Page 1

Staatssecretaris wil ambitieuzere ondernemers

Eindelijk serieuze aanpak ladingdiefstal

Een tweemaandelijkse uitgave van TVM verzekeringen

ACTUEEL www.tvm.eu

Nr 170

december/januari 2010

Kredietcrisis inspireert Visser Duiven ‘Juist nu investeren en bouwen’ TVM ACTUEEL 170

1


Nr 170 december/januari 2010

Op de cover

In dit nummer

‘Regeren is vooruitzien’

8 Visser Duiven investeert juist tijdens de kredietcrisis

De hand blijft bij veel ondernemingen tijdens deze Kredietcrisis op de knip. Investeringen worden uitgesteld om zo veel mogelijk stil te blijven zitten tijdens de economische storm die over Nederland trekt. Transportonderneming Visser in Duiven heeft juist nu het startsein

10

gegeven voor grootse uitbreidingsplannen.

16

Waarbij ze een hele duidelijke filosofie voor ogen hebben. ‘Regeren is vooruit zien’, zegt directeur Ben Hendriks. Hendriks geeft samen met Algemeen-Directeur Marcel Visser leiding aan het tachtig combinaties tellende wagenpark. Visser behoort overigens tot de derde generatie die nu aan het roer staat van het uit 1919 stammende familiebedrijf. ‘Een economische crisis creëert ook weer nieuwe uitdagingen,’, heet het op het

18

hoofdkantoor van Visser in de fraaie

oofdredactie: Jaap Stalenburg H Redactie: Jolanda Metselaar Fotografie: Gerlinde Schrijver Redactieadres: TVM verzekeringen Postbus 130 7900 AC Hoogeveen Tel. +31 (0)528 29 29 99 Fax +31 (0)528 29 22 81

Van de Voorzitter___________________________________________ 3 TVM verzekeringen tevreden over 2009_________________________ 4 Visser Duiven investeert juist tijdens de kredietcrisis_ _____________ 8 Verzekeraars willen samenwerken met politie_ __________________ 10 Always There______________________________________________ 12 De oude truckendoos_ ______________________________________ 13 Actueel Nieuws____________________________________________ 14 TVM komt met ‘leefstijl’-programma voor chauffeurs_ ____________ 16 Einde recessie dankzij China_ ________________________________ 18 De fietsen die de wereld veroveren_ ___________________________ 22 In Beeld__________________________________________________ 26 TVM contact ______________________________________________ 27

actueel@tvm.nl | www.tvm.eu

Overname van (delen van) artikelen is toegestaan met schriftelijke toestemming van de redactie en mits de bron wordt vermeld. Overname van foto’s en/of illustraties is niet toegestaan.

zichtlocatie langs de A12.

TVM Actueel is een periodieke uitgave van TVM verzekeringen en verschijnt 6x per jaar.

2

TVM ACTUEEL 170


Van de Voorzitter Beste lezers, We zitten alweer aan het einde van 2009. Een jaar waarin de kredietcrisis grote gevolgen had voor de transportsector in Nederland. Veel mensen in de bedrijfstak raakten hun baan kwijt en bedrijven gingen failliet. Ik hoop dat 2010 een heel wat beter jaar wordt. Gelukkig wijzen de eerste tekenen uit dat dit ook daadwerkelijk het geval zal zijn.

Arjan Bos

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in de

minder. Topsporters moeten kunnen dealen

zakelijk succesvol. Bedrijven met gemotiveer-

transportsector. We staan voor enorme

met de druk en prestaties die worden

de werknemers rijden minder schade en doen

uitdagingen! Het vervoersaanbod in Europa

verwacht. Veel chauffeurs moeten tijdens de

het ook in de bedrijfsvoering beter. Ik durf

zal, volgens cijfers van de EU, de in de

huidige kredietcrisis knokken voor hun baan,

hier wel de stelling aan dat er door een goede

komende jaren tot 2020 verdubbelen.

rekening houden met steeds ingewikkeldere

inbedding van ‘people-management’ in het

Niet voor niks voeren wij campagne met de

regelgeving en ook nog eens omgaan met

bedrijf op alle facetten beter gescoord zal

slogan ‘Transport=Topsport’. Als sponsor van

overvolle autowegen waar verkeersdrukte

worden. Gemotiveerde medewerkers doen

de professionele schaatsploeg kennen wij de

zorgt voor files en stress. En dan hebben we

meer dan twee stappen extra voor hun baas en

harde wetten in de topsport als geen ander!

het nog niet eens gehad over de onveilige

zijn voorzichtiger met de bedrijfsmiddelen,

parkings.

van de computer op het bureau tot de

Het draait altijd en overal om topprestaties en

vrachtwagen.

tevreden zijn met een minder resultaat kan

Juist nu moeten werkgevers investeren in de

fataal zijn. Topsporters zijn dag en nacht bezig

kwaliteit van hun medewerkers. Bij TVM

Dit wil ik u dan ook graag meegeven voor

met hun job en ze stoppen er veel energie en

verzekeringen kijken we daar ook naar en

2010 en ik wens u goede feestdagen en een

passie in. Beroepschauffeurs doen dat niet

kunnen we u adviseren. En die aanpak is ook

even goed nieuw jaar!

<

TVM ACTUEEL 170

3


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

TVM verzekeringen tevreden over 2009 TVM verzekeringen kijkt terug op een goed boekjaar 2009. Er is weliswaar minder premie ontvangen vanwege de malaise in de transportsector, maar daar tegenover staat dat er ook minder schade gereden is. Met directeur Financiën en Organisatie van TVM verzekeringen Dirk Jan Klein Essink RA kijken we naar het verhaal achter de cijfers.

‘TVM gaat dit jaar een heel mooi resultaat realiseren. De economische crisis is, net als bij de meeste ondernemingen overigens, wel van invloed geweest op onze resultatenrekening. De premie-inkomsten zijn licht gedaald door faillissementen en een daling van de portefeuille-omvang per relatie. Deze daling is echter ruimschoots gecompenseerd door lagere schade-uitkeringen, veroorzaakt door enerzijds minder gereden kilometers per vrachtwagen en anderzijds door het feit dat er sprake is van minder hectiek, een betere ritplanning en het feit dat er gemiddeld weer wat ervarener chauffeurs achter het stuur zitten.’

Solide balans

beurzen toe geleid dat de waarde van de

helemaal klaar om de extra werkstroom op

beleggingsportefeuille aanzienlijk is

te vangen zonder direct extra medewerkers

toegenomen. Deze waardestijging resulteert

te hoeven aantrekken. Ook andere onderdelen

in een verdere toename van onze solvabiliteit.

van onze bedrijfsvoering zijn scherp

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een

geanalyseerd en dat heeft geleid tot een

onderneming in staat is magere resultaatjaren

behoorlijke kostenreductie.’

te doorstaan zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Wij voldoen nog steeds ruim

Wat zijn voor TVM verzekeringen het

aan de solvabiliteitseisen die De Nederlandse

komend jaar de grootste uitdagingen?

Bank aan ons stelt. Ook de hogere

‘De uitdagingen zijn erg afhankelijk van de

solvabiliteitseisen die zijn neergelegd in

ontwikkeling van het economische klimaat

Solvency II baren ons geen zorgen.

in 2010 in het algemeen en bij die van onze

Wij hebben onlangs, samen met een extern

klanten in de logistieke sector in het

actuaris, berekend wat deze verzwaarde

bijzonder. De verwachting is dat de economie

eisen voor TVM zouden betekenen.

zich in 2010 zal stabiliseren op het niveau van

Ook hieruit bleek dat we ruimschoots

eind 2009. Met andere woorden: een verdere

voldoen aan de Solvency II-eisen.

neergang lijkt niet waarschijnlijk, maar van

Dat geeft een prettig gevoel en het stelt ons

de weg omhoog zal pas na 2010 sprake zijn.

in staat de dienstverlening aan onze klanten

Dit betekent dat de uitdagingen zowel in- als

op een hoog niveau te kunnen blijven

extern zullen liggen. De externe uitdaging zit

voortzetten en verder uit te bouwen.

in het nog beter bedienen van onze klanten.

