Ud i Fremtiden for unge med særlige behov 2024 - uddrag

Page 1

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – bogen for unge med særlige behov

2024

Fra grundskole til voksenliv med et handicap

UD I FREMTIDEN

- bogen for unge med særlige behov

2024

Fra grundskole til voksenliv med et handicap

Forlaget KSI · Lille Stationsvej 11 · 4681 Herfølge

Tlf.: 56 27 64 44

Forlagets hjemmeside: www.ksi.dk

Forlagets e-mail: ksi@ksi.dk

Grafisk design: Grafikeren.nu

Redaktionen er afsluttet d. 1. juli 2023

Gengivelse af bogens indhold er forbudt uden tilladelse fra Forlaget KSI

ISBN 978-87-998440-9-8

Denne bog …

”Ud i fremtiden - Bogen for unge med særlige behov” handler om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for unge med særlige behov.. Det er vanskelige valg der skal træffes af den unge, som regel sammen med forældrene, og det er en jungle af muligheder, bestemmelser og regler, man skal finde rundt i.

Bogen forsøger at danne et overblik der kan hjælpe i denne proces. Det er en systematisk gennemgang af uddannelse og job, men det er i høj grad også ment som et opslagsværk.

Unge med særlige behov har et retskrav på at få tilbudt en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, hvis de ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov” (STU) er et led i indsatsen for at alle unge skal gennemføre en uddannelse. Ungdomsuddannelsen ligestiller denne gruppe unge med andre unge, så alle unge i Danmark har mulighed for at få ungdomsuddannelse.

Bogen giver en sammenhængende beskrivelse af STU med en grundig beskrivelse af procedurer, rettigheder og pligter i forbindelse med STU.

I forbindelse med starten af et STU-forløb står den unge også over for andre vigtige valg, især bolig. Derfor går bogen også i dybden med botilbud i forbindelse med STU.

Mulighederne for job efter afsluttet STU kaldes også for STB, Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse der signalerer en rød tråd fra uddannelse til beskæftigelse indenfor specialområdet.

Kapitlet STB - Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse beskriver en række tilbud og projekter indenfor kompenserende ordninger for unge med handicap i job og jobmuligheder.

Bogen er opbygget med en indledende generel oversigt over uddannelsessystemet i relation til unge med særlige behov, og derefter en grundig gennemgang af STU suppleret med en oversigt over jura og lovstof. Desuden præsenteres andre skoleformer, der kan være en mulighed for målgruppen som overgang mellem grundskolen og ungdomsuddannelsen. Det er fx efterskoler og frie fagskoler. For erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser gennemgår bogen støtteordninger og særlige ordninger for unge med særlige behov.

Bogen indeholder et register over et stort antal skoler med undervisningstilbud til unge med særlige behov og tilbud om opholdssteder og botilbud. Registeret er inddelt i 7 geografiske områder for overskuelighedens skyld.

Bagerst er selve lovteksten for STU aftrykt, samt udvalgte paragraffer om bolig og hjælpemidler.

Bogens målgruppe er de unge med særlige behov og deres pårørende. Målgruppen er også medarbejdere hos de myndigheder, som er i kontakt med de unge i målgruppen. Forlaget håber hermed at have bidraget til en endnu mere kvalificeret proces i valg af uddannelse til unge med særlige behov.

Bogen udkommer hvert år, da der er mange ting der ændrer sig fra år til år. Vi modtager meget gerne tips fra læserne om emner og oplysninger, som kan forbedre overblikket over dette uoverskuelige uddannelsesområde.

Juli 2023

4 DENNE BOG
5 DENNE BOG Kapitel side 1. Uddannelsestilbud for unge med særlige behov 7 2. Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU 12 3. Meddelelsesbogen og uddannelsesparathed 16 4. Specialefterskoler og frie fagskoler 19 5. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU 25 6. Forberedende Grunduddannelse – FGU 43 7. Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse 51 8. Specialpædagogisk støtte – SPS 59 9. Økonomi under uddannelse for unge med særlige behov 62 10. Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse 67 11. STB - Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse for unge med særlige behov 70 12. Almen uddannelse for voksne 80 13. Specialundervisning for voksne 83 14. Rådgivning for unge med særlige behov 86 15. Organisationer og foreninger 89 16. Oversigt over STU-skoler, Ungdomsuddannelser, Botilbud og STB Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse 93 Nordjylland 94 Midt- og Vestjylland 112 Østjylland 125 Sydjylland 139 Fyn 157 Sjælland 171 Hovedstaden 211 17. Klageadgang - STU og botilbud 239 18. Ret og pligt - Sagsbehandlingens ABC 242 19. Lovstof 249 Index 262 241 Indhold
ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 – 16.00 ELEV- OG FORÆLDREEFTERMIDDAG: Kl. 13.00 til 16.00 MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – bogen for unge med særlige behov Fratilgrundskole voksenliv med et handicap 2024 ”Ud fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for store gruppe unge med funktionsnedsættelser, der ikke helt den samme vifte af muligheder for ungdomsuddannelser som de fleste har. Det meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også beskæftigelse, der træffes af den unge, som regel sammen med forældrene. Og der en jungle af bestemmelser regler, man skal finde rundt Gruppen af unge særlige behov omfatter unge, der ikke mulighed for gennemføre ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et retskrav en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse forkortet STU. STU hjørnestenen uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen tager derfor udgangspunkt STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, herunder visitation STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervis- ningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddannelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over uddannelsessteder for hele landet. Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge forbindelse med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et register over botilbud hele landet, især tilknytning til STU. Efter afsluttet STU skal den unge videre ud fremtiden, nogle fortsat uddannelse, andre beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige former beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser og omtaler virksomheder, der har særligt fokus denne gruppe unges vej ind på arbejdsmarkedet. Forberedende Grunduddannelse en uddannelse der forbereder unge at gå gang med en ungdomsuddannelse eller komme job. FGU er sammensat af forskellige kendte elementer tidligere uddannelse, som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibilitet. ”Ud fremtiden bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind voksenlivet skal lægges til rette. Ud Fremtiden - bogen for unge med særlige behov U Fremtiden bogen for unge med særlige behov 2024 Bogen for unge med særlige behov 2024 Bestil den på www.ua.dk INVITATION ! Messe om uddannelse og job for UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I KØGE OG VEJLE KØGE Torsdag d. 1. februar 2024 Spar Nord Arena VEJLE Onsdag d. 6. november 2024 SPEKTRUM DGI Huset GRATIS ADGANG! Læs mere på udifremtiden.dk Facebook.com/ udifremtiden I samarbejde med UU Vejle og UUV Køge:

Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

7 UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
1

Uddannelsestilbud for unge med særlige behov – en oversigt

Dette kapitel indeholder en samlet oversigt over de uddannelsestilbud, der mest kommer på tale for unge med særlig behov. De enkelte uddannelsestilbud er omtalt hver for sig længere fremme i bogen, men denne oversigt giver mulighed for at danne sig et overblik.

Grundskolen og 10. klasse

I Danmark er der undervisningspligt fra 0. klasse til og med 9. klasse. Undervisningspligten kan opfyldes i folkeskolen eller i en privat skole/friskole. Forældrene kan også vælge at undervise deres barn hjemme under kommunens tilsyn. I særlige tilfælde kan et barn gå 2 år i samme klasse og det samlede skoleforløb forlænges dermed med 1 år, idet 9. klasse under alle omstændigheder er det sidste obligatoriske skoleår.

Oven på forløbet i grundskolen skal alle unge have tilbudt et 10. skoleår. Det er obligatorisk for kommunen at give tilbuddet, og det er frivilligt for den unge og forældrene om de vil tage imod det. Under særlige omstændigheder kan en elev tilbydes et ekstra 10. skoleår eller 11. skoleår. Dette afgøres af kommunen. På en efterskole eller fri fagskole er det dog en aftale mellem forældrene, eleven og skolen, om den unge skal have et ekstra 10. skoleår.

Elever med særlige behov skal have tilbudt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Reglen gælder på alle klassetrin, altså også for 10./11. klasse. Skolen eller kommunen kan altså ikke bruge som argument, at 10. klasse er frivillig, og derfor afslå nødvendig specialundervisning.

Forskellige former for 10. klasse

10. klasse kan gennemføres på forskellige måder. Folkeskolens 10. klasse findes som regel på et kommunalt 10. klasse center, hvor unge fra et større geografisk område samles, så der kan opbygges et godt ungdomsmiljø. I nogle kommuner tilbyder Ungdomsskolen 10. klasse forløb. 10. klasse kan også gennemføres på erhvervsskoler (Eud 10) eller på fx efterskole og fri fagskole.

Eud10 er for elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder de formelle adgangskrav. Den varer 1 år i samarbejde med en erhvervsskole og omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som rettes mod erhvervsuddannelserne.

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg i den danske folkeskole. Hvis forældre ønsker at deres barn skal gå på en anden skole end den distriktsskole, kommunen henviser til, kan de henvende sig på den ønskede skole. Der skal dog være ledig plads på det pågældende klassetrin. Hvis man gør brug af frit skolevalg, skal den ønskede skole tilbyde støtte på samme vilkår som gælder for skolens øvrige elever.

Hvis man ønsker frit skolevalg til en specialklasserække, en specialskole eller tilsvarende, gælder en regel mere: Det skal være et relevant tilbud for eleven, dvs. at eleven falder inden for den målgruppe, som normalt optages i det pågældende skoletilbud. Forældrene kan dog få afslag på frit skolevalg, hvis deres kommune vurderer at det ønskede skoletilbud er mere vidtgående end det, kommunen selv har tilbudt. Denne vurdering skal gå på det pædagogiske indhold og må ikke være baseret på prisen på skoletilbuddet.

