Page 1

2013

plastik sanayi ISO - İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA

İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK

FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye ekonomisinin en temel sorunlarından birisi cari işlemler açığıdır. Ekonominin büyüme oranı yükseldikçe artan hammadde ve enerji ithalatı, cari işlemler açığını hızla arttırmaktadır. Bu durum döviz kurlarına yukarı yönlü baskı yaparak enflasyonu arttırmakta ve yüksek enflasyonun getirdiği yüksek faizler, büyümeyi yavaşlatarak cari işlem açığında azalmaya neden olmaktadır. Cari işlemler açığının yarattığı bu döngü, sürdürülebilir hızlı büyüme önünde engel oluşturmaktadır. 2009 global krizinden sonraki iki yıl çok hızlı büyüyen Türkiye ekonomisi 2012 yılı ile beraber % 3 – 4 ortalama büyüme oranlarına gerilemiş ve 2013 yılı büyümesi de % 4 olarak gerçekleşmiştir. Dünya ekonomisinin genelinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de büyüme açısından ortalamalarının altına indiği bir dönem, şirket karları açısından çok pozitif bir ortam yaratamamıştır. Türkiye’nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşunda olduğu gibi ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun karlılığında da çok düşük oranlarda kaldığı görülmektedir. Bir önceki yıla kıyasla 3 kat artan üretici fiyat endeksi ( ÜFE ) firmaların işletme yönetimi konularındaki zorlukları arttırırken, ÜFE’ye oranla daha az oranda artan TÜFE, sanayi sektörü üzerinde olumsuzlukların büyümesine neden olmuştur. 2013 yılında 2012 yılına kıyasla firmaların ciroları artarken, karlılık genel olarak ciro artışının altında kalmıştır. Bunun temel nedeni ; maliyet enflasyonu ve talepte görülen konjoktürel azalma ve dalgalanmalardır. Ülkemizde özel sektör sanayi kuruluşları borçlanmaya devam etmektedir. Özel sektörün borçlarının artması aslında ülke ekonomisi için önemli bir kırılganlık faktörüdür. İmalat sanayiinin ihracat performansında da gerileme görülmektedir. AB ülkelerinde yaşanan durgunluğun olumsuz etkisi sektörün ihracat performansını olumsuz etkilemiştir. 2013 yılında ihracat performansını olumsuz etkileyen başlıca koşulları ; büyümenin büyük oranda iç talebe bağlı gerçekleşmiş olması, yüksek ithal girdi bağımlılığının kırılamaması, ithalatta ABD doları, satışta ise Euro ağırlıklı ödeme nedeni ile kur riskinin artması, düşük orta düzeyli teknoloji ürünlerinin ağırlıklı ihraç edilmesi şeklinde sıralamak mümkündür. Plastik sektöründe büyük firmaların toplam sektör üretimi ve ihracatı içinde paylarının azalmakta, buna karşı diğer KOBİ firmalarının payları artmaktadır.

2


DEĞERLENDİRME KRİTERİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, “ ISO - Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Özel Sayısı “ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarifKRİTERİ edilen ve :ISIC Rev.Sanayi 2’de 356 kod no’lu Başka yerde sınıflandırılmayan plastik DEĞERLENDİRME Rapor, “ ISO - Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Kuruluşu 2013“Özel Sayısı “ndaki veriler ve Endüstriyel ürünleri sanayi “ altında isimlerini açıklayan plastik firması ile ISIC Rev.sınıflandırılmayan 2’de 351 ve 352plastik nolu Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2’de17356 kod no’lu “ Başka yerde endüstriyel kod altında olup plastik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren 2 firmanın performansları baz ürünleri sanayi “ altında isimlerini açıklayan 17 plastik firması ile ISIC Rev. 2’de 351 ve 352 nolu Rapor, hazırlanmıştır. “ISO - Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2013 Özel Sayısı”ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar alınarak endüstriyel kod altında olup plastik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren 2 firmanın performansları baz Anahtarı’nda tarif edilen ve ISIC Rev. 2’de 356 kod no’lu “Başka yerde sınıflandırılmayan plastik ürünleri sanayi” alınarak hazırlanmıştır. altında isimlerini açıklayan 17yapılan plastik firması ile ISICgöre, Rev. 2’de ve firma 352 nolu endüstriyel kod sayısı altında2008 olup plas2013 yılında ISO tarafından sıralamaya ikinci351 500 içine giren firma yılında tik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren 2 firmanın performansları baz alınarak hazırlanmıştır. 27 firma ile ISO en üst düzeye yapılan çıktıktan sonra 2009’da 17’ye500 inmiş veiçine tekrar artarak 26’ya 2013 yılında tarafından sıralamaya göre, ikinci firma giren firma2011 sayısıyılında 2008 yılında çıkmıştır. yılında 15’e inen sonra firma sayısının çıktığı artarak görülmektedir. 27 firma Ancak ile en 2012 üst düzeye çıktıktan 2009’da 2013 17’yeyılında inmiş 19’a ve tekrar 2011 yılında 26’ya 2013 yılında ISO tarafından yapılan sıralamaya göre, ikinci 500 firma içine giren firma sayısı 2008 yılında 27 firma ile en üst düzeye çıktıktan sonra 2009’da 17’ye inmiş ve tekrar artarak 2011 yılında 26’ya çıkmıştır. Ancak 2012 yılında 15’e inen firma sayısının 2013 yılında 19’a çıktığı görülmektedir.

çıkmıştır. Ancak 2012 yılında 15’e inen firma sayısının 2013 yılında 19’a çıktığı görülmektedir.

ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Mamul Üretici Sayısı

2013 yılında ISO sıralamasında, gıda sektöründen 105, tekstil sektöründen 78 firmanın ikinci 500 firma 2013 yılında ISO sıralamasında, gıda 105,firma tekstililesektöründen 78 firmanın ikinci 500 firma içine içine girdiği plastik sektörünün busektöründen sıralamada yersektöründen aldığı görülmektedir. Plastik 2013 yılındave ISO sıralamasında, gıda sektöründen19105, tekstil 78 firmanın ikincisektörünün 500 firma girdiği ve plastik sayısı sektörünün bu sıralamada 19firma firma içinden ile yer aldığı görülmektedir. Plastik sektörünün sıralamada sıralamada bazında toplam 500 aldığı görülmektedir. içine girdiğifirma ve plastik sektörünün bu sıralamada 19 firma%ile3,8 yerpay aldığı görülmektedir. Plastik sektörünün firma sayısı bazında toplam 500 firma içinden % 3,8 pay aldığı görülmektedir.

sıralamada firma sayısı bazında toplam 500 firma içinden % 3,8 pay aldığı görülmektedir. Sektörler İtibariyle II 500’e Giren Firma Sayısı

SEKTÖR BAZINDA PERFORMANS KIYASLAMASI : Toplam bazda değerlendirildiğinde ; 2013 yılında 2012 yılına kıyasla, ISO sıralamasında ikinci 500 içine giren plastik firmalarının üretimden satışları, satış hasılatları, öz kaynakları, aktif toplamları ve ihracatları, imalat sanayii ikinci 500 firmanın toplamındaki artıştan daha büyük artış göstermiştir.

3


SEKTÖR BAZINDA PERFORMANS KIYASLAMASI : Toplam bazda değerlendirildiğinde ; 2013 yılında 2012 yılına kıyasla, ISO sıralamasında ikinci 500 içine giren plastik firmalarının üretimden satışları, satış hasılatları, öz kaynakları, aktif toplamları ve ihracatları, imalat sanayii ikinci 500 firmanın toplamındaki artıştan daha büyük artış göstermiştir. ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının

ISO Sıralamasında İkinci 500 FirmaToplam İçine Giren Plastik Firmalarının Performans DeğişimleriToplam Performans Değişimleri Plastik Sektörü İkinci 500'e Giren Firmalar 2011

2012

2013

Üretimden Satışlar ( Milyon TL )

2.384

1.040

Satış Hasılatı ( Milyon TL )

2.660 284 599 1.813

Brüt Katma Değer ( Milyon TL ) Öz kaynak ( Milyon TL ) Aktifler ( Milyon TL )

İmalat Sanayi II 500 Toplamı 2011

2012

2013

2.352

% Artış 2013 / 2012 126,1

49.936

53.401

63.641

% Artış 2013 / 2012 19,2

1.219

2.688

120,5

56.018

60.299

73.576

22,0

147

224

52,6

7.571

7.873

14.867

88,8

259

713

175,1

17.620

18.977

27.916

47,1

915

1.708

86,6

45.578

46.972

71.960

53,2

Dönem Karı ( Milyon TL )

28

38

-5

-

1.598

2.333

2.206

-5,5

İhracat ( Milyon $ )

211

120

426

254,7

7.979

8.459

10.012

18,4

6.539

6.540

6.541

0,0

184.729

184.730

184.731

0,0

Çalışan ( Kişi )

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

FİRMA BAŞINA ORTALAMA PERFORMANS KIYASLAMASI :

FİRMA BAŞINA ORTALAMA PERFORMANS KIYASLAMASI :

Plastik sektöründe ikinci 500’e giren firma sayısı her yıl farklılık gösterdiğinden, performans kıyaslaması, firma başına ortalama değerlerle yapılarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tabloda plastik sektöründe Plastik ikinci 500’e giren sektörü firma sayısı yıl farklılık gösterdiğinden, performans kıyaslaması, firma firmasektöründe başına performans,, plastik için her toplam göstergelerin 2011 yılında 26’ya 2012 yılında ise başına değerlerle yapılarak aşağıdaki tabloda Tabloda plastik sektöründe firma başına 15’e,ortalama 2013 yılında da 19’a, genel imalat sanayi için deözetlenmiştir. 500’e bölünmesi ile eide edilmiş ve cari fiyatlarla performans,, sektörü için toplam göstergelerin 2011 yılında 26’ya 2012 yılında ise 15’e, 2013 yılında da firma başınaplastik ortalama performans bulunmuştur. 19’a, genel imalat sanayi için de 500’e bölünmesi ile eide edilmiş ve cari fiyatlarla firma başına ortalama perfor2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren plastik firmalarının, firma başına ortalama mans bulunmuştur.

performansı, dönem karı ve çalışan sayıları dışındaki tüm göstergelerde önemli artışlar göstermektedir. Nitekim ; ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren plastik firmalarının, firma başına ortalama perfor2013 yılında mansı, dönem karı ve çalışan sayıları dışındaki tüm göstergelerde önemli artışlar göstermektedir. Nitekim ;

 Üretimden satışları : % 79 artmış,  Net satış hasılatları : % 74 artmış, - Üretimden satışları : % 79 artmış,  Brüt katma değerleri : % 21 artmış, - Net satış hasılatları : % 74 artmış,  Öz sermayeleri : % 117 artmış, - Brüt katma değerleri : % 21  Net aktifleri : %artmış, 47 artmış, - Öz : % 117 artmış,  sermayeleri İhracatları : % 22 artmış, - Net aktifleri : % 47  Çalışan sayıları : %artmış, 21 gerilemiş, - İhracatları : % 22: önemli artmış, ölçüde gerileyerek 2012 yılında 2,5 milyon TL olan ortalama  Dönem karları - Çalışan sayıları : % 21 dönem gerilemiş, karı 300 bin TL ortalama zarara dönüşmüştür.