‘Naast dit prima jaarresultaat is voor TVM

Hierbij kunt u denken aan het verder

en uiteraard voor onze relaties, een solide

In hoeverre raakt de economische crisis de

uitbouwen en optimaliseren van ons extranet

balans van groot belang. Ik kan u verzekeren

bedrijfsvoering van TVM?

‘Mijn TVM’. Middels deze internetapplicatie

dat deze in dit jaar nog verder verstevigd

‘Omdat het premie- en schadeniveau gedaald

kunnen onze klanten geautomatiseerd

is en wij een zeer solvabele onderlinge

is, zitten wij tijdelijk iets ruimer in onze

toegang krijgen tot een veelheid aan

verzekeringsmaatschappij zijn. Het

fte-medewerkers dan nodig. Wij hebben

informatie met betrekking tot hun polis- en

eigen vermogen neemt deels toe door

daarom al in het begin van dit jaar een

schadedossier. Ook kunnen ze zelf mutaties

het jaarresultaat en anderzijds door de

personeelsstop afgekondigd en besloten om

doorgeven en gegevens downloaden.

waardevermeerdering van de

de geringe overcapaciteit in te zetten voor een

Tevens zullen wij met een aantal nieuwe

beleggingsportefeuille. Onze gedegen

aantal optimalisatie-projecten zoals T(VM)

producten komen omdat we dat ene loket

beleggingsstrategie heeft er samen met de

O(ptimalisatie)P(rocessen)-Schade.

voor onze klant willen worden. Deze wens is

algemene ontwikkeling op de wereldwijde

Als de economie weer aantrekt zijn wij

mede ingegeven door het feit dat TVM een

4

TVM ACTUEEL 170


‘Minder schade door economische crisis’ onderlinge verzekeraar is en erg gehecht is

ingezette procesoptimalisatie. De uitdaging

Middels dit stabiele rendement zijn wij in

aan een langdurige relatie met haar klanten.

op financieel gebied betreft het realiseren van

staat een solvabele onderlinge verzekeraar te

een stabiel rendement op een aanvaardbaar

blijven. En dat is in deze tijd, waarin meerdere

De interne uitdagingen zijn er op gericht dat

niveau. Dit zal komend jaar en de jaren

grote verzekeraars voor staatssteun in

wij met ons huidig aantal medewerkers in

daarna een steeds belangrijker aspect van

Den Haag hebben aangeklopt, een heel

2010 verder gaan werken aan de reeds

onze bedrijfsvoering gaan worden.

mooie prestatie!’

< TVM ACTUEEL 170

5


Kredietcrisis inspireert Visser Duiven 6

TVM ACTUEEL 170


Reportage: Jan Colijn (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

Visser Duiven investeert juist tijdens de kredietcrisis Veel ondernemers houden in tijden van economische malaise de hand op de knip. Met als motto ‘wie geschoren wordt, moet stilzitten’ worden investeringen uitgesteld. Transport­ onderneming Visser Duiven BV in Duiven heeft juist nu het startsein gegeven voor ingrijpende uitbreidingsplannen. ‘Regeren is vooruit zien’, zegt directeur Ben Hendriks strijdvaardig.

Ben Hendriks geeft samen met directeur Marcel Visser leiding aan het ambitieuze bedrijf met een tachtig combinaties tellend wagenpark. Visser behoort overigens tot de derde generatie die nu aan het roer staat van het uit 1919 stammende familiebedrijf.

bedrijf. Voornaamste uitgangspunt: de mens. ‘Het is de werknemer die centraal staat binnen onze onderneming. Hij of zij is degene die bepaalt of er winst of verlies wordt gemaakt. Veel bedrijven kijken vooral naar zaken als het wagenpark. Mooie en schone auto’s. Maar dat is vaak vooral een kwestie van prestige. Van ego’s. Voor mij zijn vrachtwagens een hulpmiddel. Net als voor de

Eigenwijs

klant: die zal het immers een zorg zijn of zijn

Bij Visser Duiven doen ze het anders.

lading met een rode of een blauwe truck

Wijzend naar een beeld even verderop van

wordt bezorgd. Als het maar keurig en op

een olifant die in z’n eentje staat. ‘Wij kiezen

tijd gebeurt.’ Waar het in de transportbranche

ervoor die eigenwijze olifant te zijn die zijn

dan ook vooral om draait, is betrouwbaarheid.

eigen weg gaat. Een ondernemer moet

‘Van A naar B rijden kan iedereen wel.

eigenwijs zijn. In het ondernemen, bedoel

Je moet als bedrijf wat extra’s bieden.

ik dan. Niet als mens.’ Hendriks wijst naar een derde beeld, op de hoek van de kast, van een giraffe: ‘En af en toe

Fijnmazig

moet je dan je nek uitsteken.’ Om zijn betoog

Visser Duiven is gespecialiseerd in vervoer

te eindigen bij het schilderij van een bloeiende

van ‘alles wat droog is’, zoals Hendriks het

bloem dat boven de kast hangt. ‘Dan brengt

noemt. Vanuit diverse Europese landen

dat uiteindelijk groei en bloei.’

worden de vrachten bij Visser binnengebracht,

Hendriks is duidelijk een man van metaforen.

waarna het transport door het hele land

Een man met een visie en een missie vooral.

plaatsvindt. ‘Binnen 24 uur en vooral

In 2006 introduceerde hij het project ‘Route

vrachten van één tot drie pallets. Dat is

naar de toekomst’. Een concept om de bedrijfs­-

waar we goed in zijn: fijnmazige distributie.’

voering naar een hoger niveau te tillen.

Het is opvallend dat er voor de tachtig

Volgens heel duidelijk vooraf vastgestelde

vrachtwagens tachtig docks beschikbaar zijn.

stappen. De schematische weergave ervan

‘Dat vind je bij geen enkel ander bedrijf in

hangt op de diverse afdelingen binnen het

Nederland. Wij vinden het echter enorm TVM ACTUEEL 170

> 7


Visser Duiven neemt juist in deze onzekere tijden het voortouw om te investeren. Zo moet het huidige bedrijfsterrein fors worden uitgebreid.

belangrijk. Cruciaal zelfs. Anders loop je het

Want naarmate een bedrijf groeit, moeten

andere producten dan in de winter.

risico op een infarct binnen je bedrijf.

de medewerkers daar goed mee om kunnen

Airco’s tegenover pepernoten bijvoorbeeld.

En dat is het laatste wat we kunnen

gaan. ‘In Nederland gaan we steeds meer

De periode rond Sinterklaas is voor ons

gebruiken. In deze tak van sport draait alles

naar een 24 uurs economie. Daar moeten

bijvoorbeeld de meest hectische van het

om een goede organisatie van order-entry tot

wij als transporteur op inspelen.

jaar.’ Een van de belangrijke pijlers onder

en met planning. Anders zou het hele systeem

Vooral in logistiek opzicht. Onze stelregel is

een goede planning is de automatisering.

als dominosteentjes omver vallen.’

dat nieuwe mensen bij ons eigenlijk pas na

‘We hebben een systeem, waardoor de

Het personeel wordt voortdurend getraind.

vier seizoenen goed ingewerkt zijn.

planning van 1.500 zendingen in twintig

Binnen alle geledingen van de onderneming.

In de zomer hebben we namelijk vaak heel

minuten rond is.’