Frit skolevalg gælder også til skoler i andre kommuner. Ved frit skolevalg skal forældrene selv betale den merudgift, der eventuel bliver til barnets transport, men kun merudgiften. Hvis fx

9 UDDANNELSESTILBUD FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU

FLERE RETTIGHEDER OG BEDRE TILRETTELÆGGELSE AF STU 12
2

Meddelelsesbogen og uddannelsesparathed

MEDDELELSESBOGEN OG UDDANNELSESPARATHED 16
3
19 SPECIALEFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLER Specialefterskoler og frie fagskoler 4

Specialefterskoler og frie fagskoler

En efterskole er en skole, hvor de unge både bliver undervist og bor. Efterskoler er for unge mellem 14 og 18 år, og man bliver undervist i de fag som svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse samt i stort omfang interessefag (valgfag), som er særlige for den enkelte skole. Det kan være kreative fag, idrætsfag, drama, musik, natur, eller meget andet. Der er 244 efterskole spredt over hele Danmark, heraf 20 specialefterskoler og 20 ordblindeefterskoler. Læs om dem senere i kapitlet.

Når man bor på skolen sammen med de andre elever, er der ikke så meget forskel på undervisning og fritid. Man han mange undervisningstimer, de kan være spredt over hele dagen, og der er mange fælles aktiviteter. De unge deltager også i praktiske opgaver på skolen, typisk madlavning, køkkenarbejde og rengøring. Der kan også være skolegang i weekends.

Læs mere om efterskoler på fx www.ug.dk eller www.efterskoler.dk. Her kan man også finde de enkelte skolers også egen hjemmeside.

Når man skal vælge efterskole

Efterskolerne er private skoler, hvor man betaler for sit ophold. Den enkelte skole bestemmer selv hvem den vil optage. Skolen kan fx vælge at kvotere piger og drenge, eller beslutte en kvote for hvor mange elever med særlige behov, den højst kan have.

På mange efterskoler er der pres på! Derfor skal man henvende sig i god tid. Mange efterskoler tilbyder også 11. skoleår. De fleste efterskoler tilbyder en studietur i udlandet, og nogle skole lægger meget vægt på en international profil.

Den unge og forældrene skal besøge de skoler, de er interesserede i, og tale med elever og lærere. Det giver et godt indblik i skolens hverdag for en kommende elev at få en rundvisning og orientering af en nuværende elev. Det er jo en stor beslutning at skulle være væk i mindst 1 år, og det koster mange penge! Den unge skal også være indstillet på at sige delvist farvel til forældre, søskende, fritidsaktiviteter, fritidsjob, de vante kammerater og så videre.

Sidste søndag i september mellem kl. 13.00 og 17.00 holder alle landets efterskoler åbent hus. Dagen kaldes for Efterskolernes Dag. Hvert år den anden onsdag i januar afholder alle efterskolerne en åbent hus aften. Man kan dog altid henvende sig og aftale et besøg på et andet tidspunkt. Foruden disse fælles åbent hus dage, afholder nogle skoler selv åbent hus arrangementer – og i øvrigt kan man altid aftale et individuelt besøg.

Der findes mange efterskoler i hele landet for elever med særlige behov. Det kan for eksempel være skoler med meget praktisk indhold beregnet for bogligt svage eller sent udviklede unge. Et undervisningsemne på en sådan efterskole kan for eksempel være bo-træning. Undervisningen i dansk, matematik og andre fag er integreret i praktiske sammenhænge.

Andre efterskoler tilbyder ophold til elever med ADHD, Asperger/autisme eller elever med hørenedsættelse eller synsnedsættelse. Der kan også være tale om særlige tilbud til overvægtige. En hel gruppe af efterskoler henvender sig til ordblinde unge.

På www.efterskole.dk kan man lave specifik søgning på efterskoler af forskellig type.

Specialefterskoler

er godkendt af Undervisningsministeriet med et "samlet særligt undervisningstilbud" til elever med særlige behov. Specialefterskolerne får særlige tilskud til ekstra lærere både i undervisningen og i fritiden. Undervisningen kan være meget forskelligt tilrettelagt. På nogle skoler er der dansk, matematik og eventuelt andre boglige fag på skemaet som niveaudelt undervisning på små hold. Ved siden af er der plads til at vælge linje- og valgfag inden for f.eks. landbrug, køkken,

SPECIALEFTERSKOLER OG FRIE FAGSKOLER 20

Særligt tilrettelagt

ungdomsuddannelse - STU

25 SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU
5

Målgruppen og optagelse

Grundlaget for et STU-forløb er STU-loven, hvis officielle navn efter ændring vedtaget af Folketinget den 2. juni 2023 er "Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stuloven)". Lovens formål er at unge med særlige behov får mulighed for at gennemføre en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er beskrevet i en individuel uddannelsesplan. I loven er der defineret et retskrav, dvs. at den unge har ret til at få tilbudt et STU-forløb, hvis den unge er omfattet af målgruppen.

STU-loven

Loven siger at STU skal give den unge kompetencer af ”personlig, social og faglig karakter til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videreuddannelse og beskæftigelse”. Målet er at den unge i videst muligt omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse. Det kan for eksempel være med henblik på at styrke den unges senere uddannelse og/eller beskæftigelse og kunne begå sig i samfundet på mange forskellige områder.

STU har en bredere tilgang til udvikling af den unges kompetencer end lige det snævert uddannelsesmæssige. I mange sammenhænge er STU så at sige en uddannelse til livet.

• Personlige kompetencer sætter den unge i stand til at deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet. Det er egenskaber som kreativitet, effektivitet, beslutsomhed, stabilitet, tålmodighed, osv.

• Sociale kompetencer bruges til at skabe et selvstændigt fritidsliv og voksenliv, hvor den unge føler sig tilpas i forskellige sociale situationer. Det kan være tolerance, empati, engagement, fleksibilitet. Eller nyttige omgangsformer, som skal til for at opføre sig hensigtsmæssigt for eksempel i en bus, et tog, en restaurant eller til en fodboldkamp.

• Faglige kompetencer er almen viden og vigtige forudsætninger for at deltage i uddannelse og komme i beskæftigelse. Det er typisk kompetencer i dansk, læsning og skrivning, regning/ matematik, IT, sprog og almen orientering.

Disse 3 sæt kompetencer er der arbejdet med i grundskolen på forskellige måde, men i STU skal der fokuseres målrettet på netop disse 3 områder.

Ungdomsuddannelsen for den enkelte unge skal opbygges af 3 dele:

• En almendannende del, som tilgodeser den unges personlige og sociale udvikling. Her indgår samfundsfag.

• En specifikt målrettet del, som afspejler den unges interesser, evner og særlige færdigheder. Det kan fx være musik, it, dyrehold, gartneri, værkstedsfag, drama, osv, osv.

• Praktik i virksomheder og på institutioner, som blandt andet skal være med til at afdække mulighederne for tilknytning til arbejdsmarkedet.

STU skal være en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Den skal desuden give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer. Den er ikke et bestemt forud fastlagt undervisningstilbud, men et individuelt uddannelsesforløb beskrevet i en individuel uddannelsesplan.

STU er ikke i sig selv et supplement til eller en forberedelse til andre uddannelser, selv om den kan fungere sådan i praksis. Den er heller ikke blot en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men en egentlig ungdomsuddannelse, der giver et springbræt til tilværelsen som voksen. Se hele STU lovens tekst side 253.

SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU 26

Uddannelsesplan:

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Elevnavn (både fornavn og efternavn): Cpr-nr.: Unges telefon og mailadresse:

Langsigtet mål med uddannelsen

Personlige kompetencer: (Hvilke personlige kompetencer ønsker den unge at tilegne sig under uddannelsen?)

Sociale kompetencer: (Hvilke sociale kompetencer ønsker den unge at tilegne sig under uddannelsen?)

Kontaktperson på uddannelsessted, tlf. og

email: UU-vejleder:

Kommune/betalingskommune: Værge, bosted eller den unges adresse , telefon og mailadresse:

Sagsbehandlere:

Sagsbehandler 1: Navn og organisation:

Mail: Tlf.:

Evt. Sagsbehandler 2: Navn og organisation:

Mail: Tlf.:

Evt. Sagsbehandler X: Navn og organisation:

Mail:

Tlf.:

Baggrund for visitation

STU sted 1: Startdato: Forventet slutdato:

Evt. STU sted 2: Startdato: Forventet slutdato:

Evt. STU sted X: Startdato: Forventet slutdato:

Uddannelsesplan udarbejdet dato: Næste revisionsdato: Kontaktperson:

Personlige mål og progression for 1. uddannelsesår

Delmål for 1. uddannelsesår:

1.

2.

3. Etc. Status og progression (timer/uger):

1. 2.

3. Etc.

Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer:

Sociale mål og progression for 1. uddannelsesår

Delmål for 1. uddannelsesår:

1. 2. 3. Etc.

Status og progression (timer/uger):

1.

2. 3. Etc.

Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer:

Faglige kompetencer: (Hvilke faglige kompetencer ønsker den unge at tilegne sig under uddannelsen?)

Praktik: (Hvilke kompetencer ønsker den unge at tilegne sig gennem praktik?)