- Dönem karları

: önemli ölçüde gerileyerek 2012 yılında 2,5 milyon TL olan ortalama dönem karı 300 bin TL ortalama zarara dönüşmüştür.

ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Firma Başına Ortalama Performans Değişimleri

ISO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Firma Başına Ortalama Performans Değişimleri

Plastik Sektörü İkinci 500'e Giren Firmalar Üretimden Satışlar ( Milyon TL )

2011 91,7

2012 69,4

2013 123,8

2013 / 2012 78,5

2011 99,9

2012 106,8

2013 127,3

2013 / 2012 19,2

Satış Hasılartı ( Milyon TL )

102,3

81,3

141,5

74,1

112,0

120,6

147,2

22,0

Brüt Katma Değer ( Milyon TL )

10,9

9,8

11,8

20,5

15,1

15,7

29,7

88,8

Öz kaynak ( Milyon TL )

23,0

17,3

37,5

117,2

35,2

38,0

55,8

47,1

Aktifler ( Milyon TL )

69,7

61,0

89,9

47,4

91,2

93,9

143,9

53,2

Dönem Karı ( Milyon TL )

1,1

2,5

-0,3

-

3,2

4,7

4,4

-5,5

İhracat ( Milyon $ )

8,1

8,0

22,4

180,0

16,0

16,9

20,0

18,4

Çalışan ( Kişi )

252

436

344

-21,0

369,5

369,5

369,5

0,0

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

4

İmalat Sanayi II 500 Toplamı


Aktifler ( Milyon TL )

69,7

61,0

89,9

47,4

91,2

93,9

143,9

Dönem Karı ( Milyon TL )

1,1

2,5

-0,3

-

3,2

4,7

4,4

53,2 -5,5

İhracat ( Milyon $ )

8,1

8,0

22,4

180,0

16,0

16,9

20,0

18,4

Çalışan ( Kişi )

252

436

344

-21,0

369,5

369,5

369,5

0,0

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

Firma Başına Performans (Milyon TL)

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN GENEL İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ PAYI :

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN GENEL İMALAT SANAYİİ İÇİNDEKİ PAYI :

2013 yılında plastik sektöründe faaliyet gösteren ve ikinci 500 firma arasına giren firmaların 2012 yılına kıyasla, ikinci 500 firmanın içindeki payları, brüt katma değer ve dönem karı dışındaki üm performans göstergelerinde artmıştır. Nitekim ; gösteren ve ikinci 500 firma arasına giren firmaların 2012 yılına kıyas2013 yılında plastik sektöründe faaliyet la, ikinci 500 firmanın içindeki payları, brüt katma değer ve dönem karı dışındaki üm performans göstergelerin Üretimden satışlar toplamında ; % 1,9’dan % 3,7’ye çıkmış, de artmıştır.  Nitekim Net satış;hasılatı toplamında ; % 2’den % 3,7’ye yükselmiş,

• • • • • • • •

 Yaratılan brüt katma değer toplamında ; % 1,9’dan % 1,5’e inmiş Üretimden satışlar toplamında 1,9’dan 3,7’ye çıkmış,  Öz sermaye toplamında ; % ;%% 1,4’den %% 2,6’ya çıkmış, satış Net hasılatı aktifler toplamında ; %; % 4 1,9’dan % 3,7’ye 2,4’e çıkmış Net toplamında 2’den % yükselmiş,  Dönem toplamında ; % % 1,8’den; % % 1,6’ya Yaratılan brütkarı katma değer toplamında 1,9’dan % 1,5’e inmiş İhracat toplamında ; % 1,4’den % 4,3’e çıkmış, Özsermaye toplamında ; % % 1,4’den % 2,6’ya çıkmış,  Ücretle çalışanlar toplamında ; % 3,5 seviyesini korumuştur. Net aktifler toplamında ; % 4 1,9’dan % 2,4’e çıkmış Dönem karı toplamında ; % % 1,8’den % 1,6’ya İhracat toplamında ; % 1,4’den % 4,3’e çıkmış, Ücretle çalışanlar toplamında ; % 3,5 seviyesini korumuştur.

Plastik Sektöründe ISO İkinci 500 Firma İçine Giren Firmaların Toplam 500 Firma İçindeki Payları Plastik Sektöründe ISO İkinci 500 Firma İçine Giren Firmaların Toplam 500 Firma İçindeki Payları ( Cari Fiyatlarla % ) (Cari Fiyatlarla %) SANAYİ Üretimden Satışlar Satış Hasılartı Brüt Katma Değer Öz kaynak Aktifler Dönem Karı İhracat Çalışan

