__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DEĞİŞİM

SINAVI TANITIM KİTAPÇIĞI

Geleceğin doktor adaylarının dünyaya açılan kapısı.

2 KASIM 2019

SAAT: 10.00

1


2


İÇİNDEKİLER TurkMSIC Kimdir?................................................................................................................4 TurkMSIC’in Misyonu ve Vizyonu...................................................................................5 TurkMSIC Faaliyetleri..........................................................................................................6 NEO’lardan Mektup ...........................................................................................................8 NORE’den Mektup...............................................................................................................9 TurkMSIC Değişim Sınavı Hakkında Bilgilendirme................................................ 10 Değişim Sınavı İşleyişi ve Asayişi.................................................................................. 11 Öğrencilerin Yerleştirmeleri Neye Göre Yapılır?........................................................ 12 SCOPE Kontenjanları......................................................................................................... 13 SCORE Kontenjanları......................................................................................................... 15 Değişim Sınavına Dair Bilgiler....................................................................................... 16 Değişimin İptali ve İade Prosedürleri......................................................................... 17 Vizeler..................................................................................................................................... 18 LEO İletişim Bilgileri........................................................................................................... 19

3


TurkMSIC Kimdir? TurkMSIC (Turkish MedicaI Students’ InternationaI Committee [ Türk Tıp Öğrencileri Birliği]) Türkiye’deki tıp öğrencileri arasında oluşturulmuş; bağımsız, siyasi olmayan, kar amacı gütmeyen en büyük ve en köklü kuruluştur. 1952 yılında kurulan TurkMSIC, 100’e yakın üye fakültesi ile Türkiye’deki 3o.ooo’den fazla tıp fakültesi öğrencisinin tamamını temsil eden tek oluşumdur. Aynı zamanda uluslararası çapta kurulduğu yıldan beri üyesi olduğu IFMSA (Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu) dahilinde 136 ülke içinde Türkiye’yi temsil etmektedir. TurkMSIC; Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esasıyla çalışan bir organizasyondur. Birleşmiş MiIIetIer, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından resmi olarak tanınan Türkiye’deki ilk ve tek tıp öğrencileri forumudur. Aşağıdakilerden herhangi birine cevabınız ‘’evet’’ ise TurkMSIC gönüllüleri veya çalışmalarının etkileriyle muhatap olmuşsunuz demektir: • Fakültedeyken veya lisedeyken sorgulayıcı düşüncenin önemi ve temel araştırma becerileri üzerine seminerler dinlediniz mi? • Şehrinizdeki kalabalık alanlarda diyabet gibi kronik hastalıklar veya kanser hakkında beyaz önlüklü gençlerin bilgi verdiği stantlarla karşılaştınız mı? • ‘’Değişim Sınavı’’nı daha önce duydunuz mu? Yurtdışına nasıl bu kadar gençken gittiğini merak ettiğiniz meslektaşlarınız var mı? • Müfredatınızda seçmeli işaret dili dersi var mı? Çeşitli özel günlerde okulunuzda farkındalık için seminerler, aktiviteler düzenleniyor veya broşürler dağıtılıyor mu? • Hiç yakınınızdaki bir köye temel sağlık hizmetleri vermeye gittiniz mi veya gidenleri duydunuz mu? • Sütur kursu veya ‘’English Speaking Cafe’’ gibi bir etkinliklerden haberdar mısınız? • 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde bilgilendirme broşürü ve kondom dağıtan beyaz önlüklü insanlarla karşılaştınız mı? • Okulunuz UTEAK nezdinde akredite mi? • Hiç herhangi bir alanda bir ‘’öğrenci kongresi’’ne gittiniz mi veya Hitit Güneş’iyle karşılaştınız mı? Daha fazla bilgi için fakültenizdeki TurkMSIC görevlilerine, www.turkmsic.net ve www.ifmsa. org adreslerine ulaşabilirsiniz.

4


TurkMSIC ’in Misyonu ve Amaçları TurkMSIC 60 yılı aşkın tecrübesiyle, ulusal ve uluslararası saygın bağlantılarını da kullanarak; • Tıp öğrencilerinin meslek hayatlarında en üst düzey yeterliliğe erişebilmeleri için gerekli bilimsel ve sosyal alt yapıyı sağlamak, evrensel vizyon ve nitelikte hekimler yetişmesine olanak tanımak • Tıp öğrencilerine yurt içi ve yurt dışında klinik uygulamalar ve bilimsel araştırma projeleri kapsamında değişim programlarına katılma imkânı sunmak • Tıp öğrencileri için klinik ve bilimsel değişimlerin yapıImasını sağIayarak onların çeşitli kültürlere ve toplumlara karşılaşmalarını; dünya çapında sağIık sistemlerine ve sorunIarına duyarIı oImaIarını sağIamak. Değişim programları vasıtasıyla tıp fakültesi öğrencilerinin yabancı diIIerini geIiştirmeye katkıda bulunmak • Ülkemizdeki tıp eğitimine ve sağlık politikalarına yönelik tıp öğrencilerinin bakış açılarını kapsayan politikalar üretmek ve bu yönde savunuculuk çalışmaları yapmak • Koruyucu hekimlik bakış açısı ile sağlık sorunları hakkında toplumu bilinçlendirmek ve halk sağlığı, üreme sağlığı, insan hakları, hasta ve hekim hakları konusunda çalışmalar yapmak • Tıp öğrencilerini, bilgi ve becerileni topum yararına kullanmaya teşvik etmek • Türkiye’deki tıp öğrencilerinin bireysel ve toplumsal düzeyde; sağIık, eğitim ve bilim konularında tartışmaları için bir forum oluşturmak. Bu tartışmalardan çözümlere varmak, tıp öğrencilerini bu çözümleri toplum yararına kuIIanmaya teşvik etmek • Üyeler, diğer tıp öğrencileri topIuIukIarı, uIusaI ve uluslararası kuruluşlar arasında bağlantıyı sağIayarak, topIuma en çok yararı sunmak adına bunları beraber çaIışmaya teşvik etmek, • Türkiye’deki tüm tıp fakültelerini temsil edebilmek Adına faaliyetlerini sürdürür.