BESKRIVELSE AF AFKLARINGSFORLØB (hvis kommunen har besluttet et sådant)

Status og evt. nye anbefalinger:

Det personlige:

Det sociale:

Det faglige:

Praktik:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer: Faglige mål og progression for 1. uddannelsesår

Delmål for 1. uddannelsesår:

1.

2.

3. Etc. Status og progression (timer/uger):

1.

2.

3. Etc. Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer:

Praktik og progression for 1. uddannelsesår

Delmål for 1. uddannelsesår:

1.

2.

3. Etc. Status og progression (timer/uger):

1.

2.

3. Etc. Andre kommentarer fra uddannelsessted:

Har den unge nye ønsker for uddannelsen:

Pædagogisk handleplan:

Vejleders kommentarer:

39 SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE - STU

Forberedende

Grunduddannelse – FGU

43 FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE – FGU
6

Almen grunduddannelse

2/3 teori - 1/3 praksis

Eksamensspor

Forbereder til erhvervsuddannelse

eller HF

Produktionsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelse

1/3 teori - 2/3 produktion

Værkstedsspor Forbereder til uddannelse eller job

1/3 skole - 2/3 praktik

Virksomhedsspor

Forbereder til job i ansættelser med lønnet praktik

Hvor kan man gå på FGU?

Der er 27 FGU-institutioner i Danmark, hvoraf en del dækker flere kommuner.

De 27 institutioner omfatter i alt 88 skoler fordelt over hele landet. Der er blandt andet de tidligere produktionsskoler.

På ug.dk kan man se hvor institutionerne er placeret.

Ansøgningsforløbet

Hvis den unge ikke er i er helt afklaret på om FGU er det rigtige tilbud, kan FGU starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Forløbet kan danne grundlag for en vurdering af, om den unge skal fortsætte med FGU.

Her får man lejlighed til at se til de forskellige fagområder og få vurderet sine kompetencer/forudsætninger i form af tidligere skolegang, beskæftigelse, interesse, osv.

Tilrettelæggelse og indhold

Basisniveauet

Basis er indgangen for de unge, som har brug for kortere forløb eller som begynder på et tidspunkt uden for de to årlige optag på sporene. Der er løbende optag på basis – det vil sige, at den unge kan begynde, når hun eller han er klar. Man kan skifte niveau pr. august eller januar, når man er parat til at komme videre. For de fleste vil basisindgangen være en introduktion til det uddannelsesspor de efterfølgende skal starte på. Det faglige indhold på basis omfatter derfor undervisning, der er relevant for det efterfølgende spor.

Undervisning gives på det niveau, der passer fagligt til den enkelte. Der er ingen begrænsning for, hvor længe et forløb på basis kan vare. Som udgangspunkt skal hele eller dele af den unges

45 FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE – FGU
Basis FVU-niveau Basis Faglig introduktion Afsøgningsforløb

Andre ungdomsuddannelser – og unge med funktionsnedsættelse

51 ANDRE UNGDOMSUDDANNELSER – OG UNGE MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE
7

Specialpædagogisk støtte – SPS

59 SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE – SPS
8

Økonomi under uddannelse for unge med særlige behov

ØKONOMI UNDER UDDANNELSE FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 62
9

Botilbud til unge med særlige behov under uddannelse

67 BOTILBUD TIL UNGE MED SÆRLIGE BEHOV UNDER UDDANNELSE
10

STB - Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse for unge med særlige behov

STB - SÆRLIG TILRETTELAGTBESKÆFTIGELSE 70
11

Almen uddannelse for voksne

ALMEN UDDANNELSE FOR VOKSNE 80
12

Specialundervisning for voksne

83 SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE
13

Rådgivning for unge med særlige behov

RÅDGIVNING FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - ADRESSER OG LINKS 86
14

Organisationer og foreninger

89 ORGANISATIONER OG FORENINGER
15
ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 – 16.00 ELEV- OG FORÆLDREEFTERMIDDAG: Kl. 13.00 til 16.00 MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – bogen for unge med særlige behov Fratilgrundskole voksenliv med et handicap 2024 ”Ud fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for store gruppe unge med funktionsnedsættelser, der ikke helt den samme vifte af muligheder for ungdomsuddannelser som de fleste har. Det meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også beskæftigelse, der træffes af den unge, som regel sammen med forældrene. Og der en jungle af bestemmelser regler, man skal finde rundt Gruppen af unge særlige behov omfatter unge, der ikke mulighed for gennemføre ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et retskrav en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse forkortet STU. STU hjørnestenen uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen tager derfor udgangspunkt STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, herunder visitation STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervis- ningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddannelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over uddannelsessteder for hele landet. Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge forbindelse med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et register over botilbud hele landet, især tilknytning til STU. Efter afsluttet STU skal den unge videre ud fremtiden, nogle fortsat uddannelse, andre beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige former beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser og omtaler virksomheder, der har særligt fokus denne gruppe unges vej ind på arbejdsmarkedet. Forberedende Grunduddannelse en uddannelse der forbereder unge at gå gang med en ungdomsuddannelse eller komme job. FGU er sammensat af forskellige kendte elementer tidligere uddannelse, som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibilitet. ”Ud fremtiden bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind voksenlivet skal lægges til rette. Ud Fremtiden - bogen for unge med særlige behov U Fremtiden bogen for unge med særlige behov 2024 Bogen for unge med særlige behov 2024 Bestil den på www.ua.dk INVITATION ! Messe om uddannelse og job for UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I KØGE OG VEJLE KØGE Torsdag d. 1. februar 2024 Spar Nord Arena VEJLE Onsdag d. 6. november 2024 SPEKTRUM DGI Huset GRATIS ADGANG! Læs mere på udifremtiden.dk Facebook.com/ udifremtiden I samarbejde med UU Vejle og UUV Køge:

Side 94

Side 112

Østjylland Side 125

Side 139

Hovedstaden Side 211 Fyn Side 157

Side 171

Midt-
Vestjylland
Oversigt over STU-skoler, Ungdomsuddannelser, Botilbud og STB Særlig Tilrettelagt Beskæftigelse Nordjylland
og
Sydjylland
16
Sjælland

Nordjylland

7700 THISTED Thisted Gymnasium, STX og HF

Ringvej 32, Tlf. 97 92 34 88, post@thisted-gymnasium.dk – www.thisted-gymnasium.dk

Thisted Gymnasium gør en særlig indsats for at tilbyde unge med en diagnose inden for autismespektret en gymnasieuddannelse på ordinære vilkår, men med særlige hensyn. Det gælder både på STX og HF. Eleverne får bl.a. tilknyttet en mentor med særlig efteruddannelse og får adgang til egen arbejdsplads i et stillerum, som er reserveret til målgruppen. Skolens lærere har fået en grundlæggende efteruddannelse om de særlige behov, der kan gælde for unge med en autismediagnose, og arbejder sammen med kolleger og mentor om at støtte mest hensigtsmæssigt.

Det er muligt at forlænge uddannelsen med et år, hvis det skulle være nødvendigt.

Det er skolens tilgang at finde individuelle løsninger og arbejde nært sammen med eleven og personer omkring eleven, og vi har derfor også en ansvarlig for dette samarbejde i skolens ledelse.

7700 THISTED

STU-1 Thisted

Langebeksvej 8, Skjoldborg. 99 17 41 70. jale@thisted.dk - www.thisted.dk/stu

Målgruppe: Unge med autismespektrum forstyrrelser (ASF), unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD, unge med Socio-emotionelle vanskeligheder, unge med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. 40 pladser

7700 THISTED

Elmelund

Kastet 13. Tlf. 97 91 24 23. elmelund@mail.tele.dk - elmelund-jbf.dk

Kollegie: Kvisten er et bostøttekollegie for elever på Elmelunds STU-forløb og for elever tilknyttet

Thisted Kommunes STU-forløb.

Midlertidigt botilbud. Servicelovens Midlertidigt botilbud. Servicelovens §107: Nørrealle er for unge der deltager i en erhvervsmæssig aktivitet, der indgår som et led i en systematisk plan for oplæring med henblik på en kommende erhvervsmæssig tilknytning.

NORDJYLLAND 94
Se annonce side 98

7752 SNEDSTED

Den selvejende institution "Andromeda"

Skyumvej 76. Tlf. 97 93 08 38. www.andromeda.dk

Skibsprojekt (Servicelovens § 66, stk. 1,5)

6 pladser. Målgruppe: Unge med empatiforstyrrelser, og eller opmærksomhedsforstyrrelser.

Intern skole tilbud og STU med plads til 6 elever.

Socialbelastet unge med behov for pædagogisk støtte, begyndende misbrug, begyndende kriminalitet, ADHD og lignende udfordringer.

7900 NYKØBING MORS

STU Morsø - Erhvervsrettet STU på Mors

Elsøvej 101. tlf.: 92 72 40 58, jbm@fgunordvest.dk" www.fgunordvest.dk -se under Skolen på Mors

Målgruppe: Unge der har personlige og sociale udfordringer, der forstyrrer deres muligheder for at anvende de praktiske kompetencer, som de er i besiddelse af. Det kan være unge, som har socialt betingede vanskeligheder og som trives, når de bruger deres hænder. De unge kan have generelle indlæringsvanskeligheder og kan have lavt kognitivt funktionsniveau, og de kan have diagnoser som autismediagnose samt sidediagnoser såsom social angst, ADHD, OCD, tourettes, depression o. lign.

