Lelystad Airport Krant Nummer 4 2018

Page 1

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport Het nieuwe vakantievliegveld van Nederland!

Lelystad ligt in het centrum van Nederland Pagina 3 Technasiumleerlingen leveren ideeĂŤn voor Lelystad Airport Pagina 13 Innovatief bagagesysteem voor Lelystad Airport Pagina 15 Infodag in de terminal: zaterdag 3 november Pagina 19


2

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

THANK YOU FOR FLYING TBI

De nieuwe terminal van Lelystad Airport pronkt in het weidse weiland alsof hij daar net is geland. Wij, de TBIondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros, zijn blij en trots dat we dit bijzondere project mochten ontwerpen en realiseren en bovendien tot 2033 het technisch onderhoud mogen verzorgen. We bedanken Lelystad Airport dan ook hartelijk voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Voor nu geven wij de stuurknuppel door aan de partijen die de terminal verder zullen afbouwen en inrichten. Wij wensen hen veel succes met de laatste loodjes. Tot slot feliciteren we alle toekomstige reizigers met deze bijzondere terminal. Het is een van de duurzaamste ter wereld ĂŠn volledig ontworpen vanuit de behoeften van de passagier. Beter kan een vakantie niet beginnen! MAAK DE TOEKOMST


Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

3

“Mensen komen erachter dat Lelystad in het centrum van Nederland ligt” Vliegvelddirecteur Hanne Buis voelt gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Janneke Sparreboom aan de tand

Hanne Buis, Jan de Reus en Janneke Sparreboom laten zich goed informeren over Lelystad Airport. © Ed van der Linden

Gedeputeerde Jan de Reus en de Lelystadse wethouder Janneke Sparreboom zijn beiden nieuw op het dossier ‘Lelystad Airport’. Sparreboom kreeg het dossier overgedragen van Jop Fackeldey na de formatie van een nieuw college van B&W na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De Reus, voorheen fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten, kreeg het dossier van Jaap Lodders, toen hij hem opvolgde omdat Lodders wethouder in Almere werd. Reden voor Airportdirecteur Hanne Buis om de twee bestuurders eens stevig aan de tand te voelen in een rondetafelgesprek. “Jullie zijn beiden nieuw op het dossier van de ontwikkeling van Lelystad Airport. Hoe was de overdracht en hoe hebben jullie je ingelezen en voorbereid op dit beleidsterrein?” “Als fractievoorzitter wist ik natuurlijk al het nodige over het onderwerp, ook omdat ik eerder woordvoerder was voor de VVD op dit dossier,” zegt Jan de Reus. “Toch merkte ik bij de overdracht dat ik ook veel niet wist. Dan ging het met name om de details, de diepgang. Ik heb enkele gesprek­ ken gehad met Jaap, ik heb me ingelezen en ik ben onder andere met de directie van de luchthaven in gesprek gegaan. Daarnaast hebben we op dit dossier enkele uitstekende ambte­naren, die me hebben bijgepraat.” “Ook ik wist er natuurlijk al het nodige van omdat ik de vier jaar hiervoor wethouder was in Lelystad. Het kwam dus al regelmatig in het college voorbij. En toch is het anders wanneer het jouw dossier is”, zegt Janneke Sparreboom, die zich herkent in de woorden van De Reus. “Er was heel veel dat ik niet wist en dat is maar goed ook. Je hoeft ook niet alles

te weten als het niet jouw beleids­ terrein is. Maar nu verdiep ik me erin en komt het ook wel dagelijks langs in mijn werk. Het is een belangrijk dossier.” De twee bestuurders zijn overigens blij dit dossier in hun portefeuille te hebben. “Ik had de vorige college­ periode vooral sociale dossiers in mijn portefeuille. Prachtige onderwerpen, maar in de nieuwe periode wilde ik graag Economische zaken - met als belangrijke dossiers Lelystad Airport en Flevokust Haven - en Wonen”, zegt Sparreboom. De Reus lacht: “Het is blijkbaar een populair dossier en ik wilde het ook erg graag. Ook zou de opvolger van Jaap al zijn portefeuilles overnemen. Naast Lelystad Airport zijn dat onder andere wonen, water, sport, de Omgevingsvisie en infra­ structuur. Veel dus op het gebied van ruimtelijke ordening en ook daarin komt Lelystad Airport weer terug, net als bij infrastructuur.” “Wat is jullie indruk van de voortgang van het werk aan de luchthaven en de aangrenzende gebiedsontwikkeling, zoals de infrastructuur en het Lelystad Airport Businesspark (LAB)?” De Reus: “Dat loopt, alles ligt op schema. De wegen zijn er, de ontsluiting is daarmee nagenoeg geregeld. Alleen de halve ontsluiting en verbindingsweg op de A6 is in procedure. En ook liggen de parkeer­ terreinen er al. Het is alleen nog wachten op de landelijke politiek.” Sparreboom vult aan: “Er zijn veel procedures die bij andere partijen - zoals het Rijk - doorlopen moeten worden en daar ga je dan als gemeen­ te niet direct over. Maar ik heb er vertrouwen in dat die goed doorlopen zullen worden. Verder gaat het de gemeente vooral om de ontwikkeling en de verbinding: tussen de bedrijven­ terreinen onderling, maar ook tussen

het vliegveld en het station in het Stadshart. Lelystad Airport en Flevokust Haven zijn belangrijke pijlers voor de verdere ontwikkeling van Lelystad.” De Reus knikt. “Kijk naar de ontwikkelingsmaatschappij Omala, die de bedrijventerreinen ontwikkelt. Dat is een gezamenlijk initiatief van de provincie en de gemeenten Almere en Lelystad. Daarin is in het verleden geïnvesteerd en lange tijd heeft het stil gelegen. Er is toen door enkelen geopperd de stekker er maar uit te trekken, maar daar waren wij fel op tegen. Dat is het kind met het badwater weggooien. En je ziet nu dat het begint te lopen. Inditex, de hotels, de andere ontwikkelingen op Lelystad Airport Businesspark…”

“Wat doet dat voor de provincie? En voor de gemeente Lelystad?” “Nou, we worden als provincie in ieder geval serieuzer genomen. Ik krijg toch vaak te horen ‘Hoe kan dat allemaal in Flevoland?’ en ‘Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?’. We waren bij andere provincies toch vaak het kleine jongetje uit de klas, maar dat begint te veranderen”, zegt De Reus. En over de welvaart die Lelystad Airport gaat brengen, bestaat bij de twee ook geen enkele twijfel. “De reuring die er nu al is, is fantastisch”, zegt Sparreboom. “Voor Lelystad is dit zo belangrijk! De groei van Lelystad is achtergebleven in het verleden. Dit geeft de stad een boost.

Het schept ook werkgelegenheid voor mensen met een iets grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook dat is belangrijk. En dan gaat het om veel meer dan de werkgelegenheid op en rond het vliegveld alleen. Het feit dat Lelystad zich ontwikkelt tot logistieke hotspot, merk je nu al. Mensen komen erachter dat Lelystad in het centrum van Nederland ligt.” De Reus vult aan: “We hebben hier de ruimte en we zijn goed bereikbaar. Dat is uniek voor de Randstad. De kunst is daarbij ook bedreigingen om te zetten in kansen. Ik heb groot respect voor bijvoorbeeld het initiatief van de boeren direct rond het vliegveld, die zich hebben verenigd in De Lelystadse Boer. Maar ook de verhuizing van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is

Over de welvaart die Lelystad Airport gaat brengen bestaat bij Jan de Reus, Janneke Sparreboom en Hanne Buis geen twijfel. © Fotostudio Wierd


4

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

“Als je bedenkt dat, zoals jullie zelf al memoreren, vier kabinetten op rij is ingezet op de ontwikkeling van Lelystad Airport als passagiersluchthaven, hoe kijk je dan naar de discussie die nu landelijk over de groei van de luchtvaart wordt gevoerd?”

Hanne Buis. © Kees Bakker Communicatie

daar een mooi voorbeeld van. Zij gaan naar Marknesse en worden buurman van het Nationaal Lucht- en Ruimte­ vaartlaboratorium. Ze kunnen gaan samenwerken op het gebied van ‘smart mobility’. Dat wordt hét testcentrum voor infrastructuur en mobiliteit van Europa. En dat past weer heel goed bij Flevoland, als innovatieve provincie die in duur­ zaamheid investeert.” “Hoe draagt de ontwikkeling van Lelystad Airport bij aan de Omgevingsvisie? En aan ‘Lelystad Next Level’?” “Enorm”, begint De Reus enthousiast. “De Omgevingsvisie is een visie op hoe we met Flevoland moeten omgaan op de middellange termijn. Een toekomstbeeld voor Flevoland. Vroeger waren dat soort visies dikke pakken papier, waarin alles tot in detail beschreven stond. Dat doen we nu niet: het is een handzaam document, waarin de nadruk ligt op kijken wat er mogelijk is bij nieuwe ontwikkelingen. ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’. Dat doen we omdat we de groei en welvaart in Flevoland willen behouden. De ontwikkeling van Lelystad Airport jaagt allerlei nieuwe initiatieven aan.

“De ontwikkeling van Lelystad Airport jaagt allerlei nieuwe initiatieven aan. Daar moet je van profiteren.” Daar moet je van profiteren. Dat is tenslotte ook de ‘spirit’ van Flevoland. De pioniersmentaliteit die er nog altijd is.” “Lelystad heeft, omdat de stad in het verleden te ruim is opgezet, vanaf 1987 jaarlijks een extra bijdrage van het Rijk gekregen. In de evaluatie van die bijdrage is onlangs afgesproken dat die langzaam, gedurende een periode van tien jaar, wordt verlaagd. Op lange termijn moet je als stad wel op eigen benen kunnen staan. Daarom is ‘Lelystad Next Level’ in het leven geroepen”, legt Sparreboom uit. “Daarmee kijken overheden, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en betrokken inwoners, welke kansen er liggen voor Lelystad en hoe die kunnen worden benut. De ontwikkeling van de economie is daarbij natuurlijk ontzettend belangrijk, en de ontwikkeling van Lelystad Airport helpt ons daarbij. Hiermee kunnen we een volgende stap zetten, naar dat ‘next level’.”

“Waar leggen jullie als bestuurder de accenten de komende tijd als het gaat om de ontwikkeling van Lelystad Airport?” De twee, bijna in koor: “Communica­ tie!” “Als één ding nou frustreert, dan is het wel dat geworstel met de mate van geluid die vliegtuigen veroorza­ ken”, zegt De Reus. “Uit de fouten die in de eerste Milieu Effect Rapportage (het onderzoek naar alle effecten die de groei van Lelystad Airport heeft op het milieu, waaronder het geluid) zijn gemaakt, is het beeld ontstaan dat de boel totaal niet op orde is. Dat beeld klopt niet. Er zijn weliswaar fouten gemaakt, maar die zijn inmiddels hersteld. En laat het resultaat nu zijn dat in de nieuwe MER het aantal gehinderden als gevolg van vliegtuig­ lawaai sterk verminderd is ten opzichte van de ‘foute’ MER. Bovendien gaat het in de eerste fase, tot 2024, als de herindeling van het luchtruim gereed is, om slechts enkele vliegtuigen per dag die over gebieden in Overijssel en Gelderland vliegen waar nu protesten klinken. Rondom Lelystad Airport en het geluid nemen we de zorgen serieus en moeten we de feiten blijven communi­ ceren en de fictie (onwaar­heden of onvolledige informatie) die het wantrouwen tussen partijen voedt, bestrijden. Daar moet de komende tijd de focus liggen. Overigens zijn er in de omliggende provincies ook veel voorstanders.” Sparreboom is het daarmee eens. “We moeten ervoor zorgen dat we de verhalen en de beelden die niet kloppen, neutraliseren door de feiten op tafel te leggen. We respecteren de zorgen die in de omgeving leven. Maar we moeten ook beseffen dat dit vastgesteld overheidsbeleid is, op basis van wat we met z’n allen willen. We willen vliegen naar vakantiebe­ stemmingen en dat brengt overlast met zich mee. Vier achtereenvolgende kabinetten hebben het besluit bevestigd dat het vliegverkeer over Nederland verdeeld moet worden. De luchthavenontwikkeling in Lelystad is er één die al lang geleden is ingezet. Dat we daarbij in een continu veranderende wereld en samenleving de balans moeten blijven zoeken tussen milieu, economie, woon- en leefomgeving is ook heel belangrijk.” Daarnaast vindt de wethouder ook dat er de komende tijd gecommuniceerd moet worden welke kansen er zijn en nog komen door de ontwikkeling van Lelystad Airport voor het bedrijfsleven in de wijde omgeving. “Bedrijven die hier naartoe komen, scheppen werkgelegenheid waar de wijde omgeving iets aan heeft. Er is een enorme behoefte aan goed opgeleid personeel. Dat biedt kansen voor het onderwijs. Daarnaast schept dit

kansen voor het toerisme. In Lelystad, en op de Veluwe of in Overijssel. Je leest elke dag dat Amsterdam zo vol is. Toeristen willen ook echt wel andere delen van Nederland zien. Tot slot de logistieke uitstraling van een vliegveld. Ook voor de succesvolle economische regio Zwolle ligt Lelystad dichtbij. Lelystad is zeker niet de enige gemeente die ervan profiteert.

“We gaan de kansen ook meer delen met de regio, door bijvoorbeeld een overleg te organiseren met de economische portefeuillehouders uit de wijde omgeving.” We gaan de kansen dan ook meer delen met de regio, door bijvoorbeeld een overleg te organiseren met de economische portefeuillehouders uit de wijde omgeving. Er zijn nu al, in de bouwfase, meer dan 150 mensen uit de regio aan het werk, van Lelystad tot Dronten tot Emmeloord.”

“Ja, die wordt een beetje over rug van Lelystad gevoerd”, vindt De Reus. “Zoals Janneke Sparreboom al terecht zegt: het besluit om de luchtvaart over Nederland te verdelen is al lang geleden genomen. Dat is ook eerlijk. In de eindsituatie, bij 45.000 vliegbewegingen, zorgt Lelystad Airport volgens de geactua­ liseerde MER bij minder dan 200 mensen voor ernstige hinder. Als je er op Schiphol 45.000 vliegbewegin­ gen bij doet, levert dat 8.000 extra ernstig gehinderden op. En Schiphol zit nagenoeg vol. Ik verbaas me daarom over die discussie. ‘Er moet minder gevlogen worden’, hoor je dan. Maar er wordt meer gevlogen. Dat is de realiteit. De ruimte die Lelystad biedt, geeft Schiphol ook weer ruimte. En als je ziet wat Schiphol betekent voor de Nederland­ se economie…” “Je moet ook bedenken dat we een welvarend land zijn, maar dat die welvaart ook als sneeuw voor de zon kan verdwijnen”, benadrukt Sparre­ boom. “Stilstand is achteruitgang: op het moment dat Schiphol op slot zit, zullen luchthavens in de omliggende landen daarvan profiteren. Dan mist Nederland de slag.” “Er is, ook in Flevoland, begrip voor het feit dat er tot uitstel is besloten. Dat de minister benadrukt dat de procedures zorgvuldig worden doorlopen, wordt beaamd. Er gaan stemmen op om te wachten met openstelling tot de herindeling van het luchtruim gereed is, in 2023. Wat vinden jullie daarvan?” De Reus kaatst de bal terug: “Die vraag zou ik graag aan jou willen stellen”. Hanne Buis: “Je verliest dan het momentum. Lelystad Airport heeft zwaar ingezet op duurzaam­ heid. Bij de bouw van de terminal, bij de aanleg van de baan, bij de baanverlichting. We zijn hiermee koploper in Europa en een voorbeeld voor velen. Maar dat verdwijnt als je alles nog eens vier jaar opschuift, want de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan

Jan de Reus en Janneke Sparreboom. © Kees Bakker Communicatie

razendsnel. Het aller allerbelang­ rijkste is echter dat Schiphol dan echt op slot gaat. Je moet je afvragen waar belangrijke nieuwe verbin­dingen, zoals jullie net zelf ook al aangaven, dan naartoe gaan. Wij kunnen met Lelystad Airport een aantal vluchten van Schiphol overnemen: we maken daarmee ruimte op Schiphol om in die vrijgekomen ruimte vervolgens voor Nederland belangrijke bestem­ mingen toe te voegen. Ook bij slechts zes vluchten per dag is dat heel relevant, als je ziet wat de airlines op Schiphol daarmee kunnen doen. Kijk bijvoorbeeld naar de steeds belangrij­ ker wordende handel met India op het gebied van farma en ICT. Of naar China, Amerika et cetera. Als je zes extra vluchten naar deze belangrijke regio’s kunt toevoegen, is dat van enorme betekenis: dat brengt naast de verbinding vervolgens ook weer banen, hoofdkantoren en aanver­ wante bedrijven en instellingen naar Nederland. Ik ben blij met de recente uitspraak van de minister bij het debat voor het zomerreces in de Tweede Kamer: ‘Lelystad Airport gaat open!’ Dat is misschien wel de belangrijkste opmerking in de hele discussie die de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden”, zegt Jan de Reus. “En ik heb er alle vertrouwen in dat de procedures zorgvuldig worden doorlopen, maar dat die opening dan ook zo snel mogelijk plaatsvindt.” “Hoe ziet Lelystad Airport en haar omgeving er over vijf tot tien jaar uit volgens jullie?” “Een mooie vakantieluchthaven met veel bedrijvigheid eromheen”, zegt Janneke Sparreboom enthousiast. “Uitstekend bereikbaar waardoor veel mensen in de wijde omgeving op een plezierige wijze kunnen vertrekken naar hun vakantiebe­ stemmingen. Een banenmotor voor Lelystad en omstreken, die ook heel veel kennis hier naartoe brengt. Dit zet Lelystad op de kaart.” Jan de Reus ziet dat ook. “Een enorm bedrijvencentrum, een economische hotspot, waar heel veel gebeurt. Waar we vooroplopen met nieuwe ontwikkelingen in de wereld, zoals smart mobility. Waar een automati­ sche bus naartoe rijdt in een vlekkeloze dienstregeling. Een logistiek knooppunt. Het is een mooie tijd om gedeputeerde in Flevoland te zijn!”


Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

5

Dura Vermeer is trots op ‘haar’ baan en baanverlichting “De kans op storingen is in ieder geval minimaal” opgehaald. CEDD® staat dan ook voor Contactless Energy & Data Distributi­ on. “Zo kunnen we bijvoorbeeld de staat van de lamp op afstand bijhou­ den. Je kunt preventief vervangen, als je ziet dat een lamp er al heel veel branduren op heeft zitten of minder wordt. Dat is vanaf een controle­ scherm en touchscreen allemaal te volgen. Daarop kun je ook eventuele storingen zien.”

ook allerlei data kunnen worden “Alles werkt. De lampen gaan aan en ook in de noodsituatie die we hebben getest doen de noodstroomvoorziening en de lampen het.” Henk Wijnstra is namens Dura Vermeer als algemeen manager betrokken bij de aanleg van de start- en landingsbaan en de baanverlichting op Lelystad Airport. Dat die laatste werkt, is misschien geen nieuws. Maar dat er ook bij de baanverlichting is gekozen voor een bijzonder en duurzaam systeem, is dat wel. Oplaadbare tandenborstel

“Bij de baanverlichting op Lelystad Airport werken we met een nieuw systeem, dat werkt op inductie. Je kunt dat vergelijken met het opladen van je elektrische tandenborstel thuis. Zoals je die alleen maar op een oplader hoeft te plaatsen, worden de lampen ook hier draadloos gevoed. Je klikt ze als het ware in en uit de houder. Een lamp vervangen is nog simpeler dan thuis een gloeilamp vervangen, want je hoeft niet eens te schroeven”, legt Wijnstra uit. Een ander bijzonder iets aan dit CEDD®-systeem is dat via de kabels die de elektriciteitsvoeding verzorgen,

“Bij de baanverlichting op Lelystad Airport werken we met een nieuw CEDD® systeem, dat werkt op inductie.”

Scenario’s testen De afgelopen tijd is de baanverlichting getest. “We testen het met verschillen­ de scenario’s, zoals o.a. zichtbaarheid en bijvoorbeeld een stroomstoring. Zo mogen er bijvoorbeeld niet meer dan twee lampen tegelijkertijd naast elkaar uitvallen. Als er een lamp uitvalt, moet het systeem aangeven dat er een storing is. En uiteindelijk is het dus de bedoeling dat er al ingegrepen wordt voor de lamp uitvalt. Kortom er worden allerlei scenario’s getest om zo de goede zichtbaarheid en de veiligheid op Lelystad Airport te kunnen garanderen.” Uniek systeem Het is een uniek systeem, dat Dura Vermeer in samenwerking met haar partners Dynniq en Cruxin toegepast heeft. “Op Eelde Airport is al een deel van het systeem operationeel, maar Lelystad Airport heeft voor het geheel de primeur. Natuurlijk staat veiligheid voorop bij de baanverlichting, dat is de eerste vereiste. Maar dit systeem is ook nog eens energiezuinig, omdat we gebruikmaken van LED-verlichting. Daarnaast is er bij de aanleg minder

kabel nodig in de grond. Er worden dus minder koper, minder primaire grondstoffen gebruikt.” Storingen kunnen snel worden verholpen. “Het voordeel van Lelystad Airport is dat er ’s nachts niet gevlogen wordt. Dat betekent dat er in die uren preventief onderhoud kan worden gepleegd. In de praktijk komt het er dan wellicht op neer dat er zich helemaal geen storingen voordoen, zoals kapotte lampen. De kans op storingen is in ieder geval minimaal.” Bijzondere opdracht Wijnstra ervaart de opdracht die Dura Vermeer kreeg voor Lelystad Airport als zeer bijzonder. “Het leuke is dat Lelystad Airport de eisen die men bij de aanleg van de baan en de verlich­ ting heeft, op een hoog abstractieni­ veau in de markt heeft gezet. Daardoor hadden wij veel vrijheid het op een bepaalde manier in te vullen. Zo hebben we bij de aanleg van de baan een kleistabili­sering toegepast in plaats van een dikke zandlaag. Daardoor hoefde er minder zand te worden gebruikt. Dat leverde met name in de aan- en afvoer van grond een grote energie- en CO2-besparing op, en scheelt ook weer primaire grondstoffen.” “We konden op deze manier als bedrijf veel van onze innovatie kwijt in deze opdracht. Dat maakt het bijzonder, maar dat maakt ook dat je supertrots bent op het resultaat. Dat draag ik ook graag uit. En ik verheug me erop straks vanaf Lelystad Airport te kunnen vliegen. Ik denk dat dat een heel speciaal gevoel geeft…”


6

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

advertorial

Kiezen voor meerwaarde Vermogen vraagt meer Hans de Boer en Stephan Wennink zijn als adviseurs Private Banking werkzaam bij Rabobank Flevoland. Zij vertellen u graag meer over vermogensmanagement bij Rabobank. “Wat is vermogensmanagement bij Rabobank Flevoland?” Hans : “Vermogen vraagt aandacht. Precisie. Doorvragen. Luisteren. Ook naar wat u niet zegt. We willen weten wat u beweegt. Daarom draait vermogensmanagement van de Rabobank om uw persoonlijke Vermogensplan. Daarin berekenen we zorgvuldig hoeveel rendement u nodig heeft om uw doelen en ambities te kunnen realiseren, maar ook hoeveel risico dat met zich meebrengt. We geven inzicht in uw financiële mogelijkheden, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken. Steeds opnieuw. Want een goed vermogensplan is nooit af.” “Wat is de beste keuze voor u als ondernemer én privé?” Stephan: “Als ondernemer kunt u het groeiende vermogen in uw onderne­ ming gebruiken voor privé doelein­ den. Bijvoorbeeld voor uw pensioen, de financiering van uw woning of uw nalatenschap. Uw bedrijfsvermogen

groeit en een gedeelte heeft u niet direct nodig voor de bedrijfsvoering. U kunt verder investeren in uw bedrijf of het vermogen eruit halen. Wat is de beste keuze voor u? Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.’ Hans voegt toe: ‘Als account­ manager inventariseer ik uw zakelijke en privé doelen. Dit biedt u meer overzicht. Uiteraard werken we hierin samen met uw adviseur bedrijven en onze beleggingsspecia­ listen. We creëren een heel specialis­ tenteam om u heen, af hankelijk van uw wensen en doelen.” “Kiezen voor meerwaarde” Uw vermogen is meer dan een hoeveelheid geld; het vertelt een deel van uw persoonlijke geschiedenis. Ook wat u met uw vermogen voor ogen heeft, is puur persoonlijk. Stephan: “Wij kijken samen met u hoe u uw wensen en ambities kunt realiseren. U kunt hiervoor kiezen uit verschillende mogelijkheden. U heeft misschien geen behoefte aan permanente begeleiding. Maar u wilt wel over bepaalde vraagstukken specialistische kennis kunnen inschakelen op het moment dat u dat nodig vindt. Ook dat is mogelijk. Door het beheer van uw vermogen aan ons over te laten, kunt u zich

Foto: Hans de Boer (links) en Stephan Wennink (rechts)

concentreren op de ándere belang­ rijke zaken in uw leven. Op dat wat

uw leven meerwaarde geeft.” Hans en Stephan sluiten af: “Uw vermogen is bij ons in goede handen.

Ga voor een vliegende start

Wij gaan graag voor u aan het werk, om zo de rust te creëren die u nodig heeft om onbezorgd van uw vermo­ gen te genieten. Daar heeft u tenslotte hard voor gewerkt!”

De vernieuwde luchthaven in Lelystad wordt medio 2020 de thuishaven voor vluchten binnen Europa en overige landen rond de Middellandse Zee. Dit geeft volop kansen voor de luchtvaart maar ook voor grote (logistieke) organisaties die gebruik willen maken van de mogelijkheden van Lelystad Airport en de centrale ligging van Lelystad.

Meer weten? Bel rechtstreeks met Hans (06-21576249) of Stephan (06-13056466). Zij informeren u graag over de mogelijkheden in een vrijblijvend gesprek.

Kortom, de vraag naar goed opgeleide, enthousiaste professionals met talent voor luchthaven gerelateerde opleidingen en logistiek opleidingen zal de komende jaren binnen Lelystad en omgeving alleen maar toe gaan nemen. Door de komst van een nieuwe luchthaven is Lelystad een enorm interessante plek voor iedereen die iets met luchtvaart en logistiek te maken wil hebben. Steeds meer (grote) bedrijven weten Lelystad te vinden en zij hebben straks allemaal werknemers nodig. SCALA zit bij deze partijen aan tafel om te zorgen dat onze opleidingen aansluiten bij de wensen van deze bedrijven op en rond de luchthaven. Onze studenten krijgen de kans om al tijdens hun studie veel van de praktijk te leren. Door stages, maar ook door les te krijgen op de werkvloer van de diverse samenwerkingspartijen. Dat betekent voor jou een diploma met enorm veel mogelijkheden. Het geeft je een voorsprong binnen een vervolgstudie maar biedt je ook volop kans om straks binnen en buiten Lelystad een leuke baan te vinden! Ben jij op zoek naar een (nieuwe) uitdaging? Lijkt het je leuk om de luchtvaart of logistiek aan de slag te gaan? Dan ben je bij SCALA aan het juiste adres.

SamenwerkingsCollege Amsterdam – Lelystad Airport (SCALA) is een initiatief van het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland. SCALA biedt diverse opleidingen specifiek voor Lelystad Airport en logistiek en werkt samen met toonaangevende bedrijven op en rond de luchthaven zoals o.a. Viggo, Asito, G4S en Lelystad Airport. Ook met toekomstige Airlines die gaan vliegen op Lelystad Airport en logistieke bedrijven die zich in Lelystad gaan vestigen onderhoud SCALA nauwe contacten.

scala

KIJK VOOR ALLE OPLEIDINGSINFORMATIE OP WWW.ROCVF.NL/SCALA OF WWW.ROCVA.NL/SCALA, BEL HET INFORMATIECENTRUM VIA 0900-0918 OF STUUR EEN WHATSAPP NAAR 06-58887895.


Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

7

Uiteindelijk moeten er negen à tien meetsystemen komen in Flevoland

Provincie en gemeenten investeren in geluidsmetingen rond Lelystad Airport Johan Elzinga en Paul Bakker houden zich namens respectievelijk de provincie en de gemeente Lelystad bezig met onder andere geluid. Met de inrichting van een aantal geluidmeetpunten in Flevoland willen zij inzicht krijgen in het geluid dat de vliegtuigen van en naar Lelystad Airport veroorzaken op de omgeving, nu en in de toekomst. Nulmeting “Het is geen wettelijke taak van de gemeente om het geluid van vlieg­ tuigen te meten. Op de kopse kanten van de start- en landingsbaan zijn wel twee handhavingspunten geprojecteerd, waarvoor het mini­sterie het bevoegde gezag is (op basis van berekeningen). Maar toch heeft de gemeente Lelystad zelf ook een geluidmeetpunt ingericht, in overleg met de direct omwonenden van het vliegveld. We willen er namelijk een gevoel bij krijgen en niet alleen afgaan op berekeningen”, legt Paul Bakker uit. Dat geluidmeetpunt is sinds april 2017 actief. “We zijn nu bezig met een rapportage over de resultaten van het eerste jaar. Dat geldt als een soort nulmeting. Dan kunnen we straks zien wat het verschil is als er passagiersvliegtuigen landen op Lelystad. Want vliegtuiggeluid is er nu ook, van het klein vliegverkeer dat gebruikmaakt van het vliegveld.” Bij de keuze voor het geluidpunt heeft Lelystad zich aangesloten bij Sensornet, een instituut dat op veel meer plaatsen in Nederland het geluid meet. “Dronten heeft al langer een aantal meetpunten in verband met de ontwikkelingen op Lelystad Airport. Zij maakten al gebruik van dat

systeem en dus hebben wij ons daar ook bij aangesloten. Zodat straks alle resultaten qua metingen met elkaar vergelijkbaar zijn.” Zeewolde heeft sinds kort ook een meetsysteem van Sensornet in gebruik. Initiatief voor netwerk De provincie omarmt deze initiatie­ ven. Sterker, zij wil er ook in inves­ teren. “Aanvullend op de meet­ systemen van de gemeenten in de dorpen, gaat de provincie extra meetpunten toevoegen onder de vliegroutes. Ook gaan wij alle meetpunten samen­voegen tot een netwerk waarmee de ontwikkeling van de geluidbelasting nauwkeurig is te volgen. De Noordoostpolder gaat hier ook aan meedoen. Met het netwerk verzamelen wij straks objectieve informatie. Zodat, als er klachten komen, we daarover het gesprek kunnen aangaan met bewoners, en de klachten ook goed kunnen beoordelen”, zegt Johan Elzinga. Uiteindelijk moeten er negen à tien meetsystemen komen in Flevoland. Ieder meetsysteem bestaat uit drie microfoons die op enkele honderden meters van elkaar staan. “Bovendien zijn de resultaten van die metingen voor iedereen toegankelijk.” Via Sensornet zijn de geluidmeetpun­ ten op internet realtime te volgen, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De resultaten willen we analyseren door de meetgegevens te koppelen aan andere data, zoals type vliegtuig, radartracks en het aantal klachten. Op die manier krijg je een objectief beeld van het vliegtuigge­ luid, een beeld waar bewoners op kunnen vertrouwen.” Ook omliggende provincies zijn

Paul Bakker en Johan Elzinga. © Kees Bakker Communicatie

“Als je het gesprek met de omgeving wil aangaan, moet je ook zorgen dat je beschikt over objectieve informatie.”

GELUIDINFORMATIENETWERK FLEVOLAND VERANDEREN DOE JE MET JE OMGEVING Gemeenten, provincie en Luchthaven Lelystad werken samen aan de monitoring van de geluidbelasting van het vliegverkeer van Luchthaven Lelystad. Dit doen zij om de effecten van de uitbreiding van de luchthaven goed in beeld te brengen. Op tien locaties in de provincie zal vanaf april 2019 het geluid worden gemeten. Provincie Flevoland coördineert dit project.

VLIEGROUTE EN MEETPUNTEN

Urk

Ens

vertrekroute

SENSOR NET

Swifterbant

aanvliegroute

WWW.SENSORNET.NL/PROJECT/LELYSTAD

meetpunt geluid Lelystad

Dronten

Biddinghuizen

Almere Harderwijk

Zeewolde

over de ontwikkeling van het geluidinformatienetwerk geïnfor­ meerd. “Wij voeren overleg met de gemeenten in Flevoland hierover, maar het systeem biedt de mogelijk­ heid ook meetpunten in Gelderland en Overijssel in te richten. Als zij dan voor hetzelfde systeem kiezen, levert dat nog meer inzicht op in het geluid dat de vliegtuigen veroorzaken. Maar dat is verder aan die provincies.” Objectieve informatie Voor zowel Bakker als Elzinga is het eigenlijk een vanzelfsprekende zaak dat gemeente en provincie investeren in het volgen van de ontwikkeling van de geluidbelasting. “Als je het hebt over de werkgelegenheid en econo­ mische voordelen die een luchthaven oplevert, moet je ook oog hebben voor de eventuele nadelige gevolgen en de overlast”, vindt Elzinga. Bakker valt hem bij: “Als je bovendien het gesprek met de omgeving wil aangaan, moet je zorgen dat je beschikt over objectieve informatie. Dit geeft het signaal aan bewoners dat we even­ tuele klachten serieus nemen en zij er niet alleen voor staan.” Maatregelen mogelijk Het systeem is nadrukkelijk geen handhavingsinstrument: als een individueel vliegtuig voor veel lawaai zorgt, worden er geen boetes uitgedeeld of vliegverboden opgelegd. Toch sluit Elzinga niet uit dat er uit de rapportages en analyses informatie komt die wel tot maatregelen leiden. “Als bijvoorbeeld zou blijken dat een bepaald type vliegtuig of een bepaalde vliegmaatschappij elke keer meer klachten oplevert, kun je daarover in gesprek met Lelystad Airport, Luchtverkeersleiding Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”

PROVINCIE FLEVOLAND | GEO | 170104-02102018 |(C) FREEPIK


8

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Planuitwerking Almere Buiten-Oost tot Lelystad in volle gang De A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad wordt alsmaar drukker. Om deze weg beter in te richten voor de toekomst, zijn Jan Kolvoort (planstudiemanager), Monica Melis (adviseur omgeving) en Frank Hoekemeijer (adviseur duurzaamheid) namens Rijkswaterstaat bezig met de plan­ uitwerking Almere Buiten-Oost tot Lelystad. De A6 moet daarbij op de verwachte toekomstige drukte worden ingericht. Een toelichting op de stand van zaken.

“We onderzoeken of de weg tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad de huidige en verwachte verkeersdrukte aan kan. In de spitstijden staan er al vaak files en de verwachting is dat het verkeer verder toeneemt. Een extra rijbaan in beide richtingen zou een goede oplossing kunnen zijn”, legt Monica Melis uit. Onderzoek In 2016 is een pré-verkenning uitgevoerd naar de mobiliteitsopgave. Dat heeft geleid tot een startbeslissing voor de planfase op 13 oktober 2016. Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. “Dat betekent dat we onderzoek doen naar een oplossing waarmee de huidige en toekomstige verkeersdrukte aange­ pakt wordt. De verbreding van 2×2 naar 2×3 rijstroken noemen wij het voorkeursalternatief. Op dit moment zijn we dus druk bezig om te komen

tot verschillende ontwerpvarianten. Daarnaast onderzoeken we de impact van deze varianten op onder andere de ecologie en luchtkwaliteit. Na de onderzoeken stellen we een ontwerp­ tracébesluit (OTB) op. Dit OTB geeft inzicht over het gekozen ontwerp. In het najaar van 2019 kan het publiek het OTB inzien en hier inspraak op doen. De werkzaamheden voor het verbreden van de A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad staan gepland voor 2021-2023.” Duurzaamheid Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in dit project. “Het projectteam van de A6 Lelystad heeft de ambitie om de meest duurzame snelweg van Nederland aan te leggen”, legt Frank Hoekemeijer uit. “Wij willen weer een extra stap zetten ten opzichte van de projecten A6 en Innov58. Dit zijn ook projecten waar de weg werd/wordt verbreed en waar duurzaamheid centraal stond/staat. Wij zetten deze extra stap door in werksessies samen met omgevingspartijen te kijken naar kansen op het gebied van duurzaam­ heid. Deze kansen nemen wij mee in de verschillende ontwerpvarianten. We willen zo steeds beter worden in het verduurzamen van onze projecten.” Ideeën en kansen “Tijdens de duurzaamheids­sessies hebben wij rondom een zestal thema’s ideeën opgehaald”, legt Frank uit. “Die thema’s zijn ‘Energie’, ‘Klimaat

en Water’, ‘Circulaire Economie’, ‘Smart Mobility’, ‘Natuur, Landschap en Ruimte’ en ‘Leef baarheid en Gezondheid’.” “De kansen die tijdens twee werk­ sessies in mei en juni zijn opgehaald, zijn gebundeld in een kansenwaaier (zie www.rws.nl/A6Lelystad, onder het kopje ‘nieuws’). Wij hebben van veel organisaties positieve feedback ontvangen op dit tussenresultaat. We moeten nu onderzoeken wat de impact van de kansen op het weg­ontwerp en het ruimtebeslag van het straks uiteindelijke tracébesluit (TB) is. Ook kijken wij welke

gevolgen de kansen hebben op de eisen die wij in het contract zetten voor het verbreden van de A6. Zo zorgen wij ervoor dat de kansen ook daadwer­kelijk uitgevoerd kunnen worden.” De procedure “Het ontwerptracébesluit (OTB) wordt op dit moment gemaakt, inclusief een milieueffectrapport (MER) en een landschapsplan. De onderzoeken die daarvoor nodig zijn, worden in de eerste helft van 2019 afgerond. In het najaar van 2019 komt het OTB ter inzage. Iedereen

krijgt dan zes weken de gelegenheid om op het OTB te reageren door middel van zogenoemde zienswijzen. Ook worden er dan informatiebijeen­ komsten gehouden om de omgeving actief op de hoogte te stellen over de plannen”, vertelt Jan Kolvoort. “Informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl/A6Lelystad”, voegt Monica toe. “Daarnaast zijn wij ook aanwezig op de infodag van 3 november. Wij gaan dan graag met bezoekers in gesprek over ons project. Dus wees welkom!”

advertorial

Sla uw vleugels uit in Flevoland!

Het aantal vacatures in Flevoland is in 2018 enorm gestegen. Er komen veel nieuwe bedrijven naar provincie Flevoland, maar ook bestaande bedrijven liften mee op de economi­ sche groei. De groei in werkaanbod is met name zichtbaar in de logistieke

branche en maak-industrie. Van financieel directeur tot en met logistiek medewerker, iedereen krijgt de kans om een baan in Flevoland te accepteren. MKB-bedrijven hebben veel vertrouwen in de toekomst en bieden naast tijdelijke contracten ook

veel vaker een contract voor onbe­ paalde tijd aan. Burger Support heeft tot en met september van dit jaar al meer dan 100 Flevolanders voorzien van een carrière met een vast dienstverband. Het imago van Flevoland is de afgelopen tijd sterk

advertorial

verbeterd door o.a. de ontwikkeling van Lelystad Airport en de vestiging van INDITEX. Momenteel heeft Burger Support meer dan 70 vacatures beschikbaar en is het team zaterdag 3 november vertegenwoor­ digd op de Open Dag van Lelystad

Airport. Geïnteresseerden kunnen kennismaken met onze vacatures en de organisaties waar wij voor werven. Wordt dit uw vertrekpunt naar een nieuwe carrière-stap?

Paru opleidingscentrum voor al uw opleidingen Paru opleidingscentrum is gespe­ cialiseerd in BHV-, EHBO-, AED-, VCA-, Code 95-, agressie- en overvaltrainingen. U krijgt bij ons een opleiding in een realistische omgeving oftewel echte branden in ruimten die nagebouwd zijn naar de realiteit, zoals een zolderkamer, een keuken, een werkplaats of een schuur. Bij onze interne tankshop worden behalve de autobrand ook overvalen agressietrainingen gehouden. Naast al deze opleidingen kunt u bij

ons ook terecht voor teambuilding en bedrijfsuitjes. Hierbij wordt ook de inwendige mens niet vergeten. Voor bedrijven nemen we ook steeds vaker de controle op brandmeld­ centrales, blussers en noodverlich­ tingen over, door onze scherpe inkoop kunnen wij de kosten laaghouden wat zich vertaalt in een kostenbesparende prijs naar onze klanten. Uiteraard zijn de mogelijkheden te veel om allemaal te vermelden, neem gerust contact op om uw wensen en de mogelijkheden te

bespreken, u zult zien dat naast dat we één van de grootste opleiders zijn, wij één van de laagste prijzen hanteren. Prijsvoorbeeld herhaling BHV elders: € 145,00 bij ons slechts € 90,00 incl lunch en certificaat. Paru opleidingscentrum Damsluisweg 95 1332EB Almere 036-7370352 www. Paru-oc.nl E: info@paru-oc.nl


WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport OKTOBER 2018

9


10

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Terminal bijna klaar voor vertrekk

Alle beelden op deze pagina’s © Infra Communicatie

Het is niet moeilijk voor te stellen dat het hier straks een drukte van belang is: de nieuwe terminal van Lelystad Airport is onlangs casco opgeleverd. De komende tijd wordt er gewerkt aan de inrichting, maar bouwkundig is het gebouw klaar. Dat lijkt wat vreemd, nu een officiële openingsdatum voor passagiersvlieg­ tuigen op Lelystad Airport nog niet vast staat. Toch worden uit efficiency­

overwegingen alle afspraken zoals die gelden voor de openingsdatum van 1 april 2019, nagenoeg nage­komen. “Nadat de overheid het Luchthavenbesluit in 2015 had afgegeven, zijn de bouwwerkzaam­ heden die hier op verschillende onderdelen plaatsvinden, Europees aanbesteed. Daar liggen contracten aan ten grondslag. De opening van het vliegveld is al eens een jaar

uitgesteld, van 1 april 2018 naar 2019. Als de aannemers nu pas op de plaats zouden maken, kost dat veel geld. Dit is efficiënter. Dan doen we er tot 2020 maar even een cellofaantje overheen en zetten we het in de mottenballen, grap ik wel eens”, zei Lelystad Airportdirecteur Hanne Buis daarover in de vorige Lelystad Airportkrant. Het gebouw dat er nu staat, springt in

het oog. De passagiersterminal heeft een bruto vloeroppervlak van circa 12.500 m². Ruim 1.200 m² wordt ingevuld met horeca en commerciële ruimte, de bagage­hallen hebben een oppervlakte van 3.000 m², er is 7.000 m² aan publieke ruimte gereserveerd en 800 m² is toebedeeld aan stafruimtes. TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros bouwden deze

terminal met een LEED-Gold duurzaamheids­certificering naar het ontwerp van Paul de Ruiter Archi­ tects. De terminal wordt de eerste luchthaven in Europa met deze certificering en meetbaar één van de duurzaamste ter wereld. Voor Lelystad Airport is de casco oplevering een nieuwe mijlpaal in de bouw van het vakantievliegveld.


WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport OKTOBER 2018

kende en aankomende passagiers

11


12

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Wij maken r ons sterk voon uw vermoge

Terwijl u onbezorgd geniet van uw vermogen, zijn wij voor u aan het werk. Door het beheer van uw vermogen aan ons over te laten, kunt u zich concentreren op de ándere belangrijke zaken in uw leven. Op dat wat uw leven meerwaarde geeft. Uw vermogen is bij onze vakkundige vermogensbeheerders in goede handen. Zij creëren de rust die u nodig heeft om onbezorgd te genieten van uw financiële ruimte. U heeft het verdiend!

Kiezen voor meerwaarde

www.rabobank.nl/flevoland

Rabobank Private Banking

Bel ons op 0320-29 25 00 voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.


WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport OKTOBER 2018

13


14

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL advertorial

Afbouw en inrichting van de terminal Viggo heeft samen met haar partners Asito, G4S en Vanderlande Industries op 30 juni 2016 de aanbesteding gewonnen om 10 jaar lang de integrale dienstverlening te verzorgen op Lelystad Airport. Onderdeel van deze aanbesteding is het realiseren van de af bouw en inrichting van de terminal, en plaatsing van alle systemen die de dienstverlening ondersteunen. Viggo realiseert de af bouw en inrichting in samenwerking met Casper Schwarz Architecten, Smeulders Interieurgroep en Vanderlande Industries. De diverse rollen in het project Casper Schwarz Architecten is in deze samenwerking verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp. Smeulders Interieurgroep maakt het technisch ontwerp, voert het werk uit en onderhoudt het werk 10 jaar. Vanderlande Industries levert de

passagiers- en bagagesystemen, waarbij Lelystad Airport een van de eerste luchthavens is die gebruik gaat maken van het innovatieve FLEET bagagesysteem. Rol van Viggo Binnen de af bouw en inrichting van de terminal is Viggo verantwoordelijk voor de coördinatie van het project, afstemming met Lelystad Airport, stakeholders en andere opdrachtne­ mers, projectbeheersing en het aanleveren van eisen die moeten leiden tot een functionele luchthaven waarin vooraf is nagedacht over een efficiënte, snelle en klantvriendelijke dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de selfservice unit waarmee de passagier zelf in staat is om in te checken, bagage te droppen en een betaling te verrichten. Zie pagina 10 en 11 in deze krant voor meer beelden van de af bouw en inrichting van de terminal.

‘HOGESCHOOL WINDESHEIM FLEVOLAND STAAT VOOR PERSOONLIJK, PRAKTIJKGERICHT EN DICHTBIJ’ “ WEET U DAT HET VERPLICHT IS EEN RISICO-INVENTARISATIE TE MAKEN IN UW BEDRIJF?” RISICO INVENTARISATIE BHV- BASISTRAININGEN vanaf € 115,BHV – UPDATE TRAINING € 90,-

KOM 10 november ag NAAR onze open d

TRAINING-OP-MAAT VOOR GROTE ORGANISATIES EHBO – TRAINING VCA – BBMI - AED REANIMATIE

Kiezen voor een opleiding aan onze hogeschool betekent kiezen voor betrokken docenten die persoonlijke begeleiding bieden en waar de beroepspraktijk centraal staat. Bij Windesheim Flevoland werk je tijdens je studie al volop samen met ondernemers, bedrijven en instellingen in de regio. Bijna de helft van je studiepunten verdien je in de praktijk. Nieuwsgierig? Kom naar de open dag op 10 november en praat met studenten en docenten over jouw mogelijkheden. Meld je aan op:

www.windesheimflevoland.nl/opendag

Kijk voor meer informatie op onze website www.bhv-ehbocursus.nl

TECHNIEK & ICT BUSINESS, MANAGEMENT & COMMUNICATIE WELZIJN & GEZONDHEID ONDERWIJS 18118_AlmereLifestyle_A3_03.indd 1

21-09-18 15:40


WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport OKTOBER 2018

“Een systeem dat snel en flexibel is en dat menselijke fouten voor een groot deel uitsluit”

15


16

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Gebiedsontwikkeling vormgeven om regio te versterken vormen van bedrijvigheid waarvoor de bezoekersstromen van en naar Lelystad Airport van belang zijn. “Het zijn open gesprekken van oriën­ terende aard, met bedrijven die zich begeven op de business-to-business en op de business-to-consumer markt. Een breed scala aan onderne­ mingen die graag dicht op de luchthavenactiviteiten willen zitten en daarvan gebruik willen maken. Daar is veel interesse voor, maar zolang de startdatum van 1 april 2020 nog niet honderd procent zeker is, blijft dat bij gesprekken.”

Rob Verhoeff bij nieuwbouw Inditex. © Richard Bender

De aandacht van directeur Rob Verhoeff van Omala, gebiedsontwik­ kelaar van Lelystad Airport Business­ park (LAB), wordt verdeeld over twee werkvelden: één met betrekking tot potentiële vestigers waarvan de activiteiten aan de luchthaven gerelateerd zijn, en twee de aanwas van (logistieke) ondernemingen op de andere omliggende deelgebieden. Zolang er nog geen definitieve startdatum bekend is gemaakt voor

de opening van de nieuwe regionale luchthaven, richten de werkzaam­ heden van Verhoeff zich met name op het tweede werkterrein: “Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt om ook het luchthaven­ gerelateerde deel pasklaar te hebben, zodra het groene licht gegeven wordt.” Dat luchthavengerelateerde deel bestaat onder meer uit gesprekken met hotelketens, maar ook andere

Hoogwaardig werkmilieu Direct tegenover de nieuwe terminal wordt het deelgebied Flight District I ontwikkeld. Verhoeff: “Dat wordt een afgesloten businesspark met collectieve voorzieningen aangren­ zend aan de vernieuwde luchthaven. Naast de eerder genoemde hotels, is hier ook plaats voor kantoorontwik­ kelingen, experience centra en andere functies die passen bij de 24-uurs dynamiek die Lelystad Airport met zich meebrengt. Tevens lopen er plannen voor het opzetten van een Campusontwikkeling, een regionale ontmoetingsplek waar onder meer verbindingen worden gelegd tussen onderwijs en bedrijfs­ leven, met als doel te komen tot vorming van een aantal sterke clusters, waaronder logistiek, om hiermee het vestigingsklimaat van de regio verder te verbeteren.”

“Ruimte en infrastructuur zorgen voor stijgende vestigingswens.” Het tweede deel van Verhoeff zijn werkzaamheden omvat een totaal ander perspectief, dat los staat van de eerste vliegbewegingen: het logistieke deel van zijn opdracht. “Daar zien we ook een toenemende vraag, die zich meer en meer toespitst op de regionale mogelijkheden van het gebied dat voor internationale begrippen valt onder de Metropool­ regio Amsterdam. De ruimte en infrastructuur zorgen ervoor dat steeds meer ondernemers zich bij mij melden met een vestigingswens op het Lelystad Airport Businesspark (LAB).” Logistieke hotspot De speerpunten voor de komende tijd zijn dan ook helder: “We blijven ons voorbereiden op de opening van de nieuwe luchthaven, zodat de beoogde hotelontwikkelingen en campus­ ontwikkeling tijdig kunnen starten. Maar daarnaast werken we geza­ menlijk met de partners in de regio hard verder om de logistieke proposi­ tie van Zuidelijk Flevoland verder op de kaart te zetten. We staan nu op plaats twaalf (in 2017 stond Lelystad -

Almere - Zeewolde als gebied nog op plaats 21, red.) van logistieke hotspots in Nederland. Onze ambities sluiten aan bij de ambitie van de regio om in 2019 in de top-10 van Nederland te komen.” Inditex als voorbeeld De komst en ontwikkeling van Inditex (o.a. bekend van Zara) heeft volgens Verhoeff bij veel mensen de ogen geopend als het gaat om de mogelijkheden met de beschikbare ruimte en het aantrekkelijke vestigingsklimaat in Flevoland. Komende maanden zal de bouw van de Inditex-(kleding)magazijnen worden afgerond. Dit najaar moet de buitenkant klaar zijn en daarna wordt er gewerkt aan de inrichting van de eerste twee volledig geautomatiseerde magazijnen. Verhoeff: “Alles verloopt volgens schema en de verwachting is dan ook dat de eerste vijf honderd medewerkers die voor Inditex gaan werken, in het tweede kwartaal van 2019 aan de slag kunnen gaan. Aan ons de taak om dit mooie project als voorbeeld te gebruiken om onder­ nemers te interesseren zich in dit gebied te vestigen. Zodoende wordt deze regio - die zich veel te beschei­ den opstelt - middels gebiedsontwik­ keling vlak naast en rondom Lelystad Airport nog meer versterkt.” Omala N.V. Pelikaanweg 44, 8218 PG Lelystad, 0320 - 820 216

Wij springen met u mee! Okkerse & Schop Advocaten begeleidt uw onderneming: altijd persoonlijk betrokken

www.okkerse-schop.nl 0320 289 888


WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

Lelystad Airport OKTOBER 2018

17


18

Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL


Lelystad Airport OKTOBER 2018

WWW.UITBREIDINGLELYSTADAIRPORT.NL

19

Lelystad Airport: Check de innovatie! Infodag Check-innovatie @LelystadAirport Zaterdag 3 november 10.00 – 16.00 uur (nieuwe!) Passagiersterminal Terminalplein 2

Nederlands nieuwe vakantievliegveld gaat de laatste bouwfase in. Naar verwachting in 2020 vertrekken de eerste passagiers naar aantrekkelijke bestemmingen in Europa en de randen van de Middellandse Zee. Op zaterdag 3 november 2018 bent u welkom op de infodag in een gedeelte (momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de afbouw) van de nieuwe passagiersterminal van Lelystad Airport. Check zelf de innovatie:  1e passagiersterminal van Europa met LEED Gold duurzaamheidscertificaat  Uniek gerobotiseerd bagagesysteem  Aanleg start- en landingsbaan met innovatieve funderingstechniek  Nieuwe baanverlichting op inductie  Anthony Fokkerweg aangelegd met 60% hergebruikt materiaal  Lelystad Airport Businesspark 1e bedrijfsterrein met gelijkstroomnet  PowerParking  De Lelystadse Boer  Elektrische airbusshuttle tussen Lelystad Centrum en de luchthaven

Check bezoe bij uw kd board e gratis ingpa ss

Laat u informeren over de innovatie en nog veel meer aspecten van ons nieuwe vakantievliegveld. Wij vertellen u graag meer over de innovaties tijdens de bouw, werken en leren, vliegroutes, effecten op de (agrarische) omgeving, bereikbaarheid, etc. O.a. de volgende organisaties, marktpartijen en instellingen presenteren zich:

Lelystad Airport, luchtvaartdienstverlener Viggo, bouwbedrijf Dura Vermeer, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Luchtverkeersleiding Nederland, Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat, Werkbedrijf Lelystad, Samenwerkingscollege Amsterdam Lelystad Airport, Technasium Flevoland, Paul de Ruiter Architects, Lelystad Airport Businesspark, De Lelystadse Boer, Luchtvaart-Themapark Aviodrome.

Kijk voor meer info op: www.uitbreidinglelystadairport.nl of

lelystadairport

Colofon De Airportkrant is een uitgave van Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. De Lelystad Airportkrant wordt huis-aan-huis verspreid in heel Flevoland. Daarnaast wordt de krant gezonden aan partners van Lelystad Airport en stakeholders. De krant is digitaal beschikbaar via de website www.uitbreidinglelystadairport.nl

Oplage: 180.000

Grafische vormgeving: Fuser - Ed van der Linden

Hoofdredacteur: Kees Bakker

Productie: Stichting Flevo Zakenfestival

Eindredactie: Afdelingen communicatie van Lelystad Airport, provincie Flevoland, gemeente Lelystad.

Projectbegeleiding: Fuser - Wim de Bruijn

Beeldredactie: Peter Rijsenbrij Producties

Drukwerk en verspreiding: NDC Media

Tekst: Kees Bakker, Richard Bender, Peter Rijsenbrij, Wim de Bruijn


van Lelystad Toplocatie voor kantoren Nu te huur: penthouse, 400 m2

A6 Gratis internet

Langs de A6

Bereikbaar met openbaar vervoer

www.mac3park.nl

Nabij vliegveld

Gratis parkeren met oplaadpunt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.