2011 4,8 4,7 3,8 3,4 4,0 1,8 2,6 3,5

2012 2013 1,9 3,7 2,0 3,7 1,9 1,5 1,4 2,6 1,9 2,4 1,6 -0,2 1,4 4,3 3,5 3,5

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

ISO İKİNCİ 500 İÇİNE FİRMA İÇİNE GİRENTOPLAM FİRMALARI ISOSIRALAMASINDA SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA GİREN FİRMALARI PLASTİKTOPLAM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYI : PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYI : 2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 19 firma, 1,2 milyar dolarlık üretim yapmış ve bunun 426 milyon dolarını ( % 35’i ) ihraç etmiştir. Aynı yıl, plastik sektöründeki tüm firmaların toplam 2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 içine giren 19 firma, 1,2 milyar dolarlık üretim yapmış ve mamul üretimleri ise 34,4 milyar dolarfirma olarak gerçekleşmiş ve sektör toplam mamul üretiminin % bunun 4’ünü 426 milyon dolarını ( % dolarlık 35’i ) ihraç etmiştir. yıl, plastik sektöründeki tüm firmaların toplam mamul üretimoluşturan 4,6 milyar kısmını direkAynı olarak ihraç etmiştir. leri ise 34,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve sektör toplam mamul üretiminin % 4’ünü oluşturan 4,6 milyar dolarlık olarak ihraç etmiştir. 2013kısmını yılındadirek ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 19 firma, toplam sektör üretiminin % 4’ünü

toplam sektör mamul ihracatının da % 9’unu gerçekleştirmiştir.

ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları

5


2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 19 firma, 1,2 milyar dolarlık üretim yapmış ve bunun 426 milyon dolarını ( % 35’i ) ihraç etmiştir. Aynı yıl, plastik sektöründeki tüm firmaların toplam mamul üretimleri ise 34,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve sektör toplam mamul üretiminin % 4’ünü oluşturan 4,6 milyar dolarlık kısmını direk olarak ihraç etmiştir. 2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 19 firma, toplam sektör üretiminin % 4’ünü

2013 yılında ISO sıralamasında ikinci 500 firma içine giren 19 firma, toplam sektör üretiminin % 4’ünü toplam toplam sektör mamul ihracatının da % 9’unu gerçekleştirmiştir. sektör mamul ihracatının da % 9’unu gerçekleştirmiştir.

ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Toplam Plastik Sektörü İçindeki ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının ToplamPayları Plastik Sektörü İçindeki Payları ( Milyon $ Bazında - % ) ( Milyon $ Bazında - % ) Sektörün Toplam Üretim Değeri İlk 500'e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı ( % ) Sektörün Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde hariç ) İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde Hariç ) İlk 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı ( % )

2011 28.459 964 3 3.485 211 6

2012 29.335 642 2 4.583 120 3

2013 34.364 1.219 4 4.583 426 9

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

ISO Sıralamasında İkinci 500’e Giren Plastik Firmalarının Plastik Sektörü İçindeki Payları (%)

FİNANSAL ORANLAR :

FİNANSAL ORANLAR : CARİ ORAN ( DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR ) : 2013 ORAN yılında, plastik sektöründe ikinci 500 /firma içine giren firmaların kısa vadeli CARİ ( DÖNEN VARLIKLAR KISA VADELİ BORÇLAR ) : borç ödeme güçleri %

136 ile 2012 yılının altında kalmıştır. İmalat sanayi ikinci 500 firmanın kısa vadeli borç ödeme güçleri aynı dönemde % 149’dan % 151’e çıkmıştır.

2013 yılında, plastik sektöründe ikinci 500 firma içine giren firmaların kısa vadeli borç ödeme güçleri % 136 ile 2012 yılının altında kalmıştır. İmalatikinci sanayi ikincigiren 500 firmanın kısakısa vadeli borçborç ödeme güçleri aynı dönemde 2013 yılında plastik sektöründe 500’e firmalarda vadeli ödeme kabiliyeti, genel % 149’dan % 151’e çıkmıştır. imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının altında kalmıştır. 2013 yılında plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmalarda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının altında kalmıştır.

6

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013


136 ile 2012 yılının altında kalmıştır. İmalat sanayi ikinci 500 firmanın kısa vadeli borç ödeme güçleri aynı dönemde % 149’dan % 151’e çıkmıştır. 2013 yılında plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmalarda kısa vadeli borç ödeme kabiliyeti, genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının altında kalmıştır. Ortalama Cari Oran Karşılaştırması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR : Plastik sektöründeki ikinci 500 firma içine giren firmaların toplam varlıklarının 2012 yılında % 62’si dış kayPlastik sektöründeki ikinci 500 firma içine giren firmaların toplam varlıklarının 2012 yılında % 62’si dış naklarla finanse edilirken bu oran 2013 yılında % 64’e çıkmıştır. 2013 yılında toplam varlıkların dış kaynaklarla kaynaklarla finanse edilirken bu oran 2013 yılında % 64’e çıkmıştır. 2013 yılında toplam varlıkların dış finanse edilme oranı,edilme genel imalat 500 firma için500 ortalama kaynaklarla finanse oranı,sanayindeki genel imalatikinci sanayindeki ikinci firma % için61’dir. ortalama % 61’dir. Bu sektöründe ikinci 500’e giren firmaların 20132013 yılında 2012 yılına daha çok borçlandıBudurum; durum;plastik plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların yılında 2012 kıyasla yılına kıyasla daha çok ğını ve genel imalat sanayi ikincisanayi 500 firmaya görefirmaya borçlanma dahaoranının büyük olduğunu göstermektedir. borçlandığını ve genel imalat ikinci 500 göreoranının borçlanma daha büyük olduğunu

göstermektedir.

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

TOPLAM BORÇLAR / ÖZ SERMAYE :

TOPLAM BORÇLAR / ÖZ SERMAYE :

2013 yılında imalat sanayi ikinci 500 firmasının öz sermayeleri içindeki toplam borçlarının oranı % 134’den % 158’e çıkarken, plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların borçlanma oranı % 164’den % 2013 imalat sanayi ikinci 500 firmasının öz sermayeleri içindeki toplam borçlarının oranı % 134’den % 175’eyılında çıkmıştır. 158’e çıkarken, plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmaların borçlanma oranı % 164’den % 175’e çıkmıştır.