STU Morsø er en del af FGU Nordvest og tilbyder en erhvervsrettet STU med undervisning i praktiske aktiviteter i et erhvervsrettet uddannelsesmiljø i fællesskab med jævnaldrende unge. Vi arbejder med både personlige, faglige og sociale kompetencer. Der er fokus på de individuelle mål – har du et særligt mål i forhold til udbytterig læring, opnår vi dette i et samarbejde. Samfundsforståelse og kommunikation er en vigtig del af hverdagen på STU, så de unge lærer at begå sig i fællesskabet.

7900 NYKØBING M. Vædderbo STU

Vettelsgade 2. Tlf.: 97 72 07 18 - info@vadderbo.dk - www.vadderbo.dk

Målgruppe: Vædderbos Skole og STU består af 2 afdelinger. En grundskole med elever fra 6. klasse til 10. klasse, og en STU-afdeling med unge fra 16 til 25 år.

Skoletilbuddet er til udsatte børn og unge, som har socio-emotionelle vanskeligheder i en sådan grad, at de ikke kan inkluderes i ordinære skole- og uddannelsestilbud.

Vædderbo er et socialpædagogisk opholdssted med en bred vifte af behandlingstilbud og løser mange forskellige pædagogiske opgaver.

NORDJYLLAND 96
Se
annonce side 111

9900 FREDERIKSHAVN

Concordiavej

Concordiavej 4A, Kvissel. Tlf. 96 78 14 00 - www.pmu.dk

Målgruppe: Unge med særlige behov, der har brug for struktur, personlig støtte og vejledning.

På Concordiavej bor unge mellem 16 og 30 år som har brug for et bo- og fritidstilbud, ofte som led i deres STU-, ressource-, LAB-lovs-, eller mentorforløb.

Midlertidigt botilbud, § 107

Socialpædagogisk opholdssted, § 66

Antal pladser: 15

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

FGU Nordvest Morsø tilbyder en erhvervsrettet STU med undervisning og praktiske aktiviteter i et erhvervsrettet uddannelsesmiljø i fællesskab med jævnaldrende unge. Vi tilbyder målrettede forløb i autentiske rammer.

Kontakt vores STU-koordinator Jette Berner-Magnusson for en uforpligtende samtale eller en rundvisning!

M: jbm@fgunordvest.dk

T: 92 72 40 58

Favnende fællesskab

111 NORDJYLLAND
fgunordvest.dk jbm@fgunordvest.dk Elsøvej 101 7900 Nykøbing M 97 72 40 58
STU
Gensidig
Udbytterig
gejst
læring

Midt- og Vestjylland

6893 HEMMET Sdr. Bork Efterskole

Anerbjergevej 27, Sdr. Bork. Tlf. 75 28 00 16. info@sdrborkefterskole.dk www.sdrborkefterskole.dk

Unge i alderen 14-18 år, som har særlige behov indenfor specialundervisning. Skolen er en mindre og let overskuelig efterskole med plads til 72 elever. Vi tilbyder niveaudelt klasseundervisning i dansk, matematik og engelsk på små hold med mellem 10-13 elever i klassen. Skolen er eksamensfri og nøgleordene er struktur og genkendelighed. Der tilbydes 23 spændende valgfag. Små bo-enheder og 2 personers værelser. Skolens motto er: ’Skolen for hele mennesket’.

72 pladser.

Rideundervisning på en lokal rideskole er et af valgfagene. Metalværkstedet tilbyder både valgfagene ’Sorte Fingre’ og ’Gokart’. Derudover mange forskellige kreative-, musiske- og sports valgfag. Skolen har selv tre busser som bruges til valgfag og ture.

6900 SKJERN

STU - Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Vardevej 45 Tlf. 99 74 11 00. https://handicapogpsykiatri.rksk.dk

Målgrupper: STU – en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år.

Botilbud, længerevarende (SEL §105) eller midlertidigt (SEL §107).

Bostøtte (SEL §85) i form af hjælp, omsorg eller støtte.

Beskyttet beskæftigelse SEL §103 og aktivitets og samværs tilbud (SEL §104)

Beskæftigelse (LAB §91) med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet eller til at kunne påbegynde uddannelse.

Mentorstøtte (LAB §167) som hjælp til at håndtere barrierer, der forhindrer deltagelse i beskæftigelse, uddannelse eller arbejde.

MIDT- OG VESTJYLLAND 112

7570 VEMB

STU-Mariebjerg

Burvej 2. Tlf. 96 11 46 40. Mariebjerg@Holstebro.dk

STU Mariebjerg henvender sig til unge og voksne med særlige behov. I et spændende og udviklende læringsmiljø tilbyder vi en differentieret undervisning, der sætter den enkelte borger og dennes læring i centrum. Formålet er at gøre eleverne parate til et selvstændigt og aktivt voksenliv.

Vores elever kan vælge mellem et helhedstilbud med kollegium eller et dagophold. I begge tilfælde har vi fokus på at skabe de bedst mulige rammer for et aktivt og trygt ungdomsliv præget af sammenhæng og fællesskab.

De fleste af vores elever kommer i praktik i løbet af deres 2. og 3. skoleår. Praktikkerne foregår hos forskellige virksomheder i Holstebro Kommune. Målet med praktikkerne er, at du får indsigt og forståelse for at være på en arbejdsplads, og at du skal få en realistisk forventning til dit fremtidige arbejde.

Vesterled 7 · 7600 Struer T 97 85 08 22 · struerfrifagskole.dk

117 MIDT- OG VESTJYLLAND
HÅNDVÆRK CARE GASTRO GAME DESIGN KREA & SALG

Østjylland

7160 TØRRING

HabitusHuset

Nordahl STU

Sønderkærvej 5. Tlf. 20 61 02 41. www.nordahl.habitushuset.dk

Bevilling: HabitusHuset Nordahl er godkendt til bo- og dagtilbud jf. § 107 samt STU

HabitusHuset Nordahl et et nyere bosted med beliggenhed tæt ved Gudenåen. HabitusHuset Nordahl ligger tæt på naturskønne og grønne områder såsom Rask skov og det naturfredede område Uldum kær. Der er et roligt lydmiljø uden meget støj og andre gener. Omgivelserne er utroligt smukke og giver os mange muligheder for forskellige aktiviteter.

Heste er en meget central del af HabitusHuset Nordahl. Mange af dagligdagsaktiviteterne foregår omkring hestene i stalden og blandt de mange andre dyr i HabitusHuset Nordahl. Arbejdet med hestene og resten af dyreholdet er også meget praktisk arbejde. Vi lægger vægt på, at borgeren bliver både anderkendt, støttet og vejledt, ud fra vedkommendes individuelle behov. Vores motto er altid: ”Så lidt støtte som muligt – men så meget som nødvendigt”.

Vi tilbyder specialtilrettelagt undervisning for særligt sårbare unge under 25 år, der af forskellige årsager ikke finder sig tilpasse og får det rette udbytte af at være i klassiske skoleforløb. Det kan f.eks. være unge med forskellige følelsesmæssige eller psykiske udfordringer.

Pladser: 8 STU og 6 §107 botilbudspladser.

7323 GIVE

Harresø STU og Kollegie

Hærvejen 147. Tlf. 20 37 32 11. Stan@ok-fonden.dk - Jellinghave.dk

Unge der ønsker STU uddannelse

Harresø Kro købt til sociøkonomisk virksomhed til prak,beskæftigelse og uddannelse. STU med fokus chauffør, pedel og køkken linje. Mulighed for boglig undervisning og eksamen.

Ingen begrænsning.

7 pladser samt pladser på andre boenheder.

125 ØSTJYLLAND
Se annonce side 134

8000 AARHUS C Parat Til Start

Frederiksgade 78, B, 4. sal. Tlf. 86 12 70 13. parattilstart@parattilstart.dk - www.parattilstart.dk

Parat til Start er et tilbud til elever med særlige behov. Elever, som har brug støtte og omsorg til at frigøre ressourcer og se muligheder i egen udvikling og i en fremtid på arbejdsmarkedet.

01. Undervisning

Parat til Start tilbyder fag, der udvikler og modner og giver mod til at fortsætte og prøve mere.

02. Praktik/Job

Vi finder i samarbejde gode praktikpladser, hvor du kan snuse til jobmuligheder.

03. Udslusning

Vi tilstræber, at du ved, hvad du skal, når forløbet på skolen er slut. Det kan være job, uddannelse eller anden beskæftigelse.

Skolens målsætning er at hjælpe eleverne hen imod en selvstændig voksentilværelse og at forberede dem til arbejdsmarkedet eller videreuddannelse. Det sker ved, at de opnår større selvindsigt, får blik for egne muligheder og får styrket de faglige, sociale og personlige kompetencer.

Ca. 30 pladser

8000 AARHUS C

AspIT – Østjylland

Banegårdspladsen 1a, 2. sal. Tlf. 72 16 27 25. lib@aspit.dk - www.aspit.dk

Målgruppe: AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Unge, der ikke altid har været i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver eller en efterfølgende ungdomsuddannelse og står med skolepapirer, der gør, at de kun vanskeligt kan optages på og gennemføre ordinære uddannelser. Alle elever har udmærkede kundskaber i dansk, engelsk og matematik, samt en stor interesse for IT. Der er 35 elever.

Bo/Skole/Job

MEKANIKER STU

– Det virkelige liv på hver sin måde –Til unge over 18 med behov for en særlig indsats - på vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

 Individuelt tilrettelagt forløb på autoværksted, hvor eleven tilknyttes og uddannes efter mesterlæreprincippet.

 3-årig plan med kompetencebeviser for de fagområder eleven er oplært i.

 Tæt kontakt med STU-vejleder.

 Afklaring af passende timetal, effektivitet og skånehensyn.

 Der er mulighed for at tage kørekort under uddannelsen.

 Der udarbejdes beskrivelser undervejs i forløbet til brug ved rehabiliteringsmøde.

➢ Botræning (interne)

➢ Hjemmevejledning (eksterne)

 Afklaring og etablering af fleksjob frem mod afslutning af uddannelsen.

➢ Udviklingsorienterede forløb målrettet uddannelse eller job o Virksomhedspraktikker

Se mere om vores bo-kollegie, botræning og andre forløb på www.boskolejob.dk

ØSTJYLLAND 126
i bilbyen Silkeborg
Stavangervej 9 8600 Silkeborg 86 80 45 22 info@boskolejob.dk www.boskolejob.dk
o Skole

8000 AARHUS C Aarhus HF og VUC

Dalgas Avenue 2. www.aarhushfogvuc.dk

HF Ordblind et 3-årigt forløb, hvor du tager en gymnasial eksamen via enkeltfag. Du har de obligatoriske fag i en klasse med andre ordblinde kursister, og du kan vælge en række valgfag, som du følger med de øvrige HF-kursister på skolen. Du får de bedste rammer for at gennemføre forløbet. Udover diverse IT hjælpemidler er både din dansk- og engelsklærer uddannet ordblindelærere, og du deltager i støtteundervisning for ordblinde. Efter de tre år vil du stå med en gymnasial, adgangsgivende eksamen, og du vil have de bedste forudsætninger for at søge ind på videregående uddannelse.

HF Fundamentet er et tilbud for unge, der af forskellige årsager har svært ved at komme i gang med og/eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er særlig tilrettelagt til at støtte unge med angst og andre svære problematikker til at gennemføre en HF. På HF Fundamentet bliver du således en del af en fast klasse og du får tilknyttet en studiementor, som følger dig gennem hele dit uddannelsesforløb, og som kan hjælpe både med personlige og faglige udfordringer. Uddannelsen er i samarbejde med den sociale forening Fundamentet, som bl.a. kan fungere som værested, hvorfra du kan følge undervisning og deltage i sociale aktiviteter.

A-klassen er et tilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser, som er parat til en gymnasial uddannelse. Aarhus HF & VUC tilbyder en 2-årig hf-uddannelse, særligt tilrettelagt for unge med autisme. Du får de bedste rammer for at gennemføre en gymnasial uddannelse, idet der kun optages 12 elever i klassen, og du undervises af lærere, der er vant til at undervise ASF-elever. Desuden tilbyder skolen fast mentorstøtte.

8000 AARHUS C

Springbræt Aarhus

Frederiksgade 78 C. Tlf. 51 83 71 09. springbraet@fo-aarhus.dk - www.springbraet-aarhus.dk

På Springbræt Aarhus STU arbejdes med bevægelse, krop og sundhed, erhvervspraktikker og faglig undervisning.

Springbræt Aarhus STU er et tilbud for alle, der kan lide bevægelse og idræt og som ønsker at prøve erhvervspraktik i løbet af uddannelsen.

Undervisningen foregår på mindre hold og med fokus på den enkelte elev i en struktureret hverdag.

Springbræt Aarhus holder meget af bevægelse, og alle gerne holde sig nogenlunde sunde og i en god form. Alle kan deltage i bevægelsen og fællesskabet på Springbræt Aarhus STU.

Det er vigtigt at have noget at stå op til hver dag. Derfor arbejder skolen benhårdt på at skabe praktikpladser og forskellige jobs til elever på Springbræt Aarhus STU. Skolen har adgang til et stort erhvervsnetværk med praktikker i Aarhus og omegn.

Der tilbydes en mentorordning, hvor eleven ved starten på Springbræt Aarhus vil blive tilknyttet en mentor.

Pt. 19 elever. Løbende optag.

127 ØSTJYLLAND

Sydjylland

6000 KOLDING Special Minds Kolding

Slotsgade 10, 1. Afd.leder Laila Fiil, Tel. 2879 6041. lafi@specialminds.dk - www.specialminds.dk

Målgruppe: Den pædagogiske praksis hos Special Minds har ét eneste formål: at hjælpe unge og voksne med autisme eller lignende profiler mod uddannelse eller job.

Det betyder at vores fokus dels er rettet mod de kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet, og dels de kompetencer, der giver de unge mulighed for at få så selvstændigt et voksenliv som muligt og hvor de kan mestre livet.

Uddannelsen retter sig mod unge, der ønsker mulighed for:

• At dygtiggøre sig indenfor it-discipliner

• At dygtiggøre sig i fag på 8., 9. eller 10. klasses niveau

• At følge diverse folkeskole og HF-enkeltfag som internetbaseret undervisning

• At få arbejdmarkedskendskab og træning i at begå sig på en arbejdsplads

• Afklaring/træning i at kunne klare sig så selvstændigt som muligt.

Special Minds Kolding tilbyder desuden en række ydelser indenfor STB – den særligt tilrettelagte beskæftigelse under LAB – loven som fx:

• UAE – uddannelsesevneafklaring

• AEA – arbejdsevneafklaring

• Jobmatchforløb

Herudover tilbydes en række ydelser, der har sigte på at få unge tilbage til skole og videre i uddannelse.

6000 KOLDING CSV Kolding

Skovvejen 1b. Tlf. 51 29 92 99 - www.csv.dk

Målgruppe: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge kontakthæmmede, unge med opmærksomhedsforstyrrelser/ADHD, unge med socio-emotionelle vanskeligheder.

139 SYDJYLLAND
ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 – 16.00 ELEV- OG FORÆLDREEFTERMIDDAG: Kl. 13.00 til 16.00 MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – bogen for unge med særlige behov Fratilgrundskole voksenliv med et handicap 2024 ”Ud fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for store gruppe unge med funktionsnedsættelser, der ikke helt den samme vifte af muligheder for ungdomsuddannelser som de fleste har. Det meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også beskæftigelse, der træffes af den unge, som regel sammen med forældrene. Og der en jungle af bestemmelser regler, man skal finde rundt Gruppen af unge særlige behov omfatter unge, der ikke mulighed for gennemføre ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et retskrav en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse forkortet STU. STU hjørnestenen uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen tager derfor udgangspunkt STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, herunder visitation STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervis- ningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddannelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over uddannelsessteder for hele landet. Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge forbindelse med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et register over botilbud hele landet, især tilknytning til STU. Efter afsluttet STU skal den unge videre ud fremtiden, nogle fortsat uddannelse, andre beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige former beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser og omtaler virksomheder, der har særligt fokus denne gruppe unges vej ind på arbejdsmarkedet. Forberedende Grunduddannelse en uddannelse der forbereder unge at gå gang med en ungdomsuddannelse eller komme job. FGU er sammensat af forskellige kendte elementer tidligere uddannelse, som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibilitet. ”Ud fremtiden bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind voksenlivet skal lægges til rette. Ud Fremtiden - bogen for unge med særlige behov U Fremtiden bogen for unge med særlige behov 2024 Bogen for unge med særlige behov 2024 Bestil den på www.ua.dk INVITATION ! Messe om uddannelse og job for UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I KØGE OG VEJLE KØGE Torsdag d. 1. februar 2024 Spar Nord Arena VEJLE Onsdag d. 6. november 2024 SPEKTRUM DGI Huset GRATIS ADGANG! Læs mere på udifremtiden.dk Facebook.com/ udifremtiden I samarbejde med UU Vejle og UUV Køge:

6100 HADERSLEV STU Haderslev

Bygnaf 14 st. Tlf. 74 34 79 19 - www.stu-haderslev.dk

Hvad lærer man på uddannelsen?

• at føre et selvstændigt og aktivt liv.

• dine jobmuligheder at kende, og du bliver forberedt på beskæftigelse, job eller videreuddannelse.

• andre unge at kende og får opbygget et netværk.

6200 AABENRAA Aabæk Efterskole

Jørgensgård Skovvej 101. Tlf. 74 62 50 63. aabaek@aabaek.dk - www.aabaek.dk

Aabæk Efterskole henvender sig til unge i alderen 14-18 år med særlige behov og bygger på et forpligtende fællesskab båret af pligt, tillid, ansvar, respekt og retten til at bidrage.

Skolen tror på at selvtillid, engagement, ansvarlighed og respekt for andre mennesker skaber frisind og tolerance i en verden og et Danmark under konstante forandringer.

Skolen ser det enkelte menneske, som et menneske der dannes i samspillet mellem praktiske/ boglige og faglige/sociale forudsætninger og udfordringer

Skolen underviser musisk, kreativt, kommunikativt, bogligt og håndværksmæssigt i et trygt og struktureret hverdagsliv, da arbejde og læring for os er tæt sammenknyttede begreber

Småskolen Søgårdhus er en skole for 15 unge i alderen 14-18 år, der tilbyder udfarende og sejrsbekræftende program ader.

På Søgårdhus vil du få masser af nye oplevelser, du vil komme i gang med skolefagene på en ny måde og du vil få nye kammerater.

141 SYDJYLLAND
Småskolen Søgårdhus Flensborg Landevej 23 - Søgård - 6200 Aabenraa - tlf. 74 68 78 29 - www.soegaardhus.dk Småskolen Søgårdhus byder velkommen til et anderledes skoletilbud... Livet er alt for kort og alt for vigtigt til, at du ikke får det bedste ud af det - hver dag!

