Gazet jaargang 2 week 47 21112014

Page 1

Na zondag 9 november met Ann De Renais hebben we alweer een Ronsese klassiek geschoolde ster die in eigen stad optreedt en voor even de internationale muziekscène verlaat om hét voor eigen volk te komen doen. Soprano…

RONSESE DIGITALE

JAARGANG 02 MET…

WEEK 47 VRIJDAG 21 NOV. 2014

HANNE ROOS IN CONCERT voor Marnixring (Ronse) die een geëngageerde Vlaamse vrienden& serviceclub is die zich op cultureel, socio-economisch, staatkundig terrein enz. inzet voor de Vlaamse gemeenschap. De benaming verwijst naar de 16eeeuwse figuur Philips van Marnix van Sint Aldegonde (medaillon), die in zijn persoonlijkheid de doelstellingen van de vereniging heeft belichaamd. Zijn lijfspreuk ‘REPOS AILLEURS’ hebben de Marnixringers tot de hunne gemaakt.

R O N S E - T A A L G R E N S

21

22

UPDATE ZATERDAG 22 NOVEMBER 2014

23


RONSE OP KAARTEN VAN ALLE TIJDEN VIA GEOPUNT.BE

ZIE DE ANNALEN 2014 OP BLZ.26 & 27

2  2014 WEEK 47

LEZING DOOR LOES DEVENTER (FOTO) (ORGANISATIE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN RONSE) TE 19.30 UUR OP VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014 IN LOKAAL 105 IN CC DE VERVERIJ, WOLVESTRAAT 37 Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie en het uithangbord van het samenwerkingsverband voor geografische informatie in Vlaanderen (GDI-Vlaanderen). Het portaal richt zich met een uitge. breid data-, diensten- en toepassingsaanbod naar een breed en divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau dat een … ALSOOK milieustudie wenst uit te voeren. Het UPDATE geoportaal maakt laagdrempelig geBLZ.72 bruik van geografische informatie door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als bedrijven mogelijk. Maatschappelijk relevante geografische gegevens en diensten worden op een clevere en gebruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Alle componenten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commercie-applicatie, data en netwerkdiensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden. Het geoportaal vormt het Vlaams knooppunt in een Europese geografische data-infrastructuur. Loes Deventer is o.a. master in de Geografie specialisatie

Landmeetkunde aan de UGent. Ze verzorgde in gAZet jaargangen 01/02 de door onze lezers gesmaakte bijdragen Ronse nu vergeleken met het Ronse uit het Land- & Kaartboek van 1684.


3  2014 WEEK 47

G

M

gAZet brengt dit nu reeds in deze editie omdat we vlg. week voor onze 100e uitgave willen terugvallen op ons eerste gAZet nummer begin 2013 en dat slechts… 20 pagina’s telde, TWINTIG!

P L

Met muziek van Giacomo Puccini, Georges Gershwin, Amadeaus Mozart, Franz Léhar e.a. en met pianobegeleiding door Jef Smits (foto midden boven).


4  2014 WEEK 47

JAWEL! RONSENAARS, LATEN WE MET EEN G-10 STARTEN…

 “IN EEN MODERNE DEMOCRATIE MAG JE HET BELEID NIET ALLEEN AAN DE VERKOZEN PROFESSIONALS OVERLATEN.”

Foto Nationaal Historisch Museum

OOK VOOR

Loopt Wallonië warm voor de participatieve democratie van David Van Reybrouck (foto), waarom Vlaanderen niet en Ronse toch ook? Ronsenaars, Ronse heeft naast de wettelijk gekozen gemeenteraad en bepaald omwille van de coalitievorming van een bestuursmeerderheid én waar de kiezer bitter weinig in de pap heeft te brokkelen een burgertop nodig, cf. de wereldtop de G-8 (de Grootste acht). Effe terug in de tijd: archeoloog en auteur Van Reybrouck was in 2011 aan zet met de oprichting van een G-1000 voor Vlaanderen én Franstalig België, een burgertop van 1000 ongebonden deelnemers uit beide taalgemeenschappen. Deze particuliere bovenlaag wou een impasse zoeken én vinden uit de nasleep van de verkiezingen 2011 met 500 en zoveel dagen nasleep om uiteindelijk tot Di Rupo (I) te komen. Bleef deze G-1000 beperkt in resultaat, een G-100 als afgeleide voor steden in Vlaanderen (en Nederland) kent een stijgend succes. Ook Wallonië doet nu mee met deze zogenaamde democratie van onderen uit, de burger weegt van aan de zijlijn op het beleid, suggereert, waakt, wraakt (al was het maar in de lokale pers), doet rode en groene lichten branden en laat het oranje knipperen wanneer nodig. De burger informeert de collega burger, apprecieert, maar roept ook op tot verzet.


In vorige gAZet geraakten we niet verder dan de vorige blz. én de hier rechtsboven staande verdere uitleg meer naar achteren in gAZet WEEK 46. We hernemen alles hier naast/bij elkaar en vervolgen…

PUBLIEKE OPINIE RONSE

De trammelant met het door Vlaanderen én Ronse voorgehouden tracé doortrekking N60 heeft ons slapende Ronsese burgers wakker gemaakt! Niets meer, niets minder. Plots lijken ook andere ondernemingen van gewezen en huidig stadsbestuur een fikse opmerking waard. Wij van gAZet, om het bij één voorbeeld te houden, legden de vinger in de wonde van de bestemming van DE KLOEF. Wat moet een stadstuin die nota bene vol huizen en appartementen (die zéér moeizaam aan de man worden gebracht, geloof het tegendeel maar niet!?!) zal staan, MIDDEN EEN GROENE STAD zoals Ronse zéér terecht mag genoemd worden!?! Ronse liet hier een zware kans verloren gaan door, zie gAZet vooral in onze vorige jaargang, niet te hebben ingezet om van DE KLOEF één groot evenementenplein te maken waar ALLES op gebied van entertainment kan (denk aan het succes van TOMORROWLAND). De niveaus speelden ook mee om aan de centrumzijde een grote ondergrondse parking te maken. Grote Circussen konden er neerstrijken, themaparken (‘cowboys en indianen’ bvb.) konden er ‘weekenden’, autoraces, zelfs de aankomst met alles er op en eraan van een wielerwedstrijd was mogelijk, WANT… dàt plein, deze DE KLOEF (pakken typischer dan… stadstuin, ocharme zeg, zie verder… doe nooit wat onkuisheid is, LOL) zou groter zijn dan het Sint-Pietersplein in Rome. Heb j’hem? In de toekomst kan het dus ook schrikken worden wat ‘ons’ stadsbestuur met de… ‘nieuwe’ VRIJHEID gaat uitspoken. Wij van gAZet en onze uitgever nog het meest, houden het hart vast!!! Wat meer is, is dat er op welke kritiek of welk voorstel dan ook

VERVOLG VAN BLZ.07

5  2014 WEEK 47

BURGERPARTICIPATIE VAN RONSENAARS SAMENGEBRACHT IN EEN G-10 OM LATER TOT EEN ECHTE STEDELIJKE G-100 UIT TE GROEIEN. GAZET WIL DEZE TREIN TER SPOREN HELPEN. DE BUIK IS RONSE EN DE RONSENAARS, HET STADSBESTUUR EIGENT ZICH DE NAVEL TOE, DE BURGER BLIJFT IMPACT HEBBEN OP EN ROND DE NAVEL: KRITIEK, COMMENTAAR, BEVRAGING, ENQUÊTE, OPEN BRIEF ENZ.

niemand terugblaft. Men reageert niét, op dat N60 debat in de refter van het Koninklijk Atheneum vanwege géénstreepdoorronse zat Luc ‘Duviaduc’ er als een geslagen hond bij en ‘zijn’ ambtenaar beleerde meteen op te stappen als de toon van de tegenpartij niet milderde!?! Mensen, Ronsenaars, wààr zijn we mee bezig en waar gaat dit allemaal uitlopen, tot scha en schande niet alleen van ons, maar ook van de ons opvolgende generaties? Centen weg, miserie aanwezig! Dus de handen aan de (algemene) ploeg (géénstreepdoorronse is een strikt in tijd en ruimte gelokaliseerde actie en jawel, gAZet durft het te stellen: óók gestuwd door personen die door bepaald dàt N60 tracé onmiddellijk belaagd zijn) en we richten binnenstads cf. binnenskamers een G-100 op. Laten we, soyons modeste, beginnen met een G-10. WORDT VOLGENDE WEEK VERVOLGD.