8

TVM ACTUEEL 170


Efficiency

kilometer per dag, waarbij ze zestien vrachten

Verder breiden we het aantal crossdocks uit

Met name in deze tijden van economische

afleverden. Nu zitten we op 365 kilometer

en krijgen onze wagens in 2010 nieuwe

crisis is efficiency het sleutelwoord. ‘Het is een

per dag en een gemiddelde van negentien

boordcomputers. Gewaagd? Weet je, het is

proces dat voortdurend doorgaat. Dagelijks

zendingen!’ Een dergelijke efficiency­

volledig in de geest van onze bedrijfsfilosofie.

bekijken we wat er beter kan. We bestuderen

verbetering is in deze tijden van crisis keihard

Een filosofie waar wij sterk in geloven. Het is

voortdurend de cijfers, onder het motto:

nodig. Want ook bij Visser zijn er simpelweg

onze route richting de toekomst.’

meten is weten, gokken is jokken. Dat doen

minder zendingen te vervoeren. ‘Daarom

we om onze kwaliteit te meten, maar ook uit

zitten we regelmatig met onze opdrachtgevers

oogpunt van kostenbeheersing. Dankzij die

rond de tafel om te bespreken hoe zaken

Mens centraal

aanpak liggen de indirecte kosten per zending

anders kunnen. Kijk, als bedrijf hebben wij

Maar alle filosofieën ten spijt: uiteindelijk

onder het kostenniveau van 2007.’

nu eenmaal te maken met bepaalde kosten,

is het de mens die het moet doen. ‘Zeker,

Ook preventie speelt een prominente rol in

terwijl onze klanten deze hectische tijden

daar staat of valt alles mee. Vandaar ook dat

de kostenbeheersing. ‘Bij ons vind je louter

door moeten zien te komen. Dan moeten

die bij ons in alle opzichten centraal staat.

vaste mensen achter het stuur. Geen uitzend­

we het dus zoeken in creatieve oplossingen.’

We proberen onze mensen zo goed mogelijk te begeleiden. En we vragen dan wel veel van

krachten. Die hebben vaak toch een andere

ze, we doen ook heel wat voor ze terug.

beleving. Ook besteden we veel aandacht aan rijtraining. Zo houden we ieder jaar

Nieuw hoofdstuk

Dat varieert van een barbecue tot

bijeenkomsten met TVM, waar onze nieuwe

De onderneming staat nu aan de vooravond

bedrijfsfeesten, waarbij we onder anderen

chauffeurs verplicht aan deelnemen. Een van

van een nieuw hoofdstuk in de historie.

Frans Bauer en Jan Smit hier over de vloer

de redenen waarom we hele lage schadecijfers

Extra opvallend is dat Visser uitgerekend

hebben gehad. Want je kunt nog zoveel

hebben.’

in deze onzekere tijden het voortouw neemt

aandacht besteden aan training, preventie,

om te investeren. Zo moet het huidige

automatisering en efficiency. De beleving

bedrijfsterrein fors worden uitgebreid.

onder het personeel is cruciaal voor een

Dropdichtheid

‘Momenteel hebben we 26.000 vierkante

bedrijf.’ Visser heeft in ieder geval oog voor

Vooral de zogenoemde dropdichtheid is

meter. Daar komt in de nabije toekomst in

zelfs het kleinste detail. Zoals het logo.

heel belangrijk in deze branche. Oftewel, het

totaal 22.000 vierkante meter bij. Dat doen

‘De V van Visser, maar ook van Victorie.

aantal zendingen dat elke chauffeur per dag

we overigens in fases. Het is de bedoeling

En je herkent er ook de Pacman in. En een

aflevert. ‘Toen we begonnen te werken

dat in september volgend jaar - als naar

tulp, toch een symbool voor een Nederlands

volgens het concept ‘Route naar de toekomst’

verwachting de crisis op z’n einde loopt -

bedrijf. Haha, je ziet het: we proberen na te

reden onze chauffeurs gemiddeld 415

de eerste fase moet worden opgeleverd.

denken over dit soort zaken.’

<

De feestdagen brengen veel extra drukte met zich mee voor Visser Duiven. Met Sinterklaas en Kerst staan de magazijnen vol.

TVM ACTUEEL 170

9


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

Verzekeraars willen samenwerken met politie Eindelijk lijkt er een doorbraak bereikt bij de aanpak van ladingdiefstal. In een scherp debat in de Tweede Kamer zetten Ton Heerts (PvdA) en Fred Teeven (VVD) minister Hirsch Ballin (Justitie) onder grote politieke druk. Een landelijk politieteam en een speciale Officier van Justitie moeten hard doorpakken als het aan een meerderheid in het parlement ligt. De minister wil daarin meegaan.

Achter de schermen hebben verschillende partijen de afgelopen maanden hard gewerkt om het probleem van de fors toegenomen ladingdiefstal hoog op de politieke agenda te krijgen. Samen met TLN heeft TVM verzekeringen de afgelopen maanden druk overleg gevoerd met justitiespecialisten om nu daadwerkelijk concrete stappen te zetten in de strijd tegen de transportcriminaliteit.

Zaken waar ondermeer oud-politiemensen

gen wil in de discussie graag een voor­

werken die bijna op afroep beschikbaar zijn

trekkersrol vervullen‘.

om bij ladingdiefstal bij te dragen aan het

Op 9 december 2009 is er een nieuw

onderzoek. Jan Stam: ’Wij weten dat er een

Convenant Transportcriminaliteit onderte-

capaciteitsprobleem bij de politie is en daar

kend waarbij het kabinet en de organisaties

willen we graag bij helpen. TVM verzekerin-

binnen de transportbranche harde afspraken maken over de aanpak van ondermeer ladingdiefstal. Jan Stam: ’Het gaat niet alleen om een veel hardere aanpak van het probleem van criminaliteit in het transport, maar er is juist ook gekeken naar bijvoorbeeld preventie. We gaan ervan uit dat er nu eindelijk meer

Minister Hirsch Ballin dacht weg te komen met

bewaakte parkings gaan komen. We spreken

de toezegging dat het speciale politieteam in

met het kabinet duidelijke doelen af waar we

Zuid-Nederland landelijk zou kunnen

elkaar aan kunnen houden’

opereren, maar daar trapte de Tweede Kamer niet in. Directeur Preventie en Risicobeheer

Laatste Nieuws!

van TVM verzekeringen Jan Stam: ’De politiek heeft ladingdiefstal nu hoog op de agenda staan en dat is nodig ook. Volgens de cijfers van het KLPD zijn er het afgelopen jaar ruim 46% meer diefstallen geweest. Als verzekeraars hebben we de minister aangeboden om samen te gaan werken met een nieuw landelijk politieteam. Wij hebben experts in huis die binnen de juridische kaders met een speciaal interventieteam snel in actie kunnen komen om de politie te ondersteunen en ontlasten.’ VVD-kamerlid Fred Teeven wil harde

Voortrekkersrol TVM TVM beschikt over een afdeling Speciale 10

TVM ACTUEEL 170

aanpak ladingdiefstallen.

Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft besloten dat er een Landelijk Officier van Justitie komt voor de bestrijding van ladingdiefstal. De minister heeft dit laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De minister is tot zijn besluit gekomen na grote politieke druk. Hirsch Ballin hoopt dat nu een daadkrachtige aanpak mogelijk zal zijn. Onder meer TVM verzekeringen heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de Tweede Kamer over dit ‘hot-item’.

<


‘Eindelijk serieuze aanpak ladingdiefstal’ TVM ACTUEEL 170

11


Naam: Henk Emens RGA Functie: medisch adviseur

‘Mijn werk is het beoordelen van letselschadedossiers en aansprakelijkheid bij letsel. Zowel voor TVM als andere verzekeringspartijen. Ik ben altijd erg geïnteresseerd in het verhaal achter de papieren. Wij stellen altijd het slachtoffer centraal bij het beoordelen van de soms ingewikkelde dossiers. Mensen kunnen natuurlijk nooit alleen een nummer op een map zijn. Patiënten hebben recht op een eerlijke en snelle afwikkeling. Ik vind dat een mooie dagelijkse uitdaging!’

