delegacji Uniwersytetu w Mesynie: dr Chiara Luigi „Globalization and crisis of the nation state” oraz mgr Fabio Fragomieni, mgr Toffle Mary Elle i mgr Rizo Rosalba „Regulation and management solutions for enterprise crisis”. W tej części sympozjum wystąpił również prof. Alessandro Anastasi, reprezentujący zarówno Uniwersytet w Mesynie jak i Uniwersytet Paryski Sorbona, który zaprezentował doświadczenia regulacji prawnych we Francji i we Włoszech w zakresie niwelowania skutków kryzysu gospodarczego. W drugim dniu Sympozjum w ramach sesji trzeciej pod przewodnictwem Prorektora ds. współpracy międzynarodowej KNUTE prof. dr hab. Walerego Saja referaty zaprezentowali przedstawiciele Narodowego Uniwersytetu Handlowo – Ekonomicznego w Kijowie: dr hab. Natalia Mazaraki „State aid to business entities in Ukraine”, dr Olena Korolyova-Kazanska „Froming financial potencial of trade enterprises as counteraction against crisis development”, dr Natalia Raksha, dr Anna Kharlamova i dr Olena Bielova „Strategic priorities of enterprises in the conditions of crisis” oraz dr Olga Storozhenko “The strategy of enterprises on application of innovations”. Wygłoszone referaty stanowiły punkt wyjścia dla dalszych dyskusji odnoszących się nie tylko do zagadnień podnoszonych w trakcie wystąpień, ale także szerzej poruszających prezentowaną problematykę. Dyskusja koncentrowała się w głównej mierze na zagadnieniach ekonomicznych, w tym na działalności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki globalizacji oraz polityki innowacyjnej jako możliwej odpowiedzi przedsiębiorstw na skutki kryzysu gospodarczego, jak również instytucji finansowych wspierających funkcjonowanie biznesu oraz szeroko rozumianych strategii realizowanych w przedsiębiorstwach a przyczyniających się w konsekwencji do zwiększania ich innowacyjności. Po prezentacji referatów i ożywionej dyskusji odbyło się ważne z punktu widzenia dalszej współpracy między Uniwersytetami spotkanie trzech delegacji w ramach tzw. „okrągłego stołu”. Na spotkaniu poruszane były tematy m.in. dotyczące problematyki i terminu kolejnego XII Trójstronnego Sympozjum Naukowego, a także możliwości rozszerzenia współpracy o nowych partnerów, tj. Uniwersytet w Kragujevac (Serbia), Uniwersytet w Cordobie (Hiszpania) i Uniwersytet Hull (Wielka Brytania). Dziekan Wydziału Zarządzania UEK prof. dr hab. Paweł Lula oraz prof. dr hab. Ryszard Borowiecki zwrócili uwagę na to, że rozszerzenie współpracy z utrzymaniem cyklicznych spotkań poświęconych zagadnieniom restrukturyzacji, rozwoju przedsiębiorstw, funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw i procesów dostosowawczych przedsiębiorstw do wymogów i warunków Unii Europejskiej może zaowocować nie tylko w sferze naukowo-badawczej i dydaktycznej (co ma obecnie miejsce), ale także w sferze praktycznej zarówno po stronie przedstawicieli krajów UE, jak i przedstawicieli krajów aspirujących do członkowstwa w UE (Ukraina i Serbia). Podkreślano wielokrotnie rolę instytucji z krajów członkowskich UE w kształtowaniu

współpracy z instytucjami w krajach aspirujących do Unii. Nie tylko instytucje włoskie, ale może przede wszystkim polskie powinny w wielu przypadkach stanowić ten pozytywny wzór funkcjonowania instytucji, przedsiębiorstw a nawet całych gospodarek w krajach takich jak Ukraina czy Serbia. Podkreślano również, że jest to dość „swoisty obowiązek” takich krajów jak Polska czy Włochy w ułatwianiu procesu integracji europejskiej na różnych szczeblach funkcjonowania państwa i gospodarki. Na koniec dyskusji ustalono, że następne XIII Sympozjum odbędzie się w Mesynie w 2014 roku, a referaty wygłaszane podczas konferencji zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. W dniu 17 maja 2013 roku delegacja UEK uczestniczyła w kolejnym spotkaniu naukowym – VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problems and perspectives of development entrepreneurship in Ukraine”. Wśród 19 wystąpień pojawiły się również referaty wygłoszone przez prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego oraz dr Marka Dziurę, (kolejno: „Competitiveness of the economies and their units during the systemic transformation” oraz “Innovation policy in Poland vs. economic crisis”). Referaty te spotkały się z dużym zainteresowaniem, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie zmian systemowych w polskich przedsiębiorstwach i w gospodarce oraz w zakresie realizowania polityki innowacyjnej jako elementu hamującego skutki kryzysu w gospodarce. Warto podkreślić, że uczestnikami konferencji byli przedstawiciele KNUTE, UEK, Ministerstwa Gospodarki Ukrainy, Białoruskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Parku Naukowo-Technologicznego ACADEMICA oraz Akademii Nauk Mołdowy i Uniwersytetu w Kiszyniowie, Stowarzyszenia Sektora Małych, Średnich i Prywatyzowanych Przedsiębiorstw Ukrainy oraz Ukraińskiego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości. Wystąpienia przedstawicieli poszczególnych instytucji stanowiły niepowtarzalną okazje do konfrontacji mechanizmów regulowania gospodarek i przedsiębiorstw w takich krajach jak Ukraina, Polska, Mołdowa czy Białoruś. Ożywiona dyskusja stanowiła natomiast asumpt do wymiany doświadczeń w zakresie stosowania tych mechanizmów i realizowania polityki gospodarczej w zakresie przeciwdziałania skutkom kryzysu i rozwijania przedsiębiorczości oraz innowacyjności w przedsiębiorstwach. Konferencja zakończyła się m.in. przyjęciem ogólnych wytycznych dla rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie wykorzystujących m.in. polskie i włoskie doświadczenia, a także propozycją rozwijania głębszej współpracy naukowej poprzez realizację grantów i prowadzeniem badań naukowych wspólnie między Katedrą Ekonomiki Przedsiębiorstw KNUTE i Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK. Szczególne zainteresowanie wykazano problematyką innowacji oraz rozwiązań controllingowych w przedsiębiorstwach polskich i ukraińskich. Efektem konferencji naukowej ma być przygotowana przez stronę ukraińską publikacja prezentująca wszystkie referaty oraz wystąpienia w trakcie dyskusji. dr Paweł Krzemiński dr Marek Dziura Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK 25


W YDARZENIA UEK

Wspieramy Ukrainę w jej dążeniach do UE!

Redaktorzy monografii „Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases”: (od lewej) prof. V. Chuzhykov, prof. M.G. Woźniak oraz prof. D. Lukianenko w trakcie konferencji, Kijów, 18 września 2013 r.

W

Republice Ukrainy ciągle aktualny jest dylemat wyboru wzorca modelu rozwoju gospodarczego i kierunków integracji międzynarodowej. Od wielu lat ścierają się tam poglądy zwolenników integracji z Unią Europejską oraz zacieśnienia współpracy z Rosją i innymi krajami WNP. Wydarzenia ostatnich tygodni pozwalają mieć nadzieję, iż Ukraina ostatecznie wybierze kurs na Europę. Sam prezydent Ukrainy w jednym z wrześniowych wystąpień potwierdził dążenia do stowarzyszenia z UE. Mimo to nie można z całą pewnością stwierdzić, że sprawa jest przesądzona. Cały czas potrzebne są różnego rodzaju inicjatywy – naukowe, społeczne i polityczne – popierające proeuropejski kierunek współpracy międzynarodowej Ukrainy. Jedną z takich inicjatyw był projekt naukowy, zapoczątkowany w 2007 r. pod hasłem „Konwergencja modeli ekonomicznych Polski i Ukrainy”. Jego inicjatorami był prof. Michał Gabriel Woźniak z Katedry Ekonomii Stosowanej UEK oraz prof. Viktor Chuzhykov z Katedry Ekonomii Międzynarodowej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (KNEU). Wysiłki naukowe pracowników obu 26

www.uek.krakow.pl

Katedr oraz przedstawicieli innych ośrodków naukowych w Polsce i na Ukrainie zaangażowanych w realizację projektu doprowadziły do opracowania monografii pod tym samym tytułem. W 2009 r. ukazała się ona w języku polskim, zaś w 2010 w ukraińskim. Kilka tygodni temu nakładem Wydawnictwa KNEU ukazała się natomiast anglojęzyczna edycja książki: „Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases”. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do poszerzenia wiedzy na temat Ukrainy i jej problemów społeczno-ekonomicznych w całej Europie. Publikacja wspomnianej monografii w języku angielskim stała się okazją do zorganizowania debaty naukowej. Odbyła się ona 18 września b.r. w KNEU w Kijowie, z udziałem przedstawicieli władz Republiki Ukrainy, jednostek dyplomatycznych kilku krajów UE i oczywiście obu Uniwersytetów uczestniczących w projekcie naukowym. UEK reprezentowali: prof. M. G. Woźniak, dr D. Firszt, dr Ł. Jabłoński (Katedra Ekonomii Stosowanej) oraz mgr Jurij Renkas (doktorant w Katedrze Rachunkowości). Na obecnym, wstępnym etapie stowarzyszenia Ukrainy z UE naturalne jest dążenie naszych sąsiadów do szukania wzorców, przykładów innych krajów, które byłyby dla Ukrainy

Okładka książki „Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina” [Fundacja UEK, Kraków 2009] oraz jej edycji w języku ukraińskim [KNEU, Kijów 2010] i angielskim [KNEU, Kijów 2013].

potwierdzeniem słuszności europejskiego kierunku integracji gospodarczej. Stąd też delegacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postawiła sobie za cel ukazanie wielorakich korzyści wynikających dla Polski z dekady członkostwa w UE. Tej problematyce poświęcone były referaty konferencyjne wygłoszone przez polskich uczestników konferencji. Z przebiegu debaty wynika, iż środowisko naukowe na Ukrainie nie ma wątpliwości, iż zacieśnianie współpracy z UE przyniesie pozytywne efekty. Pozostaje mieć nadzieję, że takie poglądy będą coraz bardziej powszechne w społeczeństwie ukraińskim i jego politycznych elitach. Dr Dariusz Firszt, Katedra Ekonomii Stosowanej


K

ryzysy, które od czasu do czasu wstrząsają światową gospodarką zawsze stanowią dla ekonomistów inspirację, sprzyjają pogłębionej refleksji naukowej, rewizji poglądów, a nawet tworzeniu nowych teorii. Podobnych efektów spodziewamy tym razem, po kryzysie zapoczątkowanym w 2008 r. Jeżeli przyjąć, iż u jego podstaw leżała niespójność procesów rozwojowych, która doprowadziła do dramatycznych nierównowag w różnych płaszczyznach, właściwym kierunkiem pokryzysowej refleksji powinno być dążenie do holizmu, większej integracji nauk ekonomicznych. Wydaje się, że tylko takie podejście umożliwi trafną diagnozę przyczyn zjawisk kryzysowych oraz sformułowanie recepty na bardziej harmonijny rozwój w przyszłości. Przekonanie to skłoniło pracowników Katedry Ekonomii Stosowanej z prof. M. G. Woźniakiem na czele do organizacji konferencji naukowej „Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju”. Debata odbyła się w UEK w dniach 1112.06.2013 r. Jej współorganizatorem była Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Urząd Miasta Krakowa – w ramach programu „Krakowskie Konferencje Naukowe”.

Prof. dr hab. M.G. Woźniak otwiera konferencję „Gospodarka Polski 1990-2013. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju”

Istota zintegrowanego rozwoju Hasłem przewodnim konferencji był rozwój zintegrowany, definiowany przez organizatorów jako proces spójnego, harmonijnego podnoszenia jakości życia we wszystkich sferach bytu ludzkiego: natury i biologii, ducha, konsumpcji, wiedzy, techniki, ekonomii, polityki oraz społecznej. Realizacja tej idei w praktyce wymaga wzajemnie skoordynowanych reform promujących współdziałanie i konkurencję, integrujących wolność i odpowiedzialność, podmiotowość i rządy praw, efektywność ekonomiczną i sprawiedliwe nierówności, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poszanowanie zasobów natury, opartych na uniwersalnych wartościach aksjologicznych. Impulsem do organizacji konferencji było spostrzeżenie, iż realizowane w Polsce od niemal ćwierćwiecza reformy, także te najbardziej współczesna, składające się na pokryzysową modernizację, nie respektują wymagań zintegrowanego rozwoju. Postulat integralności nadal nie jest traktowany poważnie zarówno przez polityków, jak i wielu ekonomistów. Zamiarem organizatorów debaty była odpowiedź na pytanie o przyszłość niedokończonych lub niepodjętych reform, próba nakreślenia możliwych scenariuszy rozwoju, ale także – a może przede wszystkim – upowszechnienie holistycznego, zintegrowanego podejścia do badań ekonomicznych w środowisku akademickim.

Interdyscyplinarna debata naukowa Otwarcia konferencji z ramienia UEK dokonali: prof. K. Surówka, Prorektor UEK ds. Kształcenia i Studentów, Prof. S. Hornik, Dziekan Wydziału Towaroznawstwa oraz Prof. M. G. Woźniak, pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia, który w swoim wystąpieniu otwierającym debatę przypomniał jej założenia programowe oraz sformułował nadzieje co do efektów naukowych. Uniwersytet Rzeszowski reprezentował Prof. G. Ślusarz, Dziekan Wydziału Ekonomii. Program konferencji przewidywał pięć sesji, poświęconych różnym zagadnieniom składającym się na rozwój zintegrowany. Niemożliwe było podjęcie wszystkich problemów z nim związanych, stąd już w założeniach programowych sformułowano naukowe priorytety. Po pierwsze, organizatorom zależało na przybliżeniu podstawowych pojęć i fundamentalnych założeń koncepcji zintegrowanego rozwoju tym bardziej, że była to pierwsza konferencja w tej tematyce. Po drugie, z licznych

wątków tej koncepcji postanowiono wyeksponować te, które wiążą się z najbardziej aktualnymi problemami polskiej gospodarki. Obrady w pierwszym dniu konferencji dotyczyły fundamentów zintegrowanego rozwoju. Występujący w nim prelegenci położyli nacisk na metodologiczne, aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy modernizacji Polski. Zdiagnozowano szereg niespójności m.in. w obrębie polityki fiskalnej, samorządowej, rodzinnej – zarówno krajowej, jak i realizowanej na poziomie UE – których przezwyciężenie jest konieczne dla nadania procesom rozwojowym charakteru zintegrowanego. Godne uwagi jest to, że prelegenci próbowali konfrontować podejście zintegrowane z treściami składającymi się na tzw. ekonomię głównego nurtu wykazując przy okazji, że koncepcja zintegrowanego rozwoju ma mocne fundamenty teoretyczne. Dyskusja w drugim dniu konferencji dotyczyła zagadnień bardziej szczegółowych: modernizacji technologicznej, problemów funkcjonowania administracji publicznej, nierówności społecznych, edukacji i budowania kapitału społecznego. Łącznie w debacie wzięło udział blisko czterdziestu prelegentów, a sala konferencyjna była szczelnie zapełniona słuchaczami, których znaczną część stanowili studenci UEK.

Czy podejście zintegrowane ma przyszłość? Dwudniowa debata potwierdziła słuszność tezy postawione na wstępie przez jej organizatorów – procesy rozwojowe realizowane w polskiej gospodarce nie mają, jak dotychczas, cech rozwoju zintegrowanego. W dużej mierze są to zmiany chaotyczne, niespójne i fragmentaryczne. Nie ujmują wszystkich sfer bytu ludzkiego i ograniczają się do realizacji celów krótkoterminowych, bez wyraźnej wizji strategicznej. Drugi wniosek jest bardziej optymistyczny. Okazuje się, że większość prelegentów, choć reprezentujących różne dyscypliny, w podobny sposób interpretuje ideę zintegrowanego rozwoju, a problematyka ta jest coraz wyraźniej obecna w literaturze ekonomicznej. Pozwala to mieć nadzieję, że postulat podejścia zintegrowanego – zarówno w odniesieniu do uprawiania ekonomii jako nauki, jaki i poszukiwania rozwiązań problemów praktycznych może zostać spełniony już w nieodległej przyszłości. Dr Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Sosowanej 27

W YDARZENIA UEK

Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju


W YDARZENIA UEK

DEBATA SAMORZĄDOWA Niniejsza relacja, pierwotnie planowana jako publikacja w numerze 55 czasopisma Kurier UEK, ukazuje się ze znaczącym opóźnieniem. Fakt przesunięcia, przyznajemy z ubolewaniem, zaistniał tylko i wyłącznie z winy redakcji. Autora oraz inne osoby, które w sposób dotkliwy odczuły skutki zmiany terminu publikacji materiału, redakcja czasopisma szczerze przeprasza.

W

dniu 27 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się debata samorządowa pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – zagrożenia i wyzwania” zorganizowana przez Katedrę Nauk Politycznych UEK, przy współpracy z krakowskim oddziałem Centrum im. I. Daszyńskiego. Asumptem do organizacji tej debaty samorządowej była publikacja „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” opracowanego przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera poświęconego różnym aspektom funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Debatę otworzył Kierownik Katedry Nauk Politycznych – prof. dr hab. Jerzy Kornaś, który przedstawił prelegentów oraz przywitał zaproszonych i licznie przybyłych na to spotkanie gości. Pierwszy merytoryczny głos w debacie zabrał prof. dr hab. Jerzy Hausner – Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz szef zespołu, który przygotował wspomniany Raport. Prof. Hausner w zwięzły sposób zaprezentował najważniejsze wnioski płynące z Raportu, omawiając przede wszystkim zjawiska i procesy, które w sposób niekorzystny wpływają na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Wśród najważniejszych dysfunkcji samorządu terytorialnego wymienił m.in. jego upaństwowienie, biurokrację, ograniczenia w finansowaniu, znaczne uzależnienie od dotacji unijnych, fikcyjność konsultacji społecznych, czy brak podmiotowości

28

www.uek.krakow.pl

rozwojowej. Na koniec zasygnalizował proponowane przez autorów Raportu działania naprawcze. Drugim z prelegentów była prof. UEK Maria Kosek-Wojnar – Kierownik Katedry Finansów Samorządowych UEK, która podjęła wątek finansowy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce ze szczególnym naciskiem na błędne rozwiązania prawne, które obowiązują w tej materii. Wskazała także propozycje postulatów finansowych, których celem byłaby poprawa tej sytuacji (np. zmiany w redystrybucji poziomej, wprowadzenie dodatków do podatków, możliwość kreowania większych podatków za zgodą mieszkańców w drodze referendum, nowe fundusze celowe, itp.). Druga część debaty została przeznaczona na dyskusję oraz pytania z sali, których oczywiście nie brakowało. W zgodnej ocenie przybyłych „Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” uznano za bardzo dobrze przygotowany dokument, mogący stanowić punkt wyjść do dalszych prac nad konkretnymi już propozycjami zmian ustawowych. Dyskusja była o tyle cenna, że wzięli w niej udział nie tylko przedstawiciele społeczności akademickiej (pracownicy naukowi i studenci – nie tylko UEK, ale i innych uczelni wyższych), ale także samorządowcy oraz przedstawiciele równych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. dr Łukasz Danel Katedra Nauk Politycznych UEK


W dniach 18-20 września 2013 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się XI Konferencja Naukowa Młodych Demografów nt. „Ludność i gospodarka w warunkach starzenia się populacji”, zorganizowana przez Zakład Demografii Katedry Statystyki UEK oraz Komitet Nauk Demograficznych PAN w ramach Latającej Szkoły Demografii. Odbyła się ona pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła. Konferencja Naukowa Młodych Demografów jest przedsięwzięciem realizowanym od ponad dziesięciu lat (w Krakowie po raz trzeci), która jest wieloletnim programem integrującym młodych naukowców interesujących się zagadnieniami ludnościowymi. Tematyka tych dorocznych spotkań naukowych obejmuje nie tylko ściśle demograficzną problematykę. Zjawiska i procesy zachodzące w populacjach ludzkich są ujmowane w kontekście ich społeczno-ekonomicznych uwarunkowań. Konferencja stanowi zatem forum, na którym młodzi naukowcy mogą przedyskutować w szerszym gronie swoje zamierzenia, dotychczasowe osiągnięcia oraz kierunki dalszych badań. Problemy te są ściśle związane z przedsięwzięciami prowadzącymi do zdobywania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Dyskusje w szerszym środowisku pomagają nie tylko określić obszar zainteresowań naukowych, dostosować adekwatne do podjętej problematyki metody analiz, dobrać odpowiednie źródła danych, ale także umocnić swoje poglądy co do przyjętego postępowania badawczego. Zgodnie z założeniami programowymi obrady podzielono na dwie główne części. Podczas pierwszej uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów, które przedstawili: prof. Vegard Skirbekk nt. “Global Ageing, Productivity Challenges and Policy Responses” oraz dr Tomas Sobotka nt. “Education and fertility in low-fertility countries: A long-term perspective”. Prof. Vegard Skirbekk prowadzi prace naukowo-badawcze w International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) w Laxenburgu koło Wiednia. Wśród jego różnorodnych zainteresowań szczególne miejsce zajmuje kształtowanie kapitału ludzkiego pracowników w starszym wieku oraz możliwości podwyższania ich kwalifikacji i polepszania umiejętności. W tę właśnie tematykę wpisany był przedstawiony wykład. Dr Tomas Sobotka jest naukowym pracownikiem Vienna Institute of Demography of the Austrian Academy of Sciences (VID). Do jego głównych zainteresowań badawczych należą między innymi zachowania prokreacyjne w krajach o bardzo niskiej płodności. W czasie wykładu rozpatrywał jak zachowania te będą się kształtować w długim okresie w związku ze zmianami wykształcenia. Obydwie prezentacje zostały zamieszczone na stronie Internetowej Komitetu Nauk Demograficznym PAN http://www.knd.pan.pl/ Podczas drugiej części obrad młodzi demografowie prezentowali i dyskutowali wyniki własnych prac. Odbyły się cztery sesje z referatami w języku angielskim i pięć sesji w języku polskim. Dzięki temu zaproszeni goście zagraniczni mogli uczestniczyć w dyskusji prac polskich demografów wzbogacając tym ich warsztat badawczy. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), ze Szkoły Głównej Handlowej, z Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, i z Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania młodych demografów pokrywają wszystkie obszary demografii. Tematykę referatów stanowiły między innymi zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce na tle krajów europejskich. W tym zakresie rozpatrywano motywy i uwarunkowania bezdzietności

i rodzicielstwa. Dyskutowano rozbieżności między pragnieniami i intencjami rodziców i realizacją dzietności w związku z opóźnianiem rodzicielstwa oraz ze zwróceniem uwagi na uwarunkowania biologiczne. Zajmowano się zróżnicowaniem występowania urodzeń pozamałżeńskich w zależności od wykształcenia. Zastanawiano się nad wpływem posiadania dzieci na stabilność małżeństw. Innym nurtem zainteresowań były relacje między generacjami i transfery wsparcia płynące zarówno do dzieci jak i do i od populacji w starszym wieku. Zajmowano się też problemami osób sprawujących opiekę nad starszymi we własnych rodzinach. Ekonomiczno-społeczne skutki demograficznego starzenia się rozważano w kontekście wpływu zmian demograficznych na kapitał ludzki. Interesowano się jakie są powiązania między zadowoleniem z życia i satysfakcją z pracy wśród starszych pracowników. W związku ze starzeniem się ludności zajmowano się szacowaniem świadczeń emerytalnych w starzejących się populacjach oraz wpływem starzenia się członków OFE na ryzyko inwestycyjne funduszy emerytalnych i związane z tym wyniki inwestycyjne. Wśród rozważanych problemów pojawiło się także zagadnienie ubóstwa wśród dzieci i osób starszych oraz wykluczenie elektroniczne różnych pokoleń w kontekście zagrożenia ubóstwem. W referatach i dyskusjach znalazło się też miejsce na przewidywania. Przedstawiono długookresowe projekcje zasobów pracy i aktywności zawodowej w związku z polepszaniem się stanu zdrowia w kontekście przeciwwagi tych przemian dla procesu starzenia się ludności w Polsce. Długookresową perspektywę przyjęto w prezentacjach demografów z IIASA. Po raz pierwszy zaprezentowano nowe założenia dotyczące przyszłej płodności, umieralności oraz migracji dla 195 krajów świata. W tym samym zbiorze krajów rozważano kształtowanie się struktury ludności według wieku płci i religii. Stawiano pytania w jaki sposób religia może determinować społeczną i demograficzną strukturę ludności Wiednia i jakie jest powiązanie tych procesów ze współczesnymi migracjami międzynarodowymi. Problematykę migracyjną podjęto w referacie, którego tematem była transnarodowa działalność wśród przedsiębiorców-imigrantów. Analizie poddano czynniki kształtujące te procesy we Włoszech w sektorze IT. Młodzi demografowie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawili cztery następujące referaty:  r Jan Brzozowski (Katedra Studiów Europejskich), prof. Marco d Cucculelli (Uniwersytet w Ankonie), prof. Aleksander Surdej (Katedra Studiów Europejskich), “Determinants of transnational entrepreneurship among immigrant entrepreneurs in ICT sector in Italy”, mgr Beata Osiewalska (doktorantka w Zakładzie Demografii) – “Childlessness and parenthood as a result of male and female socioeconomic status”, dr Ewa Soja (Zakład Demografii) – Zadowolenie z życia a satysfakcja z pracy starszych pracowników w Polsce, dr Marcin Stonawski (Zakład Demografii & IIASA) – Global Religious Demography: population projections by age, sex and religion. Chcąc zrealizować swe zamierzenia demografowie troszczą się zarówno o jakość informacji, na których opierają swoje dociekania, jak i o stosowane metody badań prowadzących do zweryfikowania postawionych hipotez badawczych. W związku z tym w prezentacjach i dyskusjach oprócz warstwy merytorycznej odpowiednie miejsce zajmowały zagadnienia metodyczne. Demograf interesuje się zdarzeniami, które w populacjach ludzkich występują od najdawniejszych czasów, ale wciąż ma i będzie mieć 29

W YDARZENIA UEK

Młodzi Demografowie obradowali w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie


W YDARZENIA UEK

do czynienia z nowymi problemami. Francuski demograf J. Bourgeois-Pichat, zwrócił uwagę na to, że rozwój demografii determinują przemiany samego przedmiotu tej nauki. Człowiek jest bowiem zaangażowany w rozwój własnego gatunku. Wobec tego pytania które stawia, wyjaśnienia których szuka zależą od tego w jakim okresie swego rozwoju sam się znajduje. Rodzina Neandertalczyka różni się znacznie od

rodziny współczesnej, podczas gdy elektron epoki atomu jest taki sam jak w epoce kamienia. Wobec tego zrozumiałe jest, że demografia musi się zmieniać i dzięki temu wciąż jest nauką interesującą (zob. J. Bourgeois-Pichat, La démographie, UNESCO, 1970). Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w Druskiennikach

W

dniach 17-18 września b.r. w Druskiennikach (Litwa) odbyło się pierwsze międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Theoretical-Methodological Issues of Contemporary Business Management” zorganizowane przez Katedrę Analiz Strategicznych UEK oraz Wydział Zarządzania Politechniki im. Giedymina w Wilnie (Vilnius Gediminas Technical University, VGTU)1. Sympozjum zorganizowano w ramach wieloletniej współpracy Katedry Analiz Strategicznych UEK i Wydziału Zarządzania, VGTU, wynikającej z bilateralnej umowy międzyuczelnianej. Przyjęto realizację trzech głównych celów. Pierwszym było promowanie wybranych teoretyczno-metodologicznych aspektów nauk o zarządzaniu. Drugim – wymiana doświadczeń dotycząca prowadzonych badań z zakresu metodologii zarządzania w krakowskim oraz wileńskim ośrodkach naukowych. Trzecim wreszcie pogłębienie oraz rozwój długoletniej współpracy naukowo-dydaktycznej pracowników Katedry Analiz Strategicznych z zaprzyjaźnionymi naukowcami z Wydziału Zarządzania VGTU. Tematyka sympozjum koncentrowała się wokół podstawowych problemów naukowo-badawczych podejmowanych przez pracowników Katedry Analiz Strategicznych. Rozwój metodologii nauk o zarządzaniu, a w ramach niego ewolucja koncepcji i metod zarządzania oraz formułowanie zasad ich praktycznego wykorzystania stanowi istotny i aktualny problem naukowy. Potwierdzają to liczne dyskusje, jakie toczą się w środowisku metodologów nauk o zarządzaniu. Analiza dorobku nauk o zarządzaniu, co potwierdziła dyskusja na Sympozjum, dowiodła, że w ślad za ideami kreowanymi przez przedstawicieli poszczególnych szkół i kierunków badawczych, rozwijały się i rozwijają nadal różnorodne nurty w metodologii tej dyscypliny naukowej. Identyfikowane w nich koncepcje, metody i techniki zarządzania nie stanowią bynajmniej zastygłych sposobów postępowania, lecz przeciwnie nieustannie się doskonalą, tworząc coraz to bardziej sprawne narzędzia rozwiązywania problemów praktycznych. W ostatnich latach teoria i praktyka zarządzania wzbogaciła się o szereg nowych i oryginalnych instrumentów badawczych, a inne, znane od lat, wzbogaciły swój metodologiczny arsenał o nowe składniki. Wszystkie one tworzą złożony system narzędzi zarządzania, który z coraz większą skutecznością jest wykorzystywany w różnorodnych sytuacjach organizacyjnych. Sympozjum naukowe składało się z dwóch części. W pierwszej wymieniono poglądy dotyczące współczesnych problemów teoretyczno-metodologicznych nauk o zarządzaniu, będących przedmiotem zainteresowania pracowników obu Jednostek. W drugiej dyskutowano o zagadnieniach dotyczących badań prowadzonych przez pracowników Katedry Analiz Strategicznych oraz Wydziału Zarządzania. 1

30

Zob. http://www.vv.vgtu.lt/en/research/conferences/theoretical-methodological-issues-ofcontemporary-business-management/

www.uek.krakow.pl

Podsumowaniem obrad była publikacja, w której znalazły się referaty naukowe pracowników biorących udział w Sympozjum. Opublikowano je w specjalnym wydaniu recenzowanego międzynarodowego czasopisma „Journal of Business, Management and Education”2. Referaty przedstawione na Sympozjum naukowym przygotowane zostały w ramach prowadzonych w Katedrze Analiz Strategicznych badań statutowych pt. „Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu”, zaplanowanych do realizacji w roku 2013 (umowa nr 027/WE-KAS/01/2013/S/3027). Rezultatem interesujących i inspirujących dyskusji była, artykułowana przez wszystkich jego uczestników, potrzeba dalszego rozwijania tej współpracy. W tym miejscu, w imieniu pracowników Katedry składam serdeczne podziękowania dla: Prof. dr hab. Aleksego Pocztowskiego, Rektora ds. Nauki UEK za wsparcie w organizacji sympozjum, Pani Prof. Jeleny Stankevičienė, Dziekan Wydziału Zarządzania VGTU za zaangażowanie w organizację sympozjum, Pani Prof. Jurgity Raudeliūnienė, Redaktor Zarządzającej za przygotowanie artykułów do druku. Szczególne podziękowania są skierowane do Dr hab. Andrzeja Koziny z Katedry Procesu Zarządzania UEK za zrecenzowanie artykułów, cenne wskazówki merytoryczne oraz prowadzenie sesji plenarnej. Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych

2 Artykuły dostępne na stronie http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/issue/view/6


W YDARZENIA UEK

Jubileusz 70. urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Podolec

W

dniu 27 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste sympozjum z okazji jubileuszu 70. urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Podolec. Ta wyjątkowa uroczystość zorganizowana przez Katedrę Statystyki UEK zgromadziła licznych gości. Oprócz władz Uczelni, rodziny, współpracowników, przyjaciół i sympatyków z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w uroczystości wzięli również udział przedstawiciele ośrodków naukowych w Polsce. Część jubileuszową sympozjum otworzył kierownik Katedry Statystyki prof. dr hab. Józef Pociecha. Jako pierwszy głos zabrał Jego Magnificencja rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół podkreślając zasługi Pani Profesor na gruncie naukowym i dydaktycznym oraz długoletnią pracę organizacyjną na rzecz Uczelni. W swoim wystąpieniu Pan Rektor w imieniu Senatu, władz rektorskich i całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowskiego złożył życzenia i wręczył Jubilatce księgę jubileuszową z podpisami władz Uczelni, autorów publikacji i współpracowników. Do życzeń dołączyli również obecni na uroczystości prorektorzy – prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka oraz prof. dr hab. Aleksy Pocztowski. Następnie głos zabrał dziekan Wydziału Zarządzania prof. UEK dr hab. Paweł Lula, który wyraził uznanie dla zasług, osiągnięć naukowych i pracy dydaktycznej, której przez wiele lat poświęciła się z wielkim zaangażowaniem Pani Profesor stanowiąc nieoceniony wzór do naśladowania dla młodszej kadry naukowej. W życzeniach wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno dla dobra Wydziału Zarzadzania, jak i całej Uczelni. Życzenia złożyli również obecni na uroczystości prodziekani – prof. UEK dr hab. Anna Malina, prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska i prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła. Sylwetkę naukową Jubilatki zaprezentował prof. UEK dr hab. Paweł Ulman. Przypomniał zgromadzonym gościom, że zainteresowania naukowe Profesor Barbary Podolec wchodzą w zakres szeroko rozumianej statystyki społeczno-ekonomicznej. Koncentrują się one wokół problematyki materialnej sfery warunków życia, rozkładów płac i dochodów, kształtowania się konsumpcji, aktywności ekonomicznej ludności oraz przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski. Podkreślił, że dotyczy to zarówno strony metodologicznej, jak i badań o charakterze empirycznym. Następnie głos zabrała Profesor Barbara Podolec. W swoim przemówieniu wspomniała nie tylko początki swojej kariery naukowej, ale także przypomniała, jak wiele zmieniło się w trakcie lat spędzonych na Uczelni.

Z przemówienia Profesor Barbary Podolec Każdy jubileusz skłania jubilata do zrobienia pewnego podsumowania. Proszę pozwolić mi na krótką chwilę wspomnień i refleksji z tej części mojego życia, która upłynęła tu, przy ulicy Rakowickiej 27. Przede wszystkim chciałabym wspomnieć śp. Profesora Kazimierza Zająca, którego 1-sza rocznica śmierci minęła w maju, a dzięki któremu jestem tu dzisiaj z Państwem. To Profesor Zając zaproponował mi asystenturę, kiedy przedstawiłam Mu napisaną przeze mnie pracę magisterską. W czasie studiów byłam stypendystką Banku Inwestycyjnego w Krakowie i tam miałam pójść do pracy. W taki oto sposób stałam się członkiem zespołu – uchodzącego wówczas za typowo męski – zespołu pracowników Katedry Statystyki!

Katedra Statystyki mieściła się w trzech pokojach (pokoikach) na pierwszym piętrze nieistniejącego już skrzydła budynku głównego (nad klubem Grota). Z małego korytarza wchodziło się do pokoju asystentów, w którym pracowali wówczas Panowie: mgr Bogusław Wąsik, mgr Jan Szeja, mgr Michał Woźniak i mgr Henryk Baranek. Na piąte biurko dla mnie nie było już miejsca, więc przez jakiś czas dzieliliśmy jedno, wspólnie z Heniem. Z pokoju asystentów drzwi prowadziły do pokoju adiunktów. Tam stały trzy biurka, przy których pracowali: dr Jan Steczkowski, dr Czesław Kulig i dr Aleksander Zeliaś (śp. Profesor Zeliaś, późniejszy kierownik naszej Katedry). Ostatni pokój był gabinetem Szefa Katedry, doc. dra hab. Kazimierza Zająca. Powiem jeszcze Państwu, jakim sprzętem obliczeniowym dysponowała Katedra Statystyki. Mieliśmy wówczas: jeden arytmometr automatyczny (można było na nim dodawać, odejmować, mnożyć, a nawet dzielić), jeden arytmometr półautomatyczny (tym różnił się od pierwszego, że np. mnożąc dwie liczby przez siebie, trzeba było przesuwać ręcznie wałek wraz z każdą zmieniającą się cyfrą mnożnika), trzecim urządzeniem liczącym był tzw. kręciołek! Pragnę wyjaśnić, że prowadziliśmy w Katedrze badania statystyczne. (…) Kiedy do doktoratu chciałam zastosować analizę czynnikową, musiałam jeździć do Centrum Obliczeniowego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W Krakowie takich możliwości nie było. 31


W YDARZENIA UEK Chciałabym na koniec zwrócić się do moich Koleżanek i Kolegów z Katedry Statystyki. Bardzo dziękuję za wspólne lata. Życzę Państwu dalszego rozwoju pod dobrymi skrzydłami Kierownika Katedry Profesora Józefa Pociechy. Wierzę też, że Zakład Statystyki Społecznej będzie się znakomicie rozwijał pod kierownictwem Profesora Pawła Ulmana. Druga część sympozjum, pod przewodnictwem prof. UEK dr hab. Pawła Luli, miała charakter naukowy. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Józef Pociecha, który wygłosił referat nt. „Wkład ośrodka statystyki Krakowskiej Uczelni Ekonomicznej w rozwój statystyki społecznej w Polsce”. Podczas swojej prezentacji dokonał przeglądu wkładu ośrodka statystycznego ulokowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w rozwój statystyki społecznej. Podkreślił przy tym rolę Profesor Barbary Podolec i Zakładu Statystyki Społecznej. Następnie swoje wystąpienie wygłosili prof. dr hab. Jadwiga Suchecka i prof. dr hab. Bogdan Suchecki z Uniwersytetu Łódzkiego. W referacie pt. „Problemy badawcze i źródła danych w analizach popytu konsumpcyjnego” autorzy zaprezentowali dane mikro – i makroekonomiczne wykorzystywane w badaniach popytu konsumpcyjnego. Wskazali również na wkład Profesor Barbary Podolec w badania wykorzystujące budżety gospodarstw domowych, które pozwoliły na uwzględnienie w modelach ekonometrycznych zmiennych demograficzno-społecznych i umożliwiły szczegółowe wyjaśnienie przekształceń w strukturze wydatków gospodarstw domowych, szczególnie zaś uwarunkowań konsumpcji w wymiarze mikro – i makrospołecznym. Referat nt. „Ekonomiczna aktywność populacji w wieku 50 +. Kontekst demograficzny” zaprezentowała prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz z Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Krakowie. W swoim wystąpieniu Pani Profesor skoncentrowała się na ekonomicznym kontekście starzenia się ludności oraz poruszyła m.in. problem stanu zdrowia ludności w wieku 50+ w zależności od poziomu wykształcenia. Kolejny prelegent – prof. UE dr hab. Józef Biolik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w swoim referacie nt. „Problemy modelowania zjawisk gospodarczych” poruszył ważne zagadnienie modelowania ekonometrycznego i związanej z nim trafności prognoz oraz możliwości odtwarzania rzeczywistych mechanizmów tworzących badane zjawiska. Referaty wygłoszone w części naukowej zostały opublikowane w wydanej dzięki staraniom pracowników Katedry Statystyki księdze jubileuszowej dedykowanej Profesor Barbarze Podolec pt. „Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych” pod redakcją P. Ulmana. Do udziału w publikacji zostali zaproszeni zaprzyjaźnieni pracownicy z różnych ośrodków naukowych zajmujący się problematyką z zakresu szeroko rozumianej statystyki społecznej, a także współpracownicy Jubilatki z Katedry Statystyki. W publikacji oprócz jedenastu artykułów naukowych znalazła się również sylwetka naukowa oraz przegląd dorobku naukowego Profesor Barbary Podolec. Po zakończeniu części naukowej wszyscy zgromadzeni na uroczystości goście złożyli Jubilatce życzenia. Wyjątkowa atmosfera jubileuszu towarzyszyła rozmowom w kuluarach podczas poczęstunku oraz uroczystego obiadu, gdzie przy lampce wina wspomnieniom i dyskusjom nie było końca. dr Agnieszka Wałęga Katedra Statystyki

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE A ZAKOPIAŃSKI HOTEL BRISTOL Pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a zakopiańskim hotelem Bristol, istnieją pewne osobowe powiązania. Otóż został on niejako odkryty w 2000 roku przez pracowników Działu Zaopatrzenia: Tadeusza Pułkę, Zbigniewa Skrzypińskiego oraz Zbigniewa Cyrana. Piszący te słowa, na łamach „Tygodnika Podhalańskiego” opublikował dwa obszerne artykuły: w styczniu 2010 roku oraz w marcu 2011 roku. Innym ludzkim czynnikiem łączącym hotel z Uniwersytetem, jest postać budowniczego i pierwszego dyrektora Bristolu, Mariana Jamontta, wybitnego działacza gospodarczego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zresztą zbliżone są także daty powstania naszej Uczelni w 1925 roku i zbudowanego w latach 1923 – 1926, słynnego hotelu Bristol.

32

www.uek.krakow.pl

Pisząc o Bristolu, najkorzystniej byłoby przedstawić teraz około 40 minutowy referat wygłoszony na konferencji „Bristol, historia i my”, przeprowadzonej w piątek 8 marca 2013 roku. Dodajmy od razu, że konferencja ta była przygotowana przez kilku pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego, którymi są: Mariusz Wójcik, Tadeusz Pułka, Zbigniew Cyran, Andrzej Śliwa, a oprawę muzyczną spotkania zapewniła Dorota Wawryszczuk. Można zadać pytanie, czy możliwe jest opisanie ponad 90. lat historii tego zacnego budynku w kilku zdaniach? Myślę, że odpowiadając na nie, wystarczyłoby w zasadzie zamieścić takie oto słowa: zakopiański Bristol, to historia powstania i rozwoju sportów zimowych w Polsce. Podanie jednak tylko tych kilku słów, choć stanowi w swej treści


W YDARZENIA UEK

podstawową charakterystykę zagadnienia, oczywiście nie oddaje jej w pełni. Mając zatem na względzie łacińską sentencję „Poznawać przyczyny i wartości rzeczy”, kwestię tę postanowiliśmy włączyć w szerszy kontekst historyczny. I właśnie dlatego tak brzmiał temat konferencji, rozpoczętej Mszą św. Następnie, w hotelu Bristol przy Bulwarach Słowackiego wygłoszone zostały kolejno referaty: „Epizody Powstania Styczniowego” – Grzegorz Orłowski, „Charakterystyka uwarunkowań historyczno-społecznych oraz przyrodniczo-środowiskowych” – Tadeusz Pułka, „Nowoczesny Patriota” – Filip Frąckowiak (odczytano przesłany tekst), „Zakopiański Bristol: historia i dzień dzisiejszy” – Zbigniew S. Cyran. Czytelnik ma prawo w tym miejscu zapytać, dlaczego dopiero we wrześniu piszę o wydarzeniu z marca tego roku. Otóż to właśnie ta marcowa konferencja spowodowała szersze zainteresowanie się tym tematem. I tak oto w dniu 23 lipca 2013 roku, w Dworcu Tatrzańskim, słynnym zakopiańskim miejscu spotkań, z inicjatywy byłego radcy handlowego Ambasady RP w Szwajcarii, Andrzeja Bogusławskiego i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami odbyło się spotkanie poświęcone Hotelowi Bristol, jego świetnej przeszłości, stanowi obecnemu i planom na przyszłość. Uczestniczyli w nim burmistrz Zakopanego Janusz Majcher, miejski konserwator zabytków Tamara Rzucidło, historyk architektury zakopiańskiej dr Zbigniew Moździerz z Muzeum Tatrzańskiego, radni Bożena Solańska i Maciej Wojak. Gośćmi specjalnymi byli: Tadeusz Pułka – prezes Stowarzyszenia Instytut Dziedzictwa Historycznego Kultury i Sportu im. Mariana Jamontta, Zbigniew Cyran – wiceprezes tegoż Stowarzyszenia, autor publikacji o Hotelu Bristol, a także Józef Jaroszyński – przedstawiciel rodziny współzałożyciela i pierwszego dyrektora hotelu Mariana Jamontta. W spotkaniu uczestniczył też Marek Malisiewicz, który współpracuje z Anną Pruszyńską, najbliższą krewną Mariana Jamontta. Aby spojrzenie na prezentowane wydarzenie było pełniejsze, oddajmy teraz głos reporterowi serwisu podhalańskiego „Watra”: Następnie prowadząca spotkanie Agata Nowakowska-Wolak, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, krótkim tekstem wprowadziła obecnych na sali w temat główny spotkania. Później dr Zbigniew Moździerz przedstawił gościom historię Bristolu. Przy pomocy widocznych na rzutniku szkiców architektonicznych ośrodka omówił on powstałe na początku XX wieku koncepcje budowy hotelu. Po wnikliwym historycznie wprowadzeniu głos zabrał burmistrz Zakopanego. Poinformował on o obecnym stanie ośrodka, który aktualnie jest własnością miasta – Budynek nadaje się do totalnego remontu – mówił – został on wystawiony na sprzedaż, jednak zainteresowania nie ma – dodał. W reakcji na słowa burmistrza wywołała się dyskusja dotycząca praw własnościowych i ewentualnych pretensji rodziny Jamonttów z tego tytułu. Po jej zakończeniu Zbigniew Cyran odczytał referat wzbogacony slajdami.