2013 yılında plastik sektöründeki ikinci 500 firmanın toplam borçların öz sermayeye oranı genel imalat

2013 yılındaikinci plastik sektöründeki ikinci 500 çok firmanın toplam borçların öz sermayeye genel imalat sanayisanayinin 500 firma ortalamasının üstünde gerçekleşmiştir. Bu durum,oranı plastik sektöründeki ikinci 500 firma içine giren tesislerin, genel imalat sanayi ikinci firmaplastik ortalamasına kıyasla daha kötü nin ikinci 500 firma ortalamasının çok üstünde gerçekleşmiştir. Bu500 durum, sektöründeki ikinci 500 firma bir mali yapı sergilediğini içine giren tesislerin, genelgöstermektedir. imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla daha kötü bir mali yapı sergilediğini göstermektedir.

7


Toplam Borçlar/Öz Sermaye Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013 Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

KISA KISA VADELİ VADELİ BORÇLAR BORÇLAR // TOPLAM TOPLAM VARLIKLAR VARLIKLAR ::

KISA VADELİ BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR :

2013 2013 yılında yılında imalat imalat sanayinin sanayinin ikinci ikinci 500 500 firması, firması, toplam toplam varlıklarının varlıklarının % % 65’ini 65’ini kısa kısa vadeli vadeli borçlarla borçlarla fonlamışlar ve fonlama oranı 2012’ye göre 23 puan yükselmiştir. Plastik sektöründeki ikinci 500’e giren fonlamışlar ve fonlama oranı 2012’ye göre 23 puan yükselmiştir. Plastik sektöründeki ikinci 500’e giren 2013 yılında imalat sanayinin ikincivarlıklarının 500 firması,%toplam varlıklarının % 65’ini kısa vadeli borçlarla fonlamışlar firmalar ise 2012 yılında toplam 39’unu kısa vadeli borçlarla fonlarken, 2013 yılında firmalar ise 2012 yılında toplam varlıklarının % 39’unu kısa vadeli borçlarla fonlarken, 2013 yılında bu bu veoran fonlama oranı 2012’ye göre 23 puan yükselmiştir. Plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmalar ise 2012 % 65’e çıkmıştır. oran % 65’e çıkmıştır. yılında toplam varlıklarının % 39’unu kısa vadeli borçlarla fonlarken, 2013 yılında bu oran % 65’e çıkmıştır.

2013 2013 yılında yılında toplam toplam varlıkların varlıkların kısa kısa vadeli vadeli borçlarla borçlarla fonlanma fonlanma oranı, oranı, plastik plastik sektörü sektörü ikinci ikinci 500’e 500’e giren giren

2013 yılında genel toplam varlıkların vadeli fonlanma oranı, plastik sektörü ikinci 500’e giren firmalarda firmalarda imalat sanayi ikinci 500 firma kıyasla 10 yüksektir. firmalarda genel imalat sanayikısa ikinci 500borçlarla firma ortalamasına ortalamasına kıyasla 10 puan puan yüksektir. genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyasla 10 puan yüksektir. Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Varlıklar Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013 Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

MADDİ MADDİ DURAN DURAN VARLIKLAR VARLIKLAR // ÖZSERMAYE ÖZSERMAYE ::

MADDİ DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE : Maddi Maddi duran duran varlıklar varlıklar // Öz Öz sermaye sermaye oranının oranının % % 100’den 100’den küçük küçük olması olması veya veya küçülmesi, küçülmesi, firmaların firmaların öz öz

sermaye sermaye yetersizliğinin yetersizliğinin bir bir göstergesidir. göstergesidir. Bu Bu açıdan açıdan bakıldığında, bakıldığında, 2013 2013 yılında yılında plastik plastik sektöründeki sektöründeki ikinci ikinci 500’e giren firmalarda öz sermaye yetersizliğinin genel imalat sanayii ikinci 500’e giren firmalara göre 500’eduran giren varlıklar firmalarda sermayeoranının yetersizliğinin genelküçük imalat sanayii ikinci 500’e giren firmalara göre Maddi / Özözsermaye % 100’den olması veya küçülmesi, firmaların öz sermaye

yetersizliğinin bir göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında, 2013 yılında plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmalarda öz sermaye yetersizliğinin genel imalat sanayii ikinci 500’e giren firmalara göre daha az olduğu görülmektedir. Başka bir değişle, ikinci 500’e giren plastik firmalarında öz sermaye yapısı genel imalat sanayi ortalamasından daha iyidir.

8


daha az olduğu görülmektedir. Başka bir değişle, ikinci 500’e giren plastik firmalarında öz sermaye yapısı genel imalat sanayi ortalamasından daha iyidir. ikinci 500’e giren plastik firmalarında öz sermaye yapısı daha az olduğu görülmektedir. Başka bir değişle, genel imalat sanayi ortalamasından daha iyidir.