5


TurkMSIC Faaliyetleri TurkMSIC, üyesi olduğu IFMSA’e paralel olarak, 6 çalışma alanında aktiftir. Bu alanların her biri ile uğraşan birimlere ‘’Çalışma Kolu’’ adı verilir. Kollar İngilizce ’deki ‘’Standing Committee on…’’ şeklinde başlayan isimlerine istinaden kısaltmaları ile anılırlar: Araştırma Değişimi (Research Exchanges-SCORE): SCORE yurt içi ve yurt dışı Araştırma Değişimi programlarında senede 150’ye yakın öğrenciyi bilimsel araştırmalar dahilinde yapılan değişimlerde takip eder. SCORE aynı zamanda pozitif bilimsel düşüncenin sesi ve savunucusudur; araştırma bilincinin, yetkinliğinin ve merakın gelişimini destekler, her türlü dogmanın ve bilimin yararlılığını azaltan eylemin karşısında durur. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (Sexual and Reproductive Health Including HIV and AIDS-SCORA): SCORA cinsel sağlık ve üreme sağlığına erişim hakkını savunur, bireyleri bu haklar ve gereksinimlere yönelik bilinçlendirir. Aynı zamanda her türlü biyolojik cinsiyet, cinsel yönelim veya cinsel kimlik bazlı ayrımcılığın karşısında durur. Bireyleri kendi cinsellikleri ve cinsel sağlıkları konusunda aydınlatır. Halk Sağlığı (Public Health-SCOPH): ‘’Tedavi başarısızlıktır’’ sloganı ile ilerleyen SCOPH, koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı bilgi ve uygulamalarını bireylere kazandırmaya çalışır. Aynı zamanda iklim değişikliği ve çevre bilinci, hava kirliliği, bağışıklama, bağımlılık gibi ‘’halkın sağlığını’’ ilgilendiren her türlü konuda faaliyet gösterir. İnsan Hakları ve Barış(Human Rights and Peace-SCORP): SCORP herhangi bir bireyi inciten ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere her türlü güvence altındaki hakkı ihlal eden olguların karşısında durur. Sevgi ve barışı yaymak adına faaliyet gösteren SCORP mülteci hakları, çocuk hakları, kadın hakları gibi birçok alanda çalışır ve her türlü incinebilir grubun savunuculuğunu yapar. Staj Değişimi (Professional Exchanges-SCOPE): 500’e yakın meslektaşımıza yurt içinde ve yurt dışında klinik değişimler yaptıran SCOPE, küresel sağlık eşitliği ve evrensel sağlık kapsayıcılığı gibi alanlarda çalışır. SCOPE gönüllüleri aynı zamanda klinik tıbbi yetkinliklerin kazanılması için çalışmalar yapar.

Tıp Eğitimi(Medical Education-SCOME): Tıp Eğitimi Çalışma Kolu bütün tıp öğrencilerinin ‘’kendi eğitimlerinin sesi’’ olmasını amaçlayarak çalışır ve öncelikli olarak tıp öğrencilerinin içinde bulundukları eğitim sürecine dahil ve hakim olmasını gaye edinir. Ayrıca SCOME gönüllüleri tıp fakültelerinin akreditasyonlarına yardımcı olur ve UTEAK gibi kuruluşlarla beraber faaliyet gösterirler.

6


Çalışma kollarının fakülte (veya bizim tabirimizle ‘’yerel birlik’’) temsilcileri ‘’Local Officer’’ veya ‘’yerel direktör’’ sıfatı ile anılırlar. Kısaltmaları da bu şekildedir, örneğin ‘’LOME’’ yerel Tıp Eğitimi direktörüdür. Aynı örnek ulusal düzeyde ‘’National Officer’’’dan gelir; örneğin ‘’NORE’’, ‘’Ulusal Araştırma Değişimi Direktörü’’ demektir. Çalışma kolları aynı zamanda ortak faaliyetlerde de bulunurlar, örneğin SCORA ve SCORP’u Mültecilerin Cinsel Sağlık Hakları’na yönelik bir bildiri yazarken veya SCORE ve SCOPH’u Aşı Karşıtlığı üzerinde çalışırken görebilirsiniz. Kollar haricinde de TurkMSIC’in faaliyetleri vardır, bunlardan en dışarıya dönük olanları ‘’Desteklenmiş Projeler’’dir. TurkMSIC bünyesinde ülke çapında yürütülen faaliyetler olan bu projeler sayesinde TurkMSIC gönüllüleri topluma en üst düzeyde fayda sağlarlar. Şu anda aktif olan projelerimiz: - Çocuk İhmali ve İstismarı Farkındalığı Projesi - Sağlığa Adım At Projesi - Sağlık Turnesi Projesi - İki Elin Sesi Projesi - Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Çalıştayı Projesi

Bütün bunlar TurkMSIC’in yaptığı işlerin sadece bir özetidir ve 68 senedir her gün dokunduğumuz sayısız hayatı ifade etmeye elbette ki yeterli değildir. Bizlerle tanışmak ve yaptığımız işlere dahil olmak isterseniz fakültenizin kantininde ‘’TurkMSIC’çiler nerede’’ diye sormanız yeterli olacaktır!