Wnikliwa prezentacja o tytule: „Karty z dziejów Zakopiańskiego Bristolu” trwała przeszło pół godziny i traktowała zarówno o przeszłości jak i przyszłości hotelu. Wyrażała również obawę o losy budynku, który może zniknąć z Zakopiańskiego krajobrazu. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto debatę, w której głos zabrał m.in. Marek Malisiewicz – będący pełnomocnikiem nieobecnej na spotkaniu hrabiny Anny Pruszyńskiej. Podkreślał on zalety i wyjątkowość hotelu. Podkreślił również fakt, że Bristol nigdy nie uległ nacjonalizacji, jednak nie można znaleźć nikogo kto może udokumentować posiadanie akcji hotelu, a wpisy do rejestru posiadają wiele niejasności. Marek Malisiewicz w związku z przypuszczeniami zaproszenia przez Papieża Franciszka milionów młodzieży do Polski podkreślał, że należy przywołać świetność perły Zakopanego jaką jest Bristol. Omówił on również projekt Zakopiańsko-Podhalańskiego Centrum dla Polonii Wschodu i Zachodu – niech Podhale będzie domem dla Polonii – mówił. Na koniec podziękował Zbigniewowi Cyranowi za entuzjazm i zaangażowanie w sprawy Podhala. Po wypowiedzi Marka Malisiewicza wywiązała się burzliwa dyskusja na temat tego, co jest robione, a jakich kroków wciąż brakuje w sprawie ratowania Bristolu. Rozprawiano o sposobach rewitalizacji i szansach na znalezienie kupca który wyremontuje hotel. Tak owe spotkanie opisała „Watra”. Natomiast czytający te słowa może zadać sobie teraz pytanie: co stanie się ze słynnym kiedyś stylowym hotelem „Bristol” przy Bulwarach Słowackiego w Zakopanem? Miejmy nadzieję, że wszyscy zainteresowani tym tematem wykażą się wrażliwym, sokolim wzrokiem, mogącym dostrzec i umożliwić zrealizowanie najlepszego rozwiązania, a ulica „Droga do Bristolu” nie będzie prowadzić do miejsca będącego li tylko wspomnieniem. Zbigniew Stanisław Cyran (Więcej informacji o zakopiańskim Bristolu znajduje się na stronie www.jamontt.pl) 33


WSPOMNIENIE O…

WSPOMNIENIE O UCZONEJ – NASZYM MISTRZU Prof. zw. dr hab. Elżbieta Burzym 1.VI.1923-7.IX.2013 Niedawno, w dniu 17 września 2013 r. na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy Panią Profesor Elżbietę Burzym – wybitnego przedstawiciela społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego, nestorkę polskiej nauki rachunkowości, wybitną uczoną, nauczyciela akademickiego i wychowawcę wielu pokoleń studentów naszej Alma Mater.

Rys biograficzny Elżbieta Burzym (z domu Kubera) urodziła się 1 czerwca 1923 r. w inteligenckiej rodzinie w Monasterzyskach (pow. Buczacz, woj. Tarnopol – obecnie zachodnia Ukraina). Od 1929 do 1941 r. wraz ze swoją rodziną mieszkała w Stanisławowie. Tam ukończyła w 1935 r. szkołę powszechną, a następnie czteroletnie Gimnazjum Handlowe w 1939 r. oraz Liceum Ogólnokształcące. W maju 1941 r. w czasie składania egzaminu dojrzałości przez Elżbietę, rodzina Kuberów została skazana przez okupanta na deportację i ewakuowana na Syberię do Krasnojarskiego Kraju w byłym ZSRR, gdzie spędziła w nieludzkich warunkach 5 lat. Po powrocie do Polski w 1946 r. Elżbieta złożyła egzamin dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, a następnie w tym samym roku rozpoczęła studia na Akademii Handlowej w Krakowie, początkowo jako wolny słuchacz a następnie pełnoprawna studentka. W związku z reorganizacją uczelni i zmianą jej nazwy – studia ukończyła w Wyższej Szkole Ekonomicznej w 1950r, następnie w roku 1952 uzyskała tytuł magistra nauk ekonomicznych. Należy podkreślić, że przez cały czas trwania studiów od roku akademickiego 1946/1947 do 1952 r. Elżbieta Burzym pracowała dla uzyskania środków na życie. Źródłem utrzymania były początkowo korepetycje, w latach 1948-49 praca w sekretariacie Studium Wstępnego przy Wydziałach Politechnicznych AGH w Krakowie, następnie od 1949 do 1951r. praca w Biurze Organizacji Rachunkowości w Krakowie w charakterze rzeczoznawcy rachunkowości. Równocześnie, co ciekawe, już po drugim roku studiów w 1948 r. została powołana na stanowisko asystenta wolontariusza w Katedrze Rachunkowości Akademii Handlowej w Krakowie a 1 września 1950 r., tj. dwa lata przed ukończeniem studiów magisterskich, na stanowisko kontraktowego młodszego asystenta. Elżbieta Burzym wyszła za mąż w 1950r., miała dwoje dzieci: córkę Bożenę i syna Zbigniewa.

Droga naukowa i zawodowa Profesor Burzym całe swoje dorosłe życie związała z obecnym Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Tu przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej i zawodowej. Jak wiemy, edukację akademicką odbywała w Akademii Handlowej w Krakowie przemianowanej z czasem w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, gdzie w 1952 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra nauk ekonomicznych, a w 1961 r. – stopień doktora nauk ekonomicznych oraz w 1968 r. – stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadała Jej Rada Państwa uchwałą z dnia 4 marca 1976 roku, natomiast tytuł profesora zwyczajnego uchwałą z dnia 11 lipca roku 1985. Jej bogaty dorobek naukowy liczy ok.120 publikacji oraz 6 zrealizowanych projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Jej zasługą jest wypromowanie setek magistrów, prowadzenie 11 przewodów doktorskich ( w tym 2 – w języku angielskim), zrecenzowanie 20 prac doktorskich, 5 prac habilitacyjnych oraz 3 wniosków profesorskich. 34

www.uek.krakow.pl

Aktywność naukowa i edukacyjna Pani Profesor Elżbiety Burzym przypadła na trudny w Polsce okres powojenny, gospodarkę socjalistyczną a następnie okres transformacji po 1989 roku. Jej prace wniosły trwały wkład w rozwój rachunkowości w Polsce jako nauki stosowanej, należącej do rodziny nauk ekonomicznych. W roku 1993 Pani Profesor przeszła na zasłużoną emeryturę nie przerywając swojej aktywności naukowej i dydaktycznej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie aż do 2002 roku. Swoim długim aktywnym życiem Profesor Elżbieta Burzym zapisała wiele stron akademickich annałów, które stanowią trwały dorobek krakowskiego UEK oraz całego środowiska polskiej rachunkowości. Dziś jest dla nas wzorem akademickiej posługi. Lista osiągnięć i zasług Pani Profesor jest bardzo długa. Należy się ich przypomnienie i utrwalenie, aby mogła być treścią międzypokoleniowego przekazu. Znaczące są Jej zasługi dla rozwoju stanu naszej wiedzy o postrzeganiu kategorii ekonomicznych przez rachunkowość. Twórczość Prof. Burzym dotyczyła szeroko rozumianej teorii rachunkowości oraz jej implementacji w praktyce. W tym miejscu należy w pierwszej kolejności wymienić znaczący wkład do teorii kosztów i rachunku ekonomicznego. Zainteresowania tym obszarem datują się na początek kariery naukowej. Najpełniejszy wyraz tych zainteresowań zawarty został w monografii pt.: „Koszt produkcji przedsiębiorstwa przemysłowego, studium pojęciowe” (Kraków 1961). Została ona obroniona jako praca doktorska. Zasadnicze tezy tej rozprawy zostały rozpowszechnione publikacjami na łamach ogólnopolskiego periodyku „Rachunkowość” (nr 5 z 1963 r.) oraz Zeszytów Naukowych WSE w Krakowie (nr 24 z 1963 r.). Zostały one również opublikowane za granicą, czego dowodem jest artykuł „Troškovi proizvodije kao mikroekonomska kategorija”, zamieszczony w czasopiśmie „Knijgovodstwo” nr 6, Belgrad 1966.


yy rozgraniczenie podstawowych pojęć wynikowych, które mają trwałe znaczenie nie tylko terminologiczne, ale przede wszystkim merytoryczne i metodologiczne, yy powiązanie kategorii kosztów uzasadnionych z indywidualnie niezbędnym zużyciem czynników produkcji. Mimo upływu lat i zmian, jakie dokonały się w świecie, nic z tego dorobku nie straciło na aktualności do dziś. Innym ważnym nurtem zainteresowań Pani Profesor, też ściśle związanym z zagadnieniami kosztowymi, a stanowiącym kolejny etap badań naukowych, była problematyka rentowności przedsiębiorstw. Znalazła ona swój najpełniejszy wyraz w dwóch opracowaniach zwartych: „Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych” – rozprawie habilitacyjnej, bardzo wysoko ocenionej przez recenzentów (Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, seria specjalna, nr 17 z 1968 r.), a następnie pod tym samym tytułem opublikowanej książce o charakterze aplikacyjnym (PWE, Warszawa 1971). Zwarte opracowania naukowe Jej autorstwa z zakresu pomiaru i oceny rentowności przedsiębiorstw oraz ukierunkowane bardziej dydaktycznie opracowania metodologiczne z zakresu analizy, tudzież wiążące się z tą tematyką artykuły publikowane, referaty niepublikowane i opracowania na rzecz praktyki gospodarczej, odznaczają się wysokimi walorami naukowymi i wyważonym spojrzeniem na realia gospodarcze. Ich celem była w każdym przypadku próba kompleksowego rozpatrywania z jednej strony poszczególnych komponentów samej rentowności, jak i rzeczowych rezultatów działalności w wynikach finansowych Najbardziej ważącym w dorobku Profesor Burzym jest nurt zainteresowań, które można określić jako merytorycznie podbudowana, szeroko rozumiana i kompleksowo rozpatrywana problematyka systemu rachunkowości. W tej części swojej naukowej drogi potrafiła w sposób doskonały dostosować ujęcie systemu rachunkowości, tak pod względem jej zdefiniowania, modelu, jak i struktury oraz treści do specyfiki podmiotów gospodarczych i warunków ich działania. Równocześnie, w każdym nieomal opracowaniu z tego zakresu uwidaczniało się interdyscyplinarne podejście Autorki, poprzez dostrzeganie więzi i relacji rachunkowości z szeregiem pokrewnych dyscyplin ekonomicznych, jak również z naukami o organizacji i zarządzaniu oraz z naukami społecznymi. Pozwala to identyfikować rachunkowość jako dziedzinę wykraczającą poza historycznie ukształtowane i tradycyjnie jej przypisywane granice. Powyższe stanowi też ważny argument dla szerszego postrzegania przedmiotu rachunkowości i pełnionych przezeń funkcji w skali makro – i mikroekonomicznej. Powstałe w tym nurcie opracowania Prof. Elżbiety Burzym należą do klasyki polskiej rachunkowości, ich znajomość jest wyznacznikiem stopnia intelektualnej dojrzałości. Nie można ich w tym miejscu nie przywołać, gdyż nie tylko należą do dziedzictwa polskiej nauki, lecz wyznaczają one na trwale szlak naukowego rozwoju Osoby, uznawanej w tej chwili za wzorzec człowieka nauki. Godne przywołania są dzieła najbardziej dojrzałe: yy „Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej” (1977), yy „Funkcja informacyjna rachunkowości w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa” (1979), yy „Funkcja kontrolna rachunkowości, kierunki rozwoju” (1981),

yy „Koncepcja modelu zintegrowanego wielofunkcyjnego systemu rachunkowości” (1986r. w j. polskimi i w1987w j. niemieckim), yy „Orientacja współczesnej ewolucji rachunkowości na racjonalizację zarządzania przedsiębiorstwem” (1988), yy „Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000” (1990), yy „Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno– ekonomicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (1990), yy „Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej” (1993), yy „Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości” (1993), yy „Koszty i straty a przepływy wartości w gospodarce i ich ujęcie w rachunkowości” (2004). Przegląd wskazanych pozycji ukazuje ważkość podnoszonych w nich zagadnień, ich tematyka i treść wymagają rozległego studium przedmiotu1. Na podkreślenie zasługuje szczególny walor dorobku Pani Profesor, wyrażający się nie tylko w tematycznie szerokim postrzeganiu przedmiotu rachunkowości i jej funkcji lecz również piękny i precyzyjny język jej opracowań, ujmujący istotę rzeczy i zjawisk. Odrębną grupę dorobku Pani Profesor stanowią podręczniki i skrypty akademickie, opublikowane przez wydawnictwa centralne i uczelniane, jest to około 30 pozycji. W tej części dorobku Elżbiety Burzym utrwalił się akademicki podręcznik „Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji” (PWE, Warszawa 1980). Pozostają niezmienne wysokie jego walory teoriopoznawcze oraz układ, jasność wykładu i głębia wywodu. Ten podręcznik jak i inne stanowią wzór dla opracowań tego typu. Logiczny, jasny tok wywodów, przejrzystość w prezentowaniu omawianych zagadnień, konsekwentne realizowanie w całym opracowaniu przyjętych założeń jako jego podstawy sprawiają, że cieszą się one mimo upływu lat najwyższym uznaniem zarówno studentów, jak i kadry naukowej. W swoim bogatym, aktywnym życiu Profesor Burzym była nie tylko uznanym i szanowanym Twórcą. Na liście Jej życiowych dokonań poczesne miejsce zajmują efekty z zakresu kształcenia kadr naukowych i promowanie osiągnięć środowiska. Ten obszar aktywności akademickiej zastrzeżony jest dla grona najbardziej zasłużonych, doświadczonych i szanowanych nauczycieli akademickich. W czasach, w których Pani Profesor współtworzyła w kraju podstawy do rozwoju rachunkowości, była to aktywność szczególna, w ujęciu ilościowym i jakościowym, nieporównywalna z sytuacją współczesną. Owocem Jej zaangażowania i troski był rozwój kadr naukowych i stałe podnoszenie rangi nauki rachunkowości.

Dokonania zawodowe i społeczno-organizacyjne Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dużo zawdzięcza Pani Profesor Elżbiecie Burzym, która przez wiele lat pełniła w nim rozmaite funkcje oraz współtworzyła wysoką pozycję i prestiż naszej uczelni. Złożyło się na to prawie ćwierć wieku kierowania przez nią Katedrą Rachunkowości (1969-1993), której spadkobierczynią jest aktualnie Katedra Rachunkowości Finansowej, a także pełnienie funkcji wicedyrektora Instytutu Metod Rachunku Ekonomicznego AE, do którego należała Katedra (1969-1986) i potem funkcji dyrektora Instytutu Rachunkowości (1986-1992) oraz kierownika Katedry Rachunkowości (19921993), jak równie długa opieka nad Kołem Naukowym Rachunkowości.

yy „Problemy współczesnej ewolucji rachunkowości” (1983), yy „Stymulacyjna funkcja rachunkowości w podnoszeniu efektywności gospodarowania” (1985),

1 Por. A. Kardasz, Il maestro di color che sanno, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 45(101), Warszawa 2008, s. 13-14.

35

WSPOMNIENIE O…

Na podstawie szerokich studiów literaturowych i głębokich przemyśleń, została w pracach tych dokonana próba sformułowania kosztu własnego produkcji jako kategorii mikroekonomicznej. Zaprezentowane poglądy niezmiernie wzbogaciły ówczesną dyskusję na ten właśnie temat. Jako szczególne osiągnięcie Pani Profesor podnoszono już wówczas:


WSPOMNIENIE O…

Nie do przecenienia są Jej zasługi dla Akademii Ekonomicznej w Krakowie, jak również czasowo dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w tworzeniu atmosfery życia intelektualnego w tych ośrodkach akademickich. Nie byłoby tych sukcesów gdyby nie perspektywiczne podejście Profesor Burzym, która nigdy nie traktowała rachunkowości jako systemu li tylko lokalnego, służącego operacyjnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem w skali mikroekonomicznej. Rozwój rachunkowości zawsze dostrzegała w szerszej czasowo i przestrzennie międzynarodowej perspektywie. Realizowała to poprzez studia zagranicznej literatury przedmiotu oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Zabiegała o internacjonalizację swojej uczelni m. in. jako wieloletni Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zagranicznych i ds. studentów cudzoziemców. Utrzymywała kontakty z zagranicznymi uczelniami, zapraszając ich przedstawicieli, niekiedy uczestnicząc w konferencjach zagranicznych oraz zgłaszając swoje referaty. Jeśli chodzi o doświadczenia zagraniczne Pani Profesor przez wiele lat (1979-1993) współpracowała korespondencyjnie z Center for International Education and Research In Accounting – University of Illinois and Urbana Champaign. W 1985 r. pracowała jako “visiting professor” w Uniwersytecie w Pittsburghu (USA). W latach 1991-1994 brała udział w dorocznych międzynarodowych konferencjach, organizowanych przez EAA – Congress of the European Accounting Assotiation, kolejno: w Maastricht, Madrycie, Wenecji i Birmingham. W latach 1991-1995 Prof. Elżbieta Burzym pełniła odpowiedzialną funkcję Dyrektora Centrum Edukacyjnego Rachunkowości oraz koordynatora programu edukacyjnego Know-How Fund-British Council w porozumieniu z Ministerstwem Finansów RP, którego adresatami byli: nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół średnich i praktycy z regionu Polski południowej. Dzięki wysiłkom Pani Profesor wraz z zespołem pracowników Katedry Rachunkowości AE, czteroletnia współpraca z British Council i wykładowcami z Uniwersytetu w Bristolu – układała się znakomicie. Realizacja tego programu była wielkim sukcesem Katedry i naszej Uczelni. O skali i znaczeniu wykonanych prac oraz o wkładzie w realizację tego programu świadczy opublikowany raport2. Przypomnienia wymaga aktywność Pani Profesor Burzym w pozauczelnianych organizacjach środowiskowych, takich jak: Sekcja Ekonomiczna PAN (1969-1989), Sekcja Statystyki i Ekonometrii PAN (1975-1984), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (przewodnicząca sekcji Rachunkowości (1969-1981), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SKwP w Krakowie. Ponadto była biegłym rewidentem i członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce. Od 1968r roku była Pani Profesor członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W tym okresie (1983-1990) również pełniła funkcję członka Rady Redakcyjnej Zeszytów Teoretycznych Rady Naukowej SKwP, tego jedynego w kraju periodyku poświęconego popularyzowaniu polskiej myśli rachunkowości i rozwoju młodych adeptów nauki. W macierzystej Uczelni należała Pani Profesor do Związku Nauczycielstwa Polskiego(1949-1980), a następnie do NZZ Solidarność (1980-2000), gdzie w latach 1980-1882 była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Związku. Długoletnia aktywność naukowa i społeczna prof. Elżbiety Burzym spotykała się nie tylko z uznaniem środowiska naszej Uczelni lecz również gremiów ogólnokrajowych. Za swoje dokonania otrzymała kilka nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki a także była odznaczona wieloma medalami i odznakami, w tym m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem AE w Krakowie:„Signum Gratiae”. Jest też Pani Profesor Kawalerem Krzyża Zesłańców Sybiru (2005 r.). 2 E. Burzym: Informacja o przebiegu i rezultatach realizacji programu Accounting Development & Training w regionalnym Centrum Edukacyjnym Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991 – 1995, ZT RN SkwP nr 33, Warszawa 1995, s. 264 – 267.

36

www.uek.krakow.pl

Wraz z przejściem na zasłużoną emeryturę w 1993 roku nie ustała ani aktywność intelektualna ani dydaktyczna Pani Profesor; nie wygasło też Jej zainteresowanie tym, czym żyje środowisko w czasach bardziej sprzyjających szerokiej wymianie myśli na licznych forach dyskutujących problemy rachunkowości, jej statusu i perspektyw dalszego rozwoju. Również w wymienionym okresie Pani Profesor kilkakrotnie uczestniczyła w obradach dorocznych Congress of the European Accounting Association. Ani rys biograficzny ani dorobek naukowy i społeczny nie oddają w pełni wyjątkowej osobowości Profesor Elżbiety Burzym, która była prawdziwą damą, osobą o wielkiej osobistej kulturze, elegancji, takcie i skromności. Jako swoiste post scriptum a zarazem etyczne przesłanie dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie niech posłużą słowa samej Pani Profesor Burzym, wygłoszone na forum Senatu w dniach Jubileuszu 75-lecia naszej Uczelni w 2000 roku z okazji otrzymania przez Nią Medalu „Signum Gratiae”, przyznawanego osobom najbardziej godnym i zasłużonym w akademickim gronie.

Magnificencjo, Szanowni Państwo! „Niech mi będzie wolno wyrazić swoją głęboką wdzięczność za zaszczytne i szczególne wyróżnienie, jakie dzisiaj otrzymałam od Społeczności naszej Akademii w formie medalu wręczonego mi przez Pana Rektora. Cele, środki ich realizacji oraz dokonania krakowskiej Akademii Ekonomicznej leżały mi zawsze na sercu. Dlatego wielką radość sprawia mi uznanie przez Społeczność Akademii walorów mojego uczestnictwa w okresie minionego półwiecza w procesach naukowo–badawczych i edukacyjnych, realizowanych przez naszą Uczelnię. Pragnę wyrazić także moją wdzięczność dla krakowskiej Akademii Ekonomicznej za umożliwienie mi ukończenia studiów, uzyskania kolejnych stopni naukowych oraz pełnienia różnych funkcji, które stymulowały umocnienie więzi, zarówno profesjonalnych, jak też emocjonalnych, łączących mnie z Tą Uczelnią. Jubileusz naszej Uczelni i koniec tysiąclecia to czas podsumowań i pytań o przyszłość. Wiele z nich kierowanych jest pod adresem ludzi nauki. Najłatwiejsze dotyczą wykorzystania intelektualnych możliwości człowieka w odkrywaniu praw rządzących światem materii. Najtrudniejsze zamyślenia nad przyszłością pochodzą jednak z innego świata i dotyczą zasobów etycznych, gromadzonych przez wieki kształtowania się podstaw naszego człowieczeństwa, nadających sens naszemu życiu wyłącznie przy uwzględnieniu dobra drugiego człowieka. Gdyby między tymi światami zerwane zostały więzi, wówczas zagrożone byłoby istnienie każdego z nich. Uwidacznia się zatem w pełni konieczność wyłączenia barier wyznaczających ograniczenia etyczne zarówno w dziedzinie technologicznej, jak i ekonomicznej, oraz odpowiedniego oddziaływania na kształtowanie się postaw i stylu myślenia młodzieży studiującej. Wierzę, że imperatyw harmonizacji efektywności działań z odpowiednimi postawami etycznymi oraz z poczuciem odpowiedzialności za rezultaty tych działań będzie w dalszym ciągu i w coraz szerszym zakresie wyznaczał cele i środki aktywności twórczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej naszej Uczelni – mojej Uczelni, czego serdecznie życzę z okazji jubileuszu3”. Profesor Elżbieta Burzym nauce rachunkowości poświęciła 60 lat swojego życia zawodowego. Dla współpracowników, podwładnych, jak i studentów stanowiła autorytet naukowy i moralny. Wraz z Jej odejściem 3 T. Grabiński, Z. Paszek, Jubileusz 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s.72-73


Ją jako Mistrza w tworzeniu podwalin współczesnej nauki rachunkowości, Nauczyciela, Osobę o wielkim umyśle i sercu. Dr Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak Katedra Rachunkowości Finansowej UEK

Mgr Anna Sokołowska-Gogut ( 1944 – 2013 ) „Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma ...”

Wisława Szymborska

15 lipca 2013 roku, pożegnaliśmy na zawsze mgr Annę Sokołowską-Gogut, starszego kustosza dyplomowanego, naszą wieloletnią Szefową, dyrektora Biblioteki Głównej UEK. W ostatniej drodze towarzyszyli Jej nie tylko pracownicy Biblioteki i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale też przedstawiciele krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska bibliotekarskiego, na którego szacunek zasłużyła długoletnia pracą. Anna Sokołowska-Gogut ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Pracę w Bibliotece Głównej naszej Uczelni rozpoczęła w 1985 roku, początkowo na stanowisku kierownika Oddziału Opracowania Zbiorów oraz kierownika Oddziału Informacji Naukowej. Wcześniej pracowała jako dokumentalista w Instytucie Odlewnictwa i w Biurze Projektów Budowlanych „Budostal”. Do konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej przystąpiła w 1992 roku i od 1 października tegoż roku do 30 września 2009, do czasu przejścia na emeryturę pełniła tę funkcję nieprzerwanie. Swoje dyrektorowanie rozpoczęła w trakcie zmiany lokalizacji Biblioteki Głównej, co wiązało się z organizacją spraw dotyczących ukończenia budowy nowego obiektu i przeprowadzki do niego – została Seniorem Budowy. To trudne przedsięwzięcie logistyczne wymagało wykończenia budynku pod kątem jego przeznaczenia – wyposażenia gmachu w potrzebne sprzęty i meble, a następnie przeniesienia całego księgozbioru do nowych magazynów, wypożyczalni i czytelń. Zdobyte w tym czasie doświadczenia nad adaptacją budynku do celów bibliotecznych wykorzystała później jako doradca zapraszany przez dyrektora budowanej biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz rozbudowywanych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. W nowym budynku wdrożyła nowoczesne standardy udostępniania zbiorów, wprowadziła wolny dostęp do półek, system bramek i pasków elektronicznych zabezpieczających publikacje przed kradzieżą. Przenoszone czasopisma i książki zostały oczyszczone w specjalistycznych komorach z grzybów, pleśni i bakterii. W 1993 roku rozpoczęła komputeryzację zbiorów. Utworzono pierwszą bazę w systemie MAK dla Czytelni Podręczników. Był to czas koniecznych zmian organizacyjnych, intensywnej pracy, tworzenia nowych sekcji i oddziałów, zatrudnienia nowej, wykwalifikowanej kadry, która rozpoczęła realizację wizjonerskich pomysłów Pani Dyrektor. W tym okresie powołano Fundację Budowy Biblioteki, w której na początku pełniła funkcję Sekretarza, a w późniejszych latach Prezesa. Fundacja organizowała pozyskiwanie środków na dokończenie budowy Biblioteki i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt. Z czasem przekształciła się w Fundację Biblioteki Akademii Ekonomicznej a następnie Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach jej działalności założono Księgarnię Ekonomiczną, która prowadzi do dziś nie tylko sprzedaż wydawnictw uczelnianych ale pośredniczy także w zakupie książek od hurtowni i jest głównym źródłem zaopatrzenia Biblioteki w tanie książki, bez marży handlowych. Zyski wypracowane ze sprzedaży książek

przeznaczane były na zakup potrzebnego w Bibliotece sprzętu : kserografów dla studentów, komputerów, drukarek oraz urządzenia do samodzielnego wypożyczania książek (Selfcheck firmy 3M). Wdrażanie komputeryzacji w bibliotekach w Polsce wymagało odważnych decyzji. Biblioteka weszła w skład Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego (KZB) i rozpoczęła prace w zakresie tworzeniu komputerowego katalogu biblioteki oraz współtworzenia Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT), korzystając z oprogramowania firmy VTLS. Od samego początku Anna Sokołowska-Gogut aktywnie uczestniczyła w spotkaniach i pracach KZB w pozyskiwaniu środków dla prac konsorcjum. Z Fundacji Mellona uzyskała dotację na zakup systemu VTLS, a nasza Biblioteka jako pierwsza w Krakowie rozpoczęła wdrażanie modułu wypożyczeń. Dyrektor Anna Sokołowska-Gogut była współzałożycielką i przewodniczącą Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych w Polsce od momentu powstania tej inicjatywy w 2001 roku do 2009. Działalność Konsorcjum jest nadal kontynuowana, należy do niego 43 członków reprezentujących uczelnie państwowe i prywatne, które poprzez zbiorowy zakup i negocjowanie cen z producentami komputerowych baz danych, w znacznym stopniu obniżają koszty nabywania nowych źródeł informacji. W latach 2003-2009 Anna Sokołowska-Gogut wchodziła w skład Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, organizacji reprezentującej polskie biblioteki akademickie w celu wspierania ich działalności i integrowania środowiska bibliotekarzy. Po rozpoczęciu komputeryzacji zainicjowała w 1993 roku opracowanie komputerowych baz danych. Nadzorowała tworzenie słownika słów kluczowych stosowanego w bazach i opisach katalogowych. Z Jej inicjatywy powstały takie m.in. bazy jak: Gospodarka i Zeszyty Naukowe (późniejsza nazwa Nauki Społeczne ), które stanowiły podstawę do utworzenia bazy znanej pod obecną nazwą BazEkon – adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych opartej na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych, serii wydawniczych uczelni ekonomicznych i różnych instytucji naukowych. 37

WSPOMNIENIE O…

społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i całe środowisko naukowe rachunkowości w Polsce straciły wyjątkową osobę, człowieka o niezwykłych zaletach intelektu i charakteru. Szczycimy się tym, że jesteśmy Jej uczniami i spadkobiercami. Zapamiętamy


WSPOMNIENIE O…

Pani Dyrektor dużą uwagę przywiązywała do szkolenia użytkowników: studentów I roku, studentów przygotowywujących się do napisania pracy magisterskiej, pracowników naukowych UEK, słuchaczy studiów doktoranckich i MBA. Wraz z pracownikami biblioteki prowadziła zajęcia z informacji naukowej, zainicjowała także opracowanie pomocy dydaktycznych dla studentów tzw. „Źródeł informacyjnych”. Przez wiele lat była redaktorem umieszczonego w sieci kwartalnika informującego o zasobach internetowych dla ekonomistów Ekonomia on-line. Dzięki Jej staraniom Biblioteka Główna jako jedna z pierwszych zamieściła swoją stronę domową w internecie i rozpoczęła wydawanie Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej UEK w wersji elektronicznej. Miała łatwość w nawiązywaniu kontaktów z pracownikami naukowymi i przedstawicielami różnych instytucji. Mając silne wsparcie środowiska, pozyskiwała dla Biblioteki cenne księgozbiory do kolekcji specjalnych, m.in.: w 1993 roku powstała Biblioteka Depozytowa Banku Światowego, w 1995 roku Centrum Dokumentacji Europejskiej z publikacjami Wspólnot Europejskich, w 2002 roku Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Archiwum Józefa Hieronima Retingera. Była organizatorem trzech konferencji naukowych, w których udział wzięli przedstawicie bibliotek naukowych z całej Polski. Przez wiele lat była członkiem Senatu oraz członkiem Rady Bibliotecznej. W 1999 roku za całokształt swoich dokonań otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Cieszyła się sympatią pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego. Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski odchodząc ze stanowiska Rektora w 1996 roku, napisał do dyrektor Anny Sokołowskiej-Gogut list z podziękowaniami za wspólną pracę i wysoko ocenił Jej dokonania : „Kończąc swoją służbę chcę Pani podziękować za to, co uczyniła Pani przez te ostatnie lata dla Akademii”. W 2007 roku obchodziła 40-lecie pracy zawodowej a dwa lata później przeszła na zasłużoną emeryturę. Pozostała jeszcze z nami do końca grudnia 2010 roku, pracując w Bibliotece na ½ etatu, pełniąc funkcję

Prezesa Fundacji Biblioteki. Przychodziła do nas, bo czuwała do końca nad realizacją swojego ostatniego pomysłu, książki o najstarszych zbiorach Biblioteki „Ścieżkami przeszłości”. Publikacja ukazała się na miesiąc przed Jej śmiercią. Przez cały czas swojego dyrektorowania nie szczędziła nam, bibliotekarzom, ciepłych słów i merytorycznej pomocy, wiedziała że bez zaangażowania pracowników nie mogłaby realizować swoich nowatorskich pomysłów. Przykładała duża wagę do wykształcenia zatrudnionych pracowników. Namawiała ich do zdobywania coraz wyższych kwalifikacji, sekundowała podejmującym naukę na każdym poziomie, dopingowała do kończenia studiów podyplomowych, do zdawania egzaminów na bibliotekarza dyplomowanego. W czasie Jej kadencji pięciu bibliotekarzy zdało pomyślnie egzamin na bibliotekarza dyplomowanego. Z Jej inicjatywy organizowano warsztaty dokształcające bibliotekarzy. Zachęcała pracowników do udziału w konferencjach naukowych, proponowała tematy artykułów. Sama była autorką 75 publikacji. Cieszyła się z sukcesów pracowników, traktowała je bardzo osobiście, chciała aby kadra zatrudniona w Bibliotece reprezentowała najwyższy poziom. Była naszą Szefową przez 17 lat. Codziennym zaangażowaniem realizowaliśmy Jej marzenia, korzystaliśmy z Jej uwag i wiedzy, podziwialiśmy Jej upór w dążeniu do celów, które przed sobą postawiła. Czuliśmy dumę z tego, że pracujemy w dobrej, nowoczesnej bibliotece akademickiej. Lubiła przychodzić do pracy wcześnie rano, miała wtedy czas na szybki przegląd codziennej prasy, siedziała przed komputerem, pisała pisma i piła mocną herbatę. Drzwi od Jej gabinetu były otwarte, można było zajrzeć, porozmawiać i załatwić bieżące sprawy. Zawsze miała dla nas czas. Wiedzieliśmy, że zmaga się z ciężką chorobą, że powoli gaśnie, ale Jej kolejne pomysły i optymizm oddalały nasze myśli od tego dnia, który będzie tym ostatnim. Anna Sokołowska-Gogut zmarła 9 lipca 2013 roku. Elżbieta Kochan

Doc. dr Mieczysław Skrzypek (1925 – 2013)

W

dniu 11 kwietnia 2013 roku zmarł doc. dr Mieczysław Skrzypek emerytowany docent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Urodził się 30 maja 1925 roku w Malinowie, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie, jako syn Władysława i Walerii Piechocińskiej. Szkołę powszechną ukończył w Łucku. W okresie okupacji przebywał w Krakowie, gdzie w latach 1940 – 1942 ukończył Publiczną Szkołę Handlową (dawniej Gimnazjum Kupieckie), a następnie półroczny kurs przysposobienia biurowego. Aby uchronić się przed nakazem wyjazdu do Niemiec na roboty rolne, od dnia 7 grudnia 1942 r. podjął pracę na Głównej Poczcie w Krakowie w Urzędzie Telefonicznym, gdzie pracował jako robotnik fizyczny do zakończenia wojny. W okresie tym uczęszczał na komplety tajnego nauczania, gdzie przerobił 3 klasy gimnazjum ogólnokształcącego, uznane w 1945 r. przez Państwową Komisję Weryfikacyjną przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. W styczniu 1945 r. rozpoczął intensywną naukę pragnąc ukończyć zarówno gimnazjum ogólnokształcące, jak i liceum handlowe. Podjął równolegle naukę w III Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Króla J. Sobieskiego, w którym ukończył IV klasę gimnazjum ogólnokształcącego i w Państwowym Liceum Spółdzielczym, gdzie w lipcu 1945 r. uzyskał świadectwa dojrzałości. 38

www.uek.krakow.pl


i kierownikiem (1972 – 1991) Zakładu Towaroznawstwa Ogólnego – obecnie Katedry Zarządzania Jakością. Był zastępcą dyrektora Instytutu Towaroznawstwa (1976 – 1978) i prodziekanem Wydziału Ekonomiki Obrotu (1984 – 1991). W latach 1971 – 1975 był kierownikiem Podyplomowego Studium Sterowania i Ochrony Jakości Towarów w WSE w Krakowie. Był promotorem dwóch przewodów doktorskich. Za swoją działalność był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1983 r., Złotym Krzyżem Zasługi – 1973 r., Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 1979 r., a także 4 medalami za zasługi dla AE w Krakowie. Doc. dr Mieczysław Skrzypek był bardzo aktywny w działalności społecznej, był w 1963 r. członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (PTT) . W latach 1963 – 1966 był prezesem Oddziału Krakowskiego, a w latach 1978 – 1993 prezesem Zarządu Głównego PTT. Był członkiem NOT (1968 – 1992), TNOiK (1969 – 2003), Internationale Gesellschaft für Warenkunde und Technologie (IGWT) w Wiedniu od 1972 r., a w latach 1980 – 1994 był wiceprezydentem tego Towarzystwa oraz wielu innych towarzystw krajowych i zagranicznych. Był także członkiem wielu zespołów redakcyjnych m.in. „Forum Ware” w Wiedniu od 1979 r., „Warenkunde Berichte” w Lipsku (1974 – 1991), „Opakowanie” od 2003 r., „Towaroznawstwo – Problemy Jakości” (1988 – 1993). Po przejściu na emeryturę nadal prowadził wykłady na kilku wyższych uczelniach w: Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu i Informatyki w Bielsku-Białej (1977 – 1979), Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie (1988 – 2002), Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1994 – 2002), Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu (2004 – 2006), a także Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000 – 2009). Docent Mieczysław Skrzypek zawsze przykładał dużą wagę do dydaktyki, był wymagającym, ale lubianym przez studentów nauczycielem akademickim. Pożegnaliśmy osobę bardzo zaangażowaną w problematykę nauki o jakości i towaroznawstwa. Tadeusz Sikora

WSPOMNIENIE O PROFESORZE MOMČILO DJORDJEVIĆU „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’

ks. Jan Twardowski

15 lutego 2013 r. zmarł przedwcześnie i nieoczekiwanie, w pełni sił twórczych, profesor zwyczajny Momčilo Djordjević, kierownik Katedry Zarządzania i Biznesu Ekonomicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu. Profesor M. Djordjević był człowiekiem wyjątkowo dobrodusznym, skromnym, o krytycznym spojrzeniu na rzeczywistość, wielkiej energii, nieustannie dążącym do uzasadnionych zmian, na którego zawsze można było liczyć. Urodził się 15 grudnia 1953 r. w Kragujevcu. Ukończył szkołę podstawową „Djura Jakšicia” i pierwsze w Kragujevcu Gimnazjum na kierunku przyrodniczo-matematycznym. Magisterską pracę pt. „Portfolio pristup u strategijskom upravljanju preduzećem”(1984) i doktorską dysertację pt. „Uloge marketinga u sistemu strategijskog upravljanja 39

WSPOMNIENIE O…

Jesienią 1945 roku rozpoczął studia w Akademii Handlowej w Krakowie, które ukończył w roku akad. 1947/48, złożył egzaminy przewidziane dla kierunków ogólnohandlowego (zasadniczy) i konsularnego (nadobowiązkowy). Po złożeniu pracy magisterskiej z zakresu handlu rolniczego na temat: „Rynek drzewny w województwie krakowskim” uzyskał w dniu 13 czerwca 1949 roku stopień magistra nauk ekonomiczno-handlowych z postępem bardzo dobrym. Równolegle był w latach 1946 – 1949 studentem Szkoły Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ, którą ukończył uzyskaniem dyplomu w dniu 28 grudnia 1949 r. Poza tym 1948 od roku był słuchaczem Studium Spółdzielczego UJ, kierunku rolniczo-przetwórczego. Od 1 lutego 1950 roku podjął pracę w Akademii Handlowej jako młodszy asystent w Katedrze Spółdzielczości i Handlu Rolniczego, po upaństwowieniu AH został przeniesiony do Katedry Ekonomiki Handlu, a następnie do Katedry Towaroznawstwa. W dniu 27 czerwca 1960 r. obronił pracę doktorską pt.: „Możliwości wykorzystania igliwia sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) ze szczególnym uwzględnieniem produkcji tapicerskich materiałów wyścielających” (promotor prof. Wojciech Dymek). W 1968 r. opublikował rozprawę pt.: „Problemy optymalizacji jakości towarów” wydaną z serii „Monografie” przez Wyd. WSE w Krakowie. Zainteresowania naukowe doc. Dr Mieczysława Skrzypka koncentrowały się wokół szeroko rozumianej problematyki jakości. Problematyka Jego publikacji dotyczyła rozwiązań w zakresie określania czynników determinujących jakość wyrobów przemysłowych. Wiele prac poświęcił kompleksowej ocenie jakości. Później swoje zainteresowania naukowe skierował w stronę ekologii i logistyki. Był Autorem ok. 300 artykułów naukowych i kilkunastu książek. W związku ze swoimi zainteresowaniami naukowymi odbył szereg staży zagranicznych, m.in. w: Fińskim Instytucie Przemysłu Drzewnego w Helsinkach, Instytucie Technologii i Nauki o Gospodarce Towarowej w Wyższej Szkole Handlu Światowego w Wiedniu, a także staże w instytutach i katedrach towaroznawstwa w: Lipsku, Bratysławie, Warnie, Kragujewcu, Sarajewie. Brał aktywny udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. W roku 1970 został powołany na stanowisko docenta, które zajmował do chwili przejścia na emeryturę w 1991 r. Był założycielem


WSPOMNIENIE O…

preduzeća” (1991) obronił na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Kragujevcu, na którym przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, począwszy od asystenta-stażysty (1977), asystenta (1984), docenta (1992), nadzwyczajnego profesora (2003), aż do zwyczajnego profesora (2005). Był autorem dużej liczby znaczących artykułów naukowych, książek, monografii i recenzji. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych licznych projektach naukowych. Pozostawił po sobie duży i znaczący dorobek naukowo-badawczy, charakteryzujący się oryginalnością i pomysłowością. Zasługi Profesora nie ograniczają się wyłącznie do publikowania prac, które sam stworzył, ale do inspirowania innych osób, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Jego publikacje w znacznym stopniu rozwijały dyscypliny, którymi się zajmował. Miały one nie tylko charakter teoretyczny, ale w wielu przypadkach znajdowały zastosowanie w praktyce gospodarczej. Odszedł od nas ceniony, szanowany przez społeczność akademicką prawdziwy uczony, autor znaczących publikacji z zakresu ekonomii w biznesie – marketingu, międzynarodowego marketingu, międzynarodowego biznesu oraz organizacji i zarządzania. Główne kierunki działalności naukowej profesora wiążą się z jednej strony z Jego zainteresowaniami naukowymi, a drugiej ze specyfiką badań Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu. Równolegle z działalnością naukowo-badawczą profesor prowadził niezwykle aktywną działalność dydaktyczną i organizacyjną. Utrzymywał stale kontakty z młodzieżą akademicką, której problemy rozumiał, której był oddany i którą darzył pełnym zaufaniem, sympatią i szacunkiem. Był opiekunem wielu prac magisterskich i doktorskich.