Maddi Duran Varlıklar/Öz Sermaye Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013 Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

ÖZ SERMAYE/ TOPLAM VARLIKLAR :

ÖZ SERMAYE/ TOPLAMVARLIKLAR: VARLIKLAR : ÖZ SERMAYE/ TOPLAM

2013 yılında öz sermayenin varlık finansmanındaki payı, imalat sanayi ikinci 500 büyük firma için % 43’den % 35’eöz gerilerken, plastik sektöründeki ikinci 500’e firmalarda % 38 500 düzeyini korumuştur. 2013 yılında sermayenin varlık finansmanındaki payı, giren imalat sanayi ikinci büyük firma için % 2013 yılında öz sermayenin varlık finansmanındaki payı, imalat sanayi ikinci 500 büyük firma için % 43’den % 43’den % 35’e gerilerken, plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmalarda % 38 düzeyini korumuştur. 2013 yılında plastik sanayi geneline kıyasla, varlıklarını 35’e gerilerken, plastiksektöründeki sektöründekiikinci ikinci500’e 500’egiren girenfirmaların, firmalarda imalat % 38 düzeyini korumuştur. daha öz sermayeleri ile finanse ettikleri görülmektedir. 2013 yüksek yılında düzeyde plastik sektöründeki ikinci 500’e giren firmaların, imalat sanayi geneline kıyasla, varlıklarını daha yüksek düzeyde öz sermayeleri finanse ettikleri görülmektedir. 2013 yılında plastik sektöründeki ikinci ile 500’e giren firmaların, imalat sanayi geneline kıyasla, varlıklarını daha yüksek düzeyde öz sermayeleri ile finanse ettikleri görülmektedir. Öz Sermaye/Toplam Varlıklar Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013 Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük SanayiBORÇ Kuruluşu KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM : - 2013

KISA SÜRELİ 2013 yılında, imalat BORÇ/ sanayi TOPLAM ikinci 500BORÇ büyük: firmanın, kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 73’den % 39’aimalat gerilemiştir. Aynı dönemde, 500’ekısa giren plastik firmalarının kısaborçlarına vadeli borçlarının 2013 yılında, sanayi ikinci 500 büyükikinci firmanın, vadeli borçlarının toplam oranı % KISA SÜRELİ BORÇ/ TOPLAM BORÇ: toplam borçlarına oranı % 63’den % 36’ya inmiştir. 73’den % 39’a gerilemiştir. Aynı dönemde, ikinci 500’e giren plastik firmalarının kısa vadeli borçlarının

toplam borçlarına oranı %firmaları, 63’den %2013 36’yayılında inmiştir. İkinci 500’e giren plastik genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına göre daha az oranda kısa vadeliikinci borçlanmaya 2013 yılında, imalat sanayi 500 büyük firmanın, kısaimalat vadelisanayi borçlarının borçlarına oranı %göre 73’den İkinci 500’e giren plastik firmaları, 2013gitmişlerdir. yılında genel ikincitoplam 500 firma ortalamasına az oranda kısa vadeli borçlanmaya gitmişlerdir. % daha 39’a gerilemiştir. Aynı dönemde, ikinci 500’e giren plastik firmalarının kısa vadeli borçlarının toplam borçlarına oranı % 63’den % 36’ya inmiştir. İkinci 500’e giren plastik firmaları, 2013 yılında genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına göre daha az oranda kısa vadeli borçlanmaya gitmişlerdir.

9


Kısa Süreli Borç/Toplam Borç Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2013

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2013

PlastikSektöründe Sektöründe İkinci Firmaların Finansal Oranları Plastik İkinci500’e 500’eGiren Giren Firmaların Finansal Oranları

Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların(Finansal Oranları ( % ) (% % ))

Plastik Sektörü Plastik Sektörü 2012 2013 2012 2013 Cari Oran 160,7 135,6 Cari Oran 160,7 135,6 Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 62,2 63,7 Toplam Borçlar / Öz sermaye 164,4 175,2 Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 62,2 63,7 KısaToplam VadeliBorçlar Borçlar / Toplam 38,9 74,7 / Öz sermayeVarlıklar 164,4 175,2 Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye 57,6 103,9 Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Varlıklar 38,9 74,7 Öz Sermaye/ Toplam Varlıklar 37,8 37,8 Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye 57,6 103,9 Kısa Süreli Borç/ Toplam Borç 62,6 36,3 Öz Sermaye/ Varlıklar 33,6 37,8 37,8 Kaynak Toplam : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013 Kısa Süreli Borç/ Toplam Borç 62,3 62,6 36,3 2011 2011 160,7 160,7 66,4 197,6 66,4 41,4 197,6 99,9 41,4 33,6 99,9 62,3

KARLILIK ORANLARI Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

İmalat Sanayii İmalat Sanayii 2011 2012 2013 2011 2012148,92013 150,9 148,0 148,058,5 148,9 57,3 150,9 61,2 58,5140,8 57,3 134,461,2 157,8 140,842,4 134,4 41,7 157,8 65,3 42,489,7 41,7 63,7 65,3 91,2 41,5 42,7 35,4 89,772,5 63,7 72,8 91,2 38,8

41,5 72,5

42,7 72,8

35,4 38,8

SATIŞ KARLILIĞI : KARLILIK ORANLARI : KARLILIK ORANLARI : 2013 yılında imalat sanayi ikinci 500 büyük firmanın ortalama satış karlılığı % 4,9’dan % 3’e, SATIŞ KARLILIĞI : sektöründe ikinci 500’e giren firmaların satış karlılığı ise % 4,6’dan % 2’ye inmiştir.

plastik

SATIŞ KARLILIĞI :

2013 yılında, sektörü 500’e firmanın giren firmaların genel imalat sanayi% ikinci 500 firma 2013 yılında plastik imalat sanayi ikinciikinci 500 büyük ortalama satış karlılığı % 4,9’dan 3’e, plastik ortalamasına kıyasla % 1,2 düşük satış karlılığı gösterdiği ve 2012 yılına kıyasla satış karlılıklarının önemli 2013 yılında imalat sanayigiren ikincifirmaların 500 büyük firmanın ortalama satış karlılığı 4,9’dan % 3’e, plastik sektöründe sektöründe ikinci 500’e satış karlılığı ise % 4,6’dan % 2’ye% inmiştir. ölçüde gerilediği görülmektedir.

ikinci 500’e giren firmaların satış karlılığı ise % 4,6’dan % 2’ye inmiştir.

2013 yılında, plastik sektörü ikinci 500’e giren firmaların genel imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasına kıyaslasektörü % 1,2 düşük karlılığı 2012 yılınasanayi kıyaslaikinci satış 500 karlılıklarının önemli 2013 yılında, plastik ikincisatış 500’e giren gösterdiği firmaların ve genel imalat firma ortalamasına ölçüde% gerilediği görülmektedir. kıyasla 1,2 düşük satış karlılığı gösterdiği ve 2012 yılına kıyasla satış karlılıklarının önemli ölçüde gerilediği görülmektedir.

Satış Karlılığı Kıyaslaması -%

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

10

NET AKTİF KARLILIĞI :

2013 yılında, net aktif karlılığı imalat sanayi ikinci 500 firmada % 5,4’den % 3,1’e, plastik sektöründe


Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

NET AKTİF KARLILIĞI NET AKTİF KARLILIĞI :: 2013 netaktif aktifkarlılığı karlılığı imalat sanayi 500 firmada % 5,4’den 3,1’e,sektöründe plastik sektöründe 2013 yılında, yılında, net imalat sanayi ikinciikinci 500 firmada % 5,4’den % 3,1’e,%plastik ikinci 500’e ikinci 500’e giren firmaların net aktif karlılıkları ise % 5,2 den % 2,3’e inmişitir. giren firmaların net aktif karlılıkları ise % 5,2 den % 2,3’e inmişitir. 2013 yılında, plastik plastiksektörü sektörü ikinci firmanın, imalat ikinci 500ortalamasının firma ortalamasının % 0,8net 2013 yılında, ikinci 500500 firmanın, imalat sanayisanayi ikinci 500 firma % 0,8 altında altında net aktif karlılığında çalıştığı ve 2012 yılına göre önemli ölçüde gerilediği gözlenmektedir. aktif karlılığında çalıştığı ve 2012 yılına göre önemli ölçüde gerilediği gözlenmektedir. Net Aktif Karlılık Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

ÖZ SERMAYE KARLILIĞI

ÖZ SERMAYE KARLILIĞ: 2013 yılında, öz sermaye karlılığı imalat sanayi ikinci 500 firmada % 13 den % 8’e, plastik sektöründe ikinci 500’e giren firmalarda ise % 14’den % 6’ya inmişitir 2013 yılında yılında, plastik öz sermaye karlılığı imalat sanayi ikinciiçine 500 giren firmada % 13 den % 8’e, plastikikinci sektöründe ikinci 2013 sektöründe ikinci 500 firma tesislerin, imalat sanayi 500 firma 500’e giren firmalarda ise % 14’den % 6’ya inmişitir ortalamasının % 1,7 altında öz sermaye karlılığı ile çalıştıkları görülmektedir. 2013 yılında plastik sektöründe ikinci 500 firma içine giren tesislerin, imalat sanayi ikinci 500 firma ortalamasının % 1,7 altında öz sermaye karlılığı ile çalıştıkları görülmektedir. Öz Sermaye Karlılığı Kıyaslaması

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Karlılık Oranları (%) 2011 Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

2012 Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

2013 Plastik Sektörü

İmalat Sanayii 11 İkinci 500


Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Karlılık Oranları

Plastik Sektöründe İlk 500’e Giren Firmaların Karlılık (%) ( %Oranlar )

2011

2012

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

Plastik Sektörü

İmalat Sanayii İkinci 500

Satış Karlılığı

1,4

3,3

4,6

4,9

2,2

3

Net Aktif Karlılığı

1,6

3,7

5,2

5,4

2,3

3,1

Öz Sermaye Karlılığı

4,8

8,8

13,6

12,5

6,2

7,9

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

12

2013


13

8,5

8,4

7,2

7,1

6,8

6,4

5,5 4,4 4,1 3,7 3,4 3,0 2,2 1,5 1,4 1,0 0,7 -1,0 -1,5 -2,3 -4,0 -7,3 3,0

Fabrikasyon Metal

İçecek Otomotiv ve Yan sanayi Mobilya

Kimyasallar

Kok Kömürü Rafine Petrol

Mineraller

Elektrikli Tesisat Giyim Bilgisayar, Optik Diğerleri Makine Ekipman Tekstil Plastik ve Kauçuk Kağıt Gıda Tütün Ana Metal Diğer Ulaşım Deri Medya Eczacılık Ağaç Toplam

Giyim Bilgisayar, Optik Makine Ekipman Mineraller Tekstil Plastik ve Kauçuk Gıda Kağıt Ana Metal Tütün Diğer Ulaşım Medya Deri Eczacılık Ağaç İçecek Toplam

Mobilya

Elektrikli Tesisat

Diğerleri

Kok Kömürü Rafine Petrol Fabrikasyon Metal Otomotiv ve Yan sanayi Kimyasallar

Sektör

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

8,1

Satış Karlılığı

Sektör

5,1 3,9 3,9 3,8 2,7 2,3 2,1 1,7 0,9 0,5 -0,7 -1,7 -1,9 -4,0 -4,5 -6,2 3,1

6,6

6,8

7,6

8,2

8,4

9,0

12,5

Aktif Karlılığı

Sektör

Giyim Mineraller Bilgisayar, Optik Makine Ekipman Tekstil Plastik ve Kauçuk Gıda Kağıt Ana Metal Tütün Diğer Ulaşım Medya Deri Eczacılık Ağaç İçecek Toplam