7


NEO’lardan Mektup Değerli Gönüllülerimiz, Değişim size dünya hekimi olma imkânı sunar. Bir ay boyunca farklı bir ülkenin sağlık sistemini tanımak, küresel sağlık kavramını benimsemek, dünyanın dört bir yanından dostluklar edinmek Staj Değişimi’nin size katacaklarından sadece birkaçıdır. Değişimlerimizin amacı din, dil, ırk, inanç, cinsiyet ayrımı yapmadan tıp fakültesi öğrencilerine değişim programına katılırken eşit imkanlar sunmak ve farklı sağlık sistemlerini, tıp eğitimlerini, farklı kültürleri deneyimleme fırsatı sunarak onların ufkunu genişletmektir. Geleceğin doktorlarının küresel hekimler olma yolunda bir adım daha atmalarına fırsat tanımak adına, tıbbi bilgilerini geliştirebilecekleri, gelecekteki meslektaşlarıyla tanışabilecekleri, küresel sağlık problemlerini tartışabilecekleri bir platform sunmak yine en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bir aylık bu değişim programı boyunca, yurt dışındaki bir hastanede klinik staj yaparken sosyal beceriler kazanacak, farklı bir ülkenin tıp eğitimini, halk sağlığını gözlemleyecek ve hekim olmaya küresel bir açıdan bakma fırsatı yakalayacaksınız. Gideceğiniz ülkede ev sahibiniz sizi ülkenin en güzel yerleri, en güzel yemekleri, tarihi ve müzikleri ile tanıştıracak. Tüm bunların yanında farklı ülkelerden yani farklı kültürlerden gelen, farklı sağlık sistemlerine hâkim meslektaşlarınız ile belki de hayat boyu sürecek arkadaşlıklar kuracaksınız ve bu sayede sadece gideceğiniz ülkenin değil pek çok ülkenin kültürünü, yemeklerini, müziklerini öğrenme şansına erişeceksiniz. Bu yolculuğun sonunda geri dönüp baktığınızda kendinizi tıp eğitiminize, küresel sağlığa, sağlık sisteminize ve ülkenizin halk sağlığı sorunlarına farklı pek çok açıdan bakabilirken göreceksiniz. Değişime gittiğiniz ülkede ve dünyanın dört bir yanında eviniz ve arkadaşlarınız olacak. Sosyal açıdan yeni beceriler elde etmiş, hayatınız boyunca unutamayacağınız anılar biriktirmiş olarak döneceksiniz. En önemlisi de dünya hekimi olma yolunda büyük bir adım atmış olacaksınız. Değişim kaçınılmazdır, birlikte hayatınızdaki en güzel değişimlerden birini gerçekleştirmeye var mısınız?

Emine KONAÇ

Staj Değişimi Çalışma Kolu Ulusal

Gelen Öğrenciler

Giden Öğrenciler

Direktörü

8

Furkan ERDOĞAN

Staj Değişimi Çalışma Kolu Ulusal

Direktörü


NORE’den Mektup: Değerli Meslektaşlarım, Hayatta tek gerçek yol gösterici bilimdir. Bilim haricinde yol gösterici aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır. Araştırma Değişimi gönüllüleri olarak bizler bu anlayış çerçevesinde 1991 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’deki tıp öğrencilerinin tamamını temsil eden tek kurum olan TurkMSIC’in çatısı altında SCORE: • • • •

Araştırma ve sorgulamanın bir meslek değil bir yaşam tarzı olmasını savunarak Bilimsel düşüncenin sesi ve savunucusu olarak Her yaştaki genç bireylere merak etme yetisi kazandırarak Fakültelerimizdeki meslektaşlarımıza gerek ulusal etkinlikler gerek yerel aktiviteler düzeyinde tıbbi araştırma becerileri edinme fırsatı vererek • Aşı karşıtlığı, sözde ‘’alternatif’’ tıp, akademik alanda etik dışı uygulamalar gibi bilimin ışığına sekte vuran olgulara karşı durarak • Ve en önemlisi Dünya’nın her yerindeki tıp öğrencilerine, ‘’tıp öğrencisi’’ dışındaki her türlü sıfattan tamamen bağımsız bir şekilde, Dünya’nın her yerinde nitelikli araştırma deneyimi edinme imkanı sağlayarak ilerlemiştir ve ilerleyecektir.

Bu kitapçıkta sizlere 250’ye yakın giden ve gelen katılımcısı ile Dünya’nın en büyüğü olan, sadece son 4 senede 2 defa IFMSA tarafından Dünya’nın en iyisi seçilen TurkMSIC Araştırma Değişimi programını gururla sunuyorum. 2016’da Ankara Tıp’ın kantininde şimdi içinden size seslendiğim kitapçığı dağıtırken aklımdan geçen ‘’Neden Değişim Sınavı’na girilir?’’ ve ‘’Neden değişime gidilir?’’ sorularını, 3 TurkMSIC yılı ve 2 değişim sonra, size cevaplamak isterim:

• Çünkü bir başka gökyüzü altında uyanmak, başka yemekler yemek, başka sularda yıkanmak ve başka müzikler dinlemek size yüzlerce kitabın verebileceğinden daha fazla ufuk verir. • Çünkü bütün bunları yaparken hastalığın, sağlığın ve bilimin dilinin tek olduğunu görürsünüz. Değişim kültürün ve insanın evrenselliğine, tıbbın bütünleştiriciliğine kanıt niteliğindedir. • Çünkü çağımız insan ve iletişim çağıdır. Değişim sayesinde cüzdanınızda Tayvan’lı bir genetik profesörünün iş kartı olduğu halde, İsveç’li bir acil tıp uzmanıyla yurtdışında tıp eğitimi almak üzerine konuşabilirsiniz. Değişim uluslararası düzeyde kişisel ve profesyonel bağ kurar. • Çünkü değişim, bireysel ayarlamak ve finanse etmek için bin dereden su getirilmesi gereken klinik/laboratuvar stajlarını, akademik ve lojistik ayarlamaları yapılmış halde ayağınıza getirir. 300’e yakın uzman TurkMSIC görevlisi ile değişim kolay, erişilebilir ve rahattır. • Çünkü değişime gitmeyecekseniz dahi 7.000’e yakın katılımcısı ile Değişim Sınavı tıp camiasının TUS’tan sonraki en büyük merkezi sınavıdır. İçeriği itibariyle de Türkiye’nin en geniş çaplı Tıbbi İngilizce ve TUS denemesidir. • Çünkü siz değişmek ve Dünya’yı değiştirmek istedikten sonra, Neden Olmasın? Şimdiden hepinize başarılı bir sınav ve unutulmaz değişim deneyimleri diliyorum.