6  2014 WEEK 47

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral in Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i.

MET DE

De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te lenigen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waar vooruitblikkers en lezers kunnen aan deelnemen… Jij lezer krijgt gAZet nu bijna anderhalve jaargang gratis onder ogen, inmiddels zijn dat duizende bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker gezien in films) en stopt zijn geld in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage. Dit was onze inleidende tekst in gAZet WEEK 20

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

VAN

BIJDRAGE

Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!


7  2014 WEEK 47

GééN60 GééN60 … ZOALS VANWEGE VLAANDEREN ÉN GESTEUND DOOR HET STADSBESTUUR VAN RONSE, MAAR VOLGENS HET WIJZE IN/UITZICHT VAN SOUDAN!


AANDACHT, dit is een schematische voorstelling, gAZet heeft géén miljoenen euro’s gekregen om dergelijk voorstel meter per meter in horizontale dan wel verticale positie uit te werken…

DE NIEUWE N60 VAN A TOT F:

DIT IS HÉT N60 tracé na alle info, het tracé van de reflectie, dàt van de maximale noodwendigheden op maat van anno 2014, van het compromis, kortom… TRACÉ VAN HET GEZOND VERSTAND!

N60

A/ de viervaksweg komt vanuit Gent tot in ‘Turkije’ op grondgebied Maarkedal (huidige situatie); op het rond punt gaat de eerste afslag naar Kortrijk/Doornik/Leuze/Brussel en de industriezonings PONT en KLEIN-FRANKRIJK; de tweede afslag gaat naar centrum Ronse, naar de begraafplaats Hogerlucht en naar het AZ Glorieux en naar Schorisse (Brakel en Zottegem kunnen via Brussel); van aan het rond punt gaat de afzink (<6%!) wat draaiend richting…

B ZÓNDER VIADUCT

B/ top einde Zandstraat kant Kluisbergen gaat de bij A begonnen TWEEVAKSBAAN (stelling van Adelin Devos: de N60 is hier een ontsluiting, géén vervanging, dus is, mede de kostprijs vs de noodzakelijke besparingen, een tweevaksweg annex twee pechstroken absoluut voldoende) onder de top door (TUNNEL) en vervolgt parallel aan de huidige Berchemsesteenweg zijn weg naar rond punt…

8  2014 WEEK 47

A

N60

ZONING KLEINFRANKRIJK

C/ daarbij de bewoonde kom rond Klijpekerk vermijdend met afslagen naar centrum Ronse (Alsico, Utexbel e.a. en de warenhuizen langsheen de César Snoecklaan…) alsook naar Avelgem enz.

C

D/ groot rond punt met eerste afslag naar Doornik, tweede afslag (later) naar viervaks N60 nu eindigend nabij kasteel Anvaing, derde afslag richting zoning Klein-Frankrijk, vierde afslag ontsluiting zoning Pont, vijfde afslag centrum Ronse en het stationskwartier (tunnel voor de Fiertel???)

F

E/ ‘t enige weerhouden van het gewraakte tracé vanwege Vlaanderen + stadsbestuur met rond punt met eerste afslag naar Leuze/Doornik/Brussel, extra in dit voorstel tweede afslag richting zoning KleinFrankrijk/Brakel/Zottegem/Brussel enz. en derde afslag naar ‘t ROSCO en terug naar centrum Ronse alsook naar het station en Ronse-zuid met Stookt, Deurne enz.; tweede afslag is dus het reeds jarenlang voorziene tracé van de ZUIDERRING richting…

D

ZONING ‘t ROSCO PONT

N60 hier is Wallonië aan zet…

LANGEWEG STOOKT

E

F/ rond punt aan Paterskerk met als eerste afslag richting Lessines, als tweede afslag richting zoning Klein-Frankrijk en weer naar Brussel, Brakel enz.; derde afslag = centrum Ronse.


COLOFON digitaal weekblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

GAZET WEEK 47 TELT 72 BLZ. 191 BEELDITEMS

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

trouwe lezer weer afspraak volgende WEEK 48 van 2014 voor alweer ‘n nieuwe editie van lokaal digitaal weekblad

22

9  2014 WEEK 47

MET DE

VAN

COLOFON

John Barrowman - Unusual Way

INHOUDSINFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal in jaargang 02 week 47 van 2014 van het Ronsese digitaal weekblad gAZet met op… gazetronse@gmail.com - azronse@gmail.com BLZ.01/03: gAZet logo door Willy Deventer (ook vlg. blz.); gAZetGRAFiek; bijdrage Marnixring Ronse Taalgrens; eigen foto’s; logo’s GOKRTI stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer & GEOPUNT | BLZ.04/05: eigen foto; gAZetGRAFiek | BLZ.06: met de B de medewerkers staan bij hun blz. vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun van… | BLZ.07/08: gAZetGRAFiek; géénstreepdoorronse | BLZ.09: met de C van…; eigen foto’s | BLZ.10: bijdrage ‘t Podium; gAZetGRAFiek | ingezonden kopijen; kopijen kunnen worden ingekort en/of passages kunnen BLZ.11: eigen foto; fotograaf onbekend | BLZ.12: bijdrage door ‘sporen in de tijd’; gAZetGRAFiek | BLZ.13: stadsberichten | BLZ.14/15: eigen foworden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet to’s; uit Rear Window van Hitch | BLZ.16: nog één te gaan… | BLZ.17: verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- bijdrage Martinusparochie; eigen artikel | BLZ.18/24: eigen foto’s | BLZ. 25: eigen foto; gAZetGRAFiek; stadsbericht; bijdrage Bommels Ronse | den tegen voorafbetaling van €25 per foto BLZ.26/27: bijdrage Bernard Decraene; bijdrage André Onijn; eigen foto; AUTEURSRECHTEN gAZetGRAFiek | BLZ.28/29: bijdrage door Terry Vandorpe; eigen foto | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BLZ.30/32: foto’s Damien Van Wambeke; eigen foto’s | BLZ.33/34: bijBBIE DEPONERING (i-Depot) drage Henk Dhondt; logo WOEF Company | BLZ.35/37: eigen foto’s | Willy Deventer is international author met BLZ.38/42: red de Afrikaanse neushoorn door eigen teen- & vingernaCAE-code 109987598, aangesloten bij gels | BLZ.43/45: bijdrage door Nadine Notebaert; bijdrage door SapienSABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens tia | BLZ.46: bijdrage door Lut De Cremer | BLZ.47: bijdrage door Ruth graficus/kunstschilder met TheArtServerRaes | BLZ.48/49: bijdrage door Patrick Aelvoet | BLZ.50/51: diverse uit code 22912 alsook uitgever bij de KoninkgAZet WEEK 47 in een gAZetGRAFiek | BLZ.52: gAZetGRAFiek met de lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, Z van… | BLZ.53: HRO met vervolgen…; gAZetGRAFiek | BLZ.54/62: eimanager Atelier 92/94 Ronse en co-founder Gen foto’s | BLZ.63: foto via Jan Pieter Cornelis (Sapientia) | BLZ.64/67: BVBA AbyZ consult & projects Gent. bijdrage door Patrick Aelvoet | BLZ.68: volledig overzicht WEEK 47 | BLZ. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) 69/72: eigen foto’s; bijdrage materiaal op te nemen waarover geen duidoor Leander De Cauter. delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er MET DE zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via VAN RONSE gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermel- W i l l y D e v e n t e r stichter, uitgever & hoofdredacteur geeft jou den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

 medewerkers én lezers maken dit weekblad tot wat het is via gazetronse.be  productie: Willy Deventer | contact via…  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94 te 9600 Ronse toegang uitsluitend na afspraak | de redactie is met toegangscontrotrole beveiligd | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e D i e z ó h o o r t b ij m ij e ‘k Zwere welken ede? De liefde die’k U breie! gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en elke week ben jij dan de allereerste om te weten wat de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse e-mail “VOORUITBLIK GRAAG” naar gazetronse@gmail.com en welkom bij de grote… gAZetFAMilie!