Fyn

5000 ODENSE C. HF Autisme og HF IN

Kottesgade 6. Studievejledere Dorthe Hansen - dha@vucfyn.dk / Nikolaj Nørgaard - nns@vucfyn.dk - Tlf. 20 28 18 42/62 65 62 78 - www.vucfyn.dk

HF Autisme

Målgruppe: Uddannelsen er en HF fordelt på tre år, der retter sig til unge med autisme eller lign. sårbarheder, der kan gøre det svært at fuldføre en ungdomsuddannelse på normeret tid. Der er tilknyttet et studiementorteam til klassen, som deltager i undervisningen. Mentorteamet er sammensat af fagligt kompetente specialpædagoger, som agerer som studiestøtte i klassen. Der tilbydes løbende én til én samtaler med mentorerne, så den enkelte igennem hele sit uddannelsesforløb får støtte til overblik og de overordnede strukturer, der skal til for at tage sig en HF. I løbet af uddannelsen vil den enkelte blive klædt på til at fortsætte på enten en kort eller lang videregående uddannelse efter endt HF.

HF IN

Målgruppe: Uddannelsen er rettet til sårbare unge i aldersgruppen 18-30 år.

IN er en forkortelse af inklusion og tanken bag klassen er, at alle skal have muligheden for at tage en ungdomsuddannelse på trods af udfordringer. Udfordringerne kan være angst, depression, stress, spiseforstyrrelse og lign., der kan medføre, at den enkelte har brug for særlige behov. Der er knyttet en studiementor til klassen, der i perioder vil observere undervisningen for at forstå, hvordan den enkeltes dynamikker kommer til udtryk i uddannelsessammenhæng.

Generelt for begge linjer:

På de dage, hvor de personlige sårbarheder medfører, at fremmøde kan være en større en udfordring, har man mulighed for at streame undervisningen live fra sin computer hjemmefra, så man ikke mister uddannelsens faglige indhold.

5000 ODENSE C

AspIT – Fyn

Ejlskovsgade 3. Tlf. 33 34 49 01. aspit@aspit.dk - www.aspit.dk

Målgruppe: AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Unge, der ikke altid har været i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver eller en efterfølgende ungdomsuddannelse og står med skolepapirer, der gør, at de kun vanskeligt kan optages på og gennemføre ordinære uddannelser. Alle elever har udmærkede kundskaber i dansk, engelsk og matematik, samt en stor interesse for IT. Der er 35 elever.

157 FYN
Se annonce side 8 og 160

5000 ODENSE C STU ROSA

Tolderlundsvej 90. Tlf. 62 20 20 39. info@stu-rosa.dk - stu-rosa.dk

Målgruppe: Unge i alderen 16 - 25 år med autisme, Aspergers syndrom, OCD, angst, ADHD, unge med andre diagnoser og autismelignende profiler.

Rosa er et lille sted, der har fokus på den psykologiske forståelse af den enkelte unge. Rosa arbejder meget med undervisning i små hold, meget én-til-én formidling og individuel skematilrettelægning.

Max 20 pladser.

5200 ODENSE V

CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup

Rismarksvej 80. Tlf. 63 75 39 00. www.odense.dk/csv

Centeret har 4 afdelinger med STU tilbud:

• Odense/Rismarksvej: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, autismespektrumforstyrrelser og unge med socio-emotionelle vanskeligheder samt med multiple funktionsnedsættelser. Til afdelingen på Rismarksvej er tilknyttet eftermiddagstilbuddet Klub Nova.

• Ringe/Brangstrup: Ungdomskostskole for unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

• Assens/Vestfyn: Unge med generelle indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, autismespektrumforstyrrelser.

På Toldbodhus Skole kan du tage STU på en lille skole midt i byen. Vi tilbyder undervisning i almene fag og kreative fag på vores værksteder, og vi hjælper dig med at komme i praktik, så du kan prøve kræfter med det arbejdsliv, du drømmer om.

Vi hjælper dig med:

at sætte opnåelige mål – og holde fokus på at nå dem at indgå i fælleskaber og sociale relationer at styrke dine faglige kompetencer

personlig budgetplanlægning og en personlig opsparing på 1.500 kr/mdr., som kan åbne nye muligheder for dig og hjælpe dig til at nå dine mål.

STU I SVENDBORG

FYN 158
Vil du vide mere? Kontakt koordinator Maria Delgado 4046 0716, md@aofcenterfyn.dk www.aofcenterfyn.dk
√ √ √ √

Sjælland

2670 GREVE STU Greve

Hundige Allé 11 A. Tlf. 43 97 31 84. tdl@greve.dk - www.stugreve.dk

Målgruppe: STU tilbuddet i Greve er målrettet unge med diagnoser indenfor autismespektret, generelle indlæringsvanskeligheder, sansemæssige-, kognitive funktionsnedsættelser som har brug for et specialiseret uddannelsestilbud.

Alle har ret til Fællesskab STU Greve er et tilbud til unge som

• er mellem 16 og 25 år.

• har brug for en ungdomsuddannelse, der passer præcist til dig og dine behov.

• har lyst til at udvikle dig i et fælleskab med andre unge.

• har brug for særlig støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Formål med STU forløbet: STU forløbet skal udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer, styrke den unge til voksenlivet og til evt. videreuddannelse og den unges arbejde.

2680 SOLRØD Botilbuddet Højgaard og Ejerbækgaard STU

Nordmarksvej 12. Tlf. 28 73 72 09. www.ejerbaekgaard.dk

Målgruppe: Unge med psykologiske og psykiatriske udfordringer. Herunder personlighedsforstyrrelser, angst, depression, aspergers, autisme, skizofreni, ADHD, borderline mm. Unge mennesker, der er omsorgssvigtet. Unge, hvor det viser sig, at de har et misbrug, har vi mulighed for at støtte og hjælpe i forbindelse med, at de kommer ud af deres misbrug.

4000 ROSKILDE

Skolerne i Boserup Botilbuddet "Open Future"

Boserupvej 100 A. Tlf. 22 68 28 65. ole@skolerneiboseru- www.skolerneiboserup.dk

Midlertidigt botilbud. Servicelovens §107: 4 pladser

Målgruppe: Unge som kan være psykisk skrøbelige, lider af angst og depressioner, og derfor har brug for et stabilt miljø til at støtte op omkring dem. Unge der er indesluttede og har indad reagerende adfærd. Unge der har været udsat for omsorgssvigt i barndommen. Unge med diagnoser indenfor aspergers og ADHD.

Skolerne i Boserup består af en række forskellige tilbud til børn og unge, som har behov for et anderledes og livsbekræftende skoletilbud, botilbud – eller begge dele.

171 SJÆLLAND
Se annonce side 186 Se annonce side 200

4000 ROSKILDE Hf og VUC Roskilde

Læderstræde 4. Tlf. 30 84 43 75 (Marie Wolter Bertelsen) - www.hfvucroskilde.dk

HF for ordblinde

Ordblindhed er ingen hindring for at læse hf. Når man er ordblind, er der mulighed for at tage en 2-årig hf over 3 år.

Man kan også få adgang til ordblindeundervisning på små hold og individuelle studiestøttetimer. Optagelse efter 9. kl. eller senere

Du kan også tage din hf over 2 år, selvom du er ordblind. Her går du i en klasse sammen med elever, som ikke nødvendigvis er ordblinde.

Vi hjælper med it og studiestøtte og giver mulighed for ordblindeundervisning om eftermiddagen og aftenen. Læs afsnittet om ordblind her i bogen.

4000 ROSKILDE Dankbar Skole

Akacielunden 15, Trekroner. Tlf. 61 69 01 39. randi@dankbar.dk - www.dankbar.dk

Primære målgruppe er sårbare og psykisk syge børn og unge i alderen 13-23 år.

Primær opgave er at være med til at sikre, at sårbare og psykisk syge børn og unge tilbydes muligheder for at komme til at arbejde på deres egen udvikling. Skolen arbejder målrettet med behandling i forhold til svær psykopatologi, hvilket betyder skolen er vedholdende og til rådighed, indtil opgaven er løst.

ca. 10 pladser.

Skolen tilbyder undervisning målrettet mod ordinær ungdomsuddannelse. Skolen tilbyder rideterapi. Skolen holder høns og kaniner. Skolen har gode og relevante praktikker i vores egen livsstilsbutik, cafe og catering, samt praktikker ved gode samarbejdspartnere. Skolen tilbyder individuelt træningsprogram tilrettelagt af intern træner og fitnessinstruktør. Skolen tilbyder yoga. Skolen tilbyder mulighed for at tage sit knallert- eller kørekort.

Gedebjerg STU, Næstved

Stedet med passende udfordringer og trygge rammer som kan lægge grunden til det gode voksenliv

VI HAR EGNE PRAKTIKKER INDENFOR:

✔ pædagogisk linje

✔ den grønne linje

✔ køkken og cafélinje

✔ kontorlinje med speciale i økonomi

og eksterne praktikker i tæt samarbejde med det omgivende erhvervsliv.

KONTAKT

Kirsten Alexandersen

Tlf. 2225 8489

kirsten@gedebjergstu.dk

Specifik træning i mødestabilitet, arbejdskompetencer, kommunikation og borger.dk

I det omfang den unge ønsker det, anerkender vi nødvendigheden af at indrage den unges netværk.

Pris: 190.452 kr. årligt - opkræves over 12 måneder med 15.871 kr. pr. måned

SJÆLLAND 172
MERE PÅ WWW.GEDEBJERGHUS.DK/GEDEBJERG-STU
LÆS
Se annonce side 2 og 173

4200 SLAGELSE HF & VUC Klar

Herrestræde 11. Tlf. 58 55 50 50. www.vucklar.dk

HF Plus: På HF & VUC Klar tilbydes HF Plus, som er en HF rettet mod studerende med særlige behov.

Undervisningen på HF Plus tager udgangspunkt i en målrettet pædagogisk indsats med stor differentiering og støtte undervejs. På HF plus er der mulighed for at strække forløbet over 3 år.

Målgruppe: Unge og voksne med særlige behov – med dokumentation for funktionsnedsættelserdiagnose/r m.m.

Generelt:

• ugentlig timetal ca. 23 lektioner

• skemalagt lektiehjælp med faglærere til rådighed

• mulighed for personlig coachstøtte

• højest 24 studerende på holdet

Hent ansøgningsskema på www.vucklar.dk, eller kontakt skolen på telefon eller vucklar@vucklar.dk

HF for ordblinde

På HF for ordblinde arbejder vi med læsestrategier og IT-hjælpemidler. Vi tilbyder ordblindeundervisning 3 til 6 timer pr. uge efter behov. På ordblindeholdene er der max. 6 studerende.

På HF for ordblinde tilbyder vi:

• Mulighed for at tage HF over tre år

• Særlig støtte til ordblinde i alle fag

• Test og vejledning ved specialuddannede ordblindelærere

• IT-rygsæk og hjælp i vores IT-værksted

• Hjælpemidler og strategier, som gør livet som ordblind lidt lettere Læs afsnittet om ordblind her i bogen.

Unge kan nå langt i de rette rammer

Filadelfias kendetegn

• Den unge i centrum

• Det lille og alsidige miljø

• Stærk faglighed og solid erfaring

Hos STU Filadelfia har du mange muligheder for praktikplads, som du kan vælge sideløbende med skolegang.

Alt lige fra håndværk til salg og service. Derudover har du også mulighed for at afprøve eksterne praktikker, som vi samarbejder omkring med byens erhvervsliv fx som servicemedarbejder i et supermarked eller som medhjælper på et laboratorium.

På STU Filadelfia vil du blive mødt af fagligt dygtige medarbejdere, som er med til at sørge for, at dine muligheder for at udvikle dig personligt, socialt og fagligt er i fokus.

På baggrund af stor efterspørgsel afklarer vi ultimo 2023, om vi kan tilbyde et botilbud i forbindelse med STU.

Læs mere på

179 SJÆLLAND
Se annonce side 2 og 173
filadelfia.dk/formidling

Hovedstaden

1120 KØBENHAVN K KVUC

Vognmagergade 8. Tlf. 82 32 66 00. kvuc@kvuc.dk - www.kvuc.dk

Målgruppe: HF Inklusion / HF Autisme / HF ASF

Der er rum til alle på KVUC. Det gælder, uanset hvad du drømmer om og hvilket niveau, du vil uddanne dig på.

Hos os finder du et varieret og fleksibelt udbud af uddannelser. Du kan læse online eller midt i København. Vi hjælper med at finde den rigtige vej for dig og designer et forløb, der passer til dit liv og din situation.

1752 KØBENHAVN V Sputnik 10. klasse Vesterbro

Tøndergade 14-16, tlf. 40 95 44 10, mma@skolensputnik.dk www.skolensputnik.dk

Målgruppe: Unge med autisme og/eller psykisk sårbarhed. De unge kan desuden have generelle indlæringsvanskeligheder eller huller i deres skolegang. Det 10. skoleår kan tages af unge, som kommer fra folke- eller specialskoler eller unge, som er er begyndt på ungdomsuddannelse, men i stedet ønsker at tage et ekstra afklarende år.

Her kan du tage Folkeskolens Afgangsprøve, komme i praktik og komme på besøg på forskellige ungdomsuddannelser, så du kan finde din vej ind i fremtiden.

1820 FREDERIKSBERG

AtoB STU og Parat til STU

Frederiksberg Alle 104. Tlf. 8172 4482. www.atob-cph.dk

Målgruppe: Normalt- til højt begavede unge med autismediagnoser med svære belastningsreaktioner såsom angst, skolevægring, nedsat kravkapacitet og kompleks PTSD samt svære isolationsproblematikker.

Disse unge besidder store ressourcer men er samtidigt yderst sårbare overfor belastninger og har et meget svingende trivsels- og funktionsniveau samt en lav kapacitet ift. krav, forventninger og sansestimuli.

AtoB er specialiseret i miljø og indhold for denne målgruppe

211 HOVEDSTADEN
Se annonce side 228

2000 FREDERIKSBERG Frederiksberg VUC & STX – HF+

Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg. Tlf: 38 15 85 00 - hfplus@frbvuc.dk - www.frbvuc.dk.

Målgruppe: Unge fra 18 – 24 år med en diagnose og/eller psykisk sårbarhed, som f.eks. angst eller depression.

HF+ er en særlig tilrettelagt HF-enkeltfagsuddannelse over tre år, hvor der er fokus på ekstra studiestøtte og struktur. Vi tilbyder en genkendelig og tryg hverdag med en stamklasse, fast klasselokale, fast lærerteam og tilknyttet studievejleder. HF+ giver dig mulighed for at tage en gymnasial uddannelse med særlig støtte undervejs. Undervisningen vil følge et reduceret skema på omkring 25 ugentlige undervisningstimer og mulighed for at komme i lektiecafé. HF+ giver adgang til de samme uddannelser som den ordinære HF, og du vælger selv, om du vil afslutte med eller uden udvidet fagpakke. På HF+ har vi skruet ned for tempoet og op for trygheden.

2000 FREDERIKSBERG

Sputnikkollegiet Frederiksberg

Kong Georgs Vej 65. Tlf. 40 59 46 62. LGJ@skolensputnik.dk www.sputnikkollegiet.dk

Se annonce side 228

Målgruppe: Unge fra 18-30 år med autisme og/eller psykisk sårbarhed, herunder fx angst, stress, depression, Tourette, OCD, bipolar lidelse og borderline. Alle, der bor hos os, er under uddannelse/beskæftigelse eller i et afklaringforløb. Hos os bliver du en del af et hyggeligt og overskueligt ungdomsmiljø, hvor du har mulighed for at møde andre unge og være med til fælles aktiviteter, fx madklub, filmaften, motion og ture. Vi er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107 og har 39 værelser og 6 udslusningspladser.

tlf.: 2671 1051

Christina Thornfeldt Højland

tlf.: 2928 6028

Lautrupvej 6A

2750 Ballerup

Email: stu@fgunord

HOVEDSTADEN 212
UNGDOMSMILJØ
VEJLEDNING
AKTIVITETER
VENNER STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UDDANNELSE . . .VI ER EN DEL AF FGU NORD
· PRAKTIK · LÆRING
·
·
KONTAKT Thomas Dyrehave Rasmussen

2630 TAASTRUP

Grennessminde STU

Tåstrup Hovedgade 175. 43 99 04 70. info@gminde.dk - www.gminde.dk

Målgruppe: Grennessmindes STU er målrettet unge mennesker med mentale, psykiske og lettere fysiske funktionsnedsættelser. Unge med autismespektrum forstyrrelser, sociale og emotionelle udfordringer.

Grennessminde er en praktisk STU, hvor vi tager udgangspunkt i håndens arbejde. Fordelt på fem linjer, arbejder vi med mad, planter, metal, træ, dyr, lager og service. Du tilknyttes en af vores erhvervsrettede linjer, hvor vi afklarer, udvikler og opkvalificerer dine faglige, sociale og personlige kompetencer.

Vi har siden 1984 haft stor succes med at hjælpe unge mennesker på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet til et liv med job, trivsel og selvforsørgelse. Hos os bliver du uddannet til at blive en del af et fag og en arbejdsplads. Alt sammen foregår i et trygt og anerkendende læringsmiljø, hvor der er plads, tid og ro til at udvikle sig og finde den rette vej.

Bo- og opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup er et botilbud for unge mennesker med særlige behov (under servicelovens §107, §66 og §85). Botilbuddet består af fem huse alle beliggende i Tåstrup. Bor du på Grennessminde mens du tager din STU, samarbejder vi helhedsorienteret om mål og udvikling.

KADETTEN HOLDER TIL I DEN HISTORISKE

KADETTEN HOLDER TIL I DEN HISTORISKE

SEKONDLØTNANTSKOLE I DEN GAMLE MILITÆRBY

SEKONDLØTNANTSKOLE I DEN GAMLE

PÅ KRONBORG SLOT.

KASERNEBY PÅ KRONBORG SLOT

Her fik kadetter i sin tid stjerne på skuldrene, når de rykkede op i rang og blev officerer. I dag rykker vi fortsat kadetterne, nemlig vores elever, når de dagligt får skulderklap for at udvikle deres særlige behov til særlige kompetencer.

Her fik kadetter i sin tid stjerne på skuldrene, når de rykkede op i rang og blev officerer. I dag rykker vi fortsat kadetterne, nemlig vores elever, når de dagligt får skulderklap for at udvikle deres særlige behov til særlige kompetencer.

På Kadetten vægter vi fællesskabet i regimentet højt. Vi tror på, at det kollegiale og kammeratlige fællesskab udvikler både de personlige, sociale og faglige kompetencer hos den enkelte. Fællesskabsfølelsen er essentiel for os alle, og trivslen på Sekondløjtnantskolen påvirker også dagligdagens arbejdsindsats.