Współpracował z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Był wielkim przyjacielem Polski i narodu polskiego. Współpracował z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Uczestniczył jako współautor projektu pt. „Racionalizacija postdiplomskih studija menadžmenta i ekonomije u Srbiji”, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, 2009 (Tempus JEP CD 41146-2006), pripremivši rad pod naslovom ”Medjunarodno poslovanje preduzeća u globalnom okruženju”. Ponadto brał udział w międzynarodowych konferencjach, organizowanych przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo, prezentując artykuły naukowe: „Influ-

40

www.uek.krakow.pl

ence of Foreign Direct Investments on the Development of Serbia΄s Economy” (wspólnie z Radovanem Tomiciem), „Business Strategies for Global Environment” także „Joint Ventures and Strategic Alliances as a Form of Entering Foreign Capital in Serbia”. Pierwsze dwie prace zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych. W monografii pt. „Poland-Serbia. The Challenge of the Scientific Cooperation”, poświęconej profesorowi Iliji Rosiciovi (scientific editor Zbignjev Pašek), Acta Academiae Modrevianae, Kraków 2010, wspólnie z Srdjanom Šapiciem, opublikował pracę pt. „The Concept of Corporate Social Responsibilities – the Impact on Practice”. W roku 2013 wydana została broszura: „Krakov-kraljevski grad – Prikazi, Mišljenja, Intervjui”, Krakowska akademija „Andrej Frič Modževski”, Institut za ekonomiku i finansije u Beogradu, autorstva Zbignjeva Pašeka, Predraga Jovanovića Gavrilovića (drugie, zmienione wydanie), w której znajduje się recenzja profesora Momčilo Djordjevicia o przewodniku w wersji serbskiej, pierwszej tego rodzaju książce w Polsce. Odszedł człowiek o wysokich wartościach etycznych, kompetentny, kochający swój zawod, bez reszty mu oddany, o glębokim poczuciu obowiązku, serdeczny i koleżeński, któremu sukcesy naukowe i awanse współpracowników oraz studentów przynosily satysfakcję i radość. Rzadko można spotkać osobę, tak życzliwą innym, która jest gotowa nieść pomoc, nie zważając na trudności i kłopoty. Najwyżej bowiem w życiu cenił drugiego człowieka, wszystkie inne sprawy były dla niego mniej ważne. Był wymagający, ale najbardziej wymagał od siebie. Należał do grona nielicznych pracowników, którzy sprawy publiczne, uniwersytetu, czy państwa – traktował na równi ze swoimi prywatnymi. Jako przełożony nie stwarzał dystansu typowego w relacjach z podwładnymi, zawsze bezpośredni. Był wspaniałomyślny, co jest rzadko spotykaną cechą u osob zarządzających szkołami wyższymi. Profesor Momčilo Djordjević pozostanie na długo w pamięci tych, którzy Go znali. Skrót wspomnienia, który w wersji serbskiej został przekazany do opublikowania w czasopiśmie „EKONOMSKI HORIZONTI“ Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Kragujevcu. prof. nadzw. dr Zbigniew Paszek Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, doctor honoris causa Uniwersytetu w Kragujevcu, honorowy profesor Wyższej Szkoły Biznesu Zawodowych Studiów w Nowym Sadzie zpaszek@afm.edu.pl


nauka

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW WEDŁUG KNZJ! Czym jest poka yoke i 5S? Czy wiesz co jesz i kupujesz? Co kryje w sobie opakowanie? Dlaczego odkrawanie pleśni z jabłka nie eliminuje problemu? Na te i wiele innych pytań odpowiadali członkowie Koła Naukowego Zarządzania Jakością podczas tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców. 27 września 2013 roku stanęli oni na miejscu zwykle zajmowanym przez wykładowców i zabrali przybyłych gości na niezwykłą podróż do świata towaroznawców. Małopolska Noc Naukowców jest wydarzeniem skierowanym przede wszystkim do dzieci i młodzieży. W miłej atmosferze zabawy uczestnicy spotkania mogą przekonać się, że nauka nie jest aż tak trudna i każdy może zostać naukowcem. W piątkowy wieczór studenci UEK poprowadzili warsztaty o następującej tematyce: „Co się kryje w żywności? Mikrobiologia. Niezwykły świat, który fascynuje i … nie powinien przerażać” oraz „Towaroznawstwo kluczem do jakości”. Zadbano o to by każdy z przybyłych gości znalazł coś interesującego dla siebie, dlatego też przygotowano pełen wachlarz atrakcji: pokazy, eksperymenty z udziałem publiczności, gry, zabawy i konkursy. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród uczestników wydarzenia cieszył się panel dotyczący mykotoksyn oraz mikroorganizmów w produktach spożywczych. Podczas pokazu ”młodzi naukowcy” mogli porównać wygląd mleka UHT i pasteryzowanego pod mikroskopem oraz dowiedzieć się jak groźne dla naszego zdrowia są ochra – i aflatoksyna. Na koniec warsztatów wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Jakie plany na nowy rok akademicki? W październiku KNZJ rozpoczęło już dwunasty rok swojej pracy. Koło działa na Wydziale Towaroznawstwa i zrzesza ludzi poszukujących własnej drogi do jakości, młodych naukowców i początkujących menadżerów. W nowym roku akademickim stawiamy sobie kolejne wyzwania i cele do osiągnięcia. Już w listopadzie uczcimy Światowy Dzień Jakości organizując sesję referatową „Q-day”, podczas której przybyli na zaproszenie Koła przedstawiciele biznesu i nauki podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania jakością. W kwietniu będziemy organizować po raz jedenasty Sesję Naukową z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”

– spotkanie wybitnych naukowców i biznesmenów ze studentami zainteresowanymi rozwijaniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny towaroznawstwa, a w szczególności zarządzania jakością. Ponadto jak co roku będziemy aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach przygotowywanych przez Uczelnię, poszerzać swoja wiedzę podczas wycieczek do zakładów produkcyjnych, prowadzić projekty badawcze oraz organizować spotkania z pasjonatami i specjalistami. Zarząd oraz członkowie Koła serdeczne zapraszają wszystkich chętnych (nie tylko z Wydziału Towaroznawstwa) na spotkania KNZJ w nowym roku akademickim. Aktualne informacje dostępne są na http://knzj.uek.krakow.pl oraz naszym fanpage’u na Facebooku. Zapraszamy!

Sztuka towaroznawcza

27

września odbyła się siódma już edycja Małopolskiej Nocy Naukowców. Po udanym partnerstwie Uniwersytetu Ekonomicznego w projekcie w roku ubiegłym pracownicy, absolwenci i studenci Wydziału Towaroznawstwa postanowili przygotować nowe i bardziej rozbudowane prezentacje i warsztaty., Pierwszy raz Wydarzenie na Uniwersytecie współorganizowało Koło Naukowe Zarządzania Jakością, które zostało założone w 2002 r. przy Katedrze Zarządzania Jakością. Jest ono jednym z największych kół działających na Uczelni. To także pierwsze w Polsce koło naukowe, które ma wdrożony system ISO 9001. Prowadzi m.in. prace naukowo-badawcze, daje możliwość wykorzystywania zdobywanej przez studentów wiedzy w praktyce, a jego sztandarowym projektem jest organizowana corocznie konferencja z cyklu Wyzwania Zarządzania Jakością. Ponadto współpracuje z wieloma organizacjami. Studenci

biorą udział w wycieczkach do zakładów produkcyjnych znanych firm. Dzięki temu mają możliwość poznania jakości w praktyce od strony technicznej i biznesowej. Żywność, którą spożywamy każdego dnia to nie tylko cenne źródło wartości odżywczej dla nas wszystkich. Stanowi ona także idealne środowisko rozwoju dla wszelakich mikroorganizmów. Uczestnicy Nocy Naukowców odkryliją jakie szczepy bakterii i grzybów możemy odnaleźć na plasterku wędliny, czy też w mleku i jogurcie. Ponadto dowiedzielią się, które z nich odgrywają pozytywną rolę w kształtowaniu zasadniczych cech produktów spożywczych, a których obecność stanowi niebezpieczeństwo. Jak zatem wygląda Escherichia Coli? Czy odkrojenie zepsutego kawałka jabłka to praktyka chroniąca nas przed groźnymi mykotoksynami? Na te pytania Uczestnicy znaleźliajdą odpowiedź podczas Małopolskiej Nocy Naukowców na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 41


nauka Podczas panelu „Co kryje opakowanie” przedstawiciele Koła Naukowego przedstawili uczestnikom nie tylko podział oraz zasadnicze funkcji opakowań, ale także omówili ciekawe nowinki w świecie opakowalnictwa. Czym są opakowania interaktywne? W jaki sposób opakowanie może nam, konsumentom pokazać, że upływa termin przydatności produktu do spożycia? Ponadto uczestnicy warsztatów zobaczyli, że współczesne opakowania są nie tylko funkcjonalne, ale także designerskie. Dla tych, którzy radują się, fascynują i w każdej wolnej chwili wymieniają ze znajomymi spostrzeżeniami na temat zakupów lub dla tych, którzy w telewizji bacznie śledzą programy typu „wiem co kupuję, wiem co gotuję, wiem co jem, wiem co mi się wydaje, że jem” itp. Koło Naukowe Zarządzania Jakością przygotowało tematyczne prezentacje. Były to mini-wykłady, na których od profesjonalistów – Towaroznawców Uniwersytetu Ekonomicznego – uczestnicy dowiedzieli się m.in. jaka jest istota oceny jakości żywności i opakowań oraz jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą nowoczesna biotechnologia i nanotechnologia. Zastanawiasz się co może stanowić klucz do efektywnego organizowania pracy, rozwiązywania problemów, a nawet zwykłego przygotowania przyjęcia? Narzędzia zarządzania jakością choć opracowane na potrzeby doskonalenia technik produkcyjnych, czy też dostarczania usług można wykorzystać także w codziennym życiu. Na warsztacie przygotowanym przez członków Koła Naukowego Zarządzania Jakością Uczestnicy Małopolskiej Nocy Naukowców poznaliją bardziej niekonwencjonalne ich zastosowanie. „Diagram rybich ości”, „Burza mózgów”, „Diagram sieciowy”, „Metaplan” – ich tajemnice odkryjesz już 27 września. Zajęcia dotyczące 5S pozwoliły uczestnikom poznać jedno z najsłynniejszych japońskich „narzędzi”, dzięki którym w życiu zapanuje porządek. Nie jest to „feng shui”, ani żadna czarna magia. Praktyczne działanie daje możliwość wprowadzenia udoskonaleń przestrzennych zarówno w pracy, jak i w domu. W katedrze towaroznawstwa przemysłowego, podobnie jak w ubiegłym roku, prowadzone były warsztaty i pokazy z analizy sensorycznej i towaroznawstwa przemysłu lekkiego (tekstylnego i skórzanego). Tym razem pracownią analizy sensorycznej zawładnął zmysł smaku, a każdy uczestnik sam na własnej skórze, tzn. na własnym języku, przekonał się m.in. jak zaskakujący może być sposób „odbioru świata” oraz jak organoleptycznie można oceniać jakość produktów. Natomiast skoro już o „skórze” mowa, uczestnicy pokazów w pracowni „przemysłu lekkiego” mogli oglądać szeroki asortyment skór wyprawionych, próbować rozpoznać skóry naturalne i wyroby skóropodobne. Ponadto przedstawiona została technologia nowoczesnych, „oddychających” tkanin. Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie łączy wiele dziedzin nauki m.in. ekonomii, chemii, biologii… Podczas tej Nocy każdy mógł stać się Towaroznawcą. Sławomir Izdebski Milena Sikora 42

www.uek.krakow.pl


nauka

Komercjalizacja badań naukowych i inicjatyw akademickich na przykładzie projektu POSenso

W

literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji pojęć „komercjalizacja”. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego słowa commerce, co oznacza: handel lub wymianę handlową. Podstawowym celem tego działania w kontekście aktywności przedsiębiorczej środowiska akademickiego jest przeniesienie wyników badań lub określonej technologii na rynek. Komercjalizację można zdefiniować również jako kształtowanie procesu sprzedaży, wdrożenie technologii na rynku lub spowodowanie, że coś co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostaje sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału1. W procesie komercjalizacji usług i produktów, dla podnoszenia prawdopodobieństwa ich sukcesu na rynku, istotne jest ciągłe wsparcie ze strony uczelni i naukowców. Specyficzna wiedza i doświadczenie pracowników naukowych oraz ich stałe zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia, pozwolić mogą na odniesienie sukcesu komercyjnego transferu technologii ze sfery nauki do biznesu. Podstawowe sposoby komercjalizacji to:2 1. Sprzedaż praw własności do wynalazku lub technologii innemu podmiotowi (inwestorowi branżowemu lub kapitałowemu), czyli przeniesienie prawa do jego biznesowego wykorzystania, a także przeniesienie praw autorskich. 2. Licencjonowanie, czyli udzielenie licencji innemu podmiotowi, udostępnienie prawa do biznesowego wykorzystania wynalazku, technologii lub utworu. 3. Alians strategiczny, czyli związek pomiędzy firmami (instytucjami), którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu obu partnerów. 4. Samodzielne wdrożenie poprzez założenie działalności gospodarczej spin-off lub spin-out, która będzie samodzielnie sprzedawała produkty lub świadczyła usługi. Komercjalizacja rozpoczyna się wraz ze stworzeniem wynalazku i kończy się z momentem jego wdrożenia i wygenerowania zysku, który pozwala zasilić finansowanie rozwoju kolejnego wynalazku. Komercjalizacja nie powinna być jednokrotnym zdarzeniem, powinna być trwałym elementem strategii działania konkretnej instytucji, np. uczelni troszczącej się o wspieranie przedsiębiorczości akademickiej całego swojego środowiska akademickiego. Pamiętać należy jednak o tym, iż nie każda innowacja i nowe rozwiązanie technologiczne, choć pożądane z naukowego punktu widzenia, znajdą zastosowanie na rynku. Bardzo dobrym przykładem komercjalizacji prac badawczych, w tym konkretnym przypadku badań i analiz realizowanych przez studenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, i równocześnie studenta Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – Mateusza Marchewczyka, jest przedsięwzięcie polegające na stworzeniu bardzo innowacyjnego wynalazku – czujnika rowero1 B. Kalinowski, T. Uryszek, Zasady komercjalizacji i finansowania innowacyjnych rozwiązań, [w:] Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2010, s. 41. 2 J. Halik, T. Kusio, M. Makowiec, Poradnik Spin Promotor. Przedsiębiorczość Akademicka w praktyce, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012, s. 27.

wego z żyroskopem. Projekt kierowany przez Mateusza Marchewczyka został nazwany: „POSenso – platforma treningowa do symulacji turystyki rowerowej”. Projekt POSenso polega na stworzeniu specjalnego czujnika rowerowego, który podczas pokonywania tras rowerowych zapisuje jaki wysiłek musiał włożyć w danym momencie kolarz, przebywający konkretną trasę, następnie dane te są łączone w programie komputerowym z obrazem z kamery zamontowanej na kierownicy roweru. Tak przygotowane informacje zostają wykorzystane przez specjalne urządzenie, które steruje obciążeniem rowerków treningowych, dając równocześnie możliwość odtwarzania rzeczywiście przejechanej trasy przed osobą trenującą. To co bardzo ciekawe, możliwe jest wierne odtworzenie na urządzeniu treningowym (zazwyczaj rowerek stacjonarny, trenażer) wszystkich obciążeń zapisanych w trakcie rzeczywistego przejazdu. Ponadto przewidziana jest możliwość wymiany trasami pomiędzy użytkownikami urządzenia, co będzie możliwe dzięki dedykowanemu serwisowi internetowemu. Produkt ten skierowany jest m.in. do klientów siłowni, posiadaczy rowerków treningowych, a także zapalonych rowerzystów, którzy pragną sprawdzić się na różnych trasach rowerowych (w zamyśle także zagranicznych) nie wychodząc z domu. Projekt POSenso jest pokłosiem m.in. z zamiłowania autora pomysłu biznesowego do uprawiania turystyki rowerowej, jego pasji i działań ukierunkowanych na tworzenie różnorodnych urządzeń i software’u wspierającego te urządzenia, co miało miejsce już od dziecka. M. Marchewczyk uczestnicząc w kursach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych UEK mógł skonfrontować wykonalność eko43


nauka

nomiczno-finansową swojego pomysłu biznesowego, a uzyskując informacje o możliwych sposobach finansowania poszczególnych działań ukierunkowanych na opracowanie prototypu i działalność rynkową, rozpoczął starania, by je pozyskać. Większość działań realizował w zespole kilku osób, uzyskując wsparcie merytoryczne i pomoc od mgr Marka Makowca – pracownika naukowego, doktoranta w Katedrze Zachowań Organizacyjnych, UEK. Po wielogodzinnych konsultacjach przygotowano profesjonalny biznesplan, zawierający kilka alternatywnych wersji działań oraz zgłoszono się do programu grantowego w ramach projektu „Broker Innowacji”, którego celem było wzmocnienie komercjalizacji wyników badań naukowych w zakresie technologii strategicznych dla Małopolski, na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu. Projekt realizowany był na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Maksymalna kwota każdego grantu wynosiła 50.000 zł. W celu uzyskania finansowania niezbędne było wykazanie potencjału do komercjalizacji rozwiązania, uzasadnienie innowacyjności koncepcji, oraz wskazanie potencjalnego jej zastosowania w gospodarce, uwzględniając Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt spełnił wszystkie kryteria i udało się uzyskać grant w pełnej kwocie. W ramach uzyskanej pomocy finansowej udało się m.in. przeprowadzić badania czystości patentowej, eliminujące ryzyko zablokowania procesu komercjalizacji poprzez ewentualne zgłoszenia o naruszenie zastrzeżeń patentowych przez osoby lub spółki trzecie. Ponadto w ramach ochrony własności intelektualnej uzyskano patent na proponowane rozwiązanie. Inne, niezbędne dokumenty, które mogą być wykorzystane bezpośrednio w dalszych działaniach komercjalizacyjnych, a na które udało się uzyskać finansowanie z przedmiotowego grantu, to opinia o innowacyjności urządzenia przygotowana przez pracownika naukowego Politechniki Krakowskiej, która stwierdza duży potencjał rynkowy rozwiązania przy niskiej konkurencji, a także dużą przewagę technologiczną nad konkurencją. Przeprowadzono także wycenę i analizę rynku docelowego, która umożliwiła dokonanie precyzyjnej segmentacji rynku i lepsze przygotowanie do realizacji przedmiotowego projektu. W ramach grantu stworzono także strategię marketingową, która pozwoliła opracować spójną politykę promocyjną, co w rezultacie skutkować może wzrostem wartości marki, jej rozpoznawalnością na rynku, a także możliwością pozyskania dużej liczby potencjalnych klientów. Ostatnim opracowaniem wykonanym w ramach grantu była analiza finansowa pod kątem wdrożenia i produkcji, co pozwoliło na opracowanie właściwej alokacji zasobów, w celu osiągnięcia optimum technologicznego. Uzyskany grant znacząco zwiększył szanse na udaną komercjalizację rozwiązania, poprzez m.in. pozyskanie specjalistycznych opracowań i analiz rynkowych, które znacznie poprawiają wiarygodność w oczach potencjalnych partnerów i inwestorów, co jest kluczowe w kolejnych działaniach, jakie podejmować zamierza M. Marchewczyk. W tym przypadku wybrany najoptymalniejszy sposób komercjalizacji tego pomysłu biznesowego, to samodzielne założenie działalności gospodarczej (najlepiej spółka typu spin-out), posiłkując się dostępnymi na rynku środkami finansowymi na jej rozwój, ewentualnie bezzwrotną dotacją na założenie działalności gospodarczej. Autor pomysłu biznesowego podjął działania w tym kierunku, ale jednocześnie rozważa też możliwość wsparcia kapitałowego pochodzącego od inwestora zewnętrznego, a jest to zasadne, szczególnie z racji wysokich kosztów związanych z opracowaniem prototypu urządzenia i później kosztów samej produkcji. Urządzenie wraz z aplikacjami oraz całe specjalistyczne oprogramowanie wspierające zostały już skonstruowane i przechodzą obecnie specjalistyczne testy. Po konsultacjach z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego, projekt ze względu na swoją bardzo dużą innowacyjność (nie ma jak dotąd w Polsce firmy, która produkowała by tego typu urzą44

www.uek.krakow.pl

dzenie) został zgłoszony do konkursu „Intel Business Challenge Europe 2013”, gdzie został zakwalifikowany do europejskich finałów, które odbyły się w dniach 17–20 czerwca 2013 r. w Dublinie. Jest to konkurs ukierunkowany na poszukiwanie innowacyjnych produktów, inteligentnych technologii oraz interaktywne aplikacje mobilne i internetowe w obszarach takich jak: medycyna, energia, ludzie i społeczeństwo, biotechnologia oraz nanotechnologia. Organizowany jest rokrocznie przez firmę Intel, a jej partnerami strategicznymi jest europejska organizacja Junior Achievment Young Enterprise i INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii. To co bardzo istotne, M. Marchewczyk był jedynym z dwóch przedstawicieli Polski w konkursie, a ostatecznie jego projekt zdobył bardzo wysokie, bo 4 miejsce po ocenie biznesplanów i trwających aż 4 miesiące kwalifikacjach. Nadmienić należy, że w konkursie startowało 4 tysiące projektów z 27 krajów3. Uczestnictwo w finałach europejskich poza możliwością przedstawienia bardzo innowacyjnego pomysłu podczas samego konkursu, pozwoliło zaprezentować pomysł na Euro Nano Forum 2013, a także umożliwiło odbycie szeregu spotkań coachingowych i mentoringowych, które pomogły w udoskonaleniu modelu biznesowego przyszłej działalności. Rezultatem reprezentowania Polski podczas tak prestiżowego konkursu były także korzyści promocyjne w postaci dwóch artykułów dotyczących POSenso, w magazynie Forbes – Pierwszy Milion i Bloomberg Businessweek. Zrealizowane jak dotąd działania mogą przełożyć się bezpośrednio na wzrost zaufania do projektu potencjalnych inwestorów, również instytucji kredytujących, a dzięki wsparciu merytorycznemu mgr Marka Makowca udało się uzyskać trzy listy intencyjne od podmiotów instytucjonalnych zajmujących się działalnością w branży rekreacyjnej i fitnessowej. Podmioty te (nadmienić należy, że wśród nich jest największy Park Wodny oraz największa i najlepiej wyposażona siłownia w Polsce), są zainteresowane bliską współpracą i przystosowaniem swoich urządzeń treningowych w taki sposób, by możliwe było zaimplementowanie na nich wynalazku Mateusza Marchewczyka. Współcześnie wiedza i jej zastosowanie w gospodarce stanowią istotę konkurencyjności. Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się do współpracy uczelni oraz różnego rodzaju jednostek badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcami, do transferu technologii z nauki do biznesu oraz w końcu do tworzenia firm akademickich, które aktywnie komercjalizują badania naukowe. Przedstawiony przykład projektu biznesowego POSenso wymaga jeszcze wielu działań, aby doprowadzić do końca cały etap komercjalizacji. Jednak już teraz widać, że opracowany wynalazek jest na tyle innowacyjny oraz niszowy, że jest niemal pewne, iż znajdzie odpowiednich nabywców na rynku, co przełożyć się zaś może na odniesienie sukcesu biznesowego przez Pana Mateusza Marchewczyka. Zaznaczyć należy, że jeszcze studenta, który godzi studia na dwóch uczelniach, technicznej i ekonomicznej, jest bardzo aktywny w różnych inicjatywach uczelnianych, a jednocześnie znajduje jeszcze czas na angażowanie się w realizację poszczególnych działań ukierunkowanych na założenie przedsiębiorstwa i podjęcie się produkcji swojego bardzo innowacyjnego wynalazku. 3  Szerzej o konkursie: http://pierwszymilion.forbes.pl/intel-business-challenge-europe-2013najlepsze-start-upy-europy,artykuly,156904,1,1.html, z dn. 01.10.2013.


16 września b.r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy1: 1. OPUS 6 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; 2. PRELUDIUM 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora; 3. SONATA 6 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Zostały jednocześnie wprowadzone regulacje w zakresie kwalifikowalności kosztów, które odnoszą się do nowo ogłoszonych konkursów. Co równie istotne, kwalifikowalność kosztów jest jednym z elementów oceny wniosku na etapie oceny formalnej, zatem ważne jest bardzo wnikliwe przeanalizowanie kosztów planowanych do poniesienia, już w momencie tworzenia wniosku o finansowanie badań.

Za koszty niekwalifikowalne uznaje się: 1. zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 000 zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS), 2. indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp., 3. koszty subskrypcji, prenumerat, 4. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego, 5. koszty audytu zewnętrznego projektów, 6. koszty organizacji konferencji.

Koszty kwalifikowalne obejmują: 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe. 2. Aparatura naukowo-badawcza. 3. Inne koszty bezpośrednie. 3.1  Materiały: −−surowce, półprodukty, odczynniki, −−materiały biurowe / piśmiennicze. 3.2  Usługi obce: −−koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.), −−koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.). 3.3  Wyjazdy służbowe: −−koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projektu, −−koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu (w tym np. kwerendy, badania terenowe). 3.4  Wizyty i konsultacje – koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. 3.5  Inne – inne koszty, nie mieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: 1 T ekst opracowany na podstawie treści zawartych na witrynie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl

nauka

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH −−zakup danych, −−specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe, −−koszty publikacji wyników badań, −−koszty uzyskania patentów. W konkursach OPUS 6 i SONATA 6 istnieje możliwość przyznawania wykonawcom stypendiów naukowych. Procedura przyznawania stypendium (w tym m.in. jego dopuszczalna wysokość) określona została w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców, który jest dostępny na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. Priorytetem NCN jest finansowanie nowych zatrudnieni na podstawie umów o pracę na okres realizacji projektu. Zostały w tym celu wyznaczone górne pułapy wynagrodzeń dla nowo zatrudnianych osób. Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzeń dla osób realizujących projekty, zatrudnionych już w jednostkach realizujących granty NCN, postanowiono nie formułować żadnych zaleceń i pozostawić obowiązującymi wewnętrzne ustalenia jednostek w tym zakresie. Swoboda decyzji w zakresie wysokości kwot odnosić się zatem będzie do umów zleceń i umów o dzieło, jakie jednostka naukowa zawiera na czas realizacji projektu z realizatorami grantu. Od 4 października udostępniono już w systemie OSF elektroniczne formularze wniosków, nabór wniosków potrwa do 16 grudnia b.r.

HORYZONT 20202 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje w Warszawie dni informacyjne poświęcone kolejnemu programowi ramowemu w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 20142020 – Horyzont 2020. W czasie trwania spotkań eksperci KPK podzielą się z osobami zainteresowanymi informacjami w zakresie: −−ramowych założeń i struktury programu, −−podstawowych zasadach uczestnictwa, −−strategicznych kierunkach konkursów w latach 2014-2015. II i III dzień informacyjny są zaplanowane kolejno w listopadzie i grudniu. III dzień informacyjny prawdopodobnie odbędzie się już po ogłoszeniu pierwszych konkursów w ramach nowego programu. Szczegółowe informacje dotyczące terminów spotkań będą dostępne na stronie zmpb.uek.krakow.pl a także wysłane do osób, zapisanych do Newslettera Punktu Kontaktowego Programów Europejskich (zapisy na listę mailingową na stronie zmpb.uek.krakow.pl).

PORTAL HORIZON Komisja Europejska uruchomiła nowy serwis informacyjny HORIZON ( http://horizon-magazine.eu/ ) skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami w badaniach finansowanych przez UE, innowacjami i ich wpływem na życie codzienne. HORIZON to także miejsce na wymianę opinii wybitnych naukowców, wynalazców i polityków na temat nowego programu. Portal HORIZON zastąpił popularny miesięcznik „research.eu”. Twórcy nowego portalu zachęcają do zgłaszania komentarzy i pomysłów na adres: RTD-PUBLICATIONS@ec.europa.eu

SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW EUROPEJSKICH Punkt Kontaktowy Programów Europejskich serdecznie zaprasza na serię szkoleń dla pracowników UEK. Szkolenia obejmować będą następującą tematykę:

2 Na podstawie www.kpk.gov.pl

45


nauka

yy Euraxess – stypendia, staże, praca za granicą dla naukowców szkolenie dla planujących wyjazd (studenci, doktoranci, naukowcy ze stażem, nauczyciele akademiccy) jakie wsparcie można uzyskać przed wyjazdem, pomoc konsultantów sieci na miejscu; yy Portal i sieć Euraxess – przegląd zagadnień związanych z mobilnością naukowców; yy Euraxess – wielofunkcyjne narzędzie dla mobilnych naukowców warsztaty komputerowe dla osób z administracji z jednej strony, a także zainteresowanych wyjazdami z drugiej praktyczne zapoznanie się z możliwościami portalu Euraxess zamieszczanie ogłoszeń o wakatach dla nauczycieli akademickich – obowiązek ustawowy od 11.2011r.zamieszczenie własnego życiorysu – zainteresowanie instytucji naukowych z Europy swoim dorobkiem

naukowym wyszukiwanie naukowców, specjalistów przy użyciu bazy; yy Horyzont 2020 w świetle doświadczeń z 7 Programu Ramowego. yy Sposoby samodzielnego sprawdzenia innowacyjności swojego pomysłu badawczego. Pierwsze z serii szkoleń zaplanowane jest na 29 października b.r. Informacja o szkoleniu zostanie rozesłana mailingiem. Serdecznie zapraszamy do rejestracji, wymogiem odbycia się szkoleń jest uzyskanie minimalnej liczby osób zarejestrowanych. Rejestracja odbywać się będzie w formie online. Odnośnik jak też sukcesywne informacje o szkoleniach będą dostępne na stronie zmpb.uek.krakow.pl Opracował: Tomasz Kusio, kusiot@uek.krakow.pl

Czy współczesna statystyka jest potrzebna ekonomiście?

O

dpowiedź na pytanie postawione w tytule zależy od naszej wizji funkcjonowania zawodu ekonomista we współczesnym świecie. Jeżeli traktujemy zawód ekonomista z przymrużeniem oka, to umiejętności posługiwania się współczesnymi metodami statystycznymi są albo zbyteczne, albo wystarczy jeden z szeregu funkcjonujących wariantów „statystyki na niby”.

Jeżeli jednak chcemy, aby głos ekonomisty był traktowany bez przymrużenia oka w dyskusji społecznej dotyczącej działania samorządów lokalnych, wydłużenia wieku emerytalnego, systemu OFE, to zestaw umiejętności statystycznych, którymi dysponuje ekonomista musi przystawać do wiedzy, którą obecnie dysponuje świat nauki. Brak adekwatnych umiejętności statystycznych, to niemoc w reagowaniu na setki absurdalnych pseudo analiz dotyczących stanu naszego państwa, to brak mocnych argumentów na rzecz zmian w polityce prorodzinnej bądź w prawie budowlanym. I nieprawdą jest, że w ekonomii, twardych racji na rzecz określonych działań przedstawić się nie da! W statystyce klasycznej staramy się wskazać optymalne postępowanie w zakresie wnioskowania o mechanizmie generującym dane (populacji) na podstawie próby. Staramy się wskazać rozwiązania odwołując się do pojęcia dostateczności wykorzystywanej statystyki, do nieobciążoności stosowanego testu, reprezentatywności próby, dopuszczalności reguły decyzyjnej itd. Statystykę klasyczną stosujemy wprowadzając na rynek nowe leki, szacując wysokość składki ubezpieczeniowej, prognozując wielkość sprzedaży w przedsiębiorstwie. Współczesną statystykę stosuje się m. in. do przeszukiwania gigantycznych zbiorów danych generowanych przez urządzenia astronomiczne, przy tworzeniu standardów komunikacji bezprzewodowej, do monitorowania pracy reaktorów jądrowych, w tworzeniu strategii handlu algorytmicznego, przy filtrowaniu spamu, w inżynierii genetycznej, w nowoczesnej obrazowej diagnostyce medycznej, do sterowania systemem robotów Internetowych bądź przemysłowych, do wykrywania zachowań niebezpiecznych na podstawie obrazu przekazywanego przez miejskie kamery, tworząc algorytm autouzupełniania wyrazów w edytorze tekstu, przy aranżacji przestrzeni hipermarketu itd. Współczesna statystyka to m. in. regresje dla danych będących funkcjami w analizie ścieżek rozwoju przedsiębiorstw, wielkie ciągło-dyskretne zbiory danych w rewizji finansowej, zmaganie się w empirycznych finansach z przekleństwem wielowymiarowości za pomocą podejścia Bayesowskiego, to panele bez wyraźniej struktury stochastycznej w badaniach regionalnych, to wieloreżimowe procesy niestacjonarne w handlu elektronicznym, tłuste ogony skośnych populacji w rozważaniach 46

www.uek.krakow.pl

nt sprawiedliwości społecznej, to rozpoznawanie uśmiechu w telefonie komórkowym, to odporne alternatywy dla macierzowych miar ryzyka, uniwersalna zgodność reguły k – najbliższych sąsiadów w badaniach marketingowych, warunkowe średnie definiowane na rozmaitościach nieeuklidesowych w grafologii, metody wizualizacji danych symbolicznych w badaniach inteligencji itd. Warto zajrzeć np. do rodziny czasopism Wiley Interdyscyplinary Review – aby przekonać się jak ładna, użyteczna i przystępnie przedstawiona może być współczesna „statystyka nie na niby”. Zarówno w statystyce klasycznej, jaki i we współczesnej, nie istnieją gotowe recepty cudownie emanujące z kolorowego pakietu statystycznego. Niemal każde realne zagadnienie ekonomiczne wymaga bądź skonstruowania nowej metody statystycznej bądź zmodyfikowania już istniejącej. Aby procedurę zmodyfikować trzeba rozumieć jej sens. Statystyka „nie na niby” uczy jak potrzebną procedurę znaleźć oraz jak już istniejącą zmodyfikować. Należy podkreślić, że maszyneria statystyczna niezbędna np. do wyceny kładki nad jezdnią przed jej wybudowaniem, bądź do oceny skłonności do pozostawania bezrobotnym – powstaje dopiero obecnie, w 2013 roku! To zaskakujące, że na UEK nie istnieją jednostki organizacyjne zajmujące się badaniami sondażowymi, wielowymiarową analizą statystyczną, statystyką procesów stochastycznych. Czyżby struktura organizacyjna UEK koncepcyjnie o wiele lat wyprzedzała najlepsze uniwersytety na świecie? Jeżeli nie chcemy tracić młodych zdolnych ludzi na rzecz konkurencji, to praca licencjacka nie może być jakościowo lepsza od pracy doktorskiej. Nagradzane rozprawy powinny wybijać się ponad przeciętność. W przeciwnym razie w myśl wariantu prawa Kopernika-Greshama, jeżeli w przyszłości pojawi się w genialna koncepcja, to albo pozostanie niezauważona, albo potraktowana jak dziwactwo, które należy odesłać gdzieś hen daleko na UNIWERSYTET. My jesteśmy Uniwersytetem! Uważam, że należy zachęcać młodych zdolnych pracowników nauki, aby w swych badaniach zarówno w wymiarze formalnym jak i merytorycznym wykraczali poza intelektualny banał. Z kolei utytułowani koledzy i koleżanki powinni mieć na względzie fakt, że w większości dyscyplin nawiązanie realnego dyskursu naukowego ze światem, to często perspektywa kilkunastu lat ogromnego wysiłku osobistego – krótkookresowo mogąca oznaczać niższe zarobki i na ogół nieprzynosząca wymiernych rezultatów natychmiast. Jednakże, taki poniekąd sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem wysiłek, jest charakterystyczny dla świata nauki właśnie.


PAN, PTS, PTE w debaty publiczne – wówczas odpowiedź na pytanie zadane w tytule stanie się oczywista nie tylko dla lubiących „statystykę nie na niby”, ale i dla jej utalentowanych sympatyków, którzy nie chcą, aby ich głos w debacie publicznej był traktowany z przymrużeniem oka. Dr hab. Daniel Kosiorowski Katedra Statystyki UEK

Najlepsze pomysły przychodzą po czasie

P

ublikujemy niniejszym zwycięski esej Macieja Kaznochy, studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nagrodzony w konkursie o Studencki Laur im. E. Kwiatkowskiego. Prezentowany tekst zwyciężył w kategorii „Twoja recepta na bieżące wyzwania gospodarcze”.