Diğerleri

Mobilya

Kimyasallar Otomotiv ve Yan sanayi

Elektrikli Tesisat

Kok Kömürü Rafine Petrol Fabrikasyon Metal

(%)

12,5 11,2 10,7 8,6 7,1 6,2 5,8 3,0 2,9 1,9 -1,7 -2,5 -4,8 -6,7 -16,5 -19,1 7,9

13,6

14,5

16,5

16,7

18,8

22,7

32,6

Özkaynak Karlılığı

Otomotiv ve Yan sanayi Kok Kömürü Rafine Petrol Makine Ekipman Plastik ve Kauçuk Tekstil Elektrikli Tesisat Bilgisayar, Optik Tütün Giyim Kağıt İçecek Ana Metal Diğerleri Gıda Deri Ağaç Eczacılık Medya Toplam

Kimyasallar

Fabrikasyon Metal

Mobilya

Mineraller

Diğer Ulaşım

Sektör

ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN SEKTÖRLERDE KARLILIK KIYASLAMASI ISO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN SEKTÖRLERDE ORTALAMA KARLILIK KIYASLAMASI ( %ORTALAMA )

8,9 8,2 8,1 8,1 7,4 7,1 7,0 7,0 6,7 6,2 4,8 4,2 2,7 2,0 1,5 -0,9 7,3

9,2

9,6

10,2

10,3

10,9

11,3

19,4

Faaliye Karı / Satış Hasılatı


75.800 1.040.449 1,9

EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.

SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Sanica Isı Sanayi A.Ş. Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.

Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Toplam Plastik

Plastik Sektör Payı

326

357

370

391

429

491

Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2012

443

430

306

300

124.446

84.113

85.703

85.797

91.200

93.007

95.165

100.567

103.595

104.475

121.027

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. Serra Sünger Kimya İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

131.014

194

PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

138

151.613

159.979

Üretimden Satışlar

176

Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

2012 Sıralaması

47

Firmalar

25

168.531

Satış Hasılatı 2,0

1.219.368

85.586

88.222

101.908

90.142

129.527

102.046

100.929

106.907

127.136

149.822

137.145

185.303

159.590

152.749

1,9

146.535

-

-

-

-

21.139

20.749

24.434

17.363

9.567

25.620

27.663

#DEĞER!

33.433

36.450

#DEĞER!

Brüt KD

2012 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL )

1,4

259.317

-

-

-2.120

-

12.362

56.053

34.431

59.740

26.096

46.699

26.056

94.454

43.396

39.358

127.107

Özkaynak

2012 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL )

1,9

915.229

-

-

121.073

-

112.910

111.794

105.093

154.750

68.098

126.873

114.639

#DEĞER!

131.257

81.870

204.514

Aktif Varlık

14 #DEĞER!

Dönem Karı 1,6

37.768

-

-

-

-

5.385

6.965

8.078

3.599

1.096

8.501

4.144

#DEĞER!

5.301

2.495

47.733

İhracat 1,4

120.222

-

-

10.973

-

31.214

18.628

24

19.447

2.928

1.930

35.078

32.158

16.867

71.914

1,4

2.400

-

-

187

-

261

373

200

267

330

207

575

920

209

530

519

Çalışan


15

2013 Sıralaması

345 364 381 446 452

330

303 305 310

298

14 64 87 113 178 201 249 277 291

Firma Adı

Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Sanica Isı Sanayi A.Ş. Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. Serra Sünger Kimya İnş. Nak. Petrol Ür. Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. PLASTİK SEKTÖRÜ FİRMALARI TOPLAM Plastik Sektör Payı Kaynak : ISO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2013

192.781 165.327 235.726 151.903 160.077 147.114 134.617 150.267 127.627 116.936 119.415 135.103 150.499 168.858 119.341 108.223 114.244 94.128 96.079 2.688.266 3,7

Üretimden Satışlar 115.121 114.522 114.124 113.734 110.609 107.735 105.581 102.292 91.058 90.257 2.351.993 3,7

Satış Hasılatı

182.855 164.772 158.751 151.903 137.216 132.478 124.946 118.140 115.898

64.980 28.537

713.415 2,6

223.603 1,5

54.581

32.903 58.786 6.684

32.991

25.025

23.707 26.271

-23.265

60.204 19.016 62.635 33.338

39.490 36.981 14.169 9.555 -15.792

158.270 35.596 121.151

Brüt Katma Değer 31.206

Öz Kaynak

1.708.254 2,4

130.408 157.441

160.599

123.704 163.020

113.430

142.078 140.093 158.252 87.729

231.543 99.956

Aktifler

2013 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI 2013 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARI ( MİLYON TL ) ( MİLYON TL )

Dönem Karı -5.133 -232,7

13.961

9.899

3.279 -4.721

-21.157

-464 -7.039 3.572 1.300

-3.762

İhracat Milyon $ 426 4,3

33 7 22

3

31 27 39

18

14 33 22 11

54 71 42

234 646 283 6.365 2,9

207

403 369 300

190

562 533 1.110 196 628 304 400 -

Çalışşan ( Kişi )


www.plasfed.org.tr

16

2013 İSO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonuü 2013 İSO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi

2013 İSO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonuü 2013 İSO Sıralamasında İkinci 500 Firma İçine Giren Plastik Firmalarının Değerlendirilmesi

Advertisement