Onur Sönmez

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu Ulusal Direktörü

9


TurkMSIC Değişim Sınavı Hakkında Genel Bilgilendirmeler • TurkMSIC

Değişim Sınavı, tıp camiasının TUS’tan sonraki en büyük merkezi sınavıdır. TurkMSIC’le yaşıttır ve uluslararası değişim programlarına gidecek öğrencileri seçmek için yapılır.

• Sınav 80 İngilizce, 80 Tıp sorusunda oluşur. Her iki testte de 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. İngiIizce böIümündeki soruIarın katsayıIarı 0.7 iken, temeI tıp biIimIeri böIümündeki soruIarın katsayıIarı 0.3 tür. • İngiIizce bölümündeki sorular kelime, dil bilgisi, gramer, okuma ve okuduğunu yorumlama başIıkIarından oluşur. İngilizce sorularının 40 net barajı vardır, bu barajı geçemeyen öğrenciler bazı turlarda tercih yapamayabilirler. • Tıp Bilimleri testi içerik ve düzen olarak TUS’a denktir, dolayısı ile Değişim Sınavı Türkiye’nin en büyük TUS denemesidir. Tıp sorularında baraj uygulanmaz. • Sınavın sonucu yaklaşık 10 gün içinde ilan edilecektir. Sonucunuza<<<<<<< adresinden kayıt olurken ve optik form doldururken kullandığınız kimlik numaranızla erişebilirsiniz. • Sınav kayıt ücreti 15 TL’dir. • Sonuçlar açıklandıktan sonra sorulardan herhangi birine veya sonucunuza itiraz etmek isterseniz, yerel değişim sorumlunuza başvurabilir veya www.turkmsic.net adresinden de paylaşılacak olan linkleri kullanabilirsiniz.

10


Değişim Sınavı İşleyişi ve Asayişi • Sınav 2 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 10.00 – 13.00 arasında okuIIarınızdaki değişim sorumlularının (LEO ve LORE’lerin) sizIere haber vereceği amfilerde gerçekleşecektir. Kendi fakültenizin LEO ve LORE’sini kitapçığın sonunda bulabilirsiniz. • Tercihler sınavı takip eden hafta içerisinde www.turkmsic.net üzerinden kontrat Iistesindeki ülkelerin kodlarını yazmak suretiyle çevrimiçi olarak gerçekIeştiriIecektir. • Sınav başIadıktan 10 dakika sonrasına kadar geIenIer sınav saIonuna aIınacaktır. • İlk yarım saat ve son 15 dakika sınav salonundan çıkmak yasaktır. Herhangi bir salonda son kalan iki katılımcı, salonu beraber terk etmek zorundadır. • Sınavınızın geçerli sayılabilmesi ve sonuçlar açıklandığında görüntülenebilmesi için kimlik numaranızı ve ‘’Okul Kodu’’ nuzu (kitapçığınızın arkasında bulabilirsiniz) doğru girmeniz gerekmektedir. • Sınava gelirken gözetmenlerin kontrol için yanınızda tıp fakültesi öğrenci kimliğinizi bulundurmanız gerekmektedir. • Sınav salonlarına elektronik cihazla girmek yasaktır. Cep telefonları sınav saIonuna girerken topIanıIacaktır. Sınav sırasında yanında cep teIefonu bulunduğu tespit edilen öğrencinin sınavı iptal olacaktır. • Sınav sırasında öğrencilerin kendi aralarında ya da gözetmene konuşmaları yasaktır. Gözetmenlerin, sınavın akışını bozan ya da kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavlarını iptal etme hakları vardır.

11


Öğrencilerin Yerleştirmeleri Neye Göre Yapılır? • TurkMSIC IFMSA’de değişim yapan 136 ülke içinde en büyük değişim hacmine sahiptir. Her sene sahip olduğumuz 550 civarı kontenjan fakültelerimize sizlerin puanlarınıza göre tercihlerinize yerleşmeniz için dağıtılır. • Okulunuza verilecek kontenjanı, okulunuzda sınava giren öğrenci sayısı belirler. Sınava giren her arkadaşınız, sizin değişme gitme şansınızı arttıracaktır. • Örnek vermek gerekirse; tüm Türkiye’de sınava 3ooo(A) kişi giriyorsa ve okuIunuzdan sınava 3oo(B) kişi girdiyse topIam kontenjan sayısının %1o’u kadar kontenjanınız oIacaktır. TotaIde 5oo(C) kontenjan varsa okuIunuzun 5o(D) kontenjanı oIacaktır. Yani A/B = C/D oranına göre kontenjan dağıtımları yapılır. • YerIeçtirmeIer eIektronik oIarak yapılır. ÖgrenciIer iIk tercihIerinden son tercihIerine dogru sıralanır. Yüksek puanlı öğrenciler düşük puanlılara öncelikli yerleşir. Seçtiğiniz ülkelerin kontenjanı veya okulunuzun toplam istihkakı dolmuşsa da yerleştirme yapılamaz. • Bir turda yerleşemediğiniz taktirde bir sonraki turda şansınızı deneyebilirsiniz. Eğer yerleşir ancak yerleştiğiniz değişime gitmemeyi seçerseniz, bir sonraki turda tercihten men edilirsiniz. • Yerleştirme sırasında önemli olan ‘’yüksek puana sahip olmak’’ değil, ‘’aynı yeri isteyen kişiler içinde en yüksek puana sahip olmak’’ tır. Türkiye 3.’sü olarak tek kontenjanlı İsveç’i 2. İle aynı anda tercih ederseniz, diğer tercihlerinize yerleşir veya açıkta kalıp sonraki tura devredersiniz.