NEMEN DEEL AAN ONDERSTAANDE ZOTHEID: Tiana Badjie: Lena | Jelten Baguet: Danny | Sandrine Clément: Tatiana | Sylvie De Bie: Izzy | Philippe Declercq: Jos | Ann-Sophie Decuyper: Alvina | Aurélie Decuyper: Mia | Valtin Demuynck: Patrick | Tim Hanssens: Leo | Ruben Illegems: Alvin | Sonia Seré: omroepster | An Van Nieuwenhuyze: presentatrice en Tonny Verplancken: John.

10 2014 WEEK 47

NIEUWS VAN ‘T PODIUM RONSE

gAZet zorgde voor…


11

Zondag 30 november 2014 zou Albert De Cordier .. (inzet) alias BEERIE PASSEREELE 100 jaar worden. Hij draait zich nu (misschien) lustig om in zijn graf dat ‘zijn’ overgang Ronse zuid naar noord weer hersteld is met een ‘noodpasserelle’; zie voorheen in en zie verder nog in deze gAZet…

dé oprisping!


SPOREN IN DE TIJD SLUIT AF 11 DECEMBER 2014 Het project 'Sporen in de Tijd' loopt stilaan ten einde. De reizende tentoonstelling en het bijhorende erfgoedfestival waren over de hele lijn een groot regionaal succes. Maar we willen nog één ritje maken. Op deze trefdag ‘Terminus’ nemen we de tijd voor een terugblik, een bedanking en een aantal kritische reflecties. CC De Ververij ‘s avonds, op uitnodiging. Overdag is de expo vrij toegankelijk die dag.

… gaf in diverse edities extra veel ruimte aan dit event en randgebeuren. Zie aldaar…

12 2014 WEEK 47


AUTODELEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN

WIE SCHRIJFT STADSGEDICHT 2015? Ieder jaar organiseert de werkgroep Gedichtendag van de Cultuurraad Ronse naar aanleiding van de nationale Gedichtendag een poëziewedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’. De categorieën zijn: 12 t.e.m. 14 jaar, 15 t.e.m. 17 jaar alsook de categorie volwassenen. Deze poëziewedstrijd richt zich naar iedereen. Vrouw of man, jong of oud, iedereen is welkom om een poëtisch werk in te sturen, zodat een onafhankelijke jury de kwaliteit ervan kan beoordelen. De winnende gedichten, waaruit ook het gedicht van de stad Ronse wordt gekozen, worden bekendgemaakt tijdens de traditionele poëzieavond op Gedichtendag. Deze heeft plaats op donderdag 29 januari 2015. Gedichten kunnen ingediend worden tot en met zaterdag 13 december 2014 in de bibliotheek van Ronse. Het reglement kan aangevraagd worden in de bibliotheek te Ronse of is te downloaden via www.ronse.be.

Aandacht voor veilig fietsen in november

… veilig fietsen in november 2014! Tijdens de maand november besteden de politie en de gemeenschapswachten extra aandacht aan verkeersveiligheid voor fietsers in de schoolomgeving. Tijdens het piekuur ’s morgens, het moment waarop vele jongeren zich met de fiets naar school begeven, is het nog donker. Een goede fietsverlichting is dan onontbeerlijk. De politie zal de hele maand november fietsen nakijken. Vooral de lichten en de remmen worden gecontroleerd. Eigenaars van fietsen die niet in orde

Steeds meer Vlamingen ontdekken autodelen en richten autodeelgroepen op in hun buurt. Particulier autodelen is dan ook makkelijk te organiseren. Meerdere mensen gebruiken één of meer gemeenschappelijke wagen(s). Je maakt gebruik van de auto wanneer jij hem nodig hebt. Wanneer je hem niet nodig hebt, kan iemand anders ermee op pad. Autodelen kan je overal en bijna op elke manier. Het komt er vooral op aan de juiste mensen te vinden en een autodeelsysteem te kiezen dat het best past. Milieufront Omer Wattez en Vormingplus Vlaamse ArdennenDender hebben dit jaar een enquête gelanceerd om te peilen naar de interesse voor autodelen in de Vlaamse Ardennen. Op basis van de resultaten geeft Autopia een infosessie op dinsdag18 november 2014 om

zijn, kunnen zich later met hun herstelde fiets aanmelden bij het politiebureau. Leerlingen die wel in orde zijn, ontvangen een symbolische “dikke duim” van de gemeenschapswachten. De politie durft te rekenen op de medewerking van de ouders: een veilige fiets voor je kind is best belangrijk. Samen zorgen we voor een veilige schoolomgeving en dit is absoluut in ieders belang!

13 2014 WEEK 47 19.30 u. in Wijkcentrum Aan ’t Spoor, Grote Marijve 133. Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht. Dit kan via www.vormingplus-vlad.be. Dit initiatief i.s.m. Milieufront Omer Wattez krijgt ondersteuning van het stadsbestuur van Ronse en van Autopia.

Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop Wil je besparen op je energiefactuur en daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het provinciebestuur van OostVlaanderen. Je kan vrijblijvend online inschrijven tot en met 21 januari 2015 via de website www.samengaanwegroener.be. Op 22 januari is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Ook bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. (lees verder op blz.70)


14 2014 WEEK 47


15 2014 WEEK 47

waar?


… hiervoor 15 pagina’s en hier deze rararara… INOG 01 TE GAAN !?! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Slechts één nog, en dan?

gAZet MAAND 12 | Sire, geef mij honderd dagen… (Hugo De Ridder)

16 2014 WEEK 47


17 2014 WEEK 47

De hiernaast staande flyer voor de kerstmarkt op de Martinusparochie vertoont reeds een Martinustoren mét uurwerk. Misscchien hebben lezers dat voorheen in gAZet opgemerkt, misschien niet. Feit is dat er recent vier uurwerken staan onder de daartoe voorziene kappen op de spits van deze merkwaardige neo-gotische kerk in rode baksteen. Of ze “de mooiste kerk van Ronse” is en zoals de pastoor predikt laten we in het midden, geweten is dat zij een markante schoonheid toont, een zware uitzondering in de neo-architectuur. We maakten de foto’s op de volgende blz. op donderdagmiddag 20 november 2014 en we laten elk uurwerk zien, de oost- zuid- west- en noordkant van de toren en het is me wat om telkens een ander uur geafficheerd te zien!?! Het was voorzitter van de kerkfabriek André Bellinck die het waarom duidde: pas gisteravond zouden de digitale klokken gelijk in de pas lopen én verlicht zijn. Misschien komen we in de volgende gAZet omwille van ons honderdste nummer beperkt in zijn verwijzing naar ons allereerste nummer één van 04 januari 2013 dat… 20 pagina’s telde - op terug, bij leven en welzijn! In een andere soort gAZet (wat ook ergens anders in dit blad bij wijze van teaser te lezen staat) komen we in beeld en tekst uitvoerig terug op dit nieuwe feit voor de Martinustoren: na zo’n 45 jaar wéér vier uurwerken (“We kozen ervoor om de Romeinse vier in vier streepjes te zetten i.p.v. als IV”), in sommigen hun ogen pure geldverspilling (hallo, als je dit vindt, mag je nooit meer ter Martinustoren blikken om het uur te weten, correcte deal, toch?), voor wellicht de meesten onder ons een volledig afgewerkte restauratie. Trekt André ons bij de mouw het kerkgebouw binnen en daar staat in de linker dwarsbeuk een meerdelig kunstwerk van Katrijn Vanaelst die reeds vijf jaar in Ronse woont. Haar witgipsen sculpturen (zie op de vlg. blz.) stellen de tien geboden voor (Mozes en zijn twee stenen tafelen, weet-je-wel), wat zij hertaalde in DE TIEN LEVENSWIJZEN. We sommen ze even op, het rijmt nog ook… 1/ BOVENAL BEMIN ÉÉN GOD 2/ ZWEER NIET IJDEL, VLOEK NOCH SPOT 3/ HEILIG STEEDS DE DAG DES HEREN 4/ VADER MOEDER ZULT GIJ EREN 5/ DOOD NIET, GEEF GEEN ERGERNIS 6/ DOE NOOIT WAT ONKUISHEID IS (zie blz.22) 7/ VLUCHT HET STELEN EN BEDRIEGEN 8/ OOK DE ACHTERKLAP EN ‘T LIEGEN 9/ WEES STEEDS KUIS IN UW GEMOED (eveneens blz.22 ?) 10/ EN BEGEER NOOIT IEMANDS GOED. Katrijn Vanaelst: “Geboden klinken zo negatief. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om te verbieden, eerder op weg helpen naar een wereld waar mensen harmonieus met elkaar kunnen samenleven. Aanleiding voor m’n kunstwerk was de merkwaardige filmreeks van de Poolse cineast  BLZ.22


18 2014 WEEK 47

Neen, de wijzers zijn door een of andere stormwind niet dolgedraaid, ze wachten op gelijke setting die donderdagavond 20 november 2014 zou ingaan, digitaal‌ (kant zuid staat op vlg. blz.)