12

TVM ACTUEEL 170


Reportage: Ruud van Winkel (tekst en foto’s)

De oude truckendoos Files? Zonder de wagens en mannen van Millenaar zouden we helemaal geen meter meer rijden. Dag en nacht vervoeren zij ZOAB (zeer open asfalt beton) en ander asfalt van de grote asfaltcentrales naar de plaatsen waar grote wegenbouwers onze nieuwe wegen aanleggen en bestaande wegen repareren. Als dit op grote schaal ´tijdens kantooruren´ zou gebeuren, zou Nederland continu vastlopen. We kunnen bij Millenaar dan ook beter spreken over ´nacht- en dagwerk´!

Ron Millenaar

Millenaar Transport uit Oude Meer Het werkterrein van Millenaar is vooral het

nog met een GMC met terreinwagenkwaliteiten

westen van ons land. Omstreeks 1923 begon

op uit om in het weiland de pilonnetjes te

‘opa’ Millenaar een kolenhandel en al een jaar

plaatsen die de toekomstige landingsbanen

later schafte hij zijn eerste vrachtwagentje

zouden markeren. Het bedrijf beschikt nu over

(T-Ford) aan om de tuinders rond Aalsmeer

ca 130 wagens, voornamelijk Scania maar ook

van brandstof te voorzien. Het bedrijf werd

een aantal GINAF werkpaarden en niet te

voortgezet door zijn drie zonen en de eerste

vergeten MAN’s.

kippers verschenen, met name voor de wegenbouw. Sinds 1994 wordt het bedrijf

Om de paar minuten komt er bij Millenaar zo

geleid door de derde generatie Millenaar

laag een luchtreus over dat je die voor je gevoel

(Dick, Cor en Ron) en hun compagnon

bijna kunt aanraken. Maar erger is dat het

Dirk Jan van Schaik.

restauratievirus heeft toegeslagen. Het begon toen een medewerker in 2001 het idee opvatte

Dat Millenaar er liever geen gras over laat

een Scania 141 in nieuwstaat terug te brengen.

groeien, is goed waarneembaar rond de

Het resultaat is verbluffend en de wagen rijdt

loodsen alvast wat toekomstige restauratie-

vestiging op het bedrijventerrein Schiphol Z-O.

zelfs nu nog af en toe met zijn lading asfalt

objecten worden verzameld, te weten een

Tot in de verre omtrek is het gebied

rond. Het virus is echter meedogenloos.

aantal Scania’s (4-assers), een GMC en niet te

geasfalteerd. Millenaar heeft dan ook een grote

vergeten anderhalve International loadstar, een

rol gespeeld bij de aanleg van onze nationale

Zo staat er nu op het terrein een perfecte

wagen waar in de sixties veel mee werd gereden

luchthaven. De vorige generatie trok er zelfs

Scania 110 Super terwijl er in een van de

en waar we nog graag eens voor terugkomen. <

Bent u eigenaar van een klassiek voertuig van minimaal 20 jaar oud? Dan kunt u dat uitstekend verzekeren bij TVM. De Klassieke Voertuigenpolis die TVM verzekeringen in samenwerking met de OVHV heeft opgesteld, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

@

Meer informatie: www.tvm.eu

TVM ACTUEEL 170

13


Actueel

Nieuws

december/januari 2010

N i e u w s, t i p s & t r u c k s Vlaamse premier bij Ridders van de Weg! Niemand minder dan de Vlaamse minister-president Kris Peeters was te gast bij de Belgische Ridders van de Wegmanifestatie. In een gloedvol betoog prees hij de beroepschauffeurs voor hun vitale aandeel in de Belgische economie en zei graag mee te willen werken aan imagoverbetering van de sector.

Benelux. ‘Het TVM veiligheidsplan zorgt voor

Nieuwe module Zorg is hele zorg minder!

een derde minder ongevallen’.

TVM verzekeringen heeft een oplossing voor een lastig probleem waar de werkgever tegenaan kan lopen. Het kan namelijk zijn dat de werknemer geen basisverzekering heeft afgesloten.

Hoofddoel van het onderzoek is de gevolgen van de klimaatverandering voor schadeverzekeraars zo concreet mogelijk in kaart te brengen. Het onderzoek kan mooi aansluiten bij een stille wens van het KNMI: een betere (statistische)

Voor een werkgever in de transportsector

TVM verzekeringen werkt hard aan het

onderbouwing van het weeralarm. Ririassa:

kan dit vervelende gevolgen met zich

terugdringen en het voorkomen van

‘Het weeralarm moet pas in werking treden

meebrengen. In artikel 50 van de CAO staat dat de werknemer altijd de werkgever kan aanspreken voor de gemaakte ziektekosten en repatriëringkosten die veroorzaakt zijn tijdens werktijd in het buitenland. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Daarom introduceert TVM zorg en inkomen per 1 januari 2010 aanpassingen in de module Zorg waardoor deze ‘CAO-proof

Arjan Bos, president-directeur TVM verzekeringen, hier op de foto met de vlaamse minister-president Kris Peeters

‘ is. De module Zorg is een onderdeel van TVM Medewerker Totaal, de totaaloplossing rondom preventie, verzuim, zorg en

ongevallen met vrachtwagens. Tijdens

als de weersomstandigheden leiden tot een

ziektekosten. Door de CAO-goedkeuring weet

diezelfde Riddermanifestatie in het Belgische

aantoonbaar hoger schaderisico. Wij hopen

de werkgever dat zijn medewerkers als er iets

Schelle presenteerde de directeur van TVM

dat de informatie van ons onderzoek door

gebeurt in het buitenland prima geholpen

België Jef van der Auwera spectaculaire cijfers

het KNMI kan worden gebruikt voor een

worden door de SOS-alarmcentrale. Dat

over de preventieaanpak van de grootste

betere onderbouwing van het nationale

voorkomt achteraf mogelijk hoge rekeningen

gespecialiseerde transportverzekeraar van de

weeralarmmodel’.

<

<

voor ziektekosten en repatriëring.

TVM in RTL Transportwereld! De komende maanden zal TVM verzekeringen regelmatig te zien zijn in het populaire RTL Transportwereld. Er zijn inmiddels reportages geweest over Arbo-beleid en stadsdistributie en in januari zal er aandacht zijn voor transportcriminaliteit. In februari staat de preventieaanpak van TVM verzekeringen centraal. Informatie via: www.rtltransportwereld.nl. 

14

TVM ACTUEEL 170

<


TVM: goed voor uw gezondheid! TVM verzekeringen heeft voor transportondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op maat. Specifieke zaken die voor de ondernemer geregeld moeten worden in geval van arbeidsongeschiktheid maken deel uit van deze TVM Transport AOV. ‘We hebben er alles aan gedaan om maatwerk te leveren.’, zegt Anton Van Haren, accountmanager zorg en inkomen. Met hem gaan we nader in op de TVM Transport AOV. Wat maakt het product uniek? ‘TVM richt zich puur op de transport­ markt en op het verzekeren van specifieke

Zo is er een dekking voor hulpverlening na

deel te nemen. Ook als er een traumatische

zaken die alleen van belang zijn voor de

een traumatische gebeurtenis. Wanneer de

ervaring in het privé-leven plaatsvindt, zoals

transportondernemer. Dit geldt voor

keuring voor PAGO en rijbewijs (C en D)

een overval, kan er een beroep worden

zowel de directeur-grootaandeelhouder

gecombineerd wordt uitgevoerd, wordt deze

gedaan op de traumahulp

(DGA) als voor de ondernemer die

ook vergoed. In de verzekering is tevens de

van de TVM Transport AOV’.

zelf ook achter het stuur zit. De TVM

zogenaamde ‘Stoel APK’ opgenomen.