12


SCOPE Kontenjanları SCOPE SCOPEKontenjanları Kontenjanları Ülkeler Almanya Ülkeler

Kontenjanlar 3 Kontenjanlar

Arjantin Almanya

1 3

Avusturya Arjantin

1 1

Avustralya Avusturya

6 1

Azerbaycan Avustralya

6 6

Belçika Azerbaycan

1 6

Bolivya Belçika

1 1

Bosna-HersekBolivya - BoHeMSA

20 1

Bosna-Hersek - BoHeMSA Bosna-Hersek - BoHeMSA (Unilateral 250 Euro) Bosna-Hersek - BoHeMSA Bosna-Hersek - SaMSIC (Unilateral 250 Euro)

10 20

Bosna-Hersek - SaMSIC Bosna-Hersek - SaMSIC (Unilateral 250 Euro) Bosna-Hersek - SaMSIC Brezilya - DENEM (Unilateral 250 Euro) Brezilya – DENEM Brezilya - DENEM (Unilateral) Brezilya – DENEM Brezilya - (Unilateral) IFMSA Brazil

5 5

Bulgaristan Brezilya - IFMSA Brazil Bulgaristan Bulgaristan (Unilateral 275 Euro) Bulgaristan Cezayir 275 Euro) (Unilateral Çek Cumhuriyeti Cezayir

5 10

23

5

12 23 12 14 4 14 4 4 1

4

6 1

ÇekÇin Cumhuriyeti

1 6

Danimarka Çin

1 1

Ekvador Danimarka Endonezya Ekvador Estonya Endonezya Estonya Unilateral Estonya 400 Euro) Estonya Unilateral 400 FasEuro) Filipinler Fas

1 1 10 1 1 10 1(Temmuz) 1 1(Temmuz) 10 2 10

FinlandiyaFilipinler (Unilateral 430 Euro) Finlandiya (Unilateral Fransa 430 Euro)

1 2

Gana Fransa

2 4

Gana

2

4

Georgia (A.B.D) Gürcistan Georgia (A.B.D) Hırvatistan Gürcistan Hırvatistan (Unilateral Hırvatistan 350 Euro) Hırvatistan (Unilateral Hindistan 350 Euro) Honduras Hindistan Hong Kong Honduras Hollanda Hong Kong İngiltere Hollanda İrlanda İngiltere İspanya İrlanda İspanya - İspanya Katalonya

İspanya - Katalonya İspanya - Katalonya (Unilateral 400 Euro) İspanya - Katalonya İsveç 400 Euro) (Unilateral İsviçre İsveç İtalya İsviçre İzlanda İtalya Japonya İzlanda Japonya (Unilateral Japonya 50000 JPY) Japonya (Unilateral Kanada -Quebec 50000 JPY) (IFMSA-Quebec) Kanada -Quebec Karadağ (IFMSA-Quebec) Karadağ (Unilateral Karadağ 300 Euro) Karadağ (Unilateral 300 Kazakistan Euro) Kolombiya Kazakistan Kore (Unilateral) Kolombiya Kuveyt Kore (Unilateral) Letonya Kuveyt Letonya (Unilateral Letonya 300 Euro) Letonya (Unilateral 300 Litvanya Euro) Litvanya Litvanya (Unilateral 280 Euro) Litvanya (Unilateral 280 Euro)

6 6 6 2 6 8 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1

1

1 1 1 7 1 1 2 1 18 1 1 1 1

1 2 1 18 1 1 1

1 3 3 3 3 10 1 10 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 3 1

1

13


14

Lübnan

3

Macaristan Macaristan (Unilateral 300 Euro) Makedonya Malta

4 7 20 1

Malta (UniIateraI 450 Euro) Meksika

2 19

Mısır

18

Moldova

1

Norveç

1

Panama

2

Pakistan

1

Peru

2

Polonya

5

Polonya (Unilateral 250 Euro) Portekiz

6

Portekiz (Unilateral 350 Euro) Romanya

5 18

Rusya

15

Rusya - Tataristan

2

5

Sırbistan

9

Sırbistan (UniIateraI 300 Euro) Slovakya Slovenya Sudan

10

Şili

5

Tayland

4

3 2 3

Tayvan

4

Tunus

17

Ukrayna Umman Ürdün Yunanistan Yunanistan (Unilateral 350 Euro)

15 2 8 8 6


SCORE Kontenjanları Kontenjanları SCORE Ülkeler

Kontenjanlar

Almanya Azerbaycan Bosna Brezilya Brezilya-DENEM

1 2 3 [1 (Temmuz)] 3 [Haziran,Ağustos] 4

Bulgaristan Bulgaristan (unilateral 275 Euro)

2 1

Çek

2 [1 (Temmuz) ,1 (Ağustos)]

Danimarka

Gürcistan Hırvatistan Hindistan İsviçre İtalya

1[Temmuz,Ağustos] 1 3 4 1 1 1 1 1 1 [Temmuz]

Japonya Katalonya Kazakistan Kolombiya Macaristan

2 2 [Temmuz] 8 2 1

Ekvador Endonezya

Fas Gana

Macaristan (Unilateral 300 Euro)

2

Makedonya Makedonya (Unilateral 300 Euro) Malta Malta (Unilateral 400 Euro) Meksika

6 1 1 [Temmuz,Ağustos] 1 [Temmuz,Ağustos] 8

Mısır Moldova Portekiz Quebec Romanya Rusya Sırbistan Slovakya Şili Tataristan Tayland Tayvan

8 2

Tunus Ukrayna

4 2

Umman Ürdün Yunanistan

1 1 2

1

1 9 3 3 1 1 1 2 2

15


Değişim Sürecine Dair Bilgiler • ‘’Değişim’’ farklı bir gökyüzü altında uyuyup uyanma, farklı yemekler yiyip farklı bir suyu içme, farklı insanları tanıma ve sevme, farklı bir kültürü tanıma; ve hepsinin ortak paydası olan sağlık hakkında gelişme eylemidir. Değişim insanın akademik ve sosyokültürel olarak kendine yapabileceği en büyük katkılardan biridir; insanı her anlamda değiştirir. • Değişim 4 hafta sürer. • Bilateral ve Unilateral olmak üzere 2 tip değişim vardır. Bilateralde siz giderken gittiğiniz ülkeden birisi Türkiye’ye gelir, unilateralde sadece siz gidersiniz. Dolayısı ile unilateral’in ücretini karşı taraf kendi belirler ve kendi alır (bu tarifeler kontrat çizelgesinde belirtilmiştir); bilateral ücreti ise TurkMSIC tarafından belirlenir ve TurkMSIC’e yatırılır. Unilateral kontratların bu durumları yanlarında yazmaktadır, bilateraller özellikle belirtilmemiştir. • TurkMSIC’in bilateral değişim ücreti 1100 TL’dir. Bu ücret: o 1 ay boyunca klinik rotasyon veya bilimsel araştırma üzerine kurulu değişimi o 1 ay boyunca konaklama o 1 ay boyunca günde 1 öğün yemeği veya eşleniği cep harçlığı o Bazı ülkelerde sizin için hazırlanan sosyal programları Bir kısmını kapsar ve aynı kapsamlar unilateral ücretler için de geçerlidir. • Araştırma Değişimi ve Staj Değişimi olmak üzere iki tip değişim vardır. Araştırma Değişimi’nde (SCORE’de) bir bilimsel araştırma çalışmasına, Staj Değişimi’nde (SCOPE’de) bir klinik rotasyona dahil olursunuz. • Her iki değişimin sonunda da CV’nizde kullanabileceğiniz bir IFMSA Değişim Sertifikası size verilir. Bu sertifikayı alabilmek için