På Kadetten vægter vi fællesskabet i regimentet højt. Vi tror på, at det kollegiale og kammeratlige fællesskab udvikler både de personlige, sociale og faglige kompetencer hos den enkelte. Fællesskabsfølelsen er essentiel for os alle, og trivslen på Sekondløjtnantskolen påvirker også dagligdagens arbejdsindsats. Dét at bidrage til fællesskabet og være en del af noget større, er i vores uddannelse, en stor del af udviklingen fra at være Kadet til at blive O cer i eget liv.

Dét at bidrage til fællesskabet og være en del af noget større, er i vores uddannelse, en stor del af udviklingen fra at være Kadet til at blive Officer i eget liv.

På Kadetten går læringsforløb og produktion hånd i hånd. Det betyder, at læringen er praksisnær, og opgaveløsningen foregår som på en arbejdsplads. I den forbindelse kan Kadetterne vælge mellem 4 delinger:

På Kadetten går læringsforløb og produktion hånd i hånd. Det betyder, at læringen er praksisnær, og opgaveløsningen foregår som på en arbejdsplads. I den forbindelse kan Kadetterne vælge mellem 4 delinger:

∫ Service og håndværk ∫ Natur og medie

•Service og håndværk

∫ Køkken og café

• Køkken og café

∫ Brohus og produktion

• Natur og medie

• Brohus og produktion

Modsat lignende tilbud til unge mennesker med særlige behov, er Kadetten hverken ejet privat eller kommunalt. Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed, som er ejet af en fond. Det betyder, at vi tjener penge på almindelige markedsvilkår , men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for de unge Kadetter.

Modsat lignende tilbud til unge mennesker med særlige behov, er Kadetten hverken ejet privat eller kommunalt. Kadetten er en socialøkonomisk virksomhed, som er ejet af en fond. Det betyder, at vi tjener penge på almindelige markedsvilkår , men bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for de unge Kadetter.

Se mere på www.kadetterne.dk – eller kontakt os på telefon: 3148 2088

219 HOVEDSTADEN
10. og 11. skoleår, STU, afklarings- og beskæftigelsesforløb

3700 RØNNE AspIT – Bornholm

Kommandantgården, Storegade 42. Tlf. 33 34 49 01. aspit@aspit.dk - www.aspit.dk

Målgruppe: AspIT er en erhvervsrettet IT uddannelse til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignede og med særlige behov. Unge, der ikke altid har været i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver eller en efterfølgende ungdomsuddannelse og står med skolepapirer, der gør, at de kun vanskeligt kan optages på og gennemføre ordinære uddannelser. Alle elever har udmærkede kundskaber i dansk, engelsk og matematik, samt en stor interesse for IT. Antal elever: 35

3700 RØNNE

Kommunikationscentret Bornholm

Job, uddannelse og rekruttering, ressource- og kompetenceudvikling, STU

Sveasvej 8. Tlf. 24 29 39 44. stu@brk.dk - www.brk.dk

Vi tilbyder en STU til alle målgrupper som visiteres til tilbuddet.

Målgruppe: Centret er beliggende i Rønne og skolen ligger centralt i forhold til offentlig transport. Centret tilbyder undervisning i mindre grupper, hvor det er muligt i høj grad at tage individuelle hensyn. Vi har fokus på både faglige fag og på den praktiske botræning og arbejder samtidig med en udvikling af elevernes evne til at opnå og vedligeholde sociale relationer. Eleverne arbejder med valgfag på tværs af grupperne og har i løbet af året flere fælles sociale arrangementer, herunder en gallafest, som eleverne gør meget ud af. Centret har et velfungerende elevråd som er meget aktive omkring ønsker til fx. sociale arrangementer. Andet års elever får hvert år tilbud om at deltage i en studietur til København. Centret tilbyder eleverne gratis frokost og spisepausen indgår i det pædagogiske arbejde med eleverne. Centret har et stort fokus på at integrere virksomhedspraktikker i den enkeltes uddannelsesplan og har et rigtig godt samarbejde med både private og offentlige. Centret lægger stor vægt på at støtte den unge i overgangen fra STU til fremtiden efter STU, hvilket er udmøntet i et godt tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere i kommunen.

20-35 pladser.

3700 RØNNE Campus Bornholm, HF

Minervavej 1. Tlf. 56959700. post@cabh.dk - www.cabh.dk

Campus Bornholm tilbyder unge med en diagnose et 3årigt Hf forløb.

Tilbuddet er for normalt eller godt begavede unge med udfordringer i form af ordblindhed, fysiske eller psykiske udfordringer.

Tilrettelæggelsen er lavet så de 2 år en Hf normalt tager, er delt ud på 3 år, så onsdagen typisk er skemafri.

Desuden er der ofte faste lokaler, og SPS i en del af undervisningstiden.

HOVEDSTADEN 238

Klageadgang –STU og Botilbud

239 KLAGEADGANG – STU OG BOTILBUD
17

Ret og pligtSagsbehandlingens ABC

RET OG PLIGT – SAGSBEHANDLINGENS ABC 242
18

19

Lovstof

249 LOVSTOF

Lovstof

Love og regler man kan få brug for at slå op i, når den unges uddannelse, bolig og job skal forberedes. Man kan finde teksterne ved fx at google titlen.

Bestemmelser om FGU

Lov om forberedende grunduddannelse

Lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. juni 2019

Loven indeholder de grundlæggende regler om FGU

Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse

Bekendtgørelse nr. 479 af 26 april 2019

Bekendtgørelsen indeholder mere detaljerede regler om FGU

Bestemmelser om STU

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU-loven)

Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015.

Loven indeholder de grundlæggende regler om STU. Se hele teksten side 259.

Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU vejledningen)

Vejledning nr. 9534 af 3. juni november 2016.

Vejledningen forklarer og uddyber loven og bekendtgørelsen om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Bestemmelser om vejledning

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

LOV nr. 547 af 7. maj 2019

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Bekendtgørelse nr. 1017 af 4. oktober 2019

Bekendtgørelsen beskriver Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver, herunder i forbindelse med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse nr. 1016 af 4. oktober 2019

Bekendtgørelsen beskriver uddannelsesparathed og proceduren ved valg og tilmelding til alle ungdomsuddannelser efter 9. og 10. klasse.

250 LOVSTOF
ÅBNINGSTIDER: Kl. 9.00 – 16.00 ELEV- OG FORÆLDREEFTERMIDDAG: Kl. 13.00 til 16.00 MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV – bogen for unge med særlige behov Fratilgrundskole voksenliv med et handicap 2024 fremtiden bogen for med særlige behov” handler om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for den store gruppe unge med funktionsnedsættelser, der ikke har helt den samme vifte muligheder ungdomsuddannelser som fleste har. Det er meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også beskæftigelse, der skal træffes den unge, som regel sammen med forældrene. Og der en jungle bestemmelser og regler, man skal finde Gruppen af unge med særlige behov omfatter unge, der ikke har mulighed for gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et retskrav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse forkortet STU. STU er hjørnestenen uddannelsen af unge særlige behov. Bogen tager derfor udgangspunkt STU gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, herunder visitation til STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervis- ningstimetallet STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddannelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over uddannelsessteder hele Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge forbindelse med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et register over botilbud hele landet, især tilknytning til STU. Efter afsluttet skal den unge videre ud fremtiden, nogle fortsat uddannelse, andre beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige former for beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser og omtaler virksomheder, der særligt fokus på denne gruppe unges vej ind på arbejdsmarkedet. Forberedende Grunduddannelse er en uddannelse forbereder unge på at gå gang med en ungdomsuddannelse eller komme job. FGU er sammensat af forskellige kendte elementer fra tidligere uddannelse, som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibilitet. ”Ud fremtiden bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind voksenlivet skal lægges rette. Ud Fremtiden - bogen for unge med særlige behov U Fremtiden bogen for unge med særlige behov 2024 Bogen for unge med særlige behov 2024 Bestil den på www.ua.dk INVITATION ! Messe om uddannelse og job for UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I KØGE OG VEJLE KØGE Torsdag d. 1. februar 2024 Spar Nord Arena VEJLE Onsdag d. 6. november 2024 SPEKTRUM DGI Huset GRATIS ADGANG! Læs mere på udifremtiden.dk Facebook.com/ udifremtiden I samarbejde med UU Vejle og UUV Køge:

Ud i Fremtiden - bogen for unge med særlige behov

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulighederne for uddannelse og beskæftigelse for den store gruppe unge med funktionsnedsættelser, der ikke har helt den samme vifte af muligheder for ungdomsuddannelser som de fleste har.

Det er meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også beskæftigelse, der skal træffes af den unge, som regel sammen med forældrene. Og der er en jungle af bestemmelser og regler, man skal finde rundt i.

Gruppen af unge med særlige behov omfatter unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et retskrav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – forkortet STU.

STU er hjørnestenen i uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen tager derfor udgangspunkt i STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, herunder visitation til STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervisningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddannelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over uddannelsessteder for STU i hele landet.

Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge i forbindelse med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer.

Efter afsluttet STU skal den unge videre ud i fremtiden, nogle i fortsat uddannelse, andre i beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige former for beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser og omtaler virksomheder, der har særligt fokus på denne gruppe unges vej ind på arbejdsmarkedet.

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind i voksenlivet skal lægges til rette.

ISBN: 978-87-998440-9-8

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.