Polska, rok 2030 Po raz kolejny rusza kampania wyborcza. Znowu dowiemy kto jest winny tego, że nasza gospodarka od tak dawna nie potrafi wyjść na prostą. Znów politycy zaczną sypać z rękawa znakomitymi pomysłami: jak „uwolnić polską przedsiębiorczość” i „wykorzystać drzemiący w nas potencjał”. W całym tym zamieszaniu łatwo zapomnieć o najważniejszym: Jak doszło do tego, że od ponad 20 lat nie uporaliśmy się ze skutkami kryzysu, podczas gdy dookoła inni bogacą się w abstrakcyjnym dla nas tempie? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w początk ach II dekady XXI wieku. Choć trudno to sobie dzisiaj wyobrazić w tamtym czasie o naszej gospodarce mówiło się w samych superlatywach. Jako jedyne państwo Unii zachowaliśmy dodatni wzrost gospodarczy w czasach kryzysu. Niestety sukces nie był długotrwały. Większość polityków zdawała się wychodzić z założenia, że skoro poradziliśmy sobie w chudych latach, to tym bardziej poradzimy sobie w tłustych. Nawet jeśli decydowali się na jakieś działania, to skupiały się one na poprawie bieżącej sytuacji, tak by wyborcy łatwo dostrzegli ich rezultaty. A przecież nasza gospodarka pełna była wiecznie odkładanych na później kwestii, których efekty boleśnie odczuwamy do dziś. Zamiast szukać rozwiązań, które na rok, dwa wywindują wskaźniki do góry, trzeba było skupić się na tworzeniu podstaw zdrowego, zrównoważonego rozwoju. Podczas gdy inne kraje, bardziej doświadczone przez kryzys, w kolejnych latach odnotowały nadspodziewanie szybki wzrost, polska gospodarka jechała z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Czy pojawiły się jakieś nagłe, niespodziewane trudności? Nic bardziej mylnego – 20 lat temu każdy polityk i ekonomista potrafił bez problemu wskazać słabości naszej gospodarki. Zapewne nie istniała na nie żadna cudowna recepta, ale niewątpliwie trzeba było reagować. Jak zwykle jednak skończyło się na jałowych dyskusjach, podszytych przekona-

niem, że najlepszym sposobem uniknięcia porażki jest nierobienie niczego. Pod tym względem w polityce niewiele się zmienia. Podstawowym wyzwaniem polskiej gospodarki II dekady XXI wieku był problem starzejącego się społeczeństwa, który wraz z krótkowzrocznym systemem emerytalnym stanowił bombę z opóźnionym zapłonem. Mimo, iż ówczesne prognozy wykazywały konieczność działań, politycy woleli zaklinać rzeczywistość. Jedynym ich pomysłem na rozwiązanie tego problemu była tzw. polityka prorodzinna – system zasiłków i ulg podatkowych dla osób decydujących się na założenie rodziny. Najwyraźniej według nich społeczeństwo to maszynka, która po wrzuceniu pieniędzy dostarcza wysoki przyrost naturalny. Taka polityka była z góry skazana na niepowodzenie, choćby dlatego że nie dostrzegała złożoności przyczyn niskiej dzietności. Jednak przede wszystkim była przykładem złej interpretacji problemu. Gdyby stworzono system emerytalny, oparty na zdrowych zasadach, niski przyrost naturalny nie miałby większego znaczenia. Przez zdrowe zasady należy rozumieć gromadzenie środków na indywidualnych kontach i nieużywanie ich do wypłacania bieżących emerytur. Niestety, zamiast tego zaserwowano Polakom coś w rodzaju piramidy finansowej, w której w zależności od sytuacji pieniędzy będzie za dużo (wysoki przyrost naturalny) lub zbyt mało (niski przyrost). Prowizorycznym rozwiązaniem tego problemu mógł być specjalny fundusz, służący do wyrównywania braków,wynikających ze zmian demograficznych. Co ciekawe, taki fundusz wtedy w Polsce istniał, ale rządzący zamiast odkładać w nim zyski z przychodów państwowych spółek i prywatyzacji, używali go jak skarbonkę, z której za pomocą linijki wyciąga się pieniądze, by rozwiązywać bieżące kłopoty budżetowe. Innym rozwiązaniem problemów demograficznych mogło być przyciągnięcie do Polski obcokrajowców, głównie spoza UE. Napływ rąk do pracy, mógł obniżyć koszty przedsiębiorstw i w rezultacie zwiększyć konkurencyjność naszej gospodarki. Ale nie był to dobry czas dla imigrantów w Polsce, głównie z powodu wciąż pokutujących uprzedzeń i strachu, że „obcy” zabiorą pracę „naszym”. A przecież w tym samym czasie tysiące Polaków pracowało za granicą, co wcale nie zaszkodziło gospodarkom

tamtych krajów. Skutek jest taki, że po prawie 20 latach system emerytalny jest głównym hamulcem polskiej gospodarki. W 2013 roku na jednego emeryta przypadało 4 pracujących, dziś tylko dwóch. Według najnowszych danych w ZUSie brakuje 15 mld euro, więc coraz bardziej realne wydaje się podniesienie wieku emerytalnego do 70 roku życia. Bomba demograficzna nie była niestety jedynym problemem, który został zamieciony pod dywan. Polska gospodarka, mimo dodatniego wzrostu gospodarczego, kulała z powodu nierozwiązanych kwestii strukturalnych, które skazały nas na 20 lat żółwiego tempa rozwoju. Dziś nie jesteśmy bliżej dogonienie bogatych krajów zachodnich niż wtedy. Gdy spoglądamy wstecz wydaje się, że kryzys lat 2008-2010 mógł być dla polskiej gospodarki punktem zwrotnym. Niestety polska przedsiębiorczość tamtych lat uwikłana była w walkę z nadmierną biurokracją i państwem, które wymagało od obywateli sporo, niewiele oferując w zamian. Przez ponad 20 lat gospodarki wolnorynkowej, nie udało się stworzyć systemu, który byłby wyrazem równowagi pomiędzy wolnością gospodarczą a przestrzeganiem prawa. Zamiast tego przedsiębiorcy dostali restrykcyjne przepisy, które i tak nie chroniły rynku przed nieuczciwością. Przykładem absurdów proceduralnych Polski sprzed 20 laty było choćby prawo o zamówieniach publicznych, które za jedyne kryterium zwycięstwa w przetargu podawało cenę. Skutkiem takiego prawa musiało być pojawienie się kombinatorów, zgłaszających oferty poniżej kosztów. Wielu z nas dobrze pamięta skandal związany z budową dróg przed EURO 2012, gdy bankrutowali podwykonawcy autostrady, ponieważ główny wykonawca „nie przewidział” tak wysokich kosztów. Tu dochodzimy do kolejnych absurdów – przeciągających się spraw w sądach i bezrozumnego ścigania dłużników podatkowych. W Polsce tamtych lat nie było przeświadczenia, że państwo sprzyja przedsiębiorcom. Wystarczyła mała zwłoka, drobna kwota zaległości, by stać się wrogiem publicznym numer jeden. W ten sposób wielu przedsiębiorców było zmuszonych do bankructwa, nawet jeśli winny był nierzetelny kontrahent lub urzędnik. Bez uproszczenia prawa, a przede wszystkim bez sprawiedliwego i sprawnego jego przestrzegania nie było możliwe wykorzystanie naszych możliwości. Wielu 47

nauka

Uważam, że jeżeli zainicjujemy ogólnouczelnianą debatę dotyczącą m. in.: poziomu zawansowania teoretycznego studiów doktoranckich, możliwości uruchomienia studiów międzywydziałowych, wskrzeszenia instytucji stałych merytorycznych konsultacji między katedralnych, uruchomienia otwartych wykładów interdyscyplinarnych, zintegrowania w skali uczelni przekazywanych treści programowych, zaangażowania


nauka

ludzi, zwłaszcza młodych wolało ciepłą posadę w zagranicznej firmie niż zmaganie się z biurokracją i podejrzliwością państwa. À propos młodych – Polska z drugiej dekady XXI wieku również z nimi miała poważny problem. Wtedy właśnie pierwszy raz dało znać o sobie kompletne niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, którego skutkiem było dwadzieścia lat zmagania się z bezrobociem i emigracja zarobkowa pięciu milionów Polaków. Ciekawym jest fakt, że 20 lat temu istniała świadomość rodzącego się zagrożenia, jednak mimo dyskusji i sporów zrobiono niewiele, by tej sytuacji zaradzić. Patrząc z perspektywy czasu wydaje się, że był to ostatni moment, by uniknąć permanentnego kryzysu na rynku pracy. Niestety polskie uczelnie w tamtym czasie stawiały raczej na ilość studentów niż jakość nauczania. Wynikało to w dużej mierze z konstrukcji systemu finansowania szkół wyższych, w którym wielkość dotacji budżetowych była związana z liczbą studentów. Wobec tego uczelnie obniżały progi przyjęć i upraszczały programy studiów, by przyciągnąć jak największą liczbę młodych ludzi. Efektem tego mogła być tylko coraz większa rzesza absolwentów, nieprzygotowanych do sprostania wyzwaniom rynku pracy. Jednak wina nie leżała wyłącznie po stronie uczelni. Głównym problemem był fakt, że brakowało jakiegokolwiek połączenia studiów wyższych z późniejszą pracą zawodową. Istniał co prawda obowiązek praktyk zawodowych, ale były one traktowane po macoszemu zarówno przez uczelnie, jak i pracodawców. Zabrakło zrozumienia, że sprawne przejście od studiów do praktyki zawodowej leży w interesie wszystkich. Zwłaszcza pracodawcy nie chcieli przyjąć do wiadomości, że dobry pracownik to inwestycja. Podczas gdy w tym samym czasie w Niemczech firmy prywatne tworzyły system szkolenia zawodowego, u nas pozostawiono tę sprawę na głowie uczelni. Nie bez winy było także państwo. Zamiast nakłaniać przedsiębiorców do włączenia się w system edukacji za pomocą ulg i odpowiednich dotacji, pompowano publiczne pieniądze w kształcenie jak największej ilości studentów. Skutkiem tego dziś mamy największy odsetek osób z wyższym wykształceniem i największą stopę bezrobocia w całej Unii. Ponadto mamy wielką grupę trzydziesto i czterdziestolatków, którzy na skutek kiepskiego wykształcenia przez większość życia pracowali na umowach śmieciowych, kilkukrotnie zmieniając pracę i miejsce zamieszkania. Mamy rodziny, które z braku bezpieczeństwa ekonomicznego nie decydowały się na posiadanie dzieci. I mamy rzeszę emigrantów, którzy od lat pracują na dobrobyt innych krajów i już nie wrócą do Polski, bo przecież nie ma do czego wracać. Niewykorzystaną szansę naszej gospodarki widać najlepiej na tle krajów, które były 20 lat temu na podobnym etapie rozwoju. Cze48

www.uek.krakow.pl

chy, Słowacja i państwa bałtyckie przeżywały w tych latach dynamiczny rozwój, głównie dzięki inwestycjom w innowacje. U nas im więcej mówiło się o potrzebie dofinansowania, tym mniej pieniędzy płynęło na badania i rozwój. Mimo, że w ostatnich dwóch dekadach wydatki na naukę w UE wzrosły trzykrotnie, dla nas wciąż problemem jest przekroczenie elementarnej bariery 1 % PKB. Zresztą innowacyjna gospodarka to nie tylko wysokie nakłady, trzeba jeszcze umieć je odpowiednio wykorzystać. W przeszłości marnowano ogromne środki z budżetu, nie monitorując odpowiednio ich wydatkowania. Zbyt beztrosko podchodzono do wielu badań, nie zastanawiając się wcale nad ich praktycznym wykorzystaniem. Zabrakło całościowego spojrzenia na polską naukę i sięgania wzrokiem dalej niż najbliższe lata. Po raz kolejny zawiodła współpraca pomiędzy rządzącymi a przedsiębiorcami, którzy nie kwapili się do wspierania badań. Na ich obronę pozostaje fakt, że większość z nich nie była w stanie udźwignąć wysokich i ryzykownych inwestycji w naukę. I tu było miejsce na zdecydowane działanie państwa. Przede wszystkim należało doprowadzić do szerszej współpracy nauki z biznesem, tak by polska myśl technologiczna zaczęła przynosić korzyści naszej gospodarce, zamiast przyczyniać się do wzrostu gospodarczego bogatszych krajów. Nie można było tego osiągnąć bez większych nakładów i lepszego sytemu ich monitorowania. Instrumentów do zachęcania przedsiębiorców w tamtych latach co prawda nie brakowało: kredyty technologiczne, centra badawczo rozwojowe czy ulgi podatkowe, jednak nie trafiły one na podatny grunt. Problemem były wspomniane wcześniej ograniczenia, hamujące naszą gospodarkę, choćby utrudnienia spotykające przedsiębiorców i kłopoty na rynku pracy. Skoro najważniejszą sprawą było przetrwanie na rynku, to nikt nie zaprzątał sobie głowy innowacyjnością. W ten sposób, po 20 latach wciąż jesteśmy zmuszeni kupować technologię od krajów, które potrafiły wykorzystać dogodny moment i nie bały się ryzykować. Na tle tylu niewykorzystanych szans rozwojowych absurdem wydaje się fakt, że jedną z najszerzej dyskutowanych kwestii w pokryzysowej Polsce było wprowadzenie euro. Z jednej strony straszono nas wizją ogromnych kosztów i utratą suwerenności, a z drugiej kuszono perspektywą dynamicznego rozwoju, dając za przykład wejście do Unii. Jak pewnie wszyscy pamiętają w drugiej dekadzie XXI wieku strefa euro przeżywała kryzys, związany z nadmiernym zadłużeniem kilku państw, przede wszystkim Grecji. Dla wielu ówczesnych polityków był to argument na rzecz pozostania przy złotym. Jednak tamten kryzys nie był spowodowany przyjęciem wspólnej waluty – Grecy na swój dług pracowali latami i to Grecja była problemem strefy

a nie odwrotnie. Z perspektywy czasu widać, że wszystkie nasze obawy były przesadzone. Koszty wprowadzenia wspólnej waluty były albo jednorazowe (utrata zysków banków czy wprowadzenie nowych urządzeń płatniczych) albo nie wpłynęły zbytnio na naszą gospodarkę. Demonizowana przez wszystkich rezygnacja z własnej polityki monetarnej nie przyniosła żadnych znaczących zmian. Okazało się, że ekonomiści z EBC znają się na swojej robocie nie gorzej od wielokrotnie krytykowanej Rady Polityki Pieniężnej. Niestety, złudne okazały się również nadzieje euroentuzjastów. Przyjęcie wspólnej waluty nie spowodowało wzrostu eksportu, ani nie przyciągnęło zagranicznych inwestorów, zresztą założenia, że tak będzie od początku były mocno nieprawdopodobne. Porównania z wejściem do Unii były zupełnie nietrafione – tak jak dla większości krajów nowej UE dołączenie do strefy euro nie miało długim okresie większych skutków in plus ani in minus. Z perspektywy minionych 20 lat cała dyskusja na temat przyjęcia euro przypomina wybór koloru nart przez człowieka ze złamaną nogą – nie na tym polegał nasz problemem. Czy mogliśmy uniknąć obecnej sytuacji – ciągłego zagrożenia stagnacją i wleczenia się w ogonie Unii? Jestem przekonany, że tak. Dziś w zasadzie trudno pojąć, dlaczego mimo trafnego rozpoznania problemów nie zrobiono nic, by je rozwiązać. Dwadzieścia lat temu mieliśmy wszystko co potrzebne: pieniądze z budżetu UE, wiedzę, instrumenty, a zwłaszcza kapitał ludzki. Mieliśmy pokolenie ludzi, urodzonych w wolnym kraju, niczym nie odstających od rówieśników z zagranicy; gotowych zdobywać wiedzę, która zapewni im przyszłość, pełnych zapału i młodzieńczego przekonania, że wszystko jest możliwe. Przykro było patrzeć jak to przekonanie od samego początku rozbijało się o system, w którym ciężka praca nie przynosi żadnych korzyści, bo po co starać się studiach, skoro dyplom uczelni nie ma znaczenia? Po co zakładać firmę i stwarzać miejsca pracy, skoro na każde najmniejsze potknięcie czeka biurokratyczna machina? W rezultacie wielu z nich utknęło na lata w pracy poniżej ich możliwości i ambicji. Inni wyjeżdżali realizować swoje plany w krajach, które nie przegapiły swojej szansy. A część po prostu pogodziła się z tym, że w Polsce tak po prostu musi być. Że zawsze wszystko będzie byle jak. Że wciąż będą powracać te same problemy, na które receptą będzie znów wzruszenie ramion. Czyja to wina? Nas wszystkich, którzy godziliśmy się na to, którzy wybieraliśmy tych a nie innych polityków, którzy woleliśmy zamiatać problemy pod dywan zamiast je rozwiązywać. Sami sobie zgotowaliśmy ten los. Teraz widać to wyraźnie. Szkoda tylko, że nie możemy ostrzec nas samych sprzed dwudziestu lat, że piłowanie gałęzi, na której się siedzi zawsze źle się kończy. Maciej Kaznocha


Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Leniwe, upalne popołudnie... Opuszczony przez studentów i pracowników kampus Uniwersytecki wydaje się drzemać, odpoczywając po pełnym wrażeń roku akademickim. Nic nie wskazuje na to, że w sierpniu coś może się zmienić, przecież są wakacje. Ale czy faktycznie mają je wszyscy? W Sekcji Promocji Centrum Kancelarii Rektora praca wre, trwają ostatnie przygotowania do przyjazdu uczestników projektu pn. „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.” Już za kilka dni kampus znów zacznie tętnić studenckim życiem, a zaproszona przez nas młodzież polonijna z Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu będzie zwiedzać Małopolskę, poznawać polską kulturę i siebie nawzajem i co najważniejsze, uczyć się języka polskiego.

3, 2, 1… START. Oficjalne powitanie i jednocześnie otwarcie Szkoły Letniej odbyło się w Starej Auli naszego Uniwersytetu. Poprowadził je pan doktor Janusz Fudaliński, Dyrektor Centrum Kancelarii Rektora, który w projekcie pełnił funkcję kierownika.

Szkoła bez klasówki? To byłoby zbyt piękne. Pierwszy test przebiegł na szczęście bez stresu, a dzięki niemu każdy uczestnik miał możliwość uczyć się w grupie dopasowanej do jego poziomu znajomości języka polskiego. Podczas wieczoru integracyjnego sprawdziliśmy podstawową wiedzę naszych gości na temat ich drugiej ojczyzny. „Kto Ty jesteś – Polak mały…” – tekst pierwszej lektury szkolnej wyrecytuje z pamięci każdy Polak. Czy nasi rodacy z zagranicy też tak dobrze sobie z nim radzą?

Inauguracja Letniej Szkoły zakończyła się już nieco mniej oficjalnym spacerem po Kampusie UEK. Uczestnicy zwiedzili wszystkie najważniejsze miejsca, dowiedzieli się gdzie będą się uczyć, jeść śniadania i obiadokolacje oraz relaksować uprawiając różnego rodzaju sporty.

Chwila wytchnienia od popołudniowego skwaru, spędzona w miłym cieniu pawilonu sportowego, upłynęła na opowieściach o górującym nad miastem budynku. Pytań było mnóstwo, odpowiedź standardowa – „szkieletor”!

- To Giewont? Nie, to Bieszczady! - To nie Warszawa! To Nowa Huta.


Kilka słów o projekcie… Projekt „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie” okazał się strzałem w dziesiątkę! Bogaty program wydarzeń, wycieczek i spotkań dał jego uczestnikom możliwość zapoznania się z polską kulturą i sztuką oraz dziedzictwem naszego miasta i regionu. W Krakowie staraliśmy się pokazać im wszystkie najważniejsze zabytki – przeszli Szlakiem Królewskim, spacerowali po Kazimierzu, oglądając jego urocze zaułki i podziwiali panoramę miasta z Kopca Kościuszki. Z bogatą historią Krakowa spotkali się też odwiedziwszy Fabrykę Emalia Oskara Szindlera oraz Muzeum Podziemia Rynku. W ramach zwiedzania Małopolski udali się z wizytą do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince, odwiedzili papieskie miasto Wadowice i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Dzięki bezstresowo prowadzonym zajęciom języka polskiego, uczestnicy projektu zrobili też znaczne postępy w znajomości języka polskiego. Uczniom grupy rozpoczynającej naukę udało się przyswoić podstawowe słownictwo i zasady gramatyki, uczniowie grup średnio zaawansowanych przełamali barierę językową i z pewnością będą chętniej inicjować rozmowy w języku polskim, a grupa zaawansowana potrafi już zupełnie biegle posługiwać się językiem zarówno w mowie jak i w piśmie. Ci, którzy chcieli po zajęciach zrelaksować się uprawiając sport mieli do dyspozycji basen, halę sportową i korty tenisowe. Wieczory wypełniły natomiast spotkania z kulturą. Słuchaliśmy wspólnie pieśni w różnych językach, próbowaliśmy charakterystycznych dla różnych regionów potraw, oglądaliśmy zdjęcia dzieł sztuki, zabytków i krajobrazów. Dzięki nieograniczonym możliwościom komunikacji, nawiązane przyjaźnie z całą pewnością będą trwałe, mimo znacznych odległości, a wzruszające pożegnanie tylko utwierdza nas, organizatorów w przekonaniu, że było warto…

Zajęcia z języka polskiego wypełniały większą część dnia… Po ich ukończeniu nawet „Chrząszcz łatwiej zabrzmi w trzcinie”.


e drzwi Letworzyła swoj „5 sierpnia ot Polskiej dla zyka i Kultury nia Szkoła Ję . Byli ludzie różnych krajów uczestników z ołdawii, Uzi, Białorusi, M z Ukrainy, Rosj gotowany nich był przy bekistanu. Dla s trwania ogram. Podcza intensywny pr awych wyżo zajęć i ciek Szkoły było du o…” kowie i nie tylk cieczek po Kra

podoj mi się a t u t e, o stk normaln le wszy idemiku s a k , a „W ogó w alnia okoje ,, pływ e n w ję y a ż z bało. P po ne, zawsze bezpłat a w la o D t posiłki r . spo jące , hala interesu j i k ie z k c a łownia t ie yc aw awe, w siąc lat ie m cia ciek ić z ęd arto sp rto.” tego w wdę wa ra p a n , le Szko

„Zwied ziliśm y m miejsc nóstw w Kra o c kowie języka iekaw i jego o polskie ych kolica g wy. P ch. Ku oznałe o był intens rs yw m z inny ch kra wiele wspa ny i ciekaniałyc jów. ( nęły s h osó …) Trz zybko b y tygo , ale czasie dnie m będę z uśm p ia m iechem iętał o na tw tym arzy.”

kobrego odpoczynku? Dla „Czego potrzeba dla do cen ne icz ran zag oś dla kog goś to słońce i plaża, ie ktoś uwielbia nocne życ tra handlowe i zakupy, ejsc zanie historycznych mi i imprezy, a ktoś zwied ość wszystko połączyć cał i zabytków. A jeżeli to iej lsk Po ry ltu Ku i Języka wyjdzie „Letnia Szkoła ie. kow Kra w m ny icz onom przy Uniwersytecie Ek zykor z je kac wa ć dzi e spę (…) Jeśli ktokolwiek chc zamy.” ras zap ie czn de ścią, to ser „Ucznio wie Szk oły Letn dem teg iej są p o, że na rzykłauka late To jest p m jest m ołączen o żliwa. ie pożyte jemnym cznego . (…) Na z p rzypoczątk trzy tyg u sądził odnie w em, że Krakow już pod ie to za koniec d dużo, ale rugiego miałem tygodnia , że to je zrozud nak za stem pe mało. T wny, że eraz jewarto b yło przy jechać.”

Nie tylko nauką człowiek żyje. Co kilka dni urozmaicaliśmy czas naszym gościom wycieczkami po Krakowie i Małopolsce.


Język: polski, tytuł piosenki: Hej sokoły, wykonawcy: WSZYSCY uczestnicy i organizatorzy Letniej Szkoły… Wieczory kultur uważamy za szczególnie udane.

Pożegnanie? Już? Przecież dopiero przyjechaliśmy.

Ostatniego wieczoru każdy miał możliwość zaprezentować swój talent, w grupie…

…i pojedynczo.

Certyfikaty, wyróżnienia, gratulacje, podziękowania, czyli „Szkoła Letnia - ostatni epizod”. Jeszcze zdjęcie pamiątkowe, uśmiechamy się, choć szkoda, że już koniec…

Zbudowani pozytywnymi opiniami, już myślimy o kolejnej tego typu inicjatywie…


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

NAFSA 2013

EAIE 2013

W dniach 27 – 31 maja UEK był reprezentowany na targach edukacyjnych i konferencji edukatorów międzynarodowych NAFSA w Saint Louis, a w dniach 9-13 września w Istambule, na analogicznym wydarzeniu odbywającym się co roku w Europie – konferencji i targach edukacyjnych EAIE. Należy podkreślić kilka faktów związanych z reprezentowaniem naszej społeczności na tego typu konferencjach. Po pierwsze, po każdej z nich zwiększamy grono uczelni zainteresowanych nawiązaniem współpracy o około dwadzieścia. Uczelnie te są chętne podjąć współpracę z UEK na wielu obszarach – badań naukowych, wymiany studenckiej oraz realizacji projektów. Po drugie, oba wydarzenia prowadzą do rozpoczęcia współpracy z instytucjami – przedstawicielami uczelni i firm ze wszystkich kontynentów. Ogromną korzyścią jest, wspólne dla wszystkich uczelni krakowskich, stoisko pod szyldem konsorcjum Study in Krakow. Nowa wizualizacja materiałów promocyjnych SiK oraz znajomość Krakowa wśród wystawców pozwala na wzrost rozpoznawalności naszej uczelni oraz budowanie pozytywnego wizerunku i marki UEK. Warto również dodać, że udział w targach w ramach konsorcjum na wspólnym stoisku znacznie zmniejsza koszty ponoszone na promocję międzynarodową. Każda z imprez i udział polskich przedstawicieli uniwersyteckich znalazły poparcie wśród lokalnej Polonii. Udział w otwarciu stoiska oraz w wielu spotkaniach konsorcjum wzięli pracownicy konsulatu. Opracował zespół BPZ i DWM

NAFSA

EAIE

Wizyta doradcza w ramach programu Erasmus

Z

e względu na kolejne lata programowania Erasmusa, w naszej Uczelni gościła z wizytą doradczą pani Beata Skibińska, Wicedyrektor Programu „Uczenie się przez całe życie” ds. programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus . Pani Dyrektor reprezentuje Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, instytucji zarządzającej europejskimi programami edukacyjnymi. 18 kwietnia gościa podjął prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów. W spotkaniu uczestniczyli Dziekani, Prodziekani, pracownicy dziekanatów, przedstawiciele Działu Programów Zagranicznych, w którym pracuje Koordynator Erasmusa w UEK oraz Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia. Ze względu na to, iż Uczelnia w tym roku akademickim jest zobowiązana do złożenia nowego wniosku w celu uzyskania Karty Erasmusa na lata 2014 – 2020, głównym motywem prezentacji i rozmów między zebranymi była kwesta perspektyw wykorzystania środków europejskich w celu zwiększenia wskaźników umiędzynarodowienia Uczelni. W czasie postępującego zwiększenia konkurencji na rynku edukacyjnym oraz potrzeby uzyskania wymaganych akredytacji kierunek prowadzenia polityki wskazany przez panią Skibińską wydaje się być niezwykle obiecujący. Z przyjemnością zostaliśmy poinformowani, iż UEK nadal zajmuje czołowe, drugie miejsce na liście uczelni ekonomicznych, które umożliwiają największej liczbie pracowników i studen-

tów wyjazdy stypendialne. Ponadto przekazano pracownikom Uczelni szereg pomocnych i praktycznych porad dotyczących sprawnego działania programu. W okolicznościach wspólnego poczucia odpowiedzialności za dobro Uczelni i jej perspektywy rozwoju, odpowiednio realizowane cele programu Erasmus mogą przyczynić się do poprawy statusu UEK oraz do nawiązania głębszych, zawodowych relacji między pracownikami Uczelni. Mamy nadzieję, że te dobre praktyki wykroczą – z wykorzystaniem wyjątkowo licznej listy partnerów zagranicznych – poza granicę kraju. oprac. mgr Dominika Lemler kordynator programu Erasmus 53


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Relacja z konferencji Quality Assurance and Quality Development in Europe

Berlin 21-22.03.2013 (Artykuł ukazał się w kwartalniku FRSE Europa dla Aktywnych)

P

rzegląd europejskich modeli zapewniania jakości kształcenia, ich słabych i mocnych stron oraz stojących przed nimi przyszłych wyzwań stanowiły temat prezentacji i analiz w ramach międzynarodowej konferencji Quality Assurance and Quality Development in Europe, która odbyła się w dniach 21 i 22 marca w Berlinie. Wydarzenie zorganizowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Radę Akredytacyjną (Akkreditierungsrat) skupiło m.in. przedstawicieli uczelni wyższych, narodowych agencji akredytacyjnych funkcjonujących w poszczególnych krajach europejskich, ekspertów bolońskich oraz studentów. Biorąc pod uwagę różnorodność systemów akredytacyjnych, czy można mówić o wspólnym europejskim podejściu do zapewniania jakości europejskiego szkolnictwa wyższego? Odnosząc się w sesji otwierającej do powyższego pytania, Joseph Grifoll, reprezentant Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), wskazał zjawiska typowe dla Europy: finansowanie szkolnictwa wyższego w dużej mierze ze środków publicznych, powiązaną z tym faktem konieczność oceny, czy kształcenie na poziomie wyższym jest efektywne dla sektora publicznego, powiązanie procesów zapewniania jakości i wzajemnej uznawalności kwalifikacji, kluczową rolę internacjonalizacji w ocenie jakości kształcenia, nacisk na ustawiczne podnoszenie jakości oraz postrzeganie oceny międzynarodowej jako wartości dodanej. Pierwszego dnia konferencji uczestnicy podzieleni na trzy grupy robocze analizowali przykładowe zewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia na poziomie wyższym oraz ich znaczenie dla współpracy z określonymi obszarami geograficznymi: Europą Południowo-Wschodnią, Północną oraz Zachodnią. Nasz wybór padł na grupę drugą – przedmiotem dyskusji i porównań był model norweski bazujący na liberalnym podejściu i kulturze zaufania, w którym to uniwersytety mają uprawnienia do akredytowania prowadzonych przez siebie programów kształcenia 1, 2 i 3 stopnia. Akredytacja ukierunkowana na spełnienie minimalnych standardów postrzegana jest jako ograniczenie; model norweski preferuje rozwiązania, które motywują instytucje do stałego podnoszenia wewnętrznych wymogów jakościowych. Dzień drugi przyniósł konfrontację dwóch postaci uosabiających poglądy przeciętnego niemieckiego i brytyjskiego nauczyciela akademickiego. Ten pierwszy postrzega nauczyciela jako ‘dawcę wiedzy’ i jest przeświadczony o tym, że jakość kształcenia i kariera naukowa uzależnione są od jakości prowadzonych w uczelni badań – jeśli te stoją na wysokim poziomie, nikt nie może kwestionować jakości nauczania. Ten drugi przekonuje go, że proces kształcenia obejmuje otwartą debatę i stałe monitorowanie programów kształcenia pod kątem spełnienia oczekiwań pracodawców i studentów, od opinii których zależy reputacja uczelni. Dyskusja nie wartościowała obu postaw, pozwalała raczej na ustalenie pewnych punktów odniesienia. Stwierdzenia padające podczas następujących sesji podkreślały konieczność tworzenia instytucjonalnych kultur jakości – sukces wewnętrznego systemu zapewniania jakości zależy od włączenia w jego procesy całej społeczności akademickiej. Jakość określono jako ciągły proces polegający na wyznaczaniu i dążeniu do osiągania standardów, natomiast systemy zapewniania jakości jako narzędzia pozwalające na reagowanie w sytuacji, gdy standardy minimalne nie zostaną osiągnię54

www.uek.krakow.pl

te. Postulowano przybliżenie procesów jakościowych do rzeczywistości – w powszechnym przekonaniu procesy akredytacyjne postrzegane są jako kontrolowane przez państwo i z tego powodu nie cieszą się powszechnym zaufaniem. Wnioski z konferencji? Agencje akredytujące czeka ciekawe wyzwanie: czy mają skupić się na sprawdzaniu jakości badań czy programów? Czy ich przyszłe działania powinny prowadzić do wymuszenia na uczelniach wprowadzenia wewnętrznych systemów zapewniania jakości opartych nie tylko na ankietach studenckich? Refleksja dotycząca jakości kształcenia zdecydowanie wspiera rozwój uczelni europejskich; w warunkach postępującego niżu demograficznego pomoże przetrwać tym najbardziej świadomym. Nowe priorytety dla instytucji szkolnictwa wyższego to umiędzynarodowienie oraz skuteczność i wydajność z perspektywy zatrudnialności absolwentów i przystawalności do wymogów rynku pracy. Uczelnie państwowe nie przyciągną kandydatów bez stworzenia odpowiednich struktur, systemów i procedur, wprowadzenia innowacyjnych programów łączących dydaktykę z praktyką oraz wypracowania systemów wsparcia studentów. Strategia oraz odpowiednia struktura mogą stać się kluczem do sukcesu. Najlepsze efekty można uzyskać myśląc globalnie, działając lokalnie, wspierając różnorodność, wprowadzając przejrzystość w systemach przy pomocy narzędzi takich jak ECTS, tworząc wspólne programy, korzystając z doradztwa międzynarodowych ekspertów i tworząc kulturę ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia. Jak spontanicznie stwierdził jeden z uczestników: za 10 lat, w 2023 roku spotkamy się w jednej z europejskich stolic i nadal będziemy debatować nad (skutecznymi) zewnętrznymi i wewnętrznymi systemami zapewniania jakości kształcenia – ale czy nieustająca refleksja nie stanowi sedna dążenia do doskonałości? Agata Bruska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sylwia Rutkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Szkolenie dla kobiet – leaderów w uczelniach wyższych W30, Los Angeles 2013

Your life story defines your leadership

G

rupa Santander/Bank Zachodni WBK wspólnie z University of California Los Angeles Anderson Executive Education zaprosiły wiosną 2013 roku kobiety pracujące na stanowiskach kierowniczych w administracji uczelni wyższych, posiadające unikalne umiejętności i doświadczenie niezbędne do efektywnego przywództwa oraz przewagę w rozwoju zawodowym, do udziału w programie W30 (30 Women). Program miał za zadanie wesprzeć rozwój zawodowy uczestniczek oraz rozszerzyć zasięg odpowiedzialności w realizacji pełnionych przez nie funkcji menedżerskich. Celem uruchomienia programu było również wzmocnienie relacji sieci Uczelni Partnerskich Programu Santander Universidades w Polsce i na świecie.

Dzięki kontaktom Pani prof. dr hab. Ewy Miklaszewskiej z WBK Bankiem Zachodnim program zaoferowano również kobietom pracującym na stanowiskach kierowniczych w UEK. Dział Współpracy Międzynarodowej zorganizował rekrutację, kandydatki musiały zarejestrować się na stronie UCLA, napisać esej oraz krótkie podsumowanie dokonań zawodowych. Do programu aplikowałam w marcu 2013. Komisja ds. Wyjazdów Pracowników zaakceptowała moją kandydaturę i w maju otrzymałam miejsce z drugiej tury kwalifikacji w UCLA tzw. open sit. Koszty podróży zrefundował Banco Santander w USA. Bank w pełni zorganizował także pobyt w Los Angeles. Szkolenie trwało od 10 do 12 czerwca 2013 roku i odbyło się w Anderson School of Executive Education, której siedziba mieści się na przepięknym campusie UCLA w sercu Los Angeles. Zostałam zakwaterowana w hotelu przy Wilshire Avenue z uczestniczkami z Brazylii, Argentyny, Meksyku, Wlk. Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, USA oraz trzema uczestniczkami z Polski. Wśród nich były osoby pracujące na stanowiskach prorektorów, dziekanów, dyrektorów biur rekrutacji studentów oraz współpracy międzynarodowej.

Zajęcia rozpoczynały się o siódmej rano śniadaniem na Campusie, a kończyły o dwudziestej, po kolacji. Przed wyjazdem do USA wszystkie uczestniczki otrzymały materiały do przeczytania oraz zadania. Obowiązkiem każdej uczestniczki było również rozwiązać 45-minutowy test – Birkman Assessment – który w trakcie szkolenia pozwolił im rozwinąć samoświadomość mocnych stron oraz wzmocnić umiejętności zarządcze. Każda z uczestniczek po rozwiązaniu testu otrzymała indywidualny raport. Dla mnie wyniki Birkman Method Assessment okazały się w niektórych aspektach sporym zaskoczeniem. Wykłady i workshopy były prowadzone przez panie profesor z dziedziny zarządzania, marketingu i komunikacji międzykulturowej oraz panie prorektor i panie dziekan bardzo znanych amerykańskich uczelni wyższych. Każda z prowadzących posiada imponujący dorobek naukowy i może pochwalić się ciekawą ścieżką kariery w uczelniach takich jak Yale, University of Texas Austin, University of Chicago czy w organizacjach Toyota, Sony, Citi Group. Wśród tematów poruszanych podczas szkolenia znalazły się m.in. podstawy zarządzania, obycie w organizacji, myślenie zorientowane na przyszłość, mentoring oraz networking, style przywództwa. Cele programu zostały w pełni zrealizowane. Wiedza i narzędzia niezbędne do rozwoju umiejętności przywódczych oraz stylu zarządzania zostały przekazane w sposób niezwykle interesujący. Ogromnym plusem szkolenia był niewątpliwie fakt, że odbyło się ono w wielokulturowym środowisku, w towarzystwie zmotywowanych i otwartych na zdobycie nowych umiejętności kobiet. Mimo, że, jak pokazało szkolenie, prawie wszystkie uczestniczki zarządzały do tej pory swoją dziedziną intuicyjnie, używając tych samych narzędzi, wszystkie kobiety obecne na szkoleniu podkreśliły, że program pomoże im rozwinąć się na polu leaderowania. oprac. mgr Sylwia Rutkowska z-ca kier BPZ 55


WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

ASIA TO GO Japonia zawsze była dla mnie magicznym krajem rytuałów, wszechobecnego porządku i uprzejmości w odniesieniu do różnych aspektów życia społecznego. Nigdy nie myślałam, że uda mi się być w tym kraju na dłużej i poczuć tę unikalną atmosferę. A jednak życie mnie zaskoczyło. Moja praca licencjacka była poświęcona Birmie, wiec intensywne zainteresowanie Azją pojawiło się już kilka lat temu. Zainteresowanie to było na tyle silne, że postanowiłam się dowiedzieć czegoś więcej o Programie STEP, którego celem jest wyjazd do Japonii. Przed długi okres czasu gromadziłam informacje dostępne na stronie internetowej BPZ, a także dokumenty potrzebne do rekrutacji i ewentualnego wyjazdu. Cennym źródłem informacji były zawsze cierpliwe i wyrozumiale Panie z BPZ, które udzielały mi niezbędnych rad. Myślę, że gdyby nie było takiej instytucji jak BPZ, nie udałoby mi się wyjechać i przeżyć to wszystko, co ciężko jest zamknąć w paru zdaniach. Nie chodzi też o to, żeby powiedzieć coś monumentalnego. Po prostu wyjazd na to stypendium był dla mnie ogromną szansą na studiowanie dla samokształcenia i wyzwaniem. Wyjazd w ramach Programu STEP umożliwił mi uczęszczanie w interdyscyplinarnych zajęciach, aktywność zawodową, mobilność, pogłębienie znajomości języków obcych i poznanie japońskiego rytmu życia. Wróciłam bogatsza kulturowo, bardziej uwrażliwiona, zainspirowana rozmaitością Azji. Zwiedziłam Malezję, Tajlandię, Hong Kong, Tajwan i Filipiny. Wyjazd do Azji dał mi także charakterystyczną energię z wyprawy w nieznane

i możliwość przesuwania swoich ograniczeń. Jako Europejka byłam przyzwyczajona do etosu gromadzenia, w Azji nauczyłam się większej niezależności myślowej, pokory i asymilacji kulturowej przez kuchnię. Wyciągnęłam wnioski, które mnie wzmocniły i nauczyłam się wielu pożytecznych rzeczy. Spędziłam w Japonii 6 miesięcy, które obfitowały w dyskusje okraszone cennymi przemyśleniami i ciągłą pracę nad sobą. Pracowałam i. uczestniczyłam w projekcie dotyczącym Kambodży, który dofinansowuje uczelnia japońska. Obecnie projekt ten pozwala na aktywność UEK w tej kwestii, więc mam poczucie, że nie zmarnowałam tego czasu. Nigdy nie byłam zwolennikiem szukania duchowego przewod-

nika w Azji, także wyjazd był dla mnie cenny głównie ze względów edukacyjnych i kulturowych. Obrałam sobie kiedyś pewną ścieżkę rozwoju i z niej nie zeszłam. Nie traktuję tego wyjazdu jako metafory życia. Jest to dla mnie raczej kolejny, ideologicznie jasny etap, podczas którego mogłam się rozwinąć na wielu płaszczyznach. Chciałabym zatem podziękować wszystkim, którzy mi dali kredyt zaufania, a także BPZ, które troskliwie mnie wspierało i udzielało cennych wskazówek. Gizela Wagner Studentka ostatniego roku studiów II stopnia na kierunku MSG, specjalność „Handel Zagraniczny”

hiroshima university of economics Dążąc do zaktywizowania współpracy z zagranicą w obszarze dydaktyki na poziomie wyższym Uczelnia realizuje z partnerami zagranicznymi szereg tzw. umów wielostronnych . Rolę tych umów trudno przecenić. Od szkolnictwa wyższego oczekuje się znacznego wkładu w realizację celów edukacyjnych na poziomie międzynarodowym, związanych z zapewnieniem studentom wysokich standardów nauczania oraz spójności społecznej wychodzącej poza granice geograficzne. Jeśli oczekiwania te mają zostać spełnione, szkolnictwo wyższe musi odpowiedzieć na kilka istotnych wyzwań: konieczne jest osiągnięcie poziomu jakości, który wytrzyma próbę międzynarodowych porównań, ulepszenie kształcenia i zwiększenie odpowiedzialności Uczelni za przyszłą karierę zawodową swoich absol56

www.uek.krakow.pl

wentów. W ramach programu podejmowane są również działania związane z pogłębieniem współpracy miedzy kadrą naukowo-dydaktyczną UEK i Hiroshima University of Economics. W zeszłym roku akademickim Uczelnia gościła pana profesora Kavamurę, który koordynuje „Cambodia International Exchange Project”, otwierający nowe perspektywy kooperacji pomiędzy uczelniami wyższymi Europy i Azji. Profesor nawiązał współpracę z panią profesor Anną Karwińską z Katedry Socjologii. Bardzo mocną stroną polityki UEK jest poziom jej współpracy międzynarodowej, który nie ogranicza się wyłącznie do krajów europejskich i korzystania z finansowania unijnego. Jedną najbardziej popularnych wśród studentów umów jest program STEP (Short

Therm Exchange Student), który umożliwia jednosemestralny pobyt naszych studentów w Hiroshima University of Economics w Japonii. Typowy przykład połączenia przyjemnego z pożytecznym – przygody i egzotycznych atrakcji z nauką na dobrym poziomie. Wyjazdy studentów UEK w ramach programu STEP są realizowane od 1996 roku. Nabór do programu odbywa się dwa razy do roku, na każdy semestr osobno. Obowiązują wszystkie tradycyjne kryteria rekrutacyjne, dodatkowo każdy starający się o wyjazd student musi przejść pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną. Wśród byłych beneficjentów programu jest wiele osób, na których karierę wpłynął wyjazd do Japonii. oprac BPZ


K

ażdego roku okres wakacyjny w UEK wypełniają skierowane do obcokrajowców zajęcia podnoszące poziom języka polskiego. Dzięki staraniom pracowników Biura Programów Zagranicznych, młodzież spoza kraju ma możliwość wzięcia udziału w intensywnych kursach naszego ojczystego języka. Studenci, oprócz intensywnych zajęć w ramach lektoratu, zdobywa dodatkowo wiedzę o Polsce, jej historii i społeczeństwie, kulturze. Integracji grup służą wspólne wyjazdy, imprezy kulturalne oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów. Dodatkowym walorem pobytu u nas jest niepowtarzalny urok Krakowa. Uczelnia szczęśliwie znajduje się blisko najbardziej zajmujących punktów miasta, co oczywiście znacznie podnosi atrakcyjność naszych ofert.

Szkoła letnia języka niemieckiego i polskiego W lipcu, już po raz dziesiąty, odbyła się Szkoła letnia języka niemieckiego i języka polskiego. Jest to typowa letnia inicjatywa edukacyjna, wzbogacona o wymiar integracyjny. Projekt finansowany jest ze źródeł rządu austriackiego. Stroną logistyczną przedsięwzięcia zajmuje się Biuro Programów Zagranicznych. Studenci z Austrii i całej Polski, spędzają w Krakowie trzy tygodnie, podczas których uczestniczą w zajęciach językowych wzbogaconych o tematykę związaną z biznesem, polityką i kulturą. Ponad to, poznają region Małopolski oraz Warszawę i uczestniczą w różnorodnych zajęciach grupowych. Certyfikaty ukończenia zajęć rozdawane są podczas tradycyjnego rejsu po Wiśle. Priorytetem projektu są kursy niemieckiego dla młodzieży polskiej i języka polskiego dla studentów z Austrii. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu naszej Uczelni. Inicjatywa jest idealną sposobnością do nauki języków obcych, zapewnia również w czasie wolnym wiele atrakcji. Poza niewątpliwą korzyścią praktyczną Szkoła letnia w przyjaznej, otwartej atmosferze oferuje możliwość wnikliwej analizy i dyskusji na ważne dla obu stron tematy, takie jak: wspólna przeszłość austriacko – galicyjska, historia najnowsza, polityka, kultura, społeczeństwo oraz ekonomia.

Krótkoterminowy projekt EILC Na przełomie sierpnia i września, z inicjatywy pracowników BPZ, realizowany był po raz drugi krótkoterminowy projekt EILC.

Oferta, którą zaproponował UEK to intensywny kurs językowy skierowany do studentów uczelni partnerskich, którzy wyrazili chęć nauki języka polskiego oraz wykazali zainteresowanie polską rzeczywistością. Krótkie programy edukacyjne, poza realizacją oczywistych celów związanych z pomocą w doskonaleniu przydatnych umiejętności, mogą stać się przyczynkiem do zacieśniania współpracy w akademickim środowisku międzynarodowym oraz do realizacji celów „miękkich” takich jak choćby promocja Uczelni, Regionu i kraju. W zajęciach uczestniczyło 33 studentów z: Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Czech, Słowacji, Rumunii, Włoch, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Turcji. Kurs oferował regularne zajęcia języka polskiego z elementami fonetyki, zastosowano ponad to metodę gier miejskich (wykorzystywanie poznanego słownictwa w praktyce), podstawy języka biznesowego i służbowego. Ponadto przeprowadzono szereg wykładów

w języku angielskim z zakresu historii, kultury, tradycji Polski. Projekt wzbogacony został zajęciami praktycznymi w postaci wspólnego przygotowywania tradycyjnych narodowych potraw, a także licznymi warsztatami np. w „Żywej Pracowni” i w Muzeum Etnograficznym . Pod koniec kursu studenci odwiedzili firmę Hitachi Poland, gdzie odbyli przykładowe rozmowy rekrutacyjne w języku polskim, podczas których mieli sposobność wykorzystania umiejętności nabytych na zajęciach podczas modułu „ Polski w pracy i w firmie”. Poza regularną nauką studenci zwiedzili Kopalnie Soli w Wieliczce, Muzeum Auschwitz, Zakopane i Kraków. Część rozrywkową zabezpieczyła organizacja Erasmus Students Network. Zakończenie kursu i rozdanie certyfikatów odbyło się, podobnie jak w przypadku Szkoły letniej języka niemieckiego, podczas atrakcyjnego rejsu po Wiśle. Program realizowany był w całości ze środków programu Erasmus. oprac. BPZ 57

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

szkoły letnie biura programów zagranicznych


A K A D E M I C K I E C E N T R U M K A R I E R Y uek

Postaw na swój rozwój! Początek roku akademickiego to czas nowych wyzwań i nowych możliwości rozwoju, w tym również rozwoju związanego z przyszłą karierą zawodową. Jak co roku Akademickie Centrum Kariery z przyjemnością zaprasza do korzystania z oferty, jaką z tej okazji przygotowaliśmy. A w niej: yy Serwis www.kariery.uek.krakow.pl yy Doradztwo w zakresie prawa pracy yy Doradztwo zawodowe yy Akademia Rozwoju yy Badanie kompetencji on-line yy Poradnik Rozwoju Zawodowego yy Praktyki zagraniczne Erasmus

Z powodzeniem zakończyliśmy 4-letni projekt „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”, w ramach którego powstał między innymi Poradnik Rozwoju Zawodowego, narzędzie do badania kompetencji on-line, cykl szkoleń i warsztatów w ramach Akademii Rozwoju oraz zrealizowano 80 praktyk i staży. Wiele z tych działań powstało dzięki współpracy ACK z Katedrą Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz wieloma pracodawcami. W ramach projektu prowadzone jest również badanie losów absolwentów, którego celem jest lepsze dopasowanie oferty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie do potrzeb studentów oraz pracodawców. Każdy absolwent za udział w badaniu otrzymuje prezent rozwijający twórcze myślenie! Wszystkim absolwentom, którzy wypełnili już swoje ankiety serdecznie dziękujemy, a tych, którzy nie odebrali jeszcze prezentu zapraszamy do naszego biura.

yy Targi Pracy

Konferencja „W górę – to jedyna droga!”

Renata Szostak, dyrektor personalny State Street Poland

6 czerwca b.r. na podsumowanie projektu odbyła się konferencja „W górę – to jedyna droga!” podczas której można było się dowiedzieć, które kompetencje są najbardziej pożądane przez pracodawców i jak je rozwijać. Zaprezentowano też ranking kompetencji TOP 20, przedstawiający kluczowe kompetencje wyselekcjonowane wspólnie z pracodawcami w ramach analiz stanowisk pracy oferowanych studentom i absolwentom UEK. Podczas konferencji przedstawiono również Narzędzie do badania kompetencji on-line oraz Poradnik Rozwoju Zawodowego. Zachęcamy do skorzystania z aplikacji do badania kompetencji on-line i oceny swoich predyspozycji zawodowych poprzez: 58

www.uek.krakow.pl

yy badanie kompetencji indywidualnych – pozwoli wybrać najlepiej dopasowane do Ciebie stanowisko yy badanie kompetencji stanowiskowych – pomoże sprawdzić czy stanowisko na jakie chcesz aplikować jest dla Ciebie odpowiednie

Poradnik Rozwoju Zawodowego W Akademickim Centrum Kariery nadal można odebrać bezpłatny egzemplarz Poradnika Rozwoju Zawodowego, zawierającego opisy przykładowych stanowisk, na których można znaleźć pracę kończąc studia na danym kierunku.


Serwis www.kariery.uek.krakow.pl

Aby zawsze być na bieżąco z aktualnymi informacjami z rynku pracy i mieć dostęp do najnowszych ofert pracy, praktyk i staży zachęcamy do odwiedzenia serwisu www.kariery.uek.krakow.pl oraz zapisania się do newslettera.

Rejestracja w serwisie umożliwia: yy wyszukiwanie ofert pracy, praktyk i staży yy stworzenie CV za pomocą kreatora yy wysłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy yy zapis na szkolenia i doradztwo

Akademii Rozwoju

Kontynuujemy warsztaty i szkolenia w ramach Akademii Rozwoju, prowadzone przez ekspertów w swoich branżach, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Udział w szkoleniach zapewnia: yy spotkania z praktykami z branży yy zdobycie fachowej wiedzy i poznanie specyfiki pracy na określonych stanowiskach yy udział w praktycznych zadaniach odpowiednich dla danego stanowiska pracy yy rozwój umiejętności pożądanych przez pracodawców Zapisy on-line w Kalendarzu szkoleń na www.kariery.uek.krakow.pl w zakładce Szkolenia i doradztwo.

yy ocenę własnych predyspozycji zawodowych za pomocą narzędzia do badania kompetencji on-line yy dostępu do Poradnika Rozwoju Zawodowego yy otrzymywanie indywidualnego newslettera z ofertami pracy yy korzystanie z praktycznych narzędzi: schowek, wyszukiwarka, aplikacja on-line yy dostęp do Badania Losów Absolwentów (dla wszystkich ankietowanych prezent!)

Doradztwo zawodowe Zapraszamy na spotkania dotyczące doradztwa zawodowego lub porad z prawa pracy, które dzięki którym można uzyskać pomoc w: yy efektywnym poszukiwaniu pracy yy wykorzystaniu swoich mocnych stron przy planowaniu ścieżki kariery yy przygotowaniu się do przyszłych rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych yy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych yy przygotowaniu do zawarcia umowy z pracodawcą yy poszerzeniu wiedzy i świadomości swoich praw i obowiązków na rynku pracy

Szkolenie z programu „Symfonia” prowadzone przez trenera z firmy Sage sp. z o.o.

Erasmus Praktyki Od 4 listopada trwa rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus. W poprzednim roku akademickim za granicę wyjechało 111 osób do takich krajów jak m.in. innymi Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Malta. Zachęcamy do aplikowania już dziś. Więcej informacji na stronie www.kariery.uek.krakow.pl w zakładce Erasmus Praktyki Zapraszamy serdecznie Zespół Akademickiego Centrum Kariery Znajdź nas na Facebooku 59

A K A D E M I C K I E C E N T R U M K A R I E R Y uek

Maja Timler – Świech – kierownik Akademickiego Centrum Kariery, Katarzyna Wandas – doradca zawodowy, Renata Szostak – dyrektor personalny State Street Poland


A K A D E M I C K I E C E N T R U M K A R I E R Y uek

X TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

24

października 2013 roku odbyły się Jubileuszowe X Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowane przez Akademickie Centrum Kariery. W tym roku swoją ofertę zaprezentowało blisko 60 wystawców z branży finansów, rachunkowości, IT, doradztwa personalnego, konsultingu, produkcji i handlu. Dodatkowo ofertę Targów Pracy wzbogacono o CV Point oraz salę zabaw Kids Play w ramach akcji „Mama szuka pracy”.

Targi Pracy tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony studentów i absolwentów krakowskich uczelni. Jak co roku, odwiedzający Targi zapoznali się z możliwościami rozwoju zawodowego, ścieżkami kariery i wymaganiami pracodawców. Odbyły się liczne prezentacje prowadzone przez takie firmy jak: State Street, Euroclear Bank, Capgemini Polska Sp. z o.o., Lufthansa Global Business Services, AON Hewitt, Genpact Polska Sp. z o.o., Brown Brothers Harriman, Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o., PZU SA, Job Trust Career oraz Państwową Inspekcję Pracy. Rozwiązania dla osób planujących założyć własną firmę przedstawili eksperci z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy UEK. W dniu Targów Pracy studenci i absolwenci mieli możliwość skonsultowania dokumentów aplikacyjnych w CV Point. Z konsultacji do-

kumentów aplikacyjnych w CV Point skorzystało ponad 170 osób. Specjalnie z tej okazji zostali zaproszeni specjaliści z działów HR takich firm jak: State Street, Aon Hewitt, Capgemini Polska, Euroclear Bank, Capita Polska Sp. z o.o., Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o., Hays Poland Sp.z o.o., HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o., Jeronimo Martins Polska S.A., Kenexa, an IBM company, PMI Service Center Europe Sp. z. o.o, Serco European Services, Shell Business Service Centre Kraków, Talenthouse HR Advisory oraz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Uczestnicy Targów Pracy mogli poznać aktualne oferty pracy, złożyć dokumenty aplikacyjne, otrzymać katalog targowy oraz materiały informacyjne przygotowane przez pracodawców. Dystrybuowano Poradnik Rozwoju Zawodowego, będący jednym z efektów wspólnych działań ACK z Katedrą Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz z pracodawcami w ramach projektu „Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy”. Poradnik zawiera opisy przykładowych stanowisk, na których można znaleźć pracę kończąc studia na danym kierunku oraz ranking kompetencji TO P 20, przedstawiający kluczowe kompetencje wyselekcjonowane wspólnie z pracodawcami w ramach analiz stanowisk pracy oferowanych studentom i absolwentom UEK . W dniu Targów Pracy zorganizowano również akcję „Mama szuka pracy”, w ramach której wszystkie mamy szukające pracy mogły spokojnie i bez pośpiechu zapoznać się z ofertami wystawców, skonsultować

akademickie centrum kariery

CHCESZ PRZEŻYĆ PRZYGODĘ, POZNAĆ KLIMAT NOWYCH MIEJSC I ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY?

TO PROSTE!

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE I WYJEDŹ NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS!

ZNAJDŹ PRACODAWCĘ I APLIKUJ DO PROGRAMU od 4 listopada do 4 grudnia 2013 r. CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Sprawdź na

www.kariery.uek.krakow.pl

60

www.uek.krakow.pl

KONTAKT: Akademickie Centrum Kariery Budynek Księżówka tel. 12 293 53 52 kariery@uek.krakow.pl


State Street – Sponsor Główny Targów Pracy

dokumenty aplikacyjne oraz wziąć udział w prezentacjach podczas gdy ich pociechy bawiły się pod opieką animatorek w sali zabaw Kids Play. Sponsorami tegorocznej edycji Targów Pracy były firmy: State Street – sponsor główny oraz Capgemini Polska Sp. z o.o., Euroclear Bank, Lufthansa Global Business Services i PZU.

Wszystkich uczestników oraz tych, którym w tym dniu nie udało się odwiedzić Targów Pracy, zapraszamy na naszą stronę www.kariery. uek.krakow.pl, gdzie w dziale poświęconym targom można znaleźć listę wszystkich wystawców oraz katalog w wersji elektronicznej. Na stronie Akademickiego Centrum Kariery jest również dostępna aktualna, obszerna baza ofert pracy, praktyk i staży. Zespół Akademickiego Centrum Kariery

X Targi Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

CV Point

Sala zabaw Kids Play

61

A K A D E M I C K I E C E N T R U M K A R I E R Y uek

Lufthansa Global Business Services – Sponsor Targów Pracy


s. 192, ISBN 978-83-7252-632-8

Dynamiczny rozwój modeli ze zmiennymi ukrytymi w obszarze marketingu spowodował, że stały się one nieodzownym narzędziem wykorzystywanym do tworzenia i weryfikacji hipotez badawczych w naukach społecznych. Ich popularność wynika z dostępności wielu programów komputerowych pozwalających na budowanie nawet skomplikowanych modeli i pozornie łatwą interpretację uzyskanych parametrów i wskaźników dopasowania. Łatwość ta powoduje jednak, że są one traktowane jako rodzaj „skrzynki z narzędziami”, a dobór metod i modeli jest dokonywany niezależnie od przyjętych założeń metodologicznych w ramach paradygmatu istniejącego dla danej dziedziny badań. W dziedzinie marketingu modele ze zmiennymi ukrytymi znajdują zastosowanie od czasu ich powstania. Literatura przedmiotu w małym stopniu obejmuje zagadnienia łączące metodologiczne aspekty marketingu (w rozumieniu akademickiej dyscypliny naukowej) z empirycznymi aspektami budowy tychże modeli. Celem monografii jest zaprezentowanie kategorii zmiennych ukrytych w kontekście ewolucji i głównych nurtów marketingu oraz wypełnienie luki związanej z ich definiowaniem i operacjonalizacją. W pracy przedstawiono nurty akademickiego marketingu, kwestie związane z jego tożsamością, szkoły naukowe i leżące u ich podstaw paradygmaty. Zaprezentowano podstawowe kierunki w metodyce badań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem podejść związanych z zastosowaniami zmiennych ukrytych. Wyróżniono ujęcie badawcze, które stanowi obecnie główny nurt w metodologii badań marketingowych, związane z holistycznym społecznym konstrukcjonizmem. Ma ono szczególne znaczenie dla sposobu definiowania zmiennych ukrytych w obszarze zachowania konsumenta. Wiele uwagi poświęcono modelom pomiarowym zmiennych ukrytych w badaniach marketingowych. Omówiono zagadnienia dotyczące roli wskaźników w pomiarze zmiennych ukrytych w marketingu, model zmiennej ukrytej ze wskaźnikami refleksywnymi, problemy identyfikacji i specyfikacji modeli pomiarowych ze wskaźnikami formatywnymi. Monografię kończą rozważania na temat roli zmiennych ukrytych w układach relacyjnych, którą podkreśla się we współczesnych ujęciach marketingu. Zwrócono uwagę na specyfikę budowy modeli pomiarowych w układach relacyjnych uwzględniających kontekstowość relacji, jej dynamikę i interakcyjny charakter angażujący obie sfery, zarówno popytową, jak i podażową. 62

www.uek.krakow.pl

Andrzej Sokołowski

Andrzej Sokołowski

Bezpośrednie estymatory modalnej

Bezpośrednie

s. 212, ISBN 978-83-7252-627-4

estymatory

modalnej Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

projekt okładki: Marcin Sokołowski

Zmienne ukryte w badaniach marketingowych

Prawidłowa estymacja modalnej ma szczególne znaczenie w zagadnieniach ekonomicznych, w poszukiwaniu obiektu typowego oraz w analizach obrazów cyfrowych i śledzeniu obiektów. Praca poświęcona jest prezentacji istniejących bezpośrednich estymatorów modalnej, zarówno jednowymiarowej, jak i wielowymiarowej. Zawiera krytyczny przegląd definicji modalnej oraz sposobów jej prezentacji w podręcznikach. Autor podjął próbę klasyfikacji bezpośrednich estymatorów modalnej. Zaprezentował też nowatorskie, własne propozycje bezpośrednich estymatorów modalnej, a także zaproponował modele badań symulacyjnych uwzględniających różną asymetrię rozkładów generujących, skład mieszanki rozkładów, zakłócenia i wielowymiarowość w taki sposób, aby możliwe było badanie własności omawianych estymatorów. Opisane zostały wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych, których celem była weryfikacja tych własności estymatorów, których istnienie badacze sugerowali, opierając się jednak tylko na intuicji. Porównana została także efektywność estymatorów opisywanych w literaturze i proponowanych w prezentowanej publikacji. Autor wskazał również na możliwości zastosowania własnych propozycji w konkretnym zagadnieniu ekonomicznym, którym była analiza budżetów gospodarstw domowych.

Paweł Bielawski Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 227, s. 230, ISBN 978-83-7252-623-6

Proces globalizacji gospodarki światowej oraz rozwój międzynarodowych korporacji zwiększają w ostatnich latach zapotrzebowanie na obiektywne informacje ekonomiczne. Szczególnie ważnym problemem

projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Adam Sagan projekt okładki: Marcin Sokołowski

W YDAWNICT WO UEK

Nowości Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


wia dokładniejszy pomiar zjawiska w określonej grupie interesariuszy oraz podjęcie ewentualnych działań korygujących przez przedsiębiorstwo w celu dostarczenia im oczekiwanej wartości. Jest to szczególnie ważne w kontekście poszerzających się struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększającego się zakresu ich rynków, które zmuszają do precyzyjnego komunikowania się z szerokim gronem interesariuszy. Dokonując integracji filozofii marketingowej z wybranymi koncepcjami nauk o zarządzaniu, stwierdzono, że reputacja jest strategicznym i unikatowym zasobem przedsiębiorstwa przyczyniającym się do kreowania jego przewagi konkurencyjnej oraz wpływającym na jego wartość. W pracy potwierdzono nie tylko występowanie zależności między reputacją a wartością przedsiębiorstwa, lecz również wykazano jej bezsporny wpływ na wartość firmy. Przedstawione w monografii rozważania potwierdzają występowanie zmian w realnych warunkach otoczenia organizacji, wymuszających na niej dostosowanie się i podejmowanie nowych wyzwań w zakresie kształtowania wizerunku rynkowego. Wzrost dynamiki otoczenia i pojawianie się wielu nowych szans i zagrożeń w działalności gospodarczej stają się powodem prowadzenia ciągłych poszukiwań nowych form dostarczania wartości interesariuszom. Ze względu na występowanie określonych trendów rozwojowych oraz wynikającą z nich rosnącą rolę reputacji przedsiębiorstw postuluje się pełną integrację komunikacji korporacyjnej oraz marketingowej przez nie prowadzonej w celu zapewnienia spójności ich wizerunku wśród przedstawicieli różnych grup interesariuszy. W związku z rosnącą złożonością oczekiwań i zachowań konsumentów przejawiającą się w ich zwiększonej świadomości oraz zainteresowaniu wartościami wyznawanymi w przedsiębiorstwie w prowadzonych rozważaniach wykazano oddziaływanie konsumenckiej percepcji marki korporacyjnej na marki produktowe. Stwierdzona zależność potwierdza, że reputacja organizacji ma wpływ na zachowania zakupowe konsumentów oraz przyczynia się do generowania przychodów firmy. W pracy podjęto również rozważania nad relacjami między markami produktowymi a korporacyjnymi i wyrażoną w nich reputacją przedsiębiorstwa. Zidentyfikowano czynniki określające wpływ reklamy korporacyjnej na konsumencką wiedzę o markach produktowych, omówiono wizerunkowe konsekwencje rozszerzania marek, przedstawiono zależności między rozszerzaniem marki a wizerunkiem korporacyjnym oraz ukazano mechanizm transferu reputacji w procesie rozszerzania marek. W końcowej części pracy skoncentrowano się na kwestii zależności między krajem pochodzenia przedsiębiorstwa i związanym z nim nacjonalizmem konsumenckim a reputacją firmy. Wskazano działania mające na celu ograniczenie wpływu nacjonalizmu konsumenckiego na reputację organizacji. Na podstawie autorskich badań empirycznych wykazano, że dobra reputacja łagodzi negatywne oddziaływanie animozji konsumenckich w procesie podejmowania decyzji zakupowych.

Adam Figiel

W monografii podjęto problematykę reputacji przedsiębiorstwa oraz jej roli w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Reputacja jest pojęciem interdyscyplinarnym i wielowymiarowym, co sprawia, że jest różnie rozumiana; w niniejszym opracowaniu przyjęto perspektywę marketingową. Podstawowym założeniem była dezagregacja reputacji, co jest zgodne z marketingową koncepcją opartą na segmentacji. Zabieg ten umożli-

Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarce rynkowej. Doświadczenia Polski

projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 224, s. 210, ISBN 978-83-7252-614-4

Małgorzata Kożuch projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ujęcie marketingowe

W YDAWNICT WO UEK

staje się porównywalność sprawozdań finansowych. Powszechne stosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) przez wiele krajów ma na celu unifikację sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. Istotą porównywalności jest ujednolicenie pomiaru raportowanych wartości kategorii ekonomicznych. Celem monografii było przedstawienie propozycji rozwiązań głównych problemów dotyczących wyceny i szacowania wartości godziwej akcji w świetle teorii i standardów rachunkowości. W monografii zaprezentowano metodologię nauk ekonomicznych jako metodę formułowania i sprawdzania teorii w ramach poszczególnych dyscyplin ekonomicznych. Metodologia nauki rachunkowości umożliwia rozwiązywanie problemów poznawczych i decyzyjnych dotyczących pomiaru ekonomicznego, jego analizy i weryfikacji. Sformułowano definicję ogólnej teorii rachunkowości i omówiono metody konstruowania teorii nauki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem dwóch odmiennych stanowisk metodologicznych: badań normatywnych i pozytywnych. Następnie zaprezentowano stworzoną strukturę teoretyczną rachunkowości instrumentów finansowych, którą oparto na schemacie cele–środki. Ze struktury teoretycznej została wyprowadzona konstrukcja empiryczna rachunkowości instrumentów finansowych, którą przedstawiono na przykładzie MSSF w wersji oryginalnej, opracowanej przez IASB. Omówiono istotę dwóch podstawowych koncepcji wyceny akcji, a mianowicie kosztu historycznego i wartości godziwej. W przypadku kosztu historycznego do wyceny bilansowej akcji zastosowano kategorie ustalania cen (wartości), natomiast do szacowania wartości godziwej akcji zaproponowano cztery modele: zdyskontowanych przepływów gotówki (DCF), wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), arbitrażu cenowego (APT) oraz historycznej wartości wymiennej (HEV). W części empirycznej przedstawiono wyniki badań dotyczące koncepcji wyceny bilansowej akcji w rachunkowości. Wycena bilansowa akcji, jak również innych kategorii bilansowych jest zawsze wyceną ex post. Do badań empirycznych wybrano akcje spółek giełdowych należących do różnych branż, tak aby były najlepszym odzwierciedleniem całego rynku. W ramach retrospektywnych koncepcji rachunkowych opartych na zasadzie kosztu historycznego akcje wyceniono w: wartości godziwej, wartości rynkowej, cenie (koszcie) nabycia oraz w niższej z dwóch wartości: ceny (kosztu) nabycia i wartości rynkowej. Wycenę w wartości godziwej porównano z szacowaną wartością godziwą akcji na podstawie modeli ekonomiczno-finansowych, przyjmując w badaniach założenie o braku cen pochodzących z aktywnego handlowo rynku. Na podstawie wykorzystanych modeli oszacowano ceny akcji na moment bilansowy w tym samym okresie i metodami statystycznymi dokonano analizy porównawczej modeli szacowania wartości bilansowej akcji pod kątem ich przydatności w praktyce.

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 229, s. 212, ISBN 978-83-7252-629-8

Warunki przyrodnicze są ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Jednak im wyższy jest stopień tego rozwoju, tym intensywniej społeczeństwo wykorzystuje oraz zmienia elementy środowiska. Efektem ubocznym przetwarzania zasobów naturalnych w dobra finalne, zarówno inwestycyjne, produkcyjne, jak i konsumpcyjne, są zanieczyszczenia. 63


Badanie cykliczności zjawisk ekonomicznych Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 230, s. 160, ISBN 978-83-7252-633-5

Maria Płonka Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 228, s. 238, ISBN 978-83-7252-624-3

64

www.uek.krakow.pl

Praca poświęcona jest problematyce modelowania dynamiki systemów ekonomicznych. Jej głównym celem jest prezentacja podejścia opartego na wykorzystaniu zależności pomiędzy charakteryzującymi ją wahaniami cyklicznymi. Na podstawie przeglądu dostępnych w tym zakresie teorii wykazano, że dynamika systemów rzeczywistych, w tym także ekonomicznych, stanowi realizację odnawialnych cykli życia. Wychodząc z takich założeń, zaproponowano podejście uznające cykl

projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Wit Urban

projekt okładki: Sławomir Lewczuk

W YDAWNICT WO UEK

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) jest alternatywną dla spółki akcyjnej formą prawną zakładów ubezpieczeń, posiadającą typowy dla sektora ekonomii społecznej status not for profit. W Polsce towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są słabo rozpoznawalne, niewiele miejsca poświęca się im też w literaturze przedmiotu. Zamysłem autorki monografii była próba wypełnienia tej luki. Celem pracy było teoretyczne uzasadnienie, operacjonalizacja oraz empiryczna weryfikacja determinant konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeń w Polsce. Poszukując przesłanek konkurencyjności, podjęto studia literaturowe na temat istoty, determinant i modeli konkurencyjności. Zaproponowano autorski model analizy, pomiaru i oceny konkurencyjności podmiotów sektora ekonomii społecznej, przyjmując, że konkurencyjność to kreowanie i utrzymanie przez podmiot podaży trwałych przewag konkurencyjnych przez tworzenie wartości dodanej dla interesariuszy. Ocenę i pomiar efektywności oparto na wartości dodanej na poziomach finansowym (FVA), ekonomicznym (EVA) oraz społecznym (SVA). W pracy rozpatrywano przesłanki konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych wynikające z krajowych oraz unijnych uregulowań formalno-prawnych (w tym dyrektywy Solvency II). Analiza postanowień statutowych wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce pozwoliła na wskazanie zakresu funkcjonowania zasady wzajemności ‒ potencjalnego źródła kreowania wartości dodanej w badanych TUW. Przedmiotem badań były potencjał konkurencyjności i pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Uwzględniono aspekty finansowe, marketingowe oraz społeczne, tworzące łańcuch wartości dodanej dla interesariuszy. Poddano ocenie przewagi i słabości konkurencyjne sektora towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w stosunku do ubezpieczeniowych spółek akcyjnych w ujęciu statycznym i dynamicznym oraz przeprowadzono statystyczną analizę zależności między zakresem działalności poszczególnych TUW a ich efektywnością z wykorzystaniem współczynników korelacji i procedur istotności. W rezultacie określono potencjalne obszary kreowania wartości dodanej i konkurencyjności TUW. W podsumowaniu nakreślono kierunki rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle tendencji światowych. Na podstawie wyników autorskiego badania opinii 2020 respondentów oraz wyników badań zawartych w pracy zidentyfikowano wewnętrzne i zewnętrzne źródła przewag konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, wyprowadzono wnioski dotyczące najkorzystniejszych dla nich strategii konkurowania oraz zaproponowano sposoby stymulowania ich rozwoju w Polsce.

Zanieczyszczenia środowiska są jednym z ważniejszych źródeł negatywnych efektów zewnętrznych w gospodarce. Rynek radzi sobie z problemem kosztów zewnętrznych bez pomocy państwa poprzez mechanizm ich internalizacji, nie jest jednak narzędziem idealnym i są obszary, w których zawodzi. Zawodność rynku w odniesieniu do sfery zanieczyszczenia i ochrony środowiska stworzyła potrzebę interwencji państwa za pośrednictwem polityki ekologicznej i narzędzi jej realizacji. W doborze instrumentów ważne jest ustalenie, w jakim stopniu rynek, a w jakim państwo ma wpływać na zachowania użytkowników środowiska oraz kształtować źródła i mechanizmy finansowania jego ochrony. Państwo, rozwiązując problem kosztów zewnętrznych, stosuje bodźce ekonomiczne i wykorzystuje obok obciążeń fiskalnych, takich jak opłaty (kary) i podatki, także narzędzia wspierające wybrane obszary życia gospodarczego ‒ subsydia. Te ostatnie są więc narzędziem pomocy dla wybranych podmiotów lub obszarów gospodarki, w tym związanych ze środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną. Stosowane przez państwo mają charakter subsydiów publicznych. Subsydiowanie ochrony środowiska ze środków publicznych ze swej natury pozostaje w sprzeczności z zasadami gospodarki rynkowej, a w jej ramach z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Z tych powodów postuluje się ich likwidację i pozostawienie problemu finansowania ochrony środowiska przedsiębiorcom – sprawcom zanieczyszczeń i rynkowym instytucjom finansowym. W monografii podjęto próbę sformułowania teoretycznych podstaw identyfikacji subsydiów w ochronie środowiska oraz wypracowania metodyki oceny zasadności subsydiowania tej dziedziny działalności gospodarczej w warunkach rynkowych. Teoretyczne rozdziały pracy poświęcone zostały umiejscowieniu subsydiów w teorii ekonomii oraz przesłankom subsydiowania ochrony środowiska w warunkach gospodarki rynkowej. Pokazano zależności między takimi kategoriami, jak subsydia, subwencje i dotacje oraz zaproponowano kryteria i sposób oceny subsydiów publicznych w ochronie środowiska. W rozdziale przeglądowym zidentyfikowano i usystematyzowano subsydia związane z ochroną środowiska rozproszone w systemie finansowym gospodarki. Z kolei w rozdziale empirycznym opisano subsydia publiczne w ochronie środowiska stosowane w Polsce. W pracy zaprezentowano modelowe ujęcie procesu subsydiowania ochrony środowiska oraz wskazano stopień zintegrowania subsydiów publicznych z systemem finansowania ochrony środowiska. Przesłanką subsydiowania ochrony środowiska w warunkach gospodarki rynkowej są zbyt wysokie koszty wdrażania zasady „zanieczyszczający płaci”. Subsydia pomagają w dostosowaniu się do standardów ochrony środowiska. Są instrumentem wzmacniającym efekt zachęty do inwestowania w tym szczególnym obszarze. Motywują i umożliwiają realizację przedsięwzięć, których beneficjenci nie mogli podjąć. Inicjują efekt naśladownictwa, a w dłuższej perspektywie wywołują efekt mnożnikowy, widoczny w zwiększonych nakładach na ochronę środowiska oraz zmniejszonej presji działalności gospodarczej na jego komponenty (efekt ekologiczny i efekt społeczny). Subsydiowanie ochrony środowiska bez względu na korzyści, jakie przynosi, pozostaje „gorszą” alternatywą wobec konsekwentnego stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” i może być stosowane w uzasadnionych sytuacjach jako rozwiązanie „drugie po optymalnym”.


fikacja, a także porównanie metod ograniczania ryzyka cen akcji za pomocą opcji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przyjętej koncepcji pracy uwzględniono zabezpieczanie przed ryzykiem cen akcji za pomocą opcji. Przeprowadzone badania można w dużej mierze odnieść także do sytuacji odwrotnej, tzn. zabezpieczania pozycji w zakresie opcji za pomocą akcji. W pracy między innymi określono wpływ stopy procentowej oraz kosztów transakcyjnych na kształtowanie się profili dochodu z podstawowych pozycji w zakresie opcji, dokonano systematyki innowacyjnych rozwiązań w zakresie opcji, przeprowadzono porównawczą analizę teoretyczną i empiryczną wybranych strategii hedgingu statycznego (protective put, long fence) oraz metod hedgingu dynamicznego (delta, delta-gamma, delta-gamma-vega). Zaprezentowano także i zbadano empirycznie koncepcję delty wolnej od modelu (model free delta), z której wynika, że niemal wszystkie stosowane modele wyceny opcji dają teoretycznie takie same wskaźniki zabezpieczenia delta i gamma. Przedstawiono również koncepcję delty rynkowej, która została zweryfikowana empirycznie na podstawie danych z rynku polskiego. W badaniach empirycznych przyjętą metodą badawczą była metoda scenariusza historycznego oparta na danych z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, polegająca na realizacji przez uczestnika rynku scenariusza ograniczania ryzyka cen akcji za pomocą opcji z zastosowaniem określonej metody hedgingu w wybranych warunkach rynkowych.

Paweł Wołoszyn

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 226, s. 230, ISBN 978-83-7252-618-2

Dynamiczny rozwój nauki o finansach wiąże się w dużej mierze z rozwojem rynków finansowych oraz z jedną z podstawowych kategorii w finansach – ryzykiem. Ryzyko jest nieodłącznym elementem wszelkiej działalności gospodarczej. W ostatnich latach wzrosło ono znacznie w związku ze światowym kryzysem finansowym. Spośród rynkowych instrumentów podstawowych akcje uznawane są za jeden z instrumentów o największym stopniu ryzyka. Z drugiej strony opcje stanowią najbardziej wyrafinowane instrumenty pochodne dostępne na rynku giełdowym możliwe do zastosowania zarówno przez dużych instytucjonalnych uczestników rynku, jak i uczestników indywidualnych. Głównym celem monografii było zaprezentowanie pogłębionych rozważań na temat opcji jako narzędzia ograniczania ryzyka cen akcji, a w szczególności ocena skuteczności różnych metod w ograniczaniu tego ryzyka. Podstawowym problemem badawczym była zatem wery-

projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 225, s. 246, ISBN 978-83-7252-617-5

projekt okładki: Sławomir Lewczuk

Struktury agentowe w symulacyjnych badaniach złożonych systemów ekonomicznych

Ryszard Węgrzyn Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji

W YDAWNICT WO UEK

za jednostkowy przedmiot badań. Jako podstawę modelowania jego zmienności wskazano rozmyty model arytmetyczny. W monografii zaproponowano dwie koncepcje takiego modelu: model trendu wahań cyklicznych oraz autoregresyjny model wahań cyklicznych. Zakres jego zastosowania jest związany z rozkładem cykli na osi czasu. Opis tego rozkładu wyznacza specjalnie skonstruowana do tego celu partycja rozmyta oparta na dostępnych obserwacjach szeregu czasowego. W proponowanym podejściu przyjęto zasadę oddzielnego modelowania wahań cyklicznych względem czasu oraz wynikających z nich przedziałów zmienności. Kierując się tym, w pracy przedstawiono jedną z możliwych koncepcji modelowania granic zmienności obserwacji w szeregu czasowym. Otrzymane w wyniku zastosowania takiej metody rozdzielonego modelowania rezultaty cząstkowe w postaci zbiorów rozmytych oraz przedziałów zmienności mogą zostać zespolone w ostateczny obraz badanej dynamiki według reguł TSK. Zakres nowości związanych z proponowanym w opracowaniu podejściem do opisu dynamiki systemów ekonomicznych uzupełnia propozycja nowego paradygmatu arytmetyki rozmytej. Jego podstawę stanowi rozszerzona interpretacja reguły rozszerzania. Wykorzystując ją, można sformułować nowe definicje działań arytmetyki rozmytej oraz ich algorytmizację numeryczną. Uwzględniając tę ostatnią, w pracy określono nowe własności tych działań. Dotyczą one również problemu odwrotnego. Wykazano, że przy zastosowaniu reguły rozszerzania w szerokim sensie jest on rozwiązywalny dzięki wykorzystaniu działań odwrotnych. Przedstawiono również podstawowe twierdzenie paradygmatu. Wskazuje ono na zależność zmiany typu wyniku działania rozmytego od typów jego argumentów. Jest on o rząd wielkości wyższy. W monografii podano także dowód tego twierdzenia. Podstawowa zaleta nowego paradygmatu arytmetyki rozmytej polega na tym, że rozszerza on ogół podstawowych własności działań arytmetyki klasycznej na działania na liczbach rozmytych. Pozwala również przezwyciężyć ograniczenia numeryczne wynikające z klasycznego paradygmatu. Zawarte w pracy propozycje nowych rozwiązań zilustrowano przykładami. W przypadku nowego podejścia do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych wskazują one także na jego zalety w porównaniu z uznanymi w tym zakresie metodami.

Gdy technologia komputerowa wkracza w każdy obszar życia, dostrzec można swoistą inwazję sztucznej inteligencji na inne dyscypliny nauki i jej zastosowań. Dzieje się tak nie dlatego, że sztuczna inteligencja osiągnęła dostateczny poziom rozwoju, ale wskutek zwykłego upowszechnienia techniki komputerowej, wraz z którą – by użyć ekologicznej metafory – sztuczna inteligencja zostaje zawleczona do wszystkich dziedzin, które w jakimkolwiek stopniu posługują się komputerami stwarzającymi naturalny habitat inteligentnego oprogramowania. Widoczne jest to również w ekonomii. Można zgodzić się, że inteligencja to atrybut złożonych systemów stwarzanych przez duże mnogości: neuronów, mrówek, automatów, agentów, ludzi. Jednak budując modele takich mnogości, często skupiamy się na globalnej złożoności systemu, pomijając złożoność poszczególnych jednostek. Tymczasem ludzie są najbardziej skomplikowanymi agentami, jakich można sobie wyobrazić. Mają oni zdolność przyjmowania niezliczonych stanów, a interakcje między nimi wprowadzają do systemu związki przyczynowo-skutkowe i jednokierunkowo upływający czas. Model tak dynamicznego systemu, w przeciwieństwie do bezstanowej abstrakcji modelu relacyjnego, musi mieć charakter proceduralny, a jego nieodwracalność wynika z podstawowych ograniczeń teoretycznych, gdyż informacja jest nieustannie usuwana przez różnorodne procesy agregacji. Systemy ekonomiczne często prezentują zachowania chaotyczne, co także można odnieść do nieodwracalności, interpretując ją jako wymóg, by w dynamice systemu ważną rolę odgrywał jed65


pod redakcją Andrzeja Malawskiego

s. 168, ISBN 978-83-7252-616-8

Monografia przedstawia najnowsze wyniki badań z zakresu modelowania teorii rozwoju gospodarczego Schumpetera w aparacie pojęciowym dynamicznej teorii równowagi ogólnej Arrowa-Debreu otrzymane przez zespół pracowników Zakładu Ekonomii Matematycznej Katedry Matematyki pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Malawskiego. Ta złożona z sześciu rozdziałów i zakończenia praca obejmuje kolejno: metodologiczną analizę stanu badań w omawianym zakresie i wytyczenie ich dalszych kierunków (Andrzej Malawski), rolę popytu w ewolucji Schumpeterowskiej (Beata Ciałowicz, Andrzej Malawski), innowacje i ryzyko w dwuokresowych modelach równowagi ogólnej (Ilona Ćwięczek), analizę mechanizmów tejże ewolucji w aparacie pojęciowym teorii projektowania mechanizmów ekonomicznych Hurwicza (Agnieszka Lipieta), sprawiedliwość dystrybutywną i swobodę wyboru w perspektywie Schumpeterowskiej (Joanna Mrówka) oraz analizę głównego nurtu Schumpeterowskiej ekonomii ewolucyjnej (Marta Kornafel). Warto wspomnieć, że monografia ta stanowi rozwinięcie w omawianych kierunkach ‒ zapoczątkowanego w latach 90. ubiegłego wieku ‒ programu badawczego modelowania ekonomii ewolucyjnej Schumpetera w ujęciu teorii równowagi ogólnej Arrowa-Debreu, którego istotą jest ujęcie dwóch podstawowych form życia gospodarczego, to jest ruchu okrężnego i rozwoju gospodarczego, wyróżnionych przez Schumpetera w postaci rozszerzeń odpowiednio kumulatywnego i innowacyjnego systemu produkcji, jak i całej ekonomii Debreu z własnością prywatną oraz analiza ich ścieżek rozwoju. W zakresie recepcji przeszedł on znamienną ewolucję. Jego wczesną, lokalną, bo ograniczoną do krajowego środowiska akademickiego, fazę zamknęła praca A. Malawskiego Metoda aksjomatyczna w ekonomii (Ossolineum, 1999) wyróżniona polskim „ekonomicznym Noblem”, to jest nagrodą Banku Handlowego w 2000 r. W ostatniej dekadzie nastąpiła internacjonalizacja tego programu poprzez prezentację wyników badawczych na takich prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych, jak np. International Schumpeter Society Meeting w Mediolanie (2004 r., A. Malawski), Rio de Janeiro (2008 r., B. Ciałowicz, A. Malawski), Aalborg (2010 r., B. Ciałowicz, A. Malawski) czy Brisbane (2012 r., B. Ciałowicz, A. Lipieta, A. Malawski), a także w tym roku na Society for Economic Design Conference w Lund (A. Lipieta, A. Malawski). Tej aktywności towarzyszyły 66

www.uek.krakow.pl

pod redakcją Anny Sokołowskiej-Gogut

s. 266, ISBN 978-83-7252-621-2

Album prezentuje wybrane, najcenniejsze publikacje pochodzące z bogatych zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Są wśród nich dzieła zarówno polskie, jak i obcojęzyczne: łacińskie, angielskie i niemieckie, począwszy od starodruków i wydawnictw XIX-wiecznych, przez pierwsze książki i czasopisma ekonomiczne oraz publikacje seryjne, a na variach – najciekawszych pozycjach o tematyce nieekonomicznej skończywszy. Autorzy przybliżyli też program zachowania zbiorów – prowadzone przez pracowników Biblioteki prace związane z konserwacją i renowacją zbiorów oraz ich digitalizacją. Książka wyróżnia się piękną szatą graficzną, jest bogato ilustrowana, większość biogramów autorów prezentowanych publikacji opatrzono fotografiami i wykazem ich prac obecnych w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne pod redakcją Adama Stabryły

s. 348, ISBN 978-83-7252-636-6

Podstawy organizacji i zarządzania

Wybrane problemy i przykłady praktyczne Pod redakcją

Adama Stabryły Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Książka jest podręcznikiem akademickim z zakresu nauk o zarządzaniu. Stanowi kontynuację wydanego wcześniej podręcznika pt. Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze. W prezentowanej publikacji skupiono się na problemach analizy diagnostycznej i decyzyjnej stanowiących rozszerzenie propedeutyki nauk o zarządzaniu, przede wszystkim jednak wyeksponowano przykłady zastosowań praktycznych. Przedstawione przykłady mają swoje źródło w doświadczeniach autorów związanych ze współpracą z przedsiębiorstwami i instytucjami sektora publicznego. Dotyczą zarówno podstawowych działów nauk o zarządzaniu, jak i działów nowo powstałych. Do pierwszych należą m.in.: struktury organizacyjne, za-

projekt okładki: Marcin Sokołowski

Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics

projekt okładki: Marcin Sokołowski

Ścieżkami przeszłości. Najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

projekt okładki: Marcin Sokołowski

W YDAWNICT WO UEK

też publikacje o zasięgu międzynarodowym, by wspomnieć pracę: The Role of Banks in the Schumpeterian Innovative Evolution (B. Ciałowicz, A. Malawski), w: Catching Up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective, red. A. Pyka, M. da Graca Derengowski Fonseca (Springer, 2011), a także rozwój młodej kadry naukowej w postaci rozpraw doktorskich (B. Ciałowicz, J. Mrówka). W ostatnich trzech latach działalność tę umożliwiło finansowanie badań z zespołowego grantu MNiSzW kierowanego przez prof. Andrzeja Malawskiego. Andrzej Malawski

nokierunkowy upływ czasu. Zjawiska chaotyczne to takie, które nie są transparentne referencyjnie, a jedyne metody poznania przyszłych losów systemu to albo odpowiednio długie oczekiwanie, albo sztuczne przyśpieszenie czasu z użyciem symulacji. Czy systemy ekonomiczne są systemami obliczeniowymi? Ekonomiczni agenci, a więc ludzie i ich organizacje, w swojej łącznej aktywności daleko wykraczają poza klasyczny model obliczalności Turinga, nie tylko wykonując obliczenia, lecz przede wszystkim rozwiązując problemy, nie zawsze dające się sformułować w postaci algorytmicznej. Opisany w monografii przykład systemu agentowego pokazuje, że oprócz wyrafinowanych technik opartych na skomplikowanym aparacie matematycznym można poszukiwać metod na tyle prostych, by dopuścić ich spontaniczną emergencję w systemach nie dysponujących inteligentnym wglądem w matematyczny sens problemu.


rynku kapitałowym w portfele o takim samym ryzyku. Przedstawiono wiele rozwiązanych przykładów liczbowych, a także zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami. Podręcznik ten, w odniesieniu do rynków kapitałowych, prezentuje klasyczne podejście do ryzyka (teoria portfelowa Markowitza i zagadnienia pokrewne), które nie wymaga znajomości zaawansowanego aparatu matematycznego. Książka powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych uzyskanych podczas prowadzenia zajęć z takich przedmiotów, jak: ryzyko w działalności gospodarczej, zarządzanie ryzykiem finansowym oraz ryzyko stopy zwrotu w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Stanowi ona podręcznik do wymienionych przedmiotów, ale może być również wykorzystana jako literatura uzupełniająca na temat rynków kapitałowych, rynków inwestycyjnych, opłacalności projektów inwestycyjnych lub problemów decyzyjnych związanych z wyborem inwestycji korzystniejszej.

Współczesne ubezpieczenia gospodarcze projekt okładki: Marcin Sokołowski

pod redakcją Wandy Sułkowskiej

s. 228, ISBN 978-83-7252-631-1

Ubezpieczenia gospodarcze, zarówno majątkowe, jak i osobowe, obejmują szeroki zakres zagadnień. Prezentowany podręcznik przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną na ich temat. Autorzy dołożyli starań, aby zasób podstawowej wiedzy z teorii ubezpieczeń umożliwiał zrozumienie istoty i mechanizmów ubezpieczeń. Aby ułatwić przyswojenie wiedzy z zakresu prawa ubezpieczeniowego, pracę wzbogacono rozważaniami na temat różnych aspektów praktyki ubezpieczeniowej. Książka jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla studentów kierunków ekonomicznych, a także innych, na których wykładany jest przedmiot ubezpieczenia. Podręcznik ten, według zamierzeń autorów, ma być też źródłem aktualnej i rzetelnej wiedzy ubezpieczeniowej dla wszystkich osób, które posiadają już określoną wiedzę z tego zakresu, np. z racji swej działalności zawodowej, ale chciałyby ją zweryfikować, poszerzyć i ugruntować.

Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych s. 218, ISBN 978-83-7252-622-9

KRZYSZTOF GUZIK | EDWARD SMAGA

Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych

W Y D A W N ICT W O U N IW E R SY T E T U E K ON OM ICZN E GO W K R A K OW IE

Z inwestowaniem kapitału ściśle związane jest ryzyko, rozumiane ‒ najogólniej rzecz ujmując ‒ jako mierzalna niepewność przyszłych rezultatów. Jest ono skutkiem tego, że nie znamy przyszłości. Jako ważna kategoria ekonomiczna musi być uwzględniane w procesie inwestowania. W podręczniku omówiono problem inwestowania na rynku kapitałowym oraz inwestycje rzeczowe z losowymi przepływami pieniężnymi. Układ materiału pozwala na ocenę opłacalności inwestycji rzeczowych przez porównanie z korzyściami, jakie można osiągnąć, inwestując na

projekt okładki: Marcin Sokołowski

Krzysztof Guzik, Edward Smaga

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia w bazie CEEOL Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Argumenta Oeconomica Cracoviensia są indeksowane w międzynarodowej bazie danych Central and Eastern European Online Library (www.ceeol. com). W bazie tej zamieszczone są również pełne teksty artykułów publikowanych na łamach tych czasopism.

67

W YDAWNICT WO UEK

rządzanie procesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie operacyjne, logistyka, ergonomia, metodologia organizacji pracy, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, a do drugich zaliczyć można: zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie wiedzą, zarządzanie informacjami, zarządzanie zmianami, nadzór korporacyjny i inne. Zamieszczone przykłady praktyczne pozwalają na zaprezentowanie kierunków zastosowań nauk o zarządzaniu w gospodarce i administracji. Mają one stanowić punkt wyjścia do rozwiązywania złożonych zadań oraz opracowywania projektów. Autorami podręcznika są pracownicy dwóch katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Katedry Procesu Zarządzania oraz Katedry Metod Organizacji i Zarządzania.


KURIEREKUEK

Nr 11

Najmłodsza Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w UEK

W

sobotnie przedpołudnie 12 października 2013 r. 90 małych studentów Uniwersytetu Dziecięcego UEK zainaugurowało swój rok akademicki! Była to już trzecia inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uroczystość odbyła się w hali sportowej, w której odbywają się inauguracje kolejnych lat akademickich. Spotkanie rozpoczął Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju UEK prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski, ubrany w tradycyjny uroczysty strój. Pan Rektor powitał studentów w wielopokoleniowej uczelni, w której murach mogą studiować dzieci, młodzież, ich rodzice oraz dziadkowie – Ci ostatni jako słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po Panu Rektorze głos zabrała Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego prof. dr hab. Anna Karwińska przedstawiając program i organizatorów „najważniejszego uniwersytetu”. Następnie dzieci wysłuchały nagrania pieśni Gaudeamus Igitur w wykonaniu chóru uniwersyteckiego „Dominanta”. I wreszcie wygłoszony został wykład inauguracyjny dr Renaty Zawistowskiej zatytułowany „Spektakl poprzez wieki – zabawa w teatr”. Wykład połączony był z inscenizacją pt.„Żona dla króla”, w wykonaniu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, pod kierownictwem pani Agnieszki Nowak.

Po przedstawieniu mali aktorzy zaprosili studentów Uniwersytetu Dziecięcego do zabaw teatralnych, które wzbudziły wiele radości wśród uczestników i widzów.

Nowo upieczeni żacy opuszczali kampus UEK z uśmiechem na ustach i z indeksem w kieszeni.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14 UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO UEK WYKŁADY: 26 października „Czy można uzależnić się od komputera?” mgr Katarzyna Sanak-Kosmowska 16 listopada „Zielona energia dla ekoenergetycznych” dr Dominika Sułkowska 30 listopada „Nauka czytania prawa” dr Marek Benio 14 grudnia „Historia pieniądza” Mateusz Woźniak 11 stycznia „Jak się projektuje miasto?” dr hab. inż. arch. Anna Palej WARSZTATY*: „Kryminalistyka”, dr hab. Jolanta Wąs-Gubała „Zielona energia dla ekoenergetycznych”, dr Dominika Sułkowska „W pracowni mistrza Jana Matejki”, dr Renata Zawistowska „Zabawy słowem”, mgr Agnieszka Nowak „Zakładamy firmę”, mgr Maciej Cycoń

Tenis ziemny Aerobik z piłkami * Tematy i terminy warsztatów do wyboru

Dr Renata Zawistowska

Drogi Rodzicu! Nie zapisałeś dziecka na Uniwersytet Dziecięcy UEK, bo przegapiłeś termin rekrutacji? Nie wszystko stracone! Mamy jeszcze wolne miejsca na warsztatach. Szczegóły: www.ud.uek.krakow.pl, e-maill ud@uek.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

68

www.uek.krakow.pl


Anna Karwińska

– Ciekawa jestem kto wymyślił muzeum? – powiedziała Wełniczka wsuwając się na swoje miejsce w koszyku . – I ile jest różnych muzeów? Czy byliśmy już we wszystkich? – Skąd! – powiedział Puszek – widziałem kiedyś taką grubą książkę o muzeach. I to tylko w Polsce! Macie pojęcie jaka gruba by była o muzeach na świecie? – Mnie się podobało to muzeum wojska – powiedział Druciak. –A najbardziej te mundury! Takie kolorowe! A broń! Nie miałem pojęcia , że aż tyle różnych broni można wymyślić! – Eee tam, muzeum wojska – powiedział Niciak – a muzeum komunikacji? Te wszystkie stare tramwaje, pociągi.. To dopiero coś! Albo archeologiczne! – Nie kłóćcie się –uspokajałam. Każdy może znaleźć takie muzeum, które pokazuje najbardziej interesujące rzeczy. Zabawki, meble, pieniądze, domy, urządzenia techniczne… Wszystko co ludzie wynaleźli czy zbudowali. Bo tak naprawdę to każde muzeum jest inne. Ale wszystkie powstają żeby zbierać i konserwować, a potem wystawiać różne rzeczy wytworzone przez ludzi przez tysiące lat. Opowiadają historię cywilizacji. A czy wiecie kiedy powstały takie miejsca? – zapytałam – No chyba niedawno –powiedział niepewnie Puszek – A właśnie, że dawno. Na początku, ponad 2300 lat temu, powstało Museion – czyli Świątynia Muz w Aleksandrii. – Nie to niemożliwe – krzyknął Puszek. – a co by było w takim muzeum? Przecież te wszystkie rzeczy , zabytki, obrazy, zabawki i tak dalej jeszcze nie istniały! – Jak nie istniały – zdenerwowała się Zakładka – a to co widzieliśmy w Muzeum Archeologicznym? To dopiero jest stare! – Ta Świątynia Muz była trochę jak instytut naukowy w którym zgromadzono różne kolekcje: minerały, zegary społeczne, przyrządy astronomiczne, szkielety zwierząt. Potem jeszcze powstała biblioteka i miejsca spotkań dla uczonych, którzy tam pracowali. Nie było to więc takie zwykłe muzeum. Chociaż i dzisiaj wiele muzeów też tak funkcjonuje. – To jedźmy tam do tej Aleksandrii! – zawołał Puszek – Niestety to muzeum już od dawna nie istnieje, zostało zniszczone wiele wieków temu. Ale nazwa pozostała.. – a co to były te Muzy – popatrzył na mnie Niciak –i dlaczego miały Świątynię?

– to córki Zeusa – najważniejszego boga w greckiej mitologii. Bardzo je szanowano. Było ich 9 i każda miała pod opieką inną dziedzinę sztuki albo nauki. No oczywiście dzisiaj to już tych dziedzin mamy znacznie więcej niż w czasach starożytnych. – I dlatego są takie różne muzea? – ucieszył się Puszek – Ciekawe jaka by to była muza od zegarów, albo od zabawek. -No albo taka od samochodów, albo komputerów – rozmarzył się Druciak. – A właściwie to po co nam te muzea? – Druciak oderwał się od ekranu komputera. Nie wystarczy to co jest sieci? – No rzeczywiście! – oburzyła się Zakładka – Przecież w muzeum masz PRAWDZIWE rzeczy z dawnych czasów, a nie tylko obrazek. Oczywiście jak jakieś muzeum jest bardzo daleko, to można je zwiedzać w Internecie, ale to nie to samo! W muzeum jesteś w samym środku jakiejś epoki, albo w jakimś niezwykłym miejscu, pełnym niezwykłych przedmiotów, obrazów, rzeźb. To jak wejść do zaczarowanej krainy… – eee tam, dziewczyny zawsze przesadzają – obruszył się Druciak – zaczarowana kraina! Też coś! A w komputerze możesz sobie otwierać kolejne strony i dowiedzieć się więcej. Na przykład widzisz obraz i możesz sprawdzić kim był malarz, zobaczyć jak wyglądało miasto w którym mieszkał, dowiedzieć się jakie miał farby… – Ale w muzeum też są komputery. I filmy. I programy interaktywne. – nie ustępowała

rys. Anna Podczaszy

O muzeum

KURIEREKUEK

Rozmowy z Puszkiem

Zakładka. A w Internecie nie ma miejsca, po którym NAPRAWDĘ CHODZISZ, nie spotykasz się z innymi, nie możesz sam zrobić eksponatów na warsztatach, nie masz kogo się zapytać, prawda? – spojrzała na mnie. – Myślę, że muzea to bardzo ważne miejsca. To czasem takie prawdziwe „kapsuły czasu”, w których przechowujemy przeszłość, czasem niezwykłe przestrzenie pełne przedmiotów, które zmieniały się w kolejnych wiekach, jak na przykład przyrządy do mierzenia czasu, albo instrumenty muzyczne. I nie tylko chodzi o to, żeby zobaczyć pojedyncze eksponaty, ale też wystawę czyli zaprezentowanie ich w określony sposób. Muzea to też miejsca w których możemy zobaczyć przedmioty czy dzieła sztuki unikatowe. Prawdziwa „Dama z łasiczką” czy „Mona Liza” jest tylko jedna, chociaż czasem są setki tysięcy kopii. I zobaczenie takiego dzieła na żywo, naprawdę, to coś zupełnie wyjątkowego. – A czy można sobie zrobić muzeum, takie swoje, albo rodzinne? – zapytała Wełniczka grzebiąc w dużym pudle. – No pewnie, zróbmy sobie muzeum domowe – wykrzyknął Druciak. – Będą same prawdziwe przedmioty. A potem zrobimy sobie stronę internetową.

Czy byłeś/byłaś ostatnio w muzeum? Jakim? Co Ci się najbardziej podobało? Czego możemy się dowiedzieć zwiedzając muzeum? Jak myślisz jak może wyglądać opiekunka ( Muza) sztuki malarskiej? A Muza przemysłu? Czy masz jakiś pomysł na ciekawe muzeum?

Więcej rozmów z Puszkiem można znaleźć w książce Anny Karwińskiej „Rozmowy z Puszkiem o wyobraźni, przyjaźni i rozumieniu innych”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010. 69


B I U R O D S . O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H uek

BON UEK międzynarodowo – Czechy, Włochy, Szwecja

R

ok 2013 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UEK może zostać nazwany „rokiem międzynarodowym”. Pracownikom Biura udało się bowiem odbyć kilka bardzo kształcących wyjazdów zagranicznych, które zaowocowały m.in. przystąpieniem do międzynarodowego projektu EADHE. W większości przypadków na wyjazdy te udało się pozyskać środki zewnętrze. Chcielibyśmy podzielić się z czytelnikami Kuriera UEK wrażeniami i zdobytymi informacjami.

Niepełnosprawność oczami Brna W lutym w Brnie odbyła się III międzynarodowa konferencja Universal Learning Design. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Tejrezjasz – Centrum Wsparcia Studentów ze Specjalnymi Potrzebami (tamtejsze Biuro ds. ON) działające na Uniwersytecie Masaryka. Podczas konferencji pracownicy BON UEK mieli okazję poznać rodzaje wsparcia studentów, które wykorzystywane są w Czechach oraz innych krajach. Konferencja dotyczyła głównie wsparcia dwóch grup niepełnosprawności: wzroku i słuchu. Uniwersytet Masaryka jest drugą co do wielkości uczelnią w Czechach. Kształci ok. 420 studentów niepełnosprawnych, w tym 90 z niepełnosprawnością wzroku. Tamtejsze Biuro ds. ON jest jednym z najbardziej rozwiniętych w Europie. Pracownicy Biura są pomysłodawcami i kreatorami rozwiązań pomagających w nauczaniu, w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku. Dlatego też zdecydowaliśmy na wysłanie delegacji z BON UEK.

Centrum Tejrezjasza Organizatorzy zaprosili gości do zwiedzenia Centrum Tejrezjasza, w którym pracuje ok. 40 osób. Każdy oddelegowany jest do konkretnych zadań, przez co pracownicy mają możliwość rozwoju w danej specjalizacji. W Centrum mieści się biuro obsługi studentów, pokoje do nauki lektoratów i indywidualnych zajęć oraz sale, gdzie studenci mogą się uczyć z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Duże wrażenie robi studio nagraniowe, służące nagrywaniu tłumaczeń dla osób niesłyszących. Adaptacja książek jest na bardzo wysokim poziomie. Informatycy z sekcji IT pracują nad technicznymi aspektami adaptacji oraz przystosowania materiałów. Jednym z zadań jest adaptacja podręczników i materiałów związanych z matematycznymi przedmiotami.

Korzyści z wyjazdu Po raz kolejny przekonaliśmy się, że wyjazdy i zapoznawanie się z działalnością w innych ośrodkach jest doskonałą inwestycją. Już w kwietniu 2013r., podczas VI Krakowskich Dni Integracji, jako jedna z pierwszych uczelni w kraju zastosowaliśmy technikę symultanicznego pisania tekstu na tablicy, która pozwala osobom niedosłyszącym i niesłyszącym nieznającym języka migowego uczestniczyć w konferencjach, wykładach itp. Dzięki temu ułatwieniu panel dyskusyjny Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – jak jest naprawdę? był dostępny dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Studenci byli bardzo pozytywnie zaskoczeni takim udogodnieniem. 70

www.uek.krakow.pl

Biblioteka książek Braille’a w Centrum, Tejrezjasza, na zdjęciu Ewelina Durlak – pracownik BON UEK

Niepełnosprawność oczami Bolonii Region Emilia-Romana i jego stolica Bolonia to niezwykle interesująca część Włoch. Walory turystyczne regionu są jego dużym atutem, ale warto także podkreślić postęp cywilizacyjny tej części Półwyspu Apenińskiego. Wielki wkład w ten proces ma najstarszy w Europie uniwersytet – Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Wizytę tej właśnie uczelni złożyli pracownicy BON UEK. Majowy wyjazd był możliwy dzięki programowi Erasmus. Pracownicy, Simona i Francesco, z Servizio Studenti Disabili e Dislessici – bo tak nazywa się tamtejsze Biuro ds. ON – zadbali o to, aby wizyta była interesująca i kształcąca. Zapełnili nasz pobyt licznymi spotkaniami z pracownikami różnych działów i organizacji.

Włoska rzeczywistość We Włoszech konstytucja oraz ustawy dość szczegółowo określają prawa dotyczące osób niepełnosprawnych, którym należy się szczególne wsparcie w trakcie studiowania. Utworzenie jednostki odpowiedzialnej za wsparcie studentów z niepełnosprawnościami, jest obowiązkiem każdej uczelni. Jednakże poszczególne regiony, jak i uczelnie, mają pewną autonomię i mogą prowadzić szersze działania niż te, które określają przepisy centralne. Tak bez wątpienia jest w regionie Emilia-Romana oraz na Uniwersytecie Bolońskim. Za osobę niepełnosprawną w świetle prawa uznawana jest osoba, która w 66% jest niepełnosprawna. W przeciwieństwie do Polski, we Włoszech nie rozróżnia się stopni niepełnosprawności. Wskaźnik 66% pozwala na uzyskanie orzeczenia oraz daje pewne przywileje jak na przykład częściowe zwolnienie z podatku za studia.

Servizio Studenti Disabili – Biuro ds. ON po włosku Uniwersytet Boloński jest najstarszą uczelnią w Europie. Został założony w 1088 roku. Obecnie kształci 85 tys. studentów w Bolonii oraz ośrodkach zamiejscowych w Cezenie, Forlì, Ravennie i Rimini. Biuro ds. ON zostało utworzone w 2001r. Pracownicy nie oferują wyłącznie wsparcia na etapie studiowania, ale docierają z informacją również do szkół średnich i starają się też wspierać absolwentów. Działania opierają na powszechnej we Włoszech idei włączania. Koncentrują się na


W czasie pobytu w Bolonii odbyliśmy rozmowy z pracownikami Biura ds. ON, będącymi specjalistami ds. wsparcia studentów: yy niesłyszących i niedosłyszących oraz niewidomych i słabo widzących Na Uniwersytecie Bolońskim studiuje ok. 50 osób z problemami słuchu, w tym połowa to osoby niesłyszące potrzebujące wsparcia tłumacza. Studentów z problemami wzroku jest ok. 60, w tym 1/3 niewidomych. yy z dysleksją We Włoszech – podobnie jak i w Polsce dysleksja nie jest uznawana za niepełnosprawność. W zależności od regionu Włoch różnie się ją interpretuje. W regionie Emilia-Romana traktowana jest jako zaburzenie, którym Biuro ds. ON się zajmuje. Na Uniwersytecie studiuje ok. 150 studentów z dysleksją. W czasie wizyty odwiedziliśmy kilka jednostek Uniwersytetu a także organizację współpracującą z tamtejszym Biurem ds. ON. Na liście znalazły się: yy Wydział Psychologii Ciekawą dla nas okazała się informacja, że ich Biuro nie oferuje wparcia psychologicznego. Należy ono do zadań Wydziału Psychologii (Dipartimento di Psicologia). Władze Wydziału same wyszły z inicjatywą wsparcia studentów z problemami natury psychicznej już w roku 1985. yy Dział Nauczania i Obsługi Studentów (Area Didattica e Servizi Studenti); yy Jest to jednostka odpowiedzialna za dydaktykę i organizację studiów oraz koordynację innych jednostek uczelni, w tym Biura ds. ON. yy Dział Współpracy Międzynarodowej (Area Relazioni Internazionali); yy Zostaliśmy oprowadzeni po ich siedzibie oraz przedstawiono nam zakres ich działań. Uniwersytet w Bolonii przyjmuje i wysyła co roku kilku studentów z niepełnosprawnością w ramach wymiany studenckiej. yy Organizacja Er.Go Agencja regionalna, odpowiedzialna za informowanie studentów o możliwościach uzyskania stypendiów i zakwaterowania. W szczególności obejmuje wsparciem studentów niepełnosprawnych. Er.Go zarządza domami studenckimi (1500 pokoi, z których ok. 100 przystosowanych jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Z agencją współpracuje 45 wolontariuszy. Po rozmowie w agencji odwiedziliśmy dwa akademiki. Jak wiele wniosła dla nas ta wizyta, nie da się ocenić. Była kształcąca, otwierająca oczy, dająca do myślenia. Z przyjemnością zastosujemy przekazane nam rady i wskazówki w praktyce.

Chcielibyśmy podziękować goszczącym nas pracownikom Biura ds. ON Uniwersytetu Bolońskiego za ciepłe przyjęcie, otwarcie, gościnność i niezwykle interesujący program wizyty.

Pracownicy BON UEK z wizytą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Bolońskiego

PROJEKT EADHE Wizyta w Bolonii już zaprocentowała. Nasza Uczelnia przystąpiła do międzynarodowego projektu: EADHE – European Action on Disability within Higher Education. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Boloński, zaś koordynatorem ze strony UEK jest Biuro ds. ON. Pozostali partnerzy to: yy Cooperativa Sociale CEIS Formazione – organizacja pozarządowa Włochy yy Ghent University, Belgia yy Aarhus University, Dania yy University of Coimbra, Portugal yy Leipzig University, Niemcy yy University of Gothenburg, Szwecja Projekt dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych w szkolnictwie wyższym. Jego celem jest stworzenie mapy dobrych praktyk i działań podejmowanych w celu wyrównania szans osób niepełnosprawnych w dostępie do szkolnictwa wyższego na wyżej wymienionych uczelniach europejskich oraz implementację najlepszych praktyk. Na pierwszą część projektu składają się ankieta kierowana do studentów niepełnosprawnych oraz wywiady z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi (w tym pracownikami BON). W dalszych etapach zostanie przeprowadzona analiza zebranych danych oraz opracowany pilotażowy program działań prowadzący do implementacji najlepszych praktyk. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na anglojęzycznej stronie: http://www.eadhe.eu/

Niepełnosprawność oczami Malmö Chyba nie ma drugiego tak „równego” kraju w Europie jak Szwecja. Tutaj niepełnosprawni nie mają żadnych zniżek ani stypendiów specjalnych – to byłaby dyskryminacja. Tutaj dozwolone są małżeństwa tej samej płci, a urlop tacierzyński trwa tyle co macierzyński. Właśnie do Szwecji udała się w maju Marzena Dudek – pracownik BON UEK – na Erasmus International Staff Training Week organizowany przez Malmö University. Tematem przewodnim International Staff Training Week był Service Package for (International) Students. International Office Uniwersytetu w Malmö opracował pięciodniowy program warsztatów, prezentacji oraz wydarzeń kulturalnych, do udziału w którym zaprosiło pracowników uczelni europejskich i USA. W sumie zjawiło się 26 osób. Szwedzi przygotowali rewelacyjny program i zadbali o to, aby opierał się na partycypacji wszystkich uczestników. 71

B I U R O D S . O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H uek

możliwościach danego studenta, a nie ograniczeniach. Wykorzystują networking – współpracują z instytucjami zewnętrznymi, władzami regionalnymi i rządowymi. Obecnie na Uniwersytecie kształci się ok. 400 studentów z niepełnosprawnością, ale Biuro szacuje, że potrzebujących wsparcia jest dwa razy więcej. Pracownicy Biura wspierają nie tylko studentów, którzy posiadają orzeczenie, ale wszystkich, którzy deklarują potrzebę wsparcia i pomocy z uwagi na stan zdrowia, w tym także studentów z dysleksją. W Biurze zatrudnionych jest 4 pracowników etatowych, 7 osób na umowę zlecenie oraz 1 osoba, która pracuje również w Departamencie Zdrowia. BON może liczyć na pomoc ze strony wolontariuszy. Ponadto jednym z rodzajów wsparcia jest peer-to-peer tutorship, czyli pomoc studentom niepełnosprawnym oferowana ze strony starszych kolegów. Tutorów jest obecnie 25.


B I U R O D S . O S Ó B N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H uek

Krótko o każdym dniu W pierwszym dniu uczestnicy mięli okazję poznać się bliżej, a służyła temu między innymi krótka prezentacja swojego uniwersytetu i swojej roli na uczelni. Ciekawym punktem programu było wprowadzenie do języka szwedzkiego, którego nauczenie się z racji intonacji i niewiarygodnej liczby samogłosek jest nie lada wyzwaniem. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z Disability Service (odpowiednik naszego BON) i Student Health Service. Podczas spotkania odbyła się prezentacja gospodarzy nt. wsparcia oferowanego studentom. Działalność ich Biura ds. ON finansowana jest są z wydzielonych środków uczelni, z których część pochodzi z dodatkowej dotacji ministerstwa. Biuro tworzą 3 osoby. Obecnie na Uniwersytecie w Malmö studiuje 318 osób z niepełnosprawnością, z czego 221 to osoby z dysleksją. Z kolei Student Health Service to jednostka, która zatrudnia 6 konsultantów zajmujących się wsparciem psychologicznym, pielęgniarkę oraz osobę odpowiedzialną za projekty. Każdy student może się do nich zgłosić po wsparcie. Student Health Service zajmuje się w dużej mierze kwestią zdrowia seksualnego. Oferuje wsparcie w planowaniu ciąży, może wykonać testy na chlamydię, spożywanie alkoholu, a od września testy na HIV. Oprócz tego organizuje różne kursy czy grupy terapeutyczne. W 2012 zanotowali 1786 wizyt, a najczęściej pojawiającymi się problemami były: lęk, porady antykoncepcyjne, depresja, stres i problemy w relacjach z innymi. Student Health Service organizuje również kampanie takie jak Kampania o Chlamydii czy Dni Seksu, aby promować wśród studentów dbałość o zdrowie. Kolejny dzień zaczął się od warsztatów, których tematem była współpraca z wydziałami uczelni. Dyskutowano o tym jak współpraca ta wygląda na poszczególnych uczelniach, jakie są procedury, rozwiązania i pomysły na to, aby była ona bardziej efektywna. Po południu odbył

Warsztaty nt. wspolpracy z wydzialami, Marzena Dudek prezentuje dzialania Biura ds. ON UEK

się kolejny warsztat Making diversity work, do którego dołączyli przedstawiciele Akademickich Biur Karier z Polski, Łotwy, Niemiec i Grecji. Wspólnie zastanawiano się nad definicją słowa „różnorodność”, nad misją Biur ds. ON w kontekście potrzeb studentów. Głównym punktem programu przedostatniego dnia był wykład szwedzkiej pedagog pt. Learning environment. Wykład był niezwykle ciekawy, gdyż uświadomił uczestnikom jakie znaczenie ma miejsce, w którym odbywają się zajęcia i jak ważne jest, aby było dopasowane do charakteru zajęć. Druga część wykładu poświęcona była pracy w grupie. Popołudnie przeznaczone było na indywidualne spotkania z przedstawicielami różnych jednostek Uniwersytetu w Malmö. W piątek odbyło się szkolenie Podejmij wyzwanie dające nowe spojrzenie na otaczający nas świat i to kim jesteśmy. Organizatorzy podsumowali pięć owocnych dni. Był to już ostatni dzień Staff Training Week. Pełna sił, bogatsza o nowe doświadczenia i nowe punkty widzenia Marzena Dudek – pracownik BON UEK – wróciła do Krakowa. Marzena Dudek, Ewelina Durlak, Marek Świerad (BON UEK)

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK na konferencji IATEFL POLAND

W

dniach 27-29 września 2013r. w Łodzi już po raz dwudziesty drugi odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland. To coroczne wydarzenie, – znane z przyjaznej i luźnej atmosfery – podczas którego nauczyciele języków obcych z Polski i zza granicy mają niepowtarzalną możliwość wymiany doświadczeń, uczestnictwa w dyskusjach czy nawiązania nowych, inspirujących kontaktów. Konferencja IATEFL to ponad sto sesji, programy wieczorne czy lekcje na żywo, możliwość spotkania i rozmowy z praktykami z całego świata. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było holistyczne podejście do uczenia i nauczania. O konferencji dowiedziałam się od pani magister Lucyny Wilinkiewicz-Górniak ze Studium Języków Obcych, która jest sekretarzem i członkiem Komisji Rewizyjnej w IATEFL Poland. Pani magister zależało, aby tematyka nauczania osób niepełnosprawnych języków obcych zaistniała na konferencji. Zaproponowała, abyśmy jako przedstawiciele Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK mieli swoje wystąpienie, podczas którego przybliżymy uczestnikom zagadnienia związane z niepełnosprawnością i tym samym zapoczątkujemy nowy blok tematyczny. Mój referat pt. „Bridging the Disability Barriers” wygłosiłam pierwszego dnia konferencji. Skoncentrowałam się na zagadnieniu nauczania języka obcego studentów z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. Na początku 72

www.uek.krakow.pl

Marzena Dudek podczas wystąpienia na konferencji IATEFL Poland

przybliżyłam uczestnikom tematykę niepełnosprawności, a potem przekazałam kilka wskazówek i sugestii jak zachować się, na co zwrócić uwagę prowadząc zajęcia, których uczestnikami są studenci z niepełnosprawnością. Na koniec prezentacji wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Cieszę się bardzo, że działania na rzecz osób niepełnosprawnych naszego Biura i naszej Uczelni mogły zostać zaprezentowane szerszej publiczności. Mam nadzieję, że zagadnienia, które poruszyłam i wskazówki, które zaproponowałam uczestnikom będą dla nich przydatne i wykorzystają je w swojej pracy. Chciałabym w tym miejscu podziękować pani magister Lucynie Wilinkiewicz-Górniak za zaproszenie do udziału w konferencji, a także za nieocenione wsparcie podczas tego wydarzenia. Marzena Dudek (BON UEK)


Zajecia warsztatowe wykonywania zwierząt z balonów

Z rzeszenie S tudentów N iepełnosprawnych U E K

Spotkanie Zsnów w Kaliszu

Zdjecie uczestnikow spotkania w Kaliszu

D

yskusje, opinie, komentarze, wiedza i integracja to cel spotkań organizowanych co roku przez organizacje zrzeszające Studentów Niepełnosprawnych. Środowiska akademickie z różnych stron Polski spotykają się wspólnie razem w mieście Kalisz, aby podzielić się doświadczeniem i zdobytą wiedzą z zakresu pomocy, wsparcia jakie może uzyskać student mający problemy zdrowotne. Już od trzech lat w kalendarzu spotkań i wyjazdów organizacji widnieje notatka „Kalisz”. W tym roku nie mogło być inaczej. W dniach 2729 września odbyło się już kolejne spotkanie organizacji studenckich działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Głównymi organizatorami spotkania były Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W spotkaniu wzięły udział: ZSN Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Spotkanie odbyło się w Kaliszu, mieście które uznawane jest za „młode duchem, najstarsze miasto w Polsce”, dlatego też wycieczka po mieście jest nieodzownym elementem planu spotkania. W tym roku dzięki uprzejmości Centrum Informacji Turystycznej miasta Kalisz, mogliśmy zwiedzić Stare Miasto, Rynek, Ratusz i ruiny zamku z przewodnikiem. W tegorocznym programie spotkania znalazły się warsztaty dotyczące alfabetu Braille`a prowadzone przez studenta ZSN UEK Martina Jung, który po krótce przybliżył czym jest alfabet, jak powstał oraz jakie są nowoczesne techniki i urządzenia, jakimi może dysponować osoba niewidoma na zajęciach. Martin bazując na własnym doświadczeniu opowiadał jak radzi sobie studiując trudny i wymagający kierunek dla osoby niewidomej jakim jest informatyka. Opowiadał jakie bariery musiał pokonać i z czym ma największy problem i trudności. Zaprezentował również książkę wydrukowaną alfabetem Braille`a. Warsztaty wzbudziły ogromne zainteresowanie i dały początek licznym żywym dyskusjom, które były kontynuowane także w kuluarach. Przeprowadzony został również mini kurs języka migowego. Uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych znaków niezbędnych do komunikacji, poznać bliżej kulturę osób niesłyszących. Warsztaty prowadzone były przez niedosłyszącą studentkę Anię reprezentującą Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Mini kurs alfabetu Brailla

W trakcie warsztatów Ania opowiadała również na jakie wsparcie i formy pomocy mogą liczyć osoby niesłyszące i niedosłyszące studiujące na Uniwersytecie Łódzkim. Zaproszone na spotkanie w Kaliszu organizacje miały możliwość zaprezentowania swojej działalności i efektów swojej ciężkiej pracy jakie wykonują na rzecz studiujących Osób Niepełnosprawnych. Przedstawione działania w większości powtarzały się, lecz sposób ich realizacji i droga do osiągnięcia celów była różna pomimo licznych napotkanych przeszkód. Oprócz części merytorycznej uczestnikom zaproponowano warsztaty artystyczne, polegające na wykonaniu z balonów wszelakich zwierząt. Uczestnicy świetnie się bawili skręcając z balonów pieski, małpki, żyrafy oraz aranżacje florystyczne. Efekty naszej pracy w dużej mierze zostały rozdane napotkanym w Kaliszu dzieciom, które z radością i uśmiechem przyjmowały zwierzątka. Trzy dni spotkania upłynęły w pogodnej i ciepłej atmosferze. Z dala od akademickich murów wymienialiśmy się poglądami, doświadczeniem, uwagami, które dały cenne wskazówki i pozwoliły obrać nowe cele, tak aby lepiej i efektywniej działać na rzecz ON. Z głową pełną nowych pomysłów wróciliśmy szczęśliwie do Krakowa. Mateusz Macałka (ZSN UEK) 73


K rak o wska S z k o ł a B i z nesu uek

Nowe międzynarodowe możliwości rozwoju delegacje zagraniczne z Indii, Chin, Francji oraz RPA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

K

rakowska Szkoła Biznesu UEK prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z partnerami zagranicznymi. W październiku br. Szkołę po raz kolejny odwiedził dr Geoff Goldman – wykładowca z departamentu Business Management z Uniwersytetu w Johannesburgu z Republiki Południowej Afryki w celu omówienia szczegółów wspólnych badań naukowych z dziedziny zarządzania. We wrześniu KSB UEK odwiedzili przedstawiciele z France Business School (FBS), którzy przyjechali do Polski w ramach realizacji seminarium na temat Europy Centralnej. FBS jest organizacją zrzeszającą szkoły oraz instytucje głównie z Francji, ale również z Chin i Indii. W tym roku do tego grona dołączyła również ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Management – partner zagraniczny KSB UEK. We wrześniowej wizycie wzięły udział osoby z innej zrzeszonej uczelni – Académie d'Orléans-Tours. Prof. Denis Malherbe, studenci programu MBA oraz Maryline Bertheau-Sobczyk (Prezes firmy Valians International) przedstawili sytuację szkół biznesu we Francji oraz nowy trend edukacji młodych inżynierów, którzy realizują specjalistyczne programy MBA dostosowane do ich wymagań. Dr Piotr Buła przedstawił Program Executive MBA, w którym rok rocznie uczestniczą najlepsi menedżerowie z Polski Południowej. Przedyskutowane zostały perspektywy programu łączącego zagadnienia menedżerskie MBA oraz naukowe rozwiązania zawarte w studiach doktoranckich. Z kolei w lipcu br. gościli w KSB UEK reprezentanci z Shenzhen University z Chińskiej Republiki Ludowej w składzie: Du Hongbiao (Wicerektor), Wu Xiuqiong (zastępca Dyrektora Departamentu Finansów), Xiong Jing (osoba reprezentująca School of Continuing Education), Chen Junchi (zastępca Departamentu Planowania) i Zeng Sa (reprezentant z Biura Rektora). Shenzhen University jest publicznym, multidyscyplinarnym uniwersytetem założonym w 1983 roku. Celem spotkania była wymiana doświadczeń na polu polityki zarządzania finansami uczelni jak i poszczególnych departamentów, systemu audytu, międzynarodowej wymiany wykładowców i studentów. Rozważano również możliwość realizacji wyjazdu szkoleniowego do Chin dla studentów MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Rozmowy prowadzili: prof. UEK dr hab. Paweł Lula (Dziekan Wydziału Zarządzania UEK) oraz mgr Mirosław Chechelski (Kanclerz UEK), dr Janusz Fudaliński (Dyrektor Centrum Kancelarii Rektora) oraz dr Piotr Buła (Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK). Pod koniec maja przedstawiciele Szkoły oraz Uniwersytetu spotkali się z delegacją z Jaro Institute of Technology, Management and Research z Indii w składzie: Ajaykumar Mistry (Dyrektor Instytutu), Sanjay Salunkhe (Dyrektor Zarządzający) oraz Andrzej Popadiuk (Członek Zarządu Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów). Omawiane były wspólne możliwości rozwoju współpracy głównie z dziedzin studiów informatycznych, które cieszą się największym zainteresowaniem właśnie w Indiach oraz programów MBA, realizowanych w formie kursów internetowych dostępnych dla nieograniczonej liczby uczestników. Jaro Education Institute zajmuje się prowadzeniem różnych studiów, w tym MBA w wersji on-line we współpracy z Ulyanovsk State University w Rosjii oraz United Business Institutes w Belgii. Goście spotkali się z prof. UEK dr hab. Krzysztofem Surówką (Prorektorem ds. Kształcenia i Studentów UEK) oraz prof. UEK dr hab. Pawłem Lulą (Dziekanem Wydziału Zarządzania UEK). mgr Alina Tlałka-Janoszek Koordynator Programu MBA KSB + Master (Clark University), Krakowska Szkoła Biznesu UEK

74

www.uek.krakow.pl

Reprezentacja Shenzhen University. Od lewej strony: reprezentant z Biura Rektora – Zeng Sa, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania – Chen Junchi, Dyrektor Centrum Kancelarii Rektora – dr Janusz Fudaliński, Wicerektor Shenzhen University – Du Hongbiao, Kanclerz UEK – mgr Mirosław Chechelski, reprezentant z School of Continuing Education – Xiong Jing, Dyrektor KSB UEK – dr Piotr Buła

Reprezentacja Jaro Education Institute. Od lewej strony: Dyrektor Instytutu – Ajaykumar Mistry, Dziekan Wydziału Zarządzania UEK – prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK – prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, Dyrektor Zarządzający Jaro Education – Sanjay Salunkhe, Koordynator Programu MBA – mgr Alina Tlałka-Janoszek, Dyrektor Zarządu GFKM – Andrzej Popadiuk

Reprezentacja France Business School i Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK


Od lewej: Rektor UEK – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Prezydent RU – dr Charles Middleton, Dziekan Heller College of Business – prof. Terri Friel, Provost i Wiceprezydent RU – prof. Douglas Knerr, Dyrektor KSB UEK – dr Piotr Buła

K rak o wska S z k o ł a B i z nesu uek

Wizyta w Heller College of Business – Szkole Biznesu Roosevelt University

Spotkanie przedstawicieli UEK i KSB z Prezydentem Polish American Chamber of Commerce – Bogdanem Puksztą (pierwszy od lewej), Dziekanem Heller College of Business – prof. Terri Friel (druga od lewej) oraz studentami z Polski uczącymi się w Roosevelt University

W

dniach 25–28 lipca 2013 roku Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół oraz Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK – dr Piotr Buła przebywali w Chicago (USA) na zaproszenie Dziekana Szkoły Biznesu Roosevelt University – prof. Terri Friel. Wynikiem wyjazdu było podjęcie decyzji o kontynuowaniu projektów edukacyjnych rozpoczętych w 2012 roku. Po sukcesie wymiany pracowników naukowych (wykładowcy UEK zostali wysoko ocenieni przez amerykańskich studentów) prof. Terri Friel zaproponowała realizację drugiego etapu tego projektu. Jeszcze w tym roku, w listopadzie 2013, zajęcia w Chicago poprowadzą: dr Beata Buchelt z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz dr Marcin Osikowicz z Katedry Rachunkowości. Ponadto coraz większą popularnością wśród studentów Szkoły Biznesu Roosevelt University cieszy się wyjazd studyjny do Krakowa – od trzech lat organizowany przez KSB UEK. Amerykańscy studenci uczestniczą w panelach dyskusyjnych prowadzonych w ramach Międzynarodowego Kongresu MBA, wizytach w firmach, uroczystej gali kongresowej połączonej z koncertem i aukcją charytatywną oraz wykładach dotyczących specyfiki polskiego biznesu. Prof. Terri Friel poinformowała przedstawicieli UEK i KSB o rozpoczęciu rekrutacji do przyszłorocznego wyjazdu studyjnego do Krakowa. Obecnie Study Trip Cracow jest wyżej oceniane przez studentów Roosevelt University pod względem doświadczeń biznesowych i akademickich niż wyjazd studyjny do Paryża. Dziekan Szkoły Biznesu z USA planuje w 2014 roku przyjazd grupy liczącej 20 studentów, co oznacza wzrost zainteresowania wizytą w Krakowie o 200%. Ważnym punktem pobytu w Chicago było spotkanie z władzami Roosevelt University: Prezydentem – dr. Charlesem Middletonem, Provostem i Wiceprezydentem – prof. Douglasem Knerr, jak również Dyrektorem Programów Międzynarodowych RU – Justinem Osadjan. Rektor UEK – prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół oraz Dyrektor KSB UEK – dr Piotr Buła spotkali się również z Prezydentem Polish American Chamber of Commerce – Bogdanem Puksztą, z którym omówili możliwość promocji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w aglomeracji chicagowskiej – największego skupiska Polaków na terenie USA. W spotkaniu uczestniczyli również studenci z Polski, którzy obecnie studiują w Roosevelt University.

Nowy budynek Roosevelt University w Chicago

Wizyta w Chicago była realizowana w ramach porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding) podpisanego w maju 2011 roku. Szeroka współpraca zagraniczna oznacza lepsze perspektywy naukowe, edukacyjne i dydaktyczne dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK. Monika Bulsza Krakowska Szkoła Biznesu UEK 75


K rak o wska S z k o ł a B i z nesu uek

Study Trip Cracow studentów MBA z Roosevelt University z Chicago, USA

W

tegorocznym IX Międzynarodowym Kongresie MBA, oprócz zagranicznej delegacji z Akademii Ekonomicznej z Kiszyniowa (Mołdawia), Krakowska Szkoła Biznesu UEK gościła również studentów oraz wykładowców ze Szkoły Biznesu Roosevelt University z Chicago (USA). KSB UEK współorganizowała tygodniowy pobyt w Krakowie studentów amerykańskiego programu MBA. Studenci z Roosevelt University podczas wizyty studyjnej uczestniczyli w panelach dyskusyjnych zorganizowanych w ramach Kongresu MBA oraz licznych wydarzeniach kongresowych tj. Study Visit w Kompanii Piwowarskiej w Tychach, uroczystej gali połączonej z koncertem i aukcją charytatywną. Dodatkowo spotkali się z Jackiem Bielawskim – Project Managerem z Krakowskiego Parku Technologicznego, by poznać metody wspierania innowacji. Odwiedzili firmę Strim, gdzie uczestniczyli w prezentacji Krystyny Marcinkowskiej – Prezesa Stowarzyszenia oraz Urszuli Marcinkowskiej – Członka Zarządu dotyczącej zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Ponadto zwiedzili Fabrykę Schindlera oraz Nową Hutę. Studenci ze Szkoły Biznesu Roosevelt University rozpoczęli część naukową swojego pobytu wykładem z Richardem Lucasem – Prezesem PMR Corporate, brytyjsko–amerykańskiej firmy zajmującej się dostarczaniem informacji rynkowych oraz usług przedsiębiorstwom w Europie Środkowej i Wschodniej. Na spotkaniu poruszane były najważniejsze zagadnienia związane ze środowiskiem biznesowym i ekonomicznym w Polsce. Krakowska Szkoła Biznesu UEK zorganizowała trzy wykłady: „Labor market as the main determinant of HRM practices: Case of Poland”, „I got the businesswoman at home – 10 years of scientific observations”, „European Business: Cross-Cultural Dimensions of Management and Marketing in Europe”. Amerykańscy studenci bardzo wysoko ocenili prowadzących zajęcia – dr Beatę Buchelt, dr. Marcina Osikowicza oraz dr. hab. Krzysztofa Wacha – zarówno pod względem merytorycznym

jak i przydatności biznesowej przekazywanych informacji. Warto podkreślić, iż wymienieni wykładowcy UEK należą do grona osób, które już wcześniej współpracowały ze Szkołą Biznesu Roosevelt University lub uczestniczyły w wymianie pracowników naukowych. Po wieloetapowych rozmowach w okresie od sierpnia 2012 do marca 2013 roku wykładowcy UEK poprowadzili zajęcia w Chicago dla studentów Roosevelt University na poziomie Bachelor i Master oraz krótkie kursy biznesowe dla amerykańskich menedżerów w ramach tzw. Executive Education. W wymianie wzięli udział: prof. dr hab. Andrzej Sokołowski – Kierownik Zakładu Statystyki, dr Beata Buchelt z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim, dr Marcin Osikowicz z Katedry Rachunkowości, dr Adriana Paliwoda-Matiolańska z Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych oraz dr Katarzyna Kochaniak z Katedry Finansów. Podczas Study Trip studentom z Chicago towarzyszyli wykładowcy z Roosevelt University – prof. Gordon Patzer (były Dziekan Szkoły Biznesu Roosevelt University) oraz prof. Thomas Head (były Dziekan Szkoły Biznesu Roosevelt University). Aktywnie uczestniczyli w IX Międzynarodowym Kongresie MBA. Prof. Patzer w amerykańskim stylu wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Appearances Matter in the Quest for Talent”. Prof. Head wziął udział w panelu Innowacje prezentując temat „Innovation In The Manufacturing Setting: Sometimes it comes from the little guy” oraz w dyskusji panelowej z praktykami biznesu, przekazując akademickie i praktyczne podejście do zagadnienia. Prof. Terri Friel – obecny Dziekan Szkoły Biznesu Roosevelt University podpisała porozumienie o współpracy z Krakowską Szkołą Biznesu UEK w 2011 roku. W następnych latach planowane są kolejne projekty edukacyjne. Monika Bulsza Alina Tlałka-Janoszek Biuro MBA Krakowska Szkoła Biznesu UEK

Uroczystość wręczenia dyplomów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

27

września 2013 r. w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyła się Uroczystość Wręczenia Dyplomów MBA absolwentom XVI edycji Programu Executive MBA oraz VI edycji Programu International MBA.

Zebranych w Sali Senackiej Gości przywitał dr Piotr Buła, Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz uczelni partnerskich programów MBA, tj. Prof. Ian Richardson, Director of Executive Education ze Stockholm University School of Business, szkoły partnerskiej Programu Executive MBA; oraz Ronald Ivancic Mag. mult., Director International Programs z St. Gallen Business School, szkoły partnerskiej Programu International MBA.

76

www.uek.krakow.pl

Wśród zaproszonych Gości byli wykładowcy Programów MBA, profesorowie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ceremonię poprowadził Marek Rajca, Członek Rady Programowej Klubu KSB Alumni MBA, Absolwent VIII edycji Programu Executive MBA, General Manager i Plant Manager w Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. Podzielił się on z uczestnikami swoim doświadczeniem w wystąpieniu zatytułowanym „New approach in practical management”. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom XVI edycji Programu Executive MBA oraz absolwentom VI edycji Programu International MBA. Listy gratulacyjne otrzymali absolwenci, którzy ukończyli program MBA uzyskując najlepsze noty: Roman Tyszkowski /Executive MBA/ oraz Anthony Svirskis z Australii /International MBA/. W imieniu studentów głos zabrali starostowie grup: Cristina Gorski, starosta VI edycji Programu International MBA; oraz Paweł Danek, starosta XVI edycji Programu Executive MBA.


K rak o wska S z k o ł a B i z nesu uek

W tym ważnym dniu Absolwentom towarzyszyli członkowie rodzin, bliscy, dzieci, przyjaciele. Uroczystość zakończyło wspólne Apéro w Sali Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego. Krakowska Szkoła Biznesu składa serdeczne gratulacje tegorocznym absolwentom. Koniec studiów to nie pożegnanie – oznacza początek przynależności do Klubu KSB Alumni MBA, gdzie Krakowska Szkoła Biznesu UEK kultywuje podtrzymywanie wzajemnych więzi. Społeczność Absolwentów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu po raz kolejny poszerzyła swoje grono. Donata Adler Koordynator Klubu KSB Alumni MBA Krakowska Szkoła Biznesu UEK e-mail: klubmba@uek.krakow.pl

77


K rak o wska S z k o ł a B i z nesu uek

Reprezentacja z UEK i KSB UEK z „Brokerem innowacji” na kontynencie azjatyckim

R

eprezentacja Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w składzie: mgr Mirosław Chechelski, dr Janusz Fudaliński oraz dr Piotr Buła, gościła w dniach 19.06.2013 – 1.07.2013 na kontynencie azjatyckim w celu analizy rozwoju transferu technologicznego pomiędzy nauką i biznesem w ramach projektu unijnego „Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”.

Podróż rozpoczęła się w Korei Południowej w stolicy kraju – Seulu. Reprezentacja odwiedziła Chung–Ang University, który jest zagraniczną uczelnią partnerską Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koreańska placówka edukacyjna posiada około 30 000 studentów i prawie 1 000 wykładowców. Została założona w 1918 roku. Podzielona jest na 2 kampusy – w Seulu i w Anseong oraz posiada 5 wydziałów i 48 katedr. Następnie reprezentacja udała się do Seoul Science Park, by zapoznać się z koreańskim modelem naukowo–biznesowym. Park technologiczny położony na prawie 60 000 m2 w dzielnicy Gwanak-gu został założony w 2004 roku, aby pomóc w rozwoju współpracy między światem nauki i działalności gospodarczej. Kolejnym krajem w podróży była Chińska Republika Ludowa a konkretnie miasto Taipei na Tajwanie, gdzie reprezentacja poznawała chińsko–tajwański model naukowo–biznesowy. Ważnym elementem wyjazdu był udział w Międzynarodowym Kongresie łączącym świat nauki z buiznesem IMDA  (International Management Development Association) organizowanym po raz 22. Tytuł Kongresu: „Flexibility, innovation and adding value as drivers of global competitiveness: private and public sector challenges” („Elastyczność, innowacyjność i wartość dodana jako przesłanki globalnej konkurencyjności: wyzwania prywatnego i publicznego sektora”). Tegoroczna edycja miała miejsce w National Taipei University na Tajwanie, który jest jedną z najlepszych placówek edukacyjnych w regionie Azji i Pacyfiku. Dr Piotr Buła i dr Janusz Fudaliński przygotowali artykuł pod tytułem: „Strategic determinants of project implementation process: Innovation Broker as a tool for effective development of a modern system of the economy of Malopolska region”(„Strategiczne uwarunkowania procesu implementacji projektu: Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski”). Artykuł analizuje współczesną relację między nauką, biznesem i sektorem publicznym – między trzema obszarami odpowiedzialnymi za rozwój innowacji, które napędzają wzrost gospodarczy krajów. Przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia z wdrożenia modelu „Brokera innowacji” jako zinstytucjonalizowanego narzędzia stymulowania współpracy nauki i biznesu w Małopolsce. W artykule omówiono działania monitorujące podejmowane w ramach projektów i problem dyfuzji informacji. Na podstawie analizy ryzyka przedsięwzięcia, wypowiedź zawiera identyfikację ryzyka i wskazuje działania ograniczające negatywny wpływ poszczególnych zagrożeń w realizacji projektu. W czasie Kongresu delegaci przygotowali prezentację w Power Point i przedstawili referat pod tytułem: „Strategic determinants of project implementation process: Innovation Broker as a tool for effective development of a modern system of the economy of Malopolska region”. Reprezentacja brała udział w panelu „Market entry, technology transfer and foreign direct investment” („Wejście na rynek, transfer technologii i zagraniczne inwestycje bezpośrednie”)  prowadzonego przez Simona Kwai-ming Mak, City University of Hong Kong. Po Kongresie zostanie opublikowany raport zawierający artykuł oraz model innowacji łączący naukę z biznesem. 78

www.uek.krakow.pl

Kamień pamiątkowy Chung-Ang University

Reprezentant z National Taipei University oraz dr Piort Buła KSB UEK

Reprezentacja gościła również w Parku Technologicznym HSINCHU – High Tech Incubator. HSINCHU Science and Industrial Park został utworzony w 1980 roku jako tajwańska „Dolina Krzemowa”. Do głównych przedsiębiorstw zlokalizowanych w parku należą: Philips, Acer Inc., D–Link, Logitech. Park HSINCHU jest jednym z najbardziej istotnych obszarów dla produkcji półprzewodników – prawie 400 firm zaangażowanych w produkcję półprzewodników, sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i optoelektroniki przemysłowej. Następnie reprezentacja udała się do Industrial Technology Research Institute of Taiwan, gdzie Prezes Instytutu wygłosił prezentacje dotyczącą funkcjonowania jednostki. Zwieńczeniem pobytu w parku technologicznym była wizyta w High Tech Computer Corporation. Analiza literaturowa parków technologicznych w Shanghaju: Shanghai Zizhu Science Park i Zhangjiang High Tech Park umożliwiła zapoznanie się z chińskim modelem naukowo–biznesowym. Shanghai Zizhu Science Park powstał w 2001 roku i składa się z 3 obszarów: kampus uniwersytecki, region badań i rozwoju i Pujiang Forest Paninsula. Wiodącymi technologiami są media cyfrowe oraz oprogramowanie mikroelektroniki. Najbardziej znane przedsiębiorstwa zlokalizowane w parku to: Microsoft, Intel, Coca-Cola, Yamaha. Zhangjiang High Tech Park specjalizuje się w badaniach w dziedzinie nauk przyrodniczych, oprogramowania, półprzewodników i technologii informacyjnej. Park powstał w 1992 roku a już w 2009 roku zlokalizowanych na 25 km2 było około 110 instytucji badawczo-rozwojowych, 3 600 firm i 100 000 pracowników – czasami to miejsce zwane jest chińską „Doliną Krzemową”. Główne strefy: Techniczno– Innowacyjna, Przemysłowa High Tech, Badań Naukowych i Edukacji oraz obszar zamieszkania. Największe firmy zlokalizowane w parku to: Hewlett-Packard, Lenovo, Intel, Infineon, Henkel, IBM. mgr Mirosław Chechelski Kanclerz UEK dr Janusz Fudaliński Dyrektor CKR UEK dr Piotr Buła Dyrektor KSB UEK


Mówią, że czas studiów to niezapomniany okres w życiu… I słusznie! W końcu jest to doskonała mieszanka dorosłego życia z ciągłym przyzwoleniem na zachowanie szaleństw młodości. Dlatego to właśnie ten czas chcemy przeżyć jak najaktywniej – bawiąc się, jednocześnie zdobywając kwalifikacje, które ułatwią nam dalszy rozwój i zdobycie wymarzonej pracy.

Ad… To właśnie takie hasła przyświecały założycielom AdMeritum – stowarzyszenia studenckiego działającego przy Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Dbamy o doświadczenie, które wzbogaca CV naszych członków, pokazując pracodawcom, że doskonale radzimy sobie z pracą w zespole, przewodzeniem grupie i kompleksową organizacją wielu projektów. Jednocześnie nie „przylegamy” zbyt wcześnie do białych kołnierzyków, na stałe zajmując miejsce za korporacyjnym biurkiem. A więc do meritum…

Sympozjum Naukowe W kwietniu 2013 ponad 130 studentów Katedry Zarządzania Międzynarodowego wzięło udział w 5cio dniowym Sympozjum Naukowym zorganizowanym przez AdMe. Do udziału w wyjeździe zaprosiliśmy również studentów z Ukrainy, absolwentów, wykładowców i przyjaciół Katedry – w sumie po-

nad 200 osób spotkało się w urokliwej Bartkowej nad Jeziorem Rożnowskim, aby w tak miłych okolicznościach przyrody kształcić się i spędzać ze sobą czas. Oprócz tradycyjnych zajęć z programu studiów spotkaliśmy się z wieloma praktykami ze świata biznesu – na przykład przedstawicielami firm Bahlsen, Diageo, Rohlig Suus czy Valeo. Motywem przewodnim VIII Sympozjum byli super bohaterowie, którzy stanowili inspirację dla hasła wyjazdu: Zdolni do wszystkiego! (bo tacy właśnie są studenci KaTZM:-)). Prawdziwy „nalot” super bohaterów nastąpił w czasie imprezy przebieranej, jednak sporo z nich towarzyszyło nam również podczas innych atrakcji z programu dodatkowego Sympozjum jak karaoke, ognisko czy gry w wielkiego twistera.

Konstruktorzy Most Wanted! W październiku AdMe ogłosiło list gończy, który zawisł w wielu miejscach na terenie naszej uczelni. Celem poszukiwań było odnalezienie… najlepszych konstruktorów mostów wśród przyszłych ekonomistów. Konkurs Konstruktorzy MOST Wanted – bo o tym wydarzeniu mowa – to autorski projekt stowarzyszenia Ad Meritum. Zadaniem trzyosobowych zespołów jest skonstruowanie i wybudowanie mostu z patyczków i ciepłego kleju. Wygrywają Ci konstruktorzy, których most wytrzyma

największe obciążenie. Oczywiście zadanie nie jest proste, bo jak wiemy, rynek jest bardzo dynamiczny – wraz ze wzrostem popytu zmieniają się ceny surowców, siła robocza kosztuje, a konkurencja nie śpi.

Szkolenia Organizacja wyjazdów szkoleniowo – integracyjnych, spotkania z praktykami oraz konkurs ekonomiczny to jeszcze ciągle niepełna lista tego co znajduję się w naszej ofercie. W tym roku proponujemy również wszystkim studentom UEKu szkolenia, dzięki którym możecie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia z SAP oraz Excel dla zaawansowanych. Bieżące informacje o zgłoszeniach i terminach szkoleń znajdziecie na naszej stronie internetowej oraz facebooku.

…Meritum Jeśli tak jak i nam nie obce są ci hasła aktywnego studiowania, chciałbyś skorzystać z naszej oferty – czekamy na ciebie! Poczytasz o nas na stronie www.admeritum.eu lub na naszym funpage`u na fb. Możesz też odwiedzić Katedrę Zarządzania Międzynarodowego na II piętrze pawilonu B. W tej części uczelni znają nas najlepiej – ale nie wątpimy, że niebawem już nie tylko tam!

Własny biznes? AIP doda Ci skrzydeł! Wszystko pięknie brzmi: przychodzę, zakładam firmę. Wojtku, czy mógłbyś opowiedzieć, jak to rzeczywiście wyglądało, kiedy zakładałeś swoje firmy EuroCultures i China Lang w AIP na Uniwersytecie Ekonomicznym? Wojciech Kowal: To może brzmi nierealistycznie łatwo, ale w rzeczywistości to było bardzo proste. Kwestia przyjścia do biura na Uniwersytecie Ekonomicznym, porozmawiania z pracownikami inkubatorów, a sama formalność zarejestrowania tej działalności zajmuje, tak jak mówił pan Sebastian, około godziny. Bardzo ważna była dla mnie również pomoc merytoryczna, możliwość skonsultowania czy mój pomysł jest dobry, czy ma potencjał, czy mogę na nim zarobić. Z takimi wątpliwościami można zwrócić się do pana Sebastiana, który prowadząc inkubator wiele lat, zdobył doświadczenie, zna historie różnych firm i – patrząc na nasz projekt – może nam powiedzieć, czy ma to jakiś sens, czy może przynieść pieniądze. Prowadzenie firmy w AIP też jest bardzo komfortowe, dlatego skłoniłem się do tego, żeby zarejestrować ją właśnie tutaj. Usługi AIP dają bardzo dogodną formę prowadzenia firmy. Tutaj, jak pan Sebastian mówił, nie martwię się księgowością, nie martwię się kwestiami administracyjnymi, otrzymuję porady prawne, które są bardzo istotne, a o których wcześniej nie wiedziałem. Korzystam z różnej pomocy, ze społeczności, spotkań z innymi firmami. Już po pierwszych dwóch mie-

siącach funkcjonowania mojej firmy spotkałem inną osobę, która także prowadzi projekty w AIP i stworzyliśmy wspólny projekt. Doszliśmy do wniosku, że mamy wspólny target i podobny pomysł. Połączyliśmy siły i podzieliliśmy np. koszty reklamy i promocji. Potwierdzasz, że samo formalne rozpoczęcie działalności EuroCultures i China Lang, dzięki współpracy z AIP, było bardzo proste. Jak wyglądały pozostałe kwestie związane z rozkręceniem firmy? Pierwszy raz do inkubatora przyszedłem w grudniu. Na rynku firma faktycznie zaistniała po 2 miesiącach. Przez ten okres czas pracowałem nad zorganizowaniem produktu, rozmawiałem z partnerami na Malcie, w Hiszpanii, uzgadniałem kwestie umów, kształtowałem sposoby marketingowe, założyłem stronę internetową, wybrałem logo, wynająłem projektantów to ulotek, plakatów. Na początku, kiedy nikt nie zna naszej firmy, trzeba ponieść pewne koszty, żeby się pokazać, zakomunikować na rynku, że jesteśmy, że oferujemy konkretne usługi. Kiedy narodziła się w twojej głowie myśl o założeniu firmy? Pierwszy był pomysł o firmie i dopiero potem myślałeś, czym mogłaby się zajmować, czy najpierw miałeś ideę a potem pomyślałeś, że można by to przełożyć na zarobki? 79

STUDENCI UEK

Ad Meritum czyli studiuj aktywnie!


STUDENCI UEK Większość ludzi najpierw ma pomysł i dopiero później myśli, żeby ten pomysł wprowadzić w życie i realizować go w ramach działalności gospodarczej. Ja jestem człowiekiem, który zawsze chciał mieć firmę i od kiedy pamiętam, przechodząc przez ulicę, patrzyłem na różne billboardy, reklamy i zastanawiałem się, co swojego mógłbym zrobić. Nawet przychodząc na studia na UEK myślałem, żeby nauczyć się, jak mógłbym prowadzić biznes. Bardziej intensywnie zacząłem zastanawiać się nad pomysłem, kiedy wyjechałem na stypendium zagraniczne do Hiszpanii. Tam doszedłem do wniosku, że to jest dobra myśl, aby znaleźć coś, czego nie ma w Polsce, a jest w Hiszpanii. Tam, chodząc na różne wydarzenia kulturalne czy spotykając się z ludźmi, szukałem inspiracji. Dzięki temu doświadczeniu założyłem EuroCultures (który teraz prowadzę w inkubatorach), świadczący usługi edukacyjne, związane z nauką angielskiego na Malcie, hiszpańskiego w Hiszpanii oraz możliwością znalezienia praktyk zawodowych w krajach UE. Tam można w sposób naturalny nauczyć się języka obcego oraz zdobyć doświadczenie mię-

dzynarodowe. Spędzając czas za granicą jesteśmy zmuszeni do przełamania się, do rozmawiania z innymi w obcym języku. Właśnie najpiękniejsze jest to, że przez całą dobę rozmawiamy z kimś w innym języku. Ponadto w ramach EuroCultures organizujemy wydarzenia o kulturach innych krajów UE, prowadzimy fanpage’a na Facebooku, który opowiada o ciekawostkach europejskich o różnych sekretach innych narodowości. Następnie założyłem ze wspólniczką (również w naszych Inkubatorach) China Lang, czyli ośrodek nauki języka chińskiego w Krakowie. W ramach China Lang organizujemy obecnie grupowe i indywidualne kursy chińskiego, kursy chińskiego w biznesie oraz tłumaczenia. Podobnie jak w EuroCultures pragniemy stworzyć społeczność miłośników, osób zainteresowanych tym co robimy prowadząc zajęcia kulturalne o Państwie Środka, jego potężnej gospodarce oraz bogatej kulturze. Jak widać przedsiębiorczość jest wciągająca i szybko się w nas rozwija. To szalenie ciekawa, kreatywna i wyzywająca przygoda. Z tego co mówisz, wygląda na to, że prowadzenie takiej firmy wymaga dużego zaangażowania. Dajesz radę pogodzić pracę ze studiami? To kwestia dobrego zarządzania swoim czasem, odpowiedniego planowania wszystkich działań i wydarzeń.

A

kademia Doradztwa Biznesowego to pierwsza edycja wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Konsultingu UEK. Głównym celem projektu jest szerzenie wśród studentów sfery konsultingu i doradztwa biznesowego. Czy wiesz co to jest konsulting? A może chcesz dowiedzieć się czegoś o innowacyjnych metodach biznesowych stosowanych przez doradców? Na te i wiele innych pytań, możesz odnaleźć odpowiedź podczas Akademii Doradztwa Biznesowego. Projekt odbędzie się już 25 i 26 listopada na kampusie UEK. W ramach wydarzenia odbędą się cztery szkolenia, których celem będzie przekazanie wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresu konsultingu. W tym roku przy Akademii mamy przyjemność współpracować z: Capgemini, YPI Consulting, Gemini Polska oraz PM Doradztwo Gospodarcze. Każde ze spotkań poprowadzi specjalista z wyżej wymienionych przedsiębiorstw, dzięki czemu zapowiada się porządna dawka wiedzy, która na pewno przyda się nam wszystkim. Akademia ma łączyć w sobie zarówno wysoką wartość merytoryczną, jak i zagadnienia omawiane w przystępny i przydatny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innowacyjnych modelach biznesowych, zaawansowanych narzędziach analitycznych czy strategicznym podejściu w zarządzaniu firmą, to nie możesz opuścić naszego wydarzenia! 80

www.uek.krakow.pl

Zapisy rozpoczynają się 12 listopada 2013 r. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.knk.uek.krakow.pl/ . Zapraszamy do polubienia fanpage’u Akademii Doradztwa Biznesowego na Facebooku, by być na bieżąco z wszystkimi informacjami. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo! Nie zmarnuj tej szansy i dołącz do nas!


STUDENCI UEK

POLSKO-WŁOSKIE SEMINARIUM MIĘDZYNARODOWE W ANKONIE 3-10 września 2013 r

W

czerwcu 2013 r. zostaliśmy zakwalifikowani na wyjazd na seminarium międzynarodowe do Ankony, małego, aczkolwiek uroczego miasta we Włoszech. Wyjazd został zorganizowany dla studentów specjalności Polityka i Komunikacja Międzynarodowa na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Doszło do niego dzięki wieloletniej już współpracy kierownika Katedry Studiów Europejskich prof. Aleksandra Surdeja z Uniwersytetem Politecnica delle Marche w Ankonie. Nasz wyjazd poprzedziła wizyta naszych włoskich studentów w Krakowie. Pod koniec sierpnia grupa studentów z Włoch zawitała do Krakowa. Włoscy studenci poznawali mechanizmy i przebieg transformacji w Polsce oraz zobaczyli m.in. Kopalnię Soli w Wieliczce, Nową Hutę oraz Fabrykę Schindlera. Opiekowaliśmy się nimi w tym czasie i wspólnie z nimi spędzaliśmy czas. Specjalną wagę przywiązywaliśmy do pokazania im naszego miasta i jego spektakularnego rozwoju w ostatniej dekadzie. Nasza włoska przygoda rozpoczęła się 3 września, kiedy to wylecieliśmy z Krakowa do Bolonii. Stamtąd bez żadnych problemów dotarliśmy do dworca kolejowego, skąd bezpośrednio mogliśmy dojechać do Ankony. Trwająca 3 godziny podróż pomimo zmęczenia dostarczyła wielu wrażeń. Zrozumieliśmy, że chyba tylko w Polsce pociągi jeżdżą tak wolno. Po przyjeździe do Ankony zostaliśmy odebrani z dworca przez naszych włoskich przyjaciół, którzy zabrali nas do jednego z uniwersyteckich akademików. Nasze miejsce zakwaterowania przyjemnie nas zaskoczyło. Oprócz pokoi w wysokim standardem mogliśmy również cieszyć się zaletami płynącymi z posiadania dwóch tarasów, które stały się naszym ulubionym miejscem spotkań i platformą oferującą przepiękny widok na miasto. W ramach naszego seminarium przygotowanym przez Włochów byliśmy gośćmi Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Politecnica delle Marche, który znajdował się nieopodal naszego akademika. Kampus przyciągnął naszą uwagę ciekawą architekturą i dużą ilością zieleni. W ramach części badawczej seminarium wzięliśmy udział w wykładach prowadzonych przez dr Gianlucę Goffiego, badacza zagadnień konkurencyjności i turystyki oraz profesora Marco Cucculellego, który był opiekunem naukowym naszego pobytu. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy na temat stosunkowo mało u nas znanego regionu Marche, którego stolicą jest właśnie Ankona. Ludność regionu wynosi 1,5 mln, a średnia gęstość zaludnienia 150 osób na kilometr kwadratowy. Poznaliśmy jego problemy gospodarcze, w tym wyzwania związane z promocją turystyki. Region ten nie jest powszechnie znany jako jeden z najbardziej atrakcyjnych ośrodków turystyki we Włoszech, o unikalnych walorach historycznych, kulturalnych i krajobrazowych. Ostatnią dekadę cechują znaczne trudności gospodarcze, które region dzieli z resztą. Ponad 50% mieszkańców regionu pracuje w usługach, a kolejne 40% w przemyśle. Duża jest popularność małych i średnich przedsiębiorstw, często prowadzonych przez rodziny. Do głównych gałęzi przemysł zalicza się: przemysł skórzany, obuwniczy i spożywczy, w tym produkcja wina. Produkowane są też meble, odzież i tekstylia. Morze sprzyja również rybołówstwu. Całe nasze seminarium było dla nas niepowtarzalną okazją do uczenia się o tym, jak funkcjonują współczesne Włochy, jak są zróżnicowane regionalnie i jakie problemy oraz wyzwania stoją przed tym krajem. Dla studentów Stosunków Międzynarodowychdoświadczenia zdobyte

podczas takich wyjazdów oraz rozmowy i dyskusje z mieszkańcami danego kraju są świetnym uzupełnieniem wiedzy wynoszonej z wykładów. Podczas naszego pobytu nie zabrakło również miejsca na zwiedzanie Ankony, poznanie jej historii i najciekawszych zakątków miasta. Nie możemy również zapomnieć o wizycie w Loreto, które jest świętym miejscem dla chrześcijan. W bazylice Santa Casa z XV w. znajduje się tzw. Święty Domek, przyciągający tysiące pielgrzymów z całego świata. Jak głosi legenda, jest to dom z Nazaretu, w którym mieszkała Maryja i który w cudowny sposób znalazł się na Półwyspie Apenińskim. Trochę czasu spędziliśmy w położonej w pobliżu Ankony Senigalii, gdzie mogliśmy skosztować typowej włoskiej pizzy. Byliśmy zachwyceni tym miasteczkiem i jego piaszczystą plażą. Nasz pobyt pozwolił nam przybliżyć się do kultury Włoch, poznać panujące tam zwyczaje, język i kuchnię, chociaż ciężko było nam się przyzwyczaić do popołudniowej sjesty i szybko zamykanych sklepów. Ważna była także możliwość spotkań z włoskimi studentami, dzięki której dowiedzieliśmy się wiele na temat włoskiej edukacji, stylu życia i wartości Seminarium w Ankonie było dla nas nie tylko świetną okazją do zdobycia nowych doświadczeń, poznania regionu Marche, lecz co najważniejsze – fantastycznym przeżyciem, po, którym pozostaną nam niezapomniane wspomnienia. Składamy serdeczne podziękowania Katedrze Studiów Europejskich, Kierownikowi Katedry Panu Profesorowi Aleksandrowi Surdejowi, Pani dr Dobrosławie Wiktor – Mach, a także włoskim organizatorom za umożliwienie nam spędzenia tak interesujących i pełnych wrażeń chwil. Serdecznie polecamy kolejnym rocznikom studentów stosunków międzynarodowych wyjazd do Ankony, który dorocznie jest organizowany na naszej uczelni. Marta Dudek Anna Herman Patrycja Kalata Martyna Kuzio 81


STUDENCI UEK

X lat ESN UEK! Erasmus Student Network przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, będący lokalną sekcją międzynarodowego stowarzyszenia ESN AISBL, to jedna z większych organizacji studenckich tej uczelni i miasta Krakowa. W kilku grupach roboczych działa blisko stu członków, którzy dobrowolnie poświęcają swój wolny czas, aby gościć, pomagać, bawić, integrować ze społeczeństwem, pokazywać polską tradycję i kulturę studentom zza granicy, którzy w ramach programów wymian międzynarodowych przyjechali do Krakowa, by właśnie tutaj odbyć część swoich studiów. Organizacja ma swoją ściśle określoną strukturę – na jej czele stoi sześcioosobowy Zarząd, którego pracę kontroluje Komisja Rewizyjna. Członkowie, dzielący się na Sympatyków, Nieformalnych oraz Formalnych działają w grupach roboczych takich jak Social, Kultura, Sport, Party, Travel, PR i innych. Nieocenionym wsparciem dla dzisiejszych aktywistów są Alumni oraz Członkowie Honorowi a także setki partnerów i przyjaciół w Krakowie, Polsce i poza jej granicami. Trudno jednak słowami tak naprawdę wyrazić czym jest ESN UEK. Profil działalności tej organizacji wykształcił się na przestrzeni… już 10 lat! Bowiem w roku 2013, sekcja świętuje swój okrągły jubileusz istnienia. ESN UEK to przede wszystkim więzi międzyludzkie, przyjaźnie, wspomnienia. W ciągu 10 lat istnienia sekcja organizowała czas wolny od zajęć dla ponad dwóch tysięcy studentów zagranicznych, którzy przyjechali studiować na UEK a także dla kilkuset grup z innych miast Polski w ramach działalności grupy Tour de Krakow.

ESN zmienia sposób, w jaki patrzysz na świat. Otwierasz swój umysł oraz serce. Organizacja daje możliwość nie tylko spotkania rówieśników z całego globu ale autentycznego i żywego kontaktu z przedstawicielami innych krajów, kontynentów, ras… Obracanie się w tak międzynarodowym kręgu to konfrontacja poglądów, stereotypów, oczekiwań, lęków. Realne spotkania i godziny spędzone razem potrafią wszystko zweryfikować i wtedy okazuje się, że wszyscy jesteśmy tacy sami – chcemy się uczyć, rozwijać nasze talenty, bawić się, doświadczać tego co jeszcze dla nas nieznane, pomagać innym, zmieniać się pod wpływem interkulturalnych doznań. Członkostwo w ESN nie ma nic wspólnego z organizacyjną rutyną. To przynależność do wielkiej rodziny ERASMUS STUDENT NETWORK, która liczy blisko.. 14 tysięcy członków w całej Europie! ESN to trwały i realny byt, platforma która umożliwia realizację pięknych i wzniosłych haseł integracji globalnej, bo już dawno wykroczyliśmy poza granice Europy. Jednak tutaj nic nie dzieje się na siłę. Członkowie ESN UEK to młodzi, aktywni, pełni pomysłów i zapału do pracy ludzie, którzy otwierają swoje serca na gości zza granicy po to, aby pokazać im piękną Polskę i gościnność jej obywateli. To dobro musi trwać, nie tylko sto lat ale do końca świata… i jeden dzień dłużej. Wszystkiego najlepszego dla ESN UEK! Karol Peszko Przewodniczący ESN UEK

Ruszył nowy projekt sekcji Erasmus Student Network UEK!

Chcesz wyjechać na wymianę zagraniczną, ale nie wiesz gdzie? Dzięki Blog ESN UEK decyzja będzie znacznie łatwiejsza! Każdego roku, tysiące polskich studentów decyduje się na udział w wymianie w ramach programu ERASMUS lub innych. Po wstępnym rozpoznaniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych i dostępnej ofercie, niekiedy okazuje się, że wyjazd do romantycznego Paryża, gorącej Barcelony czy wiecznego Rzymu okazuje się niemożliwy. Wtedy pojawia się dylemat – gdzie jechać? Na szczęście, przeszukiwanie setek stron internetowych uczelni zagranicznych czy Wikipedia nie są już jedynymi źródłami pomocy. „My Erasmus Experience” to nowy, unikatowy i autorski projekt realizowany przez sekcję Erasmus Student Network przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którego głównym celem jest ułatwienie studentom zainteresowanym udziałem w międzynarodowej wymianie, wyboru kraju i uczelni. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Paweł Pankowicz, który osobiście

82

www.uek.krakow.pl

doświadczył trudności związanych z realizacją marzenia, jakim jest udział w programie. Idea jest bardzo prosta: pod adresem blogesnuek.wordpress. com znajduje się e-pamiętnik, podzielony na trzy kategorie: live blog – relacje „na żywo” od polskich studentów znajdujących się aktualnie na wymianie za granicą, native’s corner – informacje praktyczne na temat rodzimej uczelni i miasta Erasmusów studiujących obecnie w Polsce oraz część trzecia – re-Erasmus – poświęcona wspomnieniom osób, które powróciły już z wymiany. Gorąco zachęcamy również do nadsyłania własnych wpisów i wspomnień z wymiany zagranicznej, niezależnie od tego czy jesteście w trakcie, czy po tym niezwykłym doświadczeniu. Tych, którzy są dopiero na etapie planowania i wyboru zapraszamy do zapoznania się z treścią bloga. Zainteresowanych dodatkowymi informacjami odsyłamy do oficjalnego fanpage’a projektu pod adresem www.facebook.com/BlogEsnUek. ESN UEK


STUDENCI UEK

PRAKTYKI STUDENCKIE W RAMACH FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY-ZDROJU XXIII Forum Ekonomiczne za nami. Odbywało się ono w dniach 3-5 września w Krynicy-Zdroju i, jak co roku, zgromadziło wybitne osobistości ze świata polityki, dyplomacji i biznesu. W sesjach plenarnych, debatach i seminariach udział wzięło ponad 3000 gości z 60 krajów, wśród nich m.in. premier Donald Tusk, komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu Janusz Lewandowski, premierzy Słowacji i Łotwy, wicepremier Ukrainy, były przewodniczący Komisji Europejskiej Gunther Verheugen, czy były prezydent Serbii Boris Tadic. Forum Ekonomiczne to jednak nie tylko spotkania i konferencje z udziałem osób zajmujących wysokie stanowiska. Trzydniowe wydarzenie poprzedzone jest wielomiesięcznymi przygotowaniami i pracą setek osób czuwających nad jego organizacją i przebiegiem. Kolejny już raz, udział w tym mieli także studenci naszej uczelni. Kilkanaście osób wybranych na podstawie nadesłanych ankiet osobowych miało okazję pracować przy organizacji Forum w formie wolontariatu, który mógł zostać także zaliczony jako 3-tygodniowa praktyka studencka. Procesem rekrutacji na UEK zajmuje się dr Karolina Kotulewicz z Katedry Nauk Politycznych. W tym roku ilość nadesłanych ankiet osobowych znacznie przewyższyła liczbę miejsc przyznanych naszej uczelni, z tego też powodu brana pod uwagę była głównie znajomość języków obcych. Wydawać by się mogło, że udziałem w wolontariacie zainteresowani będą głównie studenci kierunków takich jak stosunki międzynarodo-

we, czy europeistyka, tymczasem zgłoszenia nadeszły od studentów praktycznie wszystkich kierunków. Zdziwienie może budzić, dlaczego praca przy trzydniowym wydarzeniu została zaliczona jako praktyki 3-tygodniowe. Otóż przygotowa83


STUDENCI UEK

nie wolontariuszy do pomocy przy Forum rozpoczęło się już w kwietniu. Odbyło się wtedy pierwsze z trzech obowiązkowych szkoleń, na których organizatorzy szczegółowo omawiali ideę Forum, przedstawiali zakres obowiązków i oczekiwań co do pracy wolontariuszy oraz dzielili się doświadczeniami, zarówno dobrymi, jaki i złymi, z poprzednich lat. Czas spędzony na szkoleniach wliczał się oczywiście do czasu praktyk. Poza tym, wolontariusze musieli przybyć do Krynicy dzień przed rozpoczęciem Forum, gdzie do późnych godzin nocnych pomagali w przygotowaniach sal seminaryjnych oraz brali udział w dodatkowych szkoleniach. Obowiązkową częścią wolontariatu był także udział w dwudniowym Festiwalu Biegowym, który odbył się zaraz po zakończeniu Forum. Jeszcze przed rozpoczęciem Forum Ekonomicznego każdy z wolontariuszy został przyporządkowany do pracy w jednej z sekcji: hotele, transport, rekreacja czy sale seminaryjne. Praca w sekcji rekreacji polegała na towarzyszeniu gościom podczas różnych wydarzeń kulturalnych i wycieczek organizowanych dla nich w czasie wolnym. Wolontariusze mieli okazję brać udział w koncertach, występach, czy wyjazdach np. do Starej Lubovni na Słowacji. Najcięższa praca czekała osoby, które trafiły do sal seminaryjnych. Ich zadaniem było przygotowanie sal w nocy przed rozpoczęciem Forum oraz doglądanie ich przez cały czas trwania paneli. Ja sama trafiłam do sekcji hotelowej, co wbrew pozorom okazało się bardzo ciekawym doświadczeniem. Każdy wolontariusz z tej sekcji przyporządkowany został do innego hotelu, na podstawie znajomości języków obcych. Przez dwa dni do naszych zadań należało kwaterowanie gości Forum w pokojach, udzielanie im niezbędnych informacji, czy rozwiązywanie problemów, których, co ciekawe, powstało całkiem sporo. W wolnych chwilach wolontariusze mogli brać udział w większości seminariów i debat. Jeśli ktoś jednak oczekiwał, że odbywanie praktyk będzie polegać głównie na tym, to od razu należy zaznaczyć, że niestety, ale była to przede wszystkim ciężka praca oraz dyspozycyjność przez 24 godziny na dobę. Często zdarzało się, że wolontariusze w drodze na seminarium lub w jego trakcie otrzymywali telefon o konieczności pojawienia się w odpowiednim stroju, by pomóc organizatorom. Po zakończeniu Forum, osoby ze wszystkich sekcji zostały skierowane do pracy przy organizacji Festiwalu Biegowego. W większości przypadków, wykonywanie zadań rozpoczynało się w nocy lub nad ranem i trwało cały dzień. Praca polegała głównie na oznaczaniu tras biegów oraz oczekiwaniu na zawodników w wyznaczonych punktach i kończyła się dopiero wtedy, gdy ostatni z biegaczy dotarł do mety. Zadania przyporządkowane wolontariuszom w ramach Festiwalu Biegowego nie należały może do najciekawszych, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest zapalonym biegaczem, jednak jak już wspomniałam powyżej, ich wykonanie było warunkiem koniecznym do uzyskania zaświadczenia o odbyciu 3-tygodniowych praktyk. Warto natomiast polecić wolontariat przy samym Forum Ekonomicznym, który daje możliwość zdobycia cennych doświadczeń – pracy przy organizacji wydarzenia na wielką skalę, obserwowania przygotowań „od kuchni”, szybkiego reagowania w stresujących sytuacjach, czy rozwiązywania problemów „na już”. Z udziału w wolontariacie na pewno zadowolone będą osoby interesujące się tematyką wschodnią, z naciskiem na kraje takie jak Rosja, Ukraina czy Białoruś, gdyż duża część paneli tematycznych dotyczyła właśnie tych państw. Praktyki przy Forum to także dobra okazja do wykorzystania swoich umiejętności językowych, zwłaszcza przez osoby znające angielski i rosyjski, gdyż w każdej z sekcji, a już szczególnie w hotelowej, trzeba rozmawiać z gośćmi, informować i odpowiadać na ich pytania. Nie wygląda to natomiast tak, jak zapewniali opiekunowie praktyk na szkoleniach, że wolontariat na Forum to świetna szansa na „kolekcjonowanie wizytówek”, czy szukanie przyszłego pracodawcy. Zdecydowana większość polityków czy menedżerów dużych korporacji jest chętnych do rozmowy, często zaczynali ją z wolontariuszami sami od siebie, jednak nie słyszałam, aby ktoś wyjechał z Forum z propozycją pracy, czym wielu studentów było rozczarowanych. Ten sposób „reklamowania” praktyk przez organizatorów jest zbędny, gdyż na84

www.uek.krakow.pl

wet bez tego udział w wolontariacie polecić można wszystkim, którzy interesują się polityką, sprawami międzynarodowymi, czy biznesem. Forum Ekonomiczne to także nowe znajomości, dlatego na koniec chciałabym przytoczyć opinie dwóch studentek naszej uczelni, z którymi poznałyśmy się podczas praktyk w sekcji hotelowej: Agnieszka Magiera, III rok stosunków międzynarodowych: Zdecydowanie polecam Forum Ekonomiczne wszystkim szukającym dla siebie zajęcia. Spędziłam na nim jeden z najfajniejszych tygodni, pracując z fantastycznymi ludźmi i czując, ze uczestniczę w czymś ważnym. Lekko nie było, wiadomo, że był to tydzień pracy dosłownie od rana do nocy, ale zapał wszystkich wokół zdecydowanie to ułatwiał. To forum nauczyło mnie przede wszystkim, ze chcieć to móc, a im więcej pracy w cos wkładam, tym więcej dostaję w zamian Anna Marciszewska, V rok ekonomii oraz III rok gospodarki przestrzennej Praktyki na Forum Ekonomicznym to interesujące doświadczenie, które mogłabym polecić innym. Dzięki nim mogłam dowiedzieć się, jak wygląda praca w recepcji hotelowej, a także organizacja tak wielkiej imprezy. Forum daje także możliwość zapoznania się z ważnymi osobistościami ze świata polityki, co normalnie jest utrudnione. Marta Maniak, IV rok stosunków międzynarodowych


STUDENCI UEK

Turystyczne Koło Naukowe „Wagabunda”

W

jednym tygodniu wspinamy się na Elbrus, w innym z zapartym tchem przemierzamy terenówką mongolskie stepy. Wolimy świat istniejący poza wydeptanymi szlakami, niż ten wyznaczony przez setki turystów. TKN Wagabunda to koło – niepokornych podróżników, pasjonatów i marzycieli. Co łączy wszystkich członków Turystycznego Koła Naukowego Wagabunda? Pasja i zamiłowanie do wyjazdów, bo czy warto podróżować, to nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki nim poznajemy świat. Istniejemy już 15 lat i przez ten czas udało się nam rozpocząć wiele projektów: „Świat bliższy, niż sądzisz…” To cykl slajdowisk – „Świat bliższy, niż sądzisz...”. W ciągu dwóch godzin przenosimy się na pustynie Sahary, lodowe pola Antarktydy czy w najwyższe góry świata. Oglądając zdjęcia, filmy, słuchając przygód naszych prelegentów dowiadujemy się więcej o ciekawych kulturach oraz niezwykłych zwyczajach. Slajdowiska to też dobra okazja na zdobycie praktycznych wskazówek, które ciężko znaleźć w przewodniku. Slajdowiska odbywają się w każdy wtorek o 19 w sali nr 9 pawilonu Sportowo – Dydaktycznego na terenie kampusu UEK. Wstęp jest wolny. Krakowski Festiwal Górski Od 2003 roku TKN Wagabunda współorganizuje Krakowski Festiwal Górski, którego 10-ta jubileuszowa edycja odbyła się ostatniego grudnia 2012 roku. KFG to okazja do poznania polskiej oraz światowej czołówki wspinaczki i himalaizmu, obejrzenia niesamowitych filmów i finału Mistrzostw Polski w Boulderingu. Obok pokazów na hali głównej pawilonu sportowego odbywają się również warsztaty na temat bezpieczeństwa w górach, wystawy oraz kiermasz odzieży outdoorowej. Festiwal odbywa się zawsze w pierwszy weekend grudnia na terenie kampusu UEK. SLOT Fest, Kraków Od 2003 roku TKN Wagabunda współorganizuje ze SLOTem jako Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych od 2011 roku. Byliśmy współorganizatorami m.in. 6. SLOT Fest NIEZŁY CYRK!, 7. SLOT Fest KAVKAZ, 8. SLOT Fest TOURcja, 9. SLOT Fest SALAM IRAN oraz w tym roku jesteśmy partnerem 10. SLOT Festu KalejdoSLOT, którego 10-ta jubileuszowa edycja odbędzie się 26-27 października 2013 roku. Tegoroczny „KalejdoSLOT” to przedsięwzięcie, które poprzez organizację różnorodnych warsztatów, slajdowisk, wykładów, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, dążyć będzie do aktywizacji i integracji osób z różnych grup społecznych. 10. Festiwal Podróżników Trzy Żywioły Po raz pierwszy nasze koło łączyło siły przy organizacji „Trzech Żywiołów” w 2013 roku. To ogólnopolskie spotkanie podróżników, prezentacje relacji z wypraw i filmów podróżniczych – jedna z największych tego typu imprez w Polsce. Jubileuszowa edycja Festiwalu została poprzedzona przeglądem najlepszych pokazów i filmów z ubiegłych lat. Pokazy odbyły się 18-22 marca na UEK w pawilonie sportowym, sala nr 9 o 18. Natomiast główny festiwal odbył się 5-7 kwietnia w Kijów.Centrum.

cjalne jubileuszowe pokazy slajdowisk. W trakcie tych spotkań można było zobaczyć najmniejsze państwo i najwyższe góry Afryki oraz wyprawę do Ziemi Baffina. Przez cały miesiąc można było wygrać wspaniałe nagrody odpowiadając na pytania na naszej stronie internetowej oraz facebooku.