o o

Değişime en az %80 devam göstermiş olmanız Değişim sonrasında size açılmış olan IFMSA Database hesabından ‘’Evaluation Form’’ doldurmuş olmanız gerekmektedir.

• Bulunduğunuz fakültelerde çeşitli ülkelerden tıp öğrencileriyle beraber olursunuz. Sizlerden sorumlu bir yerel değişim sorumlusu veya bunlara bağlı çalışan bir ‘’irtibat sorumlusu’’ (Contact Person-CP) bulunur. • Önceden de belirtildiği üzere ülkelerin kendi değişim programlarına yönelik özel koşulları olabilir, bu koşulları mutlaka önceden http://ifmsa.org/exchange/score/ explore/exchange-conditions sayfasından bakılmalıdır. • Her sınıftan öğrenci SCOPE’ye de SCORE’ye de değişime gidebilir. Ancak bazı ülkeler, özellikle SCOPE için, ‘’preklinik alınmaz’’ şeklinde koşul belirtebilirler. Burada ‘’klinik’’, ‘’değişimin başlangıç tarihi öncesinde Dönem 3’ü bitirmiş olan’’ demektir. Bazı ülkeler bu terimi farklı tanımladığından mutlaka Exchange Conditions’a bakılmalıdır.

16


Değişimin İptali ve İade Prosedürleri Değişimleri herhangi bir zaman veya sebeple iptal edebilirsiniz. TurkMSIC’e yatırmış olduğunuz ücretin iadesi konusunda, istisnai durumlar haricinde, aşağıdaki tarife geçerlidir: • Değişim başlangıç tarihinden 120 gün öncesi veya daha erken iptaller: 20 TL kayıt kesintisi hariç tam iade • Değişim başlangıç tarihinden 120-90 gün öncesi arası tarihler: Ücretin yarısı + 20 TL kayıt kesintisi sonrası kalan ücretin iadesi • Değişim başlangıç tarihinden 90 gün öncesinden içeri tarihler: İade yapılmaz.

• Araştırma Değişimi Çalışma Kolu İç Tüzüğü 6.2.5. maddesi uyarınca eğer TurkMSIC’ten izinsiz olarak bir başka ülkenin Ulusal Değişim Sorumlusu ile veya bir IFMSA Uluslararası Görevlisi ile iletişime geçerseniz, değişim hakkınız elinizden alınabilir. Bu durumda yukarıda belirtilen tarih aralıklarından hangisinin içindeyseniz ona uygun iade yapılır.

İstisnai Durumlar

Eğer bir değişimin gerçekleşmemiş olmasının sebebi TurkMSIC veya IFMSA partnerlerimizden biri (örneğin bir başka ülkenin öğrenci birliği) ise, size tam iade yapılacaktır. Bu gibi bir durumun kanıtlanması için sizlerden gerekli belgeler/kanıtlar ile beraber aşağıdaki adreslere bir savunma atmanızı isteriz: o treasurer@turkmsic.net o nore@turkmsic.net o neo-out@turkmsic.net

Savunmanızın değerlendirilmesi ve geçerli bulunmasının ardından en kısa süre içinde size tam iade yapılacaktır. Aşağıda tam iadeye mahal verecek bazı örnek durumlar belirtilmiştir: • Gideceğiniz ülkenin seçtiğiniz ay için kontenjanının kapalı olduğunun AF (TurkMSIC’in koyduğu son tarih içinde) gönderildikten sonra bildirilmesi • Vize işlemleri için kesinlikle gereken bir belgeyi (örn. TurkMSIC Dil Sertifikası veya karşı ülkeden gelecek Invitation Letter) TurkMSIC’in veya bir başka IFMSA üyesi öğrenci birliğinin geciktirmesi • Gidilecek ülkenin Exchange Conditions’una göre doğru türde ve makul zaman aralığında yapılmış bir vize başvurusunun başarısız olması Eğer değişiminizi iptal etmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

1) Yerel değişim sorumlularınıza haber verin 2) Eğer bir SCORE kontratı iptal edecekseniz nore@turkmsic.net e, SCOPE kontratı iptal edecekseniz neo-out@turkmsic.net e; her iki durumda da treasurer@turkmsic.net i de ekleyerek mail atın. Mailinizde aşağıdaki bilgiler bulunsun:

o İsminiz, döneminiz ve fakülteniz o Hangi ülkeye, hangi programla gidiyor olduğunuz o Kazandığınız tercih turu o AF numaranız ve AF gönderme tarihiniz o Değişimi iptal etme sebebiniz

3) treasurer@turkmsic.net ten size iletilecek cevapta belirtilen prosedürleri uygulayın.

17


VİZELER Vize Nedir?

Vize, bir üIkeye girmek veya bir üIkeden çıkmak için aIınması gereken izindir, pasaport sahibinin üIkeye girebiImesi için verilen onaydır. VizeIer çeşitIiIik gösterir. Çeşitli üIkelerde kişinin yapabiIecekIerini de beIirler (iş, turizm, konaklama vs.). Vize aImadan önce gideceğiniz değişimin hangi tip vize gerektirdiğini öğrenmeniz gerekir, bu da Exchange Conditions’da yazar. Ör: Turist vizesi, ögrenci vizesi...