ď ľ


19 2014 WEEK 47

No fear, no terror, not nine eleven!

ď ľ


20 2014 WEEK 47


21 2014 WEEK 47

André Bellinck bij het kunstwerk van Katrijn Vanaelst. DE TIEN GEBODEN/LEVENSWIJZEN


VERVOLG VAN BLZ.17 | Krzysztof KIESLOWSKI die in 1988 reeds de miniserie DEKALOG maakte waarin elk uur film telkens één van de tien geboden als onderwerp had. Daaruit toonde hij aan dat de tien geboden/levenswijzen nog niets aan waarde hebben ingeboet. Ik ben geboren in Gottem (1982) en vijf jaar geleden koos ik voor Ronse als woonplaats. Als kunstenares ben ik zowal actief als uitvoerder van diverse projecten én werk een eigen oeuvre uit en niet alleen in sculpturen, maar ook in schilderwerk. Meer nieuws over mij vind je bij katrijnvanaelst.be

22 2014 WEEK 47 DOE NOOIT WAT ONKUISHEID IS!


Mannelijk heeft een hanenkam.

VADER, MOEDER ZULT GE EREN!

23 2014 WEEK 47


24 2014 WEEK 47

MISTIG RONSE DEZE WEEK DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014 10:33 GEEN HINTERLAND BOVENAAN JUIST DE SKYLINE!


BEKENDMAKING MILIEUVERGUNNING AQUAFIN Overeenkomstig artikel 31 van VLAREM 1 deelt de stad Ronse mee dat de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen op 23 oktober 2014 een beslissing genomen heeft over de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. De Bestendige Deputatie heeft de aangevraagde afwijking gedeeltelijk gunstig beoordeeld. Het voorwerp van de aanvraag is een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) - wijziging voorwaarden, gesitueerd Paillartcamp 10, 9600 Ronse, 2e afd., sectie D, nr 0150H. Deze beslissing wordt aangeplakt op de voorgeschreven plaatsen van 7 november tot en met 7 december 2014. Er kan beroep aangetekend worden binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing. Het beroep moet aangetekend verstuurd worden naar de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

NI VU NI CONNU… TAVI KLOEF ZIJN GRAF WEG OP HOGERLUCHT, ZOMAAR!?!

NO° BREKT MIENEN KLOEF, ZEEG!

25 2014 WEEK 47


26

KRONIEK VAN EEN DORPSPASTOOR 2014 WEEK 47 OF HET LEVENSVERHAAL VAN…

GEORGES HERREGODS KOENRAAD DE WOLF, TRIVERIUS, BRAKEL 2014

Hierbij ‘t beloofde persartikel over de persbond en Ephrem Delmotte uit weekblad -AZ van 24 januari 1991, schrijft ons André Onijn, de man die in Ronse genoegzaam bekend is van zijn grasgroen brilmontuur, een handelsmerk als een ander, he, André? We zien de Ronsese persbond van toen en we herkennen (misschien?)... Ephrem zelf tussen zijn Lisetje & Mathilde Ketels, Bommelkoning Paul van het koningspaar 1991: Paul Wauters / Marina De Ruyck en verder Miendo°lekie Luk De Cock, Fernand De Vos, Roland Debuysscher, Stef Vancaeneghem e.a.! Dank, André.

Deze kroniek van een dorpspastoor vertelt hoe Georges Herregods zijn leven gestalte heeft gegeven als priester en kunstenaar en vooral als mens tussen de mensen. In dit verhaal zit dramatiek, maar bovenal milde humor. Bovendien schetst de auteur, tussen de lijnen door, een haarscherp beeld van de mentaliteit in onze samenleving van de jaren 1900 tot vandaag. We volgen Georges, die stamt uit een kuipersfamilie in Nederbrakel, tijdens zijn jeugd in Ronse, zijn studies aan het seminarie, als leraar in Oudenaarde en als legeraalmoezenier in Duitsland en in België. Uitgever dezes was daar ‘n paar maal met zijn gezin bij Georges te gast en gAZet dankt het digitale weekblad voor regio Brakel ‘t Brakelt! voor de bijgaande foto van Georges Herregods. Na zijn pensionering wordt hij pastoor van Elst, waar hij vandaag in een rusthuis verblijft. Deze hartverwarmende kroniek is mede door 220 karikaturen die Georges Herregods speciaal heeft gemaakt, ook uitgegroeid tot een lust voor het oog. Het boek kan gekocht worden bij Triverius, de Heemkundige Kring van Brakel. Dankzij de gift van priester Maurice Schoorens kan het boek ook in onze eigen bibliotheek van de Geschiedkundige Kring van Ronse worden ingekeken.


DE JAARLIJKSE ANNALEN ZIJN VERSCHENEN

27 2014 WEEK 47

UIT DE INHOUD UITGAVE ANNO 2014: - Jan Laleman, Woord van de voorzitter; - Eric Devos, Sint-Hermes en de krankzinnigen: een verward verhaal vol verrassingen, deel 2; - Luc Vandevelde, Afspraak met de dood, Maurice Vandevelde, deel 2; - Paul Van Butsele, Graaf Christophe von Roggendorf, Baron van Ronse 1530; - Eric Devos, De plundering en ontzetting van Ronse 1478; - Jacques Lacante, Ronsese zandzakjes in het Duitse leger (W.O. I); - Jacques Lacante, Britse oorlogsgraven in Ronse (W.O. I); - Jacques Lacante, Het gebruik van cocaïne aan het front (W.O. I); - Peter Willequet, Het politeringsproces te Ronse 1830 – 1921; - Bernard Decraene, Met Sint-Hermes vanuit Ronse 2014 naar de UNESCO in Parijs; - Frédéric Dubar, Rijmen en gedichten op de doodsprentjes van de Broeders van Goede Werken te Ronse; - Hedwin Rubbens, Liedjes uit het interbellum; zie voorheen in gAZet (zie inzet) - Pierre Van Wynen, Verwantschap met Cypriaan De Rore; LEDENLIJST. Druk door Drukkerij Dubar; er is dit jaar géén kleurkatern. Ingebonden door firma Delabie uit Marke De nieuwste uitgave van de Geschiedkundige Kring ligt reeds in de Vanhovestraat 45 en wordt op zondag 21 december en op vrijdag 26 december 2014 aangeboden aan de leden (5,00 € retour). Vanaf zaterdag 27 december worden de overige exemplaren verdeeld. De uitnodiging volgt via Rothnacum 2014/4, samen met de aankondiging van de statutaire vergadering in januari 2015 met een spreekbeurt van Ronsenaar Laurens Depessemier over zijn avonturen in Zuid-Oost-Azië.


28 2014 WEEK 47


PROGRAMMA SINT-CECILIAVIERING

SINT-GREGORIUSKOOR

Beste vrienden en vriendinnen, Hebben jullie zin om ons Sint Gregoriuskoor nog eens aan het werk te zien? (foto hiernaast/vorige pagina) Kom dan allemaal naar de eucharistieviering ter gelegenheid van de Sint-Ceciliaviering. Sint Hermeskerk zaterdag 29 november 2014 om 17 uur (de inkom is gratis). Het programma vind je hiernaast. Intrede: Be still for the presence of the Lord J.D. EVANS Wij verwachten u allemaal. Kyrie: Kyrie uit de ‘ Missa Secunda’ Tot dan vanwege Terry.

RONSE SINT-HERMESCOLLEGIALE ZATERDAG 29 NOVEMBER 2014 17 UUR

H.L. HASSLER Gloria: Alleluia L. COHEN Tussenzang: Jesus Christ the apple tree J. SMITH Alleluia: Adoremus te, Jesu Christe TAIZÉ Acclamatie Evangelie: God be in my head Andy GIBBS Sint-Cecilia door Guido Reni (1606), naamdag is 22 november, attributen: viool, fluit, orgel, roos, Offerande: Cantate Domino patrones van kerkmuziek, musici & poëten… M. VAN DEN BROECK Sanctus: Sanctus & benedictus ‘Missa Secunda’ van H.L. HASSLER (Agnus Dei: GELEZEN GEDEELTE) Communie: In the Lord is my joy and salvation M. RIZZA Slotlied: Somebody’s knocking on your door NEGROSPIRITUAL De dirigent is Dominique WYBRAEKE (foto). Op het orgel: Kristof TESSITORE. Dwarsfluit: Els VAN DEN BORRE.

29 2014 WEEK 47


HORECACOACH GEZOCHT VOOR RONSE EN DE VLAAMSE ARDENNEN…

30 2014 WEEK 47

Luc Beert, voorzitter Horeca Vlaamse Ardennen


HORECACOACH GEZOCHT VOOR RONSE EN DE VLAAMSE ARDENNEN…

Mika: Stuck In The Middle

Beginnen we dit artikel met de foto hiernaast annex inzet naamkaartje. Bart Inghelbrecht zakte als horecacoach van de stad Gent af naar Ronse om in zijn (naam-) kaarten te laten kijken wat het betekent om voor de lokale horeca, voor hem van Gent dus, the go between (het muziekje vanwege Mika is dus best toepasselijk) te zijn naar het stadsbestuur toe. Vooraleer weer naar de Arteveldestad te vertrekken, ontving hij als dank vanwege de zoekers voor een horecacoach in de Vlaamse Ardennen een pakket streekproducten waarmee hij blijkbaar tevreden lonkte in de lens van onze fotograaf Damien Van Wambeke. Bart heb ik lange tijd geleden leren kennen ter promotie van mijn citymarketingproject GentZetDeDuivelTeKijk waarmee ik werd geïnviteerd om in de horecabeurs, toen nog gehouden in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis, een stand te bemannen. Ik spreek nog van de tijd van burgemeester Frank Beke… Hallo Bart! De stads- & gemeentebesturen hadden minstens één persoon naar de Saint-Sébastien gestuurd om samen met de mensen van Horeca Vlaamse Ardennen te overleggen. Oudenaarde had zelfs burgemeester Marnic Demeulemeester afgevaardigd, Ronse was vertegenwoordigd door schepen Agnes Van Crombrugge die over enkele weken de schepensjerp defintief in een lade opbergt. Luc Beert, voorzitter, stond ons te woord: “Vier maal vergaderen we met de bestuursleden van elke regio. We proberen onze lokale horeca en onze streekproducten volop te promoten. Onze tussenkomsten overstijgt dit zelfs, bvb. in de heraanleg van de Oudenaardse Grote Markt hebben wij onze zeg. We zoeken een persoon, niet noodzakelijk iemand uit een of andere hotelschool (Bart is bvb. maatschappelijk werker van vorming). Hij/zij moet wat managerbloed in de aderen hebben lopen en uiteraard LIEFDE koesteren voor alles wat het culinaire domein aangaat. De horecacoach zal starters begeleiden, tips geven voor organisatie en administratie, vergunningen, terrassen, nachtlawaai, kortom: een zeer afwisselende job en dat binnen één thema: HORECA. LEES VERDER OP BLZ.53.

31 2014 WEEK 47


In Saint-Sébastien Ronse mocht voor de gestarte zoektocht naar een horecacoach voor de Vlaamse Ardennen OOST-VLAANDEREN special guest was de horecacoach voor Gent Bart Inghelbrecht - de Ronsese specialiteit BOMMELKIES als dessert niet ontbreken…

32 2014 WEEK 47


Zaterdag 1 november was in vele opzichten een bijzondere dag. Het weer wist niet meer hoe het zich moest gedragen en op de kermis van Ronse kwam er een attractie bij toen ruim dertig gedisciplineerde honden de Grote Markt kruisten. Dat alle omstaanders plots geen oog meer hadden voor de kramen is te wijten aan het feit dat diertjes zowel als hun baasjes nog spooky of als heks zich een weg baanden tussen de menigte. Deze allereerste editie van de HALLOWEENWANDELING georganiseerd door de Woef-Company (Walenweg 110) was een waar succes. Met de verkiezing van de mooist verklede hond, een stadswandeling met een soep- & jeneverstop, hod-dogs (???) om van te smullen en een gezellig samen zijn, was dit evenement heel geslaagd. De vele gelukkige gezichten en toffe uitspraken achteraf, waren hiervan het bewijs. Het brainstormen om een volgende editie nog te verbeteren, is ingezet, een traditie werd gestart.

33 2014 WEEK 47

ď ľ


34

2014 WEEK 47


35 2014 WEEK 47 W A

E

R

N


36 2014 WEEK 47

DE GEZINSBOND POOTTE WEER BOOMPJES VOOR KIDS IN HET GEBOORTEBOS, ZICHT OP HIER VANUIT DE JAGERSTRAAT. Vorige pagina vaststelling dat hét boompje van vorig jaar groeit…


37 2014 WEEK 47

 Zijn er Ronsenaars bereid om de actie…

VERZAMEL MENSENNAGELS (van vingers en tenen) om de AFRIKAANSE NEUSHOORN TE REDDEN op te starten? LEES VERDER…


De hoorn van neushoorns is een soort samengeklitte haarbal Foto: Getty. Onderaan een ‘kunstwerk’ gesneden in ‘neushoorn’!

De ZOO van het Nederlandse Amersfoort gaat mensennagels inzamelen. Met de actie wil de dierentuin aandacht vragen voor de afslachting van de Afrikaanse neushoorn in Zuid-Afrika. Deze campagne werd bedacht omdat er in nagels de stof keratine zit, net zoals in de hoorns van de met uitsterven bedreigde neushoorns. De dieren worden in Afrika gedood, omdat men in Vietnam denkt dat de stof helpt bij de bestrijding van kanker. Volgens het dierenpark is dat klinkklare onzin, maar mensen werken toch graag aan de actie mee. "Een nagelstudio met zeventig klanten wil bijvoorbeeld nagels gaan inzamelen", zegt Marjo Hoedemaker van de dierentuin. Hij zei dat ook voor de Belgische radio. "We vragen 

38 2014 WEEK 47


39 2014 WEEK 47

ď ľ ď‚ƒ geen geld, we willen die nagels inzamelen. Die moeten eerst groeien en vanaf 1 december kunnen ze ingeleverd worden bij DierenPark Amersfoort."

Het dierenpark is van plan de nagels symbolisch aan te bieden aan de ambassadeur van Vietnam in Nederland

Red de Neushoorn met Jackie Chan Fraaie campagne tegen de handel in neushoornpoeder, dat in China in de traditionele geneeskunde wordt voorgeschreven tegen koorts en reuma. Niemand minder dan Jackie Chan richt het woord tot de kopers van het poeder. En legt uit waar die kopers nu eigenlijk voor betalen. Die leerzame vertaalslag zouden we natuurlijk op veel meer producten en merken kunnen loslaten. Van Plofkip tot Onderhemdje. Hier herrijst de Neushoorn uit het wapentuig en andere destructie middelen. De rol van Jackie Chan zou in Aziatische landen nog wel eens behoorlijk werkzaam kunnen zijn. Erg beeldend aangepakt deze campagne van de African Wildlife Foundation.


40 2014 WEEK 47 Rangers lichtgewicht 40mm GPS-apparaat wordt in de hoorn van de neushoorn aangebracht om hem/haar, nadat de verdoving is uitgewerkt, te kunnen localiseren en volgen om de pogingen van stroperij te stoppen, hier in het reservaat Mafikeng.

Marjo Hoedemaker van Dierenpark Amersfoort roept iedereen op zijn vinger- & teennagels te knippen en te doneren. Hij wil er de neushoorns ermee redden. Het gaat niet goed met de neushoorn. Momenteel worden er ca. drie per dag gedood en dit voor hun hoorns. Vijf jaar geleden waren dat er zo’n drie per jaar. "Als het zo doorgaat, is er over 15 jaar geen neushoorn meer over", zegt Marjo Hoedemaker. Hij

is internationaal adviseur van dierenparken over de hele wereld. Daarom moet de wereld wakker worden geschud worden. Hoedemaker: "In Vietnam geloven ze dat de hoorns helpen bij het bestrijden van kanker. Maar hoorn heeft geen enkele geneeskrachtige waarde (en is evenmin een afrodisiacum, lustopwekkend middel). Dat is wetenschappelijk aangetoond. De hoorn is een huiduitgroeisel en bevat slechts  53


41 2014 WEEK 47 Zo’n enorm dier afslachten om er gewoon de hoorn van mee te pikken, is wraakroepend.


De neushoornwachters zijn dan ook niet mals als ze stropers kunnen strikken‌

42 2014 WEEK 47


AANDACHT De lezing van STEFAN HERTMANS, winnaar van de AKO-literatuurprijs, voorzien op dinsdag 25 november 2014 te 20 uur kan NIET doorgaan in de BIB. Wegens het grote succes moet deze activiteit verplaatst worden naar CC. De Ververij, Wolvestraat (ingang langs de Beekstraat wegens werkingen) Met vriendelijke groeten, Nadine Notebaert Medewerker Bibliotheek OORLOG EN TERPENTIJN DOOR AUTEUR STEFAN HERTMANS, ORGANISATIE OORLOGSPENNEN IN DE VLAAMSE ARDENNEN DINSDAG 25 NOVEMBER 2014 TE 20 UUR. Het samenwerkingsverband van de bibliotheken uit de Vlaamse Ardennen organiseert een lezingenreeks rond het thema “Oorlogspennen in de BIB”. Afsluiter van deze reeks is Stefan Hertmans die dus in het CC De Ververij van Ronse zijn gelauwerde boek “Oorlog en terpentijn” komt toelichten. Gratis toegang, maar reservatie is noodzakelijk ( Bibliotheek Ronse: 055 23 28 62 of Bibliotheek@ronse.be).

43 2014 WEEK 47 College: Kunstenaars en

STROMINGEN UIT DE KUNSTGESCHIEDENIS 30 NOVEMBER 2014 DOOR RONSENAAR JAN PIETER CORNELIS Kunst wordt terecht gezien als een spiegel op de wereld en haar menselijke bewoners. In zijn artistieke werken heeft de mens vanouds zijn diepste gevoelens en ervaringen weergegeven; l’art présent ce que la société rejette. Kunstwerken geven ons een breder inzicht in een bepaalde tijdsgeest, kunst kan ons ontroeren verassen of evoceren. Terugblik op enkele eeuwen kunstcreatie en haar effecten aan de hand van markante werken van schilders, tekenaars, beeldhouwers en architecten van vroeger, maar ook van nu.

Datum: 30 november, 9 tot 12u. Locatie: Domein ’The Outsider’, Donkvijver Oudenaarde. Lesgever: Jan Pieter Cornelis (°1968). Hij studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en ontving een werkbeurs van de Vlaamse gemeenschap aan de Academie voor Schone Kunsten te Bratislava Slovakije bij Vladimir Popovic. 


44 2014 WEEK 47 OP 30 NOVEMBER 2014 9:30 DOCEERT RONSENAAR JAN PIETER CORNELIS (FOTO) KUNSTGESCHIEDENIS… in het Domein 'The Outsider', Donkstraat, Oudenaarde. VOOR AMPER 10 EURO KRIJG JE HET COLLEGE, EEN SYLLABUS, KOFFIE EN ONTBIJT!

Inschrijven en info op sapientia.cursussen@gmail.com

VERVOLG VAN VORIGE PAGINA. In 1993 werd hij laureaat van het NHISK te Antwerpen.Hij realiseerde tal van artistieke projecten en werkte mee aan grafische edities in binnen buitenland. Sinds eind jaren negentig werkt hij aan reeks tekeningen waarin de mens en het landschap een belangrijke rol spelen. Zijn werk werd getoond op verschillende exposities en opgenomen in tal van publieke en private collecties. Naast het werken aan zijn eigen beeldend oeuvre, is hij leraar kunstgeschiedenis in het middelbaar kunstonderwijs.


45 2014 WEEK 47

JAN PIETER CORNELIS creëert sinds eind jaren negentig tekeningen. Hij beschouwt het tekenen als een autonoom en zelfstandig medium: een geestelijke activiteit in de zuiverste vorm. De geest verlaat het vertrouwde interieur, het atelier van de kunstenaar, en verkent het landschap, de weidse ruimte buiten het raam. De kunstenaar fungeert hierbij enigszins als voerman op de Styx, hij escorteert ons naar het land aan de overkant. Maar, de toeschouwer blijft niet in dat land. Kunst bekijken is slechts een oefening, een repetitie. Het betreft hier een proces van vertrekken uit, en terugkomen tot wat wij de `alledaagse werkelijkheid‘ noemen. In de spanning tussen kunst en realiteit ligt een gebied dat Jan Pieter Cornelis wil onderzoeken. Geen wonder dat hij zijn drijfveer als kunstenaar verduidelijkt met de woorden: “Ik teken om te begrijpen”. Het atelier van Jan Pieter is gelegen in de Prolstraat 16. Uit de tekst `Onderzoek met open raam' van Nic Peeters


46 2014 WEEK 47


NETWERK PALLIATIEVE ZORG wordt NETWERK LEVENSEINDE UIT RESPECT VOOR HET LEVEN

Na twintig jaar palliatieve zorg en tien jaar wet op patiëntenrechten en euthanasie, vonden wij het tijd om onze maatschappelijke rol als ‘Netwerk Palliatieve Zorg’ te herdenken. We zien immers dat artsen, patiënt en familie, maar ook burgers, steeds gevoeliger worden voor levenseindevragen. Het gaat daarbij zeker niet steeds over mensen in een palliatieve levensfase. Mee onder invloed van frequente berichtgeving en debat in de pers, stellen wij vast dat burgers en patiënten steeds meer op zoek zijn naar toegankelijke informatie over mogelijke beslissingen bij het levenseinde en hoe die te documenteren voor het geval men het (later) zelf niet meer kan zeggen. Omdat wij – door onze ervaring in palliatieve zorg – experten zijn geworden in alles wat met het levenseinde te maken heeft, hebben wij onze naam ‘Netwerk Palliatieve Zorg’ veranderd naar ‘Netwerk Levenseinde’. Met de belangrijke ondertitel ‘uit respect voor het leven’. Wij zijn immers pluralistisch en onafhankelijk, en zo willen wij ons ook in deze levenseindematerie blijven opstellen. Niet alleen voor mensen in een palliatieve levensfase, maar voor iedereen die op één of andere manier met dit levenseinde begaan is. Inclusief onze zorgpartners. We vinden daarbij dat vooral onze lokale inplanting een hefboom is naar laagdrempeligheid en toegankelijkheid van informatie.

Phara de Aguirre (°Aalst 1961) is een bekend TV één gezicht en journaliste. Ze is ex-presentatrice van de VRTprogramma's Terzake en Phara en waarbij ze op ‘t scherp van de snee interviewde. Door borstkanker verdween ze in 2006 tijdelijk van de buis. Ze maakte haar come-back bij Het Groot Debat van de federale verkiezingen in 2007. Vanaf begin 2008 presenteerde ze op Canvas het praatprogramma Phara met sportjournalist ZIE BLZ.80.

FOTO VRT

Op 18 november 2014 - gAZet zal verslag uitbrengen - wordt een en ander op punt gezet, ook omtrent… Korte situering van onze visie en onze maatschappelijke herpositionering Toelichting van het belang en de concrete opstart van ons ‘INFOPUNT LEVENSEINDE’, waar mensen terecht (zullen) kunnen voor informatie rond beslissingen bij het levenseinde en ook advies ondersteuning bij het in orde brengen van wilsverklaringen Aankondiging van een reeks lezingen in onze regio, voorjaar 2015, en gericht naar de bevolking, waarbij Manu Keirse zal spreken over ‘Zorgen voor morgen’ Een aantal belangrijke partners zullen een interview toestaan, zodat de berichtgeving een eigen accent kan krijgen, en wel door deze mensen: o Een verpleegkundige van ons eigen team, o Een huisarts / LEIF-arts, o Een ‘burger’, die bewust bezig is met de mogelijkheden die de wet biedt, o Een vrijwilliger, die het INFOPUNT LEVENSEINDE mee vorm geeft door mensen te onthalen bij gesprekken.

47 2014 WEEK 47

INFO: www.netwerklevenseinde.be . Wij nodigen in deze materie geïnteresseerden uit op het symposium ‘LEVENS(EINDE)VERHALEN’ dat wij op 29 november 2014 organiseren. Het symposium is specifiek gericht naar artsen en zorgparnters in onze regio. Vanuit een aantal boeiende en aangrijpende getuigenissen van mensen, gaan we in debat met Wim Distelmans, Marc Desmet en Manu Keirse en dit onder de moderatie van Phara De Aguirre. Het belooft een boeiend symposium te worden! INFO: www.netwerklevenseinde.be. Mededeling vanwege de organisatie bij monde van Ruth Raes: “Ook Ronse valt integraal onder ons werkingsgebied, dus de inwoners van Ronse hebben zeker en vast belang bij deze informatie. Ik kan er zelfs aan toevoegen dat wij momenteel in overleg zijn met het Sociaal Huis, omdat wij hoogstwaarschijnlijk een lokaal INFOPUNT LEVENSEINDE zullen organiseren in Ronse zelf (twee uur per maand of zo), om de drempel zo laag mogelijk te

houden. Tegen 18 november 2014 zullen we hierover wellicht meer duidelijkheid hebben.” Op de nieuwe website vindt je de regio beschrijving: http://www.netwerklevenseinde.be/index.php/contact Elke inwoner uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen kan bij NETWERK LEVENSEINDE terecht: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Oudenaarde, RONSE, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.


DE BOLLEKIES TE GAST IN KLEVE Vorige vrijdag 14 november 2014 waren enkele bestuursleden van DE BOLLEKIES aanwezig in Kleve en dit bij gelegenheid van de voorstelling van de nieuwe Karnaval Prinz. Voorzitter Axel De Bock, tevens Ronses Bommel Erejonker en zijn vrouw Daphne als Bommel Eredame, konden mee het podium op, samen met Michael Mülder ‘Michael Der Rhythmische’ zoals zijn Prinz-sessienaam luidt. “Als er geen dwazen in de wereld zouden zijn, wat zou de wereld waard zijn?” citeerde de Klevense burgemeester Theo Brouwer Johann Wolfgang von Goethe in het bijzijn van het Klever Rosenmontag Komité (KRK). De nog niet gehuwde Prinz, verkeert in het dagelijkse leven in de paramedische wereld, is tamboermajoor van de fanfare Qualburg-Hasselt en leerde de Karnavalknepen als Adjutant bij Achim ‘der Tierische’. Als tamboer-majoor bij Prinz Jochen ‘der Funkende’ van Heek was Michael Mülder in Ronse reeds te gast op de Bommelsfeesten anno 2010. Samen met 15 Gardisten, de twee Adjudanten Ludger Thissen en Heinz Kost, 11 Tanzmädchen uit Qualburg (Weteringsnixen), 14 Tänzerinnen uit Hasselt (HCG Sternchen) zal ‘Michael der Rhythmische’ zijn Narrenvolk weten te betoveren. Zeker weten! De Prinzenproklamation Karnaval’15 volgt op zaterdag 22 november 2014 in de Stadthalle van Kleve.

48 2014 WEEK 47


49 2014 WEEK 47


50 2014 WEEK 47 . .

>>> .

Na gAZet WEEK 48 zal een vooruitblikker zijn een pure noodzaak wezen, wil je gAZet nog …

>>> >>> >>> … tik tik tik klokt de Martinuskerk na 45 jaar weer | stap stap stap met Loes Deventer weer Ronse af | tok tok tok voor Hanne Roos// op d’Hermespoort | trap trap trap op en af de ‘nieuwe’ Passerelle | knip knip knip nagels ter redding van neushoorns | tel tel tel één keer is genoeg bij rararara… | lees lees lees gAZet als weekblad n…

>>>

>>>


51 2014 WEEK 47

FOTO MICHAEL THAIDIGSMANN

DECEMBER Uiteraard verslaat gAZet het bezoek van het koningspaar aan Ronse, maar niet op de gebruikelijke, wel op een andere gAZet manier!


52 MET DE

VAN ZIEHIER ‘N OVERVIEW VAN DE OPMERKELIJKSTE BLZ. WEEK 47/2014 NIEUWSMATIG, FOTOGRAFISCH, KLEUR, ONDERWERP, LAY OUT ENZ. ENZ. ENZ. VOLGENDE WEEK 48 WEER EEN SPIKSPLINTERNIEUWE GAZET!


HET RODE OORTJE

53 2014 WEEK 47

WTC DE LINDE

houdt op zaterdag 22 november 2014 het jaarlijks KAMPIOENEN SOUPER, dit jaar in De Koetse in Kluisbergen. Wieler Toeristen Club De Linde is de langst bestaande in zijn genre in onze Vlaamse Ardennen. De apotheose van de avond is de bekendmaking van de kampioenen 2014: tijdrit-, berg- en de algemene kampioen. De Linde wil nu reeds melding maken van het jaarlijks eetfestijn (traditioneel kip aan ‘t spit) op 29 maart 2015. Werd ons medegedeeld namens het bestuur bestaande uit Robert, Raoul, Wouter, Thomas en Patrick. Het clublokaal is de Verdi op het Guissetplein. Kandidaat leden: Germinal 35 of 0496 99 78 34.

d ec A B C z

VERVOLG VAN BLZ.40 keratine. Dat zit ook in nagels en ook in onze haren.” Deze boodschap wil hij overbrengen bij de stropers, die de dieren doden en bij de afnemers van de hoorns. Als hij vijf kilo afgeknipte nagels bij elkaar heeft, gaat hij ze aanbieden aan de ambassadeur van Vietnam in Nederland. NAGELOVERSCHOT In ZOO AMERSFOORT gaan ze een enorme doorzichtige koker plaatsen waar bezoekers hun nagels kunnen deponeren. "Bezoekers reageren eerst wat lacherig, maar als ze het verhaal erachter horen, willen ze graag hun nagels afstaan." Een paar pedicuresalons hebben ook al aangegeven te willen helpen, dus die vijf kilo gaat Hoedemaker wel halen. Of het ook echt effect gaat hebben, is afwachten. "Het bijgeloof dat de hoorn . geneeskrachtig is, bestaat pas sinds vijf jaar. Het is dus geen eeuwenoude traditie. Daarom is het zo belangrijk wereldwijd aandacht voor deze nagelactie te krijgen. Zodat dit bijgeloof .. stopt, en daarmee het zinloos doden van neushoorns.“ Hallo Ronsenaars…

VERVOLG VAN BLZ.31 | Ook zal de gezochte kandidaat oog hebben voor de opleidingen in de horecasector, de juridische steun bevragen, wetgeving opvolgen, evenementen & het ludieke luik ervan, verzekeringen, horecaloket, rookverbod, pop-ups (90 dagen ‘proberen’ in de sector), misschien een horecabeurs (zoals er nu een loopt in het Gentse), contactpersoon ordediensten en misschien daarin een gecombineerde part-time zouden de stads- en gemeentebesturen merken geen voldoende middelen te kunnen samenbrengen voor een full-time job.” WORDT VERVOLGD… (Willy Deventer)


54 2014 WEEK 47

.

MET DE

.

.

. .

.

VAN

FOTOGAZET 


55 2014 WEEK 47

10

gAZet was er als eerste bij om, getipt dat de Passerelle plots zou worden afgesloten, een kijkje te gaan nemen of de voetgangers van achter het station (Ronse-zuid dus) de burgerzin zouden opbrengen en langs de Pessemiersbrug om zouden stappen om hun trein te halen. Mispoes uiteraard, zeker bij de jeugdigen niet! We brachten dat ASAP op onze voorpagina, ook omdat ‘de spoorwegen’ zelf niet vrijuit gingen, want ‘hun’ afsluiting was een lachertje! Van het een kwam het ander en beter laat dan nooit stelden we deze week vast dat de ‘noodPasserelle voor de voetgangers van Ronse-zuid weldra een feit is. Op de redactie kwam nog géén invitatie binnen voor een plechtige…


56 2014 WEEK 47


57 2014 WEEK 47


58 2014 WEEK 47


59 2014 WEEK 47

Sommige lezers vragen zich af of we ons soms niet vergissen door ei-zo-na dezelfde foto te brengen en neen, in statische journalistiek is dat net een pluspunt, het beweegt wat filmisch, toch?

ď ľ


60 2014 WEEK 47


IN DE VERTE VOLGT EEN FIKSE DRAAI NAAR LINKS ZODAT HET ENE SPOOR DAT RONSE MET GENT VERBIND VANONDER DE TUNNEL TE LOUISE-MARIE DIESELEND EERST OUDENAARDE AANDOET EN VERVOLGENS VOOR OMNIBUS SPEELT: EINE, ZINGEM, GAVERE-ASPER, EKENAZARETH, DE PINTE MET ALS TERMINUS HET SINTPIETERSSTATION (SOMS DOORSTEKEND NAAR EEKLO OF GERAARDSBERGEN). HIER DESOLAAT RONSE!

61 2014 WEEK 47


62 2014 WEEK 47


63 2014 WEEK 47 OP 30 NOVEMBER 2014 9:30 DOCEERT RONSENAAR JAN PIETER CORNELIS (FOTO) KUNSTGESCHIEDENIS… in het Domein 'The Outsider', Donkstraat, Oudenaarde. VOOR AMPER 10 EURO KRIJG JE HET COLLEGE, EEN SYLLABUS, KOFFIE EN ONTBIJT! Inschrijven en info op sapientia.cursussen@gmail.com

43


FOTO’S PATRICK AELVOET

DAG VAN DE DYNASTIE

64 2014 WEEK 47

TE DEUM 15 NOVEMBER | HERMESKERK


65 2014 WEEK 47

TE DEUM 15 NOVEMBER | HERMESKERK


66 2014 WEEK 47

TE DEUM 15 NOVEMBER | DEKENIJ


67 2014 WEEK 47

TE DEUM 15 NOVEMBER | DEKENIJ TE DEUM 15 NOVEMBER | NAPRATEN BIJ ARTISANNE


OVERZICHT VAN ALLE PAGINA’S VAN GAZET WEEK 47

gazetronse.be

22

68 2014 WEEK 47

LETS KERST

In onderstaande link vind je de uitnodiging voor de LETS-KERSTMARKT (kerstversiering en kerstgeschenken) met glühwein en warme chocomelk én ook voor het vrijblijvend infomoment rond LETS(en).

https://docs.google.com/forms/d/1ABHS2KqcxY4OwwSxLTOk0ftfb6RPaP_n72SOajtmwc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_linkhttps://docs.google.com/forms/d/1ABHS2Kq cxY4OwwSxLTOk0ftfb6RPaP_n72SO-ajtmwc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link


69 2014 WEEK 47

NOG ÉÉN TE GAAN, UITWANDELAAR NAAR?


RONSE PAKT 54 000 EURO TEGEN KINDERARMOEDE De Vlaamse overheid geeft de stad Ronse extra €54 000 voor de strijd tegen kinderarmoede in onze stad. In Ronse worden 23,3 procent baby’s geboren in een kansarm gezin. Schepen van Sociale Zaken, Jan Foulon (foto), heeft samen met verschillende sociale instanties overleg gepleegd om die extra gelden goed te besteden en ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare en achtergestelde jonge moeders én hun baby’s volop gesteund worden. Het Huis van het Kind wordt dé spil van waaruit meerdere sociale organisaties met vereende kracht zullen samenwerken mét KIND & PREVENTIE als coördinator. In mededeling.

HERMESCHOCOLADE 40 JAAR HERMES CHOCOLATIER = 40 JAAR SMELTEN VOOR KWALITEIT !

22

70 2014 WEEK 47

VERVOLG VAN BLZ.13 - Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt het stadsbestuur je graag verder. Je kan hiervoor terecht bij de dienst Mobiliteit & Duurzaamheid tussen 19 november en 12 december, op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 u. en op vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12 u. Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee. Om wachttijden te vermijden kan je best een afspraak maken op 055 23 27 53 of via katrien.demets@ronse. Voor meer info kan je terecht op het gratis nummer 0800 76 101 of via groenestroom@oost-vlaanderen.be.

De familie Vanden Berghe produceert en verkoopt reeds kwaliteitspralines sinds 1958. Op 10 december 1974 opende Hermes Chocolatier haar winkelpunt op het Rooseveltplein te Ronse. Sinds 40 jaar zijn zij een vaste waarde als leverancier van kwaliteitspralines in de regio. Claudine Vanden Berghe (foto) staat ondertussen al vele jaren klaar met haar vakkennis voor de ideale chocolade aankoop en exclusieve verpakking van menig liefhebber. De veertigste verjaardag kan niet ongezien voorbijgaan. Daarom nodigt Claudine iedereen graag uit om op woensdag 10 december 2014 langs te komen in de winkel om te klinken op deze feestelijke gebeurtenis. De winkel aan het Rooseveltplein 31 is die dag open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur. Smelt voor Hermes Chocolatier.

VERDER VOORBEHOUDEN AAN UPDATE TOP 10 HERMES, PROBABLY + ZES PAARDENKOPPEN RONSESE PRALINES KIJK DIRECT OP DE VOLGENDE PAGINA… THE BEST BELGIAN CHOCOLATES IN THE WORLD!


71 2014 WEEK 47

We vroegen chocolaterie Hermes om de TOP 10 van de Ronsese pralines uit te steken, ziehier het resultaat: links buiten categorie de zes paardenkoppen, links v.b.n.o. de praliné fondant, de praliné melk, de praliné wit; rechts ervan de gevestigde waarden in fondant weer, melk en wit. Rechts op de schotel de TOP 10, v.l.n.r./v.b.n.o.: AMARENA, GRAPPE, VANESSA, MANON, GRAND MARNIER, SUZY, ZORBA, DON JUAN, VITA en CORONA… Geniet smakelijk!


RONSE SLECHTE LEERLING IN DE GEOPUNT KLAS!

22

… onze stad deelde geen marktdagen/ kermisdagen mee!?!

Op inleiding van voorzitter Geschiedkundige Kring alias GOKRTI Jan Laleman hield bestuurslid Loes Deventer, in haar hoedanigheid van Vlaams ambtenaar bij het AGIV (huist nu in de toren nabij Sint-Pietersstation Gent), een opmerkelijke causerie. Hoe je door Vlaanderen, en vanavond bepaald door Ronse, via allerlei kaarten kunt laveren: historisch (van de oudste kaarten) tot de jongste luchtgeografie nauwkeurig tot op de meter, demonstreerde Loes middels haar pc annex beamer op de witte muur achter haar. De twaalf apostelen (!) die kwamen opdagen, kunnen hun missionering aanvangen en er waren er enkele die luidruchtig van hun stoel vielen WAT men allemaal kan oproepen via geopunt.be. Niet alleen bovengronds, ook de ondergrond is in kaart gebracht, alles wat men kan bedenken is opvraagbaar in zelfs transparante lagen over elkaar heen: ziekenhuizen, je kan met een vector vlug een bepaalde opp. op de kaart meten, de afstand naar, welke hoogteverschillen fiets je en in welke B&B nabij jouw parcours kan men gaan rusten na een zware fietsdag bvb.! Kijk het zelf eens na en zit stevig op je bureaustoel! Verbazing troef! Ronse openbaart zich, door deze causerie binnen haar muren vanwege een Ronsenaar die als geograaf/informaticus elke werkdag naar haar geoprogramma’s in Gent trekt, bepaald als bijna dé slechte leerling van de klas! Uit een pc kan je maar halen wat je er insteekt, wel ‘Ronse’ geeft verre van de feedback die ervan verwacht wordt. Bvb. worden de wegeniswerken nauwelijks gemeld (je kan vooraf jouw traject checken op hinder onderweg), onze BIB zul je op deze geografische infosite niet vinden (Ronse vertikt het om een geldig adres mee te delen!) en, OK, we spreken van gemeenteraadsverkiezingen, maar stad Ronse dient zich nog steeds aan met… GEMEENTE Ronse. Hallo ‘stadhuis’, best héél véél huiswerk nog!

AGIV = Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

72 2014 WEEK 47