Transport AOV is gebaseerd op het

Deze extra voorziening voorziet één keer per

Bij ziekenhuisopname als gevolg van een ongeval

leveren van maatwerk.

drie jaar in een tegemoetkoming van € 100,-

volgt een uitkering, waarom is dat een onderdeel

De premiestelling is gezien de ruime

in de kosten van een algemene periodieke

van de TVM Transport AOV?

dekking en de vele extra’s opvallend

keuring van de stoel van het motorvoertuig

‘Opname in een ziekenhuis als gevolg van een

scherp. Verder kan elke verzekerde tot

waarvoor rijbewijs C of D vereist is. 

ongeval is niet te plannen. De vaste kosten

aan zijn 55e jaar, eens per jaar, zijn

Bij een ziekenhuisopname als gevolg van

lopen door en een vervanger is lastig snel te

verzekerde som zonder medische keuring

een ongeval biedt de TVM Transport AOV

regelen. Het gevolg is dat er geen inkomsten

verhogen met maximaal 10% met een

een uitkering van € 125,- per dag met een

zijn en wel doorlopende vaste kosten.

maximum van 15% per drie jaar. Het is

maximale uitkeringstermijn van twintig

Om hierin tegemoet te komen is deze

zelfs mogelijk de kosten van vervanging

ligdagen. Als laatste van de vijf extra’s is er

oplossing bedacht. Uiteindelijk wordt er in

van de ondernemer of van een partner

de uitkering in geval van blindheid aan een

het geval van twintig ligdagen, wat de

deels mee te verzekeren.

oog. Als u het rijbewijs C of D hebt mag u in

maximale uitkeringsduur is, toch € 2.500,-

De transportondernemer kan kiezen

dat geval niet meer rijden. In tegenstelling

uitgekeerd. Overigens keert de TVM

voor de reguliere Transport AOV en

tot de meeste andere AOV’s keert de TVM

Transport AOV ook een bedrag uit in geval

voor de TVM Transport AOV Lite.

Transport AOV wel uit.’

van blijvende invaliditeit na een ongeval of overlijden als gevolg van een ongeval.’

Deze Lite-versie komt tegemoet aan de ondernemer die zich alleen wil verzekeren

Een van de speerpunten van het product is de

tegen een aantal met name genoemde

traumazorg?

TVM zet in op de gezonde transportondernemer?

aandoeningen zoals bijvoorbeeld een

‘Ja,om sneller aan de slag te kunnen maar

‘Natuurlijk zet TVM in op de gezonde

hartinfarct. De praktijk wijst uit dat de

vooral vanwege het menselijke aspect.

transportondernemer. Echter, als het mis

meeste ondernemers toch kiezen voor

Deze aanvullende dekking biedt

gaat moet je als DE transportverzekeraar

een reguliere Transport AOV omdat deze

gespecialiseerde hulp als gevolg van een

van de Benelux laten zien dat je er voor de

een complete dekking biedt.’

trauma, bijvoorbeeld na een verkeersongeval

transportondernemer bent. Ook in het geval

met ernstig letsel dat vaak op het netvlies

van arbeidsongeschiktheid en of het nu gaat

Wat wordt er bedoeld met het gezond rijders

blijft staan. Veelal kunnen chauffeurs dit

om een DGA of een eigen rijder. Met het

pakket?

slechts met moeite verwerken en soms

maatwerk van de TVM Transport AOV is uw

‘Hierin zijn vijf unieke extra’s verwerkt.

durven ze zelfs niet meer aan het verkeer

inkomen verzekerd’.

<

TVM ACTUEEL 170

15


Reportage: Jan Colijn (tekst), Gerlinde Schrijver (foto’s)

TVM komt met ‘leefstijl’-programma voor chauffeurs echt aan de bak. Uitgangspunt van

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer doen er doorgaans alles aan om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen. ‘De auto ziet er van de buitenkant ‘spic en span’ uit en de cabine oogt als een heuse woonkamer. Maar als het dan om het allerbelangrijkste gaat – de chauffeur zelf, of zeg maar: hun eigen motor - verwaarlozen ze de boel soms hopeloos.’

‘Toekomst Voor Mezelf’ is om het ziekteverzuim positief te beïnvloeden. Maar ook om minder schade te veroorzaken en zuiniger te rijden. Daar valt als onder­ neming nog veel winst uit te halen.

Aanpak Transportondernemers die hun chauffeurs aanmelden voor het project krijgen eerst een intakegesprek. Stam: ‘een toelichting op onze aanpak. Daarna volgt een één-op-één gesprek tussen de chauffeur en de personalcoach. Aan de hand daarvan rolt er een

Op een speciale promotie-dvd worden de prestaties van schaatstopper Sven Kramer vergeleken met die van een chauffeur. Een vergelijking die op zijn plaats is, zo stelt Arjan Bos, president-directeur van TVM verzekeringen. ’Het vak van vrachtwagenchauffeur vraagt om een perfecte conditie. Ik heb het zelf mogen ervaren bij het behalen van mijn groot rijbewijs. Je moet op zóveel dingen letten. Niet alleen in het verkeer, maar ook op wat er in je cabine gebeurt. En daarbuiten. Neem alleen al de spiegels, zeven stuks. Het is écht topsport.’

Samen

waarbij chauffeurs persoonlijke begeleiding

persoonlijk advies uit. Via een eigen code

kregen op het gebied van gezonder leren

kunnen de deelnemers inloggen op

leven. Volgens Stam is het niet meer dan

www.toekomstvoormezelf.nl. We gaan

logisch dat TVM zich nu op de chauffeurs

vooral heel individueel te werk. De deelnemer

richt. ‘In het verleden hebben we vanuit

formuleert persoonlijke uitdagingen om

de afdeling Preventie en Risicobeheer alle

bijvoorbeeld ‘s avonds nog energie te hebben

andere ‘partijen al onder de loep genomen:

om in de tuin te werken. De persoonlijke

de veiligheid van de vrachtwagen en

coach helpt om dit te realiseren,

vervolgens van de lading. Nu is het dus

bijvoorbeeld door afvallen of stoppen met

de beurt aan de chauffeur: degene die

roken te stimuleren. Of door de nadruk te

uiteindelijk alles in de hand heeft.’

leggen op meer beweging tijdens de werkdag’. Want beweging is volgens Stam cruciaal voor een gezonde leefstijl: ‘voor

Verbetering

iemand die zelf zijn vracht moet laden en

Tijdens de eerder gehouden pilot bleek dat

lossen is dat geen probleem. Die krijgt zijn

zestig procent van de chauffeurs gezond

beweging wel. Maar je hebt ook chauffeurs

leeft en hooguit slechts wat bijsturing nodig

die een uur in de kantine gaan zitten

heeft. Bij dertig procent is de situatie voor

wachten tot alles is uitgeladen. Weet je,

verbetering vatbaar en tien procent moet

laatst was ik een dagje weg met mijn vrouw

Aan het eind van de dvd zien we de chauffeur en Sven Kramer samen op het erepodium in Thialf staan. Niet geheel

‘LEEF IN STIJL’

verwonderlijk: ’we willen met dit programma vooral duidelijk maken dat ook chauffeurs goed voor zichzelf moeten zorgen’,

TVM is in 2008 samen met zorgverzekeraar CZ uit Tilburg en OVGM het onderzoek

vertelt Jan Stam, directeur Preventie en

‘Leef in Stijl’ gestart waarbij het wel en wee van honderden chauffeurs op de voet wordt

Risicobeheer bij TVM. Na een experiment

gevolgd. Een groep van vijfhonderd chauffeurs wordt via de methode begeleid. Om een

van een jaar voert TVM nu samen met Oude

goede vergelijking te kunnen maken, volgen we ook vijfhonderd chauffeurs die deze

Vrielink Gezondheidsmanagement (OVGM)

begeleiding niet krijgen. Er wordt ondermeer naar gekeken in hoeverre de veranderde

het leefstijlprogramma ‘Toekomst Voor

leefstijl van invloed is op de ‘zorgconsumptie’: het aantal malen dat een beroep via de

Mezelf’ definitief in. Het afgelopen jaar is er

zorgverzekeraar moet worden gedaan op medische hulp.’

al proefgedraaid met een viertal bedrijven, 16

TVM ACTUEEL 170


‘De eigen motor wordt soms hopeloos verwaarloosd’ toen we een chauffeur over een parkeer-

opgestart. ‘Maar dat ging dan meestal

Door diverse subsidie-regelingen hebben

plaats langs de A28 zagen skeeleren.

om een project van hooguit een jaar.

we het per saldo per deelnemer over

Die had zijn spullen dus mee-genomen.

Wij willen deze problematiek structureel te

tientjeswerk.’ De eerste resultaten zijn

Dat kan natuurlijk. Maar we vragen heus

lijf gaan. Voordeel van onze aanpak is dat

positief. ‘In het begin zijn de chauffeurs wat

niet om een marathon te lopen.

ook andere medewerkers – kantoorperso-

terughoudend. Je komt immers wel heel

Een wandeling is al voldoende.’

neel, planners – mee kunnen liften.

dichtbij henzelf. Haast tot in de cabine.

Bovendien richten we ons sterk op de

Maar na afloop van de proef was negentig

privésituatie. De partner kan bijvoorbeeld

procent positief. De deelnamegraad bij de

Project

gratis deelnemen. Zodat de chauffeur dus

bedrijven ligt boven de 75% en de meest

Overigens zijn er vanuit de transportbran-

thuis ook gezonder leeft. En voor de kosten

gehoorde reactie is: dit had ik veel eerder

che wel vaker gezondheidsprogramma’s

hoeven bedrijven het niet te laten.

moeten doen’.

< TVM ACTUEEL 170

17


‘Nederland blijft voor Azië poort naar Europa’ 18

TVM ACTUEEL 170


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

Einde recessie dankzij China De KL 895 parkeerde op het internationale vliegveld Pukong nabij Shanghai vrijwel naast de Airforce One, de hypermoderne Boeing 747400 waarmee de Amerikaanse president zich verplaatst. De Nederlandse staatssecretaris van Buitenlandse Handel Frank Heemskerk moest het met wat minder belangstelling doen dan Barack Obama, die in Shanghai als een popster werd binnengehaald.

De Nederlandse bewindsman kon er na een vermoeiende dag Shanghai wel om lachen. ‘Ik ben geland met een keurige reguliere vlucht van de KLM. Ik zag dat president Obama hier is met drie eigen vliegtuigen. Ik heb het ook een keer in Moskou meegemaakt. Die stad gaat dan half op slot. Toch is het fantastisch dat hij hier de boodschap brengt dat ‘we elkaar nodig hebben’.’

Einde recessie De timing was perfect. Het weekend nadat het bekend werd dat in Nederland een einde is gekomen aan de recessie, arriveerde staatssecretaris Frank Heemskerk met in zijn kielzog een handelsmissie in de belangrijkste zakenstad van China. De Nederlandse economie groeide volgens de voorlopige cijfers op kwartaalbasis met 0,4%. In het eerste en tweede kwartaal slonk het bruto binnenlands product achtereenvolgens met 2,4% en 1,0%. Ten opzichte van

De actieve Nederlandse staatssecretaris

een jaar eerder was er nog wel sprake van

schakelt meteen over op de gevolgen voor

een teruggang. Jaar-op-jaar kromp de econo-

de Nederlandse transport- en logistieke

mie met 3,7%. Deze krimp is aanzienlijk

sector van de aangetrokken economische

kleiner dan die in het eerste en tweede

banden tussen de Verenigde Staten en

kwartaal, toen de krimp respectievelijk 4,5%

China: ‘Als je nu ziet dat de handel en

en 5,4% bedroeg. Het lichtpuntje van het

investeringen van de VS in China fors zijn

afgelopen kwartaal is vooral te danken aan

toegenomen, dan is dat ook goed voor

het herstel van de export, oftewel de uitvoer

Nederland. Als de wereldhandel bloeit, zijn

naar het buitenland. Opmerkelijk genoeg is

wij een van de eerste landen die daarvan

het niet de Amerikaanse consument die

profiteren. De goederen gaan dan van

onze economie uit het slop trekt. De vraag

Shanghai naar Rotterdam en naar Amerika

naar onze goederen en diensten komt op het

en omgekeerd. Schiphol en de haven van

moment vooral uit Azië. De positie van

Rotterdam doen dan goede zaken. Als het

Nederland als ‘gateway to Europe’ is

met China en Amerika economisch goed

versterkt en daar kan de transportsector

gaat, dan gaat het met Nederland ook goed.’

het komend jaar al van profiteren. 

TVM ACTUEEL 170

>

19


‘Ondernemers moeten ambitieuzer zijn’

Voorzichtig

winkels. Staatssecretaris Heemskerk heeft

door de haven in Rotterdam en Schiphol in

In de bruisende metropool Shanghai is

tal van ontmoetingen in zijn agenda staan

Amsterdam. Maar vooral ook elektronisch,

duidelijk te merken dat China maar

met belangrijke Chinese zakenlieden.

we hebben in Amsterdam het snelste

betrekkelijk weinig klappen heeft opgelopen

Nederland lijkt daar een ijzersterk merk.

internetknooppunt ter wereld. Daar komt

tijdens de kredietcrisis. De bouwkranen

Heemskerk: ‘De kracht van Nederland is dat

bij dat we een zakelijk en praktisch land

draaien overuren, net als de vele luxe

het de gateway van Europa is. Niet alleen

zijn met een goed, zakelijk klimaat.

20

TVM ACTUEEL 170


Van oorsprong al. We spreken onze talen

aan het consolideren. Vragen zich af of

en zijn praktisch ingesteld. Als derde is de

ze hun goederenstromen wel zo efficiënt

kwaliteit van leven hier hoog. Nederland

mogelijk hebben georganiseerd. Kan het

wordt al door heel veel buitenlandse

niet sneller en goedkoper? Dat is de reden

ondernemingen als ‘hub’ gevonden.

dat het marktaandeel van Rotterdam is

Nederland is een goed merk en dat zou

gestabiliseerd en dat is in een concurrerende

je zeker nog verder kunnen uitbouwen.’

markt al heel wat.’

De groeicijfers van de Chinese economie

Is dat goed nieuws voor de transportsector?

bieden, volgens Frank Heemskerk, veel

‘Het is minder slecht nieuws. Nog steeds

kansen voor ondernemers: ‘De Chinese

heeft de transportsector te maken met

economie heeft de groei van voor de crisis

het feit dat de wereldhandel met 10% is

weer opgepakt. Zij zijn op zoek naar kennis

ingestort en Nederland voor een derde

van producten die in Nederland aanwezig is,

afhankelijk is van die wereldhandel.

zoals logistiek, infrastructuur, duurzame

Zeker de transportsector. Ik zie het toch

energie, watermanagement en agricultuur.

als goed nieuws dat we onder moeilijke

Om groei te blijven realiseren biedt China

omstandigheden marktaandeel hebben

alle kansen.’

behouden voor Nederland.’

Belangrijk

Ambitieus

Vooral de Nederlandse logistieke sector

Maar staatssecretaris Frank Heemskerk

zal de komende jaren steeds meer gaan

zou graag wat meer ambitie willen zien

profiteren van de inspanningen van de

bij de MKB-ondernemers in Nederland.

Nederlandse regering om Nederland

‘Het belang van het midden en kleinbedrijf

krachtig te positioneren als de toegangs-

in Nederland is vreselijk groot. Dat is de

poort naar het Europese achterland.

banenmotor. Het MKB is mij zeer dierbaar.

Een Chinese journalist had Heemskerk

Maar we moeten ons wel blijven oriënteren

overigens al voorzichtig en beleefd -zo zijn

op de markt buiten Europa, want daar is de

Chinezen- erop gewezen dat een Engelse

meeste groei. Tot mijn stomme verbazing

delegatie vorige week met dezelfde bood-

is het Nederlandse MKB meer op Europese

schap in Shanghai was. Heemskerk:’ Je moet

markten gericht dan op verre markten.

even kwijt dat zijn ministerie nu gaat

dat iedere keer opnieuw blijven bevestigen.

Wij hebben er ook belang bij dat er snelle

coördineren in de strijd tegen de transport-

Ik zeg altijd dat wij de enige gateway zijn.

doorgroeiers zijn. Dan moet je wel hardop

criminaliteit. ‘Begin december hebben we

Ons transport en onze logistiek zijn van

tegen elkaar willen zeggen: ik wil de wereld

een convenant getekend met alle partijen

hoge kwaliteit. Het is niet alleen Rotterdam,

veroveren om niet alleen MKB te blijven,

die te maken hebben met transport­

maar ook Schiphol en het vervoer over de

maar ook uit te groeien tot een internatio-

criminaliteit. Van het ministerie van justitie

weg en het spoor. En ook via de binnenvaart

naal concern. Die ambitie moet je koesteren.

tot TLN. Ik ben daar blij mee. Wij kijken

kunnen de goederen snel en efficiënt in het

Het is te veel ‘doe maar gewoon, dan doe je

naar het breder economisch belang.

Europese achterland geraken. We moeten

al gek genoeg.’ We moeten elkaar aanspre-

Het transport moet kunnen doorstromen,

in Azië tussen de oren krijgen dat 50%

ken op onze ambitie om niet alleen een heel

de winkelcentra moeten bereikbaar zijn

van de totale Europese distributie nu al

goed MKB te hebben, maar ook één waarbij

en transport moet veilig zijn. Dat willen

via Nederland gaat.’

er over de hele wereld ondernomen wordt.

we in dat convenant kabinetsbreed

Het moeten de multinationals van de 21e

aanpakken. Daders moeten gepakt,

eeuw worden. Wat mij betreft gaat dit ook

vervolgd en opgesloten worden, maar

op voor transportondernemers.’

ook het voorkomen van diefstal moeten

Goed nieuws En er is meer goed nieuws. In de

we goed aanpakken.’

Rotterdamse haven nam het totale volume van de verwerkte goederen weliswaar af,

Ladingdiefstal

De volgende afspraak wacht. De oranje shawl

maar de Maasstad deed het in de krediet-

Vanuit een sfeervolle vergaderzaal op

gaat om de hals en de staatssecretaris duikt

crisis veel beter dan de internationale

26-hoog met uitzicht op de skyline van

in zijn dienstwagen op weg naar meer

concurrentie. ‘Bedrijven zijn tijdens de crisis

Shanghai wil Frank Heemskerk ook nog

Holland-promotion. Onvermoeibaar. TVM ACTUEEL 170

< 21


Hoe Giant van fietsen een hippe life-style maakt 22

TVM ACTUEEL 170


Reportage: Jaap Stalenburg (tekst) en Gerlinde Schrijver (foto’s)

De fietsen die de wereld veroveren... Zeven uur in de ochtend. In Taichung beginnen de speakers op de enorme fabriek van Giant Bikes vrolijke marsmuziek te spelen. De ruim 1300 personeelsleden haasten zich naar het plein voor de ingang van de fabriek om onder begeleiding van een instructrice via diezelfde speakers de dag te beginnen met gezonde ochtendgymnastiek. Hier, centraal in Taiwan, begon in 1972 de fietsrevolutie. Van een krakend transportmiddel werd fietsen opeens een hippe life-style. TVM Actueel bezocht een van de grootste fietsfabrieken ter wereld.

Fietsen is in Taiwan al lang geen fietsen meer. Tientallen jaren verplaatsten de Taiwanezen zich massaal per fiets en vrijwel de hele distributie in het land voltrok zich ook trappend. Winkels werden bevoorraad door evenwichts­kunstenaars die er in slaagden om enorme voorraden op de krappe bagagedrager te laden.

totaal nog slechts achtendertighonderd fietsen gebouwd, in 2008 alleen al in datzelfde Taichung meer dan een miljoen. Het totale Giant-concern met fabrieken in Taiwan en China plus een assemblagefabriek langs de A6 bij Lelystad bereikte over 2008 een productierecord van zes miljoen fietsen. Nog wat cijfers: in Azië heeft Giant een marktaandeel van 40% en in Europa van 23%. In het Verre Oosten is het Taiwanese bedrijf

Nu er in Taiwan flink geld verdiend wordt,

daarmee marktleider en in Europa staat het

hebben miljoenen de fiets ingeruild voor een

in de top drie.

hippe scooter. Overal op het kleine eiland

Het kloppend hart van Giant staat dus in

voor de Chinese kust moeten voetgangers en

Taichung, een industriestad midden op het

automobilisten behendig manoeuvreren

eiland. Wat daar meteen opvalt is dat Taiwan

tussen de werkelijk miljoenen scooters.

de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd.

De Taiwanees leeft op zijn hippe vervoer-

De oude stad Taichung heeft een

middel. Klein transport gaat nu per scooter

hypermoderne skyline, de highways zijn

en er wordt getrouwd en gevreeën op de

imponerend en high-speed-treinen zoeven

motorfiets. Maar ondertussen voltrekt zich

de Taiwanees in recordtijd door het land dat

een stille revolutie op Taiwan die ook de rest

iets groter is dan Nederland. Op het indu-

van de wereld in zijn greep kan krijgen.

strieterrein buiten de stad zitten de knappe

Het is weer ‘in’ om de fiets te bestijgen!

koppen van Giant die niet alleen als geen ander weten hoe ze fietsen moeten produceren maar ook hoe ze diezelfde fiets moeten

Life-style

positioneren als het hippe vervoermiddel van

Op het hoofdkwartier van Giant draait alles

de 21e eeuw. Als het moet met elektrische

om de fiets. In 1972 werden er in Taichung in

hulpmotor. Fietsen als trendy life-style.  TVM ACTUEEL 170

> 23


Overal in Taipei staat Giantfietsen klaar. De U-bikes zijn razend populair.

24

TVM ACTUEEL 170


Revolutie

in Europa en de Verenigde Staten succesvol

in de hoofdstad Taipei inmiddels tientallen

De stafleden op het Giant-hoofdkwartier

zal zijn. De combinatie van ‘hip’ en ‘groen’

speciale U-Bike – fietsen. Een opvallend

hebben om te beginnen allemaal uniforme

moet de wereld gaan veroveren. Zeker nu

concept. Met een ov-chip-card kunnen de

bedrijfskleding. In de goede Chinese traditie

de elektrische fiets al lang niet meer een

Taiwanezen waar ze maar willen een fiets

voeren ze iedere ochtend na de verplichte

exclusief voorrecht is voor lieden met wat

meenemen en weer terugbrengen:

gymnastiek op het plein voor het hoofd-

minder fysiek vermogen. ‘We durven,’ zegt

high-tech fietsverhuur op strategische

kwartier een kort kringgesprek. Over het

Jeffrey Sheu,’overal in de steden de strijd

plaatsen bij stations en bedrijven. ‘Wij zijn

werk, maar ook over alle andere zaken die

aan met het andere stadsverkeer. Fietsen is

een voorbeeld voor de wereld,’ zeggen ze bij

spelen. Het beleid van de onderneming.

gezond, het is schoon en vaak net zo snel

Giant trots.

Privésores. Het traditionele kringgesprek

als andere vervoersmiddelen. De fiets past

hoort er in Taiwan net zo bij als al die

steeds meer in het tijdsbeeld van de 21e

knetterende scooters waar de overheid geen

eeuw en onze uitdaging is om de trends te

President

raad mee weet. Giant wel en dus is het voor

herkennen en voorop te blijven lopen.

Het is inmiddels kwart over zeven. In de

een aantal stafmedewerkers maar een kleine

Niet alleen met de mountainbikes, racefiet-

ochtend wel te verstaan. Een kwieke 73-jarige

stap van de traditionele ochtendrituelen naar

sen en elektrische fietsen, maar ook met

statige man komt aangefietst. Achter hem

de ultramoderne kantoren waar fanatieke

speciale citybikes. Hier bij Giant gaan we

zijn dienstwagen met chauffeur. De hoogste

fietsprofessoren in stilte werken aan het

ervan uit dat de fiets steeds meer terrein

baas van Giant King Lin overbrugt iedere dag

veroveren van de wereld. Jeffrey Sheu, de

zal winnen in de steden.’ In Taiwan gaat

de 40 kilometer naar zijn huis op de racefiets.

woordvoerder van Giant en zijn assistent

de fietsrevolutie heel ver. In hoog tempo

De man is een nationale held in Taiwan en

Zack Cheng nemen ons mee in de wereld

worden duizenden kilometers fietswegen

zijn rondreis om het eiland gevolgd door een

van de nieuwe fiets.

aangelegd en moeten fietsen gewoon in de

fietstocht van Beijing naar Shanghai heeft

trein meegenomen kunnen worden zonder

dagelijks de voorpagina’s van de kranten en

dat ze op het station ook maar een keer

het televisienieuws gehaald. De fietsrevolutie

hoeven te worden opgetild. Verder zijn er

begint inderdaad in Taiwan . 

Scooters

<

In Taiwan, maar ook aan de overkant in China kun je er niet omheen. De scooters. Geen seconde is het stil in de Taiwanese straten. Overal knetteren de hippe voertuigen en het parkeerprobleem is enorm. Afgezien nog van alle vervuiling die met een draai aan de gashendel de lucht in gaat. De nieuwe president Ma Ying-Jeou koos voor de pedaalrevolutie om het probleem aan te pakken. Hij trok per fiets door het land om campagne te bedrijven en deed op iedere hoek van de straat de vriendelijke oproep om toch vooral te pedaleren. Een jaar eerder al was heel Taiwan in de ban van de film ‘Island Etude’ waarin een verliefd stel over het eiland trekt. Per fiets uiteraard. Jeffrey Sheu opgetogen: ’zowel de film als de fietscam­ pagne van onze president hebben heel veel betekend. De fiets is hot, het is weer trendy. Onze ontwerpers, marketing- en verkoopmedewerkers draaien nu overuren om de fietsrevolutie daadwerkelijk te laten slagen. Zeker nu met de elektrische fietsen zullen we de strijd gaan winnen van de scooters.’

Europa De knappe koppen van Giant gaan ervan uit

De Giant fabriek produceert per jaar meer dan een miljoen fietsen.

dat Taiwan een trend heeft neergezet die ook TVM ACTUEEL 170

25


IN BEELD Foto: Gerlinde Schrijver

Life-style is ‘in’. Waar we in Nederland van alles bedenken om iedereen aan het bewegen te krijgen, hebben ze in China en Taiwan al duizenden jaren een beproefd recept. Iedere ochtend stipt om acht uur verzamelen personeelsleden van de grote bedrijven zich bij de poort en is er tien minuten lang verplichte ochtendgymnastiek. ‘Een warming up’, aldus een woordvoerder van de bekende fietsfabrikant Giant in het Taiwanese Taichung. In dit deel van Azië draait de productie op volle toeren en hebben werkgevers de zorgplicht voor een gezonde geest in een gezond lichaam, zoals men daar vindt. De Giant-woordvoerder: ’en het is goed voor de ‘company-spirit’. Mensen raken meer gemotiveerd.’

26

TVM ACTUEEL 170


Contact TVM verzekeringen Nederland TVM verzekeringen

TVM verzuimmanagement

Van Limburg Stirumstraat 250 | 7901 AW Hoogeveen

tel. +31 (0)528 29 24 92 | fax +31 (0)528 29 24 90

postbus 130 | 7900 AC Hoogeveen

verzuimmanagement@tvm.nl

tel. +31 (0)528 29 29 99 | fax +31 (0)528 29 22 81

info@tvm.nl www.tvm.eu www.tvmschaats.tv

TVM international desk

TVM intermediair B.V.

TVM makelaardij

tel. +31 (0)528 29 22 77 | fax + 31 (0)528 29 23 43

tel. +31 (0)528 29 29 99 | fax +31 (0)528 29 22 81

intermediair@tvm.nl

info@tvm.nl

TVM rechtshulp B.V.

TVM veiligheidsplan

tel. +31 (0)528 29 25 55 | fax + 31 (0)528 29 25 67

tel. +31 (0)528 29 23 60 | fax +31 (0)528 29 22 81

rechtshulp@tvm.nl

veiligheidsplan@tvm.nl

TVM zorg en inkomen N.V.

TVM volmachten B.V.

tel. +31 (0)528 29 24 84 | fax +31 (0)528 29 22 13

tel. +31 (0)528 29 25 40 | fax +31 (0)528 29 23 43

zorgeninkomen@tvm.nl

volmachten@tvm.nl

TVM letselschaderegeling Europa B.V.

Overige e-mailadressen

tel. +31 (0)528 29 22 88 | fax +31 (0)528 29 22 75

Schadebehandeling

letselschaderegeling@tvm.nl

Verzekeringen

acceptatie@tvm.nl

Mijn TVM

mijntvm@tvm.nl

tel. +31 (0)528 29 23 17 | fax +31 (0)528 29 22 81 internationaldesk@tvm.nl

schade@tvm.nl

Ongeval of ziekte onderweg SOS Alarmnummer +31 (0)20 651 51 51

bij ongeval/ziekte beroepschauffeur buiten Nederland

TVM SchadeAlarmnummer

+31 (0)528 29 29 11 bij ongeval/schade aan vrachtauto en/of lading en bij diefstal en inbraakschade in het binnen- en buitenland

VHD Alarmnummer

VHD Travelcare

bij ongeval/schade aan personenauto binnen Nederland

bij ongeval/schade aan personenauto buiten Nederland

+31 (0)55 577 50 77

+31 (0)55 577 71 11

TVM ACTUEEL 170

27


En wat als u iets overkomt? TVM Transport AOV

Ook u als ondernemer kunt arbeidsongeschikt raken. En in tegenstelling tot uw werknemers krijgt u dan geen uitkering die uw inkomen veilig stelt. Daarom is de TVM Transport arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ontwikkeld. Speciaal voor de transportbranche en voor u, de ondernemer. TVM denkt graag met u mee, ook over de minder prettige zaken. Want wat gebeurt er met uw inkomen als u, om wat voor reden dan ook, niet meer kunt werken? Uw specialist bij TVM kan u alles vertellen over het grote nut van de Transport AOV, waarvan u op pagina 15 van deze TVM Actueel enkele voorbeelden vindt.

28

TVM ACTUEEL 170

TVM verzekeringen | tel. +31 (0)528 29 29 99 | www.tvm.eu | info@tvm.nl

TVM Actueel - Nummer 170  

Via TVM Actueel blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen TVM verzekeringen en de transportbranche.

TVM Actueel - Nummer 170  

Via TVM Actueel blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen TVM verzekeringen en de transportbranche.