Kimler Vize Almalıdır?

Aksi belirtilmedikçe ülkeler arası geçişlerde vize alınmalıdır. Dış İşleri Bakanlığı’nın sitesinde çeşitli ülkelerin Türkiye’ye göre vize gereksinim durumlarını görebilirsiniz. Vize gerektirmeyen haIIer devIetIer arası anIaşmaIarIa beIirIenir. Pasaport türüne göre vize gerekIiIiği farkIıIık gösterebiIir, örneğin yeşil pasaport hamillerinin Schengen vizesi almasına gerek yoktur.

Vize Nasıl Alınır?

Vize, gideceğiniz ülkenin konsoIosIukIarından veya elçiliklerinden başvuru talebinde bulunarak acınır. Unutulmamalıdır ki, her bir ülkenin istediği belgeler farklılık gösterebilir. Vize işlemlerine erken başlamak ve detayları atlamamak gerekir, yoksa vize alım süresi ufak bir beIge eksikliğinden çok daha ileri bir tarihe uzayabilir.

Schengen Vizesi Nedir?

Schengen Vizesi, Schengen Antlaşması’na dayanan bir vize çeşididir. AntIaşmaya üye oIan üIkeIerin hepsine giriş ve çıkış için bu vizeyi aImak yeterIidir. Aşağıdaki ülkeler Schengen üyesidir ve Yeşil pasaporta vize istemezler, diğer pasaportlar için ise tek vizede hepsine giriş çıkış sağlanır: • Belçika • Avusturya • Çek Cumhuriyeti • Danimarka • Estonya • Finlandiya • Fransa

• Almanya • Yunanistan • Macaristan • İzlanda • İtalya • Letonya • Litvanya

• Lüksemburg • Malta • Hollanda • Norveç • Polonya • Portekiz • Slovakya

• Slovenya • İspanya • İsveç • İsviçre • Lihtenştayn

Transit Vize Nedir?

Transit vize, bir ülkenin limanlarından veya sınırlarından geçerek seyahat etmek için (örn. havalimanı aktarması) istenen vizedir. Eğer transit vize isteyen bir ülke üstünden aktarma yapacaksanız mutlaka vize almanız gerekir, aksi taktirde İstanbul’a geri gönderilirsiniz. Bazı ülkeler sadece çeşitli koşullar için de transit vize isteyebilir, örneğin Rusya 24 saaten uzun aktarma yapacak veya terminal değiştirecek yolcularına transit vize ister. Bazı ülkeler ise her türlü yolculuk için transit vize talep eder. Bunların listesi aşağıda verilmiştir. Rotanızı hesaplarken bu ülkeleri kullanırsanız transit vize almanız gerekir, diğer tüm aktarmalar için de mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederiz:

18

• İngiItere (Schengen vizesi geçerIi degiIdir, İngiItere vizesi aImanız gerekir.) • AImanya (Schengen vizeniz varsa gerek yok.) • Çek Cumhuriyeti (Schengen vizeniz varsa gerek yok.) • İsviçre (Schengen vizeniz varsa gerek yok.) • Yunanistan (Schengen vizeniz varsa gerek yok.) • Kanada (Kanada transit vizesi gerekir.) • Amerika Birleşik Devletleri • Çin