15-Lecie TKN Wagabunda W podziękowaniu naszym gościom, prelegentom oraz osobom nas wspierających przez te wszystkie lata, w marcu 2013 odbyły się spe-

Po więcej informacji o nas i naszych projektach zapraszamy na: www.facebook.com/TKN.Wagabunda oraz www.wagabunda.krakow. pl Kontakt: tknwagabunda@tlen.pl 85


STUDENCI UEK

NZS – żyjemy projektami!

Wakacje są czasem odpoczynku i dalekich podróży, ale czy dla wszystkich? W maju wyłonionych zostało dziesięciu bojowo nastawionych NZS-iaków, którzy obrali jeden cel – zorganizować najlepszy wyjazd dla studentów pierwszego roku. Przygoda z Obozem Beana rozpoczęła się od zbiórki o godzinie 7:00 rano pod Pawilonem Sportowym. Pięćdziesiąt zmęczonych, ale podekscytowanych twarzy wpatrywało się w działania Grupy projektowej, szybkie sprawdzenie obecności i ruszyli. Po dwugodzinnej jeździe zaparkowali w Bocheńcu koło Kielc pod ośrodkiem „Ptaszyniec”. Powitały ich drewniane domki otoczone gąszczem drzew, świecące słońce i prawie czyste jezioro.  Od tego momentu czas nabrał tempa, nie było miejsca na nudę, bo już pierwszego dnia na beanków czekały gry integracyjne oraz chrzest. Drugiego dnia królowała Salsa oraz Mafia, odbyła się także krajoznawcza gra miejska. Kolejne dni to był paintball, zorbing, park linowy, nocne śpiewanie przy świeczkach, olimpiada Beanowa, podczas której wyłoniona została najlepiej zintegrowana i odważa drużyna obozu, impreza Color Fun połączona z tańcem na piasku w rytmach „Cupid shuffle”, a także wieńcząca wyjazd impreza przebierana „be like a Superhero”. Gdybyście zapytali, czego nauczyli się podczas tego wyjazdu, odpowiedzieliby Wam, że Obóz Beana pokazał im, o co tak naprawdę chodzi w studiowaniu. Dowiedzieli się, że studia to nie tylko chodzenie na wykłady oraz ćwiczenia, ale przede wszystkim angażowanie się w życie studenckie, projekty, imprezy, czy konferencje organizowane dla tych, którzy lubią wiedzieć więcej. Jesteśmy dumni, że dzięki nam pięćdziesięciu pierwszoroczniaków nie czuło się zagubionych podczas pierwszego dnia studiów, że mają świadomość tego, że jesteśmy i udzielimy im odpowiedzi na każde pytanie, że otrzymali tę szansę, aby organizować z nami projekty podczas roku akademickiego i że poszerzyliśmy grono osób, dla których studia to coś więcej niż tylko nauka. Wraz z nadejściem roku akademickiego ruch w NZS-owych biurach zwiększył się, ale nie tylko dlatego, że przyszliśmy porozmawiać, pośmiać się i powspominać wakacyjne przygody. Zebraliśmy się przede wszystkim, aby wspólnie, kolejny rok z rzędu, organizować projekty. Właśnie ruszyły przygotowania do listopadowej edycji akcji honorowego krwiodawstwa, czyli Wampiriady. Niedługo na Kampusie UEK pojawi się czerwone serducho przekonujące, że warto pomagać i oddać trochę swojej krwi tym, którzy w tym momencie bardzo jej potrzebują. Czy może w tym roku data 5-7 listopada zapadnie nam w pamięć, ponieważ uda nam się, tak jak w 2010 roku, uzbierać największą ilość krwi i pobić rekord? Kto wie?! Jednak listopad to nie tylko Wampiriada, ponieważ podczas weekendu od 16 do 17 odbędzie się SPreJ, czyli Studenckie Prawo Jazdy. Nasuwa mi się pytanie, z czym kojarzy się Wam starosta? Dla mnie jest to osoba, która posiada bardzo dużą wiedzę z zakresu studenckie86

www.uek.krakow.pl

go życia. Nie jest to ktoś, kto od sesji do sesji zbiera wpisy do naszych indeksów, ale ktoś, na kim możemy polegać, jeśli chodzi o przełożenie kolokwium, czy ustalenie pasującej wszystkim daty egzaminu. Starosta jest reprezentantem grupy, służy zawsze dobrą radą i potrafi doradzić studentowi, który np. nie może podejść do sesji w ustalonym terminie, bądź zmaga się z innymi problemami. Jeżeli chciałbyś być taką osobą na swoim roku, nie możesz ominąć SPreJa! Poza profesjonalnymi szkoleniami, czeka na Ciebie mnóstwo dobrej zabawy, poznasz także starostów z innych kierunków, nigdy nie wiadomo, kiedy przyda Ci się ich pomoc.  Co zdążysz zrobić w 37 sekund? Zaparzyć herbatę, przeczytać stronę książki? Dla nas jest to rekordowy czas, w jakim rozeszły się zapisy na Manage-Ina! Planujemy kolejną edycję szkoleń menedżerskich,


dy dzień to nowa przygoda. Jeżeli Twój budzik dzwoni codziennie o tej samej porze, a Twój dzień jest pełen wyłącznie wykładów oraz ćwiczeń, zrób coś dla siebie, wejdź na www.facebook.com/nzsuek i bądź na bieżąco ze wszystkimi organizowanymi przez nas projektami. Abyś kiedyś mógł powiedzieć „Na studiach było super, ponieważ…” i przypomnieć sobie wszystkie przeżyte z nami chwile.  Sylwia Dudzik Rzecznik Prasowy NZS UEK

ZOSTAŃ PRAKTYKANTEM W SEKCJI PROMOCJI UEK Sekcja Promocji poszukuje studentów UEK zainteresowanych odbyciem praktyki w naszym zespole.

Uczestnicząc w praktykach, zdobywasz: • cenne doświadczenie przy organizacji i realizacji projektów, • wiedzę z zakresu planowania i realizacji strategii promocyjnej, • umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej – nawiązywania kontaktów i pracy w zespole.

Do zakresu zadań praktykantów należą: • pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych (Dzień Otwarty, eventy, wykłady otwarte itp.), • pomoc przy organizacji Akademii Biznesowych, • pomoc w pozyskiwaniu sponsorów, • reprezentowanie UEK na targach edukacyjnych (wyjazdy), • pomoc w organizacji zajęć Uniwersytetu Dziecięcego, • pisanie i redagowanie tekstów i informacji prasowych do Kuriera UEK, • tworzenie baz danych, • prace biurowe, • dystrybucja materiałów reklamowych.

Każdy praktykant otrzymuje: • pisemne potwierdzenie odbycia praktyki, • punkty niezbędne do uczestnictwa w stypendiach i programach zagranicznych, • gadżety UEK. Praktyki obejmują 80 godzin, przy czym ich czas jest elastyczny, dostosowany do zajęć na uczelni i innych obowiązków. Można je odbywać przez cały semestr lub dłużej.

Praktyki są bezpłatne. Przyłącz się już dziś! Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres: praktyki@uek.krakow.pl

Poszukiwani: Studenci z entuzjazmem, pomysły z wizją i koncepcje z potencjałem Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego ponownie rusza organizowany przez firmę Henkel międzynarodowy konkurs dla studentów „Henkel Innovation Challenge”. Zadaniem konkursowym jest opracowanie wizjonerskiego produktu lub nowej technologii dla jednego z trzech sektorów działalności biznesowej firmy – kosmetyków, środków piorących i czystości oraz klejów, uszczelniaczy i technologii powierzchniowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 11 grudnia 2013 zarejestrować się w dwuosobowych zespołach na stronie www.henkelchallenge. com, a następnie przedstawić wizję swojego innowacyjnego pomysłu. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby z dowolnych uczelni i kierunków, w tym ekonomicznych, technicznych i przyrodniczych. Podobnie jak w ubiegłym roku do wygrania są bilety na podróż dookoła świata

87

STUDENCI UEK

już w listopadzie od 22 do 24, a także w styczniu od 10 do 12. Podczas tego trzydniowego wyjazdu masz szansę wziąć udział w profesjonalnych, certyfikowanych szkoleniach. Jednak Manage-In to nie tylko robienie notatek i kilka godzin biernego słuchania, stawiamy tutaj przede wszystkim na szkolenia interaktywne. Ten wyjazd jest okazją do poszerzenia swojej wiedzy oraz wzbogacenia CV, a także poznania wielu osób ze swojej uczelni i efektywnego spędzenia z nimi wolnego czasu. Każdy Manage-In to szkolenia o innej tematyce, a miejsc jest tylko 40! My NZS-iacy stawiamy na dobry start w każdym roku akademickim, u nas nie ma miejsca na bezproduktywne spędzanie czasu, bo każ-


STUDENCI UEK

Światowy tydzień przedsiębiorczosci

C

hcesz wiedzieć, jak stać się milionerem? Masz zamiar osiągnąć sukces? Pragniesz poznać pracę przedsiębiorcy od kuchni? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, mamy dla Ciebie świetną propozycję – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości! ŚTP to wydarzenie zrzeszające grono przedsiębiorców oraz młodych ambitnych studentów, którzy, poza nauką, podejmują się działań, mających na celu obudzenie ducha przedsiębiorczości. Organizatorem tego niesamowitego tygodnia na naszej uczelni jest już po raz szósty Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji. Tegoroczna edycja obędzie się w dniach 18-22 listopada. Przez cały tydzień będziemy mieli okazję gościć niesamowite osobistości, które na co dzień związane są z biznesem. Podzielą się oni z nami wiedzą, jaką zdobyli na bazie własnych doświadczeń oraz propagującą rozwój osobisty. Dla uczestników jest to niepowtarzalna okazja otrzymania wskazówek od ludzi sukcesu i poznania nie tylko teorii, ale również zastosowania w praktyce. W tym roku możemy pochwalić się naprawdę fenomenalnymi prelegentami. Studenci będą mieli okazję poznać m.in.: Rafała Brzoskę – założyciela i prezesa zarządu Grupy Integer.pl., ks. Jacka Stryczka – duszpasterza akademickiego i ludzi biznesu, który znany jest również z niekonwencjonalnych kazań i poruszających happeningów. Nie zabraknie także charyzmatycznych mówców, takich jak Fabian Błaszkiewicz – ekspert w dziedzinie rozwoju osobistego i osiągania sukcesu, duszpasterz biznesu czy Rafała Dąbrowskiego. Wisienką na torcie będą piątkowe występy. Gościć wówczas będziemy: Damiana Redmera, założyciela bloga, rozwojowiec.pl – eksperta w efektywnym wykorzystywaniu ludzkiego ciała i umysłu do osiągania sukcesu oraz Krzysztofa Sarneckiego – konsultanta strategicznego, zawodowego negocjatora, szkoleniowca, notabene byłego studenta naszej uczelni. Postaraliśmy się, aby w ciągu całego tygodnia wydarzenia wzbudzały zainteresowanie uczestników. Dlatego zaprosiliśmy prelegentów zajmujących się różną tematyka, w której każdy odnajdzie coś dla siebie. Jedyną rzeczą, którą należy zrobić, to zarejestrować się na wybrane wydarzenie na naszej stronie: www.knpi.uek.krakow.pl. Wówczas, każdy będzie miał pewność, że nie zabraknie dla niego miejsca. A naprawdę warto!

Harmonogram ŚTP 2013: 18 listopada 2013 r. (poniedziałek) I. Wykład: Przedsiębiorczość, walka, misja! 1. prowadzący: Rafał Dąbrowski 2. miejsce: UEK, pawilon C: Nowa Aula 3. czas trwania: 12:30 – 15:00 II. Warsztaty: Jak skutecznie komunikować się w szkole, pracy i biznesie. 1. prowadzący: Łukasz Ubogi 2. miejsce: UEK, Ul. Rakowicka 27, 3. czas trwania: 15:00 – 17:00 III. Business Cafe – spotkanie z przedsiębiorcą 1. gość: Rafał Brzoska 2. miejsce: UEK, klub studencki ZAUEK 3. czas trwania: 17:30 – 19:30

19 listopada 2013 r. (wtorek) 88

www.uek.krakow.pl

I. Bieda zabija marzenia i pasje, czyli co Ci da twarda wiedza o inwestycjach w nieruchomości, grunty, poprzez FOREX, giełdę czy w biznesy. 1. prowadzący: Tomasz Wrzeszczyński 2. miejsce: UEK, 3. czas trwania: 11:30 – 13:30 II. Wykład: Jesteśmy odpowiedzialni za to, ilu milionerów jest w Polsce 1. prowadzący: ks. Jacek WIOSNA Stryczek 2. miejsce: UEK, 3. czas trwania: 14:00 – 15:30 III. Warsztaty: Błyskawiczna pewność siebie – 10 zasad 1. prowadzący: Michał Zawada 2. miejsce: UEK, pawilon G sala 4 3. czas trwania: 16:00 – 18:00 IV. Panel dyskusyjny z przedsiębiorcami: Innowacyjny pomysł na firmę, to właśnie to! 1. Goście: Maciej Solecki, Tomasz Kasprzycki, Grzegorz Kolano 2. miejsce: UEK, klub studencki ZAUEK 3. czas trwania: 18:00 – 20:00

20 listopada 2013 r.(środa)

I. Wykład: Własny biznes, dlaczego innym się udaje? 1. prowadzący: Ryszard Chmura, Mateusz Bacański 2. miejsce: UEK, 3. czas trwania: 13:00 – 14:30 II. Seminarium: Najskuteczniejsze techniki wywierania wpływu. Wolność, etyka czy manipulacja? 1. prowadzący: Fabian Błaszkiewicz 2. miejsce: UEK,


STUDENCI UEK

3. czas trwania: 15:00 – 17:00 III. Warsztaty: Sztuka sprzedaży XXI wieku 1. prowadzący: Ewa Geresz i Justyna Zdeb 2. miejsce: UEK, pawilon G sala 5 3. czas trwania: 17:30 – 19:30

21 listopada 2013 r.(czwartek)

I. Warsztaty: Wykorzystanie Business Model Canvas do wstępnego opracowania modelu swojego projektu/firmy. 1. prowadzący: Bartłomiej ŚWISTAK Piotrowski 2. miejsce: UEK, 3. czas trwania: 12:00 – 14:30 II. Przedsiębiorcze nawyki, czyli co pomaga zacząć i prowadzić biznes. 1. prowadzący: Beata Suchodolska 2. miejsce: UEK, Budynek Główny – Stara Aula 3. czas trwania: 15:00 – 18:00 III. Szkolenie: Jak zbudować swój wizerunek, aby osiągnąć sukces. 1. prowadzący: Aleksander Skrzypek z Futuro 2. miejsce: UEK, pawilon G sala 5 3. czas trwania: 18:00 – 20:00 IV. Wykład: Dlaczego własny biznes – AIP 2.0. 1. prowadzący: Sebastian Kolisz 2. miejsce: UEK, pawilon G sala 12 3. czas trwania: 18:10 – 19:40

22 listopada 2013 r.(piątek)

I. Warsztaty: Jak w łatwy sposób wymyślić pomysł na milion. 1. prowadzący: Krzysztof Misztal i Patryk Podżorski 2. miejsce: UEK, 3. czas trwania: 12:00 – 13:30 II. Jak przestać odkładać na wieczne „później” i w końcu w całości zrealizować swój pomysł 1. prowadzący: Damian Redmer z Rozwojowiec.pl 2. miejsce: UEK, pawilon C, Nowa Aula 3. czas trwania: 14:00 – 16:00 III. Oko w oko z zawodowym negocjatorem! 1. prowadzący: Krzysztof Sarnecki 2. miejsce: UEK, pawilon C, Nowa Aula 3. czas trwania: 16:30 – 18:30 IV. Polska w wysokiej konkurencji – 6 zasadniczych zmian, aby zarządzać nowocześnie. 1. prowadzący: Krzysztof Sarnecki 2. miejsce: UEK, pawilon C, Nowa Aula 3. czas trwania: 18:30 – 20:30

89


Studium Języków Obcych

Pracownicy UEK na letnim seminarium we Vlotho (Niemcy)

Wycieczka do Bad Oeynhausen

Uczestnicy seminarium podczas obrad z prezesem Fundacji Ludwiga Erharda Larsem Vogelem

W sierpniu 2013 roku czworo pracowników UEK wzięło udział w dwutygodniowym seminarium naukowym pt. Konzeption der sozialen Marktwirtschaft und ihre Realisierung in der Bundesrepublik Deutschland und Polen (Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej i jej wdrażanie w Niemczech i w Polsce), które odbyło sie w Gesamteuropäisches Studienwerk we Vlotho w Westfalii. Seminarium było zorganizowane z inicjatywy Fundacji Ludwiga Erharda w Bonn oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) i współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki. Seminarium stanowiło forum wymiany myśli ekonomistów zainteresowanych tą problematyką. Nasz Uniwersytet reprezentowali prof. dr hab. Józefa Famielec (Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej), dr Maria Urbaniec (Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji), dr Wojciech Giza (Katedra Historii Myśli Ekonomicznej), mgr Anna Piwowarczyk (Studium Języków Obcych). Opiekunem naukowym ze strony PTE była prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (prezes PTE), a głównym prowadzącym seminarium był prof. dr hab. Piotr Pysz. Wygłosił on na początku wykład wprowadzający w tematykę społecznej gospodarki rynkowej i teorii ordoliberalizmu. w którym podjął się próby odpowiedzi na pytanie, czego można nauczyć się dla sprostania ogromnym wyzwaniom stojącym przed nauką ekonomii w następnych dekadach XXI w. od ordoliberalizmu, zaliczanego przez główny nurt teorii neoklasycznej do grupy tzw. heterodoksyjnych szkół myślenia ekonomicznego. Podczas seminarium odbyły się liczne wykłady i spotkania z osobami mającymi wpływ na sytuację polityczną i rozwój gospodarczy Niemiec i Europy. Wśród nich był m.in. prezes Fundacji Ludwiga Erharda w Bonn, Lars Vogel, który nakreślił obszary działania Fundacji, przedstawiając główne założenia polityki ładu gospodarczego według Ludwiga Erharda oraz obecny stan realizacji tej koncepcji w Niemczech. Przez dwa dni gościł we Vlotho także dr H.F. Wünsche, bezpośredni współpracownik Ludwika Erharda, ministra gospodarki (19491963), a następnie kanclerza RFN (1963-1966). Przedstawił on koncepcję społecznej gospodarki rynkowej według tego czołowego polityka powojennych Niemiec, określanego jako lidera „cudu gospodarczego”. W swoim wystąpieniu wspomniał on, iż Ludwig Erhard niewątpliwie odegrał pierwszoplanową rolę w powojennej historii Niemiec, stwarzając jednocześnie podstawy dla wzrostu gospodarczego i zamożności społeczeństwa. Prof. A. Jans ze Szwajcarii wyjaśnił, dlaczego Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej. O europejskiej polityce monetarnej, unii walutowej i kryzysie zadłużenia dyskutowano z prof. T. Apolte z Uniwersytetu w Münster. Nils Petersen z Hamburskiego Instytutu Gospodarki Światowej przedstawił kwestie katolickiej nauki społecznej i koncepcji

Wilhelma Röpke. Natomiasti E. Köhler z Instytutu Waltera Euckena we Freiburgu wygłosił wykład na temat przyszłości ordoliberalizmu. Podczas seminarium uczestnicy intensywnie pracowali także w grupach projektowych, w których miała miejsce intensywna konfrontacja z tekstami różnych ordoliberałów oraz innymi tekstami naukowymi i publicystycznymi. Uczestnicy seminarium mieli możliwość pracy w zespole lub indywidualnie, a wyniki tych prac projektowych były prezentowane na spotkaniach plenarnych i dotyczyły następujących kwestii:

90

www.uek.krakow.pl

yy znaczenia społecznej gospodarki rynkowej w kontekście socjalizmu i kapitalizmu, a szczególnie głównych założeń i powiązań między tymi nurtami w odniesieniu do obecnej polityki gospodarczej, yy rozwoju gospodarczego Niemiec w latach 50. XX w. oraz powojennego dylematu w aspekcie historycznym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet, yy istoty społecznej gospodarki według koncepcji Ludwiga Erharda w procesie integracji europejskiej, uwzględniając problemy i wyzwania związane z konkurencyjnością gospodarki, deregulacja na szczeblu UE, demokratycznej odpowiedzialności i sprawiedliwości, yy obrazu człowieka we współczesnej ekonomii, bazując na wywodach prezentowanych przez głównych ordoliberałów i przedstawicieli społecznej gospodarki rynkowej, takich jak: Waltera Euckena, Ludwiga Erharda, Alfreda Müller-Armacka, Franza Böhma, yy znaczenia równowagi i podstaw polityki gospodarczej w koncepcji Waltera Euckena, poszukując celu i kryteriów oceny rozwoju społecznego i gospodarczego, yy uwarunkowań obecnego kryzysu i procesów transformacji państwa kapitalistycznego, odnosząc się do myśli niemieckiego politologa Wolfganga Streecka, zawartych w jego książce pt. „Kupiony czas i kryzys demokratycznego kapitalizmu” (2013). Merytorycznym podsumowaniem seminarium był wykład prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, poświęcony aktualnym tendencjom i dylematom związanych z ideą ordo we współczesnym świecie. Kulminacyjnym punktem pobytu we Vlotho była runda pytań do deputowanego do Parlamentu Europejskiego z okręgu wschodniej Westfalii, Elmara Broka, który jest znany z krytycznego nastawienia do aktualnych trendów reformowania Unii, gdyż nie buduje się przekonujących podstaw jej sprawnego funkcjonowania. Obok intensywnego programu zajęć, na zaproszenie Fundacji Ludwiga Erharda z Bonn uczestnicy zwiedzili także Muzeum Konrada Adenauera oraz jego rodzinny dom w Rhöndorf. mgr Anna Piwowarczyk wykładowca języka niemieckiego w SJO


W

niedzielę 30 czerwca wyjechałam do Weimaru, aby wziąć udział w dwutygodniowym seminarium finansowanym ze środków stypendium Instytutu Goethego. Było ono organizowane przez Instytut Goethego w Berlinie, a jego tytuł brzmiał: Von Weimar nach Berlin: Zwei Kulturstädte. Uczestnikami projektu było 25 nauczycieli języka niemieckiego z różnych stron świata. Każde państwo z wyjątkiem Anglii, Węgier i Rosji było reprezentowane przez jedną osobę. Zatem byli wśród nas nauczyciele języka niemieckiego z USA, Kanady, Australii, Indii, Chin, Brazylii, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i innych państw. Ta międzynarodowość stwarzała okazję do wymiany doświadczeń, metod i sposobów nauczania języka, ale była też okazją do poznania kultur uczestników seminarium i to zarówno podczas całkiem prywatnych spotkań, jak i wieczorku międzynarodowego, podczas którego każdy z uczestników miał zaprezentować swój kraj. W żadnym z niemieckich miasteczek nie można dostrzec tak wielkiej spuścizny niemieckiej kultury jak w Weimarze. Sztuka, architektura, muzyka, literatura, historia i ludzie Weimaru: Anna Amalia, J.W. von Goethe, F. Schiller, F. Liszt, L. Cranach, Carl August , J.H. Herder i inni współtworzą niesamowitą atmosferę tej kulturalnej stolicy Niemiec. Głównym celem seminarium było poszerzenie przez uczestników własnego warsztatu metodycznego poprzez poznanie nowych metod akwizycji języka oraz wiedzy o kraju i jego kulturze. Odbywało się to najpierw poprzez poznanie kultury niemieckiej w wielu jej aspektach, doświadczenie niezwykłych wrażeń związanych z obcowaniem z nią, badaniem i podziwianiem jej ponadczasowych dzieł. Były warsztaty, prace w grupach, rozmowy ze specjalistami i różne inne interaktywne spotkania z Weimarem. W grupach projektowych mieliśmy też za zadanie przeprowadzić rozmowy z mieszkańcami, przechodniami, turystami. Wzbogaciły one naszą wiedzę o współczesnym odbiorze tego, co wydarzyło się dawno temu. I tak, na przykład, dowiedzieliśmy się, że Weimar-dziś ciągle jeszcze żyje licznymi romansami J.W. von Goethego, jego zamiłowaniem do kobiet, dobrego jedzenia, wina i rozkoszowania się życiem.

Typologia ćwiczeń zawierała dość nietypowe zadania, np. zrobienie sobie zdjęcia przed letnim domkiem J.W. von Goethego

Uczestnicy seminarium Instytutu Goethego – nauczyciele języka niemieckiego z różnych stron świata w Weimarze – kulturalnej stolicy Niemiec

Niesamowite wrażenie wywarła na mnie wizyta w domu i ogrodzie J.W. von Goethego oraz w otwartym przed rokiem muzeum, gdzie zebrane są liczne eksponaty świadczące o wszechstronnych zainteresowaniach, wiedzy i dorobku najwybitniejszego poety epoki przełomu XVIII i XIX w. Zwiedzając założoną w 1759 r. przez Annę Amalię bibliotekę czuło się intelektualną atmosferę epoki, w której żyła księżna. Z kolei podczas oglądania domu F. Schillera można było jeszcze dokładniej poznać kulisy jego twórczości, przyzwyczajenia, szczegóły codziennego życia, co przybliżyło wizerunek poety nie tylko jako wybitnego artysty, ale również jako człowieka. Ale Weimar to nie tylko stolica niemieckiej klasyki i kultury. Było to również „brązowe miasto” i jedno z ulubionych miast Hitlera. Ciemną stroną historii był tu zbudowany w 1937 r. na oddalonej ok. 10 km górze Ettersberg obóz koncentracyjny Buchenwald, w którym do 1945 r. przebywało 250 000 ludzi, z których ok. 56 000 zostało zamordowanych. Bliska obecność miejsca ludzkiej zagłady przywoływała refleksje: jaki mamy wpływ na to, by historia holokaustu nie powtórzyła się, jaką naukę możemy wyciągnąć z tego miejsca okrucieństwa, brutalności? Czy można tak po prostu odłożyć na bok swoje człowieczeństwo? Co powodowało, że Karl Koch – komendant tego obozu (ale też obozu w Majdanku) – był z jednej strony kochającym ojcem, troszczącym się o swoje dzieci i rodzinę, a z drugiej brutalnym, okrutnym zbrodniarzem hitlerowskim odpowiedzialnym za masowe maltretowanie i zabijanie ludzi? W drugim tygodniu wyjechaliśmy do stolicy Niemiec – Berlina. Całkiem inne odmienne miasto – typowa metropolia z betonu (symbolu stabilności) i szkła (symbolu transparentności), pełna nowoczesnych wieżowców, dużych mas spieszących się ludzi (choć nasza koleżanka z Szanghaju mówiła, że według niej berlińskie metra wcale nie są pełne), szybkiego życia, ogromnych odległości a przez to też dobrych i licznych połączeń komunikacyjnych. Atmosfera jak w filmie „Die Sinfonie der Großstadt” (2001). 91

Studium Języków Obcych

Stypendium Instytutu Goethego w Zespole Języka Niemieckiego SJO UEK


Studium Języków Obcych

Wspólnie zastanawiamy się jak przekazać wiedzę o życiu i dorobku F. Schillera naszym studentom – mgr Vilma Filster z Brazylii, mgr Meta Nelson z Kalifornii, mgr Sylwia Howden z Australii i mgr Anna Piwowarczyk z UEK. Był też udział nowoczesnych mediów w nauczaniu języków obcych i dzielenie się wiedzą podczas zespołowego przygotowania prezentacji o Berlinie

Jeden tydzień pobytu to za mało, żeby zwiedzić i poznać miasto – konglomerat różnych religii, kultur, narodowości. Mimo programu skrupulatnie ułożonego i realizowanego prawie co do minuty, udało nam się zobaczyć tylko niektóre Highlights von Berlin. I tak zwiedzaliśmy dzielnicę rządową z Urzędem Kanclerza, Parlament, dzielnicę ambasad. Konfrontowaliśmy się z historią budowy i upadku muru berlińskiego, żelaznej kurtyny. Dziś już tylko pomniki pamięci takie jak Brama Brandenburska, przejście graniczne Checkpoint Charlie czy resztki muru berlińskiego przypominają czy informują (ale chyba też przestrzegają) turystów o trudnej historii miasta i Europy. Widziałam łzy w oczach mojej rozmówczyni – mieszkanki Berlina Zachodniego, która wraz z budową muru straciła rodzinę w dniu 13.08.1961 roku. A to dowodzi, że we wspomnieniach berlińczyków mur berliński to jeszcze ciągle coś żywego i bolesnego. Aby poczuć atmosferę panującą w Berlinie warto obejrzeć film W. Wendersa „Niebo nad Berlinem” (1987). Został tam przedstawiony Berlin Zachodni z lat 80. widziany oczami dwóch aniołów, którzy wędrując ulicami miasta przyglądają się mieszkańcom i pomagają im. Na północnej stronie rzeki Spree leży jeden z największych kompleksów muzealnych Europy, tzw. Museumsinsel, który od 1999 roku znajduje się na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. W kilku obiektach można podziwiać ogromną spuściznę narodową Niemiec, malarstwo, rzeźby, ale też sakralne dzieła Bizancjum, archeologiczne ciekawostki antyku, Bramę Ischtar z Babilonu, monumentalny ołtarz z miasta Pergamon czy posąg egipskiej królowej Nefretete. Niewątpliwie zaskakujący był fakt, że na wyspie muzeów jakby zatrzymał się czas, a po jej drugiej stronie tętni życie, są liczne kawiarenki na świeżym powietrzu, gdzie starsi i młodsi berlińczycy tańczą argentyńskie tango. Pod koniec pobytu poznawaliśmy różne dzielnice Berlina obserwując typowe dla tego miasta zjawisko gentryfikacji. Mieliśmy też okazję zwiedzić meczet czy katedrę protestancką. Berlin to też teatr a jego namiastkę doświadczyliśmy dzięki niezapomnianej wizycie w Berliner Ensemble, oglądając nową adaptację sztuki teatralnej B. Brechta: „Opera za trzy grosze”. Ostatniego dnia odbyła się wycieczka statkiem po Spree, a następnie uroczysta kolacja pożegnalna w urokliwej restauracji nad brzegiem Spree „Ännchen von Tharau”. Seminarium dało możliwość poznania nowych rozwiązań w zakresie metodyki języka niemieckiego oraz nowego spojrzenia na naszych zachodnich sąsiadów, zbliżenia się do ponadczasowego piękna 92

www.uek.krakow.pl

Główne założenie kooperatywnego uczenia się – praca w grupie

ich kultury. Z pewnością owocne będą dyskusje na tle międzynarodowym o nowoczesnej edukacji, a wrażenia z pobytu w ojczyźnie J.W. von Goethego inspirujące do dalszej pracy z młodzieżą. mgr Anna Piwowarczyk wykładowca języka niemieckiego w SJO UEK


S P O RTOW Y U E K

MALI PŁYWACY UEK

12

czerwca br. odbyło się wręczenie Dyplomów Delfina najmłodszym adeptom pływania na UEK. Były to dzieci pracowników Uczelni, które przez cały ubiegły rok akademicki uczęszczały na środowy kurs nauki pływania.

Dla wielu z nich to już drugi rok nabywania niełatwej umiejętności sprawnego poruszania się w płytkiej, a przede wszystkim w głębokiej wodzie. Pod okiem trenerów-ratowników: Pana Bartłomieja i Pana Tomasza nasze dzieci wpierw oswajały się z wodą, a później wykonywały coraz to trudniejsze wodne i podwodne ćwiczenia, jak np. nurkowanie po krążki czy skoki ze stopnia. W ten sposób nabyły już teraz umiejętność pływania wpław, tak ważną dla ich późniejszego rozwoju sportowego oraz dla samego zdrowia. Chodzi także o wpajanie nawyku systematycznych ćwiczeń i uparte przełamywanie siebie, swoich lęków i ograniczeń. Jesteśmy dumni, że na szyjach naszych pociech zawisły zasłużone medale, a dyplomy powędrowały do domowych kolekcji. Na poniższej fotografii od lewej stoją: Oliwier Burkowicz, Krzysztof Nowakowski, Magdalena Piwowarczyk, Karol Piwowarczyk, Jeremiasz Śpiewak, Anna Burkowicz. Wyrażamy podziękowania zarówno władzom Uczelni, SWFiS, jak i Panom Trenerom za organizowanie tych zajęć. Także w roku 2013/2014 zapisujemy je i zapraszamy wszystkie chętne dzieci innych pracowników UEK. Jarosław Piwowarczyk Autorką zdjęć jest Pani Małgorzata Burkowicz z Działu Organizacyjno-Prawnego UEK-mama

Zajęcia sportowe dla pracowników UEK – naprawdę dobra praktyka! Zajęcia sportowe dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego mają swoją długą tradycję. Zostały zainicjowane już w 1998 roku, gdy tylko oddano do użytku halę sportową. W tym pierwszym okresie nie korzystaliśmy jeszcze z naszej krytej pływali, ale już wkrótce, w 2000 roku, stało się to możliwe. Na początku były to zajęcia nieodpłatne, nieco później została wprowadzona częściowa odpłatność. Uczestniczą w nich pracownicy naszej uczelni: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, a także emeryci. W tym artykule przedstawiam w szczególności ofertę skierowaną do pań, z której osobiście od wielu lat korzystam. Od samego początku kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie było przychylnie nastawione do próśb i potrzeb pracowników w zakresie zajęć sportowych i dlatego współpraca była zawsze bardzo owocna. Niezwykle pozytywną rolę w naszej komunikacji z Kierownictwem i zespołem instruktorów SWFiS odgrywa mgr inż. Katarzyna Pułczyńska, która jest zawsze dostępna i gotowa służyć radą i pomocą. Panie utrzymują swoją dobrą kondycję i zdrowie dzięki zajęciom aerobiku, „Zgrabnej sylwetki”, „Gimnastyki Pilatesa”, aerobiku wodnego, tenisa i „Zdrowego kręgosłupa”. Aerobik – prowadzony już od wielu lat przez mgr Elżbietę Cioch, która robi to zawsze z wielkim entuzjazmem, energią i pasją. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki, a uczestniczy w nich spora grupa pracowników – zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych, nie wspominając już o naszych wspaniałych eme-

rytkach, których sprawność jest niejednokrotnie większa, niż w przypadku znacznie młodszych uczestniczek tych zajęć. Godziny poniedziałkowych zajęć, które rozpoczynają się o 15.00, dopasowane są do godzin zakończenia pracy przez panie z administracji, co sprawia, że mogą one licznie uczestniczyć w tych zajęciach. Z kolei przy ustalaniu piątkowych zajęć zostały szczególnie wzięte pod uwagę godziny rozpoczęcia zajęć dla studentów niestacjonarnych, aby nauczyciele akademiccy mogli odbyć swoje zajęcia sportowe jeszcze przed zajęciami dydaktycznymi, czyli przed 15.40. „Zgrabna sylwetka” – to zajęcia prowadzone przez mgr Ewę Eljasz-Radzikowską. Te zajęcia odbywają się również dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki pomiędzy 15.00 a 16.30. Uczestniczy w nich z ogromnym zaangażowaniem coraz większa grupa pań w różnym wieku. W zeszłym roku akademickim zainteresowanie tą formą zajęć było tak duże, że zwracałyśmy się do Pana Kierownika SWFiS z prośbą o przydzielenie nam dużej sali, tak, aby wszystkie zainteresowane osoby mogły się zmieścić. „Gimnastyka Pilatesa”, – to kolejna forma zajęć dla pań w każdym wieku. Została ona wprowadzona w zeszłym roku i już cieszy się ogromnym powodzeniem. Mgr Halina Dudek prowadzi zajęcia bardzo profesjonalnie, z ogromnym zaangażowaniem i dużym poczuciem humoru. Aerobik wodny, czyli: „aqua-fitness” jest szczególnie polecany dla osób, które mają problemy z kręgosłupem i stawami, bowiem w trakcie wykonywania tych ćwiczeń zarówno stawy, jak i kręgosłup są odciążone. A zatem wiek, czy waga osób ćwiczących praktycznie nie odgrywa 93


S P O RTOW Y U E K żadnej roli. W przypadku tej formy ćwiczeń oferta jest bardzo bogata, bowiem można w nich uczestniczyć nawet cztery razy w tygodniu. Prowadzą je dwie bardzo doświadczone Panie Instruktorki, mgr Jolanta Ciepichał i mgr Elżbieta Cioch. Forma ta jest szczególnie popularna wśród naszych Pań Emerytek, które doskonale radzą sobie na zajęciach i bardzo sobie cenią zbawienny wręcz wpływ ćwiczeń w odciążeniu na problemy związane z układem kostno-stawowym, i nie tylko. Dla pań o znakomitej kondycji niewątpliwie najlepszą formą zajęć sportowych jest tenis. Jest to, jak wiadomo, sport bardzo wymagający, ale piękny. Zajęcia z tenisa dla pań na naszej uczelni od lat prowadzi z ogromnym entuzjazmem i pasją mgr Mirosława Fudalej. Wśród instruktorów tenisa są również mgr Leszek Walankiewicz i mgr Marek Grzybowski. W tym miejscu warto też wspomnieć kolejną, nową formę zajęć sportowych dla Pań, która nazywa się „Zdrowy kręgosłup”, a prowadzona jest przez mgr Jolantę Ciepichał. Oferta ta została przedstawiona w obecnym roku akademickim i była odpowiedzią na liczne zapytania ze strony pracowników dotyczące uruchomienia takich właśnie zajęć. Już teraz jestem przekonana, że będą się one cieszyły ogromną popularnością, bo przecież któż z nas nie chciałby mieć zdrowego kręgosłupa? Cechą charakterystyczną wszystkich wymienionych form zajęć sportowych jest indywidualne podejście do każdej z ich uczestniczek. Wiele spośród nich uskarża się na różnego rodzaju dolegliwości, z powodu których nie mogą wykonywać wszystkich ćwiczeń wraz z całą grupą. Nasze Panie Instruktorki dokładnie pamiętają, jakiego typu są to dolegliwości i, stosownie do tego, zalecają tym osobom ćwiczenia alternatywne, takie, które nie zagrażają ich zdrowiu. Niejednokrotnie obserwowałam w trakcie zajęć sytuacje gdy w grupie kilkunastu uczestniczek było przynajmniej kilka pań, spośród których każda miała „własną” formę ćwiczeń. W tych samych zajęciach mogą więc uczestniczyć jednocześnie osoby mniej i bardziej zaawansowane, bez obaw, że albo nie podołają wyznaczonym zadaniom, albo też będą to dla nich zadania zbyt łatwe. Gdy porównam to z moją pracą na lektoracie , to wygląda to mniej więcej tak, jakby prowadziło się zajęcia w grupie o co najmniej trzech różnych poziomach zaawansowania i ze zróżnicowanymi potrzebami. Świadczy to zatem o najwyższym profesjonalizmie naszych instruktorów. Prestiż naszych zajęć sportowych wynika również z faktu, że uczestniczą w nich pracownicy naukowi z tytułem profesorskim i o długoletnim stażu pracy. Nie sposób byłoby też nie wspomnieć o bardzo miłej atmosferze panującej na wszystkich zajęciach, pozwalającej nam odprężyć się i nabrać nowej energii do bardzo pasjonującej, ale niełatwej przecież pracy ze studentami, bez względu na to, czy jesteśmy pracownikami administracyjnymi, czy też dydaktycznymi. Należy podkreślić również ogromne zaangażowanie całego personelu SWFiS: zawsze nam życzliwych panów ratowników i pań recepcjonistek z basenu, panów obsługujących halę, panów i pań portierek oraz pań dbających o czystość obiektu. Dzięki wysiłkowi wszystkich tych osób czujemy się w pawilonie sportowym „jak u siebie w domu”. Mamy zatem nadzieję, że, dzięki przychylności Władz naszej uczelni, będziemy mogły nadal kontynuować nasze zajęcia sportowe na do94

www.uek.krakow.pl

tychczasowych zasadach, zaś znając zaangażowanie naszych pań instruktorek nie wątpimy w to, iż wachlarz ćwiczeń oferowanych na już istniejących zajęciach, jak i tych nowych, które zapewne będą wprowadzane do oferty SWFiS, będzie się stale poszerzał. Zapraszamy zatem wszystkie zainteresowane osoby na zajęcia do pawilonu sportowego, gdzie czekają na nie prawdziwi profesjonaliści, a zarazem bardzo życzliwi ludzie. Szczegółowe informacje – na stronie internetowej SWFiS: http:// nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/jednostki-miedzywydzialowe/studium-wychowania-fizycznego-i-sportu. html i w sekretariacie SWFis, u mgr inż. Katarzyny Pułczyńskiej, telefon: 12-293-5435, email: swfis@uek.krakow.pl W imieniu uczestniczek zajęć Lucyna Wilinkiewicz-Górniak Starszy wykładowca Studium Języków Obcych UEK P.S Powyższy tekst dotyczy głównie zajęć sportowych dla pań. Wiemy jednak, że również zajęcia dla panów cieszą się ogromnym powodzeniem. Już wkrótce – kolejny tekst dotyczący właśnie tych zajęć, który obiecał napisać nasz czołowy tenisista, a zarazem znakomity informatyk, mgr inż. Andrzej Sudolski.

Propozycje zajęć rekreacyjnych dla pracowników UEK w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014

HALA SPORTOWA Rodzaj zajęć TENIS

KiM

SIATKÓWKA

KiM

KOSZYKÓWKA i BADMINTON

KiM

AEROBIK

K

GIMNAST. PILATES

K

ZGRABNA SYLWETKA

K

PIŁKA NOŻNA

M

K – ZAJĘCIA DLA PAŃ M – ZAJĘCIA DLA PANÓW

SALKA REKREACYJNA ZDROWY KRĘGOSŁUP

nowa forma z zajęć

AEROBIK

PŁYWALNIA AQUA FITNESS NAUKA PŁYWANIA

PŁYWANIE REKREACYJNE* – godziny do ustalenia indywidualnego na recepcji pływalni tel. 12 295 56 73. Raz w tygodniu Pracownicy mają wstęp wolny na pływalnię, każde następne wejście w tygodniu – płatne 5 zł. Odpłatność za zajęcia uzależniona będzie od ilości osób w grupie i wysokości przychodu na osobę w rodzinie za 2012r poszczególnych pracowników.


CODZIENNIE NOWE OFERTY PRACY

Specjalista ds. personalnych

Informatyk

Specjalista ds. kadr

Specjalista ds. public rela�ons Analityk danych

Specjalista ds. ryzyka i analiz

Webmaster Administrator HR Specjalista ds. marke�n�u Konsultant ds. rekrutacji


Partnerzy UEK

Profile for Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kurier UEK nr 4 (56), październik - listopad 2013  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Kurier UEK nr 4 (56), październik - listopad 2013  

Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Advertisement