LEO İletişim Bilgileri LEO Beyzanur Külen

Berk Furkan KULA

Zehra Sönmez

Gökberk Sevük

g.sevuk@yahoo.com.tr

Ecem Nur Tülek Doğa Erol

Emre Budak

Ada Erce ÖZHAN

İstinye Tıp Öğrencileri Birliği

Berke PEKTAŞ

berkepektas72@hotmail.com

19


20

İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Birliği

Yasemin AKBAŞ

yaseminakbas.ya@gmail.com

İstanbul Medeniyet Tıp Öğrencileri Birliği

Mustafa Kuzu

mustafakuzuu@gmail.com

İstanbul Tıp Öğrencileri Birliği

Neslişah Hanzade Sungur

hanzadesungur1905@gmail.com

İzmir Katip Çelebi Tıp Öğrencileri Birliği

Simge Şeker

simgeseker1999@gmail.com

Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Öğrencileri Birliği

Yuşa Bayraktar

yusabayraktar@hotmail.com

Karadeniz Teknik Tıp Öğrencileri Birliği

Hale CEPE

halecepe@hotmail.com

Karatay Tıp Öğrencileri Birliği

Aslı Ceren Kalın

aslcerenkaln@gmail.com

Kırıkkale Tıp Öğrencileri Birliği

İbrahim Keleş

ibrahimkeles3400@gmail.com

Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği

Tayfun Çağlar

tayfuncaglar17@gmail.com

Koç Tıp Öğrencileri Birliği

Esra Çelik

ecelik18@ku.edu.tr

Kütahya SBÜ Tıp Öğrencileri Birliği

Şevval Çakır

cakirsevval43@gmail.com

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği

Çağla Nur Kütükcü

cnkutukcu@gmail.com

Medipol Tıp Öğrencileri Birliği

Saadet Metilli

Meram Tıp Öğrencileri Birliği

Hasan Can Armutçu

hasancanarmutcu@gmail.com

Mersin Tıp Öğrencileri Birliği

Deniz Ekin Suğan

denizekin_sugan@hotmail.com

Muğla Tıp Öğrencileri Birliği

Cansu E. İncegil

cansuincgl@gmail.com

Mustafa Kemal Tıp Öğrencileri Birliği

Doğa Aydoğan

aydogandoga901@gmail.com

Namık Kemal Tıp Öğrencileri Birliği

Simay Özcan

smyzcn99@gmail.com

Okan Tıp Öğrencileri Birliği

Zişan Barbaros

zisanbarbaros@gmail.com

Ondokuz Mayıs Tıp Öğrencileri Birliği

Ahmet Alper Belhan

ahmetalperbelhan@gmail.com

Ordu Tıp Öğrencileri Birliği

Mert GÜNDOĞDU

mertgun1907@gmail.com

Osmangazi Tıp Öğrencileri Birliği

Şeraz Ali Çiçek

seraz38@hotmail.com

Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği

Yiğitcan YILDIRIM

yigitcanyildirim@email.com

Rize RTE Tıp Öğrencileri Birliği

Eneshan Avcı

onlyyoueneshan@gmail.com

Sakarya Tıp Öğrencileri Birliği

Ömer Kılıç

omerklc4@gmail.com

Sanko Tıp Öğrencileri Birliği

Barış KILBOZ

bariskilboz@gmail.com

Süleyman Demirel Tıp Öğrencileri Birliği

Mehmet Onur Özen

onkuonkur@outlook.com

Trakya Tıp Öğrencileri Birliği

Semih Arda Macit

semih_arda_macit@hotmail.com

Ufuk Tıp Öğrencileri Birliği

Ezginaz Baygeldi

e.99.baygeldi@gmail.com

Uludağ Tıp Öğrencileri Birliği

Eralp Hacızade

eralphacizade@gmail.com

Yeditepe Tıp Öğrencileri Birliği

Elvin Mısırlıoğlu

elvinizel@gmail.com

Yüksek İhtisas Tıp Öğrencileri Birliği

Erhan TOKLU

erhantp11@gmail.com


LORE İletişim Bilgileri LORE Sıla Lale Okan Gülşafak

Begümhan Nur Ateş

Gül Şara Akay

İlke eser Alara Kocabıçak Aleyna Su ADAR Burcu Karataş Alperen Ercul

Abdulsamet Ertürk Cankat Coşkun Tuğba Aksungur Ela Elagöz

Ayça İpek Özçınar Ahsen öztürk Gaye Göksu Avcu

Nazlıcan Morkaya Oltan KARACA İstinye Tıp Öğrencileri Birliği

Beril Dinçer

berildincer1998@gmail.com

21


İstanbul Aydın Tıp Öğrencileri Birliği

Yasemin AKBAŞ

yaseminakbas.ya@gmail.com

İstanbul Medeniyet Tıp Öğrencileri Birliği

Ece Eylem Gökçek

eceeylemgokcek@gmail.com

İstanbul Tıp Öğrencileri Birliği

Gizem Teker

gizemteker99@gmail.com

İzmir Katip Çelebi Tıp Öğrencileri Birliği

Batuhan Ferhatoğlu

batuhanfrhtglu@gmail.com

Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Öğrencileri Birliği

Sinem Bürüngüz

sinemburunguz@icloud.com

Karadeniz Teknik Tıp Öğrencileri Birliği

Sibel Demirezen - Seher Erol

sibeldemirezenn@icloud.com - seherol_3838@windowslive.com

Karatay Tıp Öğrencileri Birliği

Batuhan Akı

batuhanaki33@gmail.com

Kırıkkale Tıp Öğrencileri Birliği

Şeyma Nur Üstün

s.n.ustun99@gmail.com

Koç Tıp Öğrencileri Birliği

Rauf Günsay

rgunsay18@ku.edu.tr

Kütahya SBÜ Tıp Öğrencileri Birliği

ANIL BARCIN

anilbarcin007@icloud.com

Marmara Tıp Öğrencileri Birliği

Pelin YEŞİLKAYA

pelinyesilkayaa@gmail.com

Medipol Tıp Öğrencileri Birliği

Azat Polat

azatpolat69@gmail.com

Meram Tıp Öğrencileri Birliği

Hasan Can Armutçu

hasancanarmutcu@gmail.com

Mersin Tıp Öğrencileri Birliği

Ayberk Bilir-Esin Balyemez

ayberkbilir99@gmail.com-Esinbalyemez@gmail.com

Muğla Tıp Öğrencileri Birliği

aybenizirem@gmail.com / bilgesu.karausta@gmail.com

Mustafa Kemal Tıp Öğrencileri Birliği

Ahmet Sinan KARA

a.sinan.kra@gmail.com

Namık Kemal Tıp Öğrencileri Birliği

Enes SUBAŞI / Gülce GÜLER

enesisubasi@gmail.com/glceglrr@gmail. com

Okan Tıp Öğrencileri Birliği

Burçak Teker

bteker@stu.okan.edu.tr

Ondokuz Mayıs Tıp Öğrencileri Birliği

Fatma Şule Gezmiş

sule.gezmis@gmail.com

Ordu Tıp Öğrencileri Birliği

Cantürk KESKİN

canturk.keeskin@gmail.com

Osmangazi Tıp Öğrencileri Birliği

İslam Can Ardıç / Elif İnal

islamcanard@gmail.com / elifinal5@ gmail.com

Pamukkale Tıp Öğrencileri Birliği

22

fikret2500@gmail.com

Rize RTE Tıp Öğrencileri Birliği

Merve Ahsen YILMAZ

ahsenyilmaz458@gmail.com

Sakarya Tıp Öğrencileri Birliği

Hasan Çeç

hasancec64@gmail.com

Sanko Tıp Öğrencileri Birliği

Dilanur Özveri

Süleyman Demirel Tıp Öğrencileri Birliği

Mehmet Han Lale

Mhanlale0@gmail.com

Trakya Tıp Öğrencileri Birliği

Ayşe Okyapar

ayse_okyapar@outlook.com

Ufuk Tıp Öğrencileri Birliği

Başak Özkan

tbasakozkan@gmail.com

Uludağ Tıp Öğrencileri Birliği

Hande Uzunöz

hndznz@gmail.com

Yeditepe Tıp Öğrencileri Birliği

Elif Mert

elifmert.99@gmail.com

Yüksek İhtisas Tıp Öğrencileri Birliği

Ömer İlteriş Bayındırlı

ilte2423@gmail.com


23


24

Profile for Türk Tıp Öğrencileri Birliği

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 2019 Yurtdışı Değişim Sınavı Tanıtım Kitapçığı  

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 2019 Yurtdışı Değişim Sınavı Tanıtım Kitapçığı  

Profile for turk_msic
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded